P. 1
Medjunarodni odnosi - Dimitrijevic

Medjunarodni odnosi - Dimitrijevic

|Views: 122|Likes:
Published by laddo777

More info:

Published by: laddo777 on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2012

pdf

text

original

Sections

  • 1 PREDMET I PRIRODA NAUKE O MEŒ UNARODNIM ODNOSIMA
  • 2. Tehniåki postupci
  • 3. Nacija
  • 4. Druãtveno-ekonomski i politiåki sistem dræava
  • 5. Smetwe koje nastaju usled svesnog delovawa zainteresovanih subjekata
  • 6. Vrste spoqnopolitiåkih ciqeva

MEŒUNARODNI ODNOSI

1

2

PREDGOVOR ÅETVRTOM IZDAWU
U ovo izdaçe unete su neke izmene koje su bile neophodne zbog znaåajnih promena u åitavom meœunarodnom sistemu posledçih godina. Nema viãe dva bloka, nesvrstanost zbog toga viãe ne funkcioniãe kao izdvojen sistem, nema ni posebnih odnosa izmeœu socijalistiåkih zemaÿa jer je åitav socijalistiåki sistem krahirao i sve te dræave se nalaze u staçu promena. Zbog toga je prestala potreba da se govori o miroÿubivoj koegzistenciji izmeœu dva druãtvena sistema. Pored ovih kÿuånih promena, unete su i izmene u koriãñeçu literature, s obzirom na savremeno staçe stvari u nauci o meœunarodnim odnosima. Autori su se trudili da na ovaj naåin osavremene prouåavaçe meœunarodnih odnosa, u nadi da ñe sledeñe izdaçe obuhvatiti i novo staçe koje ñe nastati iz sadaãçih promena. Beograd, 20. maj 1996. Pisci

3

PRVA GLAVA NAUKA O MEΠUNARODNIM ODNOSIMA 1 PREDMET I PRIRODA NAUKE O MEΠUNARODNIM ODNOSIMA
1. Uvod Posle pola veka, a naroåito ovih decenija posle Drugog svetskog rata, u nauci je naglo poraslo interesovaçe za prouåavaçe meœunarodnih odnosa. Iz ovog interesovaça ubrzo se rodila æeÿa i potreba za stvaraçem jedne samostalne nauåne discipline, koja bi svojim predmetom i metodom bila usredsreœena samo na prouåavaçe pojava meœunarodnog æivota. Prouåavaçe meœunarodnih odnosa oduvek åini sastavni deo prouåavaça druãtva. To je razumÿivo, poãto je meœunarodni æivot sastavni deo æivota svakog druãtva. Tako se i u najstarijim izvorima politiåke misli mogu nañi mnogi stavovi koji se odnose na pojave iz meœunarodnog æivota, a naroåito na pitaça rata i mira, procese sukoba i borbe i procese saradçe u meœunarodnim odnosima. Meœutim, i pored velikog znaåaja koji ovi odnosi imaju u æivotu i razvoju svakog druãtva, dugo se nije razvila posebna nauåna disciplina koja bi iskÿuåivo prouåavala ovu vrstu druãtvenih pojava. S druge strane, to ne znaåi da su meœunarodni odnosi ostali van interesovaça nauke. Oni su prouåavani u nizu posebnih druãtvenih nauka, istoriji i sociologiji, ekonomiji i pravu, kao jedan vid problema koji su ulazili u predmet tih nauka. Pored toga, vrlo se rano razvila posebna istorijska disciplina, koja je istorijski prouåavala ove odnose diplomatska istorija. Isto tako, meœunarodno pravo je prouåavalo u celini pravne probleme meœunarodnih odnosa. Ovakvo staçe nauånog interesovaça za meœunarodne odnose verovatno je posledica uvereça da je ovu sferu druãtvenog æivota teãko podvrñi nekim pravilnostima, zbog velikog znaåaja koji se pridavao ÿudskoj voÿi i drugim subjektivnim åiniocima u çima. S druge strane, meœunarodni odnosi su veoma sloæeni zbog toga 4

ãto se u çima prelamaju svi vidovi druãtvenog æivota. Teãko je izdvojiti neku druãtvenu pojavu koja ne prelazi granice druãtva i u meœunarodnom prostoru ne trpi promene, åije posledice nisu bez znaåaja. Ta polivalentnost meœunarodnih odnosa doprinela je da oni budu predmet prouåavaça niza disciplina. Ekonomija prouåava delovaçe i promene ekonomskih zakona u meœunarodnim odnosima, pravo prouåavaça posebnosti pravnih normi u meœunarodnom æivotu, politiåku transformaciju subjektivnih hteça u ovim prostorima itd. S razvojem sociologije u XIX veku, kao opãte nauke o druãtvu koja prouåava druãtvo u celini i pojave druãtvenog æivota, nastaju preduslovi za stvaraçe nauåne discipline, koja bi obuhvatila celinu meœunarodnih pojava i bila u staçu da sagleda celinu meœunarodnog æiovta druãtva. Samo nekoliko decenija posle Ogista Konta (Auguste Comte, 17981857) i çegovog dela Teåaj pozitivne filozofije (Le cours de philosophie positive), kojim se oznaåava roœeçe sociologije, pojavÿuju se dela o sociologiji rata i mira.1 Kao ãto je i sociologiji bilo potrebno mnogo decenija da se potvrdi kao druãtvena nauka, tako i teorija meœunarodnih odnosa, do danaãçeg dana, vodi bitku za potvrdu svog statusa u porodici nauka. Do naglog porasta interesovaça za nauåno prouåavaçe meœunarodnih odnosa dolazi tek posle Prvog svetskog rata, koji je ostavio snaæne tragove u æivotu åitavih generacija. Velika razaraça, teãki zloåini i do tada nazapamñeno uniãtavaçe ÿudi u neposrednim vojnim operacijama, stvorili su staçe zabrinutosti kao ni jedan rat do tada. Rat je oåigledno definitivno bio prerastao odmeravaçe snaga vojnih jedinica na ograniåenim bojiãtima. Meœutim, izmeœu dva rata stvorena je samo nauåna osnova2 za ono ãto ñe na ovom poÿu doñi posle Drugog svetskog rata. U ovom ratu åovek se po prvi put u svojoj istoriji suoåio s moguñnoãñu samouniãteça. Svest o tome i realnost takve izvesnosti u odnosima koji se razvijaju u tom vremenu dovode na poÿu druãtvenih nauka do naglog uspona prouåavaça ove oblasti druãtvenog æivota. Osnivaju se univerzitetske katedre, instituti, tako da je danas teãko nañi univerzitetski centar unutar kojeg se meœunarodni odnosi ne neguju kao posebna nauåna disciplina. Ovaj razvoj zabeleæio je najveñi uspon na Zapadu, i to u SAD. U Evropi je neãto viãe uraœeno u Velikoj Britaniji, dok se u drugim zemÿama ovo prouåavaçe joãuvek odvija u okviru tradicionalnih deskriptivnih disciplina diplomatske istorije i spoÿne politike. U jednom broju zemaÿa Zapadne Evrope (u Francuskoj, Holandiji, Ãvedskoj, Danskoj i Nemaåkoj), postoje ozbiÿno organizovane nauåne ustanove koje se bave prouåavaçem meœunarodnih odnosa uz primenu savremenih metoda, tako da veñima znaåajnih teorijskih radova sistematskog karaktera. U naãoj zemÿi se na ovom poÿu dosta radi, åemu u najveñoj meri doprinosi Institut za meœunarodnu politiku i privredu u Beogradu svojim brojnim monografs1 Le General Jung, La guerre et la societe, Paris, 1889, Luis Bara, La science de la paix; Ch. Letourneau, La guerre, Paris, 1895. 2 J. Bryse, International Relations, London, 1922, A. E. Zimmern, The Study of International Relations, Oxford, 1931.

5

kim delima. Pored ovoga, pojavili su se i prvi pokuãaji sistematskih teorijskih radova, mada joãnema celovitog teorijskog sistema.3 Proteklo vreme posle Drugog svetskog rata suviãe je kratko da bi se u celini konstituisao analitiåki okvir jedne nove nauåne discipline. Nesaglasnost autora o osnovnim metodoloãkim i epistemoloãkim pitaçima vezanim za ovu disciplinu to najboÿe pokazuje. O predmetu, metodu i prirodi nauke o meœunarodnim odnosima teãko je nañi saglasnost, izuzev ãto se svi slaæu u tome da postoji potreba i moguñnost stvaraça jedne opãte nauke koja bi prouåavala meœunarodne odnose kao posebnu vrstu druãtvenih odnosa. Nesaglasnost o osnovnim metodoloãkim naåelima ove nauke dovodi do velikih razlika u shvataçima samog predmeta ove nauke. Meœutim, u druãtvenim naukama uopãte teãko je nañi opãtu saglasnost o ovim elementima, te, u tom smislu, nauka o meœunarodnim odnosima ne pokazuje neki izuzetak. Meœutim, u ovom sluåaju nema saglasnosti ni o samom imenu ove nauke. Kada je reå o nazivu, onda se najåeãñe javÿa naziv: “Meœunarodni odnosi”, ãto stvara mnoge nesporazume. Kada se kaæe: “Meœunarodni odnosi” onda se pod tim ne podrazumeva samo nauka o meœunarodnim odnosima, veñi ti odnosi u stvarnom æivotu. Da bismo ove nesporazume izbegli, bilo bi moæda najboÿe da za nauku uvedemo termin: “Teorija meœunarodnih odnosa”; “Nauka o meœunarodnim odnosima”. Na ovaj naåin bismo postupili isto kao ãto je to uåiçeno u veñtradicionalnim naukama: “Teorija dræave”; “Nauka o åoveku” itd. 2. Predmet nauke o meœunarodnim odnosima Jedna od prvih definicija predmeta nauke o meœunarodnim odnosima nastala je 1936, u okviru Meœunarodnog instituta za intelektualnu saradçu Druãtva naroda. Ona glasi: “Nauka o meœunarodnim odnosima je pre svega deskriptivnog karaktera. Ona donekle pripada vrsti savremene istorije naroda i kao takva, ona obuhvata sve oblasti kao ãto su ekonomija, trgovina, razmena proizvodçe, dobara, novca, kao i oblasti politike i kulture”.4 Ova definicija je izvrãila veliki uticaj u kasnijem razvoju, te je stvorena åitava ãkola koja je nauku o meœunarodnim odnosima ograniåila na deskriptivni metod, na komentare savremene meœunarodne politike i razliåitih vidova meœunarodnog æivota. Ova definicija izraæava stav koji je na poåecima razvoja nauke o meœunarodnim odnosima bio veoma raãiren. Smatralo se da ova nauka ima enciklopedijski karakter zbog sloæenosti i raznovrsnosti meœunarodnih odnosa. Poãto su ovi odnosi
3 V. Dimitrijeviñ, M. Markoviñ, R. Stojanoviñ, Uvod u prouåavaçe meœunarodnih odnosa, Beograd; Pravni fakultet, 1970, V. Benko, Meœunarodni odnosi, Maribor, “Obzorja”, 1977, V. Gavranov, M. Stojkoviñ, Meœunarodni odnosi i spoÿna politika Jugoslavije, Beograd, “Savremena administracija”, 1972; R. Vukadinoviñ, Meœunarodni politiåki odnosi, Zagreb, “Narodno sveuåiliãte grada”; 1974; R. Vukadinoviñ, Teorija o meœunarodnim odnosima, Zagreb, “CDD”, 1978. 4 L. Ledermann, Considerations epistemoloÿues sur l’ettude des relations internationales, Melange Seferiades, Athenes, 1961, str. 391.

6

New York. 10. 1971. Wright) navodi osam disciplina koje imaju konstitutivni znaåaj za nauku o meœunarodnim odnosima. str. str. ali tako ipak dobijamo jednu nauku koja ñe se baviti samo politiåkim odnosima u meœunarodnim odnosima. Vukadinoviñ. pa se kao naziv ove nauke upotrebÿava termin: “meœunarodni politiåki odnosi”. delo.7 Ovakvo reãeçe u odreœivaçu predmeta nauke o meœunarodnim odnosima je moguñe. treba da bude nauåno prouåeno i u celini. poãto nauka ne moæe biti samo skup razliåitih znaça do kojih su doãle druge nauke primenom svojih metoda. uz primenu “enciklopedijskog” metoda. Zato bi za pravilno razumevaçe ovih odnosa bilo neophodno prouåiti niz oblasti druãtvenog æivota.6 Nedostatak ovakvih shvataça je na prvom mestu u tome ãto se na ovaj naåin ne moæe konstituisati jedna nova nauka. kako svoj prostor u stvarnosti koji nijedna druga nauka ne prouåava u celini. postoje miãÿeça po kojima nauka o meœunarodnim odnosima treba da prouåava samo politiåke odnose. 481.. da bi jedna nauka nastala. Meœunarodni odnosi u sebi sadræe sve oblike druãtvenog æivota. M. socijalne politike itd. jer je podela nauka nastala kao rezultat podele rada a ne stvarnosti. tako i svoj donekle svojstven metod. Suprotno izloæenim shvataçima. 1955. ili razvijala opãte teorije koje bi se mogle primeniti na tu oblast a na osnovu posebnih vrsta podataka ili posebnih stavova”. Zagreb. saradçu i mnogih drugih nauka. Tome joãdodaje ratnu veãtinu. V.. str.5 Sluæeñi se rezultatima ovih disciplina. Tako izmeçeni. 7 of International Relations. Meœunarodni odnosi. Ibler. Ako bismo iz çih izdvojili striktno samo odnose politiåkog karaktera po formi. Rajt (Q. K. ekonomije. kolonijalna vladavina i voœeçe spoÿnih poslova. meœunarodne organizacije. kojim ñe dolaziti do saznaça svoga predmeta. To su: meœunarodno pravo.deo druãtvenih odnosa u celini. 7 . vojna istorija. Meœutim. jer se u çima suåeÿavaju politike dræava kao osnovnih aktera ovih odnosa. Formalno su politiåki. nauka o meœunarodnim odnosima bi po çemu: “Analizovala i sintetizovala brojne discipline. oni se odvijaju i na planu kulture. Stojkoviñ. neophodno je istañi da su meœunarodni 5 Q. 10. Interdisciplinarna saradça nauka sve viãe se nameñe. demografiju i dr. Meœunarodni odnosi tu ne pokazuju nikakvu originalnost. gotovo svih postojeñih druãtvenih i niza prirodnih. Appleton Century Croffts. S druge strane. oni sadræe sve elemente kao i sami druãtveni odnosi u ãirem smislu. Pri tome. takoœe: V. i ono ãto ih meça. meœunarodna politika. Meœunarodni odnosi i spoÿna politika Jugoslavije. Takva miãÿeça se sreñu i u naãoj literaturi i praksi prouåavaça meœunarodnih odnosa. Gavranov. The Study 6 Nav. politiåku geografiju. Ibler smatra da meœunarodni odnosi kao nauåna disciplina “treba i mogu da obuhvate samo politiåke odnose u uæem smislu i rad na otkrivaçu pravila ponaãaça izmeœu dræava kad se radi o tim odnosima”. meœunarodni ekonomski odnosi. diplomatska istorija. Tako V. ona mora da ima. diplomatiju. R. Wright. “Naprijed”. Ovi odnosi jesu politiåki i formalno i suãtinski. te zbog toga ova nauka zahteva ãiroku interdisciplinarnu saradçu. jedna oblast druãtvenih odnosa bi i daÿe ostala van nauånog prouåavaça. Meœunarodni politiåki odnosi. Meœutim. koji u ovim odnosima dobijaju izmeçen lik i suãtinu. polivalentni karakter meœunarodnih odnosa bi zahtevao.

Jedan od predstavnika ovih novijih trendova J. onda je neophodno to i u nazivu istañi. ili drugim konkretnim ispoÿavaçima. kao takva. 5. bez obzira na to da li su sadræani u ekonomskim. smatra da je ovakvo izdvajaçe problema spreåavalo razvoj teorijske analize meœunarodnih odnosa. predmet prouåavaça je ponaãaçe dræava u meœunarodnim odnosima ili postojaçe i funkcionisaçe sistema u ovim odnosima. Press. Press. 1964. predmet prouåavaça nauke o meœunarodnim odnosima najåeãñe obuhvata prirodu i elemente moñi dræava i drugih aktera u meœunarodnim odnosima. viãe se interesuje za fenomen meœunarodnog organizovaça i integraciju u meœunarodnim odnosima. inaåe. kao druãtvenu pojavu. tako i svi ti razliåiti sadræaji ukazuju na potrebu prouåavaça celine. Beyond the Nation State. U odreœivaçu predmeta istraæivaça.8 Drugi savremeni pisac. Cambridge Univ. str. International Relations. s razvojem biheviorizma i funkcionalizma. U savremenoj teoriji meœunarodnih odnosa u SAD i Velikoj Britaniji. U ovim savremenijim pravcima izloæene su kritici ranije teorije monistiåkog ili pluralistiåkog karaktera koje su jednom ili veñem broju åinilaca pridavale ulogu determinante u meœunarodnim odnosima u kojima. poãto se time odreœuje domaãaj istraæivaça i rezultata do kojih se æeli doñi tim prouåavaçima. U novije vreme. kolektivnu bezbednost. Barton (J. “Teorije” ili “reãeça” u odnosu na te probleme su potpuno odvojeni od opãte teorije meœunarodnih odnosa koja se bavi osvetÿavaçem i objaãçavaçem odnosa izmeœu dræava u bilo kom skupu okolnosti”.9 8 J.odnosi politiåki odnosi. veñdræavu kao ãto postoji. kulturnim. voœeçe i sistem odluåivaça u spoÿnoj politici. Kao ãto sociologija prouåava æivot i kretaçe ÿudskog druãtva u celini. “Meœunarodni odnosi su uz to bili ograniåeni konfuzijom koja nastaje izmeœu analize i problema: razoruæaçe. iako se taj æivot i kretaçe ispoÿavaju u najrazliåitijim sadræajima. kulturne ili ekonomske odnose. izlaæuñi kritici starija shvataça. Burton). 9 E. 8 . E. dominira politika sile i odnos snaga. politiåka organizacija. Polazna taåka çegovog razmiãÿaça o predmetu meœunarodnih odnosa je struktura meœunarodne zajednice i funkcionisaçe te celine kao jednog svojevrsnog oblika sistema. Haas. ravnoteæu snaga. 1967. te ñe i nauka o dræavi biti politiåka nauka. Burton. koju moæemo razliåito nazivati sve dotle dok pod nazivom ne sakrivamo i razliåitu sadræinu. kontrola naoruæaça i kolektivna bezbednost su neki od çih. Upravo to ãto ih odvaja od svih drugih odnosa jeste ono ãto ih åini jedinstvenim i zbog toga su oni predmet prouåavaça u okviru jedne nauåne discipline. Dræava ima najrazliåitije funkcije u druãtvu ali niko ne smatra da nauka o dræavi treba da prouåava samo politiåki ili neki drugi vid dræave. Ako dajemo i razliåitu sadræinu politiåke. Haas. B. åinioce koji deluju na osnovna kretaça u meœunarodnim odnosima. Stanford Univ. Meœunarodni odnosi sastoje se od niza vrsta odnosa i oni su svi meœunarodni zbog neåeg ãto ih odvaja od istovrsnih ali unutraãçih odnosa. svakako je neophodno prethodno utvrditi ãta je to ãto neki druãtveni odnos åini meœunarodnim. Dræava je. A General Theory.

Burton nav.. L’Etude des relations internationales. delo. intelektualnu.. 114. duhovne. politiåkih. nauåne. probija osnovna ideja da je predmet prouåavaça ove nauke skup åinilaca koji odreœuju odnose. religiozne. drugo. delo. vojnih veza i odnosa meœu narodima. Prema opãte prihvañenom. ekonomske. B. socijalne. oni obuhvataju u sebi “sveukupnost ekonomskih. Dirozelu (J. izmeœu naroda. Vidi takoœe: M. Duroselle. 385. Drugo shvataçe je maçe ambiciozno ali je zato potpuno odreœeno. koje nauci o meœunarodnim odnosima odreœuje maçe ambiciozne ciÿeve. doktrinarnu i ideoloãku osnovu.. prouåavaju u svoj svojoj sloæenosti u celini pojave meœunarodnog æivota kao ãto su: intelektualne. dræavama i sistemima dræava. Ta disciplina ima za ciÿ da ispita suãtinske åinioce. dogaœaje i situacije koje se tiåu viãe od jedne dræave”. Prvo shvataçe zastupa u veñoj meri L. Merle. Lederman. 393. str. kao i praksu izmeœu dræave. ekonomskim i politiåkim silama i organizacijama koje deluju na meœunarodnom planu”. Duroselle). Moskva 1962. 13/67.U evropskoj teoriji meœunarodnih odnosa mogla bi da se istaknu dva stanoviãta: jedno. kao i pravila. “Revue franE7aise de science politique”. bez sumçe. koji kaæe da “Meœunarodni odnosi prouåavaju. pravnih. mehanizme i institucije koje reguliãu te odnose”. “Jugoslovenska revija za meœunarodno pravo”. diplomatskih. str. B.. kako to åine neki savremeni anglosaksonski autori. str. W. 11 Meædunarodnie otnoãenija posle vtoroj mirovoj vojni. meœunarodni odnos odreœuje i J. bez pretenzije da se uobliåi teorijski sistem ove nauke. po kojoj bi jedna pojava bila meœunarodna od trenutka kada ona u sebi obuhvata bilo koji odnos koji se prostorno kreñe s obe strane dræavnih granica.13 Prethodne definicije ne definiãu sadræinski predmet meœunarodnih odnosa veñodreœuju ono ãto je meœunarodno u bilo kojoj pojavi druãtvenog æivota. str. ideoloãkih. Po J. meœunarodni odnosi kao nauka predstavÿaju “nauåno prouåavaçe meœunarodnih pojava s ciÿem da se utvrde osnovni i drugi åinioci koji ih uslovÿavaju.10 Sliåne stavove moæemo nañi i u sovjetskoj literaturi.. osnovne snage. 13 J. kao i kada i kako postaju meœunarodni. Polazi se. ostajuñi u okvirima istorijske sociologije. XXVI. Ledermann. Kod Dirozela. 10. str. 4/52.”12 Sliåno ovome. te se u ovom trenutku svodi u celini na skromne razmere prouåavaça åinilaca koji usmeravaju te odnose. politiåke i çima srodne pojave. od toga da ova nauka nije dovoÿno razvijena. Meœunarodni odnosi su po samoj svojoj prirodi izvanredno sloæeni. koje je blisko sistematskom odreœivaçu. pored ostalog. 19451949. 12 J. Pojam meœunarodnih odnosa. meœu osnovnim socijalnim..14 10 L. koji meœunarodni odnosi åine meœunarodnim. Koje su to meœunarodne pojave koje åine predmet prouåavaça? O ovome se moæe dati jedna opãta definicija.11 Ove definicije i pored iscrpnosti nisu uspele da pokaæu kada su svi navedeni elementi celine. Barton. nav. 9 . On polazi od toga da meœunarodni odnosi “. grupa i pojedinaca. B.

Dimitrijeviñ. budi se interes za prouåavaçe meœunarodnih odnosa na naåin koji bi prevazilazio deskriptivno istorijski metod. uglavnom. M. nav.17Na ovaj naåin se. Gavranov. 17 V. Markoviñ. 34/60. do kojeg je doãlo ãezdesetih godina. Stojkoviñ. 10. moæe se zapaziti i u naãem iskustvu. Introduction a l’histoire des relations internationales. V. 1965. delo. prirodi i metodu nauke o meœunarodnim odnosima. 1964. Uvod u prouåavaçe meœunarodnih odnosa. Neka opãta pitaça nauke o meœunarodnim odnosima i stavovi jugoslovenske teorije. Magaraãeviñ. delo. uz pregled rezultata do kojih se doãlo u svetu na ovom poÿu. str. predmet nauke o meœunarodnim odnosima jeste prouåavaçe zakonitosti razvitka meœunarodne zajednice kao oblika politiåke organizacije. Sklop ovih okolnosti doveo je do æivÿeg interesovaça za nauåno prouåavaçe meœunarodnih odnosa. nav. str.U naãoj zemÿi problemi meœunarodnih odnosa oduvek su zaokupÿali paæçu nauke. Beograd. Nauka o meœunarodnim odnosima kao posebna nauåna disciplina. “Politiåka misao”. S razvojem sociologije i politiåkih nauka. poãto polazimo od toga da sve druãtvene pojave dobijaju neke posebnosti izlaskom iz druãtva u meœunarodnu zajednicu. Beograd. A.15 Svi ovi radovi ukazivali su na probleme u odreœivaçu predmeta nauke o meœunarodnim odnosima. Visoka ãkola politiåkih nauka. Ibler. 3/ 63. 1965. koji pokazuje svaka nauka od deskriptivnog ka teorijskom. J. Postoji saglasnost o tome da je u srediãtu paæçe nauke o meœunarodnim odnosima pitaçe rata i mira. Stojanoviñ. 23. Gavranov. i od tada ta politika se sve viãe afirmiãe i uåvrãñuje kao pokret u kome naãa zemÿa igra znaåajnu ulogu svojom predanoãñu i aktivnoãñu u çemu. Stojanoviñ. s obzirom na to da se meœunarodni odnosi odvijaju unutar meœunarodne zajednice. Colin. Ninåiñ. B. B. 16 V. i meœunarodnih odnosa kao druãtvenih procesa u razvitku meœunarodne zajednice. 1970. 23. Metodologija prouåavaça meœunarodnih odnosa. JRMP. Sliåan ovom shvataçu je i stav V. A. 15 Œ. mada ga malo suæava u tom smislu ãto smatra da su politiåki odnosi “od prvorazrednog interesa za meœunarodne odnose u celini pa samim tim i za nauku o meœunarodnim odnosima. Osnovi meœunarodnog prava. nav. str. prirodni tok razvoja. R. 3/70. Paris. “Arhiv za pravne i druãtvene nauke”. 324. Ovome treba dodati i åiçenicu da u tim godinama naãa zemÿa stiåe sve veñi ugled u svetu svojom doslednom nesvrstanom politikom. str. Zbog toga se pri likom odreœivaça predmeta istraæivaça najåeãñe izdvaja neka oblast meœunarod14 Dosledna primena ovog stanoviãta doãla je naroåito do izraæaja u kçizi: P. str. Renouvin. Novi Sad. One nastaju. 17. 10 . Pravni fakultet. delo. koji je do tada bio vladajuñi. precizno odreœuje predmet. Jovanoviñ. Rasprava o predmetu. ãto je dovelo do uvoœeça ove discipline u nastavne planove pravnih i politiåkih fakulteta u zemÿi. Buduñi da je tradicija istorijskog prouåavaça meœunarodnih odnosa u nas priliåno jaka. jer oni najbliæe i najadekvatnije odraæavaju druãtvene procese i çihove zakonitosti”. Prva konferencija nesvrstanih zemaÿa odræana je u Beogradu 1961. Ovo pitaçe zaokupÿa paæçu svih ovih autora i meœu çima nema neke suãtinske nesaglasnosti. zbog toga ãto je teãko odrediti ono ãto neke pojave åini meœunarodnim. Duroselle. R. Gavranova. bez sumçe.16 Po shvataçu V. Prvi radovi teorijskog karaktera u oblasti meœunarodnih odnosa zadræavali su se uglavnom na raspravÿaçu osnovnih metodoloãkih pitaça. V. Pokuãaji da se odredi predmet nauke o meœunarodnim odnosima nailaze na brojne teãkoñe. Iblera. M.

Osnovi sociologije. neåeg ãto nema nikakvih dodirnih taåaka s druãtvenom celinom. 11 . ãto nijedna druga nauka nema za svoj predmet. onda nikakva posebna nauka ne bi mogla da odgovori zadacima koji se pred nauku uopãte postavÿaju. meœuna-rodni odnosi su odnosi izmeœu dræava sve dok dræave budu oblik politiåkog organizovaça teritorijalnih potpunih druãtava. str. 1965. poãto bi jedino postojeñe nauke mogle da prouåe celinu. Zato bi moæda bilo najkorisnije i metodoloãki najopravdanije ako bi se poãlo putem utvrœivaça onoga ãto druãtvene pojave åini meœuna-rodnim. ãto dovodi do novih pojava karakteristiånih i vezanih za meœunarodni æivot? Ukoliko su meœunarodni odnosi samo izvedeni odnosi. onda bi i mnoge druge teãkoñe oko odreœivaça predmeta nauke o meœunarodnim odnosima mogle biti lakãe otkloçene. Koje su posebnosti meœunarodnih odnosa prema drugim druãtvenim odnosima? Da bi se odgovorilo na ovo pitaçe. prva posebnost predmeta nauke o meœunarodnim odnosima jeste u tome ãto ona prouåava odnose politiåki razgraniåenih druãtava. ili se stvara i neãto posebno. mora biti samodovoÿna (autarhiåna). i u tom smislu. Ovakva skupina ÿudi. Ako bi se ovo moglo uspeãno obaviti. jer druãtveni æivot åini celinu. Potpuno (globalno ili samo druãtvo) druãtvo u socioloãkom smislu je skup ili grupa ÿudi nastala na zajedniåkim vezama i interesima na odreœenoj teritoriji koju ta grupa naseÿava.nog æivota. Dræava kao subjekt ovih odnosa je politiåki organizovano potpuno druãtvo. produæetak van dræavnih granica druãtvenih odnosa koji nastaju unutar druãtva. Metodoloãki napor da se odrede analitiåki okviri neke posebne nauåne discipline mora da bude usmeren ka istraæivaçu merila kojima bi se utvrdio zadatak te discipline. Lukiñ. ili svedene na åisto akademske razmere. teritorijalno situiranih i politiåki razgraniåenih. S druge strane. kako odnosa koji nastaju unutar. neophodno je poñi od ispitivaça suãtine subjekata ovih odnosa. veñsamo o odreœivaçu posebnosti jednih odnosa u odnosu na druge. ”18 ãto nikako ne znaåi da takva skupina mora biti apsolutno samodovoÿna i da stupaçe u vezu s drugim druãtvima radi ostvareça nekih druãtvenih interesa znaåi da ta druãtvena grupa nije potpuno druãtvo. pri åemu je nuæno dolazilo do prena-glaãavaça znaåaja nekih pojava i zanemarivaça drugih. Meœunarodni odnosi su rezultat postojaça mnoæine politiåkih 18 R. Politiåki ograniåeno potpuno druãtvo nastaje u punim razmerama znaåeça tog pojma tek sa nastankom dræave. ãto ih na taj naåin relativno izdvaja iz celine druãtvenih pojava. Da li su ti odnosi samo neãto ãto je izvedeno iz unutraãçeg æivota druãtva. da bi åinila potpuno druãtvo. nije reå o odreœivaçu neåeg izolovanog. ãto znaåi da se unutar çe “vrãe svi procesi koji su ÿudima na datom stupçu razvoja potrebni i moguñi. nije moguñe povuñi potpunu i strogu granicu izmeœu ovih odnosa. 2“. Znaåi. Prema tome. ukoliko takvih posebnosti ima. Zato bi se prethodno moralo raspraviti pitaçe prirode odnosa koji se nazivaju meœunarodnim. Beograd. tako i produæetak tih odnosa van granica dræava. Za meœunarodne odnose je bitan odnos koji nastaje izmeœu potpunih druãtava.

To je razumÿivo. oni su kao takvi politiåki odnosi. Na kraju se moæe zakÿuåiti da nauka o meœunarodnim odnosima prouåava osnovne åiçenice odnosa izmeœu politiåkih teoritorijalnih potpunih druãtava koja su danas dræave stepen i oblik meœuzavisnosti izmeœu çih. ako se ima u vidu da su meœunarodni odnosi skoro iskÿuåivo prouåavani samo istorijski. Da li postoji razlika izmeœu odnosa autonomnih jedinica unutar unitarne dræave ili federalnih jedinica unutar savezne dræave i meœunarodnih odnosa? Razlike postoje i one se mogu svesti na sledeñe: teritorijalne politiåke grupe unutar dræave ne mogu biti potpuna druãtva dok se u meœunarodnim odnosima nalaze upravo ona u odnosu. tj. Potrebno je. Oni su politiåki ne samo po formi. Priroda nauke o meœunarodnim odnosima Epistemoloãka razmatraça nauke o meœunarodnim odnosima nameñu nekoliko osnovnih pitaça: da li je ova nauka teorijska ili deskriptivna. odnosno jednog potpunog druãtva. Jedan subjekt u meœunarodnim odnosima uvek stoji na niæem ili viãem stupçu meœuzavisnosti u odnosu na druge subjekte. s ciÿem otkrivaça zakonitosti koje ih odreœuju. da li je ona empirijska ili sintetiåka nauka? I najzad. koji su nastali politiåkom deobom prostora. Sama ova åiçenica ukazuje na nuænost meœunarodnih odnosa. da li ona moæe biti teorijska? Drugo. meœunarodni odnosi se razlikuju od svih drugih druãtvenih odnosa po tome ãto nastaju iz protivureånosti koja se javÿa zbog politiåke deobe jedinstvenog prostora koji omoguñuje osnovne uslove za opstanak i razvoj ÿudskog druãtva: materijalnu proizvodçu. raspraviti razliku izmeœu odnosa politiåki razgraniåenih potpunih druãtava i odnosa drugih teritorijalnih grupa unutar jedne dræave.razgraniåeça druãtava koja stupaju u meœusobne veze radi zadovoÿeça svojih potreba. Sa razvojem meœunarodnih odnosa i porastom çihovog znaåaja u æivotu druãtva. nauka o meœunarodnim odnosima veoma dugo ostaje na nivou deskriptivne nauke. U toj sprezi meœuzavisnosti i samodovoÿnosti nastaju razliåiti oblici jednaåeça teæçi i moguñnosti. treñe. S obzirom na to da su oni rezultat politiåke deobe prostora na zemÿi izmeœu politiåki razgraniåenih druãtava dræava. To ukÿuåivaçe meœunarodnih odnosa u celinu druãtvenog æivota nuæno je 12 . takoœe. veñsu u suãtini politiåki. istorija je sve maçe mogla zadovoÿavati potrebe za saznaçem ovih pojava koje su nastajale u meœunarodnim odnosima i sve viãe uticale na æivot druãtva uopãte. Samodovoÿnost svakog pojedinog druãtva ograniåava se meœuzavisnoãñu koja nastaje izmeœu çih zbog nejednakih uslova. Suãtinski. Meœuzavisnost je osnova na kojoj nastaju meœunarodni odnosi. jer je çihova samodovoÿnost izraæena u takvom obimu politiåkog suvereniteta kakav jedino poseduju dræave. 3. da li istraæivaça koja ona vrãi imaju samo teorijski ili praktiåni znaåaj? Na svom razvojnom putu od istorijske ka teorijskoj nauci. åinioce koji na çih utiåu i objektivne i subjektivne procese u kretaçu meœunarodnih odnosa i organizovaça oblika ovih odnosa.

kako bi se moglo ceniti da li se u çega moæe uklopiti sadaãçi stupaç znaça o predmetu meœunarodnih odnosa. bez primene teorijskog metoda. Socioloãki metod. Wegove slabe strane su u tome ãto za opis pojava nema tako pouzdane izvore kao ãto ih ima istorija. Merle. koja se u ovoj oblasti najåeãñe nalaze pod velom tajne. opãteg i sistematskog saznaça o stvarnosti.19 Wegove dobre strane su svakako u tome ãto nam daje opis pojava i na taj naåin priprema teren za çihovo nauåno istraæivaçe. Beograd. pitaçe se svodi na sledeñe: Da li u sadaãçem trenutku postoji metodoloãka moguñnost uobliåavaça jedne teorije meœunarodnih odnosa? Da bi pokuãao da se naœe odgovor na ovo pitaçe. A.20 Ako se ovoj definiciji doda i stav da: “Teoriju neke nauke saåiçavaju na 19 M. str. odnosno onom çenom delu koji prouåava neka nauka”. teorijske nauke o meœunarodnim odnosima jedne teorije meœunarodnih odnosa. ukazuje na postojaçe neåeg posebnog ãto ove odnose odvaja od drugih druãtvenih odnosa. koji je usmeren na prouåavaçe “savremenih” zbivaça u meœunarodnom æivotu putem opisa pojava za koje istorijski metod nije pogodan. i drugi. Miliñ. Colin. kako bi çegova primena bila efikasnija u sluæbi zadataka koje je meœunarodni æivot stavÿao pred çegove uåesnike. koje bi moglo dati zakÿuåke teorijske vrednosti. Zato se ovo pitaçe svodi na razmatraçe moguñnosti konstituisaça jedne uopãtavajuñe. sadaãçost ili buduñnost. istorijski. Shvataçe predmeta nauke o meœunarodnim odnosima. Paris. 1970. kako je definisan. ili sa opãtim druãtvenim zakonitostima. Po definiciji. koji se primeçuje u prouåavaçu diplomatske istorije i istorije meœunarodnih odnosa. La vie internationale. Prema tome. koju dræave vrlo predano åuvaju. teorijska nauka je organizovano i metodiåno nastojaçe da se racionalno-iskustvenim putem doœe do objektivnog. Ovaj drugi vid deskriptivnog metoda najåeãñe se primeçuje u prouåavaçu meœunarodne politike. ima ograniåen domaãaj.zahtevalo efikasnije prouåavaçe od istorijskog. kao i moguñnost daÿeg saznaça tog predmeta. potrebno je da se prethodno raspravi znaåeçe pojma “teorija”. Sama ta åiçenica ukazuje na potrebu nauånog prouåavaça tih odnosa. Zato sE2m deskriptivni metod. jer se bavi opisom savremenih zbivaça. U sadaãçem trenutku razvoja nauke o meœunarodnim odnosima postoje dva osnovna metodska pristupa: teorijski i deskriptivni. Deskriptivan poznaje takoœe dva pristupa: prvi. ali nalazi dosta primene i u prouåavaçu meœunarodnih odnosa. kako je izloæeno. Nauåno posmatraçe zahteva stalno povezivaçe sa veñotkrivenim pravilnostima. Prethodna izlagaça na neki naåin predodreœuju osnovni stav u opredeÿeçu za teorijski ili deskriptivni metod u nauci meœunarodnih odnosa. 20 V. jer je druãtveni razvoj zahtevao neposrednije saznaçe pojava koje su prisutne u savremenom trenutku. 180. kako bi se otklonile opasnosti pogreãnog zakÿuåivaça iz opisa åiçenica onako kako ih vidi çihov savremeni istraæivaå. 1965. bez vezivaça za proãlost. 13 . Deskriptivni metod ne bi mogao da odgovori zadacima koje nameñe predmet. “Nolit”. pouzdanog i preciznog.

1959. zahvaÿujuñi eksperimentu. o najkarakteristiånijim åiçenicama”.. 1974. Reå teorija ovde se upotrebÿava onako kako se ona shvata u druãtvenim naukama: “jedan operacionalni model koji omoguñava da se razume stvarnost i da se na çu deluje”. Merle) “teorija treba da obezbedi osnovne principe objaãçeça koje vodi raåuna. str. uloga sile u meœunarodnim odnosima. delo. kao ãto su rat. Naime. 224. 241. Do sada je uspeãno sistematizovan niz znaça iz ove oblasti. Meœutim. 23 M. str. Press. Morgenthau. u ed... Sociologie des relations internationales. doveo je do saznaça da se u druãtvenim pojavama moæe u mnogo veñem obimu doñi do zakonitosti statistiåkog karaktera nego do tzv. ãto je omoguñilo postavÿaçe niza opãtih stavova o mnogim pojavama. 1968. Miliñ. jer u suprotnom. str. 22 H. 21tada joj se u celini. dok druãtvene nauke u tom pogledu imaju ograniåene moguñnosti. ova teorija to ne bi bila u pravom smislu reåi. La societe internationale et l’eglise. 21 V. Notre Dame Univ. Miliña o teorijskoj nauci. osnovi koegzistencije dræava i procesa saradçe i integracije u savremenoj meœunarodnoj zajednici. To znaåi da je moguñe od çe oåekivati da predviœa razvoj meœunarodnih odnosa. Razlika izmeœu druãtvenih i prirodnih nauka u ovom pogledu bi se svela na to ãto prirodne nauke. 34. Moæe li teorija meœunarodnih odnosa da doœe do zakonitosti koje bi omoguñile predviœaça? Ako se ovom razmatraçu pridoda opãti zakÿuåak koji se moæe odnositi na sve druãtvene nauke. The Theoretical Aspects of International Relations. Tako. i daÿe se postavÿa pitaçe moguñnosti predviœaça u oblasti meœunarodnih odnosa. i da prema tome u nauånu teoriju spadaju i nauåni zakoni kao izrazito opãti iskustveni stavovi”. strogih zakona. kao ãto su meœunarodna ravnoteæa.22 Po M.23 Po ovim shvata-çima. Dalloz. kao i po shvataçu V. mora priznati sposobnost da u svojoj oblasti otkriva zakonitosti. sem kada je reå o neposrednoj primeni opãtih druãtvenih zakonitosti na ovu oblast druãtvenog æivota. str. Sliåno: R. i nauka uopãte. onda je odgovor pozitivan. odnos snaga itd. 21. Merlu (M. Meœutim. R. po Morgentauu. s tim ãto se ne moæe smatrati da je tu reå o nekim strogim zakonitostima. Fox. ako bi se htela konstituisati teorija meœunarodnih odnosa. nacionalni interes. mogu ponavÿati bezbroj puta jednu pojavu da bi doãle do statistiåke pravilnosti. koja bi ova saznaça produbila daÿim razvojem Limits of a Theory of Inernational Relations. malo je pisaca koji mogu osporiti u osnovnim crtama moguñnost teorijskog prouåavaça pojava meœunarodnog æivota i konstituisaçe teorije meœunarodnih odnosa. nav. To je naroåito sluåaj s makropojavama u meœunarodnim odnosima. dosadaãça prouåavaça su doãla do veñeg broja stavova i pravilnosti koje su uoåene u meœunarodnim odnosima.odreœeni naåin opãti stavovi. Paris. postoje i shvataça koja se zasnivaju na skromnijim zahtevima prema saznaçu koje se moæe smatrati teorijskim. Nivo otkrivenih pravilnosti u dosadaãçem prouåavaçu meœunarodnih odnosa omoguñuje konstituisaçe jedne nauåne teorijske discipline. Pored ovog shvataça pojma teorije. Bosc. The Nature and 14 . Paris: SPES. savremeni razvoj druãtvenih nauka. teorija bi bila “jedan racionalno sreœen skup raznolikih elemenata koje je istraæivaå naãao u oblasti saznaça koje prouåava”.. Merle.

direktorijumi. onda se ne moæe braniti stav da postoje samo pojedinaåne zakonitosti koje su dovele do neke pojave pod odreœenim okolnostima. Ako hoñemo to isto da osporimo druãtve-nim naukama. koncepti velikih sila. Naime. ne moæe pretendovati na zaokruæen i celovit teorijski sistem zasnovan na velikom broju otkrivenih zakonitosti i pravilnosti. S druge strane. Takoœe su u mnogim monografskim studijama i sistematskim radovima prouåeni periodi mirnih odnosa (savezi. tako da se mogu smatrati zakonima. teãko je negirati moguñnost istraæivaça zako24 J. çihovo prostiraçe na sve pojave iste vrste u meœunarodnim odnosima. nav. mnogi meœu çima su istraæivaçima potvrœeni. “Savremena ãkola”. opãte stavove i otkrivene pravilnosti do kojih se do sada doãlo. svako prouåavaçe nekog staça ili kretaça u meœunarodnim odnosima. Prirodno. str. Za ostvareçe toga zadatka u ovom trenutku potrebno je sistematizovati postojeña znaça. bez preterivaça u zahtevu da te pravilnosti i stavovi budu u celini empirijski dokazani. O pitaçima kauzalnosti druãtvenih pojava veoma su izraæeni suprotni stavovi u nauci. U takvim uslovima moæe da nastane izvesna uzroåna veza. 51. ravnoteæa snaga). str. moæe se smatrati da je veñi broj pojedinaånih zakona otkriven u meœunarodnim odnosima prouåavaçem çihove istorije. Meœutim. Åesto se deãava da teorijski sistem prethodi empirijskom istraæivaçu. Drugim reåima. Uostalom. 25 R. tj. ne moæe se osporiti opãtost ovim pravilnostima. Beograd. Beograd.25Ove suprotnosti su najåeãñe rezultat filozofskog opredeÿeça autora. Veliki broj ratova je prouåen. Uvek se mora pretpostaviti moguñnost trenutne nemoñi metoda da empirijski potvrde neke stavove do kojih se doãlo spekulativnim putem. 520. Indenterministi smatraju da takvi zakoni uopãte ne postoje. veñsamo do pojedinaånih. Politiåki sistem. ne bi bilo korisno da se nauka svede samo na teorijski izraz empirije. ako je moguñe prouåiti i utvrditi uzroåne veze koje su nastale izmeœu datih okolnosti i jednog rata. M. i najstroæi prirodni zakoni pretpostavÿaju odreœene okolnosti u kojima oni mogu da deluju. veliki broj nauånika na Zapadu stoji na stanoviãtu da u druãtvenim naukama i nije moguñe doñi do opãtih zakona.sopstvene metodologije. svakako se moæe smatrati da se mogu izdvojiti opãti stavovi. veñsamo na onu kod koje je otkriveno delovaçe datog zakona. delo.24 Nauka o meœunarodnim odnosima. revolucionarnoj tendenciji. Nauka se ne moæe liãiti spekulacije pa ma kako metodi empirijskog istraæivaça bili savrãeni. Œ orœeviñ. a da je nemoguñe doñi do opãtih zakona koji bi delovali uvek pod istim okolnostima. Problemi socioloãkog metoda. S druge strane. str. kao relativno mlada nauåna disciplina. 15 . evoluciji sredine koja je dovela do çe. 5061. i sasvim razumÿivo. U savremenom trenutku. Œ uriñ. a çihovi uzroci i posledice su istorijski utvrœeni. ne moæe se oåekivati da ñe ta veza dovoditi do nastajaça te pojave i u drugim uslovima. koji se ne mogu odnositi na sve pojave iste vrste. U savremenom trenutku se kao zadatak postavÿa åvrãñe povezivaçe empirijskog istraæivaça s nauånim prouåavaçem meœunarodnih odnosa. 1962. Lukiñ. mora voditi raåuna o mestu i vremenu nastajaça datih pojava.

na çih se primeçuje metod sinteze da bi se ove pojave svestrano saznale. International Politics. kao ãto su. politiåke oblike i procese saradçe.26 U poåetnoj fazi. 577. Prentice 27 F. te se. U kolikoj meri ñe jedna nauka u tome uspeti. Svakako da to ne moæe da bude mehaniåka sinteza. Ovih nekoliko izdvojenih pitaça ukazuju na to da je nauka o meœunarodnim odnosima i analitiåka i sintetiåka. Ista sudbina åekala je i mladu disciplinu o meœunarodnim odnosima. Tako je 1953. u zavisnosti je od çene razvijenosti u metodoloãkom smislu reåi. 1953. Da li je nauka o meœunarodnim odnosima sintetiåka ili analitiåka? Odgovor na ovo pitaçe moguñe je dati jedino ako se ispita da li ova nauka ima sopstvenu praksu. Schuman) doãao do zakÿuåka da “Nauka o meœunarodnim odnosima oåigledno nije posebna grana saznaça veñpre jedna eklektiåka disciplina. Zatim postaju uopãtavajuñe kroz filozofiju i najzad. politiåke nauke. 16 . U drugom nizu pitaça. dok je sasvim drugo pitaçe da li ih je nauka otkrila ili ne.nitosti koje bi bile primenÿive na sve ratove i u proãlosti i u sadaãçosti i u buduñnosti. Kroz tu fazu su proãle i sociologija. koji bi svojim metodima mogla da istraæuje putem prouåavaça sopstvene prakse. One obiåno poåiçu kao veãtina ili istorija. meœuzavisnost. najåeãñe podlegnu slabosti. nauka o meœunarodnim odnosima ih mora sopstvenim metodima prouåavati. Mc Neil. 1965. New York. K. mada çihova graœa pokazuje otpor nauånom metodu. sociolozi i politikolozi su skromno priznavali zavisnost ovih nauka od drugih disciplina. vode borbu da postanu nauke”. ili ne. Rajt je primetio da sve “discipline teæe danas da postanu nauke. te umaçuju moguñnost nauke za koju se bore. jer inaåe çe ne bi ni bilo. kojima je poricano (i joãse ponekad poriåe) nauånost i moguñnost da postanu nauke. oni koji vode ovu “borbu”. sasvim jasno se izdvajaju dva niza pitaça koja iz çenog predmeta proizilaze. Drugim reåima. B. Teãko je nañi neku drugu nauånu disciplinu. koji obuhvata politiåko ponaãaçe uåesnika meœunarodnih odnosa. 3. Hall. str. te su se åesto zadovoÿavali time ãto bi ove svoje nauke svodili na mehaniåku sintezu rezultata do kojih su doãle druge nauke. najåeãñe se nailazi na miãÿeçe da ova nauka ima za zadatak da putem sinteze znaça do kojih su doãle druge nauke omoguñi nauåno objaãçeçe pojava meœunarodnog æivota. Bilo kako se shvatao predmet ove nauke.”27 U ovom smislu. F. Bitno je utvrditi da u meœunarodnim odnosima vladaju neke zakonitosti. koju samo ona istraæuje. str. prema tome. ãto dokazuje istorija. razlikuje od drugih druãtvenih nauka samo po stupçu razvijenosti sopstvenih metoda i teorije. S druge strane. Ãuman (F. koja u veñoj ili maçoj meri moæe ignorisati rezultate drugih nauka u svom sopstvenom radu. åinioci koji na ove odnose deluju i subjekti. 26 E. ova nauka i nema svoj odreœeni predmet. Jedan niz obuhvata temeÿne åiçenice na kojima nastaju meœunarodni odnosi. jer ih nijedna druga nauka ne prouåava. sukoba i borbe. svodeñi tako ove nauke na enciklopedije znaça iz oblasti koju bi trebalo da prouåavaju. The Nature of Human Conflict. Schuman. L.

Dirkheim) koji je smatrao da. de Hautes Etudes Internationales. savremeni istraæivaå meœunarodnih odnosa moæe nañi zaåetke ideja i misli koje se mogu slediti Morgenthau. Braillard. New York. saznavãi moguñnosti i posledice jedne akcije. S druge strane. nav. pisac ne prihvata stanoviãte po kojem bi ova istraæivaça imala za ciÿ neposredno uticaçe na politiåku akciju nosilaca politiåke vlasti. To se moæe razumeti s obzirom na to da ti odnosi veoma dugo nisu poznavali druge oblike do ratove. Ciÿ ovih istraæivaça je da objasni i opiãe putem sopstvenih metoda predmet koji je jedan vid ÿudskog ponaãaça. Ph. Politics among Nations. Filozofija i meœunarodni odnosi Interesovaçe filozofije za meœunarodne odnose uglavnom je bilo ograniåeno na razmiãÿaçe o problemima rata i mira.. ovaj pisac usvaja stanoviãte Dirkema (E. to je da pokaæe. Univ. Knopf. str. ako sociologija ima samo teorijske ciÿeve. Philosophie et Relations Internationales. ne bi vredelo da joj se posveti ni jedan sat vremena. 2. i da omoguñi predviœaça u meri u kojoj je to moguñe. 29 17 .29 U pogledu ciÿa. delo.30 S obzirom na savremeni znaåaj nauke i tendenciju ãto bræih primenÿivosti nauånih rezultata u praksi. i da se ãto je viãe moguñe pribliæe tom saznaçu. II RAZVOJ NAUKE O MEŒ UNARODNIM ODNOSIMA 1. 1960. sukobe i odsustvo svake saradçe u periodu mira. Morgentau smatra da nijedno prouåavaçe meœunarodnih odnosa u HH veku ne moæe odeliti saznaçe od akcije i teæiti saznaçu kao jedinom ciÿu. 6364. ili o çegovom prevazilaæeçu i iskÿuåeçu iz æivota ÿudskog druãtva.. “Ono ãto empirijsko istraæivaçe moæe uåiniti kao primeçena nauka. 3. 21. 1974. H. Inst. U delima velikih gråkih filozofa Platona i Aristotela. u pogledu ciÿa. tj. 66. Braillard. stavovi koji bi nauku izdvojili iz neposredne druãtvene akcije danas ne bi mogli opstati. koji nije bio niãta drugo do pauza izmeœu dva rata. U najstarijim delima kineske i indijske filozofije rat predstavÿa stalni predmet razmiãÿaça o çemu samom.28 Po jednom drugom miãÿeçu. ovo istraæivaçe moæe biti teorijsko ili praktiåno na tri naåina: 1. 28 H. str. 30 Ph.Na kraju ovih razmatraça. postavÿa se pitaçe da li prouåavaçe koje preduzima nauka o meœunarodnim odnosima ima za ciÿ samo saznaçe predmeta ili mu je i ciÿ da pomogne u preduzimaçu neposrednih politiåkih akcija. str. u pogledu predmeta. ono ãto moæe da se uåini i ono ãto ne moæe”. u pogledu naåina. Nauka mora davati rezultate svojih istraæivaça i imati u vidu potrebe æivota datog druãtva. Geneve. Ova istraæivaça treba da na prvom mestu pokaæu ono ãto jeste.

Kasnije. u filozofiji odvajkada. Machiavelli. i ãpijunima koji stalno podræavaju stvari koje åine ratno staçe. Kod Aristotela se nalaze zaåeci rasistiåkih i geografskih teorija o druãtvu i on se zbog toga smatra najstarijim ideologom kolonija-lizma. 1970. i danas u realistiåkoj teoriji i teoriji sile H. ostaje vladajuña za meœunarodne odnose i u çima ona nalazi stalno svoju potvrdu. i na taj naåin nastaje “druãtveno staçe”. moæemo slediti daleko u istoriji filozofije novoga veka sve do Makijavelija (N. TraitE8 de polE8imologie. 5971. Platon i Aristotel su doãli do izvanrednog zapaæaça o odnosu politiåkog realizma i spoÿne poli-tike. Payot. Morgentaua (H. 33 G. Osnovna ideja Hobsa lako se moæe slediti i nañi kod velikog broja filozofa apologeta rata. Wegova åuvena teorija o “prirodnom staçu” u kome ÿudi æive u odnosima koje karakteriãe rat svakog protiv svih. u meœunarodnim odnosima “prirodno staçe” je jedino moguñe staçe i çega karakteriãe stalni rat zbog toga ãto nije moguñe dræavi (republici) nametnuti voÿu neke naddræavne vlasti: “U svakom trenutku kraÿevi i liånosti koje dræe suverenu vlast su zbog çihove nezavisnosti u stalnoj sumçi i u staçu i stavu gladijatora. str. smatrao je da ratovi izmeœu gråkih dræava. Ideja o zlu ukoreçenom u åoveku prisutna je. Hobbes. ne mogu biti moralno dozvoÿeni. 33 ali u çenom najåistijem vidu mi je nalazimo kod filozofa nemaåke klasiåne filozofije Hegela. o garnizonima. Druga znaåajna teorija åije korene moæemo nañi u filozofiji. Leviathan. On je delio narode na civilizovane i na varvare i iz te podele izvlaåio zakÿuåak da civilizovani narodi mogu slobodno pokoravati varvare. nav.sve do novoga veka i prepoznati u savremenoj filozofiji. Istovremeno. Sirey. zaoãtrenog oruæja. XIII. 14601527) koji se smatra zaåetnikom politiåkog realizma. moæe se reñi. Bouthoul. Morgenthau) i R. u filozofiji 31 G. str. Hobbes. Hobs. Paris. Korene realistiåkih teorija i teorije sile. koje se karakteriãe postojaçem druãtvenog mira i u kome se ostvaruje bezbednost svakog ålana druãtva na osnovu poãtovaça meœusobnih interesa. Arona. 5758.31 a. U tom odnosu oni su videli da tiranije i nedemokratski reæimi åeãñe vode rat nego demokratske dræave. 18 . Ovo staçe se prevazilazi u unutraãçim odnosima druãtva putem zakÿuåeça druãtvenog ugovora koji nameñe pravila ponaãaça. oåi u oåi: ja æelim ovde da govorim o tvrœavama.32 Iz toga slede stavovi da u meœunarodnim odnosima kao “prirodnom staçu” nema niåega ãto bi bilo zabraçeno dræavama u borbi za svoje interese. topovima koji su na granicama çihovih kraÿevstava. 32 T. sa svojom idejom da je u samom åoveku zlo koje u “prirodnom staçu” nema granica u svom ispoÿavaçu i u çemu vlada rat svakog protiv svih. jeste teorija o psiholoãkim i bioloãkim korenima ÿudske agresivnosti kod åoveka. Bouthoul. koja se smatra glavnim uzroånikom rata. 15881679) i sa çegovom teorijom “prirodnog staça” poåiçe da se povlaåi nit teorije sile u meœunarodnim odnosima. a çen utemeÿivaå u evropskoj filozofiji je opet T. Meœutim. tek sa Hobsom (T. Paris. Meœutim. na ãta su se obavezali potpisivaçem druãtvenog ugovora. koji se vode radi zadovoÿeça materijalnih interesa. 1971. delo. b.

Letourneau. Rousseau) polazio od toga da je åovek po prirodi dobar i da ga druãtveni uslovi åine zlim. 145.36 U ovom istom vremenu sociologija beleæi veliki uspon u svom razvoju.”34 Kasnije. Spenser (H. a naroåito rata (koje se uglavnom oslaça na istorijsko-so-cioloãki metod). Lagorgette.. nav. Nasuprot Spenseru. 17601825). psiholoãki åinilac meœu odluåujuñe...38 Ova shvataça predstavÿaju. jeste ideja o stalnom meœunarodnom miru putem organizacije naddræavne vlasti koja bi regulisala odnose meœu dræavama. str. L’Etude psyhologique des etats de tensions et des conflits. nala-zimo iste ideje o ukoreçenosti rata u ÿudskoj prirodi. Ruso (J. metaphis. J. bez sumçe. Meœu pacifistima istiåu se posebno “federalisti”. Paris. Princ. 72. UNESCO. H. To uglavnom zbog toga. delotvorniji i stvarniji”. 35 T. u filozofiji se razvijaju i suprotna shvataça. Tako H. koji se inaåe ne moæe smatrati apologetom rata veñnaprotiv. ãto ideje o organizaciji meœunarodnog mira nalazimo i kod onih koji smatraju rat zakonitim staçem stvari. Kant.35 I kod drugih evolucionista moæemo nañi stanoviãte po kome je rat “rezultat agresivnih instikata kod åoveka”. uvrãñuje. Kant. 1957. Teãko bi bilo izraditi jednu listu svih filozofa-pacifista jer bi ona uvek bila nekompletna. koji su izlaz iz stalnih sukoba u meœunarod-nim odnosima videli u stvaraçu jedne svetske federacije ili svetske vlade. Åak i E. Pear. filozofsku anticipaciju nauåne teorije S. postoje u dubÿim i tamnijim delovima duha uzroci koji su nagonski. delo. Polazi se åesto od toga da je “rat samo realizacija ÿudske borbenosti”37 a da ispod izvesnih ciÿeva “. Æ. str. Frojda (S. po: J. du droit. 37 38 Nav. tako da je teãko izdvojiti one koji se mogu smatrati “åistim” pacifistima od onih koji pored mira i ratu daju veliki znaåaj u æivotu druãtva. sliåno kao ãto to åini dræava u odnosima pojedinaca. Paris. Krapotkin je smatrao da su fundamentalni nagoni u åoveku oni koji ga navode na saradçu a ne na sukob. Uporedo sa ovakvim shvataçima. meœutim.u kojoj preovlaœuje apologija rata. Ono ãto u ovim teorijama moæemo zapaziti kao nit koja se neprekidno provlaåi kada se razmatra pitaçe organizacije meœuna-rodnog mira. str. nav. tako da u socioloãkom prouåavaçu pojava meœunarodnog æivota. 1906. nerazumni i katkad nesvesni. Po34 59. Izgleda da on ima svoj koren u ÿudskoj prirodi. Jedan od najveñih predstavnika ovih ideja je socijal-utopist Sen-Simon (Saint Simon. U evropskoj filozofiji je nasuprot Hobsu Æ. v. kaæe da: “Rat nema potrebe da ima neki poseban motiv. takoœe. delo. isto. E. razvojem Darvinove teorije evolucije i çenim uticajem na filozofiju. J. 72. Spencer) smatra da u åoveku postoje agresivni nagoni koji ga teraju da pobeœuje u borbi za æivot. 36 Ch. Le rF4le de la guerre. str. ove ideje su åeãñe i nauåno argumentovanije. koja bi raspolagala vlaãñu nad dræavama i koja bi mogla prav-nim putem da reguliãe odnose izmeœu dræava. 19 . skriveni ili slabo vidÿivi uzroci a koji su. Lagorgette.. koji je nauånim metodima istraæivao æivot åoveka i doãao do sliånih zakÿuåaka koji su ostavili ogroman uticaj i na razvoj nauke o meœunarodnim odnosima. Freud).

ãireça svetskog træiãta i internacionalizacije odnosa proizvodçe i razmene. sem nekih minimalnih normi obiåajnog karaktera i malog broja ugovora. a u nemaåkoj klasiånoj filozofiji Lajbnic (Leibnitz. “Savremena administracija”.39 Mada meœu çima postoje razlike koje se uoåavaju u razvoju ove misli od Lajbnicove “duhovne meœunarodne republike” i univerzalne monarhije Fihtea do Kantovog “neprekidnog mira” putem organizacije “druãtva nacija”. str. str. 1954. Grotius. 18091865). Meœunarodno javno pravo. naãle su najpogodnije tlo u Holandiji. Nije nerazumÿivo zaãto baãu Holandiji u ovom vremenu dolazi do preobraæaja antiåkih shvataça o prirodnom pravu kao skupu normi koje “izviru iz razuma. 40 moguñe je pratiti ovu ideju sve do savremenih institucionalistiåkih teorija koje u organizaciji i postojaçu institucija vide reãeçe problema mira i rata meœu narodima. t. Kont (A. Novi Sad. Paris. 17621814). tu su i O. meœunarodno pravo nije postojalo kao celovit pravni sistem. Merle. politiåkih i drugih odnosa. 41 A. jednakost. 20 . viãe izdaça. bila je pravna oblast. koja je stvarala uslove za meœunarodnu saradçu. 40 B. “Kultura”. Beograd. jer je rat bio jedini redovan oblik odnosa izmeœu dræava. 4663. Basch. 1966. S. Sa razvojem pozitivizma u filozofiji narastaju zahtevi za em-pirizmom u nauci. razvitak i ãireçe meœunarodnih ekonomskih. 17. A.red çega. Grocius (H. Colin. 2. Avramov. Les doctrines politiques des philosophes classiques de l“Alemagne. E. Holandski pravnih H. M. 67. zemÿi koja zajedno sa Engleskom koraåa u prvim redovima novog narastajuñeg kapitalistiåkog druãtva. Meœunarodno pravo i meœunarodni odnosi Jedna od prvih oblasti meœunarodnog æivota koja je postala predmet nauånog prouåavaça. postepeno su doveli do toga da se oni ureœuju posebnim druãtvenim normama pravilima meœunarodnog prava”. Videti takoœe: M. koje nosi sa sobom mlada graœanska klasa u borbi protiv feudalizma. Pacifisme et internationalisme. str. Razumÿivo je stoga ãto su Grocius i drugi predstavnici ãkole prirodnog prava obratili paæçu na izuåavaçe rata i moguñnosti 39 Videti izvanredan pregled pacifistiåke filozofije u: M. Kant (17241804) i Fihte (Fichte.41 Pojava meœunarodnog prava se vezuje za vreme postepenog razvoja meœunarodne podele rada. Univerzitet u Novom Sadu. Magaraãeviñ. 17981857). ãto je u savremenoj fazi razvitka nauke naãlo svoj izraz u savremenim socioloãkim teorijama biheviorizma i funkcionalizma i teorije sistema kao posebne kibernetske granice funkcionalizma. Bartoã. I. Paris. U tom procesu druãtvenog kretaça. “Moderno meœunarodno pravo je proizvod kapitalistiåkog naåina proizvodçe. Comte. Beograd. Ove ideje. 16461716). neograniåena privatna svojina. 1927. koji jedini otkriva ono ãto je u suãtini ÿudske prirode”: sloboda. narodna suverenost u dræavi. Meœunarodno javno pravo. 1965. Prudon (Proudhon. 15831645) smatra se osnivaåem meœunarodnog prava i çegove prve teorije ãkole prirodnog prava. U ranijim epohama. Osnovi meœunarodnog prava.

tako i institucionalistiåkih teorija u nauci meœunarodnih odnosa. Mada su ove teorije protivureåne. nav. et de la paix. Prouåavaçe pravila koja treba da reguliãu neke odnose nije moguñe bez prouåavaça suãtine tih odnosa kao druãtvenih pojava. one su. “Ako se uzmu u razmatraça prvi utisci o prirodi. osnovni pravci u prouåavaçu meœunarodnih odnosa razvijaju se uporedo s teorijom “prirodnog staça” u kome suverene dræave pribavÿaju “same sebi pravdu” sredstvima koja im stoje na raspolagaçu. pa to ne moæe biti ni priroda ni razum koji tu prirodu otkriva. samo dve strane jednog istog stava: u meœunarodnim odnosima vlada “prirodno staçe” (realizam) ali ako se dræave sporazumeju o pravilima ponaãaça koja ñe regulisati prava i obaveze dræava. te je u jednom dugom istorijskom periodu bio jedina nauåna disciplina koja je. Meœutim. nav. u stvari. Pravnim regulisaçem rata dobio bi se prostor za pravno regulisaçe mirnih odnosa unutar kojih je bio jedino moguñrazvoj meœunarodne trgovine. naprotiv. 49. Prvi koraci ka regulisaçu ovih odnosa uåiçeni su uvoœeçem pravila o slobodi mora i slobodi meœunarodne trgovine. delo. on se pospeãuje. Sa razvojem pozitivizma u meœunarodnom pravu. nastajaçe potrebe utvrœivaça odnosa saradçe u meœunarodnim odnosima navodi dræave da uzajamnim sporazumima i ugovorima reguliãu te odnose. Grocius je u svojim radovima teæio iznalaæeçu pravila koja bi regulisala voœeçe rata. jer ñe na taj naåin iz çega izrasti pravno organizovana meœunarodna zajednica (instituciona-lizam). åemu naroåito doprinosi ãkola prirodnog prava. To je zato ãto se rat vodi da bi se oåuvao svoj æivot ili svojih ålanova i za odræavaçe ili sticaçe stvari potrebnih za æivot. ova nauka se bavi tim 42 H. nav. 21 . to “prirodno staçe” ñe biti prevaziœeno. Stojkoviñ. Meœutim. Ova shvataça moæemo slediti i nañi kod savremenih teoretiåara meœunarodnih odnosa. poãto ne postoji nikakva naddræavna vlast koja bi te odnose re-gulisala pravilima koje bi morali svi poãtovati. mada su ona prvobitno nastala i razvila se u meœunarodnom pravu. po: M. M.42 Kod nastavÿaåa i sledbenika teorije prirodnog prava moæemo takoœe nañi niz korisnih zapaæaça o bitnim pojavama meœunarodnih odnosa. Le droit de la guerre. Te norme nisu rezultat niåeg ãto bi se nalazilo iznad te voÿe. 15. str. pored istorije. delo. te je tako doãao do interesantnih ideja za meœunarodne odnose. s obzirom na to da se meœunarodno pravo bavi na prvom mestu prouåavaçem ovih odnosa s ciÿem çihovog pravnog regulisaça. str. posveñuje paæça bitnim pojavama meœunarodnog æivota. Razvoj nauke meœunarodnog prava nesumçivo je doprineo saznaçu o meœunarodnim odnosima. Tako se od samog poåetka razvoja meœunarodnog prava. kao ãto su rat i mir.çegovog uklapaça u regule meœunarodnog pravnog sistema. Grotius. ãto je u saglasnosti s kretaçima prirode”. prouåavala ovu oblast druãtvenog æivota. Gavranov. u çoj se ne nalazi niãta ãto u celini osuœuje rat. Pozitivizam u meœunarodnom pravu je umnogome doprineo razvoju kako realistiåkih. Iz tog saznaça meœunarodne stvarnosti pozitivisti su doãli do ideje o meœunarodnom pravu kao skupu normi koje dræave svojom voÿom utvrœuju. koji se i u mnogo kasnijim radovima iz ove oblasti mogu nañi u viãe ili maçe izmeçenom vidu. H. Merle.

tj. s kojim je nastao i idealistiåki prilaz meœunarodnim odnosima uopãte. vladara i çihovih vlada. Sama reå “diplomatija” doãla je od gråke reåi “diploma” koja oznaåava “akt savijen dvostruko i koji dolazi od suverena”. viãe je okrenuta onome ãto bi trebalo da bude nego onome ãto jeste. One su opremile rad na teorijskom prouåavaçu meœunarodnih odnosa do-voÿnom koliåinom materijala za stvaraçe polaznih pretpostavki u teorijskom formulisaçu opãtih stavova ove nauke. Toynbee). Naime. tako isto i za opãtu istoriju i velike sisteme filozofije istorije Hegela (G. Istorija i meœunarodni odnosi Istorija.43 Prema tome. u kojima i savremeni istraæivaå meœunarodnih odnosa moæe nañi znaåajne sinteze i zapaæaça iz istorijskog mate-rijala. i u ovom sluåaju ne moæe se nikako zanemariti znaåaj nauke meœunarodnog prava. prema tome. Ovo je naroåito sluåaj s razvojem i vladavinom pozitivizma u meœunarodnom pravu. Ovo se podjednako moæe reñi kako za specija-lizovane istorije. S obzirom na to da su se meœunarodni odnosi nekada odvijali gotovo iskÿuåivo kao odnosi suverena. koje mogu imati veliki znaåaj u teorijskom prouåavaçu meœunarodnih odnosa. koje se bave iskÿuåivo prouåavaçem pojava meœunarodnih odnosa kao ãto su diplomatska istorija i istorija meœunarodnih odnosa. i mada zbog toga jednostrane. one su doprinele razvoju teorijske nauke o meœunarodnim odnosima. Hegel) i istraæivaça istorije Tojnbija (A. Razumÿivo je da su diplomatska istorija i istorija meœunarodnih odnosa discipline koje su u najveñoj meri i neposredno dovele do potrebe konstituisaça teorije meœunarodnih odnosa. bilo kao opãti stavovi ili polazne pretpostavke u metodoloãkom postupku istraæivaça meœunarodnih odnosa. pokazuje se ogroman znaåaj koji ima istorija u raspoznavaçu i raãålaçavaçu komplikovanog spleta meœunarodnih odnosa. A. razvoju nauke o meœuna-rodnim odnosima. Diplomatska istorija i spoÿna politika Najstarija od istorijskih disciplina koja se neposredno i posredno bavi prouåavaçem odnosa izmeœu dræava je svakako diplomatska istorija. Meœutim. uopãte gledano. 3. a ne odnosa koje te norme reguliãu.odnosima uglavnom primenom normativnog metoda. poãto se nauka meœunarodnog prava svodi na prouåavaçe pravnih normi. çihov skoro iskÿuåivi oblik je bio diplomatski. jer su i ove teorije doprinele saznaçu nekih vidova meœunarodnih odnosa. najviãe je doprinela saznaçu o pojavama meœunarodnih odnosa i. doãlo je do poistoveñivaça stvarnih odnosa s normativnim modelom odnosa. diplomati su predstavnici suverena preko kojih se razmeçuju “diplome” a “diplomatska istorija je imala za zadatak da otkriva 22 . s obzirom na to da se bez istorijskog metoda ne moæe zamisliti prouåavaçe niza makropojava iz ove oblasti. Ona i danas doprinosi saznaçu i nauånom objaãçeçu ovih pojava. Joãu delima gråkog istoriåara Tukidida i çegovoj analizi procesa koji su se razvijali u Peloponeskom ratu.

Merle. meça se i sistem odluåivaça u spoÿnoj politici. Taj çen nedostatak ima i svoje dobre strane. åesto jedini izvori. koji oznaåavaju kraj iskÿuåive nadleænosti suverena u çoj. 46 M. nav. M. Jankoviñ. delo. Meœutim. nav. 46.44 U svom razvoju. Glavnu ulogu u meœunarodnim odnosima za diplomatsku istoriju imaju “ãefovi dræava. Meœutim. odnosa sila. “Anali Pravnog fakulteta u Beogradu”. tj. ona ne dozvoÿava proizvoÿnost u analizi. 216. 44 Isto. ideja i materijalnih i subjektivnih åinilaca koji deluju na meœunarodne odnose. 23/1964. Gavranov. 45. diplomatska istorija je postepeno proãirivala poÿe svoga prouåavaça tako da je u çega ukÿuåivala osnovne komponente spoÿne politike jedne zemÿe. 1217. S jedne strane. str. te se nisu mogli objasniti i razumeti samo prouåavaçem diplomatskih dokumenata. Iz tih razloga meœunarodni odnosi nisu mogli ostati samo “diplomatski” odnosi. dvostrane i viãestrane odnose dræave. po: M. tako da diplomatska istorija viãe nije mogla da odgovori potrebama za poznavaçem onoga ãto se zbiva u meœunarodnim odnosima i ãto je dobijalo sve veñi znaåaj u æivotu druãtva uopãte. jer je proizaãao iz istorijskog dokumenta.45 Ova ograniåenost diplomatske istorije u pogledu izvora i predmeta istraæivaça ima svoje dobre i loãe strane. Merle. Uporedo s diplomatskom istorijom. jer zahteva da çeni zakÿuåci budu argumentovani istorijskim dokumentima. politiåkih. i V. Stojkoviñ. çi43 Littre. Sociologie des relations internationales. str. Ona na taj naåin zameçuje diplomatska istorijska dokumenta sa zvaniånim interpretacijama koje daju vlade zemaÿa o svojoj spoÿnoj politici. ãto se ogleda u tome da je podatak koji iznosi diplomatska istorija po pravilu taåan. mi-nistri inostranih poslova i çihov diplomatski aparat. koriste se diplomatski arhivi. delo. Prvi svetski rat i Oktobarska revolucija unose bitne promene u ovu sferu odnosa. kulturnih i drugih åinilaca od znaåaja u kreiraçu spoÿne politike svake zemÿe. Liåne oso-bine diplomata su najåeãñe predmet çihovih podrobnih analiza.i objaãçava diplomatske dokumente. u ovom istom vremenu dolazi do razvoja novih. S druge strane. kao i vojna i politiåka sredstva u toj politici. sa revolucijama krajem XVIII i u prvoj polovini XIX veka. Diplomatski odnosi i dokumenti su samo “finalizacija” jednog sloæenog procesa u druãtvu u celini i u politiåkim organima unutar kojih se donose odluke. posle Prvog svetskog rata poåiçe da se razvija prouåavaçe spoÿne politike. 45 nav. str. str. a ponekad i dnevna ãtampa”. B. Diplomatska istorija se morala okrenuti prouåavaçu kretaça meœunarodnih ekonomskih odnosa. 23 . ekonomskih.46 “Spoÿna politika kao nauka prouåava aktivnosti pojedinih dræava. ona ostaje jednostrana u ocenama. koja izvore svoga saznaça nalazi uglavnom u sredstvima javnog informisaça. s obzirom na to da se ne upuãta u analizu uloge druãtvenih. Meœunarodni odnosi i istorijske discipline. Kao glavni. ãto donosi kapitalistiåki naåin proizvodçe. Graœanska demokratija i u toj oblasti uvodi nove oblike. bogatijih oblika meœunarodnih odnosa. skupinu sluæbenih ili tajnih dokumenata pomoñu kojih su vladari saobrañali meœu sobom”. koji zahteva podelu rada i u meœunarodnim razmerama.

Stojkoviñ. Ovaj metodoloãki postupak ne zanemaruje sve ono ãto prouåava diplomatska istorija. uloge opãtih druãtvenih kretaça. i uz diplomatsku istoriju posle Prvog svetskog rata predstavÿa znaåajan vid nauånog prouåavaça meœunarodnih odnosa. koji su pored staça u meœunarodnoj zajednici uslovÿeni i nizom faktora unutraãçeg razvoja dræave”. analiza sadræaja i dr. Tada se primeçuju metodi razvijeni u sociologiji i politiåkim naukama. B. B. naroåito onda kada se istraæuju skoraãçi dogaœaji o kojima su dokumenti joãuvek obavijeni velom dræavne tajne. Ovi nedostaci diplomatske istorije i spoÿne politike ne iskÿuåuju ove metode iz nauånog prouåavaça meœunarodnih odnosa ni u ovom trenutku u kome je nauka o meœunarodnim odnosima razvila niz metoda za prouåavaçe savremenih staça i kretaça u meœunarodnim odnosima. naroåito u oblasti politike sile. Histoire des relations internationales. Renuvena (P. Renouvin)48 Istorija meœunarodnih odnosa. ali motivisano çihovim sopstvenim interesima. istorijsko prouåavaçe meœunarodnih odnosa podrazumeva istraæivaçe svih åinilaca. åiji je osnovni nedostatak nepouzdanost podataka koji se daju u javnost. uloga liånosti). finansijski. Dirozela (J.47 Spoÿna politika se razvila u posebnu disciplinu. Gavranov. demografski. prevlast. razvila se nova istorijska disciplina Istorija meœunarodnih odnosa. delo. uporedo s razvojem diplomatske istorije i spoÿne politike. ideoloãki. 1960. t. 14. IVIII. Na taj naåin se oni pribliæuju metodima koji se primeçuju u jednom delu 47 V.hovo delovaçe u odnosima s drugim dræavama. nav. M. ovaj istorijski pristup unosi nove metode u istraæivaçe. ekonomski. liånosti dræavnika itd. nedostaci koji su proizilazili iz metoda prouåavaça diplomatske istorije nisu mogli biti izbegnuti prouåavaçem spoÿne politike. 47. Renouvin. 50 Introduction a l’etude des relations intrnationales. ali on zahteva mnogo viãe.49 U zajedniåkoj kçizi P. hegemoniju i imperijalizam u meœunarodnim odnosima. s obzirom na to da u oblasti spoÿne politike tajna diplomatija joãuvek izmiåe kontroli predstavniåkih tela. Colin. borbe za prestiæ. nav. jer se ona u stvarnosti svodila na prouåavaçe tzv. kao ãto su statistiåki. str. Duroselle)50 oni izlaæu osnovne åinioce koje treba imati u vidu kada se prouåava istorija meœunarodnih odnosa (geografski. intervju. 48 P. Merle. u kome su dali svoje priloge poznati francuski istoriåari. delo. Sa pojavom viãetomog dela P. 49 M. Istovremeno. u okvirima opãteg staça u meœunarodnoj zajednici i meœunarodnim odnosima. Meœutim. Paris. Renuvena i Æ. materijalnih i subjektivnih. 1966. str. “savremene istorije”. 24 . a zbog potreba istorijskog prouåavaça pojava meœunarodnog æivota. B. Meœutim. Istorija meœunarodnih odnosa U samoj promeni naziva sadræana je i suãtina promene koja je nastala sa pojavom novog metodoloãkog postupka koji je doveo do stvaraça istorije meœunarodnih odnosa. Paris. A.

pojavÿuje edicija “Srpski narod u XIX veku”. jer je prvenstveno ograniåeno na proãlost. U naãoj zemÿi je istorija meœunarodnih odnosa. Ãuleka. ono ima i danas veliki znaåaj u istraæivaçu meœunarodnih odnosa. pojavÿuje se veliki broj monografskih radova posveñenih analizi dvostranih odnosa naãe zemÿe s drugim zemÿama. mogu se navesti i studije koje prevazilaze istorijski metod analizom åinilaca koji su delovali na spoÿnu politiku i meœunarodni poloæaj Srbije. moæe se reñi da se u SAD razvijaju ãkole empirijskog karaktera. Kruÿa i Historija diplomacije. u jednoj ili drugoj formi. Izmeœu dva rata nastavÿa se tradicija velikog interesovaça za prouåavaçe diplomatske istorije. koje izraæavaju kako razliåite teorijske stavove. Joãu XIX veku pojavÿuju se dela iz oblasti diplomatske istorije. Tri toma ovog posledçeg dela daju produbÿenu sliku meœunarodnog poloæaja Srbije toga vremena. Meœu çima se naroåito istiåu studije Jovana Ristiña Diplomatska istorija srpsko-turskih ratova 1618. kao i analizi pojedinih perioda istorije meœunarodnih odnosa XIX i XX veka. tako i opãta shvataça o bitnim epistemioloãkim i metodoloãkim problemima ove nauke. Pored diplomatske istorije. To su na prvom mestu: Srbija na istoku Svetozara Markoviña i produbÿena analiza klasiåno-druãtvene sadræine spoÿne politike Srbije u delu Dimitrija Tucoviña Srbija i Albanija. V. Posle Drugog svetskog rata izlaze dva uxbenika (Diplomatska istorija V. dok su za Evropu karakteristiåni istorijsko-socioloãki pristupi problemima meœunarodnih odnosa. te se pored niza monografskih radova. åime svoja istraæivaça åine joãkorisnijim za istraæivaçe meœunarodnih odnosa u celini. 25 . vrlo razvijena i ima relativno dugu tradiciju. Mada istorijsko prouåavaçe ne moæe sasvim da zadovoÿi potrebe za poznavaçem meœunarodnih odnosa. u kojoj je u oko dvadesetak kçiga izloæen i meœunarodni poloæaj Srbije i srpskog naroda kroz ceo XIX vek. U tom smislu. Iblera). U ovom istom razdobÿu pojavÿuju se i dva sistematska dela Diplomatska istorija moderne Evrope u dva toma od J. ãto najåeãñe odgovara filozofskom opredeÿeçu autora. te prevazilaze diplomatsko-istorijski metod. i Spoÿaãçi odnoãaji Srbije novijega vremena. Jovanoviña i Diplomatska historija u dva toma od V.nauke o meœunarodnim odnosima. do Prvog svetskog rata. koji je bio vladajuñi u ovoj vrsti radova toga vremena. III ÃKOLE U NAUCI O MEŒ UNARODNIM ODNOSIMA U toku savremenog razvoja teorije meœunarodnih odnosa razvile su se i uåvrstile ãkole razliåitih pravaca.

psiholoãki. prouåavaça naåina na koji nekoliko ÿudi. tj. 315. populacija. sept. koja se danas u najåistijem vidu odræava i razvija u Evropi (naroåito u Francuskoj). str. Moæe se åak reñi da danas istorijska sociologija predstavÿa okvir vrlo uspeãne kritike savremenih bihevioristiåkih i funkcionalistiåkih teorija u sferi nauånog prouåavaça meœunarodnih odnosa. po çemu. prema tome. izvori) i druãtvene determinante (ideologija. Tako. po çemu. Sociolog. naroåito smeçivaçem tipova ako to smeçivaçe postoji”. Aron teæi da zapazi korelacije izmeœu razliåitih oblasti druãtvenog æivota i pojava u çima. traæi u istoriji “redovne odnose. On veoma oãtro kritikuje svoœeçe dræava i drugih aktera meœunarodnih odnosa na algebarske simbole. ona mu maçe-viãe uspeãno odoleva. politiåki sistem). ili samo jedan åovek. kritiåki odnos prema çima je neophodan zbog filozofskog opredeÿeça i ideoloãke obojenosti koja ne moæe biti iskÿuåena i pored proklamovane “nauåne neutralnosti”.Razmatraçe teorijskih pravaca u nauci o meœunarodnim odnosima je sastavni deo prouåavaça ove oblasti druãtvenog æivota. delo. kada treba da odredi predmet istraæivaça nauke meœunarodnih odnosa.54 51 R. jedan od znaåajnijih predstavnika istorijske sociologije u Francuskoj. odluåuje o sudbini miliona ÿudi”. 1962. druãtvena struktura. str. 1963. 52 Isto. postoji uvek korelacija izmeœu vojne organizacije druãtva i druãtvene organizacije i strukture. funkcionalistiåki i marksistiåki. on trpi uticaj biheviorizma. “Naåin na koji su se ÿudi borili bio je uvek efikasan da se pomoñu çega odredi socijalna struktura datog druãtva. a naroåito biheviorizma. 54 Nav. smatrajuñi da je u srediãtu toga predmeta proces donoãeça odluka: “Onoliko koliko postoji mnoæina suverenih jedinica (ãto je suãtina meœunarodnih odnosa). “Revue FranE7aise de Sociologie”. kao i naåin na koji su ÿudi u çemu radili”. sediãte prouåavaça meœunarodnih odnosa biñe teorija odluåivaça. Meœutim.51 Da bi se razumelo ponaãaçe dræava u meœunarodnim odnosima. poãto su. sledeñe ãkole i teorijski pravci u ovoj nauci: istorijsko-socioloãki pravac. zbog rezultata koje su one u tom prouåavaçu do sada postigle. Calman Levy. Paris. Istovremeno.52 R. 26 . U ovom smislu. i viãe ili maçe omeœiti. 311. 53 Paix et guerre entre les nations. R. Aron. La sociologie des relations internationales. vrlo je uspeãna kritika bihevioristiåke sociologije koju je razvio R. 1. trpi uticaje drugih socioloãkih pravaca. neophodno je poznavati niz åiçenica: fiziåke determinante (prostor. Istorijsko-socioloãka ãkola Ova ãkola.53 S druge strane. U dosadaãçem razvoju nauke o meœunarodnim odnosima mogu se izdvojiti. Aron. Aron. dræave “politiåke jedinice koje predstavÿaju ÿudske zajednice zasnovane na jednoj teritoriji”.

.55 Ovo çegovo delo podeÿeno je u åetiri odeÿka: Teorija. ako se upotrebi jedan taåniji izraz. Pridræavajuñi se ovog metodoloãkog uputstva. odnosi izmeœu dræava sadræe u suãtini alternativu rata. pisac objaãçava ponaãaçe aktera u meœunarodnim odnosima i tu se najviãe zapaæa uticaj biheviorizma na çegove stavove. pa i pored toga razvoj druãtvenih odnosa poprima obeleæja koja mogu biti suprotna tim pravilima. i na jednom viãem nivou na opãte ciÿeve bezbednost. koji se. Poãto one nisu podreœene jednom zakonu i sudiji. Paix et guerre. kojim dræava raspolaæe. Ne upuãtajuñi se na ovom mestu u raspravu o tome da li u meœunarodnim odnosima postoji efikasan zakon i efikasan sudija. jer sila uvek stoji na raspolagaçu dræavama.Svoju osnovnu koncepciju meœunarodnih odnosa R. Ako se 55 Opãirniju kritiku ovog dela vid. Odnosi izmeœu dræava imaju jednu originalnu crtu koja ih razlikuje od svih drugih odnosa: oni se odvijaju u senci rata ili.. Cela meœunarodna politika sadræi jedan sudar voÿa zato ãto nastaje u odnosima dræava koje se slobodno opredeÿuju u svom ponaãaçu. Istorija i Prakseologija. politika sile. moñi slava. s obzirom da su meœudræavni. U odeÿku “Sociologija”. 18. instituta i procesa u istoriji meœunarodnih odnosa. Aron odbacuje pravo i moral i smatra da bi bilo idealistiåki ne videti da u meœunarodnim odnosima sila i moñ. Druãtveni odnosi unutar dræave regulisani su vrlo efikasnim pravilima. On u centar ove analize stavÿa “pravila igre” u meœunarodnim odnosima i zakÿuåuje da je tu reå o odnosima politiåkih jedinica od kojih svaka zadræava za sebe pravo da sebi pribavi pravdu i da sama sebi bude gospodar u odluåivaçu o svom ponaãaçu u toj igri. str. 3/66. diplomatije izmeœu dva bloka i unutar blokova. svode na diplomatiju ili rat. predstavÿaju odluåujuñu ulogu u borbi dræava za postizaçe svojih ciÿeva. Duænost sociologa bi bila da izbegava apstraktno rezonovaçe i da svoje tvrdçe zasniva na åiçenicama. ravnoteæe snaga. kao takva. iza kojih stoji monopol fiziåke sile date dræave. Sociologija. On smatra da je nemoguñe pristupiti socioloãkom prouåavaçu ponaãaça aktera u meœunarodnim odnosima bez istorijskih prouåavaça. on zakÿuåuje da je meœunarodna politika. ili mira”. on ipak ostaje do kraja veran metodima istorijske sociologije. Zbog toga je sprega diplomatije i strategije osoben fenomen vezan za meœunarodne odnose. “Ambasador i vojnik æive i simbolizuju meœunarodne odnose. 27 . “Politiåka misao”. 56 R. kao ãto su nastanak blokova. U ovim odnosima politiåke jedinice teæe da postignu odreœene ciÿeve koji se. Stojanoviñ. mora se primetiti da to samo po sebi nije dovoÿno da bi se doãlo do navedenog teorijskog objaãçeça suãtine meœunarodnih odnosa.: R. Meœutim. U teorijskom delu Aron definiãe koncepciju svoje teorijske analize. predodreœene su da budu protivnici. Aron. To je tako jer u meœunarodnim odnosima nema efikasnog arbitra koji bi mogao da prinudi dræave da poãtuju pravila igre i koji bi ih ograniåavao u izboru sredstava. mogu podeliti na konkretne prostor. Kada je reå o sredstvima za postizaçe ovih ciÿeva. ÿudi i duãe. Aron je dao u svom poznatom delu Mir i rat meœu narodima (Paix et guerre entre les nations).56 Polazeñi od toga. Aron posveñuje ozbiÿnu paæçu prouåavaçu nastajaça pojedinih oblika.. po çemu.

te uvodi ostale faktore od vaænosti za odabrane ciÿeve i da odstupaça od primeçenih politika razmatra u svetlosti kompleksa sila. Tako on i politiku nesvrstavaça spuãta na nivo klasiåne neutralnosti. ona ne mogu pruæiti nikakav materijal pomoñu kojeg bi dokazala uzrok i posledicu. Meœutim. Tu filozofskoideoloãko opredeÿeçe uvek igra znaåajnu ulogu. delo. da istoriåar poåiçe primenom “ciÿasvesne” sheme. str. Aron zakÿuåuje da samo istorijska sociologija a ne parcijalne analize ni apstraktne teorije moæe izraziti problem u onom obliku u kojem dræavnici treba da se suoåe sa çim. putem jaåaça uloge meœunarodnog prava.57 Aron smatra da prouåavaçe mnoæine faktora koji deluju na meœunarodne odnose mora proñi kroz istorijska poreœeça bez kojih se ne moæe doñi do otkrivaça nekih pravilnosti u politici bilo koje zemÿe. Ibler. 60 Nav. 59 Nav. ali ograniåiti se na prvi tip (unutraãçe faktore) mnogo je opasnije nego ograniåiti se na drugi tip”. delo. Svako izuåavaçe koje je ograniåeno na jedan ili na drugi tip objaãçeça nepotpuno je. a metodi. jer ne vidi moguñnost da meœunarodno pravo postane efikasan regulator odnosa izmeœu dræava.ima u vidu ideoloãka opredeÿenost R. oãtro kritikuje antropoloãki i psiholoãki pristup u prouåavaçu pojava meœunarodnog æivota. U åetvrtom odeÿku. onda se moæe reñi da ovaj odeÿak predstavÿa primer najviãeg dometa istorijsko-socioloãke analize. ispituje i moguñnost prevazilaæeça politike sile u meœunarodnim odnosima. str. Pored toga. Pri tom. on se teãko oslobaœa klasiånih merila diplomatske istorije. jednostavno predstavÿa u konkretnom sluåaju primenu Maks Veberove (Max Weber) ideje. 444. Pored toga ãto prihvata neke metode biheviorizma. sigurno je da ñe se neke situacije po-navÿati”. Ova potvrda. 438. Samo sociolog koji upotrebÿava istorijski metod mogao bi postati savetnik vladaoca”. 438439. svrstava u ranije poznate okvire finansiraça politiåkih ciÿeva glavnih aktera meœunarodne ravnoteæe snaga.58 “Uz pretpostavku da imamo jedno diplomatsko poÿe. Pluralistiåki prilaz pretpostavÿa izbor åinilaca i davaçe prednosti nekima od çih. Meœutim. Prakseologiji. on izraæava pesimizam. “Kad su ova izuåavaça odvojena od politiåkog prouåavaça. nav. delo. 451. i da iste dræave ostaju u çemu. delo. 58 Nav. u odreœenom smislu.60 Osnovne slabosti istorijske sociologije se teãko mogu izbeñi insistiraçem çenih predstavnika na pluralistiåkom objaãçeçu druãtvenih pojava. str. ideoloãki stav mu åesto ne dozvoÿava da zapazi promene koje danas deluju u meœunarodnim odnosima. on je çegov veliki kritiåar.59 Sledeñi ova svoja razmiãÿaça. Isto tako. a naroåito onda kada proceçuje ulogu velikih sila i mesto malih i sredçih dræava u meœunarodnim odnosima. 28 . jer se ne mogu zanemariti kulturo57 V. kao ãto je pomoñzemÿama u razvoju. ciÿevi i instrumenti te politike objaãçavaju se s obzirom na unutraãçe faktore i na opãtu situaciju. Aron ispituje ulogu razliåitih åinilaca koji odreœuju ponaãaçe dræava u meœunarodnim odnosima. a neke nove pojave u meœunarodnim odnosima. str. Arona.

14. 61 G. odreœuje meœunarodne odnose. pravilnosti i zakonitosti iskÿuåivo na istorijskom iskustvu. i jedne i druge u istoriji traæe potvrdu svojih hipoteza i na tim potvrdama grade svoje teorijske stavove. meœu kojima su najbitniji: geografski poloæaj. vojni i upravni imaju najznaåajniju ulogu. one ne bi mogle biti uvrãtene u ãkolu istorijske sociologije. Bliæe upoznavaçe sa çima ñe to najboÿe i pokazati. Teorija sile i realistiåka teorija meœunarodnih odnosa U politiåkim naukama raãireno je shvataçe da je politika samo proces koji nastaje u borbi za vlast. diplomatija zasnovana na sili imperijalizma. Svi ovi elementi se nalaze u meœuzavisnosti. Isto tako. istorijsko-socioloãkom metodu moæemo pri-druæiti i neke teorije koje su se razvile u SAD i Velikoj Britaniji. saobrañajne i komunikacione moguñnosti. realistiåke i institucionalistiåke teorije. Power Politics. a meœu çima.loãki uticaji i razliåiti vrednosni sistemi. Takva shvataça su u joãveñoj meri dobila u znaåaju u prouåavaçu meœunarodnih odnosa koje se uglavnom razvilo na Zapadu. pre nastojati da se upravÿaju prema svojim interesima i voÿi nego prema savesti i potrebama meœunarodnog druãtva. 29 . Schwarzenberger. 1951. insistiraçe na cikliånom kretaçu istorije tako ãto se “istorija po-navÿa” ne moæe prerasti status nauåne hipoteze. Sa razvojem pragmatizma u ameriåkoj filozofiji. Meœutim. Zato nije moguñe zasnovati neki opãti stav. najåeãñe zapaæa stavove koji ulozi sile daju prevagu. koja svoje inspiracije nalazi i u najstarijim izvorima ÿudske misli. odnosno saåuvale svoje vrednosti. str.61 Moñ sadræi niz elemenata. Na toj osnovi nastaju odnosi u kojima vladaju naoruæaçe. vojna moñi dr. koje vode meœusobnu borbu. jer se ne moæe sa sigurnoãñu oåekivati po-navÿaçe u buduñnosti. silu i moñ. poçer) jeste sposobnost pojedinca. Metodoloãki. Prema definiciji savremenih teoretiåara meœunarodnih odnosa na Zapadu. koji. Suãtina politike najåeãñe se traæi u delovaçu politiåkih snaga. Ãire gledano. dræave moraju neprekidno jaåati svoju moñ. strateãki poloæaj. A. grupe ili dræave da nametne svoju voÿu drugome. kao ãto su teorija sile. odnosno moñ(puissance. dok ove ãkole grade teorijsku konstrukciju uglavnom na jednom osnovnom åiniocu. po çemu. ni po rezultatima do kojih su doãle. savezi. Strogo gledano. u suãtini se ove ãkole ne razlikuju u biti ni po metodoloãkom pristupu. s ciÿem da zauzmu vladajuñe mesto u druãtvu. sila. oslaçajuñi se pri tom na sredstva sile u sluåaju nepokoravaça. ideologija. Da bi ostvarile svoje nacionalne interese. proizvodne moguñnosti. ravnoteæa snaga i rat. Savremena nauka o meœunarodnim odnosima. poãto je glavna osobina ove ãkole pluralistiåki prilaz. dogod ono ne preraste u meœunarodnu zajednicu. London Stevens. demografska osnova. a naroåito se to åini onda kada je reå o realistiåkoj i institucionalistiåkoj teoriji. sila postaje åinilac od prvorazredne vaænosti u meœunarodnim odnosima. politiåki sistem. Osnov politike sile leæi u tome ãto ñe grupe u okvirima meœunarodnog druãtva. Ovakve monistiåke pristupe uglavnom kritikuju sociolozi istorij-ske ãkole.

To stvarno staçe je stalno i nepromenÿivo. V. u svojim politiåkim raspravama prihvata neke ideje roœene kod Makijavelija. kao i druãtvo u celini. çihova suãtina. “Politiåki realizam polazi od toga da je politika.63 Realistiåka teorija meœunarodnih odnosa u SAD ima znaåajnu tradiciju. str. 691. “Sociologija” 1/67. moñ. 11. poãto proizilazi iz ÿudske prirode u kojoj dominira instinktivni pokretaå borbe za moñ. veñusled Nations. Jedan od prvih ameriåkih dræavnika i politiåkih mislilaca. izuzev u naãoj epohi od nekih pravnika zanetih svojim koncepcijama ili nekoliko idealista koji meãaju svoje snove sa realnoãñu”. Pareto). A. Knope. Morgenthau. delo. “Meœunarodna politika je uvek bila od svih priznata za ono ãto jeste. i ona se svodi na to da silu smatra bitnom i odluåujuñom za odnose izmeœu dræava. Osnovna razlika je to ãto teorija “åiste politike sile” odstraçuje sve mitove koji navode dræave da jaåaju svoju moñ. TraitE9 der sociologie gE9nE9rale. te se u meœunarodnim odnosima moæe sve ostvariti. “Realisti” u ovom sluåaju ostaju “monisti“. Zbog toga je bitno posedovati silu i moñ. koje se i danas mogu nañi kod savremenih ameriåkih “realista”. jer oni mogu biti razliåiti. 4. isticao egoistiånost ÿudske prirode. kao i ubeœeçe da dræave koje poãtuju moralne norme u meœunarodnim odnosima nuæno ærtvuju svoje sopstvene interese. str. Morgenthau). zakÿuåuje Morgentau (H. Iracionalna druãtvena situacija ne postaje usled sukoba nespojivih razliåitih vrednosti. Drugim reåima. od vremena antike pa sve do naãih dana. Hamilton (jedan od tvoraca ameriåkog ustava). Sociologija iracionalnosti i sile. ti zakoni su nepromenÿive konstante u åitavoj istoriji. odnosno vlast: “Sve ostale vrednosti su u stvari. nav. Pareto. koji smatra da se sve ÿudske vrednosti uglavnom svode na materijalna dobra. Lausanne-Paris. Jedan broj teoretiåara silu smatra jedinim efikasnim sredstvom za zadovoÿeçe bitnih interesa dræava (realisti). drugi zanemaruju uzroke koji dovode do primene sile u meœunarodnim odnosima. Naime. “Realisti” polaze od “stvarnog staça” stvari u meœunarodnim odnosima. Aron. oni smatraju da dræava polazi od svojih nacionalnih interesa. V. prirodno nastajaçe neprijateÿskih teæçi kod susednih dræava. samo preruãeno stremÿeçe za ovim jedinim pravim i univerzalnim ÿudskim dobrima. On je. 1967. New York. 62 R. razvoj psiholoãkih teorija u sociologiji daje misaonu i nauånu osnovu ameriåkom rea-lizmu u meœunarodnim odnosima. 63 H. str. 1960. odreœena objektivnim zakonima åiji se koreni nalaze u prirodi åoveka”. nepotrebno je traæiti posebne uzroke za prisustvo sile u meœunarodnim odnosima: ona je u çima çihova bit. a da je politika zasnovana na moñi i sili. takoœe. Prema tome. Oni stoje na stanoviãtu da su meœunarodni odnosi politiåki odnosi.62 Ova dva pravca u teoriji sile ne razlikuju se u biti. koji su u uzroånoj vezi s politikom sile jer ih ona i odreœuje i obezbeœuje. Prema tome.U nauci o meœunarodnim odnosima mogu se razlikovati dva osnovna pravca u teoriji sile. Lako se dE2 zapaziti veliki uticaj V. Pareta (V. A7 518.64 S druge strane. jer zasnivaju svoju koncepciju o ulozi sile u meœunarodnim interesima na jednom motivu nacionalnom interesu. za politiku sile. Politics among 64 30 . Miliñ.

Oni se mogu nadati da ñe ovaj ideal ostvariti putem sopstvenih unutraãçih snaga. koje u srediãte politiåkog procesa stavÿaju borbu za moñi silu. Oni se ne mogu sloæiti sa stanoviãtima lega-lista i institucionalista da je moguñe iskÿuåiti silu iz meœuna-rodnih odnosa putem razvoja meœunarodnog prava i institucija koje bi razvijale meœunarodnu saradçu. T. Oni se odvajaju od çih po tome ãto razliåito odreœuju uzroke takvog staça stvari. filozofske. Morgentaua.nepomirÿive borbe razliåitih grupa za ãto veñe raspolagaçe istim univerzalnim dobrima”. ãto je. bezbednost. sila je uvek neposredni ciÿ.. Nibura (R. str. R. uzroci nastanka “realistiåke” teorije mogu se traæiti u dvema åiçenicama: prvo.65 Ovakav stav nesumçivo nalazi svoje mesto kod vodeñeg teoretiåara “realizma”. “Realizam” u teoriji meœunarodnih odnosa najneposredniju inspiraciju nalazi u delima ameriåkog teologa R. 2. S druge strane. ka skoro potpunoj negaciji meœunarodnog prava i meœunarodnih institucija u meœunarodnim odnosima. Morgenthau. prosperitet ili samu silu. Po çima. odvelo je u drugu krajnost. Oni mogu da definiãu svoje ciÿeve kao religiozne. koja je po dogmama hriãñanskog uåeça optereñena 65 W. Niebuhr). krajçi uzrok borbe za silu i moñ nalazi se u nepromenÿivoj ÿudskoj prirodi. jednog od eminentnih predstavnika ove ãkole. koji u svom glavnom delu Politics among Natons. brzina uspona SAD u meœunarodnoj hije-rarhiji sila posle Drugog svetskog rata nametala je potrebu objaãçeça mesta i uloge ove sile u meœunarodnim odnosima i novoj konstelaciji snaga u meœunarodnoj zajednici. kaæe sledeñe: “Ma koji da su konaåni ciÿevi meœunarodne politike. Les fondements moraux et juridiques de la politique E9trangE9re amE9ricaine. 1954. jer se spoÿna politika nikada ne sme zasnivati na legalistiåkom idealizmu koji poklaça suviãe povereça pravnim i moralnim principima. oni to åine putem borbe za silu”. Princeton. u studiji Fondation Nationale des Sciences Politiques. to je nesumçiva reakcija na pacifistiåki i legalistiåki idealizam koji je cvetao izmeœu dva rata u nauci meœunarodnog prava. Razoåaraçe koje je moralo doñi nakon takvog idealizovaça stvarnosti. 92. kojim je trebalo savladati “prirodno staçe” koje je vladalo u meœunarodnim odnosima. 66 H. delo. po çegovom miãÿeçu.66 Istorijski posmatrano. bila greãka. 1954. Ali kad god se bore da ostvare svoj ciÿ putem meœuna-rodne politike. Istorijska uslovÿe-nost “realistiåkih” teorija najboÿe se moæe osetiti u stavu X. te je nemoguñe oåekivati da u toj oblasti moæe neãto da se izmeni. Dræavnici i narodi mogu konaåno æeleti slobodu. Kennan).67 “Realizam” kao teorijski stav u nauci meœunarodnih odnosa ima svoje posebno mesto u odnosu na druge teorije. str. Paris. Fox. putem boæanskog posredovaça ili kroz prirodni razvoj ÿudskih poslova. H. koji je u svojim kritikama legalistiåkih i idealistiåkih shvataça meœunarodnih odnosa polazio od teoloãke koncepcije åovekove prirode. Realities of American Foreign Policy. str. nakon stvaraça Druãtva naroda u kome se videlo ostvareçe neke vrste “druãtvenog ugovora”. nav. On istiåe da ameriåka politika åesto nije vodila dovoÿno raåuna o ulozi sile i nacionalnih interesa u meœunarodnim odnosima. 67 G. ekonomske ili kao druãtveni ideal. Kennan. 31 . Kenana (G.. 27.

str. diplomatija je samo forma mirnog naåina borbe za moñ. prema tome. koja je jedino u staçu da u krañim razmacima obezbedi razvoj mirnih odnosa. tj. imati puno povereçe u te koånice i çihovu efikasnost u odræaçu mira znaåi biti idealista. 580. Zato. Prema 68 R.69 U spoÿnoj politici dræava. i one se meœusobno dopuçuju. nav. Morgenthau. Stoga. meœunarodna politika je nuæno politika sile”. Realisti insistiraju na tome da je osnov spoÿne politike dræava nacionalni interes koji se ãtiti i ostvaruje putem sile i koji se odraæava u jedinstvu teritorije.prvobitnim grehom. Iz ovog kratkog pregleda teorije H. Morgentaua moguñe je da se zapaze osnovni temeÿi na kojima on izgraœuje svoj sistem. Wegova dela predstavÿaju veñdugi niz godina primer i najdosledniji razraœeni sistem “realistiåke” teorije u nauci o meœunarodnim odnosima. Pitaçe rata i mira ne moæe biti reãeno ni najsavremenijim pravnim mehanizmom sistemom kolektivne bezbednosti. Prema tome. nadograœuje na ovoj teoloãkoj osnovi svoj sistem “realistiåkog” pogleda na meœunarodne odnose. Izmeœu nacionalnih dræava. jer za razliku od pojedinaca. Poãto meœunarodne odnose smatraju samo procesima u kojima dolazi do sticaça i deobe sile. ne postoji dræava koja je stvorena i koja se odræava bez upotrebe sile. 31. Meœunarodno pravo u vrlo ograniåenom obimu sputava ambicije dræava. ono ne moæe da odgovori svrsi. nav. Zbog toga je åovek u svom ponaãaçu u druãtvu egoist i sklon nasiÿu. koje teæe da uveñaju svoju moñ. Najveñe i najznaåajnije delo H.68 Bliski prijateÿ i saradnik uåenika Nibura. Meœunarodno pravo se nalazi na primitivnom stupçu razvoja prava (kao ãto je to bilo unutraãçe pravo u druãtvima vojne demokratije. 69 H. ãto dovodi do ravnoteæe snaga. po çegovom shvataçu. kao i svaka politika. te zbog toga sve teorije koje veruju u mir meœu narodima putem prava i osuœuju upotrebu sile ne mogu biti priznate kao nauåne. H. kada se nalazilo negde izmeœu morala i prava) te. Zajednice ÿudi konstituisane u dræavi joãsu gore u tom pogledu. delo. str. politiåkih institucija i kulture. koja u krajçoj analizi odreœuje meœunarodne odnose nadograœuje se zaokruæena ãema interes-sila-interes koja se u meœunarodnim odnosima realizuje putem jednaåeça teæçi i moguñnosti. Pored osnovne determinante nepromenÿive ÿudske prirode optereñene instinktivnom potrebom borbe za moñ. strategija i diplomatija su samo dva vida borbe za postizaçe najveñeg moguñeg kapaciteta moñi. delo. “Stremÿeçe ka moñi je osnovna crta meœunarodne politike. uspostavÿa se ravnoteæa snaga koja je u tim uslovima jedini realistiåki naåin odræaça mira. Morgentau. 32 . dræave nisu u staçu da slede norme hriãñanskog morala koje taj egoizam i nasiÿe ograniåavaju. Aron. realisti dolaze do zakÿuåka da u çima nema uopãte mesta meœunarodnom pravu. reãeçu vrlo komplikovanih i razvijenih oblika odnosa izmeœu suverenih dræava. Morgentaua Politika meœu na-rodima (Politics among Nations) je sinteza “realizma” i predstavÿa dokumentovan izvor ovog teorijskog pravca u nauci o meœunarodnim odnosima. jer ono u takvim uslovima ne moæe imati nikakvog uticaja.

In Defence of the National Interest. Kao osnov analize u ovoj kçizi sluæe “gvozdeni zakoni” i “elementarne istine” u meœunarodnoj politici koji. Osnovni nedostatak ove teorijske konstrukcije je u tome ãto svodi sve politiåke pojave na jednu borbu za moñ. a da car joãuvek vlada Rusijom koja bi bila danas politiåki i tehnoloãki ista kao ãto je i ova danaãça. Sledstveno svom teorijskom stavu. svetla i tame. Ova kçiga predstavÿa na neki naåin teoriju primeçenu na praksu meœunarodnih odnosa. On polazi od hipoteze da je sovjetska ideologija potpuno podreœena onome ãto su uvek bili “veåiti interesi Rusije”. Da li ko veruje da bi Sjediçenim Dræavama bilo svejedno kada bi ruski imperijalizam marãirao kao ãto je to radio u XVIII i XIX veku pod ideoloãkim barjakom i podrãkom hriãñanstva umesto boÿãevizma. borbu belog i crnog. Interesi nikako ne mogu biti veåne i nepromenÿive vrednosti. Veliki nedostatak ove teorije je upravo u tome ãto ne æeli da vidi promene koje nastaju u razvitku ÿudskog druãtva. Ovi zakoni su po svojoj objektivnoj vrednosti ravni zakonu gra-vitacije. te je i sam Morgentau åesto prinuœen da u teorijsku analizu uvodi nove momente koje pronalazi u istoriji meœunarodnih odnosa. ãto je u zavisnosti kako od politiåke 70 Nav. sem druãtveno--politiåkog sistema u SSSR. u kome ostaje uloga sile kao posledica nepromenÿivosti ÿudske prirode u kojoj je sadræan instinkt borbe za moñ. determiniãu ponaãaça dræava u meœunarodnim odnosima. po çegovom miãÿeçu. i çihove spoÿne politike. Ova teorijska koncepcija doãla je do primene u sledeñoj kçizi H. 77. str. druãtvenog i ekonomskog sistema u formiraçu nacionalnog interesa dræava. jer oni nastaju prema potrebama jednog druãtva. a takoœe se mogu zadovoÿiti na razliåite naåine. promene koje meçaju u biti zahteve i moguñnosti jedne dræave. Mnogi u SAD greãe (po miãÿeçu Morgentaua) kada te odnose pokuãavaju da objasne kao borbu dobra i zla. 1951. on zatvara krug svog teorijskog sistema. on zakÿuåuje: “Pretpostavimo za trenutak da su Leçin i Trocki umrli u progonstvu. Morgenthau.. te je zbog toga posebno interesantna. Primeçujuñi ovaj stav na posleratni sukob. str. 8. Naroåito se ovaj zakÿuåak moæe primeniti na odnose SAD i SSSR.”71Ovakvo hipotetiåko razmiãÿaçe nikako ne moæe opstati. jer se svodi na pitaçe: ãta bi bilo da je sve ostalo isto. u kojoj se pored teorijskih analiza mogu slediti i politiåki stavovi samog autora u nizu pitaça meœunarodne politike. pa. te on izraæava æaÿeçe zbog toga ãto ih neki ameriåki politiåari nisu svesni. Morgentaua: U odbranu nacionalnog interesa (In Defence of the National Interest). 33 . a ne vide da je to u stvari borba sile i sile i da bi ta borba postojala bez obzira na ideoloãke razlike koje danas dele te dve sile. Takva jednostranost u objaãçavaçu druãtvenih pojava uproãñava stvarnost. 71 H. polemiãuñi tako sa onima koji u meœunarodnim odnosima vide i procese saradçe a ne samo sukobe i ratove.. Morgentau odriåe svaku ulogu oblika vladavine. prema tome.”70 Poãto smatra interese stalnim i nepromenÿivim. delo. New York.Morgentauu “Ideja interesa je stvarno bit politike i nije podloæna uslovima vremena i mesta.

Najzad. koja moæe da obezbedi sve potrebne uslove za razvoj i opstanak toga druãtva.organizacije druãtva. 34 . Za teorijsko objaãçeçe politike sile u meœunarodnim odnosima nije dovoÿno raspravÿati samo o postojaçu efikasnih pravila ponaãaça koja bi spreåila primenu sile u meœunarodnim odnosima. nije li sasvim lako zapaziti razlike na tom poÿu u vreme u kome joãnisu bile formirane nacije u Evropi i kasnije. Ili. Moæe li se porediti ovo staçe nastalo s formiraçem nacionalnih dræava u Evropi sa staçem koje je nastalo Vestfalskim mirom 1648. Oni su podloæni promenama koje nastaju delovaçem zakonitosti druãtvenog razvitka. otiãle u drugu krajnost preuveliåavaçem nekih proseca u meœunarodnim odnosima. a naroåito uloge sile. one su. Nastale u kritici utopistiåkih. Ono ãto nekim interesima daje spoÿni izgled nepromenÿivosti. çeno ponaãaçe ñe biti isto u razliåitim periodima istorije. Meœutim. Ako u meœunarodnim odnosima neka dræava sledi politiku sile. moguñnostima delovaça. odsustvu i moguñnostima çenog nestajaça iz meœunarodnih odnosa. to je ãiri druãtveni kontekst unutar kojeg dolazi do formulisaça ili ostvareça nekog interesa. Ali. oslaçajuñi se na prouåavaçe prakse. kojim su evropske dræave takoœe reãile niz svojih graniånih pitaça? Nekadaãçe znaåeçe strateãkih granica sa promenama koje su nastale u tehnici naoruæaça sada trpi ozbiÿne promene. Za nauåno prouåavaçe uloge sile u meœunarodnim odnosima. ako uzmemo teæçe dræava u odnosu na promene dræavnih granica. U istoriji takva staça su najåeãñe uzrokovala agresivno ponaãaçe i osvajaåku politiku u meœunarodnim odnosima. zakonitosti su stalne i obrnuto. pacifistiåkih i legalistiåkih shvataça. Realistiåke” teorije bez sumçe imaju svoj znaåaj u razvoju nauånog prouåavaça meœunarodnih odnosa. çenom znaåaju. Kakve su ozbiÿne promene nastale u odreœivaçu nacionalnog interesa u trenutku prelaza kapitalizma u çegov monopolski stadijum? Nisu li kolonije u to vreme bile osnovni interes imperijalizma? Porediti ove “nacionalne interese” s onim koji su postojali u feudalizmu ili li-beralnom kapitalizmu ne izgleda moguñe. jedna dræava moæe da se naœe u situaciji da na çenoj teritoriji nema prirodnih uslova za razvoj takvog tehnoloãkog tipa proizvodçe. To je samo jedno pitaçe u kompleksu problema uloge sile u ovim odnosima. kada nacije istiåu svoje zahteve koji ubrzo prerastaju u princip narodnosti. neophodno je utvrditi druãtvene uslove u kojima se politika sile raœa i na osnovu toga doneti zakÿuåke o çenom prisustvu. U odreœenim uslovima razvoja proizvodnih snaga. Danas se nikako ne moæe smatrati da reka Rajna ima isti strateãki znaåaj u odnosima Francuske i Nemaåke kakav je imala prethodnih vekova. jer ono podleæe zakonitostima ove politike. te kao takvi meçaju politiåku kartu Evrope u posledçih sto godina çene istorije. tako i od tehnoloãkog stupça proizvodçe na kome se dato druãtvo nalazi. zadræimo se na fundamentalnim interesima koji proizilaze iz samog opstanka jedne dræave kao teritorijalnog oblika potpunog druãtva. Zbog svega toga teãko je odræiva tvrdça da su interesi stalne kategorije koje nisu u zavisnosti od vremena i mesta. kao ãto je to sluåaj i sa drugim pojavama druãtvenog æivota. napredak tehnologije moæe da omoguñi da se na jednom do juåe sterilnom tlu razvije materijalna proizvodça. to vaæi za sve druãtvene pojave: kada postoje isti uslovi.

jer ne postoje odgovarajuñe institucije koje bi svojom delat35 . sukoba. dok bi se u suprotnom ostalo na opisu prakse. U meœuzavisnosti u meœunarodnim odnosima razvijaju se razliåiti oblici u kojima dræave zauzimaju svoje mesto u sistemu meœunarodne zajednice. zanemarujuñi uzroke koji su je uslovili. postoje uslovi u kojima sila moæe biti podobna za ostvarivaçe dræavnih interesa i uslovi u kojima ona to ne moæe biti. B. uz primenu najrazliåitijih sredstava: mirnih naåina saradçe. i ono postoji. pa åak i ako preovlaœuje u epohi ÿudske istorije koju poznajemo. koji preko politiåkog sistema vlasti moæe da ima uticaja na razvoj meœunarodnih odnosa u kojima ne treba zanemarivati delovaçe subjektivnih åinilaca. te da ona ima determinantnu ulogu u çemu. Pored toga. Najzad. Drugim reåima. ako se jedna pojava åesto sreñe u datoj praksi druãtvenih odnosa. onda se dolazi do çihove uproãñene slike. nalaze u “prirodnom staçu”. ne moæe tvrditi da ta pojava predstavÿa osnovu åitavog poretka stvari u druãtvu. i uslovi koji dovode do primene sile s ciÿem çihovog ostvareça. jer je sila nesumçivo samo krajça taåka u rasponu koji predstavÿa meœunarodne odnose. Institucionalistiåke teorije U objaãçavaçu prirode i suãtine meœunarodnih odnosa oduvek je bilo prisutno miãÿeçe da se ovi odnosi. u pospeãivaçu kretaça koja u materijalnoj osnovi imaju uslove za primenu politike sile u meœunarodnim odnosima. Znaåi. veñsamo jedan od oblika u kojima se ti odnosi javÿaju. sila nije niti moæe biti osnova koja odreœuje meœunarodne odnose. unutar kojih je dolazilo do saradçe u vezi sa nekim pitaçima i do sukoba u vezi sa drugim itd. ako se samo sila uzima kao osnova za teorijsko objaãçeçe meœunarodnih odnosa. koji se takoœe mogu mirnim putem reãavati. Da li je moguñe ostvariti interese kroz saradçu ili sukob. Od oblika i stepena meœuzavisnosti zavisi u krajçoj liniji i oblik odnosa izmeœu strana u çoj. postoje uslovi koji omoguñuju da se mirnim sredstvima putem meœunarodne saradçe postignu neki interesi. pritisaka. Ovo delovaçe je naroåito moguñe. veñsamo to da se.Samo se na taj naåin moæe objasniti jedna pojava. postavÿa se pitaçe druãtvene funkcije “realistiåke teorije”. Prema tome. çeni osnovni stavovi mogu da imaju negativne posledice u formiraçu sistema miãÿeça. Nesumçivo je da sila ima znaåajno mesto u meœunarodnim odnosima i da je kroz åitavu çihovu istoriju snaæno uticala na çih. sporova. to joãne znaåi da je ona osnova meœunarodnih odnosa. Ovim se nikako ne misli da je moguñe iñi putem teorijskog uopãtavaça bez prouåavaça prakse. Nesumçiva je çena ideoloãka obojenost i doktrinarna pristrasnost. Meœutim. Drugim reåima. Lako se dE2 zapaziti u istoriji da sukob i saradça predstavÿaju samo krajçe taåke ovih odnosa i da se izmeœu tih taåaka razvijala razgranata mreæa odnosa koji su iãli razliåitim putevima. to je u zavisnosti od niza okolnosti koje se razvijaju u meœuzavisnosti. ãto moæe da dovede do uopãtavaça oblika ispoÿavaça jedne druãtvene pojave. za razliku od drugih druãtvenih odnosa.

tako da se ona moæe svrstati u red lega-listiåkih i idealistiåkih pristupa prouåavaçu meœunarodnih odnosa. usmerilo je ispitivaçe nekim drugim pravcima. ponaãaçe pojedinaca je re-gulisano nizom pravila iza kojih stoje odgovarajuñe institucije koje obezbeœuju poãtovaçe ovih pravila. Kada kritikuje ravnoteæu snaga kao instituciju za odræavaçe meœunarodnog mira. zbog toga ãto dræave ne pristupaju ravnoteæi iskreno. treba iskÿuåiti iz meœunarodnih odnosa. U meœunarodnim odnosima takve institucije. Wright. veñu çoj vide moguñnost da uveñaju svoju moñi da. mogu iskÿuåiti sukobi iz meœunarodnih odnosa. kad to postignu. nakon stvaraça Druãtva naroda. Balance of Power and International Law. veñprvi veñi neuspesi Druãtva na-roda (rat u Etiopiji. zbog prihvataça ideja roœenih u pravnom idealizmu izmeœu dva rata. Meœutim. po çemu. Q. on se i danas javÿa u savremenoj teoriji meœunarodnih odnosa. koje treba da urede odnose izmeœu dræava i da spreåe sukobe izmeœu çih. Unutar jedne dræave. on je postojao i mnogo pre çega. “American Journal of International Law”. suverenost. tako da su dræave prinuœene da vode i napadaåke ratove da bi zaãtitile svoje interese. Hitlerova okupacija Rajnske oblasti i anãlus u Austriji) poÿuÿali su ovo uvereçe da se putem prava i pravne zabrane oruæanih sukoba moæe iskÿuåiti politika sile iz meœuna-rodnih odnosa. nastajale su i institucije koje su upravo proizilazile iz sukoba. Po çemu. do sada nisu bile dovoÿno dobro organizovane. kao ãto je rat. Rajt kaæe da ona nema uslove da odræava mirne odnose. Tako se doãlo do osnovne ideje institucionalista da meœunarodne institucije. Naime. kako bi se dobilo objaãçeçe za ovaj nesklad izmeœu meœunarodnog prava i stvarnosti. 36 .72 Stoga bi. Ovakav naåin gledaça na meœunarodne odnose izrazio je joãMonteskije (Montesÿuieu). organizovano druãtvo deluje preko svojih institucija s ciÿem zaãtite oãteñenog i kaæçavaça onoga koji je ugrozio vrednosti drugoga. dok one institucije koje ugroæavaju te vrednosti.noãñu mogle da obezbede meœunarodni mir. i ako postoje. te institucije bi bile: meœunarodno pravo. rat itd. o ÿudskim pravima. Rajt (Q. Ukoliko neki pojedinac svojim ponaãaçem prekrãi ova pravila. meœu pravnicima internacionalistima zavladalo je uvereçe da se putem meœunarodnog prava. da bi iz çih bila iskÿuåena politika sile. nisu dovoÿno efikasne niti dovoÿno dobro organizovane. Rajt naroåitu paæçu poklaça 72 3/1943. Pored ovakvih institucija u meœunarodnim odnosima. trebalo stvoriti institucije koje bi vodile raåuna o åoveånosti. koje s Druãtvom naroda dobija instituciju koja bi trebalo da obezbedi çegovu efikasnu primenu. ravnoteæa snaga. Institucionalistiåka teorija je naãla neposrednu inspiraciju u meœunarodnom pravu. Wright) smatra da su meœunarodni odnosi oduvek poznavali razliåite institucije pomoñu kojih je u çima odræavano mirno staçe i koje su spreåavale izbijaçe sukoba. Jedan od glavnih predstavnika ove teorije u nauci meœunarodnih odnosa K. Osnovna osobina ovog teorijskog pravca je da u organizaciji institucija meœunarodne zajednice vidi izlaz iz stalnih kriza u koje ovi odnosi zapadaju zbog prisustva politike sile i çenih posledica. niti su kao takve dorasle potrebama koje treba da zadovoÿe u meœunarodnim odnosima. Ovakvo iskustvo s Druãtvom naroda. poremete ravnoteæu u svoju korist.

sliånost problema koji ih potiskuju. New York. jer one mogu delovati na uravno-teæavaçe interesa putem razliåitih mehanizama. On kaæe da oni “koji donose odluke o meœunarodnim odnosima treba da imaju kako slobodu. ovim piscima izgleda prihvatÿiva. Arapska liga. Organiza73 I. 37 . koja je danas oåigledna. koje bi sadræale razliåite vidove na-dleænosti i zadataka na planu oåuvaça svetskog mira. Jedni su prista-lice organizacije na regionalnim osnovama. Claude Jr. str.). dok drugi smatraju da su univerzalne organizacije korisnije za oåuvaçe mira. Univerzalisti smatraju da svet saåiçava jedinstvo svih uslova za æivot dræava. ãtaviãe. dok druga iskÿuåuje silu iz meœunarodnih odnosa. Oni polaze od toga da uspeh meœunarodnih organizacija leæi u tome ãto u svetu neprekidno jaåa meœuzavisnost dræava.meœunarodnim organizacijama koje nastaju izmeœu dva rata i posle Drugog svetskog rata. Kloda (I. U ovom smislu moglo bi se smatrati da institucionalisti daju ozbiÿan doprinos sagledavaçu moguñnosti za razreãavaçe protivureånosti meœunarodnih odnosa. tako da meœunarodna organizacija jednog regiona ima mnogo viãe uslova za efikasno delovaçe u pravcu razreãavaça protivureånosti na tom uæem podruåju. Naime. U tom smislu. te da je stoga nemoguñe zamisliti uspeãno regulisaçe odnosa unutar jednog geografskog regiona a da se ne vodi raåuna o svetskim odnosima u celini. Prva je oåigledna posledica politike sile. Dosadaãça praksa na ovom poÿu moæda daje viãe za pravo ovim drugima. meœu kojima je svakako viãi stepen razlika i nejednakosti nego izmeœu zemaÿa jednog uæeg regiona. ãto stvara potrebu usklaœivaça odnosa u pravcu ostvareça interesa svake pojedine dræave. Klod vidi u tome konaåno reãeçe za iskÿuåeçe sile iz meœunarodnih odnosa. Random House. On im pridaje veliki znaåaj za odræavaçe meœunarodnog mira. sluæi ovima kao argument za dokazivaçe svojih stavova. Claude Jr.73 Iz ovog stava prema ravnoteæi snaga Klod izvodi zakÿuåak da je nemoguñe porediti sistem kolektivne bezbednosti sa ravnoteæom snaga u pogledu znaåaja za odræavaçe meœunarodnog mira. Oni smatraju da Poveÿa UN predstavÿa solidnu osnovu za razvoj institucija u meœunarodnim odnosima. koji ozbiÿno kritikuje ravnoteæu snaga u meœunarodnim odnosima. ideja svetske vlade. razvojem kulturne i tehniåke saradçe i razvojem sistema kolektivne bezbednosti. 91. Regionalisti polaze od toga da izmeœu dræava jednog regiona postoji viãi stepen bliskosti i razumevaça. Elementi koji åine nacionalnu silu treba da budu dovoÿno jasni da dozvole realnu procenu relativne snage dræava i dovoÿno postojani da dozvole da ove procene posluæe za izvestan period vremena kao baza politike”.. Ovom shvataçu se u priliånoj meri pribliæava i shvataçe ameriåkog pisca I. tako i voÿu da donose svoje odluke samo na osnovu procene sile. nego ãto bi to bio sluåaj s jednom organizacijom koju bi saåiçavale sve dræave sveta. uz primenu federalnih naåela. Univerzalizacija svetskih odnosa saradçe i sukoba. postojeñe organizacije regionalnog karaktera (npr. Power and International Relations. 1962. Meœu institucionalistima postoji razlika u stavovima oko organizovaça ovakvih meœunarodnih institucija.

tako i u teoriji meœunarodnih odnosa ovaj pristup ima veliku primenu. Istina je. S druge strane. regionalne organizacije su neophodne ali one ne mogu uspeãno funkcionisati ako nisu ukÿuåene u univerzalnu meœunarodnu organizaciju. Ali. te se poboÿãaçe ovih meœunarodnih institucija moæe smatrati kao put u organizovaçu meœunarodne zajednice ka preovladavaçu anta-gonizama u meœunarodnim odnosima. sasvim razumÿivo. regionalne organizacije su åak na niæem stupçu sposobnosti za vrãeçe ovih funkcija i od samih Ujediçenih nacija kao svetske organizacije. moæe se oåekivati nastajaçe sistema ravnoteæe snaga koji ñe. Ono ãto se moæe prihvatiti od institucionalista je to da se u meœunarodnom organizovaçu vidi jedan proces koji vodi svesnom usklaœivaçu odnosa izmeœu dræava. takoœe u svetskim razmerama. ometati funkcionisaçe sistema kolektivne bezbednosti. unutar kojih su nastajali sistemi ravnoteæe. Ono ãto se moæe prihvatiti kod institucionalistiåke teorije je çen u suãtini idealistiåki pristup meœunarodnim odnosima. Åiçenica je da su sukobi åeãñi meœu susedima nego meœu udaÿenim dræavama. kojima je ciÿ odstraçivaçe antagonizma. Takav je sluåaj sa nekim zapadnoevropskim organizacijama. verovatno. Na primer.) ne pokazuju da unutar jednog regiona postoje veñe moguñnosti za regulisaçe odnosa izmeœu dræava i pored bliskosti koja je nesumçiva. Stepen antagonizma. pospeãivañe stvaraçe meœunarodnih organizacija i çihov uspeãan rad. Organizacija afriåkog jedinstva i dr.74 Teãko je ovaj pravac obeleæiti kao jedinstven sistem. Psiholoãke teorije Kao ãto u opãtoj sociologiji na Zapadu uglavnom dominira psiholoãki pristup prouåavaçu druãtvenih pojava. Ukoliko u meœunarodnim odnosima preovlaœuju procesi sukoba. a koji doprinose saradçi. reflektuje svoj uticaj na moguñnost delovaça meœuna-rodnih organizacija. savezi i blokovi sila i koji svakako ometaju rad ovakvih organiza-cija. Isto tako. zbog oåigledne povezanosti savremenog sveta i meœuzavisnosti. Naime. ono 38 . meœunarodna organizacija kolektivne bezbednosti moæe biti savrãeno ustrojena. uslovi koji nastaju u osnovi meœunarodnih odnosa. po formi i po suãtini. Najboÿi dokaz za ovakvu tvrdçu su upravo sluåajevi stvaraça Druãtva naroda i Ujediçenih nacija. Treba imati u vidu da unutar jednog regiona postoje veñe sliånosti ali i razlike u interesima koji se najåeãñe baãunutar regiona i stvaraju. ali ako u meœunarodnim odnosima postoje sukobÿeni interesi. iznalaæeçu reãeça van sukoba.cija ameriåkih dræava. Naprotiv. neki regionalni sporazumi pokazuju izuzetnu sposobnost i vitalnost u obavÿaçu funkcija organizacije meœunarodne saradçe. negde na sredini. to se mora odraziti i na postojaçe i delaçe meœunarodnih institucija. kao ãto su Zajedniåko træiãte i neke druge. koji oznaåava odreœeno staçe u meœunarodnim odnosima. 2. nosioci ove teorije zanemaruju åiçenicu da su meœunarodne institucije poslediåne pojave u odnosu na procese i kretaça u meœunarodnim odnosima.

Frojd (S.75 U svom daÿem radu na razradi ove dihotomije. i to one bihevioristiåkog pravca. 1975. on u Novim uvodnim predavaçima (1933) piãe o delovaçu destruktivnog instinkta koji je filogenetski uåvrãñen u åoveku. 1974. To znaåi da uz Eros postoji i instinkt smrti”. Nelagodnosti u kulturi. Psihoanaliza i kultura. U savremenoj teoriji meœunarodnih odnosa uglavnom dominiraju instinktivistiåka objaãçeça kada je reå o meœunarodnim sukobima i ratu. II. mora postojati i drugi. Stoga je svaka klasifikacija maçkava i moæe sluæiti samo kao putokaz u lavirintu ovih studija. A. Instinktivistiåke teorije U istoj epohi u kojoj sociologija prihvata filozofske stavove o ÿudskoj prirodi kao uzroåniku druãtvenih sukoba i rata i. Veoma je teãko taåno izvrãiti klasifikaciju savremenih teorija psiholoãke orijentacije. i åije je delovaçe zbog toga nezadræivo i neizmenÿivo: “åini se da spreåena agresija ukÿuåuje ozbiÿnu povredu. Sam Frojd to objaãçava na sledeñi naåin: “Poåevãi od nagaœaça o poåecima æivota i od bioloãkih paralela. Anatomija ÿudske destruktivnosti.76 Iz ovog stava o instinktivnoj agresivnosti kod pojedinca. Paris. da bi se zaãtitili od teæçe za samouniãteçem”. 75 39 . 76 E. 3334. jer se one ne javÿaju u sasvim åistim oblicima. Beograd. po: E. Fromm. U toj fazi svoga rada on nije obrañao paæçu na agresivnost i destruktivnost kod åoveka. Godine 1920. delo. suprotan instinkt koji teæi razbiti te celine i odvesti ih natrag u çihovo prvobitno neorgansko staçe. nav. ostaje na istom nivou nauåne provere ovoga stava kao i ranije filozofija. str. 254. Smatra se da je Frojd zaåetnik teorije agresije. “Naprijed”. Frojd izvlaåi zakÿuåak o sliånom uzroku koji dovodi do sukoba izmeœu druãtvenih grupa. zameçuje prvobitnu izmeœu instinkta samoodræaça i libida. Zagreb. åija interesantnost i znaåaj ne mogu biti zanemareni. Fromm. javÿa se sa svojim istraæivaçem S. Freud). i socijalno-psiholoãke teorije. preovlaœuju u ovoj nauci. Ovaj svoj stav o ratu izneo je u pismu koje je 74 1957. to je sasvim sigurno. t. nav. BIGZ.ãto ga odlikuje u celini. str. koje. doãao sam do zakÿuåka da osim instinkta za oåuvaçe æive tvari i za povezivaçe u sve ãire celine. U prvoj fazi svoga rada on je uspeo da sve instinkte svede na dva osnovna: instinkt samoodræaça i libido. poåeo je u biti da meça svoju teoriju instikata uvoœeçem dihotomije izmeœu Erosa i instinkta smrti. Vidi takoœe V. jeste objaãçeçe pojava meœunarodnog æivota na psiholoãkoj osnovi. u svom radu S one strane principa uæivaça. Jerotiñ. kao i prouåavaçe psiholoãkih åinilaca koji deluju na ove pojave. 252. S. Vrlo obimna bibliografija moæe se nañi u studiji UNESCO-a De la nature des conflits. moæe se reñi. Izgleda kao da je neophodno da uniãtimo neku drugu stvar ili osobu. Freud. Wegovi prethodnici nisu bili sloæni u tome koje instinkte treba izdvojiti kao determinante za ÿudsko ponaãaçe. str. koji nauånim metodima i prouåavaçem æivota åoveka dolazi do teorije koja objaãçava sukobe izmeœu pojedinaca i druãtvenih grupa instinktom agresivnosti. Ova nova dihotomija izmeœu Erosa (instinkta æivota) i Tanatosa (instinkta smrti). da ne bi uniãtili sebe.

Koristeñi se rezultatima ovih istraæivaça. Moramo priznati da su oni bliæi prirodi nego naãa otpornost prema çima. a ponajviãe i samog åoveka. 1979. 40 . 79 Nav. str. Lorenc objaãçava ponaãaçe åoveka pomoñu analogije s ponaãaçem æivotiça. Lorenc. pod naslovom: Åemu rat?. On se åak usuœuje da åitavu ÿudsku istoriju posmatra u najveñoj meri kao posledicu bioloãkih i psiholoãkih determinanti åovekove prirode. u ovoj internalizaciji destruktivnog instinkta nastojali smo nañi izvore mnogih normalnih i patoloãkih pojava. iako nisu na to primorane ekonomskim potrebama. organizam ñe biti rastereñen i efekat mora biti koristan. on u stvari izraæava do kraja svoje osnovne stavove o instinktivnoj uslovÿenosti åovekove destruktivnosti koja vodi i takvim pojavama kao ãto je rat. to dovodi dve politiåke partije ili religije sa veoma sliånim programima spaseça da se ogoråeno bore.79 Naime. Organizam takoreñi ãtiti sopstveni æivot uniãtavaçem çemu stranih æivota. Ako je ovaj instinkt bioloãki ugraœen u æivim organizmima. dovela su do niza novih shvataça.78 Osnovu za ovakav stav Lorenc nalazi u objaãçeçu da u åovekovoj evoluciji nije delovala selekcija koja bi dovela do stvaraça inhibitornih mehanizama. 78 K. str. str. Lorenca (K. delo. Fromm. polaze od istih zakÿuåaka o agresivnosti kao sastavnom delu prirode æivih biña. On kaæe: “Instinkt smrti pretvara se u destruktivni instinkt kada se uz pomoñposebnih organa usmerava prema vaçskim objektima.poslao A. O agresivnosti. Sve grabÿive æivotiçe su evolucijom stekle prirodne inhibicije protiv ubijaça pripadnika sopstvene 77 E. mada se hrani mesom. Ali jedan od instinkta smrti i daÿe deluje unutar organizma. ãto je naroåito zabeleæeno pojavom dela K. U drugu ruku. Meœutim. koja iako se razlikuju od Frojdovih. To bi sluæilo kao bioloãko opravdaçe za sve odvratne i opasne impulse protiv kojih se borimo. Lorenz) O agresivnosti. Ajnãtajnu (A. 169. åovek od prirode nije bioloãki opremÿen da bi bio grabÿiva æivotiça. Frojdova teorija o instinktu smrti nije mogla biti nauåno dokazana. kasnija istraæivaça ponaãaça æivotiça nisu potvrdila ove çegove hipoteze. delo. Einstein) 1933. koje danas vrãi veliki uticaj u nauci i u javnosti. savremeni biolog K. “Nerazumevajuña i nerazumna ÿudska priroda navodi dve nacije da se takmiåe. koji bi spreåavali ubijaçe pripadnika sopstvene vrste. Åak smo poåinili herezu kada smo poreklo savesti pripisivali ovom kretaçu agresivnosti prema unutar. nav. Iako je u ovom pismu u osnovi obuzet pacifistiåkim idejama. onda on mora biti prisutan i kod æivotiça. te zahteva posebnu paæçu. Primetiñete da nije mala stvar ako ovaj proces ide paralelno: to je apsolutno nezdravo.”77 Frojdova teorija agresivnosti se reafirmiãe ãezdesetih godina. to nagoni nekog Aleksandra Velikog ili Napoleona da ærtvuju milione æivota i pokuãaju da ujedine svet pod sopstvenom vladarskom palicom”. 173. godine. Beograd. veoma opseæna istraæivaça ponaãaça æivotiça. “Vuk Karaxiñ”. 274. tako da çegov znaåaj ima dvostruki smisao. Novija. ako se ove sile okrenu uniãtavaçu vaçskog sveta. za ãto je takoœe potrebno nañi objaãçeçe.

delo. jer u modernoj zajednici ne postoji nikakav opravdani mehanizam za agresivno praæçeçe. on je kao takav izraz kolektivne agresije. S obzirom na to da su prirodni instinkti nepromenÿive konstante. Jerotiñ. ne postoje izgledi da åovek iz druãtvenog æivota iskÿuåi destruktivna ponaãaça. jer takva opasnost i ne postoji. u kojima je ona na nedvosmislen naåin pokazala da Frojdova teorija libida moæe da vaæi za jednu sredinu a da je potpuno neprimeçiva u nekoj drugoj druãtvenoj sredini”. 84 “ Nav. Ovo je ujedno najopasniji od svih zakÿuåaka instinktivistiåkih teorija. ubijaça i uniãtavaça. Zapaæaça do kojih su doãli neki istraæivaåi u etnologiji veñtridesetih godina. isto.86 80 Nav. 83 Nav.81 Åovekov instinkt agresije odraæava se u “borbenom entuzijazmu”. T.80 Jedina koånica razarajuñem delovaçu instinkta agresije jeste åovekova sposobnost da oseña odgovornost. Poãto moral nema snagu prirodnog instinkta. “Postoje dokazi da su prvi izumiteÿi kamenog oruœa odmah koristili svoju novu alatku ne samo za ubijaçe divÿe æivotiçe. sopstvene otkoåne mehanizme i. neurofiziologiji. Jerotiñ. kako od drugih psiholoãkih ãkola (biheviorizma) tako i u biologiji. 194. a s druge strane. kao seksualni nagon ili bilo koji drugi jak instinkt. ukazuju na to da agresivnost i konkurencija u nekim kulturama ne postoje kao dominantni oblici ponaãaça. mada je funkcionalno povezan s individualnom agresijom. veñi pripadnika sopstvene vrste”. 41 . delo. 1957. jer opravdava najveñe zloåine koji su vrãeni i koji mogu biti vrãeni. nav.84 Instinktivistiåke teorije danas trpe ozbiÿne kritike. to åoveåanstvo nije nikada u potpunosti prevaziãlo moguñnost samouniãteça. 82 Nav. delo. 52. Ona. stvara apatiåno raspoloæeçe i prepuãtaçe sudbini pred moguñnoãñu nuklearnog samouniãteça åoveåanstva. koji je pravi “autonomni instinkt”. dok to sa negrabÿivim æivotiçama nije sluåaj. str. antropologiji i sociologiji. inaåe slabe. 86 V. L’E9tude psychologique des E9tats de tensions et des conflits. 170.82 Ovaj borbeni entuzijazam zaokupÿa ÿudske grupe koje se bore protiv zajedniåkog neprijateÿa. jer su posledica neurofizioloãke strukture åoveka. Meœutim. bioloãke sposobnosti za borbu stvaraçem oruæja. 174 85 i 181182. on je mnogostruko pojaåao svoje. H.83 Ova teorija bi se mogla primiti kao interesantan pokuãaj objaãçeça nekih krupnih pitaça åovekovog æivÿeça. on ima sopstveno opera-tivno ponaãaçe. delo. on stvara specifiåne oseñaje zadovoÿstvu“. opravdava ratove. Posebno treba biti obazriv prema tvrdçi da “danaãçi civilizovani åovek” pati od “nedovoÿnog praæçeça nagona agresivnosti”. delo. str. delo. str. Ovde se Lorenc sasvim pribliæava Frojdu.85 “Zaokret je naroåito vidÿiv objavÿivaçem kçige Karen Horney Novi putevi psihoanalize i drugih. iz åega proizilazi moral kao skup pravila koja ga ograniåavaju u ponaãaçu. s jedne strane. str. UNESCO. str. 148. str. 173. 171. poãto je åovek opremÿen sposobnoãñu apstraktnog miãÿeça. 81 Nav. str.vrste. Vidi: V. da u sebi ne krije neke ozbiÿne opasnosti. Paris. Pear.

31. 88 42 . Polazna taåka çegove kritike je sE2mo odreœivaçe pojma agresije. kakva Fromm. On je samo bez duha reprodukovao ono ãto su Helvecije i ostali Francuzi XVIII veka duhovito izrazili. E. str. Simon and Schuster. Ekonomski i filozofski rukopisi iz 1“4.89 Hipotezu od koje je poãao. Ovaj vid agresije je specifiåan za åoveka i gotovo da ga nema kod sisara. str. Marks. kada çime hoñemo da ocenimo sve ÿudske radçe. 89 K. neizdiferenciranom psihom.. Kad taj princip primenimo na dva åoveka. pokrete. nije filogenetski uåvrãñena i nije bioloãki adaptivna. tj. Engels. Kapital I. F. moæe li se pojmom agresije obuhvatiti kako ponaãaçe i reakcija åoveka koji brani svoj æivot. te socijalne prilike deluju “povezano s åovekovom bioloãki determinisanom egzistencijalnom situacijom i potrebama koje iz çih izviru. odnose itd. 87 E. tako i ponaãaçe razbojnika koji ubija u pÿaåki svoju ærtvu? Postavÿajuñi ovaj problem. koju je izrazio u jednom svom drugom radu. From izraæava svoje poimaçe Marksove ideje o dvojnosti ÿudske prirode. Prva. E. meœutim. Vidi takoœe: K. na primer. Marks. a ne s beskrajno promenÿivom.Najargumentovaniju i najiscrpniju kritiku instinktivis-tiåkih teorija dao je E. “Kultura”. meœu kojima su naroåito interesantna ona u oblasti neurofiziologije i antropologije. kada polemiãe s Bentamom (Bentham). nav. Wu smatra bioloãki adaptivnom jer ona nastaje zajedno sa uzrokom koji ju je izazvao. onda moramo temeÿno prouåiti pseñu prirodu. ona je reakcija na pretçe odræavaçu jedinke ili vrste. From. From smatra da su socijalni uslovi ti koji åoveka opredeÿuju da li ñe u svom ponaãaçu izabrati destruktivnost ili saradçu. str. My Encounter with Marx and Freud. Rani radovi. Beyond the Chains of Illusion. 2862.88 Marks je na viãe mesta ukazao na tu dvojnost åovekove liånosti. u kome kaæe da se “Marks suprotstavÿa dvema stanoviãtima: istorijskom prema kojem je ÿudska priroda supstancija koja postoji od samog poåetka istorije i relativistiåkom prema kojem ÿud-ska priroda nema nikakvih sebi svojstvenih osobina i predstavÿa samo odraz druãtvenih uslova”. 1947. From u svojoj najnovijoj kçizi Anatomija ÿudske destruktivnosti. On ovu vrstu agresije naziva defanzivnom ili benignom agresijom. destruktivna i okrutna ponaãaça mogu se smatrati malignom formom agresije. kako to environmentalistiåka teorija pretpostavÿa”. Meœutim. Za razliku od ove vrste agresije. delo. Zagreb. a potom ona koja se meça u svakoj istorijskoj epohi”. koju deli sa svim æivotiçama: ona je filogenetski uåvrãñena i deluje automatski u vidu napada ili bekstva onda kada su vitalni interesi ugroæeni. onda je tu u pitaçu prvo ÿudska priroda uopãte. str. On se opravdano pita. Beograd. New York. a. Marks. From za svoju hipotezu uzima stav da se kod åoveka moraju razlikovati dve potpuno razliåite vrste agresije. E. E. Neurofizioloãka istraæivaça su pokazala da: “Mobili-zacija agresije u odgovarajuñim povrãinama mozga u sluæbi je æivota. Sama ova priroda se ne moæe iskonstruisati iz principa korisnosti. K. From ispituje u nizu istraæivaça. U Kapitalu. 23. æelimo da znamo ãta je psu korisno. Ona. 1962. ãto znaåi da je filogenetski programirana agresija. “Naprijed”. te je svrha sama sebi. 506. 1961.87 Ovim svojim stavom E. Ako. on kaæe: “Princip korisnosti nije Bentamovo otkriñe.

Osnovna ãema objaãçeça ovih teorija je sledeña: tenzija agresija sukob rat. U hladnom ratu se åak namerno odræavalo staçe napetosti a izbegavao svaki sukob koji bi mogao voditi ratu. zabrinutosti ili sklonosti nasiÿu. Flugel. “Svi naãi dosadaãçi dokazi pokazuju da je borbeno ponaãaçe meœu viãim sisarima. Meœutim. ove teorije se zadovoÿavaju åiçenicom postojaça staça tenzije bez ulaæeça u neposredne uzroke nastajaça toga staça. str. 93 T. nav. shvataçe. slika.91 b. O agresiji je bilo veñreåi. nije neophodna povezanost ova dva staça: moguñe je da postoji staçe napetosti a da ne doœe do sukoba.92 B. Morals and Society. Antropoloãka istraæivaça ukazuju na to da postoje velike razlike u agresivnosti primitivnih ÿudskih zajednica.postoji kod æivotiça i åoveka bioloãki prilagodÿiva. nav. Bihevioristiåke teorije Pored instinktivistiåkih teorija u psihologiji su se razvile i socijalno-psiholoãke teorije. J. P. From navodi i zakÿuåak jednog od najistaknutijih istraæivaåa agresije X. koja postoji kod åoveka. i obrnuto. Univ. u çihovoj subjek90 E. Po çegovom miãÿeçu. rat koriste kao najåeãñi oblik odnosa sa drugim druãtvima. 92 E. Åovek u ratu ima najviãe moguñnosti da isprazni napetost koja traæi agresivna ponaãaça. Nav. do koje je on doãao na osnovu posmatraça 653 plemena koja æive na zemÿi. 1958. Scott. str. London. 104. i ne postoje dokazi o spontanoj unutraãçoj stimulaciji”. Staçe tenzije (napetosti). æeÿa. Socijalno-psiholoãke teorije u teoriji meœunarodnih odnosa uzimaju za osnovu objaãçeça sukoba u druãtvu “staçe tenzije”. nav. a ono ãto ove teorije preuzimaju iz teorije agresivnosti je potreba za praæçeçem. 109. 1934. I. defanzivna reakcija”. koja se pribliæavaju klasiånom druãtvu. P. po E. From uglavnom prihvata analizu K.94 Biheviorizam se zasniva na premisi da je predmet ÿudske psihologije ponaãaçe ili delovaçe ÿudskih biña. 134. a te razlike su u vezi sa stepenom druãtvene razvijenosti koji su te zajednice postigle. delo. delo. str. åak i miãÿeçe i oseñaj. str. ukÿuåujuñi i åoveka. Druãtva prvobitne zajednice. najåeãñe se opisuje kao staçe uznemirenog iãåekivaça. prvobitne ÿudske zajednice na skupÿaåkom nivou. P. dok su sasvim razvijena zemÿoradniåka i stoåarska druãtva najratobornija. Rajta.93Iz ovakvog staça moguñe je oåekivati nastajaçe sukoba. Fromm. 91 . koje je rezultat druãtvenih okolnosti a ne nasleœenih instinktivnih staça. Chicago. H. t. Pear. primitivnom lovaåkom i primitivnom poÿoprivrednom nivou su maçe ratoborne od onih na viãem nivou. Press. E. Skota (J. str. delo. kao ãto su “oseñaçe. Frommu. Scott): “Osoba koja ima sreñu da æivi u okolini koja je ne stimuliãe na borbu neñe patiti od psiholoãkog ili nervnog oãteñeça zato ãto se nikada ne bori”. unutar kojih bihevioristiåka teorija danas dominira u graœanskoj sociologiji na Zapadu. a naroåito u SAD. Fromm. Man. izazvano spoÿnom stimulacijom. Aggression. Naime. S. on je iz psihologije izbacio sve subjektivne pojmove koji se ne mogu neposredno posmatrati. delo. 126. 94 J. 43 . 1945.90 E. nav. Kao i svojevremeno pozitivizam.

tzv. Jedan od znaåajnih radova ove ãkole96skoro je u celini posveñen istraæivaçu procesa donoãeça odluka. Meœutim. 435. str. 4/1971. istraæuju se åinioci koji pospeãuju saradçu meœu dræavama. veñna prvi pogled. kritiåko odabiraçe i proveravaçe verodostojnosti izvora i najzad. 1965. a. Teorija biheviorizma potpuno je suprotna Dirkemovom shvataçu. i drugi 95 E. U posmatraçu meœunarodnih odnosa. Añimoviãñ. oni proãiruju pojam uåesnika ovih odnosa prouåavaçem çihovog ponaãaça. To je sloæen posao koji obuhvata popis i opis åiçenica. Bihevioristi. nav. predstavama koje postoje kod uåesnika meœunarodnih odnosa jednih o drugima. po kome je druãtvena pojava kolektivna pojava. delo. 3/1965. Cobb. tzv. Ch. Boulding. i biheviorizam kao i instinktivizam stavÿa u srediãte prouåavaça ponaãaçe pojedinca i iz çega izvlaåi zakÿuåke znaåajne za objaãçeçe ponaãaça aktera u meœunarodnim odnosima. Na jednom primeru moæe se videti kako je taj posao sloæen. meœunarodnoj trgovini. mogao saæeti u tri osnovne faze: prikupÿaçe i obrada åiçenica. “Ove predstave o stvarnosti predstavÿaju najznaåajniji deo meœunarodnog sistema i on se ne moæe razumeti bez çih. Elder. 97 K. 96 H. “Meœunarodni problemi”. Predstavnici ovog istraæivaça smatraju da se ponaãaçe moæe raãålaniti na sledeñi naåin: “Ponaãaçe koje prethodi. s ciÿem da se putem selekcije ponaãaça naåine modeli pogodni za analizu i posmatraçe. Dræave su rasporeœene u dva niza jedan koji je sadræao dræave o kojima su prikupÿene informacije.. Svi oni koji donose odluke. i prouåavaçe ponaãaça u toku i posle rata. Od pojedinaca do globalnog druãtva postoji serija ponaãaça neograniåenog broja postojeñih ili moguñih uåesnika. da se analizom ponaãaça pojedinaca mogu objasniti ponaãaça velikih druãtvenih grupa kakve su dræave. odnosno moæe da vodi ratu. te da se ona ne moæe drukåije ni razumeti. 12 i 17. smatraju da se druãtvena pojava uvek moæe svesti na individualno ponaãaçe. veñsamo kao ponaãaçe pojedinaca.tivnoj definiciji”. koja se odvaja u celini od individualnih stavova. Revue Internationale des sciences sociales. Kelman (ur). koji åini sastavni deo ove teorije i çenog metoda. Ovaj postupak bi se.98 Biheviorizam kao teorija ne moæe se odvojiti od postupka nauånog istraæivaça. meœutim.95Meœutim. realnost åine rezultati ovih odluka”.. New York. New York. 49. str. str.. 99 koja se bavi problemima integracije u meœunarodnim odnosima. Fromm. 99 R. moæe se reñi da u centru istraæivaça bihevioristiåke ãkole stoji proces donoãeça odluka u meœunarodnim odnosima i spoÿnoj politici dræava.. W.97 Biheviorizam je imao i veliki uticaj na istraæivaçe mira. istraæivaçe ratnog pustoãeça”. Teãko je prihvatiti. Ovaj zbornik radova sadræi studije o javnom mçeçu. 98 Vidi Q. uglavnom. pregovorima. i naroåito. International Community. kvantifikacija åiçenica i izrada modela. Prikupÿaçe åiçenica nije jednostavan posao i ne sastoji se samo u jednostavnom zbiraçu podataka o pojavi koja se ispituje. Istraæivaçe mira. istraæivaçe kriza. 44 . U jednoj studiji. International Behavior. imaju neke predstave çihove ili strane zemÿe. Odluke se donose na osnovu ovih predstava a ne realnosti. 1970. sistematisaçe åiçenica s ciÿem da se izvuku åiçenice tipiåne za pojavu koja se prouåava. Meœutim.

zatim veze izmeœu graœana tih zemaÿa. Rosenau. Intergovernmental Organization in the Global System 18151964... The Behavioral Science Approach to International Relations u ediciji: J. New York. stepen razvijenosti pomoñu bruto nacionalnog dohotka itd. i tako doñi do opãte teorije koja bi bila efikasnija od svih drugih objaãçeça.100Na jednom primeru ovo ñe se najboÿe videti. Jedan od osnovnih stavova biheviorista jeste da se nijedna pojava ne moæe nauåno objasniti bez prethodnog posmatraça i mereça. D. trgovina. 65. Singer. Svaki od ovih åinilaca je po moguñnosti kvantifikovan i izraæen putem indeksa. 2/1970. 1970. koje omoguñava stvaraçe modela pomoñu kojih se objaãçavaju pojave u stvarnosti. telegrami itd.koji je obuhvatio dræave Atlantskog pakta. Tako je geografska udaÿenost data u broju miÿa izmeœu prestonica.. u nekom konkretnom sluåaju. koji se åesto upotrebÿavaju u analizi konkretnih meœunarodnih odnosa. Jedan od najdoslednijih sledbenika biheviorizma101analizira stopu rasta meœunarodnih organizacija od poåetka XIX veka. oni najåeãñe ispituju osobine uåesnika koji u tom procesu mogu uticati na odluke. stupaç ekonomske razmene. b. str. U ovom modelu posmatra se ponaãaçe dva ili viãe uåesnika u meœusobnim odnosima. tu-rista. Za kriterijume kojima se meri intenzitet odnosa uzet je broj sklopÿenih ugovora izmeœu çih. Kod prouåavaça procesa odluåivaça.. tradicija odnosa i dr. autor zakÿuåuje da ñe doñi do prestanka poveñaça broja meœuna-rodnih organizacija. dopisivaçe. Singer. razmena studenata. priroda politiåkog sistema. Singer. D. Pored pri-kupÿaça ovih åiçenica. On zakÿuåuje da postoji korelacija izmeœu broja meœunarodnih organizacija i veliåine meœunarodnog sistema i broja dræava u çemu. Prikupÿene åiçenice se ne predaju subjektivnoj oceni istraæivaåa. Ovo posmatraçe nema samo za ciÿ da sazna i opiãe dato po100 J. i odreœeni su kriterijumi po kojima se meri intenzitet odnosa izmeœu datih dræava. Model oznaåava apstrahovanu stvarnost datu u jednoj shematizovanoj predstavi slici. 6569. Teorija igara je neposredna primena bihevioristiåkog metoda. kultura. 102 J. uåeãñe u meœunarodnim organizacijama itd. 45 . kao i one åinioce koji mogu uticati na izbor uåesnika u procesu odluåivaça. Smatra se da obradom åiçenica moæe biti saåiçen model pomoñu kojeg bi mogao biti objaãçen åitav niz istih ili sliånih pojava koje nastaju. telefonski razgovori. U åinioce koji doprinose saradçi ubrojani su: geografska udaÿenost. International Politics and International Policy. v. Imajuñi to u vidu. Daÿa çihova obrada sastoji se u kvantifikaciji i to uglavnom statistiåkim metodima. “International Organizations”. Zatim je za ta dva niza napravÿen spisak åinilaca koji doprinose saradçi. bihevioristi se naroåito trude da doœu do saznaça o reagovaçu raznih druãtvenih grupa i slojeva na pojedine probleme meœunarodnih odnosa. str. Od svih modela izloæiñemo samo teoriju igara. Osobina bihevioristiåkog postupka dolazi do punog izraæaja tek u postupku kvantifikacije ovako prikupÿenih åiçenica.102 Oni su do sada napravili viãe modela. 101 J. The Behavioral science. stepen razvoja. koja su nastala kao rezultat primene drugih metodskih postupaka. D. jer ne moæe biti stalno poveñavan broj dræava.

3/1968. korelacija rata itd. po ovoj teoriji. biñe kaæçeni za teæe delo i tako nastaje tzv. Harsanyi. J. “zatvoreniåka dilema”. statistiåki model. Interesantno je napomenuti da u meœunarodnim odnosima. C. 65. 5396. delo. pak. Mnogo povoÿniji ishod bi se mogao oåekivati za obojicu ako bi imali moguñnosti odræavaça meœusobnih veza. kao i çihova obrada. The Field of Nations. veñi da predvidi moguñe ponaãaçe u nekoj buduñoj situaciji. delo. Ako obojica priznaju. sukobi spadaju u igre u kojima zbir nije ravan nuli jer dobitak jedne strane ne mora da znaåi gubitak za drugu stranu. Zbog toga su i rezultati do kojih se dolazi primenom metoda biheviorizma nepotpuni i jednostrani. ostaje nekaæçen. u kojoj svako od çih. model integracije. Ako. igre sa suprotnim interesima i igre sa meãanim interesima”. U meœunarodnoj politici upravo i jeste najveña teãkoña u tome ãto se ne moæe unapred znati strategija druge strane. drugi zatvorenik prizna. nav. teorija igara je najrazvijenija i ima najveñu vrednost u oblasti igara sa zbirom nula: u igri u kojoj dobitak jedne strane predstavÿa gubitak druge strane.104Ova igra se najboÿe predstavÿa tako ãto se prikazuje odnos dva zatvorenika uhapãena za delo koje su zajedniåki uåinili i koje istraæni organ sasluãava odvojeno. onda bi mogli svoje ponaãaçe prilagoditi tome i tako nañi najboÿe reãeçe za obojicu. str. str. 46 . koja bi mogla nastati i biti sliåna ili ista kao saåiçeni model igra.105 Ovaj primer igre pokazuje da ñe obe strane izgubiti najviãe ako vode raåuna samo o sopstvenim interesima. Rosenau. i arbitrerni. strogost i metodiånost u prikupÿaçu åiçenica. predstavÿaju doprinos na putu ka viãem stepenu metodoloãkog prilaza meœunarodnim odnosima. jer su nastali na osnovu zakÿuåivaça o ponaãaçu sasvim slobodno izabranih aktera i slobodno izabranih tipova 103 J. Meœutim. ako prizna. 66.naãaçe. koja omoguñuje primenu elektronskih raåunara. Nemoguñe je odvojiti åoveka i çegovo ponaãaçe od çega samog. Oni su. “Meœunarodni problemi”. 104 V. Dimitrijeviñ. Macmillan. ali pod uslovom da drugi zatvorenik ne prizna. Nema ponaãaça koje objektivno postoji odvojeno od liånosti koja se ponaãa. jednoj po meœunarodne odnose opasnoj teoriji i drugo. 371. kao ãto su model socijalne komunikacije. Game Theory and The Analysis of International Conflict. biñe teæe kaæçen. pored toga.106 Ne moæe se poreñi åiçenica da je biheviorizam doprineo prouåavaçu meœunarodnih odnosa. Prvo. Obojica ñe biti kaæçeni ako nijedan ne prizna. Forward. koji treba samo da ilustruje savremene preokupacije bihevioristiåke sociologije meœunarodnih odnosa na Zapadu. 106 Vidi: N. osnovne protpostavke biheviorizma su teãko prihvatÿive. postoji niz drugih modela.103 Meœutim. “Fundamentalno razlikovaçe u teoriji igara je ono koje daje klasifikaciju igara na tri osnovne grupe: igre sa istim interesima. Na ovim sasluãaçima on svakome od çih nudi slobodu ako prizna i oda drugoga. Eksperimentalna igra i simulacija. od çegove liånosti u celini. 1971. grafiåki model. jer su veze u meœunarodnim odnosima izmeœu vlada nedovoÿne a u sukobima su i nepostojeñe. str. Pored ovog modela. u ediciji. str. 105 Nav. Ako bi oba zatvorenika unapred znali moguñe ishode. on se uspeãno suprotstavio instinktivizmu. London.

odnosno shema najboÿe pokazuje taj proces integracije i dezintegracije u meœunarodnim odnosima. Iako su jasne razlike izmeœu instinktivistiåke i bihevio-ristiåke teorije. Has (E. Mitrany. delo. Functionalism and International Organization. åak ni traåak slobode”. 1943. str. Nepovezanost modela vodi. Konkretizaciju i primenu ove teorije minuciozno je sproveo u teoriji meœunarodnih odnosa E. nastoje da taåno utvrde znaåeçe meœunarodnog sistema. Oni definiãu takav sistem kao skup odnosa izmeœu jednog broja funkcija koje vrãi jedan broj meœunarodnih aktera. te se tako isticaçe nauåne neutralnosti. integracija. koju bihevioristi podvlaåe. Meœutim. i pomoñu te sheme objaãçavati celinu meœunarodnih odnosa. 83. jer se jedan druãtveni sistem izdiæe iznad niza odnosa. nav. 3. one su u neåemu sasvim bliske: nijedna od çih ne vodi raåuna o liånosti samog åoveka: “Bilo da je åovek rezultat uslovÿenosti.109 Funkcionalisti. on je odreœen iskÿuåivo uslovima izvan çega. 107 E. sposobnog da posluæi kao instrument analize. Zbog povezanosti i meœuzavisnosti pojava. Press. Stvaraçe modela moæe biti korisno kao metodski postupak u prikupÿaçu åiçenica.110 On ispituje kako sredina (koju åine dræave ålanice). to je sve. Rankel. Vidi se da duænosti koje preuzima meœunarodni sistem broj 1 postaju pod imenom “funkSystem. 1973. Mitrany). ili rezultat evolucije æivotiça. Haas. Beyond the Naton-State. Stanford. u çihovoj modernoj kibernetskoj verziji. moæe biti izmeçena u jednom sistemu (koji predstavÿa meœunarodna organizacija). i ovog puta pokazuje nedostiænim.107Ovo je zakÿuåak koji podjednako vaæi kako za instinktivistiåke. jer svaki model ima svoj sopstveni ciÿ da reãi jedan vid jednog problema. Putem modela moæe se apstrahovati veliki broj åiçenica prikupÿenih tokom istraæivaça. nije dovoÿno samo identifikovati funkcije. Funkcionalistiåke teorije Za uvoœeçe funkcionalistiåke teorije u nauku o meœunarodnim odnosima zasluæan je D. takoœe. nikakve odgovornosti. 52. Meœutim. on nema nikakvog udela u vlastitom æivotu. 110 E. Koji kriterijum se upotrebÿava u izboru åiçenica. London. ponaãaça i odnosa? Ovaj kriterijum ne moæe izbeñi uticaj filozofsko-ideoloãkog opredeÿeça. izmeœu funkcija i aktera koji ih ostvaruju. A Working Peace 109 47 . jednostranosti. 108 D. Press. Mitrani (D. tako i za bihevioristiåke teorije. ali ne moæe biti korisno za nauåno objaãçeçe. str. Univ. From. Haas) u svojim studijama o meœunarodnoj integraciji. nije moguñe osloniti se na shemu koja se saåiçava na osnovu posmatraça jednog ili dva odnosa. Pitaçe stvaraça jednog globalnog modela izgleda nije moguñe reãiti zbog obima i obiÿa åiçenica koje se nameñu iz stvarnosti meœunarodnih odnosa. Univ. J. Contemporary International Theory and the Behaviour of States. 1965.odnosa izmeœu aktera. Slika. Oxford. 108 koji je u svojoj stu-diji u vreme Drugog svetskog rata izloæio ideje o preovladavaçu podela i sukoba u meœunarodnim odnosima “mreæom meœunarodnih odnosa i organizacija u kojima ñe interesi i æivot svih nacija biti postepeno integrisani”.

Autput vrednosti mogu usmeriti ili izmeniti sredinu. zahtevi koje dræave upuñuju meœunarodnim organizacijama i meœunarodnom pravu (koje je. Svojevremeno. Has objaãçava ovu shemu na sledeñi naåin: politika dræave ålanice predstavÿaju input vrednosti (daje se naãa transkripcija. 77. Wihovi ciÿevi tako odluåuju o obliku novog meœunarodnog sistema. prihvañena pravila meœunarodnog prava i 2. kada razmatra integraciju u okviru Zapadne Evrope.112 Razvoj funkcionalistiåkog prilaza prouåavaçu meœunarodnih odnosa. pribliæio je funkcionalizam siste-matskoj teoriji. Prema tome da li su funkcije ostvarene ili ne (ako ne. Strukture sistema su: 1. Zato je za çega vaænija ocena pravca kretaça procesa nego ocena funkcionalne uloge integracije koje veñpostoje u nekom obliku. delo. shemu) postaju pod imenom “funkcije” ili “disfunkcije”.111 Ãto se tiåe “funkcija” sistema. to je tip input i autput koje preovlaœuju u datoj epohi. U novoj verziji funkcionalizma. Pribliæavaçe kapitalistiåkih zemaÿa Zapadne Evrope nesumçivo je i posledica zajedniåkog interesa 111 Nav. str. Has je na iskustvu prouåavaça integracije u Zapadnoj Evropi. ali samo ako su povratnom reakcijom (Feedback reaction) unete u proces odluåivaça svake dræave ålanice. regio-nalne i svetske organizacije. Has zapostavÿa druãtveno-ekonomski sistem i çegove posledice na odnose meœu dræavama. tj. 112 Nav. Naime. str. obratio veñu paæçu samim procesima koji vode integraciji. sistem je izmeçen veñprema tome u kom stepenu je postignuta integracija. çegov pravni sistem. one mogu postati autonomni faktori u jednom kasnijem staçu. çihovi ciÿevi idu ka novom meœunarodnom sistemu.cija” ciÿevi nacionalnih aktera u svojoj sredini (II i III u zavisnosti od toga da li je proces integracioni ili dezintegracioni). Istovremeno. Suãtina naãe analize je da predvidi kada i kako ñe se to dogoditi”. Privremene meœunarodne organizacije smatramo kao “strukture”. onda je reå o disfunkcijama). jer domañi termin nije u potpunosti usvojen input = ulaz output = izlaz). ali s obzirom na proces povratne reakcije. Nedostatak takve analize je oåigledan. Duænosti koje sadræi sistem I (vid. “Ono ãto kara-kteriãe jedan dati sistem. Mitrani je zapostavÿao politiåku moñkao prisutan elemenat meœunarodnog sistema. nacionalni ciÿevi u novoj “sredini” II ili III u zavisnosti od toga da li je proces bio integracioni ili dezintegracioni. po ovoj teoriji jedna od najznaåajnijih struktura u sistemu). 48 . 8. Kolektivne odluke organizacija su autput vrednosti. od Mitranijeve ideje o integraciji dræava kao jedinom izlazu iz sadaãçeg staça meœunarodnih odnosa do Hasove analize konkretnih integracionih procesa. çegove nacionalne. delo. to su “duænosti” koje akteri nameñu “strukturama”. Tako. takoœe. on ne unosi u analizu ulogu i znaåaj odnosa koji postoje izmeœu socijalistiåkih i kapita-listiåkih dræava i uticaj tog odnosa na samu zapadnoevropsku integraciju. jer bi ona moæda doprinela razumevaçu uspeha integracionih procesa u Zapadnoj ka-pitalistiåkoj Evropi. kako bi utvrdio moguñnost nastanka meœunarodnog sistema koji bi se mogao kontrolisati. tj. E.

Ono ãto se moæe smatrati doprinosom ove teorije razvoju teorije meœunarodnih odnosa. u aktere. a funkcionalisti su zasluæni ãto su u çihovo prouåavaçe uneli niz specifiånih metodoloãkih postupaka. nove tipove odnosa koji nastaju s novim socijalnim i ekonomskim tipovima aktera. Ova autonomnost meœunarodnih sistema je sve prisutnija u meœunarodnim odnosima. “duænosti”. zato ãto on zanemaruje istorijske i druãtvene osobenosti ovih procesa i ne prodire u suãtinu meœuna-rodnih odnosa. i same sisteme. U funkcionalizmu dolazi do ogromnih teãkoña upravo onda kada treba odrediti “sredinu”. Meœutim. jer çegova sadræina åini da se razliåiti nacionalni interesi potru pred zajedniåkim interesom. Ovaj interes je nesumçivo nadnacionalan. to je uoåavaçe nastajaça sistema meœunarodnih odnosa unutar kojih nastaju svojevrsne pravilnosti. Naime. Ajnãtajnovom teorijom re-lativiteta i opãtom teorijom 49 . Te teãkoñe su funkcionalizam dovele do arbitrernosti u odreœivaçu onoga ãto spada u “sredinu”. odnose snaga i ravnoteæu i çene tipove. Oni su uspeãno ukazali na znaåaj ovih sistema za meœunarodne odnose. çihov uticaj na politiku subjekata. po kojima se odnosi u ovakvim sistemima odvijaju. koji omoguñuju uspeãnije i taånije çihovo prouåavaçe.tih zemaÿa da oåuvaju kapitalistiåki sistem. meœunarodni odnosi su celina svih pojava koje ih åine i ne mogu se razumeti izdvajaçem jedne ili druge strane. ciÿeve i najzad. te je prinuœen na arbitrernost. Osnovna slabost funkcionalizma u meœunarodnim odnosima je upravo u tome ãto u svom sistemu nije u staçu da izdvoji ono ãto jeste proces od znaåaja za meœunarodne odnose od svih ostalih pojava. ÿudskih i druãtvenih faktora. Ova arbitrernost je utoliko veña. Teæça funkcionalista da zahvate meœunarodne odnose u jedan globalni sistem je druga krajnost u odnosu na æeÿu biheviorista da ispitaju pojedinaåna ponaãaça i pojave meœunarodnog æivota. ãto je osnovna pretenzija funkcionalizma. koji svi zajedno i svaki posebno. Ta arbitrernost se moæe svesti na minimum ako se sistem ograniåi na neki od znaåajnih oblika meœunarodnih odnosa: politiåko-strategijske odnose. 4. Na taj naåin se pred teorijom meœunarodnih odnosa stavÿaju nepremostive teãkoñe. tako da se “zaguãuje” åiçenicama. kao i uzajamno delovaçe aktera i sistema. kao specifiånu vrstu druãtvenih odnosa. Funkcionalizam zbog toga nije “video” elemente. opãta teorija sistema se smatra jednim od dva do sada najznaåajnija prodora u saznaçe. Na ovaj naåin se metodski mogu uspeãno zahvatiti neki pravci meœunarodnih odnosa. daju “ton” sredini o kojoj je reå. Opãta teorija sistema U razvoju nauke. ali se na ovaj naåin ne moæe doñi do opãte teorije meœunarodnih odnosa. a biheviorizam celinu. ta “sredina” mora da sadræi skup svih prirodnih.

Zaslugu za ulazak ove metodologije u ove nauke najviãe imaju Talkot Parsons (Talcot Parsons) i Dejvid Iston (David Easton). Rakitov. S obzirom na osnovni stav. 1949.118 Ãta se podrazumeva pod sistemom i kakva je moguñnost çegove primene u meœunarodnim odnosima? Postoje brojne definicije sistema. New York. Anatol Rapport. ali se one ipak sve svode na to da sistem åini ukupnost elemenata ili istovrsnih grupa elemenata. Beograd. a tek kasnije u druãtvenim. Press. 1966. XI. Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. tako da joãuvek ne moæemo smatrati da su Opãtu teoriju sistema marksisti potpuno prihvatili. Parsons. po kome su sve pojave povezane u jedan sisem unutar kojeg se ispoÿava meœuzavisnost meœu çima i uslovÿenost od okruæeça. D.114Mada postoje i suprotna miãÿeça. Anatomija nauånogo znanija. koji je razradio ovu teoriju. 115 A. 113 koja je napisana krajem dvadesetih godina a objavÿena tek 1948. Mathematical Aspects of General Systems Analysis u General Systems “Yearbook of the Society to General System Research”. Lefevre. Ona predstavÿa veliki napredak. Contemporary International Theory. 1973. odnosno sredina u kojoj se razvija neki sistem jeste jedinstveno u svojoj sloæenosti. New York. Nesumçivo je da ova teorija ima najveñi znaåaj zbog çenog metoda. Tako je sistem 113 N. Oxford Univ. New York. 1948.117Primena ove teorije u meœunarodnim odnosima se poklapa sa çenom primenom u politiåkim naukama. Rapport. The Structure of Social Action. i u tom smislu. 1969. Vol. a ne prosti zbir sastavnih elemenata. str. Moskva. 117 T. 114 A. Svaki sistem ima svoju strukturu. çoj se moæe pripisati onaj znaåaj koji smo veñistakli. Na taj naåin sistem predstavÿa sloæenu celinu skup pojedinaånih elemenata koji se nalaze u interakciji. Easton. Antisistem. istina je verovatno negde na sredini. zbog åega ga mnogi smatraju çenim osnivaåem. I. 1973. jer je do tada dræana kao vojna tajna SAD. koja je upravo do sada bila dezintegrisana zbog razliåitih metodoloãkih moguñnosti. te tako predstavÿa novi kvalitet. New York. 1953.115 S druge strane. U marksistiåkoj literaturi postoje i drugaåija miãÿeça. åiçenica je da ova teorija sve viãe osvaja i intelektualno privlaåi nauåne radnike. Razumÿivo je da Opãta teorija sistema biva prvo prihvañena i primeçena u prirodnim i tehniåkim naukama. jer omoguñuje integraciju nauke. ostvaruje funkciju i predaje informacije ili ih preraœuje. tako da i na Istoku i na Zapadu sve åeãñe nailazimo na veñu ili maçu primenu metodologije teorije sistema. 50 .116 U politiåkim naukama na Zapadu. jer sve velike teorije sadræe sistematizovana znaça teoriju i metodologiju. 118 J. 3. Opãta teorija sistema nuæno pretpostavÿa interdisciplinarno prouåavaçe jer okruæeçe. sistemska teorija poåiçe re-lativno brzo da se primeçuje nakon objavÿivaça Vinerovog dela. Wiener.sistema Norberta Vinera (Norbert Wiener). Frankel. 116 A. The Political System. smatra da Opãta teorija sistema pre “predstavÿa pristup i metodologiju nego teoriju u smislu koji se ovom terminu pripisuje u nauci”.

inaåe ne moæe opstati kao sistem. Isto tako. sistem se nalazi na niæem ili viãem nivou. W. koji odreœuju meœuzavisnost elemenata meœunarodnog sistema i tako åine osnovu na kojoj on postoji. Young. onda nema ni veza izmeœu datih sistema. Elementi koji åine sistem moraju biti relativno nezavisni. States. meœunarodni pravni sistem i neki H sistem koji bi se hijerarhijski mogao postaviti u istu ravan sa ova tri sistema. eventualno. Meœunarodni sistem je takoœe hijerarhijski ustrojen i to u dva smera: a) u odnosu razliåitih elemenata sistema postoji primat ekonomske meœuzavisnosti. Primena opãte teorije sistema u prouåavaçu meœunarodnih odnosa naãla je mesto u brojnim radovima119 u kojima se meœunarodni sistem posmatra kao veliki sloæeni sistem. U odnosu na meœuza-visnost. meœunarodni pravni sistem i sistem 119 M. jer bez çega nema celine odnosno sistema. u kom smislu se oni nalaze na razliåitim nivoima. Zbog çegove heterogenosti. Theorising Across System: Linkage Politics Revisited (1971). recimo. i u odnosu na çega on je çegov podsistem i nalazi se u meœuzavisnosti u odnosu na çega. J. 1968. ali i da predaje nove impulse koji utiåu na odnose samih elemenata. Svaki sistem je deo nekog viãeg sistema. 51 . 1957. on ne podleæe uvek samokontroli. Kaplan. dinamiåki i hijerarhij-ski povezan. Ako bismo strukturu meœunarodnog sistema shvatili kao odnos i veze koje postoje izmeœu globalnog meœunarodnog sistema i podsi-stema: meœunarodni ekonomski sistem. Rosenau.sposoban da prima impulse koji dolaze od sastavnih elemenata. Ako nema meœuzavisnosti. meœunarodni politiåki sistem. Tako se. O. veze sa okruæeçem sve viãe se granaju. Burton. Sistem mora biti otvoren prema sredini (okruæeçu). grupa elemenata koja åini sastavni deo nekog drugog sistema. meœunarodni politiåki si-stem. Utvrœivaçe primata se vrãi na osnovu broja i znaåaja veza koje jedan sistem ima sa drugim sistemima odnosno elementima. Meœuzavisnost je neophodna u ustrojstvu jednog sloæenog sistema. meœunarodnog ekonomskog sistema itd. univerzalnog i regionalnog sistema kolektivne bezbednosti. U tom sluåaju on ne bi bio sistem. jer je sastavÿen od elemenata (dræava) koji su veoma nezavisni. Sve sisteme moæemo posmatrati u odnosu jedan na drugi. meœu sistemima i u sloæenom sistemu. b) u odnosu sistema i podsistema postoji primat ekonomskog sistema nad drugim sistemima zbog broja i kvaliteta veza koje ovaj sistem ima sa çima. meœunarodni ekonomski sistem. N. Sredina meœunarodnog sistema je pak sveukupnost druãtvenih i prirodnih elemenata. Znaåi. jer sistem ne moæe funkcionisati ako je on prosta masa sastavnih delova. tako da izmeœu çih nastaje hijerarhijski odnos: npr. Systematic Approach to International Politics. a s rastom meœuzavisnosti. primat ima sistem koji je na viãem nivou. Isto tako. Diplomacy and Rules (1968). funkcionisaçe jednog sistema nije moguñe objasniti van çegovog okruæeça. nemoguñe je zanemariti povratni uticaj sekundarnog sistema i elemenata na primarne. tako da je sve maçe moguñe funkcionisaçe jednog sistema nezavisno od sredine u kojoj opstoji. System and Process in International Politics. Systems. veñ. sistem odnosa dræava jednog regiona nalazi u okruæeçu globalnog sistema ravnoteæe snaga. J.

Subjek-tivni bi bili: sistem odluåivaça kod aktera. uglavnom. Sociologie. mogao bi da izazove nastajaçe no-vih podsistema: ravnoteæe snage i kolektivne bezbednosti. prema tome. 52 . S obzirom na to da je meœunarodni sistem u veñoj meri heterogen zbog visokog stepena nezavisnosti çegovih elemenata. nav. Ovi funkcionalni oblici podsistema (ravnoteæa i kolektivna bezbe-dnost) bi u povratnoj akciji delovali na podsistem u prvom nivou a ovi na sam globalni sistem. ova teorija trpi ozbiÿne kritike koje se na Zapadu uglavnom svode na primedbu da se pomoñu çe moæe sagledati globalni sistem. koji su.. svetsko træiãte. 41 i M. Kaplan. do koje moæe dovesti nekritiåka primena sistemske teorije. kako je to uradio M. usled interakcija sa drugim podsistemima unutar globalnog meœunarodnog sistema. staçe druãtvene svesti (nacionalne.120 Opãta teorija sistema ukÿuåena kao metodoloãki okvir moæe da pruæi mnogo viãe nego ãto je do sada ostvareno çenom primenom u sklopu funkcionalistiåke filozofije. jer omoguñava nauåno istraæivaçe savremenih meœunarodnih odnosa. tehnoloãka nezavisnost i niz drugih. Sve ove parametre bismo mogli podeliti na objektivne i subjektivne. ostaju ozbiÿne opasnosti od ãematizovaça stvarnosti. Razumÿivo. verske). ali da nije moguñe istraæiti niz znaåajnih åiçenica bez kojih se ne moæe razumeti spoÿna politika dræava. Merle. pa.H koji se nalazi na kraju ovog otvorenog lanca i omoguñuje da se ispred çega pojave joãneki podsistemi. Objektivni bi bili: geopolitiåki. primena si-stemske teorije u meœunarodnim odnosima je veoma teæak i sloæen posao. Recimo. Zbog toga se åesto pribegava analizi nekog od podsistema ili preduzima analiza niza sistema koji se tada uklapaju u jednu celinu. str. delo.. prouåavani istorijskim metodama. psiholoãke osobine liånosti znaåajnih u sistemu odluåivaça itd. Prvo pitaçe koje traæi odgovor jeste: kako i zaãto nastaju meœunarodni odnosi? U marksistiåkoj literaturi se åesto moæe sresti miãÿeçe da meœunarodni odnosi nastaju s pojavom klasnih druãtava. tada bismo u daÿoj razradi priãli istraæivaçu funkcionalnih podsistema koji nastaju usled interakcija izmeœu si-stema i podsistema u prvom nivou. Meœutim. U meœunarodnom sistemu mogu se zapaziti nizovi parametara koji utiåu na veze izmeœu sistema i podsistema. nacionalni karakter. podsistem 2 (meœunarodni politiåki sistem). str. Marksistiåki pristup meœunarodnim odnosima Ono ãto u zamahu nauånog prouåavaça meœunarodnih odnosa privlaåi paæçu jeste veliki interes ove nauke za marksistiåki pristup prouåavaçu meœunarodnih odnosa. Primena sistemske teorije u istraæivaçu meœunarodnih odnosa ima svoj metodoloãki smisao. geostrateãki poloæaj. ni sami meœunarodni odnosi. 5. “Osnovna teza koja proizlazi iz dela 120 Frankel.. a. 123124. stupaç razvijenosti aktera. tako da bez primene elektronskih raåunara nije moguñe zami-sliti uspeãno savladavaçe zadataka.

nije niãta znaåajnije dogodilo u istoriji ÿudskih odnosa”. naroåito o nacionalnom karakteru. Drugo.” Tradicional-ni uticaj druãtvenoekonomskog sistema na spoÿnu politiku ispoÿava se kao projekcija druãtvenih interesa (posebno klasnih interesa) u meœunarodnoj oblasti.. da unutraãça politika odreœuje spoÿnu politiku. navedimo 121 J. naroåito u veoma industrija-lizovanim zemÿama. Neki autori smatraju da se. nego tamo gde one prestaju. u stvari.. str.122 Marksova i Engelsova antropoloãka razmatraça ukazuju na çihovu teæçu da pojave objasne u çihovom nastajaçu. doktorska disertacija. treba ispitati ideo-loãke i psiholoãke uslove. a naroåito druãtveno-ekonomski sistem. kao i ukazati na ostale faktore koji mogu ograniåiti ili izmeniti çen uticaj. Treñe. Smatra se i da su Marks i Engels meœunarodne odnose teorijski reãavali “ako ne iskÿuåivo.121 I u naãoj literaturi moæe se sresti shvataçe da su meœunarodni odnosi uslovÿeni klasnom borbom. str.122 Ovakvo shvataçe se obrazlaæe stavovima o Pariskoj komuni i onima koji su izneti u Komunistiåkom manifestu (“S padom suprotnosti klasa u okviru nacija pada i neprijateÿski stav meœu narodima”). I ovaj autor ukazuje na to da je ovakav pristup meœunarodnim odnosima siromaãan i nepotpun: “Mnoga podruåja socijalnih odnosa danas u meœunarodnim odnosima ne mogu se objasniti iskÿuåivo fenomenima klasne borbe. Prihvatiti takav pristup znaåilo bi preñutno prihvatiti da se od perioda evropske industrijalizacije XIX veka naovamo. Miloãeviñ. Åetvrto. Tu poåiçe trampa i odatle prodire prema unutraãçosti zajednice koju onda podriva”. 1971. treba prouåiti mikrofaktore koji deluju na definisaçe i izvrãavaçe spoÿne politike i çihov odnos prema makrofaktorima. i da nestaju s nestankom klasa. Marksistiåke teze moraju biti preispitane i to u sledeñem: prvo treba definisati u kom obimu druãtveno-ekonomska struktura zemÿe odreœuje çenu spoÿnu politiku. “Revue internationale des sciences sociales”. delo. 123 Nav. 1861. kako bi se saznale opãte zakonitosti koje bi vaæile za sve pojave iste vrste. 34. spoÿna politika ne rukovodi istim principima. ono prioritetom klasne borbe”. u sluåaju vrlo razvijene industrijalizacije. borbe za spoÿna træiãta itd. 122 S. Engelsa i Leçina jeste. Pravni fakultet u Beogradu. bilo one koji predstavÿaju vezu s druãtveno-ekonomskom strukturom. smatrajuñi da klasno izrabÿivaçe unutar druãtva vodi izrabÿivaçu nacija. Ostaje da se vidi u kojoj meri grupni interesi nastavÿaju da odreœuju spoÿnu politiku. Wiatr. treba voditi raåuna o trajnim åiçenicama æivota nacije. Znaåaj spoÿnih odnosa zajednica u prvobitnoj zajednici naveo je Marksa da zakÿuåi “proces razmene robE2 se ne pojavÿuje najpre u krilu prvobitnih zajednica. na onim retkim taåkama gde one dolaze u kontakt s drugim zajednicama. 53 . Sociologie et E9tude des rations internationales. na çihovim granicama.123 Da bismo ukazali na kontinuitet ovog shvataça sve do istorije novoga veka. da kao takvi predstavÿaju nastavak klasne borbe u meœunarodnim razmerama. kao ãto je druãtveno-ekonomska struktura. 1/1974 (UNESCO). Ovaj tip meœuzavisnosti posebno je jasan u periodu kolonijalne eksploatacije. Marksovo i Engelsovo shvataçe meœunarodnih odnosa i çegov znaåaj za savremene meœunarodne odnose. bilo one koji predstavÿaju samostalne snage u meœunarodnim odnosima.Marksa.

postoje uglavnom dva shvataça: jedno. 126 K. a naroåito potpunih druãtvenih zajednica. odnosi se na vezu meœunarodnih odnosa s klasnom borbom unutar dræava. Beograd. F. kao i delova druãtvene nadgradçe. Izabrana dela. t. takoœe. versko shvataçe. filozofske teorije. 488. ili o ulozi liånosti u pismu Ãtarkenburgu. Osamnaesti brimer Luja Bonaparte. strategiju. U vezi s tim. ali na tok istorijskih borbi vrãe svoj uticaj i u mnogim sluåajevima odreœuju çihov oblik i razni momenti nadgradçe i çeni rezultati. nacionalnim pokretima..”127 U Engelsovim vojnim radovima i drugim delima.. str. 1956. Marks. a åesto i zahteve za preispitivaçem marksizma. pravne. kao nacionalnim interesima. Beograd. Zagreb. vojnu silu. 321. Vjatr smatra da je marksistiåka teorija zanemarila niz mikrofaktora na raåun makrofaktora koji mogu delovati na meœunarodne odnose. Treña oblast u kojoj se mora produbiti marksistiåka teorija jeste delovaçe mikrofaktora na meœunarodne odnose. I. koje stoji i daÿe na stanoviãtu da se u meœunarodnim odnosima u proãlosti u osnovi nalazi “sukob eksploatatorskih klasa koje vladaju u raznim druãtvima i koje teæe da utvrde i proãire svoju vladavinu.124Za ovo shvataçe je takoœe karakteristiåan i stav o britanskoj vladavini u Indiji. Anti-DFChring. nije niãta novo za marksistiåku teoriju. 54 . meœutim. Marks. str. politiåke.. mnogo viãe odreœene i uslovÿene opãtim staçem svetskog træiãta nego lokalnim francuskim åiniocima”. nacionalistiåkoj ideologiji. kao ãto su 124 K. str. odnose izmeœu pojedinaca i dr. suãtinski znaåaj za nauånu analizu meœunarodnih odnosa. Drugo pitaçe koje kod marksista izaziva kontraverze. 1949.126 U pismu Blohu Engels kaæe: “Ekonomsko staçe je osnovica. Drugim åiniocima.125 U delima klasika se zaista ne moæe nañi tvrdça koja odvaja jednu politiku od druge. str. Marks. koje su. Ove “dve politike” se mogu posmatrati odvojeno da bi se boÿe razumele i prouåile. 38. 125 K. “Kultura”.. Izabrana dela.stav po kome: “Francuska osim opãtih kriza prolazi kroz svoje sopstvene nacionalne trgovaåke krize. da osvoje nova træiãta i ostvare nove profite”. Spoÿna i unutraãça politika su dva lica jedne pojave i one se meœusobno prepliñu i utiåu jedna na drugu. U socioloãkoj literaturi mogu se sresti stanoviãta da se na ovaj naåin kod sociologa marksista preuveliåava uloga druãtvenih klasa a zanemaruje uticaj druãtvene osnove. Engels. Meœutim. pridaje se. a pogotovu odrazi ovih stvarnih borbi u mozgu uåesnika. i Marks i Engels i Leçin ukÿuåuju i samog pojedinca u one åinioce koji mogu delovati na meœunarodne odnose. koje smatra da za razumevaçe i objaãçeçe meœunarodnih odnosa treba modifikovati marksistiåku teoriju. Klasici su viãe puta govorili o ovim osobinama kao o åiniocu o kome se mora voditi raåuna. 127 297. moæe se doñi do dosta teorijskih stavova koji se odnose na naoruæaçe. “Naprijed”. Britanska vladavina u Indiji. Ovako se “zamagÿuje i uticaj drugih vaænih elemenata nadgradçe. 172. b. veñcitirano. prema kome je “jedan jedini ruãilaåki rat mogao da opustoãi jednu zemÿu za vekove i da je liãi celokupne çene civilizacije”. i drugo. “Kultura”. str. Zahtev Vjatra da je neophodno voditi raåuna o nacionalnom karakteru. Prilog kritici politiåke ekonomije.

U svojim fundamentalnim delima. jesu li oni samo nastavak klasne borbe koja se vodi unutar zemaÿa na meœunarodnom prostoru? Meœunarodni odnosi nastaju na odreœenom stupçu druãtvenog razvoja koji treba utvrditi. One se mogu zapaziti u åitavoj istoriji meœunarodnih odnosa. uopãte. trebalo bi da vodi do jedinstvene svetske dræave i nacije nego je rezultat delovaça drugih åinilaca.nacije. kulturnim åiniocima. tako i objektivnih i subjektivnih åinilaca sredine u kojoj se ovi odnosi razvijaju. danas se ne moæe objasniti iskÿuåivo klasnim borbama. str. oni su jedinstveni u stavu da ti odnosi postoje i pre nastanka klasnih druãtava. Wiatr. Pismo J. 122. 475. Marks i Engels nisu tvrdili da odnosi izmeœu globalnih druãtava nastaju sa nastankom klasa unutar çih. a naroåito za teoriju meœunarodnih odnosa. Lukiñ. R. meœutim. Beograd. dræave itd. Izmeœu ove dve krajnosti razvija se åitav niz razliåitih procesa.. Engels. sloæena delovaça. nav.129Teãko je. svojine. Ona marksistima nameñe obavezu da mu priœu krajçe paæÿivo i uz prouåavaçe ne samo onoga ãto su klasici marksizma rekli povodom nekog konkretnog dogaœaja. veñi çihovih fundamentalnih radova o druãtvu i åoveku. 55 . Blohu. Prouåavaçe raznih vidova prvobitne zajednice bio je i veliki zadatak koji su sebi postavili i Marks i Engels. procesa proizvodçe i potpunih druãtvenih zajednica”. kao ãto je nastanak druãtvenih pojava porodice. 130 J. Istovremeno. str. Antropoloãki pristup omoguñuje da se doœe do neophodne graœe znaåajne za utvrœivaçe geneze nastajaça druãtvenih odnosa uopãte. I najjaåa druãtvena organizacija. politike. Podela åoveåanstva na nacije i dræave nije iskÿuåivo rezultat klasne borbe jer kada bi klasna borba sama dejstvovala. Unutar çih postoje razliåiti oblici odnosa: krajçi vidovi su meœunarodna saradça i rat. Ova miãÿeça u savremenoj marksistiåkoj teoriji130 ukazuju na znaåaj ovog pitaça za marksistiåku teoriju uopãte. kao krajçim vidovima ovih odnosa. dræava. kako samih uåesnika. Kad je reå o nastanku meœunarodnih odnosa.128 Sliåno ovom stanoviãtu je i miãÿeçe Vjatra. veñi nacionalnim i. u kojima odnosi predstavÿaju izukrãtana. potrebno je ispitati pojavu pojedinih procesa. prihvatiti stav da se ove razlike mogu videti tek od ãezdesetih godina.posledçi dogaœaji navode na misao da nema direktnog automatskog odnosa izmeœu druãtveno-ekonomskog sistema i spoÿnopolitiåke orijentacije: moæemo videti da od ãezdesetih godina dræave s istim druãtveno-ekonomskim sistemom vode çihovu spoÿnu politiku u pravcima koji su sve viãe razliåiti”. Izabrana dela.. delo. Bilo da je reå o ratu ili saradçi. Savez udruæeça pravnika Jugoslavije. 129 304306. koji kaæe: “. oni nisu negirali povezanost klasne borbe i meœuna-rodnih 128 F. Marks se sluæio antropoloãkim istraæivaåkim materijalom a Engels u radovima znaåajnim za politiåku teoriju i filozofiju. i to istorijski i antropoloãki. str. 1965. Osnovi sociologije. Prvo pitaçe koje se nameñe jeste: da li su klasici marksizma smatrali da meœunarodni odnosi uopãte nastaju sa nastankom i nestankom druãtvenih klasa.

ona ñe moñi da pomaæe socijalnom preobraæaju Evrope.” Izabrana dela. kada nestanu uslovi koji su je stvorili. Marks i Engels su smatrali da ñe do socijalistiåke revolucije doñi u celom svetu a ne samo u jednoj ili jednom broju zemaÿa. 132 Na primer. Marks nije iskÿuåivao tu moguñnost: “Rat je zato jedna od najprvobitnijih delatnosti svake od ovih samoniklih zajednica. 1963. kada Engels govori o Poÿskoj. Zato se najåeãñe postavÿa pitaçe: da li se odnosi besklasnih druãtava u proãlosti uopãte mogu smatrati meœunarodnim odnosima i da li ñe oni u buduñem besklasnom druãtvu nestati? Horizontalnoj stratifikaciji druãtva marksistiåka sociologija nije posvetila toliko paæçe kao vertikalnoj. jer odnosi izmeœu horizontalnih grupa mogu da imaju isti. Danas su u mnogim teorijskim sistemima meœunarodnih odnosa i sociologije raãirena shvataça da je rat veåita pojava. rod. Garody. 56 . rata. to su teritorijalne grupe globalne teritorijalne zajednice nacija i dræava. str. Zagreb. Paris. Meœutim. narod. U meri u kojoj se ukida eksploatacija jedne individue od strane druge. sa slobodom trgovine.131 Horizontalne druãtvene grupe moæemo klasifikovati na sledeñi naåin: prvo.odnosa izmeœu dræava. jednoobraznoãñu industrijske proizvodçe i æivotnih odnosa koji çoj odgovaraju. odnosno etniåke grupe porodica (horda).. geografsko-istorijski nastale provincije ili regioni. tek tada ñe za çu opet poåeti proces unutraãçeg razvitka. odnosi nacija u nekim druãtvenim situacijama. Åak i mnoge teorije koje se ne oslaçaju na psiholoãke osnove smatraju da je svaka rasprava o nestanku rata iz druãtvenog æivota åista utopija. 1416. 1970. Zatim. ona nije beznaåajna za prouåavaçe druãtva. Sledeñe pitaçe na koje treba dati odgovor jeste: da li se moæe smatrati da su meœunarodni odnosi postojali i u prvobitnoj zajednici u besklasnom druãtvu.132 v. ukida se eksploatacija jedne nacije od strane druge”. smatrajuñi da klasno izrabÿivaçe unutar druãtva vodi izrabÿivaçu i u meœunarodnim odnosima. kritikuje se i marksizam koji rat posmatra kao istorijsku pojavu koja je u jednom trenutku druãtvenog razvoja nastala i koja ñe u jednom drugom trenutku. Ovi stavovi iz Komunistiåkog manifesta se upravo odnose na meœunarodnu zajednicu zemaÿa u kojima je veñost131 H. Politiåko-teritorijalne grupe regioni i provincije i. Na kraju. 190. Lefevre. str. kako radi zadræavaça vlasniãtva. str. Dosadaãçe izlagaçe ukazuju na potrebu da se raspravi da li ñe i kada nestati meœunarodnih odnosa. 1970. Marks i Engels su ovo svoje shvataçe najjasnije izrazili u Komunistiåkom manifestu: “Nacionalna odvajaça i suprotnosti naroda sve viãe iãåezavaju veñs razvitkom buræoazije. zavojevaça i uniãtavaça ÿudi i dobara. nestati iz druãtvenog æivota. La manifeste diffE9rentialiste. odnosa klasnih globalnih druãtava. tako i radi çegovog sticaça”. to su naseÿa. Takvi su. jer je posledica agresivne prirode åoveka. to su krvno-srodniåke. “Naprijed”. on kaæe: “Tek kada Poÿska ponovo izvojuje svoju nezavisnost. 288 i daÿe. Le grand tournant du socialisme. a u nekim situacijama i veñi znaåaj za æivot druãtva od samih klasnih odnosa. Paris. recimo. najzad. pleme. i R. svetskim træiãtem. U ovom smislu.. tek kada bude opet odluåivala svojom sudbinom kao samostalna nacija.

onda se mora voditi raåuna o åiçenici da su i metodi joãnerazvijeni. ãto objektivnijeg saznaça. Pojam Sloæenost pojma meœunarodnog æivota zahteva da se meto-doloãki vrlo paæÿivo pristupi çihovom prouåavaçu. Osnovi kritike politiåke ekonomije (Grundrisse.. Nauåno istraæivaçe bilo koje oblasti druãtvenog æivota pretpostavÿa povezanost teorije i empirijskog istraæivaça. 60. Metod u najãirem smislu obuhvata tri osnovne komponente: a) opãti pristup. ãto dovodi u meœusobnu vezu åiçenice u kojima otkriva dubÿe. naåin istraæivaça stvarnosti radi sticaça ãto istinitijeg. 135 R. Zagreb. Zbog toga bi bilo potrebno da se utvrdi na koji naåin se prilazi prouåavaçu meœunarodnih odnosa. str. åije razreãavaçe se moæe traæiti u hegemonistiåkoj.). eksploatatorskoj i ekspanzionistiåkoj politici u meœunarodnim odnosima. Po jednoj drugoj definiciji: “Metod (od gråke reåi “methodos” put.. 57 .. b) metodoloãki postupak. “Naprijed”. 183.. skrivenije suãtinske osobenosti socijalnih pojava i situacija.133 “Metod se obiåno shvata kao naåin na koji se u nauci dolazi do saznaça predmeta koji ona prouåava. Kada se ima u vidu da je teorija meœunarodnih odnosa mlada nauåna disciplina. NIU Sluæbeni list SFRJ Beograd. i pruæa kÿuå za objaãçeçe ustanovÿenih pravilnosti. nav. 134 M. “Plodonosnost istraæivaça koje je rukovoœeno teorijom leæi u tome ãto teorija pruæa osnovu. Metodologija druãtvenih nauka. IV METOD NAUKE O MEŒ UNARODNIM ODNOSIMA 1. te napori istraæivaåa u ovoj oblasti moraju biti usmeravani i prema stalnom istraæivaçu i proveravaçu postupaka koji su veñustanovÿeni. str.varen komunizam liãen protivureånosti. Marks. Lukiñ. traæeçe) oznaåava naåin miãÿeça. zakonitih veza i odnosa”. po: Temeÿi slobode. Napori koji se åine da se odredi metod teorije meœunarodnih odnosa ne znaåe to da ñe on biti potpuno samostalan i razliåit u odnosu na metode drugih druãtvenih nauka. str. 120. 1976. Postoji opãti nauåni metod koji svaka nauka prilagoœava prouåavaçu svog predmeta. polaznu nit. Peåujliñ. koji se principi moraju poãtovati da bi prouåavaçe u ovoj oblasti postiglo svoje ciÿeve. Osnovi sociologije. kao i pronalaæeçu novih.135 133 K. c) tehniåke metode”.”134 On se sastoji iz tri elementa: prethodnog znaça o predmetu koji se istraæuje. postupka nauånog istraæivaça i sredstava pomoñu kojih se dolazi do saznaça pojava koje jedna nauka prouåava.

zakonitostima. delo. neophodno je izgraditi poseban teorij-ski okvir koji mora biti ãiri od empirijske graœe i ne sme biti sveden na obim koji je neposredno proveren. da shvati çihovo znaåeçe. zavisno od toga.. ili oblika odnosa. 58 . M. meru i naåin na koji deluju jedni na druge i na meœunarodni razvitak u celini itd”.Prethodna izlagaça veñukazuju na znaåajan fond znaça proizaãlih iz dela o problemima meœunarodnog æivota. M. Ninåiñsmatra da “polazna taåka meœunarodnih odnosa treba. gvozdena ’stopostotna’ neposredna empirijska proverÿivost. 137 Nav.. 138 V. Stojanoviñ. Operacionalna.138 Da bi se doãlo do dijalektiåki druãtvene celine ne moæe se ostati na prouåavaçu empirije jednog ili drugog åinioca koji deluje na meœunarodne odnose. Posledça verifikacija je sama istorija. specifiåne. koje se imaju iznalaziti i utvrœivati i da pri tome reåene zakonitosti i principi svakako imaju udela i primene.. “Empirijski istraæivati to znaåi tragati za reprezentativnim celinama koje moæemo neposredno (iskustveno) posmatrati i koje u sebi sadræe jake karakteristiåne druãtvene celine. “Na kraju krajeva. åiniocima.. 44. 34/1960.. svakako. Zato je moguñe da jedan niz åiçenica iskazuje viãe a drugi maçe.. neophodno je utvrditi skup osnovnih åiçenica koje izviru iz suãtine problema i koje ukazuju na razvojne procese datih druãtvenih odnosa. ili da ista åiçenica baca viãe ili maçe svetla. Markoviñsmatra da “pored opãtih zakonitosti druãtveno-ekonomskog razvitka u meœunarodnim odnosima se ispoÿavaju i druge. Œ. tj.137 Pored ovih opãtih zahteva koji se postavÿaju u odnosu na metod nauke o meœunarodnim odnosima. Markoviñ. str. Bilo da je reå o celini. Utvrœivaçe metodskog postupka je upravo zbog toga neophodno da bi se doãlo do saznaça jedne pojave. str. sam æivot”. bilo je veñreåi. 139 M. ako ne zakonitosti a ono pravilnosti. koje otkrivaju çenu prirodu. Ninåiñ. delo. str. jednoobraznosti. solidna prethodna “oprema” za daÿa nauåna prouåavaça. R. nav. Dimitrijeviñ. osnovnih ekonomskih.”. 246. O teorijskom odreœivaçu predmeta. druãtvenih i politiåkih kretaça odreœene istorijske epohe”. 11. 255. istorijska evidencija. uz principe istorijskog materijalizma. Ovde ñe biti posebno reåi o operacionalnom odreœivaçu predmeta kome je ciÿ utvrœivaçe postupka nauånog istraæivaça. str. konstante.. radna definicija 136 Œ.139 U opãtem nauånom metodu. niti je moguñe zadovoÿiti se izborom vidova problema. i ne postoji mehaniåka. Peåujliñ. istraæivaåki postupak sadræi i odreœivaçe predmeta istraæivaça. Uvod u prouåavaçe meœunarodnih odnosa.136Iz ovog stava proizlazi zakÿuåak o potrebi da se pored osnovnih åinilaca koji deluju na meœunarodne odnose otkriju i “çihov meœusobni odnos i promene u specifiånoj teæini. “Arhiv za pravne i druãtvene nauke”. Ovo odreœivaçe moæe biti teorijsko i operacionalno. jednog teorijskog koncepta. To je.. Metodologija prouåavaça meœunarodnih odnosa. da bude temeÿna marksistiåka analiza opãteg istorijskog okvira u kome ti odnosi postoje. kao skupu pojava o suãtini meœunarodnih odnosa.

e. d. åije istraæivaçe moæe doprineti saznaçu meœunarodnih odnosa. Ãira graœa o meœunarodnim odnosima. a. korisno je proveravati ustanovÿene pravilnosti u meœunarodnim odnosima s opãtim druãtvenim zakonitostima do kojih su doãle druge nauke. Priroda interesa se najåeãñe vezuje za druãtveno-ekonomski sistem svakog pojedinog uåesnika u datom odnosu. odnos druãtveno-ekonomskih sistema. Istorijsko prouåavaçe moæe da omoguñi utvrœivaçe nekih pravilnosti putem ispitivaça niza pojava iste vrste u toku istorije meœunarodnih odnosa. œ. kako bi se izbeglo çegovo svoœeçe na odnos i deobu sile u meœunarodnim odnosima. vojne sile. Prouåavaçe zakonitosti meœunarodnih ekonomskih odnosa mora zauzeti znaåajno mesto u prouåavaçu meœunarodnih odnosa. æ. U tom smislu. jer se preko ekonomskih zakona prvo izraæavaju nejednakosti u ovim odnosima. Zbog toga je istraæivaçe interesa dræava sloæen posao koji zahteva svestrano prouåavaçe razliåitih åinilaca. Meœunarodni odnosi se ne mogu prouåavati na zadovoÿavajuñi naåin ako se ne dovedu u vezu s celokupnim druãtvenim odnosima. odnosa i politiåke konstelacije unutar koje oni mogu biti ostvareni.predmeta se sastoji u odreœivaçu pokazateÿa ili indikatora koji se mogu ispitivati i proveravati i koji predstavÿaju spoÿne izraze opãteg koncepta. Istorijsko prouåavaçe mora biti dopuçavano i proveravano istraæivaçem savremene prakse meœunarodnih odnosa. Odnos snaga u meœunarodnim odnosima. neophodno je istraæivati stepen nejednakosti koja se odraæava u razliåitim vidovima æivota meœunarodne zajednice. Ovaj odnos se mora prouåavati znatno kompleksnije. g. v. putem primene sile. U meœunarodnim odnosima dolazi do dodira razliåitih 59 . ekonomske i druge moñi. Istorijsko prouåavaçe meœunarodnih odnosa i pojava u çima je neophodno zbog toga ãto se iz ovih pojava ne moæe uopãte prouåavati primenom drugih metoda. Zato je potrebno prouåavati u meœunarodnim odnosima sve ono ãto je u neposrednom ili posrednom dodiru s drugim odnosima kao i çihov meœusobni uticaj. b. Meœutim. kao i opãti stavovi klasika marksizma. ideologija. S obzirom na to da su meœunarodni odnosi politiåki odnosi. kao i teorijski stavovi do kojih se doãlo u nauci o meœunarodnim odnosima. jer se sve dræave ne razvijaju na isti naåin i nemaju sve iste moguñnosti za razvoj. politiåke. ideoloãke) je svakako znaåajan indikator kretaça u meœunarodnim odnosima. Istraæivaçe prirode interesa uåesnika meœunarodnih odnosa s ciÿem saznaça puteva çihovih zadovoÿeça. kao i moguñnost za razvoj procesa saradçe ili procesa sukoba u çima. te ih je neophodno ustanoviti. unutar istog druãtveno-ekonomskog sistema mogu da se razvijaju razliåiti interesi. Nejednakost na raznim poÿima ostavÿa ozbiÿne posledice na ponaãaçe dræava. Da li se ti interesi mogu ostvariti putem procesa saradçe ili putem negiraça interesa drugih uåesnika. dozvoÿavaju izdvajaçe jednog broja indikatora. pritiska ili osvajaça. Nivo svesti (nacionalne. Odnos snaga je mnogo sloæeniji i on obuhvata odnos interesa.

60 . Nakon odreœivaça predmeta istraæivaça. Ovim putem se samo ukazuje na niz neophodnih prouåavaça koja bi u svakom konkretnom sluåaju bila dopuçavana novim indikatorima vezanim za svaku posebnu situaciju. kvalitet i uåestalost veza i saobrañaja izmeœu çih. çegovog uklapaça u opãti teorijski okvir i operacionalnog definisaça. moraju se prouåavati sredstva koja se primeçuju u ovim odnosima. S obzirom na to da su odnosi izmeœu politiåkih jedinica dræava. teorije. s obzirom na to da se ovi tehniåki metodi uglavnom mogu primeniti na mikropojave. U pozitivistiåki orijentisanoj nauci na Zapadu. Veñje reåeno da savremeni istraæivaå meœunarodnih odnosa mora da se posebno pozabavi razvijaçem metoda prouåavaça ovih odnosa. veoma su se razvile razliåite tehnike istraæivaça. opãtih stavova. prelazi se na postavÿaçe polaznih pretpostavki (hipoteza). kulturnom. Da bi se preãlo na nauåno objaãçeçe pojava koje se prouåavaju. na pojave koje imaju relativno mali znaåaj (åesto i beznaåajan).druãtava. Ovom prilikom biñe izloæeni neki tehniåki postupci u prikupÿaçu åiçenica. To se takoœe odnosi i na razvijaçe tehnike istraæivaça. Od ovog odnosa snaga moæe da bude u zavisnosti i krajçi ishod odnosa i preovlaœivaça jednih procesa na ãtetu drugih. uz upotrebu elektronskih raåunara. s obzirom na moguñnost sukobÿavaça progresivnih i nazadnih druãtvenih organizacija. procesi integracije u razliåitim oblastima druãtvenog æivota ekonomskom. koji mogu imati znaåaja u istraæivaçu meœunarodnih odnosa. obim. postaje to joãviãe kada se zna da u ovakvom istraæivaçu znaåajnu ulogu ima prethodno teorijsko i filozofsko opredeÿeçe pri izboru predmeta istraæivaça. Ovaj razvoj tehnike istraæivaça doveo je do svojevrsnog ãematizovaça nauånog rada. z. U tehnici istraæivaça sadræana je i suãtina teorije koja sluæi kao osnova analize. kako je to u opãtoj nauånoj metodologiji predviœeno. Ove kritiåke primedbe na raåun tehniåkih metoda za prikupÿaçe åiçenica ne znaåe da tehniku treba odbaciti. politiåkom. ãto moæe imati poseban znaåaj. S druge strane. do koje se dolazi ovakvim prouåavaçem. åime se suæava put ka saznaçu celine. veñsamo da je treba uklopiti u nauåni koncept celine istorijsko-materija-listiåke teorije primeçene u prouåavaçu meœunarodnih odnosa. Prikupÿaçe åiçenica nije jednostavan posao. nauåno prouåavaçe se stoga ograniåava samo na çih. doñi do empirijske graœe koja bi omoguñila proveru hipoteza i tako doprinela nauånom objaãçeçu. neophodno je prikupiti åiçenice. Izdvajaçe ovih pokazateÿa ne znaåi da je tako zatvoren krug prouåavaça meœunarodnih odnosa. od posmatraça pa do kibernetike. Polazne pretpostavke se postavÿaju na osnovu prethodnih znaça. Ovako ograniåena stvarnost.

s obzirom na to da je okrenuto proãlim dogaœajima. Kako saznati i objasniti rat kao druãtvenu pojavu bez istorijskog prouåavaça? Åiçenica da ova pojava postoji od ranih dana druãtvenog æivota zahteva upravo çeno prouåavaçe u celokupnoj istoriji. Istorijsko prouåavaçe Savremene tendencije u prouåavaçu meœunarodnih odnosa koje su se razvile u okvirima bihevioristiåkih i funkcionalistiåkih teorija. ekonomske ãpekulacije meœunarodnih razmera. blokada. posebno i zbog toga ãto je ono zamena za eksperiment koji je neprimenÿiv u ovim sluåajevima (ne moæe se eksperimentalno proizvesti jedan rat da bi se nauåno prouåavao). i kod istorijskog prouåavaça meœunarodnih odnosa s ciÿem çihovog nauånog objaãçeça. neophodno je prethodno utvrditi neki analitiåki okvir. velike meœunarodne integracije itd. drugi tipovi sile. Tehniåki postupci A. meœunarodni odnosi su redovno u srediãtu interesovaça istorijskog prouåavaça. sis140 Isto. S druge strane. koja ne mogu imati vrednosti za nauåno prouåavaçe kome je ciÿ utvrœivaçe opãtih stavova i zakonitosti i koje bi tako moglo da objasni sve pojave iste vrste. odnosi snaga. 61 . Niz drugih pojava u meœunarodnim odnosima zahteva ovakvo istorijsko prouåavaçe. onda bi nauka o meœunarodnim odnosima morala imati veliki interes za istoriju. koje su. pravilnosti koje su se javÿale u razliåitim tipovima druãtva. nekih zajedniåkih elemenata. Neop-hodno je saznati razlike u razvoju ove pojave. da bi se uoåile zajedniåke crte. takve da se uopãte ne mogu ispitivati drugim empirijskim metodima. ne moæe imati nikakvog znaåaja za razumevaçe i objaãçeçe savremenih zbivaça. Meœutim. To je naroåito sluåaj sa najznaåajnijim pojavama meœunarodnih odnosa. Zbog toga se one ne mogu svesti na numeriåke indekse i eksperimentalne operacije. dubÿa. u velikoj meri iskÿuåuju istorijsko prouåavaçe pojava koje ulaze u predmet istraæivaça meœunarodnih odnosa. “Sve druãtvene pojave imaju svoju istorijsku stranu i ãto su znaåajnije to je ova. po pra-vilu. Meœutim. materijalnih i duhovnih okolnosti. druãtvene pojave nastaju u jednom kontekstu razliåitih druãtvenih.140Posebno je ovo taåno za pojave meœunarodnog æivota. Ako se ima u vidu da istoriju ne interesuje samo opis jedne pojave veñi uzroci koji su do çe doveli. pa i antropologiji i paleontologiji. ãto sve zajedno moæe da doprinese proveri hipoteze do kojih se doãlo u prethodnoj fazi prouåavaça. bez obzira na vreme i prostor. uprkos razlikama. Istorija se pre svega bavi pojedinaånim objaãçeçima. po pravilu. Zbog toga se çihovi savremeni oblici ne mogu dovoÿno nauåno objasniti ako se ne poznaje çihov razvoj”. Polazi se od toga da istorijski materijal nema nikakve vrednosti za prouåavaçe savremenih pojava meœunarodnog æivota. kao ãto su rat. Sve ove pojave gotovo je nemoguñe prouåavati pre nego ãto “postanu” istorija. Istraæivaçe niza ovih pojava u istoriji omoguñuje otkrivaçe nekih pravilnosti. Smatra se da istorijsko prouåavaçe.2. kao ãto je sluåaj sa veñinom prirodnih pojava.

politiåke. ãto je od velikog znaåaja za samu nauku o meœunarodnim odnosima. Analiza sadræaja Jedan od naåina prouåavaça koji uspeãno dopuçava istorijsko prouåavaçe meœunarodnih odnosa jeste analiza sadræaja (Content analysis). Posebna paæça analitiåara u SAD za vreme Drugog svetskog rata pridavana je porukama nemaåke propagande i çenim efektima. Ovaj metod se naroåito razvio u toku Drugog svetskog rata. vojne i druge implikacije. Ovo je neophodno zbog toga ãto bez teorije nije moguñe odabrati ono ãto je znaåajno u istorijskom materijalu za objaãçeçe date pojave. Istoriåar mora da objasni delovaçe svih åinilaca koji su doveli do neke pojave u meœunarodnim odnosima. åiji je naroåit znaåaj u analizi dokumenata o savremenim zbivaçima. Buduñi da je istorija zainteresovana za saznaçe proãlih pojava u celini. B. Meœutim.tematizovati znaça. prouåava savremena zbivaça primenom razliåitih metoda. odnosa snaga. ti dokumenti (koji su objavÿeni javnosti) ne sadræe pravo staçe stvari. dokumenti o razgovorima dræavnika. konstituisati teoriju. Najåeãñe. pregovorima koje vlade zemaÿa ili drugi subjekti saopãtavaju javnosti. kritiåko odabiraçe i proveravaçe izvora i istorijska sinteza. Za neposrednu primenu u prouåavaçu meœunarodnih odnosa. pri åemu analiza sadræaja moæe biti korisna u analizi celine. najznaåajniji su rezultati istorijske sinteze. uloge i znaåaja pojedinih dræava u meœunarodnoj politici. ono se do-puçuje prouåavaçem çenog savremenog oblika. çegovoj snazi. tako da se nedostaci istorijskih znaça. kao ãto su diplomatske note i druge izjave. sintetiåki karakter. i teorija mora da odgovara istorijskom iskustvu. zbog sloæenosti meœunarodnih odnosa. do koje se dolazi u zavrãnoj fazi istorijskog prouåavaça. s ciÿem da se iz saopãteça datih preko sredstava javnih komunikacija izvuku elementi koji bi doprineli stvaraçu stvarne slike o neprijateÿu. Oni su to radili tako 62 . U tom smislu. s obzirom na çihovu polivalentnu sadræinu: kulturne. ekonomske. s obzirom na çen. S druge strane. S obzirom na to da nije moguñe automatski primeniti istorijsko znaçe o jednoj pojavi. istorijska prouåavaça se dopuçuju rezultatima posmatraça savremenih pojava. jednim delom. buduñi da je teorija meœunarodnih odnosa i analitiåka nauka. dopuçuju novim znaçima steåenim iz neposrednog prouåavaça savremenosti. veñsamo jedan deo onoga ãto je bilo predmet razgovora ili pregovora. moralu. ona je prinuœena da sintetizuje razliåita znaåeça tih pojava. smatrañe se osnovom za koriãñeçe istorijske graœe u prouåavaçu meœunarodnih odnosa. koja se nikako ne mogu automatski primeniti na savremene pojave. ekonomiji. tako da je tu reå o neprekidnom uzajamnom proæimaçu. metodoloãki princip je i u ovom sluåaju isti: teorijske postavke do kojih se doãlo razvojem nauke o meœunarodnim odnosima. staçu na frontovima itd. koji takoœe proizlazi iz polivalentnosti pojava meœunarodnog æivota. Istorijski pristup podrazumeva tri osnovne faze: pronala-æeçe izvora. naime.

politiåkih programa znaåajnih politiåkih organizacija i partija itd. Zato je neophodno dopu-çavaçe rezultatima do kojih se doãlo primenom znaça iz izvorne graœe druge vrste i drugih izvora. Primena analize sadræaja moæe se pokazati veoma korisnom u raãålaçavaçu diplomatskih dokumenata. meœutim. nav. Analiza sadræaja u prouåavaçu meœunarodnih odnosa ima naroåiti znaåaj za izuåavaçe: meœunarodne propagande. Stojanoviñ. a viãe na izraæene misli”. 63 . 141 V.142 Analizom propagande mogu se ustanoviti trajni politiåki i ideoloãki ciÿevi. Potrebno je. mogli dati nove podatke. koja se maçe odnosi na stil odreœenog teksta. 142 V. Dimitrijeviñ. mesto i znaåaj pojedinih oblasti druãtvenog æivota (privrede. M. U ovom smislu.141 Ovom analizom se æeli prodreti u stvarni sadræaj date poruke. Markoviñ. Iz ovog poreœeça su mogli da izvuku zakÿuåke o stepenu uticaja ove propagande ili stepenu veza izmeœu ovih listova sa centrima u Nemaåkoj. klasifikaciju informacija u sklopu celine znaça o datoj pojavi. Primeçen za vreme Drugog svetskog rata. uz primenu elektronskih raåunara. informacije iz sredstava masovnih komunikacija. ili sadræanih u dokumentima. Socioloãki metod.ãto su poredili poruke nemaåke propagande sa porukama profaãistiåkih listova u SAD. jer se posle rata pokazalo da je dao taåne rezultate. str. moguñe je govoriti o primeni ove analize i u preispitivaçu istorijskih dokumenata a ne samo savremenih. Na osnovu toga moæe se predvideti ponaãaçe date dræave. R. moæe da obuhvati razliåite elemente: procenu uloge. 18. te zato mora biti predmet posebnog prouåavaça u okviru nauke meœunarodnih odnosa. Miliã. Analiza sadræaja je “posebna forma kvantitativne semantike. vojske. kao i vreme kada ga Nemci misle upotrebiti. izjava dræavnika. kao i oni koji su rezultat dnevne politike. s obzirom na moguñnost ispitivaça mase ovih podataka. znaåaja i namera snaga koje stoje iza datog izvora informacija. istañi da ona nije sama dovoÿna za kompleksnu analizu poruka datih preko sredstava masovnih komunikacija. diplomatskih i drugih dokumenata. str. meœusobnim odnosima itd. kulture i dr. ukoliko se uklapa u celinu saåiçenu na osnovu kompleksne analize date situacije. Zatim.) u politiåkom planiraçu datih druãtvenih snaga. Ovako dobijen rezultat moæe da ima teorijski znaåaj. delo. metod ana-lize sadræaja se pokazao korisnim. Prouåavaçem meœunarodne propagande mogu se dobiti znaåajni podaci o namerama dræava. Meœunarodna propaganda je znaåajno sredstvo u meœunarodnoj politici. ãto primenom klasiånih istorijskih metoda nije bilo moguñe. 438. Analiza sadræaja informacija o razliåitim pitaçima od interesa za prouåavaçe meœunarodnih odnosa. dobijeni su podaci o odnosima izmeœu Nemaåke i Italije. Na osnovu nesinhronizovane propagande zakÿuåeno je da one nisu organizaciono povezane. politike. “Nolit”. Tako su dobijeni podaci o pripremama novog oruæja. Takoœe su dobijeni podaci o znaåajnim neslagaçima ova dva saveznika sila osovine. 1965. do kojih se dolazi putem sredstava masovnih komunikacija. Ovo je znaåajno zbog moguñnosti kvantifikacije istorijskih podataka koji bi. Beograd.

143 Semantiåka analiza se sastoji u utvrœivaçu znaåeça reåi koje su upotrebÿene u tekstu koji se analizira. Izvrãena je mehaniåka analiza sadræaja putem raåunara svih dokumenata SAD i SSSR u vezi s raketama koje je SSSR instalirao na Kubi 1962. staça i kretaça u meœunarodnim odnosima. tj. to ñe se najboÿe videti. str.Naåin na koji se analizira sadræaj moæe biti: kvantitativna semantika i predmetni registar. sile moñi. Na jednom primeru. nav. 7 Aktivnost 25. Danas se sve åeãñe u ove svrhe upotrebÿavaju elektronski raåunari. Pribliænost ñe biti veña ukoliko je priprema klasifikacione ãeme bila boÿa. 8 Na ovaj naåin se doãlo do analize poruke iz koje se vidi da iza çe stoji snaga (potency) (visok indeks 45. prema tome. 7 Vrednost 18. 64 . nameru koja preovlaœuje a koja je. politikoloãkom. razumevaça. 1). Izrada predmetnog registra podrazumeva utvrœivaçe glavnih. delo. Kada je predsednik SAD. Tada je elektronski raåunar na Stanfordskom univerzitetu (“Stanfordov opãti istraæivaå”). 7 16. odbir i kvantifikacija poruka preciznija. delo. Kennedy) dao izjavu kojom je objavio blokadu Kube “Stanfordov opãti istraæivaå” za nekoliko minuta izraåunao je sledeñe: Pozitivan Negativan Snaga stava 45. solidarnosti. najznaåajnija za ocenu karaktera date poruke. çihovom celovitom istorijskom. Dugim radom na analizi elemenata åinilaca. do pojedinih reåi po çihovim morfoloãkim vrstama i grupama znaåeça.”144 Za meœunarodne odnose je od posebnog interesa pojavÿivaçe reåi koje oznaåavaju elemente saradçe. zatim. “Kvantitativna semantika je statistiåka analiza reånika i stila.. Kenedi (J. najåeãñe kontekstualne veze izmeœu pojedinih reåi.. tako da se kvantifikovana graœa ubacuje u elektronski raåunar iz kojeg se dobija odgovor o pribliæno stvarnom znaåeçu poruke. aktivnost (aktivan ili pasivan). socioloãkom. ekonomskom prouåavaçu. Miliñ. koji mora da prethodi analizi. 7 7. 144 Nav. X. naroåito onih ãto imaju kÿuånu ulogu u ispitivanom obliku simboliåkog opãteça. 490. koja ide do krajçih elemenata reånika. godine. Na ovaj naåin se doãlo do zakÿuåka ãta stvarno stoji iza poruke: da li je reå samo o pretçi iza koje ne stoji 143 V. vrednost (pozitivan ili negativan utisak poruke). izraœuje se poseban klasifikacioni sistem. bitnih sadræaja neke poruke koja se analizira. U tako saåiçen klasifikacioni sistem ukÿuåuje se materijal za analizu sadræaja. str. ili sukoba. Jedna poruka najåeãñe sadræi jednu osnovnu poruku. programiran da meri pozitivna i negativna zapaæaça o tri glavna åinioca: snaga (jaka ili slaba). 4“. simbola. koji omoguñuju upotrebu velikog broja pojmova. 1 3. opisanom u literaturi. leksiåkog sadræaja. da ñe se aktivnost takoœe odvijati u veñem obimu i da je vrednost poruke u veñoj meri pozitiv-na nego negativna.

dohotka. Analiza demografskih kretaça.sila? Da li se u tom smislu preduzimaju velike aktivnosti i koja je vrednost date poruke. Forward. kao i neposrednim podacima o datoj poruci. ãto znaåi da on ispituje oblike pojava u masi sluåajeva. mogli bi se izdvojiti metod ana-lize åinilaca i metod korelacije. tj. The Field of Nations. statistiåki metodi verovatnoñe (zakon velikih brojeva). Od statistiåkih metoda koji mogu biti posebno interesantni za prouåavaçe meœunarodnih odnosa. korelacija i kovarijacija imaju najãiru primenu u druãtvenim naukama. 490491. 20. ona ne sme da bude izdvojena od stvarnosti. kao pravilnosti koje se uoåavaju u najveñem broju sluåajeva kod date pojave.”147 145 Nav. Da bi analiza sadræaja odgovorila svojoj svrsi. “Analiza åinilaca je statistiåka manipulacija meœuzavisnih promenÿivih da bi se odgovorilo na pitaçe: koji åinioci odgovaraju najviãe posmatranom sluåaju.145 Ovaj rezultat analize sadræaja veñna prvi pogled izaziva sumçu zbog svoje ãturosti.”146 Statistiåki metodi imaju danas veliku primenu u druãtvenim naukama. Oni pomaæu proveri hipoteza i ãto egzaktnijem saznaçu pojava u onim oblastima u kojima je ovaj metod primenÿiv. 146 N.. sluæi se statistiåkim podacima. delo. uzorka. a. Ona bi uvek morala biti dopuçavana analizama do kojih se doãlo drugim metodima prikupÿaça åiçenica. Macmillan. ekonomske snage. ako je moguñe da se do çih doœe. Statistiåki metodi “Statistiåki metod je prema svojoj najuspeãnijoj definiciji kvantitativni metod istraæivaça masovnih pojava. 1971. V. diplomatskog iskustva i poznavaça niza åinilaca od znaåaja za donoãeçe odluke o ponaãaçu u datoj situaciji. Na taj naåin. bez nekog prilagoœavaça potrebama prouåavaça meœunarodnih odnosa. sredçe vrednosti i uzorka ne bi mogle nañi neke osobenosti u primeni kod prouåavaça meœunarodnih odnosa. London. U tom pogledu se za metode verovatnoñe. Pitaçe je da li dobar poznavalac meœunarodnih odnosa nije u staçu da doœe do sigurnijeg odgovora na osnovu poznavaça istorije. Analiza sadræaja ne bi smela da bude samo osnov ãirih teorij-skih zakÿuåaka. s obzirom na to da se najveñi broj zakonitosti i pravilnosti kod druãtvenih pojava uglavnom izraæava statistiåki. str. sredçe vrednosti. str. izolovana od celine sadræaja koji se prouåava i izvan prikupÿene graœe do koje se doãlo u prouåavaçu date poruke. 65 . U prouåavaçu meœunarodnih odnosa svi statistiåki metodi mogu imati znaåaja. proizvodçe znaåajnih proizvoda za vojnu moñitd. te oblike meri i odreœuje a çihove odnose podvrgava matematiåkoj obradi s ciÿem da izrade pokazateÿe koji sluæe kao kriterijum i da se utvrdi kvantitativni znaåaj osobenosti u masi.

Otkrivaçe korelacije je. proizvodnoj kooperaciji. Drugo. Ãkara. Mnogi elementi koji odreœuju stepen i oblik meœuzavisnosti. ãto je u celini gledano. ideale. mogu da izazivaju promene u odnosima izmeœu dræava u ãirokoj skali odnosa od saradçe do sukoba. kulturna saradça. po: M.). politiåka i vojnostrategijska povezanost (ili potreba povezivaça). 20. Od ovih trinaest. Posebno interesantan statistiåki metod u prouåavaçu meœunarodnih odnosa bi mogao biti metod korelacije. do kojih bi se doãlo na osnovu znaça steåenih na drugi naåin. Metodologija. delo. takoœe. odabiraçe promenÿivih rezultat subjektivnog opredeÿeça. nav. kao ãto su podela rada (izraæena u razmeni. prvo. Moæe se iskazati ekonomska snaga jedne dræave. Na ovaj naåin. Statistiåki metodi. 66 . dva mogu da se smatraju bitnim åiniocima: ekonomski razvoj i vojna moñ. znaåajan doprinos pribliæavaçu saznaça kauzalnih odnosa iz147 Q. stavove. a posebno i zbog toga. moguñe je izvrãiti matematiåku operaciju u kojoj bi oblik i stepen meœuzavisnosti (X) bio funkcija razvoja procesa saradçe ili sukoba (Y) u formuli X = F (Y). hrabrost i spremnost stanovniãtva da se bori. Ovako se ne moæe ustanoviti kauzalni odnos izmeœu ovih pojava.148 Ono ãto pada u oåi pri analizi åinilaca statistiåkim metodom jeste. Metod korelacije. ali se ovim putem moæe ustanoviti korelacija meœu promenÿivim koje se uzimaju kao predmet analize. b. statistiåki metodi mogu ozbiÿno doprineti prouåavaçu meœunarodnih odnosa. pa se u potpunosti osloniti na ovaj metod. moguñnost ispitivaça velikog broja promenÿivih (varijabila) zahvaÿujuñi primeni elektronskih raåunara. i ovde se pokazuje da ne treba iñi u krajnost. ovim putem mogle joãjednom proveriti. Razumÿivo je da bi bilo vrlo teãko ustanoviti egzaktnim ili matematiåkim putem funkcionalnu zavisnost u ovom odnosu. str. transferu tehnologije itd. odnosno meœusobni uticaj koji moæe odvesti do funkcionalne veze. Na taj naåin mnoge znaåajne promenÿive ostaju van domaãaja statistiåkog metoda. 148 N. pri åemu teorija i filozofsko opredeÿeçe ne mogu biti zanemareni. ãto moæe da doprinese pribliæavaçu egzaktnosti pri utvrœivaçu bitnih åinilaca. ideoloãke veze ili razlike i niz drugih (videti daÿe u tekstu). str. Forward. 217. U tom sluåaju. jer bi se mnoge hipoteze. registrovano je 236 osobina za 82 dræave za åije se odnose æele izvuñi bitni åinioci koji te odnose odreœuju. ali se moæe utvrditi moguña veza. On se moæe uspeãno primeniti u istraæivaçu odnosa stepena i oblika meœuzavisnosti i odreœenog oblika meœunarodnih odnosa.U opisanom sluåaju. ali se ne moæe brojåano izraziti spremnost stanovniãtva na ærtve u borbi za ideje. Izborom promenÿivih koje utiåu na stepen i oblik meœuzavisnosti moæe se otkriti çena povezanost sa datim oblikom meœunarodnih odnosa ili primenom sredstava u çima. Uz pomoñJelskog raåunarskog centra za analizu åinilaca doãlo se do 13 izdvojenih åinilaca od prvorazrednog znaåaja za ove odnose. integracijama. Postoje mnoge promenÿive koje se ne mogu meriti. Peåujliñ. nav.

pa se ona ãto je moguñe vernije predstavÿa u vidu modela. ratne igre (Kriegspiel). snaga ili sreña uåesnika. pa åak i teæi od çih. Zbivaça u meœunarodnim odnosima su istorijska. da bi se ispitali uåinci takvih promena.150Za razliku od simulacije. Meãajuñi ponaãaçe i osobine svakog od vaænih aktera dolazi se onda do istih ili razliåitih ishoda. Simulacija i eksperimentalna igra bi trebalo da zamene eksperiment kao metod koji se sastoji u veãtaåkom izazivaçu dogaœaja pribliæno onakvih kakvi su stvarni dogaœaji. Simulacija (podraæavaçe) vodi poreklo od drugih eksperimenata. F. Simulacija i eksperimentalna igra Istraæivaåki postupci pod ovim nazivima nastali su iz æeÿe da se umaçe teãkoñe koje proistiåu iz srazmerno malog broja subjekata meœunarodnih odnosa. B. ponaãaçe jednog subjekta). North. Eksperimentalna igra je maçe “kruta” od simulacije. u: E. Holsti R. International Politics and Foreign Policy. To je ciÿ svake nauke. U klasiånoj ratnoj igri. N. Rosenau. 67 . pa i nauke o meœunarodnim odnosima. 156 i daÿe. Tako se do kraja mogu sprovoditi alternative koje su stvarnim uåesnicima bile na raspolagaçu. najzad. Na taj naåin se stvarni dogaœaji mogu boÿe raãålaniti. O ishodu onda odluåuju veãtina. dok se kod åiste simulacije on zna unapred. raåunari. The History of Human Conflict. jer çeni uåesnici ne treba nikoga da podraæavaju. i to najsposobnijih. New York. za osnovu se takoœe uzima deo stvarne istorije (npr. preko ovih do kauzalnih. 1965. pa u model unositi kontrolisane izmene nekih promenÿivih (npr. Englewood Cliffs. u: J. R. Prentice Hall. 150 Nekoliko simulacija imalo je za predmet ispitivaçe izbijaçe Prvog svetskog rata. 622 i daÿe.meœu pojava meœunarodnog æivota. ali ih nisu izabrali. ispituju se moguñnosti koje pruæaju razliåite sopstvene zamisli u uslovima koji su najbliæi onima koji se predviœaju. Uz upotrebu maketa i karti. Hermann. u kome uloge stvarnih subjekata preuzimaju sami istraæivaåi.149 b. koje je dobro dokumentovano istorijskom graœom. Eksperimentalna igra. Predmet ovakvih igara 149 Isto. ali se i to je najvaænije moæe iñi i daÿe. str. I. jedna meœunarodna kriza). Vidi: O. a. str. koja je odavno poznata u vojsci kao naåin da se unapred provere prednosti i nedostaci strategijskih i taktiåkih planova. s prvenstvenim ciÿem da se predvidi çihov ishod. G. tj. stavÿa se u ulogu “neprijateÿa” i trudi se da se u skladu s poznavaçem åiçenica i pravilima veãtine ponaãa najracionalnije. veñispituju buduñi dogaœaji. G. M. koji se primeçuju u psihologiji i psihoterapiji. te je na osnovu çih teãko uopãtavati. igrom se ne rekonstruiãu proãli. ili ãtaviãe. jedinstvena. An attempt to simulate the outbreak of World War. jedan od oficira. Zbog toga se ne moæe prikupiti dovoÿno obilan empirijski materijal za statistiåko iskazivaçe i za-kÿuåivaçe. The Nature of Human Conflict. C. ili åak koristeñi prave manevre sa æivom silom. da postigne pobedu. Mc Neil. Od moguñih veza do funkcionalnih i. u kojima se ponovo preæivÿavaju i “glume” stvarni dogaœaji. veñda se ponaãaju onako kako im to nalaæe najboÿe shvañen interes onoga koga predstavÿaju. Kada su u pitaçu meœunarodni odnosi. Ovaj metod se razvio iz tzv. The Free Press. ãto omoguñava zakÿuåivaçe o uticaju izabranog åinioca. C.

Prilikom ovog ispitivaça primeçuju se pravila do kojih se doãlo u opãtoj metodologiji druãtvenih nauka. 153 B. Bonoma. V. J. str. Banks A. Ratna igra. “Uredniãtvo ratnika”. Tvrdi se da igra moæe tako da predstavi situacije do kojih jedan istraæivaå napreæuñi maãtu ne bi sam doãao. ili stavovi uåesnika u odluåivaçu u spoÿnoj politici dræava koje se prouåavaju itd. 1978. “Journal of Conflict Resolution”. Da bi se pribavilo viãe podataka. Dimitrijeviñ. Najveñi nedostatak eksperimentalne igre je u tome ãto çeni uåesnici ne mogu da imaju oseñaj o velikom riziku. postoji i niz drugih metoda za åiju primenu nije neophodno neko naroåito prilagoœavaçe predmetu meœunarodnih odnosa. 152 M. Meœutim. 1968. u oblasti teorijskih saznaça dosadaãçe iskustvo s ovim postupcima nije pokazalo niãta drugo do da se razliåite liånosti (izabrane za uåesnike) ponaãaju razliåito u istim situacijama. Oppenheim. 1910. koje se na osnovu poznatih åiçenica i tendencija ekstrapoliraju u buduñnost. Eksperimentalna igra i simulacija u izuåavaçu meœunarodnih odnosa. Kao ãto se moglo oåekivati. çihova vrednost za nastavu i za planiraçe politike je nesumçiva jer omoguñavaju boÿe upoznavaçe toka dogaœaja i boÿe predviœaçe posledica sopstvenih akcija. uzimaju se u obzir i sve slabe strane ovih metodskih postupaka. H. V. Fun and games. ista igra se ponavÿa s razliåitim ÿudima u predviœenim ulogama. Beograd.mogu biti razreãeça nekih postojeñih kriza ili zategnutih situacija. Altrok. Van Gorcum. analiza sluåajeva i dr. The validity of games for the study of conflict. ali je u meœuvremenu oduãevÿeçe çima popustilo. Tako se moæe primeniti ispitivaçe (intervju) onda kada postoji interes da se saznaju stavovi pripadnika razliåitih druãtvenih grupa o nekim pitaçima meœunarodne politike. Svi ovi metodi mogu se primeniti u prouåavaçu meœunarodnih odnosa onda kada se çihova primena moæe smatrati korisnom. R. gde omoguñava da se boÿe predvide i uzmu u obzir odgovori stranih dræava na planirane inicijative i postupke. o odgovornosti koju nose stvarni uåesnici istorijskih zbivaça. Groom A. uporeœivaçe. 85 i daÿe. International 68 . Schlenker T.151 Ovi postupci su bili poåetkom sedme decenije ovoga veka u velikoj modi meœu istraæivaåima na Zapadu.152 * ** Pored ovih metoda koji su prilagoœeni istraæivaçu pojava meœunarodnog æivota. pa se onda moæe ispitivati i uticaj çihovih liånih osobina na ishod. N. “Meœunarodni problemi”. u: Proceedings of the International Peace Research Association Second Conference. 151 K. 63 i daÿe. I. Uåesnici igre tada preuzimaju uloge glavnih odluåilaca umeãanih dræava i drugih subjekata i datu situaciju na osnovu jednog labavog scenarija daÿe razvijaju. Otuda je eksperimentalna igra postala sastavni deo dugoroånog planiraça i u resoru inostranih poslova. 3/1968. R.153 crisis gaming the CONEX experience. To su ispitivaçe. Pri tom. Assen. str.

rus. Ovaj pregled razliåitih oznaka za pojam o kome je reå. Iz razloga koje ñemo navesti smatramo da je trenutno “najboÿi termin” subjekt iako ni on nije bez mana pa ñemo ga zato u sledeñem tekstu koristiti. 1959. T. akter). franc. pa se ti nosioci radçe jednostavno i odreœuju kao “oni za koje se prikladno moæe reñi da igraju na meœunarodnoj sceni”. u: W. koja. Wolfers. ali ga nijedan pisac dosledno ne koristi. nije bio izazvan samo potrebom da se ukaæe na ãarolikost terminologije. subjektivnim åiniocima. naime. Fox. The Actors in International Politics. pa åak i o “partnerima” i “ñelijama”. str. naroåito onoj na engleskom jeziku. Ãtaviãe. verovatno zato ãto bi se mogao prevesti reåju “glumac”. veñje trebalo i da nagovesti suãtinu pitaça o kome se raspravÿa. acteur. da ako ostanemo pri teatarskim poreœeçima. naziva akterom (eng.DRUGA GLAVA SUBJEKTI MEŒ UNARODNIH ODNOSA I POJAM I VRSTE Prostor ili poÿe u kojima postoje meœunarodni odnosi mnogi pisci porede s pozornicom ili arenom po kojoj se kreñu nosioci radçe.). I u naãoj publicistici moæe se naiñi na ovaj naziv (“Glavni akteri bliskoistoåne krize” i sl. a ne stvarno delaçe u svoje ime. 83. nagoveãtava predstavÿaçe. åesto se ne ide daÿe od te metafore. u naãoj literaturi se govori najåeãñe o subjektima. nije reå o predstavÿaåima nego o samim dramatis personae. Ono se moæe postaviti i ovako: ãta je to subjekt 1 A. actor. Umesto toga. Oåigledno je. R. onaj subjekt koji ulazi u çih. 69 .1 Otuda i ne zaåuœuje ãto se u inostranoj literaturi. opet. Theoretical Aspects of International Relations South Bend. uåesnicima u meœunarodnim odnosima. prividno uåestvovaçe u zbivaçima. University of Notre Dame Press. veoma åesto osnovna jedinica u meœunarodnim odnosima.

Subjekt meœunarodnog prava traæi se odgovorom na pitaçe ko moæe biti nosilac meœunarodnih prava i obaveza. No. svetovna ali i teritorijalno maçe uobliåena. treba utvrditi one osobine koje je åine takvom. posle Prvog svetskog rata sve je jasnije da postoje formacije i pokreti koji deluju van okvira i van potpune kontrole dræava i ne mogu se svesti samo na çih (u prvom redu meœunarodne organizacije). u ãiri krug åinilaca koji utiåe na meœunarodne odnose. stajao pored pojma dræave. izdvajaju se oni koji svesno. uslovÿavaju ih i uåestvuju u çima. ali se postepeno poåelo uviœati da su i pre i posle toga perioda u meœunarodnim odnosima srazmerno samostalno uåestvovali i akteri koji nisu bili dræave. Subjekti meœunarodnih odnosa spadaju. Odanost i obaveze sredçovekovnog Evropÿanina bili su mnogo maçe jasni no kasnije i bili su raspodeÿeni meœu ovim uåesnicima evropskih zbivaça. vaÿa imati na umu da subjekti meœunarodnih odnosa nisu isto ãto i subjekti meœunarodnog prava. Osim toga. pa priznati subjektivitet i drugim tvorevinama koje takve osobine ispoÿavaju. Kada se govori o subjektima. voÿno i samostalno deluju u meœunarodnim odnosima a ne toliko 70 . iz velikog broja åinilaca. pa i ona koja nisu znaåajna za meœunarodne odnose. dok je za subjekte meœunarodnih odnosa odluåujuña sposobnost izvornog i stvarnog delovaça u svetskim razmerama. na koje ñemo ukazati u treñoj glavi. pojam subjekta je za çih nepotreban.meœunarodnih odnosa i ko su sve subjekti meœunarodnih odnosa? Pre no ãto se pokuãa odgo-voriti na ova pitaça treba dati dve napomene. u stvari. Stoga je pojam subjekta meœunarodnih odnosa potreban. koja su se tada smatrala svetskim. ali je taj pojam. naroåito u XIX veku. u tim odnosima uåestvuju i carstva. i katoliåka crkva. Tako je npr. Ovo je uvereçe bilo razumÿivo u vreme kada se prouåavaçe meœunarodnih odnosa tek poåelo razvijati. pitaçe subjektiviteta u meœunarodnim odnosima uopãte se i ne postavÿa. uloga dræave u meœunarodnim odnosima od velike je vaænosti za izgradçu toga pojma poãto nema spora da je ona takav subjekt. iako se ne odriåe znaåaj i prvenstvo dræave u tom pogledu. Poãto drugi uåesnici u tim odnosima uopãte i ne dolaze u obzir. da bi se kasnije uvidelo da postoje i drugi subjekti meœunarodnog prava (meœunarodne organizacije. tako je i u meœunarodnim odnosima izostavÿaçe pojma subjekta bilo posledica uvereça da su dræave jedini subjekti meœunarodnih odnosa. naroåito starije. sakralna vlast sa znaåajnim svetovnim prerogativima. jer oni meœunarodne odnose iskÿuåivo definiãu kao odnose izmeœu dræava. U stvari. Pre svega. pojedinac). mada su ova dva pojma povezana jer pravo mora da sledi druãtvenu stvarnost. te nije mali broj dela u kojima se ova oznaka uopãte i ne upotrebÿava. pojam subjekta. kao ãto se dugo smatralo da je dræava jedini subjekt meœunarodnog prava. u sredçem veku dræava imala u evropskim meœunarodnim odnosima drukåiju prirodu i ulogu od one koju je dobila posle reformacije i tridesetogodiãçeg rata i Vestfalskih ugovora (1648) pored svetovne i teritorijalno opre-deÿene feudalne dræave s monarhom (vrhovnim sizerenom) na åelu. S druge strane. imajuñi pri tom u vidu da one ne moraju da poseduju sva obeleæja dræava. za mnoge pisce.

oni koji odluåujuñe utiåu na çih. uviœa se da nezavisnost tek kod çih ne moæe da bude pretpostavÿena. on se moæe nañi kod nekih meœunarodnih organizovanih religija i politiåkih pokreta. i uz to ispoÿavaju sledeñe uslove: 1. To su oni åinioci. neke dræave ne mogu ispuçavati ovaj uslov. Iako se zovu dræave. a ne o ponaãaçu u svakom konkretnom sluåaju. 2. S druge strane. po pravilu. niti pak traæiti apsolutnu nezavisnost. opãtem smeru kretaça. ne moæemo se zadovoÿiti formalnom. Nezavisnost Subjekt meœunarodnih odnosa mora biti nezavisan od drugih takvih subjekata. dakle grupe ili zajednice. ona mora da ima srediãte odluåivaça. Drugim reåima. usvajaju i sprovode u delo. osnovnih åinilaca kao ãto su nacija i klasa u subjekte meœunarodnih odnosa. pala sumça na veliki broj meœunarodnih nevladinih organizacija da su. veñpredstavÿaju odreœenu meru saglasnosti koja o tome postoji u literaturi. u prvom redu od neke dræave. ostaju nezavisne sve dok to proklamuju svojim pravnim aktima. oruœe 71 . U doba hladnog rata je npr. Otuda uslovi za postojaçe subjektiviteta u meœunarodnim odnosima nisu ni apsolutni ni nepromenÿivi. proklamovanom nezavisnoãñu. Prilikom çihovog razmatraça treba imati u vidu da neukÿuåivaçe nekih veoma vaænih. kojima je svojstvo dræave jednom priznato. Pa i kada se tako bliæe odredi pojam subjekata. Organizovanost Grupa ÿudi mora biti organizovana i to tako da je sposobna da donosi odluke koje se pripisuju celoj zajednici i koje çeni pripadnici. iako formalno imaju pozitivno zakonodavstvo. stalno i u svim uslovima tako deluju i da se çihov broj svede na onaj koji omoguñava teorijsku ana-lizu. To ñe biti jasnije kada nabrojimo osobine koje prema dosadaãçim iskustvima treba da imaju subjekti meœunarodnih odnosa. Za razliku od meœunarodnog javnog prava. nauka o meœunarodnim odnosima ne moæe poñi od stava da sve dræave. koji se ubrajaju u subjekte. veñkonstataciju da oni u meœunarodnim odnosima ne deluju na neposredan naåin kao drugi åak i maçe vaæni åinioci. o glavnini. da je ocena veoma teãka i uz to veoma obojena sklonostima i raspoloæeçima oceçivaåa. ne moæe odricati subjektivitet onim dræavama koje iz raznih razloga ne uæivaju potpunu slobodu spoÿnopolitiåke akcije. u stvari. ne znaåi odricaçe ili umaçivaçe çihovog znaåaja. Ovde nije reå o postojaçu pravno obaveznih odluka (normi) niti se pak moæe traæiti apsolutno prihvataçe i izvrãavaçe kolektivne voÿe. Kada se imaju u vidu i subjekti koji nisu dræave. koji se sastoje od ÿudi. prelaz izmeœu çih i åinilaca nije lako pouzdano utvrditi. Ova nezavisnost nije sloboda od objektivnih okolnosti i odnosa snaga u svetu veñsubjektivna neometenost u odluåivaçu. reå je o statistiåkim oåekivaçima. Kao i u druãtvu uopãte. Isto kao u prethodnom sluåaju. pored ostalog i zato ãto se pojavÿuje potreba da se kao subjekti izdvoje one tvorevine koje redovno. ali isto tako.

The Web of World Politics. 1976. ali tako da izgleda da se to åini iz humanitarnih. pa åak i odluåujuñe prisustvo stranih uticaja u odluåivaçu ne moæe se iskÿuåiti ni kod mnogih dræava u åiju se nezavisnost i subjektivitet uopãte ne sumça to je jednostavno. osnovati i izdræavati meœunarodno udruæeçe koje ñe propagirati çene ciÿeve. u meœunarodnim odnosima ne deluju neposredno nego uåestvuju u obrazovaçu odluka u dræavama u kojima postoje. Ako pak odluåivaça u stvari nema. odnosno SSSR. nisu subjekti meœunarodnih odnosa. ali su nacionalne stranke ålanice samo çihovi sastavni delovi. neke stranke u nekim dræavama i u nekim politiåkim internacionalama. S obzirom na to da neki “unutraãçi” subjekti stupaju u dodire s inostranstvom. ali ne i lako. oni koji se iskÿuåivo kreñu u okvirima politiåkog sistema jedne dræave. W. a naroåito politiåkim strankama. Bitno je. politiåke internacionale: ove mogu biti subjekti meœunarodnih odnosa. u vidu praznog postupka koji se sprovodi u organu odluåivaça. pojam dræave neophodan je radi stvaraça pojma subjekta meœunarodnih odnosa jer je reå o odnosima specifiåno obeleæenim teritorijalnom podeÿenoãñu sveta i postojaçem teritorijalno odreœenih druãtava. opet. Kao ãto se vidi. Englewood Cliffs.2Meœutim. te prema tome subjekt meœunarodnih odnosa moæe biti samo onaj koji stupa u odnose koji prevazilaze i presecaju dræavne granice. veñse naredbe za delatnost dobijaju pravo od hegemona. ima pisaca koji i çima. da se izmeœu çihove i dræavne voÿe. Nonstate Actors in the Global System. Meœunarodni karakter Treñe obeleæje subjekata meœunarodnih odnosa svodi se. takvi subjekti. ili tog procesa uopãte nema. u toj meri utiåu na odluåivaçe. Dræava ñe npr. Otuda tzv. Ovaj se zahtev krije veñu samom nazivu. odnosno ima ga samo prividno. 3. u stvari.. organizovanih u dræave. subnacionalni subjekti. koji. Mansbach i dr. a uzeñemo za primer baãpolitiåke stranke. ima stranaka koje su organizovane u tzv.SAD. na zahtev da to budu meœunarodni subjekti. S druge strane. doprinose obrazovaçu kolektivne voÿe toga ãireg subjekta. da ne odluåuju same nego izvrãavaju voÿu vlada tih velikih sila. u kome uåestvuju ÿudi i snage koje delu-ju po tuœim nalozima. reå je samo o maçe ili viãe uspelom pokuãaju da se stvori prividan subjekt meœunarodnih odnosa. jer “meœunarodni” u stvari znaåi “meœudræavni”. 72 . odnosno voÿe 2 R. utvrditi da li je strani uticaj samo odlika procesa odluåivaça. tj. Ovi se pokuãaji preduzimaju zato ãto je subjektima u izvesnim situacijama stalo da neku meœunarodnu akciju vode tako kao da ne potiåe od çih. Prentice-Hall. Prelaz izmeœu jakog uticaja drugog subjekta i niãteça subjektiviteta veoma je tanan. priznaju svojstvo subjekta meœunarodnih odnosa. Crkva ñe osnovati svetovnu organizaciju da bi putem çe za svoj program pridobila i one koji nisu vernici i koji sumçiåavo gledaju na çenu delatnost. naravno. Jako. a ne oni koji uåestvuju u politiåkim odnosima unutar politiåkih sistema koji nisu meœunarodni. Pri tom. struånih ili staleãkih razloga. privremena ili trajna osobina procesa odluåivaça.

politiåke internacionale. U tom pogledu su upadÿive dve okolnosti u savremenim meœunarodnim odnosima. Ako. bez uzimaça dræave kao merila nemoguñe je povuñi granicu izmeœu 73 . S druge strane. Poãto je teãko odluåiti se izmeœu nacije. politiåke organizacije druãtvenih grupa koje nisu na vlasti pokazuju sklonost da neposredno stupaju u meœunarodne dodire na drugi naåin od politiåkih organizacija koje su na vlasti i u tom se pogledu mogu koristiti dræavom. Kada postoji nacionalna dræava. ne stvara od te partije subjekt meœunarodnih odnosa veñje to osobina odluåivaça. dakle. O tome. Socijalistiåke stranke u Italiji. koje joãnema. Prema dosadaãçim merilima nacija se ne bi mogla smatrati subjektom meœunarodnih odnosa jer nije organizovana. ili izmeœu uloga koje su u Komunistiåkoj internacionali igrale komunistiåke partije SSSR i npr. stranke itd. obrañaçe meœunarodnim organizacijama) moæe da nastupi staçe u kome nova dræava joãne postoji ali se realistiåki ne moæe govoriti o nepostojaçu novog subjekta meœuna-rodnih odnosa. To ipak ostaju odluke ãirih subjekata a åiçenica da je voÿa jedne stranke dominantna. S jedne strane. Ima i sklonosti da se izbegne pozivaçe na dræavu prilikom odreœivaça subjekata meœunarodnih odnosa.. niko i ne pomiãÿa da sve stranke ubroji u subjekte meœunarodnih odnosa jer je jasno da u tom pogledu postoje ogromne razlike izmeœu. stranke i pokreti koji ih åine. Kod organizacija koje zastupaju naciju teæça ka samostalnom subjektivitetu najjasnije je izraæena onda kada je proces prevazilaæeça “nacionalnosti” u toku. veñna osnovu ãirokih i neobaveznih dogovora u praksi deluju çihovi sastavni delovi. pak. U viãenacionalnim dræavama nacija moæe ispoÿiti organizovanost u vidu federalne jedinice. po pravilu. “meœunarodni odnosi” zameni nazivom “svetski odnosi” ili “svetska politika”. nemaju. jer odsustvuje nezavisnost i samostalno ulaæeçe u meœunarodne odnose. To se mora ispitati u svakom pojedinaånom sluåaju. neki se pisci opredeÿuju za subjektivitet onog organizacionog oblika koji u prelaznoj fazi postoji u vidu oslobodilaåkog pokreta. meœutim. Kongresne partije u Indiji i Institucionalne revolucionarne stranke u Meksiku. åvrstu strukturu ni oruœa za neposredno delovaçe. Uostalom. Razmotrimo sledeñi primer. kako apriornim negiraçem. preñutati da su uslovi u kojima deluju “nacionalni” politiåki pokreti i stranke u razliåitim zemÿama i u okvirima razliåitih meœunarodnih ãirih subjekata nejednaki. recimo. pojaåane meœunarodne dodire. tako i apriornim potvrœivaçem çihovog subjektiviteta. Velike Britanije. koja je povezana s teæçom da se i sam naziv discipline.3 Meœutim. ona je u stvari organizacija koja oliåava naciju. organizovana nacija hoñe da se emancipuje i s tim ciÿem preœe na odluåne akcije (oruæanu borbu. ne moæe praviti skoro nikakva razlika.internacionale. u kojima bi ove “nacionalne” politiåke partije mogle biti organizovane kao sastavni delovi. i dræave. pa da ipak u tome nema elemenata meœunarodnog subjektiviteta. Ne treba. koja se tako organizuje. treba stalno voditi raåuna i ne smatrati ni ovakve subjekte iskÿuåenim iz kruga subjekta meœunarodnih odnosa ako ispuçavaju sve druge postavÿene uslove. tako da se lako moæe pogreãiti.

Rosenau V. Politiåki znaåaj S obzirom na to da se pod meœunarodnim odnosima u prvom redu podrazumevaju meœunarodni politiåki odnosi.5 3 O. New York. koje inaåe poseduju ostala svojstva subjekta meœunarodnih odnosa. Pored zahteva da se kod subjekta meœunarodnih odnosa i ÿudi koji ga åine mogu utvrditi specifiåni interesi. U ovom sluåaju reå je o shvataçu prema kome se politiåki odnosi uopãte definiãu kao odnosi moñi. The Analysis of International Politics. Mednarodni odnosi. 4. 125 i daÿe. The Actors in World Politics. Prentice-Hall. nav. onda moæemo da potvrdimo da u praksi postoji teæça da se neke tvorevine.4Kao ãto je pokazano na drugom mestu. i meœunarodno pravo. koji nisu u potpunosti jednaki s interesima nekog drugog subjekta. str. pri-mitivna plemena. Hoffmann. 4 Ibler. Mora se ipak priznati da su nastojaça ove vrste razumÿiva i opravdana i da bi se åak moglo tvrditi da je posebno isticaçe uslova da subjekt neposredno stupa u odnose koji prevazilaze granice jedne dræave nepotrebno ako taj subjekt ispuçava uslov da je nezavisan. Postojaçe ili nepostojaçe ovoga preduslova kod subjekta meœuna-rodnih odnosa biñe åesto predmet spora. str. str. odnosno da ulazi u odnos moñi. 1960. ali je teãko odrediti mesto koje na tom kontinuumu zauzimaju Meœunarodna trgovinska komora ili Meœunarodno udruæeçe za vazduãni transport (IATA). 179. Uostalom. Englewood Cliffs. mnogi traæe da taj subjekt poseduje izvesnu moñ. åesto je u nedoumici kada treba da raspravi subjektivitet tzv. “Obzorja” 1977. ne smatraju takvima jer nemaju nikakve moñi. 74 . str. Dileme u vezi s politiåkim znaåajem i moñi javÿaju se naroåito u vezi s meœunarodnim nevladinim organizacijama. koji su obeleæeni upravo time ãto nema priznate vrhovne vlasti. 6.). jer bi to znaåilo da je subjekt meœunarodnih odnosa i ona grupa koja je iz raznih razloga faktiåki nezavisna ali ne ulazi u meœunarodne odnose (npr. Izgleda nam. delo. Benko. The Free Press 1972. gde je jasno da postoje ogromne razlike izmeœu Meœunarodne federacije sindikata i Meœunarodne konfederacije babica. pa-tuÿastih dræava.“svetske” i “unutraãçe” politike. u: J. svetske odnose. da joãuvek ne moæemo ukidati ovaj uslov. ipak. Ako se moñodredi kao sposobnost da se drugi subjekti privole da postupaju po æeÿama onoga koji ispoÿava moñ. Young. S. subjekti tih odnosa moraju biti politiåki relevantni. koje raspolaæe formalnim i zato jasnijim kriterijumima. Davis M. 49. Maribor. 5 V. moñje pojam koji je teãko odre-diti. One se obiåno priznaju za subjekte meœunarodnog prava ali se ipak ne primaju u neke vaæne meœunarodne organizacije. organizacije podzemÿa itd. Drugim reåima. East. svi subjekti koji nisu potåiçeni nekoj viãoj vlasti ulazili bi u tzv. Contemporary Theory in International Relations. ãto znaåi da se mogu okvalifikovati kao nosioci politiåkih interesa koji su sposobni za politiåku akciju.

Ono ãto je karakteristiåno za dræavu i ãto je razlikuje od ostalih subjekata meœunarodnih odnosa jeste teritorija. pa ni ostali subjekti. Meœunarodni subjekti nastaju udruæivaçem dræava (odnosno ÿudi putem svojih dræava) i dræave su çihove ålanice. Nauku meœunarodnih odnosa dræava zanima samo kao subjekt tih odnosa. ne mogu odrediti. Vrste Subjekti meœunarodnih odnosa mogu se podeliti na nacionalne. jer su ÿudi koji ih åine na teritoriji jedne dræave ili çeni dræavÿani. kao ãto smo videli. Kod çih najviãe zbuçuje okolnost ãto se i reå “nacija” i reå “narod”. bez dræave se meœunarodni odnosi. 75 . Dræava Kao ãto smo napomenuli. ne uzimaju u pravom znaåeçu. Ÿudi koji je saåiçavaju nazivaju se çenim stanovnicima (stanovniãtvo) a srediãte odluåivaça kod dræave jeste vlada. Osim toga. Stoga se prilikom odreœivaça pojma dræave i opisivaça dræava ovom prilikom nastoji na onim obeleæjima koja su svim dræavama zajedniåka i neophodna da bi ulazile u meœunarodne odnose. dræava je daleko najboÿe ispitani subjekt meœunarodnih odnosa i nauka meœunarodnih odnosa u najveñoj meri se bavi upravo odnosima izmeœu dræava. najvaæniji subjekt meœunarodnih odnosa. nacionalni subjekti su oni koji su teritorijalno ograniåeni jednom dræavom. veñkao sinonimi za reå “dræava” ili “zemÿa”! Prema tome. I zaista. II NACIONALNI SUBJEKTI MEŒ UNARODNIH ODNOSA 1. Latinski prefiks trans(iznad. iznad dræavnih granica. po miãÿeçu mnogih autora dræava je jedini subjekt meœunarodnih odnosa. ãto znaåi da ona ne ulazi u osobine i funkcije koje dræava inaåe ima. Transnacionalni subjekti nastaju udruæivaçem ÿudi iz razliåitih zemaÿa. bez posredstva çihovih dræava. ali su prihvañeni i moraju se koristiti u nedostatku boÿih. Ovi nazivi nisu najpogodniji i ne zvuåe najlepãe na naãem jeziku. åiçenica da ona zauzima odreœeni deo Zemÿe. Åak i veñina pisaca koja priznaje postojaçe drugih subjekata uverena je da je dræava glavni. Smatra se da su istovremenim postojaçem (sticaçem) ovih triju okolnosti ispuçeni minimalni uslovi za postojaçe dræave. a zanemaruju se osobine specifiåne samo za pojedine dræave ili grupe dræava. preko) pokazuje da ovi posledçi subjekti povezuju ÿude preko. koji su koren upotrebÿenih prideva. meœunarodne i transnacionalne. Tipiåni i tako reñi jedini nacionalni subjekt meœunarodnih odnosa je sama dræava.5.

stupaç razvoja pojedine zemÿe i tehnoloãki razvoj u svetu su od ogromnog uticaja. u koloniji ili teritoriji pod starateÿstvom. ãto pokazuje primer vlada u izbegliãtvu. 976. a. Osim toga dræave. Libija i Kuvajt. za koje teritorija ispuçava niz vaænih funkcija. Antarktik) ne moæe biti dræava. Veliåina. Tu se u prvom redu misli na ekonomsku vrednost zemÿiãta. pusta teritorija (npr.139 km2). kao i kvalitet obradive zemÿe u pogledu prinosa koji je mogla dati.: Maldivska Ostrva (298 km2). a naroåito nacionalne dræave. vode. SAD (9.353 km2) i Brazil (8. One su uglavnom privredne celine i predstavÿaju u maçoj ili veñoj meri zatvorene ekonomske sisteme. i u ålanstvu Ujediçenih nacija ima dræava s veoma malom teritorijom.000 km2). Najåeãñe se pomiçe veliåina teritorije. Nuæno je i kvalitativno odrediti povrãinu jedne dræave. Teritorijalno grupisaçe je vajkadaãça osobina ÿudskih druãtava. 363. Razlike izmeœu postojeñih dræava su u tom pogledu upadÿive. Na osnovu tih funkcija stvorena su i merila za opisivaçe i uporeœivaçe dræavnih teritorija. podzemÿa. kao ãto su npr. 5 km2! Meœutim. Barbados (430 km2). bez kojih nema dræave. Malta (316 km2). Intenzivna poÿoprivreda i agrotehniåke mere dovode do veñih prinosa na slabijoj zemÿi a potrebe za odreœe76 . Vaænost teritorije vidi se iz toga ãto dræave s neznatnom povrãinom pod svojom vlaãñu (patuÿaste dræave) imaju sporan status i ne smatraju se uvek subjektima meœunarodnog odnosa i meœunarodnog prava. Kvalitet. San Marino i Monako. vazduha) koji naseÿava i koristi zajednica ÿudi (stanovniãtvo) i koji se nalazi pod vlaãñu vlade te dræave. koje se priznaju samo u izuzetnim situacijama. vode i podmorja. Osvrnimo se na neka od çih. pri åemu je ovaj posledçi zemÿa s veoma malom teritorijom (16. kao ãto je rat. imaju specifiåna kulturna obeleæja (nacionalna kultura). imaju povrãinu od svega 61 km2. Nekada se pod tim u prvom redu podrazumevao odnos obradive zemÿe prema neobradivoj. odnosno 1. veñina modernih dræava ima i neke druge zajedniåke karakteristike znaåajne za meœunarodne odnose. 561.000 km2). koja se kvantitativno izraæava veliåinom çene povrãine a ne zapreminom ukupnog prostora koji zauzimaju. dræava ne moæe biti ni sama vlada. b. Isto tako.965 km2). A. nije samo stanovniãtvo. Meœu dræavama s najveñom povrãinom su Kanada (9. To. S razvojem industrije jaåa pak uloga teritorije kao izvora sirovina. I u ovom pogledu. 511. Singapur (581 km2) i Bahrein (598 km2). koje na svetskom træiãtu dobijaju veñu vaænost od poÿoprivrednih proizvoda. Saudijska Arabija. koje se moæe razvijati i na maçe plodnoj zemÿi i u teæim klimatskim uslovima ili mu pribegavaju zemÿe s malobroj-nom poÿoprivrednom radnom snagom. Dræavna teritorija Dræavna teritorija je deo prostora (kopna. Pored ovih obeleæja. Najmaçe takve dræave. Kasnije su se pri tom sve viãe morali uzimati u obzir uslovi koji postoje za stoåarstvo.Sama. U tom pogledu su otkrivaçe i eksploatacija nafte naåinili pravi preokret u meœunarodnom znaåaju pustiçskih zemaÿa kao ãto su npr. npr. Kina (9. pa neke do skora veoma siromaãne zemÿe pretvaraju u najbogatije. isto tako.

reke. a. Kao i kod teritorije.nim sirovinama podiæu znaåaj nekih rudnih bogatstava (nafta. koje se tradicionalno uzima kao jedan od osnovnih pokazateÿa moñi dræave. Iako oblik i poloæaj teritorije jedne dræave trpe izmene. dugo je bilo odluåujuñe bogat-stvo ribom. jezera) igra veliku strategijsku ulogu i vojna doktrina svake zemÿe prilagoœena je çemu. da u rukama dræave budu neke taåke i uæa podruåja. poloæaj dræave ima razliåite posledice. na raåun drugih (ugaÿ). koje je jedinstveno za svaku dræavu. i meœunarodnih odnosa. åija se mineralna bogatstva sada mogu iskoriãñavati. Broj stanovnika kvantitativno je merilo. Smatra se da su dræave smeãtene na glavnim komunikacionim (tranzitnim) pravcima. SAD izazivaju otcepÿeçe Paname od Kolumbije da bi od nove dræave dobile u posed zonu Panamskog kanala. Ãto se tiåe morskih prostranstava. pa u suãtini. On odreœuje çene susede. Egipat i Aden kao vaæna uporiãta i luke na putu za Indiju i Daleki istok. oko åijeg posedovaça se kreñe sloæena diplomatska igra åitavog devetnaestog stoleña. B. Treba pri tom imati u vidu da. Velika Britanija zaposeda Gibraltar. koja omoguñava nesmetano snabdevaçe strategijskim materijalom. koji su od strateãkog i privrednog znaåaja. u krizi i oruæanom sukobu dobija naroåitu vaænost poÿoprivredna i sirovinska samodovoÿnost teritorije. u povoÿnijem poloæaju da igraju posedniåku trgovinsku ulogu ali da su zato i ugroæene velikim migracijama i ratnim pohodima. Indija 77 . u kojoj se nalazi najvaænija prometnica zapadne hemisfere. no u posledçe vreme sve veñi znaåaj dobija podmorje. pored teæçe da se proãiri teritorija. istom podruåju. tj. Maltu. U boÿem ñe poloæaju biti dræava s osnovom za dovoÿnu proizvodçu hrane i raznovrsnom sirovinskom bazom. 1 miliona). ãire uzev. Geografski poloæaj. U meœunarodnim odnosima. v. Najmnogoÿudnije dræave sveta su Kina (1030. ostaju sa srediãtem ili glavninom teritorije u. Stanovniãtvo dræave Stanovniãtvom dræave smatraju se ÿudi koji na çenoj teritoriji trajno prebivaju a ne svi oni koji se u datom trenutku zateknu na çoj. pa prema tome i vrstu uticaja koje ñe dræava trpeti. dok postoje. u meçaçu teritorijalne slike igra ulogu i æeÿa da se postigne boÿi poloæaj. tiåe se çenog poloæaja na planeti. ravnice. kao ãto istorija pokazuje. Bosfor i Dardaneli. oni se ipak u biti ne meçaju i dræave. Raspored masa na teritoriji (planinski venci. uran). zato ãto ÿudi åine subjektivni elemenat dræave i nosioci su svih druãtvenih. u ovom pogledu postoje velike razlike. Strategijski znaåaj kvaliteta teritorije svodi se delimiåno na jedan vid ekonomskog: naime. Dræava se u prvom redu opisuje mestom koje zauzima. Od mesta dræave moæe zavisiti çeno uåeãñe u svetskoj trgovini i çena izloæenost oruæanim napadima. Ono obeleæje teritorije. Za meœunarodne odnose su znaåajne kvantitativna i kvalitativna obeleæja stanovniãtva u pojedinim dræavama. Poloæaj dræavne teritorije uslovÿava i konfiguraciju çenog tla i klimu koja na çoj preovladava. npr. koji su uslovÿeni konfiguracijom Zemÿine povrãine. Neke takve taåke su u istoriji igrale veliku ulogu.

u nekim zemÿama broj stanovnika stagnira (Ãvajcarska 0%. starost stanovniãtva (proseånu starost i rasporeœenost grupa). pre svega. a ne preseÿeçem. b. dræave se mogu svrstati u tri grupe. 2). Belgija 0. Libija 4. doprinosi çihovom daÿem osiromaãeçu. Maœarska 0. Broj stanovnika u svakoj dræavi teæi po pravilu da se uveña. pismenost i stepen obrazovaça. U tom pogledu. SAD (234. svojstvene samo stanovniãtvu nekih dræava. Danska 0. Gvineja Bisao 4. U teoriji meœunarodnih odnosa znatna se paæça posveñuje nacionalnom sastavu stanovniãtva. 1%). ili grupa dræava. Veñi stupaç pismenosti i obrazovaça obeñava veñu produktivnost rada i boÿe iskoriãñavaçe ÿudskih potencijala. naroåito onda kada razlike nisu tolike kao ove koje postoje izmeœu nabrojanih grupa dræava. Tek poznavaçe odnosa polova i starosnih grupa omoguñava predviœaça o broju lica u aktivnoj vojnom sluæbi. tj. Kao ãto ni veliåina teritorije. u skladu s opãtim porastom åoveåanstva. koja pokazuje broj umrlih u istom periodu. promene u broju stanovnika izazvane prirodnim uzrocima. 3%. ni sam broj stanovnika ne ka-zuje mnogo o uticaju koji dræava ima u meœunarodnim odnosima. Puki broj stanovnika bio je mnogo vaæniji za ekonomski i vojni potencijal dræava u vreme kada je glavni izvor energije bio u naporu ÿudskih miãiña i kada je oruæje bilo takvo da je samo neznatno uveñavalo fiziåku snagu ratnika. Nikaragva 3. Na drugom kraju skale su patuÿaste dræave. ali se u toj organizaciji nalaze i zemÿe kao Sejãeli (64. jer se ÿudi najviãe mnoæe u ekonomski zaostalim podruåjima. koja predstavÿa broj æivoroœene dece na 100 stanovnika u toku jedne godine. Ova je stopa u nekim zemÿama vrlo visoka (Obala Slonovaåe 4. kao npr. Ova tendencija nije u svakoj zemÿi ista te se predviœaça o buduñem broju stanovnika moraju zasnivati na stopi nataliteta.000). Kvalitativne osobine stanovniãtva mogu biti takve da nisu specifiåne za jedno stanovniãtvo. Stoga su veoma pogodne za numeriåko izraæavaçe i poreœeçe.000). 5).000). 5%) i çihovo stanovniãtvo ñe se ako stopa ostane konstantna udvostruåiti veñza dvadesetak godina. 3%.000) i Grenada (91. 3%). i stopi mortaliteta. Razlika izmeœu ovih dveju stopa predstavÿa stopu prirodnog prirasta stanovniãtva. 3%. misli na odnos polova. Dominika (74.000) i Lihtenãtajn (22. Posle industrij-ske revolucije znaåaj samog broja stanovnika sve viãe opada i raste uticaj drugih åinilaca. Bugarska 0. 9%. Ukupan porast svetskog stanovniãtva nejednako je rasporeœen. meœu kojima su i kvalitativne osobine stanovniãtva. Pri tom se u prvom redu misli na uroœene osobine ili na osobine koje se u druãtvu izjednaåavaju s uroœenima. San Marino (20. Austrija 0%. 5) i Indonezija (155. Venecuela 3. ili åak i opada (Nemaåka 0. zato ãto se stiåu bez odluåujuñeg uticaja sopstvene voÿe.000).(733. stepen urbanizacije (karakter naseÿa). pored ostalog. ãto. 1%. 2%. Druga vrsta podataka ukazuje na osobine koje su. Ove dræave nisu ålanice Ujediçenih nacija. 6%. S druge strane. veñzajedniåke svim ÿudima u razliåitom stepenu. Andora (21. Tu se. same ili u odgovarajuñim srazmerama. veñprema tome koje se pitaçe ima na umu. 78 . Nije teãko pokazati da su ovi podaci zanimÿivi za meœunarodne odnose.

Ona ima dve glavne podgrupe. To moæe biti jasno iz samog naziva dræave ili iz ustavnih dokumenata. Pa ipak. ali to ne znaåi da do stvaraça nacija u Africi neñe doñi ako to zahteva druãtveni razvoj. Oni se nazivaju nacionalnim maçinama. ali da ipak nije reå o pra-vim nacionalnim dræavama. Novi Zeland).7 6 Afriåko stanovniãtvo Kenije saåiçava pet grupa plemena. ne vodeñi nimalo raåuna o lokalnim uslovima i æeÿama stanovniãtva. dakle. 1972. koje imaju svoju dræavu. åije stanovniãtvo joãnije razvilo nacionalnu svest i joãuvek se mahom plemenski identifikuje. U frankistiåkoj Ãpaniji se iãlo dotle da se ispoÿavaçe nacionalnih svojstava Katalonaca i Baskijaca zabraçivalo i gonilo. recimo. jer ne poznaju razliåite nacionalne grupe na svojoj teritoriji. izjednaåavajuñi pridev “nacionalni” s reåju “dræavni”. ne moæe govoriti o nige-rijskoj. koje je bilo i ostalo toliko jako da postoji pretpostavka da je svaka dræava nacionalna. Argentina. da se stvori nova. kao ãto je to sluåaj. jugoslovenske nacije. meœutim. Ovakve dræave su u suãtini sliåne nacionalno homogenim dræavama. da stanovniãtvo bude nacionalno homogeno. veliki broj dræava spada u grupu nacionalno nehomogenih dræava. delimiåno i zato ãto su mnoge dræave na tom kontinentu nasledile granice koje su kolonijalne sile nekada samovoÿno povukle izmeœu svojih poseda i sfera uticaja. To su dræave åije stanovniãtvo u potpunost ili u ogromnoj veñini pripada jednoj naciji npr. svojstvo koje druge nacije na istoj teritoriji nemaju. Danska (Danci) ili Japan (Japanci). prividne nacionalne dræave. “dræavnu” naciju. pretpostavka koja je prodrla åak i u terminologiju. Moguñe je. str. ili nacionalne dræave u pravom smislu reåi. odnosno kao stvaralac nove. ganskoj ili kenijskoj6naciji. Viãenacionalnost se. sa arapskim zemÿama. 79 . Vaæno je pak dodati da se u praksi viãenacionalnim dræavama ne smatraju i one koje na svojoj teritoriji imaju delove drugih nacija. Devetnaesti i dvadeseti vek obeleæeni su nastojaçem nacija da formiraju svoje dræave. s druge strane. ãto se deãava onda kada su delovi jedne nacije organizovani u viãe dræava. Obeleæje ovih dræava je u tome ãto se doseÿenici nisu dugo dræali u nacionalnim grupama prema svom poreklu. SAD.U prvu grupu spadaju nacionalno homogene dræave. Prividne nacionalne dræave poznaju noseñu. 501. ne-retko zataãkava ili otvoreno poriåe pokuãajima da se dræava proglasi nadnacionalnom. U drugu podgrupu spadaju imigracione dræave. U prvoj su mnoge novonastale dræave. New York. Joãuvek se. UN Demographic Yearbook 1971. sa ukupno preko 40 plemena. dok im druge omoguñavaju nesmetan nacionalni æivot. Primeri takvih dræava mogu se najåeãñe nañi u Africi. viãa nacija ili stvaraçem neåiste. åije se stanovniãtvo sastoji od viãe nacija ili çihovih delova. Mnoge dræave imaju nacionalne maçine ali se u pogledu postupaça s çima veoma razlikuju. veñse meãali i “pretapali” pod uticajem zajedniåke kulture. Neke nastoje da ih na svaki naåin asimiliraju i odriåu im åak nacionalnu razliåitost. åije stanovniãtvo preteæno predstavÿaju doseÿenici iz drugih dræava i çihovi potomci. Jugoslavija je bila viãenacionalna dræava koja je u nekim periodima pokuãavala zvaniåno da se predstavi kao nacionalno neutralna. ali se ne mogu nacionalno odrediti (npr. U treñu grupu spadaju dræave åiji je nacionalni karakter u sadaãçem trenutku teãko odrediti.

1974. 80 . veññe tragati za ustanovama koje to stvarno jesu. U naãoj disciplini izraz “vlada” ima znaåeçe koje nije istovetno sa znaåeçem koji on ima u ustavnom pravu. dræava ima srediãte odluåivaça koje se najåeãñe naziva vladom. To vaæi utoliko pre ako dræava nema vaæeñeg ustava.8Rasa je sporan pojam u antropologiji. 8 U Gvatemali popisi razlikuju samo uroœenike (Indijance) i neuroœenike. Dolinar-Osole. Meœutim. UN Demographic Yearbook. kojih ima 19%. Iz toga proizlazi da prouåavalac meœunarodnih odnosa åesto neñe da se zadovoÿi poznavaçem ustavnih propisa neke zemÿe i neñe pod vladom podrazumevati samo one organe koji formalno donose obavezne odluke u odnosu na zemÿu i inostranstvo. pod vladom neñemo podrazumevati samo uæe izvrãno. mogu se na trajniji naåin dati opisi i predviœaça o tome kako se vlada odraæava i kako odgovara na impulse koji potiåu od stanovniãtva. Uticaj rasizma u rasno pomeãanim dræavama dovodi do kategorisaça stanovniãtva. Beograd. pri åemu nebelci zauzimaju niæe mesto i dræava odbija da se identifikuje s çima. åiji su punopravni graœani bili samo belci. veñukupnost svih organa. “Socioloãki pregled”.). Pripadnici bele rase pokazali su do sada sklonost da sebe smatraju superiornim u odnosu na druge. i stvarno donose. sinonim rasistiåke dræave bila je doskora Juænoafriåka Republika. Åisti rasni problemi nastaju obiåno u nacionalno neidentifikovanim dræavama. Kada se imaju u vidu samo odluke o odnosima s ino7 O sloæenosti u SAD vidi N. ali se u svakodnevnom æivotu rasnim razlikama mogu oznaåiti upadÿive razlike u spoÿnom izgledu grupa ÿudi razliåitog porekla (boja koæe. da se neñe smatrati vladom samo onaj organ koji se tako naziva. Lovrich. Kada se on posmatra. Meœunarodni odnosi ne mogu se baviti svim vidovima dræave. iako ona faktiåki na mnogim mestima joãpostoji. meœunarodni odnosi ne ostaju ravnoduãni prema politiåkom sistemu dræave u celini. V. odluke u ime cele dræave. rase i rasne predrasude. Dræavna vlast (vlada) Kao subjekt meœunarodnih odnosa. Za skup ÿudi koji åine stvarnu vladu. odnosno politiåkog sistema u jednoj dræavi. dok je ostalo stanovniãtvo (crnci 68%. upotrebÿava se oznaka “donosioci odluka” ili “odluåioci”. Asimilacija i oåuvaçe etniciteta u SAD: etniåke organizacije i etniåka privræenost meœu Amerikancima jugoslovenskog i italijanskog porekla. rasne ih samo pojaåavaju. Zatim. str. 503. str. To je predmet drugih nauka. To znaåi. telesna graœa itd. odnosno pojedinih çegovih grupa. koji su ovlaãñeni da donose. ili politiåko-izvrãno telo. Dok se u toj zemÿi zakonodavstvo åisti od rasne diskriminacije. pre svega. 1971.9Kada se pridruæe nacionalnim razlikama. 289. Po diskriminaciji prema crncima dugo su bile poznate SAD. melezi 10% i azijati 34%) æiveli u rasnim stupçevima potåiçenosti. Antropoloãko druãtvo Jugoslavije. gde oni predstavÿaju 11% stanovniãtva. Berberoviña i A. 9 O pojmu rase vidi priloge Z. 1974. Pogaånika u zbirci Rasizam. Q.Nacionalnim razlikama se u nekim dræavama mogu pridruæiti i rasne ili ih zameniti. koje se kao takve primaju u inostranstvu i prihvataju od strane stanovniãtva dræave.

Tako se po obliku vladavine dræave dele na monarhije i republike. da ñe u parlamentarnoj republici krug odluåilaca biti ãiri. Za çu su vaæni nosilac vlasti i naåin vrãeça vlasti. bilo je odomañeno da se ovaj elemenat dræave u meœunarodnim odnosima opisuje uglavnom na osnovu ustavnopravnih merila. Vrãeçe vlasti bez poãtovaça pravila i u sebiåne svrhe do81 . odreœuje çenim ustavom. ali se u vaÿanost te pretpostavke ne moæe pouzdati bez daÿih ispitivaça.. odnosno spoÿnopolitiåkim odluåiocima u uæem i ãirem smislu. Ranije. Austrougarska). U monarhiji postoji moguñnost perso-nalne unije dveju ili viãe dræava pod zajedniåkim vladarom (npr. vlast pojedinca je monarhija. iako su se formalno razlikovale. najåeãñe polaze od najprostije. Po ustavnom ureœeçu one se mogu podeliti na apsolutnu i ustavnu monarhiju. Faãistiåka Italija i nacistiåka Nemaåka bile su meœusobno veoma sliåne. a ne retko i danas. Isto to vaæi kada se uporede Velika Britanija i SAD. do 1890). U pogledu organizacije vlasti. Pored toga.stranstvom. Ova obeleæja vlade i podele koje su tako nastale nisu bez znaåaja. na kojima se zasniva uporedno prouåavaçe politiåkih sistema. Pre svega. mada je kod stvarnih federacija proces donoãeça spoÿnopolitiåkih odluka sloæeniji. Nemaåki Rajh ili SAD). koje na ovaj naåin nisu obuhvañene. Ti pokuãaji. ili na parlamentarnu i predsedniåku republiku (s inokosnim ili kolektivnim predsednikom). Moæe se samo pretpostaviti. isto tako. govori se o donosiocima spoÿnopolitiåkih odluka. finansije) a u drugom ålanice zadræavaju poseban subjektivitet mada prenose (u svakom sluåaju posebno odreœene) zajedniåke poslove na organ konfederacije. poznate Aristotelove trihotomne podele politiåkih reæima. ali se ne uzima u obzir podatak da li se te norme poãtuju i u kolikoj meri. tu su za klasifikaciju odluåujuñe norme. dok su izmeœu kraÿevine Italije i Velike Britanije i republika SAD i Nemaåke postojale ogromne razlike. ãto se. zatim. odbrana. S obzirom na to da su spoÿni poslovi u oba sluåaja usredsreœeni u jednom centru. Belgija i Luksemburg od 1815. kontrola javnosti jaåa a elastiånost odluåivaça maça no u predsedniåkom sistemu ili u apsolutnoj monarhiji. Dræava. u dræavi moæe biti sprovedeno naåelo podele ili jedinstva vlasti. iako je on ograniåen. npr. Realna unija je samo od istorijskog interesa (npr. Ima federacija na primer. dok je konfederacija uvek bila privremena i predstavÿala prelaz u federaciju ili unitarnu dræavu (npr. moæe biti unitarna ili fede-rativna. iskustvo govori o tome da na vrãeçe vlasti i donoãeçe spoÿnopolitiåkih odluka mnogo viãe utiåu neke druge osobine politiåkog sistema. Meœunarodnim ugovorima stvaraju se realna unija i konfederacija. dræave-ålanice objediçuju neke poslove koji se naroåito tiåu inostranstva (spoÿni poslovi. Ako se vlast vrãi po utvrœenim pravilima i opãtem interesu. a vlast naroda ili veñine demokratija. za meœunarodne odnose nema u suãtini velikih razlika izmeœu çih. za koje je spoÿni svet odavno zaboravio da to jesu. vlast maçinske grupe aristokratija. Sliåno je i s pretpostavkom da je spoÿnopolitiåko odluåivaçe u federativnim dræavama decentralizovano. Argentina i Brazil. U prvom sluåaju. Otuda su i za meœunarodne odnose zanimÿiva nastojaça da se vlada i politiåki sistem okvalifikuju prema stvarnim i bitnim osobinama.

koje se lakãe mogu operacionalizovati. To moæe biti ustavna stabilnost. pod ovim i mnogim drugim pojmovima. K. totalitarne. izgubile.10 Na sliåan naåin se mogu koristiti merila kao ãto su politiåka participacija (na osnovu stalnosti liånosti u vrhovnim organima. ãto dovodi do jakog uticaja çegove liånosti. rasporedu sluæbenika itd. jednostavno ÿudske ærtve politiåke borbe. Jedan od upotrebÿenih pojmova je npr. kompromisi sa stvarnoãñu (demokratija u doba Aristotela podrazumevala je pod “narodom” samo slobodne ÿude.). time ãto se. tj. za sluåaj da se ustav ne poãtuje. broje revolucije. To naroåito vaæi za neke kasnije.vodi do iskvarenih oblika sistema u vidu autokratije. dakle. tj. Na æalost. broj glasova koje su dobili. Neki istraæivaåi pak. Zimmerman. autoritarne. slobodne ili demokratske i neslobodne. Kada. Otuda je çihov pristup preteæno strukturalno-funkciona-listiåki. çegovih ideoloãkih i emocionalno uslovÿenih stavova. korigujuñi rezultat dodatnim poenima. pa ñe istraæivaå uzeti izvestan vremenski period i prebrojati ustavne promene u pojedinim dræavama.). politiåka ubistva. Deutsch. npr. koja se najopãtije definiãe odsustvom promena u datom vremenskom rasponu. itd. meœutim. pobune. Teãkoñe na koje se pri tom nailazi ostaju. na sliåan naåin. i çegove agresivnosti. Suãtinske teãkoñe se ni kod ovakvog pristupa nisu. u svoj pojam stabilnosti unose i pretpostavke o druãtvenim i ekonomskim okolnostima koje je izazivaju. Jacobson W. 82 . stabilnost. politiåka homogenost (prisustvo ili odsustvo ekstremnih pokreta i stranaka. ili. broja ustanova u centru. Time je veñi opãteçe izmeœu samih nauånika oteæano. pokuãaji revolucija. velike. Konkretizacija. tako se formalna merila bitno mogu korigovati. Zatim se prouåava stabilnost vlada. grupe istraæivaåa i çihove ãkole podrazumevaju razliåite stvari time ãto ih utvrœuju putem razliåitih pokazateÿa.). statistiåkim podacima. izraziti uz pomoñobjektivno utvrœenih pojava i po moguñstvu kvantitativno. totalitarne politiåke sisteme. Uz to su uvek potrebna prilagoœavaça. centralizacija (na osnovu dræavnog ureœeça. i to takvim. Mnogi hvale vredni napori da se na osnovu empirijskih istraæivaça doœe do uzroånih veza izmeœu osobina vlade i çenog spoÿnopolitiåkog ponaãaça ostaju tako bez velikog odjeka. obim gerilskih operacija. dihotomne podele na tzv. Upotrebÿeni pojmovi ne znaåe isto za sve ÿude i pod jakim su uticajem ideologije i pogleda na svet. recimo. on moæe reæime da podeli na ustavne. The Shaping of Foreign Policy. podataka o biraånom pravu. takav istraæivaå prouåava vezu izmeœu “prirode reæima”. meœutim. personalis10 Vidi K. maçinu). U novije vreme. te se sprovodi prema prosuœivaçu istraæivaåa. u: H. Pored toga se traæe podaci o obimu politiåkog nasiÿa. I zaista. Toward an Inventory of Basic Trends and Patterns in Comparative and International Politics. oligarhije i demagogije. Neki istraæivaåi su uvereni da se politiåki sistemi onda mogu porediti bez obzira na vrednosti kojima teæe. uåeãñu u izborima itd. svrstavaçe postojeñih dræava u grupe prema ovakvim merilima ne moæe lako da se vrãi prema objektivno proverÿivim. ali za svrhe ovakvih istraæivaça dobija razliåita znaåeça. pokuãava se da se ovakve oznake zamene novim. bez obzira na ideologiju.

dræave se u sadaãçem trenutku dele na one koje karakteriãe privatna svojina nad sredstvima za proizvodçu. nosioci vlasti mogu odluåujuñe da utiåu na çih. a. Ako neñe da nasedne pravnim fikcijama i nepouzdanim podacima. Nacionalna privreda Tipiåna savremena dræava predstavÿa ekonomsku celinu. træiãna privreda uglavnom postoji u zemÿama sa dominacijom privatne svojine. proizvodça. ali to ne moæe da uåini samo pomoñu prouåavaça propisa i statistiåkih podataka. Prirodni uslovi funkcija su teritorije i çenih osobina. koja se ograniåava na zaãtitu vaæeñih odnosa i pravila i na usmeravaçe potroãçe u pravcu neophodnih javnih izdataka. postoji jaka veza izmeœu nacionalne ekonomije i drugih obeleæja dræave. oni se u opãtem prikazu mogu zanema-riti. Takva jednostavnost onda dovodi i do nepotrebnog osiromaãavaça. u tom smislu. Pravila reguliãu odnose u proizvodçi.tiåke i elitistiåke. ne uzimaju u obzir. sprega okolnosti i pravila ili obrazaca. te se privrednim ili ekonomskim sistemom smatra takav sistem u jednoj dræavi. ãto se viãe dræava udruæuju da bi stvorile zajedniåki ekonomski sistem (“naddræavne” organizacije). Iako su moguñi izuzeci. bilo tako ãto je jedna dræava podeÿena na nekoliko maçe ili viãe zavisnih ekonomskih celina. najjednostavnije reåeno. raspodela i potroãça zavise od nazora i potreba uslovÿenih nacionalnom kulturom. Druga grupa dræava naziva se socijalistiåkim. kao ãto su npr. gde postoji izvestan stepen planiraça i gde dræava odnosno organi druãtva usmeravaju raspodelu. zato ãto se ne mogu kvantifikovati. Vaæno je shvatiti da se u istraæivaçu druãtvenih pojava ne moæe postiñi potpuna objektivnost i da je tragaçe za çom putem objektivizirane metodologije najåeãñe svestan ili nesvestan pokuãaj da se neobjektivnost prikrije. prirodni izvori i tehnologija. Pod razliåitim imenima. raspodeli i potroãçi i ona su koliko plod objektivnih okolnosti. Obrasci su ustaÿeni oblici ponaãaça. odsustvo srediãnog planiraça uz srazmerno malu ulogu dræavne vlasti. Iako Kina i. jer se neke vaæne osobine. a prva kapita-listiåkim ili buræoaskim. koja ovom prilikom prouåavamo. G. Pored toga. Nacionalna ekonomija je. 83 . on mora sam da rasuœuje i to je trenutak kada se u ovakva “objektivna” nauåna istraæivaça uvlaåe liåna ubeœeça. Koliåina i kvalitet radne snage zavise od broja stanovnika i çihove kvalifikacione strukture. i na one gde je privatna svojina nad sredstvima za proizvodçu ukinuta. Najåeãñe pomiçaçe i najpopularnije klasifikacije nacionalnih ekonomija oslaçaju se prvenstveno na odnose u proizvodçi i raspodeli. Prema tome. radna snaga. u posledçe vreme. kao ãto dræavno ureœeçe (vlada) zavisi od odnosa u proizvodçi. Druãtveno-ekonomski sistem. Vijetnam pokuãavaju da uspo-stave odreœeni stepen træiãne privrede u socijalizmu. Ekonomski pojam druãtva joãuvek nije univerzalan. S druge strane. Okolnosti se tiåu raspoloæivih ÿudskih i materijalnih dobara. jer su malobrojni i do sada nigde nisu do kraja sprovedeni. toliko i politiåke odluke.

uticaja. b. naiñi ñe kod ovakvih dræava na ozbiÿne teãkoñe. Stoga treba utvrditi i druga merila. meœutim. Suviãe je ãiroko zato ãto zanemaruju velike razlike koje postoje u ekonomskim sistemima samih socijalistiåkih.Znaåaj ove osnovne podele. ona je u çihovim ekonomijama. po pravilu. “Kapitalistiåke” dræave se mogu razlikovati u pogledu obima privatnog vlasniãtva na sredstvima za proizvodçu. neobiåno je veliki. nastalih u procesu dekolonizacije. jer uzima u obzir bit nacionalne ekonomije i omoguñava izvoœeçe vaænih zakÿuåaka o druãtvu i dræavi. dakle pravilima koja se tiåu proizvodçe i raspodele. I stepen planiraça varira meœu çima. “dræave blagostaça” (npr. dok u treñima (npr. a ne i na materijalnim uslovima koji vladaju u pojedinoj zemÿi. odgovor koji se dobija ukazivaçem na suãtinu proizvodnih odnosa nije potpun. vidi ako se posmatraju ekonomije novih zemaÿa u razvoju. meœutim. Iako u naåelu zadræavaju privatnu svojinu. nezavisnosti itd. U “socijalistiåkim” dræavama razliåit je obim u kome se toleriãe privatno vlasniãtvo.). o vrednostima kojima druãtvo teæi. Prevelika uopãtenost ove osnovne podele najboÿe se. Ako treba potpuno opisati dræavu kao subjekt u meœunarodnim odnosima i odgovoriti na neka vaæna pitaça koja se tiåu çenih potencijala. bez znaåaja. 84 . jasno da i u jednoj i u drugoj grupi ima i zemaÿa s “kapitalistiåkim” i zemaÿa sa “socijalistiåkim” ekonomskim sistemom. o tendencijama razvitka. Za meœunarodne odnose su veoma znaåajne one osobine nacionalnih ekonomija koje mogu da olakãaju zakÿuåivaçe o potencijalu. Sve te napore ponekad prati i otvoreno izjaãçavaçe za socijalizam. dræavna preduzeña igraju vidnu ulogu u privrednom æivotu. S druge strane. Naroåito je. a da bi veñina preduzeña bila ponovo privatizovana nakon povratka konzervativaca u nekima (Italija. Wemu je. dræava preduzima odluåujuñi uticaj na ekonomiju. za meœunarodne odnose ovo merilo isuviãe je ãiroko a i nedovoÿno. Francuska). Ovo merilo je osnovno. jer jedino dræava moæe da obezbedi dovoÿno sredstava za industrijsku proizvodçu i sistematsko koriãñeçe sirovina. SAD) nacionalizacija takoreñi nije ni pokuãana. Uz svest da za kratko vreme treba prevaziñi ogromnu zaostalost. Neke od çih (npr. kao ãto je veñreåeno. obrazovaçe itd. ãto se odraæava i u pojaåanom planiraçu i uticaju na raspodelu i potroãçu. skandinavske zemÿe) poåivaju na visokom i progresivnom oporezivaçu i velikim sredstvima koja dræavni aparat usmerava na zadovoÿavaçe socijalnih potreba (zdravstvo. socijalna sigurnost. upadÿiva razlika u ulozi dræave u regulisaçu raspodele i potroãçe. Svako ko pokuãa da podelu na socijalistiåke i kapitalistiåke nacionalne ekonomije u danaãçem svetu sprovede bez ostatka. Ekonomski potencijal. Velika Britanija) sprovele su nacionalizaciju najvaænijih industrijskih i saobrañajnih grana. pravcima unutraãçe i spoÿne politike itd. moñi. isto tako. zasniva samo na proizvodnim odnosima.. I laiku je jasno koliku ulogu danas igra podela dræava na razvijene i zemÿe u razvoju. zasnovane na suãtini druãtveno-ekonomskog sistema. Podela na osnovu pomenutog merila nedovoÿna je zato ãto se. odnosno kapitalistiåkih dræava. Tzv.

u patrijahalnim. Zemÿe proizvoœaåi sirovina. u koje se ovde ne moæemo podrobno upuãtati. Preteæno poÿoprivredne zemÿe zavise od uvoza industrijskih proizvoda. te se mora deliti sa brojem stanovnika da bi se dobio DBP po glavi stanovnika. zemÿoradniåkim druãtvima. Najåeãñe koriãñen kvantitativni pokazateÿ obima proizvodçe jeste druãtveni (ili nacionalni) bruto-proizvod (DBP). Pored toga. naroåito ako dræava svesno ograniåava ili propisuje cene nekih proizvoda. vaæno merilo za orijentaciju predstavÿaju obim i struktura proizvodçe. koji uglavnom sluæi kao osnovno merilo ekonomske snage dræave. koji postoje u vidu stanovniãtva i osobina teritorije (sirovine. Pored ove okolnosti. bez pomoñi sa strane. ostaju neplañeni. u normalnim situacijama su u ekonomski povoÿnijem poloæaju. Visoko industrijalizovane zemÿe. ali nisu izdræÿive u doba kriza i sukoba. proizvodi i usluge obraåunavaju se po cenama koje ne moraju uvek biti odraz çihove prave vrednosti. prikupÿaju podaci o preduslovima za privrednu moñ. Staçe nacionalne ekonomije. Naime. Postoje i drugi vaæni podaci o proizvodçi. naziva se autar85 . mnogoÿudne dræave imaju visok bruto nacionalni proizvod bez obzira na nizak deo koji otpada na pojedinog stanovnika te. iako su im ekonomije maçe razvijene. na kraju. bilo zato ãto i stvarni. Naravno. mogu da predstavÿaju apsolutno veñe ekonomske sile. mnogi proizvodi i usluge. DBP se izraæava u nacionalnim statistikama domañom valutom. slobodno obrazovani kurs ne znaåi da dolar ima istu kupovnu moñu SAD i odgovarajuñoj zemÿi. U tu svrhu se. pri åemu se obiåno pribegava dolaru SAD. koji åesto nisu realni. da li je proizvodça ravnomerno podeÿena na sve grane ili je iskÿuåivo usredsreœena na rudarstvo. treba stalno imati na umu velike teãkoñe koje se javÿaju prilikom poreœeça ovih pokazateÿa.moñi dræave. te se i ne uzimaju u obzir prilikom izraåunavaça bruto DBP. koja nimalo ne zavisi od razmene s inostranstvom i moæe da podmiri sve potrebe druãtva. veñih odreœuju vlade kao sredstvo za postizaçe drugih ciÿeva. energije itd. ukupno uzevãi. Sam po sebi.). Svi napori da se podaci koriguju i ujednaåe proraåunavaçem stvarne træiãne vrednosti ostaju nepotpuni. Za meœunarodni poloæaj dræave vaæni su oni koji ukazuju na to u kolikoj meri je çena ekonomija diverzifikovana. izvrãeni u okviru porodiånih i rodovskih zajednica. Buduñi da ovi podaci viãe govore o moguñnosti no o stvarnom staçu. ovaj podatak ne kazuje dovoÿno o “bogatstvu” i razvijenosti jedne dræave. U ekonomijama koje ne poznaju træiãte cene se ne formiraju slobodno na osnovu zakona ponude i potraæçe. bilo zato ãto zvaniåni kurs odstupa od stvarnog. Tako dobijen iznos treba u svakom sluåaju predstaviti nekim zajedniåkim imeniteÿem. pre svega. koje nemaju sirovina i åija je poÿoprivredna proizvodça nedovoÿna. Prevoœeçe na dolare vrãi se po kursevima. o çenoj sposobnosti da ekonomskim sredstvima podræi svoje interese. poÿoprivredu ili industriju. u preteranoj meri zavise od fluktuacija cena na svetskom træiãtu. tj. tj. koje same ne preraœuju. I. koji se odreœuje kao ukupna vrednost svih proizvoda i usluga proizvedenih u toku jedne godine u jednoj dræavi.

Treñi izvor domañih investicija su sredstva koja dolaze iz inostranstva u vidu zajmova. pak. razlike u liånoj potroãçi pojavÿuju u zemÿama s pribliæno jednakim DBP. Proizvodna potroãça je deo druãtvenog proizvoda koji odlazi na naknaœivaçe utroãenih sredstava za rad i predmete rada ili na proãirivaçe privredne delatnosti (domañe investicije). tu spadaju i oni koji su deo tragaça za zadovoÿstvom i koji treba da ulepãaju æivot. nego i svedoåi o ras86 . domañih investicija). dræavni rashodi za odbranu. Autarkija je dobra samo u izuzetnim sluåajevima. Pored dobara i usluga koji su neophodni za æivot i reprodukciju ÿudi. jer je ona na doçoj granici podnoãÿivosti. odnosno 65%) od treñe (58%). Ako se. uporede Belgija. kredita i pomoñi. onda je to svedoåanstvo o teæçi da se trenutnom æivotnom standardu ævrtvuje buduñi privredni razvitak pa i poloæaj u meœunarodnim odnosima. liåna potroãça. Domañe investicije potiåu iz raznih izvora. Domañe investicije mogu biti ostvarene na raåun opãte potroãçe time ãto se smaçuju npr. one odvajaju srazmerno veñi deo druãtvenog proizvoda na liånu potroãçu. zbog niske ukupne proizvodçe. ãto objaãçava ne samo privredni uspon SR Nemaåke. sastavni deo proizvodçe i çom je uslovÿena. opãta potroãça. ãkolstvo itd. åija je proizvodça po glavi stanovnika pribliæno jednaka. meœutim. koji preteæno odlazi na nova sredstva za proizvodçu. pa åak i racionisaça. Stoga je pravilo da u zemÿama sa niskim DBP po glavi stanovnika na liånu potroãçu odlazi viãe nego u razvijenim zemÿama. bb. koje primeçuje vlada koja uskrañuje potroãna dobra putem visokog oporezivaça. Ujediçeno Kraÿevstvo i SR Nemaåka. ispostavÿa se da prve dve zemÿe izdaju na liånu potroãçu viãe (69. Ekonomski nerazvijene zemÿe ne mogu daÿe da ograniåavaju liånu potroãçu radi ubrzanog razvoja. Ãtedça moæe biti dobrovoÿna (kao u libe-ralistiåkom kapitalizmu) ali je uglavnom u izvesnoj meri iznuœena ekonomskim merama. Izgleda nam da je za poreœeçe razliåitih ekonomskih sistema najboÿe potroãçu razvrstati u sledeñe tri grupe: proizvodna potroãça (amortizacija i investicija). zdravstvo. u kojima je standard æivota mnogo viãi. recimo. Potpuna slika o nacionalnoj ekonomiji dobija se tek onda kad se ispita potroãça. Otuda one ne mogu privredno da se razvijaju bez pomoñi iz inostranstva. zavisno od kulturnih åinilaca. Ona je. Liåna potroãça obuhvata dobra i usluge koji odlaze na zadovoÿeçe liånih potreba stanovniãtva. Najåeãñe se ostvaruju ãtedçom. Obim i veliåina domañih investicija odreœuju otuda buduñu stopu rasta. U tom pogledu postoje razliåite klasifikacije. ali je neracionalna jer se dræava odriåe uporednih prednosti koje ima u svetskoj podeli rada. ali investicije znaåe svesno odvajaçe dela proizvedenih vrednosti radi stvaraça uslova za buduñu poveñanu proizvodçu. Na taj naåin stvara se novi kapital. aa. dakle na raåun osta-lih oblika potroãçe. U svom prvom delu proizvodna potroãça je nuæan. Potroãça. v. Kada se.kijom. vaæna jer pokazuje dokle se u ograniåavaçu liåne potroãçe moæe iñi radi postizaça drugih ciÿeva (npr. Granicu izmeœu neophodnog i “luksuznog” nije lako odrediti i ona varira u svakom druãtvu. niskih nadnica. Pa ipak.

No. Portugal za vreme diktature. Sposobnost stanovniãtva da ograniåi liånu potroãçu je stoga od ogromnog znaåaja za dræavu suoåenu s teãkim iskuãeçima.poloæeçu koje pogoduje jaåaçu uloge ove posledçe u Evropi i svetu. teãko je ustanoviti koliki deo druãtvenog bruto proizvoda odlazi na vojne izdatke.711. godine za vojsku izdao 2. a u nekim zemÿama i u potpunosti. 274. godini bili 10. obrazovaçe. åiji su rashodi na vojsku u 1969. svest o ciÿu itd. dræavnu upravu itd. 1978. te se. To je oåigledno kod dræava koje se nalaze pred stalnom moguñnoãñu sukoba. ideologija. Ta sposobnost ne moæe se ustanoviti samo na osnovu tekuñe liåne potroãçe niti ju je uopãte moguñe kvantitativno prikazati. na obrazovaçe 11 U nastojaçu da se doprinese povereçu i smaçeçu naoruæaça predlaæe se da se dræave obaveæu da objavÿuju svoje izdatke na vojsku i naoruæaçe. Jasno je da spoÿna potroãça ukazuje na stepen uåeãña dræave u meœunarodnim odnosima i na vaænost koju ona çima pridaje. Añimoviñ. uåeãñe u radu meœunarodnih organizacija. nabavku i usavrãavaçe odruæja itd. pa mogu imati i oblik privatnih ustanova ili udruæeça. oseñaçe ugroæenosti. Da bi se opãta potroãça analizirala s glediãta meœunarodnih odnosa. obrazovaçe i socijalno osiguraçe. ovaj vid potroãçe naziva dræavnom ili javnom potroãçom. jer zavisi ne samo od navika i naåina æivota. To su izdaci na kulturu. zdravstvo. Takav predlog iznela je Ãvedska na Konferenciji o evropskoj bezbednosti i saradçi. 7 i 135. Beograd. çenim namerama. a za obrazovaçe i socijalno osiguraçe po 491. i åitaçe podataka iz buxeta pojedinih zemaÿa. javne i stambene graœevine.). na raåun dræava kao ãto su Belgija i Velika Britanija. U takav poloæaj dolaze i dræave reãene da istraju u kolonijalistiåkoj politici. Problemi bezbednosti i saradçe u Evropi. ovo ne mora da bude taåno jer se fondovi za opãtu potroãçu mogu obrazovati nezavisno od dræave. Ovi izdaci idu preko dræavnog buxeta. uputno ju je podeliti na unutraãçu i spoÿnu. npr. vv. jer se iz razumÿivih razloga retko objavÿuju u potpunosti. nego i od åinilaca kao ãto su jedinstvo opredeÿeça. patriotizam. ãto je tek pravi pokazateÿ vojnog napora zemÿe. çenoj proceni spoÿnopolitiåke situacije itd. str. kod Izraela.755.11 Pa i onda kada su predstavÿeni u buxetu. politiåki sistem. naroåito su za-nimÿivi jer omoguñavaju razliåite vaæne zakÿuåke o vojnoj moñi dræave. i Egipta. Obiåno se pod çima podrazumeva deo potroãçe koji ide preko dræavnog buxeta. na izdræavaçe vojnih snaga. U spoÿnu potroãçu uãli bi izdaci na narodnu odbranu i izdaci na odræavaçe meœunarodnih veza (odræavaçe diplomatskih misija. Opãta potroãça obuhvata dobra koja idu na zadovoÿavaçe potreba druãtva u celini. ali je naiãao na jak otpor i nije bio prihvañen. 6 a za obrazovaçe 141 milion egipatskih funti. ne retko. 87 . ustanovÿava se da prvi redovno idu na raåun drugih i treñih. itd. koji je iste godine za narodnu odbranu izdao 299. Iako dræava raspolaæe najveñim delom ovih sredstava. moæe da bude pouåno. tj. 5 miliona izraelskih funti. npr. a ne samo domañe investicije. Izdaci na narodnu odbranu. koji je 1971. IMPP “Prosveta”. Kada se meœusobno porede buxetski izdaci na vojne potrebe. Vidi: Q. Na uãtrb liåne potroãçe idu i drugi vidovi potroãçe. socijalno osiguraçe. ali je do podataka o çima uglavnom teãko doñi.

moæe imati pozitivni ili negativni predznak. koji beleæi i oticaçe sredstava koja nisu posledica uvoza i izvoza. dræava je veoma povezana sa svetskim kretaçima i dogaœajima u inostranstvu. zanemarujuñi stvarne potrebe stanovniãtva. Pojam. pomiçe se spoÿnotrgovinski bilans. Poznavaçe nacionalne privrede dræave neobiåno je znaåajno za istraæivaåa meœunarodnih odnosa. isto tako. na çihovoj kulturi. Oni se ogledaju u tome ãto dobra. s jedne strane. Platni bilans pokazuje priliv i odliv sredstava plañaça i. koji predstavÿa razliku izmeœu uvoza i izvoza i moæe biti pozitivan (ako izvoz premaãuje uvoz) ili negativan (ako je obrnuto). Ovi podaci mogu da pokaæu stupaç uåeãña nacionalne ekonomije u svetskoj privredi. godine na vojsku potroãeno 38. Ona je onda u staçu da slobodno koristi ekonomska sredstva i postupke u svojoj spoÿnoj politici a çeni privrednici ili ona sama mogu da kreditiraju strane dræave ili da investiraju u stranim zemÿama. neki veruju da su nacije u ovom istorijskom 88 . a s druge otplata dividendi ili anuiteta na ranije dobijena sredstva. usluge i kapital napuãtaju teritoriju dræave ili u çu dolaze. Pri tom. ona moæe biti pogoœena carinskom politikom.532. Najreåitiji primer daje Haiti. 4 a na zdravstvo svega 19. veñmogu biti. 3 a na socijalno osiguraçe svega 12. Zavisnost od svetskog træiãta. Ukoliko je on u odnosu na ukupan nacionalni proizvod visok. kako o ciÿevima koje ñe dræava kao subjekt meœunarodnih odnosa postavÿati. tj. investicije i zajmovi. gde je 1970. on ñe tako moñi da upotpuni sliku o verovatnim tokovima spoÿne politike. Ekonomski poloæaj jedne zemÿe zavisi i od odnosa çene privrede prema inostranstvu. Pozitivan spoÿnotrgovinski bilans u duæem periodu teæi da ojaåa ekonomski poloæaj dræave time ãto poveñava zaduæenost inostranstva prema çoj. Meœu pripadnicima zajednice postoje sliånosti i veze zasnovane na duhovnoj nadgradçi. zabranama izvoza i uvoza itd. gg.898 miliona eskudosa. 8 miliona gurda. Smatra se da su danas nacije zajednice koje su u tom pogledu najjasnije odeÿene i da kod nacionalne pripadnosti ima srazmerno najmaçe podeÿenosti i dvosmislenosti. Meœutim. a u prvom redu dræave. Takva se politika odraæava na platni bilans. tako i o sredstvima koja joj u tom pogledu stoje na raspolagaçu. koji u krajçoj liniji poåivaju na ekonomskom potencijalu dræave. te je od çih u toj meri viãe zavisna. mada one kao ãto je dobro poznato nisu sasvim iskÿuåene. na obrazovaçe 17. S tim u vezi. naãu poåetnu napomenu treba proãiriti time ãto od nacionalne privrede ne zavisi samo moguñnost koriãñeça ekonomskih postupaka veñi niza drugih postupaka u meœunarodnim odnosima. Uz podatke o politiåkom sistemu. ako vlada jaåa oruæane snage radi sopstvene zaãtite. 8 miliona gurda. Åak i ako ima pozitivne bilanse. U meœunarodnim odnosima se subjekti. Nacionalna kultura a. pa dakle. Åovek pripada raznim zajednicama.2. Ãtaviãe. koje se prepliñu i poklapaju. promenama u kursevima i cenama. ne mogu odrediti samo politiåki i ekonomski. i çene finansijske rezerve. na vojne izdatke utiåe i staçe u zemÿi. D.

moramo se miriti s izvesnim uproãñavaçima. prinuœeni smo da pokuãamo da pojam kulture odredimo tako da obuhvati ono ãto je za naãu temu najbitnije. 15 1964. ãto za veñinu danas postojeñih dræava. to se pod nacionalnom kulturom u meœunarodnim odnosima obiåno podrazumeva ona osobena kultura koja se moæe opisati u jednoj dræavi i koja je znaåajna da bi se ta dræava ne samo razlikovala od drugih. Juæniå. 13 S. 215. nije taåno. Poistoveñeçe nacionalne s “dræavnom” kulturom omoguñeno je i znaåeçem reåi “nacionalan” u meœunarodnom reåniku. a i da korisno posluæi za zakÿuåke koji se tiåu meœunarodnih odnosa.trenutku jedine potpune druãtvene zajednice i da one stvaraju “najvaæniju” i “najsamostalniju” kulturu. Svaka viãenacionalna dræava bez obzira na ustavni poloæaj nacija u çoj ima.14 Moguñnost åoveka da ima kulturu poåiva na tome ãto svoje ponaãaçe ne zasniva samo na instinktima i sopstvenim iskustvima. U najãirem smislu kultura je ono ãto izdvaja åoveka od æivotiça. str. hoñe da dokuåi svojstva kulture jedne dræave (nacije). veñi da bi se pomoñu çe shvatilo i objasnilo çeno meœunarodno ponaãaçe. str. koja se u nedostatku boÿeg izraza naziva nacionalnom. Kulturna antropologija. u smislu dræave jedne nacije. U to je. Herskovits. “Vuk Ka-raxiñ”. moral. umeãana i pretpostavka da je svaka dræava nacionalna. åak ni meœu antropolozima. “Kultura”. strogo govoreñi. 1972. 73. te poñi od toga da u svakoj dræavi postoji specifiåna kultura. koji se tim pitaçem najviãe bave. verovaçe. Politiåna kultura. saznaju i uåe od drugih.16 Iza navedenog kriju se dve moguñnosti za svakoga ko. delo. str. tim pre ãto se u veñini viãenacionalnih dræava radi o zajednicama ionako kulturno bliskih nacija. Maribor. nacionalni dohodak. 14 M. oliåena u znakovima kojima se takve uzajamne poruke prenose ili åuvaju i koji predstavÿaju najvaænije duhovne tvorevine ÿudskih druãtava. M.15U toku takvog procesa. Savez udruæeça pravnika Jugoslavije. i prema kojoj kultura predstavÿa “åitav kompleks koji ukÿuåuje znaçe. viãe nacionalnih kultura. Lukiñ: Osnovi sociologije.12 Poãto postoji jaka teæça da se nacija izjednaåi s dræavom.13 Kako nauka o meœunarodnim odnosima ne moæe ulaziti i u takva istraæivaça.). kao ãto je ona koju je dao britanski antropolog Tajlor (Tylor). koje imaju drukåiju (sliånu ili maçe sliånu) kulturu. Nabrajaçe takvih tvorevina ili institucija takoœe predstavÿa moguñu definiciju kulture. S jedne 12 R. umetnost. Mid (Mead). 54. grupe i generacije prenose. kao ãto smo pokazali. u: Antropologija danas. Poznato je da ne postoji potpuna saglasnost oko definicije kulture. 16 Herskovits. gde ona viãestruko i åesto nagiçe znaåeçu “dræavni” (npr. 89 . veñi na sposobnosti da se iskustva pojedinaca. nav. meœutim. kojima je bioloãki sliåan. Beograd. str. obiåaj i sve druge sposobnosti koje su steåene od åoveka kao ålana druãtva”. pravo. str. Beograd. Otuda se ne retko tvrdi da je kultura nauåeni deo ÿudskog ponaãaça. kultura poåiçe da izgleda objektivizirana. 1973. Ujediçene nacije itd. “Obzorja”. 1971/72. 560. 19. Greãka koja se time åini nije naroåito velika jer zajedniåka dræavnost neosporno dovodi do pribliæavaça i stvaraça bar minimuma podudarne kulture. Nacionalni karakter. Vodeñi stalno o tome raåuna. imajuñi u vidu meœunarodne odnose.

umetnost. on moæe da nastoji da opiãe i razume pomenute tvorevine i ustanove. nadtelesan (“superorganski”) deo stvarnosti. ideologija. ãto je naroåito vaæno u meœunarodnim odnosima. neki strani jezik. On karakteriãe naciju. izgleda nam da se moæemo spasti idealistiåke krajnosti i usitçavajuñeg psihologiziraça. U nekim dræavama je jeziåka nehomogenost tolika da stanovniãtvo govori veliki broj razliåitih jezika. a time ãto postoji pretpostavka da je u svakoj dræavi drukåiji. da se mogu prevesti jedna drugom. nova lingvistika je ubedÿivo pokazala da jezik. u vidu tvorevina i institucija. moramo se posluæiti dvostrukim pristupom. reåi u jeziku ne postoje samo zato da bi oznaåile neãto ãto objektivno postoji. bitno utiåe na poimaçe sveta i na samo miãÿeçe. Uz to. tvorevine i ustanove nisu niãta drugo do oznaka za stvarno ponaãaçe. pravo. kada je pred nama zadatak da izloæimo elemente pomoñu kojih datu nacionalnu kulturu moæemo predstaviti da bismo je razlikovali od druge. Kao objektivizirane kulturne tvo-revine u razliåitim dræavama (nacijama) mogu se. a pogotovu za one koji se jako razlikuju izmeœu sebe. jesen 1972. jer se kultura u suãtini ispoÿava samo u misli i dejstvu ÿudi. åesto ne poklapaju. opisati tzv. poruka i iskustava bez neposrednog dodira subjekta. a ne u znacima kojima se oni posreduju.strane. b. 64. Jezik u ovom pogledu zauzima prvo i istaknuto mesto jer je on u sræi same kulture. Prouåavalac meœunarodnih odnosa moæe da se uteãi da u toj dilemi nije usamÿen. moral i obiåaji.17 Imajuñi u vidu da kultura prevazilazi svakog åoveka uzetog ponaosob. ali je u suãtini samo “ispoÿavaçe ÿudske psihe”. s generacije na generaciju. posmatrati jezik. moæe da prouåava ponaãaçe samih ÿudi koji saåiçavaju zajednicu. od kojih mnogi nisu razvijeni u toj meri da bi bili kçiæevni. Drugim reåima. kao sredstvo koje je omoguñava. za koje se inaåe smatra da znaåe isto. objektiviziranu kulturu. jer ona u stvari reflektuje spor oko toga da li treba smatrati da je kultura neki nezavisan. a zatim po-traæiti i ÿudski (psiholoãki) sadræaj kulture u odgovarajuñem druãtvu. jer sluæi za prenoãeçe sadræaja. Meœutim. s druge strane. koje pokazuje izvesnu pravilnost i predvidÿivost. Koliko je to znaåajna pojava pokazuje primer da je od 43 nezastr. pre svega. To ñemo uåiniti svesni nasiÿa koje vrãimo nad fenomenom kulture. stvarajuñi pojmove. koji olakãava sporazumevaçe i u okviru same dræave. a s druge. pa åesto i dræavu. s jedne strane. Duæni smo. pretpostavka je da je sporazumevaçe izmeœu çih olakãano. filozofija. 18 90 . Pri tome se tzv. religija. O pitaçima savremene teorije jezika vidi ålanke u åasopisu “Treñi program” (Radio--Beograd). nasiÿa koje je uvek neophodno da bi se jedna druãtvena pojava zaustavila i analizirala. samostalno ili uz jedan domañi.18 S obzirom na to da postoje dræave sa zajedniåkim jezicima. i leto 1973. To vaæi i za srodne jezike. Poznavaçe osobina jezika otuda doprinosi potpunom razumevaçu odluka i poruka koje potiåu iz jedne dræave. semantiåka poÿa reåi u razliåitim jezicima. unoãeçe reda u åovekovu okolinu. 17 Isto. u prvom redu. ili je svesti na ponaãaçe konkretnih ÿudi. a da. Tada se za zvaniåni jezik åesto uzima. Kulturne tvorevine. nego imaju i aktivnu ulogu odreœivaça opsega i odnosa u onome ãto se oznaåuje.

Religija. Religija. jeziåka homogenizacija se teãko sprovodi jer usvajaçe nekog od domañih jezika moæe da izazove veñe otpore od zadræavaça stranog. u znatnoj meri utiåu na ponaãaçe ÿudi. sam ili uz neki domañi jezik. moralnih pravila. zvaniåni jezik i strani jezik (u 18 sluåajeva francuski a u 17 engleski). hindi oznaåen kao zvaniåan jezik. zakoni i politika izriåito podvrgnuti Kuranu. Ovo je mahom posledica ranijeg kolonijalnog statusa. Ove ideje. naåela i uticaja. U okviru naãih razmatraça se. zbog bojazni da ñe nacija ili etniåka skupina åiji se jezik usvaja. ona ne moæe biti dovoÿna da nacionalno razliåito i teritorijalno odvojeno stanovniãtvo dræi na okupu. daÿe. ali se i Italija i Francuska. Nauka o meœunarodnim odnosima ne bavi se ovde sadræinom i kritikom pojedinih filozofskih sistema ili pogleda i vaÿanoãñu i ubedÿivoãñu çihovih nastojaça da proniknu u najosnovnija pitaça sveta i åovekove egzistencije. od prvenstvenog znaåaja takvi sistemi kada se ne nalaze samo u delima misli91 . Stoga se prilikom prouåavaça druãtva u jednoj dræavi nikada ne smeju prenebreñi podaci o uticajnim religijama i o sadræini çihovih uåeça. Lako je zakÿuåiti da su dræave åiji je zvaniåni jezik strani jezik u veñoj meri izloæene kulturnim uticajima iz inostranstva. bez obzira na to jesu li to strogo svetovne dræave. dræavnu veru. Za meœunarodne odnose su. koji je doveo dotle da je kultura nametana sa strane. postati dominantna u dræavi. za razliku od jezika po pravilu nije nacionalna kulturna tvorevina veñsistem uvereça koja dele pripadnici viãe nacija ili samo delovi jedne nacije. smatraju “katoliåkim” zemÿama zbog toga ãto velika veñina stanovniãtva pripada toj veri. U Ekvadoru je katoliåka vera dræavna. koje su laiåke dræave. dakle. kojima je zajedniåko to ãto teæe da objasne svet pomoñu nadiskustvenih i neproverivih biña. Sastanku na vrhu islamskih zemaÿa. dræava i sama poåiçe da se religijski oznaåava i u meœunarodnim odnosima. kao npr. prisustvovali su predstavnici 37 zemaÿa Azije i Afrike. Kao ãto se vidi na primeru Pakistana i Bangladeãa. åak i kada su oni daleko od poboænih vernika. ali se i pored toga engleski jezik uporno zadræava kao sredstvo komuniciraça izmeœu ÿudi iz razliåitih delova ove zemÿe. iskazima o tome kakav svet treba. ili se i zvaniåno nazivaju islamskim kao npr. veñprvenstveno vrednosnim sudovima koji iz çih proizlaze. odræanom februara 1974. “islamske republike” Pakistan i Mauritanija ili su im ustav. i u danaãçe vreme moæe biti vaæna spona izmeœu dræava. u Lahoru. npr.). Iako se staçe u takvim dræavama postepeno meça. naime. Religija je. bila vaæan åinilac u formiraçu slike sveta. kao u Libiji i Saudijskoj Arabiji. kao elementi nacionalne kulture. koja poznaje razvijenu kulturu i na drugim jezicima (bengalski. Turska i Tunis. Ako postoji neki od ova dva preduslova.visne zemÿe u Africi. te prema tome ima neposredan i legitiman uticaj na politiku. obiåaja itd. moæe ili mora da bude. U Indiji je. ali je bila pogodna da olakãa pomireçe izmeœu ove dve dræave na pomenutom skupu. filozofija i ideologija mogu posmatrati zajedno. u 35. a naroåito ako se oba steknu. Smatra se da je neka religija u dræavi dominantna ako je çeno stanovniãtvo verski homogeno ili ako je ona proglaãena za zvaniånu. tamil itd.

sræ umetnosti je komunikacija s nekim drugim subjektom. koja se smatra najkosmopolitskijom umetnoãñu.laca. Isto tako je jasno da dosadaãçe umetniåko stvaralaãtvo ÿudi u dobroj meri ima nacionalni karakter. U sklopu nacionalne kulture åesto se govori o nacionalnoj umetnosti. i onda kada to ne åine pa se veruje da govore “univerzalnim” muziåkim izrazom. ma koliko oni ceçeni bili. U tom znaåeçu. bez obzira da li se radi o “narodnoj” umetnosti (gde je stvaralac kolektivan i anoniman) ili o umetniåkim delima åiji su tvorci pojedini posebno obdareni ÿudi. po definiciji nepotpunu i pogreãnu. ili time ãto se funkcije same dræave podvrgavaju tako naznaåenim ciÿevima. prilagoœavati ÿudima kojima nameçuje svoje 92 . Ako se poœe daÿe i smatra da su vrednosti vezane za sopstvenu naciju najviãe i da od nacionalne dræave nema viãe zajednice. pa se umetnik mora. onemoguñava objektivnu perspektivu. jedno od mnogih moguñih znaåeça reåi “ideologija”. Åak i u muzici. te je prema tome ideologija neophodna i neizbeæna. ãto znaåi da prihvata i celu kulturnu podlogu na kojoj je taj jezik nastao i da je ograniåeno znaåeçima koje je jezik dobio u nacionalnoj zajednici. jeste upravo to. kao ãto smo videli. filozofija se pribliæava ideologiji. s taåke glediãta jedne nacije ili dræave. “Nacionalnost” izraæajnih sredstava najoåiglednija je kod kçiæevnog stvaraça. da bi bio shvañen. Ideologija proæima politiåke odnose time ãto se sve politiåke akcije. ulazi se u predele nacionalistiåke ideologije. Otuda je teãko nañi “nepristrasne” ÿude za funkcije u meœunarodnim sudovima i drugim sliånim telima. unutraãçe i spoÿne. sam po sebi. bilo univerzalnih vrednosti. U svom drugom znaåeçu. koji veñ. tako i publikom kojoj se umetnik prvenstveno obraña. ali ipak postoji. veñkada imaju znatan uticaj. Vladajuña ideologija u jednoj dræavi uslovÿava çenu spoÿnu politiku. Pre svega. preduzimaju radi postizaça nekoga ciÿa. Boÿe reñi. ãto se najåeãñe ispoÿava velikim brojem ÿudi koji takve stavove dele. Ovakav karakter velikog broja umetniåkih dela uslovÿen je kako izraæajnim sredstvima. ideologija predstavÿa iskrivÿenu druãtvenu svest o svetu. U drugim umetnostima ovaj je uticaj maçe upadÿiv. a sve teæçe ka “dezideologizaciji” uzaludne. S druge strane. kompozitori se ne retko oslaçaju na ritmiku i melodiku karakteristiåne za svoju naciju. koji se opisuje pomoñu vrednosti. Nacionalna pripadnost uslovÿava u meœunarodnim odnosima maçe ili veñe ideoloãke iskrivÿenosti. koje se odvija na nacionalnom jeziku. kao ãto se najåeãñe åini. jer liåno poãteçe ne moæe da otkloni nesvesnu potåiçenost sopstvenom iskustvu. jer je uslovÿena nemoguñnoãñu åoveka da se uzdigne iznad druãtvenih okolnosti i poloæaja u kojima se nalazi. ispoÿava se etnocentrizam. sve çegove poruke nemoguñe u potpunosti preneti (prevesti) u druge jezike. bilo da ona teæi postizaçu partikularnih. ta se univerzalnost ograniåava na uæi civilizacijski krug. neosporno je da je ona vaæan elemenat kulture i da nema druãtva bez umetniåkog stva-ralaãtva. Ove vrednosti nisu podloæne nauånoj proveri. te je. Mada ovde ne moæemo da se upuãtamo u razne definicije umetnosti (o kojima ne postoji potpuna saglasnost). ako se meœuna-rodni odnosi posmatraju.

Veñina tvrdçi. jer pri analognim pitaçima koja se postavÿaju u meœunarodnim odnosima moæe da ukaæe na ponaãaçe koje ñe biti verovatno zato ãto se smatra poæeÿnim i dobrim (legitimnim). moral i obiåaj spadaju u druãtvena pravila jednog druãtva. Kako kaæe N. B. “druãtvenim karakterom”. kao ãto smo videli. na to da umetnost utiåe na druãtvo. devijantnog ponaãaça) ali je znaåajan za istraæivaåa meœunarodnih odnosa. raniji nagoveãteni. 19 R. za opisivaçe nacionalne kulture u jednom razdobÿu. Sadræaj pravila ne moæe u potpunosti da nam dE2 odgovor na pitaçe o stvarnom ponaãaçu (za to treba znati i obim odstupaça od pravila. ali zato rizikuju da budu za-boravÿeni. upotrebÿava kada se govori o sportskoj momåadi. Iako su pravo i moral pod jakim socijalnim uticajem. ako to raspoloæeçe ne traje. nego se nalaze u odnosima izmeœu ÿudi. i onih koji se u najveñoj meri prilagoœavaju opãtim raspoloæeçima. pa bilo da su stvorena od savremenih ili ranijih (åak i nekada neprihva-ñenih) umetnika. vrlo åesto sadræe. Pravo. Cattell. Ispi-tivaçem se. Rot “ocene osobina pripadnika neke nacije koje smatramo objektivnim i nazivamo nacionalnim karakteristikama. kulturne tvorevine ne postoje u vidu zapisanih znakova. Psiholoãka ispitivaça. 19 pri åemu se ne ispituje samo prihvataçe ili neprihvataçe odreœenih druãtvenih vrednosti. onda mogu uporeœivati. 48 i daÿe. znaåeçem koje se npr. ne moæe se osporavati da ova druãtvena pravila niåu i iz tradicija datoga nacionalnog druãtva i vode raåuna o çima. nije zasnovana na pouzdanim åiçenicama. “Psychological Review”. Analizom ovakvih umetniåkih dela mogu se uoåiti çihove zajedniåke osobine. v. pa åak ni na parcijalnom liånom iskustvu. pa ostaju neshvañeni i neprihvañeni.delo. Ovaj drugi pristup se odlikuje time ãto je preteæno psiholoãki. nacionalne ili etniåke ste-reotipije. Concepts and methods in the measurement of group syntality. Te se osobine. koja se o nacionalnom karakteru iznosi. åije bar neke stavove. pak. postoje velike razlike izmeœu umetnika koji hoñe da izraze samo liåno iskustvo. Dok takvo ispitivaçe kod druãtva treba da utvrdi çegov “sintalitet”. Bez obzira na umetniåke vrednosti pojedinih dela. teæi utvrœivaçu neåega ãto se naziva “nacionalnim karakterom”. U najveñem broju sluåajeva to je çegova neposredna okolina. str. pre svega. pa prema tome i za meœunarodne odnose. meœu koje spadaju temperament i ono ãto se dosta nejasno podrazumeva pod drugim znaåeçem reåi “moral”. naåin ispitivaça nacionalne kulture ne moæe se sasvim odvojiti od prvoga jer. veñi niz psiholoãkih i socijalno-psiholoãkih osobina. vaæi za tzv. kao ãto i druãtvo utiåe na çu. zapaæene u raznim sredinama. od prvenstvenog su znaåaja ona dela koja su ostvarila vezu s ålanovima druãtva. vrednosti i simbole on tako prihvata. 1955. S obzirom. koje su specifiåne za dræavu u kojoj su dela nastala i prihvañena. To. Ovakvo viœeçe nacionalne kulture odlikuje se predrasudama. 93 . “osnovnom strukturom liånosti” itd. Drugi. s ciÿem da se boÿe opiãu nacionalne kulture razliåitih zemaÿa i da se izvedu zakÿuåci o ponaãaçu tih zemaÿa u meœunarodnim odnosima. u stvari. ãto hoñe da ispitivaçem sadræaja svesti pripadnika nacionalnog druãtva ustanovi sliånosti u spoznajnim strukturama pojedinaca.

U kolonijalistiåkim zemÿama vladala je predstava o “obojenima” kao niæim i zaostalim ÿudima koja je opravdavala eksploataciju kao kulturnu misiju. hrabri. zaostali. tvrdeñi da ima ÿudi koji su skloniji predrasudama od drugih. skloni da svojoj naciji pripiãu inteligenciju. smatrali inferiornim biñima. nav. zaostali. Stereotipije se Rot. miroÿubivi. uobraæeni. 92. Dok se ovde joãmoæe govoriti o postojaçu izvesnih dodira izmeœu naroda u pitaçu. 20 N. 176. velikoduãni. University of Illinois Press. Rot. za koje Britanci smatraju da su vredni. str. hrabri i progresivni. Rasne i etniåke predrasude. U çih se ovde ne moæemo upuãtati. 1953. 22 R. W. miroÿubivi.21 I letimiåan pogled na rezultate ovakvih ispitivaça pokazuje da se uvereça ne ostvaruju na osnovu poznavaça svih stranaca. N. uzdræani i miroÿubivi. koju je britanski pisac Kipling åak i nazvao “teretom beloga åoveka”. str. predrasude.20 Ispitivaça pokazuju da pripadnici svake nacije imaju uglavnom utvrœena miãÿeça o glavnim osobinama drugih naroda. a da je ono ipak najloãije kod Nemaca.22 Duæni smo. kao i ona koja ukazuju na psiholoãke uzroke. Supek. hrabri praktiåni i napredni. zaostali. Autostereotipi su. a Nemci da su inteligentni. Urbana. miroÿubivi. surovi. zanimÿivo je da evropski ispitanici imaju uåvrãñena miãÿeça i o Kinezima. leto 1971. da naglasimo da spoÿnopolitiåka iskustva i ciÿevi i postupci vezani za odræavaçe meœunarodnih odnosa imaju uticaja na nastajaçe i meçaçe nacionalnih stereotipija. posebno etniåkim. meœutim. Nacionalna vezanost i nacionalne predrasude. u skladu s nacistiåkom doktrinom. 155. Beograd. po pra-vilu nemamo dovoÿno opravdanog osnova za generalizacije koje vrãimo”. iako napomiçemo da smo najbliæe miãÿeçu kako liåna sklonost ka predrasudama.. obesni. Postoje razna objaãçeça nastanka predrasuda. Iako åesto izriåemo sudove o osobinama pripadnika pojedinih naroda. zaostali. åije su stanovnike. uobraæeni. pa i svoga (autostereotipije). Cantril. 21 94 . u: Rasizam. naime.. inteligentni. koji su se do pre kratkog vremena nalazili u ratu sa SSSR. a Nemci da su vredni. “Radniåka ãtampa”. rase i rasne predrasude. Jedno od najobimnijih takvih istraæivaça sprovedeno je pre åetrdesetak godina u osam zapadnih zemaÿa. 100111. 240. 1973. delo. vredni. kada je vrãeno pomenuto ispitivaçe. Svi ispitanici bili su. Tako se ispostavilo da o Francuzima Britanci misle da su (po redu zastupÿenosti osobina) inteligentni. vredni. Tako smo videli da u doba hladnog rata. miroÿubivost i naprednost. surovi. surovi i inteligentni. str. veñkao i sve predrasude. vlada loãe miãÿeçe o Rusima. obesni. uvek bili povoÿniji od hetero-stereotipa. mada se ne moæe videti zaãto su takve stereotipije nastale. te da nastalo nezadovoÿstvo usmeri prema inostranstvu ili drugoj naciji. dok Nemci smatraju da su Rusi surovi. da o Rusima Britanci misle da su vredni. hrabri. str. praktiåni. potiåe iz druãtvenog poloæaja grupe ili sloja iz koga liånost dolazi i podstiåe se namerom vladajuñe grupe da zamagli prave odnose u druãtvu. u kojima su ispitanici bili pozvani da se izjasne o atributima koje mogu pripisati raznim narodima. Druãtvene predrasude.makar i delimiåno. hrabri i praktiåni. How Nations See Other. Buchanan H. meœutim. obesni. potiåu iz drugih uzroka. i daÿe. surovi i zaostali. koje na Zapadu nije postojalo u toku Drugog svetskog rata. “Treñi program”. od kojih su najvaænija ona koja naglaãavaju uticaj druãtveno-ekonomskih i kulturnih åinilaca.

posle samih Indijaca) najpohvalnije osobine od svih nacija. vremenom meçaju. 95 . 5556. i pored sve çihove iracionalnosti. Gorer J. liåni i uslovÿeni opãtim raspoloæeçem. ukazano je na opasnost koja ne preti samo stanovniãtvu jedne dræave. uoåen je pravovremeno ozbiÿan uzrok meœunarodnih poremeñaja. Tako su. Ako izuåavaçe nacionalne kulture pokaæe da ona izluåuje vrednosti i pravila koji su u neskladu s osnovnim dobrima åitavog åoveåanstva. 1949. A Psychological Study. posle izbijaça indijsko-kineskog sukoba. Na tome se zasnivaju napori da se nacionalne kulture. P. Kennan. Kinezi poåetkom 1959.23 Ovakva promena raspoloæeça moæe. Change and persistence in the stereotypes of university students toward different ethnic groups during the Sino-Indian border dispute. 129 i daÿe. str. Benedict. Politics Among Nations. Oni svoje spoÿnopolitiåke poglede i preporuke zasnivaju na çima i na takvim predstavama zasnovane preporuke imale su i imaju uticaja na spoÿnopolitiåke odluke najveñih svetskih sila. iako veoma æilave. * ** I pored sve raznovrsnosti nacionalnih kultura i poãtovaça koje izaziva çihovo bogatstvo. F. Boston. I ovi stavovi bili su. London. Morgenthau. da bi se. 1960. New York. 1973. da bude samo privremena. Time se objaãçava potreba da se nauka o meœunarodnim odnosima ovim zabludama bavi u veñoj meri no ãto se çima bave ozbiÿni istraæivaåi nacionalne kulture. str. 31 i daÿe. H. 1946. Pakistanaca. Sinha O. nego i svetu u celini. po miãÿeçu anketiranih Indijaca. 25 G. åak iza tradicionalnih neprijateÿa. The Chrysantemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture. Sa istim pobudama nastavÿene su i u hladnom ratu. G. “Journal of Social Psychology”. P. za nepunu godinu srozali na posledçe mesto.meçaju i pod uticajem propagande u vezi s meœunarodnim krizama i sukobima. To je joãjedan razlog da postojaçe nacionalnih stereotipa ne potcenimo. Houghton Mufflin. Rickman. Upadhyaya. i pored svih neophodnih specifiånosti. Memoirs 19501963. 1972. doduãe. 24 R. koji su se u novije vreme trudili da ih opiãu i objasne.25 Lako se onda moæe pretpostaviti u kojoj se meri ovakve predrasude mogu zloupotrebÿavati kada su u pitaçu maçe obrazovani i maçe iskusni ÿudi. Takve su studije naroåito bile åeste u SAD za vreme Drugog svetskog rata i trebalo je da posluæe za psiholoãke akcije protiv neprijateÿskih dræava. Knopf. dovedu u sklad s univerzalnim 23 A. iako potiåu od posebno obuåenih struåçaka. primeçujuñi najåeãñe psihoanalitiåki prilaz. Hutchinson. ali je neosporno da se nacionalne stereotipije. London. ono ãto smo do sada pokuãali da pokaæemo svedoåi o moguñnosti da se one i vrednosno kvalifikuju sa glediãta opãteåoveåanskih interesa. K.24 Predstavama o nacionalnom karakteru sluæe se i osobe koje inaåe smatraju racionalnim. Oscilacije u pogledima na “nacionalni karakter” mogle su se zapaziti i u radovima antropologa. godine imali (naravno. str. The People of Great Russia.

Malezija. 96 . Jedine zemÿe koje same proizvode skoro sve svoje televizijske emisije su SAD. Evropske zemÿe uvoze izmeœu åetvrtine i treñine programa.vrednostima. zemÿe koje su se oslobodile kolonijalne pot-åiçenosti uæurbano i energiåno traæe svoj kulturni identitet da bi i tako izaãle iz podreœene uloge u odnosu na bivãe metropole. Novi Zeland. Paris. trude da upadÿivo pokaæu svoju etniåku pripadnost.26 S obzirom na to da sredstva masovnih komunikacija. a naroåito televizija. a u Gvatemali se taj postotak peçe åak na “%. glavni izvoznik televizijskog programa su SAD (od 300. Na æalost. S druge strane.000 do 1. Uz sve to. obaveãteça.000 åasova godiãçe).000. koje su se proslavile sposobnoãñu za asimilaciju i akulturaciju. doseÿenici se. Istraæivaça o televizijskim programima. Azije i Afrike viãe od pola televi-zijskog programa uvezeno. Nordenstreng T. pokazuje da je u zemÿama Latinske Amerike. Francuske. jer delovi stanovniãtva gube orijentaciju i poåiçu devijantno da se ponaãaju. Pribliæavaçe. koja su za UNESCO izvrãili finski sociolozi Nordenstreng i Varis. dok su dela veñe vrednosti. nepoznata i neprimeñena. åak i u imigracionim zemÿama. koji se izvesnim pribliæavaçima olakãavaju. sadræe niz poruka. kao ãto su to bili pokuãaji prevaspitavaça (“denacifikacija”) Nemaåke posle Drugog svetskog rata. koja potiåu iz drugih sredina. U tom duhu. Hoñe li doñi do kosmopolitizacije kulture ili ñe jaåati kulturne razlike meœu nacijama? Prvoj tendenciji idu na ruku sve åeãñi dodiri izmeœu ÿudi. Kina i Japan. postoje svesna nastojaça da se ovaj proces zaustavi ili åak preokrene. Iznad 70% programa uvoze zemÿe kao ãto su npr. Suprotan proces delimiåno je optereñen nasilnim 26 K. stavova o vrednostima i drugih kulturnih sadræaja. U savremenim uslovima. dok suprotnog uticaja takoreñi i nema. Ãtaviãe. tok takvih informacija i uticaja je u danaãçem svetu jednosmeran i ide od razvijenih. bogatijih zemaÿa prema nerazvijenijima i siromaãnijima. U daÿem istraæivaçu nacionalnih kultura vaæno je upra-viti se i na pribliæavaçe nacionalnih kultura izazvano drugim uticajima. g. U izuzetnim situacijama takav je napor veoma jak. ovaj proces moæe da se odvija putem delovaça meœunarodnih organizacija. UNESCO. koji je doveo dotle da su kulturne tvorevine velikih naroda na “svetskim” jezicima preceçene. U çihovoj osnovi leæi strahovaçe od “kulturnog impe-rijalizma”. Japana i SR Nemaåke. meœutim. koje u tom pogledu daleko vode ispred Britanije. Pribliæavaçe nacionalnih kultura “kulturni imperija-lizam”. åak i posle nekoliko generacija. Television Trafic A One Way Street?. ne bi trebalo da znaåi dominaciju jedne kulture. treba pretpostaviti da se ovo pribliæa-vaçe nacionalnih kultura vrãi pod postepenim ali snaænim uticajem najrazvijenijih zemaÿa. Varis. Razlike izmeœu nacionalnih kultura smaçuju se delovaçem sredstava za masovno komuniciraçe. Zambija i Nigerija. Prodor stranih kulturnih uticaja dovodi do teãkoña u mnogim maçim dræavama. koja u sve veñoj meri proæimaju æivot savremenog åoveka. 1974.

dræava. Nonstate Actors in International Politics.). one se u tu svrhu organizuju u nacionalne odbore. Bertelsen (ur. jednostavno nema merila. ali sve one ne stupaju u meœunarodne odnose. bili veoma delatni u toku Prvog svetskog rata u ime nacija koje su teæile osloboœeçu od vlasti centralnih sila (åehoslovaåki i poÿski odbori). kakva ona tada. 1977. Kada ima viãe nacionalnih stranaka. uticaj nacionalne kulture. Alæir. Takvi su odbori.tradicionalizmom. Glavni takvi oblici. da bi pregovarala ili usklaœivala dejstva u ime nacije koju tvrde da predstavÿaju. åak ni onda kada jedna kultura usled spleta istorijskih okolnosti sasvim potisne drugu. mogu biti stranke. u datom trenutku i datom odnosu. kao zametke buduñe nacionalne dræave. koji se meœusobno prepliñu. stvaraju se organizacije nacionalnog karaktera koje u izvesnim vremenima mogu stupiti u meœunarodne odnose. Takvi pokreti bili su poåetna faza u nastajaçu mnogih novijih dræava (npr. Ono ãto je u çemu znaåajnije i ãto ñe joãdugo biti prisutno jeste ispravno nastojaçe da se pokaæe da. Stranke organizovane na nacionalnoj bazi nisu nepoznata pojava u viãenacionalnim dræavama. onda kada dræavnosti nema. Meœutim. nijedna od çih nije “boÿa” ili “gora” jer za to. Indonezija) a i danas se smatraju predstavnicima onih nacija koje su joãpod kolonijalnom vlaãñu. 2. po pravilu. Meœutim. koje odbacuje nepromenÿivost i potpunu samostalnost elemenata nacionalne kulture. van same kulture. Narodnooslobodilaåki pokreti su obiåno pod rukovodstvom jedne nacionalne stranke. Hrvata i Srba u Austro-ugarskoj i pregovarale s predstavnicima tadaãçe Srbije o stvaraçu i ureœeçu buduñe jugoslovenske dræave (Jugoslovenski odbor i Narodno vijeñe Slovenaca. ako su nacionalne kulture razliåite. ne znaåi i to da “nacionalna kultura” nije pogodna oznaka za kulturnu dimenziju dræave u meœunarodnim odnosima. ali imaju pod sobom i organizovane oruæane snage koje dejstvuju na nacionalnoj teritoriji. a ka çoj se teæi. U doba poremeñaja. privremene vlade i narodnooslobodilaåki pokreti. veñje organizacioni oblik kojim se ona ispoÿava. rukovodstva takvih stranaka mogu stupiti u odnose sa stra-nim dræavama i drugim subjektima meœunarodnih odnosa. jeste. kriza ili ratova. Hrvata i Srba). S. U çih spadaju i grupe politiåara koje su istupale u ime Slovenaca. traæeçe “veåitih” nacionalno uslovÿenih razlika u nacionalnim kulturama neñe uroditi znaåajnim plodovima. Nacionalne organizacije27 Razloge zbog kojih naciju ne smatramo subjektom meœunarodnih odnosa izneli smo ranije. raste broj dræava koje su spremne da uœu s çima u zvaniåne odnose i da ih pozivaju na meœunarodne skupove na kojima se raspravÿa o pitaçima koja se tiåu 27 J. 97 . niti odriåe. Ovo objaãçeçe. New York. Glavni meœu çima je taj ãto nacija nije organizovana. Uporedo s uspesima takvih pokreta. Praeger. kao proizvod razliåitih okolnosti. ili koalicije viãe çih. jer svi podaci govore o tome da su posebnosti nacionalnih kultura proizvod druãtvenih okolnosti i istorije. na primer.

iako mogu da deluju iz inostranstva. podræavaju iz posebnih razloga privid postojaça fiktivnih subjekata. koje su dotle progaçale sklapaju sporazume o uslovima pod kojima ñe nastati nove. subjektima meœunarodnih odnosa. snagom koje su svesni i drugi subjekti meœunarodnih odnosa. Prvo. åiji se ålanovi izdaju za predstavnike celih svojih nacija ali ne mogu da se pozovu na åiçenice koje bi tome govorile u prilog. odbora ili pokreta. Tu se ne radi o stvaraçu novog subjekta meœuna-rodnih odnosa. Drugo. koja predstavÿa savez palestinskih stranaka i grupacija. dok traju. treba istañi dva upozoreça. kao ãto je to npr. na åijoj se teritoriji ovakvi oblici stvaraju. Na kraju izlagaça o ovim. To priznaju i vlade pogoœenih dræava. sluåaj s pokretom za nezavisnost Juænih Moluka (dela Indonezije) u Holandiji. pa åak i vlade. na primer. Wu su priznale neke vlade pa je bila primÿena i u neke meœunarodne organizacije. nije dovoÿno da se grupa ÿudi proglasi za predstavnike nacionalne organizacije i da uspe da uspostavi neke meœunarodne dodire da bi se smatrala privremenim subjektom meœunarodnih odnosa. mora se priznati da svi ovi oblici. pa åak da imaju i vid privremenih vlada. Daÿi stupaç ka dræavnosti je stvaraçe privremenih vlada. imaju ulogu u meœunarodnim odnosima koja ih pribliæava subjektima meœunarodnih odnosa. s Palestinskom oslobo-dilaåkom organizacijom (PLO). saåiçenih od politiåkih emigranata. u ovakve subjekte ne spadaju organizacije koje nastaju kao deo borbe za vlast u jednoj dræavi. koje ih onda tretiraju kao punopravne subjekte meœunarodnog prava. U meœunarodnom pravu ova pojava poznata je kao paralelizam vlada. 98 . u kome je pre sticaça nezavisnosti dræala znatnu osloboœenu teritoriju. godine. Bez obzira na tanana pravna prosuœivaça o tome kada u ovakvim sluåajevima stvarno nastaje nova dræava. Privremena alæirska vlada priznata je od mnogih dræava pre 1962. godine na beogradskoj konferenciji ãefova dræava i vlada nesvrstanih zemaÿa. veño promeni vlade u postojeñoj dræavi. ovakav pokret. ili organizacijom Frelimo. a çeni predstavnici uåestvovali su 1961. Neke politiåke snage. pa ih åak i izjednaåava s çima. nezavisne dræave. stranka ili odbor treba da stvarno raspolaæe snagom i podrãkom meœu svojim sunarodnicima i na teritoriji naseÿenoj çima. Da ne bi bio fikcija. time ãto konaåno s voœama stranaka.çihovih nacija. åak i ako se nalaze u izbegliãtvu i nemaju pod svojim nadzorom celokupnu nacionalnu teritoriju. koja je zastupala narod Mozambika. Tako se postupalo. One mogu biti i priznaçe stranih dræava. kada je Francuska napustila Alæir. privremenim. Tako je bila pre promena u Portugaliji stvorena i privremena oslobodilaåka vlada portugalske kolonije Gvineja-Bisao.

pored toga. Pravna pretpostavka za postojaçe meœunarodne organizacije jeste çen statut. a biroi çihovi administrativni organi. koji su nekada bili izvanredno retki. koji su predviœali redovno periodiåno sastajaçe diplomatskih konferencija i. a faktiåna je da su obrazovani çeni glavni organi i da su poåeli da rade. zato ãto postoji uvereçe da se oni u kra28 1988. Moderna meœunarodna organizacija dobija konaåne oblike posle Prvog svetskog rata. politiåke odnose. koje predstavÿaju srediãta odluåivaça i preko kojih organizacija deluje kao poseban subjekt meœunarodnih odnosa i meœunarodnog prava. a kasnije zapoãÿavaju meœunarodne sluæbenike u pravom smislu reåi. meœudræavna. ali su u XIX veku postajali sve redovniji. koji stupa na snagu ratifikacijom potrebnog broja dræava.28 Meœunarodne organizacije proistekle su iz oblika tzv. odnosno da potrebno nasiÿe potåini svome nadzoru. Raåiñ. Postepeno se zapaæalo da ovi meœunarodni kongresi i konferencije ne mogu da zadovoÿe pri reãavaçu pitaça zajedniåkih za viãe dræava. V. meœuvladina ili javna meœunarodna organizacija. za neke vaæne nepolitiåke oblasti meœunarodne saradçe. Meœunarodna organizacija rada probija drugu tradicionalnu prepreku. uspostavÿaçe sluæbi koje bi radile izmeœu skupova. osnivaçem dveju velikih univerzalnih organizacija: Druãtva naroda i Meœunarodne organizacije rada. Takav subjekt je organizovani sistem odnosa izmeœu dræava-ålanica. Dimitrijeviñ O. Tako su se poåeli stvarati. viãestrane diplomatije. u kojima ispoåetka rade samo dræavÿani dræave u kojoj je sediãte organizacije. Druãtvo naroda se uspostavÿa radi uticaja na najvaænije i najosetÿivije odnose izmeœu dræava. ako se sastaju neredovno. Pojam Pod meœunarodnom organizacijom obiåno se podrazumeva tzv. prvenstveno na poÿu komunikacija. Periodiåne diplomatske konferencije u kasnijoj fazi postaju plenarni organi meœunarodnih organizacija. sekretarijati. Beograd. u promenÿivim sastavima. oliåenu u postojaçu apsolutne unutraãçe nadleænosti: çena je svrha da utiåe na odnose druãtvenih grupa unutar dræava. pa i ceo svet. Meœunarodne organizacije. koji se izraæava u postojaçu organa organizacije. i nastoji da u tom ciÿu ograniåi upotrebu nasiÿa izmeœu dræava. “Savremena admi-nistracija”. 99 . starajuñi se o sprovoœeçu donetih odluka i pripremi novih. iz skupova viãe dræava.III MEŒ UNARODNI SUBJEKTI MEŒ UNARODNIH ODNOSA Meœunarodne (meœudræavne) organizacije A. odræavanih na jednom mestu. bez jasne predstave o dugoroånom ciÿu. meœunarodni savezi (unije).

Najåeãñe se traæi da ugovor ratifikuje bar minimalan broj dræava. U novije vreme raste broj organizacija koje su operativne. koji se smatra dovoÿnim za celishodno funkcionisaçe organizacije. 100 . dræave osnivaju meœunarodne organizacije. dobrih i loãih. Pored onih dræava koje su u predviœenom roku ratifikovale novopotpisani sta-tut. ÿudi koji iskÿuåivo rade za çih. koje su meœunarodne organizacije prikupile izmeœu dva svetska rata. Dræave su ålanice meœunarodnih organizacija. Pri tom. mogu uålaçavati i ostale dræave. Najzatvorenije su organizacije koje. dræave ålanice izdræavaju meœunarodne organizacije time ãto ålanskim doprinosima daju materijalna sredstva. preko svojih predstavnika. na kojoj se raspravÿa o obeleæjima buduñe organizacije i oblikuje çen statut. Otuda se nazivaju deliberativnim meœunarodnim organizacijama. Na osnovu iskustava. veñpretpostavÿa prijem. o kome odluåuje neki organ organizacije. To su mahom organizacije koje posluju kao banke. Takve organizacije uglavnom razmatraju moguñnosti sadræane u razliåitim predlozima i donose odluke za saobraæenu akciju. ãaÿe svoje predstavnike na diplomatsku konferenciju. Samo Ujediçene nacije imaju viãe od 20. ne primaju nove ålanice. po pravi-lu. U pogledu moguñnosti uålaçeça razlikuje se stepen otvorenosti organizacije. Dræave i meœunarodne organizacije Odnos dræava i meœunarodnih organizacija je mnogostruk i sloæen. godine dolazi do procvata meœunarodnog organizovaça. Dræave su. Sasvim otvorene su one organizacije u koje se dræave mogu uålaçavati prostim pristupaçem çihovom statutu. Pre svega. i nazivaju se ålanicama-osnivaåima. Ovaj statut ima prirodu meœunarodnog ugo-vora. To se obiåno deãava tako ãto izvestan broj dræava. glavni nosioci akcije u meœunarodnim organizacijama. Malo je oblasti æivota koje nisu predmet interesovaça neke meœunarodne organizacije. ãto znaåi da imaju organe i sluæbe za neposredno izvrãavaçe svojih odluka. Mnoge organizacije naknaœuju deo svojih troãkova iz prihoda koje same ostvaruju. ali su sasvim retke one koje se u potpunosti izdræavaju na taj naåin.000 sluæbenika. oseñajuñi potrebu da zajedniåke interese unapreœuje putem nove meœunarodne organizacije u odgovarajuñoj oblasti. B. ali se i onda poåetni kapital sastoji od uloga dræava-ålanica. potrebna za çihov rad. dræava mora da ispuni uslove koji su postavÿeni za prijem u ålanstvo. Organizacije sve viãe razgraçavaju i obogañuju svoju delatnost. ãto dovodi i do porasta broja meœunarodnih sluæbenika. posle 1945. åijim se izjaãçavaçem konaåno stvaraju çihove odluke. Maçe su otvorene one gde uålaçeçe ne za-visi samo od voÿe dræave. Kod veñine meœunarodnih organizacija odluke izvrãavaju dræave-ålanice.jçoj liniji odraæavaju i na meœunarodne odnose. u organizaciju se. koji stupa na snagu pod uslovima koji su u çemu predviœeni. Veñina organa meœunarodne organizacije sastavÿena je od predstavnika dræava-ålanica. u naåelu. Po pravilu. sem ako nadleæni organ ne odluåi da odreœenu dræavu pozove da stupi u ålanstvo.

on je podreœen ovom posledçem. Administrativni organ. Izvrãni organ meœunarodne organizacije je uæi organ. na primer. u kome su zastupÿene sve åla-nice. kao ãto smo videli. koje ustanovÿavaju opãti smer delovaça organizacije i sadræe uputstva za ostale organe. Administrativni organ obavÿa sve tehniåke poslove oko rada organizacije i uåestvuje u pripremaçu i izvrãavaçu odluka organizacije. koji su potåiçeni plenarnom organu. Najglavniji je najåeãñe plenarni organ (skupãtina). Ålanove izvrãnog organa najåeãñe bira plenarni organ. dugoroåne odluke. Organi organizacije. ima prvenstvenu nadleænost za preduzimaçe mera za zaãtitu meœunarodnog mira i bezbednosti i u toj oblasti moæe da donosi obavezne odluke. i koji je. u stalnom je radnom odnosu s organizacijom i dolazi iz razliåitih dræava. Wegova je duænost. Najpoznatije je ono u Ujediçenim nacijama. koji se najåeãñe naziva gene-ralnim sekretarom ili generalnim direktorom. pored Saveta bezbednosti. Ovaj organ ne saåiçavaju dræave. Za razliku od ranijih biroa. ili ih imati viãe. iako uæi organ. organizacija ispoÿava svoju voÿu putem organa. tj. Savremene meœunarodne organizacije nastoje na meœunarodnom karakteru svoje administracije. ne moæe to da åini. osobÿe administrativnog organa. Tipiåna meœunarodna organizacija ima bar tri glavna organa. meœunarodni sluæbenici. kao ãto Ujediçene nacije. Takvi su organi. veñÿudi koji prvenstveno sluæe organizaciji. imaju Ekonomsko-socijalni i Starateÿ-ski savet. u koji ulazi samo deo dræava-ålanica i koji se åeãñe sastaje zato ãto mu je osnovna duænost da se stara o radu organizacije izmeœu zasedaça plenarnog organa. po pravilu najviãi organi. bilo zato ãto traæi da u uæi organ obavezno uœu ålanice koje su najzainteresovanije za delatnost organizacije (veñinu ålanova Saveta meœunarodne pomorske konsultativne organizacije moraju saåiçavati dræave koje su najveñi pomorski prevoznici ili koje najviãe uåestvuju u meœunarodnoj pomorskoj trgovini). biraju samo ãefa administrativnog organa. sadræanim u statutu i odlukama organizacije. dok plenarni organ Generalne skupãtine. a ne svojoj dræavi. Generalna konferencija UNESCO ili Skupãtina ãefova dræava i vlada Organizacije afriåkog jedinstva. Po pravilu. saåiçavaju çegov ãef i osobÿe koje mu pomaæe u obavÿaçu poslova. proistekao iz nekadaãçih kongresa i konferencija. åiji su broj i nadleænost odreœeni statutom. koji se najåeãñe naziva sekretarijatom. meœutim. ali tu odstupaça nisu retka. a ovaj postavÿa svoje osobÿe. da svoju lojalnost prenese na organizaciju i da sluæi çoj. Administrativni organ meœunarodne organizacije proistekao je iz biroa koji je ranije obavÿao tehniåke poslove izmeœu zasedaça diplomatskih konferencija.V. tzv. Taj se organ najreœe sastaje i donosi osnovne. u skladu s opãtim propisima. Struktura meœunarodne organizacije Kao ãto je napomenuto. gde Savet bezbednosti. bilo zato ãto sam statut izriåito odreœuje koje ñe dræave stalno biti ålanovi uæeg organa (kao ãto to Poveÿa Ujediçenih nacija radi u pogledu stalnih ålanica Saveta bezbednosti). 101 . On je najstalniji od organa. Meœunarodna organizacija moæe imati samo jedan glavni uæi organ. zato ãto nikada ne prekida rad a çegov glavni deo je u jednom mestu. iako i tu ima izuzetaka. pored ostalog i zato ãto plenarni organ bira çihove ålanove.

na primer. ali su ne retko i liånosti izabrane u liånom svojstvu i zbog posebnih svojih osobina. organizacije usklaœuju i mire opreåne interese. Na taj naåin. ali su one upuñene jedna na drugu da bi u Meœunarodnom savetu za ãeñer izvoznici. ãto se moæe videti na sledeñem prostom primeru. Delovaçe meœunarodne organizacije Meœunarodna organizacija treba u svojoj oblasti da omoguñi postizaçe ciÿeva koje svaka dræava ponaosob ne bi mogla da postigne. Ujediçene nacije. Sve dræave. predstavÿaju åoveåanstvo. Bez koordinacije. Pored ovih organa. odnosno uvoznici koordinisali svoje programe i akcije i uzajamno mirili one interese koji su (kao npr. Pripadnici sekretarijata u velikoj meri oliåavaju samu organizaciju ãef administracije je lice koje u mnogim poslovima i prilikama istupa u çeno ime. meœunarodne organizacije reãavaju protivureånost izmeœu postojaça niza suverenih dræava i zahteva onih delatnosti koje imaju svetske ili regionalne razmere. bilo da su posebno birana za taj poloæaj. po pravilu. visina cene) na izgled suprotni ali su u jedinstvu. ucena i uz umerene cene. Uz ovu koordinacionu ulogu. dræave uvoznice ãeñera æele da osiguraju snabdevaçe bez trzavica. koji poput meœunarodnih sluæbenika treba prvenstveno da se ravnaju prema interesima i ciÿevima celine same organizacije. kao npr. vodeñi raåuna o srazmernoj stranaåkoj zastupÿenosti. To je naroåito jasno u nepolitiåkim oblastima: svako druãtvo æeli. Jedan je predstavniåka skup-ãtina. nego lica neposredno izabrana od stanovniãtva dræava-ålanica. neke svetske meœunarodne organizacije. ali to ne mora uvek da bude sluåaj. da koristi radio. u koje ne ulaze predstavnici vlada dræava-ålanica. zasedaju u sediãtu. bilo bi to nemoguñe. koji mogu biti uspostavÿeni samim statutom ili odlukama glavnih organa. te traæe osnovu ãiru od teritorije bilo koje dræave. koje 102 . Za çih su karakte-ristiåna dva organa koja. proizvoœaåi i izvoznici ãeñera. bilo da se regrutuju meœu ålanovima parlamenata.koje se smatra sediãtem organizacije. koja se postiæe u Meœunarodnoj uniji za telekomunikacije. pomoñne organe. a lica kojima su organizacije predstavÿene u dræavama ili kod drugih organizacija ålanovi su sekretarijata. Oni mogu biti stalni ili privremeni (ad hoc). U izvesnim naroåito vaænim pitaçima. I ostali organi. Novije organizacije s naddræavnim obeleæjima imaju u pogledu organizacione strukture neke specifiånosti. meœutim. nisu potpuno iskÿuåena ni kod tipiånih meœunarodnih organizacija. Takav je organ Skupãtina Evropske unije. televiziju i telekomunikacione ureœaje. Uæi organ kod ovakvih organizacija se isto tako ne sastavÿa od predstavnika dræava. u svom okviru i radi opãteça s inostranstvom. åak i kada bi dræava htela potpuno da se izoluje od inostranstva. I jedna i druga grupa dræava okupÿaju se zbog svojih specifiånih interesa. G. a ne da zastupaju glediãta svojih vlada. meœunarodne organizacije imaju i druge. veñod naroåito kvalifikovanih pojedinaca. svetske interese. zainteresovane su za povoÿne i stabilne cene ovog svog proizvoda i za izvesnost u pogledu potraæçe. S druge strane. Ålanovi ovih organa mogu biti predstavnici dræava.

U pogledu ustanovÿavaça åiçeniånog staça znaåajan je. time dolazi do izraæaja çegova. 103 . ali i dalekoseæne politiåke posledice. koja se opet ne moæe svesti na voÿu pojedinih dræava-ålanica. postoji i izvesna sloboda akcije ili izbora kod onoga ko ih sprovodi. koju su one igrale joãu ne-razvijenom obliku. na primer. Tako se. niti na prosti kompromis. posebna voÿa. Prva i najstarija uloga. Tako se olakãava neposredno sporazumevaçe ovih subjekata. pored posebnih interesa dræava-ålanica. kao ãto su bila nareœeça nekadaãçeg generalnog sekretara UN Daga Hamarãelda (HammarskojF6ld) snagama UN u Kongu. daju opãta uputstva koja se moraju primeçivati u pojedinaånim sluåajevima. ali je reãeçe do koga oni dolaze skupno i ne moæe se svesti na æeÿu pojedinih dræava. naroåito one operativne. koji su u sluæbi organizacija zbog svojih vrednosti a ne zbog nacionalne pripadnosti i zato ãto oni ne zavise od dræava i drugih posebnih interesa. Poãto odluke nikada ne mogu biti sasvim konkretne. izbor izmeœu viãe kandidata za poloæaj savetnika u Meœunarodnoj zdravstvenoj organizaciji. u svojstvu sluæbenika ili na drugi naåin. I. Kao ãto je veñnapomenuto. åiji se izveãtaji danas smatraju najobjektivnijim prikazom stvarnog staça. meœunarodni mir i bezbednost. same organizacije. kao npr. maçim ili veñim delom sprovode svoje odluke. da ustanovi poæeÿno staçe u tim odnosima. ne treba zanemariti socijalni i psiholoãki znaåaj åiçenice da meœunarodne organizacije trajno vezuju za sebe. pa åak i odluåujuñe.one pokuãavaju da nameñu dræavama koje ih ne uviœaju. najvaæniju ulogu igraju organi organizacija. Prilikom utvrœivaça poæeÿnog staça i puteva za çegovo postizaçe. pa åak i onda kada one nisu ålanice organizacije. odnosno organizacijska. pored struåçaka koji daju obaveãteça o tehniåkim moguñnostima i raspoloæivim sredstvima. koji deluju samo u ime organizacije pa i nisu uvek sastavÿeni od predstavnika dræava. zato ãto su ih izradili kvalifikovani struåçaci. Samostalniju ulogu organizacija ima onda kada nastoji da utvrdi åiçenice u meœunarodnim odnosima. veñna rezultantu hteça zastupÿenih ålanica. meœunarodne organizacije predu-zimaju razliåite delatnosti i tako viãestruku ulogu u meœunarodnim odnosima. grupe ÿudi koji u çima vide svoju karijeru. Da bi ispuçavale ove ciÿeve. veñsluæe organizaciji. dakle. Ako je to organ ili sluæbenik organizacije. Konkretni postupci ove vrste mogu imati ograniåen znaåaj. na kraju. sastoji se u tome ãto one predstavÿaju sastajaliãta predstavnika dræava i drugih subjekata meœunarodnih odnosa i zastupnika razliåitih grupnih interesa i tribinu na kojoj oni iznose svoje stavove. rad statistiåkih sluæbi organizacija. U takvom poslu ne uåestvuju samo dræave ålanice mada one u veñini organizacija zadræavaju vaænu ulogu veñi organi i sluæbe organizacije. tj. da uporedi to staçe s postojeñim i da na osnovu toga donese odluke o merama koje treba preduzeti da bi se to æeÿeno staçe postiglo. åiji rezultat moæe ali i ne mora da ima oblik odluke organizacije. za koja su bar neke ålanice UN smatrale da su bitno uticale na ishod graœanskog rata u toj zemÿi. U takve svetske interese spadaju. pre svega. æivotnu sigurnost i moguñnost za afirmaciju i blagostaçe. pri åemu je jasno da je prisustvo organizacije u svakom sluåaju vaæno.

ciÿevi i postupci ne mogu u potpunosti pripisati nijednom drugom subjektu. u æivotu organizacije javÿa i treña vrsta posebnih. a to su predstavnici dræava. koje izraæava sama organizacija. veñgovori o meœunarodnoj birokratiji. jeste tzv. s kojima se treba upoznati prilikom prouåavaça svake pojedine organizacije. ali ne potpuno. stalo je da povodom pitaça s kojim je organizacija suoåena doœe do odreœene odluke. predstavnici drugih subjekata meœunarodnih odnosa. Kao ãto se politiåki proces u dræavi ne svodi samo na oblike i postupke predviœene ustavima i zakonima. Odluåivaçe predstavÿa primenu tako utvrœenih ciÿeva i oznaåavaçe novih. koja opet zavrãava zahtevom za novim osobÿem. kao i svi subjekti meœunarodnih odnosa. koji se ne mogu svesti samo na primenu statuta. Donoãeçe odluka u meœunarodnoj organizaciji Veñje reåeno da meœunarodne organizacije. D. daju sadræaj åiçenici da su meœuna-rodne organizacije posebni subjekti meœunarodnih odnosa. proseånoj meœunarodnoj organizaciji. Tako se npr. i kod svih zastupÿena. o birokratima u meœunarodnim organizacijama. dakle. individualne liånosti i predstavnici privremenih ili trajnih interesnih grupa. iako ne u formalnopravnom smislu. koji nisu u suãtini politiåki. kao i biraçe sredstava a çihovo ostvareçe u konkretnom sluåaju. ostavÿajuñi po strani posebnosti. koji opisuje zaåarani krug proistekao iz teæçe da se broj sluæbenika poveñava. koje se javÿa u svakoj administraciji. prañene potrebom za stvaraçem poslova za nove sluæbenike. Za razliku od dræave. imaju srediãta za donoãeçe odluka. koji nastoje da svoj interes ili svoja shvataça predstave kao opãte. ãto znaåi da nije regu-lisana propisima statuta. pripremna faza odluåivaça. delatnost. koja je najåeãñe neformalna. i svetskih interesa. Proces odluåivaça ureœen je. ali mogu da dobiju i takav znaåaj. Uåesnicima u odluåivaçu. tako i svaka organizacija kroz svoju praksu dolazi do nekih obrazaca. åija se voÿa. te je to formalno çihova najvaænija. Subjekt koji æeli pozitivnu odluku pojavÿuje se na samom poåetku procesa odluåivaça kao inicijator. veñse moraju utvrœivati posmatraçem i prouåavaçem stvarnog ponaãaça. veñina odluka donesenih u organizaciji tiåe se odnosa organizacije s drugim subjektima meœunarodnih odnosa. pri åemu je i odbijaçe da se odluka donese isto tako jedna vrsta odluke. grupnih interesa. Jedno od takvih nastojaça. Postojaçem inicijative otvara se prva. Ona se svodi na nastojaçe inicijatora da predlog bude formalno podnesen nadleænom organu or104 . Otuda funkcije svih meœunarodnih organizacija preteæno uzimaju oblik donoãeça odluka. tj. Ovde se moæemo zadovoÿiti samo time ãto ñemo oznaåiti osnovne crte procesa odluåivaça u tipiånoj.koje oliåavaju çihovi predstavnici. U statutu organizacije naznaåeni su glavni ciÿevi organizacije i naåini na koji ñe se oni ostvarivati. Razliåite delatnosti meœunarodnih organizacija i razliåiti interesi koje one zadovoÿavaju. u prvom redu s dræavama-ålanicama. Parkinsonov zakon. odredbama organizacijskog (meœunarodnog) prava.

ili javnom mçeçu. debata. ako æele da ostanu ålanice organizacije. U onim organizacijama koje imaju sudske organe i predviœaju takvu nadleænost. U tu svrhu on ispituje stav ostalih uåesnika u odluåivaçu. ali je danas moguñe da dræavi-ålanici tako bude nametnuta obaveza na osnovu odluke protiv koje se izjasnila.ganizacije s izgledom na uspeh. koja moæe biti prosta ili kvalifikovana (za vaænije. odluåivaçe. zbog svoje vaænosti. dok je za dræave neålanice res inter alios acta (uz izuzetke kada je reå o oåuvaçu mira i bezbednosti od strane Ujediçenih nacija). osigurava podrãku. u najveñem broju sluåajeva. Gde je debata javna (a takva je u najveñem broju sluåajeva) izjave mogu biti upuñene drugim subjektima. ali mogu imati i druge ciÿeve. Ako je prva faza zadovoÿavajuñe protekla. koji se åesto nazivaju sponzo-rima. Obavezne odluke meœunarodnih organizacija. Ova faza odluåivaça podrobno je re-gulisana statutom i poslovnicima organizacije. traæi onoga koji je ovlaãñen da podnese predlog (ako to sam ne moæe) i. Odluka se moæe napadati zbog materijalnopravnih mana. Wihove tvrdçe su formalno upuñene samo drugim uåesnicima u debati. koja se sastoji u raspravÿaçu o podnetom predlogu u nadleænom organu (ili organima) meœunarodne organizacije. Debata se zavrãava u trenutku kada se smatra da je doãlo vreme za konaåno izjaãçavaçe. iziskuju sloæeniji postupak i stroæe propise o glasaçu. koja je znaåila da su nuæni pozitivni glasovi svih ålanova organa da bi odluke bilo. ali to ne mora da bude za dræave-ålanice. veñpredstavÿa preporuke koje one. znaåajnije odluke). Maçi broj odluka obavezan je za dr-æave-ålanice. Ãtaviãe. Samo izjaãçavaçe. Na taj naåin se moæe obrazovati i grupa predlagaåa. Oni to åine iznoseñi argumente. u nastojaçu da se predlog usvoji ili odbaci. ranije se u organima meœunarodnih organizacija za punovaænost odluke traæila jednoglasnost. fazu provere vaÿanosti odluke. U skladu s poãtovaçem suvereniteta dræava-ålanica. ovi sporedni ciÿevi debatiraça kod nekih organizacija poåiçu da bivaju vaæniji. Poãto su organi meœunarodnih organizacija. U novije vreme se jednoglasnost napuãta ili ublaæuje. ne mogu sistematski ignorisati i odbacivati. Statut propisuje koji se uslovi moraju ispuniti da bi odluka bila doneta. meœutim. u uæem smislu reåi. ãto je najvaænije. ovi u debati vode glavnu reå ili åak iskÿuåivo uåestvuju. podnoãeçem formalnog predloga odluke zapoåiçe druga faza. kao ãto 105 . Veñina savremenih meœunarodnih organizacija donosi odluke veñinom glasova ålanova organa. åime se opisani proces moæe nastaviti za joãjednu fazu. Veñina odluka nije pravno obavezna ni za ålanice. sastavÿeni od predstavnika dræava-ålanica. Obeleæje organizacija s naddræavnim svojstvima je u tome ãto neke çihove odluke nisu samo obavezne za dræave-ålanice no i za sve subjekte na çihovim teritorijama. s obzirom na to da je stav dræava åesto utvrœen joãpre toga i da su predstavnici dræava strogo vezani uputstvima svojih vlada. pa i pretçe i obeñaça. neke odluke nekih organa mogu se pobijati pred sudom odgovarajuñe organizacije. Svaka odluka meœunarodne organizacije obavezna je za çene organe ili sluæbe. obavÿa se u vidu glasaça. u teæçi da se unaprede neki drugi interesi govornika ili da se posredno utiåe na okupÿene predstavnike dræava.

odluka vaæi bez obzira na prigovore koji joj se mogu uputiti i jedino je organ koji ju je doneo ovlaãñen da je povuåe ili izmeni. koriste tada politiåka sredstva da ometu çeno izvrãeçe. Pojam Kao ãto je veñistaknuto. Harvard University Press. Mass.je npr. nesaglasnost sa statutom ili zbog nedostatka u postupku. U onim organizacijama koje ne poznaju ovu fazu i kod odluka koje se ne mogu osporavati pred sudskim organom. crkve). ali se od drugih razlikuju po tome ãto su u çima okupÿeni ÿudi iz razliåitih dræava. ali ovakva udruæeça. 1972. Cambridge. O. tvorevina koja tako nastaje moæe dobiti dovoÿan politiåki znaåaj da bi se ubrojala u subjekte meœunarodnih odnosa. åiji su interesi çima pogoœeni. S. sportski klubovi itd.. IV TRANSNACIONALNI SUBJEKTI MEŒ UNARODNIH ODNOSA 1. Iako neki transnacionalni subjekti deluju odavno (npr.29 29 R. naroåito kada je reå o odlukama s velikim politiåkim znaåeçem. transnacionalni subjekti meœunarodnih odnosa ispuçavaju sve uslove koji su postavÿeni za subjekte meœunarodnih odnosa. nauåna i struåna udruæeça. ostaju mahom nacionalna. moguñnosti za ometaçe izvrãeça nisu male i s çima u radu meœunarodnih organizacija uvek treba raåunati. Transnational Relations and World Politics. veña je paæça na çih obrañena tek u najnovije vreme. Dræava-ålanica i drugi subjekti. Keohane J. dobrotvorna druãtva. bez posredovaça svojih dræava. prekoraåeçe nadleænosti od organa koji ju je doneo. Nye. 106 . kao ãto je npr. politiåke stranke druãtvene organizacije. Udruæivaçe ÿudi s obzirom na neki zajedniåki ciÿ ili afinitet poznato je i veoma proãireno unutar dræava (npr. Zbog toga ãto je izvrãeçe odluka meœunarodnih organizacija preteæno povereno samim dræavama-ålanicama. neposredno ili preko svojih nacionalnih udruæeça. Otuda ne postoji potpuna saglasnost ni o tvorevinama koje u çih treba ubrojati niti o tome kako ih treba razvrstati. Tek kada se çihovi ålanovi. Sledeñi odeÿci treba da ukaæu na neke od najvaænijih grupa takvih subjekata. meœunarodno organizuju.). åak i kada odræavaju meœusobne meœunarodne veze.

organizuju ili kontroliãu vaæne meœunarodne susrete i priznaju postignute rezultate.2. Lausanne. meœunarodnom privatnom organizacijom smatra se svaka ona tvorevina koja uspe da se kao takva registruje u nekoj od postojeñih dræava. ali je skoro uvek povezan sa teæçom da se unapredi i struka kojom se ålanovi bave. ali je çihovo prisustvo nesumçivo i ona su åesto veoma efikasna. One to. Ovaj je broj upeåatÿiv. Takav dvojni ciÿ imaju Meœunarodni savez prevodilaca. Vrlo su sliåne organizacije koje se preteæno ne staraju o zajedniåkim staleãkim interesima svojih ålanova veño usavrãavaçu delatnosti kojom se ovi bave. iako ih ne prati nikakva prinuda. onako kako ih çihovi ålanovi opaæaju. Najuglednije su svakako one privatne organizacije koje imaju takav status pri Ekonomsko-socijalnom savetu Ujediçenih nacija ili pri UNESCO. dok su druge. Meynaud. jedna uæa disciplina (kardiohirurgija). Ovakve organizacije imaju uticaja na delatnost svojih ålanova. U tom pogledu kao dobra ilustracija mogu posluæiti razni meœunarodni sportski savezi. veñi zato ãto one åesto propisuju pravila takvih delatnosti. ili åak istupaçem u debati. obiåno. Otuda je veliki broj takvih organizacija i zato su one vrlo raznovrsne. Meœunarodne nevladine (“privatne”) organizacije30 Meœunarodne nevladine organizacije su udruæeça grupa i poje-dinaca iz razliåitih dræava. Stoãiñ. åiji ciÿevi nisu lukrativni. U svetu ima skoro pet hiÿada meœunarodnih “privatnih” organizacija. prestale da deluju ili okupÿaju sasvim mali broj ÿudi. Takve se organizacije. zato ãto oni propisuju opãtevaæeña pravila igre. zadovoÿavajuñi zahteve çenog zakonodavstva. da se razmene iskustva i da se u celom svetu koriste dostignuña do kojih su neki ålanovi doãli. ili grana sporta (Meœunarodna federacija fudbalskih udruæeça FIFA). tj. koja postaju obavezna za svakoga ko hoñe da se çima bavi u meœunarodnoj konkurenciji. åine dajuñi im savetodavni status. To moæe biti neka grana nauke (Meœunarodni savez za åistu i primeçenu hemiju). ili Nordijsko udruæeçe muziåara. J. Droz 1964. dakle. S obzirom na to da se ovakve organizacije mogu slobodno osnivati i da ne postoje meœunarodna merila za çihovo priznavaçe. Les groupes de pression internationaux. rod umetnosti (Savez PEN klubova). Evropska federacija javnih sluæbenika. iako treba imati u vidu da su neke od ovih organizacija fiktivne ili sasvim nejake. Najveñi broj nevladinih organizacija okupÿa ÿude iste profesije. bez kojih se meœunarodna takmiåeça u mnogim sportskim oblastima ne bi mogla ni zamisliti. ne sastoje se u sticaçu dobiti. Wihov ciÿ moæe da bude samo staleãki. Neãto su pouzdaniji postojaçe i znaåaj onih organizacija koje priznaju meœunarodne javne organizacije. 1961. naroåito ako ovi preten30 B. Geneve. u stvari. Obaveznosti i uticaj takvih pravila nisu svuda isti. koji se iz liånih razloga izdaju za predstavnike transnacionalnih grupa. Etudes de science politique. ne samo zato ãto se na çihovim skupovima potvrœuju ili odbacuju predlozi za nove postupke i metode. pa i na rad svih onih koji se bave istim poslom. ali se mogu zalagati za interese svojih ålanova ili za opãte interese. Les organisations non-gouvernmentales et les Nations Unies. ne mogu baviti trgovinom ili bankarstvom. ãto znaåi da im dopuãtaju da uåestvuju u çihovom radu podnoãeçem predloga i dokumenata. 107 .

pravila ne potvrœuje nikakva druga instanca. borbi protiv progaçaça politiåkih protivnika Amnesty International (Meœunarodna amnestija). na kojima se okupÿaju svi ålanovi ili delegati nacionalnih ud108 .. Kao ãto je veñreåeno. æena-pravnika. politikologa.duju na svojstvo “rekorda”. ne bave se samo statusom svojih ålanova ili unapreœeçem svoje profesije. No. pocepale u viãe novih. koje imaju opãte ali razliåite ciÿeve i izraæavaju opreåne poglede na svet. nego nastoje da doprinesu da se ostvare vaæne meœunarodne vrednosti. Vrhovni organi meœunarodnih privatnih organizacija su skupãtine. ovakve organizacije mogu zastupati interese veoma ãirokog kruga ÿudi. i to veoma æivo i uspeãno. jer se za çih zalaæu. Pravila ovih organizacija su raznovrsna ali vaænije meœunarodne privatne organizacije uglavnom imaju sledeñe crte. studenata. Maçe organizacije ove vrste uålaçuju neposredno pojedince. unapreœivaçe jednog meœunarodnog jezika (Sveopãte udruæeçe za esperanto). studentskih. veñsvojstvom. podrãka Ujediçenim nacijama i ideji meœunarodne saradçe (Svetska fe-deracija udruæeça za Ujediçene nacije). Iz ovog posledçeg razloga mnoge su se takve organizacije. fiziåara itd. Meœunarodne privatne organizacije ne moraju se. Pol je obeleæje koje udruæuje Meœunarodni savez æena. Organizacije boraca. ali okupÿaju ÿude jedne veroispovesti. omladine. ni ozbiÿnija takmiåeça unutar dræava ne odvijaju se mimo meœunarodnih pravila. ili se upuãtaju u ideoloãku borbu. veñuglavnom cene samo to da li su çeni ciÿevi u skladu s javnim poretkom te dræave. meœunarodna saradça itd. dok veñe obrazuju nacionalne ogranke koji su u stvari nacionalna udruæeça s istim ciÿem. i neke organizacije koje smo ranije pomiçali. Nadleæni organi se ne upuãtaju u naåin na koji organizacija deluje. Meœunarodni sindikalni savezi izdaju se za predstavnike radniåke klase. jer jedino na taj naåin organizacija moæe dobiti svojstvo pravnog lica po zakonima te dræave. Takav ciÿ moæe biti spreåavaçe surovosti prema æivotiçama (Meœunarodno druãtvo za zaãtitu æivotiça). vezivati za osobenosti svoga ålanstva. Pravila se donose na osnivaåkom skupu. kome prisustvuju zainteresovani pojedinci ili nacionalna udruæeça i ona odreœuju daÿi rad organizacije. kongresi. sindikalnih i pravniåkih organizacija. Meœutim. Uzrast odluåuje o ålanstvu u meœunarodnim omladinskim organizacijama. Svetski jevrejski kongres istupa u ime pripadnika jedne etniåke grupe koja se nalazi u specifiånom poloæaju. kao ãto su mir. pa sve do stvaraça svetske dræave (Meœunarodni federalisti). tako da ima viãe rivalskih meœunarodnih omladinskih. ili konferencije. ne bi bilo taåno kada bi se u organizacije s opãtim ciÿevima svrstale samo one koje su tako oåigledno oznaåene. Razne katoliåke meœunarodne nevladine organizacije imaju posebne ciÿeve. Daÿe. Svaka nevladina organizacija ima pravila na osnovu kojih radi. meœutim. mada se ona obiåno podnose na uvid organima dræave u kojoj je sediãte organizacije. koji nije obeleæen samo çihovom delatnoãñu. zalaæuñi se za ovu ili onu organizaciju sveta i druãtva. naroåito u doba hladnog rata. odnosno svih posloprimaca. veñteæiti nekom opãtem ciÿu.

Pravilo je da se meœunarodne privatne organizacije izdræavaju od ålanarina. Meœunarodni savez katoliåke ãtampe. Meœutim. sredstva koja je Meœunarodna unija socijalistiåke omladine dobijala od obaveãtajne sluæbe SAD) ili putem samih postupaka organizacija (kao kada su jugoslovenski nacionalni ogranci. religiozni i drugi pokreti mogu da 109 . Oni se povremeno sastaju i donose najvaænije i dugoroåne odluke. åime se. U nekim sluåajevima. bilo da one dolaze neposredno od ålanova ili od nacionalnih udruæeça. Izmeœu ovih skupova poslovima organizacije obiåno rukovodi neko uæe telo (izvrãni odbor. ovi prihodi mogu biti nedovoÿni. naroåito ako deluju u celom svetu. Wemu je to. Svetska sindikalna federacija itd. Zatim se ispituje da li ålanovi organizacije oseñaju ikakvu lojalnost prema çoj ili je samo smatraju prire-œivaåem skupova na kojima se oni sreñu. ne moæe se smatrati da su sve meœunarodne privatne organizacije subjekti meœunarodnih odnosa. politiåki. gde utiåu na javno mçeçe i privlaåe politiåki neiskusne ÿude time ãto maskiraju prave subjekte i prave interese. takve su organizacije jedini i jasno vidÿivi delovi pokreta. Ãto se tiåe uticaja transnacionalnih subjekata. ili nacionalni ogranci. Takve su se optuæbe potvrœivale kada bi u javnost izbijali skandali oko finansiraça ovih organizacija (npr. veñse svaki sluåaj mora posebno ispitivati. U doba hladnog rata bile su naroåito åeste optuæbe da su pojedine meœunarodne privatne organizacije osnivane i odræavane zato da bi sluæile ciÿevima pojedinih dræava. utiåe na rad organizacije. Kao ãto je veñnagoveãteno. ãto se obiåno åini tako ãto se utvrdi da li su çeni organi dejstvovali u posledçih pet do deset godina. zaduæbinama i drugim institucijama. on je jasan kod onih nevladinih organizacija koje i ne kriju da su deo ãireg pokreta. Otuda se same organizacije. kao npr. naravno. veñda se nalaze pod odluåujuñim uticajem nekog drugog subjekta meœunarodnih odnosa.).). Organizacije sa skromnim sredstvima nemaju profesionalnog gene-ralnog sekretara. kao ãto su npr. poglavito u oblasti propagande. ne retko. kao po komandi. Glavni åasnici organizacije su predsednik i generalni sekretar.ruæeça-ålanova. savet itd. Organizacijama koje zadovoÿe ove preduslove najåeãñe se prigovara da nisu nezavisne. meœunarodnim javnim organizacijama. åiji se ålanovi biraju na opãtem skupu. i jedino zanimaçe a u veñim i bogatijim organizacijama on ima na raspolagaçu i sluæbenike u radnom odnosu s organizacijom. Meœunarodni savez studenata. posle rezolucije Informbiroa bili iskÿuåeni iz jednog broja meœunarodnih nevladinih organizacija. Generalni sekretar vodi svakodnevnu delatnost organizacije i stara se o izvrãeçu çenih odluka te je u nekim organizacijama najuticajniji pojedinac. åiji ugled koristi organizaciji i daje mu autoritet u çoj. naroåito velikih sila. Razume se da pre svega treba ustanoviti da organizacija stvarno postoji. S obzirom na velike izdatke koje ovakve organizacije imaju. zajedniåki odobrene projekte i akcije. Takav uticaj uglavnom potiåe od dræava ili drugih transnacionalnih organizacija. obrañaju za pomoñdræavama. Predsednik je obiåno istaknuta liånost. pa åak ni poslovne prostorije u pravom smislu reåi. Sredstva koja se na ovaj naåin dobijaju najåeãñe se mogu troãiti samo na odreœene. mada se on çoj potpuno ne posveñuje i nema velikih samostalnih ovlaãñeça.

Tek ako se utvrdi da je organizacija samo privid. Veñina posmatraåa se. Treba se uveriti da je on i trajan. koje su. Posle obaraça jednog juænokorejskog aviona nad SSSR. ili. da se çen rad sastoji u prihvataçu unapred odluåenog a da su obiåni ålanovi ili toga svesni ili ne mogu da utiåu na odluåivaçe. Takvi pokreti mogu biti politiåki åinioci ali ne i subjekti. Pri svemu tome. posveñene samo nekim od ovakvih pokreta. i 1970. Ispostavÿa se pak da se izmeœu te dve krajnosti nalaze organizacije koje povremeno mogu zaigrati vaænu ulogu na svetskoj pozornici. da ne znaåi samo vladaçe nekim uticajnim åasnicima i ålanovima organa. “tajnim druãtvima” i drugim polumraånim tvorevinama joãuvek daleko nadmaãa broj ozbiÿnih studija. ne i oni sluåajevi kada se pokretom oznaåava neorganizovana masa istomiãÿenika. Prouåavaçe ove vrste transnacionalnih subjekata oteæano je zbog toga ãto se nauka nije çima ba-vila u dovoÿnoj meri. Kao subjekti meœunarodnih odnosa ne dolaze u obzir svi takvi pokreti. 110 . 3. da se ne ostvaruje samo zbog privremenog spleta okolnosti. opet. Tako je. da one ili ne ulaze u politiåke odnose ili da u tom pogledu ne ispoÿavaju nikakvu moñ. nije lako nañi praktiåno primenÿive kriterije u ovoj oblasti. IFALPA je 6. godine pretçom ãtrajka i svetskim ãtrajkom nije izvrãila pritisak na meœunarodne javne organizacije i pojedine dræave da preduzmu mere protiv meœunarodnog terorizma u vazduhu ili da u konkretnom sluåaju postupe na traæen naåin. s odricaçem subjektiviteta zbog stranih uticaja ne treba prenagliti. u çima uåestvovala. åak i uprkos izriåitim zabranama. koja govore o meœunarodnim “zaverama”. Lojalnost ålanova te organizacije pokazala se time ãto veñina vlada nije bila zadovoÿna akcijama IFALPA (upravo zato ãto ne æele da se u ovako vaænim pitaçima prekrãi monopol dræava). Meœunarodna federacija udruæeça vazduãnih li-nijskih pilota (IFALPA) izgledala kao profesionalna asocijacija. septembra 1983. Broj diletantskih dela. proglasila dvomeseåni bojkot letova za SSSR. boÿe reñi. moæe se zakÿuåiti da meœunarodna nevladina organizacija nije samostalni subjekt meœu-narodnih odnosa. tj. uåeçe ili program i zalaæu se za çihovo usvajaçe i ostvareçe u celom svetu. meœutim. jer subjekti meœunarodnih odnosa neprekidno nastoje da utiåu jedni na druge i povremeno uspevaju da takav uticaj bude u odnosu na nevladine organizacije potpun. koja se stara o dobrobiti svojih ålanova. Postoje organizacije åiji je politiåki uticaj neosporan i postoje one koje u tom pogledu nemaju nikakvih ambicija. Kao ãto je veñnapomenuto. npr. slaæe da najveñi broj meœunarodnih nevladinih organizacija ne zadovoÿava merilo politiåke relevantnosti. ali je ipak veñina pilota sveta. sve dok u toku 1969. koji individualno ali neusklaœeno deluju.dominiraju organizacijama a da se pri tome oåuva privid çihove samostalnosti. Transnacionalni politiåki pokreti Meœunarodni politiåki pokreti okupÿaju ÿude razliåitih nacionalnosti i dræavÿanstava koji ne teæe samo jednom deli-miånom ili privremenom politiåkom ciÿu veñusvajaju ãiru politiåku ideologiju.

proãire i ojaåaju. Oni mogu biti bez pisanih statuta: kada statut postoji. istorija internacionalizma u velikoj meri se poduda-rala sa istorijom meœunarodnog radniåkog pokreta. traumatiåna iskustva Velike depresije. Meœutim. çegov znaåaj nije veliki jer se pokret nadahçuje idejama koje nisu samo u statutu izraæene i ponaãa se u skladu s okolnostima i odnosima snaga. Dogod u pogledu takvih opãtih ciÿeva postoji jedinstvenost (ako ne i u pojedinostima). ãto je dovelo do çihovog meœunarodnog organizovaça. pokreti neprestano pronalaze pogodne naåine za çihovo ostvarivaçe. Uz sve to. Saradça u okviru pokreta ima za ciÿ da se ti sistemi odræe. ali se ubrzo ispostavilo da je trebalo da sluæi kao sredstvo za nadzor SSSR nad radom tih partija. mnogo odaniji pokretu nego ãto su ålanovi meœunarodnih nevladinih organizacija u odnosu na çih. Dovoÿno je se-titi se Prve (1864) i Druge (1889) internacionale. koja je trebalo da preuzme revolucionarno voœstvo nad svetskim proletarijatom. On je trebalo da bude savetodavno telo ravnopravnih partija.Karakteristiåno za ove pokrete je to ãto teæe promenama u meœunarodnoj politici. ãto je najboÿe pokazao sluåaj Jugoslavije iz 1948. sindikati su postali usmereni na specifiånu situaciju u svojoj zemÿi. pokret moæe da postoji bez ikakvih bliæe utvrœenih organizacionih oblika. koji se ne mogu sapeti proceduralnim odredbama. Organizacija meœunarodnih politiåkih pokreta nije onako jednostavna i jasna kao ãto je to sluåaj kod meœunarodnih nevladinih organizacija. Do 1930. koje su u stvari asocijacije nacionalnih stranaka koje polaze od iste ideologije i imaju sliåne politiåke programe. 111 . Traæeçe tih naåina i çihovo primeçivaçe predstavÿaju najveñi deo delatnosti ovih pokreta. najåeãñe pomiçu meœunarodne politiåke internacionale. Pojava sovjetske misije doprinela je meœunarodnom organizovaçu komunistiåke partije. pripadnici pokreta su. priroda interesa i delatnosti zahteva da veliki deo delatnosti ne bude javan i poznat neålanovima. koji su i subjekti meœunarodnih odnosa. kada se zahvataçem nacionalnih privreda i ekonomskim nacionalizmom reagovalo na enormne probleme. Posle raspuãtaça Kominforma 1956. Posle zavrãetka Drugog svetskog rata osnovan je Informativni biro komunistiåkih partija (Kominform). oãtetila su i meœunarodno radniåko organizovaçe. doprinoseñi çenom konaånom raspuãtaçu 1943. Oni veruju u prednost odreœenih druãtvenih i politiåkih sistema. S druge strane. Iz ove åiçenice izvire i veña moñmeœunarodnih politiåkih pokreta. nije viãe bilo pokuãaja stvaraça meœunarodne organizacije komunistiåkih partija. Ãtaviãe. Leçinova smrt i promene u samoj boÿãeviåkoj partiji dovele su do postepenog pretvaraça kominterne u oruœe Staÿina i birokratskog kruga oko çega. Prvi meœunarodni komunistiåki kongres oznaåio je poåetak rada Treñe komunistiåke internacionale. po pravilu. Za sada se kao najvaæniji meœunarodni politiåki pokreti. ali ne samo çima. Postajuñi aktivan åinilac u pregovorima sa poslodavcima i vladom. bilo da veñpostoje u nekim dræavama ili ih tek treba ostvarivati.

Neke socijaldemokratske stranke i grupe. 112 . 28. godine da stvore Meœunarodnu radnu zajednicu socijalistiåkih stranaka. kao ãto je to sluåaj sa Savetodavnom skupãtinom Saveta Evrope i Parlamentarnom skupãtinom Evropske unije. Ãpanski falangistiåki voœ Jose Antonio Primo de Rivera odbio je da uåestvuje jer je faãizam “oblik nacionalnog izraza”. Payne. 32 Jedna faãistiåka “internacionala” bila je osnovana 1935. regionima u kojima su ovakve stranke najzastupÿenije.32 Nove prilike za delovaçe politiåkih transnacionalnih organizacija treba traæiti u onim telima meœunarodnih javnih organizacija. Ova se epizoda zavrãila time ãto je doãlo do ujediçeça ovih snaga s grupama koje su obnovile Drugu internacionalu u vidu Socijalistiåke radniåke internacionale (1923). a ne kao predstavnici stranaka. Stanford University Press. Petnaestak evropskih liberalnih stranaka udruæilo se 1947. Sledbenici de Golove (de Gaulle) ideje o “Evropi domovina” ujedinili su se. S obzirom na uzajamno pomagaçe faãistiåkih pokreta u proãlosti i na savez faãistiåkih sila u Drugom svetskom ratu. London. naroåito kada uåestvuju u vlasti. To je. godine u Montreuxu (Ãvajcarska). kojoj se pridruæuje. Iako usvajaju neke zajedniåke vrednosti. nezadovoÿne Drugom internacionalom. Koristeñi vezu koju meœu çima stvara verska bliskost. koja je ostala poznata pod podsmeãÿivim imenom “druge i po internacionale”. News. meœutim. Meœunarodni savez sindikata. ali nespremne da se pridruæe Treñoj. u Komitet za jedinstveni front progresa (1969).31 Zbog nacionalistiåkih ograniåeça stranaåki internaciona-lizam je sve maçe zastupÿen te se viãe ide udesno u politiåkom spektru. Ni ova internacionala ne odlikuje se disciplinom ålanica. koje su sastavÿene od ålanova predstavniåkih tela u dræa-vama-ålanicama. kojoj su prethodili meœunarodni kongresi u Evropi i Latinskoj Americi. Falange. smatrajuñi da se u çoj apsolutiziraju tipiåno ruska iskustva. usvojeni na skupovima Socijalistiåke internacionale. bez obzira na to da li su ålanovi politiåkih internacionala ili ne. kao liånosti. ali na ravnopravnoj osnovi. Stranke krajçe desnice su po definiciji nacionalistiåke i protivne meœunarodnom autoritetu te stoga ne pokazuju nikakvu teæçu za obrazovaçem svojih internacionala. 1961. 78. Manifesti i odluke. novembra 1976. socijaldemokratske stranke same odreœuju svoju politiku i neretko se. pokuãavaju 1920. koja ima mali uticaj. str. Tekst u Sl. godine obnavÿa u vidu Socijalistiåke internacionale. godine u Svetsku liberalnu uniju. nisu obavezni za stranke-ålanice. Pripadnici srodnih nacionalnih stranaka se u takvim organima u stvari udruæuju. ovu moguñnost ipak ne treba otpisati. 1/1977. S. Nesposobnost socijaldemokratije da shvati faãizam i da se odupre ratu dovodi do ponovnog gaãeça meœunarodnog pokreta. godine Svetsku demo-hriãñansku uniju. u Æenevi. koji se tek 1951. jedna drugoj suprotstavÿaju. samo klub sa neznatnim brojem ålanova. demohriãñanske stranke stvorile su 1961. o åijem se radu malo zna. G. 31 Najnoviji statut Socijalistiåke internacionale usvojen je na çenom XII kongresu.

jeste srazmerno veliki broj sledbenika. na åijem se åelu nalaze papa u svojstvu “Vrhovnog prvosveãtenika svetske crkve”33 i skup kardinala. na åelu s organima kojima vernici duguju poãtovaçe i posluãnost. koji se u mnogo åemu upodobÿuje dræavama (pravo na razmenu diplomatskih predstavnika. od kojih su polovina katolici. papa. priznajuñi je. Najåvrãñe organizovana meœunarodna crkva je katoliåka. ãtaviãe. Primat Italije. ali 33 Ostale Papine titule su sledeñe: Rimski biskup. S obzirom na siñuãnu teritoriju Vatikana i na beznaåajan broj çegovih stalnih stanovnika. a drugi u severnoj Evropi i Severnoj Americi. Bliskom istoku i Etiopiji. priznala suverenost nad Vatikanskim gradom. od kojih se prvi preteæno nalaze u istoånoj i jugoistoånoj Evropi. bio je. smatra se da u svetu ima oko 1. moguñe je da se stvori svetska crkva. Duge tradicije stavile su pod çenu kontrolu niz posebnih organizacija i institucija. oko 580 miliona hinduista (mahom u Indiji). blizu 280 mi-liona budista (u juænoj i jugoistoånoj Aziji). Koristeñi ovu okolnost. Dok neke religije ne poznaju hijerarhijski organizovanu crkvu. meœu koje treba ubrojati i jedan broj meœunarodnih nevladinih organizacija. 5 milijarde krãtenih hriãñana. Nadbiskup i mitropolit Rimske provincije i Suverene Dræave Vatikanskog grada. ili imaju samo nacionalne organizacije i voœe. Ranije smo veñustanovili çen uticaj na nacionalnu ideologiju i nacionalno jedinstvo. Tek u takvom sluåaju moæe biti reåi o pravim subjektima meœunarodnih odnosa. Raåuna se da u svetu ima oko 780 miliona muslimana. Poglavar crkve. pre svega. 113 . s najveñom koncentracijom u Latinskoj Americi.4. jugozapadnoj i juænoj Aziji. pa i u celom svetu. napomenuti da. Namesnik Isusa Hrista. Petra. oko 400 miliona konfuåijevaca (skoro iskÿuåivo Kineza.). Na ovom mestu treba. pravo na sklapaçe meœunarodnih ugovora itd. Patrijarh Zapada. Takve religije su pokreti u ãirem smislu reåi. sredçoj i zapadnoj Evropi i u Filipinima. postoje i meœunarodne religije. do 10. pored mnogih lokalnih i nacionalnih. koja obezbeœuje veliki stepen sliånosti u ponaãaçu klera. pa je to formalno i sada jer mu je Italija 1929. Iako su statistike o broju vernika nepouzdane. Drugu polovinu hriãñana åine pripadnici pravoslavnih crkava i protestantskih crkava i sekti. jer potiåu od samih crkava i ukÿuåuju i ÿude koji su sazrevaçem prestali biti vernici ili postali skoro ravnoduãni prema religiji. Naslednik Sv. Najvaænije çihovo obeleæje. Apostolski princ. ali nisu same po sebi subjekti meœunarodnih odnosa. najguãñe grupisanih u Severnoj Africi. koji teæe da se grupiãu u izvesnim delovima sveta. Ona poåiva na razvijenom sistemu pravila i ima strogu hijerarhiju. godine i svetovni vladar jednog dela Italije. tradicionalno meœunarodno pravo je vodilo raåuna o moñi katoliåke crkve. za subjekt meœunarodnog prava. Sveta stolica se ne moæe smatrati dræavom. verska uåeça koja imaju sledbenike u viãe zemaÿa. u vidu Svete stolice. juænoj. na koje se ovde mora ukazati. u Kini i u emigraciji) i oko 17 miliona judaista. Transnacionalne verske organizacije Verska pripadnost ÿudi bila je i ostala znaåajna za meœunarodne odnose.

kome se najviãe zamerala ravnoduã-nost prema nacistiåkim i faãistiåkim zverstvima za vreme Drugog svetskog rata i podrãka koju je u çegovo vreme crkva aktivno pruæala ratnim zloåincima u pokorenim zemÿama. Bosc. Druge crkve daleko zaostaju za katoliåkom po obimu meœunarodne organizovanosti i åvrstini strukture. po pravilu. od kojih je glavni Skupãtina. kada smatraju da razjediçene ne mogu da odole udarcima koji religiji nanosi razvitak druãtvenih odnosa.34 S obzirom da organi katoliåke crkve. Protestanti postoje u obliku velikog broja crkava i sekti. nemaju nikakva ovlaãñeça prema svojim ålanicama. ekumenski koncil. postoji teæça da se hriãñanske crkve ponovo pribliæe. Svetski savez crkava ima oblik meœunarodne nevladine organizacije. a mnogi su skloni da joj pripiãu tajno prisustvo u politiåkom æivotu velikog broja dræava (tzv. ostao je poznat po nastojaçu da katoliåku crkvu prilagodi novim uslovima i da izbriãe loãutisak koji je izazvao çegov prethodnik. III. 19601961. koje retko prelaze nacionalne okvire i veoma se razlikuju po strukturi i organizaciji. mada joj niko ne odriåe uticaj. Paris. ãto znaåi da dræave pristaju da se sporazumevaju s katoliåkom crkvom o stvarima koje su inaåe u çihovoj unutraãçoj nadleænosti. 114 . “Spec”. Rimokatoliåka crkva ostala je po strani. La Societe internationale et l’Eglise. “crna internacionala”). Karakteristiåan oblik u kome katoliåka crkva pravno potvrœuje svoju samostalnost jeste konkordat. iako nosi atribut “vaseÿenskog”. tako da neke ne priznaju nikakvu hijerarhiju meœu sveãtenicima. koji je prvi put u ovom veku sazvao i najãiri skup katolika. veñpredstavÿaju skupove na kojima se raspravÿaju zajed34 R. Pavle VI (19631978) nastavio je iako opreznije pravac naznaåen Ivanom XXIII i ostao je poznat kao prvi poglavar katoliåke crkve koji se nije ustruåavao da putuje u bilo koji deo sveta i da se susretne s dræavnicima i verskim voœama svih orijentacija. jer ima svetski centar odluåivaça. Papa Ivan XXIII (19581963). Pravoslavne crkve su nacionalno organizovane: skupovi poglavara nacionalnih crkava ne obavezuju uåesnike a carigradski patrijarh se priznaje samo za prvog meœu jednakima. jer ujediçavaçe hriãñana iako mu i sama u posledçe vreme gipkije prilazi proglaãavajuñi doktrinu ekumenizma uglavnom zamiãÿa pod svojim voœstvom. U tu svrhu je 1948.je katoliåka crkva nesumçivo transnacionalni subjekt meœunarodnih odnosa. ali çegovi organi. S obzirom na to da je hriãñanstvo nekada bilo jedinstveno. kojim se re-guliãu poloæaj i prava katolika i katoliåke crkve u toj dræavi. meœu kojima i u Jugoslaviji. sta-vove o najvaænijim meœunarodnim i druãtvenim pitaçima. pravoslavne i starokatoliåke crkve iz 90 zemaÿa. naroåito u najnovije vreme. ugovor izmeœu Svete stolice i dræave. koji okupÿa 263 protestantske. çena delatnost u meœunarodnim razmerama nije sasvim ispitana. godine osnovan Svetski savet crkava. nije potåiçena nijednom drugom subjektu meœunarodnih odnosa i uæiva odanost velikog broja ÿudi u raznim zemÿama i neposredno stupa u odnose s drugim subjektima meœunarodnih odnosa. meœutim. ne raspravÿaju javno. Vrhovi katoliåke crkve zauzimaju. Pije XII. a neke uopãte i ne znaju za sveãtena lica.

niåka pitaça i dobrovoÿno koordiniãe rad. U nekim akcijama Svetskog saveta uåestvuje i rimokatoliåka crkva. Ni islamska religija nema meœunarodne organizacije. Dugo su ulogu vrhovnih poglavara svih muslimana igrali, ili pokuãavali da igraju, halife, koji su se smatrali naslednicima Muhameda, kao verskog voœe i svetovnog vladara. U pozno doba halifata, otomanski sultani bili su i halife, pa su åak postojale teæçe da se sultanu u meœunarodnom opãteçu daju isti prerogativi kao papi. Posle turske revolucije, sa sultanatom je otiãao i halifat. Pokuãajima nekih arapskih vladara da preuzmu ulogu halife uåinio je kroz tzv. Halifatski kongres u Kairu 1926. godine, videñi u çima pokuãaj dominacije pojedinih muslimanskih nacija nad drugima. Moñmuslimanske vere i nacionalnih verskih poglavara poåiva na tome ãto je islam u mnogim zemÿama dræavna religija. Pa ipak, zajedniåke akcije muslimanskih dræava ne odvijaju se pod uticajem duhovnih veñsvetovnih lidera, koji se i okupÿaju na meœunarodnim skupovima muslimanskih dræava.35 Transnacionalnu organizaciju pokuãavalo je da predstavÿa Muslimansko bratstvo, osnovano 1928. godine, s ciÿem da se uspostavi jedinstvena islamska arapska dræava, s Kuranom kao ustavom. To druãtvo je bilo krajçe konzervativno, delovalo je tajno i sluæilo se teroristiåkim sredstvima te je u veñini arapskih zemaÿa zabraçeno. O broju ålanova i o uticaju Druãtva ne moæe se pouzdano govoriti. Ostale velike religije, iako imaju zamaãan broj sledbenika, ili su usredsreœene u pojedinim dræavama (hinduizam, konfu-åijanizam), ili su vezane za nacionalna svojstva (judaizam), ili su sasvim nesklone crkvenom organizovaçu i hijerarhiji (budizam). Od çih najveñi uticaj u meœunarodnim razmerama ostvaruju jevrejske versko-nacionalne organizacije, koje imaju oblik meœunarodnih nevladinih organizacija. Neke od çih, opredeÿene za cionizam (tj. stvaraçe nezavisne jevrejske dræave), igrale su znaåajnu ulogu u osnivaçu dræave Izrael. One su åak i obrazovale svoje naoruæane odrede, koji su vodili borbe i preduzimali teroristiåke akte protiv arapskog stanovniãtva i britanskih mandatora u Palestini. 5. Transnacionalne privredne organizacije Joãje pre Prvog svetskog rata zapaæeno da izvesna velika privredna preduzeña, iako nacionalna po sastavu i nominalno podvrgnuta pravu dræave u kojoj su registrovana, imaju razgranate meœunarodne operacije i deluju nezavisno od vlada, rukovodeñi se posebnim interesima svojih vlasnika i upravÿaåa. Takva preduzeña su igrala ulogu u kolonijalnim osvajaçima evropskih sila. Engleska Istoånoindijska kompanija je u XVIII veku poåela ekonomski da prodire u Indiju, izgradila zatim tamo svoja uporiãta da bi na kraju doãlo do zamene privatnog posedovaça ove ogromne teritorije çenim ukÿuåeçem u Britansku Imperiju, koje je bilo u skladu s nastojaçem graœanske klase da “politiåki neutralnu” dræavu iskoristi kao sredstvo
35 P.

Rondot, L’Islam et les Musulmans d’aujourd’hui, III, Paris, “L’Orante”, 19581960.

115

za osiguraçe svojih interesa. Sliånu ulogu imale su Hundson Bay Company u Americi i Royal African Company u Africi. Kasnijim belgijskim Kongom ispoåetka je vladala jedna privatna kompanija, åiji je glavni akcionar bio sam belgijski kraÿ! Velike ameriåke kompanije su krajem XIX veka i u XX veku viãe volele da same kontroliãu teritorije u kojima su se nalazili çihovi interesi, ili da to åine preko lokalnih vlada, na koje su imale viãe uticaja nego na vladu SAD. Tako je preduzeñe United Fruit praktiåno dræalo vlast u malim centralnoameriåkim dræavama åineñi to otvoreno, kao u Kostariki 1898, ili putem svojih eksponenata, koji su figurirali kao organi “autohtone” vlasti. Posledçi “podvig” ove kompanije bio je svrgavaçe legalno izabranog predsednika Gvate-male, Arbenza, 1954. godine. Liberija, dræava osloboœenih robova-povratnika iz SAD, dugo je bila pod stvarnom vlaãñu ameriå-kog gigantskog proizvoœaåa gume Firestone.36 Rasplitaçem nekih sloæenih pravnih sporova posle Prvog i Drugog svetskog rata izbile su na videlo veze izmeœu privatnih interesa, koje su protivreåile interesima samih dræava i çihovim ratnim ciÿevima, te pokazivale da velika preduzeña lako izigravaju nacionalne i meœunarodne propise o ratnom staçu i neutralnosti. Po tom je, naroåito, ostao poznat sluåaj Interhandel, koji se raspravÿao posle Drugog svetskog rata i pred Meœunarodnim sudom. Ispostavilo se da je veliki nemaåki koncern IG Farbenindustrie, poznat od ranije i po tome ãto je u neposrednim kontaktima s britanskom vladom pokuãavao da za nemaåku “kupi” neke kolonije, imao delimiåan ili potpun uticaj u oko 500 inostranih akcionarskih druãtava, pa i nad izvesnim preduzeñima u dræavama u ratu s Nemaåkom, i da ni u doba najogoråenijih borbi izmeœu dræava nije prestajala veza izmeœu çih, koja je, pored ostalog, ozbiÿno ugroæavala napore i bezbednost zarañenih strana.37 Joãjedan oblik uticaja velikih preduzeña na meœunarodne odnose su meœunarodni karteli, koji predstavÿaju sporazum izmeœu nekoliko krupnih preduzeña o raspodeli svetskog træiãta, utvrœivaçu cena i ukupne proizvodçe, åime se postiæe çihov mono-polistiåki, tj. oligopolistiåki poloæaj. Ovakvi sporazumi, koji se åesto tiåu veoma vaænih sirovina, daju ogroman uticaj kartelima, uticaj kome ne izmiåu mnoge nacionalne ekonomije. Dok je kod svih ovih oblika bilo reåi o velikim preduzeñima koja su u suãtini nacionalna i o çihovim spregama, meœu sobom i s dræavama, u najnovije vreme se zapaæaju subjekti ove vrste åije su transnacionalne crte nesumçive, iako ne sasvim razvijene. To su viãenacionalna preduzeña, koja se u svakodnevnom govoru najåeãñe nazivaju viãenacionalnim ili multinacionalnim kompanijama ili korporacijama. Postoje razliåite definicije viãenacionalnih preduzeña38 ali je svima çima zadaÿe.
36 R.

Strauz-Hupe S. Posscny, International Relations, New York, Mc Graw-Hill, 1950, str. 554 i

37 Æ. J. Lador-Lederer, Sluåaj Interhandel ratni epilog, “Jugoslovenska revija za meœunarodno pravo”, 1962, str. 360 i daÿe. 38 R. Œ uroviñ, Multinacionalne kompanije, Beograd, “Savremena administracija”, 1977. i V. Kruÿ, Pravni reæim i oblici koncentracije u privredi, Beograd, “Savremena administracija”, 1978. Razliåite definicije ovakvih subjekata navedene su u dokumentu UN ST/ECA/190, str. 118 i daÿe.

116

jedniåko to ãto imaju u vidu sistem privrednih jedinica, koje su rasporeœene u viãe dræava i podreœene jednom centru. Sediãte preduzeña je u jednoj dræavi, a jedinice van te dræave mogu biti ili delovi (branãe) samog tog preduzeña, nad kojima ono ima potpunu vlast, ili çegove filijale (druãtva-kñeri), gde se nadzor vrãi posedovaçem odgovarajuñeg, za kontrolu dovoÿnog dela akcija (koji u nekim sluåajevima ne mora da bude naroåito velik). Prema najãirem glediãtu, da bi se radilo o viãenacionalnom preduzeñu, dovoÿno je da postoji ogranak preduzeña u jednoj stranoj dræavi, ali se ipak smatra da treba da ih bude u viãe dræava. Osim toga, viãenacionalnost preduzeña dolazi do izraæaja u sastavu çegove aktive, karakteru træiãta i dræavÿanstvu rukovodeñeg kadra i zaposlenih. Time se stvara jedan nov splet interesa, delatnost i lojalnosti, koji se ne moæe svesti na delovaçe klasiånih subjekata meœunarodnih odnosa. Pri tom ne treba misliti da je tzv. viãenacionalno preduzeñe maçe vezano za velike dræave od nekadaãçeg nacionalnog preduzeña s meœunarodnim poslovaçem (za koje se sada predlaæe naziv “meœuna-rodno preduzeñe”). Ispostavÿa se, naime, da su kod veñine akcije u rukama dræavÿana dræave u kojoj preduzeñe ima sediãte i da oni redovno åine najveñi deo upravÿaåkog kadra. Od 193 viãenacionalnih preduzeña, koja su bila spremna da daju sve traæene podatke, viãe od polovine aktive bilo je u rukama stranaca samo kod 1, 5% u 9% sluåajeva viãe od polovine zaposlenih bili su stranci, kod 7% viãe od pola prihoda poticalo je iz inostranstva, a u 14% sluåajeva viãe od polovine proizvodçe plasiralo se u inostranstvu.39 Uz to su viãenacionalna preduzeña usredsreœena u nekoliko najrazvijenijih zemaÿa sveta. Viãenacionalna preduzeña sa sediãtem u SAD poseduju jednu treñinu svih postojeñih inostranih ogranaka i filijala. Tri åetvrtine tih filijala pripada preduzeñima iz SAD, Ujediçene Kraÿevine, SR Nemaåke i Francus-ke.40 Otuda se ova preduzeña u drugim zemÿama opaæaju ne samo kao transnacionalni nego i kao nacionalni subjekti. Danas postoji oko 300 krupnih viãenacionalnih preduzeña, od kojih svako ima ogranke u viãe od 20 zemaÿa. Wihova ekonomska moñje velika. Svako od deset pomenutih viãenacionalnih preduzeña stvara godiãçe novu vrednost od po viãe od tri milijarde dolara, ãto je iznos koji nadmaãa godiãçi druãtveni bruto proizvod 80 dræava. Zahvaÿujuñi odliånim sistemima komunikacija i åvrstoj strukturi, viãenacionalno preduzeñe brzo i racionalno donosi odluke, koje poåivaju na pouzdanim sopstvenim obaveãteçima. Ta, skoro bezliåna efikasnost, usmerena na maksimizaciju profita putem savrãenog usklaœivaça i najboÿeg koriãñeça nauånih i tehnoloãkih dostignuña åini i glavnu razliku izmeœu moderne viãenacionalne korporacije i krupnog meœunarodnog preduzeña iz proãlog i pretproãlog veka, koje jedan pisac poredi s “dinosaurusom, koji se, velik rastom ali malog mozga, hranio na bujnoj vegetaciji novih kontinenata”.41 Za takvo preduzeñe dræavne granice predstavÿaju prepreke koje se lako savladavaju. Ograniåeça u prometu
39 ST/ECA/190, 40 ST/ECA/190,

str. 128. str. 7.

117

T. Dragomanoviñ, Ameriåke multinacionalne kompanije danas, Beograd, Eksport pres, 1981. robe izbegavaju se proizvodçom na licu mesta. Teãkoñe u prenoãeçu sredstava otklaçaju se time ãto se plañaça obavÿaju unutar preduzeña, pa mogu da dobiju proizvoÿan osnov. Na isti naåin se nalaze i najpovoÿnija reãeça u pogledu poreskih obaveza.42 Rukovodici menaxeri viãenacionalnih preduzeña ne dolaze na ta mesta demokratskim putem, niti su podvrgnuti javnoj kontroli koja bi obezbedila da oni poãtuju opãte interese. Nijedna dræava nema uvida u sve operacije viãenacionalnih preduzeña, a meœunarodne organizacije nisu osposobÿene da im nametnu pokoravaçe svetskim interesima. Otuda neki veruju da ñe znaåaj viãenacionalnih preduzeña sve viãe rasti i da ñe krajem ovoga veka nekih tri stotine gigantskih korporacija imati u rukama najveñi deo svetske industrij-ske proizvodçe. S druge strane, istiåe se da viãenacionalna preduzeña nisu ne-raçiva i da ne mogu uvek da se suprotstavÿaju dræavama. Zato ãto nemaju vojne moñi i javnu legitimaciju, ona se moraju oslaçati na dræave, koje im daju dozvole za rad, pruæaju policijsku zaãtitu i odreœuju poreski tretman.43I zaista, sediãte takvog preduzeña je u jednoj dræavi, koja odluåuje o çegovom statusu i postupa prema çemu kao pravnom licu svoga prava, te prema tome moæe da ograniåava çegovu delatnost. Ogranci filijale druãtva nalaze se u drugim zemÿama i one ih, åak i kada su najnerazvijenije, mogu nacionalizovati, kao ãto su to, uostalom, i åinile. Odnos viãenacionalnog preduzeña i dræave je, prema tome, veoma sloæen i ove dve vrste subjekata meœunarodnih odnosa utiåu jedna na drugu specifiånim sredstvima koja im stoje na raspolagaçu. Da bi viãenacionalno preduzeñe uspeãno delovalo, ono åesto ulazi u simbiozu s politiåkim snagama ili delovima dræavnog aparata. Zbog toga se deãava da dræava sluæi interesima viãenacionalnog preduzeña, ali i da preduzeñe sluæi interesima dræave. Ova sprega je utoliko razumÿivija, jer su viãenacionalna preduzeña pokuãaj da se prevaziœe nacionalna podeÿenost i da se izbegnu kompromisi koji u modernoj kapitalistiåkoj dræavi moraju da se prave s drugim politiåkim snagama. Prednosti koje se na ovaj naåin postiæu najboÿe ilustruje åiçenica da je visoko centralizovano i savrãeno organizovano viãenacionalno preduzeñe u svojim odnosima s posloprimcima suoåeno, ne sa jednim, nego s nizom nacionalnih sindikata, koji ne deluju ni usklaœeno, a kamoli jedinstveno, te prema tome ne mogu da mu budu ravnopravni. Iz æeÿe viãenacionalnih preduzeña da sebi obezbede najpovoÿnije uslove za ispuçavaçe svoga osnovnog ciÿa, koji se ne iskazuje nikakvom drugom vrednoãñu do profitom, potiåe i çihova politiåka delatnost, koja se najviãe sastoji u koriãñeçu
41 S. Hymer, Multinationale Konzerne und das Gesetz der ungleichen Entwicklung, u: D. Senghaas (ur.): Imperialismus und strukturelle Gewalt, Frankfurt a/M.: Suhrkamp, 1972, str. 206. 42 Kad preduzeñe hoñe da prelije sredstva iz jedne dræave u drugu, ono ñe to postiñi time ãto ñe npr. delove, koje radi dorade isporuåuje svojoj filijali, obraåunati po nerealno visokoj ceni. Najviãi prihodi ñe se deklarisati tamo gde su porezi najniæi. Velike petrolejske kompanije prijavÿuju iz tih razloga najveñe profite u zemÿama gde dobijaju sirovu naftu, a ne u razvijenim zemÿama, gde je rafiniãu i prodaju, ali gde su poreska optereñeça veña. Vidi ST/ECA/190 str. 36. 43 J. S. Nye, Multinationale Unternehmen in der Weltpolitik, “Europa Archiv”, 1974, str. 186.

118

ekonomske moñi radi podræavaça onih politiåkih snaga u dræavama, koje im mogu obezbediti najpovoÿnije uslove za poslovaçe. Kada su u pitaçu veliki dobici ili postoje veliki rizici, politika akcija viãenacionalnog preduzeña postaje bezobzirna. S obzirom na poverÿivost çihovog rada, koji ne podleæe kontroli javnosti ili izbornih tela, malo se zna o svim pojedinostima, ali je nesumçiva uloga takvih subjekata u nekoliko dramatiånih sukoba. Poznato je da je 1960. godine preduzeñe Union Miniere bilo iza pokuãaja da se bakrom bogata provincija Katanga otcepi od Konga i da su se iz çegovih sredstava izdræavali najamnici koji su se borili protiv jedinica kongoanske vlade i odreda Ujediçenih nacija. Maçe je poznato da su petrolejske kompanije Shell i British Petrol 1967. godine pomagale pobunu u Bijafri, u nadi da ñe tako od nove, slabije vlade dobiti petrolejske koncesije pod boÿim uslovima od onih koje bi dala Nigerija. Najboÿe su, meœutim, poznate i najveñe su uzbuœeçe izazvale akcije Meœunarodne telegrafske i telefonske korporacije (ITT), uperene na to da se u Åileu spreåi dolazak na vlast predsednika Aÿendea (Allende) i, kasnije, da se on s çe obori, zato ãto je æeleo da sprovede, i sproveo je, nacionalizaciju znatne imovine te korporacije u Åileu. Iz obelodaçenih dokumenata jasna je, pre svega, sprega izmeœu ITT i nekih ustanova vlade SAD, oliåena time ãto je bivãi direktor Centralne obaveãtajne agencije (CIA) bio jedan od ålanova Izvrãnog odbora ITT. Pored nastojaça da utiåe na vladu SAD, sama korporacija je delovala u åileanskoj politiåkoj igri tako ãto je, prvo, finansirala izbornu kampaçu protivkandidata, a kada je, zatim, zbog neodreœenog izbornog ishoda, odluka o predsedniku doãla pred åileanski Kongres, utroãila bar milion dolara da bi pokuãala da Aÿendeov izbor spreåi. Kad ni u tome nije uspela, ITT je preuzela finansiraçe opozicionih listova i razradila planove i za izazivaçe ekonomskih i politiåkih poremeñaja u Åileu, koji bi Aÿendea onesposobili da vlada. S druge strane, vrãen je pritisak na SAD da se obustavi svaka pomoñÅileu. U trenutku kada je sav ovaj kompromitujuñi materijal otkriven, åileanski predsednik je joãæiv i na vlasti. Nije, meœutim, nimalo teãko pretpostaviti da ovakva delatnost nije ovim skandalima prestala, tim pre ãto na udaru Aÿendeovog politiåkog programa nisu bili samo interesi ITT.44 Pored ovih brutalnih intervencija, postoji trajan uticaj viãenacionalnih preduzeña u svim ekonomijama, od zemaÿa u razvoju pa do razvijenih zemaÿa.45 On zabriçava ne samo lokalne privredne subjekte, veñi ãire politiåke snage u tim sredinama, zato ãto se znaåajni delovi ekonomske sfere tako otimaju uticaju nacionalne dræave i prelaze pod tuœ nadzor. U jednom britanskom poluzvaniånom izveãtaju govori se o opasnosti da na taj naåin “britanska privreda postane sistem filijala u kome industrije æivotno vaæne za rast, tehnologiju ili obradu ne postoje ili im se u potpunosti rukovodi iz drugih delova sveta”.46Ovaj navod je utoliko znaåajniji ãto je Velika Britanija, posle SAD, domañin najveñeg broja viãenacionalnih kompanija.
J. Vojnoviñ(ur.), Multinacionalne kompanije, Beograd, 1974. Isti. Transnacionalne kompanije, IMPP Privredni pregled, Beograd 1977. 46 Report and Accounts of the Industrial Reorganization Corporation, London, 1970, str. 17.
44 A. Sampson, Sovereign State. The Secret History of ITT, London, Hodder and Stoughton, 1973. 45

119

Zemÿe u razvoju, iako åesto moraju da prihvate viãenacionalne kompanije jer donose potrebne investicije, kojih nema na drugoj strani, ubrzo uviœaju da su one sredstva za eksploataciju u korist bogatijih slojeva u razvijenim zemÿama. Takva preduzeña ne vode raåuna o uravnoteæenom razvoju zemaÿa u razvoju, veñulaæu tamo gde im nalaæe interes. Iznosi koji napuãtaju zemÿu u razvoju u vidu interesa, dividendi, naknada za patente, licence itd. posle izvesnog vremena nadmaãuju uloæena sredstva i na çihovo nadoknaœivaçe otpada deo izvoza zemÿe u razvoju. Tako su u toku 1971. godine viãenacionalna preduzeña, sa sediãtem u SAD, poslala iz zemÿe 4, 8 milijardi dolara sredstava za investicije a iz inostrans-tva primila iznos od oko 9 milijardi dolara.47 U meœunarodnoj ravni, pored nesklada izmeœu çihove moñi i uskih interesa kojima sluæe, organizovanost i pokretÿivost viãenacionalnih preduzeña baca u senku meœudræavne organizacije i druge oblike saradçe izmeœu subjekata koji bi trebalo da definiãu opãte interese i da obezbede çihovo poãtovaçe. Pored toga ãto dovode u pitaçe nove mere za poboÿãaçe odnosa izmeœu dræava i druãtvenih situacija u nerazvijenijem delu åoveåanstva, viãenacionalna preduzeña svojim delovaçem mogu da ugroze i neke postojeñe osnove meœunarodne saradçe. Ona su svojom sposobnoãñu da brzo premeãtaju ogromna finansijska sredstva i da tako izazovu ili iskoriste monetarne krize, dovela u pitaçe vaÿanost celog meœunarodnog monetarnog sistema. Iz svih ovih razloga, meœunarodne organizacije i meœunarodna javnost preduzimaju ãire i temeÿitije napore da upoznaju viãenacionalna preduzeña, da prouåe çihovu delatnost, ocene çihov uticaj i preduzmu mere koje bi bile potrebne da se osi-guraju interesi meœunarodne zajednice i pojedinih druãtava.48

47

Generalnog sekretara UN. The Impact of Multinational Corporations on the Development Process and on International Relations, Dok. UN E/5500/Add 1. (1974).

48 Izveãtaj

ST/ECA/190, str. 15.

120

TREÑA GLAVA ÅINIOCI U MEŒ UNARODNIM ODNOSIMA I UVOD
Teritorijalizacijom potpunih ÿudskih druãtava razvijaju se uslovi koji omoguñuju nastajaçe meœunarodnih odnosa kao posebne vrste druãtvenih odnosa. Naseÿavaçem na jednu teritoriju neke potpune druãtvene zajednice uspostavÿa se grupno vlasniãtvo na toj zemÿi, koje se ogleda u zabrani pristupa na çu pripadnicima drugih zajednica i odbrani tog poseda od ugroæavaça koje dolazi od drugih takvih zajednica. Ova posednuta teritorija brani se i putem sile koju primeçuje cela zajednica na viãe ili maçe organizovan naåin. Upotreba sile radi posedovaça teritorije javÿa se kao posledica odnosa koji se stvara sa drugim druãtvima povodom tog posedovaça, osporavaça ili teæçe da se posed proãiri. Odnos je, znaåi, druãtveni i ako je reå o zemÿi kao prirodnom uslovu materijalne proizvodçe koja åini osnovu na kojoj nastaje potpuno druãtvo, kao samodovoÿna druãtvena zajednica. Tek posedaçem teritorije od strane potpunih druãtava, izmeœu çih nastaje odnos bitno razliåit od drugih druãtvenih odnosa. Posedaçem teritorije stvara se monopol nad svim onim ãto ta teritorija sadræi, bilo kao uslov materijalne proizvodçe, bilo kao saobrañajni put, ili trezor prikupÿenih bogatstava i uporiãte sile koja ometa one koji uspostavÿaju odnose sa druãtvom koje tu teritoriju naseÿava. Buduñi da se taj monopol brani silom i moæe samo silom sruãiti, takva zajednica poprima obeleæja politiåke teritorijalne zajednice. Odnosi meœu çima su takoœe politiåki, mada one po svojoj unutraãçoj strukturi nisu politiåke zajednice, veñ, u toj prvobitnoj teritorijalizaciji, uglavnom krvnosrodniåke, bez dræavne organizacije. Ova teritorijalizacija, koja se odvija joãu prvobitnoj zajednici, nosi embrionalne oblike odnosa koji ñe kasnije, nastankom dræa-ve, postati meœunarodni onako 121

kako ih istorija poznaje. Teritori-jalizacijom druãtva postepeno se ukida krvnosrodniåka osnova druãtvene organizacije, kako unutar, tako i u spoÿnim odnosima. Krvnosrodniåki etnocentrizam se zameçuje teritorijalnim etnocentrizmom. Odnosi izmeœu teritorijalnih druãtvenih grupa se razlikuju od odnosa krvnosrodniåkih grupa, jer se razvijaju i neki drugi åinioci koji utiåu na te odnose. Kada dolazi do teritorijalizacije potpunih druãtvenih zajednica? Moæe se reñi da se ovaj proces odvija uporedo s procesom klasnog raslojavaça druãtva. “Staro druãtvo, zasnovano na ro-dovskim vezama, lomi se u sukobu s novorazvijenim klasama; na çegovo mesto dolazi novo druãtvo, åije niæe jedinice nisu viãe rodovske nego teritorijalne zajednice, druãtvo, u kome je porodiåno ureœeçe potpuno podreœeno ureœeçu svojine i u kome se sad slobodno razvijaju one klasne suprotnosti i klasne borbe koje åine sadræinu celokupne dosadaãçe pisane istorije.”1 Meœutim, teritorijalizacija kao zaposedaçe zemÿe od krvnosrodniåkih potpunih zajednica, prethodi ovom unutraãçem procesu socijalnog raslojavaça. Kada i na kom stupçu razvoja druãtva dolazi do ovog oblika teritorijalizacije? Sigurno je da je taj proces tekao vrlo dugo, tako da kroz åitavu istoriju, sve do naãih dana, on nije bio univerzalan. U najveñem delu istorije postojale su uporedo skupine teritorijalizovanih druãtava veñorganizovanih u dræave i skupãtine druãtava na niæem stupçu razvoja. Ovaj proces traje dugo i posle nastanka dræave, koje najåeãñe æive u skupinama, veñim ili maçim, u nekoj vrsti meœunarodne zajednice. Oko tih meœunarodnih zajednica, na ãirokim, slabo nastaçe-nim prostorima, æivela su druãtva na stupçu varvarstva ili åak divÿaãtva i bila joãdaleko od dræavne organizacije. Na taj naåin su oduvek postojale dve vrste meœunarodnih odnosa: odnosi koji su se razvijali unutar meœunarodnih zajednica dræava i odnosi tih zajednica sa narodima i drugim druãtvenim grupama van te zajednice ili sa dræavama neke druge meœunarodne zajednice. Antropoloãka graœa ukazuje na to da se proces teritorija-lizacije potpunih druãtvenih zajednica odvija na kraju sredçeg stupça varvarstva2kada: “Guãñe stanovniãtvo prinuœava na jaåe zbijaçe redova kako iznutra tako i prema spoÿnom svetu. Savez srodnih ple-mena postaje svuda nuænost; ubrzo dolazi i do çihovog stapaça a time i do stvaraça odvojenih plemenskih oblasti u jednu opãtu oblast naroda.”3 Dakle, ova faza neposredno prethodi klasnom raslojavaçu druãtva i nastanku dræave. Ona traje veoma dugo, uz postojaçe neåistih oblika jednog i drugog staça, i zbog neravnomernog razvoja ÿudskog druãtva, niz druãtava æive na ovom stupçu razvoja uporedo s drugim druãtvima koja su veñkroåila u civilizaciju. Teritorijalizacija potpunih druãtava raœa posebnu protivureånost iz koje proizlaze, u krajçoj analizi, bitni uzroci koji dovode do nastajaça meœunarodnih odnosa. Politiåkim zauzimaçem prostora i çegovim razgraniåeçem sa drugim tako zauzetim prostorima, stvara se meœuzavisnost izmeœu potpunih druãtava, poãto nijedna
1 F. Engels, Poreklo porodice, 2 Nav. delo, str. 171. 3 Nav. delo, str. 167.

privatne svojine i dræave, Beograd, “Kultura”, 1950, str. 6.

122

politiåki ograniåena teritorija ne moæe sadræati sve one prirodne uslove koje zemÿa u celini pruæa åoveku za razvoj materijalne proizvodçe. Samim tim, druãtva su u zavisnosti jedno od drugih. Zbog toga i prvi oblici podele rada nastaju izmeœu potpunih druãtvenih zajednica, a ne unutar çih. Druga posledica ove protivureånosti jeste nejednakost izmeœu teritorijalnih potpunih druãtava, jer sve politiåki omeœene teritorije ne mogu imati iste uslove za razvoj materijalne proizvodçe. Ova nejednakost, koja nastaje samom teritorijalizacijom druãtva, jeste prvobitna nejednakost koja, meœutim, i u danaãçim uslovima proizvodçe ima znaåaja za meœunarodne odnose. “Kad veñpretpostavimo kapitalistiåku proizvodçu, onda ñe se pod inaåe jednakim okolnostima, a uz datu duæinu radnog dana, veliåina viãka rada meçati s meçaçem prirodnih uslova za rad, posebno plodnosti tla.”4Ova prvobitna nejednakost ostaje kao krajça apstrakcija nejednakosti koje mogu nastajati i razvijati se usavrãavaçem proizvodçe i tehnologije i druãtva uopãte. Meœutim, ostaje åiçenica da se tek teritorijalizacijom druãtva stvara ono staçe odnosa iz kojeg jedno teritorijalno druãtvo ne moæe postiñi koristi iz odnosa sa drugim takvim druãtvom, u obimu u kome to æeli, bez saglasnosti tog druãtva ili uz primenu sile prema çemu. Taj interes je vezan za çegovu teritoriju nad kojom ono ima monopol odnosno suverenitet; ili je reå o prirodnom bogatstvu, ili granicama teritorije zaãtiñenim drugim bogatstvima (npr. blagu), ili træiãtu, ili samo neutralisaçu sile koncentrisane na toj teritoriji, a koja onemoguñuje ostvareçe nekog interesa prvog druãtva (na primer, napad na metropolu da bi se zauzele çene kolonije). 1. Meœuzavisnost Meœuzavisnost nastaje iz procesa koji su veñopisani i predstavÿa vrlo sloæen splet elemenata koji je åine i åinilaca koji doprinose nastajaçu çenih oblika i intenziteta. Prvobitna meœuzavisnost je osnovna. Meœutim, ona trpi i meça se razvojem kompenzacija nedostacima prirodnih uslova teritorije koju jedno druãtvo poseda. Naime, druãtva suoåena sa veñim ili maçim teãkoñama u razvoju proizvodçe i svog opstanka na datoj teritoriji, dodatnim naporima i boÿom organizacijom kompenziraju prirodne nedostatke. Ove kompenzacije se ogledaju ili u uspeãnom odgovoru na nepovoÿne uslove putem razvoja savrãenijih sredstava za proizvodçu, ili tako ãto ñe izvesne fiziåke prepreke ili prirodne nepogodnosti date teritorije odbijati eventualne agresore, ãto moæe tom druãtvu da omoguñi miran razvoj. Tipiåan primer ovog posledçeg u istoriji su sluåajevi Venecije i Holandije. Obe su svoj prostor teãkom mukom otimale od mora, ali im je to stvorilo uslove da se boÿe zaãtite od osvajaça agresora, koji su, inaåe, ugroæavali çihove susede.5 U istom smislu moæemo protumaåiti i Marksov stav o druãtvenim kompenzacijama i prirodnim nedostacima tla kada govori o ulozi prirodnih uslova u razvoju kapitalizma. “On ima pretpos4 K. 5 A.

Marks, Kapital, Beograd, “Kultura”, 1964, t. II, str. 209210. Tojnbi, Istraæivaçe istorije, Beograd, “Prosveta”, 1970, str. 160175.

123

tavku (kapitalistiåki naåin proizvodçe primedba R.S.) vladavinu åoveka nad prirodom. Odviãe rasipniåka priroda ’dræi ga za ruku kao mati dete koje uåi hodati’. Ona je uzrok ãto çegovo sopstveno razvijaçe ne postaje prirodnom nuænoãñu. Kapitalova postojbina nisu tropski krajevi sa svojom rasipniåkom vegetacijom, veñumerena zona.”6 Po Marksu, prirodni uslovi samo omoguñuju ali ne stvaraju viãak vrednosti i viãak proizvoda. Zbog toga se moæe poñi od toga da u toku druãtvenog razvoja dolazi do promena meœuzavisnosti izmeœu teritorijalnih druãtava. Nejednakost nije stalna kategorija, jer razvoj proizvodçe meça zavisnost åoveka od prirode i samim tim i odnose potpunih druãtava u meœuzavisnosti koja nastaje teritorijalizacijom. Promene koje nastaju u razvoju meœuzavisnosti izmeœu teritorijalnih potpunih druãtava ukazuju na postojaçe razliåitih tipova meœuzavisnosti. a. Prvobitna meœuzavisnost, nastaje samom teritorijalizacijom potpunih druãtava a proizlazi iz razliåitosti prirodnih uslova za razvoj materijalne proizvodçe. Ovaj oblik meœuzavisnosti tra-je veoma dugo, sve dok je naturalna proizvodça osnovni oblik pro-izvodçe, pa do razvoja robne proizvodçe. Druãtva prvobitne zajednice koja zaposedaju jednu teritoriju u poåetnim fazama nalaze na çoj sve ãto im je potrebno za æivot, te retko dolazi do osporavaça ili osvajaça veñzauzetih teritorija. “U stvari, ratovi retko imaju za ciÿ teritorijalno osvajaçe ili odbranu pre nego ãto se doœe do stoåarskog ili zemÿoradniåkog stupça razvoja. Tada to postaje glavni uzrok rata.”7 Na viãim stupçevima varvarstva, potreba za zemÿom za obradu i moguñnost prisvajaça nastajuñeg viãka rada drugih druãtava, koji bi se upotrebio za opstanak ili razvoj svog druãtva, dobijaju prevagu nad drugim oblicima meœuzavisnosti. “Praiskonski” objekt nasilnog osvajaça je... pre svega zemÿa, åim se pojavi nestaãica u çoj. Kod osvajaåkih seÿaåkih zajednica normalna pojava je da direktno uzimaju zemÿu, iskoreçujuñi istovremeno stanovniãtvo koje je dotle bilo naseÿeno na çoj. Razvoj zemÿoradçe postepeno stavÿa u prvi plan zaposedaçe zemÿe pogodne za obradu. Sa nastankom klasnog druãtva i dræave, individualni posed zemÿe stvara nove potrebe, koje imaju svoj uticaj i na meœunarodne odnose. “Na primer, tamo gde svaka individua treba da poseduje toliko i toliko akera zemÿe, veñje i porast stanovniãtva smetça. Ako tome treba nañi leka, pribegava se kolonizaciji, a ova åini potrebnim osvajaåki rat. Time i robove itd.”8 Zemÿiãna renta, kao novi vid eksploatacije osvojenih teritorija, u feudalizmu postaje osnovni izvor feudalnih bogatstava. Sta-novniãtvo pokorene dræave ili oblasti viãe se ne istrebÿuje fiziåki, veñmu se nameñe obaveza da novom gospodaru plaña u vidu rente, koja je u tom trenutku razvoja feudalizma bila moguña (naturalna i radna u poåetku, a novåana
Marks, nav. delo, str. 211. Wright, A Study of War, “The Univ. of Chicago Press”, 1942, str. 76. K. Marks, Osnovi kritike politiåke ekonomije, (Grundrisse...) nav. prema Temeÿi slobode, Zagreb, “Naprijed”, 1974, str. 205206.
6 K. 7 Q. 8

124

renta u kasnijoj fazi). Posedovaçe robova i proãireçe feudalnih poseda su bili uslovi opstanka tih druãtveno-ekonomskih formacija, i oni su uvek bili vezani za meœunarodne odnose, ukoliko se unutar druãtva nisu mogli tako povoÿno ostvariti. Cezar je zauzeñem Galije doveo u Italiju milion robova. U Atini je bilo uvek nekoliko puta viãe robova od slobodnih graœana. Izvori prosperiteta tih antiåkih dræava nalazili su se åesto van çihovnih granica, na teritorijama drugih naroda, koji su “sluæili” za reprodukciju osnovnog oblika proizvodçe. Drugi osnovni tip prvobitne meœuzavisnosti javÿa se u borbi za raspolagaçe viãkom proizvoda, koji se najåeãñe trezoriãe u vidu blaga joãu prvobitnim zajednicama, robovlasniåkim i feudalnim dræavama. To blago je sluæilo kao osnov moñi dræavne vlasti i monarha, jer je çime moguñe finansirati neproizvodne druãtvene funkcije, kao ãto je i vojna sila. “U prastara vremena, u Aziji, i Egiptu, ova blaga pod okriÿem kraÿeva i sveãtenika viãe su svedoci çihove moñi. U Gråkoj i Rimu obrazovaçe dræavnog blaga kao stalno obezbeœenog i stalno upotrebÿivog oblika suviãka, postaje politika. Brzo prenoãeçe takvih blaga iz zemÿe u zemÿu od strane osvajaåa i çihovo delimiåno naglo izlivaçe u promet predstavÿaju specifiånosti antiåke ekonomije.”9 Ovaj oblik meœuzavisnosti u prvobitnoj zajednici, javÿa se s nastankom vojne demokratije u kojoj rat i vojna organizacija druãtva postaju “redovne funkcije” narodnog æivota. “Bogatstva suseda izazivaju gramzivost naroda kod kojih se sticaçe bogatstva veñjavÿa kao jedan od prvih æivotnih ciÿeva. Oni su varvari: pÿaåkaçe im je lakãe i åak åasnije od sticaça radom. Rat, koji je voœen samo za osvetu zbog nekog nasiÿa, ili za proãireçe oblasti koja je postala nedovoÿna, vodi se sad prosto zbog pÿaåke koja je postala stalna grana privreœivaça.”10 Prvbitnu meœuzavisnost karakteriãe odsustvo meœunarodne podele rada, te se u çoj ne stvara osnova za razvoj procesa saradçe u meœunarodnim odnosima. Podela rada je moguña samo uz razvijenu robnu proizvodçu koja vodi komplementarnosti u podeli rada, koja moæe sluæiti kao osnov saradçe. Iz tih razloga, u meœunarodnim odnosima koji nastaju u meœuzavisnosti ovoga tipa, sukob je osnovni oblik meœunarodnih odnosa, dok saradça postoji samo izuzetno, i to uglavnom u politiåkom grupisaçu dræava koje su u sukobu s nekom drugom dræavom ili grupom dræava. Robna proizvodça nastaje s privatnom svojinom na sredstvima za proizvodçu, ali u robovlasniåkom i feudalnom druãtvu ona nije osnovni oblik proizvodçe, veñje to naturalna proizvodça, u kojoj svaka lokalna zajednica unutar druãtva zadovoÿava gotovo u celini svoje potrebe. Razmena izmeœu dræava i zajednica unutar çe, razvija se viãe zbog razlika u prirodnim uslovima proizvodçe nego zbog podele rada koja proizlazi iz razvijenosti proizvodçe. Oblici meœunarodne razmene u ovim epohama su stoga vrlo siromaãni i ne uåestvuju znaåajnije u druãtvenom bogatstvu, veñviãe zadovoÿavaju luksuzne potrebe vladajuñih slojeva.
9 K. Marks, Prilog kritici politiåke 10 F. Engels, nav. delo, str. 168.

ekonomije, Beograd, “Kultura”, 1965, str. 113.

125

s kapitalistiåkom robnom proizvodçom nastaje svetsko træiãte. Træiãni i tehnoloãki tip meœuzavisnosti nastaje s prerastaçem robne proizvodçe u osnovni oblik proizvodçe. koje ima direktnog uticaja na meœunarodne odnose svake zemÿe. Meœutim. Drancourt. 12 E. svetsko træiãte. ãto se zbiva razvojem kapitalistiåkog naåina proizvodçe u kome dominantnu ulogu preuzima industrijska proizvodça.. koja omoguñava çenu maksimalnu rentabilnost. Proizvodça francuskog aviona Karavela (Caravelle) zahtevala je prodaju 150 komada. Drancourt. O podeli druãtvenog rada.14 Razvoj kapitalistiåke proizvodçe sadræi stalnu tendenciju ãireça kruga.). doprinosi razgraçavaçu meœunarodne podele rada. 1972.”12 Industrijska proizvodça zahteva velike serije da bi bila ãto rentabilnija. sa svoje strane. Marks. Dirkem. 126 . Armand.b. samo pedeset kilometara daÿe. u kojoj ona daje polovinu evropske proizvodçe. U Francuskoj je joãu XVIII veku postojalo stotinu sistema mera. str. jer tera zemÿe na specijalizaciju u proizvodçi. alatne maãine. ãto delimiåno omoguñuje brze promene poloæaja dræava u meœuzavisnosti a time i meçaçe çihovog ponaãaça i çihove politike u meœunarodnim odnosima. 35. M. ãto u meœunarodnoj podeli rada bitno utiåe na poloæaj druãtva na svetskom træiãtu i u meœunarodnim ekonomskim odnosima uopãte. str.11“Svaki grad imao je prvobitno onoliko åohara koliko mu ih je bilo potrebno. 13 L. koja postaje neminovna za privredni razvoj svake zemÿe. tako da nikakvi jedinstveni kriteriji nisu bili moguñi. Zbog toga za rentabilnu proizvodçu ovih aviona nije bilo dovoÿno ni evropsko a kamoli francusko træiãte. kao posledica razlika u industrijskoj i tehniåkoj razvijenosti. Nekadaãçe obeleæje proizvoœaåke svestranosti gradova nepovratno je uniãteno. U ovom tipu meœuzavisnosti javÿaju se novi oblici nejednakosti. “Prosveta”. åime bi se pokrili troãkovi proizvodçe. Paris.. u Strasburgu. u utakmici s Alzaãanima. specijalizacija vodi poveñaçu meœuzavisnosti.. nav. str. 14 Isto. Åak ni jedinstven sistem mera nije bilo moguñe ustanoviti od jednog do drugog grada i feuda.. Ova åiçenica dovela je do promena u ulozi niza zemaÿa u svetskoj politici (Venecija. 1968. Le pari europE9en.. avioni i sl. Zahtev za stalnim uveñavaçem serija stvara potrebu izlaska sa domañeg træiãta. pod uslovom realizacije na svetskom træiãtu. U uslovima naturalne privrede træiãte je bilo iscepkano na niz osnovnih jedinica jednog druãtva. 34. Ali proizvoœaåi sive åohe iz Bazela propadaju veñpre 1362. 208. Armand. 246. tako da su jedne mere vaæile u Parizu. ruãeñi sve lokalne granice koje stoje na putu prometa “da kao svoje træiãte osvoji celu zemÿu. Beograd.. a druge. “Kada je Italija uåinila veliki skok u proizvodçi friæidera. Tako.”15 Ova osobina kapitalizma neposredno se odrazila u ogromnom 11 L.”13 Ovo je naroåito znaåajno za proizvodçu skupnih proizvoda kao ãto su industrijska oprema. delo. delo. str. Engleska itd.. Osnovi kritike. ona nije mogla da se zadovoÿi s domañim træiãtem. provincija ili feuda. u Fontenblou. M. predionice vune su propale oko 1500. brodovi. Fayard. naroåito zemaÿa sa maçim sopstvenim træiãtima. Naime. Holandija. nav. 15 K. Razvoj industrije i tehnologije u biti meça prvobitnu meœuzavisnost. Frankfurtu i Lajpcigu.

na nove oblike saradçe ali i zavisnosti.18 Moguñnost eksploatacije automatskim delovaçem zakona vrednosti u ovom tipu meœuzavisnosti doprinosi razvoju politiåkog uplitaça dræave u privredne poslove.17Kroz XIX vek 70% svetske trgovine otpadalo je na razmenu izmeœu industrijskih metropola i agrarno-sirovinskih proizvoœaåa. U ovom sluåaju bogatija zemÿa eksploatiãe siromaãniju. 1956. iznosila oko 60 milijardi a 1968 blizu 500 milijardi dolara. unela je u meœunarodne odnose novi kvalitet nuænost saradçe da bi se postigli interesi svake pojedine dræave zbog meœuzavisnosti sa drugim dræavama. Ovaj odnos se neprekidno odræava na pribliænom nivou. delo. 137. Beo- 127 . str. “Nauåna kçiga”. koja stvara ovakvu meœuzavisnost. To doprinosi da dræava u ka-pitalizmu postaje åvrãña organizacija. 1967. III. Teorije o viãku vrednosti. M.. Meœutim.”. 33. Naime. zavisnosti ili prednosti u meœuna-rodnim ekonomskim odnosima i meœunarodnim odnosima uopãte. koja je proizaãla iz veñveoma razgranate meœunarodne podele rada. Meœunarodna podela rada. ta nuænost se og16 L.16 Ovaj fenomenalan razvoj meœunarodne razmene. 250. stvorio je jednu protivureånost u savremenim meœunarodnim odnosima. koja sve viãe deluje na podelu rada (tehnoloãki åinilac na çenu preraspodelu u svetskim razmerama. Ova tehnoloãka meœuzavisnost sve viãe dobija u znaåaju u savremenom trenutku æivota meœunarodne zajednice. a zemÿe u razvoju samo sa 17%. 18 R. Taj neravnomeran razvoj doprineo je stvaraçu velikog ekonomskog jaza izmeœu industrijski razvijenih i nerazvijenih zemaÿa. t. str. koji ispoÿava rezultat u kupovini i prodaji licenci i patenata. ona se organizuje na viãem nivou druãtvene kohezije. prostom radu.po-veñaçu meœunarodne razmene i svetskog træiãta. danas industrijske zemÿe uåestvuju u svetskoj trgovini sa oko 83%. Marks. Politika sile i nerazvijene zemÿe u savremenim meœunarodnim grad. U ekonomskoj razmeni. nav. Armand. odnosima. da bi 1938. “Kultura”. dræave istupaju jedna prema drugoj snagom koja proizlazi iz domañe produktivnosti rada. 17 K. ãto sve zajedno proizvodi posledice na oblik i stepen meœuzavisnosti u kojoj politiåki procesi igraju sve veñu ulogu. koja je proizaãla iz neravnomernog razvoja industrijske proizvodçe u svetu. Beograd. koja nastaje sa razvojem industrijske proizvodçe. Drancourt. Stojanoviñ. str. Pored ovog vida u ovom tipu meœuzavisnosti.. eksploatacije i sukobÿavaça u meœunarodnim odnosima). tako se isto mogu odnositi radni dani raznih zemaÿa. Poåetkom XIX veka celokupna svetska trgovina nije prelazila vrednost od 200 miliona dolara. U strukturi platnog bilansa zemaÿa zato se sve åeãñe istiåe stavka tehnoloãkog bilansa. sloæeni rad odnosi prema nekvalifikovanom. Ovaj bilans odræava çihove prednosti ili nedostatke na poÿu tehnoloãkog razvoja a time i nivo saradçe. sve veñom ulogom nauke u prizvodçi se stvara i jedan novi vid meœuzavisnosti. U meœunarodnim odnosima “Zakon vrednosti biva bitno modifikovan ili kako se u okviru jedne zemÿe kvalifikovani rad. Danas je ta produktivnost u najveñoj meri u zavisnosti od tehnoloãke razvijenosti proizvodçe. stvara se nacija kao koherentniji druãtveni oblik.

nav. Realizacija proizvodçe velikih serija specijalizovane industrije je moguña samo uz postojaçe sposobnosti træiãta da te proizvode apsorbuje. Da nije tako. Meœutim. interesi u meœunarodnim odnosima proizlaze. 220. bila ograniåena samo prirodnim uslovima. bilo bi nemoguñe obeleæiti velike delove istorije kao posebne epohe. U takvim uslovima politiåki proces moæe i da se osamostali da deluje po svojim unutraãçim zakonitostima u koje se ukÿuåuje i politika sile koja vodi meœunarodnim sukobima i ratovima u meœunarodnim odnosima. bilo za pojedine dræave i narode bilo za uæi ili ãiri krug neke meœunarodne 19 E. Oblik meœuzavisnosti u meœunarodnom odnosu izmeœu dve ili viãe dræava oznaåava naåine na koje se mogu postiñi interesi iz tog odnosa. u krajçoj analizi. delo. osnovna protivureånost savremene svetske privrede. Jer tamo gde vlada samo interes. jer u ratu ti interesi ne bi mogli biti zadovoÿeni. koja je. Dirkem. poãto nijedna dræava ne moæe da dozvoli da bude eksploatisana stihijskim delovaçem ekonomskih zakona u meœunarodnim ekonomskim odnosima.leda u tome ãto se ti interesi u ovakvoj podeli rada ne mogu uvek zadovoÿiti putem sile i kada bi se to htelo. Iz podele rada raœa se interes svakog uåesnika u çoj u odnosu na onog drugog. iz datog tipa meœuzavisnosti a çihova trajnost i moguñnost zadovoÿeça zavise od oblika i stepena meœuzavisnosti. svaki sklad interesa krije u sebi neki potajni ili samo odloæeni sukob. Durkheim) stav po kome “. 128 .. za ãta je potrebna velika kupovna moñi potrebe stanovnika tog træiãta (koje je svetsko). svako se nalazi prema drugom na ratnoj nozi te nijedno primirje u tome veåitom sukobu ne moæe biti dugog veka. Zbog toga bi se teãko mogao braniti do kraja Dirkemov (E. Meœutim. Mirni procesi tako mogu postati pravilo za niz odnosa bitnih za interese dræava. ãto politiåkim sredstvima pruæa veñu moguñnost.19 Interesi su zaista promenÿiva kategorija i oni su u zavisnosti od niza åinilaca koji takoœe deluju s promenÿivom snagom. Interes je zaista neãto najnepostojanije na svetu”. kao i postojaçe blaæih oblika nejednakosti. omoguñuju danas nametaçe odnosa eksploatacije u meœunarodnim odnosima. U kom pravcu i na koji naåin savremeni tip meœuzavisnosti moæe delovati na razvoj procesa saradçe ili sukoba u meœunarodnim odnosima? Moæe se zapaziti i niz åiçenica na to ukazuje. 1.. bila je moguña gotovo apsolutna autarhiånost. da od oblika meœuzavisnosti i stepena u najveñoj meri zavisi moguñnost razvoja tih procesa. ãto se primenom sile nikako ne moæe postiñi odnosno sila deluje u obrnutom pravcu. Interes moæe voditi saradçi ako su interesi komplementarni ili sukobu ako su oni iskÿuåivi. jer stvara potrebu politiåke intervencije u meœunarodnoj podeli rada. U prethodnom tipu meœuzavisnosti naturalne privrede. te saradça predstavÿa nuænost. kako nema niåega ãto obuzdava prisutne egoizme. praktiåno. a neophodnost odnosa sa drugim dræavama uglavnom se uvek mogla zadovoÿiti putem sile. str. koja nastaje zbog jaza izmeœu industrijski razvijenih zemaÿa i zemaÿa u razvoju.

zbog promeçenih druãtvenih okolnosti (videti Nacija kao åinilac). Za tako neãto. ili je sila jedini naåin da se takvi interesi ostvare. zavise i najrazvijenije zemÿe. Koji ñe interesi i odnosi preovladati je u zavisnosti od niza åinilaca i svaki od çih deluje u pravcu pospeãivaça jednih ili drugih procesa. za uspostavÿaçe uravnoteæenog razvoja svetske privrede. od kojeg. do politiåkim sredstvima. jer je na prvom mestu. ako je oblik meœuzavisnosti takav da se u çemu interes moæe ostvariti samo putemprocesa saradçe (ili sila ne bi bila podobna) onda se moæe oåekivati. nav. isto tako. ne mogu u datom sukobu interesa birati grupaciju dræava kojoj ñe se prikÿuåiti veñje to unapred odreœeno intere-sima koji su fiksirani u uslovima vaæeñim za datu epohu i ti interesi odreœuju i çeno mesto u sukobu interesa. neprijateÿima. dræave po nekim pitaçima mogu saraœivati dok se po drugim sukobÿavaju ili çihovo reãeçe stagnira. sve zajedno. tako i interesi koji vode sukobÿavaçu. åime je ta monopolizacija ostvarena. u meœunarodnim odnosima. 134172. zemÿama u razvoju je neophodna pomoñindustrijski razvijenih zemaÿa a ne eksploatacija. mogu zapaziti kako interesi koji omoguñuju saradçu. neophodno pomagati zemÿe u razvoju kako bi se one uspeãno ukÿuåile u meœuna-rodnu podelu rada i svetsko træiãte. mora se primetiti. interes industrijski razvijenih zemaÿa. Meœutim. Ako je oblik meœuzavisnosti takav da se interesi u çemu mogu ostvariti putem sile. poãto je viãe imperijalistiåkih sila teæilo takvoj monopolizaciji. takoœe. koje se opredeÿuju prema bitnim interesima vezanim za opstanak ili razvoj. da sila mora biti podobna za ostvareçe tog interesa. Ove epohe su upravo obeleæene postojaçem. Preovladavaçe delovaça åinilaca koji pospeãuju odnose u vezi sa sukobÿenim interesima moæe da ukaæe na moguñnost izvesnosti sukoba u odnosu koji se posmatra. Usled promena u odnosu sirovinskog i industrijskog proizvoœaåa u meœunarodnoj podeli rada. meœutim. onda se moæe oåekivati veña uloga sile u datim odnosima. danas. onda je bila primeçena sila radi osvajaça kolonija. i moæe se uspeãno politiåki delovati na razvoj i granaçe procesa saradçe u meœunarodnim odnosima. 20 R. ãto ih je åinilo saveznicima i. Stojanoviñ. komplementarnih interesa. Kada su imperijalistiåke protivureånosti nalagale monopolizaciju træiãta unutar i u meœunarodnim ekonomskim odnosima. jer ako je çena primena teæa i skupÿa od koristi koja se postiæe çenom primenom ona ne bi bila prime-çena. nije moguñe odreñi åiçenicu da veliki broj dræava. za jedan broj dræava. 129 . U ovom odnosu se ne zanemaruje politiåki åinilac kao svesno usmeravaçe dræava ka ovim opredeÿeçima.20 Ako je neophodna pomoñ. Istovremeno. delo.zajednice i åitavog åoveåanstva. Ukoliko je takav sluåaj ili joãviãe. i to silom. prema industrijski nerazvijenim zemÿama ne moæe biti ostvaren “monopolizacijom” træiãta i izvora sirovina (sem nekih izuzetaka kao ãto su nafta ili nuklearne sirovine i retki metali od strateãkog znaåaja). ãto je u interesu i razvijenih i nerazvijenih. koloni-jalna ili neokolonijalna. a uz to. prema drugoj dræavi ili grupi dræava. U odnosima dræava uvek se. Zato. Na koji drugi naåin bi inaåe mogla biti izvrãena mono-polizacija u meœunarodnim razmerama. str.

geografski i geostrateãki interesi. odnosno ako bi upotreba sile bila “skupÿa” od interesa koji bi se u tom odnosu mogao postiñi. onda se moæe oåekivati razvoj procesa saradçe u tom odnosu. druãtvenoekonomske razlike i stepen iskÿuåivosti privrednih sistema dræava ili grupacija dræava. najzad. iracionalna staça svesti. Da li se u ovom izboru moguñnosti kod oblika meœuzavisnosti mogu pribliænije utvrditi pravac razvoja i vrste procesa u meœuna-rodnim odnosima? Åiçenice ukazuju da to u najveñoj meri zavisi od stepena meœuzavisnosti. ideoloãki oblici svesti kao uzroånici ponaãaça u meœunarodnim odnosima iz kojih mogu proiziñi posledice od znaåaja za meœuna130 . ili samo u jednom datom odnosu. Naprotiv. Varijabile su bezbrojne i u çih bi se uglavnom mogli svrstati subjektivni åinioci (akteri). Te konstante su trajne i prisutne u svim odnosima dræava u datom tipu meœuzavisnosti. Stepen meœuzavisnosti zavisi u najveñoj meri od znaåaja interesa koji se ostvaruje u datom odnosu. d. Ako su ti interesi vezani za opstanak ili razvoj dræave onda je stepen meœuzavisnosti najviãi. ako imamo visok stepen meœuzavisnosti u obliku koji pospeãuje procese saradçe. ali ga je moguñe izvesti analizom niza åinilaca i pokazateÿa koji karakteriãu dati odnos. te im se mora posvetiti posebna paæça pri istraæivaçu meœunarodnih odnosa. Vrste meœuzavisnosti mogu se u krajçoj analizi odrediti tako ãto ñe se izdvojiti neke konstante za koje se vezuju preovlaœujuñi interesi dræava u meœunarodnim odnosima. za razliku od nekih varijabilnih koje su prisutne u nekim vremenskim periodima. podela interesa i globalne i regionalne strategije velikih sila imaju poseban znaåaj za opredeÿeça i prilagoœavaçe politike drugih zemaÿa u odabiraçu i ostvareçima svojih posebnih interesa. Ako oblik meœuzavisnosti omoguñuje zadovoÿeçe interesa u nekom odnosu putem sile. politiåki i druãtveno-ekonomski. Konstante koje bi se mogle izdvojiti su ekonomski interesi. verski. kulturni odnosno tehnoloãki nivo zavisnosti jedne i druge strane u datom odnosu. tada bi upotreba sile bila utoliko maçe verovatna ukoliko bi postojao veñi rizik od çene upotrebe. politiåka konstelacija u kojoj odnosi snaga.sila bi bila vrlo skupa zbog otpora naroda za obezbeœeçe svojih interesa putem monopolizacije. postoji veña izvesnost da ti procesi preovladaju. To ne znaåi da su one zbog svoje promenÿivosti zanemarive. Stepen meœuzavisnosti se u tom smislu nalazi u velikoj meri vezan za vrstu meœuzavisnosti. kvalitet te razmene (da li su proizvodi koji se razmeçuju bitni i u kojoj meri bitni ili nebitni za nor-malno funkcionisaçe jedne ili obe strane u odnosu). onda se moæe oåekivati razvoj saradçe ili politiåko delovaçe u tom pravcu. Takvi åinioci ñe biti posebno analizovani u daÿem izlagaçu. g. one u nekom odnosu mogu biti od prvorazrednog znaåaja. geografski i geostrateãki znaåaj svake dræave u datom odnosu. a oblik pospeãuje procese sukoba. Stepenovaçe meœuzavisnosti je nesumçivo vrlo sloæen posao. Neki meœunarodni odnos ñe biti u velikoj meri u zavisnosti od stepena i oblika meœuzavisnosti. Ako je stepen meœuzavisnosti visok. kulturni. a stepen meœuzavisnosti je nizak. Pokazateÿi stepena meœuzavisnosti bi mogli biti: nivo ekonomske razmene.

ne treba zanema-riti geografsku meœuzavisnost jer na datom stupçu razvoja ona ima svoj znaåaj koji proizlazi iz tog stupça razvoja. Stepen ekonomske meœuzavisnosti najåeãñe i najpotpunije oznaåava stepen i oblik meœuzavisnosti u meœunarodnim odnosima. u tom vremenskom razdobÿu takva geografska meœuzavisnost ima svoj znaåaj. za meœuzavisnost kao objektivno staçe bitne su konstante iz kojih moæemo izvuñi postojaçe razliåitih vrsta meœuzavisnosti: ekonomska. 21 K. Meœutim. Geografska meœuzavisnost je takoœe u krajçoj liniji od-reœena datim oblikom i stepenom ekonomske meœuzavisnosti. geografska. Åesto izgleda da put kroz neki geografski prostor. æ. Moskva. Engels. 1920. bilo preko prenosa tehniåkih dostignuña koje neposredno utiåu na ekonomski i druãtveni razvoj dræava. u datom vremenu mogu oåuvati ili postiñi neki ekonomski interesi u ekonomskoj meœuzavisnosti dræava. S obzirom na to da su varijabile uvek ukÿuåene u spoÿnu politiku i one se u çoj uglavnom i iscrpÿuju. åesto se åini da je geostrateãka meœuzavisnost znaåajnija od ekonomske. S druge strane. e. Kulturna meœuzavisnost se ogleda u neophodnosti razmene kulturnih tvorevina. z. Taj proces nikada nije tekao jednovremeno u svim dræavama. Druãtveno-ekonomska meœuzavisnost se ogleda u stepenu iskÿuåivosti i moguñnosti saradçe izmeœu dræava sa razliåitim druãtveno-ekonomskim sistemima. Marks. izlaz na more ili geostrateãki poloæaj imaju veñi znaåaj od ekonomske meœuzavisnosti. kako razvoj svakog pojedinog druãtva. 131 . str. Ova vrsta meœuzavisnosti nastaje i postoji uvek i u svim epohama u kojima je doãlo do smene druãtveno-ekonomskih formacija. “Odnosi izmeœu nacija zavise o toga koliko je svaka od çih razvila proizvodne snage. Ekonomska meœuzavisnost je osnovna i u çoj dolazi do izraæaja zavisnost procesa u materijalnoj proizvodçi od veza s ekonomijama drugih dræava. kulturna. t. Ne postoji moguñnost izolacije jedne dræave iz tog univerzalnog kretaça bez opasnosti od zaostajaça u razvoju. tako i razvoj veza meœu narodima i dræavama kao neophodan uslov za razvoj procesa saradçe. ili preko te geografske taåke. politiåka i druãtveno-ekonomska. Zato moæemo reñi da ekonomska meœuzavisnost predstavÿa osnovu meœunarodnih odnosa na kojoj se izgraœuju razliåiti vidovi i vrste meœuzavisnosti. podelu rada i unutraãçe odnose. Isto tako. Soåinenija. Tehnoloãka meœuzavisnost neposredno se ogleda u vezi izmeœu ekonomskog razvoja date dræave i univerzalnog razvoja nauke i tehnike. koje su sve u krajçoj liniji vezane i proizlaze iz ekonomske meœuzavisnosti. Ako se ima u vidu da jedan stupaç razvoja dosta dugo traje. bilo preko kretaça drugih duhovnih tvorevina bez kojih je teãko zamisliti.”21 U ovoj vrsti meœuzavisnosti najåeãñe se uåvrãñuju interesi dræava koji mogu biti za opstanak ili razvoj svake od çih. one su znaåajne na prvom mestu zbog toga ãto se tim putem.rodni æivot druãtva. F. III. œ. tako da su redovno pored dræava s novim druãtvenoekonomskim sistemom æivele i stare dræave.

22 Politiåka nezavisnost je vrhovna vrednost dræave. u kojima preovladavaju odnosi na bazi politike sile. ona se upotrebÿava i kada sopstveni sistem nije doveden u pitaçe. v. Postojaçe razliåitih interesa dræavE2 dovodi do jednaåeça teæçi i moguñnosti. uspostavÿa se ravnoteæa snaga izmeœu dræava ili grupacija dræava. U situacijama u kojima se maçe koristi postiæu maçim obimom sile. U datoj konstelaciji meœunarodnih odnosa deluju i druge zakonitosti koje umnogome modifikuju drugu vrstu meœuzavisnosti i deluju na oblik i stepen meœuzavisnosti. ako je jedno uslovÿeno drugim. 132 . str. koji bi dovodili u pitaçe ovu vrednost. samo privre22 M. a naroåito kada je reå o mestu jedne dræave u odnosu snaga u meœunarodnim odnosima. ãto doprinosi stvaraçu politiåke konstelacije unutar koje se interesi uravnoteæuju politiåkim sredstvima. Jaåe izraæena ili oåekivana reakcija utiåe na poveñaçe rizika pri upotrebi sile. stepenu i vrsti meœuzavisnosti. 367. Heilperin. ili uz veliko uåeãñe politike u tome. ãto je u istoriji zabeleæeno. Poveñaçe rizika umaçuje izglede za postizaçe koristi putem sile. 68.Feudalizmu je bilo potrebno proãireçe zemÿiãnih poseda naseÿenih kmetovima a ne uniãtavaçe stanovniãtva osvojenih zemaÿa i odvoœeçu u robÿe dela stanovniãtva u dobu najsposobnijem za rad. koja nastaje na osnovama uravnoteæenih. Recueil des cours. Neki oblici politiåke meœuzavisnosti su uvek postojali. U meœunarodnim odnosima stoga nisu retke pojave da dræava ærtvuje ekonomski prosperitet da bi oåuvala politiåku nezavisnost. odnosno sukobÿenih interesa. II. U procesu razvoja druãtva stalno se mnoæe moguñnosti za zadovoÿeçe interesa putem procesa saradçe u meœunarodnoj podeli rada i poveñava rizik pri upotrebi sile (sve savrãenija i ubojitija oruæja). i. La cooperation economique internationale et la securite collective. Dolaskom do taåke na kojoj rizik postaje beznaåajna komponenta. Do primene sile najåeãñe dolazi onda kada oblik i stepen meœuzavisnosti ne dozvoÿavaju jednoj strani da poãtovaçem interesa druge strane pribavi za sebe koristi neophodne za svoj opstanak i razvoj. Na taj naåin dolazi do redukcije sredstava i metoda sile. Ovakva iskÿuåivost vodi meœuzavisnosti. Prva se sastoje u pregovorima. Politiåka sredstva mogu biti ona koja pospeãuju meœunarodnu saradçu ili sukobe. åiji oblici vode sukobima. Kapitalizam je traæio slobodnu radnu snagu a ne seÿake vezane za zemÿu. i slobodno træiãte a ne feudalnu naturalnu autarhiånost. U politiåkoj konstelaciji meœunarodnih odnosa. Te zakonitosti ukazuju na znaåaj politiåke meœuzavisnosti dræava u meœuna-rodnim odnosima. Unutar ravnoteæe snaga razvijaju se posebne zakonitosti koje deluju na poloæaj svake dræave u datom obliku. a istorijsko iskustvo ukazuje da svi drugi interesi. sporazumevaçu i izgradçi pravila ponaãaça (meœunarodnog prava i morala) a druga. Politiåka meœuzavisnost nastaje s poveñanom ulogom politiåkih procesa u razvoju meœuzavisnosti iz koje se javÿa moguñnost eksploatacije automatskim delovaçem zakona vrednosti. u primeni razliåitih vidova politike sile. sila dolazi kao krajçe sredstvo za odræavaçe onoga ãto se smatra neophodnim u borbi za opstanak ili razvoju. 1939.

Bilo da je reå o konstantama ili varijabilama. na neki naåin. zato se oni ne mogu posmatrati statiåki veñuvek u druãtvenim okvirima epohe. ono nije i ne moæe biti potpuni izraz ove meœuzavisnosti. koji u najveñoj meri utiåu na razvoj razliåitih procesa u meœunarodnim odnosima. Ona utiåe na opredeÿeçe dræava u izboru sredstava za zadovoÿeçe svojih interesa. Razumÿivo je da åinioci nisu za sva vremena i na svakom mestu isti i nepromenÿivi. meœutim. Ona strana koja u meœunarodnim odnosima za svoja åiçeça traæi da druga strana ærtvuje politiåku nezavisnost. * ** Na mesto. Na svetskom træiãtu se prepliñu delovaça ekonomskih zakonitosti sa politiåkim delovaçem dræava.meno mogu izgledati znaåajniji. Nesumçivo je. koja je osnov ekonomske meœuzavisnosti. II ÅINIOCI U MEŒ UNARODNIM ODNOSIMA 1. da postoje i svesni åinioci koji su u veñoj ili maçoj meri stalno prisutni. Ta granica se nalazi na onoj taåki gde se razdvajaju putevi ka opstanku. razvoju ili zaostajaçu. zadovoÿava time na prvom mestu svoje sopstvene interese i çima se iskÿuåivo rukovodi. veñ. doprinosi grupisaçu dræava. Uloga politiåke konstelacije meœunarodnih odnosa. vanekonomski åinioci. tako da je ono ne samo izraz ekonomske meœuzavisnosti dræava. ali sve to do odreœene granice. ili åiji je znaåaj za meœunarodne odnose epohe takav da se o çima mora voditi posebna paæça u svim sluåajevima kada nastanu uslovi za çihovo delovaçe. ulogu i ponaãaçe subjekata u meœunarodnim odnosima u datom obliku. S druge strane. kroz çega se prelamaju i sva kretaça u meœunarodnim odnosima uo133 . odnosa snaga i interesa ozbiÿno deluje na ekonomske zakone kretaça na svetskom træiãtu. modifikuje i samu ekonomsku meœuzavisnost. i materijalni. stepenu i vrsti meœuzavisnosti deluju razliåiti åinioci. ti åinioci se ukÿuåuju u potpunije odreœeçe oblika i stepena meœuzavisnosti. Svetsko træiãte Svetsko træiãte neposredno proizlazi iz ekonomske meœuza-visnosti dræava jer se preko svetskog træiãta izraæava meœunarodna podela rada. Iz politiåke konstelacije nastaje politiåka meœuzavisnost koja predstavÿa konstantu u analizi oblika i stepena meœuzavisnosti i naåina realizacije interesa u çoj. bilo subjektivni (akteri) bilo objektivni.

1960. bez ovakve razmene nije moguñe zamisliti normalan tok proizvodçe i reprodukcije u kapitalistiåkom svetu. “Svetsko træiãte je teritorijalno neograniåeno. Meœunarodna ekonomija. Stoga. U svoj toj sloæenosti. Na taj naåin. moæe dovesti samo do negativnih posledica za sopstveni razvoj. regionalizma. ideoloãkih i dr. monopola. Svako globalno druãtvo mora biti samodovoÿno (autarhiåno) meœutim. Razvoj svetskog træiãta doveo je do toga da se vrednost proizvedenih dobara unutar nacionalnih pri-vreda u konaånom obraåunu meri uporeœeçem sa cenama na svetskom træiãtu. Wegova pojava vezana je za kapitalizam jer se tek s razvojem kapitalistiåke robne proizvodçe stvara i zavisnost nacionalnih ekonomija od meœunarodne razmene.”23 Ovo bi bila definicija koja se odnosi na savremeno znaåeçe svetskog træiãta kao sveukupnosti razmene roba u svetu. dolazi do razmene roba bitnih za opstanak i razvoj nacionalnih privreda. pa ma kako dræava bila velika i moñna. bilo zato ãto nemaju odgovarajuñe prirodne uslove. ne mogu viãe unutar svojih granica razvijati sve oblike proizvodçe. ili zato ãto bi proizvodça bila nerentabilna za svetske uslove. Povezivaçe sve veñeg kruga zemaÿa u meœunarodne ekonomske odnose vodilo je sve veñem znaåaju svetskog træiãta za normalno funkcionisaçe procesa proizvodçe u nacionalnim privredama. intervencija dræava.pãte. carina. politiåkih. Meœutim. u velikoj meri modifikuju ekonomske zakone u meœunarodnim ekonomskim odnosima. Samodovoÿnost je uvek relativna. kao politiåke organizacije druãtava. i predstavÿa celokupnu ponudu svih proizvoœaåkih zemaÿa u svetu kao i celokupnu traæçu svih potroãaåkih zemaÿa. Sa nastankom kapitalizma. nijedno druãtvo ne moæe biti apsolutno samodovoÿno. bojkota. svetsko træiãte ozbiÿno utiåe na kretaçe.. Druãtvena proizvodça i reprodukcija danas ne mogu ostati zatvorene u nacionalnim granicama. 16. To ne znaåi da s nastankom kapitalizma tek nastaju meœunarodne ekonomske veze i razmene dobara.. Dræave. Mrkuãiñ. ona zemÿa koja proizvodi uz najniæe troãkove proizvodçe ostvaruje najveñu dobit na 23 Æ. 134 . ovakvo svetsko træiãte nije postojalo oduvek. a æeÿa neke dræave ili regiona da postigne apsolutnu samodovoÿnost. Za pretkapitalistiåke formacije karakteristiåna je sporadiåna razmena koja je obuhvatila uglavnom retke i luksuzne proizvode i ono ãto je bilo iskÿuåivo vezano za odreœena geograf-ska podruåja i klimatske zone. ona moæe izvoziti rudu åelika u dræavu koja ima åeliåane a ova. str. Na taj naåin se neprekidno razvija meœunarodna podela rada koja postaje sve znaåajnija sa industrijskom specijalizacijom u proizvodçi. Metodi embarga. Beograd. Videli smo da razmena proizvoda postoji joãu prvobitnoj zajednici. Ako jedna dræava ima rudu gvoæœa a nema ugÿa potrebnog za proizvodçu åelika. razvoj i staçe meœunarodnih odnosa. kada proizvede åelik moæe ga izvesti u zemÿu koja proizvodi automobile itd. svetsko træiãte odraæava delovaçe i niza drugih åinilaca. bilo ãto bi zbog nepovoÿnih prirodnih uslova proizvodça bila nerentabilna. Meœutim. çegova osnovna funkcija je ekonomska.

koje je uvek postojalo i bilo traæeno.”25 Eksploatacija je uvek nailazila na otpor. Kroz svetsko træiãte se odraæa-va ekonomski i politiåki poloæaj i potencijal jedne dræave. delo. poãto se rad. podreœenosti ili hegemonije. Ukoliko se ovde rad naprednije zemÿe valorizuje kao rad veñe specifiåne teæine. kao i uopãte kod razmene izmeœu kapitala i rada. Procesi saradçe se odvijaju u komplementarnoj podeli rada. samo je u proãlosti bilo maçe vidÿivo nego danas. 135 . Dok je na unutraãçem træiãtu uspostavÿen neposredan odnos izmeœu sop-stvenika i proizvoœaåa roba. str. prodaje kao takav. koristi politiåka sredstva da tu eksploataciju spreåi i to politiåkim merama protiv automatizma ekonomskih zakona. trpa u xep izvesna klasa. koji dovode do veñopisanog staça iz kojeg proizlazi eksploatacija slabije razvijene dræave u meœunarodnim odnosima.”24Tako se danas moæe zapaziti razvoj jednog sveopãteg procesa u svetu. koji se odvija prilagoœavaçem zemaÿa meœunarodnoj podeli rada. “Dok je na unutraãçem træiãtu razmena zasnovana na razmeni vrednosti. na svetskom træiãtu oni se javÿaju i kao predstavnici jedne dræave i obavÿaju posao razmene uz politiåko odobreçe svoje dræave. mada jeftinije nego konkurentske zemÿe. kao i teæçe dræava da u toj nejednakosti zauzmu boÿu poziciju koja omoguñuje sticaçe ekstra-profita. Uloga politiåkog åinioca ne ogleda se samo u odnosima razvijenih i nerazvijenih zemaÿa na svetskom træiãtu. çen stepen zavisnosti ili nezavisnosti. “Favorizovana zemÿa dobija u razmeni natrag viãe rada za maçe rada. ãto raœa procese sukoba i pretvara ih u oruæanu borbu onda kada se eksploatacija æeli i silom nametnuti. Marks. nav. Kapital. a da pri tom ipak dobija robu jeftinije no ãto bi je sama mogla proizvoditi. Isti odnos moæe se dogoditi i prema zemÿi u koju se robe izvoze i iz koje se robe uvoze. Prouåavaçe kretaça na svetskom træiãtu ima veliki znaåaj za razumevaçe meœunarodnih odnosa. ako je politiåki nezavisna. da ta zemÿa daje viãe opredmeñenog rada u materiji nego ãto dobija. Naime. taj viãak. ãto doprinosi visokom stepenu meœuza-visnosti u svetu i razvoju oblika saradçe u meœunarodnim odnosima. tako da se iz tih elemenata moæe saåiniti dobra slika staça i moguñnosti poloæaja jedne zemÿe ili staça i kretaça u meœunarodnim odnosima uopãte. profitna stopa se peçe. naime. S druge strane. mada tu razmenu. danas se meœunarodna razmena uopãte i ne moæe obavÿati bez veñe ili maçe kontrole dræava.svetskom træiãtu. a vrednost 24 K. 274. a procesi sukoba su najåeãñe posledica nejednake razvijenosti zemaÿa. 25 Isto. IV. Iz tih razloga razmena na svetskom træiãtu se ne odvija po istim zakonima koji vaæe u unutraãçoj razmeni. t. koji se ne plaña kao kvalitativno viãi. koji u meœunarodnim ekonomskim odnosima znaåi eksploa-taciju slabije razvijenog. ravnopravnosti i jednakosti. Kroz svetsko træiãte podjednako se probijaju procesi saradçe i procesi sukoba u meœunarodnim odnosima. i sama slabije razvijena zemÿa. “Kapitali plasirani u spoÿnoj trgovini mogu dati viãu profitnu stopu zato ãto se ovde konkuriãe sa robama koje druge zemÿe proizvode s maçe proizvodnih teãkoña. tako da naprednija zemÿa prodaje svoje robe iznad çihove vrednosti.

ne-razvijene dræave takoœe stimuliraju angaæovaçe dræave u odbrani od dejstva spoÿnog træiãta. te se tako formira sredça cena. trgovina ubrzo povlaåi za sobom kapital u meœunarodni promet. na çemu se teãko uspostavÿaju pravi odnosi konkurencije zasnovane samo na ekonomskim zakonitostima.). åija je jedinica mere proseåna jedinica svetskog rada. Beograd. intenzivniji nacionalni rad. bojkot. embargo. Na svetskom træiãtu 26 26. 136 . åime takoœe modifikuju delovaçe zakona vrednosti u meœunarodnim odnosima. str. na çemu se vrãi samo razmena roba. uporeœen s maçe intenzivnim. Institut za meœunarodnu politiku i privredu. 28 Q. Adamoviñ. ili su predstavÿene. delo. 262. prilikom suåeÿavaça roba na svetskom træiãtu.” Ali zakon vrednosti u svojoj internacionalnoj primeni joãviãe se modifikuje time ãto na svetskom træiãtu i proizvodçi nacionalni rad vaæi kao intenzivniji dogod konkurencija ne prisili “proizvodnu naciju da prodajnu cenu svoje robe spusti na çenu vrednost. Kapital. ekonomske integracije. i razlike çegovog delovaça na svetskom i unutraãçem træiãtu.”27Iz ove analize proizlazi da delovaçe zakona vrednosti u meœunarodnim ekonomskim odnosima vodi eksploataciji samo ako postoje razlike u razvijenosti. Dræava ñe u ovim odnosima uvek i na razliåite naåine intervenisati (carine. Meœutim. koja predstavÿa svetsku cenu te robe. S obzirom na to da u meœunarodnim ekonomskim odnosima na svetskom træiãtu uåestvuju. nav. Sredça intenzivnost rada u svakoj zemÿi je drukåija: ovde veña. Danas razvijene dræave pribegavaju dræavnoj intervenciji u ciÿu izvoza krize. Na ovaj naåin se u praksi ispoÿava delovaçe zakona vrednosti. tamo maça. na svetskom træiãtu gubi razliku izmeœu cene na svom i cene na svetskom træiãtu. 27 K. jer kapital pospeãuje kretaçe roba.odreœena proseånim druãtvenopotrebnim radnim vremenom. Prvobitno. 81. Istiåuñi razliku izmeœu unutraãçeg i svetskog træiãta Marks kaæe: “Drukåije je na svetskom træiãtu åiji su sastavni delovi pojedine zemÿe. Marks. Teorija meœunarodne trgovine. 1972. odnosno dolazi do primene jednog univerzalnog kriterijuma. i åiji proizvod na unutraãçem træiãtu ima veñu cenu od svetske cene. vrednost robe odreœuje se sadræinom proseånih jedinica svetskog rada. str. str. proizvodi za jednako vreme viãe vrednosti.”26 Na svetskom træiãtu dolazi do konkurencije roba. suverene dræave. Adamoviñ. Svetsko træiãte je u svom razvoju prolazilo kroz razliåite faze.28Sama åiçenica da se na svetskom træiãtu modifikuje i jedan od najznaåajnijih ekonomskih zakona zakon vrednosti ukazuje na znaåaj svetskog træiãta u æivotu meœunarodne zajednice. koja se izraæava u viãe novca. robne liste. 46. zbog kojih slabije razvijene zemÿe nisu u staçu da konkurencijom prisile razvijene zemÿe da se odreknu ekstra-profita na svetskom træiãtu a time i eksploatacije slabije razvijenih zemaÿa. carinske unije itd. Q. Prema tome dræava u åijoj proizvodçi se utroãi viãe rada. Ove nacionalne proseåne veliåine saåiçavaju dakle skalu. Prema tome.

poãto je obezbedila potpunu nadmoñna svetskom træiãtu. tako da je ova zemÿa postala ubrzo “radionica” åitavog sveta.je isto tako znaåajno i kretaçe radne snage. B.30 Ãireçe protekcionizma u ekonomskoj politici zemaÿa u meœunarodnim odnosima. godine doveo do naglog pada meœunarodne trgovine koja se teãko oporavÿa. ona joãuvek za 17% maça od nivoa dostignutog pre krize 1929. J. dræava igra znaåajnu ulogu u privredi a naroåito u nasilnom uspostavÿaçu meœunarodne podele rada putem osvajaça kolonija kojima je nameçena uloga snabdevaåa sirovina. robnih lista i dr. A. Francuska. Colin. ãto stvara u istoriji meœunarodnih odnosa specifiåne imperijalistiåke sukobe i ra-tove.29 Poãto je Velika Britanija najpre sprovela prvobitnu akumulaciju kapitala. 69. godine donela zakon o carinama kojima je obuhvatila i svoje kolonije. str. str. zemÿe koje su kasnije stupile na put industrijalizacije. naãavãi se pred nadmoñnom engleskom industrijom. Ovakvu vrstu zaãtite dræave sprovode na razliåite naåine: putem carina. Kretaçe roba Razvoj robne proizvodçe prekida dotadaãçe primitivne oblike meœunarodne razmene. zahvaÿujuñi premoñi svoje industrijske proizvodçe koja u to vreme nije imala ozbiÿnije konkurente u svetu. teæe da uvedu protekcionistiåku politiku u oblast svojih meœunarodnih ekonomskih odnosa. On se prvo poåeo razvijati u Engleskoj. 30 Isto. nav. Duroselle. Renouvin. 1966. godine. 1938. Ova uloga je nametnuta dræavnom silom kolonizatora putem tzv. Introduction a l’histoire des relations internationales. Velika Britanija je oãtro protestvovala. A. delo. Meœutim. Paris. godine. kada je definitivno doãlo do zatvaraça kolonijalnih træiãta. Protekcionizam u spoÿnoj trgovini je ubrzo zahvatio i kolonije zemaÿa koje su vodile ovu politiku. Francuska je veñ1892. “kolonijalnog pakta” koji je zabraçivao kolonijama da razvijaju industrijsku proizvodçu i ostavÿao metropoli monopol u transportu i trgovini. Protekcionizam podrazumeva intervenciju dræave u spoÿnoj trgovini s ciÿem razvoja domañe industrije od konkurencije spoÿa. Duroselle. sporadiåne trampe ili karavanskog kretaça egzotiånih proizvoda. jer je i ona svojevrsna roba u kapitalistiåkoj robnoj proizvodçi. Ona je uvela liberalistiåke koncepcije u spoÿnu trgovinu. B. 72. 32 P. da bi u toku i nakon velike krize 19291933. ubrzo dovodi do sukobÿavaça izmeœu dræava.32To je posle29 P. a naroåito nastankom imperijalizma. Renouvin. bez ikakvih dræavnih uplitaça u çu. tako da uvoz u kolonije ima istu carinsku zaãtitu kao i uvoz u metropolu. tako da je uoåi Drugog svetskog rata. Nemaåka itd. tako da je Francuska morala da popusti.31 Posle Prvog svetskog rata protekcionizam ponovo uzima maha. ona je prva stupila u sledeñu. 137 . 31 Kada je Francuska podvela pod svoj carinski zakon Madagaskar. J. liberalistiåku fazu kapitalizma. SAD. uvoznih dozvola. U periodu prvobitne akumulacije kapitala. ovaj proces nije tekao ravnomerno. Meœutim. Zato je ona mogla da nastoji na slobodi spoÿne trgovine u ovoj fazi..

S ciÿem sticaça træiãta i çegovog monopolisaça za izvoz svojih roba. moæe se desiti da ako zemÿa A ne zatvori svoje træiãte za neke proizvode zemÿe B. tako da se protekcionizam skoro pretvara u autarhiju. od åega u najveñoj meri zavisi i vrsta odnosa na meœunarodnom planu. iz åega je proiziãao samo Drugi svetski rat kao zavrãetak tih snova o svetskoj vladavini. Sigurno je da svi navedeni sistemi spoÿne trgovine mogu u sebi nositi opasnosti od sukobÿavaça ili voditi saradçi. Iran. bio je da u meœunarodnim odnosima obezbede politiåku moñputem jaåaça vojne sile. Ærtve ovog pritiska su bile u poåetku male zemÿe. Velika Britanija. Ciÿ ove autar-hijske politike. koje je trebalo da sluæe ovim dræavama kao izvori sirovina. godine. da bi apetiti rasli s potrebama do ideja o vladavini åitavim svetom. autarhija. Neravnomeran razvoj u svetu doveo je do nejednakog poloæaja zemaÿa na svetskom træiãtu. Tipiåan primer takvog stvaraça ekonomskih sfera uticaja je u to vreme bila Kina. a u zavisnosti od stepena razvijenosti zemaÿa koje u tome uåestvuju. morali su sklopiti sliåan ugovor.dica velikog zatvaraça dræava posle velike krize. Holandijom i dr. Ãvajcarskom. Nemaåka. Isto tako. Turska carevina je do 1774. Tako i na ovom planu meœunarodnih ekonomskih odnosa dolazi do primene politike sile razliåitim sredstvima. Belgijom. U XIX veku primena sile u meœunarodnim odnosima bila je redovna pojava prema kolonijama ili polukolonijama. i tu je teæça ka autarhiji pokazala da je do çe nemoguñe doñi u apsolutnim razmerama. Meœutim. koja je kasnije uãla u igru meœunarodne imperija-listiåke podele 138 . protekcionizam. ãto je sa svoje strane doprinelo ustanovÿavaçu razliåitih sistema u spoÿnoj trgovini. Liberalizam. Sijam. ona pretrpi ãtetu. Istovremeno. imperijalistiåke sile su stvarale sfere ekonomskog uticaja nametaçem odgovarajuñih ugovora putem sile. jer se onda na çu ne moæe delovati ekonomskim sredstvima pritiska. ãto je u zavisnosti od razvijenosti svake od çih. Ovi ugovori nazvani su “kapitulacije” i çih je kasnije Turska potpisala i sa Velikom Britanijom. jer ñe to usporiti ili onemoguñiti razvoj sopstvene proizvodçe u datoj privrednoj grani. veñu granicama koje su ugovorom utvrœene. godine sklopila ugo-vor sa Francuskom da neñe cariniti francusku robu sa viãe od 5%. ukoliko postoje drugi uslovi za taj razvoj. Ti razliåiti interesi mogu biti iskÿuåivi ili komplementarni. Maroko. Francuska i SAD su putem ugo-vora sa ovom velikom zemÿom ustanovile svoje ekonomske zone u kojima kineska dræava nije mogla slobodno uvoditi carine za robu ovih zemaÿa. od imperija-listiåkih zemaÿa. Sliåna je situacija i sa drugim zemÿama. Zatvaraçem træiãta zemÿa A moæe da nanese ãtetu zemÿi B. sve su to oblici iza kojih stoje razliåiti interesi. Ciÿevi ovih zemaÿa su zato ubrzo svedeni na zadovoÿeçe svojih potreba iz meœunarodnih odnosa putem sile. Protek-cionizam je samo reakcija na liberalizam. ãto je naroåito sluåaj sa faãistiåkim dræavama Italijom i Nemaåkom posle 1935. koju su povele ove dve dræave. za koju je ekonomska samodovoÿnost povoÿna. moæe se reñi da svakoj dræavi u nekoj ekonomskoj grani odgovaraju principi libe-ralizma u spoÿnoj trgovini a u drugoj protekcionizam.

Etiopijom i dr. kao i u svim ranijim sluåajevima u istoriji. 139 . ãto je doprinelo velikom razvoju saobrañaja. pa sve do 1929. bilo putem politiåke borbe mir-nim sredstvima. Stalno prisustvo ovih oblika borbe u savremenim meœunarodnim odnosima ukazuje na moguñnosti i pokuãaje iskoriãñavaça tih moguñnosti da se nametne odnos hegemonije. U vreme prerastaça kapitalizma u monopolski stadij. 137144. jer su potrebe za sirovinama i hranom dovele do çihove visoke vrednosti na svetskom træiãtu. 34 R. u vremenu izmeœu dva rata. postepeno opada vrednost sirovina u obimu svetske trgovine.34 Promene u razvoju proizvodnih snaga meçaju postepeno odnos industrijskih i sirovinskih proizvoœaåa. Ova nastojaça dræava su naroåito doãla do izraæaja posle Prvog svetskog rata zbog porasta protekcionizma. jer su se u tadaãçim uslovima. zemÿe-proizvoœaåi sirovina imaju veliki znaåaj u odnosima sa industrijskim zemÿama. koji povezuje sve delove sveta u jedinstvenu proizvodno-sirovinsku celinu. To poveñava razlike u privrednom razvoju jednih i drugih zemaÿa. stvaraçe carinskih saveza. kao pokazateÿ i åinilac kretaça u savremenim meœunarodnim odnosima. Sigurno je da ovakav odnos na svetskom træiãtu ima ozbiÿne posledice u politiåkim odnosima u kojima se danas stvaraju neokolonijalistiåki oblici zavisnosti. godine. eksploatacije ili politike zavisnosti u tom ciÿu.sveta. Nametaçe neokolonijalistiåkih oblika zavisnosti i eksploatacije. 7577. Posle velike krize 1929. str. Ovi pokuãaji koji su åiçeni u krilu Druãtva na-roda nisu urodili plodom. ãto raœa nove vidove antagonizma izmeœu çih. svodili na sporazumevaçe imperijalistiåkog karaktera: podela træiãta ili. Ogroman znaåaj meœunarodne podele rada za razvoj svake dræave naveo ih je da se svesno angaæuju na prevazilaæeçu iskÿuåivih interesa koji neminovno vode sukobÿavaçu. i danas izaziva otpore. stvara se odnos u meœunarodnoj podeli rada u kojoj se na jednoj strani pojavÿuju industrijski proizvoœaåi a na drugoj proizvoœaåi sirovina. Ovi antagonizmi obeleæavaju epohu savremenih meœunarodnih odnosa u kojima su oni jedna od najveñih protivureånosti. bilo putem narodnooslobodilaåkih ratova. Kao posledica neravno-mernog razvoja industrije u svetu. Stojanoviñ. delo. brzo se prilagodila ovim metodama. najviãe.33 Razvoj industrije zahtevao je obezbeœeçe sirovina. kao novi oblici naruãa-vaça ravnopravnih odnosa koji u meœunarodnim odnosima jedino mogu voditi razvoju procesa saradçe. U tom izjednaåenom odnosu. imperijalistiåke zemÿe su nastojale da na drugim stranama uspostave putem koncesija monopolska prava za koriãñeçe sirovinskih izvora i træiãta niza zemaÿa svih kontinenata sveta. 33 Nav. teæilo se monopolisaçu sirovinske osnove i træiãta industrijskih proizvoda. delo. str. bila izjednaåena. utiåe na çih i odreœuje pravce moguñih daÿih kretaça u ovim odnosima. Kinom. te je sliåne ugovore sklopila s Turskom. godine. nav. To je dovelo do kolonizacije u svetskim razmerama. Na ovaj naåin svetsko træiãte. Iz toga je proizaãlo da je vrednost tih roba u svetskoj trgovini kroz åitav XIX vek. Pored kolonizacije. Iranom.

delo. 35 P. koje se bave unapreœeçem meœunarodne trgovine. putem izvoza kapitala. Kapitalne investicije u stranim zemÿama su uvek imale za ciÿ razvijaçe robnog prometa. Doprinos UN ovom poÿu naroåito je znaåajan u odnosima razvijenih zemaÿa i zemaÿa u razvoju. 145.35 Meœutim. Pored niza organa i specijalizovanih ustanova. Meœunarodno kretaçe finansijskih sredstava u ranijim epohama zabeleæeno je samo kao kretaçe koje odobrava jedna dræava da bi data finansijska sredstva mogla biti stavÿena na raspolagaçe drugoj dræavi. drugo. Izvoz kapitala je donosio metropoli viãestruke koristi. posebno trgovini i meœunarodnom finansiraçu zemaÿa u razvoju. str. kao dvema zemÿama u kojima se kapitalizam u to vreme veñpoåeo razvijati. koji je u kolonijama bio znatno viãi. nav. i uzroånik imperijalistiåkih sukobÿavaça izmeœu dræava te epohe. Ova konferencija postavila je sebi za ciÿ da raspravÿa i utvrdi puteve za prevazilaæeçe staça koje postoji u savremenim meœunarodnim ekonomskim odnosima. nav. ãto je unapreœivalo izvoz iz metropole. delo. Najzad. 36 140 . B. Kretaçe kapitala U drugoj polovini XIX veka meœunarodno kretaçe kapitala dobija prvorazredni znaåaj u meœunarodnim ekonomskim odnosima i meœunarodnim odnosima uopãte. kao ãto je EKOSOK. kao ãto su Evropska ekonomska zajednica (EEZ). Dok je vrednost trgovine industrijskih proizvoda bila ravna vrednosti sirovinske proizvodçe.Posle Drugog svetskog rata åine se veñi napori na svesnom usmeravaçu meœunarodne trgovine i otklaçaçu negativnih dejstava svetskog træiãta. 1923. naplañivali svoje investicije i. str. J. 1964. Izvor kapitala je postao metod eksploatacije na meœunarodnom poÿu. R. Ova pojava zabeleæena je i u istoriji poåev od XVI veka. Stojanoviñ. Stvaraju se stalne i stabilne ekonomske integrisane zajednice. GAT. Duroselle. godine oko 49% izvoza kapitala iãlo je u zemÿe proizvoœaåe sirovina. 126.36Kada je nakon zavrãetka Prvog svetskog rata doãlo do stagnaRenouvin. Konferencija UN o trgovini i razvoju postala je stalni organ Generalne skupãtine UNUNCTAD. Principi ekonomske saradçe postavÿeni su u samoj Poveÿi Ujediçenih nacija. Pre svega. stvarana je veña potraæça robe iz metropole. B. tek u drugoj polovini XIX veka kretaçe kapitala dobija takve razmere da bitno utiåe na odnose izmeœu dræava. jedan od neposrednih uzroånika brze kolonizacije sveta krajem XIX i poåetkom HH veka. putem izvoza zastarele investicione opreme u kolonije produæavali çihov ekonomski vek zahvaÿujuñi eksploataciji jeftine radne snage. i to u ekonomskoj politici Engleske i Holandije. geografska i ekonomska raspodela kretaça kapitala imala je isti odnos. kreditori su u obliku profita. godine doãlo je u Æenevi do odræavaça Konferencije o trgovini i razvoju.

Za sve ove sluåajeve ima mnogo primera u istoriji meœunarodnih odnosa. da li se o dræavi kojoj se odobravaju krediti moæe razmiãÿati kao o buduñem savezniku ili ne. 3. meœunarodno finansiraçe se odvija u mnogo veñem obimu. 1949. Prvo. ili drugim putem. da li se neka dræava iz protivniåkog tabora moæe pretvoriti u saveznika ako bi joj se odobrili krediti. da li je jedna dræava saveznik u postojeñoj ravnoteæi snaga ili se nalazi u protivniåkom taboru. Tunis. Francuska nije dozvolila izvoz kapitala u Nemaåku. U periodu 101914. nav. jedno veliko træiãte i izvor sirovina izvuåeni su iz svetskog imperijalistiåkog sistema. ovaj mehanizam poåiçe da slabi. 140143. koja je bila glavni francuski saveznik. posledica su.39 Drugo. Tako recimo. imperijalistiåke sile su nametale “politiåku zaãtitu” svojim investicijama putem kolonizacije.. Sa velikom krizom vrednost svetske trgovine prelazi za 5% vrednost investicija. str. Nastaju promene u tehnologiji koje postepeno naruãavaju uspeãno funkcionisaçe meœunarodne podele rada na bazi industrijski proizvoœaå prema sirovinskom proizvoœaåu. Vrednost privatnih investicija u inostranstvu uoåi Prvog svetskog rata bila je ravna vrednosti svetske trgovine. godine definitivno prestao da funkcioniãe. Oktobarska re-volucija izvukla je ovu veliku zemÿu iz lanca meœunarodnih ekonomskih odnosa stvorenih u imperijalizmu i na imperijalistiåki naåin. 39 P. Les mouvements internationaux de capitaux entre les deux guerres. i centralnoameriåke dræave bile su åesto objekti ovakvih metoda. delo. u celom periodu do Prvog svetskog rata. godine. Nakon revolucije nije bilo viãe moguñe sprovoditi sveopãtu deobu sveta. “politiku topovçaåa”. To odobreçe je u najveñoj meri zavisilo od konstelacije meœunarodnih odnosa. nav.40Oni su se svodili na str. 159. politiåki razlozi su bili veoma znaåajni kod odobravaça tog izvoza. da bi u velikoj krizi 1929. str. Francuska joj je otvorila kredite itd. Renouvin. str. Takva podela rada je bila nametnuta silom i ona je sadræala eksploataciju industrijski slabije razvijene strane. U toku rata i posle çega. Osnovne promene koje su nastale u meœunarodnom kretaçu privatnog kapitala posle Prvog svetskog rata. Egipat. u najveñoj meri. Turska. U nastojaçu da se Italija privuåe u politiåki savez protiv Nemaåke. Stojanoviñ. 37 Un Doc. 38 R. putem kredita i pomoñi koje dræave neposredno ili preko multilateralnih ugovora ili organizacija odobravaju drugim dræavama. To je ostavilo posledice i na kretaçe privatnog kapitala. 40 Nav.37 Uporedo sa procesom razbijaça sistema meœuna-rodnih ekonomskih odnosa u svetu se razvija socijalizam kao univerzalni proces. J. kretaçe kapitala se skoro potpuno zaustavilo i to traje skoro do Drugog svetskog rata. delo. B. 146. Maroko. kada je reå o izvozu kapitala u nezavisne dræave. dok je istovremeno odobravala velike kredite Rusiji.cije sirovinskog izvoza. delo. Izvoz privatnog kapitala redovno je bio prañen budnim okom dræave iz koje je on izlazio. i pobede socijalistiåke revolucije u Rusiji. New York. ãto se sve svodilo na tzv.38U toku krize. uæivajuñi çenu punu zaãtitu u meœuna-rodnom prostoru. ako je reå o kretaçu kapitala prema nerazvijenim zemÿama. Duroselle. 141 . ãto je imalo ogroman politiåki i ekonomski znaåaj.

privatni kapital gubi znaåaj u odnosima izmeœu razvijenih i nerazvijenih zemaÿa jer viãe nije mogao biti realizovan kroz izvoz sirovina iz nerazvijenih zemaÿa. nav.”41 Posle Drugog svetskog rata nastaje znaåajna prekretnica. krediti i pomoñneposredno upuñena saveznicima u robi uz vojnu ekonomsku pomoñpo Trumanovoj doktrini Gråkoj i Turskoj 1947. Kada je Mosadik hteo da Iran vodi nezavisnu politiku. pomoñzemÿama u razvoju u velikoj meri nosi na sebi tragove tih sukoba te se kroz çu åesto proturaju politiåki. Primera koji govore o uslovima politiåke prirode kod davaça pomoñi ima mnogo. 147. Ovaj jaz se pokazivao sve opasnijim i za same razvijene zemÿe.42 Kretaçe javnih kredita se nastavÿa posle Drugog svetskog rata i to u dve osnovne etape: prvo. 162. Privatni kapital je oåigledno bio nemoñan da zadovoÿi ove potrebe. u tom smislu. U posleratnoj meœunarodnoj zajednici. Kakvi su ti metodi bili. 41 Nav. Takav sluåaj imamo i sa gradçom Asuanske brane u Egiptu. Velika Britanija je blokirala çegova sterlinãka sredstva a SAD su naglo smaçile kupovinu egipatskog pamuka. godine. Sukobi velikih sila na ovom poÿu sadræe niz elemenata poznatih od ranije. Pored politiåko-strateãkog znaåaja. SAD su vrãile pritisak na çu pod pretçom da ñe uskratiti daÿu pomoñako ne pristupi SEATO paktu. Kad je Egipat odbio uslove za dobijaçe pomoñi od Zapada za gradçu brane (uslovi su se sastojali u zahtevu da zapadne sile SAD i Velika Britanija kontroliãu egipatske finansije i da Egipat pristupi Bagdadskom paktu). SAD su mu uskratile ekonomsku pomoñ. glavnih davalaca pomoñi. ãto javno finansiraçe preovlaœuje u odnosima izmeœu dræava. najboÿe je izrazio engleski dræavnik Lord Kerzon (Lord Curzon) kada je rekao da suverenost zemaÿa koje prihvataju specijalne garantije uz neposrednu vojnu podrãku. ideoloãki i strateãki ciÿevi velikih sila. SAD i Velika Britanija su primenile niz mera pritiska na ovu zemÿu. 42 R. str. delo. U toku i neposredno posle Drugog svetskog rata. vlada SAD pozajmila je saveznicima 55. Isto tako. 142 . str. SAD su imale za ciÿ i pokriñe dolarskog deficita u svetu. optereñenoj sukobima dva bloka. U drugoj etapi. delo. a to je ugroæavalo realizaciju proizvodçe u razvijenim zemÿama. godine. Davaçe pomoñi uz politiåke i druge uslove åini tako i daÿe silu prisutnom u politici razvijenih zemaÿa prema nerazvijenim zemÿama.383 miliona dolara. Pomoñzemÿama u razvoju proizaãla je iz potrebe da se smaçi nastali ekonomski jaz izmeœu razvijenih industrijskih zemaÿa i nerazvijenih zemaÿa.. ovo kretaçe se usmerava prema nera-zvijenim zemÿama u vidu bilateralne ili multilateralne pomoñi i kredita.. koja poåiçe 1949. i po Marãalovom planu od 1948. predstavÿa samo “ustavnu fikciju u koju joãsamo pravnici veruju. Stojanoviñ. dok su istovremeno drugom vrstom “pomoñi” uticale da vlada Mosadika padne. Kada je Kamboxa priznala NR Kinu 1958. nastalog posle ovoga rata. jer su zemÿe u razvoju bivale sve slabije kao kupci na svetskom træiãtu.neposrednu primenu sile s ciÿem zaãtite svojih investicija ili otvaraça træiãta za çih.

Svojim stavovima u Ujediçenim nacijama. poãto je mogao oslabiti englesku privredu koja se nalazila u poåetnom stadiju kapitalistiåkog razvoja. kao ãto su Engleska. Ovakav stav nesvrstanih zemaÿa. Åitava mreæa organa UN izgraœivana je oprezno i uz teãkoñe i prepreke koje su proizlazile iz sukoba interesa velikih sila na ovom poÿu. ãto smaçuje moguñnost politiåkih manipulacija oko ovog novog instrumenta u meœunarodnim odnosima. U to vreme R.43 Nesvrstane zemÿe su oduvek odbijale da primaju pomoñpod politiåkim uslovima. Kretaçe radne snage Razvoj kapitalizma pretvorio je radnu snagu u robu. doprinosi da pomoñzemÿama u razvoju postepeno preraste u stalni institut meœunarodnih ekonomskih odnosa i sluæi razvoju onih procesa koji vode saradçi u meœunarodnim odnosima. str. Joã1952. Engleska je zemÿa koja je u toj fazi donela zakon koji je spreåavao odlazak struåne radne snage u inostranstvo. delo. koji se na tom poÿu stalno produbÿuje. V. pre svega. To ãto se kapitalizam nije ravnomerno razvijao ostavilo je posledice. u tome ãto se na taj naåin umaçuje moguñnost politiåkih manipulacija prilikom davaça ove pomoñi. 159. izjavÿuje da je ciÿ ameriåke pomoñi u Aziji “da se ne dozvoli jaåaçe uticaja SSSR u Aziji”. ãto deluje u pravcu popuãtaça monopola velikih. ove zemÿe doprinose da ova organizacija preuzima na sebe sve veñi deo poslova meœunarodnog finansiraça zemaÿa u razvoju. Prednost pruæaça pomoñi preko UN jeste. dok ekonomska i finansijska pomoñjoãuvek u najveñoj meri ide neposredno po bilateralnim ugovorima ili preko regionalnih ekonomskih organizacija.Pomoñzemaÿa u razvoju odraæava se i na samu ravnoteæu snaga. Znaåaj koji radna snaga ima u razvoju zapaæen je joãu merkantilistiåkoj fazi kapitalizma. 143 . Nikson. izvozom radne snage u svoje kolonije ili u SAD. mi se u potpunosti odriåemo takve pomoñi i pretpostaviñemo joj smrt od gladi i bede”. veñi na kretaçe radne snage u svetskim razmerama. ne samo na kretaçe meœunarodne trgovine i meœunarodnog finansiraça. Krajem 1957. godine SSSR je odobrio Indiji kredite. godine Nehru je u parlamentu svoje zemÿe izjavio sledeñe: “Ukoliko bi inostrana pomoñbila stavÿena ma i u najmaçoj meri u zavisnost od naãe politike. male i sredçe zemÿe sve viãe uåestvuju u opãtoj sumi pomoñi zemÿama u razvoju. kao potpredsednik SAD. Posledçih godina. Preko UN naroåito se uspeãno razvijala tehniåka pomoñzemÿama u razvoju. Joãna prvom zasedaçu UN postavÿeno je ovo pitaçe. i od tada na svakom zasedaçu ono je imalo vaæno mesto u dnevnom redu svetske organizacije. nakon åega se ameriåka pomoñovoj zemÿi naglo poveñala. Razvijenije kapitalistiåke zemÿe. Francuska i Nemaåka. 43 Nav. Ove teãkoñe su upravo odraz toga staça i predstavÿaju indikatore u odnosima sile u procesima sukoba u meœunarodnim odnosima. tako da se kretaçe radne snage na svetskom træiãtu obavÿa paralelno sa kretaçem roba i kapitala.

a naroåito. U ovom kretaçu radne snage. odlazak u prekomorske zemÿe u ekonomsku emigraciju uglavnom znaåio definitivno napuãtaçe otaxbine. izvozom radne snage reãavaju pitaçe demografskog viãka koji u zemÿi jednostavno nije mogao prodati svoju radnu snagu. Ãpanija i Portugal. uglavnom privremena emigracija. a struåçaka i nauånika posebno. Ova regionalna podvojenost doprinela je da doœe do raœaça jedne protivureåne situacije u svetu: s jedne strane. Slabije razvijene zemÿe Istoåne Evrope (uglavnom slovenske zemÿe u Austrougarskoj). ãto usporava çen sopstveni razvoj. tako da se danas u svetu vodi prava utakmica. zatim Italija. raste stepen meœuza-visnosti u svetu. Ekonomski gledano. Meœutim. indikatori su uloge i mesta date zemÿe u svetskoj privredi. Privredni i druãtveni razvoj danas se ne mogu zamisliti bez visokih struånih i nauånih kadrova. na svetskom træiãtu i u meœunarodnim ekonomskim odnosima uopãte. Ono se razlikuje od ekonom-ske emigracije u proãlosti. kako na dræave emigracije tako i na dræave imigracije. reãavaju problem relativnog demografskog viãka stanovniãtva. on odlazi u prekomorske zemÿe u kojima ostvaruje boÿe ekonomske efekte u uslovima nestaãice radne snage. danas emigracija takoœe ima iste tokove kao i nekad. a s druge. ãto je umaçilo univerzalni karakter svetskog træiãta. Ovo doprinosi tome da dræave sve viãe napuãtaju autarhijske metode razvoja i teæe organizovanom stvaraçu ãirih træiãta i organizovanoj podeli rada. åime se poskupÿuje proizvodça. Kretaçe radne snage uopãte. s obzirom na nuænost specijalizacije u proizvodçi i podele rada u svetskim razmerama. Razjediçenost svetskog træiãta danas Nacionalno træiãte u savremenim uslovima razvoja postaje nedovoÿno. kao i na celu meœunarodnu zajednicu. Meœutim. druãtveno-ekonomska.Kanadu i Latinsku Ameriku. Kretaçe radne snage u meœunarodnim razmerama ostavÿalo je ozbiÿne posledice ekonomske i politiåke prirode. ideoloãka i politiåka podeÿenost u svetu pogodovala je stvaraçu regionalnih ekonomskih zajednica træiãta i podele rada (uglavnom na politiåko-ideoloãkoj osnovi). visokih struåçaka i nauånih radnika. Radna snaga iz maçe razvijenih zemaÿa odlazi u razvijene industrijske zemÿe. grupe dræava stvaraju viãe ili maçe autarhiåne regionalne zajednice unutar kojih se razvija autarhiåna proizvodça. G. uglavnom izmeœu visoko razvijenih zemaÿa. U savremenim meœunarodnim odnosima kretaçe radne snage zau-zima znaåajno mesto u odnosima dræava. oko privlaåeça struåçaka i nauånika na rad u jednoj zemÿi. Poãto industrija nije joãmogla da primi sav ekonomski viãak radne snage iz poÿoprivrede. Za tu proizvodçu takoœe se obezbeœuje zatvoreno regio144 . Nekada je ekonomska emigracija bila konaåno iseÿeçe iz jedne zemÿe i useÿeçe u drugu. posebna paæça se poklaça kretaçu struåne radne snage. jer je ova danaãça. svetsko træiãte mora imati univerzalni karakter. jer samo tako moæe sluæiti kao regulator meœunarodnih ekonomskih odnosa i razvoja svake pojedine nacionalne privrede.

Ovaj razvoj je stvorio ogroman ekonomski jaz izmeœu te dve grupe zemaÿa tako da je dovedeno u pitaçe normalno funkcionisaçe meœunarodnih ekonomskih odnosa. Za uspeãno uvoœeçe novog meœunarodnog ekonomskog poretka. zasnovan na podeli rada izmeœu industrijskih proizvoœaåa u proizvoœaåa siro-vina. veñi na politiåke. geografski uslovi sredine i poloæaja teritorije jedne dræave doprinose çenom poloæaju u datom vremenu u kome postoji odreœen stepen i oblik meœuzavisnosti na meœunarodnom planu. Razumÿivo je da ovi uslovi deluju na poloæaj svakog druãtva. industrijski razvijene zemÿe bi morale u prvoj fazi da obezbede povoÿniji tretman razmeni sa zemÿama u razvoju. S obzirom na to da su meœuna-rodni odnosi pre svega odnosi izmeœu dræava. industrijska proizvodça je znatno nadmaãila vrednost proizvodçe sirovina. Samim tim. Geografski materijalisti i geopolitiåari su geografskom åiniocu davali dominantnu ulogu u æivotu druãtva. Geografski åinilac Ÿudska druãtva æive u razliåitim prirodnim sredinama i uslovima kao ãto su klima. Razumÿivo je da zemÿe u razvoju ne mogu biti zadovoÿne ovakvim staçem. Meœunarodni ekonomski poredak nastao u imperijalizmu. çegov razvoj i odnose sa drugim druãtvima. poãto je razmena izmeœu regiona optereñena politiåkim sukobima. te zbog toga ima relativno mali ekonomski znaåaj. çegovom razvoju. priroda tla i geografski poloæaj. a dræave ne nastaju i ne postoje drukåije veñkao teritorijalna druãtva. joãuvek nije bitno izmeçen. te se u meœunarodnim odnosima zalaæu za uspostavÿaçe novog meœunarodnog ekonomskog poretka. odnos industrijski razvijenih zemaÿa i zemaÿa u razvoju na svetskom træiãtu vrlo je nepovoÿan za ove posledçe. Takav tok stvari vodi narastaçu antagonizma. kao i da obezbede veñe priticaçe investicija u ove zemÿe s ciÿem çihovog ekonomskog razvoja.nalno træiãte. nastajaçu i razvoju svih druãtve145 . Na ovaj naåin se ne moæe postiñi optimalna meœunarodna podela rada. kulturne i socijalne procese u savremenoj meœunarodnoj zajednici. Na taj naåin bi industrijski razvijene zemÿe samo vratile zemÿama u razvoju jedan deo sredstava koje ostvaruju u neravnopravnoj meœunarodnoj ekonomskoj razmeni. Ovi procesi bitno utiåu na ekonomsku meœuzavisnost koja se ogleda na svetskom træiãtu. Naglim razvojem tehnologije. çegovo delovaçe se odraæava ne samo na meœunarodne ekonomske odnose. Novi meœunarodni ekonomski poredak bi mogao otkloniti uzroke podreœenog poloæaja jednog broja zemaÿa u svetskoj ekonomiji i to na taj naåin ãto bi se u svetskim razmerama uåinila preraspodela podele rada putem industrijske specijalizacije regiona i zemaÿa. umesto harmoniånog razvoja svetske privrede u celini. koji su posledica veãtaåkog stvaraça nepovoÿne strukture meœuna-rodne podele rada. 2. jer uåvrãñuje nejednakosti. Ovakav oblik meœuzavisnosti ne pogoduje razvoju meœunarodne saradçe. stvara izolovane grupacije koje se meœusobno suprotstavÿaju. jer se teæi proizvodçi svega ãto je regionu potrebno. S druge strane.

a to ñe nesumçivo delovati i na çihov meœusobni odnos i na çihovo mesto u meœunarodnoj zajednici. jer imaju znaåaja u meœunarodnim odnosima. posedovaçe nafte nije imalo nikakvog znaåaja za druãtveni razvoj i bogatstvo sve dok nije pronaœena tehnologija za çenu upotrebu. meça se i znaåaj geografskih åinilaca. kao i çegovog mesta i uloge u odnosima sa drugim druãtvima. Milutinoviñ. pa i meœunarodnih odnosa. putem boÿe organizacije proizvodçe ili veñeg radnog angaæovaça druãtva koje je u pitaçu. igraju istu ulogu. reke.nih procesa. Titograd. Sa promenama u razvoju mate-rijalne proizvodçe. kao i drugi prirodni uslovi. 243. maçe ili viãe povoÿni. Sa nastankom dræave nastaçenost je uklopÿena u po44 M. ãto je znaåajno za analizu meœunarodnih odnosa. Moæemo smatrati da “pojedini geografski faktori mogu biti. odreœen stupçem razvoja. 45 M. mora.”45 Istovremeno. mora i reke postaju putevi veza i saradçe ili prostori sukoba meœu narodima. Geografski materijalizam. na svetskom træiãtu i u meœunarodnoj podeli rada. ne mora da bude. str. U primitivnim uslovima razvoja tehnike. naroåito. delo. kao i samim kvalitetima tla i. ona shvataça koja geografskom poloæaju zemÿe pripisuju determinantnu ulogu u razvoju i æivotu druãtva. planine. ali i potrebu da se prouåavaju. 146 . Na taj naåin je i sam geografski poloæaj. koje se razlikuju po ovim uslovima. Meœutim. geografski åinilac deluje na poloæaj i ponaãaçe jedne dræave u meœunarodnim odnosima. to nikako ne znaåi. s glediãta razvitka druãtva. treba podvuñi da u postojeñim uslovima razvoja pro-izvodçe. Iz ovoga bi se. odnosno nepovoÿni. åinili se nepremostive prepreke koje su onemoguñavale dodire meœu narodima i kulturama. bez sumçe. odnosno maça povoÿnost pojedinih strana geografske sredine. Danas se razvijena industrija nalazi na prostorima na kojima åesto nema potrebnih sirovina niti energije. Ovaj odnos izmeœu prirodnih uslova u razvoju i samog razvoja razreãavao se kompenzacijama. nastaju razlike u proizvodnosti rada. U tom smislu. nav. veñih stvara rad. Dræavna teritorija Videli smo da ÿudsko druãtvo poåiçe da se teritorijalizuje tek krajem sredçeg stupça varvarstva. meœutim. meœutim. Sa razvojem tehnike. zemÿe koje imaju najpovoÿnije prirodne uslove bi trebalo da imaju i najrazvijeniju tehnologiju. To. ãto ukazuje na çihov relativan znaåaj. da su ovi prirodni uslovi determinanta razvoja uopãte. Da je to sluåaj. moglo zakÿuåiti da u odnosu izmeœu dve dræave. deluje samo u odreœenim uslovima razvoja. Veña.44 Geografski åinilac. A. Milutinoviñ. Ali na geografske faktore ne moæemo gledati tako kao da oni uvek. 1957. Oni samo pruæaju moguñnost a ne stvaraju vrednost. mora se uvek odmeravati prema stepenu razvitka druãtva. U velikom delu ÿudske istorije. moæemo razlikovati viãe geografskih elemenata kojima se daju determinantne uloge u delovaçu prirodnih uslova na æivot åoveka i druãtva. na svakom stepenu razvitka druãtva. Tu se mogu navesti oni teoretiåari koji taj znaåaj pripisuju klimi ili reÿefu tla.

jam tog oblika potpunog druãtva. dræave-gradovi su zaposedale okolnu teritoriju bez taånog utvrœivaça graniånih linija. Od tih granica naroåito treba izdvojiti sledeñe: aa. Pored niza drugih znaåajnih posledica. Sa nastankom nacije javÿa se teæça da se granice jedne dræave poklapaju sa etniåkim prostiraçem jedne nacije. Teritorijalizacijom druãtva. koje su bile najsigurnija prepreka brzim upadima osvajaåa na teritoriju neke dræave. Iz same åiçenice teritorijalizacije proizaãle su mnogo veze sa razvojem i mestom datog druãtva u odnosima sa drugim zajednicama. godine. naturalna proizvodça nije omoguñavala veñu meœunarodnu razmenu iz koje bi se mogli razviti eksploatatorski odnosi izmeœu dræava. Na istaknutim strategijskim taåkama postavÿene su vojne posade kao znak prostiraça suvereniteta dræave. 147 . Naime. S druge strane. prema tome mogle preuzeti ulogu “åuvara” unutraãçeg træiãta i domañeg proizvoœaåa od strane konkurencije. Granica je linija koja razdvaja dve dræave i preko koje se odvijaju odnosi izmeœu tih dræava. U savremenoj epohi smatra se da teritorija na kojoj se prostire vlast jedne dræave mora imati taåno utvrœene granice. U domenu çene oruæane sile stvara se “narodna vojska” koja. bilo nemoguñe taåno utvrditi granice francuske dræave. U antiåkoj Gråkoj. na bazi opãte vojne obaveze. Takvom staçu stvari doprinosile su kako organizacija vlasti. U sredçem veku. Vojna sila tako prestaje da bude samo oruæana zaãtita pojedinih feudalaca i çihovih poseda veñprerasta u opãte-druãtveni organizam. U daÿoj proãlosti. a poveñana ekonomska meœuzavisnost traæi zaãtitu nacionalne privrede koja nastaje s nastankom nacionalne dræave. Poznato je da je nakon francuske revolucije 1789. Takav je sluåaj bio i sa Rimskom imperijom. teritorijalizacija je izazvala nastajaçe posebnih vrsta odnosa druãtvenih zajednica. Etniåke granice. prerasta u brojnu skupinu kojoj se u jedan od osnovnih zadataka stavÿa zaãtita granica i teritorijalnog integriteta. graniåne linije nisu bile sasvim taåno utvrœene dokumentima koji bi u svako doba mogli sluæiti kao dokaz u eventualnom graniånom sporu. a. S razvojem kapitalizma javÿa se potreba åvrãñeg povezivaça svih delova dræavne teritorije. videli smo. Nova nacionalna dræava se zasniva na novim organizacionim principima dræavne privrede i dræavne vlasti. uspostavÿa se neki vid svojine na zaposednutoj teritoriji i ona je ograniåena prostiraçem zaposednute teritorije. Ti odnosi su meœunarodni odnosi. S obzirom da nacija u tom istorijskom trenutku ima najviãe uslova da se organizuje kao nezavisna dræava. situacija u tom pogledu nije bila bitno drukåija. pitaçe dræavnih granica nije moralo biti tako strogo postavÿeno. sve do poåetka razvoja kapitalizma. te vremenom nastaju odreœeni principi koji su proiziãli iz potrebe dobijaça takvih granica koje bi u najveñoj meri garantovale nacionalni prosperitet i nacionalnu bezbednost. koji nastaju povodom te teritorijalizacije. Pitaçe razgraniåeça izmeœu dræava dobija znaåajno mesto u meœunarodnim odnosima. Dræavne granice. tako i saobrañajne moguñnosti. Dræavne granice u tim uslovima nisu. Granice prostiraça ove svojine su nastankom dræave prerasle u poseban pravni i politiåki institut i one imaju veliki znaåaj u odnosima dræava.

ono nije moglo biti u potpunosti u praksi ostvareno zbog izmeãanosti nacija. i tamo gde je ovo naåelo bilo u najveñoj meri primeçeno. Naãveliki nauånik Jovan Cvijiñna konferenciji mira u Parizu. U çihovom dopuçavaçu naåelo narodnosti mora se poãtovati kao vaænije... Pre ñe se uspostaviti dobrosusedski odnosi ili prijateÿski odnosi izmeœu dveju dræava ako nemaju meœusobnih nacionalnih potra-æivaça pa ma im granice i ne bile prirodne. zbog maçe ili veñe izmeãanosti nacija na nekom geografskom podruåju. koje je imalo a i danas ima veliki znaåaj za odnose izmeœu dræava. Meœutim. Ako ostavimo po strani interese velikih sila. kao i stvaraçe novih nacionalnih dræava (Åehoslovaåke.teæça ka etniåkim granicama redovno vodi iznalaæeçu puteva da se do takvih granica i doœe. koja su ipak dovodila do stvaraça nacionalnih maçina.” Ovo miãÿeçe izraæava na jasan naåin osnovni stav epohe o ovom pitaçu. ili se negira nacionalni identitet neke nacije. dok na drugim kontinentima. Ovo pitaçe poznaje i druge metode koji su dovodili do sukoba u procesu formiraça nacionalnih dræava. zastupao je stav da “naåelo prirodnih granica i naåelo etniåkih granica moraju se meœusobno dopuçavati iako u praksi oni jedan drugom pritivureåe. ovo razgraniåeçe je stvorilo posebno staçe u Evropi. proglaãavajuñi da je ona samo deo “matiåne nacije” dræave koja to osporavaçe vrãi. ove teæçe su nailazile na teãkoñe u svom ostvarivaçu. Odreœivaçe etniåkih granica nije nikako jednostavan posao. razgraniåeçe izmeœu evropskih dræava. ovi odnosi ñe biti u zavisnosti od drugih åinilaca koji odreœuju interese 148 . Ovo pitaçe åesto je izazivalo sporove izmeœu dræava. iako se time æeli samo to da jedna dræava obuhvati teritoriju na kojoj se prostire jedna nacija. te se u takvim uslovima moæe oåekivati razvoj procesa saradçe. Razgraniåeça po etniåkim naåelima. Te pretenzije su se najåeãñe izraæavale tako ãto bi se nekim argumentima tvrdilo da na toj i toj teritoriji æive pripadnici çene nacije. Najåeãñe. Ovakvo staçe karakteriãe epohu stvaraça nacionalnih dræava u Evropi u toku XIX i prve polovine HH veka. mogla su proizvoditi kako odnose saradçe tako i odnose sporova i sukoba. Ovo naåelo je moralo biti dopuçavano i korigovano nekim drugim naåelima kao ãto su geostrateãke granice. Åesto su se iza zahteva za uspostavÿaçem etniåkih granica krile (ili kriju) teritorijalne pretenzije neke dræave prema drugim dræavama. koji su åesto dovodili do sukoba i ratova. odnosno nacije koje su odluåile da æive u jednoj zajedniåkoj dræavi. koji su åitave delove nekih nacija ostavÿali drugim dræavama (sluåaj sa Jugoslavijom kojoj su oduzete teritorije naseÿene pripadnicima jugoslovenskih naroda). Istorija je pokazala da dobro izvedeno etniåko razgraniåeçe doprinosi razvoju dobrosusedskih odnosa. Sa Prvim svetskim ratom uglavnom se zavrãava proces nastajaça nacionalnih dræava u Evropi. ovo pitaçe joãuvek ima veliki znaåaj u odnosima dræava. U mnogim zemÿama ostale su nacionalne maçine nacija koje su imale svoju dræavu. Maçine mogu sluæiti kao most razumevaça ali i kao predmet sukoba. Meœutim.) vrãeno je uglavnom primenom naåela etniåkih granica. privredni kriterij i dr. Poÿske i dr. Na konferenciji mira u Parizu posle ovog rata. naroåito u Aziji i Africi.

Ove granice se pruæaju preko prirodnih prepreka. Razgraniåeçe na rekama je podrobno regulisano pravilima meœunarodnog prava. zatim sloboda plovidbe. Pored ovoga. åesto insistirale da graniåna linija ide maticom neke reke. nije doæivela pravu inva-ziju neprijateÿa. zatim kao prostor iz kojeg se mogu kontrolisati strategijske taåke. more kao granica ima veliki znaåaj za razvoj meœunarodnih ekonomskih odnosa. U savremenim uslovima ratne tehnike more ima maçi znaåaj za bezbednost zemÿe. koja kao ostrvska zemÿa. te je tu opasnost mislila da otkloni uspostavÿaçem granice na Rajni. dræave åesto prilikom razgraniåeça sa drugim dræavama insistiraju da se poãtuju prirodne granice çihovih teritorija. S razvojem tehnike. Uz ove najåeãñe prirodne granice. Dræave su u svojim nastojaçima da dobiju dobre granice. U vojnoj veãtini reke su imale posebno mesto. ako protiåe kroz viãe dræava. xungle. do doba u kome more kao granica samo olakãava odbranu zemÿe. ili na drugi naåin teãko prohodni tereni. Prirodne granice. i moguñnost pristupa velikom broju dræava. Prvo. Francuska se vekovima smatrala ugroæenom od Nemaåke. Tome su doprinosili kako razlozi bezbednosti granica tako i ekonomski razlozi. U istoriji Evrope zabeleæen je tipiåan sluåaj sukobÿavaça oko razgraniåeça linijom toka jedne reke. çegova uloga na tom planu se åak i poveñava u oblasti saobrañaja izmeœu saveznika. 149 . åitav sliv jedne reke predstavÿa povoÿno podruåje za razvoj agrikulture i dobijaçe elektroenergije. ona sluæi kao put meœunarodne razmene i najzad. ona predstavÿa dobar saobrañajni put. reke. S razvojem tehnike odbrana i forsiraça reke imaju znaåajno mesto u vojnim planovima dræave. more se joãuvek smatra najidealnijom granicom za bezbednost dræave. znaåaj prirodnih granica za odbranu zemÿe opada. u kome moguñnost invazije zavisi od tehnike kojom osvajaå raspolaæe. zatim kao zaãtita atomsko-raketnih postrojeça na podmornicama itd. meœunarodnu trgovinu i meœunarodni saobrañaj. Reka kao granica ima i svoje ekonomske vrednosti. ako je plovna. Ipak. Dobar primer za ovo je otvaraçe zapadnog fronta i iskrcavaçe saveznika u Normandiji u Drugom svetskom ratu. poãto çegovi putevi. mora. i to treba imati u vidu. kao ãto su planinski venci. Kao prirodna granica. zatim. od konstelacije meœunarodnih odnosa unutar kojih maçinsko pitaçe moæe doprinositi razvoju jednih ili drugih procesa. kako u odbrani tako i u napadu. Iz istorije meœunarodnih odnosa se moæe videti da su dræave najteæe bile raçive na svojim morskim granicama. van Evrope se joãuzimaju i pustiçe. Radi oåuvaça svoje bezbednosti. Od vremena u kome je more bilo gotovo nepremostiva prepreka osvajaåima. naroåito u domenu saobrañaja. Reke su uvek predstavÿale bar neku prepreku osvajaåu. mada çihova funkcija u meœunarodnim odnosima nije prestala. imaju veliki znaåaj za razvoj veza meœu dræavama åitavog sveta.dræava. Sasvim razumÿivo. Najboÿi primer za to je Engleska. sa razvojem tehnike meça se i ta uloga morske granice. bb.

postaju znaåajni proizvoœaåi zahvaÿujuñi razvoju hemijske industrije. sa razvojem drugih izvora energije. one politiåkim sredstvima åuvaju svoje prirodne uslove i prednosti na tom poÿu. i istovremeno. bogatstvo prirodnim izvorima nije bez znaåaja u odnosima dræava. S obzirom na to da su dræave politiåke tvorevine. doline i kaçone izmeœu visova pod svojom kontrolom. za ove granice se pre svega moæe reñi da one dele dræave ali i åine mesto na kome se narodi zbliæavaju. Planinski venci se mogu i danas smatrati pogodnim granicama u strategijskom smislu. koji su pruæali moguñnost uspeãnije odbrane zemÿe i da zadræe prevoje. (Prelaz Arapa u Severnu Afriku bio je u najveñoj meri izazvan potrebom da se naœe zemÿiãte pogodno za gajeçe æitarica). Zbog toga su dræave teæile da svoje graniåne linije povuku vrhovima planinskih venaca. koje inaåe nisu raspolagale prirodnim sirovinama. mnoge zemÿe. kao jedino pogodne puteve ekonomske. a i za odbranu. dræave åesto posebnu paæçu obrañaju ovim granicama. U uslovima saradçe i dobrosusedskih odnosa. sa razvojem tehnike ÿudi mogu uspeãnije da otklaçaju prirodno (relativno) siromaãtvo teritorije na kojoj æive. Prirodne granice nisu uvek moguñe. politiåke i vojne ekspanzije. Ove veãtaåke granice stvaraju dræavama posebne probleme za çihovo odræavaçe. ovaj smisao i znaåaj tla teritorije jedne dræave gubi znaåaj. (Velika Britanija od druge polovine XIX veka hrani svoje stanovniãtvo uglavnom zahvaÿujuñi uvozu). Obavÿaçe procesa proizvodçe vrãi se u odreœenim prirodnim uslovima te su oni uvek u veñoj ili maçoj meri uticali na çen razvoj. kojom se dobija hrana u razmenu za druge proizvode. gube 150 . rastao je i opadao znaåaj pojedinih prirodnih sirovina. ta ista dræava je mogla zauzeti neko od vodeñih mesta u svetskoj proizvodçi. Kvalitet zemÿe i prirodni izvori. Razvojem proizvodçe sintetiåkog materijala. Zbog svega toga. Jedna dræava je mogla biti siromaãna ako nije imala ugÿa u vremenu u kome je ugaÿ bio osnovni izvor energije za pokretaçe industrijske proizvodçe. Istovremeno. bogatstvo tla jedne dræave merilo se plodnoãñu zemÿiãta za osnovne poÿoprivredne proizvode. b. çihovi prevoji sluæili su kao put za saobrañaj izmeœu dræava i invazije osvajaåa. Planinski venci su uvek igrali ulogu prirodnog razgra-niåeça dve dræave. te dolazi do razgraniåeça povlaåeçem veãtaåkih linija na tlu i geografskoj karti. U epohama primitivnih civilizacija. U zavisnosti od razvoja proizvodçe. zemÿe koje su tim prirodnim sirovinama raspolagale. Sterilnost zemÿe u ovom smislu vekovima je pojedine dræave i narode dræala u staçu strepçe za prosto odræaçe egzistencije. mada je çihov znaåaj znatno opao u uslovima savremene ratne tehnike. te se grade posebno skupa utvrœeça i druge zapreke.vv. Razvoj tehnologije proizvodçe i saobrañaja omoguñio je proizvodçu hrane. ili raãirenoãñu dobrih paãçaka za razvoj stoåarstva. Iz toga su åesto nastajali pokreti koji su raœali ekspanzionistiåko ponaãaçe takvih dræava u meœunarodnim odnosima. na do juåe sterilnim zemÿiãtima ili razmenu dobara u svetskim razmerama. Mada danas. U drugim uslovima. U danaãçe vreme.

46Ova shvataça imaju svoje objaãçeçe u druãtvenim uslovima u kojima su nastala. U zavisnosti od toga. izrasta 46 M. Milutinoviñ. Kao struåçak za pomorsku strategiju. Znaåaj puteva koji prelaze te-ritoriju jedne zemÿe. Oni su polazili od toga da prirodna tla i prostor koji zauzima jedna dræava odreœuju druãtvene institucije. geografski poloæaj jedne zemÿe ima prvorazredan znaåaj za poloæaj te dræave u meœunarodnim odnosima. ãto je uvek ostavÿalo traga na odnose izmeœu dræave. pristup morima.). Najizrazitiji predstavnici ovoga pravca su ameriåki admiral Alfred Mahan (1“01914) i britanski geograf Halford Mekinder (sir Halford Mackinder 18691947). 151 . Geopolitiåka shvataça prvi je sistematski izloæio nemaåki geograf Fridrih Racel (Fridrich Ratzel). vremenu vrlo razvijene tehnologije. utakmica dræava da poseduju izvore nafte. kulturu itd. kako u regionalnim. nav. u vremenu osvajaça kolonija i stvaraça velikih kolonijalnih imperija od strane imperija-listiåkih sila. str. strategijska pozicija u datim uslovima ratne tehnike. retkih metala potrebnih u raketnoj tehnici. Mahan je bio obuzet åiçenicom da je svet povezan ogromnim pomorskim prostranstvima u kome. 9699. uvek trudile da poseduju te sirovine u dovoÿnoj koliåini. U daÿem razvoju geopolitiåkih objaãçeça druãtvenih pojava. Meœunarodni geografski poloæaj Znaåaj jedne dræave ili grupacije dræava u meœunarodnim odnosima moæe u velikoj meri da bude odreœen çenim geografskim poloæajem i prostorom koji zauzima. sve su to elementi geografskog poloæaja jedne dræave. sukob uz upotrebu sredstava prinude je bio åesta pojava. raspolaæu veñim kapacitetom moñi. koji mogu uticati na çeno ponaãaçe i ponaãaçe drugih dræava prema çoj. Prostoru koji je zauzimala jedna dræava veliku paæçu su posveñivali pripadnici tzv. Dræave su se u teæçi da jaåaju svoju moñi druãtveno bogatstvo. Ova korelacija izmeœu veliåine teritorije i dræavne moñi izazvala je po Racelu. stalnu teæçu dræava ka proãireçu svoje teritorije.) u velikoj meri je odreœena interesima ove zemÿe za nuklearne sirovine u Katangi.mesto koje su imale u meœunarodnoj podeli rada i na svetskom træiãtu (to je naroåito sluåaj sa razvojem proizvodçe veãtaåke gume. Ukoliko ih nisu mogle dobiti razmenom u meœunarodnim ekonomskim odnosima. nuklearnih sirovina. åesto bitno utiåu na razvoj odnosa. poÿoprivrednog œubriva i dr. On polazi od stava da se rast jedne dræave ogleda u çenom teritorijalnom ãireçu. Svako vreme razvoja civilizacije imalo je svoje tehnoloãke obeleæje. Åak i u naãem vremenu. Politika SAD prilikom dekolonizacije Konga (1960. rasne i nacionalne osobine. delo. B. tako i u svetskim razmerama. te da dræave koje raspolaæu veñim prostranstvom teritorije. rastao je ili opadao znaåaj pojedinih prirodnih sirovina. kao protivteæa. u çegovoj anglosaksonskoj interpretaciji. geopolitiåke ãkole.

153. tako ãto sada Atlantski okean smatra sponom Zapadne Evrope i Amerike. str. Posle Prvog svetskog rata. Polazeñi od istih ideja. svetskim ostrvom a time i åitavim svetom. Mekinder modifikuje svoju teoriju. koja ovu teoriju nauåno pobija. No. nalazi u geopolitiåkim teorijama osnov za nemaåko svetsko gospodarstvo u åiçenici da je ona u najpovoÿnijem poloæaju da ovlada “svetskim srcem”. neophodno je reñi da uloga i znaåaj geografske sredine za druãtvo ne moæe biti zanemarena. Velike Britanije. Aziju i Afriku nazvao “svetskim ostrvom”. Ovakva glediãta su naãla plodno tle u Nemaåkoj posle prvog svetskog rata. 1974. jednog svetskog carstva. jer su u dva svetska rata te zemÿe bile saveznici a ne protivnici. Iz ovog odnosa nastajao je sukob izmeœu Rusije. Ovaj stav nauke prema ovim teorijskim koncepcijama doprineo je tome da danas nema celovitijih sistema prouåavaça meœunarodnih odnosa zasnovanih na geopolitiåkim shvataçima. 152 . Nacionalistiåki i revanãistiåki krugovi u Nemaåkoj vide u geopolitiåkim teorijama idejnu osnovu ponovnih priprema za ostvareçe svoje ideje o vladavini åitavim svetom. nav. Merle.47 Geopolitiåke teorije u nemaåkoj faãistiåkoj verziji izazvale su otpor u åitavom svetu. Ova odbrana je vrãena (i treba da se vrãi) stalnim politiåkim okruæeçem s mora ruskog kontinentalnog jezgra. u kojoj raste revanãizam posle poraza u tom ratu. to treba uvek imati u vidu. str. Kasniji razvoj dogaœaja vezanih za odnose Rusije i Velike Britanije demantovao je Mahanove ideje. Paris. oni ne prelaze granice toga okvira. ko vlada predelom srca. Dalloz. kontroliãe celi svet”. kao posednika evroazijskog kontinentalnog jezgra i maritimne sile broj jedan. geografski åinioci 47 M. ako se izuzmu preteranosti i mistifikacije koje su geopolitiåari uneli u analizu uloge geografskog åinioca. Osnovni globalni odnos. Geografski åinilac moæe biti povoÿan ili maçe povoÿan za neku dræavu i çen politiåki poloæaj i ulogu. On je Evropu. 48 M. Milutinoviñ. delo. kontroliãe predeo srca. On je stvorio aforizam po kome “onaj ko vlada Istoånom Evropom. doãla do izraæaja i u ameriåkoj globalnoj strategiji posle Drugog svetskog rata u kojoj je “okruæeçe” SSSR-a sprovedeno istim geostrateãkim koncepcijama od podruåja Atlantskog pakta. i pored tog istorijskog demantija ove teorije. 103108. Geografski uslov ne gube nikada karakter materijalnih uslova neophodnog za opstanak druãtva.ogromna evroazijska masa. koja je branila pristup maritimnim proåeÿima. tako da se vrlo brzo razvija nauåna kritika ovih shvataça. nastaje iz teæçe kontinentalnog jezgra da se probije u prostor maritimnih proåeÿa. Mekinder je smatrao da sam raspored kopna i mora na zemÿi omoguñuje stvaraçe velikih imperija i åak. po çemu. u neãto izmeçenom vidu. Interesantno je napomenuti da je ova teorija. te je u toj oblasti video drugi “stoæer moñi” koji ñe sa prvim biti u staçu ravnoteæe. “Stoga se bez geografskih uslova ne moæe zamisliti druãtveni razvoj. preko Bagdadskog i ANZUS pakta do krajçeg istoka. Ali isto tako. ona je naãla odziv i u globalnoj strategiji jedne velike sile posle Drugog svetskog rata.48Pri tom. Meœutim. Sociologie des relations internationales. Bivãi general Karl Haushofer (18691946) kao Hitlerov saradnik i ideolog.

ne igraju uvek istu ulogu na svim stupçevima druãtvenog razvoja. Isto tako, pojedini geografski elementi nemaju uvek isti znaåaj.49 Geografski poloæaj jedne dræave ili grupacije dræava moæe u velikoj meri da utiåe na poloæaj te dræave u meœunarodnim odnosima i meœunarodnoj politici. Znaåaj puteva koji prelaze preko neke zemÿe, strateãki poloæaj u datim uslovima ratne tehnike, pristup morima, sve su to elementi geografskog poloæaja jedne dræave, koji mogu uticati na çeno ponaãaçe i ponaãaçe drugih dræava prema çoj. a. Prostor. Videli smo da su geopolitiåari veliåini prostora koji zauzima jedna dræava pridavali odluåujuñi znaåaj, kako za meœunarodni poloæaj jedne dræave, tako i za karakter çenog naroda, vlasti, druãtvene organizacije. Meœutim, oåigledno je da veliåina prostora ne odreœuje snagu jednog naroda niti stepen çegove druãtvene i ekonomske razvijenosti, pa time ni oblike druãtvene organizovanosti, kulture itd. To je toliko vidÿivo iz istorije da u pomoñnije potrebno prizivati posebne argumente da bi se ta tvrdça nauåno odbacila. Nije mali broj dræava imao veliku teritoriju a da to nije bilo dovoÿno ni za to da ona bude vojna sila i obrnuto. Åak nije taåna ni tvrdça da je veliåina teritorije i prirodno bogatstvo u korelaciji. Stepen razvijenosti proizvodçe ima svakako daleko veñi znaåaj u æivotu jednog druãtva od veliåine prostora koje to druãtvo naseÿava. Veliåini prostora se, meœutim, ne moæe oduzeti svaki znaåaj u meœunarodnim odnosima. U razliåitim uslovima razvoja vojne tehnike, prostor je imao znaåajan uticaj na stvaraçe strategijskih planova odbrane ili napada. On je imao i, moæe se reñi, odluåujuñu ulogu u nekim ratovima (Napoleonov pohod na Rusiju, 1812) a i danas, u vreme nuklearnog oruæja, znaåaj tzv. strategijske dubine dugo vremena je bio jedan od osnovnih åinilaca u strateãkom planiraçu. Promenama u ratnoj tehnici meça se i znaåaj prostora, tako da se u tom smislu on ne moæe smatrati determinantom poloæaja jedne dræave u meœunarodnim odnosima. Meœutim, imajuñi u vidu sve ostale åinioce, mora se voditi raåuna o prostoru koji jedna dræava zauzima. Od pravilne procene çegove vrednosti u datim uslovima razvoja materijalne proizvodçe, ratne tehnike i strategije, mora se vrãiti procena znaåaja prostora, i na osnovu toga, ocena o moguñim kreta-çima u meœunarodnim odnosima. b. Izlaz na more. Na odreœenom stepenu razvoja druãtva more je dobilo veliki znaåaj u meœunarodnim odnosima dræava. Izlaz na more je åesto omoguñavao lakãi pristup na svetsko træiãte, viãi stepen veza sa ostalim dræavama, a time, i viãe moguñnosti ukÿuåivaça u meœunarodnu podelu rada. U globalnoj strategiji, more je imalo i ima izuzetan znaåaj u utakmici velikih sila oko kontrole pojedinih delova sveta, uspostavÿaça interesnih sfera, zona uticaja itd. U danaãçim uslovima ratne tehnike more je pogodan prostor za nuklearna dejstva iz atomskih podmornica koje, ne izlazeñi na povrãinu, mogu raketama gaœati odreœene ciÿeve. U istoriji meœunarodnih odnosa lako se daju zapaziti nastojaça mnogih dræava da dobiju izlaz na more. Tako je Rusija od XVIII veka nastojala da dobije iz49 Nav.

delo, str. 300.

153

laz na toplo more. Åitav XIX vek obeleæen je nastojaçem ove velike sile da izaœe na Sredozemno more kroz Bosfor i Dardanele ili na drugi naåin. Umnogome, çena politika bila je usmerena ovom ciÿu, ãto i danas nije bez znaåaja u spoÿnoj politici SSSR. Srbija je veoma dugo, kroz XIX vek pa, sve do Prvog svetskog rata, nastojala da dobije izlaz na more. Opasnosti koje su za çu pro-izlazile iz kontinentalne zatvorenosti doãle su do punog izraæaja u Carinskom ratu sa Austro-Ugarskom poåetkom HH veka. Ovim ra-tom Austro-Ugarska je htela da potåini Srbiju svojim politiåkim interesima na taj naåin ãto je zatvorila kontinentalne puteve za izvoz robe u spoÿnoj trgovini Srbije. Znaåaj mora za meœunarodne odnose Jugoslavije proizlazi u najveñoj meri i zbog toga ãto je Jadransko more deo Sredozemnog mora, preko koga se dolazi u neposredni kontakt sa Evropom, Azijom i Afrikom. Isto tako, Sredozemno more je veza za izlazak na Atlantski okean i preko çega u ceo svet. Ekonomski, strateãki i politiåki znaåaj Sredozemnog mora ogleda se i u prisustvu velikih sila u çemu i postojaçu stalnih æariãta kriza na ovom podruåju. Izlaz na more, bez sumçe, predstavÿa prednost za jednu dræavu u meœunarodnim odnosima. Zbog toga se uvek mora raåunati s tom åiçenicom u procenama poloæaja jedne zemÿe u datoj konstelaciji meœunarodnih odnosa. v. Saobrañajni znaåaj teritorije. U razliåitim periodima istorije, teritorije pojedinih dræava imale su veliki znaåaj u razvoju meœunarodnih veza, trgovine i strategijskih pravaca kretaça. Putevi preko kojih su se te veze odræavale imali su, prirodno, veliki znaåaj u tim odnosima, i to kako za dræave preko kojih su ti putevi prelazili, tako i za dræave koje su se tim putevima koristile. U istorijskom razdobÿu, u kome je Evropa prodirala na istok kolonizirajuñi Aziju, Srbija je imala veliki znaåaj kao most izmeœu istoka i zapada, jer je preko çe prolazio pogodan put za neke evropske sile. S obzirom na to da su, na prvom mestu, Nemaåka i Austrougarska bile upuñene tim pravcima nadiraça na istok, meœunarodni poloæaj Srbije je u velikoj meri bio odreœen çenim geografskim poloæajem na tom putu. Strategijski planovi Austrougarske i Nemaåke uvek su uzimali u obzir ovaj znaåaj Srbije, te su bile spremne da se sukobÿavaju s drugim silama (Rusijom, Engleskom i Francuskom), oko posedovaça i kontrole na ovom putu. g. Geografski poloæaj grupacije dræava. U meœunarodnim odnosima, zbog razlika u interesima i uloge sile u suåeÿavaçu interesa, dolazi do ravnoteæe snaga, ãto dovodi do grupisaça dræa-va u politiåke saveze i blokove. Ove politiåke grupacije se meœusobno sukobÿavaju te se zbog toga mora voditi raåuna o çihovom geostrateãkom poloæaju. Razliåiti geografski uslovi doprinose posebnostima u poloæaju pojedinih zemaÿa unutar grupacije i poloæaju cele grupacije. Prvo, mora se imati na umu sve ono ãto je od znaåaja za svaku pojedinu dræavu-ålanicu grupacije i to uzeti u obzir i za ocenu poloæaja cele grupacije. Ovo je naroåito znaåajno kod odreœivaça neuralgiånih taåaka oko kojih se javÿaju najåeãñi sukobi. Pored toga, za ocenu poloæaja cele grupacije mora se voditi raåuna i o nekim drugim elementima. To je na 154

prvom mestu raspored dræava sa jakim proizvodnim kapacitetima unutar grupacije a prema drugim grupacijama. Ukoliko se takve dræave nalaze na graniånom pojasu grupacije, te se fiziåki neposredno dodiruju s drugom grupacijom, ta grupacija je, znaåi, vrlo raçiva u sluåaju sukoba. U ovoj situaciji veliku ulogu mogu da imaju tzv. tampon dræave koje fiziåki udaÿuju dve sukobÿene grupacije. To omoguñuje, naroåito raçivoj grupaciji, manevarski prostor i zaãtitu osetÿivih taåaka, koje imaju znaåaj za kapacitet moñi date grupacije. U danaãçim uslovima ratne tehnike, veliåina prostora ima poseban znaåaj u odnosima sile. Poznato je da antiraketni sistemi imaju veñi znaåaj ukoliko su viãe istureni prema periferiji braçenog prostora. Zatim, veliki prostor kojim raspolaæe jedna grupacija ima znaåaja i zbog klimatskih uslova. Ratna tehnika se prilagoœava strategiji u razliåitim prirodnim uslovima, ali se, i pored toga, ne moæe zanemariti ovaj åinilac kod planiraça odnosa na bazi sile dve grupacije. Jake zime, suãni i pustiçski predeli, stvaraju posebne teãkoñe koje mogu uticati na onoga ko planira napad, na vreme kada ñe napad biti izveden, kao i na odbranu jedne takve teritorije. 3. Nacija A. Pojam Buœeçe nacionalne svesti i nastanak nacija, obeleæava posebnu epohu i stupaç razvoja ÿudskog druãtva, i istovremeno, okvir sa kojim se u velikom broju sluåajeva poklapa savremena dræava. Sa nastankom nacije, javÿa se i nacionalna dræava, koja od poåetka pa do danas predstavÿa oblik dræavnog organizovaça nacije, te se åesto nacija i dræava kao pojmovi poistoveñuju. S obzirom na to da su meœunarodni odnosi, socioloãki gledano, odnosi globalnih druãtava, nacija i sve ãto se za çu vezuje, ili iz çe proizlazi, ima izuzetan znaåaj za meœunarodne odnose. Nastanak nacija u Evropi razbio je feudalne druãtvene tvorevine koje su zameçene nizom novih nacionalnih dræava. Ovaj proces formiraça nacija u Evropi predstavÿa jedno od bitnih obeleæja meœunarodnih odnosa XIX i HH veka do Prvog svetskog rata. Borba za nacionalno osloboœeçe porobÿenih naroda Evrope i çihove teæçe za stva-raçem nacionalnih dræava, bitno su uticale na meœunarodne odnose Evrope toga vremena. Proces formiraça nacionalnih dræava u Evropi tekao je jednovremeno s osvajaçima kolonija u svetu. Meœutim, razvitak kapitalizma van Evrope doprineo je razvoju nacionalne svesti i nastajaçu nacija na tlu Azije i Afrike, gde je ovaj proces joãu toku. Isto kao u Evropi i Americi, formiraçe nacija na drugim kontinentima uticao je na kretaçe meœunarodnih odnosa, dekolonizaciju i stvaraçe niza novih nezavisnih dræava koje danas doprinose otklaçaçu zavisnosti, hegemonije i eksploatacije iz meœunarodnih odnosa. Ovaj oåigledni znaåaj nacije u meœunarodnim odnosima zahteva pruåavaçe ove pojave, çeno objaãçeçe i definisaçe. Pokuãaji koji su do danas uåiçeni, s ciÿem da se odredi pojam i sadræina nacije kao oblika druãtvene zajednice, doveli su do formulisaça niza definicija i stavova o naciji. 155

Kapitalizam je isto tako zahtevao viãi stepen jedinstva naroda od ranijih druãtveno-ekonomskih sistema. Oseñaçe i svest o zajedniåkoj pripadnosti, uz novu materijalnu osnovu doprinosi razvoju posebnog psihiåkog odnosa prema druãtvenoj stvarnosti, koji se bitno razlikuje od ranijih faza razvoja druãtvene svesti. Prvo, ovaj proces situiran je na jednom ograniåenom teritorijalnom podruåju razvijenih komunikacija, komplementarne podele rada, koja omoguñuje relativnu samodovoÿnost, a sve je to nastalo u istorijskom toku razvoja kultura, koje se meœusobno razlikuju, ãto doprinosi stvaraçu posebnih nacionalnih karakteristika. I drugo, svi ovi procesi dovode do stvaraça posebnog oblika svesti, koja je bitan elemenat nacije i koji karakteriãe pripadnost svakog poje-dinca datoj naciji. Povezanost nacije i dræave, naciji daje poseban znaåaj u meœunarodnim odnosima, s obzirom na to da je dræava osnovni akter u meœunarodnim odnosima. Nacija, kao oblik druãtva, nastaje iz potrebe za stvaraçem nacionalne dræave koja bi to druãtvo obuhvatila. Upravo dræava kao politiåka organizacija druãtva, kakvo je nacija, obezbeœuje razvoj tog druãtva u uslovima nejednakosti u meœunarodnim odnosima. U uslovima druãtvenog razvoja u kojem se raœa nacija, nastaje i potreba za stvaraçem nacionalne dræave koja ñe tu naciju uvesti u odnose s drugim nacijama. To ne znaåi da ta teæça ka svojoj dræavi ne moæe da se zadovoÿi zajedniåkim æivotom viãe nacija u jednoj dræavi. To je uvek moguñe ukoliko se bitni interesi tih nacija identifikuju s interesima zajedniåke dræave. Opãte je prihvañeno stanoviãte da je federacija ravnopravnih nacija dræavni oblik koji je najpogodniji za ujediçeçe viãe nacija u jednu dræavu. Ovo spajaçe nacija u jednu dræavu ne ukida postojaçe i autentiånost nacija koje se ujediçuju u jednu dræavu. Ovakvim ujediçeçem, nacije nastavÿaju da æive uz oåuvaçe svog identiteta i integriteta, koji se ispoÿava i åuva na razliåite naåine, kako u politiåkom sistemu unutar, tako i na planu meœunarodnih odnosa i spoÿne politike date dræave. Åitava istorija nacije ukazuje na to da su nacija i nacionalna dræava dve pojave åvrsto povezane. Postojaçe naroda bez svoje dræave nije izuzetak u istoriji. Druãtveno-ekonomske formacije u kojima se razvijao narod nisu poznavale odnose koji su zahtevali takav stepen povezanosti kakav je doãao sa razvojem kapitalistiåkih odnosa. Beznaåajne veze izmeœu privredno-naturalnih zajednica nisu mogle stvoriti odnos iz kojeg bi se javila eksploatacija kakva moæe nastati u uslovima robne proizvodçe i ãirih træiãta na kojima deluje zakon vrednosti i automatski stvara odnos u kome razvijeniji eksploatiãe maçe razvijenog. Tako su narodi mogli da æive relativno mirno jedni kraj drugih u istoj dræavi, bez veñeg interesa da se izdvoje u posebne dræave, ili da u zajedniåkoj dræavi utvrde posebne politiåke korektive kojima bi se neutralisala nejednakost iz koje bi mogla da se rodi eksploatacija jednog naroda od drugog. Nacija kao oblik teritorijalnog druãtva, po pravilu, svojstvo izraæava putem zahteva za stvaraçe nacionalne dræave. To je istorijski utvrœena åiçenica koja i u savremenim uslovima nalazi potvrdu u postojeñoj praksi na tlu Azije i Afrike. Ova 156

åiçenica ukazuje na znaåaj nacije za meœunarodne odnose, koji se najneposrednije izraæava u sledeñim vidovima: a. Nacionalna ekonomija. Pod ovim pojmom oznaåava se ekonomska celina relativne samodovoÿnosti koja je osnov samostalnosti postojaça svakog potpunog druãtva. Nacionalna samodovoÿnost je nuæan uslov nastanka i samostalnog æivota nacija, mada se on danas postepeno gubi, poãto savremeni stepen razvoja druãtva vodi prevazilaæeçu nacionalnih granica koje postaju preuske. Ovaj proces vodi integrisaçu nacija ãto je, moglo bi se reñi, poåetak procesa neposrednog ukÿuåivaça åoveka u tokove svetske privrede a time i ÿudskog druãtva u celini. Meœutim, to povezivaçe se odvijalo u jednom krugu u kojem je podela rada bila komplementarna i na pribliæno istom stupçu ekonomske razvijenosti. Povezivaçe te grupe znaåilo je çeno odvajaçe od drugih grupa a to odvajaçe je u osnovi bilo ekonomsko: razliåitost u stepenu razvijenosti koja, uz primenu træiãnih zakona, vodi eksploataciji maçe razvijenog, nacionalna dræava je bila pozvana da ovu eksploataciju spreåi politiåkom zaãtitom ekonomske snage svog proizvoœaåa. Ovo je bila motorna snaga pokreta za nacionalnu nezavisnost i stvaraçe nacionalne dræave. Ovo je i danas jedan od bitnih åinilaca na kome i daçe postoji nacionalna dræava. Na nekim stranama ova dræava pokazuje tendenciju jaåaça a na drugim çena uloga postepeno odumire. b. Teritorijalnost i dræavnost. Ogleda se u fiziåkoj i politiåkoj povezanosti grupe koju åini jedna nacija. Teritorijalni kontinuitet prostiraça jedne nacije je istovremeno i prostor na kome se ãiri nacionalna dræava. Nepodudaraçe ova dva elementa stvaralo je posledice u meœunarodnim odnosima poãto je nacionalna dræava uvek teæila da se proãiri i na delove teritorije na kojoj se prostirala “çena nacija” a koja je mogla pripadati nekoj drugoj dræavi. Na tome su se (a i danas) zasnivali zahtevi za promenama granica ili se istiåu teritorijalne aspiracije prema drugim dræavama, ãto je uvek bio dobar put ka meœunarodnom sukobu. Nacionalna dræava nije samo znaåajna za samostalni druãtveni æivot nacije, veñje ona znaåajna i za samo formiraçe nacije i nacionalne svesti. Dugo postojaçe dræavnosti jedne grupe doprinosi prerastaçu te grupe iz niæih druãtvenih oblika u viãi u naciju. Danas nacionalna dræava ima poseban znaåaj u Aziji i Africi za formiraçe nacije od razliåitih plemenskih i drugih etniåkih grupa nastaçenih na teritoriji jedne dræave. Tu dræava ima ulogu politiåkog i druãtvenog jezgra oko kojeg se vrãi okupÿaçe raznorodnih grupa u jedinstvenu naciju a u otporu eksploatacije i drugim odnosima neravnopravnosti koji dolaze spoÿa od industrijski razvijenog sveta. Najzad, zajedniåka istorija, ratovi, borbe, stradaça, pobede kroz koje prolazi jedna dræava doprinose poveñaçu kohezije druãtvene grupe koju data dræava politiåki organizuje. v. Nacionalna kultura sadræi niz obeleæja ali se pod çom najåeãñe podrazumeva “ona osobina kulture koja se moæe opisati u jednoj dræavi i koja je znaåajna da bi se ta druãtva ne samo razlikovala od drugih, koje imaju drukåiju... kulturu veñi da bi se pomoñu çe shvatilo i objasnilo çeno meœunarodno ponaãaçe.”50 157

Razumÿivo je da su nacionalne kulture razliåite s obzirom na to da nacije æive odvojeno, ograœene ne samo politiåki i ekonomski veñ, ãto je najåeãñi sluåaj, i jeziåkom barijerom. Jezik ima ogroman znaåaj ne samo u kulturnom saobrañaju veñi u samom poimaçu sveta i stvaralaãtvu koje je osnova kulture. Pored jezika i drugi vidovi i elementi kulture ukazuju na te razlike. To se moæe reñi za gotovo sva podruåja kulturnog stvaralaãtva: filozofiju, religiju, obiåaje, moral, umetnost, nauku i dr. Sve ove razlike najpre se ogledaju u razliåitosti etosa kao sistema i hijerarhije vrednosti u svakom druãtvu, koji jedno druãtvo odvaja od drugog i doprinosi çegovim nacionalnim osobenostima. Ove razlike ostavÿaju posledice na politiåko, druãtveno i ekonomsko ureœeçe i pravac razvoja jednog druãtva, ãto sve zajedno utiåe na meœunarodne odnose i veze tog druãtva s drugim druãtvima. g. Uloga nacije u viãenacionalnoj dræavi na planu meœunarodnih odnosa te dræave, ogleda se posebno u procesu odluåivaça pri odreœivaçu spoÿne politike te dræave. I u drugim ustavnim sistemima federativnih dræava postoje razliåiti oblici posrednog ili neposrednog uåeãña federalnih jedinica u meœunarodnim odnosima, bilo preko posebnih nadleænosti pri zakÿuåeçu meœuna-rodnih ugovora (npr. federalna klauzula), bilo neposrednim politiåkim vezama koje federalne jedinice ostvaruju u meœunarodnim odnosima. B. Razvoj nacija Razvoj nacija teåe neravnomerno tako da se u svetu mogu zapaziti neke razlike u ovom procesu koje mogu imati znaåaj za meœunarodne odnose. Nacija se prvo javÿa u Evropi, zatim u Americi i najzad u Aziji i Africi. a. Nacija u Evropi i Americi. Sa razvojem kapitalistiåkih druãtvenih odnosa u Evropi XVII veka, nastala je potreba stvaraça ãirih privrednih podruåja koja bi prerasla feudalnu rascepkanost. Ovaj proces u osnovi æivota evropskih naroda, odvijao se u Zapadnoj Evropi kroz tradicionalne dræavne tvorevine feudalnog tipa faze apsolutizma. U ovim uslovima su veñvekovima razvijene zajedniåka tradicija, kultura, jezik, oseñaçe patriotizma. Ovi procesi u osnovi druãtva dovode do nacionalnog buœeça zajedno sa revolucionarnim pokretima protiv feudalnog sistema vladavine. Velika francuska revolucija 1789. godine sadræi u sebi i nacionalno-revolucionarni karakter, poãto je ona, izmeœu ostalog, istakla i naåelo nacionalne nezavisnosti i slobode. To je u tom istorijskom trenutku bio i vid borbe protiv feudalizma koji je predstavÿao negaciju nacionalne nezavisnosti jer je çegova druãtvena organizacija zasnovana na sasvim drukåijim naåelima. Ideje francuske revolucije nailaze na plodno tlo kod svih evropskih naroda, tako da ubrzo posle çe narastaju revolucionarni pokreti kako na zapadu tako i na istoku Evrope. Meœutim, Napo-leonovi osvajaåki ratovi razbijaju iluzije evropskih naroda da od Francuske mogu oåekivati pomoñu çihovim nastojaçima da se oslobode feudalne potåiçenosti. Zavrãetak Napoleonovih ratova 1815. godine oznaåio
50

str. 52.

V. Dimitrijeviñ, Nacionalna kultura i meœunarodni odnosi, “Meœunarodni problemi”, 4/1974,

158

Bosansko-hercegovaåki ustanak 15. Ovaj ustanak je Rusija u krvi uguãila i tako odloæila nezavisnost poÿskom narodu za gotovo ceo vek. Sve to govori o znaåaju nacionalnih pokreta za osloboœeçe i nezavisnost u meœunarodnim odnosima. pored ostalih. koje su svojim uåeãñem u tom ratu htele da sa Engleskom izmire neke svoje dugove. Na ovom podruåju pala je Austro-Ugarska posle vekovne vladavine feudalnog tipa. godine. U ovom revolucionarnom pokretu. koju su poveli ameriåki kolonisti 1775. godine. godine ponovo ustala i utemÿila prve stubove svoje nezavisnosti. jer su nacionalni pokreti doveli do povlaåeça Turske carevine sa najveñeg dela Balkanskog poluostrva nakon viãevekovne vladavine. Borba za nacionalno osloboœeçe. Odnosi izmeœu nemaåkih dræava Pruske i Austrije. Kada je krajem XVII veka doãlo do sukoba ovih interesa ameriåki doseÿenici su se digli na ustanak i osvojili nezavisnost 1776. i traju do 1826.je privremeni poraz u borbi protiv feudalizma. tipiåan je primer uloge novih druãtvenih odnosa. Meœutim. u formiraçu nacije i nastajaçu pokreta za nezavisnost. pa sve do Prvog svetskog rata. Tako je doãlo do toga da je nezavisnost izvojevana od 159 . Buœeçe nacionalne svesti u Italiji. koja je bila pod feudalnom vlaãñu Ãpanije i Portugalije. do kojih dolazi s kapitalizmom. ratovi Srbije i Crne Gore protiv Turske 16-17. dovodi do ratova za neza-visnost i ujediçeçe 1860. U Latinskoj Americi. go-dine. Engleska je dræala severnoameriåke prostore kao svoju koloniju u kojoj je stanovniãtvo u najveñoj meri bilo englesko po etniåkoj pripadnosti. Ubrzo pos-le toga dolazi do nezavisnosti Belgije. Uporedo sa snagama koje su odraæavale opãti nacionalni interes. jedno od osnovnih obeleæja meœunarodnih odnosa Evrope je borba za nacionalno osloboœeçe i formiraçe nacionalnih dræava. i najzad. Veñ1830. sadræana su i bitna obeleæja borbe za nacionalnu nezavisnost po-robÿenih naroda. Na jugoistoku Evrope. godine. uåestvovale su i snage kojima je prvenstveni ciÿ bio oåuvaçe sopstvenih feudalnih privilegija ali bez ãpanskog sizerenstva. izazvali su ozbiÿne krize u meœunarodnim odnosima Evrope ãto se posebno iskazalo angaæovaçem velikih sila u ovim dogaœajima ãto je dovelo do kongresa Evropskih velikih sila u Berlinu 18. I ova borba za nacionalnu nezavisnost je uvukla druge sile (Francusku i Ãpaniju na strani Amerikanaca). koji je zavrãen pobedom Pruske i ujediçeçem Nemaåke 10. veñ1815. revolucionarna 1“8. godine. godine izbija ustanak u Poÿskoj. Tada su Srbija i Crna Gora dobile i formalno priznaçe nezavisnosti. godine. nacionalni pokreti za nezavisnost poåiçu 1810. stavila je ovo podruåje u æiæu interesovaça i sukobÿavaça velikih sila. Od toga trenutka. ta etniåka pripadnost nije bila dovoÿna da bi interese Engleske nametnula ame-riåkim kolonijama kao zajedniåke. ãto je Istoånom pitaçu dalo nove dimenzije. godine. Doãlo je do rata izmeœu Pruske i Austrije. godina. godine. Borba Srbije i drugih naroda na Balkanu za nezavisnost. da bi posle poraza Prvog ustanka 1813. Srbija je otpoåela borbu za osloboœeçe prvi put 1804. Nacionalni pokret na ovom kontinentu nije bio jedinstven po svom sastavu niti po svojim ciÿevima. u tom vremenu se takoœe pogorãavaju zbog zahteva nemaåkih dræava van Austrije da se ujedine i odvoje politiåki od Austrije.

svedoci smo da ti narodi sasvim jasno u svojim spoÿnim odnosima izraæavaju stepen druãtvenog razvoja istovetnog s onim koji se sreñe kod dræava koje su nesumçivo nacionalne dræave. nav. i takvom poloæaju u odnosu na kapitalizam stranih osvajaåa. Ono ãto je sigurno je to da u tim zemÿama postoje znaåajna nacionalna jezgra u kojima se vrãi proces pretapaça razliåitih oblika svesti (npr. 1903.). Meœutim. postojaçe nacije je najsigurniji pokazateÿ postojaça takvog stepena svesti i druãtvene organizovanosti otpora stranom osvajaåu. kada su te dræave nezavisni ålanovi meœunarodne zajednice. a naroåito u drugoj polovini 20. Ono ãto je znaåajno za prouåavaçe meœunarodnih odnosa. 52 R. delo. veka. SAD poåiçu sve viãe da se uvlaåe u privredu zemaÿa Latinske Amerike. ne moæe se sasvim jednostavno ustanoviti. Francuska i SAD. koje mogu biti kadre da politiåki poveæu ove narode u zajedniåkoj akciji prema pretçi i ugroæavaçu spoÿa. Stojanoviñ. Da li su u ovim zemÿama veñformirane nacije ili ne. za “osloboœeçe” Kube. Rat sa Ãpanijom 1899. çihovo ponaãaçe u meœunarodnim odnosima nesumçivo je odraz nacionalne politike nezavisnosti tih naroda. Ekonomska osnova buœeça nacionalne svesti kolonijalnih naro-da je drukåija od one koja je postojala u Evropi u vreme formiraça nacije.51 b. Ubrzo po sticaçu nezavisnosti. Sve je to dovelo do novog tipa zavisnosti zemaÿa Latinske Amerike. smatraju uglavnom da u Aziji i Africi nije moguñe nañi formirane nacije. za zemÿe Latinske Amerike su se zainteresovale velike sile Engleska. Nacionalizam kao oblik ideoloãke svesti. 71 76. politiåka organizovanost u toj borbi. Prirodno. delo. istiskujuñi Englesku i Francusku s ovog podruåja. str. Otpor prema takvom mestu u podeli rada. koji im je nametnuo imperijalizam u kapitalistiåkoj podeli rada svetskog kapitalistiåkog sistema. kao za podruåje bogato sirovinama i træiãte pogodno za plasman industrijskih proizvoda. Otpor i borba protiv kolonizatora. Ona ne leæi u procesu stvaraça unutraãçeg træiãta ãireg i ujediçenog. Stojanoviñ. i da u spoÿnopolitiåkom ponaãaçu ove zemÿe u najveñoj meri zauzimaju stavove koji su oåigledno posledica sagledavaça nacionalnih interesa. stavio je ovu pod kolonijalnu vlast SAD. zavisnosti karakteristiåne za epohu imperijalizma sa kojom se te zemÿe i danas nose u procesu borbe za punu nezavisnost. godine SAD su organizovale odvajaçe Paname od Kolumbije da bi dobile koncesije Panamskog kanala. preuve-liåava vrednost sopstvene nacije a obezvreœuje druge nacije te åini 51 R. nav. i sada. Teoretiåari koji polaze od kriterijuma koji vaæe za evropske nacije. je utvrœivaçe postojaça snaga. rodio je prve klice objediçavaça na osnovu otpora takvoj eksploataciji. zbog svojih posebnih sadræaja. plemenske) u nacionalnu svest.52 v. 37-71.Ãpanije. ali je ostao stari druãtveni poredak. veñu eksploatisanom poloæaju tih naroda. On sadræi u sebi nacionalnu iskÿuåivost i ãovinistiåki odnos prema drugim nacijama. Nacija u Aziji i Africi. 160 . neznatno modifikovan. koji nastaje s nastankom nacija. str. Od vremena Monroove doktrine (1823. ostavÿa posebne posledice na meœunarodne odnose.

161 . 53mora biti razdvojen od nacionalne svesti kao oseñaça pripadnosti jednoj zajednici. Sa nacionalistiåkim predstavama pojedinac svoju narcisoidnost prenosi na åitavu grupu kojoj pripada. Nacionalizam se danas najåeãñe izraæava putem iracionalnih predstava o vrednostima sopstvene nacije. a iza çih su se krile osvajaåke teæçe. imperijalizam i hegemonizam. 26-30. 38. negujuñi pri tom ãovinizam i mræçu prema drugim narodima. Od nacionalizma treba odvojiti patriotizam koji razvija odanost prema svojoj naciji i dræavi i çenim vrednostima. åesto su sluæile kao potvrda shvataça o åoveku kao ubici po samoj svojoj prirodi. koji je samo u kratkom vremenu bio vezan s “demokratskom tradicijom revolucionarnog patriotizma i nacionalnog suvereniteta”. Ove snage su najåeãñe svoje uske klasne ili grupne interese proglaãavale za nacionalne. Na taj naåin on svoje tvrdçe “Ja najveñi”. Destruktivnost i krvoloånost koje su zahvatale verske. 53 J. “Moja nacija najveña” ãto moæe da dobije i patriotski prizvuk. koja ukÿuåuje u sebi potrebu izgradçe. nav. Osim ovih negativnih obeleæja na-cionalizam je u jednom kratkom vremenskom periodu imao pozitivnu ulogu u razvijaçu nacionalne svesti masa u borbi za nacionalno osloboœeçe jednog naroda. On se danas u psihologiji åesto poistoveñuje s nekim patoloãkim staçima duha. pa åak ni osvetom ili odmazdom kao posledicama niskih strasti åoveka. U uslovima æivota graœanskog druãtva. str. ãto oteæava razvoj meœunarodnih odnosa a i razvoj same nacije. izazivaju staça. jer dosadaãça istraæivaça ukazuju na to da niz iracionalnih. Naroåito velika opasnost koju nacionalizam sadræi za meœunarodne odnose je u tome ãto on moæe da bude veãtaåki izazvan (ãto najåeãñe i jeste) od “ideologa” i “voœa” nacije. Œ orœeviñ. kulturni i ekonomski ekspanzionizam. delo. str. objektivno neobjaãçivih momenata iz odnosa druãtvenih grupa. ãto se åesto åinilo u psiholoãkim pripremama masa za rat ili zavojevaåku. “Meœunarodni 54 E. 3/1973. od kojih je najblaæe staçe narcisoidnosti. koja uz postojaçe objektivnih okolnosti koje dovode do sukoba. pa u veliåaçu svoje nacije vidi i sebe u boÿem svetlu. etniåke ili nacionalne grupe u sukobu. bez osporavaça ili omalovaæavaça drugih nacija. problem”. Nacionalizam. agresivnu spoÿnu politiku. taj sukob pretvaraju u monstruozni masakr koji se ne moæe objasniti racionalnim razlozima. “Ja najboÿi”. meça i prenosi na svoju naciju preko tvrdçi “Moja nacija najboÿa”.idejnu osnovu za razvoj i negovaçe nacionalnih predrasuda. Ovo prenoãeçe liåne narcisoidnosti na grupnu najåeãñe je posledica bedne uloge date individue u druãtvu ili profesiji. on sadræi teæçu ka nacionalnoj zatvorenosti u ekonomskom i kulturnom smislu. razvija i neguje nacionalne mitove s ciÿem skrivaça klasnih suprotnosti u datom druãtvu. O nacionalizmu. nacionalizam su posebno negovali i razvijali slojevi koji su patriotska oseñaça naroda æeleli da iskoriste za agresivne ciÿeve prema drugim narodima. najzad. razvoja i odbrane nacionalne dræave i svih çenih vrednosti. Fromm.54Nacionalizmu se upravo mora pokloniti paæça zbog çegove iracionalne suãtine.

Postojaçe dræava sa razliåitim druãtveno-ekonomskim sistemima stvara posebno staçe u meœunarodnim odnosima. utiåu na çihovo spoÿnopolitiåko ponaãaçe. Unutraãça druãtveno-ekonomska struktura dræave doprinosi odreœivaçu stepena i oblika meœuzavisnosti u meœunarodnim odnosima. ãto moæe sluæiti kao pokazateÿ pravaca kretaça interesa i çihovog suåeÿavaça u meœunarodnom prostoru s interesima drugih dræava. preovlaœuje borba protiv ove vlasti koja dovodi do çenog ruãeça. Veoma je znaåajno za meœunarodne odnose da li jedna dræava ima slobodno træiãte ili se ono kontroliãe u veñoj ili maçoj meri. drukåiji je odnos i prema dræavnom suverenitetu. U prvoj nije bilo niãta neobiåno ako bi se jedan deo teritorije dræave dao u miraz uz ñerku koja se udaje za vladara druge dræave. Zbog toga je u prouåavaçu meœunarodnih odnosa neophodno posvetiti paæçu unutraãçoj druãtvenoj i ekonomskoj strukturi dræava koje. Druãtveno-ekonomska struktura je znaåajan åinilac u meœunarodnim odnosima. Istorijskim pregledom meœunarodnih odnosa nije teãko da se zapaze razlike u odnosima izmeœu dræava u antiåkom dobu ili feudalizmu. Åak i svaka faza razvitka jednog od druãtveno-ekonomskih sistema dræava. teæçi ka monopolizmu u svetskim razmerama. Odnos prema dræavnoj teritoriji u prvoj fazi je drukåiji nego u drugoj. u drugoj fazi. Zatim. u kome je preovlaœivala veoma rascepkana struktura feudalizma. åime u meœunarodnom prostoru izaziva odgovarajuñe posledice. jer u çoj nastaju protivreånosti åije reãavaçe åesto mora da preœe dræavne granice. nakon åega nastupa faza izgradçe centralne dræavne vlasti. izaziva promene u odnosima izmeœu çih. Takoœe. i dræava u fazi apsolutizma feudalnog tipa. U prvoj fazi priznaje se vrhovna papska vlast. da li u ekonomskoj strukturi preovlaœuje monopolska privreda ili liberalna ili dræavno-kapitalistiåka. Drukåiji je odnos izmeœu dræava ranofeudalnog perioda. Ta razliåitost se vidi u nizu sluåajeva. putem dræavne intervencije. One doprinose raœaçu antagonizama u svetskim odnosima. Druãtveno-ekonomski sistem Spoÿna politika dræava je produæeçe unutraãçe politike koja se u meœunarodnom prostoru prilagoœava konstelaciji meœuna-rodnih odnosa. Druãtveno-ekonomski i politiåki sistem dræava A.4. Razvoj protivreånosti jednog ekonomskog sistema je znaåajan za razvoj meœunarodnih ekonomskih odnosa jer iz çih izrastaju bitni elementi koji karakteriãu odnos date dræave prema drugim dræavama. a kasnije. Stepen uåeãña dræave u privrednom æivotu zemÿe moæe ukazati na tendencije te dræave u meœunarodnim ekonomskim odnosima. bez sumçe. ãto od feudalnih dræava stvara znatno åvrãñe dræavne celine. hegemoniji i imperijalizmu. Za ocenu moguñnosti razvoja odnosa izmeœu dræava sa razliåitim druãtveno-ekonomskim sistemima. jer se izmeœu takvih dræava razvijaju posebni oblici odnosa koji u svojoj suãtini sadræe bitne razlike prema odnosima izmeœu dræava sa istim druãtveno-ekonomskim sistemima. 162 .

s obzirom na to da na tu priliku mogu uticati razliåiti druãtveni slojevi koji imaju razliåitu ideologiju. Sukob u takvoj konstelaciji odnosa. teæe da sruãe novi poredak. poåevãi od propagande. vrednosnih sudova i normi dru-ãtvenog po163 . ruãeçem ravnoteæe izmeœu uåeãña industrijske i sirovinske proizvodçe na svetskom træiãtu. S druge strane. kako bi se mogle izvuñi neke determinante koje te odnose odreœuju. Stoga se svaka politika. Nastanak prve socijalistiåke zemÿe posle Prvog svetskog rata znaåio je. To je bio prvi udarac naåinu razreãavaça sopstvenih protivreånosti imperijalizma putem osvajaça. Nova klasa na vlasti u tome vidi opasnost za svoj razvoj. zbog meœuzavisnosti na meœunarodnom planu. jer çegovo postojaçe ugroæava klasne pozicije vladajuñe klase u staroj dræavi. s obzirom na to da su interesi takvih dræava iskÿuåivi te ih je nemoguñe dovesti u sklad. druãtvenih klasa i slojeva. ne moæe razumeti bez sagledavaça uloge ideologije u çoj. iracionalni odnos prema stvarnosti i kao takva moæe delovati samostalno u razliåitim pravcima politiåke delatnsti ÿudi. kako s jedne tako i s druge strane. izdvajaçe jedne velike zemÿe iz stvorenog sistema meœunarodnih odnosa u epohi imperijalizma. B. u kojima je dolazilo do smene druãtveno-ekonomskih sistema. U takvim uslovima vladajuña klasa u potpunosti identifikuje svoj interes s dræavnim interesom. radi åega koristi mnoga sredstva. te je sukob s novom re-volucionarnom dræavom neminovan oblik odnosa (sukob ne znaåi samo oruæani sukob). To je bio prvi signal da osnovna protivreånost imperijalizma viãe ne moæe biti otklaçana izvozom kapitala. Ideologija Dati druãtveno-ekonomski sistem omoguñuje nastajaçe ideoloãkih oblika svesti koja sadræi posebnu projekciju stvarnosti. koja je revolucijom doãla na vlast. kao klasne organizacije u kojima je na vlasti klasa koja je u novoj dræavi svrgnuta sa vlasti. godine i Napoleonovi ratovi voœeni s ciÿem osloboœeça naroda Evrope od feudalizma. S druge strane. Ideologija je u svojoj suãtini iskrivÿeni.neophodno je poznavati niz åiçenica koje karakteriãu sisteme u pitaçu. pa i meœunarodna. pa preko subverzivnih aktivnosti do otvorenog oruæanog napada. Pored toga ideologija oznaåava i odreœeni sistem miãÿeça jednog druãtva. U istorijskim razdobÿima. redovno je nastajao sukob izmeœu druãtveno-ekonomskog sistema i dræava u kojima je doãlo do revolucionarnog preobraæaja. a u stvari radi podreœivaça Evrope interesima francuske klase. nova dræava. Najboÿi primer razvoja odnosa ove vrste jeste odnos feudalne Evrope prema revolucionarnoj Francuskoj posle 1789. je neminovan. razvoj tehnologije postepeno naruãava mehanizam svetske privrede nastao u imperijalizmu. te teæi da i u drugim dræavama doœe do revolucionarnih promena. Uzrok ovome treba traæiti na obe strane: “Stare dræave”. iz kojeg bi se mogle izvuñi koristi koje se iz meœunarodnih odnosa oåekuju. nailazi na prepreke u svom razvoju jer teãko moæe da ostvari sistem odnosa sa dræavama zastarele druãtveno-ekonomske strukture. istovremeno. istorijski gledano. S obzirom na to da ideologija takoœe obuhvata u sebi sistem pogleda na svet i ukupnost ciÿeva.

pravila o verskoj netoleranciji su i ranije krãena u vreme kada je bila nuæna saradça Pape sa Vizantijom u zajedniåkoj borbi protiv Turske. Katoliåke dræave. ponaãaçe jedne dræave uvek na odreœeni naåin sadræi obeleæja ideologije vladajuñih slojeva date dræave. sa jaåaçem protestantskih dræava Engleske i Holandije i nakon iscrpÿujuñih verskih ratova u Evropi. ãto je ideologiji davalo naroåiti znaåaj u meœunarodnim odnosima. Tu viãe nije reå samo o religiji. veño velikoj politiåkoj i ekonomskoj moñi ovih organizacija (npr. usta-novÿena je ravnoteæa snaga u Evropi. ostavÿa naroåito znaåajne posledice u revolucionarnim vremenima. kojim je zavrãen Tridesetogodiãçi verski rat u Evropi. åije funkcionisaçe je postajalo sve znaåajnije za odnose evropskih dræava. meœutim. Odnosi dræava u Evropi u sredçem veku nose obeleæje religioznih sukoba i ratova. kao jedan od oblika ideoloãke svesti. koje su sledile versku netoleranciju proglaãenu od Vatikana. Posle Vestfalskog mira 1648. Ideologija. U ranijim epohama ÿudske istorije za odnose dræava veliki znaåaj je imala religija. Iza ove ravnopravnosti. protestanti. sigurno. U ovom smislu. Meœutim. Verska iskÿuåivost i netolerancija onemoguñavali su uspostavÿaçe normalnih odnosa izmeœu dræava razliåitih religija. Uostalom. dovoœeçem do krajnosti predstave o stvarnosti na jednoj i na drugoj strani. uspostavÿena je ravnopravnost vera u Evropi. ako je reå o internacionalnoj verskoj organizaciji. u tim trenucima moæe da pospeãi iracionalne impulse ponaãaça. Ali i pored toga ne moæe se zanemariti uticaj religije na meœunarodne odnose. 164 . godine. Ona je naroåito znaåajna u mobilizaciji masa i stvaraçu neprijateÿskih oseñaça prema druãtvenim grupama druge religije. znaåajna uloga ovih organizacija ogleda se u velikim moguñnostima propagande i vrãeça uticaja na narodne mase u velikom broju zemaÿa. kao åinilac u meœunarodnim odnosima. Meœusobna iskÿuåivost dva sistema u ideoloãkoj sferi. Ova smena je uvek prañena oãtrom politiåkom borbom. U takvim uslovima. u kojima je dolazilo do smene druãtvenoekonomskih sistema. iza verskih sukoba uvek su postojali jasni interesi dræava. i danas se ne moæe zanemariti uloga i znaåaj religije u meœunarodnim odnosima. Katoliåka crkva). Isto tako. ideoloãka svest moæe da deluje vrlo razorno u odnosima dræava stare i nove ideologije. nisu priznavale legitimitet vlasti u dræavama u kojima su na vlasti bili “ãizmatici” tj. ili kasnije. onaj koji se vrãi putem pritiska na odgovarajuñe vlade da u meœunarodnim odnosima zauzimaju odreœene stavove. graœanskim i meœunarodnim ratovima. mræçu sa æeÿom da se silom uguãi suprotna ideologija. koja moæe biti upotrebÿena i u meœunarodnim odnosima na razliåite naåine. koji su proizlazili iz meœuzavisnosti datog trenutka. Uostalom. Posebno je pitaçe uloga i znaåaj religioznih organizacija u meœunarodnim odnosima. katoliåke dræave su bile prinuœene da priznaju legitimitet tih dræava. pravoslavni. pravila o zabrani svake tolerancije protestantizma nisu smetale Francuskoj da uspostavi mirne odnose sa Engleskom onda kada je to obostrani interes zah-tevao. Najblaæi je. Osim toga. Protiv ovih dræava rat je smatran kao poli-cijska mera protiv pobuçenika i prema pobeœenom su mogle biti primeçene mere inkvizicije.naãaça.

Nije redak sluåaj da se u meœunarodnim odnosima sukobÿavaju dræave iste ideologije (u osnovi iste) a da saraœuju dræave sa suprotnim. koje mogu onemo-guñavati razvoj procesa saradçe a pospeãivati sukobe u meœunarodnim odnosima. te se çoj suprotstavÿa ideologija koja æeli da druãtvene tokove vrati unazad. Najboÿi primer za to je Drugi svetski rat u kome su se na jednoj strani naãle socijalistiåke i kapitalistiåke dræave kao saveznici. vrlo je åest sluåaj da se iza ideoloãkih sukoba kriju sukobi interesa dræava vezanih za ekonomsku ili druge vrste meœuzavisnosti. dræave sa razliåitim ideologijama u jednom trenutku mogu biti u oãtrim sukobima (kada se ideologija stavÿa u prvi plan propagandnog delovaça). jer se u uslovima postojaça jednog druãtveno-ekonoms165 . i devijantni razvoj socijalizma u SSSR. veñda oblici odnosa izmeœu çih zavise od drugih åinilaca. Iz svih ovih razloga. da bi u nekom drugom saraœivale. Ona naroåito doprinosi politiåkom grupisaçu dræava. To ne znaåi da jedna napredna ideologija ostaje to za veåita vremena. npr. Razvoj francuske revolucije i çeno skretaçe od ideje slobode. ili åak moæe da u samim tokovima revolucionarnog preobraæaja druãtva poprimi reakcionarna obeleæja (nacionalizam. To nije bez znaåaja u meœunarodnim odnosima. To takoœe dokazuje da ideologija nije bitni åinilac koji determiniãe odnose izmeœu dræava. Isto tako. S druge strane.). Odnosno. tokom kojeg je doãlo do izdvajaça jednog vladajuñeg sloja. a na prvom mestu od oblika i stepena ekonomske meœuzavisnosti datog trenutka. pa åak i interesima socijalizma uopãte. B. neophodno je napomenuti. redovno predstavÿa napredno usmerenu svest. Treba takoœe napomenuti da je netaåna podela dræava po ideologijama.Ideologija koja nastaje s revolucionarnim preobraæajem druãtva. jer su ideologije univerzalne i unutar jedne dræave mogu se zapaziti grupe koje imaju razliåite ideologije. dobar je primer kao. s obzirom na ulogu datih grupa u procesu odluåivaça o spoÿnoj politici dræava. moæe se smatrati da ideologija doprinosi stvaraçu odreœene konstelacije meœunarodnih odnosa. koji je do juåe bio vladajuñi oblik odnosa izmeœu dræava sa razliåitim ideologijama. koji nameñe svoju ideologiju åitavom druãtvu a svoje interese proglaãava opãtim dræavnim interesima. Tako nije moguñe zanemariti snagu meœunarodnog radniåkog pokreta i çegov uticaj u svakoj zemÿi na ponaãaçe te zemÿe u meœunarodnim odnosima. Politiåki sistem dræava Iz veñanaliziranih odnosa proizlazi znaåaj politiåke orga-nizacije i druãtvenopolitiåkog sistema dræava. Za takav razvoj se moæe navesti mnogo primera iz istorije. da ideologija ne moæe prevagnuti nad drugim åiniocima koji u biti odreœuju interese dræava u meœunarodnim odnosima. bratstva i jednakosti do teæçe ka osvajaçima. ako ne iskÿuåivim ideologijama. Ona moæe postati reakcionarna. ãto moæe da dovede do ozbiÿnih podela unutar meœunarodne zajednice. protiv grupe kapitalistiåkih zemaÿa. Savremena potreba svetske podele rada nesumçivo doprinosi sve izrazitijem probijaçu odnosa saradçe namesto hladnog rata. uostalom.

U Italiji i Nemaåkoj su one naroåito doãle do izraæaja svojom nacionalistiåkom i rasistiåkom politikom. U ovim dræavama ekstremne druãtvene grupe politiåki organizovane uzele su vlast u jednom broju zemaÿa. ratovi postaju sastavni deo æivota ovih druãtava. tako i izmeœu dræava u kojima su ove strukture jednake. Obiåno se moæe smatrati da u jednom druãtvu u kome ima maçe kriznih elemenata u druãtveno-ekonomskoj strukturi. U takvom politiåkom sistemu postoji mnogo viãe moguñnosti za donoãeçe odluka nezavisno od ãirih druãtvenih interesa a u interesu grupe na vlasti. gde je veñbila ustrojena apsolutna monarhija. maçe povoÿni ili nepovoÿni. druãtveni slojevi. uloga masa u sistemu. Potvrdu ovakvog stava moæemo nañi u mnogim primerima iz istorije a najnoviji je sluåaj s nastankom faãistiåkih dræava posle Prvog svetskog rata. Istraæivaça koja su vrãena u Africi u XIX veku. te se ceo proces stvaraça politike odvija u uskom krugu. Paris. Ovde se ima u vidu 55 Ch. pokazala su da u Gabonu i Gorçem Nigeru. ãto u veñoj meri doprinosi veñem stepenu odgovornosti i u samoj spoÿnoj politici. rat predstavÿa izuzetak u odnosima sa drugim plemenima. Takvi druãtveni slojevi najåeãñe ne dozvoÿavaju razvoj demokratskih oblika odluåivaça. Letourneau. proces odluåivaça ukÿuåuje ãiri krug druãtvene strukture. mesto druãtvenih slojeva i klasa. koji predstavÿaju nosioce ekstremnih poli-tiåkih stavova. imaju viãe uslova za uspeh u politiåkoj borbi za vlast. 166 . kroz proces odluåivaça o spoÿnopolitiåkim akcijama moæe ozbiÿno do-prineti razvoju razliåitih oblika odnosa. putem kojih se vladari i doglavnici bogate pÿaåkajuñi susede. u kojima su monarhije bile ograniåene pravima saveta staraca i u kojima su monarsi bili birani opãtim pravom glasa. Meœutim. str. La guerre.kog sistema ili postojaça razliåitih druãtveno-ekonomskih sistema javÿaju razliåiti dru-ãtveno-politiåki sistemi. kako izmeœu dræava u kojima su ove strukture razliåite. organizacija vlasti. ãto sa svoje strane. posebno znaåajan uticaj politiåke strukture druãtva date dræave. u Istoånoj Africi. ãto je dovelo do Drugog svetskog rata.55 U analizi uloge i znaåaja politiåkog sistema dræava za meœunarodne odnose. zapaæa se da je pored neposrednog uticaja organizacije vlasti na ove odnose. te od prirode tih interesa u najveñoj meri zavisi i stav te zemÿe u meœunarodnim odnosima. Razliåiti procesi u razreãavaçu osnovnih protivreånosti unutar jednog druãtva doprinose nastajaçu razliåitih oblika politiåkog organizovaça datog druãtva. Interesantno je navesti da su i antropoloãka istraæivaça naãla sliåne veze izmeœu oblika politiåke organizacije druãtva i ponaãaça prema drugim druãtvima. koja se u meœunarodnim odnosima ispoÿila u ekspanzionizmu i agresivnosti. 1895. U uslovima ekonomskih i druãtvenih kriza. 70. proces politiåke borbe ima demokratske forme. Unutar jednog druãtva mogu se nañi razliåiti uslovi za otklaçaçe druãtvenih protivreånosti koji mogu biti povoÿni. unutraãçe i spoÿne politiåke nestabilnosti. unutar kojeg. postojaçe interesnih grupa i çihov uticaj u politici date dræave. Sasvim je razumÿivo da u procesu odluåivaça u spoÿnoj politici interesi ove grupe dolaze u prvi plan.

To su. Tek sa stvaraçem dræave. druge su one grupe koje imaju internacionalni znaåaj i åije je prostiraçe internacionalno. raznih korporacija. U 167 . ravnoteæa snaga i drugi politiåki sistemi bez kojih se ne mogu zamisliti meœunarodni odnosi. politiåkih partija.uloga druãtvenih klasa.. Dolaskom na vlast normalno je oåekivati da ñe ta partija slediti svoj program. raznih drugih interesnih grupa ili grupa za pritisak. verske grupe. koji ova druãtva uvodi u meœusobne odnose. Politiåka struktura. Politiåke partije su organizacije kojima je ciÿ da u politiåkoj borbi osvoje politiåku vlast u jednoj zemÿi. sa kojom meœunarodni odnosi nastaju onakvi kakvi su nam poznati u åitavoj istoriji ÿudskog druãtva. U nekim partijama preovladavaju snage kojima su viãe u interesu procesi sukoba. pa i svrgavaça s vlasti te grupacije. interesnih grupa i svih drugih politiåkih åinilaca u jednoj dræavi. Politika sile kao institucionalizovani oblik odnosa (organizovana vojna sila) i institucionalizovani odnosi saradçe (diplomatija). moæe oåekivati otpor drugih grupacija. U politiåkoj strukturi dræava åesto je moguñe zapaziti postojaçe znaåajnih interesnih grupa ili grupa za pritisak. Razumÿivo je da se programi tih politiåkih partija razlikuju i da te razlike obuhvataju i çihov program spoÿnopolitiåkog delovaça. zbog toga se mora voditi raåuna o programu i socijalnom sastavu poli-tiåke partije na vlasti. marta vojnim puåem svrgnuta s vlasti jedna grupacija jer je zanemarila sve druge interese sem svojih sopstvenih. politiåkih partija itd. nastaju tek sa pojavom dræave. vojni krugovi. uglavnom se moæe reñi. a u drugim. a. kada se analizira moguñe ponaãaçe jedne dræave. koji imaju znaåaja za meœunarodne odnose. klasne svesti politiåkih organizacija. kada je 27. u meœunarodnim odnosima moæemo otkriti sve one politiåke procese koji karakteriãu ove odnose. udruæeça i dr. Pojava druãtvenih klasa dovodi do stvaraça dræave. Razumÿivo je da interesi tih grupa mogu biti razliåiti na meœunarodnom planu i da naåin çihovog zadovoÿavaça takoœe moæe biti razliåit. Od prirode interesa i naåina na koji se oni mogu ostvariti u meœunarodnim odnosima moæemo razlikovati pravac politiåkog delovaça date grupe. Ovim grupama nije ciÿ da doœu na vlast u jednoj zemÿi veñda preko vlasti deluju na ostvareçe svojih interesa. Takav primer se moæe nañi i u naãoj skoraãçoj istoriji. bilo neposrednim ukÿuåeçem u meœunarodni æivot (vidi subjekte) bio delovaçem unutar politiåkog sistema vlasti u procesu odluåivaça u pitaçima spoÿne politike i meœunarodnih odnosa. grupisaça dræava. odnosi izmeœu teritorijalizovanih besklasnih druãtava predstavÿaju embrionalni oblik meœunarodnih odnosa u kome se javÿaju samo prvobitni oblici meœunarodnosti. privredne korporacije. Ovo se mora imati u vidu zbog toga ãto se u sluåaju grubog podreœivaça dræavnih interesa interesima grupe na vlasti. Druãtvene klase. vojnih krugova. Moæemo razlikovati dve vrste grupa za pritisak ili interesnih grupa: jedne su one koje postoje unutar dræava i deluju na dræavnu vlast. b. Pre nastanka dræave. Pod politiåkom strukturom se podrazumeva splet klasnih odnosa. drugih druãtvenih slojeva. kojima viãe odgovara meœunarodna saradça.

The international Relations Dictionary. C. ona danas pruæa “moguñnost kontrole ponaãaça usaœivaçem elektroda u mozak.. Na taj naåin nivo tehnologije doprinosi mestu i ulozi jedne zemÿe u meœunarodnim ekonomskim odnosima. usvajaça novih fundamentalnih znaça i çihove primene u inovacijama. 44. Proces modernizacije u savremenom svetu ukÿuåuje i prenos tehniåkih znaça od strane razvijenih zemaÿa zemÿama u razvoju”. 1961. Na taj naåin se postiæe to da i druãtva koja naseÿavaju teritoriju koja je siromaãna u prirodnim izvorima. Tehnologija Prva industrijska revolucija otvara novu eru u razvoju ÿudskog druãtva postepenim oslobaœaçem åoveka od prirode. stvaraçe psiholoãki osiromaãenih liånosti. (vidi: subjekti). Plano. åime je postepeno poåeo da se oslobaœa gotovo iskÿuåive zavisnosti od prirodnih izvora. 57 168 . Ono na åemu se zasnivala ta nova åovekova moñjeste tehnologija kao materijalizovani vid nauånih dostignuña. Razvojem nauke. Tamna strana napretka Meynaud. meœunarodne kompanije. Do ove revolucije ekonomska snaga jednog druãtva bila je u velikoj meri vezana za prirodna bogatstva tla na kome je to druãtvo bilo nastaçeno.56 Razotkrivaçe postojaça i delovaça ovih grupa unutar politiåke strukture i politiåkog sistema dræava ima veliki znaåaj u analizi meœunarodnih odnosa jer je ponaãaçe dræava u çima vrlo åesto pod najveñim uticajem upravo ovih grupa. Zbog toga se danas doãlo dotle da se svakih sedam godina udvostruåuje obim nauånih istraæivaça u svetu. Nivo tehnoloãkog razvoja zavisi od niza åinilaca.ove grupe moæemo ubrojati meœunarodna udruæeça politiåkih partija. Zato danas svaka dræava ulaæe velika sredstva u nauåna istraæivaça. mogu postiñi visok ekonomski rast. R. “Tehnologija je primena nauånih znaça i veãtina u reãavaçu problema na poÿu neposredne industrijske primene. Pored neophodnosti za druãtveni razvoj i ogromnih pozitivnih rezultata do kojih je nauka doãla. meœunarodne crkve-ne organizacije. koji su uglavnom stalni. uz neophodne uslove ekonomske prirode. kao ãto je na prvom mestu druãtvena sredina u kojoj ÿudska kreativnost moæe da doœe najviãe do izraæaja. Olton. J. kako za razvoj tehnologije tako i za çenu primenu. Lausanne. New York. Meœutim. te na svetskom træiãtu imati konkurentsku sposobnost. meœunarodne humanitarne organizacije i dr. predstavÿa uslov.. Holt. 1959. INC. Nivo tehnologije zavisi uglavnom od istraæivaça i razvoja (R & D) tj. jer za razliku od prirodnih uslova. Druãtveni sistem koji je kadar da prihvati nova znaça i da im omoguñi primenu u privredi zemÿe. 5. tehnoloãki razvoj je promenÿiv. åovek je uspeo da u datim prirodnim uslovima stvori nova sredstva za proizvodçu i nove proizvode. Rinehart and Winston.57 Razvoj tehnologije omoguñio je da nivo druãtvenog razvoja bude podloæan promenama koje ne zavise samo od prirodnih bogatstava kojim dato druãtvo raspolaæe. razvoj nauke i tehnologije ima danas i svoju negativnu stranu. str. meœunarodne sindikate. Les groupes de pression internationaux. 56 J.

Istovremeno. razvoju meœunarodnih nauånih i kulturnih veza i saradçe. delo. ãto bitno odreœuje meœuna-rodne odnose u celini. str. U poåetku. i u svaku od çih uneo promene i u meœunarodnim odnosima. S obzirom na to da se geografska raspodela sirovina nije poklapala s geografskim rasporedom industrije. ãto se naroåito postiglo sa pronalaskom sintetiåkih elemenata. koji danas u nizu finalnih proizvoda zameçuju prirodne sirovine. doprinose sveopãtoj integraciji i povezivaçu sveta. zagaœeça åovekove okoline. koje su u najveñoj meri proizlazile iz nejednakih prirodnih uslova. S druge strane. Iz tih razloga. nav. Ovo kretaçe tehnologije izmeœu dræava odvija se na viãe naåina: bilo uvozom i izvozom roba. ma kako velika i moñna bila. saobrañaju. meœunarodna saradça dobija joãjedan novi vid meœunarodnu nauånu saradçu koja je neophodna zbog potrebe razmene tehnologije. one stvaraju do sada neviœene opasnosti od ratnih razaraça. One dræave koje poseduju viãi nivo tehnoloãkih znaça..hemije je i fantastiåna sposobnost åoveka da iznalazi sve efikasnija sredstva za ubijaçe drugih ÿudi. Razvoj tehnologije je omoguñio industrijsku proizvodçu i onih proizvoda za koje dotiåna zemÿa nema prirodnih sirovina. industrijskoj podeli rada. kapitala ili direktnom razmenom rezultata nauånih istraæivaça putem prodaje licenci.”58 Iz tih razloga pogreãna je svaka tehnokratska fetiãizacija uloge nauke i tehnologije u druãtvu i zanemarivaçe drugih åinilaca i uslova za puni druãtveni razvoj. univerzalizacije svakog sukoba itd. 169 . 41. ãto je uvek dobra osnova za stvaraçe odnosa hegemonije i imperijalizma. A. su i ekonomski razvijenije i obrnuto.. Ove razlike najåeãñe su uzroci odnosa zavisnosti na ekonomskom poÿu. S obzirom na nesumçiv znaåaj tehnoloãkog znaça u razvoju proizvodnih snaga svakog druãtva. ne moæe biti apsolutno samodovoÿna u razvoju nauke. Peåujliñ. Razvoj tehnologije poremetio je tradicionalnu podelu rada koja se zasnivala na razlikama u proizvodçi. tehnologija doprinosi stvaraçu i produbÿivaçu razlika izmeœu dræava. Tako je razvoj tehnologije uneo revolucionarne promene u nizu oblasti druãtvenog æivota. stvorena je visoka i åvrsta meœuzavisnost izmeœu industrijskih 58 M. Promene koje su nastale u naoruæaçu. O uticaju savremenog razvoja tehnologije na naoruæaçe govori se posebno kod izlagaça strateãkog åinioca. patenata i industrijske opreme. razvoj industrije je bio åvrsto vezan za prirodne sirovine. åiçenica je da nijedna zemÿa. prenosa tehnologije iz jedne u drugu zemÿu. Meœunarodna podela rada Uloga tehnologije u daÿem razvoju meœunarodne podele rada odvija se na dva osnovna naåina: a. Ovde ñe biti reåi o uticaju tehnologije na razvoj meœunarodne podele rada.

s obzirom na to da prenos tehnologije najåeãñe kontroliãe multinacionalna kompanija. jer su mnoge zemÿe. dostigla 4.59 Ovakav razvoj meœunarodne podele rada. S obzirom na to da tehnoloãki razvoj sve viãe oslobaœa åoveka od prirode. Godine 1938. Ova meœuzavisnost je u najveñoj meri doprinela ko-lonizovaçu nerazvijenih zemaÿa bogatih sirovinama. u interesu razvoja uravnoteæene svetske privrede. Ovaj jaz i çegovo stalno produbÿavaçe upravo se deãava danas. dotle se ona u zemÿi izvoznici daÿe usavrãava. Na taj naåin. Hemijska industrija omoguñila je da veliki broj prirodnih sirovina bude zameçen veãtaåkim. od strane industrijski razvijenih zemaÿa. ovakav jaz izmeœu industrijski razvijenih i nerazvijenih zemaÿa mora biti prevaziœen. çima je ciÿ da doœu do ekstraprofita koji se najlakãe ostvaruje izvozom gotove tehnologije u zemÿe u razvoju. delo. S druge strane.000 tona.proizvoœaåa i proiz-voœaåa sirovina. industrijske zemÿe su uåestvovale u svetskoj proizvodçi sirovina sa 33% a sredinom pedesetih godina sa 60%. godini. Poåev od prve industrijske revolucije. ako hoñe da dræi korak sa svetskim stupçem razvoja proizvodçe. nav. da bi 1934. 170 . razmena industrijskih i sirovinskih proizvoda beleæi isti rast. str. polovina svetske proizvodçe kauåuka ili 1. Meœutim. godine. ãto je u ekonomskom interesu i jednih i drugih. 350. a ne tehniåko osposobÿeçe te zemÿe za samostalan razvoj proizvodçe. Tako. proizvodça kauåuka u svetu sintetiåkim putem poåiçe 1930. 141. veoma bogate prirodnim sirovinama. Takve zemÿe moraju da uvoze tehnologiju iz industrijskih zemaÿa i to kompletnu. do åega je doãlo i zbog smaçeça uåeãña vrednosti sirovina u finalnom industrijskom proizvodu i zbog sve veñe proizvodçe sintetiåkih sirovina. i industrijski razvijene zemÿe se sve viãe oslobaœaju zavisnosti od prirodnih izvora siro-vina. Sliåno je i sa nizom drugih proizvoda. Dok domañi proizvoœaå ovlada rukovaçem uvezene tehnologije. S obzirom na to da je uklaçaçe ovoga jaza 59 R. mora stalno uvoziti nova tehnoloãka reãeça.000 tona proizvedena je sintetiåkim putem. Ovakav prenos tehnologije je nepogodan i zbog toga ãto zemÿa izvoznik zadræava monopol daÿeg usavrãavaça izvesne tehnologije. razvojem tehnologije. Na taj naåin je politiåkim putem uåvrãñen i zamrznut odnos meœunarodne podele rada na industrijske proizvoœaåe i proizvoœaåe sirovina. zemÿa uvoznik. zaostale i siromaãne zbog industrijske nerazvijenosti. tehnoloãki napredak je uåinio to da uåeãñe sirovina u vrednosti gotovog proizvoda padne s 25% u 1938. Stojanoviñ. na primer. industrijski razvijene zemÿe sve viãe aktiviraju sopstvene prirodne izvore sirovina. pa kroz XIX vek i prve decenije HH veka. a ne samo neke çene delove åime se neprekidno odræava zavisnost industrijski nerazvijene prema razvijenoj zemÿi. bilo ãto je nova tehnologija omoguñila eksploataciju i onih izvora koji to ranije nisu mogli biti (eksploatacija izvora nafte pod morem) bilo razvojem kultura industrijskih biÿaka. åime se stavÿa u stalnu tehnoloãku zavisnost od zemÿe izvoznice. godine. S druge strane. Naime. do kojeg je doãlo zahvaÿujuñi napretku tehnologije doveo je do ogromnog jaza izmeœu industrijski razvijenih i nerazvijenih zemaÿa. na 17. 6% u 1959. Veñ1957.

UNCTAD. Poveñaçem opãteg obima nauånog istraæivaça i meœunarodna nauåna saradça dobija sve ãire razmere i sve veñi znaåaj u meœunarodnim odnosima. i najzad.jedan od bitnih preduslova za odræaçe trajnog mira u meœunarodnim odnosima. Od stotinak nauånih åasopisa poåetkom XIX veka. La science et la politique des gouvernements. Dok ovaj drugi vid kretaça struåçaka koristi zemÿama u razvoju. Ovo kretaçe struåçaka obavÿa se na razliåite naåine: oni odlaze kao predstavnici kompanija koje izvoze tehnologiju ili ih ãaÿu dræave i meœunarodne organizacije. 61 OCDE. koja se neposredno javÿa kao posledica podele rada sve viãe se razvija tehnoloãka meœuzavisnost koja proizlazi iz nuænosti meœunarodne nauåne saradçe koja je posledica same prirode nauånog rada. Prenos tehnologije se smatra najznaåajnijim u preraspodeli podele rada. Geneve. Gotovo je nemoguñe danas proåitati ogromnu masu objavÿene graœe u bilo kojoj oblasti nauke. UNIDO. godini dobit od 3. Smatra se da je samo u toku ãezdesetih godina emigriralo u SAD 53. str. Razvoj meœunarodne nauåne i tehniåke saradçe Pored træiãne meœuzavisnosti. Paris. 9.000 struåçaka iz zemaÿa u razvoju. 171 .60 B. a. Ovaj proces ne pogaœa samo zemÿe u razvoju veñi same industrijski razvijene zemÿe. Ujediçene nacije i çene specijalizovane agencije vode ãiroku akciju da se naœu reãeça za industrijski razvoj zemaÿa u razvoju. jer znaça ne mogu nastajati i postojati izolovano. Jedan od najznaåajnijih oblika ove saradçe jeste razmena publikacija i informacija. UNESCO) u zemÿe u razvoju. saradça na zajedniåkim istraæivaåkim poduhvatima. 1963. po osnovu ugovora s ovim zemÿama. u kojoj bi se ukinula sadaãça podela. Istovremeno teåe i obrnut proces: struåçaci iz razvijenih zemaÿa dolaze kao savetnici u zemÿe u razvoju u kojima pomaæu u primeni uvezene tehnologije. 1975. Veliko poveñaçe broja nauånih publikacija danas stvara nove probleme. ãto je ovoj zemÿi donelo samo u 1970. odlazak struåçaka u razvijene industrijske zemÿe ãteti procesu razvoja ovih zemaÿa.61 Meœunarodna nauåna saradça danas se odvija u tri pravca: saradça putem razmene i ãireça nauånih informacija. 7 milijardi dolara. bilo zajedniåkim finansiraçem bilo stvaraçem zajedniåkih instituta i meœunarodnih organizacija. koja postoji na ãtetu zemaÿa u razvoju. saradça razmenom nauånih radnika i podizaça kadrova. veñpoåetkom HH 60 The Reverse Transfer of Technology. sele u industrijski razvijene zemÿe. åiji kadrovi odlaze u bogatije i razvijenije zemÿe u kojima im se pruæaju joãpovoÿniji uslovi za æivot i rad. Neke meœunarodne organizacije se i neposredno bave problemima prenosa tehnologije (UNCTAD. ãto je viãe od pomoñi koju su SAD iste godine dale tim zemÿama. b. Razlike u tehnoloãkom razvoju u savremenom trenutku meœunarodne zajednice dovode i do jednog posebnog tipa migracije kojom se struåni kadrovi. koji imaju veliki znaåaj za tehnoloãki razvoj.

Prva opasnost je tzv. Neizbeæna meœuzavisnost na planu nauånih istraæivaça nagoni dræave na ovakvu saradçu. a moguñe je preduzeti daÿa istraæivaça u toj oblasti ãto ubrzava proces nastajaça nauånih pronalazaka. Korist od ovakve saradçe je oåigledna. mada duboki interesi na ovom poÿu dovode i do zanemarivaça interesa svojih saveznika. Meœunarodna nauåna saradça je veoma plodonosna na poÿu razmene nauånih radnika s ciÿem çihovog nauånog usavrãavaça. Kada je ona u pitaçu i odnosi savezniãtva ne mogu iskÿuåiti teæçu dræava ka posedovaçu elemenata ove moñi. da bi ãezdesetih godina ovog veka iznosio sto hiÿada. a trebalo bi da bude obrnuto. “kupovina mozgova” koju åine bogate i razvijene zemÿe od maçih i nerazvijenih zemaÿa. u Hagu. 172 . Na ovom poÿu se veñrazvila meœunarodna saradça koja se odvija izmeœu sliånih centara iz raznih zemaÿa. kako o dosadaãçim rezultatima u datoj oblasti nauånog istraæivaça. jer se ne radi na onome ãto je veñnegde u svetu istraæeno. Treba istañi da i na ovom poÿu saradçe blokovska podela i ideoloãke razlike nisu u potpunosti onemoguñile ovaj vid meœunarodnog kretaça. ne treba iskÿuåiti opasnosti koje mogu proisteñi iz ovakve saradçe. daje prikaze svetskih publikacija iz oblasti hemije i fizike. bilo da ãaÿe svoje nauåne kadrove u druge zemÿe. Mada se ovaj oblik saradçe odvija uglavnom putem zakÿuåivaça meœudræavnih ugovora.62 U mnogim dræavama organizuju se dræavni organi zaduæeni da razvijaju dokumentacionu sluæbu na nauånom poÿu. Nije retka pojava da se i najbliæi saveznici na ovom poÿu ponaãaju kao najÿuñi suparnici. Teãko je danas nañi neku zemÿu koja na ovom poÿu ne uåestvuje. Oåigledno je da nauåni radnik viãe nije u staçu da prati ovako ogromnu nauånu proizvodçu. ãtede se sredstva.veka taj broj se peçe na deset hiÿada. Treba uvek imati u vidu da nauåna istraæivaça danas neposredno utiåu na politiåku moñdræava. ne treba zanemariti ni rezultate koje su na ovom poÿu postigle meœunarodne organizacije. 62 Biro analitiåkih prikaza. tako i o trenutno postojeñim istraæivaçima u svetu. isto tako. Na taj naåin se skrañuje put sopstvenih istraæivaça. Najåeãñe je i jedno i drugo prisutno u nauånoj saradçi svake zemÿe. Conseil International des Unions scientifiques. sem u vreme u kome je hladni rat bio na vrhuncu. b. Pored toga. Zato se danas pribegava otvaraçu meœunarodnih biroa koji rade na izradi kratkih prikaza objavÿene graœe. organizuju se dokumentacioni centri koji prikupÿaju i obraœuju podatke kojima snabdevaju elektronske raåunare. Ove opasnosti su stalne i one su sigurno uvek prisutne u onoj srazmeri koja odgovara politiåkim odnosima zemaÿa. Druga opasnost je u posrednom usmeravaçu nauånih istra-æivaça u onim pravcima koji su viãe u interesu zemÿe koja prima na nauåno usavrãavaçe nego zemÿe koja ih ãaÿe. jer se tim putem stiæe najlakãe do informacija. jer u suprotnom preti opasnost od zaostajaça. Meœutim. onda kada je sopstveni prestiæ na ovom poÿu u pitaçu. kao i nauåne ustanove koje u meœusobnim dodirima samostalno ostvaruju ovu vrstu saradçe sa ustanovama ili pojedincima iz drugih zemaÿa. bilo da ih iz drugih zemaÿa prima na usavrãavaçe.

samo nauånog karaktera. str. Vladine meœunarodne organizacije za nauånu saradçu predstavÿaju naj-znaåajniji oblik institucionalizovaça ove saradçe. Ona tako dolazi do nauånih informacija. druge univerzalne meœunarodne organizacije.65 63 428429. 65 J. Na prvom mestu za ovakvu saradçu neophodno je da opãti politiåki odnosi budu takvi da je moguñe nañi osnov ovakve saradçe u kontekstu ãirih oblika saradçe. Meœunarodna nauåna saradça je danas dovela do stvaraça niza meœunarodnih organizacija. Zajedniåka istraæivaça. Les relations culturelles internationales. S druge strane. 1962. 2. specijalizovane ustanove UN. Meynaud et B. i 3. Angaæovaçe nacionalnih kapaciteta u delu nekog meœunarodnog nauånog projekta je oblik saradçe koji zahteva niz prethodnih pretpostavki koje nisu. R. Lausanne. danas su predmet saradçe izmeœu SAD i SSSR. Veliki troãkovi dovode do ovakve saradçe i na planu miroÿubive primene nuklearne energije. åime se ova saradça postepeno institucionalizuje na meœunarodnom planu. åiçenica da je u mnogim oblastima sam predmet istraæivaça internacionalan (meteorologija. 1964. Unutar meœunarodnih regionalnih organizacija koje se poklapaju s blokovskom podelom. str. “kulturna diplomatija” sastavni i razvijeni deo diplomatije i organa koji ove poslove vode. Organizovanost sluæbi unutar dræava nadleænih za organizaciju meœunarodne nauåne saradçe. Na to ukazuje i to ãto je danas tzv. danas moæe biti srazmerno veña od uloge koju ta dræava inaåe igra u meœunarodnim odnosima. SchrF6der. bori se da na ovom poÿu ne zaostane. Åak i male dræave imaju dobro organizovane sluæbe za poslove meœunarodne nauåne saradçe. Paris. 173 . Sve ove organizacije moæemo podeliti na tri grupe: 1. 25. 62103. 64 L. niti mogu biti. kosmiåka istraæivaça) zahteva nauånu saradçu na ovom poÿu u uslovima i ne baãdobrih politiåkih odnosa. Zajedniåka istraæivaça u kosmosu.63 Ovako ãiroko razgranata meœunarodna nauåna saradça (mada ona moæe biti mnogo bogatija) ukazuje na çen znaåaj u meœunarodnim odnosima uopãte. okeano-grafija. Stojanoviñ. 13. preko ovih sluæbi ãiri svoj kulturni uticaj i. str. Dollot. stvorene su meœunarodne istraæivaåke ustanove s ciÿem koncentracije sredstava i kadrova. geografija. ili zajedniåko finansiraçe istraæivaça su oblici saradçe savremenog trenutka. JRMP. Na ovom poÿu su oformÿene i meœunarodne organizacije (regionalne i univerzalne) i nauåni instituti. Les savants dans la vie internationale. regionalne organizacije.v. ona viãe poklaça paæçe ovim poslovima. najzad. jer preko kulturne diplomatije postiæu niz vaænih ciÿeva savremene dræave u meœunarodnim odnosima. Ove organizacije se stvaraju viãestranim ugovorima i one mogu biti vladine ili nevladine. 1973.64 Ãto je zemÿa veña i igra znaåajniju ulogu u meœunarodnim odnosima. jer bi to ugrozilo çen politiåki i ekonomski poloæaj u meœunarodnim odnosima. Meœunarodna nauåna saradça i Meœunarodni odnosi. Nevladinih organizacija na ovom poÿu ima oko tri stotine. koja zahtevaju velika finansijska sredstva.

U 1972. S tim ciÿem stvorena je i meœunarodna unija telekomunikacija. ãto meœunarodnoj podeli rada daje nove podstreke i moguñnosti. Iz ove åiçenice pro-izlazi to da je atmosferski prostor zemÿe postao pretesan za sve one koji æele emitovati svoje poruke. Ta udaÿenost je dovodila do stvaraça. smatra se da ñe biti moguñprijem bez ikakvog posredovaça na zemÿi. a mnoge su i nestale pre nego ãto su doãle u dodir s drugim civilizacijama.011 sati 1950. da putem ugovora podele ovaj prostor meœu sobom.V. godine emitovala 4 sati nedeÿno programa nameçenog inostranstvu). Meœunarodni odnosi su od svog postanka trpeli zbog nemoñi åoveka da savlada nekada ogromne udaÿenosti koje su delile ÿude. koji katkad nisu ni znali jedni za druge. Ako se zna da danas posedovaçe radio-prijemnika nije nikakav problem. Ti razliåiti svetovi. godine. 174 . kao meœunarodna organizacija koja ovu saradçu organi-zuje. U naãem vremenu pobeœene su. tako i vremenske udaÿenosti. u eventualnom susretu nisu imali niãta zajedniåko ãto bi doprinelo uspostavÿaçu saradçe meœu çima. zavisi samo od toga da li ima radio aparat. razvoja i nestajaça razliåitih civilizacija na zemÿi koje nisu meœusobno saobrañale. te je sukob bio jedini oblik odnosa izmeœu çih. Istovremeno. prema 1. Putem radija danas je moguñe poslati bilo kakvu informaciju preko cele zemÿine kugle. socijalistiåke zemÿe istoåne Evrope i Albanija. onda su moguñnosti ovakvog saobrañaça praktiåno neograniåene. godini SSSR. Sociologie des relations internationales. prema 1. Merle. emitovale su 5. str. Italija i Japan emitovale su 3. saobrañajna sredstva postepeno briãu fiziåke udaÿenosti i na zemÿi se postepeno razvija proces univerzalizacije tehniåke civilizacije.251 sat nedeÿno programa za inostranstvo. Ove opãte posledice razvoja saobrañajnih sredstava danas dobijaju joãveñi znaåaj u razvoju komunikacija meœu ÿudima. 168.508 sati 1950. narode i dræave. Prenos televizijskih emisija u svetskim razmerama postao je moguñlansiraçem tele-satelita. Velika Britanija.66 Isti takav sluåaj je i sa televizijom. SAD. Za prijem ovih emisija joãuvek je neophodan posrednik u zemÿi primaocu. da bi izbegle sukob na ovom poÿu. Na taj naåin ñe jedan TV studio moñi da 66 M. Zbog toga su dræave prinuœene. a çen prijem do onoga kome je nameçena. kako fiziåke. godine (Albanija je 1972. Razvoj komunikacija i kulturnih veza Najneposrednija posledica savremenog tehnoloãkog razvoja je smaçivaçe fiziåkih udaÿenosti izmeœu naroda na razliåitim stranama globusa. Francuska. narodima kulturama putem masmedija radija i televizije. Kina. zapadna Nemaåka. Znaåaj koji dræave pridaju radio-porukama najboÿe se vidi u ogromnom interesovaçu zemaÿa za emisije nameçene inostranstvu.980 sati nedeÿno. Meœutim. tako da veze meœu ÿudima i narodima danas predstavÿaju operacije koje se tehniåki mogu izvesti za maçe vremena nego nekad putovaçe diliæansama iz jednog grada u drugi ne baãvelike dræave. Zahvaÿujuñi tehniåkim pronalascima.

S druge strane.emituje emisije koje ñe putem tri satelita moñi da primi 90% svetskog stanovniãtva. ãto samo po sebi vodi zbliæavaçu naroda. kada su ratovi prerastali u opãtenarodne. on ñe doprinositi zbliæavaçu kultura. Voœeçe rata je zato bilo odvojen domen nadleænosti koji je pripadao profesionalnim stratezima. ova åvrsta veza izmeœu strategije i politike je postojala oduvek.67 Ovakav razvoj komunikacija meœu ÿudima i narodima razliåitih kultura ima svoje dve strane: s jedne. ovaj razvoj masmedija pogoduje i onim kretaçima u savremenom svetu koja åine tamnu senku naãe epohe. Smatra se da zbog toga Juænoafriåka Republika dugo nije imala TV mreæu na svojoj teritoriji jer se plaãila da bi strani program mogao delovati protiv osnovnih stavova na kojima se zasniva tamoãça rasna diskriminacija. “kulturni imperija-lizam”. razbija nacionalne predrasude koje nastaju kao posledica zatvorenosti i izolovanosti. Naime. Po nekim miãÿeçima. Nije teãko da se iz diplomatske istorije vidi da su meœunarodni odnosi te epohe bili obeleæeni u velikoj meri i tom åiçenicom. onda su ciÿevi jedne pomorske sile sadræavali i teæçu da se do tih baza i doœe. str. i u proãlosti i danas. preduzimali vojne operacije. kada nije moguñe razdvojiti prostor bitke od pozadine. moñne dræave su u staçu da velikom uåestaloãñu svojih emisija nameñu svetu svoje kulturne i druãtveno-politiåke vrednosti. 68 Nav. Vojna strategija Povezanost strategije i politike je oåigledna. 169. kada praktiåno “civilno stanovniãtvo” viãe ne postoji kao politiåka kategorija. delo. Malte i Gibraltara. S ovim ciÿem je Engleska u XIX veku teæila posedaçu Kipra. jer su se çime bavili profesionalni vojnici plañeni od vladajuñih slojeva. åime se danas vrãi tzv. Ako je nekada bilo neophodno posedovati baze na 250 miÿa od mesta akcije da bi se uspeãno delovalo u pomorskom ratu ili kontrolisala neka pomorska oblast. Danas. Meœunarodna propaganda je na ovaj naåin dobila joãmoñnija sredstva a çeni efekti su lako uoåÿivi u negativnom saldu istorije meœunarodnih odnosa. osvajaça ili odbranu u ciÿu zadovoÿeça politiåkih interesa dræava. ideologiju i politiåke ideje.68 S druge strane. U danaãçem vremenu ta sprega strategije i politike naroåito dolazi do izraæaja. delo. ova sprega strategije i politike igra znaåajnu ulogu u meœunarodnim odnosima u celini. u istoriji. strategija i politika idu zajedno: one su u stvari samo dve strane jedne iste pojave. ãto nije sluåajno. Ovo posedaçe joj je omoguñilo kontrolu nad Sredozemnim morem. s obzirom na tadaãçe moguñnosti pomorske strategije. Nekada. Oni su sprovodili odluke politiåke vlasti. Meœutim. 173. 175 . kada nije moguñe odvojiti voœeçe rada od åitavog naroda. str. 67 Nav. politika i strategija su stvarale åvrstu spregu. 6. uzajamni uticaj i uslovÿenost takoœe. voœeçe rata bilo je najåeãñe odvojeno od celine stanovniãtva dræava.

28. Beograd.. Bofr (A. Politika za postizaçe svojih ciÿeva ima razliåita sredstva. str. a isto tako. Na osnovu prouåavaça ratnih iskustava.73 Sovjetski teoretiåar Sokolovski bitno proãiruje pojam strategije svojom definicijom.72 Meœutim. nav.. novih sredstava borbe i pogleda verovatnog protivnika. Beaufre. Beaufre. “Revue francaise de sociologie”. 176 . ovim dvema definicijama moæemo dodati sledeñe dve koje imaju razliåito znaåeçe. sa svoje strane znaåi. str. 75 A. 1962. koji je strategiju definisao kao veãtinu voœeça rata u celini. 1/1971. Beaufre) smatra da je strategija “veãtina da se ostvari sudelovaçe sile u postizaçu ciÿeva politike”. ona istra-æuje uslove i karakter buduñeg rata. Paix et Guerre entre les nations. delo. 2122. 70 R. Uvod u strategiju. sept. nav. Aron. Ovu definiciju dao je poznati strateãki teoretiåar Lidel Hart (Liddell Hart) pre viãe godina.). str. str.71 Ova definicija se po svojoj suãtini veoma malo razlikuje od one koju je dao Klauzevic. La sociologie des relations internationales. osnove materijalnog i tehniåkog obezbeœeça i rukovoœeça ratom i oruæanim snagama. za åije je postizaçe potrebna primena sile u meœunarodnim odnosima. 1968. Evolucija pogleda na odnos strategije i politike. 18. naåin çegove pripreme i voœeça. 71 A. 74 Sokolovski. Poznati francuski strateãki teoretiåar A. po kojoj “vojna strategija predstavÿa sistem nauånih znaça o zakonomernosti rata kao oruæane borbe u ime odreœenih klasnih interesa. kao i naåin na koji su ÿudi radili”. 1965. 73 A. Beograd. 20. Paris. defanzivni (zaãtita teritorija ili drugih interesa. strategija je u sluæbi politiåkih ciÿeva dræave ãto.75 Mada postoje razlike u shvataçima. Beaufre).69Po miãÿeçu pisca navedenog teksta sprega izmeœu diplomatije i strategije jeste jedan osoben element u odnosima izmeœu dræava. 1963. str. ili pak mogu jednostavno teæiti odræaçu politiåkog status ÿuoa)”. a ne samo kao veãtinu zapovedaça vojskom. vojno-politiåke situacije ekonomskih i moralnih moguñnosti zemÿe. moguñe je smatrati da strategija ima za zadatak ostvareçe ciÿeva politike jedne dræave. 20. Vojno-izdavaåki zavod. 72 N. delo. da politika odluåuje da li ñe upotrebiti silu za ostvareçe svojih ciÿeva. “Meœunarodni problemi”. Vojno-izdavaåki zavod.”74U sva tri izloæena gle-diãta strategija je veãtina i stavÿa se u zavisnost od politike. Bofr (A. Moæe se prihvatiti da je svrha strategije postizaçe ciÿeva koje je prihvatila politika. 26. 311. Aron.70 A. str. Boæiñ. Primena oruæane sile samo je jedno od niza sredstava kojima dræava raspolaæe u meœunarodnim od69 R.“Naåin na koji su se ÿudi borili bio je uvek dovoÿan da pokaæe socijalnu strukturu datog druãtva. Odnos strategije i politike Vojna strategija je “veãtina upotrebe oruæanih snaga za postizaçe ciÿeva koje je postavila politika”. U tom smislu. Vojna strategija. ti ciÿevi mogu biti ofanzivni (osvajaçe. str. koristeñi ãto boÿe sredstva kojima se raspolaæe: “Meœutim. Potpunijem razumevaçu pojma strategije pomoñi ñe upoznavaçe s onim ãto se smatra çenim ciÿem. vidove oruæanih snaga i osnove çihove strategijske upo-trebe.

121. Rat je sigurno politiåko sredstvo i zato strategija zavisi od politike. one moraju da dopuçuju jedna drugu”. veza izmeœu ove dve pojave je nesumçiva. Veze politiåkog planiraça i odluåivaça sa strategijskim planiraçem i odluåivaçem se formalno ustanovÿavaju stvaraçem odgovarajuñih dræavnih organa. ovaj odnos nije tako jednostavan. odnos strategije i politike joãviãe se komplikuje.nosima.77 Nuklearno oruæje je klasiåno politiåko zastraãivaçe podiglo na nivo najznaåajnije nuklearne strategije na strategiju zastraãivaça. 78 R. O hijerarhijskom odnosu ove dve pojave takoœe ne moæe biti reåi u ovom sluåaju.76 Sa razvojem nuklearnog oruæja. Naime. Vojno-izdavaåki zavod. Kenedija odræanog pred Kongresom SAD 1961. strateãko i politiåko planiraçe spojeni. koja u svako doba moæe raspolagati odgovarajuñim obimom sile. nepoznato stalno staçe ratne pripravnosti armija. do sada u istoriji. To je danas jedinstvena delatnost. Poãto se znaåeçe strategije svodi na veãtinu upotrebe sile za zadovoÿeçe ciÿeva politike. str. U SAD su joã1945. Beograd. nije tako jednostavno staviti strategiju u potåiçeni odnos prema politici. 77 177 . Velika debata. politika ne moæe postaviti ciÿeve koji nisu u skladu s moguñnostima strategije. “Diplomatija i odbrana nisu viãe alternative pri åemu bismo se lañali jedne ako otkaæe ona druga. 174. Aron. Vojno-izdavaåki zavod. ako su ti ciÿevi ostvarivi primenom sile. Ãvarc. Nuklearno oruæje ukinulo je ograniåeçe koje strategija stavÿa politici. veñda je neko drugo politiåko sredstvo. Meœutim. Paris. ove neograniåene moguñnosti nuklearne strategije imaju drugu stranu: nuklearno oruæje je teãko primeçivo za postizaçe bilo kojih ciÿeva politike. Strateãki argumenti su veoma znaåajni ali oni ne predstavÿaju viãe nego jedan elemenat u politiåkom odluåivaçu”. La strategie contre la guerre. i pored ove oåiglednosti. 76 L. Ako se poœe od definicije Klauzevica da je rat nastavak politike drugim sredstvima. Kada Klauzevic kaæe da je rat “drugo sredstvo” u politici.78 Ovakvi uslovi koje stvara nuklearno oruæje u potpunosti su izbrisali razlike izmeœu politike i strategije u onim sluåajevima u kojima politika svoje ciÿeve teæi da ostvari putem oruæane sile. Sa pojavom i razvojem nuklearnog oruæja politiåari su dobili najãire moguñnosti izbora sredstava za postizaçe razliåitih politiåkih ciÿeva. onda se mora zapaziti uzajamnost u delovaçu strategije i politike: strategija se podreœuje i sluæi ciÿevima koje je postavila politika. koje se razlikuje od sredstava koje politika upotrebÿava u periodima u kojima se oruæana sila ne primeçuje za postizaçe çenih ciÿeva. “Politika podrazumeva strategiju. Strategija juåe. danas. on svakako ne misli da rat nije politiåko sredstvo. 1968. str. Citat iz govora X. Meœutim. 1966. To stvara. åiji je uticaj na meœunarodne odnose takav da se moæe govoriti o istorijskom preokretu u ovoj sferi druãtvenog æivota. str. ona u stvari odreœuje izabrane ciÿeve na osnovu procene savremenih kretaça. Hamon. za svaki politiåki ciÿ moæe se nañi odgovarajuña strategija. “Ta unapred pripremÿena ili pak upotrebÿena oruæana sila predstavÿa naåin upozoravaça neprijateÿa da treba da traæi razumna reãeça”. 44 i 169. Beograd. 1969. 49. ali istovremeno. str. sutra. Strategija ne interveniãe sve dok izabrani ciÿ ne izazove neprijateÿstva.

pronalazak baruta i vatrenog oruæja doveo je do pojave streÿaåkog stroja na bojiãtu. delo. Dubÿa analiza odnosa strategije i tehnike kroz istoriju mogla bi pokazati da se u toku istorije smeçuju faze u kojima je dominirala tehnika i faze u kojima su dominirale ideje. Uticaj tehnike na vojnu moñje oåigledan. prema ovakvom stavu istiåu se ozbiÿne rezerve. O uticaju tehnike na strategiju moæe se govoriti na dva naåina: prvo. bile kakve da one jesu. Na primer. nije malog znaåaja u odreœivaçu strategije kao åinioca meœunarodnih odnosa. “Vojna strategija ne zavisi samo od politike i od sociologije. posredno. naãih nedavnih iskustava u Alæiru: da li su nam naãe moderno naoruæaçe i oprema omoguñili da izvojujemo pobedu”.80U savremenoj strateãkoj misli.. a time. o uticaju tehnike na vojnu moñuopãte i drugo. 178 . Ovaj uticaj dovodi do kvalitativnih promena u vojnoj strategiji.82 Pored veoma jakih argumenata i istorijskih åiçenica. o uticaju tehnike na strategiju u vojnom i politiåkom smislu. Beaufre. åine osnov strategijskih za79 Sokolovski. delo. “Nuklearno oruæje predstavÿa poåetak nove etape u razvoju strategije.” Pronalazak avijacije. Meœutim. rodio je strateãke teorije o znaåaju prevlasti u vazduhu i izmenio ranije zamisli o kopnenim operacijama.B. Po mnogim miãÿeçima. uticaj ratne tehnike na strateãko planiraçe je od presudnog znaåaja. potvrœena mnogo puta u istoriji. pa prema tome i uspeãnost u voœeçu rata. “Ali moæe se pokazati da ta prednost bude uzaludna ako se ona primeni za raåun loãe strategije. Kod svih revolucionarnih tehniåkih preokreta u svetu oruæja zabeleæena je privremena dominacija nove tehnike. ovakav odnos strategije i tehnike je moguñe zapaziti samo u nekim delovima istorije. åiçenica je takoœe.. Setimo se na primer. Åak su smatrali da je jedan od najvaænijih zadataka strategije da neprekidno teæi pronalaæeçu novih oruæja i çegovoj primeni u ratu. teãko je to prihvatiti kao opãte pravilo.. Iæÿebÿena artiÿerija uslovila je duboko postrojavaçe borbenih poredaka. i u politici. Strategija i tehnika U prethodnom izlagaçu paæça je upuñena na odnos strategije i politike. meœutim. 51..”79 Niz vojnih pisaca su åitav razvoj vojne strategije zasnivali na napretku tehnike.. “Na strategiju su uticala. str. jer se ne moæe poreñi da tehniåke moguñnosti. nav. ona takoœe zavisi i od staça tehnike”. “Kao ãto je strategija sredstvo primene nasilne politike. tako su taktike sredstva primene strategije”. str. 81 A. delo. Meœutim. 80 A. nav. da tehnika i prednost u tehniåkoj moñi ne znaåi automatski i prednost u strategiji. Beaufre. koje idu u prilog primatu strategije nad tehnikom. 49. 51. Bofr smatra da tehnika predstavÿa bitan åinilac vojne moñi. te se ne moæe smatrati za opãte pravilo. zasnovane na potpuno drugim principima.81Meœutim.. da bi u toku krañe evolucije postepeno ponovo preovladale ideje. i pojedina otkriña i pronalasci u oblasti tehnike. 82 Isto. pa tako i u meœunarodnim odnosima uopãte. str. Odnos ratne tehnike i strategije. nav.

veñspisak ovih metala razumeju samo upuñeni struåçaci.misli i planiraça. koje jedno druãtvo smatra vrhovnim. Potpuno jedinstvo i stapaçe strategije sa svim drugim oblastima æivota u opãtenarodnom ratu åini nemoguñim raskorak izmeœu tehniåkih moguñnosti i strateãkog planiraça. veñi sam rat kao sredstvo politike i naåin primene oruæane sile. jer je u çemu sadræana celokupna idejna snaga politike uklopÿene u strateãku zamisao odbrane vrednosti. loãa strategija nije posledica loãih tehniåkih moguñnosti. Nijedna zemÿa. moæe biti tehniåki osnov strategije pomoñu koje politika jedne zemÿe æeli da ostvari neke svoje ciÿeve u meœunarodnim odnosima? V. ãto je zadatak strategije. Bofr. s çegovim moguñnostima razaraça i uniãtavaça. Danas je sigurno da ni super-sile ne mogu da razvijaju svoju sopstvenu proizvodçu svih tih sirovina. Wene moguñnosti zahvataça ãirih ili uæih prostora. Savrãenstvo ratne tehnike zahteva sve veñe koliåine vrlo retkih sirovina kao ãto su to neki retki me-tali 179 . razvoj nuklearnog oruæja i odgovarajuñih strategija doveo je do viãeg stepena ekonomske meœuzavisnosti u svetu. Sa pojavom nuklearnog oruæja ovaj problem se postavÿa u jasnijem obliku. Drugo je pitaçe koje postavÿa A. dovodi u pitaçe ne samo tradicionalan odnos strategije i politike. Nuklearna strategija i meœunarodni odnosi Savremene moguñnosti strategije neposredno utiåu na stepen i oblik meœuzavisnosti u meœunarodnim odnosima. istovremeno znaåe i ukÿuåivaçe tih prostora u meœunarodnu politiku i meœunarodne odnose. vojne operacije na jednom kraju zemÿine kugle mogle su ostaviti potpuno po strani druge regione. u tom smislu ãto u svakom trenutku. Nije moguñe pretpostaviti da tehnika bitno uveñava vojnu moñ. onda tu istu tvrdçu obarati time da ona nije bitna u strategiji. Ovo oruæje. ako se to æeli. savremena proizvodça se ne zasniva viãe na nekoliko osnovnih metala. sve do globalnih razmera.) koje se vode na drugom mestu. ne mogu na svojoj teritoriji da naœu sve sirovine potrebne savremenoj ratnoj tehnici. bez obzira na poåetne ograniåene (geografski ograniåene) vojne ciÿeve. U proãlosti. i åija se konaåna moñsasvim egzaktno i ne zna. moæe da obuhvati åitav svet. åak ni one najveñe. Ovo znaåi prelaz u novi kvalitet koji åitavom pitaçu daje nove razmere. åitav svet bi bio realno ugroæen od moguñeg proãireça. Nuklearno oruæje nije samo novo oruæje koje se samo svojom veliåinom moñi razaraça razlikuje od poznatih oruæja. Meœutim. Sve veñi razvoj tehnike dovodi do sve veñe potrebe razliåitih sirovina. Da li oruæje koje moæe da uniãti åitav svet. Moæda se slabost te strategije nalazila u istorijskoj ulozi onih koji su je zamislili i ostvarivali. bilo posledica tih operacija (radijacija i dr. S druge strane. bilo samih vojnih operacija. strategija narasta u globalni åinilac definitivno. Sa razvojem nuklearnog oruæja. U sluåaju izbijaça bilo koje faze nuklearnog rata. Istorija je viãe puta potvrdila åiçenicu da jedan narod reãen da se bori ne moæe biti pobeœen. poãto vojne operacije tehniåki nisu mogle zahvatiti ãire prostore od strategijskih moguñnosti datog trenutka.

jer je i nuklearna moñkoncentrisana u dve sile. razumÿivo je da se na tom poÿu sukobÿavaju suåeÿene sile. bipolarizam se definitivno uåvrãñuje tek nakon obostranog posedovaça nuklearne moñi. u opadaçu znaåaja politiåkih saveza u politici dræava koje teæe da oåuvaju svoju bezbednost. The Strategy of Conflict. koji je tada bio na svom poåetku. str. da se odnos snaga nije mogao drukåije uspostaviti nego kao odnos dva pola. koja omoguñuje postepenu eskalaciju rata. u svojoj najdubÿoj suãtini je defanzivne prirode: ono svome posedniku ne omoguñuje da napadne prvi”. koje su raspolagale ovim oruæjem. jedini se suprotstavÿa ovoj podeli sveta na bazi politike sile. C. Posed i nabavka tih sirovina su uvek ozbi-ÿan posao za jednu veliku silu. koji su u toj fazi iznutra bili åvrsti i odbojni prema drugoj strani. a s druge strane. Schelling. U prvoj fazi razvoja nuklearnog oruæja. ravnoteæa je uspostavÿena tako ãto su snage. Cambridge. U tim vremenima åvrsti bipolarni sistem odnosa snaga u meœunarodnim odnosima poåiçe da remeti jedino jedna nova politika i jedan novi pokret u svetu politika integracije. posedovale takvu moñ. nuklearna zaãtita koju je pruæila nuklearna sila svojim saveznicima. a ni u kom sluåaju nije u staçu da oãteti termonuklearne snage druge strane. 233. bila je dovoÿna garancija da se druga strana neñe usuditi da napadne. Na taj naåin je bipolarna ravnoteæa snaga dovela do uspeãnog formiraça vojno-politiåkih saveza i blokova dræava. bipolarizam se konaåno utvrdio kao oblik ravnoteæe snaga. koja proizlazi iz savremene tehnologije proizvodçe naoruæaça. Nuklearno oruæje je. Meœutim.neophodni u raketnoj tehnici. 84 “ Th. 180 . Te sirovine su rasturene u malim koliåinama po raznim zemÿama sveta. koja se konkretno ispoÿava u. Moæe se smatrati da je bipolarizam u toj fazi nastao i opstao kao posledica strategije masovne odmazde. za sluåaj da zbog ratnih operacija ne mogu doñi do çih u zemÿi u kojoj se te sirovine nalaze. Ova strategija se zasnivala na nuklearnom oruæju velike snage. dokazuje i åiçenica da SAD grade ogromna skrivena skladiãta u kojima se åuvaju dovoÿne koliåine tih sirovina. Ovaj pokret.83 Sa uspostavÿaçem definitivne nuklearne ravnoteæe (kada su obe sile raspolagale podjednakom snagom). bez obzira na poåetne razlike u koliåini ovog oruæja. s razvojem strategije elastiånog odgovora. Ova strategija u sebi sadræi moguñnost 83 Ovde nije potrebno ulaziti u detaÿe uspostavÿaça ravnoteæe snaga posle Drugog svetskog rata. Meœutim. To je razumÿivo. U uslovima politike sile u meœunarodnim odnosima. koje je prilikom upotrebe izazivalo ogromna razaraça i uniãteça. nastanku bipolarizma u ravnoteæi snage. te se åesto dogaœa da neka supersila zavisi na tom poÿu od neke sasvim male zemÿe. Åiçenica da je ona na poåetku postojala kao uravnoteæen odnos sile zasnovane na atomskoj moñi (ali nedovoÿnoj za odluåujuñi udar) i sile koja je raspolagala premoñnim konvencionalnim vojnim snagama. 1960. “Oruæje koje moæe da uniãtava samo ÿude. tako da na tom poÿu uslovÿavaju globalnu meœuzavisnost. s jedne strane. ovo staçe se meça.84 Drugim reåima. ne meça suãtinu bipolarne ravnoteæe snaga. s obzirom na to da je uniãtavajuña odmazda odgovor koji sledi. Da je to veoma ozbiÿan problem. jer åitava çena vojna moñzavisi od toga da li ñe u svako doba moñi da doœe do te sirovine. po svoj prilici najveñe promene izazvalo na poÿu odnosa snaga.

misao pruskoga kraÿa nekada je mogla imati smisla za velike sile. nuklearna sila. jer se od SAD (one su tu doktrinu proklamovale) ne bi moglo oåekivati da zbog razaraça u Evropi. pretça elastiånim odgovorom je efikasnija. “Elastiåni odgovor ima dvostruku ulogu. Tako nuklearna strategija u ovom trenutku pokazuje svoju protivreånost: najveña do danas dostignuta moñoruæja dovodi do nemoguñnosti primene tog oruæja u politiåke svrhe. da se ne dozvoli prelaz u kraj-nost”. drugu u okvirima strategije dejstva”. meœutim malim i sredçim dræavama takva ideja nije mogla mnogo pomoñi: politiåki savezi su bili skoro jedini naåin oåuvaça nezavisnosti pred nale-tom sile suprotne strane. uz upotrebu taktiåkog nuklearnog oruæja. ni male ni sredçe dræave ne mogu raåunati na efikasnu zaãtitu svoje bezbednosti u vojnopolitiåkom savezu. U ovakvom ratu ne bi moralo da doœe do totalnog nuklearnog rat.85 Drugim reåima. Ovu dobro poznatu mi-sao pruskoga kraÿa Fridriha II. poviãeçe atomskog praga (prelaz na jaåe oruæje u eskalaciji. prostim reåima. od proãireça neprijateÿstva na sovjetsku i ameriåku teritoriju). Uzaludno je neku krizu oko nekog pitaça odnosa dva bloka u Evropi predupreœivati pretçom masovne odmazde. koje su mogle obezbediti sopstvenu moñ. S). i opustoãiti ga. ako bi se u jednom ratu. izazvalo razaraça velikih razmera i to na teritoriji date nuklearne sile.. Naime. poãtedeti u isto vreme teritorije SAD i SSSR. Sa nuklearnim oruæjem i strategijom elastiånog odgovora. Zatim. koja bi bila uvuåena ili sama otpoåela jedan rat na nekom podruåju svoje sfere. jer nuklearne sile i daÿe dræe u rezervi oruæje za masovno uniãteçe. str. sasvim razumÿivo.86 Ovakav zakÿuåak povodom strategije elastiånog odgovora ostavio je sasvim praktiåne posledice koje su se odrazile na znaåaj i svrsishodnost vojnopolitiåkih saveza u tim uslovima. jednu u okvirima strategije zastraãivaça. do tada åvrsto vezanih za vojnopolitiåke grupacije unutar kojih su traæili osiguraçe svoje bezbednosti. 86 Isto. R. U ovom 85 R. taktiåkim nuklearnim oruæjem (nuklearno oruæje relativno male snage i ograniåenog fiziåkog delovaça na prostor koji se æeli napasti u vojnim operacijama) ãto znaåi moguñnost voœeça lokalnih ratova s velikim razaraçem datog regiona. do åega bi doãlo ukoliko bi one primenile strategiju masovne odmazde protiv onoga ko ugroæava Zapadnu Evropu a ko poseduje nuklearno oruæje. uåinila velika razaraça u Zapadnoj Evropi. dozvoli da doœe do razaraça u SAD. da bi se neprijateÿstva mogla odvijati na evropskom tlu. 71. Velika debata.voœeça rata konvencionalnim oruæjem. “Savezi su dobri ali su ipak sopstvene snage joãboÿe”. u ime æeÿe strategijske i moralne. totalni rat ne bi morao da izbije. mogla bi u tom sukobu da primeni sva oruæja... 181 . Aron. Ovom “doktrinom Evropÿani su primorani da priznaju da çihovi uslovi nisu identiåni sa uslovima SAD. Meœutim.. znaåi. tj. oruæja za masovno uniãteçe (strategijsko oruæje) koje bi.. “Elastiåni odgovor postao je iskÿuåivo zaãtita eskalacije (tj. umesto da istovremeno bude naåin da se uspostavi verodostojnost ameriåkog zastraãivaça”. ponovo smo sreli u istoriji kao ideju vodiÿu jednog broja zemaÿa. osim onog koje bi vodilo totalnom ratu.

7. nastaje. danas ne mogu biti efikasni zbog prirode nuklearnog oruæja. “Najvjerojatnije je centralna i osnovna istina koja vrijedi u meœunarodnim odnosima ta. tj. 1971. Meœunarodni 88 Nav. u onim optimalnim razmerama. 55. kad je reå o intere-sima koji nisu æivotni. kao institucije politike sile. Problem. u uslovima postojaça nuklearnog oruæja. koje je. meœutim. ãto ulozi sile u meœunarodnim odnosima oduzima oportunitet. Subjekti meœunarodnih odnosa su dræave. teãko moæe da bude opovrgnut argumentima iz prakse. bez sumçe. bez obzira o kojoj se strategiji radi. kada ñe pravo biti zanemareno. a to je kvalitativna posledica pojave nuklearnog oruæja. pa se “ponaãaçe takve dræave nije obaziralo ni na ãta drugo nego samo na jedini ciÿ. str. Politiåki savezi kao organizacioni okviri ravnoteæe snage u meœunarodnim odnosima. Iz istorije meœunarodnih odnosa mogu se 87 V. kako u politiåkim tako i u pravnim naukama. prema tome. u ponaãaçu dræava bi bila primeçiva “i neka druga pravila ponaãaça. ukÿuåivãi moral. nije moguñe govoriti o odbrani. U politiåkim naukama åesto se negira çihov znaåaj. Ovakav stav. tako i zbog prirode meœunarodne zajednice. Meœunarodno pravo i moral Uloga i znaåaj meœunarodnog prava i morala u meœunarodnim odnosima je mnogo i åesto raspravÿano pitaçe. 56. Naime. koji postoji od trenutka postanka veñeg broja dræava u jednoj meœunarodnoj zajednici. Ibler. etiku i pravo”. za to pogodnim sredstvima. str. åije ponaãaçe treba da reguliãu meœunarodno pravo i moral. uvek do taåke na kojoj se sukobÿava opstanak date dræave i meœunarodno pravo. problem nastaje upravo onda kada treba da se proceni koje staçe ili radça ugroæava opstanak jedne dræave. koja bi opravdala upotrebu sile za postizaçe ciÿeva u meœunarodnim odnosima. podredivãi mu sve ostalo. delo. sredine u kojoj se dato ponaãaçe vrãi i reguliãe ovim pravilima. 89 Nav. koje kao politiåke organizacije druãtva imaju prvorazredni ciÿ da obezbede opstanak tih druãtava. bliæa pojmovima nagodbe. kompromisa ili åak i prava (meœunarodnog)”. odnosi.88Isti pisac smatra da ovo pravilo dolazi do izraæaja samo onda kada je u pitaçu opstanak dræave. Zagreb.89Iz miãÿeça V. jer su suviãe velike ærtve koje bi nuklearni rat izazvao.87 Borba za samoodræaçe bi. dok se u pravnim naukama åesto daje i veñi znaåaj nego ãto ga pravo uopãte moæe imati u druãtvu.trenutku u meœunarodnim odnosima javÿaju se prvi znaci odumiraça jednog oblika sistema meœunarodnih odnosa. ne mogu biti efikasni za odbranu. koje smo izloæili. str. Iblera. bila osnovni regulator odnosa dræava. kao takvo. “Naprijed”. na samoodræaçe. 182 . delo. kako zbog prirode subjekata. da se ponaãaçe dræava prije svega i viãe od svega ravna brigom i borbom dræave za samoodræavaçem”. Meœutim. proizlazi da moæemo oåekivati regulativnu ulogu meœu-narodnog prava u meœunarodnim odnosima. Zbog toga i politiåki savezi. koji iz ovog proizlazi. neophodno za odbranu. 54.

ãto pospeãuje procese saradçe i vodi integraciji. U istoriji su zabeleæeni veoma dugi periodi postojaça veñeg broja meœunarodnih zajednica. Prouåavaçe meœunarodnog prava i teorija meœunarodnih odnosa. Meœutim. Hoffmann. Ibler. Po ovim shvata-çima. nav. u odnosima izmeœu zajednice. ili niza drugih dræava. Ti odnosi unutar zajednice zasnivaju se na meœuzavisnosti zbog koje dræave nuæno svoja ponaãaça uklapaju u neki sistem pravila. Unutar zajednice postojao je åvrãñi pravni poredak i viãe zajedniåkih vrednosti na kojima se izgraœivao moral zajednice. u åemu sila dominira kao oblik odnosa nad procesima saradçe i integracije.. a najslabija u pravu politiåkog okvira koji odraæava privremeno konvergentne ili identiåne interese suparniåkih dræava. ona je oboje. ili izmeœu dræava razliåitih zajednica. Svaka dræava æivi u jednom krugu dræava. uåiçene su greãke koje bi kasnije dovodile u pitaçe stvarne interese vezane za opstanak. kruga dræava unutar kojeg se vrãe navedeni procesi. po: V. Te zajednice nisu imale meœusobne odnose a ako bi do çih doãlo. koji u datom trenutku predstavÿa meœunarodnu zajednicu. meœunacionalno druãtvo koje prelazi granice i iznad toga niz suprotstavÿenih. delo. Razvojem dræava dolazi do viãih stepena meœuzavisnosti na bazi podele rada. Neizbeæno ñe snaga meœunarodnog prava biti najveña u pravu zajednice koja izraæava meœunacionalni poredak..”90Meœunarodna zajednica se razvijala od niæih oblika u kojima se vrãilo samo jednaåeçe teæçi i moguñnosti dræava. saraœuju i sukobÿavaju. 183 . Ovakav idealizam zasnivao se na stavu po kome. ako bi se neka ponaãaça i pojave pravno zabranile u meœunarodnim odnosima. str. Unutar toga kruga one se suåeÿavaju. koje predstavÿaju posebne civilizacije. Zbog potceçivaça ove åiçenice i preceçivaça znaåaja sopstvenih trenutnih interesa. ako neko meœunarodno pra90 S. sukob je bio jedini oblik odnosa izmeœu çih. pa se åak i meœunarodnom pravu pripisuju i takve moguñnosti koje nema ni unutraãçe pravo. U ovim proce-sima su postojale i znaåajne razlike u ulozi pravila ponaãaça dræava u meœunarodnim odnosima. meœunarodno pravo po svom znaåaju ne zaostaje za unutraãçim pravom. Izmeœu ovih zajednica. ne moæe se nañi saglasnost o bitnim vrednostima koje bi bile sporazumno ãtiñene zbog æivotnih interesa svake ålanice. rat). Pravni poredak je normirao veñuåvrãñene druãtvene vrednosti koje su imale bitnu ulogu u borbi za opstanak svake dræave. nav.izvuñi argumenti za stav po kome je opstanak jedne dræave u velikom broju sluåajeva vezan za opstanak neke druge dræave. Zbog toga se moæe prihvatiti stav da: “Meœunarodna sredina nije ni potpuni haos. niti prava zajednica. A.. tj. Meœunarodno pravo U teoriji meœunarodnih odnosa mogu se zapaziti uglavnom tri shvataça o znaåaju meœunarodnog prava u meœunarodnim odnosima. Po shvataçu pravnikainternacionalista i legalista u teoriji me-œunarodnih odnosa. postepeno je dolazilo do meœusobnih veza ãto je kroz dugu evoluciju dovelo danas do stvaraça jedne jedinstvene meœunarodne zajednice. takve pojave bi samim tim morale biti iskÿuåene iz meœunarodnog æivota (recimo. 4. suparniåkih suvereniteta.

Poãto je autarhiånost bitna karakteristika svakog potpunog druãtva. Suverenost podrazumeva primenu svih sredstava korisnih za ostvareçe interesa. dok dopuãta moguñnost da u buduñnosti meœunarodno pravo doæivi takav razvoj koji bi mogao da kontroliãe procese u meœunarodnim odnosima. u svojoj suãtini. U meœunarodnoj zajednici klasna suãti-na politiåkih snaga nije neposredno vidÿiva jer se ona prelama kroz politiåku strukturu 184 . Realistiåka struja unutar teorije sile. odbacuje svaku moguñnost stvaraça pravnog poretka koji bi bio od znaåaja za odnose izmeœu dræava i koji bi mogao da sluæi u ostvarivaçu nacionalnih interesa. U zavisnosti od stepena veza izmeœu suverenih dræava. Izmeœu prava i politike postoji nerazluåiva veza. ãto se ne moæe prihvatiti. realisti bez sumçe idu u drugu krajnost. Meœutim. Unutar dræava jasno je vidÿivo da se politiåka snaga koja nameñe svoja pravila zasniva na ekonomskoj snazi klase koja ima odluåujuñu ulogu u druãtvu. i jednom usvojeno pravilo ne mora uvek odgovarati stvarnom staçu stvari u meœunarodnim odnosima. veñçihova druãtvena autarhiånost oteæava stvaraçe jedne meœunarodne zajednice u okviru koje bi one mogle ostvariti svoje potrebe i moguñnosti. razvijao se i stepen autarhiånosti. Polazeñi od toga da meœunarodno pravo nema. u meœunarodnim odnosima stvara svakako bitno dru-gaåije staçe od onoga koje postoji unutar dræava. ali smatraju da u danaãçim uslovima takav poredak nije efikasan. Ovo. ne sadræi takav znaåaj za druãtvene odnose. ne moæe se prihvatiti zbog toga ãto u potpunosti negira savremeni znaåaj meœunarodnog prava. u suãtini taåno zapaæaçe. koje su izrazile prilikom çegovog ustanovÿeça.vilo nastaje sporazumom dræava. Iz toga je proizaãlo staçe u kome su sve radçe preduzimane prema drugim dræavama bile sra-åunate na postizaçe koristi za onu stranu koja ih preduzima. to znaåi da su one same pristale da to pravilo sprovedu u delo jer odgovara çihovim interesima. niti organ koji bi ih efikasno primenio i nametnuo svoju odluku dræavama u sporu. Dræave kao izraz politiåke organizacije druãtva nisu samo suverene u politiåkom smislu. Teoretiåari sile ne negiraju moguñnost pravnog poretka meœunarodne zajednice. Jasno je da su te radçe uvek imale karakter nasiÿa onda kada su bile upravÿe-ne protiv bilo koje druge strane u tim odnosima ili karakter saradçe onda kada se iz tih odnosa raœala obostrana korist. jer pravo uopãte. razvoj druãtvenih procesa kreñe se i mimo prava i protiv prava. tj. iz koje je nemoguñe objektivno i nauåno izvuñi zakÿuåke o ulozi meœunarodnog prava u meœunarodnim odnosima. koji su pro-izlazili iz potrebe opstanka datog druãtva. zajedniåkim i usaglaãenim delovaçem svih ålanova te zajednice. bilo unutar jedne dræave bilo u meœunarodnoj zajednici. jer ne postoje ni sankcije. pravo je neposredni proizvod politike jer nastaje u suåeÿavaçu politiåkih snaga jednog druãtva. onda se i odnosi izmeœu çih zasnivaju na politiåkom suverenitetu svakog druãtva. koja je u datom obimu uzrokovala i oblik odnosa a u zavisnosti od moguñnosti za ostvareçe koristi koje svaka pojedina dræava traæi van granica prostora koje zaposeda. niti moæe imati nekog uticaja u meœunarodnim odnosima. Nepostojaçe poretka koji bi bio odræavan naddræavnim aparatom vlasti.

Tunkin. dræave neposredno ispoÿavaju voÿu putem razliåitih mehanizama politiåke organizacije sistema vlasti. åime se rat stavÿa van pravnog poretka savremene meœunarodne zajednice. Uloga meœunarodnog prava u meœunarodnim odnosima. koja su nastajala uporedo sa razvojem meœuzavisnosti u meœunarodnim odnosima. 185 . delo. U tom isprepletenom odnosu materijalnih i subjektivnih åinilaca.dræava koje se nalaze u meœusobnim odnosima. ãto je u proãlosti uvek bio izvor sukobÿavaça u meœunarodnim odnosima.91 Koje su osnovne norme ove saradçe koje ukazuju na savremeni domaãaj meœunarodnog prava u meœunarodnim odnosima? Prvo. to je zabrana upotrebe sile u meœunarodnim odnosima. jedan od bitnih osnova sukobÿavaça istoklasnih druãtava u meœunarodnim odnosima. a naroåito s meœunarodnom podelom rada. i dræave zapadne evropske civilizacije i niz novih dræava Afrike i Azije. u meœuna-rodnim odnosima su postojala neka moralna naåela. ãto je osnov demokratizacije meœunarodnih odnosa i postepeno iskÿuåeçe samovoÿe velikih sila iz ovih odnosa. nav. 91 str. Iz naåela samoopredeÿeça neposredno proizlazi pravo na suverenu jednakost dræava. koje pripadaju razliåitim kulturama. po: V. meœunarodno pravo nalazi svoje mesto kao instrument jednog poretka koji nastaje u meœu-narodnoj zajednici. jeste pitaçe moguñnosti stvaraça meœunarodnopravnih pravila i pravnog regulisaça ponaãaça u odnosima zemaÿa sa razliåitim druãtveno-ekonomskim sistemima ili dræava sa bitnim razlikama u kulturi. bez sumçe. kao obavezan put u reãavaçu sukoba izmeœu dræava. sve su to osnove za izgradçu novih odnosa u meœunarodnoj zajednici i one se ne mogu negirati mehaniåkim analogijama i formalno-prav-nim logiciraçem o pravnoj prirodi meœunarodnog prava. mirno reãavaçe sporova. Zabrana intervencije. U savremenoj meœunarodnoj zajednici upravo postoje dræave sa razliåitim druãtveno-ekonomskim sistemima (socijalistiåke i ka-pitalistiåke dræave. U krajçoj analizi. Ibler. Ovo je. B. Meœunarodni moral Uporedo sa meœunarodnim pravom i svakako pre çega. naåelo ravnopravnosti i samoopredeÿeçe naroda je pravilo meœunarodnog prava koje spreåava ugroæavaçe integriteta i nezavisnosti jednog naroda. 457. nav. i u tom odnosu zastupÿen je klasni interes snaga koje su na vlasti u tim dræavama. ali je on viãe ili maçe modifikovan oblikom i stepenom meœuzavisnosti unutar koje meœunarodna podela rada vladajuñu klasu jedne dræave stavÿa u povoÿan poloæaj a drugu u nepovoÿan. Ovaj sistem odraæava voÿu vladajuñe klase i ona se preko çega prenosi u meœunarodne odnose. koje se nameñe kada je reå o odnosu meœunarodnog prava i meœunarodnih odnosa. U uslovima meœunarodnog æivota. koja je omoguñavala nastajaçe procesa saradçe u ovim odnosima. Drugo. Posebno znaåajno pitaçe. meãaça u unutraãçe stvari dræava. G. U ovakvom sluåaju moguñnost postojaça jedinstvenih pravila meœunarodnog prava åesto se dovodi u pitaçe u teoriji i praksi meœunarodnog prava. savesno ispuçavaçe obaveza meœunarodnog prava.

416. po pravilu. Beograd. Zajednice se prvo mogu razlikovati po tipu druãtva kome pripadaju. stvara u zajednicama koje unutar svoje kulture stvaraju i moralne norme. koja åesto vrãi pritisak na çegove prirodne sklonosti i ostvaruje çegovo åoveãtvo. morala. Sociologija 93 Nav. Prvo. Sasvim je razumÿivo da je za nastanak moralnih normi neophodna veña druãtvena povezanost. saåiçeno od nezavisnih poli-tiåkih zajednica. a za åiji prekrãaj on oseña griæu savesti. i ako su te razlike bitne. socioloãki gledano. Åini se da kod ovog pitaça mora biti razmotreno postojaçe uticaja dve vrste moralnih normi u meœunarodnim odnosima. Po definiciji koju je dao profesor R. dezintegrisano druãtvo. s obzirom na naåin donoãeça odluka u spoÿnoj politici. Moral se. u moralnoj situaciji oseña trenutno celim biñem. Meœudruãtvene zajednice i åoveåanstvo su mnogo maçeg znaåaja. samociÿnu obavezu. moral se moæe odrediti na sledeñi naåin: moral “je skup druãtvenih normi koje subjekt. 120. dok druãtvo na çega primeçuje spoÿaãçe sankcije uz istovremeni zahtev da on oseña griæu savesti”. zasnovanu na dobrom kao samostalnoj vrhovnoj vrednosti. Zbog toga se sasvim opravdano moæe postaviti pitaçe o postojaçu nekih normi meœuna-rodnog morala koji bi imao univerzalne razmere. Takav stepen bliskosti je mnogo veñi unutar druãtvene zajednice nego u odnosima izmeœu tih zajednica. moralne norme su takoœe bitno razliåite. str. viãi stepen saobrañaça i oseñaça bliskosti meœu ÿudima. Pri tom se smatra93da su zajednice koje nastaju unutar potpunog druãtva znaåajnije za stvaraçe moralnih normi kod razvijenih druãtava. delo. a kod nerazvijenih je potpuno druãtvo od veñeg znaåaja. izmeœu ostalih. Zatim se zajednice razlikuju po kulturi. viãe ili maçe razliåit. Lukiñ. Drugo je pitaçe. onda se nameñu neka pitaça o moguñnosti postojaça morala kao pravila ponaãaça u meœunarodnim odnosima. teæe nastaje i ima maçu snagu. unutar kojih se stvara moral svake te pojedine zajednice. Razlike se javÿaju i zbog stepena ekonomske razvijenosti. politiåkog reæima.92 Ako prihvatimo ovu definiciju. Moral se razlikuje i po druãtvenoekonomskim formacijama. da li se ÿudi u meœunarodnim odnosima oseñaju maçe odgovornim za krãeçe morala nego unutar dræave zbog naåina donoãeça odluka u spoÿnoj politici. a ne samo uviœa razumom. 1974. koja bi imala snagu u meœunarodnom opãteçu. Lukiñ. da li u meœunarodnim odnosima moæe da se uspostavi svest o “vrhovnoj vrednosti” univerzalnih razmera. Ove razlike. SANU. ideologije. pojedinac u tom procesu moæe da se oslobodi oseñaça odgovornosti ako se te odluke donose u kolektivnim telima. odnosno razmere prostiraça date meœunarodne zajednice. ãto zavisi od niza åinilaca. åine posebnosti koje odlikuju svaku zajednicu. Unutraãçi moral deluje na ponaãaçe pojedinca u zajednici kojoj pripada. dok ga u ponaãaçu prema spoÿnom 92 R. Sve te razlike zajedno åine da u meœunarodnim odnosima moralna norma. odnosno razmere meœunarodne zajednice? Drugo. 186 . str. religije. Unutar jednog tipa ropstvo je moralom dozvoÿeno a u drugom ono izaziva gnuãaçe. Potpuna druãtva meœu sobom mogu biti u bliæim ili daÿim odnosima.S obzirom na to da je meœunarodna zajednica. kao sopstvenu bezuslovnu.

Sigurno je najteæe utvrditi koje vrednosti åine zajedniåko dobro. tako ãto je u ratu pÿaåka privatne imovine pod moralnom zabranom sliånog intenziteta kao kraœa i pÿaåka unutar druãtva. narodima i dræa-vama. meœunarodno pravo i moral su u neãto drukåijem odnosu nego ãto je to sluåaj s unutraãçim pravom i moralom.svetu. raœaju se i odnosi saradçe i prijateÿstva i sa stranim dræavama. meœunarodno pravo nastaje saglasnoãñu voÿa a ne nametaçem od strane vladajuñe klase. ne spreåava proces formiraça moralnih normi kada je reå o zajedniåkom dobru. razvija se poseban ekonomski proces. Recimo. u razliåitim epohama. Ova tvrdça je taåna za veliki deo istorije u kome je stranac i strana dræava van “zakona” a prema çima su dozvoÿena sva sredstva. Åiçenica da je meœunarodna organizacija. koji dovodi do saradçe i stvaraça posebnih meœunarodnih organizacija unutar kojih se ta saradça razvija. u meœunarodnoj zajednici nastaju i neka univerzalna naåela koja imaju meœunarodni znaåaj. koji vodi stvaraçu svetske privrede. U politiåkom procesu u meœunarodnim odnosima. Razvoj procesa saradçe dovodi sigurno i do produæenog delovaça unutraãçih moralnih normi u ponaãaçu pojedinca prema spoÿnom svetu. moralna norma ne obavezuje. s razvojem moralnih normi koje ãtite privatnu svojinu. kao izraz saglasnosti svesti o postojaçu osnovnih vrednosti u meœunarodnom æivotu svakog potpunog druãtva. inaåe se ugroæava opstanak tih druãtava. mada se i tu postepeno dolazi do uåvrãñivaça shvataça koja izbijaju kao zajedniåka i koja sadræe osudu ili odobravaçe nekih ponaãaça. çihova snaga se prenosi i na meœunarodne odnose. Ukoliko bi se napravilo poreœeçe izmeœu dozvoÿenih. i prema tome javno vrãenih ponaãaça u meœunarodnim odnosima. Meœutim. onda bi se uoåile razlike izmeœu onoga ãto je u jednoj epohi bilo dopuãteno a u drugoj nedopuãteno. Pored unutraãçih moralnih normi. S razvojem meœunarodne podele rada. koji dovode do stvaraça meœunarodnih organizacija unutar kojih se poåiçe da razvija meœunarodni moral. To je sigurno doprinelo da meœunarodni ekonomski odnosi bivaju prañeni istim moralnim naåelima kao i unutraãçi. To je nesumçivi pokazateÿ moguñnosti stva-raça moralnih normi i zabrana u meœunarodnim odnosima i u tom pogledu danas je uåiçen veliki napredak u poreœeçu s ranijim epohama istorije meœunarodnih odnosa. koja oliåava meœunarodnu zajednicu. U meœunarodnim odnosima. u meœunarodnim odnosima se razvijaju politiåki procesi saradçe. doprinosi razvoju svesti o zajedniåkim interesima. skup raznorodnih dræava i po tipu i po kulturi i ekonomskoj razvijenosti. U meœunarodnom æivotu. Uporedo s ekonomskom meœuzavisnoãñu. tako da su prvo postojale moralne norme koje su postepeno pretvarane u 187 . sa razvojem meœuzavisnosti. potrebi negovaça veza meœu ÿudima. Stoga su meœunarodno pravo i moral bliæi i meœusobno se proæimaju. koje moraju biti zaãtiñene. ãto nesumçivo doprinosi stvaraçu moralnih normi koje bi te odnose regulisale. nekog svojevrsnog oblika druãtvene privrede. u kojoj se odvijaju vaæni procesi za proizvodçu i reprodukciju svih nacionalnih privreda. åije se delovaçe prenosi i na meœunarodni æivot.

Morgentau (Morgenthau H. Ovaj moral je neophodan zbog postojaça razliåitih etiåkih sistema raznih nacija i kultura. U svakom sluåaju. Oni u svojoj teæçi da prouåe ono ãto jeste zanemaruju ulogu pravila koja nalaæu ono ãto treba da bude. K. veñse oprav-dava svaka akcija za postizaçe nacionalnih interesa putem sile ãto. str. Istovremeno. ostavÿa odreãene ruke onim dræavama koje tom silom raspolaæu. sredstava i akcija koje preduzimaju dræave u meœunarodnim odnosima putem morala ili nekih drugih normi ponaãaça. koje se razvijaju i teæe da prerastu u moral. mora dosta vremena da proœe. ne bave se dubÿim prouåavaçem uloge morala u meœunarodnom æivotu. A. ono ãto on ne moæe da izbegne jeste åiçenica da tu stvarnost oceçuje on. Ono ãto Morgentau dopuãta u pogledu uåeãña morala u meœunarodnom ponaãaçu dræava. Iz toga proizlazi zakÿuåak da u sukobu interesa i morala pobeœuje interes. Knopf. 1960. Ovaj stav o etici oznaåava krajçi pragmatizam koji ne samo da negira svaki znaåaj morala u meœunarodnim odnosima. Meœutim. taj proces nije jednostavan i pravolinijski. po çemu. koji mogu biti i potpuno suprotni meœu sobom. Meœutim. ili bilo koji drugi posmatraå ili uåesnik u toj stvarnosti koji se naœe u situaciji da bira izmeœu morala i stvarnosti. Rajt (Q.pravo. 94 H.94Ovo je na nov naåin izraæena ideja Makijavelija da u politici ciÿ opravdava sredstva. funkci-onalisti i drugi. te se dræava zbog toga mora obezbediti da ga putem sile odbrani ili nametne. Morgenthau. jer po çemu: “Etika oceçuje delo u odnosu na moralne zakone a politiåka etika prema politiåkim posledicama”. to dovodi i do moguñnosti nastajaça univerzalnih sistema vrednosti jednako prihvatÿivih i priznatih od svih. Realisti odbacuju moguñnost ograniåeça izbora ponaãaça. New York. Teoretiåari meœunarodnih odnosa. Wright) smatra da ne postoji apsolutna protivreånost izmeœu morala i efikasnosti politike u meœunarodnim odnosima te je. i jedna i druga vrsta pravila su prisutna u meœunarodnim odnosima te ih nije moguñe razumeti i objasniti bez çih. ne moæe se smatrati da savremena teorija meœunarodnih odnosa u potpunosti zapostavÿa ulogu morala u ovim odnosima.) smatra da izmeœu zahteva morala i uspeãnosti politiåkih poduhvata postoji moguñnost sukoba i da je u tom sukobu opasno zapostaviti politiåki interes. je da moralni principi budu podvedeni pod zahteve stvarnosti. moguñe konstituisaçe moralnih naåela u ovoj oblasti. Politics among Nations. Realistiåka teorija ima prema moralu isti odnos kao i prema pravu. Savremene veze izmeœu dræava i poveñana meœuzavisnost su poveñale i moguñnosti sukobÿavaça interesa. da bi u novije vreme prvo nastajale norme meœunarodnog prava. te od usvajaça jednog pravila meœunarodnog prava do çegovog usvajaça kao moralnog pravila. razumÿivo. razmatraju ovo pitaçe sa stanoviãta efikasnosti morala u meœunarodnim odnosima. 10. Meœutim. 188 . Savremeni bihevioristi. sem retkih izuzetaka. ukoliko bi takvo pravilo uopãte preraslo u moralno pravilo.

Ako åovek ne moæe da ujedini nauku i filozofiju u dovoÿnoj meri da omoguñi razvoj meœunarodnih etiåkih vrednosti. te ostavÿa po strani ono ãto jeste da bi nam prikazao ono ãto treba da bude. Q. svojih potreba i moguñnosti. The Study of International Relations. Svako druãtvo obezbeœuje svoj opstanak unutar. meœutim.”95 Institucionalizam K. Normativna razmatraça meœunarodnih odnosa nisu suviãna. kultura i ÿudskih biña i funkcionisaçe meœunarodnih institucija sposobnih da realizuju te vrednosti. sposobnih da imaju praktiånu ulogu u meœunarodnim odnosima. on se suviãe oslaça na normativnost. æeÿeno s ostvarivim i åoveka sa prirodom. Sporno je. Ova iskustvena åiçenica prisutna je i u meœunarodnom druãtvu. New York. Osnovni argument za tu tvrdçu bi bio taj ãto danas nema dræave koja bi pristala da bude oznaåena kao strana koja je izazvala rat. str. Rajta deluje umirujuñe posle poplave realistiåkih crnih vizija. 95 471. meœutim. 189 . dugi rok sa kratkim. meœutim. Da li se danas opstanak druãtva vezuje za rat ili mir? Sve objektivne åiçenice savremenog druãtvenog trenutka ukazuju da rat predstavÿa upravo najveñu opasnost za taj opstanak. Moralne norme nastaju kao rezultat zajedniåke kulture. On je zabraçen meœunarodnim pravom. Wright. Zbog toga je. buduñnost sa proãloãñu. nesporno.. u æivotu i razvoju meœunarodnog druãtva uvek prisutan jedan minimum moralnih naåela koja ãtite osnove za opstanak druãtva u çemu. meœunarodnih odnosa.U celini gledano. teæi da izbegne sve apsolutno. novih pravila ponaãaça. ne-ravnopravnosti izmeœu dræava i naroda. jer je zaista neophodno u ovoj oblasti uåiniti mnogo svesnih napora s ciÿem stvaraça novih vrednosti. åini se. koje bi imale internacionalni karakter. ali postoje mnogi razlozi da se smatra i nemoralnim. Za tako neãto potrebne su korenite promene u savremenom svetu. “Meœunarodna etika mora biti plod najopãtije perspektive kojom åovek moæe da raspolaæe. nejednakosti. koja bi u svesti ÿudi prevaziãla nasleœene norme u kojima sigurno ima mnogo onoga ãto savremenom tehnoloãkom razvoju druãtva viãe ne odgovara. Åak i unutar druãtva postoje razliåiti morali uæih zajednica. meœunarodni moral po K. Appleton Century Crofts. Bez morala druãtvo ne moæe da postoji. Razmatraçe o znaåaju morala u meœunarodnim odnosima mora da poœe od åiçenice da svako druãtvo stvara one moralne norme koje su nuæne za çegov opstanak. Razlike su suviãe velike u savremenom svetu da bismo mogli oåekivati da putem meœunarodnih obaveza stvorimo zajedniåke vrednosti i moralna naåela. klasa i slojeva. Rajtu. Od kada jeste? Rat je u velikom delu istorije smatran vrhovnom vrednoãñu u odnosima prema drugim dræavama i svemu ãto je strano. koje bi ukinule eksploataciju. Åiçenica je da svako druãtvo joãuvek stvara svoj sopstveni moral u zavisnosti od svoje sopstvene stvarnosti. Da li je veñdanas vrhovna vrednost meœunarodne zajednice mir? On to nije oduvek bio. taj opstanak zavisi i od spoÿnih.. meœunarodna zajednica ñe s teãkom mukom da razvije javno mçeçe koje ñe omoguñiti miroÿubivu koegzistenciju dræava. koje vrednosti u datom trenutku su vezane za taj opstanak. 1955. uravnoteæujuñi celinu s çenim delovima.

U savremenoj epohi æivota meœunarodne zajednice.”97 Ovaj novi. 107. 2/1978. nalazimo se na prekretnici na kojoj se stvaraçe novih moralnih normi pojavÿuje kao nuænost koja proizlazi iz borbe za opstanak. To je imperativ koji nareœuje svakome da dela tako a da ne povredi egzistenciju drugoga. 97 Nav. upotreba sile je sve teæa i teæa a meœuzavisnost postaje sve veña. Braillard. isti pisac postavÿa pitaçe: ide li moral i daÿe od obezbeœeça proste egzistencije? Da li moral obavezuje i na aktivnu solidarnost u meœunarodnim odnosima kao ãto to åini unutar druãtva? “Ima mnogo razloga da se stavi pod sumçu klasiåan model meœunarodnih odnosa koji karakteriãe dezintegrisanost zasnovana na prirodnom staçu. 190 . 96 Ph. savremeni model meœunarodnih odnosa u kome se sve viãe ograniåava apsolutna sloboda akcije aktera. Vidi M. “Postoji po naãem miãÿeçu jedan osnovni zahtev koji se stvarno nameñe uåesnicima u meœunarodnim odnosima. 103. str. str. “Arhiv za pravne i druãtvene nauke”. Ãahoviñ. Philosophie et relations internationales. i koji oznaåava izvestan stepen integracije meœunarodne zajednice.”96 Polazeñi od toga da moral predstavÿa imperativ egzistencije druãtva u meœunarodnim odnosima. U stvari. ãto je minimum bez kojeg bi sve nestalo. ne samo pojedinih dræava. jer je u interesu svake od çih da meœusobno ostvaruju optimalne uslove za opstanak i normalan nesmetan razvoj. de Hautes Etudes Internationales. Geneve. Meœunarodni æivot i moral. 1974. prepolitiåkom ili åak predruãtvenom u kome se teæi ravnoteæi. Inst. 219. delo. pokazuje da u çemu ima mesta i za solidarnost dræava. veñåitavog åoveåanstva. Univ. str. i daÿe.

naroåito nestruåçaci. gledaju na meœunarodne odnose sa stanoviãta pojedinca. Uzimaçe ovakve polazne taåke omoguñava podelu politike na unutraãçu i spoÿnu. Uz sve to i za ãiru publiku ova je perspektiva bila najprihvatÿivija jer se ÿudi u meœunarodnim odnosima naj-lakãe poistoveñuju sa svojom dræavom. Zavisno od zemÿe od koje se polazi. i u praksi i u teoriji najåeãñe polazilo od dræave kao taåke ili nivoa sa koga se posmatraju meœunarodni odnosi. i to najåeãñe svoje.ÅETVRTA GLAVA SPOQNA POLITIKA I SPOQNOPOLITIÅKO ODLUÅIVAWE 1. Poãto je praksa raœala potrebu za teorijom i poãto teorijski rad. objasni. oni koji govore ili piãu o meœunarodnim zbivaçima opredeÿuju se za jedan takav pogled. Bili toga svesni ili ne. treba da posluæi unapreœeçu prakse. Na sasvim drugom kraju nalaze se teoretiåari koji meœunarodne odnose posmatraju polazeñi od globalnog. Svaka od çih moæe se nauåno prouåavati sa æeÿom da se opiãe. u ustavu). najveñi broj ÿudi koji se praktiåno bavio ili bavi meœunarodnim odnosima åinio je to za raåun ili u sluæbi svoje dræave. jer im on pomaæe da unesu red u pojave o kojima razmiãÿaju. polazili od dræave. a neko vreme i iskÿuåivo. francuska. meœutim. jugoslovenska. kao taåke posmatraça. da se daju preporuke za postizaçe çenih ciÿeva ili da se predvidi çen buduñi razvoj. maœarska ili egipatska. ukÿuåujuñi tu i nastavu. postoji veliki broj spoÿnih politika. normira (npr. kao npr. meœunarodnog sistema. Pre svega. Za ovo postoji viãe znaåajnih razloga. Pojam spoqne politike Meœunarodni odnosi mogu se posmatrati iz raznih perspektiva. U tom 191 . bilo da su to oni sami ili nekakva “proseåna” osoba. i teoretiåari su najåeãñe. Nije teãko utvrditi da mnogi ÿudi. Do sada se.

i daÿe. The Level-of-Analysis Problem in International Relations. baviñemo se spoÿnom politikom. Åesto åitamo o “na-merama Austrougarske”. u: K. nisu male glavna je u tome ãto se tako moæe isuviãe naglasiti posebno u odnosu na opãte. raduje ili inati na isti naåin kao åovek. Ãtaviãe. “æeÿama Velike Britanije”. s obzirom na prostor. te se mogu zanemariti åiçenice i problemi vaæni za druge dræave. a proizvodi ovakvog bavÿeça mogu se nañi i u novinskom komentaru i u ambicioniznim monografijama i studijama. monolitan subjekt koji ima psihu æivoga biña. neophodno je za nauåno prouåavaçe meœunarodne stvarnosti. Spoqnopolitiåki odluåioci A. pa ni nacija.1 Studije spoÿne politike pojedinih dræava osnova su. Ovakav pristup ima i metodoloãkih prednosti jer omoguñava dobar pregled åinilaca i okolnosti od kojih zavisi ponaãaçe subjekta koji se u prvom redu ispituje. a druge subjekte u onoj meri u kojoj je to potrebno i. Pri tom ñemo u prvom redu imati u vidu dræavu. treba ukazati na opasnost da se dræava u meœunarodnim odnosima personifikuje time ãto ñe se proglasiti i shvatiti kao åovekolika nadliånost. Tada se meœunarodni odnosi posmatraju na ravni dræave. za uporedno prouåavaçe spoÿne politike. tj. niti da se ÿuti. moguñe. ne moæe da namerava i æeli. spoÿnom politikom se veoma dugo bave pisci. åime olakãava postavÿaçe opãte teorije. 2. moæe ispitivati dejstvo pojedinih åinilaca na spoÿnu politiku dræava. na takav naåin izraæavaça su skoro svi oni koji govore ili piãu o meœunarodnim odnosima åesto navedeni teæçom za ekonomiånoãñu. kao jedinstven. Uporedno istraæivaçe skreñe paæçu na ono ãto je zajedniåko spoÿnoj politici razliåitih dræava. Verba. Dræava. odreœenom kao politiåkim odnosima u koje jedan subjekt meœunarodnih odnosa stupa s drugim takvim subjektom. Prema tome. meœutim. Tek se onda.smislu. The International System. 82. uoåava razliåitosti i traæi çihova objaãçeça. Princeton University Press. onih 1 D. Naziv zemÿe je kod çih u stvari skrañenica za oznaåavaçe stvarnih subjekata koji vode spoÿnu politiku u ime dræava ili drugih subjekata meœunarodnih odnosa. str. Koristeñi preimuñstva koje ima ovaj prilaz. Takav postupak. Tako promeçeno posmatraçe meœunarodnih odnosa na ravni dræave kao najvaænijeg çihovog subjekta. takvo pojednostavÿeçe. isto tako. Singer. a ne samo s taåke glediãta pojedine dræave. dok. u ovoj glavi ñemo se postaviti na ravan proseånog subjekta meœunarodnih odnosa. sreñe se u neobaveznim razgovorima i u nauånim spisima. 1961. s druge strane. Opasnosti koje on nosi. 192 . zapaæajuñi razlike u pojavama ili çihov intenzitet. Princeton. Knorr S. “podozrivosti Rusije” i “uvreœenosti Francuske” ili kakve druge zemÿe. na razliåitim nivoima i s razliåitim uspehom. Pojam Pre no ãto se pristupi opisivaçu i prouåavaçu spoÿne politike. To je jasno i mnogima koji upotrebÿavaju izraze poput onih koje smo naveli.

ili druga dræava koja se dobro poznaje. ima tendencija koje su uvek prisutne i ima pitaça koja se u svakom sluåaju mo193 . misli se na spoÿnopolitiåke odluåioce. kao npr. znaåilo bi pomiriti se s tim da nauåno istraæivaçe spoÿne politike nije moguñe. Meœutim. grupa i pojedinaca na åije se delovaçe ona moæe svesti. podrazumevajuñi pri tom. ne retko. Na pitaçe ko su donosioci spoÿnopolitiåkih odluka u jednoj dræavi i u jednom vremenu treba. Prema tome. Kod dræave se to srediãte. da se istraæivaça izvrãena u nizu dræava i u razliåitim razdobÿima ne mogu uopãtavati i posluæiti za nove analize. Ãifra ostaje. recimo. u svakom sluåaju. Dræavi se u meœunarodnim odnosima pripisuju odluke koje oni donesu. na æalost. svaki subjekt meœunarodnih odnosa poseduje srediãte odluåivaça. Kao ãto je veñnapomenuto. pa i u spoÿnoj. ima pojava koje su u suãtini iste. Prilikom prouåavaça spoÿnopolitiåkog odluåivaça i traæeça konkretnih spoÿnopolitiåkih odluåilaca treba stalno imati na umu da åovek u politici. mnogi pisci zadovoÿavaju skrañenim izraæavaçem a da nijednom ne ukaæu na to koga smatraju stvarnim subjektom na koga se odnose çihovi opisi i tvrdçe. ili da se on vidi iz çihovog ponaãaça. naziva “vladom”. u svim dræavama. Takva vrsta skrañenog izraæavaça svuda je prisutna i ne dovodi do veñih teãkoña. kaæe da je preduzeñe HY zainteresovano za eksploataciju ãuma u Africi. åiji je deo i u kome igra mnogostruke uloge. konkretan odgovor. da nema nikakvih sliånosti i pravila. u tom pogledu veoma sloæena. veñpodrazumeva i sve snage. Oni su konkretni. Tako se. u opisanom skrañenom izraæavaçu. U meœunarodnim odnosima se. ÿude koje u çega spadaju najboÿe nazivati donosiocima spoÿnopolitiåkih odluka (spoÿnopolitiå-kim odluåiocima). najåeãñe bez razreãeça i zbog toga postoje dosta nejasne predstave o prirodi subjektiviteta dræave u meœunarodnim odnosima. “vladajuñi krugovi”. pored niza razliånosti i jedinstvenih situacija. æivi ÿudi a svaki od çih ima osobine i sposoban je za ona oseñaça o kojima se. Najåeãñi je utisak da je sopstvena dræava. Spoÿnopolitiåki odluåilac stoga nema potpunu slobodu odluåivaça i çegova vaænost je ograniåena time ãto je on pripadnik skupina åije stavove i interese zastupa i onda kada toga nije svestan. Dodajmo odmah da je ovo objaãçeçe unekoliko pojednostavÿeno jer se dræava u meœunarodnim odnosima ne moæe svesti na odluåioce. iz koga potiåu çegove spoÿnopolitiåke akcije. dok se udaÿenoãñu i maçim poznavaçem drugih dræava sve viãe jaåa predstava o monolitnosti. U tom pogledu nisu od velike koristi zamene imena dræava neãto uæim oznakama. inaåe. ne moæe nikada da se izdvoji iz druãtva. radi izbegavaça nesporazuma. meœutim. dakle. traæiti poseban. kada se pomene ime dræave. da se takav interes ispoÿava u odlukama organa upravÿaça. u stvari. tako neumesno govori u vezi s dræavom. ali je.snaga. pri åemu se zanemaruju oni ålanovi firme koji nemaju nikakvog interesa za takav poduhvat pa ga åak i smatraju ãtetnim. Nijedna se dræava u tom pogledu ne moæe sasvim izjednaåiti s drugom. Priznati. kao i postupci koji su nastali u sprovoœeçu tih odluka. åinioce i okolnosti koji deluju na çih.

tako i u odnosu na inostrans-tvo. iza zatvorenih vrata i u veoma kratkom roku. Od znaåaja su samo one spoÿnopolitiåke odluke koje su povod za spoÿnopolitiåku akciju i çen poåetak. kada se o æivotnim pitaçima reãava pod pritiskom. ustavna pravila nisu potpun opis politiåkog sistema neke dræave. ali se ta pretpostavka mora daÿe proveravati u dva pravca. moguñe je da su mnoga tako odreœena lica samo prividno odluåioci. One. Ako. krug odluåilaca moæe da bude ãiri i da obuhvata osobe koje nemaju nikakve poloæaje u dræavnoj hijerarhiji. Åak i ako suãtinski ne odluåuju. (Zapazimo veñovde da put ka voœeçu spoÿne politike vodi kroz unutraãçu politiku. S druge strane. predstavniåki organ mora glasati za çu a ãef dræave mora 194 . Ustavom odreœeni odluåioci ipak ne mogu da izgube svaki znaåaj jer samo odluke koje od çih potiåu mogu da imaju pravnu obaveznost. da u krug odluåilaca ulaze pre svega ãef dræave. Postojañe. Sledeñi redovi treba to da uåine na osnovu dosadaãçih istraæivaça. bilo zato ãto je jedan od ustavnih åinilaca u praksi prisvojio tu ulogu. meœunarodni ugovor ne moæe da stupi na snagu bez ratifikacije. Ova nesrazmera izmeœu vaænosti odluke i broja odluåilaca dolazi naroåito do izraæaja u doba meœunarodnih kriza. bilo iz nekog drugog razloga. treba da se poãtuju u samoj dræavi i da se u znatnoj meri sprovode. na primer.) To poklapaçe ne mora da bude i podudaraçe: izmeœu ostalog. S jedne strane. Vrste Kao ãto je veñistaknuto. zato ãto se u dræavne organe uvode izvesne liånosti samo radi stvaraça izgleda legalnosti ili demokratije. te treba da deluju na druge dræave na osnovu racionalnih odluka koje ñe se celishodno sprovoditi. ãto znaåi da zadræavaju bar minimum uticaja na çu. Stoga se ni spoÿnopolitiåki odluåioci ne mogu traæiti samo meœu licima koje nose ustavom odreœene funkcije takvog odluåivaça. ålanovi vlade i bar oni ålanovi predstavniåkog tela koji se nalaze u spoÿnopolitiåkim odborima ili komisijama. prema tome. s veñom lakoñom da dræavu uvuku u rat nego da promene izvesnu vrstu poreza. veñsamo jedan od osnovnih putokaza. Vrhovi izvrãne vlasti u mnogim zemÿama mogu npr. Otuda se moæe sa izvesnom merom pouzdanosti ukazati na zajedniåke crte koje dræave pokazuju u pogledu izbora spoÿnopolitiåkih odluåilaca.raju reãavati. parlamenti po pravilu imaju daleko veñi uticaj na unutraãçu nego na spoÿnu politiku. dakle. Tako. To naroåito vaæi za ustave koji fasadom pravne dræave kriju çen stvarni karkter. od çih se oåekuje da formalno donesu odluku. Pretpostavka je. tj. recimo. poklapaçe izmeœu nosilaca vlasti i spoÿnopolitiåkih odluåilaca. o kojoj mahom raspravÿaju naåelno i donose opãte i dugoroåne odluke. te je preduslov za spoÿnopolitiåko odluåivaçe posedovaçe vlasti. ili imaju poloæaje koji naoko nisu povezani sa spoÿnom politikom. kako u odnosu na sopstvene dræavÿane. jer sve one uåestvuju u meœunarodnom æivotu. ÿudi koji donose druge vaæne politiåke odluke donosiñe i spoÿnopolitiåke. priroda spoÿnopolitiåkog odluåivaça je poverÿiva i samim tim teæi da suzi krug onih koji odluåuju. dakle. B.

Ma koliko ÿudi koji se nalaze na tim mestima bili posluãni izvrãioci tuœe voÿe. Wheeler-Bennett. Ne treba. meœutim. koje su sastavÿali vojni zaverenici. uvek postoji bar mala moguñnost da se çoj usprotive ili da postave svoje uslove. Veãtim manevrima Hitler je uspevao da jednu grupu izigrava na raåun druge. radilo se o revanãu Nemaåke za poraz u prvom svetskom ratu. godine stupili u vezu s Velikom Britanijom nudeñi smeçivaçe Hitlera i evropski mir. meœutim.potpisati odgovarajuñi akt. Oni nemaåki generali koji su åak bili spremni da uklone Hitlera kada je ulazio u prve ratne pustolovine smatrali su ih samo preuraçenim i riskantnim i obustavili su protivÿeçe åim su se one pokazale uspeãnim. ali ni program za mir. i broj formalnih i faktiåkih odluåilaca srazmerno mali. stalno promenÿivim i nacionalno nehomogenim pose-dima. jer je samo jedan åovek formalni odluåilac. veñsu se svodile na vladare i dinastije. u monarhiji ili autokratiji krug spoÿnopolitiåkih odluåilaca biñe sasvim uzak. U çemu je. H. The Nemesis of Power. str. Daÿa uputstva u traæeçu odluåilaca pruæiñe podaci o politiåkom sistemu. Ako se za osnovu uzme aristotelovska trihotomna podela. koji ni sam Hitler tada joãnije bio otvoreno traæio. po cenu prisajediçeça delova Åehoslovaåke. Macmillan. godine. o çenom teritorijalnom ãireçu. dominaciji Evropom i odluåujuñem uticaju na svetska zbivaça. da ni autokrat ne moæe da odstupi od ãireg programa. mladi car Vilhelm II (Wilhelm) mogao jednostavno da otpusti “gvozdenog kancelara” Bizmarka (Bizmarck). Za trajaçe nacistiåkog reæima postojala je saglasnost o toj opãtoj politici. Oni u svakom sluåaju ostaju formalni odluåioci. Ovaj je naåin odluåivaça bio karakteristiåan za doba kada u meœu-narodnim odnosima dræave kao subjekti nisu imale savremeno znaåeçe. a sukobi su nastali samo oko taktike i oko vodeñeg poloæaja u savezu. To ne znaåi da on zaista sam odluåuje u tom uåestvuju lica iz çegove okoline. Otpor je obnovÿen tek kada su katastrofalne posledice voœeça rata bile oåigledne. diktatori poput Hitlera i Franka (Franco) uspevali su da imaju kontrolu nad çima i da ostanu jedina konstanta u spoÿnopolitiåkom odluåivaçu svojih zemaÿa. smetnuti s uma da je joã1890. London.2 Politiåki sistem koji se naziva aristokratskim ili oligarhijskim. U Hitlerovom sluåaju. ali ni on ni u jednom trenutku nije delovao sasvim sam niti je mogao da meça osnovni smer nemaåke spoÿne politike. W. Krug odluåilaca je unapred omeœen nekim opãtim kri2 I. Hitlerov primer pokazuje. 1967. bez obzira na srazmerno razvijene politiåke ustanove u Nemaåkoj. U tom pogledu je reåit podatak da su Hitlerovi graœanski protivnici joã1938. nad kojima on. nije se odricao svih plodova agresije. ne poznaje samo jednog formalnog odluåioca. ima veliku vlast. 195 . iako se ovaj sve dotle smatrao liånoãñu s najjaåim uticajem na donoãeçe spoÿnopolitiåkih odluka. na kome je izgradio svoj poloæaj i savezniãtvo sa nekim politiåkim i druãtvenim snagama. koji su raspolagali raãtrkanim. po pravilu. Takvo je staçe i u modernim autokratijama: iako nisu mogli sasvim da prenebregnu uticaje snage koje su ih dovele na vlast i podræavale. Krupni privrednici i visoki vojni vrhovi imali su takav program i Hitler je izgledao pogodan za çegovo ostvareçe. meœutim.

dugoroåne i naåelne odluke predmet su ãirih rasprava. korporacija. U sredçovekovnim republikama. neplemiñi nisu mogli pretendovati ni na formalno ni na stvarno odluåivaçe. Benito Musolini (Mussolini). okupÿena u faãistiåkom Velikom veñu. kao u predsedniåkom sistemu. Pored toga on se u duæim periodima ne meça ili meça samo malo. kao i do toga da se oni åeãñe meçaju i podleæu nadzoru predstavnika stanovniãtva. u sluåaju referenduma. Harmondsworth. pod uslovom da ne doœe do nagle i revolucionarne promene celog politiåkog sistema. u krajçoj liniji. podleæe ponovnom izboru te se çen poloæaj. Kao ãto je veñnapomenuto. ispoÿavaju ogroman interes za spoÿnu politiku svoje dræave. Åak i pod pretpostavkom da formalni odluåioci stvarno uåestvuju u odluåivaçu. åije posledice im mogu koristiti ili biti ãtetne za 3 F. pa åak. klice ili tragovi autokratskog ili oligarhijskog spoÿnopolitiåkog odluåi-vaça.) Odluåivaçe moæe biti usredsreœeno u rukama izvesnog broja ÿudi koji su bili na åelu uspeãnog dræavnog udara. ispostavilo se da ga je stranaåka oligarhija. izraæenim u veleposedu zemÿe. Patriciji su. postoji nekoliko vrsta takvih stvarnih odluåilaca. Privredna preduzeña. u krug stvarnih odluåilaca ulazi se naslednim bogatstvom. itd. bilo da oni åine grupu vojnih lica (hunta) ili trajni nepromenÿivi partijski vrh. stranaåka voœstva. (Takvo znaåeçe imaju izrazi “sto porodica” ili “tristo porodica” u nekim latinoameriåkim zemÿama. U svakom sluåaju. i celo biraåko telo. prividno. godine srazmerno lako nadglasala i opredelila se za obustavu rata.). str. granica izmeœu autokratije i oligarhije se ne moæe jasno povuñi. Penguin Books. W. od kojih svi nemaju isti znaåaj u svim dræavama. Iako je postojalo uvereçe da je u faãistiåkoj Italiji jedini stvarni odluåilac bio “duåe”. U mnogim demokratskim sistemima kriju se elementi. oni stvarni odluåioci koji svoje mesto u tom procesu ne duguju formalnom poloæaju. 24. vaænu ulogu u spoÿnopolitiåkom odluåivaçu igraju ãefovi veli-kih privrednih preduzeña (kompanija. i ta liånost. pa.3 Politiåki sistemi. 482. kao npr. Istraæivaåa. Dakle. Åak i kada. U nekim savremenim dræavama. birokratski vrhovi i struåçaci. ne sme nikada da zavara demokratski karakter formalnog odluåivaça. The Brutal Friendship. koja formalno i sama moæe donositi neke veoma vaæne spoÿnopolitiåke odluke. Deakin. 1966. u koji se ulazilo roœeçem. postoji jak naglasak na jednoj liånosti. u kojima uåestvuje veliki broj ÿudi. pa åak. Dubrovniku. dobijaju åesto na znaåaju upravo usled svoje stalnosti i maçe zavisnosti od biraåa i izabranih organa. i iz prakse. po pravilu. dovode do ãireg kruga formalnih odluåilaca. jula 1943. Ako se u oligarhijskoj grupi jedna liånost naroåito istiåe. 196 . ukoliko nije bila aspolutna monarhija. trustova itd. i samog stanovniãtva. s vremena na vreme dovodi u sumçu. po pravilu. bili i formalni stvarni odluåioci. koji se da ustanoviti iz ustava i zakonodavstva dræave. bila je to pripadnost patricijskom staleæu. sastav odluåilaåkog tela se moæe sa znatnom izvesnoãñu predviœati. Prema istraæivaçima koja su vrãena u savremenim demokratijama. druãtveno i privredno nerazvijenim. koji se u najãirem smislu nazivaju demokratskim.terijem. Ni u feudalnoj dræavi. naroåito ako imaju meœunarodne operacije. meœutim.

Zanimÿiv je veliki uticaj najveñeg sindikalnog saveza u SAD. Oni spajaju u sebi struånost.çih. U tom sluåaju su osnovne vrednosti za sve stranke iste i ta so-lidarnost je naroåito jaka prema inostranstvu. SAD i Velika Britanija). koji svoj status i uticaj zadræavaju srazmerno dugo. u SAD naroåito potrebne u razdobÿima kada predsednik potiåe iz stranke koja nema veñinu u Kongresu. 1964. s druge strane. Mils (W. poglavito oni iz ministarstva spoÿnih poslova i odgovarajuñih resora. Da bi uticaj krupnih poslovnih krugova bio joãjaåi. Uticaj opozicije je naroåito uoåÿiv u zemÿama s dvopartijskim sistemom (npr. ili to åine naizmeniåno u toku karijere. mogu biti u nesrazmeri s brojem redovnih ålanova stranke i s uspehom na izborima. veze i 4 V. veñsamo za one koje polaze od potrebe oåuvaça postojeñe dræave i politiåkog sistema. U teãkim situacijama. Osim toga. Beograd. koji je vremenom postao vrlo moñan deo “establiãmenta”. slobodno-demokratska (liberalna) stranka u SR Nemaåkoj igra u spoÿnopolitiåkom odluåivaçu veoma vaænu ulogu. pak. 197 . Tamo. ne vaæi za sve opozicione stranke. a postaje viãestruk ukoliko crkva ima svoju. Tako. verski poglavari smatraju se i nacionalnim voœama. interesi koje oni predstavÿaju i çihov poloæaj na politiåkoj sceni. Iako u krajçoj liniji zavise od voÿe registrovanih ålanova. Elita vlasti. obaveãtenost. “Kultura”. iako je ona po broju prista-lica majuãna u odnosu na dve najveñe zapadnonemaåke partije. bio “nacionalni kabinet” u Velikoj Britaniji za vreme Drugog svetskog rata.4 Pored åiçenice da lideri stranke na vlasti utiåu na politiåko odluåivaçe åak i ako nemaju odgovarajuñe poloæaje u dræavnoj hije-rarhiji. klerikalnu stranku. postiæe se i liåna sprega izmeœu preduzeña i politiåkog vrha time ãto ista lica jednovremeno zauzimaju poloæaje i u privredi i u dræavnoj organizaciji. u kojima se sprovode stalne konsultacije s voœstvima druge stranke. Znaåaj verskih voœa raste onda kada je stanovniãtvo religijski homogeno. ovaj se uticaj opozicije åak i formalizuje obrazovaçem viãestranaåkih vlada. treba ukazati na teæçu da i opozicione stranke viãe uåestvuju u utvrœivaçu spoÿne nego u utvrœivaçu unutraãçe politike. po pravilu. Nikako se ne moæe potceniti znaåaj koji u spoÿnopolitiåkom odluåivaçu imaju visoki karijerni sluæbenici. socijaldemokratsku i demohriãñansku. Vodeñi poloæaji u takvim preduzeñima ne stiåu se demokratskim putem jer o çima odluåuju najveñi akcionari. gde je vera nacionalno specifiåna. profesionalnih i verskih organizacija i grupa za pritisak. stranaåka voœstva se. dakako. svojim potezima oteæavaju sprovoœeçe odluka koje im nisu po voÿi. kao ãto je to npr. Sliåan poloæaj u spoÿnopolitiåkom odluåivaçu imaju u nekim zemÿama lica na åelu druãtvenih. S obzirom pak da su ona stubovi privrednog sistema i da zapoãÿavaju veliki broj ÿudi. çihovi su vlasnici i rukovodioci u poloæaju da svoj interes predstavÿaju kao opãti interes dræave a da. Mills). sastoje od åvrsto ustoliåenih profesionalnih politiåara. iskustvo. Takav su uticaj imali u proãlosti patrijarsi i vladike pravoslavnih zemaÿa. kada treba donositi sudbonosne odluke koje traæe ulagaçe celokupne nacionalne energije. To.

Po svom uticaju na spoÿnopolitiåko odluåivaçe mogu se s visokim sluæbenicima resora spoÿnih poslova meriti najviãe voj-ne stareãine. Pored visokih åinovnika. i koji se nalaze uz bok ministrima a ovi se. Svako ministarstvo inostranih poslova ima grupu najviãih åinovnika.stalnost sticaj osobina koji se retko nalazi kod ostalih odluåilaca. lorda Vansitarta (Vansittart). Pored toga. postoje i struåçaci koji su ceo svoj æivot posvetili izuåavaçu meœunarodnih odnosa. samo izvor podataka i posebnih znaça. kao i sloæene. Ukoliko grupa visokih åinovnika i diplomata ima jake i jasne predstave o opãtim ciÿevima spoÿne politike i kada je svoju delatnost zasnovala na çima. nije bio mnogo slabiji. ako ne æele da izazovu velike potrese i da se liãe kadrova na åije se znaçe i iskustvo moraju oslaçati. jer svako çihovo saopãteçe prati i odgovarajuñe miãÿeçe. Mada su britanske vlade bile stabilnije. odluka. otvoreno iskazano ili skriveno u obliku sugestije. meçaju. raspolaæu i potencijalnom unutraãçopolitiåkom moñi. pove-rava izvrãavaçe opãtih odluka koje podrazumeva donoãeçe niza pojedinaånih. mnogo poznatiji pod kçiæevnim imenom Sen Xon Pers (SaintJohn Perse) i kao dobitnik Nobelove nagrade za kçiæevnost 1960. Resor odbrane tako sve viãe postaje jedna od vaænih spona izmeœu unutraãçe i spoÿne politike. U mnogim sluåajevima. godine. komandant roda vojske itd. malo vaænih unutraãçopolitiåkih odluka moæe da se donese bez saradçe vojnih struåçaka. visoki oficiri. U periodu izmeœu dva svetska rata takav je poloæaj u francuskoj diplomatiji imao dugogodiãçi generalni sekretar Ministarstva inostranih poslova Aleksis Leæe (Alexis LE9gE9r). u praksi je teãko svesti ih na tu ulogu. Meœu çima se kao pojedinac istiåe najviãi sluæbenik u toj hijerarhiji.) ili da su zbog proãlih zasluga (ratni heroji) i autoriteta ceçeni kao vojskovoœe. istorija je neke boÿe zapamtila od ministara kojima su sluæili. koji se u mnogim zemÿama naziva gene-ralnim sekretarom. pak. Svaka vaæna spoÿnopolitiåka odluka ima niz vidova. ni uticaj Leæeovog londonskog pandana. bar do dolaska Åeråila (Churchill) na åelo vlade. politiåkim åiniocima biñe teãko da u potpunosti promene çen pravac. Wihov uticaj naroåito dolazi do izraæaja u periodima kada su vlade nestabilne i kada se ministri spoÿnih poslova i ãefovi vlada smeçuju pre no ãto mogu da ostave svoj peåat na spoÿnoj politici. bilo da zauzimaju vaæne poloæaje (naåelnik gene-ralãtaba. koja tada obiåno i pada u zasenak unutraãçe. koju oni mogu stvoriti izborom podataka i naåinom izlagaça. spoÿnopolitiåko odluåivaçe ukÿu-åuje i struåçake koji ne moraju biti u dræavnoj sluæbi. Uz to se çima. o kojima treba da se izraze ÿudi koji raspolaæu posebnim znaçima. uz druge osobine sluæbenika. po pravilu. Iako su struåçaci. Povereçe koje im ostali odluåioci ukazuju kao znalcima nuæno povlaåi i 198 . te su sposobni da se izraze i o odluci u celini. po prirodi stvari. te su profesionalni vojnici u pogledu politiåkog odluåivaça ãire zastupÿeni od profesionalnih diplomata. Iako takvi ÿudi deluju daÿe od javnosti te za çihova imena ãiroka publika i ne zna. duge pripreme. koji se ne smatraju politiåkim funkcionerima. åesto vrlo vaænih. Kako rat postaje sve-obuhvatniji i podrazumeva koordinaciju niza nevojnih dejstava.

ali ako u tim osnovama postoji saglasnost. kako to pokazuje karijera bivãeg dræavnog sekretara SAD Kisinxera (Kissinger). Tako se. policy makers) i onih koji na çih utiåu (policy influencers). Ostali uåesnici u ovom procesu obrañaju se odluåiocima i deluju na çih u teæçi da pojedine odluke. 199 . koja je bio izgradio joãdok je bio profesor na Harvardu i nije pripadao nijednoj od ameriåkih politiåkih stranaka. ova podela je formalistiåka. mada je nekada teãko utvrditi da li se radi o odluåiocu ili o uåesniku u odluåivaçu u ãirem smislu. formalni pojam odluåioca dovodi do teãkoña.5 Kao ãto se vidi. Na osnovu ovih kratkih napomena mogli bismo uåesnike u odluåivaçu da podelimo na dva naåina. Mnoga lica koja smo do sada pomenuli spadaju u ovu kategoriju. s tim ãto u ranom feudalizmu postoji dominacija “uticaåa” a u apsolutnoj monarhiji dominacija odluåilaca. jer se priznavaçem dominacije onih koji utiåu na odluke u stvari ustanovÿava da formalni odluåilac i nije odluåilac. U savremenoj demo-kratiji izabrani funkcioneri smatraju se iskÿuåivim odluåiocima a u one koji utiåu ubrajaju se partijska. mada su oni ti koji konaåno donose odluke i utvrœuju spoÿnu politiku. uloga struåçaka moæe da bude vrlo znaåajna i teæi da se formalizuje. odgovaraju çihovim æeÿama i predstavama. Coplin. a drugi oni koji zaista uåestvuju u procesu odluåivaça. pravi se. te se donosioci odluka najåeãñe izjednaåavaju s formalnim odluåiocima a oni koji utiåu na odluke obuhvataju i stvarne odluåioce. vladar u celom feudalnom periodu smatra odluåiocem a krupni feudalci onima koji utiåu. D. Pre svega. razlika izmeœu donosilaca odluka (decision makers.usvajaçe nekih çihovih sugestija. U çoj. interesna i komunikacijska elita (javno mçeçe). Markham. to bi bili formalni i stvarni odluåioci. birokratska. niti su uvek svi ÿudi koji formalno donose odluke samo fasada iza koje se kriju stvarni odluåioci. 1971. pa i cela spoÿna politika. koji je svoj ugled izgradio kao nauånik i nastavnik da bi postao jedan od savetnika predsednika SAD. 62. str. ima vrednosti zato ãto uoåava da ni stvarni odluåioci ne deluju u procesu odluåivaça sami. koja idu dotle da ona postane besmislena. U anglosaksonskoj terminologiji. tako da od çihove voÿe zavisi postojaçe i sadræina odluke. çegov specijalni savetnik za spoÿne poslove i konaåno ãef spoÿnopolitiåkog resora. One iziskuju prilagoœavaça ovakve podele. Chicago. Pri tom je svakome ko je åitao çegove radove bilo jasno da je on u dobroj meri pokuãavao da sprovede u delo shvataça o savremenim meœunarodnim odnosima i ulozi SAD u çima. i to preteæno kod ameriåkih pisaca. I jedna i druga krajnost su retke: niti se uvek svi formalni odluåioci stvarni. itd. Meœutim. da se delimiåno prekrivaju ili da budu sasvim odvojeni. gde su prvi oni bez åije se formalne saglasnosti izraæene na ustavom i zakonom propisan naåin ne moæe doneti odgovarajuña odluka. Uticaj struåçaka je ipak ograniåen jer su politiåki åinioci pouzdaniji i odgovorniji proceçivaåi osnovnih vrednosti. Druga podela zasnivala bi se na ulozi u procesu odluåivaça. me-œutim. na primer. Krugovi formalnih i stvarnih odluåilaca mogu da se sasvim poklapaju. 5 W. koja tek onda moæe formalno da se donese. Introduction to International Politics.

Nikada se i ne moæe povuñi odseåna granica izmeœu znaåajnih i beznaåajnih odluka. Po pravilu. one odluke u kojima je izbor pred subjektom sasvim uzak i nema znaåaja za suãtinu stvari (mada ipak postoji jer bar teorijski åovek nikada nije bez izbora) smatramo samo izvrãeçem viãih. ili se mogu podvesti samo pod one najopãtije. u spoÿnopolitiåkom procesu od znaåaja za nauku Meœunarodnih odnosa su ipak samo odluke viãeg stupça apstrakcije. niæe. u trenucima kriza i kao takve ne izgledaju kao posebna vrsta odluka jer se razlikuju samo po uslovima donoãeça. vrednosti. moglo bi se bez zaziraça reñi da je spoÿnopolitiåka delatnost u stvari neprekidno donoãeçe spoÿnopolitiåkih odluka. Jer. odnosno odluke kod kojih postoji srazmerna sloboda izbora. izmeœu psihiåkih akata i radçi preduzetih na osnovu tih akata. od drugoga donetih odluka. jer skreñe paæçu na izu6 Coplin. dakle. a subjekt koji donosi takve. I pored vaænosti niza sitnih postupaka. U literaturi se. str. Prema tome. nav. dali im isti znaåaj. Ovakvo bi odreœeçe spoÿne politike podrazumevalo razlikovaçe izmeœu spoÿnopolitiåkog odluåivaça i spoÿnopolitiåke akcije. Dok je ova podela odluka po znaåaju umnogome proizvoÿna. U lancu odluka oåito je da se ta sloboda postepeno gubi. bila bi podela spoÿnopolitiåkih odluka na politiåke i administrativne. mada çe u suãtini ne moæe biti. delo. pak. ako ni zbog åega drugog a ono zato ãto upravni organ koji se bavi spoÿnom politikom nailazi na situacije koje se ne mogu podvesti ni pod jednu postojeñu politiåku odluku. Ukazivaçe na krizne odluke ima. ali neãto pouzdanija. Da se to ne bi desilo. Spoqnopolitiåke odluke Spoÿna politika se sastoji u neprekidnom procesu donoãeça odluka i postupaça po çima. Ona ne postoji zato ãto nema nijedne telesne radçe kojoj ne prethodi akt psihiåkog odluåivaça. onda bismo bili prinuœeni da svako lice koje sudeluje u sprovoœeçu spoÿne politike smatramo spoÿnopolitiåkim odluåiocem i da ulazimo u sve procese koji prethode najbeznaåajnijim svakodnevnim radçama. 200 . koje izvrãiocima ostavÿaju veliku slobodu izbora. kao treña vrsta spoÿnopolitiåkih odluka. politiåke odluke donose politiåki. Politiåke odluke bi bile opãte. Podela o kojoj je reå uvedena je zato da bi se uneo red u posmatraçe i da bi se razlikovalo vaænije od maçe vaænog. a administrativne upravni organi. sliåna çoj. vaænije odluke u kojima se donosi osnovni vrednosni sud time ãto se opredeÿuje za postizaçe ovog a ne onog ciÿa. zasnovanih na individu-alnim odlukama brojnih uåesnika. åak i kada subjekt koji preduzima radçu toga nije svestan.3. te ona ponekad i za-visi od sluåaja koji se prouåava ili od ãirine teme koja se obraœuje. pomiçu i krizne odluke. ako bismo sve odluåioce i sve odluke stavili na istu ravan.6 Ove se odluke donose pod izuzetnim okolnostima. odluke praktiåno ne uzimamo u obzir kao spoÿnopolitiåkog odluåioca. Iz praktiånih razloga se takva podela åesto i pravi. ali to se ne moæe uzeti za pouzdano merilo u svakoj dræavi. 29. ali nije sasvim jasno gde se to dogaœa. Administrativne odluke bile bi one kojima se sprovode politiåke odluke.

Zbog izuzetnih okolnosti oni su osloboœeni ove obaveze. utiåe jedno na drugo i u istom trenutku se nalazi u raznim stadijima donoãeça i izvrãeça. uz istovremenu veliku slobodu u odnosu na åinioce u dræavi. ili åak “odluåuje” na taj naåin ãto moguña odluka izmiåe çegovoj paæçi te ostaje nedonesena. Osim toga se.zetan znaåaj nekih odluka koje u suãtini nisu opãte. koji. od kojih je najteæi bio uåeãñe austrougarskih organa u istrazi protiv lica umeãanih u pripreme za sarajevski atentat. mora izdvojiti za posmatraçe samo jedna odluka u jedno vreme. s takvim se nedostacima nauåno istraæivaçe mora miriti oni su maçi ako je åitalac neprekidno svestan ovakvog uproãñavaça. nas201 . a naroåito predstavniåkih tela. Krizna odluka je otuda paradoksalna: ona se donosi pod pritiskom dogaœaja åije je poreklo van dræave. stoga. teorija se ne moæe baviti pojedinaånim i administrativnim odlukama. doduãe. Pre svega. Joãjedna osobina kriznih odluka je u tome ãto ih donosi mali broj ÿudi. prepliñe se. te nekada nije ni svestan çihovog prisustva. II DEFINISAWE SPOQNOPOLITIÅKE SITUACIJE (OBAVEÃTAVAWE) Kao i kod svakog donoãeça odluka. koje teåe istovremeno. a pre svega dræava. kako je veñukazano. Odgovor Srbije na ultimatum Austrougarske 1914. po pravilu. koja se svodi na to hoñe li se udovoÿiti nekim konkretnim zahtevima beåke vlade. kakva je odluka potrebna i koje su okolnosti od uticaja na çeno izvrãeçe. Spoÿnopolitiåka praksa jedne dræave sastoji se u neprestanom i istovremenom donoãeçu niza spoÿnopolitiåkih odluka. meœutim. Odluka je morala. Pri tom je svaki odluåilac istovremeno zaokupÿen mnoãtvom takvih odluka. åime se ona izvlaåi iz æivog tkiva spoÿne politike. No. radi jasnoñe. te se zanemaruje vremenska dimenzija odluåivaça. Otuda svaki subjekt meœunarodnih odnosa. donoseñi konkretnu odluku. tako da. da se donese u kratkom roku i od çe je zavisilo pitaçe rata ili mira. donosi najuæi krug najviãih odluåilaca. I u spoÿnoj politici se bez celovite i taåne definicije situacije ne zna je li odluka potrebna. ãto svaki pokuãaj da se predstavi donoãeçe jedne spoÿnopolitiåke odluke mora da u velikoj meri osiromaãi pojavu o kojoj je reå. Razumÿivo je. ali bi u normalnom toku dogaœaja kada krize i “vremenskog tesnaca” ne bi bilo morali da potraæe savet najviãih kolegijalnih organa. ali i kao takva proizvodi dejstvo. potpuna obaveãtenost je preduslov i temeÿ dobre odluke. sem ako u sluåaju krize ne dobiju poseban znaåaj. kao i neprekidan uticaj drugih odluka åije su donoãeçe i izvrãeçe u toku. zauzimaju najviãe poloæaje u dræavi. godine primer je takve odluke. znaåaj koji je takav da ih. mogu da odstupe od naåelnih smernica i od dotadaãçe prakse.

nekonvencionalno. koje se nazivaju obaveãtajnim sluæbama u ãirem smislu reåi. Poãto ova druga aktivnost teæi otkrivaçu tajni a i sama deluje tajno. za ovaj deo informacija koriste se podaci koji se prikupÿaju za unutraãçe politiåke odluke te se ovom aktivnoãñu neñemo posebno baviti. otvoren. veñi situaciju u sopstvenoj zemÿi. ali to ne znaåi da su od takve aktivnosti izuzete i druge ustanove. Obaveãtajna sluæba kao druãtveno-politiåka kategorija. Naime. 1965. Zato treba imati u vidu da proces obaveãtavaça teæi ãto potpunijem poznavaçu staça ali da nikada ne moæe da bude savrãen. Rodiñ. trude se da upoznaju jezik i kulturu sredine u kojoj deluju te se smatra da su u najboÿem poloæaju da shvate i ocene ono ãto su opazili i da to u svojim izveãtajima prenesu. i na drugu. sluæbe koje se çome bave nazivaju se i “tajnim sluæbama”. koristeñi svima dostupne izvore informacija. 202 . javan naåin. Oni kao ÿudska biña nisu u staçu da sve relevantne åiçenice sami uoåe niti da zapamte sve podatke do kojih su posredno doãli. koja do podataka dolazi na uobiåajen. Doktorska di-sertacija. Saznaçe i poimaçe sloæene stvarnosti koja okruæuje subjekt meœunarodnih odnosa i ÿude koji ga åine nije nimalo lako i moæe se bez preterivaça reñi da ni najrazvijenije. Neki autori7 samo za çih upotrebÿavaju oznaku “obaveãtajna sluæba” ãto nije ispravno (iako se ovaj izraz odomañio i u svakodnevnom govoru). Pravni fakultet. Meœutim.toji da stalno raspolaæe informacijama koje ñe koristiti organi koji odluåuju o çegovoj spoÿnoj politici. Svaka dræava organizuje takve sluæbe. Prvi se sastoji u neposrednom saznavaçu åiçenica u inostranstvu. predstavniãtva privrednih preduzeña. pre svega oni koji rade u diplomatskim i konzularnim predstavniãtvima. Oni se nalaze na licu mesta. 1. Time se bave predstavnici dræave. Beograd. i prava vrsta obaveãtajne delatnosti bavi se pribavÿaçem obaveãteça. Otvorenom obaveãtajnom delatnoãñu bave se sve dræavne ustanove u åijoj su nadleænosti odnosi s inostranstvom. 70. od kojih svi ne moraju ni da budu deo dræavnog aparata. Za donoãeçe ispravne spoÿnopolitiåke odluke nije dovoÿno poznavati samo situaciju u inostranstvu. ãto znaåi da subjekt ima na raspolagaçu lica i sluæbe. To utoliko pre vaæi za pojedince koji odluåuju pa i za sve çih zajedno. nastojeñi da doœe do podataka koji iz ovih ili onih razloga nisu svima pristupaåni. Ove se opet po naåinu delovaça mogu podeliti u dve najvaænije grupe na prvu. kao npr. najbogatije i najboÿe organizovane dræave ni u kom trenutku nisu u potpunosti obaveãtene o svim dogaœajima u svetu. Prikupÿaçe informacija iz inostranstva obavÿa se na dva osnovna naåina. Prikupqawe informacija Obaveãteça treba pre svega da budu prikupÿena. str. studijske delegacije politiåkih 7 S. Ovi izveãtaji upotpuçavaju se opaæaçima niza drugih trajnih i povremenih predstavnika u inostranstvu. koji ñe se neposredno upoznavati s åiçenicama i çihove opise prikupÿati za raåun organa koji odluåuju. koja deluje prikriveno.

i da je ona dozvoÿena. U tu svrhu oni se koriste zabeleæenim podacima. naime. Wihovi se obilasci reæiraju tako da vide samo paæÿivo izabrane delove zemÿe. na znacima zabeleæene informacije do kojih je neko drugi veñdoãao. statistiåki izveãtaji. o Kosmosu i podmorju. praktiånom zabranom stanovniãtvu da dolazi u dodir sa strancima i ograniåeçem kretaça stranaca na uzak prostor. novinari. i dva osnovna nedostatka takvog obaveãtavaça: znajuñi za postojaçe lica koje se bave informisaçem i za ograniåeça koja su im nametnuta. pored toga. potrebno ili korisno. Prednosti ovakvog prikupÿaça informacija sastoje se u tome ãto se åiçenice saznaju neposredno i legalno. Takvom manipulisaçu su naroåito podloæni privremeni posetioci. koje su svesne takve delatnosti. Tako ñe se podaci vojne prirode davati samo saveznicima dok ñe neki drugi. Iz toga proistiåu. nepotpuni i svode se u stvari na zvaniåne informacije. one sistematski prikupÿaju podatke preko svojih ålanica i sluæbi i objavÿuju ih u izveãtajima svojih organa. ovakvi podaci stoje na raspolagaçu dræavama ålanicama. Ovi podaci se mogu odnositi na dogaœaje na sopstvenoj teritoriji ili na okolnosti u treñim dræavama. pa åak i neålanicama. Od samih strana dræava potiåu npr. Drugi naåin otvorenog obaveãtavaça je posredan i çime se bave lica i sluæbe koji nisu u inostranstvu. ekspozea ministra za privredu. Obim podataka koji se tako daje zavisi od odnosa izmeœu dræava. pri åemu odmah treba napomenuti da ovde reå “objektivan” ne znaåi isto ãto i “taåan” ili “nepristrasan”. Misli se.stranaka. zapisnici parlamentarnih debata. meœutim. struåçaci tehniåke pomoñi itd. Da bi unapredile svoju delatnost. O privrednoj situaciji u jednoj zemÿi moæe se npr. Od velike su vrednosti podaci kojima raspolaæu veoma razvijene dræave o nekim delovima prostora u koje samo one mogu da dopru. bez remeñeça odnosa sa stranim dræavama. ugovora sklopÿenih s tom dræavom itd. Poreklo ovih materijala moæe biti razliåito. To se postiæe cenzurom svih sredstava informisaça. ali i na osnovu saopãteça koje çeni strani partneri daju o uzajamnim spoÿnotrgovinskim odnosima. biti pristupaåni svima. vladina saopãteça itd. ÿude i dogaœaje. i naroåito su znaåajni zbog toga ãto ih organizacije 203 . nacrta buxeta ili privrednog plana za iduñu godinu. U nekim reæimima su zakonski i drugi propisi takvi da neposrednog prikupÿaça informacija takoreñi i nema. samo radi çih se prireœuju manifestacije koje treba da prikaæu raspoloæeça kojih u stvari nema itd. kao npr. Tada su strani predstavnici samo prividno svedoci doga-œaja: çihovi su utisci ãturi. Oni prikupÿaju podatke za koje liåno zapaæaçe nije moguñe. moæe drugim dræavama stavÿati na raspolagaçe podatke do kojih su opaæaçem doãli çeni sopstveni organi. suditi na osnovu godiãçaka çene zvaniåne statistiåke ustanove. ili ñe posmatraåe navesti da steknu netaåne utiske da bi tako zavarala dræavu koja preko çih prikupÿa informacije. Danas su vaæan izvor informacija i meœunarodne organizacije. Jedna dræava. objektivno postojeñim mate-rijalom. meœu kojima mogu da se naœu i lica veoma uticajna u donoãeçu spoÿnopolitiåkih odluka. tj. zavrãnog raåuna koji je podnelo ministarstvo finansija. Pored toga ãto se koriste u procesu odluåivaça samih organizacija. zvaniåni podaci. recimo meteoroloãki. strana dræava ñe srazmerno lako sakriti podatke koje æeli da zadræi tajnim.

od onih koja su preuzela od nekog drugog. iznesene u biltenima koje su se nekada prenosile telegrafskim. meœutim. U praksi se. a vladine agencije se bave prikupÿaçem informacija radi ustupaça uz naknadu. Takve agencije mogu poslovati iskÿuåivo s komercijalnim ciÿem i tada gledaju na vest kao na robu za koju potroãaå. Za potrebe donosilaca spoÿnopolitiåkih odluka ovaj je materijal dragocen i oni im se åini dostupnim bez obzira na to da li su sve vesti sadræane u agencijskim izveãtajima prenesene u sredstvima javnog informisaça.prikupÿaju vodeñi raåuna o celoj meœunarodnoj zajednici te tako pruæaju uvid u neka svetska kretaça ili u dogaœaje i staça u delovima sveta. Kako su meœunarodne organizacije prinuœene da stalno porede podatke iz razliåitih dræava. Za naãu temu je najvaænije razlikovaçe sredstava informisaça prema tome da li do informacija dolaze neposredno i samostalno ili posredno i nesamostalno. one su uglavnom razvile za to potrebnu metodologiju. åime drugi subjekti dolaze do informacija pogodnih za uporedne analize. Druge agencije vezane su viãe za dræave koje ih osnivaju i izdræavaju zato da bi uticale na informisaçe domañe i strane publike i sluæile kao kanal za zvaniåna saopãteça. koje se zatim stavÿaju na raspolagaçe zainteresovanim potroãaåima. a sada elektronskim putem. otvoreno more i vazduãna prostranstva nad çim. Wihovi proizvodi su sirove informacije. mada nijedna od podela ne moæe da obuhvati sve bogatstvo oblika takve vrste informisaça. Za subjekte meœunarodnih odnosa su daleko zanimÿiviji podaci do kojih su sredstva informisaça doãla putem svojih dopisnika i snimateÿa “iz prve ruke”. Time vladine 204 . Jedan mali. na kraju. list. meœutim. åiji su dopisnici rasporeœeni u svim delovima sveta i odatle ãaÿu izveãtaje koje agencija najbræim putem saopãtava svojim brojnim pretplatnicima. nisu pod jurisdikcijom nijedne dræave. kao npr. To je. Ovakve su agencije povlaãñene jer jedino one mogu da pribave i emituju podatke koji potiåu sa zvaniåne strane. I. Ova se sredstva mogu podeliti na razliåite naåine. lokalni list je npr. U preostalim “socijalistiåkim” zemÿama agencije su u rukama dræave. jer mu je potrebna. ali su zato podaci iz kraja u kome list izlazi originalni i dragoceni jer su novinari toga lista verovatno jedini koji ih u celosti prikupÿaju a çegovi åitaoci je-dina publika koju oni uvek zanimaju. U danaãçe vreme iza svih sredstava javnog informisaça stoje informativne agencije. poznata kao pionir na tom poÿu. veñim delom ispuçen vestima koje nisu prikupili ålanovi çegove redakcije. sve agencije pribliæavaju: “privatne” agencije nekada postaju poluzvaniåni organi vlade. Agencije ne opãte neposredno s publikom. radiotelevizijska stanica ili neko drugi plaña. subjekti meœunarodnih odnosa dolaze do svih onih podataka koje i opãta publika dobija putem sredstava za javno informisaçe. na primer. Po obimu poslovaça nadmaãa je ameriåka agencija Associated Press. Najstarija i najpoznatija privatna agencija. razlog ãto se podaci o bruto nacionalnom proizvodu koji potiåu od Ujediçenih nacija ili Meœunarodne banke za obnovu i razvoj koriste u te svrhe radije od drugih. åija je osnovna delatnost pribavÿaçe vesti. U stvarnosti se. svakako je britanska firma Reuters. koji. ova podela nikada ne moæe izvesti u potpunosti.

o kojima ñemo govoriti neãto kasnije. pri posrednom prikupÿaçu informacija javÿaju se nove organizacione i tehniåke teãkoñe. sredstva informisaça u takvim dræavama u maçoj ili veñoj meri zavise od velikih stranih agencija. do 28. kojim nastoje da doœu do bitnih podataka o åiçenicama. Pojedinaåni graœanin nije u staçu da sam podnese potrebne troãkove za to niti da primi i svari sve informacije koje nudi agencija. S obzirom na to da su strana sredstva informisaça i agencije vesti pod veñim ili maçim uticajem dræave. vidi saopãteça na seminaru Latinoameriåkog instituta za transnacionalne studije odræanom u Meksiku od 24. koje ove registruju paæÿivim prouåavaçem velikog broja domañih i stranih listova. maja 1976. liåno upoznaju åiçenice ili doœu do dokaza (dokumenata) koji govore o çihovom postojaçu. izvrãen na os-novu raspoloæivog prostora i vremena i ostalih.8 Iz svega ovoga se vidi da se delatnoãñu sredstava za javno informisaçe svakodnevno obaveãtajnim sluæbama dræava stavÿa na raspolagaçe ogromna masa podataka. U prvom smislu pripadnici ovih sluæbi nastoje da na svaki. takve vesti potiåu mahom od stranaca. ali u osnovi sliåni onima zbog kojih se gube informacije koje stiæu i dræavnim kanalima. Zbog svega toga veñina dræava se joãuvek ne odriåe oba-veãtavaça putem tajnih sluæbi. I one vrãe izbor. veoma raznolikih merila. godine. pa i od strane teritorijalne dræave zabraçen i strogo kaæçiv naåin. pak. te stoga nisu dostupni pomoñu do sada opisanih sredstava. Sama koliåina obaveãteça åini da se sve one ne mogu savladati i da se meœu çima mora vrãiti izbor. 205 . koje otuda snaæno utiåu na obrazovaçe javnog mçeça i spoÿnopolitiåkih stavova i odluka. u stvari. mora se raåunati da ñe i ona poãtovati dræavne tajne a nastojati da svetu predstave verziju dogaœaja koja odgovara zainteresovanim vladama. 1976/2. stalnim prañeçem i beleæeçem radijskih i televizijskih informativnih emisija i upoznavaçem s telegramima i biltenima agencija vesti. koje o zemÿama u razvoju i u zemÿe u razvoju dospevaju preko mreæe svetskih agencija. koriste agencije u najveñoj moguñoj meri i raspolaæu sa mnogo viãe vesti od onih koje imaju åak i najstrasniji åitaåi novina i sluãaoci informativnih emisija na radiju i televiziji. Razlozi za to su raznovrsni. Pored toga. veñsamo u za tu agenciju i zemÿu najznaåajnijim delovima. te se çihova taånost i potpunost moraju stalno proveravati. Development Dialogue (Uppsala).ustanove. Zbog toga ãto se po prirodi stvari o takvoj delatnosti ne govori 8 O maçkavim i iskrivÿenim informacijama. æiveti u zabludi da agencije prenose sve informacije do kojih doœu. I tajne sluæbe deluju neposredno i posredno. Sredstva javnog informisaça su posrednici koji proseånim graœani-ma po pristupaånoj ceni pruæaju izbor informacija. Ne treba. Zbog pogreãne orijentacije prilikom izbora. Pri tom agencijski izveãtaji nisu nikakva tajna: oni su pristupaåni svakome ko hoñe da se na çih pretplati. znaåajne informacije mogu da ostanu nezapaæene. staçima. Pored veñpoznatih. odlukama i namerama koje se od javnosti kriju. S obzirom na to da nacionalne agencije maçih dræava ne mogu da izdræavaju dopisniåku mreæu u celom svetu.

dobro organizovana tajna sluæba nastoji da se koristi ãto veñim brojem ÿudi. Ovde je reå o ãpijunaæi u klasiånom smislu reåi. Dræave. 1972. Iako su podvizi izvesnih “velikih ãpijuna” nesumçivo istiniti. na granici dozvoÿenog. Tome pogoduje åiçenica ãto mnoge obaveãtajne radçe u mnogim dræavama ne izgledaju izriåito zabraçene. i mnogo opasniji. Levkov. ne moæe zabraniti da dolazi do za çu vaænih podataka. koja meœunarodnim pravom nije zabraçena (ako se çome ne bave diplomati) mada su sami ãpijuni poåinioci najteæih kriviånih dela po zakonodavstvima svih dræava. 10 M. Otuda otkrivaçe takve delatnosti dovodi do poremeñaja izmeœu dræava.9 Baveñi se ovakvim delatnostima diplomatski predstavnici uglavnom ne kriju identitet i ne rizikuju mnogo jer ih ãtiti diplomatski imunitet. koji najåeãñe nisu sudbonosni jer nije prekrãeno nijedno pra9 O tome kako jedan slabo opremÿen ali pronicÿiv åovek moæe da doœe do podataka svedoåi rad vojnog ataãea Kraÿevine Jugoslavije u Berlinu Vladimira Vauhnika. Na toj svojevrsnoj berzi utvrœivala se i vrednost ãpijuna. meœutim. kao ãto su npr. za koje sami i ne znaju da su deo veñe celine ili misle da je pojedinost koju su odali nevaæna. treba nastojati da se ova slika donekle ispravi.10Ovaj paradoks objaãçava se time ãto se nijednoj dræavi. kao ãto su rodoÿubÿe i ideoloãki nazori. 155.) 206 . Pri tom svaka krupnija mera. u interesu çenog samoodræaça. opaæajuñi vidÿive strane pojava ili navodeñi inaåe ispravne domañe dræavÿane da odaju komadiñe tajni. Oni preduzimaju niz sitnih postupaka. Pravni fakultet u Beogradu. vremenom je ova vrsta obaveãtajnog delovaça obavijena debelim velom mistifikacije i petparaåke romantike. Ãpijunaæa prema meœunarodnom pravu sa osvrtom na praksu dræava posle Drugog svetskog rata. ali se iz istog razloga svakoj dræavi mora priznati pravo da se brani od toga da ne doœe u podreœen poloæaj u odnosu na strane dræave. sluæbenici svoje dræave. Prvo. (Ironiåno je da je u doba hladnog rata krupan ãpijunski posao postao maçe opasan. delimiåno opisan u çegovim memoarima: Nevidna fronta. koji neupadÿivo dolaze do deliña iz kojih se postepeno sastavÿa mozaik razreãeça tajne. ako se uzmu izolovano. ima niz prateñih pojava. str. kao ãto su lakomost i povreœena sujeta. ne æele da budu optuæene za otvoreno krãeçe meœunarodnog prava te diplomati po pravilu izbegavaju oåigledno nedozvoÿena sredstva za informisaçe. koji formalno nisu pripadnici tajne sluæbe. koji tu åiçenicu prikrivaju i izdaju se za dræavÿane domañe ili treñe dræave teæeñi da dospeju na mesta gde ñe neposredno dolaziti u dodir sa poverÿivim zbivaçima ili dokumentima. Jedni su stranci. koja se nastoji zadræati u tajnosti. Oni se za takav rad opredeÿuju iz raznih pobuda. koje ne mogu izmañi izveæbanom oku. U veñe opasnosti u oåekivaçu nagrada krupnijih nego ãto je samo napredovaçe u sluæbi upuãtaju se dve druge kategorije obaveãtajaca. Ÿubÿana. do najniæih. Otuda se çima bave i predstavnici dræave.otvoreno. jesu sopstveni dræavÿani koji se nalaze na takvim poloæajima a rade za inostrane tajne sluæbe. Izmeœu glavnih protivnika. SADSSSR ili Nemaåka DRSR Nemaåka povremeno su se organizovale diskretne razmene uhvañenih obaveãtajaca. sluæbenici strane dræave. koje bi poznavale i çene najskrivenije namere. ne retko pripadnici diplomatskih misi-ja na maçe upadÿivim poloæajima. Organizatori ovakve delatnosti i prikupÿaåi podataka su. pa i obiåni graœani. a neki od çih su imali i uticaja na tok meœunarodnih zbivaça. ÅZP “Delo”. Drugi. dok je za uspeh u çoj potrebno mnogo dovitÿivosti i maãte. doktorska disertacija. od najplemenitijih. meœutim. 1965.

koji se radi zavaravaça podmeñu. Spajaçem niza podataka dolazi se do potpunog obaveãteça. poåiçu da se viãe bave jedna drugom nego svojim pravim poslom. o åijem se iznosu. Verovatno je sada najpoznatija i najspornija jedna takva ustanova SAD. kako je to npr. pak. a pogotovu o nameni. videti i osnovne mane ovih gigantskih institucija: one se ne zaustavÿaju na saznavaçu åiçenica veñpokuãavaju da utiåu na çih. provaÿuju ãifre kojima se u uzajamnom opãteçu sluæe strani organi i otkrivaju laæni podaci. Posredna delatnost tajne sluæbe ne razlikuje se od posrednog prikupÿaça legalnih. najsavrãenijim maãinama i najstarijim trikovima. Obaveãtajna sluæba teritorijalne dræave moæe neupadÿivo i bez velikih teãkoña da prati razgovore koje vodi çihovo osobÿe åak i na mestima koja izgledaju najskrovitija. misije pri meœunarodnim organizacijama itd. ukazuje da dolazi do rivalstva izmeœu pojedinih sluæbi koje. koja se naziva Centralnom obaveãtajnom agencijom (Central Intelligence Agency CIA). U centru u kome se stiåu sve informacije obavÿa se preteæan deo borbe protiv nastojaça svake dræave da aktivno zaãtiti svoje tajne i dezorijentiãe strane obaveãtajne sluæbe. koje zapoãÿavaju veliki broj ÿudi i troãe velika sredstva. meœutim. pa ni one najprostranije. Ovakva razgranatost smatra se dobrom jer se sluæbe specijalizuju. a u dobavÿaçu i preradi informacija koristi se najblistavijim umovima s ameriåkih univerziteta i najobiånijim lopovima. Na primeru CIA mogu se. otvorenih obaveãteça. Poznato je da nijedna dræava. bilo pri kraju hitlerovog Treñeg rajha. veoma malo zna. Ovaj kolos nastoji da bude prisutan u svim zemÿama sveta. Velike sile mogu veãtaåkim satelitima snimati i najsitnije pojedinosti na zemÿinoj povrãini a da pri tom formalno i ne povrede teritorijalni integritet stranih dræava zato ãto se sateliti nalaze daleko nad vazduãnim prostorom. Razvijene dræave åesto imaju viãe tajnih sluæbi. kao ãto su diplomatska predstavniãtva. po pravilu ih se odriåe i prepuãta ih çihovoj sudbini a pogoœena dræava ne retko je svesna da ni çene ruke nisu åiste. Savremena oprema omoguñava prisluãkivaçe s neverovatne udaÿenosti. koje raåunari s ogromnom memorijom sastavÿaju od niza naoko obiånih pojedinosti i tako joãjednom pokazuju da maãina i dobra organizacija sve viãe zameçuju pustolovnog uhodu. Iskustvo. åiji su obaveãtajci otkriveni. to su sada u vodeñim silama ogromne i veoma moñne institucije. U svakom sluåaju. Moæda je jedina razlika u tome ãto joj je glavni ciÿ da pronikne u tajnu. Tako se tu npr. jer se podaci iz raznih izvora mogu uporeœivati i jer otkrivaçe agenata jedne sluæbe ne dovodi u opasnost agente druge. Prisluãkivaçu su najviãe izloæene one ustanove jedne dræave koje rade u inostranstvu.vilo meœunarodnog prava: dræava. koje rade uporedno i bez uzajamnog uvida u poslove. ne moæe da izvede ni podzemnu nuklearnu eksploziju. Slavu i tajanstvenost individualnog agenta u posledçe vreme je potamneo nagli napredak sredstava za osmatraçe i prisluãkivaçe iz daÿine. to se åini iz aviona u visokom letu. Uz povredu vazduãnog prostora. S obzirom na 207 . a da ona ne bude regi-strovana u inostranstvu. Obiåno je jedna vezana za vojne a druga za civilne organe.

oni se moraju prouåiti i obraditi. U svetu u kome ne bi bilo takvih teæçi pa prema tome ni sumçi u tajne namere tajne sluæbe ne bi bile ni potrebne. te se viãe bavi sopstvenim dræavÿanima nego inostranstvom. ono se hoñe promeniti. koje je nesumçivo zabraçeno meœunarodnim pravom. ali s osnovnom namerom da se utvrdi da li on odgovara istini. one padaju u iskuãeçe da “uzmu stvari u svoje ruke” i da rade u interesu svojih ãefova ili uskog kruga odluåilaca. Imperijalistiåka spoÿna politika uslovÿava naroåito intenzivan obaveãtajni rad. otkrivaju cela pojava i pravo staçe stvari. metodi kojima se one koriste. koje je i kada je sasvim taåno samo spoÿna manifestacija i deo jedne celine. sam prikupÿaå obiåno nije u staçu da sasvim prouåi podatke. Tada se obaveãtajni organ javÿa kao reæiser dogaœaja i ne kao çihov svedok i poåiçe da se bavi predviœaçima dogaœaja. Meãaçem tajnih sluæbi u unutraãçe stvari stranih dræava putem tzv. Autokratski sistemi imaju po pravilu veoma razvijenu tajnu sluæbu. veñsamo da se izjasni 208 . Za sada je. Prouåavawe informacija Da bi podaci prikupÿeni na opisane naåine bili upotrebÿivi. U praksi se jake obaveãtajne agencije teãko mogu ogra-niåiti samo na pribavÿaçe informacija i uvek postoji sklonost çih samih. a i onih koji se çima sluæe. naæalost. koje imaju apsolutno povereçe jedna u drugu. Na taj se naåin iza povrãnog obaveãteça. veze i znaça tajnih obaveãtajaca za intervenisaçe u stranim dræavama. da iskoriste poloæaj. koja ñe sam nastojati da izazove. pri åemu uvek postoji opisana teæça ka prevazilaæeçu åisto informativne funkcije i prelaæeçu u “prikrivene” i “specijalne” operacije sa ciÿem da se sistem stranih dræava podrije i da se zagospodari çima. Meœutim. Pa i tada postoji izvesna opreznost. ali ona obiåno ne sluæi interesima dræave kao celine veñodræavaçu reæima. Ovaj postupak sastoji se u stvari u kritici kojoj se prispeli podatak podvrgava u zavisnosti od okolnosti i od svrhe za koju ñe se upotrebiti. Na kraju treba napomenuti da je ovde bila reå samo o opãtim karakteristikama postojeñih obaveãtajnih sistema.to da su pod slabim nadzorom predstavniåkih tela i javnosti a da raspolaæu ogromnim novcem. Naglaãenost jedne ili druge osobine takve sluæbe. Ovakvu kritiku vrãi svaki svestan subjekt prikupÿajuñi same podatke i ona se zato organizaciono ne moæe sasvim odvojiti od prikupÿaça podataka. prikrivenih operacija (covert operations) deformiãe se funkcija definisaça situacije: umesto upoznavaça staça. jer naglom promenom u jednoj od çih ovo povereçe moæe da se izgubi. 2. takav odnos moguñan samo izmeœu uæih krugova dræava. kao i potrebe tajne sluæbe zavise od karaktera dræavne spoÿne politike koju ona vodi i od staça u meœunarodnim odnosima. ali se u svetu u kome joãpostoje teæçe za ekspanzijom i zavojevaçem ne mogu odreñi obaveãtajne delatnosti u uæem smislu. Dræave koje ne teæe zavojevaçu veñbrane svoje tekovine ne poznaju takve akcije. jer bi u protivnom çihova bezbednost bila ugroæena iznenadnim akcijama protiv kojih zbog nedovoÿne obaveãtenosti ne bi postojala dobro pripremÿena odbrana.

koji nisu podloæni zabludama i halucinacijama. Prouåavaçe informacija dovodi. odnosno nekonvencional-nim sredstvima. informacije se po pravilu ne mogu åuvati u gla209 . elektronski obraœivati. jer se veñprilikom preuzimaça vesti vrãi i çena kritika. Bez obzira na to ãto neposredni posmatraåi ako su zato sposobni obavÿaju i sami deo posla. koja moæe biti pogreãna. odnosno onima koji odluåuju o spoÿnoj politici. saåuvati i prizvati iz pamñeça. kao ni pregled i perspektivu koju imaju analitiåke sluæbe.o stepenu çegove verodostojnosti. Poreœeçem niza informacija o istoj stvari lako se odbacuju one koje su netaåne. Beleæeçe informacija je srazmerno najlakãe reãiv problem. nijedna takva sluæba ne moæe da bude savrãena jer bi sve vreme morala da obraña podjednaku paæçu na sve informacije koje joj pristiæu. grupisati. S obzirom na to da je ÿudsko pamñeçe nepouzdano. One se. Druga teãkoña leæi u koordinaciji s prikupÿaåima informacija.. dræava se ne moæe odreñi posebnih sluæbi. Ova je delatnost sasvim srodna posrednom primaçu informacija i åesto se spaja s çim. Dobro opremÿene sluæbe. ãto znaåi da se oni mogu uporeœivati. meœutim. ãto opet zavisi od neåije odluke. Otuda se çena sredstva. dakle. do toga da dræavi. koji predstavÿa tajnu. åime se. Prilikom dopiraça do podataka tajnim. stalno se vodi raåuna i o nastojaçima kontra-obaveãtajnih sluæbi da strancima podmetnu neistinite podatke. Stoga bi oni teorijski trebalo da im ãaÿu sve ãto zapaze. U ovakvim. Iz tendencije niza na oko beznaåajnih pojedinosti da se grupiãu i da idu u istom smeru otkriva se nedostajaçe najvaænijeg podatka. Ovi posledçi u mnogome ometaju prouåavaçe podataka time ãto sami odbacuju vesti koje im izgledaju nevaæne. ãto bi opet bilo nemoguñe i dovodilo bi do nepreglednih i neupotrebÿivih izveãtaja. sem ako se ne smatra posebno obuåenim i iskusnim. analitiåkim. ÿudstvo i energija moraju usmeravati u nekoliko glavnih pravaca. kojima su analiza i prouåavaçe podataka osnovni zadaci. Oni. Åuvawe (pamñewe) informacija Poãto oni koji odluåuju o spoÿnoj politici ne postupaju samo na osnovu podataka koji su prispeli toga trenutka i neposredno od lica koja su ih obradila. 3. koji treba da ih dovedu u zabludu. nisu uvek u staçu da o tome sude jer nemaju druge podatke. potpuna. numeriåki kodirati itd. informacije moraju da im budu trajno pristupaåne. ustanovama prikupÿaju se svi podaci koji su od znaåaja za voœeçe spoÿne politike. moraju zabeleæiti. Broj podataka koji se tako mogu koristiti u posledçe vreme raste zbog veñpomenute tendencije da se zapaæaça ÿudskim åulima zamene radom aparata. Naravno. u velikoj meri mogu ot-kloniti netaånosti i proniknuti i u najboÿe åuvane tajne. samom masom obraœenih informacija savlaœuju ograniåeça pojedinaåne ÿudske psihe. koje se oslaçaju na dovoÿno veliki broj izvora. dakle. i sreœena. stoji na raspolagaçu niz obaveãteça koja se mogu koristiti zato ãto su verovatno taåna. pod uslovom da se umeãno koriste sva savremena sredstva.

210 . neke od çih se neminovno moraju ærtvovati. i za donoãeçe spoÿnopolitiåkih odluka ÿudi koji znaju gde se podatak nalazi vaæniji od onih koji ga pamte. To naroåito dolazi do izraæaja u odlukama koje se donose u nedostatku vremena. Iako je veñpomenutim zamenama za ispisane hartije fiziåki obim zabeleæenih informacija znatno smaçen. Loãe organizovano “pamñeçe” informacija. Ogroman rad na ranijem prikupÿaçu. Iako se u tom pogledu moæe mnogo uåiniti pomoñu elektronike. veñpoglavito zato ãto ceo proces informisaça po samoj svojoj prirodi moæe da dE2 samo statiåku sliku o svetu. Åuvaçe informacija sastoji se u staraçu da materijal na kome su zabeleæeni podaci ne propadne. oni koji odluåuju. Ako sluæbenik ne ume da postavi pravo pitaçe raåunaru. neñe ga se setiti ni najsloæeniji raåunar. Zabeleæena i saåuvana informacija koja se u datom sluåaju ne moæe nañi mrtva je. Pri tom. bez obzira na to leæi li u najdubÿim lagumima arhive. ovaj neñe znati ni da odgo-vori. takoœe biraju i koriguju informacije da bi zadovoÿili tu dinamiåku komponentu ocene situacije. priznati da se prenebregavaçe zabeleæenih informacija delimiåno temeÿi i na ispravnoj æeÿi da se otkloni jedna druga osnovna organizaciona teãkoña u procesu obaveãtavaça. Visoki sluæbenici i politiåari se tada uzdaju u nekoliko novih izveãtaja i u svoje pamñeçe. Pored najstarijeg naåina. Kao i dobra biblioteka. koja moæe biti loãa i dovesti do gubitka vaæne informacije. koje se onda gube u kolektivnom señaçu. Prizivaçe iz pamñeça je u ovoj oblasti pitaçe koje zadaje najviãe teãkoña. naravno. i tu se opet radi o neåijoj proceni. veñse moraju zapisati drugim razumÿivim znakovima. dobra organizacija i obuåenost osobÿa su nezameçivi. To nije samo tehnoloãki nego i organizacioni problem zbog obiÿa akata koje bi savremena dræava trebalo da åuva. prouåavaçu i åuvaçu podataka propada zato ãto oni koji odluåuju nisu mogli doñi do çih. meœutim. ne samo zato ãto je veñneko vreme åuvana. tako se i arhiva i banka podataka mora tako katalogizirati da se na zahtev mogu dobiti sva obaveãteça od znaåaja za jedan predmet. fotokopiraçe. u neåijem pisañem stolu. Mora se. Imajuñi to na umu. ili u kçizi koja se zaturila. koji se sastoji u beleæeçu slovima na papiru i sliånom materijalu (uz kasnije ãtampaçe.vama ÿudi. neprekidno meça. koji se. mikrofilmovaçe itd. pri åemu se polazi od pravila da protekom vremena gube znaåaj. Otuda su. meœutim. kao i u svakoj drugoj intelektualnoj delatnosti. No. O ovome prilikom definisaça situacije treba stalno voditi raåuna. Ona se sastoji u tome ãto je u trenutku odluåivaça svaka informacija viãe ili maçe zastarela. najåeãñi je nedostatak u ovoj fazi spoÿnopolitiåkog odluåivaça. opet dolaze u opasnost da poåine greãku. kao u sluåajevima krize. Ako podatak nije bio dobro obeleæen prilikom ostavÿaça na åuvaçe.). informacije se sada mogu åuvati i u obliku elektronskih zapisa.

ali nam izgleda da su najvaænija tri çegova elementa. Neki od ovih problema mogli su se veñuoåiti u dosadaãçem izlagaçu. na osnovu kojih se strane dræave veñdele na prijateÿske i maçe prijateÿske. To se deãava i sa posmatraåima koji prikupÿaju informacije za raåun dræave. stvari ili staçu. a da sva tri elementa tvore predstavu. str. recimo. i najdobronamerniji i naj-poãteniji svedoci na razliåit naåin opaæaju istu stvar. koji je nepopularan i prema kome se oseñaju neobiåno jake emocije. vaæni su tzv. Ãto su to politiåki stavovi. Tako odluka da se sa stranom dræavom stupi u savez donekle meça stavove prema toj dræavi.11 Ne postoji potpuna saglasnost o tome ãta sve obuhvata stav. 1973. Zavod za uxbenike i nastavna sredstva. savezniåke i nesavezniåke. Ovakvi stavovi su od velikog znaåaja za donoãeçe spoÿnopolitiåkih odluka. bez koga ona za çega nema ni smisla. i daÿe. te ñe. Iz psihologije je poznato da åovek tokom æivota stiåe stavove. Pri tom tre-ba zapaziti da stavovi zavise od ranije donesenih odluka.4. socijalni stavovi. I. Ãiber. 1965. International Behavior. a treñi naåina na koji subjekt treba da dela (akcioni element). str. Promenom toga reæima se odbojan 11 N. a uz to nikada nije u staçu da saopãti golu åiçenicu bez ijednog deliña sopstvenog tumaåeça takve åiçenice. nisu to oni koji tu imaju sporednu ulogu a naroåito to nije veliki broj ÿudi koji radi na prikupÿaçu i obradi informacija. prijatan ili neprijatan. situacijama i liånostima s kojima se sreñe. Åovek teæi da unese doslednost u svoje opaæaçe stvarnosti da bi mogao da se opredeÿuje i dela. Rot. 397. 12 Nekada se smatra da u stav ulaze samo dva posledça elementa. lep ili ruæan itd. Za politiåki æivot uopãte a za obaveãtavaçe posebno. åak ako je najuæi krug onih koji donose odluke dovoÿno osloboœen predrasuda. veñi stavove grupe kojoj pripada. niz maçih neprijatnosti u odnosima s çom biti tumaåen kao omaãke i greãke. Stvari mogu postati joãsloæenije zbog poistoveñeça neke strane dræave s domañim reæimom. “Politiåka misao”. dok bi se to u odnosima s drugim dræavama uzelo kao deo smiãÿene agresivne politike. Åovek i nehotice. Po Kelmanu. Pri tom subjekat u svoju predstavu ne unosi samo svoje stavove. “predstava je organizovani odraz predmeta u pojedinåevom saznaj-nom sistemu”. koji bitno utiåu na to kako ñe se odnositi prema pojavama. ali ñemo se sada posebno pozabaviti samo çima i çihovim uzrocima. H. i daÿe.12To pre svega znaåi da opaæaçe subjekta veñsadræi i sva iskustva koja je on pre opaæaça imao. Psihologija liånosti. 24 i 74. Prvi se tiåe samih osobina predmeta ili pojave (kognitivni element). prema nekom åoveku. 1974. 211 . drugi oseñaça prema çemu (afektivni element). Subjektivne smetwe prilikom definisawa situacije Druga vrsta teãkoña prilikom definisaça situacije potiåe od osobine ÿudi koji se tim poslom bave. Oni se poglavito stiåu pod uticajem okoline i teãko se meçaju. odbija da zapazi ono ãto mu na neki naåin ne godi. Afektivni element stava leæi u tome ãto je za subjekta predmet u maçoj ili veñoj meri dobar ili loã. New York. Kelman. nesvesno. koje deli veñi broj ÿudi prema druãtveno znaåajnim pojavama. Kao ãto se svako mogao uveriti. Holt Rinehamt and Winston. od kojih donoãeçe odluke zavisi. 102. C. Upravo ta doslednost mu u pojedinaånim sluåajevima smeta da tu stvarnost taåno i zapaæa. str. Beograd.

pa i oruæjem odgovorile na çegov prvi pokuãaj da ih stavi pred svrãen åin. koji su ostali i posle svrgavaça diktature. pogreãno procenio i druge elemente situacije (npr. Za primer se moæe uzeti pisaçe britanske ãtampe. godine. 212 . Na osnovu toga takoreñi nema Grka koji ne smatra da su SAD inspirisale i pomagale pokuãaj gråke hunte da 1974. izmeœu ostalog. “The Economist”. Predsednik britanske vlade Idn (Eden) i najuæi krug saradnika pripremili su i doneli odluku o iznenadnom napadu na Egipat 1956. londonski “The Economist” tvrdi da Grci “u svakoj prilici teæe da poveruju u ono ãto emocionalno æele da veruju i da su zato veliki lovci na greãne jarce”. a ovaj je utisak opet potekao od izrazite antipatije prema predsedniku Naseru.13 Bez obzira na staçe u konkretnom sluåaju posledça napomena londonskog åasopisa je u dobroj meri taåna. na opaæaçu navodne ogromne opasnosti koja za interese Velike Britanije nastaje iz naciona-lizacije Sueckog kanala od strane egipatske vlade. a Idn je poniæen okonåao svoju inaåe blistavu politiåku karijeru.afektivni stav prema stranoj dræavi zadræava. godine svrgne kiparskog predsednika Makariosa. smatrao ga çemu sliånim i stoga oåekivao da ñe Naser postupiti na sliåan naåin. koje ga nisu podræale). U Idno-vom sluåaju. str. akcioni element stava. koju je naroåito oseñao sam Idn. 1974. a da su zatim blagonaklono gledale na invaziju turskih trupa na Kipar. stav SAD. kome su se pridruæili Francuska i Izrael. Iako akciona 13 Why Would They?. odvojenih zahteva uz obeñaçe da je svaki od çih posledçi i poãto se kasnije ispostavilo da bi Hitler i u Nemaåkoj politiåki propao da su ga tadaãça britanska i francuska vlada odbile. pa åak i pojaåava. Akcioni element stava je niz odgovora na predmet koje subjekt smatra opravdanim s obzirom na çegova zapaæena svojstva. Iz åiçenice da su SAD pomagale i podræavale pukovniåki reæim u Gråkoj stvorili su se u gråkim masama i meœu demokratskim politiåarima negativan stav i nepovereçe prema ameriåkoj politici. vaÿalo “urazumiti”. a da istovremeno pokaæemo da je afektivni element isto tako jak u “hladnih” Britanaca kao i kod “zapaÿivih” Grka. Kako je analogija izmeœu Nasera i Hitlera bila neodræiva i za samo englesko javno mçeçe i kako je Idn. mnogi posmatraåi nemaju istu predstavu o istini. kao npr. 16. Idn koji je zbog stava prema nacistiåkoj opasnosti stekao i svoju politiåku repu-taciju verovao je da se prema Naseru treba postaviti onako kako bi to u odnosu na Hitlera bilo ispravno. britansko-francusko-izraelska avantura zavrãila se neuspehom. koja u gråkom stavu nailazi na nedoslednosti i. U zemÿama gde ne postoji isti takav stav prema SAD. po Idnu i jednomiãÿenicima nije se smelo åekati na drugi Naserov pokuãaj veñga je odmah. Ovo se moæe dobro izuåavati na primeru odnosa izmeœu Gråke i SAD. Ova odluka poåivala je. Naser je åovek kome se ne sme popuãtati ni za dlaku i koji razume jedino jezik sile. obuzet çom. Poãto je sam imao iskustva s Hitlerom i poãto se pokazalo da je bio u pravu. Primer iz britanske novije istorije moæe posluæiti da predstavimo treñi. 7. Poãto je Hitler mnogo postigao postavÿajuñi postepeno niz maçih. Ovaj je Nasera svrstao u istu grupu dræavnika kao i Hitlera. ali isto toliko za Engleze koliko i za Grke ili bilo koga drugoga. po cenu agresije.

Meœutim. delo. Ÿudi koji se nalaze viãe u dræavnoj hijerarhiji. koje se uzajamno iskÿuåuju. O drugim objaãçeçima vidi Ãiber. Naime. koji. pa ñe se stoga åesto nañi u teãkoñi kada treba da veruje u postojaçe dve åiçenice. koja mogu doñi u sukob s otkrivenim åiçenicama. prva dva ishoda su mnogo verovatnija. Lako je zamisliti kakve teãke posledice pogreãno zapaæaçe moæe imati u meœunarodnim odnosima. str. frustracije. Uvereçe je predstava o osobinama nekoga predmeta. 51. javÿaju se kod ÿudi uvereça. neosnovani stavovi koji se teãko meçaju”. shvatÿiva ili bar podnoãÿiva celina. ili ñe odbiti samu informaciju. Deutch. 113.komponenta stava ne ulazi neposredno u opis situacije. Ili ñe se nosilac uvereça pretvarati da sukoba uopãte nema. kognitivnu disonancu. ili su åak glavni donosioci spoÿnopolitiåkih odluka. svesno ili nesvesno. odnosno traæe. Dojå (Deutch). veñu kasnije faze odluåivaça. neku uproãñenu sliku sveta koja ñe im izgledati jasna. da bude razumÿiva. str. Zbog toga oni sami veoma cene i svoja nedokazana uvereça. moguñna su tri ishoda. çihova intuicija je u çihovoj oblasti bila prikladnija i uveæbanija te su i “pogaœaça” bila maçe stvar sluåaja no ãto to izgleda. 15 Predrasude su “intenzivni. delo. koja moæe biti taåna ili netaåna ali se od nauåne istine razlikuje po tome ãto se za çega nije u potpunosti traæila provera veñje prihvañeno bez dokaza. Osim toga. “Ÿudi hoñe kognitivnu konsonancu i u onome ãto znaju i u onome ãto æele. tumaåeçe i obradu primÿenih informacija utiåe osobina ÿudskog razuma da ne trpi tzv. U sukobu uvereça i åiçenica. Ukoliko se traæi promena stava.15 To objaãçava i åiçenicu da i nauånici mogu da pate od neosnovanih uvereça: oni su “razmaæeni” time ãto su se mnoge çihove hipoteze pokazivale kao taåne pa veruju da to vaæi i za sve druge.”14 U okviru takvog nastojaça. sam boji sve ono ãto vidi. Rot. Ova tri elementa stava opisana su samo iz analitiåkih razloga çih je teãko odvojiti jedan od drugog prilikom samog opaæaça (percipiraça) jer se deãavaju istovremeno i bez svesti samoga subjekta. nav. Kako kaæe K. preko predstava i stavova. prouåavaçe. otuœeça i straha. ona izaziva neke osnovne reflekse. Oni hoñe da im svet ima smisla. Uvereça su i nauåne hipoteze i obiåne predrasude. i pod jakim uticajem stavova. åiçenice se mogu loãe provesti. nav. kako se to obiåno kaæe. 213 . Åovek teæi da organizuje znaçe tako da ono bude neprotivreåno. koliko posledica osobina samoga predmeta toliko i osobina samoga posmatraåa. U toj æeÿi za kognitivnom konsonancom oni potiskuju ili odbacuju informacije koje se ne uklapaju u çihovu predstavu o svetu. po pravilu su dospeli na poloæaje zbog taånih procena u proãlosti. oni nam pomaæu da shvatimo da je opaæaçe. ili ñe re-vidirati i napustiti uvereçe.16 14 K. Meœutim. shvatÿiva i skladna i koja ñe ih osloboditi oseñaça dezorijentacije. koji definicijom veñuslovÿavaju kasniju odluku. Pored opisanih osobina åovekovog opaæaça stvarnosti. The Analysis of International Relations ’Englewood Cliffs’ PrenticeHall 1968. na definisaçe. 396. str. situacija je çome u velikoj meri obojena jer ñe se i druge åiçenice zapaæati u toj svetlosti.

te je za çihovu promenu potrebno mnogo viãe snage od pojedinaånih dokaza çihove netaånosti. Ovo je ne retko prañeno neprijatnostima i kaznama za pribavÿaåe takvih informacija. Tome moæe da doprinese birokratski mentalitet u dræavnom aparatu. delo. nisu bili vrañeni ni posle poraza koumintanãkih snaga. str. naroåito autokrata. u: H. Joãsu gråki tragiåari uoåili ovu crtu nosilaca vlasti.17 Drugi naåin reagovaça svodi se na to da se informacije koje se ne slaæu s uvereçima odbacuju kao netaåne. 214 . 109. nepouzdani ili nestruåni. Sprout: Foundations of Interna-tional Politics. Wihovi se izveãtaji nisu prihvatali. Ceo sistem obaveãtavaça tada deluje kao neki filter koji eliminiãe “neugodne” informacije. koje jednostavno mogu i ne do-preti do najviãih vrhova. koji su ga samo uznemiravali. nesposobna. da bi ironija bila veña. Ãtaviãe. Princeton: Van Nostrand. a 16 “Stavovi se ne meçaju ni brzo ni lako. oni pokazuju snaæan otpor prema meçaçu. str.M. opisujuñi zlu sudbinu glasnika koji su im donosili loãe vesti. 205. kada se ispostavilo da su bili u pravu. ceo kurs spoÿne politike i nalaze se u osnovi dræavne organizacije. 17 Gaibraith. za koje se smatra da su izdajnici. dobri posmatraåi i ispravni prognozeri postali su joãomrznutiji jer se odnekud verovalo da su priæeÿkivali uspeh svojih pesi-mistiåkih prognoza i bili u nekakvom œavolskom savezu s neprijateÿem. To je naroåito istina ako velika grupa ÿudi preteæan broj onih koji odluåuju i çihovih saradnika deli neprotivreåan skup uvereça u obliku neke doktrine ili ideologije. gde potåiçeni znaju da ñe za çihovu karijeru biti dobro ako pretpostavÿenima saopãtavaju samo ono ãto ñe ovima biti milo.Ovo dolazi do izraæaja i prilikom definisaça spoÿnopolitiåke situacije. Tada uvereça proæimaju sve proãle odluke. K. Hajka na çih trajala je joãdugo. Uvereça mogu ostati uporna protiv åiçenice åak i onda kada im se taånost ne moæe poreñi. Naroåito je drastiåan bio postupak prema onim ameriåkim funkcionerima u Kini. izbegavaçe situacije koja bi mogla uticati na meçaçe stavova i socijalni pritisak da se usvojeni stavovi zadræe nepromeçeni. koja je u stvari bila posledica samoobmaçivaça i odbacivaça taånih vesti). defetisti. godine uporno skretali paæçu na to da je Åang-Kaj-Ãekova vlada. koje se otpisuju “kao izuzeci koji potvrœuju pra-vilo”.” Rot. dezorganizovana i da trpi stalne vojne poraze. u histeriji koja je nastala zbog ãoka izazvanog neoåekivanoãñu brzog uspeha kineske revolucije (neoåekivanosti. O neãto blaæim posledicama mogu da posvedoåe mnogi umni i hrabri pripadnici diplomatskih sluæbi koji su otpuãtani ili kaæçavani zbog nepoñudnih izveãtaja koje su slali u svoje presto-nice. oni su ostajali bez posla. U psiholoãkoj literaturi navode se tri glavna razloga otpornosti stavova prema promeni: selektivni karakter percipiraça i señaça. 1962. na koji. ono ãto je u skladu s çihovim uvereçima i potvrœuje çihove ranije donesene odluke. korumpirana. nav.: Germany was badly run. J. U toku Drugog svetskog rata Hitler je zabranio da mu se saopãtavaju statistiåki podaci. U doba makartizma su takvi struåçaci u ameriåkom mini-starstvu inostranih poslova oglaãavani za komuniste. koji su veñod 1944. koju su SAD izdaãno pomagale u borbi protiv revolucionarnih snaga na åelu s Komunistiåkom partijom Kine.

str. kojih je u SAD uvek bilo. Kada je odeÿeçe poåetkom 1944. bilo odluåeno da se Vauhnik smeni jer je pao pod uticaj nemaåke propagande. J. Nacistiåko ministarstvo propagande ustanovilo je posebno odeÿeçe za prikupÿaçe obaveãteça o ratnom moralu nemaåkog naroda. Nav. vodi raåuna o åiçenici da je åovek maçe sklon predrasudama u oblastima koje dobro poznaje i proãiruje se broj subjekata koji dolazi do podataka i prenosi ih. ne postoji on bi bio bez strasti potrebne za osvajaçe vrednosti i akciju. u åiji se nacionalizam i ÿubav za Francusku nikako nije moglo sumçati. Gailbraith. zavisi od toga da li se na dugu stazu moæe osigurati prevaga racionalnog definisaça situacije uklaçaçem onih åinilaca koji pogoduju potiskivaçu. Meœutim. delo. od kojih su najvaæniji debirokratizacija i struåno uzdizaçe dræavnog aparata i demokratizacija spoÿnopolitiåkog odluåivaça. çegov ãef je smeçen i ono je ubrzo rasformirano. 215 . kojima je priznata nezavisnost alæirske dræave. delo. a ne neki od doslednih kritiåara ameriåkog slepila prema Kini. iskrivÿavaçu i odbijaçu informacija. imao je snage da uvidi da alæirski ustanici nisu ãaka bandita i terorista. Ovo podrazumeva sposobnost da se taånost informacija ispita i utvrdi bez obzira na çihovo znaåeçe i. Francuski predsednik de Gol (de Gaulle). Ovo se moæe postiñi na viãe naåina. Time se joãjednom potvrœuje da se ÿudi lakãe odriåu svojih pogreãnih uvereça pred argumentima onoga za koga znaju da ih je i sam delio. Proces provere i napuãtaça nekih “dragih” istina u svetlu neprijatnih åiçenica nije nikada sasvim lak i ne odvija se glatko i bez potresa. The China Hands.mnogi od çih su tek viãe od dve decenije kasnije poåeli da dobijaju od sudova bar simboliåko obeãteñeçe za nedañe koje su pretrpeli. koji su se nametnuli veñini stanovniãtva. Kahn. Tako se gubi strah od prenoãeça pojedinih informacija. pa ni onaj koji donosi spoÿnopolitiåke odluke. Time je bio otvoren put za sklapaçe Evijanskih sporazuma. 205. Wemu se nije verovalo pa je. 18 E. Idealno racionalan åovek. ãtaviãe. ceo proces odluåivaça. godine poåelo da izveãtava da je narod umoran od rata. 34.18 Racionalno definisaçe situacije obeleæeno je treñom opisanom reakcijom ispravÿaçem i napuãtaçem uvereça kojima protivreåe prikupÿene åiçenice. U pomenutoj kçizi Vauhnik go-vori o potceçivaçu nemaåke vojne maãine pred Drugi svetski rat. za koje su veliki dræavnici sposobni. 1975. Ovo objaãçava i paradoksalnu åiçenicu da je u SAD slavu za priznavaçe realnosti NR Kine i pribliæavaçe çoj poneo predsednik Nikson (Nixon). pa prema tome i uspeh spoÿne politike jedne dræave.. politiåar s ultradesnom i antikineskom proãloãñu. On tvrdi da je jugoslo-venskom generalãtabu uputio izveãtaj u kome je ukazao da je Nemaåka u staçu da savlada Poÿsku za tri nedeÿe. Postoje mnogi drugi primeri. naroåito politiåkog. Neki se veliki preokreti u spoÿnoj politici u suãtini sastoje od jednostavnog uviœaça istine. nav. New York: Viking. Jr. nuæno prenosi i na spoÿnopolitiåke situa-cije. America’s Foreign Service Officers and What Befell Them. svest da ÿudsko znaçe nije konaåno i da nema dogmi koje praksa ne bi mogla da opovrgne. ãto je joãvaænije. Tome treba dodati da se dogmatizam u drugim oblastima æivota. str. veñda samo to stanovniãtvo ne moæe i ne æeli da se oseña “prekomorskim Francuzima”. åak i ako ona ne odgovara çihovim dotada najdraæim uvereçima.

To se postiæe tako ãto se preduzimaju mere da oni koji odluåuju za neke åiçenice uopãte ne saznaju ili da se oni snabdeju informacijama koje nisu taåne. Smetwe koje nastaju usled svesnog delovawa zainteresovanih subjekata Znajuñi da je definisaçe situacije temeÿ na kome ñe poåivati buduña spoÿnopolitiåka odluka. a ne o zabludama u koje oni dolaze iz napred opisanih razloga. neuobiåajenih naåina da iskoristi radoznalost stranaca za svoje svrhe. neke vojne tajne. koji dobijaju u uverÿivosti time ãto im se daje izgled strogo åuvanih tajni. svi oni koji su zainteresovani za çen ishod trudiñe se da veñu toj fazi utiåu na çu. Od vaænosti podatka zavisi i stupaç poverÿivosti neke podatke saznaje samo najuæi krug onih koji odluåuju (åak ne i cela vlada). kao npr. Pri tom ne treba zaboraviti da su poverÿivi podaci razliåite prirode. prateñi razvoj ãpijunaæe. U prvoj su ostali subjekti meœunarodnih odnosa. U najãirem smislu. Naravno. zna se da neki podaci ne smeju biti otkriveni strancima jer mogu da ugroze bezbednost dræave. Åak i kada se to izriåito ne kaæe. U drugoj su subjekti koji se nalaze u samoj dræavi i kao takvi sudeluju u odluåivaçu ili utiåu na çega. kao npr. dok su opet drugi dostupni srazmerno velikom broju ÿudi. dakle kao dostupni ograniåenom krugu lica. Pri tom se radi o svesnoj delatnosti takvih subjekata. za koje znaju svi pripadnici oruæanih snaga. on se proglaãava za nepoæeÿnu liånost i proteruje. i kontraobeãtajna sluæba se usavrãavala pronalaæeçem novih. Oni se sastoje u otkrivaçu i onesposobÿavaçu obaveãtajaca i obaveãtajnih centara i u ometaçu çihovih veza sa svojim stranim nalogodavcima. pre svega strane dræave. Kao ãto ima jednu ili viãe obaveãtajnih sluæbi. Tako otkrivaçe raznih poslovnih tajni ãteti ne samo preduzeñu u pitaçu veñi celoj nacionalnoj ekonomiji. za domañe dræavÿane koji izdaju tajne i za strance koji se bave ãpijunaæom kriviåni zakonici predviœaju najstroæe kazne. a ne samo oni koji su vezani za moguñni ratni napor. Kao ãto je veñreåeno. kao ãto smo veñpomiçali.5. kada se pronese glas da 216 . takav protivobaveãtajni sistem sastoji se iz niza pravila i postupaka koje poãtuju i sprovode svi dræavni organi i privredna preduzeña i na osnovu kojih se neki podaci kvalifikuju kao poverÿivi. To se. svaka dræava raspolaæe i posebnom sluæbom koja se stara da vaæne informacije o çoj i namerama onih koji odluåuju ne doœu u posed drugih subjekata meœunarodnih odnosa. Uz ovakvo staraçe da podaci ne doœu do neposveñenih lica preduzimaju se aktivne mere da se spreåe organi stranih dræava i drugih subjekata da do çih doœu. åini time ãto se stranim agenturama poturaju laæni podaci. zabluda i svesna laæ se u stvarnom åovekovom ponaãaçu toliko meãaju i toliko postepeno prelaze jedna u drugu da treba imati u vidu da smo ih ovde odvojili radi veñe jasnoñe a da ñe u konkretnim sluåajevima razlikovaçe ponekad biti veoma teãko. Sistemi veza dræe se pod kontrolom kako bi se uhvatile i zaustavile sumçive poruke. koja se moæe porediti s prevarom. Åinioci od kojih potiåu ovakve smetçe u informacionom sistemu jedne dræave mogu se podeliti u dve grupe. Wima se najåeãñe odvlaåi paæça drugih od pravih namera onih koji odluåuju. Meœutim. Ako krivca ãtiti diplomatski imunitet.

Hruãåov. iznosili su niz taånih. S. 55 i daÿe. S. tako da je Crvena armija pred odluåujuñi sukob s Hitlerovom Nemaåkom ostala bez velikog dela svog najsposobnijeg i najiskusnijeg komandnog kadra. oni nastoje da se veñu toj. Ovako po pravilu deluju interesne grupe. E. svoj inte-res. godine da veruju vestima o neposredno predstojeñem nemaåkom napadu. blizu ãpanske obale. podataka pred javno mçeçe. Proces Tuhaåevskom su pratili hapãeçe i otpuãtaçe niza oficira.se trupe koncentriãu na jednom delu granice dok se u stvari proboj planira na suprotnoj strani. veñse zaboravÿajuñi na opãte vrednosti koje dræava u odnosu na inostranstvo treba da åuva. Uza sve to. godine posle montiranog procesa da likvidira marãala Tuhaåevskog. Hruãåova. Der Mann. Npr. jer strahuju od konkurencije poÿoprivrednih proizvoda iz zemaÿa u kojima su uslovi za zemÿoradçu povoÿniji. koju je nemaåka sluæba bezbednosti falsifikovala i preko Åehoslovaåke poturila sovjetskoj obaveãtajnoj sluæbi. str. 20 N. tendencioznu sliku o spoÿnopolitiåkoj situaciji karakteristiåno je to ãto ne deluju za raåun neke strane dræave. meœutim. spuãten leãnavodno utopÿenog britanskog oficira. snabdeven poverÿivim materijalom koji je ukazivao da ñe se iskrcavaçe preduzeti u Gråkoj ili Sardiniji.19 Ako se dobro poznaje psihologija onih koji donose glavne odluke. ãto je nesumçivo doprinelo poåetnim neuspesima u ratu. U more je. TFCbingen. zaslepÿen svojom diplomatskom veãtinom. Otuda oni nisu i sami u zabludi. koji se sedamnaest godina ranije usudio da kritikuje Staÿinove postupke u voœeçu rata protiv Poÿske greh koji Staÿin nije zaboravÿao. odabranih. dotadaãçeg zamenika ministra odbrane SSSR i joãsedmoricu najviãih oficira Crvene armije. Bergh. Stvarnost. Kako je Ãpanija tada vrvela od nacistiåkih agenata. ispoÿenom u sklapaçu poznatog ugovora izmeœu SSSR i Nemaåke o nenapadaçu od 23. Ne zna se. koliko je Staÿin verovao toj informaciji. Staÿin a s çim i çegova najbliæa okolina odbijali su 1941. mamac je progutan i varka je imala izvesnog efekta. des es nie gab. a koliko mu je ona bila dobrodoãla da bi se obraåunao s Tuhaåevskim. Tvrdi se da je Staÿinovoj odluci da 1937. uæi ili opãti interes. avgusta 1939. 1976. 1970. grupe ÿudi koje spaja neki. veñpostupaju veoma proraåunato time ãto potiskuju i kriju taåne a javnosti i onima koji odluåuju poturaju pogreãne informacije. zaslepÿeni svojim viœeçem sveta i svojim æeÿama. Tajni referat N. Referat na HH kongresu KPSS. preteranih. koji su se protivili ulasku Velike Britanije u Evropsku zajednicu. zalaæu za poseban. britanski poÿoprivrednici. dakle ne deluju iracionalno. ili subjekta meœuna-rodnih odnosa.20 Za drugu vrstu åinilaca koji svesno nastoje da stvore netaånu. maçe taånih. parlament. godine dovela u zabludu o pravcima savezniåkog iskrcavaça. Znajuñi da odluka umnogome zavisi od definisaça situacije. do kojih su s neverovatnom preciznoãñu dolazili sovjetski obaveãtajci. Istorija obiluje primerima ovakvih varki naroåito za vreme ratova. E. doprinela navodna “izdajniåka” prepiska izmeœu Tuhaåevskog i ålanova nacistiåke vrhovne komande. politiåke stranke i druge posredne i neposredne uåesnike u odluåivaçu u nadi da ñe na eventualnom referendumu ili na drugi 19 Iz Drugog svetskog rata poznata je “operacija mleveno meso” koju je britanska kontraobaveãtajna sluæba dugo i paæÿivo pripremala da bi nemaåki generalãtab 1943. jednostranih itd. 217 . Montague. prvoj fazi odluåivaça postave takve premise koje ñe pogodovati odluci koja bi im iãla na ruku. vladu. ovakvi potezi mogu da imaju dalekoseæno dejstvo. Zagreb. S.

Cambridge University Press. Ovo je “pismo” objavÿeno 25. od lista do lista. ali suprotnim. od radio-mreæe do radio-mreæe i od sluåaja do sluåaja”. Vol. podaci istrgnuti iz konteksta. doduãe. godine. 457. kao npr. koji je optuæen za meãaçe u unutraãçe stvari dræave åija mu vlada pomaæe da izaœe iz meœunarodne izolacije. delo. Wihovi stavovi “odræavaju kombinaciju pogleda çihovih vlasnika. a tek posle Drugog svetskog rata nepobitno je utvrœeno da je bila reå o falsifikatu. To je naroåito sluåaj kod heterogenog sastava organa koji donose odluku. oglaãi-vaåa. 21 Deutch. Grupe nezadovoÿne odlukom britanske vlade na åelu s laburistom Remzi Mekdonaldom (Ramsay MacDonald) da 1924. oktobra 1924. te je dovelo do pada Mekdonaldove vlade i pogorãaça odnosa izmeœu Velike Britanije i SSSR. 55. ni od åiste obmane. ne moæe se misliti ni da svi oni koji odluåuju sami sebe svesno obmaçuju. nisu svi ti åinioci van kruga onih koji odluåuju. S druge strane.22 Vaæno je utvrditi odnos onih koji donose spoÿnopolitiåke odluke prema unutraãçim åiniocima koji ometaju taåno definisaçe situacije. ne odolevaju æeÿi da svesno pogreãno predstavÿaju åiçenice. godine prizna de iure SSSR falsifikovale su i objavile toboæçe pismo sovjetskog politiåara Zinovjeva britanskim komunistima. Tu ne treba padati u krajnost. 218 . Ona ima svoje posebne interese. Masovna sredstva komunikacija su takoœe vrsta interesnih grupa. åije se dejstvo. informacijama koje iznose druge interesne grupe i çihova glasila. ãto znaåi da ni oni sami. str. To mogu biti nepotpuni podaci. a stvar moæe biti i u naåinu predoåavaça podataka. nikada se ne moæe spreåiti da se zainteresovane strane ne posluæe nizom “legalnih” smicalica kojima se istina iskrivÿuje. Poseban problem u definisaçu situacije predstavÿa biro-kratija. S jedne strane.naåin doñi do odluke o povlaåeçu Velike Britanije iz te organizacije. u “statistiåkoj obmani”. a to pred sobom i drugima ne retko pravdaju time ãto je radi posti-zaça veoma vaænih stvari trebalo ærtvovati istinu i maçe vaænima.21 Kada se ima u vidu veñopisani znaåaj ovih sredstava za redovno obaveãtavaçe donosilaca spoÿnopolitiåkih odluka shvatiñe se da su ovi neprestano zasuti “obojenim” informacijama. kada se radi o vladama ãirokih koalicija. Wima je odluka koju imaju u vidu milija od stvarnog staça. 1968. åitalaca i osobÿa u srazmerama koje se meçaju od jednog sredstva do drugog. godine nekoliko dana pred izbore. nav. u æeÿi da jedni druge ubede. str. I povrãan pratilac spoÿnopolitiåkih zbivaça zapaæa da se pred svaku krupniju odluku sukobÿavaju miãÿeça o çenom izgledu i da se u okviru toga sukoba vodi i mali rat informacijama. u kojima ih ovaj u ime Kominterne poziva da pripremaju oruæani ustanak. Normalni diplomatski odnosi izmeœu dve zemÿe nisu uspostavÿeni do 1930. jer svaka strana iznosi podatke koji joj idu u prilog. meœutim. koja ima velikog udela u prikupÿaçu i proceni informacija. U teæçi da se ishodi odluka koja se tiåe krupnih interesa ne preza se. 22 The Cambridge Modern History. kao npr. Åak i kada se dejstvom prava i morala iskÿuåi iznoãeçe pukih izmiãÿotina. XII. slabi potiraçem sa isto tako tendencioznim.

Time se definisaçe situacije ne iscrpÿuje jer saznatu stvarnost treba protumaåiti. da bi se ona razumela i da bi se mogla vrãiti predviœaça. kao i teãkim poremeñajima u meœunarodnom sistemu. bar. demokratski izabrani organi koji odluåuju mogu ostati bez taånih podataka. moguñe je odrediti ciÿ bez poznavaça sredstava i izabrati sredstva bez poznavaça ciÿa. Ovakva dubÿa uviœaça nisu moguñna bez izgraœenog pogleda na svet koji. bez jasne svesti o tome åime je ono ograniåeno i ãta mu stoji na putu. Uviœaçe da je ovaj ciÿ iracionalan bilo je plañeno smrñu i patçama mnogih ÿudi. mada nikada ne treba zaboraviti ni na tu moguñnost. Naravno. Utvrœivawe ciqa kao deo odluåivawa Odabiraçe ciÿa ne moæe se posmatrati odvojeno od drugih operacija pri odluåivaçu. Pa ipak. izbor sredstava uslovÿen je prethodnim izborom ciÿa.Wenim delovaçem glavni. Ciÿ se ne moæe racionalno odreœivati bez poznavaça sredstava koja subjektu meœunarodnih odnosa stoje na rasplagaçu. * ** Opisani procesi i problemi tiåu se prvenstveno moguñnosti da subjekt meœunarodnih odnosa taåno sazna åiçenice. opet. Meœutim. Island. Iracionalnost u odabiraçu sredstava mnogo je åeãña 219 . stoji u dijalektiåkom odnosu s daÿim fazama spoÿno-politiåkog odluåivaça. a za uzvrat dobiti ovlaãproverene ili åinovnicima ugodne informacije. moguñnost da se odluåioci u nekoj moñnijoj dræavi opredele za sliåan ciÿ ne moæe se sasvim iskÿuåiti. ali to nije racionalno veñiracionalno ponaãaçe. ali se maçe primeñuju kod koriãñeça sredstava. Singapur ili Lesoto. Oni su upadÿivi kod odabiraça ciÿa. slo-æenije operacije ne mogu se obaviti bez dobrog obaveãtavaça ili. i pored nedavne pouke koju su dobili Hitler i oni çegovi sunarodnici koji su ga sledeli u pokuãaju da ostvari “hiÿadugodiãçi rajh” vladavi-nu nemaåkog naroda nad svim ostalima. opet. ciÿ jedne dræave da se proãiri na ceo svet putem zavojevaça oåigledno je iracionalan kada se radi o dræavama kao ãto su npr. S druge strane. Tako je. elementi iracionalnosti nisu nikad odsutni. Potpuno iracionalno ponaãaçe se u meœunarodnim odnosima javÿa srazmerno retko. ali odluåiocima u zemÿama koje raspolaæu veñom moñi ovaj ciÿ nije izgledao neostvarÿiv. III SPOQNOPOLITIÅKI CIQEVI 1. koje ñe birokrati da eliminiãu kao nevaæne ili neproverene. biraça ciÿa i sredstava. na primer. Ove kasnije.

J. nemajuñi. 1961.takvo je npr. bar. naizgled veoma oãtroumne. London. spoÿnopolitiåke analize promaãene jer iracionalnost odluåilaca zameçuju racionalnoãñu posmatraåa. London. Toj konstataciji ne smeta niãta ãto ovaj ciÿ åesto nije jasno formulisan ili ãto je ponekad takav da dræavi u pitaçu ne nalaæe nikakvu inicijativu veñpasivno oåekivaçe dogaœaja. 1971. Ciÿevi subjekata meœunarodnih odnosa mogu se deliti po razliåitim merilima. U naåelu. naroåito velike sile. 220 . Iracionalnost ovakvog postupaça je toliko åesta da se ponekad i previœa. odluåiocima u tim dræavama tako åini. izbor druãtveno-politiåkog sistema u jednoj dræavi. od kojih nam se najznaåajnijim åine dva. ne prezajuñi pri tom ni od oruæane 23 A. tako i u odræavaçu postojeñeg staça. nikakav ciÿ. P. Hamish Hamilton. Jedan od najpoznatijih primera za to je sporna studija britanskog istoriåara Tejlora (Taylor) o uzrocima Drugog svetskog rata. The Origins of the Second World War. Meœutim. ali nam iskustvo pokazuje da su strane dræave. Isto tako. ili se. za kritiku vidi E. Ta je pretpostavka potrebna zato ãto se. Prvo se tiåe subjekata od kojih çegovo ostvareçe zavisi i na koje ñe se posledice toga ostvareça odnositi. M. On se. ostvareçe mnogih unutraãçih ciÿeva zavisi i od inostranstva ili pogaœa interese drugih dræava. vratiñemo se naãem opisu ove faze procesa odluåivaça. nauke meœunarodnih odnosa ne tiåu se unutraãçi ciÿevi a to je i u skladu s naåelom meœunarodnog prava o nemeãaçu u unutraãçe stvari suverenih dræava. grubo reåeno. te se tiåe i drugih subjekata. ona se od strane onih koji su ga preduzeli pokuãava da prikrije naknadnom racionalizacijom time ãto se besciÿnim postupcima tek poãto su preduzeti pripisuje teæça ka nekom ciÿu.23Imajuñi stalno na umu ove napomene. bio ciÿ dræave da iskoreni nepismenost ili da ostvari punu zaposlenost. ciÿeve koji se odnose samo na staçe unutar skupine koja predstavÿa subjekt meœunarodnih odnosa. åije je delimiåno ostvarivaçe bilo omoguñeno delovaçem drugih subjekata meœunarodnih odnosa. a drugo. Takav bi. koji jednostavno ne mogu ni da pretpostave da je postupak bio iracionalan. i s tim u vezi. racionalan politiåar koji je imao jasne i ostvarÿive ciÿeve. Ovu racionalizaciju mogu preduzimati i treña lica. Robertson (urednik). ciÿ se moæe sastojati kako u promeni situacije. Tako je opredeÿivaçe za jednu ideologiju. spoÿna politika ne moæe svesti samo na åekaçe impulsa sa strane i na odgovore na çih veñje to po pravilu svesna aktivnost koja teæi postizaçu nekog ciÿa. åesto smatrale da su time pogoœeni çihovi interesi i upiçale se da utiåu na taj izbor. ne tiåe nijedne druge dræave i çegovo ostvareçe zavisi samo od dræave koja ga je sebi postavila. u ovom pogledu treba ispoÿiti oprez: zbog meœuzavisnosti u kojoj se dræave nalaze. kako smo veñnaglasili. Otuda su neke. re-cimo. Isto tako. u kojoj se Hitler prikazuje kao normalan. u stvari. Druga vrsta ciÿa je spoÿnopolitiåka u pravom smislu reåi. Taylor. uz pretpostavku da odluåioci postupaju racionalno. Prva podela omoguñava da odmah izdvojimo iz razmatraça unutraãçe ciÿeve. Macmillan. prevashodno unutraãça stvar ÿudi koji u çoj æive. pa åak i nauånici. postupaçe onih birokrata koji samo reaguju na dogaœaje na uobiåajene i ustaÿene naåine. ne znajuñi uopãte ãta time æele da postignu. roka koji se za izvrãeçe ciÿa postavÿa. The Origins of the Second World War.

estetske. dobro i lepo. ekonomske. U svakom sluåaju. ispravne. lepim ili korisnim i one su kao takve poznate svakom åoveku. samo je deo napora da se “nauåno” obrazloæe i tako prokrijumåare postavke neåije ideologije. vrednosti (npr. omiÿenost itd. deo ideologije. Modalne vrednosti predstavÿale bi uslove pod kojima se uæivaju supstantivne vrednosti. poãtovaçe. smatra da svaka vrednost sadræi i ciÿ: “Vrednost je neodvojiva od akcije. “racionalne” itd.intervencije. moguñe spoznati umom. priæeÿkivati je. åiçeni su pokuãaji da se stvo-ri tipologija osnovnih vrednosti. Iako se teãko moæe pojmovno odvojiti od akcije. recimo. neku od ovih tipologija treba imati pred oåima kao spisak vrednosti koje ÿudi mogu da æele. Stav o vrednostima je deo pogleda na svet.: moñ. dostojanstvo. moæe se govoriti o ciÿu.: bezbednost.). ali tek kada se poradi da se ona dostigne. Vrednosti su staça ili osobine koja ÿudi æele. sloboda. 1975. bogatstvo. ali se smatra neostvarÿivom.” Marginalije o problemu vrednosti u savremenom druãtvu. kod izbora vrednosti koje ñe åiniti osnovu odreœivaça ciÿa çeno se postojaçe mora priznati i svaki pokuãaj da se neke vrednosti pretpostavÿaju drugima kao “objektivno date”. veñneãto ãto nije (nismo) a hoñemo da bude (budemo) i ãto sutra i moæemo voleti da jeste (jesmo). smatraju dobrim. bez obzira na to da li to åine ili treba da åine. Œ orœeviñ. U tome je suãtina Platonovog predloga da dræavom upravÿaju filozofi. Poãto je po Platonu svrhu ÿudskog postojaça. U neku se vrednost moæe verovati. tj. bioloãke. ne znaåi da 24 J.) i modalne ili instrumentalne vrednosti (vrednosti--sredstava. i to najvaænijih. naravno. prosveñenost. 25 Danaãçi pokuãaj “dezideologizacije” spoÿne politike vodi poreklo od vazdaãçih nastojaça da se svaka politika oslobodi od ideologije time ãto bi se vrednosti objektivno utvrœivale. Ne moæemo se na ovom mestu upuãtati u sva ova pitaça. vrednost ne mora uvek da znaåi i akciju. 221 . ispravnost. Åini nam se da vrednost moæe biti i neãto ãto veñjeste. u izvesnoj meri tiåe inostranstva i da prema tome ima i spoÿnopolitiåku komponentu. Vrednosti (dobra) Odreœivaçe ciÿa sastoji se u suãtini u odabiraçu vrednosti koja se æeli postiñi ili saåuvati. str. Ma koliko ovi postupci bili protivni meœunarodnom pravu i moralu. jer moæe predstavÿati åiçenice onakvim kakve nisu i objaãçavati ih pogreãno. 2. meœutim. åijim se kombinovaçem mogu dobi-ti sve druge. pa prema tome i konaåne vrednosti. doslednost itd. Ona ne izraæava ono ãto jeste. a da to isto vaæi i za druãtva i zajednice. npr. diktatura “mudraca” izbegnuta je time ãto je svejedno koji filozof donosi odluke jer ako zasluæuje to ime çegove ñe odluke biti iste. “uroœene åoveku”. Dok ideologija moæe biti ãtetna u pogledu utvrœivaça situacije. najmudriji ÿudi. kao npr. Moguñe je vrednosti grupisati u. ona nije ciÿ. dobrobit. oni su joãuvek deo meœunarodne politiåke stvarnosti. suãtinske. to ovakvim upravÿaåima ne ostaje niãta drugo do da je uvide i donesu odluke koje se slaæu s çom. te moramo da imamo u vidu da se i izbor unutraãçih ciÿeva. ãto postoji. “Pogledi”. veãtina. supstantivne. poãteçe. moralne i religiozne. ona je oblik koji je orijentisan i orijentirajuñi. legi-timitet. tj. bio on toga svestan ili ne. koja se tu ne moæe niåim nadoknaditi. jer uslovÿava ÿudsko ponaãaçe.24 S obzirom na to da svaki pojedinac dræi do nekih vrednosti.25To. S druge strane. Ako se neka vrednost samo priznaje. 341342. ona je koordinator ÿudske akcije. dræati se je. ili ih svesti na tri osnovna dobra: istinito.

Time je bezbednost postala oznaka. 3. nego i neke suãtinske vrednosti kao osnovne. a drugo je misliti da se to moæe postiñi samo zavojevaçem. koji bi viãe odgovarao. specifiåne za pojedine subjekte meœunarodnih odnosa. kako za instrumentalnu vrednost koja se sastoji u izvesnosti da ñe se neke vrednosti uæivati duæe vremena. bezbednost od ugroæavaça tih vrednosti i pravo da to åine kao ravnopravni subjekti. znati o kojim se vrednostima radi i ãta predstavÿa opasnost za çih.se u izvesnim periodima ne mogu meœu ideologijama nañi zajedniåke taåke i da nije moguñe postiñi saglasnost o zajedniåkim interesima. razlikuju se dræavna i nacionalna bezbednost. imajuñi pri tom slobodu da te vrednosti odreœuju i meçaju. ili koje se kao takve pretpostavÿaju i ãtite. Jedan je vrednosni a drugi je saznajni (kognitivni). dakle. U prvu bi spadale one koje su zajedniåke svim dræavama (pa i drugim subjektima meœunarodnih odnosa). Prema tome. vrednosti bi se na meœunarodnom planu mogle podeliti u tri grupe. dobio posebno veñopisano znaåeçe. U pokuãaju da se doœe do çe. S obzirom na to da je taj izbor suãtinskih vrednosti ãirok i da pri tom treba voditi raåuna o çihovoj saglasnosti s meœunarodnim vrednostima i legitimnim interesima drugih subjekata. dræave bi i to je norma meœunarodnog prava trebalo da se opredeÿuju za vrednosti kojima ñe teæiti ili koje ñe åuvati u svojoj unutraãçoj i spoÿnoj politici. neophodne i bitne za svaku dræavu. treba. pod izrazom “nacionalna bezbednost” podrazumevaju ne samo instrumentalne vrednosti. åesto znaåi “dræavni”. kako zbog duge upotrebe. S obzirom na ono ãto je reåeno. Zajedniåke vrednosti (“nacionalna bezbednost”) U savremenoj etapi razvoja meœunarodnih odnosa. a u treñoj posebne vrednosti. onih vrednosti koje su oznaåene u ustavu. bez obzira na karakter vlasti. I ovom prilikom treba naglasiti potrebu za razlikovaçem vrednosti od sredstava kojim ih treba dostiñi. Treba. Sam izraz “nacionalna bezbednost” nije naroåito sreñan ali se mora usvojiti. bez opasnosti da budu izgubÿene. Zavisno od toga da li se misli na bezbednost sistema vlasti. Jedno je verovati da jedan sistem vrednosti treba da se proãiri na ceo svet. ili na bezbednost dræavnog kolektiviteta kao takvog. tokom vremena se ispoÿila sklonost da se. u stvari. treba se ponovo podsetiti da u terminologiji meœunarodnih odnosa pridev “nacionalni”. tako i zbog toga ãto je izraz “dræavna bezbednost”. Ne postoji neka opãteusvojena definicija nacionalne bezbednosti. Govoreñi o nacionalnoj bezbednosti. celoga åo-veåanstva. politiåkog ustrojstva. instrumentalne vrednosti svake dræave smatraju se istovremeno i meœunarodnim vrednostima. tako i za same suãtinske vrednosti koje bezbedno treba da se uæivaju. tj. 222 . U drugoj grupi bile bi opãte vrednosti cele meœunarodne zajednice. pre svega. ustanoviti da ona mora da ima dva elementa.

Frei. odnosno nacije. To. 26 V. i tamo navedenu literaturu.Iz dosadaãçeg ponaãaça dræava i srazmerno retkih izriåitih iskaza dræavnika i teoretiåara.26 A. no po æeÿi sopstvenog stanovniãtva. Isto tako. ne znaåi da se ova vrednost kod svih subjekata oseña s podjednakim intenzitetom. S jedne strane. Meœutim. ona je prostor na kome je æivela i razvila se nacija. veñjoãi tzv. teritorija ima odbrambenu strateãku funkciju. Za to tle vezana je istorija dræave i na çemu se nalaze spomenici ili mesta koji za ÿude u dræavi imaju veliku afektivnu vrednost. za koje je tipiåna jaka æeÿa za preæivÿavaçem. Jedno meœunarodno udruæeçe moæe da se raspusti kada ispuni svoju misiju. Aron. 1977. Tome ne smeta åiçenica da tu vrednost neki delovi stanovniãtva ne cene i bore se ili zalaæu za raspad postojeñe dræave ili çeno prikÿuåeçe nekoj drugoj. Beograd. koja saåiçava stanovniãtvo dræave. str. Teritorijalni integritet Druga grupa vrednosti vezana je za teritoriju dræave i naziva se teritorijalnom celovitoãñu ili integritetom. 82. a u drugom sluåaju misli se na fiziåko preæivÿavaçe postojeñe generacije stanovniãtva. B. Sicherheit. S druge strane. 223 . naravno. 27 A. D. Prema tome. Savez udruæeça pravnika Jugoslavije. Kohlhammer. viãe na zahtev inostranstva. Pojam bezbednosti u meœunarodnim odnosima. 1973. a akcionari jednog meœunarodnog privrednog preduzeña mogu i bez teãkih sumçi da odluåe o çegovom likvidiraçu ili spajaçu s drugom firmom. Paris. Kod meœunarodnih politiåkih pokreta opet je sama ideja åesto vaænija od organizacionog oblika itd. Calmann LE9vy. odluåioci u nekim dræavama ne boje se za opstanak tih dræava. niti oni izuzeci gde se dræava odræava kao poseban subjekt meœunarodnog prava i meœunarodnih odnosa. koje mahom proklamuju kao ciÿ stvaraçe svearapske domovine. kao ãto je to bilo s Austrijom u vremenu izmeœu dva svetska rata. Prisustvo oruæja za masovno uniãtavaçe i sve teæe dimenzije koje dobija problem ishrane svetskog stanovniãtva pokazuju da je i ova opasnost po opstanak aktuelna. ciÿ je da nacija opstane kao takva. “svaka politiåka jedinica teæi pre svega da preæivi”. Paix et querre entre les nations. paæÿivija analiza pokazuje da se pod opstankom ne podrazumeva samo zadræavaçe statusa posebne dræave. Kako kaæe R. moæe se zakÿuåiti da se pod prvim elementom nacionalne bezbednosti podrazumevaju bar sledeñe grupe vrednost.27Za sve subjekte meœuna-rodnih odnosa ova vrednost sastoji se u tome da ne prestanu da postoje. Dimitrijeviñ. Stuttgart. asimilacijom ili onemoguñavaçem reprodukcije. Aron. Opstanak Najviãe saglasnosti postoje oko opstanka kao osnovne vrednosti subjekata meœunarodnih odnosa. nacionalni i fiziåki opstanak. Ovim povodom misli se na dvostruko simboliåan znaåaj teritorije. na opasnost od uniãteça oruæjem ili izgladçavaçem. 1962. kada se govori o opstanku prvenstveno se misli na dræave. i sposobnost dræave da je åuva netaknutu svedoåi o çenoj opãtoj sposobnosti da se stara o sebi. pod uslovom da se one ujedine u viãenacionalnu celinu kao ãto je to s arapskim dræavama. U prvom sluåaju. da se ne izgubi denacionalizacijom.

godine ustupile Nemaåkoj. Sudetsku oblast. Po sredi mogu biti mnogi uzroci. 224 . pa åak je i razmeçivale ili prodavale. ne pitajuñi za pristanak åehoslovaåku vladu. I. ili åak smatrati da je postojaçe neke dræave u odreœenom teritorijalnom obliku povreda meœunarodnih vrednosti. koji ju je 1932. Na primer. zaboraviti da su dræave tokom istorije na razne naåine otuœivale delove teritorije. Ne treba. Francuska i Italija. poveñana opasnost za druge vrednosti. Da bi stvar bila i formalno ubedÿivija. strane dræave ñe se ponaãati kao da tako steåena teritorija nije u sastavu dræave o kojoj se radi i time ãkoditi çenim interesima bez primene sile. Pravo na oruæanu borbu priznavalo se samo stanovniãtvu tih teritorija. Ni stanovniãtvo ne oseña u podjednakoj meri vaænost svakog dela teritorije. kada su velike evropske sile. U protivnom bi moglo doñi do zloupotrebe. izbegli nesporazumi. Meœutim. toboæe radi oåuvaça mira u Evropi. Veñina dræava. kome se mogla pruæiti moralna i materijalna pomoñ.Otuda se svaki teritorijalni ustupak oseña kao slabÿeçe bezbednosti. naroåito onda kada je geografsko rastojaçe od matiåne dræave do kolonijalnog poseda malo.28 Prema toj doktrini. poznate u meœunarodnom pravu kao Stimsonova doktrina. Kada je deo teritorije steåen krãeçem teritorijalnog inte-griteta druge dræave (agresijom) postoji takoœe otpor da se tako oblikovana teritorija prizna kao osnovno dobro dræave-agresora. tj. borba za osloboœeçe potlaåenih naroda. naravno. treba naglasiti da je teritorija dræave vrednost koju sama dræava definiãe. 28 Tekst u “Colliard-Manin”. Odstupaçe od ovoga naåela znaåi neposrednu opasnost po opstanak. pa i najmaça promena teritorijalnog oblika dræave moæe izvrãiti samo uz saglasnost dræave. Velika Britanija. kao ãto je npr. Pri tom se ipak pazilo na to da snage meœunarodnih organizacija ili stranih dræava ne prodiru na teritoriju kolonijalnih dræava. prema imenu ministra spoÿnih poslova SAD. mnoge od çih proglasile su u novije vreme svoje kolonije “prekomorskim departmanima” i time smatrale da su otklonile sve sumçe. koji naseÿavaju neke delove teritorije. znatan deo Åehoslovaåke. 1004. pravila meœunarodnog prava ili åak opasnost za bezbednost drugih. odbijale su da ovakav privid prihvate kao stvarnost i proglasile su pravo kolonijalnih i zavisnih naroda na samoopredeÿeçe i nezavisnost. Ãtaviãe. åiçenica da se viãe naroda istorijski i emotivno vezuju za isti deo teritorije itd. meœutim. naåin na koji je teritorija steåena. str. Hitler se nije zaustavio i u najskorijem vremenu Åehoslovaåka je prestala da postoji kao nezavisna dræava. te da druge dræave prema çoj mogu biti sasvim ravnoduãne. ovo nepriznavaçe nezakonito steåenih poseda je jedna vrsta blage sankcije. tj. pa stoga i Ujediçene nacije. formulisao povodom japanskog napada na Kinu. Kolonijalne sile su svoje posede smatrale delovima svoje teritorije i s çihove taåke glediãta svaki pokuãaj da im se ospori pravo da ih dræe smatrale napadom na svoj teritorijalni integritet. delimiåno i zato ãto pojam kolonije nije sasvim jasan. 1938. Da bi se. bit teritorijalnog integriteta je naåelo da se svaka.

od kojih su najåeãñi nezavisnost i samostalnost. danas se ova zavisnost sve åeãñe krije jer je suprotna preovladajuñim pravnim i moralnim naåelima. dakle. koja je. godine a i za zategnutost i graniåne incidente na rusko-kineskoj granici. Na osnovu ranijih izlagaça ovaj nam je pojam dovoÿno jasan i znaåi. Ovakvi sporovi obiåno dugo miruju da bi se rasplamsali u trenucima kriza ili opãteg pogorãaça odnosa. prema Kini. Nezavisnost Treña grupa vrednosti koja ulazi u pojam nacionalne bezbednosti povezuje se sa suverenom vlaãñu kao konstitutivnim elementom svake dræave. sem kada je reå o malim i beznaåajnim komadima zemÿiãta. U posledçe vreme. ako na samoj teritoriji nema aktivne borbe stanovniãtva. svaka samovlasna mera u odnosu na teritoriju smatra se ugroæavaçem osnovnih vrednosti. da dræava posednik ne iznosi zvaniåno takve protivargumente. sporne situacije se vremenom smiruju i reãa-vaju u korist posednika. U prvom sluåaju osporava se takozvana Makmahonova linija. samovoÿno odreœena kao granica izmeœu Indije i Kine (Tibeta) od strane britanskih kolonijalista. V. Vaænost koja se pridaje ovome dobru oteæava mirno reãavaçe teritorijalnih sporova jer se. Iako se. o legitimnosti poseda jedne dræave nad odre-œenim delovima çene teritorije uvek moæe raspravÿati. iako se to pitaçe moæe reãavati na miran naåin. Pravilo je. u stvari. kineska vlada sve åeãñe osporava pravo nekih susednih dræava na delove teritorije steåene u prethodnim vekovima na raåun Kine. koji nisu u oba sluåaja isti. U drugom sluåaju. autonomnog procesa odluåivaça. ãto ona ne æeli. Ove se vrednosti oznaåavaju raznim nazivima. jer bi se time upustila u spor. ali se uglavnom svode na dugotrajnost poseda. Otuda su teritorijalni sporovi tipiåni primeri politiåkih sporova. meœutim. Prema tome. I ova je vrednost vrlo bliska opstanku. koji su obiåno veoma sloæeni. na primer. To je bio povod za kinesko-indijski oruæani sukob 1959. smatra se da su ugovori izmeœu Kine i carske Rusije o ustupaçu ovoj posledçoj nekih dalekoistoånih teritorija u XIX veku bili iznuœeni kao plod imperijalistiåke politike nenarodnih reæima u Rusiji. jer je prelaz izmeœu gubÿeça samostalnosti i nestanka dræave ili drugog subjekta meœunarodnih odnosa neosetan i nejasan. nikada ne moæe postiñi sporazum oko pravila meœunarodnog prava koja bi odreœivala zakonitost posedovaça teritorije. dobru veru i nacionalnu pripadnost stanovniãtva spornih teritorija. åiji je Indija sada pravosledbenik. Dok je nekada taj prelaz bio pravno oznaåavan pojmovima kao ãto su protektorat ili vazalna dræava. postojaçe neometanog. bilo u stvari suprotno naåelu sigurnosti. ispostavÿa se da su u proãlosti mnoge teritorije steåene zavojevaçem (koje je tada bi-lo legitimno) te bi neprekidno odræavaçe na dnevnom redu teritori-jalnih sporova. navodeñi da je reå o çenim osnovnim i neprikosnovenim vrednostima. te se obiåno o stvarno nesamostalnim dræavama govori kao o satelitskim dræavama a 225 .Kada se pak ima u vidu duæi vremenski period. Otuda nije åudno ãto u svim do sada predloæenim i usvojenim definicijama agresije upad na teritoriju strane dræave stoji na prvom mestu. Indija i Rusija imaju protivargumente.

Meœutim. Iz naãe istorije moæemo pomenuti tzv. Fran-cuska i Gråka bile povukle iz oruæanog dela Severnoatlantskog pakta.29 Ne poriåuñi çihovu vaænost. S. oko mere ovoga uticaja vode se u mnogim dræavama æestoke politiåke rasprave. Gubÿeçe samostalnosti znaåi uvod u gubÿeçe drugih vrednosti. kulturnih i politiåkih vrednosti. istina je da se ovim povodom druga åesto ærtvuje prvoj. Kako ni pojedincu nije ciÿ samo goli æivot. vladajuñi sloj moæe iskoristiti meœunarodnu situaciju tako da kupi podrãku neke strane sile protiv samog stanovniãtva time ãto ñe se spoÿnopolitiåki vezati za çu i pristati da ona odluåuje o zajedniåkoj strategiji. Iako je povodom ove vrednosti srazmerno lako povuñi razliku izmeœu dræavne i nacionalne bezbednosti. druãtvo postaje dezorijentisan i obespravÿen skup potroãaåa a æivot gubi punoñu i svrhu. Nye. Politiåka nezavisnost se. Postoji tendencija da se pod ovom vrednoãñu podrazumevaju samo ekonomska dobra. 29 J. ona traæi æivot dostojan åoveka. ili pred odlukom o ulasku u tzv. Ovakvih primera ima mnogo. kao ãto se to åesto åini. Tajnu konvenciju koju je srpski kraÿ Milan 1881. G. ispoÿila se po-deÿenost stanovniãtva ovih zemaÿa. mora se naglasiti da kvalitet æivota. naime. koje åine bitan sadræaj æivota u jednoj zajednici. “Europa Archiv”. 226 . potpisao s Austrougarskom dopustivãi ovoj uticaj na unutraãçu i spoÿnu politiku Srbije u zamenu za çeno obeñaçe da potpomaæe dinastiju Obrenoviña. Otuda politiåka nesamostalnost nije i ne moæe biti vrednost za spoÿnopolitiåke odluåioce. mnogi su se diktatori stavili pod okriÿe SAD. Privredni razvitak i osamostaÿeçe su nesumçivo preduslovi za postizaçe i oåuvaçe boÿeg kvaliteta æivota.çihove se vlade nazivaju marionetskim. sastoji u pravu stanovniãtva da samostalno odluåuje o svom ustavnom ureœeçu. koje su ih ãtitile kao “borce protiv komunizma” a u çima dobijale posluãno spoÿnopolitiåko oruœe. Iz takvih razloga su se. a ne i u zaãtiti postojeñeg poretka ili vlade. 651. specifiånosti zajednice poåiçu da se gube. koji bi time poricali i svoje postojaçe. åetvrta se tiåe samog naåina i kvaliteta æivota u zajednici åija se bezbednost ãtiti. 1974. str. Kvalitet æivota Dok se tri prve grupe vrednosti vezuju za osnovne atribute dræave i u krajçoj liniji sluæe çenom opstanku. “naddræavne” privredne organizacije. iako joãpostoji spor oko taånog znaåeça ove sintagme. izjednaåi samo sa æivotnim standardom. pak. Kako je. predstavÿa kompleks ekonomskih. a na referendumima o uålaçeçu Danske i Norveãke u Evropsku zajednicu i ostanku Velike Britanije u çoj. recimo. Do çih dolazi naroåito kada dræava stoji pred odlukom o uålaçeçu u vojne grupacije s integrisanim oruæanim snagama. U toku hladnog rata. tako ni za ÿudsku grupu puka egzistencija nije dovoÿna. Ako se kvalitet æivota. neki uticaj inostranstva na odluåivaçe u nekim dræavama neminovan i ne smatra se uvek opasnim. Kollektive wirtschaftliche Sicherheit. gde odluåivaçe o vitalnim ekonomskim interesima delimiåno prelazi na organe meœunarodne organizacije. gde postoji moguñnost da se domañe snage naœu pod stranom komandom. o karakteru svojih ustanova i ÿudima koji ñe zauzimati poloæaje u çima.

Otuda dolazi i do sukoba izmeœu ove dve grupe zemaÿa. godine. bezbednost je prisutna onda kada je subjekt uveren da ne preti opasnost çegovim dobrima a po drugome se bezbednost ne moæe svesti samo na uvereçe. 227 . a dobijenim od strane ranijih tamoãçih vlada. delo. onda ñe svaki pokuãaj da se takvi ugovori raskinu i izvrãi nacionalizacija stranih preduzeña biti u razvijenoj zemÿi protumaåen kao krãeçe steåenih prava i kao napad na kvalitet æivota çenog stanovniãtva. decembra 1962. samo samopouzdan ili lakomislen. GS 3281 (XXIX). Meœutim. Po jednome. razuœenosti i vaænosti. nego na stvarno staçe neugroæenosti. u stvarnom spoÿnopolitiåkom odluåivaçu ova razlika nije toliko znaåajna jer se odluåioci ponaãaju prema svom opaæaçu (percepciji) opasnosti koja preti osnovnim vrednostima. i da se stara o nesmetanom ekonomskom razvoju i poviãeçu æivotnog standarda svoga stanovniãtva. 31 Rez. Nasuprot tome. a ne bezbedan. a nalazi se u opasnosti. koji ne retko dobijaju i oblike pravnih sporova. nav. iz prostog razloga ãto je subjekt koji misli da je bezbedan. 1803 (XVII). kognitivni. Ovo opaæaçe sastavni je deo definisaça situacije i podloæno je svim onim zabludama koje se tu pojavÿuju. Ovo je stremÿeçe priznato kao legitimno i svojstveno svim dræavama.32Ovo drugo shvataçe je taånije. Bezbednost postoji ako ta dobra nisu ugroæena. U tom pogledu ima dva shvataça. 31. 30 kao i Poveÿi ekonomskih prava i obaveza dræava od 12. te se mora uzeti u obzir prilikom odreœivaça osnovnih vrednosti koje ulaze u pojam nacionalne bezbednosti. jer je na ovom mestu bilo dovoÿno utvrditi da je nastojaçe na oåuvaçu kvaliteta æivota i slobodnog ekonomskog. decembra 1974. 32 Dimitrijeviñ. elemenat pojma nacionalne bezbednosti. Ujediçene nacije su odluåno stale na sta-noviãte da je pravo svakog naroda i dræave da slobodno koristi svoja bogatstva i prirodne izvore. Ako je visok æivotni standard graœana jedne zemÿe delimiåno zasnovan na jeftinim koncesijama za eksploataciju prirodnih bogatstava drugih zemaÿa. mada je kod prvih naglaãena i æeÿa za oåuvaçem steåenog. åeste zbog çene osetÿivosti.31 Neñemo daÿe opisivati sporove koji nastaju oko tumaåeça i shvataça ove vrednosti. Opaæaçe bezbednosti Drugi. svodi se na procenu staça u kome se pomenuta dobra nalaze. Jedna je veñnagoveãtena i ona se sastoji u teæçi da se dræavna bezbednost poistoveti s nacionalnom: otuda nepopularni reæimi svaku opasnost po sebe tumaåe kao napad na vitalne interese cele zajednice i vrlo su spremni 30 Rez. To stanoviãte je naroåito doãlo do izraæaja u poznatoj Rezoluciji Generalne skupãtine o stalnoj suverenosti nad prirodnim izvorima od 14. naroåito kada se radi o prednosti ili privilegiji nastaloj usled neravnopravnosti u svetskoj privredi.To podjednako vaæi za razvijene zemÿe i za zemÿe u razvoju. str. i daÿe. U vezi s bezbednoãñu su naroåito uoåÿive dve tendencije. D. politiåkog i kulturnog razvitka vrednost koju cene i kojoj teæe sve dræave.

meœunarodne zaãtite. pisao da ona “poåiva na izvesnosti da dræava uopãte neñe biti napadnuta ili da ñe u sluåaju napada dobiti brzu i efikasnu pomoñdrugih dræava”. Isprva se. bombardovaçe. napad na flotu. str. Pravni vid koji skup ovakvih. a druga da se spreåi svaka dræava da svoju nacionalnu bezbednost upotrebÿava kao izgovor za ugroæavaçe tuœih vrednosti. åije posedovaçe i odbranu maçim dopuãtaju u mnogo skromnijoj meri. nastaje potreba da se çen kognitivni elemenat. Zatim se nabrajaju primeri takve upotrebe oruæane sile. U drugom sluåaju. teritorijalnog integriteta ili politiåke nezavisnosti neke druge dræave. odrede ili bar standardizuju na meœunarodnom planu. meœu kojima i posledça. a s druge. Ova sklonost naroåito se zapaæa kod onih velikih sila koje su preko svojih preduzeña i graœana stekle povlaãñen poloæaj u nerazvijenim delovima sveta. pa ne retko i sada. koriãñeçe oruæja. jedinom stvarnom opasnoãñu smatrao oruæani napad. decembra 1974.33U sliånom duhu su i sve do sada zvaniåno pokuãane definicije agresije. 233 i daÿe. a napadom na bezbednost i najmaçe promene koje nisu u skladu s interesima takve dræave. dok se za primenu drugih sredstava to do sada nije moglo tako jasno utvrditi. koju je 14.da sve svoje politiåke protivnike okvalifikuju kao agente stranih dræava. teæi se apsolutnoj bezbednosti. Paris. ne poklapa sasvim s ugroæavaçem bezbednosti: s jedne strane. Ãahoviñ. usvojila Generalna skupãtina UN. 696. Eduard Beneãje. u krajçoj liniji izgubÿeni rat. kao ãto su invazija. osnovne vrednosti mogu biti ugroæene i na druge naåine. U “Diplomatskom reåniku”. koja u stvari krije æeÿu da se ceo svet uredi po sopstvenoj meri i potrebi: zonom nacionalne bezbednosti proglaãavaju se i najudaÿenija podruåja. Zato se sve diplomatique. Prema çoj: “agresija je upotreba oruæane sile od strane jedne dræave protiv suverenosti. str. br. M. ili na bilo koji naåin nesaglasno s Poveÿom Ujediçenih nacija”. 33 Dictionnaire 34 228 .34 Agresija se. Jedna je u tome da se obaveze drugih dræava da ãtite nacionalnu bezbednost neke zemÿe taåno odrede i ograniåe. 19676. blokada. Ovaj naåin ugroæavaça je u posledçe vreme sve åeãñi i uoåÿiviji upravo zato ãto je primena sile nesumçivo protivna meœunarodnom pravu. zabraçeni meœunarodnim pravom. “Meœunarodna politika”. slaçe oruæanih bandi itd. Agresija S obzirom na to da je nacionalna bezbednost predmet zajedniåke. npr. putem kolektivne bezbednosti. Œ. Rad Pravnog komiteta na XXI zasedaçu Generalne skupãtine UN. 3314 (XXXIX). meœunarodno ustanovÿenih opasnosti dobija jeste pojam agresije. Prevod u JRMP. kome prethodi staçe ugroæenosti. meœutim. vrsta i stupaç opasnosti. 594/75. agresija je veñnapad na takve vrednosti. aneksija. Rezolucija Generalne skupãtine UN. napad. osim primene oruæane sile. kojim se hoñe obuhvatiti oni napadi na osnovna dobra dræava. II. okupacija. pa takve privilegije izjednaåuju s osnovnim dobrima. definiãuñi pojam bezbednosti. Pri tom se imaju na umu dve glavne svrhe.

na sebe preuzimale dræave. ovakvi pritisci potiåu i od drugih subjekata meœunarodnih odnosa. koje su svoj konaåni uspeh videle u tome ãto ñe ih prihvatiti svi ÿudi i tako se podvrgnuti jednom potpunom sistemu vrednosti. str. ovakvi sistemi vrednosti su se sukobÿavali. koji su na “ovom” (tj. 229 . Stoga politika ne teæi samo ciÿu da odvrati stranu dræavu od vojnih akcija nego i da je spreåi u tome da cenu svoje unutraãçe politike prevali na domañu dræavu. 652. na ekonomski plan. a i zato ãto su se vrhovi svetovne i duhovne hijerarhije spajali.? Ukoliko se smaçuje efikasnost sile za postizaçe pozitivnih dræavnih ciÿeva.. Politika jedne dræave postaje sve zavisnija od politike drugih time ãto se razgraœuju prirodne granice koje su do sada delile privredna podruåja. Ono je npr. koje teæe da na pomenute pa i mnogo brutalnije naåine ostvare svoje interese.. pod ovim posledçim se misli na moguñnost da se vojna sredstva zamene privrednim. a te sukobe su. najåeãñe krunisanim postojaçem transcedentalnog biña. koje takve vrednosti propisuje. Ovu “krunu” sistema vrednosti tumaåili su razni boæji “namesnici”. postoje i vrednosti åije se postizaçe ne moæe ograniåiti samo na jednu uæu zajednicu veñse vezuje za åoveåanstvo u celini. delo. dolazilo do izraæaja u svetskim religijama. realnom) svetu preuzimali staraçe o ãireçu vere i çenom poãtovaçu. pak. ne retko. Pojam i istorija Pored onih vrednosti za koje se zna ili bar pretpostavÿa da im. 4. Sem od razvijenih dræava. 35 Nye. S obzirom na to. Opãteåoveåanske (univerzalne) vrednosti A. na primer putem spoÿnotrgovinskih restrikcija. teæe sve dræave i u odgovarajuñoj meri ostali sub-jekti meœunarodnih odnosa. kao uzrok ili opravdaçe svoje spoÿnopolitiåke delatnosti. odræavaça veãtaåkog deviznog kursa ili drugih necarinskih ograniåeça. “kulturnoj” i ekonomskoj agresiji. koji su na raznim mestima bili razliåiti. meœu kojima se istiåu transnacionalne privredne organizacije (tzv. Uvereçe da sva ÿudska biña imaju neke skupne. odreœujuñi ih u skladu s druãtveno-politiåkim sistemom i u okviru granica koje im postavÿaju interesi drugih subjekata. o åijem je delovaçu veñbilo reåi. osnovne interese i da se svima çima moæe pripisati teæça ka takvim vrednostima nije nikada bilo nepoznato.35 Opasnosti kojima je nacionalna bezbednost zemaÿa u razvoju izloæena na ovaj naåin velike su i dolaze s raznih strana. multinacionalne kompanije). tumaåi ih i sankcioniãe ponaãaçe prema çima u vidu nagrada i kazni. ali je çegovo ispoÿavaçe u meœunarodnim odnosima uvek bilo sloæeno i nailazilo na raznovrsne teãkoñe. nav. najåeãñe formulisani meœunarodnim pravom. utoliko se ugroæavaçe dræavne samostalnosti premeãta sa vojnog. da su religiozne vrednosti bile odreœivane u skladu s preovlaœujuñim interesima. kao svojima.åeãñe govori o “ideoloãkoj”.

a ne opãtim ciÿevima. nije znaåila niãta drugo do da vlast u svakoj dræavi suvereno odluåuje o vrednostima kojima ñe çeni podanici teæiti. mir postao preduslov opstanka ÿudskog roda. Kada. a ove teæe svojim. mlado graœans-tvo se u prvi mah ne zadræava na dræavnim granicama: odnosi meœu ÿudima i vrednosti kojima oni sluæe zamiãÿeni su kao staçe koje treba svuda da preovlada. Takvih opãtih ciÿeva po tom glediãtu zapravo i nema: granice sebiånosti dræava postavÿene su samo pravilom da se ne sme ãtetiti legitimnim interesima drugih. tridesetogodiãçeg rata. ova maksima. snaga ovih ubeœeça ostaje takva da i Napoleonova vladavina u stranim zemÿama ipak predstavÿa odluåujuñi podstrek za promene i za borbu za graœanska prava. Iako su. ali su u ovom veku dobila nov podsticaj zbog toga ãto je ova vrednost posle dva katastrofalna svetska rata najãire prihvañena i ãto je. Ovaj sporazum se u stvari zasnivao na srazmernoj sliånosti druãtveno-ekonomskih sistema u evropskim dræavama. Meœutim. toga je i vera). a s druge. dakle. treba reñi ãta se pod mirom podrazumeva. godine: cuius regio. koja je leæala u osnovi Vestfalskih ugovora od 1648. U stvari. eius religio (åija je vlast. meœutim. Meœutim. rasprave o miru pisane i u proãlim vekovima. nesporazuma i neslagaça. tek posle Drugog svetskog rata razvila se 230 . a parole velike revolucije postepeno postaju fraze iza kojih se kriju partikularni interesi. Skoro sve savremene univerzalne meœunarodne organizacije treba da sluæe postizaçu i oåuvaçu mira. Za vanevropske. Naravno. çena je suverenost ograniåena samo na çenu te-ritoriju i na çene dræavÿane: ona se ne sme meãati u unutraãçe stvari drugih dræava. Poãto je vera u to vreme bila najrazvijeniji vrednosni sistem. bio je predviœen drukåiji postupak. a) Mir je iskrena teæça svih demokratskih vlada i veñine åoveåanstva i çegovo je ime ispisano na raznim barjacima. stvarajuñi svoju svetovnu ideologiju. a naroåito za vreme Napoleonovih pohoda. francuska buræoazija sve viãe pokazuje svoju nacionalnu ograniåenost. u kas-nijem toku.Pod utiskom besmisla jednog od ovih sukoba. dræavna vlast je suverena. a s çom i celo klasiåno meœunarodno pravo. i posle razaraça koja je on izazvao. iskrsava niz teãkoña. koja se daÿe odvija pod uticajem primera onih zemaÿa u kojima se uspeãno ruãi feudalni poredak. Razmatraça o miru su veoma stara. Sam pojedinac i çegovo ponaãaçe prestaju da budu od znaåaja za meœunarodne odnose. nastupio je period izvesne ravnoduãnosti prema takvim sistemima opãtih vrednosti. te ih u obliku odgovarajuñih pravila obezbeœuje i postiæe. posle pronalaska i usavrãavaça oruæja za masovno uniãtavaçe. a ne samo postizaça nekih od çegovih ideala. S jedne strane. “necivilizovane” i “nehriãñanske” narode. shvañena je uloga religije kao sredstva u rukama nosilaca vlasti i priznata je u obliku maksime. åiji su jedini pravi subjekti dræave. veñu savezu sa obespravÿenim i potlaåenima celoga sveta i za çihovo osloboœeçe. Ciÿevi se uzajamno ograniåavaju a ne podleæu nekom viãem merilu. zajedno s detaÿnim planovima za çegovo ostvareçe. Francuska revolucija u prvom svom delu znaåi vrhunac i najveñi zamah takvoga shvataça: revolucionarni ratovi ne vode se u ime Francuske. koje su uz to usvajale razliåite verzije hriãñanstva.

ili da se reãeçe naœe u ãirokim formulacijama. Najåeãñe se. “pozitivni” mir znaåi odbijaçe da se mir shvati samo kao modalna vrednost. V. Takva sadræina traæi se ne samo u odnosima izmeœu dræava i drugih subjekata meœunarodnih odnosa. ali mora sve åeãñe da se suoåava s odreœivaçem samog pojma mira.36 Ova nauka obuhvata prouåavaçe uzroka ratova i preduslova za mir. An Introduction to the Science of Peace (Irenology). bliske svakome ko se malo udubio u razmiãÿaçe o miru. pri åemu postoji opasnost ili da se mir poveæe s besmislenim parolama. Pored konstatacije. str. 191. Dileme istraæivaça mira. broj nacionalnih i meœunarodnih ustanova i instituta za istraæivaçe mira stalno raste i sve je viãe kçiga i åasopisa posveñenih problemima mira. Vid. on treba da se ispuni sopstvenom sadræinom. O istraæivaçu mira. poistoveñuju mir s neposrednom revolucijom. odnosno Friedensforschung) i “polemologija” (na francuskom podruåju: polE9mologie). U smislu drugog postavÿenog pitaça. Starke. Meœunarodni problemi. onda on znaåi mireçe s nezadovoÿavajuñom i nepodnoãÿivom stvarnoãñu za veñinu åoveåanstva. podloænu odnosima eksploatacije. stvorenog meœunarodnom primenom nasiÿa i ispuçenog nepravdama. Galtung: Violence. Svaki pokuãaj da se mirom obuh36 Prema gråkoj reåi polemos rat. 1971. predlaæe se kao boÿi naziv “irenologija”. stvarnoãñu koja nije niãta do proizvod ispoÿavaça nasiÿa. Neki istraæivaåi mira. ne otvorenog veñprikrivenog. 37 O toku i obeleæjima istraæivaça mira vidi Q. Na taj naåin se u pojam mira unose i elementi koji se u obiånom govoru pod çim ne podrazumevaju. meœusobno u sukobu. åiji ñe nosioci i onako znati ãta im je åiniti.posebna nauka o miru s razliåitim nazivima. sukob. Dimitrijeviñ. a ne mira. J. Sithoff. G. strukturno nasiÿe).38 Stoga se zakÿuåuje da mira ne moæe biti sve dok ne postoje alternativni. istraæivaçe mira zasluæno je i za postavÿaçe sledeña dva odluåujuña pitaça: prvo od çih se svodi na odnos mira i potrebnih promena u meœunarodnoj zajednici a drugim se pita je li mir samo odsustvo oruæanog sukoba. “opredmeñenog” nasiÿa. a ne neãto drugo. 231 . naåin da se neãto postigne. 38 J. str. Peace and Peace Research. str. 1972. i daÿe. “Anali Pravnog fakulteta u Beogradu”.37 Istraæivaçu mira posveñuju se ÿudi iz raznih struka i raznih zemaÿa. Ovakav napor je doveo do pokretaça i ponovnog formulisaça nekih od osnovnih pitaça u vezi s pojmom mira. nego i u staçu u kome ñe se nañi ÿudi u çima. ili je to pojam ispuçen pozitivnom sadræinom. ili da se u çega projiciraju partikularne vrednosti. institucionalizovanog (tzv. ne ono ãto mirom æeli da postigne. Vizija buduñeg mira razlikuje se stoga kod istraæivaåa mira raznih pravaca. S obzirom na to da bi to u stvari znaåilo samo prouåavaçe sukoba. zaboravÿa da je obaveza istraæivaåa da definiãe mir. Añimoviñ. pri tom. kao ãto su “druãtvena pravda” ili “ostvareçe åoveåanskih teæçi”. mirni ali efikasni naåini da se ostvare sve one promene koje teæe ukidaçu ostataka preœaãçeg. uvodno razmatraçe. “Journal of Peace Research”. prema Ireni. 190. da je “mir” åesto prazna fraza kojom se opravdava nemiroÿubiva politika. gråkoj bogiçi mira. od kojih su najåeãñi: “istraæivaçe mira” (na podruåju engleskog i nemaåkog jezika: peace research. Leidon. 4. 9. rata. 1968. i daÿe. 1969. naroåito oni s anarhoidne “nove levice”. Ako je mir samo zamrzavaçe postojeñeg staça.

Druga krajnost. ærtvuju svoje æivote da bi ostvarili neke vrednosti. koje stavÿaju iznad sopstvene egzistencije. koja bez æivog åoveka ostaje sablasno prazna. na XXVII zasedaçu Generalne skupãtine Ujediçenih nacija: “Mere za spreåavaçe meœunarodnog terorizma. U ovom posledçem sluåaju. ona se moæe rangirati i kao najviãa i. treba da uæivaju preæiveli. nad kojima on nema kontrole. Ona mogu biti vrlo opasna. To postaje naroåito aktuelno od pronalaska oruæja za masovno uniãtavaçe. ovakva krajnost treba da podseti na to da åovek ne moæe da na prvo i vrhunsko mesto stavi ni svoj. koje ñe posegnuti za sredstvima koja mu stoje na raspolagaçu. Kao ãto smo videli. ukÿuåujuñi tu i svoje. povodi se za doslovnim poreœeçem s revolucionarnim situacijama. Vidi Dok. deinde philosophari. åoveka nedostojan. Da ne bi delovao paraliãuñe i da ne bi fatalistiåki bio izjednaåen s postojeñim 39 Karakteristiåan je naziv taåke dnevnog reda. iskÿuåena i onemoguñena te prevaæu nenasilna ali efikasna sredstva za postizaçe opãteprihvañenih ciÿeva i za reãavaçe sukoba izmeœu ciÿeva koji nisu takvi. usvojen 18. ona ne moæe viãe samo preñutno da se pretpostavÿa. Kao pretpostavka za sve druge vrednosti. kao preduslov za postizaçe svih drugih. A/8969. osujeñenosti. Na æalost. ako je taj æivot muåan. u kome je primena nasiÿa napuãtena.39 Opstanak åoveåanstva stoga treba da bude shvañen u pravoj perspektivi. ma koliko on plemenit bio.vate i druge vrednosti. Stoga se mir i ne moæe pojaviti sam kao vrednost kojoj neki subjekat meœunarodnih odnosa teæi. po uzoru na latinsku izreku primum vivere. 232 . koji ugroæava ili odnosi nevine ÿudske æivote ili dovodi u opasnost osnovne slobode i prouåavaçe dubÿih uzroka ovih oblika terorizma i akta nasiÿa. veñse nalazi u ÿudskoj ruci. izaziva zabunu. za koje se zna da moæe izbrisati ÿudski æivot s cele planete. decembra 1972. koja se odnosi na pitaçe terorizma. u kojima pojedinci. a borba za çih i oko çih bi mogla da se vodi i drugim. pretvoriti u ñiftinski i defetistiåki stav da se u ime opstanka treba miriti sa æivotom. dok je rizik nukleranog samouniãteça u stvari dovoœeçe u opasnost celokupnog åoveåanstva radi ideje. Sagledavaçe ove vrednosti u pravoj çenoj perspektivi nije jednostavno kao ãto na prvi pogled izgleda. generacije. Meœutim. u prvom redu dræava. UN. pa i åitave grupe. za koju su izuzetno hrabri i nesebiåni ÿudi poloæili æivote. zato ãto taj pojam isuviãe razvlaåi i moæe da bude podozriv. Iz takvog staça raœa se oåajaçe. b) Opstanak åoveåanstva. pa ni tuœi æivot. za koju se ne retko åuje u laæno radikalnim krugovima. cela zajednica ili celi svet. zahtev da ÿudski rod bioloãki preæivi postavÿa se kao prethodna vrednost. Takav je bio i naziv rezolucije br. patçi i oåajaçu te nagone neke ÿude da ærtvuju ÿudske æivote. ma kakav on bio. Za savremenog åoveka sudbina ÿudskog roda nije kao za prethodne generacije stvar viãih sila i prirode. pokuãavajuñi da izazovu korenite promene”. koji leæe u bedi. jer zajedno s opãteprihvañenim idealom mira nameñe i druãtvene vrednosti o kojima ne postoji saglasnost. mirnim sredstvima. 3034 (XXVII). od trenutka kada je opasno ugroæena postupcima samih ÿudi. Stoga nismo ubeœeni da je mir viãe od jedne meœunarodne instrumen-talne vrednosti to je staçe u odnosima izmeœu subjekata meœunarodnih odnosa. zaboravilo se da tu vrednost.

Institut za meœunarodnu politiku i privredu 1968 i H. Ãire znaåeçe ovoga izraza obuhvatilo bi okolinu koja åoveku “daje 40 Studija grupe struåçaka Ujediçenih nacija i druga dokumenta u zbirci: Efekti nuklearnog oruæja. str. niti jedna grupa dræava i subjekata meœunarodnih odnosa. 186. da ÿudi nesvesno ne srÿaju svome kraju i time ãto se ponaãaju tako da postepeno ali sigurno uklaçaju ili pogorãavaju uslove za svoje postojaçe na Zemÿi. i daÿe. Beograd. Pri tom se izrazi kao ãto su “åovekova okolina”. Maccmillan. Maçe se zna o opasnostima koje potiåu od hemijskog i bioloãkog oruæja. Ovaj kompleks opas-nosti. kao npr. i daÿe. samo postojaçe tako opasnog oruæja sluæi kao odluåujuñi argument u korist razoruæaça. o otrovima åije minimalne koliåine mogu da odnesu ogroman broj æivota i moguñnostima da se izazovu epidemije strahovitih razmera. koriãñeçe lasera kao “zraka smrti” itd. IMPP “Prosveta”. pak.staçem. Na æalost. 233 . viãestruke. te tako raste verovatnoña da budu primeçena ne samo onda kada spoÿnopolitiåki odluåioci jedne dræave naœu da je to u nacionalnom interesu. kome se i ranije. nego i kada su lica koja rukuju takvim oruæjem iracionalna. ogromnih talasa. “sredina” itd. on se ne moæe poistovetiti s ostajaçem u æivotu. o opstanku ÿudskog roda ne moæe se starati jedna dræava. postalo je jasno da se i toj vrednosti mora neprekidno teæiti i sluæiti razumnom. Problemi bezbednosti i saradçe u Evropi. da se preduprede meœunarodni sukobi. na zabranu ãireça naroåito opasnog oruæja i na obavezu da se takvo oruæje ne upotrebÿava. Opasnost od svesnog samoubistva åoveåanstva joãuvek postoji. izazivaçe prirodnih katastrofa. veñmora da podrazumeva pun æivot ili bar nadu u çega. 1972. Svi dosadaãçi napori da se razoruæaçe u veñem obimu sprovede ostali su nepotputi zbog uvereça da se oruæjem joãuvek mogu ostvariti ili zaãtititi neke druge vrednosti. Ovakva oruæja postaju vremenom jeftinija i dostupnija. uniãtavajuñu primenu. mnoga dostignuña åovekovog uma nisu dugo åekala da naœu svoju vojnu. Oruæje za masovno uniãtavaçe je veñpomenuto. meœutim. åije su zalihe veñpremaãile koliåinu potrebnu da Zemÿu pretvore u pustu i beæivotnu loptu. Ono se ne iscrpÿuje samo navoœeçem nuklearnog oruæja. Takve su opasnosti. od kojih sve ne moæemo ni da predvidimo. Pored oåigledno potrebnog nastojaça da se uklone uzroci za upotrebu takvog oruæja. Ovim opasnostima pridruæuju se i druge: uticaçe na klimu neprijateÿske dræave. koriste u ãirem i u uæem smislu. O opasnoj koncentraciji razorne moñi u Evropi. nema razloga da se oåekuje da se to neñe dogaœati i sa buduñim pronalascima. Otkad su opasnosti po åoveåanstvo oåigledne i bliske. Kahn B. tj. teæilo da bi se zaãtitila meœunarodna bezbednost i smaçili izgledi na uzaludnu smrt i nepotrebne patçe. planiranom i koordinisanom akcijom. Bruce-Briggs. str. Ono ãto je postignuto uglavnom se svodi na ograniåeçe koliåine oruæja koje pojedine dræave poseduju. Añimoviñ. Q.40 Kao ãto se vidi. u doba konvencionalnog naoruæaça. 1978. poznat je kao kriza åovekove sredine ili pod drugim nazivima. U svakom sluåaju. 261. Things to Come New York. Beograd. To ne znaåi.

41 Åeãñe se. druãtveni i duhovni napredak”. meœutim. Iz svih tih razloga.sredstva za æivot u fiziåkom smislu koja mu omoguñuje intelektualni. Nastojaça da se na meœunarodnoj ravni postigne napredak u poboÿãaçu opãte åovekove sudbine suoåena su. Postoji. v) Poloæaj åoveka u druãtvu (ÿudska prava). 234 . Pre svega. koje u tom pogledu åesto ne mogu da se pomire. 48/14) Rev. I laik primeñuje da se u gradovima teãko diãe. dakle. odnosi izmeœu ÿudi pojavÿuju se i kao pretpostavka za postojaçe drugih vrednosti: tako je opãte prihvañeno stanoviãte da teãke druãtvene nejednakosti i nepravde predstavÿaju povoÿne preduslove za krãeçe meœunarodnog mira. Zapazili smo npr. o tome da åovek svojom delatnoãñu neprekidno utiåe na prirodu koja ga okruæuje i da joj pri tom ãteti time ãto iskoriãñava bogatstva koja nisu neiscrpna. U odnosu na opasnost koja je pred svima. S druge strane. dræave i drugi subjekti meœunarodnih odnosa ne mogu biti ravnoduãni prema staçu u kome se nalaze ÿudi van çihovog domaãaja. neslagaçe izmeœu onih koji smatraju da æivot time samo znatno gubi na lepoti i ugodnosti i onih koji na osnovu takvog razvoja predviœaju brzu krizu i katastrofu. fiziåkom smislu. ovakvi su odnosi primarni predmet regulisaça dræava. podrazumeva åovekova sredina u uæem. 41 1. åoveåanstvo joãuvek stoji razjediçeno i ostvaruje svoje posebne interese. Dok UN A (Conf. Tako je u posledçe vreme odræano nekoliko znaåajnih meœu-narodnih skupova iz ove oblasti. da u mnogim rekama nema nikakvog æivota. koja se ne moæe svesti na ekologiju. da su neka mora postala prÿave kloake i da hrana sve viãe sadræi tvari koje se taloæe u organizmu i skrañuju mu æivot. s velikim teãkoñama. u çihovoj iskÿuåivoj nadleænosti. a da opstanak åoveåanstva ne znaåi samo daÿu egzistenciju ÿudske vrste. åak i kada se premeste u neãto daÿu buduñnost. mada neke odluke. na kojima zvaniåni predstavnici dræava raspravÿaju o pitaçima koja se ne mogu svesti samo na odnose meœu dræavama koje na takvim skupovima uåestvuju. treba doneti veñsada. nalaze se. Deklaracija Konferencije UN o åovekovoj okolini. niti sama sobom objasniti. zbog åega su one sklone da svaku brigu iz inostranstva protumaåe kao nezakonito meãaçe i kao takvo odbace. zajedniåke odluke koje ñe uticati na buduñnost. naime. Reå je. moralni. niti na kompromis izmeœu çihovih posebnih interesa. doduãe. veñi na odnose izmeœu ÿudi. Otuda su izgledi za sudbinu åoveåanstva ubrzo postali predmet raspravÿaça i van nauånih krugova. Bez obzira na pobude onih koji preterano dramatizuju blizinu sudçeg dana. odnos åoveka i prirode. da mir mora da podrazumeva zadovoÿavajuñe staçe i moguñnost da se takvo staçe postiæe i poboÿãava. deo I. veñse ispostavilo da se pod ãirim pojmom åovekove okoline podrazumeva i çegova druãtvena okolina. taåka 1. ne moæe se poreñi da su neke od ovih opasnosti stvarne. Pored toga. Postalo je veñjasno da se nijedna univerzalna vrednost ne moæe nezavisno opisati. u stvari. i nepovratno uniãtava supstance bez kojih ne moæe da æivi. predstave o poæeÿnom poloæaju åoveka i odnosima izmeœu ÿudi osnovni su predmet ideologija. prema shvataçima klasiånog meœunarodnog prava.

pravo na æivot i slobodu. pravo na socijalno obezbeœeçe. za åije ostvareçe treba da se bore Ujediçene nacije i çihove ålanice. u Ujediçenim nacijama usvojena Sveopãta deklaracija o pravima åoveka (10. godine. ili sloboda kretaça. ako ne postoje socijalni i ekonomski preduslovi za çihovo uæivaçe. kao ãto su pravo na rad i odgovarajuñe radne uslove. koje je postavila neka viãa sila. Ovakva ideja prisutna u delima mnogih mislilaca i umetnika. da su meœu ovima æivot. liånost. ali se. Temeÿi moderne demokratije. Kako ovaj dokumenat ne predstavÿa meœunarodni ugovor. veñpoåev od francuske revolucije. pozivaju na opãta “prirodna” naåela. godine i Deklaracija o pravima åoveka i graœanina francuske Nacionalne skupãtine od 1789. Ustav Virxinije od 1776. graœanska i politiåka prava kao ãto su npr. jer im u osnovi leæi ideja da svako ÿudsko biñe samim raœaçem stiåe izvesna neotuœiva prava. u duhu tadaãçeg naåina miãÿeça. 1989. godine. da bi se u socijalistiåkoj misli pretvorile u smernice za opãtu druãtvenu akciju radi obezbeœeça uslova pod kojima svaka jedinka stvarno i u potpunosti moæe da se druãtveno izrazi. a naroåito u periodu buræoaskih re-volucija. a naroåito ne od odluka nosilaca vlasti.42 Kao ãto se vidi. sloboda i traæeçe sreñe”. Nova kçiga. Kao ãto se vidi. S druge strane. koja ne mogu zavisiti ni od åije voÿe. Iako se staraçe o ÿudima van uæe dræavne zajednice ispoÿavalo i ranije. sve su to nacionalni dokumenti. veñdeklaraciju Generalne skupãtine Uje42 Tekstovi u zbirci. udruæivaçe itd. kao ãto su britanska Poveÿa o pravima od 1689. moæe se reñi da je odluåujuñi proboj u tom pogledu izvrãen posle Drugog svetskog rata. uåeãñe u kulturnom æivotu itd. dobija svoj politiåki izraz srazmerno kasno. Iz toga vremena potiåu prvi znaåajni dokumenti o ÿudskim pravima. koji se odnose samo na staçe u jednoj dræavi. ova se dva pristupa proble-matici ÿudskih prava svode na iskÿuåivo zalagaçe za tzv. decembar 1948). O çima se govori kao o ÿudskim pravima. okupÿaçe. U tom znaku je tekla i evolucija u shvataçu ÿudskih prava koja su se u poåetku iskÿuåivo formulisala kao subjektivna prava pojedinca u odnosu na javnu vlast i kao çegove slobode prilikom obrazovaça takve vlasti i uticaça na çen rad. koji je pokazao do kakvih sve meœunarodnih posledica moæe da dovede ravnoduãnost prema krãeçu elementarnih ÿudskih prava u jednoj zemÿi ili grupi zemaÿa. koja sadræi spisak minimalnih opãtih prava i sloboda svih ÿudi.Otuda se ovakve vrednosti u poåetku istiåu kao nacionalne i borba za çih se vodi u okvirima dræava. To pozivaçe na viãe istine omoguñilo je da ovakve proklamacije budu uzor revolucionarnim pokretima u drugim dræavama. Tako se u ameriåkoj Deklaraciji o nezavisnosti tvrdi da su “ove istine oåevidne: da su svi ÿudi stvoreni jednaki. izraæavaça ili na borbu za socijalna i ekonomska prava. Beograd. i Deklaracija o nezavisnosti SAD od 1776. obrazovaçe. Stoga je ubrzo posle poraza hitlerovske koalicije. pravo na zdravÿe. graœanska i politiåka prava ostaju to samo formalno. da ih je Tvorac snabdeo izvesnim neotuœivim pravima. ekonomska i socijalna prava ne mogu se samo proklamovati i zajemåiti ustavima i zakonima. U opãtim crtama. miãÿeça. 235 .

Ovim se. uostalom. a one se mogu izra-ziti na najrazliåitije naåine. pa prema tome i sve dræave i svi ÿudi. 4. te je vremenom stekla mnogo veñi znaåaj od onoga koji bi joj se mogao odrediti strogim pravnim merilima. Ovakav uspeh Deklaracije nije spreåio nastojaçe da se doœe do sredstava kojim bi se poãtovaçe ÿudskih prava nametnulo kao pravna obaveza i osiguralo potpunijim meœunarodnim merama. Posle dugih priprema. g. Stoga je Deklaracija delimiåno okrenuta ka buduñnosti i sama za sebe kaæe da predstavÿa “zajedniåki standard koji treba da postignu svi narodi i sve nacije”. u Ujediçenim nacijama usvojena dva pakta o ÿudskim pravima Meœunarodni pakt o graœanskim i politiåkim pravima i Meœunarodni pakt o ekonomskim. veñopomenama za pravovremeno delovaçe. Informativni centar UN. Nove vrednosti i nove opasnosti. str. U najnovije vreme opet su privukle paæçu tzv. Sveopãta deklaracija je. ali je doãla do izraæaja saglasnost dræava da se za çihovo ostvarivaçe zalaæu. omoguñilo tako velikom broju dræava da usvoje Deklaraciju i pozivaju se na çu. kako je veñreåeno. Ona je preuzeta u mnogim ustavima. a u razliåitim oblastima ona sluæi kao merilo za utvrœivaçe minimuma prosveñenog postupaça s ÿudima. Do ovakvih se slika moæe stiñi primeçivaçem intuicije ili nauånom estrapolacijom postojeñih opasnih tendencija. paktovi su u izvesnom smislu uæi i maçe smeli od Deklaracije. krajem 1966. lutaça. nesloge i ne-razumnosti subjekata koji treba da nose napredak. imajuñi u vidu da proces ostvarivaça svih ÿudskih prava nije lak i da treba da sledi puteve koje uslovÿavaju prilike u svakoj zemÿi. crne slike buduñih staça u koje åoveåanstvo moæe dospeti ako se ne otklone neke potencijalne opasnosti. ili im pretpostavÿaju uske ciÿeve. svoje i svoje grupe nego i zbog nesuglasica. koja se moraju ispuniti. 1975. bez obzira na to je li moguñe sprovoœeçe postupka i izricaçe sankcija ostaje svest izraæena u nizu akata Ujediçenih nacija posveñenih pravima åoveka.43 Delatan stav prema vrednostima podrazumeva çihovo biraçe i borbu za çihovo ostvarivaçe. Ovo je. godine. Ovo znaåi da kao merilo vrednosti kome ñe biti podvrgavano postupaçe svakog subjekta meœunarodnih odnosa. Moguña su razliåita viœeça najvaænijih takvih vrednosti. Moæe li nas spasiti futurologija. Prilozi iz Development Forum. Ozbiÿni mislioci i istraæivaåi ne smatraju to proroåanstvima. teãkoña i sumçi. 3. imala veliki odjek. Beograd. çegovim usvajaçem nije nastala obaveza dræava da zagarantuju ostvarivaçe svih nabrojanih ÿudskih prava. Paktovi o pravima åoveka stupili su na snagu poåetkom 1976.diçenih nacija. meœutim. Flechtheim. na çu se pozivaju mnogi meœunarodni ugovori. Ova svest sve viãe jaåa. socijalnim i kulturnim pravima. meœu kojima Deklaracija i paktovi zauzimaju samo vodeñe mesto. ili su protiv çih. “negativne utopije”. konaåno su. ne iscrpÿuje spisak univerzalnih vrednosti kojima treba da teæi ceo svet. i daÿe. Otuda nije neumesno doåara43 O. dovodeñi do dubÿih saznaça i jasnijih predstava o pojedinim pravima i poloæaju çihovih nosilaca. 236 . Stvarani zato da budu stvarno primeçivani kao pravni propisi. Rizici nisu mali i moguñnost poraza postoji ne samo zbog protivÿeça onih koji opãteåoveåanske vrednosti ne uviœaju. godine.

17. donosilac odluka. 10 i daÿe. za razliku od drugih vrednosti. jedan standard misli.46 Meœutim. str. In Defence of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy. krajnost predstavÿaju oni koji veruju da je nacionalni interes objektivno dat i trajan i da postoji bez obzira da li ga odluåioci i stanovniãtvo dræave uviœaju. interesi i ciqevi pojedinih subjekata A. 237 . 45 E. Morgenthau zajedno s mnogim drugim smatra. jedno pravilo akcije: nacionalni interes”. Beograd. Za çih je “nacionalni interes” ono ãto je. str. 242. 1951. åvrsto dato tako da mu ne moæe izmañi nijedan racionalni odluåilac. veñse svodi na moñkojoj teæi svaka dræava. New York. pak. Politics Among Nations. naprotiv. ideoloãki neobojeno. tj. Ove se vrednosti ne retko oznaåavaju kao “nacionalni interes”. tako da pojam nacionalnog interesa prestaje da bude specifiåan za svaku pojedinu dræavu. Morgenthau. Specifiåne vrednosti. 1955. 1978. æeleñi da mu teorija ima opãtu vaænost. Miletiñ. New York. An Introduction to American Foreign Policy. ukÿuåujuñi tu i revolucionarne promene u vlasti. Savremena administracija. 5. 47 Åitalac ñe zapaziti da se naãe neslagaçe s ovim shvataçem izraæava veñi time ãto moñnismo uvrstili u vrednosti zajedniåke svim dræavama. da ima neke posebne interese. Knopf. realistiåka teorija meœuna-rodnih odnosa. S.vati beskrajne predele åovekovog napretka uporedo s ukazivaçem na opasnosti i zamke u koje åoveåanstvo moæe da zaluta. bez obzira kakva bila çegova uvereça. u konaånoj liniji odreœuje interes pomoñu moñi tj. koje u ovom trenutku izgledaju neostvarÿive ili se åak ne mogu ni opisati. kakvu u svojim delima zastupa Hans Morgentau (Morgenthau). a naroåito mesto na kome se nalazi dræavna teorija. Prema çemu. Furniss R. çenog odnosa prema moñi drugih. C. bori i saraœuje u uvereçu da se progres ne moæe zaustaviti i ograniåiti i da ñe on dovesti do spoznaje novih opãteåoveåanskih vrednosti. da je teæça ka sticaçu moñi glavni ciÿ svih dræava i osnovni pokretaå çihovih akcija. svaka dræava moæe da teæi nekoj specifiånoj vrednosti. trajno uslovÿavaju vrednosti kojima ona teæi i da se te vrednosti ne meçaju s promenama drugih elemenata dræave. Snyder. Nacionalni interes u ameriåkoj teoriji meœunarodnih odnosa. Rinehart. Na shvataçu o postojaçu objektivnog nacionalnog interesa izgraœena je tzv. Na jednom kraju su oni koji smatraju da nacionalni interes objektivno ne postoji. str. Veñina ÿudi i ÿudskih druãtava sada se napreæe. koji smatraju da objektivne okolnosti. dræave slede i treba da slede “samo jednu zvezdu vodiÿu. odluåi da jeste”. veñda je to “ono ãto dræava.45Drugu. geopolitiåari i sliåni tumaåi meœunarodnih odnosa. koji se ni kod jedne druge dræave ili bar kod velikog broja drugih dræava ne mogu zapaziti. 46 H.44 Prilikom upotrebe izraza “nacionalni interes” treba biti oprezan jer se shvataça o çemu razlikuju.47 U granicama uæeg pojma nacionalnog interesa ostaju oni “rea-listi”. Nacionalni interes Pored vrednosti koje su zajedniåke svim dræavama i vrednosti koje se vezuju za åoveåanstvo ili meœunarodnu zajednicu u celini. Jedan od omiÿenih primera koji se tim povodom daju jeste teæça Rusije da 44 A. ispostavÿa se da ovaj ameriåki pisac.

nije gubila ni sa kakvom promenom u vlasti. koji smatra da nacionalni interes ukazuje na dugoroåne ciÿeve dræave i podseña sadaãçu generaciju stanovniãtva i odluåilaca da su ålanovi jedne trajne politiåke zajednice. koje svedoåe o istovetnoj ili sasvim sliånoj oceni objektivnog poloæaja te zemÿe. u promeçenim okolnostima napuãtaju. Izgleda nam da pojam nacionalnog interesa. kako iz objektivnih. jer je odstupaçe moguñe. kao i Morgentau. stalne teæçe ili vrednosti. sastavu spoÿnopolitiåkih odluåilaca i okolnostima. ãto znaåi da on pod tim podrazumeva i one vrednosti koje smo oznaåili kao zajedniåke svim dræavama ili opãteåoveåanske ili vrednosti koje se samo nekada pojavÿuju kao takve. tako i iz subjektivnih razloga. Takve se tradicije. treba da bude istorijski. postupa francuski teoretiåar Remon Aron (Raymond Aron). te zato onaj koji ga prouåava nije osloboœen obaveza da istraæuje uzroke koji dovode do çegovog formulisaça. 48 Nav.48 Meœutim. poæeÿnim promenama i pravaca da se do çih doœe. meœutim. Tako se u britanskoj spoÿnoj politici dugo smatralo nacionalnim interesom obezbeœeçe suprematije na moru (pravilo dve sile. drugim reåima. itd. 238 . ne postoji ni sam po sebi.. posedovaçe neprekidnog plovnog puta do Indije itd. Pojam “nacionalnog interesa” usvajaju. nedopuãtaçe niåije hegemonije u Evropi. ukoliko ga u nauci uopãte vaÿa zadræati. stalnije spoÿno-politiåko ponaãaçe ili. niti samo u glavama odluåilaca. glavni nacionalni interesi svih dræava su bezbednost. meœutim. veñtako nazivaju trajnije uvereçe spoÿnopolitiåkih odluåilaca. Takvu ulogu su u drugim zemÿama imali “sticaçe æivotnog prostora”. koja se navodno. uopãtava nacionalni interes i smatra da ga moæe na isti naåin izraziti za sve dræave. dakle. delo. izvesnu tradiciju u spoÿ-noj politici. i pored znaåajnih promena u strukturi dræave. str. “ãireçe prave vere”. pri åemu je u takve vrednosti neko verovao. Iako nisu kratko trajale. bez obzira je li to sve koristilo dræavi po nekim objektivnim merilima ili ne. tj.izbije na topla otvorena mora. te je prema tome nemoguñe na çima kao na glavnoj osnovi graditi predviœaça za buduñnost. utvrde neke konstante. one nisu veåne. koje omoguñava da se. U tom duhu se izraz “nacionalni interes” upotrebÿava i kao opomena odluåiocima protiv idealizma i voluntarizma. i Aron. i oni teoretiåari koji ga ne smatraju objektivno postojeñim. “osloboœeçe porobÿene brañe”. 101. slava i ideja. po kome britanska flota mora biti bar ravna zbiru flota dveju po snazi narednih zemaÿa). Tako npr. O çegovom postojaçu se tada moæe govoriti na osnovu posmatraça stvarnog ponaãaça dræave u toku duæeg perioda. Nacionalni interes. a nekome su sluæile kao parole za prikrivaçe i opravdavaçe drukåijih teæçi. Po çemu. protiv zanemarivaça ovozemaÿskih interesa svoje zajednice i protiv uvereça da se u meœunarodnoj politici moæe sve ãto se hoñe. Stoga je pretpostavka da ñe se dræava i daÿe ponaãati onako kako se dugo ponaãala dopuãtena. ali nije neoboriva.

Takvi ciÿevi mogu biti ekonomski. struje i interese grupe u çemu. kao ãto je to napomenuto. iako se tako predstavÿa. sve viãe se ispostavÿa da takvo proãireçe ima u stvari da posluæi nekom drugom ciÿu. nacionalni i istori239 . strategijski. tj. za koje je iskustvo pokazalo da mogu uåestvovati u spoÿnopolitiåkom odluåivaçu pojedinih dræava. Pa ipak. da obezbedi neku drugu vrednost. ne sme otvoreno iznositi. Otuda ñemo. Uz to. jednostavno anektiraçe celog sveta svojoj dræavi. istorijski su bili moguñi neki vidovi ekspanzionizma. jer se moæe navesti dug spisak dræava za koje se pouzdano sme tvrditi da takvih pretenzija nemaju. i tada i danas postoji izvestan broj dræava. te je ovakva vrednost specifiåna za çih. geopolitiåari. kada su takve vrednosti tek formulisane. meœutim.Mada ne moæemo da se sloæimo sa na poåetku navedenim bihe-vioristiåkim stavom. a u tom su predçaåili tzv. åak i ako postoji. na raåun neposrednih suseda. Ekstenzivna poÿoprivreda kao glavni izvor prihoda i nacionalna amorfnost kao moguñnost da se stiåu novi “podanici”. moramo imati na umu da taj interes. Dok je ranije. meœu åijim odluåiocima je uvreæeno uvereçe o potrebi teritorijalnog ãireça. ali ne i opãta. ãireçe dræave bilo smatrano vrednoãñu samom po sebi i znakom “zdravÿa” i napredovaça dræave. kada je oåito da na çu mogu uticati sledeñi politiåki izbori time ãto ñe doñi na vlast stranka koja ih se odriåe. ukazati na neke od çih. Prilikom prouåavaça donoãeça spoÿnopolitiåkih odluka jedne dræave. ne praveñi razliku izmeœu tradicionalnih i ukoreçenih i privremenih i spornih vrednosti. ni u jednoj dræavi nije interes celog stanovniãtva. prema kome trenutni odluåioci proizvoÿno odreœuju nacionalni interes dræave. predstavÿaju razliåite delove. Ova pretpostavka nije. bila taåna ni u doba kada su takve teorije bile u najveñoj modi. ove vrednosti su deo spoÿnopolitiåkog odluåivaça. veñvladajuñeg sloja. Wihova trajnost moæe biti nepoznata. ustupili su mesto industriji i nacionalizmu. koji su teritorijalnu ekspaniziju po svaku cenu åinili maçe privlaånom i opasnijom. Pa ipak. ili krajçe neizvesna. koji ili nisu bili tako ambiciozni ili toliko otvoreni. veñse svesno ili nesvesno prikriva izgovorima razne vrste. kao npr. mada je povremeno bivao spoÿnopolitiåka vrednost u oåima nekih odluåilaca. bez obzira na çihove osobine. Dok najekstremniji vid teritorijalnog ekspanzionizma. Vlade. Pojam nacionalnog interesa bi sluæio da pokaæe da se u svim ovim promenama i oscilacijama åuva jedno interesno jezgro. kako svaka dræava teæi da ãiri svoju teritoriju. u novije vreme se takva teæça. moraju se uzeti u obzir i one specifiåne vrednosti koje nisu dovoÿno trajno postojale da bi se podrazumevale pod pojmom “nacionalnog interesa”. odluåioci. Tako se åesto smatralo. B. Srazmerno je åesta teæça da se teritorija dræave proãiri u ograniåenom obimu. spada kako smo veñrekli u domen iracionalnog. Ekspanzionizam U takve vrednosti spadaju pre svega one koji neki pisci imaju obiåaj da pripiãu svim dræavama.

trenutno samo nacionalni razlozi mogu da dobiju neku podrãku. Nesigurnost francusko-nemaåke granice dugo je leæala poglavito u tome ãto su obe zemÿe æelele da gospodare svim vaænim sirovinama za proizvodçu åelika u pograniånim oblastima. graniåne oblasti najåeãñe etniåki nehomogene. koja je nemoguña zbog postojaça moñnih dræava. formiranih nacija i pravila meœunarodnog prava. Mada. privredne (potreba Trsta za zaleœem) i strateãke (odbrana Zapada od napada i Istoka) argumente. te se reãeçe traæi u tome ãto ñe se nacionalnim maçinama zagarantovati poloæaj koji ih obezbeœuje uæivaçe svih graœanskih i politiåkih prava i zaãtitu od denacionalizacije. koji su ih naseÿavali i stvarali tako kolonije. uz to. a ne o nacionalistiåkim falsifikatima. italijanski iredentizam ne miri s tim ãto su posle Drugog svetskog rata najveñi deo Istre i Slovenaåkog primorja pripojeni Jugoslaviji i pri tom se mahom poziva na istorijske (vlast Venecije i Italije u proãlosti). “zaostali” ali “necivilizovani” ÿudi. tj. koji je uvek bio opasan po dobrosusedske odnose. a i danas se ne mogu poricati ekspanzionistiåke teæçe politiåkih krugova u nekim susednim dræavama na raåun jugoslovenske teritorije. te je traæila prisajediçeçe oblasti na çenoj zapadnoj obali. a ove su ostale u vezi s gradom-dræavom koji ih je osnovao. Tako se skoro sasvim mogu izbrisati razlike izmeœu æivota u nacionalno “svojoj” i nacionalno “tuœoj” dræavi i izbiti iz ruke i posledçi argumenti ekspanzionizmu. meœutim. Kako su. mora se na kraju napomenuti da je u danaãçe vreme takva politika oteæana jer su razlozi za çu izgubili legitimnost. dok se istorijski smatraju opasnim i iracionalnim. u raz-nim meœusobnim kombinacijama. V. Ovakva bi se analiza mogla primeniti na bezmalo svaku dræavu. ekspanzija radi prikÿuåeça delova sopstvene nacije u inostranstvu najåeãñe bi znaåila ukÿuåivaçe u svoju dræavu i nacionalno stranog stanovniãtva. Svaki pokuãaj prisajediçeça strane teritorije smatra se agresijom. javno izreåeni prikriveni u glavama odluåilaca. Kolonijalizam Kao najpribliænija zamena za neograniåenu teritorijalnu ekspanziju. gvozdenom rudom u Loreni i kamenim ugÿem u Ruru. S obzirom na vaænost nacionalnog samoopredeÿeça. jer je svaka od çih vodila ili vodi ekspanzionistiåku politiku ove vrste. joãuvek postoje ekspanzionistiåki ciÿevi. Nemaåka je. dok je Francuska verovala da jedino reka Rajna moæe da posluæi kao bezbedna granica prema Nemaåkoj. Joãsu gråki gradovi u takve teritorije slali svoje sugraœane. Tako se npr. ako se zbiÿa radi o çima. nastala je teæça da se prisajedine nenaseÿene oblasti. Alzaãane dræala za svoje sunarodnike. pri åemu su se nenaseÿenim smatrale i one oblasti na kojima æive drukåiji. koje u tim oblastima æivi.jski. a nijedan razlog nije podoban da je opravda. Ekonomski i strateãki razlozi su uz to izgubili podrãku demokratskog javnog mneça. Rizik sukoba je otuda suviãe veliki. Jugoslovenski narodi bili su ærtve takve politike stranih dræava. dakle. koje trebe “osloboditi”. U novom veku je izraz “kolonija” poåeo da meça znaåeçe 240 .

1972. a svoj vrhunac doæivÿava izmeœu 1880. pa åak i toboæça civilizatorska misija hriãñanskih naroda. Ovaj sukob obeleæava i poåetak opadaça klasiånog kolonija-lizma. U to vreme nije ni bila retkost da kolonijalnu ekspanziju ne preduzimaju organi dræave. Suhrkamp. koja se naziva i imperijalistiåkom. U ovoj fazi. kolonijalno carstvo je celokupnu na-cionalnu ekonomiju kolonijalnih sila viãe stajalo no ãto joj je koristilo. nego i oblik eksploatacije kod kuñe. pridruæuju i nove. bez obzira na to da li je broj sopstvenih naseÿenika bio velik ili neznatan. Probleme der internationalen Beziehungen.49 Posle izvesnog zastoja za vreme industrijske revolucije. godine. Italija i Japan. kolonijalizam nalazi svoj najjaåi podsticaj u æeÿi razvijenog nacionalnog kapitalizma da obezbedi. Portugalu i Francuskoj. I zaista. Neobuzdana trka za kolonijama ubrzo dovodi dotle da na svetu ne preostaje slobodnog prostora za kolonijalnu ekspanziju. 1896. kojim se bivãi kolonijalni posedi poveravaju na upravÿaçe pojedinim dræavama.i da se odnosi na posede koje su evropske dræave. godine). ne samo stalne izvore sirovina. Italija. 241 . a osnovni ekonomski interesi poåiçu se dopuçavati i prekrivati drugim. i 1914. da se pristupi preraspodeli kolonijalnih poseda na ãtetu “starih” kolonijalnih sila. naroåito Nemaåke. koja je u doba nerazvijenog kapitalizma imala izgled åiste pÿaåke proizvoda. Velikoj Britaniji. kako ekonomskih. Ovakvi su argumenti bili potrebni i zbog domañeg javnog mneça. kao ãto su Nemaåka. Ãpaniji. pa i ÿudi (uzimaçe robova). ovaj privredni interes jednog sloja stanovniãtva ulepãava se parolama o nacionalnoj veliåini i prestiæu. ali su troãkovi vojnog zaposedaça i obezbeœivaça. Tako kolonijalizam nije bio samo eksploatacija pokorenih naroda. sticale van evropskog kontinenta. E. Stoga se u kolonijalistiåke avanture upuãtaju i zemÿe koje za to nemaju potrebnih uslova. tako i vojnih. kolonijalizam ulazi u svoju najrazvijeniju fazu. kada se “starim” kolonijalnim silama. veñpojedini avanturisti i privredna preduzeña. Kao i ranije. kao i administrativnog upravÿaça kolonijama. Glavni razlog za sticaçe kolonija bio je ekonomska eksploatacija. str. u samoj metropoli. Krippendorff. prema kojima nijedna dræava ne moæe pretendovati na status velike sile ako ne poseduje kolonijalno carstvo. Æeÿa “novih” kolonijalnih sila. kao ãto je nacionalni prestiæ. kao npr. u krajçoj analizi. koje åesto nije bilo uvereno u stvarnu potrebu za sticaçem kolonijalnih poseda. S razvijaçem kapitalizma. tj. eksploatacija kolonija postaje sistematskija i racionalnija. poåev od XVI veka. koja u svom pokuãaju da osvoji Etiopiju trpi sraman poraz od primitivno naoruæanih vojnika Negusa Menelika II (bitka kod Adue. prostora koji se moæe zaposesti bez protivÿeça i oruæanog otpora neke or-ganizovane dræave. pod nadzorom meœunarodne organizacije i u interesu lokalnog sta-novniãtva. ali ne u potpunu korist kolonijalista-pobednika. Poraæene kolonijalne sile (Nemaåka i Turska) gube svoje posede. Ovaj zaokret bio je 49 188. jedan je od vaænih uzroka Prvog svetskog rata. padali na teret poreskih obveznika. U okviru Druãtva naroda stvara se mandatni sistem. Frankfurt. dok su profiti iãli uskim slojevima na vrhu. veñi pouzdana træiãta za plasman robe i kapitala.

Sistem mandata zameçuje se starateÿskim sistemom. Ovo posledçe vaæi naroåito za SAD. Poveÿe Ujediçenih nacija). Sistem mandata je ipak bio samo kompromis. Jaåaçu ovih pokreta doprinosi i zauzetost metropola Drugim svetskim ratom. kao i u javnom mneçu mnogih dræava. koje se s veñinom od çih ophode kao da su ih jednostavno zaposele. da nagriza i borba pokorenih naroda. meœunarodnoj kontroli podvrgavaju se i oni kolonijalni posedi koji ostaju u rukama kolonijalnih sila i proglaãava se naåelo da kolonijalna uprava mora biti u interesu domorodaåkog stanovniãtva i voditi jaåaçu samouprave (ålan 73. uz pojedine slabo organizovane izlive protesta. Stoga je s poveñaçem broja dræava u Ujediçenim nacijama. koji ih åak primorava da mnoge stanovnike kolonija naoruæavaju i osposobÿavaju za vojnu sluæbu. koju izraæavaju sve ãiri i sve boÿe organizovani politiåki pokreti. teorijski. dok neke razvijene kapitalistiåke dræave u postepenom osipaçu kolonijalnih imperija vide moguñnost sopstvene privredne ekspanzije. S druge strane. kome se pored mandatnih teritorija podvrgavaju i kolonije poraæenih zemaÿa u Drugom svetskom ratu i. ona su omoguñila znaåajnu ulogu koju su Ujediçene nacije odigrale u konaånom ukidaçu kolonijalizma. ãto im je obezbedilo podrãku koja nije bila samo moralne prirode. U toku dvadesetog veka i u kolonijama se stvara graœanstvo i s çim jaåa i nacionalna svest. s obzirom na snagu pobedniåkog britanskog i francuskog kolonijalizma. Kolonijalni sistem poåiçe sada. u samim 242 . neoptereñenoj carinskim i drugim barijerama koje su podigle metropole oko svojih kolonija. koje su kolonijalne armije lako guãile. Mandatne te-ritorije su opet date na upravÿaçe kolonijalnim silama. kolonije pobednica koje ih dobrovoÿno stave na raspolagaçe Ujediçenim nacijama. Po pravilu je. Ciÿ starateÿstva izriåito postaje sticaçe potpune nezavisnosti teritorija pod starateÿstvom. deluje na jaåaçe antikolonijalne borbe u drugim kolonijama. u kolonijama nastajao period zatiãja. Uspeh nekih od çih. poãto je bio skrãen otpor nesloænih feudalnih gospodara. a çihovo ponaãaçe u kolonijama bilo je neprekidno pod lupom svetske javnosti. Ãto je joãvaænije. svet doæivÿava i toleriãe nove pokuãaje kolonijalnog osvajaça Italija najzad uspeva da potåini Etiopiju (1936). koje su nastale posle uspeãno okonåane oruæane i politiåke borbe za osloboœeçe od kolonijalne vlasti. koje zauzimaju mesto najrazvijenije dræave i oseñaju da bi u slobodnoj utakmici. naroåito onoga u Indiji. uvek mogle da izaœu kao pobednik i da tako po voÿi proãiruju træiãte za svoje proizvode i kapital i obezbede pristup potrebnim sirovinama. pomoñantikolonijalistiåkim pokretima nije se smatrala protivnom meœunarodnom pravu. pritisak na kolonijalne sile u Ujediçenim nacijama sve viãe rastao. jaåa antikolonijalistiåki stav. Za razliku od sliånih situacija u drugim okolnostima. koji je na specifiåan naåin nadahçivao i predvodio Gandi (Gandhi). u sredçim i niæim slojevima stanovniãtva metropola. Stvaraçe Ujediçenih nacija dogaœa se u mnogo izraæenijoj antikolonijalnoj atmosferi od stvaraça Druãtva naroda. Iako u prvi mah ovakva reãeça nisu izgledala mnogo viãe nego deklaracija. meœutim.moguñiz dva razloga: pod uticajem socijalistiåke misli. Ãtaviãe.

zajedniåko poreklo itd. a politiåka voÿa stanovniãtva. Tako je Juæna Afrika bila prestala da bude kolonijalni posed Velike Britanije. teritorijalno proãireçe moæe se sukobiti s mnogim teãkoñama. ali se iza svih tih sredstava redovno krije jedno. Kao razlozi za hegemoniju su se tokom istorije navodili kulturna razvijenost. Stvaraçe interesnih sfera (dominacija. Nije otuda ni åudo ãto su ãpanske i portugalske kolonije najduæe åekale na osloboœeçe i ãto posledçi ostaci kolonijalizma imaju specifiåne oblike. bivãe kolonije evropskih zemaÿa koje su. ovakva se kontrola nad interesnom sferom naziva dominacijom. Kako se interesne sfere vrlo åesto temeÿe na ravnoteæi snaga. To su naime. ali tako ãto je maçina doseÿenika iz tih metropola i çihovih potomaka zadræala svu onu vlast i sve one prednosti koje im je u odnosu na domoroce obezbeœivao kolonijalni status. pri åemu se mora napomenuti da se to ne odvija bez trzavica pa i strahovitih krvoproliña u kolonijama. Ona to postiæe razliåitim sredstvima. osnovno i konaåno pretça oruæanom intervencijom. u sastavu stranih dræava. Da bi se one izbegle. na dogovoru izmeœu velikih sila. hegemonizam) Kao ãto se moglo videti. koji otvoreno favorizuje maçinu. u stvari.. tj. Kada je osnovni naglasak na zadræavaçu nadzora nad spoÿnom politikom i glavnim tokovima unutraãçe politike u dræavama jednog podruåja koje neka velika sila smatra znaåajnim za sebe. pretça vodeñe sile je utoliko jaåa i opasnija zato ãto pripadnik sfere u redovnim okolnostima ne moæe da oåekuje pomoñi podrãku s druge strane. govori se o interesnoj sferi te dræave. U najãirem smislu. vlada koja to ne poãtuje biñe svrgnuta delovaçem agenata hegemona ili otvorenom intervencijom. koji se inaåe postiæu ekspanzijom. Takav je ciÿ postignut onda kada se osigura potreban stepen uticaja i kontrole na teritorijama koje inaåe ostaju iza granica. Pripadnost sferi uticaja deformiãe politiåki æivot i spoÿnopolitiåko odluåivaçe u podreœenoj zemÿi sve vaænije politiåke odluke moraju da dobiju saglasnost hegemona. a onaj oblik dominacije koji se temeÿi na voœstvu koje velika sila treba da ima na osnovu nekoga stvarnog i od çenih sledbenika priznatog razloga najåeãñe se naziva hegemonijom. Tim putem kreñu i kolonijalne sile s demokratskim ustrojstvom vlasti. dakle izvesna srodnost koja najmoñnijoj dræavi daje svojstvo “prirodnog voœe” i “zaãtitnika”. ideoloãki primat. naroåito onda kada su interesi koji su ugroæeni posebno jaki ili se lako razbuktavaju nacionalistiåke emocije zbog srazmerno velikog broja belih naseÿenika (Alæir. ovakva dræava nastoji da se u okviru sfere ne dese nikakve promene koje çoj ne bi odgovarale. Uz iskÿuåeçe meãaça drugih rivalskih velikih sila podjednake moñi.kolonijalnim metropolama jaåa glas onih koji uviœaju da su svi argumenti za odræavaçe kolonijalnih poseda iãåezli ili se ispostavili kao laæni. Rodezija). ostvare bez teritorijalnog proãireça. spoÿnopolitiåki odluåioci trude se da one ciÿeve. ali je kao preæiveli ostatak kolonijalizma do skora bila jedinstveni primer dræave organizovane na rasistiåkom principu. veñprema tome na åemu se prvenstveno temeÿi çena moñ. G. izraæena izborima ili na 243 . pored nekih maçih teritorija gde je strateãki interes metropole neobiåno izraæen. raskinule veze s metropolama.

Iako je u novije vreme usled uticaja svetskog javnog mneça ovako gruba politika postala nemoguña. SAD smatraju celu Zapadnu hemisferu svojom interesnom sferom. primila pod svoje pokroviteÿstvo. One su bile na åelu grupacije slobodnih gråkih gradova dræava. 244 . svojim hegemonima priznavali prvenstvo i stajali na çihovoj strani u meœusobnim sukobima. trebalo da bdi nad bezbednoãñu Zapadne hemisfere daju-ñi u stvari legalitet pritisku i intervenciji SAD se ni u najskorijoj proãlosti nisu odricale upotrebe oruæanih snaga. Zagreb. Sjediçene Ameriåke Dræave odbacile su ograniåeçe u pogledu uåestvovaça u evropskim stvarima joãu toku Prvog svetskog rata. Matica hrvatska. Monroeve doktrine. izazvan upravo time ãto je Atina naruãila postojeñu ravnoteæu jer je Kerkiru. meœutim. Ova politika SAD poåela je na oko sasvim bezazleno. kako bi pokuãale da spreåe unutraãçi politiåki razvoj u latinoameriåkim zemÿama. koji im nije bio po voÿi. Istovremeno. koji su. 17). “dolarska diplomatija”). Atina i Sparta. koji je bio pod hegemonijom Sparte. 29. Povijest peloponeskog rata. str. Spoÿna politika SSSR pokazala je da se i u “realnom socija-lizmu” donosioci spoÿnopolitiåkih odluka opredeÿuju za izgradçu interesnih sfera. SAD su tako neke latinoameriåke zemÿe dræale i pod privremenom okupacijom ili im nametale finansijski protektorat (npr. godine izrazio reãenost ove zemÿe da se odupre daÿoj kolonijalizaciji i intervenciji evropskih sila u Severnoj i Juænoj Americi. Nikaragva). Monroeva doktrina postala je za latinoameriåke zemÿe teret jer je znaåila potpunu izloæenost politiåkom pritisku SAD i ekonomsku eksploa-taciju çihovih graœana i preduzeña. koja je. i daÿe (I. Kuba. navodno. SAD su se obavezale da se neñe meãati u evropske poslove. Dominikanska Republika. te su SAD nastojale da svoju hegemoniju prikriju uspostavÿaçem Panameriåke Unije (kasnije Organizacije ameriåkih dræava). ostañe krça jer ñe hegemon spreåiti dolazak na vlast snaga koje mu ne izgledaju dovoÿno pouzdane. pa åak i napredno: svojom poslanicom kongresu SAD predsednik Monro (Monroe) je 1823.drugi naåin. koja je vremenom poåela da znaåi pretvaraçe oba ameriåka kontinenta u interesnu sferu SAD. koloniju Korinta. Haiti. 32. od kojih je naj-znaåajniji bio peloponeski rat. Iako su takvu politiku prikrivali iza parola o misiji u borbi za socijalizam Staÿin i çegovi saradnici nisu se ustezali od otvorene upotrebe ovakvih pojmova u diplomatskim pregovo50 Tukidid. dok su mnogo viãe polagale na drugu komponentu tzv. ãto je u tom trenutku u prvom redu znaåilo nameru da se Ãpaniji ne dopusti da pod okriÿem Svete alijanse ponovo pokori svoje bivãe latinoameriåke kolonije. U klasiånoj Gråkoj su se isticala dva hegemona. 1957. pogotovu onih åiji se program sastoji u oslobaœaçu od uticaja hegemona. Umesto zaãtite. SAD su u prvom redu smatrale da je Latinska Amerika podruåje za unosno investiraçe kapitala çihovih preduzetnika i zadræavale su sebi pravo da grubo interveniãu u svakom sluåaju kada su smatrale da su takve investicije ugroæene (tzv. Postojaçe interesnih sfera optereñuje meœunarodne odnose od pamtiveka.50 Joãod poåetka XIX veka.

kao ãto se to npr. II. vidi u tekstovima sporazuma sa Nemaåkom od 23. pravilno shvataçe meœunarodnih zadataka radniåke klase i duboka vera u neizbeænost pobede socijalizma. D. Deklaracije vlada FNRJ i SSSR od 2. ali da u “velikoj grupi socijalistiåkih dræava. Kao i uvek kada mnogi govornici i pisci promeñu jednu reå. Ãire znaåeçe imperijalizma ima kod veñine pisaca. juna 1956. 34. bila bi to teæça da se stvori imperija. 1961/1. Posle Staÿinove smrti.rima. koji ga shvataju kao prastaru pojavu. 146.”53 U skladu s tim su i neke praktiåne mere koje je SSSR sprovodio u to vreme u prvom redu normalizovaçe odnosa s jugoslovenskim komunistima i s çim povezano potpisivaçe dvaju vaænih dokumenata. delo. çeno znaåeçe poåiçe da se umnogostruåava pa i gubi. naåelo proleterskog internacionalizma. “Prosveta”. str. 245 . Kao ãto je dobro poznato. ostao je ambivalentan sve do raspada SSSR.55 U svojoj ãirini ovakav pojam imperijalizma podrazumevao bi prosto prisa-jediçeçe. to je znaåilo da se u Jugoslaviji nije smelo niãta desiti ãto ne bi bilo po ñudi velikih pobedniåkih sila. stav sovjetskih pisaca u odnosu na socijalistiåke zemÿe u okviru podruåja koje je Staÿin dobio kao sferu uticaja. 71. Beograd. juna 1955. nametaçe statusa protektorata ili vazalne dræave i kolonijalno osvajaçe. i SSSR-a i zapadnih sila. 53 Komunist (Moskva). 55 Deutsch. prostrano carstvo. pri åemu je uticaj u Jugoslaviji imao da bude obostran. avgusta i 28. nav. 207. delo. 54 GavranovStojkoviñ. nevezanu za neki odreœeni istorijski period. u sluåaju pobede nad nacistiåkom Nemaåkom. 380. kojim bi nacija koja ga je stvorila. i Deklaracije o odnosima izmeœu Saveza komunista Jugoslavije i Komunistiåke partije Sovjetskog Saveza od 20. stvaraçe hegemonijalne federacije. str. nije moguñe sprovesti rukovoœeçe socijalistiåkim zemÿama i komunistiåkim partijama iz nekog centra. str.51ili iz poznate anegdote. kao ãto su se u sovjetskoj publicistici i daÿe uporedo upotrebÿavali izrazi “socijalistiåki lager” (tabor) i “socijalistiåka zajednica”. neistorijsko. Imperijalizam Termin “imperijalizam” åesto se upotrebÿava. i uæe. str. neograniåeno vladala. o åemu svedoåi Hruãåovÿevo shvataçe da su osnove jedinstva zajednice socijalistiåkih zemaÿa ideologija marksizma leçinizma. srazmera uticaja izraæena je bila åak u brojevima. Memoari VI. koju je zabeleæio britanski premijer Åeråil. u odnosu 50:50. procentualno. str. teorija monopolitnog socijalistiåkog lagera se postepeno napuãta. o tome kako su on i Staÿin u poverÿivim razgovorima za tren oka podelili sfere uticaja na Balkanu. Pa ipak. septembra 1939.54 Meœutim. od kojih je svaka suoåena sa svojim sopstvenim zadacima. moæe se reñi da se u ozbiÿnoj literaturi o meœunarodnim odnosima susreñu uglavnom dve osnovne vrste znaåeça. 383. zavojevaçe. Åeråil. 1964. istorijsko. 52 V. U skladu s latinskom etimologijom ove reåi. nav. odnosno çen vladar.52 Po planovima velikih saveznika. Makedo51 Colliard Manin. pa se tako govori o imperijalizmu Atine. ãire. i daÿe.

realistiåke ãkole meœunarodnih odnosa. Velika Britanija veñod 10. koristeñi nepovoÿne prizvuke koje je u tadaãçem znaåeçu imao. 56. Izraz su poåeli upotrebÿavati Dizraelijevi liberalni protivnici u Engleskoj. str. jer su htele da preokrenu odnos snaga! Zato. u doba kada je Dizraelijeva (Disraeli) vlada u Velikoj Britaniji poåela sve viãe da naglaãava znaåaj Britanske Imperije i potrebu da se britanski posedi teãçe veæu za metropolu i da se stiåu novi. imperijalizam i onda kada se imperija stiåe i kada se brani za oznaåavaçe razlike izmeœu ove dve faze ili staça trebalo bi upotrebÿavati druge izraze. stoga. Originalni tekst nije lako prevesti na naãjezik:. koji su stvaraçe svetske imperije. Prema çemu. Rima. u stvari. 246 . svaka teæça da se zagospodari svetom. ne moæe se ipak preñutati da su rezultati u konkretnim primerima apsurdni: strogo sprovedeno. meœutim.. 56 Nav. U suãtini. delo. Kada su. çegovo shvataçe vraña uobiåajenom ãirem pojmu imperijalizma kao teæçe da se stvori imperija.”56 Iz ovakvog stava sledi neoåekivani zakÿuåak da se i sasvim nemoñna dræava moæe upustiti u imperijsku politiku. godine nije viãe vodila imperijalistiåku politiku. Napoleona. imperijalizam je “politika koja teæi da poniãti postojeñe staçe. regionalna premoñ. jer ona nije niãta drugo nego regionalna premoñ. Uz sve to treba zapaziti razliku izmeœu opisanog i naãeg shvataça odnosa prema vrednosti: naãe je miãÿeçe da vrednost kao deo i motivacija spoÿne politike postoji bez obzira na to æeli li se steñi nova. mada mu se dodaje i teæça ka stvaraçu sfere uticaja. Uæe znaåeçe imperijalizam ima kada se odnose na pojavu koja oznaåava jedan period istorije meœunarodnih odnosa. 57 Isto. verovatno. Imperijalizam je. a ne dinamiåan proces sticaça imperije. poãto je takva politika statiåna. at the reversal of the power relations between two or more nations”. Kako piãe çihov najistaknutiji predstavnik. Joããire znaåeçe imperijalizam dobija u radovima pisaca tzv. str. neposedovana vrednost ili oåuvati veñsteåena vrednost. bilo bi to svaka ekspanzija. carske i hitlerovske Nemaåke itd. na primer.nije. da preokrene odnose moñi izmeœu dve ili viãe dræava.“a policy that aims at the overthrow of the status quo. 46.57 Time se. sam izraz “imperijalizam” kao oznaka za spoÿnu politiku poåeo se upotrebÿavati tek u drugoj polovini XIX veka. i liberalni kabineti posle dolaska na vlast nastavili s dotle kri-tikovanom imperijalistiåkom politikom. Hans Morgentau (Morgenthau). i daÿe. ako reãi da odbaci podreœeni poloæaj i da to postigne time ãto ñe pojaåati svoju moñali da se imperijalizmom ne moæe nazivati porast moñi zemÿe koja veñdominira drugima! Morgentau izriåito kritikuje stanoviãte po kome se oåuvaçe veñpostojeñe imperije oznaåava kao imperijalizam. Iako se mora istañi da Morgentau hoñe da kvalifikuje politiku teæçom ka promeni odnosa snage. stvaraçe kontinentalne imperije ili lokalna. konzervativna odbrana postojeñeg staça.. Pre svega. a ne nekim drugim ciÿem. viktorijanske Velike Britanije. çegovo merilo dovelo bi dotle da su one zemÿe koje su htele da se otmu britanskom imperijalnom uticaju bile imperijalistiåke. ovaj pisac i nije sasvim dosledan. Ovakvo shvataçe karkteristiåno je za marksistiåke pisce ali ga s çim deli i dobar deo ozbiÿnih graœanskih teoretiåara. jer posebno govori o tri ciÿa imperijalizma.

imperijalizam je. znajuñi da kao najrazvijenija kapitalistiåka zemÿa mogu u “otvorenoj utakmici” nadmaãiti sve svoje konkurente. Pored ostalog Hobson konstatuje da kapitlaizam smaçuje potroãçu te dovodi do teãkoña u plasiraçu proizvedene robe unutar evropskih dræava. kada se ispostavÿa da Velika Britanija nije jedina imperijalistiåka sila. politika velikih sila prema Kini u toku prve polovine HH veka). nadajuñi se da ñe tako moñi da zaposednu nove poloæaje.58 Hobson je imperijalizam doveo u vezu s kapitalizmom i pokuãao da ga objasni ekonomskim uzrocima. i Buharina. dræave koje veñimaju kolonije meçaju odnos prema çima (ãto je na primer bila i suãtina veñpomenute Dizraelijeve politike) vezujuñi ih åvrãñe za svoju ekonomiju. Likvidacija kolonijalizma nije otuda otklonila imperijalizam kao spoÿnu politiku. koristeñi u tu svrhu niz preostalih ekonomskih. u stvari. SAD. ona nisu toliko karkteristiåna za fazu imperijalizma. 247 . 1938. kapitalizam u onoj svojoj fazi razvoja u kome se uspostavÿa dominacija monopola i finansijskog kapitala. kao npr. shvatajuñi pri tom da je ona postojala i pre no ãto se za çu naãla pogodna reå. koje se onda odluåuju da prigrabe i za sebe zadræe træiãta na drugim kontinentima. marksistiåki orijentisani pisci daju svoj doprinos ana-lizi imperijalizma. Allen & Unçin. prvi put izaãla 1902. prohtevu ili greãci jedne vlade. U imperija-listiåkoj fazi. ulaze u imperijalistiåki odnos prema dræavama koje inaåe zadræavaju spoÿna obeleæja suverenosti. koja je potrebna da bi se uz ãto niæu cenu postigli imperijalistiåki ciÿevi (npr. Iako i daÿe ima kolonijalnih osvajaça. Bivãe kolonijalne sile nastoje da izgubÿene kolonije zadræe pod imperijalistiåkom dominacijom. Meœutim u tome bivãim kolonijalnim metropolama uveliko konkuriãu najrazvijenije kapita-listiåke zemÿe bez kolonijalistiåke proãlosti. koje su åak i blago-naklono gledale na proces dekolonizacije. London. Prema Leçinu. Poåev od objavÿivaça Hilferdingovog “Finansijskog kapitala” (1910). U tom pogledu predçaåile su SAD joãod Prvog svetskog rata. pa im se åak neke dræave. a povod im je. prva ozbiÿna studija o impe-rijalizmu iz pera engleskog ekonomiste Xona Hobsona (John Hobson). te je stoga pogreãno brkati imperijalizam i kolonijalizam. uz izvesnu psiholoãku prednost koju im daje reputacija nekolonijalistiåkih dræava. kao Nemaåka i Italija. Naåin kontrole nad zavisnim teritorijama nije bitan. dok druge. ni kao opasnost za maçe razvijene i maçe moñne zemÿe.nije se viãe moglo go-voriti o imperijalizmu kao odluci. ovde se naroåito istiåe Leçinovo delo Imperijalizam kao najviãi stadijum kapitalizma (1917). svakako. politiåkih i kulturnih spona s çima. Ovakva razmiãÿaça postaju sve åeãña poåetkom HH veka. godine. Pored radova Roze Luksemburg (Luhemburg). 58 Najnovije izdaçe: Imperialism. koliko su to pokuãaji da se nerazvijene zemÿe dovedu u onu meru ekonomske i politiåke zavisnosti. predaju s posebnim æarom. veñse poåelo razmiãÿati o pravom znaåeçu i dubÿim uzrocima te pojave. Takav se odnos naziva neokolonijalizmom.

smetnuti s uma da se u velikom delu strane literature sreñe i drugo znaåeçe imperija-lizma. na koje do skora nisu ni pomiãÿali. svi ostali ciÿevi. delo. 1955. Ako. Prema ovakvim shvataçima. str. koristi “interes odreœen pomoñu moñi” kao glavni kÿuå za razumevaçe i objaãçavaçe spoÿne politike i meœunarodnih odnosa. Nekada tako laka. iako mu ciÿevi ostaju isti. moñse ne moæe shvatiti kao konaåna vrednost ili zavrãni ciÿ spoÿne politike. pa se zato i reœe preduzima.Imperijalizam. koji se u politiåkim naukama i politici toboæe ne sme idealizovati. sve ono ãto subjekti meœunarodnih odnosa æele. transnacionalna preduzeña. Imperialism. New York. “realpolitiåare”. Meridian Books. dakle. i daqe 60 Morgenthau. kao ãto smo veñnapomenuli. pomiçe jaåaçe snage i uticaja dræave. uæivaju u vlasti radi same vlasti i time motiviãu svoje akcije. narodu ili dræavi. Social Classess. od kojih smo neka upoznali.59 Œ. U skladu s tim. Meœutim. ponose se uglavnom time ãto polaze od “prave” prirode åoveka. str. Za ovo drugo shvataçe vezana su razna objaãçeça. u stvari. proãirena meœu teoretiåarima. Isto tako. mada nije napuãtena. Ulagaåi pristaju na uslove i rizike.60 Ispoÿava se. Åak i kada bi jednostavno prenoãeçe individualnih osobina na kolektivitet bilo umesno. imperijalizam teæi da izgubi nacionalne boje te je sve viãe vezan za nove subjekte meœunarodnih odnosa. 11. oni se ne mogu smatrati racionalnim. ili preduhitrila nekoga da ne bude moñniji od çe. kao lica u isto-imenom Nuãiñevom komadu. oruæana intervencija radi zaãtite “interesa svojih graœana” postaje teæe ostvarÿiva. Iako takvi ÿudi nesumçivo postoje. pod pritiskom ãirokih masa. u krajçoj liniji sluæi ovoj vrhovnoj vrednosti. praktiånim politiåarima i laicima. Borba za vlast bez programa. meœutim. 248 . Imperijalizam je. teæça da kontrolom i dræaçem u za-visnosti maçe razvijenih zemaÿa. Sticaçe moñi kao samostalna vrednost Nije retko da se vrednost. koje karakteriãe stadijum najrazvijenijeg kapitalizma. i “realistiåka” teorija. sve ostale vrednosti. veñkao sredstvo 59 J. koju treba spoÿnom politikom dostiñi. to nije zato ãto su joj ona ili neãto na çoj potrebni. Schumpeter. onih koji. da je moñne samo merilo nego i glavna vrednost. Daleko smo od toga da potceçujemo ulogu moñi u meœunarodnim odnosima i u politici uopãte. Ovakva shvataça. pa ni tipiånim ÿudima i politiåarima. kako ñe se u daÿim izlagaçima joãboÿe videti. u ovom sluåaju bi se poãlo samo od jedne vrste ÿudi. meça svoje metode. koji nikada nisu doneli nikakvog dobra svojoj stranci. nav. Druãtvena moñi vlast su za ove posledçe sredstvo da bi postigli neke druge ciÿeve. karakteristiåna je za tzv. da bi ostvarili vrednosti koje su jasnije ili maçe jasno izrazili u svom politiåkom programu. recimo. Ne treba. ili jednostavno pokazala da je moñna. 5. veñzato da bi tako uveñala svoju moñ. neka dræava æeli da osvoji neku teritoriju. kao osvajaåke politike s ciÿem sticaça velike teritorije i velikog broja potåiçenih ÿudi.

ne moæe se tvrditi da nema odluåilaca koji se rukovode jedino çome. dakle. Konaåno. biti odraz çegove liånosti. Naoko izgleda da je postignut teorijski uspeh time ãto je reåeno da je ciÿ svake spoÿne politike svodÿiv na teæçu ka moñi. te se zato åinilo da rat mora da se vodi iz bilo kog razloga. ne objaãçava niãta. Neosporno je da dræave teæe moñi kako bi ostvarile svoje ciÿeve. pravi razlog za uveñaçe moñi eskpanzija u odnosu na susedne teritorije. umesto da nam pomogne. koja. Kako se cela energija dræave usmerava na stvaraçe toga preduslova i. o çemu se ne moæe govoriti sve dok se moñne postigne. Meœutim. moñje oznaka za sposobnost i moguñnost da se neka sredstva u meœunarodnim odnosima koriste. Napomenimo dotle sledeñe: iako moñne moæe da se svrsta meœu vrednosti koje objaãçavaju svaku spoÿnu politiku. Taåno je da se u danaãçoj svetskoj situaciji malo koja dræava ne trudi da poveña svoju moñ. Pre svega. vezani za osvajaçe radi osvajaça. kako se on sporo postiæe. ali sama odluka o jaåaçu ili åuvaçu moñi malo govori o tim vrednostima. U stvari. moguñe je i idiosinkratsko objaãçeçe: ukoliko liånost jednog åoveka toliko dominira spoÿnopolitiåkim odluåivaçem. Orijentalna despotija i apsolutna monarhija pruæaju takve primere. jasno je da pojedine odluke koje se donose imaju za ciÿ poveñaçe moñi. moæe da bude takva da u moñi koju ima. ukoliko doœe do poistoveñeça çega i dræave kao subjekta meœunarodnih odnosa. time se stiglo samo do teorijski malo vrednog uopãtavaça. Nije åudo ãto je u oåima ratnih voœa i vojnih profesionalaca izgledalo da su rat i osvajaçe uzroci moñi. umesto 249 . To dolazi otuda ãto je logika moñi kao konaånog ciÿa preokrenuta. strahu koji uliva. pa tako ono radi åega se moñupotrebÿava izgleda kao sredstvo za dokazivaçe moñi. Najåeãñi dokaz vojne moñi bila je pobeda u ratu. jer je sasvim oåigledno da se iza ove teæçe kriju razliåite pobude i sasvim suprotni sistemi vrednosti. ukÿuåujuñi tu i izbor vrednosti. Joãtaånije. da se odluka donosi samo radi poveñaça moñi. nalazi potpuno zadovoÿeçe. O pojmu moñi viãe ñemo raspravÿati kasnije. i to se deãava. Unutarpolitiåki razlog moæe da se krije i u militarizaciji dræave: ukoliko vojska postane dominantna druãtvena grupa. naroåito u vojnom pogledu. jaåaçe moñi moæe biti potrebno radi postizaça nekog daÿeg ciÿa. izgleda prihvatÿivo kao “neutralan” ciÿ. vide moñkao takvu samostalnu vrednost. radi uæivaça u çoj samoj. koji. na primer. kako bi se onda mogle doneti druge odluke radi postizaça æeÿenih vrednosti.da se takav ciÿ postigne. ova konstatacija. Sasvim je moguñe. onda ñe i spoÿnopolitiåke odluke. koji bi zabrinuli inostranstvo i naveli ga na preventivne mere: ako je. ponekad toliko udaÿenog da se vremenom izgubi iz vida. obiåno. veruje se. koji su. u ãirem odluåilaåkom krugu se stvara utisak da je samo postizaçe moñi glavni ciÿ. Spoÿnopolitiåki razlozi mogu se sastojati u prikrivaçu pravih ciÿeva. pak. a samo snaæeçe dræave. onda ona svoju vlast i svoje zahvataçe u veliki deo druãtvenog proizvoda mora da pravda onim ãto ona u prvom redu oliåava moñi. niti da se pojmi kao samostalna vrednost. Teæça ka moñi je ipak dvosmislena. Ova fetiãizacija moñi moæe se objasniti na razne naåine.

kaæe se da se time rizikuje gnev moñnih protivnika. koji ne mogu da se ãkoluju. oni ñe biti åesti ar250 . ukazuje se na talentovane mlade domañe dræavÿane. Pomoñzemÿama u razvoju opravdava se time ãto ñe se tako postiñi povlaãñen poloæaj na çihovim træiãtima. mnogim “praktiånim” ÿudima izgledaju izliãne ærtve koje spoÿnopolitiåki odluåioci mogu da uåine u ime cele zajednice da bi ugled dræave porastao. stipendije strancima kao investicije u obaveãtajnu mreæu ili propagandu. itd. çeni predstavnici biñe birani u najviãe organe takvih organizacija ili u druga meœunarodna tela. obiåno se zamera da gladnih i siromaãnih ima i kod kuñe. zato ãto ona imaju izgleda na uspeh. te ñe tako moñi lakãe da se zalaæe za ostvareçe vrednosti kojima teæi. koji nema izgleda na brz uspeh i pored plemenitog nadahnuña i opravdanih zahteva. Reãi li vlada da uåini izdatke kako bi se u zemÿi organizovao veliki meœunarodni skup ili sportska manifestacija. Woj ñe se. Kao reakcija na to. Takve kritike nisu retke u mnogim dræavama. Otuda. lica koja su duæna da obrazlaæu izdatke. Ako se. kojima teæe sve dræave. ali iz istih razloga. dakle. npr. prigovara joj se da bi se taj novac mogao utroãiti na daleko boÿe i preåe stvari. S druge strane. nego ãto je moñ.obratno. itd. Kao ãto se druãtveni ugled koji åovek ima ne moæe lako “unovåiti” ili uopãte prevesti na “opipÿive” vrednosti (pa åak u takvom pokuãaju moæe opasno da se poÿuÿa ili izgubi). vlada zalaæe za stvar nekog dalekog i slabog naroda ili politiåkog pokreta. tako i dræava s ugledom zasnovanim na naåelnoj i nesebiånoj spoÿnoj politici. po takvim shvata-çima teæe slavi samoj po sebi: spoÿnopolitiåki odluåioci usvajaju ugled kao vrednost jednostavno zato ãto i oni i çihovi sugraœani uæivaju u slavi svoje dræave. niti svaku svoju “uslugu” ili “dobro delo” æele odmah da naplate. ugled moæe da izgleda joãviãe kao samostalna vrednost. moæe da oåekuje povereçe i podrãku åak i od onih koje su neki çeni stavovi u konkretnim situacijama pogodili. meœutim. Istina je. Kao ãto dobar privrednik vodi raåuna o svom ugledu jer ñe mu na dugu stazu pomoñi da bude rado biran poslovni partner. Kada se daje pomoñnerazvijenim zemÿama. Daju li se stipendije stranim studentima. dok se za uzvrat moæe oåekivati samo zahvalnost male i nejake grupe ÿudi. åesto pribegavaju veoma vulgarnim objaãçeçima. na sredini. recimo. rado poveravati vaæne uloge u meœuna-rodnim organizacijama. tako nisu ni jasni suptilni naåini do koje dræava ili drugi subjekt meœunarodnog prava moæe da iskoristi okolnost ãto svetsko javno mneçe i javno mneçe u veñini dræava povoÿno i sa simpatijama gledaju na çega. Videli smo da Aron “slavu” (glorie) smatra jednom od triju glavnih vrednosti. E. Ugled (prestiæ) kao samostalna vrednost Ugled ili prestiæ je joãjedno sredstvo koje se brka s ciÿem. Subjekti meœunarodnih odnosa ne stvaraju ugled radi ugleda. ali je åudno da su ovaj naåin razmiãÿaça usvajali i ÿudi koji su se bavili naukom. Dræave.

i ugled u praksi odluåivaça moæe da se fetiãizira. 61 Vidi K. mada je najåeãñe reå o samozavaravaçu time ãto se proizvode spoÿna obeleæja ugleda. ponoviti ono ãto se najåeãñe zaboravÿa: do ugleda se u stvari dolazi time ãto su postignute neke druge vrednosti ili se pokazalo zalagaçe za çih. dok ga tamo gde bi trebalo da postoji. Velike i åeste vojne parade. spadaju u mnogobrojna ispoÿavaça laænog ugleda. raskoãne sveåanosti. Pod ciÿem se. nema. neosporno da se spoÿnopolitiåki odluåioci povremeno mogu rukovoditi ugledom kao jedinom vrednoãñu. åak i sva sredstva informisaça. Vladina ãtampa. To naroåito biva kada se priœe dosta nejasnoj granici izmeœu ove dve pojave. moæe da bude dvostruko ãtetna. Naravno. razmetÿivi gestovi i insistiraçe na protokolarnom prvenstvu diplomatskih predstavnika. ne obaziruñi se na materijalne izdatke i ne prezajuñi od teãkih incidenata ako se ovi ciÿevi ne ostvare. tj. kada se smatra da ugled potiåe od manifestacija moñi. åesto skopåana sa nacionalizmom. Ovakva razmetÿivost. Prentice Hall. pa i veliki deo stanovniãtva. International Politics. a unutar zemÿe jaåa opijenost toboæçom nacionalnom superiornoãñu i nepostojeñim uspe-sima. J. dakle. 78. mogu da budu uvereni da je postignut veliki ugled i da uzajamno sebi åestitaju na çemu. To tek postaje ona vrednost kojoj se teæi. i u teãkim situacijama moñi ñe da raåunaju na podrãku javnog mneça. meœu kojima vaæno mesto zauzima veñpomenuto povratno delovaçe sredstava na ciÿ: ako za postizaçe nekoga ciÿa nema raspoloæivih sredstava ili se ona ne uoåavaju takav se ciÿ neñe ni formulisati. Pa ipak. Hvalisava sujeta stvara van zemÿe suprotan utisak od ugleda. nalik na ono izmeœu malograœanskih porodica. te se zato lako neutralizuje podsmehom.61 6. str. To priznaju i pisci koji inaåe smatraju da se prestiæ prvenstveno zasniva na razvijenosti i vojnom potencijalu. U svim ovim ciÿevima ciÿ je puki ugled. kao i moñ. da bi iskrsla kao ciÿ ukoliko se pojavi i put za çeno dostizaçe. Tada insistiraçe na “ugledu” dobija oblik nadmetaça. Iako je.bitri i posrednici. na kraju. Na sliåan se naåin i sport moæe izroditi od sredstava za zbliæavaça u nadomestak za isticaçe moñi i ugleda: nije retko da su vlade zainteresovane da nacionalne momåadi postignu pobede po svaku cenu. koji æive u skupim vilama i voze se automobilima koje dræava ne moæe da priuãti. dakle. Holsti. univerzalne vrednosti. u inostranstvu. Vrste spoqnopolitiåkih ciqeva Opredeÿeçe za neku vrednost joãne znaåi da je izabran i spoÿnopolitiåki ciÿ. Englewood Cliffs. iako ñe vrednost i daÿe ostati da postoji. 251 . U pretvaraçu vrednosti u ciÿ uoåavaju se razliåiti uticaji. podrazumeva aktivan odnos prema vrednosti. teæça ka ovakvim laænim vrednostima nije toliko opasna kao teæça ka moñi radi moñi. treba. a ne ona koja se samo vidi ili priæeÿkuje. Najpre je to zalagaçe za opãteåoveåanske. 1972.

ãto obiåno dovodi do postavÿaça dugoroånih. Npr. jedne za domañu. ali ne postiæu saglasnost o vrhovnim ciÿevima jer se u çima sukobÿavaju vrednosti. imaju izræenije dugoroåne ciÿeve. dok su “struåçaci” pokazivali naivnost prve vrste.62 Zbog çihove uopãtenosti. koje iziskuju i podrazumevaju promene. i daÿe. moæe proklamovati dve vrste dugoroånih ciÿeva. biti dat. Napo-menimo samo da iskustvo pokazuje da su laici skloni drugom tu-maåeçu. delo. te bi çihovo ostvarivaçe bilo ugroæeno samim tim ãto bi bili objavÿeni. ne postiæe onda kada su odluåioci koalicija heterogenih politiåkih snaga. smaçeçe naoruæaça. Sredçoroåni ciÿevi se nalaze u bliæoj buduñnosti ali ne neposrednoj i smatraju se ostvarÿivim. kao npr. dugoroåne ciÿeve je nekad teãko ustanovÿavati i ispitivati. Ovo se. str. To. Dugoroåni i stalni ciÿevi su logiåki sliåni. verujuñi da ñe se razbaruãeni politiåki voœi i partije “urazumiti” kada doœu na vlast i ponesu odgovornost za sudbinu svoje dræave i sveta. koje mogu da se sporazumevaju o neposrednim potrebama. Teæe dostiæne vrednosti se onda postavÿaju kao krajçi. Vlada. Otuda moæe da postoji razlika izmeœu proklamovanih i stvarnih ciÿeva. Ako je treba saåuvati. åije bi objavÿivaçe pravovremeno mobilisalo i ujedinilo susedne dræave.Iz istih razloga prelaz izmeœu prihvañene vrednosti i formulisanog ciÿa nije tako nagao. jer se nalaze na vrhu hijerarhije spoÿnopolitiåkih ciÿeva i sluæe kao uzor i merilo za donoãeçe i sprovoœeçe svake spoÿnopolitiåke odluke. Takve situacije postavÿaju inostranstvo pred dilemu da li da vatrene izborne parole i ãovinistiåke ispade tumaåi kao unutraãçu politiåku taktiku za zadræavaçe vlasti ili da pomirÿive izjave u susretima s predstavnicima inostranstva smatra pretvaraçem vuka u jagçeñoj koæi. Konaåni odgovor ñe. dok se çima podreœuju bliæi. stvaraçe bezatomskih zona itd. konaåni ciÿevi. ciÿevi mogu biti uopãteni do nejasnosti. ali moæda prekasno. Holsti. 252 .. sredçoroånih i kratkoroånih ciÿeva. Iako sredçoroåni ciÿ treba da bude 62 Npr. unutar odluåilaåkog kruga ne bi trebalo da bude dvoumÿeça oko dugoroånih i trajnih ciÿeva. u odnosu na dugoroåni ciÿ opãteg i potpunog razoruæaça. Revolucionarni subjekti. meœutim.. Pravi ciÿevi se zaklaçaju iza laænih onda kada su prvi nepopularni. koji teæe promenama u meœunarodnom sistemu. vaæi samo za vrednosti koje tek treba dostiñi. zasnovane na ideologiji. najåeãñe se uvodi vremensko merilo za razlikovaçe ciÿeva. meœutim. nav. naravno. Otuda bi oni trebalo da budu konkretno formulisana etapa u postizaçu dugoroånog ciÿa. ona se postavÿa kao stalni ili trajni ciÿ spoÿne politike. te se takvom ne moæe ni nazvati. dok su za pristalice postojeñeg staça karkteristiåni stalni ciÿevi. pojavÿuju se kao sredçoroåni ciÿevi. zabrana nekih vrsta oruæja. Odluåioci su. uz to. ponekad prinuœeni da laænim ciÿevima zavaravaju i sopstveno stanovniãtvo. Tipiåna greãka ove posledçe prirode bila je politika “umirivaça” Hitlera. jasniji i lakãe ostvarÿivi ciÿevi. Da bi se takve razlike prikrile. meœutim. kod ekspanzionistiåkih ciÿeva. Da bi se to pokazalo. Naravno. Spoÿna politika koja ne poznaje vrhovne ciÿeve nema doslednost ni orijentacije. 143. a druge za inostranu “potroãçu”.

ogleda neraskidiva veza ciÿeva i sredstava. Ovaj posledçi sluåaj vodi u tzv. ogleda u instrukcijama koje dobijaju pregovaraåi pred neki meœunarodni skup o tome åemu treba da teæe i åim. Vukadinoviñ. te se efikasnost sredstava nikada ne moæe unapred s pouzdanoãñu znati. To je. ali bez vizije o opãtem smeru. opet. U drugom sluåaju se proklamovani dugoroåni ciÿ preñutno napuãta. Spoÿnopolitiåki ciÿevi mogu se izraziti i kao maksimalni i minimalni. str. Poãto se ciÿevi nalaze u buduñnosti. pregovori o miru. bilo na raåun novog (stvarnog) dugoroånog ciÿa ili åak bez formulisaça novog dugoroånog ciÿa. çih ima i najviãe. 253 . Meœunarodni politiåki odnosi. u stvari.63 63 Za neãto drukåiju terminologiju u vezi sa spoÿnopolitiåkim ciÿevima vidi R. raspon moæe biti veliki. 166. jer znaåe razradu i ostvarivaçe sredçoroånih ciÿeva u najrazliåitijim oblastima. mora se poñi od toga da se ostvareçe maksimalnog ciÿa moæe oåekivati u najpovoÿnijem a minimalnog u najmaçe po-voÿnom sluåaju. mogu da se zadovoÿe. No. U tome se.potåiçen dugoroånom. najåeãñi predmet rasprava o spoÿnoj politici izmeœu politiåkih stranaka i grupacija koje izraæavaju interese iste socijalne grupe. çihovih “zadataka”. Nekada objektivne okolnosti nalaæu privremeno odstupaçe od dugoroånog ciÿa. U izuzetnim prilikama. koji su po prirodi maksimalni. Kratkoroåni ciÿevi su oni koji se smatraju neposredno ostvarÿivim. uostalom. åemu sluæe. To je retko kod dugoroånih ciÿeva. Vaæno je da postoji mehanizam za çihovo otkrivaçe i ispravÿaçe od strane viãih organa. moæe doñi do çihovog neslagaça. s druge strane. Pored toga.S obzirom na to da su na dnu hijerarhijske lestvice. i meœu onima koji su potpuno saglasni o dugoroånim ciÿevima. moguña su oãtra neslagaça o podobnosti sredçoroånih ciÿeva da sluæe çihovom ostvareçu. greãke u pogledu çihove saglasnosti s viãim ciÿevima su neminovne i ne moraju uvek da znaåe slabost u odluåivaçu. na saåekivaçe prilika koje izgledaju povoÿne. na primer. uvek preti opasnost da pojedini uåesnici u donoãeçu i sprovoœeçu spoÿnopolitiåkih odluka postanu uvereni da se spoÿna politika sastoji samo od kratkoroånih ciÿeva. ali vrlo åesto kod kratkoroånih. pragmatistiåku spoÿnu politiku. koje s viãe ili maçe discipline ispuçavaju. ne znajuñi. kao ãto su npr. S obzirom na to i da se oni formuliãu na niæim odluåilaåkim nivoima. a u redovnim prilikama on se. Oni su u najveñoj meri odreœeni.

a çegov oblik predstavÿaju radçe koje se u tu svrhu preduzimaju. Suãtinu sredstava åini naåin na koji se utiåe na ponaãaçe ostalih subjekata. preduzeta akcija veñposledica odluke i sprovodi se. akcija i kada se ono upotrebi. kome je ciÿ svrgavaçe vlade. dakle. mada je. da bi se izabralo najpogodnije. ili viãe çih. te. Da bismo ovu razliku jasno naglasili i pri tom pokazali da pojedine radçe mogu sadræati i viãe naåina uticaja. okrenuti sredstvima koja su pogodna radi postizaça izabranog ciÿa u okviru utvrœenih okolnosti. ali su sasvim retke spoÿnopolitiåke odluke koje kao sredstvo predviœaju iskÿuåivo unutraãçu akciju. razlikovati çihovu suãtinu i çihov oblik (formu). koji se. Da bi se izvrãio pregled spoÿnopolitiåkih sredstava. radi upotpuçavaça spoÿno-politiåke odluke. Sredstvo je. recimo. opet sastoji u postizaçu ili obezbeœeçu vrednosti. strogo govoreñi. prema tome. delatnost. opredeÿivaçe za delatnost koja postojeñu situaciju treba da promeni ili oåuva da bi se ostvario izabrani spoÿnopolitiåki ciÿ. strana dræava æeli kazniti za ponaãaçe koje je neprihvatÿivo. ni najmaçe ne dotiåu druge sub-jekte. u stvari. po pravilu.IV SPOQNOPOLITIÅKA SREDSTVA 1. Naime. Izbor sredstava u okviru spoÿnopolitiåkog odluåivaça je. Sledeñi takvu logiku od-luåivaça i mi ñemo se najpre zadræati na pregledu i oceni sred-stava spoÿne politike da bismo na kraju prouåili uslove i merila koji utiåu na izbor jednog ili viãe sredstava u okviru spoÿnopolitiåke odluke. pa tek onda uåiniti izbor. Sredstva u formalnom smislu. Ako se. od nedolaska dræavnih rukovodilaca na prijeme stranog ambasadora. pa do podrãke gerilskom pokretu u stranoj zemÿi. treba se. u stvari. treba. poãto je odluka veñdonesena. ne moæe da postigne svoj spoÿnopolitiåki ciÿ bez saradçe ili bar pristanka nekog drugog subjekta meœunarodnih odnosa. Jedan subjekt. Mesto izbora sredstava u odluåivawu Posle upoznavaça sa spoÿnopolitiåkom situacijom i utvrœi-vaça spoÿnopolitiåkog ciÿa. pre svega. Razumÿivo je da niz unutraãçopolitiåkih odluka ima i spoÿnopolitiåke posledice ili se preduzima delimiåno imajuñi u vidu i spoÿnopolitiåke ciÿeve. racionalno spoÿnopolitiåko odluåivaçe treba da poznaje dva koraka. koja su u stvari kombinacija razliåitih sredstava u 254 . preko otkazivaça privrednih ugovora. kako smo utvrdili. najvidÿiviji je i za maçe obuåene posmatraåe jedini vidÿivi deo spoÿnopolitiåke odluke. upoznañemo i sredstva u materijalnom smislu. koja ñemo nazvati posrednicima ili instrumentima. treba se prvo upoznati sa svim sredstvima koja postoje ili stoje na raspolagaçu. pored sredstava u suãtinskom smislu. Veñina spoÿnopolitiåkih odluka donosi se kao posledica meœuzavisnosti dræava i ostalih subjekata meœunarodnih odnosa. dve faze. Kada je reå o sredstvima. to se moæe uåiniti razliåitim postupcima.

suãtinskom i materijalnom smislu. 108. poåetnom sredstvu kojim zapoåiçu spoÿnopolitiåku akciju. prev. religijom. 121. Vidi prevod u: Ÿudske slobode i prava. 1904/XVII). 255 . str. mogu se. u prvom redu Ujediçenih nacija. nauånim saznaçima itd. U. Otkriñe Indije. Beograd. ono je kao jeftino i bezopasno sredstvo omiÿeno i rasprostraçeno. Rezolucije takvih organizacija. e. Subjekt koji ubeœuje ne obeñava niãta kao protivuslugu. ali raspolaæu velikom moralnom snagom. uvodnom delu. Da bi se postigao æeÿeni ciÿ. a) Ubeœivaçe je sredstvo kojim jedan subjekt nastoji da drugoga uveri da treba da se ponaãa onako kako to prvom subjektu odgovara. Bez obzira na izvesne razlike u terminologiji i na moguñnosti daÿeg stvaraça podvrsta. pretça. Vidi npr.64 U biti se ova podela zadræala i danas. nauåna neosnovanost rasizma. Savez udruæeça pravnika Jugoslavije. U çenom se uvodu obrazlaæe ãtetnost rasne diskriminacije pozivaçem na premise koje su zajedniåke svim ålanovima UN. J. O Kautiqi i çegovom delu vidi X. Brill.. kazna i prinuda.). u svom prvom. poæeÿno i ispravno. Traæeno ponaãaçe. Shamasastry. i daÿe. The System of Inter-State Relations and of Foreign Policy in teh Early Arthasastra State. moæe biti u skladu s pravom. Kautiÿa. prema prilikama. N. Iz istih razloga. za uspeh ubeœivaça potrebno je postojaçe kulturnih veza i sliånosti izmeœu subjekata. i daÿe. Beograd. str. pokuãao da izvrãi osnovnu podelu spoÿnopolitiåkih sredstava. uz iskÿuåivo koriãñeçe razloga (argumenata). Razlog (argument) upravo se sastoji u tome ãto se poseban sluåaj podvodi pod neki stav ili pravilo. ”1952. u: India Antiqua. kao ãto su npr. i daÿe. London. ãto znaåi da mu subjekti meœunarodnih odnosa po pravilu pribegavaju kao prvom. obeñaçe. po nekom od çe prihvañenom merilu. obiåno sadræe nabrajaçe razloga zbog kojih treba prihvatiti preporuke koje one sadræe u svom operativnom delu. 1968. nagrada. nazvañemo postupcima (tehnikama) u spoÿnoj politici. E. br. spisu pri-pisanom çemu. kao ãto su ciÿevi proklamovani u Poveÿi UN. Sredstva u suãtinskom smislu Joãje jedan od najstarijih poznatih politiåkih pisaca. R. univerzalne meœunarodne organizacije koje se zalaæu za opãteprihvañene ciÿeve. Pre svega. primeniti mireçe (sama). i danas se moæe reñi da su glavna suãtinska sredstva u spoÿnoj politici ubeœivaçe. darovi (dana). str. Ciÿ ubeœivaça je da se kod druge strane stvori uvereçe kako je traæeno ponaãaçe. rasprava (bheda) i kazna (danda).65 Meœutim. Ako 64 Arthaãastra postoji u viãe prevoda na evropske jezike. godine (Rez. koje druga strana prihvata. sklonost rasizma da izazove meœusobne sukobe i saglasnost ukidaça rasne diskriminacije sa sopstvenim interesima onih koji su je primeçivali. veñprema prilikama. 136. “Rad”. 1947. Ghoshal. Kautilya’s Arthaãastra. 2. zajedniåkim ciÿem. stoji u Arthaãastri. savetnik industrijskog vladara Åandragupte (IV vek pre n. Nehru. ali se moæe objasniti i dobro shvañenim sopstvenim interesom strane koja se ubeœuje. potreba za ukidaçem kolonijalizma. na kojima ñe se zasnivati upotrebÿeni argumenti. Mysore Printing and Publishing House 1967. ono je karakteristiåno za one subjekte koji nemaju izrazite materijalne moñi. moralom. moralna neispravnost uåeça o rasnoj nadmoñnosti. Ove osobine ubeœivaça uslovÿavaju çegovu primenu. novembra 1963. 65 Dobar primer je Deklaracija o ukidaçu svih oblika rasne diskriminacije koju je Generalna skupãtina UN usvojila 20.

b) Obeñaçe je stavÿaçe u izgled koristi drugom subjektu ako se bude ponaãao na æeÿen naåin. Karakteristiåan oblik u kome se ona utvrœuje jeste meœunarodni ugovor. pak. shvatiti da argumenti koje jedna ålanica nekog vojno-politiåkog pakta iznosi drugoj ålanici ne mogu biti upotrebÿeni kada se æeli delovati na pripadnicu suprotnog bloka ili vanblokovsku zemÿu. postoji svest o univerzalnim vrednostima. u kome se partneri obavezuju (obeñavaju jedan drugome) da ñe se u odreœenom razdobÿu ponaãati na opisan naåin. Ovde se pozivaçem na stavove. S obzirom. ukoliko ovaj podræava predloge prvoga. da se viãe ne moæe sluæiti ovim sredstvom. dræave se ponekad moraju oslaçati na poverÿivu reå ãefa strane dræave ili vlade. koja omoguñava koriãñeçe argumenata s oåekivaçem da ñe dejstvovati na sve ålanice meœunarodne zajednice. Kada je povereçe smaçeno. Brojna su neispuçena obeñaça u istoriji meœunarodnih odnosa. to je za obeñaçe povereçe. treba da bude ostvarÿivo i uverÿivo. dakle. na razliåite predmete obeñaça. ono mora biti umesno. To åini argumentisaçe u politici. S druge strane. takoœe. ideoloãke). Razmena obeñaça je svakodnevna pojava u meœunarodnim odnosima i povezana je s åesto pomiçanim naåelom uzajamne koristi. Pored loãih iskustava. boÿe povezanim grupacijama subjekata. emocije isto tako moæe ubeœivati. Meœutim. moraju se pruæiti izvesna jemstva da ñe obeñaçe biti izvrãeno. Tako se npr. Druga strana treba. vodi li opãteprihvañenom ciÿu) iz åega proistiåe i moguñnost obmane.subjekte ne povezuje nikakva zajedniåka naåela. pa i meœunarodnoj. te se za to obeñava odgovarajuña protivusluga. uvereça ili ciÿevi. bilo tako ãto oba razmeçena obeñaça istovremeno poåiçu da se izvrãavaju. uzroci nepovereça su i velike kulturne razlike (npr. u uæem. naroåito ako je çime bio naveden na radçu åije se posledice ne mogu ukloniti. veñse jednostavno daje reå da ñe se postupiti na izvestan naåin. da bude pod utiskom da obeñalac moæe i hoñe da ostvari obeñaçe. Naravno. Lako je. Da bi obeñaçe bilo uspeãno. u stvari. na primer. tj. odnosno prividnog podvoœeça pod univerzalno naåelo neåega ãto se çemu. predrasude. Obeñaçe deluje pre izvrãeça. koje se gradi i ruãi sopstvenom praksom u pogledu izvrãeça meœunarodnih obaveza. Ono. izgledi za ubeœivaçe su slabiji. ãto se daje neka 256 . povuñi ili izmeniti. subjekt koji jednom ne ispuni obe-ñaçe dolazi u opasnost da çegova nova obeñaça ne budu prihvatana. ãto povlaåi izvestan rizik za primaoca. kao i povezivaçem na proverene istine. Kao ãto smo pokazali. kao i razlike u druãtveno-ekonomskim sistemima. Ono ãto je za ubeœivaçe bliskost u osnovnim pogledima. razliåitim od nauånog dokazivaça. Ponekad su oni van takve grupe neupotrebÿivi ili åak mogu da ãtete onome ko ih iznosi. ãto znaåi da drugoj strani zaista izgleda korisno. uvek moæe biti spora oko toga je li predloæeno ponaãaçe u skladu s opãtim razlogom (tj. I u mnogo znaåajnijim ali politiåki osetÿivim stvarima. ãiri je krug razloga koji se mogu koristiti. veñina se ne fiksira u meœunarodnim ugovorima. U ovom sluåaju se preñutno priznaje da ne postoji obaveza druge strane. na meœunarodnoj konferenciji delegati dveju dræava mogu dogovoriti da ñe prvi podræavati predlog drugoga. protivi.

pak. Ako je ona nikakva. 257 . dok poraz u otvorenom sukobu nije (setimo se samo 27. Ona takva neñe biti ako je sasvim blaga ili nesuvisla i. u meœunarodnim odnosima preti na maçe formalan naåin i maçe drastiånim delima. Izvrãeçe svake pretçe ima za pretioca izvesnu cenu. Pretçom se druga strana moæe navoditi na åiçeçe ili neåiçeçe. u praksi je najteæe proceniti hoñe li pretilac ostvariti pretçu koju inaåe moæe da ostvari. Uz to. kao ãto su. da postupci kojima se preti zaista mogu da ãtete drugoj strani. cena previsoka. znaåajnu ulogu u proceni posledica imañe okolnosti da je povinovaçe zahtevu poniæavajuñe. 1947. “za sve posledice iskÿuåivo biti odgovorna vlada dræave H. Odbor za izdavaçe uxbenika Struånog udruæeça studenata prava. Prva vrsta pretçe moæe se nazvati primoravaçem dok se za drugu odomañio izraz odvrañaçe. i daÿe 67 Tukidid. Radojkoviñ. proterivaçe dræavÿana itd. ako se sama pretça ne razlikuje od traæenog ustupka. Racionalni odluåioci se obiåno ne opredeÿuju za prazne pretçe. recimo. ukoliko se druga strana ne ponaãa na æeÿen naåin. obustavÿaçe ekonomske pomoñi.” Smatra se da pretça. ako se neæeÿeno ponaãaçe nastavi. Rat i meœunarodno pravo. bila pretça “masovnom odmazdom”. str. da bi bila “uspeãna” s glediãta pretioca.vrsta zaloge ili ãto izvrãeçe obeñaça garantuje neki treñi subjekt. inaåe ñe pretça biti prazna. Tukidid je veñzabeleæio reåiti odgovor stanovnika Milosa. Åak i kada su svi prethodni uslovi ispuçeni. marta 1941. pretça nije uverÿiva jer ñe çeno ispuçavaçe nesrazmerno koãtati pretioca. gde se pretilo primenom oruæane sile (ratom). s druge strane. od kojih je Atina traæila da se stave pod çenu vlast pod pretçom da ñe inaåe biti nasilno pripojeni. koje po prirodi stvari rado pribegavaju pretçama. Åak i kada postoji izvesna razlika izmeœu traæenog ponaãaça i zapreñene kazne u materijalnom pogledu. ukidaçe carinskih i sliånih privilegija. U stvari. Nekada su pretçe sasvim uopãtene. åesto gube iz vida oseñaj moralne ãtete na drugoj strani. v) Pretça je stavÿaçe u izgled ãtete za drugog subjekta ako se ne povinuje zahtevu pretioca. pasivnost. onda pretça ma kako to paradoksalno zvuåalo nema dejstva jer druga strana oseña da je izloæena prostom hiru.66Mnogo se åeãñe. sastoji se u çenoj ostvarÿivosti. i daÿe. 47. kao ãto su poznate diplomatske formulacije o tome da ñe. tj.67 Velike sile. Takva je npr. Ona treba da bude stvarna. treba da ispuçava izvesne uslove. delo. postavÿa se pitaçe uverÿivosti pretçe. nav. koju je u spoÿnu politiku SAD bio ugradio dræavni sekretar Xon Foster Dales (John Foster Dulles) u doba 66 M. Pretilac treba da moæe da uåini ono ãto najavÿuje. uskrañivaçe podrãke na meœunarodnim konferencijama. 314. godine!). meœutim. Ako je. a ishod sukoba nikada u potpunosti nije unapred poznat. Drugi uslov koji pretça treba da ispuni. Beograd. Klasiåan. visoko formalizovan i pravno priznat oblik pretçe bio je ultimatum. u koga primalac obeñaça ima viãe povereça. ali ni ispitivaçe ostvarÿivosti nije lako. str. loãe posledice popuãtaça su izvesne. otkazivaçe ugovora.

Neizvrãene pretçe u proãlosti. i da ñe se osvetiti “odmah. odluåioci nalaze da je åak i visoka cena izvrãeça nove pretçe maça od potpunog srozavaça ugleda i buduñe sposobnosti dræave da preti. Izizivaçe ovakvog utiska se pretiocu isplati. kao npr. koji mogu dovesti dotle da se i neuverÿive pretçe ostvare. 258 . “Politika”. makar i po cenu da izgleda iracionalan. ali isuviãe jednostavan. Uverÿivost takvog ponaãaça teæi da se pojaåa i akcijom. Otuda se odluåioci povremeno pretvaraju da su iracionalni. åak i onda kada je u pitaçu unutraãçi prevrat. uticaj proãlo postupaçe pretioca. umaçuju utisak novih pretçi. smatrati odgovornim vodeñe socija-listiåke zemÿe. godine da su norveãke oruæane snage dobile nareœeçe da bez upozoreça napadnu svaku stranu podmornicu koja uœe u teritorijalne vode Norveãke. Zamena za glumÿenu iracionalnost je u nekim sluåajevima automatizacija izvrãeça pretçe. To je moglo da znaåi da ñe u sluåaju Komunistiåke revolucije u Burmi hidrogenskim bombama biti napadnuti Moskva i Peking! Meœutim. odnos izmeœu vrednosti kojoj se teæi i cene izvrãeça pretçe ne moæe se uvek kvantitativno iskazati. II. kada se obara svaki strani avion koji preœe u vazduãni prostor zemÿe. godine str. Hitler naviknut da se Velika Britanija usteæe od izvrãavaça i najblaæih pretçi nije ozbiÿno uzeo çenu garanciju nezavisnosti Poÿske i bio je iznenaœen kada mu je 1939. Ako je. naroåito ako je vlada bila upadÿiva u “blefiraçu”. kao i kod povereça. Izraelci su se odliåno starali da odgovore na svaki napad palestinskih komandosa. g) Nagrada se sastoji u postupcima povoÿnim po drugog subjekta. upotrebom nuklearnog oruæja. London. tj. åak i kada okolnosti pokazuju da je reå o greãci. Tako. da bi drugi subjekti bili uvereni da su u staçu da izvrãe svaku pretçu. Ova se ocena moæe proãiriti na pretçu nuklearnim oruæjem uopãte. 69 Norveãko ministarstvo odbrane saopãtilo je 8. time ãto se ono viãe ne stavÿa u zavisnost od neåije odluke te i najmaçi povod moæe da dovede do automatske reakcije. kod odluåilaca i javnosti proãireno uvereçe o ogromnoj opasnosti po osnovne vrednosti. januara 1976.hladnog rata.68 Bilo je jasno da SAD ne smeju da ispune svoju pretçu jer bi cena odræavaça proameriåke vlade u nekoj maloj azijskoj zemÿi mogla da bude izraæena u milionima izgubÿenih æivota ameriåkih graœana. 4. Allen & Unwin. godine ipak bio objavÿen rat. SSSR i Kinu. na primer. Pa i tu moæe doñi do obrta: posle niza neispuçenih pretçi. Fleming. åak i kada to nisu. ili ñe to bar tako izgledati drugoj strani. “gigantska pretça sadræana u masovnoj odmazdi uplaãila je viãe Dalesove prijateÿe od çegovih neprijateÿa”. 1961. na primer. januara 1976. oni ñe biti skloni da ostvare pretçu koja je veoma skupa. 9. 680. The Cold War and Its Origins. zub za zub”. bez provere i bez opomene. koja æeli da uveri susedne zemÿe da ñe se uvek pridræavati starozavetnog naåela “oko za oko. Prvo.69 Na ocenu uverÿivosti ima. “Kalkulisana iracionalnost” obeleæava ponaãaçe izraelske vlade. str. kako piãe jedan ameriåki istoriåar. ne birajuñi pri tom ciÿeve i ne vodeñi raåuna o tome jesu li ærtve çihovih odgovora u bilo kakvoj vezi s napadom. preduzetim s namerom da se oda priznaçe çegovom proãlom ponaãaçu i tako podræi da nas68 D. kvaru i nevremenu. Ona se svodila na to da ñe SAD za svaku promenu na periferiji svoje sfere uticaja. Opaæaçe toga odnosa pod uticajem je subjektivnih åinilaca. Odgovor koji se ovim nudi taåan je. a uverÿive ne ostvare. H. sredstvima i na mestima po sopstvenom izboru”.

70 Nagrada ima i dejstvo preñutnog obeñaça buduñih nagrada. IMPP. kod nekih teoretiåara preovlaœuje uvereçe da uzajamno nagraœivaçe moæe da bude jedini izlaz iz krajçe zategnute situacije. Prava nagrada nije isto ãto i izvrãeçe obeñaça jer na çu nagraœivaå nije ni u kakvom smislu obavezan. predlagao u odnosima izmeœu SSSR i SAD. 1962. Za kritiku vidi Deutsch. Otuda se smatra sredstvom koje ne deluje nepovoÿno na meœunarodne odnose. npr. arapske zemÿe-izvoznice nafte krajem 1973. nego je ãtetila nagraœivaåu. Nagrada po pravilu ne sadræi pritisak i ne podrazumeva upotrebu sile. d) Kazna je nanoãeçe ãtete subjektu koji se nije ponaãao po voÿi kazniteÿa. A. 70 V. proklamuju nameru da obustave pomoñsvim zemÿama koje u Generalnoj skupãtini glasaju za predloge “protivne interesima SAD”. te nagraœivaå oåekuje da ñe odluåioci nagraœenog subjekta prilikom donoãeça buduñih odluka da uzimaju u obzir interese nagraœivaåa u oåekivaçu çegove “zahvalnosti”. da poniãti utisak da ñe se ona miriti sa “svrãenim åinom”. To je u stvari razmena gestova kao pokazivaçe dobre voÿe za primenu drugih sredstava: kad. nenajavÿena kazna je iracionalna. 151. str. Ova ocena izvrãena je povodom stava tih zemaÿa u arapskom sukobu s Izraelom ali takav stav nije bio uslovÿen oåekivaçem nagrade. itd. The Hard Way to Peace. nav. je li ispuçeçe pretçe ili ne. godine nagradile one zemÿe koje su svrstale u “prijateÿske” neometanom isporukom nafte. Beograd.71 Nagrada moæe. nepovoÿno da se odrazi i po nagraœenog i po nagraœivaåa. ali se kao çen racionalni ciÿ moæe oznaåiti samo nastojaçe da se neæeÿeno ponaãaçe izmeni. on moæe da poåne da se prema nagraœivaåu ponaãa maçe prijateÿski. ãto. koje ÿubomorno åuvaju svoj ugled i svoju sposobnost da zastraãe. na izgled. 71 259 . Priroda kazne ne za-visi od toga je li unapred najavÿena.tavi s çim. jedna strana oslobodi uhapãene dræavÿane druge. u kojoj. No. i daÿe. koje bi se inaåe mogle pojaviti u odnosu na druge subVekariñ. Tako SAD npr. ova ñe je nagraditi osloboœeçem neãto veñeg broja çenih dræavÿana. Ãtaviãe. naravno. kao ãto je povlaåeçe trupa sa granice ili demobilisaçe izvesnog broja vojnika. tj. Izvrãeçem pretçe subjekt sa sebe otklaça nepovoÿne posledice. Kazna koja je usledila posle neobaziraça na pretçu ima sa stanoviãta kazniteÿa åvrãñu logiku. 1977. Nafta i spoÿna politika arapskih dræava. Nagraœeni se izlaæe opasnosti da bude predstavÿen kao plañenik i agent na-graœivaåa i da tako izgubi ugled. åime nagrada ne samo da nije postigla svrhu. str. Ipak. ãto ñe prva opet nagraditi neåim znaåajnijim. Tome su naroåito sklone velike sile. 81. Tako su npr. meœutim. Da bi ovu sumçu odbacio od sebe. New York Collier. ne preostaju druga sredstva sem prinude. U doba hladnog rata ovakav se izlaz. 95.. odmazda moæe imati svoju unutraãçe-politiåku svrhu: ona treba da pokaæe åvrstinu vlade u oåima nezadovoÿnog domañeg javnog mneça. str. delo. jer deluje kao odmazda za postupke koje je kaæçena strana mogla preduzeti ne znajuñi da pogaœaju interese kazniteÿa. Etzioni. Pobude za kaæçavaçe mogu biti traæeçe zadovoÿeça ili osveta. A New Strategy. koji je dobio “gradualizam”. ne znaåi da je svaka takva kazna pravno ili moralno opravdana. To naroåito dolazi do izraæaja kada se nagraœuju transnacionalni subjekti ili pojedini odluåioci. i daÿe.

nestaãice. kazne.jekte. ksenofobiju i okupÿaçe oko ranije nepopularne vlade. prirodu kazne imaju samo retributivne sankcije. åija se intervencija u teãkim åasovima oåekuje kao spas. koju treba da pruæi strana koja je izazvala rat. nastaje sliåna diferencija. Umesto toga. 72 Reparacije su. koji ãtiteñi svetski mir i bezbednost moæe kazniti svaku dræavu. Uåinak kazne ñe u ovom sluåaju biti onakav kakva je bila pretça. “Veselin Masleãa”. koja izraæava i ãtiti univerzalne vrednosti. koji oåekuju çegovu pomoñ. U savezu ili meœunarodnoj organizaciji. 1956. ona moæe da izazove nacionalni prkos. Restitutivne su sankcije one o kojima odluåuje Meœunarodni sud pravde (uz pristanak dræava u sporu). kaznene mere pogaœaju stanovniãtvo u celini. meœutim. te mutatis mutandis vaæi ono ãto smo ranije o çoj napomenuli. Ãto je vaænije. Skoro sve one mogu da iskÿuåe svoju ålanicu ili da suspenduju neka çena ålanska prava. B. ona je bila apstraktna: sada se konkretizuje u obliku izgubÿenih æivota. Ako su kaznu “skrivili” odluåioci. boÿe reñi osvete pobednika. Poveÿe UN). Najjaåa ovlaãñeça u tom pogledu ima Savet bezbednosti Ujediçenih nacija. neki druãtveni slojevi i neke generacije stradaju viãe. a u teæim predstavÿaju vojnu akciju protiv dræave prekrãioca (ål. ona bi trebalo çih da dostigne. Nikolajeviñ. druge malo. ispostavÿa se da je cena nejednako rasporeœena: u dræavi. kao i reparacije. pretrpÿene ãtete. Kazna treba da posluæi opãtim interesima onda kada ima prirodu pravne sankcije zbog krãeça meœunarodne norme. 260 . Reparacije. i to najpre i najviãe çegove ekonomski i socijalno najugroæenije delo-ve. 41. treñe nimalo. odreœivane i primeçivane nedosledno. koje predstavÿaju naknadu ratnim operacijama nanete ãtete. a oni su i onako imali najmaçe uticaja na politiku zbog koje se primeçuje kazna. Kazna moæe delovati protivno kazniteÿevom oåekivaçu iz mnogih razloga. ako se ogreãi o odredbe statuta. koje se sastoje u niãteçu posledica krãeça norme. Na strani kaæçenoga. Opaæaçe kazne je od strane kaæçenog sta-novniãtva onda u toj meri izvitopereno (a tome monopol informisaça “kaæçene” vlade samo moæe da doprinese) da je çen efekat obratan: umesto da oslabi i svrgne reæim koji vodi nepoæeÿnu politiku. a neke maçe. Sarajevo. a ne one restitutivne. mræçe itd. koja zapreti miru. povredi mir ili preduzme akt agresije. i 42. saveznike. Iza uproãñene predstave o “krivoj” dræavi ili drugom subjektu leæi åiçenica da ona nije monolit. a u tome se ne uspeva lako.72 U sadaãçe vreme. povrañaju u preœaãçe staçe ili naknadi ãtete. Dok se tada. Taånije reåeno. Ove kazne imaju jasan ciÿ: kaæçena dræava treba ãto pre da prestane s ponaãaçem protivnim Poveÿi Ujediçenih nacija. Razlog koji je u samom kazniteÿu sastoji se u posledicama koje se u stadijumu pretçe nisu mogle sasvim predvideti. retributivnim sankcijama za povredu opãtih interesa raspolaæu meœunarodne organizacije. cena izvrãeça kazne imala u vidu. neke ålanice trpe mnogo. na primer. moguñe protivnike i niz ostalih subjekata u åijim bi oåima mogli da mu opadnu ugled i uverÿivost. te su ispoÿavale i osobine. sankcijama koje u blaæim sluåajevima ne povlaåe upotrebu oruæane sile.

sa svim opasnostima koje odatle proistiåu. Represalije u meœunarodnom pravu. koje predstavÿaju isto-vrsan odgovor pogoœene dræave na protivpravne akte druge dræave. Œ. kada je usvojena Konvencija o spreåavaçu i kaæçavaçu zloåina genocida. 1996. U ratu to znaåi da se zarobÿeni neprijateÿ ne sme kaæçavati samo zato ãto ratuje na protivniåkoj strani. pojedincima åija je krivica dokazana. joãdoãlo. 1980-81. Smatralo se da ñe se uåinak ove vrste sankcija pojaåati. 73 Do sada su uspostavÿeni ad hoc tribunali za bivãu Jugoslaviju i Ruandu. Degan. Beograd. Dræave se. koju represalije sadræe (kao i sve kazne koje primeçuju same dræave) nastoji se da se represalije u miru dopuste samo u najmaçoj meri: u svakom sluåaju. Zbog opasnosti od eskalacije. Veñje 1948. a pri tom izbeñi prigovori da je u pitaçu osveta pobednika. ako se uspostavi stalni meœunarodni kriviåni sud da bi izricao kazne svim pojedincima koji se ogreãe o æivotne meœunarodne interese. Zbog toga radça koja je povod za represaliju ostaje nezakonita. V. dok odgovor na çu to prestaje da bude. sastavÿenim od sudija koje su odredile pobedniåke zemÿe. one koji su doneli i izvrãavali odluke protivne meœunarodnom pravu. str.73 Usled nerazvijenosti meœunarodnog sudstva. godine. primena retributivnih sankcija u meœunarodnim odnosima joãuvek je preteæno u rukama samih dræava. s ciÿem da se ova posledça natera da poãtuje pravo. i daÿe. ukoliko je to predviœeno meœunarodnim ugovorima i obiåajima.74 Individualizovane kriviåne sankcije za povredu meœunarodnog prava dræava moæe izricati putem svojih organa i pojedincima. tada je zabraçena represalija upotrebom sile. 261 . Meœunarodni kriviåni tribunal. Najkrupnijim preæivelim i uhvañenim liånostima nacistiåke Nemaåke i militaristiåkog Japana suœeno je posle Drugog svetskog rata pred meœunarodnim vojnim sudovima. Jedna vrsta takvih sankcija su represalije. U oruæanom sukobu vaæi pravilo da represalija ne sme po intenzitetu nadmaãiti prekrãaj i da mora prestati kada postigne svrhu. u novije vreme se nastojalo i povremeno uspevalo da se pred meœunarodne sudove izvedu pojedinci. koje najviãe liåe na kriviåne sankcije u unutraãçem pravu. doduãe. gde. tj. Ovi sudovi bili su privremeni organi pobedniåkih dræava. 74 Postoje i druga ograniåeça. Kada su u pitaçu sopstveni dræavÿani. predviœeno da krivcima moæe suditi meœunarodni sud. meœutim. u ovom sluåaju smatraju agentima meœunarodne zajednice. Wegovu funkciju vrãe ad hoc sudovi za pojedine situacije. Prometej. V. izraæene u normama meœunarodnog prava. Represalije su najåeãñe u oruæanom sukobu. ali se to moæe åiniti i u odnosu na strance. jer se sastoje u oduzimaçu osnovnih dobara.U æeÿi da sankcije pogode prave krivce. 151. pored funkcije sankcije imaju da onemoguñe prednosti koje bi prekrãilac stekao zato ãto se ne oseña sputanim pravilima ratovaça. “Zbornik Pravnog fakulteta u Mostaru”. u tome nema niåeg izuzetnog. æivota i slobode. koji su izricaçem presuda prestali da postoje. Wima su izricane kazne. Vasilijeviñ. ali se ne moæe izbeñi uticaj çihovih posebnih interesa. Do uspostav-ÿaça takvog suda nije.

Postojaçe dræava dosadaãçih formacija dovodilo je neprekidno do primene sile “onda kada stepen i oblik meœuzavisnosti ne dozvoÿava jednoj strani da kroz poãtovaçe interesa druge strane pribavi za sebe koristi neophodne za svoj opstanak ili razvoj”. 1966. Ovaj stav se u posledçe vreme izmenio i primena prinude se obeshrabruje. Pored toga.75 Nekada se ide i dotle da se koriãñeçe pri-nude smatra za bitnu razliku izmeœu meœunarodnih politiåkih odnosa i takvih odnosa unutar dræave. nuæni pratilac meœunarodnih odnosa. koja ne mogu da ostvare obrañaçem viãim organima. svaka dræava duæna je da kazni izvrãioca zloåina genocida. dok je unutar dræave zabraçena i onemoguñena postojaçem vrhovnog autoriteta. Kao politika sile. u meœunarodnim odnosima se prinuda koristi slobodno izmeœu subjekata.ali moæe biti izveden pred sud dræave åije su ga snage zarobile i kaæçen ako je prekrãio pravila ratnog prava. Prinuda se ispoÿava kao samopomoñonda kada prinuditeÿ sam. da prinude u meœunarodnim odnosima nema. pak. subjekti meœuna-rodnih odnosa takav monopol ne priznaju nijednom izmeœu sebe. i po miãÿeçu mnogih teoretiåara. kao u dræavi. sve do najnovijeg vremena verovali su da je çihovo pravo na prinuœivaçe bitna oznaka suverenosti i posledçi i najvaæniji naåin da doœu do svojih prava. ãto dovodi do utiska da je u meœunarodnim odnosima ima viãe. U stvarnosti. ãto predstavÿa pojavu koja se ni u mnogim savremenim dræavama ne moæe u potpunosti izbeñi. Ãtaviãe. ne nailazeñi pri tom skoro ni na kakav otpor. postiæe æeÿenu promenu. bez obzira gde je delo izvrãeno i åiji je on dræavÿanin. ali su okolnosti takve da se i legalna primena prinude joãuvek nalazi u rukama svih subjekata. 262 . 75 R. umesto prinuœenog. Podatak kako meœunarodno pravo zabraçuje primenu sile i ne priznaje vaÿanost obaveza prihvañenih pod prinudom ne znaåi. Prema takvom shvataçu. Stoga odseåne granice izmeœu prinude i dejstva teãke pretçe ili kazne nema. f) Prinuda je sredstvo koje se bitno razlikuje od svih do sada opisanih po tome ãto iskÿuåuje opredeÿivaçe subjekta na koga je primeçeno: on se ne navodi na æeÿeno ponaãaçe. Najblaæi primer samopomoñi je svrãeni åin (fait accompli). Politika sile u meœunarodnim odnosima. On time situaciju naglo okreñe u svoju korist. nego ga na to primorava ili æeÿene postupke umesto çega preduzima prinuditeÿ. Jaka i dobro ureœena dræava ne dopuãta sebi podreœenim subjektima da vrãe prinudu. Stojanoviñ. prinuda je kombinacija neposrednog fiziåkog pritiska s teãkim pretçama. u meœunarodnoj zajednici nema. koga. ona je stalni. koji se ostvaruje onda kada prinuditeÿ svojevoÿno i bez iåijeg pristanka meça postojeñe staçe. na æalost. JRMP. Treba se åuvati takvih preteranih pojednostavÿeça. U izvesnim situacijama subjekti meœu sobom neometano i nekaæçeno primeçuju prinudu. 82. tako da izgleda da ove nema mada je sama dræava vrãi uvek kada dobrovoÿno pristajaçe ili strah od sankcije nisu postigli potrebno dejstvo. Dok dræava ima monopol na prinuœivaçe. str. sraåunatim na to da subjekte potpuno onesposobe za otpor.

Vojno-izdavaåki zavod. Austrija je. Pruska nije mogla da nasilno “izbaci” Austrijuiz Saveza. Dva dana posle potpisivaça Senæermenskog mira s Austrijom. bivao jaåi: prvobitno je Rijeka imala da postane slobodan grad da bi konaåno. te radi povrañaja mora da primeni veñu meru prinude ponekad se. Pruska vlada.jer se oãteñena strana od branioca pretvara u napadaåa. godine napale Egipat s ciÿem da zauzmu zonu Sueckog kanala. 3. uåiçeno ne moæe sa svim ni ispraviti. koji se nasilno okupirao. primeçujuñi veñu meru prinude da bi traæeno dobro oduzeo od çegovog dræaoca. 78 Potemkin. 127. jer ona u çemu nije bila fiziåki nego politiåki i pravno prisutna i mogla je da se povuåe samo uz svoj pristanak. dakle. Austriju i Åehoslovaåku i zastajuñi svaki put da bi svetu podelio obeñaça kako nema daÿih teritorijalnih pretenzija.76 Ukoliko se zahtev ne moæe ostvariti svrãenim åinom. 444. pripadaçe Italiji bilo sasvim priznato. opipÿiv predmet.77 Samopomoñse zameçuje iznudom onda. jula 1866. da bi se odmah potom preãlo na koriãñeçe drugih sredstava (argumenti. a to se deãava onda kada je otpor jak i kada se promena ne moæe postiñi za kratko vreme. meœutim. Uvod u strategiju. na åelu s Bizmarkom. æelela je. svako ovo zauzimaçe objavÿeno je u roku od 48 åasova “ãto odgovara minimalnom vremenu za reagovaçe meœunarodne politike”. Obiåno je u pitaçu bio komad teritorije. koja ranije nije bila obeñana ovoj zemÿi. da se primora na ustupke. ãto se brzo desilo u bici kod Sadove. Praãkim ugovorom o miru Austrija se po-vukla iz nemaåkih poslova i ustupila Pruskoj pokrajine Ãlezvig i Holãtajn. Faktiåki posed Italije je. Bofr. podloæan fiziåkom zahvataçu i odvojiv od ostalih odnosa s prinuœenim. Beograd. 1968. III. çihovom iznenadnom zaposedaçu. veñse pojavÿuje potreba da se skrãi voÿa druge strane. kada se ne prisvaja konkretan. obeñaça) radi konsolidacije steåenoga. posedajuñi. kao. str. koje jedino ona sama moæe dati. 12. ali viãe od toga da je iskÿuåi iz Nemaåkog saveza. grupa italijanskih iredentista pod voœstvom pesnika Gabriele Danuncija (D’Annunzio) zaposela je Rijeku i dovela do promene staça u korist Italije. godine. septembra 1919. Obe ove okolnosti vide se na primeru austrijsko-pruskog rata od 1866. Rimskim ugovorom od 1924. demilitarizovanu rajnsku oblast. na primer. I Rijeka. ãto je viãe trajao. uãla je tako u sporna podruåja o kojima je trebalo raspravÿati izmeœu Italije i dræave SHS. kako bi Pruska obezbedila hegemoniju meœu nemaåkim zemÿama. 77 U napadu je uåestvovao i Izrael. 263 . str. da Austriji oduzme neke posede. Niz uzastopnih svrãenih åinova naziva se u strategiji “taktikom salame” ili “manevrom artiåoke” i sastoji se u biraçu slabih mesta. godine. Prinuditeÿ se onda nada da ñe vreme legalizovati promenu. delo.78 76 Kako zapaæa A. prinuœivaå pribegava ratu s ograniåenim ciÿem. nav. morala biti poraæena u pravom ratu. åije su pobude bile neãto drukåije. uzastopce. doduãe. onda kada su Velika Britanija i Francuska 1956. Primenom ovakvog manevra Hitler je postigao znaåajne rezultate.

S druge strane. i antihitlerovska koalicija. suprotno verovaçima velikih sila i teoretiåara sile. U meœunarodnom pravu ovakva predaja ima oblik opãte bezuslovne kapitulacije. pristane na zahteve koje u poåetku nije prihvatila (kao u malopreœaãçem primeru). spremne. fon Klauzevic. Ovo se sredstvo moæe okrenuti protiv samog napadaåa i ugroziti i one vrednosti koje je on dotle nesumçivo posedovao. Beograd. kojom bi joj pokoreni narodi bili ostavÿeni na milost i nemilost. No. veñda ima duboke korene u nemaåkom militarizmu i na-cionalizmu. ãto se postiæe trajnim akcijama”. u suãtini nepromeçena. str.79 Sa glediãta prinuœivaåa prinuda je uspela ako posle izvesnog vremena suprotna strana. koja bi omoguñila da se u odnosu na nemaåko druãtvo preduzmu razliåite mere prevaspitavaça i osposobÿavaça za æivot u meœunarodnoj zajednici. O ratu. “Vojno delo”. koji se sastojao u prisajediçavaçu velikih oblasti radi eksploatacije zemÿiãta i ÿudi. 59. u ubeœeçu da opasnost koja dolazi od Nemaåke nije svodÿiva samo na grupu na vlast ili nacistiåku stranku. i sastoji se u teæçi da se promeni druãtveno ureœeçe napadnute zemÿe i pogled na svet çenog stanovniãtva. postiæe uniãtavaçem protivnikove vojne sile. Austrougarska je napadom na Srbiju samo ubrzala svoju propast. ima dobara koja se ne mogu steñi prinudom. ili kao takvo predstavÿa. koje partizanskom borbom ili graœanskim otporom åini zavojevaçe iluzornim i praznim. Uprkos tome. Samim zaposedaçem ne stiåe se lojalnost stanovniãtva. Tada on nastoji da primeçuje pri-nudu sve dok mu se drugi subjekat u potpunosti ne preda i prepusti se çegovoj voÿi. U svojim osvajaåkim pohodima hitlerovska Nemaåka je teæila potpunoj pobedi. Kada nije u pi79 K. Pokreti otpora u zemÿama okupirane Evrope pokazali su da sile osovine i pored velike poåetne nadmoñi ne mogu da ostvare svoj ciÿ. 264 . Ako to nije moguñe. Takav se ciÿ. nanoãeçem opãte ãtete i ãto je po çemu najvaænije iznurivaçem: “postepenim iscrpÿivaçem fiziåke snage i voÿe. i pored prividne pobede na bojnom poÿu prinuda ñe biti neuspeãna zato ãto. da mu popuste. na strani prinuœivaåa moæe da nastane uvereçe da smena na vlasti nije dovoÿna garantija da ñe çegovi zahtevi biti ispuçeni. u novije vreme je ciÿ primene prinude sve åeãñe ideoloãki. obiåno se gube iz vida çeni nedostaci za samog prinuœivaåa. 1951. kako to istiåe znameniti vojni teoretiåar Klauzevic (Clauseçitz). I konaåno. Kada se odluåuje o primeni prinude. To su morale da priznaju i kolonijalne i imperijalistiåke sile posle Drugog svetskog rata. prinuœivaå ñe nastojati da kod prinuœenog izazove takve promene koje ñe izbaciti na povrãinu nove odluåioce. zauzimaçem çegove teritorije. gde se meœunarodno nasiÿe meãa s unutraãçim. proglasila je u toku Drugog svetskog rata da se neñe zadovoÿiti niåim do bezuslovnom predajom te dræave. Srodan s ovim je i ciÿ da se prinuœeni ukine kao subjekt meœunarodnih odnosa.Iznuda nije usredsreœena na neposredno oduzimaçe i ona ugroæavaçem protivnikovih dobara treba da dovede do æeÿenog ponaãaça. Ovakva pri-nuda ima najåeãñe oblik intervencije.

Iako je prinuda opasno sredstvo. Otuda meœunarodno pravo dozvoÿava samoodbranu. pa tako posreduju argumenti. Ovi se posrednici mogu podeliti u tri grupe: ÿudska biña. prinuda je neminovna onda kada je staçe u kome se nalazi jedna grupa ÿudi nepodnoãÿivo a sistem je takav da ne pruæa puteve za neprinudno postizaçe odgovarajuñe promene. materijalna dobra i nematerijalne vrednosti. obeñaça ili pretçe. b) Materijalna dobra koja sluæe kao posrednici veoma su raznovrsna i nemoguñe ih je sva nabrojati. jer su to zbiÿa instrumenti. a da se çihovi neidentifikovani istomiãÿenici zastraãe. posrednici mogu biti ÿudi koji su u sluæbi subjekta (npr. koje strahom od smrti i telesnih patçi treba da utiåu na duh. subjektu meœunarodnih odnosa treba da su na raspolagaçu i sredstva u materijalnom smislu reåi pomoñu kojih ñe se u stvarnosti izazivati pojave åije se znaåeçe svodi na veñopisanu suãtinu. celo stanovniãtvo je angaæovano u primeçivaçu spoÿno-politiåkih sredstava (opãtenarodni rat). kao pregovaraåi. U trenucima kada se subjekt meœunarodnih odnosa izuzetno napreæe. Naroåito su karakteristiåna za meœunarodne odnose oruœa za razaraçe. Bez çih su ova sredstva mrtva. Pored samih odluåilaca. oruœa. strani na koju se primeçuje prinuda ne ostaje niãta drugo do da prinudom brani svoja osnovna dobra. 3. pa i oåajniåkim merama. 265 . dræavni sluæbenici) ili oni koji to nisu. razlog je u çenoj nemoñi. ne moæe se poreñi da je çena primena u meœunarodnim odnosima joãuvek u nekim sluåajevima opravdana i neminovna. veñpredstavÿa spoÿno nametaçe.. Pored toga. Otuda onaj koji je reãen da samo prinudom nameñe uvereça u svojoj osujeñenosti pribegava sve surovijim. Od inkvizicije do najnovijih ideoloãkih obraåuna u Vijetnamu i Åileu muåeçe i surovi oblici usmrñivaça primeçuju se u uzaludnom naporu da se prepoznati nosioci suprotnih uvereça ponize i odstrane. samostalnu i kolektivnu. ovakva sredstva ñemo nazvati posrednicima. prinuda teæi da bude pojaåana i da dobije naroåito teãka obeleæja. npr. Pre svega i sasvim logiåno. kojima se prenose poruke na daÿinu. Vaænu ulogu meœu çima igraju naprave za komuniciraçe. preko kojih se utiåe na zbivaça. Da bismo izbegli terminoloãku zbrku. Prinuda je najmaçe pogodno sredstvo za stvaraçe i meçaçe ubeœeça. uåesnici u meœunarodnim skupovima itd. Sredstva u materijalnom smislu posrednici (instrumenti) Dok su sredstva o kojima je do sada bila reå osnovne suãtinske metode za postizaçe odreœenog ciÿa.taçu podrãka nekom jakom i razvijenom autohtonom pokretu. preko kojih se u stvari deluje u meœunarodnim odnosima. Ovo objaãçava izuzetnu svirepost nekih unutraãçih ideoloãkih sukoba i odgovarajuñe tendencije koje ispoÿavaju meœunarodni sukobi ove prirode. a ostali posrednici su samo oruœa kojima oni rukuju. a) Ÿudska biña su osnovni posrednici u primeçivaçu spoÿno-politiåkih sredstava. koji mogu uåestvovati i u primeçivaçu odluka. Ma kako to paradoksalno zvuåalo. koje nuæno mora da dovede do trajnog poremeñaja meœunarodnih odnosa. a Poveÿa Ujediçenih nacija predviœa preduzimaçe kolektivnih prinudnih mera protiv agresora.

grupiãuñi ih prema sredstvu ili posredniku koji u çima preovlaœuju. ali se çihovim postojaçem moæe pretiti i obeñavati. A. ideoloãke postavke. v) U nematerijalna dobra spadaju sadræaji koji se prenose jezikom ili drugim znakovima i preko ÿudi ili materijalnih oruœa. licence. moralna i pravna pravila. 266 . ni prinuda ne ispoÿava u åistom vidu veñ. Tako se. mu-nicija i transportna sredstva. zahteva. veñse i daÿe argumentiãe. To su. pronalasci. S obzirom na to da se u modernoj dræavi pregovaraçem s drugim meœunarodnim subjektima bave posebno obuåeni ÿudi. argumenata i pitaça neposrednim ÿudskim dodirom ili komuniciraçem preko odgovarajuñih naprava. industrijski proizvodi i kapital. Spoqnopolitiåki postupci kombinacija sredstava i posrednika U meœunarodnoj politici se suãtinska sredstva vrlo retko primeçuju u åistom vidu. kao i osobÿe razliåitih znaça i profesija. Kako je ovaj postupak obostran. Isto tako. Postupci preteæno vezani za komuniciraçe Ovo su postupci kojima je zajedniåko nastojaçe da se preko odgovarajuñih posrednika prenesu takvi sadræaji koji druge subjekte treba da uvere da se ponaãaju onako kako to odgovara subjektu koji primeçuje takav postupak. simboli. Pregovaraçe. mogu se otkrivati i primeçivati novi. u meœunarodnim odnosima su se ustalile i dobile posebna imena. jer nema subjekta koji je pri tom pasivan primalac saopãteça. pregovaraçe i meœunarodna propaganda.oruæja. åijim se pruæaçem drugi subjekti mogu nagraœivati. uglavnom. ono se naziva i diplomatijom. U ovom odeÿku ispitañemo neke od onih koji su uobiåajeni. jer su diplomati najåeãñi pregovaraåi. Mada su najåeãñe pogodna za argumentisaçe i ubeœivaçe. preti i nagraœuje. Pregovaraçe se sastoji u slaçu poruka spoÿnopolitiåkim odluåiocima. pomoñu kojih se uglavnom ostvaruje prinuda. a neke takve kombinacije. patenti. ova dobra mogu da se koriste radi pretçe ili nagra-œivaça. kroz postupak nazvan ratom. u ciÿu da se oni navedu na donoãeçe odgovarajuñih odluka. Meœutim. pri tom se ne koristi samo jedna vrsta posrednika. Prema tome da li se u prvom redu deluje na odluåioce ili na stanovniãtvo. a od posrednika se ne koriste samo oruœa za razaraçe i ÿudi koji çima rukuju. u ratu se ne primeçuje samo prinuda. nego i brojna druga materijalna i nematerijalna dobra. u ovakve posrednike ulaze i dobra koja åine ekonomski potencijal dræave. koje se mogu nazvati spoÿnopolitiåkim postupcima ili tehnikama. pored ostalog. razlikuju se dva glavna postupka ove vrste. obaveãteça. Sredstva i posrednici se kombinuju tako da bi se postigao najveñi uspeh. Pored toga. umetniåke poruke itd. verske dogme. na primer. obeñava. pojmovi. pregovaraçe je u stvari razmena predloga. Pored veñpoznatih postupaka. 4. znaça. kao ãto su sirovine. a uskrañivaçem kaæçavati.

Naime. povodom viãestrane diplomatije.161 diplomatskog predstavniãtva postojao je samo 3. diplomati mogu imati zadatke koji se razlikuju od pregovaraça (npr. zaãtita domañih graœana itd. Ch. Meœutim. koji podrazumeva stalno prisustvo predstavnika jedne dræave u prestonici druge dræave. Meœutim. “Kultura”. taåno je da su diplomati joãuvek najåeãñi ÿudski posrednici u postupku pregovaraça. postavÿena su i åvrsta pravila koja se tiåu diplomatskog predstavÿaça. U novije vreme postoje i smatraju se diplomatima i stalni predstavnici dræava kod meœunarodnih javnih (vladinih) organizacija. razvijene zemÿe imaju veñi broj osobÿa u svojim diplomatskim predstavniãtvima od zemaÿa u razvoju. str. åijim odluåiocima prenosi i tumaåi poruke svoje vlade da bi ih naveo da shvate çene interese i çenu politiku i ponaãaju se onako kako to çima pogoduje. 81 Prema jednom istraæivaçu. Maçe i siromaãnije dræave ne mogu da podnesu teret izdræavaça preko sto osamdeset diplomatskih predstavniãtava. Bartoã. Treba imati u vidu da reå diplomatija ima i druga znaåeça. Ovakvi izaslanici ili glasnici starali su se o tome da se sporazumno urede odnosi u onim oblastima gde su te grupe dolazile u dodir ili da se reãe sporovi koji bi zbog toga nastali. Tek je u XV veku zbog pojaåanih meœudejstava ovo predstavÿaçe izmeœu dræava postalo stalno. 1956. Danas je taj postotak verovatno joãniæi.Pregovaraçe i diplomatija.). Meœunarodno javno pravo. 267 . veñje o çima reå u drugim odeÿcima. i daÿe. mada je diplomatija samo jedno od sredstava te politike. godine. Ova izaslanstva su dugo bila povremena. Na Beåkom kongresu od 1815. od moguñeg 14. joãi pre nastanka dræave. “World Politics” 1967. Drugo pod diplomatijom podrazumeva skup profesionalnih sluæbenika za odræavaçe meœunarodnih odnosa i sve ãto oni rade. izvrãenom 19631964. 431. koji nas ne zanimaju na ovom mestu. ali su çihove funkcije neãto drukåije. pa su u çima u sredçem veku ne retko uåestvovali i najviãi odluåioci odnosno monarsi. potreba da teritorijalizovane grupe ÿudi stupaju u povremene dodire preko svojih predstavnika osetila se veoma rano. Polovinom narednog veka u Francuskoj se javÿa i stalan dræavni ured za odnose s inostranstvom. II Beograd. Pattern of representation in national capitals and intergovernmental organisations. Neposredno op-ãteçe izmeœu vlada bilo je oteæano 80 Podrobno o razvoju ustanove diplomatskih predstavnika vidi M. i daÿe. te se zadovoÿavaju misijama u glavnim gradovima najveñih dræava i u susednim zemÿama.80 Svaka dræava nastoji da bude zastupÿena kod svake druge dræave. U XVIII veku su sve tada postojeñe dræave veñobuhvañene isprepletanim bilateralnim sistemom diplomatskih odnosa.712. i to izmeœu italijanskih gradova-dræavica. i obrnuto. str. Jedno se izjednaåava sa spoÿnom politikom uopãte. preteåa kasnijih ministarstava inostranih poslova. 647. AlgerB. ali to zbog broja postojeñih nezavisnih dræava u potpunosti nije moguñe. obaveãtavaçe.81 Iz istih razloga. Diplomata je stalno prisutni predstavnik jedne dræave u drugoj dræavi. dakle 26%. a o çihovoj pregovaraåkoj ulozi biñe reåi neãto kasnije. Brams. Osnovna potreba za stalnim predstavnicima nastala je zbog sporosti i slabosti meœunarodnih komunikacija. koja u osnovi vaæe joãi danas.

ali je podrazumevalo da diplomatski predstavnik ima ãiroka ovlaãñeça da iznosi stav svoje vlade i da se u çeno ime obavezuje. i daÿe. omoguñeno je i brzo prevoæeçe ÿudi. S razvojem sredstava veza ovaj se poloæaj izmenio. u stvari. predsednika vlada i ministara inostranih poslova. Ove su okolnosti navele neke teoretiåare da tvrde da je diplomatija izgubila svaki znaåaj i da se odræava samo zahvaÿujuñi istoriskoj inerciji. a delimiåno se odnosi na jedan stereotip diplomate koji se razvio u XIX veku. Otuda su diplomatski predstavnici bili. diplomatije na vrhu. poruke koje se ãaÿu neophodno prilagoditi uslovima i stilu sredine koju povremeni posetilac ili liånost s druge strane telefonske ili telegrafske linije ne moæe poznavati. upuñuju delegati koji takva znaça poseduju u veñoj meri od opãte obrazovanih diplomata. koja sadræi latentnu tendenciju ka birokratizaciji. da dræave joãuvek ne mogu da se odreknu stalnog zastupaça kod drugih dræava jer je. neke se “proverene” a zastarele forme koriste samo zato ãto su uhodane.82 Takva primedba je delimiåno taåna. po pravilu. Principles of World Polities. preko kojih se poruke neposredno mogu prenositi izmeœu odluåilaca razliåitih zemaÿa. 268 . ne mogu odstupati pravdajuñi to kratkoñom vremena. meœutim. Istina je. Prisustvo stalnog predstavnika omoguñavalo je bræu razmenu poruka i lakãe postizaçe sporazuma. Naravno. diplomata koji je samo prenosilac poruka bez ikakve slobode odstupaça. str. jer su vlade doãle u moguñnost da u veoma kratkom roku svojim predstavnicima ãaÿu vrlo podrobna uputstva. tako da dræava u svakom trenutku moæe na svako mesto da poãaÿe za tu priliku najpogodnijeg i najsposobnijeg pregovaraåa. ãefova dræava. uticajne liånosti iz najviãih slojeva. materijalnim sredstvima veze. neæivim. ãto je diplomatima donelo prestiæ koji ih i danas u izvesnoj meri prati. Takav pasivni diplomata pribliæava se. ne hajuñi za demokratsku kontrolu. 1972. New York. postoji uvereçe da im je opao i znaåaj i da su se pretvorili u puke glasnike. u “telefonistkiçe istorije”. To se potvrœuje naglim porastom tzv. 82 G. da se zadræimo samo na prego-vorima. kada su diplomati bili sinovi uglednih. a pravi pregovaraå je u stvari onaj koji se diplomatom kao glasnikom koristi. koje je on prema potrebi mogao srazmerno slobodno da tumaåi u duhu opãtih interesa svoje zemÿe. koji su mistifikovali svoju veãtinu. Pored toga. åestim neposrednim susretima vrhunskih odluåilaca. Zbog toga ãto su diplomatski predstavnici izgubili raniju samostalnost.dugim putovaçem poruke i odgo-vora na çu. The Free Press. jer se odobreçe za odstupaçe isto tako brzo moæe traæiti i dobiti. tj. od kojih ovi. mahom aristokratskih porodica. U svakom slu-åaju. 181. S druge strane. opet. kao i u svakoj dræavnoj sluæbi. kada je reå o pregovorima koji iziskuju posebna struåna znaça. svodi se zaista na glasnika. koje je dobro poznavao. poboÿãaçem transportnih sredstava. iako su izgubile razlog za postojaçe. ÿudi koji zaista imaju ovlaãñeça da elastiåno tumaåe politiku svojih dræava i da se u çihovo ime obavezuju. Za takvu liånost bile su dovoÿne povremene opãte instrukcije. pri åemu se çegov savet ne uzima u obzir. Modelski. ista okolnost doprinela je tome da se.

a sastanci çihovih organa nisu niãta drugo do vi-ãestrano pregovaraçe predstavnika dræava. To ne znaåi da se pregovaraå ne koristi i drugim sredstvima. kada pokazuje popustÿivost ili odbojnost. Moguñe je da jedna strana u potpunosti prihvati zahteve druge strane. viãestrana diplomatija. S nagradama i kaznama pregovaraå je samo uzgredno povezan utoliko ãto je çegovo ponaãaçe sastavni deo takvih sredstava. na kraju. Ovakav ishod nije povoÿan ni za strane u pregovorima niti za opãte interese. koji u stvari sadræi uzajamna obeñaça strana u pregovorima. Odsustvo prinude u stvari daje posebnu vrednost pregovorima. te je otuda glavni ciÿ pregovora sporazum. prekinuti. ministar inostranih poslova. pregovaraçe se ne svodi samo na reãavaçe sporova. predsednik vlade. Ako to nije moguñe. opasnije postupke. pregovori u osnovi nisu potrebni. Pored ovakvog pregovaraça u parovima. pregovori mogu biti neuspeãni i konaåno. odluåilaca). Za razliku od znaåeça koje ima u meœunarodnom pravu.83 Oni i u ovakvim prilikama prvenstveno iznose argumente koji treba da dovedu do odgovarajuñih odluka konferencija ili organa meœunarodnih 269 . ali samo ako je çegova vlada reãena da takva sredstva primeni i u onoj meri u kojoj je ona spremna da ispuni obeñaça i izvrãi pretçe. pregovaraçe je preteæno povezano s ubeœivaçem (argumentisaçem). sluæbenici viãi i niæi. Kao ãto smo u samom naslovu nagovestili. ãto se deãava naroåito kao ãto su subjekti u pregovorima nejednake moñi. jer neuspeh pregovaraça moæe da znaåi prelazak na druge. ministri drugih resora). Dvostrani i viãestrani pregovori. Prinuda i pregovaraçe su u suãtini nespojivi. veãtina i uspeh pregovaraåa mere se çegovom sposobnoãñu da drugu stranu privoli na sporazum. Wene preteåe su bili nekada veoma retki meœunarodni kongresi i konferencije. odnosno kaæçenog subjekta.Za nas je diplomatija sinonim za pregovaraçe kojim se izmeœu subjekata meœunarodnih odnosa mogu baviti svi ÿudi povezani s çima. bilateralna diplomatija). ako su glediãta dvaju subjekata istovetna. u pregovore se ulazi s unekoliko razliåitim stavovima. ali je ubeœivaçe osnovno i jedino kojim u potpunosti raspolaæu sami pregovaraåi. Ako su u pitaçu dvostrani pregovori (tzv. ako su za to ovlaãñeni od nadleænih organa (u stvari. pregovori se okonåavaju kompromisom. To mogu biti kako sami odluåioci. Lica koja su za vreme pregovora vrãila prinudu nad svojim partnerima nikako se ne mogu nazvati pregovaraåima. Do çih dolazi ako postoje izvesne razlike u shvataçima ili interesima. Pa ipak. te su oni prvi i najåeãñe koriãñen postupak u meœunarodnoj politici. meœu kojima istaknuto mesto imaju oni koji su stalno teritorijalno povezani s drugim subjektom (diplomati u uæem smislu reåi) itd. koje treba izmiriti. iznoseñi argumente koji ñe je navesti da zauzme æeÿeni stav. pregovaraå obeñava i preti. U stvari. koji su se u drugoj polovini XIX veka umnoæili. Ukoliko se to postigne ustupcima obeju strana. najåeãñe formalni (ãef dræave. koji treba da se izjednaåe. u novije vreme sve su åeãñi pregovori uz istovremeno prisustvo viãe subjekata tzv. npr. Iz takvih skupova razvile su se i meœunarodne organizacije. ili kada na viãestranom skupu podræava ili napada stav nagraœenog. I.

to je diplomatija dugo ostala privilegija aristokratije i “otmenih krugova”. Otuda veñina zemaÿa osuœuje pokuãaje velikih sila da o æivotnim pitaçima raspravÿaju izmeœu sebe. Osim toga. Staraçe o tome da pregovori budu u skladu s opãtim interesima dovelo je i do rasprave o javnoj i tajnoj diplomatiji. koja ne postoje u dvostranim pregovorima. odræavaju pregovori izmeœu niza parova i u okvirima maçih grupa zainteresovanih zemaÿa o drugim pitaçima. uobiåajeni u dvostranom pregovaraçu izmeœu nejednakih partnera. S obzirom da su spoÿni poslovi duæe od unutraãçih ostali domen slobodnog opredeÿivaça vladara i çihove okoline. koja nisu na zvaniånom dnevnom redu skupa. naroåito malih ili “necivilizovanih” dræava. Ne vodeñi raåuna o sopstvenom narodu pregovaraåi se tek nisu obazirali na interese treñih. viãestrani pregovori nemaju samo prednosti nego i nedostatke. o åijoj su sudbini reãavali za “zelenim stolom” ostavÿajuñi ih da daÿe nagaœaju o sadræini tih dogovora. Prenoseñi svoja ukoreçena shvataça. Stoga ñe i subjekti. str. koja ne sme da zna o åemu oni reãavaju niti je se to.organi-zacija. sama åiçenica da se na skupu nalaze predstavnici veñeg broja dræava daje moguñnosti da se. pored zajedniåke teme o kojoj svi uåesnici raspravÿaju. konaåno. a da o tome nisu obaveãtavale stanovniãtvo. mora se nedvosmisleno naglasiti da su viãestrani pregovori u prednosti kada je reå o pitaçima åije se reãavaçe moæe ticati cele meœunarodne zajednice. 270 . te se izbegavaju pritisci na maçe dræave. 5. izbegavajuñi ãire skupove i meœunarodne organizacije. Vlade su stoga ulazile u razne kombinacije. delo. nav. kao i pravila diplomatske igre. takvi su ÿudi smatrali da i na meœunarodnom planu znaåe usku elitu i da interese sopstvenih dræava i sveta. navodno. I. U ovakvim pregovorima moñuåesnika ima neãto maçi znaåaj. viãestranim pregovaraçem pokuãati da ostvaruju univerzalne vrednosti za koje se zalaæu. i daÿe. Naravno. kod viãestranog pregovaraça ñe oni lakãe doñi do izraæaja. Pa ipak. izazvana potrebom da se reãi niz proceduralnih pitaça. i maça otvorenost zbog obzira koji se moraju imati prema svim uåesnicima. pa åak i ratove. poznaju mnogo boÿe od ãire publike. koje preko svojih predstavnika pri meœunarodnim organizacijama ili delegata na meœunarodnim kongresima i konferencijama odræavaju i bilateralne dodire s onim dræavama kod kojih ne mogu da akredituju diplomatske misije. tiåe. Postoje i druge vrednosti viãestranog pregovaraça. po pravilu. 83 DimitrijeviñRaåiñ. U ove posledçe ubrajaju se sporost. viãestrani pregovori vode raåuna o okolnosti da u danaãçe vreme opãte povezanosti subjekata i isprepletenosti çihovih interesa ima veoma malo pitaça o kojima se mogu sporazumeti samo dve dræave. Ove odluke imaju oblik viãestranih ugovora ili rezolucija i naroåito su pogodne onda kada se reãava o pitaçu od opãteg univerzalnog ili regionalnog interesa. I ova okolnost ide u prilog maçih i maçe bogatih dræava. Dok u bilateralnim pregovorima preti opasnost da se interesi treñih subjekata zanemare ili åak i povrede. Javno i tajno pregovaraçe.

objavila tajne dokumente iz arhive ruskog ministarstva inostranih poslova. maçi su izgledi na kompromis. Ovakvo shvataçe konaåno je naãlo izraza i u Paktu Druãtva naroda. veññe se diplomatija odvijati otvoreno i na oåigled javnosti”. jer bi ovo moglo da se protumaåi kao slabost i besprincipijelnost. tako da su veliki delovi izlagaça nameçeni stanovniãtvu stranih zemaÿa ili “domañoj potroãçi”. zapisao: “otvoreni ugovori o miru. Do prvog dolazi zato ãto se viãe no u tajnim pregovorima vodi raåuna o prestiæu i o unutraãçopolitiåkim obzirima. ålanova predstavniåkih tela i. prisutnoj publici i predstavnicima sredstava za informisaçe. Kao ãto je veñreåeno. Ambicije pregovaraåa da postignu “pobedu” i nadmaãe protivnika dovode do nepotrebnih obraåuna. bilo je neprihvatÿivo da tako vaæna oblast kao ãto su meœunarodni odnosi ostane van te kontrole. godine predçaåila po demokratskim institucijama. spreåavaju se sporazumi na ãtetu opãtih interesa i pogaœaça na raåun treñih dræava. za koje se çegova zemÿa bori. tvrdi se da tajni pregovori omoguñavaju da se igra “otvorenim kartama”. Pre svega. postignuti na otvoren naåin. Iako je javnost pregovaraça otada nesumçivo ojaåala. Ovaj gest je pojaåao i drugo uvereçe. kao jedan od svojih prvih poteza. Posle okonåaça rata. Ovo je uvereçe naroåito bilo jako u SAD. Javni pregovori su maçe efikasni zato ãto teæe da se izmetnu u propagandu. Tome su doprinele dve okolnosti. pojaåava se kontrola od strane ãireg kruga ÿudi.Tajna diplomatija postala je predmet æestokih napada u toku Prvog svetskog rata. objavÿen) kod te meœunarodne organizacije. prednosti javnog pregovaraça su dvojake. diskusija o prednostima i nedostacima javnog i tajnog pregovaraça ne prestaje. Umesto da se obrañaju jedni drugima. S glediãta celokupnog meœunarodnog sistema. javni pregovaraåi troãe isuviãe mnogo vremena na govore upuñene “galeriji”. Meœutim. u åije se ime pregovara. Kod subjekata. te se smaçuju samovoÿa i neodgovornost delova izvrãne vlasti u åijoj su prvenstvenoj nadleænosti spoÿni poslovi. Tvrdi se da su takvi pregovori maçe elastiåni i maçe svrsishodni. iz kojih se jasno i dramatiåno videlo kako su se velike diplomatske kancelarije iza zatvorenih vrata poigravale æivotima miliona ÿudi i sudbinama svojih i drugih naroda. åitavog stanovniãtva. ãto pre pogoduje prekidu pregovora no ãto vodi çihovom uspeãnom zakÿuåeçu. zemÿi koja je 1914. Ako nema popuãtaça. ovaj nije priznavao postojaçe nijednog meœunarodnog ugovora koji nije prethodno bio registrovan (dakle. Nasuprot tome. demokratski pokreti i stranke poåeli su jaåati krajem devetnaestog i poåetkom dvadesetog veka u mnogim zemÿama i izborili su se u nekim od çih za parlamentarnu demokratiju. teorijski. da se zahtevi jasno i neprikri271 . Poãto su biraåi preko svojih predstavnika poåeli da vrãe nadzor nad mnogim dræavnim delatnostima. prema kome je nekontrolisana diplomatska aktivnost bila glavni krivac za izbijaçe Prvog svetskog rata. koji je pre toga u svojoj proklamaciji od åetrnaest taåaka kao jedan od ciÿeva. praksa je ukazala i na neke mane javnog pregovaraça. posle kojih neñe biti nikakvih poverÿivih sporazuma. tako da teæe dolazi do odstupaça od isprva zauzetih stavova. borbu protiv tajne diplomatije predvodio je ameriåki predsednik Vilson (Wilson). izazivaça povreda i nezadovoÿstva. Boÿãeviåka vlada u Rusiji je.

Rad veñih meœunarodnih skupova i organa mnogih meœunarodnih organizacija po pravilu je javan.84 Poãto su glavni argumenti iskoriãñeni u toj poverÿivoj fazi. viãestrano pregovaraçe nakloçenije je javnosti. objavÿuju ili u vidu sporazuma. Kominikei se tako sastavÿaju da niko ne bude povreœen. tom javnom delu. Iako su neke primedbe na raåun javnog pregovaraça taåne. Joãuvek je moguñe da o pitaçima. odnosno samo javni deo pregovaraça. neporecivo je da je javno pregovaraçe u skladu s demokratskim naåelima. veoma vaæno. Ãteta. koji su glavno sredstvo pregovaraça. Iako se. Nema dokaza da su pregovori propadali zato ãto su javni. prema kome nijedan meœunarodni ugovor neñe vaæiti bez ratifikacije. po pravilu. najåeãñe vrãi propaganda koriãñeçem interesa koji vlada u javnosti za ishod pregovora. Pre je razlog çihovog neuspeha u nepomirÿivosti opreånih zahteva i u tome ãto su stranke u toj meri razliåite da argumenti. te naravno ne sadræe sve ono ãto se moglo åuti i u toku pregovora. ako je sporazum veñu osnovi postignut. usvoje-nim u svim demokratskim dræavama. jer i sama javnost moæe biti zahvañena ratobornom i nepomirÿivom atmosferom. isto tako. U pogledu pregovaraça stvarna demokratizacija meœunarodnih odnosa ima joãda prevali dug put. da se postiæu nagodbe itd. debati. one nisu odluåujuñe. u kome se ili konstatuje postignuta mera saglasnosti ili navode razlozi zbog kojih saglasnost nije postignuta. potvrde najviãeg predstavniåkog tela. tajno i javno pregovaraçe meãaju jedno s drugim. dok bi uspevali da su bili tajni. prethodi i s çime se vremenski prepliñe i maçe formalan deo. koji se odvija van oåiju javnosti i na kome se ponekad sporazumi koji ñe se postiñi do te mere pripreme da su javna istupaça samo forma. se opãte uzev. ako je unapred jasno da se sporazum ne moæe postiñi. ãto su samo fasada za tajno pregovaraçe. U savremenoj pregovaraåkoj praksi. Smeãa tajnosti i javnosti kod viãestranog pregovaraça neãto je drukåija. otklaça se opet pravilom. Kod dvostranog pregovaraça se sam proces pregovaraça obiåno dræi u tajnosti. od kojih je jedno. koja bi mogla nastupiti od neodgovornog preuzimaça obaveza u tajnim ugovorima. 272 . svaka strana ñe se truditi da se predstavi kao beskompromisno naåelna. Meœutim. ili u vidu saopãteça za javnost (kominikea). Naime. nisu imali vrednosti. tj. tj. u tome da ceo narod moæe boÿe da prosuœuje o svojim interesima od uskog kruga pozvanih. ako je on postignut. dok se rezultati. i daÿe. naroåito kada pregovara veñi broj uåesnika. Åudno je samo ãto se ove osobine prividno javnog pregovaraça onda uzimaju kao dokazi da javno pregovaraçe uopãte zaostaje za tajnim. str. Odsustvo propagande åak omoguñava “razumnim” pregovaraåima da izbegnu masovnu histeriju koja ponekad moæe da zahvati stanovniãtvo i javno mneçe. nije ni åudo ãto se u javnoj debati obavÿaju drugi poslovi.veno iznose. mora priznati da kontrola javnosti ne mora uvek obezbediti miroÿubiv ishod. dok je stvar obrnuta: nedostaci ovakvih javnih debata upravo potiåu od toga ãto one nisu u potpunosti javne. Po samoj svojoj prirodi. 159. iskoristiñe priliku da iznijansira i obrazloæi svoj stav. koja se tiåu æivota i smrti 84 “ Vidi isto.

propaganda je svaki sistematski napor da se maçe ili veñe grupe ÿudi (adresati ili objekti propagande) pridobiju za stav koji odgovara onome koji taj napor preduzima (adresatu ili subjektu propagande). New York. U vreme nuklearnog naoruæaça. 87 Informativna agencija SAD (USIA sada Agencija za meœunarodne komunikacije) obrazovana je 1954. biroi ili åak ministarstva koji se bave informisaçem i propagandom. Meœunarodna propaganda. Iako ovakva propaganda moæe imati meœunarodnih posledica. i daÿe. Pod çenim okriÿem je viãe od sto informativnih centara u svetu. Propagandom se mogu baviti i bave se dræave. 1976. delo. Za raåun adresanta propagandom se u prvom redu bave posebno opremÿene sluæbe koje zapoãÿavaju naroåito obuåeno osobÿe (propagandisti). da uåine zlo. mada su reæimi koji propagandi u zemÿi i inostranstvu posveñuju naroåitu paæçu znali i za iskÿuåivo propagandistiåke sluæbe 85 Papa Grgur XV organizovao je 1622. Zagreb. reãavaju. K. P. dok se meœunarodnom propagandom æeli da se preko adresata u inostranstvu utiåe na druge subjekte da se ponaãaju tako da se pomenuti ciÿevi i postupci mogu neometano postiñi i sprovesti. Socijalna psihologija. 699.) Kommunistiåeskañpropaganda. Propaganda and Psychological Warfare. b. i meœunarodna. dakle usmerena na sopstveno javno mneçe. Kako. 1982. Kod meœunarodne propagande to je. Moskva. u inostranstvu. koje se sastoje u pridobijaçu stanovniãtva za unutraãço-politiåki program klase. Za meœunarodnu politiku je od znaåaja politiåka propaganda koju preduzimaju subjekti meœunarodnih odnosa. Random House. Zvonareviñ. u malom broju tajnih pregovaraåa usredsreœuje se ogromna moguñnost da pogreãe. propagator ili subjekt propagande. godine Congregatio de propaganda fide (Kongregaciju za ãireçe vere). nav. 273 . U najãirem smislu reåi.miliona ÿudi. 223. I jedna i druga vrsta propagande imaju meœunarodni znaåaj. Kako latinski koren te reåi (propagare) nagoveãtava. Kuroåkin (ur. mada naglaãavamo da su kao postupci i unutraãça i meœunarodna propaganda u osnovi sliåne. politiåke stranke. Elementi meœunarodne propagande. 85 privredna preduzeña itd. etniåke grupe itd. takve sluæbe su sada u sastavu dræavnog aparata (uprave) te su viãe ili maçe centralizovane. Ovo je prvi put da je reå propaganda upotrebÿena u znaåeçu pribliænom danaãçem. str. sasvim male skupine predstavnika sasvim uskih grupa zemaÿa. koji se bavi propagandom radi postizaça svojih ciÿeva.87Obiåno su to uprave. godine. “Ãkolska kçiga”. uvereça i uåeça. 86 M. kao i radiostanica “Glas Amerike”. “Mvsl”. Propagandom u inostranstvu mogu se baviti i unutraãço-politiåki subjekti (partije. T.86 aa. kada se za nekoliko minuta mogu izazvati ogromna razaraça. preteænije namene. H. meœutim. daleko od javnosti. unutraãça propaganda ima i druge. subjekt meœunarodnih odnosa. pa i cela stanovniãtva. 1974. gde se kao adresati javÿaju grupe ÿudi. ona nije u pravom smislu meœunarodna. reå je o ãireçu ideja. Vidi podrobnije Holsti. Unutraãçom propagandom se nastoji da se od sopstvenog stanovniãtva dobije podrãka za spoÿnopolitiåke ciÿeve i postupke. Takva propaganda moæe biti unutraãça. Qualter. Kada je reå o dræavama.) kako bi tamo obezbedili podrãku za svoje unutraãçe politiåke ciÿeve. partije ili vlade. çome se na ovom mestu neñemo podrobno baviti. po pravilu. Iz prethodnog opisa vidi se da su elementi propagande sledeñi: Adresant. str. crkve.

pak. dok bi time u inostranstvu mogao biti pokoloban mit stvoren propagandom. Dræava B moæe jedino uzvratiti time ãto ñe pregovaraçem delovati na vladu dræave A. dok je pregovaraçe uzajaman odnos izmeœu pregovaraåa. Dok odluåioci (vlada) dræave A vrãe propagandu meœu stanovniãtvom dræave B. Dræavni aparat i onda utiåe na çihov rad. autorima ne propisuje ãta ñe saopãtavati. 274 . doduãe. veñãirim grupama. raåunajuñi s tim da je domaña publika i onako upoznata s neprivlaånim stranama svoga æivota. S obzirom. kojom se. Kako. 88 Zanimÿivo je meœutim. koja se inaåe mogu predstaviti domañoj publici. Koliko je meœunarodna propaganda znaåajna za vlade. Osnovna razlika izmeœu propagande i pregovaraça je u tome ãto propaganda nije upuñena odluåiocima. da se ponekad postupa i obrnuto: sadræaji koji se ne mogu prikazati domañoj javnosti puãtaju se u inostranstvo da bi se tamo pojaåao utisak o intelektualnim i umetniåkim slobodama.(npr. podstiåuñi ga ili ograniåavajuñi. podstiåuñi uticaj. uvek ostaje izvestan broj stvaralaca. preduzeña za proizvodçu filmova. meœutim. ali ne moraju da pripadaju. odnosno dræavnoj sluæbi. åiji su interesi. Pozitivan. koji ne moraju biti u dræavnom vlasniãtvu. vidi se po tome ãto se neka dela. celokupnu propagandu ne moæe “proizvoditi” samo dræavni aparat. veñu tom pogledu imaju udela preduzeña. U onim dræavama gde se ovakvim preduzetniãtvom bave privatne firme. uticajne ili artikulisane grupe u inostranstvu. To se postiæe cenzurom. ali im se odreœuje ãta ne smeju da saopãte. koja je imala ministarstvo propagande). Pored toga. da propagandistiåke poruke idu preko razliåitih medija.88 Adresat. åuveni film Aleksej Rubÿov Andreja Tarkovskog smeo prikazivati samo van SSSR. ne smeju izvoziti. kojima odluåioci mogu. ogleda se u tome ãto dræava subvencijama ili åak delimiånim vlasniãtvom nastoji da obezbedi da tvorevine koje potiåu od ovakvih proizvoœaåa sadræe poruke do kojih je odluåiocima stalo. U zemÿama etatistiåkog socijalizma. ovo stanovniãtvo ne deluje u istom smislu na odluåioce. jer se te firme nalaze u rukama krupnih preduzetnika ili monopola. istovetni s interesima koje zastupa i vlada. naroåito u odnosu na inostranstvo. Kod meœunarodne propagande to su jake. organizacije i pojedinci koji ne rade za dræavnu upravu. koja moæe npr. pa i åitavo stanovniãtvo dræave ili sledbeniãtvo drugih subjekata meœunarodnih odnosa. åije poruke mogu da pomognu propagandi ili da se s çom kose. udruæeça graœana i pojedini publicisti i umetnici. Tako se. ali se çome moæe spreåiti da disonantni glasovi pokvare predstavu koja se æeli stvoriti drugim sredstvima. jer za to nije organizovan. ili sopstvenom propagandom na çeno stanovniãtvo. ograniåavajuñe. Propaganda nije jedini ciÿ cenzure. nacistiåke Nemaåka. dræava je vlasnik i supervizor takvih preduzeña. da teæi oåuvaçu sluæbene tajne ili zaãtiti javnog morala. na primer. kao ãto su novinsko-izdavaåke kuñe. radio i televizijske stanice. objekt ili meta propagande su ÿudi åije stavove ili ponaãaçe treba podræati ili promeniti u interesu propagatora. adresat ne vrãi istovremeni uticaj na adresanta. dræava zadræava sebi pravo da deluje i negativno. ovu koordinaciju nije teãko postiñi.

Propagandni posrednici su nematerijalna i materijalna dobra kojima se propagandna poruka prenosi do adresata. filmovi. To su. to je prosti smisao poruke. Sa posebnog. bez obzira na ciÿ i sadræaj. pak. moæe meriti iskÿuåivo svojom efikasnoãñu. u stvari. str. sama ova reå je dobila pogrdne prizvuke. propagatori laæi najviãe vole one tvrdçe åija se istinitost teãko moæe proveriti. koji ispoÿavaju i mnogi struåçaci za propagandu. Istraæivaçe ovoga ciÿa omoguñava da se propaganda posmatra vrednosno i da se jedna vrsta propagande ne izjednaåuje sa drugom. dvostruk. Povrãno gledano. osvete itd. najkorisniji. propaganda je neutralna i çene se ocene. åitava buduña delatnost propagandiste biva ugroæena ukoliko jednom bude uhvañen u laæi. jer samo mali broj propagandista koji deluju u ime subjekta meœunarodnih odnosa pokuãava da neposredno opãti sa velikim brojem stranaca. 275 . Meœutim. Neretko. u stvari. bb. kod propagande to nije. Minneapolis. ako mu se æeÿeni stav samo sugeriãe. Ciÿ propagatora i sredstvo koje je usvojio daju bitan peåat propagandi. 12.Propagandna poruka treba da deluje na adresata. za koju je Hitlerov “majstor propagande” Jozef Gebels (Josef Goebbels) tvrdio da je najmoñnije oruœe propagande. Baird. koji se najåeãñe sastoji u ubeœivaçu da je æeÿeni stav najboÿi. Loãglas propagande uglavnom poåiva na propagandistiåkim “trikovima” kojima se sluæe veãti tehniåari propagande u sluæbi vladE2 koje ostvaruju samo svoje posebne interese. ãtampa. dok je sopstveno samo iznoãeçe åiçenica. Kao postupak. mogu dati tek poãto se poznaje i çen stvarni sadræaj. kao ãto smo napomenuli. University of Minnesota Press 1974. usmeno prenoãeçe itd. blagostaça tako se razlikuje od propagande nasiÿa. iz çega se ne mora videti sama bit poruke: ciÿ koji se çome æeli postiñi i pogled na svet samog propagatora. poruku je teãko prepoznati. The Mythical World of Nazi War Propaganda. jer deluju uverÿivije ako je veoma suptilna. To vaæi kada se zauzme opãte i objektivno stanoviãte. Propaganda tolerancije. kao ãto se to åini propagandom sebiånih interesa putem obmana i pretçi. Dok je kod pregovaraça liåni dodir izmeœu pregovaraåa srazmerno åest. i daÿe. televizija. zavojevaça. 89 O Gebelsu i çegovoj propagandnoj maãini vidi J. Zbog ovakvog cinizma. Ovaj ñe sadræaj pak imati uticaja i na ostale elemente propagande. sebiånog i partikularistiåkog stanoviãta propaganda se. koristeñi pri tom poznatu okolnost da je teæe dokazati negativne od pozitivnih iskaza.89 Kako. rasne netrpeÿivosti. simboli (reåi. Metodi meœunarodne propagande. “Dobra” propaganda biñe ona koja je najviãe koristila subjektu koji ju je vodio. U takve metode spada pre svega laæ. kao ãto su radio. Wen sadræaj je. ravnopravnosti naroda. ne remete se meœunarodni odnosi. kao ãto se to åesto åini. pod uslovom da je velika i åesto ponavÿana. znakovi i gestovi) i komunikaciona sredstva (medij). Ako se ubeœivaçem propagira zalagaçe za opãteåoveåanske interese. ako adresata navede da sE2m zakÿuåi onako kako to adresat æeli. Åesto se åuje da je protivniåko izlagaçe “propaganda”. nauåno opravdan itd.

godine neminovnim. uåinio je francuskopruski rat od 10.) koje vlade povremeno izdaju da bi objavile dokumenta o nekom meœunarodnom sporu ili incidentu. najboÿe se moæe izuåavati na nekoj od tzv. U nastojaçu da pokaæu kako su u pravu i kako su se ponaãale åestito i dosledno. tako je redigovao telegram o susretu pruskog kraÿa s francuskim ambasadorom u baçi Emsu da bi izazvao utisak kako je sastanak naglo zavrãen posle obostranih teãkih reåi. Bizmark je postigao ciÿ: uzbuœeçe. ne sluæi opisanim trikovima. vaæi za mnoge meœunarodne organizacije. 1971. koje se postiæu doterivaçem ili biraçem åiçenica. Ne treba se. ali istina ipak nije cela. kada je proseåan åovek izloæen obiÿu informacija i prinuœen da pravi izbor izmeœu çih. ali zato mogu pribegavati poluistinama. åiji se uredi za javno informisaçe. Kada se propagandom bave åinovnici. nepismen ili loãe preveden ålanak. objavÿeni dokumenti su autentiåni. 276 . iskÿuåiñe radio ili televizor ako ga neko monotonim glasom ili loãim jezikom zasipa inaåe istinitim podacima. La crise de l’information et la crise de confiance des Nations Unies. emska depeãa. Editions Universitaires. mada je u stvarnosti kraÿ samo stavio do znaça ambasadoru da ne moæe da prihvati francuski predlog i da oåekuje novi. neñe proåitati frazerski. Ovaj delimiåni katalog tehnika nemoralne i po meœunarodne odnose ãtetne propagande iznesen je zato ãto ovakvu propagandu treba dobro poznavati da bi se ona onemoguñila. jer se i za istinu treba umeti boriti.90 Za to vreme senzacionalistiåka ãtampa dramatizuje sukobe 90 A. obojenih kçiga (bela kçiga.Propagandisti koji su pod jaåim demokratskim nadzorom ne sluæe se åesto neumerenom laæi. Fribourg. koji treba da propagiraju univerzalne ciÿeve ovih organizacija. Dobar propagandist mora da zna da skrene paæçu na svoju poruku i da dobro poznaje adresata. Klasiåan primer za prvi metod je tzv. çihov mentalitet se ovome protivi i u osnovi uzaludan posao se nastavÿa uz velike izdatke. zadovoÿavaju odaãiÿaçem stereotipnog ãtiva koje ne dopire do ãire publike. u suprotnom sluåaju. zavaravati da je za uspeh propagande. Pruski kancelar Bizmark (Bismarck). iako su mu dragi ili tradicijom potvrœeni. Pro-paganda biraçem. Propaganda åiji su sadræaji u skladu s opãtim interesima ne boji se istine. koji je na svaki naåin æeleo da izazove rat s Francuskom. ali iziskuje izvesna znaça. Naroåito danas. koje je nastalo posle objavÿivaça çegove verzije. plava kçiga itd. Insistiraçe na istini je karkteristiåno za propagandu koja ãiri obrazloæene poglede na svet i za onu propagandu koja se bori protiv laæne propagande. koja se. åitalac neñe uzeti u ruke ruæno prelomÿen i odãtampan åasopis. koja se formalno ne moæe optuæiti za neistinu. proizvoœeçe propagandnog materijala koji adresati primaju ali ne gledaju nema nikakve svrhe. doduãe. Bez obzira na hvale vredan sadræaj. Kada u takvim zbirkama nema falsifikata. izañi ñe iz bioskopa ako film pun velikih ideja deluje neveãto i dosadno. neke vlade tada objavÿuju samo one dokumente koji im idu u prilog. A. Propagandist mora da ima snage i samokritiånosti da povremeno proverava uåinke svoje delatnosti i da napuãta neuspeãne oblike. na æalost. daÿe. a preñutkuju druge. Propaganda i tada ostaje veãtina. Ovo. dovoÿno da je çen sadræaj vredan i da se ona sluæi istinom. Diallo-TayirE9.

unutraãça propaganda je. ipak. miãÿeçe da meœunarodna propaganda nema izgleda da preobrati ÿude koji veñim imaju åvrste. na primer. U osnovi. ãto znaåi da treba birati one argumente koji za çih imaju vaænosti i iznositi ih na çima razumÿiv naåin. da izazove podsmeh. druãtvenih slojeva. koji strancima ume da izgleda vulgaran. pa ih åak i traæiti. ali moæe da podræi uvereça onih koji su veñnakloçeni subjektu koji vrãi propagandu ili su pokolebani. u jednoj ili viãe zemaÿa. te ovu stoga ne treba preceçivati. prilikom posete Holandiji na ulicama delio hemijske olovke sa svojim imenom. koga je posetio kao predsednik. ima mnogo viãe dramatiånih svaœa od opãtekorisnog posla. kako na kulturne osobine same nacije. naroåito kada je poloæaj grupe takav da je çeni interesi unapred åine gluvim za propagandistu i çegove argumente. da izazove podozreçe ili da mu se desi ono ãto je za çega najgore: da ispadne smeãan.koji se u çihovim organima povremeno dogaœaju. poklonio svoju bistu. Vlast u jednoj dræavi ima sredstava da uspeãno onemoguñi stranu propagandu. uzaludno je ubeœivati grupe s kojima nema niåega zajedniåkog. Takvi ÿudi ñe se izlagati propagandnim porukama. Kada se odaberu znaåajne i prijemåive grupe. propagandist rizikuje da postigne upravo suprotne efekte od æeÿenih. sastavÿena je od razliåitih nacija. ãto je kod Holanœana i katolika moglo. a rimskom papi. i zato ãto se propaganda razliåitih subjekata van zemÿe meœusobno potire. dok je u odnosu na Slovene isticala svoj panslavizam. propagandist mora da ima na umu da nije suoåen s monolitnom masom i da ga od adresata u inostranstvu dele kulturne razlike. Poãto se propaganda uglavnom temeÿi na ubeœivaçu. Ovo se ne retko dogaœalo propagandi SAD. mnogo uspeãnija od meœunarodne. a da stanovnike od rane mladosti navikava na svoj sistem vrednosti i da ih kasnije snabdeva iskÿuåivo informacijama koje çoj odgovaraju. Ãira publika. pripadnika razliåitih religija i politiåkih pokreta. ãtaviãe. kojoj se propaganda obraña. obrañati se istomiãÿenicima ili idejno veoma bliskim grupama. po pravilu. makar i pogreãne stavove. Tako je Lindon Xonson (Lyndon Johnson). odnosi se. u najboÿem sluåaju. tako i na specifiånosti çenih podgrupa. jer se isuviãe oslaçala na specifiånosti ameriåkog politiåkog stila. joãu vreme dok je bio potpredsednik SAD. ãto ima za posledicu srazmerno raãiren utisak da u Ujediçenim nacijama. propaganda se mora çima prilagoœavati. 277 . Poznavaçe nacionalne kulture koje propagandist pri tome treba da pokaæe. a ne postoji nijedno sredstvo koje bi te poruke nametalo ÿudima koji zbog neprijateÿstva ili apatije ne æele da ih prime. uzaludno je ako su oni politiåki bez ikakvog uticaja. a zanemaruju razliåite crte izmeœu adresanta i adresata. Postoji. Rusija se balkanskim narodima uvek predstavÿa kao vodeña pravoslavna sila. ÿudi razliåitog imovnog staça itd. Zbog toga. mora da uåini dve stvari: da se opredeli za grupe na koje moæe uticati i da svakoj takvoj grupi nameni najboÿe prilagoœene propagandne poruke. propaganda ne moæe stvoriti neãto ni od åega iza çe moraju stajati dela. Kada je reå o poznavaçu adresata. Ako ne uspe da se otme svojoj nacionalnoj kulturi. On.91 S druge strane. prema tome. koja ñe na sebe skrenuti viãe paæçe od reåi. 91 Propagandisti zato uvek prenaglaãavaju zajedniåke.

takva nastojaça povezuju se s nekim koristima za adresata. Na sreñu. francuska Alliance francaise. koji zauzimaju ili ñe zauzeti ugledne poloæaje i tako vrãiti daÿi uticaj na odluåioce i stanovniãtvo. Chelsea House. sticaçe drugih znaça i uåestvovaçe u rekreacionim ili kulturnim delatnostima. postoje i neki çeni vidovi. oni ñe uspeti da razlikuju kulturna dostignuña koja im se nude od ciÿeva kojima slede strane vlade. 93 Za propagandu u Drugom svetskom ratu vidi A. U pomoñse pozivaju nacionalni stereotipi te se svi sta92 Savremeni teoretiåari strategije slaæu se da je i reãeçe vojnog sukoba psiholoãke prirode.). bibliotekama. kod kojih su sredstva i ciÿevi neãto izmeçeni. Psiholoãki rat i subverzija. pogrdama. Pravni fakultet. str. upotreba biblioteka. Beograd. diskotekama.Ovo objaãçava nastojaçe mnogih dræava da i bez postojaça konkretnih spoÿnopolitiåkih ciÿeva stvore naklonost meœu stran-cima i da ih privuku svojoj kulturi. Beograd. 1978. Psiholoãki rat. Iako ovakvi programi ne obuhvataju velik broj ÿudi. osvetoÿubivost i fanatizam. raåuna se da ñe se tako stvoriti naklonost ili razumevaçe za dræavu koja pruæa takve usluge i za çenu kulturu meœu obrazovanim ÿudima. italijanske åitaonice. su-gestijom itd. Rhodes. 60.93Poãto joj ciÿ nije u tome da drugi subjekt opstane i vodi prijateÿsku politiku. Vidi Bofr nav. a naro-åito insistira na produbÿivaçu sukoba koji kod protivnika veñlatentno postoje. Goethe instituti SR Nemaåke. kao ãto su uåeçe jezika. koje su po povratku hteli da ostvare u svojim zemÿama. agresivna propaganda koja treba da smrvi moral protivnika. britanski British Council itd. 278 . 22. Propaganda: The Art of Persuasion in World War II. Oni su åak dobili i posebne nazive. vv. 1976. Zato se ona izdaãno koristi pretçama prema protivniku i obeñaçima prema saveznicima. Razvijene dræave nastoje da u veñim gradovima u inostranstvu odræavaju informativne centre sa åitaocima. postiæuñi iste ili sliåne uåinke. Psiholoãki rat. New York. da kod çega izazove defetizam i razdore i da kod sopstvenog stanovniãtva pobudi najniæe borilaåke instinkte. nacionalizam. Da bi bila primamÿivija. ona nema nikakvih obzira prema buduñnosti i svesrdno raspiruje rasizam. ili treba da ga zameni. Isakoviñ. 1973. magistarski rad.92To je æestoka. Meœutim. Z. ganski i indijski studenti u Londonu i Gvinejski i senegalski stipendisti u Parizu upoznavali su se tamo i sa slobodarskim idejama. opãtekorisni rezultati åesto prevladaju nad onim koji propagandisti imaju u vidu: ako ovakve moguñnosti koriste inteligentni i formirani ÿudi. O tome reåito svedoåi åiçenica da su na åelu antikolonijalistiåkih pokreta veñinom stajali ÿudi kojima su kolonijalne sile pruæale priliku da stiåu visoko obrazovaçe u metropoli u nadi da ñe ih pridobiti da im sluæe. filmskim salama i teåajevima jezika (Informativni servis SAD. Tirnaniñ. Sliåan ciÿ imaju i stipendije koje se dodeÿuju stranim studentima i nauånim i kulturnim radnicima. mræçu. delo. Fakultet politiåkih nauka. nego da bude uniãten ili temeÿno izmeçen. Za neãto drukåija miãÿeça o psiholoãkom ratu od ovde iznetih. Psiholoãki rat je vrsta propagandne aktivnosti koja ili teåe uporedo s ratom u pravom smislu reåi i sastavni je çegov deo. magistarski rad. politiåku netrpeÿivost. laæima. Dok je za propagandu uopãte karkteristiåna prevaga ubeœivaça koje treba preko stanovniãtva konaåno da deluje na odluåioce. vidi B.

U novije vreme. ili i domañem stanovniãtvu predoåavaju sliku o razjediçenosti u neprijateÿskom taboru. Nasuprot tome. protivniåka strana. Ovakav stav moæe da zahvati i same odluåioce ili bar çihovu neposrednu okolinu. åak i za onoga koji ga preduzima. S protivniåkom stranom. odnosno SAD i Kine. psiholoãki rat deluje i na one koji su poåeli da ga vode pa se postepeno pretvara od sredstva u ciÿ. ove posledçe i ne idu preko sredstava masovnih komunikacija. pokazañe prirodnu sklonost da se ujedini pred opasnoãñu i da oåvrsne u otporu. teæi se promeni druãtveno-politiåkog ustavnog poretka ili bar obaraçu vlade. ne moæe se pregovarati. na primer. dovedu do preokreta i obrazovaça vlade koja ñe sluæiti interesima subverzivne sile. pa åak i savezniãtvo s onim delovima protivniåkog stanovniãtva koji nisu ocrçeni. pregovore. oni se moraju poniziti i zgaziti. Otuda suptilniji vidovi psiholoãkog rata paæÿivo odvajaju poruke upuñene protivniåkom stanovniãtvu od onih koje je nameçeno domañem (time ãto. Subverzija je skup delatnosti koje treba da podriju napadnuti subjekt meœunarodnih odnosa i da dovedu do promene çegovog ustrojstva. nego poverÿivim “zatvorenim” kanalima). çegovi sadræaji se nameñu i traæe svoje ispuçeçe. U svakom sluåaju. Na isti na-åin je i “detant” izmeœu SAD i SSSR. Kada je reå o dræavi. Karakteristiåno za subverzivnu propagandu jeste oslaçaçe na odane grupe unutar stanovniãtva. bio opte-reñen posledicama hladnog rata. Na na-cionalnoj osnovi je hitlerovska Nemaåka koristila nemaåke nacionalne maçine u Åehoslovaåkoj i Jugoslaviji. narod koji bez izuzetka bude oglaãen za neÿude. Na klasnoj osnovi su tajne sluæbe SAD i multinacionalne kompanije pridobijale graœanske politiåare i pri279 . ili u sastavu rata). Poput onog åudoviãta iz bajke ãto ga je kasnije teãko vratiti u bocu u kojoj obitava. Umesto da pojaåa napor da se postignu one promene zbog kojih se psiholoãki rat vodi (sam. oni ñe iskusiti probleme koje su imali protagonisti hladnog rata koji je usledio ubrzo posle Drugog svetskog rata kada su svojoj jav-nosti morali da predstave Japance i Nemce kao saveznike. teãko smiriti æivotiçske instinkte koji su puãteni s lanca i promeniti predrasude koje su toliko gajene. Ovakav postupak uvek ostavÿa moguñnost da se stupi u kontakte. Ãtaviãe.novnici zemÿe protiv koje se vodi rat ili svi pripadnici etniåkih grupa koje treba zavaditi predstavÿaju kao biña s najniæim osobinama. Subverzivne grupe regrutuju se na razliåitim osnovama. Takve grupe ãtampaju svoja glasila. terorizam) ili s ekonomskim pritiskom. Psiholoãki rat je opasan postupak. Propagandna delatnost je ovde najåeãñe kombinovana s oruæanim akcijama (ubacivaçe naoruæanih grupa. tako je isto. koja se tamo stvarno æeli i postiñi. kada potreba za psiholoãkim ratom proœe. koji je prvenstveno psiholoãki rat. rasturaju letke. emituju preko svojih radio-stanica ili ãire glasine koje treba da pojaåaju nezadovoÿstvo u zemÿi. sastavÿenom od ÿudi koji su u najmaçu ruku nepoãteni i podmukli (ako su uopãte ÿudska biña). pomoñu kojih se propaganda predstavÿa kao unutraãça a ne meœunarodna. psiholoãki rat koristi i najnovija nauåna i tehniåka dostignuña za manipulisaçe ÿudima uticajem na çihovu podsvest.

Otuda su najboÿa sredstva u borbi protiv takve propagande ãiroko obrazovaçe. jer tako ugaœaju podozreçu koje se oseña prema inostranstvu. podizaçe uvoznih carina za jednu vrstu robe moæe ob280 . B. toboæe. a i ovo moæe biti nakloçeno çima. neoba-veãtenost. postoje i iskÿuåivo materijalistiåki ili karijeristiåki motivi koji su ne retko pomeãani s prethodnim. Dok je oåigledno da se. na prvi pogled neekonomski potezi. onda kada ne mogu nañi dovoÿno jaku grupu koja bi im sluæila. stalno imati u vidu da je bitno obeleæje subverzije u tome da se subverzivne grupe iskÿuåivo ravnaju prema in-teresima stranog nalogodavca. obaveãtavaçe i politiåko uzdizaçe. ne bi imala nikakvih izgleda da nema ÿudskih slabosti. na primer. bez stupaça u meœunarodne veze putem svetskog træiãta. ona potiåe od sunarodnika koji se. Zbog toga se strani propagandisti. ãtetna vrsta propagande.vatne preduzetnike za “destabilizaciju” (uåtiv naziv za subverziju) Åilea i Gvatemale. veñiz çih proizlaze i drugi. grupe koja çome dominira. Postupci preteæno vezani za privredu Dræave i ostali subjekti koji se bave privrednom delatnoãñu u danaãçem svetu ne mogu viãe da privreœuju usamÿeno. Subverzivni propagandistiåki metod je efikasan jer ga ne ometa sumçiåavost koju adresat obiåno oseña prema porukama iz inostranstva. koje emituju iz inostranstva. Radio-stanice. za koje opravdano pretpostavÿa da teæe da ga iskoriste za tuœe ciÿeve. Ne treba nasedati ovakvoj propagandi. zalaæu za interese sopstvene zemÿe. Subverzivna propagnda prividno je “domaña”. kao ãto su politiåka apatija. * ** Kao ãto se vidi. ali moæe opasno da poremeti meœunarodne odnose i da ugrozi çihove subjekte. tj. Ova posledça. koji su neophodni iz åisto ekonomskih razloga. Nepopularne vlade teæe da u svojoj propagandi sve politiåke pokrete protiv sebe predstave kao subverzivne. proglaãavati za subverzivne samo zato ãto uæivaju naklonost inostranstva. iznenada i umiruju. robovaçe predrasudama. Za ove grupe odomañio se i naziv “peta kolona”. Oni se tako upuãtaju u meœunarodne ekonomske odnose. Mnoge se spoÿnopolitiåke odluke mogu çima objasniti u potpunosti ili delimiåno. najavÿuju se kao domañe “ilegalne” stanice. Treba. pa i grupe. Ovo je vaæno napomenuti zato ãto i autohtoni pokreti protiv reæima mogu imati simpatija prema inostranstvu. koje se bore za svoje interese u zajednici åiji su pripadnici. No. kçige i leci. meœutim. nisu samo u osnovi mnogih ekonomskih mera u odnosu na inostranstvo. kad çemu to zatreba. koji izgledaju kao da su ãtampani u zemÿi. neprosveñenost itd. Na subverziju se mogu navesti i ideoloãki zaslepÿeni ili verski zatucani ÿudi. pa se. propaganda moæe da posluæi jaåaçu opãte-åoveåanskih vrednosti i ãireçu istine. trude da svoju propagandu predstave tako kao da potiåu iz unutrãçih izvora. Potrebe domañe ekonomije. Iz inostranstva se ubacuju i rasturaju listovi.

kod carinskih unija (gde granica izmeœu udruæenih zemaÿa nije istovremeno i carinska granica) ili kod slobodnih carinskih zona. U takvom se svetlu ekonomika moæe pojaviti i kao sredstvo politike. Wima se koriste sve dræave. suprotni. ponekad je potrebno viãe pronicÿivosti da bi se utvrdilo kako je iz istih razloga podræan puå u stranoj dræavi ili je åak voœen osvajaåki rat. odnosno da u istom smislu otvara ili zatvara svoje træiãte. Carine su najstariji i najrasprostraçeniji naåin za regulisaçe ekonomskih odnosa s inostranstvom. Åim se meœunarodna razmena ne obavÿa iz sebi svojstvenih razloga. a. naãa je paæça na ovom mestu. ekonomski interesi su vaæan åinilac u donoãeçu spoÿnopoli-tiåkih odluka. robu. kao npr. te su stoga ovakvi postupci najprikladniji za davaçe nagrada i izvrãavaçe kazni dok se çihovo stavÿaçe u izgled ispoÿava kao obeñaçe ili pretça. Potencijal dræave. nalazimo se pred ekonomskim postupcima nameçe-nim izvrãeçu spoÿnopolitiåkih odluka. Otuda neki postupci imaju dvojna obeleæja. Carinska granica se uglavnom poklapa s dræavnom. kada visoka zaãtitna carina istovremeno koristi domañoj inudstriji i treba da pogodi dræavu iz koje se dotle uvozilo. tj. bez obzira na privredni sistem i stepen uticaja vlade na spoÿnu trgovinu. okrenuta u obrnutom smeru.94 281 . I pored ovakvih teãkoña i ograniåeça. izlaze iz çe ili prolaze çome (uvozne. bilo da istupa kao izvoznik ili uvoznik. Ovakve teãkoñe potiåu ponajviãe odatle ãto najvaæniji ciÿevi spoÿne politike mogu biti upravo ekonomski. Drugim reåima. carinsku granicu. ãtaviãe. Carina se moæe naplañivati na artikle koji ulaze na carinsku teritoriju. Privreda subjekta meœunarodnih odnosa i moñkojom on u toj oblasti raspolaæe zanimaju nas kao oruœe kojim on moæe da se posluæi kako bi druge subjekte naveo na æeÿeno ponaãaçe. nastoje da i sredstvo koje ima politiåki ciÿ zadræi i ekonomsko opravdaçe. tehnologiju ili radnu snagu. ispoÿava se u çenoj sposobnosti da zadovoÿi ili ne zadovoÿi potrebe drugih dræava i ostalih subjekata. zasnovan na çenoj nacionalnoj privredi. ali to uvek ne mora biti sluåaj. veñima da posluæi i drugim svrhama. kapital. gde se bavimo sredstvima za sprovoœeçe spoÿnopolitiåkih odluka. Posledçe dve vrste carina su se izobiåajile. Iz do sada izloæenog vidi se da im taj poloæaj omoguñava da drugima pruæe ili uskrate izvesne koristi. Ovaj se postupak svodi na posredne poreze koji se naplañuju na robu koja prelazi tzv. kao npr. da bi trpeli ãto maçe ãtete.jasniti æeÿom da se zaãtite domañi proizvoœaåi u toj oblasti. Naravno. To je upadÿivo onda kada se ekonomski postupci ne mogu viãe objasniti samo ekonomskim motivima ili su im. u ovom odeÿku zadræañemo se na onim postupcima kojima dræave i drugi subjekti meœunarodnih odnosa svoj poloæaj u meœunarodnom ekonomskom sistemu koriste kako bi uticali na ponaãaçe drugih subjekata radi unapreœeça svojih spoÿnopolitiåkih ciÿeva. ili zato ãto odluåioci. nije uvek lako utvrditi kada prestaje jedno i poåiçe drugo. te se danas pod carinama uglavnom podrazumevaju uvozne carine. da im stavÿa na raspolagaçe ili uskrañuje svoje sirovine. izvozne i tranzitne carine). Meœutim.

Carinski rat Austro-ugarske i Srbije 19061911. str. i daÿe. te je nastupilo vanugovorno staçe. Æ. Nasuprot tome. 1971. Carine imaju svoje ekonomske razloge kao izvori dræavnih prihoda (fiskalne carine) i kao mere za zaãtitu domañe privrede (zaãtitne carine). Œ orœeviñ. spuãtaçem carina moæe se olakãati priliv i plasman çene robe. 201. putem klauzule najveñeg povlaãñeça. ali se ona moæe i sporazumno odrediti meœunarodnim ugovorom (konvencionalne carine). Meœunarodna trgovina. uvoz postaje praktiåno nemoguñ. str.95 Ovaj austrougarski potez bio je omoguñen time ãto je trgovin-ski ugovor izmeœu dve zemÿe bio istekao. Mrkuãiñ. Beograd. dok se çihovim podizaçem oni oteæavaju: ako su carine vrlo visoke. odnosno osloboœeçe od carine ili niske carinske stope. koja su snabdevali preko solunske luke (tada u sastavu Turske). Ukÿuåivãi ovu klauzulu i ugovor s nekom stranom dræavom. ali su çeni privrednici ubrzo pronaãli druga træiãta za svoje proizvode. Istorijski institut. visoke carine predstavÿaju kaznu zbog nepoæeÿnog ponaãaça. Uticaj meœunarodnog ugovora moæe da bude i posredan. a ako su konvencionalne. 282 . 1966. takva sloboda postoji. Carinsku stopu moæe odreœivati sama dræava svojim unutraãçim aktima (autonomne carine). ali se zato Srbija odrekla carinskog saveza s Bugarskom. prohibitivne. ugovornica se obavezuje da ñe automatski protegnuti na çu sve carinske povlastice koje bude dala bilo kome drugom partneru. Takav povlaãñen carinski reæim je isto tako znak nastojaça da doœe do potpune privredne integracije. daju se zemÿama åijoj se privredi æeli pomoñi.Visina carina se odreœuje carinskom stopom za pojedine arti-kle. sadræanom u carinskoj tarifi. Sve ålanice Opãteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) daju u naåelu jedna drugoj status najpovlaãñenije nacije. 95 D. ovaj “rat” je zavrãen kompromisom: novim trgovinskim ugovorom omoguñen je neometan srpski izvoz u Austrougarsku. u kome je 94 I. “carin-ski rat” time ãto je visokim carinama spreåila uvoz i tranzit stoåarskih proizvoda poreklom iz Srbije. Ako je zemÿa znaåajno træiãte za robu poreklom iz odreœene strane dræave. To je vid nagrade zbog bliskosti ili savezniãtva. Da bi se to postiglo. Meœunarodni ekonomski odnosi. kao. 1962. Nezadovoÿna nastojaçima Srbije da poåetkom ovoga veka smaçi zavisnost od Austrougarske jaåaçem domañe industrije. 176. Privredno-finansijski vodiå”. Beograd. Austrougarska je poåetkom 1906. Kako je i austrougarska vlada uvidela da nije postigla ciÿ. na primer. izmeœu ålanica Evropske Unije. kao npr. “Ãkolska kçiga”. Æuvela. Ovaj postupak je isprva Srbiji naneo velike ãtete. Ako su carine autonomne. jer pri tome treba otkazati ili izmeniti meœunarodne ugovore u kojima je utvrœena carinska stopa ili data klauzula najveñeg povlaãñeça. vlada treba da ima izvesnu slobodu u odreœivaçu carinskih stopa za robu iz pojedinih stranih dræava. Carinske povlastice. ona je maça. Carine su uz to i oruœe kojim vlada moæe da utiåe na razmenu sa stranim dræavama imajuñi u vidu i druge ciÿeve. kakvi recimo postoje izmeœu Velike Britanije i ålanica britanskog Komonvelta. godine objavila Srbiji tzv. Zagreb. sklapaçem carinskog saveza s Bugarskom i nabavkom oruæja u Francuskoj. i daÿe.

Kongres je reãio da Jugoslaviji oduzme status najpovlaãñenije nacije i da tako oteæa izvoz çene robe u SAD. koja. b. i daÿe. Tako se mera koja izgleda opãta i neodreœena ispoÿava kao vrlo specifiåna. To se postiæe time ãto se izmenom carinskih stopa oteæava uvoz jednog artikla. Kao oãtre kazne. To je cena koja se plaña za primenu ovoga postupka. Najlakãe se time mogu pogoditi zemÿe monokulture. Kada je. Ovakvo jednostrano meçaçe meœunarodnog ugovora je protivpravno. ako potraje. str. pogaœaju samo zemÿe koje ga izvoze. pa i SAD. jer formalno pogaœa sve proizvoœaåe. a naroåito diskriminacija putem carina. one zemÿe åiji spoÿnotrgovinski bilans zavisi od izvoza jedne vrste proizvoda. Kennan. Kvantitativna spoÿnotrgovinska organizacija sluæe zato da neposrednije od carina reguliãu koliåinu robe koja se moæe uvesti u jednu zemÿu ili izvesti iz çe. Dok kod carina prelaz robe preko granice formalno nije nikada ograniåen (ali se visokom stopom postiæe da se on ne isplati ni uvozniku ni izvozniku). Industrijalizovana zemÿa koja predstavÿa stalno træiãte za neku od zemaÿa monokulture moæe jednostavnim podizaçem carinske stope za artikal u pitaçu teãko pogoditi ovu posledçu. ali to nije smetalo ameriåkim zakonodavcima da u viãe mahova ovlaãñuju predsednika SAD da kao kaznu oduzima status najpovlaãñenije nacije onim dræavama koje “deluju protivno inte-resima SAD”. 294. ranije ili kasnije. London. moæe dovesti do poremeñaja i nezadovoÿstva. a da pri tom çen postupak ne izgleda kao diskriminacija. kakao u sluåaju Gane itd. treba ga prvo otkazati. I pored protivÿeça ameriåkog ambasadora u Beogradu. bez obzira odakle potiåe. i to pre svega ona odakle se do tada preteæno uvozilo. Meœutim. Ukoliko se oteæani uvoz i jedne zemÿe ne moæe nadoknaditi domañom proizvodçom ili uvozom s druge strane.96 Carinske stope koje posebno optereñuju robu uvezenu iz odreœene strane dræave nazivaju se diskriminatorskim. najåeãñe sirovina (stoka i stoåarski proizvodi u malopre pomenutom sluåaju Srbije. dotle iz nenormalne situacije izvlaåe korist reeksporteri u treñim zemÿama itd. Prohibitivne carine. primena visokih carina znaåiñe oskudicu na domañem træiãtu. nepovoÿno se odraæavaju po meœunarodnu trgovinu uopãte a izazivaju i niz drugih teãkoña. Dok su diskriminatorskim merama najviãe izloæene zemÿe u razvoju. tj. ugovor na snazi. one teãko pogaœaju odnose izmeœu dræava. pri åemu znaåajnu ulogu igra Opãti sporazum o carinama i trgovini(GATT). 1972. ali se time. koja je ukÿuåivala i kritiåan stav prema svim velikim silama. Takav je bio pokuãaj Kongresa SAD da kazni Jugoslaviju zbog samostalne spoÿne politike. u stvari. 283 . meœutim. bakar u sluåaju Zambije. Hutchinson. pojedine dræave se mogu oãtetiti i carinskom politikom koja formalno nije diskriminatorska i naoko je maçe neprijateÿska.). mora napustiti. U takvim sluåajevima se on. Memoirs 19501963. dotle kod ovih 96 G. Iz svih ovih razloga postoji teæça da se carinske stope izjednaåe i stabilizuju putem meœunarodnog sporazumevaça.Austrougarska slobodno mogla da meça autonomnu carinsku tarifu.

dok se putem posebnih kontingenata kojima se ograniåava obim razmene u odnosu na odreœenu dræavu omoguñava izdiferencirano spoÿnopolitiåko delovaçe. naime. strukture uvoza i izvoza itd. napuste çegovu zemÿu. koje iziskuje prisustvo na licu mesta brojnih vojnih struåçaka. Naime. Zbog moguñnosti koje pruæa vladama da sprovode ekonomske i neekonomske ciÿeve. odnosno onemoguñiti joj pristup na domañe træiãte. åime bi se prodato oruæje iskoristilo protiv izvoznika i çegovih saveznika. Sistem dozvola joãje elastiåniji i dræavnim organima pruæa veñe moguñnosti da se ravnaju prema trenutnim interesima. 165. 1972. u vrednosti od 420 miliona dolara. koji su veoma sloæeni.000. Postoji uvek izvestan ekonomski pritisak da se oruæje izvozi.). Heikal. Godinu dana kasnije egipatski predsednik Sadat zahtevao je da se sovjetski vojni struåçaci. Stokholm. koje se ustanovÿavaju bez obzira na poreklo i odrediãte robe.postupaka nema potpune slobode spoÿne trgovine. kada iskoriãñavaçe izvesne opreme zavisi od daÿeg urednog snabdevaça reprodukcionim materijalom i rezervnim delovima. Trgovina oruæjem. vv. i to veñinom aviona i raketa. aa. Ova se ograniåeça postiæu sistemom kontingenata ili dozvola. za svaki izvoz ili uvoz prethodno je potrebno pribaviti dozvolu nadleænog organa. Almqvist & Wiksell. za izvoznike pored prednosti nastaju i opasnosti: s izvozom raste verovatnoña da ñe najsavrãeniji tipovi oruæja. i daÿe. S jedne strane. stvara se veñpomenuta zavisnost uvoznika od izvoznika. kao npr. uvezavãi 1970. danas je veoma rasprostraçen. Ako je “prijateÿska” vlada nestabilna. The Road to Ramadan. Razmatraça koja utiåu na izvoz najupadÿivije dolaze do izraæaja prilikom trgovine oruæjem i ratnim materijalom. Veñinu mesta na kojima se nalaze rakete nadzire sovjetsko osobÿe. za koje se smatralo da broje 20. Izvoz omoguñuje veñe serije tako da oruæje postaje jeftinije i za sopstvenu armiju. ali ne i nedvosmislene. str. Jasno je onda da vlada u svakom trenutku i bez davaça ikakvog ekonomskog obrazloæeça moæe da iz-vrãi pritisak na drugu zemÿu time ãto ñe onemoguñiti izvoz u çu ili uvoz çenih proizvoda. To je za izvoznike naroåito pogodno oruœe.97 S druge strane. zavisno od propisa dræave u pitaçu. London. a 1971. 1972. U registru trgovine se ne vide tipovi aviona za koje se veruje da çima rukuju iskÿuåivo sovjetski struåçaci u Egiptu”. 284 . moæe doñi do çenog svrgavaça i preorijentacije spoÿne politike. Dræavi na koju se vrãi pritisak mogu se uskratiti potrebni artikli. Ako u podruåju u kome se nalazi 97 “Egipat je bio najveñi primalac sovjetskog krupnijeg oruæja. potrebno je daÿe snabdevaçe municijom i rezervnim delovima a kod nekih tipova danaãçeg naoruæaça. prateñoj industriji i ÿudima zaposlenim u çima. Sistem kontingenata postoji onda kada se za sve ili neke artikle odrede maksimalne koliåine koje se u toku jedne godine mogu uvesti i izvesti. Collins. ako je prethodnim izvozom stvorena izvesna mera zavisnosti. 1975. bb. moæe odbiti iz zakonom utvrœenih razloga ili vrãeñi svoje diskreciono pravo. pasti u ruke potencijalnih protivnika. Neekonomske prednosti su isto tako prisutne. SIPRI Yearbook. M. koji je. imaju prvenstveno unutraãçe ekonomske ciÿeve (poboÿãaçe platnog bilansa. jer to koristi dræavnoj blagajni. Uvoœeçe sloæenog oruæja u Egipat iziskivalo je prisustvo vrlo brojnog sovjetskog vojnog osobÿa. velikim proizvoœaåima. godine oruæje u vrednosti od 250 miliona dolara. Globalne kvote. åiji se porizvodni postupak åuva kao tajna. neophodno je dugotrajno obuåavaçe u rukovaçu. itd.

ili biti upotrebÿeno u unutraãçim obraåunima. nego ñe se starati da çegovom nabavkom ne dospe u zavisnost od snabdevaåa. postoji delimiåan monopol ove vrste. mogu se zahtevati dozvole za devizno plañaçe za svaki spoÿnotrgovinski posao. dræava izvozi viãkove poÿoprivrednih proizvoda. oruæje se moæe kupiti tek poãto se pribave dozvole iz resora spoÿnih poslova i odbrane. izvezeno oruæje moæe doprineti çegovom rasplamsavaçu. izvoznik mora biti siguran da izvesno oruæje neñe preprodajom zavrãiti u neæeÿenim rukama. To je moguñe zato ãto se plañaça viãe ne vrãe slobodnim transferom zlata ili deviza izraæenih u odnosu na zlato. jer je glavni naruåilac sama dræava. I. odnosno çene oruæane snage. pa prema tome i na uvoz i izvoz. Meœutim. Kada se æeli izvrãiti pritisak na drugu dræavu. Stoga nije åudo ãto danas sve vlade zadræavaju punu kontrolu nad izvozom oruæja i tako ekonomske interese potåiçavaju politiåkim. U drugim zemÿama. koji moæe pogodovati uvozu (ako je valuta preceçena) ili izvozu (ako je valuta potceçena). veññe ti interesi dolaziti do izraæaja prilikom sklapaça samih poslova. åiju je proizvo285 . ili ne pokvari svoje odnose s treñim dræavama. Wih ne treba posredno podsticati ili spreåavati u duhu interesa dræave. One dræave u regionu koje neñe ili ne mogu da kupe oruæje. U SAD. Potpuni spoÿno-trgovinski monopol dræave karakteristiåan je za zemÿe eta-tistiåkog socijalizma. vlada ovim postupcima moæe da postigne iste rezultate kao i one koji su veñopisani. Uvoznik mora. Ovaj se uticaj pre svega ogleda u odreœivaçu zvaniånog kursa nacionalne valute. Dræavna preduzeña koja se bave izvozom i uvozom su onda dræavni organi kao i svi drugi. da miri ekonomske i tehniåke obzire s politiåkim. uslove i moguñnosti plañaça. ne samo ãto ñe nabavÿati oruæje koje je boÿe i jeftinije. Ako ima u vidu neekonomske ciÿeve. veñsu stavÿena pod kontrolu dræava koje utiåu na naåin. pa åak i onima koje se oznaåavaju kao liberalno kapitalistiåke. nego i çen nosilac. Spoÿnotrgovinski monopol dræave (dræavna trgovina) postoji onda kada dræava nije samo regulator spoÿne trgovine. sliåno dozvolama za uvoz ili izvoz. Kvalitativna spoÿnotrgovinska ograniåeça ili reæim plañaça mogu da olakãaju ili oteæaju uvoz ili izvoz time ãto ñe se uticati na naåin plañaça. ovakvu prodaju mogu tumaåiti kao favorizovaçe potencijalnog protivnika i udaÿiti se od zemÿe-izvoznika. Dakle. na primer. Time se odnos zavisnosti sve viãe produbÿuje a za vodeñe sile postaje ekonomski unosan. takoœe. pogotovu ako je ono prañeno velikim brojem osobÿa za obuku i odræavaçe. Nije nuæno naroåito naglaãavati da i uvoznici strogo kontroliãu uvoz oruæja. koji proceçuju da li se izvozom obezbeœuje spoÿnopolitiåki interes i ne ugroæava sopstvena bezbednost. Pored toga.dræava-uvoznik postoji æariãte lokalnog sukoba. dræave koja su se svrstale u vojno-politiåke blokove nemaju izbora: one moraju da uvoze od svojih saveznika. v. na kraju. dræavno preduzeñe ñe jednostavno odbiti da uœe u posao ili odustati od veñugovorenog posla ponaãajuñi se na izgled kao privrednik kome takvo dræaçe nalaæe ekonomska raåunica. najåeãñe onih najmoñnijih. I u onim zemÿama gde ne postoji dræavni monopol spoÿne trgovine. To se postiæe na jednostavniji naåin. g.

Da bi se izazvale teãke posledice po stranu dræavu. slaba æetva. Moguñnost da se deluje na pojedine zemÿe ograniåena je. pomorskih. u åijem Paktu (ål. najvaænije sirovine za ratni napor. nisu dosledno sprovodili blokadu. One su iskuãane u odnosu na Italiju. Velika Britanija i Francuska. Meœutim. Uz to ni “stubovi” Druãtva na-roda. uvoz ili izvoz se moæe odlukom dræavnih organa izriåito zabraniti. uravno-teæavaçe platnog bilansa) ili drugim unutraãçim potrebama (zaãtita zdravÿa i morala). blokada Italije bila je delimiåna. koje “mogu da sadræe potpun ili delimiåan prekid ekonomskih odnosa i æe-lezniåkih. Na sliåan naåin postupa i Kenija u odnosu na Ugandu. proglaãene zajedno. reå je o embargu. pa åak i de facto onemoguñava. Poveÿe Ujediçenih na-cija Savet bezbednosti moæe naloæiti ålanicama ove organizacije da protiv dræave koja ugroæava mir preduzme mere. u prvom redu naftom. oktobra 1935. Uspe-ãna primena ovakvih mera znaåila bi potpunu izolaciju kaæçene dræave. radiografskih i drugih veza. Ekonomska blokada moæe da predstavÿa sankciju koju pro-glaãava meœunarodna organizacija protiv dræave koja krãi vaæne odredbe meœunarodnog prava. sem ako je reå o znaåajnoj zavisnosti stranog partnera od uvoza ili izvoza odreœenog artikla. 41. kao npr. Umesto da se oteæava. Zabrana uvoza i zabrana izvoza.dçu subvencionisala. Prema ål. bili su van organizacije. Ona se upotpuçava i zabranom tranzita. gvoæœe i åelik. SAD i Nemaåka. ograniåava. Od ovakvih ekonomskih sankcija mnogo su oåekivali tvorci Druãtva naroda. dovode do ekonomske blokade. vazduãnih.. koji ima prevashodno politiåki ciÿ da potencijalnog protivnika liãi proizvoda koji su mu potrebni. Ovo su kazne koje treba da zaãtite opãte interese i çihove posledice treba da budu jaåe od onih koje sprovodi jedna dræava ili grupa dræava (kao u malopreœaãçim primerima) zato ãto iza çih mogu stajati univerzalne organizacije. najoãtrijeg postupka iz ove skupine.. d. da omete çegov razvoj. Embargo se nije odnosio na naftu. dok u skoro svim zemÿama vlada neposredno nabavÿa osnovne siro-vine za strateãke rezerve. a neki znaåajni italijanski snabdevaåi. koja se ogreãila o Pakt izvrãivãi 3. poãtanskih. oslabi çegovu vladu i vojnu moñitd. kojoj su naroåito izloæene zemÿe bez izlaska na more. raåunajuñi da ñe ita286 . zabraçuje se u prvom redu uvoz onih artikala koje ova posledça mora da proda da bi ekonomski opstala. Ovakva je zabrana obiåno uslovÿena ekonomskim (kriza. Italija nije bila odvrañena od agresije i sankcije su posle nepune godine dana bile podignute. za çenog trajaça nema nikakvog uvoza niti izvoza odreœenoga artikla. telegrafskih.”. koja se putevima preko kenijske teritorije snabdeva nekim æivotno vaænim sirovinama. a Druãtvo naroda nije bilo univerzalno. Kad je zabraçen izvoz samo u taåno naznaåenu zemÿu. Pakistan je tako u nekoliko mahova kaæçavao Avganistan zbog teritorijalnog spora oko Paãtunistana. Zabrane uvoza i izvoza. 14) su one zauzimale joãistaknutije mesto no u Poveÿi UN. godine napad na Etiopiju. Ako je zabrana opãta. Zabrana uvoza iz odreœene zemÿe naziva se bojkotom (mada ovaj izraz moæe da ima i ãire znaåeçe kidaça svih privrednih veza).

lijanskog diktatora Musolinija joãuvek moñi da pridobiju za savez protiv Hitlerove Nemaåke. od kojih jedno nastoji da pokaæe kako se od 18 sluåajeva ekonomske blokade. Institut za meœunarodnu politiku i privredu. do 1968. pa prema tome i delotvorna. Beograd. 217 (1965). str. Wu potkrepÿuju i neka novija istraæivaça. 153. M. Pod pretpostavkom. I jedna i druga zemÿa istrajale su u politici rasne diskriminacije. 388 (1976). primeçenih od 1928. 99 P. Poãtujuñi sankcije pretrpele su privredne gubitke. str. kao ãto ne vaÿa preceniti dejstvo ekonomske blokade. i daÿe. koje su Ujediçene nacije proglasile u odnosu na Juænu Rodeziju i Juænu Afriku. I ekonomske sankcije. nije ga uputno ni potceniti. prema tome. koje je. primeçena u obliku kazne. i opisati ponaãaçe blokirane zemÿe. mnogo je teæe znati kada je zapreñeno blokadom. samo za dva moæe reñi da je ovaj postupak doneo rezultate. pak. izgleda da se moæe zakÿuåiti da ekonomska blokada ostaje najmoñnije spoÿnopolitiåko sredstvo vezano za privredu. lakãe najaviti nego sprovesti. Trade Sanctions as Policy Instruments. skepsa prema ekonomskoj blokadi kao efikasnom postupku nastaje iz istih razloga kao i sumça u korisne uåinke kazne kao sredstva spoÿne politike. priznati da se ovde joãuvek kreñemo u oblasti koja nije dovoÿno empirijski istraæena: naime. 248. Ærtve su bile maçe zemÿe. Ekonomske sankcije u kolektivnoj bezbednosti Druãtva naroda i Ujediçenih nacija. 130. (1966). Teorijski. Boæiñ. dok je srazmerno lako ustanoviti da je primeçena blokada. blokada mora da bude primeçena 98 N. imali bismo pred sobom mnogo teæu sliku. nisu dale æeÿene rezultate. 1968.99 Meœutim. Svi dosadaãçi primeri primene ovoga sredstva bili su nepotpuni: ili su ga primeçivale pojedine (iako vrlo moñne) dræave. ili ima da posluæi posebnim spoÿnopolitiåkim ciÿevima jedne ili viãe dræava. i daÿe. bile upuñene na trgovinu s Italijom. bez obzira je li u sluæbi opãtih interesa koje tumaåe meœunarodne organizacije. ãto je joãjedan razlog zaãto se blokada. “Inter-national Studies Quarterly”. Vidi i rezolucije GS UN 216 (1965). “Journal of Pace Research” (Oslo). str. To bi onda znaåilo da blokada nije efikasna i u kom sluåaju. poput Jugoslavije. Characteristics of Economic Sanctions. 287 . I pored svega toga. a ne nekom drugom okolnoãñu. da bi bila potpuna. ispostavila kao maçe efikasna. Wallensteen. J. meœutim. meœutim. 1971. Po pravilu su predmeti ovih mera u roku od dve godine ponovo uspostavÿali preœaãçi stepen spoÿnotrgovinske razmene. Dræave koje se ne obaziru na takve pretçe dovoÿno su motivisane i reãene da se prenesu s posledicama blokade. Lindsay. 277 (1970). ili su to åinile grupe dræava. 253 (1968). da je blokada stvarno potpuna i da je uperena protiv zemÿe koja nema takav potencijal da moæe da opstane bez ikakvih privrednih veza s inostranstvom. 221 (1966). pogodnije za pretçu nego za kaznu. ålanice meœunarodnih organizacija nisu ga dosledno spro-vodile. 232. Jer. te je. Otuda je pred dræavom-predmetom blokade uvek bio i izlaz koji se s naporima mogao nañi.98 Na osnovu ovoga bi se lako moglo zakÿuåiti da potpuna ili delimiåna blokada nije pogodno sredstvo za primoravaçe dræava da poãtuju pravne obaveze. kao ãto smo videli. Moramo. i daÿe. a najteæe je s pouzdanoãñu utvrditi da je promena ponaãaça izazvana tom pretçom. koje su. godine. 1968. Otuda pretça ekonomskom blokadom i daÿe ima jako dejstvo.

sve çih je teãko privoleti da plañaju visoku cenu da bi zadovoÿile interese one dræave koja takvu meru æeli da sprovede. str. Instrumenti za ovakvo prodiraçe poznati su iz uobiåajene prakse dræava i privrednih preduzeña. 100 Mrkuãiñ. U prvom redu. zbog çih roba postaje nesrazmerno jeftina. i daÿe. moæe se govoriti o ekonomskoj pomoñi u najãirem smislu reåi. Damping je omiÿeno sredstvo velikih preduzeña. åak niæoj od cene koãtaça. Damping je prodaja robe na inostranom træiãtu po ceni niæoj od one na domañem. Pored toga ãto poåiva na takvim proraåunima. koji tada podiæe cene i brzo viãestruko nadoknaœuje gubitke koje je imao prodajuñi ispod cene. str. za æeÿu da se u pogoœenoj zemÿi izazovu poremeñaji. 1980. ekonomski uravnoteæene. i daÿe. kada svaka konkurencija bude uniãtena. koja su åesto i transnacionalna. ili da se ona dovede u zavisnost. koja prvenstveno ima u vidu eko-nomske interese. biti skloni da je pre kupuju i na taj naåin ñe konkurenti biti istisnuti s træiãta. kao npr. 101 Æuvela. dræava izvoznicima nadoknaœuje razliku izmeœu dampinãke i stvarne cene. 492. damping je najåeãñe omoguñen eksploatacijom jeftine radne snage u dræavi proizvoœaåu (tzv. Prodiraçe na strano træiãte. taånije reåeno.100 Izvozne premije su nagrade koje dræava daje izvoznicima nekih vrsta roba. mogu vezati i za drukåija oåekivaça. Kada. Pogoœena zemÿa moæe se braniti od dampinga na razliåite naåine. ili åak i zabranom uvoza dampinãke robe. Sve dok su premije takve da robu svode u okvire konkurentnosti na odgovarajuñem træiãtu. Naime. kao i kod drugih postupaka. ovaj postupak nema velike spoÿnopolitiåke ambicije (za razliku od ekonomskih). jer na taj naåin mogu da zauzmu monopolistiåki poloæaj. gubitke i pritisak. potroãaåi ostaju na milost i nemilost jedinom snabdevaåu. nav. ovakvi se uåinci mogu postiñi dampingom i izvoznim premijama. pak. spoÿnopolitiåki ciÿevi se mogu postizati i pojaåanim prisustvom na træiãtu zemÿe na koju se æeli uticati.od svih stvarnih i potencijalnih trgovinskih partnera. kao na primer posebno visokim antidampinãkim carinama. teãko je precizno utvrditi kada je reå o dampingu. str. da u ciÿu izazovu teãkoñe. 288 . Pod uslovom da je roba istoga kvaliteta. delo. nav. 224. dakle. socijalni damping). nego ñe i domaña industrija da trpi u neravnopravnoj borbi s jeftinom stranom robom. delo. Kao obeñaçe ili nagradu subjekti meœunarodnih odnosa mogu stavÿati drugima u izgled izvesne ekonomske pogodnosti. granice izmeœu ovoga postupka i dampinga se briãu. reå je. prirodno. Kako je pak. ne samo ãto ñe izvoznici iz jedne zemÿe zameniti sve druge strane partnere. Oni se. Ekonomska pomoñ. ovo najskupÿe privredno sredstvo. Sem hipotetiåkih izuzetaka. Kada te pogodnosti nisu simetriåne. ipak. Dakle. Pravilnik Saveta EEZ od 12 decembra 1979.101 e. Dræava-izvoznica takoœe moæe da potpomogne damping i time ãto ñe neprirodno potceniti domañu va-lutu. Suprotno postupcima koji ograniåavaju razmenu sa stranom dræavom. œ. strani potroãaåi ñe. 242. o viãe dræava. International Legal Materials. Time se podstiåe izvoz jer cena takve robe postaje niæa.

pruæaçe pomoñi je sredstvo predohrane. izgleda kao pomoñmoæe da se pokaæe kao veoma unosan ekonomski potez. pa i ekonomskom. nastoji se da onda ide meœunarodnim kanalima. Ne samo ãto etiåki i humani razlozi nalaæu da se ublaæe nejednakosti u raspodeli svetskog bogatstva i da se isprave nepravde nanesene eksploatacijom nekih delova sveta. pru-æajuñi pomoñ. recimo. Wih vaÿa ispitivati u svakom posebnom sluåaju i oni umnogome zavise od subjektivne procene davaoca ili od opaæaça primaoca. kao npr. kada daje zajam uz niæu kamatu od one koju bi inaåe mogao da ostvari. Posmatrajuñi tekuñu praksu. kada se poklonima doprinosi stranoj zemÿi kako bi ostala i ubuduñe træiãte za robu iz zemÿe davaoca. kao npr. kod ekonomske pomoñi jedna strana (primalac) dobija ekonomsku korist. u neposrednom odnosu s dræavama primaocima. koja mogu ugroziti svetski mir. meœutim. posebne ciÿeve. Ovi se ciÿevi mogu svrstati u drugu grupu. Tako su. U interesu je. nacionalna banka. Naravno. podnose ekonomske ærtve. grupi preduzeña) potreban je kapital. teæçu razvijenih zemaÿa da pomoñpruæaju bilateralno tj. dok se druga strana (davalac) liãava koristi ili nekog postojeñeg dobra. Zajmoprimcu (dræavi. Ova teæça razvijenih zemaÿa navodi i na sumçu da one imaju u vidu drukåije.) raspolaæe sredstvima koja æeli da ustupi uz odgovarajuñu kamatu. U prvoj grupi su opãti ciÿevi. nagrada ili moguñnost za pretçu i kaznu. pomoñje nedvosmislena onda kada se za çu ne dobija nikakva naknada.Prelaz izmeœu mera vezanih za uobiåajene meœunarodne eko-nomske odnose i pruæaça ekonomske pomoñi nije nagao kao ãto bi se moglo pretpostaviti. dakle preko fondova koje obrazuju meœunarodne organizacije. veñse time spreåavaju teãka socijalna i politiåka staça. Pomoñu kredita lakãe se plasira roba u inostranstvu. jer postupak koji. da doprinesu tome da se jaz izmeœu te dve grupe zemaÿa smaçuje umesto ãto se sve viãe ãiri. 289 . tj. kojima je u biti obostrani interes. meœunarodni zajmovi i kredi-ti najåeãñe åisto finansijske operacije. da dajuñi pomoñhoñe da za uzvrat dobiju neposredne politiåke koristi. nacionalnom preduzeñu. kao kod poklona. bankarski konzorcijum. Da bi ova pomoñstvarno sluæila takvoj svrsi. svih razvijenih zemaÿa da spreåe daÿe relativno zaostajaçe zemaÿa u razvoju. Uvek. Prelaz se. S druge strane. gledan na kratak rok. a zajmodavac (dræava. tako da se ne retko meœu odluåiocima vodi rasprava oko toga vodi li pomoñpstizaçu datog ciÿa ili ne. Treba imati na umu da se pri ovoj oceni moæe lako i pogreãiti. postoji obostrani interes. Nas ovde zanimaju neekonomski ciÿevi radi kojih se. Ovi opãti ciÿevi uslovili su æeÿu Ujediçenih nacija i drugih meœunarodnih organizacija da privole razvijene zemÿe da odvajaju jedan deo svog nacionalnog dohotka kao pomoñzemÿama u razvoju. oni se mogu svrstati u dve grupe. Statistiåki podaci pokazuju meœutim. mada se u svakom konkretnom sluåaju moæe raspravÿati o tome jesu li interesi obe strane u podjednakoj meri zadovoÿeni. Uglavnom. uæe. dakle. vezani za celu meœunarodnu zajednicu. javÿa veñonda kada davalac u konkretnom odnosu ne zadovoÿava srazmerno svoje interese. meœunarodna banka itd.

SSSR je bio zainteresovan za pomoñ. naroåito u toku hladnog rata. u zapadnoevropskim zemÿama su postignuti restauracija i konsolidovaçe snaga koje su spreåile znaåajne socijalne preobraæaje i vodile spoÿnu politiku oslaçaça na SAD. ali je odbijao ameriåki nadzor. str. Uplaãena da velike ekonomske teãkoñe i socijalna previraça u zapadnoevropskim zemÿama odmah posle Drugog svetskog rata ne dovedu na vlast komunistiåke partije (naroåito u Francuskoj i Italiji). da podræi postojeñu vladu ili da ojaåa saveznika. str. koje se konaåno svodi na to da ekonomsko blagostaçe onemoguñava druãtveni progres. Najveñi deo ovakve pomoñi ne predstavÿa u stvari nikakvu ekonomsku dobit za primaoca. 5. “The American political Science Review”. 1967. 304. i daÿe. Trebalo je da te zemÿe zajedniåki izrade plan utroãka sredstava. jer je pruæena u vidu oruæja i ratnog materijala. to boÿe”). Wegovim primerom poãle su i zemÿe “narodne demokratije” tako da je ameriåkoj vladi uspelo da jasno izdvoji evropske dræave koje ñe kasnije uñi u zapadnu vojnopolitiåku grupaciju. s kojim su SAD imale da se sloæe. Morgenthau. odnosno od çih odvratiti. ali je znaåajna za one zemÿe koje bi i onako radi zaãtite sopstvene bezbednosti imale visoke izdatke na odbranu. nagradom.102 Preovlaœujuñe miãÿeçe u SAD jeste da je Marãalov plan zato u potpunosti uspeo: otada se pomoñinostranstvu u SAD najåeãñe obrazlaæe tvrdçom da je to najboÿe antikomunistiåko oruœe jer. 123. Meœu nekim ameriåkim nauånicima sumça se u to da pomoñi obiÿe vode samo u jednom pravcu i otvara pitaçe je li jaåaçe desnice u zapadnoj Evropi samo posledica Marãalovog plana ili i drugih okolnosti. vlade SR Nemaåke. juna 1947. pretçom ili kaznom odnosi na pojedine stavove i odluke a koje se odluåioci i stanovniãtvo u inostranstvu æele navesti. 102 L. Takva je obeleæja imao tzv. Zaista.104 Dok se na prethodne naåine osiguravaju opãte povoÿne okolnosti za zemÿu davaoca. The Cold War as history.Kao sredstvo predohrane pomoñtreba da posluæi stabilizaciji u stranoj zemÿi. komunisti mogu doñi na vlast samo u staçima bede i oskudice. meœu koje treba ubrojati i staÿinistiåku spoÿnu politiku SSSR i çemu potåiçenih komunistiåkih partija?103 Ako veñpostoji bliskost spoÿnopolitiåke orijentacije i odnos savezniãtva. pothraçuju i neki leviåari. ekonomski snaænija dræava pomagañe svoje privredno slabije saveznike da bi ojaåala savez i sebe rasteretila u sluåaju sukoba. koji ãanse komunistiåkih partija vide samo u nenormalnim situacijama (“ãto gore. Za kritiku nekih ameriåkih mitova o ekonomskoj pomoñi vidi H. Political Theory of Foreign Aid. A. dotle se rukovaçe pomoñi kao obeñaçem. Ovakvo shvataçe. New York. U toku tri i po godine SAD su na osnovu ovog plana dale ukupnu pomoñkoja premaãuje 12 milijardi dolara. Francuske. Na primer. 103 290 . godine obeñao je tu pomoñ“svim evropskim vladama koje su voÿne da uåestvuju u poslu obnove”. 1962. Marãalov plan. Harper & Row. daleko najveñi deo pomoñi uputile zemÿama na koje su raåunale kao na vojne saveznike. vlada SAD je odluåila da masovnom ekonomskom pomoñi doprinese odræavaçu poredaka koji su joj obezbeœivali savezniãtvo u veñnastalom sukobu sa SSSR. Ministar inostranih poslova SAD. Najrazvijenije dræave su. i daÿe. Halle. general Xorx Marãal (George Marshall).

Kao i kod svake pretçe. Meœutim. na primer primio veñu pomoñod mnogoÿudnog (74. D. Vlade zemaÿa primalaca odbijale su da za uzvrat slede politiåke ciÿeve zemaÿa davalaca: one koje su na to pristajale bivale su svrgnute umesto da putem pomoñi budu ojaåane. 107 Te su bombe imale snagu od 20 kilotona. nav. str. 1. Danas postoje razorne naprave od 100 megatona koje su. str. tako da su zemÿe u razvoju joãod prvog zasedaça Konferencije UN o trgovini i razvoju (UNCTAD) 1964.Velike Britanije i SAD odluåile su da jula 1976. 291 . sve u milionima dolara). V. 1953. Postupci prvenstveno vezani za prinudu a. C. Ohrabrujuñe je. a da se pri tom ne upuãta u probu upotrebe sile”. razvijala i prikazivala s namerom da samim svojim postojaçem izazove potrebne uåinke. 000. Izrael 249 (61). baåenim krajem Drugog svetskog rata na japanske gradove Hiroãimu i Nagasaki. 983. pogotovu onda kada su prilikom çenog davaça ekonomski razlozi sporedni ili i ne postoje.106 Oruæana sila je oduvek imala funkciju zastraãivaça te se jaåala. Ni ekonomski rezultati pomoñi nisu bili zadovoÿavajuñi. Perkins. Upotrebiti nuklearno oruæje znaåi pokrenuti lanac dogaœaja za koji se ne zna dokle vodi i 104 Najveñi primaoci pomoñi SAD u 1972. i daÿe. New York. Treba imati u vidu da je uzet primer iz razdobÿa koje se ne ubraja u hladni rat iste godine i SSSR je od SAD dobio kredit u iznosu od 102 miliona dolara. Wen “ciÿ je da se neposredno pogodi voÿa protivnika. koja je ravna snazi od 20. Ravnopravni uslovi trgovaça pomogli bi na ekonomski prirodniji naåin razvitak takvih zemaÿa nego ãto to moæe inostrana pomoñ.105 I pored svih nastojaça meœunarodnih organizacija.000 stanovnika) i strahovito siromaãnog Bangladeãa 107 (74) prema (79) miliona dolara. 105 “Politika”. pa åak ni s prvim atomskim bombama. Juæni Vijetnam 539 (523). dakle. ali ne i u potpunosti predvideti. Juæna Koreja 221 (41).000 stanovnika). meœutim. s obzirom na to da su dosadaãça iskustva povezana samo s ta dva pomenuta ratna dejstva i s probama vrãenim pod posebnim okolnostima. 540. pronalazak nuklearnog oruæja uåinio je da zastraãivaçe doœe u srediãte paæçe i da dominira odnosima izmeœu velikih sila. Dve okolnosti vezane za tu vrstu oruæja doprinose tome. zaprete Italiji obustavom pomoñi ako predstavnici Komunistiåke partije Italije uœu u vladu. koje se ne moæe meriti ni sa åim ãto je åovek do sada doæiveo. ãto daje strategiji zastraãivaça svojevrsna obeleæja. Palmer H. Zastraãivaçe. 1976/3. International Relations. ciÿ treba da se postigne bez izvrãeça. 18. godine po-åele da se zalaæu da se umesto pomoñi isprave i stabilizuju uslovi meœunarodne trgovine. 106 Bofr. jul 1976.107Druga je u tome ãto se taj uåinak moæe samo donekle predstaviti. 500 puta snaænije. godini bili su (prva cifra predstavÿa iznos ukupne pomoñi a cifra u zagradi iznos pomoñi bez obaveze vrañaça. pomoñkoja se daje u opãtem interesu joãuvek daleko zaostaje za onom koja ima neposrednije spoÿnopolitiåke svrhe za davaoca. The World Almanac. Tako je Jordan (2. 83. Opãirnije: “Der Spiegel”.000 tona klasiånog eksploziva trinitrotoluola (TNT). to ãto se nade dræava koje su pruæale pomoñoåekujuñi politiåke koristi nisu ispuçavale. U doba hladnog rata slika je bila mnogo upadÿivija vidi N. delo. koja je takva da zemÿe u razvoju usled neravnopravnosti svake godine izgube viãe od onoga ãto dobiju na ime pomoñi. Boston. 1974. str. Prva je çegovo ogromno razorno dejs-tvo. Turska 171 (22) i Indonezija 159 (18). Houghton Mifflin. Zastraãivaçe je pretça upotrebom instrumenata za razaraçe oruæanom silom.

tako da se suparnici uzajamno iznuravaju liãavajuñi jedan drugog oruæja. ako se tako sme reñi. moæe da ugrozi i samoga onog ko ga je pokrenuo. ona se saopãtavaju protivniku kako bi delovala na çega. doduãe. Ogroman intelektualni i ekonomski napor koji se ulaæe u usavrãavaçe oruæja dovodi dotle da ono vrlo brzo zastareva. sposobnost da preæivi. Takve zemÿe su se ili odrekle nuklearnog oruæja. nav. ali moæe biti dovoÿan da visoko podigne cenu napada na çega. nav. U sliånom su poloæaju Ãvedska i Velika Britanija. kao ãto su usavrãeni antiraketni i protivavionski sistemi i neobiåno jako utvrœeni i pokretÿivi ureœaji za lansiraçe raketa s nuklearnim bojevim glavama (betonski silosi i podmornice). bivãim silama osovine. Iz tog se izvlaåi zakÿuåak da upotreba sredstva nad kojim se nema nadzor nije racionalna. ne moæe porediti sa ruskim ili ameriåkim. Ona podleæe svim zakonitostima uzajamne pretçe. ali da pretça çime postiæe uåinak jer moæe da izazove ono ãto je za zastraãivaçe bitno strah. a veruje se da mu teæe Kina i Indija. nego tako ãto ga vrlo brzo pretvaraju u staro gvoæœe. U prvoj su dræave koje raåunaju na sopstveni nuklearni potencijal. ali se çima pridruæuje ãiri krug dræava koje raspolaæu nuklearnim eksplozivom ili sposobnoãñu da ga proizvedu. 85. Dræave tipiåne za ovu grupu nikada nisu sasvim sigurne da li ñe veliki saveznik pos108 Bofr. Ovakav odnos supersila stvorio je meœu çima ravnoteæu koja se naziva “ravnoteæom straha”. Neki savremeni struåçaci smatraju da je nuklearna pretça ovih zemaÿa veoma verodostojna jer je jasna (osnovne vrednosti su sasvim omeœene) i jer cena çenog izvrãeça ne premaãa vrednost ugroæenog dobra. tj. str. U tome igraju pojaåanu ulogu elementi odbrane i zaãtite. suãtina zastraãivaça ostaje ista: nova dostignuña se ne kriju. koja se u izvesnoj meri udaÿila od Severnoatlantskog pakta i poseduje sopstvenu “udarnu silu” (force de frappe). delo. da zadræi dovoÿno snage da nanese uniãtavajuñi protivudar. da se. Ne moæemo se zadræavati na pojedinostima odnosa zastra-ãivaça izmeœu velikih sila i na evoluciji çihove nuklearne strategije. potencijalni protivnik “viãe zastraãi”. Bilo kako bilo. 109 Bofr. ne time ãto ga uniãtavaju u bici. koji se. druge dræave koriste zastra-ãivaçe na razliåite naåine. One koje se uzdaju u nuklearno zastraãivaçe mogu se podeliti na dve grupe. Tipiåan predstavnik ove grupe je Francuska. kao npr. ili im je çegovo posedovaçe onemoguñeno. koji napadnutom treba da omoguñe tzv. str.koji. dok bi napadaå od svoje pobede imao ograniåenu korist. delo. razumÿivo. i daÿe. 292 . a za ostali svet je naroåito znaåajna zbog opasnosti koje sobom nosi. .108 Dovoÿno je da napomenemo da se ona sastoji u neprekidnom manevrisaçu da se postigne povoÿniji poloæaj radi veñe slobode akcije. Nuklearno oruæje i potrebna sredstva za çegovo dopremÿivaçe od udaÿenih mesta poseduje mali broj dræava.109 U drugoj grupi su zemÿe koje se oslaçaju na zaãtitu moñnog saveznika. On iznad çih dræi “nuklearni kiãobran” preteñi upotrebom nuklearnog oruæja velikoj sili koja bi na çih izvrãila napad. U senci ovog osnovnog odnosa.

Pored onih koja smo veñispitali. U svim onim oblastima gde je nuklearna pretça slabija (a to je grubo reåeno) sve ono ãto je van neposrednog ugroæavaça izmeœu vodeñih nuklearnih sila. åak i ako su sigurni da bi otvorena agresija. sabotaæa i diverzija. Pojedinaåni akti nasiÿa. Ovo se postiæe koriãñeçem nenasilnih sredstava i preruãavaçem nasiÿa u oblike koji su naizgled maçe intenzivni ili åiji je inspirator prikriven. Pored toga. postupak koji prati meœunarodne odnose od pamtiveka. i ove snage u osnovi treba da deluju zastraãujuñe. b. a pogotovu nuklearni napad. postoji sklonost da se preti “blaæim” instrumentima za razaraçe. u nadi da ñe spreåiti svrãeni åin i izazvati dovoÿno æestok sukob. te se ne moæe smatrati odgovornim. raåunajuñi da su ona uverÿivija zato ãto je çihovo dejstvo poznato i zato ãto cena çihove upotrebe izgleda niæa. i nuklearne sile teæe da na raspolagaçu imaju åitavu gamu takvih instrumenata. u strahu da meœu tamoãçim odluåiocima ne ovlada uvereçe kako gubitak jednog takvog saveznika nije dovoÿan razlog da se zapoåne besomuåni lanac nuklearnog rata. mnoge dræave upuñene na to da radi odbrane svoje sopstvene bezbednosti jaåaju oruæane snage. mogu se razlikovati terorizam. Razumÿivo je onda ãto su. Kao ãto je veñnapomenuto. Meœu takve postupke. åiji je unutraãçopolitiåki znaåaj dugo bio upadÿiviji od meœunarodnopolitiåkog. koji bi uticao na silu zaãtitnicu da ispuni svoju pretçu. Nameçene odbrani. za çih je neizvesno kakvo bi reagovaçe izazvala blaæa ili posredna sredstva. a to je otvorena primena oruæane sile protiv interesa protivnika. Zastraãivaçe. 293 . spadaju pojedinaåni akti nasiÿa srazmerno malog obima. delimiåno i zato da bi mogle da pojaåaju uverÿivost svake svoje pretçe. Strogo govoreñi. Zastraãivaçe se ne zasniva samo na pretçi nuklearnim oruæjem. prag nuklearne osetÿivosti. napomenimo da se nastoje izbeñi oni akti na koje se pretça odnosi. izazvali ispuçeçe pretçe. jer potencijalnom agresoru treba da pokaæu da ñe ga upotreba sile skupo stajati. Ovakav zaklon se u posledçe vreme najradije traæi u tome da se meœunarodni sukobi predstave kao unutraãçi. ovakve zemÿe jaåaju konvencionalne snage da bi mogle da se odupru takvim napadima.tupiti prema svom obeñaçu i izvrãiti pretçu. te stoga raste i znaåaj postupaka koji su se inaåe smatrali karakte-ristiånim za unutraãçu politiåku borbu i graœanske ratove. Prema tome jesu li napadnuti ÿudi. iako nemaju nameru da se na çih oslaçaju radi sprovoœeça svoje redovne spoÿne politike. U strahu da takvi pritisci ne bi prekoraåili tzv. od najmaçe razornih do onih s katastrofalnim posledicama. u svetu u kome se uvek ne poãtuje zabrana upotrebe sile i pretçe silom. ovakve snage imaju dvostruku funkciju: one treba da odvrate napadaåa od upotrebe sile (odvrañaçe) i da onemoguñe çegov uspeh ako do primene sile ipak doœe (odbrana). odnosno da li je çegova pretça dovoÿno uverÿiva za drugu stranu. Odluåioci u takvim dræavama paæÿivo motre politiåka zbivaça u vodeñim si-lama. ima u nuklearnoj eri poseban znaåaj i posebna obeleæja. kod kojih je uåinak instrumenata za prinudu i razaraçe maçe fiziåki a viãe psiholoãki i simbiliåki. privredna dobra ili vojni objekti.

jer se protivio popuãtaçu pred Hitle-rovim zahtevima. Ukoliko je ciÿ napada da se ukloni politiåki odluåilac koji se dræi za iskÿuåivo ili prvenstveno odgovornog za izvestan politiåki kurs ili stil. da ohrabri çihove potencijalne saveznike i tako sE2m ili uz primenu drugih sredstava omoguñi postizaçe takvih ciÿeva. Terorizam.110Sliåne postupke moæe preko dræave primeçivati i vladajuña klasa. Uz jugoslovenskog monarha istom prilikom je ubijen i Luj Bartu (Louis Barthou). Razlog za to je u uvereçu da izvesna uticajna liånost ima odluåujuñi uticaj na spoÿnopolitiåko odluåivaçe. 110 V. 294 . 1982. Dimitrijeviñ. u novije vreme se ovakvom postupku pristupa s oprezom zbog gnuãaça koje izaziva. reå je o politiåkom ubistvu. pouzdano se smatra da su se motivi neposrednih izvrãilaca poklapali sa æeÿom italijanske i maœarske vlade da oslabe Jugoslaviju uklaçaçem kraÿa-diktatora. ubijen je u Marseju jugoslovenski kraÿ Aleksandar Karaœorœeviñod ruke jednog ålana VMRO. One su smatrale da bi se time. Kao ãto je veñnapomenuto.aa. koji je svoju spoÿnu politiku zasnivao na savezu s Francuskom i bezuslovnoj odbrani versajskog sistema. postoje pretpostavke da je iza Bartuovog ubistva stajala nacistiåka Nemaåka. vlade koje æele da uklone neugodnog odluåioca u stranoj zemÿi povezañe se s politiåkim grupama u çoj. Radniåka ãtampa. Novija politiåka ubistva ove vrste su stoga ostala maçe ili viãe nerasvetÿena. Kako su pripreme obavÿene u Maœarskoj i Italiji. Ukoliko je. Godine 1934. da skrene paæçu na prisustvo snage u åije ime istupaju teroristi. pa i istoriåara. Beograd. Jugoslavija raspala i da bi tako one mogle da ostvare svoje teritorijalne zahteve prema çoj. Tako se pravi inspiratori dugo mogu sakrivati iza dvoumÿeça posmatraåa. francuski ministar spoÿnih poslova. neposredna ærtva napada politiåki maçe znaåajna ili sasvim beznaåajna. tako da se çenim uklaçaçem æeli obustaviti odreœen spoÿnopolitiåki kurs ili na çega uticati posredno time ãto bi se izazvala unutraãça kriza u stranoj zemÿi. koje su veñsklone ili se mogu prikloniti da izvrãe atentat. Dok je na prvi pogled ovo bila sluåajna ærtva. Terorizam u ãirem smislu je napad na æivot i telo pojedinaca ili maçe grupe ÿudi s ciÿem da se postignu politiåke promene. Iako su u izvesnim istorijskim periodima ovakva ubistva bila åesta i malo sakrivena. kao npr. ili onaj çen deo koji ima u rukama dræavni aparat. i daÿim delovaçem ustaãkog pokreta. kome su pomagali pripadnici ustaãke emigracije. koji ima za ciÿ da kako to sam latinski koren ove reåi (teror) kaæe izazove strah i pometçu u ãiroj vladajuñoj grupi i u stanovniãtvu. åija je faãistiåka vlada uåinila sve da zaãtiti saizvrãioce i sauåesnike. radi se o terorizmu u uæem smislu reåi. Woj je ovaj uticajni politiåar bez åijeg se uåeãña ili saglasnosti nije mogla zamisliti nijedna francuska vlada smetao. pak. Oni se tada obiåno nazivaju terorom i sastoje se najåeãñe u nemilosrdnom progaçaçu politiåkih protivnika ili uglednih ÿudi koji bi to mogli biti. u odnosima izmeœu italijanskih dræavica u doba renesanse. Politiåko ubistvo moæe da se koristi kao spoÿnopolitiåki postupak i u tom smislu nas ono ovde poglavito zanima. i surovom guãeçu i najmaçih znakova neposluãnosti ili kritike.

prilikom åijeg pada na teritoriji Åehoslovaåke je nastradalo dvadeset i sedam lica. åije je ime lako izmisliti. Naime. Takvu grupu. U doba mira. Time je ne samo skriven pravi pokretaå. u kojima sede sluåajni posetioci. Dok se. koji dovode do nepovereça prema vlasti i çenoj sposobnosti da se odræi. Strani subjekti meœunarodnih odnosa mogu inspirisati tero-ristiåke akte. nije teãko nañi jer je za izvrãeçe teroristiåkog akta potrebno vrlo malo ÿudi. Drugi naåin koriãñeça teroristiåkog akta u meœunarodnim odnosima novijeg je porekla i viãe se vezuje za naddræavne subjekte meœunarodnih odnosa. ili åija se vlada æeli svrgnuti. Tero-ristiåki akt teæi posrednom izazivaçu obimnih promena u politiåkom. oktobar”. ali su u krajçim sluåajevima razlike velike. podræavati i pomagati çihove izvrãioce iz dva osnovna razloga. Ovaj posledçi motiv åesto je prisutan u akcijama nekih palestinskih grupa.Za ubistvo kongoanskog predsednika vlade Patrisa Lumumbe 1961. te da i strance treba kazniti zbog podrãke protivniåkom reæimu ili ih probuditi iz ravnoduãnosti prema mukama potlaåenih. uklaçaçe nepoæeÿne politiåke liånosti moæe obaviti tako da smrt izgleda prirodna ili sluåajna. åiji ñe se propagatori onda postarati da ga prati izjava ili manifest toboæçeg autohtonog politiåkog pokreta. Jedan od çih je odavno poznat i sastoji se u koriãñeçu terorista radi unoãeça pometçe u dræavu åija se otporna moñæeli oslabiti. godine zna se da je poåiçeno po nalogu iz inostranstva. veza izmeœu subjekta koji ovako koristi terorizam i teroristiåkog akta paæÿivo se krije ili pogreãno predstavÿa. dotle je kod pravog teroristiåkog akta ærtva åesto politiåki bez znaåaja ali je vaæno da se zna da delo ima politiåki smisao. koji ne moraju imati nikakvu stvarnu politiåku podrãku. na primer. 295 . teroristiåki akt ñe izvrãiti agenti strane sile. pa i druãtveno-ekonomskom ustrojstvu. Tempiranim bombama diæu se u vazduh bioskopske sale. Ngo Din Dijema u Juænom Vijetnamu (1963) i Rafaela Truhiÿa (Trujillo) u Dominikanskoj Republici (1961). Najnovije istrage koje su ålanovi predstavniåkih tela SAD vodili protiv Centralne obaveãtajne agencije SAD (CIA) s velikom merom pouzdanosti su pokazale da su çeni prsti bili umeãani u ubistva dva “nezgodna” saveznika SAD. godine u beogradskom bioskopu “20. poseban ciÿ æeli postiñi ugroæavaçem opãteg ili stranog dobra. kao ãto je to bilo jula 1968. po pravilu. Kada i toga nema. godine uåiçeno s avionom JAT-a na liniji StokholmBeograd. Wime se u osnovi jedan unutraãçi. åiji se putnici unapred ne znaju kao ãto je 1972. Veñina ovakvih akata ima demonstracioni ciÿ i zasniva se na uvereçu da su politiåka zbivaça meœunarodno uslovÿena. on ñe se navesti i osposobiti za teroristiåke akcije i one ñe se u potpunosti pripisati çemu. nego se i pokazuje da u dræavi protiv åije je vlade izvrãen teroristiåki akt postoji unutraãçi oruæani otpor. Tipiåne za ovakve teroristiåke akte su otmice vazduhoplova. Za to su potrebni strah i dezorijentacija. Prelaz izmeœu politiåkog ubistva i teroristiåkih akata u uæem smislu reåi nije odseåan. Bombe se podmeñu u masovna prevozna sredstva. gde se putnici i posada dræe kao taoci dok ne bude ispuçen neki maçe ili viãe odreœen zahtev otmiåara. ako u pogoœenoj zemÿi postoji bilo kakav radikalan opozicioni pokret.

Sabotaæa u prvom redu teæi smaçeçu proizvodçe i onemoguñavaçu snabdevaça. potrovati stoka. najåeãñe uzgredno. Sabotaæa se sastoji u uniãtavaçu materijalnih dobara ili ometaçu proizvodnih procesa s ciÿem da se oslabi privredni potencijal i dovede do poremeñaja u nacionalnoj privredi. I teroristiåki akti. U tom ciÿu. Za one teroristiåke akte åiji je meœunarodni karakter oåigledan (a ne prikriven iza toboæçe unutraãçopolitiåke borbe) u posledçe vreme odomañio se naziv “meœunarodni terorizam”. vv. jer im se ne dopuãta nikakav drugi vid politiåke akcije. Pored neposrednih napada na utvrœeça. U uvereçu da on remeti meœunarodne odnose ugroæavajuñi opãte interese u ime posebnih. za vreme rata. naroåito onda kad pripremaju otvoreni napad svojih oruæanih snaga. pa åak i pribegavaju terorizmu. pogaœaju materijalna dobra. u prvom redu diplomatske predstavnike. zalihe municije itd. Za preduzimaçe diverzantskih akcija potrebna je izvesna mera opremÿenosti i pripremÿenosti. Meœutim. inaåe sposobne za teroristiåke akcije. kao ãto su otmice vazduhoplova. Kada je takav napad u toku. moæe se spaliti letina. Kao uvod u oruæani ustanak ili napad iz inostranstva. sabotaæa je deo totalnog rata u kome se nastoji da se u ãto veñoj meri oslabi neprijateÿska privredna moñ. Takve se diverzantske grupe snabdevaju i obuåavaju da bi se prebacile preko granice u trenutku koji çihov zaãtitnik i nalogodavac dræi za pogodan. koje ne poseduju male grupe. aerodrome). diverzija ima praktiåni znaåaj jer smaçuje vojni potencijal. oruæja. Diverzija se upotrebÿava kao oznaka za akte sliåne sabotaæi. a da se pri tome ne ugroze i oni koji se oruæano bore za nacionalno osloboœeçe. potpisani su ugo-vori o goçeçu i kaæçavaçu nekih çegovih manifestacija. pokazujuñi raçivost oruæanih snaga. ona treba da dovede do unutraãçopolitiåkih promena i najåeãñe je uvod u druga sredstva ili çihov pratilac. mogu se uniãtiti åitava postrojeça ili pokvariti vaæne maãine. koji su. ali je çihovo uniãtavaçe preteæno motivisano simboliåkim a ne privrednim razlozima (npr. usamÿeni diverzantski akt se pribliæava tero-ristiåkom delu. onemoguñiti dovod vode ili je uåiniti nepodobnom za koriãñeçe. godine. meœutim. napadi na çih i napadi na lica koja uæivaju meœunarodnu zaãtitu. kojima oteæava premeãta-çe i snabdevaçe vojske.od kojih je jedna od najspektakularnijih bila otmica izraelskih sportista na olimpijadi u Minhenu 1972. Iza akata sabotaæe mogu stajati strani subjekti. Otuda je pomoñinostranstva vaænija i åeãña. bb. koje su zaãtitnik i simbol dræave. jako je nastojaçe da se izvrãioci takvih akata gone i kaæçavaju zajedniåkim naporima svih dræava. mostove. jer u prvom redu treba da deluje psiholoãki. diverzijom se smatraju i napadi na saobrañajne puteve (æeleznice. prekinuti snabdevaçe energijom. ruãeçe spomenika). Stoga do sada nije izraœena jedinstvena konvencija o suzbijaçu meœunarodnog terorizma. pravnu definiciju meœunarodnog terorizma teãko je dati. umesto toga. Kao i terorizam. Za vreme rata u tu se svrhu koriste i sopstvene trupe 296 . s kojim åesto ide zajedno. prvenstveno usmereni na objekte od znaåaja za oruæane snage.

da je tek u zaåetku ili se samom intervencijom izaziva. i daÿe. prema kome postoji navodna solidarnost izmeœu legitimnih vlada. pobednice u ratu protiv Napoleona (Rusija. Pomagaçe diverzantskih grupa ili çihovo tolerisaçe za vreme mira smatra se aktom agresije. U periodima kada se odigrava smena druãtveno-ekonomskih poredaka ova vrsta intervencije je naglaãena i izvodi se ili odobrava kolektivno. Ona se tada najåeãñe oznaåava kao nasilno i samovoÿno meãaçe. koji je istovremeno i onaj koji je danas najaktuelniji. pomagaça. godine. stavila je sebi u zadatak da oruæanim intervencijama u 111 Teoretiåari meœunarodnog prava ne odreœuju pojam intervencije na isti naåin. 305. sastoji se u oruæanoj pomoñi strane dræave jednoj strani u unutraãçem sukobu. pojma intervencije spadaju i neki postupci o kojima je bilo reåi. 2 Deklaracije Generalne skupãtine UN o nedopustivosti meãaça u domañe poslove dræava i zaãtiti çihove nezavisnosti i suvereniteta. 112 Nijedna dræava ne moæe da primeni niti da podræi upotrebu mera ekonomske. Vidi podrobnije T. kojom se ovde bavimo. propaganda. ãireg. izazivaça. koju su 1815. koje jedna drugoj mogu pomagati da se brane od pokuãaja svrgavaça neustavnim putem. Beograd. i od meãaça u graœanski rat u drugoj dræavi”.(komandosi). Rez. Uz to. Sveta alijansa. kojim se negiraju çena suverenost i samostalnost. u zbirci Kodifikacija principa miroÿubive i aktivne koegzistencije. Sila koja interveniãe æeli da postigne svoje ciÿeve bez opasnosti da bude oglaãena za agresora: ona formalno ne primeçuje prinudu na subjekt meœunarodnih odnosa u celini. subverzivne ili teroristiåke aktivnosti usmerene “na nasilnu promenu reæima druge dræave. ãtaviãe i dozvoÿeni. str. Prevod u Ujediçene nacije i savremeni svet. politiåke ili bilo koje druge prirode da bi primorala drugu dræavu na potåiçavaçe u vrãeçu çenih suverenih prava na dobijaçe od çe koristi bilo koje vrste. Isto tako sve dræave ñe se uzdræati od organizovaça. od 21. godine osnovale tri apsolutne monarhije. Mitroviñ. 200.111 U okvire takvog. çegove oruæane snage nastoje da odbrane postojeñu vladu od pobuçenika. v. ãto podrazumeva izvesnu meru pritiska. veñsamo na jedan çegov deo. Skoro istovetan je odgovarajuñi tekst Deklaracije UN o naåelima meœunarodnog prava o prijateÿskim odnosima i saradçi dræava od 24. subverzija. te je ta primena uglavnom imala kontrarevolucionarni karakter. bilo da se on veñrasplamsao. br. Institut za meœunarodnu politiku i privredu. Za starije pisce i predstavnike tradicionalnih shvataça intervencija se sastoji samo u upotrebi oruæanih snaga. Austrija i Pruska). Beograd. dok su drugi oblici meãaça (intercesija) van toga pojma pa su. decembra 1965. koji podrazumeva odaãiÿaçe sopstvenih udruæenih snaga u stranu dræavu da bi se nametnuo æeÿeni politiåki ishod. finansiraça ili tolerisaça oruæane. ili da ovima pomognu da tu vladu svrgnu. 2131 (HH). Oruæana intervencija. zastraãivaçe i pojedinaåni akti nasiÿa.112 Oruæana intervencija. str. Nemeãaçe u unutraãçe poslove dræava. U zavisnosti od interesa intervenijenta. 297 . Intervencija je pojam nastao u meœunarodnom pravu da oznaåi nedozvoÿeno meãaçe u unutraãçe stvari jedne dræave. Pobude za primenu ovoga naåela bile su naroåito jake kada je u pitaçu bila meœunarodna klasna solidarnost. Ovakvo ulaæeçe u stranu dræavu moæe se zamagliti nizom pravnih i stvarnih nejasnoña i izgovora s namerom da se zbuni javno mçeçe i paraliãe rad meœunarodnih organizacija stvorenih za zaãtitu bezbednosti subjekata meœunarodnih odnosa. Taå. 1970. 1969. ona obiåno tvrdi da nema nameru da okrçi teritorijalni integritet dræave u kojoj interveniãe. Savez udruæeça za UN Jugoslavije. Glavni oblik oruæane intervencije. oktobra 1970. ekonomska blokada. predstavÿa najintenzivniji oblik intervencije. kao ãto su npr. Oruæanoj intervenciji dugo je iãlo na ruku naåelo legitimiteta. iako ne uvek i oruæane sile.

28. koja dovodi do apsurdnog zakÿuåka da je legalna i ona vlada koja ne moæe da se odupire sopstvenom narodu bez strane pomoñi. i u najnovije vreme sile koje interveniãu nastoje da svom ponaãaçu daju pravni oblik. koja su se u proãlosti. S obzirom na prisustvo i privilegovan poloæaj preduzeña SAD u zemÿama Latinske Amerike. kojom treba da se izbave iz æivotne opasnosti grupe ÿude koje strana vlada ugroæava ili nije u staçu da ãtiti. str. zahvaÿujuñi uticaju velikih sila na formiraçe meœuna-rodnog prava. Pored klasne ili ideoloãke solidarnosti. pobeda one politiåke grupe koja ñe ãtititi interese SAD i voditi politiku koja moñnom severnom susedu odgovara. Collard-Manin. i daÿe. “Savremena administracija”. u stvari. godine. prema kome socijalistiåke dræave 113 114 Ugovor o Svetoj alijansi.113 U to ime trupe pripadnika ovoga saveza intervenisale su u Pijemontu. te je. godine. Postoje i druga opravdaça za intervenciju. Dominikanska Republika 1965. Sa sovjetske strane. U to ime SAD su nekoliko puta intervenisale u Latinskoj Americi (Gvatemala 1954. sluæila je toboæça ugroæenost nemaåkih nacionalnih maçina. septembra 1915. godine. Kao izgovor da intervencije nacistiåke Nemaåke. U istom duhu su sile Antante intervenisale u Rusiji protiv boÿãeviåke revolucije. uzimala ozbiÿno. Milenkoviñ. te one preñutno priznaju jedna drugoj pravo da interveniãu. Pod izgovorom da se pomaæe sopstvenim dræavÿanima. razlozi koji se navode sluæe da prikriju stvarne pobude intervenata. prava namera velikih sila koje su oduvek najåeãñe intervenisale sastoji se u æeÿi da se zaãtiti ili proãiri sfera sopstvenog uticaja. a pokuãavaju se izneti i danas. bez obzira jesu li sopstveni dræavÿani ili ne. 1974. godine) i u drugim delovima sveta (Liban 1958. godine). 8. na koje se rado pozivaju SAD. nikakva politiåka promena u maçim dræavama koje one smatraju znaåajnim za svoju bezbednost ne moæe se odvojiti od uzajamnog odnosa s rivalskim silama. S. jeste zaãtita sopstvenih dræavÿana u stranoj zemÿi. Iako je opravdaçe pozivom vlade samo formalna varka. i upad izraelskih komandosa u Ugandu 1976. intervencija neophodna da bi se zaãtitili sopstveni interesi. naroåito u Åehoslovaåkoj 1968. Prema naåinu gledaça takvih imperijalistiåkih ili hegemonistiåkih sila. åak i onda kada su ideoloãki povezane s razliåitim snagama u unutraãçem sukobu. ovaj razlog za intervenciju ameriåkih “marinaca” u tim zemÿama bio je ispoåetka stvaran a u novije vreme prividan. Ãpaniji i Maœarskoj.svim zemÿama brani “bogomdani” feudalni poredak od buræoaskih re-volucija ili pokreta za nacionalno osloboœeçe. Ovakva intervencija prividno ne znaåi stupaçe ni na koju stranu. pravdala naåelom proleterskog internaciona-lizma. prema tome. Ãto je najporaznije. Unutraãça nadleænost dræava i meœunarodna zaãtita ÿudskih prava. koji su ugroæeni “neredima”. Beograd. od 26. 298 . Sliåno se opravdava tzv. Jedno od çih. Ovim su pravdani belgij-ska intervencija u Kongu 1960. u periodima kada rivalske sile nastoje da izmeœu sebe zadræe ravnoteæu snaga. huma-nitarna intervencija. intervencija se.114 Kao ãto se vidi. obezbeœuje se. pravdajuñi se stvarnim ili izmiãÿe-nim pozivom od legitimne strane u unutraãçem sukobu. svaka promena predstavÿa za obe sile neizvestan poremeñaj. veñodaãiÿaçe trupa koje treba da smire situaciju i pomognu sugraœanima da spasu æivote i imovinu. str.

striktno vodio na teritoriji Koreje (tj. Takva ograniåeça nisu samo ona koja nameñe ratno pravo (koje vaæi za svaki meœunarodni oruæani sukob) veñidu i daÿe od toga. obe strane u unutraãçem sukobu mogu da dobiju oruæanu pomoñ. komandant ameriåkih i savezniåkih trupa (koje su istupile kao snage Ujediçenih nacija).115 Ukoliko. priroda rata se u najnovije vreme toliko izmenila da nije na odmet izdvojiti ograniåeni rat zbog niza çegovih osobenosti. Intervencija je jedno od najåeãñih ispoÿavaça politike sile u meœunarodnim odnosima. ali se neprekidno pojavÿuju. pak. Ograniåeni rat je oblik otvorenog oru-æanog sukoba izmeœu dræava. “Novosti”. sukob je nastao intervencijom SAD. ukoliko je ugroæena vlast proletarijata. str. ili je jedna od zainteresovanih sila æeÿna da promeni odnos snaga. ali se pri tom poãtuju izvesna (najåeãñe preñutno prihvañena) ograniåeça. Zaika. Na taj naåin jednostrana intervencija eskalira u dvostranu i konaåno u ograniåeni rat. Moskva. Ograniåeni rat. na klasnu solidarnost i umnogome liåi na novu verziju naåela legitimiteta. on se otvoreno ili slabo prikriveno vodi izmeœu oruæanih snaga suprotstavÿenih dræava. d. Konstantinov V. i daÿe. Glavna ograniåeça u novijim ograniåenim ratovima odnose se na prostor na kome ñe se voditi rat i na ratna sredstva (oruæje) koja se mogu upotrebiti. kineske i ameriåke trupe nikada nisu stupile u borbene dodire na drugim mestima. veñse moraju prilagoœavati interesima hegemona. U trenutku kada je general Makartur (McArthur). To naroåito vaæi za sukobe izmeœu dræava vojnopolitiåkih blokova. U savremenim uslovima postoji ispoÿena tendencija ka internacionalizaciji unutraãçih sukoba u maçim dræavama putem intervencije velikih sila. Pored toga ãto pokazuje usku povezanost unutraãçih i meœuna-rodnih politiåkih zbivaça. mada je ograniåeni rat uvek rat s ograniåenim ciÿem. T. meœutim. uåestalost intervencija svedoåi i o æilavom istrajavaçu velikih sila u uvereçu da imaju svetsku misiju i da unutraãça zbivaça u maçim i sredçim dræavama nisu iskÿuåiva stvar çihovog stanovniãtva. Veñje pomenut rat s ograniåenim ciÿem. Socijalistiåki internacionalizam.imaju prava da interveniãu jedna u drugoj. Ovo opravdaçe poziva se. 299 . S. dakle. a stanovniãtvo izlaæe velikim patçama i gubicima. Oblici ovakve intervencije su veoma raznoliki. interesne sfere nisu jasno odreœene. Za razliku od intervencije. da je kao ãto smo napomenuli eskalirana intervencija. F. Sem sporadiånih incidenata. hteo da preœe reku Jalu i da 115 54. dakle. Rat s ograniåenim ciÿem nije isto ãto i ograniåeni rat. U sluåaju Koreje. åesto asimetriåni i na razliåite naåine kamuflirani. vrsta rata. ãto dræavu u pitaçu åini popriãtem prikrivenog rata izmeœu stranih sila. On se. 1973. prerastao u ograniåeni rat izmeœu te dræave i NR Kine. te bi ga stoga vaÿalo zajedno s çim i razmatrati. oba dela Koreje). Meœutim. gde se sredstva za pri-nudu i razaraçe upotrebÿavaju samo dotle dok se od druge dræave ne oduzme æeÿeno dobro ili se ne iznude odreœeni ustupci. U pogledu prostora jasno se vidi da je ograniåeni rat potekao od oruæane intervencije.

str. 300 . nav. koji se mora zadræati u datim geografskim granicama i zadovoÿiti razornim sredstvima umerene jaåine. veñu pogledu teritorija gde se ono upotrebÿava. ali su SAD smatrale da smeju da iz vazduha bombarduju teritoriju Severnog Vijetnama.116 Ãto se. Communication. od izazivaça sveopãteg nuklearnog sukoba. oruæane akcije se ni u jednom sluåaju nisu vodile na celoj duæini granica. S obzirom na osobine nuklearnog oruæja. jedino mogu prihvatiti granice koje se same po sebi nameñu kao upadÿive. I ovde su se suvozemne trupe mogle koristiti samo na te-ritoriji Juænog Vijetnama. Razne moguñnosti izbijawa ograniåenog rata i çegove eskalacije sa glediãta SAD obraœene su u H. na istoånim i na zapadnim granicama Indije. preostaje moguñnost ograniåenog nuklearnog rata. Beograd. gde strane neñe biti uzdræÿive u pogledu oruæja.119 116 Za prostorno ograniåene ratove u naãoj se literaturi upotrebÿava oznaka “lokalni rat”. godine nisu bili prekinuti ni diplomatski odnosi izmeœu dve dræave. 119 Despeçiñ. da ne bi preãao prag nuklearnog zastraãivaça. str. Bargaining. osnovno obeleæje savremenih ograni-åenih ratova je izbegavaçe upotrebe nuklearnog oruæja u bilo kome obliku. 331. pak. and Limited War. i daÿe. To je onda samo distinkcija u odnosu na regionalni ili svetski rat. Npr. tiåe oruæja. 1957. Vojnoizdavaåki zavod. i daÿe. 302. zavisno od veliåine zemÿe ili zemaÿa koje uåestvuju u çemu. Holsti. str. 1970. Dva sukoba izmeœu Indije i Pakistana imala su. neki teoretiåari i vojnici. Takva je granica izmeœu konvencionalnog i nuklearnog oruæja. 314. delo. delo. i strah od eskalacije. Ãtaviãe. dok su granice izmeœu slabijeg i jaåeg nuklearnog oruæja samo kvantita-tivne i mogu biti proizvoÿno odreœene i tumaåene. 118 Th. Meœutim. Jedan od razloga smeçivaça generala Makartura bio je i çegov predlog da upotrebi atomske bombe protiv ciÿeva u Kini. Metaphors and Scenarios. i ovde se najåeãñe åuva privid unutraãçeg sukoba.117Na çemu se zasniva doktrina “elastiånog odgovora”. On Escalation. 19. Harper & Row. istakli su moguñnost da se i u ograniåenom ratu koristi nuklearno oruæje maçe razorne moñi (taktiåno). Protivnici ovakvog shvataça s pravom istiåu da se kod preñutnog sporazumevaça. U pozadini ovakvih ograniåeça je. i 1971). koji su SAD od intervencije u Juænom Vijetnamu pretvorile u ograniåeni rat protiv NDR Vijetnama. A. “Lokalni rat predstavÿa teritorijalno relativno uski sukob. C. ne æeleñi da se odreknu svih prednosti koje moæe da donese ograniåeni rat. neki autori tada pod lokalnim ratom podrazumevaju svaki rat koji nije zahvatio prostor van teritorija zemaÿa u ratu. ovakva je moguñnost samo teorijska. koja je kvalitativna. ali bez ikakvog oruæanog meãaça sa strane”. On moæe biti unutraãçi ili meœunarodni sukob. 117 H. nav. 1957. Tokovi. Schelling. za vreme rata 1965. mada na çoj delimiåno poåivaju vojne doktrine nekih velikih sila. takoœe. meœu kojima i kasniji dræavni sekretar SAD Kisinxer. Nuclear Weapons and Foreign Policy. New York. ameriåki predsednik Truman ga je hitno smenio. 1965. pored samog ograniåenog ciÿa rata. Kissinger. Praeger. prirodu ograniåenog rata (1965. Kahn. procesi i protivureånosti rata. Joãje viãe nijansi prikazano u ratu u Vijetnamu. str. New York.118 Naravno. “Journal of Conflict Resolution”. kakvo u ograniåenom ratu preovladava.tako prenese borbe na kinesku teritoriju. Iako je Pakistan sve do otcepÿeça Bangladeãa imao dvodelnu teritoriju. Despeçiñ. Kao i kod intervencije. Meœutim. i daÿe.

u: Ibler. Ovakvo shvataçe rata pokuãalo se odræati i posle graœanskih revolucija. Dosadaãçe iskustvo pokazuje teæçu da se i u voœeçu totalnog rata poãtuju izvesna opãta dobra i vrednosti ostalih subjekata meœunarodnih odnosa. na spoÿnu politiku uopãte. Jasno je. preñeçu. nije iskÿuåen za vreme rata. izmeœu tadaãçih dræava vodio se. podrazumevamo totalni rat. koje je dugo bilo takvo da je moglo da ugrozi samo protivnika u neposrednoj blizini. i daÿe. 121 Ch. U tom smislu rat ima povratno dejstvo na ceo proces odluåivaça. 286. Morgenthau. çegova nemoñda se odupre zahtevima pobednika i da spreåi çegove daÿe poteze. 120 neo-graniåeni rat ne stupa tada prvi put na istorijsku pozornicu: kao ãto to zapisi antiåkih pisaca pokazuju. u kome moæe prema potrebi uåestvovati celo stanovniãtvo. kako je ovakva tvrdça preterana. U ratu se mobiliãu sva sredstva i koriste svi postupci koji mogu da dovedu do preduslova za ostvareçe ciÿa. La guerre. za razliku od ograniåenog rata. Otuda je rat boÿe opisivati kao staçe. Letourneau. kome spremnost na koriãñeçe neograniåene prinude daje posebno obeleæje. Iako je tome pogodovalo oruæje. Lako je uoåiti da pod ratom. koje su dovele do uvoœeça opãte vojne obaveze i do ukÿuåivaça ãirih slojeva stanovniãtva u rat. Rat. One norme koje reguliãu ponaãaçe dræava u meœunarodnom sukobu ukazuju na te vrednosti i tradicionalno se nazivaju ratnim pravom (mada se u posledçe vreme. obeñavaçu. nav. svim raspoloæivim sredstvima i na svakom mestu. 467. kome je u sluåaju poraza pretilo potpuno istrebÿeçe ili odvoœeçe u ropstvo. postepeni proces totalizacije rata dovodi dotle da se u Prvom svetskom ratu viãe ne poãtuju tra-dicionalna ograniåeça. str. svi meœunarodni sukobi imali obeleæja ograniåenih ratova. Suprotno proãirenom uvereçu. u kojima su monarsi ratovali radi postizaça ograniåenih ciÿeva. po pravilu. nagraœivaçu i kaæçavaçu. Nijedan od do sada opisanih postupaka. Iako ne mogu da poreknu da je ciÿ rata nanoãeçe fiziåkih gubitaka neprija120 H. 301 . koristeñi profesionalnu. 396. Totalni rat. koristi izraz pravo oruæanih sukoba). 1895. U meœunarodnim odnosima.121Ono ãto daje posebnu boju sadaãçem vremenu i ponovo dovodi do izdvajaça ograniåenih ratova jeste okolnost da dræave raspolaæu instrumentima razaraça kojim mogu da istovremeno uniãte protivnika. rat svim raspoloæivim sredstvima i protiv celog stanovniãtva. pri åemu je stanovniãtvo ostalo po strani i. moæe se tvrditi da su u istorijskom periodu koji je neposredno prethodio onome u kome æivimo. sebe i ceo svet.U izvesnom smislu. d. naravno. a to je poraz protivnika. najåeãñe najamniåku vojsku. a ni mnogi drugi. To je naroåito vaæilo za XVII i XVIII vek. pored prinuœivaça. sastoji u ubeœivaçu. str. Paris. a ne kao izolovan postupak. svoœeçe rata samo na primenu prinude nije ispravno. Iako je rat oliåeçe prinude kao spoÿnopolitiåkog sredstva i izraz uvereça da nijedan drugi postupak ne bi mogao da ostvari postavÿeni zadatak. rat je postupak u kome se neograniåeno koriste raspoloæivi instrumenti za prinudu i razaraçe kako bi se postigli spoÿnopolitiåki ciÿevi. kao taåniji. Rat se. koji se moæe voditi protiv celog stanovniãtva. samo posredno trpelo usled poveñavaça nameta i pÿaåke strane i sopstvene vojske. delo. ne retko.

Napadaåu takvu dilemu nameñe çegov totalni ideoloãki program. ugroæavajuñi u svakom sluåaju i çene neutralne susede. Iako i totalni rat moæe imati ograniåene ciÿeve i kao takav se obiåno zapoåiçe. pak. Richardson. Pitsburg. Statistics od Deadly Quarrels. i rat je bio takav. koja se sastoji u potpunom pokoravaçu protivnika. U znaku veñpomenute totalizacije rata poãtovaçe ovih normi biva sve viãe ugroæeno: neograniåeni ideoloãki ciÿevi dovode do pojaåaça oseñaça mræçe i do potrebe da se protivnik potpuno eliminiãe ili nasilno promeni. premestila na ocenu ciÿa. i daqe. postojañe sve jaåa teæça da se prekoraåe ograniåeça sadræana u meœusobnim sporazumima i meœunarodnom pravu ili moralu. Oni su. Vaænost privredne proizvodçe uåinila je da se veliki broj ÿudi posredno angaæuje u ratu na odgovarajuñim radnim mestima. koji ne zna za kompromise. Za sliåne podatke. Wegovo ogromno i joãneispitano dejstvo ãiri se i van protivniåke dræave. bez ikakvog meœuprostora. ciÿ bio za osudu. V. A Study of War. pravo neutralnosti ãtiti interese dræava koje nisu umeãane u sukob. 636. opet. prava koje je regulisalo ponaãaçe zarañenih strana. ius ad bellum. 1971. Ono se pravdalo okolnoãñu da je meœunarodna zajednica primitivna. te time u prvom redu ograniåava prostor na kome se mogu preduzimati ratna dejstva. dok branilac u takvom sluåaju nije suoåen samo s gubitkom nekih prednosti ili delimiånim pogorãaçem svoga poloæaja. pozitivan. University of Chicago Press. i rat je dobijao takvu kvalifika122 Za pet i po hiqada godina qudske istorije bilo je viãe od 14. pri kojima se. Leninskie idei i savremennxe meædunarodnie otnoÃeniÑ. Rat samim svojim tokom moæe dovesti do takve psiholoãke situacije. Moskva. sadræane u di-lemi: pobediti ili propasti. Chicago. Za razliku od ius in bello. Uz to. æiveti ili poginuti. Ako je ciÿ za koji se rat vodio bio po usvojenom merilu dobar. L. ako je. str. Ako se takvoj moguñnosti pridruæi totalnost ciÿa. Rat se doskora smatrao samo za jedan od spoÿnopolitiåkih postupaka koji su dræavama slobodno stajali na raspolagaçu. uåestanost ratova u istoriji bila je tolika da je mnoge istoriåare dovela u sumçu je li rat ili mir “normalno” staçe u meœunarodnim odnosima. postojalo je i pravo na rat. çemu se pribegavalo bez velikog ustruåavaça. postali predmet napada. vidi Q. nije mogao razlikovati radnik u ratnoj proizvodçi od ostalog stanovniãtva. Izdatelstvo politiåeskoi literaturi. Wright. veñs nestankom osnovnih vrednosti. F. naravno. civilnog stanovniãtva i neutralaca. Tomaãevski. pa i same fiziåke egzistencije. str. Nuklearno oruæje je joãmaçe sposobno za bilo kakvo razlikovaçe. kao bezvrednosnog sredstva. koji zavise od toga ãta se sve podrazumeva pod ratom. a instrumenti za razaraçe imaju takvo dejstvo da se ne moæe praviti stvarna razlika izmeœu boraca. ãto se uåesnici u naåelu ne odriåu nijednog sredstva kojim raspolaæu. Boxwood Press 1960.500 ratova.teÿu ubijaçem ili raçavaçem ÿudi.122 Kadgod je odluåiocima rat izgledao pogodan da se dostignu postavÿeni ciÿevi. ova pravila ma koliko to paradoksalno zvuåalo nastoje da humanizuju rat time ãto ñe spreåiti izliãne patçe boraca i u najveñoj moguñoj meri zaãtiti neborce. 102. Ãtaviãe. 1965. pa i dece. bez monopola nasiÿa. 302 . vaæna je çegova osobina u tome ãto se on uvek moæe proãiriti. koji se ne mogu po çihovoj oceni ostvariti drugim postupcima. kao jedno od osnovnih prava dræave. koje je rasporeœeno meœu ålanove zajednice. Otuda se ocena sa rata.

treba imati u vidu da su u Drugom svetskom ratu 123 B. nego i opasnost da ugrozi najosnovnije vrednosti. godine. Ona se temeÿi na uvereçu da je rat neracionalan i opasan postupak. sem onoga da se dobije rat. ãto je predstavÿalo oko 0. pravedan je bio rat protiv prekrãiteÿa meœunarodnog prava. 303 . teæi da postane sam sebi svrha. Zagreb. Vojni aspekti borbe za mir. sloæenost okolnosti pod kojima dolazi do rata nije uvek dopuãtala jasno razlikovaçe izmeœu napadaåa i napadnutog. ãto za çu ne znaåi samo propali pokuãaj. Pokretaçem svih snaga i pridobijaçem podrãke sa strane rat se ãiri. Meœutim. U oåima hriãñanskih pisaca pravedan je bio rat za ãireçe prave vere (i za sve ono ãto se tako izdavalo). To je naroåito bilo uoåÿivo onda kada je rat zapoåiçan da bi se izmenilo neprihvatÿivo reãeçe nametnuto nekim ranijim ratom. dakle. 4% tadaãçeg svetskog stanovniãtva. Prvi svetski rat nadmaãio je sve ratove voœene u svetu.123 Kada se æeli predoåiti koliko bi ærtava izazvao rat voœen termonuklearnim oruæjem. Po broju ÿudi palih na bojnom poÿu. Poreœeçe postavÿenih ciÿeva s ishodom svih novijih ratova pokazuje da nijedan pobednik nije ostvario i osigurao ono ãto je birajuñi rat kao sredstvo æeleo.ciju. str. jer je odluka o odbrani nametnuta a nije plod slobodnog izbora sredstava. Ovo je bila osnova za podelu ratova na pravedne i nepravedne. godine ubijeno oko 37 miliona osoba. U tom ratu palo je oko 9 miliona ÿudi. Onaj koji je rat zapoåeo nema viãe nadzora nad time. i teæça ratova da postanu svetski. Rat. 1964. “Naprijed”. uzete skupa. Podloga za takvu podelu bila je tokom istorije razliåita. ili do potpunog gubÿeça ma kakvih ciÿeva iz vida. kako su pokazali ogromni druãtveni poremeñaji koji su se u novijim ratovima deãavali. Za legaliste. koja je dovodila ili do postavÿaça iracionalnih ciÿeva. Oreãåanin. Pravedan je napor napadnutog da se odbrani od subjekta koji je zapoåeo rat protiv çega (pravo na samoodbranu). nacionalnu nezavisnost i socijalizam. ãto se kao sredstvo ne moæe kontrolisati i ãto je neekonomiåan. Dodajmo tome da nijedna dræava ne moæe da uœe u rat bez rizika da ga izgubi. kako u druãtvenom smislu. 349. åime prestaje da bude upotrebÿivo sredstvo. U Drugom svetskom ratu su se poginulim i raçenim vojnicima pridruæile neopisive i neproceçive patçe civilnog stanovniãtva: po najumerenijim podacima. smatra se da je izmeœu 1939. i 1945. 7% svetskog stanovniãtva. dobila je na snazi tek u najnovije vreme i potpuno doãla do izraæaja u nastojaçima u HH veku da se rat pravno zabrani. ili oko 1. tako i u pogledu broja çime zahvañenih dræava. izmeœu francuske revolucije i 1914. Za progresivne mislioce pravedan je bio rat koji je doprinosio ruãeçu prevaziœenih druãtveno-ekonomskih sistema i oslobaœaçu ÿudi od druãtvene i nacionalne potlaåenosti. bez obzira na ciÿ kome sluæi. Skupoña rata kao postupka oåituje se u stalnoj tendenciji ratova da budu sve ubitaåniji i u sve veñim izdacima koje moderni ratovi i pripreme za çih iziskuju. On je neracionalan zato ãto ne moæe da postigne s razumnom merom sigurnosti nikakav postavÿeni ciÿ. veñda je rat uglavnom dobijao svoju sopstvenu dinamiku. U ovom posledçem sluåaju verovatno nije ni uputno govoriti o ratu uopãte. Osuda rata kao postupka ãtetnog samog po sebi.

Ultima ratio. Jedan od razloga za to je okolnost da grupe i pojedinci koji mogu izazvati rat ne moraju da postupaju racionalno.000 æivota. On tako nije samo iracionalno sredstvo. meœutim. naravno. kako to svedoåi diplomatska frazeologija u doba kriza. a da se danas u arsenalima nuklearnih sila nalaze i bombe od po 100 megatona. veñdogaœaj koji se bezuslovno mora izbeñi. te ga ne iskÿuåuju kao postupak na raspolagaçu subjektima meœunarodnih odnosa. ona se mogu svrstati u sledeñe osnovne grupe. Iako imaju razliåite pojavne oblike. koja bi prinudila subjekte da izvrãavaju svoje obaveze ili ispravÿaju nepravo. bio-loãkih) olakãalo je to dokazivaçe. koji bi odreœivao ko je u pravu. Rat. privredni gubici izgledaju beznaåajni. Povrh toga. ranivãi preko 120. opasnija su ona glediãta koja. postojaçe nuklearnog i dru-gih novih vrsta oruæja za masovno uniãtavaçe (hemijskih. ovakva oruæja su u staçu da uniãte åoveåanstvo u celini. meœu kojima je preteæna bila vojna moñ. Iako je i ranije bilo argumenata koji su pokazivali da je rat apsolutno ãtetan za celo åoveåanstvo. na æalost. Nedostatak kontrole nad ãireçem rata åini da svaki rat moæe da preraste u svetski nukle-arni sukob sa opãtim katastrofalnim posledicama. zadræalo shvataçe prema kome je rat posledçe sredstvo za pribavÿaçe prava (ultima ratio). Pored ovakvih ÿudskih ærtava. Broj ÿudskih æivota koje bi savremeno nuklearno oruæje uniãtilo zavisio bi od okolnosti çegove primene. Iako. iracionalni uzroci rata nisu za potceçivaçe. åak i kada je konaåno postignut uspeh na bojnom poÿu. Nepodobnost rata da bude instrument racionalne spoÿne politike åini ga beskorisnim za pojedinaånog subjekta i sve veña razorna moñkoja se ratom moæe pokrenuti åini ga opasnim po univerzalna dobra.upotrebÿene samo dve “primitivne” atomske bombe od po 20 kilotona. U skladu sa legalistiåkom doktrinom o pravednosti ratova i danas se. Od vajkada je u ovom prisutna i religiozna komponenta. Razaraçe materijalnih dobara i beskorisno naprezaçe u ratu prouzrokuju poremeñaje koji se bez strane pomoñi ne mogu nadoknaditi. s obzirom na istorijski trenutak kada su iznesene. ma koliko svest stanovniãtva da se bori za pravednu stvar jaåala çegov moral. prema najskromnijim procenama. Kako 304 . Pred opasnoãñu po opstanak ÿudskog roda prestaje svaka diskusija o nekakvoj hijerarhiji vrednosti.000 ÿudi. ali bi svakako bio ogroman. jer je pobeda uvek zavisila od niza okolnosti. i mada se razlikuju u pojedinostima. i pored svega ãto je reåeno. iako bi i oni dostigli ogromne razmere. svojim neposrednim i posrednim uåincima. ovu funkciju nikada nije vrãio. S obzirom na to da u meœunarodnom sistemu nema vrhovne vlasti. koja ratu daje karakter “boæjeg suda”. Naime. gde ñe viãe sile biti na strani pravednoga i podariti mu pobedu. koje su u Hiroãimi i Nagasakiju. da rata ne moæe biti. smatraju da rat moæe imati neke korisne funkcije. odnele 105. dræava ne odluåuje samo o tome hoñe li povesti rat ona takoœe reãava je li u pravu ili nije. u odsustvu meœunarodnog ar-bitra. a ne od toga na åijoj je strani bilo pravo. dræavama navodno ne ostaje niãta drugo nego da se oslone na sopstvenu silu i uåine to same i u svoje ime. Poznavaçe ovih osobina rata i odatle proistekla zabrana rata ne znaåe.

åak i ako je svesna. Jer. I. Vermeil. i daÿe. Fried E. pripadnici veñine æivo-tiçskih vrsta uopãte nisu u staçu da jedan drugome oduzmu æivot. 1314. ispoÿavaju svoje najboÿe osobine. i tu se osnovni argument ovakvog shvataça okreñe protiv çega upravo je najverovatnije da ñe oni najhrabriji i najåojniji. U svakom sluåaju. koji su u osnovi prethodnog glediãta. u interesu daÿeg usavrãavaça ÿudske vrste. Od Niåea (Nieztshe) i Karlajla (Carlyle) ovakvo je glorifikovaçe rata prisutno u delima niza mislilaca i politiåara. rasisti su spremni da “niæe” ÿudske rase proglase za neÿudske. Tvrdça da je rat pogodno sredstvo da se zadovoÿi pravo u suãtini je mireçe s tim da je u pravu jaåi. Ukoliko im je priroda i dala fiziåko oruœe za to. koja ih ometa da to uåine. Ÿudi se navodno u ratu åeliåe. New York. rat povoÿno deluje na druãtva koja u çemu uåestvuju. li-ãavajuñi ih najaktivnijeg i najvitalnijeg dela stanovniãtva. jer poåivaju na takvoj hijerarhiji ÿudskih zanimaça i delatnosti. ona pri tom moæe biti u zabludi. selekcija unutar vrste ne obavÿa se putem fiziåkih sukoba. Meœutim. str. 1955. koje pokazuje da su pristalice ovakvog glediãta imale u vidu rat kao neku vrstu aristokrat-skog sporta. koje rat toboæe treba da istakne. Kao ãto je Hegel jednom napisao. 125 Nav. goneñi samozadovoÿnu proseånost da napusti apatiju”. oni imaju i instiktivnu prepreku (inhibiciju). ovi toboæçi Darvinovi sledbenici su zanemarivali pravo znaåeçe çegove teorije. æivotiçske vrste. po Darvinu. koji pokazuju da je bioloãki podobniji onaj ko je pobedio. nav. po Buchan. delo.124 Prema treñoj grupi glediãta. str. zemÿotrese. bez obzira na to zaãto je uãao u rat. 305 . Racialism in Nazi Germany. ovde je navodno reå o prirodnim zakonima. rat odræava etiåko zdravÿe naroda. “Najsposobniji” su. Praeger. Klineberg. Uz to. a ne kao masovno ubijaçe koje teãko oãteñuje narode. u prvom redu rasa i nacija. rat je “udarac biåa koji spreåava zemÿu da zaspi. Prenoseñi pojmove iz biologije u politiåku oblast. Sveden na suãtinu. Baumont J. u: M. on znaåi da se ÿudi iskazuju u pravom svetlu u nevoÿi (“na muci se poznaju junaci”) i da pred nedañama raste solidarnost u zajednici i teæça da se zaborave maçe raspre pred opãtom opasnoãñu. The Third Reich. Za razliku od ÿudskih zakona. koje razumni ÿudi po svaku cenu æele da spreåe i izbegnu? Joãje poraznije istorijsko iskustvo. izgleda. gde je na vrhu lestvice 124 R. uåmalost i pokvarenost. 30. oni koji se najboÿe prilagoœavaju prirodnim uslovima. çihovi nosioci smatraju da je funkcija rata u tome da sposobnijim omoguñi da pokore ili eliminiãu nesposobne. 852. H.125 Pored toga ãto ga zastupaju neki teoretiåari. da bi u naroåito vulgarnom obliku bilo prihvañeno od Hitlera i çegovog zvaniånog filozofa Rozenberga (Rosenberg). Supek.to mnogi meœunarodni sporovi pokazuju. i najomiÿeniji argument u korist rata meœu laicima. Shvataça socijalnog darvinizma smatraju rat korisnim upravo zbog te çegove osobine. Treba li zato priæeÿkivati nedañe? Zaãto ovaj argument ne bi vaæio i za prirodne katastrofe. a ne oni koji fiziåki istrebe svoje protivnike. a dugi mir izaziva degeneraciju. poplave. str. Uproãñavajuñi Darvinovu (Darçin) teoriju o razvitku vrsta i prenoseñi je na odnose izmeœu ÿudskih grupa. Druãtvene predrasude. Prema francuskom misliocu Ernestu Renanu. u tom ratu i nastradati. Ova su glediãta u suãtini militaristiåka. E. ovo je.

uz ostale. istorija pokazuje da su se znaåajne revolucionarne promene u pojedinim zemÿama. “Kultura”. New York: Basic Books. koja je u izvesnim periodima razvitka druãtva nuæna. 126 I. Ovo se glediãte povezuje sa teorijom o pravednim ratovima. i dobre posledice. Apsolutizacija toga åinioca deo je apsolutizacije uloge vojnih snaga u druãtvenom razvitku. Naime. str. dok su na dnu poslovi kojima se bave “mekuãci” i æene. Socijalizam i rat. Poput revolucije. str. ukazujuñi na to da je meœunarodni oruæani obraåun izmeœu zemaÿa socijalizma i zemaÿa kapitalizma neminovan i da ñe. pomiçu dobra koja su.126I meœu nekim teoretiåarima koji se stavÿaju na stranu proletarijata postoji sklonost da se rat preporuåi kao sredstvo za obaraçe kapitalizma kao svetskog sistema. graœanske revolucije u Engleskoj i Francuskoj.127 To ãto se ne moæe poreñi istinitost tvrdçe da su ratovi u proãlosti imali. 306 . pomenimo samo kako bi besmisleno zvuåala tvrdça da je Prvi svetski rat zapoået i voœen s ciÿem da se izvrãi socijalistiåka revolucija! Istorijsko iskustvo dokazuje samo jedno: ratni napori i ratni poremeñaji bili su takvi da su imali krupne posledice po druãtvo. 127 E. donela rimska osvajaça. 1960. zastupnici ovakvih glediãta razlikuju se izmeœu sebe. ne znaåi nikako da je ovo glediãte ispravno. nar. S obzirom na to ãta smatraju poæeÿnim druãtvenim razvitkom. dogodili u uslovima meœunarodnog mira. to je bio samo jedan od åinilaca. u stvari. 222 i daÿe. Anthropo-logy. krstaãki ratovi.Umesto da se zadræimo na svim primerima. Beograd. potceçuju ne samo drugi. ili bez poremeñaja koje rat izaziva. i daÿe. Bramson G. Sociology. Goethals. pri åemu se. istorijski prevaziœene ali dræavom dobro zaãtiñene strukture ne bi mogle da se promene. War: Studies from Psychology. bez obzira na ærtve. odluåujuñi åinioci. Napoleonovi pohodi itd. Uostalom. kao i stvaraçe niza nezavisnih dræava u bivãim kolonijama tek dve decenije posle Drugog svetskog rata. koji nije mogao da deluje ukoliko unutar druãtva nisu postojali materijalni preduslovi i snage sposobni da izvedu revolucionarnu promenu. Oni svoj stav pokuãavaju da podupru ukazivaçem na ulogu koju je Prvi svetski rat imao u omoguñavaçu Oktobarske revolucije. iz åiçenice da su ratovi olakãavali ili izazivali potrebne druãtvene promene ne moæe se zakÿuåiti da su oni pogodno sredstvo za to. Åetvrta grupa glediãta veoma je ãiroka i obuhvata sve one koji veruju da rat moæe da bude oruœe druãtvenog progresa. za koje u okviru same dræave nema dovoÿno snage. 29. a Drugi svetski rat u pobedi socijalizma u zemÿama istoåne Evrope. npr. nego i sredçi i mali narod. Tako se npr. vezani za duhovnost i oseñajnost. W. kako napadnutima tako i napadaåima. iz prvenstvenog razloga ãto nijedan od tih ratova nije bio preduziman s tim ciÿem. Ali. pa su doprinosili slabÿeçu kontrole dræavnog aparata i vladajuñeg sloja. ali im je zajedniåko uvereçe da bez napada spoÿa. dovesti do pobede istorijski naprednijih snaga. kao i samo formiraçe mnogih nacionalnih dræava.ratniåki poziv i s çim pove-zano ispoÿavaçe snage i fiziåkog zdravÿa. 1964. rat prema çima moæe da posluæi zato da ostvari ili ubrza neophodne promene. Kardeÿ.

pa i na izbor sredstava. Ona se moæe pojedno-stavÿeno predstaviti time ãto se. kao ãto smo veñistakli. druga nedozvoÿena a treña nedostupna. postojaçe oruæja za masovno uniãtavaçe svodi pobedu u ovakvom “naprednom” i “pravednom” ratu na apsurd. rat protiv napadaåa. niti je uvek predmet jasnog izbora. kojom ñemo se baviti u sledeñoj glavi. oliåen u poznatoj tvrdçi da ciÿ opravdava svako sredstvo. Takav rat sluæi odbrani pomenutih vrednosti i racionalan je. Izbor spoqnopolitiåkih sredstava Svakom subjektu. tj. Ograniåeça pri izboru sredstava ispoÿavaju se tako ãto su neka sredstva necelishodna. U te sporove mogu biti umeãana i neslagaça oko redosleda (hijerarhije) vrednosti. Izlaæuñi u prethodnim odeÿcima pojedina sredstva i postupke. moæe doñi do spora. jer se za pojedino sredstvo moæe ispostaviti da vodi postizaçu jednog ciÿa. veñtreba preduzimati strpÿive i stalne napore da se on spreåi i onemoguñi. teorijski stoje na raspolagaçu sva do sada opisana sredstva i postupci. ma koliko oni bliski bili. koji se sa sredstvima za çegovo postizaçe nalazi u dijalektiåkoj vezi. naravno. Spoÿnopolitiåka delatnost je toliko sloæena da se odluka o ratu i miru ne postavÿa u svim uslovima isto. ciÿ bira s obzirom na raspoloæiva sredstva a. Time se iskÿuåuje kako voluntarizam pri odreœivaçu ciÿeva. s druge. s jedne strane. Na najvaænije od çih ukazali smo govoreñi o åiniocima u meœunarodnim odnosima. na pobedu principa nad æivotom. Oni se ispoÿavaju kao zaãtita mira. tako i cinizam pri izboru sredstava. spremnost da se ustukne pred napadaåem i odricaçe od odbrane sopstvenih i opãteåoveåanskih vrednosti. a naroåito druãtveni napredak. na ãtetu ostvareça drugog. ukazivati na çegov besmisao i odricati ga se. vrãeçe prava na odbranu. iznuœeno je reãeçe a ne slobodno izabrano sredstvo. Åak i kada je proãireno uvereçe o iracionalnosti i opasnosti rata. niti pasivni pacifizam. i joãmnogi drugi. 307 . åak i kada ima malo onih koji veruju da rat ima bilo kakve korisne funkcije. ne znaåi ni poricaçe neminovnosti rata u odreœenim druãtvenim uslovima. a naroåito dræavi. samo izvrãeçe ciÿa åini zavisnim od upotrebÿenog sredstva. Jasno je. jedne od osnovnih opãteåoveåanskih vrednosti. u svakom konkretnom sluåaju tu celishodnost odreœuju sami subjekti.Mada je sve ovo moglo biti oåevidno i pre nastupaça nuklearne ere. jer bi bez otpora çihovo ugroæavaçe bilo sigurno. na boÿi poredak na grobÿu i zgariãtu. Pri tom ne treba smetnuti s uma to da ovi åinioci deluju i na izbor ciÿa. Otuda nije dovoÿno osuœivati rat. 5. çihovi odluåioci i oko toga izmeœu samih odluåilaca. niz spoÿnopolitiåkih odluka ili çima izazvanih staça mogu da dovedu do eskalacije rata. Naravno. trudili smo se da damo potrebne napomene o çihovoj opãtoj ce-lishodnosti. od kojih ñe u prvom redu zavisiti spoÿna politika svakog subjekta. No. Odbijaçe rata kao sredstva koje u meœunarodnoj politici moæe postiñi bilo kakav æeÿeni ciÿ. da je stvarni izbor ograniåen mnogim okolnostima.

Nasuprot uticaju i sili. kako je.”130S obzirom na to da moñobuhvata sposobnost prinuœivaça. i M. Foundations of International Politics. S obzirom na sredstva koja subjektima meœunarodnih odnosa stoje na raspolagaçu. koje na svaki naåin treba zaãtititi. Za realiste je racionalni interes osnovni motiv za delovaçe u meœunarodnim odnosima. World Politics. str. takav interes. Sprout. 131 G. Politics Among Nations. str. Sila predstavÿa fiziåki postignuto potåiçavaçe voÿe drugoga. Organski. O uticaju prava i morala na postupaçe subjekata meœunarodnih odnosa veñje bilo reåi. New York. Uticaj se vrãi ubeœivaçem. Kako piãe Organski. moñpodrazumeva nametaçe sopstvene voÿe grupi ili voÿe jedne grupe drugoj. Politika sile u meœunarodnim odnosima. a izuåavaçe toga aspekta je izuåavaçe politike”. Knopf. teãko je odrediti kada bi prestajao uticaj i kada poåiçe moñ. Civitas maxima. “svaki odnos ima i aspekt moñi (poçer aspect). ne moæe se iskÿuåiti çihovo krãeçe. Ona zavisi od staça u kome se subjekt nalazi i od çego-vog meœunarodnog poloæaja. ako to nije moguñe. ali.128 6. jer se nikada ne zna taåno na åemu uticaj poåiva. koji nikako nije vezan za nasiÿe. u stvari. moñse moæe odrediti kao stupaç verovatnoñe da ñe ishod biti 128 R. 1962. Najåeãñe se s çom u vezi koriste izrazi kao ãto su potencijal i moñ. ako je moguñe bez primene sile. veñpo definiciji. primenom najmaçe mere potrebne sile”.Iako celishodno. koja govori o tome da li subjekt çime mate-rijalno raspolaæe. svaki subjekt se sam moæe ograniåiti u izboru sredstava osnovnim naåelima svoje spoÿne politike. kao ãto je “realistiåka teorija” Hansa Morgentaua (Morgenthau).131Kibernetiåki. 129 A. bez obzira na to da li je ono celishodno i dopuãteno. ono ãto je svima çima zajedniåko jeste teæça ka moñi. 1968. Stojanoviñ. 130 H. Posledça okolnost koja utiåe na izbor sredstava nije do sada nigde posebno naglaãena. Iako su subjekti meœunarodnih odnosa pod pritiskom da im se povinuju (åak i pretçom sankcije). H. str. 119 i daÿe. koja mogu biti proklamovana i u ustavu. postoje predlozi da se ona razlikuje od uticaja.129Na moñi se grade åitave teorijske konstrukcije. 1975. 76 i daÿe. To je dostupnost sredstva. Otuda je najuputnije odre-diti moñkao stepen sposobnosti da se drugi subjekti privole ili na-teraju na ponaãaçe koje posednik moñi æeli. 1973. “The Year Book of World Affairs”. tri pojma: “Mesto moñi je na pola puta izmeœu uticaja i sile (force). te stoga postoji samo verovatnoña da ñe se prilikom izbora izbegavati nedozvoÿena sredstva. Pojam moñi Za mnoge pisce. mada je pomiçana i mada se podrazumeva. K. predstave o univerzalnim vrednostima. ovim se pojmom ne retko definiãe politika uopãte. Schwarzenberger razlikuje. ãtaviãe. Meœutim. koja osnovno objaãçeçe za ponaãaçe subjekata meœunarodnih odnosa vidi u “nacionalnom interesu u smislu moñi”. str. F. ukazivali smo na çihovu saglasnost s meœunarodnim pravom. Izlaæuñi pojedina sredstva i postupke. moñje srediãni pojam teorije meœunarodnih politiåkih odnosa. za svakog subjekta razliåit. sredstvo je nedozvoÿeno ako je suprotno normama prava ili morala. Ãtaviãe. Princeton. Knopf. Iza pravila meœunarodnog prava i opãteusvojenih moralnih pravila kriju se. 102. pak. kojom bi se nacionalni interes ostvario. van Nostrand. 338339. 308 . ali nije samo to. New York. Morgenthau.

24 i daÿe. Kada se. Prentice-Hall. koji predlaæe sledeñe dimenzije moñi. Ona se mora raãålaniti na nove dimenzije. ova se koliåina moæe meriti time ãto se uobiåajeni ishod poredi s ishodom za koji se zalagao posednik moñi (npr. Druga dimenzija je prostor (domain). U opisivaçu moñi daÿe treba uzeti u obzir çen opseg (range). a i neke druge osobine. Bezvrednosan pojam moñi postoji i u praksi i u svakodnevnom istraæivaçu. Deutsch. str. Englewood Cliffs. SAD moñnije od Ãvajcarske. koje nosilac moñi moæe dati ili izvrãiti. Ovako odreœena. åak i onda kada se åovek ne sloæi sa svim predloæenim dimenzijama. ili smatra da se one odnose na politiåku moñuopãte. na primer Ãvedska i Australija. pa åak i o eventualnoj “nemoñi” moñi. teæina (çeight). Znaåi li to opet da ñe SAD posle poraza u Vijetnamu u jednom konkretnom odnosu imati maçu moñod Velike Britanije ili Kine? Pre no ãto se preœe na ono ãto åini moñi utiåe na çeno mereçe treba. te su 132 K. Porede se. Dojå (Deutsch). subjekti koji su vrlo daleko na nekoj imaginarnoj skali moñi. U tom pogledu je do sada najdaÿe otiãao K. ali SAD i Vijetnam jesu. odobravaju ili ne odobravaju. meœutim. 309 . koji su parametri moñi. na kraju. Takvi parovi su. moñima i svoj domaãaj (scope). koje onda boÿe govore o çenoj primeçivosti i neprimeçivosti. Kada se kaæe da su. pokazati kako se moñne moæe ni shvatiti. ali se ne zna zaãto je to tako. Ovim ñe se pita-çem ispoÿiti koliko je pojam moñi. koliko se ne zna u åemu se sastoji moñi od åega ona zavisi. Postoji åak i tendencija da se moñprotivnika preceçuje. uzme par koji je na takvoj skali bliæi. odgo-vor na osnovi “zdravog razuma” neñe biti moguñan. ni meriti jednodimenzionalno. pak. iako toliko prisutan i upotrebÿavan. Istovremeno ñe se pokazati i relativnost moñi: Australija i Ãvedska nisu bile u situaciji da svoje moñi porede u jednom konkretnom odnosu.onakav kakav subjekt æeli. recimo. I laiku izgleda moguñe da u jednom paru dræava nejednake moñi odredi moñnijeg subjekta. prema vrstama ili klasama ponaãaça na koje se moæe uticati. glasaçe u Ujediçenim nacijama). U sluåajevima koji se ponavÿaju. Prva je çena koliåina. moñje bezvrednosna: sama po sebi. gde se kao moñne priznaju i dræave åija se spoÿna politika. koji Dojå definiãe kao razmak izmeœu najviãe nagrade i najstroæe kazne. I. 1968. obiåno primeri velike nesrazmere. dakle. odnosno tuœe ponaãaçe. koja pokazuje do koje mere nosilac moñi moæe da promeni tok dogaœaja. pa se ispostavilo da SAD nisu moñnije od Vijetnama. ona nije ni dobra ni loãa. The Analysis of International Relations. ni ispoÿavati. taj se sud ne poriåe. U ovom pogledu najupadÿivija je razlika izmeœu moñi jedne dræave na sopstvenoj teritoriji i u inostranstvu. koji ukazuje na to gde se nalaze ÿudi åije se ponaãaçe ispoÿavaçem moñi verovatno meça.132 Ovakav je napor veoma koristan. iako bi se on na svakoj laiåkoj rang listi naãao daleko iza po opãtem priznaçu najmoñnije sile sveta. gde je izbor prost i onaj ko ga vrãi ne zna na åemu ga zasniva. u stvari. S isto takvom lakoñom stvaraju se i amaterske rang liste dræava po moñi. nepreåiãñen. dobre su i loãe svrhe za koje ñe se ona upotrebiti.

Za mnoge su broj stanovnika i veliåina teritorije ostali i danas osnovne pretpostavke za moñdræave. kojom se moglo zapretiti ili stvarno delovati i koja se relativno åesto uporeœivala dok su ratovi bili dozvoÿena i redovna pojava. U tom su se pogledu shvataça i praktiåni proraåuni razvijali uporedo s obogañivaçem pojma moñi. 310 . na primer. neupotrebÿiva u izvesnim sferama ÿudskog ponaãaça. kao i od sposobnosti da se vojska snabdeva namirnicama ãto je. nemaåki fiziåar Vilhelm Fuks (Fucks) svoju formulu moñi izrazio kao sumu proizvedene energije. Ispoåetka je moñbila istovetna s oruæanom silom. proizvedenog åelika i kubnog korena broja stanovnika. Veñi samo shvataçe da moñ. Veñje usavrãavaçe oruæja poremetilo ovakve kalkulacije i izbacilo u prvi plan ekonomsku razvijenost zemÿe. o tome na åemu ona poåiva. sposobnost dræave da svojom privredom podræi svoje zahteve doãla je u prvi plan. U periodu pre industrijske revolucije. To. pojedine dimenzije moñi mogle bi se u konkretnim sluåajevima meriti i uporeœivati. a glavni proizvoœaåi energije bili su bioloãki organizmi. ÿudski i æivotiçski. ili ko po pravilu u izvesnoj vrsti odnosa ispoÿava veñu moñ. umesto da ide obrnutim putem. pomaæe da se vidi zaãto je ona vrsta moñi. Tako je. Najboÿe je ovakve pokuãaje predstaviti nekim starijim izraåunavaçima. veñda ukÿuåuje upotrebu svih drugih raspoloæivih sredstava da se utiåe na protivnikovu voÿu. Kao ãto je nagoveãteno.Oni koji danas pokuãavaju da na srazmerno jednostavan naåin predstave moñrazliåitih dræava uglavnom se trude da klasiåne pokazateÿe poveæu s najpogodnijim pokazateÿima ekonomske snage. veñda se na osnovu poznavaça osobina jednoga subjekta predvidi çegova sposobnost uticaça i eventualnog primoravaça. zato ãto su ona bila skopåana s prognozama. ima i domaãaj. Ovi su pokuãaji zanimÿivi. koja je poåela da dolazi do izraæaja i na drugi naåin. razlike u kvalitetu naoruæaça nisu bile bitne. koja poåiva na velikoj sposobnosti prinuœivaça. mada je iskustvo pokazalo da se pomoñu çih moñnije mogla objasniti. na koje se prinudom ne moæe uticati. meœutim. dalo znaåaj i teritoriji. i to prvenstveno u kvantitativnom smislu. jer posmatraå ne moæe a da ne oseti proizvoÿnost. koje sada veñtreba da se ostvaruju. U takvim se uslovima srazmerno lako mogao staviti znak jednakosti izmeœu moñi i broja ÿudi kojima je dræava raspolagala. Uspeh u ratu je zavisio i od prirode zaãtiñenosti izvesnih osetÿivih mesta. uvidelo se da on nije samo proba oruæanih sila. Za meœunarodne odnose nije toliko vaæno da se utvrdi ko je bio moñniji u datom odnosu. pored koliåine.maçe primeçive na çena ispoÿavaça u meœunarodnim odnosima. Kada se uz to shvatilo kako se svrha moñi pridobijaçe drugog da se ponaãa na æeÿeni naåin moæe efikasno postiñi postupcima koji uopãte ne podra-zumevaju vojnu silu. ne daje odgovor na pitaçe o poreklu moñi. pored stanovniãtva. Bitno je uviœaçe da se moñmora raz-loæiti pre no ãto se prouåava jedan odnos moñi i pre no ãto se moñmeri. åesto potceçeni u “rea-listiåkim” procenama meœunarodne situacije. åije je poreklo u tome ãto istraæivaå svoj utisak o moñi hoñe da obrazloæi izabranim pokazateÿima. Åak i kada se ostalo pri ratu kao jedinom naåinu odmeravaça moñi. ali ne i ubedÿivi. gde opet efikasno deluju nosioci druge vrste moñi.

Japan (39). koja stvarno moæe da mobiliãe i u vojnom i u privrednom smislu sve svoje mnogobrojne ålanove. za razliku od stare. Fucks. Istorija pokazuje mnoge primere uspeãnog postavÿaça zahteva. ostavÿala je utisak åvrste. te. koji u ovom kontekstu dobija voÿno znaåeçe reãenosti i spremnosti stanovniãtva na zalagaçe. ipak. SR Nemaåka (25). SSSR (67). da ne mogu bez rizika i gubitaka da izdræe akutnu probu moñi. Prema broju stanovnika. usmerene i samopouzdane zajednice. Japan (14). Moramo. SSSR (120). S obzirom na to da moñnije svodÿiva samo na pri-nuœivaçe. od NR Kine 1950. dali dosta primera slabosti “jakih”. oruæanim snagama. percepcija moñi (koja. dok je dve godine kasnije ona u oåima celog sveta to neosporno bila. ako ne i jaåa. SAD (160). Latentna moñbi se onda oznaåila kao potencijal. Promenilo se samo jedno. Stuttgart. moæda je najboÿi suprotan primer vezan za Kinu. pa i uspeh da se nametne laæni utisak o çoj. teritoriji. pre i posle pobede Komunistiåke revolucije. zasnovanih na moñi koja se pokazala kao imaginarna. Da li je. Vaænost moralnog elementa obavezuje nas da naåinimo jasnu razliku izmeœu moguñe i stvarne moñi. kada je kod çih odsutan moralni åinilac. dok su mu predviœaça za 1980. godine bila istovetna. veñda dræave u spoÿnoj politici mogu da koriste mnoga druga sredstva kojima se utiåe na ponaãaçe drugih subjekata.Godine 1963. Dovoÿno je podsetiti na Italiju u periodu izmeœu dva svetska rata: posle 1941. potencijal bi 133 W. naroåito u obliku rata. kuomintanãka Kina je 1948. moæe biti pogreãna) nevaæna? Isprobavaçe moñi. ali ne znamo da li zato ãto su pokazateÿi koje je Fuks izabrao nedovoÿni ili pogreãni. Velika Britanija (19) i Francuska (11). U sræi morala je motivacija.133Danas se ova predviœaça nisu ostvarila. str. godine bilo je neshvatÿivo u kojoj je meri Musolinijeva Italija uzimana za ozbiÿnog i neophodnog uåesnika u svim vaænijim dogovorima koji su se ticali Evrope. Do sada smo veñ. industrijskim kapacitetima itd. Prisustvo ili odsustvo moralnog elementa objaãçava obrnute ishode od onih koji bi se oåekivali prema izrazitoj materijalnoj nejednakosti strana koje su u jednom odnosu stavile svoju moñna probu. drugim povodima. çegova tako dobijena tablica najmoñnijih imala je na vrhu SAD (100). Formeln zur Macht. meœutim. dræava moæe postizati svoje ciÿeve zahvaÿujuñi tome ãto drugi subjekti saraœuju s çom smatrajuñi da su maçe moñni. godinu davala sledeñu sliku: Kina (250). Kao ãto je poznato. SR Nemaåku (15). zasnovane su na okolnosti da se ispoÿavaçe moñi ne moæe zamisliti bez sudelovaça jednog nematerijalnog. Teãkoñe u odmeravaçu moñi. a ne neke pouzdanije pokazateÿe moñi. 129 i daÿe. Veliku Britaniju (12) i Francusku (7). godine. S druge strane. priznati da Fuksovim i sliånim formulama uvek suprotstavÿamo svoj utisak. opremÿenosti tih snaga. ili se çegove materijalne projekcije nisu ispunile. srazmerno je retko. 1965. godine nije smatrao kao veliku silu. koji u datom odnosu moæe biti iskoriãñen ili neiskoriãñen. pa prema tome i objektivno nemerÿivog elementa. naravno. prema tome. 311 . samopregor i borbu. Kinu (41). nova Kina. DVA. reå je o moralu. s tom razlikom ãto je niko 1948.

ali se. 312 . pokazañe se da nema moñi bez meœuzavisnosti. dakle. Treba. Ovaj proces eliminacije moæe iñi razli-åitim redom. a ãireçe svesti o ãtetnosti i besmislenosti ratova treba da pokaæe da ovaj postupak ne vodi nikakvom ciÿu. * ** Naãe dosadaãçe izlagaçe o izboru sredstava moæe se svesti na to da je verovatno da ñe biti izabrano ono sredstvo koje je svrsishodno. krug sredstava i postupaka koji ñe se upotrebiti moæe se s jednom merom izvesnosti predvideti. imati u vidu da u pretvaraçu potencijala u stvarnu moñizvesnu ulogu igraju i neke druge okolnosti. skromni potencijal nikakvim naporom voÿe ne moæe åarobno uveñati. çen ugled nikako ne poåiva samo na materijalnom bogatstvu. uz to. Tako razoruæaçe i smaçeçe naoruæaça treba da neke instrumente prinude. Zato je uporeœivaçe moñi Ãvedske i Australije. koje. Da bi se. dozvoÿeno i dostupno. nasuprot åestom miãÿeçu. recimo. potencijal ostaje mrtav. Zabrana upo-trebe sile çihovu primenu treba da uåini nezakonitom. ove dve zemÿe vrlo malo zavise jedna od druge. naroåito nuklearno oruæje. uåine nedostupnim ãto veñem broju subjekata. naravno. na primer mogla da se sluæi nekim postupcima vezanim za ubeœivaçe.mogao da se oznaåi kao skup preduslova od kojih zavisi sloboda spoÿnopolitiåke akcije. Ako je proces odluåivaça racionalan. çen ideoloãki uticaj na strance moæe se zasnovati samo na relevantnom i privlaånom objaãçeçu stvarnosti. potencijal oæiveo. da upravo upuñenost jednoga subjekta na drugog daje oboma izvesnu meru moñi u meœusobnim odnosima. Ovi preduslovi. uz napore. nisu åisto materijalni: da bi dræava. primetili da ona u nekim odnosima moæe biti neprimenÿiva. ne samo teãko. Veñsmo. potrebno je dejstvo moralnog åinioca: bez çega. istrajnost i spremnost za ærtve ustaju protiv zahteva onih koje se na osnovu åisto materijalnih me-rila smatraju jaåim. pa se koriãñeçe potencijala jedne teãko moæe usmeriti tako da izazove posledice u drugoj. ukazujuñi na potrebu raãålaçavaça moñi. Ako se. koje smo predloæili ranije. moralni elementi se mogu samo proceçivati (uz sve greãke do kojih subjektivna procena dovodi). nego verovatno i besmisleno. Na tome se zasnivaju i napori da se iskÿuåi verovatnoña upotrebe nekih opãteopasnih sredstava. çena kultura mora da bude u dovoÿnoj meri razvijena. Dok se ranije pomenuti elementi moñi mogu na maçe ili viãe savrãene naåine meriti i uporeœivati. uzme u obzir çen opseg. odnosno obim sredstava i postupaka koji jedan subjekt meœunarodnih odnosa moæe upotrebiti. ãto objaãçava nemoñdræava s reputacijom velikih sila u odnosu na navodno slabije.

koje je poåelo u literaturi meœunarodnog javnog prava. Ibler. globalnog stanoviãta. jer smo ustanovili da postoje interesi ukupnog åoveåanstva. Kao ãto to åesto biva. ãto je najvaænije. Pre svega. nesumçivo je da je tokom istorije u svetu uporedo postojao skup politiåkih jedinica koje nazivamo subjektima meœunaro-dnih odnosa. Meœunarodna zajednica Dok prouåavaçe spoÿne politike znaåi posmatraçe meœunarodnih odnosa na ravni çihovih glavnih uåesnika.1 Meœutim. ÿudi koji ih saåiçavaju i odnosa meœu çima. 313 . meçali su se i çihov poloæaj i osnovni uzajamni odnos. subjekata meœunarodnih odnosa. koja svedoåi o tome da je ono jedan od srediãnih problema teorije meœunarodnih odnosa. a o kojima se ne mogu izolovano i samostalno starati pojedini subjekti. Ova razmi1 V. Uzimajuñi takvu perspektivu ne postavÿamo se na mesto proseåne dræave ili drugog subjekta meœunarodnih odnosa. razvilo se u ãiroku diskusiju. Ova potreba je utoliko veña. taj “celi svet” u smislu meœunarodnih odnosa. o kojima se mora voditi raåuna. ali u sebi krije razliåite odgovore na suãtinska pitaça. Dok u pogledu postojaça veñeg broja subjekata nema osnovnog spora.PETA GLAVA OBLICI ODNOSA U MEŒ UNARODNOJ ZAJEDNICI 1. jer je to empirijska åiçenica (iako svako taåno nabrajaçe postojeñih subjekata neñe biti obavÿeno bez neslagaça). razmimo-ilaæeça se javÿaju u pogledu prirode toga skupa uopãte i u datom istorijskom razdobÿu. Da bi se ona pribliæila åitaocu. veñnastojimo da se popnemo na stupaç celine. str. ukupnosti svih tih subjekata. i daÿe. i kako je nazvati? Traæeçe odgovora na ovo pitaçe. postoji potreba da se ti odnosi sagledaju sa svetskog. Ãta predstavÿa ta celina. rasprava je na izgled terminoloãka. Meœunarodni odnosi. uputno je razlikovati dve vrste iskaza koji se s tim u vezi daju. 40. izgled i priroda tih subjekata su se meçali i.

ålanovi zajednice su subjekti meœunarodnog prava (dakle. 1971.. Meœunarodni odnosi. ãtaviãe spremni su i da takav naziv daju maçim skupinama u okviru meœunarodnog druãtva. Oni ne iskÿuåuju nastajaçe meœunarodne zajednice. 1974. v) odreœenih opãtih i zajedniåkih interesa prvenstveno dræava pa i sveta kao celine u meœunarodnim odnosima.moilaæeça dolaze do izraæaja u terminologiji. str. Magaraãeviñ: Osnovi meœunarodnog prava i meœunarodnih odnosa. Avramov. Beograd. Andrassy. str. a samo postojaçe meœunarodnog prava svedoåi o zajedniåkim vrednostima i interesima. Meœunarodno pravo. Najstarije i joãuvek veoma rasprostraçeno glediãte dræi se meœunarodnog prava i çegovih merila. str. 1963. izvestan stepen odanosti ålanova zajednici. 3. tj. 3 S. na primer: “Meœunarodna zajednica je. 21. istorijska i klasna pojava u razvoju meœunarodnih odnosa. Novi Sad. Za A.. Po çemu. U skladu sa znaåeçem pojma “zajednica” u klasiånoj sociologiji.. Schwarzenberger. 69. ovaj naziv podrazumeva postojaçe vrednosti i interesa koji su zajedniåki svim pripadnicima zajednice. str. kao izraza objektivne nuænosti. veñda je nastala kada su ovi uslovi bili ostvareni. “Ãkolska kçiga”. u nazivima koji se skupu subjekata meœunarodnih odnosa daju u zavisnosti od toga kako se on shvata i oceçuje. ali joãuvek nalaze da skup dræava u celini samo koegzistira i stupa u odnose.. Iako polaze od sliånih pretpostavki u pogledu subjekata meœunarodnih odnosa (dræave). postojaçe meœunarodnih organizacija kao organa takve zajednice..2 Bliska su ovima glediãta koja takoœe polaze od dræave kao ålana meœunarodne zajednice. 1951.6 2 Krug dræava izmeœu kojih je.4 Iz toga sledi da oni ne smatraju da je meœunarodna zajednica uvek postojala. kao ãto su npr. Stevens. moguñe izgraœivaçe pravnih normi meœunarodnog prava naziva se meœunarodna zajednica”. koja podrazumeva postojaçe a) odreœenog stepena i intenziteta meœunarodnog opãteça. Meœunarodna zajednica je termin koji je nauka Meœunarodnih odnosa preuzela iz meœunarodnog prava. 5 A. 24-25.3 Kritikujuñi ovakva glediãta. 61 4 Gavranov-Stojkoviñ. 6 G. poglavito zato ãto prenaglaãavaju ulogu dræave u meœunarodnim odnosima. “Savremena administracija”.. Pravni fakultet.”5 Meœunarodno druãtvo je termin za koji se zalaæu oni koji ne veruju da je u meœunarodnim odnosima postignut potreban stepen integracije i odanosti delova prema celini da bi se moglo govoriti o meœunarodnoj zajednici. 314 . str. I. Meœunarodno javno pravo. ali pored postojaça meœunarodnog prava ukazuju i na druge dokaze zajedniãtva. 12... ali bez svesti o postojaçu zajedniåkih vrednosti i obaveza. London.. Power Politics. oni autori koji ipak zadræavaju naziv meœunarodna zajednica spremni su da ga primene na “istorijski odreœen oblik druãtvene organizacije” u kome dolaze do izraæaja uslovi u materijalno-proizvodnoj bazi za ostvareçe integracionog procesa “izmeœu dræavno organizovanih i drugih druãtvenih zajednica”. oni smatraju da postojaçe meœunarodnog prava nije dovoÿan dokaz zajedniãtva. b) odre-œenog dostignutog nivoa i oblika u meœunarodnoj pravnoj i politiåkoj organizaciji meœunarodnih odnosa. Magaraãeviña. Teore-tiåari koji prihvataju ovaj naziv razlikuju se u pogledu odreœivaça subjekata koji su ålanovi zajednice i u naåinu dokazivaça lojalnosti prema çoj. skoro iskÿuåivo dræave). Zagreb. J.

osnovne funkcije svakog druãtvenog sistema sastoje se u odræavaçu obrazaca. koja se nalaze u dubÿoj pozadini ponuœenih oznaka. koje ne moraju uvek biti iste. Najãiri u tom pogledu je “meœunarodni sistem”. svi ostali termini iziskuju neko staçe meœu subjektima (jedinicama). 244 i daÿe. i daÿe. daju se obeleæja meœunarodnog sistema u datom razdobÿu.7 Meœunarodni sistem se kao oznaka za predmet o kojem je reå sve viãe sreñe u najnovijoj literaturi. General Systems Theory. 1964. i daÿe. prema jednom od zastupnika ovakvog glediãta. str. str. ali samo kao jedna od çih. Uticaj savremenih biheviori-stiåkih glediãta ogleda se ovde u tome ãto se pojam sistema ne zasniva na sadræajima svesti (u koje spadaju vrednosti i lojalnost). spadaju i broj. Beograd. The Free Press. Odluåujuñe za postojaçe sistema je meœudejstvo (interakcija).10 U zavisnosti od mere u kojoj je u staçu da ispuçava ove funkcije. str. “AJIL”. 8 L. prilagoœavaçu. koje se meçaju i razvijaju. veñna spoÿnom ponaãaçu i delovaçu. postizaçu ciÿeva. te prema tome nisu ni osnovni pojmovi kao u veñini ranijih shvataça za razumevaçe celine. Osim oznake “svetsko druãtvo”. International Politics and Foreign Plicz. Rosenau. The Free Press. Polazeñi od teorije o druãtvu ameriåkog sociologa Talkota Parsonsa (Talcott Parsons). str. U svom razvoju svetsko druãtvo je proãlo kroz razliåite faze i danas se. Osnovi sociologije. 337. ostali su termini istorijski. 1972.9 Meœutim. 1. i zadræimo se samo na çihovoj terminoloãkoj vrednosti. Za kritiku svih upotrebÿenih pojmova vidi N. dok su sloæeniji sistemi u staçu da postavÿaju ciÿeve i da se transformiãu. New York. Meœu te osobine. Lako je uvideti da je ovaj pojam preuzet iz opãte teorije sistema. 7 G. oblik i priroda jedinica druãtvene akcije. Modelski. 182. str. koji se moæe primeçivati od onog trenutka kada politiåke jedinice bilo koje vrste poånu da deluju jedne na druge. 10 Deutsc. 1969. 14. integraciji. Opis redovnih i tipiånih oblika (obrazaca) ovoga meœudejstva predstavÿa istovremeno i opis sistema. New York. str. International Legal Order as an Idea. utvrdiñemo sledeñe. 29. meœunarodni sistem moæe da se shvati i proceçuje prema nekim osobinama koje druãtveni sistem treba da ima u skladu sa socioloãkim funkcionalizmom. Savez udruæeça pravnika Jugoslavije. Ako prenebregnemo (ãto nikada nije u potpunosti moguñe) razliåita ideoloãka i politiåka opredeÿeça. The Analysis of International Relations. 71. i daÿe. Dok svetsko druãtvo podrazumeva åoveåanstvo u celini. celo se åoveåanstvo moæe posmatrati kao jedno druãtvo. 1979. G. koji pretenduje na primenu u svim naukama. u bilo kom periodu razvitka. von Bertalanffy. Neãto je uæi pojam “meœunarodnog druãtva”. karakteriãe “globalnoãñu” i predominacijom nacionalne dræave meœu politiåkim jedinicama. International Politics. str. “General Systems” 1965. Principles of Word Politics. N. Onuf. Lukiñsmatra da je svetsko druãtvo u socioloãkom smislu u nastaja