Adem HUSKIC

ZBIRKA ZADATAKA
IZ MATEMATlKE
za 2. razred gimnazije i drugih srednjih skala
TP "C:'llPTT nC:T" rl ,-l
Izdavac: IF "SVJETLOST", d.rl.
Zavod za udzbenike i nastavna sredstvu
Direktor: Sefik Z1.JPCEVIC
Za izdavaca: Abduselarn RUSTEMP ASIC
Urednik: Ante BANIC
Recenzentj: Prof. dr. Sefket ARSLANAGIC, Sarajevo
Abdulah Hodzi6, Tuzla
Nura HUSKIC, Sarajevo
Lektor: Dragosiav VLAJKOVIC
Korektor: Autor
Tebnicki urednik: Yanda BABOVIC
NasJovna strana: Mira GOGIC
DTP: Autor
Stampa: BEMTIST, Sarajevo
Tina: 2000
ell' - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerLitetska biblioteka
Bosne i Hercegovinc, Samjevo
51(075.3) (076.1/.2)
HUSKJC Adem
Zbirka zadataka iz malematike za 2. razred
gimnazije i drugih srednjih ! Adem Huskic. -
Sarajevo: Svje\lost, 2005. - 284 str. : gmf.
prikazi ; 24 em
ISBN 9958-10-711-2
COBISS.BH-lD 14318342
PREDGOVOR
Ova zbirka zadataka je namijenjena ueenicima drugog razreda srednjih
skala. Zadaci su birani tako da pokrivaju oblasti koje se kod nas izueavaju u
drugom razredu skoro svih tipova ovih skala. Namjera nam je da zadaci svojom
tezinom zadovolje interesovanja i zahtjeve svih ueenika. Pocetni zadaci u svakom
poglavlju su jednastavni i zahtijevaju samo neposredno racunanje, uvrstavanjc i
slieno, a zatim slijede zadaci koji traz.e nesto vece napore j na kraju su zadaci za
cije uspjesna rjesavanje .Ie potrebno kako obuhvatnije poznavanje odredene oblasti,
taka i odreden stepen uvjezbanosti. Mada .Ie tesko zadatke rangirati po tezini (zbog
vehkog broja vrsta srednjih skole i razlika u programima matematike), u zbirci Sli
"tezi" zadaci, po mojoj procjeni, oznaceni zvjezdicom pored oznake broja zadatka.
Zadac! su navedeni u prvom dijelu zbirke, a u drugom dijeJu data su
ljesenja, upute ili sarno rezu1tati. Za veliki broj zadataka u zbirci je dato kompletno
t:iesenje. To se posebno odnosi na "teze" zadatkc. Za zadatke date 5U
sarno upute II cilju usmjeravanja painje rjesavatelja.
Na pocetkll svakog pog!avlja navedene su osnovne formule, definicije,
teoreme i tabele kako bi se olaksalo koristenje zbirke i OIllOgllCi 10 IJesavanJe
zadataka i bez drugih udzbenika i prirucnika.
U oblasti logaritmi j logaritamska funkcija i trigonometrija, kada treba
odrediti logaritam datog broja, prirodnu vrijednost trigonometrijske funkcije nekog
broja (ugla), iIi broj ako mu je poznat logaritam, iIi broj (ugao) kada je poznata
vrijednost trigonometrijske funkcije, preporucuje se upotreba kalkulatora koji
raspoJaze sa odgovarajuCim funkcijama. Naravno, i dalje se moze koristiti i
prirucnik "Iogaritamske tab!ice", ali bi koristenje kalkulatora dalo pose ban pecat
prj rjesavanju odgovarajucih zadataka.
Nadam se da ce Zbirka biti od koristi ucenicima koji traze nesto vise od
onoga sto na!aze u samim udzbenicima matematike za drugi razrcd, i omoguciti
k0111p!etno utvrdivanje, ponavljanje i samostalno vjezbanje.
Kako se trigonometrija izucava u drugom i trecem razredu srednje skaie,
ovom zbirkom je obuhvacen sarno dio do adicionih teorema.
Na kraju zelim posebnu zahvainost izraziti recenzentima koji su 5vojim
nrimiedbama j nriiedlozima uticali na Dobollsanie kvaliteta zbirke.
1. S T E PEN I (POTENCIJE) i K 0 R IJ E N I
Osnovne formule i definicije:
a" =a·a·a ... a, (nEN).
~
11 !ilklum
"c = ~ , (b '" 0)
( )
" "
b b'
:
);
= j,"',(a '" 0)
ai
=l,(a:;eO)
..:..
Za a>O, b>O 1 prOlzyoljan pnrodan broJ n vflJedl:
Za a<O, b<O i paran prirodan broj n
ra Va
VJ;= Vb
(n=2k, kE N ) vrijedi:
iavrt
Vb = V[b[
Ako je n neparan broj (n:::::2k+l, kEN), a i b realni brojevi, vrijedi:

'Va
, , - = ~ , (b*.O)
b Vb
.
Ako su min cijeli brojevi i n*O, tada vrijedi: ~ a 2m, = M .
5
-.
1.1. STEPENI SA PRIRODNIM IZLOZIOCEM (EK'iPONENTOM)
Izracunati vrijednost stepena:
1.1.a) 24 b) 52 c) (_2)2 d) 10
3
1.2.a) 2
5
b) (-2)" c) _3
4
d) _52
1.3.a) (-1)7 b) (_10)3 c) 54 d) 2
10
1.4.a) (_1)5 + (_1)4 -(-1) 7
b) (_2)3 + (_2)2 +(_2)4 C) 2(_1)3 + 4(_2)2 _(_1)5
(
112 (2)3 (4)' ( 3)2
1.5.a) - I b) - c) - d) --
2) 5 7 4
1.6.a) (_2)(_3)(-4)2_(_1)3(_2)' b) (_3)(_1)2(_4)3_(_1)3(_2)3
Reduciraj izraz (izvrsavajuci operacije sa slicnim mOnOmilIla):
1.7.a) Sa
4
_5a
2
+4a
4
+7a
2
b) 3x
4
+Sa
3
-4a'+3x
4
c) 7x'_Sx
3
+4x
6
_3x
3
d) i lx7 -1Ix' +1Ox
8
-5x 7 e) _2x
3
+5a
2
-4a
2
+3x' f) 5a
4
_2a
3
+6a
3
_2a
4
1.8.a) 4a
2
+3a_5a
3
+a' -2a +7a
3
b) 11a
4
-I 1a
3
+Sa-7a
2
+5a
3
_4a
2
c) a
4
+11a
4
+5a+7a
2
+5a_5a
2
d) 3a'+l1a
2
-a'+2a
5
+3a'-8a
2
+4
Pomnoziti stepene:
1.9.a) 4
4
-4' b) 3
12
.3' d) 2
12
.2'
J.lO.a) 5'-5
2
b) 3
4
3'-3' d) 2
7
2
13
2'
4 (41' (2)' (2)'
Ll1.a) 5 5) b) -3 . 3'
I. 12.a) 2' .2
5
2' b) 4.4.1-4
6
c) a
13
:a
lO
d) b
17
:b
1S
1.13.a)
1.14.a) 1.15.a)
'0
a
b)
a
lS
Xii, )-'16
d)
x"
c)
ylO
b
Izracunatfvrijednost izraza (stepcnuj stepen):
J.l6.a) (2') 2 b)
(3") 2 c) (5
2
)3 d)
(_1
3
)'
I. 17.a)
(_3') 3
b)
[(_3)4J2
c) [(-5)' J4 d)
[ (_I)'J12
1. I 8.a)
(x') ,
b) (a") 12 c)
(b" ).1 d) (l) 4
Ll9.a)
(a4) 5
b) (x
2
)-' c) (b')' d) (y'0) "
1.20.a) [(a_3)2 J5
b) [(b+])'f c) [-(-S)'J" d)
[_(_1)3J22
1.21. Izracunati vrijednost izraza x
5
_2x
2
+16, za x=O i za x=1.
1.22. Izracunati vrijednost izraza Sy'_2y2+3y_Il, za y=O i za y=-1.
1.23. lzra¢.unati vrijednost izraza 5x
3
_2x
2
+6x-2 ,za x=-2.
1.24. Izracunati vrijednost izraza 6a
7
+3a
4
_8a
45
+4, za a=-1.
1.25. Izracunati vrijednost, izraza 2ax
3
-a
2
x
2
+3ax+l0,za a=-1, x=2.
1.26. * Odrediti vrijednost izraza:
6
1.27.a)
1.28.a)
1.29.a)
1.30.a)
1.31.a)
1.32.a)
1.33.a)
Izvrsiti naznacene operacije:
(X3)5(X7)2 b) (a
2
)6(a
4
)3 c)
(X
3
)5:(X
7
)2 b) (a
3
)6:(a
4
)' c)
a
3
·a 5: a6 b) a
7
·a 3:
a
4 c)
am'a Jl:i
m
b) a
3m
, a 3:
a
2m c)
amxfl am+2
x
7n+l b) amt3y"+l.am+lyll+5
a\a
X
+
1
+a
x
)_ ax+2(ax+3_
a
R)
a
7
+2ab x
lO
_5a
2
x
4
b)
2
za a=S' b=O,12
(X5)4(X6)2 d)
(x
5
) 4 : (x6) 2 d)
x
IJ
'XI!:X
13
d)
x·x
4m
:x
13m
d)
c) xllm·Jxrn+4:xm.J
(X4) 3(X') 'x
3
(x
5
) 3 :(x
2
) ,
X4'X21:X 14
(a
x
+a
x
+
2
}a
4
b) x
m
exm+3_
x
m) + Xffi+\Xm+l+
X
I1l+2)
b-Sb
2
x4
c)
a
1.34.a) 5
3
2' b) 42·22
x
3
b
c) 50
3
2
3
d) 2
5
5'
(
41' (51'
1.3S.a) '5) l ) b)
1.36.a) 18':9
5
b)
1.37.a) (a')2 .(a
2
)4:(a
4
) 3
1.38.a) a
2
X+3: (a
2x
+
1
:a
X
)
1.39.a) (ax21l1+8x2n):xm+1l

20
2
:5' c) 126: 46 d) 33':11'
b) (x_a)3+1l·(x_ay'IHi c) a2x+3;a2x+l:aX
b) (a
x
+
3
): (a
3
)2x-l·
a
5x-3 c) (_x
ll
)21l:(_x
1
yn+1
b) (a
ln
_b
21l
): (a
l1
_b
ll
) c) (a
2n
_b
2n
): (a!l+b
ll
)
Dati izraz napisati u obliku stepena sa izloziocem x:
1.40.a) 30
x
_5
x
;6
x
b) 10)\·5
x
:2)\ c) 20
x
A
x
:S'x
1.41. lzracunati vrijednost datog izraza:
2·5" _9·5" 5(3.7" -19.7'4)
a) b) c)
25)0 7
16
+ 3,7
15
10(8'5 - 5 . 8''4 )
8
35
_2_8
34
1.42.a)
2_3
22
_7_3
21
19.27
4
b)
JO'(2" -5'2"-') 17· (3. JOIS -23·1 00')
c)
JOo' -66·) 0'"
lzvrsiti naznacene operacije i uprostiti izraz:
1.43.a)
2cd
4
4a
7
[)4 151;c
3
-_._-.--
3ab Sc
4
d.1 8a
6
d'
b)
1.44.a)
C;:; J J J b) l ::: =: J J J
1.45.
[( :':: r {'::;: r l [( f( r j
7
1.2. STEPENI SA CIJELIM IZLOZIOCEM (EKSPONENTOM)
Izraclinati vrijednosti stepena:
1.46.a) 5° b) 35° c) (-43)° d) _8°
c) -(2000-45,11+887,23)° 1.47.a) _(_2)° b) (475+1257-4,123)°
1.48.a) 3"
b) 4.
1
C) 10" d) Hr'
1.49.a)
1.50.a)
1.51.a)
(%r
b)
(1r
c) (%)1 d)


b)
[H'
c)
(H
k
d) (mT'
\ n
(,O,lr
4
b) -O,2Y' c) -(O,2f' d) (-O,lr'
U sljedecim zadacima sve izraze napisatl U ob!iku u kojem nece sadrZavati
u eksponentu nulu iIi negativan brej:
1.52.a) S-1'a-
2
'c-
4
b) (m+nY·(m-nt2 c) 7-
3
·a"-4·b-
5
1.53.a)
-,
2a
-1
4a-
l
b"-1 8x-:?b-
4
xy
b) c) d)
aD 7a"-5/J- -I
4x "b
6
54x»),
-1
19-
1
a- Pl;-3p 16x-
III
y--'1JI
42x""ly
-8 3
h)
23"") a--
2P
b
1'1)
c)
-"2m
.1'-5111
, 18x
1.54.a)
lzvrsiti nazllacene operacije sa stepenima:
1.55.a) Y
1
S2 b) a-
3
a"7a
2
c) a<'a«a-
2
d) x-1X-'\II
X
-:'
1.56.a) a"l:a"1 b) c) x -, x' d)
1.57.a) (3.
2
2') (332.3) b) (6'349.4.'°) (4'°
7
'6') 0) (5no'np")(2y1 n,-'n"p3)
1.58.a) (2'a
3
b'):(2"a"b,3) b) (x-yy':(y,xr
1
c) (Sa
3
b,6):(a,4b,'c")
1.59.a) (a' +b"l' b) ex"+y")(x"-y") 0) (X,1+y")(X"_x"y"+y")
J .60.a) (2x-:?-J)(4x,.t+2x>'+1) b) (8x·"_27/\(4x-1+6x-1i1+9y"2)
1.61.a)
1.62.a)
8
lzracunati:
rr b) [(% r -H' c) J -2r
b)
Uprostiti izraze:
1.64.* + - (a_I)<,-1 + (c+I}:-1
c c C" a + -c
165* f]
l
a-1 +b-
1
J-
1
+(a-
1
+b-
1
J-
1
1.66. *
ab 1 +ba 1 2
b
-J --1 i.
-a '
1 1 ,(a",O,b",O,a",-h).
a b :
1.67.* {a-X::a-2JrJ T'+(a-X+IAd+a-X+l)',((PO,a*Lx*O)
aX )
I -1
1.68.* lzracunati vrijednost izraza "2-=-_a __ I ,,(1 ) 2a _ 1] ,
4 _ r.1. y'l2 " 2 + a
\ 2 )
1
za a=--.
2
1.3. K 0 R I J E N I. ARITMETICKI KORIJEN
1.69.a)
1.70.a)
1.7 La)
l.72.a)
Izracunali vrijednosti aritmetickih korijena:
.J36 b) --1256 c) V8
.J64 b) --11024 c) --1576
'/225 b) -J625 c)!J8I
Jl32 _12' b) ,1113' -11-2'
1.73.a) "/21' +28'
d) V32
d) ifi7
. d) Vi28
c) "/65' - 63'
c) "/40' + 96'
Za koju vrijednost varijable x je dati korijen aritmeticki:
1.74.a) --I x + 2 b),J5+'; c)
1.75.a) b) --16 - 3x c) .J4':+20
U6.a) --15 - 10 x b) .JiQ-:;:-W-; c) --II! x -1
U7.a) V7 - 2x b) V5 x-I c) V'r). - 8 x
Jzracunati vrijednosti aritmetiCkih korijena:
U8.a) -J289 b) -J3600
U9.a) -J(-1)'b) -J(-3)'
c) .,/0,,81
c) -J(- 4)"
9
L80.a)
L81.a)
1.82.a)
1.83.a)
1.84.a)
1.85.a)
1.86.a)
1.87.a)
Uprostiti date izraze:
,zaa2:3. b) ,zaa$3. c) , za x<-J..
x2:5. b) ,zax$8. c) ,zax<-3 ..
Napamet odrediti vrijednosti korijena:
.J9. 25 b) 64·100 c) ,J81. 625·0,0001
225 b) ,J0,01441 256 c)
lznijeti faktor ispred korijena:
..[50: b)
.J]8
c) .J32 d) J4s
m b) .J128 c) ..fis d) V1i8
Izvlacenjem faktora ispred korijena djelimicno izracunati:
,J27a
2
b).fi5;3 c) .J28a
3
b' d)
I( )'
1.88.a) 'Ij a -3 b)
Unijeti faktal" pod korijen:
1.89.a) s.J2 b) z..J7 c) 3.J5 d) 4.J3
1.90.a) sV2 b) 4 i.J3;: c) zif3 d) 3Vi
1.9I.a) a Fa b) x.,j5; c) bVb d) Za.J3
1.92.a) a' . Fa b)
..1'3.& c) s'ifi d) 3b ·Vb
1.93.a)
1.94.a)
1.95.a)
1.96.a)
L97.a)
1.98.a)
1.99.a)
10
Sabiranjem i oduzimanjem korijena izracunaj:
z..[7 + 5..[7 b) 7.J2 + 11.J2 c) 23,[5 - 8,[5
5.f3-2.f3+11.f3 b) 32.fi+5.fi-3.fi+11.fi-25.fi
5.f3 -.Js + - 2.Js b) ll..fi + 2../6 + 4../6 - 9..fi'
2.J3 + V3 - 5.J3 + 8V3 b) 12,[5 + 4· V5 + 5,[5 - zV5
sifJ + 3V3 - 2if3 - V3 b) 4V5 + 2Vs - SVs - V5
Izvditi djelimicno korjenovanje i izracunati:
.../16 ·2S·64 b) .J10081 ·49
..fi7 + .J75 b) 2.J12 - 4.J48
c) .../256 ·4·36
c) 3.J8 + 55
1.100.a) 25 +.J75 -.J48 b).J45 - 2../80 + 4.Jm
1.I 0 La) .J28 - 7..J20 + 11..[44 b) 2.Jli + .J5O - 2..fi2 -.J98
1.102.a) 3.J]8 + .../200 -.J45 + 2.J2i5 -..J49
b) SVO,OI + 2";0,08 -IOVO,00008!
1.103.a) V54 + VlO8 -lJl35 b) '!../40 - 3../80 + 7!J24
Pomnozi korUene koji lmaju jednake izlozioce:
,[5 .J6 b) ..J2O.J3 c) .JU.J6
..[7 .J5 b) .J6.J2 . .J3 c) .J2.J5 . ..flO
ifiO·ifi b) ifiV8V3 c) ifiV4·'.J6
1.104.a)
1.1 OS.a)
1.106.a)
1.107.a) Vi·V5Vlo- b) if4V6V2·ifJ c) V2V47J3.7[8
Prosiri dati korijen navedenim brojem:
1.108.a) Vi. sa 3. b) ,[5, sa 2.
1.109.a) V2a 3, sa 2.

b) y3a', sa 4.
Skrati dati korijen (ako je skracivanje moguce):
!.lIO.a) V4 b) Vi c) ':if16
1.1 I 1.a) v;;r;
b) 1Jj;;9
c) VlO, sa 4.
c)V7a
3
,sa3.
d) '-\/100
d) 'IJ x 27
Dovesti korijene na zajednicki eksponent i zatim ih pOllllloziti:
L112.a) .J2·Vi b) V4V4 c) if4'!if2
1.I13.a) iflifi b) if4·ifi c) .J2V3
1.I14.a) '!.j';JV;; b) ..r;·'!.hx' c) VbVb'
Ll 15 .a) Fa· if;' . 'l[2;; b)...r; ;,[;i' ;,[;i' c) '.i/o. fJ.[;;5 . '(;;7
1.116.a) V;.lV·
2
S!.[;3 b) !f{;;·ifa3,1(;;5 c) IV_
1.117.a) -V b) Vax" ,V2a
2
x
21l
J).}S ax l1
LlIS.a)
1.119.a)
1.120.a)
Izvrsiti naznacene operacije (mnozenje) sa korijenima:
404rr::I1(2_.!J24G.) b) reI. reI 1I1. reIJ3
V'-2 vl
L
-2) Vl"-2) V2-'3 E-4 V4 5 VS-6
(-J3 + 2Fs) 16 b) 3.fi).Js c) (4.fi +.f3) Fs
(.fi +.Js)' b) (2.Js -.fi)' c) (S.Js _2.f3)2
11
1.121.a) (2m - ..fi5) .f3 b) (3.J8 + 2..[50) 4.J2
1.122.a) (5..}0,02 +.J8).J2 b) (10..}0,03 +.J27).f3
U23.a) . (4 + 16) (s.J2 - 2.f3) b) (3 -.J2) (2.J2 +.f3)
1.124.a) (fi +.f3) (fi -.f3) b) (,IU -./5) (,IU +./5)
1.125.a) .j9 +.J17 - J17 b) V4 + 2.J2 V4 - 2.fi
Ll26.a) (Fx + rx+1) (Fx -..;-;+1) b) (.Ja - 2 - fa)(.Ja - 2 + fa)
Ll27.a) (ViS + VJ6) (ViS - VJ6) b) (ViO - 1/5} (ViO + vs)
1.l28.a) (V9 -W +V4XV3 +1/2) b) (ViS +Vlo +V4XVS -1/2)
Uprostiti date izraze:
LI29.a)
if, J 'I 3 ra
6
b
6
a T a - ',a - a - b) ..}a+b+.J2ab . ..}a+b-bab
.J ' ,
LI30.a) b)
m
.fa"
2
- 1
0+*2 -1 +a
LI31.a) (;:1 - ! Y + (2.f3 + 1 Y b) (3.fi +./5y + - 2./5)'
PodijeJi korijene i izvrsi druge operaclje:
1.132.a) .J8:.fi b) ..[5O.fi
LI33a) .[40./5 b) VJ6: ifi
1.134.a) ra" fa b) vP
d) .J242 .J1i' e) \!sO V16
1135.a) 1 Ovo:,'l2 : 2":'hoo b) 3';;";-;:: ..}a'b'
1.1 36.a) (i2.J4S -- 6.v20): 3./5 b)
1.J37.a) (a-b) (Fa -Jh) b)
1.J38.a) w:ifi b) 1.if8:ifi
1.139.a) i)6:.fi b) Vs:ifi
1.140.a) :!,{;;:: V2a'
d) if3: '12,
b) ..}3x': ihx'
e) if}:1/2
c) JiS.f3
c) cVO,O 1 : ViOO
c) if;1:v;i
f)
\Go: zr;1
c) V48a
11
b
(IOVO,08 -V-Jo)ViO
(a-h) (Fa+Jh)
c) !.f2:'14
c) !.f2 V4
c) V;;S :!,{;;:
f) VSa
5
: Ii2(c'
1.141.a) Va-"n+l b) .Ja
ll
-
2
:Va>n c) V(/x
3n
:Va
2
f 511
1.142.a) (4.fi7 -6V3).f3 b) (Va' +l.Ia' -a.J:?)(-3av;:?)
L!43.a) (a'.:!,fb-.al/b):afb b)
J2
I
I
I
I
h
)

J
j

j
;1
i
,I
jj
:1
o!

'j

]
J
;!
'1'
,
11
1
:j
1
K

j
,

1.144.a) Va
n
+
1
• .Ja
3n
:'4ja
3n
b)
Va"+
3
-::Va"-1 ·-.Ja
5
+
3n
Stepenuj (potenciraj) slijedece korijene:
1.145.a) (.f3)' b) (./5j c) (2,IUY d) (4.f3j
LI46.a)
(v;:?)' b)
(w)'
c)
(Vi?bJ
d)
(3 V2a
5
b' )'
1.147.a)
( l.Ia')'
b)
(VaY)'
c)

el) (,V4a'x
7
J

Korjel1uj date korijenc, izvrsavajuci i druge operacije: ;
Ll4S.a)
JJ2
b)
W3
c)
NifS
d)
3
Ll49.a) V.Jll b) V.JV4
c)
vJJ5
d)
V.JW
1.150.a)
N-;;'
b)
NTx
,c)
jiffy
d)

..}31/2


Ll5!.a) b) c) d) \)21J21/2
1.J52.a) hf2 b) Va
5
-Jd c) V2a'J3u el)
L153'"a) +3.j40m b) .j2ifi • .
Raciona!isi nazivnik datog razlomka:
1.1 54.a)
4
b)
-12 .fi - J
el)
s-J5
.fi ..JS
c)
'77'-
2-J3
LJ 55.a)
11
b)
s.f3
c)
2--15
d)
.f3+.fi
s.f3 7.fi 6Ji 6./5
1.156.a)
4
b)
7 ..JS
el)
-12
-12 -1 -J6 + 2
c)
,,[5--12 ."fi+.J3
1.157,a)
./5
b)
..JS - 3
c)
10+./5
el)
"flO +./5
./5+.f3 4+2."fi 2.f3 -.j5 5.J3 + 2.fi
1.158.a)
-J5+-J3
b)
2-J5 -.J3
c)
3."fi + 4
3.J3 - 4-J2 3,,[2 + 2"J7 2,,[6 -,,[2
1.159.a)
4
b)
15 6
d)
100
1/2 ViS
c)
12 Vs
./5 .f3 + I II-.fi E+.f3
Ll60.a)
ViS
b)
-if2,
c)
if}
d)
ifi
13
1.161.a)
2 3 8 12
lfi-I
b)
lfi+1
c)
if?, -I
d)
V4+2
1.162* .a)
11 6 ..fi
2+.J3+J5
b)
3+·J2 -.J3
c)
..J8+J5-.fi
Izvrsavajuci naznacene operacije, uprostiti date izraze:
2 2 2 S 7
1.163.a) b) .JIO+S + .JlO-2 .JlO
1.164.a) _ Sr:; __ 1 __ +_6 __ ..fi-S b) ..fi+2+ ..fi-I_ ..fi+3
4+,,11 3+..fi ..fi -2 2 ..fi - 2 + 1 ..fi
. r:::--
a"+l+a"a'+1 r;-:-:.1
1165 *a) _.__ __ b) "v +x I-x (
..' ..JI+x-..Jl-x + -;x-l' -1';x';1}
1.166*a) _Q_._ifJ +_1_+_1_ b) (a+fa'=4
V;;-l 1+V;; V;; +1 i-V;; ),--4-
.r:;.Jb + 1 .r:; +.Jb (.r:; .r:; \
l.l67. * + '( b )
a-,Jab 2,Jab' b-,Jab+b+,Jab)'
[
.Ja
3
b
3
- .Ja-
3
b' ( a' +b')j
1.168* II + ( ) -2--.-: ab a>o.,b>O,ao"i?
1.I69*a) +)a-z,r;;::i, b) +2..J2a
2
-4 -4
I. J 70. IzraCllnati vrijednost izraza 4x-"+2x
2
-8x+ 7 za x = + 1).
1.171. Izracllnali vrijednost izraza
1.172. * Odrediti vrijednost izraza
211111 ..Ja+hx+..Ja-hx;
..J a +bx -.r:;=J;;
za x,j 0)'

2:mn
,..-:-- r ' za x=-o-,m>o,n>o.
vm+x-vm-x lr+1
1.173.* Odrediti vrijednost izraza (a+ 1/+(b+ I),' aka je a = -.fit' i
b=(2+.J3t' .
2b..fx'-I. 1( fa ..
1.174:* Izracunati I?' ",a x = + - gdJc.le a> b > O.
x-.yx
2
-1 2 vb a
/
14
1.175. * Izracunati vrijednost izraza
1.180*
1.181.*
1.182.*
l.J 83.'"
1.184.*a)
I( I} I( i)
l"2---:,zax=- a+- b+-
XY+'l/x' -Ivy--I 2 a 2 b
Uprostiti date lzraze:
?x
----.Jx+1
2
. 1 I' ( \ r;-,' ( \ /"'" . (x > 1).
______ x+l}'Vx+l+ x-l/yx-l
.Jx- J .Jx+ 1
(l..f]+'; I-a Yl 11
-l+a) Va' -I--;;-j'
I 2 I I" -
, a
4
1 ra fbi I 1 (ra Ib)2
tv
1
+'4
x
(0. < a < 1).
15
1.4. STEPENI SA RACIONALNIM EKSPONENTOM (IZLOZIOCEM)
S,lijeQece stepene napisati- U obliku "korijena:
1

2
.'
1.1 86.a)
42
b)
8
3
c)
64
3
d) 1(X)2
,
,
(1 T'
,
1
,
(.!.. yo 1.1 87.a) 125- b) I- e) d) 16 "
\9 \27 )
Date korijene napisati U obliku stepena:
1.188.a)
F5
b) ..Jlo e)
'117
d)
VaX'
1.189.a)
f3
b) Vl2 cJ
If;1
d) l,hx'
1)4
Izracunati vrijednosti slijcdecib stepena (i izraza):
I 2 2

1190 a) 4' b) 8
3
e) 64·' d) 100'
i
"
"
..
1.191.a) 9' b) 16" c) 8
3
d) 27 •
1.192.a)
25°·5
b)
81°·15
c)
161.75
d)
0,25-
0
.5
1 1 2
1
,
1.193.a) 8' : 2.
1
b)
3.
2
.81
4
c) 64
3
Hr
d)
(3H'
16
b)
Jzvrsiti naznaccnc operacije sa stepenima:
1 1 -I "'-1
1.I96.a)a
2
·a' b)a
3
·a' C)X
3
:X
3
d)
1
,
b) (a
3
b
2
);;
cJ
.198.* Odrediti vrijednost izraza
1-mx /1+llx
akaje
l+mxVl-nx' 111 n .
, ,
199
* J • . •. d . (m-.J-;;)' (m+.J;)'. 4
. zracunatl vrlJe nost lzraza + -.: .. : ') ,
, m+E f}7·--Jx -x
aka je x = 4(m-1).
J .200.* Odrediti vrijednost izraza
'-'?
1 .1 2 ' (
/... - , Ii' aka je z = 2m 2 1
H-z2)', +1 V(I<2)'2-1
., )
!II .
!zvrsavajuci naznftcene operacijc, uprostiti date izrazc:
1.201*
1(_/1_,+_11__
1
1"; +IJ'± .f( 111+/1
l. ) 'l2:J;;;;' ll2J;;;;) 2,!lllfl
i
1.204*
17
2. HOMOTETIJA I SLICNOST
2.1. Kruznica (kruzna linija) i krug. Centralni i periferijski ugao.
Tangente kruznice. Tangentni i tetivni cetverougao
2.1. Staje kruznica? Staje krug? Objasni pojmove radijus, tetiva, precnik.
2.2. time.ie odrcc1'enajedna kruznica?
2.3. Konstruisati kruznicu koja proJazi trima datim tackama A, B i C.
2.4. Konstruisati kruznicu datog radijusa r koja sadrz.i dvije date tacke A i B.
2.5. Konstruisati krufuicu datog radijusa r koja dodiruje datu pravu a u datoj
tacki A.
2.6. Konstruisati kruznicu datog radijusa r koja dodirqje krake datog ugla.
2.7. Konstruisati datog radijusa r koja dodiruje dvije date kruznice
izvana.
2.8. Dataje prava'p i kruznica k(O, R). Konstruisati tangentu t na datu kruzniclJ
koja je paralelna sa pravom p.
2.9. Dataje prava p i kruznica k(O, R). Konstruisati tangentu t na datu kruiniclI
koja je normalna na pravu p.
2.10. Data je prava p i kruznica k(O, R). Konstruisati tangentu t na datu kruzniclI
koja sa pravqm p zaklapa dati ugao Ct..
2,11. Data je kruzl;ica k(O, R) , tatka T na njoj i 111a koja tatka A. Konstruisati
kruinieu koja sadrii tacku A i dodiruje datu kruznicu u tacki T.
2.12. Koji cetverougao nazivamo tetivni cetverougao?
2.13. Dokazati: Sllprotni uglovi tetivnog cetverougla su supiementni.
2.14. Dokazati; Ako SlI suprotni lIgJovi nekog cetverougla suplementni; tadaje taj
2.15. Dokazati: lednakokraki trapezje tetivni cetverougao.
2."16. Jedan ugao pravouglog trougJaje 35°. Pod kojim se uglom vide katete iz
centra opisane kruznice?
2.17. Dokazati: Ugao izmedu tetive i tangente u krajnjoj tacki tetive jednak je
periferijskom uglu nad tom tetivom.
2.18. Dati su duz AB i ugao Cl. Konstruisati skup tacaka u ravni iz kojih se data
dui vidi pod ugiom Cl.
2.19. Dato je kruznica k(O, R), prava p i ugao fi.. Na pravoj p odrediti taeku iz koje
se data kruin iea vidi pod uglom a.
2.20. Konstruisati pravougli trougao ako mu je poznata hipotenuza i projekcija
hipotenuzu. . .
2.21. Konstruisati pravQugli trougao ako su date projekcije kateta 11a hipotenuzu.
18

I
I
I

1
,
j
,
k
I
J
I
·1,··.·
-j
\
"
¥
.3
I
i
I
!
'I
I
I
2.22. Konstruisi trougao ako je poznato a, a i ta (stranica, suprotni ugao i
tezisnica koja odgovara toj stranici).
2.23. Konstruisi trougao ako je poznato c, y i tb
2.24. Konstruisati trougao ako je poznato ha, ta i R (Rje radijus opisane kruinice).
2.25. Trougao.ABC upisanje u kruz.nicu-k. U tacki B povucenaje tangenta t.
Prava p, kojaje paralelna sa tangel1tom t, sijece stranice AB i BC, redom, U
taekama DiE. Dokazati da je cetverougao ACED tetivni.
2.26. Koji cetverougao nazivamo tangentni cetverougao?
2.27. Koju dui nazivamo tangentna duz tacke A U odnosu na kruznicu k ?
2.28. Dokazati: Tangentne duzi koje odgovaraju tacki P u odnasu na datu
kruznicu, jednake suo
2.29. Ako su a i b duiine kateta, c duzina hipotenuze i r radijus upisane kruzniee
a+b-c
pravouglog trougla ABC, dokazati da vrijedi: r = ----.
2
2.30. Dokazati: Zbir dviju suprotn-ih stranica tangentnog cetverollglajednakje
zbiru drugih dviju stranica tog cetverougla.
2.31. Dokazati: Ako .Ie zbir dviju suprotnih stranica nekog cetverougla jednak
zbiru drugih dviju stranica tog cetverougla, tadaje taj cetverougao tangentni.
2.32. Dokazati: Kvadratje tangentni cetverougao.
2.33. Dokazati: Deltoidje tangentni cetverougao.
2.34. Nekaje ABCD tangentni cetverougao. Dokazati da se kruznice upisane u
trouglove j,ABD i .6BCD (nastale povlacenjem dijagonaJe BD) dodiruju.
2.35. Konstruisati kruznicu koja dodiruje datu pravu i datu kruznicli i to datu
kruznicu u datoj tacki A.
2.36. Konstruisati kruznicu koja dodiruje datu pravu p i datu kruznicu k(O, r) i to
datu pravu u datoj tacki A,
2.37. Konstruisati kruznicu koja dodiruje dvije date "ruinke' ito jednu od njih 1I
datoj ta(ski A.
2.38. Tackol11 A van krllznice k(O, r) konstruisati tangente na kruznicu.
2.39. Koliko najvise zajednickih tangenti mogu Imatl dvije kruznice? Kada dvije
kruznice imaju samo jednu zajednicku tangentu ?
2.40. Konstruisati unutrasnje tangente dviju kruznica koje sc dodiruju izvana.
2.41. Kada dvije kruznice nemaju zajednickih tangenata ?
2.42. Konstruisati zajednieke vanjske tangente kruznica k(A, r) i k(B, R), ako je
centralno rastojanje kruznlca vece od zbira radijusa.
2.43. Konstruisati zajednicke unutrasnje tangente kruznica k(A, R) i k(B, r),
ako je AB > R+r.
2.44. Dvije kruznice k(O, R) i k(O', r) sijcku sc u tackama A i B. Dokazati da su
duzi AB j 00' medusobno normalne.
2.45. Na dvije kruznice k(O, R) i keG', r) dodiruju se spolja povueene su
zajednicke tangellte. Dokazati daje duzina odsjecka izmeou dodirnih tacaka
vanjske tangente jednaka duzini odsjecka unutrasnje tangente izmedu
- vanjskih tangenti i svaki od njih Je jednak .
19
2.46. Tri kruznice radijusa a, b i c (a> b > c) dodiruju se spolja (svaka svaku) i
d
.. .. D k . d .. d' 1 1 I
svaka 0 nJlh dodtruJe pravu p. 0 azatI a VflJe 1 r =,- + r.'
"'I/e a "b
2.47. Dokazati: Dvije jednake tetive kruznice imaju jednaka centralna rastojanja.
2.48. Konstmisati kruznicu aka je poznata njena tetiva AS i periferijski ugao J3
nad tom tetivom.
2,49. Konstruisati jednakokraki trougao kame je poznata osnovica Be i ugao
a nasuprot nje.
2.50. Konstruisati trougao u kame je poznata stranica AB, ugaa 'Y i visioa he.
2.51. Dataje kruznica k(O, r) i tacka P. Konstruisati polaru kruznice u odnesu
na pol P.
2.52. Data je kruznica k(O, r) i njena polara p. Konstruisati pol P,
2.2. Mjerenje duzi. Mjera duzi. Zajednicka mjcra (ZM) i najveca zajednicka
mjera (NZM) dvije duii. Samjerljive i nesamjerljive duii
Definicije: 1) Kazemo da SInO duz a izmjerili jedinicnom <.Iuzi e ako odredimo
pozitivan broj k tako da vrijedi a.:;::::ke.
2) Ako se duz C moze prirodan broj puta nanijeti na dllz a bez ostatka,
kazemo da je e mj-era duzi 3.
3) Duz e koja je mjera dviju dllzi (a i b) naziva sc mjcra tih
duzi i ZM(a, b)=c.
4) ViSe duzi mogu bit' zajednice mjcre dviju duzL Najveea duz koja je
mjcra dviju datih duzi naziV3 se najveca zajednicka m.iera (NZM) fih duzi.
5) Ako dvije duzi imaju najvecu zajednicku mjeru, za njih kazemo da su
samjerljive.
U slucaju kada duzi nemaju zajednicku mjcru, kazemo da su nesamjerljive.
Odrediti racul1ski NZM datih dviju duzi:
2.53.a) 0=2 em i b=5 em b) a=4 em i b=6 em c) a=IO m i b=15 m
2.54.a) a=16mib=24m b) c=13cmi d=39cm c)m=lIOmi n=60111
2.55. Dokazati da su krak i osnovica jednakokrakog trougla sa uglom pri
vrhu od 36°, nesal11jerijive duzi.
20
I
j
:1
I
i
I
,
2.3. ProporcionaInost duZi, geometrijska proporcija, geometrijska sredina
dviju duzi, produzena proporcija.Talesova teorema
Proporcija a:b=b:c u kojoj se duz b pojavljuje dva puta kao uo;utrasnji (iIi vanjski)
Clan naziva se neprekidna proporcija, a dUl: b se zove geometrijskll sredina duzi a i b.
Talesova teorema: Ako su transverzale a i b dviju pravih p' i q koje se sijeku
paraieIne, tada vrijedi: '
a) Ouzi koje odreduju transverzale oa jednoj pravoj, proporcionalne su
odgovarajucim duzima na drugoj. :
b) Duzi ua tr3nsverzalama proporcionalne su odgovarajucim ua svakoj od
datih pravih p i q.
p
S1.12.0
Ako su a i b paralelne, tada vrijedi: Ouii naiPo!upravoj Qp
a
proporcionalne su odgovaraju6im duzlma na
po!upravoj Qq.
A
b
/8
Duzi AC i SO proporcionalne su odgovarajucim
duzima na svakoj od po!upravih Op i Oq.
q C D
o
2.56. Dui AB cijaje duzina 30 em podijc!jenaje hickom C na d,va dijela, tako
daje AC:;:;;6 em. Odrediti odnos.c (razrnjere):
AC AC CB AB
a) = b) = c) d)
CB AB AB AC
2.S7. Da Ii su duzi AB i CD samjcrljivc ako je njihov odnos:
a) 3 b) 0,4 0) .JS d) 2.J3
1.58. Cemu je jednak odnus katete nasuprot uglu od 30° i hipotenuze?
2.59. Koliki je odnos tezisnice trougla i njenog veceg dije!a 6drectenog teiistem?
2.60. Koliki je odnos tezisnice povLlcene iz vrha pravog ugla i hipotenllze tog
trougla
2.61. Kada za cetiri duzi kazemo da SlI proporciona!ne?
2.62. ZadallLl dUl: AB podijeli LI omjeru 3:2.
2.63. Konstrukcijom odredi duz x iz date proporcije:
a) x:2=4:1 b) 4:x=2:1 e) 5:3=x:2 d) 8:5=3:x
2.64. Konstruisati duz x ako je:
a) (5-x):x=7:5 b) (l0-x):x=20:10 c) (2+x):x=8:2
2.65. Ako su a i b ,(b>a) dvije date duzi, konstruisati dllz x vrijedi:
a) (a-x):x = boa b) x: (a-x) = a:b , c) (a+X):x=b:a
2.66. Date su tri duii a, b i c. Odrediti racunski cetvrtu proporcionalll x
(x:a=b:c) ako je :
0) a=1, b=3, c=1O b) a=8, b=4, e=1O c) a=12, b=4, c=30
21
a'
b"
k
. a C d k . d . ac + c'
2.67. A 0 Je -=-. 0 azatl a JC bd +d'
b d '.
2.68.1zracunati geometrijsku sredinu G zadvije date dulti a i bako je.
a) a=9, b=l b) a=8, b=2 c) a=12, b=3 d) a=2, b=4
2.69. Datu dul, AB podijelitina tri jednaka dijela.
2.70. Datu duz MN podijeliti na cetirijednaka dijeJa.
2.71. Datu dul: CD podijeJiti na sestjednakih dijelova.
2.72. Podijeliti datu duz AB na tri dijela koji su u datom odnosu:
a) 2:4:3 b) 1:2.3 c) 3:1:4 d) 5:2:2
2.73. Duz AB taekom M padijeliti iznutra u omjeru (adnosu):
a) 4:3 b) 1:3 c) 3:2 d) 5: I
2.74. Datu d.u:z AB, tackom N padijeliti izvana u datom odnasu (omjeru):
a) 4:3 b) 1:3 c) 3:2 d) 5: I
2.75. Odrediti teziste trougla ABC eij i je vrh A nepristupacan.
2.76. Odrediti srediste stranice AB trollgia ABC ako su tacke Ai B nepristupacne.
Date su duzi a, b i c, Konstruisati duz x ako je:
2 4
2.77.a) X=··Q b) x=--a
3 7
a
x=a
2
:b 2.78.a) x b)
b
2.79.3) X-::::(l b) x =
b 2
GC ab
2.80.;;) x =
-
b) x=-
b c
5
c) x =-a
3
c) x ab
c) X a :b
be
c) X=--
0
11
d) x=-a
7
2.81. Data je duz AB. Na duzi AB kanstruisati tacku C taka da je 2 AC =
2.82. Na datoj duzi AB odrediti tacke MiN, (A·M·N·B) taka daje AM = 2MN
-- --
i MN=2NB.
2.83. Date su duzi a, b, c i d. Konstruisati duzi x i y ako vrijedi a:b:c = d:x:y,
2.84. Neka su uglovi OAB i OCD jednaki (SI.2.01.). B
a) Akoje BD=7, OB=21, naci AC. D S1.2.01.
b) Ako je OC=CD, AC=6, AB =JO, odrediti oc.
--
c) Akoje OC=7, OD=2AC, BD=14,odrediti OB.
d) Akoje OB=25, OA=OD, OC=4, odrediti OA. A C
2.85. Date su dUfi mill. Kroz datu tacku M u ugJu xOy pravu
koja sijece krakove ugJa II tackama A i B, tako daje OA :'OB:::: m:n.
22
o
ii
I
'I
'1
'I
:1' ,
I
i
.!
I
I
.j
:1
1
I
j
:1
1
J
i1
2.4. Osobine simetrala unutrasnjeg i uporeditog vanjskog ugJa trongia
Teoreme 0 simetrali ugla trougla:
Simetrala unutrasnjeg ugla trougla dijeli suprotnu stranicu oa dva dijela koji su
proporcionalni drugim dvjema stranicama trougla. I ohronto, ako neka prava koja
prolazi kroz vrh trougla dijeli suprotnu stranicu oa dijelove koji su proporcionalni
drugim dvjema stranicama trougla, tada je ta prava simetrala ugla.
Simetrala vanjskog ugia trougla dijeli supeotou stranicu vanjskom podjclom oa
dijeJove koji su proporcionalni drugim dvjema stranicama trougla. I obrnuto, ako
prava koja saddl vrh trougla dijeli vanjskorn podjelom suprotou stranicu trougla na
dijelove koji su proporcionalni drugim dvjema stranicama trougla, tada je ta prava
simctraJa vanjskog ugla trougla.
2.86. Simetrala unutrasnjeg ugh trougla dijeli suprotnu stranicu (unutrasnjom
podjelom) U odnosu koji je jednak odnosu ostalih dviju stranica trougla.
Dokazati!
2.87. Simetrala vanjskog ugla trougla dijeli suprotnu stranicu (vanjskom podjelom)
u odnosu koj] je jednak odnosu ostalih dviju straniea trougla. Dokazati!
2.88. Trougao ABC ima stranice a=13 em, b= 15 em i e=4 em. Odrediti odsjecke
na stranicama trougla odredene simetralama unutrasnjih uglova.
2.89. Odrediti duzine duzi koje simetrale unutrasnjih uglova trougJa ABC
grade na iljegovim stranicama ako je:
a) a=13, b=14, c=15 b) 8=4, b=5, c=3 c) a=IO, b=12, c=15.
2.90. Odrediti duzine duz! koje simetrale vanjskih uglova !lABC grade l1a
njegovim stranicama ako je:
a) a=]3, b=14, c=15 b) a=4, b=5, c=3 e) a=IO, b=12, c=15 .
2.91. Stranice trougla su 20, 21 i 28. Na koje dijeJova simetrale njegovih
uglova dijeie njegove stranice?
2.92. Simetrala ugla na osnovici a;:::;6 jednakokrakog trougla dijeli krak u
odnosu 3:4. Odrediti duzinu kraka datog trougla.
2.93. Nckaje M tacka u kojoj simetrala ugla kod vrha A, ilABC sijece
straniell Be. Izraclinati BM i MC kao funkeijll od straniea AB=c, AC=b i
Be::::a trougla.
2.94. Nekaje N tacka u kojoj simetrala vanjskog ugla kod vrha B "" ABC
sijece polupravu AC. Izracunati AN iNC kao funkciju od stranica
- - -
BC =a, i AB =c trougla.
2.95. Simetrala ugla B na osnovici jednakokrakog trougla ABC na kraku
AC gradi odsjecke 111 i 11. Izraziti osnovicu a trougla kao funkciju od 111 i 11.
23
2.5. Homotetija geometrijskih figura
Dcfinicija hornotetije: Preslikavanje koje svakoj tacki X pridruzuje tack" X' tako da
vrijedi vektorska jednakost OX' = k . OX, gdje je 0 rna koja staina tacka ravni i k
rna koji reahm broj, naziva se homotetija. Tacka 0 se naziva centar, a broj k
koeficijent homotetije.
Ako se nekom homotetijom figura F moze preslikati u figur" F', kazemo da su ove
figure homoteticne. Ako je koeficijent homotetije dviju homoteticnih rigurs pozitivan
broj, kaze se da su te figure direktno homoteticne. U slucaju kada je koeficijent
homotetije negativan, za homoteticne figure se kaze da su inverzno homoteticne.
l ____________________________ __
2.96. Dataje duz AB i proizYoljna tacka O. Odrediti homoteticnu sliku A'B'
za homoteti ju:
a) H(0.3) b) H(O, -2)
2
c)
3
3
d) H(0"4)
2.97. Da( je trollgao ABC i tacka 0 van njega. Konstruisati hOllloleticnu s!iku
A'8'C' datog troug!a za homotctiju:
0) H(0.2) b) H(O, -2) c) H(O, 3)
2.98. Dalje cetverougao ABeD i tackaO van njega. Konstruisati
hOlllolcticnu sliku A'8'C'O' datog cctveroug!a za homotetiju :
a) B(O, 2) b) HiO, -I) c) HIC),4)
2.99. Konstruisati bar jcdan trougao koji .Ie direktno hOl11otetican sa datim
nABC ako je centar homotetije: a) \Th B trougla.
b) tcziste T trougla
c) tacka 0 van trougla.
2.1 OD.Kollstruisati bar jedan trollgao koji .Ie invcrzllo h01110tetican sa datilll
ako jc centar homotdije: a) vrh C trougla,
b) teiiste T trougta
c) tacka 0 van troug!a.
2.101. KOl1struisati bar jedan trougao koji jc dircktno homotetican sa datim
DABe ako jc centar bomotelije: a) ortocentar H trougla,
b) centar S opisanc kruznice
c) centar 0 upisane kruznice.
2. t 02. Konstruisati homoteticllll sliku date prave a ako je centar homotctije
l.acka 0 van prave i koeficijcnt:
a) b) k=3 c) d)
2.103. Konstruisati homoteticnll sliku date prave a ako je centar hOl11otetije
tacka 0 na pravoj i koeficijent:
a) b) c) k -2 d)
2.104. Konstruisati homoteticnu sliku datog ugla <xOY.\..1 odnosu na centar
homotetije 0 i koeficijent:
24

I
I
!
'I
J ,
·:·:'··1' ,
,
!
'[
11
"
J
II
'-I
:1
ill
I
a) b) c) d)
2.l 05. Konstruisati hornoteticoll sliku datog ugla <xOy ako je centar rna koja
1
tacka M ravni ugla i koeficijent: a) k=-l [0) - c)
2
2.106. Odrediti homotetiCnu sliku date kruznice k(S, r) II odnoslI,na centar 0
koji pripada kruznici i koeficijenat k::o-2.
2.107. Ako su M, NiP sredista stranica n.ABC, dokazati da Sil ttouglovi
"'ABC i "'MNP homotelicni. Staje centar homotetije
O
K91ikije
koeficijent homotetije?
2.108. Svake dvije kruznice su homoteticne. Dokazati! Sta je cenrar homotetije?
2.109. Data su dvajedllakostranicna trougla paralelllih stranica. Odrediti
centar homotetije ovih trouglova.
2.110. U dati polukrug upisati kvadrat 6ija su dva vrha na a druga
dva 11a kruz.l1am luku. '
2,111. Dat je MBC i krllznica K(O, r),U datll kruznicll llpisati: M' B' C' tako
da mu stranice budu paralelne sa stranicama datog trougla.!
2,112. Dat je bABC i duz 111. Konstruisati trougao hOl11otetican;datom Gija je
stranica A'B':::: 111.
2. J 13. Konstruisati trougao eiji su uglovijednaki,a stranice tr! ptlta veee od
stranica datog ugla.
2. J J 4. Konstruisati MBC aka su mu dati elementi: <.1, tb i (X.
2.115.* Datje ugao <xOy i tacka A u oblasti ugla. Konstruisati koja
dodiruje krake ugla 1I prolazi tackom i\.
76 Slicnost oeometrijskih iinura
-.
"
-
,
[)e-finicija slicnosti: Ako za dvijc figure F i F' postoji prcslikavanjc koje svakom pani
M i N prve figure pridruzuje par taeaka M' i N' druge tako da je- odnos duzina
dUlj MN : M' Nt stalan broj i obrnuto,svalwm paru tacak<l M' iN' urugc tigurc
pridruzu.ie par tac3ka MiN prve tako da je M'N':MN stalan IJroj, naziva se slicnosL
Za figure F i F' kazemo da su slicne i piScmo F-F'.
Za figunI F kazemo da je sHena figuri F', ako postoji trcca figura F;" koja jc sa pn'om
figurom homotcticna, a sa drugom podudarna.
,
PI'avila slicnosti trouglova:
1) Dva trougla su sHcna ako su Civa ugla jednog jednaka sa dva ug\a drugog troug!a.
2) Ova trougla su sHcna ako jc jedan ugao u prvom trouglu jednom Uglll u
drugom i ako su odgoval'ajuce stranicc koje obrazuju ovc proporcionaine.
3) Ako su sve tri stranice jednog trougla proporcionalne sa odgovarajuCim
stranicama drugog, onda su ova dva trougla sliena. '
4) Ako su dvije stranice jednog trougla proporcionaine sa dvjema odgovarajuCim
stranicama drugog i ako su uglovi nasuprot vccih oct ovih stl'an,ca jednaki, onda Sli
ova dva trougla slicna.
-_.
:
2S
Teoreme 0 odnosu visina, obima i povrsina slicnih tJ'ouglova:
a) Obimi trouglova proporcionalni su odgovarajuCim stranicama.
b) Visine slicnib trouglova proporcionalne su odgovarajucim stranicama.
c) Povrsine slicnih trouglova proporcionalne su kvadratima odgovarajucih stranica.
2.116. Ako su dva ugla jednog trougla 50° i 80° , a jedan ugao dmgog
trougla 60°, da Ii su ovi trouglovi slicni? Zasto?
2.117. Ako su dva ugJa jednog trougJa 75° i 65° koliki su ugJovi svakog, njemu
slicnog, trougla?
2.118. Dokazati,- da su dya trougla sliena ako su stranice jednog paralelne sa
stranicama drugog.
2.119. Dva trougJa su sliena ako su sve stranice jednog normalne oa stranice
drugo·g. Dokazati!
2.]20. Ako se iz ma koje tacke l1a stranicijednog trougla poyuce paralela sa
drugom stranieom; dobice se trougao sliCan datom. Dokazati!
2.121. Stub baea sjenku duzine 8 111, a stap duzine 2 m baea,
sjenku dugu 40 Clll. IzraCllnati visinu dalekovodnog stuba.
2.122. Drvo baca sjenu 18,5 lTl. U isto vrijeme ina istom mjestu,vertikalni
stub visine 3m baca sjenu duzine 4m. Kolika je yisina drveta?
2.123. Na geografskoj karti uCliana su mjesta A, B i C. Udaljenost izmeau
mjesta A i B je 10 km, udaljenost izmea'u mjesta B i C je 15 km , a
udaljenost iZl11eau mjesta Ai C je 12 km. Razmjera kalte je 1:50000.
Odrediti, r(]cullski, duzine stranica trougla ABC na karti.
2. !24. Na geografskoj karti razmjcre 1 :25000 rastojanje izmedu tacaka A i B
je 12 em. Koliko rastojanje iZllledu mjesta A j mjesta B?
2.125. Ouz DE koja odgovara straniei AB, je srednja duz L1ABC. Dokazati cia
je "ABC sliean sa "CDE.
2.126. Ako su dva trougla sliena, fada su tezisne duzi ovih trougJova
proporcionaine odgovarajucim stranieama. Dokazati.
2.127. Rastojanje tezista trougla od stranice jednaka joe treci"ili visine na tu
stranieu. Dokazati.
2.128. * Ako su dva trougla slicna,tada su tezisne dul.! jednog trougJa
proporcionalne odgovarajucil11 tel.isllim dul.ima drugog. Dokazati.
2.129. Obimi slicnih trouglova odnose se kao dyije odgoyarajuce stranice tih
trouglova, Dokazati!
2.130. Obimi sii,cnih trouglova odnose se kao dvije odgovarajuce visine tih
trouglova'. Dokazati!
2.13]. Aka su dva trougla siRna, tada su radijusi upisanih kruznica oyih
trouglova proporeiona:ini odgoyarajucim stranieama, Dokazati.
2.132. Aka su dva trougla slicna, tada su radijusi opisanih kruzniea ovih
trouglava proporeionaJni odgovarajucim stranicama. D()Kazati.
2.133. Sredine stranica ".&ABC su vrhovi AA'B'C'. Dakazati da su _ovi trouglovi
26
II
..
'·:·1.
,
,

:1
:1
slieni i odrediti koeficijent slicnosti.
2.134. Ako dvajednakokraka trougla irnajujednake uglove pri vrhu, tada su
slicni. Dokazati.
2.135. Tacka M je srediste stranice BC trougJa "ABC. SimetraJa ugla AMB
sijeee stranicu AB u tacki E, a simetrala ugla AMC sijece AC u tacki D.
Dokazati daje "ABC - "AED.
2.136. * ·visine u trouglu sijeku se tako daje proizvod odsjecaka na
jednoj jednak proizvodu odsjecaka na drugoj. Dokazati.
2.J37. Da Ii postoji trougaosa visinama h,=4, hb=5 i h,=8?
2.138. Ostar ugao jednog pravouglog trougla je 35°, a drugog 55°. Da Ii su
ova dva pravougla trougla sliena? Zasto?
2.139. Jedan jedoakokraki trougao irna pri vrhu ugao 100
0
,a drugi 1ma ugao
oa osnovici 40°. lspitati da Ii su ovi trouglovi shelli.
2. J 40. Osnovica BC jednakokrakog "ABC jednaka je polovini kraka.Visina
koja odgovara kraku ovog trouglaje BN. Dokazati jednakost AN = 7CN .
2.141. Akoje H ortoeentar njegove visine,dokazati
davrijedejednakosti:
2. J42. Dvije vi sine "ABC su h,,= AD i hb= BE. Dokazati daje Ae. CE = Be. CD
2.143. Visina trougla dul.ine 8 dijeli pripadnu stranicll na odsjecke 4 i 6.
Koliko je rastojanje ortocentra trougla od date straniee?
2.144. Ako su BD i tE visine ilABC II kome je ugao BAC ostar,
dokazati da su t'rouglovi L\ABC i L\ADE 511cl1i.
2.145. Dvije visine II trouglu razlikuju se za 8, a njihove pripadne stranicc
iznose 15 i 20 jediniea. Odrediti vi sine.
2. J 46.Trougao L\ABC ima stranice BC:::::; 1 0 i AC = 12 koje zaklapaju ugao
od 120°. Izracunati odsjecak simetrale ovog ugla.
1.147. Osnovica jednog trougla .Ie a=5 cm, a pripadna visina h
a
= 7 em. Kolika
je visil1a ha' slicnog trollgla koji ima stranieu a'"", 1 07
2.148. Stranica trougla je 12 i visina koja odgovara ovoj stranici 16. Para leI no sa
datom stranicom povucenaje paralela ciji odsjecak koji pripada trouglu ima
duzinu 6. Koliko je vrh trougla udaljen od para!ele?
2.149. Obimi dvaju slicnih trouglova su 0=84 em i 0'=36 elll. ledna stranica
prvog trouglaje a=24 em. Kolikaje odgovarajuca stranica drugog trougla?
2.150. Ako su a, b i c duzine stranieajednog trougla i 0' obim njemll slicnog
trougla, odredit1 5tranice drugog trougla:
a) a=20, b=30 i c=40, 0'=45 b) a=J2, b=J5 i c=17,0'=66
2.l51. Obim trougJa je 0=38 em. Koliki je obim 0' manjeg slicnog trollgla, aka
se dvije odgovarajuce straniee ovih trouglova odnose kao 2:1 ?
2.152. Stranice trougla Sll a=12 em, b=15 em i e=18 cm. Poyuci paralelu a'
sa stranieoll1 a tako da odsjecen trougao ima obim 0'=15 em,
2.153. Dva slicna jednakokraka 'trougla imaju zajednicku stranieu duzine 15.
Osnovlca manjeg trouglajednakaje 9. Odrep.l.ri obime ovih trouglova.
27
2.154. Povrsine dvaju s!icnih mnogoug[ova su 60 cm
2
i 4S cm
2
, a obim drugog
iznosi 18cm. Odrediti obim prvog mnogougla.
2.155. Simetrala ugla J3 .6.ABC sije6e stranicu AC II tacki D. Normala na BD kroz
srediste M duzi BD sijece pra\lu AC u tack! E. Dokazati daje dUl: DE
geometrijska sredina duzi AE iCE.
2.156. Simetrala pravog ugla L1ABC dijeli hipotenuzu AB U odnosu m:n.
U kojem odnosu hipotenuzina visina dijeli hipotenuzu?
2.157. Os novice trapeza su 30 i 15. ledna dijagonala trapeza dijeli trapez na dva
slicna trougla. Odrediti duzinll ove dijagonale.
2.158. Srednja dut trapezajednaka je 9. Tacka presjeka dijagonala trapeza
udaljena je od njegovih osnovica 7 i 5. Kolike su osnovice?
2.159. Tacka 0 je presjek dijagonala trapeza ABeD. Paralelno sa osnovicama
Be i ·AD, kroz tacku 0, poyucenaje duz EF. Tacke E i F pripadaju
. 2
kracima trapeza. Dokazati da vrijedi: EF = -c;---:--
1 1
=+=
Be AD
2.160. U jednakokraki trapez ABCD sa osnovicama AB i CD upisana je
kruznic" radijusa r. Dokazati daje AB· CD:::: 4r2.
2.161. Dijagonala na veci krak pravouglog trapeza Ilormaillaje na krak.
Dokazati da je ova dijagonaJa geometrijska sredina osnovica lrapez.a.
2.162. Trapez ABCD je pravougl1 sa pravim ugloyima kod vrhova B i C.
Kruznica !lad precnikom AD sijece Be u taekama MiN.
Dokazali da je BM· Me = AB· CD.
2.163. Kroz vrh B paraleiogr<lllla ABCD povucenaje prays p koja sijece
- l-
AC i AD u tacka1ll3 FiE, tako daje AE = -AD.
-. 1·--
Dokazati da ie AF = -- AC .
- 5
4
2.164. Stranicc: parale10grama su 25 em i 10 em. Manja yisina p.arale!ograma
jednakaje 8 cm. Odrediti veel! visinu.
2.165. Tacke A i B naiaze se na dostupnim mjestima, a njihovo mcdusobno
rastojanje se ne moze direktno izmjeriti. Pokazati kako se moze
izraclInati rastojallje izmedu tih tacaka.
2. J 66. Kako se moze odrediti sirina neke rijeke bez pre!aska na drugu obalu?
2.167. Dat je .6.ABC. KOllstruisati trougao sliean datom ako 11lU je data stranica a.
2.168. Dat je .6.ABC. Konstruisati trougao sli6an datol1l ako mu je data vis ina ha •
2.169_ Datje .6.ABC. Konstruisati trougao sli6an datolll ako muje data tezisnica tao
2.170, Oat je MBC. Konstruisati trougao datol11 koji ima elva puta veee
stranice.
2.171. Dat je .6.ABC. Konstruisati trougao sli6an datom koj i ima tri puta veee
V1Sllle.
28
I
2.172. Datje LlABe. Konstruisati trougao slican datom koji ima tri puta veee
tezisnice.
Konstruisati L1ABC ako je dato:
2.173 .• )
2.174.') , em
2.175.a)
b) b:e=3:2, h,'f2,5 em,
b) soi=6 em, =60°.
b)
2.176.Konstruisati pravougIi trougao u kome je kateta b= 12 i odljlos druge
katete i hipotenuze 3:S
2.177. Konstruisati jednakokraki trougao u kome je visina i,odnns
osnovice i kraka a:b::-:o4:3.
2.178. Konstruisati trollgao ako je poznato a:b:c=3:5:6 i h[l=5 cljD.
2.179, Konstruisati jednakostranicni trollgao 11 kome je poznat z0ir stranice
i visine.
2.] 80. Konstrllisati jednakostraniclli trougao u kome je poznaia visina h.
2.181. KOllstruisati jednakokraki trollgao u kome Je poznata koja
odgovara kraku i ugao pri vrhu koji obrazuju kraci.
2.182. Konstruisati pravougli trougao u kome je poznat jedan ugao i zbir
hipotenuze i vi sine koja odgovara hipotenuzi.
2.183. Konstruisati trougao u kome su poznata dva ugla i na kojoj !e-ze-
ovi uglovi. .
2.184. Konstruisati t{"ougao ako mu jc poznata jedna stranica, jedan ugao n<l njoj i
razrnjera druge dvije stranice.
2.185. Konstruisati trougao sliean datolll ako IllU je poznat radiju,s r l1pisane
kruznice.
2.186. Konslruisati trougao slican datolll ako I1lU je poznat radiju's R opisane
kruznice.
2.187. Konstruisati pravougaonik sli6an datom aka I11U je data stranica.
2.188. Konstrujsati paraJelogram ako je zadano a:b=5:3, cx=60° ijdijagonala iz
vrha ugla ex je d:::::5 .
2.7. Primjena slicnosti na pravougli trougao. Pitagori,.a teorema
.troti.gla je projekdje, 'Iia
.',' ," "" ," '" ,." , ..... "., "."
b) 'Ilravouglog trougla j"e geometrihka na
. . ,
t) J(l'3.drat. na«. hipotendzo't:t,t:Je.dnakJe z'birll,
teorenia}.,
Formul.isati. i iskazati pravila slicnosti pravouglih trouglov;a.
2.190. Forlllulisati' j""iskazati pravila s!i6nosti jednakokrakih troug;lova.
29
2.191. Normalne projekcije kateta na hipotenuzu odnose se kao kvadrati kateta.
Dokazati!
2.192. Hipotenuzina visina je geometrijska sredina odsjecaka koje gradi na
hipotenuzL Dokazati!
2.193. Primjenom slicnosti dokazati Pitagorinu teoremu.
2.194. Katete pravouglog trougla su i Izracunati hipotenuzinu visinu i
odsjecke koje gradi na hipotenuzi.
2.195. Hipotenuza pravouglog trougla je c=13 m, a odsjecak p=6m. Odrediti
kaiete i hipotenuzinu visinu.
2.196. Katete pravouglog trougla su ] 2 cm i 16 cm. Hipotenuza njemu slicnog
trouglaje 25 em. -Odrediti koefieijent slicnosti i katete drugog trougla.
pravougli trougao ako je dato:
2.197.a) a=4: c"'5 b) h=60, q=144 c) p=9, q=16
2.198.a) c=20, h=8 b) c=lO, p:q=9:16 c) c=34, a:b=8:15
2.199. Naei odnos kateta pravouglog trougJa ako su njihove projekcije na
hipotenuzu 16 i 25.
2.200. Stranica Is.vadratajednakaje a. Odrediti dijagonalu d kvadrata.
2.201. Dijagonala kvadratajednakajc d. Odrediti stranicu a kvadrata.
2.202. Straniea jednakostranicnog trougla je a. Odrediti:
a) Visinu b) Radijus upisane i c) Radijus opisane kruznice.
2.203. visinu jednakostranicnog, trougla ako je data siranica a:
a) a=IOcm b) a=4 cm c) a=8 em d) a=2.[3
2.204. Izracunati stranieu jcdnakostranicnog trougla aka je poznata njegova
vislna h:
a) h=5 cm b) h=3 em e). h=IO.[3 em d) h=12.[3
2.205. pravouglog trouglaje 10 lTI. ledna kateta ovog trougla
iZllOSl 75% od druge. Kolike su katete?
2.206. Kateta pravouglog trougla manja je za 8 em od hipotenuze. Dmga
kateta jednaka je 20 em. Koliki je obirn ovog trougla ?
2.207. Jedna katcta pravouglog trougla za 10 em je veea od druge katcte i
za 10 em manja od hipotenuze. Kohke su stranice ovog trougla?
2.208. Osnovicajcdnakokrakog trouglaje a=13, a visi.na na krakje h=12
Izracllnati drugu visinu trougla.
2.209. Stranice trougla su 13 em, 14 em 1 15 em. Odrediti visinu'trougla
koja odgovara stranici 15 em.
2.210. Suma dijagonala pravougaonikajednakaje sumi kvadrata
njegovih stranica. Dokazati!
2.211. * Suma kvadrata dijagonala paralelograma jednaka je sumi kvadrata
njegovih: straniea. Dokazatil
2.212.* Tzraziti duzinu tezisne linije u funkeiji od duzina stranica trougla.
2.213. Te.Zisnice pravouglog .6.ABC, gdje je C vrh pravog ugla,vezane·su
relC\ciIom; t/ +tb 2=5t/. Dokazati!
30
I
I
'I
:1
j

1

]1
I
I

ij
oj!
i
2.214. Hipotenuza pravouglog "'ABC je c, a katete su a i b. Ako je
c+a=2b. Odrediti obim troug1a.
2.215. Obim romba cije se dijagonale odnose kao 3:4,je 1 em. Izracunati
duzine dijagonala.
2.216. Dijagonale romba su 4,8 m i 14 m. Odrediti obim ramba.
2.217. Dijagonale romba su 12 i 16. Odrediti radijus u romb upisane kruznice.
2.218. Razmjera straniea pravougaonikaje .J2: 1. Normale povucene kroz dva
suprotna vrha na dijagonalu, dijeJe tu dijagonalu na tri jednaka dijela.
Dokazati!
2.219. Dijagonale jednakokrakog trapeza sijeku se pod pravim uglom i dijele na
dijelove od 12 em i 9 em. Koliki .Ie obim trapeza?
2.220. Osnovicejednakokrakog trapeza su a=44 j c=4. a krakje b=29.
Odrediti visinu trapeza.
2.22]. Osnoviee jednakokrakog trapeza su 10 em i 40 em, a krak je 25 em.
Odrediti povrsinu trapeza.
2.222. Osnoviee trapeza su a=28 ern i e:= 16 em, a kraei su b=25 em i d= 17 em.
Izracunati visinu i dijagonale trapeza.
2.223. Ako su kraei trapeza medusobno normalni, dokazati daje zbir kvadrata
njegovih dijagonala jednak zbiru kvadrata njegovih osnoviea.
2.224. Ortocentar trougla dijeli visine na odsjecke, tako da je proizvod odsjecaka
jedne visine jednak proizvodu odsjecaka bilo koje druge visine tog trougJa.
Dokazati!
2.22S. Trougao DABC ima visine ha:::: AD i ht>:= BE. Dok<-lzati da je
--
ACCE=BCCD.
2.226. Aka su hb:::: BD i hc::::CE vi sine D.ABC, dokazati daje D.ADE slican sa
"'ABC.
2.227. Dokazati: Ako u trouglu spojimo podnoija njegovih dviju visina,
dobijamo trougao sliean datom.
2.22S. Ako su a i b katete, a h hipotenuzina visina, uokazati jednakost
1 I 1
-+-=-.
a' 17' h
2
2.229. Ako za stranice trougla a, b j c vrijedi a=2mn, b::::m
2
_n
2
, c::::m
2
+n
2
, gdje Sll
min ma koji realni brojevi i m>n, dokazati da je trougao pravougli.
2.230. Konstruisati duz x cija duzina U odnosu l1a datu jedinicnu duz iznosi:
a) x = .f3O b) x = .J14 c) x =..JS d) x = .J7
Date su duzi a i b. Konstruisati duz x ako je:
2.23I.a) x=-Ja
2
':""b
2
b) x = .,;;;;; e)
2.232.a) x=a.[3 b) x = a..[f; e)
X=fI
31
2.233. Poznate su duzi a, b, c i d. Konstruisati duz x aka je:
a) x=-Jab+c' b) x=.Ja
2
-be cJ
2.234. Aka su poznate duzi a, b i c, konstruisati dUl, x, aka je x
2
=a
2
+bc.
2.235. Aka su date duzi a i b i a<b, konstruisati duz x=a
2
:b.
2.236. Konstruisati kvadrat koji je po povrsini jednak datomjednakostranicnom
trouglu.
2.237. Konstruisati jednakostranicni trougao koji je po povrsini jednak datam
pravougaoniku.
2.238. Konslruisati jednakostranicni trougao koj! je po povrsini jednak datam
rombu.
2.239. Konstruisati jednakostranicni traugao koji je po povr.sini jednak datom
deltoidu.
2.240. Kon5truisatijednakostranicni trougao koji je po povrsinijednak
datom kvadratu.
2.241. Konstruisati kvadrat koji je po povrsini jednak datom pravougaoniku.
2.242. KOllslruisati geometrijskll sredinu duzi a i b ako je:
a) a=2, b) b=13 c) d)
2.243. Konstruisati duz x ako je x:2=17.
2.244. Data Sll dva sliena trollg!a. Konstruisati novi lrollgao podlldaran
prvolTI, a sliean drllgom od datih troug!ova.
2245.* Dataje kruznica k(O, r) i trougao ABC. U datu kruz.nieu upisati
trougJo cije su stranice paralelne stranicama datog trougls.
2-246.* Dataje kruzn1ca k(O, r) i trougao ABC. U datu kruzniclillpisati
trollgao cije su stranice norma Inc na stranice datog trougla.
2.247." Straniee trougla su a,b i e. Dokazati' oa za visinu hb trollghl vrijedi
7 r7 X .() u+b+c
formula: h" ,gJ-(jf:!jes=--i---'
2.8. Potencija tacke U odnosu na kruznicu. ·Karnoovi obrasci.
Zlatni presjek duzi
TeorcJU:c: kaje kruzn·Ica .ods'.ijeca ii'a pr,avoJ pr.olazi t,aCkQl1't.-P je

Ako se prave, alb sijeku u tackLP"i pri tcinie prava a saddt ta:cke: A i'B, a:.prava hsath'zi
_ ...-. ' ''-''':'''':'.'' .. _' ... :-- ",-- ','-- ,:'; ,',:
C'i D .i'aka vriJedi PA· PB ;:;:;; 'J?e.' PO" A. S, C i, D koncik!icne
(piipadaj.u.istoj kttl7Jlid},
DcHnicija pot-cn'cijc ta,.ckc.";, QdilOSU tta 'j{ruznicu: koristuntu p koja .Ie jednaka pJ'(iiz-yo4ti
odsjec<:ika koje kruznica odsjjesa na 'koja sadrii tacku P nazivamo pote.Iicija iii
moc tacke P U odnOSLl na PQ.smatratiu
Aka je tacka P 'van tadaje rijcLla potcllcija u odnosll na ovu
jeJI)aka kvadanitu tangclltne duzi kQj:aj,oJ odgo\lara.
32
I
I
,
1
I
j
1
1
·1
·1
.
1
;1
.I
A-k.O.je d P. u cidncisu'n<i krufultu k(O, ,R)" tada Za potenciJ.tl tacke
P u'odnosu:ria.krtiinicu-.vriiedi: o=d
2
:..R2. .,
Akoje tack<i P tiriumfkn:iznk6' tack¢ kvadratll'poliitetive
nOl·m'!lne na kruzl1i.ce
2.248. Iz tacke van kruzniee povucenaje najveca sjecica i tangenta. Odrediti
duzinu tangente (tangentne duzi) ako je duzina sjecice (odsjecka koji
kruzniea odreduje na sjeciei) 50 em, a radijus kruznice R"'21 em.
2.249. Iz tacke van kruznice povucenaje najveca sjetiea i tangenta cijaje duzina
jednaka 8 em. Vanjski dio sjeciee je dva puta manji od odsjecka tangente.
Koliki je radijus kruzniee?
2.250. Tatkom P kojaje od sredista kruzniee radijusa 5 m, udaljena 13 111,
povucenaje sjetlea kojaje popolovljena kruznicolTI. duzinu sjecice.
2.251. Iz tacke van kruznice povucene Sli tangenta i sjeciea. sjecieu
podijelila na dva dijela: unutrasnji 60 em 1 vanjski 20 em.
Odrediti duzinu tangelltne duzi.
2.252. Od sredista kruzniee radijusa R=7 elTI tatka P je udaljena,9 em. Tackom P
povucenaje sjeeiea kojll krllznica polovi. Kolikaje duzina sjecice?
2.253. Iz tacke P van kruznice povllcene su tangenta i sjeCiea. Ta'ngenta je za 20 em
manja od unutrasnjeg, a 8 em veea od vanjskog dijeJa sjeSice. Odrediti
duzine tangentne duz.i i sjeciee. '
2.254. Tetiva kruzniee 1ma duzintt 12 em. Najednom kraju tetive povucenaje
tangenta koja je udaljena.od drugog kraja tetive 8 ern. Koliki je ri:1dijus
.
2.255. Konstruisati kruznicu koja sadrzi datu tacku A, a datu pravu p dodih!je u
datoj tacki M.· .
2.256, Konstruisati kruznicu koja sadrii dvije date tacke A i B i :dodiruje datu
kruznicll K(O, R). '
2.257. Konstruisati kruznicu koja dodirllje dvije date krllznice ito jedntt od njih u
datoj ta6ki A
2.258. Primjenom osobine poteneije tacke U odnosu na kruznicll ,dokazati
Pitagorinu teoremu.
2.259. Straniee trougla su e=lS em, b=13 em i a=4 em. Ispitati da 1i je trougao
pravougJi, tupougii iii ostrougli.
2.260.* Stranica pravilnog desetougJajednakaje vecem dije\u rapijusa opisane
kruzniee ako se on podijeli po zlatnom presjeku. Dokazati.
2.261. Konstruisati pravilni desetougao ako je poznat radijus R o;pi'Sane kruinice.
2.262.* Kvadrat stranice pravilnog petougla upisanog u kruznicu; radijusa R
jednak je zbini kvadrata straniee pravilnog sestougla i s:traniee pravilnog
desetougla koji su upisani u istu kruznicu. Do.kazati.
2.263. Konstruisati pravilni petougao ako muje poznat radijus R opisane kruzniee
2.264. Presjecna tacka dviju dijagonala pravilnog petollgia dijeli, svaku od
dijagonala po zlatnom Dokazati.
2.265. Konstruisati pravilni petougao ako muje poznata
33
2.266. Konstruis'ati pravilni petougao ako su poznata sredista njegovih straniea.
2.267. Konstruisati kruznicu ako je dat pol P, polara p koja odgovara polu P i
jedna od tangenala kruznice koja sadrZi pol P.
2.268. * U kruznid, sa razoih strana centra 0, povucene su paralelne tetive duzina
6 em i 8 em. Ako je rastojanje izmedu tetiva 7 em, koliki je radijus kruzniee?
2.269* Ako su b i c stranice trougla ABC, h, visina i R radijus opisane kruznice,
dokazati da je b·c=2Rh,.
3.
SKUP KOMPLEKSNIH BROJEVA (C)
1, p6de'fjhlPjji, tizmemo hI-oj' za kdji' '_ tada se skup,:syfi1 brojey?':o,{)'Ji
ka
_
af?i, ,gdje _suy i b'tna koji realni brojevi, naziva },-:-< _',' ", -,
Ako J¢ z::::atht,i se naziva,'J:,ealhi a:_ brqj b=lJ!lz
,ngi:iyamo clio konmicks,nQg, broja z. -' ,;" ':
,
Sabrati (oduzmi) date imaginarne brojeve:
3.l.a) Si+4i b) 14i+20i e) l2i-9i d) 23i-14i+221
3.2.a) Ili+12i+; b) 17;-9;-2i c) 90i+2Ii-77i d) 100i-89i+6i
izraClillati vrijednost datog izraza:
3.3.,,) 3i' b) -i'
3.4.a) 4;'+4 b) 9-9i'
3.S.a) 4i
J
b) i
5
3.6.a) Si'+2i)+7i b) IOi
J
_4S_35;'+i
6
3.7.a) (_i)7 bJ (_i)"
l.8.a) i'" b) i'"
Napisi realni dio kompleksnog broja:
3.9.a) I S b) -24i
3.10.a) 12+3i b) -33-4i
c) (-l)'
e) 18+8i'
c) j21
c) 8i
5
+2i-4i 'J
c) (_i)5
J
·1992
C J
c) -255
c) 88+255;
Odrediti imaginarni dio datog kompleksnog broja:
3.1I.a) 54 c· b) 56i c) -i
3.12.a) 66+2; b) 98-36; c) -1998-6i
d) (-2;)'
d) 5-5i'
d) i
30
d) -4i
3
_1 1 ill
d) (-i)"
d) i
l9lj9
d) 778;
d) -II +90i
d) 57i
d) -1992+37;
Odrediti ·realni i imaginarni dio datog kompleksnog broja z:
313.a)"z=2+5i bJ z=-7+4i c) Z= -I-i d) z"'22-5i
3.14.a) z=0,2+3; b) z=-0,7+2,4i c) Z = -0,1-2,5; d) z=-0,88i
34
, 1.4
3.15.a) z =--+-;
2 5
. 5
b) z=--+8i
6
Izracunati vrijednost datog izraza:
c) z=2._12;
12 7
3.16.a) j4000 +i
4001
+i4OO3 +i4004 b) e
ooo
+i
5OO2
+i5004 +i5006
8 -12;
d) z=--
5
3.17.a) b) cJ ,/-100 d) ,/-256
3.18.a) +...(:9 -,/-16 b) ,/-64 +,/-49
3.19. Odredi imaginarni dio datog kompleksnog broja:
aJ rs b) ,/-50 c) 2,/-12 d) - 3../= 32
3.20. Izracunaj:
aJ ../= 27 + 2,/-108 + ';-'-75 b) ,/- 50 +,/- 98 -,/- 200
3 .21. da za svaki prirodan broj n vrijedi:
a) i
4
!1+):::::i b) j411-2=_1 c) j41l
0
)=_i
3.1. Jednakost dva kornpleksna broja
Zfi gva ko,IllPleksna l>roja a+l>ii c+<Ij' vrijedi:
a+bJ.=. c+di . ¢) (a-c A b-d).
Odredlti vrijednost varijable x taka da vrijedi data jecJnakost:
3.22.a) x+ 1 1 Iii b) x-3+9i=-3+9; c) x+5+44i=6x+44i
3.23.a) 15+7i=15+x; b) 16-2xi=16+IOi c) 1999-5i=1999-15xi
3.24. Data.ie jednacina x+yi=31 +9i. Odrediti vrijednosti varijabli x i y.
3.25. Rijesiti datu jednacinu:
a) b) 2x+yi=20-4i c) 7x-2yi=21+8i
3.26. Odrediti vrijednosti varijabli x i y taka da vrijedi jednakost:
a) (4-i)x+(2+5i)y=8+9i b) (3+;)x-(1-2i)y = 7.
3.27. Odrediti vrijednosti varijabli x i y I:iesavajuci dati sistemjednacina:
a) xi-2y=-i b) (I-;)x-(I+i)y=-I+;
(1 +i)x-2iy = 3+i (-2+2i)x-2y =-4
3.28. * RijcSjti siSlCll1 jednacina: (1 +i)x-(1 +i)y = 1
(l-;)x+(I-;)y = i.
35
3.2.
Operacije u skupu kompleksnih brojeva C:
1) (a+bi)+(c+di) = (a+c)+(6+cl)i
2) (a+bij,(c+di)= (a'c)+(b'd)i
3) (a+,bij-(c+di) = (ac·bq)t(bc+ad)i
Ako Sll dati kornpleksni brojevi z! i Z2 odrediti broj Z= Zi+Z2:
329,a) z, = 3-5i, z2=-2+7i b) zl=10+12i, z2=-I+i c) zl=l-i, z2=5+3i
3.30.a) z, = 11-4i, z2=3+i b) zl=3+2i, z2=-8-4i c) zl=8+2i, z2=6-5i
3.31.a) z, = -1+5i, z2=-4+3i b) zl=-7-2i, z,=9-4i c) zl=-1+i, z2=-3-i
3.32.a) Z, =.a+bi, z2=c+di b) zl=(a+b)+(a-b)i, z2=1+i
Aka su dati kompleksni brojevi z) i Z2 , odrediti broj 2::::Z1-
Z
2:
3.33 .• ) z,=3-2i, z2=3+7i b) zl=5+2i, z2=5+54i c) zl=5i, z2=2-i
3.34.a) zl=4-5i, z2=-3+2i b) zl=9-2i, z2=-10-3i c) zl=8+3i, z2=6i
3.35.a) z,=I··2i, z2=13+i b) zl=-1-2i, z2=4-6i c) zl=I+8i, z2=-1-9i
3.36.a) zl=-5+6i, z2=-1-7i b) zl=-S-9i, z2=-12+115i c) zl=-2-3i, z2=-S-Si
lzraclinati proizvod Z=ZIZ2 datih kompleksnih brojeva Zj i Z2:
3.37.u) z\=1+1,22::::i b) zl=1-i,22::::4 c) z2=5+1
3.38.a) z1=3+2i, z2=4i b) zJ=-3-3i, z2=-5i c) 2\::::-1-1, z2::::-
1
+
1
3.39.a) 2]::::3-2i, z2=]-i b) zl=4-3i, 22=2+1 c) zl=2+4i, z2=6-7i
3.40.a) zl=9+4l,22::::-3-i b) 2\=10+2i, z2=r+5i c) 21=8-i,22=1+9i
lzracunati vrijednost izraza:
3.4l.a) (2-5;)(3+i) b) (1+2i)(3+;)
c) (l-i)(1+4;)
c) (l1-3i)(2-3i)
342.0) (-2+3;)(3+2;) b) (4+;)(5-7;)
( I (4 3 11 I J (I 2 '1
1
2")
3.43.a) 1-1+-i 5-3i) b) i -+-i --+-i c) -----[ -+-Z
'
1
l 2 J \5 7 3 5 4 5 6 9!
3.44.a) (1 +2; )(I-2i)+( 4-2i)( 4+ 2i) b) (3-4i)(3+4;)-(5-2;)(5+ 2;)
Odrediti kvadrat datog kompleksnog broja z aka je:
3.45.a) z=I+; b) z=l-i c) z=S+2i
3.46.a) z=6-Si
3.47. Odrediti z'
a) z=5i
3 4.
b) Z=-+-l
5 5
2 1.
c) Z =---+-1
7 5
datog kompleksnog broja z aka je:
b) z=-I+i c) z=2-3i
d) z=-3-4i
2 4.
d) 7=---1
- 9 5
d) z=2+5i
3.48. Izracunati vrijednost izraza: [(z) = 2Z2 -3z+'11 +i ,ako je z=]-i.
3.49. Kolika je vrijednost izraza: fez) = z'-z' + 11 z+8+2i aka je z=3-i .
3.50. Akoje [(z)=-z'+3z
2
+z+2, odrediti [(3-2i).
3.51. Aka je z=l +i izracunati vrijednost 1.
36
Odrediti realni i imaginarni dio kompleksnog broja z ako je:
3.52.a) z = (1 +3;)' +(2_5i)2 b) z=(I+i)'+(4+4i)2 c) Z = (2+3i)2+(3-4i)2
3.53.a) Z=(2-i)(3 .. b) Z= c)
_ 3 _ "._,5L;
3.3. Konjugirano-kompleksni brojevi
Ako je z;afbl, zakompleksan brojr= a - bi
kompleksal1 komp(ekslJom broju z= 'l-rbi.
Odrediti konjugirano-kompleksan bro] datog broja z ako je:
3.54.a) z=23 b) z=-62i c) z=-3+Si d) z=-15-9i
3.55.a) z=2+3i b) z=-6+2; c) z=3-99i d) z=24-55i
3.56. Aka je z = 5+3i izraclinati:
a) Z + b) z - z c) + 22 d) + z
3.57. Aka je z=-1-1, izvrsavajuci operacije sa kompleksnim brojevima
odrediti vrijednost izraza:
a) z· Z b) z z (
- )
""- 7 • '"
c) .-. ",. .;"
3.58. Za koje vrijedllosti varijable m su dati kompleksni brojevi konjugirano-
kompleksn;:
a) I+mi, 1-9; b) .84x-2mi,84x+2i c) -999-4i, -999+8m; ?
3.59. Odrediti vrijednosti parametara min tako da kompleksni brojevi
zl::::2m-2n-(n-4)i i z2=m-1 +(m-2n)i budu konjugirano-kpmplcksni.
3.60. Za svaki kompleksan braj z=x+yi vrijedi: Brojevl Z + Z ji z· Z su
realni. Dokazati.
3.61. Dokazati da za svaka dva kompleksna broja vrijede sljedete jednakosti.:
a) ::::1 + .2:2 :::: Z1 + 22 b) Z! -- Z2 = 21 - 22 > Z2 = 21 . 22
3.4. Dijeljenje kompleksnih brojeva
a4-bi _ (0 +&iXc - di) _ (ad I>d)+(bc-,;;I)i
c+di - (c+'diXc-Jij-' c
2
+d
2
'.
.
37
Odrediti kolicnik Zl:Z2 datih kompleksnih brojeva ZJ i Z2:
3.62.a) z1=8, z2=1+; b) z1=I-i, z,=l+i c) z1=3-i, z2=3+i
3.63.a) z1=2-;, z,=-3+i b) z1=4+3i, z2=5+2i c) z1=7-2i, z2=-2+3;
3.64. Izracunati reciprocan broj datog broja z:
a) z=-i b) z=2·,; c) z=-2+3i d) z=l+i
Odrediti kompleksan broj odreden datim izrazom:
3.65.a)
I b) 5+2; c) 2-3i d) 8-;
1-; 3; 4 + 5; 7 +;
6
1 b) (1+;).' c)
3. 6.a) -+ ..' 2
1+ ; 1- 1- 1 (1- 1)- ; 1 + ; (I - ;)
3.67. Odrediti realni i imaginami dio kompleksnog broja z ako je:
(
(;--)2 13 + 12; (2; + 1)' (I .)",
a) z= ,,3+4;-,,3-4; b) z . c) z= +1
. 6,-8 1+2
3.68.Kojim brojem treba pomnoziti broj zl=3+i da bi se dobio broj z2=S+6i?
Rijesiti datu jednacinu :
3.69.a) (6-i)z "'-i b) (2+i)z = 4i
3.70.a) (l+i)z=2-i b) (I-i)z= l+i
c) (5+i)z =1 Ii
c) 13iz=(I+i)'
3.71. Odrediti rjesenjejednacine (2i-z)(I+i)+(I+iz)(3-i)=2-i.
3.72:a)
3.73.a)
lzracumiti vrijednost izraza:
il+;)' +(I-i)'
(1:+;)"
(1 + ;)'1' + (1 + ;)32
(1_;)50 -(1 -it
b)
b)
(2- ;)' - (2+ ;)'
2-i
(1 + ;)1000
(I _
3.74., Akoje [(z)=2z-3z'+IOi, odrediti f(1-i)i f(2+3i).
3.75* Ako je (x+yil' =a+bi, dokazati da je (x-yi)'=a-bi.
3.76.* Dokazati: a) (:: )= 2, 2, oF 0
Rastaviti na faktore (cinioce, cimbenike):
3.77.a) x
2
+1
3.78.a) x' +4
:3.79.a) ,a
2
+b
2
38
b) x' +25
b) x' +9
b) a
2
+4b
2
c) x
2
+121
c) 9x2+144
c) 9a'+16b
2
_
(
.), (' .), ."
1+[ - 2+[ +1'
c) . .
(I + ;)'
c)
(1 _ ; )1(100
(l+i)'OO
d) x' +256
d) 4x' +9
d) a+b
I
Ii
j,'
I
ii
,
j
\
n
I
1
II:
,
""',
f
I
lJ
I
I
il
3.5. Modul (apsolutna vrijednost) kompleksnog broja
Ak6 je-- z::::a:+bi, hfoj :Ja
2
_+b
2

vrijedl1()st) broja z.
Odrediti apsolutnu vrijednost (modul) datog kompleksnog broja z
3.80.a) z=12 b) z=8; c) z=-i d) z=lOi
3.81.a) z=3-4i b) z=6+8i c) z=5-12i d) z=-20-2li?
3.82.a) z=8+6i b) z=12+5i c) z=lO+lO; d) z=-2-3i ?
3.83.a) z=2+2; b) z=_2+2; c) z= 20 d)
5 5 5 5 29 29 '5 5
3.84. Akoje z=-21+20i, odrediti:
a) Izl b) c) d)
3.85. Dokazati da za svaki kompleksan broj z vrijedi:
a) Izl=[-Z[ b) c) Izl=H
3.86. Ako je z,=4-3i , z,= 12-5i , odrediti :
a) Iz,l b) Iz,l c) Iz,+2,1 d) Iz,z2 I
3.87. Akoje z,=6+8i, z,=9-12i, odrediti:
a) I z,+z, I b) 12,-z,1 c) I Z,'2, I d) I z,z, I
3.88. Ako su dati kompleksni brojevi z2=-5+i, izracunati I Zj+ Z2 - z1z::l.
3.89.lzracunaj I ZI+Z2 +2zlz21 akoje zl=1-4i, z::.=2+3i.
3.90. Odreditj modul kompleksnog hroja z ako je:
2+5; 1 +; 7-5;
a) z= b) z=-( ')' c) z=
2 5; 1'-1
Dokazati da vrijedi:
3.91.a) Izl' = z
c) I[ 1= 11:,11' " oF O.
...·2 .... 2
3,92.*a) Iz, +2
2
1 ,;lz,I+lz,1 b) 12, - 221? Iz,l-lz,1
3.93.* Akojez=I+2i i dokazatidavrijedi 1z1=2If(z)l·
3.94. Nakon racunanja, odredi realni i imaginarni dio i modul datog broja z aka je:
. J . . 3 ? . ? 1 3 5'
a) b) c) Z=_l-
2 4 i 2 3 2
3.95. Poznatje kompJeksan broj z,=2-3i. Odrediti kompJeksan braj z=x+yi
tako da slijedeca konjunkcija bude istinita:
a) Re(z· c, )=18 A Im( )= b) Im(z· 2 A Ri
lZl 13." lZl 13
39
3.96. Dati su kompleksni brojevi zl=3+2i i z2=2+i. Odrediti kompieksan
broj z=x+yi , ako je: a) Re(z. ZI)= -1 A Im(
l2, 5
b) A Im(z.zJ=-1
l';:'2 5
3.97. Dokazati daje (l+i)4-0-i)' realan broj.
(2+;)3 +(1_;)6
3.98. Dokazati da je irnaginaran broj.
-18+2;
3.99. Rijesiti jednacinu (po nepoznatoj z):
a) z-32'=8-2; b) 2'+42=15-6;
3.100. Dokazati da je za svaki prirodan broj n izraz
3.10 I. Dokazati da je za svaki prirodan broj n izraz
c) 2z + 3z = II + i
(I +i)''' rcalan broj.
Cl_i)4n+2 cisto imaginaran broj
Odrediti re-alni i imaginarni dio kompieksnog broja z aka je:
(
l+i
V
(WI" (I-i)",
3.102.*a) z= 1-i J ' I1E N. b) Z= i) , IlE N. c) z= I +i ' I1E tv.
(1-2i)' (I+i)". l(i+i
2ImO
)'
3.103*a) • b) Z = " nE N. c) z = . ,'0\"
(1+i)'+3 (l-i)"- I-I
3,6, Predstavljanje kompleksnih hrojeva u ravni. Kompleksna ravan
U pravoug!om Dekal10vom koordinatnom Si"StCl1111 odredi tacku koja
odgovara datom kompleksnorn broju z, ako jc:
3.104.a) z=7 b) z=-3i c) z=-5
3.105.a) z=3+2i b) z=-3+i c) 2=4··3i
Odl;.editi kompleksan braj kojcm odgovara data tacka:
3.106.a) A(3,0) b) B(0,3) c) C(-2,0)
3.107.a) /\(1, 6) b) B(-2,4) c) C(-3, -5)
d) z = 8i
d) z = -4-2i
d) D(O,-I)
d) D(5, -2)
3.108. Za svaki dati broj z u koordinatnolll sis1cmu odredi tacku koja J11U
odgovara:
a) z=2i b) z=-4i cJ z=5+3i d) z=-4-3i
3.109. Odrediti zbir, razliku, proizvod i kolicllik komplcksnih brojeva odredenih
tackama /\(3,5) i B(2, -3).
3.110. Odrediti modu1 zbira vektora odredenih tackama M(2, 5) i N(7, 1).
3.111. Odrediti modul razlikevektoraodredenih tackamaA(-2, -2) i B(l, 2).
3.112. KoJikije modul kolicilika kompiekstiih brojeva kojima odgovaraju
tacke /\(3,1) i B(-2, -5)"
40
3.113. Koji dio ravni predstavljaju tacke kaje odgovaraju kompleksnom
broju z u kompleksnoj ravni, ako vrijedi:
a) Izl=! b) Izl=4 c) IZ-ll=2 d) IZ+31=5 ?
3.1 14.,Nacrtaj figuru koju formiraju tacke kompleksne ravni koje
odgovaraju broju z ako jc:
a) Izl<3 b) IzIs5 c) IsIzIs3 'd) 2sIzls7 ?
3.115. Predstavi radijus vektore datih komp1eksnih brojeva:
a) z=-2+3i b) z=2+i c) z=5-2i d) z=-2+4i
3.116, Graficki odrediti zbir vektora kejt odgovaraju kompleksnip1 brojevima:
a) zl=4+2i i z2=-4+i. b) zl=-5, 2,=5i. c) ZI= -4-2i i z2=-3-5i
3.117. Koji vektor odgovara razlici vektora z1=7+2i, z2=2-Si?
3.118. Odrediti graficki zbir tri vektora zl=3-Si,z2=2-i, z3=4+3i.
3.119. Provjeri graficki zakon komutacije za sabiranje kompleksnih brojeva.
3.120. Provjeri graficki asocijativnost sabiranja kompieksnih broJeva
3,7, Kompleksni brojevi - razni zadaci
3.121.* PoJjjeliti kompleksne brojeve:
-12 +i-/6
a) c)
a+i.[i;
(/- -1+·i13
3.122. * lzracunati:
a) b) Z=(J3
2
TiJ+(i-:J c) z=-Js+12i
3.123. Za koje vrijednosti varijabh x I y vrijedi jednakost:
2x+(I- y); 3+4i
3.124.* izracLlnati vrijednost izraza:
( \,4
1 1 I
b) ll+i.f7 J
(
1 . )4
a) ;.'.
3.125.* Izracunati:
) 1 + I 1
(
. \100
a 12)
b) [-1:;13
)
60
c) Ji
..
(
. h 1
6
[. h \6
3.126.* DokazatlJednakost: l-2-) + -2-J =-2.
d)h
41
Izracunati vrijednost izraza:
3.127.*
3.128.*
-[(-3i)(2 4i)-(2+4i)3i]2
(I ')(1 ')' [(2 1.) 1+2i] 4' -[ +1 - ---I ---. - I
5 5 1-21
(1- i13J' - (Ie i13)
(_I+i)12
-1-i..J3 -1+i13
3.129* Ako je x = , y = ---.. ,
2 2
dokazati da vrijedi:
c) x
2
=y. a) x
3
=1 b) y' = 1
3.130.* NaGi sve kompleksne brojeve z za koje vrijedi z= Z2.
3.131. * Aka je 1+z+z2=0, dokazati da je z'= 1.
3.132.* tacnost slijedecih
a) +a) b) .Ja+bi-.Ja-bi=i[{Ja'+b' -a)
3.133.* Odrediti realne brojeve x i v ako je x-I + -I = I.
. 3+; 3-i
3.134.* Pronaci kompleksan broj Fx+yi koji zadovoljava slijedece uvjete:
. 1
16
\:+11 4 A
4.. •
3.135. r- Ako za kornpJeksne brojeve a, b i c vrijedi lal:::::: lbl = lei = J: dokazati :
- I I
a) G=- h= c=- b) lab+bc+cal=ia+h+cl.
: a' b' c
3.136.* Dokazati da vrijedi f(n+4) + fen) = 0 , ako je funkcija r definirana
formulom f(n) =( I;'; J +( ,nE N.
3.137.* Oat je polin om f(Z)=Z2 -(3+4i)z·1 +5i.
a) Odrediti vrijednost polinoma za z = Zj = 2+ 3i .
-
b) Dokazat; da vrijedi fez) '" f(z).
c) Izracunati fez,) i f(z,).
3.138.* Ako za module dva kompleksna broja vrijedi I z] 1=1, 1 z? I =1 ,
dokazati da je broj Z = , realan broj.
1 + Zj 2:2
3.139. * Neka su x, Y i z tri kompleksna broja koji imaju module jednake 1.
Odrediti module brojeva x+y+z 1 xy+yz+xz.
3.140.* Neka je K skup kompleksnih brojeva modula 1. Dokazati da za svaka dva
ko,rQpieksna broja a i b (a, b K) vrijedi ekvivalencija: .-
a+b·ab+ 1 = 0 a+b+ab-I = 0 .
42
4. KVADRATNE JEDNACINE (JEDNADZBE)
lednacina, qblik:ax ,+bx+c=O_, gdje'su,a; b i'e rcalni '9r()jevi i
se, . je-,stalldardni' oblik kvadratne jedoficin,e. _ Izraz 'llX
2
naziva,,-sc- kvadratni. Nan a:izraz 'bx _naiivamo, linearni_ clan kvadrahle
jednacipe,-Broj clan_kvadratne},ednaCine: " ,'_",
Realan broj a llazivamo koeficijent kvadratnog',clana, broj b se naziva koeficijent
- , _ _ ,_,'
Ako jc',neki (ili_ aba) od brojeva 'b Hi c jednak nuI1,-'tada, nazivamo_

K vadratnu jedmicirtu ax
2
-;-bx+tS:Q.:' rjesavamo prlmjeiiOni-,form'ule:

2a
4.1. Odredi rjesenje date jednacine:
a) x+3=0 b) 7x·21=0 c) x·ll=O d) 6x- I 7=0
Transforrnisi datu kvadratnu jedllacinu na oblik ax
2
+bx+c::::O:
4.2.a) 2x'-4x=5x
2
3x+l b) 31·4x+2x'=7x'-2x c) 7x-l=x
2
6x·8
4.3.a) (x+3)'·3x=2x
2
.3x b) (x·I)(4x+1)=x'+3x c) 5(x+4),(x'1)'=2x+3
4.4.a)
4.5.a)
4.6.a)
4.7.a)
4.8.a)
4.9.a)
Odrediti kvadratni clan date jednacine:
5x'+4x·ll=0 b) ·82x' ·144x+99=0
6x2-65x=x2+11 b) 77x-5x
2
::::22
Odrediti linearni clan date kvadratne jednacine:
_5x
2
+44x·17=0 b) 802x' +34x+19=0
5x
2
·35x·2=12x b) ·x
2
·2x+5x'=77
slobodni clan date jednacine:
-I Ix +14x+55=0 b) 2x··-4x·119=0
3x
2
-6x+1O=2x b) x2+ll+5x=33
c) 2020x'·77x+30=0
c) 88x'-8x·l=277x
2
+55
c) -20x' -I 77x+50=0
c) 123x-4x2+12=7Ix
c) -33x
2
-87x+2000=0
c) 59x·7x'+8=x·2
Odrediti koeficijent kvadratno& clana kvadratne jednacipe: _
4.1O.a) ·3x
2
+ 14x-7=0 b) 2x' +4x+119=0 c) ·7x -27x+)2=0
4.11.a) x
2
-4x-4=55 b) 3x
2
+8x=5·5x
2
c) -x
2
-2x+4=3x
2
+35
Napisati koeficijent linearnog clalla date kvadratnejcdnacinc:
- .,. ., .- - 2 ?
4.12.a) 7x-·llx·12=0 b) -x-+113x+12=0 cJ 43x+6x =34-27x-x-
43
4.13. Napisi slobodni clan kvadratne jednacine:
a) -3x
2
-33x+333=0 b) -76x'-145x+13=7 c) 5-45x
2
+45x=1245
Odredi koeficijent kvadratnog, koeficijent linearnog clana i slobodni 61an
jednacine:
4.14.a) 2x
2
-9x-45=0
4.15.a) -x
2
+x-5=0
b) 9x'+8x=-11+2x
b) x
2
_x=_1
c) -4x'-5x+1=x
2
+8x-5
c) x2-2x+5=2x2_X+7
4.1. Rjesavanje nepotpune kvadratne jednacine (jednadzbe)
RijeSiti date nepotpune kvadratne jednacine:
. 2 ., .,
4.16.0) 45" =0 b) x--64=O c) 4x--25=0
'9 '6 .,
4.I7.a) x-+ =0 b) x-+ 4=0 c) 4x-+25=0
d) 25x
2
-16=0
d) 9x
2
+16=0
Koristeci osobinu proizyoda ab=O ¢:) (a=O v b=O) ,rijeSi date jednacine:
4.18.a) x(x+I)=O b) (x-3)x=0 c) 5x(2x-l)=0 d) -2x(3x+l)=0
4.19.a) (x-3)(x+2)=O b) (x+3)(x-5)=O c) (x+II)(2x-6)=0
4.20.a) (2x-3)(4x-I)=0 b) (-4x+3)(2x-5)=0 c) (x-I)(-2x-8)=0
Odrediti rjeSenja nepotpunih kvadratllih jednacina:
4.21.a) x
2
+x=0 b) x--x=O c) x' -5x=0
4.22.a) x
2
+3x=0 b) 7x'+3x=0 c) 6x' -x=O
4.23.a) _x
2
-3x b) -2x' +8x=0 c) -84x2+llx=0
4.24.a) 2ax'-bx=0 b) mx'-3nx=0 c) 3abx' +6bx=0
d) x'+15x=0
d) 4x'-5x=0
d) _5x
2
-2x=0
d) (a+b)x' -44x=0
4.25. Provjeriti da Ii ie x=2 tjesenje date kvadratne jednacine:
a) x-+x-6=0 . b) 5x'-2x-18=0 c) 23x'+4x+4=0 d) 5.x' +llx-7=0
4.26. Provjeriti da 11 je x=-3 rjesenje kvadratne jednacine:
a) x'+2x-3=0 b) -x2+5x+24=0 c) 3x
2
+5x-12=0 d) -4x'-llx+3=0
4.27. Provjeriti da lije x=2+i rjesenje kvadratnejednacine:
a) x
2
4x+5=0 b) -2x'+8x-IO=0 c) x2+4x+5=0 d) -x2-4x+3=0
4.28. Provjeriti da Ii su x=3-2i , x=3+2i dva rjesenja kvadratne jednacine:
a) x'-6x+13=0 b) 2x2+12x+26=0 c) 2x2-12x+26=0
Rijesiti date (nepotpune) kvadratne jednacine:
4.29.a) lOb) II (x-I )(x+ I )=33 c) -4(2x-1 )(2x+ 1)-3=0
4.30.a) (x-3)(x+3)+1=2x'-2 b) x
2
_tO = (2-3x)(2+3x)
c) (x-I)(x+I)=5(l-3x)(1+3x)+1 d) (2x-I)(2x+l) =4(2+x)(2-x)+15
4.3I.a) (2x+I)'+(5x-I)(x-3)=40-12x b) (3-2x)2+(x+5)(x-2) = 2x2+x_1
4.32.a) .sx'-4x 33-2x
2
II b) 2t +..0_=!.? c) 3x+5 _x-2=_2
3 6 2 x+1 x-I 3 x-2 x+2 2
4.33.a) 10(x+2)-19=(l+Sx)(I-5x) b) (x+I)(x+2)+(x-2)(x+5) =-8
04 ) 0 2 b -.,.,.,., )
4.0 .a Lax - x=O b) a-x-+b-x=O c) x--24ax=0 d) (m+l)x--3mx=O
4.35.a) x'+4x+4=0 b) x'-6x+9=0 c) d) x'-16x+64=0
44
H ,
4.2. Rjesavanje potpune kvadratne jednacine (jeduadzbe)
slijedece kvadratne jednacine (jednadzbe):
4.36.a) x -7x+12=0 b) x -7x+IO=0 c) x
2
+2x-3=0 d) x
2
+3x-IO=O
4.37.a) x2-9x+14=0 b) x2-11x+IO=0 c) x2-llx+24=0 d) x2-l3x+42=0
4.38.a) x2-x-30=0 b) x
2
+x-30=0 c) x2-4x-21=0 d) x
2
,8x-20=0
4.39.a) x2+4x+3=0 b) x2+7x+IO=0 c) x
2
+IOx+9=0 d) x2+llx+24=0
4.40.a) x
2
-6x+3.4=0 b) x2-2x+5=0 c) x2+2x+2=0 d) x
2
+6x-78=0
4.4l.a) x
2
-2x-35=0 b) x'+8x+15=0 c) x
2
-x_12=0 d) x2+11x+30=0
4.42.a) 4x2-8x+3=0 b) 9x
2
+18x+5=0 c) 3x
2
-5x-78=0 d) 2x'+x-3=0
4.43.a) x2-4x+4=0 b) 4x
2
+20x+25=0 c) 9x2-12x+4,=0 d) 9-30x+25x'=0
4
'1 'I'?
.44.a) b) x--4,,=-53 c) 4x-=3-4x d) 49x-=3-14x
4
., '1 , ., 'I .,
.45.a) Sx-+x+3=4,,-+Sx b) c) 5x+20=3-x-+13x
4.46.a) (x+3)(x-2)+(x+2)2-3x-1 b) (X-5)2+(3-x)'-4(x+S)(3-x)-48=(x+ I)'
4.47.a) (x-I)(x-2)(x-3)-(x'+3)(x-S)+2x-33=O b) (x-rn)'-2x(x-m)+m'=O
4.48.a)
x' _ 2x _- 3x -10 b) (x-II)' (6x -I)' 7.- 7x-3
6 3 4 10 5 2
7 21 +65x 5(x- J) x W
4.49.a) b)
x 7 8 10 Xi
450.a) ,
I 'n) __ 6 ___ 2_=2_ y+4
t r- 2t y2 -1 v-1 .! y+l
x+2 x-2 4 3x-1 18 -28 7
4.5I.a)- b) ----=-,--,--+.--
x + 1 1- x x -1 x + 2 2 - x .. x- - 4 '2 + x
4.52.a) _8_=-------,,_+ 32 b) _1_+_1_+ + __ 1_=0
6-c 10 z -162+60 z+1 c+2 z-I c-2·
4.53*
4.54.a)
4.55.a)
4.56.a)
4.57.a)
x
2
+2x+2 x
2
+8x+20
+_.c...;::.:...c..::..:.
.\:+1 x+4
2 2x-1
---=--
x
2
_x+1 x+l x
3
+1
(x
2
.16x)'-2(x'-16x)-63=0
J - +15=0
(x24x+5)2(X_1 )(x-3)=4
, 10
4.58.a) x- - 4x + ,._-.-- = 2
x- -4x+5
x
2
+6x 12=0.
x+3 x+2
8x
b)
6 9

x+1 +3x+:2 x+2
b) (x'+3x-41'+(x'+3x+2)2_36=0
(.x+3j' 8(x+3)
b) l-7-) 7 20=0
b) (x' +x+I)(x' +x+2)=12
-
cc---.:..
I
- :+
b) _) T ')
x- -2x+2 x- -'Lx+3
6
Rijesiti slijedece jednacine uzimajuci da su parametri koji se p njima javljaju
realni brojevi za koje je jednacina definirana:
4.59.a)
4.60'. a) ay'-(a+l)y+I=O
b) x2_2mx+m2_ n
2
=O .
b) /-2(m+n)y-t-4mn=0
4S
4.6La)
4,62.a)
4,63.a)
4,64,*
4,65,*
4,66.*
4.67,*a)
4.68,*
a b
---2.=--
x-b' a-x
1 1 1 1
----=-+-+-
a+b+x a b x
(x+m y +2I x+m)+3=0
lx-m) 2lx-m
a x
b) -----=
x+a 3
a b. c
b) --+--+--=.3
x+a x+b x+c
b) - -8, -- +15=0
(
a_x)2 (a-x)
x-b \x-b
m
2
+211.
n.x + 2n + mx + 2m
__ X_+_X_=O.
x+2 m+n x+2
x
x "._+_._3 __
-;;;-3a - ax-3a-bx+3b 3-x - a
l
_abo
x x 1 a+3
. - ... _--+--= .
a
2
+ab ax+3a x+3 ax+3a+bx+3b
a a -1
1. b) ax(bx·a)·c(a·bx) = 0
\b-I)x - (b-l)'x'
1
----+ + + =0.
x+a+b x-a+b x+a-b x-a-b
4.3. Diskriminanta i ispitivanje prirode rjdcnja kvadratne jedl1acil1c
iihiz ,ria:zlvilli'id di&kri!llinillita kvailratne jed6aCioe.
,1) 0>0 - ¢;:> ,x], X2 ,j _ raz_W:,itibrojevi.. -
2Y D:;:;O ¢} Xh X2 re,alni ijednaki br(jjevi.
, -, 3) '0<0 xJ, su
Izracunati diskriminantu D date kvadratne jednacine:
4.69.a) ,23x·5=0 b) 2x
2
x·l=0 c) ·;'+2x·3=0 d) ·2x'+x+6=0
4.70,a) x'+10x+25=0 b) ·5x'+30x·45=0 c) 8x'+5x+1l=0 d) 7x'·llx·22=0
4,71.a) x'·3ax·a=0 b) mx'·2mx+2=O c) 4x'+5rnx+m'2=0 d) ·3x' -ax·2a+ I
lspituju6i diskriminantu date kvadratne jedllacine odrediti prirodu rjescnja:
4,n,a) x'+x·I=O b) 2x'-x·3=0 c) 5x'·4x+5=0 d) X'+2x+IO=0
4,73,a) 2x' ·2x·3=0 b) ·4x' +2+3x=0 c) 2+x+4x'=3 d) x' ·3x·3=x
4,74,a) 3x' +4x+2=0 b) x' +14x+49=0 c) 12x'+4x·I=0 d) 9x' ·12x+4=0.
4.75. Za koje vrijednosti parametra c jednacina x
2
+3x+c:::::;;O imajednaka rjesenja?
4.76. Za vrijednosti parametra c jednacina 3X2+X-C:::::O ima realna t:iesenja?
4.77. Za kaje vrijednosti paramctra c jednacina 2x2-8x+c+ 10=0 lma rcalna i
razlicita rjesenja?
4.78. Za kaje vrijednosti parametra In jednacina 4x2+x+2m=O ima rcalna
._ Ijesenja?
4.79. Za kojc vrijednosti parametra 111 jednacina x2-2x+3m=O -nema r.ea1na
Ijescnja?
46
4.80, Za koje vrijednosti parame!ra b jednaCina 2x'+bx+2=0 imajednaka (i
realna) rjesenja?
4.8 I. Za koje vrijednosti parame!ra n jednacina 3x'·nx+ 1=0 imajednaka
rjesenja?
4,82. Za koje vrijednosti parametra k jednacina x
2
·2(k-4)x+k' +6k+3=0 ima dva
jednaka korijena ?
4,83, Za koju vrijednost parame!ra mjednacina x'·5(m'·4)x·2m+3=0
a) ima suprotna ljesenja (korijena),
b) jedno ljesenjejednako nuli,
e) U slucajevima pod a) i b) rijesi!i jednacinu,
4.84. Pod kojim uslovom za racionalne koeficijente a, b i c su rjesenja jednacine
ax
2
+bx+c:::O: a) racionalni brojevi b) iracionalni brojevi?
4.85. Ne rjesavajuci jednacinu ukazati koja od njih ima racionalna, a koja
iracionalna rjeSenja:
a) 7x'+9x+2=0 b) x'-6x·l0=0 c) x'·6x-16=0 d) 7x
2
+10x+3=0 0
4.86. Za koje cijele vrijednosti varijable a SU rjesellja jednacine
ax
2
+(2a-l)x+a-2=O racionalni brojevl?
4.87.* Ako su a, b j c realni broievi, dokazati da su rjesenjajednacine
'2 'b"O j'b"
. :-f::: rea TIl ro1CV\. '} . v •
4.88.* Dokazatl daJednaclIla -,x +2(a+b+c)x+cc+b-+c-:::O nema realna lJesenJa
aka
su a, b i c medllsobno razli6iti brojevi.
4.89.1< Ako su a, b i c dllzine stranica trougla, Ijesenjajednacine
b
' '(b' ") '0 k" k' I k . i " . '<0 -x-+ -+c-a- x+c-= su onJuglrano- 'omp e 'SI1I wOJCVl. Dokazati.
4.90. * Date su kvadratne jednacine x
2
+ 2x + k ::::: 0 i
(1+k)(x::' +2-r+k)-2(k-J)(x
2
+1)=0 u kojimaje k rea!an parametar. Dokazati da za
proizvoljnu vrijednost paral11etra k jedna od ovill jednacina ima realna, a druga
konjugirano-kompleksna Ijesenja. Z'a koje vrijednosti od·k obje jednacine imaju
dvostruko realno rjeSenje?
4.4. Normirani oblik kvadratne jednacine Uednadibe).
Vieteove forml1le
'AhiJe 'clana'jednik '}edin'j'cl, kazell\d da-'je -
, - 2- 0 b c
nor'mira'na i pisemo: x +px+q= , gdje .Ie , q::: -.
a G
Z::t, rjesenja-,xh X2 normirane kvadratne jednaci)le'vrijedi f01111'tiJa:

I,. 2 vl'2 J -q
Vietove fonnule: Veza izillCdu rjese'nja i koeficijenata kvadratne jedmiCine data .Ie

" b
XI +X2 odnosno, Xi +x"
a
C
. .1
1
' X
2
,:;;;:: q, XI; X
2
=_';- •
a
47
Narisati datujednacinu Uednadzbu) u normiranorn obliku:
4.9I.a) 2x -6x+l0=0 b) -x
2
+7x-6=0 c) 4x
2
+8x+15=0
4.92.a) 61x2+6x+ll=0 b) 7x'+12x+77=0 c) -100x2+x+l=0
Napisi zbir rjeSenja date jednacine:
4.93.a) x
2
_1Ox+ 18=0 b) .x
2
+34x-19=0
4.94.a) x
2
_x+l=0 b) x'-88x-3=0
Odrediti proizvod rjesenja date jednacine:
4.95.a) x2-2x+4=0 b) x'+669X+19=0
4.96.a) x
2
-82x-ll=0 b) x
2
+69x+92=0
4.97. Odrediti zbir rjesenja kvadratne !ednacine:
a) 2x'-1Ox+30=0 b) 5x"+15x+17=0
4.98. Odreaiti proizvod rjesenjajednacine:
a) 8x2+43x+ 16=0 b) -2x'+67x-66=0
c) x
2
-66x-1997=0
c) x
2
+2000x-1997=0
c) x
2
+1998x-1999=0
c) x
2
+2000x+1998=0
c) 20x
2
+60x+33=0
c) 6x
2
+117x-30=0
Odredi zbir i proizvod rjesenja date kvadratne jednacine:
4.99.0) x
2
+884x+222=0 b) x' -55x+76=0 c) 3X2+4x+87=0
4.100.0) x' -44x-77=0 b) x' -(m-l)x+19=O c) 2mx
2
+4(m-l)x+3m-l=0
Napisati kvadratllu jednacinu koja ima rjesenja:
4.101.a) x,=5, x,=1 b) x,=-3, x,=4 c) x,=-2, x,=-4 d) x,=7, x,=-6
4.102.a) xl::::3a, xl::::l b) xl=m-l, X:2::::4 c) Xl=-l., x2=m+3 d) xj=m-J, x2:::;:m+l
4.103.a) xl=2-i, x2=2+i b) x]::::-3-2i, x2::::-3+2i
c) xl=1+5i, x2=1-5i d) xj::::4-2i, x::::::::4+2i
r;: t::: 3 r:; 3 r:;
4.104.a) x, =2+'\I2,x, =2-'\12 b) X, =-4--v3,x, =-4+'\15
5 ± 2M r;;' 3 ± 2i.J2
4.105.0) Xu b) Xl' =3±5'\12 c) x,,
3- 5
4.106. Jedno rjesenje kvadratne jednacine x
2
-x-12=0 je xl =4. Ne koristeci
forl11ulu za Ijesavanje kvadratne jednacine odrediti drugo Ijesenje.
4.107. Rjdenje jednacine x
l
-6x-7::::0 je Xl= 7. Odredi drugo Ijdenje.
4.108. Za koje vrijednosti od k jednacina Xl -7x+k=O ima jedno ljesenje Xt::::-2?
4.109. U jednacini 2x2-Ilx+m:::::O odrediri vrijednost parametra m ako za rjesenja
jednacine vrijedi 2x! - x;>.=2.
4.110. Za koje vrijednosti parametra aje jedno rjesenje kvadratne jednacine
Y! - 15 X + a
3
= 0 jedrnko kvadratu
4
4.111. Rjesenja kvadratnejednacine x2+9x+14=O su Xl i Xl. Napisati
kvadratnu jednaCinu eija su 2xJ i 2X2.
4.112. Sasta\;iti kvadratnujednacinu Cijeje svako rjesenje za tri vece ad
odgovarajuceg rjesenja jednacine x
2
+6x+8=O.
4.113. Sastavitj kvadratnu jedn&.9inu cije je svako rjesenje za dva manje od
odgovarajuceg rjesenja jednacine -x2+4x+4:=O.
48
I
J
i'
4.114. Ako SU Xl i Xl rjesenjakvadratnejednacine x
2
-5x+1l=O, odrediti:
a) xJ
2
+xl b) X/-X22 c)* X]3+
X2
3
4.115. Ako SU Xl i Xl rjesenja kvadratne jednacine x
2
+px+q=O, pomo6u p i q
izraziti: a) XJ
2
+X22 b) XJ2_X22 c)* x/+x/
4.116. Ako SU XI i Xl rjesenja kvadratnejednacine ax
2
+bx+c=O > pomocu a, b j c
izraziti: a) Xj2+X/ b) XI2_X/ c)* X1
3
+X2
3
Rjesenjajednacine x
2
-3x-l0::::0 su Xl i X2. Ne odrediti
; 2 ')
4.117.a) Xj+X2 b) XIX2 c) Xl2+X,/2 d) XI -X2-
41 'b 3 3 ) 31. d)( 3
. 18.a) (x,-x,t ) Xi +X, C x, -Xi Xl-X,),
4.119. Neka su a i rjesenja jednaCine x" -5x+3=O. Sastaviti
jednacinu cija su rjcsenja i
4.l20. Aka su a i B rje.senjajednacine ax
1
+bx+c=O, sasta\:'iti kvadratnu
jednacinu cija su Ijesenja ex.
a
1

f3
4.121.U jednacini 3x
2
+ax-2::::0 odrediti a tako da za njena vrijedi
') 13
X]-+X2'"::;;;
9
4.122. Ne kvadratnu jednacinu (m-2)x] -2(m-1)x+m::::O , odredi
k d
· . d l' . . 1 1 5
parametar m ta'o a llJena rJesenp 7.3 ovo JavaJu UVJet -, -+ --., :::: -.
x]- X]- 4
4.123. Ako su koeficijenti a, b i c kvadratnejednacine ax2- +b,x+c=O, racionalni
brojevi, a (X i njena ljesenja, ne Ijesavajllci jednacinu dokazati daje izraz
a
3
+[l' raciona!an. . . .
4.124. Aka su ex. i l:jesenja kvadratne jednacinc s racionalninl koeficijentima
x
2
+px+Q=O, dokazati daje lzraz racionalan.
4.125. Aka su Xl i Xi !jeSenjakvadratnejednacine x2-5x+3=O, sastaviti
kvadratnu jednacinu eija su rjesenja XI+ 1 x/'
4.126. Znajuci da su Xl i Xz rjeSenja kvadratne jednacine sastaviti
kvadratnu jednacinu eija su rjesenja:
b) c)
. 2
-J J --1.
X]' Xl
4.127. Znajuci cia su Xl i Xl rjesenja kvadratne jednacine Si:1staviti
kvadratnu jednacinu cija su Ijesenja:
1. I XI. XI c) X l :- X
2
. XI + Xi
a) Xl +- 1 XI +- b) - J -- --- J -
x
2
- Xl X
2
Xl Xl +X
2
Xl
4.128. Rjesenjajednacine x
2
+px+Q=O SU Xl i Xl. Ne rjesavajucijednacinu
odrediti vrijednost izraza Xl 2( X
l
2
_ Xl )+ Xl 2 ( Xl 2 -.! Xl
l X 2 l Xl :
4.1:29. Odrediti koeficijente 'p j q i rjesenf;t- Xl i X2 jednacine
x
2
+px+q::::O, ako su xJ+ 1 I X2+ I rjesenjajednacine?,-2_p2x+pq == O.
49
4.130. Za koje vrijednosti parametra mjednaCine x'+mx-2m=0 i x'-2mx+m=0
irnaju i:ajeclnicko'rjesenje? .
4.131. Ne rjesavajuCi jednacinu X2+pX+q=O, sastaviti kvadratnu jednacinu ciji je
jedan korijen (ljesenje) jednak zbirn kubova korijena (rjesenja) date
jednacine, a drugi korijen je jednak kubu zbira tih korijena.
4.132. U jednacilli x
2
-x+m-l=O, odrediti m tako da bude x/ + x,.}=7.
4.5. ZnaCi rjesenja kvadratne jednaCine (jednadzbe)
Ne rjesavajllci kvadratnu jednacll1u odredi znake njenih rjesenja;
")' 2 2 0 '=0
4.133.a) x'-4x+l=0 b) x +x-l1=0 c) 2x -3x-7= d) -3x-+x+l-
4.134.a) -x'-x+l=O b) 12x'+4x-l=0 c) 9x'-12x+4=0 d) 4x'+7x+3=0
4.135. Sastavi jednu kvadratnu jednacinu koja 1ma pozitivna rjeScnja.
4,136. Sastaviti jednu kvadratnu jednacinu koja ima negativna rjesenja.
4.137. Napisi jednu kvadratnu jednacinu fija su Ijesenja suprotnih znakova pri
cemu je negativno rjesenje vece,po apsolutnoj vrijednosti,od pozitivnog ..
4.6. Primjena kvadratnihjednacina (jednadibi)
4.138. Proizvod polovine i trecine nekog brojaje 54. Odrediti taj bro].
4.139. Proizvop perine i sestine nekog broja je 120. Odrediti taj braj.
4.140. Ako se ileki broj za 2 uveca i za 5 umanji, tadaje zbir kvadrata taka
dobijenih brojeva 65. Koji je to brei"
4.141. Zbir cifara dvacifrenag broja je 8, a njihov proizvod je 15. Koji je to broj?
4.142. Zbir cifara dvocifrenog broja iznosi 5. Kada se on pamnozi brojem koji je
sastavljen od istih cifara u obrnutom redu dobije se broj 736. Koji je to braj?
4.143 . .Tedna Cifra dvocifrenog broja je dva puta veea od druge. Suma kvadrata
ovog dvocifrenag broja i braja koji se dobije zamjenom njegovih clfara je 4034.
Odrcditi dvocifreni broj.
4.144. Odrediti dvoeifreni braj ako je eifra njegovih jediniea za 4 manja od cifre
desetiea i ako je proizvod broja sa zbirom njegovih cifarajednak 306.
4.145. Kvadrat zbira dva uzastopna prirodna brojaje za 612 veci od zbira njihovih
kvadrata. Odre'diti ove brojeve.
4.146. Prolzvod dva uzastopna prirodna brojaje 240. Koji su to brojevi?
4.1-47. Zbir kvadrata dva uzastopna parna prirodna broja iznosi 340. Odrediti ove
brojeve.
4.148. Zbir kvadrata dva uzastopna neparna prirodna broja je 290. Koji su to
.brojevi.? .
4:.149: Zbir kvadrata dva uzastopna prirodna broja je 113. Koji Sli to brojevi?
4.150. Zbir kvadrata tri uzastopna parna broje iznosi 200. Koji su to brojevl?
4.151. Razlikakubova dva uzastopna prirodna brojaje 1387. Koji su to brojevi?
50
I
I
:1
II
,I
4.152. Ako se svaka stranica trougla produzi za isti vrijednost, dobivaju se stranice
pravouglog trougla. Za koUko treba produziti svaku stranicu ako su one
a=l. b=3 i c=5?
4.153. Ako se svaka stranica trougla produzi za isti vrijednost, se stranice
pravouglog trougla. Za koliko treba produziti svaku stranicu ako su. one a= 1 0,
b=ll i c=19?
4.154. Povrsina pravouglog trouglaje P=30 m
2
, a hipotenuzaje c='I3 m. Izracunati
katete trougIa.
4,155. Povrsina pravougaonlka je P=50 m
2
, a njegov obim iZllosi 30 m. IZff:lcunati
stranice pravougaonika.
4.156. Dijagonala pravougaonika je d= 13, a stranice mu se razlikuju za 7. Odrediti
stranice pravougaonika.
4.157. Broj dijagonala konveksnog poligona sest puta je veci od broja njegovih
stranica. Koji je to poligon?
4.158. Ako se udvostruci broj stranica konveksnog poligona, broj njegovih
dijagonala se poveca za 30. Odrediti broj straniea poligona.
4.159. Kada se ivica kocke smanji za 3, zapremina kocke smanji se za 117. Za
koHko se smanjiia povrsina kocke?
4.160. Vrhovi romba su srediSta stranica pravougaonika. Straniea romba je a=8
em, a povrsina P=36 em
2
. Odrediti sti':Jniee pravougaonika. -
4.161. * Duzina osnoviee jednakokrakog trougJa je U trougao je upisan kvadrat
cijaje povrsina n-ll dio trougl;. Kolikaje visina '
4.162. Izvodnica kupe (s) je za 2 m duza od radijusa baze (r). Ako je povr,ina
kupe P=247r m
2
, jzracunati visinu kupe.
4.163. Bazen moze da se puni kroz dvije cijevi "razlicitog presjeka. Kada bi se
bazen punio samo kroz siru cijev, tada bi se napunio za 5 sati brze nego kroz uzu.
Ako se obje cijevi otvore istovremeno bazen se napuni za 6 sati. Za koliko sati
svak.a cijev posebno moze napuniti .bazen?
4.164. Kroz dvije (otvorcne) cijevi bazen se moze narnmiti za 3 sata. Kada se
bazen puni samo kroz prvu eijev potrebno mu je 8 sati vise nego ta punjenje samo
kroz drugu cijev. Za koliko sati ce svaka cijev 5ama napuniti bazen?
4.165. Dva, automobila udaljena medusobno 329 km, heeu jedan drugom u susreL
Pry! autol11obil ima brzinu za 16 kmfh vecli od brzine drugag. Prvolll automobilt(
potrebno je 3 sata manje vremena da pre.de polovinu puta nego drugom da prede
cijeli put (od s=320 km). Odrediti brzine kretanja oba automobila.
4.166. Dva vazaca (A i B) kreeu u isto vrijeme. Vozac B prelazi syojim vozilolll
20 km/h vise nego vozae A. Put od 480 k111 vozac B je presao za 2 sata prUe vozaca
A. Kolika je brzina \ioOzaca A'! I
4.167. Po kruznici obima 1000 m krece se tacka M stalnom brzinom. Ako se brzina
Tacke smanji za 5 m/s vrijeme za koje tacka obide jedan puta kruznicu poveea se
za 10 sekundi. Kojom brzinom se kreee'tacka M po kruznici?
4.168. Snagom 5vojih motora brod se krece brzinom od 50 km/h. Rastojanje od
495 km brad prelazi dva puta: prvi puta se krece uzvodno , a drugi puta nizvodno.
Krecu¢i ..se uzvodno bil9 ITIuje potrebno dva sata viSe vremena nego kada se kretao
nizvodno. Kolika je brzina kretanja vode u rijeei?
51
4.169. Ako se iz kola struje u kome je napon U=220V odstrani otpor ad 1 Q
(oma), jacina struje poraste za 2 A (ampera). Koliki je bio otpor u kolu na
pocetku?
4.170. Aka se u kola struje u kome vlada napon ad 220 V ukljuci otpor ad 5 Q ,
jacina struje se srnanji za 22 A. Koliki je pocetni otpor?
4.171. Roba cija je cijena po jednom kilogramu a KM, pojeftini za p%, a za neko
vrijeme, pojeftini jos za p% i tada ima cijenu b KM po jednom kilogramu.
Odrediti p. (Uzeti, specijalno, a=2000 KM, b=1200 KM).
4.7. Kvadratni trinom. Rastavljanje na linearne faktore (Cinioce)
Ako no!e:kvadratndg l#da se ovaj tdn,tmt
fak.tore_,na rlacin: ax2+bx+C;-==' a(x-x!l(X-;X2). '
Dati kvadratni trinom rastavi na linearne faktore (cinioce):
4.172 a) x
2
3x+2 bJ x'-6x+5 cJ x
2
-7x+6 d) x'-lOx+9
4.173.a) x'+IOx+9 b) x'+2x-15 c) -,'+2x+35 d) -x'+x+42
4.174.a) 8x'+IOx+3 b) x'-25x+114 c) 2x'+x-3 d) 3x'+x-2
4,J75.a) 2x
2
_ax_a
2
b) x2_2ax+a
2
c) 2a
2
x:?+abx_b
2
d) 2a
2
_Sabx+3b
2
x2
4.176.a) 4xl-2bx+ab-} b) 2a;;b
3
+ab(2a-b)x-x
2
c) 2abx2+(2a
2
+2ab-3b
l
)x+2a
l
-3ab
4.177.a) ,'-ax-6a' b) abx'-(a' +b')x+ab cJ a'-ab-2b'
Skratiti date razlomke (za one vrijednosti varijabli za koje su definirani):
l ") rJ '169
x- -6a+9 a- --4 )a- -5 b) a+
4178.a) b) 4.179.a) --c;-, .
a
2
_9 a
2
+4a+4 a-+2a+l (/---9
4.180.a)
(/2 _ 4
lOx' -1000
c)
Xl -4x+4
b)

+4a+4 x' - 20x + 100 20x
2
-80
4.181.a)
a
2
-3(1+2
b)
u
2
-30-10
a
2
+2a-8 2a
2
+ 3a ..- 2
4.182.a)
2a' -8a-90
b)
x
1
+bx-2b
2
3a'+36a+l05 x
2
+9bx+ 14b
2
4.183.a)
3x
2
-Sax-8a
l
b)
2X2 -3ax+a
2
2X2 +3ax+a
2
3ax-x
2
_la
2
4.184.a)
2x'-2x-12
b)
5x
2
-2x-3
3x2+x-l0 5x
2
+ 3x
4.185.a)
XIl+2 + 2x
l1
+
1
+ xl!
b)
7 x
lJ
+
2
+ 6x
l1
+! -] 3Xll
" " -x -x
52
I
1
l
4.186.a)
x' + .fi -I -.fi
3x
2
+ 3.fi+l +.Ji
b)
x' -(Za-b)x+a
2
-ab
x
2
-ax+ab-b
2
4.8. Kvadratna jednacina - razni zadaci
4.187. Za koje vrijednosti varijable x dati izraz nijc definisan:
2X2 +7x 5
7x
2
-7x
a) b)
+ 2x -15 5x+ 12 - 2X2
c)
3x
2
+14x+15
4.188. Izvrsiti naznacene operacije sa racionalnim
)
(
x-3 X+3) (. ' ) ,
a '/ . 1- x- ;
x- -2x-3 x
2
+4x+3 . .
b)
( -6X:'::5_x2_6X+·8J.( )
x' -3x+2
lx2-7x+l0 x
2
-5x+4
4.189. _ .
l

_ 1 )X'-7X-8
x' +r-x-l r-9x+8 2x-7
4.190.a)
4.191*
Rijesiti date jednacine (jednadzbe):
5
, 3 -x-6

(x- 2Xx-4) 2x-4 - x' -6x+8
I
2
1-8x+16x' 1+8x+16x'
64x' -16x' -4x+ I'
4. I 92*a)
5x 4x-5 5
4.193.*a)
15
b) , . =(x-I)' +x'
x- - x + 1
4.194.*a) (x'-x)2_3(x
2
_x)+2 = 0
4.195*a) (X'-2x)' -2(x-l)'+2=0
, : 12 4
b) 4x- +12x+--+-, =47
x x-
4.196. Za koju vrijednost realne varijable mje kvadratni kx
2
-kx+(k-3)
potpum kvadrat? :
4.197. * U jednacini 2(mx-l)=m(2x-1)2 odrediti realni parametar mtako da
vrijedi: . :
I.
a) ledno rjesenje jednacine jednako je nuli. b) ledno ljesenje jednacine jednako je
1.
53
c) Rjesenjajednacine su jednaka d) Jedno rjesenje je dva puta vece od
drugog,
e) Jedno rjesenje je za dva vece od drugog.
1) Zbir rjesenjajednacineje cetiri puta ve6i od njihovog proizvoda.
4.198.* Ako suo Xl i X2 rjesenjajednacine 3x2-2x+5=O ne rjesavajucijednacinu
2 ,
odrediti vrijednost
x x
izraza: _1_ + _,_ .
1 + X
2
1 + Xl
Rijesiti date jednacine Gednadzbe); '.
4.199. * a) x'+61 x 1 b) (X_3)2= 1 x-31
2 I' 1 2 1 '
4.200.* a) -x +1 =-x-+1 b) x -3x+2 =3x-x--2
4.201.*a) x'-1I=-lxl+1 b) x
2
-5x+6
4.202.*a) ·x-41·1x+31=8 b) x'+2x-31x+11+3=0
c) (x+1);= I x+31 ,
c) 12X-X -11
, ,
c) 5x-x -6 =X -5x+6
c) 1 x2_4x+31 + 1 x"-5x+61
4.203. * a) (x+4)(x+5)(x+
b) (x+ l)(x+2)(x+3)(x+4)=120
4.204.* Kojem intervalu pripada parametar 111 ako oba t:jesenjajednacine
X2 -2mx+m' -1 =0, pripadaju intervalu [-2,4) ?
4.205.* Za kaje vrijednosti parametra a kvadratne jednacine Xl -(a+2)x+6=O J
Xl -(2a+ l)x+ 1. 0=0 i111ajU zajednicko rjesenje.
Napisati kvadratnu jednacinu fjcscnja Xl 1 x::: zadovoJjavaju uvjete:
XIX::: + XJ+X2 .::::6a+2 , XIX]: -2(xl'+x::»+4=O ..
4.207.* Ako su Xj i Xl ljesenja jednacine x:?: +px+q=O, dokazati
ekvivalenciju (x, =3x,) ¢> (3p'-16q=0).
4.208. * Dokazati da za rjesenja x
J
i x:?: kvadratne jednacine x:?: - ax + a = 0
vrijedi oejednakost.: Xl 1 + Xl 1 2(Xj + x:?:).
4.209. * Napisati kvadratnll jednacinll cija su rjesenja za jedan veca od kvadrata
ljesenja jednaCine (a-1 )x
2
-2(a+ 1 )x+a-2=O gdje je a real an parametar.
4210.* IspitatI' rjesenja kvadratne jednacine (m_3)xl -2(m-l )x+m+S=O za razne
vrijednasti realnog parametra m.
4.211. i' Odrediti rea]an parametar a tako da sva Jjesenja jednacine
x
3
+ ax:?: - ax - 1 = 0 pripadaju skupu realnih brojeva.
54

I

5. KVADRATNE FUNKCIJE
F'U.l1k9ijit
(jrafik kvadratne funkcije'je ,parapola'.
y
a;;O
Paio,faji ,parabole u, zavisnosti od koeficijenta a"j ,'diskriminai1te D=b
i
pl'cdst,avUcni iu
pa,gornjim slikariul. PosmatrajuCi'navedene grafike mozemo odrediti znak, tok i ekstre-m
{\.vadralne, funkcije.
'kvudraine fUlikcije y::;: .)i - D
2
], 'je' u tti'c!<'i' x
_ ' 2a 4a" la-
5.1. Dataje funkcija f(x)=2x'-x+5.0drediti frO), f(-I) i f(2).
5.2. Ako je f(x)= 4x
2
+2x+c, odrediti vrijednost varijable c ako je:
a)f(0)=5 b) f(1)=-1 c) f(-3) =40
5.3. Akoje f(I)=2, f(2)=0 1 f(3)=-4, odrediti koeficijente a, b i c kvadratne
funkcije f(x) = ax'+bx+c.
5.4. Odrediti vrijednost clana calm graflk funkcije y::::ax2+bx+c prolazi
tackom M(O, -3).
5.5. Odrediti vrijednosti koeficijenata b i c funkcije y=x2+bx+c ako njen grafik
prolazi tackama A(-4,0) i B(4, 0).
5.6.Dataje funkcija y=ax
2
0drediti:
aJ Nule funkcije b) Tok funkcije ako je a>O cJ Tok funkcije ako je .<0
5.7. Skiciraj grafike funkc-ija:
aJ y=x
2
. b) y=2x' c) y=5x' d) y=0,5x'
5.8. Odrediti tok funkcija iz prethodnog zadatka.
5.9. Za koju vrijednost varijable x svaka funkcija iz prethodnog zadatka ima
najmanju, a za koju najvecu vrUednost?
5.1 Skiciraj grafiRe funkcija:
2 -') 2
aJ y=-x - bJ y=-2x- cJ y=-5x dJ y=-0,5x'
55
5.11. Odrediti tok funkcija iz prethodnog zadatka.
5.12. Za koju vrijednost varijable x svaka funkcija iz prethodnog zadatka ima
najmanju, a za koju najve6u vrijednost?
Na istoj slici skicirati grafike datih funkcija :
5.13.a) v=x2+2 b) y=x2+3
2 2
5.14.a) y=x -1 b) y=x-2
5.1S.a) y=-x'+3 b) y=_x
2
_5
c) v=x2+5
2
c) y=x-6
c) y=_x
2
+4
U istom koordinatnom sistemu skicirati grafike funkcija
5.16.a)
5.17.a)
, 2 )
y=x- b) y=x +3 c
y=x
2
_4
y=_x
2
+5
, 2 )
y=-x- b) y=-x -2 c
5.18. Odrediti nule kvadratne funkcije:
a) y=3x
2
-27 b) y=4x
2
-64 c) y=-2x'+32
5.19. Koliki je maksimum funkcije:
a) y=-x'+1 b) y=_2x
2
+4S c) y=-89x
2
-2
5.20. Odrediti minimum funkcije:
a) y=x'-7 b) y=Sx
2
+2 c) y=399x'-12
5.21, lspitaj ekstrcme funkcije (za razne vrijednosti parametra m):
a) b) y=(m_l)x
2
_3 c) y=m
2
x
2
+144
5.22. Nucnali grafike funkcija:
a) y=-2x
Y
- b) y::::_2X2+3
5.23. Odrediti tok funkcija iz prethodnog zadatka.
Skiciraj grafik date funkcije:
, ,
5.24.a) F(x-])- b) y=(x-5)' c) y=(x-7)-
5.25.a) Y=(X+2)2 b) y=(x+3)' c) y=(x+4)'
5.26. Objasni kaka se grafik funkcije y=(x+m)2 moze dobiti na osnovu grafika
funkcije y=x
2
.
5.27. Nacrtaj grafik funkcije y=x
2
, pa na osnOVll njega, na istaj slici, nacrtaj
grafike slijedecih funkcija:
a) y=(x-l)" b) y=(x+3)" c) y=(x+6)'
5.28. Nacrtaj grafik funkcije y=_x2., pa na osnovu njega, na istej slici, nactiaj
grafike slijedecih fUllkcija:
a) y=_(X+3)2 b) Y=_(X_2)2 c) y=·(x+ I)'
5.29. Odrediti koordinate tjemena svake parabole iz prethodnog zadatka.
5.30. U kojem intervalu data funkcija opada:
a) y=(X_7)2 b) y=(x+l)2
5.31. U Kojem intervahl' data funkcija raste?
a) y=-(x+l)" b) y=-(x-S)'
56
c) y=(x_2)2
c) y=(X+II)'
·.'.1·.'.:···
:!i
j
5.32. Sta je nula funkcije:
a) y=(x+S), b) y=(x_15)2 c) y=(x+4l)2 'I
5.33. Nacrtaj grafik funkcije y=x
2
-12x+36. Staje nula ave funkciJe?
5.34. Odrediti koordinate tjemena parabole:
24'
a) y=x +4x+ b) y=x--6x+9 c) y=x
2
+lOx+25
5.35. Nacrtaj grafik funkcije y=x
2
, pa na osnovu njega skiciraj grafike funkcija:
a) y=(X-1)2+3 b) y=(x+3)2_5 ' c) y=(x-Zl'+1
5.36. Nacrtaj grafik funkcije y=2X2, pa na osnovu njega grafike funkcija:
a) y=2(x+3)2+4 b) y=2(x-21'-7 c) y=2(x_5)2+2
5.37. Nacrtaj grafik funkcije y=_x
2
, pa na njega grafike funkcija:
0) y=_(X_2)2+9 b) y=_(x+5)2_Z . c) y= _(x_3)2_
5
Odrediti nule date kvadratne funkcije:
5.38.a) y=x'-llx+24 b) y=x
2
_9x+14
5.39.a) y=2x
2
-3x-5 b) y=3x
2
-l6x+S
c) y::::x2+6x+5
c) y=5x
2
+18x-8
c) y=_x
2
+2x+ 1 }
5.40. Ispitaj da li data kvadratna funkcija ima realne nule:
0) y=x'-4x-S b) y=x'-4x+SS
c) y=-(x+6)'+23
c) y=-3x
2
+x+ I .)
5.41. Koliki je maksimuill date funkcije:
a) y=-(x-41'+45 b) y=-(x+ll)'-12
5.42.a) y=-x'-6x-1 b) y=-2x
2
+x-5
c) y=(x+7)'+16 "
c) y=4x
2
_x+2 ?
Koliki je. minimum date. kvadratne funkcije:
5.43.0) y=(x+I}'+6 b) y=(X_3)2+2
5.44.a) y=x2+x+l b) y=2x
2
+3x-17
c) y=-3x
2
-12x-9
c) y=-x
2
+6x-14 .
Odrediti ekstreme date kvadratne funkcije:
5.45.a) y=x
2
+4x-2 b) y=-x
2
-2x-4
5
' ,
. .46.0) y=x-+16x+l b) y=-x-+4x+15
5.47. Odrediti koordinate tjemena parabole:
0) y=x'+x+8. b) y=2X2_3x+ I c) y=_3x
2
_x+5
c) y=40x'-27x-4
c) y=-3x
2
-2x+S
Odrediti interval u kojem data funkcija raste:
5
' ,
.48.a) y=x--8x+12' b) y=-x-+2x+35
5.49.a) y=x'-6x+8 b) y=2x
2
-x-l
c) y=8x,+7x_1
c) y=-2x
2
+5x+7 ?
U kojem intervalu data funkcija opada:
5.50.a) y=x2+8x+12 b) y=-x'+2x+35
5.51.a) y=2X2+5x+3 b) y=5x
2
+x_6" ,
5.52. Odredi ta6ke date parabole sa x-osom:
a) y=x2-2lx+90 b) ·y=-x
'
+llx-30. c) y=Sx
2
-2lx-20
57
5.53. U kojoj tacki grafik date funkcije sijece y-osu:
a) y=x
2
_x+25 b) y=-88x
2
+45x-2 c) y=-33x
2
+1998x+57
Nacrtaj grafik date funkcije:
5.54.a) y=x2_6x+8 b) y=2x
2
-x-1
5.55.a) y=2x
2
-i-5x+3 b) y=5x
2
+x-6
-. ,
c) y=-3x -2x+5
c) y=-2x'+5x+7
5.56. Odrediti tok funkcija iz prethodnog zadatka.
5.57. U koiim intervalima je data funkcija pozitivna:
, , 2
a) y=x--3x+2 b) y=-x -2x+3 c) y=2x
2
+5x-7 ?
5.58. U kojim intervalimaje data funkcija negativna:
• 2 . 2
a) y=x -3x-1O b) y=-x +8x-7 ,
5.59. Ispitati zuak slijedecih funkcija:
a) y=x
2
_4x+4 b) y=x2+4x+5
5.60. *" Ispitati znak kvadratne funkcije za razne vrijednosti parametra m:
, f' ,
a) y=-x'+2mx+2 b) (x)=x -2mx+3m c) y=x··-(m+l)x+2(m-l)
5.6]. Za koje vrijednosti varijabJe mje funkcija Y= (m-3)xl+4x+2 negativna u
cijeloj svojoj domeni?
5.62. Za koje vrijednosti varijable mje funkcija y= mx2-2mx+m+l pozitivna u
cijeloj svojoj domeni?
5.63. Odrediti koordinate tjemcna, nule, tacku presjcka sa y-osam, a zatim skicirati
grafik funkcije y= x
2
-3x-4.
5.64. Odrediti koordinate tjem"ena, nule, tacku presjeka sa y-osom, a zatim skicirati
crrafik funkcije v=
5.65. Kvadratnu' funkciju y=::'3x
l
-4x+9 dovesti na oblik a zatim
odrcditi: nule, ekstrcm, intervale monotonost!, znak i koordinate tjemena.
5.66. Kvadratnu funkciju y=_4x
1
+x_3 dovesti na oblik a zatim
adrediti: nule; ekstrem, intervale monatonosti, znak j koordinate tjemena.
5.67. Po planu prethodnog zadatka ispitati funkciju y=-x
2
-8x+3 i skicirati graflk
ave funkcije. .
5.68.0dl-,:diti funkcijuo y=ax2+bx+c ako njen grafik prolazi tackama A(-I, -6),
B(O, -3), C(l, -4).
5.69.0drcditi funkciju y=ax
2
+bx+c ako njen grafik prolazi tackama A(-l, 2),
B(-2, 9), ce-3, 22)
5.70. Kvadratni trinom ax2+bx+c napisati u obliku a(x+m)2+q , a zatim:
a) napisati koordinate tjemena parabolc y=ax
2
+bx+c.
b) napisati formulll za najvecu (najnlanju) vrijednost funkcije.
5.71. Odredi v!,ijednost koeficijenta a tako da kvadratna funkcija y=ax
2
-4x+5 ima
maksimum u tacki s ordinatorn 7.
5.72. U skupu funkcija y=-mx?+(m-n)x-n, m,nER, odredi funkciju koja ima
maksimum -3 za x=-l.
5.73. U skupu funkcija y=2X2-Ck-l)x+2k-3; kER, odredi funkciju koja ima
minimum za x=-l.
58
J

..
u
t
5.74. Jednacina y=kX2_2x+ 1, kE R odreduje skup parabola. Odrediti skup tacaka
ravni sto ga oine tjemena ovog skupa parabola.
5.75. * Odrediti skup taoaka ravni sto ga cine tjemena skupa parabola odredenih
jednacinom y=x'_3kx+2k
2
, kE R.
5.76* Napisatijednacinu parabole koja nastaje kada se parabola y=c3x
2
pomjeri
za 2 jedinice udesno i za 6 jedinica navise.
5.77* Napisati jednacinu parabole koja nastaje kada se parabola y=-3x
2
pomjeri
za 3 jedinice ulijevo i zatim za 5 jedinica na dole.
5.78* Odrediti jednacinu parabole kojaje:
a) OS110 simetricna S obzirom na X-OSll,
b) osno simetricna S obzirom na y-osu,
c) centra1no simetricna S obzirom na tjeme paraboJe y=2X2-6x+1.
5.79. Obim pravougaonikaje 8 em. Izrazi povrsinu pravollgaonika kao funkciju
jedne njegove stranice. Kadaje povrsina ovog pravougaonika maksimalna?
5.80. Obim pravougaonika je 40 m. Odrediti stranice pravougaonika taka da mu
povrsina bude najveca ..
5.81. Kraci skupajednakokrakih trouglova su po 12 m. Koji od ovih trouglova im.
najvecu povrsinu ?
5.82. Broj 16 rastaviti na dva pozitivna dijela taka da suma kvadrata tih dije]ova
bude najmanja.
5.83. Broj, 10 rastavi 11a dva sabirka taka daje suma njihovih kvadrata minimalna.
, , I
5.84. Akoje 2x+4y=l, dokaz. ti daje x- +)'- 2:-.
. 20
5.85. Nacrtaj grafik funkcije: aJ y= 1 x
2
91 b) y= 1 ,2+11 cJ y= 1 x
2
'161
5.86. Kako izg!eda grafik funkcije y= 1-(x-4):'+5! ?
5.87."Nacrtaj grafik funkciJe: a) y=1 x
2
4x i b) y= 1 x',4x+31 cJ y= l-x
2
+6x-81
5.88. Kvadratna funkcija y=ax
2
+bx+c imajednu nulu x=-J i maksimum 3 za x=l.
Odrediti koertcijente a,.b i c.
5.89.* Jednacinom y=(x-3i+m, gdjeje III rea!an·parametar,odredenje skup
parabola. Odrediti skup tjemena ovih parabola.
5.90.* Staje skup tjemena skupa parabola odredenogjednacinom
y=x2-2(k+l)x+k-3, gdje je k reaJan parametar?
5.91.* Odrediti ekstremnu vrijednost funkcije y=x2(m+2)x+m+5. Za koju
vdjednost
realnog parametra m je ckstrem funkcije jednak nuli?
5.92. * U kvadrat stranice a upisati najrnanji kvadrat. Kolika je stranlca upisanog
kvadrata?
5.93.* Koji pravougli trougao, ciji je zbir kateta 10, ima najmanju opisanu
kruznicu?
5.94. * U polukrug radijusa R upisati pravougaonik maksimalne povrsine.
59
6. KV ADRATNA NEJEDNACINAfNEJEDNADZBAJ I
SISTEMI (SUSTAVI) KV ADRA NIH NEJEDNACINA
oblika +bx+c?'O l,i ax
l
+bx+cdi, gdjc su a. b i e rna r'ealni J
a;tQ, naziva se kv<)dnitna nejednaci!la (nejednadzba).
6.1. Koji brojevi su nule kvadratnog trinoma:
a) xl-8x+7 b) x
2
+4x-S
6.2. Odrediti znak kvadratno& trinoma:
a) xl+4x+4 b) x-+JOx+25
Rijesiti da.te kvadratne nejednacine:
6.3. a) x
J
+3x>O b) X2+X<O
6.4. a) -x2+5x>O b) 4X2_X<O
6.5. a) b) x+6x';o:O
6.6. a) ,'·5xo;O b) x
2
4xo;O
6.7. a) x2<4 b) x
2
>9
6.8. a) x'0;36 b) x';O:16
6.9. a) b) x'·9x+20<0
6.10.a) b)
6.11.0)
b) _2Xl+4x_6>O
c) 25x
2
+5x-12<O
6.12.0) 4x'+2x+I>0
6.13.a) 15+x
2
8x<0
x-3
6.14.a) -->0
x-4
b)
x-2
b) --<0
x+ 1
6.15.a)
c)
6.16.a)
c)
60
Xl -2x-3
--c;---.- > 0
+2x+8
x2-x+l1
-;;-----<0
+3x+7
2
2 >0
x- -7x+12
x' -llx+30
"--.-=-=-=<0
-4
d)
c) d)
c) x2-2x>O d) x2+7x>O
c) 6x'+5x>0 d)
c) d) x
2
+2x::O:;O
c) d)
c) x'<3 d) x'<8
c) 4x'0;25 d) 9x';O:16
c) d)
c) d)
b)
d)
c) -3x1+2x-l>O d) x2+4x+5<O
c) 5+X+Xl-3x<Od) x-x2-1<O
2x 3 3-x
c)---->1 d)·--<2
x+5 x+5
x
2
+4x+5
b) < 0
-5x+6
d)
b)
x?+5x+7 0
x
2
-2x+3>
-5
--·-->0
x2+7x+10
b? -x-1
-c:-->O
-887
Rijesiti date sisteme (sustave) nejedmlcina (nejednadzbi):
6.17.a) X
2
-1<OAX'-4<0 b) x'>9Ax
2
-16<0 c)
6.18.a) /V b) x'+8x+ 7>0 A 1>0 cJ <0 A x2+x"2>0
6.19.a) x2+2x+1>0 A b) A X2-4X<0
c) 8x
2
+x>OA 2X2+X_1<0
6.20.a) x2-14x+45<0 A A 2x-3>0
b) A A
Rijesiti slijedece nejednacine:
6.2I.a)
x-I 0 x+3 ) x
2
-13x+50 0
> b) <0 c ------>
-4 x' +6x+8 2x-3
?-x
d); <0
2x-
6.22.a)
3x
2
-x+2<2
-2x+3
2
b)x+->-3
x
x' -10 1 ; x+1 I-x
d) c) <-
5+X2 2 ! 1-x x
6.23.a)
c)
6.24* a)
c)
6.25* al
b)
x
2
_1
-"-""":'-<0
-3x+7
Xl --2x+1 <0
-3x+5
(x + 3)(x ·5)(x+ 2)<0

(x + 3)(x.,. 2)(x 2)(x' -4x+ II »0
I )(x + 7)'(x+4 )(x' +x+ I )<0
b) >0
x'-7x+1.0
d) (x-IXx'-,x+I»o
),J -i
b)
Odrediti definiciono podrucje (domenu) date
6.26.a) V = R-81 b) v = .(;';9 c) y = ,!I x
2
627.a) b) f(x)=,}-3x'+6x-3 c)f(x)=,}4+-8-x---5-x
7
,
b) y =
6.29. Za koje vrijednosti paral11etra m kvadratnajednacina
a) irna realna i jednaka rjesenja,
b) ima realna i razlicita rjesenja,
c) nema realnih rjesenja?
6.30. Za koje vrijednosti paramctra 111 kvadratnajednacina
:
a) imajednaka rjesenja,
b) ima realna i razlicita Ijesenja,
c) tma konjugirano-kompleksna rjesenja?
6.31. Za koje vrijednosti parametra ajednacina im3 oba
rjescnja pozltivna?
6.32. U jednacini ax2_(a+ I )x+a+4:=0, odrediti reaifm paramet<;lf a tako da ljesenja
jednacine budu negativna. '
61
6'.33. Za koje vrijcdnosti realnog parametra a kvadratnajednacina _.
ima rjescnja razlicitog znaka?
6.34. Odrediti Tealan parametar m jednacine x'-(m-2)x+ taka da za njena
rjesenja Xl i X2 vrijedi: X12+X22 ima l1.;inimalnu vrijednost. .. ..
6.35. Aka Sll x, i x, rjesenjajednacine x--(m+l)x-m=O, odredltl vTlJednost
parametra m tako da vrijedi x/+x/ < O. .
6.36. Odredi:realan parametar m tako da za rjesenja Xl 1 X2 kvadratne jednacine
2 2
+ X
2
" > 2
X
2
XjL-
,
6.37. Za koju vrijednost parametra m je kvadiatni trinom (m-1)x-+4x+2m
pozitivan za svako rcalno x? . .
6.38. Za vrijednost parametra mJe kvadratm trmom 2mx2-3x+m negativan
za svako realno x?
6.39. Odrediti vrijednost pararnetra m pod uslovom da za x bude.
a) x2-2(4m-lJx+l5m'-2m-7>0 b) -x--(m-3)x-m<0.
6.40.* Za koje vrijednosti realnog parametra m je funkcija
x2-4x+5
f(x) ,
(m+l)x
2
-3mx+m+8
pozitivna za svako realno x?
6.41.* Odrediti realne vrijednosti parametra m tako da za svako reaIno x vrijedl:
x
2
-8x+20
O.
6.42.a)
6.43*a)
6.44.*a)
+2(m+1)x+9m+4
'I ' b) x··;x-l.I<3
b) Ix"+4x 1<2
b) x'+14x +3<0
c) IX:-5X+61>1
c) x--4x+2 > 3
c) 2x' + I x 1-1>0
6.45, '" Za koje vrijednosti realnog parametra m je data fLfnkcija definisana2a
svaka x: f(x)= + I)x' -·2(111 + l)x + 3(111 -I) ,em '" -I) ?
6.46.* Datunejednacinu rvesiti za sve vrijednosti a: :<
a) ax
2
-x-1<0 b) 2x
2
+ax+3<0 c) x--2x+a>0 d) ax +ax-5<0
6.4 7. * Ispitati ,jesenja 51 ijedecih kvadratnih jednacina:
a) x'-lmx+m'+9m-36=0 b) x'-1(k-3)x-(5k-ll)=0
c) (k_2)X2 +(k+ I)x-(k+ 1)=0
6.48.* Za koje realne vrijednosti parametra k za svako realno x vrijedi :
. !X'-kx+I!<3 ?
x
2
+x+ 1
6.49. * Odrediti skup vrijednosti (kodomenu) funkcije:
. ,2X2 () 1 () x
2
+ 2x + 3
a) f(x)=-,- b) f x =--,- c) f x =
x- + 1· 2x + 1 . - x": 5
6.50.* Dataje kvadratnajednacina f(x) = ax
2
+bx+-c = 0 rjesenja Xl J X2 I
realan broj u. Dokazati ekvivalencije:
62
1
I
j
.,
I
I
;\
I
I
I
1
i
a) [(X"X
2
E R)/\ (x, < x
2
)/\ (aE (x"x,))] <=> af(a) < 0;
b) (a < x, ,; x
2
) <=> {(b
2
-4ac?': O)A[af(a) > :a > a l
c) (XI ';X
2
<a) <=> {(b' -4ac?,:0)/\[af (a»0]/\l- :a <a l
6.51. * Odrediti realall parametar m tako da se broj 3 nalazi izmedu rjesenja date
jednacine: a) (m+4)x'-4mx+m-14=0 b) mx
2
-4mx+12=0
6.52. * Za koje vrijednosti realnog parametra 111 su oba rjeSenja date jednacine veca
od -3: a) x'-2(m+l)x-4m-7=0 b) x'+4mx-m+l=0
6,53. * Odrediti reaIan parametar m tako da se jedno rjesenje jedllaci.ne
, nalazi izmedu -I i O.
6,54. * Za koje vrijednosti realnog parametra III oba rjesenja jedllacine
f(x)=4x
2
-(3m+l)x-(m+2)=0, pripadaju intervalu (-l, 2)?
7. NEKE JEDNACINE (JEDNADZBE) VISEG REDA
7.1, Bikvadratna jednaCina (jednadZba)
+b +c:",O naziva bikvadratnajednacina,
SmjeilOmx'-=t,t,ikvadratnajednacinase svod.i nakvadratnu po nepoznatoJ t.
Rijesiti bikvadratne jednacine:
7.1.a) x"-16x'=0 b) x"-36x'=0 c) x"+49x
2
=0 d) x"+64x'=O
7.2.a) x"+25x'=0 b) x
4
-144x'=0 c) x
4
-256x'=0 d) x"+169x
2
=0
7.3.a) x"-13x
2
+36=0 b) x
4
-5x'-36=0 c) x"-5x
2
+4=0 d) x"-17x'+16=0
7.4.a) x'-16x'-225=0 b) x
4
-35x'-36=0 c) x
4
-24x'-25=0 d) x
4
-63x'-64=0
7.5.a) 36x"-13x
2
+1=0 b) 4x"+7x'-2=O c) 81x"-45x'+4=0 d) 2x
4
-19x'+9=0
7.6.a) x
4
_3x
2
_4=0 b) x'-10x'+1=0 c) 4x"-5x'-9=0 d) 3x"+1Ox
2
+8=0
7.7.a) 18x
4
-7x
2
_1=0 b) 4x
4
-5x'+1=0 c) x4+21x2_100=0 d) x
4
+13x
2
+36=0
7.8.a) x"-(I+ab)x'+ab=O b) x4-(a+b)x'+ab=0 c) x'-16x'-m'x
2
+16m'=0
.-7.9.a) b) x4_4x2_rn2x2+4m2:::::0 c) x4_
x
2_a
4
x
2
+a\=O
7.IO.a) x"_lax
2
+a
2
_b
2
=0 b) x'-13mx
2
+36m
2
=0 c) x'_2(a
2
+b
2
)x'+(a
2
_b
2
)2=0
7.1I.a) x'(x-5)(x+5)-x' +25=0 b) x,(x-4)(x+4),24+2x
2
(x'+5)=0
63
7.12.a) (x+ 1)4.5(x+ 1)'+4=0 b) (x·3)'·10(x·3)'+9=0
7.13. *a) 2(x'·5x·5)'.(x' ·5x+6)2 ·158=0
c) (2x·1)4.26(2x·l)2 +25=0
b) (x2+x+1)(x2+x+2)·12=0
Napisatl bikvadratnu jednacinu cija su rjeSenja:
7.14.a) x1.2=±2, x3A=±7 b) xj,2=±1, X3A=±'12 c) x1,2=±3, x3,4=±5i
7.15.a) xl.2=±4, x',4=±2i b) x,.2=±i, x3.4=±3i c) X1.2=± (2·3i), X'.4=± (2+3i)
Rijesiti jednacine:
7.16.a) x·'·5x·
2
·36=0 b) x·
4
+5x·'·36=0 c) x·
4
·15x·
2
·16=0
7.17.a) x·sf'; +4=0 b) f';.SVx·9=0 c) 2V +sV·88=0
9 3(x'+1) 5x
3
-5x
2
+1 4(x
2
-2) 10 l+lOx
7.18.a) ,. + +x+2=0 b) , +---+--
x'.(x - 2) 2 - x x' x+ 1 .:c-(x+ I)
x'+1 4(x-1) a' 3 3 3
7.19. ----+--- -+-=--
a
2
(x+l) a
2
(x+l) x x
2
x+l
7.20. Suma svih rjesenja bikvadratne jednacine X
4
+pX
2
+q=O jednaka je nuli, a
proizvod je jednak q. Dokazati!
7.21. Suma svih rjesenja bikvadratne jednacine 3x"'+bx
2
+c=O jednaka je lluli, a
c
proizvod rjeSenja jednak je -. Dokazati!
a
7.22. Ako je jedno Jjdenje bikvadratne jednacine 2, a drugo 5, napisati tu
jednacinu.
7.23. * Neka su ,-Xl, -Xl, X2, X I, Jje.senja bikvadratne jednacine X4_
(3m+2)x
2
+nr"::::O II kojoj je m renlan parametar. Odrediti vrijednast parametra III
aka je X(::::3X2.
7.24.* Koji uvjet moraju ispunjavati koeficijelltijednacine
ax" +bx
3
+cx
2
+dx+e=O, da bi se ana smjenom x=y+m svela l1a bikvadratnu
jednacinu po varijabli y7
7.25. * Pokazati da se jednacina (x+a).j+(x+b)4=c, smjeno111
a+h
X= y- ---, svadi
2
l1a bikvadratnujednacinu po varijabli y.
7.26. * Na osnovu prethodnog ladatka rijeSiti jednacine:
a) (X+I)4+(x·31'=32 b) (x+3j'+(x+5)4=16 c) (x.I)"+(x+3)4=82
7 .27. * Odrediti vrijednost real nag parametra m taka da kvadratna jednacina
x
1
+(m+l)x-2=O ima rjesenja Xll X2 koja zadovaljavaju uvjet
b) x' +(H =17 7.28* Rijesitijedllacine: a)
2
x
64
I
I
I
I
11
II
I

:1
,
7.2. Binomne jednacine Gednadzbe)
Rijesiti (binomne) jednaCine
7.29.a) x
3
·1=0 b) x
3
+1=0 c) x
3
8=0 d) x
3
+27=0
7.30.a) x
3
.64=Ob) x
3
+M=O c) 27x
3
·8=0 d) 27x
3
+1=0
7.31.a) Sx
3
·125=0 b) 64x'·27=0 c) 12sx
3
+343=0
7.32.a) x'+8a
3
=0 b) 27x'·a
3
=0 c) 64x'·27a'=O
7.33.a) x
6
.64=Ob) 64x
6
+1=0 c) 729x
6
·64=0
d) 12sx
3
·216=0
d) 8x
3
·729a
3
=0
d) 4096x
6
·729=0
Odrediti sve vrijednosti korijena:
7.34.a) l/i. b) V8 c) lJ27 d) '!64
7.3s.a) lJ- 27 b) lJ- 64 c) lJ- 216 d) lJ-125
7.3. Neke jednacine treceg stepena (stnpnja)
Provjeriti da li su dati brojevi rjeScnja date jednacinc:
7.36.a) x'+x.2=0;{I,·1,2} b) x
3
·x'+2x,+4=0; {0,·i,3}
7.37.a) 2x'·x·2=0; {O, I, 2} b) 2X3'X'+x+4=0 ; {·2, "I, i}
7.38.a) x
3
-4x
2
+4x·3=0; (2, 3, ·3) b) x'+5x'.7x.14=0; {i, 2, 3}
Dokazati da slijedece jednacine ncmaju cjclobrojnih rjesenja:
7.39.*a) x
3
+5x
2
+2x+I=O b) 4x·'+3x2+X-5:::::0 c) X?\_2X2+7x+4=O
7.40.*a) x-+-2x·'+x2-4x+l:::::0 b) 5x.j-x
3
-3x
2
+x+2=O c) -2x"+4x"-x
2
+x+3=O
Odrediti preostala dva l:jdcnja slijedccih jednacina aka je ciat? jedno Ijesenje:
7.4l.a) x
3
.3x+2=0, x,=i b) x:'+5x+ 1 8=0, x,=·2 c) x"+2x
2
3x·10=0. x,=2
7.42.a) 5xJ-4x-32=O, xl::::::2 b) x·'-x
2
+2x-24=O, XI=] .
c) x3_6x
2
+I 2x+335:::::0, Xl=-S.
7.43.a) X
3
_X
2
-x-l 5::::.0, xt=-1+2i
c) x'.9x
2
+33x·6s=0, x,=2+3i. d)
b) x·'-6x
2
+13x-IO=O, xl=2-i
x"·(3+2..fi )x'+3(2..fi + 1 )x·9=0, x,=..fi +i
7 .44.Ako jc data jedno ljescnje kubne jednacine odrediti vrijednost parametra 111 i
preostala dva rjdcnja:
a) mx
3
+2x
2
-x-2=O, ako je xl =-1.
c) x3+2x2+rnx+2=O, akaje xl=-2.
b) 2x"+mx'+13x+15=0, akoje xI=·5.
d) x3+9x2+11x+m:::::O,akajexl=-7.
7.45. Rastavljanjem lijeve strane jednacine na faktorc rijesitijednacine:
a) x
3
7x
2
9x+63=0 b) 6,3+2x'·25x·sO=0
c) x
3
+2x'·13x+1O=0 d) x'·x'.17x.ls=O
7.46. TragajuCi zajcdnim rjesenjem medu faktorima slobodnqg clana rijesiti datu
jednacinu: '
. a) x
3
2x
2
+sx·4=0 b) 2x
3
+x
2
4x·12=0 c) x
3
+3x'+sx+3=0
65
d) x'-x
2
+2x+16=0 e) _x
3
+2x
2
+3x_1O=0 f) 5x
4
_x
3
_3x'+x_2=0
7.47. RijeSiti date jednacine: ') 3 2
a) 3x'+2x2+2x+3=0 b) 3x
3
-7x--7x+3=0 e)2x -4x -x-15=0
d) x
3
_5x
2
_5x+1=0 e) 2x3+3x2+3x+2=0 f) x
3
_4x
2
_x+4=0
7.48. Odrediti a, bEZ tako dajednacina x
3
_ax
2
_X+b=0 ima dva rjesenja: x 1=2 i
x2=3 ,a zatim odrediti i trece rjesenje x3·
7,4. Simet)'icne jednaCine (jednadzbe)
7.49. Koju vrljednost mora imati paral!lctar ')111 da bi data bi1a simetricna:
a) mx'-7x2-7x+l=0 b) 2x"+mx-+6x+2=0 e) -x'+mx -21,x-1=0
d) lx2+mx+8=O e) 4X4_X'+80x2+mx+4=0 f) 2x'+(m-3)x--4x+2=0
Rijesiti date simetricne jednacine:
7.50.a) x
3
_x
2
_x+I=0 b) x;+x'tx+l=O c) x';4x'-,4x+l=0
d) x3+7x2+7x+1=0 e) x'+2x-+2x+l=0 f) -x +3x +3x-I=0
7.S1.a) x'+21x2+21x+l=O b) 6x'-19x'+19x-6=0 c) 2/;7x';7x+2=0
7.52.a) 3x'_7x"_4x
3
4x
2
_7x+3=O . b) 2x'-4x'+3x'+3x;-4x"';2=0
7.53.a) 2x'-3x)-x'-3x+2=0 b) 3x'+4x"-14x'+4x+3=O e) x'+5x'+2x-+5x+l=0
3x+ 2 '. . -, 3 0
- ')4 ) 44
3
-4 lOb) --=x' c) X" -3x- -x+ =
/., .a x + x x- = 2x + 3
. , , I' , 0
7.S5.a) .'1"+,,'-2.'1'-8=0 b) x'-2.c-(a--a- ).'1'+(1--"':'
7.56*a) 4x
6
8x'·13x'+34x'-l3x'-8x+4=0 b) x'-6x'+ 14x--6x+ I =0
7.57.* a) 2x
6
-6x'+llx'-12x'+llx'-6x+2=0 b) x'+4x
6
-IOx'+4x-+1=0
66
8. SISTEMI (SUSTAVI) KVADRATNIH JEDNACINA
(JEDNADZBI)
Provjeriti da li je dati uredeni par (x, y) rjcsenje datog sistema:
8.01.a) 2x-3y=11, (I, -3) b) , (-2, 3) e) 3X+y=5 . (I, _I)
xy+3=O x2±4/=40 2X2+l=3
8.02.a) , (2, _I)
xy+2=0
b) x'+/=25 ,(-3,4)
4x'-/=20
c) x-lly=4,(3,-I)
x
2
+i:::;JO
8.03.a)
Rijesiti dati sistem (slistav) jednacina (jednadZbi):
x-y=1 b) 2x+y=5 c) 3x-2y+4=0
xy-l? 0 5x1_y2±", Q
8.04.a)
8.05.a)
,Q'=12 }
,,-2.1'-2=0
2y-x=2)
- 2x)'=3 J
8.06.a) .., .,
x+.-=8 }
.c-y-=16
x+),=6 1
8.7.a) f
x' +y' =2(x)'+2)j
8.8.a) . ,
x+v=-a}
xy=-2a-
x+.1'=1 l c) h+3y-S=0 }
x
1
+ =1) x
2
+4)12_
3x
_
2
=0
b) 5X-3Y ... S=0} c) X+5)'+2=01
5xv+2=0 5xy+8=OJ
5x+6y-I=01
" _j c), , ?
x- +)' =6) 3x- +2xy+5.y- -6=0)
b)
b) , l e) 1
2<, -x),+3y -7x-12)'+I=OJ x"-x)'+)'- -7=0)
b)
c)
8.9.a) 4\-2)'=-7a, J b) ,X+
Y
,=20, j' c)
4x +4xY+r=7a-J [-2a +y-=2
2x+3.1'=a 1
") ? ") I
x--y-=3a-)
4 5 4 2 I-x+x'
8.10.a) ---=1 A --=- b) =7
x-I y+l x+S Y 1_y+y2
x-I
A ---1=0
y+l
67
{xy-X+ Y =7
{x' - y' =0
{ xy-12=0
8.11.a)
b) c)
xy+x-y=13 x
2
+y2=4
x' +3xy+ y' -61=0
{x
2
+ Y'=8
{X'+y2=13
c)
{x' + y' =38
8.12.a)
b)
xy=1
xy=4 xy =1
8.13.a) x+xy+y=11 b) xy+x+y=l1 c) xy+x-y=3
x-xy+y=1
x
2
y+y
2
x=30
x2y_x/=2
,2+xy+x=10
' , 0
8.14.a) 5xy+3x'=57 b) c)
x--xy+2y-=
15xy-x
2
=81
y'+xy+y=20
2x
2
+3xy-5y'=0
8.15.a) x
2
-2xy+3/=9 b) 2x
2
+3xy+2y'=4 c)
Xl _xy+y2::;:3
x'-4xy+5y2=5 4x
2
-4xy-/=8
2x
2
-xy-/=5
8.16.a)
2xl-3xy+3y\::80 b) 2x
2
-xy+/=28 c) 3x'-3xy+2y'=8
x'+3xy-3y'=28
2x
2
-3xy+3l=8
Xl +xy-Z/===-56
8.17.*a) x'+4xy-Zy'=5(x+y)
5x'-xy-/=7(x+y)
b)
8.18.* a) 2x
3
l-lx
2
::::36 b)
2x
2
y_y
2
x=6
8.19.*a) 2x
2
_x¥+/::::7 b)
x"+y-'=35
t+v ')6
8.20* _. _. +_. _. =.::... 1\ xy=6
x-y x+y 5
8.22. *a)
j
x+y+..:::=4
I 1
x
+
2
:,+3,.:::=5
lX- +y- +2- =14
{
X+Y=2axy
8.23*a) Y + z = 2byz
y+z=2cxz
b)
x"-3x/=1
3x
1
y_y"""" I
c) xy(x+y)=30
x
J
+y'=35
x-"+/::::6 c) x
2
y+x/=1
x+y=2
x"+y-'= J
x'+/=7 c) x(x
2
+3/)=14
xy(x+y)=-2
y(y'+3x
2
)=13
8.21.* J2X-Z+!2
Y
-X=2 1\ .Jx+,F=4
2y-x 2r\'-
{
XC<+Y)=3 r x+x+:=13
)
_ _ 2
x(x + Z = 1 c) I,e + y - + z·· = 61
x(y+z)=2 l xy+x:=2xv
{
X+ y=a.ry
c) y+z=byz
x+z=cxz
lzracunati korijen datog kompieksnog broja:
8.24.a) i b) 3-4i c) 8+6i
b) '1=i c)
8.2S.a) ;ll-i"j ,,[-I
68
9. lRACIONALNE JEDNACINE (JEDNADZBE)
JednjtcHlU, ''koriJene, koji ,'u htdrkiindu_hiiaju promJenlj_ivu
Nakoo odredivanja domeoe iraciomtlne jedhacine, jednacinu
... To j:dnacine:' Ovdje _' ',_'
,uglavnom, .In,lClpna1ne Jednacme sa kv"!-dptnnl1 kDflJennna ' -f .. ' -'," '.' , " '
:
Odrediti oblast definisanosti (do menu) date iraciona!ne jednacine
Uednadibe):
91a) b) E+7=14 c) 23 -/dI2=66x
U kojoj oblasti je definirana datajednacina Uednadzba):
92.a) ";x' +1 =7x b) c)
9.3. Dokazati da datajednacina (iednadf11a) nema realnih ljesenja:
0) 7+.J.<-5=.J2-x b) .J3-x=,).\2-11x+30
U skupu realnih brojeva rijesiti date iracionalne Uednadzbe):
9.4.<1) ,(;=4 b),{;-3=5 c)E+l=1 d).J3-x=2
9.5.a) J2x+l =7 b) .J6x-ll =5 c) .J57x+7 =11 d) .J1-33x=!34
9.6.a) .J;;+2=x b).J1-3x=3x+1 c) .J2-5x=x-2 d) .Jx-1O=x+8
9.7.a) .JSdJ=&+lO b) ,)x'-4=..[5
cJ .J5+x = ,)x-S d) Ji-'h:'"'I;::3
9.8.a) .J2x +-1 = 1- x b) .Ji+ 3", = x + 1
c) .J12-x =x d) .Jx+3;=3x
9.9.a) .JS-x =0 b) (x' -4)Jx-2 =0 c) (9-x
2
)J-x-3 =0
9.1O.a) 2.Jx+5 =x+2 b) =x+J c) -2.Jx-l =x+l
9.J1.a) ,)4x
2
-27x+18=x-2 b) ,)x'+x-3=3
.-
9:12a) ,)3x--S+7=9 b) 10-.J6i-5=5
c) =x+l
cJ 7 .Jx' +2x+2=6
69
9.13.a) = 2
9.14.a) =·J3-x
9.15.a) 2-x+-./4+2x-x' =0
c) -2x-1 =0
9.16.a) +3x+2 = -J'2-x---xC;-'
9. 17.a) ,fi'x-3 +1 = -Jx+2
9.18.a) -Jx+3+-Jn-x =7
9.19.a) Vx
3
-5x-4 = x-I
. 9-x
9.20.a) x'" 1 =-y=-
"\IX +3
---
9.21.a) -J' ,= ..j3x + 4
x+l
b) =4 c)
b) c)
b) =0
9.22.a) -Jx' -2x-l+5= 1,14

9,23.a) .,JI;. x' + 24 = x + 1
b) x' - 24 = x-I
9.24,a) -2Ix-68 =5 b) +x+3 = 1
9,25.a) b) -E=2+.Jb+3=-J3x+31
9.26 a) -J.x+1 +-J4x+13 =-J3x+12 b)
9.27.a) .Jb+J+.fx-='3=2.Jx b) .J2x+5+.j5.H6=.J12x+25
9.28.a) b)
9.29.*a) -./4x'--:9-;:;5 = -I
70
9.37.*a) =4.,J;
b)
9.38*a) V x' - 2x-3 = x+ 1
9.39. Za koje realne vrijednosti parametra a jednacina .J x
2
- 1 :::: a - x irna
rjesenje?
10. lRACIONALNE NEJEDNACINE (NEJEDNADZBE)
lfkojoj s<,nep0zI13t3 pojavJJuje:11 potk01jen,oj '
JradJkarldu) n'ekog nazivamo lracionaln<i (nejednapzbaJ., ;.,'
Za, 'nejednacine vrijedi': "
N}
'4f(x) <g(x), nEN}'
;'''+<Jf(x) <)?(X),iiEN}
14 f(xj; /:(>:),!IE NY'<=}
'( /(x)?o
>tV)
/(;:)< gI.t).
1
IC,;)? 0
.' 'g(x»O ,
'lex) «g(x)j'"
l(x) , "
{
gix)<<l}' '.' ,{" g(X)2oo{'
1(x)2oO v fix) > [g(xJl"'J
. '
Odrediti oblast definisanosti (domenu) iraciollalne nejednacine
(ne jed nadzbe):
10. La) .Jx'=ll > 5 b) <: 3 c) -E- 6 <: 2
10.2.a))2x-6>9 b))4,·2x<11 c).jx'+6<22
10.3.3,) .Jx+-Jx-I >1 b) cJ >2
IOA.a)'.j7 -x +.Jx < -J x+ 3 + 1 b) .J5x -10 + -J4+ x + .J6x - 30> 81
71
Rijesili date iracionalne nejednacine (nejednadzbe):
10.5.a) > 3 b).[;+l> 2 c) -Jx-5 > 1
1O.6.a) -Jx-4 < 2 b) .}x-3> 1 c) -J2x+5 <3
1O.7.a)Vx-5<-1 b)V6-x>-4 c)V2x+I<-8
1O.8.a)-J2x+22:x-3 b).[;+2>x
1O.9.a) x+ 2 < -Jx+ 14 b) x- 2 < .Jx
2
- 3x-1O c) 1 x < -Jx+8
10.10.a) ..)3x-3<.,r;+5 b) ..)2x-12>..)x+l0 c) .Jx-IO<..)2x+3
10.1 La) .. S > 8 .. 2x
1O.12.a) 4x-6 > .J6x-2x'
10.13.a) ..)2x+ 1 -..)x+8 > 3
r;+5
1O.14.a) < 0
Vx+6
.J27 - 2x - x'
1O.15*a) < I
3 .. x
10.16.*a)
..)2-x +4, .. 32: 2
b) .fU+5x .. 6 >2-x
b) 2x+1>.Jx'+3x+3
b) ...!x+l +..)x+2< 3

b)
V 2x-5

1 .. ,,1 .. 4.1"
b) -·--<3
x
b)
9X2··4 <". 0
c) .Jx
2
-4 < x-3
c) x+3>.Jx' .. 11
c)
3-x
c) < 1
..)15 - x
__
-Y -v5x--1
10.]7 'a) ';;:'--:3 +.J,+2 > b) .Jx+3 + .re'-2
10.18.",,) .Jx· +3x+2-.f,? ".1'+1 < b) .J9 .. /2 +.J6X .. :,2 > 3
10.19.*a) .jd6>E+i + ..)2x"S b) J':+3>..r.:=1 +
10.20.a) < 0 b) (l-x')E < 0
10.2I.a) (x+INx+4.Jx+7 SOb) .. .Jx+51 >.,
c
i
. ?I, ".
10.22."a) "1" -""'j > .'x
b) -[..)2-x+11 < .r-3
10.23.*a) .)5x' +10x+1 "27-x' .. 2x b) ..)2x .. 1 + </3x" 1 < ..)4x .. 3+..)5x-4.
72
I
)
11. EKSPONENCIJALNE JEDNACINE I NEJEDNACINE
f: f(x)=a
x
,a>O, nazivaniO
.. .'.
{ednaCitilJ(jed
I1
ti.dzba) 'u' kojoJ se nepo.zhata nalazi'u eskponentu stepena"riazivamp
jednaciJ)a
Ovdje poja:vljuju 'ekspone-ndja!ne jednacirie koje su napisan-e iii se.1TIogu 11apisati
as(X)., ','
Pr; jecihaCina korisrimo_ ekvivaiencijli:
., _', afl,y= _, ' ' '
-4 :s:e, u ,flEiiiY,awq'
__ ,_ , " ' .
Pr! _rj villi j If.e:t<,spon eJ\cij a4\i h. 11,ej edn ac jlw 'kb ri,stimo i"a I_erIc ijej"
(a>:l)' -¢:!:>', L' , af{>l):> a¥(X), {a> 1) f(x}>.J;{:x)'
al\X),<:,:a
g
(,,\ ,(O-sa<l) Q9nOsn(l1", ,aft:>:l, >: ag(>l\ ¢:>, f{x)."Sg(x),.,_
11.1. EksiJonencijalna funkcija
Nacrtati grarik date eksponcncijalne funkcije:
Il.l.a) y=2
x
b) y=3
x
c) y=4
x
. d) y=5'.
11.2.a) y=(H b) c) v=(H
d) J
1 1.3. Opisi tok funkcija iz prethodna dva zadatka.
11.2. Eksponcncijalna jednaCina Uednadzba) oblika a I'Cl) :::: ag(x)
11.4.a)
11.5.a)
Provjeri da Ii je dati broj rjesenje date
x=-1,3
x
+
1
=1 b) x=0,4
x
=78
x
c) x=I,563x-3·25.3x+3=0
x=I.2·8'-15=1 b) x=2,7'-3·7'·'=28 c) x=·3,6·2'+4·8'=400
Rijesi datu eksponencijalnu jednacinu:
11.6.a) 2'=16 b) 4'=16
1 1 .. 7. a) 7"=49 br 6"'=36
c) 7"=49 d) 8'=64
d) 3"'=27
l1.8.a) 2-4"=64 b) 3·6"=108
cJ 8
2
"'=64
c) 2·8
H
'=16 d) 5·9"= 135
73
11.9.a) 5"=25
11.1 O;a) 0,2'=5
b) 2
3
'-'=32 c) 36<+'=6 d) 9
H2
=3
b) 0,5
2
'=4 c) 0,25'-'=16 d) 0,1'=1000
11.11.a) 25" =
)
(
4 )'"-' _ (5 Y"
11.12.a) '5 - '4)
11.13.a) Vl28 = 4"
I 1.I6.a) 7,'-4«6 = 343
I I. I 7.a) 3'· J.[i;' = 36
IJ.IS.a)
11.I9.a)
21'-.I"2 22.t , =64'-1
3'" - 2 . 3 = 7
11.20.a) 2'+'+5· =104
I 1.2 J.a) 5:,+1 + S' = 750
11.22.a)
11.23.a)
11.24.a)
4""'] +4 \ +4,,,,1 = 84
S.r+! + 5
x
+ = 155
6\-1 +6.1"+1 +6-'"+2 = 1518
b) (H =(H c) (%1'-'
b) (if =(H2 c) (d'4 = (H'-3
b) U4 f'
c) 4"'=256
b)
b) 2,,'-7.7,+17.5 =16J2, C) (5,2+.,-2 t·, = I
b) 2' 5' =0,1(10,-2)' C) ;;:;:. ifY = 1296
,
b) 3·1' =4!J3 c) 127"-1 = .J9
2
,-1
c) 4·31'-1 +3.1'+1 = 117
c) 3,+1 _4·::V-
2
= 69
b)
b)
4-1" _3·4.1"--2 = 13
5-,+1 _ 3·5-\--2 = 122
b) 5
r
+
1
+5.\"--2 =630 c) =120
b)
b) 6,·-1 +6' +6,+1 =258
b) 7'\ +7-,,-2 +7,"+1 =7·393
b) 5·3,-1 +7·3' -2-3,+1 =216
b) 3
2x
_2·3
2x
-
1
_2·3
2x
-
2
= 1
b) 3
2x
-
1
+3]:,1-2 _3
2
,\-4 =315
J 1.28.a) 3x+1 + 3.\"--1 + 3.1"-2 = S,( + 5.1'-1 + 5,1-2
b) 3
x
+
2
_3-1'+1_3
r
=SH2_5,'+1_17 5-'
I 1.3 I. a) 3·4" + 9x+2 = 6
3
II.32.a) 4' -9·2' +8=0
74
4 \"+1 _! 9-"+1
2-
b) 9'-10
b) 21· Y- + SHJ = 3.r+..f. + 5_1'+2
, 1
x+- x+-
b) 4x_3 2=3 2·_22.r+l
1 7
b) 2
x
+"1 = 2
x
+"2 _ 32-,-1
I 1.33.a) 5- 2
N
] _4' = 16 b)
_5.2
x
--
2
=6
c) 3'" _4-3' =45
II.34.a) 4
x
+2·<+3 =20
b) 9' + 27 = 12-3' c) 4' +32=12-2
x
II.35.a)
2x_S·2-x:::7
b) Y -9·T' =8 c)
5' _5
3
-
x
=20
11.36*a) 4"+6
x
=2·9
x
b) 5 6
2x
-1I·30
x
+6·5
2x
=0
c) 42x+1 + 22.x+6 ;::::4.S·1"+J
I137.*a) +( b-.J3)' =4 b) =34
11.38.*a) 8' +18' -2-27' =0
c) 2-8V-36'=3·16'
11.39.*a) 4..r;::2 + 16 = 10. 2
Ee
,
11.40.*a) 22x+l + 3
2x
+
1
= 5·6.\"
Ilo4l.*a) 3-4" -2·9-' =5·6"
b) 22x+2 _6-' ;:::: 2 3
2x
+
2
x
b) 4-3' -92' =56
2
b) 42x+l + 22x+6 =4.8.t+1
b) 2" - 3.2°,5(5-3) = 26
Ilo42.*a) 2
3
"
2·'x 2-,-1
b) 2' - 2 (0,5)2, - (0,5)' --I = 0
11.43*a) (* f' + 3,-3 = 99 + t f'
11 44 Od d
·· . 1 I . . .. d " x
2
(){)O _- (x- + 2000)2000.
. . re It 1 cJe 0 ")roJna l]eSenJaJe naclile
11,3. Eksponencijalna nejednaCina (nejednadiba) oblika
a·I(X) < a
g
(l) , at(r) > a
Jdx
)
Rijesiti date eksponencijalne nejednacine:
11.45_a) 2'>4 b) 3'<9 c) 4'<16 d) 5'>125
I 1.46.a) 4 x >8 b) 9 x <27 c) 16 x <8 d) 125 x >25
11.47.a) 25
x
>125
3
;.;-2 b) 54x-6>253X-4 c) 3x+3
7
X.,.3<3
2
;';7
2x
11.48.a) - >4 b)::: < - c) -, >-=- d) - <--
(
I)' (?)H 4 (41
'
-
2X
75 (2)-<+3 (7)"-5
2 3 9 \ 5) 16 7 2
11.49.a) 0,1,+2 < lOb) 0,25',-3 > 16 c) 0,01
2
., > O,J-'-' d) 0,125'-" 00 4
(
I )-'-' _ (1 l3, I ( I )-.,+1 1
11.50.a) - <2' b) -I >-- c) - 00- d)
8 9; 3 644
(
1 Y+'
3
2x
-
5
< 27 j
75
x+l 2.>:-3 x-I
11.5 La) 3 x < 3 b) 2 x >4 c) 16<2'"
b) 11">7" c) 23"<19-
x
1 LS3.a) 2 \"2+!.< 2
5
b) 3
1
;;2_
6
> c) 5
x2
-
2x
< 1 d) gl-3x > 1
81
11.54.a) 36
05x2
«i r b) (0,36)°.5,2.
3
"'(%r c) (0,25),·05,2 <8
11.55.a) 8·1"·3, «0,5)' b) 9·3,'·4, <± c) 125·5,,2"0+' r
11.56.a) 3
2
, .. ,2 < 9
11.57.a) 2' + 2,+3 < 9
11.58.a) 5·2'+'-3·2,·2<74
b) 2
3x
-
x2
> 8 c) 4
x2
-
1
< gx+2
b) 3'+' + 3
x
.' > 10
b) 6·5'"' .. 5>+2+6·5' "'55 11.59.a) y+2+ 7 ">4·7
x
-
I
+34·]-'-\ ,
11.60.a)9
x
+'+3,,2 .. 18>0 b) 25·'-5"">50 c) 9'· .. 2·3'<3
11.61.a) 5.
1
' _5:;-x <20 b) 22x+I __ 5·6
x
+3
2x
+
1
:::;;0 c) 9" -3<2·3
x
76
12. LOGARITAM, LOGARITA.,)V1SKA FUNKCIJ4.
LOGARITAMSKE JEDNACINE I NEJEDNACINE
Eksp,()llelltia)jillitre11fl stepell6vatj haz,!
dobio_pozitiVanliroj b, nazi'vamo logarit{u1l:,broja:b'zabaZll .
. log,\'= x 0 a'= b' ,.(O<.a#, b>O).
,N'a'os,noyU liavedene ctcfinicije; il'eposrednd zakljucllJ.emo qa,vr:Uedi:
alogab_b.
Defipicijalogaritalllsk" fimkcije:
Funkciju.f: R' -7 R"de·finisanajedl)acinom f(x)=logxx,nazivatno I()garitapls\>.'l
fu)jk;cija ..
..
1) IOg,,(,l1· N)= )ng:"A1 +iog,lI' ,(41.> 0,1\T >Q,Q <:4
,(M>D,N >O,Q,.<acF IJ
IV) log" <if,i1 =llog" At, (M>O,n*O,Q<a ,01),
11
Prelazak s jcdhe I,la primjer ci; na di"ugu (rec\mo'",b) se, po
fonnuli: log 41 ",JogI'M, (M >0,0 < '1;< 1,.0 <.',., b;< 1)
.11 .• • lQ,gb q
Neppsre,.4rio. '!z: ,,( Q «.'4. *- ),,0 <.. h;f.: I)
:. ' .. ': ... :.::.'._.::-0: . '. 199b. t{ . ,: . '·:i':: .. ":'- ;
,S'e, cFo i'ii'r.zl,y,ail'lO
....... ... ... ' •
.
log,f(Xl
. . .
'u' kojim'l p koj i u,
..vafijablu qaziv3mo log1\ritamske (nejedriadzbe).· .,"'
Kako}e flll)l<,cija ll.odnosli na ,a>l rastllca, a ';u od
l1
osp rl-'J: bazq:
O<a<l' vi'ijedi: 1 ' ,
.. ,'," . , t {(x» 0 { g(x»
iOg{lfCX) ..<I.Og"g{X)} '." log' 1 ..(X) <: 100". g(X)} . .'
a>l
'¢;::;>" a.,.>! ""', ':'''" ¢::'>
0< (/ < 1 .
",' g(x) ., . . "l/V:? >
77
12.1. Pojamlogaritma i logaritamske funkcije. Osobine i grafik
logaritamske funkcije
12.1. Odrediti inverznu funkciju date funkcije definisane u skupu realnih brojeva
R:
a) y=x. b) y=x+1 c) y=x-4 d) y=3x+1
12.2. Nacrtatigrafik funkcije y=x+3, pa na osnovu njega odrediti grafik njene
inverzne funkcije.
12.3. Na osnovU poznatog (vee skiciranog) grafika funkcije y=x2 definirane na
skupu R+ odrediti grafik njene inverzne funkcije.
12.4.a)
Date jednakosti napisati U obliku logaritamskih:
2'=32 b) 4
2
=16 c) 3
4
=81 d) 5
3
=125
12.5.a) 1'0'= 1 00000 b) 5°=1 c) (J3)' = 3 d) 7
3
=343
Slijedece jednakosti napisa!i U obliku eksponencijalnih:
12.6.a) !og39=2 b) IOg18=3 c) log
4
64=3 d) IOglO10000=4
I I
12.7.a) log, - =-2 b) IOg4--=-4 d) log,125=-3
'9 256
3 3
lzracunati slijedece logaritme:
12.8.a) 10giOO b) iog
2
64 c) IOg327 d) log4256
12.9.0) logd b)
1
log:S;
c) log:V9 d)
1
log, 3.-/3
12.10.a) log]32 b) log432 c) log:;32 d) logl632
12.1 La) Jogl b) logs 1 c) log))] d) log61
12.12.a)
I I I I
log., ....:......... b) - c) 100"5 - d) 10"--
-. 32 81 25
10000
12.13.a) log, 2 b) log] 8
I I
c) logj- d) Iocr -
,
2
4
64
2
12.14.a) log, V49 log,
I
b) c) logj- d) log, 256
7
,
"- 81
,
4
12.15*a)
log" if
b) log) V64 c) d)
10",
81 27
'6
2
,
vrijednost varijable x ako je:
12.16.a) logll6::;: x b) log3 27::;: x c) logs 125=x
I
d) log] -=X
4
8
12.17.a) log3 x =4 b) log5x=-2 c)
I
IO(T4x=-
2
d) log, x=-1
78
I 2
d) log -=--
x 2 3
Izracunati vrijednost datog izraza:
12.19.a) log,Iog
9
S1 b) IOg41og,I6
12.20.a) log,Iog,Iog,I6
IOg310gdog2
264
b) logslog,Iogl6
c) log4log981
c) log21og2 J2
d) log,log
4
64
d)
12.21.*a) IOg21og2 fiJ2 b) log310g, ifiJ3 c) log2 log2 '!if4 d) )10g,,0425+1
Na osnovu jednakosti a logaN = N , izracunati vrijednosti datih izraza:
12.22.a) 4
10
£.4
2
b) 2
10g
:>s c) Siog,lO d) IOJogJ5
12.23.a) 2"1og2 ,, b) 44
110g
.\43 c) SJ]og"l d) lO-2log4
12.24.a)
12.2S.a)
12.26, *a)
22.-log25
b)
Slog; 10-2
C)
4 32

log ,lf12l
,- ,

b)
8' ,
c)
27 ',. ,
Izracunati vrijednost datog izraza:
.. lol!') 4
814 2 . 4910S7 2
Odrediti nule date logaritamske funkclje:
d)
5
d)
100'9
g
fi+,
12.27.a) y=log,x b) c) y=log(2x+10) d) y=log(x',8)
2x I-x
b) )' = logJ --_._- c) y = log--
x-I l+x
y2 _ '):(
d) "\' = loa,· .
-' b __, 3x _ 6
Odrediti oblast defillisanosti (dornenu) funkcije:
12.29.a) v=log
3
(2-x) b) cJ y=(x-S)·log(4x-16)
x+l x,-2
12.30.a) v = log, -- b) v = log.--
. -x-2 XT3
3-x
c) y=log)--
- x+ I
12.3La) y=10g2(x'-3x-4) b) Y =log3(-x
2
+7x-12)
c) y=log(-2x2+X+I)
17 32 a) ,,= x' loa(x' - 4)
-"'. f X + 5
12.33.*a)
c) y = )(x' -3x)log'(x-l)
x-I ( )
d) y=--logx+3
x
b) y=.I
X
-_
1
Iog(2x_l)
, x
b) log\c+l)
79
Nacrtati grafik funkcije:
12.34.a)
y log, x b) y = logl X c) y log4 x d) y = logx
:;:
12.35.a)
y logx-l b) c) y = log,(x+ 1) d) Y 11og, xl
Na istom crtezu nacrtati grafik datih funkcija:
1
12.36.a) i b) y=]og2x i Y=2·log,x
12.37.a) i b) Y logx i y log(x+5)
12.2. Pravila logaritmiranja. Prelazak s jedne logaritamske baze
na drugu
Koristeci proizvoljnu bazu logaritmiraj date izraze:
12.38.a) 3-4 b) 4·345 c) 11237,5 d) 78,43·66,12
12.39.a) 67-43 b) 184-425·67,13 c) 3<178·317,2·98,128
12.40.a) 5'·7 b) 42.6
4
c) 78,2·9" d) 3,41.27,1
12.4l.a) 2 . .j3 b) 34 ,/567,2 cJ 448,11· \/276,5
12.42.a) 5
7
12.43.a) 4xy'
Sx
2
12.44 a)
3:v"
b) 34 c) 56,72
33,95 65
bJ
56x2 yS
b)
1 lab'
8x
2
}'
c)
c)
43a
4
hc
s
66a
3
1Jsc
5x
J

1
Koristeci baZll 10 logaritmiraj slijedece izraze:
12.45.a) 43a'b
J
bJ 17x
4
c) 6,J;;
laS 70-'
12.46*a)
6,IV2h,J;;
c)
Odrediti izraz x aka je poznato logx:
d)
d)
d)
7,128
34,53

26, 17a.'i 1} x
3.8c()y)
12.47.a)
1248.a)
1249.a)
logx=log5+log2 b) logx::o:::log12+1og4 c) logx::o:::log25+1og2
logx::o:::2log4 b) logx::o:::3log2 c) logx=-21og9
Iogx=log4+1og5-1og2 b) logx::o:::log2+1og4-1og7
12.50.a)
I I 2
logx:o::-loo-9 b) loo-x::o:::-log8 c) IObo-x=-log64
2 b b 3 3 '-"
1 I I 2
logx= 410g3--10g64 b) c) logx=-logi6+-log27
2 2 4 3
1251.a)
80
11
y
1 1 2 2 3 4
12.52.a) logx= -logSI+-log32+-log8. b) logx -log32 + -loa128.
4 5 3 5 4 7'"
12.53.a) b)
12.54. log x = -log 5 + +llog 3 -10gb )-Iog 0]
12.55* logx = -log 5 + 2:l
c
210ga + .1:. log3 _.1:. (log a -10ab)-loaa]
3 2 3 b b
Uprostiti izraze:
12.56.a) log4 log4 ..J4
b)
b)
log3 log] Vi
log .. 45 +
3
log4 7':; -log..: 3
c) 10glog\!1000
Prelazeci sajedne logaritamske baze na drugu izracunati:
12.58.a)
12.59.a)
12.60.a)
log} 25·1og25 9 b) log210·log16 c) logs 36.!og6
125
27·!ogJ 16 b) logj 125·!og2.'i 2 c) logn JOOO--!og81
27
Sta je vece:
12.61.a) iog
J
8 iii log.'! 1 I 2 'b) log, 7 iii
log:: 9 c) !oiS:; 1 J ifi iog
5
4?
4 . 4
b) loa,- iii log'-7
Q'i 7 -}
c) 10",)00 iii log" 100')
Odrediti znak slijedeceg brojnog izraza:
12.63.0) log 27,1 3 b) log, 1,94 c) logs 0,59
12.64.a) log[97
4
b) 10'&;7-1-- c) log;; 66,83
. 7
,
8
12.65. Aka log(1 27 = b, izracunati log.j3 V;;.
12.66. Aka log] 3::0::: m, koliko je IOg24 54?
12.67. Akoje log5;:;::a i log3=b, odrediti log30
8
.
12.68.Akoje log2=a, log,7=b, odrediti log 56.
12.69.Akoje logs 4=0 i logs 3=b, odrediti log
25
12.
17
d) log, 35
d) log[ 0,000:
[0
81
Dokazati sJijectece relacije:
'. 1
12.70.a) log b =--
(/ 10g
b
a
12.71.a) log
3
5
Iog
6
5
I
12.72.a) log2.10g,3.log4.log5=3
log" N
12.73.a) N = 1 + Jog" b
log" a + log!> 11-
12.74.a) 10g
l
," all="1 I
. + ogb It

b) a h>gb" = 10g
b
a.
I
b) 10g2·log,3·log4·10&5·log 6·10& 7 =3
1
b) log 1 -- = log If! n
-n
'"
" _ log/ a + It
b) IOg/,'Hi ab
a + b I ( b)
12.75. a
2
+b
2
'=7ab '¢:::i> logc--3-=ilogca+logc
1
12.76. ab = c
2
=> log ul> C = 2'
12.77. a
2
+ b
2
i:;;:: c
2
¢::::> iog
b
+
c
a +-logc._h a = 2Iog/,+{ a ·log,_" a.
12.78. [Y = 10;·1:"" z = 10"':'" J => x= 1 O",:;;-:C.
=> ..2..=. __ 1_+ __ 1_.
log/I N log" N log,. N
12.79.
12.3. Dekadski iogaritmi (logaritmi U odnosu na bazu 10)
12.S0. Ako je log2 = 0,30103, odrediti:
a) log4 b) logS c) log32 d) logl28
12.81. Ako su poznati logaritmi: log3=0,47712 i 10g2=O,30203 odrediti:
a) log6 b) logl8 c) log36 d) loglOS
Odredi karakteristiku broja logx ako je:
12.S2.a) x=43, II b) x=4.77
12.83.a) x=O,234 b) x=0,00491
c) x=561,98
c) x=0,5691
d) x=9000,34
d) x=0,002005
Procitaj karakteristiku izdatih logaritama broja x: .
12.S4.a) 1ogx=2,12987 b) logx=O,32456 c)
12.85.a) 10gx=0,99342:2 b) logx=O,22444·1 c) logx= ,7722 ·3
82
I
Odrediti logaritam datog broja:
J
12.86.a) II b) 123
12.87.a) 234 b) 2,34
12.88.a) 98,22 b) 987,4
c) 4578
c) 23,4
c) 245,3
d) 66712
d) 0,234
d) 9,097
12.89.a) 0,00567 b) 0,0008876
c) 0,0400567 d) 0,02099
Odrediti broj x ako je poznat logx:
12.90.a) logx=2,30103 b) logx=1,53033
12.91.a) logx=0,20358·1 b) logx=0,71113.3
12.92.a) logx=1,44 b) logx=0,672
12.93.a) logx=·0,675 b) logx=·5,333
Odrediti logaritam datog brojnog lzraza:
12.94.a) 34·53
b) 45,22·89,25
12.95.a)
43
b)
34,55
-
57
8,433
12.96.a) 4
12
b)
2,3
5
.
1
12.97.a) 143,17 b) V14,46
12.98.a)
8,73
0,987-35,11
b) V832,8
c) logx=0,18298
c) logx=0,76020A
c) logx=3,489
c) logx=·15,39
c) 78,12 9,271
c)
9,887
4,876
c) 5'" ·12;3
c)
c)

263iJ9l.37
Prlmjenom logaritama izracunati vrijednost izraza x ako je:
12.99.a) x=66,3·18,94 b) x=0,973467.72 c) x=7,4815.812,4
88,45 25,3 4422
12.100,a) X=-- b) x=-'- c) x=-'-
34,7 321,8 18,55
12.10 La) x = 83,45" b) x= 6,3.5,04'
cJ x = 7,11,·1 ·0,543'
12.102.a) x=.j94J b) x= c)
12.103.a) x=V125 b) x =V654,92 cJ x=V38,799
12.104.a)
183,2·4,231
b)
x = 66,543·5,329 c) 0,8782· 3,887
x
x
45,21 3,991·0,905
12.105.a)
12.106. *a)
3,45 '11,43'
x=-----
18,54
4
0078
5
·67,41'
b) x = ='
7 . 5,335
x=
70,15' .-J0,i5987
b) x
2,115 .J678,3
.J6,008· lj3,0887
2
c) x = ..
0,21'
2,114·0,07393
721,451.3 . 77,4 2.2
c) x=
34,6' .1,118
7
.JO,1i2 .lj87,2l
3,981
2
. V871,7
1 Prilikqm odredivanja logaritama koristiti kalkulatore (iii logaritamske tablice).
83
12.107*a)
b) 0,99452
3
+,
.j34,335 3,445'
12.4. Logaritamske jednacine (jednadzbe)
Rijesiti date logaritamske jednacine (jednadzbe):
12.IOS.a) b) c)
12.109.a) b) c)
12.IIO.a) b) c)
12.111.a) b) c)
12. 112.a) log x + 3 b) logx + log16 log48
c). 21ogx+log6=loglS0
12.113.a) b) c)
12.114.a) log(4 - x)-Iog(x·, b)
c) logs(x
4
+ 5)+ logs (25 + x
2
)=%
12.1IS.a) IDe 3,+ 10"[-"-1 L 0
4 2 )
c) x=2
12.116.a) log2x _'1
log(4x-IS) -"
12.117.a)
x+ I x
logs ---, = logs
x 2 x
c) logl!(x" -3);:;::logI1(3x-5)
X
12.118a) log,(x-I)=log,-
l+x
b)
, ,
b) 210gx _ ')
2-logS-'-
cJ
b) log, .J2x -I log, (x - 2)
b)
loilt-5)
loix2-S) 2
100(t-3)
)
c 10&x',,21) 2
12.119.a)
+ 3) = ]'-'±Iog(x +. 24) b) IO{-}+ .C\.-) = log±-IOgX
log,(3S-x') 3 b) +lt3 cJ log..r;+7 -log.2.=_1
12.120.a)
12.12I.a)
log, (S - x)' log Vx"='40 log 8 - log (x - S)
log(,' -2x)=log(2x+12) b) log, (,' -x)=-1 c) log
6
(x" +2)=1
2
12.122.a) log, (x + 1) -Iog,(x -I) = I
c) lo§(lOx+ 3)--lo&(x-6)= 1
12.123.a) log(x,l )+log(x·2)=210g(x·3) b) log(x'2l+log(x+2)=2Iog(x.l)
12.1.24.a) log(2x, I )'log(x+2)=log(x'2) b) 210g(3x,5)·log(x+ I )=2,log25
12.125.a) log(logx)=O b) log,(logx)=1 c) log,(log, x)=2
84
12.126.a) loiloilogx)] = 0
12.127.a)
12.128.a) log4+3Ioi!2x-3)]=1
b) 10&[log,(log,x)1=0 c) lo&lo&lo&x=O
b) 10&I012logJ;-+lj=O c) loi3+210gl+x)1=0
c) x-310g, x+4)=-1
,
b)
12.129.a) log
x
+
2
(3x
2
-12)=2 b) log/10g,2 x -
l 2 2 J
210gr 2 1 2 1 4
12.130.a) ----Iogr=-- b) --+--=1 cJ +--=3
logr-·l 10gr-l 5-1ogr 1+logr 5,,41ogr 1+logr
12131.a) 2 + 9 1( )+ 4( )=3
7 - log x 11 + log X 12 5 - 410g X + I 1 + log x + 1
12.132.a) b) 21og+X}10H+x }lobc-1)+10lJ!
12.133.a) 1 =2+ logG,OS .
b)
1/2 1}2 )1
--log2+logv A +4x+5 --lo§,A -4x+5,=-
2 2 2
12.134.a) x2. -31og.Jl- x = log ...;'} + X +2
'- I 1
b) logx' +--locr5-1 =--Iog(x-I)
'- 2b- 2°
12.135.0) 3
2
"0",' =81x
cJ x'''P = 10000
12.136.a) 3'0"" ·2'''''' = 324
12.137.a) x =900.
c) 3'·8>+2=6
12.138.a) log, (5'+1 - 20)= x
12.139*a) lod6.5' -25.20')=x+log25
12.140.*a) log,(2' -1)+log,(2' -3)=1
12.141.*a) log,(6-5
x
)=I-x
12.142*a) log, (4
x
+4)=x+ lofu (2-'+' -3)
12.143.a) log,(9'" +7)=2+log,(Y" +1)
b) x]ogx = ]'0
d) 2
2
!og3<\. ::::400
, =36
b) 5'·2 =50.
d) log3(3
xJ
, +6)=x
b) log{;2x +x - 4)= x(I-log S)
b) lodr-x-6)-x=loix+2)-4
b) log, (3' T 1)+ log, (3' - 2)= 1
b) log l (4 . 3'" - 1) = 2x - 1
b) log, (3
x
.,- I). log, (3'+' - 3)= 6
b) log(2' . -13)=x-xlog5
85
P
· ... "r' 1 1 M 10gh
M
nmJenjUJUCl 10rmu U oga = 1
ogb a
za prelazak s jedne logaritamske baze
na drugu, rijesiti slijedece jednacine:
12.144.a) 10g
2
x+1og
3
x=1 b) log,x+logo2=2 c) log9x+logx' 3=1
12.145.a) log,x+lo&7x+4=O b) log,x-Iog] x-8=O c) lo&x-Iog] x-4=0
, 4
12.146.a)
3
b) 10g,x+log,x=l0iS: c) 10§6x+1o&x+log,x=7
12.147.a)
19 11
lOg16'X+log g x+log
2
x=36" b) log3x+log9x+lognx=12
4
12.148.a): logx.logx-Iog
7
x=3 b) log x-logx-1oi?ix=4 c) logsx-Iog x·logx=4
12.149.a) log9+3Iog,x=4
12.150.a) log).logA'-log2=Ob) log2·Jog, 2-log, =0 c) log3·log3+log,3=0
2 4 16 - 81
12.151.*a) log, x·log, x·log
4
x = 4
2
12.152.*a) log I 10g-l-1og:;(x
2
+9)= 1
12.156.*a) log:, 2·!og r 2=log x 2
.- -
12.157.*a)
12.158.*a) 10g",_.,.2l(ax)" -1]=1
Rijesiti date jednacine:
b) log" x ·Iog, x ·log
5
X = 4
5
b) log4iog2 x+ log21og4 x = 2
2
b) log,x-Io&x-log
n
x-lO&l x=3
x
3
b) log,x-Iogxx+log,x=-
,r a 4
b) ]og3 a -log, a =log, a
3
12.159.a) x
10gx
=100x
12.160.a) xl-lop = 0,01
b) x210gx -10x=O
b) 0,1 x]op-2 =100
.!..(IO" ,..<..7) .
c) X4 "., = 1 Ologx+l
c) X
1
+
1og
,\" = ]0
2
86
iogx+7
=10
3 3
4 = lOlogx+l
2]og- x----, log x -JlO
12.16I.a) x b) c) X 2 = 10
12.162.a)
x
b)
=.[;;
c)
if;; if;
x =x
x =x
12.163.a) 4
10
&.1 x _ 5 . 2 log, x + 2 log J9 = 0
12.164.a) log, (2" -7)=3-x
b)
b) log,(4" +4)=x+log
2
(2"+]-3)
12.5. Logaritamske nejednacine (nejednadzbe)
12.165.a)
12.166.a)
Rijesiti logaritamske nejednacine (nejednadzbe):
]og,x>4 b) log,x<8 c) log,x>32
1
c) log1x<-
.' 9
d) logsx<S
d) logJ6x>16
12.167.a) 10gx>0
12.168.a) Jog] x < 0
b) 10gx<0
b) log] x>O
c) 10g,x<0
c) log] x>O
4
d) log7x>O
d) log:; x < 0
12.169.a)
12.170.a)
12.17I.a)
12.172.a)
12.173.a)
12.174.a)
,
log4(x-l)< 2
log(x-l)< 2
10gix- 1)< log42
logo.2( 4-2x»-]
]0
b) log3(2x+5» I
b) log(2x+5»1
logo.4(2x-5» logo.ix+ 1)
(2x
2
(y2 +2.:1,'+1)
:: 2
c)
c)
b)
b)
b)
4
log5( 1-3x)< 3
log(l-3x)< 3
log,(2x+5»log7(x-3)
logo.5(3x-2)<-1
log3x+]oK,(x-8» 2
b) log! (2X2 +5) ..-+ 1)<0
4
12.175.a) log, (,2 +2x-I)<0
b) logJx
2
-4x+3)<1
12.176.a)
x-3 Jocr _ x .y.2_
Sx
+
6
> 0 b)
b) < 0
c) >0
log 2 x- 2x+ I log x
12.177.a)
x+ 16
<0 b)
log 0.05 x
>0 c)
log 0.0-1- x
>0
log 2 X Xl + 25 log x
'1
12.178.a)
x-2 4-x xl-2x+l
10&,--<0 b) 10&-->0 c) logl <0
I-x 2+x x-7
12.179.a)
3x -I 6+x x' -1
log! --<0 b) logO'i--->0 c)
]ogo,ol ---<0
- 1- x ,. 1 + X
Xl -9
5
12.180.a)
Xl + 3 Xl -4
2x -I 1
10g,--->1 b) log J ---<-1 c) log4--<-
- x+3
'2 x+l0 x+l 2
12.181.a)
2
log) x - ---''-- < 0
- log 2 X - ]
I
b) --+ >11
log x 1 - iog x
87
1
12.182.a) _. < 0
log, (3 - 2x) 4 -log,(3 - 2x)
log, x ___ 2_-,
b) . <
log2x-2 log2 x + 6
2
12.183.a) log 2 X $ c-----,-
log 2 x-I
_-=-1 __ + c-':"'-- 21
1 - log J X log 1 X
b)
2 ].
1-1og4 xII 1 21ogx+110 1
12.184.a) $- b) < c) > .
I+log, x 2 log,(x+l) 21o&, )x
2
+6x+9 logx+IO
12.185.a) log,(x+2)+log,(x-4)-I$O b)
2 2 ].
12186.a)
x
log I
2
3
b) log. -->-2
8- 2x
12.187*a) log, log 9 (X' ... 4x + 3 )$0
16
b) (: r,,,,,og ,-4 <;1.
12.189.*a) log] x·1og
x
9·1og
3x
9 < 2
12.190.'·a) log, log 2 (4" - 3 )<;1
12.192. !'a) 2 Jog:" ..j; - 2 2: log r
)
>:-1 x+ 1
log log. -' - < loa loa _ ....
2 ):+1 x-I
b) 109, 2 . log" 2 . log, 16x < 1
b) -2).log , (2'+'-4»-2
5
b) lou ¥ + - > 10
0
:1
2 C>
b) log., log 1 (4 \- - 6):; I c) log ,-,_; 16 > 2
Odrediti defilliciono podrucje (domenu) date funkcije:
12.194.a) y:::: !og(2x-3)
12.195.a) y = .Jlog x
100- x
12.196.a) y=-b-+log(3-x)
x+l
12.197*a)
F
x-I
y = log., ---
-:; x + 5
log(x - 2)
b) v=·_-_·-
.' x-3
b) y = )Iog(x - 1 0)
b)
12.198.*a) Y = 1 I
x + I
og 1
2. . x - I
b)
88
c) y
b) y
4x-11
log(x+ 5)
loge-xl + 3.\ + 4)
x(x' - 4)
(' x
" x+ I
4 .
x+3 .....
v = log .---1
.' .:' -x -1 - -
1
1
._.
j
1.ll
f]
I
13. 0 S NOV I T RIG 0 NOM E T R I J E •
13.1. Orijentisani ugao (kut). Radijan.
.' -- . - .
1 nldijan 57,295779° 57° IT 44,8"
Uglove date u stepenima (stupnjevima) izraziti u
13.l.a) 90° b) 180' c) 270° d) 360
0
13.2.a) 30° b) 60° c) 45° d) ] 5'
Uglove date u stepenima izraziti u radijanima:
13.3.a) ]20
0
b) 135°c) 240'
13.4.a) 40° b) 100° c) 68'
Ko!iko stepeni (stupnjeva) ima ugao (kut) cija mjeraje izraicna u.radijanima:
13.5.a) 11: b) 2rr c) 411: d) ·211:
11: n; n;
d)
n;
13.6.a) b)
cJ
6 2 3 4
2n: 5n; 5n;
4)
5n;
13.7.a) b) c)
-
3 6 3 2
7n: 3n: 1 In;
d)
5n:
13.8.a) b) ._----
c) -
6 4 6 4
13.9.a) b) 3 c) 5 d) II
13.IO.a) -4 b) ·2 c) -18 d) -253
13.11. Koliko stepeni ima ugao od 3n radijana?
5
89
13.2. Trigonometrijska kruznica i predstavljanje nglova (kutova) u
kruznici
U trigonometrijsku kruznicu ucrtaj uglove:
13.12..) 900 b) 180° c) 270
0
d) 360°
13.13.a) 30° b) 120° c) 210° d) 300°
13.14 .• ) " b) 3" c) 4" d) I In:
6 4 3 6
13.15 .• ) -150°, b) -300° c) -450° d) _540°
13.16 .• ) _ 5" b) 4" c) 5" d) _13"
634 6
13.17. Pronadi tacku na trigonometrijskoj kruznici koja odgovara datom
b,oju: a) 2 b) 6 c) -3 d) 4
13.3. trigonometrijskih funkcija na trigonometrijskoj
kruznici. y •
-
1 Nacrtaj na trigonometrijskoj kruznici dati ugao i odredi gra'ficke vrijcdnosti
!1Jegovog sinusa: .
13.18 .• ) 30° b) 120° c) 210° d) 300°
13.19.a) 2" b) rr c) 2n d) 3rr
334
na trigonometrijskoj kruznici dati ugaa i odredi graficke vrijednosti
!lJegovog kosimisa:
90"
13.20 .• )
13.21..) -rr
c) 180
0
d) 210°
1C 5n lIn
b) c) d)
4 4 6
na kruznici dati ugao i odredi graficke vrijednosti
n]cgovog tangensa:
13.22.a) 450
13.23.a) 2rr
90
b) 120°
7r
b)
3
c) 135°
57r
cJ
4
d) 225°
d) _ 3n
4
Nacrtaj na trigonometrijskoj kruznici dati ugao i odredi graficke vrijednosti
njegovog kotangensa:
13.24.a) 45° b) 120
0
7r
13.25.a) '4
b) n
2
c) 270°
5n
c)
4
d) 315
0
d)
47r
3
13.26. Konstruisi ostar ugao a ako je:
1
.) sin=0,7 b) cos=-
4
. 2
c) smcx=-
5
d) tga=2 e) ctg=5
Graficki odredjti vrijednosti ostalih trigonometrijskih funkcija ako je:
13.27 .• ) cos=0,5 b) sina=-0,5 c) cosa=-I d) sina=1
13.28.a) tg=3 b) tg=-2 c) ctg=2 d) ctga=-1
13.29. U kojem kvadrantu se nalazi drugi krak ugla a ako je:
a) =200° b) a=3500 c) a=645° d) a=I27So e) a=-8SS0?
Izracunati vrijednost izraza:
13.30.a) 3sin900-78cos90o+55tgI80°
13.31 .• ) 35sin 1800+9cosO° - 55tg360
D
b) llcos 180'-12sin2700+5ctg270'
13.32.a) 2siTl1[ + 5cosn + 3tg2n
b) 6cosO° -4sin90° +4Stg360°
b) 3cos511: - sin3rr+24ctgnl2
13.4. Definicije trigonometrijskih funkcija ostrog ugla u pravouglom
trou lu (trokutu).
Vrijednosti trigonometrijskih funkcija nekih uglova (kutova) koje se ('esto
koriste u raznim zadacimao

a 30' 45' 60' 90" 120
0
150
0
180
0
2id
o
360°
[(a) rr/6 nl4 nl3 nl2 2TC/3 STC/6
TC '.
3rr/2 :iii:
.
-'-
-J2 ....•
--13 --13
1
.

sma -- -- I
.. 0<
0 -1
2 ...
2 2 2
--13 -J2 1
0
1 --J3
-1
.•.••. O.
I cosa.
-- -- - .... ,
--
2 2 2 .2 2
....
.. ,
:!3
.J3 n.d . -13-.·
;J3 .
.••.• ·0
....
.0 , tga J .. --' n.d.
3
3
..fJ
1-
..fi'
10
.. --13
-43
n.d. 0 n.d.
clga .-
" -
'.
J
I
'.'
3
91
13.33. Katete pravouglog trougla su a==6 i b==8. Odredi vrijednosti
trigonometrijskih funkcija ostrih uglova ovog trougla.
13.14. Izracunati vrijednosti svih trigonometrijskih funkcija ostrih uglova
pravouglog trougla kod kogaje:
a) b) c) d)
13.35. Konstruisi ostar ugao a aka je:
)
. 4 2
a b) casu=-
5 3
3
c) tg=-
7
11
d)
6
.lzracunati vrijednost datog izraza:
13.36.a) sin30"+cos60° b) cos60"-sin60°
c) sin4S0-tg4S" d) ctg30o+sin30°
13.37.a) sin30o-cos600-tg45°-ctg60° b) 2sin60o+ 7ctg45°-6tg45°.
13.38. sin30°cos60o+eos30osin60D+ 2cos45°sin45° -tg450.
1'\ 39 ) rc 4 JT JT
-" .a LSlll - + cos - - te:-
6 3 4
b) - +
4 2 °4
13
. n: 7r n: lC
.40.a) 4sm-- ctg- - cos- tg-
3 3 3 6
13.41.a) 25[n300 +3
10sin300
b
2eos 45° sin 45°
•.
1 + sin.2 45°
Odrediti vrijednosti trigonomdrijskih funkcija datih uglova (koristiti kalkulatore):
13.43.a) 44°
1344.a) 42
b) 53°
b) 15
c) 27°
c) 32
d) 42,34°
d) -12
e) 1457°
eJ -676,47
Odrediti ugao x u stepenima, minutama i sekundarna ako je dato:
13.45.a) b)
13.46.a) b)
c) d)
c) d) ctgx=-12,S
Odrediti ugao x u radijanima ako je dato:
13.47.a) . b) c) 3,143
I 3.48.a) b) c)
d)
d) 11.
13.5. Osnovni trigonometrijski identiteti
Zadana TRAZENA TRIGONOMETRIJSKAFUNK.ClJA
funkcija sina coso: tga eta
sino.
±.Jr - sin
2
ci
SIn a
±·JIc-sin'lx .
sina. -,
tosfX
cosu
±,h -cos'a
tga.
ctga
1
±JI+tg'a
ctga

tga
ctga -
ctga
", 7r", ,-
sine --':"--a);;;::c.osa
- si'na fc ::---.':' k "Z'
tgu=:-'--:-, a:;i::-+kn, 'E_:,d
. . Z ....
i1i .
-_' Jr- ", - _
-i
1[- -
ctg( ·,a)=tg .. «
+ .
, coso: -: 2 "- "
,cos_ct:- Z··
a*k1t--ke-,c,-
'. -'-'-:'-.',"-':
krc .k ..d.Z· .•..
tg(r-ctg(X;;;:: 1 , d;;t: =
L
13 49 Ak
.. 12 • k d d d"
_ < • '0 Je sma = - -. u u cetvrtolll 'va rantu,o re ltl cosec
13
13.50. Ako je cosu a u cetvrto111 kvadrantu, odrediti sinu.
S
3 1 k
·· 12 d k d d d" .
L.5 . A 0 Je sma =- , ex u rugom 'va mntu,o re It! COSU! tga
13 .
13.52. Ako je cosu = u u drugom kvadrantu, odrediti slnu,ctga i tga.
13.53. Ako je tga::::: 3, ex u prvom kvadrantu, odrediti vrijednosti ostalih
trigonometrijskih funkcija ugla u '
13.54. Ako je ctgu=2, 0: u prvom kvadrantu, odrediti vrijednosti osplih
trigonometrijskih funkcija ugla u.
13.55. Odrediti vrijed.nosti ostalih trigonometrijskih funkcija pozitiynog
ostrog ugla a. ako je dato:
93
)
. 3
a
5
40
b) cosa=-
41
..fi
c) ctga=- d)
3 .
4
tga=-
3
1356 Od d
·· .. d sina+eosa ak . 2
' . . re Itl vflJe nost izraza . ' , 0 Je tga == - .
coso: - sma
'_ sin
2
a-cos
2
ex
13.57. Ako je ctga = 3, odrediti vrijednost izraza . 2 2
sm a-2eos a
4 . 3n:
13.58.0drediti vrijednost izraza tga - tgasin
2
a. ako jc cosU = - - 1 -Jr < a < ---.
5 2
13.59. Odreditt vrijednost izraza tg
2
o: +-:-__ 1 __ + ctg
2
a, aka je tga + ctgcx= 3.
smacosa
13.60. je tga + ctga == 5, odrediti :
)
' ,
a tg-u + ctg-ex,
13.61. Aka je
13.62. Ako je
. 4 . , .'
,sma+cos(X.= - , lzracunatJ SlIlUCOSU.
3
2 .. 2sina-3eosa
tga = -, odred1t1
3 3cosa - 45in a
Uprostiti dati izraz:
13.63.a) l-cos
2
x b) tgxcosx c) sin
2
x-l d) 2-2siI/X
13.64.a) 3cos
2
x-3 b) l-cos
2
x+sin
1
x c) ctgxsinx-cosx d) 3_sin
2
x_cos
2
x
13.65.a) 1+coS1a.-sin
2
a _b) sinactga+cosa c) O+s'ina)(I-sina)
13.66.a) sin
2
x-cos-lx-sin
2
x+cos
2
x b) sin'"'x+2sin
2
xcos
2
x+cos"x
c) 1 - cos
1
x + tg
2
xcos
2
X d) 5-sills5°..,cos?'S5°
1367
- sin'a tga+tg{3 tga 2sin'a-1
- .. a) ,b) c) --.------ d)
c05a-l ctga + crg{3 tg
2
a Gtga 1-2cos'a
13.68.a)
sin:? x-cos:? x
b) ----
slnx-cosx COSh x erg
c)
( 1 r 1)
d)
sin xctgx
tgxsin x 1--, ---
cos:: X cos
2
x sin
2
x
13.69.a)
1 + cos x [ c + cos x JJ
cosx cosx
--,--.1+ b) +----
sin 2. x sin x sin x 1 + sin x
sin x cosx
c) ctgx:+ d) tgx+
l+cosx I+sinx
J8-- j--
13.70.* a)
l+sinx I-sinx
I-sinx + l+sinx
b)

I-cosx I +COSX
94

I

I
eJ (I+sinx + l-sinxI + l-co&X I
l I-sinx 1 +sinx V l-cosx 1 +eosx )
* .. _.J]+;;; -,J1-m n:
13.71. Ako]e SJllX- 2 ' 0<x<2,0<m$l,odreditieosxi
d k
. d' . m
o azatl a Je smx cosx = -.
2
2
13.72.* a) (sina+eosa)' ----
tga + etga
Dokazati slijede6e identite1e:
13.73.a) sin
4
(X +sin
2
acos
2
a+cos
2
a= I
13.74.a) sin
4
a-cos\x=sin
2
a-cos\x
J3.75.a) (l-cos'a)(1+tg'a)=tg'a
13.76.a)
c)
sm- x
13.77.0)
=1
tg
SIn X cosx
f3.78.a) +--..
1 + ctgx 1 + tgx sin x + cos x
sinx+tgx
c) = I +eosx
tgx
b) 1_2_+ I 2
VI +sina V I-sine<
b) sin
4
a+2sin
2
acos
2
a+cos
4
a=1
b) (l+tg'a)eos'a=1
b) cos
2
a+cos
2
actg
2
a::::ctg
2
a
5cosx-4
b)
3-Ssinx
1- sin x
d)
COSx
.3..:t:5sinx = 0
4+5cosx
cosx
1 + SID X
smx-cosx
l+sinxcosx
sin
2
x-cos
2
x tg
2
x-l

smxcosx 19x
d) 2sin' x
, rg'x+l
13.79.a)
(
2
sin:' +eos:' -1
2 2 ,x
-"------'- = 2£·tg' -
x . x x 2
tg- -sm- cos--
b)
\ cosx smx
2 2 2
COSx tg'x+ I Slnx
13.80.
sinx+cosx cosx-sinx tg
2
x-I
? .? 2· ,
13.81. tg-a-sm- a=tg asm" a
13.82. Ako je sinx+cosx=m, odrediti sin
3
x + cos
3
x.
13.83. Ako je sinx-cosx=rn. odrediti:
a) sin
3
x - cos
3
x
Dokazati:
13.84." 3(sin
4
a+eos
4
a) - 2(sin
6
a+cos
6
a)=1
95
13.85-*
. 3 1 .
Sill a(! +ctga) +cos' a(1 +tga)=sma+cosa.
13.86.* 7r 2" 37r 4" 5", 6" 7" 1
= --7
15 15 15 15 IS 15 15 2
13.6. Periodicnost trigonometrijskih funkcija
sinlx+k'360") = sinx iIi
cos(x+k- 360") = cosx iIi
tg(x+k'180") = tgx iii
ctg(x:+k'180
C
) ='ctgx iii
siil(X+2krc) :::; sinx ,
cos(x+2krc)-::;::cosx ,
.tg(x+krt)"= tgx ,
ctg(x+krc) = ctgx
Odrediti osnovni period date funkcije:
kEZ.
kEZ.
kEZ.
kEZ. ' ..
13.87.a) Y=7sinx b) F-llCosx c) y=sinx+cosx
13.88.a) y=4+5sinx b) y=12-cosx c) y=2sinx-5cosx
13.89.a) y=sin4x b) y=sin(x-rr) c) y=cos(2x-n)
d) FCosx-sinx
d) y=4sinx+tgx
13.90.a) Y = 2Sin(x+-':.1 b) v = t/l4X-.':.)
4) -. 6
13.91. Provjeri da Ii je !!... period funkcije y:::: 9sin3x.
3
d) y=5tg2x
(
OJ[ \
c) v=tf!,
.' \ 4
Izracunati vrijednost datog izraza:
13.92.a) sin390° b) tg765° c) co;.;405° d) ctg7500
13.93.a) cos4200-2sln750° b) sin810o+15cosI170° c) tg5850+ctg225C
13.94 .. a) 7si1l630o+3cos99Qo_ctg765° b) 6eos 1500o-sinS40o+tg9000
Vrijcdnosti trigonomctrijskih funkcija datog Izmzi pomoctl trigollomctrijske
funkcije ostrog ugla
13.95.a) sinll30° b) cos800" c) tglSIO° d) ctg24050
. 771: j 971: 25J[ . 19971:
13.96.a) 5111- b) cos-- c) tg-- d) ctg--
3 3' 6 7
13.97. lzracunati vrljednost izraza:
. 1371: 1771:
a) 2SIO-_+ 4cos ...-
6 6
8n: I OJ[
b) cos-·-2tg--
3 3
. 97r
c) tg1
2
JT+sm28n-cosI7Tr+ctg_
2
13.98* Odrediti period fU11kcija:
a) b) y=111cos(3x-4)+191 c) FIStg(x-2)-61
13.99.* fspitati da lije periodicna slijedeca funkcija:
a) b) y=cos)3x-tr;'!Sx
96
I;,
.. J
J
13.100. * Ako za svaku vrijednost argumenta x vrijedi jednakost
13.7.
fCc + c) 1- fix) dokazati daje funkcija fix) periodicna.
1 + fix)
Trig<)nometrijske argumenta. Parne i
neparne trigonometriJske funkclJe
sine',,) :"'sinx
. .•............
furikGiia "'nepairia· •. •••.•
cos( -x) casx
......
.. ' .......
ftinkcija -je--parna ---
(cr('x) -(gx
.......
. ..
funkciiaie neparna·:.·· .....
etg(,x) ':'ctgx:
-----.. ...... '
i"tiilkcija ie- nep<'irna
.......
... -;:-
lspitati parnost slijedecih trigonometrijskih funkcija:
13.I01.a) y=2sinx b) y=-3sinx c) y=4C052x d) y,=-8cosx
13.102.a) y=si11x+ll b) y=tgx+5 c) y=ctgx-4 d) y=sinx+2cosx
13.103.a) f(x)=3-xctgx b) f(x)=4+xC05X
c) f(x)=ctglOx+44 d) t(x)=12-5sm2x
Koja od slijedecih funkcijaje parna, kojaje neparna, a koja nije ni panEl ni
neparna:
13.104.a) ((x)
.\:3 -sin3x
x - sin 3x
b) f(x)
cos4x
c) .l(x)
.-I:+sinx
2
cos2x
," 'is I - I c) f(x)=8·.t.rr
i1
8x 1',tg8XI 13.105.a) f(x)= x--tg'"3xsin'2x b) f(x)=5tg' x tg)x
13.106.* Ispitati parnost sJijede6ih
a) f(x)=sin0n' +1)+c05
5
';"- -lx
4
-31
x -]
b) f(x)=sin(JrX
4
-I)-2si11x
97
13.8. Znaci ttigonometrijskih funkcija
13.107. U kojem kvadrantu se nalazi drugi krak ugla a ako je sina<O, cosa<O?
13.108. V kojerrt kvadrantu se nalaz! drug! krak ugla a ako je coso>O, tga<O?
13.109. U kojem kvadrantu se na]azi drug! krak ugla a ako je tga<O, sina>O?
13.110. Odreditiznak datog broja:
a) sinl25° b) sin3200
c) cosl16° d) c052500
13.111. Odredi znak svakog od datih brojeva:
a) tg265
0
+5 b) ctg573° c) c05(-2260) d) sin(··270
0
)
13.112. Odrcdi inak proizvoda:
a) 5In7i\:.os1000 b) tg2000sin350o
13.113. Odredi znak razlike:
a) sinT7° -sin2So
c) tg730-tg54°
c) cost -95")Clg( _100")
b) cos67" - c05800
d) ctg12° - ctg86°
[3.114. U intervalima je data funkcija pozitivna, au kojirna je negativna:
a) y b) c) d)
13.115. U kojim intervalima vrijedi nejednakost:
a) sinx<O b) c052x>0 c) sin2x>0
d) sine -2x»0
13.116.* Na6i sya rjesenja nejednatlJ1e:
a) tg2x<O b) sin2x>O
c) cos2x<O d) ctg2x<0
13.117. * Odredili ob]ast definisanosti (domenu) funkcije: .
a) b) c)
98
f
-1

13.9. Svodenje na prvi kvadrant
ARGUMENT.FUNKGIJEcp
7C
-+x
2
1(+ x
37C
----x
2
37C
-+x
2
2n: - x
21t + X
O-x
x
iii 90
0
+.x
ifi 270
0
+ x
i]i 360° - x
iii 360°+ j(
TRIGONOM:BTRUSKA FUNKCIJA
ARGlJMENTA
cosx sinx ctgx
cosx :-sinx ,ctgx
sTilx -cos x ' -:tgx'
-sinx :':'cb"s-;';::'
tgx
":CO"SX -sinx ctgx
-cosx sinx -ctgx
-SJnX cosx -tox
sinx C'OSX t2X

etgx
tgx
-tgx
-ctox
ctQ:x
2k7C+ x fJi k·3600 + x; kEZ . cosx tf0 ctgx.; .
Datu vrijednost funkcije zamijeniti vrijednosclI funkcije komplementnog lIgla:
13.118.a) sin23°b) si1166° c) tg43° d) tg]4°
13.119.a) cosl7° b) cos51° c) ctg24° d) etg72°
Izracunati po formulama svoaenja l1a prvi kvadrant:
13.]20.a) sin]20° b) cosl50° c) sinJ35° d) cos120°
13.12I.a) tg]20° . b) etg135° c) tg135° d) ctg I 50°
13.122.a) eos21O° b) sin240° c) ctg225° d) sin210°
]3.123.a) sin225° b) cos225" c) tg240° d) ctg240°
13.124.a) 5i11315" b) c05300° c) tg300° d) ctg330°
Odrediti vrijednosti trigonometrijskih funkcija:
13.125.a) sin480° b) sil1855' c) sin 1230° d) 5in960°
]3.126.a) sin]290° b) cos570° c) eos]230° d) tg960°
13.127.a) cos480° b) ctg855° c) tg1230° d) cos945°
Vrijednosti datih trigonometrijskih funkcija zamijeniti sa vrijednostima
trigonometrijsklh funkcija uglova koji su manji od 45°:
13.128.a) si1155° b) sin] 14° . c) sin]60°
13.]29.a) cos87° b) eos2]5" c) eosl]]O
. J} sin325°
d) cos400°
99
13.130.a) tg187"
b) tg280° c) ctg451° d) ctg600°
13.131. Vrijednosti datih trigonometrijskih funkcija zarnijeniti sa vrijednostima
trigonometrijskih najmanjih pozitivnih uglova:
a) sin 11 11: b) cos2311: c) sin811: d) tg33, 1 11:
13.I32.a)
I3.133.a)
b)
I3.134.a)
Izracunati vrijednost izraza:
cos660° b) sin 870° c) ctg930°
4sin810° + 3cos720° -3sin630° + 5eos900°
5tg5400+2eos 1 1700+4sin9000-3eos540°
257r 137r 197r
sm ---3tg-- + 2eas-
643
b) 100crg'9900 + 25tg'5400 -3eos
2
990
0
13.135. Dokazati istinitost datih jednakosti:
. 49 27r 357r 57r
a) Sln-1[=COS- b)
18 9 13 26
13.136. * Uprostiti izraz :
d) tg585°
a) Sif; +ex }os(a-3Jr)ctf; +a)
b) sin(ex-p;r)eos(1T+a)tg(37r -a)
\ 2
13.137. '" Dokuzuti 15til11t05t jednakosti:
sin 825
0
cos(- iso )+cos7So sil1(- 555
0
)+ tg15S0tg245() = O.
13.138* Dokazati jednakost:
cos 2 696° +tg(- 260° }g5300 eos
2
156
0
tg
2
252° +ctg
2
342°
13.139. * Dokazati tacnostjednakosti:
I 'ISO
-[g .
2
sin(-. 328(J )sin 958(1 cos(- 508
0
)cos(-l 022
0
)'
-1.
ctg572° tg(- 212
0
)
13.140* Dokazati jednakost:
sin 395° sin 145
0
- cos(- 505
0
)eos 755° - tg(- 616°) tg 194° = 2 .
100
13.10. Adicione teoreme (formnle)


i. sin(a+I3Y =sluac()sl3+cosasinj3
2. cos(a+I3)co
3:.tg(a+ f3)= . ...
' .. tgf3
1,
, cos(a,l3) =cosaeosl3+sinasinl3
I .... 13·...)·.· ..••.. tga .. '-.· ..··.t.g. 13 ...
tg,a- . = .. "
1 + tgatgf3
(k,IlE Z), tgatgf3*'±1. .
4. ctg(a+f3) . ctgac
t
gf3-1 ctg(a-
ctga+ ctgf3 ." ··ctga.7ctgf3
aik7r.f3ill7r, (k. nE Z),ctga*±ctgf3.
lzracunati:
13 .141.a) sin28°cos2° +cos28°sin2° b) si n3 3 °cos2 7° +cos3 3 °sin27°
sin85°cos 15° - cos85°sin15°
cos28 0 cos3 2 Q-sin28 0 sin32 0
cos7 8 0 cos3 3 78
0
sin33 0
13.142.a) sin35°cosl 00+cos35°sin 10° b)
13.143.a) cos53°cos37°· sin53°sin37° b)
13.144.a) eos41°cosll°+ sin41°sinlio b)
tg240+tg2IO tg340+tg26°
13.145.a) -'---"- b)
tgI24°+tg56°
c)
1-tg240tg21° l-tg340tg26° l-tgI240tg56(\
1
0 146 . tg73° - tg28° tg34 ° - tg4 ()
.0. .a) ( b)
tg1000-tg400
.c)
I + tg 100° Ig400 1 +tg73)tg2S0, 1 +fg34°tg4°
o 14 k" 3
L,. 7.A·oJesmex=-
5 '
. 13 8
sin :0:::-,0<0:
17
iT J[ 13 'd d"
<7[,0 re HI:
2 2. .
a) sin(a+l3) b) sine a-l3) c) eos(d-l3l
13.148.0drediti tg(a+l3)
A . I A 5
1 tg(a-p),akoJectga=-, ctgjJ==-.
46.
13.149. Odrediti tg( a+l3)
. (rc) 12 . (it I 5
tg(a-I3), aka Je cos --ex =-, S1l -. -13)=-,
2 13 2 13
37r lC
-<a<2rc, 0<13<,-,
2 2
13.150. Odrediti sin(300·a), ako je
13.151. Odrediti cos(300-a), ako je
13.152. Odrediti tg(450+a). aka je
tgex = 2 i 180° < a < 270"-
4
17
ctga=- i 180
0
<a< 270"-
3
3
coso; = - 1 270
0
< ex. < 360°.
5


101
13.153. Aka jesin a = i 270
0
< a < 360', odrediti sin(60'+a) i cos(600:a).
13.154. Bez upotrebe kaIkuIkatora i tablica izracunati:
a) cos7SO b) coslO5° c) tg(-75°) d) ctglSO
13.155. Dokazati daje a+fl=45°, ako je , a i fl su ostri
pozitivni uglovi.
3.J3 +4
13.156. Dokazati da je a-I>=30°, ako je sina
10
a i i3 su ostri
pozitivni uglovi.
13.157. daje a-fl=30', ako je tga= a.J3 ,
. 4-a
a-I
t
gi3
=-J3-'
1<a<4, a i i3
'su ostri pozitivni uglovi.
13.158. Neka je tga=x, tgf\= 1- x , x>-I, a i fl ostri pozitivni uglovi. Dokazati da
l+x
. rc
Je a + f3 = - . Koliko je a+i3 ako je x<-1 '!
4
13.159. Izraziti
a) sine a+f\+y) b) cos( a+f\+y) c) tg( a+l3+y)
pomocu trigonometrijskih funkcija od Ct, {3 y.
13.160. Ako je sin a sin f3 = i sin y = , dokazati daje
3 3,,11 ,,11
rc
Q+P+ Y=-.
, 2
13.16I.a)
Izracunati vrijednosti datih izraza:
sin 20° cos2S' +cos200 sin2S'
sin34° cos 236° -.. sin56° cos! 24°
b)
cos3S' coslOo -sin3S' sin! 0° cos2So cosS8° +cos! 78° sin20So
13.162.
rg(390+a)+tg(6°_a) , 1+etg(3So-f3}g(7°+f3)
1-r'g(39° +a h(6° -a r tg(52° + f3 )- etg(83° - f3J
(
4rc rc 7C 77C SJr 7C

.L:....Y __ 9_ IS 18 12 12
13.163.
5rc rc
tg--tg-
12 12
13.164.
102
Date izraze dovesti na sto jednostavniji oblik:
13.165.a) sin2acosa-cos2asina b) sine a+fl )sinJ)+cos( a+i3 )cosJ)
c) cos(a+f\)+2sinasinp d) sin(a+f\) - sin(a-p)
166 sin(a+f3)+sin(a-f3) b) cos(a+f3)+sinasinf3
13 .. a) sin(a+f3)-sin(a-f3) cos(a-f3)-sinasinf3
c) sin(a + (3)- sin (a - (3) d) sin (a - f3 )cos f3 + cos (a - f3 )sin f3
cos (a + (3)+ cos(a - (3) cos (a - f3 )cos f3 - sin(a - f3 )sin f3
13.167.a) cos(a+J))cos(a-J))+sin(a+f\)sin(a-J))
b) sine a+45°)cos( a-45°)-cos( a+45°)sin( a-45°)
13.168.a) sin53°si1167°-cos14°+cos37°cos23°
b) sin200+sin 13°sin5T -sin33°sin77°
c) sin200osin3 10° +cos340°cos31 0°
d) sin30°cos300tg30
o
+ sin30°cos30°ctg30°
13.169.a) sin'(300 -a)+sin'(300 +a)-sin'a
b) cos 2. (a - 60°)+ cos
l
(60
0
+ a)+ cos
2
a
13.170.a)
c) :.",g.o,:( a=--J:.f3:.'.):.'.+-,,18,,"'
Ig(a + f3) - tgf3
! 3. 171.a)
13.172.a)
13.173.a)
c)
13.174.a)
b)
Ilia - llif3
II?CX + tgf3
b) ctga-l
ctga + I


cos2a-sin2utga
2si11(a+ (3)
tgf3
cos'(f3 -a)+cos'(a + (3) ,
. 2 .") a
2sm a sm- f3
sin' (f3 + a)+ sin' (f3 - a)
Dokazati istinitost datih jednakosti:
13.17S.a) sin(45°+a)=cos(45°-a)
b) (45
0 ) 1 + tga
tg +Ci - ---
!-tga
tg(4So - a)+ tga
d)
l-tg(45° -a)lga
b)
b)

c) ")' 0
3tg-15 -1
9][ 7C
t g
2s
-tg
4
9rc rc
I +tg-tg-
28 4
sin4a ctg2a - cos4a
etg' f3
b) cos(45°+ci)=sin(4S0-a)
103
c) d) .!. (cosa +./3 sina +a)
2
13.176.a) b)
13. 1 77.a) sin(a fl
b) cos (a + fl)cos(a - cos
2
a -cos' fl
1
3178 tg<X+ctgfl cos(a-fJ) a <X
- . .a)· . b) sin a - cos <X . tg - tg -
ctgfl + tga cos(a + fl) 2 2
13.179.a) tg(a +fl)-tga
.ficosa -2sin(4So -a}
b) 1) .fi .
2sin\60o +a -f3cosa
13.180.a) sin'(a +.6l = sin'a +sin
2
{J + + {J)
b) -a) (0 )
co,\45 +a
1 +tga •
13.181a) (tga + rgfl )ctg(a + fl) + (tga -- tgfl }ctg(a - fl) = 2
b) (ciga + ctgf3 )ctg(a + 13)- (cIgf3 - ctga }ctg(a - 13) = -2 .
13.182. Aka je "= rrJ2 , dokazati da je tgatg!3+tgl3tgy+tgytga 1.
13.183. i: Dokazati da vrijednost izraza:
cos2x+coslCx-<x)-2cosxcosu.cos(x_a), ne zavisi ad x.
13.184. " Ako je o"+]3=y, dokazati cia je cos2cx+cos'::l3+cos2y-2COSCf.cosl3cosy;::; 1.
13.185. *Ako je 0:+]3+)'= 180°, dokazati da je cos
2
(X+cos
2
j3+cos
2
y+2coscxcosj3cosy
=1. .
\3.186.* Ako je Q-I-.f=l.+v=180o dokazati dUJ"e to-o:+taR+to-y=to-utoRto"y
. P J' 1;> - 1::>1-' 1;> 1;> cf--1 b ..
Ll 187 * Ak" 2. 3. 4 "'
- .. !.. 0 JC S1I1 a = -) S1I1 (3 = -, S1I1 Y = -, pn cemu st! Cl, i Y ostri
3 4 5
uglovi, izracunati sin(cx-f)+y).
104
13.11. Trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla i poluugla
.
>.':-, ',': .' 2" '
cos 2x ,== -,SllJ, x

...,:r.'.
. 2 2

. x I-cosx. . Co .. \... ... . ..
tg- ,zax'" Z.
2 l+c05x .. ........... ,>
13.188. Ako je sin a = i, izracunati sin20.., cos20.., tg2O: i ctg2a. ,
5
13.189. Aka je sin fl = - 12 , J[ < fl < 3J[ ,izraClinati sin2[:\ i
13 2
13.190. lzracunati tgo.. aka je tg20:=2 i a se nalazi u cetvrtom kvadrantu.
J 3.191 Izracunati sin[3 i tgB, ako je cos2!3= -1I3 i 213 se na(azi u tree em
kvadrantu.
13.192. Izracunati tg
1
2a aka je cos a .
3
13.193.* Akojetgo..=3, izraclinati sin4a 1
13.194. 1zraziti u funkciji dvostrukog ugla:
a) sina b) casa
eos4a.
c) tgo: d) ctga
13.195. lzracunati sina, cosa i tgo: ako jc
a 15.
siri 2:. >0.
2
--, I
2 17
13.196. lzracunati sina i casa, ako je tg (X = - , au cetvrtom kvadrantu.
2 12
13.197. Izracunati sin20:,cos20:, tg20: 1 ctg20: akojectgO:=,J2 + 1.
. a
13.198. Izracunati sino:, cosa, tga I etgo: ako Je tg- :::::0,3 :
2
sina
3 - 2cosa
akaje 13.199. Izracunati vrijednost izraza
13
"00 Ak·· .' 2.[;1; bOd d" ." 2
.L . b le smx=-·--,a. > ,ore ttl 'SlllLX, COS X
- a+b

to'- :::::: 2.
<:> 2 :
1 tg2x. -
105
13.201. Akoje sin2x,cos2x i tg2x.
I+a
13.202. Akoje Sinx+cosx;%, odrediti sin2x, cos2x i tg2x.
13.203. Ako je tgx; ±, tgy 2, izracunati tg2x i ctg(2x-2y).
13.204. Ako je cos x; 3., sin y ; .!., 270" < x < 360" ,90" < y < 180" , izracunati
3 3
sin(2x+y), cos(x-2y) i sin(2x+2y).
13.205. Ako je sin xcosx = ± x ugao trougla. izracunati x.
13.206. Izracuhati sin4x ako je tgx; 3.
13.207. Izracunati cos4x ako je ctgx =.!..
2
13.208. Izracupati vrijednost izraza:
a) cO$21'5°.sin'15° b) 2sin67°30'cos67°30'
13.209. Izracunati vrijednost izraza:
a) 1-2sin
2
15°
b) tgl5"
1-tg'15"
date izraze:
13.lIO.a) 4s1nia.cosacos2a
c) 2coi
2
a-l
13.21 I. a) c0820:-2cos'a.
c) sin2&'-(sincx+cosu)2
Skratiti date razlomke:
13 ? I? ) sin 10° sin 22°
.. - _.a --. - b) -_-,-
sin 10" sin 44 °
c)
2eos
L
15° -1
c)
1- 2sin
b) cos
4
2a-sin
4
2a
d)
b) c0520:+2sin'o:
d) cos\x.-6cos
2
o:: sin
2
a+ sin\x.
sin 40" sin 3x
sin 20°
d)
sin6x
cosx sin 2x 13.213.a) " sin 10° b) ,.5'0sx
c) ----" d)
1- cos 20° sin 2x
Uprostiti date izraze :
13.214.a)
c) (c0570° - cos200)( sin70° + sin200)
13.215.a) 2cos400cos50"
c) 8cos1Oocos200cos40
0
106
l+cos2x 1 +cos2x
b) 2sin700sin20°
d) 2cos50°cos40°
b) cos200cos400cos800
d) 8cos50co$ lO"cos200c0885"
,
0'
13.216.a)
(sin a· + cos a)2
b)
l+sin2a
13.217.a)
2·211:.311:
Slll-sm-
7 14
Dokazati date jednakosti:
13.218.a) 4sin 18°co$360=1
c) sin40osin50o::;:; cos 1 0°
2
13.219.a) sin3x=3sinx-4sin
3
x
13.220.
0:
cos-cosa cos 2acos 4a
2
13.22I.a)
tg'(45"+a)-1 . 2
( :::: 5111 ex
tg'45"+a)+1

c)
J
tga +ctga
sin8a
6
. a
1 sm-
2
-cos2a
b)
2sin2 ex -sin 2ex
b)
. 70
0
. 50°' 100 1
sm SIn, sm =-
8
b) cos3x = 4cos
3
x-3cosx
13.222. Ako je 3tga;2tgJ3, dokazati da je tg(J3·o:)
5-cos2a
sin 2ee
Bez upotrebe kalkulatora i tablica izracunati:
13.223.a) 5i1115° b) sin22°30' c) cos22a30' d) tg2Z
a
30'
iT iT J[ JC iT
13.224.a) sin- b)
8
cos- c) sin- d)
o , 12
e) ct<y-
o 8
8 12
13 2
0- Ak . .' _ 4 0 °. " a a. a
. -.). oJe SlIlCX---
5
, 180 <(1<270, Izracunatl SI11-, cos- llg-.
2 2 2
13.226. Ako je ctga; 90° < a < 180
0
, izracunati SIn a
2
, cos a i tg a .
322
13.227. Izraclioati tg!':... I
24' 24' 24
Uprostiti date izraze:
11:
ctg-.
24

13.228.a) V-
1 + cos ":.
b) 4
2
c)
0:
1 +cos-
107
13.229.a)
l-cos3x
1 + cos3x
13.230.a) .J2 + 2cosa, gdje je
IT
<; a <; IT
2
13.231.a) o <;x<;."'.
2
13.232. Dokazati da
a)
16 2
c)
32
13.233. Skratiti razlomke:
l-cosx
a) ---
1 +,cosx
b) -,-
. x
SlTI-
2
13.234. Dokazati jednakosti:
x
2tg-
a) sin x = .._--=--
., x
I +t"'-
6 2
c
2tg':"""
c) tgx = ---"'--
, x
I -to'-
" 2
sinx-
13.235. Odrediti vrijednost izraza
c)
5sinx+ 8cosx+ 3tg..:",
2
Dokazati identitete:
2sinx-sin2x ? x'
13.236.a) = tg'-
2sinx+ sin 2x 2
.X x - --,
c) tg-+2sin'-ctgx=sinx
, 2 2
108
c) 2eas
2
"'::-cosx
2
b) )Z(I+sin2a)
b)
1 r:-'-'I:'=
b) eos.."'..=-V2+V2+.f2
16 2
1 + cos 2x
d)
x
J-cos-
cosx

Z
b) S IIlX = ._._._."'-
') x
1+ tg'-
2
') x
1- tg' ...
d)
t
2tg':'"
2
x 13
ai<D je tg- =-,
2 3
b)
l+sinx-cosx x
=tg
] + sin x + cos x 2
13.237.
13.238.
sina(sina + sinp) + cosa(cosa + cosP) = 2eos
2
a - f3 .
. 2
(
. . R' "a-f3
SlIla' sm,,), + (co sa ' = 4sin' --.
2
x
13.239.a) tg
2
l-co5x x sinx '
-,,--, za x*kn, kEZ. b) tg-=---, zax*(2k+l)n, kEZ.
sinx 2 I+cosx :
13.240. Izracunati bez upotrebe tablica vrijednost izraza:
,IT 13 " n 4 3n: 4 5rc 4 7n
cos cos--+cos -+cos -+cos'-.
8 4 8 8 8
13.241. Dokazati daje: a) tglSo+ctgI5° = 4 b)
n IT
etg...;. - tg - = 2.
8 8
abc
cosa =_._ .. , cosf3 =---, cosy =--, dokazati daje
b+c a+e a+b :
13.242* Aka je
13.243*
13.244*
')Cl 7Y
tg' -+tg' -+ tg' -=1.
221
Dokazati identitete:
] - sin x ( IT X )
=Igi-
cos:? x \ 4 ---2
2 2
r;---:-
...:
.J7'.I=+=,S=i;;n;,;";'.,+:_.J"J;I n;;;;x x n:
za 0< X<-.
2 2
109
REZULTATI, UPUTE, RJESENJA
1. STEPENI i KORI,JENI
1.1. STEPENI SA PRIRODNIM IZLOZIOCEM (EKSPONENTOM)
1. La) 16 b) 25 c) 4 d) 1000 1.2.a) 32 b) 16 c) -81 d) -25
l.3.a) -1 b) -1000
1.5.a)
1
b)
8
4 125
1.7.a) 9a
4
+2a
2
d)
6x
7
_xs
1.8.a) 5a
2
+a+2a
3
c) 12a
4
+2a
2
+lOa
1.9.a) 4
6
1.10.a) 5'
LILa)
256
b)
64
-
-
625 729
c) a
19
L14.a) 4
Ll5.a) a
U6.a)
Ll7.aJ _3
6
Ll8.a)
9
x
Ll9.a) a
20
1.20.a) (a-3)lOb) (b+ I J'
1.22. -IL -21
0+1
1.26. = --- = -1,25.
ab
1.28,a) x
1.29.a) a'
I.30.a) a
m
-
ll
1.31.a) a2m+2xilll+J
c)
c)
c)
1.32.a) a
2
X+I+a
2X
_ a
2
x+5_
a
2X+2
625 d) 1024 1.4.a) 1 b) 12 c) 15
4
d)
9
1.6.a) 100 b) 184
-
-
7 16
b) 6x
4
+a
3
c) l1x
6
_8x
3
e) x
3
+a
2
f) 3a
4
+4a
3
b) lla'-6a
3
-1Ia
2
+5a
d) Sa' +2a' +3a
2
+4
b) 3
'7
c) 713 d) 214
b) 3"
c) i
9
d) 2
23
243
d) 1.12.a) b) 410 --
3125 1024
d) b
'4
b) 625
b) a
,
b) 3'
b) 3
8
b) a
4S
b) x
6
c) 5'
1.23. -62
1.27.a) x29
b) a
6
b) a
6
1.13.a)
c) 16
c) l
c) 56
c) 58
c)
b
6
.l
c) b
'4
d) I
1.24.
b) a
24
c) Xli
c) x
9
9
8 b) 10
5
c) a'
d) 0.01
d) b
6
d) 1
d) 1
d) il
d) y120
1.21. 16,
1.25. -16
d) x
3
d) x II
d)
15
b)
b) a2rn+4/11+6
c) X
l
-
9m
c) X
11m
+
4
d) a"+4+
a
,,,+6
b) x
9
_5a
2
x
b) x2m+3_
x
2Jl1+
x
2m+5+
x
2rn+6
c) 1-5bx'
1.33.a) a
6
+2b
1.34.a) 5
3
2' =(5·2)3 =10'=1000 b) 64 c) 100
3
d) 10
5
1.35.a) 8
1.37.a) a'
b) J. 1.3§. a) 2
5
9
b)
b) 4' c) 3
6
d) 3
5
b
2
III
1.38.a) a
x
+
2
b) a
3
c) x-
n
1.39.a) ax
m
-o+8x
m
-
1l
IAO.a) 30'5":6' = (30·5) ':6' = (150 :6)' = 25'
1 13.3
9
1Al.a) 5 b) c) 6 1.42.a)
7 19
b
4
1.43.a) d
3xy'
b) 2ab'
1.2. Stepeni s cijelim eksponentom
1.46.a). I
1.47.a) -1
b)
b)
c) 1 d) -I
1.49.a)
4
.
3
1.51.a) 10000
1.52.a)
I
Sa
2
e"
1.53.a) xy-2
9 6 7
1.54.a) x y c
7
b)
5
4
1.55.a) 5 b) a"
1.57.a) 6
1.58.a) 2'ab
7
1.59.a) a·
4
+2a'b"+b,2
1.60.a)
8 _x
6
6
x
1.62.a)
c) -I
1
l.48.a) -=-
3
3
9
9 b
c)
.
d)
8 a
b) -16
I
b) --,-
0n-n)'
2b
3
b)-
a
;-> p
b)
19b
1
'
c) a d) X,4
b) 6"·7'
b) (y-x)'
b)
2y-3x
xy
l+a
b) -.
81
1.50.a) ---
16
c) -25
1
c)
7
3
a
4
1/
4a
2
b
3
c)
7
c)
8x
lJi
y
9
1.56.a) a
c) mp
5n
211/
c) 5a
7
b""c
2
1.61.a)
4
b)
b) a"+b"
b) 5"
b)
2
b) 1 1.45. ap
4
c)
100
b) 343
Ii
c)
125 a
k
d) -1000
d)
2b'x
c) x
4
b) c) 1
3
d) 1
l'
d) !':.....
111
P
b(b' -ab+b')-'
(m+n J
m-11
I-a
1.63.a)
m-I
b) (b -a)'
1.64. 1 1.65.
(a+h+c)'
2bc
112
1.66. 2b 1.67. 2
26
1.68.
9
1. 3. Korijeni. Aritmeticki korijen
1.69.a) 6 b) 16 c) 2 d) 2
1.70.a) 8 b) 32 c) 26 d) 3 1.71.a) 15 b) 25 c) 3 d) 2
1.72,a) 5 b) 15 c) 16
1.73.a) bl'+28' =
=.JS2 7' = 5·7 = 35. b) 65 c) 104
1.74.a) Izraz x+2 mora biti nenegativan: x+22':O => x2':-2. b) x2:-5 c)
1 1
1.75.a) b) x;';2 c) 1.76.a) x;';2 b) x2:
2
1.77.a) XER b) XER c) XER
1.78.a) 17 b) 60 c) 09 1.79. a) 1 b) 3 c) 16
1.80.a) a-3 b) 3-a c) -(x+I) 1.81.a) x-5 b) 16-2x: 0) -(x+3)
1.82.a) ... =3·5=15 b) , .. = 6·8 10=480 c) =9·25·0,01=225·0,01=2,25
1.83.a) 60 b) 33,6 c) 3300
1.84.a) .J5O=,}25.2=,J2s·..[2=5..[2 b) 3..[2 0)
1.85.a) 6..[2 b) 8..[2 c) 5J3
1.86.a) 2aF3 b) 5x.j3; c) 4ai:l·J7ab
4..[2 . d) 3.[5
. d) 4Vl
b) 2abV2ab 1 c) 30
2
.1,."3 V2a.x 2

1.88.a) la - 31 b) Ix - II c) (//;·'{j02
1.89.a) 5..[2 =.J5'..[2 = .)5' 2 =.J50 b) ..J28
1.90.a) ')250 b) ')192x c) V 48
1.91.a) ..r;;: b) .)S2
, .92.a) ..J2a
s
1.93.a) 7ft
1.94.a) 14.J3
1.95.a) 6.J3 - 3-15
cJ
cJ
b)
b)
b)
:ifb4
'/hpf
18.J2
20.J2
2ft + 6-16
1.96.a) 9V3 - 3.J3 b) 17 -15 + 2V'S
d)
V4s6'
d) -J12a
2
d) V27 bj,
c) 15 -15
1.97.a) 3V3 + 2V3 b) 3V'S - 3Vs 1.98.a) 160 b) 630 c) J 92
1.99.a) 3.J3 + 5.J3 = s.J3 b) 4.J3 - 16.J3 = - 12.J3
L 100.a) 7 -J3 b) 15.[5 1.101 a) 2.[i -14.[5 + 22.Jl1
c) 26.J2
b) - s.J2
11Gb) 19fi + 15 -7 b) 5-JOj + 0,4.J2 - V9,
a) 3i/2+m4-:§if5 b) 2\15-12-15+ 1-W3
113
1.104.a)
.J3O b) 2..JIs c) -.J66
1.1 05.a)
.J35 b) 6 c) 10 1.106.a) V40 b) V48 c) 2V6
1.107.a)
Fa
b) V12 c) l.j192
1.108.a)
Vi = 442' = ':if8 b) V25 c) '-V10000
1.109.a) s.J4a 6 b)
li/g1 a 8
c) 1:;}343 a'
1.11O.a)
.Ji b) .Ji
c) Vi d)
1!i/lO
1.111.a) '!Ja3
b) c) Va el) N
1.1 12.a) .[2.'f2=4.h' . 'f2= 4.,h22 =18 b) V64 = 2
c) : "!.j3i = .[2 1.113.a)

·2' = ':1./27 ·16 = ':1./432
b)

cJ
1{/i]52
I.! 14.a)
b) V2x
5
c)
2!<j b 19
1.115.a) b)
:=x3!J
x
17
c)
1.1 16.a)
b)
4J:./ x 41
c) 6!J a 21 = Va
1117.a) '{ ;(7n

1.118.a)
3
b) b) -
2
1.119.a)
3.J2 + 250 b) .j35 -3M c) 4fJO +J15
1.120.a)
8 + 2.J1S b) 22-4M c) 137 -20J15
1.121.a) -3 b) 128 1.122.a) 5 b)
1123.a)
14.J2 + 2../3 b) 6.J2 + 3../3 - .f6 - 4
1.124.a) 4 b) 6 1.125.a) 8 b)
1.126. Napomena: U zadacima u kojima se pojavljuju varijable, korijene
posmatramo samo za one vrijednosti tlh varijabli za koje su definisani.
a)-I b)-2
1127.a) s!JS - 4V4 b) M -.JS 1.128.a) 5
1.129.a) b' b) ';a'+'"
1. a+frl=i -(a-frl=i)
1. 130.a) ,,-; ( ,,-;r "-;)
a-Jd
2
-1 a+va
2
-1 a-va
2
-1 a+va
2
-1
a' - I (""2-;
2va--1.
1

m+vm- +a 1'11- +a -r-cc--
b) mvm-+a+m-+a= - =..Jm2 +a
_ m+.}m
2
+a
1131.a) 17 +2../3 OT2(20+..Jlo) . 1.132.a) '2 b) 5 .- c) 5
114
120
12
2
b) 3
1.133.a) 2.J2 b) 2
1.134.a) a b) x
c) 0,1
c) v;;:
el) .J22 e) !JS
1.135.a) 0,2 b) c) 2a
2
.;[;2 1.136.a) 8 b) 3
1.137.a) (a-b) (..fa -.Jb)=[(..fa)' -(.Jbl'J(..fa
[(..fa -.Jb)J (..fa -.Jb)=..fa +.Jb b) ..fa -.Jb.
1.J38.a)
V6: 'ifi. = V6' 2" = V18 b) !:{8: V2 = 2
3
= If]
c)
1:fi
1.139.a)

b)
1.f16
c)
{J;
32
1.140.a)
'4K
b) x'.if3
c)

d)
V3 : '.!fi. = '{/3
4
: 2 24¥
f37
648 aD e)
V2'"
f)
. 2
1.141.a) Va'-6" = Va
a"
b)
fJ a
5n
-
12
c)
1{}a
7
x-
3n
b)
a
2
.if;;: -V -0;[;2
3a 2
a . ifi7 - Vi?
5
1.143.")
b
'{/a
131
1:+4 b) ...3L..2JalD1H.9
144 .• ) u •
1.145.a) 3 b) s.JS c) 44 d) 192..j3
146.) (;[;2)' =V(a
z
)' =aVc;
c) lIV27a
2
b:'
1.1 47.a)
clifd
b)
clxifd
c)
2a
4
x.J2ax
el)
2Qx4V2ax
1.148.a) 9J2
b)
'.f3
c)
?,(5
el)
2f/l2
1.149.a)
ifJl b) .'if4 = '(/2 c) '.if5 d)
1{[6
1.150.a) !fa
b)
VX
c)
'fY
el)
2-{"w?
1.151.a) V54 b) JVS' 3.[2 = JVJ(s4 3)'
. 2 = '.(J8-S8
c) 15-48
3
el)
2f2D
1.152.a) +J8
b) a'·Va
c)
l.2j4&l
d)
V'2.fut
1.153.a) 1Oif/5 b) ;f2
1.J 54.a) 2J2 b)
M
c)
(.[2 - 1 ).ri-
d)
5)]5
5 5 6
lIS
11,[3
1.155.a)
15
LJS6.a) 4(.J2 + 1)
-!5(-!5 - ,[3)
1.157.a) 2
(1 0+:1Ii2J3 -Fs)
c)
7
(Fs + .[3 X3f3 + 4fi)
1.1S8.a) -S
·4 4V4 4V4 = 4V4 =2V4 b) 3 if5 c) 318 d) 50'14
1159.a) Vi Vi!J4 V8 2
b) ('-'3:1)Vs c) d)
161a) 2(V4 +Vi + I) b) (V4 --Vi + \)
c) 4(V9 +!fl + I) d) VI6 -2V4 -,-4
II 11[(2+J3-Fs] _ 11[(2+J3)--!5J
162.a) 2+f'3 +Fs = 2+J3 +-!5 2+J3 --!5 - (2+J3)' -US)'
_1 1 \2-4f3+f3-6-:.J5+2m)=
- 2+413 - 2(1+2fiXJ=-2f3) 2(1-12)
_ 11(-4-'.3,[3 --!5 + 2m)_ 4+3.J3 +-!5 - 2J\S .
- 2 (-II) - 2 .
b) 3(SJ2 - 4.J3 + 3.J6 - 6) c) 3fiO - 5.J6 + 4m
2 30
163.a) Uputa: Racionalisati nazivnik svakog razlomka. Rezultat: 28.
2 5 7 2 5 7_
b) "Jio + 5 + flO - 2 -.J10 = -Fs(.J2 +-!5t .J2(-!5-.J2r fIO-
_2fi(-!5-.J2)+sfs ..[S+.J2 __ 7 __ 7f1O-.3:..1. __
7
_=2.
- -!5 . .J2 -!5 +.J2 -!5.J2 J\O - 3f1O flO 3
1.164.a) Prvo racionalisati nazivnik svakog razlomka! Rez.: 9 + 2J7 -.J1l.
2+1112
b) -_ .._-
2
116
167.
= 1[;;2 + v-;; +
1
+ 1 -Va = 1[;;2 + Va + I + 1 -Va = 1[;;2 -1- 2.
1 1
..Jb -1
Fab
1.168.; ..[;1 - b
b) 4
169.a) Uputa: Ja + = -[ + 1)' . Ako je a22 vrij9dnost izrazaje
2..Ja --1 i aka je 1::;a<2, tadaje vrijednost izraza 2.
b) Kakoje: (.J2a
2
-4+2)' =2a'+4.J2a
2
-4=2(a'!+.J2a
2
-4) 1
( J2a
1
-4' - 2)' = 20
2
-4J2o:' -4 =2 (a
2
-.J2a2. -,4 )- to vrijcdi:
(J 2 + z-J":;:'F"'..=:: + a' - 2..fi.';:2.. 4 =
/ ' .. lEa' -4 --21 \i 2(r - 4 + 2
r::: + r::: .
,,2 ,,2
Aka je -J2a 2 - 4 - 2 2': 0, odnosno, la-! 2': 2, tadaje vrijednost izraza 2.Ja 1 -- 2 .
Ako je .J2 ::; a::; 2, tadaje vrijednost izraza x = 2-J2.
1.170. Uvrstavanjem date vrijednosti za x u izraz i sredivanjem dobije se:
-2f3-8=-2(J3+4)
1.171. Prvo "srediti" dati iZraz, a zatim uvrstiti vrijednost za x! Nakon ukupnog
a+am
2

sredivanja dobije se: . Rezultat: 1) m za JHI > I i
2am
1
1.173. a = 2+'-'3,b =2,.-'-'3, R.: L172.nzan::::::li zaO<n<1
n
117
1176.a) V2+,fS =V
8
(¥ +3(,fS)' +(,fS)' =
= Ll.b+3,fS d,fS)' + (,fS)' = -ZI v6 +,fS)' =*6 +,fS)
Z -
,c-' r;: F1+:Ns+Z,!(I+f5)
3 11+:Ns+2;"2+v
5
=' 2 =,12+4,5 =V6+2f5.
W 2 2 2
un * Kako je (.J2 + 1)' = 2.J2 + 6 + 3.J2 + 1 = s.J2 + 7 i (.J2 - 1 Y = s.J2 - 7 .
to je :Vs.J2 +7 -- Vs.J2 -7 =V(.J2 + 1)' -V(.J2 -I)' = (.12 + 1)- (.J2 -1)= 2.
b) Kako je 20 + 14.J2 = (2 +.J2) i 20 - 14.J2 = (2 -.J2j' • to se lijeva
straria jednakostj' koju treba dokazati, moze transformisati ovako:
VZO+ 14f2 + V20-14.J2 = 2 + 12 + 2 -.J2 = 4.

b) Kakoje6+4.J2=(2+.J2)' i
(6+4,/2 6-W 'J' -If 6+4'/2 +_ 6-4.fi I
J
' =
- .fi+2'1'..[i .fi-(2-J:2)
= (3+2,/2 j l' = (,/2 +1+J::i-l) =(2'/;;[ =8
I ,/2+1 ,/2-1) l v2+1 fz-l
\ , r;------;-
1179 (4 + .fI5X-JlO - '/6)J 4 - -flS = (-JIO - J6)y(4 + -flS)- 4 - -flS =
= (h!i5) = (,j1O-J6)f4+m = fz(f5 -J3 (-f5-+-J3-)' =
='/2(15 +,/3)=(,fS -,/3X,fS +,/3)=5-3=2
..J2
1-:;[;1 (1- Vatl+ Va + :;[;1) 4
1.180. Uputa: - .__ . = 1 + Va + Fa .
:1-Va I-Va
WI +,/3 2 + 2 . +=-I}o;:"2'=+=,/3 2 -- 2 + 2 +.J3 =
118
+13· J( I )=.
J =
=rz;-J3. J( 2+,J2+J3 Iz-N)=N. h+J3) =J2+J3. h-J3 =
='/4-3 =1.
1.182. Fx+I
1.183. -1
X' + 1
1.184.a) a+b, ab>O b) I, ako je x> I; --'-, ako je x<l, Ixl"' 1, x "' O.
I-x
VlX2 -N-l) 9
J.J 8S.a) 2' Ixl> I b) + 213 +.J2 + '2 =

r; r:; - ) h(/- .- )' r:;.J2
= - 2,,6 +4,,3 +2..J2 +9 =J- ,,6+..J2+1 =,,3+-'::"+1.
2 V2 2
1. 4. Stepeni s racionalnim eksponentom
1.186.a) -J4
I. 187.a) Vi25
1
1.188.a)
52
I
l.lS9.a)

1.190.a) 2
1.191.a) 3 b) 2
b) W =z!64
.'
b) 1CP

b) 12'
b) 4
1
c) 4' d) SI
1.193.a) 4 b) 3-
1 3 2 f2
c) 32 d) 3V3
;I ].
1.195.a) 2 2.3
5
-53
b) 2
1 1 1 1 5
- - -+- -
1.196.a) a
2
-a
3
:::: a
2
3 = a
6
b) I c) x
c) V64' d) JlOo
c) {::ZS7 d)

J
1
c) 17" d) (ax' )5
"-
1
c)
all
d) (3x 2 ):i
c) 16 d) 10
1.192.a) 5 b) 3 c) 128 d) 2
1.194.a) 12 b)
273
-
100
2 1 1
d) '-a 3 . a 6 : a 3 = a
119
1
1.197.a) a
3
1 1
b) a'b
3
3
c) _ab
3
2
1
d) a
'2
·b
6
198. Neposrednom zamjenom vrijednosti za x, nakon sredivanja, dobije se
n-In
Rezultat: Ako je m>n, vrijednost izraza je -1. Ako je m<n, vrijednost je 1.
1.199.Rezulat:2zam>2 i -2zalO:m<2.
(J,;;=l),lh;;
1.200. Rezultat: I ' ako jeO < mO: 1 j
';In
2
1.20! .r;;;;;
1.202. ,
x- -1
1.203. V(a - b)'
.n
120
2. HOMOTETIJA i SLICNOST
2.1. Kruznica i krug
2.1. Skup tacaka ravni koje su jednako udaljene od jedne tacke (0) te ravni naziva
se kruznica. Tacka 0 se naziva srediste kruznice. Duz 6iji je jedan kraj srediSte
kruznice a drugi kraj, rna koja tacka kruznice naziva se radij,...s (poluprecnik)
kruznice. DUl: ciji su krajevi tacke kruznice naziva se tetiva.' Najpuza tetiva naziva
se precnik (dijametar) kruznice.
Skup tacaka keje pripadaju unutrasnjoj oblasti kruznice zajedno sa tackama te
kruznice, naziva se krug.
2.2. Kruznicaje odredena sredistem (centrom) i radijusom (poluprecnikom).
2.3. Uputa: Srediste kruznice 0 nalazi se na presjeku simetrala duzi A8 Be.
Radijlls krllznice je OA
2A. Uputa: SrediSte kruznice je presjek simetrale duzi AB i kruznice k(A, r).
2.5. Up uta: Srediste kruz,nice se nalazi l1a presjeku normale na datu pravu u datoj
tacki i kruznicc k(A, r).
2.6. Analiza: Na jednom kraku ugla uzeti ma koju tacku M i kroz I1JU povllci
nonnalu n l1a izabrani krak ugla. Neka je N tacka na toj normali "tako da je MN=r.
Paralela kroz N sa odabranim krakom lIgla sijece simetralu ugla u sredistu trazene
kruznice (SI.2.!).
SI.2.1.
1 ......:· ..... ,· .............. ·· I·· .. ····.. · .. ? N

p
M
2.7. Uputa: Ako SlI 'date ktuznice k(A, R) i k(B, R'), srediste traiene kruzl1ie-e
nalazi se na presjekll kruznica k(A, R+r) i k(8, R'+r).
2.8. Analiza: Neka prava n sadrii srediste 0 date kruznice i neka je llormailla na
datu pravu p. Oznacimo presjecnu tacku prave n i kruznice k sa A (odnosno A'). U
tacki A konstruisimo pravll t koja je l10nnalna na pravll n. Prava t je trazena
tangenta.
121
p
2.9. A::131iza: :Nekaje n Ilormala na datu pravu koja sadrii srediste 0 date kruzllice.
Neka JC tacka A presjek pravih nip. Na pravoj p odredimo tacke B i C tako da
budeAB=AC=R Norl I t 'k B . Cd'
v • ',' na e u ac ama 1 na atu pravu p su trazene tangente
kruzllIce (SI.2.3).
2.10.

k o
;$\ p
S,l.2.4. Sl.2.5.
2.11. Analiza: Srediste trazene kruznice nalazi se l1a presjeku simetrale duzi AT i
prave OT (SI.2.5.). .
2.12 Cet r C! '..
v • • ve,olll:;>ao clJe su stranlce tellve Iste kruznice nazi va se tetivni
cetverougao. Ovaj cetverougao l110zemo definisati i ovako: CetverOlJCTaO oko koo-a
se n" '., k v • • e e
10Ze 0plsati ruZI11Ca llaZlva se tetivni cetevrouaao.
2.1? jc;cetverougao ABeD tetivni (SI.2.6.). Povucimo dijaaonalu AC
posmatraJiTlo e;entralne uglove AOe Uedan ima luk ABC, a drugl ADC).
D
S1.2.7.
122
Uglovi \3 i € su periferijski i centralni ugao nad tetivom AC, paje Isto tako
su 8 j <p periferijski i odgovaraju6i centralni ugao nad istam tetivolTI) pa vrijedi
'1'=20.
Otudaje: 'I' + £= 20 + 2\3 = 2(0 + \3) =>
Kako je zbir uglova cetverougla
a+\3+y+o=3600 =>
=>
360
0
, to vrijedi:
a+ y+ 180° =360°
360° = 2(0 + \3)
0+ \3 = 180"
=> a+ Y= 180
0
.
Dakle, dokazali sma da su suprotni uglovi tetivnog cetverougla suplementni.
2.14. Neka su suprotni uglovi cetverougla ABCD suplementni (SI.2.7.), tj. neka
vrijedi <A+<C = <B+<D (= 180°). Tacke A, B i C odreduju kruznicu k. Nekaje E
tacka na kruznici k van luka ABC. Tada je cetverougao ABCE tetivni, pa su mu
uglovi suplementni (preme prethodnom zadatku), odnosno, vrijedi:
<A +<C = <B + <E (=180°).
Kako je po pretpostavci <A+<C = <B+<D, zakljucujemo da mora biti <E = <D.
Odavde slijedi da je tacka D na kruzilici k, jer za sve tacke 'izvan kruznice ugao nad
tetivom AC je manji, a za tacke ullutar kruznice je yeti od periferijskog ugla nad
tom tetivom.
2.15. Kako su kad trapeza uglovi uz krake uvijek suplementni, a kod
jednakokrakog trapeza su ugloyi na svakoj osnovicl jednaki, to su suprotni uglovi
jednakokrakog trapeza suplemcntni. (Nacl1aj sliku!) Ovo znaci da je jednakokraki
trapez tetivni cetverougao.
2.1'6. lz sredista kruznice (srediste hipotenuze) katete se vide pod uglom 110°,
odnosno 70° (SI.2.8.).
2.]7. Nekaje AB tetiva kruznice k(O, r) i nekaje u tacki B poyucena tangenta t na
OYU kruznicu (SI.2.9.). Ugao izmeall tetive i tangente oznacimo sa <po Neka je C
l11a koja tacka na luku kruznice koji ne pripada uglll <po Periferijski ugao ACE
oznacimo sa Kako je periferijski ugao dva puta manji od centralnog ugla nad
istim lukom «AOB=2\3l. to je ugao BOD = \3. Kako su uglovi <BOD = i <p
lIg10vi sa normalnim kracima, to je
123
2.18. Analiza: Traz.eni skup tacakaje kruzni luk AMB zajedno sa kruznim lukom
AM'B (S.2.10.). Ovdje se koristi teorema 0 uglu izmedu tctive i tangente.
M
'"
.a

S1.2.10 ........................ 0.1\1'
2.19. Neka normala iz sredista 0 na datu pravu p sijece kruznicu u T. Odredimo
ugao <TOT'=a i konstruisimo cetverougao OTT'A. Data kruznica se vidi pod
datim ugiom iz tacke A i svih tacaka kruznice sredista 0 i radijusa Trazena
tacka M (i M') jc na presjeku ove kruznice i date prave p (S1.2.11.).
2.20. Analiza: Nekaje AB hipotenuza trazenog trougla i tacka C' na njoj tako daje
AC' jednako datoj projekciji katete na hipotenuzu (SI.2.12.). Vrh C trazenog
trougla nalazi se na presjeku nonnale na AB 11 tacki C i kruznice nad precnikom
AB.
B A'
2.21. Uputa: Vidi prethodni zadatak.
2.22. Analiza: Neka je duz AB jednaka datoj duzi a. Treba konstrllisati skllp tacaka
iz kojih se duz Be vidi pod datim uglol11 a (Vidi zadatak 2.17.). Vrh A traz.enog
trougla nalazi se na presjeku tog skupa tacaka i kruznice radijllsa t,l eiji je centar A'
u sredistu duzi BC (S1.2.13.).
2.23. Uputa: Vidi prethodni zadatak.
2.24. Analiza: Pretpostavimo da je zadatak rijesen i da je trazeni trougao
predstavljen na S1.2.14.
Pravougli trougao ADE se moze konstruisati. Tacka Eje srediste stranice BC, paje
srediste opisane kruznice na pravoj s koja sadrii tacku E j nOflllainaje na duz DE.
Kako je poznat i radijus R opisane kruznice, to se centar 0 ove kruznice nalazi i na
kruznici k(A. R). Dakl'; OEk(A R)ns. Vrhovi B i C trazenog trougla nalaze se na
prcsjcku prave DE i kruznice k(O. R).
124
SI.2.14.
2.25. Neka je dati trougao ABC sa datim odnosima predstavljen na :')1.2.15. Kako je
ugao Abt jednak uglu ACB (ugao izmedu tetive i tangente jednak je
periferijskom uglu nad tom tetivom), to je <C + <D = l80°, pa su :suprotni uglovi
cetverougla ACED stlpiementni, sto znaci daje taj cetverougao tetivnL
2.26. Cetverougao cije su sve stranice dijelovi tangenata iste kruznice nazlva se
tangentni cetvcrougao. Drugim rijecima, cetverollgao u koji moze upisati
krllznica naziva se tangentni cetverougao.
2.27. Ako tackom A povlIcemo tangentu t na kruznicll k, onda duz ciji su krajevi
tacka A i dodirna tacka tangente t nazivamo tangentna duz,tacke A U odnosu na
kruznicu k (iii kraee, tangentna duz tacke A).
2.28. Neka su PT i PT' tangentne duzi tac_ke P 1I odnosll 11a kruznicu k(S, R). Kako
je i <OTP <01"P to su trouglovi D.oTP ·LlO1"P
podudarni. Otudaje (SI.2.16.).
A
C r P a-r B
T
2.29. Koristeci teore11111 0 tangentnim duzima i oznake sa SI.2.17. 40bije se
a+b-c
AB = AN + BN => c:::; b-r + a-r => 2r = a+b-c :::;> r = '--'. ----
2 .
2.30. Neka je ABeD tangentni cetverollgao. Posmatraj.mo dodirl1e tacke stranica
ovog cetverollgla i upisane kruznice. Neka Sli to tacke M, N, P i Q. Koristeci
teoremu_ 0 tangentnim dllzima, zakljucujemo da Sll sljedece duzi jednake:
125
SI.2.18.
A
M B
'AM=AQ, MB=BN, NC=CP, DP=DQ.
Otudaje
S1.2.19. c
S E

A M
N
B

Neka za <'-etverougao ABCD vrijedi : AB + CD = BC + AD (S1.2.19.).
presJek SI111ctrala Ax i By uglova <A i <B cetverougla ABeD.
Neka, Je ovih simetrala tatka S. Neka su tacke M; NiP, redoll1
j
na
stramcama cetverougla AB, BC i AD tako daje SM..LAB, SN..LBC i SP..LAD. Tada
i.e. (tacke sil11etrale lIg1a jednako su udaljene od njegovih krakova), pa
SM) tri stranic: datog cetv,erougla ABeD. Treba dokazati
. dodlfuJe I pravu CD (cetvliu strantcu). Aka kruznica k(S, SM) ne
bl. sfranicu CD, tada bi se tackolll C mogJa povuci tangenta CE na avu
pri se tacka E nalazi,na pravoj AD. Taka bi dobili tangentni
cetverougao ABCE. za koji vrijedi:
AB +CE= BC+AE.
Koristeci pretpostavku AB+CD = BC+AD i (Jornji zaklJ"lIcak oduzimanJ"em dobi,'e
Se; b" •
CD-CE =AD-AE
=> CD-CE =DE
Kako su CD, CE i DE stranice trougla CDE, to je posljednja jednakost nemoguea
(svaka vecaje od razlike drugih dviju stranica), sto znaci da L\CDE
ne post?]I, odnosno, tacka E se mora poklopiti sa tackom D" Znaci cetverougao
ABeD Je tangentni.
2.32. Kako su sve stranice kvadrata jednake, to je tvrdnja teoreme oeita eVidi dva
prethodna zada'tka).
2.33. Kako deltoid ima dva para jednakih susjednih stranica, to je zbir dviju
stranica jednak zbiru drugih dYiju stranica, pa je deltoid tangentni
cetverougao.
'26
S1.2.21.
B p
Neka su M, NiT, dodirne tacke krznice upisane u trougao ABD, a P, Q i T
2
,
dodirne tacke kruinice upisane u trougao BCD (SI.2.20.). Kako je cetverougao
ABeD tangentni, to vrijedi:
AB +CD = BC + AD.
Prema teoremi 0 tangentnim duzima, vrijede jednakosti:
MB = BT2 , BP = BT,. DT = DT, , DN = DT" AM=AN i PC=CQ.
Koristeci navedene jednakosti, dobije se:
AB + CD = BC + AD.
AM +MB +CQ + QD = BP+ PC + DN + AN
AM + BT
2
+ CQ + QD= BT, + PC+ DN + AN
AM + (BD-DT2l + CQ + QD = (BD-DT,l + PC + DN + AN
-DT, + DT, = -DT, + DT,
2DT, =2DT, => DT, = DT, => T, '" T, .
2.35. Uputa: Neka je srediste date kruznice tacka 0 i neka je data prava p" Tack0111
A povucimo tangentu t na datu kruznicu" Neka je B presjecna prave p i
tangente t. Srediste S trazene kruznice nalazi se u presjeku prave OA i simetrale
ugla tBp (SI.2.21.).
236. Analiza: U datoj tacki A povue! nonnalu n na datu pravu p" Na ovoj normali
odrediti tacke 0' i 0" tako da bude AO' = AO" = r (gdje je r radijus date
kruznice). Srediste trazelle kruznice nalazi se na presjeku simetrale duzi 00'
(odnosno 00") i normale n (S1.2.22).
0"
s
S1.2.22.
o
S'
'L--+-rr--
S1.2.23.
127
2.37. Analiza: Neka su k(S, R) i k(S', R') date kruznice i tacka A neka pripada
prvoj kruznici. Na pravoj SA odrediti tacke 0' i 0" takoda bude AO' =AO" = R'
(gdje je R' radijus druge kruznice). Srediste (raZene kruinice nalazi se na presjeku
simetra!e duzi O'S' (odnosno O"S') i prave OA (SI.2.23.).
2.38. Analiza: Neka je prava t koja sadrzi tacku A tangenta date kruznice. Ako je T
dodirna tacka ove tangente, tada je trougao AOT pravougli sa hipotenuzom AG.
Kako su tacke A iOdate, a tacka T pripada kruinici precnika AO, to sc tacka T
maze odrediti kao presjek date kruznice i kruznice nad precnikom AO.
A
o o
SI.2.25.
2.39. Dvije kruznice imaju najvise cetlri zajednicke tangente (dvije valljske i dvije
ullutrasllje) i to onda kada je njihova central no rastojanje veee od zbira radijusa.
Dvije kruznice imaju samo jednu zajednicku rangentu kada se dodiruju iZllutra.
2AO. Neka .'Ie kruznice k(O, R) i k(O'. r) dodiruju izvana u tacki" T (SI.2.25.).
Norma!a l! tack; T na duz 00' je jedina zajcdnicka unutrasnja tangenta ovih
kruznica.
2.41. Ako je jedna kruznica u unutrasnjoj oblasti druge kruznice.' tada ove kruznice
ncmaju zajednickih tangenti.
2.42. Analiza: Ako je t zajednicka vanjska tangenta datih kruznica k i k', tada je
prava t' koja pro!azi sredistem kruznice k paralelno sa tan(fentom t tanocnta
•••••• :::: -_" '::J
SL2.26.
k'
SI.2.27.
kruznice k"(B, R-r). Kako se kruznica k" i njena tangcnta t' mogu konstruisati (Vidi
zadatak 2)8.), moze se odrediti i njena dodiql;'! tacka C. Dodirna tacka :r trazene
128
tangcnt"c t dobije se na presjeku poluprave Be i kruznice k'. Prava koja prolazi
kroz tacku T normalno na BT je trazena tangenta (SI.2.26.).
Koliko U ovom slucaju krui.nice imaju zajednickih vanjskih tangenti?
lzvedi konstrukciju i dokaz.
iz tacke B na kruznicu k(A, R+r) paralcllJaje sa trazenom
zaJcdnJckom unutrasnJom tangentom datih kruznica i od nje udaljena za
(SI.2.27.). r
2.44. Upllta: Cetverollgao AOBO' je deltoid. DUagonale deltoida Sll normalne.
2.45.
D
SI.2.29.
je T Neka su .A i B dodirne tacke jedna
V3!lJske .: dauh kruznJca 1 neka ullutrasllJa lallgenta sijece vanjske u
tackama MIN. NlJe tcsko zakljuciti daje T srediste duzi MN
Prema teoremi 0 tangentnirn duzima, vrijedc jednakosti:
AM MT,
Otllda je MN 2MT = AM+BM AB.
prava kOj.a pro.lazi tackom 0' sije.ce polupravu OA u tacki P .;Tada je trougao
00 Ppravollglr sa hlpotenuzom i katetama i OP pa
prema PltagonnoJ teoreml vnJedl: '
1'0,2 _ PO 2 Aw2 (R + rJ' - (R _ r)2
--2
AB' =4Rr AB' z.jR;.
2.46. Prema prethodnom zadatku i oznakama na S1.2.29. vrijedi:
a kako je AB = AC + BC, 10 je:
2 r;- r- r;-- -Jab &
-vab = 2-v ae + 2-v be , odnosno = --+ --
'"abc .Jabc .Jabc
2.47. Neka su AB i CD dvije jednake tetive kruznice k(O, R).
129
Tada su trouglovi MOB i ACOD podudarni (Zasto?).
Centra Ina rastoJanja OM i ON posmatranih tetiva su jednaka jer su odgovaraju6e
visine podudarnih trouglova (S1.2.30.).
A
A
S1.2.30.
C SI.2.31.
2.48. Analiza: U jednoj krajnjoj tacki date duzi AB konstruisati ugao jednak datom
uglu
Srediste trazene kruznice nalazi se na presjeku simetrale date duzi AB (tetive) i
llormale u tacki B na pravu t (tangentu). U dokazu se koristi teorema 0 ug\u izmedu
tangente i tetive (SI.2.31.),
2.49. Analiza: Datu duz AB uzeti kao tctivu i konstruisati kruznicu iz koje se ta
letiva vidi pod datim uglom ex. eVidi prethodni zadatak). Vrh A trazenog trougla je
na presjeku simetrale tetive AB i dobijene pomocne kruzllice.
2.50. Upula: Zadatak se analogno prethodnom.
2.51. Uputa: Tackoll1 P konstruisati tangente na datu kruznicu. Ako Sli A i B
dodirne tacke tadaje prava AB traz,ena polara (SL2.32).
o
p
2.52. Uputa: Vidi prethodni zadatak!
130
2.2. Mjcrcnje duzi. Mjera duzi. Zajcdnicka mjcra (ZM) i najveca zajednicka
mjera (NZM) dvijc duzi. Samjerljive i nesamjerljive duzi
2.53.a) Najveca zajednicka mjera datih duzije jedinicna duz: NZM(2,
b) NZM( 4, 6)=2 c) NZM( 10, 15)=5
2.54.a) NZM(l6,24)=8 b) NZM(13.39)=13 c) NZM(lIO, 60)=10
2.55. Nekaje !',ABCjednakokraki sa osnovicom BC i uglom pri vrhu A od 36°
(Vidi S1.2.33.). Uglovi na osnovici ovog trougla su po 72° (Zasto?). Ako puvucemo
simetralu BD ugla ABC dobicemo dva novajedllakokraka trougla i to : LlABD i
!',BCD. Otudaje AB = BD = Be). Mjcre"i krak AC osnovicom BC nanosimo
osnovicu Be fla krak AC. Osnovica Be se u AC sadrzi jedanput i dobije se
ostatak DC. Kako je DC osnovica jednakokrakog
!',BCD, koji ima pri vrhu ugao od 36°, to je CD<BC.
Po postupku mjerenja, sada treba CD nanijeti na duz BC.
Kako je !',BCD jednakokraki sa uglom pri vrhu od 36°,
dosli smo u situaciju kada krak jednakokrakog trougla,
koji ima ugao pri vrhu ad 36°, mjerimo njegovom
oSllovicom. Ovo, dalje, znaci da se ovaj postupak nece
nikada zavrsiti.
B SI.2.33.
Dakle, osnovica i krak jednakokrakog trougla koji ima
C pri vrhu ugao od 36° su dvije nesamjerljive duzi.
2.3. Proporcionalnost duZi, geometrijska proporcija, gcometrijska sredina
dviju duzi, produzena proporcija. Talesova teorema
AC 6
2.56.a) ==
CB 24
2.57.a) DA
4
b) AC
AB
b) DA
I
5
CB 4
c) == ___
AB 5
c) NE
d) AB = 5
AC
d) NE
2.58. Hipotenuza ovog trouglaje dva puta veca od navedene katete (Za5to?).
Trazeni odnos .Ie ]:2
2.59. Kako teziste trougla dijeli svaku tezisnicu u odnosu 2: I , to .Ie trazeni odnos
3:2.
2.60. Trazeni odnos je 1:2.
2.61. Ako .Ie odnos dvije duzi jednak odnosu druge dvije duzi, tada kazemo da SU te
a c
cetiri duzi proporcianalne. Na primjer, aka je b := d ' kazemo da su a, b, c i. d
cetiri proporcionaine duzi (SI.2.34.).
I Oznako. AB predstavlja.duzinu duzi AB, sto. ponekad. oznHc<)valllO i sa d(Al3).
131
A C =3 em, CD =2 em, BDII CM,

AM: MB=AC:CD=3:2.
Tacka M dijeli duz AB u odnosu 3 :2.
2.63.a) Odaberimo ma koju tacku 0 i poluprave Ox i Oy. Na polupravoj Oy
odredimo tacke C i D tako da bude OD =4 em i OC = 1 em, a na poJupravoj Ox
odredimo tacku A taka daje OA =2 em. Tackom D povucimo paralelu DB sa
pravom CA. Sada vrijedi:
0---
B.OA=OD:OC=4:1.
D
Traiena duije x=OB.
C
S1.2.3S 0 A B

OD=4
OC=1
OA=2
OB=x
)
"4 Na analogan naCin se odrediti i duzi tl zadacima h). c) i d).
_.0 Uputa' Dat· .. f" .
. . e plOporclJe se mogu trans ormlsatl.
a) (S-x):x=7:5 ¢;> 7x=5(S-x) ¢;> 7x=2S-Sx ¢;> 12x=25 ¢;> x:5=5:12.
DaJje se konstrukcija moz.e izvesti kao u zadatku 2.11.a) .
b) (10-x):x=20:10 ¢;> 100-10x=20x ¢;> 30x=IOO ¢;> 3x=10 ¢;> x:2=5:3
" _ c) (2+x):x=8:2 ¢;> 4+2x=8x ¢;> 6x=4 ¢;> 3x=2 ¢;> x:2=1:3.
L.6Y,Ladatak se maze ina slijedeci nacin: Data proporcija se maze napisati
U obltku x:a:::::a:(a+b). Po.smatraju se rna koje poluprave OX i OY.
Na pOlL . OX _.
tpravOJ odredi se tacka A, tako daje OA::;;;a i
tacka B tako da bud -OB b N d' '.
e ::::a+. 'a rugoJ popupravoJ OY,
odredi se tac'ka C t k j . OC " ,
( , a 0 caJe =a. fackom A povlIce
so paralela AD sa pravom Be. Dalje je,
OD· _-.-
T " OC - OA . OB, odnosno, OD:a=a:(a+b).
duzje x=OD.
Na analogan nacin mol.erno odrediti i dul.i II zadacima b) I c).
2.66.3) x:a=b:c ¢;> x = ab = b) x = .J.i.'..
c 10 5
SI.2.36.
8
c) x =
5
(ac + = (bd +
y
¢;'>a2bd+b22_2bd'd2 1111 .
C -a +a ¢;> b-c'=a'd- ¢;> bc=ad ¢;>a:b=e:d.
dvUu .. datih duzi (cije su duzine a i b ) je dul. (cija je
na G) za kOJu vI"IJed, proporclJa a: G = G : b.
a) G'=ab=9 => G=3 b) G=4 c) G=6 d) G= 2J2.
132
2.69. Na polupravoj Ax (koja ne saddi duz AB) treba odabrati tacke A" A
2
, A3
tako da vrijedi: AA, = A,A2 = A,A
3
, (Tacku A, odaberemo proizvoljno!).
Tacke A3 i B odreduju jednu pravu. PraJelno sa ovom pravoni, kroz tacke AJ
A2 povucimo prave. Ove prave sijeku duz AB redorn, u tackama C i 0 i vrijedi:
--- --------
AC: CD: DB = AA, : A,A, : A
2
A
3
.
Kako su, po konstrukcUi, duzi AAj, AlA} i AlA3 jednake, to su jednake i dul.i
AC, CD i DB, paje data dui AB tackarna C i D podUeljena na:trijednake duzi.
SI.2.37.
2
A C D B
2.70. Zadatak rjesavarno analogno prethodnom zadatku.
2.71. Vidi zadatak 2.69.
2.72.a) Iz kraja A date duzi povllcemo 111a koju polupravlI (koja ne sadrzi tacku B),
ina njoj odredimo 9, (1+4+3=9), tacaka: A], A
1
• A .. " A.h As, A
6
, A7, A:.; j A
9
, tako
daje
Tackama A2 i A6 povucel.11oparaleie,sa pravom A,)B. NeJ>.a ove para!ele,
redol11, sijeku dui AB 1I tackama C j D. Tada vrijedi: '
-- ._-
AC 2 CD A
2
A, 4
--, - - => AC: CD: DB= 2 5.
CD A
2
A" 4' DB- A6Aq -"}
SI.2.38.
A,
A C D B
b) c) d) Ove zadatke ljesavamo analogno pod a).
2.73.a) Pokazacemo, graficki, dva nacina rjesavanja ovog zadatka. U prvo1l1
slucaju se na polupravoj Ax odrede tacke C i D tako da vrijedi d(AC) = 4,
a zatim povuce paralela CM sa pravom BD. Tacka M na duzi AB dijeli
datu duz 11 odnosu 4:3 iznutra. Dokazil'CSL2.39.).' .
133
U drugom slucaju fla paralelnim polupravim suprotnog smijera, od kojihjedna ima
pocetak u tacki A, a druga u tacki B odredimo tacke C i D tako da vrijedi
Prava CD sijece dat uz AB u tacki M kojaje trazena tacka. Dokaii!
SL2.39. D C
3 Drugi nacin _
Prvi nacin C
2.76. Neka je MBC posmatrani trougao ciji su vrhovi A i B nepristupacni
(SL2A.2.). Povucirno pravu p kojaje paralelna sa pravom AB. Neka prava p sijece
prave AC i BC, redom u tackarna DiE. Neka je S srediste duzi DE. Prava CS
sijece pravu AB u sredistu stranice AB. Dokazi!
c 51.242.
4 ,


Zadatke b) c) dJ rjesavamo na analogan nacin kao zadatak pod a).
2.74.a) Nekaje AB data duz. Povucimo paralelne poluprave u istom smijeru Ax i
By. Na polupravoj Ax odredimo tacku C tako da je a na polupravoj By
pronadimo tacku D za koju vrijedi d(BD)=3. Presjek prave CD i prave AB je
trazena tacka N.
Zaista, prema Talesovoj teoremi i koristenim oznakarna na sliei 2.40., vrijedi:
AN AC 4

BN BD 3
Zadatke b) c) i d) rjesavamo analogno zadatku pod a).
2.75. Nckaje vrh A datog trougla nepristupacan. Povucimo pravu a paraleino sa
pravolll AB i presjecne tacke ave prave sa pravim Be i AC oznacimo, redam, sa
B' i A'. Nekaje C' srediste duii B'C'. Tada prava ce' sadrzi tezisnicullABC
(SL2AL).
S ! ,c .4 I
b \ P R 9
----. ---\\-
a
A'
.-.. __ ..
c
C'
B'
Poyucimo pravu b koja}e paralelna sa pravom AC. Presjecne tacke ove prave sa
pravama AB i BC oznacimo, redom sa P i Q. Nekaje R srediste duzi PQ. Prava BR
'sadrlOi tezisnicu BB' datog frABC. Tel:is!c trougia'nalazi se na presjeku pravih CC'
iBR. .- - -
134
2.77.a) Ako datu dut tackama C
je x=AD.
D podijelimo na jednake dijelove, tada
S L2.43_
A
A

Analogno ljesavamo zadatke pod b), c) j d).
a
2.78.a) Uputa: x = ¢;>
b
w x:1 =a:b.
b) x ¢:) bx::::;: a
2
¢:) x:a::; a:b
SI.12.44.
a
b
t--------- .. _._----"--
c) Uputa: x=ab ¢;> x:a=b:l.
2.79.a) ¢;> b) X = [,2 ¢;> c)x = a:b ¢;> x:l=a:b
2,80.a) X = ':'!:.. ¢;> x:a=c:b b) x ab ¢;> c) x be ¢;>
[, c a
2.81, Uputa: Datu dui AB treba podijeliti na 7 jednakih dijelova. ltd ...
2.82. Nekaje Ax ma koja poluprava i neka vrijedi:
SL2.45.
135
S1.2.45.
7
MA411 BA,
As
NA611 BA, A,
AM=2MN A,
MN=2NB
A
A
M N B
2.83. Na:po]upravu Op nanijeti date duzi a, b i c, a na polupravu Oq datu duz d.
Vidi SI.2.46. .
q
SL2A6
\
,
.\ \
p \ C \ b \
---'b-, ---____ ..<," __ -<>-_-"--__ """0
d
o
2.84. Troug!ovi AOAB i ,6.0CD su slleni. Zalo su odgovarajuce stranice ovih
troug!ova proporcionu!nc,
a) AC: CO = BD : DO
=>
- CO·BD .. _- 10·7
AC=--=5.
DO . 14
b) OC=4
c) AC=7.0B=28
2.85. Na kraku Ox odrediti tacku P tako da je OP =111, a 11a kraku Oy tacku Q taka
da bUde OQ =n. Prava koja sadri! datu tacku M i koja je paralclna sa pravom PQ
sijece krakove datog ugla u traienim tackallla A i 13 (Aje na kraku Ox).
136
2.4. Osobine simetrala unutrasnjeg i uporednog vanjskog ugla trougla
2.86. Neka je eM simetrala ugla kad vrha C. Neka prava koja tacku A sijece
pravu AC u tacki D. Kako je BC: CD = BM : MA i L\ACD jednakokraki,
AC=CD, (uglovi CAD i ACD su jednaki kao naizmjenicni na .t;:ansverzali dviju
paralelnih pravih), to je: a:b=m:n. [j"
C
S1.2.47.
m n A
Posmatmjuci neku drugu, od preostale dvije simetrale trollgia, na analogan nacin
dobivamo da Sli dvije stranice'trougla proporcionaine odgovarajutim odsjeccima
na trecoj stranici odredenim simetralom ullutrasnjeg ugla.
Napomena: Vrijedi i obrnuta tvrdnja:Ako je M tacka na stranic; AB, L\ABC i aka je
Be: CD = BM : MA, tadaje prava eM simetrala unutrasnjeg ugla trougla sa
vrhom C. Dokaz ove-tvrdnje prepustamo vama.
2.87. Nekaje M tacka presjeka sil11etrale vanjskog ugla kod vrha C i prave AB .
Nekaje D tacka presjeka prave koja sadrii 1acku A i paraieln<l je simetralom
eM, sa pravom Be. Prema teoremi 0 odnosu odsjecaka na pravima pramena
presjeccnil11 paralelnilll 1ransverza!ama, vrijcdi: BC: CD:= BM : MA.
Nije tesko zakljuciti daje 6ACD jednakokraki, SI.2.48. C ................. .
i se navedena. -- -- '.' 'iJ.::.' .... .
proporclJa SVOdl na
ah= BM:AM B AM'"
Vrijedi i tvrdnja obrnutadokazanoj. Formulislte tu tvrdnju i pokusajte provesti njen
dokaz.
2.88.Ncka su min odsjecci na stranici c. Prem3 zadatku 2.86. a:b=m:n ,
odakle se dobije:
{[ m 13 m
-=-- ::;:::;:} -=-- '"'"
b C-m 15 4--111.
. 13 15
:::::? 28m=S2 => 1J1=-,n=-.
7 7
Od
. , . .. b 60 195 . .
sJeccI na stran!Cl su: - - . a na stramCt a su
17 17
65
2.89.a)
9
75
c)
1 I
181 13 15
l-.
29 2 2
70. 195
9' 29
90 24 . 36 40.
11' 5 I '9 I
SO
9'
b) 3
2
5
52 .195
- .-
19 19
20 IS
i
4
7 7 3
a 111- a
2.90.a) =>
1J.-- -n b
x 13 x .
'"'" '"'"
14· 15+x
Odsjecci koj i odgovaraju stranici a Sli m '=182, n '= 195, a'stranici b su
137
" 91 " 119
In =-,n :::::--
2 2
b)
a m a b+n
-.=;:- ::::;:} -::::;:--
=> n=15,m=20,
4 5+n
c n C n 3 n
Odsjecci koji odgovaraju stranici a su n'=6, a stranici c su
m"=12; n"=15.
c) koji odgovaraju stranici a su; 40 iSO, za stranicu b su 24 i 36
za stranicu c su 75 i 90.
2.91. Odsjecci koje simetrale unutrasnjih uglova grade na stranicama su :
560 . 588 35 . 49 60. 80
-- I --; - I -' - I -.
41 41 4 4' 7 7
koje 5imetrale vanjskih uglova grade na stranicama datog trougla su:
60 i 80; 560 i 588 ; 52,5 i 73,S.
2.92. Nekaje AD simetrala ugla ABC jednakokrakog trougla sa osnovicom BC=a.
Tada vrijedi: a:b=m:n => 6:b=3:4 => b=8.
2.93. Koristeci !eoremu 0 simetrali unutrasnjeg ugJa trougla dobivamo
b:c =MC: BM, odnosno, b:c=(a-BM): BM => b· EM =ac-c· BM
-- ac -- ab
=> (b+c)·BM=ac => BM=--.MC=--.
b+c b+c
2.94. Prema teorerni 0 vanjskog ugla trougJa i datim oznakama vrijedi:
AS AN c AN (_. ) - - be - ab
====>-==-=>cAN-h =aAN =>AN=-- NC=-···.
Be NC' a c··-a'
2.95. Za krak b", AC = AB datog trougla vrijedi: b=m+n.
Prema teoremi 0 simetraJi unutrasnjeg ugla trougla
i datim na slid 2.49., vrijedi: a:b:::m:n ::::>
m(m + 11)
a:(m+n)=tn:n => a = ----. SI.2.49.
11
2.5, HOMOTETIJA GEOMETRIJSKIH FIGURA
2.96.a)
B './ ........./ .../ .... / ......
b)
SI.2.50.
B/
B
A.,....--pB
C

B' A'
138
C'
2.97.a)
B
A B
SI.2.52.
D: ....·····
2.98.a)
' ......,.
B' A' SI.2.55.
A'
2.99. Uputa: Za koeficijent homotetije lizeti ma koji pozitivan broj.
2.100. Uputa: Za koeficijent homotetije uzeti ma koji negativan broj.
2, 101.a) Konstruisati ortocentar H datog trougla (Ortocentar je presjek pravih na
kojima su visine trougla), uzeti ga za centar hOl1lotetije i birajuci koeficijent
homotetije k, uzeti obavezno k>O, odrediti hOl11oteticnu sliku datog trougla.
b) Za cental' homotetije uzeti S (presjek simetrala stranica trougla) i
postupiti kao U ovom zadatku pod a).
c) Ovdje je centar homotetije tacka presjeka simetraJa unutrasnjih uglova
trougla. Uzimajuci OYU tacku za celltar homotetije, postupiti kao u zadatku pod a).
2.102. U svakom zadatku su uzete proizvoijlle tacke A i B na datoj pravoj
SI.2.56.
o""":,, ... ··· .... ····-A._·· ..·· .. ···· ......... \ .. .0/········0.
o A B
Uocayamo da se uyijek homotctijom prava preslikava u paralelnu pravu.
t39
2.103. U svakom slucaju se prava preslikava u sarnu sebe.
2. 1 04.a) i b) Homoteticna sllka datog uglaje isti taj ugao.
c) i d) Homoteticna slika datog ugJa je ugao unakrstan datom uglu.
2.10S.a)
y
2.106 ..
SI.2.58.
.x_' _______ "" b)
"" 0'
k' N
S'o
A P B
x'
Prema tcoreilli 0 srcdnjoj duzi (raugla, vrijedl ABIIMN . BcllNP, Ad IMP I
AB=2MN, BC=2NP, AC=2MP. To znaci da su odgovarajuce stranice trouglova
MBC i n.MNP paralelne i. njihov odnos je stalan. To je bro] 2.Centar
hOl11otetije je ieziste T n.ABC, a koeficijent je k=-2.
2.108. Svake dvije kruzllice su hOllloteticne. Aka su radijusi kruznica razliciti,
kruznice su homoteticne direktno i inverzno, Pokazimo da su dvije kruznice
razlicitih radijusa direktno hOl11otcticne, Neka su na slijedecoj slici date kruznice
k(O, R) i k(O', R'J.
M
s
S1.2.60.
Nekaje OM=R!TIa koji radijlls kruznice k, a O'M'=R' radijlls kruznice k' kojije
paralelan radijllsom OM u istom smijeru. Prema Talesovoj teoremi vrijedi:
SO SM OM R
SO' SM' O'M', R' =>
140
Iz gornjih jednakosti se vidi da su 0 i 0' homoteticne tacke, sto zilaci da su
srediSta posmatranih kruznica homoteticne tacke za koeficijent homotetije k=RlR' i
centar S. Isto tako, ma koja tacka M kruzniee k homoteticnaje za istu homotetiju
sa tackom kruznice k'. Dakle, dvije kruznice razlicitih radijusa su homoteticll0.
Centar homotetije dviju kruznicaje presjek prave'koja prolazi krajevima paralelnih
radijusa istog smijera j prave'koja saddi sredista krumica (osa dviju kruznica).
Ako kruznlee imaju zajednicke vanjske tangente, tadaje eentar homotetijeovih
kruznica presjecna tacka tih tangentL
2.109. Up uta: Tacka presjeka pravih koje su odredene
oVlh trouglovaje centar homotetije datih trouglova. Dokazati!
2.110. Nekaje MN precnik kruznice k(O, R). Neka je 0 srediste straniee A'B' ma
kojeg kvadrata A'8'C'D'. Poluprava OC' sijece posmatranu kruznicu u
D C tacki C kojaje vril traz.enog kvadrata.
Analogno se dobiva vrh D.:Vrhovi Ai B
su normalne projekcije vrhova C i D na
precnlk MN.
Kako je CB para1elno sa C'B', to je,
M prema Ta!esovoj teoremi,
OC:OC'=BC:B'C',
SI.2.61. OD:OD'=AD:A'D'
--- ._.-
oc: OC' = OD : OD' ,
odakle neposredno zukljucujemo, jer je
B'C'=C'D'=A'D'=A'B' daje: AB=BC=CD=AD.
2.111. Analiza: Nekaje MBC dati troll gao i k(O, r) data Nekaje 0
0
srediste opisane krllznice oko datog trollg!a. Ako odredimo centar homotetUe S i
koeficijent k date kruznice i kruznice kojaje opisana dato111 trougiu, tadaje trazeni
trougla ... il.O ... l ..not ....e •.t ...I .•. i ...l ....l .•.'... ......... .. ..... ...•.. . C 2. J 12.Anallza: Neka je ""ABC dati traugao. SI.2,62. C'
Na poJupravoj AS odredimo tacku B' . ,
da bude AB' =m. Homotetija sa A, , ..,'.:: .. . B
centrom u'A i koeficijentom k = OB': OB preslikava dati Li.A.BC u trazeni
""A'B'C'.
2,113. Analiza: Ako je MBe dati troug'ao,hollloteticnim preslikavanjem ovog
trollgla, lIzimajuci rna koju tacku 0 za ccntar homotetije i koeficijent k=3 (moze i
k=-3), dobijamo trazeni trougao. Dokazati!
141
SI.2.63.
Analiza: Neka je duz Be jednaka datoj duzi a.
Konstruisimo skup tacaka iz kojih se ova duz
vidi pod datim uglom. Dobijenu kruznicu k
preslikajmo homotetijom B(C, ) u kruznicu
2
k'. Kruznica k(B, tb) sijece kruZnicu k' u
tacki B' kojaje srediste stranice AC
trazenog trougla. -Vrh A trougla dobivamo
kao presjek poluprave CB i krulOnice k.
2.11S .. Analiza: Nekaje kruinica k(S, R) trazena kruznica koja dodiruje krake
datog ugla xOy i sadrii datu tacku A. Centar S ove kruznice pripada simetrali s
datog ugla. Neka je p prava odredena datom tackom A i vrhom 0 datog ugJa.
o
S'
r-__
SI.2.64.
k'
y
k
A
S
x
Posmatrajmo tacke S' i M u kojima paralela sa pravol11 SA sijece prave 5 i p.
Prema Talesovoj teoremi vrijedi:
_.- --

OA SA '
pa su duzi S',M i SA homoteticne- za homotetiju B(O, k). Zato su hOllloteticnc i
kruznice k(S" R) j k'(S', S'M). Kako prva kruznica dodiruje krakove ugla, to ce i
druga da ih dodiruje. Sada se uocava postupak konstrukcije trazene kruznice.
Konstruise se, rna koja kruznica koja dodirllje krakove ugla, recimo k'(S', r!),
odrede se tacke presjeka ove kruznice sa pravom p,reclmo MiN, i na presjeku
paralele sa (iIi S'N) krot- datu tacku A i simetrale s da-tog ugla nalazi se
srediste S traZene kruznice. Dalji postllpakje ocigledan.
142
2.6. Slicnost geometrijskih figura
2.116. Nlsu slicni, jer prvi trougao nema ni jedan ugao od 60°, a slicni trouglovi
imaju sve odgovarajuce uglove jednake.
2.117. Tra2:eni uglovi su: 75° , 65° i 40°.
2.IIS. Neka trouglovi !lABC i !lA'B'C' imaju paralelne odgovarajuce stranice
(SI.2.65.) Tada su uglovi BAC i B'A'C' ugloyi sa paralelnim kracima istog (iIi
suprotnog) srnijera i kao takvi su uvijek
SI.2.65. S1.2.66. S'
c

A'
A S
A S
A
2.119. Kako su uglovi sa normalnim kracimajednaki (ako su oba ostra ili tupa), to
se zakljucivanjem kao u prethodnom zadatku dokazuje da Sll dati trouglovi slicni
(SI.2.66.).
2. J 20. Na slranici AC datog trougla uzmimo
llla koju tacku 0 i povucimo,paralelu DE sa
CA .
SI.2.67.
E stranicom AB. Homotetija H(C,=) preslikava D
CD . I'----c----"'"
!lABC u !lCDE (Zasto?), pa su ovi trouglovi.
homoteticni. Kako Sll homoteticne figure
uvijek i slicne, ovimje tvrdnja iskazana A B
u zadatku i dokazana (S1.2.67.) .
2.121. Ako je x duzina dalekovodnog stuba, koristeci osobine slicnih trouglova
dobije se:
x:8 2:0,4 0,4x=16 x=40m. 2.122. m
2.123. Odnos rastojanja dviju tacaka 11a geografskoj karti i rastojanja odgovarajucih
mjesta u prirodijednakje razmjeri karte. Ako su A' i B' tacke na katil koje
odgovaraju mjestima A j B tada vrijedi:
A'B' = A'B'= AB =lll.0.o0n.'.= 100crn =20c01.
AB 50000 50000 50000 5
2.124. 3750 m
2.125. Srednja duz trougla paraJelnaje sa odgovarajucoll1 stranicom,paje ugao
CDE jednakTIglu CAB (ugloyi sa paralelnim kracima istog smijera). Kako
trouglovi LlABC i- 6.CDE imaju ijedan zajednicki ugao, to su"oni slicni.
143
2.126. Nekaje slican sa LlA·B'C'. Nekaje CD tezisnica LlABC. a C'D'
odgovarajuca tezisnica Tada vrijedi:
- - --
AC = AB = AD . CAD= C'A'D' ______ 1-< -< ,
A'C' A'B' A'D'
pa su trouglovi LlACD i LlA'C'D' slicni. Kako su odgovarajuce stranice slienih
I
. I .. d' CD AC ( BC AB \
troug ova proporClOna ne, to vnJe 1: = == == ==) I
C'D' A'C' B'C' A'B'
cime je tvrdnJa, iskazana U ovom zadatku, dokazana.
2.127. Nekaje LlABC ma koji trougao (SI.2.68.). Nekaje BD jedna teiisnica i T
tezi5te oyog trougla. }z tacaka D i T poyucimo Ilormale DE i TF na stranicu AB.
Kako je'D srediste stranice AC, to je DE jednako polovini visine tfOugla iz vrha C.
S druge strane, trouglovi BTF i BDE su slieni, pa za njihove stranice vrijedi
.-- --
propolT1Ja: TF: BT ::::;: DE: BD. Ako-iskoristimo osobinu tezista trougla
D
A E
C mozemo zakljuciti da vrijedi:
SI.2.68.
F B
BD = 3 . BT
2 '
pa, dalje, mozemo pisati :
I
- - BT·-·h
TF BTDE 2
BD
3 BT
2
h

.,
2.128. Neka:-iu .6.ABC ! f::..A "B"C' dva sl.icna trougla (SI.2.69.), Neka su AD i BE
dvije tezisnice ,0.ABC I A "D' i 8'E' odgovarajuce tezisnice trougla .6.A'B'C'.
Vrijedi: LlABD - i LlABE - LlA'8'E' (Objasni zaSto')). poje:
c

B'
0'
A B
c· E'
A'
AD AB BE AB
==== i = =-= ::::::>
AD BE AD A'D'
::::::> =-=-=.
AD' AB' BE' AB' A'D' BE' BE BE'
Na analogan nacin se dokazlije proporcl0nalnost preostalih tezisnih duz.i.
2.129. Neka su duzine stranicajednog trougla a, b i c. Tadaje obim ovog trougla
O=a+b+c. Neka Sli odgovarajuce stranice drugog, prvom trouglu slicnog trougla,
a', b' j c'. Obim ovog trougla je O".:=a'+b"+c'. Kako su stranice slicnih troug1ova
proporcionalne, to vrijedi:
144
abc
-=-=.-= k
a' b' c'
a=ka', b=kb' ,c=kc'.
G = a+b+c = ka' +kb' +kc' = k(a' +b' +c') = kG'
o abc
=> -=-=-=-(=k).
0' a' b' c'
2.130. Kako Sli stranice slicnih trouglova proporcionaine odgovarajucim visinama,
tvrdnja izrecena u ovom zadatku neposredno slijedi jz prethodnog zadatka.
2.131. Neka su 1I dva sliena trollgla LlABC i LlA'B'C' upisane krllzniee k(S, r)
k'(S', r'). Neka su DiD' dodirne tacke ovih kruznica i stranica AB, odn05no
A'8' i neka su E i E' presjecne tacke simetrala AS, odnosno A'S} sa
odgovarajucom stranicolTI. Neka,slI F i,F' podnozja normala iz E i na
stranieu AB, odnosno A'B' (SI.2.70.).
c
C' SI.2.70.

A' 0' F' f?'
B
Trouglovi .6.ADS i M'D'S', 6AEF i 6A'E'F' j 6A'H'E' Sll slicni,
jer imaju po dvajednaka ugla. (Ugao SAD jednakje polovini llgJa CAD, a ugao'
S'" A'D' je polovina ugla C'A'D', pa su uglovi SAD i S' A' D' jeqnaki). Otudaje:
SD AS AS AE AE AB SD AB . rca b
===,===::::-,===::::::> ===,odnosna.-:-=-·=-=--,
S'D' A'S' A'S' AE' A'E' A'B' S'D' A'B' r' c' a' b'
1.132. Zudatak se tJeSava analogno prethodnom,
1.133. Prcma teorcmi 0 srcdnjoj duzi trougla i datim lIvjetima vrijedi: AB=2A "B' ,
BC=2B 'c' , AC=2A'C', odak!e zakljucujcl110 da su sve tri stranic;e prvom trougla
proporcionalne sa stranicama drugog, sto znaci da'su trouglovi
slicni. Koeficijent slicnosti je (odnosno k=2).
2
2. I 34. Aka jednakokraki trouglovi jednake uglove pri vrhu: tada su im i
uglovi 11a osnovicama jednaki (Zasta?). To znaci da posmatrani trouglovi imaju po
dvajednaka ugla, pa SlI slicni.
2.135. Na SI.2.71. je predstavljen LlABc:: sa datim elementima. Prema teoremi 0
C simetrali unutrasnjeg ugla trougla i datiffi
uvjetima, vrijedi: '
MA:MB =AE:BE
------
MA:MC=AD:DC
Iz gornjih proporcija i datog uvjeta MB=MC,
- _ .. ---..
dobivamo AE: EB = AD : DC.
A E B Aka, sada, posmatramo homotetiju sa centrom
145
u A i koeficijentom.AD: AC, MBC 6e se preslikati u t-AD.E. Kako su
homoteticni troqglovi i 51icni, to je dokaz zavrsen.
2.136. Nekaje L'lABC dati trougao. Neka su AE i CD dvije visine ovog trougla.
C Pravougli trouglovi MDH i t-CHE imaju po dva
jednaka ugla, pa su slicni. 1z ave slicnosti zakljucujemo:
1.2.72.
AH:HD=CH:HE => AH·HE=CH·HD.
2.137. S1ranice trougla su obrnuto proporcionalne odgovarajucim visinama.
Kako je a:b= hb: h,=5:4 i b:c= h,: h
b
=8:5. to je a:b:c=!O:8:5. to postoji
trougao sa stranicama 10, 8 , 5 Ger su zadovoljene nejednakosti trougla). Medu
trouglovima koji su slicni ovom trouglujedan ima visinejednake datim duzima.
2.138. Pravougli trougao koji imajedan ostar ugao 35° ima dmgj ostar ugao 55°
(zbir ostrih ug16va pravouglog trougla je 90°). Kako je jedan ostar ugao drugog
pravouglog trougla 55°, to posmatrani trouglovi imaju po dvajednaka ugla, pajesu
slien}.
2.139. Uglovi 11Ft osnovici prvogjednakokrakog trougla su po 40°, pa posmatrana
dva jednakokraka trollgiajesll slicna.
2.140. A Neka je AD visina datog trougla. T rouglovi .1ABD j
.1BCN Sll slicni, pa vrijedi:
----
SI.2.73. AB: BD = BC: NC => AB ·NC= BD· BC
B D
C
C
=> 2BC·NC=BD:BC => BD=2NC.
--- --
AC= 2BC =4BD = 4· 2NC = 8NC
=> AN=7NC
2.141. Neposredno iz zadatka 2. J 36. zakljucujemo
da vrijede navedene jednakosli.
2.142. Trougao L1AeD slicanje odakle slijedi
proporciona]nost odgovarajucih stranica:
AC: CD = BC : CE, odnosno,
AC·CE=BC·CD.

2.143. Prema datim podacima zakljucujemo daje AB=BC,
pa su i visine AE i CD jednake (svaka po
146
8 jedinica). Pravougli trouglovi t-ADH it-ABE
imaju zajednicki ostar ugao, pa su sIienL Ako je j
-- --
HD = x, tada je AH =8-x vrijedi:
x: (8-x)=6: 10 => IOx=48-6x => I 6x=48 => x=3. A 4 D
SI.2.75.
10
6 B
2.144. Pravougli trouglovi t-ABD it-ACE imaju po jedan zajednieki ostar ugao,
pa su slieni. Otudaje AB: AD = AC: CE, odnosno, AB: AC = AD: AE.

Troug1ovi t-ABC i t-ADE imaju zajednieki
D . ugao (kod vrha A), a stranice koje zaklapaju taj
SI.2.76. ugaojednog, proporcionalne su sa stranicama
drugog trougla, pa su trouglovi slicni.
A - B
2.]45. Visine trougla obrnuto su proporcionalne odgovarajucim stranicarna
(Provjeri!).Iz proporcije (h+8):h=20:15 dobijemo h=24. Dmga visinaje 32.
2. I 46. Neka je D presjek simetra1e ugla ACB= 120
0
i prave AB (SI.2.77.) i
AD=m, DB =n. Tadaje m = AC = Vanjski u£ao t-ACD kod vrha C je
n BC JO 5
120°, paje CB simetrala vanjskog ugla. Otudaje:
- -
AB AC m+n 12 111. It 12
SI.2.77. C => -- => -+- =-- =>
DB CD n s n 11. s
J2 JO
60
s
6 12
-+1=-
5 s
S=-.
s 5 II
A m D n B
2.147.a:a' =h":h,, => h,,=14 2.148. x=8 2 149 0 O
· . a'= 72 .
. . : =a:a =>
2. I 50.0:0' = a:a' = b.b· = c:e'
a) a·=IO. b'=15, e'=20
2.151. 0'=19 em
b) a·=18. b'=22,5 , e'=25,5
2. J 52. a'=4. Uputa: Paralelu poyuCi sa stranicom a na rastojanju za trecinu
odgovarajuce visine od vrha.
7
2.153. Zajednicka stranica .Ie krak manjeg trougla i osnovica veceg. Krak veceg
trouglaje 25. 0=39,0'=59.
2.154.Povrsine slicnih trouglova odnose kao kvadrati odgovarajucih stranica
(visina, obima), pa vrijedi:
£. 0' O,=p·O,' =60.18'
P, 0, ,- P, 45 J 2 36, 0 = 12.,[1.
2.155. Kako je M srediste duzi'BD, to je L':.BDE jednakokraki i vrijedi jednakost
E uglova <BDE=<EBD. Ugao <ADB je vanjskl ugao pa
vrijedi: <ADB=<C+<CBD => <C=<ADB-<CBD=<ABE.
D Dakle. trouglovi L':.BCE it-ABE pored zajednickog
B SI.2.78.
ugla kod vrha E imaju jos po jedan jednak ugao,
<C=<ABE, pa su 51icl1i. lz eve-·
s1ienosti i iz BE=DE sJijedi
C
147
----- ----
BE: CE = AE : BE => DE : CE = AE: DE, cime je tvrdnja dokazana,
2.156. Nekaje D tacka u kojoj simetrala pravog ugla sijece hipotenuzu AS, a E
podnozje visine povllcene iz vrha pravog ugla na hipotenuzu (Sl.2.79.).
A
Pravougli trouglovi MBC i su slieni
_ b'
pa vrijedi: b: AE =c:b => AE =-
c
Slitni su i pravougli trouglovi MBC i
,
.... ----..----....;::..,B pajetacnoiovo:a:BE=c:a =>
a'
Koristeci-dobivene jednakosti, dalje, vrijedi:
BE
-"-
a
= =
AE
b' b'
c
Prema teoremi 0 simetrali unutrasnjeg ugla trougla vrijedi: a:b=m:n , pa se
. BE a 2 m 2
doblvenajednakost moze napisati na slijedeCi naCin: =
2.157,
S1.2,80,
30:d=d: 15
d = lS..fi
AE b 2 n 2
A
S1.2, L
Aka su a i C osnovice tada je a+c= 18 (SI.2.81.). TrougJovi LlABE i LlCDE su
slicni, pa vrijedi: a:c=7:5 => 5a=7c; a=10,5 ; c=7,5.
-- -- ----
2, 1 59,Trouglovi i "BAD su slicni,pa vrijedi:EO: AD = BE: BA Jz
slicnost; trouglova ; "ABC dobijemo: EO: BC = AE : BA,
C
A c D Sabiralljem navedenih jednakosti, dalje, je:
j/
<: EO: AD+EO: B,<== BE: BA+AE: BA
o EO : AD + EO : BC = 1 , jer je
- --
BE+AE=AB,
B a C
Dalje vrijedi:
SL2,82,
EO EO
=+==1
AD BC
1 1
=+="
1 1 1
=? =+=== => EO
AD BC EO
AD BC
148
Analogno, iz slicnosti trouglova i odnosno, i
"DBC,
2
1 _ _ 1
dobivamo OF= 1 l' EF=EO+OF= 1 1 + 1 1
=+= _+ __
Be AD BC AD BC AD
. 1 1
'BC+ AD
2,160, Ako je 0 srediste upisane kruznice, tadaje AS simetralaugla <A, a prava
DO je simetrala ugla <D, Kako su uglovi <A i <D suplementni, to je ugao <AOD
pravi, pa trouglovi i imaju jednaka po dva ugla (Koja?). Iz 51i6110Sti
ovih trouglova dobije se (S1.2.83.): '
D C
SI,2.83, AE: OE = OF: DF => AE: r = r: DF
=> AE,DF=r
2
AB CD, --,
odnosno, --' -- = r- => AC, CD = 4r-,
2 2
A E B
2.161.Ako je dijagonala AC pravouglog trapeza normalna na :krak BC, tada su
pravougli trouglovi .6.ABC ilACD slicni. Iz slicnosti ovih trouglova slijedi
tvrdnja iskazana u zadatku.
2,162, Nekaje ABCD dati trapez i MiN tacke LI C D SL2,84,
kojima kruznica nad precnikom AD sijeee stranicu
Be. Ugao AMD je pravi (periferijski ugao nad
precnikom), pa su uglovi BAM i CMD dva ostra
uglasa normalnim kracjma._ Otuda. pravougli
trouglovi "ABM i "CMD imaju po jedan jednak
ostar ugao, pa su slieni. M
Iz slicnosti o\'ih trouglova.slijedi:
-A-B : -BM- = MC : CD => AB, CD = BM MC, B
2."1 63. stranice paraielograma su jednake, pa je BC=AD. Trouglovi
---- ----
i su slieni, pa vrijedi: AE: AF = BC: FC => AE: AF = AD: FC
=> AF:FC=AE:AD=> AF:FC=1:4
-==--0 SL2,8S, FC = 4AF => AC = 5AF
A B D C
2,164, Posmatrajmo sliku 2,85, Pravougli 201; y'
trouglovi "ADE i "ABF su slieni (Zasto"), 1.,;J 8 1
Iz proporcionalnosti odgovarajucih stranicala(,;:" "-: .. '-0.-'''"'.,....,..._.,."-.,...,,,,.,_
ovih trouglova dobivamo: A ....-::..::. ',' E· ,',
h:2S=8: 10 => h=20, ""<"1>,,,:,, £,;.,/_,,:," :-S1.2,86,
149
2.165. Neka su tacke Ai B pristupacne. Izaberimo rna koju tacku C koja sa datim
tackama Ai B adrea-uje MBC. Proizvoljnom tackom D stranice AC, povucimo
C . paralelu DE sa AB. Izmjerirno rastojanja
DE=c, AC=b, CD=e. Nekaje trazeno
rastojanjeAB =x. Trouglovi ""ABCi
L).CDE su slicni, pa vrijedi:
x:b=c:e => x=bc:e.
2.166. Na suprotnoj obali rijeke uocimo tacku A (stijenu, drvo i 51.). Na obali l1a
kojoj se nalazimo uoclmo tacke B, C i D. Nekaje E tacka 11a obali kojom
A . bi prosla prava AC. Izmjerim-,,--
x SI.2.88.
D c

B C
rastojanja BD =b, BC =a i DE =c.
Nekaje sirina rijeke x. Iz slicnosti
trouglova ""ABC i ""ADE (SL2.88.)
dobijamo: x:c=(b+x):a =>. ax=c(b+x)
=> ax-cx=bc => (a-c)x=bc => x=bc:(a-c).
2.167. Analiza: ,Nekaje ilABC dati trougao i a data duz. Na pravoj Be odredimo
tacku D tako da bude Prava koja sadrii tacku D i paralelnaje sa pravom
C' C AC sijece pravll AB II tacki S'. Paralela kroz B'
a sa pravom Be sije,ce pravu AC II tacki -C'.
Traieni trougao .Ie L\AB'C'.
D
.. '
A SL89. B' B
2.168. Neka .Ie 'AD visina datog trougla (SL2.90.), Na polupravoj DA odredimo
ta6ku A' tako cia bude DA' :::::h
a
. Prava koja sadrzi tacku A' i koja je paraJelna sa
AC sijece pravu Be u vrhu C' tI"azenog trollgla. Analogno dobivamo i vrh B'.
, C'
SL2.90.
h,
B' B D C C' A B B'
2.169. Analiza: Neka je D srediste sti'anice BC datog trougla (S1.2.91.)
Nekaje tacka D' na polupravoj AD takva daje AD' =t,. Paralela kroz tacku D' sa
praVOill Be sije6e 'poluprave AB i. AC, red om u tackal'!la B' i <;:'. Trazeni trougao
je-MB'C'
150
2.170.
SL2.92.
Analiza: Ako je MBC dati trougao, tada se na
popupravoj AB odredi tacka B' tako da je
BB'=AB. Paralela kroz B' sa pravom BC
sijece pravu AC u vrhu C' traienog
trougla. Trazeni trougao je ""AB'C'.
2.171. i 2.172. Analogno zadatku 2.170.
2.173.a) Analiza: Neka je ""ABC trougao koji zadovoljava date uvjete (SL2.93.) .
Na polupravoj AC odredimo tackll C' tako da je AC'=5, a na polupravoj AB
tackll B' tako da bude AB'=3. Neka je D tacka na polupravoj S'C' takva da je
B 'D =a, gdje je a data dui.
D
SL2.93.
C'
5
A 3 B'
B
Prava koja sadrzi tacku D i kojaje
paralela sa pravom AB, sijece pravu Be
u tacki C.
Konstrukcija: Neposredno iz navedcne
analize vidi se p0Stupak konstrukcije
L'lABC.
Dokaz: Dokazimo da dobijeni posjeduje zadane clemente i isplInjava date
uvjete. Prema konstrukciji, ugao kod vrha A jednak, je datom uglu. Kako su
stranlce BC i B'C' paralelne, to su trouglovi LlABC I LlAB'C' slicni. Iz ove
'----
slicno5ti slijedi: AC : AB = AC': AB' = 5 : 3.
Kako je BB'DC paralelogram i B'D =a, to je i Be =a. Dakle dobiveni L'lABC je
trazeni trougao, jer posjeduje zadane elemente i zadovoljava date uvjete.
Diskusija: Ukoliko je data duz a veta od dvije jedinicne duzi, to zadatak ima
jedinstveno rjese11je.
b) Zadatak se Ijesava anaiogno zadatku pod a). Trougao .6.AB'C' konstruise se na
isti nacin, a sa D' se moze odrediti podnozje visine iz vrha A. Na polupravoj AD'
odredi se tacka D tako daje AD :::::h
a
=2,5 em . Dalji postllpakje ocigledan.
2.174. Ovaj zadatak se ljesava analogno kao prethodni.
2.175,a) Uputa: Proporcija b:c=3:5 moze se napisati u ekviva]entnom obhku
(b+e):b=(3+5):3, OdIlOSI10; 7:b=8:3. Sada se moze konstruisati duz b. ftd.
b) b:c=5:7 ¢) (c-b):b=(7-5):5 => l:b=2:5, itd.
2.176. Analiza: Neka je L'lABC tra2eni pravougli trougao. Ako na polupravoj BC
odredimo tackll C' tako da bude Be' =3, a na polupravoj SA tacku A' tako da
bude BA'=5, pravougli se moze konstruisati.
Konstrukcijom ovog trougla dobije se vrh B trazenog trougla. Ako na polupravoj
C' A' odredimo tacku D tako da je C'D ·gdje je b data dut, vrIi' A trazenog
trougla nalazi se na presjeku prave koja sadrzi tacku D i paralelna je sa Be', sa
lSI
polupravol11 BA'. Tacka C oalazi se je na prcsjeku pravc koja sadrzi tacku A i koja
paralelna sa pravom C' A', sa polupravom Be.
B C
SI.2.94. D
2.177. Analiza: lednakokraki troll gao sa osoovicom 4 I krakom 3 maze se
koostruis·ati. Ako oa visinu ovog trougla koja odgovara osoovici, od vrha,
nanesemo datu dul. ha=3, dobi6cmo visine datog trougla. Dalji tok anatize
je ocigledao.
2.178. Analiza: Trougao sa stranicama 3,5 i 6 se maze konstruisati. Ako na vlsinu
koja odgovara stranici 3, od vrha nanesemo datu duz 1"1,,=5, dobija se dllZ koja je
visina traienog trougJa. Preosta!a dva vrha oalaze se oa presjckll prave koja prolazi
kroz podnozje duzi h,)=3 i kojaje paralelna sa stranicol11 cija je duzina 3 i sa
kracillla ugla.
2.179. Analiza: Ncka je ABC traicni jednakostranicni trougao i BE njegova jedna
visina. Ako je AD = (f + II , tada .Ie trougao BOB jednakokraki sa osnovicom DE.
Trougao ABE moze se konstruisati (ligao kod vrha A .Ie 600, ugao kod vrha D .Ie
] 5°, AO=a-+-h). Vrh B nalazi se na prcsjeku simetrale s duzi DE i duzi AD. Vrh C
nalazi se na presjeku kruzllice keG, BA) j poluprave AE.
2.180
c
CD =h

"'A---cA;C,-- DB·
SI.2.96.
2 181
A= _____
2.182.Neka je flABC traieni troLigao. Neko je AD vis ina koja odgovara hipotenuzi.
A
152
Nekaje ta6ka E na po!upravoj AD takva daje AE = 111, gdje .Ie m data duz.
.,.'" E Ako na polupravoj AE uzrnemo rna
S1.2.98
B' B
kOjll tacku E' i kroz nju povucemo
paralelu sa BE, na presjeku ove paralele
i prave AB nekaje tacka B'. Nekaje C'
tacka na AC takva da je Be' paralelno sa
Be. Iz sli6nosti trouglova
LlAB 'c' n10zemo zakljuciti 'da .Ie
AB' = B'C'+ AD' . Trougao L;AB'C' rnazerno konstruisati. To je rna koji pravougJi
trougao koji ima jedan 05tar ugao jednak datom, a zatim se mogu, redom, odrediti
tacke D',E',E,B iC.
2.183, Uputa: Konstruise se rna koji L;A'B'C' koji ima dva ugla jednaka datim
(recimo kod vrhova A' i B'). Zatim se konstruise novi koji je slican sa
L;A'B'C' i koji irna stranicu AB jednaku datoj duzi.
2.184. Analiza: Neka je L\AB'C' trougao sa stranicama AC'=b, B'C' =c i
uglom B' AC' koji je jednak datom uglu. Ovaj trougao se moze C
konstruisati. Ako na polupravoj AB' odredimo tacku B C'
tako da bude AB jednako datoj dUZI, i konstruisemo
pravu koja sadrii tacku B i paralelna je sa pravom c
B 'C', na pre:::.jeku ove prave sa pravom AC'
dobicemo tacku C. Trollgao ABC je trazeni trougao.
Izvesti konstrukciju i dokaz. SI.2.99.
2.185. Neka je L;AB'C' dati trougao (SI.2.1 00.). Nekaje r' radijus upisane kruznice
u dati trougao. Trazeni L\ABC maze se dobiti kao homoteticna slp\.a datog trougla
za H(A, rlr').
SI.2.I01.
SI.2.100. C'
A B' B A B
2.186. Zadatak se Ijesava analogno prethodnom (Vidi St. 2.101.).
2.187. Uputa: Ako je AB'C'D' dati pravougaonik j a dala duz koja je jeciIlaka
stranici AS trazenog pravougaonika, tada sc trazeni pravollgaonik nwie dobiti kao
hOllloteticna slika datog uzimaju6i za centa!' hOl11otetije vrh A datog
pravougaonika, a za koeficijent odnos date duzi 1 stranice datog
pravougaonika.
2.188. Neka je ABeD trazeni paralelogram (Sl. 2.102.). Paralelog:ram

C' AB'C'D' sa stranicama $ i.3 i uglom
izmedu njil1 od 60° moze\no
3 konstruiusati. Na dijagonali AC' ovog
d=C-____ SL2.102. paralelograma odredimo ta6ku C tako da
A B B' bude Tacke BiD dobivamo na
prcsjeku paraiela povucenih ta6kol11 C i krakova ugla B' AD'.
lzvesti konstrukciju i dokaz,·
153
2.7. Primjena slicnosti na pravougli trougao. Pitagorina teorema
2.189.a) Dva pravougla trougla su slicna ako imaju po jedan ostar ugao jednak.
b) Dva ptavougla trougla su sliena ako su katete jednog proporcionalne
odgovarajucim katetama drugog.
c) Dva Pfavougla trougla su sliena ako su hipotenuza i katetajednog
propcircionalne hipotenuzi i odgovarajucoj kateti drugog.
2.190.a) Dva jednakokraka trougla su sliena aka imaju po jedan jednak ugaa na
osnovici.
b) DvajJdnakokraka trougla su sliena ako imajujednake uglove prj vrhu.
C
S1.2.103.
Trouglovi L\ABC i L\BCD su slieni, pa
vrijedi: p : a;:;:: a : c => p=a
2
c.
a
I trouglovi L\ABC i L\ACD su slieni, paje
q : b = b : c => q=b'c.
Sada vidimo da je odnos projekcija p i q
p jednak odnosu kvadrata duzina kateta.

A D B
2.192. Pravougli trouglovi MeD 1 su slieni jer su im ostri uglovi <ACD
i <eBA, uglovi sa normalnim kracima, pa su jednaki. Iz slicnosti ovih trouglova,
prema SI. 2.103. zakljucujnlO:
q:h=h:p => h'=pq.
2.193. Prema zadatku 2.191. i oznakama sa SL 2.103., vrijedi:
, b"
a'+ '=pc+qc=(p+q)c=c·c=c.·
18 32 24
2.194. c=lO, p=-;:-, q=-;:-, 2.195. a' = 78, b' = 91, 11' = 42.
) ) 5
5
2.196. k = 4' Katete drugog trougla su 20 j 15.
2.] 97. Rijesiti trougao znaci odrediti njegove ncpoznate elemente (strallice, visine,
povrsinu, uglove, ... ). Ovdje cerno odredivati nepoznate stranice, V1Sil1U na
hipotenuzu, odsjecke koje visilla gradi na hipotenuzi i povrsinu pravouglog trougla.
a) b=3,p=16IS b) p=2S, c=p+q=169, b=256. a=65 c) c=25, 11=12, b=20, a=15
2.198.a) p=16, '1=4, a=8.J5 , b=4.J5, (q=16, p=4, b=8.J5, a=4.J5)
18 32 J?8 450
b) p=-,:q=-,a=6, b=8, 1'=24 c) a=16, b=30,p=-=-, P=24C
5 5 17 17'
2.199. Katetajegeometrijska sredina hipotenuze i svoje prijekcije na hipotenuzu:
a'=pc, b
2
=qc, paje: a':b' = p:q => a:b = ..[p:..{ti.
2;200. d
2
= a
2
+a' => d' = 'la' => d = a,fi.
154
h
a/2
S1.2.104.
2.203.a) h=5)3
10)3
2.204.a) h=-'-
3
a.
b) h=2)3
b) h=2)3
c) h=4)3
c) h=20
%
75 3, b"
2.205. a=750
o
b::;::} a=-h a-+ -
100 4
=>
9b
2
+b' = 100 => b' = 64 => b = 8, a = 6.
16
d) h=3
2.206. (C_8)2 +20' =c
2
=> c=29. a=21, O=a+b+c=70.
2.207. Neka je x kateta.Druga kateta je x-J 0, a hipotenuza je x+ 1 O.
Primjenom Pitagorine teoreme dobije se:
(x+lO)' =(x-l0)' +x' => x=40cl1I.
Katete su: 30 em i 40 em, a hipotenuza je 50 em.
2.208. Uputa: Koristiti slicnost pravouglih trouglova i Pitagorinu teorcmu.
78 56
11=-. 2.209. h=-
5 5
2.210. Neka je ABeD pravougaonik. Prema Pitagorinoj teorel1li vrijedi:
-, -2 --2 --1

AC' =AC" +C'C' = (AB+ BC)' +C'C' =AB' + 2AB· BC'+ BC" +C'C',
Ac' =A13' +2AB·BC'+Bc' +(13(:2 __ BC'2 )=A13' +2AB BC'+ Bc
2
BD' =BD,2 +D'D2 =\AB-AD)' +C'C' = (CD-BC)' +C'C' =
--, -- - -, --2 -- ---2 -2
= CD- -2CD·BC+BC' +C'C =CD -2CD·BC'+BC' +BC -BC'
"--2 - -2
=> BD = CD -2CD· BC'+ AD
Sabiranjel1l dviju gornjih jednakosti dobije se:
---2 -2 - ---2 -, -- -,
AC +BD =AB +2AB·BC'+BC +CD -2CD·BC'+AD-
- --, ---2
=AB +BC.+CD +AD .
2.211. Analogno prethodnol1l zadatku.
155
2.212. Nekaje AABC rna koji trougao. Neka je CC' tezisnica ovog trougla koja
odgoyara stranlel AB Na prayoj CC' odredlmo tacku D tako daje
b paralelogram. DijagonaJe ovog

Cetverougao ABCD je
A R paralelograma su AB (=c) I CD (=21,).
Prema prethodnom zadatku je zblr
SL2.IOS. D kvadrata dijagonala jednak zbiru kvadrata
stranica, odnosno:
-2 -2 -2 -2 -2 -2 7 7 'J 7
AB +CD =AC +BC +BD +AD
J
r
2a-'::-'
2
dolazimo relacija:
+2c
2
_a
2
+2(? _b
2
fa = 2 tli = -'----2----
2.2] 3. Pre rna prethodnom zadatku vrijedi:
, 2 -rfii,' +2c
2
-""-J
2
( • ./1.£1
2
+2c' -I,' '1' ,,2 +1,' +4c
2
til + fh - + -'-----
224
\ J
5.202+2h2-C::
4 4 4 4
2.214. 0 a+b+c = b+(a+c) b+2b = 3b.
2.2 J 5. d l :d1 = 3:4 => . til =.2. d]. Ako je a slranica rombu, tada vrijedi:
4
(
d,), (. d, \1' _ ..
- _ -(l =>
\ 2 \ 2 )
4
7 0
_ -'
=-.
- 5 10
2.216.
(
dl J2 (d,)2 , ( )' 2 , 2
'2 + ; =a-;::;:::} 2,1 +7- =([- =>5,76+49=a--=>£1=7.4;0=29,6
2.217. Radijlls upisane kruznice jednakje visinl' romba. Stranica romba je a= 10.
R d
··· 24
a IJUS Je r=-
5.
2.218. Pravougli trollglovi AADE i ABCF $U podudarni, pa je AE=FC. Kateta
DeBe pravollglog .6..ABC je geometrijska sredina
hlpotenuze AC I syoje projekcije FC na
L>C\l FC: BC,
A SL2.106. - B - Zadrugu katetu pravouglog LlABC, analogno,
156
-2 --.
vrijedi: AB = AC· AF.
-2 -2 --
Otuda je: AB : BC = AF: FC , odnosno, AF: FC =2:1,
zadatka AB:BC=.J2:1. Dakle, vrijedi: AF:FC=2:!
- --
AE=EF=FC.
jer jy, prema uvjetu
- -
AE=FC, pa je
2.219. Dijagonale datog trapeza dijele trapez na cetiri pravougla trougla.
Hipotenuza svakog od tih trouglova je jedna stranica trapcza. Koriste6i Pitagorinu
teoremu izraCllnavamo stranice. Rezultat: 0 = 30crn+ 21J2 CI11
2.220. Praya CEje paralelna sa AD, paje AE =c, BE=a-c. Trougao L\,BCE je
jednakokraki sa osnovicom BE. Visina CF dijeli duz BE dijelove.
Primjenom Pltagorine teoreme na pravotigli .6..BCF dobivamo visinu h ABCE (-i
, ,(a-e \'
trapezaABCD): h-=b-- '--1 =>
\ 2 )
Dee
S1.2.108.
SI.2.107.
b


A E F B A F E B
2.221. h=20 em,
2.222. Ako jc E tacka na osnovici AB takva dajc CE sa krako111 AD,
--- -- -
tadaje CE =AD=d, i (S1.2.108.). Akoje EF=x, tada
.Ie FE =(a-c)-x. Trouglovi LlEFC i su pravougli, pa se na oba moze
primijeniti Pitagorina teorema. Zato vrijedi:
122 =d
2
__ .y2, h
2
2/)2 -[(a-c)+ ..,':y
=> d' -x' =b' -[(a-c)+x)' => 289-X2 =625-144,24x-x'
=> 24x=192-=>
Dijagonalll AC trapeza mozemo izracunati primjenom Pitagorine na
L\,ACFi =>
BD
2
=(a+xf+h
2
=36
2
+1S
2
=1521 => BD=39cm-.
2.223. Kako su AD i BC normalne prave, to su trougloyi L\,ABE, !\,ACE, L\,DEC [
LlBDE pravougli i na svaki mozemo primijeniti Pitagorinu teoremu:
157
E S1.2.109.
A a
-2 -2 -2 -2 ---2 -2
AC +CE ,BD +DE ,
, -2 -2 2 -2 -2
a" DE + BE , c DE + CE .
B
Dalje vrijedi:
'-2 -2
AC +BD
-2 -2 -2 -2 ,
DE +CE +BE +DE=a"+c
2
2.224. Neka suCD i AE dvije vi sine MBC i nekaje lacka H ortocentar "'ABC.
Pravougli trouglovi "'ADH i "'CHE imaju po jedan jednak ostar ugao (unakrsni
uglovi), pa su slieni CSl. 2. Otuda je: _._ __
=> AH·HE·=CH·HD.
2.225. Trougloyi "'ACD i t.BCE su dva prayougla trougla koji su slieni (jer
imaju pojedanjednak, zajednieki, ostar ugao, SI. 2.111.). Otudaje
--_ .. - ----
AC: CD = BC: CE, odnosno, AC· CE = BC·CD.
C C C

SI:2.110.
B A B A E B
2.226. Pravougli trouglovi L\ABD i l'J.ACE iInaju jedan zajednicki ostar pa su
-- --
slicl1i (S1.· 2.112.). Jz ove slicnosti slijedi: AB: AD = AC: AE,
--- ---
AB : AC """ AD ; AE, 5to znafi da su stranice AB
stranicama AD i AE. To) dalje, znaei da Sli trouglovi .6.ABC
zajednicki ugao kad vrha A. slieni.
2.227. Vidi prethodni zadatak.
AC proporcionaine
i "'ADE, koji imaju
2.228. Koriste6i Pitagorinu tem-emu i teoreme: 1. Kateta pravouglog trougla je
geometrijska sredina hipotenuze i svoje projckcije na hipotenuzu i 2. Hipotenuzina
visinaje geometrijska sredina odsjecaka koje gradi na hipotenuzi, dobivamo:
2
C
cp . cq pq
= -,-.
h"
2 229 P d
· .. .. d' , , 4 " ")'
. . rema atllTI uVJetlma VrIJe 1: a-+b-:::: m-n-+(m--n- -::::
4
22 ',4 '!") 4 4 .,? 4 ? 2? 2 " .
:::: m n +m -2m-n-+n = m +2m-n-+n :::: (m"'-n t:::: C . Vldlmo da za stramce
trougla, koje ispunjavaju date uvjete, vrijedi Pitagorina teorema, pa je taj trougao
pravougli sa katetama a i b i hipotenuwm c.
2.230. Zadatke ovog tipa- rjeS:avamo primjenom jedlle od teorema:
1) Kateta je geometrijska sredina hipotenuze_ i svoje projekcijc na hipoteouzu,
158
2) Visina koja odgovara hipotenuzi je geometrijska sredina odsjecaka koje gradi
na hipotenuzi.
a) x ¢=}
a)

b)
b) x=,J2.7
c)
B
c)
c) x=.J5:l
d)
d)
A !--=D--6"--"I B
AB=6, SD='-
A r--::---::""-'f B A f-L'-----"'I
B 5 0 D 7
AB=5.BD=1 AB:o:7,AD=1
S1.2.113. KompJelan zadatak jc rijcscn na dV3 n3cina.
2.231.a) Konstrukcijom pravollglog trollgla cijaje hipotenuzajednaka datoj duzi a,
i kateta datoj duzi b, dobijamo trazenu dllZ x kao drugll katetll.
b) Trazenu duz x mozemo konstruisati kao visinll pravouglog trollgla cija je
hipotenuza c=a+b (Vidi prethodni zadatak!).
c) Prvo odredimo duz y2 = ab, odnosl1o, y = '.j;J;, pa trazenu duz x
dobijemo kao hipotenllzlI trougJa cije su katete y i b.
2.232.a) x = 0/3 :::::::? ._t:: a::::.fj : 1 . Dliz x mozemo odrediti kao cetvrtu
proporcionaiu duzi a, ·/3 i jedinicne duzL
b) Analogno zadatku pod a)
c) X= lab <=>xJ2 =.j;;j;, y =.j;;j; => xJ2 = v <=> x: y = I: J2.
2 . .
Dalji tok je analogan zadatku pod a).
2.233.a) Uputa: Konstruisemo duz y, tako da bude y2=ab , a zatim, pravougli
trougao cije su katete y i c. Hipotenuza ovog trouglaje trazena duz x.
b) i c) Analogno kao zadatak a).
2.234. Prvo konstruisemo dUl: y za koju vrijedi y2 =bc, a zatim, trazenu duz x
odredimo konstrukcijom pravouglog trougla cije su katete a i y. Trazena duz xje
hipotenuza dobivenog trougla.
2.235. x=a':b ¢;> bx = a
2
¢;> a:b=x:a . Duz X mozemo dobiti kao cetvrtu
proporcionalu duzi a, b i a.
2 ..236. Neka je stranica kvadrata x. Tada je poYrsina kvadrata x
2
Ako sa a
oznacimo stranicu datogjednakostranicnog trougJa, tadaje povrsina ovog trollgia
a'.J3 d k d" d' 2 a'.J3
-----. Prema datorn uVJ' etu za at a mora a vnJe J: x :::: --.
. 4 . . . 4
159
Ako konstruisemo dUl: b za koju vrijedi:
a'
b=-,odl1osno,b:a=a:41
4
c::;; J3, tada trazenu stranicu kvadrata x mozemo konstruisati izjednakosti:
Xl::;; be, odnosno, x = £.
duz
2.237. Ako je x stranica"trazenog jednakostranicnog trougla, a j b stranice datog
pravougaonika, tada iz uvjeta zadatka vrijedi:
.lf3 _ b 2_ 4ab
¢:;;:;> x - .f3
4a . d· d d· . .
y = r::' tada trazenu uz x 0 re Imo 1Z uVJeta
.,;3
Aka konstruisemo duz
2238. Neka su dj 1 d
2
dijagonale datog romba, a x strallica trazenog
jednakostranienog trollgla. Tada vrijedi:
x
2
..J3 d,d, 7/ d .2 _ 2d'''2
--4- = {::::> x "';5 = -( I 2 ¢::} X - .J3 .
2.239. Povrsina deltoida jednakaje polovini proizvoda njegovih dijagonala.
Zadatak tjesavamo analogno prcthodnom.
2.240. Ako je x stranica trougla i a stranica datog kvadrata, tucia vrijedi:
2f3 4
2
2
x -;;., ") a ') a
,odnosno, x-- r:::3 <=> x-= r:::;'u, itd.
4 \/5. \/5
2?41. Aka je x stranica kvadrata, a i b stranice Jatog pruvougaoniku, tada vrijedi
x-=:ab, pa x tllozemo dobiti kao visinu koja odgovara hipotenllzi c=a+b
pravouglog troug!a i koja na njoj gradi odsjeckejednake a i b.
2.242. Uputa: Koristiti teoremu a kateti ili 0 visini koja odgovara hipotenuz.i i
prcthodne zaJatke.
2.243. x
2
=17 W x:l=17:x, itd.
2.244. Analiza: Neka su .6.ABC i .6.A 'B'C' dva data sliena trougia. Na
polupravoj A'8' odredimo tacku A" tako daje A"A"=AB, a na polupravoj A "C'
odredimo tacku C" tako da bude A Trougao flA 'B"C" je sliean flNB'C'
(objasni i podudaran sa .6.ABC. Dokazati!
2.245. Neka je k data kruznica i .6.ABC dati troll gao. Odredimo krllznicu k' koja je
opisana datom trougiu. Neka je S presjek unutrasnj ih tangenti ovih kruznica. Tada
se homotetijom II odnosu na tacku S krllznica k' moze preslikati II datu krllznicu k.
[stom homotetijol11 ce se dati .6.ABC preslikati u .6.A'B'C' koji je upisan u datu
krllznicu k. Kako se homotetijol11 prava preslikava 1I paralelnll pravu, to Sll stranice
paralelne sa odgovarajucim stranicama .6.ABC.
160
k
2.246. Uputa: Kao u
prethodnom zadatku doci do
AA.'B'C',
trougao oko centra 0
date kruznice za ugao od 90°
u pozitivnom iii negativnom
smijeru.
SL2.114.
2.247. Nekaje BD vis ina MBCDu]; AD oznacimo sa x.Tadaje DC=b-x,
B B kada jeugao kod vrha A ostar,
SL2.11S.
A D
CD A
=(c
2b l
2/)(,_/;1 __ ("2 +0
2
2bc+b2 +("2 _oJ
2b 2b
(a+h-c)(a-h+c). (a+h+c)(h+c-a)
21J 21,
C
i DC =b+x ako je navedeni
ugao tup.
Primjenom Pitagorine teoreme
na tronglove flABD i flBCD
dobije se:
=>x
2b
2b 2b
(u +b+ c + b+c -?b Xa +b+c Xa +b +(:'- 2a)
4b
2
(2s - 2c)(2s - 2" )2s(2s- 2aJ 165(.\ -eXs -bXs -a) -")(5 - c)
4b' 4b' . b
2
Otudaje:
4s(s - b)(s - e) _ al(s _ h)(s _ c)
2s::::: a +h +c.
Pokusaj, na analogan nacin, doci do izraza za preostale dvije visine trougla:
22.
11" . .Js(s -aXs -b Xs - c) A .Js(s - a)(s -b)(s -e) ,2s = a +17 + c.
a
c
161
2.8. Potencij\1 tacke n odnosu na kruznicu. Karnoovi obrasci.
Zlatni duzi
2.248 Neka su M data tacka, MT data tangenta i MA
data sjeciea.Tadaje MA=50 em,
OT =R=21 em. Trougao LlOMT je
sAO M pravougli sa katetama TM =t,
- --
SI.2.116. OT =R i hipotenuzom OM =50-R.
Prema Pitagorinoj teoremi vrijedi:
t'=(SO-R)'-R' => t
2
= 29'_21' = (29-21)(29+21) = 8·S0 => t=20.
2.249. Prema slid iz prethodnog zadatka, Pitagorinoj teoremi i datim podacima,
vrijedi: (R+4j2=8'+R' =>R
2
+SR+16=64+R
2
=>8R=48=> R=6.
2.2S0.
P =>
-2 -,
=> 2PA =(13-5)(13+5) => 2PA =8·18
---')
=> PA-=72.
PB' = 288 => Sjecieaje PB = 12-Ji.
2.251. Uputa: t'=20(20+60) => t=40 em.
2.252. Uputa: Aka je 2x duzina sjecice, tad a
Vrijedi: 2x'=2(2+14) => x=4. Sjecieaje 8 em.
2.253.Uputa: Aka je t duzina tangcntne duzi, a s duzina sjecicc) tada vrijedi:
t'=(t-S)(2t+12) => t=12 em. s=36.em.
2.254. 1z pravou:glog .6ABT, primjenom Pitagorine teoreme, dobivamo x. Stranice
pravouglog .6.AOC su AO=R. AC=8-R, CO=x, pa, primjenorn iste teoreme
dobivamo R=9 (S1.2.118.)
B x T 11
SI.2.118. SI.2.119.
R
o
o
M
2.255. Srediste 0 trazellc kruznice nalazi se na presjeku simetrale s duzi AM i
normale 11 l1a datu pravu II tacki M. Radijlls je OA, odnosno OM
(St 2.119.).
162
2.256. Analiza: Nekaje k(O, r) data kruzniea, a Ai B date tacke. Sred;'te kruzniee
koja sadrzi tacke A i B nalazi se na simetrali s duzi AB. Ako je T dodirna tacka
date kruznice k i traiene k', tada se srediste trazene kruwice nalazi na pravoj OT.
To znaci da je dovoljno poznavati tacku T da hi se srediste S trazene kruznice
odredi10 na presjeku pravih s i OT. Ako su C i D tacke u kojirna pomocna kruznica
k" koja sadri; date tacke A i B sijece datu kruznicu k i tacka P presjecna tacka
pravih AB i CD, tada se tacka T moze odreditj kao dodirna tacka tangente
povllcene iz tacke P na datu kruznicu (SI. 2.120.).
p.
s
k"
B.
S1.2.12
"
Konstrukcija:
1. Prava s kao simetrala duzi AB.
2. Kruznica k(O', 0' A) koja sadrii date
tacke A ; B i sijece datu kruznicu k(O, R).
3. D}.
4. ABnCD={P}.
5. Tangenta t iz P na datu kruznicu k.
6. tnk={T}.
7. TOns={S}.
8. Trazena krtlznicaje k'(S, SA)
2.257. Analiza: Neka su kl j kz date kruznice i A data tacka na kruznici k
2
. Na
pravoj O"A uzmimo tacku A' tako daje AA'= fl. gdjeje rj radijus prve kruznice.
Ako sa B oznacimo tacku presjeka para1cle sa O'A' kroz tacku A i kruznice k
j
, tada
se srediste 0 trazene kruznice nalazi na presjeku pravih 0'8 i O"A .(SI. 2.121.)

k,
a)
b) k
A'
o
k,
S1.2.121.
2.258. Neka je pravougli trougao sa katetama a= BC, b= AC i
hjpotenuzom c=AB. Opisimo kruznicu k(A, b) koja ima centar u Ai r<!dijus b.
163
D 'k i prave AB. Tada, prema osobini potencije tacke
-;J Neka su DiE presjecne tacke kruznice
U odnosu 11a kruznicu vrijedi:
-,
b BE· BD = BC => (c-b)(c+b) = a'
b S1.2.122. => c
2
_b
2
=a
2
C a => c
2
= a
2
+ b
2
,
2.259. Kako je stranica c najveca, to je dovoljno ispitati da Ii vrijedi c'=a' +b
2
U
slucaju da jednakost vrijedi, trougao je pravougli (prema Pitagorinoj teorerni), a
aka jednakost ne vrijedi, tada se fadi 0 trouglu koji nije pravougli.
Aka je a
2
+b
2
< c
2
, trougao je ostrougli, a aka vrijedi a
2
+b
2
>c
2
, tadaje tfougao
tupougli sa tupim uglom u vrhu c.
Kako vrijedi: a'+b
2
=16+169=185<225=c
2
, to je posmatrani trougao ostrougli.
2.260.Akb dul' a podijelimo na dva dijela x i a-x, tako da vrijedi
a:x = x : (a-x), kazemo daje duz a podijeljena po ziatnolTI presjeku.
Pokazimo daje stranica pravilnog desetouglajednaka vecem dijelu radijusa
podijeljenog po zlatnom presjeku. Trougao MOB je jednakokraki sa
osnovicom AB =a1O i krakom koji je jednak radijusu opisane kruznice R.
Ugao pri vrhu ovog trougla je 36().
_ Neka je AC simetrala ugla kod vrha A.
AB =a:o Tada su dvajednakokraka [rougla: L\AOB
i L\ABC sliena (Zasto?). Iz ove slienosti
( sJijedi: AO: AB = AB: BC ,odnosno,
SI.2.123.
A B
2.261. Posmatrajmo kruznicu k(O, R). Neka su AB i CD dva norma!na precnika
ove krllznice. Nekaje E srediste dllzi OB i srediste krlll'nice k( E, Nekaje M
tacka presjeka ove kruznice i duzi CE. Tadaje stranica pravilnog desetollgia
jednaka duzi CM. Nanosenjem duzi eM jz tacke C na kruznicu dobijamo vrhove
trazenog pravilnog desetougla (SI. 2.124.).
SI.2.124.
A
A
""--D
SI.2.125.
164
2.262. Nekaje AB ;;:;;a5 stranica pravilnog petougla,upisanog u k'rufnicu
radijusa R (SL2.125.). Ugao <AOB jednakje 72° (Zasto?), Nekaje C tacka na
krul'nici takva daje BC paralelno sa AO, Tadaje lIgao <OBC jednak uglu
<AOB=72° (Naizmjenicni uglovi!). Zato je ugao <BOC jednak 36°, sto znaci daje
Be stranica pravilnag desetougla upisanog u kruznicu radijusa R (TI Neka
-,- -
je D tacka u kojoj paralela kroz 0 sa AB sijece pravlI BC, OD =AB = as.
Aka je T dodirna tacka t;i'ngente na posmatranu kruznicu tacke D, tada
je pravougli sa hipotenuzom OD = AB = as. Prema osobil]i potencije Lucke
- - -, , -,
u odnosu na krul'nicu vrijedi: DB· DC = DT ,odnosno, R( R- a.lO) = DT '
Gornjajednakost znaCi daje DT = alO. (Vidi zadatak
Prema Pitagorinoj teoremi, primijenjenoj -na pravougJi .6.DOT, vrijedi:
-2 '-2 -2 2 2 2
OD :::;: DT + aT => as = alO + a6
2.263. Neka je .k(O, R) data kruinica i AB jedan preenik ove kruznice.Neka je
OC=R radijlls date kruznice koji je normal an na precnik AB.:Ako je 0 srediste
R
duzi OB, tada je ..6.0CD pravougli sa katetama R i i hipotenuzom
- - R
CD=CE+-.
2
2
Prema zadatku 2.261. je CE =a,o. Ako na precnikll AB odaberemo taeku M tako da
-- --
bude DM = DC ,tada .Ie OM =alO Iz pravouglog 6.0MC, prema prethodnom
zadatku, dobija -se da je CM ::::'-15. Nanoseci duz eM iz tacke C na kruznicu
dobivamo vrhove pravilnog petougla (SI.2. !26.).
C D
E
A B
SI.2.126.
2.264, Neka su AC i BD dijagonale pravilnog petougla ABCDE, Neka je M
presjecna tacka posmatranih dijagonala. Kako je
<ABM=<ABC - <CBD=IOSo-36o=72°, to je i ugao <AMB=72°sto zoaci
daje L\ABMjednakokraki i AM=AB. I L\BMCjejedna,kokraki sa uglom pri vrhu
od 72°. lednakokraki trouglovi .6.ABC i .6.BMC su pa jz-odnosa njihovih
stranica imamo:
165
AC:AB::::BC:MC => AC:AB=AB:MC => AC:AM=AM:MC,
sto, po definkiji zlatnog presjeka, znaci da tacka M dijeli dui AC po zlatnom
presjeku, NU
e
tesko zakljuciti d. je M zlatni presjek i dijagonale BD,
2.265, Anahza' Koristimo sliku ; oznake iz prethodnog zadatka, Neka je dijagonala
A? jednaka datoj duzi m, Podjelom dui; AC po z.latnom presjeku odredujemo
tacku M. U pretilodnom zadatku je dokazano da je AM=AB, pa je AM dui koja je
Jednaka stramcl trazenog pravilnog petougla, Kako je AM=MD (Zasto?), to je vrh
D na kruznica sa radijusom AM cija su sredista tacka C, odnosno M. Na
analogal1. nacm odredujemo poJozaj vrhova B, DiE.
.Sredista stranica odreduju vrhove pravilnog petougla ako koga
mozemo kruznica. Tangente na avu kruznicu u njegovim vrhoYlma sijeku
se u pravilnog petougJa. Izves1i konstrukciju i izvrsiti dokaz.
2.267.Nekaje data tacka P, prava piA data tacka na pravoj p. Odredimo
. p "A tacku B na pravoj p tako da bude
--r---- \ P PB=PA. SrediSte trazene kruinice nalaZ1
./' / se na simetrali duzi AB. Kako je A
k
?<v \;'/ didirna tacka trazene kruznice i tangente
\ iz tacke P, to se srediste trazene kruznice
nalazi i 11a normali na tallgentu u tacki
\ SI.2.128. A. Dakle, 0 se nalazi na presjeku
: spomenute simetrale i 11ormale.
Iz pravouglih trouglova b..AOM i primjenom Pitagorine teoreme,
dohl)e 50 x=3, odnosno. R=5 em (SI.2.129.).

-x
k

SI.2.129.
\
x
ISI.21.130.
A
M
B
E
2.269. Neka je MBC dati trougao upisan u kruznicu k (SI.2.130.). Neka je AE
precnik ,kruznice,a AD::= ha visina trougla koja odgovara stranici a. Pravough
L\A.CD i . b..ABE su slicni (obodni uglovi nad tetivolll su jedllaki), pa za
DJlho
v
e stralllce vnjedi :
AB: AE = AD: AC => c: 2R = h ,B => be =2rh.
166
3. SKUP KOMPLEKSNIH BROJEVA (C)
3,l,a) 9; b)34i e) 21i d)3]i
3,3,a) -3 b) I c) -1 d)-4
3.5,a) -4i b) i c) i d)-i
3,7.a) j b) I c) -i d) j
3.2,a) 24i
3.4.a) 0
3.6.a) -S+Si
b) 6i
b) 18
b) -i
c) 34i d)
c) 10 d)
c) 6i d)
17i
10
lSi
3.8.a) i
lll
= jJ08+3 = i
4
.
27
+:'l::::: i
4
-27j3::::: (i
4
)2\_i)::::: 12\_i):::::_i
3,9,a) 15 b) 0 e) -255 d) 0 3.10.a) 12
3.1 La) 0 b) 56 c) -I d) 57 3,12.a) 2
3,13.a) Rez=2, Imz=5 b)
b) i
233
:::::i
4
.
S8
+
J
=i
b) -33 c) 88
b) -36 c) -6
c) 1 d)-i
d) -11
d) 37
c) Rez=-I, Imz=-I d)
3.14,a) Rez=O,2. Imz=3 b)
c) Rez= -0, I. Irnz=-2,S d)
Rez=-7,
Rez= 22,
Rez=-0,7.
Rez=O,
Imz=4
Irnz=-5
Ilnz=2,4
Imz=-0,88
1 4
3,IS,a) Rez=- Imz=-
2' 5
IS 15
e) Rez=12,ImZ=-7
S
b)
6
8 12
d) lmc=--
S' , 5
3.16.a) i
4000
+j4001 +i-lOO
3
+i
4OO4
= j"iOOO (J +i+i"+i4) = 1 (l +i-i+]) = 2 b) 0
3,17.a) 2i b) Si c) 10i d) 16i 3,18.a) Si b) 6i
3,19, 2-fi b) s-fi c) 4.j3 d) -12-fi 3.20a) 20i.}3 b) 2i-fi
3.ll.a) j41l+5= i-Hlj-" = (i4fi::::: jlli=i b) j4n-2=i4fli-2=i-2::::(ilrl=(_I/·:::::_l
3,1. Jednakost dva kompleksna broja
3.22.a) x=7 b) x=O e) x=1 3,23.a) x=7 b) x=-s
3.24, x=31' y=9, 3,25.a) x=2. y=-3 b) x=IO, y=-4
3.26.a) x=l, y=2 b) x=2. y=-l 3.27.a) x=I. y=i
3.28. Rjesavajuci sistem po x j y dobiJ' e se x::::: y :::::; i.
2' 2
3.2. Operacije u skupu kompleksnih brojeva C
cJ x=1/3
c) x=3, y=-4
b) x=i, y=l-i .
3.29,a) z=I+2i
3.30,a) z=14-3i
3.31.a) z=-5+8i
b) z=9+I3i c) z=6+2i
3.32,a) z=(a+c)+(b+d)i
3.33,a)z=-9i b) z=-52i
3.35,a) z=-12-3i
b) z=-S-2i c) z=14-3i
b) z=2-6i c) z=-4
b) z=(a+b+IJ+(a
c
b+1Ji c) z=2a+b+(a+x)i
c) z=-2+6i 3.34,a) z=7-7i b) z=19+i e) z=8-3i
b) 'z=-S+4; cJ z=2+17i
167
b) z=4-124i c) 6+3i
b) zJz2=4-4i
3.36.a) z=-4+13i
3.37.a) zJz2=-I+i
3.38.a) zJz2=-8+ 12i
3.39.a) zJz2=1-5i
3.40.a) zJz,=-23-21i
3.4l.a) 11-13i
3.42.a) -12+5i
b) zlz2=-15+15i
c) zJz2=-3+15i
c) ZIZ2=2
7 11.
3.43.a) --+-1
2 2
3.45.a) 2i
3.46.a) -28-96i
b) zJz2=11-2i
b) ZI Z2=52i
b) 1+7i
b) 27-23i
37 3
b) --+--i
105 175
b) -2i
7 24
b) --+-i
25 25
c) z,z2=40-lOi
c) z,z2=17+ 7li
c) 5+3i
c) 13-39i
3.44. a) 25
c) 21+20i
b) -4
d) -7+24i
51 4
c) 1225- 35
i
d) _1196
2025 45
3.47.a) z'=-125i b) z3=2+2i c) z3=62-9i d) z=-92-65i
3.48. fO-i)=2(1-i)2-3(I-i)+II+i = 2(1-2i-I)-3+3i+ll+i = -4i+8+4i = 8.
3.49. f(3-i)=(3_i)3 _(3_i)2 + 11 (3-i)+8+2i=27 -27i-9+i-(9-6i-I)+ 33- J 1 i+8+ 2i = 51-29i.
3.50. f(3-2i) = 29+8i. 3.51. i
3.52.a) Rez=-49,Imz=-14 b) Rez=0,lmz=34 c) Rez=-12,Imz=-12
3.53.a) Rez=13,Imz=-4 b) Rez=li,Imz=_67 c) Rez=(:),lmz=- 39
2 3 15 5 100
3.3. KonjugiranoMkompieksni brojcvi
3.54a) z=23 b) 2=62i c) 2=-3-8i d) 2=-15+9;
3.55.a) z=2-3; b) z=-6-2i c) ;:=3+99; d) ;:=24+55;
3.56.a) 10 b) 6i c) 15+3i' d) 15-3i 3.57.a) 2 b) 4 c) -2-2i d) 4i
3.58.a) 111=9 b) m=] c) m=0,5
3.59. Trazeni brojevi su Ijesenje sistcmajednacina
2m-2n=m-J m-2n=-1
m-2n=n-4 :;::;> m-3n= -4 => m::::5; 11;;:::3.
3.60.a) z=x+yi. Tada vrijedi:
.:::+z = x+ yi = 2x i z· = (x+ yiXx- yi)= x
2
_(yi)2 = Xl + y2,
3.61. Nckaje zl=a+bi i z2=c+di. Tadaje:
a) z, +2,
168
::::: a--bi+c-di=z{ +Z2
c) ',' 2, = (a +biXe+di)= = (ac-bd)-(ad +hc)i =
= ae - bd - adi - bei = ae + bdi' - adi - bei = c(a - bi) - (0 - biJdi =
= (a-biXe-eli)=z, '2'
3.4. Dijeljenje kompleksnih brojeva
3.62.a) 4-4i b) -1
4 3.
c) ---I
5 5
3.63.a)
z, 2-i 2-; -3-i (2-iX-3-i) 6 3
· 2' .,
+ l- t+l-
9-H)
-=--=-----._-
Zz -3+i -3+1 -3-i (_3)2 _i
2
-6+3i-2i+i2 -7+; 7 1.

10 10 10 9 - (-J)

b)
29
-20-17i
c)
J3
2+i
- 2 - 3i 1- i
3.64.a) 1 b)
-_ ..
c) d)
5 13 2
1 +i 2-5i -7-22i 11-3i
3.66.a) I b)
-3+3i
3.65.a) b) d) -- cJ
---
2 3 41 10 2
ul 23
3.67.a) Re Z= 16. 1m z=O b) Rez=----,., Imz=-.
25 50
1 1

1
cJ Rez=::;. 1mz=--. d) Imz =-.
"
2
2
3.68. 1z us10va (x+yi)(3+i)=5+6i, koristenjem definicije jednakosti dva
kompleksna broja i rjesavanjem nastalog sistema jednacilla dobije se trazeni
21 13.
kOIll.pleksni broj: z
10 10
3.69.a)
-i
_. 6;- ;' 1 - 6; 1 - 6; I 6
=--=--=----/
6 - 36 +] 37 37 37'
6 + i
z=---=---
6-'-i 6+i 6 -- i
I] )).
c) z=--+-- l.
26 26
4 8.
b)
- 5 5
3.70.a)
3.
cJ
2
3.71. z=-l--:"-,
b) z = i
-
-
z=---[
3.72.a)
3.74.
3.75.*
2 2 13
-7+i 3.73.0)
cJ b) 3-7i
2
f(J -i) = 2+ 14i • f(2+3i) = 19-20i.
(x+yi/ = a+bi ;::;> x
2
+2xyi-/-::::: a+bi
(
'J' '" . , (' 'J 7' b- X-Yl -:::: X- -LXY1-Y-:::: X- -Y- -_XYI :;:;: a- 1.
2-(
--
1024
=>
b)
_ _ . . . d' (z,) -( a + bi)'
.J.76.a) NekaJe z)= a+bl, Z2= c+dl. Ta aJc - = --.. =
22 \ c+dl
2
_ 22:10
cJ
c) -i
_ 2-150
=r (ae + bel) +(be -:ad); 1= (ae + bel) - (bc-:ad)i (a _. bi)(e + di)
c' +d' I c
2
+d' (c-di)(.c+eI;)
, }
a -bi
c-di
b) z-' {;
169
3.77..) x'+ l=(x-i)(x+i)
c) x' +121=(x+lli)(x-lli)
3.78 .• ) (x+2i)(x-2i)
c) (3x+ 12i)(3x-12i)
3.79 .• ) (a-bi)(a+bi)
c) (3a-4bi)(3a+4bi)
b) x
2
+25=(x-5i)(x+5i)
d) (x+16i)(x-16i)
b) (x+3i)(x-3i)
d) (2x+3i)(2x-3i)
b) a' +4b' =(a-2bi)(a+2bi)
d) (Fa - i.JbXFa + ;.jb)
3.5. Modul (apsolutua vrijeduost) kompleksnog broja
3.80.a) Izl= 12 b) Izl=8
3.81..) Izl=5 b) Izl=lO
c) Izl=1
c) 1z1=13
d) Izl=IO
d) I z 1 =29
3.82 .• ). zl= 10 b) Izl=13
3.83.a)· zl= I b) Izl=1
c) Izl=lO..fi
c) Izl=1
d) 1 z 1 =2.Ji3
d) 1 z 1 =115
d) 40
3.84.a) z 1 = 29 b) 29
3.85. Nekaje Z.= x+yi. Tada vfijedi:
a) /zl = Fx' + )'2 = = 1- x - yil = 1- (x+ yq = 1- zl
c) 42
d) +(-y)' + y' =Ix+ =Il
3.86.a) 5 b) 13 c) 8 Fs d) 65
3.87 a) .J241 b) .J409 c) .J409 d) 150
3.88. Ie 19,41648.. 3.89 . .j1082 32,8937 ..
..fi ..fi4 / / Fs 3.90 .• ) k/=I b) /zl=- cJ 1::1=- d) z =_
2 . 3
3.91.a) Nekajez = x+yi. Tadaje 1=1 = P + y' 1zI' = +.,'
<=> Izl' = (x + yiXx - yi) Izl2 = Z -
b) Nekaje zl=a+bi, z2=c+di. Tada vfijedi: 12, . Z21 = I(a + bi). (c + dq=
= /(ac - bd)+ (be + ad)il = .J(ac (be-+- ad)' =
I '1 " j 2 ')" 2d'
=va'c--2abed+b-d +b-e-+2abcd+a "'=
= /ich /T)C' +(cl /T)cf +1f)(,3+ cf) = -Jet + 1z,11221.
c) iz,/=I'a+bil=l(ac+IxI)+(bc-adJil= (ac+ 1xI)2 + (bc-adJ2 =
!z:, c+di C'+d
2
, (C'+cf)2
_ (ci'+If)(C'. +cf)
V (C'+cf)2. (c
2
+cf)2 . c
2
+cf .JC'+cf IzJ
3.92.a) 'Neka je, prvo, 21=], z}:::::a+bi. Tada je +b
2
:::::..[;1 =a.
170
D.ljeje
=.)(1+22)(1+22) =.)1+(22+22)+2222 =
= + 2alz,I2 0; + 21z2/+1z,I' = J(H-lz2/l' = 1 + Iz,l.
KoristeCi, sada, dobiveni rezultat, nastavimo dalje razmatranje za ma koja dva
kompleksn. broj. Zl i Z2 1 I
Iz, + 22/ + 1 II + :: I,; h I (I I I =Iz,l+/z,f i::1 = Iz,l +lz21
b) Kako je ZJ= Z2+(ZI-Z2), to je IZII = IZ2 + (Zj - Z2 => IZI!:S; IZll + IZl _. z21
=> 1211-lz,I,;lzl -z21·
1
7 - z 1 /7 - zl _ 17 - (I + _
3.93. Izl =.Jl+4 = jS. 2If(z)1 = 2']_ z' 2
11
-z
21
- 2
1
J-(1 + 2i)'l-
_ 2 1
6
-
21
1= 2..]36+4 2-!4i5 = 4JiO = 110 =.J5 = Izl
- 11-(1+41-41 1-4+411 .J16+16 "32 4..fi Ii 2
I 3 ..J1O 5 .J4l
3.94 .• ) ReZ=4' Imz=4' /21=-4- b) Re2=2, Imz='2'
13 19 .JS30
c) Re2='6' Imz='6' 3.95.a) z=3+4i b) z=i.
3.96.a) Koristeci date uvjete dolazimo do -x+2y-3 = 0, ,.
3x+2y+ J =0 cije tjesenje daje traz.eni broJ z. z= -I +1. b) z = 2-rl .
3.97. (1+i)'-(I-i)4= (1+2i+i')' -(I-2i+i2) = (2i)' - (-2i)' = -4-(-4) = -4+4 = OER.
(2+18iX-18-2i) .. -36-4i- +36= -328i
3.98. = (-18+2iX-18-2i) 324+4 328 _ ...
3.99. Uputa: Uzeti daje z = x+yi i uvrstiti Koristiti
jednakosti elva kompleksna broja. a) Z=2+1 _ b) Z=3+_1
3.100. (I+i)'" [(I+i)4]" = [«I+i)')']",= [(1+2i-I)']" ."'oll2i)']" =
3.10 I. (I-i)''''>' = (l-i)'''(I-i)' = (1-2i-I)''' (1-21-1) = (-21) (-21) = (-4) (-21) -
= -2(-4)"i" R.
3.102 .• ) z=i" I) Akojen=4k,kEN, z=l,
2) Ako je n=4k+l, kEN, z =i,
3) Aka je n=4k+2, kEN, z=-I, 4) Aka je n=4k+3, kEN, z =-i .
b) Z= = (-lOi)" = (-IO)"i" .
I) Ako je n=4k, kE N,
2) Akoj"n=4k+l, kEN,
3) Akoje kEN,
Rez = 10", Imz= 0
Rez = 0, Imz
Imz = 0
171
4) Akoje n=4k+3, kEN, Rez=O, Imz=[O".
c) =[(l-i
X
l-;)]" =(1-2;-1)" =(-i)" =(-1)";".
1 + I (I + I XI - I) 1 + 1
I) Aka je n=41<" kEN, Rez = I, Imz = 0,2) Aka je n=4k+l, kEN, Rez = 0, Imz =_
I
3) Aka je n=4k+2, kEN, Rez = -1, Imz = 0
4) Aka je n=4k+3, kE N, Rez = 0, Imz = 1
3.103.*a) z=II-2i, Rez=ll, Imz=-2.
b) z=-2;"+' I) Aka je n=4k, kE N, Rez = 0, Imz =-2,
2) Akojen=4k+l,kEN,Rez=2,lrnz=0,
3) Aka je n=4k+2, kE N, Rez = 0, Imz = 2 ,
4) Aka je n=4k+3, kEN, Rez = -2, Imz = O.
c) z=-1
3,6, Predstavijanje kompieksnih brojeva u ravni. Kompieksna ravan
3.104.

Imaginarni na y-osi, a realni
brojev;su na x-os:/
,/
,t
,
-5

'j'
;
o
3
b) z=3;
b) z=-2+4;
C(5,3)
4-3;
d) Z=-'
d) z=5-2;
3.109. z1=3+5i , z.2::::2-3i , zl+z2=S+2i ,
z,-z,= 1+8i, Z,Z2= 2I+i, z,:z2=(-7+19i)/l3.
3.110. z, =2+5i,2, =7-i,lz, +z21=M
'T:-:-,--:;--t---;-----;--;----;----jc' 3.111. I z, - Z 2 i =5
I
. f?(J(\
3.112. -"-'-I = 290
Z2 29
,
(0,-4)
172
3.113. Traier skup tacakaje kruznica (SI).1 13) ; to.
a) b)
Jj
i
J
" I

SI.3.113. I
3.114.a) Trazena "figuraje krug radijusa r=3 sa centrom u koordinatnom
pocetku bez obodne kruznice. .
b) Krug radijusa r=5 sa sredistem u koordinatnom
c) Figuraje kruzni prsten radijusa R=3 i r=1 ,
d) Figuraje kruzn; prsten radijusa R=7, F2. (S1.3.1 14.a) b) c) d».
a) c) ,---------,
N .•· ..•.·.·•.....•..•.. o ..··...••.. · •. · ....••.· ..•....•••.....••..••....
\C9
3.115.
-51
173
3.116.a) ,
,
__
Z 2 := _
I i 1
3. n
;
-+ -
-4+3i
3.7. Konlpieksni hrojevi razni zadaci
3.12I.a) .fi
3.122.a)
1 -!3.
--+-1
2 2
b) i..{;
a' -b 2aJh
c) -o--+-,-i.
a-+b a-+b
b) Uputa: a
6
= (a
2
)'-Rezultat:-2.
c) Uputa:-Uzeti daje z=x+yi j kvadriranjem odrediti x i y. Rezuitat:
±(3+2i)
d) ± (I+2i)
3.123. x=-2, y=-2.
3.124.*a)
4
b) 8-24i.J7
3.
c) --,
2
3.125* a) -I b) c) Ji =± .fi(I+i).
2
d) h =±.fi (I-i).
2
3.126.
174
(,J"3+i)6 . (i_Ii)' J( 13+i)'1
3
[(.i--!3)'1'
l-2- + l _ J + r-
i
- J
=[ +[ 2-!
iJ3
r = (I+i:i + 6-
i
:)' =
{6 +iJ3)' -(I +:J3Xl-iJ3)+(I +iJ3)' ]
-2+2i13-1-3-2-2iJ3 -8
---=-2
8 4 4
3.130. Nekaje z = x+yi. Tada se dati uvjet pisati 0\'3ko: J -,
x-yj":::: (x+yi):? ¢:> x-yi:::: x'2_/ +2xyi ¢:) x;;;;:x--i, -y::::::2xy ¢:> y(2x+1)=O, x:::x--y-
I 3 3
¢;) y=O. (x=O ili x=l) iii x=--,y-=-.
- 2 4
Dobili SITIO cetiri kompleksna broja koji ispunjavaju postavljeni lIvjet ito:
1 -!3. 1-!3
z=O, Z= 1, z=-2--2[' :::'=-"'2+2
1

3.131.'" l+z+z2=0 ¢::) z+z2=-I.
1 +Z+Z2=0 ¢:> Z+Z2 +z\:::O <=:> z\:::-( Z+Z2)=_( -1)= 1.
3.132.*a) Kvadriranjem formule dobivamo:
-Ja+hi +ra=bi =( J2TJ;1 +b' +a
1
)"
a + bi + +biXa - bi)+ a - hi = 2(.Ja' + b' + a)
2a + = 2( .Ja
2
+ b' + a) ¢;> 2( a + .Ja
2
+ b
2
)= {fc;:;:-Z;2 + a }
3.133 . .::.=.1. + -I = i <=>(x -IX3-i)+ (y -IX3+ i)= ;(3 +iX3 - i)¢".?
.- 3+1 '3-1 .-
<=; 3x+ 3y- 6- (x- !J i = Wi. <=; 3x+ 3y- 6= 0 A - (x- !J = 10-<=;
175
= x+ Y= 6/\ x- y=-10 = x=-4 /\ y= 6.
3.134.

116z+11 di'
= -1-_-1 =4 <=> 1
16z
+
1
1=h-l'1
4z 4z I
<=> Re(2z't1 <=> Re(2X' _,2
y2
;4XY 1=1 <=>
zz ) x + y )
2X2 - 2y 2.=1
x2 + y2
¢:;> . Rezultat: i.
32 32' 32 32
3.135.*a) Nekaje a = x+yi. Tada iz uvjeta lal=1 slijedi daje x'+/=I. Dalje
vrijedi:
- . x-yi (x-yi)(x+yi) x
2
+.Y'
a=x-vz=--=' =--'--
. 1 x + yi a
1
a
Analogno Gokazujemo preostale dvije tvrdnje.
b) lab + be + cal = + + II = lal Ibl·lel I;;; + b + = + b + = la + 1;+ cl
a b I 1 I
3.136* Kako je
[(11+4)=
.fi .fi .fi, .fi J l.fi) .fi
_ 21 . 1 + 1 I - 21 . 1 - i_I + i 1 - 1 _ .
(
)
'( . Y' ( )'( I" ( )" ( )"
- - -- + -_. -- -- - -- --/(n).
,2 .fi) 2 .fi, .fi l.fi .
toje f(n+4)+1(0) = 0 ('imeje dokaz kompletiran.
3.137.a) fez) = fez,) = f(2+3/)= (2+3i)' ·(3+4i)(2+3i).1+Si = ·S+12i+6·l7i·I+Si =0
b) 1(c)=2 -(3-41):-1-5/; 1(;:)=;:' -(3+41);:-1+5/, 1U*1n
c) 1(,,)=0, f(,,)=-24-61
3.138. Koristimo ranije dokazanu osobinu kompleksnog broja = )Z)2 i
dokazimo daje z = sto znaci daje z real an broj.
Ako pretpostavimo daje z::::: Z doJazimo do slijedecih relacija:
2i+22 2i+22 - - - -
--= .. = 21+
Z
2+21'2i·
Z
2+22· 21'22 = 21+22+21'21' 22 +22 '2i' 22
1+2122 1+21,z2
=21+22+22+21=21+22+22+21·
Kako jednakost uvijek vrijedi, to je broj z jednak svorn konjugirarlO
kompleksnorh broju, pa je realan. Ovim je dokaz kompletiran.
176
3.139* Vrijedi:
Ix+ y+ 4
2
= (x+ y+ L1(x+ Y+ Zl = xx+ xY+ >.2+ yx+ YY+ yz+ zx+ zY+ iZ
- -
Kako je xx= yy = zz = 1, to, dalje, vrijedi:
Ix+ Y+42 = 3+xy+ >.2+ yx+ yz+ zx+ i
y
= 3+x(y+ Zl + + 2i.x+ 1).
Ixy + yz + xzl' = (xy + yz + + yz + xz)=

y:;:+Zy+xy+l = y)
Vidimo da vrljedi
Ix+ Y+ 4
2
= Ixy+ yz+ zxI2, odnosno Ix+ Y+ 4 = Ixy+ yz+ zxI·
3.140. Jasoo je da vrijedi:
a+b·ab+ I =0 ¢:>
I 1 1
¢:> -+---+1 =0
a b ab
- - -
a + b - ab + I = 0 <=> a + b - ab + I = 0 ¢:>
<=> <=> a+b+ab-1=O.
1 a b ab )
4. KVADRATNE JEDNACINE (JEDNADZBE)
4.1.a) x:::-3
4.2.a)
4.3.a)
4.4.a)
4.6.a)
4.8.a)
4.10.a)
4.12.a)
4.14.a)
4.15.a)
3x2+x+l=0
x
2
·6x·9=0

b)
_82
x
.c
44x b) 34x
5S b) ·119
-3 b) 2
. J 1 b) 113
a=2, b=·9, c=-45
a=·I, b=l, c=·5
c)
c)
cJ
c)
cJ
b)
b)
5X2+?x_3 !:::{)
b) 3x'·6x·1 =0
2020x
2
4.5. a) 5x
2
·177x 4.7. a) ·37x
2000 4.9. a) 10
·7 4.11.a) I
70 4.13.a) 333
b) a=9, b=6, c=11
b) a=l, b=·I, c=1
c) x= 11
17
d) X=-
6
c) x
1
-l'3x:..7=0
c) xl-Sx-16=O
b) ·5x' c) 189x
c
b) -2x •
c) 52x
b) -22,
cJ 10
b) 8 c) ·4
b) 6 c) 1240
c) a = ·5, b = ·13, c = 6
c) a=J,,;b=l, c=2
4.1. Rjesavanje nepotpune kvadratne jednaclne (jednadzbej
4.16.a) X1.2=0 b) x,,=±8
4. I 7.a) x u=±3i b) xl,:!.=±8j
5
c) Xl
.. 2
5.
c) Xj?=±-l
.. 4
1
cJ x,=O, X,=-
. 2
4.
d) XI.2=±"1
3
177
4.19.a)
xl;;;;:3, x2=-2
b) xl=-3, x2=5 c) xJ=-11, x2=3
3 1 3 5
4.20.a)
X]=-, X2:::::-
b)
x
1
=4,x2=2 cJ xl=l, X2=-4
2 , 4
4.21.a)
Xl':::O,
b) Xl=O, X2=} c) x]=O, X2=S d) xJ=O, x2=-15
4.22.a)
3 I 5
xJ=O, x2;;;::-3
b) Xl=O, X2=-- c) XJ=O, Xi::::- d) xJ=O, X2=-
. 7
6 4
4.23.a)
XI=O, xz=-3 b) xJ=O, x2=4 c)
11 2
Xl=O, x,=- d) xJ=O, X2=--
84
'; ,'C
O

b
4:24.a)
x!=O, X2=-, a;t:O
2a
2
c) x)=O, a:;t:O, b:;t:O
a
b)
311
x]:;:;O, X2=--, m:;tO
In
44
d) Xl=O, X'=--, a+b;<,O.
- a+b
5
4.25.a) Da
4.27.a) Da
b) Ne c) Da
b) Da c) Ne
d) Ne 4.26.a) Da b) Da c) Da d) Da
4.29.a) x,.,=±.J7 b) AJ.,=i2
.j322
c) .\'j.,:::;± __ ..
- 46
2
432.a) x, =O.x, =_
" 3
2
4.33.a) x) :::: 0, X.,
- 5
. b
4.34.0) x, =0, x, =-,(1;<,0
. - 20
c) x, 0, x, =24(1
d) Ne 4.28.a) Da b) Ne c) Da
I 06 .f35
c) Xl.2=±4 4.30.a) AJ,=:!:ivo b)x1.2=±-S
b) Xu :::;±2
4.3l.a) .,.,=+?
10
b) X, =C\.x, =-
- 3
30
c) x, =0,X2 =-7"
b) x, =0, x
2
3m
d) XI :::;0, x')
- 111+1
4.35.0) xl., =-2
b)xu=3 c) X
1
.
2
=-7 d) x
1
.
1
=8
4,2. Rjesavanje potpune kvadratne jednacine (jednadzbe)
4.36. Do ovog "kvadratne jednacine smo mogli Ijesavati i bez formule.
Slijedece kvadratne jednacine, nakon dovodenja na oblik ax2+bx+c=O, Ijesavamo
-b±.)b
2
-4ac
primjenom formule: Xl 2 , gdje su a, b j C odgovarajuci
2a
koeficijenti.
178
-b ± .Jb
2
- 4ac
2a
(-7)± - 48 7 ± -.48 7 ± 1
2 2 2
b) xl=2, x2=5 c) xl=-3, x2=l d) xl=-5, x2=2
4.37.a) x]=2, x2=7 b) Xl;;;;;}, xz=10 C) xl=3, x2::::8 d) x)=6, x2=7
4.38.a) xJ=-S, xz=6 b) x\=-6, x2=5 c) xl=-3, x2=7 d) xj::::-2, xl=10
4.39.a) xJ=-3, xz=-l b) xJ=-5, xz=-2 c) xl=-9, xz=-l d) xl=-8, x2=-3
4.40.a) xl=3+5i, x2=3-5i
b) xJ=1-2i, x2=1+2i
c) xJ=-l-i, x2=-1+i d) xl=-3-2i, x2=-3+2i
4.41.a) xl=-5, xl=7 b) xJ=-3, X2=-S c) xJ=-3, xz=4 d) xJ=-6, x2=-5
1 3 5 1
{_1;,6} d)

4.42.a)
XJ =2' Xl =2"
b)
Xl =-3,x1 =-3 c)
4.43.a)
Xl = x
2
=2 b)
{-%}
c)
{-%}
d)
H}
4.44.a) {'5, 8}
c)
l 2 2)
d)
7'7
b) {2-7i,2+7i}
4.45.a)
4.46.a)
4.47.a)
x 1'= 1 , x2:::;3
xJ=-3, x1=2
x1;;;;;4, x1=6
b) xl=-6, x,=3 c) xJ=4-i, x2:::;4-t-i
4.48.a) Xl = 2'X2 = 5
b) x,=-3, x,=5
b) xl=-mJ2, x,=mJ2
34
b) x, =--,x, = 1
71 ..
4.49.a) .1:1 = h) x,=5,x,=
4.50.a) t]=O,75, t2=1 b) y=2 4.51.a) xl=-2, X2:::;0 b) Xl=-4, x2=5
.J5.J5 5
4.52.a) z=8 b) z, =O,x, =-T'x, =2· 4.53. Xl =-"2'" =0.
4.54.a) x=2
15
b)· x, =--,X., =1
8 -
4.55.a) Uputa: Uzeti da je x
1
-16x=t i rijesiti nastaJu kvadratnu jednacinlJ po t.
Zatimrijesitijednacine x2-16x=t.XI.1:::;8±..J57 ,xJ.4:::;8±m
b) xl:::;-4,X2=-2, x.<;;;;;-l,x.j= 1.
4.56.a) Ako uvedemo smjenu _1_=t, dataje9nacina postaje t
2
-8t+15=O.
x+l
4 2
Rjesavanjem ave jednacine dobije se t, a zatim i x. Rezultat: x)=-S,x
2
= -":3.
b) x,=-17.x2=67
4.57.a) xl=l, x2=3 b) Xl = -2, x2=1
4.59.a) x,=2a, x2=3a
4.58.a) (0,1,3,4) b) x=1.
1
b) Xl=m-n, X2=m+n 4.60.a) Yl=l, Y2=- b) Yl=2m, yo=2n
a
4.61.a) Mnozenjem jednacine sa (x-b)(a-x) i sreaivanjem dobivamo kvadratnu
a+b
1 x')=--
- 2
b) Xl = -0,5a, x,= 2a
179
4.62.a) X, = -a,x, =-b
-(a+b+c)±,{;,2 +b' ":,,' -ab-ac-bc
3
4.63.a) x, =!':'. x =."l- b) x, = a +3b ,x" = a +5b
3" 5 4 6
4.64. xl=m-2, x,=n 4,65. x,=-a, x2=b+3 4,66. x,=a, x,=b-3
b) x a x- c 468
b-I - b-I 1 =J;' ,---;; ...
Xl

4,3. Diskriminanta i ispitivanje prirode rjesenja kvadratne jednacine
4.69.a) D=b'-4ac=(-3)'-4.1(-5)=9+20=29 b) D=9 c) D=-8
4.70.a) D=O b) D=O c) D= -679
d) D=49
d) D=737
4.7I.a) D=C-3aJ"+4a=9a'+4a b) D=4m'-8m
c) D=25m'-16m+32 d) D= a'-24a+12
4.72.a) D:::::b?:-4ac=:5>O :::::> Xl I X? Sl! realni i medusobno razliciti brojevi .
b) D=25>0 ::::> Xl I X2 SU realni i medusobno razliciti brojevi _
c) D=-84<0 => Xl i X2 su konjugovano-kompleksni brojevi .
d) D=-36<0 => Xll Xi su konjugovano-kompleksni brojevi .
4.73.a) D=28>0 => XI! X2 su realni i medusobno razliciti brojevi .
b) D:;:;41>0 :::> Xl i Xl SU rcalni i mcausobno razliciti brojevi_
c) D=17>O ::::;:> XI i X2 SU realni i medusobno razliciti brojevi .
d) D;;;:28>0 => Xl 1 Xl SU realni i meausobno razliciti brojevi .
4.74.a) D;:::-8<O => XI i X:; su kOlljugovallo-kompleksni brojevi .
b) D=O => Xl = Xl (Rjescnja Sll jednaki reallll brojevi).
c) D;;::64>0 => Xl i Xl su realni i meollsobno razliciti brojevi.
d) D=O => Xl:;:::;: (Rjesenja su jednaki realni brojevi).
4.75. Oa bijednacina imalajednaka rjesenja, njena diskriminanta mora biti
9

jednaka nuh. 1z tog lIslova dobije se c:
D=9-4c =0
4
4.76. Rjesenjajednacine su rcalna ako je njena diskriminallta nenegativna:
1
D=1+12c;>O ¢:> 12c;>-1 ¢:> c>---
- 12'
4.77. kvadratne jednacine su realna i razlicita, ako je njena diskriminanta
pOZ1tlvna:
D=64-8(c+l0»0 ¢:> 8-(c+1O»0 ¢:> 8-c-1O>0 ¢:> c<-2.
.. Rjesenjajednacine 2x
2
-8x+c+ 1 0=0 su realna i razlicita za sve vrijednosti
vanJable c kaje su manje od -2. .
4.78.111<_1_ 4.80.b
,
.
2
=±4 481, +713 4.82.k=1l
32 3 . "l'=--V,' 14
4.83.a) Prema datbiYl uvjetu mora biti- Xl + x) = 0, 5(m1-4):::o:O =>
180
b) Uvrstavanjem vrijednosti x=O u datujednacinu dobi'vamo m=i.
, 2
c) Za m=2, data jednacina postaje x
2
- 1 = 0
Za m=-2, dobivamo jednacinu x
2
- 7 :::: 0
=> Xu :::o:±l.
:::0:> X
1
,2:::O: ±.J7 .
Za datajednacina se transformise u X2 + 15j( = 0 => x=O, x=-lS.
2
4.84.a) RjesenjajednaCine ax2+bx+c:=O su racionalni brojevi ako je njena
diskriminanta D=b
2
-4ac potpuni kvadrat, tj. ako postoji racfonalan broj k za koji
je D=k
2
b) Rjesenjajednacine ax
2
+bx+c=O su iracionalni brojeyi ako njena
diskriminanta D:=b
2
-4ac nije potpuni kvadrat, tj. ako ne postoji racionalan broj k
za koji je D=k
2
.
4.85.a) D=25:::o:S
2
, rjesenjajednacine SLl racionalni brojevi.
b) D=76 , rjesenjajednacine su iracionalni brojevi.
c) D=lOO=10
2
, rjesenjajednacine su racion'alni brojevi
d) D=16=4
2
, rjesenjajednacine Sll racionalni brojevi.
4.86. a=n(n+ 1), gdje je n prirodan broj .
4.87.* D=4a
2
- 4(a
2
··b
2
_c
2
) = 4b
2
+4c
2
:;:::;:4(t)2 + c
2
) 20 => rjesenjajednacine su
.
4.88. * D = 4(a+b+c)'-12(a' +b
2
+c')=4(_2a
2
-2b' -2c
2
-2ab-2ac-2bc)=
= _8(a
2
+b
2
+c
2
, jer je a
2
+b
2
+c
2
;:::ab+ac+bc. Kako jednakost
vrijedi Samo u s[ucaju kada su brojevi a, b i c meousobno j¢dnaki, to je
diskriminanta D negativna za sve vrijednosti koeficiejnata a, b i c koji Sll
medusobno razliciti, pa iednacina ima iraciona!na Ijesenja. ;'
4.89. Diskriminanta D d·ate kvadratne jednacine jc: D=(b
2
+c
2
_a
2
)1 4b
1
c
2
.
Kako su a, b i c duzine stranica trougla, to vrijedi nejednakost trougla, paje
w Ib-·cr <a
2
«b+cy ¢::>
=> (b
2
+c
2
_a
2
<2bc 1 b
2
+c
2
_a
2
>_2bc) =>
=> Ib'+c'--a'I<2bc
=> (
, , ')' ""
=> /,- +c ·-a- <0 => D<O.
Kako.ie diskriminanta kvadratne jednacine to su ;njena ljesenja
konjugirano- kompkksni brojevi.
4.90. Nakon sredivanja, drugajednacina postaje
(3- k)x' +2(k + IJx+k' -k + 2 = 0
Diskril11inante jednacina su:
D,(k) = 4-4k = 4(1-k), D,Ck) = 4Ck+l)'-4(3-k)(k2-k+2) = .... = 4(k-l)[(k-l)2+4J.
Posmatrajrno proizvod diskriminanti:
D
,
Ck)-D2(k) = 4(1-k)-4Ck-l)[(k-l)'+4J= -16(k-l)2[(k-I)'+4J < 0 za k",l. Dakle,
proizvod diskriminanti je l1egativan (za k¢l), sto znaci da je jedna od njih
a druga negativna. To, dafje, da su Jjes-enja jedne _ od dviju daiTIl
181
kvadratnih jedllacina realna, a druge konjugirano-kompleksna_ Ako je k=l, tada su
obje diskriminante jednake nuli, pajednacine imaju dvostruko realno ljesenje:"
4.4.
Norrnirani oblik kvadratne jednaCine (jednadzbe). Victeove formule
4.91.a)
b) x
2
-7x+6=0
15
c) x
2

4
4.92.a) x
2

, 12 2 1 1
b) c) x
4.93.a)
4.94.a)
4.95.a)
4.96.a)
4.97.a)
4.98.a)
61 61
X(Xl=4
xl'xl=-11
b) x,+x, =-34
b) X,+X2 =88
b)
b)
b)
b)
XJ+X2 =-3
XI'X] =33
7 100 100
c)
c)
c)
c)
c) Xl+X2=-30
c) xrx2=-5
4.99.a) X,+X2=-SS. x"x2=222
4 87
XJ+X2=-, XI'X2:::: -
3 3
4.100.a) x,+x,=44, x,·x2=-77
b) Xj+Xl= m-I, XI'X2 ::::19
2(1n -1) 3m - J
XI-X2:::::---
In 2m
4.I01.a) x
2
_(x,+x,)x+(x,·x,)=0, x
2
-6x+5=0 b) x2-x-12=0
c) x
2
+6x+8=0 d) x'-x-42=0
4.102 .• ) x2(3a+l)x+3a=O b) x'-(m-3)x+4(m-l)=0
c) x
2
+(m+3)x-m-3=0 d) x2-2mx+m'-1=0
4.103.a) x2-4x+5 b) x'+6xOI3=0 c) x
2
2x+26=0 d) x
2
-8x+20=0
4.104.a) x'-4x+2=O b) 16x'+24x-39=0 4.105.a) 3x'-10x-5=0 b) x'-6x-41=0
4.106. xJ+x2=1 => X2= I-Xl= 1-4=-3,
12 12
Druginacin:xj,xl=-12 => X,=--=--=<'1
4108.
4.109.
x, 4
Xj+x2=7, xj,x2=k, xJ::::-2 => x2::::7-Xl' k=X;-X2
KoristeCi Vieteove formule i dati uvjet dobije se:
x, + x, =!.l.}
- 7 =>
2Xl -Xl =2
II
3x, =-+2
2
In
=>
4.107. x, = -I
x,=9, k=-18.
5
Xl =--.
2
x2=2x,-2",5-2=3.
xJ 'X
2
=2 ::::::} m=2x
l
'X
2
:::::} m=15.
4.110.
5 3
'a::::-- a=-.
2' 2
182
4.111. x2-(2x,+2x2)X+(2x,·2x2) = 0 x'-2(X,+X2)X+4(x"X2) = 0
=> x
2
-2·(-9)x+4·14=0 => x'+18x+56=0.
4.112. Neka su rjesenjajednacine Yl i Y2. Prema datim uvjeima i Vieteovirn
formulama vrijedi: Y'+Y2 = (x,+3)+(X2+3) = x,+x,+6 = -6+6 0 .
Yl'Y2 = (x,+3)-(x,+3) = X"X2+3x,+3x,+9 = X"X2+3(X,+X2)+9 = 8+3·(-6)+9 =-1.
y'-(Y'+Y')Y+(Y"Y2) = 0, y
2
_0·y+(_1) = 0, /-1 = O.
4,113. Neka su rjesenjajednacine Yl i Y2. Prema datim uvjetima i Vieteovim
formulama vrijedi: y,+y, = (x,-2)+(X2-2) = x,+x,.4 = -4-4 = -8 .
y"Y2 = (x,-2)·(x,.2) = x"x2-2x,-2x2+4 = x,·x,.2(X,+X2)+4 = 4-2·(-4)+4 = 16.
y'-(Y'+Y2)Y+(Y"Y2) = 0 , /+8y+16 = O.
4,114.a) X1l+X./::::; X/+2X1X2+X/-2xJx:2::: (Xj+X2)2_2xjX2::: 25-2·11 = 3.
b) x/ -x./::: (XJ+X2)(Xj-X2) :::: ± (XJ+X2) J(x
j
X
2
)2 ::::
= ±(x, +x
2
),}(x, +x,), -4x,x, =±5,!25-44 -±5i.J19.
, , ") ( )(' 7 ' 3 )
c) Xj'+X2' = (Xj+X2)( Xj'--X1X2+XZ = Xj+X2 Xl +_XjX2+X2 - XIX2 =
= (X'+x2)[(X,+x,) '-3x,x,J = 5[5
2
-3. 11] = 5(25-33) = -40.
4.11S.a) XJ
2
+X22:::: xJ
2
+2xJX2+X/-2xlX2 = (xJ+x::l-2xIX2 = p2_2q_
b) x/ -xl:::: (Xj+X2)(Xj-X:;)=

-xJ2 =±(Xj +x
2
N(x
j
+X2)2 -4X)X2 =±p..Jpl_4q ,
c) Xj3+X2J= (Xj+X2)( x)2_XIX2+X22)::: (XI+X2)(Xjl+2x\X2+X'/-3x!x:;)=
= (x,+x,)[(X,+X,)2. 3x,X,] = _p[p23·q].
I ' 1.7
2
" ..- lac
') ])) 2)- 2 c
4.116.a) X]-+X2-::: Xj-+2XjX2+X2--2xjX2 = (Xj+X2) -2Xj X2:::: a2 - . a
b) x/ -xl:::: (XJ+Xl)(Xl-X2)=
= =±(x, +x,},j(x, +X,)2 -4X'X2
=
a a a a a
c)* x/+x:/::::: (XJ+X2)( Xj2_XJX:2+x/) =- (XJ+X2)(XI
2
+2xj xz+x/-3xlX2) =
:;:;; (XJ+Xl)[(Xj+XZ) 2-3xIX2] ::::
= _3 . _ 3c 1=
al a a a a a) a
, , d 1 2 +21
4.117.a) x,+xo=3 b) x,x,=-10 c) x,-+x2-=29 ) x, -X2 .=_
4.118.a) b) x,3+x/=117 c) x,3-x/=±133 d)
4.119, Neka su Yl i Y2 rjesenja trazenejednacine. Tada vrijedi:
y,+y, = = = = 3·5 = 1;". ,
y,y, = 2a'+a/3+4a/3+2/3- = 2(a+/3t+a/3 = 2·5 +3 = 53.
Trazenajednacinaje y2 -15y+53 = 0, .
183
4,120. Neka su Y
j
j Y 2 rjesenja nove kvadratne jednacine. Tada vrijedi:
b
Y, +y, a+,B --:; b(a+c)
a,B a,B a a c ac
a
(
1)( 1) a,B 1 a
2
+,B2 1
Y'Y2 . ,13+73 =a,B+73+-;;+ a,B a,B -+ a,B =
b
2
2c
- f3 (a+f3r-2af3 1 c 2 1 c b
2
-2ac c
-0: + T_=_+",a,---,a",-+_=_+ ___ +_
aj3 af3 ace a ac a
(:Ie
Xi +:t
o
:::0
4.121. -, 3
XIX" ""'-.::.
. 3
4122.
---
(171 - 2)'
5
4
4
=>
4111-? - 8111 + 4 - 2m·; + 411l 5
m 4
4
111=4, m=·-.
3
7 123. a
l
= (HI3) = (0:+13) l(a + ,13)' - 3a,B j+ af3(a + ,13)=
= J b'
4 IAko b i c (a*O) racionalni brojevi, to je i dob"iveni izraz uvijek racionalan.
. L4. a +a '13+0-'13 2+0:/3
3
+13
4
-3ap( 0:
2
+j32)_S( p4_3q(p2_2q)_ Sq2 =
4. - 'J J 6'" . ,,') - .
2.... =p -3Vq+ q--coq-=p -:;Vq+q' . . '
Dobili SI110 racionalan izraz cijaje vrijednost racionalan"broj za svaku
184
raclonalnu vrijednost od p i q.
4.125. Neka Sli YJ i Y1 rjesenja trazene jednacine. Koristeci d&ti uvjet i Vieteove
formule dobijamo: :
4443" 3( )44 (22)6()2
Yl+Y2= xJ +X2 =(XI+XZ) -4Xj'X2 -6X]-X2--4XjX2 = XJ+X2 - X1X2 Xl +X2 - XIX2 =
(x , +X2)4_4x ,X2[ 228-
YIY?' = X]4X/ = (X1X2)4 = 3
4
= 8].
Trazenajednacinaje O.
- 2 ) 220)
4.126.a) x +(p-2)x+1-p+q=0 b) x-+(2q-p )x+q = c
qx' + 2(p+q)x +( 4+
4.127.a) b) qx'+(p'+2q)x+q=0
x, - x, + (x, - x,)' + (Xl + X,)2 2l(x, + x,)' - 2x;x,J _
c) )'1+.1'2=----+ = ( X ) - - ,/ -
XI +X2 XI -X2 Xl -X2 Xl +X2 ±(Xj +X
2
ry(X
I

2[(x, +x,)' ... 2x,x,J 2(1" -2'1) ,
= ± (x, + x,).J(x, + x
2
)' - 4x,x
2
= ± 1'11'2 - 4q .
·2 .... CCL. XI + X2 = 1.
YiY2 =-
Xl +X1 Xl-Xl
Jednacina koju trazimo ima oblik:
\" v + I =0. odnosno, ,,' -4'1 )" +2(,,' --2q)y+ p2 -4'1
. :t p-Vpl -4q
4.129, Prema Vieteovim fo!"mulama i datim uvjetima vrijedi:
(xl+1)+(X2+1)=1/ x:+X?+2=p2 p=l, p=-2
=> => q-p-pq+I;"O 'IE R iIi '1=-1.
4.130. Nekajednacine imaju zajednicko Ijesenje Xl. Tada vrijedi:
Xl + XL = -m Xi-"2 = -2m Xi + -"2 = 2m Xi-"2 = m =>
-2m x, 1 m
-"2=--. -"=--,-'3=-- ... ==. m=l, "'1=1
Xi -"2 2 Xi
4.131. Neka su Xl i X
2
korijeni (rjesenja) date jednacine, fl Y
I
Y2 rjcscnja
nove jednacine koju traiimo. Tada vrijedi: 1
y, = x,' + x/ =(x, + x
2
)[(x, + x,)' -- 3x,x, J= -- 1'(1'2 --: 3'1)= - 1') + 3 pq.
Y2 = (Xl +x
2
Y =-p).
185
Kako je y + Y = -2 3 3 4( 2 ) ,
· ',2 P + pq, y, ' Y2 = P P - 3q , to trazena kvadratna
Jednacina ima obrk 2 ( +
I Y - y, yz)y+( y, . Y2) = 0, odnosno,
y' - (_2p3 +3pq)y+ p4(p2 -3q) = O.
4.132. Uputa: (x/ + xl::: 1 , Xl x2:::::m-l, X]3+ x/=7) => III =-1.
4.5.
Znaci rjesenja kvadratne jednacine (jednadzbe)
4.133 Odredivan' d' k' .
. ,,',. Jem IS rnmnante kvadratne jednacine utvrdujemo da Ii su
Jednacine 1 '1" I) I" " .
d
· k" , rea na I I llISu. s ucalU kada su rJesenJa realna (kada je
IS 'nmlllanta nene' f ). t ' . b"o, . ',,' .
'''. . . ga lvna IS razuJcmo Z If I prOlzvod fJcsenJa. Ako Je zbir
fJesenJa. pozltlvan bro' t d . b . d ',. .. '. .
ri" '.. a a Je ar Je no fJesenJe pozltIvan bro] aka Je zbir
'JesenJa negatl Van bro' b . d .".. . ..'.
poz
' . . i .Ie no TJesenJe Je negattvno. Ako Je prOlzvod fjeSenja
Itlvan bro] oba f]'exen]'a "t k k' . d" .
bro", .,,'.. SU IS og zna a, a 0 Je prOlZVO lJesenJa negativan
.I, tada llnaju razlicite znakove. .
a) D=b--4ac=16-4=12>0 => Rjesenja su realni bfojevi.
xj+x2=4 >0 => Bar jedno rjesenje je pozitivno,
Iz r d >0 => Oba rjesenja imaju isti znak,
llJa dva zakljucka, dalje, utvraujemo da su oha rjesenja pozitivni brojevi,
-45>0. x,+X,--I<O x x-I 1<0 -> R' - .. d -' 1 .
b
" ',-- ,) 2-- - JesellJaJe nacme su rea TIl
rolevl razlicitih Zll k N . . w •• ,
c) _ ': a ova. egatlvno I]eSenJe Illla veeu apsolutnll vrijednost.
xjx2=-3,5<0 => Rjesenja su realni brojevi
ICltl) predznaka P 't' 'w", •• .
, OZI lvno IJesenJe Ima vecu apsolutnu vnJednost,
d) D::::13>O, X)X2= 0 => Rjesenja su realni brojevi
razlicitih zlla!'ova P .. 't' . W • "
4 114 \ ,aLI )vno rJesenJe IIna vecu apsolutnu vrijednost. .
· - .a) D=S>O x +x - 1<0 x lOR'" I . b . .
razliC'fJ d ' I 2- - , I
X
2= - < => JesenJa su rea III rOJevI
- 1 11 pre znaka od kojih negativl10 Ijesenje Illla vecll apso!lltnu vrijednost.
b) D=64>O x,+x - I <0 I <0 R' - . . d -' .
, 2 - - - , XIX2 = - - => JesenJa Je nac1l1e su reall11
. . . 3 12 '
broJevl razlicitih znak N . . w ", ••
ova. 1 egatlvno IJcserue Ima vecu apsolutnu vrlJednost.
c) D=O, => Rjesenja sujednaki, reaIni, pozitivni
brojevi.
d) D=!>O ',+x - 7 < 0 x 3 <0 R'" 1 . b . .
;' 1: - -'4 ' jX::' =- => JesenJa SU rea 111 rOJevl
[
.•. . 4
raz lCltill znakova N ' . . .
14 ·13 . egatlvno IJesenJe l111a vecu apsolutnu vrUednost.
· 5. Treba odabrati takv . d " .... d' k' . ..
'. ' '. U Je naClIlU clJaJe IS nmlllanta nenegatlvna, kOJa ima
Zblf i pozitivan proizvod rjesellja. To moze biti slijedeca

4,136: ispunjelli uvjeti: disk1:iminanta pozitivna, zbir rjesellja
negatlvan Prolzvod '". . , -
2'--7' rJesellJa pOZ1tlvall. To moze biti slijede6ajednaCina'
x + x+2=0. .
186
4.137. Uvjete ispunjava kvadratnajednacina cijaje diskriminanta pozitivna, koja
ima negativan zbir rjesenja i negativan proizvod rjesenja. Neka to bude slijedeca
jednacina:
4_6. Primjena kvadratnih jednacina (jednadzbi)
4.138. Nekaje trazeni broj x. Tada se dati uvjeti mogu izraziti na slijedeci nacin:
2
.:: . .:: = 54
2 3

6
<:;> x
2
= 324 <:;> x = 18 v x = -18.
Postoje dva broja koji ispunjavaju postavljene uvjete. To su brojevl 18 I
18.
4.139. Tfazeni broj je 60.
4.140. Neka je trazeni braj x. Tada, koristeci date uvjete, J11ozemo form irati
jednadzbu: (x+2i+(x-51'=65 <:;>
x2+4x+4+x'-IOx+25=65 <:;> x
2
-3x-18=0 <:;> x=-3 iIi x=6 .
4,14], Ako je xjedna cifra trazenog broja, tada vrijedi: x(8-x):::::15, odakle
dobijamo x=3, odnosno x=S. Trazeni broj .Ie 35 iii 53.
4.142. 23 4.143. 35
4.144. Ako je x cifrll desetica trazenog brqja, tadaje cifrajediniea x-4, pa se moze
pisati:
4) C< + (x - 4)] = 306 <:;> (II x-4)(x-2)= 153 <:;> 11 => x=5
Trazeni broj je 51.
4.145. Dva uzastopna prirodna broja mogu se napisati kao xi x+ 1, gdje je x rna
koji prirodan broj. Prema datim uvjetima mozcmo form irati slijedecu jednadzbu:
. (2x+I)2= x' +(x+l)2 - 312 <:;> x2+x-156 = 0 => x=12.
Trazeni brojevi SlI 12 i 13. 4_146. IS i 16
4.147. (2)()'+(2x+2)2=340 <:;> x'+x-42=0 => x=6. Trazelli brojevi slIl2'i 14.
4.148. (2x-1)2+(2x+1)2 =290 ¢:) 8x
2
-288=O => x=6. Trazeni brojevi Sll 11 I 13.
4.149, Traieni brojevi su 7 i 8.
4.150. (2x_2)2+ 12x)2 + (2x+2)' =200 <? x=±4. Traieni brojevi SlI 6, 8,10 iii
- I O. -8. -6 4.151. (x+ 11' - x' = I 387 <:;> x=2 L Trazeni brojevi su 21 i 22.
4.152. Primijeni Pitagorinu teOl"CI11U. Svaku stranicl! treba produziti za x=5 .
4.153. Svaku stranicu treba produziti za x= 10 jediniea.
4.154. a=5, b=12 4.155. a=IO. b=S 4.156. a=12, b=5
4.157. d =6n¢:} 11(11-3) 6n ¢..?n
2
-]5n=0=>n=J5.
, 2
T razen i pol igon je petnaestougao, 4.158. n=5
4.159. Nekaje x ivica kocke. Tada, prema uslovu zadatka. vrijedi: ,'=(x-3)'+117.
Ova jednacina transformira se u kvadratnu xl-3x-l0=0 cije rjescnje x=5 daje
traienu ivicu kocke. rOvrsi11e na slijedeci nacin:
!>P = 6x -6(x-3) = 6(5 - 2) = 6(25-4) = 126.
4.160. Neka su x i y stran'ice 'pravougaonika ABeD j P=36 cmi-povrsina romba
EFGH. Nije tesko zakljuciti daje povrsina pravougaon'ika dva pula veca od
187
povrsine ramba, pa vrijedi xy=2P, odnosno , xy=72. Kako je dijagonala
pravougaonika d-::::2a (teorema 0 srednJ' OJ" duzi trouo-Ia), to J'e
7 '7 7 C
2
x-+y-= 4a-, odnosno,
2
' , ,
x + 4a-+2xy 256+144 x+y=20.
D
G C
Slranice pravougaonika su rjesenja
jednacine x' -20x+ odnosn,g,
i
'--__ SI.4.160.
4.161.*
Trougao BCD je sliean flBEF, pa za njihove
stranice vrijedi :
S14161.
CD : DB = FE : EB odnosno,
x=ab: (a-b), (x-vis ina, b -stranica kvadrata).
1z datog uslova za povrsinu dobivamo
kvadratnu jedllacillll
x
2
-2a(n-l )x+a
1
=O , cije rjdcnje daje
A E y trazenu visinu.
416') _ 1. ") Zadatak ima rjesenje aka je n22.
- P=t 241(= r-rr+r(r+2)rr ::::> r2 +r-12=0 => r=?, :=5 ..
4.164 . S : H H=4.. 4.163. 10satI,]) satl
. Aka pi \ a C1JCV napuni bazen za x satl, onda druga C1JCV PUI1l lStl bazen za
x+8. sati,Zalose v.[: , 'I" j .. 1 1 J ,
moze tor!11!ratl S lJet eea jee nacma: -,- + --::::: -, kOJa Se
, x x+8 3
transformise U kvadrutnu x2+2x-24:::o:0, odakle dobivamo x:::o:4,
Dakle, prva cil'e\' n'al)uni bazen za 4 a dI'I,n" za 17 S'It,'
4i6-N,.··. .' b
, ? ., .. y:: drugog automoblla. Tada je brzina prvog x+ 16, Kako za
VllJcme t! brzlI1U v vrijedi S=\'1. to se dati uVJ'et moze napisati na sliJ'edeci
naC!l1; '. •
s
x 64.
x
Pry! automobil se kretao brzinorn od 80 kmlh a dnwl 64 km/h ,
4166. 480 ' b
x x+20 - q => x=60.
4.167. 1000 1000
7:::0: x-5 -10 ¢:::::} x
2
-Sx-500"", 0 =? x=25mls.
4168. Ak
. '0 sa x oznacimo brzinu kretanja vode, tada na osnovu datih uvjeta
mozemo formirati slijedecu jednacinu: '
188
495 495

, 50+ x x -
x' + 495x - 2500 =D.
Rjesavanjem nastale kvadratne jednaCine dobijamo x=S. Br;r:ina rijeke je 5
km/h.
4.169. Oznacimo sax nepoznati otpor. Taela vrijedi:
220 + 2 220 x' x 110 = a => x I!.
x x-I
Drugo rjesenje jednacine ne odgovara prirodl zadatka, pa je pocetni otpor bio 11
n.
4.170. Ako sa x oznacimo pocetni otpor tada vrijedi:
3
20
22 = 220 x 5£2 .
x x+S
4.171. Prema datim uvjetima je:
la;O]- =b q ap'
P'2 200a ±2:
00
-J;j, = 100[ I
Specijalno,
p" = loofl ± rEt 100(1 ± t
200
100(1 ± IItIOO(1 ±0774596)
\ fa) \ 2000 ) V 5 J .
Rezultat: p=22.5404%
4.7. Kvadratni trinom. Rastavljanje. na linearne faktore (cinioce)
4.172. Ako SU Xl i X2 llule kvadratnog trinoma ax='-+bx+c. ovaj trinorn
rastavUamo na faktore na slijedeci natin: ax2+bx+c=a(x-xl)(X,;'X2).
aJ b) x2-6x+5 = (x-I)(x-5)
c) x'-7x+6=(x-I)(x-6) d) x'-IOx+9 (x-I)(x-9)
4.173.a) b) x'+2x-15 = (x-3)(x+5)
c) d) -,'+x+42 -(x-7)(x+6) = (7-x)(x+6)
4.174.a) 8.2 +1 }(4X+3
X
2x+l)
b)
c) 2x'+x-3 2( x+%
d) 3X'+X-:=3( x .... ]x+ J) = (x 2)(x + J).
4.175.a) 2x'-ax-a' =(2x+a)(x-a) b) x'-2ax+a
2

c) 2a'x'+abx-b
2
'=(ax+b)(2ax-b) d) 2a
2
5abx+3b'x' = (bx-a)(3bx-2a).
189
4.176.a) 4x
2
-2bx+ab_a
2
=(2x-a)(2x-b+2)
b) 2a
3
b
3
+ab(2a_b)x_x
2
=-(x-a2b)(x+ab2)
c) 2abx
2
+(2a
2
+2ab_3b
2
)x+2a
2
_3ab = (Zax+Za-3b)(bx+a).
4.I77.a) x
2
-ax-6a
2
=(x_3a)(x+2a) b) abx2-(a'+b
2
)x+ab=(bx-a)(ax_b)
c) o'-ab-2b
2
=(a-2b)(a+b)
4.178.a) x
2
-6a+9 (a- 3Xa - 3)=a-3 b) a
2
_4 a-2
a' -9 (a-3Xa +3) a +3 +4a +4 a+ 2
4.179.a) 5a' 5(a-IXa+l) S(a-I) a
2
-6a+9 a-3
a
2
+2a+l (a+IXa+l) a+1 bJ a
2
_9 a+3
4.180.a) a' -4 (a - 2Xa + 2) a -2 bJ lO(x+ 10) x- 2
a' +4a+4 (a+2Xa+2) a+2 x-JO c) 20(x+2)
4.181.a) a:-
3a
i+2 . (a-J)(a-2) a-I b) a
2
-3a-·10 (a+2)(a-5) a-5
a-+2a-8 (a+4)(a-2) a+4 2a' +3a-·2 (2a-J)(a+2) - 2a-1
4.182.a) . 2a
2
2(a-9)(a+5) 2(a+S)
3a' +36a + 105 3(a + S)(a -7) 3(a -7)
b) 2h
2
" =_x-b
x- +9bx+14b" x+7b
3x -- 8a
4.183.a)
2x+a
b)
2.-1: - ({
2a -x
4.184.a)
2(x - 3)
3x-5
).;11+2 + 2XIl+1 + Xii
b)
5x
2
-2x-3 x -1
4.185.a)
b)
x-I
4. I 86.a)
3x+ I
n+.'1 I!
X -x
5x
2
+ 3 . .'(
x" (,' + 2x +1) (, + 1)' x + I
/(x' -I) (x-IX, el) x-I
x'(,-IX7x+13) 7x+13
x" (x - I )(x' + x + I) x' + x + 1 .
:r -- a
b) -'
x-b
4.8.
Kvadratna jednacina - razni zadaci
X
4,187 .. izrazi nisu definisani za one vrijednosti varijable x za koje trinom
u nazlvll1ku Ima vrijednost nub.
a) x = -5, x=3 b) x=4, x = -3/2 c) x=-3, x=-S/3
4.188.a) 0
b) 2x-3
4.189.
9
4.190.a) x=1 b) Nema rjdellja
4.191. Jednacina nema rjesenja!
'90
I
I
5
4.192.a) Xl = -g' x2 = 2
3±.JiI
4.193.a) x, =-1, X
2
=3, X
14
=----
.' 2
b) Aka syaki brojnik i syaki
nazivllik na lijevoj strani jednacine podijelimo sa x i uvedemo smjenu
dobivamo kvadratnu jednacinu po t, a zatim i rjesenja
9+JJ01
x
1
::::-1,x
2
;::;;5,x
J
,4'
2
5
x--=t,
x
4.194.*a) Uvodenjem smjene x
2
- x = t , data jednacina nastaje kvadratna po
nepoznatoj t. Rjesavanjem ove jednacine dobivamo t. Zamjenom dobivene
vrijednosti za t u relaciju kojom je uvedena smjena nastaje kvadratnajednacina (za
9±JJ01
svaku vrijednost od tjedna) po x. Rezultati: Xl:::: -1'X2 = 2,X},4
2
b) Desna stranajednacine, nakon kvadriranja binoma i sredivanja moze se
napisati u obliku 2CX2_X+ I )-1, pa se uvoctenjem smjene Xl -x+ 1 =t datajednacina
1 ±.Ji3
svodi na kvadratnu. Xl = -l,x] = 2,x.'-4 = -'-"2-'
4.195.a) Uputa: (x' - 2x)' - 2(x-1)' + 2 = 0 ¢:> (,' - 2x)' - l(x' - 2x + 1) + 2 = 0 .
Uvodenjem smjene: .1."2 - 2x := t. d(j.ta jednacina postaje kvadratna po t:
t
2
- 21' o. Rezultat: Xl = 0, x
2
:::: 2 , X
3A
= 1 ± J3 .
b) Uputa: 4x' +12x+ ¢:> 4(X' IJ'+llx+l.
x x- .C \ x)
¢:> 4(X + ± J + 12(X )- 55 = O. UYOaenjem smjene x + =;, dobivamo
, 1 -11±J]05
kvadratnu jednacinu 4r+12t-55=O. Rezultat: Xl = 2' X 2 = 2, X 3.4 = ---4--'
4.196. Uputa: Ako je diskriminanta D=O, tada je kvadratni trinorn potpuni kvadrat.
Rezultat: k=4.
8
4.197.a) m=-2 b) m=2
8
c) m=-
5
d) m=2 e) m=-- f) m=4
11
4.198.
2 2

1+X2 1+X1
, '().., 'J , ';
x
1
-(1+x
1
)+x
2
-1+x
2
X
1
-+X
2
-+x
j
• +X
l
·
(1+x
2
Xl+x
1
) ]+x
1
+X2 +X
1
X
2
(Xl +xJ' -2X,X2 + (Xl +X,)[(X
l
+X,)2 -3X, X2 J=
l+x] +x
2

191
(H _13
0
-
4-30 -82 160
--+-
16
9 27
2 5 3+2+5 10 10 9
1+-+-
-
3 3 3 3 3
4.199.a) Pod uvjetom daje x2:0, datajednacinaje ekvivalentna sa kvadratnom
Jednacinom x
2
+6x+8=O. Rjesenja ove jednacine su x=-2 i x::::::-4. Ni jedno
ljesenje ne ispunjava postavljeni uvjet.
Nekaje, sada, x<O. Tadaje datajednacina ekvivalentna sajednacinom x
2
-6x+8=O
Cija su ljesenja x=2 i x=4. Ni jedan od ovih brojeva ne ispunjava postavljeni uvjet
(x<O). Dakle, datajednacina uopce nema rjesenja.
b) Nekaje, prvo,x2:3. Tada vrijedi:
. (x-3)'=lx-31 ¢;: x'-6x+9=x-3 ¢) x'-7x+12=0.
posUednje jednacine su x=3 i x=4. Oba broja 'zadovoljavaju postavljeni
UVJet pa slIljesenja posmatralle jednacine.
lJzmimo, sada, paje x<3. Pod ovim uvjetom vrijede slijedece ekvivalencije:
( 2 1 I' ,
. x-3) = 1 x-3 ¢) x--6x+9 = -(x-3) ¢) x--5x+6 = 0 .
Rjesenja posljednjejednacine su x=2 i x=3. Samo pryi broj zadoyoljaya
postayljeni uyjet (x<3), pa je x=2 rjesenje posmatrane jednacine.
DakJe,jednacina (x-3y2:::: I x-31 irna'tri rjesenja. Skup njenih {2, 3,4},
c) Skup rjesenjajednacineje {-2, I}.
4.200.a) Ako :2:0, odnosno, X2:::;! ,odnosno _I :::;x":;l, tad a yrijedi:
1
' I 1 )) )
-x +1 ,=-x-+I <c:> -x-+I=-x-+I ¢) O·x-=O ¢) O.x=O.
Posljcdnju jednacillU zadovoljava svaki reaian braj, pa .Ie Ijescnje date jednacine
skup .svih,hrojeva koji postuvljeni uvjet: -I :S;x.s: I .
AkOJp-x-+l(O, odnosno, odnosno x<-1 ili x>l, lada vrijedi:
i-x
2
+11:::::_x
1
+1 ¢::) x
2
_1=··x
2
+1 ¢:) 2·x
2
=2 ¢:) X2::::;]' ¢:) x=±l.
ni jcdan od ovih brojcva ne ispunjava postavljeni lIvjet. to jednacini1 nema
VIse rjesenja. Rezultat: -]":;xS;1 . b) 1S:xS;2 c) J
4.201:*a) Posmatrajmo incervale na koje su nute izraza x
2
_1 j x podijelile skllp
realmh brojeva: (-=, -I). [-1,0),10. I), [I, +=).
Za XE(-oo, -1) vrijedi:
Ix
2
-1 1:::::-lxl+1 ¢:) x2_1 :::::;x+1 ¢.:> x2-x-2=O ==> xl:::::-l, x)::::;2.
Ni jedan od dobijenih brojevu ne pripada intervalu (_0<" -I), pa u avam intervalu
nasa jednacina nema rjesenja.
Za XEf-l,O) vrijedi: Ix2-11=··lxl+I ¢':>X2+X:::::;O =>xJ=O,x2=-I.
Broj x == -1 je Jjesenje date jednacinc.
Za XE[O, 1) vrijedi: Ix2-11=-lx!+1 ¢::)-x2+1=_x+! ¢::)x
2
_x=O =>Xj=O,X2=J.
Broj x=O je Ijesenje date jednacine.
Za XE[I,+=)vrijedi:lx'_II=_lxl+1 ¢)x'-I=-x+1 ¢)x'+x-2=O =>xl=-2,X2=1.
Braj x=j je rjesenje date jednacine.
RezlIltat: Skllp rjesenja date jednacine je: {-I. 0, I}.
b) Rezultat: S!'\:lIP IjeSenja date jednacine je: 2::;x::;3. c) Rezultat: x:S;2 ,
192
l-.Jfi 1+.Jfi 5 9+.Jfi
4.202.a) -4, 5, -2- -, 2 b) -3, -2, 0, 1 c) 2' 4
4.203.a) Uputa: lednaCina se moze napisatiu obliku: 'J:
(x+4) (x+8)(x+5)(x+7) = 4 ¢) (x'+12x+32)(x-+j2x+35)=0.
Uvoaenjem smjene x' + 12x+32=t, dobija se kvadratnajednacina t(t+3)'''4, cijim
rjesavanjem dobivamo tl=1 , t2=-4.
Rjesavanjem kvadratnih jednacina x' + 12x+32= I
rjesenje polazne jednacine. Rezultat: -6, -6±.J5.
x
2
+ 12x+32=-4 dobivamo
- 5 + i.,J39
b) -6, 1,
2
4.204. Uputa: Rjesavanjem jednacine dobivamo xl=m-l, 1. KoristeCi date
uvjete da aba rjesenjajednacine pripadaju intervalu [-2,4) irnamo:
-2:S;m-l:0+ /', -2:S;m+I:0+. Rezultat: -1:S;rn:S;3.
4.205. Rjesavanjem sistemajednacina x
l
_ (a+2)x + 6 = 0
x' - (2a+l)x+10 = 0
dobivamo trazenu vrijednost za a. Oduzimanjem dnige jednacine ad prve
dobivamo jedna"inu (a-l)x=4. Zamjenom vrijednosti za x _(x=4/(a-l) ), u prvu
kvadratnll jednacinu i sredivanjem dobivamo kvadratnu po a:
a
2
_ 8a + 15 = 0, cija su rjesellja a=3, a=5.
Dakle, za a=3 iii a=5 date kvadratne jednacine imaju zajednicko ljesenje.
Pronad'i to rjesenje!
4.206. IZ,datih uvjeta moiemo odrediti p = -(Xj+Xl) i q::::: XjXl, pa traiena
kvadratna jednacina Ima ablik x
2
+px +q -= O.
XlX2 + =6a+2 3(Xj+x2)=6a+6 X jj-x2=2( a+ 1 )
XIX::: -2(XJ+X2}+4::::0:::::;> 3xlx2,=12a =>
Rezultat.: x' -2(a+ I )x+4a=0.
4.207. Prema Vieteovim formlliamaje:' XI+X2=-P
(3p' -16q=0) ¢) 3(x,+x,)'-16x,x, = 0 ¢)
W 3X12+6xIX2+3x22_16xIX2=0 ¢?
W 3xj'2-9xjX2+3x/-XIX2=0 ¢>
¢) (x,-3x,)(3x,-x,)=0 ¢)
. XIX2:::: q. Dalje vrijedi:
3(xj2+2xjx2+x/)-16xlx2=0
3Xl2 +3X2 :\.1 OXIX2=O
3XI(XI-3x2) - X2(Xi-3x2)
Xj-.JX1=O iIi x:c3xl=O.
4.208. Prema Vieteovim formulamaje XI + x
2
= a i XI :::: a, odakle
zakljucujemo daje Xl + X:2 = X
i
X
2
. Kako je (XI - Xl Y ::? 0, to dalje, slijedi:
x
l
:2 + X
2
2 ::? 2X1 Xl' odnosno, X
l
2
+ Xl 2 ;? 2(Xj + Xl)'
')'J ') '4'850
4.209. (a-l)'y--2(2a-+5a+l)y+ a + a+ = .
4.210. Diskriminanta kvadratne jednacine je D(111)=4( 4-m). Sa SCm) oznacimo
zbir (sumu), a sa P(m) proizvod rjesenja,jednacine. Tada vrij'edi:
." ·-2(",-1) _. _m+5
S(m)==x
j
+x'J , P(m)-xjx2 ---.
- _117-3 m-3
193
Svi zakljucci 0 prirodi rjesenja posmatrane kvadratne jednacine, ukljucujuci i
njihove znake, prikazalli su u slijedecoj tabeli:
m D(m) P(m) SCm) Zakljucak 0 rjeSenjima Xl ix,
(-=, -5) + + + Rjesenja su realni brojevi i vrijedi : O<Xj<X2
-5 + 0 + Xl -0 , X, -3/2
(-5, I) + - + Rjesenja su realni brojevi i vrijedi :X,<O<X2, I
xll<1 x21
1 + - 0 x1.2=+,j3
(l ,3) + - - Rjesenja su realni brojevi i vrijedi :Xj<o<x2.1
xli> 1 x21
(3,4)
.+
+ + Rjesenja su realni broievi i vrijedi : O<Xl<X2
4 0 + + xu=3
(4, +=) -
+ + Rjesenja su konjugovano-kompleksni brojevi .
4.211. x
3
+ax
2
,.-ax_I=O ¢;>
rjeSenjajednacine hila realna diskriminanta kvadratnejednacine
x
2
+ (a + l)x + 1 = 0 mora biti nenegativna, tj. mora da vrijedi:
D'20 <=> (a+1)'-4'20 q «(/+1)''24 <=> la+ll'22
<=> a+1:,£-2 v (/+1'22 ¢;> a:'£-3 va'21 q xE(-=,-3)U[I,+=).
5. KVADRATNE FUNKCIJE
3.1. f(0)=5, f(-l f(2)=11
5.3. a=-I,b=I,c=2
5.6. a) x=O
b) I;: I
o
°
5.2.a) c=f(0)=5
5.4. c=-3
b) c=-7 c) c=10
5.5. b=O, c=-16
fY=x:2
I I
b) y=2x' I' eJI
II i ' I '\ I' /
dJ y=0,5x'
I
\1/ ,I, \, /1
\ I ' \ /
__ \'JL-IJ_-'
I
194
5.8.
5.9. Svaka posmatrana funkcija ima najmanju vrijednost za x=O, a najvece
vrijednosti nema.
S.lO.a) y=-x ' b)
"
\\, ;' /J\ \
. / 1:1 \ \
5.12. Sve posmatrane funkcije imaju najvecu vrijednost za x=O, a nemaju
najmanju vrijednost oi za koju vrijednost varijable x.
5.13.\\\ .. "J,l,", '.i./ ..f,i.
\\\\1/,1 /
\\, f
\\ i .I
\\ , !
W
I
'I
5.16.
S.IS.a)
5.19.a) Ymax=l
5.20.a) Ymf,=-7
5.14.
Y '.
\\
\ \
\ \
\
5 . .]5
b) Xl,2=±4 cJ x],2=±4
b)
Ymax=45 e) YIllfl.x=-2
bJ Ymin=2 c) Ymin=-12
5.2] .a) Za m<O, YfThlX=4; za m>O. Ynlln= 4 b) Za m<l, za m>l, Ym;n=-3
c) Za m:;t:O, Ymin=144
195
5.22.a) y=-2x' b) y=_2X2+3 c) 2·1
I 5.23.
1
x .= ?I 0 ?I
+=
2
?I 0 :"t y=·2x .= .=
X
.= ?I 0 ?I
+=
2
?I 3 :"t
y=·2x +3
.= .=
X .= ?I 0 ?I
+=
y=·2x
2
·1 -= ?I -1 :"t -=
5.24. y=(x.I)', y=(x.5)', y=(X_7)2 5.25. y=(x+2)',
5,26. TransiacijolTJ grafika funkcije y :=: x
2
za -rn u pravcu x-ose dobivamo grafik
funkcije y=(x+m/
5.27. 5.28.
\
\
\
5.29.a) T(-3, 0) b) T(2, 0) c) T(·I,O)
5.30.a) (·=,7) b) (-=, ·1) c) (-=; 2)
5.31.a) (-=,·1) b) (-=,5) c) (-11,+=) -5;32.a) x=·5 b) x=15 0)x=·41
5.33. M'oze se pisati: Nula funkcijeje x=6.:
196
b) Y=(X_3)2, T(3, 0) 5.34.a) Y=(X+2)2, T(·2, 0)
5.35.a) Y=(X.l)2+3
c) Y;=(X+5)2, T(-5, 0).
b) y=2(x-2)'-7 b) Y=(X+3)2·5 5.36.a) y=2(x+3)2+4
a)
b) \ . \li I a) \ \ I jl
.. II.. f / '\ ',I '1 I"
!
\. .,y/ " VI 1 / T-: ,....,--;'--tL......,--+---c-.'
\jj _" .. *36.
b) y = _(x+5)2_2
y
S1.5.37.
x
I
5.38.a) xl=3, x2.=8 b) xl;;;:::2, x2=7 c) x):::::-5, x2:=:-1
5.39.a) x,=-I, x,=512 b) x,= 113, x,=5 c) x,=-4, x,=215
S.40. Aka je diskt-iminanta D::::::b
2
-4ac nenegativna, tada kvadr:atna funkcija ima
realne Hule.
a) D=36>0, funkcija ima rcaine nule. b) D;::::-204<O, funkcija nema realnih nula.
c) D:::::48>0, funkcija ima realne nule.
S.41.a) ..=45
5.42.a)
5.43.a) Ymill=6
b) Ymax.=-12
39
b) YJ\\\\x=--
8
b) Ym.in=2
c) Ymnx=23
13
c) Ymax=12
c) Ymin =16
5.44.a)
D b' -4ac 1-4 3 . 145 1
b) Ymin =-8=-18
8
. )
' , ;:::--=-..
mm 4a 4a
)
C Ymin - 16 - 16
5A5.a) Ymill=-6
5.46.a) y",,=-63
4 4
b) YlIl<lX=-J _
b) Ymux=19
c) Ymflx::53
c) Ymax=-5.
197
a)
5.47. Koordinate tjemena T parabole datejednacinom y=ax
2
+bx+c, a:;tO su:
odnosno, T( _l?..., 4aC-b+).
2a4a l2a 4a
a) T( 3
4
1) b) c) T(
5.48. Kod ispitiv.nja toka kvadratne funkcije y = ax' +bx+c, a*O, bitno se
razlikuju dva slueaja ito:
x
v
x
v
1) Koef'i<;ijent kvadratnog clanaje pozitivan (a>O):
U ovom slueaju grafik funkcije je parabola kojaje olvorom okrenuta
prema gore, konkavna parabola. Ako je T(rn, n) tjerne parabole, tada je u
il1tcrvalu
("'00, m) funkcija opadajuca, a u intervalu (m, +=) funkcijaje rastuca.
2j Koeficijent kvadratnog clanaje negativan (a<O):
I U ovom:slucaju grafik funkcijeje parabola kojaje sada otvorom okrenuta
prema dole, konveksna parabola. Ako je T(rn, n) tjeme parabole, tada je u
intervalu: m) funkcija rastuca, a u illtcrvalu (m, +(0) funkcija je
opadajuca.
Cijeli tokdatih kvadratnih funkcija predstavljenje u slijedecim tabelama.
-= 71 4 71
+=
+= -4 71
+= 1 I::
b) 71 1 71 +00
71 36 -=
-=
71 ?7/80 71
+=
+= -1369/160 71 +=
Vldlmo da su mtervah u kOjlma funkcija raste redom:
0) (4, +=) b) (-=, I)
27
c) (-,+=l
80
5.49.a) (3, +=)
I
b) (-,+=,)
4
I
c) (-=, -'3)
5.50.a) (-=, -4) b) (-1, -=)
7
c) (-=, -16)
5
5.51.a) (-=, -'4) b)
I
(+=, -10)
5
c) ('4'-=)
5.52. Traiene tacke imaju ordinatu nula, a apscisaje jednaka nuli funkcije.
2
a) A(6, 0), B(l5, 0) b) A(5, 0), B(6, 0) c) A( -j' 0), (5, 0)
5.53.Tacka u kojoj grafik kvadratne funkcije y=ax
2
+bx+c sijece y-osu je qo, c).
a} qO,25) b) qo, -2) c) qO,5)
5.54. Za crtanje :Cskiciranje) grafika kvadratne funkcije koriste se karakteristicne
tacke ito: koordinate tjcmcna, presjek grafika (parabole) sa y-osom i DUle
kvadratne funkcije (ako postoje). PailJivim spajanjem navedenjh tacaka dobijamo
skicu grafika koja moze posl,!ziti za -dalje proucavanje osobina funkcije.
198
a) y = x'-6x+8 = (x-3)'-l
'1
x
(3, -1)
5.55.a) y=2x'+5x+3= 2( x+% J
1
8
, (Ii'
b) y=2x--x-l =2 x-'4)
b) y=5x
2
+x-
119
20
9
8
y y
a) b) +-
1
.1
,
I
l
·n.· ..·. c.'·.)Y"'-2X'+5X+7
i\
11 \
-
l
x,
x
SJ.5.55.
\ i
\ i·j
f
11 . \
,.! I
5.56. U zadatku 5.48. raspravljano je a toku kvadratne funkcije. Sada sa skica
grafika datih funkcija neposredno citamo podatke i f<:rmiramo tabele:
5/4 71 +=
al xl -= 71 -5/4 +=
y += -1/8 71+=
I b x -= -1110 71 +=
-= -J? 112071 -= += 71 +=
5.57.
2a 4a 2a 4a
gdje je D = b
2
-4ac , diskriminanta kvadratne funkcije.
Iz doblvenog izraza za kvadratnu funkciju vidimo slijedece:
1) Aka je diskriminanta D<O, to je izraz u srednjoj zagradi uvijek
pozitivan,pa znak funkcije zavisi od znaka koeficijenta a. U avam slucaju
funkcija ima isti znak kao a , znaoi ako je a>O i funkcija je pozitivna, a
kadaje koeficijent a negativan tadaje i funkcija negativna u cijeloj
domeni (skupu R).
2) Ako je diskriminanta D=O , tada je izraz u srednjoj zagradi nenegativan i
jednak je nuli sarno za X= - U ovom slucaju funk,?lja Ima znak
·;La -
199
koeficijenta,_a za sve vrijednosti varijable x osim za (kada je-
2a
vrijednost funkcije jednaka nuli).
3) Aka je diskriminanta D>O, tada izraz u srednjoj zagradi maze biti i
pozitivan i negativan. Radi dalje analize. transfonrusimo taj izraz na
slijedeci naCin:
y J - -(
al( x+ ..fi5 a(x - Xl )(x- x,), gdje su Xl ix, nule
2a 2a 2a 2a)
funkcije +bx+c, a*O. Neka je XI < Xl. Formirajmo slijedecu tabelu:
x -=
71
Xl 71 X2
71 +=
x-x] - 0 + + +
X-Xl - - - 0 +
(x-x,)( x-x,) + 0
-
0 +
1z tabele neposredno "citamo" daje u intervalu (x], Xl) izraz (X-XI)(X-X:;) uvijek
negativan, a van tog intervalaje pozitivan. Ako, sada, posmatramo 1zraz
a(xWXt)(X-X2) , u intervalu (X], X2) znak ovog izrazaje suprotan znaku koeficijenta
a. Znaci, ako je koeficijent a pozitivan tada je izraz a(x-xd(X-X2) negativan. i
obrnuto.
Dak.le, kadaje diskriminal1la D kvadratne funkcije pozitivna, funkcija ima
realne i raziic-ite nule Xl i X:;., (X\<X2) i u intervalu (XI,X:?) funkcija ima znak
koji je suprotan znaku koeficijenta 11, au intervalillla (-co, XI) i (X:?, +(0) znak
funkcije y = ax?+bx+c, a::;;tO se podudara sa znakom koeficijenta kvadratnog clana
a.
a) D::::l>O, xI=l, x2=2, a=I>O. Funkcijaje pozitivna u intervalima
(-=, J)U(2, +=).
b) J. Funkcija je pozitivna u
intervalu (-3, I).
c) Funkcija y=2x
2
+Sx-7 je pozitivna u intervalima
5.58. Data funkcijaje negativna u intervalima: a) (-2,5)
7
(-=, - )U(l, +=).
2
b) (-=, l)U(7, +=)
c) 4)U(11, +=). y x'-4x+4 (x-2)':o, 0
b) D=-4<0, a=1>0. Funkcijaje pozitivna za svaku vrijednost varijable X
200
c) D:;;;:-7<O, a;;;;:-l<O. Funkcija je negativna za svaku realnu vrijednost varijable x.
5.60.a) Koeficijent kvadratnog clanaje a = -1<0. Za diskrimin'mtu vrijedi

Kvadratna funkcija y=-x
2
+2mx+2 uvijek ima reaipe i razlicite Imle Xl i X2,
Funkcijaje negativna u intervalima (_00, Xj)U(X2, +(0). Funkcijaje pozitivna u
intervalu (x], X2).
b) Koeficijent kvadratnog clanaje a=l>O. Diskriminanta f,unkcije je:
3).
0>0 za m<O iii m>3; D<O za 0<m<3; za iii
Za,m=O, funkcija je pozitivna za svako realno x (x:;t:O).
Za m=O i
Za m=3, funkcijaje pozitivna za svako realno X (x::;;t3).
Za i
Za O<m<3, funkcijaje pozitivna za svako realno x.
Za m<O iIi m>3 za posmatranu funkciju vrijedi:
U intervalima (_00, XI)U(X2, + 00) funkcija je pozitlvna.
U intervalu (Xl. X2) funkcijaje negativna.
Za. X=X\ ill X:::::X:c. fuilkcija ima vrijednost nula. (Ovdje su Xl i ,Xl nule kvadratne
funkcije).
c) Za m:::::3, funkcijaje pozitivna za svako x (x;;t2).
Za m.:;t3, funkcija Ima realne nule XI i X2 i vrijedi:
u intervalima (-=, XI)U(X2, + =) funkcijaje pozitivna.
u intervalu (XI, Xl) funkcijaje negativna.
5.61. Kvadratna funkcija je negativna u cijeloj svojoj domeni onda kada je
kaeficijent kvadratnog clana negativan 1 kada je njena negativna.
Znaci 1110ra biti:
m-3<0 m<3 m<3
16-8111<0 ¢;> 8m>16 ¢;> m>2 ¢;> 2<m<3.
Funkcija je negativna u cije!oj svojoj domeni aka mE (2, ,3).
5.62. a>O, 0<0 m>O.
5.63. 25); C(O,A)
. I -


T(9/2, 1 1314)

-I 4 x
o 912
T(3/2,-25/4) C(O, 8)
x
201
5.65. Kvadratnu funkciju dovesti na oblik y a(x+a)2+[l, a zatirn
odrediti: llJ.1le, ekstrem, intervale monotonosti, znak i koordinate tjemena.
y= 3x2-4X+9 3(X2 ={x-H +
Funkcija nema realnih nula. U intervalu funkcija opada, au intervalu
3
( +=) funkcija raste. Funkcijaje pozitivna u cijeloj svojoj domeni (skupu
3 .
R).
5.66.
Tjerne ima koordinate T( 23).
.33
5.67.
5.70.
-2tx+ ;4 - ;4 J
y = 19 ..... 5.68. Y _2X2 +x-3 5.69. y = 3x
2
+3x+ 1
ax2+bx+c ,
= +2 -2x :a +(:a J J }c=a(x+
a)
l2a 4a l2a 4a
b
2
-4ac
4a
b) Za 0>0,
b
y' -- , za x=-2a', zaa<O,
4ac-b
2
b
. 'mill 2a
, za X=----
2a 2a
5.71. a=-2
-72' 3," 9
. - -- 5.73. k =-3
2 . 2
5.74. Aka su (x, y) koordinate tjemena parabole, lada vrijedi
! 4k-4 k-1 1
x = -, y=---=--=!--=I-x
k 4k k k
Znaci, skupa parabola pripadaju pravoj cijajejednacina x+y-l= O.
5.75. Traieni skuptacakajcpaI"abola
9
5.76.* Y = 3(x-Z)' +6 = 3(X2_4x+4J+6 = 3x
2
-12X+ 18; Y = 3x2-12x+ 18 .
5.77.* Y = -3x
2
-18x-32.
1 3)2 7 13)' 7
5.78. Data parabolaje y=2x2-6x+l= +2=-2x
2
+6x-I
(
3)2 7 , ( 3)' 7 ,
b)y=2x+- --=2x-+6x+1 c) y=-2x-- --=-2x-+6x-S
2 2 \ 2 2
5.79. Neka-su a i 'b duiine stranica pravougaonika. Tadaje 2a+2b=8, odnosno,-
a+b=4. P=ab,' p(a)=a(4-a)=-a
2
+4a. P
m
,,=4, za a=2.
5.80. 0 = b = 10 . 5.81. Ako je osnovica a=12.fi
202
5.82. 16=8+8. (Suma kvadrata sabiraka broja 16 je najmanja ako su sabirci
jednaki). 5.83. 10=5+5
5.S4. 2x+4y=1 ¢:>
1 2 1 2
2x=1-4y ¢:> x=--2y => x =--2y+4y =>
2 4
2 2 2 1
=> x + y =5y -2y+-.
4
Kako kvadratni trinom
2 1 2 1.
5y -2y+- irnanajmanjuvrijednostza y=-=- 1
. 4 10 5
1 .
ta vrijednost je -, to Je
20
5.8 .*b)
y= 1x
2
91)
I
SI.5.86.
y= 1 x'-4x+31
S1;5. 5:
s. ,*a)
\1=1: ''4xl
c)
5.88. b=%, c=9/4 5.89.*
5.90.* Uputa: Izraziti -koordinate tjemena u funkciji od k, a zatim eliminisati k.
Trazeni skup tacakaje parabola y=_x2+x_4.
203
5.91. Ymin =
m
2
-16
4 'Ymin=O za m=±4.
* 1z pravouglog .6.ABC dobijamo /=2x2-2ax+a
2
. Naj'manja vrijednost
vanJable l , pa i y (jer je y>O) je ena za koju kvadratni trinom 2x2_2ax+a
2
ima najrnanju vrijednost: x=a!2.
To znaci da upisani kvadrat ima vrhove u
sredistima stranica datog kvadrata.
SI.5.92. Stranica datog kvadrata je y=a(.fi )12.
5.93. * Trazeni trougao je jednakokraki pravougli
trougao.
5.93.* Trazeni trougao je jednakokraki pravougli
A B trougao.
5.94.* Stranke pravougaonika su a=R-J2 i b=R'.j2.
2
6. KVADRATJ'1A NEJEDNACINA I SISTEMI KVADRATNIH
NEJEDNACTNA
6.1.a) x1=1, x,=7 b) x,=·5, x,=1
6.2.a) x"+4X+4=(x+21'20
c) ·x
2
+8x·16 = ·(XA)'';O.
6.3.a) x2+3x>O <::)
cJ x,=·7, x2=·3 d) -4,5
b) x' + 1 Ox+25=(x+5)"20
d) ·2(x·3) 2';0
Prvi nacin: x(x+3»O ¢::>
x(x+3»0.
x>O x<o ¢::> x>O V x<-3.
x+3>O V x+3<O
Rezultat: XE ·3)u(O,
nacin: Zadatak mozemo rijesiti pomocl! slijedece tabele (Vidi za'datak
5.)7
lz ,Ie .se cita znak izraza x(x+3). Vidimo daje x(x+3»O u dva intervaJa ito:
(-=, ·3) 1 (0, +=).
Treci grafika funkcije y=x
2
+3x, odreaujemo znak kvadratne
funkclje, pa I IJesenJe pO, matrane nejednaci e.
·3 0
vi:Iimo ?aje \unkcija pozitivna u intervalima (_00, -3) i (0, +00), paje
IJesenje nejednac1I1e x-+3x>O skup svih realnih brojeva x za koje vrijedi
XE(·=, ·3)U(0, +=).
b)XE(·J,O) '. c) xE(·=,0)U(2.+=)
6.4.a) XE (0, 5)
204
d) XE (.=, ·7)U(0, +=)
b) XE (.=, 0)U(I/4, +=)
c) XE('=' .5/6lU(0, +=) d) xE(A, 0) ..
65.a) O';x'; b) XE
c) XE [-6, 0] d) XE
6.6.a) 0'; x,; 5 b) 00: x'; 4 c)·= < x';·5 v x 2 5 d) 0'; x ,; 2
6.7.a) x'<4 ¢;> ·2<x<2 b) x<·3 v x>3
c) . .f3<x<.f3 d).2.fi<x<2.fi
6.S.a) -6';x,;6 b) x,;-4 ,q24
5 5 4 4
c) --O:x';- d) x';-- v x;o,-
2 2 3 3
6.9.a) x' .5x+6<0 ¢;> (x·2)(x·3)<0. DaUe je ova nejednacina ekvivalentna sa
unijom dva sistema nejednacina ....
Mozemo koristiti i tabelarno rjesavanje nejednacine.
Najefikasnije je skicirati grafik kvadratne funkcije y:::::x
2
-5x+6! sa grafika procitati
kada je ta funkcija negativna:

Rezultat: 2<x<3. b) 4<x<5 c) x<·5 v x>3 d) x<1 v x>6
6.10.a) XE('=, l)u(7,+=) b) xE(·=,·3)u(I,+=)
c) XE (.=, ·6]u[2, +=) d) XE [·3,8] .
3 743
6.1 La) XE( -'2,1) b) xE(2, "3) c) XE( -5'5)
6.12.a) XE('=, +=) b) xE0 c) XE('=, +=J
6.13.a) xE(3.S) b) xE(·=,·2)u(II,+=)
4
d) xE(--,7)
5
d) xE0
d) x je proizvoljan realan broj
6.14.a) Mnoienjem date nejednacine sa (x+41', Xi"A, dobivamo (x·3)(x+4)<0.
Rezultat: xE(A, 3). b) x\o(·1,2)
c) Mnozenjem nejednacine sa (X+5)2,x;t;-5, i nastaje kvadratna
nejednacina x2-3x-40>O,ocinosno, (x+5)(x-8»O.
Rezultat: XE(·=, ·5) u(8, +=).
d) Mnozenjem nejednacine sa (x+5)2, x;t;-5, i sredivanjem dobijamo
nejednacinu 3x
2
+22x+65>O. Diskriminanta ove nejednacille je negativna, a
koeficijent kvadratnog ciana pozitivan, paje trinom 3X2+22x+65 pozitivan_za
svaku realnu vrijednost varijable x. Rezultat: xE (_00, + 00).
6.15.a) Kvadratni trinom x2+2x+8 je pozitivan za svaku vrijednost varijable x
(Zasto?), paje data nejednacina ekvivalentna sa nejednacinol11 x
2
-2x-3>O,
Rezultat: XE(·=, ·1)u(3, +=)
b) Kvadaratni trinom u brojniku razlomka l1a lijevoj date nejednacine
x-!+4x+5 je pozitivan za svaku vrijednost varijable x, pa je data nejednacina
ekvivalentna sa nejednacinom x2-5x+6<O. Rezultat: XE (2,3).
c) xE0 . d)' xER
205
I
6.16.a) Nejectnacinaje ekvivalentna sa x2-7x+12>0. Rezultat: XE(-=, 3) u(4, +=).
b) NejednaCinaje ekvivaJentna sa ,2+ 7x+ 10<0. Rezultat: XE (-5, -2).
1
c) x<5 v'x>6 d) --<x<1
2
6.17.a) X2_1<OAX2_4<O W x
2
<1 Ax2<4 <=> -l<x<l /\-2<x<2 <=> -l<x-l.
b) x2>9 A x
2
-16<0 ¢;> (x<-3 v x>3) A -4<x<4 ¢;> -4<x<-3 v 3<x<4.
c) Sistem mozemo efikasno rijesiti primjenorn tabele:
Tztabele vidimo daje fjcsenje sistema interva1 (0,1),
6.18.a) 2<x<3 b) x<-7 v x>1 c) Nema rjesenja.
I I
6.19,a) Nema rjesenja. b) 0 < x < 4 c)-I <x<-- O<x<-
8' 2'
6.20.a) XE (6,9)
9
-)
2
b) XE (-4, -2)u(4,
6.2 La)
x-I
¢::> > 0 Formirajmo tabelu iz koje celTIo
(x-2Xx+2) .
odrediti riesenia'
x
-=
-2
.'.
1 2
;+«,<
x-2 -
x+2 -
(x-2)(x+2) +
x-I -
....
(S-::':'2Xx+2
-
<
......
Rezultat. XE (-2, 1)u (2, +=).
b) XE(-=, -4)u (-3, -2)
6.22.a) xE(-4, I)
- -
0 +
0 -
- -
. .....
Nije 1
..
def. I
I
." ..•.......
'.
)
3
c x>-
2
c) x je proiivoljan real an broj
206
- - 0 +
+ + + +
- - 0 +
0 + + +
Nije I.
0 -
def.
I·.··········· +
Ie .••.•.
.. .
3
d) --<'x<2. 2<x<+=.
2 .
b) xE(-2, -I) u(O, +=)
I ."
ct) XE (-=, -1)u(O, )u( I, +=)
2
.....
6.23.a) XE (3, 5) b) XE (-=, 1)u(2, 5)u(7, +=)
Rezultat: XE (-=, -3)u(-2, 5) b) XE (-8, l)u(2, 4)
c) XE(-=, -33)u(-II, 3)u(5, +=)
6.25.a) xE(-3, -2)u(2, 4)u(4, +=) b) XE(-=, -7)u(-7. -4)u(1, 3)
6.26.a) Funkclja je definirana za one vrijednosti varijable x za koju je radikant
nenegativan: X2 - 81:2: 0 ¢;> x5-9, x:2:9. Damena funkcijeje skup {xJ(x5-9) v (x:2:9)}.
b) Domena funkcije je skup svih realnih brojeva R. c) -15 x 51
I 2
6.27.a) xs5' ,x:2:1 b) x=1 c) -5'5X52
x-l
6.28.a) """'--- :20 0
-x-2
x-I
-----:200
(x + I)(x - 2)
=> -1 <xsl, x> 2.
b) -35x<-1 , -1<x<+=
1
6.29.a) m= -I, m =-5
c) Domenaje skup R\{I, ll}.
3
6.30.0) m =7" m=5
I
b) m<-I m>--
, 5
3
b)-<m<5
7
1
c) -1<m<--.
5
3
c) m<7" m>S.
6.31.0>2. 6.32, mE (-4, -3]. 6,33, mE (0,4). 6,34. m=2
6.35. -3+2.J2 < m < 0
XI.f +x).J- /--->.. _\t/ +x/Y -2X)2X /
'<-r :;'::1: >2 ¢::>
X)-X}- Xl X
2
[(Xl +x,), -2x
1
x,]-2(x
1
x,)' >"
, -
(x
1
x,)-
Kako je, prema Vieteovim formularna, xl+x2=-2m i X1X2=4, dalje vrijedi:
[(-2ml'-2.4J _2·4' [4n,'-8f -32 [2 \2 (.2 \2
-" > 2 {:::} > 2 ¢;:} VJl - 2) - 2 > 2 ¢::} m - 2) > 4
4- 16
<::;> m} -2<-2 v m
2
-2>2 ¢.:;> m2>4 <=> m<-2 v m>2.
6.37. Kvadratni trinom ax2+bx+c je pozitivan za svako realno x akoje
koeficijent a pozitivan i diskrimlnanta D=b
2
-4ac negativna. Rezultat: rn>2.
6.38. Kvadratni trinom ax2+bx+c je negativan za svako realno x ako je
koeficijent a negativan i diskri]TI . .manta D=b
2
-4ac _negativna. Rezultat:
3.J2 ".
111<---.
4
207
6.39.a) 2<m<4 b) 1 <m<9
6.40.* Posto za brojnik razlomka vrijedi: x2-4x+5>O (jet je diskrirninanta
trinoma D= A, negativna, a koeficijent kvadratnog CIana a""'-1 pozitivan), to je
funkcija f(x) pozitivna za svako tealno x anda kadaje nazivnik pozitivan za svako
x. Izraz (m+l)x2-3mx+m+8 je pozitivan za svako x aka su ispunjena dva uvjeta
ito:
1) ako je koeficijent kYadratnog clana, m+ 1 , pozitiYan i
2) ako je diskriminanta trinoma, 1)(m+8) , negativna.
Prvi uvjetje ispunjen za m>-l. Izvrsavanjem operacija u drugom uvjetu dobijamo:
D=5rn
2
-36m-32. Kvadratni trinom 5m
2
-36m-32 ima ulile i m=8 i
5
negativanje za sve vrijednosti varijable m koja zadovoljava uvjete - <m<8.
. 5
4
Sada vidimo da su aba uvjeta lspunjena za - - <m<8. Funkcija f(x) je pozitivna
5
4
za svako rcalno x, aka parametar m zadovoljava uvjete - - <m<8.
5
I
6.41. m<--
2
6.42.a) Neka je Tada je I x ! =x. pa je data nejednacina ekvivalelltlla
sJijedecim: x
1
_x_6 >0 ¢:;> (x-3)(x+2»O => x<-2, x>3. Postavljeni uvjet
ispunjava samo x>3.
Uzmimo sada da je x<O. U OV0111 s!ucaju je I x I =-x pa je data nejednacina
ekvivalenta nejednacini x:2+x_6 >0. Ovu nejednacinu zadovoljavaju brojevi x<-3,
x>2. Postavljeni uvjet ispunjava sarno x<-3. Rezultat: x<-3, x>3.
-J-.JT7 S+.J5
b) ------<x<l 1 <x<2 c) x<2,
2 2
1-.Ji3 1+'/13
6.43.a) _·_-<x<·_-- b) 2-.J6 <x<-2-J2, -2+J2 <x<-2+.J6
2 2
c) x<2--I5, x>2+-15
6.44.a) x<-3, x>1 b) xE0
I
c) x <--
:2
I
v x >-.
2
6.45. * K vadratlli trinom pod korijenom mora biti nenegativan za svaku vrijednost
varijable x. Rezultat: .
6.46.a) Aka je a < -l ' tada je syaki reala!1 broj IjeSenje jednacioe, (XE R). Ako
JC
208
1
a= --,tadajexER\{-2}
4
1 1-./1-+40 1 +./1 +4a
Akoje a>--, tadaje < x <-,--,--,--"c..
4 20 2a
. I' r;;-; . -a+Ja
2
-24
b) AkoJe al>,,24, tadaJe <x< ;
. 4 4
ako je jal:;;..J24, tada nejednacina nema rjesenja.
c) Akoje a< 1, tadaje i
Ako je a = I, tadaje x proizvoljan realan broj razlicit od broja 1,
d) Ako je a>0, tadaje x, < x < X2, ako je a<-20, tadaje
x < min(xJ, X2) iii x> max(x\, X2).
Aka je -20 < a <; 0, tada je x proizvoljan realan broj, ako je a=-20, x je tada
proizvoljan broj osim -0,5. Ovdje su XJ i X2 nule kvadratnog trinoma ax
2
+ax-5.
6.47, * U ovom zadatku treba ispitati prirodu rjesenja jednacine u
zavisnosti od vrijecinosti parametra koji se u 11jOj pojavljuje. '
a) Sa D(m) oznacimo diskriminantu, sa P(m) proizvod rjesenja i sa Z(m) zbir
rjesenja date jednacine. Tada vrijedi: +9m-36,
Znaci izraza Oem), P(m) i Z(m) kao i priroda Jjescnja kvadratne jedllacine dati su
u sli;edecoj tabeJi: :
m D(m) P(m) (m) Priroda rjesenja x, i X2 :
(-=, -12) + + - Riesenja Sli realni broievi i XI<X2<O
-12 + 0 - Xl =-24, X7 -0 '.
(-12,0) + - - rjesenja su realna i X,<0<;X2 , I X, I> 1 x21
0 + - 0 xl.J=±6
(0,3)
+
- + Rjesenja su realna i Xj<O<Xl, I Xl I < I X2 L
3 + 0 + XI -0, x] ::.-6
+ + + Riesenia su realna i O<x,'j<x"
4 0 + + XI =x2=4
(4, +=)

+ + Rjesenja Sll konjugovano-kompleksni
bro;evi.
I
b) I )(k-2),
k D(k) P(k) Z(k) Priroda rjesenja X, i x,
(-=. -1) + +
- Rjesenja su rcaIni broievi i Xj<x)<O
-J 0 + - Xl = -4, X2 =-4
(-1, 2) - + - Rjesenja su konjugovano-kompleksni
broievi.
2 0 + - Xi.?_- -1
( 2
'tJ
+ +
- Rjdenja su realna i Xl < Xl< 0.
1 I
Xj =0,
8
-
+ 0 -
X 2 - 5'
5
(
\
5 • 3 J
+ - - Rjesenja su realna i XJ<O<X2, I Xl 1>.1 x, I
3 + - 0 xl.")::::±2
(3, +=) + - + Rjesenja su realna i X, < 0 < x, , I x, 1 < I x21
209
7
c) -1< k < st Xl' X
2
SU konjugirano-kompleksni brojevi.
k::;l, k ;:::: Xl' X
2
Sll realni brojevi, .... 6.48.-7<k<1
6.49.* Uputa: Oznaciti vrijedno5t funkcije, recimo sa m, formirati kvadratnu
jednacinu u zavisnosti od parametra rn i odrediti one vrijednosti parametra m za
koje kvadratnajednacina ima realna l:jesenja. Skup tih vrijedno5tije kodomena
funkcije.
a) {xl 0 x < 2}
c) {J!8-2v'43 $x< 18+2v'43}
AI 19 19
6.50*a) Neka broj a pripada intervalu (Xl, x,). Tada brojevi a i f(a) uvijek
imaju suprotne predznake, pa vrijedi a·f(a)<O.
Nekaje a·[(a)<O. Ako bijednacina imalajednaka rjesenja X, = x, , tada bi
brojevi a i f( a) :imali isti znak za sve vrijednosti od a (osim 0.= - ), pa dati
2a
uslov ne bi bio ispunjen. Znaci rjesenja Xl i X2 su razlicita.
Ako bi rjesenja jednacine bilakonjugirano-kompleksna tada bi brojevi a i
fCa) uYijek imali 1sti znak
l
pa dati uslov ne bi bio ispunjen.
Ostao je moguci slucaj da rjesenja jednaclne budu realni i razliciti
brojevi, sto je i trebalo dokazati.
6.51.a) Mora bitii5punjen uvjet (m+4)f(3)<0, odnosno (m+4)(m-1 1»0.
Rezultat.: m<-4 v m>1 1 b) 0 < 111 < 4
6.52.a) Oba rjesenjajednacine Xl -2(m+ 1)x-4m-7=O bice veca od -3 ako su
b
ispunjeni:slijedeci llvj'eti: af(-3»0, --> -3, odnosno,
2a
4(m+l)2 +4(4rn+7)20j
9+6(m+I)-4m-7>0 ¢)
m+l >-3
m:=;-4 v fJ1:?:-2}
m>-4
J11 >-4
,
-1--m -I+m 10
b) x< <x<-
- 8 ' 8 13
6.53. m<-3 v m>5 .
7. NEKE JEDNACINE VISEG REDA
7.1, Bikvadratna jednacina (jednadzba)
7.1.a) x
4
-16x'=0 ¢) x'(x'-16)=0 <;'.> v x
2
-16=O <=>
b) Xu =0, X34 .. - c)
7.2.a) XI.2 =0, X3.4 =±5i b)
210
Xu =0, X:\.4 =±7i
Xu =0, X3,4 =±12
d)
c)
¢:> m 2:: -2.
Xl,2 ='0, X:l4 = ±4
x l,2 = 0, X3A. =: ±8i
Xu == 0, X3.4 = ±15
d) XI.2=O, X3.4=±13i
7.3.a) Smjenom x
2
=t => X
4
=t
2
data bikvadratna jednacina postaje kvadratna po
variiabli t: e-13t+36=O cija su rjesenja t,=4, t, ;9.
1 2 24 2 2 2 2 3
X =t => x =tl => x = => XL2 = ± ; x =t => x =t2 => x =9 ::::::> X3,4 =: ± .
b) XL2=±3,X3,4=±2i c) x1.2;::;;;±1,x3,4=±2 d) xJ,2=±1,x3.4=±4
7.4.a) x,.,=±5,X3.4=±3i b) xl.2=±6,X3.4;±i c) x1.2;±5,x3.4=±i
d) Xl,2 = ±8) X3,4 == ±i
1 1
7.S.a) XI2=±- X34=±-
. 3" 9
2 1
c) X,?=±-
.- 3'" 3
./2
d) Xl,2= ±3, X3,4= ±T
7.6.a) Xu::::: ±2, X3,4= ±i
)
, 3 +.
c XI_2:::::J:"2,X3.4=_1
b) X 1.2 = + 2../6 , X34= - 2../6
d) X,3=± i.J2. x,,= ±i 2.[3
- . .. 3
.J2 i
7.7.a) XI?=±- X14=±-
- 2'" 3
c) Xu= ±2, X3A= ±5i
1
b) x]?=±l, X,4-=±-
- .. 2
d) X 1.2 = ±21, X.3A = ±3i
a b
7.8.a) X,"=±- ,X14=±-
- 2 .. 2
b) Xl.Z=±fa, X.\4=±)b c) xl_2=±m, X_;A=
±4
7.9.a) xl.2=±m.xj.-l=±3 b) xL2=±m,x3.4-=±2 c) xl.2=±l ,X.1A=±a
2
7.10.a) xJ.2=±Ja+b, x3A=±.Ja-b b) xl.2=±2.};;;, x.,.--1=±3.j;;;
c) XI1=± (a+b)'X14 = ± (a-b)
7. I La) x,i= ±I, X14= ±5
7.12.a) X, = -3, x,= -2, X.3=O, x,=1
c) xl=-2, X2=O, x3=1, x4=3
b) xl.]=±2, xJ.-I=±iJ2
b) XI=O, x2=2, x3=4, x4=6
7.13.*a) Uputa: Uvodenjem smjene x
2
-5x=t, datajednacina se transformise u
kvadratnujednacinu pot: e'-32t-144=O cija su ljesenja t l =36 i t2=-4.
Rezultat: xl=-4, x,= I, x.l=4, x4=9 . b) .2, 1, - I ±
7 .14.a) Ako uvedemo srnjenu x
2
=t dobicemo t)=4 i t2=49. Trazena bikvadratna
jedllacilla ie: x
4
-53x'+196=0. b) x
4
-3x'+2=0 c) x
4
+16x'-225=0
. 4? .l? 42
7.15.a) x -12x--64=0 b) x+lOx-+9=0 c) x + !Ox +169=0
7.16.a) Uvodenjem smjene x·
2
=t, data jednacina se transfarmise u kvadratnu po
nepoznatoj t t
2
-5t-36=0. Rjesenja ave jednacine su t]=9 t1=-4. 1z x·
2
=9
d b" I I I -, 4 d b" i i
a lJama Xl = -3' t2="3' z x -= - 0 IJamo x}= -2' x4=2"'
I Iii 1 1 . .
b) X4-- c) X)=--,X2=--:-,X3:::::-1,X4=1
- 2' - 2' . - 3' - 3 ... -. 4 4 -
211
7.17.a) Uvest; smjenu x=t
2
Rezultat: x,=1, x2=16. b) x=9
4
=6561 c) x,=-8,
7.21. Dokaz provodimo kao u prethodnom zadatku.
7.22. x"-29x'+100=0
7.23. Iz date nejednacine dobije se:
13m + 2 + )Srn
2
+ 12m""!- 4 + 2 - .J'511l
1
+ 12m + 4
x, =, . 2 ' x, =V 2 .
Iz datog uvjeta XI=3x2, dobivamo kvadratl1ujednacinu 19n/"-I08m-36=O.
'" ", 6 ' 6
cIJa su rJesenJa 111= f 111 = -
, 19
7.24.* Zamjenom varijable x::::y+m u datu jednacinu i sredivanjem dobijamo
jednacinu
a/ +( 4am+b »)'"'+(6am
1
+3bm+c)/ +( 4am
3
+3bm
1
+2cm+d)y+(am -++bm
3
+c11
2
+dh+e)=O
fz jednacine vidimo da ona bik-;adratna po varijabli y pod
uy]etnna: (4am+b=0) A (4am'+3bm-+2cm+d=0),
7.25.* Zamjenom vrijednosti za x i sredivanjem dobijamo bikvadratnujcdnacinu
" [a-b ,2 1 [a-b ," C
v +6--)y-+ --1--=0,
. 2 2 ) 2
7.26.*a) x!=1,xz=1,x3A= 1±2i.J(; b) xl=-5,X2=-3,X3,4=-4±iJ7
c) x:=-2, X2=0, Xl4 = -1±5i
'7.27.* Primjenom Vieteovih formula za kvadratrlujednacinu.i kOfistenjem datog
uvjeta dobivamo jednaci'nu (111+ 1)4 + 6(m+ 1)2 -7 =0 cija su -l:fesenja 111=0, m=-2.
212
7.28.* a) Uputa: Mnozenjemjednacine sa najmanjim zajednickim sadrZiocem
nazivnika i sredivanjem dobivamo:
lOx' +4x=x(x
4
-3x' +]Ox-6)=0 ¢:> x(x
4
_3x
2
-10)=0
odakle neposredno zakljucujemo daje x=o jedno rjesenjejednacine, a preostala
fjesenja dobivamo rjesavanjem bikvadratne jednacine X4 _3x
2
-10=0.
Rezultat:O,±.J5 ,±i../2. b) x1,2=±I, x,,4=±4,
7,2, Binomne jednacine (jednadzbe)
7.29.a) Jednacine obJika axJl+b=O obicno se nazivaju binomne jednacine.
Postupak rjesavanja ovih jednacina svodi se na rastavljanje lijeve strane na
faktore, pa se jednacina raspada na vise nj ih sa manj im stepenom.
x'-I=O ¢:> (x-I)(x2+x+l)=0 ¢:> (x-l=O v x'+x+I=O) ¢:> x,=l, Xv
-I ±i../3
2
1 ± i../3
2
cJ x
3
_8=0 ¢O ,'_2
3
=0 ¢:> (X_2)(X2+2x+4)=0 ¢:> (x-2=0 v x'+2x+4=0)
-3±3../3
¢:::> xj=2,x:,.J=-1±i./3. d) Xj=-3,X23:::: 2
7.30.a)x'-64=O<O>x
3
-4'=0 (x-4)(x'+4x+16)=0
¢:> (x-4=0 v
b) x, = -4. x" = 2 ± 2i../3 cJ 27x'-8=0
2 -1±i../3
¢:> (3x-2)(9x'+6x+4)=0 ¢:> x, =-, x"
3 3
7.3 La) 8x-'-]25=0 ¢:> (2x)'-5'=0 ¢:>
¢> 2x-S:::::: 0 v 4x
2
+J.Ox+25 = 0
¢:> X j =4,x:.u:::::-2±2i ..J3
¢;Y (3x/-2'=0 ¢:>
I l±i../3
d) x, =--, x? '\ =:--_.
3 -,. 6
(2x,S)(4x'+lOx+25) = 0
5 -5±5i../3
Xl =2"' X 2.3 4
Rezultat:
3
b) x, =
4
X l .
J
- 3± 3i../3
8
7 7±7i../3 6 -3±3i../3
c) Xj =--, x-, d) Xl =-, XL, =:
5 -' 10 5 .. 5
7.32.a) x,=-2a, x2,J=aV ± i../3) b) (-I ± i.J3)
c) x,= 3a ,Xol=3a(-I±i../3) d) x,= 9d
4 8 2 4
7,33.a) x'-64=0 ¢:> (X')3 _ 4
3
= (x' - 4)(X4+4x2 + ]6) = 0
¢:> x2_4=0 v x4+4x2+16=0
=>
213
b) XI.= 2, x
2
.} =-l±i-!3
d) XI = 4, x',3 =-2±2i-!3
7.3S,a)
3
3± 3i.J3
x]=-
,. 2
c) xl =-6,X2.3=3(I±i.J3)
7.3. Neke jedllacine treceg stepena
vx
-l±i-!3
2
-3±3i-!3
2
d) XI=-S, x,,=."-.(l±i..J3)
_. 2
7,36,a) Rjesenje je x=1 ,a ostali brojevi nisu, b) Rjesenje je x = - I.
7.37,a) Rjesenjeje X=1. b) Rjesenjeje x =-1.
7,38,a) x=3 jeste rjesenje. b) Rjesenje je X = 2,
7:39.a) Koristeci teoremu: Ako jednacina anx
H
+ afl_lx
ll
-
1
+ ... + a]x
2
+ 3jX + ao IIna
Ijesenje, tada je slobodni clan ao djeljiv sa tim rjesenjem,
da jednacina moze imati samo dva cjelobrojna Ijesenja i to ±l.
provJerom utvrdujemo da ni jedan od ovih brojeva nije Ijesenje
Jcdnacine. Znaci jednacina K'+5x2+2x+ 1 =0 nema cjelobrojnih rjesenja. .
b) Treba provjeriti da Ii je neki od brojeva ±1, ±5 l]eScnje date jednacine.
ovih brojeva 1I jednacinu uvjeravamo se da jedan od
l1Jlh nIJe nJeno IJesenje.
U zadatku provjeriti da li je neki od brojeva ±], ±2, ±4 (jesenje
Jednacme.
Nakon toga se uvjeravamo da ni jedan od cijelih brojeva nije Jjesenje jednacine.
?.4
v
O.a} provjerom zakljucujemo da ni jedan od brojeva ±l nije
l]eSenJe Jednacme, pa ona nema cjelobrojnih rjesenja,
b) od brojeva ±1, ±2 nije rjesenjejednacine.
c) Nl Jedan od brojeva ±1, ±3 nije tjesenje jednaClne.
7.41. Be;zoutvu 1 teoremu: Ako je ex nula polinoma f(x)= aox
Jl
+ an_Ix
o
.]
+ ... -t" a2X + aJX + av, tada je polinom f(x) djeljiv binomom x-a, jednacina treceg
stepena moze sa dvije jednaci.ne od kojih .Ie je?na lil)earna, a drug<L
, .
Etiene Bezout (1730-'1783), je poznati francuski matematicar
214
kvadratna. Rjesenje linearne jednacine je upravo dati broj, a preostala dva rjesenja
kubne jednacine dobiju se kvadratne jednacine.
a) (x'-3x+2=O):(x-1)= x +x-2 => x
3
-3x+2=(x-I)(x'+x-2) => x
3
-3x+2=0
¢:> (x-1=0) v (x
2
+x-2=0) => X2= 1, X, = -2.
b) (x'+Sx+18): (x+2)= x'-2x+9; x2-2x+9=0 => X',3= 1±2i.J2,
c) (x'+2x
2
-3x-1O); (x-2)= x'+4x+5; x'+4x+S=0 => X2,3= -2±i,
- 5 ± iFs5 ) 11 ± 2i"/IS4
7.42,a) X2,3 5 b) x2,3=-I±F7 c X2,3= 2
7.43,a) Drugo rjesenjejednacineje x2=-1-2i, Polinomx'-x'-x-lS je djeljiv sa
(X-X1)(X-X,) = X
2
_(XI+X,)X + XIX2 = x2+2x+5,
(x
3
_x
2
_x_15 = 0): (x2+2x+5) = x-3 ; x,=3,
b) X2= 2+i, x3=2 c) x,=2-3i,x,=S,
7.44. Uvrstavanjem datog fjesenja u jednacinu dobivamo jednacinu po nepoznatoj
m. Rjesenjem te jednacine odredujemo m. Uvrstavanjem dobivene vrijednosti za 111
u datu jednacinu, koristeci dato rjesenje, odredujemo preostaia dva rjesenja (kao u
prethodnom zadatku),
-m=-l m=l. a) -m+2+ 1-2=0
x
3
+2x2_X_2=0
b) -2S0+25m-65+15=0 ¢:>
(x" +x-2)(x+ 1 )=()
2Sm=300
2x
3
+12x'+13x+IS=0 ¢:> (2x'+2x+3)(x+5)=0
=>
¢:>
x2=-2, x3=1.
m=l2.
-l±i.[5
=>
2
d) m=-21 ,x2=-3, x3=1
7.45.a) x
3
-7x'-9x+63=0 ¢:> (x
3
-7x
2
),9(x-7)=0 ¢:> x'(x-7)-9(x-7)=0
¢:> (x-7)(x'-9)=0 ¢:> (x-7)(x-3)(x+3)=0 ¢> x,=-3, x2=3, x3=7,
b) 6x'+2x'-25x-50=0 ¢:> (x-5)(x+5)(x+2)=0 ¢:> x,=-S, x,=-2, X3=S.
c) x'+2x2-13x+10=0 ¢:> (x'+4x'-5x)-(2x'+8x-IO)=0
¢:> x(x'+4x-S)-2(x
2
+4x-S)=O ¢:> (x-2)(x
2
+4x-S)=0
XI=-S, x2=1, x3=2.
d) x
3
-x'-17x-15=0 ¢:> (x'+4x
2
+3x)-(5x
2
+20x+15)=0 ¢:>
<=> xJ:;:;::-3, x2=-1,x3=S.
7.46.a) Jedno rjesenje jednacine je xj=l (nalazimo ga meau faktorima broja 4)
1 ±i"J!s -5 ± im
X:u= 2 b) x]=2, X2.}= 4
7.47.a) Jednacinu celTIo rijesiti odreaivanjem, prvo, jednog njenog Ijesenja, a
zatim celTIo pronaci kvadratnu jednacinu cija su l:jesenja preostala dva rjesenja
date kubne jednacine .
. Cjelobrojna trazimo medu djeliteljima- slobodnog clana: ±t, ±3.
provjerom uvjeravamo se da je x == -1 rjesellje jednacine
3x'+2x-+2x+3=0,
215
PolinOlp je djeUjv sa binomom x+l. Odredimo ovaj kolicnik:
(3x +2x +2x+3): (x+l)= 3x--x+3
3x
3
+3x
2
-x2+2x+3
2
-x - x
3x+3
3x+3
3x'+2x2+2x+3 '" (x+I)(3X2-x+3)
3X3+2x2+2x+3=0 ¢;> (x+1)(3x2-X+3)=0 ¢;>
¢;> x+J=O v 3x
2
-x+3=0 ¢;>
J±iJ35
¢:> x? .
-. 6
b) xl=-I, x,=3, c) 3 -1±3i
- . 3 Xl:::: , Xl.3::::---
2
: -I ± i.J15
c) f) x)::::-1,x2::::J,x3::::4
7.48. Zamjenom rjcsenja u jednaclllu dobije se sistem od dvije
Jednacl!le sa nepoznattn1 a i b: 4a-b:::: 0, 9a-b::;:: 24 .
Rjesavanjem ovog sistema odrealuemo a =.!2 i b = 42 .
I' - . 5 5
JvrstavanJem vrijednosti za a i b u pocetnu jednacinu dobije se jednacina
, , 7
5x-'-18x--5x+42=O Cije trece tjesenje je x-,::::: _ -.
5
7.4. Simciricne jednaCine (jednadzbe)
7.49.a) m::::1 b) 111::::6 c) m::::-21
7.50.a) x.l_x
2
_x+I::::O W x-'+I-x
1
-x::::O
¢;> (x+I)(,,22x+
l
)
b) ¢::) X3+!+Xl+X::::O
¢;> (x+I)(x'+I)
d) m::::-3 ..;;) m::::-l f) 111::::-,1
¢? (x+I)(x',x+[)-x(x+[)=O
¢:;) xj::::-I,x];;::1,xi=1.
,'" (x+ 1 )(X2_X+ [)+x(x+ 1)=0
¢:) xj::::-l, x2::::i, x,::::-i.
=>
5 +51
xl:::::-l, X:u::::· 2
=> x,=-I, x2l=-3±2.[i.
f) -/+3x2+3x-I=0
7.5I.a) xl=-I, xn=-1O±3.Ji]
-5±.[0
c) xJ=-l,x?'l
-,.- 4
7.52.a) 3x
5
]x
4
Ax
3
Ax'_7x+3=0 . ¢;> 3(x
5
+1)-71«x'+I)-4'x'(x+1)=0
¢;> 3(x+ 1 )(X
4
_X
3
+X
2
_X+ J )-7x(x+ 1 )(x'-x+ 0-4x'(x+ 1 )=0
216
¢;> (x+ 1)(3x
4
_3x
3
+3x
2
_3x+3_7x
3
+ 7x' -7xAx')=0
¢;> (x+1)(3x4- 1Qx3+6x2-JOx+3)=0 ¢;> x+1=0 v 3x
4
_10x
3
+6x
2
10x+3=0
=> Xl=-l.
4 3' Jx4-1Ox
3
+6x'-10x+3". 10 3
Jx -IOx·+6x'-10x+3=0¢?----·, =0 ¢c>5x-.. lOx+6--+-,=0 ¢c>
X- x X- .
¢;> 3(X2+ ¢;> {(x+H
Uvodenjem smjene x +Jc= t, dobijenajednacina postaje kvadratna po t:
x
3(t' -2)-10t+6=0 ¢;> 31' -IOt=O ¢;> t=Q v 3t=10.
Rjesavanjem dviju kvadratnih jednacina po x dobijemo cetiri rjesenja:
1
x+-=.o ¢;> x
2
+1 = 0, (x;OQ) ¢;> X2.3 = ±i.
x
1 10
x+-=- ¢;> 3x'+3 = 1 .ox, (x;OO) ¢;>
x 3
b) x,=-I
1
7.53.a) Xl=-' x)::::2,
2 -
-5±·J21
c) x
. 2
7.54.a) Upula: x
4
+4x
3
4x-I=0 ¢;> (x
4
-1)+4x(x
L
l)=O ¢;> (x2-1)(x2+4x+l)=O.
Rezultat: xl.2=±I, x, __I::;;::-2±--fi .
3x+2
b) --=,
2x+3
<? 2x'+3x'-3x-2=0 ¢:> (x- [)(2x'+5x+2)=0
1
=> xj=1,x)::;:::;-2. X,=--.
- . 2
c) _3,' x+3=0 ¢;> x'(x-3)-(x-3)=0 ¢:> (x-3)(x' -I)=()
=> x!=-1,x
1
=1,x:,=3.
7.5S.a) ¢;> (x-2)(x'+2x+8)-x(x-2)=0
(x-2)(x' +3x+4)=0 =>
b) x
3
_2x
2
_(a
2
_a_l)x+a
2
_a=O ¢:> x3_2x2+x_,a'2x+a2+ax_a=O
¢;> x(x-l)'-,,2(x-I)+a(x-1)=Q ¢:> (x-I)(x'-x-a'+a)=O
=> x
J
= 1, Xl = 1-- a, X3 = a.
-·7.56.* a) Uputa: I?ijeljenjem sa x
3
.i sredivanjem se:··
217
{.10
3
+ s( X' + Xl, )-13( x + ± )+ 34 = O.
Smjenom x +.!:. = t , dalje se dobije, (t-2)( 4t' - 25) = o.
x
1 1
Rezultat: Xl') :::: 1,x
3
::::;:: 2, x
4
= - x, = -2 X6 =
,- 2" 2
b) XI,2= 1, x3.4=I±iJ3, XS6 =L(3±.J5)
. 2
7.57.a) X1.2=±i,'X34= I ±i, x" =.!:..(l±i)
. . 2
b) Xl;"= Ii, x3.4=-I, XS.6 X
7
.
8
=-i.(I±.J2)
8. SISTEMI (SUSTAVI) KV ADRATNIH JEDNACINA (JEDNADZBI)
8.1.a) Da b) Da c) Ne 8,2. a) Da b) Da c) Ne
8 . .3: Sistem od dvije jednacine od kojih je jedna linearna, a druga kvadratna
metodom zamjene (supstitucije) tako 5tO se iz linearne jednacine izrazi
Jedna promjen!jiv:a pomocu druge i lIvrsti u kvadratnujedllacinu.
¢) ¢::> 1 '_-1 a)
X-Y=I} Y=X-I} X- Y =I} x =-3 ,. =-4}
xy- 12=0 x(x-I)-12=0 x' -x-12=O' x,=4, y, =3
Rezullat: (.3, -4), (4, 3). b) (2. I) c) (2, 5), 47)
II I I
8.4.a) (6,2). (-4, -3)
8
,·) 2Y-,X=21j' ___ .a
2x)I=3
b) (0, I). (I. 0)
¢:> X=2Y-2}
2xy=3
.1O=2v-2 }
¢> .
4.1" - 4y- 3 = 0
b)
8.6.a) (5,3)
b) (4, I), (I, 4)
cJ (1,1).(82._.I2)
25 25
x=2\'-2 !
2(2) 2), = 3 f

y! -2' }1 --2J
cJ
\ 5 \ 5 )
c) (-I, I), (211,_ 147)
173 173
8.7.a) (4.2). (2,4)
S.8.a) (-2a. a); (a,.-2a)
b) (4,5), (-±, ±) c) (3,2), (2. 3)
b) (a-b, a+b). (-a-b, boa) c) (-a; -2a), (2a, a)
218
8.9.a) (-a, b) (a+I, a-I), (a-I, a+I)
c) (_15
4
a, 15
1
a) (2a, -a)
8.IO.a) (-15,5), (3,4) b) (3, I), (!'.,
3 3
8.1 La) (5,2), (-2, 5) b) (2,2), (-2, -2) c) (4,3), (3, 4), (-4, -3), (-3,-4)
***********
8.12.a) x2+l =8} <=> x
2
+2x)'+l =2''Y+
8
} <=> (x+y)' =8+8} "c;
-,)'=4 xv=4 -,)'=4
<=> (X+ .1' )'=16} <=> X+ Y=±4} <=? x,=2,),,=2 1
.:ty=4 .xy=4 x
2
=-2,Y2=-2f
b) x'+y'=13 x'+2xy+y'=2xy+13 (x+y)'=25 x+y=±5
xy=6 ¢;> xy=6 ¢> xy=6 ¢> xy=6
Rezultat: (2, 3). (3, 2), (-2, .-3), (-3, -2).
c) (3+JiO,-3+.[JO} (-3+JiO,3+JiO} (3-JiO, -3-JiO), (-3-JiO, 3-JiO)
8,13.a) Dati sistern l11ozemo uprostiti lIvodenjel11 smjena x+y=u, xy=v :
U+V= 11 2u= 12 u=6 x+y=6 x,=5,x,= 1
u-v:::::J 2v::::10 ¢:) v=5 ¢:> xy=5 ¢:;> Yl=1'Y2=5.
b) (5. I), (1, 5), (3, 2), (2, 3) c) (-I, -2), (1±.J2, -(ll±.fi)
8.14.a) Sxy+3x'=S7
15xy-x'=8 I ¢>
5xy+3x'+3(15xy-x')=57+3·8 I xy=6 xy=6 xy=6
15xy-x
2
=8J 15xy-x
2
=81 90-x2=81 <=>x
2
=9
Rezultat: (3, 2), (-3, -2) .
. 5 10
b) (-2,-4),(-,-)
3 3
c) (0,0)
8.15.a) (±3, ±2). (±5 ) b) (.J2, 0), (-.J2, 0), (I, -2). (-I, 2)
4 1
c) (2, I), (-2. -I), (±'J7' ± ,fi)
7(2x'-3xy+3y')+ I O(x' +xy-2y')=560-560 8.16.a) 2x'-3xy+3y'=80
x' +xy-2y'=-56 ¢:;> x
2
+xy-2/=-56 ¢:)
24x2-1Ixy+y2::::0
¢> x'+xy-2y'=-S6 .
Par (0, 0) nije tjesenje sistema, pa prvujednacinu lllozemo podijeliti sa /-.
=> 24t'-llt+I=0 => t=±, t=t =>
=> y =3x, y=8x
219
') y::::3x y=3x
x-+xy-2/=-,56 ¢:) x
2
+3x
2
-18x
2
=_56 ¢::>

¢:> .
RezuItati:a) (2,6), (-2, -6), (±2 (2, ±16 (2)
Vu Vu
b) (4,2), (-4, -2)
c) (2,2), (-2, -2), (1, -I), (-J, 1)
8.17.*a)
2 2
X +4xy-2y
5
2 ,
X -xy-y-=7(x+y)
7(
, 4 2 , ,
x-+ xy-2y)=S(Sx--xy-v-)
"
Sx--xy-y-=7(x+y)
18
')
x--33xy+9y-=0 I
SX' -X)'- y2 =7(x+ y)J
1 3 1
¢:> t
J
=3' t2 """-;; I
Sx' -xy- y' 1')J
7(x
2
+4xy-2y2)=35(x+y)
, 2
5(5x--xy-y
2 '")") ')
7x +28xy-14y-=2Sx--Sxy-Sy-
¢:>
x
-=r
,
=
18t
2
- 331 + 9 = 0 }
, ,
Sx- -xy- y- =7(x+ y)
1
- , '7 >
:u- -xy- y- = (x+ y)J
Rezultat: 0) (0.0), (3. 2), (-4, -12)
x
3
+y·'-3x/-3x
2
y=O
b) x'-3xy'= I
3x
2
y_y':::: 1 ¢:>
¢::> 3x\!-/::::1
. )' ,
(x+y (x--XY+Y')-3xv(x+y)=O
,.
3x-y-y'=1 ¢:>
=> v::::-x
y(3x'-1')=1
Rendtat -[iff, if]
y=-x
2x'=-1
(x+y)(x'-4xv+/)=O =>
., '
3x-y-y-'::::J
c) (3,2), (Z,3)
8.18.a) (2,3), (-.:l.,-4) b) (3±.J6,H.J6i cJV4 !.f4J'
\4 33) lZ'2
8.19 .. * a) (2, 3 ),(3, 2) ,b) Uputa: Mnozenjem druge jednacine sa 3 i dodavanjem
pr;oJ* doblvamo: (x+yf=1 => Rezultat: (2, -I), (-I, 2) c) (2, I)
8._0. Dputa: Uvcstl smJcnu (x+y)/x-y)=t. Rezultat: (3, 2), (-3, -2). 8.21.* (4. 4)
8.22.*a) (!:..1, _.I. 2:) (-I ). 3)
3' 3'3' ,-, b) (1,2,0),(-1,-2,0) c) (4,6,3),(4,3,6)
8.23.*a) x
220
b)
\ 2
(
2 2 2 \
c) (0,0,0), ;;-b+c' a+b-c'=a+b+c)
8.24.a) x+yi, x=±..fi., y ,+..fi. (1- i) b) 2-i, -2+i:
2 2
c) 3+i, -3-i.
8.2S.a) b)
. +1 )..fi. -1 J
Il -2--
1
-2- :
c) ±.J6
9. IRACIONALNE JEDNACINE (JEDNA.DZBE)
9.1. Iracionalna jednacina u kojoj se varijabJa pojavljuje u radikandu kvadratnog
korijena definirana je samo za one vrijednosti varijable za koje je radikand
(potkoljena veli6ina) nenegativna.
a) x-l:O:0 ¢:> x:O:l b) x:O:O c) xt12:O:O ¢:> x :0:-12
9.2.a) Jednadzbaje definirana za svakll realnu vrijednost
b) Jednadzba nije definirana ni zajednu realnu vrijednost varijable x.
c) Jednadzbaje definirana samo za x=5.
9.3.a) -Jedna6ina nije definirana ni zajednll realnu vrijednost :varijable x, pa nema
l"JesenJa. b) Kao pod a)
9.4.a) x=16 b) c) x=O d) x = -I
9.S.a) b) c) d) x = -I
9.6.a) x=2 b) x=O, c) Jednacina nema Ijesenja.
9.7.a) x='1 b) x = ±3 c) Nema rjescnja.
Napomena: Rjesavanjem iracionalnih jednacina vodimo racllna 0 domeni
jednacine. Domena se moze odrediti na pocetku, prije, !jesavanja zadatka.·
Mealltim, veoma cesto se iracionalne jednacine rjesavajll tak<? da se odrede brojevi
koji bi magli bili rjesenje ("kandidati" za rjeSenje), a _ zatim neposrednom
provjerom utvrdi koji od tih brojevaje zaista i rjesenje posmatranejednacine.
9.8.a) Kvadriranjem jednacine i sred-ivanjem izraza dobije se:
.J2x+1 =1-x =? =?
x'-4x=O = x(x-4)=O
Brojevi 0 i 4 mogli bi biti Ijesenje date iracionalne jednaciJ)e. Uvrstimo x=O 1I
po!azllu jednacinu. Dobije se istinita jednakost. Vidimo daje jednacina
zadovoljena. Znaci x=O je jedno !jesenje jednacine,
Uvrstimo, sada, ujednaCinu x=4. Vidimo daje .J9 = -3. Kako, U ovom
poglavlju operisemo sarno sa aritmetickim korijcnima, to x"A nije rjesenje
date jednaCine. Rezultat: x=O.
b) :0::.:} 1+3x=x2-+2x+! ¢::}x
2
-x=O ¢::} x(x-l)=() ¢::>x=O, x=L
Neposrednim l!vrstavanjem broJa-x=O, a zatim i x=l uvjeravamo se da.-su
ljesenja date iraclolialnejednacine. Rezultat: Xl=O, X2=-1.
221
c) 112-x=x => 12-x=x2 => x2+x-12=0 => x=3 x=-4
RezuItat· x-3 (D . d db'" . ' .
. d V' • -, ruglO 0 IJemh broJeva,x=-4, ne zadovoljava datu
Je nacmu). .
9.9.a) x=5
b)
njenoj domeni).·
9.1O.a) x=4
x=2 (Broj
x == -2, nije rjesenje date jednacine jer 'De pripada
c) x=-3.
9.1I.a) X=7,x=2.
3
b) x=2, x=5
c) Nema rjesenja.
b) X= -4, x=3
cJ x=J
912 a) UPUla' Pr" k d' " d .
'. . . ; IJe va nranJaJe nacmu transform irati tako da se najednoj
i
ena
] stram na1azi .samo korijen. Rezultat: x=3 b) x = 5 c) x =-1
R
· 13.al) Uputa: Pps1u
e
prvog kvadriranja, jednacinu srediti i panovo kvadrirati.
ezn tat: x=3 . b) 7
. X= c) x=1O
9.14.a) x = -I I + -J5
b) X=-- cJ x=-4 x=4
? '
9.15.a) Uputa' Pr" k d' " ,. - . .
str . b" . . IJe va nranJa Jednacmu dovestl na obllk u kome ce na jednoj
9 am ill sarno korijen. Rezultat: x=3 b) x=3 c) x=1
.16.a) Nema rjesenja. b) x=4
9.17.a) x=2 (Bro; x-14 k" d b" ., .. .
dome' . .J' - , OJI se 0 lJe I]esavanjemjednacme) ne pripada njenoj
01). b) x=3 9.18.a) x=6, x=13 b) x=4, x=196 c) x=6
9.19.a)Uputa· led ,. . 1
.. lIaCII1U stepenOv3tl sa 3. x=--, X=5 b) x=3, x=5 c) x=-l, x=l
3
9.20.a) HI . 1- (3--f.;:X3+-f.;:) .
. r; ¢:::>x+ ------- <=}
,,,.+3 3+-f.;:
<=} x + I = 3 - -f.;: <=} -f.;: = 2 - x. Rezultat: x=l b) x=9
c) x=3
9.2I.a) x=O b) x=-2 c) x=O
9.22.a) xu=I±/6 b) x=-I,
9.23.0) x=O, x=5 b) x=7 49
9.25 a) x- 3 3 b) 9.24.a) x=-7 b) x=6, x=-37
. -- , X= x=11 9.26.a) x=-1 b) x=5
9.27.0) x=4 b)
929') R' . .• . x=2 9.28.a) x=2 b) x=-8
. .a dstavllJanJem na faktore potkorjenih velicina, dohije se:
,1(<+ 1X4x+ 5) - fl x -± Jx+ I) = I)
Fx+l[ !4X+5-#=TI=,1X-l]=O => x, =-1, /4x+5 =,1x-l+ Nx-±)
4x+5=.1;-1+2_./2x
1
'_<., +1+2."-1
222
.. H , 'r->' x+7=1-v2:c-3x+l ;:0;;} x
2
+14x+49=8x
2
_12x+4
7x
2
- 26x - 45 = 0
b) x,';:2,x,=1;x,=13.
_ 9
=> X2::::), X,=--.
. 7
9.30.a) x = 2
b) x=4
x
9.31.a).lJputa: Uvodenjem smjene --= t
2
, t * 1, datujednacinu
J +x
transformiramo u kvadratnu jednacinu t
2
- 3t +2=0. Rezultat: X= - ..:!:. .
3
b) Uputa: Uzeti t =.:<. + 2 , t > O. Rezultat: x = 4.
x-I
2S
9.32.a) x=3 b) x=-3 9.33.a) x=1O b) x=4 9.34.a) x=- b) x,= -21, x2=21.
26
-1+.J4a-3
9.35.a) x=O, za a=O; x- , za a>O.
2
2a + 1 +,11 + 4a
za a>O x=--c.....,-'...·
. 2
9.36.a) x=8 b) x=O,64
9.37.a) X= -.J mn , za 0 :s: 4m:::; n b) Uputa: Jednacinu dovesti na oblik
G. .. aW
b(x+a),J a + x = a-y x·- a zatlm kvadnratl. Rezultat: x
\a'-W
9.38.a) x=-1 b) x=2401 9.39. Rezultat: aE [-1, O)u[J, +=).
10. IRACIONALNE NEJEDNACINE (NEJEDNADZBE)
10.1.a)
10.2.a)
10.3.a)
xE[ll,+=)
x;o3
10.S.a) x>9 bJ x>3 c) x>6
b)xE(-=,ll
bJ x<;2
cJ XE [6, +=J
c) xER
10.4.a) a <; x <; 7 b) x;oS
5
10.6.a)4<;x<8 b)x>4 c)--<;x<2
2
10.7.a) x<4 b) x<70 10.8.a) XE [-1,7] b) xE [-2,2)
10.9.a) XE [-14, 2) b) XE (-=,-2]U(14, +=)
1O.10.a) XE [1, 4) bJ (1, +=)
10.11.a) Data nejednacina je ekvivalentna uniji sistema nejednacina:
8-2x ;0 0 8-2x<0
,I'_-X'CC'
2
-+-
6
-
x
-_ S' > 8 - 2x iii .J- x' + 6x - S > 8 - 2x
x.s:4
-x
2
+6x-5 2': U
-x
2
+6x-5 > (8-2xJ 2
x<;4
-x'+6x-5 ;0 (8-2x) 2
223
x:;;4
__
x>4
(x-J)(x-5) < 0 ___ _
\ 4 )
Rjesenje posmatrane nejednacine je ullija dobivenih rjesenja sistema na koje se
jednacina raspala: 3<x < 5 b) x<-IO, x> 1 .
10.12 a) Data nejednacina je ekvivalentna uniji sistema nejednacina:
4x - 6 ;, 0 4x - 6 < 0
4](- 6> .J6x- 2X' 4x- 6> .Jr-
6x
---
2
-X'-=-
Rezllltat: 2 < x < 3
10.13.a) x> 34+ jl 188
10.14a) (-=,-6)U(-5. 0)
1015.a) l-I- 128. I-JiO)U (3. -I + 128J
10.16.a) (-=.O)U[1. 2J
10.17.a) [-2, +=)
10.18.a) (.=.-2)U[-I ..
---- XE 0-.--
2
b) - < x < +=
3
b) - 2. <; x < 28 - .J7S6
2
b) [I, c) (-J,15)
b)
b) 1_2._ 1!)u( -IS?!
, 3 ) I) I
L \ J
f7
b)
b) 0 < x < 3
10.19.a) [%,3) b) J
10.20.a) (.1, 0) b) (-=, -1)u(l, +=)
I 0.2 La) [- 4.-IJ
lO22a) (-=, 0]
10.23.a) (-=, 3]U[1, +=)
224
b) [-5,20)
b) (1,2)
b) x>1
11. JEDNA.¢INE (JEDNADZBE) I
NEJEDNACINE (NEJEDNADZBE) ,
11.1. Eksponencijalna fuukcija
·6 -5 -4 -3
SLI 1. 1,
(
I\'
1 L2.a) v = I I
- \ 2 )
Sl.11.2.
b) y=3
x
-2 ·1
-1
-3
., (" ')""
b)" V=,2. _ Y
\' \ 4 '
: \ \
."\: 5
3
d) y=S"
2 3 4 5
-' . (2)'
cJ Y ={s
( 4 )'
d) v =
. II
x
2 3 4
225
11.3. Svaka funkcija iz zadatka 11.1. je rastuca. Funkcije iz prethodnog zadatka su
opadajuce. lvfoze se, dalje, zakljuCiti da je eksponencijalna funkcija y=a\ a>O,
rastuca ako je a> 1, a opadajuca u slucaju kadaje O<a<1.
11.2. Eksponencijalna jednacina (jednadzba) oblika a
flx
) = aX(X)
11.4.a) x -I jeste rjesenje jednacine 3X+ jer je 3-
1
+ 1 3° = 1.
b) Da cj Da 11.S.a) Da b) Da c) Ne
11.6.a) ¢) 2'=24 ¢) x=4. b) 4
x
=16 ¢) 4'=4' ¢) x=2. c) x=2
11.7 .a) 7
2
'=49 ¢) 7
2
'=7' ¢) 2x=2 ¢) x= 1
d) x=2
b) 6'+'=36 ¢) ¢) ¢)
d) 3"'=27
11.8.a)
b) 6"'=36 ¢)
¢) 8
1x
-
1
::;:;:8
2
¢) 3
x
-
5
:::;:3]
¢)
4"=32
x=2/3
¢)

¢)
x-5=3
¢) (i'fX,:::2
5
c)
8"';"1:::::::8
3
X:::::-.
2

¢)
2
4
"=2
5
¢)
¢)
x =-1
5
X=-
4
13
d) 5·9
x
-
5
=135 ¢:.> 9
x
-
5
=27 ¢::;> 3
1
(x<'J=3
3
2(x-5)=3 ¢) X= -
11.9.a)
2
3
d) x
2
1l.l O.a) ¢) ¢) x = _I
b) 0,5
2
, r =2' <=>1'" =2' <=>-2x=2<=>x=-1.
( I )""
cJ 0,25'" ='16<=>l4 =16<=>4"+' =4
2
<=>-x+l=2<=>x=-1.
d) x = -3
Il.ll.a)
b) x=-3. c) x=-j
I
x:::;;:--
2
1 I. 12.a) (
4 )2.,,' (5 )H7 [4 )2X" (4 )'(H7)
- = - <=> - = - <=>2x-I=-x-7<=>x=-2.
,5 ,4 5 5
b) x:2
c) x:l
I 7
7 7
11.13.a)
VI28=4"
<=> 1283 =4
2x
<=>
23 = 2
4x
<=>
4x:- <=> X=-.
3 12
( 1 'I" '1
,
1 1
b)
l64)
<=> 8
4x
= 8
2
<=> 4x=-- <=>
X=--.
2 8
,
c) 4""=256 <=> 4""=4
4
<=> 12=4 <=>
1
X=-.
2
11.14.a) x=-4 b) x=4
-'[.,(.,., )..-'j -' 1 [ 1 ] 1, l±.J5
c) 4' 2 =24<=>- x(x-I)-- =-<=>x--x-I=O<=>x,J=--.
2 2 4 .' 2
5
ILlS.a)<=> =(H <=> <=>
(
3)'" (3) .... (3)2 (3)'·' .... (0\2 4
b)<=> 4 . 4' =\4 <=> <=> x-I-:;:=2 <=> x=-lvx=4

c) ... <=>
\4
3) i r-:: x
2 l 2)=2-vx-J q ..,)x-] =--2
2
=> x=2, x=lO.
I I 16.a) x
2
-4x+6=3 => x
2
-4x+3=O => x::o::l, x=3
b) x' -7 ,7x+ 17,5=4,5 => 10x'-77x+13=0 =>
5 26
X=-.X=-.
2 5
c)
11.I7.a) 3' = 36 <=>
=> x'+x-2=O iii x=3 x=l, x=3.
,
3' ·8' :36 = 3'2' =36 <=> (2·3)' =6' <=> x=2.
w x=4x-9 ¢::} x=3. cJ x= 12
11.I8.a) i-
x2
2
2
.r =64-
1
¢::} i-·\:+2., =2"--6 ¢::} I_xl +2x=-"6
{::::.:} x
2
-2x-7=0 => XL:? =1±2J2.
7
b) 3·2' = 4· Vi <=> 3·2' = 4·3' =
2_1
=3"' ¢) x=2.
<=> -- -1
l
ifij )',-1 -
J9
l
( ifij i
2
'" (ifij)O
= J9) =lF9 => 2x-1 =0 => x='2
(
ifij f"
Napomena: Kako baza stepena na 1 ijevoj stran i jednacine: I = ] , za x:::::3
\ J9 )
postaje jedan. to .Ie x=3, drugo posmatrane jednaCine.
11.19.a) 3' _2·3'-' =7 <=> 3'.2(9-2)=7 =,3,-2 =1 <=> 3'-2 =3° = x=2.
226 227
b) 4
x
_3,4.1:-2 =13 ¢:::} 4
x
-
2
(16-3)=13 ¢::} 4",-2 =1 <=> 4
x
-
2
=4° ¢::} x=2,
c) 4·3,-1 +3
H1
=117 <=> 3,-1(4+9)=117 <=> 3"-1 =3
2
<=> x-l=2 <=> x=3.
11.20.a) x=5 b) x=2 c) x=3 11.21.a) x=3 b) x=3 c) x=1
11.22.a) 4
x
-
1
+4' +4X+' =84 <=> 4,-1(1+4+16)=84 <=> 4
x
-
1
=4 <=> x=2
b) 2·,-2 +2' +2<+1 =104 <=> 2"-2(1+4+8)=104 <=> 1'-2 =8 <=> x=5.
11.23.a) 6·<-1 +6.<+1 +6x+2 = 15 18 <=> 6,-1 (1 +36+ 216)= 1518 <=> 6"-' = 6 <=> x = 3.
b) x=3
11.24.a) x=2
11.26.a) x=5
11.28.a)
11.29.a)
b) x=2
b) x=1
11.25.a) x=3 b) x=4
11.27.a) x=IO b) x=3
<d }"'2(3
3
+3+1)=5.,-2(5
2
+5+1)
<d -I = - <dx=2.b) x=1
(
3 y-' (3
J
O
5) 5
<d 7' (1 + 7)= 2,+2(22 + 2+ 1)
1" = 2'-' <d Gf' =(H <d x=1.
7' . 8 = 2'+' ·7 <d 7'-' =
b)
x =·1
1
b) x =-.
2
x=·1.
11.31.a) 3A,+.I.. 9,X2 =6.4HI_L9Hl <d 18.4' +2·81·9' =36·4·4' -39.9'
3 2
9·21 ·9' =7·18·4'
<d _[3
1 - -
2) 2
2x=-1 <=>
, 7
. X+- x+-
b) 9-(-2 2=2 2_3
2X
-]
[7 1 J
,
<d
9"(1+3-
1
)=2' 22 +22 <d 9
x
. -± = 2-" ·9·2'
3
1


9
x
9
22
3
(.9. T
3
<d
2x=3 <d
2
x
4
\ 2 / 3 2
22 \ 2' 2
228
l1.32.a) Uvodenjem smjene 2
x
= t, datajednaCina se transformira na slijedeci
nacin:
4-" -9_2x +8=0 ¢::::> (2xy _9_2x +8=0 ¢:::? t
2
-9t+8=0
2'=t, => 2'=1 =} x=O ;2+=t, => 2
x
=8
Rezultat; {a, 3}. b) {I, 2}
3
c){1'2}'
,. = 3.
11.33.a) 5·2'+'-4' =16 ¢? 10·2" -(2')' =16 ¢:;:!> t
2
-10t+16=0'::::::} t1 =2,t2 =8.
2
X
=1) => 2" =2 :=} x=l ; 2" =t2 =::} 2-' =8 => x=3,
b) 4,-1 -5·2,-2 =6 q 4. (y-2)' _5·2,-2 =6 <=> (2,-2 =t,t>0)4t' -5t-6=0
=} t",,2, =2 ¢-7 x-2=i ¢-7 x=3, C) x=2
11.34.a) 4' +2.<+3 =20 ¢> (2")' +8·2' -20=0 <=> (2' =ot, =2.
2-"=t
l
=>2
x
=2=>x=1. b) x=1,x=2 t)x::::2,x::::3
11.35.a) Nakon mnozenjajednacine sa 2
x
dobije se ekvivalentnajednacina cije
ljesavanje se svodi na rjesavanje jedne kvadratne i jednostavne eksponencijaine
jedllacine:
2' - 8·2" = 7 ¢? (2" 8·1" ).2' = 7·2' <=> (2')' - 7 . 2' - 8 = 0 => x = 3.
b) x=2 c) x=2
11.36.a) Dijeljenjell1 date jednacine sa 9
x
dobijamo ekvivalentllu jednacinu koju
mozemo napisati 1I obliku kvadratne:
<=> :: + :: = 2<=>[(% lJ +(% }-2 =0
(? \'
AkoJ'c i::::-- I =1, t>O, tada +f-2=0 :::::> t, =1, t,. =-2 =?x-=O,
3) .
b) x=l, x=O c) x=2
11.37. Ako datu jednaci11l1 pomnozimo sa ( +.J3 J' dobicemo jednacinu koju
mozerno dovesti na kvadratnu:
r +( J =, J <=>( r -4( J +1 =0.
Uvoaenjem ( + 13 J- =t, t > O,dobijarno
t
2
-4t+l=O cijim rjesavanjem nalazimo t1 = 2+13,t
2
=2--.J3 _ Daljeje:
r =t, => =2+J3=> = (2 + J3)' => x=2.
229
(-h+.J3)' =? (2+.J3)i =?
b)
11.38.a) Dijeljenjem jednacine sa 27' dobije sec
[
(2y]3 -2)X
<=> \3) _ +l3 <=>
(2 )'
\ 3
¢:> (t-l)((2+1+2) 0
=>
(H <=> (H <=>
b) x =-2
t 1 .
1
c) X=-
2
11.39.a) Jcdnacina je definirana za x2:2 i maze se dovesti l1a kvadratnu na
slijedeci
4j;:, + 16 10· 2.{;::2 <=> (2;1;·, )' -10· 2.{;::2 + 16= 0 <=> 2,{;:'2 t,t' - 1 Ot + 1 6 0
¢:> t]::::::2,t2::::8. 2.r;=2 =t1 ¢::;} 2..J·
x
-
2
=2 ¢::} .Jx-2=1 ::::::::> x=3.
=t
2
k 2.Jx-2 = = 2
3
¢:::.}-Jx- 2 =3:;;;:;;}x =11. b) x=4
11.40. Slijedecim datu jednacinu dovodimo do kvadratne:
(
4)' (9Y_
2,,+1 +3
2
<+1 <=> 2·4' +3·9' -5·6'=0 <=> 2· 6 +3· 6 J
(2 )'" , (?)'
<=> 213 -:> +3=0
¢::;} x =-1. b) x=2
(H =1 <=>
<=> (H =(H
'
11.41.a) x=O, x=1 bJ x = 5
11.42.a) __ 1 -)=1 <=>
it>.- 1 2
x
-
1
2-" 2
2
;: '-'(
<=>(2X - _2)2 +4]- J 2' _2}1 =0 <=> 2' _2 =t, tV
2
+4)-6t-l =0
2" 2.
1
'2.\ 2'\
<=> (t+l)(r'-t-l)=O
¢:>
230
2.1 ¢.::} 22.1 +2"' -2=0 ¢:::} 2.1' =u, u
2
+u-2=O :::::} u=1.
2'
2' =1 <=> x=O. b) x=1.
(
1 J2,X ,3 J( 1 J4--' <=> 3"'2 + 3,-3 =99+fci4
11,43.a):3 +3" =99+ '9
1
6x--
I
6.1---
3.1+ -'
__ 3 7
¢::::} 2 2 =23
3x+ _x_ 7 , 1 2
¢:> =-<=>I)x--=14<=>15x -14x-1=0<=>
2 3 x
11.44. Dijeljenjem datejednacine sa X2l11lO, dobije sec
1
_
(_
x_+ .. )2000
x,rnJO = (x + 2000)2000 ¢;> - _:_ ¢;>
x+2000 =±1
x
x+ 2000
.:.:....::..c-=-- = -I => x= .. 1000.
x + 2000 = 1 iIi
x x
11.3. Eksponencijalna nejednaCina (nejednadzba) oblika
b)
5
4x
-
6
>2S
3x
-
4

5
4x
-
6
> Sl(3x.4) ¢:>
I L48.a) x<2 b) x>3
23,49.a) x>3 b) x<1
x<2. c) x<2
3
c) x>-
4
d) x>3
2
d)x>-
3
6
¢:!> X<-.
7
4x-6>6x-8
¢:>
x<L c) x>3.
3
cJ X>-.
2
I
cJ x<--.
3
d) x>L
5
d) x;S;-.
3
231
1l.50.a)
1
X<-.
2
x+l
1
b) X<-.
6
2
c) x$-
3
2
d) x<-
5
x+l. x+1 J-2x
11.51.a) 3" <3 <0} --<3 <0} ---3<0 <0} ---<0
x x
¢:> (I·2x<0 A x>O) V (I·2x>0 A x<O)
bJ x<O
I
cJ --<x<O
7
x
I
¢::> X> - V x<O .
2
I
dJ x>"
3
4' (4 )" (4)0 I 11.52.a) 15-'<4'<0._. <1<0> ". < - <=>x>O. b) x>O c) x<O d) x>-
15' 15 5 2
11.53.a) .Nejednacinaje ekvivalentna kvadratnoj nejednacini:
x2+1<S ¢::> x2<4 <::> -2<x<2.
II.S4a) -.fi.<x<.fi. b) .3$x$3
I
d) x<-
3
c) -3 < x < 3
11.55.a) 8'2,2." < (O,st' <=> 2"'" < 2-'
b) XE(I,3)
= x' -3x+2<0 = XE (1,2).
c) XE0
11.56.a)
-lx+2>O=;; xE0.
b) XE 0
x,"(3-53, 3+531
c) . 4' 4 . I
!
11.57.a) 2'+2'+'<9=2'(1+8)<9=2' <1=x<O.
b) x>1
11.58.a) x<3
b) . 2 H-.' _ 5 \ < 7 . 2 ,--2 - 3 .
<=> y-' (3 -- 5)< 2 ,., (7 - 32)
<=>(-,,-]"'>(-,,-Y =x>3.
2 \ 2 )
b) x;' I
11.60.a) 9'+1 + 3'+' -18> 0 <=> 9 ·9' + 9·3' - 18> 0 = (3' r + 3' - 2 > 0
q (3' +2Xy -1»0 = 3/ -1>0 = 3' >1 = Y>3° q x>O.
b) 5" > 10 c) x<1
j J .61.a) Mno.zenjell1 date nejednacine sa SX dobije se nejednacina koju l11ozemo
j dovesti na kvadratl1u:
S' - < 20 <=> (5")' - 53 < 20·5' = (5'), - 20·5' -125 < 0
¢:> -5 < 5' < 25 ¢:> 5' <25 ¢:> x<2
b) $0 ¢::> --2 -2 2-'....::5.2.1"3"'+3.j2,,::;0 /: 32.,_
232
¢:> 2 -( r -5· (% J + 3 $ 0 . Uvodenjem smjene = t , dobije se
kvadratna nejednacina po t: 2t'-5t+3$0 ¢:> 2(t.% )(t·l)$O, odakle se,
(
2)' 3 ¢:> (3.
3
JO $ (3.
3
)' $ (3.
3
)" dalje, nalazi: 1 $ t $ %, odnosno: 1 $ 3 ,; 2'
¢:> O;'x;'·1. c)x<l
12. LOGARITAM. LOGARITAMSKA FUNKCIJA.
LOGARITAMSKE JEDNACINE I NEJEDNACINE
12.1. Pojam logaritma i logaritamske funkcije. Osobine i grafik
logaritamske funkcije
x-l
I b)
Y
=x-I c) y=x+4 d»), = '-3 . 12 .. a) y=x
,
12.4.a) log,32=5
12.5.a) log100000=5
b) log416=2
b) log,l=O
c) log)81=4
c) log.J33=2
d) logs125o:::3
d) log,343=3
12.6.a) 3'=9 b) 2)=8
(I )-'
c) 4'=64 d) 10" = 10000
12.7.a) 3" =i b)
l'3 =9
12.8.a) 2 b) 6 c) 3
5 5
12.1O.a) 5 b) c) -
2 3
12.12.a) -3-- b) -4- c) '-2
c) 4'" =_1_
256
dJ 4- 12.9.a) 0
5
12.11.a) 0 d)
4
d) -4- 12.13.a) -1
d) (kf =125
2 3
c). x=- dJ x=-
: 3 2
b) -2
b) 0 c) 0 d) 0
b) -3 c) 2 d) 6
233
2 3
12.15.a)
I
b)
4
d) 12.14.a) -- b) -- c) 4 d) -4 -- c) --
3 2 8 2 5 4
12.16.a) 1m!, 16=x¢::::>2
x
::::16 ¢::} 2
x
=2
4
¢::::>x:::::4.
d)
3
b) c) X=-.
2
I 5
12.17.a) 81 b) x=-- c) el) x=-
25 2
log,.J8
3
x
3
(.J8j' <=> 12.18.a) <=>
X4
<=>
x
3
x=4.
4
b) log-=--<=>x
2
=-<=>x
3
=1- c) x =5.[5 d) x=2..[2
1 3 I (1)2 I I
'8 :2 8 \ 8 64 4
12.19.a) log,log981=]og22=1 b) log4Iog216=log44=1
1
c) log4 log9 81 = log
4
2=-
. 2
I
d) log, log. 64 = log, 3 ="2
12.20.a) log] log
1
1og
2
16 = logz log2 4 = log2 2 = 1 b) logs log2 logIOO = 0
c) log, log? J2 = log"
- - - 2
d) log, log4 2M =1
. -
12.21.a)
- 1
log] log2'.fill = log 1 log] 2
8
'= log 2 "8 = -3.
d) + I = {ilog I 25 + I = Fl+·] = o.
'V 25
12.22.a) 2 . b) 8 c) 10 d) IS 12.23.a) 27
12.24.a)
b) -3 c) -3
b) 9 c) 8
I
d) 16
c) 2 d) 8000
12.25.a)
= £., .loi'9916 = 10 . .J4 = 20. b) 242 c)-"-
3
d) 300
b) 64
3
c) 69
12.27. Logaritamska funkcija ima nuin za onu vrijednost varijable za koju
logaritmand ima vrijednost 1. a) x=l b)
12.21l.a) x=3 b) x=-I
234
9
c)
. 2
cJ x=O
d)
d) x",,3
12.29. Logaritamska funkcija je definisana sarno za pozitivne vrijednosti
logaritmanda. a) 2-x>0 => x<2 b) x-I>O => x>l. c) 4x-16>0 => x>4.
12.30.a) x+ I > O<=> (x+ I> OAx-2 > O)v (x+ 1< OAx-2 < < -Iv x > 2.
x-2
b) x<-3 v x>2 c) -l<x<3
12.31.a) x
2
-3x-4>O xE(-=,-I)u(4,+=) b) xE(3,4)
c) XE(-l, 1) d) xE(-3,O)u(O,+=)
12.32.a) XE(-=, -S)u(-5, -2)u(2, +=) b) x>!
12.33,a) xE(2,+=) b) XE[O,+=) c) xE[3,+=)
- i
j
.I
d)


y = log, X
:;
, , \ i
,I
j
nekih logaritamskih', ullkcija
"r ,ty
I
12.35.a)
V .

i
S1.12.35. Grafici nekih 10gat"Jtamskih funkcija
4, -
12.35.b) c) y=log,(x+I) d) V = IIog, xl
f
1
I
'I
\
1,
235
12.36.a)
f y=21pg2x
1 . y=log,x.
b)
SL12.36
.F" "' __
,
12.37·r y=log" 1 =2Iog(x'5} b) 1 y log(x+5)
, ,
SI.12.37.
12.2. Pravila logaritmiranja. Prelazak s jedne logaritamske baze na
drugu
12,38.a) log2(3-4)=log23+]ogA b) logz( 4·345)=log:A+iog
2
345
c) log,(II.237,5)=log,II+log
s
237,5 d)
log,(78,43·66.12)=loo,78 43+100,66 12
1 - D_' b_'
2.39.a) logi6'7A3)=log.,6+Iog47+iog443
b) log4(I 84-425·67, I 3)=Iog,184+iog,425+log,67, 13
c) log4C3478·317 ,2·98, 128)=log,3478+log
4
317 ,2+log,98, 128
12.40.a) log4(5
3
, 7)=!og4S
3
+l og4 7=3Iog
4
5+1og
4
7
b) log7( 42-6")=logA2+log
7
6
3
=log
7
42+ 31og
7
6
c) lOg7(78,2-9
11
)=iog7 78,2+log
7
9
12
::::Jog
7
78,2+121og79
12.41.a) logs (2 . .J3)= logs 2 + log, .J3 = logs 2 +± ·log, 3.
b) log,(34.J567,2)=logs 34+1ogs .J567,2 =logs 34+
lc
logs 567,2.
2
c) log, (448,11' I1j276,5)= log, 448,11 + log, 'J276,5 = logs 448,11 +* ·logs 276,5.
12.42.a) logs %.= 10gs.5 -logs 7. b) logs!: = log) 34 -log) 65.
236
56,72
c) log8 --_ = logs 56,72-log8 33,95.

7,128
d) log" 34,53 =logll 7,128-1ogll 33,95.
12.43.a) log4 4xy3 = iog
4
4 + log4 x+ log4 y3 = 1 + log4 X + 31og
4
i
b) logs 56x
2
y' = logs 56+ log, x
2
+ logs yS = logs 56+ x+ Slogs y.
c) log, 43a
4
bc' = log,43+ log, a' + log,b+ log, y' = log,43+41og,a t log,b+5Iog, y
d)
5x
2
2 4 ' 1
12.44.a) logs 3y' =log,5x -logs3y =log,5+21og
s
x-log,3-4 ogs y.
1 lab') " , i
b) 7 =log211ao -log28x-y=log211+1og2a+3Iog2b-Jog28-2Io&x-log2Y'
x-y
c)
66a
3
/)5 c :; 5 :; 4
log6 '4 =- log6 66a b c - log
6
5x y =
5x"Y
= log6 66 -+ log6 a
3
+ log6 b
5
+ log6 c - (log6 5 + log6 .x
3
+ log6 y4)=
= log, 66 +31og
6
a +- Slog" 17+ log, c - (Jog, S +31og
6
x +41og6 y)=
= log, 66+ 31og, a+ Slog, 17 + log, c-Iog
6
5 - 31og
6
x-41og6 v.
26,J7a
5
b
7
x 7 6 :;
d) log!) 6 <; = log') 26,1 la- h x -log') 3,8e }' =
3,8e y
= log') 26,17 +51og
9
a+ 71og
9
b+ log') x-log9 3,8-61og.9 /.-'-5log
0
y.
12.45.a) log 43a
2
1/' =log43+21oga+3Iogh.
17x" 4 ')
b) log--,- = log 17 x - Jog 2a" = logl7 + 410gx -log 2 - Slog a.
2ee
6Fa r- 1
c) log--3 =iog6"a -Jag7a} =log6+;-loga-log 7-3Ioga.
7a _
d) log /2a =lclog 2a =lc(log2a-log3x
s
)=lc(Iog2+1oga-log3-S1ogx).
1J 3x
5
2 3x' 2 2
)aFa I r- 1 I 1 ( I '\
12.46.a) 100---:;::: log""ava -1004=-lo(1a"a -log4 =- locra+-logaj 1_-Iog4.
4 L-V C> 2 b 2 b :2 '-'
7M GF l( I J'
b) log 8y =log7\fx\tx -log8y=log7'+2" logx+
3
]ogx -logS-logy.
61V21,fa ,c.; {.J ( l' ) ..
'c) log' _. =]og6,Jov2D;!-a ""logS/=log6,I+-log2+logb+-Ioga ""logSc-410gy.
:oy .- . 3 2 •.
237
= loga
2 2 2 2 .
12.47.a) logx=logS+log2=loglO => x=lO. b) logx=logI2+log4=log48=> x=48.
c) logx=log25+log2=log50 => x=50.
12.48.a) logx=21og4=log4'=logI6 => x=16. b) logx=31og2=log2
3
=log8=>x=8.
c) Jogx=-210g9=log9-2 => x=9-
2
.
12.49.a) logx=log4+log5-log2=logI0 => x=lO.
8 8
b) logx=log2+log4-log7=log-=> x=-. 12.50.a) x=3 b) x=2 c) x=16
7 7
. 81
12.51.a) logx=logS1-log8 => X=-. b) logx=log9+log4=log36, x=36
'. 8
c) x=18 12.52.a) x=24 b) x=8
332m \1
12.S3.a) logx=-(Jog2+1ogm-log4)=-log-=log4 - ::::::;'X=4 - I.
4 4 4 4 4)
b) log x = log(a +b)-%( 210g a log b )= log(a +b) -% IOg( a
2
W)=
. ,i( 24/1 \' 'a+b a+b
=Iog(a+b)-Iog\f\a-"b' )=IOg
V
(a
2
W} =>X= V(,;2W}'
I [ 31 1
12.54. logx= -2Iog a+3" Jog(a+b )+410g(a.-h)- Jogh-"2 logc J =
= log"-' +Hlog(a +b )+ logV(a.-b y -logb-IOg.J;:'] =

-2 II (a+bN(a.-b)' I -, V(a+bJ:V(a.-'b)'
= lo"a +-- 0" oga - + Jog' -'---'-'--'-r-.
'" 3 '" b+...!c b+...!c
'
-'2 J -2 V(a+bJ:V(a.-b)'
=]og a .J I =,>x=a·
3
i V b+,jc b+...!c
L .
12.55. logx = -larS 210ga IOg3-iOoga -10gb )-Ioga J =
=.-1005 + + 10a.J3 - I)-Ioga] = -1.°05 + . .J3. 3 =
..'. b . S,' , b 3 b b ,. b 5 b a .
• . Vb'-
238
= log a
2
,{!]2
a#, at
r. I I
IOg410g4 '14= log4 -= --.
2 2
3 r;:- I
b) log31og, '12 =log
3
3"=-1 12.56.a)
c) 10glogVlO00 =logloglO=logl =0.
12.57.a)
b)
31og
7
log7 24
log7 3+ log7 9
I
log, 45 + 2log, -
3
IOg4 75 -log
4
3
log? 8 log? 24
log, 27
8
10
0
7
b 24
log7 27
I
iog
4
45+ log4
9
75
log -
, 3
log .. 5 1
21og
4
5 2 .
1 4log, 5
12.58.a) log:; 25 log
2s
9=2iog}5 2Iog,,,3=4Iog
j
5·---= . 2.
_. . log3 25 2 log:; 5
b) I 10 I 16 I 10 41
0 41 10 I _41og,10 --.4.
ogz og = . Og L= og, . c---:-
.... - log2]O iog
2
10
c) 1
6
='6.
ogs
I I 12 I 2
12.59.a) log 27· log, I ._-=-_. ---=--·10,,2=2
log8 log9 31og2 210g3 log2 '
1 '1 1 3 logs 2 3
b) log, 125·log" 2=310g, 5· -.-. '--=-.
log225 logs 4 21og
2
5 210gs 2 2 4
c) iOg
27
IOOO·jog 81 = 3 log 27 lO·4log3 41og3 = _3_. 4 Jog3 = 4.
log _7 310g 3
12.60.a) 4
10g
;27 =4
310
£,,3 =4
3
=64 b) =25
2
=625.
( 'l,e,,, 256 "
c) 9
'
°,",256 =l812 = (SI'''''' 256):;: = 256' = 16.
12.61. Za logaritamsku funkciju vrijedi:
1) (q<M<N A a> 1) => logaM < logaN;
2) (O<M<N A O<a<l) => log"M > logoN.
a) b) iog::7>iog].9 c) logs11>logs4 .
3 :,
239
12.62.a) logs 12 >logG 12.
4 4
b) log, ->log
7
-.
. 7 7
c) log,,100<log22IOO.
12.63.a)
log27,13>0 b) log}1,94>0 c) log,O,59<0 d)
17
log, -<0
35
12.64.a)
log] 97<0 b)
4
logo 74 ->0 c) log, 66.83 < 0 d) log, 0,0005> 0
2
. 7
8 '0
12.65. I Va_III I
og.fj a - -log.fj a = -. ---- -
6 6 log"-f3 31og(13 Iogu 27 b
_ ,3m 1+3m
---T-_= __
117+3 m+3 m+3'
10
12.67. 1 0"8- logHI S 1 310
g
s
3-3\og5 3(1-(1)
°0 ---'- =>10(> 8:;;:;.j(wS·lo,.",IO;:--3!og2 __ - __
10&0 10 <:> -0 <..' log30 logQO.3) 1+1og3 - l+h .
12.68. Jog56::::1og!S. 7) =log8+ log7 =31og2 + logl 7 ·!og2= log2(3 + log., 7) =o(3+h).
12.69. ]og54+log53 a+b
logs 25 2 :2 2
*******
12.70.a) log" b =- log" b = __ 1_.
log" a log
h
a
12.72.a) log.2·loo 3.100 ,4
., <:>4 0)
= log
4
2· logs 4 = .. 3.. =
2 3 3
b) Uputa: Transformirati sve ]ogaritme na logaritrne za bazu 8.
12.73.a) logl/ N logN ab _ logA' a + logN b logN a logN b I I b
10 N 1
"_. =---+-.--= + oga .
gal> ogN a log,...r a logN a . iog
N
a
240
I I
b) log, -,,=Iog, I-log, n=O---I"
-n
m m III logll-
m
12.74.a) iog'm an
10g
b
an
10g
b
bn
10g
b
a + 10g
b
n
10g
b
b + 10g
b
n
10g
b
a+[og" b '
] + log
h
n
b) I ab
" _- 10g
b
ab
ll
_ 10g
b
a + log" hll

log
h
b"+' (n + I) log" b
10g
b
a + n log,; b
n+1
12.75.
7 7 2 2 ()2 • (a+b)2 .
a-+b-=7abqa +2ab+b =9abq a+b =9abq -3- =ab
(
a+b \' a+b
¢::} loge -3-) = loge ab ¢:::} 21og
L
" -3- = loge a + loge b
a +b I ( )
loge -3- ="2 loge a + log,: b .
12.76. ab = c
l
::::;:. log (11) ab := log "h
., '1
C' => I = 2 log c => 10" C = -.
ab 0 <II! 2
12.77. c/ +/i =('2 ¢:::} (? _b
1
=a
2
¢:::} (c+b)(c-b) =a
l
¢::> iogl(c+b),(c -·b) + log! c?
1 I
<=::> ]oga(b+c)+log
ll
(c-b)=2¢:::>----+ =:2
log h+c (/ log c""/J a
¢=> log h+,. U + log eM./; (/ = :2 log j)+c a . log (".-11 Cl.
12.78. Logaritmiranjem datih jednakosti uzimajuci za bazu 10, dobivamo:
y=10'··]n
g
\ :::::> logJ!
I.-Iogx
I-logy·
dobijene vrijednosti.za logy u izraz za logz, d;alje vrijedi:
I I-log.\: I-logx
log::. = --'-.j-- -logxlogz=! -logx
J- l-logx-l -logx

=> logx(1-1ogz)= 1 => log x
I-log z
I 1 "
]2.79. ----+---= ]ogN a+log
N
c = log
N
ae= Jog
N
b-
log(l N loge N
2
2log
N
b=-,--- .
log
h
N
12.3. Dekadski logaritmi (Iogaritmi U odnosu na bazu 10)
I 2.80.a) . log4=2Iog2=2·0,30 I 03=0,60206
c) log32=510g2= j ,505 I 5
b) log8=3Iog2=3·(j,30103=O.90309
d) logl28 = 71og2 =2,10721
241
12.81.a) log6 = log3+log2 = 0,47712+0,30103 = 0,77815
b) log18 = log9+10g2 = 210g3+log2 = 2·0,47712+0,30103 =1,025527
c) 10g36 = log4+log9 =210g2+210g3 =2·0,30103+2·0,47712 = 1,55630
d) loglO8 = log27+10g4 = 310g3+210g2 = 3·0,47712+2·0,30103 = 2,03342
12.82.a) 1 b) 0 c) 2 d) 3 12.83.a) -I b) -3 c) -I d)-3
12.84.a) k=2 b) k=O c) k=3 12.85.a) k=-2 b) k=-I c) k=-3
12.86.a) logl1=I,04139 b) log123=2.08990
c) log4578=3,6606 d) log66712=4,74595
12.87.a) 2,36922 b) 0,36922 c) 1,36922 d) 0,36922-1
12.88.a) 1,99220 b) 2,99449 c) 2,38970 d) 0,95890
12.89.a) -2,24342 b) -3,05178 c) -1,39732 d) -1,67799
12.90.a) x=200 b) x=33,91 c) x=I,52
12.91.a) x=0,1598 b) x=0,00514 c) x=0,0005757
12.92.a) x=27,542 b) x=4,6989 c) x=3083,1879
12.93.a) x=0,2113 b) x=0,000004645 cJ x=4,0738027·1O·
16
12.94.a) log(34·53) = log34+log53 = 1,53148+1,72428 = 3,25576
b) log(45,22·89,25) = log45,22+log89,25 = 1,65533+1,95061 = 3,60594
c) log(78,12·9,271) = log78,12+log9,271 = 1,89176+0,96713 = 2,85989
43 ,
12.95.a) log 57 = log43-log57 = 1,63347-1,75587 = -0,12240 = 0,87760-1
b) log ~ ~ ~ ~ = log34,55-log8,433 = I ,53845-0,93598 = 0,60247.
cJ log 9,887 do log9,887-10g4.876 = 0,99506-0,68806 = 0,307.
4,876 .
12.96.a) log4" =12·log4 = 12·0,60206 = 7,22472 .
b) log2·3" = log2+log3'" = log2+5, 1·log3 =0,30103+5,1·0,47712 = 2,73434
c) log5)·2 12,3 = 3,2·log5+logI2.3 = 2,23670+1,08991 = 3,32661.
92.97.a) log .J43,17, log 43,17 1,63518 = 0 81759
2 2 ,. .
b) log-Vi4,46 log14,46 1,16017 =0,38672.
3 3
c) 10@88;7.3,175 logts8;7·3,17'1 10g88;7+10g3,175 1,947,,'l2J-O,50174=061242
4 4 4'
17 98
8,73
_. .a) log . , = log8,73-logO,987- log35,11 = 0,94101+0,00568-1,54543=
242
0,987·35,11
= -0,59874=0,40126-1.
b) log(345,7. lj832,8}= log 345,7 + log 832,8 = 2,53870+ 0,98993 = 3,52863.
3
,)4,93.lj7§82 r;;-;::;; ,= ,=
c) log .. ,= =log;<4,93+10g\l7,982-log2,63-log\;91,37 =
2,63·\;91,37 '
log 4,93 + log 7,982 -loa2 63 log91,37
2 3 b , 5
= 0.34642 + 0,30070 - 0,41996 - 0,39216 = -0, 165 = 0,835-1.
12.99.a) x = 66,3·18,94 ¢;> logx=log(66,3· 18,94) ¢;> logx=log66,3+logI8,94
¢;> logx=I,82151+1,27738 ¢;> logx=3,09889 ¢;> x=1255,7119.
b) x = 0,9734· 67,72 ¢;> logx = logO,9734+log67,n ¢;>
¢;> logx=-,02517+1,830n ¢;> logx = 1,80555 ¢;> x=63,90737.
c) x=7,4815·812,4 ¢;> logx=3,783759 ¢;> x=6077,97I
88,45 1 I 88,45
x=-- ¢::} ogx:::::. og-- ¢:::} logx=log88,45-log34,7
34,7 34,7
12.100.a)
<=> log x = 1.94670- 1.54033 <=> log x = 0,40637 <=> x = 2,54899.
b)
25,3 1 I 25,3
x=-- ¢::} ogx= og-- {:::} logx=-1,10447 <=> x =0,0786.
321,8 321,8
44,2'
c) x=--
18,55
447
2
¢:.:} 100- X = log-'--- ¢:::} IOflx = 2102:44,2-1m.>:18,55
b , 18,55 ' , ,
<=> log x = 3.29084 -1.26834 <=> log x = 2,0225 <=> x = 105,31737.
12.10I.a) -,=83,45
3
., <=> logx=log83,4S-,5 <=> logx=3,510g83,45
¢> log x = 3,5 ·1,92 J426 "" log x = 6,724992 =l> x = 5308749,OJ 6
b) x = 6,3.5,04
3
~ log .. = log(6,3.5,04·') ¢::} logx = log 6,3+3Iog5,04
¢> logx=0,79934 J +2, I 07192 ¢> logx=2,906533 => x=806,367
c) x=7,II"· 0.543.1 <=> logx=2,llog7,11+310g0,543
<=> logx = 0,9933257 => x;:;:9,84749.
r;:;;;:; ,....------ lO<'T 941
12.102.a) x=-y941 <=> logx=log..J941 <=> logx=-.-.!?- ¢:::} logx=1,48679
2
=> x=30,6757.
~ log819,4
b) x = ;<819,4"" log x "" log x = 1,45674798=}x = 28,625
2 ~ .
c) x = .J24,877 <=> log x = 0,697899 =} x = 4,98768.
12.103.a) x = lj125 <=> logx
log 125
"" log x = 0,69897 =} x = 5.
3
,= log645,92
b) x=\l654,92 <=> logx= 3 ""Iogx = 0,936726 =} x =8,64423
) X
=V.38,799 <=> logx.· log38,799 I
c ~ <=> ogx = 0,397205 =}x =.2,49577
._ 4
243
1832·4,231 1832-4,231 •
12.104.a) <=>Iogx= log--- <=>Iogx = lol!l 832·4,23 rlog4:\21
45\21 45,21
logx=log183,2+1og4,231-1og45,21 logx=1,234134 =>x=17,14486.
b) x=98,178815 c) x=21,84149
5
3,45·11,43' 54 I ?418'-
12.10 .a) x 4 <=>logx=log3,45+21oglJ,43-4Iog18,_ <=> ogX=-_
18,54
=> x=0,003815. b) x=0,000000006 c) x=821,44275
12.106.a) x=28,06678 b) x=0,017234 c) x=0,0556989
12.107.a) x = V345,9 11,09" , y = .11,09
3
; logy = .11,09
3
1
__ log67,3+3IogI1,09 - 8 40 974
=? og y =? log y - 2,4 1 =? Y - L, .
2
x = lj345,9 + Y = lj345,9 + 302,974= lj648:874 = 8,65738.
b) x· +31]],78 =0,1678696+0,99258=L1604496
34,335 , 3,445'
12.4. Logaritamske jednacine (jednadzbe)
12.108. Logaritamske jednacine Ijesavamo u oblasti u kojoj su definirane.
Ponckada cemo prvo odrediti oblast detiniranosti logaritamske jednacine, a zatim
.ie ljesavati, ali cemo cesce traiiti l110guca \jesenja logaritamskejednacine i zatim
provjeravati koji od dobivenih brojeva su zaista rjdcnja.
a) x=1000 b) x+I=IOO => x=99 c) 2x=10 => x=5
12.109.a) x-kIOOOO => x=IOOOI b) 2-x=IO' => x=I,9 c) x+5=1 => x=-4.
12.110.a) logx+log4=O ¢;> log4x=logl 4x=1 ¢;> x=0,25.
b) 21ogx+log2::::1og98 => logx
2
+log2=log98 ¢:> log2x':?:=log98
¢:> 2x':?:::::98 ¢> x
2
::::49 => x;:;;;7 , (broj -7 nije i Ijdcnje pocetne
iogaritamske jednacine zato 5tO jedn3cina nije definirana za tu
vrijednost varijable).
- .
c) 31ogx-log5=log25 => X" = 25:::::?x
3
= 125 => x=5
" 5 5
12.111.a)
b)
c)
12.112.a)
b)
c)
12.113.a)
244
log3(x2-1)=::1 => x
2
-1=3 => x
2
=4 =>
iog
s
(x
1
+1)=1 => x
2
+1=5 => x
l
=::4 =>
log7(2x
2
1)=1 => 2x2_1=7 => x
7
=4 =>
logx+log4=3 => log4x=log1000 => 4x=1000 =>
logx+logI6=log48 => log16x=log48 => 16x::::48 =>
21ogx+log6=log150 => log6x
2
=log150 => 6x
2
=150 =>
IOg_.l,( )=2 = _..1.=(.1.1' => _..1.=..1. =? x=-9.
l x P }.- x 9
x=±2.
x=±2.
x=±2.
x=250.
x=3.
x=5.
b) log(3x+ I)' = 0 =? (3-,,+ 1)2 = I
2
=> 3x+i:::::±1 -::::::} Xl ;;;;::0, X') =--,
- 3
,
1 I I (1)' I I 1 : 1
c) -loa Q 100" 'l- =-- ¢::} log -=-- <:=:> X - =- ===> x=4.
5 ox 32 2 e,' 32 2 A 2 2 2
12.114.a) Nema rjesenja_ b) Nema rjesenja c) Nen;ta rjesenja.
12.115.a) IOg'::<'+IOg('::<'-I)=O => loo'::<'(:<'-I)=IOgl =? '::<'('::<'-1)=1
4 2 0 4 2 4 2
Xl X
=? =? X' -2x-8=0 =? x=4.
8 4
b) log2(x-l)+log2(x+2)=2 =? log2(x-lXx+2)=l<],g, 4
=? (x-lXx+2)=4 =? x'+x-6=0 =? x.=2.
c) log3(9-2x)+log
3
x=2 => IOg3X(9-2x)=log9 => x(9-2x)=9
=> 2x
2
9x+9=0 => x,=3, x2=1,5.
12.116.a) Jednacina je definisana za 2x>0 i 4x-15>0 i 4x-15*1, odnosno,
X > 4. U oblasti definisanosti jednacine vrijedi:
4 .
log2x ( _)2 ( . )'
(
.:::::;.2x= 4x-15-=>
log 4x -15
1 22 +
2x = (4x - IS)' => 16x' -122x + 225 = 0 =? x,,· :.::.=::..:.==--.....:::.:...='"-
32
122±-J484 122±22 9 ( 25 ....
:::::} XI =- ::::----, .x, x, ::::-, ovo nlJcrJcsenJe).
- 32 32 2' - 8
210gx
b) =2 <;:::> 21ogx=4-21og5 ==> tog x.:?: =loglOOOO'-log25
2-1og5
c)
12.117.a)
log x
"":=':':"""=2 =} logx=2-2Iog2 => logx=loglOO-log4
I-log 2
=} logx=log25 =;> xc=25.
Jednacinaje definisana ako vrijedi > >- 0, odnosl1o,
x 2-x
O<x<2. Za vrijednosti varijable x iz ave oblasti je:
x+l x x+l x ('X) 7
<=> => x+l 2-x =X-
. x 2-x x 2-x
, " 1±.ffi I+.ffi
=> 2x-x-+2-x=x- => 2x--x-2=O =>x1.
2
Rez.:x
4 4
b) log2-J2x-l=log
2
(x-2) =? -J2x-l,",x-2 =? 2X;-I=(x-2)'
245
=> x2-6x+5=O => x=5. (Drugo rjesenje kvadratnejednacine ne pripada domeni
date logaritamske jednacine).
c) log,Jx
2
-3)=log,,(3x-5)=>(x
2
-3)=(3x-5)=>x
2
-3x+2=0 => x=2.
()
x x 1+..[3
12.118.a) log, x-I =log
3
-- => x-l=-- => X=--.
l+x I+x 2
log(2x - 5) I () (' ) ( )2 2
b) ( 2 ,)=- => 210g 2x-5 =Iogx' -8 => 2x-5 =x-8
log x' -8 2
log(x-3) _ I
c) log(x2 -20-'2
, II
=> 3x' - 20x + 33 = 0 => x, = 3, x, = -.
. 3
=> 2Iog(x-3)=log(x
2
-21) => 6x=30 => x'=5.
1
12.119.a) x=1 b) x=-
. 2
12.120.a) x=2, x=3 b) x=48 c) x=29
12. I 21.a) x=6, x=·2
12.122.a) x=3
b) x=·1, x=2
1
c) x=±·-
2
b) x=3 c) Nema rjesenja.
12.123.a) Nema Ijesenja.
12.125.a) log(logx)=O
b) x=2,5 12.124.a) x=3 b) x=3
=> logx=l => x::::]O.
b) log,(iogx)=1 => logx=3 => x=1000.
c) log2(log:.,x)=2 => logjx=4;;:::;.x=3
4
=81.
12.126.a) x=IO
'O
b) x=125 c) x=4
12.127.a) Jog.j21og21og4(x-lS)=O => log, 1
=> log4(x-IS)=2 => x-15=16 => .1=31.
b) logllog2 log., E + 1 J= 0 => log2 Jog
3
E + 1:::0 1
=>log21og3..[;=O::::} log,E=l => Fx=3 => x=9_
c) log[3+ 21og(1 + x)] = 0 => 3+ 2log(1 + x) = I
,'* log(l+x)=-1 => 1+.1=10"
1 9
=> x=--I =--.
.10 10
12.128.a) x=51,5 b) x=I,1 c) x=2,x=4
12.129.a) Jednacinaje definisana ako vrijedi: x+2>0, x;"· I , 3x'. 1 2>0, odnosno,
x>2. lOgH2 (3x
2
--12)= 2 ::::}3x
2
-12 = (x + 2)2 ::::}X
2
2x - 8 = 0 => X= 4.
b) x-3log
i
X+5}2 => x+5=9
2 I
=> log] x=t,t -3t-4=0 => t] =4,1-:, =-1 =:::} Xl =--,x) =2.
,. . 16 .
12.130.a) x=100 b) x=IOO, x=1000
246
12.131.a) x=IO. x=28,94
3
12.132.a) x=2 b) x=-
2
12.134.a) x=0,99 b) x=5
b) x=9, x = .1+fiii
60
12.133.a) X= 59
b) x=l,x=5
1
12.135.a) x=- b) x=lO, x=O,1 c) x=100, x=O,01
3
¢;> log,x=2 =>
x=9.
12.136.a) 3logsx" ·2
Iog
;;.' =324 ¢:::} 9!ogsx ·i
og5
-
t
=324
¢:> 1810gjx = 18
2
<:::> logsx= 2 <:::> x=25.
b) 91og7 X • 22Jog7 X :::::: 36 ¢::} 9Jog7 x . 41og7 X = 36<=> 36
Jog
, x = 36¢::} log7 x = 1 x = 7.
12.137.a) /"0,-; = 900 ¢;> }OgX = log900 <=> logx= log9+ 2

¢;> log2 x -(3 + log3) logx + 2(log3 + I) = 0 ¢;> ... ¢;> log<.
logx
3+10g3±!1-1og3!
2
3 + log3 + (I·' log3)
2
2
b) Uputa: 5' .2',';;' = 50 /:50 ¢;> 5,.2
2
= I ¢;> 5,·2. (2 }" = 1
¢;> (5'2':" J" =1 => xl=2, x, =-(I+log,2). c)x,=I, x 2 =-2(1+log,2).
d) IOg3(3
x
--
1
+6)=x¢::>3
1
'-
1
+6=3\ ¢:::?3
x
__ 3,r-l =6¢:::?3
x
--
j
= 3¢::}x = 2.
12.138.a) logj(S.r+1 ._20)=x¢::>sr+l -20:::05"' ¢::::}S,l'..L
1
_5
x
= 20 ¢::} 5"" =S-==?x=l.
b) log(2' +x-4)=x(I-log5) <=> Jog(2' +x-4)=log2'
¢;> 2' +x-4=2' <=> .1-4=0 <=> .1=4.
(6 5' -25.20')
12.139.a) log(6.5' -25.20')=x+log25 <=> log 25 x
6·5" -25.20.
1
6 . 5' - 25 . 20' = 25 . 10'
25
¢;> 25· 20' + 25 . 10' - 6 5' = 0 <=> 25· 4' + 25 . 2' - 6 = 0
" 1 2.1' 1
2' =t, 1>0, 25t" +25t-6=0 => t='5 => ='5
=> xlog2 = ·log5 . => x = ·2,3219. b) x=4 .
12.140.a) log, (1' -1)+ log, (2' "':'3)= 1 <=> log,(2' -I X2' - 3)= log, 3
247
b)
lZ.141.a)
12.142.a)
12.143.a)
b) x=1
b) x 10g
3
28 -3;x = 10g
3
1O
b) x = 13
I I
12.144.a) ]osx+lo§Fl
. log2 log3
]0&6
<=> 1 <=> ]0&6=log 2]0&3
]0&210g3
10".7= log6
c;n - log3
<=> log, 2=1,630929 '"
I
<=>
log, x .
log, x = 0,613147 => x = 1,52959.
1
b) log
2
x+log.1
2
=2<:::? (Jog2xY·-2Jog2x+I=O
- log} x
log, x=1 => x=2. c) x=3
1
<=> log.1 3:::--
3
¢::}
b) x=16 c) x=16
12146.a)
b) x=2,155 .. c)
12.147.a) Prelaskoll1 Ila bazu 2, dobivamo:
" 19 log) x log) x 19
<=? '- +"-----+!og,r=--
36 log216 log28 36
IOl!,x log)x 19 '19
<=? 191og
2
x=1 <=:? x=V2.
b) Uputa: Preci na [ogaritamsku bazu 3. RezlIltal: x = ..J3.
12.148.a) Uputa: Sve logaritlllC izraziti pomocu logaritama po bazi 3:
4
log_" x.log9x.log27x="3 ¢:?
12.149.a)
log, X log} X 4
Iocr, x·---' =
2 3 3
1
b) x =-
4
1
b) X=-
12
12.150.a) Prelaskom Ila logaritamsku bazu 2, dobije se:
I
log-
1
c) X=-
25
cJ x=l
o 2 log4 1 -I 2
¢c} --.------ =0 <=> --'-- ---- =0
-4 JOii2x log:". Jogx l+logx logx-2 logx
4
248
1
q log2:2 x--l-Iog
2
x-2::::: Oq log2 X = -2vlog? x= 1 x 2..
- 4
bJ x=4, x=8
12.1Sl.a)
4
1
b)
25
1
c) X=-.
9
12.1S2.a) x -4 bJ x
+
log r 2· log -I' 3 . log x 5 log x 2· log x 3 log x 2· log .\ 5 log x 3· log x 5
1=logx5+logx3+1ogx2 ¢:} I=!ogx30 ¢::}x,=30.
Kako je iogaritam od 1 nula bez obzira na logaritamsku bazu, iz pocetne jednacine
zakijucujemo da je x=l jedno rjesenje date jednacine. x=l, x=30.
1 I
12.1S4.a) x, =2.x, =3,x_ =-,X4 =1000 b) x, =-, =39
. - , 10 . 9
12.155.a) x=-;::=
z.,JZ
b)
I
Xl =2,x,;::;;-
- 4
_ I
=). x, = 25
12.156.a) x=4, x=8 b) x,=1.
12.157.a) Zaa>Oia*l,x::::a b) Zaa>OJa:l:!,x=a.
12.158.a) Za lal>O i lal*.J2. x, =-1. x, =1
b) Za 0=1. xE(O.I)U(I,3)U(3.+=), Zd 0>0 i a*I, x, =3 ' ,x, =3 '
12.159a)
1
x, =-, x) =100 Uputa: Logaritmirati datujednacillll uz,imajuci za hazu
10 -
12.
broj 10. Tako nastaje jednacina log? x = 2 + log x, odnosno,
log? x log x 2 = 0 . Smjenom logx=t, dobivamo kvadratnu jednacinu
I' -1-2=0. I, =-1. I, =2 ...
I

\/10 -
! 60.a) Upllta: Logaritmiranjem jednacine, uzimajuci za bazu 10, dobivamo:
I .
(1-lo£x)logx:::: -2 ¢:> log2x-logx+2::::0 ::::> XI =-,X) = lOO.
10 ...
b) x,=O,1; x,=1000 c) x,=O,OI; X2=JO
12.161.a) x,=O,OOOI; x2=10 b) x,=O,OJ; x,=100 cJ x,=O,l; x,=l0
12.162.a) Uputa: Logaritmiranjem jednacine (uzimajuci bazu 10) dobUamo
jednacinll xlogx=logx, odnosno, (l-x)logx=O, cij im Jjesavaojem odreduje111o
njeno dvostruko rjesenje x=1.-
249
b) Logaritmiranjernjednacine dobivamo:
<=? !.-../x X,
2 2 2 . '
c) Zadatak rjesavamo kao prethodni a) i b). Rezultat: x
J
= I, x
2
= m.
12.163.a) xJ=I, x2=9
b) 61og62 X = (6!Og6xtg6X =Xlog6x.
12.164.a) x=3 b) Uputa: Datujednaeinu transformiramo 11a
4"+4 _ 4"+4
slijedecinacin: lo&--:::::x ¢::.} 2' = __ .
2x+I_3 2x+I_3
Ako uzmemo smjenu 2
x
=t, dobivamo kvadratnu jednacinu t
2
-3t-4=O.
12.5. logaritamske nejednacine (nejednadzbe)
12.165.a) log2
x
>4 ¢> log2x>log216 x>4. b) O<x<256 c) x> 232
12.166.a) log,x<3 <;> log]x<log]27 ¢:> 0<x<27. b) 0<x<3
81
c) o<x<V3.
12.167.a) x>1 b) 0<x<1 c) O<x<1 12.168.a) x>1 b) O<x<1 c) O<x<1
12.169.a) I<x<18
b) x>-I
I
c) -33<x<-.
3
(
- \
12.170.a)x·I>OAx-I<IOO => I<x<IOI. b) XE
12.17I.a) ,-1>0'-'x-1<2 I<x<3.
c) XC' (-333, ± )
b) 2x+5>0 A x-3>0 A 2x+S>x-3
x>3.
4
b) 3x-2>0 A 3x-2>2 x>-.
3
12. [72.a) 4·2x>OA4-2x<5 "'> XE (-l.2)
12.173.a) XElf: 6) b) XE (9, +=) 12.174.a) x<-I, -l<x<l, x>4
b) logl(2x'+5x+I)<0 ¢o} 2x' +5x+I>OA2x' +5x+I<1
4
=> XE (-%, -S-:Ji7,o)
b) XE (-J,J)U(3,5)
12.176.a) pozitivan ako mu brojnik i nazivnik imaju isti znak (ako su
oba pozitivni iIi ob:a negativni). Rezultat: x E (0, 1 )U(3, + (0).
b) xdo. I) cJ xE(( 2)U (3,+ =J.
250
12.177.a) (x+16>0 A log, x>O) v (x+16<0 A x <0)
7 7
(x>-16 A O<x<l) v (x<-16 A x>l) 0 < x < 1.
log X
logo 04 X
005 0 1 ) . >0
b) >0 ¢:> log005X>0 ¢:> <x< C
x
2
+25' logx
¢:> (x>OAlog x>OAloax>O)V(X>OAlogo04X<OAlogx<O) ¢:> XE0.
0.04 b ,
x-2 x-2 x-2 (3 1
12.178.a) log6--<0 ¢:> -->01'0.--<1 <=? xE -2,2
J
I-x J-x J-x
4-x
b) log, --> 0
2+x
4-x 4-x
-->01'0. 1 ¢=>-2< x<1.
2+x 2+x
c)
x2-2x+l
log" <0
x' - 2x + 1 x' - 2x + 1 1 0
¢:> >0" < ¢=>XE .
12.179.a)
x-7 x-7 x-7
3x - 1 3x - 1 3x - J 1
log] ---<0 ¢:;:} -' 1\--> ¢o}
"5 I-x I-x I-x
1
-<x<1.
2
6 + x 6 + x 0 6 + x 'I x < -6.
b) logo; _·······>0 = --> 1'0.--<. ¢o}
" l+x l+x l+x
Xl -1 Xl - 1 Xl -1
c) logo.O! <0 ¢::} -->0/\ >1 ¢::> x<-3vx>3.
- 9 x' - 9 - 9
12.180.a) Xc (-3,-I)U(3,+=) b) xE(-IO,-4)U(6,+=)
c) XE U.Q -':)
\ 9' 5
12.18I.a)
xE (O.lJU (2,4)
b) xE(I.IO)
12.182.3)
XE (-31 -11)UlJ. %) b)
(
1 1\ (I \
XE -'-)U -4,4 I
16 4 \ J
12. J 83.a)
XE(O, 4] b) I)
J 2. J 84.a)
x E ( 0, )U [)'i, + =) b) XE (-1, 1) c) xE (0, lO-
JOO
lu (10-
10
,+ =)
12.185.a) XE (4,1 + 2.J3j b)
XE (1, %]
12.186.a) XE(O, 2)U(3, +=) b)
(4 I
xE(0,[)Ul
3
,4 J
(
- 0) (13 _)
12.187.a) xE 2-.Jz,2. U _:c, 2+.J2
. .'- 4 14
b) xE [5, + =)
12.188.a) xE[2,+=) b) XE (-=, -2).
251
12.189.a) XE(O, ~ )
12.190.a) XE(11 1+.J13) ,og? __ _
- 2
12.19I.a) rlog ~ 2)
L ) 10'
12.192.a) XE (1, +=)
12.193.a) XE [0, ± )U [4, + =)
3
12.194.0) x>-
2
12.195.a) x:2: 1
12.196.a) XE (0, 3)
b) XElO' ~ ) U ( ~ , 1)U(4, +=J
b) (log, 6, 1)
b) 1,7<x<2
b) xdo, I)U (FJ, 9)
b) XE pog,,fi, log, 3j c) XE (- 2,1)
b) x>2 1\ x*3 c) x>-5
b) x:2:11 c) 0:5:x:5:1
b) xE[-l, O)U (0, 2)U (2,4]
12.197.a) x>l b)
XE[-k,O)U(O,l] 12.198.a) x:2:2 b) l:5:x<3
252
13. 0 S NOV I T RIG 0 NOM E T R I J E
13.1. Orijentisani ugao (kut) . Radijan
13.1.a) '!. b) 1t c) 31t
2 2
2IT b) 311:
13.3.a) :3 4
c) 1711:
45
d) 14n:
45
41t
c)
3
11:
d) l1t 13.2.a)-
6
IT
b) -
3
IT
c) -
4
d) ~
12
SIT 21t SIT
d) - 13.4.a) xAoo=1t: 180°=> x= - b) -
399
13.5.a) 180° b) 360° c) 720° d) -360°
13.6.a) 90°
13.8.a) 210°
b) 60° c) 45° d) 30° 13.7 a) 120° b) 150° c) 300° d) 450
0
b) 135
0
c) 330°
13.9.a) x: 1=180: 11: => x=]80: 11: => x=57,2957795° = 57° .17' 44,8" .
b) 171°53'14" c) 286°28'44" d) 630°15'13"
13.10.a)-229°1O'59" b)-114°35'30" c) -1031°19'27" d)-14495°49'56"
13.1 L 108°
13.2. Trigonometrijska kruznica i predstavljanje uglova (klltova) u kruznici
13.12.a) 90° d) 3 0°
13.17. Pron 01 tacku na trigonometrijskoj kruznici k ~ a odgovara datom broju:
a) b) c) d) Y
2
253
13.3. Dcfinicije trigonometrijskih funkcija na trigonometrijskoj kruznici
13.18.a) in30'
13.21. a)
13.22.a) tg45'
·1
"
13.25.0)
3.26.a) t

254
b) '!..
2
si 120'
b)
b) tg120'
b)
c) sin2 0°
5n:
c)
4
c) tg135°
c)
d)
d) sin300°
d) tg225°
4n:
3
d) 2
13.27.a) b)
13.29.a) Drugom
13.30.a) 3 b) 2
b) Cetvrtom
13.31.a) 9
c) Cetvrtom
b) 1
d) Trecem e) Trecem.
13.32.a)·5 b)·3
13.4. Definicije trigonometrijskih funkcija ostrog ugla u pravouglom tronglu
222 . a6 '138 b8
13.33.c=a+b ,c=10, smet;:;:;-=-=O,6. sm =-=0,8; cosa=-=--=O,8
c 10' 10 c 10
a 6 a 6 b 8
r
g
o;=-;;=g=0,75,
b 8, a 6
a =-;; crgf3=-;;=g=0,7S

13.34.a) b=3, sina=0,8; cosa=0,6; ctga.=0,75; c080=0,8
b) a = 12, sin a = 0,8 , sin f3 = 0,6
13.35.a) Treba konstruirati pravougli trougao cijaje kateta a=4 i hipotenuza c=5.
b) Konstruiraj pravougli trougao cijaje katcta b=2 i hipotenuza c=:c3.
c) Konstruiraj pravougli trougao cije su katete a=3 i b=7.
d) Konstruiraj pravougli trougao tije su katete a=6 i b= II.
13.36.a) 1 b) 1-.J3 C).fi -2 d) 2fJ+I 13.37.a) -3-fJ b) fJ+1
2 2 2 3
13.38. %
. 13.40.a) 22-fJ
6
. 5
t3,42.a) -::;
b) 4+../3
b) _ 96
9
13.39.a)
13.41.a)
c)
3 b) 2,{2-1
1
b) ";'2
c)
3
3 5
1
-
9
255
13.43.a) sin44° = 0,6946583, cos44° = 0,7193398, tg44
0
= 0,96568877 ,
ctg44° = 1,0355303,
b) sin53° = 0,7986355, c0553
0
= 0,601815, tg53° = 1,3270448,
ctg530 = 0,753554
c) sin27
0
= 0,45399, cO$27° = 0,891006, tg27
0
= 0,5095254,
ctg27° = 1,9626122
d) sin42,34° = 0,6735287, cos42,34° = 0,739161, tg42,340 = 0,9112069
eJ sin1457° = 0,292371, c051457° = 0,956304' , tg1457
0
= 0.30573068
13.44. Odrediti vrijednosti trigonometrijskih funkcija datih ug10va:
a) sin42= -0,9165215, cos42=-0,399985, tg42=2,2913879, ctg42=0,4364167
b) sin 15=0,650287, COS I 5=·0,759687 , tgI5=-0,855993 , ctg15=-I, 168233
cJ sin32=0,5514266, c0532=0,834223 , tg32=0,661006 , ctg32=1,5 128455
d) sin(-12) = 0,5365729, cos(·12) = 0,8438539, tg( -12) = 0,6358599 ,
:ctg(.12) = 1,5726734
e) sine -676,47)=0,85605, c05(-676,47)=-0,5 1 6892, tg( ·676,47)=-1,6561479
13.45.a) x=48038"
13.46.a) x=71° 15'45"
13.47.3) x=0.568S016
13.48.a) x=·l ,075862
b) x=16° 58'46"
b) x=82° 52' 37"
b) x=2,183156
b) x=1,0701416
c) x=13° 12'6" d) x=11" 18'36"
c) x=85027' 18" d) x= -4" 34'26"
c) X= 1 ,2627566 d) X= 1,054995
0) x=-1,2627566 d) x=0,0906588
13.5. Osnovni trigonometrijski idcntiteti
13.49. sin
2
a+cos
2
cx:::! => ::::> cosa=±.Jl-sin"1
a
. Kako ic a
u cetvrtO!11 kvadrantu. a tame je kosinus pozitivan. ispred korijena treba uzeti znak
plus.
sina 12
tgCY.= cos ex = - 5 .
sina 12

cos ex 5
I 5
ctgo::::::-::::-_.
tga 12
13.52. sina,=JI-cos
2
a=,r-(- 7]' = 612,
, t I 121 121 II
cosa 7fi
ctgcx::::--=--.
sin ex 12
256
1 1. t[fX 3 3 3/liJ ..flO
13.53. ctga= tga =3' sma=71+ti'a = Jl+9 =JlO=-w' cose< 10
1 1 1,J5 ctga Z zJ5
13.54. tgO:='2,sina Jl+4 = ,J5 =-;;' cosO: = =15=-5-
13.55.a) coso: tga =2, etga::;:2 b) ctga= 40
5 4 3 41· 40 9
3fi. t[fX 3 7 f7 3 3 4
c) t[fX=7,Slra=".JJ;.;g'0:=4'co.x= 4/7 =4 d) ctga=4,sino:=S' cosa='5
13.56.
13.57.
8
17
sina +cosa
coso: - sino:
sin a CDSa
---+--
cosa casU
coso: sino:
coso: cosO:
I-tga
-2+1
J - (-2) 3
12
13.58.
25
13.59. fRCX+ctga=3
. I
SlnacoS(X='3"'
::::> sina :::::> ...,--'-_
cosa sino: sinacoS(X
3 =:-
13.60.0)
b)
]]61.
13.64.a)
d)
13.65.a)
13.66.a)
b)
c)
13.67.a)
(
.2 2\20. 22 I
sm a+cos-aL -_Sin ac?s ex -3::::9(1-2sin
2
a.co}a)=9(1-2'-)--3=4.
sin
2
(Xcos
2
a 9
tg
2
(X + ctg
2
o; = (tga + ergo: J - 2rgactga :::: 25·- 2 = 23 .
tg'a+ctg'a = (tga +ctga'hg
2
a -tgcrctga +ctg
2
a) =5(25 - 3) =11 O.
7 . 5., 2 2
13,62. 13.63.a) sm- x b) sinx c) -cos' x d) 2eos' x
18 13
3cos
2
x-3 =-3(l-cos
2
x)=-3s11/X b) 2sin
2
x c) 0
3-sil/X-COS
2
x = 3-(sin2x+cos1x) :::: 3-1 = 2
2cos
1
a b) 2cosa c) cos
2
a
sin-+ x-cos
4
x-sin"' x+cos
2
x=-sin
1
x)+cos
1
x(l-co$Z x)=
= _ sin 1. x cos .2 X + sin 1. x cos 1 X = 0
sin
4
x+2sinl xcos
2
x+cos
4
x=(sin
1
x+cos
2
x} =1.
2 ) "') .7 -2 2"
I-cos x+tg-xcos- X=Sll1- x+sm x= Sln- x.
sin
2
a l-cos
2
a;::: (l-cosaXl+cosa)=_l_cosa.
cosa-l cosa-I -(l-cosa)
257
b)
c)
d)
13,68.a)
- 13.69.a)
tga+tgf3
ctga + ctgf3
sin ex sin f3
--+--
cos ex cos f3 sin ex cos f3 + cos a sin f3
cosa cosf3 sinacos/3+cosasinf3
--+--
sin ex sin f3
1
1.
ctg
2
a_l
-,,--1
I-tg
2
a
tga

fg-a
tga
l-tg
2
a ctga
1- tg lex 1
I-tg
2
a tga
tga
2sin
2
a"':"1
2(I-cos
2
a)_1
1- 2eDs
2
ex
1.
1-2cos
2
'a
=-----,--
1-2cos
2
a
1- 2cos- ex
SInX - cosx
b) 1
1 cosx c) d)
l+cosx [ (l+COSX)'] l+cosx [ 1+2cosx+cos
2
x]_
1+ --- =-__ ; 1+ _
sin
2
x sinx sin
2
x sin2x
• 2
8m x
: --, -,-- = -,-,-:
sm- x sm- x 2
b) 2
c)
d)
sinx
cosx
13.70.3) (l+;inx +/-Sin-; = 1'-(I-+-s-in-x"')2:---+
Vhin x J +sin x VT!="sin xX1 +51n x)
(I-sin x)'
(I - sin x XI + sin x)
b)
smx
c) 2tgx ctgx=2.
cosx
(l-sinxf l+sinx l-sinx
----- =---+-- --
cos:? x cosx cosx cos x
4

2

2
1+111-(I-m)
4
m
2
1=
13.72.a)
(sina+cosa)2 ____ 2 ___ 1= 1 +2sinacosa
tgcx + ctga
2
sino: coso:

coso: sina
=2sinacosa
2sinacosa' 2Jl+lcosal
=2sina.cos.a-2sinacosa=o. b) I I
sin
2
a+cos
2
a .. _ . _ cos a, _
258
b) sin
4
a+2sin
2
acos
2
a+cos
4
(X.:::::: (sin
2
o; +cos
2
a.)2;:;;:12=L
, 2 2). 2 -a
13 74 ) cx.)(sin a+cos a =sm (X-cos . .. a
b) (l+tg
2
U)COS
2
a=(1+ Icos2a=cos2a+sin2a:=1.
cos
2
a)
13.75.a)
, ( sin
2
a 1 . 2 (cos
2
a+Sin
2
a]=
(l-cos'a)(l+tg'a)=(1-cos-a) 1+ cos'a fsm a· cos'a
, , " '(1' )-
b) cos
2
a+cos-actga.=cosa +ctga-
eos
2
a
cos
2
a ')
= ctg-u.
. ,
sm-a
13.76.a)
cos
2
x-I
sin 2 x-I
5cosx-4 3+5sinx
b)
3-Ssinx 4+Scosx
c) ------.. ) --.-,--
sin:? x tg
2
.x sm- x 5111- X
l--sinx (1-sinx)cosx (1-sinx)cosx _ (1-sinx)cosx cosx
d) ,
cos-.\: coS"" X I-sin
l
x (l-sinx)(1 +sinx) 1 +sinx
13.77.a)
13,78.a)
b)
13.79.a)
) . 2
cos- X-SIn x
cos
2
x-sm
2
x
, '2 . :2 -
1-2s1nl x 5111- x+cos- x- sm x
'2eos
1
x -1 = leas
1
x- (cos:? x + sin:? x)
1.
sin x cosx sinx cosx sin':; x cos
2
x
._"-__ +
l+ctgx + 1+1gx cosx + 1+ sin_.:. sin x+cosx sin x+cosx sin x+cosx
sin x cosx
sin 2 x cos
2
X
sin:? x-cos
2
x
, ,
cos-x cos-x
sinxcosx
x . x x
tg sm
222
sin xcosx
cos
2
x
. x
sm
2
. x
----sm-cos
x 2 2
cos --
2
x X
2sin -cos--
2 2
. X . X 2 X
-2eas '2
2 _
X
cos -
2
259
2sin 2 .::.
2 2
2cos
2
-':::'
___ ::::: 2ctg 2 •
sin 2 E 2
2
sin _ sin E cos 2 x
2 2 2
b) ((_1 --cosxI-I--sinx)
COSX smx
l--cos
2
x 1-sin
2
x sin
2
x emf x .
=-_·-.-=smXCQSx.
cosx sinx cosx smx
13.80.
smx
cosx
sinx+cosx cosx-sinx
sin x(cosx - sin x)- cosx(sin x + cosx)
. (sin x+ cosxXco5x-sin x)
sinxcosx-sin
2
x-sinxcosx-cos
2
x
cos
2
x-sin
2
x
J3.81.
• • 2
2,1 sm-a ")
tg ex - 510 - a :::: --,-- sin a
cos ex
sin 2 X cos
1
x
sin
2
x + cos
2
X -x + -co-s- 2-x tg 2 x + 1
sin
1
x-cos
1
x = sin
2
x cos
2
x:::: -tg-
2
-x-_-l
7 ,
C{)S- X cos- x
. 2 ( 7)
sm a 1. - cos - a 1 .?
1 '::: tg - a . Sin - a .
cos - ex
13.82. sinx+cosx:::::rn ::::> (sinx+cosx)2""'m2 => 1 +2sinxcosx:::::m
2
:::::>2sinxcosx=m2-1.
:; _(" • 2 • ") +1) m(2 I'n
2
)
sm x + cos x - SIIlX+Cosx)(sm X-SlI1xcosx+cos-x) ::::: -
2 2
J3.83.a) .m(3-m2) 1+21112 -4m-+
2 N
2
13.84. 3(sin.)a +cos..fa)-2(sin6
a
+c050a)=
::::3($in
4
a +cos
4
0::)=
c::
3
(sin
4
cx +(:OS40:)::::
::::3sin
J
a+3cos-t a - 2sin·! a + 2sin 2 acos
2
ex - 2cos-l a =
c:: sin
4
a +2sin
2
acm?a+cos
4
cx::::(sin
2
a +coia; =1
!3.85 sin\x{J +ctga) +cos\:;:(1 +tga)= sin:; 0/ J + ex I-I-' cos" ex( 1+
l sma) l cosa
. 3 .?
:::: SIn a +Slfl"" acosa+ cos·' cc+ cos
2
asin ex =
sin' a(sina+cosa) +cos' a(cosa+sina) =
(
. 2 2
SID- a + cos- a)(cosa + sin a) = sina + cosa .
" 2n _ " ( Jt) . lC Jr
13.86. Sln-_ :::: 2sm-cos-
15 15 15 15
. 21<
5ln-
=>
15 2. n:
sm-
260
. 4n; _ .. ( 2" I . 2n; 2n
sm,----sm 2'-]=2sm-cos-
15. \ IS) 15 15
15
. 4"
2Jt sm -15··
I.:Os-=----
15 2.. 2"
S!fi-
15
Analogno se dobije:
. 8"
4n:
cos-
15
8n
cos-
15
sm-··
15
. 4n:
2sm
15
. "
-sm··-
15
2
. Sir
sm--
15
=>
8"
cos-
15
sin _16Jl:_ Sin[ n + nJ - sin
_-'c1S'-. 15 15
8" = 2. 8ir = ---.--g;:[.
2sin- Stn- 2sm-
15 15 15
n ir
cos( n _ 7n: )
-sin-
711:
sin-
15
=>cos-·
15
15 . 8" 15
. 8ir
2sm- 2S1D-
15 15
Zamjenorn dobivenih vrijednosti na lijevoj strani jednakosti koju dokazujemo i
sredivanjem dolazimo do vrijednosti _1_ .
27
13.6. Periodicnost trigonometrijskih funkcija
13.S7.a) 2IT b) 2IT c) 2IT d) 2IT 13.88.a) 2IT b) 2IT c) 2IT d) 2IT
2n IT n
13.89.a) b) 2IT c) IT d)
4 2 2
13.90.a) 2IT
lC n 4n
b) c)
4
3 3
4
13.91. pa IT nije period date
l ' ) 3 . 3
funkeije.
-J2
c) c05405° = cos(360o+4SO) co 545° =--=-
2
d) ctg750° = ct.g(720o+300) = ctg30° =.[3.
1
13_93.a) -- b) 1 c) 2 13.94.a). -S b) 3
2
13.95.a) sinI1300=sin(3·3600+500)=sin50°
c) tg 151 00=tg(8-180° + 70
0
)=tg70°
13.96.a)
3 \ 3 3 2
c) Ig 251r =tg(411:+!'.)=tg!'.=.J3
6 6 63 ...
b) cos8000=cos(720° +800)=cos80°
d) ctg2405°=ctg( 13-180°+65°)
b)
19Jr ( n) n 1
cos-
3
- = CO\ 6n + 3 :::: cos
3
= '2
d)
199n ( n) n
ctg-- = Ctgl28n +- .::: ctg---:-.
7 7
_.-. .
261
· ]3" ] 7" " Sn: r;::
13.97.a) 2slfi-+4cos-=2sin-+4cos-=] +2,,3
6 6 6 6
-1-4../3
b)---
2
c) 0
" 13.98.a) 2"
2"
b) Funkcijaje uvijek pozitivna! T =-.
3
c) IT
13.99.a) Period funkcije
Y = sin.J2x je P,= 5'i ' a period funkcije y = cos.J3x je
P2= Ako bi data funkcija bila periodicna sa periodom P, tada bi se periodi P, i
.;3
P2 morali sadrzavati u periodu P, tj. vrijedilo bi = m , = k • pri cemu su m j k
P2
prirodni brojevi. Kako je odnos dva prirodna broja uvijek racionalan, a U ovom
slucajuje: m: k:=.J2:.J3, to posmatrana funkcija nije periodicna.
b) Funkcija y=cos.J3x-tg.[5x nije periodicna.
13.100.*Kako datajednakost vrijedi za svaku vrijednost od x, ona vrijedi i za
x=x+c ( [()
1
l-f(x+c)
f x+2c)=f x+c +c ()
l+fx+c
1_I-f(x2
1 + f(x) f(x).
·1+ 1.- f (x)
1 + f(x)
Kako je f(X+2c)=f(x), za svaku vrijednost varijable x, to je funkcija
y=f(x) periodiclla sa periodom 2e.
13.7. Trigonometrijske funkcije negativnog argumenta. ParDe i neparne
trigonometrijske funkcije
13. lOLa) f( -x)=2sin( -x)=-2sinx=-f(x), funkcija je neparna.
b) funkcijaje nepama
c) f(-x)=4cos2(-x)=4cos( -2x)=4cos2x=f(x), funkcija je parna
d) [(-x)=-S\;os(-x)=-8cosx=[(x), funkcijaje parna.
13.102.a) Nepama b) Nepall1a c) Neparna d) Nije 11i pama ni neparna.
13.103.a) f(,x)=3-(-x)ctg(-x)=3-xctgx=f(x), funkcijaje pama.
b) Funkcija nije ni pama ni neparna
c) Funkcija nije ni patlla ni neparna d) Funkcija nije ni pama ni neparna.
13.104.a) 1(
--.') __ (-xJl -sine-x) ·_x
3
+sin3x __ x
3
-sin3x
f(x), sto znaci
-x-sin3(-x) -x+sin3x x-sin3x
b) Funkcijaje parna. c) Funkcijaje parna.
13,105.a) fe-x) = (_X)3 - tg
3
3(-x)sin
3
2(_x) =
= ,x
3
-tg'(-3x)sin
3
(-2x) = _x
3
-- tg'3xsin
3
2x = _(x
3
+ tg
3
3xsin
3
2x ",-[(x).
FUllkcija nije ni pf\rna ni neparna. b). tllokcija je c) Funkcija je pama.
13.106.*'a) Funkdjaje parna. b) Funkcija nije ni -parna nl" neparna.
262
13.8. Znaci trigonometrijskih funkcija
13.107. Sinus i kosinus imaju negativne vrijednosti sarno aka je drugi krak ugla u
trecem kvadrantu.
13.108. U cetvrtom. 13.109. U drugom.
13.11O.a) sin1250>0 b) sm3200
o
<0 c) c05116°<0 d) c052500<0 .
13.11 l.a) tg2650+5>0 b) ctg573 >9 c) c05(-2260)<0 d) 5in(-
270
°1>0
13.112.a) sinnocoslOOo <0 b) tg2000sm3500 <0 c) cos(-950)ctg(-100 )<0
13.1 13.a) 5in77°-sin25°>O b) cos67° - cos800 >0 c) tg73°-tg54°>0 d) ctgl20-
° ctg86 . .... k' . .
13.114.a) Funkcija je pozitivna U onim intervallma u kOjlma SinUS I OSlnus ImaJu
Istl znak: (0, % JU ( n:, 3;). I negatlvna tamo gdje su sinus " kosinus suprotnih
znakova: n: 27r)-
b) U intervalima (0, % JU ( 3; , 7C) funkcija je pozltivna.
c) U intervallma (0. % )u[ n, 3;). funkcljaje Pozltivna.. ..
d) Funkcija je uvijek pozitivna osim za sinx=1, kada Je vrljednost funkclje O.
13.9. Svodenje na prvi kvadrant
13.11 S.a) cos67° b) c0524° c)
13.119.a) sin73° b) sin39° c) tg
13.120.a) sin 1 20° sin(1800-600) = sin60° = 0,8
6
6
6
6
0
03
b) cos 150° = cos(l800-300) = -eos30° = 0,8 3
c) sin13So = sin(IS0°-45°) sin4SO =0,70711
d) ctg76°
d) tg18°
d) cos1200= cos(1800-600) = -cos60° = -0,5
13.1 21.a) tg120o=tg(180o,600)=-tg600=-fl. b) ctgl 35°=tg(l800-45°)= -tg4So=-1.
e) 'g!3So =tg(18,00-45°) = -tg45 ° = -1
d) etg 150° ctg( 180° _30°) = -etg30° = - .J3 .
263
13.122.a) c0521O' -c0530' _ 13
2 '
b) 5in240' = 5in(l80'+60') = -sin600 = _ 13 .
2
c) ctg22So=ctg(180o+45°)=ctg45°=1
d) sin210' = sin(l80'+300) = -5in30° = ._lc.
2
1.123.a) sin225' = sin(l80'+4S0) = -sin4S' = _ .fi
2 '
b)
: 2 '
c) Ig240' = Ig(180'+600) = tg60° = .J3.
d) ctg240° = ctg(180'+600) = ctg60° =:!i.
3
13.124.a) sin31S' = sin(360'-4S0) = -sin4So = _!.i.
2
b) cos300' = c05(360'-600) = cos60° = lc.
2
c) tg300
D
::: - tg60o:::: 13. d) ctg33(P:;:: -ctg30° ::::: - -13- .
13.125.11) sin480' = sin(3600+120') = sin 120' = sin( 180'_60°) = sin6lJo = _ 13 .
. 2
b) sin825' = sin45' = c) sin 123()0= sin(3·360'+ 1 SOO)=sin 150'= sin30'.
r:;
d) sin960o:::: -sin60
Q
= .. -..;3
2 .
13.126.11)sin I 290'=sin2IO'=-sin30'=-0,5 b) c05570'=co021 O'=-cos30'=-0,86603
c) cos d) I ,73205
l3.127.a) cos480o::::cos! 200=-cos60o:::::-0,5 b) ctg855°=ctg135°=-1
c) tgJ d) 1.
13.128.a) b) sin ')=cos24'
e) sin d)
J 3.129.a) cosS7"=sin3° b)
c) cos III '=-sin21 ° d) cos4000=cos40°
13.130.a) tgI87°=tg7' b) I 0"
c) ctg45 1 o=ctg9 J o=-ctg89°=_tgl 0 d) ctg600
o
=ctg60
o
=tg30°
. 13.13I.a) sin 111r=sin( I On+n)=simr b) cas231t (cas221t+1t) =COS1t
c) sinSrr=cos2n d)
13.132.a) cos660'=cos60'=0,5 b) sin870o=sin30o=O,5
c) 1!732 d) tg585°=tg45= 1
13.133.a) 5 b) 3 13.134.a) -0,5· b) 0
264
o .49Jr. (361r 13n:).J 13n:). 13n: . (rr 2J7:) 2J7:
13.L,S.a) sm
I8
=s11I8+I8 =51,\ 2J7:+I8 2'+'9 =ca"<)
b) cas 3
1
5; = cos( 2n + )= cos = cas( + )= -sin .
c) tgl - -
tg
l4n+ ..
13.136.a)* sinl3; + IX }os(a - 3n )ctg ( 5; +IX )= -cosa cosa tg= -sinacosa.
b) sin (IX -17n: )cos(n: + IX )tg( 3; - IX )= sina cosa clga = cos
2
a.
13.137. sin825°cos(-15")+cos7S0sin(-555°)+tgI55°tg245°
:::;: cos15°cos15°+sin15°sin15°-tg25°tg65° :;;;;:;;
;::: cos215°+sin215°-tg25°ctg25° == 1-1 ::::: O.
13 138. cos' 696
0
+tg(-2600)'g5300 -cos
2
156° cos
2
24° +tg800t81O° -cos
2
24°
. tg
2
252° +ctg
2
342
0
Ig272° +ctg
2
18°
Ig800[g100 ctglOOtg100 ::::;
ctg
2
18° +ctg
2
18° 2ctg
2
18° 2etg 2;
sin (- 328
0
)sin 958
0
cos (- 508
0
)eos (- 1022 ° ) _
13.139. ) _
etg 572 0 tg(- 212
0
- sin 32°sin 58(1 - cos 32
11
cos 58
11
- sin 32°cos 32(1, cos 32
iJ
sin 58(1
ctg32() - tg32{) ctg32
11
tg32()
:::: -sin
2
32° -cos
2
32
iJ
32° +cos
2

13.140.* sin39Sosin 145
0
- cos(-505°)cos755° - tg( -616°)tg194°
= sin350sin35° + cos350cos35° + tg760tg14° =
== sin
2
350+ cos
2
35° +ctg I 4
0
tg 14° == 1 + 1 == 2.
13.10. Adicione teoreme (formule)
13.141.a) sin28°cos2°+cos28°sin2° = sin(28°+2°) == sin30° == 0,5
b) sin60° = 0,866025
2
13.142.a) sin35"coslO"+cos35'sinl0o=sin(35°+100)= sin45° = .fi = 0,707106
2
b) sin85°cos15° cOS85°sin15°=sin(85"-15°)=sin60'=.j3
.2
13.143.a) cos53°cos37°-
265
. b) cos28'cos32'-sin28°sin32° = eos(28°+32') = eos60° = = 0,5
.-/3
14.144.a) cos41°eos11°+ sin41 °sinll 0=eos(41 '_11 0) = eos30' =2 = 0,866025
b) cos78'eos33'+sin78°sin33'=cos(780_330) = cos45' =.fi = 0,707106.
2
Ig?4o+tg21°
13.145.a) -. -0 0 = tg(24°+21°) = tg450= 1.
1-lg24 Ig21
tg34° + I 26"
b) I " g 0 = tg(34o+26°) = tg600 = -/3 .
-lg34 tg26
.1
0
124° + Ig56°
c) i 0 I' ° °= tg(l24o+56") = tg1800 = O.
-Ig 24 tg56
13.146.a) ... =tg45°=1 b) ... =lg300 = c) ... = Ig600 =.J3
13.147.a) Premo adicionoj forrnuli je sin(HJ3) = sino.cosJ3 + cosasinJ3.
Potrebno je odrediti cos a i eosp.
2 1 . ") 4 f. ') 15
cos ex:::;; -sm-a, cos(X=-, cosf3 f3
5 17
sinja+j3) = sinacosJ3 + eosasinJ3 = 45+ 32 =_13
5 17 r 5 17 85 85 85
b)
" 13' n 36
SII1(o .• )=-- c) cos(o.-J3) = __
85
26
13.148. tg,p+f31 tgcY.+tgf3
Hga tgf3
5
19
14
26 g{ ) tgo. -tgf3 =2 =t.."
19;ta-j3 l+tgatgf3 62929
5 5
1+4·-
5 5
13.149. coG-a )=- => s;1.'.'- =>
\ 2 13 13
12. 12
tga=-s' Igj3=S' tg(a+j3)=O ( )
120
tga-j3 =-.
119
3.J3 -4
13.150. 5io(30'-00) __ _
--fii-3
13.151. ---
c
13.153. 15-.13 -8
34
10
8
13,154.a) cos75° :::cos(45°+300)::::: cos450cos30o-sin450sin30o:::::
= J2. -/3 _ .fi _ .fi(j) - 1)
2 2 2 2 . 4·
b) coslO5° = cos(600+45') =cos60Ccos45Q-sin60osin450 =
266
1
13.152. --
7
_ l . ..fi . ../3 . ..fi _ ..fiV - ../3)
-2" 2 22- 4
e) rg(-750)=-rg(450+300)= J'f+3 =-2-../3;
,,3-3
d) etg15° = elg(45° - 30°)= 3 +J'f = 2 +../3 .
3-,,3
1 1 5
-+-
( 13)
Iget + tgf3
13.155. tg a+ =.:e.::....:.-'-".'=c
1- tgatgf3
2 3 .Q.=l => a+f3 =45
0
1 1 5
1--·-
2 3 6
. . . 3.[1+4 4 4../3-3 3 25 1
13.156. sm(o.- f3)=smo.eosf3-eosasmf3 =-- .... -.----.-=- =-
. 105105502
=> a - f3 = 30°
13.157. Ig(o.-f3)
tgo. - Igf3
1 + tgatgf3
=> 00- 13 = 300.
13.158* tg(o.+j3)
tgo. + tgj3
1 - Igalgj3
=> o. + J3 = 450.
a.J3 a-I
.J3
a.J3 a-I
1+--·--
4-a .J3
I-x
x+--
a
2
-2a+4
(4-a).J3
a
2
-20+4
4-a
x(1 +x)+ I-x
_--,I-c'+--'x _ l...c+-,xi;---:
1 _ x 1 .c·:: -1.:+:.:':. - xO - x)
l+x 1 +x
1
.J3
+ 1
-'-=1
xl +1
Ako je x<-l, tada su a i j3 negativni ostri uglovi pri cemu .Ie a izmedu
-45° i -900. Kako je tg(o.+J3)=1 u svakom slucaju, to zbir CHI3 uglova a i 13
moze biti same -135' (-3n14).
13.159.a) sin(a+ f3 +y)= sin[(a+ f3)+y]=sin(a+ f3)siny=
= sinacos f3 cosy + casasin f3 cosy + cosaeos f3 sin y - sinasin f3 sin y .
b) cos(a+l3+y) = eoso.eosi3casy - sinasinJ3eosy - sinacosi3siny-
casCLsinl3siny.
( f3 )
.:.
I",g .::::0..:.+.:.,.:.:'g"'f3-=:-":...,.",t g"'y'---_t"'g.,;;.o.:....t ";f3,,,1g",y,-
c) tg a + + Y =
I - tg atg 13 - tg o.tg y - tg f3tg y
13.160 . Prema a) u prethadnam zadatku je
sir(a+ f3 +y) = sinacosf3casy +co9'Xsinf3cosy+co9'Xcosf3siny-sinasinf3siny.
Izracunavanjem nepoznatih vrijednosti trigonometrijskih funkcija i zamjenom u
.. . . 2J2. 7J2.. .fi
navedcnu formulu; doblVamo:cosa::::: --, f3 = cosy = r.-:;
3 3,,11 ,,11
267
1
=
tg45°
I
13.163. -
2.
13.164.
13.165.a) sino: b) cosa
c)
b) 1
13.166.a) b) I c)
13.167.a)
13.168.a) sin53'sin67'-cosI4'+cos3JOcos23° =
= sinS3°sin67Q-cos14°+( cos37°cos23°- sin37°sin23°)+ sin37
c
sin23
c
=
= sin53°sin6r-cos14°+ cos(37°+23°)+ sin37°sin23°::::;
= cos37°cos23°+sin37°sin23° -cos 14°+cos60o=
= cos(37°-23°)-cos 14° +cos60°=:; cos 14°-cos 14° +cos60o::::;cos60o::::0 5
b) sin20o+sin13°sin57°-sin33°sin77° = sin20o+sin 13°cos33°-cos
= sin20o+sin(l3°-33°) = sin20o+s1n(-200):::: sin20o-sin20o:::: O.
c) 13 d) 13.169 a) b)
222
13,170.a) b) 0
cos(a + 13)
c)
cos(a - 13)
d) ... = tg4S" = 1 .
13.171.a)
sio(a - /l)
sin(u+/l)
b) 0
c) -tg75°
13.172.a) b) ... = tg4so=1 c) I,,: )=t
g

13.173.a) cos2a- sin2a tga= cos
2
a - sin"a - 2sin
2
a = 1-4sin
2
a b)] c) tga
13.174.a) 1 b) -tcr'a
13.175.a) sin(4So+a);::; sin45°cosa+cos45°cosa = coS450cosa+sin450sina =
= cos(45°-0:)
13.176.a)
c05300
li
sinG S° +30°) = sin45' 2 .fi l6
c05300 cos300 = 13 = 13 = 3
5io15° casIs" + sin300 coslSO
=
. ?
13.1 77 a) + f3)sIr(a -,6) = (5inacos,6+cooasin,6Xsinacos,6 =
268
= (slnacos,B)2 -(cosasin.l?f =sin
2
a COS
2
f3 -cos
2
a.sin
2
IJ=
= sirra(l-sirr j3) -(I-sirr o:lsirr 13 =sirr a-sirr asirr 13 +sirr asirr f3-sirr f3=sirr a-sirr 13
sin ex cos (3
..-,- + ---
cosa sinf3 sinasin/3+cosacosf3 cos(ex-j3)
.cosJi _ sin ex cosa cos f3 - s'in ex sin f3: casCa + /3) .
13.178.a) tga+ctgf3
ctgf3+ 'ga
sin j3 cosa
SII\(X-CQ!{X' tg- =2sm-cos--- cos -- g-=2sm-cos---coS"" -tg-+sm--rg-·-= b)
. ex. ex ex ( 2ex . 'Jex} ex . a ex: 'Jex ex . 'Jet ex
222,222222222
r
. ,a '\
\ SIn--1
. ex ex . 2 ex et . ex ex. ex ex \ . ,ex ex 2 .
-tg-=sm-(cos-+sm-tg- I:::::SIO- cos-+-- 1=
22222222122 al
. \ cos
2
J
[
,a ., a )
. ex cos-'
2
+sm-
2
\ . ex 1 ex
=Sln"2 ex
cos - I cos .._-
2 ) . 2
()
tga +lgf3
13.179.a) t g a + [3 - tga - rgf3 = - tga - tgf3 =
J - tga tg[3
= tga + tgf3- (1- tga Igf3 X,ga + tgf3) = ",lgc::a_+c.:I",g[3::..- tga - tgf3 + Iga tgf3(tga + tgf3)
I-Iga Igf3 J - tga tgf3
Igatgf3(tga + Ig[3) !3 ( B)
=tr:o:to ["ex+ .
1- rgex Igf3 "". (> , •
13.180.b) (J-lga)cos(45o -(X) l-tga ,c05(45
0
-a)=tg(45
0
,a)co5(45
0
-a)=
! +tgo: 1 +tgex '
13.18I.b)
:::: sin (45
0
- ex)= sin - (45() + ex )]= cos(4So + ex)
(ctgo: + ctgf3)ctg(a + 13) - (ctgf3 - ctga )ctg(a - 13) =
13.181.
= (ctg a + ctg f3 )-
etg ex + etg j3
eta actg f3 + 1 •
(ctgf3-ctga) 0 ..•
etg f3 .- erg ex
= ctg a ctg f3 - 1 - ctg a Cig f3 - 1 = - 2 .
a+f3+y=i => -y => -Y)
=>
tga + tg[3 tga + tgf3 1 ( . \.
---= ctgy => => tga + igf3 fogy = 1-tgatg[3
1 - tgatgf3 1 - tgatg[3 tgy
=> Igatgy + tg f3tgy I - tgatgf3 => tgatgf3 + tgatgy + tgf3tgy = 1.
13.183. =
= cos
2
x+(cosxcosa+sinxsina)"-2cosxcosa(cosxcos<x; +sinxsina) =
cosxcosasinxsina+sin'2xsln
2
ct-2cos
2
xc'os2a
-2cosxcosasinxsi_nci =
269
212·2·2 2( 2),2,2
= COS X-COS XCOS a+sm xsm a = COS x I-cos 0:; +sm xsm a =
? .,..,' • 2 . 2 ( , ")' 2 . 2
= cos-xsm-o:.+sm xsm a::::: cos-x+sm x sm a = sm Cl.
cosy-

cos
2
0:+cos'l3+cos( 0:+13)( cosacosl3-sinasinl3-2cosacosl3)
cos'o:+cos'I3-( cosacosl3-sino:sinl3)( coso:cosl3+sino:sinl3)
= cos'o:+cos'I3-( cos'acos'l3-sin
2
0:sin'l3)
:::; =
C05
2
(%(1'- +sin
2
asin
2
f) = cos
2
asin
2
f)+cos
2
J) +sin
2
o:;sin
2
B =
::: (cos
2
a+sin
2
cx)sin2f)+cos
2
!) = sin
2
f)+cos
2
13 ::::: 1.
13.185. * =
= cos'o:+cos
2
13+cos' [180
0
-( o:+I3)J+ 2cosacosl3cos[180o( 0:+13)
2 ? 2
= coS (Hcos-l3+cos
:::: cos
2
a+cos
2
f)+cos
2
a cos
2
f)-2sinasinJ3cosacosJ3+s1n
2
asin2p-
2coso:cosl3(cosacosl3-sino:sinl3) =
== cos
2
p+sin
2
asin
2
f) = cos
2
a(1-cos
2
J3)+sil/asin
2
J3+cos
2
J3 :::::
= = (cos
2
a+sin
2
a)sin2j3+cos
2
J3 = sin
2
J3+cos
2
J3= 1.
tga + tgfJ
13.186. a+I3=180'-Y
1- tga tgfJ
=> tga + tgfJ -tgy(l- tga tgfJ) => tga+tgp+tgy = .
13.187.
;5 -fi 3
COSCX=- GOsP=-, cosv=-
. 3" 4' " 5'
= = sin(a-l3)eosy + cos(a-l3)siny
:::: - cosasinj3cosy + cosacosf3siny + =
= 3. -J7 3 . f5 3 -"- + ,_Is 17 2 + 3. 3 2 .'1.mc::.3-,--S
34345745345 60
13.11. Trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla i poluugla
88
3, 3 4. 2 7' 24
13.1 . cosCX=-. tga=-,ctgcx=-, 5111 cx;=:_smacos(X;:::;;-
5 4 3 25
, .' 7 24 7
cos2a=cos-U-sm-(l=; -, tg2a -= -' - ct cr2u:::.:-
25 7' b 24 .
5. 120 119
13.189.
]3 169 169
-1-[5
13.190. rga=---
2
270
l-cos2j3
2
I
1+- r;
fJ ,,6 fJ h?
--- =0 sin =-:;-, rg
2 3 - 9 0
13.192. Odrediti cos2a,a zatim tg2a, tg2= 32.
49
2tga J_lo
2
a
13.193.* sin4a 2sin2acos2a = - O
2
-0,96, cos4a 0,28.
l+tg a 1 + tg a
13.194.
13.197.
. . ( a) 2' a a (2
sma=SIll
l
2"2 = Sln 2" cos 2" , cosCX=cos
a 2 a
2tg - ctg --1
rgrx 2 ctga = 2
,a a
l-tg- - 2ctg-·
2 2
,- I
tg=-v2 -I,
J+ctg-a
a) ,a '2a
2 =cos 2
. . .fi. 2 .fi. , 1
s11120::::: 2smacosa =--. cos a;;;;: -, tgLO::::: , ctg2a = 1.
2 . 2' ,
60 91
13.198. sino' '109 ' 109
60 91
9] , etg= 60 .
13.199.
sina
3-2cosrx .
a

- _£-
_ a
l+tf ;- --
" 2
3-2
4
__ 1±_4_
1-4
3.- 7
1+4
4
5
6
3+··-
5
4
5
21
5
4
21
a
2
-6ab+b' . 4(a-b}f;b
13.200. sm2x=+ ?' cos2x= tg2x=:r-,------,
(a + b)- (a +b)2 a- - 6ab+h-
1-a} 4a{l-a
2
) 6a
2
_I_a.1-
t3.20L Sll1X=±I+a2' sin2x=+ 6+a
2
y- , cos2x= 6+a
2
y
. 9 517 917
13.202. sm2x=-, cos2x=±--, tg2x:::±--
16 16 35
4 13
13.203.
3 84
. 8,/10-1 14-7.[5
13.204 .. ----,
_ . D 27
J8-2S.,J5
-'---,--'-
81
13.205. IS iii 75 stupnjeva 13,206. sin4x -0,96 13.207. eos4x -0.28"'-
271
13 208)
'15°' '1-
0
-f3
. .a cos- -sm-.);;:::: eas(2·1S0) ;;:::: cos30o= _.
2
b) 2sin67'30'cos6r30' = sin13So = sin(l800-4S0) = sin4So= .f2 .
2
c) cos
2
22Q30'- sin222030'=cos450= .J2 .
2
13.209.a) 1-2sin215°::::;cosl15°+sin215°-2sin215°=cos215°_sin2150=co5300 = -J3 .
2
b)
c)
tgJSO
l-tg
2
1S0
2tg ISo
2 l-tg'15°
2cos' 1SO -1
1- 2sin 222°
30
,
___ 2cos
2
1So -(cos
2
15° +sin
2
15o)
sin' 22°30'+cos' 22
0
30'-2sin' 22°30'
cos 30° 16
cos 45° 2
13.210.a) 4sinacoso:cos2o:.=2sin2acos2u=sin4
c) cos"2a
b) cos
4
2u-sin
4
2a=cos4u
d) 1-8sin
2
acos
2
a= 1-2(2sinacosa)2= 1-2sill!2a:::::cos
2
2cx+sin
2
2cx-2sin
2
2a=cos2a.
13.21I.a) -1 b) 1 c) -J
d) cos
4
a._6cos
2
a. sin
2
cHcos
4
a:;::( sin
2
a+cos
2
o:}2 -Ssin
1
CX::os
2
a::::: 1-2s1n 2
2
a;::::cos4a
sin 10° sin 10° sin 22°
13.212.a) __ :;0_ b)
sin200 2siniOocoslOo 2cos]00 sin44° 2cos22°
c) 2cos20°
d)
2sin 3x
13.213.a)
sin 10° sin 10°
!-cos20o 2sIn I 2sin 10°
b)
2sin x
c)
cosx cosx sin2x 2sinxcosx
1 +cos2x 2eos 2 x 2eosx
d)
1 +cos2x 2eos
2
x
rgx.
13.214.a) 2cos23°cos67o:::: 2cos(900-67°)cos67° :::: 2sin67°cos67° :;:: sin 134° =
= sin(1800-46°) = sin46°.
b) 2sin700sin20° = 2cos200sin20° = sin40°
c) (cos70° - cos200)( cos20° + cos700) = - cos40°. d) cos]O°
13.215.a) sin800 b) c) ctg100 13216 a)
8 . .'

b) ---'---'=-cc
(
COS - sin 9:.1
2
2 2 J-
272
'lex .-,a 0' ex
cos- -+s1o- -
2 2 2 2
( a . ai'
i
+ 2 2/
a . a
cos--s1o- .
2 2
(
a. ex)' =1.
- SJn- - .-
\ ·2 2
)
1 .
c -sm2a
2
13.217.a)
. 2n. 3n . 2n. (n 2nl .2" 2" . 4"
2 Slll Tsm'14- = 2510 7slnl2-7)= 2S111
T
COST= SIn --:;-.
13
? 18 ) 4' 180 360 4$in 18° cos 18° cos 36° 2sin36° cos36°
.- .a SIn COS = 00
cos18 cos18
sin72
u
sin(90o-1So) cos18():=1.
cos18° cos18
u
cos 18°
b) sin700sin500 sinJ 0° = cos200cos400 sinl 0° =
251n200 cas20
D
cos 40° sin lOG sin 40° cos 40° sinlOo
2sin 20° 2sin 20°
(2 sin 40° cos 40°)sin 10° sin80osinlOo 2coslOosinlOo sin20D 1
- 4sin200 4sin200 8si11200 8sin200 8
'] 3.219 .a) si n3 x:::::sin (2x +x ):::sin2xcosx +cos2xsi nx=2sinxcosxcosx +cos
2
xsinx _sin
3
x
:::::2sinxcos
2
x+Cos
2
xsinx - sin
3
x::::: 3cos
2
xsinx- sin
3
x:::::3sinx(1-sin
2
x) - sin
3
x :::::
:::::3sinx-4sin
3
x.
b) cos3x -= cos(2x+x) = cos2xcosx-sin2xsinx:::::
(
'., ? . ('1 ')
::::: cos x Sl11X = COSX cos-x- +cos-x -
2sin
2
xcosx:::::
= cosx(2cos
2
x-l )-2cosx( l-cos
2
x) = cosx(2cos2x-I-2+2cos2x) =
:::::: cosx(4cos
2
x-3)::::: 4cos
3
x-3cosx.
251 n cos20' c0540'
13.220. = ._ ...... ___ _
2
S1 nO' coso: cos2a cos4a

2
2 sin 0: cos 0: cos 2a cos 40: sin 2ex cos 20' cos 40: sin 4a cos 4a
13.22I.a)
4sin
2
tg 2 (45
0
+ a - 1
tg
2
4So +0: +1
41go:
4sin
2

2
-1
(l+tgo: \['
!--- +1
II - tgo: /
(1 + tgo:)' - (1 - tgo:)'
---(1 tgo:)'
(1 + Igo:)2 + (1 -::tgo: )'
(1- tgo:)'
2tgo:
1 +tglo:
sin 20: .
3tga
" 3tga
13.222. = --
2
,
IgfJ-tgo:
1_ + tgf3 tga
--- -tga
2
2
sin Sa

2
273
13.223.a)
13.224.a)
_ 3tga -2tga
- 2'+ 3tg 2a
sin aeosa
2+"sin
2
a
tga
sinaeosa
sin a sin a
cosa
2 + 3( sin a )2
cosa
cosa

cos 2 a
2sinacosa sin2a
=---
4+1-cos2a 5-cos2a
IT j I fi J 2 - fi
l-cos- -- ff
sin.":=sin.'l.= _4 =,1_2 = _2_ = 2-fi = ..;2-..J2
8 2 2 2 2 4" 2 0
. ". t+cos". ,fi;72
b) -2-:1 2; 2
1C :
d) to-=2-,/3 e)
" 12
13.225.
13.226.
274
.n:
13.227. SHl-
24
.n:
SIn-
24
n:
cos-
24

2
)Z-JUJ3 ')2+JUJ3 J4-(2+.J3) f2=J3
=

_ ... b-J3.
L
2-b+-I3} _
- 12-b+-13 r 2--13 -
=
13.228.a) Is in 2al
13.229.a)
[
'. 3xl
Ig-
2
1
_( .oa
l
r .a . . <X\ I ,a IX
I 3 710 a.J .J2+2cosa = 2lcos- + 2 cos- --sm- -)! = "\14c05- - = 2 cos- 0
.. -. . . V 2 2 I \ 2 2. 2 2
.. l.fi . .fi I
b) .J2(J +sin2a) = = Fljsinex+cosal = 2-s1nex+-;:;-cosa[ =
2 _
1
7[· .rr 1
21
.( ,,]
= 2cos"4
sll1
ex + SlD "4cos ex = I
S111
ex +"4 "
13.23 J.a) ,,"2-+-..J
r
2=+=2=c=0="'=x =J2+.J2coi2\+2sirf 2\+2co,;2,-2s;I1'2\ =
= 2J.' = J2 + 2lcos2).i x + 2cos' X +12cos
2
X - 2sin' "1 =

O:O;x:o;-"-=2cosx,O:O;x:O;-"-
4 4
nIt:. 1C n°
...;4sm- x , - :S;x::;-=2smx, -;:;x;:;-
c 4 2 4 2
b) cos'x, xE(2krr, n:+2krr), kEZ.
.":

... .fi . 1- ___ 4 1- __ 2_.
8 = ____ 2 =
2 2· 2
___ 2_ :::: 2
2 . '.2
27S
13.233.a)
c)

1 +,
2
,
I

r: r:- r;::
>j2+.y2+'i2 I ._....=2__ I+.? ,_' 'Ii
1
1
+?
--= v- - '2 __ == 2
I-cosx
,
sin':'"
. 2
1 +cos2x
cosx
=>
x
sin-
2
,TC
-- = 4
32
. ,
b)
X
ct
o
-
., 2
cos
2
x+cos
1
x .. $10- X
cos x
,
2C05- X
cosx
) x
d) to - -
2eosx '"' 4
\' x
2sin ':""'cos--
__ 2 ._1.
x
2sin-
2
sinx
13.234.a) sinx =-1
") x ,2 x
, x
C05- --
, _'1-_
---
sin:?
2
+-- --
x
cos-
2
Sin
2
::.
. ?
x
?t o -
- O
2
cos --+sm
2 2
276
2 X cos2 X
cos 2 2
1+---
, x
COS- 2"
cos x
b) cosx =-1
c)
d)
sinx
tgx = - -'
'- cosx
l: , x
, cos
1
2:
cos x
ctgx;:::o -,-=-- J,: x
<.." smx 2sin-=--cos-
2 2
2 X • 2 X
COS --sm 2'
___ 2 __ ,
, x
cos-
, x
___ ",,2_-:: - -'--x
2 X . 2 x sin2-
sin- 2:
1--- -
2 X
cos "2
cos - sm"2 1 + __ . 2 _
_ 2+__ 2
x
, x
cos- -
2
2 X cos _
cos '2 2
x x
2sin-cos-
2 2
2 X
cos -
. x
2sm.....,.
2
2 x
l+tg '2
x
7tg-
- 2
x
cos-
2
___ =_.
x

, x
-
2
sin
2
-
2
, x
cos- -
2
?' X
Slll- -"
, x
I-tg' -
2
2
1- --," ,x
') x l-tg-
cos- - .!.

X

13.235-.·8 .
') SilLY - Sin 2x
13.236.a)
I sin x(l -- cos x)' . , ? sin \: cos x
" - ?sinx(l+co5X)
2sinx+2smxcosx _.
, x
x 1- tg - -2
2tg 2 ),; 2 X
1 + - '-, l: 2 X +? Ig _ 1 -+ tg ?
., ).: 1. .' 1 + tg -- _ ? ---------=- =
l+tg- 2 l+tg '2 __ .. ,x
I+
sinx-c?sx --_... ---·x·· - ]: 2
b)- l+tg 2" -0
2
1 -+ sin x -+ cos X / _
1+
- 2 + ___ _
x x
2tg 2 -+ 2tg-
2 2
x
2 + 2tg '2
, x
I +tg - 2
2tg tg -+ 11 x
2 \ - J = tg?
x _
2(1 + tg '2)
277
c)
x
sm-
x . 2 X 2? X COSx
tg-+2sm =
2 2 x 2 5inx
cos-
2
. x . x . x
=-=x
= __ 2_ + 2sin 2 . COS X =- __ + _-,,2 __ =
x 2.x x x
cos--··
2 2 2 2
sin (I + cos x) 2sin
x
cos-
2
2 2? . x x
---"'---"-::::: _sm-cos--::::; sin x_
x
cos-
2
x 2 2
cos-
2
'" r.J.Ji Ii \
d) ,.J2-cosx-sinx
sinx-cosx
;/2 I
2.-J_
"'2(.Ji Ii-) -'F2sin(X-45"-) =
vL -COSX--SlllX
)2(I-cos(x-45° ))
.Ji sin(,-4So)
\ 2 2
2
.' 2
Sin --_.
2
. x-45°
2sm ---cos---"
2 2.
x-45°
tg---
2
13.237. sina(sino: + sinl3)+cosa(cosa.+cosj3) :::: sin
2
a+sinasin/3+cos\x + cosacos/3
= 1+cos(o:'[3) = l+c05' a-{3 -sin' a-{3 =2cos,,0:-{3.
2 2 2
13.238. (sino:· sinll)' + (cosa· cosf3)' =
:::: sin
2
a-2sinasin/3+sin
2
p+ =
= 1 + 1·2(cosacosll + sinasin[3) = 2 2cos(a·p) =
= 2. 2 (cos' 0: - i3.. _ sin 2 0: - /3 ).= 2 . 2 cos 2 fX - j3 + 2 sin 2 0: - {3
\ 2 2 2 2-'
= ( 2(;(-/3) . ,0:-/3 . ;fX-jJ
2 I-cos -2- +2sm--
2
-=4sm--
2

sin'::' 2sin '::'sin
J3.239.a)
tg !.. = __ 2_ = __ ",2___ "-.°
2 x . x x
1- cos x
sin x
278
cos - 2sm -cos-
222
sin x
iii tg!:'= /l-cosx = (l-cos,,)' (l-cosx)2 = l-cosx
2 VI+cosx (l+cosxXl-cosx) = I-cos
2
x sin
2
x sinx
. b) tg2= !J-cosx =: fEcosxXl+cosA) =: I_I-cos
1
X = sinx
2 J+cosx V (I+cosx)' V (1+COS.\)2 - l+cos.1:
13 240
4 1[; 2 1[; 4 31[; , 51[; , 71[;
. . cos -+13cos -+cos '·_+cos -+cos--=
8 4 8 8 8
:::: cos -+J3cos -+cos -+cos -+- +cos -+_ =
, " 2 " 4 3" '("") '(" 37f)
8 482828
41C 27t 43n: -41C _43n
:::: cos -+I3cos -+cos -+sm -+sm -=
8 4 8 8 8
:::: cO$"-+sm - -2cos--sm -+13- - 'T" cOS"-+Sln - -25m -coS"-::::
(
,7f . 27t)2 ;7t. ," [-1'2J' 'l ,371: . 237t)2 . ,371: ,37t
888828888
1(.7f)' 2 1(. 37f)' 121312
= 1-
il
Sl"4 = 1-i4+2+1-24 = 8.
13.241.a) tgISo+ctgI5° =
sin 15° cos 15°
=---+
cos 15° sin 15°
sin 2 IS° + cos
2
ISO
sin ISO cos ISo
2 2
=4
2sin ISO cos ISO sin 30°
b)
, 7f
" "I 7f 1 - tg' '8
ctg--tg- =---tg -=-
8 8 7f 8
tg-
8
1[;
tg-
8
7
-.-:...- = --- = 2.
J[
tg-
8
, "
I-tg- -
8
rc
tg -
4
1
0 74? * 2 ex: 2 f3 2 Y ] -- COS a 1 - cos j3 1 - cos Y
_.' tl{ -·+tf{ -+rf,' -=_.---+ + =
c 2 ' 2 ' 2 J + cos a 1 + cos f3 1 + cos Y
abc
1--- J- -- 1---
::::: _ b+c + a+c + a+h
abc
1+-- 1+ -- 1+--
b+c-a a +c-b a +b-c
+ +
o+h+c'
:c...:c...c...:. = 1
h+c+a a+c+b a+b+c ll+b+c
b+c a+c a+b
l-sinx
J 2.243. _.:c...c.::::::'.::....._
)x .)x
cos - - - S111- -
2 2
(
X. xl x . x)
cos} - Sln 2' cos 2 + sIl1
2
x x
( J
cos 2" - sin 2"
(l x . xl x . X)
cos- - sm - cos- + 5111-)
2 2 2 2
x . x
COS- - SJl1-
2 2
x . x
cos-+ sm-
2 2
x . x
COS--S1l1-
2 2
x
cos-
2
x _ x
COS-+S111-
2 2
x
cos-
·2
279
13244_
280
x
Slll-·

X
cos--
_ x
Slll-

x
cos-
2
x
I+tg-
2
7C x
tg--tg -
4 2
7C x
tg-+tg-
4 2
,II + sin x + ,II - sin x)' .Jl + sin x + .Jl- sin x
,II + sin x - ,11- x ,II + sin x - ,11- sin x ,II + sin x + ,11- sin x
. 2+2.JI-sin
2
x l+cosx

2sinx Sill X

2
?
_ x x
_sm-cos-
2 2
x

2
x 2
sm-
2
LITERATURA:
1. Abramovic,M.I.,Starodubcev M.T.:MATEMATIKA-algebra i eletnentarne funkcije,
"Vissaja skola", Moskva, 1976,
2. Alekseev V.M.:ELEMENTARNA MATEMATlKA-resenie zadac,
"Visa skola", Kiev, 1989.
3. Antonov M.P.,Vigodski M.J.,Nikitin V.V.,Saankin A.I.:ZBIRKA ;lADATAKA 1Z
ELEMENT ARNE MATEMA TIKE , Zavod za izdavanje udzbenika,Sarajevo, 1972_
4. Bogoslavov T.V.:Zbirka zadataka iz matematika 2,
Zavod za udzbenike i nastavna Beograd 1989.
5_ Brackovic M_,Demirdzic L:ELEMENTARNA MATEMATIKA za kvalifikacione i
prijemne ispite, Masinski fakultet Univerzitcta u Sarajcvu, 1987.
6. Daki':: Branimir:MA TEMA TIKA 2 - zbirka zadataka za drugi razrcd gimnazije,
"Skolska knjiga", Zagreb, 1994,
7_ Hadziaganovic A: ZBIRKA RIJESENIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE
Odabra.na poglavlja za nadarene ucenike srednjih skola "GRIN" Gracanica,2000.
8. Huskic A. MATEMATIKA za drugi razred gimnazije, Tesanj, 1996.
9_ IvoviC M_Z_,Milosevic V_M_:ZBIRKA RESENIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE
sa zadacima za taktnicenja i prijemne ispite oa fakultetima,
za 3. razred gimnazije smera, ICS, Beograd, 1974.
10. Kurepa S.,Kurepa A:MATEMATIKA 2 za drugi razrcd gimnazije,"Sk.k" ,Zagreb, 1994
11. MATEMATICKO FIZICKI LIST za ucenike srednjih skola (XX,XLI), Zagreb
12. Mihailovic Vojislav: GEOMETRIJA za II razred gimnazije priroono-
matematickog smera, Zavod za udz.benike i nastavna sredstva Srbije,Beograd, 1972.
13. MihailoviC Vojislav: Zbirkaresenih zadataka iz gcometrije za IlI;azred .
gimnazije, Zavod loa udzbenike i nastavna sredstva Srbije, Beograd,1977.
14_ Milin L,lvanovic Z2BIRKA RESENIH ZADATAKA IZ TRIGONOMBTRlJE SA
ZADACIMA ZA TAKMICENJA I PRIJEMNE ISPITE NA FAKULTETIMA,
"Naucna knjiga'-'", Beograd,1984.
15. Milio L.,Ivanovic z.,Ognjenovic S.:MATEMATISKOP 4-·
zbirka zadataka za drugi razred, "Naucna knjiga", Beograd,1988.
16_ Mintakovic Stjepan:ZBIRKA ZADATAKA IZ TRIGONOMETRIJE
Zavod za izdavanje udzbenika, Sarajevo, 1971.
17_ Mintakovic Stjepan:ZBIRKA ZADATAKA ALGEBRE 2,
Zavod za izdavanje udzbenika, Sarajevo,! 968.
18. Mintakovic Stjepan:ZBIRKA ZADATAKA lZ MATEMATIKE za drugi razred
srednjih skola, IGKRO "Svjct1ost"-OOUR Zavod za udzbenike, Sarajevo, 1977.
19. Stefanovic R.,D.Stefanovic:Zbirka zadataka jz algebre-
sa uputama,feSenjima i rezultatima- za drugi razred .gimnazije,
Zavod za udzbenike i nastavna sredstva Srbije, Beograd 1972.
20. Snajder M.,TomiC S.:Metodicka zbirka zadataka iz matematike za srednje skoie,
"SvjetiosC' zavod za udzbenike i nastavna Sarajevo, 1981.
2 L TRIANGLE -matematicki casopis za ucenike i nastavnike i srednjih skola
Udruzenje matematicara Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1997.-! 999.
22_ Zivkovic R_,Fatkic H_,Stupar Z_:ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE
sa rjeScnjima u.putama i rezultatima ,
<"SvjetJost" zavoo udibenike i nastavna sredstva Sarajevo, 1987.
281
SADRZAJ
PREDGOVOR
1. STEPENI I KORUENI
1.1. Stepeni sa prirodnim izloziocem (eksponentom)
1.2. Stepeni sa cijelim izloziocem (eksponentom)
1.3. Korijeni '" ........... .
1.4. Stepeni sa racionalnim izloziocem (eksponentom) .................. .
2. HOMOTETlJA I SLICNOST
2.1. Kruznica (kruzna iinija) i krug. Centralni i pcriferijski ugao.
3
6
7
8
16
Tallgente kruzhice. Tangentni j tetivni cetverougao. 18
2.2. Njercnje duzi.' Mjera duzi. Zajednicka mjera i najveca zajednicka mjera dvije
duzi. Samjerljive i nesmjerljive dut! ...... , ......... ,............... 20
2.3. Proporcionainost dul.i, geometrijska proporcija, geometrijska sredina dviju
duzi, produzeria proporCija,Taiesova teorema.... ............... 21
2.4. Osoblne simetl"ala unutrasnjeg i naporednog vanjskog ugla tfOUgJa.. 23
2.5. HO\1lotc:tija gebmetrijskih figura 24
2.6. Sricnost geometrijskih figura ....... <0.... 25
2.7. Primjena slicnosti l1a pravougli trougao. Pitagorina teorcma.. 29
2.8. Potencija tacke 1I odnosu na.kruznicu. Ziatni presjek duzi. Polara
tacke u odnosu na kruznicu ----------------------------- 32
3. SKUP KOMPLEKSNIH BROJEV A 34
3.1. Jednakost dva'kompleksna broja ............ ........... 35
3.2. Operacije u skupu kompleksnih brojeva(sabiranuje,oduzimanje,mnozenje) 36
3.3. Konjugirano-kompleksni brojevi ...................... 37
3.4. Dijeljenje kompleksnih brojeva ............ ........... 37
3.5. Modul (apsolutna vrijednost) kompleksnog broja........ 39
3.6. Preslikavanja kompleksnih brojeva u skup tacaka ravnLKompleksna ravan 40
3.7. Kompleksni bfojevi-razni zadaci ............... ............... 41
282
4. KVADRATNA JEDNACINA (JEDNADZBA)... .................... 43
4.1. Rjdavanje nepotpune kvadratne jednacine .................. 44
4.2. Rjesavanje potpune kvadratne jednacine ...................... 45
4.3. Diskriminanta i ispitivanje prirode rjesenja kvadratne jednacine. 46
4.4. Normirani oblik kvadratne jednacine (jednadzbe). Vieteove formule.... 47
4.5. Znaci rjesenja kvadratne jednacine ................................. , 50
4.6. Primjena kvadratnih jednacina ................................. 50
4.7. Kvadratni trinom. Rastavljanje kvadratnog trinoma na linearne faktore. 52
4.8. Kvadratnajednacina ~ razni zadaci ...................... 53
5. KVADARATNEFUNKCUE 55
6. KV ADRA TNA NEJEDNACINA (NEJEDNADZBA) I SISTEMl
(SUSTAVI) KVADRATNIH NEJEDNACINA (NEJEDNADZBI) ...
7. NEKE JEDNAC1NE (JEDNADZBE) VISEG REDA
60
7.1. Bikvadratne jednacine (jednadZbe) 63
7.2. Binomne jednacine (jednadzbe) .............. 65
7.3. Neke jednacine (jednadzbe) treceg stepena (stupnja) 65
7.4. Simetricnejednacine (jednadzbe) 66
8. SISTEMI (SUSTAYI) KYADRATNIH JEDNACINA (JEDNADZBI) 67
9. IRACIONALNE JEDNACINE (JEDNADZBE).. 69
10. lRACIONALNE NEJEDNAC[NE (NEJEDNADZBE).. 71
11. EKSPONENCIJALNE JEDNACINE (JEDNADZBE) 1 NEJEDNACINE
(NEJEDNADZBE)
11.1. Eksponencijalna funkcija 73
11.2. Eksponencijalnajedllacina (jednadzba) oblika af(x)=ag(x) .,. 73
11.3. Eksponencijalna nejedllacilla (nejednadzba) oblika af(x)<ag(x). 75
283
12. LOGARITMI, LOGARITAMSKE JEDNAClNE (JEDNADZBE) I
NEJEDNAClNE (NEJEDNADZBE)
12.1. Pojam logaritma i logaritamske funkcije. Osobine i grafik
logaritamske funkcije 78
12.2. Pravila logaritmiranja. Prelazak sa jedne baze na drugu......... 80
12.3. Dekadski iogaritmi .. ........... 82
12.4. Logaritamskejednacine Uednadzbe).. 84
12.5. Logaritamske nejednacine (nejednadzbe)........ 87
13. OSNOVI TRIGONOMETRIJE
13.1. Orijentirani kut (ugao). Radijan 89
13.2. Trigonometrijska kruznica i predstavljanje uglova (kutova) u kruznici 90
13.3. DefinicUe trigonometrijskih funkcija na trigonometrijskoj kruznici 90
13.4. Definicije trigonometrijskih funkcija ostrog ugJa u pravouglom trouglu
(trokutu) .......... 91
13.5. Osnovni trigonometrijski identiteti . 93
13.6. Periodicnost trigonometrijskih funkcija 96
13.7. Trigonometrijske funkcije negativnog argurnenta. Pame i neparne
trigonometrijske funkcije 97
13.8. Znaci trigonometrijskih funkcija 98
13.9. Svoaenje na prvi kvadrant 99
13.10. Adicione teoreme (formule) J01
13.11. Trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla i polo vine ugla.. 105
REZULTATI, UPUTE, RJESENJA 111
LITERATURA 28i
284

Izdavac: IF "SVJETLOST", d.rl. Zavod za udzbenike i nastavna sredstvu Direktor: Sefik Z1.JPCEVIC Za izdavaca: Abduselarn RUSTEMP ASIC Urednik: Ante BANIC Recenzentj: Prof. dr. Sefket ARSLANAGIC, Sarajevo Abdulah Hodzi6, Tuzla Nura HUSKIC, Sarajevo Lektor: Dragosiav VLAJKOVIC Korektor: Autor Tebnicki urednik: Yanda BABOVIC NasJovna strana: Mira GOGIC DTP: Autor Stampa: BEMTIST, Sarajevo

PREDGOVOR
Ova zbirka zadataka je namijenjena ueenicima drugog razreda srednjih skala. Zadaci su birani tako da pokrivaju oblasti koje se kod nas izueavaju u drugom razredu skoro svih tipova ovih skala. Namjera nam je da zadaci svojom tezinom zadovolje interesovanja i zahtjeve svih ueenika. Pocetni zadaci u svakom poglavlju su jednastavni i zahtijevaju samo neposredno racunanje, uvrstavanjc i slieno, a zatim slijede zadaci koji traz.e nesto vece napore j na kraju su zadaci za cije uspjesna rjesavanje .Ie potrebno kako obuhvatnije poznavanje odredene oblasti, taka i odreden stepen uvjezbanosti. Mada .Ie tesko zadatke rangirati po tezini (zbog vehkog broja vrsta srednjih skole i razlika u programima matematike), u zbirci Sli "tezi" zadaci, po mojoj procjeni, oznaceni zvjezdicom pored oznake broja zadatka. Zadac! su navedeni u prvom dijelu zbirke, a u drugom dijeJu data su ljesenja, upute ili sarno rezu1tati. Za veliki broj zadataka u zbirci je dato kompletno t:iesenje. To se posebno odnosi na "teze" zadatkc. Za poj~dine zadatke date 5U sarno upute II cilju usmjeravanja painje rjesavatelja. Na pocetkll svakog pog!avlja navedene su osnovne formule, definicije, teoreme i tabele kako bi se olaksalo koristenje zbirke i OIllOgllCi 10 IJesavanJe zadataka i bez drugih udzbenika i prirucnika.
U oblasti logaritmi j logaritamska funkcija i trigonometrija, kada treba odrediti logaritam datog broja, prirodnu vrijednost trigonometrijske funkcije nekog broja (ugla), iIi broj ako mu je poznat logaritam, iIi broj (ugao) kada je poznata vrijednost trigonometrijske funkcije, preporucuje se upotreba kalkulatora koji raspoJaze sa odgovarajuCim funkcijama. Naravno, i dalje se moze koristiti i prirucnik "Iogaritamske tab!ice", ali bi koristenje kalkulatora dalo pose ban pecat prj rjesavanju odgovarajucih zadataka.

Tina: 2000

ell' - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerLitetska biblioteka Bosne i Hercegovinc, Samjevo
51(075.3) (076.1/.2)

HUSKJC Adem Zbirka zadataka iz malematike za 2. razred gimnazije i drugih srednjih ~kola ! Adem Huskic. Sarajevo: Svje\lost, 2005. - 284 str. : gmf. prikazi ; 24 em ISBN 9958-10-711-2 COBISS.BH-lD 14318342

Nadam se da ce Zbirka biti od koristi ucenicima koji traze nesto vise od onoga sto na!aze u samim udzbenicima matematike za drugi razrcd, i omoguciti k0111p!etno utvrdivanje, ponavljanje i samostalno vjezbanje. Kako se trigonometrija izucava u drugom i trecem razredu srednje skaie, ovom zbirkom je obuhvacen sarno dio do adicionih teorema. Na kraju zelim posebnu zahvainost izraziti recenzentima koji su 5vojim nrimiedbama j nriiedlozima uticali na Dobollsanie kvaliteta zbirke.

1.

S T E PEN I (POTENCIJE)
Osnovne formule i definicije:

i

K 0 R IJ E N I
:

a" =a·a·a ... a, (nEN).
~
11

!ilklum

= j,"',(a ai
=l,(a:;eO) ..:..

);

'" 0)

" ("c)" =~,
b b'

(b '" 0)

Za a>O, b>O 1 prOlzyoljan pnrodan broJ n vflJedl:

-.

ra Va VJ;= Vb

Za a<O, b<O i paran prirodan broj n (n=2k, kE N ) vrijedi:

iavrt Vb = V[b[
Ako je n neparan broj (n:::::2k+l, kEN), a i b realni brojevi, vrijedi:

V¥ b

,,-=~,

'Va Vb

(b*.O)

.

Ako su min cijeli brojevi i n*O, tada vrijedi:

~ a 2m,

=

M.

5

a) a2X+3: (a 2x+ 1:aX ) ln 21l l1 ll 1.a) Sa4_5a2+4a4+7a2 b) 3x 4+Sa3 -4a'+3x4 c) 7x'_Sx 3+4x6 _3x 3 d) i lx7 -1Ix' +1Ox 8 -5x 7 e) _2x 3+5a2 -4a2+3x' f) 5a4 _2a3+6a3_2a4 3 2 4 3 2+3a_5a3+a' -2a +7a3 1.31.1 c) (b')' d) d) c) [-(-S)'J" x5 _2x 2 +16. 2ax3-a2 x 2 +3ax+l0.a) 30 x_5 x .43.za a=-1.a) 1.a) 1.21. za y=O i za 5x3_2x 2 +6x-2 .za x=-2.a) b 17 :b c) 1S )-'16 ~- 1.26.a) (_2)(_3)(-4)2_(_1)3(_2)' b) (_3)(_1)2(_4)3_(_1)3(_2)3 :x 13m d) (X4) 3(X') 3 d) (x5 ) 3 :(x2) . STEPENI SA PRIRODNIM IZLOZIOCEM (EK'iPONENTOM) Izracunati vrijednost stepena: 1.3' b) 3 4 3'-3' b) 41' ~ ) ('5) l(51' 5 b-Sb b 3 3 c) 50 2 c) 2 x4 d) 2 5 5' (%J(~J 2 C)(I~Jfn3 d) 2 12 . 1.a) 4a b) 11a -I 1a +Sa-7a 2 +5a _4a c) a4 +11a +5a+7a +5a_5a 4 b) x m exm+3_ x m) + 1.9. (2') 2 (_3') 3 (x') .a) Ll9.a) Izracunati Izracunati lzra¢.6 x b) 10)\·5 x :2)\ c) 20 xA x:S'x d) 1.1. d) 1.34.a) (a')2 .37.2' d) 27 2 13 2' 5 5) 4(41' (2)' . * Odrediti vrijednost izraza: 6 .5.8._ .1-4 6 Dati izraz napisati u obliku stepena sa izloziocem x: 1.2.36.a) 2 za a=S' b=O.a) (_1)5 + (_1)4 -(-1) 7 C) 2(_1)3 + 4(_2)2 _(_1)5 c) d) _52 c) b) (a3)6:(a4)' c) a3·a 5: a6 b) a7 ·a 3: a4 c) m am'a Jl:i b) a3m.1 8a d' 1. JOIS -23·1 Izracunatfvrijednost izraza (stepcnuj stepen): J.J 1.:-=~:.12 d) 103 1.27 4 JO'(2" -5'2"-') 00') JOo' -66·) 0'" lzvrsiti naznacene operacije i uprostiti izraz: 2cd 4 4a 7 [)4 151.:.a) 1.25 2' b) 4.23. _ .a) (X3)5(X7)2 (X3)5:(X7)2 Izvrsiti naznacene operacije: b) (a2)6(a4)3 112 (-2)I b) (2)3 - 5 (4)' 7 d) (.40. 17.7" -19. za a=-1.am+lyll+5 1.3)2 4 (X5)4(X6)2 (x 5) 4 : (x6) 2 x IJ 'XI!:X 13 x·x 4m 1.a) 24 b) 52 c) (_2)2 1.a) (-1)7 b) (_10)3 c) 54 b) (_2)3 + (_2)2 +(_2)4 1.29.24. 8''4 ) 8 35 _2_8 34 17· (3.a) 2 5 b) (-2)" c) _3 4 d) 2 10 1.20. 12.28.a) 1.1. x=2. 6a7+3a4 _8a45 +4. za x=O i za x=1.27.33. 1.a) . d) X4'X21:X 14 d) (a x+ax+2}a4 Xffi+\Xm+l+ XI1l+2) 'x c) xllm·Jxrn+4:xm. 1.a) 2' .a) amxfl am+2 x 7n+l b) amt3y"+l. I 8.a) 1.(a 2)4:(a4) 3 b) (ax+3): (a3)2x-l· a 5x-3 c) (_x ll)21l:(_x 1 yn+1 1.44.c 3 1.4.a) Pomnoziti stepene: b) 3 12 .a) 1.1. 1.38.a) 2_3 22 _7_3 21 19. a 3: a2m c) 1.4. (_1 3)' [ (_I)'J12 (l) 4 (y'0) " [_(_1)3J22 y=-1.32.a) a '0 Xii.41.a) (ax21l1+8x2n):xm+1l b) (a _b ): (a _b ) c) (a2n _b 2n ): (a!l+b ll ) I.a) I. [( :':: r{'::.lO.a) a\a X+1+ax)_ ax+2(ax+3_ a R) 1.7 15 c) c) 10(8'5 .J Reduciraj izraz (izvrsavajuci operacije sa slicnim mOnOmilIla): 1.' rj b) l::: =: J(~:~.42.: rl [( a~~} f( a~~~c.(2)' -3 3' c) a :a 13 lO 1. 1.5 .unati Izracunati Izracunati vrijednost izraza vrijednost izraza vrijednost izraza vrijednost izraza vrijednost.a) a +2ab a 7 b) x lO _5a x 2 4 x 3 2 2 2 2 d) 3a'+l1a -a'+2a5 +3a'-8a +4 1. J{~:f J 7 1.22. izraza ~ C.a) 4 4 -4' J.a2x+l:aX 1. (a4) 5 [(a_3)2 J5 b) b) b) b) b) (3") 2 [(_3)4J2 (a") 12 (x2)-' [(b+])'f 2 c) (5 )3 d) c) [(-5)' J4 d) d) c) (b" )..b) 4 6 3ab Sc d.25.a) 1.a) 5'-5 2 Ll1. J(:~: J(:.39. Sy'_2y2+3y_Il.7'4) 25)0 b) b) 7 16 + 3.3.a) 18':9 b) 20 :5' c) 126: 4 6 d) 33':11' b) (x_a)3+1l·(x_ay'IHi c) a2x+3.7.3S. a lS b) x" ylO ~ b a) lzracunati vrijednost datog izraza: 2·5" _9·5" 5(3.a) 5 3 2' b) 42·22 b) 1.15.a) 1.l6.13. .30.6.45.14.

+b.a) (2'a 3b'):(2"a"b.l b"-1 aD c) h) 7a"-5/J1'1) -I 54x»).3a"7a 2 c) a<'a«a.81 c) .a) --I x + 2 ~ --15 .a) .a) b) (1r [H' (m+nY·(m-nt2 2a -1 (%)1 k d) d) (~r :~::~::.a) U7.52.J4':+20 --II! x -1 V7 -J289 2x V5 x .J64 '/225 b) --1256 -J625 b) c) c) V8 --1576 c) d) d) .73.62.5 d) c) 18x 6 1.a) b) b) .O.a) _(_2)° b) (475+1257-4. 1.:-W-.51.1.:r 0n~:.49.7 La) l.70.53.'c") 1.J36 . 2 42x""ly -8 . 4 b) 1.lr b) -O. ' i.59.a) xy 4a.I -J3600 V'r).JiQ-:.a) Y 1S2 b) a.2.a) 3" 3a~:( ~1 c c + (~1 - b~l) (a_I)<.1'-5111 lzvrsiti nazllacene operacije sa stepenima: 1.a) (%r (~r -. 23"") a-..74.47.-'n"p3) 1.a) 5° b) 35° 1.46.a) (a' +b"l' b) ex"+y")(x"-y") 0) (X.b".10 x b).+(a./0. x' d) X-6:X·~1 1.t3(I11-nr' C~aJC~ar[:::r --16 .* lzracunati vrijednost izraza "2-=-_a__ I 4_ \ 2 ) b) b) r.1113' -11-2' ifi7 Vi28 Jl32 _12' "/21' +28' "/65' .64.O.a) (2x-:?-J)(4x.a) 1.a) a"l:a"1 b) a-~:a<'i c) x -.a) [6-4[J~ rr b) [(% r-H' b) c) l(~~~:'31 J-2r 1.48.75.Jab 1 +ba 1 2 aX ) la-~+2ao\+3) b-J -a --1 1 1 .P l.a) [~::.69.xr 1 c) (Sa 3b.-3p 3 4x "b 16x.3) b) (6'3 49 .4 .J5+'.a) 4 2 S-1'a.* Izraclinati vrijednosti stepena: 1...a".lr' 1.3..55.66.123)° b) 4.r: [XO+(b2+~~C_a2 f] c) (H (mT' \n 8x-:?b. d) V32 b) --11024 b) c)!J8I . c) c) .68.'°) (4'°7 '6') 0) (5no'np")(2y1 n.1.3) b) (x-yy':(y.4)" 9 .(1 ) 2a ·~I _ 1] .a) 1.72.1 a. * 1.-h). y'l2 " 2+ a .((PO. K 0 R I J E N I. -1 19.63' "/40' + 96' lzracunati: 1.O.a) c) Za koju vrijednost varijable x je dati korijen aritmeticki: 1.2f' U d) (-O. ARITMETICKI KORIJEN Izracunali vrijednosti aritmetickih korijena: d) x-1X-'\II X -:' 1.1+y")(X"_x"y"+y") J .'c- ob!iku u kojem nece sadrZavati c) 7.J.-1 ~1(b~lr' a + (c+I}:-1 C" + -c 1 165* 1.58.a*Lx*O) I -1 U sljedecim zadacima sve izraze napisatl u eksponentu nulu iIi negativan brej: 1.2 1.50. b) c) c) ~ 1. - 8 x Jzracunati vrijednosti aritmetiCkih korijena: U8.11+887.a) 1. 1.a) 8 b) c) .4 b.1 ) ' b ) -J(-3)' -J(.a) U9. STEPENI SA CIJELIM IZLOZIOCEM (EKSPONENTOM) d) _8° c) (-43)° c) -(2000-45.a) 1.4 l 1 1 1 1 1 a-1 +b.y--'1JI III 1 za a = .61.2P b -"2m .a) (.2Y' c) -(O.a) (3.60.J ( .6):(a.56. 2 2') (33 2 .54..57.3x U6..* {a-X::a-2JrJ f-a~" T'+(a-X+IAd+a-X+l)'. a b : 1.(a".t+ 2x>'+1) b) (8x·"_27/\(4x-1+6x-1i1+9y"2) 1.23)° C) 10" d) Hr' c) Uprostiti izraze: 1.3 ·a"-4·b.67.

a) L97.: 1.Jm ..J9.zaa$3.a) ..Jli + .a) 1.za x2:5.J]8 + .3 1. b) y3a'.a) Skrati dati korijen (ako je skracivanje moguce): V4 b) Vi 1Jj.../200 -.a) '!..102.88..JU.100.1'3.Js _2..9 b) c) ':if16 d) d) '-\/100 Unijeti faktal" pod korijen: 1.5 .J3 c) c) c) x.Js -.. 'l[2.90.92.119. L81.[. b) c) ~(X+I)2 . .[5 + V5 + 5.a) 1.f3) Fs (S.i' !f{..a) Izvrsiti naznacene operacije (mnozenje) sa korijenima: 1.i' .. reIJ3 V'-2 vl -2) G..J28 . sa 2.a) 1. c) 1.a) Izvditi djelimicno korjenovanje i izracunati: .!J2 Vl"-2) b) V2-'3 E-4 V4 5 VS-6 reI. sa 2.117.01441 256 c) . b) 'IJ x 27 d) d) d) d) 4.../80 + 7!J24 c) c) c) c) ..JV.fi).J3 b) b) b) . Ll 15 . sa 4.98.J75 -. ~(X+3)2 .1..fi' b) b) 1.a) V2a c)V7a 3 . bVb .J20 + 11.9.f3 -.J5O .lIO./6 + 4..96..94.J5 . 625·0.. sa 4.J81....J45 .J32 .J128 c) c) .fi)' (4.f3+11.a) 1.. 25 +.hx' .' .J7 4 i.Js + ~3 .zV5 4V5 + 2Vs .a) 1.J27a 2 b).j'.7.zaa2:3.a) 'IjI(a -3 )' ~ b) ..J5 zif3 v.zax$8.fi5.OI + 2"..a) 1.V2a 2 x 21l J)./256 ·4·36 1. sa 3.87.J3 + 32.a) 1.sa3.[5 Fa· if.r. reI 1I1.fi +.r.a) b) ~(5-X)2.Js)' b) (. 3~ c) 1.[5 .a) V54 + VlO8 -lJl35 b) '!.f3)2 11 10 .0001 c) ~10000·121·9 Pomnozi korUene koji lmaju jednake izlozioce: lznijeti faktor ispred korijena: b) ./16 ·2S·64 b) .fi+5.a) ~(a_3)2 .109. fJ./80 + 4. Izvlacenjem faktora ispred korijena djelimicno izracunati: 1.J48 b).83./6 .108.fis c) d) d) J4s V1i8 d) . ..[50: 1.a) V.a) iflifi 1.J2 sV2 aFa a' .[5 .2if3 .J2O.[...fi +.J5 1.lV· 2 S!.104.J2V3 c) c) .4.[7 L112.J75 c) . b).08 -IOVO.J0.J49 SVO.95.5.. ~(x-1)' !.J98 3..fi b) ll.1(.[.a) 1.J2 .99.J3 ifiV8V3 if4V6V2·ifJ ifiV4·'..a) b) b) V4V4 if4·ifi c) if4'!if2 .5 VbVb' '.J3 + 8V3 sifJ + 3V3 .j5.·'!.i/o.Js c) c) b) (2.[7 + 5.00008! Napamet odrediti vrijednosti korijena: 1.a) . Prosiri dati korijen navedenim brojem: b) ..r.J2·Vi 1.I 0 La) 1.J2 b) 23.& s'ifi c) 3Vi Za...[.a) Vi·V5Vlo1.0..2.[44 b) 2.a) z.84.a) 1.J3.J48 c) 3.[5 .fi-3.V3 12. c) 1.J3 3b ·Vb Dovesti korijene na zajednicki eksponent i zatim ih pOllllloziti: Sabiranjem i oduzimanjem korijena izracunaj: 1.J6 .7 b) 7.[7 .a) b) .1 OS.[5.J2i5 -..fi..120.a) ~·VX21l b) c) IV_ V·~~ l1 -V 4 b) Vax" .a) s.a) Uprostiti date izraze: L80.fi7 +.a) m b) ./40 .8..2..V5 4· LlIS.103.9I.a) .J2 + 11. '(.a) 1. za x<-J.2.·ifa3.I13.fi + 2.flO .3 .a) b) ~(a_3)2 .I14.J45 + 2.7[8 VlO.J6 1. Fa b) b) b) b) z.a) 1..f3-2.a) 5.J10081 ·49 404rr::I1(2_.fi+11..zax<-3 .3.f3 5.116..}S ax V3 . 3.93..82.) L .. 25 ~16· 225 b) ~36· 64·100 b) .a) 1.Js 2.SVs . ~(2x-lfi .a) ifiO·ifi 1.~ 3.a) b) 2.85.J8 + 55 (-J3 + 2Fs) 16 (.J6..107.J12 .89.fi2 -.J]8 1..106.J28a 3 b' ~20a5b7 Vi.1 I 1.fi-25.J6 V2V47J3.J2.86.a) c) 3.

(4 + 16) (s.a) w:ifi 1.2 :Va>n b) c) c) f) -V-Jo)ViO (Fa+Jh) !.a) 11 -12 -1 .J el) s-J5 2-J3 .139.f3 + I c) if} d) Vs E+./5)' c) c) ] J ~ V.:?) (V8z./5j (2.1 i Korjel1uj date korijenc..fi7 -6V3).08 1.~ '.a) U23..J2 (10.142.f3) (fi +.2.J2 .al/b):afb e) b) 1.J17 ~9 .Ja ./5 (i2.J2) (2.a) N-.v20): 3.J1i' vP b) b) c) f) .a 3 'I a - ra a 6 .f3 cVO.a) .: VSa Ii2(c' 5 : 1 1.a J T .i \Go: zr.a) d) 1.JS ..}0.3 4+2. ./5) (.a) (Fa -Jh) b) b) b) (a-h) c) 1.:: .[6 -./5 b) b) b) (3.j2ifi •~V2.[5O.fi :!.1 :~-'b L153'"a) 2~5J48 +3.[50) 4..j9 +.'l2 : 2":'hoo b) \!sO V16 3'.J8 + 2.J2ab .JV4 c) (Vi?bJ (~J c) J ..VJ6) (V9 -W +V4XV3 +1/2) Uprostiti date izraze: (3 -.I jj JJ2 b) b) b) b) c) c) .124.f3) (fi -.Ja ll ..a) 1.157.j5 "flO +..f3 I h ) ~ J j I I 1.a) 1./5 5.a) 1.150.O 1 : ViOO if.144.a) if.j40m -2~15m Raciona!isi nazivnik datog razlomka: .fb-.Jll 1."fi+.a) 1.1:v.a) d) hf2 4 b) Va -Jd 5 el) ra" .f3 +1Y .J3 .{..fi .f3)' b) b) b) (..fi 6.2.Ja .fa)(.J38.a) Va n+1 • ./5 2.2.J8:.f3j (3 V2a 5 b' )' (.fi5) .:1 .:!.-.f3+.f3) .:: V2a' if3: '12.Ja 3n :'4ja 3n b) Va"+ 3-::Va"-1 ·-.fi 2-J5 -.J3 3..a) 1./5+.fa" 2 1 0+*2 -1 b) m+~m2 +a (./5 -J6 + 2 .132.fi 11 b) -12 .f3 (5. o! ~ :1 'j ~"~.J17 b) b) b) b) (3.145.fi +.a) (.a) LI33a) 1.156.[2 100 b) (Va' +l."fi + 4 2..a) c) V48a 11 b .+1) (ViS + VJ6) (ViS .~ ViS b) .f3 ifi 13 .}0.}a+b-bab m Stepenuj (potenciraj) slijedece korijene: 1.1 54.S :!..J8).J ' m~+a+m_+a .J242 e) 1135.{..a) LI30..6..03 +. 12 II-.2 +fa) (ViO ..JW j~.~2V2 ..a) Ll26.a) J2 .f3 -J5+-J3 3.a) Ll49.!Y+(2../5y + (~2 .[2 + 2"J7 c) c) d) c) V(/x 3n :Va 2 f 511 3.' Ll5!..125.a) NifS vJJ5 jiffy V4~3V5 V2a'J3u b) d) d) d) d) 3 ~'ii2 NTx ~5V3.J37.c) b6 b) b) .121.fi V.159.a) s.a) 1.JS .:?)' ( l.J2 +.a) L!43..a) 1.a) i)6:.6b9+a~b'-a!l'~2a4b}:(j2a :j 1 K 1/2 . izvrsavajuci i druge operacije: .f2:'14 !.J2 V4 .}a'b' JiS.a) 1.J3 + 2.J52..J4S -.J2 .158.a) LI46.J27).a) LI29.fi .fi (."fi b) 15 c) el) el) -12 .2.~ j ./5 b) 6 ViS -if2.Ja 5+ c) 3n b) b) b) b) (Fx + rx+1) (Fx -. 1.~ j .fi 7 c) 6Ji .J3 V.a) LI31.a) 1.f3 (a'.134./5) V4 +2.IU +.a) Ll27.f3 4 b) b) b) 7./5 (a-b) (IOVO.147.f3 c) '77'2--15 .J:?)(-3av.}a+b+..f2 V4 LJ 55.}3x': ihx' if}:1/2 .if8:ifi Vs:ifi .l28.fi Ll60.".a) 1Ovo:.Jd \)21J21/2 ~5x2~al r-~~ .a) 1.IU -.141.fi .[40.02 +.a) (2m .Ia')' (w)' (VaY)' W3 V. Ll4S.a) 1.}31/2 c) c) PodijeJi korijene i izvrsi druge operaclje: 1. Va-"n+l :~a311 (4..I 1.JS s.IUY d) d) el) (4..f3 -.1 36....140.-.V4a'x 7 ~ (v.f3) (.4-J2 4 c) 10+.122.[5--12 d) 1.!'1' .fi VJ6: ifi fa .Ia' -a.1/5} (ViO +vs) (ViS +Vlo +V4XVS -1/2) .

~b a 2 ..Jb + 1+ .163.. 1.162* ..a) 1.JIO+S 7 .* 1.J8+J5-.J3 b) + ..-j' (0.* ~ 2 ..a) _ Sr:.JlO 1. +.x'..171.1 +x _Q_.--41. 3 .-:-:.=J. uprostiti date izraze: 2 2 2 S 1.'" 1.J2a 2 -4 +~a' _2~2a2 -4 za x = I..161.Jb (.-~-.Ja+hx+. +1 i-V. _ _ __ .1} "v r.n>o.JlO-2 .-: .J3t' ..J3+J5 3+·J2 -.J3 -Ivy--I 2 a 2 i) b Izvrsavajuci naznacene operacije. IzraCllnati vrijednost izraza 4x-"+2x -8x+7 ~{J3 + 1).fi -2 2 .fi-S 1 4+.r:. ~ ..-l 1+V.180* l.' 1.181.r:.fi+3 .Jx..1.Jab' b-.ao"b.fi . * Izracunati vrijednost izraza .l67.2 +1 . 4 a 1..fi-I_ .' aka je a = ~ -.J 83.b>O. za 0)' .+x+~ 2:mn ..fi I-x ( 1165 *a) a"+l+a"a'+1 _ . * Odrediti vrijednost izraza .r ' za x=-o-. (x > 1).184. 1 I' ( \ r.r:.Jl-x + ~1-x' -. * ..::i..-:-.* Odrediti vrijednost izraza (a+ 1/+(b+ I).173. +_1_+_1_ V.a+. \ 2.164.Jx+ 1 I-a Yl -l+a) ~ 11 Va' -I--. b ~o.168* [-2--.166*a) a+~a'+l b) .r:.x-l' -1'. a-.172.a) 7·+4:n+~4·..y=~ b+XY+'l/x' 2+.fit' i (l.b' - ( +b' II + a' ab )j b) 2 '~' (a>o.JI+x-.. b) (a+fa'=4 a-fa'=4la~a'-4 a-~a2-4 a+~a2-4 ).Jx+1 .m>o. . Vb-V~ 1 1 15 14 .Ja-hx...J..Jab)'(a~o..fi xY-~0 I( I} I( ~ l"2---:.~ ..Ja.fi .fi+2+ .175.I69*a) ~a+2....fx'-I.f~b 1. vm+x-vm-x lr+1 l. < a < 1).. ~a' +2..Jab+b+. J 70. r:::-- b) ..zax=. ____ +_6__ . -I c) d) 12 V4+2 1.a x x-..._ifJ V.r:. ______ x+l}'Vx+l+ x-l/yx-l ----..ao"i? ) 1.*a) x / 1ra fbitvI +'4(ra Ib)2 2{{j.a) 2 lfi-I 11 b) 3 c) 8 lfi+1 b) 6 if?.JQ-J +)a-z.Ja b ..-..le - .. I ? ' ".~I+nt 211111 1.1~ + ~'b) gdJc.f]+'. Izracllnali vrijednost izraza . b=(2+. x..174:* Izracunati 2b.Jl+a-~+ 2a~1+ I I lliJll~' I" .yx 2 -1 1( fa = -ll..11 3+.Jab 3 3 ' ) 2...j Uprostiti date lzraze: 1.182.Ja +bx -.r.' ( \ /"'" .fi .J ?x 1.. 2 vb a> b > O..

~(_/l_'+_'_' +IJ'± e) 64·' " d) 100' . 1.4. * Jzracunatl.)'.: -..!.~:r ~- S.75 2 3 d) 27 " • . vrlJe d nost ..204* 16 17 .189.1 87. 2j.. STEPENI SA RACIONALNIM EKSPONENTOM (IZLOZIOCEM) 1.hx' ~ /.201* cJ Izracunati vrijednosti slijcdecib stepena (i izraza): 1190 a) 4' i b) 8 2 3 2 1(_/1_.) 111+/1 2.a) 125- b) I(1 \9 T' U . m+E akaje X~--' 1.* Odrediti vrijednost izraza '-'? r~--c-~- Date korijene napisati 1..193..192. f}7·--Jx 111 e) (..f( _J±_(2~+n +!J-~ ll2J.J. yo \27 ) ..a)a 2 ·a' b)a 3 ·a' b) C)X 3 :X 3 1 d) (a . (m-. :~m-' -x aka je x = 4(m-1).' . J . b) 8 ~ 3 2 l+mxVl-nx' ~-. ) .~_m ~-1 n .1 2 '( I i ' aka je z = 2m 2 1 !II .!lllfl i 1.81 4 c) 64 3 Hr 1 d) (3H' 1. b) 3..' d) 1(X)2 ~~... 1 • •. . l..a) 1. 1-mx /1+llx .1 d) d) VaX' l.a) 25°·5 1 b) 16" b) 81°·15 1 1 c) 8 c) 161. 0 d) 0.a) 42 . .~. 1..J-.a) 8' : 2...188.1 86.198... lzraza d) 16 " ..: '4 ) .a) 9' 1..)' + (m+.* Odrediti vrijednost izraza . 2 .+_11__ 11".200.b) Jzvrsiti naznaccnc operacije sa stepenima: ~ 1 1 -I "'-1 1.Jlo Vl2 '117 If. c) 643 . 1 . f3 H-z2)'.5 1.a) obliku stepena: e) F5 1)4 I b) b) .lijeQece stepene napisati.25.I96. cJ (~. 199 . 3 b 2 ).. +1 V(I<2)'2-1 !zvrsavajuci naznftcene operacijc.~~ ) 'l2:J.U obliku "korijena: 1 . uprostiti date izrazc: 1..191.

44. Konstruisati kruznicu koja dodiruje datu pravu i datu kruznicli i to datu kruznicu u datoj tacki A.37. R) .6.5. Konstruisati zajednicke unutrasnje tangente kruznica k(A. 2. Kruznica (kruzna linija) i krug.ABC upisanje u kruz. Koji cetverougao nazivamo tangentni cetverougao? 2. Data je prava p i kruznica k(O. R). y i tb 2.2. Dokazati: Ugao izmedu tetive i tangente u krajnjoj tacki tetive jednak je periferijskom uglu nad tom tetivom. Na pravoj p odrediti taeku iz koje se data kruin iea vidi pod uglom a.39. tadaje taj cetverougao tangentni.40.nicu-k. Nekaje ABCD tangentni cetverougao.i dvije date tacke A i B. R) i keG'. 2.3. 2.24. Konstruisati ~ruznicu datog radijusa r koja dodiruje dvije date kruznice izvana. tetiva. a i ta (stranica. 2. Konstruisi trougao ako je poznato c. U tacki B povucenaje tangenta t.7. Konstruisati kruznicu koja dodiruje datu pravu p i datu kruznicu k(O. R) i k(B. 2. r) konstruisati tangente na kruznicu. tadaje taj 2. precnik.I I ~ . Konstruisi trougao ako je poznato a.1.21. 18 19 . r) sijcku sc u tackama A i B. Dvije kruznice k(O. Konstruisati kruznicu koja dodiruje dvije date "ruinke' ito jednu od njih 1I datoj ta(ski A. R) i k(O'.17. 2.30.vanjskih tangenti i svaki od njih Je jednak 2~ . r). Tangente kruznice.18. 2. R). Konstruisati trougao ako je poznato ha.ABD i . Dokazati: Ako .29.8. 2.14. 2. Dokazati. Dokazati: Zbir dviju suprotn-ih stranica tangentnog cetverollglajednakje zbiru drugih dviju stranica tog cetverougla. redom.katete-:na hipotenuzu. Ako su a i b duiine kateta. 2. Dokazati da su duzi AB j 00' medusobno normalne."16. 2.··.41. Konstruisati zajednieke vanjske tangente kruznica k(A. 2.20. Koji cetverougao nazivamo tetivni cetverougao? 2. r) i to datu pravu u datoj tacki A. Tangentni i tetivni cetverougao 2. Dokazati: Sllprotni uglovi tetivnog cetverougla su supiementni.9. Konstruisati pravQugli trougao ako su date projekcije kateta 11a hipotenuzu. kojaje paralelna sa tangel1tom t. Centralni i periferijski ugao.15. 2. Konstruisati tangentu t na datu kruiniclI koja je normalna na pravu p. Pod kojim se uglom vide katete iz centra opisane kruznice? 2. Dokazati: Kvadratje tangentni cetverougao. r) dodiruju se spolja povueene su zajednicke tangellte. B i C. 2.. Dato je kruznica k(O. Dokazati da se kruznice upisane u trouglove j. ta i R (Rje radijus opisane kruinice). 2. Dokazati da je cetverougao ACED tetivni. r) i k(B. Konstruisati krufuicu datog radijusa r koja dodiruje datu pravu a u datoj tacki A. 2. Dokazati: lednakokraki trapezje tetivni cetverougao. Ako SlI suprotni lIgJovi nekog cetverougla suplementni.12. 2.. 2. Dokazati: Deltoidje tangentni cetverougao. Koliko najvise zajednickih tangenti mogu Imatl dvije kruznice? Kada dvije kruznice imaju samo jednu zajednicku tangentu ? 2.1.38. 2.23. 2.4. 2. 2.ie odrcc1'enajedna kruznica? Konstruisati kruznicu koja proJazi trima datim tackama A.. Dataje prava'p i kruznica k(O. 2. Na dvije kruznice k(O.25.33.· J Staje kruznica? Staje krug? Objasni pojmove radijus. Dataje prava p i kruznica k(O.. Tackol11 A van krllznice k(O. Konstruisati unutrasnje tangente dviju kruznica koje sc dodiruju izvana.43.27. R).36. I -j ·1. Konstruisati kruinieu koja sadrii tacku A i dodiruje datu kruznicu u tacki T.28. Dokazati: Tangentne duzi koje odgovaraju tacki P u odnasu na datu kruznicu. c duzina hipotenuze i r radijus upisane kruzniee a+b-c pravouglog trougla ABC. 2. R).45. 2.22.11.42.19. Konstruisati kruznicu datog radijusa r koja dodirqje krake datog ugla.. 2. Data je kruzl. R). 2. tatka T na njoj i 111a koja tatka A.31. . jednake suo 2. Kada dvije kruznice nemaju zajednickih tangenata ? 2.10.26.. Dokazati daje duzina odsjecka izmeou dodirnih tacaka vanjske tangente jednaka duzini odsjecka unutrasnje tangente izmedu .32. U taekama DiE.35. dokazati da vrijedi: r = . 2. Konstruisati tangentu t na datu kruzniclI koja sa pravqm p zaklapa dati ugao Ct.Ie zbir dviju suprotnih stranica nekog cetverougla jednak zbiru drugih dviju stranica tog cetverougla. Konstruisati skup tacaka u ravni iz kojih se data dui vidi pod ugiom Cl. Dati su duz AB i ugao Cl. ako je centralno rastojanje kruznlca vece od zbira radijusa. Trougao. time. ako je AB > R+r. 2. HOMOTETIJA I SLICNOST I k . sijece stranice AB i BC. . Koju dui nazivamo tangentna duz tacke A U odnosu na kruznicu k ? 2. 2. Konstruisati tangentu t na datu kruzniclJ koja je paralelna sa pravom p.6BCD (nastale povlacenjem dijagonaJe BD) dodiruju. 2 2. \ ¥ .34. Konstruisati pravougli trougao ako mu je poznata hipotenuza i projekcija jedn~. Prava p. 2.13. Jedan ugao pravouglog trougJaje 35°. 2. prava p i ugao fi. Konstruisati kruznicu datog radijusa r koja sadrz. suprotni ugao i tezisnica koja odgovara toj stranici).ica k(O. 2. 2. 1 j I ~ 2.3 " i I ! 'I I I I 2.

Kada za cetiri duzi kazemo da SlI proporciona!ne? 2.. Dui AB cijaje duzina 30 em podijc!jenaje hickom C na d. c=30 21 20 .. b=4. geometrijska proporcija. Konstruisati duz x ako je: a) (5-x):x=7:5 b) (l0-x):x=20:10 c) (2+x):x=8:2 2. Mjera duzi. b i c (a> b > c) dodiruju se spolja (svaka svaku) i 1 I r =. r) i njena polara p.utrasnji (iIi vanjski) Clan naziva se neprekidna proporcija.12. produzena proporcija. p S1. tako daje AC:..:. Dokazati da su krak i osnovica jednakokrakog trougla sa uglom pri vrhu od 36°. Cemu je jednak odnus katete nasuprot uglu od 30° i hipotenuze? 2. .62. Koliki je odnos tezisnice trougla i njenog veceg dije!a 6drectenog teiistem? 2. Konstrukcijom odredi duz x iz date proporcije: a) x:2=4:1 b) 4:x=2:1 e) 5:3=x:2 d) 8:5=3:x 2.58. Talesova teorema: Ako su transverzale a i b dviju pravih p' i q koje se sijeku paraieIne.50. a dUl: b se zove geometrijskll sredina duzi a i b.va dijela. r) i tacka P. b=3.::::ke.2.4 0) . nesal11jerijive duzi. Konstmisati kruznicu aka je poznata njena tetiva AS i periferijski ugao J3 nad tom tetivom.(b>a) dvije date duzi.56.66. 2) Ako se duz C moze prirodan broj puta nanijeti na dllz a bez ostatka.63.. Konstruisati trougao u kame je poznata stranica AB.53. 2. Mjerenje duzi. konstruisati dllz x a~o vrijedi: a) (a-x):x = boa b) x: (a-x) = a:b . Duzi AC i SO proporcionalne su odgovarajucim b duzima na svakoj od po!upravih Op i Oq.47.3.61.49.59. 3) Duz e koja je mjera dviju dllzi (a i b) naziva sc l.~ljednicka mjcra tih duzi i oznac~n'a ZM(a. b)=c.48. 5) Ako dvije duzi imaju najvecu zajednicku mjeru. Dataje kruznica k(O. 2. geometrijska sredina dviju duzi. tada vrijedi: Ouii naiPo!upravoj Qp 2. kazemo da su nesamjerljive. :1 a A proporcionalne su odgovaraju6im duzlma na po!upravoj Qq. . 2.51. Odrediti racul1ski NZM datih dviju duzi: 2. . Odrediti racunski cetvrtu proporcionalll x (x:a=b:c) ako je : 0) a=1. kazemo da je e mj-era duzi 3. tada vrijedi: ' a) Ouzi koje odreduju transverzale oa jednoj pravoj.60. e=1O c) a=12. b i c.a) a=16mib=24m 2. : b) Duzi ua tr3nsverzalama proporcionalne su odgovarajucim du~ima ua svakoj od datih pravih p i q.52. za njih kazemo da su Definicije: 1) samjerljive. ZadallLl dUl: AB podijeli LI omjeru 3:2. proporcionalne su odgovarajucim duzima na drugoj. /8 q C D o Kazemo da SInO duz a izmjerili jedinicnom <. . b=4. Konstruisati jednakokraki trougao kame je poznata osnovica Be i ugao a nasuprot nje.+ r.' "'I/e a "b Dokazati: Dvije jednake tetive kruznice imaju jednaka centralna rastojanja. 4) ViSe duzi mogu bit' zajednice mjcre dviju duzL Najveea duz koja je mjcra dviju datih duzi naziV3 se najveca zajednicka m. Konstruisati pol P.54. svaka 0 d nJlh dodtruJe pravu p. Ako su a i b . Tri kruznice radijusa a. Da Ii su duzi AB i CD samjcrljivc ako je njihov odnos: a) 3 b) 0. Samjerljive i nesamjerljive duii I j I i I .J3 U slucaju kada duzi nemaju zajednicku mjcru.46.55. 2.:. D 0 k azatI d a VflJed'1 1 2.. c) (a+X):x=b:a 2. ugaa 'Y i visioa he. 2.iera (NZM) fih duzi. Odrediti odnos.S7.Talesova teorema Proporcija a:b=b:c u kojoj se duz b pojavljuje dva puta kao uo. 2. Date su tri duii a. ProporcionaInost duZi. 1. Koliki je odnos tezisnice povLlcene iz vrha pravog ugla i hipotenllze tog trougla 2. c=1O b) a=8. 2.a) 0=2 em i b=5 em b) a=4 em i b=6 em c) a=IO m i b=15 m b) c=13cmi d=39cm c)m=lIOmi n=60111 2. Konstruisati polaru kruznice u odnesu na pol P.JS d) 2.2.c (razrnjere): a) = AC b) CB = AC AB c) CB AB d) AB AC 2.65. Zajednicka mjcra (ZM) i najveca zajednicka mjera (NZM) dvije duii.64.6 em.0 Ako su a i b paralelne.Iuzi e ako odredimo pozitivan broj k tako da vrijedi a. Data je kruznica k(O. 2.

tada je ta prava simctraJa vanjskog ugla trougla. c=3 e) a=IO.a) X=··Q b) x=--a 3 3 7 2. b=14. Duz AB taekom M padijeliti iznutra u omjeru (adnosu): b) 1:3 c) 3:2 d) 5: I a) 4:3 2. odrediti -- i . o 2. b=5.j :1 I Be::::a trougla. OC=4.94. Na koje dijeJova simetrale njegovih uglova dijeie njegove stranice? 2. AC=6.80. c=15 b) 8=4.74.3 c) 3:1:4 d) 5:2:2 2. Odrediti odsjecke na stranicama trougla odredene simetralama unutrasnjih uglova.86. tada je ta prava simetrala ugla.76.69. ac + c' .89. 2. Stranice trougla su 20. tackama A i B. ako prava koja saddl vrh trougla dijeli vanjskorn podjelom suprotou stranicu trougla na dijelove koji su proporcionalni drugim dvjema stranicama trougla..2. Date su duzi a. Ak 0 Je -=-. 2. Izracunati AN iNC kao funkciju od stranica BC =a. I ohronto. a) a=9. c=15 .83. b=5. Odrediti duzinu kraka datog trougla.a) x 2.2. 2. OB=21.! 2.72. AB podijelitina tri jednaka dijela. Datu dul. 2.82. ako neka prava koja prolazi kroz vrh trougla dijeli suprotnu stranicu oa dijelove koji su proporcionalni drugim dvjema stranicama trougla. Na datoj duzi AB odrediti tacke MiN. Simetrala ugla na osnovici a. Odrediti duzine duzi koje simetrale unutrasnjih uglova trougJa ABC grade na iljegovim stranicama ako je: a) a=13. c=15 2. 2. Simetrala ugla B na osnovici jednakokrakog trougla ABC na kraku AC gradi odsjecke 111 i 11.88. Neka su uglovi OAB i OCD jednaki (SI. b. Datu dul: CD podijeJiti na sestjednakih dijelova. AC=b i -- oc. :1' I x = b c) GC 2.78. Izraclinati BM i MC kao funkeijll od straniea AB=c.68. b=2 c) a=12.75.67. b= 15 em i e=4 em. b=l b) a=8. b i c.81. b=12. 2. Trougao ABC ima stranice a=13 em.95. Data je duz AB. Simetrala vanjskog ugia trougla dijeli supeotou stranicu vanjskom podjclom oa dijeJove koji su proporcionalni drugim dvjema stranicama trougla. b=4 2.85. b=12. Dokazati! 2. 21 i 28. c=3 c) a=IO.71.) x = - be ab c) X=-b) x = 0 b c 2. 2. 1 j :1 22 I 1 J 23 i1 . Nckaje M tacka u kojoj simetrala ugla kod vrha A.93. a 2. Odrediti duzine duz! koje simetrale vanjskih uglova !lABC grade l1a njegovim stranicama ako je: b) a=4. Simetrala unutrasnjeg ugh trougla dijeli suprotnu stranicu (unutrasnjom podjelom) U odnosu koji je jednak odnosu ostalih dviju stranica trougla. (A·M·N·B) taka daje AM = 2MN -i MN=2NB.odrediti OB. OC~IO. 2. c i d. Nekaje N tacka u kojoj simetrala vanjskog ugla kod vrha B "" ABC sijece polupravu AC.01.70.87.91.:::. BD=14. 0 azatl a JC bd +d' b" b d '. Odrediti teziste trougla ABC eij i je vrh A nepristupacan. c=15.77.). Odrediti srediste stranice AB trollgia ABC ako su tacke Ai B nepristupacne. tackom N padijeliti izvana u datom odnasu (omjeru): b) 1:3 c) 3:2 d) 5: I a) 4:3 2. 2. Konstruisati duzi x i y ako vrijedi a:b:c = d:x:y. Izraziti osnovicu a trougla kao funkciju od 111 i - d) Akoje OB=25. OD=2AC.3) X-::::(l 2.01. OA=OD. b=3 d) a=2. naci AC.u:z AB. Date su dUfi mill. tako daje OA :'OB:::: m:n. Dokazati! 2.90. Simetrala vanjskog ugla trougla dijeli suprotnu stranicu (vanjskom podjelom) u odnosu koj] je jednak odnosu ostalih dviju straniea trougla. d) x=-a 11 7 iI 'I '1 a b b) x=a :b b) 2 c) 2 x X ab a :b 'I .79.84. Konstruisati duz x ako je: 5 2 4 c) x =-a 2.92.6 jednakokrakog trougla dijeli krak u odnosu 3:4. A C D S1.. 2.a' C d k . a) c) Akoje BD=7. Podijeliti datu duz AB na tri dijela koji su u datom odnosu: a) 2:4:3 b) 1:2. b) Ako je OC=CD. Datu d. ilABC sijece straniell Be. Datu duz MN podijeliti na cetirijednaka dijeJa. AB =JO.1zracunati geometrijsku sredinu G zadvije date dulti a i bako je. I . Kroz datu tacku M u ugJu xOy kons!:ui~ati pravu koja sijece krakove ugJa II 11. a) a=]3. d . odrediti OA. I obrnuto. Na duzi AB kanstruisati tacku C taka da je 2 AC = 5C~ 2. AC~b i AB =c trougla. Date su duzi a. b=14. B 2. Osobine simetrala unutrasnjeg i uporeditog vanjskog ugJa trongia Teoreme 0 simetrali ugla trougla: Simetrala unutrasnjeg ugla trougla dijeli suprotnu stranicu oa dva dijela koji su proporcionalni drugim dvjema stranicama trougla. Akoje OC=7.73.4. 2.

1. 2." koja jc sa pn'om figurom homotcticna.109.datom Gija je stranica A'B':::: 111.! 2.115.108. Konstruisati homoteticllll sliku date prave a ako je centar homotctije l. Dokazati! Sta je cenrar homotetije? 2. -2) c) H(O.101.106.Ie invcrzllo h01110tetican sa datilll ~ABC ako jc centar homotdije: a) vrh C trougla. Odrediti homoteticnu sliku A'B' za homotetiju: 2 3 3 2. Dat je bABC i duz 111. r).103. NiP sredista stranica n. ako postoji trcca figura F. ·:·:'··1' ~ 76 -. onda Sli ova dva trougla slicna. KOl1struisati bar jedan trougao koji jc dircktno homotetican sa datim DABe ako jc centar bomotelije: a) ortocentar H trougla. gdje je 0 rna koja staina tacka ravni i k rna koji reahm broj. ' 4) Ako su dvije stranice jednog trougla proporcionaine sa dvjema odgovarajuCim stranicama drugog i ako su uglovi nasuprot vccih oct ovih stl'an. Staje centar homotetije O K91ikije koeficijent homotetije? 2.99. . - [)e-finicija slicnosti: Ako za dvijc figure F i F' postoji prcslikavanjc koje svakom pani i N prve figure pridruzuje par taeaka M' i N' druge tako da je. -2) c) H(O. a sa drugom podudarna.ca jednaki. H(0.l 05. 3) Ako su sve tri stranice jednog trougla proporcionalne sa odgovarajuCim stranicama drugog. Konstruisati ~ruz!licu koja dodiruje krake ugla 1I prolazi tackom i\. Dalje cetverougao ABeD i tackaO van njega.Ie direktno hOl11otetican sa datim nABC ako je centar homotetije: a) \Th B trougla.104. Svake dvije kruznice su homoteticne. Ako se nekom homotetijom figura F moze preslikati u figur" F'.110. Ako je koeficijent homotetije dviju homoteticnih rigurs pozitivan broj.2) b) H(O.2. Konstruisati bar jcdan trougao koji . 2) Ova trougla su sHcna ako jc jedan ugao u prvom trouglu jedna~ jednom Uglll u drugom i ako su odgoval'ajuce stranicc koje obrazuju ovc uglov~ proporcionaine.* Datje ugao <xOy i tacka A u oblasti ugla.svalwm paru tacak<l M' iN' urugc tigurc pridruzu. za homoteticne figure se kaze da su inverzno homoteticne. Odrediti centar homotetije ovih trouglova. r) II odnoslI. Konstruisati homoteticnll sliku date prave a ako je centar hOl11otetije tacka 0 na pravoj i koeficijent: a) k~3 b) k~4 c) k ~ -2 d) k~-2 2. . Tacka 0 se naziva centar.~) d) H(0"4) I ! J . b) tcziste T trougla c) tacka 0 van trougla. t 02. Ako su M. onda su ova dva trougla sliena.5. Homotetija geometrijskih figura a) k~2 b) k~4 c) k~-3 d) k~-S. J 13.107. tacal~ M Slicnost oeometrijskih iinura " . Za figunI F kazemo da je sHena figuri F'. 2. 2. 2.111. Konstruisati hOlllolcticnu sliku A'8'C'O' datog cctveroug!a za homotetiju : a) B(O. Konstruisati hornoteticoll sliku datog ugla <xOy ako je centar rna koja Dcfinicija hornotetije: Preslikavanje koje svakoj tacki X pridruzuje tack" X' tako da vrijedi vektorska jednakost OX' = k . Odrediti homotetiCnu sliku date kruznice k(S. Konstruisati hOllloleticnu s!iku A'8'C' datog troug!a za homotctiju: 0) H(0. 1 2 c) k~-2 2.98. Dat je MBC i krllznica K(O.96. b) centar S opisanc kruznice c) centar 0 upisane kruznice.ie par tac3ka MiN prve tako da je M'N':MN stalan IJroj.97. naziva se slicnosL Za figure F i F' kazemo da su slicne i piScmo F-F'. 2) b) HiO.na centar 0 koji pripada kruznici i koeficijenat k::o-2. Da( je trollgao ABC i tacka 0 van njega. -_. b) teiiste T trougta c) tacka 0 van troug!a.a stranice tr! ptlta veee od stranica datog ugla. 2. Konstruisati MBC aka su mu dati elementi: <. U slucaju kada je koeficijent homotetije negativan. dokazati da Sil ttouglovi "'ABC i "'MNP homotelicni.\. .3) b) H(O.U datll kruznicll llpisati: M' B' C' tako da mu stranice budu paralelne sa stranicama datog trougla.acka 0 van prave i koeficijcnt: a) 2.l1am luku. naziva se homotetija. kazemo da su ove figure homoteticne. tacka M ravni ugla i koeficijent: a) k=-l [0) k~ OX. '[ a) k~2 b) k=3 c) k~·1 d) k~-2 2.Kollstruisati bar jedan trollgao koji . 3) 2. Konstruisati trougao eiji su uglovijednaki. Data su dvajedllakostranicna trougla paralelllih stranica. 24 I :1 ill : 2S . 2. J J 4. 2. kaze se da su te figure direktno homoteticne. Konstruisati trougao hOl11otetican.ABC.1 OD. Konstruisati homoteticnu sliku datog ugla <xOY. -I) c) HIC).4) 2. 2.1 odnosu na centar homotetije 0 i koeficijent: ! 11 " J '-I II PI'avila slicnosti trouglova: 1) Dva trougla su sHcna ako su Civa ugla jednog jednaka sa dva ug\a drugog troug!a. ' l______________________________ 2. 2.odnos duzina I 'I dUlj MN : M' Nt stalan broj i obrnuto.. U dati polukrug upisati kvadrat 6ija su dva vrha na precnil}LJ~ a druga dva 11a kruz. tb i (X. Dataje duz AB i proizYoljna tacka O.112. a broj k koeficijent homotetije.

Ostar ugao jednog pravouglog trougla je 35°.tada su tezisne dul. trougla? 2. Razmjera kalte je 1:50000.a drugi 1ma ugao oa osnovici 40°. IzraCllnati visinu dalekovodnog stuba. Da Ii su ova dva pravougla trougla sliena? Zasto? 2. Dokazati jednakost AN = 7CN . tada su radijusi upisanih kruznica oyih trouglova proporeiona:ini odgoyarajucim stranieama. Visina trougla dul. a jedan ugao dmgog trougla 60°. a udaljenost iZl11eau mjesta Ai C je 12 km.145.. :1 :1 26 27 . dokazati da su t'rouglovi L\ABC i L\ADE 511cl1i.A'H=BH·B'H=CH.ima drugog.135. 2.dokazati davrijedejednakosti: AH. !24. 2. Dokazati! 2. b i c duzine stranieajednog trougla i 0' obim njemll slicnog trougla.123. 2.143. Dokazati cia je "ABC sliean sa "CDE.118."AED. hb=5 i h. 2. Tacka M je srediste stranice BC trougJa "ABC.117. Dokazati! 2. Odrep.. 2. Koliko je vrh trougla udaljen od para!ele? 2.129.139. B i C. CD 2. Dokazati.132. fada su tezisne duzi ovih trougJova proporcionaine odgovarajucim stranieama. 2. Ouz DE koja odgovara straniei AB. a stap duzine 2 m baea. c) Povrsine slicnih trouglova proporcionalne su kvadratima odgovarajucih stranica.Teoreme 0 odnosu visina.127.138. Dokazati daje "ABC . Dokazati. obima i povrsina slicnih tJ'ouglova: a) Obimi slicni~ trouglova proporcionalni su odgovarajuCim stranicama.152.Visina 0 koja odgovara kraku ovog trouglaje BN. Aka su dva trougla slicna. Ako su dva ugJa jednog trougJa 75° i 65° koliki su ugJovi svakog. . 2.C'~ ~ 2. Dokazati. Dokazati.148.=8? 2. Kolika je visil1a ha' slicnog trollgla koji ima stranieu a'"". J 40.Ie a=5 cm. 2. Ako su dva ugla jednog trougla 50° i 80° . J 46.0'=66 a) a=20. SimetraJa ugla AMB sijeee stranicu AB u tacki E. r(]cullski. Para leI no sa datom stranicom povucenaje paralela ciji odsjecak koji pripada trouglu ima duzinu 6. je srednja duz L1ABC.. Poyuci paralelu a' sa stranieoll1 a tako da odsjecen trougao ima obim 0'=15 em. Aka su dva trougla siRna.cnih trouglova odnose se kao dvije odgovarajuce visine tih trouglova'.isllim dul. Ako se iz ma koje tacke l1a stranicijednog trougla poyuce paralela sa drugom stranieom. b=15 em i e=18 cm.5 lTl. 107 2. Na geografskoj karti uCliana su mjesta A. * Dvij~ ·visine u trouglu sijeku se tako daje proizvod odsjecaka na jednoj jednak proizvodu odsjecaka na drugoj. Dokazati. Akoje H ortoeentar L\~B_C ~~A"!3B' ~~~' njegove visine. Jedan jedoakokraki trougao irna pri vrhu ugao 100 . . 2.153. Kolika je yisina drveta? 2. Koliko je rastojanje ortocentra trougla od date straniee? 2. b=30 i c=40.128.da su dya trougla sliena ako su stranice jednog paralelne sa stranicama drugog.Trougao L\ABC ima stranice BC:::::. Obimi slicnih trouglova odnose se kao dyije odgoyarajuce stranice tih trouglova. J42.116. Osnovica jednog trougla . 0'=45 2. njemu slicnog. duzine stranica trougla ABC na karti.l. Obim trougJa je 0=38 em.130. Ako su BD i tE visine ilABC II kome je ugao BAC ostar. Dokazati! 2. Na geografskoj karti razmjcre 1:25000 rastojanje izmedu tacaka A i B je 12 em. 2. lspitati da Ii su ovi trouglovi shelli. Dokazati. 1. a njihove pripadne stranicc iznose 15 i 20 jediniea. sjenku dugu 40 Clll.126.147. udaljenost izmea'u mjesta B i C je 15 km . Osnovlca manjeg trouglajednakaje 9. Rastojanje tezista trougla od stranice jednaka joe treci"ili visine na tu stranieu. ledna stranica prvog trouglaje a=24 em. Dokazati! 2.121. 2. Odrediti.125. tada su radijusi opisanih kruzniea ovih trouglava proporeionaJni odgovarajucim stranicama. 2.! jednog trougJa proporcionalne odgovarajucil11 tel. Udaljenost izmeau mjesta A i B je 10 km.141. Dokazati. Stranica trougla je 12 i visina koja odgovara ovoj stranici 16. 10 i AC =12 koje zaklapaju ugao od 120°. a drugog 55°. b) Visine slicnib trouglova proporcionalne su odgovarajucim stranicama. 2. U isto vrijeme ina istom mjestu.ine 8 dijeli pripadnu stranicll na odsjecke 4 i 6. Kolikaje odgovarajuca stranica drugog trougla? 2.]20. tada su slicni.&ABC su vrhovi AA'B'C'. Izracunati odsjecak simetrale ovog ugla. Koliko rastojanje iZllledu mjesta A j mjesta B? 2. a simetrala ugla AMC sijece AC u tacki D. Dvije vi sine "ABC su h. Sredine stranica ". '~ slieni i odrediti koeficijent slicnosti. 2.= AD i hb= BE.134. Odrediti vi sine.ri obime ovih trouglova. 2. b=J5 i c=17. 2. Ako dvajednakokraka trougla irnajujednake uglove pri vrhu.136. CE = Be. a pripadna visina ha =7 em. Osnovica BC jednakokrakog "ABC jednaka je polovini kraka. '·:·1.119.l51.=4.149. Da Ii postoji trougaosa visinama h. * Ako su dva trougla slicna. Stub dal~kovoda baea sjenku duzine 8 111. Dvije visine II trouglu razlikuju se za 8. 2.13]. Ako su dva trougla sliena. dobice se trougao sliCan datom. 2.133. Koliki je obim 0' manjeg slicnog trollgla.vertikalni stub visine 3m baca sjenu duzine 4m. aka se dvije odgovarajuce straniee ovih trouglova odnose kao 2:1 ? 2. odredit1 5tranice drugog trougla: b) a=J2. Obimi sii. Ako su a. Dakazati da su _ovi trouglovi II. Obimi dvaju slicnih trouglova su 0=84 em i 0'=36 elll.150. Dva slicna jednakokraka 'trougla imaju zajednicku stranieu duzine 15. Drvo baca sjenu 18.122. Dva trougJa su sliena ako su sve stranice jednog normalne oa stranice drugo·g.J37. D()Kazati. Stranice trougla Sll a=12 em. 2. da Ii su ovi trouglovi slicni? Zasto? 2. Dokazati daje Ae.144.

i1l¥~·uglo'g . .drat. . Os novice trapeza su 30 i 15.183. Simetrala pravog ugla L1ABC dijeli hipotenuzu AB U odnosu m:n.182.a. ~va. Konstrujsati paraJelogram ako je zadano a:b=5:3.'f2.171. Datje LlABe. Manja yisina p. Tacka 0 je presjek dijagonala trapeza ABeD.188. e-~=lcm. b:e~3:S.troti. kroz tacku 0.154. poyucenaje duz EF.Konstruisati pravougIi trougao u kome je kateta b= 12 i odljlos druge katete i hipotenuze 3:S 2.odnns osnovice i kraka a:b::-:o4:3. 2. kruznic" radijusa r. hipotendzo't:t.189~ Formul. 2. Konstruisati trougao sli6an datolll ako muje data tezisnica tao 2.168.173 .---:-1 1 =+= Be AD 2.'.162. Konstruisati trougao sli6an datom koj i ima tri puta veee Dokazati da V1Sllle. <x~60°.158.160.. =60°.~. Dokazati da vrijedi: EF = -c.6.186. Paralelno sa osnovicama Be i ·AD.' ..178. 2.. a obim drugog iznosi 18cm. Odrediti veel! visinu.167. Kroz vrh B paraleiogr<lllla ABCD povucenaje prays p koja sijece lAC i AD u tacka1ll3 FiE. 2. Odrediti duzinll ove dijagonale.ABC. U jednakokraki trapez ABCD sa osnovicama AB i CD upisana je I 2. i iskazati pravila slicnosti pravouglih trouglov.181.6. Trapez ABCD je pravougl1 sa pravim ugloyima kod vrhova B i C. 4 ie AF = -.174. 2.176. 'Ilravouglog trougla j"e geometrihka ~. 28 29 . Pitagori. b:c~5:3 2.165.] 80.2.' . 2. Tacka presjeka dijagonala trapeza udaljena je od njegovih osnovica 7 i 5.t:Je. jedan ugao n<l njoj i razrnjera druge dvije stranice.ABC sije6e stranicu AC II tacki D. -.155.drataJl~4:.. Konstruisati trougao u kome su poznata dva ugla i stranic~ na kojoj !e-zeovi uglovi.164. 2. 2.AC . 2. Dijagonala na veci krak pravouglog trapeza Ilormaillaje na krak. ledna dijagonala trapeza dijeli trapez na dva slicna trougla. b) b:e~S:7. cx=60° ijdijagonala iz vrha ugla ex je d:::::5 .6.159.6. 2.. 2 kracima trapeza. Konstruisati trougao sli(~an datol11 koji ima elva puta veee stranice.190. Konstruisati trougao sli6an datol1l ako mu je data vis ina ha • 2.') <x~75°.157.. Konstruisati trougao sliean datolll ako IllU je poznat radiju.169_ Datje . J(l'3.arale!ograma jednakaje 8 cm.156. Forlllulisati' j""iskazati pravila s!i6nosti jednakokrakih troug.I'~t~gorina t) teorenia}.s r l1pisane kruznice.7. Konstrllisati jednakostraniclli trougao u kome je poznaia visina h. J 66. Pokazati kako se moze izraclInati rastojallje izmedu tih tacaka.a teorema ~) ~..gla je ~eOm~~!tijska st~4i~* ltip. U kojem odnosu hipotenuzina visina dijeli hipotenuzu? 2. Stranicc: parale10grama su 25 em i 10 em.ABC. 2. Normala na BD kroz srediste M duzi BD sijece pra\lu AC u tack! E. ". 2. 2. Dat je .a. Dat je . Konstruisati trollgao ako je poznato a:b:c=3:5:6 i h[l=5 cljD. tako daje AE = -AD.179. 2. 5 2. 2.dnakJe z'birll. 2. Konslruisati trougao slican datolll ako I1lU je poznat radiju's R opisane kruznice.isati. 2." '" . Kako se moze odrediti sirina neke rijeke bez pre!aska na drugu obalu? 2. . Konstruisati jednakokraki trougao u kome je visina h"~3 i. Konstruisati pravougaonik sli6an datom aka I11U je data je~na stranica.184. Tacke A i B naiaze se na dostupnim mjestima. Konstruisati L1ABC ako je dato: 2. KOllstruisati trougao sliean datom ako 11lU je data stranica a. Dokazati daje AB· CD:::: 4r2. soi=6 em. Povrsine dvaju s!icnih mnogoug[ova su 60 cm 2 i 4S cm2 .aiet~':p. 2. Srednja dut trapezajednaka je 9. Simetrala ugla J3 . t. Odrediti obim prvog mnogougla." "" . Oat je MBC. na«. Kruznica !lad precnikom AD sijece Be u taekama MiN. 2.185.ABC.177.. {.163.~3 em 2..187.ina .:···. Konstruisati jednakostranicni trollgao 11 kome je poznat z0ir stranice i visine. Primjena slicnosti na pravougli trougao. Dokazati daje dUl: DE geometrijska sredina duzi AE iCE. -2.'red.lova. 2. Tacke E i F pripadaju . <x~60Q.161.175.170.•) a~3. b) b:e~3:4. 2. b+e~7em b) b:e=3:2. "..ot~~~*~'i ~v6J~ projekdje. <x~45°. Kolike su osnovice? 2.6. 1·-- 2. KOllstruisati jednakokraki trollgao u kome Je poznata tezi~nica koja odgovara kraku i ugao pri vrhu koji obrazuju kraci.ABC. 'Iia mp?te~~zu. . 2." b) 'Yi~ilia. b:c~2:3 . Dat je .katetaiita-. 2.od~jecal{a:koj:e gra~l na hip(}ten~zi. Konstruisati t{"ougao ako mu jc poznata jedna stranica." . Konstruisati pravougli trougao u kome je poznat jedan os~ar ugao i zbir hipotenuze i vi sine koja odgovara hipotenuzi. h.172. Dokazali da je BM· Me = AB· CD. Dokazati da je ova dijagonaJa geometrijska sredina osnovica lrapez.a) <x~75°.5 em. Konstruisati trougao slican datom koji ima tri puta veee tezisnice. a njihovo mcdusobno rastojanje se ne moze direktno izmjeriti.

2 d) h=12. c::::m2 +n 2 . p:q=9:16 c) c=34. Dokazatil 2. Dijagonale jednakokrakog trapeza sijeku se pod pravim uglom i dijele na dijelove od 12 em i 9 em.~ oj! x=-Ja 2 ':""b 2 x=a.232.. Hipotenu~a a) a=IOcm b) a=4 cm c) a=8 em 'I :1 -- j ACCE=BCCD. tako da je proizvod odsjecaka jedne visine jednak proizvodu odsjecaka bilo koje druge visine tog trougJa. Dokazati! 2. Trougao DABC ima visine ha:::: AD i ht>:= BE. q=16 2.J7 I Date su duzi a i b. a kraei su b=25 em i d= 17 em.ABC.22S. Dokazati! 1 I 1 1 ~ ]1 2. Odrediti povrsinu trapeza. 2. Ako je c+a=2b. h=8 b) c=lO. Dokazati! 2.vadratajednakaje a.* Tzraziti duzinu tezisne linije u funkeiji od duzina stranica trougla.216. Odrediti dijagonalu d kvadrata. Hipotenuzina visina je geometrijska sredina odsjecaka koje gradi na hipotenuzL Dokazati! 2.J14 c) x =.196. Ako za stranice trougla a.8 m i 14 m. Dmga kateta jednaka je 20 em. Jedna katcta pravouglog trougla za 10 em je veea od druge katcte i za 10 em manja od hipotenuze. Dokazati! 2. 2. Dokazati: Ako u trouglu spojimo podnoija njegovih dviju visina. Primjenom slicnosti dokazati Pitagorinu teoremu. Ako su a i b katete. Konstruisati duz x ako je: 2.[3 2.212. Hipotenuza njemu slicnog trouglaje 25 em. Dijagonale romba su 12 i 16.[3 em pravouglog trouglaje 10 lTI. Dok<-lzati da je ~~-- d) a=2. Izracunati duzine dijagonala.na na krakje h=12 Izracllnati drugu visinu trougla. Aka su hb:::: BD i hc::::CE vi sine D. Odrediti radijus u romb upisane kruznice. * Suma kvadrata dijagonala paralelograma jednaka je sumi kvadrata njegovih: straniea.. Osnovicajcdnakokrakog trouglaje a=13.208. Osnoviee trapeza su a=28 ern i e:= 16 em. 2. a h hipotenuzina visina. Hipotenuza pravouglog "'ABC je c. Stranice trougla su 13 em.~ iZllOSl 75% od druge.227...210.229.je 1 em. Odrediti visinu'trougla koja odgovara stranici 15 em.[f. Koliki je obirn ovog trougla ? 2.191.I I 2.205. Dijagonale romba su 4..214.23I.200. uokazati jednakost -+-=-.. a krakje b=29.vezane·su relC\ciIom. Obim romba cije se dijagonale odnose kao 3:4. a krak je 25 em. 2.ADE slican sa "'ABC. Odrediti obim ramba. 2. Dijagonala kvadratajednakajc d. 2.a) a=4: c"'5 2.220. Razmjera straniea pravougaonikaje . b) x = a. gdje je C vrh pravog ugla. Normalne projekcije kateta na hipotenuzu odnose se kao kvadrati kateta. 2.199. Te. 2.215.217. 2.201. h=IO. Osnovicejednakokrakog trapeza su a=44 j c=4. Izracunati stranieu jcdnakostranicnog trougla aka je poznata njegova vislna h: a) h=5 cm 2. Straniea jednakostranicnog trougla je a. Kolike su katete? 2. Normale povucene kroz dva suprotna vrha na dijagonalu. 2. Ako su kraei trapeza medusobno normalni. Koliki . a katete su a i b. Odrediti obim troug1a. dokazati daje D.Zisnice pravouglog . 2. gdje min ma koji realni brojevi i m>n. -Odrediti koefieijent slicnosti i katete drugog trougla. b::::m 2_n 2 . dobijamo trougao sliean datom.222. 2.192.195. 2. Kohke su stranice ovog trougla? 2. 2. 14 em 1 15 em. Odrediti: c) Radijus opisane kruznice.218. 2. Odrediti stranicu a kvadrata. t/ +tb2=5t/.209.230. dokazati da je trougao pravougli. a visi. 2.211. dijeJe tu dijagonalu na tri jednaka dijela.213. 2.6.a) c=20.Ie obim trapeza? 2. Suma kv~drata dijagonala pravougaonikajednakaje sumi kvadrata njegovih stranica. ledna kateta ovog trougla . Konstruisati duz x cija duzina U odnosu l1a datu jedinicnu duz iznosi: a) x = a' 17' h Sll . trougla ako je data siranica a: 2. Katete pravouglog trougla su ] 2 cm i 16 cm. Osnoviee jednakokrakog trapeza su 10 em i 40 em. 2. dokazati daje zbir kvadrata njegovih dijagonala jednak zbiru kvadrata njegovih osnoviea.219. Katete pravouglog trougla su a~6 i b~8. a odsjecak p=6m. 2.. a:b=8:15 2. Kateta pravouglog trougla manja je za 8 em od hipotenuze.a) I . 2.194. Rijesi~i pravougli trougao ako je dato: b) h=60.22]. e) x=~ab+b2 e) X=fI ij 31 30 i .J2: 1. 2. Hipotenuza pravouglog trougla je c=13 m.204.JS d) x = .224.[3 b) h=3 em e). Dokazati! 2.. q=144 c) p=9.193.206.207. b j c vrijedi a=2mn.226.a) 2.223.197. Izracunati visinu i dijagonale trapeza. Ortocentar trougla dijeli visine na odsjecke.ABC. Izracunat~ visinu jednakostranicnog.22S. Naei odnos kateta pravouglog trougJa ako su njihove projekcije na hipotenuzu 16 i 25. Stranica Is. a) Visinu b) Radijus upisane i 2. Odrediti kaiete i hipotenuzinu visinu. Odrediti visinu trapeza.198.[3 b) x = . Izracunati hipotenuzinu visinu i odsjecke koje gradi na hipotenuzi.f3O b) x = .202.203.

u cidncisu'n<i krufultu k(O. c i d. Konslruisati jednakostranicni rombu.JS\S-U s~h)s-c .. Iz tacke P van kruznice povllcene su tangenta i sjeCiea.ods'. 2. 2. Zlatni presjek duzi TeorcJU:c: Proizyod·oqsj~.aCkQl1't.. D koncik!icne (piipadaj.256. ·1 .:'. S." Straniee trougla su a.* Dataje kruzn1ca k(O.257. Odrediti duzinu tangelltne duzi.* Stranica pravilnog desetougJajednakaje vecem dije\u rapijusa opisane kruzniee ako se on podijeli po zlatnom presjeku.263. 2. Potencija tacke U odnosu na kruznicu. .233. 2.:.je d .239.u. b~11 d) a~l. 2.255. 2.() .. 2.264. 2.tl tacke . udaljena 13 111. Konstruisati kruznicu koja sadrii dvije date tacke A i B i :dodiruje datu kruznicll K(O.234. Dokazati.237. Konstruisati jednakostranicni deltoidu.ca~a kaje kruzn·Ica .R2. Odre~iti duzinu sjecice.nieu upisati trougJo cije su stranice paralelne stranicama datog trougls. U datu kruz. Koliki je ri:1dijus ~fu~ . x.-.ijeca ii'a pr..tacke A.236. aka je x 2 =a2+bc. P u'odnosu:ria.p. a datu pravu p dodih!je u . r) i trougao ABC.om. svaku od dijagonala po zlatnom pre~jeku. Konstruisati kvadrat koji je po povrsini jednak datom pravougaoniku.uzli~cu. datoj tacki M . 'J?e. Tetiva kruzniee 1ma duzintt 12 em. Iz tacke van kruznice povucenaje najveca sjetiea i tangenta cijaje duzina jednaka 8 em.252.Ja -be 2 cJ x=~-+bd 2. Konstruisati kvadrat koji je po povrsini jednak datomjednakostranicnom Akoje tack<i P tiriumfkn:iznk6' k(O.9 em.248. b=13 em i a=4 em.I 2.ilJ1tail. 2.".i i sjeciee. 2. P. C i.244.oJ odgo\lara.O.gJ-(jf:!jes=--i---' 1 1 ·1 2. a:. b i c.dokazati Pitagorinu teoremu. U datu kruzniclillpisati trollgao cije su stranice norma Inc na stranice datog trougla.P: A-k.e.261. Kru~nicaje sjecieu podijelila na dva dijela: unutrasnji 60 em 1 vanjski 20 em.olazi t.250. Konstruisati duz x aka je: a) x=-Jab+c' b) x=.'' ~ . b~9 2. Primjenom osobine poteneije tacke U odnosu na kruznicll . Konstruisati pravilni petougao ako muje poznat radijus R opisane kruzniee 2. Koliki je radijus kruzniee? 2.'. b=13 c) a~3. KOllslruisati geometrijskll sredinu duzi a i b ako je: a) a=2. Konstruisati pravilni petougao ako muje poznata djjagon4la~ 33 32 .* Dataje kruznica k(O. Tcorcn~e: Aka je tacka P 'van k~\r?nlce tadaje rijcLla potcllcija u odnosll na ovu kru~nkll jeJI)aka kvadanitu tangclltne duzi kQj:aj.Iicija iii moc tacke P U odnOSLl na PQ. Od sredista kruzniee radijusa R=7 elTI tatka P je udaljena. _' :-'.~bJa pr.260.243. QdilOSU tta 'j{ruznicu: koristuntu p koja . Aka su date duzi a i b i a<b. 2.242. b. Ispitati da 1i je trougao pravougJi. Kon5truisatijednakostranicni datom kvadratu. Aka su poznate duzi a.(rtencija})Ve tack¢ s~protilaje kvadratll'poliitetive nOl·m'!lne na ra~iijus kruzl1i. konstruisati dUl. X .sini jednak datom trougao koji je po povrsinijednak I .* Kvadrat stranice pravilnog petougla upisanog u kruznicu. konstruisati duz x=a2 :b.259.: _ ' ''-''':'''':'. alb sijeku u-. Ako se prave. DcHnicija pot-cn'cijc ta. a 8 em veea od vanjskog dijeJa sjeSice.240. povucenaje sjetlea kojaje popolovljena kruznicolTI. · 2. trougao koji je po povrsini jednak datam trougao koj! je po povrsini jednak datam traugao koji je po povr. tupougii iii ostrougli.258. Poznate su duzi a.~~nfralrto r~st()janje ta~k. R). tackLP"i pri tcinie prava a saddt ta:cke: A i'B. Odrediti duzinu tangente (tangentne duzi) ako je duzina sjecice (odsjecka koji kruzniea odreduje na sjeciei) 50 em.pi'Sane kruinice.R)" tada Za potenciJ. 1 I j I 2.Ie jednaka pJ'(iiz-yo4ti odsjec<:ika koje kruznica odsjjesa na pr~. Konstruisati kruznicu koja sadrzi datu tacku A.'R)~.238.prava hsath'zi . Presjecna tacka dviju dijagonala pravilnog petollgia dijeli. 2.avoJ .i'aka vriJedi PA· PB . 2. Tackom P povucenaje sjeeiea kojll krllznica polovi.'-.-- . Odrediti duzine tangentne duz.247.b i e.kazati. 2. 2.. 2. 2245.254. Ta'ngenta je za 20 em manja od unutrasnjeg. Data Sll dva sliena trollg!a.-P je kon~t.. . Konstruisati duz x ako je x:2=17.ckc.t. Najednom kraju tetive povucenaje tangenta koja je udaljena. ' 2. 2-246.krtiinicu-..ce ~oji prolaz~ p+c~. trouglu.265. Straniee trougla su e=lS em.8. 2.istoj kttl7Jlid}. Konstruisati pravilni desetougao ako je poznat radijus R o. ·Karnoovi obrasci. 2.' PO" ~Zl9a'~u. Vanjski dio sjeciee je dva puta manji od odsjecka tangente.a~:ke C'i D . ".. 2. Konstruisati jednakostranicni pravougaoniku.253. Do. Konstruisati novi lrollgao podlldaran prvolTI. . a sliean drllgom od datih troug!ova.262.smatratiu ~r. Iz tacke van kruznice povucene Sli tangenta i sjeciea. .Y9j 'koja sadrii tacku P nazivamo pote. Dokazati.1 1 . Tatkom P kojaje od sredista kruzniee radijusa 5 m. Iz tacke van kruzniee povucenaje najveca sjecica i tangenta.vriiedi: o=d2:.241.. a radijus kruznice R"'21 em. radijusa R jednak je zbini kvadrata straniee pravilnog sestougla i s:traniee pravilnog desetougla koji su upisani u istu kruznicu.235. r) i trougao ABC. b~5 b) a~4. Dokazati' oa za visinu hb trollghl vrijedi 7 r7 u+b+c formula: h" =~.:.249.2. Konstruisati kruznicu koja dodirllje dvije date krllznice ito jedntt od njih u datoj ta6ki A 2. ' 2. Kolikaje duzina sjecice? 2.od drugog kraja tetive 8 ern.251.

_12. -.)' d) 5-5i' 30 d) i d) -4i3 _1 1ill d) (-i)" l9lj9 d) i Odredlti vrijednost varijable x taka da vrijedi data jecJnakost: 3.15.22.)y = i. c+di . b) 98-36.19. .a) ~ +. ¢) (a-c A b-d). b) z=-0.1-2. aJ .1I. 12 7 d) z=-5 8 -12.269* Ako su b i c stranice trougla ABC. Konstruisati kruznicu ako je dat pol P.a) 66+2. " ': Ako-.a) I S b) -24i 3.'+4 J 3./= 27 + 2./-50 c) 2. .4i c) Z = -0. Konstruis'ati pravilni petougao ako su poznata sredista njegovih straniea. koliki je radijus kruzniee? 2. d) z=-0.28. izraClillati vrijednost datog izraza: 3. Odrediti vrijednosti varijabli x i y taka da vrijedi jednakost: a) (4-i)x+(2+5i)y=8+9i b) (3+.20.26. * RijcSjti siSlCll1 jednacina: (1 +i)x-(1 +i)y =1 35 (l-. polara p koja odgovara polu P i jedna od tangenala kruznice koja sadrZi pol P.4 3./-16 b) ./.a) (_i)7 l. sa razoih strana centra 0.' Ako J¢ z::::atht. Jednakost dva kornpleksna broja Sabrati (oduzmi) date imaginarne brojeve: 3. 1.~: 1.2.l. 3.24. Odrediti ·realni i imaginarni dio datog kompleksnog broja z: 313.267.ngi:iyamo imagiI(ar~i clio konmicks.268. Odrediti vrijednosti varijabli x i y. p6de'fjhlPjji./-108 + '. Izracunaj: rs b) ./-100 d) ./-256 3.a) i'" bJ (_i)" b) c) e) c) c) c) (-l)' 18+8i' j21 8i 5 +2i-4 i 'J (_i)5 ·1992 i'" CJ J d) (-2. naziva sk~p komp~~MnihbroJev. c) x+5+44i=6x+44i 3.23.. d) -II +90i b) 2x+yi=20-4i c) 7x-2yi=21+8i Odrediti imaginarni dio datog kompleksnog broja: 3./= 32 3.4. 34 .98 -.2.(:9 -. povucene su paralelne tetive duzina 6 em i 8 em.a) Si'+2i)+7i 3.a) Si+4i b) 14i+20i e) l2i-9i d) 23i-14i+221 b) 17. tizmemo hI-oj' za kdji' ~rUe'?( F-~i '_ tada se skup. Odredi imaginarni dio datog kompleksnog broja: aJ 3.7+2.a) z=0..14.a) 12+3i b) -33-4i c) -255 c) 88+255.50 +. d) 57i d) -1992+37.6.)x+(I-.5.a) x+ 1 1i~7+ Iii b) x-3+9i=-3+9.17.16.a) Izracunati vrijednost datog izraza: j4000+i 4001 +i4OO3 +i4004 b) b) ~25 eooo+i 5OO2+i5004 +i5006 3.1.18.25. SKUP KOMPLEKSNIH BROJEVA (C) 3 .7. Data. -' .'+i Zfi gva ko.12. 3. 2 5 b) ./-12 b) d) .a) 54 b) 56i c) -i 3.88i 3.) 3i' b) -i' b) 9-9i' 5 b) i 6 J b) IOi _4S_35. b) 16-2xi=16+IOi c) 1999-5i=1999-15xi 3.-2i c) 90i+2Ii-77i d) 100i-89i+6i 3.nQg. h. 3.a) 15+7i=15+x.i ta4.a) 4.27.a)"z=2+5i bJ z=-7+4i c) Z= -I-i d) z"'22-5i 3. Rijesiti datu jednacinu: a) 2+3i~x-yi Napisi realni dio kompleksnog broja: 3.)x-(I+i)y=-I+.8. z=--+8i 6 5 c) z=2. Ako je rastojanje izmedu tetiva 7 em.~ se broj?~R~z_ naziva.'J:.a. Dokaz~ti da za svaki prirodan broj n vrijedi: a) i 4!1+):::::i b) j411-2=_1 c) j41l )=_i 0 . 2... dokazati da je b·c=2Rh.=.2+3./. Odrediti vrijednosti varijabli x i y I:iesavajuci dati sistemjednacina: a) xi-2y=-i b) (I-.komplcksnog ~1roji4: a:_ brqj b=lJ!lz ./-49 3.:"" }.-'-75 . d) 778.gdje _suy i b'tna koji realni brojevi. 2.ealhi ~iQ.-9. .a) z =--+-.266. c) -1998-6i c· 3.{)'Ji ka_ ".. broja z.10.9.)x-(1-2i)y = 7.:syfi1 brojey?':o.. * U kruznid.-:-< _'.a) 4i 3.ie jednacina x+yi=31 +9i.3.IllPleksna l>roja a+l>ii c+<Ij' vrijedi: a+bJ./.a) ~ cJ .200 af?i./-64 -~ +. (1 +i)x-2iy = 3+i (-2+2i)x-2y =-4 3.a) Ili+12i+.21.3. 3.S. visina i R radijus opisane kruznice..

2 1.4l.-5irl+~i) 3 _ c) z=(~+~il~-~ii ". z2=6i c) zl=I+8i. Akoje [(z)=-z'+3z2+z+2.) 1 2") J c) (I4 2 '1 -+-Z ' -----[ 5 6 9! c) (l1-3i)(2-3i) 1 3. 37 . z2=-I+i c) zl=l-i.61.a) z = (1 +3. c) z=3-99i d) z=24-55i 3.32. z2=-1-9i c) zl=-2-3i. c) Z =---+-1 b) Z = . 3. = 11-4i.)(5+ 2. z2=4-6i b) zl=-S-9i.59.a) Z=(2-i)(3 . 1-9.58.22=1+9i Odrediti konjugirano-kompleksan bro] datog broja z ako je: b) z=-62i c) z=-3+Si d) z=-15-9i 3.a) 3. = 3-5i. z2=6-5i 3. z2=-12+115i 2::::Z1.43. z2=3+i 3. z2::::.ako je z=]-i._.(c+'diXc-Jij-' c 2 +d 2 '. 3.) l ~ 11 I --+-i 3 5 b) (3-4i)(3+4." lzracunati vrijednost izraza: 3. Dijeljenje kompleksnih brojeva d) z=2+5i 3.45.50. Operacije u skupu kompleksnih brojeva C: Odrediti realni i imaginarni dio kompleksnog broja z ako je: 3. z2=-1-7i brojevi z) i Z2 .55. )(I-2i)+( 4-2i)(4+ 2i) c) (l-i)(1+4.bij-(c+di) = (ac·bq)t(bc+ad)i Ako Sll dati kornpleksni brojevi z! i Z2 odrediti broj Z= Zi+Z2: 329. izvrsavajuci operacije sa kompleksnim brojevima odrediti vrijednost izraza: -" " . z2=4i 3. . z2=2-i c) zl=8+3i.+ .46.a) 1-1+-i 5-3i) b) i -+-i 2 J \5 7 3.i) b) Z= (l3:.34.a) z.afbl.5L. z2=-4+3i b) zl=-7-2i.49. ? 3.. z2=]-i 3.2. zakompleksan brojr= a .2:2 :::: Z1 + 22 b) Z! -.51.I)i c+di .31.-.•) 3.47.a) z=6-Si + . = -1+5i.) ( I (4 3 3.48.33 . ".. z.84x-2mi.3. ) . z2=6-7i c) 21=8-i. z2=5+54i b) zl=9-2i. Za koje vrijedllosti varijable m su dati kompleksni brojevi konjugiranokompleksn.a) z.)' +(2_5i)2 b) z=(I+i)'+(4+4i)2 c) Z = (2+3i)2+(3-4i)2 3.4.37. 36 a4-bi _ (0 +&iXc - di) _ (ad I>d)+(bc-. Dokazati da za svaka dva kompleksna broja vrijede sljedete jednakosti.44.: a) ::::1 Odrediti kvadrat datog kompleksnog broja z aka je: b) z=l-i c) z=S+2i 3.l 3. z2=5+3i b) zl=3+2i. 22 d) z=-3-4i d) 7=---1 2 4.a) c) zl=5i. z2=-3+2i z. z2=-3-i 3. Dokazati.56.40. -999+8m.)(3+i) b) (1+2i)(3+.a+bi.a) z=2+3i b) z=-6+2.60.35.)(5-7. 3.7 • '" a) z· Z b) z z c) (. z2=13+i zl=-5+6i.) 342. Izracunati vrijednost izraza: [(z) = 2Z2 -3z+'11 +i ..=3-2i. z2=-S-Si lzraclinati proizvod Z=ZIZ2 datih kompleksnih brojeva 3.(c+di)= (a'c)+(b'd)i 3) (a+.Z 2: ~.52. 3 4. z2=-8-4i c) zl=8+2i. z2=c+di b) zl=(a+b)+(a-b)i.) b) (4+. 5 5 7 5 - 9 5 3.22::::-3-i b) zJ=-3-3i.=9-4i c) zl=-1+i.84x+2i c) -999-4i.38. z2=5+1 c) 2\::::-1-1.54. Kolika je vrijednost izraza: fez) = z'-z' + 11 z+8+2i aka je z=3-i .22::::i b) zl=1-i. z2=1+i Aka su dati kompleksni z. odrediti [(3-2i). 3.22 c)~! > Z2 = 21 .bi kompleksal1 komp(ekslJom broju z= 'l-rbi.36.a) 2]::::3-2i. 3. _ 1) (a+bi)+(c+di) = (a+c)+(6+cl)i 2) (a+bij.a) 3. Konjugirano-kompleksni brojevi Ako je z. Aka je z = 5+3i izraclinati: a) Z + ~ b) z . Za svaki kompleksan braj z=x+yi vrijedi: Brojevl Z + Z ji z· Z su realni. Odrediti vrijednosti parametara min tako da kompleksni brojevi zl::::2m-2n-(n-4)i i z2=m-1 +(m-2n)i budu konjugirano-kpmplcksni.53.39.a) z=23 3.57.3. z2=-5i b) zl=4-3i. =. 3..30.)(3+2.a) z=I+. z2=-10-3i b) zl=-1-2i.u) z\=1+1.a) Z.1+1 c) zl=2+4i. z2=-2+7i b) zl=10+12i. Aka je z=l +i izracunati vrijednost izraza+z2~z+ 1.a) (2-5.a) z.=I··2i. z2=r+5i Zj i Z2: c) z!=~i. 3.z c) ~ + 22 d) 2~ + z 3..0) (-2+3.a) zl=9+4l. z2=3+7i zl=4-5i.22::::4 3. 22=2+1 b) 2\=10+2i. Odrediti z' datog kompleksnog broja z aka je: c) z=2-3i b) z=-I+i a) z=5i 3. b) .: a) I+mi.)-(5-2.a) z1=3+2i. Aka je z=-1-1. odrediti broj b) zl=5+2i.Z2 = 21 .a) (1 +2.

--)2 z= ( . 3 ? . I 38 I il I lJ )=18 A Im( ~ lZl )= ~ 13. z::.a) b) z=_2+2. Modul (apsolutna vrijednost) kompleksnog broja Ak6 je-.*a) Iz.68.)' .+2. 2 " oF O. b) (1+.a) (l+i)z=2-i 3.69.z::::a:+bi.1).76.* Akojez=I+2i i 12. b) .£)~ ~. Akoje [(z)=2z-3z'+IOi. 3. z=2+2.70. odrediti: a) I z.a) 3.93. Ako su dati kompleksni brojevi zl::::2~3-i.)'1' + (1 + b) (2.l-lz. Dokazati da za svaki kompleksan broj z vrijedi: a) b) Izl=l~ c) Izl=H c) (5+i)z =1 Ii c) 13iz=(I+i)' I Ii ii j il+.z2 I 3.a) (6-i)z "'-i b) (I-i)z= l+i 3. z= 20 29 -~.5.' .75* Ako je (x+yil' =a+bi. a) z= b) z=-( c) z= ')' 2 5..1 f(Z)=F_-z~' dokazatidavrijedi 1z1=2If(z)l· x' +25 b) x' +9 b) a2 +4b2 c) x 2 +121 c) 9x2+144 c) 9a'+16b 2 _ d) x' +256 d) 4x' +9 d) a+b .. I b) 12.62.=9-12i." b) Im(z· c. Odrediti rjesenjejednacine (2i-z)(I+i)+(I+iz)(3-i)=2-i.a) . (1+[.85.=l+i c) z1=3-i.67..84.. z2=1+.z1z::l.74.a) z=8+6i b) z=12+5i c) z=lO+lO. z2=3+i b) z1=4+3i. )1(100 (l+i)'OO I \ .I+lz.. 1+.).82. ~-tealan hfoj vrijedl1()st) broja z. Poznatje kompJeksan broj z. . z..64.('2+[. (I . 6.1 3. z.)". odrediti f(1-i)i f(2+3i).lz.)' +(I-i)' (1:+. 1- +~. Odreditj modul kompleksnog hroja z ako je: 2+5..1 2-3i 4 + 5.95.Odrediti kolicnik 3..81. 1+ . Ako je z.vam~:m-~dul (ili-apsol_~t~_a­ 3.83. 3.a) z=3-4i b) z=6+8i c) z=5-12i d) z=-20-2li? 3.a) z1=8. c) z=-i d) z=lOi 3. z. Odrediti realni i imaginami dio kompleksnog broja z ako je: .)5(~ (1 _ .87." j.a) x2+1 3.91. dokazati da je (x-yi)'=a-bi. 1'-1 Dokazati da vrijedi: 3.11' . Akoje z.88.a) z=12 b) z=8.' 1.73.. .72:a) 3. 3.·2 ~' 1= 11:. .. 3. Nakon racunanja.)32 b) (1 + .65.)' 2-i c) . Odrediti kompJeksan braj z=x+yi tako da slijedeca konjunkcija bude istinita: a) Re(z· c. z2=-5+i. (I + . Izracunati reciprocan broj datog broja z: a) z=-i b) z=2·.)1000 (I _ .).i c) ~~_~I~ . +2 21. 7-5. 29 d) '5 '=-.)~ 2 A Ri.lzracunaj I ZI+Z2 +2z l z 2 1 akoje zl=1-4i.a) -1 + 1+ .=-3+i Zl:Z2 datih kompleksnih brojeva ZJ i Z2: b) z1=I-i.+z. 3. 3..a +b I 1 II: n Izl' = z ~ c) b) I[ . I. lzracumiti vrijednost izraza: 3. oF 0 Rastaviti na faktore (cinioce. z.l b) Iz. +1' . c) 5 5 5 5 3. ' 2 (1. 3..92. 3. odrediti : a) Iz. ""' 3.. d) 8-.l c) Iz. d) z=-2-3i ? 3.78. 2.80.-z. I 3.63.'!lZl 13 39 .z.a) x' +4 2 2 :3.Kojim brojem treba pomnoziti broj zl=3+i da bi se dobio broj z2=S+6i? Rijesiti datu jednacinu : b) (2+i)z = 4i 3. izracunati IZj+ Z2 .1 c) I Z.)' c) (1_."~::=:' :Ja 2 _+b 2 :nazi.(2+ ... + 1)' c) (I . I d) I z..!.=4-3i . odrediti: Odrediti kompleksan broj odreden datim izrazom: 3. z2=-2+3.) z 13 + 12.3-4.)50 -(1 -it . 3. Akoje z=-21+20i.221? Iz.=2+3i.)..a) a) ~ (.* Dokazati: a) (:: )= b) 2.= 12-5i . f.3+4.a) z1=2-.=6+8i.77.'2.89.-8 1+2 3.-~i 5 3. 3.=2-3i.+':"~+J 2 4 i 2 3 2 3. 66.79. z= +1 a) Izl Izl=[-Z[ b) I~I c) Iz+~1 d) Iz-~I 3.90. z2=5+2i c) z1=7-2i.-.86.94. J . ? 1 3 5' a) z=~+~ b) z=~+--[ c) Z=_l. cimbenike): 3. .1 d) Iz.a) I b) 5+2.)" (1 + . 7 +.71. c) 1-. c) z=-2+3i d) z=l+i Odrediti apsolutnu vrijednost (modul) datog kompleksnog broja z 3. +-"-'~ (2. odredi realni i imaginarni dio i modul datog broja z aka je: .

Odrediti kompieksan broj z=x+yi . ako vrijedi: a) Izl=! b) Izl=4 c) IZ-ll=2 d) IZ+31=5 ? 3. Predstavljanje kompleksnih hrojeva u ravni.3) c) C(-2..99. l'. ako je: a) b) Re(z.a) A(3. b) zl=-5.:J. Dokazati da je za svaki prirodan broj n izraz (I +i)''' rcalan broj. l2.4 I 3.f7 .i') "tv. 2).* izracLlnati vrijednost izraza: a) 3+4i Odl.4) c) C(-3. h l-~j \6 -2-J =-2.y). Predstavi radijus vektore datih komp1eksnih brojeva: a) z=-2+3i b) z=2+i c) z=5-2i d) z=-2+4i 3.13 6 c) ) Ji d)h 1 3. 3.104. -3). 3.118. -2) i B(l.109. \100 1 J 60 3.115. 3.10 I.105.1) i B(-2.122.zJ=-1 Ri~)=. 5) i N(7.5) i B(2. z3=4+3i. . Za svaki dati broj z u koordinatnolll sis1cmu odredi tacku koja J11U odgovara: a) z=2i b) z=-4i cJ z=5+3i d) z=-4-3i 3.111. -5) d) D(O. Provjeri graficki asocijativnost sabiranja kompieksnih broJeva 3.6.108. Koji vektor odgovara razlici vektora z1=7+2i. Dokazati daje (l+i)4-0-i)' realan broj. 2. 6) b) B(-2. razliku.0) b) B(0.102. i) IlE N.Nacrtaj figuru koju formiraju tacke kompleksne ravni koje odgovaraju broju z ako jc: a) Izl<3 b) IzIs5 c) IsIzIs3 'd) 2sIzls7 ? 3. Odrediti modu1 zbira vektora odredenih tackama M(2. Odrediti zbir.. -5)" 40 41 .97.126.113.123.100. Rijesiti jednacinu (po nepoznatoj z): c) 2z + 3z = II + i a) z-32'=8-2.120. [. 3. Kompleksni brojevi .[i. c) ZI= -4-2i i z2=-3-5i 3. 5 Im(z. Dati su kompleksni brojevi zl=3+2i i z2=2+i. Kompleksna ravan U pravoug!om Dekal10vom koordinatnom Si"StCl1111 odredi tacku koja odgovara datom kompleksnorn broju z.117.98. (/- z=[~+i~)' Z=(J3 TiJ+(i-:J 2 I c) z=-Js+12i 3. Odrediti modul razlikevektoraodredenih tackamaA(-2.112. z= (II . )4 ( 1 1 \. .124. 3.96. +i I1E (1-2i)' (1+i)'+3 b) Z = 2ImO (I+i)"..103*a) l+i z= ( 1-i • V J ' I1E N.7. Provjeri graficki zakon komutacije za sabiranje kompleksnih brojeva.:J. -18+2. c) . h ( 1+~5 [-1:.a) z=3+2i b) z=-3+i c) 2=4··3i 3. 3.107. 3. proizvod i kolicllik komplcksnih brojeva odredenih tackama /\(3. b) 2'+42=15-6.a) z=7 b) z=-3i c) z=-5 d) z = -4-2i 3.editi kompleksan braj kojcm odgovara data tacka: 3.* DokazatlJednakost: l-2-) + . Dokazati da je za svaki prirodan broj n izraz Cl_i)4n+2 cisto imaginaran broj Odrediti re-alni i imaginarni dio kompieksnog broja z aka je: 3.0) 3. 1).116.119.'. z2=2-Si? 3. * lzracunati: a) -1+·i13 b) c) a+i. (2+. Graficki odrediti zbir vektora kejt odgovaraju kompleksnip1 brojevima: a) zl=4+2i i z2=-4+i.121. 3.)3 +(1_.=5i.'0\" (l-i)"I-I 3.106. b) Z= (WI" ..)6 3.* Izracunati: ) a ( 1+ I 12) b) . 3.* PoJjjeliti kompleksne brojeve: a) -12 +i-/6 3. tacke /\(3. Koji dio ravni predstavljaju tacke kaje odgovaraju kompleksnom broju z u kompleksnoj ravni. c) z = .a) /\(1. l(i+i )' " nE N. Dokazati da je irnaginaran broj.:'2 5 A 3.110.-I) d) D(5.razni zadaci 3. Za koje vrijednosti varijabh x y vrijedi jednakost: 2x+(I.3. KoJikije modul kolicilika kompiekstiih brojeva kojima odgovaraju b) ll+i. ako jc: d) z = 8i 3.z2=2-i.125. ZI)= -1 A Im(~)=.*a) 3. -2) 1 ( . Odrediti graficki zbir tri vektora zl=3-Si.1 14.

. - I : a' G=- h= I c=b' c Transforrnisi datu kvadratnu jedllacinu na oblik ax 2+bx+c::::O: 4.ednaCine: " .a+b·ab+ 1 = 0 ~ a+b+ab-I = 0 .a) (x+3)'·3x=2x 2.~. .J3 .c_na~ivap.4. gdje'su.ni clan_kvadratne}.nE N. .) 1+2i] I 5 5 1-21 3.4' 1. b i'e rcalni '9r()jevi i 'a~.kvadratni.-Broj . .rQpieksna broja a i b (a. Odrediti module brojeva x+y+z 1 xy+yz+xz. . 3. y = ---.133.a) _5x 2 +44x·17=0 4.129* Ako je x = a) x3=1 -1-i.Izracunati vrijednost izraza: 3.a) -I Ix +14x+55=0 2 b) x2+ll+5x=33 c) 59x·7x'+8=x·2 4. 3-i 3.Ja-bi=i[{Ja'+b' -a) Kvadratnu jedmicirtu ax2 -.form'ule: 3. b ~ K) vrijedi ekvivalencija: ..* Ako za module dva kompleksna broja vrijedi dokazati da je broj Z I z] 1=1.* -[(-3i)(2 (I .(Ie i13) (_I+i)12 4.8. da vrijedi fez) '" f(z).'do\le~ti.6.a) 7x-·llx·12=0 - Napisati .a) 2x'-4x=5x 2 3x+l b) 31·4x+2x'=7x'-2x c) 7x-l=x2 6x·8 4.128.138. c) 2020x'·77x+30=0 c) 88x'-8x·l=277x 2+55 c) -20x' -I 77x+50=0 c) 123x-4x2+12=7Ix 3.. realan broj.a) 5x'+4x·ll=0 b) ·82x' ·144x+99=0 2 b) 77x-5x ::::22 4. - b) Dokazat. * Aka je 1+z+z2=0. kvadraUiiJjedn~cjnu nazivamo_ nep()tpuna~ ra+bi+.a) ·3x 2 + 14x-7=0 b) 2x' +4x+119=0 c) ·7x -27x+)2=0 4. Dokazati da za svaka dva ko.a) 6x2-65x=x2+11 Odrediti linearni clan date kvadratne jednacine: b) 802x' +34x+19=0 4.rl'eat~og:cl. _ Izraz 'llX 2 naziva. dokazati da vrijedi: KVADRATNE JEDNACINE (JEDNADZBE) 3. r.anakvadratr(ejedn'~Ciiie.5. 3. Nan jedt)llcin:e~ a:izraz 'bx _naiivamo.131..I .+bx+c=O_. koeficijent linearnog clalla date kvadratnejcdnacinc:2 . _ _ .132.. c) Izracunati fez..- ? b) -x-+113x+12=0 cJ 43x+6x =34-27x-x43 42 . 1 \:+11 4 A 4.i13J' .137. 1z? I =1 .-~ -1+i13 2 2 b) y' = 1 3. dokazati da je z'= 1.127. * Neka su x..* Dok~ti tacnost slijedecih fo~mu1a: a) z= c) x =y.e.) i f(z.:' rjesavamo prlmjeiiOni-.3. linearni_ clan kvadrahle jednacipe. . _l}'±-~b2 ~4ac 2a Re(~)=l.130.135.(x'1)'=2x+3 Odrediti kvadratni clan date jednacine: 4. ako je funkcija r definirana formulom f(n) =( I.12. Odredi rjesenje date jednacine: a) x+3=0 b) 7x·21=0 c) x·ll=O d) 6x.aJ~dnaCina._.-bx+tS:Q.* (1..-. Z2. = 1+ . Realan broj a llazivamo koeficijent kvadratnog'.- . b i a) c vrijedi lal:::::: lbl = lei = J: dokazati : lab+bc+cal=ia+h+cl.. k9ja'se_.3x b) (x·I)(4x+1)=x'+3x c) 5(x+4).2.1o sIQk~d. broj b se naziva koeficijent li.134.* Pronaci kompleksan broj Fx+yi koji zadovoljava slijedece uvjete: 16 .* Dokazati da vrijedi f(n+4) + fen) = 0 .140.' Ako jc'. 3.1O.neki (ili_ aba) od brojeva 'b Hi c jednak nuI1.. a) Odrediti vrijednost polinoma za z = Zj = 2+ 3i .* NaGi sve kompleksne brojeve z za koje vrijedi 3.stalldardni' oblik kvadratne jedoficin.Ja+bi-.-sc. J+( ~J . Zj 2:2 Na~isi slobodni clan date kva~ratne jednacine: b) 2x··-4x·119=0 c) -33x 2 -87x+2000=0 4.[')(1 +1')' - 4i)-(2+4i)3i]2 [(2 .139.'na qblik:ax .7.I 7=0 3. n~ziva se.a) 3x -6x+1O=2x 3.11.Ako za kornpJeksne brojeve a.clana. 3+. . kvadratn.a) 5x 2·35x·2=12x b) ·x 2·2x+5x'=77 3.a. Y i z tri kompleksna broja koji imaju module jednake 1.. • b) 4.'_".-'tada.).* Neka je K skup kompleksnih brojeva modula 1.136.a) x2 -4x-4=55 b) 3x 2 +8x=5·5x 2 c) -x2-2x+4=3x 2+35 4.o~o je-. Odrediti koeficijent kvadratno& clana kvadratne jednacipe: _ 4.* Odrediti realne brojeve x i v ako je x-I + -I = I .9.Ja-bi=~{Ja'+b' +a) b) .1. 2 lednacina.Il)6ze.* Oat je polin om f(Z)=Z2 -(3+4i)z·1 +5i. .'.

35. Rjesavanje nepotpune kvadratne jednacine (jednadzbe) d) 25x 2-16=0 2 d) 9x +16=0 RijeSiti date nepotpune kvadratne jednacine: . '1 .18.36..25.56.22. Sx-+x+3=4.-.x+3j' l-7-) 8(x+3) 7 20=0 4.21.I7.-x +2 2.15.=0 d) 9-30x+25x'=0 '1 ' I ' ? x~=-40+[3x b) x--4. 'I .a) 4.3x -10 6 3 8x+ll+-=----~ b) (x-II)' 10 (6x -I)' 5 7 x 4 21 +65x 7.:.a) x 2+x=0 2 4.29.3I. 10 4.1. .:.J) 8 x 10 W d) d) d) d) ~+ t I =4(1+.16x)'-2(x'-16x)-63=0 x+1 +3x+:2 x+2 b) (x'+3x-41'+(x'+3x+2)2_36=0 Rijesiti date (nepotpune) kvadratne jednacine: 4. .a) x'+4x+4=0 b) x'-6x+9=0 c) x'+14x+49~0 d) x'-16x+64=0 2 4. x=3+2i dva rjesenja kvadratne jednacine: a) x'-6x+13=0 b) 2x2+12x+26=0 c) 2x2-12x+26=0 4. x.52.16.-+Sx b) Sx--2x+3=4"~+x+21 c) 5x+20=3-x-+13x (x+3)(x-2)+(x+2)2-3x-1 O~O b) (X-5)2+(3-x)'-4(x+S)(3-x)-48=(x+ I)' (x-I)(x-2)(x-3)-(x'+3)(x-S)+2x-33=O b) (x-rn)'-2x(x-m)+m'=O ~ Koristeci osobinu proizyoda ab=O ¢:) (a=O v b=O) .49..a) (2x+I)'+(5x-I)(x-3)=40-12x b) (3-2x)2+(x+5)(x-2) = 2x2+x_1 4. 4. 4.5I.8x-20=0 x2+4x+3=0 b) x2+7x+IO=0 c) x 2+IOx+9=0 d) x2+llx+24=0 2 2 x -6x+3.38.= 2 x.a) 4.a) x-+ b) x-+ c) 4x-+25=0 slijedece (pot~une) kvadratne jednacine (jednadzbe): 2 x -7x+12=0 b) x -7x+IO=0 c) x +2x-3=0 d) x 2+3x-IO=O x2-9x+14=0 b) x2-11x+IO=0 c) x2-llx+24=0 d) x2-l3x+42=0 x2-x-30=0 b) x 2 +x-30=0 c) x2-4x-21=0 d) x 2.47.::.! y+l b) 4.19.4 '2 + x 4. Provjeriti da lije x=2+i rjesenje kvadratnejednacine: a) x2 4x+5=0 b) -2x'+8x-IO=0 c) x2+4x+5=0 d) -x2-4x+3=0 4. a) ay'-(a+l)y+I=O b) /-2(m+n)y-t-4mn=0 4S 44 .x x+2 x-2 4 x -1 3x-1 18 -28 7 ----=-. .2.37. ) 4..0_=!.t~_2) .sx'-4x 33-2x II b) 2t +..0 .7x-3 2 7 b) ---=-+~ Xi 5(x.a) x.a) (X~I J x~l +15=0 - b) (.. c) 4x-=3-4x d) 49x-=3-14x .=-53 . koeficijent linearnog clana i slobodni 61an jednacine: 4.H ..60'.43.a) (x-2)(x+2)+7~ l O b ) II (x-I )(x+ I )=33 c) -4(2x-1 )(2x+ 1)-3=0 b) x 2_tO = (2-3x)(2+3x) 4.a) 4 .a) 4.a) x(x+I)=O b) (x-3)x=0 c) 5x(2x-l)=0 d) -2x(3x+l)=0 4.a) 10(x+2)-19=(l+Sx)(I-5x) b) (x+I)(x+2)+(x-2)(x+5) =-8 04 ) 0 2 b .o 4. Napisi slobodni clan kvadratne jednacine: a) -3x 2 -33x+333=0 b) -76x'-145x+13=7 2 c) 5-45x +45x=1245 4. x 2 +8x+20 .a) _8_=-------..cc---.48.x' +llx-7=0 4.--+.a) _x 2 -3x 4. .14. x--24ax=0 d) (m+l)x--3mx=O 4.a) Rjesavanje potpune kvadratne jednacine (jeduadzbe) R~esiti Odredi koeficijent kvadratnog.. 2 .57. .53* 4.a) (x-3)(x+2)=O b) (x+3)(x-5)=O c) (x+II)(2x-6)=0 4._+ 6-c 10 z 4...a) 4 . x+3 6 9 2 x _x+1 x+l x +1 4.a)x + 1 1.27.-'Lx+3 6 Rijesiti slijedece jednacine uzimajuci da su parametri koji se p njima javljaju realni brojevi za koje je jednacina definirana: b) x2_2mx+m2_ n 2 =O . . 4.a) x +3x=0 4.4x + ..-2x+2 x.a) x25ax+6a2~.--.26.46.33.a) 4.59.a) 4.a) 450..a) 32 b) _1_+_1_+ + __ 1_=0 -162+60 z+1 c+2 z-I c-2· x+2 b) x 2 +2x+2 +_.a) 4.-4x+5 b) (x' +x+I)(x' +x+2)=12 I :+ b) .a) 4.a) (x 2 .58.23.a) 4..a) (x24x+5)2(X_1 )(x-3)=4 .a) 2x 2-9x-45=0 4... r2t 'n) ___ _ _ 6 2_=2_ y+4 y2 -1 v-1 . 4._-.42.c..\:+1 x+4 2 2 ---=-3 2x-1 8x ~""'::'-----=O x +6x 12=0.0) 45" =0 b) x--64=O c) 4x--25=0 '9 =0 '64=0 .x=O b) .x ._) T ') x. Provjeriti da Ii ie x=2 tjesenje date kvadratne jednacine: a) x-+x-6=0 . .39.a Lax . Provjeriti da Ii su x=3-2i .4=0 b) x2-2x+5=0 c) x2+2x+2=0 d) x +6x-78=0 2 2-2x-35=0 x b) x'+8x+15=0 c) x -x_12=0 d) x2+11x+30=0 2 c) 3x -5x-78=0 d) 2x'+x-3=0 4x2-8x+3=0 b) 9x2+18x+5=0 x2-4x+4=0 b) 4x2 +20x+25=0 c) 9x2-12x+4. 4.? c) 3x+5 _x-2=_2 3 6 2 x+1 x-I 3 x-2 x+2 2 4.a) 2ax'-bx=0 nepotpunih kvadratllih jednacina: b) x--x=O c) x' -5x=0 b) 7x'+3x=0 c) 6x' -x=O b) -2x' +8x=0 c) -84x2+llx=0 b) mx'-3nx=0 c) 3abx' +6bx=0 x'+15x=0 4x'-5x=0 _5x 2 -2x=0 (a+b)x' -44x=0 x' _ 2x _..:.a) .20.32..28.a) 4.45.30.a) (2x-3)(4x-I)=0 b) (-4x+3)(2x-5)=0 c) (x-I)(-2x-8)=0 Odrediti rjeSenja 4.a) -x2+x-5=0 b) 9x'+8x=-11+2x b) x 2_x=_1 2 c) -4x'-5x+1=x +8x-5 c) x2-2x+5=2x2_X+7 4..::...55.c. Provjeriti da 11 je x=-3 rjesenje kvadratne jednacine: a) x'+2x-3=0 b) -x2+5x+24=0 c) 3x 2+5x-12=0 d) -4x'-llx+3=0 4.54.44.4l.13.40. b) 5x'-2x-18=0 c) 23x'+4x+4=0 d) 5.a) 4.rijeSi date jednacine: 4..a) (x-3)(x+3)+1=2x'-2 c) (x-I)(x+I)=5(l-3x)(1+3x)+1 d) (2x-I)(2x+l) =4(2+x)(2-x)+15 4.24..a-x-+b-x=O c) .a) 4.

a) x'·3ax·a=0 b) 2x 2 x·l=0 b) ·5x'+30x·45=0 b) mx'·2mx+2=O c) ·..70.. Za koje vrijednosti parame!ra b jednaCina 2x'+bx+2=0 imajednaka (i realna) rjesenja? 4..85. - x +px+q= .. b) ax(bx·a)·c(a·bx) = 0 _abo ----+ + + =0. Odl1()~~l1n. " Xi +x" =~"­ a b .. 4.x+c-= su k " '<0 4.atiiia:.a l x x 1 a+3 . = .. -.8 I.O imajednaka rjesenja? 4.= x~a x+a 3 a b. Ne rjesavajuci jednacinu ukazati koja od njih ima racionalna..67.a) 2x' ·2x·3=0 b) ·4x' +2+3x=0 c) 2+x+4x'=3 d) 4. 4.* Ako su a.a) x'+x·I=O b) 2x'-x·3=0 c) 5x'·4x+5=0 d) 4. kazell\d da-'je 'kvadralli~Jedn.xh X2 normirane kvadratne jednaci)le'vrijedi f01111'tiJa: nor'mira'na i pisemo: .:: q. 'omp b'-x-+ -+c-a.76.1 1 ' X 2 .s.:.a) .3..63..= . Ijesenjajednacine '(b' " ) '0 " .j _ raz_W:. 4.+ .a b 4.2 .+ . Za k~je vrijednosti parametra c jednacina 3X2+X-C:::::O ima realna t:iesenja? 4. a koja iracionalna rjeSenja: a) 7x'+9x+2=0 b) x'-6x·l0=0 c) x'·6x-16=0 d) 7x 2+10x+3=0 0 4.enja 'kVfldhifii~ je9_nafin~)~ijedi~. b i c medllsobno razli6iti brojevi. X2 re~lni_ . Vieteove forml1le 'AhiJe ~oeficijeiit :k~adrai:nQg 'clana'jednik '}edin'j'cl. In jednacina 4x2+x+2m=O ima rcalna jednacina x2-2x+3m=O -nema r. q::: -.ea1na Vietove fonnule: Veza izillCdu rjese'nja i koeficijenata kvadratne jedmiCine data .1< Ako su a. '} . .* 4. 2 vl'2 J -q I. Za koje vrijednosti parametra c jednacina x +3x+c:::::.71..77. c b) .73.x +2(a+b+c)x+cc+b-+c-:::O nema realna lJesenJa :-f::: v • aka 4. * Date su kvadratne jednacine x 2 + 2x + k ::::: 0 i 2 (1+k)(x::' +2-r+k)-2(k-J)(x +1)=0 u kojimaje k rea!an parametar..x].+ . 2Y D:. b i c su rjesenja jednacine 2 ax +bx+c:::O: a) racionalni brojevi b) iracionalni brojevi? 4. .* Dokazatl daJednaclIla -.*a) 4._3_ _ \b-I)x . onJuglrano-k ' Iek'SI1I..79.78.89.* m 2 +211.84.(b-l)'x' 1 -. C XI. e) U slucajevima pod a) i b) rijesi!i jednacinu.. odnosno.x + 2n + mx + 2m x+2 m+n x+2 x x ". X 2 =_'. a druga konjugirano-kompleksna Ijesenja.a) (x+m +2I x+m)+3=0 lx-m) 2lx-m 4. Za kojc vrijednosti parametra Ijescnja? x. n. Za kaje vrijednosti paramctra c jednacina 2x2-8x+c+ 10=0 lma rcalna i razlicita rjesenja? 4.a) 3x' +4x+2=0 b) x' +14x+49=0 c) 12x'+4x·I=0 d) 2 Normirani oblik kvadratne jednacine Uednadibe)..+ . lspituju6i diskriminantu date kvadratne jedllacine odrediti prirodu 4.65. 4.69.. dokazati da su rjesenjajednacine '2 'b"O rea jTIl b " ' ro1CV\. Dokazati da za proizvoljnu vrijednost paral11etra k jedna od ovill jednacina ima realna.. Za koje vrijednosti parametra k jednacina x 2·2(k-4)x+k' +6k+3=0 ima dva jednaka korijena ? 4.90.=_p±~)2_q.86.74.. b) jedno ljesenjejednako nuli.64..Ie 2- 0 p:~"'- b c .a G Z::t. Za koje cijele vrijednosti varijable a SU rjesellja jednacine 2 ax +(2a-l)x+a-2=O racionalni brojevl? 4. b) .-3a .80. 3 b) -(-a_x)2 -8.68. Pod kojim uslovom za racionalne koeficijente a.a) x'+10x+25=0 4.* 4..62.= .x-b' a-x 1 1 1 1 4. ~-+ a~:a-. Z'a koje vrijednosti od·k obje jednacine imaju dvostruko realno rjeSenje? 4. Za koje vrijednosti parame!ra n jednacina 3x'·nx+ 1=0 imajednaka rjesenja? 4.75. Izracunati diskriminantu D date kvadratne jednacine: su a.:> . 4a_~ .23x·5=0 4. Dokazati.66. gdje .alni ijednaki br(jjevi.88. iwOJCVl.87.6La) .. 3) '0<0 ~ xJ.itibrojevi..'+2x·3=0 d) ·2x'+x+6=0 c) 8x'+5x+1l=0 d) 7x'·llx·22=0 c) 4x'+5rnx+m'2=0 d) ·3x' -ax·2a+ I n~enih rjescnja: X'+2x+IO=0 x' ·3x·3=x 9x' ·12x+4=0.4. b i c dllzine stranica trougla.a) . Diskriminanta i ispitivanje prirode rjdcnja kvadratne jedl1acil1c iihiz D="b~-.ria:zlvilli'id di&kri!llinillita kvailratne jed6aCioe.Ie fonnulam~: 111 XI +X2 =~p.1) 0>0 ¢. a 2 +ab ax+3a x+3 ax+3a+bx+3b a a -1 1. rjesenja-. Za kaje vrijednosti parametra ..= ._ .82..:. b j c realni broievi._ Ijesenja? 4..• a 47 46 ..O ¢} Xh X2 re.)jrlpleksnj brbj~vi. (a-x) +15=0 x-b \x-b a x y x+a x+b x+c ~ __ X_+_X_=O. x~ su kOrijugjnfno-k~. Za koju vrijednost parame!ra mjednacina x'·5(m'·4)x·2m+3=0 a) ima suprotna ljesenja (korijena).n._+_.* 4. 4.83.. x+a+b x-a+b x+a-b x-a-b 4.+ a+b+x a b x 4. Zafj~.ax-3a-bx+3b 3-x .

.Narisati datujednacinu Uednadzbu) u normiranorn obliku: 4.Xl i X2 kvadrath~ jednacine 2 x +px+q::::O.x. dokazati daje lzraz a4+a3~+a2B::'+a/33+~. 1 5 X]4 4. x.a) x.125. Rjdenje jednacine x l -6x-7::::0 je Xl= 7. ne Ijesavajllci jednacinu dokazati daje izraz a 3+cx-2~+a~2 +[l' raciona!an. J X2 XI -Xl c) Xl. XI + Xi - Xl ~X2 4.=-3.a) Xj+X2 b) XIX2 c) Xl2+X.98.0) x 2 +884x+222=0 b) x' -55x+76=0 c) 3X2+4x+87=0 b) x' -(m-l)x+19=O c) 2mx 2+4(m-l)x+3m-l=0 4. x2::::-3+2i d) xj::::4-2i. C) x. 2 --Xl +X 2 X l :.a) (x.119. 31. Ako SU Xl i Rjesenjajednacine x -3x-l0::::0 su 2 Xl i X2.iti kvadratnujednacinu Cijeje svako rjesenje za tri vece ad odgovarajuceg rjesenja jednacine x 2+6x+8=O.::'-'-~ c) X]' -J J .t b) Xi 3+X.a) xl::::3a. JavaJu UVJet .=-2. Sastaviti k~adratnu jednacinu cija su rjcsenja a+2~ i 2a+~. Rjesenja kvadratnejednacine x2+9x+14=O su Xl i Xl.-2_p2x+pq == O.:m+l 4.-x. 2 ') 4. k parametar m ta'o d a llJena rJesenp 7. b i c kvadratnejednacine ax2. Aka su ex.115.9inu cije je svako rjesenje za dva manje od odgovarajuceg rjesenja jednacine -x2+4x+4:=O. a (X i ~ njena ljesenja. Ako SU Xl i Xl rjesenja kvadratne jednacine x 2+px+q=O.104.92.=-6 4. ~.J2 Xl' =3±5'\12 c) x.126. racionalni brojevi. 48 Xl rjesenja kvadratne jednacine x~+px+q::::O. 9 4.110. .123. x::::::::4+2i 3 r:.112. -Xi 4. xl::::l b) xl=m-l.=-4 d) x. --1. odredi · .107. i ~ l:jesenja kvadratne jednacinc s racionalninl koeficijentima 2 x +px+Q=O. Aka su a i B rje. U jednacini 2x2-Ilx+m:::::O odrediri vrijednost parametra m ako za rjesenja jednacine vrijedi 2x! . Sastavitj kvadratnu jedn&. . .100. x2=1-5i X]-+X2'"::.128.127. =-4--v 3 . sastaviti kvadratnu jednacinu eija su rjesenja XI+ 1 x/' 4. 4.=4 c) x. =2+'\I2.101. Ne rjeSavaj~cijednacinu odrediti .=1 b) x.109.senjajednacine ax +bx+c=O.. Napisati kvadratnu jednaCinu eija su ~jesenja 2xJ i 2X2.. Aka su Xl i Xi !jeSenjakvadratnejednacine x2-5x+3=O.X J . Znajuci cia su Xl i b) 3 5 4.1:29.9I.racionalan.94. :::: -.=7.: t::: b) x]::::-3-2i.U jednacini 3x +ax-2::::0 odrediti a tako da za njena rj~senia vrijedi ~ ') 13 1 Odredi zbir i proizvod rjesenja date kvadratne jednacine: 4.a) x 2-82x-ll=0 b) x +69x+92=0 I J i' 2 c) x -66x-1997=0 2+2000x-1997=0 c) x 2 c) x +1998x-1999=0 2 c) x +2000x+1998=0 c) 20x2+60x+33=0 c) 6x2 +117x-30=0 2 Xl rjesenjakvadratnejednacine x -5x+1l=O. 1 4. Xl 2 Y! .x.114.121.a) 61x2+6x+ll=0 Napisi zbir rjeSenja date jednacine: 4.124.105. Odreaiti proizvod rjesenjajednacine: a) 8x2+43x+ 16=0 b) -2x'+67x-66=0 4. sastaviti kvadratnu jednacinu eija su rjesenja: b) 4.x. =cc::::.! : Xl ...3 d ovo l' . x2=2+i c) xl=1+5i. Ne TjeSav~\juci kvadratnu jednacinu (m-2)x] -2(m-1)x+m::::O . b) X.117. +~" ~+­ a f3 2 4. 4.J.=5. Rjesenjajednacine x 2+px+Q=O SU Xl i Ne rjesavajucijednacinu Xl 2 ( Xl 2 Xl 2 odrediti vrijednost izraza Xl 2( X l 4.122.95.).a) 2x -6x+l0=0 b) -x2 +7x-6=0 c) 4x2+8x+15=0 b) 7x'+12x+77=0 c) -100x2+x+l=0 4.l20. 3 r:.>. Odredi drugo Ijdenje. x. Ako su koeficijenti a. Ne koristeci forl11ulu za Ijesavanje kvadratne jednacine odrediti drugo Ijesenje.102.3 41 18.99. 4. Za koje vrijednosti od k jednacina Xl -7x+k=O ima jedno ljesenje Xt::::-2? 4.0) r. 4.+b.15X + a 3 = 0 jedrnko kvadratu ~og. x.a) xl=2-i.97. Za koje vrijednosti parametra aje jedno rjesenje kvadratne jednacine Xu 5± 2M r .3 . ~.0) x' -44x-77=0 Napisati kvadratllu jednacinu koja ima rjesenja: 4. x2:::.. ' 3 ± 2i.96. Znajuci da su Xl i Xz rjeSenja kvadratne jednacine x~+px+q=O..93. Sasta\. 4.1 x2 XI - I +Xl b) - XI.=2. Si:1staviti kvadratnu jednacinu cija su Ijesenja: a) Xl 1 +.116. Jedno rjesenje kvadratne jednacine x 2-x-12=0 je xl =4. x]- 1 -+ --./2 d) XI -X2' d)( Xl-X.t. x2=m+3 d) xj=m-J. ako su xJ+ 1 I X2+ I rjesenjajednacine?. odrediti: 2 a) xJ +xl b) X/-X22 c)* X]3+ X2 3 4.103. 49 l _ Xl X2 )+ l -.a) x2-2x+4=0 b) x'+669X+19=0 2 4. X:2::::4 c) Xl=-l.108. =2-'\12 4. -.x+c=O.a) x 2_1Ox+ 18=0 b) .111. sasta\:'iti kvadratnu jednacinu cija su Ijesenja ex. . 4 4. =-4+'\15 4.a) x. x. pomo6u p i q izraziti: a) XJ 2+X22 b) XJ2_X22 c)* x/+x/ 4. 4. b j c b) XI2_X/ c)* X1 3+X2 3 izraziti: a) Xj2+X/ 4. Neka su a i ~ rjesenja jednaCine x" -5x+3=O.x 2+34x-19=0 2_x+l=0 b) x'-88x-3=0 4. Odrediti koeficijente 'p j q i rjesenf.a) x Odrediti proizvod rjesenja date jednacine: 4. Ako SU XI i Xl rjesenja kvadratnejednacine ax2+bx+c=O > pomocu a.106.113. Odrediti zbir rjesenja kvadratne !ednacine: a) 2x'-1Ox+30=0 b) 5x"+15x+17=0 4. 4.

4..156. Ako se obje cijevi otvore istovremeno bazen se napuni za 6 sati. Proizvod polovine i trecine nekog brojaje 54.131. 4.140. 4.137..1-47. 4.145. Koji je to broj? 4.. Koji su to brojevi? 50 4. dobivaju se stranice pravouglog trougla.po apsolutnoj vrijednosti. 4.148.139. 4. heeu jedan drugom u susreL Pry! autol11obil ima brzinu za 16 kmfh vecli od brzine drugag. Ne rjesavajuCi jednacinu X2+pX+q=O. 4. Ako se svaka stranica trougla produzi za isti vrijednost.164. Kolikaje visina tro~gla? ' 4. 4. 4. Odrediti stranice pravougaonika. broj njegovih dijagonala se poveca za 30.153.I 4. Povrsina pravouglog trouglaje P=30 m2 . Za koliko treba produziti svaku stranicu ako su. zapremina kocke smanji se za 117.151.138. Proizvop perine i sestine nekog broja je 120. Ako se brzina Tacke smanji za 5 m/s vrijeme za koje tacka obide jedan puta kruznicu poveea se za 10 sekundi. Sastavi jednu kvadratnu jednacinu koja 1ma pozitivna rjeScnja. Koji su to brojevl? 4. 4.a) x'-4x+l=0 b) x 2+x-l1=0 c) 2x 2-3x-7=0 d) -3x-+x+l4. Za koliko sati svak. 4. Izvodnica kupe (s) je za 2 m duza od radijusa baze (r).161. Za koUko treba produziti svaku stranicu ako su one a=l. a drugi korijen je jednak kubu zbira tih korijena.154. 4. . 4.. I I :1 II . Povrsina pravougaonlka je P=50 m2 .135.134.de polovinu puta nego drugom da prede cijeli put (od s=320 km). Izracunati katete trougIa. a njihov proizvod je 15. Za koHko se smanjiia povrsina kocke? 4. ")' '=0 4. 4. sastaviti kvadratnu jednacinu ciji je jedan korijen (ljesenje) jednak zbirn kubova korijena (rjesenja) date jednacine.165. Kolika je brzina \ioOzaca A'! I 4.brojevi.Tedna Cifra dvocifrenog broja je dva puta veea od druge.158. Napisi jednu kvadratnu jednacinu fija su Ijesenja suprotnih znakova pri cemu je negativno rjesenje vece.? . a njegov obim iZllosi 30 m.167.162. * Duzina osnoviee jednakokrakog trougJa je a~ U trougao je upisan kvadrat cijaje povrsina n-ll dio p~vrsine trougl. Bazen moze da se puni kroz dvije cijevi "razlicitog presjeka. Odrediti sti':Jniee pravougaonika. 4. Snagom 5vojih motora brod se krece brzinom od 50 km/h.152. Odre'diti ove brojeve. odrediti m tako da bude x/ + x. Rastojanje od 495 km brad prelazi dva puta: prvi puta se krece uzvodno . Krecu¢i . Zbir kvadrata dva uzastopna neparna prirodna broja je 290. 4. Vrhovi romba su srediSta stranica pravougaonika.6. Primjena kvadratnihjednacina (jednadibi) 4. 4. Dijagonala pravougaonika je d= 13. Odrediti broj straniea poligona.160. Kada se on pamnozi brojem koji je sastavljen od istih cifara u obrnutom redu dobije se broj 736.ina kupe P=247r m2 . Koji je to braj? 4. Ako se ileki broj za 2 uveca i za 5 umanji. one a= 10. ~obivaju se stranice pravouglog trougla.142.149: Zbir kvadrata dva uzastopna prirodna broja je 113. Kvadrat zbira dva uzastopna prirodna brojaje za 612 veci od zbira njihovih kvadrata. Ako se udvostruci broj stranica konveksnog poligona.133. U jednacilli x 2-x+m-l=O. Kolika je brzina kretanja vode u rijeei? 51 .157.150.168. Zbir kvadrata dva uzastopna parna prirodna broja iznosi 340. Dva vazaca (A i B) kreeu u isto vrijeme.163. Zbir cifara dvocifrenog broja iznosi 5.146. b=3 i c=5? 4. Kada se ivica kocke smanji za 3. a stranice mu se razlikuju za 7. Koji su to brojevi? 4. Po kruznici obima 1000 m krece se tacka M stalnom brzinom.4.bazen? 4. ZnaCi rjesenja kvadratne jednaCine (jednadzbe) Ne rjesavajllci kvadratnu jednacll1u odredi znake njenih rjesenja. Ako se svaka stranica trougla produzi za isti vrijednost. Odrediti taj braj.a cijev posebno moze napuniti .a) -x'-x+l=O b) 12x'+4x-l=0 c) 9x'-12x+4=0 d) 4x'+7x+3=0 4.143 . Koji je to poligon? 4. Koji su to . Ako je povr. Suma kvadrata ovog dvocifrenag broja i braja koji se dobije zamjenom njegovih clfara je 4034. a drugi puta nizvodno. Zbir cifara dvacifrenag broja je 8. IZff:lcunati stranice pravougaonika. Odrediti taj bro].144. Za koliko sati ce svaka cijev 5ama napuniti bazen? 4. Kojom brzinom se kreee'tacka M po kruznici? 4. 4:. Odrediti brzine kretanja oba automobila. Dva. automobila udaljena medusobno 329 km. Prvolll automobilt( potrebno je 3 sata manje vremena da pre. Vozac B prelazi syojim vozilolll 20 km/h vise nego vozae A. Odrediti dvoeifreni braj ako je eifra njegovih jediniea za 4 manja od cifre desetiea i ako je proizvod broja sa zbirom njegovih cifarajednak 306. Kada bi se bazen punio samo kroz siru cijev.}=7.155.159.od pozitivnog . tadaje zbir kvadrata taka dobijenih brojeva 65.se uzvodno bil9 ITIuje potrebno dva sata viSe vremena nego kada se kretao nizvodno. Razlikakubova dva uzastopna prirodna brojaje 1387.166. Koji je to brei" 4. Odrcditi dvocifreni broj. Straniea romba je a=8 em. Kroz dvije (otvorcne) cijevi bazen se moze narnmiti za 3 sata.141. Broj dijagonala konveksnog poligona sest puta je veci od broja njegovih stranica. Za koje vrijednosti parametra mjednaCine x'+mx-2m=0 i x'-2mx+m=0 irnaju i:ajeclnicko'rjesenje? . b=ll i c=19? 4. Kada se bazen puni samo kroz prvu eijev potrebno mu je 8 sati vise nego ta punjenje samo kroz drugu cijev.132. 4. Prolzvod dva uzastopna prirodna brojaje 240. Put od 480 k111 vozac B je presao za 2 sata prUe vozaca A. Koji Sli to brojevi? 4. jzracunati visinu kupe. Odrediti ove brojeve. a hipotenuzaje c='I3 m.136.130. tada bi se napunio za 5 sati brze nego kroz uzu.5. Zbir kvadrata tri uzastopna parna broje iznosi 200. Sastaviti jednu kvadratnu jednacinu koja ima negativna rjesenja. a povrsina P=36 em2 .

=47 b) I.( ) x' -3x+2 2 4.-==' a(x-x!l(X-.189.194.' ) 1.a) b) --c. .-.197. ' b) ' x-3 ( x-/ -2x-3 ( x 2 +4x+3 . '169 a+ I 2 a-+2a+l (/---9 4 lOx' -1000 x' .a) 4.. Izvrsiti naznacene operacije sa racionalnim izrazil11a~ a) Ako s'~ x\:~ ~i no!e:kvadratndg trinoma:ax2+b~+c.'+2x+35 d) -x'+x+42 b) x'-25x+114 c) 2x'+x-3 d) 3x'+x-2 4.-6a+9 4. ~ Za koju vrijednost realne varijable mje kvadratni t~lnorn kx 2 -kx+(k-3) potpum kvadrat? : 4.4.na $lijedeG~.184. pojeftini za p%.174.191* 4.x- .a) . Kvadratna jednacina . rlacin: ax2+bx+C.169.a) 8x'+IOx+3 trinom rastavi na linearne faktore (cinioce): bJ x'-6x+5 cJ x2-7x+6 d) x'-lOx+9 b) x'+2x-15 c) -. Ako se iz kola struje u kome je napon U=220V odstrani otpor ad 1 Q (oma).fi 3x 2 + 3.~in~_ar'nc'fak.173.172 a) x 2 3x+2 4.a) 4.188. Kvadratni trinom. : 12 4 b) 4x. 3 -x-6 a _9 (/2 _ 2 b) ") a..*a) (x'-x)2_3(x 2_x)+2 = 0 15 .182.196. jacina struje poraste za 2 A (ampera).176. Aka se u kola struje u kome vlada napon ad 220 V ukljuci otpor ad 5 Q .170.183. 2 l x' +r-x-l .-~ (x.J75.a) 4.177.20x + 100 b) b) b) c) Xl -4x+4 1-8x+16x' 1+8x+16x' 5x 4x-5 5 64x' -16x' -4x+ I' ~~~-~- 20x 2 -80 u 2 -30-10 2a 2 + 3a .fi+l +. : a) ledno rjesenje jednacine jednako je nuli.+12x+--+-.a) +4a+4 a 2 -3(1+2 a 2 +2a-8 2a' -8a-90 l x.b +ab(2a-b)x-x c) 2abx2+(2a Dati kvadratni 4. Rastavljanje na linearne faktore (Cinioce) 4.a) 4xl-2bx+ab-} b) 2a. b) ledno ljesenje jednacine jednako je 1. l#da se ovaj tdn. I 92*a) Rijesiti date jednacine (jednadzbe): 5 .*a) 4. specijalno. (Uzeti. * U jednacini 2(mx-l)=m(2x-1)2 odrediti realni parametar mtako da vrijedi: ..a) 4.'-ax-6a' b) abx'-(a' +b')x+ab cJ a'-ab-2b' rJ )a. Odrediti p.181.--4 a +4a+4 2 4. pojeftini jos za p% i tada ima cijenu b KM po jednom kilogramu. 52 53 .tmt rastaYlja'n.171. .195*a) (X'-2x)' -2(x-l)'+2=0 +3ax+a 2 2 2 x x- 2x'-2x-12 3x2+x-l0 XIl+2 + 2x l1 +1 + xl! 2 b) b) 3Xll -x " -x " 4.-5 Skratiti date razlomke (za one vrijednosti varijabli za koje su definirani): 4178.2Xx-4) 2x-4 . ( .a) 4. .180..185. Za koje vrijednosti varijable x dati izraz nijc definisan: 2X2 +7x 5 a) b) + 2x -15 5x+ 12 - c) 2X2 7x 2 -7x 2 3x +14x+15 4.!.8. lx2-7x+l0 -6X:'::5_x2_6X+·8J. r-9x+8 2x-7 4.Ji b) x' -(Za-b)x+a 2 -ab x 2 -ax+ab-b 2 4.a) ~~"-"+~~.187.179. 3a'+36a+l05 3x -Sax-8a l 2X2 2 2 2 4. x -5x+4 X+3) .a) 4.186. b=1200 KM). Koliki je bio otpor u kolu na pocetku? 4.x' -6x+8 4.a) x' + .2 x 1 +bx-2b 2 x +9bx+ 14b 2X2 -3ax+a 2 3ax-x _la 5x -2x-3 5x + 3x 7 x lJ + 2 + 6x l1 +! 2 -] I 1 l 4.fi -I -.a) 2x 2_ax_a 2 b) x2_2ax+a 2 c) 2a 2x:?+abx_b 2 d) 2a2_Sabx+3b x2 3 2 2+2ab-3b l )x+2a l -3ab 4. a za neko vrijeme. 4.7. Roba cija je cijena po jednom kilogramu a KM. a=2000 KM.x + 1 .X2).a) x'+IOx+9 4. jacina struje se srnanji za 22 A. =(x-I)' +x' x.190.razni zadaci 4.193. Koliki je pocetni otpor? 4. x~-8 _ _ 1 )X'-7X-8 .~~- b) a-"~ .tore_.

' ) 2 aJ y=-x bJ y=-2xcJ y=-5x dJ y=-0. pripadaju intervalu [-2._. 4. Ekstt~rn 'kvudraine fUlikcije y::.* Ako su Xj i Xl ljesenja kvadr~tne jednacine x:?: +px+q=O.* IspitatI' rjesenja kvadratne jednacine (m_3)xl -2(m-l )x+m+S=O za razne vrijednasti realnog parametra m. * Napisati kvadratnll jednacinll cija su rjesenja za jedan veca od kvadrata ljesenja jednaCine (a-1 )x 2 -2(a+ 1)x+a-2=O gdje je a real an parametar. f(2)=0 1 f(3)=-4. 1) Zbir rjesenjajednacineje cetiri puta ve6i od njihovog proizvoda. Dataje funkcija f(x)=2x'-x+5.209.2. funkcije.7.O .4) ? 4. Akoje f(I)=2.) ¢> (3p'-16q=0). b) y=2x' c) y=5x' d) y=0. =3x. i' Odrediti rea]an parametar a tako da sva Jjesenja jednacine x 3 + ax:?: .6. '.: ax2+~x+c= (l. odrediti vrijednost varijable c ako je: a)f(0)=5 b) f(1)=-1 c) f(-3) =40 5. 4.* Kojem intervalu pripada parametar 111 ako oba t:jesenjajednacine X2 -2mx+m' -1 =0. 4210. Za koju vrijednost varijable x svaka funkcija iz prethodnog zadatka ima najmanju.0drediti frO). e) Jedno rjesenje je za dva vece od drugog.ax + a = 0 vrijedi oejednakost.3. dokazati ekvivalenciju (x.4a"].~ 54 ~ 55 .208. Ako je f(x)= 4x 2+2x+c.200.198.<0 5.1 = 0 pripadaju skupu realnih brojeva. 4.parapola'.199. 5.8.0) i B(4. 'je' utti'c!<'i' x ~. zavisnosti od koeficijenta a"j . 1+ X 2 F'U. 4.5x' 5. * a) x'+61 x 1+8~0 b) (X_3)2= 1x-31 c) (x+1). Odrediti vrijednost clana calm graflk funkcije y::::ax2+bx+c prolazi tackom M(O. a za koju najvecu vrUednost? 5.*a) ·x-41·1x+31=8 b) x'+2x-31x+11+3=0 c) 1x2_4x+31 + 1x"-5x+61 ~1 b) (x+ l)(x+2)(x+3)(x+4)=120 4.1. 4. y Rijesiti date jednacine Gednadzbe).R-7itde~ry:rsana:relacijom (jrafik kvadratne funkcije'je . 0). Odrediti tok funkcija iz prethodnog zadatka. I a..5x' . 4.202..4.c) Rjesenjajednacine su jednaka d) Jedno rjesenje je dva puta vece od drugog. odrediti koeficijente a.'diskriminai1te D=bi ~'4i1c pl'cdst.'~ Napisati kvadratnu jednacinu ~ija fjcscnja Xl 1 x::: zadovoJjavaju uvjete: XIX::: + XJ+X2 . 4.203. 1+ Xl .Dataje funkcija y=ax 2 0drediti: aJ Nule funkcije b) Tok funkcije ako je a>O cJ Tok funkcije ako je .211. Paio. Skiciraj grafike funkc-ija: aJ y=x 2 . 4.201. D2 _ ' 2a la- 5.1 a~ Skiciraj grafiRe funkcija: 2 .5. Odrediti vrijednosti koeficijenata b i c funkcije y=x2+bx+c ako njen grafik prolazi tackama A(-4. I' .l1k9ijit (:.'.204.= x+31 .faji . -3).avUcni iu pa._ . tok i ekstre-m {\. 5.* a) -x 2+1 =-x-+1 b) 1x 2-3x+2 1=3x-x--2 c) 12X-X -11 ~2x-x-1 ' 4. 4.parabole u. KVADRATNE FUNKCIJE x 2 x + _.* Ako suo Xl i X2 rjesenjajednacine 3x2-2x+5=O ~ ne rjesavajucijednacinu odrediti vrijednost izraza: _1_ 5.ax .gornjim slikariul. PosmatrajuCi'navedene grafike mozemo odrediti znak.vadralne.·[·(~ +'~. 5. 0=0 i111ajU zajednicko rjesenje.* Za kaje vrijednosti parametra a kvadratne jednacine Xl -(a+2)x+6=O J Xl -(2a+ l)x+ 1.206. 5. * a) (x+4)(x+5)(x+7)(x+8)~.207.~.::::6a+2 . b i c kvadratne funkcije f(x) = ax'+bx+c. XIX]: -2(xl'+x::»+4=O .*a) x'-1I=-lxl+1 b) x 2-5x+6 ~5X_X2_6 c) 5x-x -6 =X -5x+6 4. f(-I) i f(2).9. 5.)i .: Xl 1 + Xl 1 ~ 2(Xj + x:?:).205. * Dokazati da za rjesenja x J i x:?: kvadratne jednacine x:?: .

a) y=x -1 b) y=x-2 2 5.52.37. 2 ) y=_x 2+5 b) y=-x -2 c 5. Nacrtaj grafik funkcije y=2X2.25. :!i 5. pa na osnovu njega skicir~j grafike funkcija: a) y=2(x+3)2+4 b) y=2(x-21'-7 c) y=2(x_5)2+ 2 U istom koordinatnom sistemu skicirati grafike funkcija 2 . Odrediti tok funkcija iz prethodnog zadatka.30.1S. 5 .a) y=-x'-6x-1 b) y=-2x 2+x-5 Koliki je.a) y=x--8x+12' 5.29.35. Odrediti nule kvadratne funkcije: a) y=3x 2-27 b) y=4x 2-64 5.43.32. Nucnali grafike funkcija: b) y::::_2X2+3 a) y=-2x Y 5. U kojem intervalu data funkcija opada: a) y=(X_7)2 b) y=(x+l)2 5.0) y=(x+I}'+6 b) y=(X_3)2+ 2 5. b) y=-x-+4x+15 5. Sta je nula funkcije: b) y=(x_15)2 c) y=(x+4l)2 'I a) y=(x+S).23. Koliki je maksimuill date funkcije: a) y=-(x-41'+45 b) y=-(x+ll)'-12 5. Nacrtaj grafik funkcije y=_x2.50. b) y=-x-+2x+35 b) y=2x 2-x-l c) y=40x'-27x-4 c) y=-3x 2-2x+S c) y=8x.a) y=x2+x+l b) y=2x 2+3x-17 Odrediti ekstreme date kvadratne funkcije: 2 5.39. kvadratne funkcije: 5. Nacrtaj grafik funkcije y=x 2. b) y=2X2_3x+ I c) y=-3x 2+x+ I .'. U Kojem intervahl' data funkcija raste? a) y=-(x+l)" b) y=-(x-S)' 56 c) y=(x_2)2 c) y=(X+II)' c) y=Sx 2 -2lx-20 j ·. . Nacrtaj grafik funkcije y=_x 2.'. Odrediti tok funkcija iz prethodnog zadatka. c) y=_3x 2_x+5 ' 5 . Objasni kaka se grafik funkcije y=(x+m)2 moze dobiti na osnovu grafika funkcije y=x 2 .a) y=x2+8x+12 b) y=-x'+2x+35 5.a) y=x'-6x+8 Odrediti interval u kojem data funkcija raste: .) 5.16.12. nacrtaj grafike slijedecih funkcija: b) y=(x+3)" c) y=(x+6)' a) y=(x-l)" 5.0) y=x-+16x+l . Odrediti minimum funkcije: 2 a) y=x'-7 b) y=Sx +2 c) y=-2x'+32 c) y=-89x 2-2 5. pa na osnovu njega.13.36. Odredi ta6ke pie~eka date parabole sa x-osom: a) y=x2-2lx+90 b) ·y=-x ' +llx-30.a) y=2x -3x-5 b) y=3x 2 -l6x+S skicir~j grafike funkcija: .41. Koliki je maksimum funkcije: 2 a) y=-x'+1 b) y=_2x +4S 5.45.42. c) y= _(x_3)2_ 5 c) y::::x2+6x+5 2 c) y=5x +18x-8 c) y=_x 2+2x+ 1} c) y=-(x+6)'+23 c) y=399x'-12 5.48. ~ c) y=(x+7)'+16 " 2 c) y=4x _x+2 ? c) y=-3x 2-12x-9 c) y=-x 2+6x-14 .a) y=2X2+5x+3 b) y=5x 2+x_6" .19. na istaj slici.47.11.27.44.a) y=-x5.a) y=x.a) y=-x'+3 b) y=_x _5 c) y=x-6 2 c) y=_x +4 c) ~ 2 v=x2+5 5.51.. Odrediti koordinate tjemena parabole: 0) y=x'+x+8.14. Za koju vrijednost varijable x svaka funkcija iz prethodnog zadatka ima najmanju. Odrediti koordinate tjemena svake parabole iz prethodnog zadatka.40. b) y=x 2 +3 c ) y=x _4 5.a) y=x'-llx+24 b) y=x 2_9x+14 2 5. Odrediti koordinate tjemena parabole: 2 a) y=x2 4 y=x--6x+9 +4x+ b) ' c) y=x +lOx+25 5. a za koju najve6u vrijednost? Na istoj slici skicirati grafike datih funkcija : 5. 5. 5.49.a) v=x2+2 b) y=x2+3 ~ 2 2 5.1·. pa na osnovu njega skiciraj grafike funkcija: b) y=(x+3)2_5 ' c) y=(x-Zl'+1 a) y=(X-1)2+3 5.38. Ispitaj da li data kvadratna funkcija ima realne nule: 0) y=x'-4x-S b) y=x'-4x+SS 5.22.20.26.+7x_1 c) y=-2x 2+5x+7 ? U kojem intervalu data funkcija opada: 5. Nacrtaj grafik funkcije y=x 2. Skiciraj grafik date funkcije: .28. 5.a) F(x-])b) y=(x-5)' c) y=(x-7)b) y=(x+3)' c) y=(x+4)' 5.46.24. 5.a) y=x +4x-2 b) y=-x 2 -2x-4 ' . pa na osnOVll njega.:··· 57 .18.34. minimum date. pa na ~snovu njega 0) y=_(X_2)2+9 b) y=_(x+5)2_Z Odrediti nule date kvadratne funkcije: 5. Nacrtaj grafik funkcije y=x 2 -12x+36. na istej slici.33. 5. nactiaj grafike slijedecih fUllkcija: a) y=_(X+3)2 b) Y=_(X_2)2 c) y=·(x+ I)' 5.31.21.a) Y=(X+2)2 5. lspitaj ekstrcme funkcije (za razne vrijednosti parametra m): 2 2 2 a) Y=1~lX2+4 b) y=(m_l)x _3 c) y=m x +144 5.17. Staje nula ave funkciJe? 5.5.

ti daje x.:diti funkcijuo y=ax2+bx+c ako njen grafik prolazi tackama A(-I. Ispitati zuak slijedecih funkcija: a) y=x 2_4x+4 b) y=x2+4x+5 c) y=-33x2+1998x+57 c) y=-3x -2x+5 c) y=-2x'+5x+7 -.4x+31 cJ y= l-x +6x-81 2 5. U skupu funkcija y=-mx?+(m-n)x-n. U skupu funkcija y=2X2-Ck-l)x+2k-3. Kolika je stranlca upisanog kvadrata? 5. U kojim intervalimaje data funkcija negativna: • 2 . gdje je k reaJan parametar? 5.82. Odrediti skup tacaka ravni sto ga oine tjemena ovog skupa parabola. 58 59 . a zatim skicirati grafik funkcije y= x 2-3x-4.55.~ t ~ B(O. Kvadratna funkcija y=ax +bx+c imajednu nulu x=-J i maksimum 3 za x=l.0drcditi funkciju y=ax 2+bx+c ako njen grafik prolazi tackama A(-l. najvecu povrsinu ? 5. Za koje vrijednosti varijable mje funkcija y= mx2-2mx+m+l pozitivna u cijeloj svojoj domeni? 5.85.2+11 cJ y= 1x '161 5.92. 5. Po planu prethodnog zadatka ispitati funkciju y=-x 2-8x+3 i skicirati graflk ave funkcije.a) y=2x -i-5x+3 5. 10 rastavi 11a dva sabirka taka daje suma njihovih kvadrata minimalna. Akoje 2x+4y=l. Za koju vdjednost realnog parametra m je ckstrem funkcije jednak nuli? 5.89.72.56. Broj. Obim pravougaonikaje 8 em. m. . Kvadratnu' funkciju y=::'3x l -4x+9 dovesti na oblik y=a(x+a)l+~. intervale monotonost!.71.ijednost koeficijenta a tako da kvadratna funkcija y=ax 2-4x+5 ima maksimum u tacki s ordinatorn 7. odredi funkciju koja ima minimum za x=-l. Nacrtaj grafik funkcije: aJ y= 1x2 91 b) y= 1. znak i koordinate tjemena. Kraci skupajednakokrakih trouglova su po 12 m. 5.86. dokaz. 5. a zatim: 2 a) napisati koordinate tjemena parabolc y=ax +bx+c.76* Napisatijednacinu parabole koja nastaje kada se parabola y=c3x2 pomjeri za 2 jedinice udesno i ~tim za 6 jedinica navise. tacku presjeka sa y-osom.94. Kvadratni trinom ax2+bx+c napisati u obliku a(x+m)2+q . .83. Koji od ovih trouglova im. a) y=-x'+2mx+2 b) f ' -2mx+3m (x)=x c) y=x··-(m+l)x+2(m-l) 5. -3).70.67. B(-2.* Koji pravougli trougao. 9). Odrediti skup tjemena ovih parabola.93.84.73.53.74. Kvadratnu funkciju y=_4x 1 +x_3 dovesti na oblik y=a(x+a)2+~.80.65. Odrediti koertcijente a. .81. 5.63. ekstrcm. kE R odreduje skup parabola. . Odrediti koordinate tjemcna.77* Napisati jednacinu parabole koja nastaje kada se parabola y=-3x 2 pomjeri za 3 jedinice ulijevo i zatim za 5 jedinica na dole. Jednacina y=kX2_2x+ 1. 22) 5. J lu ."Nacrtaj grafik funkciJe: a) y=1 x 2 4x i b) y= 1 x'.* Jednacinom y=(x-3i+m. * U polukrug radijusa R upisati pravougaonik maksimalne povrsine. 5.. Kako izg!eda grafik funkcije y= 1-(x-4):'+5! ? 2 5. a zatim adrediti: nule.nER. . -6). 5. ce-3.64. *" Ispitati znak kvadratne funkcije za razne vrijednosti parametra m: .78* Odrediti jednacinu parabole kojaje: a) OS110 simetricna S obzirom na X-OSll.odredenje skup parabola. 5. Odrediti tok funkcija iz prethodnog zadatka.79. ciji je zbir kateta 10. Za koje vrijednosti varijabJe mje funkcija Y= (m-3)xl+4x+2 negativna u cijeloj svojoj domeni? 5.88. 2 a) y=x -3x-1O b) y=-x +8x-7 .66. odredi funkciju koja ima maksimum -3 za x=-l. b) napisati formulll za najvecu (najnlanju) vrijednost funkcije. nule. Izrazi povrsinu pravollgaonika kao funkciju jedne njegove stranice. C(l. 5. gdjeje III rea!an·parametar. * U kvadrat stranice a upisati najrnanji kvadrat. I 5. 5.0dl-. 2). a zatim skicirati crrafik funkcije v= -x2+9x~8 5.87. ima najmanju opisanu kruznicu? 5. U koiim intervalima je data funkcija pozitivna: .69.57. Odrediti stranice pravougaonika taka da mu povrsina bude najveca .54.75..a) y=x2_6x+8 b) y=2x 2-x-1 2 2 b) y=5x +x-6 5. kER. 5. .91. c) y=2x2+5x-7 ? 5.6]. Odredi v!. 5. .2:-. 5. kE R. Obim pravougaonika je 40 m. 5. 5. b) osno simetricna S obzirom na y-osu.58. U kojoj tacki grafik date funkcije sijece y-osu: a) y=x 2_x+25 b) y=-88x2+45x-2 Nacrtaj grafik date funkcije: 5. 2 a) y=x--3x+2 b) y=-x -2x+3 5.60.b i c.* Odrediti ekstremnu vrijednost funkcije y=x2(m+2)x+m+5. 5.5. znak j koordinate tjemena.62. c) centra1no simetricna S obzirom na tjeme paraboJe y=2X2-6x+1. Broj 16 rastaviti na dva pozitivna dijela taka da suma kvadrata tih dije]ova bude najmanja. 5.+)'. a zatim odrcditi: nule. 5. tacku presjcka sa y-osam.. ekstrem.* Staje skup tjemena skupa parabola odredenogjednacinom y=x2-2(k+l)x+k-3. 5.68. intervale monatonosti. * Odrediti skup taoaka ravni sto ga cine tjemena skupa parabola odredenih jednacinom y=x'_3kx+2k2 .90.59. -4). Odrediti koordinate tjem"ena. 5. nule. 5. Kadaje povrsina ovog pravougaonika maksimalna? 5. 20 2 5.

.2.tQ.O b) x 2 4xo.. gdjc su a.9 c) y = .. Za koje vrijednosti paral11etra m kvadratnajednacina a) irna realna i jednaka rjesenja.6.5. b) ima realna i razlicita rjesenja.a) 2 >0 x.15.3..25 d) 9x'.26.11..a) 15+x 2 8x<0 b) 5x+x2~14x-22>O x-3 x-2 6.4.'.-----<0 +3x+7 2 6..9. <0 2x. Odrediti znak kvadratno& trinoma: a) xl+4x+4 b) x-+JOx+25 ?-x x+3 ) x -13x+50 0 <0 c . a) -x2+5x>O b) 4X2_X<O 6. naziva se kv<)dnitna nejednaci!la (nejednadzba). a) x'~5x+6<0 b) x'·9x+20<0 6.c . odrediti reaifm paramet<..13.30.O:16 c) x'+3x~IO<O d) ~x2~7x~6<O c) x'+4x~J2.a) 5+X2 2 ! 1-x x x -2x+3 x 2 _1 b) _~·8x+7 >0 6.(.a) x2~8x+7>0 b) x2+1x~3>O 6.16.a) x-I 0 > -4 2 b) 6. a) x'0.i ax +bx+cdi. Za koje vrijednosti paramctra 111 kvadratnajednacina (m-4)x2+(l+rn)x+2m~I=0 : a) imajednaka rjesenja. ' 61 60 .> 0 +2x+8 x2-x+l1 c) -.te kvadratne nejednacine: b) X2+X<O 6.14.a) .25* al (x + 3)(x.O c) x2+5x~O d) -x]+2x~O c) x'<3 d) x'<8 c) 4x'0. a) 2x~3x'. .O 6. b) y = d) b) x?+5x+7 0 x 2 -2x+3> --·-->0 x2+7x+10 -5 x' -llx+30 "--.> 0 b) ..19.a) 6.18.24* a) (x + 3)(x ·5)(x+ 2)<0 Xl (x-IXx'-.O d) x2+7x>O d) ~2X2~8x>0 --2x+1 <0 -3x+5 6.}4+-8-x---5-x .0) 4x'+2x+I>0 6.23.12.. c) nema realnih rjesenja? 6.17..6.'·5xo.a) b) Rijesiti date sisteme (sustave) nejedmlcina (nejednadzbi): X2-1<OAX'-4<0 b) x'>9Ax2-16<0 c) X2~X<OAX'+X>O x2~5x+6<O /V x'~25<0 b) x'+8x+7>0 A X2~ 1>0 cJ 2~2~x_1 <0 A x2+x"2>0 x2+2x+1>0 A x2~3x+4<0 b) x2j4x~5<0 A X2-4X<0 8x 2+x>OA 2X2+X_1<0 x2-14x+45<0 A x'~llx+30>0 A 2x-3>0 x2~x~20<0 A x'~2x~8>O A 2x'+x~45<0 Rijesiti slijedece nejednacine: 6.a) V = 627.2)(x ~4 )'(x~ 2)(x' -4x+ II »0 b) (x~ I )(x~3 )(x + 7)'(x+4 )(x'+x+ I )<0 Odrediti definiciono podrucje (domenu) date ft1nkcij~: 6. c) tma konjugirano-kompleksna rjesenja? 6.22.}-3x'+6x-3 c)f(x)=. U jednacini ax2_(a+ I )x+a+4:=0. Za koje vrijednosti parametra ajednacina (a-2)x2-2ax+~-1=O im3 oba rjescnja pozltivna? 6.36 b) x'.. b i e rna ~oji r'ealni broj'c:~"i J a..J -i b) (x~4)(x+8)(x~ 1)(2~x»0 d) x2 +2x::O:. a) x2<4 b) x 2>9 6.a) R-81 b) v = .~x-6 x' +6x+8 2x-3 2 .7.-7x+12 c) c) x2-2x>O c) 6x'+5x>0 c) 6x+x~::.a) c) 6.31.lf a tako da ljesenja jednacine budu negativna.-=-=-=<0 -4 d) -c:-->O -887 b? -x-1 6.0 d) Rijesiti da.!I ~~ x 2 7 v=. x+1 I-x 2 1 3x -x+2<2 b)x+->-3 c) x' -10 <d) --~~2<-6.a) .o:O b) x+6x'...O:16 6.a) 6.o:O 6. a) x J+3x>O 6.< 0 x-4 x+ 1 Xl -2x-3 6. a) .2I.}5x'=6x~~1 b) f(x)=.'·5x~24<O b) 3x'~13x+14<0 d) 5X23Ix~28<0 c) -3x1+2x-l>O d) x2+4x+5<O c) 5+X+Xl-3x<Od) x-x2-1<O 2x 3 3-x c)---->1 d)·--<2 x+5 x+5 2 x +4x+5 b) <0 -5x+6 c) (3~x)(x"'II)(x~5J(x+33)<0 6.. .a) c) -"-""":'-<0 -3x+7 x'-7x+1.20..1. KVADRATNA NEJEDNACINAfNEJEDNADZBAJ I SISTEMI (SUSTAVI) KV ADRA NIH NEJEDNACINA Nc}cd11acih~ oblika ~X2 +bx+c?'O l. l 6. Koji brojevi su nule kvadratnog trinoma: a) xl-8x+7 b) x 2+4x-S c) ~x'+8x~16 d) ~2x'+12x~J8 6.O:O d) .10.x+I»o ).0) 2x'+x~3<O c) 25x 2 +5x-12<O b) _2Xl+4x_6>O 6. b) ima realna i razlicita Ijesenja.32.29.8.> d).

53.2X2 () 3x'·~ 1 () x + 2x + 3 a) f(x)=-.3.a) 7. Za koju vrijednost parametra m je kvadiatni trinom (m-1)x-+4x+2m pozitivan za svako rcalno x? . Za koje vrijcdnosti realnog parametra a kvadratnajednacina _. 6...t.51..1. * Ispitati .x-l. 6.1I.4.6. nalazi izmedu -I i O.(x-4)(x+4).49.35.\ I 6.4 7. .5. 6. rjesenjajednacine x--(m+l)x-m=O. '" Za koje vrijednosti realnog parametra m je data fLfnkcija definisana2a svaka x: f(x)= ~(m + I)x' -·2(111 + l)x + 3(111 -I) -I) ? :< 6. x2 ) (XI '. Odrediti Tealan parametar m jednacine x'-(m-2)x+ 1~0 taka da za njena rjesenja Xl i X2 vrijedi: X12+X22 ima l1.* Dataje kvadratnajednacina f(x) = ax 2+bx+-c = 0 CU~fSU rjesenja Xl J X2 realan broj u.a) x4_m2x~_9x2+9m2=O 7. (m+l)x 2 -3mx+m+8 6. * Odrediti realall parametar m tako da se broj 3 nalazi izmedu rjesenja date 2 jednacine: a) (m+4)x'-4mx+m-14=0 b) mx -4mx+12=0 6.a) 7.IO.40. SmjeilOmx'-=t. .24+2x 2(x'+5)=0 63 .~.* Za koje realne vrijednosti parametra k za svako realno x vrijedi : . . .50.. . * Odrediti skup vrijednosti (kodomenu) funkcije: 2 .+1 · 2x + 1 .O naziva .39.6'. Rijesiti bikvadratne jednacine: x"-16x'=0 b) x"-36x'=0 c) x"+49x 2=0 d) x"+64x'=O 4 x"+25x'=0 b) x -144x'=0 c) x4 -256x'=0 d) x"+169x 2 =0 4 2 2 x"-13x +36=0 b) x -5x'-36=0 c) x"-5x +4=0 d) x"-17x'+16=0 x'-16x'-225=0 b) x4 -35x'-36=0 c) x4 -24x'-25=0 d) x4-63x'-64=0 2+1=0 b) 4x"+7x'-2=O c) 81x"-45x'+4=0 36x"-13x d) 2x 4 -19x'+9=0 4 2 x _3x _4=0 b) x'-10x'+1=0 c) 4x"-5x'-9=0 d) 3x"+1Ox 2+8=0 4 2 4-5x'+1=0 c) x4+21x2_100=0 18x -7x _1=0 b) 4x d) x4 +13x 2+36=0 x"-(I+ab)x'+ab=O b) x4-(a+b)x'+ab=0 c) x'-16x'-m'x 2+16m'=0 b) x4_4x2_rn2x2+4m2:::::0 c) x4_ x 2_a4 x 2+a\=O 2 .37.42. Aka Sll x.34. 6.* Datunejednacinu rvesiti za sve vrijednosti pal~ametra a: a) ax 2-x-1<0 b) 2x 2+ax+3<0 c) x--2x+a>0 d) ax +ax-5<0 6.:a <a l l 2 + X 2" > 2 2 XjL- I 6. 6. 6.inimalnu vrijednost..c) f x = x.i nakvadratnu po nepoznatoJ t.em '" +b +c:"... Odredi:realan parametar m tako da za rjesenja Xl 1 X2 kvadratne jednacine 2 X 1 I a) [(X"X 2 E R)/\ (x.jesenja 51 ijedecih kvadratnih jednacina: a) x'-lmx+m'+9m-36=0 b) x'-1(k-3)x-(5k-ll)=0 c) (k_2)X2+(k+ I)x-(k+ 1)=0 6.52. * Za koje vrijednosti realnog parametra III oba rjesenja jedllacine f(x)=4x 2 -(3m+l)x-(m+2)=0.1.41.48.ne (m+l)x2+(3m-l)x+m+3~0 .38.* Za koje vrijednosti realnog parametra m je funkcija x2-4x+5 pozitivna za svako realno x? f(x) . < x 2)/\ (aE (x"x.ikvadratnajednacinase svod. 2x2_(a2+8a_l)x+a2~4a=O ima rjescnja razlicitog znaka? 6.45. . odredltl vTlJednost parametra m tako da vrijedi x/+x/ < O.8.a) 7. NEKE JEDNACINE (JEDNADZBE) VISEG REDA 7.44. !X'-kx+I!<3 x 2 +x+ 1 ? 6.))] <=> af(a) < 0. * Za koje vrijednosti realnog parametra 111 su oba rjeSenja date jednacine veca od -3: a) x'-2(m+l)x-4m-7=0 b) x'+4mx-m+l=0 6.7. * Odrediti reaIan parametar m tako da se jedno rjesenje jedllaci.a) 7. a) x2-2(4m-lJx+l5m'-2m-7>0 b) -x--(m-3)x-m<0.b) f x =--. pripadaju intervalu (-l.a) 7.* Odrediti realne vrijednosti parametra m tako da za svako reaIno x vrijedl: x 2 -8x+20 .a) 7.-7. Za ~oju vrijednost parametra mJe kvadratm trmom 2mx2-3x+m negativan za svako realno x? 6. Bikvadratna jednaCina (jednadZba) MnaCi11~oblikaax 6. Dokazati ekvivalencije: 62 7.~ bikvadratnajednacina.9.I<3 b) Ix"+4x 1<2 b) x'+14x +3<0 b) c) IX:-5X+61>1 c) x--4x+2 > 3 c) 2x'+ Ix 1-1>0 7.33. 2)? I I 1 i O.a) x"_lax +a2_b 2=0 7. . .*a) 'I ' x··. i x.46.~-'---~----~< +2(m+1)x+9m+4 . Odrediti vrijednost pararnetra m pod uslovom da za sva~o x bude.a) I .a) x'(x-5)(x+5)-x'+25=0 b) x'-13mx 2+36m2=0 c) x'_2(a2 +b 2)x'+(a2 _b 2)2=0 b) x.36.43*a) 6.X 2 <=> <=> {(b -4ac?': O)A[af(a) > O]/\l~ :a > a 2 j .54.a) 6.:0)/\[af (a»0]/\l.a) 7. I c) <a) {(b' -4ac?.2.x": 5 6. b) (a < x.

·i.14.39.12.31. Dokazati! 2 7.64=Ob) 64x6 +1=0 c) 729x ·64=0 Odrediti sve vrijednosti korijena: d) d) d) d) d) d) d) x 3+27=0 27x 3 +1=0 12sx 3·216=0 8x3·729a 3=0 4096x 6·729=0 7.fi +i l1a bikvadratnujednacinu po varijabli y.+ .2 a' a (x+l) a (x+l) x x x+l 2 4 7.*a) x3 +5x 2 +2x+I=O b) 4x·'+3x2+X-5:::::0 c) X?\_2X2+7x+4=O 7. Suma svih rjesenja bikvadratne jednacine 3x"'+bx +c=O jednaka je lluli.. d) x"·(3+2.=. a drugo 5. 64 a) x 3 2x 2+sx·4=0 b) 2x 3 +x 2 4x·12=0 c) x+3x'+sx+3=0 3 ' 65 .+4=0. x'. 2.2.17.akajexl=-7.44.j+(x+b)4=c. x3.38..26. * Neka su .x b) 5x -5x +1 x' .a) c) 2V +sV·88=0 2 9 . XI=] . smjeno111 X= y.a) 7.4=±3i c) X1.15.7. a proizvod je jednak q. {·2.45.3+2x'·25x·sO=0 c) x 3 +2x'·13x+1O=0 d) x'·x'.2=±2.a) c) 27x 3 ·8=0 c) 12sx3 +343=0 c) 64x'·27a'=O 6 x6.36. * Odrediti vrijednost real nag parametra m taka da kvadratna jednacina x1+(m+l)x-2=O ima rjesenja Xll X2 koja zadovaljavaju uvjet (x\+X::. 3.Ako jc data jedno ljescnje kubne jednacine odrediti vrijednost parametra 111 i preostala dva rjdcnja: 3 2 b) 2x"+mx'+13x+15=0..46. a+h b) x·'-6x 2+13x-IO=O.. + x'.2=±4. I.3x+2=0. * Na osnovu prethodnog ladatka rijeSiti jednacine: a) (X+I)4+(x·31'=32 b) (x+3j'+(x+5)4=16 c) (x.64=Ob) x +M=O Sx 3·125=0 b) 64x'·27=0 x'+8a3=0 b) 27x'·a3=0 c) x 8=0 3 I I I b) x·4+5x·'·36=0 b) f'.33.42.2=±3. 26 (2x·l)2+25=0 b) (x2+x+1)(x2+x+2)·12=0 7.a) x·'·5x· 2·36=0 7. Jje.a) (x+ 1)4.=i b) x:'+5x+ 18=0. 7.13.18. 4(x -2) 10 +---+-x+ 1 . Dokazati! c a . 2} b) 2X3'X'+x+4=0 .19.29.5(x+ 1)'+4=0 b) (x·3)'·10(x·3)'+9=0 c) (2x·1)4..2=±1. x.a) x'+x.2) 3(x'+1) +x+2=0 2. Rastavljanjem lijeve strane jednacine na faktorc rijesitijednacine: a) x3 7x 2 9x+63=0 b) 6. a 3 3 3 -+-=-2 I ~ 7. 7.216 '!64 lJ-125 x'+1 4(x-1) 7. d) x3+9x2+11x+m:::::O.16.17x.20.27. akoje xI=·5.a) 7.* Koji uvjet moraju ispunjavati koeficijelltijednacine ax" +bx 3 +cx 2 +dx+e=O. c) x3+2x 2+rnx+2=O. :1 Provjeriti da li su dati brojevi rjeScnja date jednacinc: 7. Xl=-S. "I.senja bikvadratne jednacine X4_ (3m+2)x 2+nr"::::O II kojoj je m renlan parametar..64 c) c) lJ27 lJ.a) 5xJ-4x-32=O..-Xl. Binomne jednacine Gednadzbe) Rijesiti (binomne) jednaCine 3 x ·1=0 b) x3+1=0 3 3 x .7x. 7.=2+3i.:c-(x+ I) l+lOx I II 11 7. X I.a) x .2} b) x3·x'+2x.2=±i.a) 7.. *a) 2(x'·5x·5)'.23.2=0.9x +33x·6s=0.43. 7.34. akaje xl=-2.·1. {O.a) X 3_X 2-x-l 5::::. TragajuCi zajcdnim rjesenjem medu faktorima slobodnqg clana rijesiti datu jednacinu: .2=± (2·3i). x.37.(x' ·5x+6)2·158=0 Napisatl bikvadratnu jednacinu cija su rjeSenja: 7. x3.4l. {0.4=±5i 7. svadi Dokazati da slijedece jednacine ncmaju cjclobrojnih rjesenja: 7. xl::::::2 c) x3_6x 2+I 2x+335:::::0. ·3) -4x b) x'+5x'.. 7 .j-x 3-3x 2+x+2=O c) -2x"+4x"-x 2+x+3=O Odrediti preostala dva l:jdcnja slijedccih jednacina aka je ciat? jedno Ijesenje: 3 7.3. Odrediti vrijednast parametra III aka je X(::::3X2. 7.(x .3} 7. xl=2-i 2 c) x'. -2. x.ls=O 7. X3A=±'12 c) x1.0.22.a) x3 2+4x·3=0.I)"+(x+3)4=82 7 .*a) x-+-2x·'+x2-4x+l:::::0 b) 5x. * Pokazati da se jednacina (x+a).a) 2x'·x·2=0.. Suma svih rjesenja bikvadratne jednacine X +pX +q=O jednaka je nuli. da bi se ana smjenom x=y+m svela l1a bikvadratnu jednacinu po varijabli y7 7.25. -Xl.a) x1.4=± (2+3i) Rijesiti jednacine: 7... Ako je jedno Jjdenje bikvadratne jednacine 2..a) 7.a) 7.SVx·9=0 3 2 c) x· ·15x· ·16=0 4 2 7.a) x·sf'. X2.a) l/i.3s. ako je xl =-1. napisati tu jednacinu. {i.21.30.. a) mx +2x -x-2=O. x. x3A=±7 b) xj.27 b) b) V8 lJ. (2.32.=·2 c) x"+2x 2 3x·10=0.24. 3} 7.)(Xl~+X2·')=7.fi + 1)x·9=0.4=±2i b) x. i} 7. xt=-1+2i 2 b) x·'-x 2+2x-24=O. Neke jednacine treceg stepena (stnpnja) proizvod rjeSenja jednak je . +4=0 7.{I. x.a) xl.=2 7.28* Rijesitijedllacine: a) x 2 b) x' +(H =17 7. lJ.14=0.40.fi )x'+3(2. X'.

. . bEZ tako dajednacina x _ax x2=3 . -3) x2±4/=40 2X2+l=3 ~ xy+3=O 8.+2xy+5. y) rjcsenje datog sistema: b) 6x+2y~-6 .I'). (I. . . 7.53. -x).04. SISTEMI (SUSTAVI) KVADRATNIH JEDNACINA (JEDNADZBI) 7.50. 3) e) 3X+y=5 . -3x.* a) 2x6 -6x'+llx'-12x'+llx'-6x+2=0 6 Provjeriti da li je dati uredeni par (x. ')4 c) X".4.l O b ) . -/.+x'tx+l=O c) x'. xy=-2a- X~Y+I~O . Simet)'icne jednaCine (jednadzbe) 7.JO Rijesiti dati sistem (slistav) jednacina (jednadZbi): b) 2x+y=5 c) 3x-2y+4=0 x-y=1 xy-l? 0 4x2-i~-15 5x1_y2±".. (2.c-y-=16 xb) " +)' x+Y~Sl =6) _j 5x+6y-I=01 c).= 1 x-I y+l A J b) .57.-+ 2 x ''.=20. Koju vrljednost mora imati paral!lctar ')111 da bi data jednaci~a bi1a simetricna: a) mx'-7x2-7x+l=0 b) 2x"+mx-+6x+2=0 e) -x'+mx -21.X+ Y.4x+l=0 7.a) . . _I) xy+2=0 8.a) x+.4) c) x-lly=4. _I) 8.a) 2x'-3x)-x'-3x+2=0 b) 3x'+4x"-14x'+4x+3=O e) x'+5x'+2x-+5x+l=0 3x+ -.a) 3x'_7x"_4x 3 4x 2_7x+3=O . Q 8.a) x2_2y'~2 .8....48.a) b) x'+/=25 .2x)'=3 J 1 f b) 5X-3Y .-x+ 3 = 0 + = 2x = 3 .'1'-8=0 b) x'-2.a) x'+21x2+21x+l=O b) 6x'-19x'+19x-6=0 c) 2/.x-1=0 d) 8x~-3x'-1 lx2+mx+8=O e) 4X4_X'+80x2+mx+4=0 f) 2x'+(m-3)x--4x+2=0 Rijesiti date simetricne jednacine: b) x.-4x"'. j' [-2a +y-=2 2 Y b) c) 2x+3.7x'.S1.'1'+(1--"':' 0 7.d) x'-x 2+2x+16=0 e) _x 3 +2x 2+3x_1O=0 f) 5x4_x 3 _3x'+x_2=0 7.c-(a--a.10.52.01.56*a) 4x 8x'·13x'+34x'-l3x'-8x+4=0 7. .-7=0) 1 8.a) 8.a) 2x-3y=11. (-2.-2.Q'=12 } .S5.06. S=0} c) 5xv+2=0 b) 8.05.7. l e) x+y-5=~ 2<.(-3.a) .a zatim odrediti i trece rjesenje x3· 8. b) 2x'-4x'+3x'+3x..(3. .47..a) ..9..-=8 } .'1"+.a) 8.-6=0) x+).7x+2=0 7. (I.+3y -7x-12)'+I=OJ x"-x)'+)'.a) b) c) 8.4x'-.03. .a) x3_x 2_x+I=0 d) x3+7x2+7x+1=0 e) x'+2x-+2x+l=0 f) -x +3x +3x-I=0 7.y.02.49.'-2.a) x 44 x3-4 x.2=0 7.a) 4\-2)'=-7a.=6 x' +y' =2(x)'+2)j x+v=-a} .1'-2=0 2y-x=2) ~ x+.1'=1 x + 1 l =1) c) h+3y-S=0 } x 2 +4)12_ 3x _ 2 =0 X+5)'+2=01 5xy+8=OJ b) x'-6x'+ 14x'-18~'+ 14x--6x+ I =0 6 b) x'+4x -IOx'+4x-+1=0 .-I) 4x'-/=20 x2+i:::.. ? 3x. RijeSiti date jednacine: ') 3 2 a) 3x'+2x2+2x+3=0 b) 3x 3 -7x--7x+3=0 e)2x -4x -x-15=0 2 d) x3_5x 2_5x+1=0 e) 2x3+3x2+3x+2=0 f) x3_4x _x+4=0 2_X+b=0 ima dva rjesenja: x 1=2 i 3 7. Odrediti a.1'=a ") ? ") 1 I x--y-=3a-) A --=- 4 x+S I-x+x' =7 1_y+y2 x-I ---1=0 y+l 66 67 . 4x +4xY+r=7a-J 4 5 8.

J. .F=4 U skupu realnih brojeva rijesiti date iracionalne jedna~in.Jx+3.)x-S 8.9..<1) .<-5=.::.13.+2=x b) .J2x +-1 = 1.'u htdrkiindu_hiiaju promJenlj_ivu riaziv~mo lhi~~~'~aJ~l.' : _' '.J3-x=.~orijena.JSdJ=&+lO cJ .y' =0 x 2 +y2=4 c) c) { x' xy-12=0 +3xy+ y' -61=0 + y' =38 xy=1 {x 2 + Y '=8 xy=4 b) {X'+y2=13 xy =1 {x' c) c) c) 8.6.:::=4 1 x + 2:.a) .JS-x =0 9._.8.23*a) X+Y=2axy Y + z = 2byz y+z=2cxz X+ y=a.5.x' +1 =7x b) . Nakoo odredivanja domeoe iraciomtlne jedhacine..{)_-.a) {xy-X+ Y =7 xy+x-y=13 b) {x' .Jx-l =x+l c) 8.J6i-5=5 )6~X~X2 =x+l cJ 7 .f3 +~l-i.a) 8.uglavnom.ry y+z=byz { x+z=cxz 9.20* _.:::=5 b) lX.15.a) ".7.x c) .e l c) x+x+:=13 _ 2 + y .\2-11x+30 8. x--xy+2y-=0 2x 2+3xy-5y'=0 Xl _xy+y2::.J2-x b) .22.=3x 9.-3=5 c)E+l=1 d)._.* a) 2xl-3xy+3y\::80 Xl +xy-Z/===-56 b) xy+x+y=l1 2 x 2y+y x=30 b) .=4 b).a) J2x+l =7 9. ' -'.24.Jx+.J6x-ll =5 c) .+ z·· = 61 xy+x:=2xv 9..[-I c) ~1+i.1O.~ b) (x' -4)Jx-2 =0 c) b) 3~ =x+J (9-x 2 )J-x-3 =0 lzracunati dr~gi korijen datog kompieksnog broja: 8.J1..iz~.J3-x=2 jI { x+y+.a) i b) 3-4i c) 8+6i c) -2.[5 9..+2.* J2X-Z+!2 -X=2 2y-x ~ 2r\'- 1\ .a) x -2xy+3/=9 x'-4xy+5y2=5 8." '. Dokazati da datajednacina (iednadf11a) nema realnih ljesenja: 0) y(y'+3x 2)=13 7+. To P~.a) .a) 8. " ' 2x -xy-/=5 c) 3x'-3xy+2y'=8 2x -3xy+3l=8 c) 2 x'+3xy-3y'=28 b) x"-3x/=1 3x1 y_y"""" I Odrediti oblast definisanosti (do menu) date iraciona!ne jednacine Uednadibe): x'+4xy-Zy'=5(x+y) 5x'-xy-/=7(x+y) 2x 3 xy(x+y)=30 xJ +y'=35 x"+y-'= J 91a) ~=17 b) E+7=14 c) 23 -/dI2=66x 2x y_y x=6 l-lx22::::36 2 b) x-"+/::::6 x+y=2 b) c) x 2y+x/=1 2 c) x(x +3/)=14 U kojoj oblasti je definirana datajednacina Uednadzba): 92. koji .14.Ji+ 3".Jx' +2x+2=6 69 68 .21.2S.J1-33x=!34 b).a) 2.19.8.adr~ ''koriJene.12.f3 9.J1-3x=3x+1 c) ..{.: 2 b) 2x +3xy+2y'=4 4x 2-4xy-/=8 b) 2x 2-xy+/=28 9s1ob~danj~nl._' .J12-x =x b) d) Ji-'h:'"'I.lClpna1ne Jednacme sa kv"!-dptnnl1 kDflJennna ' -f.ll-i"j b) '1=i .a) . lRACIONALNE JEDNACINE (JEDNADZBE) JednjtcHlU.n'atr:~~:ip~ .J57x+7 =11 b) d) d) .)4x -27x+18=x-2 b) .:3 2 9.(. x-y x+y 5 8.+y.st.Jx-1O=x+8 .11.)x'-4=.+3. k~ja' s. =.e Uednadzbe): 9.17.J5+x = .9:12a) .*a) 8. +_.a) 5xy+3x'=57 2 15xy-x =81 2 8.Jx+5 =x+2 2 .=14 XC<+Y)=3 x(x + Z ) = 1 { x(y+z)=2 r c) _ I.In.J.J2-5x=x-2 d) .18.~lO stel?en?yanje~~ j:dnacine:' Ovdje posl.)..J5-x+17 8. *a) t+v ')6 1\ Y xy=6 8.)3x--S+7=9 b) 10-.3.Jx+3+5=~ c) J~·-5=. = x + 1 .i jed'Qa'c~na.*a) 2x 2_x ¥+/::::7 x"+y-'=35 r~\' x'+/=7 xy(x+y)=-2 9..a) .a) x+xy+y=11 x-xy+y=1 8..2+ xy +x=10 y'+xy+y=20 xy+x-y=3 x2y_x/=2 ' ..4.16.::3 .':.a) .a) ~ . jednacinu rjeSav~rq.)x'+x-3=3 .

Jx 9.J12x+25 /(.28.25. .a) Vx -5x-4 = x-I .26 a) -J.j13-2x=~ 9. " 1 .) . . 17. La) ..JS+.J x 2 - 9.' 'g(x»O .a))2x-6>9 c)./4+2x-x' =0 ~x2-13-F13=0 x-l-~1+4x-x2 =0 c) -J~ -2x-1 =0 9.J.a) -J' x+l .-~=2. 9-x x'" 1 =-y="\IX +3 3 x~2 9.38*a) V .23.H6=.j7x+2··.13.JSX2 -2Ix-68 =5 b) . ' Odrediti oblast definisanosti (domenu) iraciollalne nejednacine (nejed nadzbe): 10.14 9.t).Jx+-Jx-I >1 b) .j7 -x +./4x'--:9-.'1g(.n~ N} ' ( /(x)?o 9.nep0zI13t3 pojavJJuje:11 potk01jen.J2x+5+.37.a) 9.*a) b) ~--Jx+12=.Jb+3=-J3x+31 b) b) L~(..~~ x' - 24 = x-I =1 NeJedria~inu'{llejedriad:zhti) lfkojoj s<. 9.21.Jx b) -E=2+.J2x2 +x+3 24f(~) <.·2x<11 c) -E.a)'. 9. b) ~5-x' =·J3-x b) ~x'-I=.16.22.6 <: 2 10.fi'x-3 +1 = -Jx+2 c) bx~+ab-Ja+x=aH 9.a) -Jx+3+-Jn-x =7 9.24..oj .a) .x).39.Jx·~6-~ >2 10.2x-3 = x+ 1 x' .:.a) .)? 0 J4x+5=-J2x-I+~ .a) ~X2 +3x+2 = -J'2-x---xC.a) 2-x+-.J6x .20.18.J5x -10 + -J4+ x + . -I ..a) ~3+·hx-5 =2 b) ~21-.3.27.' .. nEN}' -.iiEN} l(x) <:fg(x)lj"~l.3.j41-3...fx-='3=2.JI. 'lex) «g(x)j'" 14 f(xj.Jb+J+.j5..a) .+I+.15.Jx'=ll > 5 b) ~ <: 3 b))4..' Za.a) .= .:)< gI.J2x-3+~5>7 IOA.a) 9. Za koje realne vrijednosti parametra a jednacina rjesenje? 1 :::: a . /:(>:). x~ x' + 24 = x + 1 ~23+)2x+.*a) ~4(x+m)+n-~4(m-x)+n =4.a) .30> 81 71 .9..J3x+4 b) =4 c) ~+22=5 9.a) 9.'''+<Jf(x) <)?(X).v~Jiciili ' JradJkarldu) n'ekog korij~Ila nazivamo lracionaln<i nejedna~ilJa (nejednapzbaJ.Jx < -J x+ 3 + 1 70 b) .JI.{" g(X)2oo{' {1(x)2oO v fix) > [g(xJl"'J J(x»[g(X)F"~1 .19.x+1 +-J4x+13 =-J3x+12 9.14.-' 9. jracioJl~lne 'nejednacine vrijedi': " b) ~5-j.jx'+6<22 cJ .!IE NY'<=} gix)<<l}' '.J9+x '4f(x) <g(x).x irna 9.2.a) -Jx' -2x-l+5= 1.5 -~~ = ~x.29. vx-~x-l lRACIONALNE NEJEDNACINE (NEJEDNADZBE) 9.x) >tV) IC.j3x + 4 --- 10.

)2x .:'--:3 +. .Jx'+3x+3 c) x+3>.2x .a)Vx-5<-1 1O.t..)3x-3<.}x-3> 1 c) -J2x+5 <3 b)V6-x>-4 c)V2x+I<-8 b).. . nazivaniO eksponencijil:n_:a:~ .{:x)' ¢:>. S > 8. 2x b) .. .3x+3=0 11.[.a) x=I.a) 2-4"=64 b) 3·6"=108 72 c) 7"=49 cJ 8 "'=64 H c) 2·8 '=16 2 d) 8'=64 d) 3"'=27 d) 5·9"= 135 73 . Q9nOsn(l1". . af{>l):> a¥(X)..~f(X)= as(X). .+5 b) .x Pr.re'-2 > 3 11.a) ~ > 3 b). afl.6 >2-x 10.Jx+51 -[.22.1" b) . Opisi tok funkcija iz prethodna dva zadatka.~_ f(x»i~{x).r.13. '. EksiJonencijalna funkcija 10. 3+...(O-sa<l) ..)5x-4.a) -Jx-4 < 2 1O.)2x+ 1 -.J6X .. f{x).J..fv~cih~ (bejednl'ld~b<l) -4 ...1 La) ~-x2+6x .1 .1~-<3 V2x-5 ~ 1 .· .) .aft:>:l.e:t<.s'poJl~!1cijalna nejedna~i_l1a {n~jedp_ adzba)~ . 4.'x b) .)2-x+11 < y=(H b) Y~(±J c) v=(H a Y=C~ J >.7. 1+ </3x" 1 < .a) x+ 2 < -Jx+ 14 10.g(.? ".6·2'+4·8'=400 Rijesi datu eksponencijalnu jednacinu: 11.stimo .8.a) .a) X.10. ~l.a) .*a) . 11 .Jx+7 S O b ) 10. 32: 2 -Y 9X2··4 <".6... .a) y=2 x b) y=3 x c) y=4 x 11.)x+2< 3 ~ c) E+~<5 ob~ihi .a"zi u e-s~poJlenN s~~pell<.2I. x Pr! _rj ~:s_<lvillij If..r-3 10. EKSPONENCIJALNE JEDNACINE I NEJEDNACINE F~I~k~tjq_ f: R_~ R+.9.J.5.' r.1.lal.a>O. .Jx· +3x+2-..1'+1 < 10.+l> 2 c) -Jx-5 > 1 1O.Jx 2 - c)~<x+3 3x-1O c) 1 ~ x < -Jx+8 c) .)5x' +10x+1 "27-x' .r.awq' ~k...)2-x +4.. :.1TIogu 11apisati b) .zhata nalazi'u eskponentu stepena"riazivamp fu~kCij~:' e_ksponenCijaln'~ jednaciJ)a Gedn~dzha)..'-defihis~ln'ujedt1aCi'npm f(x)=a x .x' 3 .. .a) .*a) .)2x"S 10. ".J27 . Eksponcncijalna jednaCina Uednadzba) oblika I'Cl) :::: ag(x) Provjeri da Ii je dati broj rjesenje date eksponencijalnejedna~ine: 11.a) 4x-6 > .ej edn ac jlw 'kb ri. 7.8.+2 > ..5.Jx+3 b) '.)x+l0 b) ..spon eJ\cij a4\i h." " ' j > ..3 x+ 1=1 b) x=0. Ije$&v'a_liju_e~sppqeiicjja[njh jecihaCina korisrimo_ ekvivaiencijli: Neje!.Jx-IO<.y= ag("~.+2>x b) x. /2 +.. Ovdje ~e poja:vljuju 'ekspone-ndja!ne jednacirie koje su napisan-e iii se.'. 1O..16.6. {a> 1) al\X)...~ojoj :s:e..a*l} ~' ~-r(xl~g(x).2 < ...2x 1O... {ednaCitilJ(jedI1 ti.7'-3·7'·'=28 c) x=·3.!x+l +. _'.< 3 x b) c) 3-x <1 ..a) d) y=5'. 11. >: ag(>l\ '(h.Jx' .19.dzba) 'u' kojoJ se nepo.<a<'~) ~ f(x}>.4.:=1 + ~ Nacrtati grarik date eksponcncijalne funkcije: . a) 7"=49 br 6"'=36 l1.. _.15*a) ~---- .I~~ ._ 10.)2x+3 c) 11. d) x~ < 0 b) (l-x')E < 0 10.flEiiiY.[.. .2 b) J':+3>._ ..2.12.563x-3·25. 0 ~ __>x+~ -v5x--1 b) .)2x-12>.)x+8 > 3 1O.':(a>O.]7 'a) ... 1 1.jd6>E+i + ..20..a) (x+INx+4.+5 Vx+6 <0 < I b) .J~ <~ + .~.. neI?Qfq<!~_'.I ) Rijesili date iracionalne nejednacine (nejednadzbe): 10.. ' ' ' " ' .\ (a>:l)' -¢:!:>'.."a) 8~613 ..Jx 2 -4 < x-3 b) b) 2x+1>. "1" c i ~I ?I.2.3. Il.14.a)-J2x+22:x-3 1O.2·8'-15=1 b) x=2.f.". 11.l.a) 2'=16 b) 4'=16 1 1.(~~<a.J9 .*a) 10."Sg(x).)15 .a) x=-1.fU+5x .<:. L' ..\ .J6x-2x' 10.:ag (.18.4 x =78 x c) x=I.)4x .23.kv i"a I_erIc ijej" f(X)<:g(K~.

Od re d ·· cJe 10 I")roJna l]eSenJaJe d naclile x 2(){)O It 1 .35. at(r) >a Jdx ) b) 3 2x _2·3 2x .-1 +7·3' -2-3.01 .'.+17. . a) 3·4" + ~.d) 3 2x .a) 6\-1 +6..12.a) b) 7'\ +7-.a) 5"=25 11.x =20 -1I·30 x +6·5 2x =0 2x + 22.5 =16J2.a) 4 _ '4) ('5 )'"-' .1-2 _3 2.1(10.\'·~2 = 7 4-1" _3·4.11.\"--2 =630 c) 52\'+I_S~-'"-1 =120 I 1.d) (2)-<+3 <-\ 5) 16 7 2 2 c) 0.J3)' =4 b) (~3+FsJ +(~3-FsJ =34 b) 22x+2 c) 4"'=256 11.9.23.r+l 7 -I)' >4 b)::: < -4 (2 3 9 11. " 11 .'-7.a) 2 1'-..45_a) 2'>4 b) 3'<9 c) 4'<16 d) 5'>125 I 1.1 O.f.t+1 Ilo4l.+1 =216 2 .'+1_17 5-' Rijesiti date eksponencijalne nejednacine: 11.a) 2x_S·2-x:::7 11.\-4 =315 J 1. C) C) (5.+1 _4·::V.a) 5:.a) b) c) 3.'-4«6 = 343 I I.a) 4 +2·<+3 =20 II.a) 25 x >125 3.3.. (x.+1 _ 3·5-\--2 = 122 b) 5 r + 1 +5.1"+1 +6-'"+2 = 1518 b) 5·3.J-'-' d) 0.S·1"+J (~2+.*a) 4"+6 x =2·9 x 42x+1 9' + 27 = 12-3' b) 5 6 b) Y -9·T' =8 4' +32=12-2 x 5' _5 3.*a) 2 " b) 2" .::2 + 16 = 10.I6...2 J.a) 4 x >8 b) 9 x <27 c) 16 x <8 d) 125 x >25 11..46.*a) 4.*a) 8' +18' -2-27' =0 c) 2-8V-36'=3·16' _6-' .13.. 2=3 1 2·_22. b) 2.5 '=4 b) b) 11.1'-1 + 5.a) 5.40. 11..20.32.5(5-3) = 26 =0 -~-6'(2' ---~-)=l 2·'x 2-..J3J +( b-.r~.:.+1 + S' = 750 b) 2\--~+2'-+2.. =64'-1 t.+1 =258 11.-1 .(5 Y" 11. I 7..2 x-.+1 1 00.49.a) 4""'] +4 \ +4.a) b) 3x+1 + 3.7.2 = 69 11.2'=5 11. 3 .J9 b) 3·1' =4!J3 3'" .50.2 N x ] _4' = 16 b) b) 4x~J _5. =I 11.-2 t·.:. > O.7 2x = 3. 11.-3 > 16 11.r+l=104 11.1'=1000 I 1.5)' --I I 1.33.' = 36 IJ.28..2 =6 c) 3'" _4-3' =45 c) c) c) (d'4 (H'-3 = (%1'-' =2~ II.11.x+6 . 3 - 1 Y+' ( I )-."+1 =7·393 11.2 = 1 b) 3 2x .3<3 2 . ifY = 1296 (* f' ~(t f' _- .34.-1 (1 l3.·-1 +6' +6.-3 = 99 + b) 2' . I I )-'-' _ <2' b) -I >-(8 9.25'.+ 2000)2000.I9.a) 2'+'+5· =104 b) 5-.2 ..::::4.a) 3'· J.. .:::: 2 3 2x+ 2 x 11. 2X (7)"-5 j 3 II. 9x+2 = 6 4 \"+1 _! 9-"+1 2- b) 9x.r+! + 5 x + 5.( + 5.36*a) c) I137.+2 < lOb) 0.47.-1 + 3.a) 0.a) 11. Eksponencijalna nejednaCina (nejednadiba) oblika a·I(X) <a g (l) .43*a) b) 2' 5' =0.\" b) 4-3' -92' =56 2 b) 42x+l + 22x+6 =4. + 5_1'+2 x+1 4x_3 x+- .*a) 22x+l + 3 2x+ 1 = 5·6.1 +3]:.r.[i.-2 b) 54x-6>253X-4 c) 3x+3 7 X.' = 155 b) 6.a) Vl28 = 4" b) (if =(H2 U4 f' =~ b) (H =(H c) 36<+'=6 c) 0.1"--2 = 13 c) 4·31'-1 +3.a) 7.I"2 22 .3 I.r+.1-2 b) b) 21· Y.a) 25" = ~ ) b) 2 3'-'=32 2 b) 0.24.a) 0. ~ .1'+1 = 117 11.1.2 (0.+ SHJ 3 x+ 2 =SH2_5.5)2. .2+.25'-'=16 c) d) 9 H2=3 d) 0..1 = 84 S.a) (?)H 75 >-=.3.125'-" 00 4 c) c) (41'-.\"--1 + 3.8.1"-2 _3-1'+1_3 r = S.48.~ 2 +"1 x = 2 x+"2 _ 3 2 -.5 < 27 ( 644 b) 9'-10 74 75 .-2 +7.-2)' c) 127"-1 = . 2 Ee.*a) 3-4" -2·9-' =5·6" 3 Ilo42.39.2°.38.44 ..22.(0.IS.a) 4' -9·2' +8=0 I 1.1 _2·3 2x .

< 1) Neppsre. 3 >1 "'(%r 12. h.< g(x) ""'.a#. g(X)} ':'''" 0< (/ < 1 .\'= x 0 a'= b' .2"0+' c) 4 x2 1 - «~ r J')efj1iicijali)ga~lt'.. J.lI' . '·:i':: .n*O.ll'. .nr~Yi~a.vr:Uedi: b) 2 3x ..el~Nj\r~Jel1¢jJ.<acF IJ IV) log" <if. 11 (M>O.<X:t.::.· .PI'trje~fly''lfljlj.(M>D..54."l~. log..Og"g{X)} a>l N.'g. b..JogI'M...-x <20 x )ng:"A1 +iog.'4.~zI>M.: . {(x» 0 log' ..2..2 <8 11. . Jbga'tjt~n]skil:ijeqIia~ina ~o..0 < '1. . na di"ugu (rec\mo'"..ail'lO logf\ritam~ka j~dnacina (j"dnll.a) 5..01). b) 25·'-5"">50 c) 9'·.y..«Y-~. 76 . 2·3'<3 b) 22x+I __ 5·6 x +3 2x+ 1 :::." .~.~(*)#f(X) ~g(X)~f(X»~.(..: 1) IOg.2_ 6 > ~ c) 5 x2 .(O<..vafijablu qaziv3mo log1\ritamske nejedIla~ne (nejedriadzbe).Q<a .5.N'a'os.-pdno~no.: I) . Prelazak s jcdhe logati~a:hiske b.'.·05.":'- .zl. Defipicijalogaritalllsk" fimkcije: Funkciju.. ¢::'> { .'ll: Eksp. .. i'ii'r.61. .a) y+2+ 7 ">4·7 x .5 La) 3 x <3 b) 2 b) x >4 c) 16<2'" 11">7" c) 23"<19-x d) gl-3x 1 LS3.a) 2 \"2+!..' "l/V:? > 77 .saQT:z..cija .~~. LOGARITA. 5>+2+6·5' "'55 .55..' ".2x < 1 81 b) (0.. b>O).2 .u od l1 osp rl-'J: bazq: O<a<l' op~~da." a.< 2 5 11.h.lt1~¢' .x+l 2..0 <...fj$tiJl\Q ~'lij(3~e6u .4rio.' > 10 11.:. *. g(x» O~'a< .~ti9in:~ Q~.. t '¢. ..x2 > 8 b) 3'+' < gx+2 2' + 2.f(Xl ~1()g..< 1. '. ..0 c) 9" -3<2·3 x 11... (M lQ.cija ll.f: R' -7 R"de·finisanajedl)acinom f(x)=logxx. 1..'. nazi'vamo logarit{u1l:.a) 8·1"·3.1' _5:.2 < 9 11.>" 1 ' .57.I +34·]-'-\ b) 6·5'"' .36)°.gb q .! a(OWcFjJ?Ja"'4F~~ dobio_pozitiVanliroj b.60. LOGARITAMSKE JEDNACINE I NEJEDNACINE c) (0..'·4..g("»O.<I.eJed'!1~q. ..(41.5)' 11. il'eposrednd zakljucllJ.emo qa. t{ . L()gaI:jtamsk~.()llelltia)jillitre11fl stepell6vatj haz..11 41 ". ~~p~?n~t~... . !~&at~tm~du .b) vr~i se.noyU liavedene ctcfinicije.. ..).)V1SKA FUNKCIJ4.arifn:t:.'.o~ail).> 0. a '.Q..qfladib\J) ~ t~()j0j .a) b) 9·3.a) 36 05x2 «i r <9 b) 3 1 .~.nazivatno I()garitapls\>. '.a>l rastllca.a)9 +'+3..59.lj ~j p~ogaritmi koj i u.~cia..58.e~ I.broja:b'zabaZll a.·2<74 11.S'e.odnosli na b~zu .0 <.a) 3 2 . . <± c) 125·5.9garit~rrl?k~ flll)l<..N >O. «0. .56. .. log..~la:~'t k~q: cFo ~og.a) 5·2'+'-3·2.+3 +3 x alogab_b..::-0: .( Q «.f.'l fu)jk.jilca. '.25). .Q <:4 .(X) <: 100".::. 18>0 11.>:-3 x-I 11..l1· N)= ."' Kako}e 1."to vi'ijedi: iOg{lfCX).1\T >Q. .la primjer ci. LOGARITAM..(n~je'?'~~a. '!z: flayede~r~ J~jrt¢Jje sme~lj: lO. ': .~'!j ~ ~ :.• • >0. ' • ._.i1 =llog" At.>! . 199b.d:i~e) 'u' kojim'l s~· p~jav. po fonnuli: log .

- izraza: d) IOJogJ5 d) lO-2log4 d) 82+\{)g~ b) Slog.30.7. = log.a) log.-log25 = N .4 2 b) 2 10g :>s 12. .a) 4 10£.~ loa(x' -"'.21.-XT3 x..a) 2'=32 b) 4 2=16 c) 3 =81 12.3. 12.13.· 3x _ ~J b __.d) -'"\' = loa.1.*a) IOg21og2 b) logslog. I c) logj". ~12S 7 12.: x c) c) logs 125=x d) log] ...12.125=-3 3 (J3)' = 3 Na osnovu jednakosti a logaN 12. pa na osnovu njega odrediti grafik njene inverzne funkcije.log464 d) J2 '!if4 fiJ2 ifiJ3 c) log2 log2 d) )10g.(x. b) )' = logJ --_.a) log.8.~ . Osobine i grafik logaritamske funkcije Izracunati vrijednost datog izraza: 12. Pojamlogaritma i logaritamske funkcije.9.a) log.= X 4 8 d) log.12. b) 44 110g . . . b) y=x+1 c) y=x-4 d) y=3x+1 12.3La) y=10g2(x'-3x-4) c) y=log(-2x2+X+I) lzracun~ti vrijednost varijable x ako je: b) log3 27::. x=-1 I 17 32 a) .19. d) log.a) !og39=2 b) IOg18=3 I I 12.Iogl6 b) log310g. Date jednakosti napisati U obliku logaritamskih: 4 12.a) log.a) v=log 3(2-x) b) v~5·log. 4910S7 2 d) log4256 d) log. I 2 d) log . b) log] 8 2 I c) logj~ 4 10000 I d) Iocr -64 ~~ 2 ~ 12. 10-2 5 Slijedece jednakosti napisa!i U obliku eksponencijalnih: c) log 464=3 12.a) log3 x =4 b) log5 x=-2 IO(T4 ~ x=- I 2 12.a) log. Odrediti inverznu funkciju date funkcije definisane u skupu realnih brojeva R: a) y=x. izracunati vrijednosti datih c) Siog.- x+l -x-2 b) v = log.a) 1'0'= 100000 b) 5°=1 c) c) log4log981 c) log21og2 d) log.32 c) log))] I c) d) logl6 32 d) log6 1 I d) 10"-- -.25 12.-/3 Odrediti nule date logaritamske funkclje: 12.·~ 81 "~ 2 27 .a) 2"1og 2 . b~ b) log) '6 V64 c) 10g.. 2 . d) 100'9g fi+.x+ I 12.26.33. 6 x-I l+x Odrediti oblast defillisanosti (dornenu) funkcije: 12. f X +5 ~ 4) b) y=. ..1.1 La) Jogl I 12.a) 10giOO b) iog2 64 1 12.= . . Izracunati vrijednost datog izraza: 12.c) y = log-. b) log432 b) logs 1 I b) loo-~ ~. c) 27 '.. lol!') 4 2 ~ .I6 12.0) logd c) log:V9 b) log:S.15*a) log" if .lO c) SJ]og"l C) 4 3-1og~ 32 .5.4.24. *a) 814 ~-}.a) log]32 12. 32 81 100"5 ~.16.lf12l +~ .-2 c) y=log)-b) Y =log3(-x +7x-12) x-I ( d) y=--logx+3 ) 2 3-x .27.:=.= x' .=-2 b) Jog!9=~2c) IOg4--=-4 '9 256 3 lzracunati slijedece logaritme: c) IOg327 12. .Iog9 S1 b) IOg41og..Iog.14.I6 IOg310gdog2264 12. 3.17.23. .2S.IX x-_1 Iog(2x_l) .20.8) y2 _ '):( 2x I-x . 12.a) logll6::. V49 b) log.0425+1 d) 5 3=125 d) 7 3=343 d) IOglO10000=4 d) log.2._.' ~102+~log16 b) 8 ' log . 256 4 d) 10".6. . Na osnovU poznatog (vee skiciranog) grafika funkcije y=x2 definirane na skupu R+ odrediti grafik njene inverzne funkcije.29.5) c) y=log(2x+10) d) y=log(x'.x 2 3 12.a) 22.a) v 1 c) log:.a) log. .\43 12.Iog. Nacrtatigrafik funkcije y=x+3.a) 12. lOI!.81 .*a) Y=F~·log5(X-2) c) y= y=)x-I~ log\c+l) )(x' -3x)log'(x-l) 79 78 .22. :. b) 12.~12--= .x b) y~log.(x-l) cJ y=(x-S)·log(4x-16) 12.: x x 12.10.a) y=log.

2·98. I 12.39. koliko je IOg24 54 ? 12.7-1-- c) 6.'! 1 I 2 'b) log.2a~bl:c-2 c) 43a hc bJ 12. 4 iii log'-7 -} Koristeci baZll 10 logaritmiraj slijedece izraze: 12. 7 3:v" b) 1 lab' 8x 2 }' c) 66a 1Jsc 3 5x J v·1 d) 26.a) logx::o:::2log4 b) logx::o:::3log2 c) logx=-21og9 1249.Akoje log2=a. b) logx ~ -log32 ~-'-logI6 + -loa128.Q'i 7 4 ..: 12.!og6 125 12. Prelazak s jedne logaritamske baze na drugu Koristeci proizvoljnu bazu logaritmiraj date izraze: 12.95 65 4 s 12.66.j3 V.64.58.j3 b) 34 .a) 3-4 b) 4·345 c) 11237. 66.41. :.83 8 d) log[ 0.a) 4xy' 56x2 yS d) 13.a) log[97 .a) logx= -logSI+-log32+-log8. 4 5 3 5 4 7'" 12.a) log~ 27·!ogJ 16 b) logj 125·!og2. odrediti log 25 12.7=b. 1 J ifi iog5 4? c) 10".43·66.59.5 d) 78. Odrediti izraz x aka je poznato logx: 12.35.65.46*a) c) 6..55* logx = -log 5 + 2:l 210ga + . log3=b.a) log} 25·1og25 9 b) log210·log16 c) logs 36.40. 2 I I 2 b) logx~-logn+210g2 c) logx=-logi6+-log27 2 4 3 81 80 .Akoje logs 4=0 i logs 3=b.J.a) 5 b) 34 c) 56.12 12.'i 1 x } 3.a) y~log2x i y~2·log.a) log4 log4 .44 a) Sx 2 log3 log] Vi ~ 3 c) 10glog\!1000 11 y log .a) logx:o::-loo-9 2 b 1 1251.53. (log a -10ab)-loaa] 3 2 3 b b c 12. 4 . 7 log.94 b) 10'&.a) 5'·7 b) 42.x b) y=]og2x i Y=2·log. x b) y = logl X c) y c) y ~ log4 x d) y = logx 1o d) Y ~ 1 g. 1.Nacrtati grafik funkcije: 12.8c()y) iii log:: 9 c) !oiS:.56.36.4l.2·9" d) 3.::a i odrediti log30 8 .a) 2 .a) 410E-~ 27 Sta je vece: 12.52.37. Pravila logaritmiranja.38. Aka log] 3::0::: m.1:.000: [0 12. 45 + 2log~ b) log4 7':.63. Aka log(1 27 = b.(x-l) = log. log3 _.)00 iii log" 100') b) loa.x b) Y ~ logx i y ~ log(x+5) ~[210g0 +llog 3 -~(IOga -10gb )-Iog 0] 1 12.1 3 b) log.2. Akoje log5.a) logx=log5+log2 b) logx::o:::log12+1og4 c) logx::o:::log25+1og2 1248.11· \/276..2 cJ 448. izracunati log.a) logx= 410g3--10g64 b) loo-x::o:::-log8 b I 3 c) IObo-x=-log64 2 3 '-" 12. 12.a) Iogx=log4+1og5-1og2 b) logx::o:::log2+1og4-1og7 12. 1 1 2 2 3 4 12.61. 70-' laS c) logs 0. log..13 c) 3<178·317.53 33.59 c) d) log.47.(x+ 1) xl logx~i(I0g2+10gm-log4) log x = -log 5 + b) IOgX~IOg(O+b)-~[210ga+iIOgb) Na istom crtezu nacrtati grafik datih funkcija: 12.128 12.J.69..a) y ~ logx-l b) y~log.. odrediti log 56.68.IV2h.a) 43a'b J bJ 17x 4 Odrediti znak slijedeceg brojnog izraza: 12.J4 b) 12. .a) y~]ogx i y~2Iog(x-5) Uprostiti izraze: 12.54.128 12.45.67.1:.50. 35 17 12.a) 67-43 b) 184-425·67.1 12.34.a) iogJ 8 iii log. 17a .'i 2 c) logn JOOO--!og81 12.72 d) 7 34.5 7.a) 12.60..64 c) 78.0) log 27. -log.a) y ~ log..:.42. 12.43.2 7 ./567.: 3 Prelazeci sajedne logaritamske baze na drugu izracunati: 12.

77 c) x=0.981 2 .877 0.73 0.3.3.a) Odrediti broj x ako je poznat logx: b) logx=1.J678.15' .92.02099 12._h a = 2Iog/. 1 b) 12.489 logx=·15. 0.3 0.j94J b) x= ~819.a) x=43.JO.4 2. 1 12.96.a) 12.234 b) x=0.92 c) 12.71.70.74.97.a) x = .3 4422 12.' c) x = . + ogb IOg/.4 0.10g.87.a) x=.973467.11.76020A logx=3.12 9.3 logx=1.21 cJ x=V38.675 b) logx=·5.a) 34·53 b) 45.1.118 7 d) logl28 12.'Hi " _ log/ a + It ab --l~ It 12.a) log b = .6' .002005 12.876 c) 5'" ·12.45 25.9238~ 12..3·log4·10&5·log 6·10& 7 =3 log" N b) log b) 1 -n '" 1 -- = log If! n 12.234 d) 9.07393 721. Ako je log2 = 0. 12.a) x 183.22 b) 987.3 V871.a) x=O.100.3·18. 12.=. ~88.987-35.46 b) 34~7 V832.672 logx=·0.79.41' c) x= d) x=0.a) x=66. 77.45" b) x= 6.a) Odrediti logaritam datog broja: J II b) 123 234 b) 2.5.a) 12.:: c 2 143.95.30203 odrediti: b) logl8 c) log36 d) loglOS a) log6 Odredi karakteristiku broja logx ako je: c) x=561.91.008· lj3. __ __1_.887 2.43' 12.104.98 12.22444·1 c) logx= .333 c) c) c) c) logx=0.0400567 d) 66712 d) 0.543' 12.2·4.a) 10g l.l.4 88.log4.73.433 12.799 12.. *a) x= x 70.114·0.a) c) 78.a) 12.102.93V7. 12.a) log 3 5 Iog 6 5 I l"gb!(ll1.30103. N 12.89.8 iog b +c a +-logc.32456 c) logx=6.log5=3 12.3 c) c) 12.982 263iJ9l.8 18. 5.12987 12.329 c) x 3.a) log2. Dekadski iogaritmi (logaritmi U odnosu na bazu 10) c) log32 Prlmjenom logaritama izracunati vrijednost izraza x ako je: 12.175 [Y = 10.86.81.115 .3 .7 321.55 12. 1 Odrediti logaritam datog brojnog lzraza: 12.+{ a ·log.106..7 Procitaj karakteristiku izdatih logaritama broja x: .85. Ako su poznati logaritmi: log3=0.812. a +b '=7ab ab = c 2 2 2 '¢:::i> a +b I ( b) logc--3-=ilogca+logc C => log ul> ¢::::> = 2' x= 1O". 2.44 b) logx=0.30103 logx=0.93.lj87.4 b) x =V654.a) X = .J6.53033 logx=2.·1:"" V)=~) => z = 10"':'" J=> ~4.S4.4815.3 5..887 4.905 3.a) 12.08872 ~j3. b) logx=O.10 La) x = 83.:.04' cJ x = 7..71113.47712 i 10g2=O..-J0.3.a) x=V125 12.-:C.0008876 c) c) c) c) 4578 23.94..25 43 34.34 98.83._" a.20358·1 b) logx=0. a 2 + b 2 i:.097 d) 0.54 4 b) x = ='=~='-"7 .2l 3.18.(/ 10g b a 12.7.37 .451.991·0.88.34 b) x = 66.a) 10gx=0.3.99.94 b) x=0.2.. odrediti: a) log4 b) logS x=~24.a) b) 57 8.S0.2 34.45 '11.~ b) a h>gb" = 10g b a.75.39 .' 34.00567 b) 0.55 12. 1_+ log/I N log" N log.a) 12.7722 ·3 c) = .77. 83 .b) x = .17 8..4 245.Dokazati sJijectece relacije: '.231 45.72.09'.11 b) V14. .98.S2.18298 logx=0.105.21' 82 I 1 Prilikqm odredivanja logaritama koristiti kalkulatore (iii logaritamske tablice).90.271 c) 9.76.5691 12.a) 4 12 2. II b) x=4.72 c) x=7.a) 12.335 b) x 0078 5 ·67.103.8782· 3.99342:2 b) logx=O.i5987 .78.·1 ·0.00491 d) x=9000.a) 1ogx=2." all="1 log" a + log!> I 11- I b) 10g2·log.1i2 .543·5.a) 12.22·89. 12.a) log~" N = 1 + Jog" b 12.

-+lj=O c) lo&lo&lo&x=O .(Y" +1) . (3' b) log.a) x = 324 b) 5'·2 d) log3(3 2 c =900. 24) 3 b) IO{-}+ .41ogr 1+logr 1 IOg*(-~)~2 b) log(3x+1)'~0 c) llog'.1)~1 l 10g~X+51'=2 2 J 2 210gr 2 12..111. =36 cJ b) x'''P = 10000 d) 2 2 !og3<\.a) log(4 ..2~-~ 12131.4)= x(I-log S) 12.140.2x +x .5' -25.. (3' T 1)+ log.a) log. (3 x b) log(2' .(x -I) = I b) log l (4 . (.136. ..(2' -1)+log.24.118a) log.x ) ' cJ log.(2' -3)=1 12..(x-I)=log.a) b) log~l.-) = log±-IOgX c) 3'·8>+2=6 xJ .125.3)= 6 12.20')=x+log25 12.142*a) log.a) 10&r.a) log x + log4~ 3 b) logx + log16 ~ log48 c).139*a) lod6.~ x=2 log2x _'1 12.12I.a) log'(X21)~1 b) log5(x2+1)~1 12.114.C\.1 . 21ogx+log6=loglS0 12..ilo12lo&(x-I~=O 12.a) 12. ~IOg(X + 3) = ]'-'±Iog(x +. x+4)=-1 .. log.1)~4 b) log(2.122.128.4.*a) log.l) b) 210g(3x.. (3'+' .= 1 5-1ogr 1+logr cJ 4 +--=3 5.11.107*a) x~V34S.129. 112.141.335 3.+ .a) 2 + 9 7 . b) lodr-x-6)-x=loix+2)-4 12.::logI1(3x-5) X 12.a) ----Iogr=-logr-·l 10gr-l 1 2 b) .x)-Iog(x·.2 x-310g.134.+ 10"[-"-1 L 4 2 ) ~ 0 b) log2(x-l)+log2(x+2)~2 .Y)+Jog.99452 +. .log x 11 + log X =~b) 12 1( 5 .x 'I 1 = log.Jl.l+x 12.' -x)=-1 12.a) log(.21) 2 12. )~\\\'3X ::::400 logl!(x" -3).+7 -log. (x + 1) -Iog.(log.2)= 1 log.a) logs ---.l )+log(x·2)=210g(x·3) b) log(x'2l+log(x+2)=2Iog(x.3.=_1 log 8 . = logs x c) 210gx _ ') 2-logS-'- cJ 2) b) logx' +--locr5-1 =--Iog(x-I) '2b2° b) x]ogx x+ I x 2 x b) log.a) c) log 6 (x" +2)=1 b) log. Logaritamske jednacine (jednadzbe) Rijesiti date logaritamske jednacine (jednadzbe): log2x~1 log(x+S)~O 31ogx.2 x - c) IOg7(2x'.a) log4+3Ioi!2x-3)]=1 c) b) 10&[log.IIO.137.j34.a) log x + 2 (3x 2 -12)=2 b) log/10g.109. b) 2 2 2 log3(9~2.093 b) x~ 0.12.J2x -I ~ log.x2. (S .410g X + I )+ 1 + log4(x + 1)=3 .- lo§(lOx+ 3)--lo&(x-6)= 1 12.143. (x - 12.r.119.(logx)=1 c) log. x)=2 12.0) 3 2"0".a) log(x.=- 12.117.' =81x = ]'0 .(3S-x') log(~x+l +lt3 log Vx"='40 2 log.5)·log(x+ I )=2.(9'" +7)=2+log. (5'+1 - 20)= x b) log{.a) logx+log4~0 b) 2Iogx+1og2~log9S c) 12. I )'log(x+2)=log(x'2) b) log.116.A -4x+5.126.138.113. ~ 3 12.a) log(x.130.x)~'1 c) 12.127. +6)=x log.a) 12. -13)=x-xlog5 85 .1IS.(log.9+~67.(6-5 x )=I-x 12. =50.a) 3'0"" ·2'''''' 12.a) logx~3 b) log(x+I)~2 c) 12.x)1=0 b) 10&I012logJ. -31og.a) IDe 3.' -2x)=log(2x+12) b) log.'} + X +2 log(4x-IS) -" 12.135.120.a) 12.:.445' c) loi3+210gl+x)1=0 10~8-21og(x-I)1=2 12.2.a) log.log25 12.a) log(logx)=O 84 (4 x +4)=x+ lofu (2-'+' -3) I).1.a) log(2x.IOS.log (x .a) loiloilogx)] = 0 12. 10&x'.a) 12.133. 12.*a) log. 6)~5 c) logs(x 4 + b) lodx-3)-lodx-2)~lodx+9) lo~+2x+I)-210g\"+1)=lo~+6)-1 b) 21og+X}10H+x}lobc-1)+10lJ! 5)+ logs (25 + x 2 )=% ~ log~5x--4'log~x" 1 =2+ logG.123.log5~log25 b) log~(log.132. 12. 3'" .1) = 2x .OS 1/2 1}2 )1 --log2+logv A +4x+5 --lo§.a) c) 12.a) loilt-5) loix2-S) b) ) 100(t-3) ~.S) c) 12.

< 0 .a) c) log1x<..[.x>32 1 12.a) log).149.168.a) log) x . x + 2 log J9 = 0 610g6£x+Xlog~x=12 12.a) log! .M · . 2-log.a) x 10gx x-2 12.--->1 b) 10&-->0 4-x 2+x c) b) logO'i--->0 .2 +2x-I)<0 x- b) logJx 2 -4x+3)<1 Sx + 6 12.177.164. =0 c) log3·log3+log.3=0 2 4 16 ~ 81 12.144.(x-8» 2 log! (2X2 +5). c) log9x+logx' 3=1 4 12..180.166.. =xif. = 1Ologx+l .y. " 10rmu 1 1 PnmJenjUJUCl r ' U oga = 10gh 1 M za prelazak s jedne logaritamske baze ogb a 12.01 b) 0.156.x log x >0 .a): logx.158.x=..163. x·log. . 2·!og r x-3 log 2 > 0 <0 b) b) Jocr _ x b) < 0 ..148.a) 12.a) x+ 16 log 2 X log 0.a) log. x < 0 4 4 log5( 1-3x)< 3 log(l-3x)< 3 log.a) 12.147.5» logo.(4" +4)=x+log 2 (2"+]-3) 12.*a) log.165.x 5 Xl + 3 12.*a) 10g".05 x >0 Xl + 25 c) >0 12.iog x 87 I 86 .4(2x.< 0 log 2 X .' ' ..1)< log42 logo.-+ 1)<0 4 2 b) log..x=7 b) 19 12.5.a) 3 b) 10g.174..' 9 12. x·log 4 x 2 . x log. (.5(3x-2)<-1 log3x+]oK.a) log9+3Iog.:1.(2x+5»log7(x-3) logo.] b) .(x 2 +9)= b) log4iog2 x+ log21og4 x = 2 12.x+lo&7x+4=O b) . b) 10gx<0 b) log] x>O ]0 c) 10g.160.a) 12.146.a) 10&.181.ol . 2 log.a) 10g2 x+1og 3 x=1 b) log.!..*a) 12.x-Iog] x-8=O c) lo&x-Iog] x-4=0 12..179.x+log.a) ]og.x<0 c) log] x>O c) c) b) b) b) =4 1 b) log" x ·Iog.. x ·log 5 5 X =4 12. .a) 12. 1 + X b) log J 6+x <0 x-7 x' -1 c) ]ogo._.a) log4(x-l)< 2 b) log3 (2x+5» I log(x-l)< 2 b) log(2x+5»1 10gix.*a) log:.173.167.<.a) lOg16'X+log g x+log 2 x=36" log3x+log9x+lognx=12 c) logsx-Iog x·logx=4 11 12.< 0 Xl logl xl-2x+l -9 =100x b) x210gx -10x=O c) X4 ..159.7) ".logx-Iog7x=3 12.2_ 2x+ I c) log x log 0. a =log.162.169.170.x=l0iS: c) 10§6x+1o&x+log.1 x 5 .0-1.x+3 '2 x+l0 Xl -4 ---<-1 c) 2x -I 1 log4--<x+l 2 12.a) log.a) 12.x----.*a) log I 10g-l-1og:.178..145. a 3 Rijesiti date jednacine: 12.17I.a) x iogx+7 4 =lOlogx+l _ b) ~xlog.r a 12.150.a) xl-lop = 0.a) x =x x b) x'/~ =..'+1) :: 2 b) d) log7 x >O d) log:.a) Jog] x < 0 12.(IO" .152..\" = ]0 2 2 12.logA'-log2=Ob) log2·Jog. Logaritamske nejednacine (nejednadzbe) d) logsx<S d) logJ6 x>16 4 12.- 2=log - x 2 x b) log. .--<0 I-x 3x -I 12. b) if..x>4 b) log.x<8 c) log.175. rijesiti slijedece jednacine: 12.a) 10g..172.x-Io&x-logn x-lO&l x =3 log.157.2( 4-2x»-] logo.176.16I. (2" -7)=3-x b) log.a) 10gx>0 12.x=4 b) log x-logx-1oi?ix=4 Rijesiti logaritamske nejednacine (nejednadzbe): 12.151.1.a) 4 10&.1 x]op-2 =100 c) X 1+ 1og .D =10 2]og.a) 12.x+logo2=2 12..ix+ 1) log~ (2x 2 -3x+S)<'log~ (y2 +2. log x 3 3 2 c) c) X = -JlO 10 na drugu.2l(ax)" 3 '1 4 -1]=1 b) ]og3 a -log.x-Iogxx+log.+ >11 log x 1 .a) 12.

. 6 3n: cJ c) n.1 .197*a) y = F log.4) (' 13.190.a) 11: b) 2rr c) 411: d) ·211: b) log...(x+l) 21o&.og .IO. - 10) b) y 6 b) ._.183.a) -4 6 c) 5 c) -18 4 d) II d) -253 12.3. log" 2 .I b) v .< loa loa _ .6..~" -2).a) 40° b) 100° c) 68' 0 >:-1 x+ 1 log log.'·a) b) 109.1. 2 . 1 1.8" Uglove date u stepenima (stupnjevima) izraziti u radijanim~: 13. (3 12.a) 3 7n: b) 3 5n.192. Koliko stepeni ima ugao od 3n radijana? 5 12.\ + 4) x(x' .2.a) log.Jlog x 12.182. - ..21 1 . 2 5n: x loge-xl + 3.185. ..2) b) v=·_-_·..1. .12.l.198. 16 > 2 13.*a) log] x·1og x 9·1og 3x 9 < 2 12.7.. x 2 log.196. 4x + 3 )$0 b) (: r. !'a) 2 Jog:" . x + 5 x-I b) " v=~oox I )2~ x+ b~ 4 .a) log.2 2: log r ~ ) b) 0 lou ¥ + b~2 > 10 C> 5 :1 Ko!iko stepeni (stupnjeva) ima ugao (kut) cija mjeraje izraicna u.11. log 9 16 (X' . logx+IO b) IOg~(X-. 4) d) 6 5n. log2x-2 log2 x + 6 _-=-1_ _ + c-':"'-.2x 12.ll 1 j.' x-3 b) y y 4x-11 log(x+ 5) 12. I c) c) log . 4 5n. .)+IOg~(X-I)21 2 2 ].radijanima: 13. 16x < 1 b) log.5. 1-1og4 x I I 1 12.a) 90° b) 180' c) 270° d) 360 0 13.(3 2 2x) <0 b) b) log.:' -x -1 ..(x+2)+log.187*a) log.log . 13.194.- 6):. log._---- 4 b) 3 b) ·2 c) - 3 1 In. -'. ... 4 -log.I.log J X log 1 X 2 ].195. . (2'+'-4»-2 log.4._ 2 $ c-----.1 12.- 88 89 .a) log x I 2 21ogx+110 1 c) > .x-I f] 13.. 3 b) log..a) 11: Odrediti defilliciono podrucje (domenu) date funkcije: 12.9.' = ~ x+3 .2 ~ 8.' -- . Orijentisani ugao (kut). 1 nldijan ~ 57. 2 ~... d) n.a) y = .b) < I+log.. log 2 (4" . ..> .j.189.*a) Y = 1 og 1 x+I Iog~-. x < ___ 2_-.a) y=-b-+log(3-x) x+l 100- = )Iog(x - I 2 2n: b) n.a) 13. 13.a) 30° b) 60° c) 45° d) ] 5' Uglove date u stepenima izraziti u radijanima: 13.184..3 )<. log . 2. log 1 (4 \..a) y:::: !og(2x-3) log(x ..8.-:.295779° ~ 57° IT 44.' ):+1 b~ b~ x-I 12.a) log 2 X 2x) log 1 _. )x 2 +6x+9 12. 0 S NOV I T RIG 0 NOM E T R I J E • 13.a) 13.a) ]20 b) 135°c) 240' 13.-.-4 <.a) $. Radijan. x .(x-4)-I$O 12186.

••.•) " 6 13. --' 3 . • --13 -2 2 I --13 2 .fJ 1'.. O· I .. 10 I .. .••.. Nacrtaj na trigonometrijskoj kruznici dati ugao i odredi gra'ficke vrijcdnosti !1Jegovog sinusa: .0 cosa.25.•) 30° 13.a) 2siTl1[ + 5cosn + 3tg2n 13.. Definicije trigonometrijskih funkcija ostrog ugla u pravouglom trou lu (trokutu).•) 90" 13.55tg360 D b) llcos 180'-12sin2700+5ctg270' 13.a) 30° b) 120° c) 210° 13. O. 2 1 c) smcx=.23.- .a) 45° b) 120 c) 270° d) 315 0 0 d) 360° d) 300° d) I In: 6 d) _540° 13.19.J3.•) cos=0..a) 7r '4 b) n 5n 47r 13.3.a) 3sin900-78cos90o+55tgI80° 13.14. tga :!3 3 . .sin3rr+24ctgnl2 13.a) tg=3 b) tg=-2 c) ctg=2 d) ctga=-1 13..2.24.' 3 -43 n..4... -1 . 0< .•. Pronadi tacku na trigonometrijskoj kruznici koja odgovara datom b.•) -150°.. 90 91 .27 . 1~.fi' J -13-.a) 2rr 3 cJ 57r . Konstruisi ostar ugao a ako je: . n.29.•) _ 5" b) 4" c) 5" d) _13" 6 3 4 6 13..---13 '.· " ..28..d. Trigonometrijska kruznica i predstavljanje nglova (kutova) u kruznici U trigonometrijsku kruznicu ucrtaj uglove: 13..18 .. [(a) 3rr/2 2TC/3 STC/6 :iii: rr/6 nl4 nl3 nl2 sma . 3" 4 b) -300° b) 4" 3 c) -450° c) Nacrtaj na trigonometrijskoj kruznici dati ugao i odredi graficke vrijednosti njegovog kotangensa: 13.d.20 .5 c) cosa=-I d) sina=1 13. -'.2 --J3 -2 '~ .15 .a) 2" b) 120° b) rr c) 210° d) 300° c) 2n d) 3rr 3 3 4 ~acrtaj na trigonometrijskoj kruznici dati ugaa i odredi graficke vrijednosti !lJegovog kosimisa: --. .oju: a) 2 b) 6 c) -3 d) 4 c) d) 2 3 4 13.32. y • b) 6cosO° -4sin90° +4Stg360° b) 3cos511: ..21.13.22. 1 .) 900 b) 180° c) 270 0 13.13.) -rr n]cgovog tangensa: 13. ..a) 450 b) 1C c) 180 5n c) 0 ~acltaj na trigo~lOmetrijskqj kruznici dati ugao i odredi graficke vrijednosti b) 120° b) 7r 4 4 d) 210° lIn d) 6 Vrijednosti trigonometrijskih funkcija nekih uglova (kutova) koje se ('esto koriste u raznim zadacimao 45' 90" 30' 60' 1200 150 0 1800 2ido 360° a TC '.d.5 b) sina=-0.•) 35sin 1800+9cosO° ..26. Der~nicije trigonometrijskih funkcija na trigonometrijskoj kruznici.17.~~ 13. 13.18. 0 4 4 clga . 0 -1 . c) 135° -J2 -2 J - 1 0 n. ~-- 1 d) 225° d) _ 3n .31 .J3 . n.7 b) cos=d) tga=2 e) ctg=5 4 5 Graficki odredjti vrijednosti ostalih trigonometrijskih funkcija ako je: 13. U kojem kvadrantu se nalazi drugi krak ugla a ako je: a) =200° b) a=3500 c) a=645° d) a=I27So e) a=-8SS0? Izracunati vrijednost izraza: 13. 2 --13 -2 -2 -J2 .. 13.12..d .16.30.• ·0 .) sin=0.

Odrediti ugao x u radijanima ako je dato: c) tgx~ 3.9564J 13.947 b) cosx~O.::c.143 13. Osnovni trigonometrijski identiteti TRAZENA TRIGONOMETRIJSKAFUNK. ._~.Jr .S8 d) ctgx~5 d) ctgx=-12.a)=tg ." c:to-ct'?~' ~---:-siQq. a:. . d.2sin~ + to~ 4 2 °4 . 13. •.•.52. -rc + 4 cos .a) sinx~O.-..a) sinx~-O.43. b~24 d) a~20. Ako je tga::::: 3. Konstruisi ostar ugao a aka je: .53827 .l43 d) d) ctgx~O. odrediti vrijednosti osplih trigonometrijskih funkcija ugla u. ±.(X + .ctga i tga.t: ~--. 13.lzracunati vrijednost datog izraza: 13.:: 1 ..h -cos'a tga ctga ctga tga.40.53748 I 3. odrediti slnu. A k 0 Je · 'va 13 .'. sin30°cos60o+eos30osin60D+ 2cos45°sin45° -tg450. 13.nosti ostalih trigonometrijskih funkcija pozitiynog ostrog ugla a.14.- -i .cos_ct:- Z·· a*k1t--ke-.- 13.a) 44° 1344. odrediti vrijednosti ostalih trigonometrijskih funkcija ugla u ' 13. Katete pravouglog trougla su a==6 i b==8. ako je dato: 93 .a) sin30"+cos60° b) cos60"-sin60° c) sin4S0-tg4S" d) ctg30o+sin30° 13.te:JT JT -" LSlll ctga ±~I+ctg'a 6 3 3 ~ 4 b) 4cos~ . ..tg- 3 3 6 . ".d . Izracunati vrijednosti svih trigonometrijskih funkcija ostrih uglova pravouglog trougla kod kogaje: a) a~4.si'na fc ::---.567 ctgx~ 11.o d re d"ltl cosec 'va 13. Odredi vrijednosti trigonometrijskih funkcija ostrih uglova ovog trougla.sin cosu ci SIn a ±·JIc-sin'lx . 0: u prvom kvadrantu. -..~~1 + sin.sine.. ~~( -_' Jr.5.38.36.a) sinx~O. coso: -: 2 ".a) sinx~O. ex u prvom kvadrantu.d.a) 42 b) 53° b) 15 c) 27° c) 32 d) 42.74327 b) cosx~O.o dre d"It! 12 3 L. b) cosx~-O. Ako je ctgu=2.i::-+kn. Ako je cosu = -1~' u u drugom kvadrantu. minutama i sekundarna ako je dato: 13.34° d) -12 e) 1457° eJ -676.88 b) cosx~0.. tosfX 13.c. L Odrediti vrijednosti trigonomdrijskih funkcija datih uglova (koristiti kalkulatore): 13.41. coso: tga 2 eta sino. Ako je cosu Odrediti ugao x u stepenima.55. 1 ±JI+tg'a ctga .ClJA sina Zadana funkcija b~2J.« _ .cos..35.53.48 c) tgx~-3.a ) ~. 13. · sma = . n: 7r n: lC 13 .ctg. ex u d rugom k d mntu.S 13.'. Odrediti vrijed. 'E_:. odrediti sinu.k. 13. 7r". c~J5 c) a~lO. S a u cetvrto111 kvadrantu.48.50.2 45° i1i .45.47.13. _ < • 12 .Z· =. sma = 13 49 Ak'0 Je ..(t)~. 1[.osa Z .ctg. krc tg(r-ctg(X. tgx~12.37. COSU! tga .. u 13 • u cetvrtolll k d rantu..a) sin30o-cos600-tg45°-ctg60° b) 2sin60o+7ctg45°-6tg45°. sina.--':"--a). 4 2 a ) SIna=~ b) casu=5 3 3 c) tg=7 d) ctga~- 11 6 ±.54.':' k "Z' tgu=:-'--:-..33.46.5 1.. -'-'-:'-.47 ."-': ctg( ~ ·.124 c) c) tgx~O..a) 4sm-.23458 =-~.a) 25[n300 +3 10sin300 ~1 2eos 45° ~ sin 45° b )~-.". 1'\ 39 . c~5 b) b~9.

sma+cos(X. 2 2 sm a-2eos a 4 ..~ 13.cos?'S5° sin'a tga+tg{3 tga ctg2a~1 2sin'a-1 . lzracunatJ SlIlUCOSU..-. Ako je sinx-cosx=rn.:t:5sinx = 0 sm.70.fi ctga=. d ' smx cosx a Je . Odreditt vrijednost izraza tg 2 o: +-:-___ _ + ctg 2 a.d) tga=3 .66.? 2· ..cos-2 2 2 13.-12 cos x ctga + crg{3 c) .sin x COSx . aka je tga + ctgcx= 3. odrediti: a) sin 3 x . c) ctgx:+ 13.b) Dokazati slijede6e identite1e: 13.. .a) c) c05a-l sin:? x-cos:? x slnx-cosx ( 1--...:.63. .84..j-l+sinx I-sinx I-sinx + sin x l+cosx d) b) tgx+ cosx I+sinx I +COSX ~.= 2£·tg' x .76.80.tgasin 2 a.2(sin 6 a+cos6 a)=1 94 I 95 .x tg =1 d) 4+5cosx cosx 1 + SID X 13. 13. .62. . 1 smacosa 13. 2 d ok azatl.60.58.. 2 3n: 2 13.* a) J8-.79.cos x [ 13.a) c) 13.71..* a) (sina+eosa)' .74.+ .a) 13.75. 1 + sin 2. x c sin x + cos x sin x JJ sin xctgx d) cos:: X b) tgxsin x sin:' +eos:' -1 ( 2 2 .0<m$l.69. Aka je . .a) 13. ~ko je tga + ctga == 5. -.a) c) -.sma 13.cos 1 x + tg 2 xcos 2 X d) 5-sills5°.a) 1367 a) . Ako]e 2 * ." 3(sin a+eos a) .81.- tg 2 a b) d) Gtga 1-2cos'a + ..78. tg-a-sm.. .59.a) sin 4 (X +sin 2acos 2a+cos 2 a= I 13.a=tg asm" a ? cosx cosx +---sin x 1 + sin x sinx+cosx cosx-sinx tg'x+ I tg 2 x-I . 3 2 . ak0 Je tga == -2 .' 13.= -4 . rg'x+l 2sin' x r ---COSh x erg 1--~ 1) 2 1 .. Ako je sinx+cosx=m.·I 13.77.' coso: . _.J]+. < -- 5 1 -Jr a < ---. 1356 .83. 2 ' 0<x<2.. odrediti : tga + etga VI +sina 1_2_+VI-sine< I2 ' .45in a Uprostiti dati izraz: l-cos2 x b) tgxcosx c) sin 2 x-l d) 2-2siI/X 2 2 b) l-cos 2 x+sin 1 x c) ctgxsinx-cosx 3cos 2 x-3 d) 3_sin x_cos x 1+coS1a. . .64.-sm. 1+ ctgx 1+ tgx sin x + cos x sinx+tgx c) = I +eosx tgx 2 cosx b)--c-~~~ sin x-cos x 2 tg 2 x-l 19x smxcosx d) J~tg'x-l . odred1t1 3 3cosa .a) -"------'. Ako je ctga = 3..a) . 3 4 eJ l (I+sinx + I-sinx l-sinxI fI+~ + 1+sinx l-cosx V l-co&X 1+eosx ) I 13.a) (l-cos'a)(1+tg'a)=tg'a 13. 41 ·· vflJed nost izraza sina+eosa . x x 2 tg.82.61..a) sin4 a-cos\x=sin 2 a-cos\x J3. ~l+COSX +~I-eosx I-cosx l+sinx I .- b) 13.-sin 2a _b) sinactga+cosa c) O+s'ina)(I-sina) sin 2x-cos-lx-sin 2x+cos 2 x b) sin'"'x+2sin 2xcos 2 x+cos"x 1 .65. Slnx COSx b) \ cosx (-1--COs. Ako je tga = -.a) Sllla=~ .57.odreditieosxi n: ' _ 13.x 13.68.3..72.. odrediti vrijednost izraza 3 5 b) 40 cosa=- c) .. a ) tg-u + ctg-ex.~2-­ b) sin4 a+2sin 2 acos 2 a+cos 4 a=1 b) (l+tg'a)eos'a=1 2 2 2 2 b) cos a+cos actg a::::ctg a b) 5cosx-4 3-Ssinx 1. odrediti sin 3x + cos 3 x.. Odred Itl ' .0) l+sinxcosx SIn X smx-cosx 2 f3. ako jc cosU = sin a-cos ex .0drediti vrijednost izraza tga .~I-·-1--sinx)=sinxcosx smx 13.73.cos 3x Dokazati: 4 4 13.. 2sina-3eosa 13.J1-m SJllX2 m = -. .a) 13.. .

.a) y=si11x+ll b) y=tgx+5 c) y=ctgx-4 d) y=sinx+2cosx 13. (cr('x) :"'sinx casx -(gx ':'ctgx: etg(.1 4) 13.86. •••. cos(x+2krc)-::...' ..97..rr i1 8x 1'. ' .l(x) sjn~ .t g .a) y=2sinx b) y=-3sinx c) y=4C052x d) y. Koja od slijedecih funkcijaje parna.. sine'.sin 3x b) f(x) cos4x c) .) cos( -x) '.::cosx .88. 3 period funkcije y:::: 9sin3x....a) f(x)=3-xctgx b) f(x)=4+xC05X c) f(x)=ctglOx+44 d) t(x)=12-5sm2x !!.nep<'irna ... ." ~ 13.a) sinll30° .\:3 Izracunati vrijednost datog izraza: 13.tg(x+krt)"= tgx . 3 Sill a(! +ctga) +cos' a(1 +tga)=sma+cosa.. 13. .a) y=4+5sinx b) y=12-cosx c) y=2sinx-5cosx b) y=sin(x-rr) c) y=cos(2x-n) 13....102...- 3' 6 d) ctg24050 19971: d) c..98* Odrediti period fU11kcija: a) Y~15sin2xl+3 b) y=111cos(3x-4)+191 13... 6" 7" 1 13.'!Sx I... .104.. * Ako za svaku vrijednost argumenta x vrijedi jednakost 7r 2" 37r 4" 5".. furikGiia "'nepairia· • . a koja nije ni panEl ni neparna: ..fix) 1 + fix) dokazati daje funkcija fix) periodicna.• ftinkcija -je--parna --- funkciiaie neparna·:..87..a) y=sin4x 13.•.96...91.·· i"tiilkcija ie.tg8XI ~" a) 8n: I OJ[ b) cos-·-2tg-- f(x)=sin0n' +1)+c05 5 x -] -lx 4 -31 6 c) 6 3 3 b) f(x)=sin(JrX 4 -I)-2si11x ..t. Periodicnost trigonometrijskih funkcija 13. kEZ...99. .) 6 d) y=5tg2x c) .92.105.a) Y=7sinx b) F-llCosx c) y=sinx+cosx 13..x) ..7..405° d) ctg7500 13.103.' v=tf!...-I:+sinx 2 cos2x 13.. 1 . lzracunati vrljednost izraza: .106.* fspitati da lije periodicna slijedeca funkcija: c) FIStg(x-2)-61 a) Y~sin-J2x+cos)3x b) y=cos)3x-tr..100. ..* Ispitati parnost sJijede6ih fllnkcij~: '.* cos~cos-cos-cos-cos-cos-cos-.95.:- .7 .. . 96 .93.6.. 771: 13. kojaje neparna.a) sin390° b) tg765° c) co.J J 97 .. Trig<)nometrijske fun~cije nega~~vnog argumenta. Odrediti osnovni period date funkcije: 13. (\ ~--xJ 4 OJ[ \ lspitati parnost slijedecih trigonometrijskih funkcija: 13. 97r tg1 2 JT+sm28n-cosI7Tr+ctg_ 2 13.=-8cosx 13. sinx ._ = --7 15 15 15 15 IS 15 15 2 fCc + c) 1.. -."- I -I c) f(x)=8·. Parne i neparne trigonometriJske funkclJe sinlx+k'360") = sinx cos(x+k.. ctg(x+krc) = ctgx kEZ. Provjeri da Ii je d) FCosx-sinx d) y=4sinx+tgx b) v = -.. . kEZ.a) Y = 2Sin(x+-':.a) 5111- b) cos800" j 971: b) cos-- c) tglSIO° c) tg-- 25J[ 3 13..360") = cosx tg(x+k'180") = tgx ctg(x:+k'180C ) ='ctgx iIi iIi iii iii siil(X+2krc) :::.a) ((x) -sin3x x .I01.85-* .a) cos4200-2sln750° b) sin810o+15cosI170° c) tg5850+ctg225C 13.. 13. kEZ. -----.. 1371: 1771: a) 2SIO-_+ 4cos ...89.':....13.90..94. t/l4X-...a) f(x)= x--tg'"3xsin'2x b) f(x)=5tg''is x tg)x 13. a) 7si1l630o+3cos99Qo_ctg765° b) 6eos 1500o-sinS40o+tg9000 Vrijcdnosti trigonomctrijskih funkcija datog Izmzi pomoctl trigollomctrijske funkcije ostrog ugla 13.

U kojim intervalima vrijedi nejednakost: a) sinx<O b) c052x>0 c) sin2x>0 13. U kojin~ intervalima je data funkcija pozitivna.125.'.124.8. 2n: ..]20.126..a) 13.108.112.117. Znaci ttigonometrijskih funkcija ARGUMENT. cosa<O? 13.119.a) 13.a) tg]20° eos21O° sin225° 5i11315" .::' x -sinx ":CO"SX tgx etgx 13.x iii 360°+ j( 2k7C+ x fJi k·3600 + x.os1000 b) tg2000sin350o 13.FUNKGIJEcp O-x 90~. kEZ .a) sin480° b) sil1855' c) sin 1230° ]3.115.122. U kojem kvadrantu se nalazi drugi krak ugla a ako je sina<O.107.a) 13. . J} sin325° 13.c05800 d) ctg12° .12I.a) ]3.ctgx ' -:tgx' ~_ctgx_ -+x 13.13.a) cosl7° b) cos51° c) ctg24° d) etg72° Izracunati po formulama svoaenja l1a prvi kvadrant: sin]20° b) cosl50° c) sinJ35° [3.113. Svodenje na prvi kvadrant 13.111.110.114. au kojirna je negativna: a) y ~~inxcosx b) y~sinxtgx c) y~tgx+ctgx d) y~l-siJ1x 13.* Na6i sya rjesenja nejednatlJ1e: a) tg2x<O b) sin2x>O d) sine -2x»0 d) ctg2x<0 -1 13. U kojem kvadrantu se na]azi drug! krak ugla a ako je tga<O. Odrcdi inak proizvoda: a) 5In7i\:. sina>O? 7C 2 iii 900 +. a) f f(x)~J~inx b) f(x)=~-tgx c) f(x)~J3cosx ~ Odrediti vrijednosti trigonometrijskih funkcija: 13.9.]29. V kojerrt kvadrantu se nalaz! drug! krak ugla a ako je coso>O. Odredi znak razlike: a) sinT7°-sin2So c) c) cost -95")Clg( _100") b) cos67" .109.a) sin]290° b) cos570° c) eos]230° 13.a) cos480° b) ctg855° c) tg1230° d) 5in960° d) tg960° d) cos945° Vrijednosti datih trigonometrijskih funkcija zamijeniti sa vrijednostima trigonometrijsklh funkcija uglova koji su manji od 45°: . c) sin]60° 13. * Odredili ob]ast definisanosti (domenu) funkcije: .123. Odreditiznak datog broja: a) sinl25° b) sin3200 13.ctg86° i]i 360° . b) etg135° b) sin240° b) cos225" b) c05300° c) c) c) c) tg135° ctg225° tg240° tg300° d) d) d) d) cos120° ctg I 50° sin210° ctg240° d) ctg330° c) cos2x<O 13. -+x c) c05(-2260) d) sin(··270 ) 37C 2 ifi 270 0 + x -cosx -SJnX 13.128.118.x TRIGONOM:BTRUSKA FUNKCIJA ARGlJMENTA cosx cosx sinx ctgx .116. Odredi znak svakog od datih brojeva: a) tg265 0 +5 b) ctg573° c) cosl16° d) c052500 0 37C ----x 2 -sinx sinx cosx C'OSX ctgx -ctgx -tox t2X tgx -tgx -ctox ctQ:x ctgx.a) cos87° b) eos2]5" c) eosl]]O d) cos400° 98 99 . tga<O? 13.a) si1155° b) sin] 14° .x 21t + X sinx Sli1>~ cosx tf0 tg730-tg54° Datu vrijednost funkcije zamijeniti vrijednosclI funkcije komplementnog lIgla: 13.a) sin23°b) si1166° c) tg43° d) tg]4° 13.x :-sinx sTilx 1(+ -cos x :':'cb"s-.127.

' .136. Odrediti tg( a+l3) 12 ..13·. 49 27r 357r 57r a) Sln-1[=COSb) COS--=~Sln18 9 13 26 13.0'd re d"HI: c) eos(d-l3l 13. tga". Adicione teoreme (formnle) 13.akoJectga=-.tg(a+ f3)= .212 0 ) 0 0 )' 2 2 -1. .a) . I A 5 tg 2 252° +ctg 2 342° 13.a) tg187" b) tg280° c) ctg451° d) ctg600° 13.a) sm . . 0<13<. Dokazati istinitost datih jednakosti: ... sin(a~i3)-= si~a~os. +ex }os(a-3Jr)ctf. sin(-. . 5 101 100 ..g. sin(a+I3Y =sluac()sl3+cosasinj3 1. '" Dokuzuti 15til11t05t jednakosti: sin 825 0 cos(. '-. tg240+tg2IO 1-tg240tg21° tg73° . tg.iso )+cos7So sil1(.::·lc.A·oJesmex=.555 0 )+ tg15S0tg245() .+ 2eas643 b) 100crg'9900 + 25tg'5400 -3eos 2 990 0 • i.sin 13 :0:::-. A .141. • lzracunati: 13 ..137.130. .135.7ctgf3 nE 13. 2 13 2 13 .a) cos53°cos37°· sin53°sin37° 13.+-.13. 13.a.r)eos(1T+a)tg(37r \ 2 -a) = O. l~tga tgf3 I ..IlE Z).f3)o=~ct~g_a~c~tg=f3_-r.tg28° ( b) tg340+tg26° l-tg340tg26° tg34 °.. -13)=-. tgatgf3*'±1. +a) b) sin(ex-p. . ctgac tgf3-1 ctga+ ctgf3 ctg(a.0.a) 1 +tg73)tg2S0..a) 4sin810° + 3cos720° -3sin630° + 5eos900° b) 5tg5400+2eos 11700+4sin9000-3eos540° 257r 137r 197r I3.508 )cos(-l 022 tg(.. cos(a.tg=f3::-· .t. ako je ctga=.tg4 () 1 +fg34°tg4° iT <~.. (k.. ' ..t~ga_··. Odrediti cos(300-a).143.3tg-...I32.a) eos41°cosll°+ sin41°sinlio 13.133. .. aka je coso. 2 13.1 2700 < ex. 0 17 13. ako je tgex = 2 i 4 180° < a < 270"- cos(.· .148.c) + tg 100° Ig400 .cos85°sin15° b) cos28 0 cos3 2 Q-sin28 0 sin32 0 b) cos7 8 0 cos3 3 ~+sin 78 0 sin33 0 a) Sif.139. = .260° }g5300 ~ eos 156 2 0 tg(a-p).a) sin28°cos2° +cos28°sin2° 13.I3* ~+n7r.. 0 b) si n3 3 °cos2 7° +cos3 3 °sin27° b) sin85°cos 15° ." ··ctga. 8 o k" 3 L.. = .. c) tgI24°+tg56° l-tgI240tg56(\ tg1000-tg400 I 146 . aka Je cos --ex = . Odrediti sin(300·a). Z)..142.10.i 1800 <a< 270"3 3 13.-.· ..149..a) cos660° b) sin 870° c) ctg930° I3. (k. 13 1 + tgatgf3 • d) tg585° af~+klr. 111: Izracunati vrijednost izraza: 13. 46.0drediti tg(a+l3) 1 2 J[ ~< 13 2.Cos~-sinasinl3 .150.138* Dokazati jednakost: cos 2 696° +tg(..0<0: 5' 17 a) sin(a+l3) b) sine a-l3) 13. Vrijednosti datih trigonometrijskih funkcija zarnijeniti sa vrijednostima trigonometrijskih najmanjih pozitivnih uglova: a) sin 11 11: b) cos2311: c) sin811: d) tg33. S1l -. ctgjJ==-.P-co~~...ctga*±ctgf3.tg(.152.145. ctg(a+f3) .. 328(J )sin 958(1 ctg572° 13. cos(a+I3)co cosO'. < 360°. 4. .a) sin35°cosl 00+cos35°sin 10° 13.131. * Uprostiti izraz : • aik7r. b) . <7[." 1.)·.••. 147. (rc) (it 37r lC -<a<2rc. * Dokazati tacnostjednakosti: I -[g 'ISO . ··.l3) =cosaeosl3+sinasinl3 3:.134.f3ill7r.~]'i_1l3 2. I 5 tg(a-I3).616°) tg 194° = 2 .505 )eos 755° . Odrediti tg(450+a).144.151. 13.140* Dokazati jednakost: sin 395° sin 145 0 - cos(.

Dokazati istinitost datih jednakosti: 13. x>-I.(3) 13.a) d) sin (a . Neka je tga=x.sin (a . Dokaz~ti daje a-fl=30'. 13.11 ~ i sin y = -~.170.etg(83° SJr 7C l+tg-tg-~- f3J 13..160. Dokazati daje a+fl=45°. 4-a 'su ostri pozitivni uglovi. t gi3 =-J3-' a i i3 su ostri pozitivni uglovi.11 :.L:. Ako je sin a =~.165..172. rc cos(a+J))cos(a-J))+sin(a+f\)sin(a-J)) sine a+45°)cos( a-45°)-cos( a+45°)sin( a-45°) sin53°si1167°-cos14°+cos37°cos23° sin200+sin 13°sin5T-sin33°sin77° sin200osin3 10° +cos340°cos31 0° sin30°cos300tg30 o + sin30°cos30°ctg30° sin'(300 -a)+sin'(300 +a)-sin'a 0 ) 1 + tga b) tg (45 +Ci .153. 13. a i fl su ostri pozitivni uglovi.f3 sin' (f3 + a)+ sin' (f3 . 1+etg(3So-f3}g(7°+f3) 13..163. 1<a<4.162. .a) sin2acosa-cos2asina b) sine a+fl )sinJ)+cos( a+i3 )cosJ) c) cos(a+f\)+2sinasinp d) sin(a+f\) . a i fl ostri pozitivni uglovi.a) 13..17S. ako je d) ctglSO Date izraze dovesti na sto jednostavniji oblik: 13. 13. 1-r'g(39° +a 4rc rc ( 13. tgfl=~.(3) cos (a + (3)+ cos(a .a) sin(45°+a)=cos(45°-a) b) cos(45°+ci)=sin(4S0-a) 102 103 . tgf\= 1. .+-. Dokazati da l+x Je a + f3 = .164.156.cos4a . {3 .a) cos2a-sin2utga 2si11(a+ (3) c) b) sin4a ctg2a . 171.".a) tg(~+a )+tg(~~~1 ctg(~+a J+etg(~-a) tgf3 9][ b) 2s -tg 4 9rc rc I +tg-tg28 4 h(6° -a IS 5rc r tg(52° + f3 ).Y __ _ 9 7C 77C ctg-cos--sin~cos- 18 rc tg--tg12 12 12 12 13.J3 .):.J3 +4 sinfl=~..173.158.a) d) b) tg(4So .169.a)+ tga l-tg(45° -a)lga c) 3_t~215° Q+P+ Y=-.. sin56° cos! 24° 13.a) b) 13.sin(a-p) 166 sin(a+f3)+sin(a-f3) b) cos(a+f3)+sinasinf3 13 . 3 sin f3 = 3.o.sin(a . Izraziti a) sine a+f\+y) b) cos( a+f\+y) pomocu trigonometrijskih funkcija od Ct.a) b) cos'(f3 -a)+cos'(a + (3) . (a .168.'. 2 ."' f3~ Ig(a + f3) .155.tgf3 ! 3. ako je tga= . 13.174.llif3 II?CX + tgf3 ctga-l ctga +I tg 3tg-15 -1 7C ")' 0 Izracunati vrijednosti datih izraza: sin34° cos 236° -.a) sin(a+f3)-sin(a-f3) cos(a-f3)-sinasinf3 tg=~ . a i c) sin(a + (3).a) sin 20° cos2S' +cos200 sin2S' b) cos3S' coslOo -sin3S' sin! 0° cos2So cosS8° +cos! 78° sin20So rg(390+a)+tg(6°_a) . . odrediti sin(60'+a) i cos(600:a).:( a=--J:..13..- b) cos 2. Aka jesin a = -l~ i 270 0 < a < 360'.f3 )sin f3 i3 13.a) b) c) d) 13.f3 )cos f3 .167. 13.a) c) tgatgi3+(tga+tgi3)tg(a+~) !-tga 13.x . 10 a-I a.") ~ctg a etg' f3 2sm a sm..16I.60°)+ cos l (60 0 + a)+ cos 2 a c) tg( a+l3+y) y. Koliko je a+i3 ako je x<-1 '! 4 13.'.157.f3 )cos f3 + cos (a .. Dokazati da je a-I>=30°. Bez upotrebe kaIkuIkatora i tablica izracunati: a) cos7SO b) coslO5° c) tg(-75°) 13.g.f3:.f3 )sin f3 cos (a .159.18.. 2 rc Ilia . ako je sina 3. . dokazati daje .154.

izraclinati sin4a 13.a) sin'(a +. izracunati sin(cx-f)+y). dokazati da je cos 2 (X+cos 2 j3+cos 2y+2coscxcosj3cosy =1.~. au cetvrtom kvadrantu. !.. .X'.> .189.184. -.192. dokazati da je tgatg!3+tgl3tgy+tgytga ~ 1.1. " Ako je o"+]3=y. \. Izracunati sino:.:r.[.ore 13 .> 1. 1 eos4a. tga 13. I siri 2:. ako je tg (X = . ..199. COS 2 X 1 tg2x. 13.179.=3.'. 13. . 13. 3.191 Izracunati sin[3 i tgB./3sin'X-cma~2si{<X-~) ~tg2x ~ .. \3.11. Izracunati vrijednost izraza etgo: ako Je tg.. . i: Dokazati da vrijednost izraza: cos2x+coslCx-<x)-2cosxcosu.c) cosacos~(tga-tg~)~sin( a-~) 13..196.cos20:... ne zavisi ad x. .kE Z.je Q-I-. lzracunati sina i casa.!. >0.* Ako ..+v=180o dokazati dUJ"e to-o:+taR+to-y=to-utoRto"y P J' 1::>1-' cf--1 b 1. cosa i tgo: ako jc cos~= .cos(x_a). 2 17 2 a 13.tgfl }ctg(a .188.186. <:> 2 : 3 .2" x' 13. .* Akojetgo.a) d) b) .193.a) tg(a +fl)-tga -tgfl~tgatgfltg(a+fl) .. 2 2 2sin\60o +a -f3cosa 1) . * Ak" 0 JC 2. ako je cos2!3= -1I3 i 213 se na(azi u tree em kvadrantu.·. .fi . l+c05x . .. 13.. dokazati cia je cos2cx+cos'::l3+cos2y-2COSCf. tg ctgfl + tga cos(a + fl) 2 13. >.L .198..' 2...f=l.2cosa I . - 105 . aka je tg20:=2 i a se nalazi u cetvrtom kvadrantu.fl) = 2 b) (ciga + ctgf3 )ctg(a + 13).izraClinati sin2[:\ i cos2~.182.':-. Cl. Aka je sin fl = i. cos20.3 : 2 sina a· akaje to'.183. 4 "' S1I1 a = -) S1I1 (3 = -. =- 12 . 1zraziti u funkciji dvostrukog ugla: a) sina b) casa 13. 5 izracunati sin20.. 13. tg2O: i ctg2a. Izracunati tg1 2a aka je cos a ="~ . c) tgo: d) ctga 15.~ . ..+.a.== C:OS.. .176. tg20: 1 ctg20: akojectgO:=.ficosa -2sin(4So -a} b) <X tg 2 5i~ ~= ±r-~osx r:c--~- c. Aka je o. >O d d"ttl b a+b 104 . pn cemu st! 3 4 5 uglovi. Ak··le smx=-·--.::.a) sin(a +fl)sin(a-fl)~sin2a-sin' fl b) cos (a + fl)cos(a ...197.C~. 13 < fl < 3J[ .ctga }ctg(a - 13) = -2 . Trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla i poluugla sinI5°+tg30°cos15°~ ~ .s. lzracunati tgo..':-. 13.:::::: 2..\45 +a • (0 ) 13.> 1... b) sin a . 1. J[ 13.cosl3cosy.fl)~ cos 2 a -cos' fl a 13178 .190.:::::0.zax'" ~k+l!". S1I1 Y = -.' cos 2x . 177. a "00 . *Ako je 0:+]3+)'= 180°. Ako je sin a 13. .cos <X . Ll 187 .. .181a) (tga + rgfl )ctg(a + fl) + (tga -.(cIgf3 .185.~ ±~l.a)·tg<X+ctgfl cos(a-fJ) .> (l-tga)co~45° -a) 1+tga co. ~ i Y ostri 3 13. Izracunati sin20:.6l = sin'a +sin2 {J + 2sinasin{Jco~a + {J) b) 2 I-cosx.. Co .+~+y "= rrJ2 .. 2 13.SllJ. cosa.194./3 sina )~ si~3d' +a) 2 13.180. x tg- 13. lzracunati sina. . J 3.195. b ." 'SlllLX. (cosa +. 2 12 13.J2 + 1.os~..

203. cos(x-2y) i sin(2x+2y).sin 44 ° b) c) 12 Ak oJe SlIlCX--.204." l+cos2x 90° < a < 180 0 .2tgJ3.a) sin3x=3sinx-4sin 3x 0: 13.a) ~( tg'45"+a)+1 c) . a) c0820:-2cos'a. Ako je cos x.a) (sin a· + cos a)2 l+sin2a b) l~sina 13. sin y . 3.209. Upn~stiti date izraze: 13. . ~ cos 10° 2 13. .220.223. 3 22 2 11: 13.90" < y < 180" .215.' _ 4 a al a 13 .21 I. cos a i tg a . ? _.228.!. 24' 24' 24 24 13..213.22I.. izracunati x.222. I ctg-.a) 2·211:.311: Slll-sm7 14 Dokazati date jednakosti: 13..a) fl='~. Izraclioati sin~ cos~ tg!':. Izracunatl SI11-.2S4a V- b) ~ 1+ cos ":. Izracuhati sin4x ako je tgx.. izracunati tg2x i ctg(2x-2y).I? ) . . Ako je 3tga. Izracunati cos4x ako je ctgx =.5'0sx sin 2x cosx c) . 0' 13.217.226. a 16 sm2 tg'(45"+a)-1 13.a) " sin 10° 1.sin'15° b) 2sin67°30'cos67°30' 13. 270" < x < 360" . .!.202. b) sm 700 SIn.219. 13. Uprostiti date izraze: -~. 180 0 <(1<270. Akoje cOSX.-10° . (CoS~-$in ~ b) ±.lIO. Ako je ctga.a) 5i1115° b) sin22°30' c) cos22a30' d) 13...50°' 100=sm 8 x ugao trougla. izracunati 3 sin(2x+y).. odrediti sin2x..207. 4 2 0: 1 +cosc) d) 8cos50co$ lO"cos200c0885" 106 107 .201. 13.13. Skratiti date razlomke: 13 .a) sin8 0- iT d) cos\x. Ako je sin xcosx = ± ~ .~. 2 13..227.205.216. 13. izracunati SIn a . Akoje Sinx+cosx. dokazati da je tg(J3·o:) 5-cos2a tg2Z a30' t~.cos200)( sin70° + sin200) 2cos400cos50" 8cos1Oocos200cos400 b) 2sin700sin20° d) 2cos50°cos40° b) cos200cos400cos800 13. 3 J c) tga +ctga tgy ~ 2. c) sin2&'-(sincx+cosu)2 b) cos4 2a-sin4 2a d) 1-8sin~cxco~?a b) c0520:+2sin'o: Bez upotrebe kalkulatora i tablica izracunati: 13. 3.cos 20° 13. 5 2 2 2 o b) cos8 iT c) sin- J[ d) JC 12 e) ct<yo 8 iT °.sin 10" 13.a) 4s1nia.218.%.).-6cos 2 o:: sin 2a+ sin\x.a) c) 13.224. 1 .. 1+cos2x Uprostiti date izraze : 2co~230cos670 (c0570° .214. 2 :::: 5111 ex sin 2ee b) tgl5" 1-tg'15" 2eos L 15° -1 1.odrediti I+a sin2x.2sin 13...208. cos-cosa cos 2acos 4a 2 (cosa~sina)2 -cos2a 2sin2 ex -sin 2ex 13.cosacos2a c) 2coi 2a-l 13.a sin . " sin 40" sin 20° d) d) sin 3x sin6x sin 2x .a) 4sin 18°co$360=1 c) sin40osin50o::.. l g . 13.a) c) sin 22° b) -_-. Ako je tgx.:.206.2 -. Izracunati vrijednost izraza: a) 1-2sin 2 15° b) cos3x = 4cos 3x-3cosx sin8a . 13.cos2x i tg2x. Izracupati vrijednost izraza: a) cO$21'5°. cos2x i tg2x. cos.

.~2-~2+J2 16 2 c) b) 1 r:-'-'I:'= eos. kEZ. ( SlIla' 13.a) . ai<D je tg...237.. 2tg':'" 2 tgx = ---"'-.234.."'') x 1+ tg'2 ') x 1.... .:·e.. 2 l-co5x x sinx ' .a) 2 <. .f3 .'... 221 ')Cl 32 ~f3 7Y 13.231. Dokazati daje: a) tglSo+ctgI5° a) sin. n IT 8 8 a b c 13.. za x*kn.x =ctg~. + (co sa ' cos~)' "a-f3 ~2+..cosx b) . ..X x . a <.. Dokazati jednakosti: x 2tgsin x = . dokazati daje b+c a+e a+b : tg' -+tg' -+ tg' -=1.. cosy = ... Izracunati bez upotrebe tablica vrijednost izraza: "n 3n: 5rc 4 7n cos .=-V2+V2+.238.J2 + 2cosa.).:d-=-i:~== 13.=2..sin x ( IT 13.232. . sinx 2 I+cosx : .235.244* b) S IIlX .f2 16 2 =4 b) etg.:". sinx- c) 1 + cos 2x cosx x J-cosd) 2 13..: .._.241...+:_..---:- 2 _--=-- = .in.tg ... cosf3 =---. zax*(2k+l)n.--._.a) tg x 2 = 4sin' .= 2._.IT 13 cos--+cos 4 -+cos 4 -+cos'-. Skratiti razlomke: a) l-cosx --. a) . 2 13.. 2 2 3 Dokazati identitete: 13.tg' .243* =Igicos:? ~-sinl x \ 4 X ) ---2 2 2 2 ~-- 13. r. 13. 13.240. Odrediti vrijednost izraza c) d) ctgx=--~"t x 13 5sinx+ 8cosx+ 3tg. x I -to'" 2 13. R' sm.."'.J"J.J7' x n: .233. za 0< X<-.S=i..242* Aka je cosa =_. 2 .J2+2cos4x.. IT b) )Z(I+sin2a) b) 13. x SlTI- 1 +.a) l-cos3x 1 + cos3x IT c) 2eas "'::-cosx 2 2 sina(sina + sinp) + cosa(cosa + cosP) = 2eos 2 a . .s.I=+=. 2 2 108 109 . ~+ 8 4 8 8 8 13..._.13..= . Dokazati da vriJ."'....230. gdje je 13.229.a) c) 2sinx-sin2x = tg'2sinx+ sin 2x 2 ? x' b) l+sinx-cosx x =tg ] + sin x + cos x 2 . tg-+2sin'-ctgx=sinx . b) tg-=---..239.236. o<.x<..."'.". kEZ.n. x I +t"'6 2 c 2tg':""" l+cos~ Z Dokazati identitete: ] .I~-.

a) 2 5 b) (x_ar~n+4 b) 4' c) 3 6 d) 3 5 III .a) 5 32' =(5·2)3 =10'=1000 b) 64 c) 1003 d) 105 .REZULTATI.a) a 20 d) y120 b) x c) b '4 1.+6 c) X l -9m 11m 4 1.25.a) 2'°~1024 b) 410 625 729 3125 1024 19 c) a d) b '4 1. -16 0+1 24 1.a) 4 6 c) 713 b) 3 '7 d) 214 9 1.a) 1 b) 12 c) 15 1 8 4 9 1.a) 9a +2a b) 6x +a c) l1x _8x 3 7 _xs 3 2 d) 6x e) x +a f) 3a4 +4a3 2 3 3-1Ia2 +5a 1.a) 8 1.2.32.a) 100 4 125 7 16 4 2 4 3 6 1. 1.a) 32 b) 16 c) -81 d) -25 l.a) -1 b) -1000 c) 625 d) 1024 1.a) a2m+2xilll+J b) a2rn+4/11+6 c) X + 1.6.34.26.a) x29 b) a ab 1.3.01 Ll5.a) a' d) x II b) a c) x I.27. J' 1.30.23.33.35.29.22...5.a) a m . STEPENI i KORI.l 6 Ll9.28.a) 8 b) 10 5 c) a' d) b 2 L14.25.24.a) a 6 +2b b) x 9 _5a 2 x c) 1-5bx' 1.7.a) x 9 b) a4S d) il c) b6 .20.aJ _3 6 b) 3 8 c) 58 d) 1 Ll8. = --.1.= -1.4..a) 4 b) 625 c) 16 d) 0.12.3§.a) x c) Xli b) a 6 d) x 3 6 9 1. -62 1.a) 5a +a+2a b) lla'-6a 4 c) 12a +2a2 +lOa d) Sa' +2a' +3a2+4 1.d) 1.37.31.a) (2')2~26~64 b) 3' c) 56 d) 1 Ll7.a) a b) a d) b 6 c) l U6.9.21. La) 16 b) 25 c) 4 d) 1000 1.a) 5' b) 3" c) i d) 2 23 256 64 243 LILa) b) c) . 9 1.ll b) a~3 d) a"+4+ a . 9 1.13.a) b) c) d) b) 184 1. -IL -21 1.10. UPUTE. RJESENJA 1.a) (a-3)lO b ) (b+ I c) 5' d) I 1. 15 1.a) a 2 X+I+a2X _ a2x+5_ a2X+2 b) x2m+3_ x 2Jl1+ x 2m+5+ x 2rn+6 1.JENI STEPENI SA PRIRODNIM IZLOZIOCEM (EKSPONENTOM) 1.a) a' b) J.8. 1. 16.

J2a s .60.2 7ft 6. .}25.80.n 1. 19b 1' c) a d) b) X.a) 1.. .90.2.a) 5 Korijeni.J5O=.a) x-5 b) 16-2x: 0) -(x+3) a-3 .J3 .39.93.3 9 19 ~ 2 b) 16 b) 32 c) 2 c) 26 b) d) 2 d) 3 15 1.a) 6..-·--.64.a) Izraz x+2 mora biti nenegativan: x+22':O => x2':-2.a) b) 4 1 7 3xy' c) 6 1.48. 1.a) 8 _x 6 x 6 b) 1.[i -14.a) .II ~ ~ (//.a) a· +2a'b"+b.J3 . b(b' -ab+b')-' m-I b) I-a (b -a)' 1.81.51.a) 5.j3.[5 + 22. d) Sa e" --.95..83. 1.78.1. b) x2:-5 c) 1.1. 113 L~03 112 a) 3i/2+m4-:§if5 b) 2\15-12-15+ 1-W3 .67.J2 9 L 100.a) 2'ab 4 b) (y-x)' cJ '/hpf b) 18.a) 2 1. 9V3 .3Vs 1.72. 2y-3x xy l+a 1.a) 1... d) 8 a b) -16 b) 81 b) 343 125 d) -1000 c) Ii a k !':.79.a) bl'+28' =~(3'7)2+(4'7)' =.J3 b) 4.0n-n)' 2b 3 .84.4.a) xy-2 1.[2 0) 4.JS2 7' = 5·7 = 35.a) 1.77..J3 1.55.J28 d) 1.a). 2b 1.a) V2a.56.a) 10000 I 1.a) b) ')192x b) c) V48 V4s6' 2 b) 6"·7' 7 .3.71.'.91.57. d) 3. b) 65 c) 104 1..x x y c 7 6 la . =3·5=15 b) ..86.: .46.a) 4 b) 4 3 20.a) --16 c) -25 1 c) 4 c) 100 d) 1 d) 4 3 1.89.a) 5 1. Stepeni s cijelim eksponentom b) b) c) 1.01=2.[5 .66.73.)S2 cJ :ifb4 d) -J12a d) 1.J2 11Gb) 19fi + 15 -7 b) 5-JOj + 0.a) 7 -J3 b) 15.a) a x+ 2 b) a 3 c) x. Aritmeticki korijen 1Al.J2 - V9.[2 =.a) 1.a) 1.Jl1 b) .58..6 c) 3300 .a) 15 c) 16 b) 25 c) 3 d) 2 b d b) 2ab' b) 1 1.43.[2 1.a) -3= 3 9 1.3-15 c) 1.31 ')250 b) Ix .}r32..-+-4~7.7'.J3 + 5.45.J2s·.a) 1..25 60 b) 33. 2 26 1.88..[5 2.63.101 a) 1..a) c) 5J3 4Vl 2 7 3 a 4 1/ 4a 2 b 3 2aF3 5x.62.J3 3V3 + 2V3 2ft + 6-16 17 -15 + 2V'S 1.72 =~(32+42J.54.68. 1 (a+h+c)' 2bc 1.53.a) a c) mp 5n c) 5a7 b""c 2 1.94.a) 3.01=225·0..a) b) XER c) XER 17 b) 60 c) 09 1..-> I 1.a) -1 1.J2 c) 1 1.[2 b) b) b) 3.52.[2 . a) 1 b) 3 c) 16 b) 3-a c) -(x+I) 1.82.61.a) 160 b) 630 c) J 92 b) 3V'S .2 c) x~-5 1.J3 = s.2=.[2 b) 8.'.98.a) (m+n m-11 J 1.·'{j02 1.76."3 b)a 7 c) p 7 d) 2b'x 1.96..[2 = .a) 1.72 = =. 2abV2ab 1 c) 4ai:l·J7ab c) c) 30 2 .65.69.75.a) 13.J50 b) c) x .99.70.59.J3 = - 12.a) 6 1..2 b) x2: 1 2 1 c) -I 1 l.a) 8 1.)5' 2 =.a) 6 b) a" -::~.50.J5'.a) 1. 15 -15 1.a) d) -I b) x~4 XER b) x.a) 9 b) 5 4 9 b c) .a) 5 1..a) b) b) b) .16.a) 30'5":6' = (30·5) ':6' = (150 :6)' = 25' b) a"+b" b) 5" b) 1.[2=5.38.J2 b) V27 bj.4 8x lJi y 211/ c) 9 1. I 1.74.a) 1.a) 14. 3.1l IAO.a) 1.a) ....r. = 6·8 10=480 c) =9·25·0.42. ap 1.85.s.a) 1 x.J3 c) 26. 111 P l' 1.47.92.97.a) ax m -o+8xm .49.

149.J3O .a) . 2 = '.Vi? b '{/a131 1:+4 b) u3L.a) 8 c) '-V10000 c) 1.151.128.2 3a 2 5 b) b) 128 c) 137 -20J15 b) 12 1.140. korijene posmatramo samo za one vrijednosti tlh varijabli za koje su definisani.a) 1.J 54..- c) 5 1. 130. 1.a) 1.a) 5 b) 3 1..f16 c) b) 1~ I.J2ax el) 2Qx4V2ax el) d) 1.a) 8 + 2.2 !JS b) 3 1.fa -.[..a) '2 b) 5 .2)' =V(a z)' =aVc.a) e) V2x ~X47 5 f37 V2'" '4K b) x'.a) clxifd s!JS .a'+'" a+frl=i -(a-frl=i) m+vm.---~ =.109.152.f6 .j35 -3M 22-4M 4fJO +J15 1.a) 3 b) s.) m+.Jb)=.J2 + 3.(7n 1.(5 2f/l2 1{[6 2-{"w? c) c) '.[2 .118.: el) .1 05.J66 2V6 l.111..a) b' 1..a) 1.Jb.Jb)~ ~ [(..148.!fi.2j4&l b) ~r-:. (""2-.Jm +a JVS' M 5 3.fa -.132.9 .3n 4J:.'f2=4..145.'if4 = '(/2 ?.J2 + 2. a)-I b)-2 1127.fa -.a) c) b) li/g1 a 8 b) 1:.2 b) 2 b) x c) 0.1).! 14.J 4a 6 1.") ifi7 .[.if5 .135.}m +a 2 2~ a' .121.a) 1.a) c) lIV27a 2 b:' 1. 32 ~ 1.125.a) Va'-6" = Va a 2.113.a) 2.a) c) 120 b) -V -0.107.) 1.1 16.a) 4 1.• ) • 146.a) a 1. = '{/3 2 ~ ..fut c) +J8 1Oif/5 b) b) d) a'·Va .J35 b) 6 c) 10 Fa Vi = 442' = ':if8 b) 1.115.a) 1.f2 1131.2JalD1H.a) V6: 'ifi.Jb b) . 1 -r-cc-2 !fa b) b) el) VX 'fY el) V54 l. fJ a 5n.129.fa +~bX.136.h' .: a.119.4V4 1.Ji '!Ja3 :"!./ x 41 ~9-xgn 6!J a 21 = Va 3 2 b) 1117../432 1{/i]52 2!<j b 19 ~ b) 1.139..a) 8 b) 2 b) 6 .[2 .a) 1.141./3 .1 c) v.(J8-S8 +a c) 15-48 3 c) d) 2f2D V'2.153.a) 5 b) 6.a) 0.J22 e) b) a~2b c) 2a 2 . clifd b) b) b) 1.r "-..Jlo) .-.[2 = JVJ(s4 1.a) l~ 1.133.124.. a" 4 24¥ : 2 b) {J.fa -.11O.137.134.143.a) 2.a) b) ---.150./3 OT2(20+.j192 1. Napomena: U zadacima u kojima se pojavljuju varijable.4 1.~. ( a-Jd2 -1 a+va 2 -1 a-va2 -1 a+va2 -1 mvm-+a+m-+a= _ m+~n/+a ~? '.a) 17 +2..a) 3)' .a) '{.. 1.a) .ri5 5)]5 6 lIS .h22 =18 cJ b) 1:fi 1...Ji b) ~ c) Vi Va d) 1!i/lO el) N V64 = 2 (...[2.a) 9J2 ifJl '.12 c) 1{}a7x.+a 1'11- 1...fa +../3 1.a) 1.if3 f) 648 aD c) 1:tj8a~x8 ~a29 b) b) b) b) :=x3!J x 17 c) c) ~a47 =a~ 1.a) 2J2 114 b) (.1 47.a) 3.a) -3 1123.1 12.108..fa -.J2 + 250 1.106.a) 1~33 ·2' = ':1.[.a) 1.122.a) 1..fa)' -(.126.104.}343 a' 1.f3 . = V6' 2" = V18 b) !:{8: V2 = 1~8: 2 3 = If] ~I (a-b) c) .JS c) c) 2a4 x..j3i = .J38.a) 1.a) 1.Jb)J (.J2 1.a) b) c) I~ d) V3 : '.J1S 1.a) 14.120.1.j3 (.JIs b) c) b) b) c) V40 V12 V25 V48 c) c) -.a) s.I 2va--1..JS c) 44 d) 192../27 ·16 = ':1. 'f2= 4.-. b) M -.Jbl'J(.if.. 144 .Jb)=[(.

1.[S+.[.J2 ::..J2a 2 -4+2)' =2a'+4.a) b) .a) LJS6.2 +v-.6) 2 2 b) 3fiO .[a -[ + 1)' 2. r::: .Ja --1 b) Kakoje: 1.3.4 ).fi. L160a)~ ('-'3:1)Vs c) (l-~W d) b) (-!5+~)J32 . tadaje vrijednost izraza 2. 163.J2 + 1) -!5(-!5 .J2 +-!5t .4 + 2 - 2 c) . Uvrstavanjem date vrijednosti za x u izraz i sredivanjem dobije se: 2-J2.-!5 .2.J2r fIO_2fi(-!5-..[3 15 1.a) c) 4(.J10 =-Fs(. tadaje vrijednost izraza 2.Ja 1 -- 2 . 4 = \i /' 2(r .'.J1l. a = 2+'-'3.-'-'3.a) 2+f'3 +Fs = 2+J3 +-!5 2+J3 --!5 .173. 2+1112 2 -2f3-8=-2(J3+4) 1.b =2. R.:'F"'. la-! 2': 2.1.: 116 117 .a) (Fs + .J2 __7__ 7f1O-. Prvo "srediti" dati iZraz.. __7_=2.2 -1...J2)+sfs .2+413 .[3 X3f3 + 4fi) -S 7 = 1[.(2+J3)' -US)' _1 ~2+f3-J5L 1\2+f3-FsXI-2v~L~ \2-4f3+f3-6-:.5.2 2': 0.170.a<2. tadaje vrijednost izraza x = 1.b 169.. odnosno.3f1O flO 3 Prvo racionalisati nazivnik svakog razlomka! Rez.=:: + ~ a' ...2 --21 .a) Uputa: Ja + 2~ = .: 9 + 2J7 -.. 1 1 c) b) 4 1159..a) ·4 4V4 4V4 = 4V4 =2V4 b) 3 if5 Vi Vi!J4 V8 2 b) 318 d) 50'14 167.. 2 (-II) i aka je 1::. 5 7 2 5 Ako je .. lEa' -4 r::: ..155.J2 -!5.:2.4.a) 11.J2a 2 -4=2(a'!+.3:. Rezultat: 1) m za JHI > I i 1.2)' = 20 2 -4J2o:' -4 =2 (a 2 -. (.157..J2a2. Ako je a22 vrij9dnost izrazaje 161a) 2(V4 +Vi +I) c) 4(V9 +!fl + I) (V4 --Vi +\) d) VI6 -2V4 -.J2(-!5-.J5+2m)= . _- L172.[3 --!5 +2m)_ 4+3. Rezultat: 28. ~ (J 2 + z-J":.J2 J\O .J3 + 3.to vrijcdi: 1 ( J2a 1 -4' .J2 -!5 +. a zatim uvrstiti vrijednost za x! Nakon ukupnog sredivanja dobije se: a+am 2 +a~(l-m'2r 2am .. . 2..164.Jb -1 Fab ~(.1 .2 +Va +I +1 -Va =1[...a) Uputa: Racionalisati nazivnik svakog razlomka..2 + .[3) 2 (1 0+:1Ii2J3 -Fs) 1.2.J2a 2 -4) -. "Jio +5 +flO .. . +1 + 1 -Va =1[.2J\S .J3 +-!5 . a::.2 -._.171.-4 II 11[(2+J3-Fs] _ 11[(2+J3)--!5J 162.1S8.J6 .168.2(1+2fiXJ=-2f3) 2(1-12) _ 11(-4-'.J6 + 4m 30 7_ Aka je -J2a 2 - 4 . b) 3(SJ2 .nzan::::::li 1 zaO<n<1 n 1.

192./3X./3)~(.195..190..__ :1-Va Vatl+ Va + :. 9 14.: F1+:Ns+Z.J2 -I)' = 20 - J( =~(2+13X2-13)=f~-(i3)' ='/4-3 =1..J3 )=...~ 4 .a) I../3 ~ 2 -.!(I+f5) =. ~4-lh+J3) =J2+J3.12+4.fS -.' b) 1CP ~ ~ (ax' )5 (3x ):i 2 1 c) c) 17" all d) d) l. . 4.J 8S.fS) 2 =fUJ3h+&J3~4-(h+~2+J3 J=.fi-l)' =(./2 6-W 'J' 6+4'/2 +_ 6-4.184.J2)'. 1178. 1. J(2+~2+~2+13 2-~2+j2.6 +4.fI5X-JlO .*a)~~+j4:.a) 12 1 b) - 273 100 1.fi+2'1'. Fx+I 1.193. 1. r.J2 .fS)' W 2 2 v6 +.196. 1.-flS = = (M-J6N(4+Jf~)' (h!i5) = (.J2 . a 6 : a 3 = a 119 118 .fi I ' = lJi+~6+4j{+ .J2 + 1)' Kako je 20 + 14.180. 187.J2 + 1)' = 2.J2+1 )' 2 V2 ~ 6-4. -1 X' + 1 b) I.1176.a) 2 c) 16 d) 10 1.[i .183.[.J2)' i r.1 (1. ako je x> I.c-~(-f5-+-J3-)' = ='/2(15 -.a) straria jednakostj' koju treba dokazati.12 + 1).-J3..b+3.J2 + 1 = s.fS)' = I =Ll.J2) i (.. ~"-2-+c~=2+=-I}o.J3 = c) 32 d) 3V3 2 f2 1.fS =V 8 Z (¥ =~V16+8..[.J2 +9 )=J.J2=(2+..'/6)J 4 .fS +.188.------.Vs..J2 = 4./3 .J2 + '2 = r:. I-x :Vs.a) V2+.fS d.J2 \ .a) Stepeni s racionalnim eksponentom = (3+2.J2 -1)= 2. ab>O Ixl"' 1. 2+.a) 4 4 4' 1 d) SI 1.1) I-Va .~ 2 + ~ 2 +.6+../2 +1+J::i-l) =(2'/. +3(.fS)' + (.2J3+~2J3 =~4+~(J3+1) +~(J3~~f =~4+2f3=J3+1 b) Kakoje6+4.J2 = (2 -. ~-~ 3 11+:Ns+2.fS)' =*6 +.fi-~6-4..3+-'::"+1./3 ~ 2 + ~ 2 ~.J2 = (2 +./21 j (~+IIJ.J2j' • to se lijeva J../3)=5-3=2 .= -1(2.N~2+h+J3~2-~2+J3 = =rz.fS = -ZI =~2 +13· ~2+j2.fi-(2-J:2)J -If 1.lS9.a) 5 b) 3 c) 128 d) 2 3 ~2 +. ako je x<l.a) 3 = 1+ Va + Fa .J2 = 2 +12 + 2 -.J6)y(4 + -flS). h(/.' . moze transformisati ovako: VlX2 -N-l) 2 ' Ixl> I b) ~J6 + 213 +.a) (~y b) 2 b) 3-1 . r:.[ =8 I . b) 12' b) 4 c) "- 1 1.(..J2 + 7 i (.191.J2 =./2 +~:::2. 1.fS =~V1+3.182./2+1 .J2+J3 Iz-N)=N.a) a+b.:"2'=+=.1Y = s.7 .fi .186.3 +2.J2 +7 -. 1./3)=(..fS)' +(. -V(..J2 + 6 + 3.3 1.. x "' O. 2 VZO+ 14f2 +V20-14. h-J3 = .-flS = (-JIO .a) a -a 1 2 1 3 5 -53 1 1 b) 2 = a6 5 2 1 -+2 :::: a 3 b) I c) x d) '-a 3 . Uputa: WI 1-:.~~= 1.a) 2 2./2-1) v2+1 fz-l l l' -J4 Vi25 1 b) W =z!64 c) V64' {::ZS7 J d) d) JlOo c) 1179 (4 + .J3.194.5 =V6+2f5.fi=~-.J2 -7 =V(."2+v 5 =' 2 un * Kako je to je b) (.j1O-J6)f4+m = fz(f5 -J3V.tovrijedi (6+4.a) 52 I .I ].c-' r.fS +.

. (J.. 1 . vrijednost je 1.. 2.2.1. vrijednost izraza je -1. 2. Tacka 0 se naziva srediste kruznice. 1. Kruznica i krug 2.5..·. Kruznicaje odredena sredistem (centrom) i radijusom (poluprecnikom). ····. Radijlls krllznice je OA (~OB~OC).8... Uputa: SrediSte kruznice je presjek simetrale duzi AB i kruznice k(A.Rezulat:2zam>2 i -2zalO:m<2.=l).. r).2. R+r) i k(8. x.!).. Uputa: Srediste kruznice 0 nalazi se na presjeku simetrala duzi A8 Be. HOMOTETIJA i SLICNOST Rezultat: Ako je m>n. dobije se 1 1 1 a3 b) a'b 3 n-In 2.199. Analiza: Na jednom kraku ugla uzeti ma koju tacku M i kroz I1JU povllci nonnalu n l1a izabrani krak ugla.nice se nalazi l1a presjeku normale na datu pravu u datoj tacki i kruznicc k(A. r). nakon sredivanja. 1... 2.. Analiza: Neka prava n sadrii srediste 0 date kruznice i neka je llormailla na datu pravu p.. Duz 6iji je jedan kraj srediSte kruznice a drugi kraj. 120 121 ..a) 3 c) _ab 3 d) a '2 ·b 6 2 198..2....In ako jeO < mO: 1 1. Uputa: Ako SlI 'date ktuznice k(A.b)' na SI...n 2 . ' I '.203. rna koja tacka kruznice naziva se radij..197.:·. ? N r~ p M 2.6.7. srediste traiene kruzl1ie-e nalazi se na presjekll kruznica k(A.. Skup tacaka keje pripadaju unutrasnjoj oblasti kruznice zajedno sa tackama te kruznice. ·. Neka je N tacka toj normali "tako da je MN=r.200.20! 2. Neposrednom zamjenom vrijednosti za x.1. Prava t je trazena tangenta. R').. naziva se krug.1 1.r..202.1. R'+r). 2A. V(a . Ako je m<n.3. DUl: ciji su krajevi tacke kruznice naziva se tetiva. Oznacimo presjecnu tacku prave n i kruznice k sa A (odnosno A'). Up uta: Srediste kruz.. R) i k(B. Rezultat: 1.. 2.. Skup tacaka ravni koje su jednako udaljene od jedne tacke (0) te ravni naziva se kruznica. .-1 1. Paralela kroz N sa odabranim krakom lIgla sijece simetralu ugla u sredistu trazene kruznice (SI....s (poluprecnik) kruznice..lh. 2.' Najpuza tetiva naziva se precnik (dijametar) kruznice... j . U tacki A konstruisimo pravll t koja je l10nnalna na pravll n.. ·· I·· ..

2. .2. 2. to su suprotni uglovi jednakokrakog trapeza suplemcntni. Kako je po pretpostavci <A+<C = <B+<D.l. to je <p:::. Sl.2.11. Na pravoj p odredimo tacke B i C tako da budeAB=AC=R Norl na Ie u t ac ama B 1 C d trazene tangente 'k . Dakle.). lz sredista kruznice (srediste hipotenuze) katete se vide pod uglom 110°.2.3). B i C odreduju kruznicu k. Kako su kad trapeza uglovi uz krake uvijek suplementni. . Nekaje E tacka na kruznici k van luka ABC.1'6.10.6.~.2. (Nacl1aj sliku!) Ovo znaci da je jednakokraki trapez tetivni cetverougao.' . 2. Otudaje: 'I' + £= 20 + 2\3 = 2(0 + \3) 360° = 2(0 + \3) => 0+ \3 = 180" => Kako je zbir uglova cetverougla 360 0 . 2. a drugl ADC).12 Cet r C! ~. to je ugao BOD = \3.>ao clJe su stranlce tellve Iste kruznice nazi va se tetivni cetverougao.. k e e 10Ze 0plsati ruZI11Ca llaZlva se tetivni cetevrouaao. 2.cetverougao ABeD tetivni (SI. Nekaje AB tetiva kruznice k(O. Povucimo dijaaonalu AC posmatraJiTlo e. Kako je periferijski ugao dva puta manji od centralnog ugla nad istim lukom «AOB=2\3l. v • '. tj.8. ' . zakljucujemo da mora biti <E = <D.). vrijedi: <A +<C = <B + <E (=180°). to vrijedi: a+\3+y+o=3600 => a+ y+ 180° =360° => a+ Y= 1800 .2.$\ v • • k o p S. A::131iza: :Nekaje n Ilormala na datu pravu koja sadrii srediste 0 date kruzllice.9.entralne uglove AOe Uedan ima luk ABC. dokazali sma da su suprotni uglovi tetivnog cetverougla suplementni. Isto tako su 8 j <p periferijski i odgovaraju6i centralni ugao nad istam tetivolTI) pa vrijedi '1'=20. Kako su uglovi <BOD = ~ i <p lIg10vi sa normalnim kracima. na atu pravu p su ' kruzllIce (SI.).7. Odavde slijedi da je tacka D na kruzilici k. r) i nekaje u tacki B poyucena tangenta t na kruznicu (SI.15. a za tacke ullutar kruznice je yeti od periferijskog ugla nad tom tetivom. Neka JC tacka A presjek pravih nip. paje £=2~. 2.2. pa su mu uglovi suplementni (preme prethodnom zadatku). jer za sve tacke 'izvan kruznice ugao nad tetivom AC je manji.7.5.1? Ne~a jc.4.]7. 2.~/' .5. v • • D 2. Ovaj cetverougao l110zemo definisati i ovako: CetverOlJCTaO oko koo-a se n" '. neka vrijedi <A+<C = <B+<D (= 180°).).). Tada je cetverougao ABCE tetivni.9.2.olll:. 2.14. Ugao izmeall tetive i tangente oznacimo sa <po Neka je C l11a koja tacka na luku kruznice koji ne pripada uglll <po Periferijski ugao ACE oznacimo sa ~. 122 123 .. ve. Tacke A. OYU S1.2.p Uglovi \3 i € su periferijski i centralni ugao nad tetivom AC. odnosno. Neka su suprotni uglovi cetverougla ABCD suplementni (SI. a kod jednakokrakog trapeza su ugloyi na svakoj osnovicl jednaki. odnosno 70° (SI. 2. Analiza: Srediste trazene kruznice nalazi se l1a presjeku simetrale duzi AT i prave OT (SI.

17.. Posmatraj. zakljucujemo da Sll sljedece duzi jednake: 124 125 .. Kako je poznat i radijus R opisane kruznice..enog trougla nalazi se na presjeku tog skupa tacaka i kruznice radijllsa t.11.28.2..21. Kako je ugao Abt jednak uglu ACB (~y). onda duz ciji su krajevi tacka A i dodirna tacka tangente t nazivamo tangentna duz. 2.10 . N.. Analiza: Nekaje AB hipotenuza trazenog trougla i tacka C' na njoj tako daje AC' jednako datoj projekciji katete na hipotenuzu (SI.30.25. Koristeci teoremu_ 0 tangentnim dllzima. Neka su PT i PT' tangentne duzi tac_ke P 1I odnosll 11a kruznicu k(S.2. Odredimo ugao <TOT'=a i konstruisimo cetverougao OTT'A.2.). Analiza: Pretpostavimo da je zadatak rijesen i da je trazeni trougao predstavljen na S1.l eiji je centar A' u sredistu duzi BC (S1. Treba konstrllisati skllp tacaka iz kojih se duz Be vidi pod datim uglol11 a (Vidi zadatak 2.14. cetverollgao u koji s~ moze upisati krllznica naziva se tangentni cetverougao.22.13. Neka Sli to tacke M..2.20.. Ako tackom A povlIcemo tangentu t na kruznicll k.> r = '--'. to su trouglovi D.2. Uputa: Vidi prethodni zadatak. 2.19. C r P a-r B T 2.27.10. Vrhovi B i C trazenog trougla nalaze se na prcsjcku prave DE i kruznice k(O. 2. M . Uputa: Vidi prethodni zadatak. Tacka Eje srediste stranice BC. to je <C + <D = l80°. R). pa su :suprotni uglovi cetverougla ACED stlpiementni. Data kruznica se vidi pod datim ugiom iz tacke A i svih tacaka kruznice sredista 0 i radijusa ~A.2.). Analiza: Traz. Neka normala iz sredista 0 na datu pravu p sijece kruznicu u T. tangentna duz tacke A).. 2.24.tacke A U odnosu na kruznicu k (iii kraee.2. Trazena tacka M (i M') jc na presjeku ove kruznice i date prave p (S1...)... Koristeci teore11111 AB = AN + BN => tangentnim duzima i oznake sa SI.2.. 2. Neka je dati trougao ABC sa datim odnosima predstavljen na :')1. (ugao izmedu tetive i tangente jednak je periferijskom uglu nad tom tetivom). Neka je ABeD tangentni cetverollgao. Dakl'.2.2..2. 0.. R). Vrh A traz.oTP ·LlO1"P podudarni.18. sto znaci daje taj cetverougao tetivnL 2.).. 2. P i Q.15..)..16.. 2 0 2.a Alj-_-9--'~ '" S1.). A B A' 2. b-r + a-r => 2r = a+b-c :::.1\1' SI.23.26. Ovdje se koristi teorema 0 uglu izmedu tctive i tangente. R). Otudaje PT~P1" (SI.14..mo dodirl1e tacke stranica ovog cetverollgla i upisane kruznice. OEk(A R)ns. Drugim rijecima.17.. to se centar 0 ove kruznice nalazi i na kruznici k(A. paje srediste opisane kruznice na pravoj s koja sadrii tacku E j nOflllainaje na duz DE. Kako je OT~OT' (~R) i <OTP ~ <01"P (~900). 2. Analiza: Neka je duz AB jednaka datoj duzi a.. Cetverougao cije su sve stranice dijelovi tangenata iste kruznice nazlva se tangentni cetvcrougao..---. Vrh C trazenog trougla nalazi se na presjeku nonnale na AB 11 tacki C i kruznice nad precnikom AB.29. 2. Pravougli trougao ADE se moze konstruisati.eni skup tacakaje kruzni luk AMB zajedno sa kruznim lukom AM'B (S.. 40bije se a+b-c c:::.12.

2. Kako su sve stranice kvadrata jednake. 2. Q i T 2.).).33. Tada i.. + DT. vrijede jednakosti: MB = BT2 . S1.. to je posljednja jednakost nemoguea (svaka st:'~nica. '" T. pa je deltoid tangentni cetverougao. = -DT.).2.2. =2DT. + DT. SM) ne bl. o 'L--+-rr-.35. Neka za <'-etverougao ABCD vrijedi : AB + CD = AA+rn=~+~+~+&=~+BN+~+®=BC+~. Otudaje .2. to vrijedi: AB +CD = BC + AD. => T. .2. 2. Se.~lllznlca dodlfuJe I pravu CD (cetvliu strantcu).21. Neka.18. NiT. AM +MB +CQ + QD = BP+ PC + DN + AN AM + BT2 + CQ + QD= BT.2. Kako deltoid ima dva para jednakih susjednih stranica. Je presj~k ovih simetrala tatka S. NiP.'e j ed~mo presJek SI111ctrala Ax i By uglova <A i <B cetverougla ABeD. Taka bi dobili tangentni cetverougao ABCE. Srediste trazelle kruznice nalazi se na presjeku simetrale duzi 00' (odnosno 00") i normale n (S1. to je tvrdnja teoreme oeita eVidi dva prethodna zada'tka). sto znaci da L\CDE ne post?]I.20.na pravoj AD. za koji vrijedi: AB +CE= BC+AE.22).. Koristeci pretpostavku AB+CD = BC+AD i (Jornji zaklJ"lIcak oduzimanJ"em dobi. redoll1 na stramcama cetverougla AB. MB=BN. dodirne tacke kruinice upisane u trougao BCD (SI. Prema teoremi 0 tangentnim duzima. c S N S1.erougla ABeD.k~S: SM) ~od. odnosno.~.21.2.LAD. dodirne tacke krznice upisane u trougao ABD. + PC+ DN + AN AM + (BD-DT2l + CQ + QD = (BD-DT. a P. NC=CP. DT = DT. to je zbir dviju ~uprotlllh stranica jednak zbiru drugih dYiju stranica. Aka kruznica k(S..LAB..ir~je tri stranic: datog cetv. DP=DQ. tada bi se tackolll C mogJa povuci tangenta CE na avu ~!UZnlcuo pri ~emu se tacka E nalazi.S' 0" s S1. DN = DT" AM=AN i PC=CQ. BC i AD tako daje SM. ~. BP = BT. CE i DE stranice trougla CDE. ~o~lrIvala sfranicu CD. BC + AD (S1.23. Neka su M.2. 2. Kako je cetverougao ABeD tangentni. SN.22. b " • CD-CE =AD-AE => CD-CE =DE Kako su CD.2. 2DT. Koristeci navedene jednakosti.l + PC + DN + AN -DT.trougla vecaje od razlike drugih dviju stranica). \a.19.SI. pa ~~L~I~IC~ .~=SN=SP: (tacke sil11etrale lIg1a jednako su udaljene od njegovih krakova). 236. => DT. S1. = DT.LBC i SP. Treba dokazati . 127 '26 . Analiza: U datoj tacki A povue! nonnalu n na datu pravu p" Na ovoj normali odrediti tacke 0' i 0" tako da bude AO' = AO" = r (gdje je r radijus date kruznice). tacka E se mora poklopiti sa tackom D" Znaci cetverougao ABeD Je tangentni. dobije se: AB + CD = BC + AD. Srediste S trazene kruznice nalazi se u presjeku prave OA i simetrale ugla tBp (SI. Uputa: Neka je srediste date kruznice tacka 0 i neka je data prava p" Tack0111 A povucimo tangentu t na datu kruznicu" Neka je B presjecna tack~ prave p i tangente t. E ph-~-'2 A B M p B A M B 'AM=AQ.19.e.32.. . Neka su tacke M.

Dvije kruznice imaju najvise cetlri zajednicke tangente (dvije valljske i dvije ullutrasllje) i to onda kada je njihova central no rastojanje veee od zbira radijusa.27.jR. to sc tacka T maze odrediti kao presjek date kruznice i kruznice nad precnikom AO. 128 129 . Prema prethodnom zadatku i oznakama na S1. Srediste (raZene kruinice nalazi se na presjeku simetra!e duzi O'S' (odnosno O"S') i prave OA (SI.). moze se odrediti i njena dodiql.).rr. tada je trougao AOT pravougli sa hipotenuzom AG. DUagonale deltoida Sll normalne.A i B dodirne tacke jedna V3!lJske tan~e:lte .46.Tada je trougao 00 Ppravollglr sa hlpotenuzom OO'(~R+r) i katetama PO'~AB i OP (~R-r).kru~l1ica..2.2. r) dodiruju izvana u tacki" T (SI.2 ~ O-O~2 _ PO 2 ~> --2 ~> ~> Aw2 ~ (R + rJ' AB' ~ .2. Analiza: Neka je prava t koja sadrzi tacku A tangenta date kruznice. pa prema PltagonnoJ teoreml vnJedl: ' 1'0. Norma!a l! tack. r 2. NlJe tcsko zakljuciti daje T srediste duzi MN (MT~TN). tada je prava t' koja pro!azi sredistem kruznice k paralelno sa tan(fentom t tanocnta •••••• :::: -_" '::J Ne~a je T dodirn~ tac~a dati~ . R-r)..2. 2. Otllda je MN ~ 2MT = AM+BM ~ AB.~3'l!yuta: Tangen~a!' iz tacke B na kruznicu k(A. Upllta: Cetverollgao AOBO' je deltoid. 2.25. R).39.41. Neka su AB i CD dvije jednake tetive kruznice k(O. 2.nice imaju zajednickih vanjskih tangenti? lzvedi konstrukciju i dokaz. 2AO. A o o SI.23.Jabc ~> :r 2. Neka su . BM~MT. Na pravoj SA odrediti tacke 0' i 0" takoda bude AO' =AO" = R' (gdje je R' radijus druge kruznice).2. vrijedc jednakosti: AM ~ MT.29.38.25.2. R) i k(S'.26.ce polupravu OA u tacki P .'Ie kruznice k(O.42. tangcnt"c t dobije se na presjeku poluprave Be i kruznice k'. 2.26.a pro. R) i k(O'.27.fb~' ~ '"abc . kruznice k"(B.).: dauh kruznJca 1 neka ullutrasllJa lallgenta sijece vanjske u tackama MIN.44.29.' tada ove kruznice ncmaju zajednickih tangenti. vrijedi: k' a kako je AB SI. Kako su tacke A iOdate. a tacka T pripada kruinici precnika AO. 2.(R _ r)2 SL2.. Prava koja prolazi kroz tacku T normalno na BT je trazena tangenta (SI.). Dvije kruznice imaju samo jednu zajednicku rangentu kada se dodiruju iZllutra. R') date kruznice i tacka A neka pripada prvoj kruznici. 2. Analiza: Neka su k(S. Koliko U ovom slucaju krui.2.--vab = 2-v ae + 2-v be . R+r) paralcllJaje sa trazenom zaJcdnJckom unutrasnJom tangentom datih kruznica i od nje udaljena za (SI.). odnosno -Jab = & .lazi tackom 0' sije.'! tacka C. Prema teoremi 0 tangentnirn duzima.47.2. Kako se kruznica k" i njena tangcnta t' mogu konstruisati (Vidi zadatak 2)8.Jabc . Ako je T dodirna tacka ove tangente. Neka . T na duz 00' je jedina zajcdnicka unutrasnja tangenta ovih kruznica.45. AB' =4Rr z.+ . Ako je jedna kruznica u unutrasnjoj oblasti druge kruznice.2. 2.37. Dodirna tacka trazene = AC + BC. 10 je: 2 r. D SI. Analiza: Ako je t zajednicka vanjska tangenta datih kruznica k i k'. N~~a prava kOj.

34.2. = 2. geometrijska proporcija. to . Hipotenuza ovog trouglaje dva puta veca od navedene katete (Za5to?). Otudaje AB BD = Be).2. Osnovica Be se u AC sadrzi jedanput i dobije se ostatak DC.duzinu duzi AB. 2.24)=8 2.Ie trazeni odnos 3:2. Trazeni odnos je 1:2. Kako je DC osnovica jednakokrakog !'. Kako je !'.Ie odnos dvije duzi jednak odnosu druge dvije duzi. 2.30.52.a) DA b) DA c) NE d) NE 2. Na primjer. Uputa: Vidi prethodni zadatak! cetiri duzi proporcianalne. oznHc<)valllO i sa d(Al3). Analiza: Datu duz AB uzeti kao tctivu i konstruisati kruznicu iz koje se ta letiva vidi pod datim uglom ex.51. a c b d ' kazemo da su a.60. dosli smo u situaciju kada krak jednakokrakog trougla.). sto. Trazeni odnos . c := i. Dakle. sada treba CD nanijeti na duz BC.56.54. Ako . Po postupku mjerenja. Mjcre"i krak AC osnovicom BC nanosimo osnovicu Be fla krak AC.2. o p 2. koji ima pri vrhu ugao od 36°.a) NZM(l6.30. tadaje prava AB traz. 2.48. Centra Ina rastoJanja OM i ON posmatranih tetiva su jednaka jer su odgovaraju6e visine podudarnih trouglova (S1.). 2.2.). Upula: Zadatak se l~jesava analogno prethodnom. produzena proporcija. Samjerljive i nesamjerljive duzi 2.57. 60)=10 2. 6)=2 c) NZM( 10. mjerimo njegovom oSllovicom. Nekaje !'. b.33. aka je cetiri proporcionaine duzi (SI. Uglovi na osnovici ovog trougla su po 72° (Zasto?). !'.2. 131 130 .61. gcometrijska sredina dviju duzi. Sli AiB 2.33.BCD. Analiza: U jednoj krajnjoj tacki date duzi AB konstruisati ugao jednak datom uglu ~ «ABt=~). B C pri vrhu ugao od 36° su dvije nesamjerljive duzi. d I Oznako.3.53. znaci da se ovaj postupak nece nikada zavrsiti.Tada su trouglovi MOB i ACOD podudarni (Zasto?). Proporcionalnost duZi. AB predstavlja.31. Kako teziste trougla dijeli svaku tezisnicu u odnosu 2: I . eVidi prethodni zadatak).ABCjednakokraki sa osnovicom BC i uglom pri vrhu A od 36° (Vidi S1. Ako puvucemo simetralu BD ugla ABC dobicemo dva novajedllakokraka trougla i to : LlABD i A A S1.59. koji ima ugao pri vrhu ad 36°.58.31. tada kazemo da SU te 2. 5)~1 b) NZM(4.a) Najveca zajednicka mjera datih duzije jedinicna duz: NZM(2.a) = = 6 CB 24 4 5 AB 5 AC AB 2. Ako dodirne tacke t~ngenata.). Mjcrcnje duzi. Uputa: Tackoll1 P konstruisati tangente na datu kruznicu. 2. Talesova teorema I CB 4 AC b) AC c) = = __ _ d) AB = 5 2.2. Mjera duzi. Srediste trazene kruznice nalazi se na presjeku simetrale date duzi AB (tetive) i llormale u tacki B na pravu t (tangentu). C SI. U dokazu se koristi teorema 0 ug\u izmedu tangente i tetive (SI. Vrh A trazenog trougla je na presjeku simetrale tetive AB i dobijene pomocne kruzllice.50. osnovica i krak jednakokrakog trougla koji ima SI.32).ena polara (SL2.Ie ]:2 2.39)=13 c) NZM(lIO.BCD jednakokraki sa uglom pri vrhu od 36°. dalje.2. 15)=5 b) NZM(13.2. ponekad.49.BCD. Ovo.55. Zajcdnicka mjcra (ZM) i najveca zajednicka mjera (NZM) dvijc duzi. to je CD<BC.

'>a2bd+b22_2bd'd2 ¢.a) Odaberimo ma koju tacku 0 i poluprave Ox i Oy." A. Vidi zadatak 2.> b-c'=a'd. tako daje Tackama A2 i A6 povucel. OD=4 D SI.70.T " OC .. ) "4 Uputa' Dat· _.i II zadacima b) I c).2. 2 CD 4' DB. (1+4+3=9).a) .. 2. Traiena duije x=OB. t a k0 caJe OC =a.2.2.'. kroz tacke AJ A2 povucimo prave.. : A. A 6 . x = ab = ~ c 10 b) x = . CD i DB.> x:2=5:3 " _ c) (2+x):x=8:2 ¢. CD =2 em. L. (cija je na G) za kOJu vI"IJed. 1111 C -a +a ~~~i' Geol11et~ij.a i A C D B 2.> x:2=1:3. ~razena duzje x=OD. U prvo1l1 slucaju se na polupravoj Ax odrede tacke C i D tako da vrijedi d(AC) = 4.11oparaleie.69.72.A6Aq -"} - A 2 A. A 7 . BDII CM.63. " j .38. Na polupravoj Ax (koja ne saddi duz AB) treba odabrati tacke A" A 2 . a) G'=ab=9 => G=3 132 b) G=4 c) G=6 d) G= 2J2.sa pravom A.2. OX odredi se tacka A.39. Tacka M na duzi AB dijeli datu duz 11 odnosu 4:3 iznutra. 2. Zadatak rjesavarno analogno prethodnom zadatku. Tackom D povucimo paralelu DB sa pravom CA.> 12x=25 ¢.37. A3 tako da vrijedi: AA. Na pOlL . B b) c) d) Ove zadatke ljesavamo analogno pod a). DaJje se konstrukcija moz.> 7x=5(S-x) ¢.71. a na poJupravoj Ox odredimo tacku A taka daje OA =2 em.> 3x=10 ¢.6Y.a) Iz kraja A date duzi povllcemo 111a koju polupravlI (koja ne sadrzi tacku B).3) x:a=b:c ¢. . NeJ>. ( fackom A povlIce so paralela AD sa pravom Be.)B. : A 2A 3 . ina njoj odredimo 9. AM: MB=AC:CD=3:2.. (Tacku A.> bc=ad ¢. 5 8 5 A A.>a:b=e:d. a) (S-x):x=7:5 ¢. AlA} i AlA3 jednake. OB.a) Pokazacemo. redol11.erno odrediti i dul.h As. Tacka M dijeli duz AB u odnosu 3 :2. dva nacina rjesavanja ovog zadatka.3S 0 ~--~~----------~~ A B Na analogan naCin se mo~m odrediti i duzi tl zadacima h).A C =3 em. Ove prave sijeku duz AB redorn. tpravOJ OA::.A 3 .OA .11.a ove para!ele. A. OD:a=a:(a+b).smatraju se rna koje poluprave OX i OY.0 .> 3x=2 ¢. Kako su. graficki. N'a d ' popupravoJ OY. C D z~datku (ac + c'~' = (bd + d'~' ¢. A:. paje data dui AB tackarna C i D podUeljena na:trijednake duzi. Dokazil'CSL2.> x:5=5:12. OD· _-. 2 OC=1 OA=2 OB=x C S1. b) (10-x):x=20:10 ¢.> 6x=4 ¢. - 4 => AC: CD: DB= 2 5. j A 9 .A2 A.36.A. 2. rugoJ odredi se tac'ka C . odnosno.ska ~:ed!na dvUu .> 30x=IOO ¢. y SI. .J. A 1 • A . tacaka: A].OA=OD:OC=4:1. e plOporclJe se mogu trans f " ormlsatl. po konstrukcUi. Na analogan nacin mol. Sada vrijedi: 0--B.> 100-10x=20x ¢. 2.69. c) i d).datih duzi (cije su duzine a i b ) je dul.i AC.> AC CD A 2 A" --.Ladatak se maze r~jeSiti ina slijedeci nacin: Data proporcija se maze napisati U obltku x:a:::::a:(a+b).73. u tackama C i 0 i vrijedi: ---------AC: CD: DB = AA.> 4+2x=8x ¢.' . odaberemo proizvoljno!). proporclJa a: G = G : b.. Tacke A3 i B odreduju jednu pravu.> 7x=2S-Sx ¢. Po. . 2.e izvesti kao u zadatku 2. d(CD)~3. 2. to su jednake i dul. c) x = SI. a zatim povuce paralela CM sa pravom BD. duzi AAj.. sijeku dui AB 1I tackama C j D. ~ ._- tacka B tako da bud e -OB ::::a+. b '.). tako daje _ . 133 .¢. Dalje je. . Na polupravoj Oy -~---- = = odredimo tacke C i D tako da bude OD =4 em i OC = 1 em. Tada vrijedi: ' -. PraJelno sa ovom pravoni.i.66.

ltd . Povucirno pravu p kojaje paralelna sa pravom AB.a) x~a' ¢.. redom sa P i Q. Tada prava ce' sadrzi tezisnicullABC (SL2AL). a~AB tackama C D podijelimo na jednake dijelove. Dokaii! SL2.- ------~ x:b~b:l c)x = a:b ¢. a na polupravoj By pronadimo tacku D za koju vrijedi d(BD)=3. 134 135 . vrijedi: AN BN AC BD ~ 2.> x:a=b:l.. Nekaje R srediste duzi PQ. Neka je S srediste duzi DE.. _ .78..76. Nekaje C' srediste duii B'C'.)~d(AjA2)~d(A2A3)~ ~ d(A3A4)=d(~A5)~d(A5A6)~d(A6A7). .> c) Uputa: x=ab 2. 2.2. ---\\a b \ P --y---7-""~ R 9 t--------- . x ~a2:b bx::::. Neka je MBC posmatrani trougao ciji su vrhovi A i B nepristupacni (SL2A. Prava CD sijece dat uz AB u tacki M kojaje trazena tacka. Neka prava p sijece prave AC i BC.. d(BD)~3. redom u tackarna DiE.Vidi SL2.. Zadatke b) c) dJ rjesavamo na analogan nacin kao zadatak pod a). Povucimo paralelne poluprave u istom smijeru Ax i By. Prava CS sijece pravu AB u sredistu stranice AB. 2. .a) Uputa: x Zadatke b) c) i d) rjesavamo analogno zadatku pod a).__.. c a 2.> x:b~c:a [. S ! a b . 2.82.a) Ako datu dut je x=AD.242. Zaista..43_ 4 3 A ~A~--------~rC~----------~D~----------~B Analogno ljesavamo zadatke pod b).> ¢:) bx~a w ¢:) x:1 =a:b.81. prema Talesovoj teoremi i koristenim oznakarna na sliei 2. Presjek prave CD i prave AB je trazena tacka N.2 ¢.. D C Drugi nacin _ 3 Prvi nacin C 4 A~------~----7B A~-------4Nr----~B 2. tada A S L2. a druga u tacki B odredimo tacke C i D tako da vrijedi d(AC)~4.> x:a=c:b b) x ~ ab ¢.75.4 I .a) X = ':'!:.> x:l=a:b . od kojihjedna ima pocetak u tacki A." . Presjecne tacke ove prave sa pravama AB i BC oznacimo. sa B' i A'.: a2 x:a::.c . Prava BR 'sadrlOi tezisnicu BB' datog frABC.... Povucimo pravu a paraleino sa pravolll AB i presjecne tacke ave prave sa pravim Be i AC oznacimo. Uputa: Datu dui AB treba podijeliti na 7 jednakih dijelova.12. ~+_~ A' c C' B' Poyucimo pravu b koja}e paralelna sa pravom AC.80. Nckaje vrh A datog trougla nepristupacan.74.U drugom slucaju fla paralelnim polupravim suprotnog smijera..> x:a~b:c c) x ~ be ¢.. redam.. .. _ . 2.79.44.77. b) = a b ¢. Nekaje Ax ma koja poluprava i neka vrijedi: d(AA.> ¢. Tel:is!c trougia'nalazi se na presjeku pravih CC' iBR. 2. Dokazi! c 51.39.45.).a) Nekaje AB data duz. b) X x:a~a:l = [. a:b SI.40. c) j d).- ¢. Na polupravoj Ax odredimo tacku C tako da je d(AC)~4.

.t..n=-. Na:po]upravu Op nanijeti date duzi a.pa.85. i 9' 29 29 2 2 7 3 9 7 2 75 90 24 .. .' .Od sJeccI na stran!Cl su: . odakle se dobije: {[ m 13 m . vrij~di: a:b=m:n .89..' . Troug!ovi AOAB i . Na kraku Ox odrediti tacku P tako da je OP =111.n~15+195=21Q 1J.90. od preostale dvije simetrale trollgia.88. CO·BD DO . 2.. '9 I 9' 1I a 111a 13 x .-n b 14· 15+x Odsjecci koj i odgovaraju stranici a Sli m '=182.-_ _ _ _.87. proporclJa SVOdl na ~~_~ ah= B AM'" Vrijedi i tvrdnja obrnutadokazanoj.= . a na polupravu Oq datu duz d. M N B m n 2.0CD su slleni.2. . a na stramCt a su 19 19 17 17 65 70.. -<>-_-"--_ _"""0 2. . \ d Be: CD = BM : MA.. C .2. Prema teoremi 0 odnosu odsjecaka na pravima pramena presjeccnil11 paralelnilll 1ransverza!ama._. Nije tesko zakljuciti daje 6ACD jednakokraki.195 .. Kako je BC: CD = BM : MA i L\ACD jednakokraki. Neka je eM simetrala ugla kad vrha C. .. b i c. a'stranici b su 136 137 . ' 'iJ. Prava koja sadri! datu tacku M i koja je paralclna sa pravom PQ sijece krakove datog ugla u traienim tackallla A i 13 (Aje na kraku Ox). .=195. Napomena: Vrijedi i obrnuta tvrdnja:Ako je M tacka na stranic.." _ _ ~. i se navedena. (uglovi CAD i ACD su jednaki kao naizmjenicni na . x 2. Dokaz ove-tvrdnje prepustamo vama.0B=28 11a daje.84. AB...\ => . 2. pravu AC u tacki D.6. 7 2. .. Prem3 zadatku 2. q A SL2A6 Posmatmjuci neku drugu.<... AM=2MN MN=2NB A A A... 195 181 13 15 IS 4 5 20 b) 3 2. C S1. Vidi SI.:} . NA611 BA. .a) l-.47..Ncka su min odsjecci na stranici c. b 60 195 .::.~ 2.83... L\ABC i aka je o p \ C \ b \ ---'b-. Formulislte tu tvrdnju i pokusajte provesti njen a) AC: CO = BD : DO b) OC=4 - AC=-~=.c).2.'"'" 13(4~111)=15m :::::? 28m=S2 => 1J1=-.10·7 AC=--=5.. na analogan nacin dobivamo da Sli dvije stranice'trougla proporcionaine odgovarajutim odsjeccima na trecoj stranici odredenim simetralom ullutrasnjeg ugla. . 13 15 ... 36 40.48. tadaje prava eM simetrala unutrasnjeg ugla trougla sa vrhom C. to je: a:b=m:n. Nekaje D tacka presjeka prave koja sadrii 1acku A i paraieln<l je s~ simetralom eM. Osobine simetrala unutrasnjeg i uporednog vanjskog ugla trougla S1.:ansverzali dviju [j" paralelnih pravih).. BM:AM . 14 kraku Oy tacku Q taka c) AC=7.m=19~. 7 7 52 .2. SO c) 11' 5 I ~S. dokaz. Zalo su odgovarajuce stranice ovih troug!ova proporcionu!nc.86.. Nekaje M tacka presjeka sil11etrale vanjskog ugla kod vrha C i prave AB .46. . a da bUde OQ =n. .. n '= 195.I~~=A. ..45.86.-. Neka prava koja sadr~i tacku A sijece As MA411 BA. SI.2.a) => '"'" ~=--.:::. \.= .::. A. vrijcdi: BC: CD:= BM : MA.. '"'" ". AC=CD. sa pravom Be.4.. b C-m 15 4--111.

:- a m b+n 4 5+n ::::. ···· . ····-A.··· ...99.. b) Za cental' homotetije uzeti S (presjek simetrala stranica trougla) i postupiti kao U ovom zadatku pod a). uzeti obavezno k>O. .· o""":...a) m"=12.. Za krak b"... 2.=. .. odrediti hOl11oteticnu sliku datog trougla. a stranici c su 2 a C' 2. U svakom zadatku su uzete proizvoijlle tacke A i B na datoj pravoj ~. Nekaje AD simetrala ugla ABC jednakokrakog trougla sa osnovicom BC=a.. vrijedi: a:b:::m:n ::::> m(m + 11) a:(m+n)=tn:n => a = .102.2.a) b:c =MC: BM.m=20.. ) be ====>-==-=>cAN-h =aAN =>AN=-Be NC' a AN~b c··-a' ' . za stranicu b su 24 i 36 za stranicu c su 75 i 90. 560 i 588 .2. SI... B/ a)~//~B. b) A.52./ ..·· ../ . Uputa: Za koeficijent homotetije lizeti ma koji pozitivan broj. c) Ovdje je centar homotetije tacka presjeka simetraJa unutrasnjih uglova trougla..a) HOMOTETIJA GEOMETRIJSKIH FIGURA B '. · · · 2. 2.. postupiti kao u zadatku pod a).--pB B' A' SI.:-=> n=15... 588 35 .n " :::::-- 2 b) -..5.50.0/········0.. Uputa: Za koeficijent homotetije uzeti ma koji negativan broj. n"=15. Prema teoremi 0 simetraJi unutrasnjeg ugla trougla i datim o~naka111a na slid 2.5 i 73.97.. D:. Koristeci !eoremu 0 simetrali unutrasnjeg ugJa trougla dobivamo B A B SI. 2.49. => -- ac -- ab AS AN c AN (_. 49 60. C)o~'Q//O/A' .2. 41 41 4 4' 7 7 Od~jecci koje 5imetrale vanjskih uglova grade na stranicama datog trougla su: 60 i 80..92._··. SI. Uzimajuci OYU tacku za celltar homotetije. . 2. 11 B C 2. ~A 138 o A B t39 Uocayamo da se uyijek homotctijom prava preslikava u paralelnu pravu... AC = AB datog trougla vrijedi: b=m+n.. c) Odsje~ci koji odgovaraju stranici a su....S.93.I --. c~a ~... Tada vrijedi: a:b=m:n => 6:b=3:4 => b=8.. 101..55.49.56. 2.\ B' A' .. uzeti ga za centar hOl1lotetije i birajuci koeficijent homotetije k..94...MC=--. odnosno..91. 2... 80 -. A' 2..~. 40 iSO.. I -' I -.. Prema teorerni BM=--. 52.96...2..2..100.a) Konstruisati ortocentar H datog trougla (Ortocentar je presjek pravih na kojima su visine trougla)..95. / .:} -::::... b:c=(a-BM): BM => b· EM =ac-c· BM => (b+c)·BM=ac 0 2.. c n C n 3 n Odsjecci koji odgovaraju stranici a su m'=10~ n'=6.91 119 In "=-. 2. SI./ . 2. Odsjecci koje simetrale unutrasnjih uglova grade na stranicama su : 560 .. .. b+c b+c si~~rali vanjskog ugla trougJa i datim oznakama vrijedi: ab NC=-···.98.

Svake dvije kruzllice su hOllloteticne. ~ R' => centrom u'A i koeficijentom k = OB': OB preslikava dati Li. Nekaje 0 srediste opisane krllznice oko datog trollg!a.. Dokazati! x' 2.oc: OC' = OD : OD' ... Ako kruznlee imaju zajednicke vanjske tangente.A. Homotetija sa A. tadaje trazeni trougla . a O'M'=R' radijlls kruznice k' kojije paralelan s~ radijllsom OM u istom smijeru. U svakom slucaju se prava preslikava u sarnu sebe. sto zilaci da su srediSta posmatranih kruznica homoteticne tacke za koeficijent homotetije k=RlR' i centar S.. Isto tako. Centar homotetije dviju kruznicaje presjek prave'koja prolazi krajevima paralelnih radijusa istog smijera j prave'koja saddi sredista krumica (osa dviju kruznica). 2. OC:OC'=BC:B'C'.109.'. M OD:OD'=AD:A'D' .. 2. BC=2NP.~ c. . .U ..62. J 12. jer je 0 B'C'=C'D'=A'D'=A'B' daje: AB=BC=CD=AD.~.113. to je. Nekaje MN precnik kruznice k(O.. Ako odredimo centar homotetUe S i koeficijent k date kruznice i kruznice kojaje opisana dato111 trougiu.:··.108. odakle neposredno zukljucujemo. njihov odnos je stalan.103. AC=2MP. R).enog kvadrata.•.111. M prema Ta!esovoj teoremi.2. Poluprava OC' sijece posmatranu kruznicu u D C tacki C kojaje vril traz.l •..~o~~~~~~i~~i::I~~!to.O.:Vrhovi Ai B su normalne projekcije vrhova C i D na precnlk MN. lIzimajuci rna koju tacku 0 za ccntar homotetije i koeficijent k=3 (moze i k=-3)..a) i b) Homoteticna sllka datog uglaje isti taj ugao..V. vrijedl ABIIMN . R) i k(O'.110..hollloteticnim preslikavanjem ovog trollgla.•.'. Prema Talesovoj teoremi vrijedi: SO SM OM R SO' ~ SM' ~ O'M'. kruznice su homoteticne direktno i inverzno. c) i d) Homoteticna slika datog ugJa je ugao unakrstan datom uglu.2.>. Kako je CB para1elno sa C'B'. Neka su na slijedecoj slici date kruznice k(O.'. A P B I SI. .e t._. dobijamo trazeni trougao... dvije kruznice razlicitih radijusa su homoteticll0. 2. tadaje eentar homotetijeovih kruznica presjecna tacka tih tangentL 2. r) data kruz~ica. Analiza: Ako je MBe dati troug'ao. C' . Prema tcoreilli 0 srcdnjoj duzi (raugla. . C . Na poJupravoj AS odredimo tacku B' t~ko····. . ~~~::l~~~i~. k' N S'o 2.2. Neka je 0 srediste straniee A'B' ma kojeg kvadrata A'8'C'D'.i. Dakle. a koeficijent je k=-2.x_'_ _ _ _ _ _ _"" "" 0' b) Iz gornjih jednakosti se vidi da su 0 i 0' homoteticne tacke..Anallza: Neka je ""ABC dati traugao. B s S1...:~:<" [\~:.l.2. .vrhovima oVlh trouglovaje centar homotetije datih trouglova.'..10S. Pokazimo da su dvije kruznice razlicitih radijusa direktno hOl11otcticne. kruznice k'...g za~O.. Analogno se dobiva vrh D.'...2.106 . To je bro] 2. ma koja tacka M kruzniee k homoteticnaje za istu homotetiju sa tackom M~.~":.not. ...60. lSI. Dokazati! 140 141 . To znaci da su odgovarajuce stranice trouglova MBC i n.58.BC u trazeni ""A'B'C'. da bude AB' =m.ABC.:: .61. . Nekaje OM=R!TIa koji radijlls kruznice k. BcllNP. 2.I. ..MNP paralelne i. .'.•...Centar hOl11otetije je ieziste T n. Analiza: Nekaje MBC dati troll gao i k(O. SI. 2. 104. Up uta: Tacka presjeka pravih koje su odredene odgovaraju6i~.:~:.a) y .. 2.. Ad IMP AB=2MN. .. . Aka su radijusi kruznica razliciti.il. R'J..

y A S A' k A ~ S c A A S r -_ _ S' 2. k). Kako Sll homoteticne figure A B uvijek i slicne. Ako je x duzina dalekovodnog stuba. R) trazena kruznica koja dodiruje krake datog ugla xOy i sadrii datu tacku A. i na presjeku paralele sa -S~M (iIi S'N) krot. Sada se uocava postupak konstrukcije trazene kruznice.) . A'C'~24cm. I'----c----"'" !lABC u !lCDE (Zasto?).paje ugao CDE jednakTIglu CAB (ugloyi sa paralelnim kracima istog smijera).= 100crn =20c01. r!).66.2.119. Dalji postllpakje ocigledan. to se zakljucivanjem kao u prethodnom zadatku dokazuje da Sll dati trouglovi slicni (SI. Kako trouglovi LlABC i.2.6. Na slranici AC datog trougla uzmimo llla koju tacku 0 i povucimo.122.63.11S .=) preslikava D E CD .2. ~ ) u kruznicu 2 k'. CA .. to su"oni slicni. ovimje tvrdnja iskazana u zadatku i dokazana (S1. 2.125. S'M).2. stranicom AB. Konstruise se.reclmo MiN. 2. jer prvi trougao nema ni jedan ugao od 60°.67.4 ~> 0. 2. a slicni trouglovi imaju sve odgovarajuce uglove jednake. Konstruisimo skup tacaka iz kojih se ova duz vidi pod datim uglom. Srednja duz trougla paraJelnaje sa odgovarajucoll1 stranicom. rna koja kruznica koja dodirllje krakove ugla. Nlsu slicni.875 m 2.CDE imaju ijedan zajednicki ugao. Odnos rastojanja dviju tacaka 11a geografskoj karti i rastojanja odgovarajucih mjesta u prirodijednakje razmjeri karte. S1.123. 142 143 . Ako su A' i B' tacke na katil koje odgovaraju mjestima A j B tada vrijedi: A'B' ~_I_ AB 50000 = A'B'= AB =lll.117. J 20. 2.67. Kruznica k(B. Tra2:eni uglovi su: 75° . 2.116.) Tada su uglovi BAC i B'A'C' ugloyi sa paralelnim kracima istog (iIi suprotnog) srnijera i kao takvi su uvijek jed~aki. Zato su hOllloteticnc i kruznice k(S" R) j k'(S'. tb) sijece kruZnicu k' u tacki B' kojaje srediste stranice AC trazenog trougla. 50000 50000 5 B'C'~30cm. Analiza: Nekaje kruinica k(S. Kako su uglovi sa normalnim kracimajednaki (ako su oba ostra ili tupa).124. pa su ovi trouglovi. koristeci osobine slicnih trouglova dobije se: x:8 ~ 2:0. 2. recimo k'(S'. Posmatrajmo tacke S' i M u kojima paralela sa pravol11 SA sijece prave 5 i p. -Vrh A trougla dobivamo kao presjek poluprave CB i krulOnice k.66. 65° i 40°.2.121.65. to ce i druga da ih dodiruje.2.0.65.6.za homotetiju B(O. Dobijenu kruznicu k preslikajmo homotetijom B(C. _.datu tacku A i simetrale s da-tog ugla nalazi se srediste S traZene kruznice.paralelu DE sa SI. Analiza: Neka je duz Be jednaka datoj duzi a.2. SI.M i SA homoteticne. k' o 9~=S'M=k OA SA ' x SI. x~!3.IIS.4x=16 ~> x=40m. homoteticni. Centar S ove kruznice pripada simetrali s datog ugla. Kako prva kruznica dodiruje krakove ugla. S' SI. Neka trouglovi !lABC i !lA'B'C' imaju paralelne odgovarajuce stranice (SI. A'B'~ 3750 m 2.). odrede se tacke presjeka ove kruznice sa pravom p. Neka je p prava odredena datom tackom A i vrhom 0 datog ugJa.-Prema Talesovoj teoremi vrijedi: pa su duzi S'.'.o0n. 2. Slicnost geometrijskih figura 2.2.2.64. Homotetija H(C.

. o· A E B F 2. AC = AB _ _ . Neka su DiD' dodirne tacke ovih kruznica i stranica AB. odnosno A'S} sa odgovarajucom stranicolTI.ABC ! f::. iskazana U ovom zadatku. mozemo pisati : TF BTDE BD BT·-·h I -- BD = 3 . Kako je'D srediste stranice AC. r) k'(S'. (Ugao SAD jednakje polovini llgJa CAD.130. -~ 145 . odak!e zakljucujcl110 da su sve tri stranic.131. 1.70. a'.-:-=-·=-=--. dokazana. dobivamo AE: EB = AD : DC.2.F' podnozja normala splls~enih iz E i E~ na stranieu AB.2. je predstavljen LlABc:: sa datim elementima. a ugao' S'" A'D' je polovina ugla C'A'D'. Koeficijent slicnosti je k=~ 0' B c· ==== i E' A' AD AB AD' AB' = BE AB =-= BE' AB' ::::::> AD A'D' BE BE' ::::::> =-=-=.135. 6AEF i 6A'E'F' . Neka su duzine stranicajednog trougla a.. Prcma teorcmi 0 srcdnjoj duzi trougla i datim lIvjetima vrijedi: AB=2A "B' . Ako-iskoristimo osobinu tezista trougla mozemo zakljuciti da vrijedi: SI.6.133. B Aka. Neka su 1I dva sliena trollgla LlABC i LlA'B'C' upisane krllzniee k(S. Tada vrijedi: -_ _ _ _= AD 1-< CAD= -< C'A'D' .===::::-.-= k G = a+b+c = ka' +kb' +kc' abc a' b' c' a=ka'. C' SI.). To znaci da posmatrani trouglovi imaju po dvajednaka ugla. r'). 2 2. }z tacaka D i T poyucimo Ilormale DE i TF na stranicu AB. 2. Neka. trouglovi BTF i BDE su slieni.~'B'D' i LlABE . 2 ' pa. pa su uglovi SAD i S' A' D' jeqnaki). Otudaje: SD AS AS AE AE AB SD AB .~jllCil11 stranicama drugog. Neka su AD i BE dvije tezisnice . Zudatak se tJeSava analogno prethodnom. b' j c'. Nekaje ~BC slican sa LlA·B'C'. tvrdnja izrecena u ovom zadatku neposredno slijedi jz prethodnog zadatka. Tadaje obim ovog trougla O=a+b+c. sto znaci da'su trouglovi (odnosno k=2).icna trougla (SI. BC=2B 'c' . odn05no A'8' i neka su E i E' presjecne tacke simetrala AS. S'D' A'S' A'S' AE' A'E' A'B' S'D' A'B' r' c' a' b' '~ A 1.6.69.i..e prvom trougla proporcionalne sa odgovan.0..A "B"C' dva sl.).c=kc'. Obim ovog trougla je O". poje: c B' Trouglovi . Nekaje CD tezisnica LlABC.6. 2. Kako Sli stranice slicnih trouglova proporcionaine odgovarajucim visinama.126. BT ~ A' 0' F' f?' D B h 2 3 BT 2 . Neka:-iu . pa za njihove stranice vrijedi . Kako su stranice slicnih troug1ova proporcionalne. vrijedi: ' MA:MB =AE:BE slicni. prvom trouglu slicnog trougla. jer imaju po dvajednaka ugla. odnosno A'B' (SI. a C'D' odgovarajuca tezisnica ~A'B'C'.).127.2. Kako su odgovarajuce stranice slienih . 2. posmatramo homotetiju sa centrom _ .LlA'8'E' (Objasni zaSto')). b=kb' .70. => o abc -=-=-=-(=k).. A'C' A'B' A'D' pa su trouglovi LlACD i LlA'C'D' slicni. Na SI. = k(a' +b' +c') = kG' cime je tvrdnJa. S druge strane.132. d' CD AC ( BC trougI ova proporClOna ne. Nekaje BD jedna teiisnica i T tezi5te oyog trougla.129. Nekaje LlABC ma koji trougao (SI.2. c propolT1Ja: C TF: BT ::::. Prema teoremi 0 C simetrali unutrasnjeg ugla trougla i datiffi uvjetima.slI F i. Neka Sli odgovarajuce stranice drugog. to vnJe 1: = == == C'D' A'C' B'C' AB \ ==)I A'B' -=-=.ABC I A "D' i 8'E' odgovarajuce tezisnice trougla .. AC=2A'C'.ADS i M'D'S'.: DE: BD. to je DE jednako polovini visine tfOugla iz vrha C. I . b i c. rca b ===. Vrijedi: LlABD .~ABE j 6A'H'E' Sll slicni. pa SlI slicni.2.A'B'C'.68.===::::::> ===. sada. I 34.:=a'+b"+c'.odnosna. to vrijedi: A 144 -----MA:MC=AD:DC E Iz gornjih proporcija i datog uvjeta MB=MC. --.68.128.2.2. Aka jednakokraki trouglovi im~ju jednake uglove pri vrhu: tada su im i uglovi 11a osnovicama jednaki (Zasta?). BE BE' AD A'D' Na analogan nacin se dokazlije proporcl0nalnost preostalih tezisnih duz.71. 2. dalje.-- 0' a' b' c' 2.

b· = c:e' a) a·=IO. C Pravougli trouglovi MDH i t-CHE imaju po dva jednaka ugla. 2. odakle slijedi proporciona]nost odgovarajucih stranica: AC: CD = BC : CE.18' P. Pravougli trouglovi t-ABD it-ACE imaju po jedan zajednieki ostar ugao. pa su slicni.75. Zajednicka stranica .155. pa su i visine AE i CD jednake (svaka po 8 jedinica).143. AH:HD=CH:HE => AH·HE=CH·HD. pa su sIienL Ako je j --HD = x.2. Kako je a:b= hb: h. obima). Kako je M srediste duzi'BD. lz eve-· s1ienosti i iz BE=DE sJijedi B SI. paje CB simetrala vanjskog ugla. A Neka je AD visina datog trougla.=p·O.140. 2.154. MBC 6e se preslikati u t-AD. Vanjski u£ao t-ACD kod vrha C je ~ SI. b'=22.5 .: h b=8:5.. Pravougli trougao koji imajedan ostar ugao 35° ima dmgj ostar ugao 55° (zbir ostrih ug16va pravouglog trougla je 90°). Troug1ovi t-ABC i t-ADE imaju zajednieki . A 2.::". odnosno. tada je AH =8-x vrijedi: x: (8-x)=6: 10 => IOx=48-6x => I 6x=48 => x=3. Uputa: Paralelu poyuCi sa stranicom a na rastojanju za trecinu odgovarajuce visine od vrha.141. AB: AC = AD: AE.2. => a'= 72 . zakljucujemo da vrijede navedene jednakosli. I 46. Uglovi 11Ft osnovici prvogjednakokrakog trougla su po 40°. 7 => AN=7NC 2. It 12 => .=14 2. to je a:b:c=!O:8:5. pa vrijedi: £. I 50.2.142. . 0 = 12. 1z ave slicnosti zakljucujemo: 1. A 4 D 146 SI.148. 2. B D C C Trougao L1AeD slicanje ~BCE. Dmga visinaje 32. 2. ugao (kod vrha A). 2. D Dakle.137. 0'=19 em 2.=~ => -+. pa vrijedi: <ADB=<C+<CBD => <C=<ADB-<CBD=<ABE. 2. to je dokaz zavrsen. pa posmatrana dva jednakokraka trollgiajesll slicna. ---AC= 2BC =4BD = 4· 2NC = 8NC 2.138.72. e'=25.=5:4 i b:c= h. Krak veceg trouglaje 25. 8 . DB =n. 5 Ger su zadovoljene nejednakosti trougla).BCE it-ABE pored zajednickog ugla kod vrha E imaju jos po jedan jednak ugao.139.u A i koeficijentom. pa su slieni. ~ =~ . b'=15. Neposredno iz zadatka 2. ugaojednog.. Pravougli trouglovi t-ADH it-ABE imaju zajednicki ostar ugao.[1.2. Kako je jedan ostar ugao drugog pravouglog trougla 55°.B 2. proporcionalne su sa stranicama drugog trougla. Nekaje L'lABC dati trougao. S1ranice trougla su obrnuto proporcionalne odgovarajucim visinama. Otudaje: n ~ C J2 B AD=m. pajesu slien}.1ABD j 2. Tadaje m = AC =~3. pa su 51icl1i.a:a' =h":h.2. - O.153.2.151. a'=4. => h.Iz proporcije (h+8):h=20:15 dobijemo h=24.0:0' = a:a' = b.73. J 52. J 36. .147.136.0'=59. Neka su AE i CD dvije visine ovog trougla. 45 J 2 36. pa vrijedi: ---SI.Povrsine slicnih trouglova odnose s~ kao kvadrati odgovarajucih stranica (visina.]45. = ~. Medu trouglovima koji su slicni ovom trouglujedan ima visinejednake datim duzima.AB AC DB CD m+n 12 111. T rouglovi . 2. Otudaje AB: AD = AC: CE.1BCN Sll slicni. odnosno.76.144. 60 II A m => 2BC·NC=BD:BC => BD=2NC. x=8 2 . a stranice koje zaklapaju taj D SI. pa su trouglovi slicni. 0 :O · =a:a ..=> n s n 11. 2. 0=39.~--- 2. C 147 .77. to posmatrani trouglovi imaju po dvajednaka ugla. 0' ~ 0. AC·CE=BC·CD. Visine trougla obrnuto su proporcionalne odgovarajucim stranicarna (Provjeri!).=-.Ie krak manjeg trougla i osnovica veceg. 10 6 B 2. e'=20 b) a·=18. P.77.BDE jednakokraki i vrijedi jednakost E uglova <BDE=<EBD.AD: AC. to je L':. 2. Ugao <ADB je vanjskl ugao ~BCD. AL~_~-==. to postoji trougao sa stranicama 10. AB: BD = BC: NC => AB ·NC= BD· BC ~~ . trouglovi L':.E. Kako su homoteticni troqglovi i 51icni.78. s JO s 6 12 -+1=5 s D n B s 5 S=-. <C=<ABE.' =60.2.5 2.) i BC JO 5 120°.. 149 . Neka je D presjek simetra1e ugla ACB= 1200 i prave AB (SI. Prema datim podacima zakljucujemo daje AB=BC.

<== BE: BA+AE: BA EO : AD + EO : BC = 1.0 SL2.83.slijedi: -A-B : -BM. C . "ABC dobijemo: EO: BC = AE : BA...). iz slicnosti trouglova ~COF i ~CAD... Aka su a i C osnovice tada je a+c= 18 (SI.. A c D Sabiralljem navedenih jednakosti. pa vrijedi: a:c=7:5 => 5a=7c.. stranice paraielograma su jednake.).. Trouglovi ------~AFC i ~BFC su slieni. 1.Trouglovi ~BOE i "BAD su slicni.2...8S.::. CD = 4r-..2. odnosno.156. M Iz slicnosti o\'ih trouglova.161... -- ~~ => AF:FC=AE:AD=> AF:FC=1:4 . 2. odnosno.2..80. CD = BM MC..86. a prava DO je simetrala ugla <D.----. pa se doblvenajednakost moze napisati na slijedeCi naCin: ../_.. dalje.. = BE AE a2 b2 m 2 n2 2. Kako su uglovi <A i <D suplementni. pa su uglovi BAM i CMD dva ostra uglasa normalnim kracjma.. je: A E B 2.79...Ako je dijagonala AC pravouglog trapeza normalna na :krak BC. 30:d=d: 15 d = lS.:. tada su pravougli trouglovi . c=7. Iz slicnosti ovih trouglova slijedi tvrdnja iskazana u zadatku.q. Ugao AMD je pravi (periferijski ugao nad precnikom). 2 2 simetrali unutrasnjeg ugla trougla vrijedi: a:b=m:n . L S1.= b' c a b' AB C D ..= r.157. Nekaje ABCD dati trapez i MiN tacke LI kojima kruznica nad precnikom AD sijeee stranicu Be. Nekaje D tacka u kojoj simetrala pravog ugla sijece hipotenuzu AS.83.. Ako je 0 srediste upisane kruznice..' E· . Posmatrajmo sliku 2.pa vrijedi:EO: AD = BE: BA Jz slicnost. TrougJovi LlABE i LlCDE su slicni.85. Iz proporcionalnosti odgovarajucih stranicala(.. pravougli trouglovi "ABM i "CMD imaju po jedan jednak ostar ugao...5... EO EO =+==1 AD BC 1 1 1 = + = = = => AD BC EO 201. 159. pa vrijedi: AE: AF = BC: FC => AE: AF = AD: FC Supro~ne j/ B <: ~F o a EO: AD+EO: B. to je ugao <AOD pravi. 148 149 ... pa trouglovi ~AOE i ~DOF imaju jednaka po dva ugla (Koja?)."-...81.164. a E podnozje visine povllcene iz vrha pravog ugla na hipotenuzu (Sl. FC = 4AF => AC = 5AF A B D C 2. jer je - BE+AE=AB.. 25~ .:... '._..ABC ilACD slicni.. pa su slieni..): ' D C =+= l ' EF=EO+OF= 1 SI.J 8 1 .82._ Otuda.= = .2.~t.DF=r 2 = -". 1 _+ _ _ +O~ . trouglova ~AOE ."B Dalje vrijedi: C =? SL2.fi A S1.. --.-.. 2. pa je BC=AD. pa vrijedi: b: AE =c:b => AE = Slitni su i pravougli trouglovi MBC i . y' EO 1 1 =+=" AD BC '-0.. tadaje AS simetralaugla <A.2.B pajetacnoiovo:a:BE=c:a => BE=~..162.' . £."1 63. 1 Be AD BC AD BC AD 'BC+ AD 2. Iz 51i6110Sti ovih trouglova dobije se (S1..." :-S1...----. a=10.5 .::.= MC : CD => AB.2.:""-: ovih trouglova dobivamo: A . cime je tvrdnja dokazana.160.2. -. dalje. C D SL2.'. vrijedi: BE AE Prema teoremi 0 AE.=> AC. B !2:J.-'' "'..84..J~~~~ 2. ""<"1>.. .. Pravougli trouglovi "ADE i "ABF su slieni (Zasto"). 2 1 dobivamo OF= 1 _ _ 1 1 _ b' c ~BCE.6.BE: CE = AE : BE => DE : CE = AE: DE.. 1 + 1 ~DOF i "DBC. AE: OE = OF: DF => => AE: r = r: DF a' Koristeci-dobivene jednakosti.-::.. A Pravougli trouglovi MBC i ~ACE su slieni ----- ---- Analogno._ h:2S=8: 10 => h=20.---2.

Konstrukcijom ovog trougla dobije se vrh B trazenog trougla. Trougao .). je datom uglu. Analogno dobivamo i vrh B'.172. Analogno zadatku 2. Nekaje sirina rijeke x. '---- .2. Ako na polupravoj BC odredimo tackll C' tako da bude Be' =3. Iz slicnosti trouglova ""ABC i ""ADE (SL2. red om u tackal'!la B' i <. Na pravoj Be odredimo tacku D tako da bude CD~a. 2.Nekaje ilABC dati trougao i a data duz.171.2.170.. Neka je D tacka na polupravoj S'C' takva da je B 'D =a.168. C i D. to su trouglovi LlABC I LlAB'C' slicni. C 2. ¢) (c-b):b=(7-5):5 => l:b=2:5.). a sa D' se moze odrediti podnozje visine iz vrha A. Na obali l1a kojoj se nalazimo uoclmo tacke B. drvo i 51.90. ftd.90. 2. i 2. Trouglovi ""ABCi L). Izmjerim-.ce pravu AC II tacki -C'. ·gdje je b data dut. Analiza: Ako je MBC dati trougao. jer posjeduje zadane elemente i zadovoljava date uvjete.Ie 'AD visina datog trougla (SL2.167. Proizvoljnom tackom D stranice AC. ' A SL89. h. Na polupravoj DA odredimo ta6ku A' tako cia bude DA' :::::h a .a) Analiza: Neka je ""ABC trougao koji zadovoljava date uvjete (SL2. Na polupravoj AD' odredi se tacka D tako daje AD :::::h a=2.169.173. tada se na popupravoj AB odredi tacka B' tako da je BB'=AB. povucimo C .93. Prava koja sadrzi tacku A' i koja je paraJelna sa AC sijece pravu Be u vrhu C' tI"azenog trollgla. a na polupravoj AB tackll B' tako da bude AB'=3. 2. b) b:c=5:7 2.5 em . Analiza: Neka je D srediste sti'anice BC datog trougla (S1.. Izmjerirno rastojanja DE=c. Paralela kroz B' a sa pravom Be sije. Prema konstrukciji. rastojanja BD =b. AC. B' B 2. B b'b--"a~-'b. Dakle dobiveni L'lABC je trazeni trougao. paralelu DE sa AB. Nekaje trazeno rastojanjeAB =x. Ovaj zadatak se ljesava analogno kao prethodni. 5 Konstrukcija: Neposredno iz navedcne analize vidi se p0Stupak konstrukcije L'lABC. sa lSI .91. OdIlOSI10. Traieni trougao . Neka su tacke Ai B pristupacne. Na polupravoj AC odredimo tackll C' tako da je AC'=5. Paralela kroz B' sa pravom BC sijece pravu AC u vrhu C' traienog trougla. Analiza: . Diskusija: Ukoliko je data duz a veta od dvije jedinicne duzi. ugao kod vrha A jednak. BC =a i DE =c. 2. Trazeni trougao je-MB'C' 150 C' A' odredimo tacku D tako da je C'D ~b. Analiza: Neka je L'lABC tra2eni pravougli trougao. Kako su stranlce BC i B'C' paralelne. SL2.88.AB'C' konstruise se na isti nacin.) B' Nekaje tacka D' na polupravoj AD takva daje AD' =t. C' SL2. ax=c(b+x) => ax-cx=bc => (a-c)x=bc => x=bc:(a-c).. A B' 3 B Dokaz: Dokazimo da dobijeni ~ABC posjeduje zadane clemente i isplInjava date uvjete. Na suprotnoj obali rijeke uocimo tacku A (stijenu. 7:b=8:3.92.) .Ie L\AB'C'. Sada se moze konstruisati duz b. Prava koja sadrii tacku D i paralelnaje sa pravom C' C AC sijece pravll AB II tacki S'. Paralela kroz tacku D' sa praVOill Be sije6e 'poluprave AB i.) dobijamo: x:c=(b+x):a =>. Trazeni trougao je ""AB'C'. Izaberimo rna koju tacku C koja sa datim tackama Ai B adrea-uje MBC.165.170.174. Dalji postllpakje ocigledan.88. Neka . CD=e.2. Ako na polupravoj B' B D C C' A B 2. 2. paralela sa pravom AB. gdje je a data dui. Nekaje E tacka 11a obali kojom A .a) Uputa: Proporcija b:c=3:5 moze se napisati u ekviva]entnom obhku (b+e):b=(3+5):3. . pravougli ~A'BC' se moze konstruisati. Kako je BB'DC paralelogram i B'D =a. D Prava koja sadrzi tacku D i kojaje SL2.93.175. a na polupravoj SA tacku A' tako da bude BA'=5.6. pa vrijedi: x:b=c:e => x=bc:e. to je i Be =a.:'. b) Zadatak se Ijesava anaiogno zadatku pod a).176. AC=b. D slicno5ti slijedi: AC : AB = AC': AB' = 5 : 3. itd.-- 2. Iz ove ~~ x D c SI. bi prosla prava AC. to zadatak ima jedinstveno rjese11je. sijece pravu Be C' u tacki C. vrIi' A trazenog trougla nalazi se na presjeku prave koja sadrzi tacku D i paralelna je sa Be'.166.CDE su slicni.

2. Tacka C oalazi se je na prcsjeku pravc koja sadrzi tacku A i koja paralelna sa pravom C' A'.E'.5 i 6 se maze konstruisati.94.I01.Ie B' B ~ A 152 A B B' bude AC~5..£~ SL2.polupravol11 BA'. Vrh C nalazi se na presjeku kruzllice keG.182. Nekaje ta6ka E na po!upravoj AD takva daje AE = 111.188. 2.AB'C' rnazerno konstruisati.1 00. 2. 2.C.99. Nekaje r' radijus upisane kruznice u dati trougao. na pre:::. Neka je ABeD trazeni paralelogram (Sl. paralelograma odredimo ta6ku C tako da c· "'A---cA.98 kOjll tacku E' i kroz nju povucemo paralelu sa BE. A. ha=3. Analiza: Neka je L\AB'C' trougao sa stranicama AC'=b. To je rna koji pravougJi trougao koji ima jedan 05tar ugao jednak datom. C' SI. Nekaje C' tacka na AC takva da je Be' paralelno sa Be.2. Analiza: Trougao sa stranicama 3. Uputa: Ako je AB'C'D' dati pravougaonik j a dala duz koja je jeciIlaka stranici AS trazenog pravougaonika. B'C' =c i uglom B' AC' koji je jednak datom uglu. 2. Dalji tok anatize je ocigledao. od vrha.2.· 153 .. Neko je AD vis ina koja odgovara hipotenuzi. Zatim se konstruise novi ~ABC koji je slican sa L. Ako oa visinu ovog trougla koja odgovara osoovici. . Ako na polupravoj AB' odredimo tacku B C' tako da bude AB jednako datoj dUZI.. Ako je AD = (f + II .). sa polupravom Be. lzvesti konstrukciju i dokaz. odrediti tacke D'.100. Analiza: lednakokraki troll gao sa osoovicom 4 I krakom 3 maze se koostruis·ati.187.101. Zadatak se Ijesava analogno prethodnom (Vidi St. nanesemo datu dul.2. SI. i konstruisemo pravu koja sadrii tacku B i paralelna je sa pravom c B 'C'.'" E Ako na polupravoj AE uzrnemo rna S1. Na dijagonali AC' ovog d=C-_ _ _ _.). Trougao ABE moze se konstruisati (ligao kod vrha A . tada . Trazeni L\ABC maze se dobiti kao homoteticna slp\. Iz sli6nosti trouglova flAB~) LlAB 'c' n10zemo zakljuciti 'da .jeku ove prave sa pravom AC' dobicemo tacku C.2.). Uputa: Konstruise se rna koji L. BA) j poluprave AE.96.178.183.?-----. 2. 2. D 2. dobi6cmo podl1o~je visine datog trougla.180 A B' B A B c CD =h 2 181 2.AB'C' dati trougao (SI.2. Ovaj trougao se moze C konstruisati.. dobija se dllZ koja je visina traienog trougJa.Ie ] 5°.Ie m data duz. Vrh B nalazi se na prcsjeku simetrale s duzi DE i duzi AD.. B C AB' = B'C'+ AD' .186. AO=a-+-h). SI.179. Trollgao ABC je trazeni trougao.-.2.B iC.--.)=3 i kojaje paralelna sa stranicol11 cija je duzina 3 i sa kracillla ugla.Ie 600. 2.A'B'C' i koji irna stranicu AB jednaku datoj duzi.Neka je flABC traieni troLigao.Ie trougao BOB jednakokraki sa osnovicom DE. na presjeku ove paralele i prave AB nekaje tacka B'. a zatim se mogu. a za koeficijent odnos date duzi 1 odgovarajll~e stranice datog pravougaonika.a datog trougla za H(A.2.D B · A=_ _ _ _ _ --''''--_~ SI. gdje . rlr').185. od vrha nanesemo datu duz 1"1.3 i uglom ~ izmedu njil1 od 60° moze\no 3 konstruiusati. Analiza: Ncka je ABC traicni jednakostranicni trougao i BE njegova jedna visina.E. 2. redom.=5.. Preosta!a dva vrha oalaze se oa presjckll prave koja prolazi kroz podnozje duzi h. 2. Ako na vlsinu koja odgovara stranici 3.177.A'B'C' koji ima dva ugla jednaka datim (recimo kod vrhova A' i B').102. Tacke BiD dobivamo na prcsjeku paraiela povucenih ta6kol11 C i krakova ugla B' AD'. Neka je L.. SI. tada sc trazeni pravollgaonik nwie dobiti kao hOllloteticna slika datog uzimaju6i za centa!' hOl11otetije vrh A datog pravougaonika. Paralelog:ram ' C' AB'C'D' sa stranicama $ i.184.<~---i'i Izvesti konstrukciju i dokaz.102. ugao kod vrha D . 2. Trougao L.

2.196. a=21. 78 56 11=-. C S1. b =qc. 11=12.. q=-.J5 . 155 154 . 2.189.191. 2. ~ - ---2 -. a=65 c) c=25. Prema zadatku 2. vrijedi: . ~+BD=~+BC+BC+CD=~+BC+=+~. 2. uglove. p=-.· 18 32 24 2. Primjenom Pitagorine teoreme dobije se: => q:h=h:p => h'=pq.103. a/2 S1.{ti. Rijesiti trougao znaci odrediti njegove ncpoznate elemente (strallice.. Uputa: Koristiti slicnost pravouglih trouglova i Pitagorinu teorcmu. Trouglovi L\ABC i L\BCD su slieni. '1=4. b=8. a=4. a'+ b" '=pc+qc=(p+q)c=c·c=c. 2.:: a : c => p=a2c. c=lO. h=~. ~. k = 4' Katete drugog trougla su 20 j 15.~. 16 2. uglovi sa normalnim kracima. i oznakama sa SL 2. b=8. 2. paje q : b = b : c => q=b'c.-2CD·BC+BC' +C'C =CD -2CD·BC'+BC' +BC -BC' => BD = CD -2CD· BC'+ AD Sabiranjel1l dviju gornjih jednakosti dobije se: ---2 "--2 ~"'-2 -2 a'=pc. -. 2. 4 d) h=3 3 75 2. a=750 o b::.] 97. Sada vidimo da je odnos projekcija p i q p jednak odnosu kvadrata duzina kateta. p=4.::} a=-h % 100 2 =>a=~b.a) Dva jednakokraka trougla su sliena aka imaju po jedan jednak ugaa na osnovici. O=a+b+c=70. a=15 2.Druga kateta je x-J 0. Pravougli trouglovi MeD ~BCD su slieni jer su im ostri uglovi <ACD i <eBA. d = a 2 +a' => d' = 'la' => --. (q=16.:q=-. Neka je x kateta.103. Iz slicnosti ovih trouglova. visine. 2.2.190. Ovdje cerno odredivati nepoznate stranice. 2.210. c=p+q=169. b=4.199. c) Dva Pfavougla trougla su sliena ako su hipotenuza i katetajednog propcircionalne hipotenuzi i odgovarajucoj kateti drugog.194. 11' = 42.. b=20. a I trouglovi L\ABC i L\ACD su slieni.. 2 Ac' =A13' +2AB·BC'+Bc' +(13(:2 __ BC'2 )=A13' +2AB BC'+ Bc BD' =BD. a:b = . Analogno prethodnol1l zadatku. prema SI. povrsinu.200.a) Dva pravougla trougla su slicna ako imaju po jedan ostar ugao jednak. a) b=3.104. pa vrijedi: p : a. pa su jednaki. Prema Pitagorinoj teorel1li vrijedi: ~.+CD +AD . = CD.2. ~.206. 2.103. b) DvajJdnakokraka trougla su sliena ako imajujednake uglove prj vrhu. AC +BD =AB +2AB·BC'+BC +CD -2CD·BC'+AD~2 -2 ~. a hipotenuza je x+ 1O.p=-=-.:-. (x+lO)' =(x-l0)' +x' => x=40cl1I. Neka je ABeD pravougaonik. b=30. Pitagorina teorema h 2. -.204. Primjena slicnosti na pravougli trougao. a hipotenuza je 50 em. ~~~--~------~ A D B 1 a.193.p=16IS b) p=2S.207.2 +D'D2 =\AB-AD)' +C'C' = (CD-BC)' +C'C' = --.a) p=16.J5. ). zakljucujnlO: 9b +b' = 100 => b' = 64 => b = 8.205. 1'=24 c) a=16. odsjecke koje visilla gradi na hipotenuzi i povrsinu pravouglog trougla. a=8. b=256. = 78.209. ~. 2. -.7..198. h=5 5 2. ~2 ---2 =AB +BC. -2 ~2 --2 --1 ~. b) Dva ptavougla trougla su sliena ako su katete jednog proporcionalne odgovarajucim katetama drugog.:-.203.J5. --2 -- ~ ---2 -2 - ~. (C_8)2 +20' =c 2 => c=29. paje: 2 2 a':b' = p:q => d = a.192.a) h=-'b) h=2)3 b) h=2)3 c) h=4)3 c) h=20 3 a-+ b" . V1Sil1U na hipotenuzu. Katete su: 30 em i 40 em.195.a) h=5)3 10)3 2. 2. Katetajegeometrijska sredina hipotenuze i svoje prijekcije na hipotenuzu: AC' =AC" +C'C' = (AB+ BC)' +C'C' =AB' + 2AB· BC'+ BC" +C'C'. b' = 91.2.211.fi.[p:. a' ) ) 5 5 2. a = 6. -- -. q=~ P=24C 5 5 17 17' 2. .a=6.:.J5) 18 32 J?8 450 b) p=-.208.

223.. D kvadrata dijagonala jednak zbiru kvadrata stranica.. DijagonaJe ovog A R paralelograma su AB (=c) I CD (=21.-_-C~2 2 ~nalogno fa dolazimo ~o = sl~edecih relacija: -'----2---- ~2b2 +2c 2 _a 2 2 2. (.2 +1. ~2a2 +2(? _b 2 .h~ISe".841-40~21. + fh 2 - -rfii. -2 -- --. d '2 =.IOS.6 2. prema uvjetu AE=FC.BCF dobivamo visinu h ABCE (-i trapezaABCD): h-=b-- - -- Dakle.2a2+2h~-([/+hl) 4 4 ~ 5.a2+h2 =5.' -""-J 2 2 +2c •.2. Ako jc E tacka na osnovici AB takva dajc CE p~lralelno sa krako111 AD..219. tada .2. Kako su AD i BC normalne prave..107. Rezultat: 0 = 30crn+ 21J2 CI11 2.ACE.212. Pre rna prethodnom zadatku vrijedi: til .' +4c 2 2 4 J 2 2 SI.0=29.217.2 J 5.-I. BD 2 =(a+xf+h 2 =36 2 +1S 2 =1521 => BD=39cm-. Ako je a slranica rombu. . Na prayoj CC' odredlmo tacku D tako daje C C'D~C'C. 2.2. Visina CF dijeli duz BE najedl1ak~ dijelove.2.£1 +2c' + ( -'----. h=20 em. pa se na oba moze primijeniti Pitagorina teorema. . => -(l 7 d~=-.1)' +7. analogno. Hipotenuza svakog od tih trouglova je jedna stranica trapcza.ABE.222. AE~DC=c i AB-AE~a-c (S1.':y -~ 2.108./1. zadatka AB:BC=. Dijagonalll AC trapeza mozemo izracunati primjenom Pitagorine t~oreme na L\.214.221. Trougao L\. -2 AE=EF=FC. pa je AE=FC.220.::. Stranica romba je a= 10.. Kateta D e B e pravollglog .. Zadrugu katetu pravouglog LlABC.. 4 .).~=5.). =([- 2 =>5. tada vrijedi: 2. Pravougli trollglovi AADE i ABCF $U podudarni. 24 R ad· · · r = IJUS Je 5.76+49=a--=>£1=7. 2 . L\. !\. \1'_ _ \ 2 \ 2 ) 2. ---tadaje CE =AD=d. Dee S1.24x-x' => 24x=192-=> x=8. BE=a-c.~ (-d.6. odnosno: -2 vrijedi: AB = AC· AF. d]..). pa je - AB +CD =AC +BC +BD +AD -2 -2 =>c+4tc-~2a-+2b- 7 7 'J 7 Jr2a-'::-' tli = +-2h-:2. Akoje EF=x.Ie FE =(a-c)-x.2.y2.. Trouglovi LlEFC i ~BCF su pravougli.' '1' . vrijedi: AF:FC=2:! jer jy.BCE je jednakokraki sa osnovicom BE. Koriste6i Pitagorinu teoremu izraCllnavamo stranice. Zato vrijedi: 122 =d 2 __ . Neka je CC' tezisnica ovog trougla koja odgoyara stranlel AB (~e). Praya CEje paralelna sa AD. to su trougloyi L\.108. L>C\l SL2.ABC je geometrijska sredina ~ hlpotenuze AC I syoje projekcije FC na => d' -x' =b' -[(a-c)+x)' => 289-X2 =625-144. . Cetverougao ABCD je b paralelogram. d l :d 1 = 3:4 => . 2.DEC [ LlBDE pravougli i na svaki mozemo primijeniti Pitagorinu teoremu: A -B - 156 157 .216. 2.6. AF: FC =2:1. ~ Prema prethodnom zadatku je zblr SL2. 0 ~ a+b+c = b+(a+c) b+2b = 3b. d. Dijagonale datog trapeza dijele trapez na cetiri pravougla trougla. til +. Primjenom Pltagorine teoreme na pravotigli .218. ~ -2 -2 -2 -2 Otuda je: AB : BC = AF: FC . 2.:::} (2.2] 3.202+2h2-C:: 4 E F B "~ A '~ F E B 4 2. paje AE =c.106. I~--.(a-e \' => '--1 \ 2 ) h~.J2:1. Radijlls upisane kruznice jednakje visinl' romba.4. h 2 2/)2 -[(a-c)+ . odnosno. _ -' 0 - 5 10 ( l J2 + (d.dl = . Nekaje AABC rna koji trougao.:. ~:~:::::~zu ::~ ~~~C F~C ~ FC: BC.ACFi Ac'=AP'+CF2~(C_X)'+h'=82+15'=289 => AC~. b 4 A \ =5.l7cm.)2 =a-.

2. znaei da Sli trouglovi . KompJelan zadatak jc rijcscn na dV3 n3cina.110. :::: 4 m n +m -2m-n-+n = m +2m-n-+n :::: (m"'-n t:::: C . 2.BCE su dva prayougla trougla koji su slieni (jer imaju pojedanjednak.J3 d k d " d' 2 a'. Zadatke ovog tipa.224.227.j..a) x = 0/3 :::::::? .J3 ._ __ uglovi). vrijedi Pitagorina teorema. 2. c Dalje vrijedi: '-2 -2 ~ DE + CE . b) i c) Analogno kao zadatak a). " " ) -:::: · 2 .6. koji imaju zajednicki ugao kad vrha A. d) AC +BD -2 ~ -2 -2 .j. Prema datllTI uVJetlma VrIJed' a-+b-:::: 4 m-n-+(m--n.225.--AB : AC """ AD . 5to znafi da su stranice AB AC proporcionaine stranicama AD i AE. Otuda je: AH:HD~CH:HE => AH·HE·=CH·HD. => xJ2 = v <=> x: 2 . koje ispunjavaju date uvjete. a) x ~J36 ¢=} x=~ b) x=..233. odnosno. Hipotenuza ovog trouglaje trazena duz x. i kateta datoj duzi b.ACE iInaju jedan zajednicki ostar ugao~ pa su B ~ -pq C 2.112. Jz ove slicnosti slijedi: AB: AD = AC: AE. odnosl1o.)._t:: a::::. . a zatim.. 159 . Dalji tok je analogan zadatku pod a). ---AC: CD = BC: CE. 2.E S1..fj : 1 .? 4 ? 2? 2 " .. -2 AC -2 ~DE ~ -2 +CE . Neka je stranica kvadrata x.a) Uputa: Konstruisemo duz y. slieni. ostar ugao.232. 2.7 c) x=.J5:l b) c) a" . Vidi prethodni zadatak. y =. Hipotenuzina visinaje geometrijska sredina odsjecaka koje gradi na hipotenuzi. Kateta pravouglog trougla je geometrijska sredina hipotenuze i svoje projckcije na hipotenuzu i 2. Prvo konstruisemo dUl: y za koju vrijedi y2 =bc. dobivamo: C -- proporcionaiu duzi a. ·/3 i jedinicne duzL b) Analogno zadatku pod a) c) X= ~ lab <=>xJ2 =. 236. . Tada je poYrsina kvadrata x Ako sa a oznacimo stranicu datogjednakostranicnog trougJa. b) Trazenu duz x mozemo konstruisati kao visinll pravouglog trollgla cija je hipotenuza c=a+b (Vidi prethodni zadatak!). y = '. 2.j. AE. Duz X mozemo dobiti kao cetvrtu 2. C C A !--=D--6"--"I B AB=6. 4 . b i a. pa je taj trougao pravougli sa katetama a i b i hipotenuwm c. Vldlmo da za stramce trougla. 2.J2. zajednieki. ~. Pravougli trouglovi L\ABD i l'J.· 2. SI.> a:b=x:a .AD=1 B S1.J.111... pravougli trougao cije su katete y i c. pa su slieni CSl. Prema datorn uVJ' etu . Koriste6i Pitagorinu tem-emu i teoreme: 1. -2 -2 2) Visina koja odgovara hipotenuzi je geometrijska sredina odsjecaka koje gradi na hipotenuzi. cq = -. .za at a mora a vnJe J: x :::: -4.> proporcionalu duzi a.j. Otudaje . a zatim. 2.235.226. To) dalje.BD -2 2 -2 -2 ---2 ~BE -2 +DE .228._. B A E B A 2.234. 2.-. AC· CE = BC·CD.4 '!") 4 4 . bx = a2 ¢. y = I: J2.BD=1 D 7 AB:o:7.). SI:2.' 22 '. Pravougli trouglovi "'ADH i "'CHE imaju po jedan jednak ostar ugao (unakrsni _. SD='- A r--::---::""-'f B A f-L'-----"'I 5 0 AB=5.a) Konstrukcijom pravollglog trollgla cijaje hipotenuzajednaka datoj duzi a. Trazena duz xje hipotenuza dobivenog trougla. -----. tadaje povrsina ovog trollgia a'. --. Trougloyi "'ACD i t. 2..113. 2 h" . tako da bude y2=ab .230. dobijamo trazenu dllZ x kao drugll katetll. . trazenu duz x odredimo konstrukcijom pravouglog trougla cije su katete a i y. DE + BE . pa trazenu duz x dobijemo kao hipotenllzlI trougJa cije su katete y i b.231. 2 2 .j.2.).229 .. c) Prvo odredimo duz y2 = ab. x=a':b ¢. 2 Al"--~~-l B A a B DE +CE +BE +DE=a"+c -2 a) c) d) 2. 158 cp .109.ABC i "'ADE.rjeS:avamo primjenom jedlle od teorema: 1) Kateta je geometrijska sredina hipotenuze_ i svoje projekcijc na hipoteouzu. Neka suCD i AE dvije vi sine MBC i nekaje lacka H ortocentar "'ABC.. 1: . Dliz x mozemo odrediti kao cetvrtu slicl1i (S1.

b)(s . . Aka je x stranica kvadrata.246. .odnosno. x-.11S. tada vrijedi x-=:ab. 2b \/5. tucia vrijedi: --~::.243.A'B'C' koji je upisan u datu 2b l +("2 2/)(.6.a)(s -b)(s -e) . na analogan nacin. (a+h+c)(h+c-a) 21J 21.\ -eXs -bXs -a) 4s(s~aXs -")(5 . krllznicu k.ABC preslikati u .. a x strallica trazenog jednakostranienog trollgla.A~B'C' paralelne sa odgovarajucim stranicama .2s = a +17 + c. Neka je S presjek unutrasnj ih tangenti ovih kruznica.Ako konstruisemo dUl: b za koju vrijedi: b=-. Tada se homotetijom II odnosu na tacku S krllznica k' moze preslikati II datu krllznicu k. odnosno.6. uVJeta .lf3 _ b ¢:. x = £.Js(s . 2.245.240. 2.. AD oznacimo sa x. Analiza: Neka su . i DC =b+x ako je navedeni ugao tup. .'u. Pokusaj. Kako se homotetijol11 prava preslikava 1I paralelnll pravu..:. \/5 hh?=C2_X2=C2_(~2~c2-a2)2 =(c ~ 2?41. itd. Nekaje BD vis ina MBCDu]. az~timtaj trougao rotira~i oko centra 0 date kruznice za ugao od 90° u pozitivnom iii negativnom smijeru.247.. Neka je k data kruznica i .114. .2" )2s(2s.2a) 2b 2b 2b 4b 2 (2s .2 _ - 2d'''2 . Ako je x stranica"trazenog jednakostranicnog trougla.> x - 2_ 4ab . Uputa: Koristiti teoremu a kateti ili 0 visini koja odgovara hipotenuz. a c Xs - 160 161 . doci do izraza za preostale dvije visine trougla: 2 2 . itd. b2 4b' 4s(s - a)~.f3 SL2.6.A 'B'C' dva data sliena trougia. Dokazati! 2.ABC. (u +b+ c -2cX~{ + b+c -?b Xa +b+c Xa +b +(:'.J3 --42 d. be. ~s(s _ al(s _ h)(s _ c) 2s::::: a +h +c.b:a=a:41 4 c::.6.d.ABC dati troll gao. Tada vrijedi: x .6. a' duz 2.1 __ ("2 +0 2 2bc+b2 _oJ 2b (a+h-c)(a-h+c).6. =~ {::::> x '~3 = -( I d 2 7/ "'. j k b stranice datog 2. Uputa: Kao u prethodnom zadatku doci do AA. -. Na 2.Tadaje DC=b-x. Povrsina deltoida jednakaje polovini proizvoda njegovih dijagonala.Js(s -aXs -b c) A . Ako je x stranica trougla i a stranica datog kvadrata. ..i i prcthodne zaJatke. to Sll stranice . 11" =~ .2c)(2s ..237. a pravougaonika.ABC i polupravoj A'8' odredimo tacku A" tako daje A"A"=AB. a i b stranice Jatog pruvougaoniku. Neka su d j 1 d 2 dijagonale datog romba.6.3 2238. [stom homotetijol11 ce se dati . tada trazenu stranicu kvadrata x mozemo konstruisati izjednakosti: Xl::..r:::3 <=> x-= ') 2a =>x r:::. tada iz uvjeta zadatka vrijedi: -4~-a . x =17 W x:l=17:x.c) . B B kada jeugao kod vrha A ostar.242.a- 2._/.odl1osno.J3 . 2. pa x tllozemo dobiti kao visinu koja odgovara hipotenllzi c=a+b pravouglog troug!a i koja na njoj gradi odsjeckejednake a i b.5 ¢::} X .'B'C'. J3. r::' uz 1Z .6.244. Odredimo krllznicu k' koja je opisana datom trougiu.2aJ 4b' Otudaje: 165(. a na polupravoj A "C' odredimo tacku C" tako da bude A 'C'·~AC Trougao flA 'B"C" je sliean flNB'C' (objasni zasto~) i podudaran sa . Aka konstruisemo duz y = 4a tada trazenu d· x 0 d re d·Imo .239. 2 2. 4 4a 2 ") . Zadatak tjesavamo analogno prcthodnom.. Primjenom Pitagorine teoreme na tronglove flABD i flBCD dobije se: A D CD A C x 2f3 .e) =~.ABC. SL2.

2. MT data tangenta i MA data sjeciea.) ~-~k k. tnk={T}. Analiza: Nekaje k(O. primjenorn iste teoreme dobivamo R=9 (S1. Trougao LlOMT je sAO SI.2. Srediste 0 trazellc kruznice nalazi se na presjeku simetrale s duzi AM i normale 11 l1a datu pravu II tacki M.Uputa: Aka je t duzina tangcntne duzi.6. tada se tacka T moze odreditj kao dodirna tacka tangente povllcene iz tacke P na datu kruznicu (SI. 2. B i sijece datu kruznicu k(O.248 Neka su M data tacka. Na pravoj O"A uzmimo tacku A' tako daje AA'= fl.119. pravougli sa katetama TM =t. 1z pravou:glog .119. Opisimo kruznicu k(A. tada se srediste 0 trazene kruznice nalazi na presjeku pravih 0'8 i O"A . S1. 162 163 .(SI. 2. a) b) o k A' x T 11 SI. 2. Pitagorinoj teoremi i datim podacima. a s duzina sjecicc) tada vrijedi: t'=(t-S)(2t+12) => t=12 em. 2. Uputa: Aka je 2x duzina sjecice. S1.120.AOC su AO=R. b) koja ima centar u Ai r<!dijus b.118. Kruznica k(O'.6ABT. -- Prema Pitagorinoj teoremi vrijedi: t'=(SO-R)'-R' => t2 = 29'_21' = (29-21)(29+21) = 8·S0 => t=20.257. Sred. 2. pa. primjenom Pitagorine teoreme. gdjeje rj radijus prve kruznice.254.255. tad a Vrijedi: 2x'=2(2+14) => x=4. 3. a Ai B date tacke. Analiza: Neka su kl j kz date kruznice i A data tacka na kruznici k 2 . Ako su C i D tacke u kojirna pomocna kruznica k" koja sadri. 2. dobivamo x. D}.253. Ako je T dodirna tacka date kruznice k i traiene k'. P -2 ---') => => 2PA =(13-5)(13+5) => PA-=72. date tacke A i B sijece datu kruznicu k i tacka P presjecna tacka pravih AB i CD. p. o o k.12 8. b= AC i hjpotenuzom c=AB.2. Neka je ~ABC pravougli trougao sa katetama a= BC. Potencij\1 tacke n odnosu na kruznicu. Trazena krtlznicaje k'(S.) B " 2.256. r) data kruzniea.251. 6.2. SA) PB' = 288 => Sjecieaje PB = 12-Ji.). tada se srediste trazene kruwice nalazi na pravoj OT.249. 2. M 2. s Konstrukcija: 1. 4. knk'~{C. R). => 2PA =8·18 -.8.2S0.121.2.116. 2. ABnCD={P}. Tangenta t iz P na datu kruznicu k.).Tadaje MA=50 em. 5. TOns={S}. odnosno OM (St 2. 7.'te kruzniee koja sadrzi tacke A i B nalazi se na simetrali s duzi AB.118.em.2. Uputa: t'=20(20+60) => t=40 em. Stranice pravouglog . s=36. 2. B. Sjecieaje 8 em. vrijedi: (R+4j2=8'+R' =>R 2 +SR+16=64+R 2 =>8R=48=> R=6. 2. AC=8-R. CO=x. 2.121. Karnoovi obrasci. 0' A) koja sadrii date k" tacke A .252. Zlatni p~esjek duzi 2. Prema slid iz prethodnog zadatka. To znaci da je dovoljno poznavati tacku T da hi se srediste S trazene kruznice odredi10 na presjeku pravih s i OT. Prava s kao simetrala duzi AB. OT =R=21 em. Ako sa B oznacimo tacku presjeka para1cle sa O'A' kroz tacku A i kruznice k j .258. R SI. M - OT =R i hipotenuzom OM =50-R. Radijlls kru~ni"ce je OA.2.

Neka je OD :::.:Ako je 0 srediste R duzi OB.tada .261. Trougao MOB je jednakokraki sa osnovicom AB =a1O i krakom koji je jednak radijusu opisane kruznice R.261.125. Ugao pri vrhu ovog trougla je 36(). Zato je ugao <BOC jednak 36°.). 164 2.126. -. => c2 _b 2 =a2 C a => c 2 = a 2 + b2 . A B 2.: DT + aT -2 -.upisanog u k'rufnicu radijusa R (SL2. dobija -se da je CM ::::'-15.BMC su sli~~}i..264.k(O. Aka je T dodirna tacka t.262. AB =a:o Tada su dvajednakokraka [rougla: L\AOB i L\ABC sliena (Zasto?).6. vrijedi: => as = alO + a6 2.124. 2. => 2. Nekaje C tacka na krul'nici takva daje BC paralelno sa AO.-bude DM = DC . Tadaje lIgao <OBC jednak uglu <AOB=72° (Naizmjenicni uglovi!). Neka su AB i CD dva norma!na precnika C D ove krllznice. Kako vrijedi: a'+b 2 =16+169=185<225=c 2 .a.6.124. 2 Prema zadatku 2. Pokazimo daje stranica pravilnog desetouglajednaka vecem dijelu radijusa podijeljenog po zlatnom presjeku. '-2 -2 2 2 2 _ OC=R radijlls date kruznice koji je normal an na precnik AB. (Vidi zadatak 2. Nanoseci duz eM iz tacke C na kruznicu dobivamo vrhove pravilnog petougla (SI. Neka je D tacka u kojoj paralela kroz 0 sa AB sijece pravlI BC. Aka je a2+b 2< c 2 . Prema Pitagorinoj teoremi. a aka jednakost ne vrijedi.259. to je i ugao <AMB=72 sto zoaci daje L\ABMjednakokraki i AM=AB.6.:. pa jz-odnosa njihovih stranica imamo: ° 165 ..2.i'ngente na posmatranu kruznicu povuce~e"iz tacke D.0CD pravougli sa katetama R i i hipotenuzom 2 CD=CE+-. b = BC -. I L\BMCjejedna.~=a1O).odnosno.DOT. 2. Nanosenjem duzi eM jz tacke C na kruznicu dobijamo vrhove trazenog pravilnog desetougla (SI.123. kazemo daje duz a podijeljena po ziatnolTI presjeku.125. trougao je pravougli (prema Pitagorinoj teorerni). R). SI. je CE =a. sto znaci daje Be stranica pravilnag desetougla upisanog u kruznicu radijusa R (TI . tada je ~DOT -.).ABC i .kokraki sa uglom pri vrhu od 72°. trougao je ostrougli.Ie OM =alO Iz pravouglog 6. ~. Ako na precnikll AB odaberemo taeku M tako da -. primijenjenoj -na pravougJi . lednakokraki trouglovi . prema prethodnom zadatku. Neka su AC i BD dijagonale pravilnog petougla ABCDE. Nekaje AB .~60. tadaje tfougao tupougli sa tupim uglom u vrhu c.2.o. Nekaje M E A tacka presjeka ove kruznice i duzi CE. R) data kruinica i AB jedan preenik ove kruznice. Tadaj~ OD =AB = as. Neka je . to je posmatrani trougao ostrougli. tada se fadi 0 trouglu koji nije pravougli.). Ugao <AOB jednakje 72° (Zasto?). Kako je stranica c najveca.A 'k Neka su DiE presjecne tacke kruznice i prave AB. Neka je M presjecna tacka posmatranih dijagonala. R( R.6. tada je . Tada. A A ""--D SI..0MC.J ·'~'h-.Akb dul' a podijelimo na dva dijela x i a-x.. Posmatrajmo kruznicu k(O. Tadaje stranica pravilnog desetollgia jednaka duzi CM. Iz ove slienosti ( sJijedi: AO: AB = AB: BC .2. to je dovoljno ispitati da Ii vrijedi c'=a'+b2 U slucaju da jednakost vrijedi. ~).D -.- - pravougli sa hipotenuzom OD = AB = as. a aka vrijedi a 2+b2 >c 2 .260.2.odnosno. !26. Prema osobil]i potencije Lucke - u odnosu na krul'nicu vrijedi: DB· DC = DT . prema osobini potencije tacke U odnosu 11a kruznicu vrijedi: BE· BD (c-b)(c+b) = a' b S1. Nekaje E srediste dllzi OB i srediste krlll'nice k( E.lO) = DT ' Gornjajednakost znaCi daje DT = alO. .122. B SI.a5 stranica pravilnog petougla. 2.~ - - R SI.<CBD= IOSo-36o=72°. Kako je <ABM=<ABC .2.263.2..). tako da vrijedi a:x = x : (a-x). fr~ Neka je AC simetrala ugla kod vrha A.

a) 15 b) 0 e) -255 d) 0 3.AC:AB::::BC:MC => AC:AB=AB:MC => AC:AM=AM:MC. I.18.a) 24i b) 6i c) 34i d) 17i 3.1 La) 0 b) 56 c) -I d) 57 3.a) z=(a+c)+(b+d)i 3.16..2.a) 2 b) -36 c) -6 d) 37 3.27.6.33.latnom presjeku odredujemo tacku M.21. SrediSte trazene kruinice nalaZ1 \~/\ .267. 3.a) x=7 b) x=O e) x=1 3. y=-4 3. y=2 b) x=2.8.13.27+:'l::::: i 4-27j3::::: (i4)2\_i)::::: 12\_i):::::_i b) i 233 :::::i 4. Irnz=-5 3.4 c) Rez= -0.a) z=7-7i b) 'z=-S+4.a) j41l+5= i-Hlj-" = (i4fi::::: jlli=i b) j4n-2=i4fli-2=i-2::::(ilrl=(_I/·:::::_l -x SI. Neka je MBC dati trougao upisan u kruznicu k (SI.a) Si b) 6i 3.). prava piA data tacka na pravoj p.269.).7. Irnz=-2. Imz=5 b) Rez=-7.ll.ABE su slicni (obodni uglovi nad tetivolll su jedllaki).7. odnosno. y=i 3.'/ i~ didirna tacka trazene kruznice i tangente k \ iz tacke P. A? 3. Imz=3 b) Rez=-0. DiE. Iz pravouglih trouglova b.24.25.130. Rjesavajuci sistem po x j y dobiJ' e se x::::: 2.3.a) Rez=2. Neka je dijagonala jednaka datoj duzi m. NU e tesko zakljuciti d.a) 2i b) Si c) 10i d) 16i 3. M B 3. 3. pa je AM dui koja je Jednaka stramcl trazenog pravilnog petougla.a AD::= ha visina trougla koja odgovara stranici a. 2.a) x=l.a) z=-12-3i c) c) c) c) b) cJ z=6+2i z=14-3i z=-4 z=2a+b+(a+x)i z=19+i e) z=8-3i z=2+17i 166 167 .a) -S+Si b) -i c) 6i d) lSi 3. dohl)e 50 x=3.a) i +j4001 +i-lOO +i = j"iOOO (J +i+i"+i4) = 1(l +i-i+]) = 2 b) 0 3.a) x=2. Imz=-0.4.17. Anahza' Koristimo sliku .Imz=b) Rez=-~.129. y=l-i .2.32. 0 se nalazi na presjeku : spomenute simetrale i 11ormale.20a) 20i.a) i lll = jJ08+3 = i 4. c AB: AE = AD: AC => c: 2R = h . Kako je AM=MD (Zasto?).a) z=-5+8i 3.S8+ J =i c) 1 d)-i 3.a) -3 b) I c) -1 d)-4 3. Neka je AE precnik .IS. SKUP KOMPLEKSNIH BROJEVA (C) c_-~ 3.129. to se srediste trazene kruznice nalazi i 11a normali na tallgentu u tacki \ SI./' / se na simetrali duzi AB.1.19.88 1 4 S 3. Imz=4 c) Rez=-I. Jednakost dva kompleksna broja cJ x=1/3 c) x=3. E 3.9.14. oznake iz prethodnog zadatka. 5 4000 3 4OO4 3.ImZ=-7 d) Rez=~ lmc=-S' . sto.a) -4i b) i c) i d)-i 3. Izves1i konstrukciju i izvrsiti dokaz. Ilnz=2. primjenom Pitagorine teoreme.26. A.}3 b) 2i-fi 3.a) j b) I c) -i d) j 3. p "A tacku B na pravoj p tako da bude --r---\ ~/-'~ P PB=PA.22.l. b)34i e) 21i d)3]i 3.B => be =2rh. y=-4 b) x=i. U pretilodnom zadatku je dokazano da je AM=AB. 2' 2 3.a) Rez=O.2.a) x=I.a) 0 b) 18 c) 10 d) 10 3. to je vrh D na presJe~~ kruznica sa radijusom AM cija su sredista tacka C.S d) Rez=O. i.~uglovl L\A. Operacije u skupu kompleksnih brojeva C b) z=9+I3i b) z=-S-2i b) z=2-6i b) z=(a+b+IJ+(a b+1Ji c) z=-2+6i 3. R=5 em (SI. nacm odredujemo poJozaj vrhova B. Pravough tr. je M zlatni presjek i dijagonale BD.Sredista stranica odreduju vrhove pravilnog petougla ako koga mozemo o. Tangente na avu kruznicu u njegovim vrhoYlma sijeku se uvrh~v!m~ traZeno~ pravilnog petougJa. y=-3 b) x=IO.2. b.a) 9.AOM i ~CON.2~6.a) z=14-3i 3. 2-fi b) s-fi c) 4.130. 2. AC po z.28. k ~\ x A \ISI. Odredimo . Na analogal1. Imz=-I d) Rez= 22.kruznice.2.29. y :::::.p!sat~ kruznica.j3 d) -12-fi 3. odnosno M.a)z=-9i b) z=-52i 3. y=-l 3.34. po definkiji zlatnog presjeka.a) z=I+2i 3. x=31' y=9.35.2.265. 2. Podjelom dui.5.2~~.a) 12 b) -33 c) 88 d) -11 3.Imz=8 2' 5 6 IS 15 8 12 e) Rez=12.2.31.a) Rez=. Upu~a: .Nekaje data tacka P.12. pa za DJlhove stralllce vnjedi : ~..CD i . znaci da tacka M dijeli dui AC po zlatnom presjeku. Kako je A ~ ?<v \.10. Dakle.23. 2.a) x=7 b) x=-s 3.128.30.

36.i c) 1225. 11. =(a+bi)+(e+di)=(a+e'~)-+~(b-+-d~). i 3.adi .' 1 . d' c+dl..a) z=---=--6 36 +] 37 37 37' 6 -.+ .(0 . f(3-i)=(3_i)3 _(3_i)2 + 11 (3-i)+8+2i=27 -27i-9+i-(9-6i-I)+ 33.68. f(3-2i) = 29+8i.::.:. +2.a) z = ..bei = ae + bdi' .:::3.6..65.c) 6+3i z=4-124i c) zJz2=-3+15i zJz2=4-4i c) ZIZ2=2 zlz2=-15+15i c) z.. 1 . 3. 3.i 6-'-i 6+i I] )).61.cJ 2 10 3 ul 23 b) Rez=----.+ .bi) .= ..a) ~ekaje z=x+yi.6.Imz=-4 2 b) Rez=li. 2 2 3.> m-3n= -4 => m::::5.39.a) 3.b1.71..3i 1.55.i 3.a) .:=3+99.45. bi)(e + di) (c-di)(. )=+=±=(~)-I 169 168 .4l.42. 2-i 2-. 3..4.56.67. a) 25 b) . } b) 1= (ae + bel) .a) 3..a) 3. fO-i)=2(1-i)2-3(I-i)+II+i = 2(1-2i-I)-3+3i+ll+i = -4i+8+4i = 8.70. f(J -i) = 2+ 14i • 3. 5 2-5i -7-22i 41 10 10 b) 2+i -_.a) z'=-125i 3. +Z2 3.43. . X. kOIll.: a.3. 3..40.5 3.50.a) --+-1 3.38.0) -1024 2-( 2 b) _ 2 :10 cJ _ 2-150 f(2+3i) = 19-20i.66.. 3.-_XYI :. cJ Rez=::. 3.a) 2 3 15 Rez=(:).(bc-:ad)i c 2 +d' (a _.a) I b) b) .. I 6 =--=--=----/ 3. -3-i 3. 3. 10 29 d) c) -20-17i J3 1+i 3.a) 111=9 b) m=] c) m=0. Tadaje: a) z.> 3. _ Zz -3+i -3+1 -3-i -6+3i-2i+i2 9 .l.biJdi = _ _ .a) z=2-3.(-J) 3.a) -28-96i i d) _1196 -~i b) .bei = c(a .58.48. Dijeljenje kompleksnih brojeva b) -1 3.44.a) Re Z= 16.c+eI.a) 10 b) 6i c) 15+3i' d) 15-3i 3.=(a+e)-(b+d)i= ::::: a--bi+c-di=z{ c) '.51.' 2. 1z us10va " (x+yi)(3+i)=5+6i..39 5 100 3.a) 3. (_3)2 _i 2 7 10 1.'J 7 ' X.2 .:::+z = x+ y+x~ yi = 2x i z· ~ = (x+ yiXx.a) Rez=-49.63. . b) z=-6-2i c) . Imz =-..75.73. '2' (ae + bel) +(be -:ad).a) 2 b) 4 c) -2-2i d) 4i 3.Imz=-12 3.a) Rez=13.J 1i+8+ 2i = 51-29i.72. z=-l--:"-. b) z = i 3. 2 x +2xyi-/-::::: a+bi '" .Imz=_67 c) b) b) b) b) b) b) b) 3.a) 3. 6.69.i 2 2 105 175 3..5 5 26 26 2 3. koristenjem definicije jednakosti dva kompleksna broja i rjesavanjem nastalog sistema jednacilla dobije se trazeni 21 13.Imz=-14 b) Rez=0. .54a) z=23 b) 2=62i c) 2=-3-8i d) 2=-15+9.* (x+yi/ = a+bi -:::: (X-Yl'J' b) 3-7i cJ -7+i ...) = -(-+-..lmz=.53. Z2= => = (a +biXe+di)= T(a-c--~b:"'d)~. c' +d' I . b) -=~+-.J.. Trazeni brojevi su Ijesenje sistcmajednacina 2m-2n=m-J m-2n=-1 _.bd .60.a) 2 3. 1mz=--.z2=17+ 7li ZI Z2=52i c) 5+3i 1+7i c) 13-39i 27-23i 37 3 b) -4 3.) a -bi c-di z-' { . Ta aJc (z.a) 3.yi)= x 2 _(yi)2 = Xl + y2.2' .a) NekaJe z)= a+bl. 10 c) 9-H) b) 26~7i --=--+~l. 1m z=O 25 50 1 1 1 d) Rez~O. c) z=--+-.lmz=34 c) Rez=-12..64.::. d) .35 25 25 2025 45 b) z3=2+2i c) z3=62-9i d) z=-92-65i 3.a) 4-4i c) ---I 4 3. . KonjugiranoMkompieksni brojcvi 13 2 -3+3i 11-3i c) -i d) . 3.59.+~(-ad~+-b~c~) = (ac-bd)-(ad +hc)i = = ae .37. . 3.z2=40-lOi zJz2=11-2i c) z.a) z=-4+13i zJz2=-I+i zJz2=-8+ 12i zJz2=1-5i zJz.62..76.52. -7+..adi .= ..:=24+55.-LXY1-Y-:::: (' -Y. Imz=-.74.pleksni broj: z =~+-t.46.. Tada vrijedi: .a) 1 (2-iX-3-i) ~ · t+l6 + 3l .a) 2i c) 21+20i d) -7+24i b) -2i 51 4 7 24 3. 4 8.49.[ cJ 2 13 2 2 -i 6+i - m-2n=n-4 :.57. .3.= a bi)' 22 \ c+dl =r = (a-biXe-eli)=z.=-23-21i 11-13i -12+5i 7 11. 5 5 z.47. Nckaje zl=a+bi i z2=c+di. 3.

a)· zl= I 3.Jil~4 =~22)(1+22) =. (2+18iX-18-2i) ./=I'a+bil=l(ac+IxI)+(bc-adJil= !z:. .ad)' = = /ich /T)C' +(cl ~ /T)cf I '1 " ')" =va'c--2abed+b-d 2 +b-e-+2abcd+a 2d' "'= j =~(ci' +1f)(.11-(1+41-41 1-4+411 3. c) (3a-4bi)(3a+4bi) (Fa . + 22/ ~HI + ~: 3.. .fi /zl=2 cJ .= x+yi.97.a) 5 /zl = Fx'+ = ~'r(_-x-:-.l.J409 "~Ii =Il _2 .. b) . a) Z=2+1 _ b) Z=3+_1 3.86. (I+i)'" ~ [(I+i)4]" = [«I+i)')']". to je IZII = IZ2 + (Zj - ~ => IZI!:S. (I-i)''''>' = (l-i)'''(I-i)' = (1-2i-I)''' (1-21-1) = (-21) (-21) = (-4) (-21) = -2(-4)"i" R.JbXFa + . Imz= 0 Rez = 0.)'-+-. z}:::::a+bi."'oll2i)']" = [-~l" E~ 3.. jednakosti elva kompleksna broja.85.(x+ yq = 1.fi c) Izl=1 c) 42 => 3.83..J241 c) . z21 c) Izl=lO.l +lz21 c) Izl=1 c) 1z1=13 d) Izl=IO d) I z 1=29 d) 1z 1=2.. Rez = 10".•) ReZ=4' Imz=4' 6 211 = ~6-~ 1 I 3 2. 4) Aka je n=4k+3. kEN..I.J1O /21=-4- b) Re2=2. b) z = 2-rl . Modul (apsolutua vrijeduost) kompleksnog broja Izl=8 Izl=lO Izl=13 Izl=1 b) 29 Tada vfijedi: )'2 Iz. Imz = 0 171 . broj..84.J(ac -bd{~ (be-+.a) z 1= 29 3.J5 = Izl Ii 2 5 .•). c+di C'+d2 = =. Koristiti defll1lcIJ~. b) Z= c) iz.fi4 1::1=. 3) Aka je n=4k+2.) x'+ l=(x-i)(x+i) c) x' +121=(x+lli)(x-lli) 3.bd)+ (be + ad)il = .~77 3. z2=c+di.89 . ~ 13 19 .) Izl=5 3. (ac+ 1xI)2 + (bc-adJ2 (C'+cf)2 3.ljeje 1l+221=. = (-18+2iX-18-2i) 324+4 328 _ ..92..x =Ix+ c) 8 yil = 1.94 .a) Nekajez = x+yi.f i::1 ~Iz" Z2 = Iz. . ~1 + 21z2/+1z.kEN. kEN. kEN. z =-i . +cf) ~cl+/T 2 ~~ (c +cf)2 .z1 /7 2']_ ~ 2 -z 1 z' zl _ 11 21 .yil=~x' +(-y)' =~X2 + y' b) 13 b) .jb) KoristeCi. 3.[.Jcl-+If~J31 .I2 0.i. J.90 .~ ~Ia+b~:::: ~a2 +b2 :::::.l+/z. dobiveni rezultat. (ci'+If)(C'. -36-4i+36= -328i ~-i.82 . kEN. Tadaje 1=1 = P yi) + y' ~ ~ 1zI' = +. 2If(z)1 = 7. Imz='2' 3.95.(I + 2.JC'+cf IzJ C~J = (-lOi)" = (-IO)"i" .Ji3 d) 1 z 1 =115 d) 40 b) Kako je ZJ= Z2+(ZI-Z2).~+/Tcf+/T2-+ci'cf _ V (C'+cf)2..a) Koristeci date uvjete dolazimo do sistem~jednacin~: -x+2y-3 = 0. 2) Akoj"n=4k+l.81.fi Fs 3.)1+(22+22)+2222 = = ~1 + 2alz. 3x+2y+ J =0 cije tjesenje daje traz. (c + dq= = /(ac . (1+i)'-(I-i)4= (1+2i+i')' -(I-2i+i2) = (2i)' . Uputa: Uzeti daje z = x+yi i uvrstiti ujedn~cinu. c2 +cf 3. IZll + IZl _..8937 ..3.41648.J16+16 ~ 2-!4i5 = "32 4..77.= [(1+2i-I)']" .' Z - Izl' = (x + yiXx - Izl2 = b) Nekaje zl=a+bi. Zl i Z2 1 I 3.)(1+22)(1+22) =.• ) z=i" I) Akojen=4k.-(_-y=)' = 1.100.a) z=3+4i 110 =. d) /z/=_ Fs 3 3.10 I. Imz =~-ID" Rez~-lO". hI(I +I~: I)=lz.5..93.•) (a-bi)(a+bi) b) x 2 +25=(x-5i)(x+5i) d) (x+16i)(x-16i) b) (x+3i)(x-3i) d) (2x+3i)(2x-3i) b) a' +4b' =(a-2bi)(a+2bi) d) D. .. z=-I. 2) Ako je n=4k+l.102 .. sada.a) 'Neka je.j1082 ~ 32. kE N.lzl -z21· 17 .~ _ 1 Izl =.Jl+4 = jS.80. nastavimo dalje razmatranje za ma koja dva kompleksn.96.2 J-(1 + 2i)'l4JiO = a) d) 3. zl= 10 3. Izl~2 3. 3. 3.]36+4 . Tada vfijedi: 12. b) b) b) b) 1 II +:: I..11221.1 =a. Nekaje Z.I' = J(H-lz2/l' = 1+ Iz..zl d) 65 d) 150 I~I+. z=l.88. z= -I +1.99. 3.l+/z"I~: I=Iz. I) Ako je n=4k.(-2i)' = -4-(-4) = -4+4 = OER.78 .87 a) . kEN.JS30 c) Re2='6' Imz='6' Izl=-6~~"-' k/=I <=> .a) Izl= 12 3. prvo.79 . 21=]..eni broJ z. .J4l b) z=i. Z21 = I(a + bi).J409 3.•) Ie 19..•) (x+2i)(x-2i) c) (3x+ 12i)(3x-12i) 3. 3) Akoje n~4k+2. Tada je 170 jz. 1211-lz. z =i.91.98.3+ cf) = -Jet + If-Jr-c~-+cf~= 1z.

z.113.. kEN. kEN. Z. z1=3+5i .• . Imz=-2. . \C9 3.. a) + I) Aka je n=41<" kEN.110.· ..3. kE N..= 1+8i.111.2. b) z=-2+4. o ~. ./ .--:.·. 4) Aka je n=4k+3. I -"-'-I = ~ 290 Z2 . 3.2::::2-3i . b) z=-2.115..--.4) Akoje n=4k+3. b) Krug radijusa r=5 sa sredistem u koordinatnom poce~ku.. Rez = 0. 4-3. •..----jc' 3. Rez = 0.3. Rez=ll.104.a) b) c) d». z..".·•. a realni brojev. . prsten radijusa R=7. =2+5i.. Imz = 1 3. to.••.----.109. Rez = 0.113. kEN.112.3) 3. (I 1 1 +I I) 3. Rez = 0.Z2= 2I+i. Rez = -1."+' I) Aka je n=4k. . kE N. -5 .6. '~L/ I I c) z=-1 3.2) Aka je n=4k+l. . Imz = 0 4) Aka je n=4k+3. Rez=O.t . .*a) z=II-2i. b) z=3. C(5. Imz = O.. Imz = 0. 3) Aka je n=4k+2.lrnz=0. 172 (0. c) z=(~)" 1+ I X =[(l-i XIl-. 2) Akojen=4k+l.1 14. Imz = 2 .-----. Imz=[O".Z 2 =5 3.•·. kEN.-z.su na x-os:/ 3.kEN. ••. .. •••.114..1 13) . Predstavijanje kompieksnih brojeva u ravni.'~u na y-osi.. c) Figuraje kruzni prsten radijusa R=3 i r=1 . . Imz =-2. Iz. 'j' 3 N••. zl+z2=S+2i .--t---. ~ b) " SI.103. i -51 f?(J(\ 29 . .-1)" =(-i)" =(-1)". Rez = I. kE N.:z2=(-7+19i)/l3. =7-i. Traier skup tacakaje kruznica (SI). Kompieksna ravan 3. ·. z.Rez=2.)]" =(1-2. d) Z=-' d) z=5-2. Imz =_ I 3) Aka je n=4k+2.-4) 173 .a) Trazena "figuraje krug radijusa r=3 sa centrom u koordinatnom pocetku bez obodne kruznice. z. ••. F2. Rez = -2. a) c) .. (S1. Jj J i o· . ~I Imaginarni brojevi.lz. +z21=M 'T:-:-.•. d) Figuraje kruzn.

_J + [(. 4 8-24i.:x--i. Tada se dati uvjet ~1oze pisati 0\'3ko: J -.123. <=.!J i = Wi.+ -!3.3+1 '3-1 .Jra~'-+-b~2 = 3.(x.3. 3x+ 3y. x-yj":::: (x+yi):? ¢:> x-yi:::: x'2_/ +2xyi ¢:) x. ± (I+2i) 3. =( J2TJ... + -I = i <=>(x -IX3-i)+ (y -IX3+ i)= . a-+b a-+b - I 2 3 3 4 Dobili SITIO 1 3. 2 3 h =±. 3x+ 3y. Nekaje z = x+yi.{.a) .Ja 2 + b 2 )= {fc.!J 174 .132.2 + a } = 10-<=.7. 2 -Ja+hi +ra=bi 2a + 2.y-=-.125* a) -I 3. n -4+3i -+ - 3.131. 2 a + bi + 2~(a +biXa .. b) Ji =± .. Z= ¢::) lIvjet ito: 2 )'-Rezultat:-2.a) .fi(I+i).fi (I-i).fi 2 2 i.=. 175 . c) --. 1-!3 z=O. -1 b) Uputa: a6 = (a cetiri kompleksna broja koji ispunjavaju postavljeni 1 -!3.130.12I.) y=O. x=-2. Konlpieksni hrojevi ~ razni zadaci b) ¢.6= 0 A ..Ja' + b' + l-2- (.(x. z=-2--2[' :::'=-"'2+2 <=:> 1• c) Uputa:-Uzeti daje z=x+yi j kvadriranjem odrediti x i y. x:::x--y- 3.1 +b' ¢. 3.124.J"3+i)6 .i)¢".'" 1.Ja 2 + b' + a) 2( a + .? .:. =[ _~h_Z~ ~~ __ ~!i-!3r +[ 2-!iJ3 r 8 = (I+i:i + 6.116.*a) Kvadriranjem formule dobivamo: b) 3..133 .J7 d) 3. c) a' -b 2aJh -o--+-.122.hi = 2(. Z+Z2+z\:::O ±(3+2i) d) ¢:> z\:::-( Z+Z2)=_( -1)= 1.:-Z.6.1.*a) c) 3.(3 +iX3 . (x=O ili x=l) iii x=--.i--!3)'1' i.i: ) ' = 4 Z2 := _ ~'+i::J. -y::::::2xy ¢:> y(2x+1)=O._:~"""" I i {6 +iJ3)' -(I +:J3Xl-iJ3)+(I +iJ3)' ] 1 ~ -2+2i13-1-3-2-2iJ3 -8 ---=-2 4 3. . (i_Ii)' J( 13+i)'1 + l~-ll---2-.J r- 2( .<=.::.bi)+ a ..-i.a) .> +a )" 1 a) 3.126. Rezuitat: l+z+z2=0 1+Z+Z2=0 z+z2=-I. y=-2. 3.

. + b+ ~II = 1 1a b ab ) <=> a+b+ab-1=O. dalje.:-1+5/.a) -3 b) 2 4.3.I-J. b=6.a) fez) = fez.6.+II=O + be + cal = labcl'l~ + ~ + II = lal Ibl·lel a b ~ I I.2 ..+ cl 4. Koristimo ranije dokazanu osobinu kompleksnog broja z~ = )Z)2 i dokazimo daje z = ~.a) x ·6x·9=0 5x~ 4.15.16. c) c) x= 11 d) X=- 17 6 . 3 cJ x.:~ + yz + xz)= <=> 2X2 - +y ) x2 2y 2.1+Si = ·S+12i+6·l7i·I+Si =0 b) c) 1(c)=2 -(3-41):-1-5/. a) 5x 2 2020x 2 4.. cJ 10 8 c) ·4 6 c) 1240 a = ·5.2 ) '(-.ab + I = 0 <=> a + b . Tada iz uvjeta lal=1 slijedi daje x'+/=I. Rezultat: z=--~-~i Z=_~+_l i.138.=O.:+Zy+xy+l = 3+X(Y+~)+ ytx+~)+z(:.y=-10 = x=-4 /\ y= 6. .137. J 1 b) 113 4. vrijedi: - = xx+ xY+ >..)" --/(n)..)=-24-61 3. 4 d) XI. b=·I.a) 44x b) 34x 4.=1 + y2 =xyxy+xy~+xy~+~xy+~~+~~+~xy+~~+~~= 32 32' 32 32 3.1.c 4. KVADRATNE JEDNACINE (JEDNADZBE) b) x=~ 3..:!.4XY 1=1 x y2 Ixy + yz + xzl' = (xy + yz + xz)(.(.11. c=-45 4.a) X1.135.5.fi .14. = 1+2122 1+21..2=±"1 4.fi . Rjesavanje nepotpune kvadratne jednaclne (jednadzbej b) 2i+22 2i+22 --= .a) 3x2+x+l=0 2 4. 1.Y' .a) .:+l+ y:.a) 5S b) ·119 4. c=11 b) a=l. 176 =21+22+22+21=21+22+22+21· b) xl.21 2 ( ~ )'( -_. 16~+l1 3.fi .140. 1 x + yi a Analogno Gokazujemo preostale dvije tvrdnje. b) lab 1 a + b .2+ yx+ yz+ zx+ i y=3+x(y+ Zl + yz+~ + 2i. I" --(.2=0 4.a) x:::-3 .a) b) _82 x ..z2 .:' -(3+41).:+ y) Vidimo da vrljedi Ix+ Y+ 42= Ixy+ yz+ zxI2. b=·9. . a) ·37x ·177x 2000 4. Re(2X' _.2+ yx+ YY+ yz+ zx+ zY+ iZ Ix+ Y+42 <=> Re(2z't1 <=> zz ) ¢:.> =3+xy+ >. =l+x~+ y~+z:. Jasoo je da vrijedi: a+b·ab+ I =0 ¢:> .fi) I + . to je broj z jednak svorn konjugirarlO kompleksnorh broju.= x+ Y= 6/\ x.8. Kako poslj~dnja jednakost uvijek vrijedi. a) 10 4.13.x+ 1).a) a=2. c=2 4.21+ Z2+21'2i· Z2+22· 21'22 = 21+22+21'21' 22 +22 '2i' 22 4.. c=·5 c) c) cJ c) cJ b) 5X2+?x_3 !:::{) b) 3x'·6x·1 =0 4.7=0 xl-Sx-16=O c ·5x' c) 189x -2x • c) 52x -22.=±8 c) Xl ?=±~ 5 2 .136* Kako je [(11+4)= (~\J""4 +(~)""* =(~)*r~iY +(~Y(~J\" .12. 3.a) x u=±3i x. 1(. x-yi (x-yi)(x+yi) x 2 +.1. 1 + 1 .) = f(2+3/)= (2+3i)' ·(3+4i)(2+3i).a) I ·7 70 4. 1.a) a=·I. f(.)=0.ab + I = 0 - a -+---+1 =0 <=> I a 1 1 b ab al. c = 6 a=J. 5.. b = ·13.. Ako pretpostavimo daje z::::: Z doJazimo do slijedecih relacija: 4. Dalje vrijedi: x2:::::~/ .4.=- 1 .-.:)=.fi J l. Ovim je dokaz kompletiran. c=1 c) b) b) b) b) b) c) c) x 1 -l'3x:. + b + = la + 1.=±8j c) Xj?=±-l . 2 177 .a) 333 b) a=9..~+.9.b=l. to. odnosno ¢:> Ix+ Y+ - 4= Ixy+ yz+ zxI· ¢:> 3.*a) Nekaje a = x+yi.2..fi. f i .10. . ~=4 = 4z 1 116z+11 -1-_-1 =4 4z 16z 1=h-l'1 =116Z+11=I~zl <=> 1 + 1 I di' 3.139* Vrijedi: Ix+ y+ 4 = (x+ y+ L1(x+ Y+ Zl 2 Kako je xx= - yy = zz = 1. 1U*1n 1(. I 7.(- _ 21 .7. pa je realan.fi l.fi) .)" .134..1 toje f(n+4)+1(0) = 0 ('imeje dokaz kompletiran. X..i _ I + i .fi _ 4. b=l. sto znaci daje z real an broj.Y' a=x-vz=--=' =--'-..

X2=-.59.0 - 4.2=±4 . x2. X2=-. X2::::'--~.a) xl=-5.21.j322 c) ..a) xl.26. x1=2 4.. x.a) 4.=:!:ivo 4.54.x. x.=+? d) Xl=O.-4.40.=±.xJ. xz=4 d) xJ=-6. =-T'x. X2=S b) xJ=-5. Xl 2 4 Rjesavanjem ave jednacine dobije se t. x2=5 b) b) c) xJ=-11. xz=-l d) xl=-8. a+b. Xi::::d) xJ=O.a) Xl = x 2 =2 b) d) Ne d) Ne .x. m:.. x2=-3 b) xJ=1-2i.a) x 1'= 1.30.::-3 4. a:. 4 4.48. x2=-3+2i c) xJ=-3. 8} b) {2-7i.37. a zatim i x.2=±-S b) X. b) Xl=-4.:.a) x) :::: 0. x2=1 4. X2=6 4 11 2 c) Xl=O. x2=3a 4. x2=-15 5 c) XJ=O.a) Xl l 2 b) xl=-6. b:..=. Do ovog ~datka.8±.=2a. x 2 d) c) XI z=8 b 4.a) xJ=O.4.. =--. x2=1+2i d) xl=-3-2i.53. yo=2n a 1 -b ± . Rezultat: x)=-S.a+b 4.a) b) x.19.a) xl=l. 46 2 432.J5. =24(1 :::. x. 4.4-t-i {_. = 1 71 .0) x. x2=7 c) xl=-3.52. .75.20.61. xz=6 5 cJ xl=l.a) Da b) Da c) Da d) Da 4.60.25.. =-. x2:::. X2=-S 1 3 5 1 4.=3 b) x.)b2 -4ac . Ijesavamo primjenom formule: koeficijenti. xl=10 c) xl=-9. =_ " 3 4.x.a) Yl=l.x..X2 =-7" 10 =C\.45. x2=7 xJ=-S.58.(1.. -b±..=-3.X2=-2.4..-l.XI.4:::. x1=6 4.t:O a Da b) Ne c) Da Da b) Da c) Ne d) xJ=O. b) Xu :::.J7 b) AJ.27.50..5a.= 2a x')=-- 2a - a+b 2 178 179 .±_ _ .O.j= 1.~l - 4.b) Yl=2m..a) x1. b j C odgovarajuci 1 b) Xl=m-n. x2=-1+i 4. 2a 2 - gdje su a..O.a) 4. t2=1 4. =0..=7 b) ~~.35.0.2~} .3.44. x2=-5 b) x\=-6..23. 4. x.2+7i} x. =-2 b)xu=3 X 1.28.d) xJ=O.a) x]=2. x2=4 4:24. x2=2 C) xl=3. X2=-84 5 311 b) x]:..=1 8 .51.<.=mJ2 34 b) x.0) xl. .48 2 4. x2=3 b) Xl = -2. =2· b)· 1 4.1:::.=5. =O. X2=m+n 4. Slijedece kvadratne jednacine..Jb 4ac (-7)± ~(-7)' 2 48 7± ~49 -. x2=7 d) xj::::-2.a) Uputa: Uzeti da je x -16x=t i rijesiti nastaJu kvadratnu jednacinlJ po t.2. x2:::.f35 b)x1.43.a) c) 4.m-:. xz=-l xl=3+5i.49.t:O.a) 4.a) . x2=-2 3 1 4.55.x. dataje9nacina postaje t 2-8t+15=O.tO I In c) x]=O. Xl =-"2'" 5 =0.a) X J =2' Xl b) Xl =-3. x2~-1 4. 4. 2 =-7 d) x 1.3l.. x2=5 2 =~_ 5 20 4.. =0. c) ..a) XI=O.X. a. b) x.}.x2=2 Xl=O.47.a) x. x2=l b) Xl.6} c) d) d) d) {-~'1} 4.a) Ako uvedemo smjenu _1_=t.22.0 . 7 b) xJ=O.a) Da b) Ne c) Da 06 4. x2=5 4.34. X2:::::2 .x2=67 4. x2::::8 d) x)=6.a) b x!=O. x. h) x. =. xz=10 d) xl=-5..33. X.1. x') =--~. =--. 4. x.. Y2=.x2 = 2 -":3. X2=--.a) Mnozenjem jednacine sa (x-b)(a-x) i sreaivanjem dobivamo kvadratnu 7± 1 2 b) Xl = -0. Rjesavanje potpune kvadratne jednacine (jednadzbe) 4.=-17..3 4.\'j. X'=--.a) t]=O.1:1 = ~.42.a) xJ=-3.J57 b) xl:::.x. nakon dovodenja na oblik ax2+bx+c=O. X2=} 3 b) xl=2. xz=-3 '. xz=-2 xJ=-3.a) AJ.= b) y=2 4.56. X2:::. x.J5 z.:3.29.'C O • b) xl=-3.x.a) 4.t:. 44 {-%} c) {-%} 2) {'5. x2=3 x1=4..1 =8 Zatimrijesitijednacine x2-16x=t.. x2=3-5i c) xJ=-l-i... X2=-4 c) xl=-3.. =0. x2=5 3 b) Xl=O.t:O 2a 2 x)=O.a) (0.46.<.57.4) b) x=1.<.:::.a) X]=-.x 1 =-3 =2" c) {_1.a) Xl':::O..a) ..41.a) 4..=i2 c) I Xl.3 30 = 2'X2 = 5 b) xl=-mJ2.-~+if H} 7'7 c) xJ=4-i. "kvadratne jednacine smo mogli Ijesavati i bez formule. x.39. xl=7 b) xJ=-3.=5 ~-~-i. 15 x.a) 4.a) xl=-2.a) x.8±m 0. =O.38.a) x=2 3m 111+1 x.36.±2 c) x. x+l 4.

. x.1(-5)=9+20=29 b) D=9 c) D=-8 d) D=49 D=O b) D=O c) D= -679 d) D=737 D=C-3aJ"+4a=9a'+4a b) D=4m'-8m D=25m'-16m+32 d) D= a'-24a+12 4.=-a. Rjesenjajednacine 2x -8x+c+ 10=0 su realna i razlicita za sve vrijednosti vanJable c kaje su manje od -2. jer je a 2+b +c 2.b. 2 2 4.{.7 :::: 0 => Xu :::o:±l. ~.111<_1_ 32 4. +c.njena ljesenja konjugirano.86. Nakon sredivanja.77.a) Prema datbiYl uvjetu mora biti180 + x) ~j. Ck)-D2 (k) = 4(1-k)-4Ck-l)[(k-l)'+4J= -16(k-l)2[(k-I)'+4J < 0 za k".12' 4.87.4(a2 ··b _c 2 ) = 4b 2 +4c 2 :.88.a) x.67.m>~ 3 4. b) D=25>0 ::::> Xl I X2 SU realni i medusobno razliciti brojevi _ c) D=-84<0 => Xl i X2 su konjugovano-kompleksni brojevi . D=1+12c.90. tj.-.k)x' +2(k + IJx+k' -k + 2 = 0 Diskril11inante jednacina su: D. Dakle.65. . rjesenjajednacine su iracionalni brojevi. dafje. d) D=-36<0 => Xll Xi su konjugovano-kompleksni brojevi .. 2 c) D=lOO=10 . +713 "l'=--V. 5(m1-4):::o:O => m~±2. . su kOlljugovallo-kompleksni brojevi .. Diskriminanta i ispitivanje prirode rjesenja kvadratne jednacine D=b'-4ac=(-3)'-4.. b i c duzine stranica trougla. xl=m-2. x.:> XI i X2 SU realni i medusobno razliciti brojevi .3.' . * D = 4(a+b+c)'-12(a' +b 2 +c')=4(_2a2 -2b' -2c 2-2ab-2ac-2bc)= 2 2 2 = _8(a +b 2+c +ab+ac+bc)~O .::. Diskriminanta D d·ate kvadratne jednacine jc: D=(b 2 +c2_a 2)1 ~ 4b 1c 2 . a=n(n+ 1).70. drugajednacina postaje 4.l.78.a) D=25:::o:S . 4. . b i c meousobno j¢dnaki. proizvod diskriminanti je l1egativan (za k¢l).=n 4 ~ 4. b) D=76 . 2 c) Za m=2. 4.:::.2 =±4 Xl 481. ako postoji racfonalan broj k za koji 2 je D=k b) Rjesenjajednacine ax 2+bx+c=O su iracionalni brojeyi ako njena 2 diskriminanta D:=b -4ac nije potpuni kvadrat. Ib-·cr Ib'+c'--a'I<2bc => "" (/. gdje je n prirodan broj . ~~naci da su Jjes-enja jedne _ od dviju daiTIl 181 .b"'1. . = -a.85.>O ¢:> 12c.4. dobivamo jednacinu x 2 .' -ab-ac-bc 3 b) x. Posmatrajrno proizvod diskriminanti: D . (3.66. datajednacina se transformise u X2 + 15j( = 0 => x=O.76. d) D=O => Xl:. b) D:.a) 4._1 4.62. 4.::64>0 => Xl i Xl su realni i meollsobno razliciti brojevi.7I.73. x.. 1 c>--. Kako su a.=a. b i c koji Sll medusobno razliciti.. .* D=4a ..(k) = 4-4k = 4(1-k).:::..::::. paje tb~g<a<h+c w <a 2 «b+cy ¢::> 1/'-2bc+cl<a2<b2+2bc+c~ 2 2 2 => (b +c _a <2bc 1 b 2 +c 2 _a 2>_2bc) => -2bc<b~+c2-a2<2bc => => Za m=~.=b-3 b) b) Uvrstavanjem vrijednosti x=O u datujednacinu dobi'vamo m=i.83.2 +b' ":."l3" 5 4. = a +3b . b) D=O => Xl = Xl (Rjescnja Sll jednaki reallll brojevi).69.:. rjesenjajednacine SLl racionalni brojevi.J7 .41>0 :::> Xl i Xl SU rcalni i mcausobno razliciti brojevi_ c) D=17>O ::::.ja2~b2.a) D:::::b?:-4ac=:5>O :::::> Xl I X? Sl! realni i medusobno razliciti brojevi .k=1l 14 4. ako ne postoji racionalan broj k 2 za koji je D=k . a druga negativna.63. 4. Oa bijednacina imalajednaka rjesenja. 4. .ie diskriminanta kvadratne jednacine negativna~ to su . =-b 4. = 4(k-l)[(k-l)2+4J.74.b-I Xl x 1 =J.75.Ck) = 4Ck+l)'-4(3-k)(k2-k+2) = . =!':'. data jednacina postaje x 2 .: x~ (Rjesenja su jednaki realni brojevi). = 0. x =.. ako je njena diskriminanta pOZ1tlvna: D=64-8(c+l0»0 ¢:> 8-(c+1O»0 ¢:> 8-c-1O>0 ¢:> c<-2.a) X. rjesenjajednacine su racion'alni brojevi 2 d) D=16=4 . njena diskriminanta mora biti jednaka nuh.x" = a +5b 6 4.:4(t)2 + c 2 ) 20 => rjesenjajednacine su ~ci~~ .>-1 ¢:> Kako.a) c) 2 4. x. 4. Rje~~nja kvadratne jednacine su realna i razlicita.a) D. sto znaci da je jedna od njih pozi~jvna.x.:O'X1~ .:::-8<O => XI i X:.a) D=28>0 => XI! X2 su realni i medusobno razliciti brojevi .---. X 1. 1z tog lIslova dobije se c: 9 D=9-4c =0 4 4. tj. to je diskriminanta D negativna za sve vrijednosti koeficiejnata a. to vrijedi nejednakost trougla.1 = 0 Za m=-2.80.:::ab+ac+bc. x2=b+3 -(a+b+c)±. a x- c 468 . c) D. Kako jednakost vrijedi Samo u s[ucaju kada su brojevi a..a) 4.a) RjesenjajednaCine ax2+bx+c:=O su racionalni brojevi ako je njena 2 diskriminanta D=b -4ac potpuni kvadrat.' 4.kompkksni brojevi. .84..' 4.89.79. D.82. 2 4. 4. pa iednacina ima iraciona!na Ijesenja. x=-lS. rjesenjajednacine Sll racionalni brojevi.x"=a-l. b-I . To. ·-a-')' -41J'c~ <0 => D<O.a)xl=--~_.2:::O: :::0:> ±. Rjesenjajednacine su rcalna ako je njena diskriminallta nenegativna: c:::o:~ 4.. 2 .:28>0 => Xl 1 Xl SU realni i meausobno razliciti brojevi .72. d) D.64.

= (a+2~)+(2a+~) = ~a+3~ = 3(a+~) = 3·5 = 1.3+ x /=117 c) x.-+x2-=29 4.-X2 => x.I01.113. a b) ~-' 1.102 .y.x.107.j(x.=--=--=<'1 4.+x.·x2=-77 2(1n -1) In 4 87 XI'X2:::: 3 3 b) Xj+Xl= m-I. 5 3 2' 2 182 183 .a) X. Tada vrijedi: y.+x.-2)·(x. 1 -X2 2 .=44. 2 y'-(Y'+Y')Y+(Y"Y2) = 0. x"x2=222 4.2) = x"x2-2x.+9 = X"X2+3(X. 4./::: (XJ+X2)(Xj-X2) :::: ± (XJ+X2) J(x ~ X 2 )2 j :::: x"x2~1998 XJ+X2 =-3 XI'X] =33 Xl+X2=-30 xrx2=-5 = c) . x2-6x+5=0 b) x2-x-12=0 2 c) x +6x+8=0 d) x'-x-42=0 4.} 7 => 3x..l. 4108.103.)2 = -4X'X2 2 c)* x/+x:/::::: (XJ+X2)( Xj2_XJX:2+x/) =. -4x.+6 = -6+6 ~ 0 . xJ 'X 2 =2 : : : } In m=2x l 'X 2 :::::} m=15. Prema datim uvjetima i Vieteovim formulama vrijedi: y.a) X]-+X2-::: Xj-+2XjX2+X2--2xjX2 = (Xj+X2) -2Xj X 2:::: a2 . xJ::::-2 => x2::::7-Xl' k=X.!25-44 -±5i. 4.+X2)X+4(x"X2) = 0 => x2-2·(-9)x+4·14=0 => x'+18x+56=0.7 2 ".+y. 'a::::-.111.a) x _(x.)= ~-­ 3m . Neka su rjesenjajednacine Yl i Y2. +x 2 ). +X.+X2=-SS.)'~±343 4.104.117.kvadratnih jedllacina realna.a) 4.a) x 2 15 +~x+!.+x. " ) (Xj+X2)( Xj'--X1X2+XZ =±5.]=_~(b: _ 3c 1= -b(b2~3ac) a) a .=O 61 61 b) b) b) b) b) b) b) x-+-x+ll~O --x--~O 1 1 7 x. Neka su Yl i Y2 rjesenja trazenejednacine.3-x/=±133 d) (x. Prema datim uvjeima i Vieteovirn formulama vrijedi: Y'+Y2 = (x. - c) Xj3+X2J= (Xj+X2)( x)2_XIX2+X22)::: (XI+X2)(Xjl+2x\X2+X'/-3x!x:. 4.X.:.J 2m ±(XI+X2)~(Xj -xJ2 =±(Xj +x 2 N(x +X2)2 j -4X)X2 =±p./::::.93. 4..-x. 2 4.·x. = ±(x.)= = (x.+3) = X"X2+3x.+x.=_ +21 4.4.':.114.·x.-2x2+4 = x.J = 5[5 2-3. = (a+2~)(2a+~) ~ 2a'+a/3+4a/3+2/3.).X l =2 II 2 Xl =--. pajednacine imaju dvostruko realno ljesenje:" 4.92.+3x.3 XIX2) = = (X'+x2)[(X.a) x'-4x+2=O b) 16x'+24x-39=0 4.95.a) (x. y _0·y+(_1) = 0..a=-.119.)2 =±(x. tada su obje diskriminante jednake nuli.=-10 c) x.+X. x.a) 3x'-10x-5=0 b) x'-6x-41=0 4. .106.112. 1 1] = 5(25-33) = -40. x2-(2x. b) x/ -x.109.100. = (x. Neka su rjesenjajednacine Yl i Y2.+x. (XJ+Xl)[(Xj+XZ) 2-3xIX2] :::: ±~~('!..a) X(Xl=4 4.._X. XI-X2:::::--- ( 7 = ( Xj+X2 ) Xl '+_XjX2+X2 ' .a) x2-4x+5 4. 4..] = _p[p23·q ]. I' ') ] ) ) 2)2 c 4. .}(x.98.)x+(x. 12 c) x 2 +2x+-~0 4 c) x 2 4.=9. + x.11S. Norrnirani oblik kvadratne jednaCine (jednadzbe). 5 =_~1(~)2 _3 .116.-2)+(X2-2) = x.)[(X.a) 4. xj.a) 4. y'-(Y'+Y2)Y+(Y"Y2) = 0 .96.+xo=3 b) x.. KoristeCi Vieteove formule i dati uvjet dobije se: x. =-+2 2Xl . +x.118.105.xl=-12 => X.a) x2-3x+5~0 4.a) x.)=0. Xj+x2=7.+3)-(x. +x.+x.·2x2) = 0 ~> x'-2(X.)2. a druge konjugirano-kompleksna_ Ako je k=l. /+8y+16 = O.(XJ+X2)(XI +2xj x z+x/-3 x lX2) :.5-2=3. y"Y2 = (x. 4.+X2 =88 c) c) c) c) c) c) 100 x!+x2~66 x.+3)+(X2+3) = x. X/+2X1X2+X/-2xJx:2::: (Xj+X2)2_2xjX2::: 25-2·11 = 3.}.+y.Jpl_ 4q ..-2".".+x2~-2000 x]"x2~-1999 100 4.= 2(a+/3t+a/3 = 2·5 +3 = 53. k=-18.l. y. Trazenajednacinaje y2 -15y+53 = 0.x2=k.91.) '-3x.110. Victeove formule b) x 2 -7x+6=0 .+X2)+9 = 8+3·(-6)+9 =-1. Xj'+X2'. x.lac x/ -xl:::: (XJ+Xl)(Xl-X2)= = ±(X'+X2)~(X.+X2)+4 = 4-2·(-4)+4 = 16.a) X1l+X.+2x2)X+(2x.)' -4-"-=±~ Tb2-=:~~~=+b~~.-x~)2=49 b) x. . 4.• ) x2(3a+l)x+3a=O b) x'-(m-3)x+4(m-l)=0 2 c) x +(m+3)x-m-3=0 d) x2-2mx+m'-1=0 b) x'+6xOI3=0 c) x 2 2x+26=0 d) x 2 -8x+20=0 4. Yl'Y2 = (x.x. xJ+x2=1 => X2= I-Xl= 1-4=-3.x.4 = -4-4 = -8 .+x. = -I 4 x.3x ..99. XI'X2 ::::19 XJ+X2=-. 12 12 Druginacin:xj. /-1 = O.2(X.a) 4. d) x.J19.a) XJ 2 +X22:::: xJ 2 +2xJX2+X/-2xlX2 = (xJ+x::l-2xIX2 = p2_2q_ b) x/ -xl:::: (Xj+X2)(Xj-X:. 2 al a a a a x2=2x.97. =-34 X.a) xl'xl=-11 4. a a a a~ a a = =!.94.a) x.

Trazenajednacinaje x2-343x+81~ O. .+ a. J= -. 2x.X2l-6(x. ·2 YiY2 =."O 4.B 1 +.-'3=-.. fl YI nove jednacine koju traiimo. + 411l 5 4 --(171 .B ~a.x 2 = ± 1'11'2 . . +y. = x. Xl +X1 XI + X2 = 1. 4 YIY?' = X]4X/ = (X1X2)4 = 3 = 8].126..Vq+q' . . =-~[( -~ J-3~]+~(-~ )=_~ ~. m=l.131.120. "'1=1 Xi -"2 2 Xi 4. Koristeci d&ti uvjet i Vieteove formule dobijamo: : Yl+Y2= xJ 4=(XI+XZ) -4Xj'X2 -6X]-X2--4XjX23 ( XJ+X2 )44 X1X2( 2 2 ) .x.a) qx'+p(q+l)x+(q+l)2~O b) qx'+(p'+2q)x+q=0 2c . L4..'J J a +a'~+a~' +~3 = a3+133+a~( (HI3) = (0:+13) l(a + .6:3=62S.B a ~ ~_~_~~ b(a+c) a c ac 2 a 1)( 1) a..f3 + (a+f3r-2af3 T_=_+". 3 XIX" ""'-. Tada vrijedi: y.---.. = ± (x. b' 4.+x.~ p2 -4'1 ~O 4 5 4111-? .x.. a +a '13+0-'13 2+0:/3 +13 4 ~ (a+~)4 -3ap( 0:2+j32)_S( 0:~)2 ~ p4_3q(p2_2q)_ Sq2 = 2.3x. 1 m Y2 rjcscnja =p -3Vq+ q--coq-=p -:. => l 111=4. -"2=--.' + x/ =(x./ ~-X2Y- - +:t o :::0 --~ 4. + x. Nekajednacine imaju zajednicko Ijesenje Xl Xl.+J)(x. ) 4. +x.' --2q)y+ p-Vpl -4q . + x.-+_=_+ ___ +_ 1 c 2 1 c b 2 -2ac c aj3 af3 ace a ac a (:Ie c) Xi x. + x. odnosno.1'2=----+ XI +X2 + = XI -X2 (x.)2 ( Xl -X2 X Xl +X2 ) - 2l(x.B Y'Y2 a. .121.8111 + 4 . a.)' .B j+ af3(a + . ...125. -"=--.B+73+-.4.+I)~pq => x.3ac ~~. )'1+. m=·-..+x2+1~pq => q-p-pq+I. Prema Vieteovim fo!"mulama i datim uvjetima vrijedi: (xl+1)+(X2+1)=1/ x:+X?+2=p2 p~+p-2=O: (x.. -. \" . 4.127..x.' -4'1 )" :t +2(.a) x 2+(p-2)x+1-p+q=0 b) x-+(2q-p 2 2= ) )x+q 0 c qx' + 2(p+q)x +(4+ 2p+q)~O 4. I'~ . 3 2[(x.x.13)= 3 4 IAko ~u a~" b i c (a*O) racionalni brojevi.a.CCL.3a. ~a+~+.2x. to je i dob"iveni izraz uvijek racionalan.. Tada vrijedi: b Y.1'(1'2 --: 3'1)= .13)' .x2)2~625-12[2S-6l.X2[ (xl+x2l'-2X.2m·.J(x.J 2(1" -2'1) .x..B+~~(a+. . Y2 + XL = -m Xi-"2 = -2m Xi + -"2 = 2m Xi-"2 = m => -2m x.a".B+ a a.2)' 4 m 4 4.). Tada vrijedi: 7 123.)' + (Xl + X.. 3 .S4~343. +X2)4_4x ..B = b2 -0: raclonalnu vrijednost od p i q. _~2(p~2qL v + I =0.( ) 2= +X2 4 4 3 " = Xl +X2 6 XIX2 ~ (x .B2 1 ~ ( a+~ .B)+ a+.::.B -+ a.)' .)' -.130..J _ ±(Xj +X 2 ry(X I - ..B ~_~+ --:.129.1') + 3 pq. + x2 )' .13+73 =a. p=-2 'IE R iIi '1=-1. 185 1 Dobili 184 SI110 racionalan izraz cijaje vrijednost racionalan"broj za svaku = (Xl +x 2 Y=-p). ==.4q . ·~-4 .' 6'" ~ ~ . Xl-Xl Jednacina koju trazimo ima oblik: 4122.228. + x2 )[(x. Neka Sli YJ i Y1 rjesenja trazene jednacine.4x. ~> p=l. .') ~- - . Neka su Xl i X 2 korijeni (rjesenja) date jednacine.x. Neka su Y j j Y 2 rjesenja nove kvadratne jednacine.

a=5. .136: Moraju. 'w". ' '.14].:: = 54 ~=54 6 2 x 2 = 324 razlicitih zlla!'ova P .154. .Jednacll1~: 2x2-5x+I~0.> 11 x2-26x-145~0 => x=5 Trazeni broj je 51.'=(x-3)'+117. · Jednacina ima obrk Y2.139. a L I )vno rJesenJe IIna vecu apsolutnu vrijednost. Uvjete ispunjava kvadratnajednacina cijaje diskriminanta pozitivna. Trazeni brojevi Sll 11 I 13. 23 4. •• c) D=O. POZI't'lvno IJesenJe Ima vecu apsolutnu vnJednost. x2:::::m-l.142. ga lvna If fJesenJa. -6 4. Traieni brojevi su 7 i 8.--I<O . Neka je trazeni braj x. I y' . .<0 => R'" 3 . -' JesenJa Je . X1X2=~>0 => Rjesenja sujednaki. 2 = -2 P 3+ 3 pq.7 < 0 x jX::' =. .> x 2-3x-18=0 <:.157. egatlvno IJesenJe l111a vecu apsolutnu vrUednost. brojevi.~a Jednacine " .Kako je y ' . odakle dobijamo x=3. IS i 16 4.. 4..156. 4_146. . 35 4. Svaku stranicu treba produziti za x= 10 jediniea. pozltlvan bro' t d . X]3+ x/=7) => III =-1. Ako Je prOlzvod fjeSenja .> . .3q ). Y2) = 0.160. d' k' . pozitivni 18. dalje. Je . Dva uzastopna prirodna broja mogu se napisati kao xi x+ 1.•.'. (2x_2)2+ 12x)2 + (2x+2)' =200 <? x=±4. . .153. 4. c) _ ': a kova. xj+x2=4 >0 => Bar jedno rjesenje je pozitivno.I O. razliC'fJ d => 1 11 pre znaka od kojih negativl10 Ijesenje Illla vecll apso!lltnu vrijednost. rnmnante kvadratne jednacine utvrdujemo da Ii su rJese.' . brOJevl. b ..151.. <:.149. 2 4. Treba odabrati takv .> x'+x-42=0 => x=6.140. Xl+X2=~>O. Tada. tadaje cifrajediniea x-4.I <0 => R' . XIX2 = .I prOlzvod fJcsenJa.> (II x-4)(x-2)= 153 <:. i ~. 14 ·13 . Nekaje trazeni broj x. 4.5<0 => Rjesenja su realni brojevi ICltl) predznaka . :)0ri'~ llJa dva zakljucka.137.. zbir rjesellja . Uputa: (x/ + xl::: 1. a a Je ar Je no fJesenJe pozltIvan bro] aka Je zbir 'JesenJa negatl Van bro' b . ~. rea1na I'1"I llISu. ~ . J11ozemo form irati jednadzbu: (x+2i+(x-51'=65 <:. 't' . .144. to trazena kvadratna +Y . '. utvraujemo da su oha rjesenja pozitivni brojevi. .132.a) D=S>O ' x I +x 2-. -8. odnosno.. . b=5 d) D=!>O. d" .. 4.+x 1: .147. Svaku stranicl! treba produziti za x=5 .155. (2)()'+(2x+2)2=340 <:. koja ima negativan zbir rjesenja i negativan proizvod rjesenja.' x. Odredivan' Jem d'ISk' . reaIni. 4. X)X2= -~'< 0 => Rjesenja su realni brojevi b) D=64>O .. ri" ' . x. Tada se dati uvjeti mogu izraziti na slijedeci nacin: Znaci rjesenja kvadratne jednacine (jednadzbe) 4.4)] = 306 <:.> x=2 L Trazeni brojevi su 21 i 22. raZI'~~'~156>O. -'4 ' 4. x x-I 1<0 .. a 0 Je prOlZVO lJesenJa negativan .l< O R ' JesenJa su rea IIII b rOJevI.'.+x 2 .. JesenJa SU rea1111. . kOJa ima ~ozlt!~. 4 raz [lCltill znakova N ' . Ako Je zbir ' .. 4. Nije tesko zakljuciti daje povrsina pravougaon'ika dva pula veca od 187 186 . " . Tada. .. Primjena kvadratnih jednacina (jednadzbi) 4. . 4. 2 3 Postoje dva broja koji ispunjavaju postavljene uvjete. 4. Neka to bude slijedeca jednacina: 2x2+11x-2~0. · 5.10 iii . 4. 4. . (2x+I)2= x' +(x+l)2 . a=IO. .' '. '. xjx2=-3. Trazelli brojevi slIl2'i 14. Xl 4. vrijedi: . '. 2'--7' rJesellJa pOZ1tlvall. 8.. (x+ 11' .148. -> R' . Trazeni brojevi SlI 12 i 13.. . . 3 12 ' broJevl razlicitih znakova.-I <0 .> x2+4x+4+x'-IOx+25=65 <:. . ~ SU IS og zna a. prema uslovu zadatka.158.ar pozItlvan bro] oba f]'exen]'a "t k k' . .150. Primijeni Pitagorinu teOl"CI11U. (2x-1)2+(2x+1)2 =290 ¢:) 8x 2-288=O => x=6. Ova jednacina transformira se u kvadratnu xl-3x-l0=0 cije rjescnje x=5 daje traienu ivicu kocke.. y. . n=5 T razen i pol igon je petnaestougao. N egatlvno I]eSenJe Illla veeu apsolutnll vrijednost.Ie 35 iii 53.( y. 4.) 2-JesellJaJe TIl brolevl razlicitih Zll . a) D=b--4ac=16-4=12>0 => Rjesenja su realni bfojevi.138.. .I. Prema datim uvjetima mozcmo form irati slijedecu jednadzbu: .IS t razuJcmo Zb"o.133 ' . Ako je xjedna cifra trazenog broja. Nekaje x ivica kocke. koristeci date uvjete. N egatlvno IJcserue Ima vecu apsolutnu vrlJednost. To su brojevl 18 I <:. . 4_6.> x = 18 v x = -18. a=12. . To moze biti slijedeca . bro".159. X~+X2=±>O. .. .152. gdje je x rna koji prirodan broj.:-.bi~i ispunjelli uvjeti: disk1:iminanta pozitivna. .. x I X 2= . 1 w " .1<0 . . .(_2 p 3 +3pq)y+ p4(p2 -3q) = O. W • " d) D::::13>O. 4. negatlvan Prolzvod ' " . b=S 4.5. . Sm~njenje rOvrsi11e d~bijal11o na slijedeci nacin: !>P = 6x -6(x-3) = 6(5 . d nac1l1e su reall11..2) = 6(25-4) = 126. . XI+X2=J~5>O. . 4. '''.> x2+x-156 = 0 => x=12.> x=-3 iIi x=6 . -' " -45>0.145. 4. 4. ~ 4 114 ~ \ . Trazeni broj .x' = I 387 <:. tada vrijedi: x(8-x):::::15. · k" . I) sI " kada su rJesenJa realna (kada je ucalU dIS 'nmlllanta nene' f ). Ako je x cifrll desetica trazenog brqja. · . U Je naClIlU clJaJe IS nmlllanta nenegatlvna. negattvno. odnosno x=S. d nacme su rea 1 .+X. b=12 4. " . Traieni brojevi SlI 6.?n 2-]5n=0=>n=J5. d '. '. d " .an Zblf i pozitivan proizvod rjesellja. pa se moze pisati: ~c. tada IJese~Ja llnaju razlicite znakove. Iz r d ~lX2=1 >0 => Oba rjesenja imaju isti znak.312 <:.. Neka su x i y stran'ice 'pravougaonika ABeD j P=36 cmi-povrsina romba EFGH. •• w •• . ' Y2 = P 4(P 2.. 4.Ie d no TJesenJe. Tfazeni broj je 60.:: .4) C< + (x .143. . d =6n¢:} 11(11-3) 6n ¢. + yz)y+( y. To moze biti slijede6ajednaCina' x + x+2=0.

. Dakle. odnosno.160. ' . . = 100[ I ±~} A Ey 1.. . Ako SU Xl i X2 llule kvadratnog trinoma ax='. Kako za Pll~. to se dati uVJ'et moze napisati na sliJ'edeci 416') - _ \ rEt 100(1 ± fa) \ t 200 2000 ) I~ 100(1 ± V5 J .n" za 17 S'It. ") Zadatak ima rjesenje aka je n22. Trougao BCD je sliean flBEF. S lJet jee nacma: -.172. j~' v.171.J7 i y~1O-2.povrsine ramba.' b ~. 4.* S14161. sa x oznacimo brzinu kretanja vode. odakle dobivamo x:::o:4. 4.O].4.a) 2x'-ax-a' =(2x+a)(x-a) c) 2a'x'+abx-b 2'=(ax+b)(2ax-b) 188 189 .7. 1z datog uslova za povrsinu dobivamo kvadratnu jedllacillll a~ I(~O--(a~ la. • s 3x'-·112x~5120=O ~> x ~ 64. 2 d) 3X'+X-:=3( x . b) x'-2ax+a ~(x-a)(x-a) 2 d) 2a 5abx+3b'x' = (bx-a)(3bx-2a). na linearne faktore (cinioce) . pa za njihove stranice vrijedi : CD : DB = FE : EB odnosno. .161. to J'e 7 C x-+y-= 4a-.g.2 +1 (k+3~{x+~Ix+~ }(4X+3X2x+l) 4. · cil'e\' 4 4 i 6 . C Slranice pravougaonika su rjesenja jednacine x' -20x+ 72~0. naC!l1. ~2::~' P=t ~+IS1t ~> 241(= r-rr+r(r+2)rr ::::> r2 +r-12=0 => r=?. sati.175.q +20x~4800~0 => x=60.169. xy=72.. 4.5404% 4. ? . '0 7:::0: 1000 x-5 -10 b) x'~25r+ll¢{"~6Xx~1~. Taela vrijedi: 220 + 2 ~ 220 x x-I ~ x' ~ x ~ 110 = a => x ~ I!.+ .174. 4166. 4.]) satl .. b -stranica kvadrata). 2 ~> Specijalno.173.170. p" = loofl ± P'2 00 200a ±2: -J.N prva · . kOJa Se .'X2). Kako je dijagonala pravougaonika d-::::2a (teorema 7 0 '7 srednJ' OJ" duzi trouo-Ia). . Ako sa x oznacimo pocetni otpor tada vrijedi: 320 ~ 22 = 220 ~> x ~ 5£2 . pa je pocetni otpor bio 11 n. Kvadratni trinom. tad~ ovaj trinorn rastavUamo na faktore na slijedeci natin: ax2+bx+c=a(x-xl)(X. x=ab: (a-b). n'al)uni bazen za .164 ..+bx+c. x~IO+2. 2 ' . x Pry! automobil se kretao brzinorn od 80 kmlh a dnwl 64 km/h . cije rjdcnje daje trazenu visinu.a) 8. 50+ x 50~ x - ~ 2( x+% ]X~l)= (2x+3)(x~J) ~ ]x+ J) = (x ~ 2)(x + J).. 0 2 =? x=25mls. OO (1 ±0774596) IItI Rezultat: p=22. odnosn.167. 480 ~~=? ' b x x+20 . c) 2x'+x-3 ¢:::::} x -Sx-500"". x x+8 3 transformise U kvadrutnu x2+2x-24:::o:0.r:ina rijeke je 5 km/h.y7. Prema datim uvjetima je: SI. onda druga C1JCV PUI1l lStl bazen za x+8. tada na osnovu datih uvjeta mozemo formirati slijedecu jednacinu: ' 495 495 -~--~~? ~ x' + 495x . :=5 . S : .. 4. aJ x'-3x+2~(x-I)(x-2) b) x2-6x+5 = (x-I)(x-5) c) x'-7x+6=(x-I)(x-6) d) x'-IOx+9 ~ (x-I)(x-9) 4. 10satI.j. x +2xy+y-~ 4a-+2xy ~ (x+yt~ 256+144 D G ~ x+y=20.. Tada je brzina prvog x+ 16. ~Lt y:: ~ brz~na drugog automoblla. : . ' .::::: -. .a) x'+10x+9~(x+I)(x+9) b) x'+2x-15 = (x-3)(x+5) c) -x2+2x+35~-(x+5)(x-7) d) -. 4.' a dI'I. . VllJcme t! brzlI1U v vrijedi S=\'1.'+x+42 ~ -(x-7)(x+6) = (7-x)(x+6) 4.I~O =b q ap' ~200ap+1000O:a~h)~0 x -2a(n-l )x+a1=O . odnosno . 1000 4168. Rastavljanje.Zalose moze [tor!11!ratl'I" j eea.S. Ak ~ .-_ _J~ Drugo rjesenje jednacine ne odgovara prirodl zadatka. (x-vis ina. Br.'~> H ~25-9 ~> H=4. Rjesavanjem nastale kvadratne jednaCine dobijamo x=S. 1 1 J . Aka pi \ a C1JCV napuni bazen za x satl. x x+S 4. Oznacimo sax nepoznati otpor. 4.163.'..2500 =D. pa vrijedi xy=2P.

a) x -ax-6a =(x_3a)(x+2a) c) o'-ab-2b2 =(a-2b)(a+b) 4. X 3 .a) _~_=---= 4.x = t . a) x = -5. 12+.3) 2.5. x dobivamo kvadratnu jednacinu po t. + 2XIl+1 + Xii x" (. x=-S/3 9 4. data jednacina nastaje kvadratna po nepoznatoj t. _X_'_+~ 1+X2 1+X1 2 2 .a) x=1 '90 N.183. Rjesavanjem ove jednacine dobivamo t..)2 +x2 ~X1X2 J= b) Nema rjdellja 4. X 2 (Xl +xJ' -2X.JiI b) Aka syaki brojnik i syaki 5 (a.4 = ---4--' -11±J]05 x-b 4. X 3A = 1 ± J3 .2x)' .190.2x + 1) + 2 = 0 . 2 2 b) abx2-(a'+b 2)x+ab=(bx-a)(ax_b) 4. a 4(X + ± 12(X +~ J + .. Rezultat: = 2' X2 = 2.x.1.)[(X l +X."2 Xl 2x := t. Rezultat: = 0. I 86.193.191.3 )=a-3 (a-3Xa +3) a +3 5(a-IXa+l) (a+IXa+l) S(a-I) a+1 b) a _4 +4a +4 a 2 -6a+9 a 2 _9 2 a-2 a+ 2 a-3 a+3 5a' ~5 a +2a+l 2 nazivllik na lijevoj strani jednacine podijelimo sa x i uvedemo smjenu x--=t.. pa se uvoctenjem smjene Xl -x+ 1=t datajednacina svodi na kvadratnu.-IX7x+13) x" (x .198.2a-1 Xl:::: -1'X2 = 2.({ 2a -x 4. nakon kvadriranja binoma i sredivanja moze se napisati u obliku 2CX2_X+ I )-1..185. (1+x 2 Xl+x 1 ) l+x] ]+x1 +X2 +X1X 2 -3X.a) 4.196.X..+9bx+14b" 3x -4.a) m=-2 b) m=2 11 5 izrazi nisu definisani za one vrijednosti varijable x za koje trinom u nazlvll1ku Ima vrijednost nub.C \ x) 1 ).197.'-4 x. el) x-I ¢:> x'(. ' - 1±.184.178.8. Rezultati: 2 b) Desna stranajednacine.ave~eni I I 4.::. Jednacina nema rjesenja! 191 .181. .2(x-1)' + 2 = 0 Uvodenjem smjene: x -1 X 2x)' .a) x.180. x = -3/2 c) x=-3. . a zatim i rjesenja 2 4.4' 9+JJ01 a:.X2 + (Xl +X.X}.a) x -6a+9 a' -9 4. UYOaenjem smjene x + ~ =. Xl bJ x 1 ::::-1. 'J .'( (. Uputa: Ako je diskriminanta D=O.Ji3 8a b) 2(x .~=47 x x- ¢:> 4(X' +~ IJ'+llx+l.L47~O .194.2 4.55 = O. =-1.a) Uputa: (x' . tada je kvadratni trinorn potpuni kvadrat. ' 2 3±.195.*a) Uvodenjem smjene x2 .. d(j. dobivamo Xl 4.l(x' .a) 2x+a = -'-"2-' ¢:> ( .189.a) 4x -2bx+ab_a2 =(2x-a)(2x-b+2) 3 3 b) 2a b +ab(2a_b)x_x2 =-(x-a2b)(x+ab2) 2 2 c) 2abx +(2a +2ab_3b2)x+2a2_3ab = (Zax+Za-3b)(bx+a). 4. (a-J)(a-2) a-+2a-8 2 a' -4 a' +4a+4 (a .a) 2 4. X 14 = .2 c) 20(x+2) b) a -3a-·10 (a+4)(a-2) a+4 2a' +3a-·2 2(a+S) 3(a -7) (a+2)(a-5) a-5 (2a-J)(a+2) .a) Xl = -g' 5 x2 = 2 4. 8 8 d) m=2 e) m=-.a) x-I 3x+ I b) -'~ kvadratnu jednacinu 4r+12t-55=O.. x 1-(1+x 1 )+x2 ' ( ) .4 9±JJ01 4. + 1)' x+I o. X 2 =3.187.188.razni zadaci 4.x] = 2.a) b) X n+.' + 2x +1) b) Uputa: 4x' +12x+ /(x' -I) -x I! (x-IX. Zamjenom dobivene vrijednosti za t u relaciju kojom je uvedena smjena nastaje kvadratnajednacina (za svaku vrijednost od tjedna) po x.3a i+2 .I77.. Kvadratna jednacina . x=3 b) x=4.a) .192.f) m=4 c) m=4.176.a) 0 b) 2x-3 4.I )(x' + x + I) :r -- 7x+13 x' + x + 1.3 Xa . x2 :::: 2 .xJ .11+2 3x-5 b) 5x 2 -2x-3 t 2 - 21' 5x 2 + 3. Rezultat: k=4.182. 4.179. -1+x 2 1-+X 2 -+x j • +X l · '. .2Xa + 2) (a+2Xa+2) a-I a -2 a+2 2 bJ lO(x+ 10) x-JO x.x 2 .ta jednacina postaje kvadratna po t: 4.'1 ).-1: .a) 4. 2a ~8a-90 3a' +36a + 105 b) 2(a-9)(a+5) 3(a + S)(a -7) x+7b _~2+'bx 2h " =_x-b 2 = -l.

pa traiena 2 kvadratna jednacina Ima ablik x +px +q -= O. Braj x=j je rjesenje date jednacine. dobivamo trazenu vrijednost za a. 5.O) vrijedi: Ix2-11=··lxl+I ~-xl+l=x+l ¢':>X2+X:::::.svih.2. c) Rezultat: x:S. x~>l.Ie Ijescnje date jednacine skup . lJzmimo. 1. (H 0 _13 +~[(H . za a=3 iii a=5 date kvadratne jednacine imaju zajednicko ljesenje. Rezultat: -6. odnosno.x":. slijedi: + X 2 2 ::? 2X1 Xl' odnosno. 0.+=)vrijedi:lx'_II=_lxl+1 ¢)x'-I=-x+1 ¢)x'+x-2=O =>xl=-2..2 . b) -6.~130 +~[4~45J l-. Rjesavanjem sistemajednacina xl _ (a+2)x + 6 = 0 x' .x. Dakle.a) Pod uvjetom daje x2:0.x2=-I. Samo pryi broj zadoyoljaya postayljeni uyjet (x<3). t2=-4. Sa SCm) oznacimo zbir (sumu). (a-l)'y--2(2a-+5a+l)y+ a'+ a+ 0 . pa u avam intervalu nasa jednacina nema rjesenja. [-1.~1. 4. AkOJp-x-+l(O.a) Ako je. 'J: 2' 5 9+. c) Skup rjesenjajednacineje {-2.4}.xS. pa .> 3xlx2.+x. 4.-3x.=-x-+I <c:> -x-+I=-x-+I ¢) O·x-=O ¢) O.m+I:0+. odakle zakljucujemo daje x l :2 Xl + X:2 = X i X 2 . Ni jedno ljesenje ne ispunjava postavljeni uvjet.DakJe. cijim rjesavanjem dobivamo tl=1 .m-l:0+ /'. X2:::.)=0 ¢) Xj-.4) irnamo: -2:S. 4-30 -82 160 --+16 9 27 2 5 3+2+5 10 10 9 1+-+3 3 3 3 3 4. Xl=~+ 1..x+1 ¢. KoristeCi date uvjete da aba rjesenjajednacine pripadaju intervalu [-2.datih uvjeta moiemo odrediti p = -(Xj+Xl) i q::::: XjXl.=12a => Rezultat.209. Nekaje. Uputa: Rjesavanjem jednacine dobivamo xl=m-l.:> x2-x-2=O ==> xl:::::-l. dobija se kvadratnajednacina t(t+3)'''4.201:*a) Posmatrajmo incervale na koje su nute izraza x 2_1 j x podijelile skllp realmh brojeva: (-=.Jfi 4 4.x=O. 1 ¢) x--6x+9 = -(x-3) ¢) x--5x+6 = 0 . . b) Rezultat: S!'\:lIP IjeSenja date jednacine je: 2::.jednacine.~enjaje {2. Zamjenom vrijednosti za x _(x=4/(a-l) ). x<O. Diskriminanta kvadratne jednacine je D(111)=4( 4-m). Za XE[O. XIX2:::: q. 1 c) ~.X2=J. +=). Oba broja 'zadovoljavaju postavljeni UVJet (x~3) pa slIljesenja posmatralle jednacine. lada vrijedi: 2 1 i-x +11:::::_x +1 ¢::) x 2 _1=··x 2+1 ¢:) 2·x 2 =2 ¢:) X2::::.1 OXIX2=O W 3xj'2-9xjX2+3x/-XIX2=0 ¢> 3XI(XI-3x2) . . Broj x == -1 je Jjesenje date jednacinc. I}. ')'J ') '4 85= 4. -2. RezlIltat: Skllp rjesenja date jednacine je: {-I. X jj-x2=2( a+ 1) XlX2 + XI~X2 =6a+2 3(Xj+x2)=6a+6 XIX::: -2(XJ+X2}+4::::0:::::. -2:S.)'-16x.207. Prema Vieteovim formlliamaje:' XI+X2=-P . Uvoaenjem smjene x' + 12x+32=t. Skup njenih Ije.-. Tadaje datajednacina ekvivalentna sajednacinom x2-6x+8=O Cija su ljesenja x=2 i x=4. Za XE(-oo.199. ~~ko ni jcdan od ovih brojcva ne ispunjava postavljeni lIvjet.206.210. x?3~ 4. -2. = 0 ¢) 3(xj2+2xjx2+x/)-16xlx2=0 W 3X12+6xIX2+3x22_16xIX2=0 ¢? 3Xl2+3X2 :\. datajednacina uopce nema rjesenja. paje x<3. Ni jedan od ovih brojeva ne ispunjava postavljeni uvjet (x<O).s: I .Jfi 1+. sada. b) Nekaje." S(m)==x j +x'J ~ - ·-2(". Oduzimanjem dnige jednacine ad prve I dobivamo jedna"inu (a-l)x=4.l.x. tad a yrijedi: 1 ) ) ) 1 -x ' +1 I .205. to dalje. Rj~senja' posUednje jednacine su x=3 i x=4. sada. 1) vrijedi: Ix2-11=-lx!+1 ¢::)-x2+1=_x+! ¢::)x 2_x=O =>Xj=O. IZ.)(3x.X2(Xi.x2:3. [I.hrojeva koji ispul~avaju postuvljeni uvjet: -I :S.a) Uputa: lednaCina se moze napisatiu obliku: (x+4) (x+8)(x+5)(x+7) = 4 ¢) (x'+12x+32)(x-+j2x+35)=0. to jednacini1 nema VIse rjesenja.202. odnosno.2 c) J 4.odnosno _I :::. 4. Prema Vieteovim formulamaje XI Za XEf-l. Pronad'i to rjesenje! 4.. Rjesavanjem kvadratnih jednacina x' + 12x+32= I x 2 + 12x+32=-4 dobivamo rjesenje polazne jednacine. 0.jednacina (x-3y2:::: x-31 irna'tri rjesenja. Broj x=O je Ijesenje date jednacine. Rjesenja ove jednacine su x=-2 i x::::::-4.x::.JX1=O iIi x:c3xl=O.: x'-6x+9=x-3 ¢) x'-7x+12=0.204. Ni jedan od dobijenih brojevu ne pripada intervalu (_0<" -I).203. Kako je 2 Xl Y ::? 0.J39 2 4. 2 b) -3.3x 2) ¢) (x.rn:S. 4.0). I}. Rezultat: -]":. Posljcdnju jednacillU zadovoljava svaki reaian braj. Pod ovim uvjetom vrijede slijedece ekvivalencije: (x-3) 2 = 1 x-3 I ' . 3.(2a+l)x+10 = 0 Rezultat: -1:S. I). -6±. cija su rjesellja a=3.O =>xJ=O. a=5. b) 1S:xS.3.3.~x2+J :2:0. Tada vrij'edi: . _m+5 . u prvu kvadratnll jednacinu i sredivanjem dobivamo kvadratnu Jedn~clllll po a: a2_ 8a + 15 = 0. _117-3 m-3 193 192 . Dalje vrijedi: (3p' -16q=0) ¢) 3(x.208.? 2(Xj + Xl)' Za XE[I. pa je x=2 rjesenje posmatrane jednacine. Dakle. -I).5 + i. -1) vrijedi: 2 Ix -1 1:::::-lxl+1 ¢:) x2_1 :::::.10. + x2 =a (XI - i Xl XI x~ :::: a.]' ¢:) x=±l. prvo. Rjesenja posljednjejednacine su x=2 i x=3. + Xl 2 . x)::::. odnosno x<-1 ili x>l.J5.Jfi 4.1 .: x' -2(a+ I )x+4a=0. .a) -4.! . P(m)-xjx2 .X2=1. datajednacinaje ekvivalentna sa kvadratnom 2 Jednacinom x +6x+8=O.-1) _. Tada vrijedi: (x-3)'=lx-31 ¢. a sa P(m) proizvod rjesenja.200.-x..

f \\ \ \ \\ W 'I .12. ukljucujuci i njihove znake.4.4) 4 (4. './ \\\\1/.t:O. Sve posmatrane funkcije imaju najvecu vrijednost za x=O..b=I.5. 5. rjeSenjajednacine hila realna diskriminanta kvadratnejednacine 2 x + (a + l)x + 1 = 0 mora biti nenegativna.. . Ymax=-3~ za m>l. \\ "J. YfThlX=4. a nemaju najmanju vrijednost oi za koju vrijednost varijable x.16. a=-I.". c=-3 b) c=-7 c) c=10 5.19. Rjesenja su realni brojevi i vrijedi : O<Xj<X2 -5 (-5.211.x=-2 c) Ymin=-12 5. -3/2 Rjesenja su realni brojevi i vrijedi :X.6.2=±4 e) YIllfl.2~±3 5.a) Ymax=l 5.£-2 v (/+1'22 ¢. mora da vrijedi: 5. I 3. Y / . a najvece vrijednosti nema. za m>O.-ax_I=O (x-l)~'+(a+l)x+Jj=O. Ynlln= 4 c) Za m:.1/.a) Ymf.]5 4.f.13.20.9.i.Svi zakljucci 0 prirodi rjesenja posmatrane kvadratne jednacine. -5) D(m) P(m) + + + 0 + SCm) + + + 5.' 1:1 \ \ \ /J\ 5 . a) x=O b) l=~l I.8. c=-16 5. I' / "~-__\'JL-IJ_-'-~--"-' I \ / /1 S. S. prikazalli su u slijedecoj tabeli: m (-=. KVADRATNE FUNKCIJE 5.~lr~~~---~~~-~I~g~+I---~~~------:=:~-~ Zakljucak 0 rjeSenjima Xl ix.1 .5x' II \1/ \I' I '\ . tj.> a:'£-3 va'21 <=> q la+ll'22 xE(-=.)~~)'.3) + + . f(2)=11 5.+ - 0 - xll<1 x21 x1.i.a) x1. X.Dabi 5.a) Za m<O. D'20 <=> <=> (a+1)'-4'20 q «(/+1)''24 a+1:.=-7 b) Xl. '. I 5.-3)U[I. " + + + xli> 1 x21 (3.2.2] .I \ \\ 5.3. I) Xl -0 . f(-l )~8.a) y=-x ' b) y~_2x2 1 (l .--~'). ! i .14.<O<X2.IS.n=-3 195 . +=) 3 0 - + + + Rjesenja su realni broievi i vrijedi : O<Xl<X2 xu=3 Rjesenja su konjugovano-kompleksni brojevi .+=)..2=±4 b) Ymax=45 bJ Ymin=2 cJ x].j3 Rjesenja su realni brojevi i vrijedi :Xj<o<x2.lO. b=O. Ymin=144 b) Za m<l.l.: I~ o fY=x:2 ° b) y=2x' I I I 194 I' i eJI Y15x~ ' dJ y=0. \. f(0)=5. Ym.2=+.c=2 5.I.\\\ .> \ . x +ax 2 . ¢. Svaka posmatrana funkcija ima najmanju vrijednost za x=O. \\.1.a) c=f(0)=5 5. rl-~.

*36.=-12 b) YJ\\\\x=-c) Ymnx=23 39 8 13 c) Ymax=12 c) Ymin =16 \ 5.a) y"...'--tL.7) b) (-=.39.44.a) y=2(x+3)2+4 X .28.31. 2) (-=. tada kvadr:atna funkcija ima realne Hule. c) D:::::48>0. 0 0 1 ?I :"t 5. funkcija ima realne nule. b) y=2(x-2)'-7 .a) 5. y=(x.I)'.=-4.24.= ...= ?I 0 ?I += -= ?I -1 :"t -= \jj _" .= ?I 0 3 += .22.y/" S1.a) Y=(X+2)2.5.5)'.' b) y = _(x+5)2_2 y x 5. 0) C ) -~-1.27..a) y=-2x' b) y=_2X2+3 c) y~-2x 2·1 I 5..=5 c) x.26.a) Ymill=-6 5.+=) -5. Nula funkcijeje x=6. T(3.= ?I 2 y=·2x +3 .a) Ymill=6 5.!2 Ymin ..a) YI11~lJo.= ?I :"t 5.--.. T(·2. x.38.·1) b) (-=. x. =45 5. 2 . x2.29. '\ '.=215 S.in=2 D 4a b' -4ac 4a 1-4 3 4 4 . funkcija ima rcaine nule.37. 0) b) Y=(X_3)2.:::2.32. 197 5A5.= ?I x y=·2x2 .6)'..a) ) ' . 196 a) D=36>0.a) 5.35. . x.23. f !/ \\~ \li I a) \ \. S... . 5. 0) c) T(·I... b) T(2.=-I.= ?I += .42.41. x2:=:-1 5.5) c) (-11. funkcija nema realnih nula.. mm b) Ym. II. TransiacijolTJ grafika funkcije y funkcije y=(x+m/ 5. T(-5.30. y=(x.46.: T(-3.--+---c-.I VI \ I jl '1 1/ I" X y=·2x ·1 5. ·1) c) (-=.33.36..43.=8 b) xl.16 b) YlIl<lX=-J _ b) Ymux=19 c) Ymflx::53 c) Ymax=-5.16 .l)2+3 a) b) Y=(X+3)2· 5 b) \ . 145 1 b) Ymin =-8=-18 8... Aka je diskt-iminanta D::::::b 2 -4ac nenegativna. 5.a) b) D. 0).::::-204<O.a) Y=(X.:::--=.. 0) c) Y.a) x.a) 5. I \ \ 5.25.= 113..5. b) Ymax.=-63 . y=(x+2)'.=(X+5)2.a) xl=3.=512 b) x. x2=7 c) x):::::-5.. :=: x 2 za -rn u pravcu x-ose dobivamo grafik 5.a) x=·5 b) x=15 0)x=·41 M'oze se pisati: y~x2·12x+36=(x.40.34.O) (·=. y=(X_7)2 5. T-: .

Ako je T(rn. a*O.53. tada je u il1tcrvalu ("'00. Za crtanje :Cskiciranje) grafika kvadratne funkcije koriste se karakteristicne tacke ito: koordinate tjcmcna..! I 11 i\ l I ·n. a apscisaje jednaka nuli funkcije. Ako je T(rn. I -'3) += -= 71 -5/4 ~ += ~ -1/8 71+= Ib x -= ~ -= ~ -1110 71 += -J? 112071 -= += 71 5/4 71 += 81/8~ += b) (-1. a} qO. diskriminanta kvadratne funkcije. tada je u intervalu: (~=.48. konkavna parabola. I) c) (-.. n) tjerne parabole.pa znak funkcije zavisi od znaka koeficijenta a.· c. a kadaje koeficijent a negativan tadaje i funkcija negativna u cijeloj domeni (skupu R).. -'4) I b) (-.57. Sada sa skica grafika datih funkcija neposredno citamo podatke i f<:rmiramo tabele: f al xl y 5.49.. 2 a) A(6.Tacka u kojoj grafik kvadratne funkcije y=ax 2+bx+c sijece y-osu je qo. 0) c) A( -j' 0). +=) b) (-=. 5.)Y"'-2X'+5X+7 .55.. \ ~-I l SJ. U zadatku 5. -4) 5 5. a u illtcrvalu (m.1 . m) funkcija rastuca. 2) Ako je diskriminanta D=O . Kvadratl~ ~u~:~::::c=:~+(:x:c~ ~J~~' '~o: :[e(. 0) b) A(5.a) (-=. -1) x 5. to je izraz u srednjoj zagradi uvijek pozitivan. B(l5. Kod ispitiv.a) y=2x'+5x+3= 2( x+% y b) J x. 4a c) a) y = x'-6x+8 = (x-3)'-l b) y=2x--x-l =2 .52. znaoi ako je a>O i funkcija je pozitivna. U ovom slucaju funk. 2j Koeficijent kvadratnog clanaje negativan (a<O): I U ovom:slucaju grafik funkcijeje parabola kojaje sada otvorom okrenuta prema dole.-~).47. konveksna parabola. +=) 5.:a:is:ti)~ :bl~U]: 2a 2 4a 2a 4a c) ('4'-=) gdje je D = b -4ac . +(0) funkcija je opadajuca. 2a4a a) T(l2a _l?. Koordinate tjemena T parabole datejednacinom y=ax 2+bx+c. U avam slucaju funkcija ima isti znak kao a .50.56. 1 8 b) y=5x +x- 2 119 20 y a) +1 \ \ i·j .ijent kvadratnog clanaje pozitivan (a>O): U ovom slueaju grafik funkcije je parabola kojaje olvorom okrenuta prema gore.+=.5) 5. bitno se razlikuju dva slueaja ito: 1) Koef'i<. raspravljano je a toku kvadratne funkcije. b) 4aC-b+). Traiene tacke imaju ordinatu nula. -2) c) qO. c). (5.+=l 80 '1 (3. a u intervalu (m.\ . a) b) 71 1 71 +00 += += 71 36 ~ -= += += Vldlmo da su mtervah u kOjlma funkcija raste redom: 27 0) (4. 31) 4 T(~'-~) T( -~. 0) 5.!ziti za -dalje proucavanje osobina funkcije.48.'·. tada je izraz u srednjoj zagradi nenegativan i jednak je nuli sarno za X= ·.tO su: T(-l?..5. ~n 5. n) tjeme parabole. -=) b) (+=.?lja Ima znak - skicu grafika koja moze posl.25) b) qo. 5.La ~. m) funkcija opadajuca.51. 0).55.a) (-=. a:.a) (3. 5 7 -16) 5.) 4 c) (-=. presjek grafika (parabole) sa y-osom i DUle kvadratne funkcije (ako postoje). +=) funkcijaje rastuca. ·.54.. x v x v -= 71 += ~ 71 -4 71 -= 71 ?7/80 71 += ~ -1369/160 71 4 1 I:: ~ x - i 11 . 0). Cijeli tokdatih kvadratnih funkcija predstavljenje u slijedecim tabelama.nja toka kvadratne funkcije y = ax' +bx+c. B(6. 198 199 .5. odnosno. (Ii' x-'4) 9 8 T( -~. PailJivim spajanjem navedenjh tacaka dobijamo Iz doblvenog izraza za kvadratnu funkciju vidimo slijedece: 1) Aka je diskriminanta D<O. I -10) c) (-=.

a van tog intervalaje pozitivan.. c) Za m:::::3. Za m=3.> 8m>16 ¢. D<O za 0<m<3. b) (-=. X=X\ ill X:::::X:c.. 4)U(11.) uvijek negativan. 5. i obrnuto. Radi dalje analize.~ J. koji je suprotan znaku koeficijenta 11. transfonrusimo taj izraz na slijedeci naCin: y c) D:. J)U(2.3). x2=2.t2). +=). x.fi51~ a(x 2a 2a 2a 2a) Xl -( 71 Funkcijaje negativna u intervalima (_00. Za m<O iIi m>3 za posmatranu funkciju vrijedi: U intervalima (_00. C(O. (X\<X2) i u intervalu (XI. a~-l<O.Xl nule kvadratne funkcije). 5.a) Koeficijent kvadratnog clanaje a = -1<0. a. 1 1314) 2 )U(l.. funkcijaje pozitivna za svako x (x. 0>0 za m<O iii m>3.t3).> 2<m<3.t3..fi5 Ix+~+ . a=1>0. xI=l._a za sve vrijednosti varijable x osim za x::::~ ~ (kada je2a vrijednost funkcije jednaka nuli).61.+bx+c. - 2 ~ 7 .le... . +=). Funkcijaje pozitivna u intervalima (-=. funkcije x x-x] X-Xl y~ax. (Ovdje su Xl i .63. fuilkcija ima vrijednost nula.:-l<O. Za m. xl~-I.60..5) c) \~:"'. f(3)~0.).. Dak.~4. b) 0~16>0. c) Funkcija y=2x +Sx-7 je pozitivna u intervalima (-=. XI)U(X2. sada. posmatramo 1zraz a(xWXt)(X-X2) . a>O.6~. funkcija je pozitivna za svako realno x (x:. xl~-3. nule b) Koeficijent kvadratnog clanaje a=l>O. X2) funkcijaje negativna. u intervalu (X]. I).. Diskriminanta f.koeficijenta. X2 gdje su Xl ix. Neka je 71 Xl XI < Xl. D~O za m~O iii m~3. l)U(7.unkcije je: 0~4m2 -12m~4(m2-3m)~4m(m-3).> m>2 ¢. y~. IY~X23X l5. 5. Za O<m<3. U intervalu (Xl... Data funkcijaje negativna u intervalima: a) (-2. a=I>O. ako je koeficijent a pozitivan tada je izraz a(x-xd(X-X2) negativan. ~~--~t-I-Jl<?r--+'------7 -I 4 x 5. funkcija Ima realne nule XI i X2 i vrijedi: u intervalima (-=. Ako. x.58.. Formirajmo slijedecu tabelu: 71 -= += - 0 - + - (x-x.X:?) funkcija ima znak i (X:?.tO se podudara sa znakom koeficijenta kvadratnog clana a. a*O. X2) znak ovog izrazaje suprotan znaku koeficijenta a. 8) 201 200 .:-7<O. Xl) funkcijaje negativna. t~lda funkcija ima realne i raziic-ite nule Xl i X:. Za. Funkcija je negativna u cije!oj svojoj domeni aka mE (2.-25/4) 912 x b) D=-4<0.)( x-x. 0 X o T(3/2. 0<0 ~> m>O. a) D::::l>O. +=). funkcijaje pozitivna za svako realno x. Funkcija je negativna za svaku realnu vrijednost varijable x. kadaje diskriminal1la D kvadratne funkcije pozitivna. Znaci. XI)U(X2.A) intervalu (-3. + 00) funkcija je pozitlvna.. u intervalu (XI.t:O). Kvadratna funkcija je negativna u cijeloj svojoj domeni onda kada je kaeficijent kvadratnog clana negativan 1 kada je njena dis~riminanta negativna. tada izraz u srednjoj zagradi maze biti i pozitivan i negativan.62.) + 0 - + 0 0 + + + 1z tabele neposredno "citamo" daje u intervalu (x]. 5. Znaci 1110ra biti: m-3<0 m<3 m<3 16-8111<0 ¢. a::. Funkcija y~-x2-2x+3 je pozitivna u T(~.x2+9x-8 - T(9/2. ~ ax2+bx+C~{X+ ~ J ~ ~{(x+ ~J ~Jl~{(x+ ~} ~l(x+~} ~]= ~ al(x+ ~. Kvadratna funkcija y=-x 2+2mx+2 uvijek ima reaipe i razlicite Imle Xl i X2.. f(x)~O. Xl) izraz (X-XI)(X-X:.:. 3) Aka je diskriminanta D>O. Za m~3 i x~3.59~a) y ~ x'-4x+4 ~ (x-2)':o. Funkcijaje pozitivna u )(x- x. Za m=O i x~O. intervalu (x].m=O. Xj)U(X2. Funkcijaje pozitivna za svaku vrijednost varijable C(O. XI) +(0) znak funkcije y = ax?+bx+c. X2).25). au intervalillla (-co. Za diskrimin'mtu vrijedi 0~4(rn2+2»O. funkcijaje pozitivna za svako realno X (x::. Za. + =) funkcijaje pozitivna. +(0). +=) 5.

65.71. za X=---- b 2a -72' . .4aC-b2J. Data parabolaje y=2x2-6x+l= ~x-2 3)2 7 . P=ab.. zaa<O. tien~el1a skupa parabola pripadaju pravoj cijajejednacina x+y-l= O. 3 3 5.--=2x-+6x+1 ( 2 2 Y=_~·Xl. 1 3)2 7 7 -2·a)y=-~x2 +2=-2x 2+6x-I 13)' 2 ( 3)' 7 . Traieni skuptacakajcpaI"abola 9 5.--=-2x-+6x-S \ 2 5. 5: 5.' p(a)=a(4-a)=-a2+4a.. 4a 4ac~h2 l2a ~. 5..5.. R).86. U intervalu ( ~. y = 3x 2+3x+ 1 . odnosno. Kvadratnu funkciju y~3x2_4x+9 dovesti na oblik y ~ a(x+a)2+[l. 5. (~=. 1 => x + y =5y -2y+-. a zatirn odrediti: llJ.* S~uptjemenajepravax=3. y=---=--=!--=I-x k 4k k k SI.66. I S1.73.75..8 .78. ekstrem. Y ~ _2X2 +x-3 5. a=-2 5.68. .81.fi 5. 2 5. ~) funkcija opada. 5.70.S4. = +2 -2x :a +(:a l2a -(~ J 2a }c=a(x+ ~ J-~+c=a(x+~J )'~". 5.76.. s. to Je 20 2 y= 1x 91) 1 . za a=2. 4 10 5 2 2 2 Tjerne ima koordinate T( ~. au intervalu 3 5. 23). = b = 10 .3 . Trazeni skup tacakaje parabola y=_x2+x_4. 202 0 5.79. 5.5.=4.*a) 4a b \1=1: ''4xl b) Za 0>0. Aka su (x. . znak i koordinate tjemena.* Uputa: Izraziti -koordinate tjemena u funkciji od k. a=-~.* Y = 3(x-Z)' +6 = 3(X2_4x+4J+6 = 3x 2-12X+ 18.88.y' -'mill 5.77. P m.5. y=-~x.irnanajmanjuvrijednostza y=-=. 10=5+5 1 2 1 2 5.a+b=4. 203 . ~)x 9 2 .* Y = -3x -18x-32. 2 5. za x=-2a'. 16=8+8. 4ac-b 2 2a .80.82.67. "u~ 4a a) T(_~. b)y=2x+.74. y = -x2-8x+3~-(x+4l'+ 19 . +=) funkcija raste. Neka-su a i 'b duiine stranica pravougaonika. Y = 3x2-12x+ 18 . (Suma kvadrata sabiraka broja 16 je najmanja ako su sabirci jednaki)._b2-4a~)=i_~. Funkcijaje pozitivna u cijeloj svojoj domeni (skupu 3 .4 )-3~-{<+t J ~~ b 2 -4ac ta vrijednost je .4 J . . c=9/4 5. 5. b=%. c) y=-2x-.83.-" .*b) y= 1 x'-4x+31 c) Znaci. Y=~4X2+X_3=_4(X2 -2tx+ .89.. Ako je osnovica a=12. Tadaje 2a+2b=8. a zatim eliminisati k. k =-3 y) koordinate tjemena parabole.1 . 2x+4y=1 ¢:> 2x=1-4y ¢:> x=--2y => x =--2y+4y => 2 4 Funkcija nema realnih nula. intervale monotonosti. y= 3x2-4X+9 ~ 3(X2 -2~X+~-~}9 ={x-H + ~. 5. lada vrijedi ! 4k-4 k-1 1 x = -.69. Kako kvadratni trinom 5y -2y+.90.1le. 4 2 1 2 1. ax2+bx+c ~ 5.

ABC dobijamo /=2x2-2ax+a2 .12.93.=·7. i sredivanjem dobijamo nejednacinu 3x2+22x+65>O.5. ·3 0 intervalima (_00. x.[~acin: . x2=·3 d) -4. Prvi nacin: x(x+3»O ¢::> x>O x+3>O V -~}c=::.a) x2+3x>O <::) x(x+3»0. paje trinom 3X2+22x+65 pozitivan_za svaku realnu vrijednost varijable x.=. +=).2. +~). +=).a :<.92.a) x'<4 ¢. * 1z pravouglog . 5 b) 00: x'.5/6lU(0.. 5..15.S~i~ira~ljem grafika funkcije y=x +3x. 2 l . b)XE(·J.-4 . ·3) 1 (0.ocinosno.a) x1=1. Vidimo daje x(x+3»O u dva intervaJa ito: (-=. Rezultat: xE (_00.9~.ki~e vi:Iimo ?aje \unkcija pozitivna u d) x je proizvoljan realan broj 6.93.=7 b) x. (jer je y>O) je ena za koju kvadratni trinom 2x2_2ax+a c) XE('=' . Ymin = m 2 -16 4 'Ymin=O za m=±4. dobivamo (x·3)(x+4)<0. Mozemo koristiti i tabelarno rjesavanje nejednacine.91.+=) d) 0'.=1 cJ x.a) Kvadratni trinom x2+2x+8 je pozitivan za svaku vrijednost varijable x 2 (Zasto?). 6.d) x'.v x. c) XE( 5 d) xE0 b) xE0 c) XE('=.+=) "3) -5'5) Rezultat: XE (.f3 c)·= < x'. paje data nejednacina ekvivalentna sa nejednacinol11 x -2x-3>O. ·3)U(0.a) O'.5x+6<0 ¢.=. l)u(7. Diskriminanta ove nejednacille je negativna.+=) d) XE (.-21U[0. 6.1 La) XE( -'2.-~JU[O.1.5.5 b) x' + 1Ox+25=(x+5)"20 6.0)U(2. x .-5.O.4.a) 0'.fi )12.·2)u(II.> ·2<x<2 c) .a) x"+4X+4=(x+21'20 d) ·2(x·3) 2'. x.t. 3). ·7)U(0.3. x. a koeficijent kvadratnog ciana pozitivan.a) XE('=.-5.6.. Rezultat: XE(·=.·3)u(I. DaUe je ova nejednacina ekvivalentna sa unijom dva sistema nejednacina . 5. 2 Najefikasnije je skicirati grafik kvadratne funkcije y:::::x -5x+6! sa grafika procitati kada je ta funkcija negativna: 6. 5) b) XE (.q24 5 5 4 4 c) --O:x'. 4 743 d) xE(--. Rezultat: XE (2. + 00). +=) 6..94.fi<x<2.2. x<·5 v x>3 d) x<1 v x>6 6.7) b) xE(2. +00).=.10.13.S) x+3<O b) xE(·=.=·5. c) xE0 . ·1)u(3.6..fi 5. Rezultat: xE(A. +=) 6. Rezultat: XE(·=. A B ima najrnanju vrijednost: x=a!2.8] . 6. -3) i (0.j2.. 4 6. 2 Treci . ·5) u(8.a) Mnoienjem date nejednacine sa (x+41'. b) x\o(·1. ·3)u(O. pa je data nejednacina ekvivalentna sa nejednacinom x2-5x+6<O. . b) 4<x<5 c) Rezultat: 2<x<3.a) XE('=. +=) 6.se cita znak izraza x(x+3). 0] d) XE (-=. To znaci da upisani kvadrat ima vrhove u sredistima stranica datog kvadrata.::==~yL-. x. Naj'manja vrijednost vanJable ~ d) xE(A. (x+5)(x-8»O. 0) . Stranica datog kvadrata je y=a(.7. 0)U(I/4.-. c) xE(·=. Xi"A. +=) 204 ~. KVADRATJ'1A NEJEDNACINA I SISTEMI KVADRATNIH NEJEDNACTNA 6.+=) d) XE [·3.6 b) x.a) XE (0. matrane nejednaci e.)7 lz .+~) SI.a) -6'.* Stranke pravougaonika su a=R-J2 i b=R'.t.x'.Ie .S. +=J b) xE(·=.·5 v x 2 5 b) x<·3 v x>3 d).2) c) Mnozenjem nejednacine sa (X+5)2.* Trazeni trougao je jednakokraki pravougli trougao. pa I IJesenJe pO.x.o.O) ' .f3<x<.x. D!~llgj nacin: Zadatak mozemo rijesiti pomocl! slijedece tabele (Vidi za'datak 5.14.0 c) ·x 2+8x·16 = ·(XA)''.a) xE(3. i sredivanjen~ nastaje kvadratna nejednacina x2-3x-40>O. ·6]u[2.a) x' .> (x·2)(x·3)<0. paje IJesenje nejednac1I1e x-+3x>O skup svih realnih brojeva x za koje vrijedi XE(·=. odreaujemo znak kvadratne funkclje.2 2 3 3 6...9.1) 3 6. +=).~. d)' xER 205 ..3). +=) 65. 5.. x<o ¢::> x>O V x<-3. * Trazeni trougao je jednakokraki pravougli trougao. b) XE (-=.+=) c) XE (. +=) b) Kvadaratni trinom u brojniku razlomka l1a lijevoj str~ni date nejednacine x-!+4x+5 je pozitivan za svaku vrijednost varijable x. d) Mnozenjem nejednacine sa (x+5)2. pa i y 2 c) XE [-6. 2 6.

35. >" \2 m .x:2:1 b) x=1 c) -5'5X52 Tztabele vidimo daje fjcsenje sistema interva1 (0." . m 6.6..2 > 2 ¢::} (.. c) -15 x 51 I 2 6. 4)u(4.. 6.O<x<8' 2' c) Domenaje skup R\{I..> ¢.19. +=) 6. -2)u(2.2+ 7x+ 10<0. 6..J2 ".)..38..4).2 La) odrediti riesenia' x -= x-2 x+2 (x-2)(x+2) ¢::> b) 0 < x < 4 c) Nema rjesenja.'-8f -32 > 2 16 ¢. (0. -3)u(-2.20. 6. 6.> x5-9.. xl+x2=-2m i X1X2=4.f ~ +x). b) NejednaCinaje ekvivaJentna sa . -1)u(O. 0 . b) x2>9 A x 2-16<0 ¢. 3 c ) x>2 3 d) --<'x<2. 3) u(4.a) Funkclja je definirana za one vrijednosti varijable x za koju je radikant nenegativan: X2 . I I c)-I <x<-. < Nije def. +=) ct) XE (-=. 1 c) x<5 v'x>6 d) --<x<1 2 6. 0 Nije I.< + + + + XI. I·.28. XE (-2. Rezultat: XE (-5.:} [2 \2 VJl . +=) b) XE (-8.a) XE (6.a) Nejectnacinaje ekvivalentna sa x2-7x+12>0. 1)u (2.)' (x 1x. 3) 6.0) 3 1 =-5 I b) m<-I . 111<---.22. (-4.> -4<x<-3 v 3<x<4. .a) Nema rjesenja.0>2.. x:2:9. 6.37.16. '<-r _\t/ +x/Y Xl -2X)2 X / :. c) Sistem mozemo efikasno rijesiti primjenorn tabele: 6.4J _2·4' > 2 4<::. - - 1 .:.23.34. Damena funkcijeje skup {xJ(x5-9) v (x:2:9)}.J- ~-">2 /--->.9) 6.+«. Rezultat: XE(-=. l)u(2. 6. I I . 6.2 Rezultat.2) . + + - [(Xl +x.29. ..> (x<-3 v x>3) A -4<x<4 ¢. 5)u(7..26. +=) 6. b) XE(-=.18.32... +=). -2) -2>2 m2>4 <=> m<-2 v m>2. 4) Rezultat: XE (-=. b) Domena funkcije je skup svih realnih brojeva R.'. '.2) > 4 Kako je.a) xE(-3. 6.. (S-::':'2Xx+2 . 2<x<+=. -4)u (-3.'::1: >2 ¢::> + - - - X)-X}- X2 0 0 - + - + x-I I x~'[ .manta D=b 2-4ac _negativna.)- . Rezultat: 3." )u( I.17... -2). I) c) x je proiivoljan real an broj I 2 .•.a) 2<x<3 b) x<-7 v x>1 6.a) m= -I.81:2: 0 ¢.a) """'--. 5) b) XE (-=... -3+2.a) XE (3. 6. -I) u(O. -7)u(-7. ll}. +=).31. mE 3 (x-2Xx+2) -2 > 0 Formirajmo tabelu iz koje celTIo ..> m} -2<-2 v m {:::} 2 [4n. Kvadratni trinom ax2+bx+c je negativan za svako realno x ako je koeficijent a negativan i diskri]TI.]-2(x 1x.25. def.··········· + Ie . mE 3 b)-<m<5 x-I 7 c) m<7" m>S. +=) b) XE(-=.a) xE(-4. . 3)u(5.30. Kvadratni trinom ax2+bx+c je pozitivan za svako realno x akoje koeficijent a pozitivan i diskrimlnanta D=b 2-4ac negativna.. dalje vrijedi: -"--=-"----'-~.J2 < m < 0 1 2 0 + 0 + .33. -3]. x> 2. Rezultat: rn>2. -2x 1x..2) => -1 <xsl.a) X2_1<OAX2_4<O W x 2<1 Ax2<4 <=> -l<x<l /\-2<x<2 <=> -l<x-l..27.. -1<x<+= x-l -x-2 x-I -----:200 (x + I)(x . m=2 6.:20 0 b) -35x<-1 .. m>-5 c) -1<m<--. - . -33)u(-II.1).••. 5) c) XE(-=. -) 9 2 1 5 m=7" m=5 6.. b) XE (-4.. 4 207 206 .. [(-2ml'-2.-" . prema Vieteovim formularna. -4)u(1.a) xs5' .•.. 2 b) xE(-2. -2)u(4. 1)u(2.

Z(m)~2m.a) 2<m<4 b) 1 <m<9 6.?_.... to je funkcija f(x) pozitivna za svako tealno x anda kadaje nazivnik pozitivan za svako x. Aka je -20 < a <. negativna. Tada je Ix =x. U OV0111 s!ucaju je Ix I=-x pa je data nejednacina ekvivalenta nejednacini x:2+x_6 >0.J5 b) ------<x<l 1 <x<2 c) x<2. x>3. pozitiYan i 2) ako je diskriminanta trinoma. tadaje x < min(xJ. Ako ( 2 2 0 + - I )(k-2).. 5 Sada vidimo da su aba uvjeta lspunjena za . 1 < I x21 209 . Rezultat: x<-3. * U ovom zadatku treba ispitati prirodu rjesenja k~adratne jednacine u zavisnosti od vrijecinosti parametra koji se u 11jOj pojavljuje. 6.tadajexER\{-2} 'tJ \ Rjdenja su realna i Xj Xl < Xl< 0. Postavljeni uvjet ispunjava samo x>3. ' a) Sa D(m) oznacimo diskriminantu. Ako je a = I. x>3. P(k)~ll-Sk. x] ::. X2).42. I ~ mz:::-~ 5 i m=8 i negativanje za sve vrijednosti varijable m koja zadovoljava uvjete . 6. . 4 20 2a (~~ 3 1I 5 5 • 3 + 0 - 0 + xl.JT7 S+.v x >-. tadaje x proizvoljan realan broj razlicit od broja 1. I - < 0 < x. tada je x proizvoljan realan broj.a) x<-3. aka parametar m zadovoljava uvjete . Uzmimo sada da je x<O. 0. +=) + + Rjesenja Sll konjugovano-kompleksni bro.'j<x" 4 + XI =x2=4 0 + (4.* Posto za brojnik razlomka vrijedi: x2-4x+5>O (jet je diskrirninanta trinoma D= A. Xl J (3.evi. X2) iii x> max(x\. I k (-=.--"c. I 1>..-6 + ~. Rjesenja su rcaIni broievi i Xj<x)<O Xl = -4. . -12) Riesenja Sli realni broievi i XI<X2<O + + -12 0 Xl =-24.39. d) Ako je a>0. Prvi uvjetje ispunjen za m>-l.45.~ <m<8.-. m<-5 2 6..3) + Rjesenja su realna i Xj<O<Xl. .Ji3 1+'/13 2 2 b) 2-. tadaje < x <-. Xi. tadaJe . X2 =-4 Rjesenja su konjugovano-kompleksni broievi.4) + + + Riesenia su realna i O<x. ako je a<-20. tadaje x<I-~ i x>I+~.-. ako je jal:. r.<m<8. Izraz (m+l)x2-3mx+m+8 je pozitivan za svako x aka su ispunjena dva uvjeta ito: 1) ako je koeficijent kYadratnog clana. I X. Funkcija f(x) je pozitivna 5 4 I za svako rcalno x.<0<. a koeficijent kvadratnog CIana a""'-1 pozitivan).46. (XE R).P(m)~m2 +9m-36./1 +4a Akoje a>--.40.47. Rezultat: m~l . (-12.J6 c) x<2--I5. Priroda rjesenja X.-1 1 a= --. -1) -J (-1. Postavljeni uvjet ispunjava sarno x<-3.0) rjesenja su realna i X. Ovdje su XJ i X2 nule kvadratnog trinoma ax 2+ax-5./1-+40 1 +.X2 . m+ 1 .J=±6 (0.6.<m<8.1 x.. negativna.")::::±2 =0. x>---~. tada nejednacina nema rjesenja. X7 -0 + '. Tada vrijedi: D(m)~4(36-9m).a) Aka je a < JC -l ' P(k) + + + + + Z(k) - - tada je syaki reala!1 broj IjeSenje jednacioe.44.> (x-3)(x+2»O => x<-2. Izvrsavanjem operacija u drugom uvjetu dobijamo: D=5rn2-36m-32. c) Akoje a< 1. ako je a=-20... I Xl I < I X2 L + 3 0 + XI -0. X2 - 8 5' XJ<O<X2. I c) x <-.24. 2) D(k) + 0 - 6. 4 1 1-. pa je data nejednacina ekvivalelltlla 1 sJijedecim: x _x_6 >0 ¢:. D~9m2-4(m+ 1)(m+8) . sa P(m) proizvod rjesenja i sa Z(m) zbir rjesenja date jednacine.a) Neka je x~O.--. x>1 :2 2 6.J24. Ovu nejednacinu zadovoljavaju brojevi x<-3.5. Kvadratni trinom 5m2 -36m-32 ima ulile b) AkoJe al>. tadaje x. i X2 : (-=. P(m) i Z(m) kao i priroda Jjescnja kvadratne jedllacine dati su : u sli. Z(k)~2(k-3). -J-.41. -a-~24 <x< -a+Ja 2 4 4 -24 .a) _·_-<x<·_-- 1-.J6 <x<-2-J2.edecoj tabeJi: m D(m) P(m) (m) Priroda rjesenja x. I> 1 x21 + 0 0 + xl. Znaci izraza Oem).43. x>2. I' . < x < X2. * K vadratlli trinom pod korijenom mora biti nenegativan za svaku vrijednost varijable x. i x.--. x je tada proizvoljan broj osim -0. 4 ! 2 2 6. -2+J2 <x<-2+. +=) 208 + + + Rjesenja su realna i Rjesenja su realna i X. x>2+-15 b) xE0 b) x--2(k~3)x-(Sk-ll )~O ~> D(k)~4(k+ 6. I x.

2' .2=±6. ..±i c) x1.).1A=±a m:=. =: ±8i c) Xu == 0./6 6.x3.a) xJ.2 = Xl. ...'. xJ. . x. Rjesenja ave jednacine su t]=9 t1=-4.4=±2 d) xJ.15.= - 7.*a) Uputa: Uvodenjem smjene x 2-5x=t. recimo sa m. Ako bijednacina imalajednaka rjesenja X. X3A.X4=1 7.16.?=±.a) x4 -16x'=0 ¢) x'(x'-16)=0 b) Xu =0.48.a) Smjenom x2=t => X 4=t2 data bikvadratna jednacina postaje kvadratna po variiabli t: e-13t+36=O cija su rjesenja t.= -2. = -3. 1....--~ X 4 .X~4=±. I La) x.:::: ~.X3.2 uslov ne bi bio ispunjen.50*a) Neka broj a pripada intervalu (Xl. 1 4 1 4 .a) XI2=±.2=±m..4=±3i b) xl...9..a) x -12x--64=0 b) x+lOx-+9=0 c) x + !Ox +169=0 7. b) . X3.-= -4 I 2' X2-~ d 0 b" IJamo x}= i i -2' x4=2"' X)=--.10. x2=t => x2=t2 => x 2=9 ::::::> X3. X34= ±~5 - c ) XI_2:::::J:"2. x4=6 m>-4 >-4 m 2:: -2.4 =: ±3 .3=O.a) XI. X.2.3 c) .X.. X:\. a) d) XI. sto je i trebalo dokazati. Ako bi rjesenja jednacine bilakonjugirano-kompleksna tada bi brojevi a i fCa) uYijek imali 1sti znakl pa dati uslov ne bi bio ispunjen.4 =0. Rezultat: xl=-4. Znaci rjesenja Xl i X2 su razlicita. 3 X3. = x.3' . m+l >-3 7. ."=±.a) Ako uvedemo srnjenu x 2=t dobicemo t)=4 i t2=49.8.7.X14=±2 ... = ±21. x2=2. x4=3 b) xl. X. datajednacina se transformise u kvadratnujednacinu pot: e'-32t-144=O cija su ljesenja t l =36 i t2=-4.4=_1 +. 7.2=±l .2 =0.1.53.4-=±2 2 c) xl. pa dati 2a 2 1 c) X.4.x3. Xl' X 2 Sll 6. 3" 9 {xl 0 ~ x < 2} c) {J!8-2v'43 $x< 18+2v'43} AI 19 19 ~ ).=1 c) xl=-2. d) X. X =t => x =tl => x = b) XL2=±3. odnosno. af(-3»0.i= ±I.4 Xu =0. X_.=±5.X34=±.a) x.. . X34 ~±6 . 6. x.4 =±5i b) 210 <..> Xu K~=O v x2-16=O <=> =±7i X3..-4 ¢) J11 v fJ1:?:-2} ¢:> 7.3A = ±3i b) Xl.. .3.3'" 3 d) b) X1.±5. Nekaje a·[(a)<O.* Uputa: Oznaciti vrijedno5t funkcije. b) xl. NEKE JEDNACINE VISEG REDA 7 . Bikvadratna jednacina (jednadzba) = I I -3' t2="3' Iz x-.x3.X2=--:-.52.X14=±2'" 3 X3A= ±5i a b 7.3=± i.... -. .c) -1< k < 7 st Xl' X 2 SU konjugirano-kompleksni brojevi.}.X3.::.a) Mora bitii5punjen uvjet (m+4)f(3)<0.-7<k<1 k::.51.a) XI?=±..2 = ±8) X3. c) 7.2.2=±Ja+b.Jl9 6.\4=±)b c) xl_2=±m.4. tada bi brojevi a i f( a) :imali isti znak za sve vrijednosti od a (osim 0. X3.a) Oba rjesenjajednacine Xl -2(m+ 1)x-4m-7=O bice veca od -3 ako su ispunjeni:slijedeci llvj'eti: 4(m+l)2 +4(4rn+7)20j 9+6(m+I)-4m-7>0 D~O. x. Trazena bikvadratna 4 b) x4-3x'+2=0 c) x +16x'-225=0 jedllacilla ie: x4-53x'+196=0. X. .-l=±3 b) xL2=±m. X3.--1=±3.. 2a b .A= ±4 7.l=4..2 = 0. x3=4.4= .]=±2. x.=4. =±12 ='0. k .2= ±3.2=±1. pa vrijedi a·f(a)<O./2 ±T 2.a) X.4=±2i c) x1.Z=±fa.= ±i 2.xj.9. Ostao je j~dini moguci slucaj da rjesenja jednaclne budu realni i razliciti brojevi...2. 4? . realni brojevi. x. 1 2 24 => XL2 = ±2 .Ja-b c) XI1=± (a+b)'X14 = ± (a-b) 7.1. x4=9 . - 211 .4-=±.2. nepoznatoj t t 2-5t-36=0..6.13.4=±4 7.J2.49.x3.X3.> -3. t.±1. b) x< -1--m 8 ' .X3:::::-1.a) xl..I ± - -I+m <x<10 8 13 ~. Rezultat. odnosno (m+4)(m-1 1»0. X14= ±5 7.: m<-4 v m>1 1 b) 0 < 111 < 4 6.S.12. X2=O. 2 d) X 1. formirati kvadratnu jednacinu u zavisnosti od parametra rn i odrediti one vrijednosti parametra m za koje kvadratnajednacina ima realna l:jesenja.l? 42 7. 1z x· 2=9 d a b" lJama Xl 7.a) X.14.J2 i 7. 2 1 c) Xu= ±2. x. X.a) Xu::::: ±2.4 = ±15 Xl. 3 b) x]?=±l. Skup tih vrijedno5tije kodomena funkcije.4=±13i 7. m<-3 v m>5 . 6.= I. x.a) Uvodenjem smjene x· 2 data jednacina se transfarmise u kvadratnu po =t.2=±2. .[3 ./6 .2 b) Xl--~ - I i i x. Tada brojevi a i f(a) uvijek imaju suprotne predznake. X3. x3A=±. X:l4 = ±4 d) x l.l.4 == ±i 1 1 7.-I=±iJ2 b) XI=O.2=O.4= ±i ±~5 + 2.4=±i d) Xl.j.X3. x3=1.

7.17.a) Uvest; smjenu x=t2 Rezultat: x,=1, x2=16. b) x=9 =6561 c) x,=-8,

4

7.28.* a) Uputa: Mnozenjemjednacine sa najmanjim zajednickim sadrZiocem nazivnika i sredivanjem dobivamo: 4 lOx' +4x=x(x -3x' +]Ox-6)=0 ¢:> x(x 4 _3x 2 -10)=0 odakle neposredno zakljucujemo daje x=o jedno rjesenjejednacine, a preostala fjesenja dobivamo rjesavanjem bikvadratne jednacine X4 _3x 2 -10=0. Rezultat:O,±.J5 ,±i../2. b) x1,2=±I, x,,4=±4,

7,2,

Binomne jednacine (jednadzbe)

7.29.a) Jednacine obJika axJl+b=O obicno se nazivaju binomne jednacine. Postupak rjesavanja ovih jednacina svodi se na rastavljanje lijeve strane na faktore, pa se jednacina raspada na vise nj ih sa manj im stepenom.

x'-I=O

¢:>

(x-I)(x2+x+l)=0

¢:>

(x-l=O v x'+x+I=O)

¢:>

x,=l, Xv

-I ±i../3

2

1 ± i../3
2 cJ x _8=0
3
¢O

,'_2 =0
3

¢:>

(X_2)(X2+2x+4)=0
d)

¢:>

(x-2=0 v x'+2x+4=0) -3±3../3 2

¢:::>

xj=2,x:,.J=-1±i./3.

Xj=-3,X23::::

7.21. Dokaz provodimo kao u prethodnom zadatku. 7.22. x"-29x'+100=0 7.23. Iz date nejednacine dobije se:
x,

7.30.a)x'-64=O<O>x 3-4'=0 ¢"~ (x-4)(x'+4x+16)=0
¢:>

(x-4=0 v x'+4x+16~0)

¢:>
¢;Y

X j =4,x:.u:::::-2±2i

..J3

=,13m .

+ 2 + )Srn 2 + 12m""!- 4
2 '

h~;~ + 2 x, =V

b)
.J'511l + 12m + 4
1

x,

= -4.

x"

= 2 ± 2i../3
¢:>

cJ 27x'-8=0
=-,

(3x/-2'=0

¢:>

2

.

¢:>

(3x-2)(9x'+6x+4)=0
¢:>
¢>

x,

2

Iz datog uvjeta XI=3x2, dobivamo kvadratl1ujednacinu 19n/"-I08m-36=O.

3

x"

-1±i../3 3

7.3 La) 8x-'-]25=0

6 , 19 7.24.* Zamjenom varijable x::::y+m u datu jednacinu i sredivanjem dobijamo jednacinu 1 a/ +(4am+b »)'"'+(6am +3bm+c)/ +(4am 3+3bm1+2cm+d)y+(am-++bm 3+c11 2+dh+e)=O fz pr~thodne jednacine vidimo da ona post~~e bik-;adratna po varijabli y pod (4am+b=0) A (4am'+3bm-+2cm+d=0), uy]etnna: 7.25.* Zamjenom vrijednosti za x i sredivanjem dobijamo bikvadratnujcdnacinu
111= 111 = ~.

'" ", cIJa su rJesenJa

6 'f

(2x)'-5'=0 ¢:> 2x-S:::::: 0 v 4x 2+J.Ox+25 = 0 5
X 2 .3

l±i../3 6 (2x,S)(4x'+lOx+25) = 0
I d) x, =--, x? '\ 3 -,.

=:--_.

Rezultat:
c)
Xj

Xl

=2"'

-5±5i../3 4

b)
d)

x,
Xl

=

3 4

- 3± 3i../3
X l .J

8

7 =--, x-, ~ 5 -'

7±7i../3
10 b)

6 =-, XL, 5 .

-3±3i../3 =:
5

.

,2 1 C v +6--)y-+ - - 1 - - = 0 ,

" [a-b
2

[a-b ,"
2 )

7.32.a) x,=-2a, c) x,=

x2,J=aV ± i../3)
,Xol=3a(-I±i../3)

x,=~, X',3=~' (-I ± i.J3)
d) x,=

2

3a
4

7.26.*a) x!=1,xz=1,x3A= 1±2i.J(; b) xl=-5,X2=-3,X3,4=-4±iJ7 c) x:=-2, X2=0, Xl4 = -1±5i '7.27.* Primjenom Vieteovih formula za kvadratrlujednacinu.i kOfistenjem datog uvjeta dobivamo jednaci'nu (111+ 1)4 + 6(m+ 1)2 -7 =0 cija su -l:fesenja 111=0, m=-2.
212

7,33.a) x'-64=0

¢:> ¢:>

(X')3 _ 4 3 = (x' - 4)(X4+4x2+ ]6) = 0 x2_4=0 v x4+4x2+16=0

8

9d ,X2,.,=9(~(I±i.J3),
2 4

=>
213

kvadratna. Rjesenje linearne jednacine je upravo dati broj, a preostala dva rjesenja kubne jednacine dobiju se ~esavanjem kvadratne jednacine. a) (x'-3x+2=O):(x-1)= x +x-2 => x 3-3x+2=(x-I)(x'+x-2) => x 3-3x+2=0 2 ¢:> (x-1=0) v (x +x-2=0) => X2= 1, X, = -2.
b) (x'+Sx+18): (x+2)= x'-2x+9; x2-2x+9=0 => X',3= 1±2i.J2, c) (x'+2x 2 -3x-1O); (x-2)= x'+4x+5; x'+4x+S=0 => X2,3= -2±i,

7.42,a) X2,3

- 5± 5

iFs5

b) x2,3=-I±F7

c X2,3=

)

11 ± 2i"/IS4 2

vx
b) XI.= 2, x 2 .} =-l±i-!3

-l±i-!3 2 -3±3i-!3 2

7.43,a) Drugo rjesenjejednacineje x2=-1-2i, Polinomx'-x'-x-lS je djeljiv sa (X-X1)(X-X,) = X 2_(XI+X,)X + XIX2 = x2+2x+5, (x3_x 2 _x_15 = 0): (x2+2x+5) = x-3 ; x,=3, b) X2= 2+i, x3=2 c) x,=2-3i,x,=S,

d) XI = 4, x',3 =-2±2i-!3
7.3S,a) x]=- 3 ,X2~ ,.

3± 3i.J3 2
d)

c) x l =-6,X2.3=3(I±i.J3)

XI=-S, x,,=."-.(l±i..J3) _. 2

7.3.

Neke jedllacine treceg stepena

7.44. Uvrstavanjem datog fjesenja u jednacinu dobivamo jednacinu po nepoznatoj m. Rjesenjem te jednacine odredujemo m. Uvrstavanjem dobivene vrijednosti za 111 u datu jednacinu, koristeci dato rjesenje, odredujemo preostaia dva rjesenja (kao u prethodnom zadatku), a) -m+2+ 1-2=0 m=l. -m=-l x 3 +2x2_X_2=0 (x" +x-2)(x+ 1)=() => x2=-2, x3=1. ¢:> b) -2S0+25m-65+15=0 ¢:> m=l2. 2Sm=300
2x 3+12x'+13x+IS=0
¢:>

(2x'+2x+3)(x+5)=0

=>

-l±i.[5
2

7,36,a) Rjesenje je x=1 ,a ostali brojevi nisu, b) Rjesenje je x = - I. 7.37,a) Rjesenjeje X=1. b) Rjesenjeje x =-1. 7,38,a) x=3 jeste rjesenje. b) Rjesenje je X = 2, 7:39.a) Koristeci teoremu: Ako jednacina anx H + afl_lx ll- 1 + ... + a]x 2 + 3jX + ao IIna c.Je!~brojno Ijesenje, tada je slobodni clan ao djeljiv sa tim rjesenjem, z~klJllcujel11o da da~a jednacina moze imati samo dva cjelobrojna Ijesenja i to ±l. ~eposrednom provJerom utvrdujemo da ni jedan od ovih brojeva nije Ijesenje Jcdnacine. Znaci jednacina K'+5x2+2x+ 1=0 nema cjelobrojnih rjesenja. . b) Treba provjeriti da Ii je neki od brojeva ±1, ±5 l]eScnje date jednacine. ~~po~l.·edl~il11 u~rstavanjem ovih brojeva 1I jednacinu uvjeravamo se da I~i jedan od l1Jlh nIJe nJeno IJesenje. ~) U ~.vom zadatku t~eba provjeriti da li je neki od brojeva ±], ±2, ±4 (jesenje Jednacme. Nakon toga se uvjeravamo da ni jedan od cijelih brojeva nije Jjesenje jednacine. ?.4 O.a} ~eposv~ednom provjerom zakljucujemo da ni jedan od brojeva ±l nije l]eSenJe Jednacme, pa ona nema cjelobrojnih rjesenja, b) N~~edan od brojeva ±1, ±2 nije rjesenjejednacine. c) Nl Jedan od brojeva ±1, ±3 nije tjesenje jednaClne. 7.41. Ko~isteci Be;zoutvu 1 teoremu: Ako je ex nula polinoma f(x)= aox Jl + an_Ix o.] + ... -t" a2X + aJX + av, tada je polinom f(x) djeljiv binomom x-a, jednacina treceg stepena ~? moze zamij~njti sa dvije jednaci.ne od kojih .Ie je?na lil)earna, a drug<L
v

d) m=-21 ,x2=-3, x3=1

7.45.a)

¢:> x'(x-7)-9(x-7)=0 (x-7)(x'-9)=0 ¢:> (x-7)(x-3)(x+3)=0 ¢> x,=-3, x2=3, x3=7, b) 6x'+2x'-25x-50=0 ¢:> (x-5)(x+5)(x+2)=0 ¢:> x,=-S, x,=-2, X3=S. c) x'+2x2-13x+10=0 ¢:> (x'+4x'-5x)-(2x'+8x-IO)=0 2 2 ¢:> x(x'+4x-S)-2(x +4x-S)=O ¢:> (x-2)(x +4x-S)=0 ~ XI=-S, x2=1, x3=2. d) x 3-x'-17x-15=0 ¢:> (x'+4x 2+3x)-(5x 2+20x+15)=0 ¢:> ¢:> ¢:>

x 3-7x'-9x+63=0

(x 3-7x 2),9(x-7)=0

<=> xJ:;:;::-3, x2=-1,x3=S.
7.46.a) Jedno rjesenje jednacine je xj=l (nalazimo ga meau faktorima broja 4) X:u=

1 ±i"J!s 2

b) x]=2, X2.}=

-5 ± 4

im

,.
Etiene Bezout (1730-'1783), je poznati francuski matematicar

214

7.47.a) Jednacinu celTIo rijesiti odreaivanjem, prvo, jednog njenog Ijesenja, a zatim celTIo pronaci kvadratnu jednacinu cija su l:jesenja preostala dva rjesenja date kubne jednacine . . Cjelobrojna rj~senja trazimo medu djeliteljima- slobodnog clana: ±t, ±3. Ne.posr~dnom provjerom uvjeravamo se da je x == -1 rjesellje jednacine 3x'+2x-+2x+3=0,
215

PolinOlp 3x~+2x2+2x+3 je djeUjv sa binomom x+l. Odredimo ovaj kolicnik: (3x +2x +2x+3): (x+l)= 3x--x+3 3 2 3x +3x -x2+2x+3 -x 2 - x 3x'+2x2+2x+3 '" (x+I)(3X2-x+3) 3x+3 3X3+2x2+2x+3=0 ¢;> (x+1)(3x2-X+3)=0 ¢;> 3x+3 x+J=O v 3x 2-x+3=0 ¢;> ¢;>
¢:>
xI~-l,

¢;> ¢;>

(x+ 1)(3x4 _3x 3+3x2_3x+3_7x 3+ 7x' -7xAx')=0 2 4 3 (x+1)(3x4- 1Qx 3+6x2-JOx+3)=0 ¢;> x+1=0 v 3x _10x +6x 10x+3=0
Xl=-l.

=>

4 3' Jx4-1Ox3 +6x'-10x+3". 10 3 Jx -IOx·+6x'-10x+3=0¢?----·, =0 ¢c>5x-.. lOx+6--+-,=0 ¢c> Xx X.
¢;>

J±iJ35 x? l~--. 6

3(X2+

~2 }1O(X+~}6=0

¢;>

{(x+H

-2]-1O(X+~}6=0

.

b) xl=-I, x,=3, -

x,,=~ . 3

c)

Xl:::: 3 , X l . 3-1±3i ::::---

2

Uvodenjem smjene x +Jc= t, dobijenajednacina postaje kvadratna po t: x
f)

c)

: -I ± i.J15 X)~-1,X2-3::::--4--

x)::::-1,x2::::J,x3::::4

7.48. ~put,::. Zamjenom dati~l rjcsenja u jednaclllu dobije se sistem od dvije Jednacl!le sa nepoznattn1 a i b: 4a-b:::: 0, 9a-b::;:: 24 . Rjesavanjem ovog sistema odrealuemo a =.!2 i b = 42 . I' . 5 5 JvrstavanJem vrijednosti za a i b u pocetnu jednacinu dobije se jednacina 5x-'-18x--5x+42=O Cije trece tjesenje je x-,::::: _-. 5

3(t' -2)-10t+6=0 ¢;> 31' -IOt=O ¢;> t=Q v 3t=10. Rjesavanjem dviju kvadratnih jednacina po x dobijemo cetiri rjesenja: 1 x+-=.o ¢;> x 2 +1 = 0, (x;OQ) ¢;> X2.3 = ±i. x 1 10 x+-=- ¢;> 3x'+3 = 1.ox, (x;OO) ¢;> x 3 b) x,=-I
7.53.a)
c)
Xl=-'

,

,

7

1 x)::::2, 2 x

7.4. Simciricne jednaCine (jednadzbe)
7.49.a) m::::1 b) 111::::6 c) m::::-21 7.50.a) x.l_x 2_x+I::::O W x-'+I-x 1-x::::O ¢;> (x+I)(,,2 2x + l ) b) x.l+x~+x+J::::() ¢::) X3+!+Xl+X::::O
¢;>

xi.~=±i,

.4=~----'~ 2

-5±·J21
¢;>

d) m::::-3 ..;;) m::::-l f) 111::::-,1 ¢? (x+I)(x',x+[)-x(x+[)=O

7.54.a) Upula: x4 +4x 3 4x-I=0

(x 4 -1)+4x(x L l)=O

¢;>

(x2-1)(x2+4x+l)=O.

Rezultat: xl.2=±I, x, __I::;;::-2±--fi .
b)

(x+I)(x'+I)

,'"
¢:)

¢:;)

xj::::-I,x];;::1,xi=1.

(x+ 1)(X2_X+ [)+x(x+ 1)=0 xj::::-l, x2::::i, x,::::-i.

3x+2 --=, 2x+3

<?

2x'+3x'-3x-2=0
xj=1,x)::;:::;-2.

¢:>

(x-

[)(2x'+5x+2)=0

=>

xl:::::-l, X:u::::·

5 +51

=>
c)

2

-

X,=--.

1

.

2

_3,'

x+3=0

¢;>

x'(x-3)-(x-3)=0

¢:>

(x-3)(x' -I)=()

=>

x,=-I, x2l=-3±2.[i.

=>

x!=-1,x1 =1,x:,=3.
¢;>

7.5S.a) x3+x'-2x~-8,~Q
f) -/+3x2+3x-I=0 7.5I.a) xl=-I, xn=-1O±3.Ji]
c) xJ=-l,x?'l -,.5 4

(x-2)(x'+2x+8)-x(x-2)=0

(x-2)(x' +3x+4)=0
b) x 3 _2x 2 _(a 2 _a_l)x+a 2 _a=O
¢;>

=>
x3_2x2+x_,a'2x+a2+ax_a=O

¢:>
¢:>

-5±.[0

x(x-l)'-,,2(x-I)+a(x-1)=Q
3

(x-I)(x'-x-a'+a)=O
x J = 1,
Xl

4 3 7.52.a) 3x ]x Ax Ax'_7x+3=0 . ¢;> 3(x 5+1)-71«x'+I)-4'x'(x+1)=0 4 3 2 ¢;> 3(x+ 1)(X _X +X _X+ J )-7x(x+ 1)(x'-x+ 0-4x'(x+ 1)=0
216

=>
-·7.56.* a) Uputa: I?ijeljenjem sa x

= 1-- a, X3 = a.

.i sredivanjem do~ije se:··

217

24t'-llt+I=0 => t=±.)'=4 xv=4 7. (-3."= Ii. -4). -3).a 2Y-. 2" XS6 = -2 X6 = ~--. ~a) b) (3.10 3 + ~3).3). x3.- 1 1. } 2(2) ~ 2). 0).(-.·) 8 ___ . (-3.'X34= x" =. 5). a) Da b) Da c) Ne 8.a) (±3. ±~ ) 4 1 b) (.J5) 2 X 7 .. (I.(82. XS. (-4.=4. -2a). a+I) o.6.s( X' + Xl.4. (-2. (I. .=2.2). (4. (-3.Y2=-2f ¢> b) x'+y'=13 x'+2xy+y'=2xy+13 xy=6 ¢..a) (4.fi) b) (~'-1)(%. 2).8 *********** 8.> xy=6 ¢> Rezultat: (2. y. ~) 3 c) (4.J2. I ±i.=2 (x+y)'=25 xy=6 1 x+y=±5 xy=6 x 2 =-2.a) Sxy+3x'=S7 15xy-x'=8 I ¢> Rezullat: (. ±) (-I.xy=4 x. a-I).x.:ty=4 <=> 8.1' )'=16} .-4). (-3-JiO. 5 10 3 3 ¢> 4.a) (-2a. X-Y=I} xy. I). Par (0.!:.I2) 25 25 x=2\'-2 ¢~ 15xy-x 2=81 ~ 90-x2=81 <=>x 2=9 . 4). a druga kvadratna ~Jesavamo metodom zamjene (supstitucije) tako 5tO se iz linearne jednacine izrazi Jedna promjen!jiv:a pomocu druge i lIvrsti u kvadratnujedllacinu. y=8x 219 218 . -3) b) (2. 0) nije tjesenje sistema.=5. (1. (a-I. (3.3) 8. 0) ¢:> cJ (1. (2a. (a.4y. <=> <=? (x+y)' =8+8} "c.4) S.> x2 +xy-2/=-56 ¢:) 8. (-±. x.-~1 5 \ 5) 8. c) (_15 a. x 4 = .. (2.15. 3-JiO) 8. ±2).12. (3. 3) c) (-a. )-13( x + ± 34 = O.= 1 u-v:::::J ~ 2v::::10 ¢:) v=5 ¢:> xy=5 ¢:._ 147) 173 173 (3.a) (-15..7. (I. (2.25) = x 8.J2. I).-) . I).2=±i.3 = 0 X':1~Xl=~3If y! -2' }1 --2J cJ \ ~. t=t => =3x. (1±.a) X1. (3. (~. 3).a) 2x'-3xy+3y'=80 x'+xy-2y'=-56 7(2x'-3xy+3y')+ I O(x'+xy-2y')=560-560 ¢:. 4) (-4'~)(2.0) 5xy+3x'+3(15xy-x')=57+3·8 I 15xy-x 2=8J b) (0. 5).> Yl=1'Y2=5. 8.6 =-i.:: 2.1). 2 =i'~±. (-a-b.-3).-4) b) (2. a) ¢> 24x2-1Ixy+y2::::0 x'+xy-2y'=-S6 . 2) c) (2. (211. I).).J2) <=> (X+ .5). 151 a) (2a.-3+. a). -2).1" .a) Dati sistern l11ozemo uprostiti lIvodenjel11 smjena x+y=u. -a) (!'3. (-. (-2.a) (5.J2). 1 2 8.8.(I±. 5) 2 1.a) x2+l =8} <=> x +2x)'+l =2''Y+ 8} -.. a+b). (-2.2). x3.a) (6. -2) Rezultat: b) XI.fi) xy=6 xy=6 xy=6 c) (0.13. =L(3±.x3 ::::.3+JiO} (3-JiO.2). b) (a-b. (t-2)(4t' .1.3: Sistem od dvije jednacine od kojih je jedna linearna. (-4.1O=2v-2 . 0).2= Xl') :::: .4=I±iJ3.{. II 47) II c) (-I.a) Da b) Da c) Ne 8. (3.J2. (±5 b) (-2. xy=v : U+V= 11 2u= 12 u=6 x+y=6 x. 2). -(ll±. -I).[JO} (-3+JiO. (±'J7' ± . 3).x. = 3f ! Rezultat: (3.4) 8.-±a) 4 (-a.-2a) c) c) b) (4.a) (-~a.9.-~) b) (4. . a) X+ Y =±4} .IO. -2) . = t .4=-I. -2).)'=4 b) Xl. (-2. dalje se dobije. 8.16. 2).(l±i) . b) (a+I. )+ Smjenom x +. b) (5.12=0 ¢) Y=X-I} x(x-I)-12=0 ¢::> X. I) c) (2.3. (2. I). -2). . -3-JiO). 3) 8. I).2).1 La) (5. -.2).. boa) 24(~J -1{~)+1=() => y => ~=t._.X=21j' 2x)I=3 X=2 Y -2} 2xy=3 . =3 c) (3+JiO. (-I.57.2.5).Y =I} x' -x-12=O' ~ x 1 =-3 '_-1 =-4} . pa prvujednacinu lllozemo podijeliti sa /-.14. SISTEMI (SUSTAVI) KVADRATNIH JEDNACINA (JEDNADZBI) 8.!:.

4.2).56 RezuItati:a) (2.19 .0).b) Uputa: Mnozenjem druge jednacine sa 3 i dodavanjem pr..fi. 9. (x+y (x--XY+Y')-3xv(x+y)=O .-. -2) 8. 9.=7(x+ y) .±4) 2 .21. 4) cJV4 !.y2 =7(x+ ¢:> y)J 1 18t 2 - Sx.2).2.6) Uvrstimo. 221 8.:l. 2:) (-I .0).. -12) b) x'-3xy'= I 3x 2y_y':::: 1 .y~6 ¢::> x2~4 ¢:> x~-2.-xy. -2. .a) x='1 b) x = ±3 c) Nema rjescnja. (-4. Kako. 5 X -xy-y-=7(x+y) 2 2 7(x 2 +4xy-2y2)=35(x+y) .6.*a) x \ 220 (±~.18.*a) X +4xy-2y ~5(x+y) 2 .fi. -I). pa nema l"JesenJa..J: c) ±.I.f4J' ~> x~O.JZx+I)'~(l-x)' (-. 2)... Dputa: Uvcstl smJcnu (x+y)/x-y)=t.DZBE) . Domena se moze odrediti na pocetku.. Dobije se istinita jednakost. _.±6.· Mealltim.24. (1. (1. 7( x-+ 4 xy-2y)=S(Sx--xy-v-) " ~ Sx--xy-y-=7(x+y) ') ~' 18x--33xy+9y-=0 I 7x +28xy-14y-=2Sx--Sxy-SySx2-xy-y'~7(x+y) x -=r 2 '")") ') 9. Rezultat: x=O. 2).3. a _zatim neposrednom provjerom utvrdi koji od tih brojevaje zaista i rjesenje posmatranejednacine. b) Jednadzba nije definirana ni zajednu realnu vrijednost varijable x.6.a) (2.J6 . x=±. Rezultat: (3.fi. (-3. Rezultat: Xl=O. -2). -xy. 3' 3'3' b) (1. 3y~2x Rezultat: 0) (0.a) Il(~.a) -Jedna6ina nije definirana ni zajednll realnu vrijednost :varijable x. if] b) y=-x 2x'=-1 c) 9. Iracionalna jednacina u kojoj se varijabJa pojavljuje u radikandu kvadratnog korijena definirana je samo za one vrijednosti varijable za koje je radikand (potkoljena veli6ina) nenegativna..a) Jednadzbaje definirana za svakll realnu vrijednost od~. c) Jednadzbaje definirana samo za x=5. to x"A nije rjesenje date jednaCine.a) x+yi.S. a) x-l:O:0 ¢:> x:O:l b) x:O:O c) xt12:O:O ¢:> x :0:-12 9. Rezultat: (2.2S. (-I.oJ* doblvamo: (x+yf=1 => x+y~1. U ovom poglavlju operisemo sarno sa aritmetickim korijcnima. (-J. 3 ).fi.y.1 c) 3+i. 9.6).H.2). (-2. Vidimo daje jednacina zadovoljena.(-1.J6i \4 33) lZ'2 8. veoma cesto se iracionalne jednacine rjesavajll tak<? da se odrede brojevi koji bi magli bili rjesenje ("kandidati" za rjeSenje). -2+i: +1 ).7. 2) c) (2. -1 -2-. ¢:> ¢::> x 3 +y·'-3x/-3x 2 y=O 3x\!-/::::1 .. 1 3 Sx' -xy. (3. 8. 331 + 9 = 0 . -3-i.. -[iff. 8. x~4. 2 c) 2 2 \ (0.(3. ±16 (2) Vu Vu b) (4. Napomena: Rjesavanjem iracionalnih jednacina vodimo racllna 0 domeni jednacine. x=L Neposrednim l!vrstavanjem broJa-x=O. a zatim i x=l uvjeravamo se da..0. 3x-y-y'=1 )' ¢:> (x+y)(x'-4xv+/)=O .0) b) c) (4..a) x=2 b) x=O. (±2 (2.-4) (3±. ' 3x-y-y-'::::J => => v::::-x y(3x'-1')=1 Rendtat 8. -I). -6).* (4.1.*a) (!:. ujednaCinu x=4.7 (x+ y)J> '= :u- y~3x.') y::::3x ¢:) y=3x x-+xy-2/=-. } tJ =3' t2 """-. (Z.(4. * a) (2. x'-4x=O x(x-4)=O Brojevi 0 i 4 mogli bi biti Ijesenje date iracionalne jednaciJ)e.J6.1.a) x=16 9.17. x~-I c) Jednacina nema Ijesenja. prije. ¢:> IRACIONALNE JEDNACINE (JEDNA.y.a) Kvadriranjem jednacine i sred-ivanjem izraza dobije se: (3.2.3). ( ._0.i) 2 b) b) 2-i. . 2 5(5x--xy-y )~35(x+y) 8.0). 3) ). b) Kao pod a) b) x~64 c) x=O d) x = -I 9.J2x+1 =1-x =? (.8. x 2+3x 2-18x 2=_56 y~3x x~2. Uvrstimo x=O po!azllu jednacinu.3.J9 = -3. -2).-b+c' a+b-c'=a+b+c) (-2. Znaci x=O je jedno !jesenje jednacine. <~> = =? 2x+I~I-2x+x2 1I 8.a) x~24 b) x~6 c) x~2 d) x = -I 9.y=-6 .23.22. !jesavanja zadatka. I) 8. SX' -X)'. sada.. y c) (2.3). 2) .-su ljesenja date iraclolialnejednacine.:} 1+3x=x2-+2x+! ¢::}x 2 -x=O ¢::} x(x-l)=() ¢::>x=O.y' ~7(x+ 1')J I = 1 . X2=-1. 1) 2 ~ .-2. b) ~=x+l :0::. (-4.3) . Vidimo daje .+. 2 .

x' + 6x .• . => x.64 -.a) x<4 10.28. .22.a) x=2 b) x=-8 .cJ x=-4 ' x=4 ? 9.+3 -f. b" .36. H .a) b) XE 5 c)--<.a dstavllJanJem na faktore potkorjenih velicina.35. za a>O... Rezultat: x=3 b) x=3 c) x=1 b) x=4 .4 -x'+6x-5 .10.. ..(3--f.a) x = 2 -x 2+6x-5 2': U -x 2+6x-5 > (8-2xJ 2 x<. 2 2a + 1+. IRACIONALNE NEJEDNACINE (NEJEDNADZBE) 10. . x=5 9. ..: = 2 . x=--c.34. 9.20.-2]U(14.8.== aW \a'-W 9.} Nx-±) b) x=4 1O.: -f.x=2.J mn . . 3 3 b) X= -4.38. x=5 c) x=-l..· 9.lJputa: Uvodenjem smjene . X=5 b) x=3.1I. x=-37 .'. x=196 c) x=6 9. t > O.32. Rezultat: aE [-1.0) x=O.samo korijen.. x2=21.a) xu=I±/6 b) x=-I./2x 1 '_<. jednacinu srediti i panovo kvadrirati.37.I'_-X'CC'-+-6x S' > 8 . za 0 :s: 4m:::. 9.0 0 8-2x<0 2 . =-1.a) x>9 bJ x>3 c) x>6 b) x<70 b)xE(-=.9.4.a) 10. . .J(x-1X~+ I) Fx+l[!4X+5-#=TI=. Rezultat: x=l <=} b) x=9 [6..:0.. Rezultat: b) Uputa: Uzeti t =. d 0 IJemh broJeva.a) x=-1 b) x=2401 9. dohije se: 9. X= c) x=1O 9.a) x=-1 b) x=5 9. Rezultat: x G. +1+2. 4) bJ (1. . Rezultat: x = 4. . ne zadovoljava datu V' • -... d b" .S. . .:) .27..25 a) x. x=-2.a) XE [-14.=1..2) .a) x=5 b) x=2 (Broj x == -2...a) cJ XE <=} x + I= 3- .18.ll bJ x<..:X3+-f. . x 9.6."-1 . 1. x-14 k" dome' .x<8 10.3.3 3 10. -.: ¢:::>x+ .1.-'.x.a) x=6. x=5 c) Nema rjesenja. x=l 3 .a) xE[ll.a) x = -I I+ b) X = .19.24.= t 2 . 7 b) x. J +x * 1.7. t .Je nacmu).. n +x b) Uputa: Jednacinu dovesti na oblik .1X-l]=O 4x+5=.a) x=-7 b) x=6.-1+2_. +=J b) x. . + 2 ..a) XE [1.a) x=8 2 9. IJe nranJaJe dnacmu transform irati tako da se najednoj ena ] stram na1azi .39.a) X= b) x=O. 9.J4a-3 . 1 .-1+. .a) X=7. 10. transformiramo u kvadratnu jednacinu t 2. 7 b)x>4 [-1. Rezn tat: x=3 . nije rjesenje date jednacine jer 'De pripada njenoj domeni). ...a) x.45 = 0 => _ X2::::). c) 112-x=x => 12-x=x2 => x2+x-12=0 => x=3 x=-4 RezuItat· x-3 (D ruglO d db'" . x=3 cJ x=J 912 a) UPUla'.11..a) Uputa' Pr" k d' " .26. ' . +=).~ a <.16. +=) 10. '.al) Uputa: Pps1u e prvog kvadriranja.a) x=1O b) x=4 9.<=} 3+-f. /4x+5 =.3t +2=0.:2. OJI se 0 lJe I]esavanjemjednacme) ne pripada njenoj 01).J. r.x<2 2 xE 10.31. x=2 9.a) Nema rjesenja.a) x=3 b) x=-3 .· c) x=-3. b(x+a).a)Uputa· led .J' . . 26 -J5 9. ..0) x=4 b) 929') R' .1(<+ 1X4x+ 5) - fl -± Jx+ x I) = .a) x=2 (Bro... x-I 9. -Ir=~==. X= x=11 9.a) x=4 b) x=2.o3 10.b) x.a).a) x=O b) x=-2 c) x=O 9.:!:. x <. +=) [-2.2x x.1.x.+=) 10. 222 9. 2) b) XE (-=.0 (8-2x) 2 223 . b) 7 .=--.= -21. datujednacinu X= - 9. IJe va nranJa Jednacmu dovestl na obllk u kome ce na jednoj 9 am ill sarno korijen.1O.14. 9 X. b) x=3 9.-_ ..a) x=.. O)u[J. za a=O. x=13 b) x=4.11 + 4a za a>O .17.J a = a-y x·.oS c) x=3 c) xER 9.9. 9.. Pr" kva d' " ..a) x=O..30.S > 8 - 2x ~ 'r->' x+7=1-v2:c-3x+l x 2 +14x+49=8x 2 _12x+4 7x 2 - 26x .15.a zatlm kvadnratl.1x-l+ Ir::~. x=--.x=-4.x.33.:<..a) HI =~ i 2S 9..=13.s:4 iii .a) Data nejednacina je ekvivalentna uniji sistema nejednacina: 8-2x .2 10..23.2I.a)4<. str . lIaCII1U stepenOv3tl sa 3. .7] b) x=7 49 b) 9. x.-::---.2. Rezultat: x=3 b) x = 5 c) x =-1 · 13.

x> 1 .o)U(o.1.18.J7S6 ·6 -5 -4 -3 -2 ·1 -1 (-=. I-JiO)U (3.20) b) (1.O)U[1.a) [%.128.13.={s (2)' Y d) v .-6)U(-5.Jr----2 -=6x -X' ---XE 0-. b) [I. 0) b) (-=.3) b) (~. EKSPONE~CIJALNE JEDNA.2 La) [.¢INE (JEDNADZBE) I NEJEDNACINE (NEJEDNADZBE) .15) SLI 1.6 < 0 4](. 3]U[1.11.6> . 0 4x . -1)u(l.2. <.J) b) x>2~3 f7 1 L2.14a) 1015. 0] (-=. +=) b) x>1 x 2 3 4 224 225 .-2)U[-I . +=) 3 I 0. Eksponencijalna fuukcija b) y=3 x d) y=S" Rjesenje posmatrane nejednacine je ullija dobivenih rjesenja sistema na koje se jednacina raspala: 3<x < 5 b) x<-IO."\: \ 4 ' -'. +=) (.x>4 x:. 10. 3 ) ~ L \ I J 10._ 1!)u( -IS?! I) .23.2) Sl. 2J b) b) [-~..4.-IJ b) [-5. 1.2.~J 1_2.+= J 10..J6x. -3 l-I.2X' Rezllltat: 2 < x < 3 10. \' \ V=. -I + 128J (-=.19.6 .a) (.=. lO22a) 10.a) 10..a) x> 34+ jl 188 10.a) 10.a) v - =(~ I I \2 ) I\' b)" .12 a) Data nejednacina je ekvivalentna uniji sistema nejednacina: 4x . ')"" Y cJ _ (" b) 0 < x < 3 : \ .a) b) 4x. 11.-- 2 .16.J3~=-.6> .17.20. x < 28 2 . = l~ II ( 4 )' 5 10.1.a) (-=.4 ~2c:j8x+69<9~_ _ (x-J)(x-5) < 0 _ _ __ \ 4 ) 11.a) [-2. ~i) 2 3 4 5 c) (-J.< x < += 3 b) 0) 2..

1+ 1 ~ 3° = 1...a) Da b) Da c) Ne 2x~16 ¢) 2'=24 ¢) x=4. to . ¢) d) x = -3 I Il.[ x(x-I)--] =-<=>x--x-I=O<=>x.I8.4. 11.X=-.5 3' c) (x2+x-2)(3-x)~0 3 11. x 2-4x+3=O b) 6"'=36 x=2/3 9 x-5=27 ¢::.a) VI28=4" b) 7 <=> 1283 =4 2x <=> 23 = 2 4x <=> 4x:.:-2 b) 1I.. x -4x+6=3 2 (3)'·' .4 I l~J=[H=(H=(~r<=> c) x:l 7 = 4· Vi <=> 3·2' = 4·3' = 2_1 =3"' x=2. b) 4 x =16 ¢) 4'=4' ¢) x=2. 11.a) 3' _2·3'-' =7 <=> 3'.8. Svaka funkcija iz zadatka 11. . l±. 12. c) x=2 2 2 7 '=49 ¢) 7 '=7' ¢) 2x=2 ¢) x= 1 b) 6'+'=36 ¢) 6H'~6' ¢) x+I~2 ¢) x~l.13.J=--. x=l.:. ~= 36 <=> 3' ·8' :36 26 5 => x'+x-2=O iii x=3 ~> x~-2.-2 =1 <=> 3'-2 =3° = 226 227 .. ).a) d) x 11.7x+ 17. 3 7 12 (J9) l 2 ifij i '" (ifij)O =lF9 l -- ifij J9 )'.I7..:=2 (0\2 \~' ~ 4 81x.a) O.a) 2-4'x~64 4"=32 2 "=2 5 ¢) 5 4 I I 16.a) Eksponencijalna jednacina (jednadzba) oblika a flx ) = aX(X) x ~ -I jeste rjesenje jednacine 3X+ 1~1.a) x:::..5 2 .7 .. lvfoze se.<=> X=--. 1 2 b) x=4 -'[. ¢) ILlS. dalje..-1 -1 f" I => 2x-1 =0 => x='2 Napomena: Kako baza stepena na 1ijevoj stran i jednacine: ( ifij \ J9 ) = ] .5=4.a) b) x=2.- x' -7 . =\~) <=> x-I-:.1. 3 2 d) 3"'=27 ¢) ¢) ¢) 3 x.' =(5 )H7 <=> [45 )2X" = (45 )'(H7) .2(9-2)=7 =.1 ¢::} i-·\:+2.J5 2 2 4 . x=lO.a) w x=4x-9 ¢::} x=3..:} x -2x-7=0 7 => =1±2J2. a opadajuca u slucaju kadaje O<a<1.19. x=3 X=-. 11. postaje jedan. b) 3·2' {::::..<=> 'I" l64) ( 1 ~8 '1 4x <=> 8 1 1 = 8 2 <=> 4x=-..a) (-4)2.11.3.Ie x=3. 4 ' =\4 <=> 3) 5-~ i r-:: 2 l 2)=2-vx-J 5 <=> x=~ <=> x=-lvx=4 x b)<=> 4 (3)'" (3).. c) x=-j <=> <=>2x-I=-x-7<=>x=-2.' 2 11. <=> X=- x-5=3 (i'fX.a) 1l.1 ::. X=-.2'~5 b) 0.ll. jer je 3..:8 2 ¢) ¢) ¢) 2x-I~2 X:::::-.> 3 1 (x<'J=3 3 2(x-5)=3 X= 13 2 ~.2.5:::. rastuca ako je a> 1.6.14. Funkcije iz prethodnog zadatka su opadajuce.a)<=> d) x=2 ~HJ =(H <=> 1+~=4 <-~ ~=3 (3)2 .a) x=-4 c) 4' 2 . 11. c) 4""=256 <=> 4""=4 4 <=> 12=4 <=>2~=22 <=> 11.3.. b) x:2 = X=-. -' 1 1 1.r =64. 11.5 .:3] c) . =2' <=>1'" =2' <=>-2x=2<=>x=-1.a) 11.:::2 5 8"'.-'j =24<=>.> c) x =-1 ¢) d) 5·9 x-5=135 x~1 ¢:. => 10x'-77x+13=0 => 5 2 = 3'2' =36 <=> (2·3)' =6' <=> x=2.)x-] =--2 2 => x::o::l.25'" ='16<=>l4 )"" =16<=>4"+' =4 2 <=>-x+l=2<=>x=-1. za x:::::3 x=2. =2"--6 2 +2x=-"6 XL:? cJ ( I 0.9. x=3."1:::::::8 ¢) ¢) 4 x~8 8 .S.(l)~Hl=2~ ~ \4 => => q . 2 8 ..a) b) 11. x=-3.(. je rastuca. drugo rje~enje posmatrane jednaCine.l O. ~4=(~ r ¢) S"~S ¢) x = _I 2 . zakljuCiti da je eksponencijalna funkcija y=a\ a>O.. Da cj Da 11. ¢::} cJ I_xl x= 12 i- x2 2 2 .

22. 2 2x=-1 <=> 11.a) 4 . t>O. H1 =117 <=> 3. =1. 2~-~ =2 ¢> x-2=i ¢-7 x=3. > O.28.a) 5·2'+'-4' =16 b) 4.a) x=3 b) x=3 c) x=1 x 1 x .4HI_L9Hl <d 18. b) {I.25. .-1 (1 +36+ 216)= 1518 <=> 6"-' = 6 b) x=3 11. datajednaCina se transformira na slijedeci nacin: 4-" -9_2x +8=0 ¢::::> (2xy _9_2x +8=0 ¢:::? t 2 -9t+8=0 2'=t.a) Uvodenjem smjene 2 x = t.J3 _ Daljeje: x=~ (~2~J3 =t.32. =2. x=l. => 2'=1 =} x=O .1:-2 =13 ¢:::} 4 x .+4' +4X+' =84 <=> 4. b) x=2 c) x=2 x 11.:!> .2' = 7·2' <=> (2')' . 2-"=t l =>2 =2=>x=1.23. = 3. 2 1 29~' <=> :: + :: = 2<=>[(% 3 2 AkoJ'c i::::-..a) x=IO 11.36. b) x=1.b) 4 _3.7 . =::} 2 X =1) => 2" =2 q x=l . t.4' +2·81·9' =36·4·4' -39. =~<d \2 / 22 3 T \ 2' r3~r=lq<d 2 -4t+l=O cijim rjesavanjem nalazimo t1 = 2+13. c) 4·3.a) x=5 b) x=1 11. [~y. => (~2+J3J =2+J3=> (2+J3)~ = (2 + => x=2.a) ~ <d 3 (3 y-' <d -I = (5) 5 J <dx=2.8·2" = 7 ¢? (2" x=·1. ~2+J3 t J <=>( ~2+J3 r -4( ~2+J3 J +1 =0..35. => 2 x =8 c){1'2}' ¢:.33.a) 4' +2.+. 2} ¢? 3 11.. 2" =t2 2-' =8 => x=3.-2 =6 =} 10·2" -(2')' =16 :=} t 2 -10t+16=0'::::::} t1 =2.26.t>0~t'+8t-20=O =ot.-2 +2' +2<+1 =104 <=> 2"-2(1+4+8)=104 <=> 1'-2 =8 <=> x=5.x::::3 7' .a) x=2 b) x=2 11.b) x=1 7' (1 + 7)= 2.34. Uvoaenjem 2x=3 <d smj~ne ( ~2 + 13 J.X2 =6.9. 3}.29. 8 = 2'+' ·7 <d 7'-' = x =·1 <~ 1" = 2'-' Gf' =(H <d x=1.-2(5 2 O <=> x = 3..J3 mozerno dovesti na kvadratnu: J' c) x=2 dobicemo jednacinu koju 9-(-2 <d X+- 2=2 7 x+- 2_3 2X -] 9"(1+3-1)=2' 22 +22 1 1 [7 J <d 9 x . C) x=2 11.8 = 0 => x = 3.<+1 +6x+2 = 15 18 <=> 6.4.I ~ 11.I.t 2 =2--. x=O <d b) .1 =4 <=> 11.=t.-1(4+9)=117 <=> 3"-1 =3 2 <=> x-l=2 <=> x=3. b) x =-.<+3 =20 x (2")' +8·2' -20=0 <=> (2' =t. Ako datu jednaci11l1 pomnozimo sa ( ~2 +.t2 =8.a) <d }"'2(3 3 +3+1)=5.2 =4° ¢::} x=2..27.20.+2(22 + 2+ 1) <d t". {a. 11. 3 2 (~2+J3 t 2 r+( r ~2-J3h+J3 J =.a) 3A. b) 2·. (y-2)' _5·2.31.2+=t.-1(1+4+16)=84 <=> 4 x=2 l1. 11.-2 =1 <=> 4 x .-1 -5·2.x=2 x t)x::::2.-2 =t.a) x=3 11. 2' .a) Nakon mnozenjajednacine sa 2 dobije se ekvivalentnajednacina cije ljesavanje se svodi na rjesavanje jedne kvadratne i jednostavne eksponencijaine jedllacine: 8·1" ).-1 +3 x 11. -_[3 1 2) .9' ~ lJ +(% }-2 =0 (? \' 9·21 ·9' =7·18·4' b) 3) =1.-± = 2-" ·9·2' 3 . 9 . tada imal11o:t~ +f-2=0 :::::> t. =-2 =?x-=O.2.2 (16-3)=13 ¢::} 4".a) x=5 b) x=2 c) x=3 11. 4.dobijarno kvadratn~jednaCinu ~ 9x 2 x 9 22 3 4 <d (.-2 =6 <=> (2.a) 6·<-1 +6.a) Dijeljenjell1 date jednacine sa 9 dobijamo ekvivalentllu jednacinu koju mozemo napisati 1I obliku kvadratne: b) 2' . J3)' 228 229 .t>0)4t' -5t-6=0 ¢-7 11.21.37.24. b) x=4 b) x=3 +5+1) Rezultat.

3 1 11.(_ _:_ )2000 ¢.>2S . + 16 ~ 10· 2. b) x=4 2~ =t 2 k 2.' __ 3 ¢::::} I 7 2.a) x<2 23. tV 2' 2" 2. u 2 +u-2=O :::::} u=1.J3)' ~t2=? (~2+.1.} Eksponencijalna nejednaCina (nejednadzba) oblika x =-1.J3t' =? x~-2. 11. 8x+18x_2·27'~0 <=> ¢:> (2y]3 -2)X [\3) _ +l3 -2~0 <=> => (2 )' \3 t ~ ~t. I 3 5 3 230 231 .::.Jx-2=1 ::::::::> x=3.t2::::8..·..a) Dijeljenjem jednacine sa 27' dobije sec 2' =1 <=> x=O.t' ..1' =u.a) Jcdnacina je definirana za x2:2 i maze se dovesti l1a kvadratnu na slijedeci n~cin: (H ~1 (H ~(H <=> ¢:> (t-l)((2+1+2) ~ 0 <=> 1. b) x=2 bJ x = 5 11.:.2 =2 2 3 2 2 =23 ¢::} .40. x=1 (H =(H' <=> <=> 11.> x+2000 =±1 x x + 2000 = 1 iIi x .2_t_I~0...1 +2"' -2=0 ¢:::} 2.J·x ..:'2 ~ t.{.1--3.J3)i ~(2+. 1 2 =-<=>I)x--=14<=>15x -14x-1=0<=> 3 x X2l11lO. I L48..39.. 2.S.t3 +t-2~0 . c) X=- x~o.: '-'( 2'~ 2 21(2~ _2)2 +4]..J3 b) x~-4.1Ot + 16 ~ 0 2. Dijeljenjem datejednacine sa x.44.a) x>3 b) b) x>3 x<1 cJ 3 X>-.:.=2 =t1 ¢::.a) 23x_~_'2.r. 11.}x =11.+1 2 .{.. d) x>L d) x. 7 c) x>3. c) x<2 d) x>3 3 2 c) x>.> +3=0 .41.4) +4)-6t-l =0 ¢:> <=>t3-2t-l~0..49. (2.3. x~4 =? (2+.2 =3:.d)x>4 3 ¢:!> 4x 6 3x 4 4x 6 b) 5 .'J2 _2}1 =0 <=> 2' _2 =t..::2 <=> t]::::::2.\ 2'\ x<2. 11.:.} 6. 6 t~_1V.:.::2 + 16= 0 <=> 2. b) x =-2 4j.1+ .43.Jx-2 = 8¢:::>2~ = ¢:::..? &3+1)-(2t+2)~0 <=> (t+l)(r'-t-l)=O ¢:> 4x-6>6x-8 ¢:> x<L X<-.(-h+.a) x=O.42. ¢::.> Sl(3x.. b) x=1.~ 5 .38..rnJO = (x + 2000)2000 ~> dobije sec ¢. (4)' (?)' 6 +3· (9Y_ 6 J -J~O 2 7 .= -I x x+ 2000 => x= . Slijedecim ~ransfonnacijama datu jednacinu dovodimo do kvadratne: 1 6x-3x+ _x_ ¢:> +3 2 <+1 ~5:6" <=> 2·4' +3·9' -5·6'=0 <=> 2· <=> 213 (2 )'" -:> ~ .-3 =99+fci4 1 2 11. (H =1 <=> 11.c-=-.a):3 J2.}-Jx. _ x_+_~ooo 1 .::} 22.{.J3J ~2-. _2_1-)=1 1 xit>. 2 cJ x<--.1 -~=-1 2' ¢. 1000.X +3" =99+ ( J('9 J4--' 1 <=> 3"'2 +3. . )' -10· 2.1 <=>(2X 1 (2'-2124'+2+-~]-'2'-2}1=0 2-" 2 2.-.

-]"'>(-.'x.V x<O .. b) x>1 11.a) 3'=9 .a) 1 X<-.. nalazi: 1 $ t $ I 2(t.13.a) x<3 b) .51.<x<.a) .::5.32=5 12.6.fi.% )(t·l)$O. <=> 2 y-' (3 -. 2 r.--2 .. 11.56.3) 12 ._ 2 b) -4- b) 0 b) -3 d) 0 d) 6 d) -4- 2 233 . JO (3.1O.a) 0 12.58. c)x<l 11.5)< 2 . odakle se.11.3 . )" 3 3 3 $ $ 3 2 ¢:> O. x=- dJ x=- (5'). dobije se kvadratna nejednacina po t: 2t'-5t+3$0 dalje. 2' 2)' 3 dJ x>" (3. LOGARITAMSKA FUNKCIJA.1l.\·+1-5·6x-~-32-\+1 $0 x<2 12. 2 x+l <0} b) X<-. 0 c) .32) =x>3.a) Mno. x. ¢:> bJ x<O cJ I --<x<O 7 %. x-l c) XE0 11.. LOGARITAMSKE JEDNACINE I NEJEDNACINE Pojam logaritma i logaritamske funkcije.a) 5 12.343=3 (3' +2Xy -1»0 = 3/ -1>0 = 3' >1 = Y>3° c) x>O.S4a) -.' I + 3' . xE0." < (O.3$x$3 c) -3 < x < 3 12. b) log416=2 b) log. --<3 x A <0} x+1 ---3<0 x A (I·2x<0 x>O) V (I·2x>0 x<O) ¢::> J-2x ---<0 x I X> .a) -3-- 5 5 5 4 --2 -2 2-'.18> 0 = (3' q r b) x. 2 H-.2.zenjell1 date nejednacine sa SX dobije se nejednacina koju l11ozemo =i l'3 b) b) 6 b) (I )-' =9 c) 3 c) 3 c) '-2 c) 4'" =_1_ (kf : c) 0 c) =125 2 3 dovesti na kvadratl1u: S' b) 232 < 20 <=> ¢:> (5")' . \2 ) <=>(-.53.a) 8'2.a) 2'+2'+'<9=2'(1+8)<9=2' <1=x<O. 2 .Nejednacinaje ekvivalentna kvadratnoj nejednacini: x2+1<S ¢::> x2<4 <::> -2<x<2.a) 15-'<4'<0. )' (3. <1<0> ".a) b) XE -lx+2>O=.4.'·1. I d) x<- 3 II. . ! 11.1.a) 9'+1 + 3'+' -18> 0 <=> 9 ·9' + 9·3' .' _ 5 \ < 7 ."(3-53.j2.::.8.a) log100000=5 12.a) log.52.. 15' 15 4' (4 )" < (4)0 <=>x>O.st' b) b) . = '-3 .20·5' -125 < 0 5' <25 ¢:> 3 2 :?2.l=O b) 2)=8 c) log)81=4 c) log.. LOGARITAM.2 > 0 q 12..-Y 11. b) x>O 5 c) x<O d) x>- I 12.(% J 5· + 3 $ 0 . Osobine i grafik logaritamske funkcije b) Y=x-I c) y=x+4 11..a) 3" <3 ¢:> x+l.9. Uvodenjem smjene ¢:> (~J = t .1"3"'+3.J33=2 c) d) logs125o:::3 d) log.60.12.. <=> 2"'" < 2-' = x' -3x+2<0 = XE (1.5.2).a) 2 j j J . 3+531I 4' 4 .a) 3" 12. odnosno: 1 $ ( 3 .2. 4'=64 256 d) b) -2 d) 10" = 10000 b) 5" > 10 x<1 12.53 < 20·5' -5 < 5' < 25 ¢::> = ¢:> dJ d) 4- 12.a) 0 12.57..0 /: 3 2.61..50.fi.55. (7 .a) -1 c). 1 6 c) x$- 2 3 <0} d) x<5 2 ¢:> 2 -( ~ 11. a) y=x I d»).. XE(I.7._.

+=) 12. .. 12. ullkcija "r .a) x2-3x-4>O ~> c) XE(-l.25.22.<=>X3=_~X=_.a) xE(2.Gr~fici nekih logaritamskih'. log? - J2 = log".24.+=) c) -l<x<3 b) xE(3. Logaritamska funkcija ima nuin za onu vrijednost varijable za koju logaritmand ima vrijednost 1..14. 12. - c) 2 102+~1''916 = £. x~ 81 I b) x=-25 3 5 el) x=2 x 3 ~64 ~ b) x<-3 v x>2 12.32. .fill = log 1 log] 2 8 '= log 2 "8 = -3. a) x=l I f 'I \ b) x~6 c) x~-- 9 .O)u(O. xl 1 b) 64 c) 69 3 12. c) x =5. 2 c) x~2 x-2 O)~X < -Iv x > 2. 1) xE(-=. Grafici nekih 10gat"Jtamskih funkcija y~log. log4 log~ 2M =1 b) -3 c) -3 -~i i ~ 1 12. b) 242 c)-"3 S1.12.loi'9916 = 10 .c) 4 d) -4 12.J4 = 20.35. .I d) j y~logx j SL12.20. log.J8j' <=> x=4.a) log.a) log] log2'.a) log.a) XE(-=. b) logs log2 logIOO =0 .I 2 3 12.J8 <=> x 3 4 ~ (. 2 d) x~±3 12. 16=x¢::::>2 x ::::16 ¢::} 2 x =2 4 ¢::::>x:::::4.+=) b) XE[O.a) .a) 2 12.27. 64 = log.3 234 235 . -2)u(2. . Logaritamska funkcija je definisana sarno za pozitivne vrijednosti logaritmanda.. +=) 12.~=-1.19. b) 8 c) 10 8 I d) 16 d) 8000 d) 300 12.a) x=3 b) x=-I cJ x=O d) x".(x-l) c) y=log. .a) d) ~IOg004 ~5 + I = {ilog 'V I = Fl+·] = o.a) 12.+=) b) x>! c) xE[3. 12.:.29. -S)u(-5.35.a) 12. 3 I ="2 ~b) y = log.a) .a) 27 b) 9 c) 25 d) IS r~' 1. X .+=) y~!Og2X 1 log4 log9 81 = log 4 2=- . \ i c) log.J8 ~~ <=> X4 ~.17.33.18.15. a) 2-x>0 => x<2 b) x-I>O => x>l.5 4 d) ~ 4 12.21.(x+I) d) V = IIog.34. 1 3 ~ I (1)2 I I b) log-=--<=>x 2 =-<=>x3 =1. b) 12.I log] log 1 1og 2 16 = logz = log2 2 = 1 .30.23.b) .ty I 12.[5 d) x=2.21l.a) -8 3 2 12.b) V i 4.a) x~3 b) 2 c) .31.log981=]og22=1 b) log4Iog216=log44=1 c) 12.16.35.[2 '8 :2 8 \8 64 4 12.a) 1m!. 2 d) log2 4 log..4) d) xE(-3. 2 25 + I d) log.a) x+ I > O<=> (x+ I> OAx-2 > O)v (x+ 1< OAx-2 < c) x~3 3 d) X=-. c) 4x-16>0 => x>4..-I)u(4.

237. 7)=!og4S 3 +l o g47=3Iog4 5+1og47 b) log7( 42-6")=logA2+log76 3=log742+ 31og76 c) 11 12 lOg7(78. 5 :. x + logs yS = logs 56+ 210~.a) SL12.53 =logll 7.J567.3478+log4 317 .Slog a. a+ Slog. 3x' 2 2 log. a' + log. .31og 6 x-41og6 v.J567.3-4 ogs y. 128)=log. y 4 = 3 log6 66 -+ log6 a 3 + log6 b 5 + log6 c .8e y ~ ~ 7 6 :.= log 17 x .11 + log.J3 = logs 2 +± ·log. 1 lab') " .x + log6 y4)= SI.(34.1 la. { .128-1og ll 33.h x -log') 3.5)= log.12.2+121og79 5 7 d) log!) 3.fa :oy . 2 100---:.2·98.11 +* ·logs 276.J7a b x 6 <.6+Iog47+iog443 b) log4(I 84-425·67.9 /.184+iog.F" "' __ 12.2. y' = log. I 3)=Iog.2)=logs 34+1ogs .- 236 . . = log') 26. b) logs!: = log) 34 -log) 65.5 = logs 448. 17 + log.45. x+ Slogs y.( locra+-logaj1_-Iog4.2+log79 ::::Jog778.8-61og.Jog 2a" = logl7 + 410gx -log 2 .(Jog. Pravila logaritmiranja. y=log.95. 448.425+log.a) f y=21pg2 x b) 1 . ~_- c) 56.Jov2D.Slog" 17+ log. 12. b) log--.II+logs237.44.78' 43+100.72 log8 .a) logs 3y' =log. (448. 7a _ 12.a) ~ =lc log 2 4 2a =lc(log2a-log3x s )=lc(Iog2+1oga-log3-S1ogx).36. 3 2 •.66' 12 1 D_ b_ 2.a) logi6'7A3)=log.40. 12. = log.. y .43+41og.5. 17x" 4 ') 2ee c) 6Fa r1 log--3 =iog6"a -Jag7a} =log6+.b+ log.37·r y=log" 1 =2Iog(x'5} b) y~logx 1 y log(x+5) . i b) log2~8 =log211ao -log28x-y=log211+1og2a+3Iog2b-Jog28-2Io&x-log2Y' 7 x-y c) = 2 . 61V21.5+21og s x-log. 128 12. 237 'c) log' _. c) log. Prelazak s jedne logaritamske baze na drugu 12.12.2.72-log8 33. =]og6.-loga-log 7-3Ioga. 3.5 -logs 7.log 6 5x :.12)=loo.9~ d) 7. log6 66a 3 /)5 c '4 5x"Y =.95.2+log..5)=log.2-9 )=iog778. d) log /2a 1J 3x 5 12.5 d) log.43·66.c.x. c ._ = logs 56.(II. L-V C> 2 b 2 b :2 '-' c) log.a) log2(3-4)=log2 3+]ogA b) logz( 4·345)=log:A+iog 2 345 c) log.(78.(log6 5 + log6 .a) logs %.43+ log. d) 5x ' 1 2 4 12. 66+ 31og.a) b) logs (2 ..36 log4 4xy3 = iog 4 4 + log4 x+ log4 y3 = 1+ log4 X + 31og 4 i 2 2 b) logs 56x y' = logs 56+ log. J ( l' ) . 13 c) log4C3478·317 . 12.39. S +31og 6 x +41og6 26. c-Iog 6 5 .-'-5log 0 y. GF l( I 8y ..a) log4(5 3 .128 log" 34. 12.38. 'J276.41.46.11' I1j276.42.17 +51og 9 a+ 71og 9 b+ log') x-log9 3.= 10gs.5x -logs3y =log.8e }' = = log') 26. . 66 +31og 6 a +.::: )aFa I r1 I 1 I '\ log""ava -1004=-lo(1a"a -log4 =. 43a 4bc' = log.I+-log2+logb+-Ioga ""logSc-410gy..98. y)= = log.log6 66a b c .J3)= logs 2 + log.2 =logs 34+ lc logs 567.b+5Iog.37. 33.a t log.a) log 43a 2 1/' =log43+21oga+3Iogh. .67.!-a ""logS/=log6.43. b) log 7M =log7\fx\tx -log8y=log7'+2" logx+3]ogx J'-logS-logy.

58. +~[ 210ga +~ IOg3-iOoga -10gb )-Ioga J= .J3 .49. 27 iog 4 45+ log4 24 log7 27 I b) logx=log9+log4=log36.3Iog65=6Jog56·~1 ='6.60.:- 12.= .{!]2 =>x=~Jl(a2~:2 a#. logs 4 21og 2 5 '1 1 logs 2 3 '--=-. V(a+bJ:V(a.56. logx= -2Io g a+3" Jog(a+b )+4 10g (a.-1005 + .a) x=24 log. 5· c) iOg 27 IOOO·jog 81 1 c) Jog536'log6125=21og56. - log.>x=a· V(a+bJ:V(a.J . iog 2 10 I[ 3 1 1 12. logx = -larS =. 4 Jog3 = 4.+ Jog' -'---'-'--'-r-.9 c) logs11>logs4..-. ..51.a) logx=-(Jog2+1ogm-log4)=-log-=log4 - 4 4 4 ~(2m)3 4 ~(2m \1I.Jogh-"2 logc = = log"-' +Hlog(a +b )+ logV(a.-----.a) x=3 b) x=2 c) x=16 r. 2) (O<M<N A O<a<l) => log"M > logoN. b) 161o~~2s =(410g~2Sy =25 2 =625.'X=4 332m 12. 41 Og L = 41 og. 310g 3 ' =]og -a 2 i ' . _. 8 c) x=18 12.4. - log2]O _41og..50. '12 =log 3 3"=-1 I log? 8 ~ log? 24 10 0 7 b 8 7 7 . b+.-b)' -2 3 12..47.-'b)' oga .. 41og3 = log _7 b+.!c I -.55.27 =4 310£.: = 256' = 16.= .52.3 log . " 256 = (SI'''''' 256):..·10.57.e. b) logx=31og2=log2 =log8=>x=8. Vb'b b b b 12. 25 log 2s 9=2iog}5 2Iog.2=12·'-'~-..!c _3_. 12.J3.2W}' a+b ~ .===~ log225 lO·4log3 -.. b) logx=logI2+log4=log48=> x=48.61. 81 12..3=4Iog j 5 · .a) log 27· log. 4) b) log x = log(a +b)-%( 210g a +~ log b)= log(a +b) -% IOg(a W)= 2 12.a) logx=logS+log2=loglO => x=lO.. 12. 2 2 c) 10glogVlO00 =logloglO=logl =0. 10 .54. • 238 S. 3 :. 8 8 b) logx=log2+log4-log7=log-=> x=-..3 =4 3 =64 c) 9 '°.=-_.-h).".a) c) 12. = log at ~l~#' 3 r. 5 log:.jc .J. 12.. I &o3Iog3-410g.2=2 log8 log9 31og2 210g3 log2 ' b) log.. .a) c) 12. 45 + 2log. 3 IOg4 75 -log 4 3 9 75 log .10 --. logx=log25+log2=log50 => x=50.= IOg89+~(IOg7 +~(IOga+~ IOgb)J-I02:3-~ loga .256 =l812 L V b+.J~ .a) 31og7 2~ log7 24 log7 3+ log7 9 I b) log31og. .i( 24/1 \' ' a + b =Iog(a+b)-Iog\f\a-"b' )=IOg b) =>X= V (a W} 2 V(.. 2 2 2 2 ~ 2 =IOg~+log5[a2~12 ~'51( a.!c ( 'l. 3 b .. x=36 b) x=8 b) ::::::. .a) 4 10g . I I 12. logx=log4+log5-log2=logI0 => x=lO. 5 a .°05 + ~IOo-.' ~[IOga' + 10a.:'] = .48.J.-b)' '" 3 '" I b+...a) 1 4log.. c---:0 2.a) logx=logS1-log8 => X = .-b)' J=. = 3 log 27 =~.. 210gs 2 2 4 3 II = lo"a -2 +-.-._I~a+bJ:V(a.. log3 25 2 log:. 1 y -logb-IOg. 125·log" 2=310g.2_ 3 = . . b . . 5 21og 4 5 1 2.a) IOg410g4 '14= log4 -= --. Za logaritamsku funkciju vrijedi: 1) (q<M<N A a> 1) => logaM < logaN.. '...(IO"~ I)-Ioga] = -1. 5 I Iogz 10 Iog 16= Iog~ 10 ..59.S3. 3 logx=21og4=log4'=logI6 => x=16.-b J ogs 6 I I 12 I 2 12. _ ...' . .. 2 Jogx=-210g9=log9-2 => x=9.. 239 . a) log~8<log311 b) iog::7>iog].0" (a+bN(a.

90309 logl28 = 71og2 =2.: b ) . 4 4 b) log.60206 c) log32=510g2= j .94>0 c) log. 12.O.3.100<log22IOO.:. c) log.a .= + oga . <:>4 = log 4 2· logs 4 logx(1-1ogz)= 1 => log x I-log z 2 2log N b=-.a) iog'm an ] + log h n 10g b bn 10g b b + 10g b n ll 10g b a + n log. d.a) log.... = ~ 2 3 3 12.+ . = .. 7) =o(3+h).za logy u izraz za logz. = .0005> 0 8 '0 I Iog. n=O---I" -n m m III logllm 10g b an 10g b a + 10g b n 10g b a+[og" b ' 12.13>0 12..75. b " _.73. log ab := log ¢:::} .70.12.logHI S I ="2 (loge a + log..fj V-log.62. j .-11 Cl..".80. "h C' => I = 2 log ¢::> ab c => 10" 0 I '1 C = -.--..(c -·b) + log! c? 12.. Jog56::::1og!S..10g b ab _ 10g b a + log" hll b) IOgl/E~I ab n+1 log h b"+' (n + I) log" b b) I I 7 7 • -3.79. d) log. 12.. .. -I.:.76.' . I-log.-I .j(wS·lo.69.. ab = c 3-3\og5 1+1og3 . Dekadski logaritmi (Iogaritmi U b) Uputa: Transformirati sve ]ogaritme na logaritrne za bazu 8.IO.a) log" b =.. log h N 1 " ]2.68. (11) °0 ---'log2~12 10&0 10 =>10(> 8:. iog N a 240 odnosu na bazu 10) I 2.74. 12... . 7 7 c) log.72.a) .=Iog. .__ 3(1-(1) l ::::.30103=O. 1 0"8.63.log" b = __ 1_..3) 310 g 10 12.a) log27.67.78.r a logN a . log ("..a) logl/ N logN ab _ logA' a + logN b logN a logN b I I b "_. -. 1 gal> N 0 1 ogN a log. ->log 7 .a) log] 97<0 2 b) log}1.= ]ogN a+log N c = log N ae= Jog N blog(l N loge N = ~ .2·loo 3..10 0 ) 0 .30 I 03=0. a-+b-=7abqa 2 +2ab+b 2 =9abq ( ) 2 =9abq (a+b)2 =ab a+b ¢::} loge ( -3-) = loge ab a +b loge -3- a+b \' ¢:::} a+b 21og L" -3.83 < 0 d) log.alje vrijedi: y=10'··]ng \ :::::> logJ! I log::. logsI2=~g54. dobivamo: I-logy· I.= loge a + loge b _ ./. 12.3 logs 25 2 ]og54+log53 :2 a+b 2 ]oga(b+c)+log (c-b)=2¢:::>----+ =:2 log h+c (/ log c""/J a 1 ******* 12.. -<0 12.J1-1o~x I-log. log4=2Iog2=2·0. Logaritmiranjem datih jednakosti uzimajuci za bazu 10. <II! 2 l+h . 0. U + log eM. (/ = :2 log j)+c a ..505 I 5 d) b) log8=3Iog2=3·(j...10721 241 .65. log" a log h a ¢=> log h+...3m 1+3m ---T-_= __ 117+3 m+3 m+3' 1 12.' log30 s logQO. c/ +/i =('2 <=::> ¢:::} (? _b1 =a 2 ll (c+b)(c-b) =a l iogl(c+b).3.a) logs 12 >logG 12. 66.59<0 17 35 12. 12.64.fj a = -. 7) =log8+ log7 =31og2 + logl 7 ·!og2= log2(3 + log.+ .:--3!og2 _ _ ~() <:> -0 <.a_II 6 6 log"-f3 31og(13 Iogu 27 b 4 b) logo 74 ->0 . 7 log.4 .\: l-logx-l I-logx -logx ~ -logxlogz=! -logx => 12.-Iogx Uvr~tavanjem dobijene vrijednosti..77.

6989 c) x=3083.697899 = } x = 4.38.47712+0..> x=6077.94101+0.98768.04139 b) log123=2.68806 = 0.04·') ¢::} logx = log 6.> logx=3.-. 18.69897 =} x = 5.J24.38970 d) 0.00568-1.52863.a) 12.> logx = logO.55630 loglO8 = log27+10g4 = 310g3+210g2 = 3·0.04 3 ~ log ..936726 = } x =8.90737.73434 c) log5)·2 12 .7119.log35.n ¢.92 3 ""Iogx = 0.34642 + 0..94..724992 =l> x = 5308749.82151+1.3 = 2.02517+1. <=> logx=log83.91.a) x = 66.II"· 0.90.> logx=3. b) x = 6. 1·log3 =0.a) 12.3.8}= log 345.a) log4" =12·log4 = 12·0.92 <=> logx= c) x = .8 log ~~~~ = log34.54543= 0.3 x=-321.1879 b) x=0.llog7.9933257 => x. 12.29084 -1.11+310g0. log-Vi4.45 x = .93.542 b) x=4.82.98993 = 3.12+log9.271) = log78.¢:::} IOflx = 2102:44.47712+2·0.85989 . 18.25 = 1.47712 = 2.3 = 3.45 3 .=83.47712 = 1..38672.102.99220 b) 2.J941 <=> logx=-.96713 = 2.7.7 34.84. 321.60594 c) log(78.41996 .55 b .0738027·1O· 16 x=0. =log.a) -.64423 b) x=\l654. = log8.04 ¢> log 43._ 4 242 243 .11 = 0.:9.25576 b) log(45.55 <=> log x = 3.72 ¢.::.53148+1.93 + log 7. = log(6..45674798=}x = 28.3+logI8.73-logO..03342 b) 0 c) 2 d) 3 12.510g83.10447 <=> x =0. log 125 12.799 <=> Iogx = 0.55 ' .2.67799 x=200 b) x=33.7 + log 832. 8.100.54033 <=> log x = 0.:.a) 12.87760-1 b) c) log .175 1.74595 2.30103+2·0.:.1598 b) x=0.> ¢.6606 d) log66712=4.a) b) c) d) 12.25) = log45.00514 c) x=0.0005757 x=27...2-1m.89176+0.543 <=> logx = 0.a) 12.23670+1.a) x=-y941 <=> logx=log.-----lO<'T 941 12.80555 ¢.59874=0.30103+5..91 c) x=I.09889 ¢.22·89.48679 2 => x=30.2113 log(34·53) = log34+log53 = 1. 1.36922 d) 0.31737. .95. b) log(345.025527 10g36 = log4+log9 =210g2+210g3 =2·0. .= 3 b .982 -loa2 63 log91.a) c) 12.26834 <=> log x = 2.85.08991 = 3. r.94 ¢.45-log34.a) log 57 = log43-log57 = 1.<819.987.000004645 cJ x=4.75587 = -0.783759 ¢.9734· 67.¢:::} logx=1.a) 12.799 <=> logx.> logx = 1.= c) X =V.830n c) x=7.5.0225 <=> x = 105.60206 = 7. 12.53845-0.'l2J-O.95061 = 3. 3 log x = 0.947.92 J426 "" log x = 6.45 1 I 88.987·35.103.37 .73 .99506-0.8 = 2.40126-1.6757. 12. 5 = 0.50174=061242 4 4' logx=0.3 ogx= o g .12240 = 0.83.)4.7 <=> log x = 1.> logx=I.> logx=-.7·3.2' 447 2 c) x = .367 <=> logx=2.17 2 log14..99.94 ¢.1.a) k=-2 b) k=-I c) k=-3 logl1=I.433 = I .{:::} logx=-1. .4"" log x "" log x = 1.5 ·1.5.0786.3. ~ log819.> logx=log(66.36922 b) 0.<4.4S-.· ~ log38.J43.39732 d) -1.46 3 c) 10@88.a) -I b) -3 c) -I d)-3 1 k=2 b) k=O c) k=3 12.0.46 1.8 ¢::} b) 1 I 25.60247.39216 = -0.7 34. I 07192 ¢> logx=2.7.4 b) x = .08990 log4578=3.65533+1.72428 = 3. 92.3+3Iog5.a) log6 = log3+log2 = 0.a) log _.93+10g\l7.89.4 ¢.63·\.30103 =1. b) x = 0..a) 88.175 logts8.30070 .27738 ¢.10I..887-10g4.397205 =}x =.22+log89.a) 12.OJ 6 4.lj7§82 r.86. .!?.45 ¢> log x = 3.87.95890 -2.37 ' log 4.36922-1 1.96.= 2 .97I 12. b) log2·3" = log2+log3'" = log2+5.3·18.5 <=> logx=3.17.0.1·0. 44.876 .93.835-1. 3 log645.63-log\.92..17'1 4 3 10g88.12·9.>:18.625 2 .91.52 x=0.84749.7+10g3.5 43.= .887 do log9.99449 c) 2.79934 J+2.37 = 2.:} 100.4815·812.2·log5+logI2.3· 18.81.307.¢::} ogx:::::.49577 .:. ¢. b) cJ log 9.36922 c) 1. .877 <=> .a) 12.24342 b) -3.9734+log67. 43 12.94670.63518 = 0 81759 2 . 165 = 0.93598 = 0.> x=63. 25.-.a) 12.05178 c) -1.1 ~ 17 98 .> x=1255.63347-1.X = log-'--.271 = 1.47712+0..53870+ 0.3.30103 = 2. c) x=7.16017 =0.¢:.97.30103 = 0..982-log2.876 = 0.22472 . o g .¢:::} logx=log88. lj832.12.55-log8.a) 12..94) ¢.32661.40637 <=> x = 2.906533 => x=806.91..> logx=log66.11 = -0.a) log .54899.77815 log18 = log9+10g2 = 210g3+log2 = 2·0.88.a) x = lj125 <=> logx "" log x = 0.

1.' 'l32 . 12. x=±2.-I=(x-2)' 244 245 .21 ~ logx=1. Logaritamske jednacine (jednadzbe) log2x log (4x -15 ) ~2qIOg2x=log4x-1) 12...<:=:> A 2 2 Xl . x 2-x x 2-x => 2x-x-+2-x=x.178815 c) x=21. ¢. x2=1.234134 =>x=17. ovo nlJcrJcsenJe).2.003815.09 3 .9 +~67. Logaritamske jednacine Ijesavamo u oblasti u kojoj su definirane. 12. 12.21 ~ logx=log183.65738.~-~~·~..g.231-1og45. x 2-x O<x<2.a) logx+log4=3 => b) logx+logI6=log48 c) 21ogx+log6=log150 12.". 2x = (4x .a) x=28.3+3IogI1.::.974= lj648:874 = 8.l...ffi 4 =? Rez.===> x=4. =? x=-9. odnosno.> => logx=loglOO-log4 =} xc=25.ta rjesenja. log3(9-2x)+log 3 x=2 => IOg3X(9-2x)=log9 => x(9-2x)=9 => 2x 2 9x+9=0 => x.1.a) IOg'::<'+IOg('::<'-I)=O => loo'::<'(:<'-I)=IOgl 4 2 0 4 2 =? '::<'('::<'-1)=1 4 2 12.4.( " 5 5 x 2 -1=3 => 2 x +1=5 => 2x2_1=7 => log4x=log1000 => => log16x=log48 => => log6x 2=log150 => log~= IObo-25~ X" - .45+21oglJ.:::. ali cemo cesce traiiti l110guca \jesenja logaritamskejednacine i zatim provjeravati koji od dobivenih brojeva su zaista rjdcnja.:x l -~xl )=2 = _..117.2+1og4. x=±2.= .=3.111.· :.9 + Y = lj345.78 34.116._54 <=> IogX=-_ 4 ~2 b) x=0. -30~ 974 .99258=L1604496 .:::::. - =- 122±-J484 122±22 ::::----. = 25:::::?x 3 = 125 => x=5 x2=4 x l =::4 x7=4 4x=1000 16x::::48 6x 2=150 => => => => => => log x "":=':':"""=2 I-log 2 =} logx=2-2Iog2 logx=log25 =.. 4 U oblasti definisanosti jednacine vrijedi: .06678 ?418'x 3. 3.=::.105 .x.0.5.:.a) log3(x2-1)=::1 => 1 b) iogs(x +1)=1 => 2 c) log7(2x 1)=1 => 12.335 =0.09 3 ~-~=1 Xl X 8 4 =? X' -2x-8=0 =? x=4...3 11. 4 b) x· ~ +31]].3 ..a) x-kIOOOO => x=IOOOI b) 2-x=IO' => x=I. =-¢::} - 2 =--.25. a zatim .09 =? log y . x P }.a) IOg_. ::::-.=2. b) c) log2(x-l)+log2(x+2)=2 =? log2(x-lXx+2)=l<].113.110.000000006 b) x=0..a) 18. x=3.> log4x=logl ~ 4x=1 ¢.4 8 140 =? Y 2 x = lj345.ie ljesavati.54 => x=0.. -~ L.84149 12.108. " 1±..x 9 I+. odnosl1o. : - X') 1 I I 100" e. 1 2 12.45·11.1678696+0.a) x = V345.114. )' 1 22 + .::0. b) x=98.=> x+l 2-x . ...109.14486.11. logy = log~67.a) Jednacina je definisana za 2x>0 i 4x-15>0 i 4x-15*1.2x= (4x-15-=> .a) x.1.:.44275 c) x=0. 32 32 =2 <.11..ffi 4 log2-J2x-l=log 2(x-2) =? -J2x-l. 12.104..7 .23 rlog4:\21 45\21 45.1' => _..115.IS)' => 16x' -122x + 225 :::::} XI ~ = 0 =? x.107.0556989 12.jrj?~_2'C2c-_~64~·~2~?~5 12.=> 2x--x-2=O =>x1.a) logx+log4=O b) 21ogx+log2::::1og98 => logx 2 +log2=log98 ¢:> log2x':?:=log98 2 ¢:> 2x':?:::::98 ¢> x ::::49 => x.1832·4.017234 b) log(3x+ I)' c) -loa ~=-5 ox 32 2 =0 Q =? (3-. 1og y __ log67.. y = =? ~673 .> x=0.43' <=>logx=log3.:::> 9 ( 25 .==--. a) x=1000 b) x+I=IOO => x=99 c) 2x=10 => x=5 12.231 • 12.106. x.x-2 2X.1. x=±2. ( _)2 . Ponckada cemo prvo odrediti oblast detiniranosti logaritamske jednacine. 3 (1)' b) I 1 X = . 2 b) .=(.:.. 2' 8 x. x=5.112.:?: b) 210gx 2-1og5 21ogx=4-21og5 ==> tog =loglOOOO'-log25 c) c) 31ogx-log5=log25 => 12.='"32 =~. X > ~I\X"# 4.a) Nema rjesenja_ Nema rjesenja c) Nen. x=250. Za vrijednosti varijable x iz ave oblasti je: x+l x x+l x ( ' X ) =X7 log5~~=log5~~ <=> ~~=-.=.<=>Iogx= log--<=>Iogx = lol!l 832·4.43-4Iog18. (broj -7 nije i Ijdcnje pocetne iogaritamske jednacine zato 5tO jedn3cina nije definirana za tu vrijednost varijable).445' =? (x-lXx+2)=4 =? x'+x-6=0 =? x.+ 1)2 =I I 2 => 3x+i:::::±1 -::::::} log ..09" .9 c) x+5=1 => x=-4.a) Jednacinaje definisana ako vrijedi ~~ > Ol\~ >.9 + 302..231 1832-4. =? c) x=821.

j =>log21og3.10 10 12.. 3x'.=> 210g 2x-5 =Iogx' -8 => 2x-5 =x-8 log x' -8 2 .138.)=..20')=x+log25 <=> log 6·5" -25.a) x=IO. 12.a) x=0. x 12."· I ..137. 10' .~i" =I ¢.a) b) 3logsx" ¢:> ·2 Iog . logx=3 => x=1000.a) x=100 246 =4. !og4(x~lS)= 1 ¢.= 3¢::}x = 2.b) x=lO.a) x=51. x=2 b) x=3 b) x=2. J" =1 => xl=2. x=O.1 c) x=100.1-4=0 <=> . . (6 5' -25. E +1 J= 0 => log2 Jog 3 E d) IOg3(3 x -.119. odnosno. 2 2 2 c) log.5 b) x=I. =-1 . => 3x' . 41og7 = 36<=> 36 Jog. 1>0. x=O.r-l 1 logllog2 log.124.6 5' = 0 <=> => log] x=t..2). = 900 ¢..125. b) log(2' +x-4)=x(I-log5) <=> Jog(2' +x-4)=log2' x=--I =--.=> x2-6x+5=O => x=5.'. x 2 =-2(1+log.> 12._20)=x¢::>sr+l -20:::05"' ¢::::}S. x=3 b) x=·1.136...1 c) x=2.t -3t-4=0 => .20.. I 21. (2 '~.a) x=3 12.a) x=2 b) x=2 12..1 +6=3\ ¢:::?3 x =6¢:::?3 x -.1+fiii 60 12.x=5 12. (1' -1)+ log..(iogx)=1 1 2 ¢.6 = 0 1 ='5 IOg{IOg~2 x-3lo g 2 i X+5}2 => t] log~2 x-31og~ x+5=9 =:::} Xl 25 25· 20' + 25 .> .a) Nema Ijesenja. " 1 2. =-(I+log.> (5'2':" log4(x-IS)=2 => x-15=16 => + 1:::0 1 . log.5) I () (' ) ( )2 2 ( 2 . 12>0.> log2 x -(3 + log3) logx + 2(log3 + I) = 0 logx log<.(2' -I X2' . 25 x 12. 2' .122. I =--.> 5.99 b) x=5 b) x=9.131.a) x=IO 'O b) x=125 12. (2' "':'3)= 1 <=> log. x.a) b) x x log. 10' 25· 4' + 25 . c) -20-'2 1 => 2Iog(x-3)=log(x 2 -21) => 6x=30 => x'=5.> ~.~ 3+10g3±!1-1og3! 2 3 + log3 + (I·' log3) 2 ¢. => x = ·2. 12.l'. ¢. x=·2 12.a) x=1 .'* log(l+x)=-1 => 1+.> <=> .a) log(6..8 = 0 => X= 4.132.1 +6)=x¢::>3 1'.. 2 1+.1' 2' =t.' =324 1810gjx X :::::: ¢:::} ·iog5 - =324 = 36¢::} log7 x = 1 ~ x = 7.=> x-l=-x-I l+x I+x => X=--.(3x-5)=>(x -3)=(3x-5)=>x -3x+2=0 => x=2. 2 c) x=29 12.2 2 2.01 3 ¢.x) =2. x=28. 12. x.j21og21og4(x-lS)=O => => b) c) c) x=4 log.a) log(logx)=O b) log.135.2'.a) x=. 3 247 . (Drugo rjesenje kvadratnejednacine ne pripada domeni date logaritamske jednacine).x=4 12. }" =1 12.1=31.[3 12.139.118. lOgH2 (3x 2 --12)= 2 ::::}3x 2 -12 = (x + 2)2 ::::}X 2 ~ 2x .. 12. __ 3..94 3 12.. 12.3)= log.a) X= 59 1 b) x=l.r+1 . 25t" +25t-6=0 => t='5 => => xlog2 = ·log5 16 .> b) Uputa: 5' .a) logj(S.127.5' -25.a) x=6. .129. x>2.130.a) Jednacinaje definisana ako vrijedi: x+2>0.x)=2 5.> log(2x . 4 (. X 91og7 X • 22Jog7 36 ¢::} 9Jog7 x .[. 3 => t x=9. x=1000 12.134.. 20' = 25 .a) x=3 b) x=3 => => => => x::::]O. b) x=4 .·2.1=4.E=l => Fx=3 => log[3+ 21og(1 + x)] = 0 => 3+ 2log(1 + x) = I x=9_ 12. x = .123.=I.5 b) x=48 c) x=±·- = 18 2 <:::> logsx= 2 <:::> x=25.2). 12. ( ) =log 3 .' = 50 /:50 c) log2(log:. c)x.Jx -3)=log. 5' .=O::::} log.20x + 33 = 0 => log(x-3) _ I log(x2 b) x=- log.3219.L _5 x 2' +x-4=2' = 20 ¢::} 5"" =S-==?x=l. b) .-.1 ¢.120.20') 6 . 3+IOgl±~(1-logl)2 2 c) Nema rjesenja.133.x=3 =81. logx=l logjx=4.x=2 9!ogsx x. b) x=IOO. x.a) .140.126...128.:::.a) /"0.1-:. = .a) Jog.a) x=2. II = 3.> (3-IOg~ }OgX = log900 <=> 31ogx-log~ logx= log9+ 2 ¢.1=10" => 1 9 ¢.25 .

x. =1 .7= log6 c. =-1.a) ]osx+lo§Fl ""--+---~1 <=> 1 <=> ]0&6=log 2]0&3 ~ .. = lOO. x~2 b) x = 13 I I ]0&6 12.x= 2..x~J5 b) x=2. odnosno. X=-..4 _ =). I.=100 cJ x.x::::a lal>O i b) Zaa>OJa:l:!. X=- x =X=- 1 4 c) 1 b)x.a) Prelaskom Ila logaritamsku bazu 2.155 .. Rezultat~ x=l. 36 IOl!.a) Upllta: Logaritmiranjem jednacine.1 3:::-- 1 x. (1-lo£x)logx:::: -2 ¢:> log2x-logx+2::::0 ::::> XI = . x=1 => x=2.147. Zd x.157. uzimajuci za bazu 10. b) log 2 x+log. 12.x_ =-.x.144..n log3 log r 2· log -I' 3 .=O.a) 12.x = 10g 3 1O x~l..142. x. x . 12146.156...a) x~O. broj 10..OJ.a) x=25. x=30. Kako je iogaritam od 1 nula bez obzira na logaritamsku bazu. x. X2=JO 12.x. dobivamo kvadratnu jednacinu I' -1-2=0. = I 25 3 ¢::} b) x=16 c) x=16 12.= -t'~.' 2 3 3 b) = 0 .. x. x·---'-.a) x=4.J3.1Sl. =3.a) x=4.- 248 249 .a) Uputa: Logaritmiranjem jednacine (uzimajuci bazu 10) dobUamo jednacinll xlogx=logx.159a) x. xE(O.? ~~+3+log?_:r=3(. dobivamo: " 19 log) x log) x 19 !og!6x+log~x"Tlog2x=<=? '+"-----+!og.a) x.x log)x 19 '19 ~::.a) x ~ -4 bJ x ~16 10". X log} X 4 log_" x. dobivamo: I . x2=10 b) x. =2 .==.a) Za b) lal*.141.r=-36 log216 log28 ~. log x 5 log x 2· log x 3 + log x 2· log ..=0 -4 JOii2x log:".a) x=9.a) Zaa>Oia*l.l.613147 => x = 1. x = 0. x..1 2 =2<:::? log~x+~'--=2¢::} (Jog2xY·-2Jog2x+I=O log} x ~> 1 1=logx5+logx3+1ogx2 ¢:} I=!ogx30 ¢::}x.=1000 c) x.a) 12. <=> log.\ 5 +~--~--~ log x 3· log x 5 <=> log. dobije se: I logo 2 log4 1 -I 2 Jo&4-log"~O ¢c} . odnosno.a) x..=O. Tako nastaje jednacina log? x log? x ~ log x ~ 2 I = 2 + log x.I)U(I. c) x~16 12.imajuci za hazu = . x=8 x=~ x~9.a) Prelaskoll1 Ila bazu 2.=l0 12..630929 '" --~1.630929 I log. x=8 x. ~ bJ 12.x~iJ9 b) 1 12 cJ x=l 12. 2=1.1S2.=O. = . =-1.=1..::= z.::..148.=O. =3 Za 0=1. b) lZ.log27x="3 ¢:? Iocr. cij im Jjesavaojem odreduje111o njeno dvostruko rjesenje x=1. 12..=O.OI.1.-~-.52959.=0 <=> --'-.1S4.. b) Uputa: Preci na [ogaritamsku bazu 3.x~l x~2 x~l - 4 x=1 10g 3 28 -3.. <=> log.x. 10 9 12.J2. .162.3)U(3.~10 \/10 - 25 12. RezlIltal: x 12.. log2 log3 ]0&210g3 b) x~O..log9x. <=? 191og 2 x=1 <=:? x=V2.+=).a) x=-. X ). ~ 12.X4 =1000 b) x. . 10 . c) x=3 b) b) Xl I =2.x=a.q log2:2 x--l-Iog 2 x-2::::: Oq log2 c) X 1 = -2vlog? x= 1 ~ x =~. I.158. (l-x)logx=O. 1 b) x 9 4 1 b) x~25 12. iz pocetne jednacine zakijucujemo da je x=l jedno rjesenje date jednacine.JZ log. Smjenom logx=t.149. =3 ' ' 12.161. =2. ! 60. 1 10 - 0>0 i a*I.a) Uputa: Sve logaritlllC izraziti pomocu logaritama po bazi 3: 4 log. =39 . x) =100 Uputa: Logaritmirati datujednacillll uz. =-.155.. 1 I 12.=30.143.OOOI. Jogx l+logx logx-2 logx 4 b) x.150.x.

b) Logaritmiranjernjednacine dobivamo:

FxIOgX=::IOgx<=?(::-../x}OgX~O <=? !.-../x ~Ovlogx=O ~xJ ~1'X, ~4.·· 2 2 2 .
c) Zadatak rjesavamo kao prethodni a) i b). Rezultat:

12.177.a) (x+16>0 A log,
7
~>

x>O) v (x+16<0 A

log~
7

x <0)
0 < x < 1. logo .04 X >0 C)
logx
~>

12.163.a) xJ=I, x2=9
b)

xJ

= I,

x

2

=

m.

(x>-16 A O<x<l) v (x<-16 A x>l)
¢:>

log
b)
¢:>

XJ::::;~'X2=6.Uputa:
b)

x2 +25'

005

X

>0

log005X>0

¢:>

0 <x< 1

61og62

X = (6!Og6xtg6X

=Xlog6x.

(x>OAlog 0.04 x>OAloax>O)V(X>OAlogo04X<OAlogx<O) b ,

12.164.a) x=3
slijedecinacin:
2x+I_3

x~2. Uputa: Datujednaeinu transformiramo 11a
¢::.}

12.178.a)

4"+4 lo&--:::::x
x

_ 4"+4 2' = _ _ . 2x+I_3

x-2 log6--<0 I-x

¢:>

x-2 x-2 -->01'0.--<1
J-x J-x

<=?

xE -2,2

(3

¢:>

XE0.

1
J

Ako uzmemo smjenu 2 =t, dobivamo kvadratnu jednacinu t 2-3t-4=O.

c)

4-x b) log, - - > 0 2+x x2-2x+l
log"

12.5.

logaritamske nejednacine (nejednadzbe)
¢>

x-7
3x - 1

<0
¢:;:}

¢:>

4-x 4-x -->01'0. ~> 1 ¢=>-2< x<1. 2+x 2+x x' - 2x + 1 x' - 2x + 1 1 0 >0" < ¢=>XE . x-7 x-7
1\-->

b) O<x<256 c) x> 2 32 12.166.a) log,x<3 <;> log]x<log]27 ¢:> 0<x<27. b) 0<x<3 81 c) o<x<V3. 12.167.a) x>1 b) 0<x<1 c) O<x<1 12.168.a) x>1 b) O<x<1 c) O<x<1
12.169.a) I<x<18 b) x>-I
c) -33<x<-.

12.165.a) log2x>4

log2 x>log216 ~ x>4.

12.179.a)

log] - - - < 0 "5 I-x

- '~->O

3x - 1
I-x

3x - J
I-x

1

¢o}

1 -<x<1. 2

b)

I

12.170.a)x·I>OAx-I<IOO => I<x<IOI. 12.17I.a) ,-1>0'-'x-1<2 b) 2x+5>0 A x-3>0
~> I<x<3.
A

b) XE ~,+=)

(-

3

c) (-333,

\

6+x 6 --> 0 1'0.--<. +x 6 + x 'I logo; _·······>0 = " l+x l+x l+x Xl -1 Xl - 1 Xl -1 logo.O! <0 ¢::} - - > 0 / \ >1 - 9 x' - 9 - 9
Xc
XE

¢o}

x < -6. x<-3vx>3.

¢::>

c)

XC'

±)
4 3

12.180.a)
c)

(-3,-I)U(3,+=)

b) xE(-IO,-4)U(6,+=)

2x+S>x-3
XE

~>

x>3.
b) 3x-2>0 A 3x-2>2 ~> x>-.

U.Q -':) \ 9' 5
b) xE(I.IO)

12. [72.a) 4·2x>OA4-2x<5 "'> 12.173.a)

(-l.2)

12.18I.a) xE (O.lJU (2,4)

XElf: 6)
4

b)

XE

(9, +=)

12.174.a) x<-I, -l<x<l, x>4

12.182.3)

XE

(-31 ~ -11)UlJ.

%)
b)
XE

b)

XE

\ 1 1\ (I ( -'-)U \ -4,4 JI 16 4

b) logl(2x'+5x+I)<0

¢o}

2x' +5x+I>OA2x' +5x+I<1

12. J 83.a) XE(O,
J 2. J 84.a) x E
(

~]U(2' 4]
~ )U [)'i, + =)
(-1,

b)

XE(~'
c) xE

I)
lu (10I
10

=>

XE

(-%, -5~Ji7)u(
b)

-S-:Ji7,o)

0,

1)
b)
b)

(0, lO- JOO

,+ =)

[2.17s.a)XE(_oo,-3~m)U(~-3,+=)
oba pozitivni iIi ob:a negativni). Rezultat: x E (0, 1

XE

(-J,J)U(3,5)

12.185.a)
12.186.a)

XE

(4,1 + 2.J3j
2)U(3, +=)
_:c,

XE

(1, %]
(4

12.176.a) Razlom~kje pozitivan ako mu brojnik i nazivnik imaju isti znak (ako su

XE(O,

xE(0,[)Ul
xE
XE

)U(3, + (0).
12.187.a) xE

b)

xdo. I)

cJ xE(( 2)U (3,+ =J.

.

.'-

-4 0) _) (2-.Jz,2. U (13 2+.J2
14

3 J
,4

b)

[5, + =)

12.188.a) 250

xE[2,+=)

b)

(-=, -2).

251

12.189.a) XE(O,

~)

b)

XElO'

~ )U(~, 1)U(4, +=J
13. 0 S NOV I T RIG 0 NOM E T R I J E

,og? _ _ _ 12.190.a) XE(11 2

1+.J13)

b)
b)
b)

(log, 6, 1)
1,7<x<2

12.19I.a)

rlog ~ 2) L ) 10'
(1, +=)

13.1. Orijentisani ugao (kut) . Radijan
11: IT b) IT

12.192.a) XE

12.193.a) XE [0,

± [4, + =) )U
3)

xdo, I)U (FJ, 9)
c)
XE (-

b)

XE

pog,,fi, log, 3j
1\

2,1)

13.1.a)

'!.
2
2IT :3

b) 1t
b) 311:

c) 31t

2 4
c) 41t

d) l1t

13.2.a)6

c) -

3

4

d) ~ 12

12.194.0) x>2 12.195.a) x:2: 1 12.196.a) XE (0, 12.197.a) x>l

3

b) x>2
b)

x*3

c) x>-5
c) 0:5:x:5:1 (0, 2)U (2,4]
b) l:5:x<3

13.3.a)

3

SIT 21t SIT d) 13.4.a) xAoo=1t: 180°=> x= b) 3 9 9

x:2:11 b) xE[-l,

O)U

c) 1711: 45

d) 14n:

45

13.5.a) 180°

b) 360°

c) 720°

d) -360°

b)

XE[-k,O)U(O,l]

12.198.a) x:2:2

13.6.a) 90° 13.8.a) 210°

b) 60° c) 45° d) 30° 13.7 a) 120° b) 150° c) 300° d) 450 0
b) 135 0
11:

c) 330°
11:

13.9.a) x: 1=180:

=>

x=]80:

=>

13.10.a)-229°1O'59" 13.1 L 108°

b) 171°53'14" c) 286°28'44" b)-114°35'30" c) -1031°19'27"

x=57,2957795° = 57° .17' 44,8" . d) 630°15'13" d)-14495°49'56"

13.2. Trigonometrijska kruznica i predstavljanje uglova (klltova) u kruznici
13.12.a) 90° d) 3 0°

13.17. Pron 01 tacku na trigonometrijskoj kruznici k
a)

~a

odgovara datom broju:
d) Y

b)

c)

2

252 253

13.3. Dcfinicije trigonometrijskih funkcija na trigonometrijskoj kruznici

13.27.a)

b)

13.18.a) in30'

si 120'

c) sin2 0°

d) sin300°

13.21.

a)

b)

13.29.a) Drugom

13.30.a) 3

b) 2

b) Cetvrtom 13.31.a) 9

c) Cetvrtom
b) 1

d) Trecem e) Trecem. 13.32.a)·5 b)·3

13.22.a)

tg45'

b) tg120'

c)

tg135°

d)

tg225°

13.4. Definicije trigonometrijskih funkcija ostrog ugla u pravouglom tronglu
13.33.c=a+b ,c=10, smet;:;:;-=-=O,6. sm c 10'
222 .

a6

'138 b8 =-=0,8; cosa=-=--=O,8
10

c

10

·1

6 b 8 B~COSf3=~='10=0'6' rg o;=-;;=g=0,75, ctgO;=~=6=1,33
a a

6

a
13.25.0)

~rgf3

b 8, =-;; ~6=b3

crgf3=-;;=g=0,7S

a

6

"

b)

'!..
2

c)

5n:

4

d)

4n:

3

C~_A

13.34.a) b=3, sina=0,8; cosa=0,6;

tg,,=~;

ctga.=0,75;

sin~=0,6;

c080=0,8

tg~=0,75 b) a = 12, sin a = 0,8 , sin f3 = 0,6 13.35.a) Treba konstruirati pravougli trougao cijaje kateta a=4 i hipotenuza c=5. b) Konstruiraj pravougli trougao cijaje katcta b=2 i hipotenuza c=:c3. c) Konstruiraj pravougli trougao cije su katete a=3 i b=7. d) Konstruiraj pravougli trougao tije su katete a=6 i b= II.

3.26.a)

t

b)

c)

d)

2

13.36.a) 1

~.
254

b) 1-.J3 2

C).fi -2 2

d) 2fJ+I 2

13.37.a) -3-fJ b) fJ+1 3

13.38.

%
b) 4+../3

13.39.a) 3
13.41.a) 1

b) 2,{2-1
b)

. 13.40.a) 22-fJ 6 . 5 t3,42.a) -::;

";'2
3

c)

3 5

b) _ 96
9

c)

-

1

9

255

66.sino:=S' cosa='5 sina=~.Jl-sin"1 a . 2 2 I a 9 u cetvrtO!11 kvadrantu.9165215.56.5 16892.g'0:=4'co.6561479 13. cos(·12) = 0.a) 2cos a b) 2sin 2 x =2 2 c) 0 = 3-(sin2x+cos1x) :::: 3-1 b) 2cosa 2 1 13. tg53° = 1.a) x=48038" 13.x+sm x= 2" x.0906588 13..2627566 d) x=11" 18'36" d) x= -4" 34'26" d) X= 1.57.855993 .6358599 .2913879. tgI5=-0. ctg44° = 1.47. cos44° = 0.5365729.. tga =2.r-(. = (tga + ergo: J . 12 cos ex 5 I 5 ctgo::::::-::::-_.6946583. Sln- 121 121 = 612.34° = 0. II 13.30573068 13. x cos 1 1 x+cos 2 x} =1.53.13.47)=0. Kako ic a 2 2 sm 2 a+cos-aL -_Sin ac?s ex -3::::9(1-2sin 2 a.co}a)=9(1-2'-)--3=4. 5.3) x=0.::: (l-cosaXl+cosa)=_l_cosa.J5 =-.7986355.891006.a) x=71° 15'45" 13.sina 13..43. b) sin53° = 0.340 = 0. COS I 5=·0. tgO:='2.a) sina c) cos a sin-+ x-cos x-sin"' x+cos x=-sin x(l-si~l x)+cos1 x(l-co$Z 4 .a) sin44° = 0.2627566 0) x=-1.--'-_ cosa sino: sinacoS(X 3 =:.47)=-0. 2 cosa-I -(l-cosa) cosa 7fi ctgcx::::--=--.5095254.399985. 13.a) x=·l .sino: 8 sin a CDSa ---+-cosa casU coso: sino: coso: cosO: -2+1 I-tga J .64.075862 c) x=13° 12'6" c) x=85027' 18" c) X= 1. sina. c05(-676..661006 .a) coso: 5 ~l+ctg20: 4 1 Jl+4 3 1. tg44 0 = 0.3270448.65. tg27 0 = 0. c0553 0 = 0. etga::.=JI-cos 2 a=. fRCX+ctga=3 sina +~0SC:.(-2) 3 13. tg1457 0 = 0.~. ctg42=0.SlnacoS(X='3"' . tg42=2.2 X + sin 1. :ctg(.59. tg42.2 13.45399. ctg32=1.183156 b) x=1.45. ctga= 40 13.5. 41· 40 9 3 3 4 d) ctga=4.753554 c) sin27 0 = 0. sin ex 12 256 257 .5514266.8438539.601815. ctg27° = 1. cO$27° = 0.739161. sin a+cos cx:::! => cos~a=1-sjn2a ::::> cosa=±.6735287.J5 ctga Z zJ5 =.956304' . ispred korijena treba uzeti znak plus. tg( ·676. ctg15=-I.58.x b) sinx c) -cos' x d) 2eos' x 2 d) 3-sil/X-COS x 1 13. tI c) ) "' .7193398.34° = 0.49.52. Osnovni trigonometrijski idcntiteti ( . 13. tg(-12) = 0.568S016 b) x=16° 58'46" b) x=82° 52' 37" b) x=2. sin x+2sinl xcos x+cos x=(sin x)= = = _ sin 4 1.a) sm.JJ.. cos42=-0.. 13.a) 3cos 2x-3 =-3(l-cos 2x)=-3s11/X 2 b) tg'a+ctg'a = (tga +ctga'hg 2a -tgcrctga +ctg a) =5(25 .a) sin a cosa-l 2 l-cos a.054995 d) x=0.44. sina +cosa coso: .. -~ 13.12) = 1.2rgactga :::: 25·.62.0) tg (X + ctg 2o.= cos ex = . sina 12 tgCY.7]' =~!21-49 =~72 .x= 4/7 =4 3fi.9626122 d) sin42.5 128455 d) sin(-12) = 0. a tame je kosinus pozitivan.54.flO 10 ctg530 = 0. 2 2 ]]61. 13.3) =11 O. c0532=0.47)=-1.650287. ctga= tga =3' sma=71+ti'a = Jl+9 =JlO=-w' cose< ~1+tg2a 1 1 1.292371.::::3 :::::> . cos42. sin 2 (Xcos 2 2\20.55.759687 .0701416 13.63.:2 b) t[fX 3 7 f7 c) t[fX=7.5 .Slra=".7 -2 I-cos2 x+tg-xcos-) X=Sll1.85605.46. 17 ::::> 12 25 I 13. c051457° = 0.96568877 .9112069 eJ sin1457° = 0.60. 168233 cJ sin32=0.' cosO: = ji~ctg'o: =15=-5- :. x cos X 0 tga=--=-~. b) 4 2 tga 12 13.48.2 = 23 .4364167 b) sin 15=0.67. 7 . 13.5726734 e) sine -676... Odrediti vrijednosti trigonometrijskih funkcija datih ug10va: a) sin42= -0.0355303..834223 . tga=~. tg32=0.. t[fX 3 3 3/liJ . 18 13 13.

75.a) x .a) 1-2s1nl x '2eos 1 x -1 sin x (1-sinx)cosx _ (1-sinx)cosx cosx I-sinl x (l-sinx)(1 +sinx) 1 +sinx ) . .78.=cosa +ctgacos 2 a .a) sinx cosx l+ctgx + 1+1gx =". c) tga l-tg a 2 ctg 2 a_l ctga -.-5111.a) cosx 1.inx +/-Sin-.-.X (l-sinxf l+sinx l-sinx -----2.-1.76.+ .-~ cosx + 1+ sin_.= -. cosx sin':. +cos 2a..x ) --.~ 4 sino: 2 13.. 2 1. cx.(cos:? x + sin:? x) cos 2 x-sm 2 x 2 1.\: (1-sinx)cosx coS"" X smx c) 2tgx ctgx=2.b) tga+tgf3 ctga + ctgf3 sin ex sin f3 --+-cos ex cos f3 cosa cosf3 --+-sin ex sin f3 sin ex cos f3 + cos a sin f3 sinacos/3+cosasinf3 1 1.tg lex tga I-tg 2a I-tg 2 a 1 2 2 2 .:.68. l+~ 2 cosx 13. 2(X-cos -a. X .x sm.)(sin 2a+cos 2 ) .:::::: (sin 2o.x 13... b) 2 sin a+cos a .77..:.-: sm.cos..a) .--1 ~~.70.. .69.13. =~~=tg2a.. b) sin4 a+2sin 2acos 2a+cos 4(X.Jl-m+~ 2 b) m sin:? x-cos x sinxcosx 2 cos-x cos-x sin xcosx cos 2 x x X 2sin -cos-- .ex b) 1 2(I-cos 2 a)_1 13. 13. x sm 2 . a =sm 13 .= .a) (sina+cosa)2 _______ 1= 1 +2sinacosa 2 tgcx + ctga 2 --+"'-..sm x .I . fg-a 1.sm ~cos222 2 2 coso: sina 1= coso: =2sinacosa 2sinacosa' 2 =2sina.79.sin x XI + sin x) cosx cosx cos x .-.a-2sinacosa=o.2eDs 2 ex 1-2cos 2 a c) 1 .2cos. _ .-c._ sin x+cosx sin x+cosx sin x+cosx sin x sin 2 x cosx cos 2 ... _ 2Jl+lcosal Icos a. = 1'-(I-+-s-in-x"')2:---+ Vhin x J +sin x VT!="sin xX1 +51n x) cos:? x (I-sin x)' (I ._"-__ + _~:::.a) b) 2 cos 2 x-I sin 2 x-I 3+5sinx 4+Scosx 8m x 5cosx-4 3-Ssinx b) 2 c) sinx d) cosx c) 13.:(sin2o. d) cosx 2 ~: l+cosx [1+ (l+COSX)'] =l+cosx .-cos.x.x sm. x cos x . ') = ctg-u....a) (l-cos'a)(l+tg'a)=(1-cos-a) ( 1+ cos'a fsm 2 a· (cos cos'a a]= 1..72... = leas 1 x.-. [ 1+ 1+2cosx+cos ---__ sin x 2 sm-a .-b) d) l--sinx cos-.)2... :2 cos. tga tga d) 2sin 2 a"':"1 1-2cos 2 'a SInX - =-----. .~ .3) (l+. x ~ ----sm-cos x 2 2 cos -2 sm~-sm . 2 . X 1+111-(I-m) 4 13. ' 2 .-.:12=L ~ 'n4rv~cos4a::. x]_ _ sinx sin 2 x • 2 sin2x : --.a ) Sl ~ 74 b) (l+tg2U)COS 2 a=(1+ sin2~ a) cos 2 Icos2a=cos2a+sin2a:=1.X-SIn x 5111. x x tg ~. 2 -2 eas X X 2 X '2_ cos - 2 _ 258 259 . .~.. sin:? x tg 2 .x+cos. sin a a+Sin 13. eos a " ' ( 1 ' )b) cos 2 a+cos-actga.

. _ .a) T~-=4 2 13.a) sinI1300=sin(3·3600+500)=sin50° b) cos8000=cos(720° +800)=cos80° c) tg 151 00=tg(8-180°+ 700)=tg70° d) ctg2405°=ctg( 13-180°+65°) 13.a . ( 2" I . 2n. x .[3. ctg-..sin ~ a cos ~ ex sm-a • 2 ") sm . COSX smx cosx sinx cosx smx smx cosx sin x(cosx . 199n n 7 _.::::: 2ctg sin 2 Analogno se dobije: 2 ~ • 2 l--cos2 x 1-sin2 x sin 2 x emf x . .a) 2IT 2n b) 2IT c) 2IT b) 2IT d) 2IT 13.-.::.X 7 cos.a .b) 1 c) 2 13. 4n.)a +cos.a)(cosa + sin a) = sina + cosa .ex 1 C{)S.a) 2IT c) IT c) T=-~·- d) n 4n b) 2IT n c) 2IT d) 2IT 2 2 13. .90. 2 2 ~ ( SID. ! f i 2" S 15 sm -15·· 15 . pa l ') IT nije period date 3 .::: ctg---:-. 4" Si~=Si{)Jr+~)::::Sj~=.J3 3 \ 3 3 2 b) d) cos-3 19Jr =CO\ 6n + 3 : : cos 3 ='2 ( n) ~. sinx+cosx cosx-sinx . 260 261 .1 510 - a :::: .I'n 2 2 J3.6. Sir 15 15 . 13. b) ((_1 =-_·-.a) c) . 8" 15 sinxcosx-sin x-sinxcosx-cos 2 x cos x-sin 2 x • 2 sin 2 X cos 1 x 2 sin x + cos X ~-o-s-2-x + -co-s--x tg 2 x + 1 sin 1 x-cos 1 x = sin 2 x cos 2 x:::: -tg-2x-_-l 2 2 15 n ir . 4n: 2sm ~~ 15 8" cos15 _-'c1S'-. 21< 1 13_93.= Ctgl28n +.J3 6 6 6 3 .SIIlX+Cosx)(sm 2X-SlI1xcosx+cos-x) ::::: m(1-m~ +1) m(2 . \ IS) 15 15 I.g(720o+300) ~ co 545° =--=2 -J2 ~ sin' a(sina+cosa) +cos' a(cosa+sina) = ..2sin·! a + 2sin 2 acos 2 ex .:[.2sin ~COs 2 2 .a + cos.m(3-m2) 1+21112 -4m-+ 2 ) 13.sin ~ =---.:(1 +tga)= ~ +coia. -S b) 3 2 13.. Periodicnost trigonometrijskih funkcija 13.cosx(sin x + cosx) 13. 3 . 2sm- 15 15 15 J3.89..a). (sin x+ cosxXco5x-sin x) --cosxI-I--sinx) 2 sin ~ _ sin E cos 2 x 2 2 2 E 2 cos15 4n: sm-·· .)=tg!'. 2a (1. 27 13. sinx+cosx:::::rn ::::> (sinx+cosx)2""'m2 => 1+2sinxcosx:::::m2 :::::>2sinxcosx=m2-1.94.:Os-=---15 2.83. Sin .. Sln-_ = ctg30° =.sin x).----sm 2'-]=2sm-cos15. sin a +2sin acm?a+cos4 cx::::(sin 2 a 4 !3.fa)-2(sin6 a +c050a)= ::::3($in a c:: 3 (sin N b) lC 2 +cos 4 0::)= 4 3 3 4 4 4 J cx +cos4CX)-2(~in]cx +(:os20::X<.. 2 2cos 2 -':::' ___~2.2cos-l a = c:: funkeije. 8ir Stn- .a) .80. " 2n _ " ( 15 Jt) sml2. /X+~n~9Sin3(x+:r.88.. n: sm2Jt 5ln- . =1 sin:.=.95. 0/ J + c~s ex I-I-' cos" ex( 1+ Si~)= :::: sma) . cos .--g.in'lo::-sin20::sin~a +cos40::)-2(~in40::-sin2cxsin2cx +(:OS40:):::: 2 13. tg ex - 2. lC 2sm-cosJr 15 15 => cos~=_~15_. 8" 15 2S1D2 sm-2sm15 15 15 Zamjenorn dobivenih vrijednosti na lijevoj strani jednakosti koju dokazujemo i sredivanjem dolazimo do vrijednosti _1_ .a) 2IT IT 13. 3 ::::3sin a+3cos-t a . 7 .91.x .~ _(" • • ") sm x + cos :.. - cos 7) -a 1 .-=smXCQSx.96.I)=9sin(3x+n)=--9Sin3X.86. 15 2.85 sin\x{J +ctga) +cos\:.~ 15 :: . 8" sin _16Jl:_ Sin[n + nJ 2sin- = 15 2.? ' : : : tg .. ( n) n 1 Ig 251r =tg(411:+!'. " -sm··-sinsin8n 711: 15 => cos( n _ 7n: ) 15 =>cos-· 15 cos.? SIn a +Slfl"" acosa+ cos·' cc+ cos 2 asin ex = l l cosa c) c05405° = cos(360o+4SO) d) ctg750° = ct.84. 8ir ..a) . 2n sm. 3(sin.82.81.S7. .

os(-x)=-8cosx=[(x).x)=3-(-x)ctg(-x)=3-xctgx=f(x)... c) Funkcijaje parna. ona vrijedi i za 1_I-f(x2 (~. ~ = k • pri cemu su m j k U ovom ° U onim intervallma u .a) 13. to je funkcija y=f(x) periodiclla sa periodom 2e. funkcijaje pama. to posmatrana funkcija nije periodicna. b) Funkcija nije ni pama ni neparna c) Funkcija nije ni patlla ni neparna d) Funkcija nije ni pama ni neparna.J3 .a) Nepama b) Nepall1a c) Neparna d) Nije 11i pama ni neparna.102. JU U intervallma (0. 13. U drugom.8.8 6 6 03 cos 150° = cos(l800-300) = -eos30° = 0.tg'3xsin 32x = _(x 3 + tg3 3xsin 3 2x ". 13.108.:: 13.x -tg'(-3x)sin 3(-2x) = _x 3 -.107.9. 13.a) tg2650+5>0 b) ctg573o>9 c) c05(-2260)<0 d) 5in(-270°1>0 13.a) f(. .5 tg120o=tg(180o.a) 5in77°-sin25°>O b) cos67° . () l+fx+c ·1+ 1.8 6 6 0 3 sin13So = sin(IS0°-45°) ~ sin4SO =0.97. funkcija je parna d) [(-x)=-S\.a) sinnocoslOOo <0 b) tg2000sm3500 <0 c) cos(-950)ctg(-100 )<0 13.)... a slucajuje: m: k:=. d) Funkcija je uvijek pozitivna osim za sinx=1.*Kako datajednakost vrijedi za svaku vrijednost od x.J3x je P2= 2~..a) Funkcija je pozitivna ~ P2 prirodni brojevi..99.114. tj. .600)=-tg600=-fl. 13.11 S.a) 2slfi-+4cos-=2sin-+4cos-=] +2. sto znaci -x-sin3(-x) -x+sin3x x-sin3x dajefunkcijapar~a. znakova: % ( n:.). )u[ . ./3 b)--2 c) 0 13. c) Funkcija je pama. 13.100.') __ (-xJl -sine-x) ·_x 3 +sin3x __ x 3 e) 'g!3So =tg(18. 13. 263 .. . P2 morali sadrzavati u periodu P.7.J2x je P. FUllkcija nije ni pf\rna ni neparna. b). ParDe i neparne trigonometrijske funkcije 13.104. za svaku vrijednost varijable x. 27r)- l-f(x+c) 1 + f(x) f(x). funkcijaje parna. tllokcija je nep'~rna.a) fe-x) = (_X)3 . b) Funkcijaje parna. tada bi se periodi P.*'a) Funkdjaje parna.103.a) b) c) d) 13. U cetvrtom. Sinus i kosinus imaju negativne vrijednosti sarno aka je drugi krak ugla u trecem kvadrantu. funkcljaje Pozltivna. . n:Ju(~.tg33(-x)sin 32(_x) = 3 = .cos800 >0 c) tg73°-tg54°>0 d) ctgl20ctg86 13.112. i .a) 13.J3. -sin3x f(x).00-45°) = -tg45 ° = -1 d) etg 150° ~ ctg( 180° _30°) = -etg30° = . 13. 13. 13.106.[5x nije periodicna. . b) f('x)=-~sin(-x)=3sinx=-f(x).· ]3" ] 7" " Sn: r.a) Period funkcije Y = sin.3 13. b) sm3200 <0 c) c05116°<0 d) c052500<0 .a) 262 13. x=x+c f( x+2c)=f [() +c1 x+c b) U intervalima (0. Znaci trigonometrijskih funkcija c) IT 13.109.11 l.a) Svodenje na prvi kvadrant d) ctg76° cos67° b) c0524° c) ct~~~O d) tg18° sin73° b) sin39° c) tg sin 120° ~ sin(1800-600) = sin60° = 0. 1(--.J3x-tg. vrijedilo bi ~ = m . I negatlvna tamo gdje su sinus " kosinus suprotnih b) Funkcija y=cos.119. 3 2" 13.105. 3. kada Je vrljednost funkclje O.120. 13.a) " 2" b) Funkcijaje uvijek pozitivna! T = .a) sin1250>0 13. OSlnus ImaJu Istl znak: (0. b) ctgl 35°=tg(l800-45°)= -tg4So=-1. Trigonometrijske funkcije negativnog argumenta.f (x) 1 + f(x) Kako je f(X+2c)=f(x). JU 3.1 21.J2:. lOLa) f( -x)=2sin(-x)=-2sinx=-f(x). funkcijaje nepama c) f(-x)=4cos2(-x)=4cos( -2x)=4cos2x=f(x). Kako je odnos dva prirodna broja uvijek racionalan. c) % ( 3.1 13.3 6 6 6 6 -1-4.98.= 5'i ' a period funkcije y = cos. funkcija je neparna. k' kOjlma SinUS I .. % n.-[(x). 7C) funkcija je pozltivna.11O.70711 cos1200= cos(1800-600) = -cos60° = -0. b) Funkcija nije ni -parna nl" neparna. Ako bi data funkcija bila periodicna sa periodom P. 13.

126. +IX )= -cosa cosa tg= -sinacosa. 2 b) cos300' = c05(360'-600) = cos60° = c) tg300 D ::: - 13. Q d) sin960o:::: ~in240o:::: -sin60 = . 13 138.5 2 b) sin33°cos27°+cos33°sin27°=sin(33"+27°)~ sin60° =.sin 32° sin 58(1 ctg32() .122.. )= cos ~.fi b) : cos22S0=cos(1800+45°)=_cOS45°~_.2~n)= . 2 2 ' c) Ig240' = Ig(180'+600) = tg60° = d) ctg240° = ctg(180'+600) = ctg60° .136.137.a) sin 111r=sin( IOn+n)=simr b) cas231t ~ (cas221t+1t) =COS1t c) sinSrr=cos2n d) tg33. (rr 2J7:) 2J7: 13.a) cos480o::::cos! 200=-cos60o:::::-0.a) sin35"coslO"+cos35'sinl0o=sin(35°+100)= sin45° = b) sin85°cos15° cOS85°sin15°=sin(85"-15°)=sin60'=. cos' 6960 +tg(-2600)'g5300 -cos2 156° .5 d) tg585°=tg45= 1 c) ctg9300~ctg30o= 1!732 13.5 b) ctg855°=ctg135°=-1 c) tgJ 230o=tgISO'=-tg30'~-0. .134.a) 5 b) 3 13.. sin (.S.J3.5· b) 0 264 :::: -sin 2 32° -cos 2 32 iJ ==~(sln~ 32° +cos 2 32())==~L 13..J3. = cas( ~ + ~~ )= -sin ~~ .a) sin28°cos2°+cos28°sin2° = sin(28°+2°) == sin30° == 0.86603 c) cos 1230o=cosI50'=-cos30o~_O. (361r 13n: .a) sin225' = sin(l80'+4S0) = -sin4S' = _ .13.11t=tg(331t+O.2 ~0.1022 ° ) _ ) _ tg(.a) cos53°cos37°._lc.fi = 0.132.13I.a) sin31S' = sin(360'-4S0) = -sin4So = _!.j3 13.a) sm =s11I8+I8 =51.10. 13. .tg( -616°)tg194° ~ = sin350sin35° + cos350cos35° + tg760tg14° = 2 == sin 350+ cos2 35° +ctg I 40 tg 14° == 1 + 1 == 2. b) sin (IX -17n: )cos(n: + IX 1.49Jr.:: -ctg30° ::::: - lc.866025 .tg32{) sin 32° cos 32(1. 2. -.129.73205 l3.a) cosS7"=sin3° b) cos215°~-cos35' c) cos III '=-sin21 ° d) cos4000=cos40° 13. 2 d) ctg33(P:.11)sin I 290'=sin2IO'=-sin30'=-0.. .i.* sin39Sosin 145 0 . 2ctg 2 18° 2etg =~:i-g218°. . c) ~.5 b) sin870o=sin30o=O.11) sin480' = sin(3600+120') = sin 120' = sin( 180'_60°) = sin6lJo = _ 13 . Adicione teoreme (formule) 13.57735 d) cos945'=tg225°=tg45'~ 1.139.fi )tg( 3. cos 32 iJ sin 58(1 ctg32 11 tg32() c) sin 123()0= sin(3·360'+ 1SOO)=sin 150'= sin30'.: cos15°cos15°+sin15°sin15°-tg25°tg65° :. :. 13. 2 2 ' 13.a) tgI87°=tg7' b) Ig280'~tg 1000~-tg80'=-ctg I 0" c) ctg45 1o=ctg9 J o=-ctg89°=_tgl 0 d) ctg600 o=ctg60 o=tg30° .tg l4n+ ~)= -tg~ d) sin210' = sin(l80'+300) = -5in30° = .a) sin55'=5in(900-35°)~c0535° b) sin 114°~sin(90'+24 ')=cos24' e) sin 160'=sin(1800-20')~sin20° d) sin325'=sin(3600-35')~-sin3Y J3.141.5 b) c05570'=co021 O'=-cos30'=-0.866025 265 .a)* sinl3.J 13n:).L. ctg22So=ctg(180o+45°)=ctg45°=1 tgl.127.125. 13. b) sin825' = sin45' = ~ .140. =:!i.143.. 13.86603 d) tg960'=tgtg600~ I . tg 2 252° +ctg 2 3420 cos 2 24° +tg800t81O° -cos2 24° Ig272° +ctg 2 18° tg60o:::: 13.328 0 )sin 958 0 etg 572 0 cos (. -13.IX )= sina cosa clga = cos a.3n )ctg ( 5. 2 13.128.::: cos215°+sin215°-tg25°ctg25° == 1-1 ::::: O.3 2 r:.124.a) c0521O' ~c05(l80'+30') ~ -c0530' ~ _13 2 o .707106 2 13.123. 3 13.\ 2J7:+I8 =smI8=Sl~ 2'+'9 =ca"<) I8 b) cas 3 5.133.142. .~ 0. sin825°cos(-15")+cos7S0sin(-555°)+tgI55°tg245° ~ :::.130.508 0 )eos (.ln)~tgO.cos(-505°)cos755° .212 0 - 13. .cos 32 11 cos 58 11 . Ig800[g100 ctg 2 18° +ctg 2 18° ctglOOtg100 ::::.sinS3°sin37°~cos(53Q+37°)"'90o=0 . = cos( 2n + 1 c) 13n:).I1t 13.a) -0. + IX }os(a .a) cos660'=cos60'=0. 2 ' b) 5in240' = 5in(l80'+60') = -sin600 = _ 13 .

147.145. + J3 = 450.p+f31 4-~ 26 g{ ) 19.3-3 b) cos78'eos33'+sin78°sin33'=cos(780_330) = cos45' =. 15-.. .+J3)=1 u svakom slucaju..Igalgj3 .o..I-c'+--'x 1_ x 1 13.~=_ 45+ 32 =_13 5 17 r x(1 +x)+ I-x _ l..sinacosi3sinycasCLsinl3siny. b) cos28'cos32'-sin28°sin32° = eos(28°+32') = eos60° = 14.-f3) a..:.. c) .+. 3. -tgf3 l+tgatgf3 1+4·- 62929 5 5 =2 =t.a) cos75° :::cos(45°+300)::::: cos450cos30o-sin450sin30o::::: = J2.160 .159.sinasinJ3eosy .J3 _ 13.J3 13." 14 => o.c·:: xO - x-~ + 1 -'-=1 xl +1 l+x 1 +x 13.a) sin(a+ f3 +y)= sin[(a+ f3)+y]=sin(a+ f3)cosy+co~a+ f3)siny= = sinacos f3 cosy + casasin f3 cosy + cosaeos f3 sin y . Izracunavanjem nepoznatih vrijednosti trigonometrijskih funkcija i zamjenom u navedcnu formulu.. .. =lg300 =~ = Ig600 =. ./3..707106.::.-J3) = __ tgo. .. I". . sinja+j3) = sinacosJ3 + eosasinJ3 " n b) SII1(o.-'-".fi _ ..7 1 13. 2 1 ...y..::::0.g.a) -. .eosi3casy . 266 267 .1.J3 a 2 -20+4 2 13.154.. 2J2.. -/3 _ . Ig(o..fiV ..5 e) -2" _ l . Sina=-:~./3 .146.". 3-.'..:.a) ~ = 0../3-3 3 25 1 13..fi = 0.158* tg(o. 4· b) coslO5° = cos(600+45') =cos60Ccos45Q-sin60osin450 = .tg atg 13 .eosf3-eosasmf3 = .Q. ~os f3 2 2 2 2 .. 5 17 1 ./3 .-/3 cos41°eos11°+ sin41 °sinll 0=eos(41 '_11 0) = eos30' = 2 = 0. ") 4 f . ( c 13.+j3) 85 c) 26 5 1-4'~ 5 19 5 36 cos(o.ta-j3 tgcY.:':..144.[1+4 4 4.. + tgj3 1 .j3)=~ \2 13 13. ..155...=l => 1. Prema a) u prethadnam zadatku je sir(a+ f3 +y) = sinacosf3casy +co9'Xsinf3cosy+co9'Xcosf3siny-sinasinf3siny...fi(j) ...11 r. 1 1 1--·2 3 5 6 a+f3 =45 0 . .a) .'. sm(o. cos(X=-.. tg.151.f3..11 7J2. = O. 105105502 => a . Potrebno je odrediti cos a i eosp.30°)= 3 +J'f = 2 +.149.fi ~ _ . 13 119 -45° i -900..t g"'y'---_t"'g..J3 a.f3 tgo.Igf3 = 30° a-I ~.sinasin f3 sin y . coG-a )=.:.3 1 1 5 -+Iget + tgf3 13. Kako je tg(o./3) 2 224 .:'g"'f3-=:-":...fi . 12 tga=-s' Igj3=S' tg(a+j3)=O 120 tga-j3 ) = .1 124° + Ig56° c) i 0 I' = tg(l24o+56") = tg1800 -Ig 24 tg56 ° ° .152..tgatgf3 d) -/3 . . I .a) Premo adicionoj forrnuli je sin(HJ3) = sino......(_15~'::.f3 =~-.xi.tg o.:~ 12. tada su a i j3 negativni ostri uglovi pri cemu . doblVamo:cosa::::: .866025 2 rg(-750)=-rg(450+300)= J'f+3 =-2-.153.... 13..tg y .c) tg (a + f3 + Y ) = ..x) 5 17 85 85 85 ~ 13. 3 = ~r.156.:+:. 5io(30'-00) _ _-4 10 34 --fii-3 13. . s.• 13') = . to zbir CHI3 uglova a i 13 moze biti same -135' (-3n14)....:.1) b) cos(a+l3+y) = eoso. =tg45°=1 b) .13 -8 3.=.t''''-~".148.150.:.c+-.---: -1.. . -sm-a.J3 I-x x+-_--.--:' cosy = 3. tg34° +I 26" b) I "g 0 = tg(34o+26°) = tg600 = -lg34 tg26 0 etg15° = elg(45° . ..cosJ3 + cosasinJ3.-:.157..'=c 2 3 .. . .8 => cosj3=~.J3 a-I 1+--·-4-a .:..1 g". Ig?4o+tg21° -0 0 1-lg24 Ig21 = tg(24°+21°) = tg450= 1.fi .J3 a -2a+4 (4-a).Ie a izmedu 13..tg f3tg y 13..J3 1 + tgatgf3 00- 4-a => 13 = 300. ') 15 cos ex:::..f3)=smo. tg (a+ 13) =. Ako je x<-l.:e... 13.+tgf3 Hga tgf3 => tgo.- = c. cosf3 =~"l-sl11..= ..

= (slnacos,B)2 -(cosasin.l?f =sin 2 a COS 2 f3 -cos 2 a.sin 2 IJ=
= sirra(l-sirr j3) -(I-sirr o:lsirr 13 =sirr a-sirr asirr 13 +sirr asirr f3-sirr f3=sirr a-sirr 13 sin-,- + - - (3 . ex cos 13.178.a) tga+ctgf3 cosa sinf3 sinasin/3+cosacosf3 cos(ex-j3) cosa cos f3 - s'in ex sin f3: casCa + /3) . ctgf3+ 'ga .cosJi _ sin ex sin j3 cosa
~.-

=

1+-~=I+l=2

1

. e x . ex ex ex . a ex: 'Jex ex . 'Jet ex b) SII\(X-CQ!{X' tg- =2sm-cos--- ( cos2ex . 'Jex}g-=2sm-cos---coS"" -tg-+sm--rg-·-= ~-sm- -222,222222222

tg45°

I 13.163. 2.

13.164.

13.165.a) sino:

b) cosa

c)

cos(o:-~)

13.166.a) rgac{g~ b) I c) tg~ 13.167.a) cos2~ b) 1 13.168.a) sin53'sin67'-cosI4'+cos3JOcos23° = = sinS3°sin67Q-cos14°+( cos37°cos23°- sin37°sin23°)+ sin37 c sin23 c =
= sin53°sin6r-cos14°+ cos(37°+23°)+ sin37°sin23°::::;

. ex ex . ex et . ex ex. ex . ,ex ex 2 . =sm~cos-+sm 2 -tg-=sm-(cos-+sm-tg -ex \I:::::SIO- cos-+-- 1= 22222222122 al . \ cos

\

SIn--1

.

,a '\

r

2J

=Sln"2
13.179.a) t g (+ [3 - tga - rgf3 = a )

. ex

cos-'

,a

1 ex 2 +sm- 2 \ . ex ex l::::sm2'--a~=tg2'
)
I

., a )

= cos37°cos23°+sin37°sin23° -cos 14°+cos60o=
= cos(37°-23°)-cos 14° +cos60°=:; cos 14°-cos 14° +cos60o::::;cos60o::::0 5 b) sin20o+sin13°sin57°-sin33°sin77° = sin20o+sin 13°cos33°-cos 13~~in330= = sin20o+sin(l3°-33°) = sin20o+s1n(-200):::: sin20o-sin20o:::: O.
d) 13.169 a) b) 2 2 2 cos(a + 13) 13,170.a) b) 0 c) d) ... = tg4S" = 1 . cos(a - 13) sio(a - /l) 13.171.a) b) 0 c) -tg75° sin(u+/l)

[

cos 2

.

cos .._2

J -

tga +lgf3 - tga - tgf3 = tga tg[3

c)

13

~

= tga + tgf3- (1- tga Igf3 X,ga + tgf3) = ",lgc::a_+c.:I",g[3::..- tga - tgf3 + Iga tgf3(tga + tgf3) I-Iga Igf3 J - tga tgf3 Igatgf3(tga + Ig[3) !3 ( B) . =tr:o:to ["ex+ 1- rgex Igf3 "".
(> , •

13.180.b) (J-lga)cos(45o ! +tgo: 13.18I.b)

-(X)

l-tga ,c05(45 0 -a)=tg(45 0 ,a)co5(45 0 -a)= 1 +tgex '
-

13.172.a)

b) ... = tg4so=1

c)

I,,:

-~ )=tg ~
c) tga

:::: sin (45 0

ex)= sin ~O() -

(45() + ex

)]= cos(4So + ex)

13.173.a) cos2a- sin2a tga= cos 2 a - sin"a - 2sin 2 a

= 1-4sin2a

b)]

13.174.a) 1 b) -tcr'a 13.175.a) sin(4So+a);::; sin45°cosa+cos45°cosa = coS450cosa+sin450sina = = cos(45°-0:) 13.176.a)

(ctgo: + ctgf3)ctg(a + 13) - (ctgf3 - ctga )ctg(a - 13) = 1 = (ctg a + ctg f3 )- -,-ct.'o"g-,-a.cc-"lg'Cf3,---~1 (ctgf3-ctga) eta actg f3 + ..• ~ • 0 etg f3 .- erg ex etg ex + etg j3 = ctg a ctg f3 - 1 - ctg a Cig f3 - 1 = - 2 .

13.181. a+f3+y=i =>

a+f3=~ -y
=>

=>

tg(a+f3)=tg(~ -Y)
1 ( . \. => tga + igf3 fogy = 1- tgatg[3 tgy

=>
=

tga + - -tg[3 =ctgy -

5io15° casIs" + sin300 coslSO c05300
.

sinG S° +30°) = sin45' 2 .fi l6 c05300 cos300 = 13 = = 3

li
?

1 - tgatgf3

tga + tgf3 1 - tgatg[3

=>
13.183.

Igatgy + tg f3tgy ~ I - tgatgf3 => tgatgf3 + tgatgy + tgf3tgy

= 1.

13

13.1

77 a) si~a +f3)sIr(a -,6) =(5inacos,6+cooasin,6Xsinacos,6 -~o;asinf3) =

cos2x+cos2(x~0:)-2co5xco5acos(x-0:) = = cos 2x+(cosxcosa+sinxsina)"-2cosxcosa(cosxcos<x; +sinxsina) = ~OS2X+COS2XCOS'2ct+2 cosxcosasinxsina+sin'2xsln 2ct-2cos 2xc'os2a -2cosxcosasinxsi_nci =

268

269

=

212·2·2 COS X-COS XCOS
? .,..,' •

a+sm xsm a = COS2 ( I-cos2 ) , 2 , 2 a = x 0:; +sm xsm

. , ")' . = cos-xsm-o:.+sm xsm 2a::::: ( cos-x+sm x sm 2a = sm 2Cl. 13.184.cos'o:+cos2p+cos2y-2cosacos~cosy ~ cos'O:+COS2~+COSy( cosy-

2

2cosacosl3)~

2 ~ cos 0:+cos'l3+cos( 0:+13)( cosacosl3-sinasinl3-2cosacosl3) ~ ~ cos'o:+cos'I3-( cosacosl3-sino:sinl3)( coso:cosl3+sino:sinl3) ~ = cos'o:+cos'I3-( cos'acos'l3-sin 20:sin'l3) ~ :::; cos2a+cos2B-cos2o:cos2~+sin2asin2f} = 2 2 2 2 2 2 2 2 C05 (%(1'- COS2J))+COS2~ +sin asin f) = cos asin f)+cos J) +sin o:;sin B= 2 2!) = sin 2f)+cos 213 : : : 1. 2 ::: (cos a+sin cx)sin2f)+cos

13.192. Odrediti cos2a,a zatim tg2a, tg2= 32. 49 2 2tga J_lo a 13.193.* sin4a ~ 2sin2acos2a = 2-~-2-' - O 2 l+tg a 1 + tg a 13.194. sma=SIll

-0,96, cos4a ~ 0,28.

. . (2"2 = 2" 2" , a) a a
l
2' Sln
cos

cosCX=cos

a) (2 2 =cos ,a '2a 2
~i-sm

rgrx

13.185. * COS\:HCos2~+cos2)'+2cosacosr:kosy = 2 = cos'o:+cos 13+cos' [1800 -( o:+I3)J+ 2cosacosl3cos[180o( 0:+13) J~ 2 ? 2 = coS (Hcos-l3+cos (0:+13)-2cosacosl3cos(0:+13)~ 2 2 2 :::: cos a+cos f)+cos 2a cos2f)-2sinasinJ3cosacosJ3+s1n asin2p2coso:cosl3(cosacosl3-sino:sinl3) = 2 2 2 == cos2a+cos2~-cos2a cos 2 p+sin 2asin 2 f) = cos 2a(1-cos J3)+sil/asin J3+cos J3 : : : 2a+sin 2a)sin2j3+cos 2J3 = sin 2J3+cos 2J3= 1. = cos2asln2~+sit11asin2J3+cos2J3 = (cos tga + tgfJ 13.186. a+I3=180'-Y ~> tg(a+I3)~tg(1800-y) ~> ----··--~-tgy 1- tga tgfJ

2tg 2 ,a l-tg- 2

a

ctg --1 ctga = 2 a 2ctg-·

2

a

2

13.197. tg=-v2 -I, sina~ ~===o= J+ctg-a
s11120::::: 2smacosa =--. cos 2a;;;;: - , tgLO::::: 1, ctg2a = 1. 2 . 2' ,

,-

I

.

.

.fi.

.fi.

,

=> tga + tgfJ ~ -tgy(l- tga tgfJ)

=>

tga+tgp+tgy = tgalg~tgy .

60 91 13.198. sino' ~ '109 ' cosa~ 109
2tg~

tga~

9] , etg=
4

60

91 60 .

a

13.187.

COSCX=-

;5

.

3"

-fi 3 GOsP=-, cosv=4' " 5'
sina 13.199. 3-2cosrx .

-

_£_a
~

sin(a-~+y)

= sin[(a-~)+yJ = sin(a-l3)eosy + cos(a-l3)siny ~

l+t f ; - - " 2

:::: sinacos~cosy - cosasinj3cosy + cosacosf3siny + sin(Xsin~siny =
=

3. -J7

3 . f5 3 -"- + ,_Is 17 2 + 3. 3 2 34345745345

617_-~9:fS_S_+ .'1.mc::.3-,--S~+-=2-,-4
60

3-2

__ 1±_4_ 1-4 3.- 7 1+4

4 5
6 3+··5

4
5

21 5

4 21

13.11.

Trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla i poluugla

13.200. sm2x=+

4(a-b~ a 2 -6ab+b' ? ' cos2x= (a + b)(a +b)2
1-a} 4a{l-a 2 )

tg2x=:r-,------,

. 4(a-b}f;b a- - 6ab+h-

3, 3 4 . 2 7' 24 13.1 88 . cosCX=-. tga=-,ctgcx=-, 5111 cx;=:_smacos(X;:::;;5 4 3 25 , .' 7 24 7 cos2a=cos-U-sm-(l=; - , tg2a -= -'ct cr 2u:::.:25 7' b 24 .

t3.20L Sll1X=±I+a2' sin2x=+
. 9

6+a

2

y- , cos2x=

6a 2 _I_a.1-

6+a y
2

13.189.

cosl3~--, sm213~--, eos2~=-]3

5.

120

119

169

169

13.190. rga=--2

-1-[5

l-cos2j3
2

1+3~2_() --2 3 -9

I

=0

,,6 sin fJ =-:;-, rg fJ
0

r;

~-:-"L

h?

13.202. sm2x=-, cos2x=±--, tg2x:::±-16 16 35 4 13 13.203. tg2y~--,ctg(2x-2y)~3 84 . 8,/10-1 14-7.[5 13.204 .. _ sll1(2x+y)~ ,cos(x-2y)~ - - - - , . D 27
13.205. IS iii 75 stupnjeva 13,206. sin4x
~

517

917

sin(2x+2y)~

J8-2S.,J5 -'---,--'81
~

-0,96

13.207. eos4x

-0.28"'-

270

271

'15°' '1- 0 -f3 13 .208) cos- -sm-.);;:::: eas(2·1S0) ; : : cos30o= _ . .a 2 b) 2sin67'30'cos6r30' = sin13So = sin(l800-4S0) = sin4So= .f2 2
c) cos 22Q30'- sin222030'=cos450=
2

13.217.a)

. 2n.
2 Slll

Tsm'14- = 2510 7slnl2-7)= 2S111 T

3n

. 2n. (n

2nl

.2"

2"

. 4"

COST= SIn --:;-.

.

.J2 .
2

? 2sin36° cos36° 13 .- 18 .a) 4' 180COS 360 = 4$in 18° cos 18° cos 36° SIn 0 0

cos18

sin72 u

sin(90o-1So)

cos18 cos18():=1.

13.209.a) 1-2sin215°::::;cosl15°+sin215°-2sin215°=cos215°_sin2150=co5300

=

-J3 .
2

cos18°

cos18 u

cos 18°

b) sin700sin500 sinJ 0° = cos200cos400 sinl 0° =

b)

tgJSO l-tg 1S0
2

2tg ISo 2 l-tg'15°
___ 2cos 2 1So -(cos 2 15° +sin 2 15o) sin' 22°30'+cos' 22 0 30'-2sin' 22°30' cos 30° 16 cos 45° 2 4 4 b) cos 2u-sin 2a=cos4u -

251n200 cas20 D cos 40° sin lOG 2sin 20° (2 sin 40° cos 40°)sin 10° sin80osinlOo 4sin200 4sin200

sin 40° cos 40° sinlOo 2sin 20° 2coslOosinlOo 8si11200 sin20D 8sin200
2

c)

2cos' 1SO -1

1
8
3

1- 2sin 222° 30 ,

'] 3.219 .a) si n3 x:::::sin (2x +x ):::sin2xcosx +cos2xsi nx=2sinxcosxcosx +cos xsinx _sin x :::::2sinxcos 2x+Cos 2 xsinx - sin 3x::::: 3cos 2 xsinx- sin 3x:::::3sinx(1-sin x) - sin x ::::: :::::3sinx-4sin3 x. b) cos3x -= cos(2x+x) = cos2xcosx-sin2xsinx::::: '., ? . ') ::::: ( COS"X-s1l1~x)eosx-_sll1X cos x Sl11X = COSX( ' 1 +cos-x cos-x2xcosx::::: 2sin = cosx(2cos 2x-l )-2cosx( l-cos 2x) = cosx(2cos2x-I-2+2cos2x) = :::::: cosx(4cos 2x-3)::::: 4cos 3 x-3cosx.
251 n ~ C05~COSO:' cos20' c0540' 2 3

13.210.a) 4sinacoso:cos2o:.=2sin2acos2u=sin4 c) cos"2a 2 2 d) 1-8sin acos a= 1-2(2sinacosa)2= 1-2sill!2a:::::cos 2 2cx+sin 2 2cx-2sin 2 2a=cos2a. 13.21I.a) -1 b) 1 c) -J 2 2 4 4 2 2 1 d) cos a._6cos a. sin cHcos a:;::( sin a+cos o:}2 -Ssin CX::os 2 a::::: 1-2s1n 2 2 a;::::cos4a sin 10° sin 10° sin 22° 13.212.a) _ _ b) sin200 2siniOocoslOo 2cos]00 sin44° 2cos22°
:;0_

c) 2cos20°

d)
sin 10°
2sIn I 2sin 10°

2sin 3x 2sin x

13.220. cos~cosC(cos20:c{)s4a = ._...... 2~-'2~_-:-_ _ __
2
2 sin 2ex cos 20' cos 40:

S1 nO' coso: cos2a cos4a

13.213.a)
c)

sin 10°
!-cos20o

2sin~'

2sin~
2
sin 4a cos 4a

b)
d)

2 sin

0:

cos 0: cos 2a cos 40:

sin Sa

cosx
1 +cos2x

cosx 2eos 2 x 2eosx

sin2x 1 +cos2x

2sinxcosx 2eos 2 x

rgx.

4sin ~ 2

4sin ~ 2
-1

8sin~
2

16sin·~
2

13.214.a) 2cos23°cos67o:::: 2cos(900-67°)cos67° :::: 2sin67°cos67° :;:: sin 134° = sin(1800-46°) = sin46°. b) 2sin700sin20° = 2cos200sin20° = sin40° c) (cos70° - cos200)( cos20° + cos700) = - cos40°. d) cos]O°

=
13.22I.a)

(1 + tgo:)'

tg 2 (45 + a - 1

0

---(1

- (1 - tgo:)' tgo:)'

tg 2 4So +0: +1
41go:

!---

13.215.a) sin800

b) ~ 8

II - tgo: /

(l+tgo: \['

+1

(1 + Igo:)2 + (1 -::tgo: )' (1- tgo:)'

c) ctg100
0'

13216 .'a) .

2tgo: 1 +tglo: , tg(~-a)

sin 20: .

cos- -+s1o- 2 2 b) ---'---'=-cc 2
l~sjnC(

'lex

.-,a

-2cos~sjn-

ex
2

(

COS

~ 2

-

sin

9:.1 2

J-

( a . ai' +
i
cos--s1o~

2

2

2/

a. ( ·2 - ex)' \ 2
cos-~

cos--s1o- . 2 2
SJn-

a

. a

- .-

1 . c ) -sm2a 2 =1.

" 3tga 13.222. tg~ = - 2

IgfJ-tgo: 1_ + tgf3 tga

- - - -tga
2

3tga

272

273

rr = 2cos"4[sll1 ex + SlD "4cos ex 1 = 1 13.J3y2+.225.B. -..:. { ~4CO. 2 2 b) . .l-cos- 11-~ I fi J. 1C 4 n° 13.224.fi .i =~2Sin2 x + 2cos' X +12cos2 X - 2sin' "1 = 13. .~JUJ3 ')2+JUJ3 )2+~2+.J2(J +sin2a) = ~2(sjna+cos(jl 0 .-"-=2cosx.-"~ 4 nIt:.J2+2cosa = 1 . 2 7 · . . ~_ b-J3. ~ .(2+~2+-13 12-b+-13 (2-~2+. . V2lcos..":=sin.I 3xl [ g2- 13.J2 8 2 2 ~ IT j.. O:O.229.-=2smx.."2-+-. . -.J3)2+~2+.a) sin./3 " 12 1C : ~ r .fX. t+cos".( ..223..L 2-b+-I3} (2-~P _ r 2--13 ~2--13 ~2+-13 - 13. 2 .J3 J4-(2+.~...O:O. xE(2krr.fi.c 4 2 4 2 b) cos'x.": ~-cos.-2s. 2 2 2 2 2 2 r:-~ b) .J3 5=J:3(2-~) . . '.a) 13.= 16.-cosa[I = 2 _ .I1'2\ = = e) J2+~4coS' 2J.fi._ 3tga -2tga 2'+ 3tg 2a sin a sin a tga cosa cosa 2+ 3( cosa )2 sin a sinaeosa sin aeosa 2+"sin 2 a cos 2 a 2sinacosa sin2a =--4+1-cos2a 5-cos2a 2+3si~"~ ..n: 24 n: cos24 SIn- ~2+~' 2 = )Z-JUJ3 .J3 2+~2+.x:O. . I .= _ 4 =.4sm.x .1_2 = _2_ = 2-fi = .x..232.'~ 2 .228.J .x::.' = J2 + 2lcos2). ___ 2_ :::: 2 .:..J2coi2\+2sirf 2\+2co..'l.. kEZ.23 J.2 . 13.": ~~cos: 8 = 2· ____ = 2 2 1.226._ _ _ 4 1.227.a 0 .a) d) to-=2-.oa <X\ IX "\14c05.fi = Fljsinex+cosal = 2-s1nex+-.n: 13.. lr ."C ~' ~l+ 274 27S . ".2-.---. SHl24 .-)! =.--sm.a ._ _2_.J3) f2=J3 2+~2+.a)sin~=sin.] 21IS111 ex +"4 " l.x:o.~a .-+S1!1~ ~ I + 2\ cos.2.J3 13.a) Is in 2al '.J.a) _ = .:S. n:+2krr).~.J 2=+=2=c=0="'=x =J2+.:.72 cos~=cos1:::: -2-:1 2.fi 2 ~ ff 4" _( -..= 2 cosI 3 710 a.2 ~l+COS.J3 )2+~2+.

234. l: X .-" ..= -. $10- X . ~tg~ l-tg2-2~' I +tg .:: cos.x I+ sinx-c?sx --_. __ 2 .2 ?' X Slll...' 1+ tg 2 -. )." ...0 2 2 + _ _ __ 1+ .2~-:: =_.-+ 11 2\ -x x 2 + 2tg '2 x 2(1 + tg '2) J = tg? _ 276 277 . x - 2 x sin 2 - I-tg' - .a) .233. x cos2 S ..cos 2 x x _ 2+__ . 2 COS 2 X --sm • 2 X ." ..-=-.1'7-.L~~. _'1-_ --2 +-. 1+ __ 2_ .?sinx(l+co5X) _.2 l+tg -_. .12+~ \-~-2--="--.- cos x b) cosx =-1 .--. ..J._. x 2 2 r:I .J2 I~ r: ~--.2' ____ _ . . sin':'" X sin- x 13.. 2C05. x 2 1. 2 c) ..2_-:: . x 2 X 2x sm"2 .2: 1--.~in X+Sil. ~12+f2.a) I-cosx .-- .'2 __ 2 r.. ? sin \: cos x " I sin x(l -.X l+tg 2" .-. x 2sm._1. cos ~-sin.+? Ig ~ _ 1 -+ tg ? = _ ? ---------=l+tg.X cosx cosx cos x \' x 2sin ':""'cos-- ) x 2eosx d) to' ..TC -.. ~:::: X 2sin~ 13. ? 2tg 2 X 1+ '-. -2 d) ctgx.2: cos x . ..cos x)' 2sinx+2smxcosx ._' 'Ii == => cos~ ..: 1.-2 ). x 2 x .2 x cos --+sm .. x I1 .: x smx 2sin-=--cos2 2 1 l: .= v....2 '2 __.·8 .? .:::o <._.a) sinx =-1 ") x .Sin 1+cos2x 2 .._~ cos.y2+'i2 I+.-' cosx _ _ _". 2 2 2 1 +. x sin.. x 1. cos2 x+sin~ x+cos1 x . x cos _ 2 2 sin2- l+tg '2 x '2 2sin-cos- . 2 x o ?tO - x 2 2 2 in 2 ::..=2__ 1 +? >j2+. cos~ cos - 2 X x cos2 x 7tg- - 2 2 -=~-'- .!.-2 X cos 2 X cos 2 2 C05.236.x "2 2 cos - cos.. 32 2+hT~ 4 b) o ct .-4 '" x 13._ -.~ c) tgx '- = sinx .235-. 1+--. ---·x·· ]: x+?to~+l-tg 2 1 -+ sin -+ cos / _ b )x. x cos2 X cos 2 X _ _ _".~. x COS- 2" 2tg 2 -+ 2tg- x 2 x 2 2tg ~J tg ~.x ') x l-tg..tg ..' ._~ ~. ') SilLY . sin:? ~ 2sin- sinx 13.L~' 2x 2S11L\-~.

243. 2 (cos' 0: \ 2 i3.\)2 1X = ~~ sinx .. . b) tg2= !J-cosx 2 278 ~ J+cosx V (I+cosx)' ~ (l~cosx)2 V(1+COS.= 2 .2 )x S111. 237t)2 ..x x x x 2S111~COScos--·· cos2 2 2 2 ~- =-=x sin ~ (I + cos x) x cos2 d) . 2 x x) cos sIl1 COS--S1l1- x ..~ 0 ... x ..0:-{3.2___ 2 x . 121312 sin ISO cos ISo ----=--~ =-~ =4 13. cos -+13cos -+cos '·_+cos -+cos--= 8 4 8 8 8 :::: cos ." 8 = 13. -+J3cos 2 -+cos 4 -+cos ' ( " " ) +cos '(" -+-+_ = " " 3" 8 482828 :::: cos -+I3cos -+cos -+sm -+sm . -+13.= 8 4 8 8 8 41C 27t 43n: -41C _43n 37f) ~n- x 2 COS X =.7f . sin x_ x 2 2 cos2 1-il Sl"4 1(.sm 2 x .:. x .J2-cosx-sinx sinx-cosx .. 71[.=---tg -=1[. 2 cos 2fX . . 51[..+cosj3) :::: sin a+sinasin/3+cos\x + cosacos/3 74? * _.l+cos." ( 888828888 = [-1'2J' 'l 2sin ~COS2 ~ 2 2? .)x 2 ( X cos} .cos x sin x sin x (l-cosx)2 = l-cosx sin 2 x sinx iii tg!:'= /l-cosx 2 VI+cosx = =: (l-cos.Ji sin(..a) tgISo+ctgI5° = =---+ cos 15° sin 15° b) " sin 15° sin 2 IS° + cos 2 ISO _---..- 7 ...)' (l+cosxXl-cosx) = fEcosxXl+cosA) =: (lcos.-4So) = 1+cos(o:'[3) = l+c05' . -coS"-:::: :::: cO$"-+sm27t)2 -2cos--sm..{3 2 2-' l-sinx = 2( I-cos 2(..7t. x "-.2_ _ = 2. 13 .- .1: cos·2 x 279 ..J2co~x-45°) 2sin ISO cos ISO sin 30° -'F2sin(X-45"-) = )2(I-cos(x-45° )) .' tl{ c 2 ex: 2 f3 2 Y ] -.· .Ji-.371: .---+ 2 ' 2 ' 2 J + cos a 1 + cos f3 1 + cos Y a-{3 -sin' a-{3 =2cos. x x cos 2sm -cos222 sin'::' 1. _.:c. +134+1-ilsl~ cos 15° 37f)' = 1-i4+2+1-24 = 8.-25m. = __2_ = _ _".' 2 x~45° 2 Sin .fX-jJ -22 2sin '::'sin ~ cos ..COS a 1 .c.c.1+ .0:-/3 .~2_~ \ 2 '" r. 2 1[.-'. x x ---"'---"-::::: _sm-cos--::::.J. (sino:· sinll)' + (cosa· cosf3)' = 2 :::: sin 2a-2sinasin/3+sin p+ cos2a-2coso:cos~+cos2~ = 1+ 1·2(cosacosll + sinasin[3) = 2 ~ 2cos(a·p) = = abc 1 .. 7f 7f 1 .cos j3 + 1 .::::::'.241. x = __2_ + 2sin 2 ~ .Ji vL -COSX--SlllX 2 2 2 2.. x COS. sina(sino: + sinl3)+cosa(cosa.J..237..= 2./2 -v2l-cosx+~smx I "'2(.c) x smx .__~ + _-.Ji Ii \ .. 2' Sln xl 2 + .. 2 x-45° tg--2 1_l.238. .j3 + 2 sin 20: . .371: .37t ..239.-J_ Ii-) ..SJl1- 2 2 I-cos x I_I-cos 2 cos2 5111-) 2 x .(-/3) +2sm---=4sm--.'T" cOS"-+Sln ._ b+c-a h+c+a + a +c-b a+c+b + a +b-c :c.1+-b+c a+c a+b J 2.. xl x+ .. 8 8 7f 8 tgtg8 8 "I -.. x-45° x~4So 2sm ---cos---" 2 2..1 . 4 31[. cos~ 4 1[.cos Y -·+tf{ -+rf..7f)' 2 1(. 2 2 2 13.-:._ .a) tg !.' -=_.240 .sin 2" x x 2 2 J x ./3 2 2 )...::.:c.= ... 2 .° J3.. 2 X 2 ? X COSx tg-+2sm -ctgx::::--+2sin~= 2 2 x 2 5inx cos2 .. J[ rc tg tg8 4 I-tg. x cos-+ sm- 2 2 x cos2 x _ x COS-+S111- 2 2 . _ sin 20: . . o+h+c' a+b+c =1 ll+b+c = 2.tg' '8 ctg--tg.::::: _ b+c + a+c + a+h abc 1+-. X) 2 ( cos 2" .

MATEMATIKA za drugi razred gimnazije. 2 L TRIANGLE -matematicki casopis za ucenike i nastavnike osno~nih i srednjih skola Udruzenje matematicara Bosne i Hercegovine.Demirdzic L:ELEMENTARNA MATEMATIKA za kvalifikacione i prijemne ispite. Masinski fakultet Univerzitcta u Sarajcvu. l+cosx Sill X -------~=---- 2cos~ ~ 2 _ x x ? _sm-cos- cos~ x 2sinx 2 2 2 ~ctg2_ x 2 sm2 1. Sarajevo.lvanovic Z2BIRKA RESENIH ZADATAKA IZ TRIGONOMBTRlJE SA ZADACIMA ZA TAKMICENJA I PRIJEMNE ISPITE NA FAKULTETIMA. 8. "Vissaja skola".azred .. IGKRO "Svjct1ost"-OOUR Zavod za udzbenike. "Naucna knjiga'-'".XLI).I. Sarajevo."Sk. 6.11. ICS. Zagreb.Slll-· x X 1---~ cos-- LITERATURA: 7C x tg--tg 4 2 7C x tg-+tg4 2 _ x Slll- 1+~_2 I+tg2 x x cos2 13244_ . Beograd. gimnazije.:Zbirka zadataka iz matematika 2.JI-sin x 2 ~ + sin x+ .II + sin x . 7_ Hadziaganovic A: ZBIRKA RIJESENIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE Odabra. Zavod za udzbenike i nastavna sredstv~. <"SvjetJost" zavoo z~ udibenike i nastavna sredstva Sarajevo. Beograd 1972. Moskva.za drugi razred .M.. 15. Alekseev V. 1987.:Metodicka zbirka zadataka iz matematike za srednje skoie. 17_ Mintakovic Stjepan:ZBIRKA ZADATAKA ALGEBRE 2. 10. Sarajevo.sin x . 1996.1977. Beograd. 1971. Kurepa S. Kiev.benike i nastavna sredstva Srbije. Zavod za udz. MATEMATICKO FIZICKI LIST za ucenike srednjih skola (XX.si~ x 2+2. Bogoslavov T.11.II + sin x + .Ognjenovic S.P. Daki':: Branimir:MATEMATIKA 2 . Sarajevo 1997.Jl + sin x + . Tesanj.Kurepa A:MATEMATIKA 2 za drugi razrcd gimnazije.M. Sarajevo. Zavod loa udzbenike i nastavna sredstva Srbije. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva Srbije..na poglavlja za nadarene ucenike srednjih skola "GRIN" Gracanica.Ivanovic z. 5_ Brackovic M_.lADATAKA 1Z ELEMENTARNE MATEMATIKE .Zagreb.T.feSenjima i rezultatima. 1989.II . Mintakovic Stjepan:ZBIRKA ZADATAKA lZ MATEMATIKE za drugi razred srednjih skola. Beograd.V.J.I. 1977. 280 281 .. razred gimnazije prirodno~matematickom smera. MihailoviC Vojislav: Zbirkaresenih zadataka iz gcometrije za IlI. 1994 11. Abramovic. 19.Stupar Z_:ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE sa rjeScnjima u.11. Huskic A. "Visa skola"..2000.1988. Beograd 1989.sin x)' .zbirka zadataka za drugi razrcd gimnazije. Snajder M.putama i rezultatima . 16_ Mintakovic Stjepan:ZBIRKA ZADATAKA IZ TRIGONOMETRIJE Zavod za izdavanje udzbenika. 18.Saankin A.Fatkic H_.gimnazije.V.II + sin x . Mihailovic Vojislav: GEOMETRIJA za II razred gimnazije priroonomatematickog smera. 1994.Jl.sin x . 2. za 3.:ZBIRKA ..sin x .-! 999.Beograd. Beograd.. Zagreb 12.Starodubcev M.Vigodski M.1984. Milio L.II . Antonov M.Stefanovic:Zbirka zadataka jz algebresa uputama.:MATEMATISKOP 4-· zbirka zadataka za drugi razred. Stefanovic R. 1987.. Zavod za izdavanje udzbenika. 20. Zavod za izdavanje udzbenika. "Naucna knjiga". 9_ IvoviC M_Z_.Milosevic V_M_:ZBIRKA RESENIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE sa zadacima za taktnicenja i prijemne ispite oa fakultetima.Sarajevo. "SvjetiosC' zavod za udzbenike i nastavna sre~stva. 14_ Milin L.Nikitin V. 3. 1976..! 968. 1972_ 4..k" .:MATEMATIKA-algebra i eletnentarne funkcije. 1981.D. 1974.:ELEMENTARNA MATEMATlKA-resenie zadac.TomiC S. 1972. 13. 22_ Zivkovic R_.. "Skolska knjiga".

. 4. KVADRATNA JEDNACINA (JEDNADZBA).. Diskriminanta i ispitivanje prirode rjesenja kvadratne jednacine...... .. Primjena slicnosti l1a pravougli trougao. KVADARATNEFUNKCUE 55 6... Rastavljanje kvadratnog trinoma na linearne faktore.. Vieteove formule... 6 4.. Binomne jednacine (jednadzbe) 7..6....... 29 2.1..... .. 43 44 45 46 47 50 50 52 53 7 8 16 5....... produzeria proporCija..' Mjera duzi......2. Potencija tacke 1I odnosu na....5.....7..... 1. Rjesavanje potpune kvadratne jednacine ... 1.. NEKE JEDNAC1NE (JEDNADZBE) VISEG REDA 7..1....i... . 3...... Tangentni j tetivni cetverougao.. ... Preslikavanja kompleksnih brojeva u skup tacaka ravnLKompleksna ravan 3....7........3.......4.8.4.... 3.... Centralni i pcriferijski ugao........ Konjugirano-kompleksni brojevi ... 2.3. Zajednicka mjera i najveca zajednicka mjera dvije duzi...1... ..2...7........ .... Kompleksni bfojevi-razni zadaci . Eksponencijalna funkcija 11. Jednakost dva'kompleksna broja ..... Samjerljive i nesmjerljive dut! ...3.. HO\1lotc:tija gebmetrijskih figura 24 2... Njercnje duzi.....4.......... 3. Kruznica (kruzna iinija) i krug....3. HOMOTETlJA I SLICNOST 2.... Kvadratni trinom...... Kvadratnajednacina ~ razni zadaci .1.. 25 2......8.. 7.. Modul (apsolutna vrijednost) kompleksnog broja.... Korijeni Stepeni sa racionalnim izloziocem (eksponentom) ...kruznicu.. 1.. 34 35 36 37 37 39 40 41 10..... 4.. Dijeljenje kompleksnih brojeva 3.........1..3.......mnozenje) 3..oduzimanje...2. Eksponencijalnajedllacina (jednadzba) oblika af(x)=ag(x) .... Pitagorina teorcma...... 23 2....... 4. Osoblne simetl"ala unutrasnjeg i naporednog vanjskog ugla tfOUgJa...SADRZAJ PREDGOVOR 3 1.. Eksponencijalna nejedllacilla (nejednadzba) oblika af(x)<ag(x).. geometrijska sredina dviju duzi. 4. 73 73 75 282 283 .. ...... Rjdavanje nepotpune kvadratne jednacine ...... 71 11....1... Ziatni presjek duzi.....5.2.. ... .... 69 3...6. Simetricnejednacine (jednadzbe) 63 65 65 66 8...6.. ... Znaci rjesenja kvadratne jednacine .. 4. 18 2.. lRACIONALNE NEJEDNAC[NE (NEJEDNADZBE).... Operacije u skupu kompleksnih brojeva(sabiranuje....2.......Taiesova teorema...... IRACIONALNE JEDNACINE (JEDNADZBE).... 60 7..... geometrijska proporcija............. 4.... Bikvadratne jednacine (jednadZbe) .........5... SISTEMI (SUSTAYI) KYADRATNIH JEDNACINA (JEDNADZBI) 67 9.. SKUP KOMPLEKSNIH BROJEV A 3.... Primjen