P. 1
osnovi onkologije

osnovi onkologije

|Views: 198|Likes:
Published by Samra Ibrahimkadić

More info:

Published by: Samra Ibrahimkadić on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2015

pdf

text

original

Onkologija – nauka o tumorima

Tumor – znači oteklina a sinonimi su neoplazma, karcinom, što se odnosi na tumor neoplastičnog proijekla. Tumor u širem smislu može biti uzrokovan i edemom, krvarenjem ili neoplastičnom proliferacijom. Tumor neoplastičnog porijekla ili tumor u užem smislu riječi Saltikov definiše kao: lokalno, atipično, autonomno, neprestano i nesvrsishodno bujanje tkiva. PODJELA ONKOLOGIJE 1. Eksperimentalna (biohemijska, molekularna, genetska) 2. Epidemiološka onkologija 3. Klinička onkologija (dijagnostika i terapija) PODJELA TUMORA I podjela  karcinomi  sarkomi  leukemije i limfomi  embrionalni tumori II podjela  Benigni  Neinvazivni (Carcinoma in situ)  Invazivni (maligni) tumori GRAĐA TUMORA Parenhim – (maligno promijenjene ćelije) Stroma – (krvni sudovi i vezivo) Postoje neke osobenosti u građi krvnih sudova malignih tumora: 1. Nedostatak medije 2. Smanjena kontraktilnost U nekim tumorima preovladava parenhim a u drugim stroma – ovi drugi su izrazito čvrsti (tzv. Skirozni)    Hiperplazija – pojačana proliferacija tj. bujanje ćelija Displazija – poremećaj reda ćelija u tkivu – npr. u strogo stratificiranom epitelu poremete se slojevi. Metaplazija – izmjena ćelija u nekom tkivu – npr. višeslojni pločasti bez orožavanja u višeslojni pločasti sa orožavanjem.

Građa tumorskih ćelija  Lupoplasia – smanjena diferenciranost ćelija?  Anaplazija (potpuni gubitak diferenciranosti ćelija pa se ne zna iz kojeg tkiva tumor potiče)  Displazija – poremećaj redanja ćelija

Anaplastični tumori (G4) Smatra se da se čitav tumor razvija iz samo jedne maligne ćelije ali se onda nameće pitanje odakle polimorfizam kod tumorskih ćelija a smatra se da on dolazi od toga što je tumorska ćelija genetski nestabilna te da je kod njih česta promjena fenotipa. Dobro diferencirani (G1) 2.Podjela tumora prema stepenu diferenciranosti: 1.Tumor se razvija iz jedne ćelije. Pretpostavka je sljedeća . Imunobiologija tumora Smatra se da se u organizmu u toku dana notmalno stvori veliki broj tumorskih ćelija koje se eliminiraju zahvaljujući imunom sistemu tako što bivaju prepoznate kao strano tkivo i uništene. Slabo diferencirani (G3) 4. Umjereno diferencirani (G2) 3. Jedan tumor ima jedan ili više tumor – specifičnih antigena. Kasnije se ćelije brzo razmnožavaju te je kasno da imuni sistem zaustavi tumorsku proliferaciju.spontana regresija tumora (1-2% melonoma i karcinoma rektuma) . limfi.nalaz malignih ćelija u krvi. Karakteristike tumorskih ćelija:  Atipija jedara – hiperhromazija  Atipija ćelija – patološke mitoze  Atipija tkiva – patološki krvni sudovi Rast tumorskih ćelija razvija se autonomno i nije pod normalnom kontrolom organizma. nego se tkivo razvija autonomno i nesvrsishodno. tj. hormoni) koje dobijaju od organizma – a na te faktore se u onkologiji jako često terapijski djeluje. UČESTALOST TUMORA Muškarci Pluća Žene Dojka . Ipak za neke tumore bitni su faktori rasta (npr. Epidemiologija Tumori su u svijetu drugi vodeći uzrok smrti odmah iza kardiovaskularnih oboljenja a najnoviji podaci govore da se ta dva uzroka približavaju jedan drugom a u nekim zemljama tumori su zauzeli prvo mjesto. operativnoj rani a iz kojih se nikada ne razvijaju metastaze. mutacija.pojava metastaza 10 godina nakon odstranjenja primarnog tumora . i u početku je premalen broj tumorskih ćelija da bi se mogao formirati imuni odgovor. Postoji više dokaza o postojanju tumor specifičnog imuniteta: . plazmi.200x veća učestalost tumora kod imunodefcijentnih osoba (svejedno da li urođena ili stečena) Međutim ipak je ogroman broj tumora kod osoba normalno snažnog imuniteta. Da bi se tumorska ćelija razvila u tumor potreban je poremećaj ovog mehanizma dakle ili da je:  imunobiološki odbrambeni organizam slab ili da  tumorski antigen ne bude prepoznat kao strano tkivo. . seroznoj tečnosti.

REGULATORI ĆELIJSKOG CIKLUSA  Ekstracelularni matriks (faktori rasta. genetsko smeće.hemijski . Uzroci genetskih promijena su: . nutritivni faktori. metaboliti)  Ćelijska membrana – semipermeabilna – odlučuje koje molekule mogu u ćeliju. Ova ekpresija gena ima određenu ulogu u malignoj transformaciji. Smatra se da na nivou ćelije postoje dvije vrste gena odgovornih za karcinogenezu koji se jedni drugima suprotstavljaju: Protoonkogeni – koji podstiču rast tumora Antionkogeni – antionkogeni koji prigušuju rast tumora Da bi došlo do maligne promjene dovoljna je promjena na jednom alelu protoonkogena i pored toga moraju biti oštećena oba alela antionkogena. konstruktivni geni koji se aktiviraju prema potrebama.Prostata Ewingov sarkom Kolon ili rektum Pluća Kolon Ženski polni organi Molekularna biologija malignih tumora Promjene koje nastaju u toku karcinogeneze vjerovatno genetske prirode dovode do gubitka normalnih kontrolnih mehanizama. sastavljenih od nukleotida.000 gena a samo mali procenat učestvuje u izgradnji dok se 80-90% uopšte ne transkirptuje – tzv.metastaziranjem 1989 Majkl Bišop i Harold Varnus dobili su nobelovu nagradu za otkriće protoonkogena. Smatra se da čovjek ima 50-100. hormoni.fizički . Pored promjena na genotipskom nivou za pravi nastanak tumora je bitno i njihovo fenotipsko pojavljivanje koje se manifestuje: . Gen je jedna koordinirajuća sekvenca (100-1000 nukleotida) koja kontrolira određene procese. limfokini.nasljedni Osnova genskih promijena leži u promjemama DNK.  Intracelularni matrix (jedro i citoplazma) Procesi karcinogeneze Suština karcinogeneze je gensko oštećenje odnosno genske promjene.lokalnom invazivnošću .Pretjeranim rastom . Ovi ćelijski geni najprije su otkriveni kao geni unutar genoma retrovirusa koji su uzrokovali . EKSPRESIJA GENA Svi geni u jednoj ćeliji nisu uvijek aktivni – nego su to tzv. ima receptore za određene molekule.biološki .

Da bi se ovo razumjelo potrebno je dati pregled normalnog razmnožavanja (normalnih ćelija). Približno 25% tumora sadrži ras-gene a radi se o tačkastim mutacijama gdje je suština poremećaja u vezivanju RAS gena za GDP i GTP. promjene u jediri. cijepanje DNK i dioba ćelije FAKTORI RASTA – GROWTH FACTORS (GF) To su peptidne materije koje reguliraju proliferaciju. faktori rasta se vezuju za receptor 2. Ako se veže za GDP inhibira a za GTP aktivira sistem koji djeluje na adenilat ciklazu i na taj način uzrokuje proliferativni rast. Kada zbog genskih promjena protoonkogeni pređu u onkogene stvaraju se onkoproteini . Onkogeni oblici receptora stalno stimuliraju protein kinazu i bez vezivanja faktora rasta pa stalno stimuliraju rast i diobu. Faktori rasta uglavnom djeluju preko protein kinaze koja katalizira fosforilaciju proteina. diferencijaciju i život ćelije. .stvaranjem tumora na eksperimentalnim životinjama. Znači maligne promjene vezane su i sa pojavom onokogena koji stvaraju patološke receptore kao i one koji prekomjerno faktore rasta TRANSKIRIPCIONI FAKTORI Pronađeno je primjera onkoproteina koji oponašaju normalne citoplazmatske messenger proteine koji sa citoplazme prenose informaciju prema jedri.parakrino – djeluje na ćelije u blizini one koja ga je stvorila . koji se razlikuju od proteina protoonkogena time što su izgubili regulatorne elemente. prenos poruke kroz citosol preko sekundarnih vijesnika (mesenger rnk) 4. Faktor rasta protoonkogen Tumor Porijeklom iz trombocita Sis (prejako izražavanje) Astrocitom i osteosarkom Porijeklom iz fibroblasta HST (prejako izražavanje) Rak želuca Oni koji se vežu ua GTP RAS (tačkaste muztacije) Pankreas. kompleks faktor-rasta receptor vrši podsticaj na stvaranje proteina koji prenose poruku 3. pluća i kolon RECEPTORI FAKTORA RASTA To su molekule vezane za ćelijsku membranu i na njih se vežu faktori rasta. Tokom maligne alteracije može doći do premjene genetskog koda koji je vezan za stvaranje faktora rasta i kao rezultat nastaju kvalitativne i kvanititativne promjene. Svaki virusni onkogen nazvan je kao V-onkogen + 3 slova koja predstavljaju virus iz koga je izolovan: V-fes – u virusu felin sarkoma V-sis – u virusu simian sarkoma Iako je proučavanje virusnih protoonkogena dovelo prvi uvid u protoonkogene ova istraživanja nisu dala odgovor o porijeklu tumora kod ljudi koji nisu uzrokovani virusima. Smještene su ekstracelularno a na ćeliju djeluju preko receptora na ćelijskoj membrani. Rast se razlučuje na sljedeće stadije 1.autokrino – djeluje na ćeliju koja ga stvara .endokrino – djeluje na udaljene ćelije. Djelovanje je na tri načina: .

REL itd. V-onkogeni) su geni unutar virusa. receptore za faktor rasta i transmisione faktore koji putuju kroz citosol.promjene u regulaciji (amplifikacije?) Tačkaste mutacije – najbolji primjer su RAS koji preko GTP i adenilat ciklaza stvaraju 90% tumora pankreasa. JUN – djeluje na proces prepisivanja a REL . Protoonkogeni kodiraju proteine – faktore rasta. kod Burkitovog limfoma (translokacije sa 8 na 14 hromozom i obrnuto).apoptoza – smrt ćelije (eliminacija ćelija sa greški) Geni koji kodiraju supstance za ispravljanje genetičkih greški su u stvari antionkogeni. u čemu učestvuje p53 protein nađen na 17 hromozomu.čiji gubitak funkcije može nastati zbog delecije ili funkcionalne mutacije – iz čega nastaje karcinogeneza.u ranom djetinjstvu nastaje kao nasljedan . retinoblastom nastaje gubitkom supresor gena koji su locirani na 13 hromozomu . FOST. Rezultati promijena protoonkogena su:  promjene u građi  promjene u ekspresiji  promjene u sredini u kojoj geni djeluju VIRUSNI ONKOGENI (tzv.uključuju se reparacioni procesi . . Hromosomske translokalcije – Npr. tumor sprječavajaći geni .u poznim godinama mutacijom Pri prelasku iz G1 u S fazu ili iz G2 u M fazu dolazi do ispitivanja genetičkog materijala. I ako oni izgube svoju funkcionalnost ćelije postaju genetički nestabilne. Sama ćelija nema gen koji bi je maligno transformirao ali postoje geni esencijalni za normalno funkcionisanje ćelije koji se mogu transformisati u onkogene. 50% adenokarcinoma kolona i 30% adenkarcinoma pluća i leukemije. insercije) . Primjer tih onkogena su JUN.  Brzotransformišući virusi – izazivaju tumor kod eksperimentalnih životinja u roku od 2 nedjelje i oni sadrže onkogene  Sporotransformišući virusi izazivaju tumore na eksperimentalnim životinjama za 3 mjeseca i više. FOST. Ne sadrže onkogene nego se inkorporiraju u genom domaćina u bilizinu protoonkogena kojeg aktiviraju ANTIONKOGENI Antionkogeni su tzv. kod HML (9 i 12) Prema tome onokogeni su geni koji su potrebni za inicijaciju i održavanje malignog procesa.ćelija se odmara (ulazi u stanje mirovanja) .JEDRO I CITOPLAZMA Pored ovog ne izneađuje da se mogu desiti i mutacije gena koji učestvuju u prepisivanju DNK na nivou jedre kao jedan od niza procesa diobe ćelija.promjena u građi gena: (mutacije. KOOPERATIVNO DJELOVANJE ONKOGENA Za većinu tumora nije dovoljna samo jedna genetička promjena nego je potrebno više njih. Npr. translokacijem. delecije.na ekspresiju gena zaduženih za sprječavanje diferencijacije AKTIVACIJA PROTONKOGENA – NASTANAK ONKOGENA Pokretanje onkogena ide preko dvije grupe promjena: . Ako se utvrdi greška: .

antikancerski lijekovi (ciklofosfamid) Prokancerogeni     Policiklinični aromatski ugljikohidrati (benzipiren. Podjela etioloških faktora: 1. hepatitis B) Važno je istaći da je humani papiloma virus (HPV) čest uzročnik karcinoma cerviksa – u liječenju se radi kauterizacija a ako se nađe porast anttijela na ovaj virus velika je vjerovatnoća ponovne pojave karcinoma  RNK . Karcinogenost nekih tvari se pojačava drugačijim tvarima koji pojačavaju karcinogenost – promotori.Različite štetne i jatrogene supstance 2.JONIZUJUĆE ZRAČENJE Etiološki vrlo bitan element.(humana T ćelijska leukemija tipa 1) FIZIČKI FAKTORI .VIRUSI Potvrđeno je i eksperimentalno i epidemiološki da su virusi uzrok nekih od malignih tumora. Neki djeluju direktno na genetski materijal – direktno djelujući a drugim je potrebna metabolička promjena da bi djelovali – prokancerogeni. azbest. a u ovu grupu spadaju i jatrogene supstance (neki lijekovi) kao i neke fiziološke supstance (hormoni).  DNK VIRUSI – (EBV. Što se tiče hemijskih supstanci kao etioloških faktora. FIZIČKI FAKTORI ..tako da se njihove promjene akumuliraju u genetskom materijalu da bi kasnije okinula karcinogeneza – to je njihovo tzv. HPV (humani papilloma). . HEMIJSKI FAKTORI . hrom . nikl. kooperativno djelovanje. BIOLOŠKI FAKTORI – Onkogeni virusi 3. BIOLOŠKI FAKTORI . amini (2 beta naftalin. primjeri su policiklični ugljikohidrati. Ti su faktori utvrđeni epidemiološkim ispitivanjima tumora. kao posljedica zagađenog zraka.. benzatocen) Aromatski amidi.RETROVIRIDAE Za većinu je dokazano na životinjama a jedni poznat retrovrius sa ranim nalazom na čovjeka – HTL virusi tip 1 . 2 acetilaminofloren) Prirodni proizvodi biljaka i mikroba – alfa toksin B1 Ostali – arsen.Jonizujuće zračenje HEMIJSKE SUPSTANCE Veliki broj supstanci odogovorno je za nastanak tumora. Etiologija malignih tumora ETIOLOŠKI FAKTORI Etiologija je nepoznata ali postoje neki faktori za koje je dokazano da imaju izravnog uticaja na razvoj malignih tumora. Glavni hemijski kancerogeni: Izravno djelujući  Alkilirajući agensi . Između ostalog dokazano je da osobe zračene u mladosti radi nekog tumora kasnije umiru u starosti od drugog izazvanog upravo tim zračenjem Jonizujuće zračenje stvara promjene na genetskom materijalu ima mutageno djelovanje (hromozomske aberacije) i kao posljedicu imamo karicnogenezu. vode itd. alfa toksini itd.

Maligna transformacija ćelije je proces koji obuhvata i genotipske i fenotipske promjene. Indirektno djelujući inicijatori koji moraju da upotrebe neku hemijsku supstancu B. velika frakcija rasta Kod tumorskih ćelija velika je frakcija rasta 60% prema 20% kod normalnih ćelija. Stvaranje tumorske mase (primarne tumorske mase) 3. veći broj ćelija koje umiru c. Ako se pretpostavi da je tumor nastao od jedne ćelije za rast do 1cm treba mu oko 30DT a odatle do letalnog (oko 1kg) treba mu 10 DT. hormoni tj. INICIJACIJA – započinje maligna transformacija. Patogeneza malignih tumora To je proces razvoja maligne bolesti. veći je i broj ćelija koje umiru i to znatno više nego u normalnom tkivu. Veću frakciju rasta od tumorskih ćelija ima jedino hematopoetski sistem. što se obično popravlja dejstvom reparatornih enzima ali ako ne uspije onda nastaje melanom. TUMORSKA MASA Tumorska masa je na početku homogena a kasnije heterogena zbog dalje mutacije ćelija. Iako je broj ćelija koje se dijele u tumoru veći. Direktno djelujući inicijatori b. TUMORSKA ANGIOGENEZA – da bi se razvijao krvni sudovi su neophodni kod tumora već kada on dosegne veličinu 1-2mm. Ispod te veličine on se može hraniti tako što koristi već postojeće krvne . što ne znači da mora doći do pojave tumora. Najmanji tumor koji se može klinički otkriti je veličine 1cm. veći broj ćelija koje se dijele b. inicijator hormoni). Maligna transformacija ćelije 2. što i jeste slučaj kod nekih tumora ali kod većine nije zbog toga što tumor ne može sebe da hrani tako dobro nego raste po Gompertzovoj krivoj. Metastaze MALIGNA TRANSFORMACIJA ĆELIJE Maligna transformacije ćelije je promjena genoma ćelije a iz toga slijedi fenotipska promjena.UV – zračenje – oštećuju DNK. Tok malignog oboljenja 1. Lokalna invazija 4. Samo primjena u genomu nije dovoljna da bude samo na jednom mjestu nego u više nivoa te tek tada nastaje maligna transformacija Postoje 2 stepena u patogenezi: A. što znači da bi pretkliničko vrijeme znatno duže nego kliničko. a. Promjene koje se dešavaju u fazi inicijacije su ireverzibilne ali neodržive tumor ne može nastati bez druge faze. karcinom itd. biološki i fizički) alteriraju genom a onda se ovaj ekspresuje u stvaranje malignog tumora. Etiološki faktori (hemijski. Sa rastom tumorske mase DT se usporava jer usporava i brzina rasta tumora. Rast tumorske mase karakteriše: a. TUMOR DOUBLING TIME (DT) – vrijeme je udvodstručenja zapremine tumorske mase (prosječno je 2-3 mjeseca s tim da postoje značajne razlike zavisno od vrste tumora ili njegove lokalizacije). odnosno oštećenje genetičkog materijala. PROMOCIJA – dešava se pod uticajem nekih drugih supstanci koji potiču kancerogenezu (npr.

gubitka apetitia – ovaj iscrpljujući sindrom naziva se tumorska kaheksija . Učinci tumora na domaćina Učinci tumora na domaćina mogu biti:  LOKALNI – (kompresija. INFILTRATIVNI rast 3. . slabosti i anemije. EKSPANZIVNI rast 2. METASTAZIRANJE Metastaziranje je stvaranje tumorskih depozita udaljenih od mjesta primarnog tumora. same ćelije b.preživljavanje u cirkulaciji .mnogi bolesnici u kasnijim stadjima raka pate od brzog gubitka tjelesne težine.sudove. Neki tumori češće metastaziraju u pojedine organe i taj afinitet nije ni do danas objašnjen potpuno .anemija. opstrukcija. .imunološki poremećaji. faktori okoline Najpoznatiji angiogenetski faktor (AGF) je PGF – trombocitni faktor rasta.rast tumorske mase na udaljenom mjestu. . nekih tvari koje luči tumor a koje djeluju po cijelom organizmu.hormonalni poremećaji.kaheksija. . Tumorske ćelije tako dobijaju pristup vaskularnim elementima (krvni i limfni sudovi) što su vrata za dalju invaziju tumora. – kompleks simptoma koji nisu uključeni u kaheksiju a javljaju se kod bolesnika sa rakom i čiji se učinci ne mogu objasniti sa lokalnim širenjem tumora – karcinoid je odličan primjer . Različiti tumori imaju različit potencijal za metastaziranje tako da se nekada metastaze manifestuju i prije primarnog tumora FAZE METASTAZIRANJA: . . infiltracija) – bitan faktor kod ovog učinka je lokalizacija. Koji potiču od a. LOKALNA INVAZIJA Tumor se lokalno širi na sljedeće načine: 1.  SISTEMSKI – najčešće su posljedica djelovanja hormonalnih mehanizama tj.degenerativne promjene CNS-a. npr hipofiza – mali tumor veliki učinak itd. DESTRUKCIJOM I NEKROZOM okolnog tkiva Tokom rasta tumor prelazi iz in-situ forme u invazivnu. njegove građe i osobina samog tumora.paraneoplastični sindrom. Tj tumorske ćelije probijaju bazalnu membranu i ulaze u intersticijski prostor. Tumorska angiogeneza odvija se pod djelovanjem angiogenetskih faktora.01% ćelija ubačenih u cirkulaciju preživljava .zaustavljanje u krvnom sudu organa – distribucija zavisi od ph organa. destrukcija.prelezak u cirkulaciju .samo 0. .

Eksplorativni hirurški zahvati 7.. PATOHISTOLOŠKA DIJAGNOSTIKA  brisa  tečnosti  aspiraciona  inciziona – samo mali isječak . kod karcinoma dojke. pokretljivost.perkusija .krvna slika .sedimentacija (ubrzava) .auskultacija LABORATORIJSKE PRETRAGE Dijele se na specifične i nespecifične.Alkalna Fosfataza. Hormonalni status – kod tumora raznih endokrinih žlijezda 3. Radioizotopske pretrage: scintigrafija (štitne žlijezde.CEA – karicnoemrionalni antigen (tumor digestivnog trakta) . CT. kolonoskopija.Dijagnostika malignih tumora ANAMNEZA Početni je korak u dijagnozi svih oboljenja pa i tumora. rektoskopija. Radiološke pretrage. kostiju) 6.npr.npr. fiksiranost za kožu) . MRI 5.) Ciljana pitanja u anamnezi – .fibrinogen (raste) . UZ.α-fetoprotein .povišenje temperature | .mineralologram SPECIFIČNE: Specifične laboratorijske pretrage koje govore o proširenosti malignog procesa 1. Endoskopske pretrage (proktosigmoskopija.. . cistoskopija) 4. oblik površina.pregled urina . RTG. uvlačenje bradavice dojke.palpacija (palpacija limfnih loža. palpacija tumorske mase. NESPECIFIČNE: . tumor urinarnog trakta FIZIKALNI PREGLED . Patohistološka dijagnostika – definitivna dijagnostika jer sve ostale mogu dati lažne pozitivne i lažno negativne rezultate.β-HCG – kod tumora testisa 2.inspekcija (ulceracije. LDH. veličina.gubitak težine | promjena boje urina |---.) . U onkologiji je posebno bitna heteroanamneza (ne samo lična nego i porodična jer je poznata predispozicija tumora kod više članova obitelji npr. limfom . Tumorski markeri .svrab na koži |---. čvrstoća.PSA – prostata specifični antigeni kod tumora prostate (uz rast AF i LDH) .

T0.Gradus tumora (G) Izražava sličnost tumora sa tkivom od koga potiče.da se odredi prognoza bolesti TNM KLASIFIKACIJA Tnm klasifikacija ima 24 kombinacije. anatomska raširenost 3. R2) Kada se postavi nalaz tumora bitno je hitno odrediti Grejding odnosno Stejdžing tumora. stepenu anaplazije – tzv. HISTOLOŠKA DIJAGNOZA prema međunarodnoj klasifikaciji bolesti za onkologiju – 10-ta revizija. M1) Kada se uz tumor priključuje i ph govori se o PTNM. R0. T – (Tx. GREJDING TUMORA – G1 – dobro diferenciran G2 – umjereno diferenciran G3 – slabo diferenciran G4 – nediferenciran PRISUSTVO ILI ODSUSTVO REZIDUALNOG TUMORA označava se sa R Rx – ne može se utvrditi R0 – nema rezidualnog tumora R1 – mikroskopski prisutan R2 – makroskopski prisutan . da li je odstranjen čisto makroskopski ili i mikroskopski (Rx. 2.da se vidi odgovor na terapiju .da se odredi najprikladniji način liječenja . STUPANJ DIFERENCIRANOSTI – gradus tumora .imunohistohemijske pretrage Da bi PH nalaz bio validan  makroskopski opis  da li je promjena maligna ili benigna  da li je primarna ili sekundarna  stepen diferenciranosti – prema broju mitoza. N1-N3) M – (M0. tj. N0. Klasifikacija malignih tumora Klasifikacija malignih tumora je sistem kategorizacije prema utvrđenim kriterijima i to: 1. T1-T4) N – (Nx. Svrha klasifikacije tumora . UZNAPREDOVALOST. R1. Tis. eksciziona – cijela promjena Patohistološke mikroskopske pretrage .histohemijske . Grejding tumora  kakav je odgovor domaćina  odnos tumora prema okolini(posebno prema bazalnoj membrani)  da li je u potpunosti odstranjen? – da li su rubovi čisti i ako nisu koliko ima malignog na rubu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->