MEŒUNARODNI ODNOSI

1

2

PREDGOVOR ÅETVRTOM IZDAWU
U ovo izdaçe unete su neke izmene koje su bile neophodne zbog znaåajnih promena u åitavom meœunarodnom sistemu posledçih godina. Nema viãe dva bloka, nesvrstanost zbog toga viãe ne funkcioniãe kao izdvojen sistem, nema ni posebnih odnosa izmeœu socijalistiåkih zemaÿa jer je åitav socijalistiåki sistem krahirao i sve te dræave se nalaze u staçu promena. Zbog toga je prestala potreba da se govori o miroÿubivoj koegzistenciji izmeœu dva druãtvena sistema. Pored ovih kÿuånih promena, unete su i izmene u koriãñeçu literature, s obzirom na savremeno staçe stvari u nauci o meœunarodnim odnosima. Autori su se trudili da na ovaj naåin osavremene prouåavaçe meœunarodnih odnosa, u nadi da ñe sledeñe izdaçe obuhvatiti i novo staçe koje ñe nastati iz sadaãçih promena. Beograd, 20. maj 1996. Pisci

3

PRVA GLAVA NAUKA O MEΠUNARODNIM ODNOSIMA 1 PREDMET I PRIRODA NAUKE O MEΠUNARODNIM ODNOSIMA
1. Uvod Posle pola veka, a naroåito ovih decenija posle Drugog svetskog rata, u nauci je naglo poraslo interesovaçe za prouåavaçe meœunarodnih odnosa. Iz ovog interesovaça ubrzo se rodila æeÿa i potreba za stvaraçem jedne samostalne nauåne discipline, koja bi svojim predmetom i metodom bila usredsreœena samo na prouåavaçe pojava meœunarodnog æivota. Prouåavaçe meœunarodnih odnosa oduvek åini sastavni deo prouåavaça druãtva. To je razumÿivo, poãto je meœunarodni æivot sastavni deo æivota svakog druãtva. Tako se i u najstarijim izvorima politiåke misli mogu nañi mnogi stavovi koji se odnose na pojave iz meœunarodnog æivota, a naroåito na pitaça rata i mira, procese sukoba i borbe i procese saradçe u meœunarodnim odnosima. Meœutim, i pored velikog znaåaja koji ovi odnosi imaju u æivotu i razvoju svakog druãtva, dugo se nije razvila posebna nauåna disciplina koja bi iskÿuåivo prouåavala ovu vrstu druãtvenih pojava. S druge strane, to ne znaåi da su meœunarodni odnosi ostali van interesovaça nauke. Oni su prouåavani u nizu posebnih druãtvenih nauka, istoriji i sociologiji, ekonomiji i pravu, kao jedan vid problema koji su ulazili u predmet tih nauka. Pored toga, vrlo se rano razvila posebna istorijska disciplina, koja je istorijski prouåavala ove odnose diplomatska istorija. Isto tako, meœunarodno pravo je prouåavalo u celini pravne probleme meœunarodnih odnosa. Ovakvo staçe nauånog interesovaça za meœunarodne odnose verovatno je posledica uvereça da je ovu sferu druãtvenog æivota teãko podvrñi nekim pravilnostima, zbog velikog znaåaja koji se pridavao ÿudskoj voÿi i drugim subjektivnim åiniocima u çima. S druge strane, meœunarodni odnosi su veoma sloæeni zbog toga 4

ãto se u çima prelamaju svi vidovi druãtvenog æivota. Teãko je izdvojiti neku druãtvenu pojavu koja ne prelazi granice druãtva i u meœunarodnom prostoru ne trpi promene, åije posledice nisu bez znaåaja. Ta polivalentnost meœunarodnih odnosa doprinela je da oni budu predmet prouåavaça niza disciplina. Ekonomija prouåava delovaçe i promene ekonomskih zakona u meœunarodnim odnosima, pravo prouåavaça posebnosti pravnih normi u meœunarodnom æivotu, politiåku transformaciju subjektivnih hteça u ovim prostorima itd. S razvojem sociologije u XIX veku, kao opãte nauke o druãtvu koja prouåava druãtvo u celini i pojave druãtvenog æivota, nastaju preduslovi za stvaraçe nauåne discipline, koja bi obuhvatila celinu meœunarodnih pojava i bila u staçu da sagleda celinu meœunarodnog æiovta druãtva. Samo nekoliko decenija posle Ogista Konta (Auguste Comte, 17981857) i çegovog dela Teåaj pozitivne filozofije (Le cours de philosophie positive), kojim se oznaåava roœeçe sociologije, pojavÿuju se dela o sociologiji rata i mira.1 Kao ãto je i sociologiji bilo potrebno mnogo decenija da se potvrdi kao druãtvena nauka, tako i teorija meœunarodnih odnosa, do danaãçeg dana, vodi bitku za potvrdu svog statusa u porodici nauka. Do naglog porasta interesovaça za nauåno prouåavaçe meœunarodnih odnosa dolazi tek posle Prvog svetskog rata, koji je ostavio snaæne tragove u æivotu åitavih generacija. Velika razaraça, teãki zloåini i do tada nazapamñeno uniãtavaçe ÿudi u neposrednim vojnim operacijama, stvorili su staçe zabrinutosti kao ni jedan rat do tada. Rat je oåigledno definitivno bio prerastao odmeravaçe snaga vojnih jedinica na ograniåenim bojiãtima. Meœutim, izmeœu dva rata stvorena je samo nauåna osnova2 za ono ãto ñe na ovom poÿu doñi posle Drugog svetskog rata. U ovom ratu åovek se po prvi put u svojoj istoriji suoåio s moguñnoãñu samouniãteça. Svest o tome i realnost takve izvesnosti u odnosima koji se razvijaju u tom vremenu dovode na poÿu druãtvenih nauka do naglog uspona prouåavaça ove oblasti druãtvenog æivota. Osnivaju se univerzitetske katedre, instituti, tako da je danas teãko nañi univerzitetski centar unutar kojeg se meœunarodni odnosi ne neguju kao posebna nauåna disciplina. Ovaj razvoj zabeleæio je najveñi uspon na Zapadu, i to u SAD. U Evropi je neãto viãe uraœeno u Velikoj Britaniji, dok se u drugim zemÿama ovo prouåavaçe joãuvek odvija u okviru tradicionalnih deskriptivnih disciplina diplomatske istorije i spoÿne politike. U jednom broju zemaÿa Zapadne Evrope (u Francuskoj, Holandiji, Ãvedskoj, Danskoj i Nemaåkoj), postoje ozbiÿno organizovane nauåne ustanove koje se bave prouåavaçem meœunarodnih odnosa uz primenu savremenih metoda, tako da veñima znaåajnih teorijskih radova sistematskog karaktera. U naãoj zemÿi se na ovom poÿu dosta radi, åemu u najveñoj meri doprinosi Institut za meœunarodnu politiku i privredu u Beogradu svojim brojnim monografs1 Le General Jung, La guerre et la societe, Paris, 1889, Luis Bara, La science de la paix; Ch. Letourneau, La guerre, Paris, 1895. 2 J. Bryse, International Relations, London, 1922, A. E. Zimmern, The Study of International Relations, Oxford, 1931.

5

kim delima. Pored ovoga, pojavili su se i prvi pokuãaji sistematskih teorijskih radova, mada joãnema celovitog teorijskog sistema.3 Proteklo vreme posle Drugog svetskog rata suviãe je kratko da bi se u celini konstituisao analitiåki okvir jedne nove nauåne discipline. Nesaglasnost autora o osnovnim metodoloãkim i epistemoloãkim pitaçima vezanim za ovu disciplinu to najboÿe pokazuje. O predmetu, metodu i prirodi nauke o meœunarodnim odnosima teãko je nañi saglasnost, izuzev ãto se svi slaæu u tome da postoji potreba i moguñnost stvaraça jedne opãte nauke koja bi prouåavala meœunarodne odnose kao posebnu vrstu druãtvenih odnosa. Nesaglasnost o osnovnim metodoloãkim naåelima ove nauke dovodi do velikih razlika u shvataçima samog predmeta ove nauke. Meœutim, u druãtvenim naukama uopãte teãko je nañi opãtu saglasnost o ovim elementima, te, u tom smislu, nauka o meœunarodnim odnosima ne pokazuje neki izuzetak. Meœutim, u ovom sluåaju nema saglasnosti ni o samom imenu ove nauke. Kada je reå o nazivu, onda se najåeãñe javÿa naziv: “Meœunarodni odnosi”, ãto stvara mnoge nesporazume. Kada se kaæe: “Meœunarodni odnosi” onda se pod tim ne podrazumeva samo nauka o meœunarodnim odnosima, veñi ti odnosi u stvarnom æivotu. Da bismo ove nesporazume izbegli, bilo bi moæda najboÿe da za nauku uvedemo termin: “Teorija meœunarodnih odnosa”; “Nauka o meœunarodnim odnosima”. Na ovaj naåin bismo postupili isto kao ãto je to uåiçeno u veñtradicionalnim naukama: “Teorija dræave”; “Nauka o åoveku” itd. 2. Predmet nauke o meœunarodnim odnosima Jedna od prvih definicija predmeta nauke o meœunarodnim odnosima nastala je 1936, u okviru Meœunarodnog instituta za intelektualnu saradçu Druãtva naroda. Ona glasi: “Nauka o meœunarodnim odnosima je pre svega deskriptivnog karaktera. Ona donekle pripada vrsti savremene istorije naroda i kao takva, ona obuhvata sve oblasti kao ãto su ekonomija, trgovina, razmena proizvodçe, dobara, novca, kao i oblasti politike i kulture”.4 Ova definicija je izvrãila veliki uticaj u kasnijem razvoju, te je stvorena åitava ãkola koja je nauku o meœunarodnim odnosima ograniåila na deskriptivni metod, na komentare savremene meœunarodne politike i razliåitih vidova meœunarodnog æivota. Ova definicija izraæava stav koji je na poåecima razvoja nauke o meœunarodnim odnosima bio veoma raãiren. Smatralo se da ova nauka ima enciklopedijski karakter zbog sloæenosti i raznovrsnosti meœunarodnih odnosa. Poãto su ovi odnosi
3 V. Dimitrijeviñ, M. Markoviñ, R. Stojanoviñ, Uvod u prouåavaçe meœunarodnih odnosa, Beograd; Pravni fakultet, 1970, V. Benko, Meœunarodni odnosi, Maribor, “Obzorja”, 1977, V. Gavranov, M. Stojkoviñ, Meœunarodni odnosi i spoÿna politika Jugoslavije, Beograd, “Savremena administracija”, 1972; R. Vukadinoviñ, Meœunarodni politiåki odnosi, Zagreb, “Narodno sveuåiliãte grada”; 1974; R. Vukadinoviñ, Teorija o meœunarodnim odnosima, Zagreb, “CDD”, 1978. 4 L. Ledermann, Considerations epistemoloÿues sur l’ettude des relations internationales, Melange Seferiades, Athenes, 1961, str. 391.

6

pa se kao naziv ove nauke upotrebÿava termin: “meœunarodni politiåki odnosi”. Tako V. jer je podela nauka nastala kao rezultat podele rada a ne stvarnosti. Formalno su politiåki. Meœunarodni odnosi. jer se u çima suåeÿavaju politike dræava kao osnovnih aktera ovih odnosa. saradçu i mnogih drugih nauka. koji u ovim odnosima dobijaju izmeçen lik i suãtinu. poãto nauka ne moæe biti samo skup razliåitih znaça do kojih su doãle druge nauke primenom svojih metoda.. treba da bude nauåno prouåeno i u celini. polivalentni karakter meœunarodnih odnosa bi zahtevao. 7 . politiåku geografiju. te zbog toga ova nauka zahteva ãiroku interdisciplinarnu saradçu. Rajt (Q. Meœutim. Zato bi za pravilno razumevaçe ovih odnosa bilo neophodno prouåiti niz oblasti druãtvenog æivota. kako svoj prostor u stvarnosti koji nijedna druga nauka ne prouåava u celini. gotovo svih postojeñih druãtvenih i niza prirodnih. To su: meœunarodno pravo. Tome joãdodaje ratnu veãtinu.. Ibler smatra da meœunarodni odnosi kao nauåna disciplina “treba i mogu da obuhvate samo politiåke odnose u uæem smislu i rad na otkrivaçu pravila ponaãaça izmeœu dræava kad se radi o tim odnosima”. da bi jedna nauka nastala. S druge strane. Ibler. Appleton Century Croffts.5 Sluæeñi se rezultatima ovih disciplina. 10. oni se odvijaju i na planu kulture. str. str. Wright) navodi osam disciplina koje imaju konstitutivni znaåaj za nauku o meœunarodnim odnosima. Gavranov. ona mora da ima. meœunarodni ekonomski odnosi. delo. Meœunarodni odnosi i spoÿna politika Jugoslavije. Pri tome. R. demografiju i dr. 481. postoje miãÿeça po kojima nauka o meœunarodnim odnosima treba da prouåava samo politiåke odnose. “Naprijed”. New York. neophodno je istañi da su meœunarodni 5 Q. ili razvijala opãte teorije koje bi se mogle primeniti na tu oblast a na osnovu posebnih vrsta podataka ili posebnih stavova”. meœunarodna politika. V. Wright. vojna istorija. Ako bismo iz çih izdvojili striktno samo odnose politiåkog karaktera po formi.7 Ovakvo reãeçe u odreœivaçu predmeta nauke o meœunarodnim odnosima je moguñe. Meœunarodni odnosi tu ne pokazuju nikakvu originalnost. Meœunarodni odnosi u sebi sadræe sve oblike druãtvenog æivota. jedna oblast druãtvenih odnosa bi i daÿe ostala van nauånog prouåavaça. 10. socijalne politike itd. 1955. Ovi odnosi jesu politiåki i formalno i suãtinski. Interdisciplinarna saradça nauka sve viãe se nameñe. Meœunarodni politiåki odnosi. 1971. Meœutim. diplomatiju. ekonomije. nauka o meœunarodnim odnosima bi po çemu: “Analizovala i sintetizovala brojne discipline.deo druãtvenih odnosa u celini. diplomatska istorija. Stojkoviñ.6 Nedostatak ovakvih shvataça je na prvom mestu u tome ãto se na ovaj naåin ne moæe konstituisati jedna nova nauka. 7 of International Relations. K. Zagreb. Tako izmeçeni. Takva miãÿeça se sreñu i u naãoj literaturi i praksi prouåavaça meœunarodnih odnosa. i ono ãto ih meça. str. oni sadræe sve elemente kao i sami druãtveni odnosi u ãirem smislu. kojim ñe dolaziti do saznaça svoga predmeta. tako i svoj donekle svojstven metod. Suprotno izloæenim shvataçima. Vukadinoviñ. The Study 6 Nav. M. takoœe: V. uz primenu “enciklopedijskog” metoda. meœunarodne organizacije. ali tako ipak dobijamo jednu nauku koja ñe se baviti samo politiåkim odnosima u meœunarodnim odnosima. kolonijalna vladavina i voœeçe spoÿnih poslova.

1964. Ako dajemo i razliåitu sadræinu politiåke. predmet prouåavaça je ponaãaçe dræava u meœunarodnim odnosima ili postojaçe i funkcionisaçe sistema u ovim odnosima. veñdræavu kao ãto postoji. viãe se interesuje za fenomen meœunarodnog organizovaça i integraciju u meœunarodnim odnosima. Cambridge Univ. kolektivnu bezbednost. bez obzira na to da li su sadræani u ekonomskim. s razvojem biheviorizma i funkcionalizma. politiåka organizacija. 5. Press. Dræava ima najrazliåitije funkcije u druãtvu ali niko ne smatra da nauka o dræavi treba da prouåava samo politiåki ili neki drugi vid dræave. U odreœivaçu predmeta istraæivaça. Haas. Beyond the Nation State. Jedan od predstavnika ovih novijih trendova J. Dræava je. onda je neophodno to i u nazivu istañi. kontrola naoruæaça i kolektivna bezbednost su neki od çih. kulturnim. ravnoteæu snaga. “Meœunarodni odnosi su uz to bili ograniåeni konfuzijom koja nastaje izmeœu analize i problema: razoruæaçe. åinioce koji deluju na osnovna kretaça u meœunarodnim odnosima. koju moæemo razliåito nazivati sve dotle dok pod nazivom ne sakrivamo i razliåitu sadræinu. kulturne ili ekonomske odnose. predmet prouåavaça nauke o meœunarodnim odnosima najåeãñe obuhvata prirodu i elemente moñi dræava i drugih aktera u meœunarodnim odnosima. Kao ãto sociologija prouåava æivot i kretaçe ÿudskog druãtva u celini. Stanford Univ. Press. Meœunarodni odnosi sastoje se od niza vrsta odnosa i oni su svi meœunarodni zbog neåeg ãto ih odvaja od istovrsnih ali unutraãçih odnosa. tako i svi ti razliåiti sadræaji ukazuju na potrebu prouåavaça celine. ili drugim konkretnim ispoÿavaçima. Polazna taåka çegovog razmiãÿaça o predmetu meœunarodnih odnosa je struktura meœunarodne zajednice i funkcionisaçe te celine kao jednog svojevrsnog oblika sistema.9 8 J. kao druãtvenu pojavu. 1967. Burton). B. kao takva.8 Drugi savremeni pisac. Barton (J. inaåe. str. 9 E. voœeçe i sistem odluåivaça u spoÿnoj politici. E.odnosi politiåki odnosi. Upravo to ãto ih odvaja od svih drugih odnosa jeste ono ãto ih åini jedinstvenim i zbog toga su oni predmet prouåavaça u okviru jedne nauåne discipline. A General Theory. te ñe i nauka o dræavi biti politiåka nauka. Haas. International Relations. poãto se time odreœuje domaãaj istraæivaça i rezultata do kojih se æeli doñi tim prouåavaçima. Burton. svakako je neophodno prethodno utvrditi ãta je to ãto neki druãtveni odnos åini meœunarodnim. smatra da je ovakvo izdvajaçe problema spreåavalo razvoj teorijske analize meœunarodnih odnosa. dominira politika sile i odnos snaga. “Teorije” ili “reãeça” u odnosu na te probleme su potpuno odvojeni od opãte teorije meœunarodnih odnosa koja se bavi osvetÿavaçem i objaãçavaçem odnosa izmeœu dræava u bilo kom skupu okolnosti”. iako se taj æivot i kretaçe ispoÿavaju u najrazliåitijim sadræajima. 8 . izlaæuñi kritici starija shvataça. U savremenoj teoriji meœunarodnih odnosa u SAD i Velikoj Britaniji. U novije vreme. U ovim savremenijim pravcima izloæene su kritici ranije teorije monistiåkog ili pluralistiåkog karaktera koje su jednom ili veñem broju åinilaca pridavale ulogu determinante u meœunarodnim odnosima u kojima.

U evropskoj teoriji meœunarodnih odnosa mogla bi da se istaknu dva stanoviãta: jedno. str. On polazi od toga da meœunarodni odnosi “. Meœunarodni odnosi su po samoj svojoj prirodi izvanredno sloæeni. 19451949. osnovne snage. Drugo shvataçe je maçe ambiciozno ali je zato potpuno odreœeno.. vojnih veza i odnosa meœu narodima.14 10 L. 9 . “Jugoslovenska revija za meœunarodno pravo”. 114. koji kaæe da “Meœunarodni odnosi prouåavaju. 393. prouåavaju u svoj svojoj sloæenosti u celini pojave meœunarodnog æivota kao ãto su: intelektualne. Koje su to meœunarodne pojave koje åine predmet prouåavaça? O ovome se moæe dati jedna opãta definicija. kako to åine neki savremeni anglosaksonski autori.. kao i pravila. politiåkih. Burton nav. delo. mehanizme i institucije koje reguliãu te odnose”. Lederman. od toga da ova nauka nije dovoÿno razvijena. Moskva 1962. 10. str. delo. izmeœu naroda. str. W. po kojoj bi jedna pojava bila meœunarodna od trenutka kada ona u sebi obuhvata bilo koji odnos koji se prostorno kreñe s obe strane dræavnih granica. str. Po J. Ledermann. Duroselle). B. Polazi se. 385.10 Sliåne stavove moæemo nañi i u sovjetskoj literaturi. Pojam meœunarodnih odnosa. duhovne.. Duroselle. Barton. koje je blisko sistematskom odreœivaçu. meœunarodni odnos odreœuje i J. nav. 4/52. meœu osnovnim socijalnim. “Revue franE7aise de science politique”. religiozne. L’Etude des relations internationales. Merle.. intelektualnu. ostajuñi u okvirima istorijske sociologije. ekonomske. diplomatskih.11 Ove definicije i pored iscrpnosti nisu uspele da pokaæu kada su svi navedeni elementi celine. socijalne.. probija osnovna ideja da je predmet prouåavaça ove nauke skup åinilaca koji odreœuju odnose. bez pretenzije da se uobliåi teorijski sistem ove nauke. 12 J. te se u ovom trenutku svodi u celini na skromne razmere prouåavaça åinilaca koji usmeravaju te odnose. kao i kada i kako postaju meœunarodni. XXVI. nauåne. B. Prema opãte prihvañenom. meœunarodni odnosi kao nauka predstavÿaju “nauåno prouåavaçe meœunarodnih pojava s ciÿem da se utvrde osnovni i drugi åinioci koji ih uslovÿavaju. 13/67. Kod Dirozela. pravnih. kao i praksu izmeœu dræave. drugo. doktrinarnu i ideoloãku osnovu. pored ostalog. ideoloãkih. 11 Meædunarodnie otnoãenija posle vtoroj mirovoj vojni. ekonomskim i politiåkim silama i organizacijama koje deluju na meœunarodnom planu”. B. Dirozelu (J. Prvo shvataçe zastupa u veñoj meri L. koji meœunarodni odnosi åine meœunarodnim. 13 J. politiåke i çima srodne pojave. dræavama i sistemima dræava.. Ta disciplina ima za ciÿ da ispita suãtinske åinioce. grupa i pojedinaca.”12 Sliåno ovome. bez sumçe. dogaœaje i situacije koje se tiåu viãe od jedne dræave”. str. oni obuhvataju u sebi “sveukupnost ekonomskih.13 Prethodne definicije ne definiãu sadræinski predmet meœunarodnih odnosa veñodreœuju ono ãto je meœunarodno u bilo kojoj pojavi druãtvenog æivota. koje nauci o meœunarodnim odnosima odreœuje maçe ambiciozne ciÿeve. Vidi takoœe: M.

Gavranov. Pokuãaji da se odredi predmet nauke o meœunarodnim odnosima nailaze na brojne teãkoñe. 34/60. Paris. A.15 Svi ovi radovi ukazivali su na probleme u odreœivaçu predmeta nauke o meœunarodnim odnosima. Beograd. Ninåiñ. Duroselle. Uvod u prouåavaçe meœunarodnih odnosa. delo. do kojeg je doãlo ãezdesetih godina. prirodni tok razvoja. budi se interes za prouåavaçe meœunarodnih odnosa na naåin koji bi prevazilazio deskriptivno istorijski metod. nav. i od tada ta politika se sve viãe afirmiãe i uåvrãñuje kao pokret u kome naãa zemÿa igra znaåajnu ulogu svojom predanoãñu i aktivnoãñu u çemu. Gavranov. predmet nauke o meœunarodnim odnosima jeste prouåavaçe zakonitosti razvitka meœunarodne zajednice kao oblika politiåke organizacije. Dimitrijeviñ. Osnovi meœunarodnog prava. R. Gavranova. R. delo. J. koji pokazuje svaka nauka od deskriptivnog ka teorijskom. 23. Ibler.17Na ovaj naåin se.U naãoj zemÿi problemi meœunarodnih odnosa oduvek su zaokupÿali paæçu nauke. i meœunarodnih odnosa kao druãtvenih procesa u razvitku meœunarodne zajednice. Prvi radovi teorijskog karaktera u oblasti meœunarodnih odnosa zadræavali su se uglavnom na raspravÿaçu osnovnih metodoloãkih pitaça. Beograd. Sklop ovih okolnosti doveo je do æivÿeg interesovaça za nauåno prouåavaçe meœunarodnih odnosa. Stojanoviñ. Iblera. V. uglavnom. nav. 10. 1964. 3/70. S razvojem sociologije i politiåkih nauka. mada ga malo suæava u tom smislu ãto smatra da su politiåki odnosi “od prvorazrednog interesa za meœunarodne odnose u celini pa samim tim i za nauku o meœunarodnim odnosima. 1970. Jovanoviñ. A. “Politiåka misao”. Prva konferencija nesvrstanih zemaÿa odræana je u Beogradu 1961.16 Po shvataçu V. Rasprava o predmetu. Buduñi da je tradicija istorijskog prouåavaça meœunarodnih odnosa u nas priliåno jaka. Renouvin. str. moæe se zapaziti i u naãem iskustvu. 1965. precizno odreœuje predmet. 16 V. 324. 17. ãto je dovelo do uvoœeça ove discipline u nastavne planove pravnih i politiåkih fakulteta u zemÿi. 17 V. str. “Arhiv za pravne i druãtvene nauke”. nav. Pravni fakultet. str. Colin. uz pregled rezultata do kojih se doãlo u svetu na ovom poÿu. Introduction a l’histoire des relations internationales. str. Ovome treba dodati i åiçenicu da u tim godinama naãa zemÿa stiåe sve veñi ugled u svetu svojom doslednom nesvrstanom politikom. Postoji saglasnost o tome da je u srediãtu paæçe nauke o meœunarodnim odnosima pitaçe rata i mira. M. 23. Stojkoviñ. 10 . prirodi i metodu nauke o meœunarodnim odnosima. delo. Markoviñ. M. 15 Œ. V. One nastaju. bez sumçe. B. Sliåan ovom shvataçu je i stav V. 3/ 63. koji je do tada bio vladajuñi. B. poãto polazimo od toga da sve druãtvene pojave dobijaju neke posebnosti izlaskom iz druãtva u meœunarodnu zajednicu. Magaraãeviñ. 1965. Ovo pitaçe zaokupÿa paæçu svih ovih autora i meœu çima nema neke suãtinske nesaglasnosti. Zbog toga se pri likom odreœivaça predmeta istraæivaça najåeãñe izdvaja neka oblast meœunarod14 Dosledna primena ovog stanoviãta doãla je naroåito do izraæaja u kçizi: P. Novi Sad. Nauka o meœunarodnim odnosima kao posebna nauåna disciplina. str. Neka opãta pitaça nauke o meœunarodnim odnosima i stavovi jugoslovenske teorije. Stojanoviñ. zbog toga ãto je teãko odrediti ono ãto neke pojave åini meœunarodnim. s obzirom na to da se meœunarodni odnosi odvijaju unutar meœunarodne zajednice. Visoka ãkola politiåkih nauka. JRMP. Metodologija prouåavaça meœunarodnih odnosa. jer oni najbliæe i najadekvatnije odraæavaju druãtvene procese i çihove zakonitosti”.

2“. ãto znaåi da se unutar çe “vrãe svi procesi koji su ÿudima na datom stupçu razvoja potrebni i moguñi. neophodno je poñi od ispitivaça suãtine subjekata ovih odnosa. Prema tome. produæetak van dræavnih granica druãtvenih odnosa koji nastaju unutar druãtva. ukoliko takvih posebnosti ima. pri åemu je nuæno dolazilo do prena-glaãavaça znaåaja nekih pojava i zanemarivaça drugih. onda nikakva posebna nauka ne bi mogla da odgovori zadacima koji se pred nauku uopãte postavÿaju. jer druãtveni æivot åini celinu. ili se stvara i neãto posebno. Koje su posebnosti meœunarodnih odnosa prema drugim druãtvenim odnosima? Da bi se odgovorilo na ovo pitaçe. ili svedene na åisto akademske razmere. Beograd. Ovakva skupina ÿudi. Zato bi moæda bilo najkorisnije i metodoloãki najopravdanije ako bi se poãlo putem utvrœivaça onoga ãto druãtvene pojave åini meœuna-rodnim. poãto bi jedino postojeñe nauke mogle da prouåe celinu. prva posebnost predmeta nauke o meœunarodnim odnosima jeste u tome ãto ona prouåava odnose politiåki razgraniåenih druãtava. mora biti samodovoÿna (autarhiåna). ãto dovodi do novih pojava karakteristiånih i vezanih za meœunarodni æivot? Ukoliko su meœunarodni odnosi samo izvedeni odnosi. i u tom smislu. Ako bi se ovo moglo uspeãno obaviti. Potpuno (globalno ili samo druãtvo) druãtvo u socioloãkom smislu je skup ili grupa ÿudi nastala na zajedniåkim vezama i interesima na odreœenoj teritoriji koju ta grupa naseÿava. Znaåi. ãto ih na taj naåin relativno izdvaja iz celine druãtvenih pojava. onda bi i mnoge druge teãkoñe oko odreœivaça predmeta nauke o meœunarodnim odnosima mogle biti lakãe otkloçene. Zato bi se prethodno moralo raspraviti pitaçe prirode odnosa koji se nazivaju meœunarodnim. da bi åinila potpuno druãtvo. teritorijalno situiranih i politiåki razgraniåenih. tako i produæetak tih odnosa van granica dræava. Lukiñ. str. ”18 ãto nikako ne znaåi da takva skupina mora biti apsolutno samodovoÿna i da stupaçe u vezu s drugim druãtvima radi ostvareça nekih druãtvenih interesa znaåi da ta druãtvena grupa nije potpuno druãtvo.nog æivota. veñsamo o odreœivaçu posebnosti jednih odnosa u odnosu na druge. Za meœunarodne odnose je bitan odnos koji nastaje izmeœu potpunih druãtava. nije moguñe povuñi potpunu i strogu granicu izmeœu ovih odnosa. Da li su ti odnosi samo neãto ãto je izvedeno iz unutraãçeg æivota druãtva. S druge strane. kako odnosa koji nastaju unutar. Politiåki ograniåeno potpuno druãtvo nastaje u punim razmerama znaåeça tog pojma tek sa nastankom dræave. meœuna-rodni odnosi su odnosi izmeœu dræava sve dok dræave budu oblik politiåkog organizovaça teritorijalnih potpunih druãtava. Osnovi sociologije. nije reå o odreœivaçu neåeg izolovanog. Meœunarodni odnosi su rezultat postojaça mnoæine politiåkih 18 R. Dræava kao subjekt ovih odnosa je politiåki organizovano potpuno druãtvo. neåeg ãto nema nikakvih dodirnih taåaka s druãtvenom celinom. Metodoloãki napor da se odrede analitiåki okviri neke posebne nauåne discipline mora da bude usmeren ka istraæivaçu merila kojima bi se utvrdio zadatak te discipline. 1965. ãto nijedna druga nauka nema za svoj predmet. 11 .

åinioce koji na çih utiåu i objektivne i subjektivne procese u kretaçu meœunarodnih odnosa i organizovaça oblika ovih odnosa. S obzirom na to da su oni rezultat politiåke deobe prostora na zemÿi izmeœu politiåki razgraniåenih druãtava dræava. oni su kao takvi politiåki odnosi. da li ona moæe biti teorijska? Drugo. To je razumÿivo. Suãtinski. 3. da li istraæivaça koja ona vrãi imaju samo teorijski ili praktiåni znaåaj? Na svom razvojnom putu od istorijske ka teorijskoj nauci.razgraniåeça druãtava koja stupaju u meœusobne veze radi zadovoÿeça svojih potreba. Samodovoÿnost svakog pojedinog druãtva ograniåava se meœuzavisnoãñu koja nastaje izmeœu çih zbog nejednakih uslova. takoœe. meœunarodni odnosi se razlikuju od svih drugih druãtvenih odnosa po tome ãto nastaju iz protivureånosti koja se javÿa zbog politiåke deobe jedinstvenog prostora koji omoguñuje osnovne uslove za opstanak i razvoj ÿudskog druãtva: materijalnu proizvodçu. ako se ima u vidu da su meœunarodni odnosi skoro iskÿuåivo prouåavani samo istorijski. nauka o meœunarodnim odnosima veoma dugo ostaje na nivou deskriptivne nauke. To ukÿuåivaçe meœunarodnih odnosa u celinu druãtvenog æivota nuæno je 12 . Sama ova åiçenica ukazuje na nuænost meœunarodnih odnosa. treñe. Potrebno je. U toj sprezi meœuzavisnosti i samodovoÿnosti nastaju razliåiti oblici jednaåeça teæçi i moguñnosti. Na kraju se moæe zakÿuåiti da nauka o meœunarodnim odnosima prouåava osnovne åiçenice odnosa izmeœu politiåkih teoritorijalnih potpunih druãtava koja su danas dræave stepen i oblik meœuzavisnosti izmeœu çih. Oni su politiåki ne samo po formi. raspraviti razliku izmeœu odnosa politiåki razgraniåenih potpunih druãtava i odnosa drugih teritorijalnih grupa unutar jedne dræave. Jedan subjekt u meœunarodnim odnosima uvek stoji na niæem ili viãem stupçu meœuzavisnosti u odnosu na druge subjekte. s ciÿem otkrivaça zakonitosti koje ih odreœuju. odnosno jednog potpunog druãtva. Priroda nauke o meœunarodnim odnosima Epistemoloãka razmatraça nauke o meœunarodnim odnosima nameñu nekoliko osnovnih pitaça: da li je ova nauka teorijska ili deskriptivna. Meœuzavisnost je osnova na kojoj nastaju meœunarodni odnosi. da li je ona empirijska ili sintetiåka nauka? I najzad. Da li postoji razlika izmeœu odnosa autonomnih jedinica unutar unitarne dræave ili federalnih jedinica unutar savezne dræave i meœunarodnih odnosa? Razlike postoje i one se mogu svesti na sledeñe: teritorijalne politiåke grupe unutar dræave ne mogu biti potpuna druãtva dok se u meœunarodnim odnosima nalaze upravo ona u odnosu. Sa razvojem meœunarodnih odnosa i porastom çihovog znaåaja u æivotu druãtva. veñsu u suãtini politiåki. istorija je sve maçe mogla zadovoÿavati potrebe za saznaçem ovih pojava koje su nastajale u meœunarodnim odnosima i sve viãe uticale na æivot druãtva uopãte. koji su nastali politiåkom deobom prostora. tj. jer je çihova samodovoÿnost izraæena u takvom obimu politiåkog suvereniteta kakav jedino poseduju dræave.

sadaãçost ili buduñnost. ali nalazi dosta primene i u prouåavaçu meœunarodnih odnosa. opãteg i sistematskog saznaça o stvarnosti.20 Ako se ovoj definiciji doda i stav da: “Teoriju neke nauke saåiçavaju na 19 M. kako bi se moglo ceniti da li se u çega moæe uklopiti sadaãçi stupaç znaça o predmetu meœunarodnih odnosa. ili sa opãtim druãtvenim zakonitostima. ukazuje na postojaçe neåeg posebnog ãto ove odnose odvaja od drugih druãtvenih odnosa. 13 . istorijski. Socioloãki metod. pitaçe se svodi na sledeñe: Da li u sadaãçem trenutku postoji metodoloãka moguñnost uobliåavaça jedne teorije meœunarodnih odnosa? Da bi pokuãao da se naœe odgovor na ovo pitaçe. Colin. Paris. kako je izloæeno. koje bi moglo dati zakÿuåke teorijske vrednosti. Deskriptivan poznaje takoœe dva pristupa: prvi. Miliñ. 1970. 20 V. i drugi. kako bi se otklonile opasnosti pogreãnog zakÿuåivaça iz opisa åiçenica onako kako ih vidi çihov savremeni istraæivaå. kao i moguñnost daÿeg saznaça tog predmeta. Prethodna izlagaça na neki naåin predodreœuju osnovni stav u opredeÿeçu za teorijski ili deskriptivni metod u nauci meœunarodnih odnosa. koja se u ovoj oblasti najåeãñe nalaze pod velom tajne. Ovaj drugi vid deskriptivnog metoda najåeãñe se primeçuje u prouåavaçu meœunarodne politike. Po definiciji. potrebno je da se prethodno raspravi znaåeçe pojma “teorija”. Shvataçe predmeta nauke o meœunarodnim odnosima. A. La vie internationale.19 Wegove dobre strane su svakako u tome ãto nam daje opis pojava i na taj naåin priprema teren za çihovo nauåno istraæivaçe. “Nolit”. bez primene teorijskog metoda. jer je druãtveni razvoj zahtevao neposrednije saznaçe pojava koje su prisutne u savremenom trenutku. teorijske nauke o meœunarodnim odnosima jedne teorije meœunarodnih odnosa. kako bi çegova primena bila efikasnija u sluæbi zadataka koje je meœunarodni æivot stavÿao pred çegove uåesnike. 180. Zato se ovo pitaçe svodi na razmatraçe moguñnosti konstituisaça jedne uopãtavajuñe. ima ograniåen domaãaj. bez vezivaça za proãlost. Sama ta åiçenica ukazuje na potrebu nauånog prouåavaça tih odnosa. pouzdanog i preciznog.zahtevalo efikasnije prouåavaçe od istorijskog. U sadaãçem trenutku razvoja nauke o meœunarodnim odnosima postoje dva osnovna metodska pristupa: teorijski i deskriptivni. koju dræave vrlo predano åuvaju. koji se primeçuje u prouåavaçu diplomatske istorije i istorije meœunarodnih odnosa. 1965. Deskriptivni metod ne bi mogao da odgovori zadacima koje nameñe predmet. Beograd. str. jer se bavi opisom savremenih zbivaça. Prema tome. odnosno onom çenom delu koji prouåava neka nauka”. koji je usmeren na prouåavaçe “savremenih” zbivaça u meœunarodnom æivotu putem opisa pojava za koje istorijski metod nije pogodan. Wegove slabe strane su u tome ãto za opis pojava nema tako pouzdane izvore kao ãto ih ima istorija. Merle. Zato sE2m deskriptivni metod. kako je definisan. Nauåno posmatraçe zahteva stalno povezivaçe sa veñotkrivenim pravilnostima. teorijska nauka je organizovano i metodiåno nastojaçe da se racionalno-iskustvenim putem doœe do objektivnog.

kao ãto su meœunarodna ravnoteæa. savremeni razvoj druãtvenih nauka. Meœutim. i nauka uopãte. ako bi se htela konstituisati teorija meœunarodnih odnosa. 21tada joj se u celini.23 Po ovim shvata-çima.. Merle) “teorija treba da obezbedi osnovne principe objaãçeça koje vodi raåuna. 224. Tako. La societe internationale et l’eglise. Meœutim. str. dosadaãça prouåavaça su doãla do veñeg broja stavova i pravilnosti koje su uoåene u meœunarodnim odnosima. dok druãtvene nauke u tom pogledu imaju ograniåene moguñnosti.. 34. kao i po shvataçu V. nav. po Morgentauu. mogu ponavÿati bezbroj puta jednu pojavu da bi doãle do statistiåke pravilnosti. doveo je do saznaça da se u druãtvenim pojavama moæe u mnogo veñem obimu doñi do zakonitosti statistiåkog karaktera nego do tzv. To znaåi da je moguñe od çe oåekivati da predviœa razvoj meœunarodnih odnosa. Sliåno: R. koja bi ova saznaça produbila daÿim razvojem Limits of a Theory of Inernational Relations. ãto je omoguñilo postavÿaçe niza opãtih stavova o mnogim pojavama. 23 M. Paris.. zahvaÿujuñi eksperimentu. Razlika izmeœu druãtvenih i prirodnih nauka u ovom pogledu bi se svela na to ãto prirodne nauke. Do sada je uspeãno sistematizovan niz znaça iz ove oblasti. Sociologie des relations internationales. Paris: SPES. odnos snaga itd.odreœeni naåin opãti stavovi. R. i daÿe se postavÿa pitaçe moguñnosti predviœaça u oblasti meœunarodnih odnosa. Reå teorija ovde se upotrebÿava onako kako se ona shvata u druãtvenim naukama: “jedan operacionalni model koji omoguñava da se razume stvarnost i da se na çu deluje”. Fox. u ed. Pored ovog shvataça pojma teorije. Dalloz. 21. mora priznati sposobnost da u svojoj oblasti otkriva zakonitosti. kao ãto su rat. ova teorija to ne bi bila u pravom smislu reåi. Bosc. Miliña o teorijskoj nauci. Merlu (M. strogih zakona. postoje i shvataça koja se zasnivaju na skromnijim zahtevima prema saznaçu koje se moæe smatrati teorijskim. delo.. str. str. Morgenthau. s tim ãto se ne moæe smatrati da je tu reå o nekim strogim zakonitostima. 21 V. malo je pisaca koji mogu osporiti u osnovnim crtama moguñnost teorijskog prouåavaça pojava meœunarodnog æivota i konstituisaçe teorije meœunarodnih odnosa. osnovi koegzistencije dræava i procesa saradçe i integracije u savremenoj meœunarodnoj zajednici. uloga sile u meœunarodnim odnosima. 1974. str. 1968. 1959. Press. Naime. nacionalni interes. jer u suprotnom. 241. Notre Dame Univ. sem kada je reå o neposrednoj primeni opãtih druãtvenih zakonitosti na ovu oblast druãtvenog æivota. i da prema tome u nauånu teoriju spadaju i nauåni zakoni kao izrazito opãti iskustveni stavovi”. Nivo otkrivenih pravilnosti u dosadaãçem prouåavaçu meœunarodnih odnosa omoguñuje konstituisaçe jedne nauåne teorijske discipline. The Nature and 14 .22 Po M. Moæe li teorija meœunarodnih odnosa da doœe do zakonitosti koje bi omoguñile predviœaça? Ako se ovom razmatraçu pridoda opãti zakÿuåak koji se moæe odnositi na sve druãtvene nauke. To je naroåito sluåaj s makropojavama u meœunarodnim odnosima. Merle. teorija bi bila “jedan racionalno sreœen skup raznolikih elemenata koje je istraæivaå naãao u oblasti saznaça koje prouåava”. o najkarakteristiånijim åiçenicama”. Miliñ. 22 H. onda je odgovor pozitivan. The Theoretical Aspects of International Relations.

Ako hoñemo to isto da osporimo druãtve-nim naukama. i najstroæi prirodni zakoni pretpostavÿaju odreœene okolnosti u kojima oni mogu da deluju. Uvek se mora pretpostaviti moguñnost trenutne nemoñi metoda da empirijski potvrde neke stavove do kojih se doãlo spekulativnim putem. str. Åesto se deãava da teorijski sistem prethodi empirijskom istraæivaçu. Politiåki sistem. delo. 1962. Prirodno. Nauka se ne moæe liãiti spekulacije pa ma kako metodi empirijskog istraæivaça bili savrãeni. ravnoteæa snaga). tako da se mogu smatrati zakonima. tj. veliki broj nauånika na Zapadu stoji na stanoviãtu da u druãtvenim naukama i nije moguñe doñi do opãtih zakona. ne moæe se oåekivati da ñe ta veza dovoditi do nastajaça te pojave i u drugim uslovima. bez preterivaça u zahtevu da te pravilnosti i stavovi budu u celini empirijski dokazani. a çihovi uzroci i posledice su istorijski utvrœeni. i sasvim razumÿivo. ne moæe pretendovati na zaokruæen i celovit teorijski sistem zasnovan na velikom broju otkrivenih zakonitosti i pravilnosti. 5061. revolucionarnoj tendenciji. 15 . evoluciji sredine koja je dovela do çe. Problemi socioloãkog metoda. S druge strane. kao relativno mlada nauåna disciplina. U savremenom trenutku se kao zadatak postavÿa åvrãñe povezivaçe empirijskog istraæivaça s nauånim prouåavaçem meœunarodnih odnosa. svakako se moæe smatrati da se mogu izdvojiti opãti stavovi. koji se ne mogu odnositi na sve pojave iste vrste. svako prouåavaçe nekog staça ili kretaça u meœunarodnim odnosima. veñsamo na onu kod koje je otkriveno delovaçe datog zakona. mora voditi raåuna o mestu i vremenu nastajaça datih pojava. nav. Lukiñ. Za ostvareçe toga zadatka u ovom trenutku potrebno je sistematizovati postojeña znaça. 520. O pitaçima kauzalnosti druãtvenih pojava veoma su izraæeni suprotni stavovi u nauci. Beograd. ne moæe se osporiti opãtost ovim pravilnostima.24 Nauka o meœunarodnim odnosima. veñsamo do pojedinaånih. Drugim reåima. a da je nemoguñe doñi do opãtih zakona koji bi delovali uvek pod istim okolnostima. U savremenom trenutku. Naime. ako je moguñe prouåiti i utvrditi uzroåne veze koje su nastale izmeœu datih okolnosti i jednog rata. U takvim uslovima moæe da nastane izvesna uzroåna veza. Beograd. direktorijumi. koncepti velikih sila. Meœutim. opãte stavove i otkrivene pravilnosti do kojih se do sada doãlo. onda se ne moæe braniti stav da postoje samo pojedinaåne zakonitosti koje su dovele do neke pojave pod odreœenim okolnostima. mnogi meœu çima su istraæivaçima potvrœeni. Œ uriñ. Veliki broj ratova je prouåen. S druge strane.25Ove suprotnosti su najåeãñe rezultat filozofskog opredeÿeça autora. teãko je negirati moguñnost istraæivaça zako24 J. “Savremena ãkola”. moæe se smatrati da je veñi broj pojedinaånih zakona otkriven u meœunarodnim odnosima prouåavaçem çihove istorije.sopstvene metodologije. Uostalom. 51. 25 R. Indenterministi smatraju da takvi zakoni uopãte ne postoje. çihovo prostiraçe na sve pojave iste vrste u meœunarodnim odnosima. Takoœe su u mnogim monografskim studijama i sistematskim radovima prouåeni periodi mirnih odnosa (savezi. M. ne bi bilo korisno da se nauka svede samo na teorijski izraz empirije. str. Œ orœeviñ. str.

kojima je poricano (i joãse ponekad poriåe) nauånost i moguñnost da postanu nauke. Drugim reåima. svodeñi tako ove nauke na enciklopedije znaça iz oblasti koju bi trebalo da prouåavaju. Rajt je primetio da sve “discipline teæe danas da postanu nauke. 3. Ãuman (F. K. nauka o meœunarodnim odnosima ih mora sopstvenim metodima prouåavati. S druge strane. Hall. ova nauka i nema svoj odreœeni predmet. Schuman. L. New York. ili ne. najåeãñe podlegnu slabosti.”27 U ovom smislu.nitosti koje bi bile primenÿive na sve ratove i u proãlosti i u sadaãçosti i u buduñnosti. Tako je 1953. na çih se primeçuje metod sinteze da bi se ove pojave svestrano saznale. sasvim jasno se izdvajaju dva niza pitaça koja iz çenog predmeta proizilaze. politiåke nauke. oni koji vode ovu “borbu”. 16 . Bitno je utvrditi da u meœunarodnim odnosima vladaju neke zakonitosti. koja u veñoj ili maçoj meri moæe ignorisati rezultate drugih nauka u svom sopstvenom radu. 1965. razlikuje od drugih druãtvenih nauka samo po stupçu razvijenosti sopstvenih metoda i teorije. Bilo kako se shvatao predmet ove nauke. prema tome. vode borbu da postanu nauke”. F. Zatim postaju uopãtavajuñe kroz filozofiju i najzad. Da li je nauka o meœunarodnim odnosima sintetiåka ili analitiåka? Odgovor na ovo pitaçe moguñe je dati jedino ako se ispita da li ova nauka ima sopstvenu praksu. Svakako da to ne moæe da bude mehaniåka sinteza. 26 E. Kroz tu fazu su proãle i sociologija. Prentice 27 F. str. U drugom nizu pitaça. str. jer ih nijedna druga nauka ne prouåava. Jedan niz obuhvata temeÿne åiçenice na kojima nastaju meœunarodni odnosi. International Politics. ãto dokazuje istorija. jer inaåe çe ne bi ni bilo. te se. 1953. koju samo ona istraæuje. te su se åesto zadovoÿavali time ãto bi ove svoje nauke svodili na mehaniåku sintezu rezultata do kojih su doãle druge nauke. dok je sasvim drugo pitaçe da li ih je nauka otkrila ili ne. kao ãto su. One obiåno poåiçu kao veãtina ili istorija. 577. najåeãñe se nailazi na miãÿeçe da ova nauka ima za zadatak da putem sinteze znaça do kojih su doãle druge nauke omoguñi nauåno objaãçeçe pojava meœunarodnog æivota. B. Ista sudbina åekala je i mladu disciplinu o meœunarodnim odnosima. mada çihova graœa pokazuje otpor nauånom metodu. The Nature of Human Conflict. te umaçuju moguñnost nauke za koju se bore. sukoba i borbe. Ovih nekoliko izdvojenih pitaça ukazuju na to da je nauka o meœunarodnim odnosima i analitiåka i sintetiåka. U kolikoj meri ñe jedna nauka u tome uspeti. Mc Neil. Schuman) doãao do zakÿuåka da “Nauka o meœunarodnim odnosima oåigledno nije posebna grana saznaça veñpre jedna eklektiåka disciplina.26 U poåetnoj fazi. åinioci koji na ove odnose deluju i subjekti. koji bi svojim metodima mogla da istraæuje putem prouåavaça sopstvene prakse. u zavisnosti je od çene razvijenosti u metodoloãkom smislu reåi. sociolozi i politikolozi su skromno priznavali zavisnost ovih nauka od drugih disciplina. politiåke oblike i procese saradçe. Teãko je nañi neku drugu nauånu disciplinu. meœuzavisnost. koji obuhvata politiåko ponaãaçe uåesnika meœunarodnih odnosa.

ako sociologija ima samo teorijske ciÿeve. de Hautes Etudes Internationales. pisac ne prihvata stanoviãte po kojem bi ova istraæivaça imala za ciÿ neposredno uticaçe na politiåku akciju nosilaca politiåke vlasti. postavÿa se pitaçe da li prouåavaçe koje preduzima nauka o meœunarodnim odnosima ima za ciÿ samo saznaçe predmeta ili mu je i ciÿ da pomogne u preduzimaçu neposrednih politiåkih akcija. 1960. nav.29 U pogledu ciÿa. To se moæe razumeti s obzirom na to da ti odnosi veoma dugo nisu poznavali druge oblike do ratove. 2. Univ. str. to je da pokaæe. ovo istraæivaçe moæe biti teorijsko ili praktiåno na tri naåina: 1. Braillard.30 S obzirom na savremeni znaåaj nauke i tendenciju ãto bræih primenÿivosti nauånih rezultata u praksi. tj. stavovi koji bi nauku izdvojili iz neposredne druãtvene akcije danas ne bi mogli opstati. 29 17 . Inst. ono ãto moæe da se uåini i ono ãto ne moæe”. ne bi vredelo da joj se posveti ni jedan sat vremena. ovaj pisac usvaja stanoviãte Dirkema (E. S druge strane. “Ono ãto empirijsko istraæivaçe moæe uåiniti kao primeçena nauka. ili o çegovom prevazilaæeçu i iskÿuåeçu iz æivota ÿudskog druãtva. str. 30 Ph.. Philosophie et Relations Internationales. Knopf. u pogledu ciÿa. i da omoguñi predviœaça u meri u kojoj je to moguñe. 3. delo. savremeni istraæivaå meœunarodnih odnosa moæe nañi zaåetke ideja i misli koje se mogu slediti Morgenthau. H.Na kraju ovih razmatraça. U najstarijim delima kineske i indijske filozofije rat predstavÿa stalni predmet razmiãÿaça o çemu samom. 28 H. str. koji nije bio niãta drugo do pauza izmeœu dva rata. u pogledu predmeta. Braillard. 6364. New York. 21. Geneve. Ciÿ ovih istraæivaça je da objasni i opiãe putem sopstvenih metoda predmet koji je jedan vid ÿudskog ponaãaça.28 Po jednom drugom miãÿeçu. i da se ãto je viãe moguñe pribliæe tom saznaçu. Politics among Nations. II RAZVOJ NAUKE O MEŒ UNARODNIM ODNOSIMA 1. Filozofija i meœunarodni odnosi Interesovaçe filozofije za meœunarodne odnose uglavnom je bilo ograniåeno na razmiãÿaçe o problemima rata i mira. Ph. u pogledu naåina. Dirkheim) koji je smatrao da. sukobe i odsustvo svake saradçe u periodu mira. Nauka mora davati rezultate svojih istraæivaça i imati u vidu potrebe æivota datog druãtva. Morgentau smatra da nijedno prouåavaçe meœunarodnih odnosa u HH veku ne moæe odeliti saznaçe od akcije i teæiti saznaçu kao jedinom ciÿu. saznavãi moguñnosti i posledice jedne akcije. 66.. 1974. Ova istraæivaça treba da na prvom mestu pokaæu ono ãto jeste. U delima velikih gråkih filozofa Platona i Aristotela.

Paris. 33 G. b. delo. koje se karakteriãe postojaçem druãtvenog mira i u kome se ostvaruje bezbednost svakog ålana druãtva na osnovu poãtovaça meœusobnih interesa. 14601527) koji se smatra zaåetnikom politiåkog realizma. Hobbes. ostaje vladajuña za meœunarodne odnose i u çima ona nalazi stalno svoju potvrdu. 15881679) i sa çegovom teorijom “prirodnog staça” poåiçe da se povlaåi nit teorije sile u meœunarodnim odnosima. moæe se reñi. Kasnije. 32 T. nav. Wegova åuvena teorija o “prirodnom staçu” u kome ÿudi æive u odnosima koje karakteriãe rat svakog protiv svih. Arona. Leviathan. u meœunarodnim odnosima “prirodno staçe” je jedino moguñe staçe i çega karakteriãe stalni rat zbog toga ãto nije moguñe dræavi (republici) nametnuti voÿu neke naddræavne vlasti: “U svakom trenutku kraÿevi i liånosti koje dræe suverenu vlast su zbog çihove nezavisnosti u stalnoj sumçi i u staçu i stavu gladijatora. TraitE8 de polE8imologie. Ovo staçe se prevazilazi u unutraãçim odnosima druãtva putem zakÿuåeça druãtvenog ugovora koji nameñe pravila ponaãaça. koji se vode radi zadovoÿeça materijalnih interesa. Istovremeno. 33 ali u çenom najåistijem vidu mi je nalazimo kod filozofa nemaåke klasiåne filozofije Hegela. XIII. u filozofiji odvajkada. moæemo slediti daleko u istoriji filozofije novoga veka sve do Makijavelija (N. a çen utemeÿivaå u evropskoj filozofiji je opet T.sve do novoga veka i prepoznati u savremenoj filozofiji. tek sa Hobsom (T. Morgentaua (H. Platon i Aristotel su doãli do izvanrednog zapaæaça o odnosu politiåkog realizma i spoÿne poli-tike.31 a. 1970. topovima koji su na granicama çihovih kraÿevstava. Paris. ne mogu biti moralno dozvoÿeni. i na taj naåin nastaje “druãtveno staçe”. str. i ãpijunima koji stalno podræavaju stvari koje åine ratno staçe. sa svojom idejom da je u samom åoveku zlo koje u “prirodnom staçu” nema granica u svom ispoÿavaçu i u çemu vlada rat svakog protiv svih. Kod Aristotela se nalaze zaåeci rasistiåkih i geografskih teorija o druãtvu i on se zbog toga smatra najstarijim ideologom kolonija-lizma. u filozofiji 31 G. Druga znaåajna teorija åije korene moæemo nañi u filozofiji. Payot. Machiavelli. Meœutim. Morgenthau) i R. i danas u realistiåkoj teoriji i teoriji sile H. 5758. Bouthoul. 18 . U tom odnosu oni su videli da tiranije i nedemokratski reæimi åeãñe vode rat nego demokratske dræave. o garnizonima. On je delio narode na civilizovane i na varvare i iz te podele izvlaåio zakÿuåak da civilizovani narodi mogu slobodno pokoravati varvare. 1971. zaoãtrenog oruæja. Hobbes. Korene realistiåkih teorija i teorije sile. 5971. str. koja se smatra glavnim uzroånikom rata. smatrao je da ratovi izmeœu gråkih dræava. Hobs. Bouthoul. Ideja o zlu ukoreçenom u åoveku prisutna je. Sirey. oåi u oåi: ja æelim ovde da govorim o tvrœavama. Meœutim. na ãta su se obavezali potpisivaçem druãtvenog ugovora. jeste teorija o psiholoãkim i bioloãkim korenima ÿudske agresivnosti kod åoveka. Osnovna ideja Hobsa lako se moæe slediti i nañi kod velikog broja filozofa apologeta rata.32 Iz toga slede stavovi da u meœunarodnim odnosima kao “prirodnom staçu” nema niåega ãto bi bilo zabraçeno dræavama u borbi za svoje interese.

Ono ãto u ovim teorijama moæemo zapaziti kao nit koja se neprekidno provlaåi kada se razmatra pitaçe organizacije meœuna-rodnog mira. U evropskoj filozofiji je nasuprot Hobsu Æ. delo. sliåno kao ãto to åini dræava u odnosima pojedinaca. kaæe da: “Rat nema potrebe da ima neki poseban motiv. bez sumçe. 1906. 36 Ch. Æ. v. Meœu pacifistima istiåu se posebno “federalisti”. skriveni ili slabo vidÿivi uzroci a koji su.. razvojem Darvinove teorije evolucije i çenim uticajem na filozofiju. 37 38 Nav. koji su izlaz iz stalnih sukoba u meœunarod-nim odnosima videli u stvaraçu jedne svetske federacije ili svetske vlade. str. Spencer) smatra da u åoveku postoje agresivni nagoni koji ga teraju da pobeœuje u borbi za æivot. Kant. Pear. tako da u socioloãkom prouåavaçu pojava meœunarodnog æivota. Frojda (S. Paris. Princ. 35 T. Lagorgette. 1957. 17601825). a naroåito rata (koje se uglavnom oslaça na istorijsko-so-cioloãki metod). ove ideje su åeãñe i nauåno argumentovanije. 19 . tako da je teãko izdvojiti one koji se mogu smatrati “åistim” pacifistima od onih koji pored mira i ratu daju veliki znaåaj u æivotu druãtva. jeste ideja o stalnom meœunarodnom miru putem organizacije naddræavne vlasti koja bi regulisala odnose meœu dræavama. Izgleda da on ima svoj koren u ÿudskoj prirodi. delo. Rousseau) polazio od toga da je åovek po prirodi dobar i da ga druãtveni uslovi åine zlim. Åak i E. nav. Freud). uvrãñuje.38 Ova shvataça predstavÿaju. nala-zimo iste ideje o ukoreçenosti rata u ÿudskoj prirodi. J. Uporedo sa ovakvim shvataçima. nerazumni i katkad nesvesni. Paris. J. UNESCO. koji je nauånim metodima istraæivao æivot åoveka i doãao do sliånih zakÿuåaka koji su ostavili ogroman uticaj i na razvoj nauke o meœunarodnim odnosima.. koja bi raspolagala vlaãñu nad dræavama i koja bi mogla prav-nim putem da reguliãe odnose izmeœu dræava. str. Kant. L’Etude psyhologique des etats de tensions et des conflits. Krapotkin je smatrao da su fundamentalni nagoni u åoveku oni koji ga navode na saradçu a ne na sukob. takoœe. psiholoãki åinilac meœu odluåujuñe. Teãko bi bilo izraditi jednu listu svih filozofa-pacifista jer bi ona uvek bila nekompletna.u kojoj preovlaœuje apologija rata.. Po34 59. 72. ãto ideje o organizaciji meœunarodnog mira nalazimo i kod onih koji smatraju rat zakonitim staçem stvari. Ruso (J. H. filozofsku anticipaciju nauåne teorije S. Lagorgette. u filozofiji se razvijaju i suprotna shvataça. koji se inaåe ne moæe smatrati apologetom rata veñnaprotiv. Le rF4le de la guerre.. nav. Spenser (H. Tako H. 72. Jedan od najveñih predstavnika ovih ideja je socijal-utopist Sen-Simon (Saint Simon. Letourneau. meœutim.35 I kod drugih evolucionista moæemo nañi stanoviãte po kome je rat “rezultat agresivnih instikata kod åoveka”. Polazi se åesto od toga da je “rat samo realizacija ÿudske borbenosti”37 a da ispod izvesnih ciÿeva “. str. str. delotvorniji i stvarniji”. du droit. To uglavnom zbog toga. isto. metaphis. Nasuprot Spenseru. 145.36 U ovom istom vremenu sociologija beleæi veliki uspon u svom razvoju. E. po: J. postoje u dubÿim i tamnijim delovima duha uzroci koji su nagonski.”34 Kasnije.

Merle. zemÿi koja zajedno sa Engleskom koraåa u prvim redovima novog narastajuñeg kapitalistiåkog druãtva. Paris. A.39 Mada meœu çima postoje razlike koje se uoåavaju u razvoju ove misli od Lajbnicove “duhovne meœunarodne republike” i univerzalne monarhije Fihtea do Kantovog “neprekidnog mira” putem organizacije “druãtva nacija”. 40 B. Holandski pravnih H. Paris. Colin. postepeno su doveli do toga da se oni ureœuju posebnim druãtvenim normama pravilima meœunarodnog prava”. Meœunarodno pravo i meœunarodni odnosi Jedna od prvih oblasti meœunarodnog æivota koja je postala predmet nauånog prouåavaça.red çega. Grocius (H. E. Basch. koji jedini otkriva ono ãto je u suãtini ÿudske prirode”: sloboda. Meœunarodno javno pravo. Magaraãeviñ. U ranijim epohama. razvitak i ãireçe meœunarodnih ekonomskih. t. 15831645) smatra se osnivaåem meœunarodnog prava i çegove prve teorije ãkole prirodnog prava. 1927. Videti takoœe: M. koje nosi sa sobom mlada graœanska klasa u borbi protiv feudalizma. 41 A. 4663. Kant (17241804) i Fihte (Fichte. 1966. Nije nerazumÿivo zaãto baãu Holandiji u ovom vremenu dolazi do preobraæaja antiåkih shvataça o prirodnom pravu kao skupu normi koje “izviru iz razuma. politiåkih i drugih odnosa. 20 . Beograd. str. Comte. Prudon (Proudhon. I. jednakost. naãle su najpogodnije tlo u Holandiji. narodna suverenost u dræavi. “Kultura”. neograniåena privatna svojina. 17981857). Avramov. koja je stvarala uslove za meœunarodnu saradçu. Pacifisme et internationalisme. a u nemaåkoj klasiånoj filozofiji Lajbnic (Leibnitz. Sa razvojem pozitivizma u filozofiji narastaju zahtevi za em-pirizmom u nauci. U tom procesu druãtvenog kretaça. 18091865). ãto je u savremenoj fazi razvitka nauke naãlo svoj izraz u savremenim socioloãkim teorijama biheviorizma i funkcionalizma i teorije sistema kao posebne kibernetske granice funkcionalizma. 1954. Razumÿivo je stoga ãto su Grocius i drugi predstavnici ãkole prirodnog prava obratili paæçu na izuåavaçe rata i moguñnosti 39 Videti izvanredan pregled pacifistiåke filozofije u: M. sem nekih minimalnih normi obiåajnog karaktera i malog broja ugovora. Beograd. 1965. viãe izdaça. jer je rat bio jedini redovan oblik odnosa izmeœu dræava. Grotius. Osnovi meœunarodnog prava. “Moderno meœunarodno pravo je proizvod kapitalistiåkog naåina proizvodçe. S. str.41 Pojava meœunarodnog prava se vezuje za vreme postepenog razvoja meœunarodne podele rada. Les doctrines politiques des philosophes classiques de l“Alemagne. 16461716). bila je pravna oblast. Bartoã. Novi Sad. Kont (A. 2. 67. 40 moguñe je pratiti ovu ideju sve do savremenih institucionalistiåkih teorija koje u organizaciji i postojaçu institucija vide reãeçe problema mira i rata meœu narodima. Univerzitet u Novom Sadu. meœunarodno pravo nije postojalo kao celovit pravni sistem. Meœunarodno javno pravo. 17621814). “Savremena administracija”. tu su i O. Ove ideje. ãireça svetskog træiãta i internacionalizacije odnosa proizvodçe i razmene. str. 17. M.

s obzirom na to da se meœunarodno pravo bavi na prvom mestu prouåavaçem ovih odnosa s ciÿem çihovog pravnog regulisaça. te je tako doãao do interesantnih ideja za meœunarodne odnose. mada su ona prvobitno nastala i razvila se u meœunarodnom pravu. on se pospeãuje. Prvi koraci ka regulisaçu ovih odnosa uåiçeni su uvoœeçem pravila o slobodi mora i slobodi meœunarodne trgovine. osnovni pravci u prouåavaçu meœunarodnih odnosa razvijaju se uporedo s teorijom “prirodnog staça” u kome suverene dræave pribavÿaju “same sebi pravdu” sredstvima koja im stoje na raspolagaçu. 21 . Mada su ove teorije protivureåne. 15. poãto ne postoji nikakva naddræavna vlast koja bi te odnose re-gulisala pravilima koje bi morali svi poãtovati. to “prirodno staçe” ñe biti prevaziœeno. Ova shvataça moæemo slediti i nañi kod savremenih teoretiåara meœunarodnih odnosa. kao ãto su rat i mir. To je zato ãto se rat vodi da bi se oåuvao svoj æivot ili svojih ålanova i za odræavaçe ili sticaçe stvari potrebnih za æivot. posveñuje paæça bitnim pojavama meœunarodnog æivota. H. Pravnim regulisaçem rata dobio bi se prostor za pravno regulisaçe mirnih odnosa unutar kojih je bio jedino moguñrazvoj meœunarodne trgovine. one su. åemu naroåito doprinosi ãkola prirodnog prava. Sa razvojem pozitivizma u meœunarodnom pravu. Merle. et de la paix. te je u jednom dugom istorijskom periodu bio jedina nauåna disciplina koja je. nastajaçe potrebe utvrœivaça odnosa saradçe u meœunarodnim odnosima navodi dræave da uzajamnim sporazumima i ugovorima reguliãu te odnose. tako i institucionalistiåkih teorija u nauci meœunarodnih odnosa. po: M. str. delo. naprotiv. ãto je u saglasnosti s kretaçima prirode”. 49. pored istorije.42 Kod nastavÿaåa i sledbenika teorije prirodnog prava moæemo takoœe nañi niz korisnih zapaæaça o bitnim pojavama meœunarodnih odnosa. Meœutim.çegovog uklapaça u regule meœunarodnog pravnog sistema. Razvoj nauke meœunarodnog prava nesumçivo je doprineo saznaçu o meœunarodnim odnosima. nav. Tako se od samog poåetka razvoja meœunarodnog prava. jer ñe na taj naåin iz çega izrasti pravno organizovana meœunarodna zajednica (instituciona-lizam). Grocius je u svojim radovima teæio iznalaæeçu pravila koja bi regulisala voœeçe rata. Iz tog saznaça meœunarodne stvarnosti pozitivisti su doãli do ideje o meœunarodnom pravu kao skupu normi koje dræave svojom voÿom utvrœuju. M. samo dve strane jednog istog stava: u meœunarodnim odnosima vlada “prirodno staçe” (realizam) ali ako se dræave sporazumeju o pravilima ponaãaça koja ñe regulisati prava i obaveze dræava. Stojkoviñ. Gavranov. ova nauka se bavi tim 42 H. koji se i u mnogo kasnijim radovima iz ove oblasti mogu nañi u viãe ili maçe izmeçenom vidu. nav. Grotius. Prouåavaçe pravila koja treba da reguliãu neke odnose nije moguñe bez prouåavaça suãtine tih odnosa kao druãtvenih pojava. nav. Meœutim. u çoj se ne nalazi niãta ãto u celini osuœuje rat. delo. Le droit de la guerre. Pozitivizam u meœunarodnom pravu je umnogome doprineo razvoju kako realistiåkih. Te norme nisu rezultat niåeg ãto bi se nalazilo iznad te voÿe. u stvari. prouåavala ovu oblast druãtvenog æivota. “Ako se uzmu u razmatraça prvi utisci o prirodi. str. pa to ne moæe biti ni priroda ni razum koji tu prirodu otkriva.

Ovo je naroåito sluåaj s razvojem i vladavinom pozitivizma u meœunarodnom pravu. s kojim je nastao i idealistiåki prilaz meœunarodnim odnosima uopãte. s obzirom na to da se bez istorijskog metoda ne moæe zamisliti prouåavaçe niza makropojava iz ove oblasti. uopãte gledano. i u ovom sluåaju ne moæe se nikako zanemariti znaåaj nauke meœunarodnog prava. jer su i ove teorije doprinele saznaçu nekih vidova meœunarodnih odnosa. viãe je okrenuta onome ãto bi trebalo da bude nego onome ãto jeste. One su opremile rad na teorijskom prouåavaçu meœunarodnih odnosa do-voÿnom koliåinom materijala za stvaraçe polaznih pretpostavki u teorijskom formulisaçu opãtih stavova ove nauke. one su doprinele razvoju teorijske nauke o meœunarodnim odnosima.odnosima uglavnom primenom normativnog metoda. vladara i çihovih vlada. çihov skoro iskÿuåivi oblik je bio diplomatski. tako isto i za opãtu istoriju i velike sisteme filozofije istorije Hegela (G. Joãu delima gråkog istoriåara Tukidida i çegovoj analizi procesa koji su se razvijali u Peloponeskom ratu. tj. 3. a ne odnosa koje te norme reguliãu. Naime. Diplomatska istorija i spoÿna politika Najstarija od istorijskih disciplina koja se neposredno i posredno bavi prouåavaçem odnosa izmeœu dræava je svakako diplomatska istorija. i mada zbog toga jednostrane. A. doãlo je do poistoveñivaça stvarnih odnosa s normativnim modelom odnosa. Sama reå “diplomatija” doãla je od gråke reåi “diploma” koja oznaåava “akt savijen dvostruko i koji dolazi od suverena”.43 Prema tome. Istorija i meœunarodni odnosi Istorija. S obzirom na to da su se meœunarodni odnosi nekada odvijali gotovo iskÿuåivo kao odnosi suverena. najviãe je doprinela saznaçu o pojavama meœunarodnih odnosa i. Meœutim. Razumÿivo je da su diplomatska istorija i istorija meœunarodnih odnosa discipline koje su u najveñoj meri i neposredno dovele do potrebe konstituisaça teorije meœunarodnih odnosa. Ovo se podjednako moæe reñi kako za specija-lizovane istorije. bilo kao opãti stavovi ili polazne pretpostavke u metodoloãkom postupku istraæivaça meœunarodnih odnosa. diplomati su predstavnici suverena preko kojih se razmeçuju “diplome” a “diplomatska istorija je imala za zadatak da otkriva 22 . razvoju nauke o meœuna-rodnim odnosima. u kojima i savremeni istraæivaå meœunarodnih odnosa moæe nañi znaåajne sinteze i zapaæaça iz istorijskog mate-rijala. Toynbee). pokazuje se ogroman znaåaj koji ima istorija u raspoznavaçu i raãålaçavaçu komplikovanog spleta meœunarodnih odnosa. prema tome. koje se bave iskÿuåivo prouåavaçem pojava meœunarodnih odnosa kao ãto su diplomatska istorija i istorija meœunarodnih odnosa. poãto se nauka meœunarodnog prava svodi na prouåavaçe pravnih normi. Ona i danas doprinosi saznaçu i nauånom objaãçeçu ovih pojava. Hegel) i istraæivaça istorije Tojnbija (A. koje mogu imati veliki znaåaj u teorijskom prouåavaçu meœunarodnih odnosa.

S jedne strane. 46. Gavranov. Merle. 46 M. “Anali Pravnog fakulteta u Beogradu”. bogatijih oblika meœunarodnih odnosa. koji zahteva podelu rada i u meœunarodnim razmerama. Meœutim. po: M. nav. Jankoviñ. str. Prvi svetski rat i Oktobarska revolucija unose bitne promene u ovu sferu odnosa. Sociologie des relations internationales. Diplomatska istorija se morala okrenuti prouåavaçu kretaça meœunarodnih ekonomskih odnosa. 45. Merle.i objaãçava diplomatske dokumente. skupinu sluæbenih ili tajnih dokumenata pomoñu kojih su vladari saobrañali meœu sobom”. str. 44 Isto. ãto donosi kapitalistiåki naåin proizvodçe. kulturnih i drugih åinilaca od znaåaja u kreiraçu spoÿne politike svake zemÿe.46 “Spoÿna politika kao nauka prouåava aktivnosti pojedinih dræava. 23 . nav. Kao glavni. delo. delo. 23/1964. åesto jedini izvori. Graœanska demokratija i u toj oblasti uvodi nove oblike. odnosa sila. tako da diplomatska istorija viãe nije mogla da odgovori potrebama za poznavaçem onoga ãto se zbiva u meœunarodnim odnosima i ãto je dobijalo sve veñi znaåaj u æivotu druãtva uopãte. s obzirom na to da se ne upuãta u analizu uloge druãtvenih. M. çi43 Littre. 45 nav. a ponekad i dnevna ãtampa”. politiåkih.44 U svom razvoju. ideja i materijalnih i subjektivnih åinilaca koji deluju na meœunarodne odnose. Stojkoviñ. B. koriste se diplomatski arhivi. Diplomatski odnosi i dokumenti su samo “finalizacija” jednog sloæenog procesa u druãtvu u celini i u politiåkim organima unutar kojih se donose odluke. S druge strane. ãto se ogleda u tome da je podatak koji iznosi diplomatska istorija po pravilu taåan. 216. koja izvore svoga saznaça nalazi uglavnom u sredstvima javnog informisaça. i V. ona ostaje jednostrana u ocenama. sa revolucijama krajem XVIII i u prvoj polovini XIX veka.45 Ova ograniåenost diplomatske istorije u pogledu izvora i predmeta istraæivaça ima svoje dobre i loãe strane. u ovom istom vremenu dolazi do razvoja novih. tj. posle Prvog svetskog rata poåiçe da se razvija prouåavaçe spoÿne politike. str. meça se i sistem odluåivaça u spoÿnoj politici. diplomatska istorija je postepeno proãirivala poÿe svoga prouåavaça tako da je u çega ukÿuåivala osnovne komponente spoÿne politike jedne zemÿe. mi-nistri inostranih poslova i çihov diplomatski aparat. kao i vojna i politiåka sredstva u toj politici. te se nisu mogli objasniti i razumeti samo prouåavaçem diplomatskih dokumenata. ona ne dozvoÿava proizvoÿnost u analizi. Glavnu ulogu u meœunarodnim odnosima za diplomatsku istoriju imaju “ãefovi dræava. str. ekonomskih. Meœunarodni odnosi i istorijske discipline. jer je proizaãao iz istorijskog dokumenta. Iz tih razloga meœunarodni odnosi nisu mogli ostati samo “diplomatski” odnosi. Taj çen nedostatak ima i svoje dobre strane. Ona na taj naåin zameçuje diplomatska istorijska dokumenta sa zvaniånim interpretacijama koje daju vlade zemaÿa o svojoj spoÿnoj politici. Meœutim. Liåne oso-bine diplomata su najåeãñe predmet çihovih podrobnih analiza. dvostrane i viãestrane odnose dræave. koji oznaåavaju kraj iskÿuåive nadleænosti suverena u çoj. Uporedo s diplomatskom istorijom. jer zahteva da çeni zakÿuåci budu argumentovani istorijskim dokumentima. 1217.

B.47 Spoÿna politika se razvila u posebnu disciplinu. Dirozela (J. demografski. str. koji su pored staça u meœunarodnoj zajednici uslovÿeni i nizom faktora unutraãçeg razvoja dræave”. B. Meœutim. jer se ona u stvarnosti svodila na prouåavaçe tzv. 14. Istorija meœunarodnih odnosa U samoj promeni naziva sadræana je i suãtina promene koja je nastala sa pojavom novog metodoloãkog postupka koji je doveo do stvaraça istorije meœunarodnih odnosa. uporedo s razvojem diplomatske istorije i spoÿne politike. Meœutim. nav.hovo delovaçe u odnosima s drugim dræavama. a zbog potreba istorijskog prouåavaça pojava meœunarodnog æivota.49 U zajedniåkoj kçizi P. delo. delo. Na taj naåin se oni pribliæuju metodima koji se primeçuju u jednom delu 47 V. Paris. analiza sadræaja i dr. nav. nedostaci koji su proizilazili iz metoda prouåavaça diplomatske istorije nisu mogli biti izbegnuti prouåavaçem spoÿne politike. str. Renouvin. materijalnih i subjektivnih. u okvirima opãteg staça u meœunarodnoj zajednici i meœunarodnim odnosima. M. 48 P. hegemoniju i imperijalizam u meœunarodnim odnosima. istorijsko prouåavaçe meœunarodnih odnosa podrazumeva istraæivaçe svih åinilaca. Merle. Histoire des relations internationales. uloge opãtih druãtvenih kretaça. kao ãto su statistiåki. Gavranov. 50 Introduction a l’etude des relations intrnationales. Tada se primeçuju metodi razvijeni u sociologiji i politiåkim naukama. Renuvena (P. naroåito u oblasti politike sile. 1966. A. 49 M. Colin. borbe za prestiæ. s obzirom na to da u oblasti spoÿne politike tajna diplomatija joãuvek izmiåe kontroli predstavniåkih tela. prevlast. “savremene istorije”. 1960. naroåito onda kada se istraæuju skoraãçi dogaœaji o kojima su dokumenti joãuvek obavijeni velom dræavne tajne. ali on zahteva mnogo viãe. åiji je osnovni nedostatak nepouzdanost podataka koji se daju u javnost. liånosti dræavnika itd. IVIII. uloga liånosti). ekonomski. Duroselle)50 oni izlaæu osnovne åinioce koje treba imati u vidu kada se prouåava istorija meœunarodnih odnosa (geografski. u kome su dali svoje priloge poznati francuski istoriåari. Istovremeno. 24 . ovaj istorijski pristup unosi nove metode u istraæivaçe. B. Renouvin)48 Istorija meœunarodnih odnosa. Ovaj metodoloãki postupak ne zanemaruje sve ono ãto prouåava diplomatska istorija. finansijski. ali motivisano çihovim sopstvenim interesima. Renuvena i Æ. t. razvila se nova istorijska disciplina Istorija meœunarodnih odnosa. i uz diplomatsku istoriju posle Prvog svetskog rata predstavÿa znaåajan vid nauånog prouåavaça meœunarodnih odnosa. Stojkoviñ. ideoloãki. Ovi nedostaci diplomatske istorije i spoÿne politike ne iskÿuåuju ove metode iz nauånog prouåavaça meœunarodnih odnosa ni u ovom trenutku u kome je nauka o meœunarodnim odnosima razvila niz metoda za prouåavaçe savremenih staça i kretaça u meœunarodnim odnosima. intervju. Sa pojavom viãetomog dela P. 47. Paris.

Ãuleka. do Prvog svetskog rata. te se pored niza monografskih radova. To su na prvom mestu: Srbija na istoku Svetozara Markoviña i produbÿena analiza klasiåno-druãtvene sadræine spoÿne politike Srbije u delu Dimitrija Tucoviña Srbija i Albanija. V. pojavÿuje se veliki broj monografskih radova posveñenih analizi dvostranih odnosa naãe zemÿe s drugim zemÿama. åime svoja istraæivaça åine joãkorisnijim za istraæivaçe meœunarodnih odnosa u celini. dok su za Evropu karakteristiåni istorijsko-socioloãki pristupi problemima meœunarodnih odnosa. Jovanoviña i Diplomatska historija u dva toma od V.nauke o meœunarodnim odnosima. kao i analizi pojedinih perioda istorije meœunarodnih odnosa XIX i XX veka. Kruÿa i Historija diplomacije. i Spoÿaãçi odnoãaji Srbije novijega vremena. u kojoj je u oko dvadesetak kçiga izloæen i meœunarodni poloæaj Srbije i srpskog naroda kroz ceo XIX vek. Posle Drugog svetskog rata izlaze dva uxbenika (Diplomatska istorija V. koji je bio vladajuñi u ovoj vrsti radova toga vremena. jer je prvenstveno ograniåeno na proãlost. Pored diplomatske istorije. III ÃKOLE U NAUCI O MEŒ UNARODNIM ODNOSIMA U toku savremenog razvoja teorije meœunarodnih odnosa razvile su se i uåvrstile ãkole razliåitih pravaca. Iblera). ãto najåeãñe odgovara filozofskom opredeÿeçu autora. ono ima i danas veliki znaåaj u istraæivaçu meœunarodnih odnosa. koje izraæavaju kako razliåite teorijske stavove. Joãu XIX veku pojavÿuju se dela iz oblasti diplomatske istorije. mogu se navesti i studije koje prevazilaze istorijski metod analizom åinilaca koji su delovali na spoÿnu politiku i meœunarodni poloæaj Srbije. pojavÿuje edicija “Srpski narod u XIX veku”. moæe se reñi da se u SAD razvijaju ãkole empirijskog karaktera. u jednoj ili drugoj formi. 25 . U ovom istom razdobÿu pojavÿuju se i dva sistematska dela Diplomatska istorija moderne Evrope u dva toma od J. U tom smislu. Izmeœu dva rata nastavÿa se tradicija velikog interesovaça za prouåavaçe diplomatske istorije. Meœu çima se naroåito istiåu studije Jovana Ristiña Diplomatska istorija srpsko-turskih ratova 1618. vrlo razvijena i ima relativno dugu tradiciju. tako i opãta shvataça o bitnim epistemioloãkim i metodoloãkim problemima ove nauke. U naãoj zemÿi je istorija meœunarodnih odnosa. Tri toma ovog posledçeg dela daju produbÿenu sliku meœunarodnog poloæaja Srbije toga vremena. te prevazilaze diplomatsko-istorijski metod. Mada istorijsko prouåavaçe ne moæe sasvim da zadovoÿi potrebe za poznavaçem meœunarodnih odnosa.

i viãe ili maçe omeœiti. Aron. 1962. Aron teæi da zapazi korelacije izmeœu razliåitih oblasti druãtvenog æivota i pojava u çima. “Naåin na koji su se ÿudi borili bio je uvek efikasan da se pomoñu çega odredi socijalna struktura datog druãtva. politiåki sistem). delo. kada treba da odredi predmet istraæivaça nauke meœunarodnih odnosa. 26 . ona mu maçe-viãe uspeãno odoleva. jedan od znaåajnijih predstavnika istorijske sociologije u Francuskoj. R.52 R. zbog rezultata koje su one u tom prouåavaçu do sada postigle. izvori) i druãtvene determinante (ideologija. str.53 S druge strane. Meœutim. La sociologie des relations internationales. kritiåki odnos prema çima je neophodan zbog filozofskog opredeÿeça i ideoloãke obojenosti koja ne moæe biti iskÿuåena i pored proklamovane “nauåne neutralnosti”. sledeñe ãkole i teorijski pravci u ovoj nauci: istorijsko-socioloãki pravac. U ovom smislu. funkcionalistiåki i marksistiåki. druãtvena struktura.54 51 R. Istorijsko-socioloãka ãkola Ova ãkola. tj. Calman Levy. sept. poãto su. a naroåito biheviorizma. psiholoãki. Tako. 315. 53 Paix et guerre entre les nations. po çemu.51 Da bi se razumelo ponaãaçe dræava u meœunarodnim odnosima. “Revue FranE7aise de Sociologie”. neophodno je poznavati niz åiçenica: fiziåke determinante (prostor. smatrajuñi da je u srediãtu toga predmeta proces donoãeça odluka: “Onoliko koliko postoji mnoæina suverenih jedinica (ãto je suãtina meœunarodnih odnosa). U dosadaãçem razvoju nauke o meœunarodnim odnosima mogu se izdvojiti. Aron. prema tome. 1963. Aron. dræave “politiåke jedinice koje predstavÿaju ÿudske zajednice zasnovane na jednoj teritoriji”. 54 Nav. koja se danas u najåistijem vidu odræava i razvija u Evropi (naroåito u Francuskoj). prouåavaça naåina na koji nekoliko ÿudi. Sociolog. vrlo je uspeãna kritika bihevioristiåke sociologije koju je razvio R. naroåito smeçivaçem tipova ako to smeçivaçe postoji”. ili samo jedan åovek. On veoma oãtro kritikuje svoœeçe dræava i drugih aktera meœunarodnih odnosa na algebarske simbole.Razmatraçe teorijskih pravaca u nauci o meœunarodnim odnosima je sastavni deo prouåavaça ove oblasti druãtvenog æivota. sediãte prouåavaça meœunarodnih odnosa biñe teorija odluåivaça. on trpi uticaj biheviorizma. trpi uticaje drugih socioloãkih pravaca. kao i naåin na koji su ÿudi u çemu radili”. str. po çemu. 311. odluåuje o sudbini miliona ÿudi”. traæi u istoriji “redovne odnose. Paris. Moæe se åak reñi da danas istorijska sociologija predstavÿa okvir vrlo uspeãne kritike savremenih bihevioristiåkih i funkcionalistiåkih teorija u sferi nauånog prouåavaça meœunarodnih odnosa. Istovremeno. postoji uvek korelacija izmeœu vojne organizacije druãtva i druãtvene organizacije i strukture. populacija. 52 Isto. 1.

On smatra da je nemoguñe pristupiti socioloãkom prouåavaçu ponaãaça aktera u meœunarodnim odnosima bez istorijskih prouåavaça.Svoju osnovnu koncepciju meœunarodnih odnosa R.. kojim dræava raspolaæe. Duænost sociologa bi bila da izbegava apstraktno rezonovaçe i da svoje tvrdçe zasniva na åiçenicama. 3/66. i na jednom viãem nivou na opãte ciÿeve bezbednost. mogu podeliti na konkretne prostor. diplomatije izmeœu dva bloka i unutar blokova. U odeÿku “Sociologija”. str. instituta i procesa u istoriji meœunarodnih odnosa. Aron je dao u svom poznatom delu Mir i rat meœu narodima (Paix et guerre entre les nations). s obzirom da su meœudræavni. To je tako jer u meœunarodnim odnosima nema efikasnog arbitra koji bi mogao da prinudi dræave da poãtuju pravila igre i koji bi ih ograniåavao u izboru sredstava. Pridræavajuñi se ovog metodoloãkog uputstva. iza kojih stoji monopol fiziåke sile date dræave. kao ãto su nastanak blokova. ako se upotrebi jedan taåniji izraz. on ipak ostaje do kraja veran metodima istorijske sociologije.. Poãto one nisu podreœene jednom zakonu i sudiji. ili mira”. U teorijskom delu Aron definiãe koncepciju svoje teorijske analize. koji se. predstavÿaju odluåujuñu ulogu u borbi dræava za postizaçe svojih ciÿeva.: R.56 Polazeñi od toga. politika sile. Kada je reå o sredstvima za postizaçe ovih ciÿeva. “Ambasador i vojnik æive i simbolizuju meœunarodne odnose. Ako se 55 Opãirniju kritiku ovog dela vid. Meœutim. Ne upuãtajuñi se na ovom mestu u raspravu o tome da li u meœunarodnim odnosima postoji efikasan zakon i efikasan sudija. ravnoteæe snaga. kao takva. Aron posveñuje ozbiÿnu paæçu prouåavaçu nastajaça pojedinih oblika. svode na diplomatiju ili rat. Stojanoviñ. pa i pored toga razvoj druãtvenih odnosa poprima obeleæja koja mogu biti suprotna tim pravilima. 27 . On u centar ove analize stavÿa “pravila igre” u meœunarodnim odnosima i zakÿuåuje da je tu reå o odnosima politiåkih jedinica od kojih svaka zadræava za sebe pravo da sebi pribavi pravdu i da sama sebi bude gospodar u odluåivaçu o svom ponaãaçu u toj igri. on zakÿuåuje da je meœunarodna politika. ÿudi i duãe.55 Ovo çegovo delo podeÿeno je u åetiri odeÿka: Teorija. Aron. moñi slava. Istorija i Prakseologija. Aron odbacuje pravo i moral i smatra da bi bilo idealistiåki ne videti da u meœunarodnim odnosima sila i moñ. predodreœene su da budu protivnici. Druãtveni odnosi unutar dræave regulisani su vrlo efikasnim pravilima. Paix et guerre. 18. Cela meœunarodna politika sadræi jedan sudar voÿa zato ãto nastaje u odnosima dræava koje se slobodno opredeÿuju u svom ponaãaçu. mora se primetiti da to samo po sebi nije dovoÿno da bi se doãlo do navedenog teorijskog objaãçeça suãtine meœunarodnih odnosa. Zbog toga je sprega diplomatije i strategije osoben fenomen vezan za meœunarodne odnose. odnosi izmeœu dræava sadræe u suãtini alternativu rata. jer sila uvek stoji na raspolagaçu dræavama. po çemu.. Sociologija. “Politiåka misao”. 56 R. pisac objaãçava ponaãaçe aktera u meœunarodnim odnosima i tu se najviãe zapaæa uticaj biheviorizma na çegove stavove. Odnosi izmeœu dræava imaju jednu originalnu crtu koja ih razlikuje od svih drugih odnosa: oni se odvijaju u senci rata ili. U ovim odnosima politiåke jedinice teæe da postignu odreœene ciÿeve koji se.

Meœutim. on je çegov veliki kritiåar.58 “Uz pretpostavku da imamo jedno diplomatsko poÿe. Pluralistiåki prilaz pretpostavÿa izbor åinilaca i davaçe prednosti nekima od çih. 438439. str. Aron ispituje ulogu razliåitih åinilaca koji odreœuju ponaãaçe dræava u meœunarodnim odnosima. putem jaåaça uloge meœunarodnog prava. “Kad su ova izuåavaça odvojena od politiåkog prouåavaça. Ova potvrda. Samo sociolog koji upotrebÿava istorijski metod mogao bi postati savetnik vladaoca”. Svako izuåavaçe koje je ograniåeno na jedan ili na drugi tip objaãçeça nepotpuno je. Isto tako. str. ali ograniåiti se na prvi tip (unutraãçe faktore) mnogo je opasnije nego ograniåiti se na drugi tip”. delo. ciÿevi i instrumenti te politike objaãçavaju se s obzirom na unutraãçe faktore i na opãtu situaciju. 444. da istoriåar poåiçe primenom “ciÿasvesne” sheme. ideoloãki stav mu åesto ne dozvoÿava da zapazi promene koje danas deluju u meœunarodnim odnosima. te uvodi ostale faktore od vaænosti za odabrane ciÿeve i da odstupaça od primeçenih politika razmatra u svetlosti kompleksa sila. kao ãto je pomoñzemÿama u razvoju.59 Sledeñi ova svoja razmiãÿaça. nav. U åetvrtom odeÿku. jer se ne mogu zanemariti kulturo57 V. onda se moæe reñi da ovaj odeÿak predstavÿa primer najviãeg dometa istorijsko-socioloãke analize. Pri tom. u odreœenom smislu. i da iste dræave ostaju u çemu. a neke nove pojave u meœunarodnim odnosima. Tako on i politiku nesvrstavaça spuãta na nivo klasiåne neutralnosti. 28 . delo. Prakseologiji. jer ne vidi moguñnost da meœunarodno pravo postane efikasan regulator odnosa izmeœu dræava. 60 Nav. 438. str. delo.ima u vidu ideoloãka opredeÿenost R. on se teãko oslobaœa klasiånih merila diplomatske istorije. Pored toga. ona ne mogu pruæiti nikakav materijal pomoñu kojeg bi dokazala uzrok i posledicu. str. Aron zakÿuåuje da samo istorijska sociologija a ne parcijalne analize ni apstraktne teorije moæe izraziti problem u onom obliku u kojem dræavnici treba da se suoåe sa çim. svrstava u ranije poznate okvire finansiraça politiåkih ciÿeva glavnih aktera meœunarodne ravnoteæe snaga. a naroåito onda kada proceçuje ulogu velikih sila i mesto malih i sredçih dræava u meœunarodnim odnosima. Tu filozofskoideoloãko opredeÿeçe uvek igra znaåajnu ulogu. Ibler. delo. 59 Nav. jednostavno predstavÿa u konkretnom sluåaju primenu Maks Veberove (Max Weber) ideje. Pored toga ãto prihvata neke metode biheviorizma. 58 Nav. a metodi. ispituje i moguñnost prevazilaæeça politike sile u meœunarodnim odnosima. oãtro kritikuje antropoloãki i psiholoãki pristup u prouåavaçu pojava meœunarodnog æivota.57 Aron smatra da prouåavaçe mnoæine faktora koji deluju na meœunarodne odnose mora proñi kroz istorijska poreœeça bez kojih se ne moæe doñi do otkrivaça nekih pravilnosti u politici bilo koje zemÿe. 451. Meœutim. on izraæava pesimizam.60 Osnovne slabosti istorijske sociologije se teãko mogu izbeñi insistiraçem çenih predstavnika na pluralistiåkom objaãçeçu druãtvenih pojava. Arona. sigurno je da ñe se neke situacije po-navÿati”.

i jedne i druge u istoriji traæe potvrdu svojih hipoteza i na tim potvrdama grade svoje teorijske stavove. ravnoteæa snaga i rat. realistiåke i institucionalistiåke teorije. odnosno saåuvale svoje vrednosti. 1951. koja svoje inspiracije nalazi i u najstarijim izvorima ÿudske misli. silu i moñ. Prema definiciji savremenih teoretiåara meœunarodnih odnosa na Zapadu. one ne bi mogle biti uvrãtene u ãkolu istorijske sociologije. vojna moñi dr. koji. a meœu çima. Meœutim. Na toj osnovi nastaju odnosi u kojima vladaju naoruæaçe. Osnov politike sile leæi u tome ãto ñe grupe u okvirima meœunarodnog druãtva. Savremena nauka o meœunarodnim odnosima.61 Moñ sadræi niz elemenata. odnosno moñ(puissance. pre nastojati da se upravÿaju prema svojim interesima i voÿi nego prema savesti i potrebama meœunarodnog druãtva. savezi. dogod ono ne preraste u meœunarodnu zajednicu. Sa razvojem pragmatizma u ameriåkoj filozofiji. ideologija. vojni i upravni imaju najznaåajniju ulogu. London Stevens. str. Suãtina politike najåeãñe se traæi u delovaçu politiåkih snaga. koje vode meœusobnu borbu. poãto je glavna osobina ove ãkole pluralistiåki prilaz. pravilnosti i zakonitosti iskÿuåivo na istorijskom iskustvu. Ovakve monistiåke pristupe uglavnom kritikuju sociolozi istorij-ske ãkole. sila. 61 G. Takva shvataça su u joãveñoj meri dobila u znaåaju u prouåavaçu meœunarodnih odnosa koje se uglavnom razvilo na Zapadu. najåeãñe zapaæa stavove koji ulozi sile daju prevagu. Teorija sile i realistiåka teorija meœunarodnih odnosa U politiåkim naukama raãireno je shvataçe da je politika samo proces koji nastaje u borbi za vlast. Metodoloãki. Zato nije moguñe zasnovati neki opãti stav. saobrañajne i komunikacione moguñnosti. ni po rezultatima do kojih su doãle. oslaçajuñi se pri tom na sredstva sile u sluåaju nepokoravaça. s ciÿem da zauzmu vladajuñe mesto u druãtvu. Da bi ostvarile svoje nacionalne interese. jer se ne moæe sa sigurnoãñu oåekivati po-navÿaçe u buduñnosti. politiåki sistem. Power Politics. po çemu. odreœuje meœunarodne odnose. diplomatija zasnovana na sili imperijalizma. Schwarzenberger. sila postaje åinilac od prvorazredne vaænosti u meœunarodnim odnosima. Strogo gledano. poçer) jeste sposobnost pojedinca. istorijsko-socioloãkom metodu moæemo pri-druæiti i neke teorije koje su se razvile u SAD i Velikoj Britaniji. Bliæe upoznavaçe sa çima ñe to najboÿe i pokazati. 29 . 14. insistiraçe na cikliånom kretaçu istorije tako ãto se “istorija po-navÿa” ne moæe prerasti status nauåne hipoteze.loãki uticaji i razliåiti vrednosni sistemi. dræave moraju neprekidno jaåati svoju moñ. dok ove ãkole grade teorijsku konstrukciju uglavnom na jednom osnovnom åiniocu. a naroåito se to åini onda kada je reå o realistiåkoj i institucionalistiåkoj teoriji. kao ãto su teorija sile. Ãire gledano. proizvodne moguñnosti. A. meœu kojima su najbitniji: geografski poloæaj. u suãtini se ove ãkole ne razlikuju u biti ni po metodoloãkom pristupu. demografska osnova. Isto tako. grupe ili dræave da nametne svoju voÿu drugome. Svi ovi elementi se nalaze u meœuzavisnosti. strateãki poloæaj.

U nauci o meœunarodnim odnosima mogu se razlikovati dva osnovna pravca u teoriji sile. drugi zanemaruju uzroke koji dovode do primene sile u meœunarodnim odnosima. Pareta (V. kao i druãtvo u celini. 62 R. poãto proizilazi iz ÿudske prirode u kojoj dominira instinktivni pokretaå borbe za moñ. “Sociologija” 1/67. On je. Zbog toga je bitno posedovati silu i moñ. te se u meœunarodnim odnosima moæe sve ostvariti. kao i ubeœeçe da dræave koje poãtuju moralne norme u meœunarodnim odnosima nuæno ærtvuju svoje sopstvene interese. izuzev u naãoj epohi od nekih pravnika zanetih svojim koncepcijama ili nekoliko idealista koji meãaju svoje snove sa realnoãñu”. koji smatra da se sve ÿudske vrednosti uglavnom svode na materijalna dobra. Hamilton (jedan od tvoraca ameriåkog ustava). A7 518. ti zakoni su nepromenÿive konstante u åitavoj istoriji. 1967. samo preruãeno stremÿeçe za ovim jedinim pravim i univerzalnim ÿudskim dobrima. V. odnosno vlast: “Sve ostale vrednosti su u stvari. Drugim reåima. New York. Politics among 64 30 . Morgenthau). i ona se svodi na to da silu smatra bitnom i odluåujuñom za odnose izmeœu dræava. Prema tome. V. str.63 Realistiåka teorija meœunarodnih odnosa u SAD ima znaåajnu tradiciju. oni smatraju da dræava polazi od svojih nacionalnih interesa. za politiku sile. zakÿuåuje Morgentau (H. a da je politika zasnovana na moñi i sili. nepotrebno je traæiti posebne uzroke za prisustvo sile u meœunarodnim odnosima: ona je u çima çihova bit. Aron. str. Pareto. 691.62 Ova dva pravca u teoriji sile ne razlikuju se u biti. Sociologija iracionalnosti i sile. isticao egoistiånost ÿudske prirode. Knope. delo. str. Naime. takoœe. od vremena antike pa sve do naãih dana. Prema tome. Lako se dE2 zapaziti veliki uticaj V. Jedan broj teoretiåara silu smatra jedinim efikasnim sredstvom za zadovoÿeçe bitnih interesa dræava (realisti). 11. veñusled Nations.64 S druge strane. To stvarno staçe je stalno i nepromenÿivo. Miliñ. Oni stoje na stanoviãtu da su meœunarodni odnosi politiåki odnosi. 63 H. nav. odreœena objektivnim zakonima åiji se koreni nalaze u prirodi åoveka”. 1960. Morgenthau. Lausanne-Paris. prirodno nastajaçe neprijateÿskih teæçi kod susednih dræava. jer zasnivaju svoju koncepciju o ulozi sile u meœunarodnim interesima na jednom motivu nacionalnom interesu. “Realisti” polaze od “stvarnog staça” stvari u meœunarodnim odnosima. Jedan od prvih ameriåkih dræavnika i politiåkih mislilaca. jer oni mogu biti razliåiti. koje se i danas mogu nañi kod savremenih ameriåkih “realista”. A. razvoj psiholoãkih teorija u sociologiji daje misaonu i nauånu osnovu ameriåkom rea-lizmu u meœunarodnim odnosima. TraitE9 der sociologie gE9nE9rale. Osnovna razlika je to ãto teorija “åiste politike sile” odstraçuje sve mitove koji navode dræave da jaåaju svoju moñ. u svojim politiåkim raspravama prihvata neke ideje roœene kod Makijavelija. “Meœunarodna politika je uvek bila od svih priznata za ono ãto jeste. çihova suãtina. Iracionalna druãtvena situacija ne postaje usled sukoba nespojivih razliåitih vrednosti. “Realisti” u ovom sluåaju ostaju “monisti“. koji su u uzroånoj vezi s politikom sile jer ih ona i odreœuje i obezbeœuje. Pareto). “Politiåki realizam polazi od toga da je politika. 4. moñ.

Kennan. Oni se odvajaju od çih po tome ãto razliåito odreœuju uzroke takvog staça stvari. bila greãka. kojim je trebalo savladati “prirodno staçe” koje je vladalo u meœunarodnim odnosima.. 27. Morgentaua. po çegovom miãÿeçu. Dræavnici i narodi mogu konaåno æeleti slobodu. koja je po dogmama hriãñanskog uåeça optereñena 65 W. ka skoro potpunoj negaciji meœunarodnog prava i meœunarodnih institucija u meœunarodnim odnosima. Fox. Istorijska uslovÿe-nost “realistiåkih” teorija najboÿe se moæe osetiti u stavu X. 31 . nav. str. str. S druge strane. 2. uzroci nastanka “realistiåke” teorije mogu se traæiti u dvema åiçenicama: prvo. sila je uvek neposredni ciÿ. Paris. Oni se mogu nadati da ñe ovaj ideal ostvariti putem sopstvenih unutraãçih snaga. Kennan). str. Les fondements moraux et juridiques de la politique E9trangE9re amE9ricaine. kaæe sledeñe: “Ma koji da su konaåni ciÿevi meœunarodne politike. 1954. On istiåe da ameriåka politika åesto nije vodila dovoÿno raåuna o ulozi sile i nacionalnih interesa u meœunarodnim odnosima. prosperitet ili samu silu. Niebuhr). T. Realities of American Foreign Policy. 66 H. koji je u svojim kritikama legalistiåkih i idealistiåkih shvataça meœunarodnih odnosa polazio od teoloãke koncepcije åovekove prirode. nakon stvaraça Druãtva naroda u kome se videlo ostvareçe neke vrste “druãtvenog ugovora”. Kenana (G. u studiji Fondation Nationale des Sciences Politiques. odvelo je u drugu krajnost. delo. koje u srediãte politiåkog procesa stavÿaju borbu za moñi silu. Princeton. Razoåaraçe koje je moralo doñi nakon takvog idealizovaça stvarnosti.nepomirÿive borbe razliåitih grupa za ãto veñe raspolagaçe istim univerzalnim dobrima”. koji u svom glavnom delu Politics among Natons.65 Ovakav stav nesumçivo nalazi svoje mesto kod vodeñeg teoretiåara “realizma”. R. Morgenthau. 92. brzina uspona SAD u meœunarodnoj hije-rarhiji sila posle Drugog svetskog rata nametala je potrebu objaãçeça mesta i uloge ove sile u meœunarodnim odnosima i novoj konstelaciji snaga u meœunarodnoj zajednici. Oni se ne mogu sloæiti sa stanoviãtima lega-lista i institucionalista da je moguñe iskÿuåiti silu iz meœuna-rodnih odnosa putem razvoja meœunarodnog prava i institucija koje bi razvijale meœunarodnu saradçu. filozofske. bezbednost. krajçi uzrok borbe za silu i moñ nalazi se u nepromenÿivoj ÿudskoj prirodi.. 67 G. te je nemoguñe oåekivati da u toj oblasti moæe neãto da se izmeni. Nibura (R. “Realizam” u teoriji meœunarodnih odnosa najneposredniju inspiraciju nalazi u delima ameriåkog teologa R. to je nesumçiva reakcija na pacifistiåki i legalistiåki idealizam koji je cvetao izmeœu dva rata u nauci meœunarodnog prava.66 Istorijski posmatrano. H. Oni mogu da definiãu svoje ciÿeve kao religiozne. ekonomske ili kao druãtveni ideal. oni to åine putem borbe za silu”. jer se spoÿna politika nikada ne sme zasnivati na legalistiåkom idealizmu koji poklaça suviãe povereça pravnim i moralnim principima. Ali kad god se bore da ostvare svoj ciÿ putem meœuna-rodne politike. putem boæanskog posredovaça ili kroz prirodni razvoj ÿudskih poslova.67 “Realizam” kao teorijski stav u nauci meœunarodnih odnosa ima svoje posebno mesto u odnosu na druge teorije. jednog od eminentnih predstavnika ove ãkole. 1954. Po çima. ãto je.

ne postoji dræava koja je stvorena i koja se odræava bez upotrebe sile.prvobitnim grehom. Wegova dela predstavÿaju veñdugi niz godina primer i najdosledniji razraœeni sistem “realistiåke” teorije u nauci o meœunarodnim odnosima. Meœunarodno pravo u vrlo ograniåenom obimu sputava ambicije dræava. Realisti insistiraju na tome da je osnov spoÿne politike dræava nacionalni interes koji se ãtiti i ostvaruje putem sile i koji se odraæava u jedinstvu teritorije. Meœunarodno pravo se nalazi na primitivnom stupçu razvoja prava (kao ãto je to bilo unutraãçe pravo u druãtvima vojne demokratije. i one se meœusobno dopuçuju. politiåkih institucija i kulture. koja je jedino u staçu da u krañim razmacima obezbedi razvoj mirnih odnosa. nadograœuje na ovoj teoloãkoj osnovi svoj sistem “realistiåkog” pogleda na meœunarodne odnose.69 U spoÿnoj politici dræava. nav. reãeçu vrlo komplikovanih i razvijenih oblika odnosa izmeœu suverenih dræava. 580. Zbog toga je åovek u svom ponaãaçu u druãtvu egoist i sklon nasiÿu. 32 . realisti dolaze do zakÿuåka da u çima nema uopãte mesta meœunarodnom pravu. Pored osnovne determinante nepromenÿive ÿudske prirode optereñene instinktivnom potrebom borbe za moñ. “Stremÿeçe ka moñi je osnovna crta meœunarodne politike. Iz ovog kratkog pregleda teorije H. Morgentaua moguñe je da se zapaze osnovni temeÿi na kojima on izgraœuje svoj sistem. koja u krajçoj analizi odreœuje meœunarodne odnose nadograœuje se zaokruæena ãema interes-sila-interes koja se u meœunarodnim odnosima realizuje putem jednaåeça teæçi i moguñnosti. Prema 68 R. H. 31. strategija i diplomatija su samo dva vida borbe za postizaçe najveñeg moguñeg kapaciteta moñi. Pitaçe rata i mira ne moæe biti reãeno ni najsavremenijim pravnim mehanizmom sistemom kolektivne bezbednosti. Stoga. koje teæe da uveñaju svoju moñ.68 Bliski prijateÿ i saradnik uåenika Nibura. Aron. kada se nalazilo negde izmeœu morala i prava) te. Najveñe i najznaåajnije delo H. ono ne moæe da odgovori svrsi. po çegovom shvataçu. nav. te zbog toga sve teorije koje veruju u mir meœu narodima putem prava i osuœuju upotrebu sile ne mogu biti priznate kao nauåne. delo. jer ono u takvim uslovima ne moæe imati nikakvog uticaja. tj. str. Morgentaua Politika meœu na-rodima (Politics among Nations) je sinteza “realizma” i predstavÿa dokumentovan izvor ovog teorijskog pravca u nauci o meœunarodnim odnosima. diplomatija je samo forma mirnog naåina borbe za moñ. meœunarodna politika je nuæno politika sile”. jer za razliku od pojedinaca. Morgenthau. uspostavÿa se ravnoteæa snaga koja je u tim uslovima jedini realistiåki naåin odræaça mira. Izmeœu nacionalnih dræava. imati puno povereçe u te koånice i çihovu efikasnost u odræaçu mira znaåi biti idealista. dræave nisu u staçu da slede norme hriãñanskog morala koje taj egoizam i nasiÿe ograniåavaju. Poãto meœunarodne odnose smatraju samo procesima u kojima dolazi do sticaça i deobe sile. delo. kao i svaka politika. prema tome. Zajednice ÿudi konstituisane u dræavi joãsu gore u tom pogledu. str. Prema tome. Morgentau. 69 H. ãto dovodi do ravnoteæe snaga. Zato.

Mnogi u SAD greãe (po miãÿeçu Morgentaua) kada te odnose pokuãavaju da objasne kao borbu dobra i zla. te je i sam Morgentau åesto prinuœen da u teorijsku analizu uvodi nove momente koje pronalazi u istoriji meœunarodnih odnosa.. str. 71 H. sem druãtveno--politiåkog sistema u SSSR. In Defence of the National Interest. 8. New York. te je zbog toga posebno interesantna. Ova teorijska koncepcija doãla je do primene u sledeñoj kçizi H. pa. Ova kçiga predstavÿa na neki naåin teoriju primeçenu na praksu meœunarodnih odnosa. jer oni nastaju prema potrebama jednog druãtva. determiniãu ponaãaça dræava u meœunarodnim odnosima. po çegovom miãÿeçu. u kojoj se pored teorijskih analiza mogu slediti i politiåki stavovi samog autora u nizu pitaça meœunarodne politike. a ne vide da je to u stvari borba sile i sile i da bi ta borba postojala bez obzira na ideoloãke razlike koje danas dele te dve sile. u kome ostaje uloga sile kao posledica nepromenÿivosti ÿudske prirode u kojoj je sadræan instinkt borbe za moñ. Morgenthau. polemiãuñi tako sa onima koji u meœunarodnim odnosima vide i procese saradçe a ne samo sukobe i ratove. On polazi od hipoteze da je sovjetska ideologija potpuno podreœena onome ãto su uvek bili “veåiti interesi Rusije”. on zatvara krug svog teorijskog sistema. Morgentau odriåe svaku ulogu oblika vladavine. druãtvenog i ekonomskog sistema u formiraçu nacionalnog interesa dræava. Veliki nedostatak ove teorije je upravo u tome ãto ne æeli da vidi promene koje nastaju u razvitku ÿudskog druãtva. prema tome. str. Kao osnov analize u ovoj kçizi sluæe “gvozdeni zakoni” i “elementarne istine” u meœunarodnoj politici koji. Da li ko veruje da bi Sjediçenim Dræavama bilo svejedno kada bi ruski imperijalizam marãirao kao ãto je to radio u XVIII i XIX veku pod ideoloãkim barjakom i podrãkom hriãñanstva umesto boÿãevizma. Ovi zakoni su po svojoj objektivnoj vrednosti ravni zakonu gra-vitacije. promene koje meçaju u biti zahteve i moguñnosti jedne dræave. Naroåito se ovaj zakÿuåak moæe primeniti na odnose SAD i SSSR. Takva jednostranost u objaãçavaçu druãtvenih pojava uproãñava stvarnost. Primeçujuñi ovaj stav na posleratni sukob. jer se svodi na pitaçe: ãta bi bilo da je sve ostalo isto. Morgentaua: U odbranu nacionalnog interesa (In Defence of the National Interest). Osnovni nedostatak ove teorijske konstrukcije je u tome ãto svodi sve politiåke pojave na jednu borbu za moñ. on zakÿuåuje: “Pretpostavimo za trenutak da su Leçin i Trocki umrli u progonstvu..Morgentauu “Ideja interesa je stvarno bit politike i nije podloæna uslovima vremena i mesta. delo. borbu belog i crnog. svetla i tame.”71Ovakvo hipotetiåko razmiãÿaçe nikako ne moæe opstati. i çihove spoÿne politike. Interesi nikako ne mogu biti veåne i nepromenÿive vrednosti. 77. a da car joãuvek vlada Rusijom koja bi bila danas politiåki i tehnoloãki ista kao ãto je i ova danaãça. 33 . ãto je u zavisnosti kako od politiåke 70 Nav. Sledstveno svom teorijskom stavu. 1951. te on izraæava æaÿeçe zbog toga ãto ih neki ameriåki politiåari nisu svesni.”70 Poãto smatra interese stalnim i nepromenÿivim. a takoœe se mogu zadovoÿiti na razliåite naåine.

çeno ponaãaçe ñe biti isto u razliåitim periodima istorije. otiãle u drugu krajnost preuveliåavaçem nekih proseca u meœunarodnim odnosima. one su. jedna dræava moæe da se naœe u situaciji da na çenoj teritoriji nema prirodnih uslova za razvoj takvog tehnoloãkog tipa proizvodçe. 34 . nije li sasvim lako zapaziti razlike na tom poÿu u vreme u kome joãnisu bile formirane nacije u Evropi i kasnije. Ali. Kakve su ozbiÿne promene nastale u odreœivaçu nacionalnog interesa u trenutku prelaza kapitalizma u çegov monopolski stadijum? Nisu li kolonije u to vreme bile osnovni interes imperijalizma? Porediti ove “nacionalne interese” s onim koji su postojali u feudalizmu ili li-beralnom kapitalizmu ne izgleda moguñe. te kao takvi meçaju politiåku kartu Evrope u posledçih sto godina çene istorije. odsustvu i moguñnostima çenog nestajaça iz meœunarodnih odnosa. Ili. to vaæi za sve druãtvene pojave: kada postoje isti uslovi. çenom znaåaju. ako uzmemo teæçe dræava u odnosu na promene dræavnih granica. koja moæe da obezbedi sve potrebne uslove za razvoj i opstanak toga druãtva. zadræimo se na fundamentalnim interesima koji proizilaze iz samog opstanka jedne dræave kao teritorijalnog oblika potpunog druãtva. kao ãto je to sluåaj i sa drugim pojavama druãtvenog æivota. zakonitosti su stalne i obrnuto. Zbog svega toga teãko je odræiva tvrdça da su interesi stalne kategorije koje nisu u zavisnosti od vremena i mesta. Ako u meœunarodnim odnosima neka dræava sledi politiku sile. a naroåito uloge sile. kada nacije istiåu svoje zahteve koji ubrzo prerastaju u princip narodnosti. neophodno je utvrditi druãtvene uslove u kojima se politika sile raœa i na osnovu toga doneti zakÿuåke o çenom prisustvu. U odreœenim uslovima razvoja proizvodnih snaga. kojim su evropske dræave takoœe reãile niz svojih graniånih pitaça? Nekadaãçe znaåeçe strateãkih granica sa promenama koje su nastale u tehnici naoruæaça sada trpi ozbiÿne promene. Za teorijsko objaãçeçe politike sile u meœunarodnim odnosima nije dovoÿno raspravÿati samo o postojaçu efikasnih pravila ponaãaça koja bi spreåila primenu sile u meœunarodnim odnosima. moguñnostima delovaça.organizacije druãtva. pacifistiåkih i legalistiåkih shvataça. Najzad. to je ãiri druãtveni kontekst unutar kojeg dolazi do formulisaça ili ostvareça nekog interesa. To je samo jedno pitaçe u kompleksu problema uloge sile u ovim odnosima. Ono ãto nekim interesima daje spoÿni izgled nepromenÿivosti. Oni su podloæni promenama koje nastaju delovaçem zakonitosti druãtvenog razvitka. tako i od tehnoloãkog stupça proizvodçe na kome se dato druãtvo nalazi. jer ono podleæe zakonitostima ove politike. oslaçajuñi se na prouåavaçe prakse. U istoriji takva staça su najåeãñe uzrokovala agresivno ponaãaçe i osvajaåku politiku u meœunarodnim odnosima. Moæe li se porediti ovo staçe nastalo s formiraçem nacionalnih dræava u Evropi sa staçem koje je nastalo Vestfalskim mirom 1648. Za nauåno prouåavaçe uloge sile u meœunarodnim odnosima. Realistiåke” teorije bez sumçe imaju svoj znaåaj u razvoju nauånog prouåavaça meœunarodnih odnosa. Meœutim. napredak tehnologije moæe da omoguñi da se na jednom do juåe sterilnom tlu razvije materijalna proizvodça. Danas se nikako ne moæe smatrati da reka Rajna ima isti strateãki znaåaj u odnosima Francuske i Nemaåke kakav je imala prethodnih vekova. Nastale u kritici utopistiåkih.

jer ne postoje odgovarajuñe institucije koje bi svojom delat35 . B. veñsamo to da se. Drugim reåima. te da ona ima determinantnu ulogu u çemu. Meœutim. ãto moæe da dovede do uopãtavaça oblika ispoÿavaça jedne druãtvene pojave. nalaze u “prirodnom staçu”. Ovim se nikako ne misli da je moguñe iñi putem teorijskog uopãtavaça bez prouåavaça prakse. pa åak i ako preovlaœuje u epohi ÿudske istorije koju poznajemo. postoje uslovi u kojima sila moæe biti podobna za ostvarivaçe dræavnih interesa i uslovi u kojima ona to ne moæe biti. Najzad.Samo se na taj naåin moæe objasniti jedna pojava. sila nije niti moæe biti osnova koja odreœuje meœunarodne odnose. i ono postoji. Nesumçiva je çena ideoloãka obojenost i doktrinarna pristrasnost. Nesumçivo je da sila ima znaåajno mesto u meœunarodnim odnosima i da je kroz åitavu çihovu istoriju snaæno uticala na çih. koji se takoœe mogu mirnim putem reãavati. koji preko politiåkog sistema vlasti moæe da ima uticaja na razvoj meœunarodnih odnosa u kojima ne treba zanemarivati delovaçe subjektivnih åinilaca. unutar kojih je dolazilo do saradçe u vezi sa nekim pitaçima i do sukoba u vezi sa drugim itd. Pored toga. Drugim reåima. Ovo delovaçe je naroåito moguñe. ako se samo sila uzima kao osnova za teorijsko objaãçeçe meœunarodnih odnosa. veñsamo jedan od oblika u kojima se ti odnosi javÿaju. Od oblika i stepena meœuzavisnosti zavisi u krajçoj liniji i oblik odnosa izmeœu strana u çoj. postoje uslovi koji omoguñuju da se mirnim sredstvima putem meœunarodne saradçe postignu neki interesi. to joãne znaåi da je ona osnova meœunarodnih odnosa. to je u zavisnosti od niza okolnosti koje se razvijaju u meœuzavisnosti. çeni osnovni stavovi mogu da imaju negativne posledice u formiraçu sistema miãÿeça. za razliku od drugih druãtvenih odnosa. Institucionalistiåke teorije U objaãçavaçu prirode i suãtine meœunarodnih odnosa oduvek je bilo prisutno miãÿeçe da se ovi odnosi. jer je sila nesumçivo samo krajça taåka u rasponu koji predstavÿa meœunarodne odnose. Prema tome. postavÿa se pitaçe druãtvene funkcije “realistiåke teorije”. u pospeãivaçu kretaça koja u materijalnoj osnovi imaju uslove za primenu politike sile u meœunarodnim odnosima. Da li je moguñe ostvariti interese kroz saradçu ili sukob. sukoba. sporova. zanemarujuñi uzroke koji su je uslovili. ne moæe tvrditi da ta pojava predstavÿa osnovu åitavog poretka stvari u druãtvu. U meœuzavisnosti u meœunarodnim odnosima razvijaju se razliåiti oblici u kojima dræave zauzimaju svoje mesto u sistemu meœunarodne zajednice. ako se jedna pojava åesto sreñe u datoj praksi druãtvenih odnosa. onda se dolazi do çihove uproãñene slike. Znaåi. i uslovi koji dovode do primene sile s ciÿem çihovog ostvareça. uz primenu najrazliåitijih sredstava: mirnih naåina saradçe. Lako se dE2 zapaziti u istoriji da sukob i saradça predstavÿaju samo krajçe taåke ovih odnosa i da se izmeœu tih taåaka razvijala razgranata mreæa odnosa koji su iãli razliåitim putevima. pritisaka. dok bi se u suprotnom ostalo na opisu prakse.

Rajt kaæe da ona nema uslove da odræava mirne odnose.noãñu mogle da obezbede meœunarodni mir. veñu çoj vide moguñnost da uveñaju svoju moñi da. Wright) smatra da su meœunarodni odnosi oduvek poznavali razliåite institucije pomoñu kojih je u çima odræavano mirno staçe i koje su spreåavale izbijaçe sukoba. on je postojao i mnogo pre çega. Unutar jedne dræave. niti su kao takve dorasle potrebama koje treba da zadovoÿe u meœunarodnim odnosima. treba iskÿuåiti iz meœunarodnih odnosa.72 Stoga bi. Pored ovakvih institucija u meœunarodnim odnosima. Jedan od glavnih predstavnika ove teorije u nauci meœunarodnih odnosa K. po çemu. Balance of Power and International Law. meœu pravnicima internacionalistima zavladalo je uvereçe da se putem meœunarodnog prava. zbog prihvataça ideja roœenih u pravnom idealizmu izmeœu dva rata. dok one institucije koje ugroæavaju te vrednosti. 36 . do sada nisu bile dovoÿno dobro organizovane. Naime. Ukoliko neki pojedinac svojim ponaãaçem prekrãi ova pravila. Osnovna osobina ovog teorijskog pravca je da u organizaciji institucija meœunarodne zajednice vidi izlaz iz stalnih kriza u koje ovi odnosi zapadaju zbog prisustva politike sile i çenih posledica. “American Journal of International Law”. Meœutim. U meœunarodnim odnosima takve institucije. usmerilo je ispitivaçe nekim drugim pravcima. Institucionalistiåka teorija je naãla neposrednu inspiraciju u meœunarodnom pravu. Kada kritikuje ravnoteæu snaga kao instituciju za odræavaçe meœunarodnog mira. Ovakav naåin gledaça na meœunarodne odnose izrazio je joãMonteskije (Montesÿuieu). nakon stvaraça Druãtva naroda. Rajt (Q. organizovano druãtvo deluje preko svojih institucija s ciÿem zaãtite oãteñenog i kaæçavaça onoga koji je ugrozio vrednosti drugoga. veñprvi veñi neuspesi Druãtva na-roda (rat u Etiopiji. suverenost. rat itd. ponaãaçe pojedinaca je re-gulisano nizom pravila iza kojih stoje odgovarajuñe institucije koje obezbeœuju poãtovaçe ovih pravila. on se i danas javÿa u savremenoj teoriji meœunarodnih odnosa. kako bi se dobilo objaãçeçe za ovaj nesklad izmeœu meœunarodnog prava i stvarnosti. Q. Tako se doãlo do osnovne ideje institucionalista da meœunarodne institucije. i ako postoje. koje treba da urede odnose izmeœu dræava i da spreåe sukobe izmeœu çih. o ÿudskim pravima. poremete ravnoteæu u svoju korist. Rajt naroåitu paæçu poklaça 72 3/1943. kao ãto je rat. Po çemu. Hitlerova okupacija Rajnske oblasti i anãlus u Austriji) poÿuÿali su ovo uvereçe da se putem prava i pravne zabrane oruæanih sukoba moæe iskÿuåiti politika sile iz meœuna-rodnih odnosa. Ovakvo iskustvo s Druãtvom naroda. ravnoteæa snaga. tako da se ona moæe svrstati u red lega-listiåkih i idealistiåkih pristupa prouåavaçu meœunarodnih odnosa. zbog toga ãto dræave ne pristupaju ravnoteæi iskreno. nisu dovoÿno efikasne niti dovoÿno dobro organizovane. trebalo stvoriti institucije koje bi vodile raåuna o åoveånosti. nastajale su i institucije koje su upravo proizilazile iz sukoba. koje s Druãtvom naroda dobija instituciju koja bi trebalo da obezbedi çegovu efikasnu primenu. da bi iz çih bila iskÿuåena politika sile. te institucije bi bile: meœunarodno pravo. Wright. kad to postignu. mogu iskÿuåiti sukobi iz meœunarodnih odnosa. tako da su dræave prinuœene da vode i napadaåke ratove da bi zaãtitile svoje interese.

New York.). Random House. koja je danas oåigledna. U tom smislu. Jedni su prista-lice organizacije na regionalnim osnovama. ãto stvara potrebu usklaœivaça odnosa u pravcu ostvareça interesa svake pojedine dræave.meœunarodnim organizacijama koje nastaju izmeœu dva rata i posle Drugog svetskog rata. Univerzalizacija svetskih odnosa saradçe i sukoba. On im pridaje veliki znaåaj za odræavaçe meœunarodnog mira. Oni smatraju da Poveÿa UN predstavÿa solidnu osnovu za razvoj institucija u meœunarodnim odnosima. dok drugi smatraju da su univerzalne organizacije korisnije za oåuvaçe mira. Ovom shvataçu se u priliånoj meri pribliæava i shvataçe ameriåkog pisca I. On kaæe da oni “koji donose odluke o meœunarodnim odnosima treba da imaju kako slobodu. sliånost problema koji ih potiskuju. 91.73 Iz ovog stava prema ravnoteæi snaga Klod izvodi zakÿuåak da je nemoguñe porediti sistem kolektivne bezbednosti sa ravnoteæom snaga u pogledu znaåaja za odræavaçe meœunarodnog mira. Power and International Relations. Arapska liga. Dosadaãça praksa na ovom poÿu moæda daje viãe za pravo ovim drugima. koji ozbiÿno kritikuje ravnoteæu snaga u meœunarodnim odnosima. uz primenu federalnih naåela. koje bi sadræale razliåite vidove na-dleænosti i zadataka na planu oåuvaça svetskog mira. postojeñe organizacije regionalnog karaktera (npr. 1962. jer one mogu delovati na uravno-teæavaçe interesa putem razliåitih mehanizama. Elementi koji åine nacionalnu silu treba da budu dovoÿno jasni da dozvole realnu procenu relativne snage dræava i dovoÿno postojani da dozvole da ove procene posluæe za izvestan period vremena kao baza politike”. Regionalisti polaze od toga da izmeœu dræava jednog regiona postoji viãi stepen bliskosti i razumevaça. tako i voÿu da donose svoje odluke samo na osnovu procene sile. str. Organiza73 I. meœu kojima je svakako viãi stepen razlika i nejednakosti nego izmeœu zemaÿa jednog uæeg regiona. nego ãto bi to bio sluåaj s jednom organizacijom koju bi saåiçavale sve dræave sveta. U ovom smislu moglo bi se smatrati da institucionalisti daju ozbiÿan doprinos sagledavaçu moguñnosti za razreãavaçe protivureånosti meœunarodnih odnosa. razvojem kulturne i tehniåke saradçe i razvojem sistema kolektivne bezbednosti. Naime. Oni polaze od toga da uspeh meœunarodnih organizacija leæi u tome ãto u svetu neprekidno jaåa meœuzavisnost dræava. Klod vidi u tome konaåno reãeçe za iskÿuåeçe sile iz meœunarodnih odnosa. ideja svetske vlade. Claude Jr. tako da meœunarodna organizacija jednog regiona ima mnogo viãe uslova za efikasno delovaçe u pravcu razreãavaça protivureånosti na tom uæem podruåju. Kloda (I. Claude Jr. Meœu institucionalistima postoji razlika u stavovima oko organizovaça ovakvih meœunarodnih institucija. 37 . Univerzalisti smatraju da svet saåiçava jedinstvo svih uslova za æivot dræava.. Prva je oåigledna posledica politike sile. sluæi ovima kao argument za dokazivaçe svojih stavova. dok druga iskÿuåuje silu iz meœunarodnih odnosa. ãtaviãe. te da je stoga nemoguñe zamisliti uspeãno regulisaçe odnosa unutar jednog geografskog regiona a da se ne vodi raåuna o svetskim odnosima u celini. ovim piscima izgleda prihvatÿiva.

Stepen antagonizma. uslovi koji nastaju u osnovi meœunarodnih odnosa. ometati funkcionisaçe sistema kolektivne bezbednosti. Istina je. Psiholoãke teorije Kao ãto u opãtoj sociologiji na Zapadu uglavnom dominira psiholoãki pristup prouåavaçu druãtvenih pojava. sasvim razumÿivo. reflektuje svoj uticaj na moguñnost delovaça meœuna-rodnih organizacija. S druge strane. takoœe u svetskim razmerama. ono 38 . 2.) ne pokazuju da unutar jednog regiona postoje veñe moguñnosti za regulisaçe odnosa izmeœu dræava i pored bliskosti koja je nesumçiva. savezi i blokovi sila i koji svakako ometaju rad ovakvih organiza-cija. Takav je sluåaj sa nekim zapadnoevropskim organizacijama. Treba imati u vidu da unutar jednog regiona postoje veñe sliånosti ali i razlike u interesima koji se najåeãñe baãunutar regiona i stvaraju. to se mora odraziti i na postojaçe i delaçe meœunarodnih institucija. po formi i po suãtini. unutar kojih su nastajali sistemi ravnoteæe. ali ako u meœunarodnim odnosima postoje sukobÿeni interesi. koji oznaåava odreœeno staçe u meœunarodnim odnosima. pospeãivañe stvaraçe meœunarodnih organizacija i çihov uspeãan rad. Naime. tako i u teoriji meœunarodnih odnosa ovaj pristup ima veliku primenu. iznalaæeçu reãeça van sukoba. nosioci ove teorije zanemaruju åiçenicu da su meœunarodne institucije poslediåne pojave u odnosu na procese i kretaça u meœunarodnim odnosima. Na primer. Najboÿi dokaz za ovakvu tvrdçu su upravo sluåajevi stvaraça Druãtva naroda i Ujediçenih nacija.cija ameriåkih dræava. regionalne organizacije su neophodne ali one ne mogu uspeãno funkcionisati ako nisu ukÿuåene u univerzalnu meœunarodnu organizaciju. kao ãto su Zajedniåko træiãte i neke druge. Åiçenica je da su sukobi åeãñi meœu susedima nego meœu udaÿenim dræavama. verovatno. Ono ãto se moæe prihvatiti kod institucionalistiåke teorije je çen u suãtini idealistiåki pristup meœunarodnim odnosima. Ono ãto se moæe prihvatiti od institucionalista je to da se u meœunarodnom organizovaçu vidi jedan proces koji vodi svesnom usklaœivaçu odnosa izmeœu dræava. kojima je ciÿ odstraçivaçe antagonizma. Organizacija afriåkog jedinstva i dr. moæe se oåekivati nastajaçe sistema ravnoteæe snaga koji ñe. a koji doprinose saradçi. Isto tako. zbog oåigledne povezanosti savremenog sveta i meœuzavisnosti. negde na sredini. Ali. Naprotiv. meœunarodna organizacija kolektivne bezbednosti moæe biti savrãeno ustrojena. neki regionalni sporazumi pokazuju izuzetnu sposobnost i vitalnost u obavÿaçu funkcija organizacije meœunarodne saradçe. Ukoliko u meœunarodnim odnosima preovlaœuju procesi sukoba.74 Teãko je ovaj pravac obeleæiti kao jedinstven sistem. regionalne organizacije su åak na niæem stupçu sposobnosti za vrãeçe ovih funkcija i od samih Ujediçenih nacija kao svetske organizacije. te se poboÿãaçe ovih meœunarodnih institucija moæe smatrati kao put u organizovaçu meœunarodne zajednice ka preovladavaçu anta-gonizama u meœunarodnim odnosima.

ãto ga odlikuje u celini. on u Novim uvodnim predavaçima (1933) piãe o delovaçu destruktivnog instinkta koji je filogenetski uåvrãñen u åoveku. Frojd izvlaåi zakÿuåak o sliånom uzroku koji dovodi do sukoba izmeœu druãtvenih grupa. doãao sam do zakÿuåka da osim instinkta za oåuvaçe æive tvari i za povezivaçe u sve ãire celine. Psihoanaliza i kultura. poåeo je u biti da meça svoju teoriju instikata uvoœeçem dihotomije izmeœu Erosa i instinkta smrti. Jerotiñ. Instinktivistiåke teorije U istoj epohi u kojoj sociologija prihvata filozofske stavove o ÿudskoj prirodi kao uzroåniku druãtvenih sukoba i rata i. Anatomija ÿudske destruktivnosti. ostaje na istom nivou nauåne provere ovoga stava kao i ranije filozofija. Godine 1920. S. zameçuje prvobitnu izmeœu instinkta samoodræaça i libida. Smatra se da je Frojd zaåetnik teorije agresije. u svom radu S one strane principa uæivaça. to je sasvim sigurno. Frojd (S. BIGZ. A. Sam Frojd to objaãçava na sledeñi naåin: “Poåevãi od nagaœaça o poåecima æivota i od bioloãkih paralela. 76 E. Stoga je svaka klasifikacija maçkava i moæe sluæiti samo kao putokaz u lavirintu ovih studija. jeste objaãçeçe pojava meœunarodnog æivota na psiholoãkoj osnovi. 254. koji nauånim metodima i prouåavaçem æivota åoveka dolazi do teorije koja objaãçava sukobe izmeœu pojedinaca i druãtvenih grupa instinktom agresivnosti. Fromm. II. koje. preovlaœuju u ovoj nauci. da ne bi uniãtili sebe. javÿa se sa svojim istraæivaçem S.75 U svom daÿem radu na razradi ove dihotomije. i socijalno-psiholoãke teorije. Freud. jer se one ne javÿaju u sasvim åistim oblicima. U savremenoj teoriji meœunarodnih odnosa uglavnom dominiraju instinktivistiåka objaãçeça kada je reå o meœunarodnim sukobima i ratu. nav. U prvoj fazi svoga rada on je uspeo da sve instinkte svede na dva osnovna: instinkt samoodræaça i libido. åija interesantnost i znaåaj ne mogu biti zanemareni. suprotan instinkt koji teæi razbiti te celine i odvesti ih natrag u çihovo prvobitno neorgansko staçe. i åije je delovaçe zbog toga nezadræivo i neizmenÿivo: “åini se da spreåena agresija ukÿuåuje ozbiÿnu povredu. Zagreb. moæe se reñi. nav. kao i prouåavaçe psiholoãkih åinilaca koji deluju na ove pojave. 252. Fromm. mora postojati i drugi. Vidi takoœe V. Veoma je teãko taåno izvrãiti klasifikaciju savremenih teorija psiholoãke orijentacije. Freud). Nelagodnosti u kulturi. Ova nova dihotomija izmeœu Erosa (instinkta æivota) i Tanatosa (instinkta smrti). i to one bihevioristiåkog pravca. Izgleda kao da je neophodno da uniãtimo neku drugu stvar ili osobu. 1974. po: E. da bi se zaãtitili od teæçe za samouniãteçem”.76 Iz ovog stava o instinktivnoj agresivnosti kod pojedinca. 1975. Vrlo obimna bibliografija moæe se nañi u studiji UNESCO-a De la nature des conflits. 3334. Wegovi prethodnici nisu bili sloæni u tome koje instinkte treba izdvojiti kao determinante za ÿudsko ponaãaçe. “Naprijed”. delo. To znaåi da uz Eros postoji i instinkt smrti”. t. str. Paris. Ovaj svoj stav o ratu izneo je u pismu koje je 74 1957. Beograd. U toj fazi svoga rada on nije obrañao paæçu na agresivnost i destruktivnost kod åoveka. 75 39 . str. str.

On kaæe: “Instinkt smrti pretvara se u destruktivni instinkt kada se uz pomoñposebnih organa usmerava prema vaçskim objektima. nav. 40 . Ajnãtajnu (A. Lorenca (K. te zahteva posebnu paæçu. delo. on u stvari izraæava do kraja svoje osnovne stavove o instinktivnoj uslovÿenosti åovekove destruktivnosti koja vodi i takvim pojavama kao ãto je rat. Sve grabÿive æivotiçe su evolucijom stekle prirodne inhibicije protiv ubijaça pripadnika sopstvene 77 E. Primetiñete da nije mala stvar ako ovaj proces ide paralelno: to je apsolutno nezdravo. str. Einstein) 1933.79 Naime. iako nisu na to primorane ekonomskim potrebama. godine. O agresivnosti. 173. Ako je ovaj instinkt bioloãki ugraœen u æivim organizmima. Lorenc. 274. kasnija istraæivaça ponaãaça æivotiça nisu potvrdila ove çegove hipoteze. str. koja iako se razlikuju od Frojdovih. 79 Nav. 169. 1979. str. Organizam takoreñi ãtiti sopstveni æivot uniãtavaçem çemu stranih æivota. to dovodi dve politiåke partije ili religije sa veoma sliånim programima spaseça da se ogoråeno bore. Moramo priznati da su oni bliæi prirodi nego naãa otpornost prema çima. onda on mora biti prisutan i kod æivotiça. On se åak usuœuje da åitavu ÿudsku istoriju posmatra u najveñoj meri kao posledicu bioloãkih i psiholoãkih determinanti åovekove prirode. ãto je naroåito zabeleæeno pojavom dela K. Beograd. Lorenz) O agresivnosti. Fromm. Novija. organizam ñe biti rastereñen i efekat mora biti koristan. ako se ove sile okrenu uniãtavaçu vaçskog sveta. Iako je u ovom pismu u osnovi obuzet pacifistiåkim idejama. veoma opseæna istraæivaça ponaãaça æivotiça. u ovoj internalizaciji destruktivnog instinkta nastojali smo nañi izvore mnogih normalnih i patoloãkih pojava. mada se hrani mesom. Åak smo poåinili herezu kada smo poreklo savesti pripisivali ovom kretaçu agresivnosti prema unutar. to nagoni nekog Aleksandra Velikog ili Napoleona da ærtvuju milione æivota i pokuãaju da ujedine svet pod sopstvenom vladarskom palicom”. Ali jedan od instinkta smrti i daÿe deluje unutar organizma. polaze od istih zakÿuåaka o agresivnosti kao sastavnom delu prirode æivih biña. Lorenc objaãçava ponaãaçe åoveka pomoñu analogije s ponaãaçem æivotiça.78 Osnovu za ovakav stav Lorenc nalazi u objaãçeçu da u åovekovoj evoluciji nije delovala selekcija koja bi dovela do stvaraça inhibitornih mehanizama. Frojdova teorija o instinktu smrti nije mogla biti nauåno dokazana. U drugu ruku. delo. tako da çegov znaåaj ima dvostruki smisao. a ponajviãe i samog åoveka. savremeni biolog K. dovela su do niza novih shvataça. To bi sluæilo kao bioloãko opravdaçe za sve odvratne i opasne impulse protiv kojih se borimo.”77 Frojdova teorija agresivnosti se reafirmiãe ãezdesetih godina. åovek od prirode nije bioloãki opremÿen da bi bio grabÿiva æivotiça. 78 K. pod naslovom: Åemu rat?. “Nerazumevajuña i nerazumna ÿudska priroda navodi dve nacije da se takmiåe. “Vuk Karaxiñ”. koji bi spreåavali ubijaçe pripadnika sopstvene vrste. koje danas vrãi veliki uticaj u nauci i u javnosti. Koristeñi se rezultatima ovih istraæivaça. Meœutim.poslao A. za ãto je takoœe potrebno nañi objaãçeçe.

str. ne postoje izgledi da åovek iz druãtvenog æivota iskÿuåi destruktivna ponaãaça. isto. delo. Vidi: V. u kojima je ona na nedvosmislen naåin pokazala da Frojdova teorija libida moæe da vaæi za jednu sredinu a da je potpuno neprimeçiva u nekoj drugoj druãtvenoj sredini”.85 “Zaokret je naroåito vidÿiv objavÿivaçem kçige Karen Horney Novi putevi psihoanalize i drugih. 1957. iz åega proizilazi moral kao skup pravila koja ga ograniåavaju u ponaãaçu. Pear. “Postoje dokazi da su prvi izumiteÿi kamenog oruœa odmah koristili svoju novu alatku ne samo za ubijaçe divÿe æivotiçe. 86 V. S obzirom na to da su prirodni instinkti nepromenÿive konstante. delo. antropologiji i sociologiji. str. stvara apatiåno raspoloæeçe i prepuãtaçe sudbini pred moguñnoãñu nuklearnog samouniãteça åoveåanstva. str. jer u modernoj zajednici ne postoji nikakav opravdani mehanizam za agresivno praæçeçe. veñi pripadnika sopstvene vrste”. str. Posebno treba biti obazriv prema tvrdçi da “danaãçi civilizovani åovek” pati od “nedovoÿnog praæçeça nagona agresivnosti”. H. jer opravdava najveñe zloåine koji su vrãeni i koji mogu biti vrãeni.81 Åovekov instinkt agresije odraæava se u “borbenom entuzijazmu”. bioloãke sposobnosti za borbu stvaraçem oruæja. to åoveåanstvo nije nikada u potpunosti prevaziãlo moguñnost samouniãteça. 81 Nav. mada je funkcionalno povezan s individualnom agresijom. a s druge strane.86 80 Nav. neurofiziologiji. inaåe slabe. L’E9tude psychologique des E9tats de tensions et des conflits. dok to sa negrabÿivim æivotiçama nije sluåaj. 173. on ima sopstveno opera-tivno ponaãaçe.84 Instinktivistiåke teorije danas trpe ozbiÿne kritike. Paris.83 Ova teorija bi se mogla primiti kao interesantan pokuãaj objaãçeça nekih krupnih pitaça åovekovog æivÿeça. poãto je åovek opremÿen sposobnoãñu apstraktnog miãÿeça. delo. UNESCO. delo. sopstvene otkoåne mehanizme i. Jerotiñ. delo. kao seksualni nagon ili bilo koji drugi jak instinkt. 52. 171. on je kao takav izraz kolektivne agresije. da u sebi ne krije neke ozbiÿne opasnosti. 41 . delo. Meœutim. ubijaça i uniãtavaça. jer su posledica neurofizioloãke strukture åoveka. jer takva opasnost i ne postoji. T. str.vrste. 83 Nav. 84 “ Nav. str. Poãto moral nema snagu prirodnog instinkta. 148. 194. kako od drugih psiholoãkih ãkola (biheviorizma) tako i u biologiji. Zapaæaça do kojih su doãli neki istraæivaåi u etnologiji veñtridesetih godina. koji je pravi “autonomni instinkt”. on stvara specifiåne oseñaje zadovoÿstvu“. Ona. s jedne strane. Jerotiñ. nav. Ovde se Lorenc sasvim pribliæava Frojdu.80 Jedina koånica razarajuñem delovaçu instinkta agresije jeste åovekova sposobnost da oseña odgovornost. 174 85 i 181182. str.82 Ovaj borbeni entuzijazam zaokupÿa ÿudske grupe koje se bore protiv zajedniåkog neprijateÿa. 170. 82 Nav. on je mnogostruko pojaåao svoje. ukazuju na to da agresivnost i konkurencija u nekim kulturama ne postoje kao dominantni oblici ponaãaça. opravdava ratove. Ovo je ujedno najopasniji od svih zakÿuåaka instinktivistiåkih teorija.

From ispituje u nizu istraæivaça. kada çime hoñemo da ocenimo sve ÿudske radçe. E. Marks. From smatra da su socijalni uslovi ti koji åoveka opredeÿuju da li ñe u svom ponaãaçu izabrati destruktivnost ili saradçu. Vidi takoœe: K. 1962.88 Marks je na viãe mesta ukazao na tu dvojnost åovekove liånosti. te socijalne prilike deluju “povezano s åovekovom bioloãki determinisanom egzistencijalnom situacijom i potrebama koje iz çih izviru. On je samo bez duha reprodukovao ono ãto su Helvecije i ostali Francuzi XVIII veka duhovito izrazili. meœutim. Ako. “Naprijed”. U Kapitalu. Marks. 88 42 . Ekonomski i filozofski rukopisi iz 1“4. From. Sama ova priroda se ne moæe iskonstruisati iz principa korisnosti. Ona. koju deli sa svim æivotiçama: ona je filogenetski uåvrãñena i deluje automatski u vidu napada ili bekstva onda kada su vitalni interesi ugroæeni. kako to environmentalistiåka teorija pretpostavÿa”. Engels. E. 1961. a potom ona koja se meça u svakoj istorijskoj epohi”. 506. Za razliku od ove vrste agresije. koju je izrazio u jednom svom drugom radu.87 Ovim svojim stavom E. Zagreb. str. odnose itd. na primer. Beograd. Wu smatra bioloãki adaptivnom jer ona nastaje zajedno sa uzrokom koji ju je izazvao. kada polemiãe s Bentamom (Bentham). a. a ne s beskrajno promenÿivom. K. ãto znaåi da je filogenetski programirana agresija. 89 K. 23. onda moramo temeÿno prouåiti pseñu prirodu. destruktivna i okrutna ponaãaça mogu se smatrati malignom formom agresije. Kapital I. On se opravdano pita. Prva. Polazna taåka çegove kritike je sE2mo odreœivaçe pojma agresije.89 Hipotezu od koje je poãao. “Kultura”. neizdiferenciranom psihom.Najargumentovaniju i najiscrpniju kritiku instinktivis-tiåkih teorija dao je E. F. nav. 2862. From u svojoj najnovijoj kçizi Anatomija ÿudske destruktivnosti. pokrete. E. Kad taj princip primenimo na dva åoveka. Simon and Schuster. New York. tj. nije filogenetski uåvrãñena i nije bioloãki adaptivna. tako i ponaãaçe razbojnika koji ubija u pÿaåki svoju ærtvu? Postavÿajuñi ovaj problem. str. u kome kaæe da se “Marks suprotstavÿa dvema stanoviãtima: istorijskom prema kojem je ÿudska priroda supstancija koja postoji od samog poåetka istorije i relativistiåkom prema kojem ÿud-ska priroda nema nikakvih sebi svojstvenih osobina i predstavÿa samo odraz druãtvenih uslova”. str.. My Encounter with Marx and Freud. 87 E. On ovu vrstu agresije naziva defanzivnom ili benignom agresijom. Ovaj vid agresije je specifiåan za åoveka i gotovo da ga nema kod sisara. æelimo da znamo ãta je psu korisno. Neurofizioloãka istraæivaça su pokazala da: “Mobili-zacija agresije u odgovarajuñim povrãinama mozga u sluæbi je æivota. Marks. ona je reakcija na pretçe odræavaçu jedinke ili vrste. 1947. str. kakva Fromm. From za svoju hipotezu uzima stav da se kod åoveka moraju razlikovati dve potpuno razliåite vrste agresije. Rani radovi. on kaæe: “Princip korisnosti nije Bentamovo otkriñe. Beyond the Chains of Illusion. te je svrha sama sebi. onda je tu u pitaçu prvo ÿudska priroda uopãte. meœu kojima su naroåito interesantna ona u oblasti neurofiziologije i antropologije. Meœutim. delo. E. 31. moæe li se pojmom agresije obuhvatiti kako ponaãaçe i reakcija åoveka koji brani svoj æivot. From izraæava svoje poimaçe Marksove ideje o dvojnosti ÿudske prirode.

Skota (J. Frommu. U hladnom ratu se åak namerno odræavalo staçe napetosti a izbegavao svaki sukob koji bi mogao voditi ratu. P. str. Fromm. Osnovna ãema objaãçeça ovih teorija je sledeña: tenzija agresija sukob rat. From navodi i zakÿuåak jednog od najistaknutijih istraæivaåa agresije X. 1934. koje je rezultat druãtvenih okolnosti a ne nasleœenih instinktivnih staça. a naroåito u SAD. delo. on je iz psihologije izbacio sve subjektivne pojmove koji se ne mogu neposredno posmatrati. Scott. Socijalno-psiholoãke teorije u teoriji meœunarodnih odnosa uzimaju za osnovu objaãçeça sukoba u druãtvu “staçe tenzije”. Nav.92 B. 92 E. From uglavnom prihvata analizu K. nav. J. æeÿa. po E.94 Biheviorizam se zasniva na premisi da je predmet ÿudske psihologije ponaãaçe ili delovaçe ÿudskih biña. Man. Pear. “Svi naãi dosadaãçi dokazi pokazuju da je borbeno ponaãaçe meœu viãim sisarima. t. Meœutim. Flugel. P. Antropoloãka istraæivaça ukazuju na to da postoje velike razlike u agresivnosti primitivnih ÿudskih zajednica. str. 134. kao ãto su “oseñaçe. nav. nije neophodna povezanost ova dva staça: moguñe je da postoji staçe napetosti a da ne doœe do sukoba. 1945. do koje je on doãao na osnovu posmatraça 653 plemena koja æive na zemÿi. Morals and Society. Rajta. Naime. delo. åak i miãÿeçe i oseñaj. slika. 1958. u çihovoj subjek90 E.93Iz ovakvog staça moguñe je oåekivati nastajaçe sukoba. 94 J. Press. 91 . 43 . Aggression. str. Univ. koja postoji kod åoveka. Po çegovom miãÿeçu. Staçe tenzije (napetosti). delo. ukÿuåujuñi i åoveka. Bihevioristiåke teorije Pored instinktivistiåkih teorija u psihologiji su se razvile i socijalno-psiholoãke teorije. dok su sasvim razvijena zemÿoradniåka i stoåarska druãtva najratobornija. P. S. nav. 109. defanzivna reakcija”. O agresiji je bilo veñreåi. Chicago. a te razlike su u vezi sa stepenom druãtvene razvijenosti koji su te zajednice postigle. prvobitne ÿudske zajednice na skupÿaåkom nivou. delo. ove teorije se zadovoÿavaju åiçenicom postojaça staça tenzije bez ulaæeça u neposredne uzroke nastajaça toga staça. zabrinutosti ili sklonosti nasiÿu. i ne postoje dokazi o spontanoj unutraãçoj stimulaciji”. najåeãñe se opisuje kao staçe uznemirenog iãåekivaça. I. 104. Scott): “Osoba koja ima sreñu da æivi u okolini koja je ne stimuliãe na borbu neñe patiti od psiholoãkog ili nervnog oãteñeça zato ãto se nikada ne bori”. 126. Fromm. i obrnuto. rat koriste kao najåeãñi oblik odnosa sa drugim druãtvima. Åovek u ratu ima najviãe moguñnosti da isprazni napetost koja traæi agresivna ponaãaça. str. London. 93 T. a ono ãto ove teorije preuzimaju iz teorije agresivnosti je potreba za praæçeçem. Druãtva prvobitne zajednice.90 E. Kao i svojevremeno pozitivizam. nav.postoji kod æivotiça i åoveka bioloãki prilagodÿiva. H. izazvano spoÿnom stimulacijom. str. E. unutar kojih bihevioristiåka teorija danas dominira u graœanskoj sociologiji na Zapadu.91 b. primitivnom lovaåkom i primitivnom poÿoprivrednom nivou su maçe ratoborne od onih na viãem nivou. koja se pribliæavaju klasiånom druãtvu. shvataçe.

veñna prvi pogled. smatraju da se druãtvena pojava uvek moæe svesti na individualno ponaãaçe. delo.. Predstavnici ovog istraæivaça smatraju da se ponaãaçe moæe raãålaniti na sledeñi naåin: “Ponaãaçe koje prethodi. da se analizom ponaãaça pojedinaca mogu objasniti ponaãaça velikih druãtvenih grupa kakve su dræave.tivnoj definiciji”. odnosno moæe da vodi ratu. nav. meœutim. Ovaj zbornik radova sadræi studije o javnom mçeçu. imaju neke predstave çihove ili strane zemÿe. Ch. Prikupÿaçe åiçenica nije jednostavan posao i ne sastoji se samo u jednostavnom zbiraçu podataka o pojavi koja se ispituje. mogao saæeti u tri osnovne faze: prikupÿaçe i obrada åiçenica. Añimoviãñ. New York. kritiåko odabiraçe i proveravaçe verodostojnosti izvora i najzad. Fromm. predstavama koje postoje kod uåesnika meœunarodnih odnosa jednih o drugima. U jednoj studiji. uglavnom. kvantifikacija åiçenica i izrada modela. “Ove predstave o stvarnosti predstavÿaju najznaåajniji deo meœunarodnog sistema i on se ne moæe razumeti bez çih. i drugi 95 E. Revue Internationale des sciences sociales. W. Kelman (ur). 3/1965. tzv. oni proãiruju pojam uåesnika ovih odnosa prouåavaçem çihovog ponaãaça. Odluke se donose na osnovu ovih predstava a ne realnosti. Meœutim. str. Od pojedinaca do globalnog druãtva postoji serija ponaãaça neograniåenog broja postojeñih ili moguñih uåesnika. 99 R. realnost åine rezultati ovih odluka”.98 Biheviorizam kao teorija ne moæe se odvojiti od postupka nauånog istraæivaça.97 Biheviorizam je imao i veliki uticaj na istraæivaçe mira. 4/1971. pregovorima. Na jednom primeru moæe se videti kako je taj posao sloæen. Istraæivaçe mira. str. koja se odvaja u celini od individualnih stavova. To je sloæen posao koji obuhvata popis i opis åiçenica. i prouåavaçe ponaãaça u toku i posle rata. 1970. moæe se reñi da u centru istraæivaça bihevioristiåke ãkole stoji proces donoãeça odluka u meœunarodnim odnosima i spoÿnoj politici dræava. 99 koja se bavi problemima integracije u meœunarodnim odnosima. 96 H. Boulding. Ovaj postupak bi se.95Meœutim. Teãko je prihvatiti. i naroåito. Dræave su rasporeœene u dva niza jedan koji je sadræao dræave o kojima su prikupÿene informacije. s ciÿem da se putem selekcije ponaãaça naåine modeli pogodni za analizu i posmatraçe. 97 K. koji åini sastavni deo ove teorije i çenog metoda. International Behavior. 1965. 44 . po kome je druãtvena pojava kolektivna pojava. veñsamo kao ponaãaçe pojedinaca. U posmatraçu meœunarodnih odnosa. istraæuju se åinioci koji pospeãuju saradçu meœu dræavama. 98 Vidi Q. i biheviorizam kao i instinktivizam stavÿa u srediãte prouåavaça ponaãaçe pojedinca i iz çega izvlaåi zakÿuåke znaåajne za objaãçeçe ponaãaça aktera u meœunarodnim odnosima. 12 i 17. Bihevioristi. Elder.. Meœutim. “Meœunarodni problemi”.. 435. sistematisaçe åiçenica s ciÿem da se izvuku åiçenice tipiåne za pojavu koja se prouåava. International Community. meœunarodnoj trgovini.. Teorija biheviorizma potpuno je suprotna Dirkemovom shvataçu. tzv. istraæivaçe ratnog pustoãeça”. te da se ona ne moæe drukåije ni razumeti. a. str. Svi oni koji donose odluke. Cobb. New York. 49. istraæivaçe kriza. Jedan od znaåajnih radova ove ãkole96skoro je u celini posveñen istraæivaçu procesa donoãeça odluka.

Intergovernmental Organization in the Global System 18151964. Pored pri-kupÿaça ovih åiçenica. 65. Singer. Od svih modela izloæiñemo samo teoriju igara. uåeãñe u meœunarodnim organizacijama itd. Rosenau. Smatra se da obradom åiçenica moæe biti saåiçen model pomoñu kojeg bi mogao biti objaãçen åitav niz istih ili sliånih pojava koje nastaju. b. New York. Daÿa çihova obrada sastoji se u kvantifikaciji i to uglavnom statistiåkim metodima. The Behavioral Science Approach to International Relations u ediciji: J. jer ne moæe biti stalno poveñavan broj dræava. U åinioce koji doprinose saradçi ubrojani su: geografska udaÿenost. Model oznaåava apstrahovanu stvarnost datu u jednoj shematizovanoj predstavi slici. Ovo posmatraçe nema samo za ciÿ da sazna i opiãe dato po100 J. Teorija igara je neposredna primena bihevioristiåkog metoda. Jedan od najdoslednijih sledbenika biheviorizma101analizira stopu rasta meœunarodnih organizacija od poåetka XIX veka. telefonski razgovori. Singer. Za kriterijume kojima se meri intenzitet odnosa uzet je broj sklopÿenih ugovora izmeœu çih. koja su nastala kao rezultat primene drugih metodskih postupaka. On zakÿuåuje da postoji korelacija izmeœu broja meœunarodnih organizacija i veliåine meœunarodnog sistema i broja dræava u çemu.. koji se åesto upotrebÿavaju u analizi konkretnih meœunarodnih odnosa. i odreœeni su kriterijumi po kojima se meri intenzitet odnosa izmeœu datih dræava. D. kao i one åinioce koji mogu uticati na izbor uåesnika u procesu odluåivaça. str.102 Oni su do sada napravili viãe modela.koji je obuhvatio dræave Atlantskog pakta.. tradicija odnosa i dr. The Behavioral science. 2/1970. Zatim je za ta dva niza napravÿen spisak åinilaca koji doprinose saradçi. Jedan od osnovnih stavova biheviorista jeste da se nijedna pojava ne moæe nauåno objasniti bez prethodnog posmatraça i mereça. Singer. D. v. autor zakÿuåuje da ñe doñi do prestanka poveñaça broja meœuna-rodnih organizacija. D. stepen razvoja. Kod prouåavaça procesa odluåivaça. Prikupÿene åiçenice se ne predaju subjektivnoj oceni istraæivaåa. dopisivaçe. priroda politiåkog sistema. 45 . U ovom modelu posmatra se ponaãaçe dva ili viãe uåesnika u meœusobnim odnosima. tu-rista. i tako doñi do opãte teorije koja bi bila efikasnija od svih drugih objaãçeça. telegrami itd. Svaki od ovih åinilaca je po moguñnosti kvantifikovan i izraæen putem indeksa.. Osobina bihevioristiåkog postupka dolazi do punog izraæaja tek u postupku kvantifikacije ovako prikupÿenih åiçenica. koje omoguñava stvaraçe modela pomoñu kojih se objaãçavaju pojave u stvarnosti. str. kultura. bihevioristi se naroåito trude da doœu do saznaça o reagovaçu raznih druãtvenih grupa i slojeva na pojedine probleme meœunarodnih odnosa. Tako je geografska udaÿenost data u broju miÿa izmeœu prestonica. International Politics and International Policy. trgovina.100Na jednom primeru ovo ñe se najboÿe videti. Imajuñi to u vidu. 102 J.. zatim veze izmeœu graœana tih zemaÿa. razmena studenata. u nekom konkretnom sluåaju. “International Organizations”. oni najåeãñe ispituju osobine uåesnika koji u tom procesu mogu uticati na odluke. stupaç ekonomske razmene. 6569. 101 J. stepen razvijenosti pomoñu bruto nacionalnog dohotka itd. 1970.

naãaçe. 66.105 Ovaj primer igre pokazuje da ñe obe strane izgubiti najviãe ako vode raåuna samo o sopstvenim interesima. str. Zbog toga su i rezultati do kojih se dolazi primenom metoda biheviorizma nepotpuni i jednostrani. pored toga. on se uspeãno suprotstavio instinktivizmu. 65. sukobi spadaju u igre u kojima zbir nije ravan nuli jer dobitak jedne strane ne mora da znaåi gubitak za drugu stranu. Prvo. kao ãto su model socijalne komunikacije. Ako obojica priznaju. 104 V. 5396. “Meœunarodni problemi”. 1971. koja omoguñuje primenu elektronskih raåunara. 105 Nav. U meœunarodnoj politici upravo i jeste najveña teãkoña u tome ãto se ne moæe unapred znati strategija druge strane. Forward. model integracije. Nemoguñe je odvojiti åoveka i çegovo ponaãaçe od çega samog. ali pod uslovom da drugi zatvorenik ne prizna. 371. koja bi mogla nastati i biti sliåna ili ista kao saåiçeni model igra. 46 . drugi zatvorenik prizna. postoji niz drugih modela. nav. u ediciji.103 Meœutim. Pored ovog modela. Rosenau. jer su veze u meœunarodnim odnosima izmeœu vlada nedovoÿne a u sukobima su i nepostojeñe. Na ovim sasluãaçima on svakome od çih nudi slobodu ako prizna i oda drugoga. Ako. ostaje nekaæçen. Harsanyi. biñe kaæçeni za teæe delo i tako nastaje tzv. biñe teæe kaæçen. Eksperimentalna igra i simulacija. veñi da predvidi moguñe ponaãaçe u nekoj buduñoj situaciji. jednoj po meœunarodne odnose opasnoj teoriji i drugo. predstavÿaju doprinos na putu ka viãem stepenu metodoloãkog prilaza meœunarodnim odnosima. str. Macmillan. kao i çihova obrada. i arbitrerni. korelacija rata itd. C. delo. onda bi mogli svoje ponaãaçe prilagoditi tome i tako nañi najboÿe reãeçe za obojicu. Dimitrijeviñ. od çegove liånosti u celini. J. po ovoj teoriji. 3/1968. Interesantno je napomenuti da u meœunarodnim odnosima.106 Ne moæe se poreñi åiçenica da je biheviorizam doprineo prouåavaçu meœunarodnih odnosa. The Field of Nations. London. Obojica ñe biti kaæçeni ako nijedan ne prizna. 106 Vidi: N. pak. u kojoj svako od çih. “zatvoreniåka dilema”. teorija igara je najrazvijenija i ima najveñu vrednost u oblasti igara sa zbirom nula: u igri u kojoj dobitak jedne strane predstavÿa gubitak druge strane. grafiåki model. Ako bi oba zatvorenika unapred znali moguñe ishode. strogost i metodiånost u prikupÿaçu åiçenica. delo. Game Theory and The Analysis of International Conflict. ako prizna. Oni su. Meœutim. statistiåki model. Mnogo povoÿniji ishod bi se mogao oåekivati za obojicu ako bi imali moguñnosti odræavaça meœusobnih veza. jer su nastali na osnovu zakÿuåivaça o ponaãaçu sasvim slobodno izabranih aktera i slobodno izabranih tipova 103 J. str. “Fundamentalno razlikovaçe u teoriji igara je ono koje daje klasifikaciju igara na tri osnovne grupe: igre sa istim interesima.104Ova igra se najboÿe predstavÿa tako ãto se prikazuje odnos dva zatvorenika uhapãena za delo koje su zajedniåki uåinili i koje istraæni organ sasluãava odvojeno. str. osnovne protpostavke biheviorizma su teãko prihvatÿive. igre sa suprotnim interesima i igre sa meãanim interesima”. Nema ponaãaça koje objektivno postoji odvojeno od liånosti koja se ponaãa. koji treba samo da ilustruje savremene preokupacije bihevioristiåke sociologije meœunarodnih odnosa na Zapadu.

1973. Press.109 Funkcionalisti. u çihovoj modernoj kibernetskoj verziji. Stanford. Putem modela moæe se apstrahovati veliki broj åiçenica prikupÿenih tokom istraæivaça. A Working Peace 109 47 . Konkretizaciju i primenu ove teorije minuciozno je sproveo u teoriji meœunarodnih odnosa E. Beyond the Naton-State. integracija. London. 107 E. Pitaçe stvaraça jednog globalnog modela izgleda nije moguñe reãiti zbog obima i obiÿa åiçenica koje se nameñu iz stvarnosti meœunarodnih odnosa. Meœutim. str. 52. nije moguñe osloniti se na shemu koja se saåiçava na osnovu posmatraça jednog ili dva odnosa. Univ. Univ. 1965. Nepovezanost modela vodi. i ovog puta pokazuje nedostiænim. Has (E. Funkcionalistiåke teorije Za uvoœeçe funkcionalistiåke teorije u nauku o meœunarodnim odnosima zasluæan je D. Oxford. delo. Haas) u svojim studijama o meœunarodnoj integraciji. str. 110 E. ponaãaça i odnosa? Ovaj kriterijum ne moæe izbeñi uticaj filozofsko-ideoloãkog opredeÿeça. Zbog povezanosti i meœuzavisnosti pojava. nav. From. tako i za bihevioristiåke teorije. on je odreœen iskÿuåivo uslovima izvan çega. Oni definiãu takav sistem kao skup odnosa izmeœu jednog broja funkcija koje vrãi jedan broj meœunarodnih aktera. on nema nikakvog udela u vlastitom æivotu. moæe biti izmeçena u jednom sistemu (koji predstavÿa meœunarodna organizacija). Contemporary International Theory and the Behaviour of States. 108 D.110 On ispituje kako sredina (koju åine dræave ålanice). te se tako isticaçe nauåne neutralnosti. nastoje da taåno utvrde znaåeçe meœunarodnog sistema. one su u neåemu sasvim bliske: nijedna od çih ne vodi raåuna o liånosti samog åoveka: “Bilo da je åovek rezultat uslovÿenosti. 83. Mitrani (D. Mitrany. 108 koji je u svojoj stu-diji u vreme Drugog svetskog rata izloæio ideje o preovladavaçu podela i sukoba u meœunarodnim odnosima “mreæom meœunarodnih odnosa i organizacija u kojima ñe interesi i æivot svih nacija biti postepeno integrisani”. Haas. Slika. jednostranosti. Meœutim. odnosno shema najboÿe pokazuje taj proces integracije i dezintegracije u meœunarodnim odnosima. Stvaraçe modela moæe biti korisno kao metodski postupak u prikupÿaçu åiçenica. Mitrany). Iako su jasne razlike izmeœu instinktivistiåke i bihevio-ristiåke teorije. i pomoñu te sheme objaãçavati celinu meœunarodnih odnosa. 3. sposobnog da posluæi kao instrument analize. ali ne moæe biti korisno za nauåno objaãçeçe. nikakve odgovornosti. takoœe. Vidi se da duænosti koje preuzima meœunarodni sistem broj 1 postaju pod imenom “funkSystem. to je sve. Rankel. koju bihevioristi podvlaåe. J. 1943.107Ovo je zakÿuåak koji podjednako vaæi kako za instinktivistiåke.odnosa izmeœu aktera. Press. ili rezultat evolucije æivotiça. jer svaki model ima svoj sopstveni ciÿ da reãi jedan vid jednog problema. jer se jedan druãtveni sistem izdiæe iznad niza odnosa. Koji kriterijum se upotrebÿava u izboru åiçenica. åak ni traåak slobode”. nije dovoÿno samo identifikovati funkcije. izmeœu funkcija i aktera koji ih ostvaruju. Functionalism and International Organization.

cija” ciÿevi nacionalnih aktera u svojoj sredini (II i III u zavisnosti od toga da li je proces integracioni ili dezintegracioni). çihovi ciÿevi idu ka novom meœunarodnom sistemu. str. çegov pravni sistem. shemu) postaju pod imenom “funkcije” ili “disfunkcije”. od Mitranijeve ideje o integraciji dræava kao jedinom izlazu iz sadaãçeg staça meœunarodnih odnosa do Hasove analize konkretnih integracionih procesa. “Ono ãto kara-kteriãe jedan dati sistem. one mogu postati autonomni faktori u jednom kasnijem staçu. to su “duænosti” koje akteri nameñu “strukturama”. Nedostatak takve analize je oåigledan. ali samo ako su povratnom reakcijom (Feedback reaction) unete u proces odluåivaça svake dræave ålanice. Has je na iskustvu prouåavaça integracije u Zapadnoj Evropi. jer domañi termin nije u potpunosti usvojen input = ulaz output = izlaz). takoœe. to je tip input i autput koje preovlaœuju u datoj epohi. tj. Pribliæavaçe kapitalistiåkih zemaÿa Zapadne Evrope nesumçivo je i posledica zajedniåkog interesa 111 Nav. Svojevremeno. Tako. Wihovi ciÿevi tako odluåuju o obliku novog meœunarodnog sistema. Naime. on ne unosi u analizu ulogu i znaåaj odnosa koji postoje izmeœu socijalistiåkih i kapita-listiåkih dræava i uticaj tog odnosa na samu zapadnoevropsku integraciju. ali s obzirom na proces povratne reakcije. tj. kada razmatra integraciju u okviru Zapadne Evrope. pribliæio je funkcionalizam siste-matskoj teoriji.112 Razvoj funkcionalistiåkog prilaza prouåavaçu meœunarodnih odnosa. delo. onda je reå o disfunkcijama). nacionalni ciÿevi u novoj “sredini” II ili III u zavisnosti od toga da li je proces bio integracioni ili dezintegracioni. sistem je izmeçen veñprema tome u kom stepenu je postignuta integracija. Autput vrednosti mogu usmeriti ili izmeniti sredinu. Prema tome da li su funkcije ostvarene ili ne (ako ne. Istovremeno. prihvañena pravila meœunarodnog prava i 2. str. Kolektivne odluke organizacija su autput vrednosti.111 Ãto se tiåe “funkcija” sistema. 112 Nav. Mitrani je zapostavÿao politiåku moñkao prisutan elemenat meœunarodnog sistema. Has zapostavÿa druãtveno-ekonomski sistem i çegove posledice na odnose meœu dræavama. çegove nacionalne. jer bi ona moæda doprinela razumevaçu uspeha integracionih procesa u Zapadnoj ka-pitalistiåkoj Evropi. Suãtina naãe analize je da predvidi kada i kako ñe se to dogoditi”. Privremene meœunarodne organizacije smatramo kao “strukture”. E. zahtevi koje dræave upuñuju meœunarodnim organizacijama i meœunarodnom pravu (koje je. 77. obratio veñu paæçu samim procesima koji vode integraciji. kako bi utvrdio moguñnost nastanka meœunarodnog sistema koji bi se mogao kontrolisati. Duænosti koje sadræi sistem I (vid. U novoj verziji funkcionalizma. regio-nalne i svetske organizacije. delo. 8. 48 . Zato je za çega vaænija ocena pravca kretaça procesa nego ocena funkcionalne uloge integracije koje veñpostoje u nekom obliku. Has objaãçava ovu shemu na sledeñi naåin: politika dræave ålanice predstavÿaju input vrednosti (daje se naãa transkripcija. Strukture sistema su: 1. po ovoj teoriji jedna od najznaåajnijih struktura u sistemu).

Teæça funkcionalista da zahvate meœunarodne odnose u jedan globalni sistem je druga krajnost u odnosu na æeÿu biheviorista da ispitaju pojedinaåna ponaãaça i pojave meœunarodnog æivota. “duænosti”. çihov uticaj na politiku subjekata. Na taj naåin se pred teorijom meœunarodnih odnosa stavÿaju nepremostive teãkoñe. tako da se “zaguãuje” åiçenicama. Meœutim. odnose snaga i ravnoteæu i çene tipove. te je prinuœen na arbitrernost. kao i uzajamno delovaçe aktera i sistema. Oni su uspeãno ukazali na znaåaj ovih sistema za meœunarodne odnose. opãta teorija sistema se smatra jednim od dva do sada najznaåajnija prodora u saznaçe. Te teãkoñe su funkcionalizam dovele do arbitrernosti u odreœivaçu onoga ãto spada u “sredinu”. kao specifiånu vrstu druãtvenih odnosa. ali se na ovaj naåin ne moæe doñi do opãte teorije meœunarodnih odnosa. U funkcionalizmu dolazi do ogromnih teãkoña upravo onda kada treba odrediti “sredinu”. i same sisteme. ta “sredina” mora da sadræi skup svih prirodnih. Funkcionalizam zbog toga nije “video” elemente. Opãta teorija sistema U razvoju nauke.tih zemaÿa da oåuvaju kapitalistiåki sistem. ciÿeve i najzad. Naime. a biheviorizam celinu. po kojima se odnosi u ovakvim sistemima odvijaju. 4. Ajnãtajnovom teorijom re-lativiteta i opãtom teorijom 49 . Osnovna slabost funkcionalizma u meœunarodnim odnosima je upravo u tome ãto u svom sistemu nije u staçu da izdvoji ono ãto jeste proces od znaåaja za meœunarodne odnose od svih ostalih pojava. ãto je osnovna pretenzija funkcionalizma. Ovaj interes je nesumçivo nadnacionalan. Ova arbitrernost je utoliko veña. jer çegova sadræina åini da se razliåiti nacionalni interesi potru pred zajedniåkim interesom. to je uoåavaçe nastajaça sistema meœunarodnih odnosa unutar kojih nastaju svojevrsne pravilnosti. Ova autonomnost meœunarodnih sistema je sve prisutnija u meœunarodnim odnosima. a funkcionalisti su zasluæni ãto su u çihovo prouåavaçe uneli niz specifiånih metodoloãkih postupaka. zato ãto on zanemaruje istorijske i druãtvene osobenosti ovih procesa i ne prodire u suãtinu meœuna-rodnih odnosa. koji svi zajedno i svaki posebno. Ta arbitrernost se moæe svesti na minimum ako se sistem ograniåi na neki od znaåajnih oblika meœunarodnih odnosa: politiåko-strategijske odnose. koji omoguñuju uspeãnije i taånije çihovo prouåavaçe. Na ovaj naåin se metodski mogu uspeãno zahvatiti neki pravci meœunarodnih odnosa. meœunarodni odnosi su celina svih pojava koje ih åine i ne mogu se razumeti izdvajaçem jedne ili druge strane. Ono ãto se moæe smatrati doprinosom ove teorije razvoju teorije meœunarodnih odnosa. ÿudskih i druãtvenih faktora. nove tipove odnosa koji nastaju s novim socijalnim i ekonomskim tipovima aktera. daju “ton” sredini o kojoj je reå. u aktere.

D. Wiener. Easton. XI. U marksistiåkoj literaturi postoje i drugaåija miãÿeça. a tek kasnije u druãtvenim. åiçenica je da ova teorija sve viãe osvaja i intelektualno privlaåi nauåne radnike. odnosno sredina u kojoj se razvija neki sistem jeste jedinstveno u svojoj sloæenosti. The Structure of Social Action. Parsons. Lefevre. Press. Frankel. Vol. 1973. ali se one ipak sve svode na to da sistem åini ukupnost elemenata ili istovrsnih grupa elemenata. jer sve velike teorije sadræe sistematizovana znaça teoriju i metodologiju. 116 A. Na taj naåin sistem predstavÿa sloæenu celinu skup pojedinaånih elemenata koji se nalaze u interakciji. istina je verovatno negde na sredini. str. Rapport. Moskva. jer je do tada dræana kao vojna tajna SAD. Svaki sistem ima svoju strukturu. sistemska teorija poåiçe re-lativno brzo da se primeçuje nakon objavÿivaça Vinerovog dela. 114 A. 1969. Antisistem. 118 J. 3.sistema Norberta Vinera (Norbert Wiener).117Primena ove teorije u meœunarodnim odnosima se poklapa sa çenom primenom u politiåkim naukama. 115 A. 113 koja je napisana krajem dvadesetih godina a objavÿena tek 1948. I. smatra da Opãta teorija sistema pre “predstavÿa pristup i metodologiju nego teoriju u smislu koji se ovom terminu pripisuje u nauci”. 1966. koji je razradio ovu teoriju. po kome su sve pojave povezane u jedan sisem unutar kojeg se ispoÿava meœuzavisnost meœu çima i uslovÿenost od okruæeça. i u tom smislu. Anatol Rapport. Mathematical Aspects of General Systems Analysis u General Systems “Yearbook of the Society to General System Research”. Ona predstavÿa veliki napredak. 1948. Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. tako da joãuvek ne moæemo smatrati da su Opãtu teoriju sistema marksisti potpuno prihvatili. Zaslugu za ulazak ove metodologije u ove nauke najviãe imaju Talkot Parsons (Talcot Parsons) i Dejvid Iston (David Easton). 1949.116 U politiåkim naukama na Zapadu. Tako je sistem 113 N. Opãta teorija sistema nuæno pretpostavÿa interdisciplinarno prouåavaçe jer okruæeçe. New York. ostvaruje funkciju i predaje informacije ili ih preraœuje. tako da i na Istoku i na Zapadu sve åeãñe nailazimo na veñu ili maçu primenu metodologije teorije sistema. S obzirom na osnovni stav. koja je upravo do sada bila dezintegrisana zbog razliåitih metodoloãkih moguñnosti. zbog åega ga mnogi smatraju çenim osnivaåem. Beograd. Oxford Univ. New York. New York.115 S druge strane. Nesumçivo je da ova teorija ima najveñi znaåaj zbog çenog metoda. te tako predstavÿa novi kvalitet. The Political System.114Mada postoje i suprotna miãÿeça. 1953. çoj se moæe pripisati onaj znaåaj koji smo veñistakli. 1973. New York. jer omoguñuje integraciju nauke.118 Ãta se podrazumeva pod sistemom i kakva je moguñnost çegove primene u meœunarodnim odnosima? Postoje brojne definicije sistema. a ne prosti zbir sastavnih elemenata. Razumÿivo je da Opãta teorija sistema biva prvo prihvañena i primeçena u prirodnim i tehniåkim naukama. Rakitov. Contemporary International Theory. Anatomija nauånogo znanija. 117 T. 50 .

Primena opãte teorije sistema u prouåavaçu meœunarodnih odnosa naãla je mesto u brojnim radovima119 u kojima se meœunarodni sistem posmatra kao veliki sloæeni sistem. dinamiåki i hijerarhij-ski povezan. u kom smislu se oni nalaze na razliåitim nivoima. tako da izmeœu çih nastaje hijerarhijski odnos: npr. Svaki sistem je deo nekog viãeg sistema. meœu sistemima i u sloæenom sistemu.sposoban da prima impulse koji dolaze od sastavnih elemenata. Isto tako. ali i da predaje nove impulse koji utiåu na odnose samih elemenata. 1957. eventualno. U odnosu na meœuza-visnost. funkcionisaçe jednog sistema nije moguñe objasniti van çegovog okruæeça. Meœunarodni sistem je takoœe hijerarhijski ustrojen i to u dva smera: a) u odnosu razliåitih elemenata sistema postoji primat ekonomske meœuzavisnosti. nemoguñe je zanemariti povratni uticaj sekundarnog sistema i elemenata na primarne. Kaplan. primat ima sistem koji je na viãem nivou. Theorising Across System: Linkage Politics Revisited (1971). grupa elemenata koja åini sastavni deo nekog drugog sistema. Zbog çegove heterogenosti. Meœuzavisnost je neophodna u ustrojstvu jednog sloæenog sistema. Tako se. univerzalnog i regionalnog sistema kolektivne bezbednosti. Znaåi. meœunarodni politiåki si-stem. tako da je sve maçe moguñe funkcionisaçe jednog sistema nezavisno od sredine u kojoj opstoji. W. Elementi koji åine sistem moraju biti relativno nezavisni. meœunarodni pravni sistem i sistem 119 M. Sredina meœunarodnog sistema je pak sveukupnost druãtvenih i prirodnih elemenata. veñ. meœunarodni pravni sistem i neki H sistem koji bi se hijerarhijski mogao postaviti u istu ravan sa ova tri sistema. b) u odnosu sistema i podsistema postoji primat ekonomskog sistema nad drugim sistemima zbog broja i kvaliteta veza koje ovaj sistem ima sa çima. Sistem mora biti otvoren prema sredini (okruæeçu). meœunarodnog ekonomskog sistema itd. Diplomacy and Rules (1968). sistem odnosa dræava jednog regiona nalazi u okruæeçu globalnog sistema ravnoteæe snaga. Burton. veze sa okruæeçem sve viãe se granaju. onda nema ni veza izmeœu datih sistema. jer sistem ne moæe funkcionisati ako je on prosta masa sastavnih delova. Systems. 1968. 51 . koji odreœuju meœuzavisnost elemenata meœunarodnog sistema i tako åine osnovu na kojoj on postoji. J. Young. jer bez çega nema celine odnosno sistema. System and Process in International Politics. meœunarodni ekonomski sistem. inaåe ne moæe opstati kao sistem. U tom sluåaju on ne bi bio sistem. Ako bismo strukturu meœunarodnog sistema shvatili kao odnos i veze koje postoje izmeœu globalnog meœunarodnog sistema i podsi-stema: meœunarodni ekonomski sistem. Systematic Approach to International Politics. J. States. jer je sastavÿen od elemenata (dræava) koji su veoma nezavisni. meœunarodni politiåki sistem. N. Ako nema meœuzavisnosti. a s rastom meœuzavisnosti. Rosenau. Sve sisteme moæemo posmatrati u odnosu jedan na drugi. sistem se nalazi na niæem ili viãem nivou. recimo. Isto tako. i u odnosu na çega on je çegov podsistem i nalazi se u meœuzavisnosti u odnosu na çega. Utvrœivaçe primata se vrãi na osnovu broja i znaåaja veza koje jedan sistem ima sa drugim sistemima odnosno elementima. O. on ne podleæe uvek samokontroli.

. tehnoloãka nezavisnost i niz drugih. str. Subjek-tivni bi bili: sistem odluåivaça kod aktera. prema tome. Meœutim. do koje moæe dovesti nekritiåka primena sistemske teorije. staçe druãtvene svesti (nacionalne. kako je to uradio M. Ovi funkcionalni oblici podsistema (ravnoteæa i kolektivna bezbe-dnost) bi u povratnoj akciji delovali na podsistem u prvom nivou a ovi na sam globalni sistem. 5. ali da nije moguñe istraæiti niz znaåajnih åiçenica bez kojih se ne moæe razumeti spoÿna politika dræava. tada bismo u daÿoj razradi priãli istraæivaçu funkcionalnih podsistema koji nastaju usled interakcija izmeœu si-stema i podsistema u prvom nivou. usled interakcija sa drugim podsistemima unutar globalnog meœunarodnog sistema. ni sami meœunarodni odnosi. Merle. psiholoãke osobine liånosti znaåajnih u sistemu odluåivaça itd. nacionalni karakter.H koji se nalazi na kraju ovog otvorenog lanca i omoguñuje da se ispred çega pojave joãneki podsistemi. Sve ove parametre bismo mogli podeliti na objektivne i subjektivne. primena si-stemske teorije u meœunarodnim odnosima je veoma teæak i sloæen posao. S obzirom na to da je meœunarodni sistem u veñoj meri heterogen zbog visokog stepena nezavisnosti çegovih elemenata. podsistem 2 (meœunarodni politiåki sistem). Recimo. a. uglavnom. Objektivni bi bili: geopolitiåki. str. mogao bi da izazove nastajaçe no-vih podsistema: ravnoteæe snage i kolektivne bezbednosti. 41 i M. 123124. delo. stupaç razvijenosti aktera. pa. Zbog toga se åesto pribegava analizi nekog od podsistema ili preduzima analiza niza sistema koji se tada uklapaju u jednu celinu... verske). Razumÿivo. geostrateãki poloæaj. U meœunarodnom sistemu mogu se zapaziti nizovi parametara koji utiåu na veze izmeœu sistema i podsistema. ova teorija trpi ozbiÿne kritike koje se na Zapadu uglavnom svode na primedbu da se pomoñu çe moæe sagledati globalni sistem. 52 .120 Opãta teorija sistema ukÿuåena kao metodoloãki okvir moæe da pruæi mnogo viãe nego ãto je do sada ostvareno çenom primenom u sklopu funkcionalistiåke filozofije. Marksistiåki pristup meœunarodnim odnosima Ono ãto u zamahu nauånog prouåavaça meœunarodnih odnosa privlaåi paæçu jeste veliki interes ove nauke za marksistiåki pristup prouåavaçu meœunarodnih odnosa. jer omoguñava nauåno istraæivaçe savremenih meœunarodnih odnosa. Primena sistemske teorije u istraæivaçu meœunarodnih odnosa ima svoj metodoloãki smisao. “Osnovna teza koja proizlazi iz dela 120 Frankel. Kaplan. Prvo pitaçe koje traæi odgovor jeste: kako i zaãto nastaju meœunarodni odnosi? U marksistiåkoj literaturi se åesto moæe sresti miãÿeçe da meœunarodni odnosi nastaju s pojavom klasnih druãtava. nav. Sociologie. prouåavani istorijskim metodama. ostaju ozbiÿne opasnosti od ãematizovaça stvarnosti. svetsko træiãte. tako da bez primene elektronskih raåunara nije moguñe zami-sliti uspeãno savladavaçe zadataka. koji su.

str. borbe za spoÿna træiãta itd. Ovaj tip meœuzavisnosti posebno je jasan u periodu kolonijalne eksploatacije. delo. 123 Nav. 1/1974 (UNESCO). kao ãto je druãtveno-ekonomska struktura. nego tamo gde one prestaju. treba voditi raåuna o trajnim åiçenicama æivota nacije. 53 . na onim retkim taåkama gde one dolaze u kontakt s drugim zajednicama. Marksistiåke teze moraju biti preispitane i to u sledeñem: prvo treba definisati u kom obimu druãtveno-ekonomska struktura zemÿe odreœuje çenu spoÿnu politiku. Miloãeviñ.Marksa. I ovaj autor ukazuje na to da je ovakav pristup meœunarodnim odnosima siromaãan i nepotpun: “Mnoga podruåja socijalnih odnosa danas u meœunarodnim odnosima ne mogu se objasniti iskÿuåivo fenomenima klasne borbe. Prihvatiti takav pristup znaåilo bi preñutno prihvatiti da se od perioda evropske industrijalizacije XIX veka naovamo. 122 S.. Engelsa i Leçina jeste. “Revue internationale des sciences sociales”. doktorska disertacija. treba ispitati ideo-loãke i psiholoãke uslove. u stvari. nije niãta znaåajnije dogodilo u istoriji ÿudskih odnosa”.123 Da bismo ukazali na kontinuitet ovog shvataça sve do istorije novoga veka.121 I u naãoj literaturi moæe se sresti shvataçe da su meœunarodni odnosi uslovÿeni klasnom borbom. smatrajuñi da klasno izrabÿivaçe unutar druãtva vodi izrabÿivaçu nacija. ono prioritetom klasne borbe”. da kao takvi predstavÿaju nastavak klasne borbe u meœunarodnim razmerama.” Tradicional-ni uticaj druãtvenoekonomskog sistema na spoÿnu politiku ispoÿava se kao projekcija druãtvenih interesa (posebno klasnih interesa) u meœunarodnoj oblasti. 1971. Sociologie et E9tude des rations internationales. Treñe. 1861. i da nestaju s nestankom klasa.. na çihovim granicama. treba prouåiti mikrofaktore koji deluju na definisaçe i izvrãavaçe spoÿne politike i çihov odnos prema makrofaktorima. bilo one koji predstavÿaju samostalne snage u meœunarodnim odnosima. Neki autori smatraju da se. Marksovo i Engelsovo shvataçe meœunarodnih odnosa i çegov znaåaj za savremene meœunarodne odnose.122 Marksova i Engelsova antropoloãka razmatraça ukazuju na çihovu teæçu da pojave objasne u çihovom nastajaçu. Åetvrto. Pravni fakultet u Beogradu. kako bi se saznale opãte zakonitosti koje bi vaæile za sve pojave iste vrste. Ostaje da se vidi u kojoj meri grupni interesi nastavÿaju da odreœuju spoÿnu politiku. Wiatr. naroåito o nacionalnom karakteru.122 Ovakvo shvataçe se obrazlaæe stavovima o Pariskoj komuni i onima koji su izneti u Komunistiåkom manifestu (“S padom suprotnosti klasa u okviru nacija pada i neprijateÿski stav meœu narodima”). Znaåaj spoÿnih odnosa zajednica u prvobitnoj zajednici naveo je Marksa da zakÿuåi “proces razmene robE2 se ne pojavÿuje najpre u krilu prvobitnih zajednica. bilo one koji predstavÿaju vezu s druãtveno-ekonomskom strukturom. da unutraãça politika odreœuje spoÿnu politiku. spoÿna politika ne rukovodi istim principima. kao i ukazati na ostale faktore koji mogu ograniåiti ili izmeniti çen uticaj. str. Drugo. a naroåito druãtveno-ekonomski sistem. u sluåaju vrlo razvijene industrijalizacije. 34. Smatra se i da su Marks i Engels meœunarodne odnose teorijski reãavali “ako ne iskÿuåivo. navedimo 121 J. naroåito u veoma industrija-lizovanim zemÿama. Tu poåiçe trampa i odatle prodire prema unutraãçosti zajednice koju onda podriva”.

pravne. takoœe. Engels. suãtinski znaåaj za nauånu analizu meœunarodnih odnosa. Izabrana dela. Drugim åiniocima. Ovako se “zamagÿuje i uticaj drugih vaænih elemenata nadgradçe. 127 297.126 U pismu Blohu Engels kaæe: “Ekonomsko staçe je osnovica. 1956. 488. ali na tok istorijskih borbi vrãe svoj uticaj i u mnogim sluåajevima odreœuju çihov oblik i razni momenti nadgradçe i çeni rezultati. 38. “Kultura”. Beograd. kao i delova druãtvene nadgradçe.”127 U Engelsovim vojnim radovima i drugim delima.124Za ovo shvataçe je takoœe karakteristiåan i stav o britanskoj vladavini u Indiji. U socioloãkoj literaturi mogu se sresti stanoviãta da se na ovaj naåin kod sociologa marksista preuveliåava uloga druãtvenih klasa a zanemaruje uticaj druãtvene osnove. Anti-DFChring. Marks. strategiju. koje smatra da za razumevaçe i objaãçeçe meœunarodnih odnosa treba modifikovati marksistiåku teoriju. versko shvataçe. kao ãto su 124 K. Klasici su viãe puta govorili o ovim osobinama kao o åiniocu o kome se mora voditi raåuna.. nacionalistiåkoj ideologiji. I. Zagreb. 54 . ili o ulozi liånosti u pismu Ãtarkenburgu. 125 K. b. Zahtev Vjatra da je neophodno voditi raåuna o nacionalnom karakteru. Prilog kritici politiåke ekonomije. da osvoje nova træiãta i ostvare nove profite”. filozofske teorije. Marks. mnogo viãe odreœene i uslovÿene opãtim staçem svetskog træiãta nego lokalnim francuskim åiniocima”. postoje uglavnom dva shvataça: jedno. koje stoji i daÿe na stanoviãtu da se u meœunarodnim odnosima u proãlosti u osnovi nalazi “sukob eksploatatorskih klasa koje vladaju u raznim druãtvima i koje teæe da utvrde i proãire svoju vladavinu. 1949. Beograd.125 U delima klasika se zaista ne moæe nañi tvrdça koja odvaja jednu politiku od druge. Izabrana dela. “Naprijed”. meœutim. Drugo pitaçe koje kod marksista izaziva kontraverze. kao nacionalnim interesima. a åesto i zahteve za preispitivaçem marksizma. nije niãta novo za marksistiåku teoriju. Britanska vladavina u Indiji. prema kome je “jedan jedini ruãilaåki rat mogao da opustoãi jednu zemÿu za vekove i da je liãi celokupne çene civilizacije”. t. Treña oblast u kojoj se mora produbiti marksistiåka teorija jeste delovaçe mikrofaktora na meœunarodne odnose. str.. a pogotovu odrazi ovih stvarnih borbi u mozgu uåesnika. pridaje se. str. veñcitirano. vojnu silu. str.. Meœutim. i drugo. a naroåito potpunih druãtvenih zajednica.stav po kome: “Francuska osim opãtih kriza prolazi kroz svoje sopstvene nacionalne trgovaåke krize. koje su. moæe se doñi do dosta teorijskih stavova koji se odnose na naoruæaçe.. nacionalnim pokretima. Marks. 321. i Marks i Engels i Leçin ukÿuåuju i samog pojedinca u one åinioce koji mogu delovati na meœunarodne odnose. odnose izmeœu pojedinaca i dr. Vjatr smatra da je marksistiåka teorija zanemarila niz mikrofaktora na raåun makrofaktora koji mogu delovati na meœunarodne odnose. Spoÿna i unutraãça politika su dva lica jedne pojave i one se meœusobno prepliñu i utiåu jedna na drugu. 126 K. “Kultura”. str. odnosi se na vezu meœunarodnih odnosa s klasnom borbom unutar dræava. Osamnaesti brimer Luja Bonaparte. politiåke. U vezi s tim. F. str. Ove “dve politike” se mogu posmatrati odvojeno da bi se boÿe razumele i prouåile. 172.

nacije. 129 304306. Antropoloãki pristup omoguñuje da se doœe do neophodne graœe znaåajne za utvrœivaçe geneze nastajaça druãtvenih odnosa uopãte. Ona marksistima nameñe obavezu da mu priœu krajçe paæÿivo i uz prouåavaçe ne samo onoga ãto su klasici marksizma rekli povodom nekog konkretnog dogaœaja. Osnovi sociologije. Ova miãÿeça u savremenoj marksistiåkoj teoriji130 ukazuju na znaåaj ovog pitaça za marksistiåku teoriju uopãte. Bilo da je reå o ratu ili saradçi. str. One se mogu zapaziti u åitavoj istoriji meœunarodnih odnosa. dræava. u kojima odnosi predstavÿaju izukrãtana. str. delo. potrebno je ispitati pojavu pojedinih procesa. Beograd. oni nisu negirali povezanost klasne borbe i meœuna-rodnih 128 F. kako samih uåesnika. sloæena delovaça. R. kao krajçim vidovima ovih odnosa. prihvatiti stav da se ove razlike mogu videti tek od ãezdesetih godina. I najjaåa druãtvena organizacija. 1965. Marks se sluæio antropoloãkim istraæivaåkim materijalom a Engels u radovima znaåajnim za politiåku teoriju i filozofiju. Blohu. Istovremeno. Prouåavaçe raznih vidova prvobitne zajednice bio je i veliki zadatak koji su sebi postavili i Marks i Engels. dræave itd. i to istorijski i antropoloãki. tako i objektivnih i subjektivnih åinilaca sredine u kojoj se ovi odnosi razvijaju. U svojim fundamentalnim delima. Pismo J. nav. koji kaæe: “.posledçi dogaœaji navode na misao da nema direktnog automatskog odnosa izmeœu druãtveno-ekonomskog sistema i spoÿnopolitiåke orijentacije: moæemo videti da od ãezdesetih godina dræave s istim druãtveno-ekonomskim sistemom vode çihovu spoÿnu politiku u pravcima koji su sve viãe razliåiti”. uopãte. Wiatr. procesa proizvodçe i potpunih druãtvenih zajednica”. meœutim. Savez udruæeça pravnika Jugoslavije.. kulturnim åiniocima. 475. Unutar çih postoje razliåiti oblici odnosa: krajçi vidovi su meœunarodna saradça i rat. veñi nacionalnim i. veñi çihovih fundamentalnih radova o druãtvu i åoveku. Marks i Engels nisu tvrdili da odnosi izmeœu globalnih druãtava nastaju sa nastankom klasa unutar çih. str. jesu li oni samo nastavak klasne borbe koja se vodi unutar zemaÿa na meœunarodnom prostoru? Meœunarodni odnosi nastaju na odreœenom stupçu druãtvenog razvoja koji treba utvrditi. a naroåito za teoriju meœunarodnih odnosa. trebalo bi da vodi do jedinstvene svetske dræave i nacije nego je rezultat delovaça drugih åinilaca. 55 . 130 J. Izabrana dela. Prvo pitaçe koje se nameñe jeste: da li su klasici marksizma smatrali da meœunarodni odnosi uopãte nastaju sa nastankom i nestankom druãtvenih klasa. politike. kao ãto je nastanak druãtvenih pojava porodice. Lukiñ. Engels. 122.129Teãko je. oni su jedinstveni u stavu da ti odnosi postoje i pre nastanka klasnih druãtava. danas se ne moæe objasniti iskÿuåivo klasnim borbama..128 Sliåno ovom stanoviãtu je i miãÿeçe Vjatra. Kad je reå o nastanku meœunarodnih odnosa. Podela åoveåanstva na nacije i dræave nije iskÿuåivo rezultat klasne borbe jer kada bi klasna borba sama dejstvovala. Izmeœu ove dve krajnosti razvija se åitav niz razliåitih procesa. svojine.

pleme. tek tada ñe za çu opet poåeti proces unutraãçeg razvitka.” Izabrana dela. Zatim. tako i radi çegovog sticaça”. zavojevaça i uniãtavaça ÿudi i dobara. recimo. 132 Na primer. jer odnosi izmeœu horizontalnih grupa mogu da imaju isti. Garody. Åak i mnoge teorije koje se ne oslaçaju na psiholoãke osnove smatraju da je svaka rasprava o nestanku rata iz druãtvenog æivota åista utopija. rod. “Naprijed”. 1970. La manifeste diffE9rentialiste. on kaæe: “Tek kada Poÿska ponovo izvojuje svoju nezavisnost. Le grand tournant du socialisme. Dosadaãçe izlagaçe ukazuju na potrebu da se raspravi da li ñe i kada nestati meœunarodnih odnosa. odnosno etniåke grupe porodica (horda). Paris. a u nekim situacijama i veñi znaåaj za æivot druãtva od samih klasnih odnosa. svetskim træiãtem. to su krvno-srodniåke.. nestati iz druãtvenog æivota. Lefevre. Paris. ona ñe moñi da pomaæe socijalnom preobraæaju Evrope. Meœutim. odnosi nacija u nekim druãtvenim situacijama. jednoobraznoãñu industrijske proizvodçe i æivotnih odnosa koji çoj odgovaraju. 1970. tek kada bude opet odluåivala svojom sudbinom kao samostalna nacija. str. Na kraju. U ovom smislu.. Marks i Engels su ovo svoje shvataçe najjasnije izrazili u Komunistiåkom manifestu: “Nacionalna odvajaça i suprotnosti naroda sve viãe iãåezavaju veñs razvitkom buræoazije.odnosa izmeœu dræava. 1416. 1963. kritikuje se i marksizam koji rat posmatra kao istorijsku pojavu koja je u jednom trenutku druãtvenog razvoja nastala i koja ñe u jednom drugom trenutku. Marks nije iskÿuåivao tu moguñnost: “Rat je zato jedna od najprvobitnijih delatnosti svake od ovih samoniklih zajednica. Danas su u mnogim teorijskim sistemima meœunarodnih odnosa i sociologije raãirena shvataça da je rat veåita pojava. str.132 v. Zagreb. odnosa klasnih globalnih druãtava. smatrajuñi da klasno izrabÿivaçe unutar druãtva vodi izrabÿivaçu i u meœunarodnim odnosima. rata. Marks i Engels su smatrali da ñe do socijalistiåke revolucije doñi u celom svetu a ne samo u jednoj ili jednom broju zemaÿa. kada nestanu uslovi koji su je stvorili. str. narod. jer je posledica agresivne prirode åoveka. to su naseÿa. U meri u kojoj se ukida eksploatacija jedne individue od strane druge. sa slobodom trgovine. Sledeñe pitaçe na koje treba dati odgovor jeste: da li se moæe smatrati da su meœunarodni odnosi postojali i u prvobitnoj zajednici u besklasnom druãtvu. Takvi su. to su teritorijalne grupe globalne teritorijalne zajednice nacija i dræava.131 Horizontalne druãtvene grupe moæemo klasifikovati na sledeñi naåin: prvo. Ovi stavovi iz Komunistiåkog manifesta se upravo odnose na meœunarodnu zajednicu zemaÿa u kojima je veñost131 H. ona nije beznaåajna za prouåavaçe druãtva. najzad. Zato se najåeãñe postavÿa pitaçe: da li se odnosi besklasnih druãtava u proãlosti uopãte mogu smatrati meœunarodnim odnosima i da li ñe oni u buduñem besklasnom druãtvu nestati? Horizontalnoj stratifikaciji druãtva marksistiåka sociologija nije posvetila toliko paæçe kao vertikalnoj. ukida se eksploatacija jedne nacije od strane druge”. 190. kako radi zadræavaça vlasniãtva. Politiåko-teritorijalne grupe regioni i provincije i. 56 . kada Engels govori o Poÿskoj. i R. 288 i daÿe. geografsko-istorijski nastale provincije ili regioni.

60. 183.. Lukiñ. Kada se ima u vidu da je teorija meœunarodnih odnosa mlada nauåna disciplina. 1976. str. str. Marks. NIU Sluæbeni list SFRJ Beograd. zakonitih veza i odnosa”.. koji se principi moraju poãtovati da bi prouåavaçe u ovoj oblasti postiglo svoje ciÿeve. Osnovi sociologije. naåin istraæivaça stvarnosti radi sticaça ãto istinitijeg.135 133 K. Peåujliñ. Zbog toga bi bilo potrebno da se utvrdi na koji naåin se prilazi prouåavaçu meœunarodnih odnosa. kao i pronalaæeçu novih. 120. traæeçe) oznaåava naåin miãÿeça. Postoji opãti nauåni metod koji svaka nauka prilagoœava prouåavaçu svog predmeta. 134 M. 135 R. 57 . str.varen komunizam liãen protivureånosti. eksploatatorskoj i ekspanzionistiåkoj politici u meœunarodnim odnosima. i pruæa kÿuå za objaãçeçe ustanovÿenih pravilnosti.. Metod u najãirem smislu obuhvata tri osnovne komponente: a) opãti pristup. Po jednoj drugoj definiciji: “Metod (od gråke reåi “methodos” put. Metodologija druãtvenih nauka. Zagreb.).”134 On se sastoji iz tri elementa: prethodnog znaça o predmetu koji se istraæuje.. postupka nauånog istraæivaça i sredstava pomoñu kojih se dolazi do saznaça pojava koje jedna nauka prouåava. ãto dovodi u meœusobnu vezu åiçenice u kojima otkriva dubÿe. “Plodonosnost istraæivaça koje je rukovoœeno teorijom leæi u tome ãto teorija pruæa osnovu. onda se mora voditi raåuna o åiçenici da su i metodi joãnerazvijeni. Napori koji se åine da se odredi metod teorije meœunarodnih odnosa ne znaåe to da ñe on biti potpuno samostalan i razliåit u odnosu na metode drugih druãtvenih nauka. Pojam Sloæenost pojma meœunarodnog æivota zahteva da se meto-doloãki vrlo paæÿivo pristupi çihovom prouåavaçu. ãto objektivnijeg saznaça. åije razreãavaçe se moæe traæiti u hegemonistiåkoj. polaznu nit. IV METOD NAUKE O MEŒ UNARODNIM ODNOSIMA 1. nav. “Naprijed”. te napori istraæivaåa u ovoj oblasti moraju biti usmeravani i prema stalnom istraæivaçu i proveravaçu postupaka koji su veñustanovÿeni. Osnovi kritike politiåke ekonomije (Grundrisse. c) tehniåke metode”. skrivenije suãtinske osobenosti socijalnih pojava i situacija. b) metodoloãki postupak. po: Temeÿi slobode. Nauåno istraæivaçe bilo koje oblasti druãtvenog æivota pretpostavÿa povezanost teorije i empirijskog istraæivaça.133 “Metod se obiåno shvata kao naåin na koji se u nauci dolazi do saznaça predmeta koji ona prouåava.

gvozdena ’stopostotna’ neposredna empirijska proverÿivost. sam æivot”.. nav. ili oblika odnosa. 246. 137 Nav. 139 M. bilo je veñreåi. svakako.Prethodna izlagaça veñukazuju na znaåajan fond znaça proizaãlih iz dela o problemima meœunarodnog æivota. da shvati çihovo znaåeçe.. konstante. jednog teorijskog koncepta. M. Operacionalna. 44. 58 . Uvod u prouåavaçe meœunarodnih odnosa. 34/1960. da bude temeÿna marksistiåka analiza opãteg istorijskog okvira u kome ti odnosi postoje.. Peåujliñ. tj. delo. uz principe istorijskog materijalizma. niti je moguñe zadovoÿiti se izborom vidova problema. neophodno je utvrditi skup osnovnih åiçenica koje izviru iz suãtine problema i koje ukazuju na razvojne procese datih druãtvenih odnosa. Posledça verifikacija je sama istorija. istraæivaåki postupak sadræi i odreœivaçe predmeta istraæivaça. “Empirijski istraæivati to znaåi tragati za reprezentativnim celinama koje moæemo neposredno (iskustveno) posmatrati i koje u sebi sadræe jake karakteristiåne druãtvene celine. koje otkrivaju çenu prirodu. zakonitostima. ako ne zakonitosti a ono pravilnosti.. Stojanoviñ.139 U opãtem nauånom metodu.137 Pored ovih opãtih zahteva koji se postavÿaju u odnosu na metod nauke o meœunarodnim odnosima. kao skupu pojava o suãtini meœunarodnih odnosa. Ovde ñe biti posebno reåi o operacionalnom odreœivaçu predmeta kome je ciÿ utvrœivaçe postupka nauånog istraæivaça..138 Da bi se doãlo do dijalektiåki druãtvene celine ne moæe se ostati na prouåavaçu empirije jednog ili drugog åinioca koji deluje na meœunarodne odnose. str. Metodologija prouåavaça meœunarodnih odnosa. radna definicija 136 Œ. To je. 255.136Iz ovog stava proizlazi zakÿuåak o potrebi da se pored osnovnih åinilaca koji deluju na meœunarodne odnose otkriju i “çihov meœusobni odnos i promene u specifiånoj teæini.. str. Markoviñ. zavisno od toga. O teorijskom odreœivaçu predmeta. R. delo. Ninåiñsmatra da “polazna taåka meœunarodnih odnosa treba. jednoobraznosti. “Na kraju krajeva. neophodno je izgraditi poseban teorij-ski okvir koji mora biti ãiri od empirijske graœe i ne sme biti sveden na obim koji je neposredno proveren. M. solidna prethodna “oprema” za daÿa nauåna prouåavaça. i ne postoji mehaniåka. Ninåiñ. specifiåne. 11. koje se imaju iznalaziti i utvrœivati i da pri tome reåene zakonitosti i principi svakako imaju udela i primene. Markoviñsmatra da “pored opãtih zakonitosti druãtveno-ekonomskog razvitka u meœunarodnim odnosima se ispoÿavaju i druge. istorijska evidencija.”. meru i naåin na koji deluju jedni na druge i na meœunarodni razvitak u celini itd”. Zato je moguñe da jedan niz åiçenica iskazuje viãe a drugi maçe.. Dimitrijeviñ. druãtvenih i politiåkih kretaça odreœene istorijske epohe”. åiniocima. osnovnih ekonomskih. Œ. Bilo da je reå o celini. str. 138 V. ili da ista åiçenica baca viãe ili maçe svetla. “Arhiv za pravne i druãtvene nauke”.. Utvrœivaçe metodskog postupka je upravo zbog toga neophodno da bi se doãlo do saznaça jedne pojave. Ovo odreœivaçe moæe biti teorijsko i operacionalno. str.

jer se preko ekonomskih zakona prvo izraæavaju nejednakosti u ovim odnosima. kako bi se izbeglo çegovo svoœeçe na odnos i deobu sile u meœunarodnim odnosima. åije istraæivaçe moæe doprineti saznaçu meœunarodnih odnosa. kao i moguñnost za razvoj procesa saradçe ili procesa sukoba u çima. Odnos snaga u meœunarodnim odnosima. Priroda interesa se najåeãñe vezuje za druãtveno-ekonomski sistem svakog pojedinog uåesnika u datom odnosu. vojne sile. Zbog toga je istraæivaçe interesa dræava sloæen posao koji zahteva svestrano prouåavaçe razliåitih åinilaca. neophodno je istraæivati stepen nejednakosti koja se odraæava u razliåitim vidovima æivota meœunarodne zajednice. ideologija. ekonomske i druge moñi. U meœunarodnim odnosima dolazi do dodira razliåitih 59 . odnos druãtveno-ekonomskih sistema. politiåke. œ. kao i teorijski stavovi do kojih se doãlo u nauci o meœunarodnim odnosima. b. putem primene sile. Zato je potrebno prouåavati u meœunarodnim odnosima sve ono ãto je u neposrednom ili posrednom dodiru s drugim odnosima kao i çihov meœusobni uticaj. Meœutim. Istorijsko prouåavaçe mora biti dopuçavano i proveravano istraæivaçem savremene prakse meœunarodnih odnosa. te ih je neophodno ustanoviti. kao i opãti stavovi klasika marksizma. dozvoÿavaju izdvajaçe jednog broja indikatora. Odnos snaga je mnogo sloæeniji i on obuhvata odnos interesa. Nejednakost na raznim poÿima ostavÿa ozbiÿne posledice na ponaãaçe dræava. æ. Ãira graœa o meœunarodnim odnosima. U tom smislu. v. d. e. Meœunarodni odnosi se ne mogu prouåavati na zadovoÿavajuñi naåin ako se ne dovedu u vezu s celokupnim druãtvenim odnosima. S obzirom na to da su meœunarodni odnosi politiåki odnosi. g. Prouåavaçe zakonitosti meœunarodnih ekonomskih odnosa mora zauzeti znaåajno mesto u prouåavaçu meœunarodnih odnosa.predmeta se sastoji u odreœivaçu pokazateÿa ili indikatora koji se mogu ispitivati i proveravati i koji predstavÿaju spoÿne izraze opãteg koncepta. Istorijsko prouåavaçe moæe da omoguñi utvrœivaçe nekih pravilnosti putem ispitivaça niza pojava iste vrste u toku istorije meœunarodnih odnosa. korisno je proveravati ustanovÿene pravilnosti u meœunarodnim odnosima s opãtim druãtvenim zakonitostima do kojih su doãle druge nauke. Nivo svesti (nacionalne. Da li se ti interesi mogu ostvariti putem procesa saradçe ili putem negiraça interesa drugih uåesnika. a. unutar istog druãtveno-ekonomskog sistema mogu da se razvijaju razliåiti interesi. Istraæivaçe prirode interesa uåesnika meœunarodnih odnosa s ciÿem saznaça puteva çihovih zadovoÿeça. odnosa i politiåke konstelacije unutar koje oni mogu biti ostvareni. ideoloãke) je svakako znaåajan indikator kretaça u meœunarodnim odnosima. jer se sve dræave ne razvijaju na isti naåin i nemaju sve iste moguñnosti za razvoj. Istorijsko prouåavaçe meœunarodnih odnosa i pojava u çima je neophodno zbog toga ãto se iz ovih pojava ne moæe uopãte prouåavati primenom drugih metoda. Ovaj odnos se mora prouåavati znatno kompleksnije. pritiska ili osvajaça.

do koje se dolazi ovakvim prouåavaçem. postaje to joãviãe kada se zna da u ovakvom istraæivaçu znaåajnu ulogu ima prethodno teorijsko i filozofsko opredeÿeçe pri izboru predmeta istraæivaça. U pozitivistiåki orijentisanoj nauci na Zapadu. U tehnici istraæivaça sadræana je i suãtina teorije koja sluæi kao osnova analize. od posmatraça pa do kibernetike. Ovako ograniåena stvarnost. Ovaj razvoj tehnike istraæivaça doveo je do svojevrsnog ãematizovaça nauånog rada. veñsamo da je treba uklopiti u nauåni koncept celine istorijsko-materija-listiåke teorije primeçene u prouåavaçu meœunarodnih odnosa. åime se suæava put ka saznaçu celine. procesi integracije u razliåitim oblastima druãtvenog æivota ekonomskom. Izdvajaçe ovih pokazateÿa ne znaåi da je tako zatvoren krug prouåavaça meœunarodnih odnosa. Od ovog odnosa snaga moæe da bude u zavisnosti i krajçi ishod odnosa i preovlaœivaça jednih procesa na ãtetu drugih. opãtih stavova. s obzirom na moguñnost sukobÿavaça progresivnih i nazadnih druãtvenih organizacija. veoma su se razvile razliåite tehnike istraæivaça. Ovom prilikom biñe izloæeni neki tehniåki postupci u prikupÿaçu åiçenica. obim. Ovim putem se samo ukazuje na niz neophodnih prouåavaça koja bi u svakom konkretnom sluåaju bila dopuçavana novim indikatorima vezanim za svaku posebnu situaciju.druãtava. ãto moæe imati poseban znaåaj. s obzirom na to da se ovi tehniåki metodi uglavnom mogu primeniti na mikropojave. doñi do empirijske graœe koja bi omoguñila proveru hipoteza i tako doprinela nauånom objaãçeçu. çegovog uklapaça u opãti teorijski okvir i operacionalnog definisaça. teorije. nauåno prouåavaçe se stoga ograniåava samo na çih. Veñje reåeno da savremeni istraæivaå meœunarodnih odnosa mora da se posebno pozabavi razvijaçem metoda prouåavaça ovih odnosa. neophodno je prikupiti åiçenice. koji mogu imati znaåaja u istraæivaçu meœunarodnih odnosa. S druge strane. kulturnom. Da bi se preãlo na nauåno objaãçeçe pojava koje se prouåavaju. uz upotrebu elektronskih raåunara. Ove kritiåke primedbe na raåun tehniåkih metoda za prikupÿaçe åiçenica ne znaåe da tehniku treba odbaciti. S obzirom na to da su odnosi izmeœu politiåkih jedinica dræava. na pojave koje imaju relativno mali znaåaj (åesto i beznaåajan). kvalitet i uåestalost veza i saobrañaja izmeœu çih. 60 . kako je to u opãtoj nauånoj metodologiji predviœeno. Polazne pretpostavke se postavÿaju na osnovu prethodnih znaça. politiåkom. prelazi se na postavÿaçe polaznih pretpostavki (hipoteza). moraju se prouåavati sredstva koja se primeçuju u ovim odnosima. z. To se takoœe odnosi i na razvijaçe tehnike istraæivaça. Nakon odreœivaça predmeta istraæivaça. Prikupÿaçe åiçenica nije jednostavan posao.

nekih zajedniåkih elemenata. onda bi nauka o meœunarodnim odnosima morala imati veliki interes za istoriju. u velikoj meri iskÿuåuju istorijsko prouåavaçe pojava koje ulaze u predmet istraæivaça meœunarodnih odnosa. ekonomske ãpekulacije meœunarodnih razmera. neophodno je prethodno utvrditi neki analitiåki okvir. “Sve druãtvene pojave imaju svoju istorijsku stranu i ãto su znaåajnije to je ova. kao ãto je sluåaj sa veñinom prirodnih pojava.140Posebno je ovo taåno za pojave meœunarodnog æivota. Istorijsko prouåavaçe Savremene tendencije u prouåavaçu meœunarodnih odnosa koje su se razvile u okvirima bihevioristiåkih i funkcionalistiåkih teorija. koja ne mogu imati vrednosti za nauåno prouåavaçe kome je ciÿ utvrœivaçe opãtih stavova i zakonitosti i koje bi tako moglo da objasni sve pojave iste vrste. i kod istorijskog prouåavaça meœunarodnih odnosa s ciÿem çihovog nauånog objaãçeça. s obzirom na to da je okrenuto proãlim dogaœajima.2. blokada. odnosi snaga. uprkos razlikama. Meœutim. da bi se uoåile zajedniåke crte. posebno i zbog toga ãto je ono zamena za eksperiment koji je neprimenÿiv u ovim sluåajevima (ne moæe se eksperimentalno proizvesti jedan rat da bi se nauåno prouåavao). koje su. po pra-vilu. meœunarodni odnosi su redovno u srediãtu interesovaça istorijskog prouåavaça. Niz drugih pojava u meœunarodnim odnosima zahteva ovakvo istorijsko prouåavaçe. Sve ove pojave gotovo je nemoguñe prouåavati pre nego ãto “postanu” istorija. kao ãto su rat. druãtvene pojave nastaju u jednom kontekstu razliåitih druãtvenih. Smatra se da istorijsko prouåavaçe. 61 . takve da se uopãte ne mogu ispitivati drugim empirijskim metodima. Neop-hodno je saznati razlike u razvoju ove pojave. ãto sve zajedno moæe da doprinese proveri hipoteze do kojih se doãlo u prethodnoj fazi prouåavaça. Ako se ima u vidu da istoriju ne interesuje samo opis jedne pojave veñi uzroci koji su do çe doveli. Zbog toga se çihovi savremeni oblici ne mogu dovoÿno nauåno objasniti ako se ne poznaje çihov razvoj”. materijalnih i duhovnih okolnosti. ne moæe imati nikakvog znaåaja za razumevaçe i objaãçeçe savremenih zbivaça. dubÿa. po pravilu. drugi tipovi sile. Istorija se pre svega bavi pojedinaånim objaãçeçima. Zbog toga se one ne mogu svesti na numeriåke indekse i eksperimentalne operacije. bez obzira na vreme i prostor. S druge strane. Meœutim. sis140 Isto. pravilnosti koje su se javÿale u razliåitim tipovima druãtva. To je naroåito sluåaj sa najznaåajnijim pojavama meœunarodnih odnosa. pa i antropologiji i paleontologiji. Polazi se od toga da istorijski materijal nema nikakve vrednosti za prouåavaçe savremenih pojava meœunarodnog æivota. Tehniåki postupci A. Kako saznati i objasniti rat kao druãtvenu pojavu bez istorijskog prouåavaça? Åiçenica da ova pojava postoji od ranih dana druãtvenog æivota zahteva upravo çeno prouåavaçe u celokupnoj istoriji. Istraæivaçe niza ovih pojava u istoriji omoguñuje otkrivaçe nekih pravilnosti. velike meœunarodne integracije itd.

Analiza sadræaja Jedan od naåina prouåavaça koji uspeãno dopuçava istorijsko prouåavaçe meœunarodnih odnosa jeste analiza sadræaja (Content analysis). Posebna paæça analitiåara u SAD za vreme Drugog svetskog rata pridavana je porukama nemaåke propagande i çenim efektima. politiåke. vojne i druge implikacije. metodoloãki princip je i u ovom sluåaju isti: teorijske postavke do kojih se doãlo razvojem nauke o meœunarodnim odnosima. S druge strane. moralu. zbog sloæenosti meœunarodnih odnosa. Istorijski pristup podrazumeva tri osnovne faze: pronala-æeçe izvora. pregovorima koje vlade zemaÿa ili drugi subjekti saopãtavaju javnosti. kao ãto su diplomatske note i druge izjave. Najåeãñe. dokumenti o razgovorima dræavnika. ãto je od velikog znaåaja za samu nauku o meœunarodnim odnosima. do koje se dolazi u zavrãnoj fazi istorijskog prouåavaça. uloge i znaåaja pojedinih dræava u meœunarodnoj politici. Ovo je neophodno zbog toga ãto bez teorije nije moguñe odabrati ono ãto je znaåajno u istorijskom materijalu za objaãçeçe date pojave. ono se do-puçuje prouåavaçem çenog savremenog oblika. U tom smislu. i teorija mora da odgovara istorijskom iskustvu. Meœutim. najznaåajniji su rezultati istorijske sinteze. Oni su to radili tako 62 . çegovoj snazi. istorijska prouåavaça se dopuçuju rezultatima posmatraça savremenih pojava. s ciÿem da se iz saopãteça datih preko sredstava javnih komunikacija izvuku elementi koji bi doprineli stvaraçu stvarne slike o neprijateÿu. konstituisati teoriju. sintetiåki karakter. prouåava savremena zbivaça primenom razliåitih metoda. tako da je tu reå o neprekidnom uzajamnom proæimaçu. pri åemu analiza sadræaja moæe biti korisna u analizi celine. buduñi da je teorija meœunarodnih odnosa i analitiåka nauka. dopuçuju novim znaçima steåenim iz neposrednog prouåavaça savremenosti. ekonomske. staçu na frontovima itd. koja se nikako ne mogu automatski primeniti na savremene pojave. Buduñi da je istorija zainteresovana za saznaçe proãlih pojava u celini.tematizovati znaça. jednim delom. Ovaj metod se naroåito razvio u toku Drugog svetskog rata. smatrañe se osnovom za koriãñeçe istorijske graœe u prouåavaçu meœunarodnih odnosa. naime. s obzirom na çihovu polivalentnu sadræinu: kulturne. ona je prinuœena da sintetizuje razliåita znaåeça tih pojava. ti dokumenti (koji su objavÿeni javnosti) ne sadræe pravo staçe stvari. veñsamo jedan deo onoga ãto je bilo predmet razgovora ili pregovora. tako da se nedostaci istorijskih znaça. odnosa snaga. s obzirom na çen. åiji je naroåit znaåaj u analizi dokumenata o savremenim zbivaçima. S obzirom na to da nije moguñe automatski primeniti istorijsko znaçe o jednoj pojavi. koji takoœe proizlazi iz polivalentnosti pojava meœunarodnog æivota. ekonomiji. B. kritiåko odabiraçe i proveravaçe izvora i istorijska sinteza. Istoriåar mora da objasni delovaçe svih åinilaca koji su doveli do neke pojave u meœunarodnim odnosima. Za neposrednu primenu u prouåavaçu meœunarodnih odnosa.

te zato mora biti predmet posebnog prouåavaça u okviru nauke meœunarodnih odnosa. ukoliko se uklapa u celinu saåiçenu na osnovu kompleksne analize date situacije. meœusobnim odnosima itd. 63 .141 Ovom analizom se æeli prodreti u stvarni sadræaj date poruke. uz primenu elektronskih raåunara. str. “Nolit”. mogli dati nove podatke. Analiza sadræaja je “posebna forma kvantitativne semantike.142 Analizom propagande mogu se ustanoviti trajni politiåki i ideoloãki ciÿevi. mesto i znaåaj pojedinih oblasti druãtvenog æivota (privrede. metod ana-lize sadræaja se pokazao korisnim. politike. 1965. Stojanoviñ.) u politiåkom planiraçu datih druãtvenih snaga. Socioloãki metod. Analiza sadræaja informacija o razliåitim pitaçima od interesa za prouåavaçe meœunarodnih odnosa. izjava dræavnika. R. Ovako dobijen rezultat moæe da ima teorijski znaåaj. kulture i dr. str.ãto su poredili poruke nemaåke propagande sa porukama profaãistiåkih listova u SAD. Zatim. Zato je neophodno dopu-çavaçe rezultatima do kojih se doãlo primenom znaça iz izvorne graœe druge vrste i drugih izvora. ili sadræanih u dokumentima. 141 V. Tako su dobijeni podaci o pripremama novog oruæja. Takoœe su dobijeni podaci o znaåajnim neslagaçima ova dva saveznika sila osovine. Primeçen za vreme Drugog svetskog rata. informacije iz sredstava masovnih komunikacija. kao i oni koji su rezultat dnevne politike. U ovom smislu. s obzirom na moguñnost ispitivaça mase ovih podataka. ãto primenom klasiånih istorijskih metoda nije bilo moguñe. nav. delo. dobijeni su podaci o odnosima izmeœu Nemaåke i Italije. diplomatskih i drugih dokumenata. Na osnovu nesinhronizovane propagande zakÿuåeno je da one nisu organizaciono povezane. kao i vreme kada ga Nemci misle upotrebiti. moguñe je govoriti o primeni ove analize i u preispitivaçu istorijskih dokumenata a ne samo savremenih. istañi da ona nije sama dovoÿna za kompleksnu analizu poruka datih preko sredstava masovnih komunikacija. M. Primena analize sadræaja moæe se pokazati veoma korisnom u raãålaçavaçu diplomatskih dokumenata. Ovo je znaåajno zbog moguñnosti kvantifikacije istorijskih podataka koji bi. klasifikaciju informacija u sklopu celine znaça o datoj pojavi. koja se maçe odnosi na stil odreœenog teksta. znaåaja i namera snaga koje stoje iza datog izvora informacija. politiåkih programa znaåajnih politiåkih organizacija i partija itd. Markoviñ. Prouåavaçem meœunarodne propagande mogu se dobiti znaåajni podaci o namerama dræava. Miliã. Potrebno je. 438. a viãe na izraæene misli”. jer se posle rata pokazalo da je dao taåne rezultate. Dimitrijeviñ. Analiza sadræaja u prouåavaçu meœunarodnih odnosa ima naroåiti znaåaj za izuåavaçe: meœunarodne propagande. Meœunarodna propaganda je znaåajno sredstvo u meœunarodnoj politici. vojske. 18. Beograd. 142 V. do kojih se dolazi putem sredstava masovnih komunikacija. moæe da obuhvati razliåite elemente: procenu uloge. meœutim. Iz ovog poreœeça su mogli da izvuku zakÿuåke o stepenu uticaja ove propagande ili stepenu veza izmeœu ovih listova sa centrima u Nemaåkoj. Na osnovu toga moæe se predvideti ponaãaçe date dræave.

prema tome. socioloãkom. koja ide do krajçih elemenata reånika. Danas se sve åeãñe u ove svrhe upotrebÿavaju elektronski raåunari. Na jednom primeru. politikoloãkom. Izvrãena je mehaniåka analiza sadræaja putem raåunara svih dokumenata SAD i SSSR u vezi s raketama koje je SSSR instalirao na Kubi 1962. 7 16. koji omoguñuju upotrebu velikog broja pojmova. X. U tako saåiçen klasifikacioni sistem ukÿuåuje se materijal za analizu sadræaja. 1 3. Jedna poruka najåeãñe sadræi jednu osnovnu poruku. Izrada predmetnog registra podrazumeva utvrœivaçe glavnih. 64 . solidarnosti. Pribliænost ñe biti veña ukoliko je priprema klasifikacione ãeme bila boÿa. 7 Vrednost 18. Miliñ.143 Semantiåka analiza se sastoji u utvrœivaçu znaåeça reåi koje su upotrebÿene u tekstu koji se analizira. simbola. leksiåkog sadræaja. odbir i kvantifikacija poruka preciznija. najåeãñe kontekstualne veze izmeœu pojedinih reåi. godine.. naroåito onih ãto imaju kÿuånu ulogu u ispitivanom obliku simboliåkog opãteça. nameru koja preovlaœuje a koja je. 490. 7 Aktivnost 25. vrednost (pozitivan ili negativan utisak poruke). 4“. 8 Na ovaj naåin se doãlo do analize poruke iz koje se vidi da iza çe stoji snaga (potency) (visok indeks 45. zatim..Naåin na koji se analizira sadræaj moæe biti: kvantitativna semantika i predmetni registar. 1). najznaåajnija za ocenu karaktera date poruke. 7 7. bitnih sadræaja neke poruke koja se analizira. staça i kretaça u meœunarodnim odnosima. çihovom celovitom istorijskom. aktivnost (aktivan ili pasivan). Tada je elektronski raåunar na Stanfordskom univerzitetu (“Stanfordov opãti istraæivaå”). Dugim radom na analizi elemenata åinilaca. ekonomskom prouåavaçu. Kada je predsednik SAD. str. do pojedinih reåi po çihovim morfoloãkim vrstama i grupama znaåeça. sile moñi. nav. opisanom u literaturi. da ñe se aktivnost takoœe odvijati u veñem obimu i da je vrednost poruke u veñoj meri pozitiv-na nego negativna. delo. 144 Nav. koji mora da prethodi analizi. delo. Kennedy) dao izjavu kojom je objavio blokadu Kube “Stanfordov opãti istraæivaå” za nekoliko minuta izraåunao je sledeñe: Pozitivan Negativan Snaga stava 45. tj.”144 Za meœunarodne odnose je od posebnog interesa pojavÿivaçe reåi koje oznaåavaju elemente saradçe. razumevaça. Na ovaj naåin se doãlo do zakÿuåka ãta stvarno stoji iza poruke: da li je reå samo o pretçi iza koje ne stoji 143 V. to ñe se najboÿe videti. izraœuje se poseban klasifikacioni sistem. tako da se kvantifikovana graœa ubacuje u elektronski raåunar iz kojeg se dobija odgovor o pribliæno stvarnom znaåeçu poruke. Kenedi (J. programiran da meri pozitivna i negativna zapaæaça o tri glavna åinioca: snaga (jaka ili slaba). ili sukoba. “Kvantitativna semantika je statistiåka analiza reånika i stila. str.

bez nekog prilagoœavaça potrebama prouåavaça meœunarodnih odnosa. diplomatskog iskustva i poznavaça niza åinilaca od znaåaja za donoãeçe odluke o ponaãaçu u datoj situaciji. Da bi analiza sadræaja odgovorila svojoj svrsi.145 Ovaj rezultat analize sadræaja veñna prvi pogled izaziva sumçu zbog svoje ãturosti. sredçe vrednosti i uzorka ne bi mogle nañi neke osobenosti u primeni kod prouåavaça meœunarodnih odnosa. Analiza demografskih kretaça. proizvodçe znaåajnih proizvoda za vojnu moñitd. 65 . statistiåki metodi verovatnoñe (zakon velikih brojeva). ona ne sme da bude izdvojena od stvarnosti.sila? Da li se u tom smislu preduzimaju velike aktivnosti i koja je vrednost date poruke. Forward.”147 145 Nav. 146 N. V. ãto znaåi da on ispituje oblike pojava u masi sluåajeva. a. uzorka. mogli bi se izdvojiti metod ana-lize åinilaca i metod korelacije. izolovana od celine sadræaja koji se prouåava i izvan prikupÿene graœe do koje se doãlo u prouåavaçu date poruke. ekonomske snage. str. str. Analiza sadræaja ne bi smela da bude samo osnov ãirih teorij-skih zakÿuåaka. 490491. U prouåavaçu meœunarodnih odnosa svi statistiåki metodi mogu imati znaåaja. 20. “Analiza åinilaca je statistiåka manipulacija meœuzavisnih promenÿivih da bi se odgovorilo na pitaçe: koji åinioci odgovaraju najviãe posmatranom sluåaju. s obzirom na to da se najveñi broj zakonitosti i pravilnosti kod druãtvenih pojava uglavnom izraæava statistiåki. kao pravilnosti koje se uoåavaju u najveñem broju sluåajeva kod date pojave.”146 Statistiåki metodi imaju danas veliku primenu u druãtvenim naukama. The Field of Nations. Oni pomaæu proveri hipoteza i ãto egzaktnijem saznaçu pojava u onim oblastima u kojima je ovaj metod primenÿiv. Pitaçe je da li dobar poznavalac meœunarodnih odnosa nije u staçu da doœe do sigurnijeg odgovora na osnovu poznavaça istorije. Macmillan. London. Na taj naåin. kao i neposrednim podacima o datoj poruci. ako je moguñe da se do çih doœe. korelacija i kovarijacija imaju najãiru primenu u druãtvenim naukama. delo. Od statistiåkih metoda koji mogu biti posebno interesantni za prouåavaçe meœunarodnih odnosa. Ona bi uvek morala biti dopuçavana analizama do kojih se doãlo drugim metodima prikupÿaça åiçenica. sluæi se statistiåkim podacima. sredçe vrednosti. tj. U tom pogledu se za metode verovatnoñe. te oblike meri i odreœuje a çihove odnose podvrgava matematiåkoj obradi s ciÿem da izrade pokazateÿe koji sluæe kao kriterijum i da se utvrdi kvantitativni znaåaj osobenosti u masi. 1971.. Statistiåki metodi “Statistiåki metod je prema svojoj najuspeãnijoj definiciji kvantitativni metod istraæivaça masovnih pojava. dohotka.

integracijama. odnosno meœusobni uticaj koji moæe odvesti do funkcionalne veze. 217. Na taj naåin mnoge znaåajne promenÿive ostaju van domaãaja statistiåkog metoda. pa se u potpunosti osloniti na ovaj metod. dva mogu da se smatraju bitnim åiniocima: ekonomski razvoj i vojna moñ. Od ovih trinaest. statistiåki metodi mogu ozbiÿno doprineti prouåavaçu meœunarodnih odnosa. Moæe se iskazati ekonomska snaga jedne dræave. ãto moæe da doprinese pribliæavaçu egzaktnosti pri utvrœivaçu bitnih åinilaca. Na ovaj naåin. ideale. mogu da izazivaju promene u odnosima izmeœu dræava u ãirokoj skali odnosa od saradçe do sukoba. a posebno i zbog toga. nav. ovim putem mogle joãjednom proveriti. odabiraçe promenÿivih rezultat subjektivnog opredeÿeça. delo. Peåujliñ. Forward. Otkrivaçe korelacije je. pri åemu teorija i filozofsko opredeÿeçe ne mogu biti zanemareni. moguñe je izvrãiti matematiåku operaciju u kojoj bi oblik i stepen meœuzavisnosti (X) bio funkcija razvoja procesa saradçe ili sukoba (Y) u formuli X = F (Y). On se moæe uspeãno primeniti u istraæivaçu odnosa stepena i oblika meœuzavisnosti i odreœenog oblika meœunarodnih odnosa. 20. ali se ovim putem moæe ustanoviti korelacija meœu promenÿivim koje se uzimaju kao predmet analize. kulturna saradça.148 Ono ãto pada u oåi pri analizi åinilaca statistiåkim metodom jeste. transferu tehnologije itd. Metodologija. kao ãto su podela rada (izraæena u razmeni. takoœe. U tom sluåaju. po: M. str. 66 . ideoloãke veze ili razlike i niz drugih (videti daÿe u tekstu). hrabrost i spremnost stanovniãtva da se bori. 148 N. moguñnost ispitivaça velikog broja promenÿivih (varijabila) zahvaÿujuñi primeni elektronskih raåunara. i ovde se pokazuje da ne treba iñi u krajnost. znaåajan doprinos pribliæavaçu saznaça kauzalnih odnosa iz147 Q. Uz pomoñJelskog raåunarskog centra za analizu åinilaca doãlo se do 13 izdvojenih åinilaca od prvorazrednog znaåaja za ove odnose. politiåka i vojnostrategijska povezanost (ili potreba povezivaça).U opisanom sluåaju. b. str. Ovako se ne moæe ustanoviti kauzalni odnos izmeœu ovih pojava. ali se ne moæe brojåano izraziti spremnost stanovniãtva na ærtve u borbi za ideje. Mnogi elementi koji odreœuju stepen i oblik meœuzavisnosti. Ãkara. Izborom promenÿivih koje utiåu na stepen i oblik meœuzavisnosti moæe se otkriti çena povezanost sa datim oblikom meœunarodnih odnosa ili primenom sredstava u çima. proizvodnoj kooperaciji. Posebno interesantan statistiåki metod u prouåavaçu meœunarodnih odnosa bi mogao biti metod korelacije. nav. prvo. Drugo. stavove. Metod korelacije.). jer bi se mnoge hipoteze. ãto je u celini gledano. registrovano je 236 osobina za 82 dræave za åije se odnose æele izvuñi bitni åinioci koji te odnose odreœuju. do kojih bi se doãlo na osnovu znaça steåenih na drugi naåin. Statistiåki metodi. Postoje mnoge promenÿive koje se ne mogu meriti. ali se moæe utvrditi moguña veza. Razumÿivo je da bi bilo vrlo teãko ustanoviti egzaktnim ili matematiåkim putem funkcionalnu zavisnost u ovom odnosu.

da bi se ispitali uåinci takvih promena. pa se ona ãto je moguñe vernije predstavÿa u vidu modela. pa i nauke o meœunarodnim odnosima. F. jedan od oficira. Simulacija i eksperimentalna igra Istraæivaåki postupci pod ovim nazivima nastali su iz æeÿe da se umaçe teãkoñe koje proistiåu iz srazmerno malog broja subjekata meœunarodnih odnosa. To je ciÿ svake nauke. 622 i daÿe. B. te je na osnovu çih teãko uopãtavati. The Nature of Human Conflict. 150 Nekoliko simulacija imalo je za predmet ispitivaçe izbijaçe Prvog svetskog rata. Ovaj metod se razvio iz tzv.149 b. Eksperimentalna igra. u kojima se ponovo preæivÿavaju i “glume” stvarni dogaœaji. ili ãtaviãe. dok se kod åiste simulacije on zna unapred. Simulacija i eksperimentalna igra bi trebalo da zamene eksperiment kao metod koji se sastoji u veãtaåkom izazivaçu dogaœaja pribliæno onakvih kakvi su stvarni dogaœaji. veñispituju buduñi dogaœaji. Zbog toga se ne moæe prikupiti dovoÿno obilan empirijski materijal za statistiåko iskazivaçe i za-kÿuåivaçe. The History of Human Conflict. Prentice Hall. jedinstvena. Mc Neil. pa åak i teæi od çih. 1965. ali se i to je najvaænije moæe iñi i daÿe. jedna meœunarodna kriza). Uz upotrebu maketa i karti. Eksperimentalna igra je maçe “kruta” od simulacije. R. ili åak koristeñi prave manevre sa æivom silom. Vidi: O. pa u model unositi kontrolisane izmene nekih promenÿivih (npr. ispituju se moguñnosti koje pruæaju razliåite sopstvene zamisli u uslovima koji su najbliæi onima koji se predviœaju. New York. tj. International Politics and Foreign Policy. North. u: E. The Free Press. I. str. O ishodu onda odluåuju veãtina. stavÿa se u ulogu “neprijateÿa” i trudi se da se u skladu s poznavaçem åiçenica i pravilima veãtine ponaãa najracionalnije. za osnovu se takoœe uzima deo stvarne istorije (npr. Meãajuñi ponaãaçe i osobine svakog od vaænih aktera dolazi se onda do istih ili razliåitih ishoda. raåunari. 67 . jer çeni uåesnici ne treba nikoga da podraæavaju. C. preko ovih do kauzalnih. Predmet ovakvih igara 149 Isto. i to najsposobnijih. C. s prvenstvenim ciÿem da se predvidi çihov ishod. Englewood Cliffs. Od moguñih veza do funkcionalnih i. Simulacija (podraæavaçe) vodi poreklo od drugih eksperimenata. u: J. Holsti R. G.150Za razliku od simulacije. G. najzad. igrom se ne rekonstruiãu proãli. a. 156 i daÿe. Zbivaça u meœunarodnim odnosima su istorijska. da postigne pobedu. koji se primeçuju u psihologiji i psihoterapiji. An attempt to simulate the outbreak of World War. Rosenau. U klasiånoj ratnoj igri. veñda se ponaãaju onako kako im to nalaæe najboÿe shvañen interes onoga koga predstavÿaju. koje je dobro dokumentovano istorijskom graœom. N. Tako se do kraja mogu sprovoditi alternative koje su stvarnim uåesnicima bile na raspolagaçu. Na taj naåin se stvarni dogaœaji mogu boÿe raãålaniti. Hermann.meœu pojava meœunarodnog æivota. ponaãaçe jednog subjekta). ãto omoguñava zakÿuåivaçe o uticaju izabranog åinioca. str. M. koja je odavno poznata u vojsci kao naåin da se unapred provere prednosti i nedostaci strategijskih i taktiåkih planova. u kome uloge stvarnih subjekata preuzimaju sami istraæivaåi. Kada su u pitaçu meœunarodni odnosi. ratne igre (Kriegspiel). snaga ili sreña uåesnika. ali ih nisu izabrali.

85 i daÿe.153 crisis gaming the CONEX experience. 3/1968. 1978. uporeœivaçe. Pri tom. 153 B. str. V. Meœutim. Groom A. Uåesnici igre tada preuzimaju uloge glavnih odluåilaca umeãanih dræava i drugih subjekata i datu situaciju na osnovu jednog labavog scenarija daÿe razvijaju. u oblasti teorijskih saznaça dosadaãçe iskustvo s ovim postupcima nije pokazalo niãta drugo do da se razliåite liånosti (izabrane za uåesnike) ponaãaju razliåito u istim situacijama. “Journal of Conflict Resolution”. International 68 . “Meœunarodni problemi”. Assen. Prilikom ovog ispitivaça primeçuju se pravila do kojih se doãlo u opãtoj metodologiji druãtvenih nauka. I. J. V. Bonoma. 152 M. R. 1910. Eksperimentalna igra i simulacija u izuåavaçu meœunarodnih odnosa.151 Ovi postupci su bili poåetkom sedme decenije ovoga veka u velikoj modi meœu istraæivaåima na Zapadu. Fun and games. o odgovornosti koju nose stvarni uåesnici istorijskih zbivaça. N. 63 i daÿe. Da bi se pribavilo viãe podataka. Oppenheim. The validity of games for the study of conflict.152 * ** Pored ovih metoda koji su prilagoœeni istraæivaçu pojava meœunarodnog æivota. ista igra se ponavÿa s razliåitim ÿudima u predviœenim ulogama. Van Gorcum. Tako se moæe primeniti ispitivaçe (intervju) onda kada postoji interes da se saznaju stavovi pripadnika razliåitih druãtvenih grupa o nekim pitaçima meœunarodne politike. gde omoguñava da se boÿe predvide i uzmu u obzir odgovori stranih dræava na planirane inicijative i postupke. 1968. Najveñi nedostatak eksperimentalne igre je u tome ãto çeni uåesnici ne mogu da imaju oseñaj o velikom riziku. Svi ovi metodi mogu se primeniti u prouåavaçu meœunarodnih odnosa onda kada se çihova primena moæe smatrati korisnom. “Uredniãtvo ratnika”. uzimaju se u obzir i sve slabe strane ovih metodskih postupaka. Altrok. Kao ãto se moglo oåekivati. postoji i niz drugih metoda za åiju primenu nije neophodno neko naroåito prilagoœavaçe predmetu meœunarodnih odnosa. koje se na osnovu poznatih åiçenica i tendencija ekstrapoliraju u buduñnost. Beograd. Schlenker T. To su ispitivaçe. Dimitrijeviñ. Banks A. H.mogu biti razreãeça nekih postojeñih kriza ili zategnutih situacija. çihova vrednost za nastavu i za planiraçe politike je nesumçiva jer omoguñavaju boÿe upoznavaçe toka dogaœaja i boÿe predviœaçe posledica sopstvenih akcija. R. ili stavovi uåesnika u odluåivaçu u spoÿnoj politici dræava koje se prouåavaju itd. ali je u meœuvremenu oduãevÿeçe çima popustilo. str. 151 K. pa se onda moæe ispitivati i uticaj çihovih liånih osobina na ishod. Tvrdi se da igra moæe tako da predstavi situacije do kojih jedan istraæivaå napreæuñi maãtu ne bi sam doãao. Ratna igra. analiza sluåajeva i dr. u: Proceedings of the International Peace Research Association Second Conference. Otuda je eksperimentalna igra postala sastavni deo dugoroånog planiraça i u resoru inostranih poslova.

str. ali ga nijedan pisac dosledno ne koristi. subjektivnim åiniocima. u naãoj literaturi se govori najåeãñe o subjektima. R. 83. åesto se ne ide daÿe od te metafore. naroåito onoj na engleskom jeziku. University of Notre Dame Press. nije bio izazvan samo potrebom da se ukaæe na ãarolikost terminologije. acteur. 1959. The Actors in International Politics. franc. uåesnicima u meœunarodnim odnosima. akter). Wolfers. onaj subjekt koji ulazi u çih. koja. Umesto toga. a ne stvarno delaçe u svoje ime.1 Otuda i ne zaåuœuje ãto se u inostranoj literaturi. verovatno zato ãto bi se mogao prevesti reåju “glumac”. veñje trebalo i da nagovesti suãtinu pitaça o kome se raspravÿa. naime. actor. Ono se moæe postaviti i ovako: ãta je to subjekt 1 A. 69 . veoma åesto osnovna jedinica u meœunarodnim odnosima. nagoveãtava predstavÿaçe. opet. Ãtaviãe.). nije reå o predstavÿaåima nego o samim dramatis personae. prividno uåestvovaçe u zbivaçima. u: W. Oåigledno je. Fox. Iz razloga koje ñemo navesti smatramo da je trenutno “najboÿi termin” subjekt iako ni on nije bez mana pa ñemo ga zato u sledeñem tekstu koristiti. pa åak i o “partnerima” i “ñelijama”. Ovaj pregled razliåitih oznaka za pojam o kome je reå. pa se ti nosioci radçe jednostavno i odreœuju kao “oni za koje se prikladno moæe reñi da igraju na meœunarodnoj sceni”. rus. T. da ako ostanemo pri teatarskim poreœeçima.DRUGA GLAVA SUBJEKTI MEŒ UNARODNIH ODNOSA I POJAM I VRSTE Prostor ili poÿe u kojima postoje meœunarodni odnosi mnogi pisci porede s pozornicom ili arenom po kojoj se kreñu nosioci radçe. naziva akterom (eng. I u naãoj publicistici moæe se naiñi na ovaj naziv (“Glavni akteri bliskoistoåne krize” i sl. Theoretical Aspects of International Relations South Bend.

mada su ova dva pojma povezana jer pravo mora da sledi druãtvenu stvarnost. pojam subjekta. Subjekti meœunarodnih odnosa spadaju. ali je taj pojam. Kada se govori o subjektima. posle Prvog svetskog rata sve je jasnije da postoje formacije i pokreti koji deluju van okvira i van potpune kontrole dræava i ne mogu se svesti samo na çih (u prvom redu meœunarodne organizacije).meœunarodnih odnosa i ko su sve subjekti meœunarodnih odnosa? Pre no ãto se pokuãa odgo-voriti na ova pitaça treba dati dve napomene. Odanost i obaveze sredçovekovnog Evropÿanina bili su mnogo maçe jasni no kasnije i bili su raspodeÿeni meœu ovim uåesnicima evropskih zbivaça. u sredçem veku dræava imala u evropskim meœunarodnim odnosima drukåiju prirodu i ulogu od one koju je dobila posle reformacije i tridesetogodiãçeg rata i Vestfalskih ugovora (1648) pored svetovne i teritorijalno opre-deÿene feudalne dræave s monarhom (vrhovnim sizerenom) na åelu. voÿno i samostalno deluju u meœunarodnim odnosima a ne toliko 70 . Tako je npr. imajuñi pri tom u vidu da one ne moraju da poseduju sva obeleæja dræava. za mnoge pisce. pa i ona koja nisu znaåajna za meœunarodne odnose. tako je i u meœunarodnim odnosima izostavÿaçe pojma subjekta bilo posledica uvereça da su dræave jedini subjekti meœunarodnih odnosa. vaÿa imati na umu da subjekti meœunarodnih odnosa nisu isto ãto i subjekti meœunarodnog prava. Osim toga. Poãto drugi uåesnici u tim odnosima uopãte i ne dolaze u obzir. izdvajaju se oni koji svesno. stajao pored pojma dræave. S druge strane. pitaçe subjektiviteta u meœunarodnim odnosima uopãte se i ne postavÿa. Stoga je pojam subjekta meœunarodnih odnosa potreban. na koje ñemo ukazati u treñoj glavi. u stvari. Pre svega. svetovna ali i teritorijalno maçe uobliåena. jer oni meœunarodne odnose iskÿuåivo definiãu kao odnose izmeœu dræava. u tim odnosima uåestvuju i carstva. dok je za subjekte meœunarodnih odnosa odluåujuña sposobnost izvornog i stvarnog delovaça u svetskim razmerama. naroåito starije. pojedinac). uloga dræave u meœunarodnim odnosima od velike je vaænosti za izgradçu toga pojma poãto nema spora da je ona takav subjekt. naroåito u XIX veku. pojam subjekta je za çih nepotreban. treba utvrditi one osobine koje je åine takvom. pa priznati subjektivitet i drugim tvorevinama koje takve osobine ispoÿavaju. kao ãto se dugo smatralo da je dræava jedini subjekt meœunarodnog prava. Ovo je uvereçe bilo razumÿivo u vreme kada se prouåavaçe meœunarodnih odnosa tek poåelo razvijati. iz velikog broja åinilaca. U stvari. uslovÿavaju ih i uåestvuju u çima. u ãiri krug åinilaca koji utiåe na meœunarodne odnose. sakralna vlast sa znaåajnim svetovnim prerogativima. ali se postepeno poåelo uviœati da su i pre i posle toga perioda u meœunarodnim odnosima srazmerno samostalno uåestvovali i akteri koji nisu bili dræave. iako se ne odriåe znaåaj i prvenstvo dræave u tom pogledu. te nije mali broj dela u kojima se ova oznaka uopãte i ne upotrebÿava. Subjekt meœunarodnog prava traæi se odgovorom na pitaçe ko moæe biti nosilac meœunarodnih prava i obaveza. No. i katoliåka crkva. da bi se kasnije uvidelo da postoje i drugi subjekti meœunarodnog prava (meœunarodne organizacije. koja su se tada smatrala svetskim.

Nezavisnost Subjekt meœunarodnih odnosa mora biti nezavisan od drugih takvih subjekata. Otuda uslovi za postojaçe subjektiviteta u meœunarodnim odnosima nisu ni apsolutni ni nepromenÿivi. proklamovanom nezavisnoãñu.oni koji odluåujuñe utiåu na çih. Kao i u druãtvu uopãte. uviœa se da nezavisnost tek kod çih ne moæe da bude pretpostavÿena. u stvari. S druge strane. Pa i kada se tako bliæe odredi pojam subjekata. Za razliku od meœunarodnog javnog prava. dakle grupe ili zajednice. To su oni åinioci. usvajaju i sprovode u delo. ne znaåi odricaçe ili umaçivaçe çihovog znaåaja. stalno i u svim uslovima tako deluju i da se çihov broj svede na onaj koji omoguñava teorijsku ana-lizu. u prvom redu od neke dræave. Drugim reåima. Organizovanost Grupa ÿudi mora biti organizovana i to tako da je sposobna da donosi odluke koje se pripisuju celoj zajednici i koje çeni pripadnici. veñpredstavÿaju odreœenu meru saglasnosti koja o tome postoji u literaturi. koji se ubrajaju u subjekte. iako formalno imaju pozitivno zakonodavstvo. Ova nezavisnost nije sloboda od objektivnih okolnosti i odnosa snaga u svetu veñsubjektivna neometenost u odluåivaçu. ona mora da ima srediãte odluåivaça. Kada se imaju u vidu i subjekti koji nisu dræave. opãtem smeru kretaça. pala sumça na veliki broj meœunarodnih nevladinih organizacija da su. i uz to ispoÿavaju sledeñe uslove: 1. ostaju nezavisne sve dok to proklamuju svojim pravnim aktima. pored ostalog i zato ãto se pojavÿuje potreba da se kao subjekti izdvoje one tvorevine koje redovno. nauka o meœunarodnim odnosima ne moæe poñi od stava da sve dræave. Isto kao u prethodnom sluåaju. veñkonstataciju da oni u meœunarodnim odnosima ne deluju na neposredan naåin kao drugi åak i maçe vaæni åinioci. niti pak traæiti apsolutnu nezavisnost. osnovnih åinilaca kao ãto su nacija i klasa u subjekte meœunarodnih odnosa. o glavnini. kojima je svojstvo dræave jednom priznato. ali isto tako. 2. da je ocena veoma teãka i uz to veoma obojena sklonostima i raspoloæeçima oceçivaåa. koji se sastoje od ÿudi. ne moæemo se zadovoÿiti formalnom. To ñe biti jasnije kada nabrojimo osobine koje prema dosadaãçim iskustvima treba da imaju subjekti meœunarodnih odnosa. prelaz izmeœu çih i åinilaca nije lako pouzdano utvrditi. neke dræave ne mogu ispuçavati ovaj uslov. reå je o statistiåkim oåekivaçima. Iako se zovu dræave. U doba hladnog rata je npr. oruœe 71 . Prilikom çihovog razmatraça treba imati u vidu da neukÿuåivaçe nekih veoma vaænih. ne moæe odricati subjektivitet onim dræavama koje iz raznih razloga ne uæivaju potpunu slobodu spoÿnopolitiåke akcije. a ne o ponaãaçu u svakom konkretnom sluåaju. po pravilu. on se moæe nañi kod nekih meœunarodnih organizovanih religija i politiåkih pokreta. Ovde nije reå o postojaçu pravno obaveznih odluka (normi) niti se pak moæe traæiti apsolutno prihvataçe i izvrãavaçe kolektivne voÿe.

a ne oni koji uåestvuju u politiåkim odnosima unutar politiåkih sistema koji nisu meœunarodni. struånih ili staleãkih razloga. S druge strane. ili tog procesa uopãte nema. odnosno ima ga samo prividno. Otuda tzv. u kome uåestvuju ÿudi i snage koje delu-ju po tuœim nalozima. jer “meœunarodni” u stvari znaåi “meœudræavni”. ima stranaka koje su organizovane u tzv. ali tako da izgleda da se to åini iz humanitarnih. na zahtev da to budu meœunarodni subjekti. S obzirom na to da neki “unutraãçi” subjekti stupaju u dodire s inostranstvom. osnovati i izdræavati meœunarodno udruæeçe koje ñe propagirati çene ciÿeve. Dræava ñe npr. The Web of World Politics. da se izmeœu çihove i dræavne voÿe.2Meœutim. politiåke internacionale: ove mogu biti subjekti meœunarodnih odnosa. 1976. W. veñse naredbe za delatnost dobijaju pravo od hegemona. Mansbach i dr. utvrditi da li je strani uticaj samo odlika procesa odluåivaça. Prentice-Hall. Ovi se pokuãaji preduzimaju zato ãto je subjektima u izvesnim situacijama stalo da neku meœunarodnu akciju vode tako kao da ne potiåe od çih. priznaju svojstvo subjekta meœunarodnih odnosa. neke stranke u nekim dræavama i u nekim politiåkim internacionalama. ali ne i lako. Bitno je. Ovaj se zahtev krije veñu samom nazivu. Meœunarodni karakter Treñe obeleæje subjekata meœunarodnih odnosa svodi se. doprinose obrazovaçu kolektivne voÿe toga ãireg subjekta. oni koji se iskÿuåivo kreñu u okvirima politiåkog sistema jedne dræave. Englewood Cliffs. koji. te prema tome subjekt meœunarodnih odnosa moæe biti samo onaj koji stupa u odnose koji prevazilaze i presecaju dræavne granice. tj.SAD. Crkva ñe osnovati svetovnu organizaciju da bi putem çe za svoj program pridobila i one koji nisu vernici i koji sumçiåavo gledaju na çenu delatnost. Kao ãto se vidi. nisu subjekti meœunarodnih odnosa. privremena ili trajna osobina procesa odluåivaça. a naroåito politiåkim strankama. da ne odluåuju same nego izvrãavaju voÿu vlada tih velikih sila. Pri tom. 3. ima pisaca koji i çima. opet. a uzeñemo za primer baãpolitiåke stranke. Jako. organizovanih u dræave. u meœunarodnim odnosima ne deluju neposredno nego uåestvuju u obrazovaçu odluka u dræavama u kojima postoje. takvi subjekti. odnosno SSSR. Prelaz izmeœu jakog uticaja drugog subjekta i niãteça subjektiviteta veoma je tanan. odnosno voÿe 2 R. Ako pak odluåivaça u stvari nema. u vidu praznog postupka koji se sprovodi u organu odluåivaça. pa åak i odluåujuñe prisustvo stranih uticaja u odluåivaçu ne moæe se iskÿuåiti ni kod mnogih dræava u åiju se nezavisnost i subjektivitet uopãte ne sumça to je jednostavno. u toj meri utiåu na odluåivaçe. pojam dræave neophodan je radi stvaraça pojma subjekta meœunarodnih odnosa jer je reå o odnosima specifiåno obeleæenim teritorijalnom podeÿenoãñu sveta i postojaçem teritorijalno odreœenih druãtava. subnacionalni subjekti. ali su nacionalne stranke ålanice samo çihovi sastavni delovi. u stvari. Nonstate Actors in the Global System. 72 . reå je samo o maçe ili viãe uspelom pokuãaju da se stvori prividan subjekt meœunarodnih odnosa.. naravno.

bez uzimaça dræave kao merila nemoguñe je povuñi granicu izmeœu 73 . obrañaçe meœunarodnim organizacijama) moæe da nastupi staçe u kome nova dræava joãne postoji ali se realistiåki ne moæe govoriti o nepostojaçu novog subjekta meœuna-rodnih odnosa. tako i apriornim potvrœivaçem çihovog subjektiviteta. treba stalno voditi raåuna i ne smatrati ni ovakve subjekte iskÿuåenim iz kruga subjekta meœunarodnih odnosa ako ispuçavaju sve druge postavÿene uslove. åvrstu strukturu ni oruœa za neposredno delovaçe. Razmotrimo sledeñi primer. veñna osnovu ãirokih i neobaveznih dogovora u praksi deluju çihovi sastavni delovi. U tom pogledu su upadÿive dve okolnosti u savremenim meœunarodnim odnosima. politiåke organizacije druãtvenih grupa koje nisu na vlasti pokazuju sklonost da neposredno stupaju u meœunarodne dodire na drugi naåin od politiåkih organizacija koje su na vlasti i u tom se pogledu mogu koristiti dræavom. koja je povezana s teæçom da se i sam naziv discipline. neki se pisci opredeÿuju za subjektivitet onog organizacionog oblika koji u prelaznoj fazi postoji u vidu oslobodilaåkog pokreta. pojaåane meœunarodne dodire. S jedne strane. nemaju. ne stvara od te partije subjekt meœunarodnih odnosa veñje to osobina odluåivaça. ne moæe praviti skoro nikakva razlika. Kada postoji nacionalna dræava. Socijalistiåke stranke u Italiji. koja se tako organizuje. Kod organizacija koje zastupaju naciju teæça ka samostalnom subjektivitetu najjasnije je izraæena onda kada je proces prevazilaæeça “nacionalnosti” u toku. O tome. dakle. tako da se lako moæe pogreãiti. Prema dosadaãçim merilima nacija se ne bi mogla smatrati subjektom meœunarodnih odnosa jer nije organizovana. ona je u stvari organizacija koja oliåava naciju. niko i ne pomiãÿa da sve stranke ubroji u subjekte meœunarodnih odnosa jer je jasno da u tom pogledu postoje ogromne razlike izmeœu. U viãenacionalnim dræavama nacija moæe ispoÿiti organizovanost u vidu federalne jedinice. S druge strane. i dræave. Ako. po pravilu. Uostalom. pak. stranke i pokreti koji ih åine. To ipak ostaju odluke ãirih subjekata a åiçenica da je voÿa jedne stranke dominantna. koje joãnema. politiåke internacionale. Kongresne partije u Indiji i Institucionalne revolucionarne stranke u Meksiku. ili izmeœu uloga koje su u Komunistiåkoj internacionali igrale komunistiåke partije SSSR i npr. preñutati da su uslovi u kojima deluju “nacionalni” politiåki pokreti i stranke u razliåitim zemÿama i u okvirima razliåitih meœunarodnih ãirih subjekata nejednaki. recimo. To se mora ispitati u svakom pojedinaånom sluåaju. stranke itd.. organizovana nacija hoñe da se emancipuje i s tim ciÿem preœe na odluåne akcije (oruæanu borbu. Ne treba. Ima i sklonosti da se izbegne pozivaçe na dræavu prilikom odreœivaça subjekata meœunarodnih odnosa. jer odsustvuje nezavisnost i samostalno ulaæeçe u meœunarodne odnose. “meœunarodni odnosi” zameni nazivom “svetski odnosi” ili “svetska politika”. Velike Britanije. Poãto je teãko odluåiti se izmeœu nacije. kako apriornim negiraçem. u kojima bi ove “nacionalne” politiåke partije mogle biti organizovane kao sastavni delovi.3 Meœutim. meœutim. pa da ipak u tome nema elemenata meœunarodnog subjektiviteta.internacionale.

str. Young. Mednarodni odnosi. “Obzorja” 1977. svetske odnose.“svetske” i “unutraãçe” politike. 179. str. Drugim reåima. 49. Postojaçe ili nepostojaçe ovoga preduslova kod subjekta meœuna-rodnih odnosa biñe åesto predmet spora. koji nisu u potpunosti jednaki s interesima nekog drugog subjekta. koje inaåe poseduju ostala svojstva subjekta meœunarodnih odnosa. onda moæemo da potvrdimo da u praksi postoji teæça da se neke tvorevine. åesto je u nedoumici kada treba da raspravi subjektivitet tzv. Izgleda nam. str. jer bi to znaåilo da je subjekt meœunarodnih odnosa i ona grupa koja je iz raznih razloga faktiåki nezavisna ali ne ulazi u meœunarodne odnose (npr.). Politiåki znaåaj S obzirom na to da se pod meœunarodnim odnosima u prvom redu podrazumevaju meœunarodni politiåki odnosi. 74 . ipak. U ovom sluåaju reå je o shvataçu prema kome se politiåki odnosi uopãte definiãu kao odnosi moñi. 125 i daÿe.4Kao ãto je pokazano na drugom mestu. moñje pojam koji je teãko odre-diti. mnogi traæe da taj subjekt poseduje izvesnu moñ. Dileme u vezi s politiåkim znaåajem i moñi javÿaju se naroåito u vezi s meœunarodnim nevladinim organizacijama. da joãuvek ne moæemo ukidati ovaj uslov. subjekti tih odnosa moraju biti politiåki relevantni. Maribor. nav. ali je teãko odrediti mesto koje na tom kontinuumu zauzimaju Meœunarodna trgovinska komora ili Meœunarodno udruæeçe za vazduãni transport (IATA). delo. pa-tuÿastih dræava. Uostalom. ne smatraju takvima jer nemaju nikakve moñi. svi subjekti koji nisu potåiçeni nekoj viãoj vlasti ulazili bi u tzv. East. Ako se moñodredi kao sposobnost da se drugi subjekti privole da postupaju po æeÿama onoga koji ispoÿava moñ. i meœunarodno pravo. Benko. The Analysis of International Politics. 5 V. koji su obeleæeni upravo time ãto nema priznate vrhovne vlasti. The Free Press 1972. Rosenau V. One se obiåno priznaju za subjekte meœunarodnog prava ali se ipak ne primaju u neke vaæne meœunarodne organizacije. New York. str. 4. gde je jasno da postoje ogromne razlike izmeœu Meœunarodne federacije sindikata i Meœunarodne konfederacije babica. Mora se ipak priznati da su nastojaça ove vrste razumÿiva i opravdana i da bi se åak moglo tvrditi da je posebno isticaçe uslova da subjekt neposredno stupa u odnose koji prevazilaze granice jedne dræave nepotrebno ako taj subjekt ispuçava uslov da je nezavisan. 6. Davis M. Hoffmann. organizacije podzemÿa itd. u: J. koje raspolaæe formalnim i zato jasnijim kriterijumima. odnosno da ulazi u odnos moñi.5 3 O. Englewood Cliffs. S. The Actors in World Politics. Contemporary Theory in International Relations. pri-mitivna plemena. ãto znaåi da se mogu okvalifikovati kao nosioci politiåkih interesa koji su sposobni za politiåku akciju. Prentice-Hall. Pored zahteva da se kod subjekta meœunarodnih odnosa i ÿudi koji ga åine mogu utvrditi specifiåni interesi. 4 Ibler. 1960.

II NACIONALNI SUBJEKTI MEŒ UNARODNIH ODNOSA 1. bez dræave se meœunarodni odnosi. Ono ãto je karakteristiåno za dræavu i ãto je razlikuje od ostalih subjekata meœunarodnih odnosa jeste teritorija. najvaæniji subjekt meœunarodnih odnosa. iznad dræavnih granica. veñkao sinonimi za reå “dræava” ili “zemÿa”! Prema tome. Nauku meœunarodnih odnosa dræava zanima samo kao subjekt tih odnosa.5. Stoga se prilikom odreœivaça pojma dræave i opisivaça dræava ovom prilikom nastoji na onim obeleæjima koja su svim dræavama zajedniåka i neophodna da bi ulazile u meœunarodne odnose. ne uzimaju u pravom znaåeçu. Transnacionalni subjekti nastaju udruæivaçem ÿudi iz razliåitih zemaÿa. preko) pokazuje da ovi posledçi subjekti povezuju ÿude preko. ali su prihvañeni i moraju se koristiti u nedostatku boÿih. Vrste Subjekti meœunarodnih odnosa mogu se podeliti na nacionalne. Tipiåni i tako reñi jedini nacionalni subjekt meœunarodnih odnosa je sama dræava. åiçenica da ona zauzima odreœeni deo Zemÿe. Meœunarodni subjekti nastaju udruæivaçem dræava (odnosno ÿudi putem svojih dræava) i dræave su çihove ålanice. jer su ÿudi koji ih åine na teritoriji jedne dræave ili çeni dræavÿani. Ovi nazivi nisu najpogodniji i ne zvuåe najlepãe na naãem jeziku. 75 . Åak i veñina pisaca koja priznaje postojaçe drugih subjekata uverena je da je dræava glavni. koji su koren upotrebÿenih prideva. pa ni ostali subjekti. Osim toga. ãto znaåi da ona ne ulazi u osobine i funkcije koje dræava inaåe ima. dræava je daleko najboÿe ispitani subjekt meœunarodnih odnosa i nauka meœunarodnih odnosa u najveñoj meri se bavi upravo odnosima izmeœu dræava. a zanemaruju se osobine specifiåne samo za pojedine dræave ili grupe dræava. Latinski prefiks trans(iznad. nacionalni subjekti su oni koji su teritorijalno ograniåeni jednom dræavom. meœunarodne i transnacionalne. Dræava Kao ãto smo napomenuli. Ÿudi koji je saåiçavaju nazivaju se çenim stanovnicima (stanovniãtvo) a srediãte odluåivaça kod dræave jeste vlada. po miãÿeçu mnogih autora dræava je jedini subjekt meœunarodnih odnosa. ne mogu odrediti. Smatra se da su istovremenim postojaçem (sticaçem) ovih triju okolnosti ispuçeni minimalni uslovi za postojaçe dræave. kao ãto smo videli. I zaista. bez posredstva çihovih dræava. Kod çih najviãe zbuçuje okolnost ãto se i reå “nacija” i reå “narod”.

u koloniji ili teritoriji pod starateÿstvom. Isto tako. San Marino i Monako. S razvojem industrije jaåa pak uloga teritorije kao izvora sirovina. vode. Meœu dræavama s najveñom povrãinom su Kanada (9. 5 km2! Meœutim. Singapur (581 km2) i Bahrein (598 km2). kao ãto je rat.Sama. Intenzivna poÿoprivreda i agrotehniåke mere dovode do veñih prinosa na slabijoj zemÿi a potrebe za odreœe76 . Kasnije su se pri tom sve viãe morali uzimati u obzir uslovi koji postoje za stoåarstvo.: Maldivska Ostrva (298 km2). Malta (316 km2). Razlike izmeœu postojeñih dræava su u tom pogledu upadÿive. Antarktik) ne moæe biti dræava. stupaç razvoja pojedine zemÿe i tehnoloãki razvoj u svetu su od ogromnog uticaja. bez kojih nema dræave. za koje teritorija ispuçava niz vaænih funkcija. Osvrnimo se na neka od çih. kao ãto su npr. Libija i Kuvajt.000 km2). I u ovom pogledu. A. Tu se u prvom redu misli na ekonomsku vrednost zemÿiãta. pa neke do skora veoma siromaãne zemÿe pretvaraju u najbogatije.000 km2).139 km2).965 km2). ãto pokazuje primer vlada u izbegliãtvu. 511. npr. Kina (9. koje na svetskom træiãtu dobijaju veñu vaænost od poÿoprivrednih proizvoda. pusta teritorija (npr. Saudijska Arabija. SAD (9. kao i kvalitet obradive zemÿe u pogledu prinosa koji je mogla dati. One su uglavnom privredne celine i predstavÿaju u maçoj ili veñoj meri zatvorene ekonomske sisteme. Veliåina. koje se priznaju samo u izuzetnim situacijama. vode i podmorja. veñina modernih dræava ima i neke druge zajedniåke karakteristike znaåajne za meœunarodne odnose. 561. Najmaçe takve dræave. nije samo stanovniãtvo. i u ålanstvu Ujediçenih nacija ima dræava s veoma malom teritorijom. koja se kvantitativno izraæava veliåinom çene povrãine a ne zapreminom ukupnog prostora koji zauzimaju. b. 976. Teritorijalno grupisaçe je vajkadaãça osobina ÿudskih druãtava. Najåeãñe se pomiçe veliåina teritorije. To. odnosno 1. podzemÿa.353 km2) i Brazil (8. Na osnovu tih funkcija stvorena su i merila za opisivaçe i uporeœivaçe dræavnih teritorija. 363. Nekada se pod tim u prvom redu podrazumevao odnos obradive zemÿe prema neobradivoj. dræava ne moæe biti ni sama vlada. a naroåito nacionalne dræave. imaju specifiåna kulturna obeleæja (nacionalna kultura). koje se moæe razvijati i na maçe plodnoj zemÿi i u teæim klimatskim uslovima ili mu pribegavaju zemÿe s malobroj-nom poÿoprivrednom radnom snagom. Osim toga dræave. Vaænost teritorije vidi se iz toga ãto dræave s neznatnom povrãinom pod svojom vlaãñu (patuÿaste dræave) imaju sporan status i ne smatraju se uvek subjektima meœunarodnog odnosa i meœunarodnog prava. pri åemu je ovaj posledçi zemÿa s veoma malom teritorijom (16. vazduha) koji naseÿava i koristi zajednica ÿudi (stanovniãtvo) i koji se nalazi pod vlaãñu vlade te dræave. U tom pogledu su otkrivaçe i eksploatacija nafte naåinili pravi preokret u meœunarodnom znaåaju pustiçskih zemaÿa kao ãto su npr. Dræavna teritorija Dræavna teritorija je deo prostora (kopna. Nuæno je i kvalitativno odrediti povrãinu jedne dræave. Kvalitet. a. Barbados (430 km2). imaju povrãinu od svega 61 km2. isto tako. Pored ovih obeleæja.

Poloæaj dræavne teritorije uslovÿava i konfiguraciju çenog tla i klimu koja na çoj preovladava. Neke takve taåke su u istoriji igrale veliku ulogu. v. Iako oblik i poloæaj teritorije jedne dræave trpe izmene. Stanovniãtvo dræave Stanovniãtvom dræave smatraju se ÿudi koji na çenoj teritoriji trajno prebivaju a ne svi oni koji se u datom trenutku zateknu na çoj. dugo je bilo odluåujuñe bogat-stvo ribom. åija se mineralna bogatstva sada mogu iskoriãñavati. npr. a. Geografski poloæaj. U boÿem ñe poloæaju biti dræava s osnovom za dovoÿnu proizvodçu hrane i raznovrsnom sirovinskom bazom. On odreœuje çene susede. u meçaçu teritorijalne slike igra ulogu i æeÿa da se postigne boÿi poloæaj. u kojoj se nalazi najvaænija prometnica zapadne hemisfere. ãire uzev. jezera) igra veliku strategijsku ulogu i vojna doktrina svake zemÿe prilagoœena je çemu. no u posledçe vreme sve veñi znaåaj dobija podmorje. ravnice. tiåe se çenog poloæaja na planeti. ostaju sa srediãtem ili glavninom teritorije u. Dræava se u prvom redu opisuje mestom koje zauzima. Za meœunarodne odnose su znaåajne kvantitativna i kvalitativna obeleæja stanovniãtva u pojedinim dræavama. 1 miliona). B. Od mesta dræave moæe zavisiti çeno uåeãñe u svetskoj trgovini i çena izloæenost oruæanim napadima. SAD izazivaju otcepÿeçe Paname od Kolumbije da bi od nove dræave dobile u posed zonu Panamskog kanala. Velika Britanija zaposeda Gibraltar. Ono obeleæje teritorije. u povoÿnijem poloæaju da igraju posedniåku trgovinsku ulogu ali da su zato i ugroæene velikim migracijama i ratnim pohodima. Ãto se tiåe morskih prostranstava. Bosfor i Dardaneli.nim sirovinama podiæu znaåaj nekih rudnih bogatstava (nafta. zato ãto ÿudi åine subjektivni elemenat dræave i nosioci su svih druãtvenih. pa prema tome i vrstu uticaja koje ñe dræava trpeti. Egipat i Aden kao vaæna uporiãta i luke na putu za Indiju i Daleki istok. Treba pri tom imati u vidu da. tj. koji su od strateãkog i privrednog znaåaja. Kao i kod teritorije. pa u suãtini. koji su uslovÿeni konfiguracijom Zemÿine povrãine. dok postoje. i meœunarodnih odnosa. na raåun drugih (ugaÿ). uran). koje je jedinstveno za svaku dræavu. oni se ipak u biti ne meçaju i dræave. istom podruåju. Raspored masa na teritoriji (planinski venci. oko åijeg posedovaça se kreñe sloæena diplomatska igra åitavog devetnaestog stoleña. koje se tradicionalno uzima kao jedan od osnovnih pokazateÿa moñi dræave. da u rukama dræave budu neke taåke i uæa podruåja. Strategijski znaåaj kvaliteta teritorije svodi se delimiåno na jedan vid ekonomskog: naime. Indija 77 . kao ãto istorija pokazuje. u ovom pogledu postoje velike razlike. poloæaj dræave ima razliåite posledice. Maltu. koja omoguñava nesmetano snabdevaçe strategijskim materijalom. reke. Smatra se da su dræave smeãtene na glavnim komunikacionim (tranzitnim) pravcima. pored teæçe da se proãiri teritorija. Najmnogoÿudnije dræave sveta su Kina (1030. U meœunarodnim odnosima. Broj stanovnika kvantitativno je merilo. u krizi i oruæanom sukobu dobija naroåitu vaænost poÿoprivredna i sirovinska samodovoÿnost teritorije.

3%). kao npr. Puki broj stanovnika bio je mnogo vaæniji za ekonomski i vojni potencijal dræava u vreme kada je glavni izvor energije bio u naporu ÿudskih miãiña i kada je oruæje bilo takvo da je samo neznatno uveñavalo fiziåku snagu ratnika. Broj stanovnika u svakoj dræavi teæi po pravilu da se uveña. 3%. Ukupan porast svetskog stanovniãtva nejednako je rasporeœen. Nikaragva 3. 1%. Ova je stopa u nekim zemÿama vrlo visoka (Obala Slonovaåe 4. Libija 4. i stopi mortaliteta. Veñi stupaç pismenosti i obrazovaça obeñava veñu produktivnost rada i boÿe iskoriãñavaçe ÿudskih potencijala. starost stanovniãtva (proseånu starost i rasporeœenost grupa). Dominika (74. Tu se.000). zato ãto se stiåu bez odluåujuñeg uticaja sopstvene voÿe. Bugarska 0. Kvalitativne osobine stanovniãtva mogu biti takve da nisu specifiåne za jedno stanovniãtvo. ni sam broj stanovnika ne ka-zuje mnogo o uticaju koji dræava ima u meœunarodnim odnosima.000). svojstvene samo stanovniãtvu nekih dræava. U teoriji meœunarodnih odnosa znatna se paæça posveñuje nacionalnom sastavu stanovniãtva. Nije teãko pokazati da su ovi podaci zanimÿivi za meœunarodne odnose. veñzajedniåke svim ÿudima u razliåitom stepenu. a ne preseÿeçem. b. u nekim zemÿama broj stanovnika stagnira (Ãvajcarska 0%. 6%. U tom pogledu. pismenost i stepen obrazovaça. 2%. 9%. tj. meœu kojima su i kvalitativne osobine stanovniãtva. Ova tendencija nije u svakoj zemÿi ista te se predviœaça o buduñem broju stanovnika moraju zasnivati na stopi nataliteta. ãto. ali se u toj organizaciji nalaze i zemÿe kao Sejãeli (64. SAD (234. koja pokazuje broj umrlih u istom periodu. naroåito onda kada razlike nisu tolike kao ove koje postoje izmeœu nabrojanih grupa dræava. 3%. pre svega. 78 .(733. Gvineja Bisao 4. Maœarska 0. 5). S druge strane. 5%) i çihovo stanovniãtvo ñe se ako stopa ostane konstantna udvostruåiti veñza dvadesetak godina. promene u broju stanovnika izazvane prirodnim uzrocima. Posle industrij-ske revolucije znaåaj samog broja stanovnika sve viãe opada i raste uticaj drugih åinilaca. Na drugom kraju skale su patuÿaste dræave. 1%). Ove dræave nisu ålanice Ujediçenih nacija. Kao ãto ni veliåina teritorije. doprinosi çihovom daÿem osiromaãeçu. u skladu s opãtim porastom åoveåanstva. ili grupa dræava.000). ili åak i opada (Nemaåka 0. stepen urbanizacije (karakter naseÿa). San Marino (20. Stoga su veoma pogodne za numeriåko izraæavaçe i poreœeçe.000). jer se ÿudi najviãe mnoæe u ekonomski zaostalim podruåjima. dræave se mogu svrstati u tri grupe. Austrija 0%. Andora (21.000) i Lihtenãtajn (22. Tek poznavaçe odnosa polova i starosnih grupa omoguñava predviœaça o broju lica u aktivnoj vojnom sluæbi. 5) i Indonezija (155. Pri tom se u prvom redu misli na uroœene osobine ili na osobine koje se u druãtvu izjednaåavaju s uroœenima. veñprema tome koje se pitaçe ima na umu. Venecuela 3. Danska 0. 2). Druga vrsta podataka ukazuje na osobine koje su. Razlika izmeœu ovih dveju stopa predstavÿa stopu prirodnog prirasta stanovniãtva. misli na odnos polova. Belgija 0. same ili u odgovarajuñim srazmerama. 3%. pored ostalog. koja predstavÿa broj æivoroœene dece na 100 stanovnika u toku jedne godine.000) i Grenada (91.

To moæe biti jasno iz samog naziva dræave ili iz ustavnih dokumenata. ali da ipak nije reå o pra-vim nacionalnim dræavama. ili nacionalne dræave u pravom smislu reåi. veliki broj dræava spada u grupu nacionalno nehomogenih dræava. Jugoslavija je bila viãenacionalna dræava koja je u nekim periodima pokuãavala zvaniåno da se predstavi kao nacionalno neutralna. Danska (Danci) ili Japan (Japanci). prividne nacionalne dræave. Primeri takvih dræava mogu se najåeãñe nañi u Africi. delimiåno i zato ãto su mnoge dræave na tom kontinentu nasledile granice koje su kolonijalne sile nekada samovoÿno povukle izmeœu svojih poseda i sfera uticaja. sa ukupno preko 40 plemena. jer ne poznaju razliåite nacionalne grupe na svojoj teritoriji. Devetnaesti i dvadeseti vek obeleæeni su nastojaçem nacija da formiraju svoje dræave. dakle. Moguñe je. meœutim. Viãenacionalnost se. To su dræave åije stanovniãtvo u potpunost ili u ogromnoj veñini pripada jednoj naciji npr. “dræavnu” naciju. Novi Zeland). Argentina. viãa nacija ili stvaraçem neåiste. Oni se nazivaju nacionalnim maçinama. 79 . Prividne nacionalne dræave poznaju noseñu. ne moæe govoriti o nige-rijskoj. åije stanovniãtvo joãnije razvilo nacionalnu svest i joãuvek se mahom plemenski identifikuje. Ovakve dræave su u suãtini sliåne nacionalno homogenim dræavama. ali se ne mogu nacionalno odrediti (npr. odnosno kao stvaralac nove. åije se stanovniãtvo sastoji od viãe nacija ili çihovih delova. jugoslovenske nacije. Joãuvek se.U prvu grupu spadaju nacionalno homogene dræave. s druge strane. str. da stanovniãtvo bude nacionalno homogeno. U frankistiåkoj Ãpaniji se iãlo dotle da se ispoÿavaçe nacionalnih svojstava Katalonaca i Baskijaca zabraçivalo i gonilo. recimo. sa arapskim zemÿama. koje je bilo i ostalo toliko jako da postoji pretpostavka da je svaka dræava nacionalna. koje imaju svoju dræavu. Pa ipak. svojstvo koje druge nacije na istoj teritoriji nemaju. ganskoj ili kenijskoj6naciji. ãto se deãava onda kada su delovi jedne nacije organizovani u viãe dræava. Obeleæje ovih dræava je u tome ãto se doseÿenici nisu dugo dræali u nacionalnim grupama prema svom poreklu. Neke nastoje da ih na svaki naåin asimiliraju i odriåu im åak nacionalnu razliåitost. ne-retko zataãkava ili otvoreno poriåe pokuãajima da se dræava proglasi nadnacionalnom. da se stvori nova. Mnoge dræave imaju nacionalne maçine ali se u pogledu postupaça s çima veoma razlikuju. ne vodeñi nimalo raåuna o lokalnim uslovima i æeÿama stanovniãtva. SAD. pretpostavka koja je prodrla åak i u terminologiju. U treñu grupu spadaju dræave åiji je nacionalni karakter u sadaãçem trenutku teãko odrediti.7 6 Afriåko stanovniãtvo Kenije saåiçava pet grupa plemena. ali to ne znaåi da do stvaraça nacija u Africi neñe doñi ako to zahteva druãtveni razvoj. 501. Vaæno je pak dodati da se u praksi viãenacionalnim dræavama ne smatraju i one koje na svojoj teritoriji imaju delove drugih nacija. kao ãto je to sluåaj. U drugu podgrupu spadaju imigracione dræave. veñse meãali i “pretapali” pod uticajem zajedniåke kulture. Ona ima dve glavne podgrupe. New York. U prvoj su mnoge novonastale dræave. UN Demographic Yearbook 1971. izjednaåavajuñi pridev “nacionalni” s reåju “dræavni”. dok im druge omoguñavaju nesmetan nacionalni æivot. 1972. åije stanovniãtvo preteæno predstavÿaju doseÿenici iz drugih dræava i çihovi potomci.

Kada se imaju u vidu samo odluke o odnosima s ino7 O sloæenosti u SAD vidi N. koje se kao takve primaju u inostranstvu i prihvataju od strane stanovniãtva dræave. veñukupnost svih organa. To je predmet drugih nauka. koji su ovlaãñeni da donose. kojih ima 19%. 80 . i stvarno donose.8Rasa je sporan pojam u antropologiji. pri åemu nebelci zauzimaju niæe mesto i dræava odbija da se identifikuje s çima. U naãoj disciplini izraz “vlada” ima znaåeçe koje nije istovetno sa znaåeçem koji on ima u ustavnom pravu. 9 O pojmu rase vidi priloge Z. To vaæi utoliko pre ako dræava nema vaæeñeg ustava. UN Demographic Yearbook. gde oni predstavÿaju 11% stanovniãtva. pod vladom neñemo podrazumevati samo uæe izvrãno. Uticaj rasizma u rasno pomeãanim dræavama dovodi do kategorisaça stanovniãtva. 8 U Gvatemali popisi razlikuju samo uroœenike (Indijance) i neuroœenike. Antropoloãko druãtvo Jugoslavije. odnosno politiåkog sistema u jednoj dræavi. Kada se on posmatra. rasne ih samo pojaåavaju. pre svega. 1971. sinonim rasistiåke dræave bila je doskora Juænoafriåka Republika. ili politiåko-izvrãno telo. Lovrich. Po diskriminaciji prema crncima dugo su bile poznate SAD. åiji su punopravni graœani bili samo belci. meœunarodni odnosi ne ostaju ravnoduãni prema politiåkom sistemu dræave u celini. Pogaånika u zbirci Rasizam. 1974. str. dræava ima srediãte odluåivaça koje se najåeãñe naziva vladom. Beograd. Meœutim. Q. rase i rasne predrasude. telesna graœa itd. odnosno pojedinih çegovih grupa. Iz toga proizlazi da prouåavalac meœunarodnih odnosa åesto neñe da se zadovoÿi poznavaçem ustavnih propisa neke zemÿe i neñe pod vladom podrazumevati samo one organe koji formalno donose obavezne odluke u odnosu na zemÿu i inostranstvo. Dræavna vlast (vlada) Kao subjekt meœunarodnih odnosa. Berberoviña i A. To znaåi. V. Meœunarodni odnosi ne mogu se baviti svim vidovima dræave. melezi 10% i azijati 34%) æiveli u rasnim stupçevima potåiçenosti. 503. Pripadnici bele rase pokazali su do sada sklonost da sebe smatraju superiornim u odnosu na druge. dok je ostalo stanovniãtvo (crnci 68%.9Kada se pridruæe nacionalnim razlikama. Åisti rasni problemi nastaju obiåno u nacionalno neidentifikovanim dræavama. Za skup ÿudi koji åine stvarnu vladu. 289. Dolinar-Osole. Asimilacija i oåuvaçe etniciteta u SAD: etniåke organizacije i etniåka privræenost meœu Amerikancima jugoslovenskog i italijanskog porekla. iako ona faktiåki na mnogim mestima joãpostoji. 1974. “Socioloãki pregled”. Dok se u toj zemÿi zakonodavstvo åisti od rasne diskriminacije. Zatim. odluke u ime cele dræave. mogu se na trajniji naåin dati opisi i predviœaça o tome kako se vlada odraæava i kako odgovara na impulse koji potiåu od stanovniãtva.Nacionalnim razlikama se u nekim dræavama mogu pridruæiti i rasne ili ih zameniti. da se neñe smatrati vladom samo onaj organ koji se tako naziva. upotrebÿava se oznaka “donosioci odluka” ili “odluåioci”.). ali se u svakodnevnom æivotu rasnim razlikama mogu oznaåiti upadÿive razlike u spoÿnom izgledu grupa ÿudi razliåitog porekla (boja koæe. str. veññe tragati za ustanovama koje to stvarno jesu.

odreœuje çenim ustavom. odbrana. kontrola javnosti jaåa a elastiånost odluåivaça maça no u predsedniåkom sistemu ili u apsolutnoj monarhiji. do 1890). Realna unija je samo od istorijskog interesa (npr. dræave-ålanice objediçuju neke poslove koji se naroåito tiåu inostranstva (spoÿni poslovi. Tako se po obliku vladavine dræave dele na monarhije i republike. Ako se vlast vrãi po utvrœenim pravilima i opãtem interesu. Moæe se samo pretpostaviti.. moæe biti unitarna ili fede-rativna. U prvom sluåaju. Ti pokuãaji. S obzirom na to da su spoÿni poslovi u oba sluåaja usredsreœeni u jednom centru. Meœunarodnim ugovorima stvaraju se realna unija i konfederacija. a ne retko i danas. mada je kod stvarnih federacija proces donoãeça spoÿnopolitiåkih odluka sloæeniji. Ima federacija na primer.stranstvom. bilo je odomañeno da se ovaj elemenat dræave u meœunarodnim odnosima opisuje uglavnom na osnovu ustavnopravnih merila. iako je on ograniåen. govori se o donosiocima spoÿnopolitiåkih odluka. npr. Otuda su i za meœunarodne odnose zanimÿiva nastojaça da se vlada i politiåki sistem okvalifikuju prema stvarnim i bitnim osobinama. isto tako. Ova obeleæja vlade i podele koje su tako nastale nisu bez znaåaja. zatim. najåeãñe polaze od najprostije. Faãistiåka Italija i nacistiåka Nemaåka bile su meœusobno veoma sliåne. vlast pojedinca je monarhija. Dræava. ali se ne uzima u obzir podatak da li se te norme poãtuju i u kolikoj meri. a vlast naroda ili veñine demokratija. U pogledu organizacije vlasti. poznate Aristotelove trihotomne podele politiåkih reæima. za koje je spoÿni svet odavno zaboravio da to jesu. za meœunarodne odnose nema u suãtini velikih razlika izmeœu çih. Po ustavnom ureœeçu one se mogu podeliti na apsolutnu i ustavnu monarhiju. ili na parlamentarnu i predsedniåku republiku (s inokosnim ili kolektivnim predsednikom). Argentina i Brazil. Belgija i Luksemburg od 1815. Za çu su vaæni nosilac vlasti i naåin vrãeça vlasti. Isto to vaæi kada se uporede Velika Britanija i SAD. vlast maçinske grupe aristokratija. Sliåno je i s pretpostavkom da je spoÿnopolitiåko odluåivaçe u federativnim dræavama decentralizovano. iako su se formalno razlikovale. koje na ovaj naåin nisu obuhvañene. u dræavi moæe biti sprovedeno naåelo podele ili jedinstva vlasti. da ñe u parlamentarnoj republici krug odluåilaca biti ãiri. Ranije. Nemaåki Rajh ili SAD). dok je konfederacija uvek bila privremena i predstavÿala prelaz u federaciju ili unitarnu dræavu (npr. finansije) a u drugom ålanice zadræavaju poseban subjektivitet mada prenose (u svakom sluåaju posebno odreœene) zajedniåke poslove na organ konfederacije. Austrougarska). Pre svega. tu su za klasifikaciju odluåujuñe norme. iskustvo govori o tome da na vrãeçe vlasti i donoãeçe spoÿnopolitiåkih odluka mnogo viãe utiåu neke druge osobine politiåkog sistema. na kojima se zasniva uporedno prouåavaçe politiåkih sistema. dok su izmeœu kraÿevine Italije i Velike Britanije i republika SAD i Nemaåke postojale ogromne razlike. U monarhiji postoji moguñnost perso-nalne unije dveju ili viãe dræava pod zajedniåkim vladarom (npr. odnosno spoÿnopolitiåkim odluåiocima u uæem i ãirem smislu. ali se u vaÿanost te pretpostavke ne moæe pouzdati bez daÿih ispitivaça. Pored toga. Vrãeçe vlasti bez poãtovaça pravila i u sebiåne svrhe do81 . ãto se.

za sluåaj da se ustav ne poãtuje. stabilnost.). tako se formalna merila bitno mogu korigovati. Deutsch. npr. Jedan od upotrebÿenih pojmova je npr. 82 . broje revolucije. meœutim. pokuãaji revolucija. tj. Time je veñi opãteçe izmeœu samih nauånika oteæano. U novije vreme. K. pobune. maçinu). koja se najopãtije definiãe odsustvom promena u datom vremenskom rasponu.). time ãto se. recimo. Zatim se prouåava stabilnost vlada. velike. takav istraæivaå prouåava vezu izmeœu “prirode reæima”. The Shaping of Foreign Policy. rasporedu sluæbenika itd. na sliåan naåin. Zimmerman. dakle. Otuda je çihov pristup preteæno strukturalno-funkciona-listiåki. autoritarne. Suãtinske teãkoñe se ni kod ovakvog pristupa nisu. i çegove agresivnosti. centralizacija (na osnovu dræavnog ureœeça. jednostavno ÿudske ærtve politiåke borbe. korigujuñi rezultat dodatnim poenima. pokuãava se da se ovakve oznake zamene novim. Kada. broja ustanova u centru. personalis10 Vidi K. politiåka homogenost (prisustvo ili odsustvo ekstremnih pokreta i stranaka. statistiåkim podacima. Jacobson W. bez obzira na ideologiju. Na æalost. Konkretizacija. Toward an Inventory of Basic Trends and Patterns in Comparative and International Politics. koje se lakãe mogu operacionalizovati. te se sprovodi prema prosuœivaçu istraæivaåa. pa ñe istraæivaå uzeti izvestan vremenski period i prebrojati ustavne promene u pojedinim dræavama. ãto dovodi do jakog uticaja çegove liånosti. kompromisi sa stvarnoãñu (demokratija u doba Aristotela podrazumevala je pod “narodom” samo slobodne ÿude. I zaista. To naroåito vaæi za neke kasnije. Mnogi hvale vredni napori da se na osnovu empirijskih istraæivaça doœe do uzroånih veza izmeœu osobina vlade i çenog spoÿnopolitiåkog ponaãaça ostaju tako bez velikog odjeka. uåeãñu u izborima itd. ili. podataka o biraånom pravu. Teãkoñe na koje se pri tom nailazi ostaju. u: H. itd. broj glasova koje su dobili.vodi do iskvarenih oblika sistema u vidu autokratije. çegovih ideoloãkih i emocionalno uslovÿenih stavova. u svoj pojam stabilnosti unose i pretpostavke o druãtvenim i ekonomskim okolnostima koje je izazivaju.10 Na sliåan naåin se mogu koristiti merila kao ãto su politiåka participacija (na osnovu stalnosti liånosti u vrhovnim organima. Neki istraæivaåi pak. tj. pod ovim i mnogim drugim pojmovima. i to takvim.). politiåka ubistva. obim gerilskih operacija. ali za svrhe ovakvih istraæivaça dobija razliåita znaåeça. dihotomne podele na tzv. totalitarne. To moæe biti ustavna stabilnost. Uz to su uvek potrebna prilagoœavaça. totalitarne politiåke sisteme. izgubile. slobodne ili demokratske i neslobodne. svrstavaçe postojeñih dræava u grupe prema ovakvim merilima ne moæe lako da se vrãi prema objektivno proverÿivim. izraziti uz pomoñobjektivno utvrœenih pojava i po moguñstvu kvantitativno. Neki istraæivaåi su uvereni da se politiåki sistemi onda mogu porediti bez obzira na vrednosti kojima teæe. Upotrebÿeni pojmovi ne znaåe isto za sve ÿude i pod jakim su uticajem ideologije i pogleda na svet. meœutim. Pored toga se traæe podaci o obimu politiåkog nasiÿa. grupe istraæivaåa i çihove ãkole podrazumevaju razliåite stvari time ãto ih utvrœuju putem razliåitih pokazateÿa. oligarhije i demagogije. on moæe reæime da podeli na ustavne.

træiãna privreda uglavnom postoji u zemÿama sa dominacijom privatne svojine. Okolnosti se tiåu raspoloæivih ÿudskih i materijalnih dobara. nosioci vlasti mogu odluåujuñe da utiåu na çih. koja se ograniåava na zaãtitu vaæeñih odnosa i pravila i na usmeravaçe potroãçe u pravcu neophodnih javnih izdataka.tiåke i elitistiåke. ãto se viãe dræava udruæuju da bi stvorile zajedniåki ekonomski sistem (“naddræavne” organizacije). a prva kapita-listiåkim ili buræoaskim. Iako su moguñi izuzeci. Druga grupa dræava naziva se socijalistiåkim. i na one gde je privatna svojina nad sredstvima za proizvodçu ukinuta. Najåeãñe pomiçaçe i najpopularnije klasifikacije nacionalnih ekonomija oslaçaju se prvenstveno na odnose u proizvodçi i raspodeli. Ekonomski pojam druãtva joãuvek nije univerzalan. jer se neke vaæne osobine. Pored toga. Obrasci su ustaÿeni oblici ponaãaça. sprega okolnosti i pravila ili obrazaca. zato ãto se ne mogu kvantifikovati. on mora sam da rasuœuje i to je trenutak kada se u ovakva “objektivna” nauåna istraæivaça uvlaåe liåna ubeœeça. Vaæno je shvatiti da se u istraæivaçu druãtvenih pojava ne moæe postiñi potpuna objektivnost i da je tragaçe za çom putem objektivizirane metodologije najåeãñe svestan ili nesvestan pokuãaj da se neobjektivnost prikrije. postoji jaka veza izmeœu nacionalne ekonomije i drugih obeleæja dræave. Druãtveno-ekonomski sistem. oni se u opãtem prikazu mogu zanema-riti. Nacionalna ekonomija je. radna snaga. S druge strane. dræave se u sadaãçem trenutku dele na one koje karakteriãe privatna svojina nad sredstvima za proizvodçu. Vijetnam pokuãavaju da uspo-stave odreœeni stepen træiãne privrede u socijalizmu. Takva jednostavnost onda dovodi i do nepotrebnog osiromaãavaça. Pod razliåitim imenima. prirodni izvori i tehnologija. toliko i politiåke odluke. Ako neñe da nasedne pravnim fikcijama i nepouzdanim podacima. Prema tome. u posledçe vreme. ali to ne moæe da uåini samo pomoñu prouåavaça propisa i statistiåkih podataka. Koliåina i kvalitet radne snage zavise od broja stanovnika i çihove kvalifikacione strukture. Nacionalna privreda Tipiåna savremena dræava predstavÿa ekonomsku celinu. proizvodça. kao ãto su npr. a. jer su malobrojni i do sada nigde nisu do kraja sprovedeni. ne uzimaju u obzir. kao ãto dræavno ureœeçe (vlada) zavisi od odnosa u proizvodçi. raspodela i potroãça zavise od nazora i potreba uslovÿenih nacionalnom kulturom. odsustvo srediãnog planiraça uz srazmerno malu ulogu dræavne vlasti. Prirodni uslovi funkcija su teritorije i çenih osobina. bilo tako ãto je jedna dræava podeÿena na nekoliko maçe ili viãe zavisnih ekonomskih celina. Iako Kina i. Pravila reguliãu odnose u proizvodçi. najjednostavnije reåeno. u tom smislu. koja ovom prilikom prouåavamo. 83 . gde postoji izvestan stepen planiraça i gde dræava odnosno organi druãtva usmeravaju raspodelu. raspodeli i potroãçi i ona su koliko plod objektivnih okolnosti. te se privrednim ili ekonomskim sistemom smatra takav sistem u jednoj dræavi. G.

dræavna preduzeña igraju vidnu ulogu u privrednom æivotu. neobiåno je veliki. naiñi ñe kod ovakvih dræava na ozbiÿne teãkoñe. upadÿiva razlika u ulozi dræave u regulisaçu raspodele i potroãçe. Ako treba potpuno opisati dræavu kao subjekt u meœunarodnim odnosima i odgovoriti na neka vaæna pitaça koja se tiåu çenih potencijala. I laiku je jasno koliku ulogu danas igra podela dræava na razvijene i zemÿe u razvoju. odnosno kapitalistiåkih dræava. moñi. jer jedino dræava moæe da obezbedi dovoÿno sredstava za industrijsku proizvodçu i sistematsko koriãñeçe sirovina. Podela na osnovu pomenutog merila nedovoÿna je zato ãto se. a da bi veñina preduzeña bila ponovo privatizovana nakon povratka konzervativaca u nekima (Italija. Iako u naåelu zadræavaju privatnu svojinu. S druge strane. pravcima unutraãçe i spoÿne politike itd.). o vrednostima kojima druãtvo teæi. ãto se odraæava i u pojaåanom planiraçu i uticaju na raspodelu i potroãçu. ona je u çihovim ekonomijama. Velika Britanija) sprovele su nacionalizaciju najvaænijih industrijskih i saobrañajnih grana. kao ãto je veñreåeno. Suviãe je ãiroko zato ãto zanemaruju velike razlike koje postoje u ekonomskim sistemima samih socijalistiåkih. isto tako.Znaåaj ove osnovne podele. Prevelika uopãtenost ove osnovne podele najboÿe se. Za meœunarodne odnose su veoma znaåajne one osobine nacionalnih ekonomija koje mogu da olakãaju zakÿuåivaçe o potencijalu. uticaja. Uz svest da za kratko vreme treba prevaziñi ogromnu zaostalost. jasno da i u jednoj i u drugoj grupi ima i zemaÿa s “kapitalistiåkim” i zemaÿa sa “socijalistiåkim” ekonomskim sistemom. skandinavske zemÿe) poåivaju na visokom i progresivnom oporezivaçu i velikim sredstvima koja dræavni aparat usmerava na zadovoÿavaçe socijalnih potreba (zdravstvo. “Kapitalistiåke” dræave se mogu razlikovati u pogledu obima privatnog vlasniãtva na sredstvima za proizvodçu. Francuska). 84 . socijalna sigurnost. nezavisnosti itd. dok u treñima (npr.. zasniva samo na proizvodnim odnosima. odgovor koji se dobija ukazivaçem na suãtinu proizvodnih odnosa nije potpun. Wemu je. po pravilu. Neke od çih (npr. o tendencijama razvitka. zasnovane na suãtini druãtveno-ekonomskog sistema. b. nastalih u procesu dekolonizacije. Stoga treba utvrditi i druga merila. I stepen planiraça varira meœu çima. jer uzima u obzir bit nacionalne ekonomije i omoguñava izvoœeçe vaænih zakÿuåaka o druãtvu i dræavi. “dræave blagostaça” (npr. Ekonomski potencijal. a ne i na materijalnim uslovima koji vladaju u pojedinoj zemÿi. dakle pravilima koja se tiåu proizvodçe i raspodele. bez znaåaja. Svako ko pokuãa da podelu na socijalistiåke i kapitalistiåke nacionalne ekonomije u danaãçem svetu sprovede bez ostatka. Naroåito je. meœutim. Ovo merilo je osnovno. Tzv. za meœunarodne odnose ovo merilo isuviãe je ãiroko a i nedovoÿno. vidi ako se posmatraju ekonomije novih zemaÿa u razvoju. U “socijalistiåkim” dræavama razliåit je obim u kome se toleriãe privatno vlasniãtvo. meœutim. dræava preduzima odluåujuñi uticaj na ekonomiju. Sve te napore ponekad prati i otvoreno izjaãçavaçe za socijalizam. obrazovaçe itd. SAD) nacionalizacija takoreñi nije ni pokuãana.

o çenoj sposobnosti da ekonomskim sredstvima podræi svoje interese. na kraju. Postoje i drugi vaæni podaci o proizvodçi. Pored toga. iako su im ekonomije maçe razvijene. Pored ove okolnosti. u patrijahalnim. Prevoœeçe na dolare vrãi se po kursevima. bilo zato ãto zvaniåni kurs odstupa od stvarnog. Svi napori da se podaci koriguju i ujednaåe proraåunavaçem stvarne træiãne vrednosti ostaju nepotpuni. ukupno uzevãi. energije itd. zemÿoradniåkim druãtvima. u preteranoj meri zavise od fluktuacija cena na svetskom træiãtu. tj. ostaju neplañeni. tj. Buduñi da ovi podaci viãe govore o moguñnosti no o stvarnom staçu.moñi dræave. koji postoje u vidu stanovniãtva i osobina teritorije (sirovine. mnogoÿudne dræave imaju visok bruto nacionalni proizvod bez obzira na nizak deo koji otpada na pojedinog stanovnika te. veñih odreœuju vlade kao sredstvo za postizaçe drugih ciÿeva. Za meœunarodni poloæaj dræave vaæni su oni koji ukazuju na to u kolikoj meri je çena ekonomija diverzifikovana. ali nisu izdræÿive u doba kriza i sukoba. koji åesto nisu realni. koje same ne preraœuju. prikupÿaju podaci o preduslovima za privrednu moñ. Staçe nacionalne ekonomije. izvrãeni u okviru porodiånih i rodovskih zajednica. Visoko industrijalizovane zemÿe. U tu svrhu se. vaæno merilo za orijentaciju predstavÿaju obim i struktura proizvodçe. Najåeãñe koriãñen kvantitativni pokazateÿ obima proizvodçe jeste druãtveni (ili nacionalni) bruto-proizvod (DBP). u koje se ovde ne moæemo podrobno upuãtati. Sam po sebi. Naravno. koje nemaju sirovina i åija je poÿoprivredna proizvodça nedovoÿna. bez pomoñi sa strane. naroåito ako dræava svesno ograniåava ili propisuje cene nekih proizvoda. Tako dobijen iznos treba u svakom sluåaju predstaviti nekim zajedniåkim imeniteÿem. bilo zato ãto i stvarni. naziva se autar85 . Preteæno poÿoprivredne zemÿe zavise od uvoza industrijskih proizvoda. ovaj podatak ne kazuje dovoÿno o “bogatstvu” i razvijenosti jedne dræave. proizvodi i usluge obraåunavaju se po cenama koje ne moraju uvek biti odraz çihove prave vrednosti. mnogi proizvodi i usluge. te se i ne uzimaju u obzir prilikom izraåunavaça bruto DBP. mogu da predstavÿaju apsolutno veñe ekonomske sile. koji se odreœuje kao ukupna vrednost svih proizvoda i usluga proizvedenih u toku jedne godine u jednoj dræavi. slobodno obrazovani kurs ne znaåi da dolar ima istu kupovnu moñu SAD i odgovarajuñoj zemÿi. U ekonomijama koje ne poznaju træiãte cene se ne formiraju slobodno na osnovu zakona ponude i potraæçe. poÿoprivredu ili industriju.). treba stalno imati na umu velike teãkoñe koje se javÿaju prilikom poreœeça ovih pokazateÿa. Naime. Zemÿe proizvoœaåi sirovina. da li je proizvodça ravnomerno podeÿena na sve grane ili je iskÿuåivo usredsreœena na rudarstvo. I. pre svega. pri åemu se obiåno pribegava dolaru SAD. te se mora deliti sa brojem stanovnika da bi se dobio DBP po glavi stanovnika. koja nimalo ne zavisi od razmene s inostranstvom i moæe da podmiri sve potrebe druãtva. koji uglavnom sluæi kao osnovno merilo ekonomske snage dræave. u normalnim situacijama su u ekonomski povoÿnijem poloæaju. DBP se izraæava u nacionalnim statistikama domañom valutom.

v. Otuda one ne mogu privredno da se razvijaju bez pomoñi iz inostranstva. dræavni rashodi za odbranu. uporede Belgija. Liåna potroãça obuhvata dobra i usluge koji odlaze na zadovoÿeçe liånih potreba stanovniãtva. Obim i veliåina domañih investicija odreœuju otuda buduñu stopu rasta. ispostavÿa se da prve dve zemÿe izdaju na liånu potroãçu viãe (69. sastavni deo proizvodçe i çom je uslovÿena. koje primeçuje vlada koja uskrañuje potroãna dobra putem visokog oporezivaça. Na taj naåin stvara se novi kapital. U svom prvom delu proizvodna potroãça je nuæan. Ako se. Granicu izmeœu neophodnog i “luksuznog” nije lako odrediti i ona varira u svakom druãtvu. Potpuna slika o nacionalnoj ekonomiji dobija se tek onda kad se ispita potroãça. Pa ipak. pa åak i racionisaça. niskih nadnica. one odvajaju srazmerno veñi deo druãtvenog proizvoda na liånu potroãçu. Pored dobara i usluga koji su neophodni za æivot i reprodukciju ÿudi. koji preteæno odlazi na nova sredstva za proizvodçu.kijom. Potroãça. Ona je. Domañe investicije potiåu iz raznih izvora. zavisno od kulturnih åinilaca. ãkolstvo itd. U tom pogledu postoje razliåite klasifikacije. åija je proizvodça po glavi stanovnika pribliæno jednaka. odnosno 65%) od treñe (58%). kredita i pomoñi. onda je to svedoåanstvo o teæçi da se trenutnom æivotnom standardu ævrtvuje buduñi privredni razvitak pa i poloæaj u meœunarodnim odnosima. aa. tu spadaju i oni koji su deo tragaça za zadovoÿstvom i koji treba da ulepãaju æivot. Stoga je pravilo da u zemÿama sa niskim DBP po glavi stanovnika na liånu potroãçu odlazi viãe nego u razvijenim zemÿama. ali investicije znaåe svesno odvajaçe dela proizvedenih vrednosti radi stvaraça uslova za buduñu poveñanu proizvodçu. Proizvodna potroãça je deo druãtvenog proizvoda koji odlazi na naknaœivaçe utroãenih sredstava za rad i predmete rada ili na proãirivaçe privredne delatnosti (domañe investicije). zbog niske ukupne proizvodçe. meœutim. Izgleda nam da je za poreœeçe razliåitih ekonomskih sistema najboÿe potroãçu razvrstati u sledeñe tri grupe: proizvodna potroãça (amortizacija i investicija). Najåeãñe se ostvaruju ãtedçom. zdravstvo. ãto objaãçava ne samo privredni uspon SR Nemaåke. Ekonomski nerazvijene zemÿe ne mogu daÿe da ograniåavaju liånu potroãçu radi ubrzanog razvoja. dakle na raåun osta-lih oblika potroãçe. vaæna jer pokazuje dokle se u ograniåavaçu liåne potroãçe moæe iñi radi postizaça drugih ciÿeva (npr. Ãtedça moæe biti dobrovoÿna (kao u libe-ralistiåkom kapitalizmu) ali je uglavnom u izvesnoj meri iznuœena ekonomskim merama. domañih investicija). razlike u liånoj potroãçi pojavÿuju u zemÿama s pribliæno jednakim DBP. opãta potroãça. pak. jer je ona na doçoj granici podnoãÿivosti. ali je neracionalna jer se dræava odriåe uporednih prednosti koje ima u svetskoj podeli rada. Ujediçeno Kraÿevstvo i SR Nemaåka. liåna potroãça. Kada se. nego i svedoåi o ras86 . bb. Autarkija je dobra samo u izuzetnim sluåajevima. Treñi izvor domañih investicija su sredstva koja dolaze iz inostranstva u vidu zajmova. Domañe investicije mogu biti ostvarene na raåun opãte potroãçe time ãto se smaçuju npr. u kojima je standard æivota mnogo viãi. recimo.

Añimoviñ. a u nekim zemÿama i u potpunosti. Takav predlog iznela je Ãvedska na Konferenciji o evropskoj bezbednosti i saradçi. 1978. politiåki sistem. ali je naiãao na jak otpor i nije bio prihvañen. Iako dræava raspolaæe najveñim delom ovih sredstava. obrazovaçe. U spoÿnu potroãçu uãli bi izdaci na narodnu odbranu i izdaci na odræavaçe meœunarodnih veza (odræavaçe diplomatskih misija.711. ustanovÿava se da prvi redovno idu na raåun drugih i treñih. ideologija. Problemi bezbednosti i saradçe u Evropi. vv. Jasno je da spoÿna potroãça ukazuje na stepen uåeãña dræave u meœunarodnim odnosima i na vaænost koju ona çima pridaje. Sposobnost stanovniãtva da ograniåi liånu potroãçu je stoga od ogromnog znaåaja za dræavu suoåenu s teãkim iskuãeçima. çenoj proceni spoÿnopolitiåke situacije itd. koji je iste godine za narodnu odbranu izdao 299. oseñaçe ugroæenosti. npr. åiji su rashodi na vojsku u 1969. godini bili 10. nabavku i usavrãavaçe odruæja itd. IMPP “Prosveta”. str. ovo ne mora da bude taåno jer se fondovi za opãtu potroãçu mogu obrazovati nezavisno od dræave. çenim namerama. Da bi se opãta potroãça analizirala s glediãta meœunarodnih odnosa. Portugal za vreme diktature. teãko je ustanoviti koliki deo druãtvenog bruto proizvoda odlazi na vojne izdatke. tj. pa mogu imati i oblik privatnih ustanova ili udruæeça. Ta sposobnost ne moæe se ustanoviti samo na osnovu tekuñe liåne potroãçe niti ju je uopãte moguñe kvantitativno prikazati. na izdræavaçe vojnih snaga. No. svest o ciÿu itd. To su izdaci na kulturu. ovaj vid potroãçe naziva dræavnom ili javnom potroãçom. dræavnu upravu itd. 5 miliona izraelskih funti. 6 a za obrazovaçe 141 milion egipatskih funti. i Egipta. Izdaci na narodnu odbranu. ne retko. Na uãtrb liåne potroãçe idu i drugi vidovi potroãçe. koji je 1971. javne i stambene graœevine. ali je do podataka o çima uglavnom teãko doñi. itd. 274. jer zavisi ne samo od navika i naåina æivota. obrazovaçe i socijalno osiguraçe. na raåun dræava kao ãto su Belgija i Velika Britanija. Kada se meœusobno porede buxetski izdaci na vojne potrebe. U takav poloæaj dolaze i dræave reãene da istraju u kolonijalistiåkoj politici. patriotizam. zdravstvo. socijalno osiguraçe. na obrazovaçe 11 U nastojaçu da se doprinese povereçu i smaçeçu naoruæaça predlaæe se da se dræave obaveæu da objavÿuju svoje izdatke na vojsku i naoruæaçe. To je oåigledno kod dræava koje se nalaze pred stalnom moguñnoãñu sukoba. a ne samo domañe investicije. naroåito su za-nimÿivi jer omoguñavaju razliåite vaæne zakÿuåke o vojnoj moñi dræave. kod Izraela. a za obrazovaçe i socijalno osiguraçe po 491. Ovi izdaci idu preko dræavnog buxeta. 87 . 7 i 135. godine za vojsku izdao 2.755. Obiåno se pod çima podrazumeva deo potroãçe koji ide preko dræavnog buxeta.11 Pa i onda kada su predstavÿeni u buxetu. Vidi: Q. Opãta potroãça obuhvata dobra koja idu na zadovoÿavaçe potreba druãtva u celini. nego i od åinilaca kao ãto su jedinstvo opredeÿeça.). npr. Beograd. ãto je tek pravi pokazateÿ vojnog napora zemÿe.poloæeçu koje pogoduje jaåaçu uloge ove posledçe u Evropi i svetu. uåeãñe u radu meœunarodnih organizacija. uputno ju je podeliti na unutraãçu i spoÿnu. moæe da bude pouåno. jer se iz razumÿivih razloga retko objavÿuju u potpunosti. i åitaçe podataka iz buxeta pojedinih zemaÿa. te se.

898 miliona eskudosa. gde je 1970. zanemarujuñi stvarne potrebe stanovniãtva. Platni bilans pokazuje priliv i odliv sredstava plañaça i. Takva se politika odraæava na platni bilans. koji beleæi i oticaçe sredstava koja nisu posledica uvoza i izvoza. a u prvom redu dræave. on ñe tako moñi da upotpuni sliku o verovatnim tokovima spoÿne politike. i çene finansijske rezerve. Ona je onda u staçu da slobodno koristi ekonomska sredstva i postupke u svojoj spoÿnoj politici a çeni privrednici ili ona sama mogu da kreditiraju strane dræave ili da investiraju u stranim zemÿama. Ukoliko je on u odnosu na ukupan nacionalni proizvod visok. Oni se ogledaju u tome ãto dobra. te je od çih u toj meri viãe zavisna. Pri tom. S tim u vezi. Meœu pripadnicima zajednice postoje sliånosti i veze zasnovane na duhovnoj nadgradçi. investicije i zajmovi. na obrazovaçe 17. Smatra se da su danas nacije zajednice koje su u tom pogledu najjasnije odeÿene i da kod nacionalne pripadnosti ima srazmerno najmaçe podeÿenosti i dvosmislenosti. 8 miliona gurda. Pojam. Ovi podaci mogu da pokaæu stupaç uåeãña nacionalne ekonomije u svetskoj privredi. Åovek pripada raznim zajednicama. ona moæe biti pogoœena carinskom politikom. a s druge otplata dividendi ili anuiteta na ranije dobijena sredstva. 8 miliona gurda. moæe imati pozitivni ili negativni predznak. godine na vojsku potroãeno 38. s jedne strane. tj. neki veruju da su nacije u ovom istorijskom 88 . mada one kao ãto je dobro poznato nisu sasvim iskÿuåene. Uz podatke o politiåkom sistemu. pa dakle. na çihovoj kulturi. naãu poåetnu napomenu treba proãiriti time ãto od nacionalne privrede ne zavisi samo moguñnost koriãñeça ekonomskih postupaka veñi niza drugih postupaka u meœunarodnim odnosima. veñmogu biti. pomiçe se spoÿnotrgovinski bilans. promenama u kursevima i cenama. gg. Poznavaçe nacionalne privrede dræave neobiåno je znaåajno za istraæivaåa meœunarodnih odnosa. Åak i ako ima pozitivne bilanse. U meœunarodnim odnosima se subjekti. Ekonomski poloæaj jedne zemÿe zavisi i od odnosa çene privrede prema inostranstvu. tako i o sredstvima koja joj u tom pogledu stoje na raspolagaçu.2. Zavisnost od svetskog træiãta. koji predstavÿa razliku izmeœu uvoza i izvoza i moæe biti pozitivan (ako izvoz premaãuje uvoz) ili negativan (ako je obrnuto). D. ako vlada jaåa oruæane snage radi sopstvene zaãtite. kako o ciÿevima koje ñe dræava kao subjekt meœunarodnih odnosa postavÿati. isto tako. na vojne izdatke utiåe i staçe u zemÿi. Meœutim. koji u krajçoj liniji poåivaju na ekonomskom potencijalu dræave. Ãtaviãe. dræava je veoma povezana sa svetskim kretaçima i dogaœajima u inostranstvu. 3 a na socijalno osiguraçe svega 12. koje se prepliñu i poklapaju. zabranama izvoza i uvoza itd.532. 4 a na zdravstvo svega 19. usluge i kapital napuãtaju teritoriju dræave ili u çu dolaze. Najreåitiji primer daje Haiti. ne mogu odrediti samo politiåki i ekonomski. Pozitivan spoÿnotrgovinski bilans u duæem periodu teæi da ojaåa ekonomski poloæaj dræave time ãto poveñava zaduæenost inostranstva prema çoj. Nacionalna kultura a.

14 M. str. koje imaju drukåiju (sliånu ili maçe sliånu) kulturu. Politiåna kultura. M. koji se tim pitaçem najviãe bave. Ujediçene nacije itd. Juæniå. Lukiñ: Osnovi sociologije. 13 S.13 Kako nauka o meœunarodnim odnosima ne moæe ulaziti i u takva istraæivaça. Nacionalni karakter. 215. Kulturna antropologija. umeãana i pretpostavka da je svaka dræava nacionalna. “Kultura”. U najãirem smislu kultura je ono ãto izdvaja åoveka od æivotiça. veñi da bi se pomoñu çe shvatilo i objasnilo çeno meœunarodno ponaãaçe. kojima je bioloãki sliåan. 1973. viãe nacionalnih kultura. Poistoveñeçe nacionalne s “dræavnom” kulturom omoguñeno je i znaåeçem reåi “nacionalan” u meœunarodnom reåniku. koja se u nedostatku boÿeg izraza naziva nacionalnom. obiåaj i sve druge sposobnosti koje su steåene od åoveka kao ålana druãtva”. delo. U to je. te poñi od toga da u svakoj dræavi postoji specifiåna kultura. moral. moramo se miriti s izvesnim uproãñavaçima. 15 1964. ãto za veñinu danas postojeñih dræava. 16 Herskovits. pravo. “Vuk Ka-raxiñ”. “Obzorja”. verovaçe. nacionalni dohodak.12 Poãto postoji jaka teæça da se nacija izjednaåi s dræavom.16 Iza navedenog kriju se dve moguñnosti za svakoga ko.14 Moguñnost åoveka da ima kulturu poåiva na tome ãto svoje ponaãaçe ne zasniva samo na instinktima i sopstvenim iskustvima. oliåena u znakovima kojima se takve uzajamne poruke prenose ili åuvaju i koji predstavÿaju najvaænije duhovne tvorevine ÿudskih druãtava. hoñe da dokuåi svojstva kulture jedne dræave (nacije). kao ãto je ona koju je dao britanski antropolog Tajlor (Tylor). str.trenutku jedine potpune druãtvene zajednice i da one stvaraju “najvaæniju” i “najsamostalniju” kulturu. Beograd.15U toku takvog procesa. imajuñi u vidu meœunarodne odnose. 73.). strogo govoreñi. Svaka viãenacionalna dræava bez obzira na ustavni poloæaj nacija u çoj ima. grupe i generacije prenose. 1971/72. 1972. 89 . Herskovits. 19. str. nije taåno. Beograd. to se pod nacionalnom kulturom u meœunarodnim odnosima obiåno podrazumeva ona osobena kultura koja se moæe opisati u jednoj dræavi i koja je znaåajna da bi se ta dræava ne samo razlikovala od drugih. 54. u smislu dræave jedne nacije. kultura poåiçe da izgleda objektivizirana. Nabrajaçe takvih tvorevina ili institucija takoœe predstavÿa moguñu definiciju kulture. gde ona viãestruko i åesto nagiçe znaåeçu “dræavni” (npr. prinuœeni smo da pokuãamo da pojam kulture odredimo tako da obuhvati ono ãto je za naãu temu najbitnije. Otuda se ne retko tvrdi da je kultura nauåeni deo ÿudskog ponaãaça. nav. str. kao ãto smo pokazali. str. Poznato je da ne postoji potpuna saglasnost oko definicije kulture. a i da korisno posluæi za zakÿuåke koji se tiåu meœunarodnih odnosa. 560. u: Antropologija danas. S jedne 12 R. Maribor. Savez udruæeça pravnika Jugoslavije. Vodeñi stalno o tome raåuna. meœutim. veñi na sposobnosti da se iskustva pojedinaca. tim pre ãto se u veñini viãenacionalnih dræava radi o zajednicama ionako kulturno bliskih nacija. Greãka koja se time åini nije naroåito velika jer zajedniåka dræavnost neosporno dovodi do pribliæavaça i stvaraça bar minimuma podudarne kulture. åak ni meœu antropolozima. i prema kojoj kultura predstavÿa “åitav kompleks koji ukÿuåuje znaçe. umetnost. saznaju i uåe od drugih. Mid (Mead).

strane.17 Imajuñi u vidu da kultura prevazilazi svakog åoveka uzetog ponaosob. a da. O pitaçima savremene teorije jezika vidi ålanke u åasopisu “Treñi program” (Radio--Beograd). Poznavaçe osobina jezika otuda doprinosi potpunom razumevaçu odluka i poruka koje potiåu iz jedne dræave. ali je u suãtini samo “ispoÿavaçe ÿudske psihe”. Koliko je to znaåajna pojava pokazuje primer da je od 43 nezastr. reåi u jeziku ne postoje samo zato da bi oznaåile neãto ãto objektivno postoji. s jedne strane. koji olakãava sporazumevaçe i u okviru same dræave. Kulturne tvorevine. za koje se inaåe smatra da znaåe isto. Tada se za zvaniåni jezik åesto uzima. od kojih mnogi nisu razvijeni u toj meri da bi bili kçiæevni. on moæe da nastoji da opiãe i razume pomenute tvorevine i ustanove. tvorevine i ustanove nisu niãta drugo do oznaka za stvarno ponaãaçe. nadtelesan (“superorganski”) deo stvarnosti. U nekim dræavama je jeziåka nehomogenost tolika da stanovniãtvo govori veliki broj razliåitih jezika. On karakteriãe naciju. samostalno ili uz jedan domañi. To vaæi i za srodne jezike. moæe da prouåava ponaãaçe samih ÿudi koji saåiçavaju zajednicu. religija. unoãeçe reda u åovekovu okolinu. kao sredstvo koje je omoguñava. To ñemo uåiniti svesni nasiÿa koje vrãimo nad fenomenom kulture. pretpostavka je da je sporazumevaçe izmeœu çih olakãano. ili je svesti na ponaãaçe konkretnih ÿudi. s generacije na generaciju. poruka i iskustava bez neposrednog dodira subjekta. a pogotovu za one koji se jako razlikuju izmeœu sebe. jer sluæi za prenoãeçe sadræaja. b. jer se kultura u suãtini ispoÿava samo u misli i dejstvu ÿudi. opisati tzv. moral i obiåaji. stvarajuñi pojmove. semantiåka poÿa reåi u razliåitim jezicima. filozofija. ideologija. jesen 1972. i leto 1973. Prouåavalac meœunarodnih odnosa moæe da se uteãi da u toj dilemi nije usamÿen. Pri tome se tzv. neki strani jezik. nego imaju i aktivnu ulogu odreœivaça opsega i odnosa u onome ãto se oznaåuje. nasiÿa koje je uvek neophodno da bi se jedna druãtvena pojava zaustavila i analizirala. Jezik u ovom pogledu zauzima prvo i istaknuto mesto jer je on u sræi same kulture. nova lingvistika je ubedÿivo pokazala da jezik. pre svega. posmatrati jezik. Drugim reåima. a ne u znacima kojima se oni posreduju. Duæni smo. 64. a zatim po-traæiti i ÿudski (psiholoãki) sadræaj kulture u odgovarajuñem druãtvu. åesto ne poklapaju. objektiviziranu kulturu. da se mogu prevesti jedna drugom. bitno utiåe na poimaçe sveta i na samo miãÿeçe. Uz to. ãto je naroåito vaæno u meœunarodnim odnosima. 18 90 . a time ãto postoji pretpostavka da je u svakoj dræavi drukåiji. 17 Isto. s druge strane. moramo se posluæiti dvostrukim pristupom. kada je pred nama zadatak da izloæimo elemente pomoñu kojih datu nacionalnu kulturu moæemo predstaviti da bismo je razlikovali od druge. a s druge. Meœutim. u vidu tvorevina i institucija. koje pokazuje izvesnu pravilnost i predvidÿivost. izgleda nam da se moæemo spasti idealistiåke krajnosti i usitçavajuñeg psihologiziraça.18 S obzirom na to da postoje dræave sa zajedniåkim jezicima. umetnost. Kao objektivizirane kulturne tvo-revine u razliåitim dræavama (nacijama) mogu se. pravo. jer ona u stvari reflektuje spor oko toga da li treba smatrati da je kultura neki nezavisan. u prvom redu. pa åesto i dræavu.

Religija je. ali se i pored toga engleski jezik uporno zadræava kao sredstvo komuniciraça izmeœu ÿudi iz razliåitih delova ove zemÿe. te prema tome ima neposredan i legitiman uticaj na politiku. odræanom februara 1974. “islamske republike” Pakistan i Mauritanija ili su im ustav. obiåaja itd. moæe ili mora da bude. sam ili uz neki domañi jezik. npr. veñprvenstveno vrednosnim sudovima koji iz çih proizlaze. ili se i zvaniåno nazivaju islamskim kao npr. hindi oznaåen kao zvaniåan jezik. Iako se staçe u takvim dræavama postepeno meça. Sastanku na vrhu islamskih zemaÿa. koje su laiåke dræave. za razliku od jezika po pravilu nije nacionalna kulturna tvorevina veñsistem uvereça koja dele pripadnici viãe nacija ili samo delovi jedne nacije. prisustvovali su predstavnici 37 zemaÿa Azije i Afrike. a naroåito ako se oba steknu. zbog bojazni da ñe nacija ili etniåka skupina åiji se jezik usvaja. U okviru naãih razmatraça se. Ove ideje. dræavnu veru. Lako je zakÿuåiti da su dræave åiji je zvaniåni jezik strani jezik u veñoj meri izloæene kulturnim uticajima iz inostranstva. Kao ãto se vidi na primeru Pakistana i Bangladeãa. naime. iskazima o tome kakav svet treba. kao npr. kojima je zajedniåko to ãto teæe da objasne svet pomoñu nadiskustvenih i neproverivih biña. Religija. Stoga se prilikom prouåavaça druãtva u jednoj dræavi nikada ne smeju prenebreñi podaci o uticajnim religijama i o sadræini çihovih uåeça. koja poznaje razvijenu kulturu i na drugim jezicima (bengalski.). kao elementi nacionalne kulture. Religija. moralnih pravila. Nauka o meœunarodnim odnosima ne bavi se ovde sadræinom i kritikom pojedinih filozofskih sistema ili pogleda i vaÿanoãñu i ubedÿivoãñu çihovih nastojaça da proniknu u najosnovnija pitaça sveta i åovekove egzistencije. u Lahoru. jeziåka homogenizacija se teãko sprovodi jer usvajaçe nekog od domañih jezika moæe da izazove veñe otpore od zadræavaça stranog. zakoni i politika izriåito podvrgnuti Kuranu. zvaniåni jezik i strani jezik (u 18 sluåajeva francuski a u 17 engleski). U Ekvadoru je katoliåka vera dræavna. U Indiji je. naåela i uticaja. Turska i Tunis. Smatra se da je neka religija u dræavi dominantna ako je çeno stanovniãtvo verski homogeno ili ako je ona proglaãena za zvaniånu. ona ne moæe biti dovoÿna da nacionalno razliåito i teritorijalno odvojeno stanovniãtvo dræi na okupu. koji je doveo dotle da je kultura nametana sa strane. bez obzira na to jesu li to strogo svetovne dræave. åak i kada su oni daleko od poboænih vernika. postati dominantna u dræavi. tamil itd. Ako postoji neki od ova dva preduslova. i u danaãçe vreme moæe biti vaæna spona izmeœu dræava. u znatnoj meri utiåu na ponaãaçe ÿudi. u 35. kao u Libiji i Saudijskoj Arabiji. ali je bila pogodna da olakãa pomireçe izmeœu ove dve dræave na pomenutom skupu. dakle. od prvenstvenog znaåaja takvi sistemi kada se ne nalaze samo u delima misli91 . Ovo je mahom posledica ranijeg kolonijalnog statusa. filozofija i ideologija mogu posmatrati zajedno. Za meœunarodne odnose su. smatraju “katoliåkim” zemÿama zbog toga ãto velika veñina stanovniãtva pripada toj veri. daÿe. dræava i sama poåiçe da se religijski oznaåava i u meœunarodnim odnosima.visne zemÿe u Africi. ali se i Italija i Francuska. bila vaæan åinilac u formiraçu slike sveta.

i onda kada to ne åine pa se veruje da govore “univerzalnim” muziåkim izrazom. koji veñ. ispoÿava se etnocentrizam. Ako se poœe daÿe i smatra da su vrednosti vezane za sopstvenu naciju najviãe i da od nacionalne dræave nema viãe zajednice. Ideologija proæima politiåke odnose time ãto se sve politiåke akcije. Ove vrednosti nisu podloæne nauånoj proveri. U svom drugom znaåeçu. ako se meœuna-rodni odnosi posmatraju. preduzimaju radi postizaça nekoga ciÿa. ma koliko oni ceçeni bili. filozofija se pribliæava ideologiji. sve çegove poruke nemoguñe u potpunosti preneti (prevesti) u druge jezike. S druge strane. “Nacionalnost” izraæajnih sredstava najoåiglednija je kod kçiæevnog stvaraça. Pre svega. bilo univerzalnih vrednosti. onemoguñava objektivnu perspektivu. Nacionalna pripadnost uslovÿava u meœunarodnim odnosima maçe ili veñe ideoloãke iskrivÿenosti. s taåke glediãta jedne nacije ili dræave. Åak i u muzici. ãto se najåeãñe ispoÿava velikim brojem ÿudi koji takve stavove dele. jer liåno poãteçe ne moæe da otkloni nesvesnu potåiçenost sopstvenom iskustvu. bez obzira da li se radi o “narodnoj” umetnosti (gde je stvaralac kolektivan i anoniman) ili o umetniåkim delima åiji su tvorci pojedini posebno obdareni ÿudi. kompozitori se ne retko oslaçaju na ritmiku i melodiku karakteristiåne za svoju naciju. unutraãçe i spoÿne. kao ãto smo videli. prilagoœavati ÿudima kojima nameçuje svoje 92 . U tom znaåeçu. veñkada imaju znatan uticaj.laca. koji se opisuje pomoñu vrednosti. sræ umetnosti je komunikacija s nekim drugim subjektom. ulazi se u predele nacionalistiåke ideologije. koja se smatra najkosmopolitskijom umetnoãñu. ali ipak postoji. bilo da ona teæi postizaçu partikularnih. jer je uslovÿena nemoguñnoãñu åoveka da se uzdigne iznad druãtvenih okolnosti i poloæaja u kojima se nalazi. kao ãto se najåeãñe åini. ideologija predstavÿa iskrivÿenu druãtvenu svest o svetu. Otuda je teãko nañi “nepristrasne” ÿude za funkcije u meœunarodnim sudovima i drugim sliånim telima. jedno od mnogih moguñih znaåeça reåi “ideologija”. po definiciji nepotpunu i pogreãnu. Boÿe reñi. da bi bio shvañen. Mada ovde ne moæemo da se upuãtamo u razne definicije umetnosti (o kojima ne postoji potpuna saglasnost). jeste upravo to. sam po sebi. pa se umetnik mora. koje se odvija na nacionalnom jeziku. Ovakav karakter velikog broja umetniåkih dela uslovÿen je kako izraæajnim sredstvima. ta se univerzalnost ograniåava na uæi civilizacijski krug. neosporno je da je ona vaæan elemenat kulture i da nema druãtva bez umetniåkog stva-ralaãtva. te je. U sklopu nacionalne kulture åesto se govori o nacionalnoj umetnosti. U drugim umetnostima ovaj je uticaj maçe upadÿiv. ili time ãto se funkcije same dræave podvrgavaju tako naznaåenim ciÿevima. Isto tako je jasno da dosadaãçe umetniåko stvaralaãtvo ÿudi u dobroj meri ima nacionalni karakter. tako i publikom kojoj se umetnik prvenstveno obraña. Vladajuña ideologija u jednoj dræavi uslovÿava çenu spoÿnu politiku. a sve teæçe ka “dezideologizaciji” uzaludne. ãto znaåi da prihvata i celu kulturnu podlogu na kojoj je taj jezik nastao i da je ograniåeno znaåeçima koje je jezik dobio u nacionalnoj zajednici. te je prema tome ideologija neophodna i neizbeæna.

åije bar neke stavove. koja se o nacionalnom karakteru iznosi. pak. Concepts and methods in the measurement of group syntality. 93 . U najveñem broju sluåajeva to je çegova neposredna okolina. u stvari. i onih koji se u najveñoj meri prilagoœavaju opãtim raspoloæeçima. Veñina tvrdçi. 19 pri åemu se ne ispituje samo prihvataçe ili neprihvataçe odreœenih druãtvenih vrednosti. s ciÿem da se boÿe opiãu nacionalne kulture razliåitih zemaÿa i da se izvedu zakÿuåci o ponaãaçu tih zemaÿa u meœunarodnim odnosima. To. 1955. S obzirom. Drugi. veñi niz psiholoãkih i socijalno-psiholoãkih osobina. Dok takvo ispitivaçe kod druãtva treba da utvrdi çegov “sintalitet”. moral i obiåaj spadaju u druãtvena pravila jednog druãtva. Ovaj drugi pristup se odlikuje time ãto je preteæno psiholoãki. vrednosti i simbole on tako prihvata. meœu koje spadaju temperament i ono ãto se dosta nejasno podrazumeva pod drugim znaåeçem reåi “moral”. “osnovnom strukturom liånosti” itd. kao ãto smo videli. kulturne tvorevine ne postoje u vidu zapisanih znakova. 48 i daÿe. pa åak ni na parcijalnom liånom iskustvu. znaåeçem koje se npr. Bez obzira na umetniåke vrednosti pojedinih dela. jer pri analognim pitaçima koja se postavÿaju u meœunarodnim odnosima moæe da ukaæe na ponaãaçe koje ñe biti verovatno zato ãto se smatra poæeÿnim i dobrim (legitimnim). Sadræaj pravila ne moæe u potpunosti da nam dE2 odgovor na pitaçe o stvarnom ponaãaçu (za to treba znati i obim odstupaça od pravila. pa prema tome i za meœunarodne odnose. “Psychological Review”. v. Rot “ocene osobina pripadnika neke nacije koje smatramo objektivnim i nazivamo nacionalnim karakteristikama. zapaæene u raznim sredinama. ali zato rizikuju da budu za-boravÿeni. B. ako to raspoloæeçe ne traje. Ovakvo viœeçe nacionalne kulture odlikuje se predrasudama. za opisivaçe nacionalne kulture u jednom razdobÿu. pre svega. Ispi-tivaçem se. kao ãto i druãtvo utiåe na çu. nego se nalaze u odnosima izmeœu ÿudi. ne moæe se osporavati da ova druãtvena pravila niåu i iz tradicija datoga nacionalnog druãtva i vode raåuna o çima. onda mogu uporeœivati. nije zasnovana na pouzdanim åiçenicama. str. “druãtvenim karakterom”. raniji nagoveãteni. od prvenstvenog su znaåaja ona dela koja su ostvarila vezu s ålanovima druãtva. Cattell. ãto hoñe da ispitivaçem sadræaja svesti pripadnika nacionalnog druãtva ustanovi sliånosti u spoznajnim strukturama pojedinaca. Psiholoãka ispitivaça. pa ostaju neshvañeni i neprihvañeni. Analizom ovakvih umetniåkih dela mogu se uoåiti çihove zajedniåke osobine. pa bilo da su stvorena od savremenih ili ranijih (åak i nekada neprihva-ñenih) umetnika. vrlo åesto sadræe. devijantnog ponaãaça) ali je znaåajan za istraæivaåa meœunarodnih odnosa. Iako su pravo i moral pod jakim socijalnim uticajem. upotrebÿava kada se govori o sportskoj momåadi. na to da umetnost utiåe na druãtvo. koje su specifiåne za dræavu u kojoj su dela nastala i prihvañena. nacionalne ili etniåke ste-reotipije. naåin ispitivaça nacionalne kulture ne moæe se sasvim odvojiti od prvoga jer. postoje velike razlike izmeœu umetnika koji hoñe da izraze samo liåno iskustvo. Pravo. 19 R. teæi utvrœivaçu neåega ãto se naziva “nacionalnim karakterom”. Te se osobine.delo. Kako kaæe N. vaæi za tzv.

koje na Zapadu nije postojalo u toku Drugog svetskog rata.21 I letimiåan pogled na rezultate ovakvih ispitivaça pokazuje da se uvereça ne ostvaruju na osnovu poznavaça svih stranaca. 1953. Svi ispitanici bili su.. str. “Treñi program”. Nacionalna vezanost i nacionalne predrasude. surovi. za koje Britanci smatraju da su vredni. leto 1971. iako napomiçemo da smo najbliæe miãÿeçu kako liåna sklonost ka predrasudama. 20 N. Supek. Tako smo videli da u doba hladnog rata. veñkao i sve predrasude. Jedno od najobimnijih takvih istraæivaça sprovedeno je pre åetrdesetak godina u osam zapadnih zemaÿa. zaostali.. W. hrabri. str. Autostereotipi su. zanimÿivo je da evropski ispitanici imaju uåvrãñena miãÿeça i o Kinezima. kao i ona koja ukazuju na psiholoãke uzroke. 100111. Beograd. u skladu s nacistiåkom doktrinom. a Nemci da su inteligentni. meœutim. hrabri i progresivni. uzdræani i miroÿubivi. Dok se ovde joãmoæe govoriti o postojaçu izvesnih dodira izmeœu naroda u pitaçu. dok Nemci smatraju da su Rusi surovi. mada se ne moæe videti zaãto su takve stereotipije nastale. “Radniåka ãtampa”. str. 240. zaostali. Tako se ispostavilo da o Francuzima Britanci misle da su (po redu zastupÿenosti osobina) inteligentni. 92. a Nemci da su vredni. miroÿubivi. kada je vrãeno pomenuto ispitivaçe. da o Rusima Britanci misle da su vredni. 22 R. hrabri i praktiåni. Buchanan H. vredni. velikoduãni. surovi. åije su stanovnike. skloni da svojoj naciji pripiãu inteligenciju. te da nastalo nezadovoÿstvo usmeri prema inostranstvu ili drugoj naciji. koji su se do pre kratkog vremena nalazili u ratu sa SSSR. obesni. praktiåni. 176. da naglasimo da spoÿnopolitiåka iskustva i ciÿevi i postupci vezani za odræavaçe meœunarodnih odnosa imaju uticaja na nastajaçe i meçaçe nacionalnih stereotipija.20 Ispitivaça pokazuju da pripadnici svake nacije imaju uglavnom utvrœena miãÿeça o glavnim osobinama drugih naroda. zaostali. predrasude.22 Duæni smo. 155. od kojih su najvaænija ona koja naglaãavaju uticaj druãtveno-ekonomskih i kulturnih åinilaca. str. potiåu iz drugih uzroka. Rot. u kojima su ispitanici bili pozvani da se izjasne o atributima koje mogu pripisati raznim narodima. obesni. uobraæeni. How Nations See Other. Urbana. zaostali. koju je britanski pisac Kipling åak i nazvao “teretom beloga åoveka”. naime. University of Illinois Press. smatrali inferiornim biñima. rase i rasne predrasude. po pra-vilu nemamo dovoÿno opravdanog osnova za generalizacije koje vrãimo”. u: Rasizam. Postoje razna objaãçeça nastanka predrasuda. hrabri praktiåni i napredni. a da je ono ipak najloãije kod Nemaca. potiåe iz druãtvenog poloæaja grupe ili sloja iz koga liånost dolazi i podstiåe se namerom vladajuñe grupe da zamagli prave odnose u druãtvu. posebno etniåkim. miroÿubivost i naprednost. nav. meœutim. Iako åesto izriåemo sudove o osobinama pripadnika pojedinih naroda. miroÿubivi. 21 94 . Stereotipije se Rot. tvrdeñi da ima ÿudi koji su skloniji predrasudama od drugih. surovi i inteligentni. inteligentni. surovi i zaostali. i daÿe. 1973. U kolonijalistiåkim zemÿama vladala je predstava o “obojenima” kao niæim i zaostalim ÿudima koja je opravdavala eksploataciju kao kulturnu misiju. miroÿubivi. uobraæeni. pa i svoga (autostereotipije). obesni. Rasne i etniåke predrasude.makar i delimiåno. delo. Druãtvene predrasude. hrabri. vredni. vlada loãe miãÿeçe o Rusima. U çih se ovde ne moæemo upuãtati. uvek bili povoÿniji od hetero-stereotipa. N. Cantril.

vremenom meçaju. Oni svoje spoÿnopolitiåke poglede i preporuke zasnivaju na çima i na takvim predstavama zasnovane preporuke imale su i imaju uticaja na spoÿnopolitiåke odluke najveñih svetskih sila. str. Gorer J. Rickman. po miãÿeçu anketiranih Indijaca.meçaju i pod uticajem propagande u vezi s meœunarodnim krizama i sukobima. Kinezi poåetkom 1959.24 Predstavama o nacionalnom karakteru sluæe se i osobe koje inaåe smatraju racionalnim. 1960. Pakistanaca. 31 i daÿe. Kennan. G. za nepunu godinu srozali na posledçe mesto. Benedict.25 Lako se onda moæe pretpostaviti u kojoj se meri ovakve predrasude mogu zloupotrebÿavati kada su u pitaçu maçe obrazovani i maçe iskusni ÿudi. A Psychological Study. i pored svih neophodnih specifiånosti. da bi se. I ovi stavovi bili su. Change and persistence in the stereotypes of university students toward different ethnic groups during the Sino-Indian border dispute. H. iako veoma æilave. da bude samo privremena. Memoirs 19501963. Sa istim pobudama nastavÿene su i u hladnom ratu. posle izbijaça indijsko-kineskog sukoba. “Journal of Social Psychology”. godine imali (naravno. New York. 25 G. Oscilacije u pogledima na “nacionalni karakter” mogle su se zapaziti i u radovima antropologa.23 Ovakva promena raspoloæeça moæe. str. Sinha O. 129 i daÿe. Hutchinson. Boston. 1949. åak iza tradicionalnih neprijateÿa. London. koji su se u novije vreme trudili da ih opiãu i objasne. Ako izuåavaçe nacionalne kulture pokaæe da ona izluåuje vrednosti i pravila koji su u neskladu s osnovnim dobrima åitavog åoveåanstva. ali je neosporno da se nacionalne stereotipije. 1946. Time se objaãçava potreba da se nauka o meœunarodnim odnosima ovim zabludama bavi u veñoj meri no ãto se çima bave ozbiÿni istraæivaåi nacionalne kulture. 24 R. Morgenthau. Knopf. K. iako potiåu od posebno obuåenih struåçaka. ono ãto smo do sada pokuãali da pokaæemo svedoåi o moguñnosti da se one i vrednosno kvalifikuju sa glediãta opãteåoveåanskih interesa. Takve su studije naroåito bile åeste u SAD za vreme Drugog svetskog rata i trebalo je da posluæe za psiholoãke akcije protiv neprijateÿskih dræava. posle samih Indijaca) najpohvalnije osobine od svih nacija. 1973. Houghton Mufflin. Upadhyaya. uoåen je pravovremeno ozbiÿan uzrok meœunarodnih poremeñaja. Politics Among Nations. nego i svetu u celini. * ** I pored sve raznovrsnosti nacionalnih kultura i poãtovaça koje izaziva çihovo bogatstvo. P. liåni i uslovÿeni opãtim raspoloæeçem. str. i pored sve çihove iracionalnosti. To je joãjedan razlog da postojaçe nacionalnih stereotipa ne potcenimo. 5556. The People of Great Russia. Na tome se zasnivaju napori da se nacionalne kulture. primeçujuñi najåeãñe psihoanalitiåki prilaz. doduãe. F. P. dovedu u sklad s univerzalnim 23 A. 1972. 95 . Tako su. The Chrysantemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture. ukazano je na opasnost koja ne preti samo stanovniãtvu jedne dræave. London.

g. pokazuje da je u zemÿama Latinske Amerike. Prodor stranih kulturnih uticaja dovodi do teãkoña u mnogim maçim dræavama. ne bi trebalo da znaåi dominaciju jedne kulture. Pribliæavaçe. Kina i Japan. stavova o vrednostima i drugih kulturnih sadræaja. meœutim. a naroåito televizija. sadræe niz poruka. koji se izvesnim pribliæavaçima olakãavaju. Suprotan proces delimiåno je optereñen nasilnim 26 K. U çihovoj osnovi leæi strahovaçe od “kulturnog impe-rijalizma”. Malezija. Evropske zemÿe uvoze izmeœu åetvrtine i treñine programa. åak i u imigracionim zemÿama. Uz sve to. Istraæivaça o televizijskim programima.000. postoje svesna nastojaça da se ovaj proces zaustavi ili åak preokrene. obaveãteça. dok su dela veñe vrednosti.000 åasova godiãçe). glavni izvoznik televizijskog programa su SAD (od 300. Varis. koja u sve veñoj meri proæimaju æivot savremenog åoveka. koji je doveo dotle da su kulturne tvorevine velikih naroda na “svetskim” jezicima preceçene. Azije i Afrike viãe od pola televi-zijskog programa uvezeno.26 S obzirom na to da sredstva masovnih komunikacija. 1974. Hoñe li doñi do kosmopolitizacije kulture ili ñe jaåati kulturne razlike meœu nacijama? Prvoj tendenciji idu na ruku sve åeãñi dodiri izmeœu ÿudi. ovaj proces moæe da se odvija putem delovaça meœunarodnih organizacija. Japana i SR Nemaåke.vrednostima. åak i posle nekoliko generacija. Pribliæavaçe nacionalnih kultura “kulturni imperija-lizam”. jer delovi stanovniãtva gube orijentaciju i poåiçu devijantno da se ponaãaju. U savremenim uslovima. nepoznata i neprimeñena. kao ãto su to bili pokuãaji prevaspitavaça (“denacifikacija”) Nemaåke posle Drugog svetskog rata. trude da upadÿivo pokaæu svoju etniåku pripadnost. doseÿenici se. Na æalost. Francuske. Television Trafic A One Way Street?. Novi Zeland. bogatijih zemaÿa prema nerazvijenijima i siromaãnijima. U tom duhu. 96 . tok takvih informacija i uticaja je u danaãçem svetu jednosmeran i ide od razvijenih. Jedine zemÿe koje same proizvode skoro sve svoje televizijske emisije su SAD. U daÿem istraæivaçu nacionalnih kultura vaæno je upra-viti se i na pribliæavaçe nacionalnih kultura izazvano drugim uticajima. Paris. S druge strane. dok suprotnog uticaja takoreñi i nema. koje u tom pogledu daleko vode ispred Britanije. a u Gvatemali se taj postotak peçe åak na “%. treba pretpostaviti da se ovo pribliæa-vaçe nacionalnih kultura vrãi pod postepenim ali snaænim uticajem najrazvijenijih zemaÿa. koja su za UNESCO izvrãili finski sociolozi Nordenstreng i Varis. Nordenstreng T. zemÿe koje su se oslobodile kolonijalne pot-åiçenosti uæurbano i energiåno traæe svoj kulturni identitet da bi i tako izaãle iz podreœene uloge u odnosu na bivãe metropole. Ãtaviãe. U izuzetnim situacijama takav je napor veoma jak. UNESCO. Iznad 70% programa uvoze zemÿe kao ãto su npr. koje su se proslavile sposobnoãñu za asimilaciju i akulturaciju. Zambija i Nigerija. koja potiåu iz drugih sredina.000 do 1. Razlike izmeœu nacionalnih kultura smaçuju se delovaçem sredstava za masovno komuniciraçe.

po pravilu. Ovo objaãçeçe. Indonezija) a i danas se smatraju predstavnicima onih nacija koje su joãpod kolonijalnom vlaãñu. Alæir. ali imaju pod sobom i organizovane oruæane snage koje dejstvuju na nacionalnoj teritoriji. U doba poremeñaja. mogu biti stranke.). kao proizvod razliåitih okolnosti. Ono ãto je u çemu znaåajnije i ãto ñe joãdugo biti prisutno jeste ispravno nastojaçe da se pokaæe da. koji se meœusobno prepliñu. jeste. Takvi su odbori.tradicionalizmom. 97 . 2. Glavni meœu çima je taj ãto nacija nije organizovana. rukovodstva takvih stranaka mogu stupiti u odnose sa stra-nim dræavama i drugim subjektima meœunarodnih odnosa. raste broj dræava koje su spremne da uœu s çima u zvaniåne odnose i da ih pozivaju na meœunarodne skupove na kojima se raspravÿa o pitaçima koja se tiåu 27 J. Uporedo s uspesima takvih pokreta. traæeçe “veåitih” nacionalno uslovÿenih razlika u nacionalnim kulturama neñe uroditi znaåajnim plodovima. Hrvata i Srba u Austro-ugarskoj i pregovarale s predstavnicima tadaãçe Srbije o stvaraçu i ureœeçu buduñe jugoslovenske dræave (Jugoslovenski odbor i Narodno vijeñe Slovenaca. Meœutim. Takvi pokreti bili su poåetna faza u nastajaçu mnogih novijih dræava (npr. U çih spadaju i grupe politiåara koje su istupale u ime Slovenaca. a ka çoj se teæi. Nacionalne organizacije27 Razloge zbog kojih naciju ne smatramo subjektom meœunarodnih odnosa izneli smo ranije. Bertelsen (ur. kriza ili ratova. jer svi podaci govore o tome da su posebnosti nacionalnih kultura proizvod druãtvenih okolnosti i istorije. stvaraju se organizacije nacionalnog karaktera koje u izvesnim vremenima mogu stupiti u meœunarodne odnose. jednostavno nema merila. koje odbacuje nepromenÿivost i potpunu samostalnost elemenata nacionalne kulture. onda kada dræavnosti nema. 1977. Glavni takvi oblici. Kada ima viãe nacionalnih stranaka. S. ne znaåi i to da “nacionalna kultura” nije pogodna oznaka za kulturnu dimenziju dræave u meœunarodnim odnosima. ili koalicije viãe çih. bili veoma delatni u toku Prvog svetskog rata u ime nacija koje su teæile osloboœeçu od vlasti centralnih sila (åehoslovaåki i poÿski odbori). New York. uticaj nacionalne kulture. ako su nacionalne kulture razliåite. Narodnooslobodilaåki pokreti su obiåno pod rukovodstvom jedne nacionalne stranke. one se u tu svrhu organizuju u nacionalne odbore. ali sve one ne stupaju u meœunarodne odnose. Stranke organizovane na nacionalnoj bazi nisu nepoznata pojava u viãenacionalnim dræavama. veñje organizacioni oblik kojim se ona ispoÿava. Praeger. kakva ona tada. na primer. u datom trenutku i datom odnosu. åak ni onda kada jedna kultura usled spleta istorijskih okolnosti sasvim potisne drugu. dræava. van same kulture. privremene vlade i narodnooslobodilaåki pokreti. da bi pregovarala ili usklaœivala dejstva u ime nacije koju tvrde da predstavÿaju. nijedna od çih nije “boÿa” ili “gora” jer za to. kao zametke buduñe nacionalne dræave. Hrvata i Srba). Meœutim. niti odriåe. Nonstate Actors in International Politics.

kao ãto je to npr. subjektima meœunarodnih odnosa. dok traju. ili organizacijom Frelimo. na åijoj se teritoriji ovakvi oblici stvaraju. Da ne bi bio fikcija. koje ih onda tretiraju kao punopravne subjekte meœunarodnog prava. na primer. U meœunarodnom pravu ova pojava poznata je kao paralelizam vlada. a çeni predstavnici uåestvovali su 1961. nije dovoÿno da se grupa ÿudi proglasi za predstavnike nacionalne organizacije i da uspe da uspostavi neke meœunarodne dodire da bi se smatrala privremenim subjektom meœunarodnih odnosa. Tako je bila pre promena u Portugaliji stvorena i privremena oslobodilaåka vlada portugalske kolonije Gvineja-Bisao. saåiçenih od politiåkih emigranata. iako mogu da deluju iz inostranstva. pa åak da imaju i vid privremenih vlada. 98 . Prvo. s Palestinskom oslobo-dilaåkom organizacijom (PLO). Daÿi stupaç ka dræavnosti je stvaraçe privremenih vlada. imaju ulogu u meœunarodnim odnosima koja ih pribliæava subjektima meœunarodnih odnosa. kada je Francuska napustila Alæir. godine na beogradskoj konferenciji ãefova dræava i vlada nesvrstanih zemaÿa. odbora ili pokreta. veño promeni vlade u postojeñoj dræavi. One mogu biti i priznaçe stranih dræava. ovakav pokret. stranka ili odbor treba da stvarno raspolaæe snagom i podrãkom meœu svojim sunarodnicima i na teritoriji naseÿenoj çima. sluåaj s pokretom za nezavisnost Juænih Moluka (dela Indonezije) u Holandiji. nezavisne dræave. åak i ako se nalaze u izbegliãtvu i nemaju pod svojim nadzorom celokupnu nacionalnu teritoriju. godine. åiji se ålanovi izdaju za predstavnike celih svojih nacija ali ne mogu da se pozovu na åiçenice koje bi tome govorile u prilog. Neke politiåke snage. pa åak i vlade. Bez obzira na tanana pravna prosuœivaça o tome kada u ovakvim sluåajevima stvarno nastaje nova dræava. Privremena alæirska vlada priznata je od mnogih dræava pre 1962. Tako se postupalo. Wu su priznale neke vlade pa je bila primÿena i u neke meœunarodne organizacije.çihovih nacija. To priznaju i vlade pogoœenih dræava. koja je zastupala narod Mozambika. Na kraju izlagaça o ovim. podræavaju iz posebnih razloga privid postojaça fiktivnih subjekata. Tu se ne radi o stvaraçu novog subjekta meœuna-rodnih odnosa. koja predstavÿa savez palestinskih stranaka i grupacija. mora se priznati da svi ovi oblici. privremenim. time ãto konaåno s voœama stranaka. u ovakve subjekte ne spadaju organizacije koje nastaju kao deo borbe za vlast u jednoj dræavi. treba istañi dva upozoreça. u kome je pre sticaça nezavisnosti dræala znatnu osloboœenu teritoriju. pa ih åak i izjednaåava s çima. snagom koje su svesni i drugi subjekti meœunarodnih odnosa. Drugo. koje su dotle progaçale sklapaju sporazume o uslovima pod kojima ñe nastati nove.

koji stupa na snagu ratifikacijom potrebnog broja dræava. koji su nekada bili izvanredno retki. viãestrane diplomatije. prvenstveno na poÿu komunikacija. za neke vaæne nepolitiåke oblasti meœunarodne saradçe. odnosno da potrebno nasiÿe potåini svome nadzoru. V. pored toga. meœuvladina ili javna meœunarodna organizacija. Pravna pretpostavka za postojaçe meœunarodne organizacije jeste çen statut. bez jasne predstave o dugoroånom ciÿu. Periodiåne diplomatske konferencije u kasnijoj fazi postaju plenarni organi meœunarodnih organizacija. Meœunarodne organizacije. Raåiñ. Tako su se poåeli stvarati. Moderna meœunarodna organizacija dobija konaåne oblike posle Prvog svetskog rata. 99 . iz skupova viãe dræava. Takav subjekt je organizovani sistem odnosa izmeœu dræava-ålanica.III MEŒ UNARODNI SUBJEKTI MEŒ UNARODNIH ODNOSA Meœunarodne (meœudræavne) organizacije A. sekretarijati. Druãtvo naroda se uspostavÿa radi uticaja na najvaænije i najosetÿivije odnose izmeœu dræava. zato ãto postoji uvereçe da se oni u kra28 1988. koje predstavÿaju srediãta odluåivaça i preko kojih organizacija deluje kao poseban subjekt meœunarodnih odnosa i meœunarodnog prava. politiåke odnose. starajuñi se o sprovoœeçu donetih odluka i pripremi novih. ali su u XIX veku postajali sve redovniji. odræavanih na jednom mestu. koji se izraæava u postojaçu organa organizacije. u kojima ispoåetka rade samo dræavÿani dræave u kojoj je sediãte organizacije. Beograd. Postepeno se zapaæalo da ovi meœunarodni kongresi i konferencije ne mogu da zadovoÿe pri reãavaçu pitaça zajedniåkih za viãe dræava. a kasnije zapoãÿavaju meœunarodne sluæbenike u pravom smislu reåi. Dimitrijeviñ O. koji su predviœali redovno periodiåno sastajaçe diplomatskih konferencija i. oliåenu u postojaçu apsolutne unutraãçe nadleænosti: çena je svrha da utiåe na odnose druãtvenih grupa unutar dræava. meœudræavna. i nastoji da u tom ciÿu ograniåi upotrebu nasiÿa izmeœu dræava. a faktiåna je da su obrazovani çeni glavni organi i da su poåeli da rade. Meœunarodna organizacija rada probija drugu tradicionalnu prepreku. uspostavÿaçe sluæbi koje bi radile izmeœu skupova. a biroi çihovi administrativni organi. pa i ceo svet. meœunarodni savezi (unije). ako se sastaju neredovno. u promenÿivim sastavima. osnivaçem dveju velikih univerzalnih organizacija: Druãtva naroda i Meœunarodne organizacije rada. Pojam Pod meœunarodnom organizacijom obiåno se podrazumeva tzv. “Savremena admi-nistracija”.28 Meœunarodne organizacije proistekle su iz oblika tzv.

mogu uålaçavati i ostale dræave. To se obiåno deãava tako ãto izvestan broj dræava. U novije vreme raste broj organizacija koje su operativne. koje su meœunarodne organizacije prikupile izmeœu dva svetska rata. Po pravilu. dræave ålanice izdræavaju meœunarodne organizacije time ãto ålanskim doprinosima daju materijalna sredstva. godine dolazi do procvata meœunarodnog organizovaça. ne primaju nove ålanice. potrebna za çihov rad. Otuda se nazivaju deliberativnim meœunarodnim organizacijama. po pravi-lu. Pre svega.jçoj liniji odraæavaju i na meœunarodne odnose. B. Malo je oblasti æivota koje nisu predmet interesovaça neke meœunarodne organizacije. Organizacije sve viãe razgraçavaju i obogañuju svoju delatnost. Samo Ujediçene nacije imaju viãe od 20. i nazivaju se ålanicama-osnivaåima. o kome odluåuje neki organ organizacije. na kojoj se raspravÿa o obeleæjima buduñe organizacije i oblikuje çen statut. Najzatvorenije su organizacije koje. Sasvim otvorene su one organizacije u koje se dræave mogu uålaçavati prostim pristupaçem çihovom statutu. Maçe su otvorene one gde uålaçeçe ne za-visi samo od voÿe dræave. posle 1945. dræave osnivaju meœunarodne organizacije. ali se i onda poåetni kapital sastoji od uloga dræava-ålanica. ãaÿe svoje predstavnike na diplomatsku konferenciju. Veñina organa meœunarodne organizacije sastavÿena je od predstavnika dræava-ålanica. preko svojih predstavnika. dræava mora da ispuni uslove koji su postavÿeni za prijem u ålanstvo. ÿudi koji iskÿuåivo rade za çih. U pogledu moguñnosti uålaçeça razlikuje se stepen otvorenosti organizacije. oseñajuñi potrebu da zajedniåke interese unapreœuje putem nove meœunarodne organizacije u odgovarajuñoj oblasti. ãto dovodi i do porasta broja meœunarodnih sluæbenika. Dræave su ålanice meœunarodnih organizacija. To su mahom organizacije koje posluju kao banke. Pri tom. Pored onih dræava koje su u predviœenom roku ratifikovale novopotpisani sta-tut. ali su sasvim retke one koje se u potpunosti izdræavaju na taj naåin. åijim se izjaãçavaçem konaåno stvaraju çihove odluke. Dræave i meœunarodne organizacije Odnos dræava i meœunarodnih organizacija je mnogostruk i sloæen. Dræave su. koji se smatra dovoÿnim za celishodno funkcionisaçe organizacije. koji stupa na snagu pod uslovima koji su u çemu predviœeni. sem ako nadleæni organ ne odluåi da odreœenu dræavu pozove da stupi u ålanstvo. Kod veñine meœunarodnih organizacija odluke izvrãavaju dræave-ålanice. 100 . glavni nosioci akcije u meœunarodnim organizacijama. Najåeãñe se traæi da ugovor ratifikuje bar minimalan broj dræava. Mnoge organizacije naknaœuju deo svojih troãkova iz prihoda koje same ostvaruju. Na osnovu iskustava. ãto znaåi da imaju organe i sluæbe za neposredno izvrãavaçe svojih odluka. veñpretpostavÿa prijem.000 sluæbenika. u organizaciju se. Ovaj statut ima prirodu meœunarodnog ugo-vora. dobrih i loãih. Takve organizacije uglavnom razmatraju moguñnosti sadræane u razliåitim predlozima i donose odluke za saobraæenu akciju. u naåelu.

pored Saveta bezbednosti. Meœunarodna organizacija moæe imati samo jedan glavni uæi organ. meœunarodni sluæbenici. po pravilu najviãi organi. Administrativni organ obavÿa sve tehniåke poslove oko rada organizacije i uåestvuje u pripremaçu i izvrãavaçu odluka organizacije. Ovaj organ ne saåiçavaju dræave. ima prvenstvenu nadleænost za preduzimaçe mera za zaãtitu meœunarodnog mira i bezbednosti i u toj oblasti moæe da donosi obavezne odluke. iako i tu ima izuzetaka. koji su potåiçeni plenarnom organu. ne moæe to da åini. sadræanim u statutu i odlukama organizacije. dugoroåne odluke. tzv. Za razliku od ranijih biroa. u stalnom je radnom odnosu s organizacijom i dolazi iz razliåitih dræava. zato ãto nikada ne prekida rad a çegov glavni deo je u jednom mestu. u skladu s opãtim propisima. u kome su zastupÿene sve åla-nice. ili ih imati viãe. Struktura meœunarodne organizacije Kao ãto je napomenuto. Organi organizacije. Najglavniji je najåeãñe plenarni organ (skupãtina). iako uæi organ. a ovaj postavÿa svoje osobÿe. on je podreœen ovom posledçem. a ne svojoj dræavi. Administrativni organ. proistekao iz nekadaãçih kongresa i konferencija. Administrativni organ meœunarodne organizacije proistekao je iz biroa koji je ranije obavÿao tehniåke poslove izmeœu zasedaça diplomatskih konferencija. Taj se organ najreœe sastaje i donosi osnovne. Generalna konferencija UNESCO ili Skupãtina ãefova dræava i vlada Organizacije afriåkog jedinstva. u koji ulazi samo deo dræava-ålanica i koji se åeãñe sastaje zato ãto mu je osnovna duænost da se stara o radu organizacije izmeœu zasedaça plenarnog organa.V. meœutim. veñÿudi koji prvenstveno sluæe organizaciji. tj. Izvrãni organ meœunarodne organizacije je uæi organ. bilo zato ãto sam statut izriåito odreœuje koje ñe dræave stalno biti ålanovi uæeg organa (kao ãto to Poveÿa Ujediçenih nacija radi u pogledu stalnih ålanica Saveta bezbednosti). i koji je. pored ostalog i zato ãto plenarni organ bira çihove ålanove. kao ãto smo videli. Takvi su organi. dok plenarni organ Generalne skupãtine. On je najstalniji od organa. åiji su broj i nadleænost odreœeni statutom. osobÿe administrativnog organa. bilo zato ãto traæi da u uæi organ obavezno uœu ålanice koje su najzainteresovanije za delatnost organizacije (veñinu ålanova Saveta meœunarodne pomorske konsultativne organizacije moraju saåiçavati dræave koje su najveñi pomorski prevoznici ili koje najviãe uåestvuju u meœunarodnoj pomorskoj trgovini). koji se najåeãñe naziva sekretarijatom. Ålanove izvrãnog organa najåeãñe bira plenarni organ. koje ustanovÿavaju opãti smer delovaça organizacije i sadræe uputstva za ostale organe. imaju Ekonomsko-socijalni i Starateÿ-ski savet. kao ãto Ujediçene nacije. biraju samo ãefa administrativnog organa. organizacija ispoÿava svoju voÿu putem organa. ali tu odstupaça nisu retka. koji se najåeãñe naziva gene-ralnim sekretarom ili generalnim direktorom. Po pravilu. Savremene meœunarodne organizacije nastoje na meœunarodnom karakteru svoje administracije. Tipiåna meœunarodna organizacija ima bar tri glavna organa. 101 . saåiçavaju çegov ãef i osobÿe koje mu pomaæe u obavÿaçu poslova. Najpoznatije je ono u Ujediçenim nacijama. Wegova je duænost. na primer. gde Savet bezbednosti. da svoju lojalnost prenese na organizaciju i da sluæi çoj.

ucena i uz umerene cene. Bez koordinacije. Sve dræave. kao npr. pomoñne organe.koje se smatra sediãtem organizacije. Pripadnici sekretarijata u velikoj meri oliåavaju samu organizaciju ãef administracije je lice koje u mnogim poslovima i prilikama istupa u çeno ime. nisu potpuno iskÿuåena ni kod tipiånih meœunarodnih organizacija. a ne da zastupaju glediãta svojih vlada. u svom okviru i radi opãteça s inostranstvom. meœunarodne organizacije reãavaju protivureånost izmeœu postojaça niza suverenih dræava i zahteva onih delatnosti koje imaju svetske ili regionalne razmere. U izvesnim naroåito vaænim pitaçima. te traæe osnovu ãiru od teritorije bilo koje dræave. Takav je organ Skupãtina Evropske unije. I jedna i druga grupa dræava okupÿaju se zbog svojih specifiånih interesa. neke svetske meœunarodne organizacije. veñod naroåito kvalifikovanih pojedinaca. koji poput meœunarodnih sluæbenika treba prvenstveno da se ravnaju prema interesima i ciÿevima celine same organizacije. ali su one upuñene jedna na drugu da bi u Meœunarodnom savetu za ãeñer izvoznici. u koje ne ulaze predstavnici vlada dræava-ålanica. S druge strane. organizacije usklaœuju i mire opreåne interese. Delovaçe meœunarodne organizacije Meœunarodna organizacija treba u svojoj oblasti da omoguñi postizaçe ciÿeva koje svaka dræava ponaosob ne bi mogla da postigne. koja se postiæe u Meœunarodnoj uniji za telekomunikacije. nego lica neposredno izabrana od stanovniãtva dræava-ålanica. proizvoœaåi i izvoznici ãeñera. odnosno uvoznici koordinisali svoje programe i akcije i uzajamno mirili one interese koji su (kao npr. Uæi organ kod ovakvih organizacija se isto tako ne sastavÿa od predstavnika dræava. predstavÿaju åoveåanstvo. Za çih su karakte-ristiåna dva organa koja. bilo da su posebno birana za taj poloæaj. Pored ovih organa. I ostali organi. Ujediçene nacije. Uz ovu koordinacionu ulogu. na primer. Jedan je predstavniåka skup-ãtina. televiziju i telekomunikacione ureœaje. Na taj naåin. ali to ne mora uvek da bude sluåaj. dræave uvoznice ãeñera æele da osiguraju snabdevaçe bez trzavica. vodeñi raåuna o srazmernoj stranaåkoj zastupÿenosti. po pravilu. ali su ne retko i liånosti izabrane u liånom svojstvu i zbog posebnih svojih osobina. Oni mogu biti stalni ili privremeni (ad hoc). Ålanovi ovih organa mogu biti predstavnici dræava. G. koji mogu biti uspostavÿeni samim statutom ili odlukama glavnih organa. bilo bi to nemoguñe. a lica kojima su organizacije predstavÿene u dræavama ili kod drugih organizacija ålanovi su sekretarijata. To je naroåito jasno u nepolitiåkim oblastima: svako druãtvo æeli. Novije organizacije s naddræavnim obeleæjima imaju u pogledu organizacione strukture neke specifiånosti. ãto se moæe videti na sledeñem prostom primeru. meœunarodne organizacije imaju i druge. zasedaju u sediãtu. visina cene) na izgled suprotni ali su u jedinstvu. svetske interese. zainteresovane su za povoÿne i stabilne cene ovog svog proizvoda i za izvesnost u pogledu potraæçe. bilo da se regrutuju meœu ålanovima parlamenata. åak i kada bi dræava htela potpuno da se izoluje od inostranstva. meœutim. koje 102 . da koristi radio.

Tako se. Samostalniju ulogu organizacija ima onda kada nastoji da utvrdi åiçenice u meœunarodnim odnosima. meœunarodne organizacije predu-zimaju razliåite delatnosti i tako viãestruku ulogu u meœunarodnim odnosima. najvaæniju ulogu igraju organi organizacija. za koja su bar neke ålanice UN smatrale da su bitno uticale na ishod graœanskog rata u toj zemÿi. U pogledu ustanovÿavaça åiçeniånog staça znaåajan je. same organizacije. niti na prosti kompromis. rad statistiåkih sluæbi organizacija. veñsluæe organizaciji. naroåito one operativne. pre svega. koji su u sluæbi organizacija zbog svojih vrednosti a ne zbog nacionalne pripadnosti i zato ãto oni ne zavise od dræava i drugih posebnih interesa. U takve svetske interese spadaju. 103 . ali je reãeçe do koga oni dolaze skupno i ne moæe se svesti na æeÿu pojedinih dræava.one pokuãavaju da nameñu dræavama koje ih ne uviœaju. postoji i izvesna sloboda akcije ili izbora kod onoga ko ih sprovodi. u svojstvu sluæbenika ili na drugi naåin. åiji se izveãtaji danas smatraju najobjektivnijim prikazom stvarnog staça. koju su one igrale joãu ne-razvijenom obliku. posebna voÿa. kao ãto su bila nareœeça nekadaãçeg generalnog sekretara UN Daga Hamarãelda (HammarskojF6ld) snagama UN u Kongu. sastoji se u tome ãto one predstavÿaju sastajaliãta predstavnika dræava i drugih subjekata meœunarodnih odnosa i zastupnika razliåitih grupnih interesa i tribinu na kojoj oni iznose svoje stavove. tj. Tako se olakãava neposredno sporazumevaçe ovih subjekata. veñna rezultantu hteça zastupÿenih ålanica. da uporedi to staçe s postojeñim i da na osnovu toga donese odluke o merama koje treba preduzeti da bi se to æeÿeno staçe postiglo. izbor izmeœu viãe kandidata za poloæaj savetnika u Meœunarodnoj zdravstvenoj organizaciji. pa åak i odluåujuñe. Konkretni postupci ove vrste mogu imati ograniåen znaåaj. æivotnu sigurnost i moguñnost za afirmaciju i blagostaçe. I. zato ãto su ih izradili kvalifikovani struåçaci. da ustanovi poæeÿno staçe u tim odnosima. Ako je to organ ili sluæbenik organizacije. kao npr. pored posebnih interesa dræava-ålanica. ne treba zanemariti socijalni i psiholoãki znaåaj åiçenice da meœunarodne organizacije trajno vezuju za sebe. pa åak i onda kada one nisu ålanice organizacije. åiji rezultat moæe ali i ne mora da ima oblik odluke organizacije. maçim ili veñim delom sprovode svoje odluke. koji deluju samo u ime organizacije pa i nisu uvek sastavÿeni od predstavnika dræava. ali i dalekoseæne politiåke posledice. U takvom poslu ne uåestvuju samo dræave ålanice mada one u veñini organizacija zadræavaju vaænu ulogu veñi organi i sluæbe organizacije. grupe ÿudi koji u çima vide svoju karijeru. koja se opet ne moæe svesti na voÿu pojedinih dræava-ålanica. pored struåçaka koji daju obaveãteça o tehniåkim moguñnostima i raspoloæivim sredstvima. Prilikom utvrœivaça poæeÿnog staça i puteva za çegovo postizaçe. odnosno organizacijska. Poãto odluke nikada ne mogu biti sasvim konkretne. daju opãta uputstva koja se moraju primeçivati u pojedinaånim sluåajevima. Prva i najstarija uloga. pri åemu je jasno da je prisustvo organizacije u svakom sluåaju vaæno. na primer. na kraju. Da bi ispuçavale ove ciÿeve. meœunarodni mir i bezbednost. time dolazi do izraæaja çegova. dakle. Kao ãto je veñnapomenuto.

predstavnici drugih subjekata meœunarodnih odnosa. Odluåivaçe predstavÿa primenu tako utvrœenih ciÿeva i oznaåavaçe novih. åija se voÿa. iako ne u formalnopravnom smislu. stalo je da povodom pitaça s kojim je organizacija suoåena doœe do odreœene odluke. s kojima se treba upoznati prilikom prouåavaça svake pojedine organizacije. ali mogu da dobiju i takav znaåaj. tako i svaka organizacija kroz svoju praksu dolazi do nekih obrazaca. koji nisu u suãtini politiåki. Razliåite delatnosti meœunarodnih organizacija i razliåiti interesi koje one zadovoÿavaju. u æivotu organizacije javÿa i treña vrsta posebnih. prañene potrebom za stvaraçem poslova za nove sluæbenike. ali ne potpuno. te je to formalno çihova najvaænija. Parkinsonov zakon. Jedno od takvih nastojaça. grupnih interesa. D. kao i biraçe sredstava a çihovo ostvareçe u konkretnom sluåaju. ciÿevi i postupci ne mogu u potpunosti pripisati nijednom drugom subjektu. koja opet zavrãava zahtevom za novim osobÿem. koja je najåeãñe neformalna. ostavÿajuñi po strani posebnosti. odredbama organizacijskog (meœunarodnog) prava. koje izraæava sama organizacija. Uåesnicima u odluåivaçu. pripremna faza odluåivaça. koji se ne mogu svesti samo na primenu statuta. Ona se svodi na nastojaçe inicijatora da predlog bude formalno podnesen nadleænom organu or104 . i kod svih zastupÿena. pri åemu je i odbijaçe da se odluka donese isto tako jedna vrsta odluke. jeste tzv. veñse moraju utvrœivati posmatraçem i prouåavaçem stvarnog ponaãaça. Postojaçem inicijative otvara se prva. koji opisuje zaåarani krug proistekao iz teæçe da se broj sluæbenika poveñava. Subjekt koji æeli pozitivnu odluku pojavÿuje se na samom poåetku procesa odluåivaça kao inicijator. veñgovori o meœunarodnoj birokratiji. daju sadræaj åiçenici da su meœuna-rodne organizacije posebni subjekti meœunarodnih odnosa. Kao ãto se politiåki proces u dræavi ne svodi samo na oblike i postupke predviœene ustavima i zakonima. i svetskih interesa. Otuda funkcije svih meœunarodnih organizacija preteæno uzimaju oblik donoãeça odluka. kao i svi subjekti meœunarodnih odnosa. o birokratima u meœunarodnim organizacijama. Proces odluåivaça ureœen je. delatnost. a to su predstavnici dræava. veñina odluka donesenih u organizaciji tiåe se odnosa organizacije s drugim subjektima meœunarodnih odnosa. koji nastoje da svoj interes ili svoja shvataça predstave kao opãte. imaju srediãta za donoãeçe odluka. tj. Za razliku od dræave. U statutu organizacije naznaåeni su glavni ciÿevi organizacije i naåini na koji ñe se oni ostvarivati. Ovde se moæemo zadovoÿiti samo time ãto ñemo oznaåiti osnovne crte procesa odluåivaça u tipiånoj. ãto znaåi da nije regu-lisana propisima statuta. Tako se npr. proseånoj meœunarodnoj organizaciji. individualne liånosti i predstavnici privremenih ili trajnih interesnih grupa. Donoãeçe odluka u meœunarodnoj organizaciji Veñje reåeno da meœunarodne organizacije. u prvom redu s dræavama-ålanicama. koje se javÿa u svakoj administraciji. dakle.koje oliåavaju çihovi predstavnici.

iziskuju sloæeniji postupak i stroæe propise o glasaçu. koja moæe biti prosta ili kvalifikovana (za vaænije. zbog svoje vaænosti. Gde je debata javna (a takva je u najveñem broju sluåajeva) izjave mogu biti upuñene drugim subjektima. Veñina odluka nije pravno obavezna ni za ålanice. Obeleæje organizacija s naddræavnim svojstvima je u tome ãto neke çihove odluke nisu samo obavezne za dræave-ålanice no i za sve subjekte na çihovim teritorijama. veñpredstavÿa preporuke koje one. Na taj naåin se moæe obrazovati i grupa predlagaåa. ili javnom mçeçu. Debata se zavrãava u trenutku kada se smatra da je doãlo vreme za konaåno izjaãçavaçe. Ako je prva faza zadovoÿavajuñe protekla. Svaka odluka meœunarodne organizacije obavezna je za çene organe ili sluæbe. U skladu s poãtovaçem suvereniteta dræava-ålanica. pa i pretçe i obeñaça. koja se sastoji u raspravÿaçu o podnetom predlogu u nadleænom organu (ili organima) meœunarodne organizacije. Samo izjaãçavaçe. osigurava podrãku. dok je za dræave neålanice res inter alios acta (uz izuzetke kada je reå o oåuvaçu mira i bezbednosti od strane Ujediçenih nacija). Obavezne odluke meœunarodnih organizacija.ganizacije s izgledom na uspeh. meœutim. ãto je najvaænije. Maçi broj odluka obavezan je za dr-æave-ålanice. ranije se u organima meœunarodnih organizacija za punovaænost odluke traæila jednoglasnost. Statut propisuje koji se uslovi moraju ispuniti da bi odluka bila doneta. fazu provere vaÿanosti odluke. ali to ne mora da bude za dræave-ålanice. Odluka se moæe napadati zbog materijalnopravnih mana. u teæçi da se unaprede neki drugi interesi govornika ili da se posredno utiåe na okupÿene predstavnike dræava. Ãtaviãe. neke odluke nekih organa mogu se pobijati pred sudom odgovarajuñe organizacije. ali mogu imati i druge ciÿeve. ne mogu sistematski ignorisati i odbacivati. Veñina savremenih meœunarodnih organizacija donosi odluke veñinom glasova ålanova organa. U novije vreme se jednoglasnost napuãta ili ublaæuje. debata. podnoãeçem formalnog predloga odluke zapoåiçe druga faza. obavÿa se u vidu glasaça. traæi onoga koji je ovlaãñen da podnese predlog (ako to sam ne moæe) i. Oni to åine iznoseñi argumente. koji se åesto nazivaju sponzo-rima. sastavÿeni od predstavnika dræava-ålanica. ovi u debati vode glavnu reå ili åak iskÿuåivo uåestvuju. U tu svrhu on ispituje stav ostalih uåesnika u odluåivaçu. ovi sporedni ciÿevi debatiraça kod nekih organizacija poåiçu da bivaju vaæniji. kao ãto 105 . s obzirom na to da je stav dræava åesto utvrœen joãpre toga i da su predstavnici dræava strogo vezani uputstvima svojih vlada. U onim organizacijama koje imaju sudske organe i predviœaju takvu nadleænost. u nastojaçu da se predlog usvoji ili odbaci. Wihove tvrdçe su formalno upuñene samo drugim uåesnicima u debati. u uæem smislu reåi. znaåajnije odluke). u najveñem broju sluåajeva. åime se opisani proces moæe nastaviti za joãjednu fazu. ali je danas moguñe da dræavi-ålanici tako bude nametnuta obaveza na osnovu odluke protiv koje se izjasnila. koja je znaåila da su nuæni pozitivni glasovi svih ålanova organa da bi odluke bilo. Ova faza odluåivaça podrobno je re-gulisana statutom i poslovnicima organizacije. ako æele da ostanu ålanice organizacije. Poãto su organi meœunarodnih organizacija. odluåivaçe.

Keohane J. ali se od drugih razlikuju po tome ãto su u çima okupÿeni ÿudi iz razliåitih dræava. naroåito kada je reå o odlukama s velikim politiåkim znaåeçem. nesaglasnost sa statutom ili zbog nedostatka u postupku. åak i kada odræavaju meœusobne meœunarodne veze. U onim organizacijama koje ne poznaju ovu fazu i kod odluka koje se ne mogu osporavati pred sudskim organom. 1972. meœunarodno organizuju. Otuda ne postoji potpuna saglasnost ni o tvorevinama koje u çih treba ubrojati niti o tome kako ih treba razvrstati.). bez posredovaça svojih dræava. dobrotvorna druãtva. ostaju mahom nacionalna. kao ãto je npr. ali ovakva udruæeça. moguñnosti za ometaçe izvrãeça nisu male i s çima u radu meœunarodnih organizacija uvek treba raåunati. transnacionalni subjekti meœunarodnih odnosa ispuçavaju sve uslove koji su postavÿeni za subjekte meœunarodnih odnosa. Pojam Kao ãto je veñistaknuto. Dræava-ålanica i drugi subjekti. åiji su interesi çima pogoœeni. odluka vaæi bez obzira na prigovore koji joj se mogu uputiti i jedino je organ koji ju je doneo ovlaãñen da je povuåe ili izmeni.je npr. IV TRANSNACIONALNI SUBJEKTI MEŒ UNARODNIH ODNOSA 1. Udruæivaçe ÿudi s obzirom na neki zajedniåki ciÿ ili afinitet poznato je i veoma proãireno unutar dræava (npr. Tek kada se çihovi ålanovi. Mass. Harvard University Press. crkve). veña je paæça na çih obrañena tek u najnovije vreme.. 106 . O.29 29 R. sportski klubovi itd. Transnational Relations and World Politics. Zbog toga ãto je izvrãeçe odluka meœunarodnih organizacija preteæno povereno samim dræavama-ålanicama. koriste tada politiåka sredstva da ometu çeno izvrãeçe. Sledeñi odeÿci treba da ukaæu na neke od najvaænijih grupa takvih subjekata. tvorevina koja tako nastaje moæe dobiti dovoÿan politiåki znaåaj da bi se ubrojala u subjekte meœunarodnih odnosa. neposredno ili preko svojih nacionalnih udruæeça. Cambridge. prekoraåeçe nadleænosti od organa koji ju je doneo. Iako neki transnacionalni subjekti deluju odavno (npr. S. Nye. politiåke stranke druãtvene organizacije. nauåna i struåna udruæeça.

da se razmene iskustva i da se u celom svetu koriste dostignuña do kojih su neki ålanovi doãli. U tom pogledu kao dobra ilustracija mogu posluæiti razni meœunarodni sportski savezi. Neãto su pouzdaniji postojaçe i znaåaj onih organizacija koje priznaju meœunarodne javne organizacije. ne mogu baviti trgovinom ili bankarstvom. Ovakve organizacije imaju uticaja na delatnost svojih ålanova. Vrlo su sliåne organizacije koje se preteæno ne staraju o zajedniåkim staleãkim interesima svojih ålanova veño usavrãavaçu delatnosti kojom se ovi bave. Stoãiñ. ãto znaåi da im dopuãtaju da uåestvuju u çihovom radu podnoãeçem predloga i dokumenata. zadovoÿavajuñi zahteve çenog zakonodavstva. dakle. onako kako ih çihovi ålanovi opaæaju. åine dajuñi im savetodavni status. Geneve. Les groupes de pression internationaux. veñi zato ãto one åesto propisuju pravila takvih delatnosti. J. pa i na rad svih onih koji se bave istim poslom. ne samo zato ãto se na çihovim skupovima potvrœuju ili odbacuju predlozi za nove postupke i metode. To moæe biti neka grana nauke (Meœunarodni savez za åistu i primeçenu hemiju). Les organisations non-gouvernmentales et les Nations Unies. zato ãto oni propisuju opãtevaæeña pravila igre. ali se mogu zalagati za interese svojih ålanova ili za opãte interese. organizuju ili kontroliãu vaæne meœunarodne susrete i priznaju postignute rezultate. One to. ili Nordijsko udruæeçe muziåara. prestale da deluju ili okupÿaju sasvim mali broj ÿudi. åiji ciÿevi nisu lukrativni. ili åak istupaçem u debati. naroåito ako ovi preten30 B. Wihov ciÿ moæe da bude samo staleãki. Meynaud. obiåno. Meœunarodne nevladine (“privatne”) organizacije30 Meœunarodne nevladine organizacije su udruæeça grupa i poje-dinaca iz razliåitih dræava. Takve se organizacije. Obaveznosti i uticaj takvih pravila nisu svuda isti. koji se iz liånih razloga izdaju za predstavnike transnacionalnih grupa. iako treba imati u vidu da su neke od ovih organizacija fiktivne ili sasvim nejake. Najuglednije su svakako one privatne organizacije koje imaju takav status pri Ekonomsko-socijalnom savetu Ujediçenih nacija ili pri UNESCO. Etudes de science politique. ali je skoro uvek povezan sa teæçom da se unapredi i struka kojom se ålanovi bave. Evropska federacija javnih sluæbenika. U svetu ima skoro pet hiÿada meœunarodnih “privatnih” organizacija. 1961. meœunarodnom privatnom organizacijom smatra se svaka ona tvorevina koja uspe da se kao takva registruje u nekoj od postojeñih dræava. 107 . tj. Lausanne. koja postaju obavezna za svakoga ko hoñe da se çima bavi u meœunarodnoj konkurenciji. Otuda je veliki broj takvih organizacija i zato su one vrlo raznovrsne. Droz 1964. ili grana sporta (Meœunarodna federacija fudbalskih udruæeça FIFA).2. iako ih ne prati nikakva prinuda. S obzirom na to da se ovakve organizacije mogu slobodno osnivati i da ne postoje meœunarodna merila za çihovo priznavaçe. bez kojih se meœunarodna takmiåeça u mnogim sportskim oblastima ne bi mogla ni zamisliti. u stvari. Najveñi broj nevladinih organizacija okupÿa ÿude iste profesije. ali je çihovo prisustvo nesumçivo i ona su åesto veoma efikasna. Takav dvojni ciÿ imaju Meœunarodni savez prevodilaca. rod umetnosti (Savez PEN klubova). ne sastoje se u sticaçu dobiti. jedna uæa disciplina (kardiohirurgija). Ovaj je broj upeåatÿiv. dok su druge.

Uzrast odluåuje o ålanstvu u meœunarodnim omladinskim organizacijama. studentskih. ni ozbiÿnija takmiåeça unutar dræava ne odvijaju se mimo meœunarodnih pravila. i neke organizacije koje smo ranije pomiçali. fiziåara itd. Pol je obeleæje koje udruæuje Meœunarodni savez æena. veñsvojstvom. na kojima se okupÿaju svi ålanovi ili delegati nacionalnih ud108 . pa sve do stvaraça svetske dræave (Meœunarodni federalisti). Meœutim. omladine. Svaka nevladina organizacija ima pravila na osnovu kojih radi. Pravila ovih organizacija su raznovrsna ali vaænije meœunarodne privatne organizacije uglavnom imaju sledeñe crte. politikologa. kongresi.. ili konferencije. veñteæiti nekom opãtem ciÿu. koji nije obeleæen samo çihovom delatnoãñu. nego nastoje da doprinesu da se ostvare vaæne meœunarodne vrednosti. borbi protiv progaçaça politiåkih protivnika Amnesty International (Meœunarodna amnestija). tako da ima viãe rivalskih meœunarodnih omladinskih. Maçe organizacije ove vrste uålaçuju neposredno pojedince. Razne katoliåke meœunarodne nevladine organizacije imaju posebne ciÿeve. pocepale u viãe novih. ne bi bilo taåno kada bi se u organizacije s opãtim ciÿevima svrstale samo one koje su tako oåigledno oznaåene. meœutim. kao ãto su mir. No. podrãka Ujediçenim nacijama i ideji meœunarodne saradçe (Svetska fe-deracija udruæeça za Ujediçene nacije). kome prisustvuju zainteresovani pojedinci ili nacionalna udruæeça i ona odreœuju daÿi rad organizacije. ali okupÿaju ÿude jedne veroispovesti. ili se upuãtaju u ideoloãku borbu. Svetski jevrejski kongres istupa u ime pripadnika jedne etniåke grupe koja se nalazi u specifiånom poloæaju. jer se za çih zalaæu. Takav ciÿ moæe biti spreåavaçe surovosti prema æivotiçama (Meœunarodno druãtvo za zaãtitu æivotiça). mada se ona obiåno podnose na uvid organima dræave u kojoj je sediãte organizacije. studenata. odnosno svih posloprimaca. Organizacije boraca. Pravila se donose na osnivaåkom skupu. meœunarodna saradça itd. Nadleæni organi se ne upuãtaju u naåin na koji organizacija deluje. koje imaju opãte ali razliåite ciÿeve i izraæavaju opreåne poglede na svet. Meœunarodne privatne organizacije ne moraju se. Iz ovog posledçeg razloga mnoge su se takve organizacije. Daÿe. ne bave se samo statusom svojih ålanova ili unapreœeçem svoje profesije. pravila ne potvrœuje nikakva druga instanca. jer jedino na taj naåin organizacija moæe dobiti svojstvo pravnog lica po zakonima te dræave. æena-pravnika. unapreœivaçe jednog meœunarodnog jezika (Sveopãte udruæeçe za esperanto). i to veoma æivo i uspeãno. vezivati za osobenosti svoga ålanstva. Meœunarodni sindikalni savezi izdaju se za predstavnike radniåke klase.duju na svojstvo “rekorda”. zalaæuñi se za ovu ili onu organizaciju sveta i druãtva. Vrhovni organi meœunarodnih privatnih organizacija su skupãtine. dok veñe obrazuju nacionalne ogranke koji su u stvari nacionalna udruæeça s istim ciÿem. Kao ãto je veñreåeno. veñuglavnom cene samo to da li su çeni ciÿevi u skladu s javnim poretkom te dræave. ovakve organizacije mogu zastupati interese veoma ãirokog kruga ÿudi. sindikalnih i pravniåkih organizacija. naroåito u doba hladnog rata.

pa åak ni poslovne prostorije u pravom smislu reåi. zaduæbinama i drugim institucijama. veñda se nalaze pod odluåujuñim uticajem nekog drugog subjekta meœunarodnih odnosa. zajedniåki odobrene projekte i akcije. politiåki. naravno. kao ãto su npr. on je jasan kod onih nevladinih organizacija koje i ne kriju da su deo ãireg pokreta. kao po komandi. Takav uticaj uglavnom potiåe od dræava ili drugih transnacionalnih organizacija. Generalni sekretar vodi svakodnevnu delatnost organizacije i stara se o izvrãeçu çenih odluka te je u nekim organizacijama najuticajniji pojedinac. ne moæe se smatrati da su sve meœunarodne privatne organizacije subjekti meœunarodnih odnosa. veñse svaki sluåaj mora posebno ispitivati. Meœutim. U doba hladnog rata bile su naroåito åeste optuæbe da su pojedine meœunarodne privatne organizacije osnivane i odræavane zato da bi sluæile ciÿevima pojedinih dræava. Glavni åasnici organizacije su predsednik i generalni sekretar. savet itd.). Wemu je to. religiozni i drugi pokreti mogu da 109 .ruæeça-ålanova. utiåe na rad organizacije. gde utiåu na javno mçeçe i privlaåe politiåki neiskusne ÿude time ãto maskiraju prave subjekte i prave interese. Izmeœu ovih skupova poslovima organizacije obiåno rukovodi neko uæe telo (izvrãni odbor. Kao ãto je veñnagoveãteno. i jedino zanimaçe a u veñim i bogatijim organizacijama on ima na raspolagaçu i sluæbenike u radnom odnosu s organizacijom. Svetska sindikalna federacija itd. posle rezolucije Informbiroa bili iskÿuåeni iz jednog broja meœunarodnih nevladinih organizacija. Pravilo je da se meœunarodne privatne organizacije izdræavaju od ålanarina. Sredstva koja se na ovaj naåin dobijaju najåeãñe se mogu troãiti samo na odreœene. U nekim sluåajevima. Predsednik je obiåno istaknuta liånost. Meœunarodni savez katoliåke ãtampe. Ãto se tiåe uticaja transnacionalnih subjekata. Meœunarodni savez studenata. ili nacionalni ogranci. kao npr. sredstva koja je Meœunarodna unija socijalistiåke omladine dobijala od obaveãtajne sluæbe SAD) ili putem samih postupaka organizacija (kao kada su jugoslovenski nacionalni ogranci. ovi prihodi mogu biti nedovoÿni. Zatim se ispituje da li ålanovi organizacije oseñaju ikakvu lojalnost prema çoj ili je samo smatraju prire-œivaåem skupova na kojima se oni sreñu. Organizacijama koje zadovoÿe ove preduslove najåeãñe se prigovara da nisu nezavisne. Organizacije sa skromnim sredstvima nemaju profesionalnog gene-ralnog sekretara. bilo da one dolaze neposredno od ålanova ili od nacionalnih udruæeça. poglavito u oblasti propagande.). Oni se povremeno sastaju i donose najvaænije i dugoroåne odluke. åiji se ålanovi biraju na opãtem skupu. obrañaju za pomoñdræavama. ne retko. meœunarodnim javnim organizacijama. naroåito ako deluju u celom svetu. Razume se da pre svega treba ustanoviti da organizacija stvarno postoji. åime se. Takve su se optuæbe potvrœivale kada bi u javnost izbijali skandali oko finansiraça ovih organizacija (npr. mada se on çoj potpuno ne posveñuje i nema velikih samostalnih ovlaãñeça. naroåito velikih sila. S obzirom na velike izdatke koje ovakve organizacije imaju. takve su organizacije jedini i jasno vidÿivi delovi pokreta. ãto se obiåno åini tako ãto se utvrdi da li su çeni organi dejstvovali u posledçih pet do deset godina. åiji ugled koristi organizaciji i daje mu autoritet u çoj. Otuda se same organizacije.

sve dok u toku 1969. Transnacionalni politiåki pokreti Meœunarodni politiåki pokreti okupÿaju ÿude razliåitih nacionalnosti i dræavÿanstava koji ne teæe samo jednom deli-miånom ili privremenom politiåkom ciÿu veñusvajaju ãiru politiåku ideologiju. godine pretçom ãtrajka i svetskim ãtrajkom nije izvrãila pritisak na meœunarodne javne organizacije i pojedine dræave da preduzmu mere protiv meœunarodnog terorizma u vazduhu ili da u konkretnom sluåaju postupe na traæen naåin. åak i uprkos izriåitim zabranama. nije lako nañi praktiåno primenÿive kriterije u ovoj oblasti. Kao subjekti meœunarodnih odnosa ne dolaze u obzir svi takvi pokreti. Tako je. u çima uåestvovala. ili. Lojalnost ålanova te organizacije pokazala se time ãto veñina vlada nije bila zadovoÿna akcijama IFALPA (upravo zato ãto ne æele da se u ovako vaænim pitaçima prekrãi monopol dræava). Kao ãto je veñnapomenuto. koja se stara o dobrobiti svojih ålanova. i 1970. opet. Treba se uveriti da je on i trajan. ali je ipak veñina pilota sveta. Meœunarodna federacija udruæeça vazduãnih li-nijskih pilota (IFALPA) izgledala kao profesionalna asocijacija. Postoje organizacije åiji je politiåki uticaj neosporan i postoje one koje u tom pogledu nemaju nikakvih ambicija. septembra 1983. posveñene samo nekim od ovakvih pokreta. s odricaçem subjektiviteta zbog stranih uticaja ne treba prenagliti. da se çen rad sastoji u prihvataçu unapred odluåenog a da su obiåni ålanovi ili toga svesni ili ne mogu da utiåu na odluåivaçe. npr. da ne znaåi samo vladaçe nekim uticajnim åasnicima i ålanovima organa. 3. moæe se zakÿuåiti da meœunarodna nevladina organizacija nije samostalni subjekt meœu-narodnih odnosa. Takvi pokreti mogu biti politiåki åinioci ali ne i subjekti. slaæe da najveñi broj meœunarodnih nevladinih organizacija ne zadovoÿava merilo politiåke relevantnosti. koja govore o meœunarodnim “zaverama”. jer subjekti meœunarodnih odnosa neprekidno nastoje da utiåu jedni na druge i povremeno uspevaju da takav uticaj bude u odnosu na nevladine organizacije potpun. boÿe reñi. ne i oni sluåajevi kada se pokretom oznaåava neorganizovana masa istomiãÿenika. Veñina posmatraåa se. da one ili ne ulaze u politiåke odnose ili da u tom pogledu ne ispoÿavaju nikakvu moñ. Tek ako se utvrdi da je organizacija samo privid. Broj diletantskih dela. proglasila dvomeseåni bojkot letova za SSSR. da se ne ostvaruje samo zbog privremenog spleta okolnosti. “tajnim druãtvima” i drugim polumraånim tvorevinama joãuvek daleko nadmaãa broj ozbiÿnih studija. koji individualno ali neusklaœeno deluju. meœutim. Posle obaraça jednog juænokorejskog aviona nad SSSR. koje su. Prouåavaçe ove vrste transnacionalnih subjekata oteæano je zbog toga ãto se nauka nije çima ba-vila u dovoÿnoj meri. tj.dominiraju organizacijama a da se pri tome oåuva privid çihove samostalnosti. IFALPA je 6. 110 . uåeçe ili program i zalaæu se za çihovo usvajaçe i ostvareçe u celom svetu. Pri svemu tome. Ispostavÿa se pak da se izmeœu te dve krajnosti nalaze organizacije koje povremeno mogu zaigrati vaænu ulogu na svetskoj pozornici.

traumatiåna iskustva Velike depresije. ali se ubrzo ispostavilo da je trebalo da sluæi kao sredstvo za nadzor SSSR nad radom tih partija. koje su u stvari asocijacije nacionalnih stranaka koje polaze od iste ideologije i imaju sliåne politiåke programe. Saradça u okviru pokreta ima za ciÿ da se ti sistemi odræe. po pravilu. proãire i ojaåaju. nije viãe bilo pokuãaja stvaraça meœunarodne organizacije komunistiåkih partija. Organizacija meœunarodnih politiåkih pokreta nije onako jednostavna i jasna kao ãto je to sluåaj kod meœunarodnih nevladinih organizacija.Karakteristiåno za ove pokrete je to ãto teæe promenama u meœunarodnoj politici. kada se zahvataçem nacionalnih privreda i ekonomskim nacionalizmom reagovalo na enormne probleme. On je trebalo da bude savetodavno telo ravnopravnih partija. Za sada se kao najvaæniji meœunarodni politiåki pokreti. Leçinova smrt i promene u samoj boÿãeviåkoj partiji dovele su do postepenog pretvaraça kominterne u oruœe Staÿina i birokratskog kruga oko çega. Dovoÿno je se-titi se Prve (1864) i Druge (1889) internacionale. mnogo odaniji pokretu nego ãto su ålanovi meœunarodnih nevladinih organizacija u odnosu na çih. Ãtaviãe. bilo da veñpostoje u nekim dræavama ili ih tek treba ostvarivati. doprinoseñi çenom konaånom raspuãtaçu 1943. Oni veruju u prednost odreœenih druãtvenih i politiåkih sistema. Prvi meœunarodni komunistiåki kongres oznaåio je poåetak rada Treñe komunistiåke internacionale. ãto je najboÿe pokazao sluåaj Jugoslavije iz 1948. sindikati su postali usmereni na specifiånu situaciju u svojoj zemÿi. pripadnici pokreta su. oãtetila su i meœunarodno radniåko organizovaçe. istorija internacionalizma u velikoj meri se poduda-rala sa istorijom meœunarodnog radniåkog pokreta. çegov znaåaj nije veliki jer se pokret nadahçuje idejama koje nisu samo u statutu izraæene i ponaãa se u skladu s okolnostima i odnosima snaga. ãto je dovelo do çihovog meœunarodnog organizovaça. pokret moæe da postoji bez ikakvih bliæe utvrœenih organizacionih oblika. koja je trebalo da preuzme revolucionarno voœstvo nad svetskim proletarijatom. 111 . Iz ove åiçenice izvire i veña moñmeœunarodnih politiåkih pokreta. Postajuñi aktivan åinilac u pregovorima sa poslodavcima i vladom. Uz sve to. Meœutim. ali ne samo çima. Do 1930. Posle zavrãetka Drugog svetskog rata osnovan je Informativni biro komunistiåkih partija (Kominform). Posle raspuãtaça Kominforma 1956. koji se ne mogu sapeti proceduralnim odredbama. Traæeçe tih naåina i çihovo primeçivaçe predstavÿaju najveñi deo delatnosti ovih pokreta. koji su i subjekti meœunarodnih odnosa. Oni mogu biti bez pisanih statuta: kada statut postoji. pokreti neprestano pronalaze pogodne naåine za çihovo ostvarivaçe. Dogod u pogledu takvih opãtih ciÿeva postoji jedinstvenost (ako ne i u pojedinostima). najåeãñe pomiçu meœunarodne politiåke internacionale. priroda interesa i delatnosti zahteva da veliki deo delatnosti ne bude javan i poznat neålanovima. S druge strane. Pojava sovjetske misije doprinela je meœunarodnom organizovaçu komunistiåke partije.

112 . nisu obavezni za stranke-ålanice. Petnaestak evropskih liberalnih stranaka udruæilo se 1947. naroåito kada uåestvuju u vlasti. Nesposobnost socijaldemokratije da shvati faãizam i da se odupre ratu dovodi do ponovnog gaãeça meœunarodnog pokreta. 32 Jedna faãistiåka “internacionala” bila je osnovana 1935. kojoj su prethodili meœunarodni kongresi u Evropi i Latinskoj Americi. u Komitet za jedinstveni front progresa (1969). 1961. meœutim. ali nespremne da se pridruæe Treñoj. Ni ova internacionala ne odlikuje se disciplinom ålanica. godine u Svetsku liberalnu uniju. 28. Manifesti i odluke. a ne kao predstavnici stranaka. godine u Montreuxu (Ãvajcarska). jedna drugoj suprotstavÿaju.Neke socijaldemokratske stranke i grupe. To je. kao liånosti. koja je ostala poznata pod podsmeãÿivim imenom “druge i po internacionale”. regionima u kojima su ovakve stranke najzastupÿenije. Ova se epizoda zavrãila time ãto je doãlo do ujediçeça ovih snaga s grupama koje su obnovile Drugu internacionalu u vidu Socijalistiåke radniåke internacionale (1923).32 Nove prilike za delovaçe politiåkih transnacionalnih organizacija treba traæiti u onim telima meœunarodnih javnih organizacija. Sledbenici de Golove (de Gaulle) ideje o “Evropi domovina” ujedinili su se. koja ima mali uticaj. G. 31 Najnoviji statut Socijalistiåke internacionale usvojen je na çenom XII kongresu. Stranke krajçe desnice su po definiciji nacionalistiåke i protivne meœunarodnom autoritetu te stoga ne pokazuju nikakvu teæçu za obrazovaçem svojih internacionala. bez obzira na to da li su ålanovi politiåkih internacionala ili ne. Pripadnici srodnih nacionalnih stranaka se u takvim organima u stvari udruæuju. usvojeni na skupovima Socijalistiåke internacionale. 1/1977. str. Stanford University Press. koje su sastavÿene od ålanova predstavniåkih tela u dræa-vama-ålanicama. o åijem se radu malo zna. nezadovoÿne Drugom internacionalom. Meœunarodni savez sindikata. smatrajuñi da se u çoj apsolutiziraju tipiåno ruska iskustva. u Æenevi. Tekst u Sl. News. Ãpanski falangistiåki voœ Jose Antonio Primo de Rivera odbio je da uåestvuje jer je faãizam “oblik nacionalnog izraza”. kao ãto je to sluåaj sa Savetodavnom skupãtinom Saveta Evrope i Parlamentarnom skupãtinom Evropske unije. kojoj se pridruæuje. pokuãavaju 1920.31 Zbog nacionalistiåkih ograniåeça stranaåki internaciona-lizam je sve maçe zastupÿen te se viãe ide udesno u politiåkom spektru. Payne. Falange. samo klub sa neznatnim brojem ålanova. socijaldemokratske stranke same odreœuju svoju politiku i neretko se. ali na ravnopravnoj osnovi. godine da stvore Meœunarodnu radnu zajednicu socijalistiåkih stranaka. London. ovu moguñnost ipak ne treba otpisati. S obzirom na uzajamno pomagaçe faãistiåkih pokreta u proãlosti i na savez faãistiåkih sila u Drugom svetskom ratu. Iako usvajaju neke zajedniåke vrednosti. godine Svetsku demo-hriãñansku uniju. novembra 1976. godine obnavÿa u vidu Socijalistiåke internacionale. Koristeñi vezu koju meœu çima stvara verska bliskost. S. 78. koji se tek 1951. demohriãñanske stranke stvorile su 1961.

priznajuñi je. postoje i meœunarodne religije. Ona poåiva na razvijenom sistemu pravila i ima strogu hijerarhiju.4. pa i u celom svetu. pre svega. Sveta stolica se ne moæe smatrati dræavom. verska uåeça koja imaju sledbenike u viãe zemaÿa. Drugu polovinu hriãñana åine pripadnici pravoslavnih crkava i protestantskih crkava i sekti. od kojih su polovina katolici. blizu 280 mi-liona budista (u juænoj i jugoistoånoj Aziji). S obzirom na siñuãnu teritoriju Vatikana i na beznaåajan broj çegovih stalnih stanovnika. pravo na sklapaçe meœunarodnih ugovora itd. jeste srazmerno veliki broj sledbenika. a drugi u severnoj Evropi i Severnoj Americi. Poglavar crkve. na koje se ovde mora ukazati. na åijem se åelu nalaze papa u svojstvu “Vrhovnog prvosveãtenika svetske crkve”33 i skup kardinala. bio je. u Kini i u emigraciji) i oko 17 miliona judaista. smatra se da u svetu ima oko 1. Namesnik Isusa Hrista. do 10. Patrijarh Zapada. ili imaju samo nacionalne organizacije i voœe. pored mnogih lokalnih i nacionalnih. napomenuti da. ali 33 Ostale Papine titule su sledeñe: Rimski biskup. moguñe je da se stvori svetska crkva. na åelu s organima kojima vernici duguju poãtovaçe i posluãnost. Bliskom istoku i Etiopiji. za subjekt meœunarodnog prava. oko 580 miliona hinduista (mahom u Indiji). tradicionalno meœunarodno pravo je vodilo raåuna o moñi katoliåke crkve. Primat Italije. meœu koje treba ubrojati i jedan broj meœunarodnih nevladinih organizacija. Dok neke religije ne poznaju hijerarhijski organizovanu crkvu. koja obezbeœuje veliki stepen sliånosti u ponaãaçu klera. jugozapadnoj i juænoj Aziji. Na ovom mestu treba. najguãñe grupisanih u Severnoj Africi. sredçoj i zapadnoj Evropi i u Filipinima.). koji teæe da se grupiãu u izvesnim delovima sveta. od kojih se prvi preteæno nalaze u istoånoj i jugoistoånoj Evropi. ali nisu same po sebi subjekti meœunarodnih odnosa. Tek u takvom sluåaju moæe biti reåi o pravim subjektima meœunarodnih odnosa. u vidu Svete stolice. Najvaænije çihovo obeleæje. priznala suverenost nad Vatikanskim gradom. 5 milijarde krãtenih hriãñana. koji se u mnogo åemu upodobÿuje dræavama (pravo na razmenu diplomatskih predstavnika. jer potiåu od samih crkava i ukÿuåuju i ÿude koji su sazrevaçem prestali biti vernici ili postali skoro ravnoduãni prema religiji. Najåvrãñe organizovana meœunarodna crkva je katoliåka. ãtaviãe. Raåuna se da u svetu ima oko 780 miliona muslimana. Naslednik Sv. s najveñom koncentracijom u Latinskoj Americi. oko 400 miliona konfuåijevaca (skoro iskÿuåivo Kineza. Takve religije su pokreti u ãirem smislu reåi. Apostolski princ. Nadbiskup i mitropolit Rimske provincije i Suverene Dræave Vatikanskog grada. Koristeñi ovu okolnost. Petra. Iako su statistike o broju vernika nepouzdane. godine i svetovni vladar jednog dela Italije. Ranije smo veñustanovili çen uticaj na nacionalnu ideologiju i nacionalno jedinstvo. Duge tradicije stavile su pod çenu kontrolu niz posebnih organizacija i institucija. Transnacionalne verske organizacije Verska pripadnost ÿudi bila je i ostala znaåajna za meœunarodne odnose. pa je to formalno i sada jer mu je Italija 1929. juænoj. 113 . papa.

koji okupÿa 263 protestantske. Druge crkve daleko zaostaju za katoliåkom po obimu meœunarodne organizovanosti i åvrstini strukture. koji je prvi put u ovom veku sazvao i najãiri skup katolika. meœutim. tako da neke ne priznaju nikakvu hijerarhiju meœu sveãtenicima. Bosc. koje retko prelaze nacionalne okvire i veoma se razlikuju po strukturi i organizaciji. “crna internacionala”). po pravilu. 114 . sta-vove o najvaænijim meœunarodnim i druãtvenim pitaçima. ostao je poznat po nastojaçu da katoliåku crkvu prilagodi novim uslovima i da izbriãe loãutisak koji je izazvao çegov prethodnik. ekumenski koncil. Protestanti postoje u obliku velikog broja crkava i sekti. a mnogi su skloni da joj pripiãu tajno prisustvo u politiåkom æivotu velikog broja dræava (tzv. nemaju nikakva ovlaãñeça prema svojim ålanicama. çena delatnost u meœunarodnim razmerama nije sasvim ispitana. Paris. Pavle VI (19631978) nastavio je iako opreznije pravac naznaåen Ivanom XXIII i ostao je poznat kao prvi poglavar katoliåke crkve koji se nije ustruåavao da putuje u bilo koji deo sveta i da se susretne s dræavnicima i verskim voœama svih orijentacija. Pravoslavne crkve su nacionalno organizovane: skupovi poglavara nacionalnih crkava ne obavezuju uåesnike a carigradski patrijarh se priznaje samo za prvog meœu jednakima. a neke uopãte i ne znaju za sveãtena lica. ali çegovi organi. iako nosi atribut “vaseÿenskog”. postoji teæça da se hriãñanske crkve ponovo pribliæe. III. Papa Ivan XXIII (19581963). pravoslavne i starokatoliåke crkve iz 90 zemaÿa.34 S obzirom da organi katoliåke crkve. S obzirom na to da je hriãñanstvo nekada bilo jedinstveno. “Spec”. La Societe internationale et l’Eglise. kojim se re-guliãu poloæaj i prava katolika i katoliåke crkve u toj dræavi. nije potåiçena nijednom drugom subjektu meœunarodnih odnosa i uæiva odanost velikog broja ÿudi u raznim zemÿama i neposredno stupa u odnose s drugim subjektima meœunarodnih odnosa. Karakteristiåan oblik u kome katoliåka crkva pravno potvrœuje svoju samostalnost jeste konkordat. jer ima svetski centar odluåivaça. kome se najviãe zamerala ravnoduã-nost prema nacistiåkim i faãistiåkim zverstvima za vreme Drugog svetskog rata i podrãka koju je u çegovo vreme crkva aktivno pruæala ratnim zloåincima u pokorenim zemÿama. naroåito u najnovije vreme. 19601961. od kojih je glavni Skupãtina. Vrhovi katoliåke crkve zauzimaju. meœu kojima i u Jugoslaviji. Rimokatoliåka crkva ostala je po strani. ugovor izmeœu Svete stolice i dræave. ãto znaåi da dræave pristaju da se sporazumevaju s katoliåkom crkvom o stvarima koje su inaåe u çihovoj unutraãçoj nadleænosti. U tu svrhu je 1948. jer ujediçavaçe hriãñana iako mu i sama u posledçe vreme gipkije prilazi proglaãavajuñi doktrinu ekumenizma uglavnom zamiãÿa pod svojim voœstvom. mada joj niko ne odriåe uticaj. ne raspravÿaju javno. Svetski savez crkava ima oblik meœunarodne nevladine organizacije. kada smatraju da razjediçene ne mogu da odole udarcima koji religiji nanosi razvitak druãtvenih odnosa. godine osnovan Svetski savet crkava.je katoliåka crkva nesumçivo transnacionalni subjekt meœunarodnih odnosa. veñpredstavÿaju skupove na kojima se raspravÿaju zajed34 R. Pije XII.

niåka pitaça i dobrovoÿno koordiniãe rad. U nekim akcijama Svetskog saveta uåestvuje i rimokatoliåka crkva. Ni islamska religija nema meœunarodne organizacije. Dugo su ulogu vrhovnih poglavara svih muslimana igrali, ili pokuãavali da igraju, halife, koji su se smatrali naslednicima Muhameda, kao verskog voœe i svetovnog vladara. U pozno doba halifata, otomanski sultani bili su i halife, pa su åak postojale teæçe da se sultanu u meœunarodnom opãteçu daju isti prerogativi kao papi. Posle turske revolucije, sa sultanatom je otiãao i halifat. Pokuãajima nekih arapskih vladara da preuzmu ulogu halife uåinio je kroz tzv. Halifatski kongres u Kairu 1926. godine, videñi u çima pokuãaj dominacije pojedinih muslimanskih nacija nad drugima. Moñmuslimanske vere i nacionalnih verskih poglavara poåiva na tome ãto je islam u mnogim zemÿama dræavna religija. Pa ipak, zajedniåke akcije muslimanskih dræava ne odvijaju se pod uticajem duhovnih veñsvetovnih lidera, koji se i okupÿaju na meœunarodnim skupovima muslimanskih dræava.35 Transnacionalnu organizaciju pokuãavalo je da predstavÿa Muslimansko bratstvo, osnovano 1928. godine, s ciÿem da se uspostavi jedinstvena islamska arapska dræava, s Kuranom kao ustavom. To druãtvo je bilo krajçe konzervativno, delovalo je tajno i sluæilo se teroristiåkim sredstvima te je u veñini arapskih zemaÿa zabraçeno. O broju ålanova i o uticaju Druãtva ne moæe se pouzdano govoriti. Ostale velike religije, iako imaju zamaãan broj sledbenika, ili su usredsreœene u pojedinim dræavama (hinduizam, konfu-åijanizam), ili su vezane za nacionalna svojstva (judaizam), ili su sasvim nesklone crkvenom organizovaçu i hijerarhiji (budizam). Od çih najveñi uticaj u meœunarodnim razmerama ostvaruju jevrejske versko-nacionalne organizacije, koje imaju oblik meœunarodnih nevladinih organizacija. Neke od çih, opredeÿene za cionizam (tj. stvaraçe nezavisne jevrejske dræave), igrale su znaåajnu ulogu u osnivaçu dræave Izrael. One su åak i obrazovale svoje naoruæane odrede, koji su vodili borbe i preduzimali teroristiåke akte protiv arapskog stanovniãtva i britanskih mandatora u Palestini. 5. Transnacionalne privredne organizacije Joãje pre Prvog svetskog rata zapaæeno da izvesna velika privredna preduzeña, iako nacionalna po sastavu i nominalno podvrgnuta pravu dræave u kojoj su registrovana, imaju razgranate meœunarodne operacije i deluju nezavisno od vlada, rukovodeñi se posebnim interesima svojih vlasnika i upravÿaåa. Takva preduzeña su igrala ulogu u kolonijalnim osvajaçima evropskih sila. Engleska Istoånoindijska kompanija je u XVIII veku poåela ekonomski da prodire u Indiju, izgradila zatim tamo svoja uporiãta da bi na kraju doãlo do zamene privatnog posedovaça ove ogromne teritorije çenim ukÿuåeçem u Britansku Imperiju, koje je bilo u skladu s nastojaçem graœanske klase da “politiåki neutralnu” dræavu iskoristi kao sredstvo
35 P.

Rondot, L’Islam et les Musulmans d’aujourd’hui, III, Paris, “L’Orante”, 19581960.

115

za osiguraçe svojih interesa. Sliånu ulogu imale su Hundson Bay Company u Americi i Royal African Company u Africi. Kasnijim belgijskim Kongom ispoåetka je vladala jedna privatna kompanija, åiji je glavni akcionar bio sam belgijski kraÿ! Velike ameriåke kompanije su krajem XIX veka i u XX veku viãe volele da same kontroliãu teritorije u kojima su se nalazili çihovi interesi, ili da to åine preko lokalnih vlada, na koje su imale viãe uticaja nego na vladu SAD. Tako je preduzeñe United Fruit praktiåno dræalo vlast u malim centralnoameriåkim dræavama åineñi to otvoreno, kao u Kostariki 1898, ili putem svojih eksponenata, koji su figurirali kao organi “autohtone” vlasti. Posledçi “podvig” ove kompanije bio je svrgavaçe legalno izabranog predsednika Gvate-male, Arbenza, 1954. godine. Liberija, dræava osloboœenih robova-povratnika iz SAD, dugo je bila pod stvarnom vlaãñu ameriå-kog gigantskog proizvoœaåa gume Firestone.36 Rasplitaçem nekih sloæenih pravnih sporova posle Prvog i Drugog svetskog rata izbile su na videlo veze izmeœu privatnih interesa, koje su protivreåile interesima samih dræava i çihovim ratnim ciÿevima, te pokazivale da velika preduzeña lako izigravaju nacionalne i meœunarodne propise o ratnom staçu i neutralnosti. Po tom je, naroåito, ostao poznat sluåaj Interhandel, koji se raspravÿao posle Drugog svetskog rata i pred Meœunarodnim sudom. Ispostavilo se da je veliki nemaåki koncern IG Farbenindustrie, poznat od ranije i po tome ãto je u neposrednim kontaktima s britanskom vladom pokuãavao da za nemaåku “kupi” neke kolonije, imao delimiåan ili potpun uticaj u oko 500 inostranih akcionarskih druãtava, pa i nad izvesnim preduzeñima u dræavama u ratu s Nemaåkom, i da ni u doba najogoråenijih borbi izmeœu dræava nije prestajala veza izmeœu çih, koja je, pored ostalog, ozbiÿno ugroæavala napore i bezbednost zarañenih strana.37 Joãjedan oblik uticaja velikih preduzeña na meœunarodne odnose su meœunarodni karteli, koji predstavÿaju sporazum izmeœu nekoliko krupnih preduzeña o raspodeli svetskog træiãta, utvrœivaçu cena i ukupne proizvodçe, åime se postiæe çihov mono-polistiåki, tj. oligopolistiåki poloæaj. Ovakvi sporazumi, koji se åesto tiåu veoma vaænih sirovina, daju ogroman uticaj kartelima, uticaj kome ne izmiåu mnoge nacionalne ekonomije. Dok je kod svih ovih oblika bilo reåi o velikim preduzeñima koja su u suãtini nacionalna i o çihovim spregama, meœu sobom i s dræavama, u najnovije vreme se zapaæaju subjekti ove vrste åije su transnacionalne crte nesumçive, iako ne sasvim razvijene. To su viãenacionalna preduzeña, koja se u svakodnevnom govoru najåeãñe nazivaju viãenacionalnim ili multinacionalnim kompanijama ili korporacijama. Postoje razliåite definicije viãenacionalnih preduzeña38 ali je svima çima zadaÿe.
36 R.

Strauz-Hupe S. Posscny, International Relations, New York, Mc Graw-Hill, 1950, str. 554 i

37 Æ. J. Lador-Lederer, Sluåaj Interhandel ratni epilog, “Jugoslovenska revija za meœunarodno pravo”, 1962, str. 360 i daÿe. 38 R. Œ uroviñ, Multinacionalne kompanije, Beograd, “Savremena administracija”, 1977. i V. Kruÿ, Pravni reæim i oblici koncentracije u privredi, Beograd, “Savremena administracija”, 1978. Razliåite definicije ovakvih subjekata navedene su u dokumentu UN ST/ECA/190, str. 118 i daÿe.

116

jedniåko to ãto imaju u vidu sistem privrednih jedinica, koje su rasporeœene u viãe dræava i podreœene jednom centru. Sediãte preduzeña je u jednoj dræavi, a jedinice van te dræave mogu biti ili delovi (branãe) samog tog preduzeña, nad kojima ono ima potpunu vlast, ili çegove filijale (druãtva-kñeri), gde se nadzor vrãi posedovaçem odgovarajuñeg, za kontrolu dovoÿnog dela akcija (koji u nekim sluåajevima ne mora da bude naroåito velik). Prema najãirem glediãtu, da bi se radilo o viãenacionalnom preduzeñu, dovoÿno je da postoji ogranak preduzeña u jednoj stranoj dræavi, ali se ipak smatra da treba da ih bude u viãe dræava. Osim toga, viãenacionalnost preduzeña dolazi do izraæaja u sastavu çegove aktive, karakteru træiãta i dræavÿanstvu rukovodeñeg kadra i zaposlenih. Time se stvara jedan nov splet interesa, delatnost i lojalnosti, koji se ne moæe svesti na delovaçe klasiånih subjekata meœunarodnih odnosa. Pri tom ne treba misliti da je tzv. viãenacionalno preduzeñe maçe vezano za velike dræave od nekadaãçeg nacionalnog preduzeña s meœunarodnim poslovaçem (za koje se sada predlaæe naziv “meœuna-rodno preduzeñe”). Ispostavÿa se, naime, da su kod veñine akcije u rukama dræavÿana dræave u kojoj preduzeñe ima sediãte i da oni redovno åine najveñi deo upravÿaåkog kadra. Od 193 viãenacionalnih preduzeña, koja su bila spremna da daju sve traæene podatke, viãe od polovine aktive bilo je u rukama stranaca samo kod 1, 5% u 9% sluåajeva viãe od polovine zaposlenih bili su stranci, kod 7% viãe od pola prihoda poticalo je iz inostranstva, a u 14% sluåajeva viãe od polovine proizvodçe plasiralo se u inostranstvu.39 Uz to su viãenacionalna preduzeña usredsreœena u nekoliko najrazvijenijih zemaÿa sveta. Viãenacionalna preduzeña sa sediãtem u SAD poseduju jednu treñinu svih postojeñih inostranih ogranaka i filijala. Tri åetvrtine tih filijala pripada preduzeñima iz SAD, Ujediçene Kraÿevine, SR Nemaåke i Francus-ke.40 Otuda se ova preduzeña u drugim zemÿama opaæaju ne samo kao transnacionalni nego i kao nacionalni subjekti. Danas postoji oko 300 krupnih viãenacionalnih preduzeña, od kojih svako ima ogranke u viãe od 20 zemaÿa. Wihova ekonomska moñje velika. Svako od deset pomenutih viãenacionalnih preduzeña stvara godiãçe novu vrednost od po viãe od tri milijarde dolara, ãto je iznos koji nadmaãa godiãçi druãtveni bruto proizvod 80 dræava. Zahvaÿujuñi odliånim sistemima komunikacija i åvrstoj strukturi, viãenacionalno preduzeñe brzo i racionalno donosi odluke, koje poåivaju na pouzdanim sopstvenim obaveãteçima. Ta, skoro bezliåna efikasnost, usmerena na maksimizaciju profita putem savrãenog usklaœivaça i najboÿeg koriãñeça nauånih i tehnoloãkih dostignuña åini i glavnu razliku izmeœu moderne viãenacionalne korporacije i krupnog meœunarodnog preduzeña iz proãlog i pretproãlog veka, koje jedan pisac poredi s “dinosaurusom, koji se, velik rastom ali malog mozga, hranio na bujnoj vegetaciji novih kontinenata”.41 Za takvo preduzeñe dræavne granice predstavÿaju prepreke koje se lako savladavaju. Ograniåeça u prometu
39 ST/ECA/190, 40 ST/ECA/190,

str. 128. str. 7.

117

T. Dragomanoviñ, Ameriåke multinacionalne kompanije danas, Beograd, Eksport pres, 1981. robe izbegavaju se proizvodçom na licu mesta. Teãkoñe u prenoãeçu sredstava otklaçaju se time ãto se plañaça obavÿaju unutar preduzeña, pa mogu da dobiju proizvoÿan osnov. Na isti naåin se nalaze i najpovoÿnija reãeça u pogledu poreskih obaveza.42 Rukovodici menaxeri viãenacionalnih preduzeña ne dolaze na ta mesta demokratskim putem, niti su podvrgnuti javnoj kontroli koja bi obezbedila da oni poãtuju opãte interese. Nijedna dræava nema uvida u sve operacije viãenacionalnih preduzeña, a meœunarodne organizacije nisu osposobÿene da im nametnu pokoravaçe svetskim interesima. Otuda neki veruju da ñe znaåaj viãenacionalnih preduzeña sve viãe rasti i da ñe krajem ovoga veka nekih tri stotine gigantskih korporacija imati u rukama najveñi deo svetske industrij-ske proizvodçe. S druge strane, istiåe se da viãenacionalna preduzeña nisu ne-raçiva i da ne mogu uvek da se suprotstavÿaju dræavama. Zato ãto nemaju vojne moñi i javnu legitimaciju, ona se moraju oslaçati na dræave, koje im daju dozvole za rad, pruæaju policijsku zaãtitu i odreœuju poreski tretman.43I zaista, sediãte takvog preduzeña je u jednoj dræavi, koja odluåuje o çegovom statusu i postupa prema çemu kao pravnom licu svoga prava, te prema tome moæe da ograniåava çegovu delatnost. Ogranci filijale druãtva nalaze se u drugim zemÿama i one ih, åak i kada su najnerazvijenije, mogu nacionalizovati, kao ãto su to, uostalom, i åinile. Odnos viãenacionalnog preduzeña i dræave je, prema tome, veoma sloæen i ove dve vrste subjekata meœunarodnih odnosa utiåu jedna na drugu specifiånim sredstvima koja im stoje na raspolagaçu. Da bi viãenacionalno preduzeñe uspeãno delovalo, ono åesto ulazi u simbiozu s politiåkim snagama ili delovima dræavnog aparata. Zbog toga se deãava da dræava sluæi interesima viãenacionalnog preduzeña, ali i da preduzeñe sluæi interesima dræave. Ova sprega je utoliko razumÿivija, jer su viãenacionalna preduzeña pokuãaj da se prevaziœe nacionalna podeÿenost i da se izbegnu kompromisi koji u modernoj kapitalistiåkoj dræavi moraju da se prave s drugim politiåkim snagama. Prednosti koje se na ovaj naåin postiæu najboÿe ilustruje åiçenica da je visoko centralizovano i savrãeno organizovano viãenacionalno preduzeñe u svojim odnosima s posloprimcima suoåeno, ne sa jednim, nego s nizom nacionalnih sindikata, koji ne deluju ni usklaœeno, a kamoli jedinstveno, te prema tome ne mogu da mu budu ravnopravni. Iz æeÿe viãenacionalnih preduzeña da sebi obezbede najpovoÿnije uslove za ispuçavaçe svoga osnovnog ciÿa, koji se ne iskazuje nikakvom drugom vrednoãñu do profitom, potiåe i çihova politiåka delatnost, koja se najviãe sastoji u koriãñeçu
41 S. Hymer, Multinationale Konzerne und das Gesetz der ungleichen Entwicklung, u: D. Senghaas (ur.): Imperialismus und strukturelle Gewalt, Frankfurt a/M.: Suhrkamp, 1972, str. 206. 42 Kad preduzeñe hoñe da prelije sredstva iz jedne dræave u drugu, ono ñe to postiñi time ãto ñe npr. delove, koje radi dorade isporuåuje svojoj filijali, obraåunati po nerealno visokoj ceni. Najviãi prihodi ñe se deklarisati tamo gde su porezi najniæi. Velike petrolejske kompanije prijavÿuju iz tih razloga najveñe profite u zemÿama gde dobijaju sirovu naftu, a ne u razvijenim zemÿama, gde je rafiniãu i prodaju, ali gde su poreska optereñeça veña. Vidi ST/ECA/190 str. 36. 43 J. S. Nye, Multinationale Unternehmen in der Weltpolitik, “Europa Archiv”, 1974, str. 186.

118

ekonomske moñi radi podræavaça onih politiåkih snaga u dræavama, koje im mogu obezbediti najpovoÿnije uslove za poslovaçe. Kada su u pitaçu veliki dobici ili postoje veliki rizici, politika akcija viãenacionalnog preduzeña postaje bezobzirna. S obzirom na poverÿivost çihovog rada, koji ne podleæe kontroli javnosti ili izbornih tela, malo se zna o svim pojedinostima, ali je nesumçiva uloga takvih subjekata u nekoliko dramatiånih sukoba. Poznato je da je 1960. godine preduzeñe Union Miniere bilo iza pokuãaja da se bakrom bogata provincija Katanga otcepi od Konga i da su se iz çegovih sredstava izdræavali najamnici koji su se borili protiv jedinica kongoanske vlade i odreda Ujediçenih nacija. Maçe je poznato da su petrolejske kompanije Shell i British Petrol 1967. godine pomagale pobunu u Bijafri, u nadi da ñe tako od nove, slabije vlade dobiti petrolejske koncesije pod boÿim uslovima od onih koje bi dala Nigerija. Najboÿe su, meœutim, poznate i najveñe su uzbuœeçe izazvale akcije Meœunarodne telegrafske i telefonske korporacije (ITT), uperene na to da se u Åileu spreåi dolazak na vlast predsednika Aÿendea (Allende) i, kasnije, da se on s çe obori, zato ãto je æeleo da sprovede, i sproveo je, nacionalizaciju znatne imovine te korporacije u Åileu. Iz obelodaçenih dokumenata jasna je, pre svega, sprega izmeœu ITT i nekih ustanova vlade SAD, oliåena time ãto je bivãi direktor Centralne obaveãtajne agencije (CIA) bio jedan od ålanova Izvrãnog odbora ITT. Pored nastojaça da utiåe na vladu SAD, sama korporacija je delovala u åileanskoj politiåkoj igri tako ãto je, prvo, finansirala izbornu kampaçu protivkandidata, a kada je, zatim, zbog neodreœenog izbornog ishoda, odluka o predsedniku doãla pred åileanski Kongres, utroãila bar milion dolara da bi pokuãala da Aÿendeov izbor spreåi. Kad ni u tome nije uspela, ITT je preuzela finansiraçe opozicionih listova i razradila planove i za izazivaçe ekonomskih i politiåkih poremeñaja u Åileu, koji bi Aÿendea onesposobili da vlada. S druge strane, vrãen je pritisak na SAD da se obustavi svaka pomoñÅileu. U trenutku kada je sav ovaj kompromitujuñi materijal otkriven, åileanski predsednik je joãæiv i na vlasti. Nije, meœutim, nimalo teãko pretpostaviti da ovakva delatnost nije ovim skandalima prestala, tim pre ãto na udaru Aÿendeovog politiåkog programa nisu bili samo interesi ITT.44 Pored ovih brutalnih intervencija, postoji trajan uticaj viãenacionalnih preduzeña u svim ekonomijama, od zemaÿa u razvoju pa do razvijenih zemaÿa.45 On zabriçava ne samo lokalne privredne subjekte, veñi ãire politiåke snage u tim sredinama, zato ãto se znaåajni delovi ekonomske sfere tako otimaju uticaju nacionalne dræave i prelaze pod tuœ nadzor. U jednom britanskom poluzvaniånom izveãtaju govori se o opasnosti da na taj naåin “britanska privreda postane sistem filijala u kome industrije æivotno vaæne za rast, tehnologiju ili obradu ne postoje ili im se u potpunosti rukovodi iz drugih delova sveta”.46Ovaj navod je utoliko znaåajniji ãto je Velika Britanija, posle SAD, domañin najveñeg broja viãenacionalnih kompanija.
J. Vojnoviñ(ur.), Multinacionalne kompanije, Beograd, 1974. Isti. Transnacionalne kompanije, IMPP Privredni pregled, Beograd 1977. 46 Report and Accounts of the Industrial Reorganization Corporation, London, 1970, str. 17.
44 A. Sampson, Sovereign State. The Secret History of ITT, London, Hodder and Stoughton, 1973. 45

119

Zemÿe u razvoju, iako åesto moraju da prihvate viãenacionalne kompanije jer donose potrebne investicije, kojih nema na drugoj strani, ubrzo uviœaju da su one sredstva za eksploataciju u korist bogatijih slojeva u razvijenim zemÿama. Takva preduzeña ne vode raåuna o uravnoteæenom razvoju zemaÿa u razvoju, veñulaæu tamo gde im nalaæe interes. Iznosi koji napuãtaju zemÿu u razvoju u vidu interesa, dividendi, naknada za patente, licence itd. posle izvesnog vremena nadmaãuju uloæena sredstva i na çihovo nadoknaœivaçe otpada deo izvoza zemÿe u razvoju. Tako su u toku 1971. godine viãenacionalna preduzeña, sa sediãtem u SAD, poslala iz zemÿe 4, 8 milijardi dolara sredstava za investicije a iz inostrans-tva primila iznos od oko 9 milijardi dolara.47 U meœunarodnoj ravni, pored nesklada izmeœu çihove moñi i uskih interesa kojima sluæe, organizovanost i pokretÿivost viãenacionalnih preduzeña baca u senku meœudræavne organizacije i druge oblike saradçe izmeœu subjekata koji bi trebalo da definiãu opãte interese i da obezbede çihovo poãtovaçe. Pored toga ãto dovode u pitaçe nove mere za poboÿãaçe odnosa izmeœu dræava i druãtvenih situacija u nerazvijenijem delu åoveåanstva, viãenacionalna preduzeña svojim delovaçem mogu da ugroze i neke postojeñe osnove meœunarodne saradçe. Ona su svojom sposobnoãñu da brzo premeãtaju ogromna finansijska sredstva i da tako izazovu ili iskoriste monetarne krize, dovela u pitaçe vaÿanost celog meœunarodnog monetarnog sistema. Iz svih ovih razloga, meœunarodne organizacije i meœunarodna javnost preduzimaju ãire i temeÿitije napore da upoznaju viãenacionalna preduzeña, da prouåe çihovu delatnost, ocene çihov uticaj i preduzmu mere koje bi bile potrebne da se osi-guraju interesi meœunarodne zajednice i pojedinih druãtava.48

47

Generalnog sekretara UN. The Impact of Multinational Corporations on the Development Process and on International Relations, Dok. UN E/5500/Add 1. (1974).

48 Izveãtaj

ST/ECA/190, str. 15.

120

TREÑA GLAVA ÅINIOCI U MEŒ UNARODNIM ODNOSIMA I UVOD
Teritorijalizacijom potpunih ÿudskih druãtava razvijaju se uslovi koji omoguñuju nastajaçe meœunarodnih odnosa kao posebne vrste druãtvenih odnosa. Naseÿavaçem na jednu teritoriju neke potpune druãtvene zajednice uspostavÿa se grupno vlasniãtvo na toj zemÿi, koje se ogleda u zabrani pristupa na çu pripadnicima drugih zajednica i odbrani tog poseda od ugroæavaça koje dolazi od drugih takvih zajednica. Ova posednuta teritorija brani se i putem sile koju primeçuje cela zajednica na viãe ili maçe organizovan naåin. Upotreba sile radi posedovaça teritorije javÿa se kao posledica odnosa koji se stvara sa drugim druãtvima povodom tog posedovaça, osporavaça ili teæçe da se posed proãiri. Odnos je, znaåi, druãtveni i ako je reå o zemÿi kao prirodnom uslovu materijalne proizvodçe koja åini osnovu na kojoj nastaje potpuno druãtvo, kao samodovoÿna druãtvena zajednica. Tek posedaçem teritorije od strane potpunih druãtava, izmeœu çih nastaje odnos bitno razliåit od drugih druãtvenih odnosa. Posedaçem teritorije stvara se monopol nad svim onim ãto ta teritorija sadræi, bilo kao uslov materijalne proizvodçe, bilo kao saobrañajni put, ili trezor prikupÿenih bogatstava i uporiãte sile koja ometa one koji uspostavÿaju odnose sa druãtvom koje tu teritoriju naseÿava. Buduñi da se taj monopol brani silom i moæe samo silom sruãiti, takva zajednica poprima obeleæja politiåke teritorijalne zajednice. Odnosi meœu çima su takoœe politiåki, mada one po svojoj unutraãçoj strukturi nisu politiåke zajednice, veñ, u toj prvobitnoj teritorijalizaciji, uglavnom krvnosrodniåke, bez dræavne organizacije. Ova teritorijalizacija, koja se odvija joãu prvobitnoj zajednici, nosi embrionalne oblike odnosa koji ñe kasnije, nastankom dræa-ve, postati meœunarodni onako 121

kako ih istorija poznaje. Teritori-jalizacijom druãtva postepeno se ukida krvnosrodniåka osnova druãtvene organizacije, kako unutar, tako i u spoÿnim odnosima. Krvnosrodniåki etnocentrizam se zameçuje teritorijalnim etnocentrizmom. Odnosi izmeœu teritorijalnih druãtvenih grupa se razlikuju od odnosa krvnosrodniåkih grupa, jer se razvijaju i neki drugi åinioci koji utiåu na te odnose. Kada dolazi do teritorijalizacije potpunih druãtvenih zajednica? Moæe se reñi da se ovaj proces odvija uporedo s procesom klasnog raslojavaça druãtva. “Staro druãtvo, zasnovano na ro-dovskim vezama, lomi se u sukobu s novorazvijenim klasama; na çegovo mesto dolazi novo druãtvo, åije niæe jedinice nisu viãe rodovske nego teritorijalne zajednice, druãtvo, u kome je porodiåno ureœeçe potpuno podreœeno ureœeçu svojine i u kome se sad slobodno razvijaju one klasne suprotnosti i klasne borbe koje åine sadræinu celokupne dosadaãçe pisane istorije.”1 Meœutim, teritorijalizacija kao zaposedaçe zemÿe od krvnosrodniåkih potpunih zajednica, prethodi ovom unutraãçem procesu socijalnog raslojavaça. Kada i na kom stupçu razvoja druãtva dolazi do ovog oblika teritorijalizacije? Sigurno je da je taj proces tekao vrlo dugo, tako da kroz åitavu istoriju, sve do naãih dana, on nije bio univerzalan. U najveñem delu istorije postojale su uporedo skupine teritorijalizovanih druãtava veñorganizovanih u dræave i skupãtine druãtava na niæem stupçu razvoja. Ovaj proces traje dugo i posle nastanka dræave, koje najåeãñe æive u skupinama, veñim ili maçim, u nekoj vrsti meœunarodne zajednice. Oko tih meœunarodnih zajednica, na ãirokim, slabo nastaçe-nim prostorima, æivela su druãtva na stupçu varvarstva ili åak divÿaãtva i bila joãdaleko od dræavne organizacije. Na taj naåin su oduvek postojale dve vrste meœunarodnih odnosa: odnosi koji su se razvijali unutar meœunarodnih zajednica dræava i odnosi tih zajednica sa narodima i drugim druãtvenim grupama van te zajednice ili sa dræavama neke druge meœunarodne zajednice. Antropoloãka graœa ukazuje na to da se proces teritorija-lizacije potpunih druãtvenih zajednica odvija na kraju sredçeg stupça varvarstva2kada: “Guãñe stanovniãtvo prinuœava na jaåe zbijaçe redova kako iznutra tako i prema spoÿnom svetu. Savez srodnih ple-mena postaje svuda nuænost; ubrzo dolazi i do çihovog stapaça a time i do stvaraça odvojenih plemenskih oblasti u jednu opãtu oblast naroda.”3 Dakle, ova faza neposredno prethodi klasnom raslojavaçu druãtva i nastanku dræave. Ona traje veoma dugo, uz postojaçe neåistih oblika jednog i drugog staça, i zbog neravnomernog razvoja ÿudskog druãtva, niz druãtava æive na ovom stupçu razvoja uporedo s drugim druãtvima koja su veñkroåila u civilizaciju. Teritorijalizacija potpunih druãtava raœa posebnu protivureånost iz koje proizlaze, u krajçoj analizi, bitni uzroci koji dovode do nastajaça meœunarodnih odnosa. Politiåkim zauzimaçem prostora i çegovim razgraniåeçem sa drugim tako zauzetim prostorima, stvara se meœuzavisnost izmeœu potpunih druãtava, poãto nijedna
1 F. Engels, Poreklo porodice, 2 Nav. delo, str. 171. 3 Nav. delo, str. 167.

privatne svojine i dræave, Beograd, “Kultura”, 1950, str. 6.

122

politiåki ograniåena teritorija ne moæe sadræati sve one prirodne uslove koje zemÿa u celini pruæa åoveku za razvoj materijalne proizvodçe. Samim tim, druãtva su u zavisnosti jedno od drugih. Zbog toga i prvi oblici podele rada nastaju izmeœu potpunih druãtvenih zajednica, a ne unutar çih. Druga posledica ove protivureånosti jeste nejednakost izmeœu teritorijalnih potpunih druãtava, jer sve politiåki omeœene teritorije ne mogu imati iste uslove za razvoj materijalne proizvodçe. Ova nejednakost, koja nastaje samom teritorijalizacijom druãtva, jeste prvobitna nejednakost koja, meœutim, i u danaãçim uslovima proizvodçe ima znaåaja za meœunarodne odnose. “Kad veñpretpostavimo kapitalistiåku proizvodçu, onda ñe se pod inaåe jednakim okolnostima, a uz datu duæinu radnog dana, veliåina viãka rada meçati s meçaçem prirodnih uslova za rad, posebno plodnosti tla.”4Ova prvobitna nejednakost ostaje kao krajça apstrakcija nejednakosti koje mogu nastajati i razvijati se usavrãavaçem proizvodçe i tehnologije i druãtva uopãte. Meœutim, ostaje åiçenica da se tek teritorijalizacijom druãtva stvara ono staçe odnosa iz kojeg jedno teritorijalno druãtvo ne moæe postiñi koristi iz odnosa sa drugim takvim druãtvom, u obimu u kome to æeli, bez saglasnosti tog druãtva ili uz primenu sile prema çemu. Taj interes je vezan za çegovu teritoriju nad kojom ono ima monopol odnosno suverenitet; ili je reå o prirodnom bogatstvu, ili granicama teritorije zaãtiñenim drugim bogatstvima (npr. blagu), ili træiãtu, ili samo neutralisaçu sile koncentrisane na toj teritoriji, a koja onemoguñuje ostvareçe nekog interesa prvog druãtva (na primer, napad na metropolu da bi se zauzele çene kolonije). 1. Meœuzavisnost Meœuzavisnost nastaje iz procesa koji su veñopisani i predstavÿa vrlo sloæen splet elemenata koji je åine i åinilaca koji doprinose nastajaçu çenih oblika i intenziteta. Prvobitna meœuzavisnost je osnovna. Meœutim, ona trpi i meça se razvojem kompenzacija nedostacima prirodnih uslova teritorije koju jedno druãtvo poseda. Naime, druãtva suoåena sa veñim ili maçim teãkoñama u razvoju proizvodçe i svog opstanka na datoj teritoriji, dodatnim naporima i boÿom organizacijom kompenziraju prirodne nedostatke. Ove kompenzacije se ogledaju ili u uspeãnom odgovoru na nepovoÿne uslove putem razvoja savrãenijih sredstava za proizvodçu, ili tako ãto ñe izvesne fiziåke prepreke ili prirodne nepogodnosti date teritorije odbijati eventualne agresore, ãto moæe tom druãtvu da omoguñi miran razvoj. Tipiåan primer ovog posledçeg u istoriji su sluåajevi Venecije i Holandije. Obe su svoj prostor teãkom mukom otimale od mora, ali im je to stvorilo uslove da se boÿe zaãtite od osvajaça agresora, koji su, inaåe, ugroæavali çihove susede.5 U istom smislu moæemo protumaåiti i Marksov stav o druãtvenim kompenzacijama i prirodnim nedostacima tla kada govori o ulozi prirodnih uslova u razvoju kapitalizma. “On ima pretpos4 K. 5 A.

Marks, Kapital, Beograd, “Kultura”, 1964, t. II, str. 209210. Tojnbi, Istraæivaçe istorije, Beograd, “Prosveta”, 1970, str. 160175.

123

tavku (kapitalistiåki naåin proizvodçe primedba R.S.) vladavinu åoveka nad prirodom. Odviãe rasipniåka priroda ’dræi ga za ruku kao mati dete koje uåi hodati’. Ona je uzrok ãto çegovo sopstveno razvijaçe ne postaje prirodnom nuænoãñu. Kapitalova postojbina nisu tropski krajevi sa svojom rasipniåkom vegetacijom, veñumerena zona.”6 Po Marksu, prirodni uslovi samo omoguñuju ali ne stvaraju viãak vrednosti i viãak proizvoda. Zbog toga se moæe poñi od toga da u toku druãtvenog razvoja dolazi do promena meœuzavisnosti izmeœu teritorijalnih druãtava. Nejednakost nije stalna kategorija, jer razvoj proizvodçe meça zavisnost åoveka od prirode i samim tim i odnose potpunih druãtava u meœuzavisnosti koja nastaje teritorijalizacijom. Promene koje nastaju u razvoju meœuzavisnosti izmeœu teritorijalnih potpunih druãtava ukazuju na postojaçe razliåitih tipova meœuzavisnosti. a. Prvobitna meœuzavisnost, nastaje samom teritorijalizacijom potpunih druãtava a proizlazi iz razliåitosti prirodnih uslova za razvoj materijalne proizvodçe. Ovaj oblik meœuzavisnosti tra-je veoma dugo, sve dok je naturalna proizvodça osnovni oblik pro-izvodçe, pa do razvoja robne proizvodçe. Druãtva prvobitne zajednice koja zaposedaju jednu teritoriju u poåetnim fazama nalaze na çoj sve ãto im je potrebno za æivot, te retko dolazi do osporavaça ili osvajaça veñzauzetih teritorija. “U stvari, ratovi retko imaju za ciÿ teritorijalno osvajaçe ili odbranu pre nego ãto se doœe do stoåarskog ili zemÿoradniåkog stupça razvoja. Tada to postaje glavni uzrok rata.”7 Na viãim stupçevima varvarstva, potreba za zemÿom za obradu i moguñnost prisvajaça nastajuñeg viãka rada drugih druãtava, koji bi se upotrebio za opstanak ili razvoj svog druãtva, dobijaju prevagu nad drugim oblicima meœuzavisnosti. “Praiskonski” objekt nasilnog osvajaça je... pre svega zemÿa, åim se pojavi nestaãica u çoj. Kod osvajaåkih seÿaåkih zajednica normalna pojava je da direktno uzimaju zemÿu, iskoreçujuñi istovremeno stanovniãtvo koje je dotle bilo naseÿeno na çoj. Razvoj zemÿoradçe postepeno stavÿa u prvi plan zaposedaçe zemÿe pogodne za obradu. Sa nastankom klasnog druãtva i dræave, individualni posed zemÿe stvara nove potrebe, koje imaju svoj uticaj i na meœunarodne odnose. “Na primer, tamo gde svaka individua treba da poseduje toliko i toliko akera zemÿe, veñje i porast stanovniãtva smetça. Ako tome treba nañi leka, pribegava se kolonizaciji, a ova åini potrebnim osvajaåki rat. Time i robove itd.”8 Zemÿiãna renta, kao novi vid eksploatacije osvojenih teritorija, u feudalizmu postaje osnovni izvor feudalnih bogatstava. Sta-novniãtvo pokorene dræave ili oblasti viãe se ne istrebÿuje fiziåki, veñmu se nameñe obaveza da novom gospodaru plaña u vidu rente, koja je u tom trenutku razvoja feudalizma bila moguña (naturalna i radna u poåetku, a novåana
Marks, nav. delo, str. 211. Wright, A Study of War, “The Univ. of Chicago Press”, 1942, str. 76. K. Marks, Osnovi kritike politiåke ekonomije, (Grundrisse...) nav. prema Temeÿi slobode, Zagreb, “Naprijed”, 1974, str. 205206.
6 K. 7 Q. 8

124

renta u kasnijoj fazi). Posedovaçe robova i proãireçe feudalnih poseda su bili uslovi opstanka tih druãtveno-ekonomskih formacija, i oni su uvek bili vezani za meœunarodne odnose, ukoliko se unutar druãtva nisu mogli tako povoÿno ostvariti. Cezar je zauzeñem Galije doveo u Italiju milion robova. U Atini je bilo uvek nekoliko puta viãe robova od slobodnih graœana. Izvori prosperiteta tih antiåkih dræava nalazili su se åesto van çihovnih granica, na teritorijama drugih naroda, koji su “sluæili” za reprodukciju osnovnog oblika proizvodçe. Drugi osnovni tip prvobitne meœuzavisnosti javÿa se u borbi za raspolagaçe viãkom proizvoda, koji se najåeãñe trezoriãe u vidu blaga joãu prvobitnim zajednicama, robovlasniåkim i feudalnim dræavama. To blago je sluæilo kao osnov moñi dræavne vlasti i monarha, jer je çime moguñe finansirati neproizvodne druãtvene funkcije, kao ãto je i vojna sila. “U prastara vremena, u Aziji, i Egiptu, ova blaga pod okriÿem kraÿeva i sveãtenika viãe su svedoci çihove moñi. U Gråkoj i Rimu obrazovaçe dræavnog blaga kao stalno obezbeœenog i stalno upotrebÿivog oblika suviãka, postaje politika. Brzo prenoãeçe takvih blaga iz zemÿe u zemÿu od strane osvajaåa i çihovo delimiåno naglo izlivaçe u promet predstavÿaju specifiånosti antiåke ekonomije.”9 Ovaj oblik meœuzavisnosti u prvobitnoj zajednici, javÿa se s nastankom vojne demokratije u kojoj rat i vojna organizacija druãtva postaju “redovne funkcije” narodnog æivota. “Bogatstva suseda izazivaju gramzivost naroda kod kojih se sticaçe bogatstva veñjavÿa kao jedan od prvih æivotnih ciÿeva. Oni su varvari: pÿaåkaçe im je lakãe i åak åasnije od sticaça radom. Rat, koji je voœen samo za osvetu zbog nekog nasiÿa, ili za proãireçe oblasti koja je postala nedovoÿna, vodi se sad prosto zbog pÿaåke koja je postala stalna grana privreœivaça.”10 Prvbitnu meœuzavisnost karakteriãe odsustvo meœunarodne podele rada, te se u çoj ne stvara osnova za razvoj procesa saradçe u meœunarodnim odnosima. Podela rada je moguña samo uz razvijenu robnu proizvodçu koja vodi komplementarnosti u podeli rada, koja moæe sluæiti kao osnov saradçe. Iz tih razloga, u meœunarodnim odnosima koji nastaju u meœuzavisnosti ovoga tipa, sukob je osnovni oblik meœunarodnih odnosa, dok saradça postoji samo izuzetno, i to uglavnom u politiåkom grupisaçu dræava koje su u sukobu s nekom drugom dræavom ili grupom dræava. Robna proizvodça nastaje s privatnom svojinom na sredstvima za proizvodçu, ali u robovlasniåkom i feudalnom druãtvu ona nije osnovni oblik proizvodçe, veñje to naturalna proizvodça, u kojoj svaka lokalna zajednica unutar druãtva zadovoÿava gotovo u celini svoje potrebe. Razmena izmeœu dræava i zajednica unutar çe, razvija se viãe zbog razlika u prirodnim uslovima proizvodçe nego zbog podele rada koja proizlazi iz razvijenosti proizvodçe. Oblici meœunarodne razmene u ovim epohama su stoga vrlo siromaãni i ne uåestvuju znaåajnije u druãtvenom bogatstvu, veñviãe zadovoÿavaju luksuzne potrebe vladajuñih slojeva.
9 K. Marks, Prilog kritici politiåke 10 F. Engels, nav. delo, str. 168.

ekonomije, Beograd, “Kultura”, 1965, str. 113.

125

. delo. Drancourt.”15 Ova osobina kapitalizma neposredno se odrazila u ogromnom 11 L. Dirkem. naroåito zemaÿa sa maçim sopstvenim træiãtima. Drancourt. samo pedeset kilometara daÿe. provincija ili feuda.. 14 Isto. a druge. Åak ni jedinstven sistem mera nije bilo moguñe ustanoviti od jednog do drugog grada i feuda. ona nije mogla da se zadovoÿi s domañim træiãtem. 1968. tako da su jedne mere vaæile u Parizu. Zbog toga za rentabilnu proizvodçu ovih aviona nije bilo dovoÿno ni evropsko a kamoli francusko træiãte. s kapitalistiåkom robnom proizvodçom nastaje svetsko træiãte. delo. U ovom tipu meœuzavisnosti javÿaju se novi oblici nejednakosti.. Le pari europE9en. u utakmici s Alzaãanima. Frankfurtu i Lajpcigu. Træiãni i tehnoloãki tip meœuzavisnosti nastaje s prerastaçem robne proizvodçe u osnovni oblik proizvodçe. str. M.). nav. ãto se zbiva razvojem kapitalistiåkog naåina proizvodçe u kome dominantnu ulogu preuzima industrijska proizvodça. Nekadaãçe obeleæje proizvoœaåke svestranosti gradova nepovratno je uniãteno. Holandija. predionice vune su propale oko 1500. Osnovi kritike. koja postaje neminovna za privredni razvoj svake zemÿe. specijalizacija vodi poveñaçu meœuzavisnosti. str. 12 E. ãto u meœunarodnoj podeli rada bitno utiåe na poloæaj druãtva na svetskom træiãtu i u meœunarodnim ekonomskim odnosima uopãte. 126 . koja omoguñava çenu maksimalnu rentabilnost. tako da nikakvi jedinstveni kriteriji nisu bili moguñi. Fayard. ãto delimiåno omoguñuje brze promene poloæaja dræava u meœuzavisnosti a time i meçaçe çihovog ponaãaça i çihove politike u meœunarodnim odnosima. u Strasburgu. åime bi se pokrili troãkovi proizvodçe. M. Armand. avioni i sl.11“Svaki grad imao je prvobitno onoliko åohara koliko mu ih je bilo potrebno. Beograd. U uslovima naturalne privrede træiãte je bilo iscepkano na niz osnovnih jedinica jednog druãtva. Razvoj industrije i tehnologije u biti meça prvobitnu meœuzavisnost. jer tera zemÿe na specijalizaciju u proizvodçi. Tako. 246. sa svoje strane.. Paris. “Kada je Italija uåinila veliki skok u proizvodçi friæidera. 1972. str.”12 Industrijska proizvodça zahteva velike serije da bi bila ãto rentabilnija. Naime. Armand. koje ima direktnog uticaja na meœunarodne odnose svake zemÿe. alatne maãine. nav.. Engleska itd. Marks. 13 L.b. 34. ruãeñi sve lokalne granice koje stoje na putu prometa “da kao svoje træiãte osvoji celu zemÿu. u kojoj ona daje polovinu evropske proizvodçe.. “Prosveta”. U Francuskoj je joãu XVIII veku postojalo stotinu sistema mera.. svetsko træiãte. O podeli druãtvenog rada. 15 K. Proizvodça francuskog aviona Karavela (Caravelle) zahtevala je prodaju 150 komada. 208. doprinosi razgraçavaçu meœunarodne podele rada. u Fontenblou. str. kao posledica razlika u industrijskoj i tehniåkoj razvijenosti. Ova åiçenica dovela je do promena u ulozi niza zemaÿa u svetskoj politici (Venecija. 35. Ali proizvoœaåi sive åohe iz Bazela propadaju veñpre 1362.14 Razvoj kapitalistiåke proizvodçe sadræi stalnu tendenciju ãireça kruga. brodovi. Zahtev za stalnim uveñavaçem serija stvara potrebu izlaska sa domañeg træiãta. Meœutim.”13 Ovo je naroåito znaåajno za proizvodçu skupnih proizvoda kao ãto su industrijska oprema. pod uslovom realizacije na svetskom træiãtu.

t. Ova tehnoloãka meœuzavisnost sve viãe dobija u znaåaju u savremenom trenutku æivota meœunarodne zajednice. unela je u meœunarodne odnose novi kvalitet nuænost saradçe da bi se postigli interesi svake pojedine dræave zbog meœuzavisnosti sa drugim dræavama. dræave istupaju jedna prema drugoj snagom koja proizlazi iz domañe produktivnosti rada. ãto sve zajedno proizvodi posledice na oblik i stepen meœuzavisnosti u kojoj politiåki procesi igraju sve veñu ulogu. Poåetkom XIX veka celokupna svetska trgovina nije prelazila vrednost od 200 miliona dolara. danas industrijske zemÿe uåestvuju u svetskoj trgovini sa oko 83%. U ovom sluåaju bogatija zemÿa eksploatiãe siromaãniju. delo..18 Moguñnost eksploatacije automatskim delovaçem zakona vrednosti u ovom tipu meœuzavisnosti doprinosi razvoju politiåkog uplitaça dræave u privredne poslove. “Nauåna kçiga”. 1967. Meœutim. U meœunarodnim odnosima “Zakon vrednosti biva bitno modifikovan ili kako se u okviru jedne zemÿe kvalifikovani rad. Armand. sloæeni rad odnosi prema nekvalifikovanom. sve veñom ulogom nauke u prizvodçi se stvara i jedan novi vid meœuzavisnosti.. “Kultura”. III. da bi 1938. Politika sile i nerazvijene zemÿe u savremenim meœunarodnim grad.17Kroz XIX vek 70% svetske trgovine otpadalo je na razmenu izmeœu industrijskih metropola i agrarno-sirovinskih proizvoœaåa. str. na nove oblike saradçe ali i zavisnosti. odnosima. nav. Teorije o viãku vrednosti. ta nuænost se og16 L.”. U ekonomskoj razmeni. Taj neravnomeran razvoj doprineo je stvaraçu velikog ekonomskog jaza izmeœu industrijski razvijenih i nerazvijenih zemaÿa. stvara se nacija kao koherentniji druãtveni oblik. 33. Danas je ta produktivnost u najveñoj meri u zavisnosti od tehnoloãke razvijenosti proizvodçe. 137. koja je proizaãla iz neravnomernog razvoja industrijske proizvodçe u svetu. Naime. str. koja nastaje sa razvojem industrijske proizvodçe. 18 R. ona se organizuje na viãem nivou druãtvene kohezije. Beograd. M. 1956. koji ispoÿava rezultat u kupovini i prodaji licenci i patenata. Marks. str. koja sve viãe deluje na podelu rada (tehnoloãki åinilac na çenu preraspodelu u svetskim razmerama. Drancourt. 17 K.16 Ovaj fenomenalan razvoj meœunarodne razmene. stvorio je jednu protivureånost u savremenim meœunarodnim odnosima. iznosila oko 60 milijardi a 1968 blizu 500 milijardi dolara. tako se isto mogu odnositi radni dani raznih zemaÿa. koja stvara ovakvu meœuzavisnost. prostom radu. zavisnosti ili prednosti u meœuna-rodnim ekonomskim odnosima i meœunarodnim odnosima uopãte. Beo- 127 . 250. U strukturi platnog bilansa zemaÿa zato se sve åeãñe istiåe stavka tehnoloãkog bilansa.po-veñaçu meœunarodne razmene i svetskog træiãta. koja je proizaãla iz veñveoma razgranate meœunarodne podele rada. a zemÿe u razvoju samo sa 17%. To doprinosi da dræava u ka-pitalizmu postaje åvrãña organizacija. Pored ovog vida u ovom tipu meœuzavisnosti. eksploatacije i sukobÿavaça u meœunarodnim odnosima). Stojanoviñ. Ovaj odnos se neprekidno odræava na pribliænom nivou. Meœunarodna podela rada. Ovaj bilans odræava çihove prednosti ili nedostatke na poÿu tehnoloãkog razvoja a time i nivo saradçe.

ãto politiåkim sredstvima pruæa veñu moguñnost. U kom pravcu i na koji naåin savremeni tip meœuzavisnosti moæe delovati na razvoj procesa saradçe ili sukoba u meœunarodnim odnosima? Moæe se zapaziti i niz åiçenica na to ukazuje. kako nema niåega ãto obuzdava prisutne egoizme. a neophodnost odnosa sa drugim dræavama uglavnom se uvek mogla zadovoÿiti putem sile. 1. iz datog tipa meœuzavisnosti a çihova trajnost i moguñnost zadovoÿeça zavise od oblika i stepena meœuzavisnosti. Realizacija proizvodçe velikih serija specijalizovane industrije je moguña samo uz postojaçe sposobnosti træiãta da te proizvode apsorbuje. nav. bila ograniåena samo prirodnim uslovima. Dirkem. str.. svaki sklad interesa krije u sebi neki potajni ili samo odloæeni sukob. te saradça predstavÿa nuænost. bilo za pojedine dræave i narode bilo za uæi ili ãiri krug neke meœunarodne 19 E. za ãta je potrebna velika kupovna moñi potrebe stanovnika tog træiãta (koje je svetsko). bila je moguña gotovo apsolutna autarhiånost. u krajçoj analizi. Mirni procesi tako mogu postati pravilo za niz odnosa bitnih za interese dræava. 220. interesi u meœunarodnim odnosima proizlaze. Meœutim.. Jer tamo gde vlada samo interes. U takvim uslovima politiåki proces moæe i da se osamostali da deluje po svojim unutraãçim zakonitostima u koje se ukÿuåuje i politika sile koja vodi meœunarodnim sukobima i ratovima u meœunarodnim odnosima. Da nije tako. da od oblika meœuzavisnosti i stepena u najveñoj meri zavisi moguñnost razvoja tih procesa. koja nastaje zbog jaza izmeœu industrijski razvijenih zemaÿa i zemaÿa u razvoju.19 Interesi su zaista promenÿiva kategorija i oni su u zavisnosti od niza åinilaca koji takoœe deluju s promenÿivom snagom. jer stvara potrebu politiåke intervencije u meœunarodnoj podeli rada. osnovna protivureånost savremene svetske privrede. praktiåno. Zbog toga bi se teãko mogao braniti do kraja Dirkemov (E. Durkheim) stav po kome “. poãto nijedna dræava ne moæe da dozvoli da bude eksploatisana stihijskim delovaçem ekonomskih zakona u meœunarodnim ekonomskim odnosima. Oblik meœuzavisnosti u meœunarodnom odnosu izmeœu dve ili viãe dræava oznaåava naåine na koje se mogu postiñi interesi iz tog odnosa. koja je.leda u tome ãto se ti interesi u ovakvoj podeli rada ne mogu uvek zadovoÿiti putem sile i kada bi se to htelo. bilo bi nemoguñe obeleæiti velike delove istorije kao posebne epohe. Iz podele rada raœa se interes svakog uåesnika u çoj u odnosu na onog drugog. Meœutim. omoguñuju danas nametaçe odnosa eksploatacije u meœunarodnim odnosima. svako se nalazi prema drugom na ratnoj nozi te nijedno primirje u tome veåitom sukobu ne moæe biti dugog veka. ãto se primenom sile nikako ne moæe postiñi odnosno sila deluje u obrnutom pravcu. Interes je zaista neãto najnepostojanije na svetu”. jer u ratu ti interesi ne bi mogli biti zadovoÿeni. kao i postojaçe blaæih oblika nejednakosti. U prethodnom tipu meœuzavisnosti naturalne privrede. 128 . Interes moæe voditi saradçi ako su interesi komplementarni ili sukobu ako su oni iskÿuåivi. delo.

20 Ako je neophodna pomoñ. zbog promeçenih druãtvenih okolnosti (videti Nacija kao åinilac). Stojanoviñ. a uz to. do politiåkim sredstvima. neophodno pomagati zemÿe u razvoju kako bi se one uspeãno ukÿuåile u meœuna-rodnu podelu rada i svetsko træiãte. onda je bila primeçena sila radi osvajaça kolonija. str. delo. prema industrijski nerazvijenim zemÿama ne moæe biti ostvaren “monopolizacijom” træiãta i izvora sirovina (sem nekih izuzetaka kao ãto su nafta ili nuklearne sirovine i retki metali od strateãkog znaåaja). nije moguñe odreñi åiçenicu da veliki broj dræava. Za tako neãto. U odnosima dræava uvek se. ãto je u interesu i razvijenih i nerazvijenih. zemÿama u razvoju je neophodna pomoñindustrijski razvijenih zemaÿa a ne eksploatacija. koloni-jalna ili neokolonijalna. Kada su imperijalistiåke protivureånosti nalagale monopolizaciju træiãta unutar i u meœunarodnim ekonomskim odnosima. zavise i najrazvijenije zemÿe. za jedan broj dræava. ako je oblik meœuzavisnosti takav da se u çemu interes moæe ostvariti samo putemprocesa saradçe (ili sila ne bi bila podobna) onda se moæe oåekivati. tako i interesi koji vode sukobÿavaçu. koje se opredeÿuju prema bitnim interesima vezanim za opstanak ili razvoj. neprijateÿima. Preovladavaçe delovaça åinilaca koji pospeãuju odnose u vezi sa sukobÿenim interesima moæe da ukaæe na moguñnost izvesnosti sukoba u odnosu koji se posmatra. Istovremeno. jer ako je çena primena teæa i skupÿa od koristi koja se postiæe çenom primenom ona ne bi bila prime-çena. jer je na prvom mestu. prema drugoj dræavi ili grupi dræava. Ukoliko je takav sluåaj ili joãviãe. od kojeg. u meœunarodnim odnosima. Ako je oblik meœuzavisnosti takav da se interesi u çemu mogu ostvariti putem sile. mogu zapaziti kako interesi koji omoguñuju saradçu. poãto je viãe imperijalistiåkih sila teæilo takvoj monopolizaciji. interes industrijski razvijenih zemaÿa. Na koji drugi naåin bi inaåe mogla biti izvrãena mono-polizacija u meœunarodnim razmerama. nav. dræave po nekim pitaçima mogu saraœivati dok se po drugim sukobÿavaju ili çihovo reãeçe stagnira. i moæe se uspeãno politiåki delovati na razvoj i granaçe procesa saradçe u meœunarodnim odnosima. Ove epohe su upravo obeleæene postojaçem. Koji ñe interesi i odnosi preovladati je u zavisnosti od niza åinilaca i svaki od çih deluje u pravcu pospeãivaça jednih ili drugih procesa. isto tako.zajednice i åitavog åoveåanstva. onda se moæe oåekivati veña uloga sile u datim odnosima. meœutim. Zato. komplementarnih interesa. danas. takoœe. ãto ih je åinilo saveznicima i. U ovom odnosu se ne zanemaruje politiåki åinilac kao svesno usmeravaçe dræava ka ovim opredeÿeçima. åime je ta monopolizacija ostvarena. mora se primetiti. 20 R. Meœutim. za uspostavÿaçe uravnoteæenog razvoja svetske privrede. 134172. da sila mora biti podobna za ostvareçe tog interesa. 129 . i to silom. Usled promena u odnosu sirovinskog i industrijskog proizvoœaåa u meœunarodnoj podeli rada. ne mogu u datom sukobu interesa birati grupaciju dræava kojoj ñe se prikÿuåiti veñje to unapred odreœeno intere-sima koji su fiksirani u uslovima vaæeñim za datu epohu i ti interesi odreœuju i çeno mesto u sukobu interesa. ili je sila jedini naåin da se takvi interesi ostvare. sve zajedno.

ali ga je moguñe izvesti analizom niza åinilaca i pokazateÿa koji karakteriãu dati odnos. Stepenovaçe meœuzavisnosti je nesumçivo vrlo sloæen posao. g. Te konstante su trajne i prisutne u svim odnosima dræava u datom tipu meœuzavisnosti. te im se mora posvetiti posebna paæça pri istraæivaçu meœunarodnih odnosa. Neki meœunarodni odnos ñe biti u velikoj meri u zavisnosti od stepena i oblika meœuzavisnosti. Stepen meœuzavisnosti zavisi u najveñoj meri od znaåaja interesa koji se ostvaruje u datom odnosu. To ne znaåi da su one zbog svoje promenÿivosti zanemarive. Takvi åinioci ñe biti posebno analizovani u daÿem izlagaçu. a oblik pospeãuje procese sukoba. onda se moæe oåekivati razvoj procesa saradçe u tom odnosu. Naprotiv. geografski i geostrateãki interesi. Ako je stepen meœuzavisnosti visok. druãtvenoekonomske razlike i stepen iskÿuåivosti privrednih sistema dræava ili grupacija dræava. tada bi upotreba sile bila utoliko maçe verovatna ukoliko bi postojao veñi rizik od çene upotrebe. a stepen meœuzavisnosti je nizak. one u nekom odnosu mogu biti od prvorazrednog znaåaja. d. za razliku od nekih varijabilnih koje su prisutne u nekim vremenskim periodima. najzad. Konstante koje bi se mogle izdvojiti su ekonomski interesi.sila bi bila vrlo skupa zbog otpora naroda za obezbeœeçe svojih interesa putem monopolizacije. kvalitet te razmene (da li su proizvodi koji se razmeçuju bitni i u kojoj meri bitni ili nebitni za nor-malno funkcionisaçe jedne ili obe strane u odnosu). Da li se u ovom izboru moguñnosti kod oblika meœuzavisnosti mogu pribliænije utvrditi pravac razvoja i vrste procesa u meœuna-rodnim odnosima? Åiçenice ukazuju da to u najveñoj meri zavisi od stepena meœuzavisnosti. politiåki i druãtveno-ekonomski. ili samo u jednom datom odnosu. verski. geografski i geostrateãki znaåaj svake dræave u datom odnosu. kulturni odnosno tehnoloãki nivo zavisnosti jedne i druge strane u datom odnosu. iracionalna staça svesti. ideoloãki oblici svesti kao uzroånici ponaãaça u meœunarodnim odnosima iz kojih mogu proiziñi posledice od znaåaja za meœuna130 . Ako oblik meœuzavisnosti omoguñuje zadovoÿeçe interesa u nekom odnosu putem sile. kulturni. podela interesa i globalne i regionalne strategije velikih sila imaju poseban znaåaj za opredeÿeça i prilagoœavaçe politike drugih zemaÿa u odabiraçu i ostvareçima svojih posebnih interesa. odnosno ako bi upotreba sile bila “skupÿa” od interesa koji bi se u tom odnosu mogao postiñi. onda se moæe oåekivati razvoj saradçe ili politiåko delovaçe u tom pravcu. ako imamo visok stepen meœuzavisnosti u obliku koji pospeãuje procese saradçe. Stepen meœuzavisnosti se u tom smislu nalazi u velikoj meri vezan za vrstu meœuzavisnosti. Pokazateÿi stepena meœuzavisnosti bi mogli biti: nivo ekonomske razmene. politiåka konstelacija u kojoj odnosi snaga. Ako su ti interesi vezani za opstanak ili razvoj dræave onda je stepen meœuzavisnosti najviãi. postoji veña izvesnost da ti procesi preovladaju. Varijabile su bezbrojne i u çih bi se uglavnom mogli svrstati subjektivni åinioci (akteri). Vrste meœuzavisnosti mogu se u krajçoj analizi odrediti tako ãto ñe se izdvojiti neke konstante za koje se vezuju preovlaœujuñi interesi dræava u meœunarodnim odnosima.

e. tako da su redovno pored dræava s novim druãtvenoekonomskim sistemom æivele i stare dræave. z. kulturna. str. S obzirom na to da su varijabile uvek ukÿuåene u spoÿnu politiku i one se u çoj uglavnom i iscrpÿuju. u datom vremenu mogu oåuvati ili postiñi neki ekonomski interesi u ekonomskoj meœuzavisnosti dræava. koje su sve u krajçoj liniji vezane i proizlaze iz ekonomske meœuzavisnosti. Taj proces nikada nije tekao jednovremeno u svim dræavama. F. Druãtveno-ekonomska meœuzavisnost se ogleda u stepenu iskÿuåivosti i moguñnosti saradçe izmeœu dræava sa razliåitim druãtveno-ekonomskim sistemima. Soåinenija. bilo preko kretaça drugih duhovnih tvorevina bez kojih je teãko zamisliti.rodni æivot druãtva. ili preko te geografske taåke. Geografska meœuzavisnost je takoœe u krajçoj liniji od-reœena datim oblikom i stepenom ekonomske meœuzavisnosti. Zato moæemo reñi da ekonomska meœuzavisnost predstavÿa osnovu meœunarodnih odnosa na kojoj se izgraœuju razliåiti vidovi i vrste meœuzavisnosti. u tom vremenskom razdobÿu takva geografska meœuzavisnost ima svoj znaåaj. geografska. Ekonomska meœuzavisnost je osnovna i u çoj dolazi do izraæaja zavisnost procesa u materijalnoj proizvodçi od veza s ekonomijama drugih dræava. Engels. 21 K. åesto se åini da je geostrateãka meœuzavisnost znaåajnija od ekonomske. 131 . S druge strane. one su znaåajne na prvom mestu zbog toga ãto se tim putem. æ.”21 U ovoj vrsti meœuzavisnosti najåeãñe se uåvrãñuju interesi dræava koji mogu biti za opstanak ili razvoj svake od çih. politiåka i druãtveno-ekonomska. Ova vrsta meœuzavisnosti nastaje i postoji uvek i u svim epohama u kojima je doãlo do smene druãtveno-ekonomskih formacija. tako i razvoj veza meœu narodima i dræavama kao neophodan uslov za razvoj procesa saradçe. Moskva. Ako se ima u vidu da jedan stupaç razvoja dosta dugo traje. bilo preko prenosa tehniåkih dostignuña koje neposredno utiåu na ekonomski i druãtveni razvoj dræava. Stepen ekonomske meœuzavisnosti najåeãñe i najpotpunije oznaåava stepen i oblik meœuzavisnosti u meœunarodnim odnosima. Meœutim. za meœuzavisnost kao objektivno staçe bitne su konstante iz kojih moæemo izvuñi postojaçe razliåitih vrsta meœuzavisnosti: ekonomska. œ. t. kako razvoj svakog pojedinog druãtva. ne treba zanema-riti geografsku meœuzavisnost jer na datom stupçu razvoja ona ima svoj znaåaj koji proizlazi iz tog stupça razvoja. Ne postoji moguñnost izolacije jedne dræave iz tog univerzalnog kretaça bez opasnosti od zaostajaça u razvoju. 1920. izlaz na more ili geostrateãki poloæaj imaju veñi znaåaj od ekonomske meœuzavisnosti. “Odnosi izmeœu nacija zavise o toga koliko je svaka od çih razvila proizvodne snage. Kulturna meœuzavisnost se ogleda u neophodnosti razmene kulturnih tvorevina. Tehnoloãka meœuzavisnost neposredno se ogleda u vezi izmeœu ekonomskog razvoja date dræave i univerzalnog razvoja nauke i tehnike. podelu rada i unutraãçe odnose. Marks. Åesto izgleda da put kroz neki geografski prostor. III. Isto tako.

Do primene sile najåeãñe dolazi onda kada oblik i stepen meœuzavisnosti ne dozvoÿavaju jednoj strani da poãtovaçem interesa druge strane pribavi za sebe koristi neophodne za svoj opstanak i razvoj. 367. samo privre22 M. Ovakva iskÿuåivost vodi meœuzavisnosti. koja nastaje na osnovama uravnoteæenih. Dolaskom do taåke na kojoj rizik postaje beznaåajna komponenta. ona se upotrebÿava i kada sopstveni sistem nije doveden u pitaçe. ako je jedno uslovÿeno drugim. Politiåka sredstva mogu biti ona koja pospeãuju meœunarodnu saradçu ili sukobe. stepenu i vrsti meœuzavisnosti. ili uz veliko uåeãñe politike u tome. uspostavÿa se ravnoteæa snaga izmeœu dræava ili grupacija dræava. U politiåkoj konstelaciji meœunarodnih odnosa. II. i slobodno træiãte a ne feudalnu naturalnu autarhiånost. sporazumevaçu i izgradçi pravila ponaãaça (meœunarodnog prava i morala) a druga. åiji oblici vode sukobima. Heilperin. La cooperation economique internationale et la securite collective. Prva se sastoje u pregovorima. Unutar ravnoteæe snaga razvijaju se posebne zakonitosti koje deluju na poloæaj svake dræave u datom obliku. U procesu razvoja druãtva stalno se mnoæe moguñnosti za zadovoÿeçe interesa putem procesa saradçe u meœunarodnoj podeli rada i poveñava rizik pri upotrebi sile (sve savrãenija i ubojitija oruæja). U meœunarodnim odnosima stoga nisu retke pojave da dræava ærtvuje ekonomski prosperitet da bi oåuvala politiåku nezavisnost. str. Neki oblici politiåke meœuzavisnosti su uvek postojali. Recueil des cours. koji bi dovodili u pitaçe ovu vrednost. Politiåka meœuzavisnost nastaje s poveñanom ulogom politiåkih procesa u razvoju meœuzavisnosti iz koje se javÿa moguñnost eksploatacije automatskim delovaçem zakona vrednosti. sila dolazi kao krajçe sredstvo za odræavaçe onoga ãto se smatra neophodnim u borbi za opstanak ili razvoju. 1939. u primeni razliåitih vidova politike sile.22 Politiåka nezavisnost je vrhovna vrednost dræave. i. a istorijsko iskustvo ukazuje da svi drugi interesi. ãto doprinosi stvaraçu politiåke konstelacije unutar koje se interesi uravnoteæuju politiåkim sredstvima. 132 . Jaåe izraæena ili oåekivana reakcija utiåe na poveñaçe rizika pri upotrebi sile. odnosno sukobÿenih interesa. ãto je u istoriji zabeleæeno. U datoj konstelaciji meœunarodnih odnosa deluju i druge zakonitosti koje umnogome modifikuju drugu vrstu meœuzavisnosti i deluju na oblik i stepen meœuzavisnosti. Kapitalizam je traæio slobodnu radnu snagu a ne seÿake vezane za zemÿu. Na taj naåin dolazi do redukcije sredstava i metoda sile. 68. Postojaçe razliåitih interesa dræavE2 dovodi do jednaåeça teæçi i moguñnosti.Feudalizmu je bilo potrebno proãireçe zemÿiãnih poseda naseÿenih kmetovima a ne uniãtavaçe stanovniãtva osvojenih zemaÿa i odvoœeçu u robÿe dela stanovniãtva u dobu najsposobnijem za rad. Te zakonitosti ukazuju na znaåaj politiåke meœuzavisnosti dræava u meœuna-rodnim odnosima. Poveñaçe rizika umaçuje izglede za postizaçe koristi putem sile. a naroåito kada je reå o mestu jedne dræave u odnosu snaga u meœunarodnim odnosima. U situacijama u kojima se maçe koristi postiæu maçim obimom sile. v. u kojima preovladavaju odnosi na bazi politike sile.

Ona strana koja u meœunarodnim odnosima za svoja åiçeça traæi da druga strana ærtvuje politiåku nezavisnost. Ona utiåe na opredeÿeçe dræava u izboru sredstava za zadovoÿeçe svojih interesa. vanekonomski åinioci. Razumÿivo je da åinioci nisu za sva vremena i na svakom mestu isti i nepromenÿivi. Iz politiåke konstelacije nastaje politiåka meœuzavisnost koja predstavÿa konstantu u analizi oblika i stepena meœuzavisnosti i naåina realizacije interesa u çoj. zadovoÿava time na prvom mestu svoje sopstvene interese i çima se iskÿuåivo rukovodi. ti åinioci se ukÿuåuju u potpunije odreœeçe oblika i stepena meœuzavisnosti. Svetsko træiãte Svetsko træiãte neposredno proizlazi iz ekonomske meœuza-visnosti dræava jer se preko svetskog træiãta izraæava meœunarodna podela rada. i materijalni. na neki naåin. * ** Na mesto. bilo subjektivni (akteri) bilo objektivni. Ta granica se nalazi na onoj taåki gde se razdvajaju putevi ka opstanku. meœutim.meno mogu izgledati znaåajniji. razvoju ili zaostajaçu. odnosa snaga i interesa ozbiÿno deluje na ekonomske zakone kretaça na svetskom træiãtu. modifikuje i samu ekonomsku meœuzavisnost. Uloga politiåke konstelacije meœunarodnih odnosa. S druge strane. II ÅINIOCI U MEŒ UNARODNIM ODNOSIMA 1. zato se oni ne mogu posmatrati statiåki veñuvek u druãtvenim okvirima epohe. tako da je ono ne samo izraz ekonomske meœuzavisnosti dræava. Na svetskom træiãtu se prepliñu delovaça ekonomskih zakonitosti sa politiåkim delovaçem dræava. kroz çega se prelamaju i sva kretaça u meœunarodnim odnosima uo133 . stepenu i vrsti meœuzavisnosti deluju razliåiti åinioci. koja je osnov ekonomske meœuzavisnosti. ali sve to do odreœene granice. ili åiji je znaåaj za meœunarodne odnose epohe takav da se o çima mora voditi posebna paæça u svim sluåajevima kada nastanu uslovi za çihovo delovaçe. da postoje i svesni åinioci koji su u veñoj ili maçoj meri stalno prisutni. koji u najveñoj meri utiåu na razvoj razliåitih procesa u meœunarodnim odnosima. ulogu i ponaãaçe subjekata u meœunarodnim odnosima u datom obliku. veñ. doprinosi grupisaçu dræava. Nesumçivo je. ono nije i ne moæe biti potpuni izraz ove meœuzavisnosti. Bilo da je reå o konstantama ili varijabilama.

bez ovakve razmene nije moguñe zamisliti normalan tok proizvodçe i reprodukcije u kapitalistiåkom svetu. bilo ãto bi zbog nepovoÿnih prirodnih uslova proizvodça bila nerentabilna. regionalizma. bilo zato ãto nemaju odgovarajuñe prirodne uslove. svetsko træiãte odraæava delovaçe i niza drugih åinilaca. Meœunarodna ekonomija. ovakvo svetsko træiãte nije postojalo oduvek. intervencija dræava. ili zato ãto bi proizvodça bila nerentabilna za svetske uslove. Sa nastankom kapitalizma. çegova osnovna funkcija je ekonomska. Stoga. 134 . nijedno druãtvo ne moæe biti apsolutno samodovoÿno. svetsko træiãte ozbiÿno utiåe na kretaçe. u velikoj meri modifikuju ekonomske zakone u meœunarodnim ekonomskim odnosima. politiåkih. Meœutim. Razvoj svetskog træiãta doveo je do toga da se vrednost proizvedenih dobara unutar nacionalnih pri-vreda u konaånom obraåunu meri uporeœeçem sa cenama na svetskom træiãtu. Za pretkapitalistiåke formacije karakteristiåna je sporadiåna razmena koja je obuhvatila uglavnom retke i luksuzne proizvode i ono ãto je bilo iskÿuåivo vezano za odreœena geograf-ska podruåja i klimatske zone. Na taj naåin se neprekidno razvija meœunarodna podela rada koja postaje sve znaåajnija sa industrijskom specijalizacijom u proizvodçi. str.”23 Ovo bi bila definicija koja se odnosi na savremeno znaåeçe svetskog træiãta kao sveukupnosti razmene roba u svetu. dolazi do razmene roba bitnih za opstanak i razvoj nacionalnih privreda. ne mogu viãe unutar svojih granica razvijati sve oblike proizvodçe. “Svetsko træiãte je teritorijalno neograniåeno. Meœutim. Druãtvena proizvodça i reprodukcija danas ne mogu ostati zatvorene u nacionalnim granicama. Wegova pojava vezana je za kapitalizam jer se tek s razvojem kapitalistiåke robne proizvodçe stvara i zavisnost nacionalnih ekonomija od meœunarodne razmene. Beograd. To ne znaåi da s nastankom kapitalizma tek nastaju meœunarodne ekonomske veze i razmene dobara. Ako jedna dræava ima rudu gvoæœa a nema ugÿa potrebnog za proizvodçu åelika. ona zemÿa koja proizvodi uz najniæe troãkove proizvodçe ostvaruje najveñu dobit na 23 Æ. Povezivaçe sve veñeg kruga zemaÿa u meœunarodne ekonomske odnose vodilo je sve veñem znaåaju svetskog træiãta za normalno funkcionisaçe procesa proizvodçe u nacionalnim privredama. bojkota. Svako globalno druãtvo mora biti samodovoÿno (autarhiåno) meœutim. Videli smo da razmena proizvoda postoji joãu prvobitnoj zajednici.. i predstavÿa celokupnu ponudu svih proizvoœaåkih zemaÿa u svetu kao i celokupnu traæçu svih potroãaåkih zemaÿa. U svoj toj sloæenosti. moæe dovesti samo do negativnih posledica za sopstveni razvoj. carina. 1960. Mrkuãiñ. Metodi embarga. Dræave. Samodovoÿnost je uvek relativna. ona moæe izvoziti rudu åelika u dræavu koja ima åeliåane a ova. monopola. a æeÿa neke dræave ili regiona da postigne apsolutnu samodovoÿnost. pa ma kako dræava bila velika i moñna. razvoj i staçe meœunarodnih odnosa. 16. ideoloãkih i dr. kao politiåke organizacije druãtava. Na taj naåin.. kada proizvede åelik moæe ga izvesti u zemÿu koja proizvodi automobile itd.pãte.

tako da se iz tih elemenata moæe saåiniti dobra slika staça i moguñnosti poloæaja jedne zemÿe ili staça i kretaça u meœunarodnim odnosima uopãte. Dok je na unutraãçem træiãtu uspostavÿen neposredan odnos izmeœu sop-stvenika i proizvoœaåa roba. delo. Kapital. profitna stopa se peçe. Marks. 135 . koje je uvek postojalo i bilo traæeno. 25 Isto. trpa u xep izvesna klasa. i sama slabije razvijena zemÿa. çen stepen zavisnosti ili nezavisnosti. a da pri tom ipak dobija robu jeftinije no ãto bi je sama mogla proizvoditi. a vrednost 24 K. Uloga politiåkog åinioca ne ogleda se samo u odnosima razvijenih i nerazvijenih zemaÿa na svetskom træiãtu. poãto se rad. taj viãak. kao i teæçe dræava da u toj nejednakosti zauzmu boÿu poziciju koja omoguñuje sticaçe ekstra-profita. tako da naprednija zemÿa prodaje svoje robe iznad çihove vrednosti.svetskom træiãtu. ako je politiåki nezavisna. S druge strane.”25 Eksploatacija je uvek nailazila na otpor. IV. str. koristi politiåka sredstva da tu eksploataciju spreåi i to politiåkim merama protiv automatizma ekonomskih zakona. ravnopravnosti i jednakosti. Naime. koji se ne plaña kao kvalitativno viãi. 274. Prouåavaçe kretaça na svetskom træiãtu ima veliki znaåaj za razumevaçe meœunarodnih odnosa. Procesi saradçe se odvijaju u komplementarnoj podeli rada. Kroz svetsko træiãte se odraæa-va ekonomski i politiåki poloæaj i potencijal jedne dræave.”24Tako se danas moæe zapaziti razvoj jednog sveopãteg procesa u svetu. ãto doprinosi visokom stepenu meœuza-visnosti u svetu i razvoju oblika saradçe u meœunarodnim odnosima. “Favorizovana zemÿa dobija u razmeni natrag viãe rada za maçe rada. mada jeftinije nego konkurentske zemÿe. danas se meœunarodna razmena uopãte i ne moæe obavÿati bez veñe ili maçe kontrole dræava. Ukoliko se ovde rad naprednije zemÿe valorizuje kao rad veñe specifiåne teæine. Kroz svetsko træiãte podjednako se probijaju procesi saradçe i procesi sukoba u meœunarodnim odnosima. da ta zemÿa daje viãe opredmeñenog rada u materiji nego ãto dobija. koji u meœunarodnim ekonomskim odnosima znaåi eksploa-taciju slabije razvijenog. nav. prodaje kao takav. Iz tih razloga razmena na svetskom træiãtu se ne odvija po istim zakonima koji vaæe u unutraãçoj razmeni. samo je u proãlosti bilo maçe vidÿivo nego danas. na svetskom træiãtu oni se javÿaju i kao predstavnici jedne dræave i obavÿaju posao razmene uz politiåko odobreçe svoje dræave. “Dok je na unutraãçem træiãtu razmena zasnovana na razmeni vrednosti. t. ãto raœa procese sukoba i pretvara ih u oruæanu borbu onda kada se eksploatacija æeli i silom nametnuti. mada tu razmenu. koji se odvija prilagoœavaçem zemaÿa meœunarodnoj podeli rada. a procesi sukoba su najåeãñe posledica nejednake razvijenosti zemaÿa. naime. kao i uopãte kod razmene izmeœu kapitala i rada. Isti odnos moæe se dogoditi i prema zemÿi u koju se robe izvoze i iz koje se robe uvoze. podreœenosti ili hegemonije. koji dovode do veñopisanog staça iz kojeg proizlazi eksploatacija slabije razvijene dræave u meœunarodnim odnosima. “Kapitali plasirani u spoÿnoj trgovini mogu dati viãu profitnu stopu zato ãto se ovde konkuriãe sa robama koje druge zemÿe proizvode s maçe proizvodnih teãkoña.

Q. Institut za meœunarodnu politiku i privredu.” Ali zakon vrednosti u svojoj internacionalnoj primeni joãviãe se modifikuje time ãto na svetskom træiãtu i proizvodçi nacionalni rad vaæi kao intenzivniji dogod konkurencija ne prisili “proizvodnu naciju da prodajnu cenu svoje robe spusti na çenu vrednost. S obzirom na to da u meœunarodnim ekonomskim odnosima na svetskom træiãtu uåestvuju. koja predstavÿa svetsku cenu te robe.”26 Na svetskom træiãtu dolazi do konkurencije roba.28Sama åiçenica da se na svetskom træiãtu modifikuje i jedan od najznaåajnijih ekonomskih zakona zakon vrednosti ukazuje na znaåaj svetskog træiãta u æivotu meœunarodne zajednice. Ove nacionalne proseåne veliåine saåiçavaju dakle skalu. odnosno dolazi do primene jednog univerzalnog kriterijuma. 1972. str. trgovina ubrzo povlaåi za sobom kapital u meœunarodni promet. koja se izraæava u viãe novca. na çemu se vrãi samo razmena roba.odreœena proseånim druãtvenopotrebnim radnim vremenom. Adamoviñ. åime takoœe modifikuju delovaçe zakona vrednosti u meœunarodnim odnosima. Na ovaj naåin se u praksi ispoÿava delovaçe zakona vrednosti. ne-razvijene dræave takoœe stimuliraju angaæovaçe dræave u odbrani od dejstva spoÿnog træiãta. i åiji proizvod na unutraãçem træiãtu ima veñu cenu od svetske cene. embargo.”27Iz ove analize proizlazi da delovaçe zakona vrednosti u meœunarodnim ekonomskim odnosima vodi eksploataciji samo ako postoje razlike u razvijenosti. Marks. Beograd. ili su predstavÿene. Svetsko træiãte je u svom razvoju prolazilo kroz razliåite faze. i razlike çegovog delovaça na svetskom i unutraãçem træiãtu. str. 81. Meœutim. zbog kojih slabije razvijene zemÿe nisu u staçu da konkurencijom prisile razvijene zemÿe da se odreknu ekstra-profita na svetskom træiãtu a time i eksploatacije slabije razvijenih zemaÿa. Teorija meœunarodne trgovine. 136 . 28 Q. intenzivniji nacionalni rad. uporeœen s maçe intenzivnim. Adamoviñ. ekonomske integracije. te se tako formira sredça cena. str. tamo maça. 262. Sredça intenzivnost rada u svakoj zemÿi je drukåija: ovde veña. na çemu se teãko uspostavÿaju pravi odnosi konkurencije zasnovane samo na ekonomskim zakonitostima. jer kapital pospeãuje kretaçe roba. Dræava ñe u ovim odnosima uvek i na razliåite naåine intervenisati (carine. Kapital. Prvobitno. åija je jedinica mere proseåna jedinica svetskog rada. prilikom suåeÿavaça roba na svetskom træiãtu. 27 K. Istiåuñi razliku izmeœu unutraãçeg i svetskog træiãta Marks kaæe: “Drukåije je na svetskom træiãtu åiji su sastavni delovi pojedine zemÿe. proizvodi za jednako vreme viãe vrednosti. 46. vrednost robe odreœuje se sadræinom proseånih jedinica svetskog rada. carinske unije itd. bojkot. Danas razvijene dræave pribegavaju dræavnoj intervenciji u ciÿu izvoza krize. Prema tome. nav. Prema tome dræava u åijoj proizvodçi se utroãi viãe rada. delo. robne liste. Na svetskom træiãtu 26 26. suverene dræave.). na svetskom træiãtu gubi razliku izmeœu cene na svom i cene na svetskom træiãtu.

137 . uvoznih dozvola. bez ikakvih dræavnih uplitaça u çu. poãto je obezbedila potpunu nadmoñna svetskom træiãtu. Kretaçe roba Razvoj robne proizvodçe prekida dotadaãçe primitivne oblike meœunarodne razmene. Francuska je veñ1892. 72. teæe da uvedu protekcionistiåku politiku u oblast svojih meœunarodnih ekonomskih odnosa. A. Francuska. ona je prva stupila u sledeñu. U periodu prvobitne akumulacije kapitala. Meœutim. godine. str. robnih lista i dr. 32 P. 31 Kada je Francuska podvela pod svoj carinski zakon Madagaskar.31 Posle Prvog svetskog rata protekcionizam ponovo uzima maha. Protekcionizam podrazumeva intervenciju dræave u spoÿnoj trgovini s ciÿem razvoja domañe industrije od konkurencije spoÿa. Velika Britanija je oãtro protestvovala.je isto tako znaåajno i kretaçe radne snage. J. nav. tako da je uoåi Drugog svetskog rata. godine. jer je i ona svojevrsna roba u kapitalistiåkoj robnoj proizvodçi. Ona je uvela liberalistiåke koncepcije u spoÿnu trgovinu. sporadiåne trampe ili karavanskog kretaça egzotiånih proizvoda. ãto stvara u istoriji meœunarodnih odnosa specifiåne imperijalistiåke sukobe i ra-tove. ubrzo dovodi do sukobÿavaça izmeœu dræava. Ova uloga je nametnuta dræavnom silom kolonizatora putem tzv. godine doveo do naglog pada meœunarodne trgovine koja se teãko oporavÿa. Zato je ona mogla da nastoji na slobodi spoÿne trgovine u ovoj fazi. delo. liberalistiåku fazu kapitalizma. godine donela zakon o carinama kojima je obuhvatila i svoje kolonije. Protekcionizam u spoÿnoj trgovini je ubrzo zahvatio i kolonije zemaÿa koje su vodile ovu politiku. kada je definitivno doãlo do zatvaraça kolonijalnih træiãta. Duroselle. B. ovaj proces nije tekao ravnomerno.. J. Colin. zemÿe koje su kasnije stupile na put industrijalizacije. tako da uvoz u kolonije ima istu carinsku zaãtitu kao i uvoz u metropolu.30 Ãireçe protekcionizma u ekonomskoj politici zemaÿa u meœunarodnim odnosima.29 Poãto je Velika Britanija najpre sprovela prvobitnu akumulaciju kapitala. Meœutim. B. tako da je ova zemÿa postala ubrzo “radionica” åitavog sveta. a naroåito nastankom imperijalizma. Nemaåka itd. naãavãi se pred nadmoñnom engleskom industrijom. A. 1966. Ovakvu vrstu zaãtite dræave sprovode na razliåite naåine: putem carina. On se prvo poåeo razvijati u Engleskoj. Duroselle. 30 Isto. str. zahvaÿujuñi premoñi svoje industrijske proizvodçe koja u to vreme nije imala ozbiÿnije konkurente u svetu. da bi u toku i nakon velike krize 19291933.32To je posle29 P. Paris. SAD. ona joãuvek za 17% maça od nivoa dostignutog pre krize 1929. 69. 1938. “kolonijalnog pakta” koji je zabraçivao kolonijama da razvijaju industrijsku proizvodçu i ostavÿao metropoli monopol u transportu i trgovini. tako da je Francuska morala da popusti. dræava igra znaåajnu ulogu u privredi a naroåito u nasilnom uspostavÿaçu meœunarodne podele rada putem osvajaça kolonija kojima je nameçena uloga snabdevaåa sirovina. Introduction a l’histoire des relations internationales. Renouvin. Renouvin.

sve su to oblici iza kojih stoje razliåiti interesi. iz åega je proiziãao samo Drugi svetski rat kao zavrãetak tih snova o svetskoj vladavini. Ciÿevi ovih zemaÿa su zato ubrzo svedeni na zadovoÿeçe svojih potreba iz meœunarodnih odnosa putem sile. Sigurno je da svi navedeni sistemi spoÿne trgovine mogu u sebi nositi opasnosti od sukobÿavaça ili voditi saradçi. Istovremeno. morali su sklopiti sliåan ugovor. protekcionizam. U XIX veku primena sile u meœunarodnim odnosima bila je redovna pojava prema kolonijama ili polukolonijama. da bi apetiti rasli s potrebama do ideja o vladavini åitavim svetom. jer se onda na çu ne moæe delovati ekonomskim sredstvima pritiska. Tipiåan primer takvog stvaraça ekonomskih sfera uticaja je u to vreme bila Kina. moæe se desiti da ako zemÿa A ne zatvori svoje træiãte za neke proizvode zemÿe B. Ti razliåiti interesi mogu biti iskÿuåivi ili komplementarni. Ciÿ ove autar-hijske politike. koja je kasnije uãla u igru meœunarodne imperija-listiåke podele 138 . Tako i na ovom planu meœunarodnih ekonomskih odnosa dolazi do primene politike sile razliåitim sredstvima. bio je da u meœunarodnim odnosima obezbede politiåku moñputem jaåaça vojne sile. Sliåna je situacija i sa drugim zemÿama. Ovi ugovori nazvani su “kapitulacije” i çih je kasnije Turska potpisala i sa Velikom Britanijom. a u zavisnosti od stepena razvijenosti zemaÿa koje u tome uåestvuju. imperijalistiåke sile su stvarale sfere ekonomskog uticaja nametaçem odgovarajuñih ugovora putem sile. Sijam. ukoliko postoje drugi uslovi za taj razvoj. koje je trebalo da sluæe ovim dræavama kao izvori sirovina. Maroko. ãto je sa svoje strane doprinelo ustanovÿavaçu razliåitih sistema u spoÿnoj trgovini. Francuska i SAD su putem ugo-vora sa ovom velikom zemÿom ustanovile svoje ekonomske zone u kojima kineska dræava nije mogla slobodno uvoditi carine za robu ovih zemaÿa. S ciÿem sticaça træiãta i çegovog monopolisaça za izvoz svojih roba. ona pretrpi ãtetu. godine. Liberalizam. Nemaåka. Neravnomeran razvoj u svetu doveo je do nejednakog poloæaja zemaÿa na svetskom træiãtu. Holandijom i dr. ãto je u zavisnosti od razvijenosti svake od çih. i tu je teæça ka autarhiji pokazala da je do çe nemoguñe doñi u apsolutnim razmerama. Zatvaraçem træiãta zemÿa A moæe da nanese ãtetu zemÿi B. jer ñe to usporiti ili onemoguñiti razvoj sopstvene proizvodçe u datoj privrednoj grani. Isto tako. od åega u najveñoj meri zavisi i vrsta odnosa na meœunarodnom planu. ãto je naroåito sluåaj sa faãistiåkim dræavama Italijom i Nemaåkom posle 1935. Ãvajcarskom. autarhija. Iran. Meœutim. za koju je ekonomska samodovoÿnost povoÿna. Ærtve ovog pritiska su bile u poåetku male zemÿe. Turska carevina je do 1774. moæe se reñi da svakoj dræavi u nekoj ekonomskoj grani odgovaraju principi libe-ralizma u spoÿnoj trgovini a u drugoj protekcionizam. Velika Britanija. Belgijom. veñu granicama koje su ugovorom utvrœene. koju su povele ove dve dræave. godine sklopila ugo-vor sa Francuskom da neñe cariniti francusku robu sa viãe od 5%.dica velikog zatvaraça dræava posle velike krize. Protek-cionizam je samo reakcija na liberalizam. od imperija-listiåkih zemaÿa. tako da se protekcionizam skoro pretvara u autarhiju.

33 Razvoj industrije zahtevao je obezbeœeçe sirovina. delo. imperijalistiåke zemÿe su nastojale da na drugim stranama uspostave putem koncesija monopolska prava za koriãñeçe sirovinskih izvora i træiãta niza zemaÿa svih kontinenata sveta. stvaraçe carinskih saveza. Ovi antagonizmi obeleæavaju epohu savremenih meœunarodnih odnosa u kojima su oni jedna od najveñih protivureånosti. jer su potrebe za sirovinama i hranom dovele do çihove visoke vrednosti na svetskom træiãtu. kao pokazateÿ i åinilac kretaça u savremenim meœunarodnim odnosima.sveta. pa sve do 1929. Ogroman znaåaj meœunarodne podele rada za razvoj svake dræave naveo ih je da se svesno angaæuju na prevazilaæeçu iskÿuåivih interesa koji neminovno vode sukobÿavaçu. 33 Nav. stvara se odnos u meœunarodnoj podeli rada u kojoj se na jednoj strani pojavÿuju industrijski proizvoœaåi a na drugoj proizvoœaåi sirovina. U vreme prerastaça kapitalizma u monopolski stadij. utiåe na çih i odreœuje pravce moguñih daÿih kretaça u ovim odnosima. bila izjednaåena. u vremenu izmeœu dva rata. svodili na sporazumevaçe imperijalistiåkog karaktera: podela træiãta ili. bilo putem politiåke borbe mir-nim sredstvima. 34 R. str. eksploatacije ili politike zavisnosti u tom ciÿu. godine. Stalno prisustvo ovih oblika borbe u savremenim meœunarodnim odnosima ukazuje na moguñnosti i pokuãaje iskoriãñavaça tih moguñnosti da se nametne odnos hegemonije. 139 . bilo putem narodnooslobodilaåkih ratova. Kao posledica neravno-mernog razvoja industrije u svetu. Na ovaj naåin svetsko træiãte. delo. U tom izjednaåenom odnosu. koji povezuje sve delove sveta u jedinstvenu proizvodno-sirovinsku celinu. kao novi oblici naruãa-vaça ravnopravnih odnosa koji u meœunarodnim odnosima jedino mogu voditi razvoju procesa saradçe. te je sliåne ugovore sklopila s Turskom. kao i u svim ranijim sluåajevima u istoriji. brzo se prilagodila ovim metodama. Ovi pokuãaji koji su åiçeni u krilu Druãtva na-roda nisu urodili plodom. godine. Iranom. Kinom. Iz toga je proizaãlo da je vrednost tih roba u svetskoj trgovini kroz åitav XIX vek. nav. teæilo se monopolisaçu sirovinske osnove i træiãta industrijskih proizvoda. 137144. najviãe. Posle velike krize 1929. Pored kolonizacije. Nametaçe neokolonijalistiåkih oblika zavisnosti i eksploatacije. To je dovelo do kolonizacije u svetskim razmerama. ãto je doprinelo velikom razvoju saobrañaja. Stojanoviñ. i danas izaziva otpore. To poveñava razlike u privrednom razvoju jednih i drugih zemaÿa. 7577. jer su se u tadaãçim uslovima. Etiopijom i dr. zemÿe-proizvoœaåi sirovina imaju veliki znaåaj u odnosima sa industrijskim zemÿama. postepeno opada vrednost sirovina u obimu svetske trgovine.34 Promene u razvoju proizvodnih snaga meçaju postepeno odnos industrijskih i sirovinskih proizvoœaåa. str. ãto raœa nove vidove antagonizma izmeœu çih. Sigurno je da ovakav odnos na svetskom træiãtu ima ozbiÿne posledice u politiåkim odnosima u kojima se danas stvaraju neokolonijalistiåki oblici zavisnosti. Ova nastojaça dræava su naroåito doãla do izraæaja posle Prvog svetskog rata zbog porasta protekcionizma.

kao dvema zemÿama u kojima se kapitalizam u to vreme veñpoåeo razvijati. B. stvarana je veña potraæça robe iz metropole. Dok je vrednost trgovine industrijskih proizvoda bila ravna vrednosti sirovinske proizvodçe. putem izvoza kapitala. delo. kao ãto su Evropska ekonomska zajednica (EEZ). 35 P. Kapitalne investicije u stranim zemÿama su uvek imale za ciÿ razvijaçe robnog prometa. 1964. str. Duroselle. 126. Izvor kapitala je postao metod eksploatacije na meœunarodnom poÿu. Stvaraju se stalne i stabilne ekonomske integrisane zajednice. GAT. koji je u kolonijama bio znatno viãi. kreditori su u obliku profita.35 Meœutim. Najzad. delo. Doprinos UN ovom poÿu naroåito je znaåajan u odnosima razvijenih zemaÿa i zemaÿa u razvoju. str. 36 140 . nav. godine doãlo je u Æenevi do odræavaça Konferencije o trgovini i razvoju. J. ãto je unapreœivalo izvoz iz metropole. 1923. i uzroånik imperijalistiåkih sukobÿavaça izmeœu dræava te epohe. tek u drugoj polovini XIX veka kretaçe kapitala dobija takve razmere da bitno utiåe na odnose izmeœu dræava. nav. Izvoz kapitala je donosio metropoli viãestruke koristi. naplañivali svoje investicije i. i to u ekonomskoj politici Engleske i Holandije. drugo. posebno trgovini i meœunarodnom finansiraçu zemaÿa u razvoju. godine oko 49% izvoza kapitala iãlo je u zemÿe proizvoœaåe sirovina. Stojanoviñ. jedan od neposrednih uzroånika brze kolonizacije sveta krajem XIX i poåetkom HH veka.Posle Drugog svetskog rata åine se veñi napori na svesnom usmeravaçu meœunarodne trgovine i otklaçaçu negativnih dejstava svetskog træiãta. Ova konferencija postavila je sebi za ciÿ da raspravÿa i utvrdi puteve za prevazilaæeçe staça koje postoji u savremenim meœunarodnim ekonomskim odnosima. Kretaçe kapitala U drugoj polovini XIX veka meœunarodno kretaçe kapitala dobija prvorazredni znaåaj u meœunarodnim ekonomskim odnosima i meœunarodnim odnosima uopãte. Pre svega. 145. geografska i ekonomska raspodela kretaça kapitala imala je isti odnos. Principi ekonomske saradçe postavÿeni su u samoj Poveÿi Ujediçenih nacija. Meœunarodno kretaçe finansijskih sredstava u ranijim epohama zabeleæeno je samo kao kretaçe koje odobrava jedna dræava da bi data finansijska sredstva mogla biti stavÿena na raspolagaçe drugoj dræavi. B.36Kada je nakon zavrãetka Prvog svetskog rata doãlo do stagnaRenouvin. putem izvoza zastarele investicione opreme u kolonije produæavali çihov ekonomski vek zahvaÿujuñi eksploataciji jeftine radne snage. Konferencija UN o trgovini i razvoju postala je stalni organ Generalne skupãtine UNUNCTAD. Ova pojava zabeleæena je i u istoriji poåev od XVI veka. R. kao ãto je EKOSOK. koje se bave unapreœeçem meœunarodne trgovine. Pored niza organa i specijalizovanih ustanova.

Osnovne promene koje su nastale u meœunarodnom kretaçu privatnog kapitala posle Prvog svetskog rata. ãto se sve svodilo na tzv. U periodu 101914. politiåki razlozi su bili veoma znaåajni kod odobravaça tog izvoza. 37 Un Doc. jedno veliko træiãte i izvor sirovina izvuåeni su iz svetskog imperijalistiåkog sistema. ako je reå o kretaçu kapitala prema nerazvijenim zemÿama. J. Tunis. ovaj mehanizam poåiçe da slabi. Francuska nije dozvolila izvoz kapitala u Nemaåku. Renouvin. i pobede socijalistiåke revolucije u Rusiji. da li se o dræavi kojoj se odobravaju krediti moæe razmiãÿati kao o buduñem savezniku ili ne. 140143. Prvo. nav.cije sirovinskog izvoza. da bi u velikoj krizi 1929. nav. u najveñoj meri. Sa velikom krizom vrednost svetske trgovine prelazi za 5% vrednost investicija. Stojanoviñ. godine definitivno prestao da funkcioniãe. Nastaju promene u tehnologiji koje postepeno naruãavaju uspeãno funkcionisaçe meœunarodne podele rada na bazi industrijski proizvoœaå prema sirovinskom proizvoœaåu. u celom periodu do Prvog svetskog rata. meœunarodno finansiraçe se odvija u mnogo veñem obimu. Egipat. putem kredita i pomoñi koje dræave neposredno ili preko multilateralnih ugovora ili organizacija odobravaju drugim dræavama. i centralnoameriåke dræave bile su åesto objekti ovakvih metoda.40Oni su se svodili na str. Vrednost privatnih investicija u inostranstvu uoåi Prvog svetskog rata bila je ravna vrednosti svetske trgovine. imperijalistiåke sile su nametale “politiåku zaãtitu” svojim investicijama putem kolonizacije. 141 . koja je bila glavni francuski saveznik. str. Izvoz privatnog kapitala redovno je bio prañen budnim okom dræave iz koje je on izlazio. dok je istovremeno odobravala velike kredite Rusiji. 38 R. 146. Oktobarska re-volucija izvukla je ovu veliku zemÿu iz lanca meœunarodnih ekonomskih odnosa stvorenih u imperijalizmu i na imperijalistiåki naåin. Francuska joj je otvorila kredite itd. To odobreçe je u najveñoj meri zavisilo od konstelacije meœunarodnih odnosa. Duroselle. da li se neka dræava iz protivniåkog tabora moæe pretvoriti u saveznika ako bi joj se odobrili krediti. posledica su.37 Uporedo sa procesom razbijaça sistema meœuna-rodnih ekonomskih odnosa u svetu se razvija socijalizam kao univerzalni proces. kada je reå o izvozu kapitala u nezavisne dræave. delo. B. New York. kretaçe kapitala se skoro potpuno zaustavilo i to traje skoro do Drugog svetskog rata. godine. delo.39 Drugo. Za sve ove sluåajeve ima mnogo primera u istoriji meœunarodnih odnosa. ili drugim putem. U toku rata i posle çega. delo.38U toku krize. str. 3. Tako recimo. Nakon revolucije nije bilo viãe moguñe sprovoditi sveopãtu deobu sveta. Les mouvements internationaux de capitaux entre les deux guerres. 159. To je ostavilo posledice i na kretaçe privatnog kapitala. Maroko. 40 Nav. U nastojaçu da se Italija privuåe u politiåki savez protiv Nemaåke. ãto je imalo ogroman politiåki i ekonomski znaåaj. “politiku topovçaåa”. 39 P. Turska.. da li je jedna dræava saveznik u postojeñoj ravnoteæi snaga ili se nalazi u protivniåkom taboru. uæivajuñi çenu punu zaãtitu u meœuna-rodnom prostoru. 1949. str. Takva podela rada je bila nametnuta silom i ona je sadræala eksploataciju industrijski slabije razvijene strane.

privatni kapital gubi znaåaj u odnosima izmeœu razvijenih i nerazvijenih zemaÿa jer viãe nije mogao biti realizovan kroz izvoz sirovina iz nerazvijenih zemaÿa. vlada SAD pozajmila je saveznicima 55. 162.neposrednu primenu sile s ciÿem zaãtite svojih investicija ili otvaraça træiãta za çih. Sukobi velikih sila na ovom poÿu sadræe niz elemenata poznatih od ranije. U posleratnoj meœunarodnoj zajednici. 142 . SAD i Velika Britanija su primenile niz mera pritiska na ovu zemÿu. Stojanoviñ. str. Kad je Egipat odbio uslove za dobijaçe pomoñi od Zapada za gradçu brane (uslovi su se sastojali u zahtevu da zapadne sile SAD i Velika Britanija kontroliãu egipatske finansije i da Egipat pristupi Bagdadskom paktu). 41 Nav. Kakvi su ti metodi bili. Kada je Kamboxa priznala NR Kinu 1958. 42 R. krediti i pomoñneposredno upuñena saveznicima u robi uz vojnu ekonomsku pomoñpo Trumanovoj doktrini Gråkoj i Turskoj 1947. Kada je Mosadik hteo da Iran vodi nezavisnu politiku.42 Kretaçe javnih kredita se nastavÿa posle Drugog svetskog rata i to u dve osnovne etape: prvo. u tom smislu. predstavÿa samo “ustavnu fikciju u koju joãsamo pravnici veruju. a to je ugroæavalo realizaciju proizvodçe u razvijenim zemÿama. godine. Takav sluåaj imamo i sa gradçom Asuanske brane u Egiptu. Isto tako..383 miliona dolara. jer su zemÿe u razvoju bivale sve slabije kao kupci na svetskom træiãtu. delo. najboÿe je izrazio engleski dræavnik Lord Kerzon (Lord Curzon) kada je rekao da suverenost zemaÿa koje prihvataju specijalne garantije uz neposrednu vojnu podrãku. Primera koji govore o uslovima politiåke prirode kod davaça pomoñi ima mnogo. delo. Velika Britanija je blokirala çegova sterlinãka sredstva a SAD su naglo smaçile kupovinu egipatskog pamuka. Pomoñzemÿama u razvoju proizaãla je iz potrebe da se smaçi nastali ekonomski jaz izmeœu razvijenih industrijskih zemaÿa i nerazvijenih zemaÿa. Privatni kapital je oåigledno bio nemoñan da zadovoÿi ove potrebe. nastalog posle ovoga rata. dok su istovremeno drugom vrstom “pomoñi” uticale da vlada Mosadika padne. nav. koja poåiçe 1949. i po Marãalovom planu od 1948. SAD su imale za ciÿ i pokriñe dolarskog deficita u svetu. ideoloãki i strateãki ciÿevi velikih sila. Ovaj jaz se pokazivao sve opasnijim i za same razvijene zemÿe. SAD su mu uskratile ekonomsku pomoñ. glavnih davalaca pomoñi. 147. ãto javno finansiraçe preovlaœuje u odnosima izmeœu dræava. U drugoj etapi. godine. U toku i neposredno posle Drugog svetskog rata. Pored politiåko-strateãkog znaåaja. pomoñzemÿama u razvoju u velikoj meri nosi na sebi tragove tih sukoba te se kroz çu åesto proturaju politiåki. Davaçe pomoñi uz politiåke i druge uslove åini tako i daÿe silu prisutnom u politici razvijenih zemaÿa prema nerazvijenim zemÿama. SAD su vrãile pritisak na çu pod pretçom da ñe uskratiti daÿu pomoñako ne pristupi SEATO paktu.”41 Posle Drugog svetskog rata nastaje znaåajna prekretnica.. ovo kretaçe se usmerava prema nera-zvijenim zemÿama u vidu bilateralne ili multilateralne pomoñi i kredita. optereñenoj sukobima dva bloka. str.

veñi na kretaçe radne snage u svetskim razmerama. Joã1952. mi se u potpunosti odriåemo takve pomoñi i pretpostaviñemo joj smrt od gladi i bede”. godine Nehru je u parlamentu svoje zemÿe izjavio sledeñe: “Ukoliko bi inostrana pomoñbila stavÿena ma i u najmaçoj meri u zavisnost od naãe politike. str. Nikson. ove zemÿe doprinose da ova organizacija preuzima na sebe sve veñi deo poslova meœunarodnog finansiraça zemaÿa u razvoju. V. izvozom radne snage u svoje kolonije ili u SAD. male i sredçe zemÿe sve viãe uåestvuju u opãtoj sumi pomoñi zemÿama u razvoju. Ovakav stav nesvrstanih zemaÿa. Posledçih godina. Razvijenije kapitalistiåke zemÿe.43 Nesvrstane zemÿe su oduvek odbijale da primaju pomoñpod politiåkim uslovima. ãto smaçuje moguñnost politiåkih manipulacija oko ovog novog instrumenta u meœunarodnim odnosima. Prednost pruæaça pomoñi preko UN jeste. tako da se kretaçe radne snage na svetskom træiãtu obavÿa paralelno sa kretaçem roba i kapitala. pre svega. izjavÿuje da je ciÿ ameriåke pomoñi u Aziji “da se ne dozvoli jaåaçe uticaja SSSR u Aziji”. koji se na tom poÿu stalno produbÿuje. 143 . Åitava mreæa organa UN izgraœivana je oprezno i uz teãkoñe i prepreke koje su proizlazile iz sukoba interesa velikih sila na ovom poÿu. i od tada na svakom zasedaçu ono je imalo vaæno mesto u dnevnom redu svetske organizacije. godine SSSR je odobrio Indiji kredite. Svojim stavovima u Ujediçenim nacijama. kao ãto su Engleska. Kretaçe radne snage Razvoj kapitalizma pretvorio je radnu snagu u robu. kao potpredsednik SAD. delo. poãto je mogao oslabiti englesku privredu koja se nalazila u poåetnom stadiju kapitalistiåkog razvoja. Joãna prvom zasedaçu UN postavÿeno je ovo pitaçe. Engleska je zemÿa koja je u toj fazi donela zakon koji je spreåavao odlazak struåne radne snage u inostranstvo. ne samo na kretaçe meœunarodne trgovine i meœunarodnog finansiraça. 159. Francuska i Nemaåka. ãto deluje u pravcu popuãtaça monopola velikih. U to vreme R. To ãto se kapitalizam nije ravnomerno razvijao ostavilo je posledice. doprinosi da pomoñzemÿama u razvoju postepeno preraste u stalni institut meœunarodnih ekonomskih odnosa i sluæi razvoju onih procesa koji vode saradçi u meœunarodnim odnosima. dok ekonomska i finansijska pomoñjoãuvek u najveñoj meri ide neposredno po bilateralnim ugovorima ili preko regionalnih ekonomskih organizacija. Znaåaj koji radna snaga ima u razvoju zapaæen je joãu merkantilistiåkoj fazi kapitalizma. 43 Nav. Krajem 1957. Preko UN naroåito se uspeãno razvijala tehniåka pomoñzemÿama u razvoju. Ove teãkoñe su upravo odraz toga staça i predstavÿaju indikatore u odnosima sile u procesima sukoba u meœunarodnim odnosima. u tome ãto se na taj naåin umaçuje moguñnost politiåkih manipulacija prilikom davaça ove pomoñi.Pomoñzemaÿa u razvoju odraæava se i na samu ravnoteæu snaga. nakon åega se ameriåka pomoñovoj zemÿi naglo poveñala.

izvozom radne snage reãavaju pitaçe demografskog viãka koji u zemÿi jednostavno nije mogao prodati svoju radnu snagu. danas emigracija takoœe ima iste tokove kao i nekad. G. kako na dræave emigracije tako i na dræave imigracije. jer samo tako moæe sluæiti kao regulator meœunarodnih ekonomskih odnosa i razvoja svake pojedine nacionalne privrede. a s druge. uglavnom izmeœu visoko razvijenih zemaÿa. Nekada je ekonomska emigracija bila konaåno iseÿeçe iz jedne zemÿe i useÿeçe u drugu. a naroåito. s obzirom na nuænost specijalizacije u proizvodçi i podele rada u svetskim razmerama. Za tu proizvodçu takoœe se obezbeœuje zatvoreno regio144 . posebna paæça se poklaça kretaçu struåne radne snage. åime se poskupÿuje proizvodça. uglavnom privremena emigracija. Poãto industrija nije joãmogla da primi sav ekonomski viãak radne snage iz poÿoprivrede. oko privlaåeça struåçaka i nauånika na rad u jednoj zemÿi. a struåçaka i nauånika posebno. visokih struåçaka i nauånih radnika. tako da se danas u svetu vodi prava utakmica. raste stepen meœuza-visnosti u svetu. jer je ova danaãça. reãavaju problem relativnog demografskog viãka stanovniãtva. na svetskom træiãtu i u meœunarodnim ekonomskim odnosima uopãte. druãtveno-ekonomska. Ovo doprinosi tome da dræave sve viãe napuãtaju autarhijske metode razvoja i teæe organizovanom stvaraçu ãirih træiãta i organizovanoj podeli rada. ãto usporava çen sopstveni razvoj. ideoloãka i politiåka podeÿenost u svetu pogodovala je stvaraçu regionalnih ekonomskih zajednica træiãta i podele rada (uglavnom na politiåko-ideoloãkoj osnovi). Meœutim. kao i na celu meœunarodnu zajednicu.Kanadu i Latinsku Ameriku. on odlazi u prekomorske zemÿe u kojima ostvaruje boÿe ekonomske efekte u uslovima nestaãice radne snage. Kretaçe radne snage uopãte. Ova regionalna podvojenost doprinela je da doœe do raœaça jedne protivureåne situacije u svetu: s jedne strane. odlazak u prekomorske zemÿe u ekonomsku emigraciju uglavnom znaåio definitivno napuãtaçe otaxbine. svetsko træiãte mora imati univerzalni karakter. Meœutim. Slabije razvijene zemÿe Istoåne Evrope (uglavnom slovenske zemÿe u Austrougarskoj). zatim Italija. Ãpanija i Portugal. Kretaçe radne snage u meœunarodnim razmerama ostavÿalo je ozbiÿne posledice ekonomske i politiåke prirode. Ekonomski gledano. grupe dræava stvaraju viãe ili maçe autarhiåne regionalne zajednice unutar kojih se razvija autarhiåna proizvodça. Ono se razlikuje od ekonom-ske emigracije u proãlosti. Razjediçenost svetskog træiãta danas Nacionalno træiãte u savremenim uslovima razvoja postaje nedovoÿno. ãto je umaçilo univerzalni karakter svetskog træiãta. U ovom kretaçu radne snage. indikatori su uloge i mesta date zemÿe u svetskoj privredi. Privredni i druãtveni razvoj danas se ne mogu zamisliti bez visokih struånih i nauånih kadrova. Radna snaga iz maçe razvijenih zemaÿa odlazi u razvijene industrijske zemÿe. U savremenim meœunarodnim odnosima kretaçe radne snage zau-zima znaåajno mesto u odnosima dræava.

kao i da obezbede veñe priticaçe investicija u ove zemÿe s ciÿem çihovog ekonomskog razvoja. S obzirom na to da su meœuna-rodni odnosi pre svega odnosi izmeœu dræava. Ovakav oblik meœuzavisnosti ne pogoduje razvoju meœunarodne saradçe. jer uåvrãñuje nejednakosti. te zbog toga ima relativno mali ekonomski znaåaj. odnos industrijski razvijenih zemaÿa i zemaÿa u razvoju na svetskom træiãtu vrlo je nepovoÿan za ove posledçe. umesto harmoniånog razvoja svetske privrede u celini. 2. Za uspeãno uvoœeçe novog meœunarodnog ekonomskog poretka. Geografski åinilac Ÿudska druãtva æive u razliåitim prirodnim sredinama i uslovima kao ãto su klima. geografski uslovi sredine i poloæaja teritorije jedne dræave doprinose çenom poloæaju u datom vremenu u kome postoji odreœen stepen i oblik meœuzavisnosti na meœunarodnom planu. Ovaj razvoj je stvorio ogroman ekonomski jaz izmeœu te dve grupe zemaÿa tako da je dovedeno u pitaçe normalno funkcionisaçe meœunarodnih ekonomskih odnosa. nastajaçu i razvoju svih druãtve145 . Samim tim. çegovo delovaçe se odraæava ne samo na meœunarodne ekonomske odnose. industrijski razvijene zemÿe bi morale u prvoj fazi da obezbede povoÿniji tretman razmeni sa zemÿama u razvoju. Ovi procesi bitno utiåu na ekonomsku meœuzavisnost koja se ogleda na svetskom træiãtu. çegov razvoj i odnose sa drugim druãtvima. poãto je razmena izmeœu regiona optereñena politiåkim sukobima. jer se teæi proizvodçi svega ãto je regionu potrebno. joãuvek nije bitno izmeçen. Geografski materijalisti i geopolitiåari su geografskom åiniocu davali dominantnu ulogu u æivotu druãtva. zasnovan na podeli rada izmeœu industrijskih proizvoœaåa u proizvoœaåa siro-vina. Na taj naåin bi industrijski razvijene zemÿe samo vratile zemÿama u razvoju jedan deo sredstava koje ostvaruju u neravnopravnoj meœunarodnoj ekonomskoj razmeni. veñi na politiåke. Na ovaj naåin se ne moæe postiñi optimalna meœunarodna podela rada. Novi meœunarodni ekonomski poredak bi mogao otkloniti uzroke podreœenog poloæaja jednog broja zemaÿa u svetskoj ekonomiji i to na taj naåin ãto bi se u svetskim razmerama uåinila preraspodela podele rada putem industrijske specijalizacije regiona i zemaÿa. Meœunarodni ekonomski poredak nastao u imperijalizmu. te se u meœunarodnim odnosima zalaæu za uspostavÿaçe novog meœunarodnog ekonomskog poretka. stvara izolovane grupacije koje se meœusobno suprotstavÿaju. koji su posledica veãtaåkog stvaraça nepovoÿne strukture meœuna-rodne podele rada. a dræave ne nastaju i ne postoje drukåije veñkao teritorijalna druãtva. çegovom razvoju. Naglim razvojem tehnologije. S druge strane. kulturne i socijalne procese u savremenoj meœunarodnoj zajednici. priroda tla i geografski poloæaj. Razumÿivo je da zemÿe u razvoju ne mogu biti zadovoÿne ovakvim staçem. Razumÿivo je da ovi uslovi deluju na poloæaj svakog druãtva. industrijska proizvodça je znatno nadmaãila vrednost proizvodçe sirovina.nalno træiãte. Takav tok stvari vodi narastaçu antagonizma.

”45 Istovremeno. treba podvuñi da u postojeñim uslovima razvoja pro-izvodçe. U tom smislu. da su ovi prirodni uslovi determinanta razvoja uopãte. mora. ãto ukazuje na çihov relativan znaåaj. Ali na geografske faktore ne moæemo gledati tako kao da oni uvek. A. 45 M. Geografski materijalizam. planine. str. Da je to sluåaj.44 Geografski åinilac. åinili se nepremostive prepreke koje su onemoguñavale dodire meœu narodima i kulturama. geografski åinilac deluje na poloæaj i ponaãaçe jedne dræave u meœunarodnim odnosima. Ovaj odnos izmeœu prirodnih uslova u razvoju i samog razvoja razreãavao se kompenzacijama. kao i çegovog mesta i uloge u odnosima sa drugim druãtvima. Sa nastankom dræave nastaçenost je uklopÿena u po44 M. nav. odreœen stupçem razvoja. bez sumçe. veñih stvara rad. nastaju razlike u proizvodnosti rada. mora se uvek odmeravati prema stepenu razvitka druãtva. reke. U primitivnim uslovima razvoja tehnike. posedovaçe nafte nije imalo nikakvog znaåaja za druãtveni razvoj i bogatstvo sve dok nije pronaœena tehnologija za çenu upotrebu. deluje samo u odreœenim uslovima razvoja. na svetskom træiãtu i u meœunarodnoj podeli rada. Veña. meœutim. Dræavna teritorija Videli smo da ÿudsko druãtvo poåiçe da se teritorijalizuje tek krajem sredçeg stupça varvarstva. Iz ovoga bi se. s glediãta razvitka druãtva. zemÿe koje imaju najpovoÿnije prirodne uslove bi trebalo da imaju i najrazvijeniju tehnologiju. moæemo razlikovati viãe geografskih elemenata kojima se daju determinantne uloge u delovaçu prirodnih uslova na æivot åoveka i druãtva.nih procesa. ali i potrebu da se prouåavaju. igraju istu ulogu. ona shvataça koja geografskom poloæaju zemÿe pripisuju determinantnu ulogu u razvoju i æivotu druãtva. Oni samo pruæaju moguñnost a ne stvaraju vrednost. odnosno maça povoÿnost pojedinih strana geografske sredine. to nikako ne znaåi. kao i drugi prirodni uslovi. Sa promenama u razvoju mate-rijalne proizvodçe. Titograd. Sa razvojem tehnike. Danas se razvijena industrija nalazi na prostorima na kojima åesto nema potrebnih sirovina niti energije. meça se i znaåaj geografskih åinilaca. maçe ili viãe povoÿni. Moæemo smatrati da “pojedini geografski faktori mogu biti. Milutinoviñ. kao i samim kvalitetima tla i. ãto je znaåajno za analizu meœunarodnih odnosa. Na taj naåin je i sam geografski poloæaj. mora i reke postaju putevi veza i saradçe ili prostori sukoba meœu narodima. jer imaju znaåaja u meœunarodnim odnosima. naroåito. To. a to ñe nesumçivo delovati i na çihov meœusobni odnos i na çihovo mesto u meœunarodnoj zajednici. 1957. na svakom stepenu razvitka druãtva. Tu se mogu navesti oni teoretiåari koji taj znaåaj pripisuju klimi ili reÿefu tla. Milutinoviñ. 243. odnosno nepovoÿni. ne mora da bude. pa i meœunarodnih odnosa. moglo zakÿuåiti da u odnosu izmeœu dve dræave. U velikom delu ÿudske istorije. 146 . delo. koje se razlikuju po ovim uslovima. Meœutim. meœutim. putem boÿe organizacije proizvodçe ili veñeg radnog angaæovaça druãtva koje je u pitaçu.

a. a poveñana ekonomska meœuzavisnost traæi zaãtitu nacionalne privrede koja nastaje s nastankom nacionalne dræave. Pitaçe razgraniåeça izmeœu dræava dobija znaåajno mesto u meœunarodnim odnosima. koje su bile najsigurnija prepreka brzim upadima osvajaåa na teritoriju neke dræave. Od tih granica naroåito treba izdvojiti sledeñe: aa. Dræavne granice u tim uslovima nisu. prema tome mogle preuzeti ulogu “åuvara” unutraãçeg træiãta i domañeg proizvoœaåa od strane konkurencije. Poznato je da je nakon francuske revolucije 1789. Vojna sila tako prestaje da bude samo oruæana zaãtita pojedinih feudalaca i çihovih poseda veñprerasta u opãte-druãtveni organizam. na bazi opãte vojne obaveze. Granica je linija koja razdvaja dve dræave i preko koje se odvijaju odnosi izmeœu tih dræava. S obzirom da nacija u tom istorijskom trenutku ima najviãe uslova da se organizuje kao nezavisna dræava. U sredçem veku. Granice prostiraça ove svojine su nastankom dræave prerasle u poseban pravni i politiåki institut i one imaju veliki znaåaj u odnosima dræava. Nova nacionalna dræava se zasniva na novim organizacionim principima dræavne privrede i dræavne vlasti. teritorijalizacija je izazvala nastajaçe posebnih vrsta odnosa druãtvenih zajednica. videli smo. pitaçe dræavnih granica nije moralo biti tako strogo postavÿeno. Takav je sluåaj bio i sa Rimskom imperijom. U domenu çene oruæane sile stvara se “narodna vojska” koja. Pored niza drugih znaåajnih posledica. U daÿoj proãlosti. Dræavne granice. dræave-gradovi su zaposedale okolnu teritoriju bez taånog utvrœivaça graniånih linija. godine. uspostavÿa se neki vid svojine na zaposednutoj teritoriji i ona je ograniåena prostiraçem zaposednute teritorije. U antiåkoj Gråkoj. naturalna proizvodça nije omoguñavala veñu meœunarodnu razmenu iz koje bi se mogli razviti eksploatatorski odnosi izmeœu dræava. Sa nastankom nacije javÿa se teæça da se granice jedne dræave poklapaju sa etniåkim prostiraçem jedne nacije. Na istaknutim strategijskim taåkama postavÿene su vojne posade kao znak prostiraça suvereniteta dræave. S razvojem kapitalizma javÿa se potreba åvrãñeg povezivaça svih delova dræavne teritorije. U savremenoj epohi smatra se da teritorija na kojoj se prostire vlast jedne dræave mora imati taåno utvrœene granice. bilo nemoguñe taåno utvrditi granice francuske dræave. sve do poåetka razvoja kapitalizma. Iz same åiçenice teritorijalizacije proizaãle su mnogo veze sa razvojem i mestom datog druãtva u odnosima sa drugim zajednicama. Etniåke granice. 147 . Naime. prerasta u brojnu skupinu kojoj se u jedan od osnovnih zadataka stavÿa zaãtita granica i teritorijalnog integriteta. Ti odnosi su meœunarodni odnosi. graniåne linije nisu bile sasvim taåno utvrœene dokumentima koji bi u svako doba mogli sluæiti kao dokaz u eventualnom graniånom sporu. tako i saobrañajne moguñnosti. S druge strane.jam tog oblika potpunog druãtva. Teritorijalizacijom druãtva. koji nastaju povodom te teritorijalizacije. te vremenom nastaju odreœeni principi koji su proiziãli iz potrebe dobijaça takvih granica koje bi u najveñoj meri garantovale nacionalni prosperitet i nacionalnu bezbednost. situacija u tom pogledu nije bila bitno drukåija. Takvom staçu stvari doprinosile su kako organizacija vlasti.

Poÿske i dr. Naãveliki nauånik Jovan Cvijiñna konferenciji mira u Parizu. razgraniåeçe izmeœu evropskih dræava.teæça ka etniåkim granicama redovno vodi iznalaæeçu puteva da se do takvih granica i doœe.” Ovo miãÿeçe izraæava na jasan naåin osnovni stav epohe o ovom pitaçu. Maçine mogu sluæiti kao most razumevaça ali i kao predmet sukoba. Najåeãñe. koji su åesto dovodili do sukoba i ratova. Åesto su se iza zahteva za uspostavÿaçem etniåkih granica krile (ili kriju) teritorijalne pretenzije neke dræave prema drugim dræavama. zastupao je stav da “naåelo prirodnih granica i naåelo etniåkih granica moraju se meœusobno dopuçavati iako u praksi oni jedan drugom pritivureåe. privredni kriterij i dr. Istorija je pokazala da dobro izvedeno etniåko razgraniåeçe doprinosi razvoju dobrosusedskih odnosa. zbog maçe ili veñe izmeãanosti nacija na nekom geografskom podruåju. ove teæçe su nailazile na teãkoñe u svom ostvarivaçu. proglaãavajuñi da je ona samo deo “matiåne nacije” dræave koja to osporavaçe vrãi. iako se time æeli samo to da jedna dræava obuhvati teritoriju na kojoj se prostire jedna nacija. odnosno nacije koje su odluåile da æive u jednoj zajedniåkoj dræavi. naroåito u Aziji i Africi. ovo razgraniåeçe je stvorilo posebno staçe u Evropi. koja su ipak dovodila do stvaraça nacionalnih maçina. U çihovom dopuçavaçu naåelo narodnosti mora se poãtovati kao vaænije. koje je imalo a i danas ima veliki znaåaj za odnose izmeœu dræava. dok na drugim kontinentima. Te pretenzije su se najåeãñe izraæavale tako ãto bi se nekim argumentima tvrdilo da na toj i toj teritoriji æive pripadnici çene nacije. Meœutim. ovo pitaçe joãuvek ima veliki znaåaj u odnosima dræava. mogla su proizvoditi kako odnose saradçe tako i odnose sporova i sukoba. Odreœivaçe etniåkih granica nije nikako jednostavan posao.) vrãeno je uglavnom primenom naåela etniåkih granica. Pre ñe se uspostaviti dobrosusedski odnosi ili prijateÿski odnosi izmeœu dveju dræava ako nemaju meœusobnih nacionalnih potra-æivaça pa ma im granice i ne bile prirodne. ovi odnosi ñe biti u zavisnosti od drugih åinilaca koji odreœuju interese 148 .. i tamo gde je ovo naåelo bilo u najveñoj meri primeçeno. Ovo pitaçe poznaje i druge metode koji su dovodili do sukoba u procesu formiraça nacionalnih dræava. kao i stvaraçe novih nacionalnih dræava (Åehoslovaåke. koji su åitave delove nekih nacija ostavÿali drugim dræavama (sluåaj sa Jugoslavijom kojoj su oduzete teritorije naseÿene pripadnicima jugoslovenskih naroda).. Ako ostavimo po strani interese velikih sila. U mnogim zemÿama ostale su nacionalne maçine nacija koje su imale svoju dræavu. Sa Prvim svetskim ratom uglavnom se zavrãava proces nastajaça nacionalnih dræava u Evropi. Ovakvo staçe karakteriãe epohu stvaraça nacionalnih dræava u Evropi u toku XIX i prve polovine HH veka. ono nije moglo biti u potpunosti u praksi ostvareno zbog izmeãanosti nacija. te se u takvim uslovima moæe oåekivati razvoj procesa saradçe. Ovo naåelo je moralo biti dopuçavano i korigovano nekim drugim naåelima kao ãto su geostrateãke granice. Na konferenciji mira u Parizu posle ovog rata. Ovo pitaçe åesto je izazivalo sporove izmeœu dræava. Meœutim. Razgraniåeça po etniåkim naåelima. ili se negira nacionalni identitet neke nacije.

Reke su uvek predstavÿale bar neku prepreku osvajaåu. van Evrope se joãuzimaju i pustiçe. U istoriji Evrope zabeleæen je tipiåan sluåaj sukobÿavaça oko razgraniåeça linijom toka jedne reke. Ipak. zatim. te je tu opasnost mislila da otkloni uspostavÿaçem granice na Rajni. Iz istorije meœunarodnih odnosa se moæe videti da su dræave najteæe bile raçive na svojim morskim granicama. reke. Ove granice se pruæaju preko prirodnih prepreka. Francuska se vekovima smatrala ugroæenom od Nemaåke. u kome moguñnost invazije zavisi od tehnike kojom osvajaå raspolaæe. Kao prirodna granica. Najboÿi primer za to je Engleska. S razvojem tehnike odbrana i forsiraça reke imaju znaåajno mesto u vojnim planovima dræave. kako u odbrani tako i u napadu. 149 . mora. more se joãuvek smatra najidealnijom granicom za bezbednost dræave.dræava. Razgraniåeçe na rekama je podrobno regulisano pravilima meœunarodnog prava. ako je plovna. nije doæivela pravu inva-ziju neprijateÿa. i moguñnost pristupa velikom broju dræava. sa razvojem tehnike meça se i ta uloga morske granice. do doba u kome more kao granica samo olakãava odbranu zemÿe. bb. Radi oåuvaça svoje bezbednosti. znaåaj prirodnih granica za odbranu zemÿe opada. Sasvim razumÿivo. od konstelacije meœunarodnih odnosa unutar kojih maçinsko pitaçe moæe doprinositi razvoju jednih ili drugih procesa. S razvojem tehnike. Reka kao granica ima i svoje ekonomske vrednosti. U savremenim uslovima ratne tehnike more ima maçi znaåaj za bezbednost zemÿe. ili na drugi naåin teãko prohodni tereni. ako protiåe kroz viãe dræava. U vojnoj veãtini reke su imale posebno mesto. zatim kao zaãtita atomsko-raketnih postrojeça na podmornicama itd. zatim kao prostor iz kojeg se mogu kontrolisati strategijske taåke. Prvo. zatim sloboda plovidbe. Dobar primer za ovo je otvaraçe zapadnog fronta i iskrcavaçe saveznika u Normandiji u Drugom svetskom ratu. ona sluæi kao put meœunarodne razmene i najzad. Dræave su u svojim nastojaçima da dobiju dobre granice. åitav sliv jedne reke predstavÿa povoÿno podruåje za razvoj agrikulture i dobijaçe elektroenergije. kao ãto su planinski venci. Od vremena u kome je more bilo gotovo nepremostiva prepreka osvajaåima. Tome su doprinosili kako razlozi bezbednosti granica tako i ekonomski razlozi. meœunarodnu trgovinu i meœunarodni saobrañaj. imaju veliki znaåaj za razvoj veza meœu dræavama åitavog sveta. more kao granica ima veliki znaåaj za razvoj meœunarodnih ekonomskih odnosa. dræave åesto prilikom razgraniåeça sa drugim dræavama insistiraju da se poãtuju prirodne granice çihovih teritorija. mada çihova funkcija u meœunarodnim odnosima nije prestala. Uz ove najåeãñe prirodne granice. çegova uloga na tom planu se åak i poveñava u oblasti saobrañaja izmeœu saveznika. poãto çegovi putevi. xungle. i to treba imati u vidu. åesto insistirale da graniåna linija ide maticom neke reke. Prirodne granice. Pored ovoga. naroåito u domenu saobrañaja. koja kao ostrvska zemÿa. ona predstavÿa dobar saobrañajni put.

i istovremeno. koje inaåe nisu raspolagale prirodnim sirovinama. (Prelaz Arapa u Severnu Afriku bio je u najveñoj meri izazvan potrebom da se naœe zemÿiãte pogodno za gajeçe æitarica). dræave åesto posebnu paæçu obrañaju ovim granicama. çihovi prevoji sluæili su kao put za saobrañaj izmeœu dræava i invazije osvajaåa. Sterilnost zemÿe u ovom smislu vekovima je pojedine dræave i narode dræala u staçu strepçe za prosto odræaçe egzistencije. doline i kaçone izmeœu visova pod svojom kontrolom. zemÿe koje su tim prirodnim sirovinama raspolagale. U danaãçe vreme. Istovremeno. ta ista dræava je mogla zauzeti neko od vodeñih mesta u svetskoj proizvodçi. Jedna dræava je mogla biti siromaãna ako nije imala ugÿa u vremenu u kome je ugaÿ bio osnovni izvor energije za pokretaçe industrijske proizvodçe. politiåke i vojne ekspanzije. sa razvojem drugih izvora energije. sa razvojem tehnike ÿudi mogu uspeãnije da otklaçaju prirodno (relativno) siromaãtvo teritorije na kojoj æive. te se grade posebno skupa utvrœeça i druge zapreke. (Velika Britanija od druge polovine XIX veka hrani svoje stanovniãtvo uglavnom zahvaÿujuñi uvozu). Ove veãtaåke granice stvaraju dræavama posebne probleme za çihovo odræavaçe. bogatstvo tla jedne dræave merilo se plodnoãñu zemÿiãta za osnovne poÿoprivredne proizvode. gube 150 . Planinski venci se mogu i danas smatrati pogodnim granicama u strategijskom smislu. na do juåe sterilnim zemÿiãtima ili razmenu dobara u svetskim razmerama. rastao je i opadao znaåaj pojedinih prirodnih sirovina. bogatstvo prirodnim izvorima nije bez znaåaja u odnosima dræava. te dolazi do razgraniåeça povlaåeçem veãtaåkih linija na tlu i geografskoj karti. Kvalitet zemÿe i prirodni izvori. S obzirom na to da su dræave politiåke tvorevine. Obavÿaçe procesa proizvodçe vrãi se u odreœenim prirodnim uslovima te su oni uvek u veñoj ili maçoj meri uticali na çen razvoj. Mada danas. Razvoj tehnologije proizvodçe i saobrañaja omoguñio je proizvodçu hrane. za ove granice se pre svega moæe reñi da one dele dræave ali i åine mesto na kome se narodi zbliæavaju. Iz toga su åesto nastajali pokreti koji su raœali ekspanzionistiåko ponaãaçe takvih dræava u meœunarodnim odnosima. Prirodne granice nisu uvek moguñe. U drugim uslovima. koji su pruæali moguñnost uspeãnije odbrane zemÿe i da zadræe prevoje. kojom se dobija hrana u razmenu za druge proizvode. Zbog toga su dræave teæile da svoje graniåne linije povuku vrhovima planinskih venaca.vv. one politiåkim sredstvima åuvaju svoje prirodne uslove i prednosti na tom poÿu. b. U uslovima saradçe i dobrosusedskih odnosa. Zbog svega toga. Razvojem proizvodçe sintetiåkog materijala. U zavisnosti od razvoja proizvodçe. mada je çihov znaåaj znatno opao u uslovima savremene ratne tehnike. a i za odbranu. ili raãirenoãñu dobrih paãçaka za razvoj stoåarstva. postaju znaåajni proizvoœaåi zahvaÿujuñi razvoju hemijske industrije. mnoge zemÿe. ovaj smisao i znaåaj tla teritorije jedne dræave gubi znaåaj. kao jedino pogodne puteve ekonomske. U epohama primitivnih civilizacija. Planinski venci su uvek igrali ulogu prirodnog razgra-niåeça dve dræave.

geografski poloæaj jedne zemÿe ima prvorazredan znaåaj za poloæaj te dræave u meœunarodnim odnosima. poÿoprivrednog œubriva i dr. raspolaæu veñim kapacitetom moñi. Oni su polazili od toga da prirodna tla i prostor koji zauzima jedna dræava odreœuju druãtvene institucije. 151 . sukob uz upotrebu sredstava prinude je bio åesta pojava. kulturu itd.) u velikoj meri je odreœena interesima ove zemÿe za nuklearne sirovine u Katangi.mesto koje su imale u meœunarodnoj podeli rada i na svetskom træiãtu (to je naroåito sluåaj sa razvojem proizvodçe veãtaåke gume. tako i u svetskim razmerama. Mahan je bio obuzet åiçenicom da je svet povezan ogromnim pomorskim prostranstvima u kome. On polazi od stava da se rast jedne dræave ogleda u çenom teritorijalnom ãireçu. str. Svako vreme razvoja civilizacije imalo je svoje tehnoloãke obeleæje. åesto bitno utiåu na razvoj odnosa. delo. Prostoru koji je zauzimala jedna dræava veliku paæçu su posveñivali pripadnici tzv. kako u regionalnim. 9699. Åak i u naãem vremenu. ãto je uvek ostavÿalo traga na odnose izmeœu dræave. uvek trudile da poseduju te sirovine u dovoÿnoj koliåini. izrasta 46 M. strategijska pozicija u datim uslovima ratne tehnike. Geopolitiåka shvataça prvi je sistematski izloæio nemaåki geograf Fridrih Racel (Fridrich Ratzel). te da dræave koje raspolaæu veñim prostranstvom teritorije. Politika SAD prilikom dekolonizacije Konga (1960. utakmica dræava da poseduju izvore nafte. koji mogu uticati na çeno ponaãaçe i ponaãaçe drugih dræava prema çoj. Meœunarodni geografski poloæaj Znaåaj jedne dræave ili grupacije dræava u meœunarodnim odnosima moæe u velikoj meri da bude odreœen çenim geografskim poloæajem i prostorom koji zauzima. nuklearnih sirovina. Milutinoviñ. stalnu teæçu dræava ka proãireçu svoje teritorije. u vremenu osvajaça kolonija i stvaraça velikih kolonijalnih imperija od strane imperija-listiåkih sila. vremenu vrlo razvijene tehnologije.). U zavisnosti od toga. nav. Kao struåçak za pomorsku strategiju. sve su to elementi geografskog poloæaja jedne dræave. Ova korelacija izmeœu veliåine teritorije i dræavne moñi izazvala je po Racelu.46Ova shvataça imaju svoje objaãçeçe u druãtvenim uslovima u kojima su nastala. Najizrazitiji predstavnici ovoga pravca su ameriåki admiral Alfred Mahan (1“01914) i britanski geograf Halford Mekinder (sir Halford Mackinder 18691947). Ukoliko ih nisu mogle dobiti razmenom u meœunarodnim ekonomskim odnosima. pristup morima. u çegovoj anglosaksonskoj interpretaciji. U daÿem razvoju geopolitiåkih objaãçeça druãtvenih pojava. kao protivteæa. geopolitiåke ãkole. Dræave su se u teæçi da jaåaju svoju moñi druãtveno bogatstvo. retkih metala potrebnih u raketnoj tehnici. B. Znaåaj puteva koji prelaze te-ritoriju jedne zemÿe. rastao je ili opadao znaåaj pojedinih prirodnih sirovina. rasne i nacionalne osobine.

Geografski åinilac moæe biti povoÿan ili maçe povoÿan za neku dræavu i çen politiåki poloæaj i ulogu.ogromna evroazijska masa. doãla do izraæaja i u ameriåkoj globalnoj strategiji posle Drugog svetskog rata u kojoj je “okruæeçe” SSSR-a sprovedeno istim geostrateãkim koncepcijama od podruåja Atlantskog pakta. Kasniji razvoj dogaœaja vezanih za odnose Rusije i Velike Britanije demantovao je Mahanove ideje. Polazeñi od istih ideja. ko vlada predelom srca. Posle Prvog svetskog rata. preko Bagdadskog i ANZUS pakta do krajçeg istoka.48Pri tom. “Stoga se bez geografskih uslova ne moæe zamisliti druãtveni razvoj. Ali isto tako. neophodno je reñi da uloga i znaåaj geografske sredine za druãtvo ne moæe biti zanemarena. Interesantno je napomenuti da je ova teorija. u kojoj raste revanãizam posle poraza u tom ratu. jer su u dva svetska rata te zemÿe bile saveznici a ne protivnici. On je Evropu. On je stvorio aforizam po kome “onaj ko vlada Istoånom Evropom. ako se izuzmu preteranosti i mistifikacije koje su geopolitiåari uneli u analizu uloge geografskog åinioca. Milutinoviñ. jednog svetskog carstva. Osnovni globalni odnos. koja ovu teoriju nauåno pobija. Nacionalistiåki i revanãistiåki krugovi u Nemaåkoj vide u geopolitiåkim teorijama idejnu osnovu ponovnih priprema za ostvareçe svoje ideje o vladavini åitavim svetom. Ova odbrana je vrãena (i treba da se vrãi) stalnim politiåkim okruæeçem s mora ruskog kontinentalnog jezgra. Aziju i Afriku nazvao “svetskim ostrvom”. 103108. Ovaj stav nauke prema ovim teorijskim koncepcijama doprineo je tome da danas nema celovitijih sistema prouåavaça meœunarodnih odnosa zasnovanih na geopolitiåkim shvataçima. geografski åinioci 47 M. Dalloz. Ovakva glediãta su naãla plodno tle u Nemaåkoj posle prvog svetskog rata. nastaje iz teæçe kontinentalnog jezgra da se probije u prostor maritimnih proåeÿa. Meœutim. i pored tog istorijskog demantija ove teorije. nav. Sociologie des relations internationales. str. 1974. Merle. delo. te je u toj oblasti video drugi “stoæer moñi” koji ñe sa prvim biti u staçu ravnoteæe. po çemu. 153. u neãto izmeçenom vidu. nalazi u geopolitiåkim teorijama osnov za nemaåko svetsko gospodarstvo u åiçenici da je ona u najpovoÿnijem poloæaju da ovlada “svetskim srcem”. Velike Britanije. Bivãi general Karl Haushofer (18691946) kao Hitlerov saradnik i ideolog. 48 M. tako da se vrlo brzo razvija nauåna kritika ovih shvataça. Geografski uslov ne gube nikada karakter materijalnih uslova neophodnog za opstanak druãtva. Paris. str. Iz ovog odnosa nastajao je sukob izmeœu Rusije. to treba uvek imati u vidu. tako ãto sada Atlantski okean smatra sponom Zapadne Evrope i Amerike. kao posednika evroazijskog kontinentalnog jezgra i maritimne sile broj jedan. No. ona je naãla odziv i u globalnoj strategiji jedne velike sile posle Drugog svetskog rata.47 Geopolitiåke teorije u nemaåkoj faãistiåkoj verziji izazvale su otpor u åitavom svetu. svetskim ostrvom a time i åitavim svetom. kontroliãe celi svet”. Mekinder je smatrao da sam raspored kopna i mora na zemÿi omoguñuje stvaraçe velikih imperija i åak. koja je branila pristup maritimnim proåeÿima. kontroliãe predeo srca. Mekinder modifikuje svoju teoriju. 152 . oni ne prelaze granice toga okvira.

ne igraju uvek istu ulogu na svim stupçevima druãtvenog razvoja. Isto tako, pojedini geografski elementi nemaju uvek isti znaåaj.49 Geografski poloæaj jedne dræave ili grupacije dræava moæe u velikoj meri da utiåe na poloæaj te dræave u meœunarodnim odnosima i meœunarodnoj politici. Znaåaj puteva koji prelaze preko neke zemÿe, strateãki poloæaj u datim uslovima ratne tehnike, pristup morima, sve su to elementi geografskog poloæaja jedne dræave, koji mogu uticati na çeno ponaãaçe i ponaãaçe drugih dræava prema çoj. a. Prostor. Videli smo da su geopolitiåari veliåini prostora koji zauzima jedna dræava pridavali odluåujuñi znaåaj, kako za meœunarodni poloæaj jedne dræave, tako i za karakter çenog naroda, vlasti, druãtvene organizacije. Meœutim, oåigledno je da veliåina prostora ne odreœuje snagu jednog naroda niti stepen çegove druãtvene i ekonomske razvijenosti, pa time ni oblike druãtvene organizovanosti, kulture itd. To je toliko vidÿivo iz istorije da u pomoñnije potrebno prizivati posebne argumente da bi se ta tvrdça nauåno odbacila. Nije mali broj dræava imao veliku teritoriju a da to nije bilo dovoÿno ni za to da ona bude vojna sila i obrnuto. Åak nije taåna ni tvrdça da je veliåina teritorije i prirodno bogatstvo u korelaciji. Stepen razvijenosti proizvodçe ima svakako daleko veñi znaåaj u æivotu jednog druãtva od veliåine prostora koje to druãtvo naseÿava. Veliåini prostora se, meœutim, ne moæe oduzeti svaki znaåaj u meœunarodnim odnosima. U razliåitim uslovima razvoja vojne tehnike, prostor je imao znaåajan uticaj na stvaraçe strategijskih planova odbrane ili napada. On je imao i, moæe se reñi, odluåujuñu ulogu u nekim ratovima (Napoleonov pohod na Rusiju, 1812) a i danas, u vreme nuklearnog oruæja, znaåaj tzv. strategijske dubine dugo vremena je bio jedan od osnovnih åinilaca u strateãkom planiraçu. Promenama u ratnoj tehnici meça se i znaåaj prostora, tako da se u tom smislu on ne moæe smatrati determinantom poloæaja jedne dræave u meœunarodnim odnosima. Meœutim, imajuñi u vidu sve ostale åinioce, mora se voditi raåuna o prostoru koji jedna dræava zauzima. Od pravilne procene çegove vrednosti u datim uslovima razvoja materijalne proizvodçe, ratne tehnike i strategije, mora se vrãiti procena znaåaja prostora, i na osnovu toga, ocena o moguñim kreta-çima u meœunarodnim odnosima. b. Izlaz na more. Na odreœenom stepenu razvoja druãtva more je dobilo veliki znaåaj u meœunarodnim odnosima dræava. Izlaz na more je åesto omoguñavao lakãi pristup na svetsko træiãte, viãi stepen veza sa ostalim dræavama, a time, i viãe moguñnosti ukÿuåivaça u meœunarodnu podelu rada. U globalnoj strategiji, more je imalo i ima izuzetan znaåaj u utakmici velikih sila oko kontrole pojedinih delova sveta, uspostavÿaça interesnih sfera, zona uticaja itd. U danaãçim uslovima ratne tehnike more je pogodan prostor za nuklearna dejstva iz atomskih podmornica koje, ne izlazeñi na povrãinu, mogu raketama gaœati odreœene ciÿeve. U istoriji meœunarodnih odnosa lako se daju zapaziti nastojaça mnogih dræava da dobiju izlaz na more. Tako je Rusija od XVIII veka nastojala da dobije iz49 Nav.

delo, str. 300.

153

laz na toplo more. Åitav XIX vek obeleæen je nastojaçem ove velike sile da izaœe na Sredozemno more kroz Bosfor i Dardanele ili na drugi naåin. Umnogome, çena politika bila je usmerena ovom ciÿu, ãto i danas nije bez znaåaja u spoÿnoj politici SSSR. Srbija je veoma dugo, kroz XIX vek pa, sve do Prvog svetskog rata, nastojala da dobije izlaz na more. Opasnosti koje su za çu pro-izlazile iz kontinentalne zatvorenosti doãle su do punog izraæaja u Carinskom ratu sa Austro-Ugarskom poåetkom HH veka. Ovim ra-tom Austro-Ugarska je htela da potåini Srbiju svojim politiåkim interesima na taj naåin ãto je zatvorila kontinentalne puteve za izvoz robe u spoÿnoj trgovini Srbije. Znaåaj mora za meœunarodne odnose Jugoslavije proizlazi u najveñoj meri i zbog toga ãto je Jadransko more deo Sredozemnog mora, preko koga se dolazi u neposredni kontakt sa Evropom, Azijom i Afrikom. Isto tako, Sredozemno more je veza za izlazak na Atlantski okean i preko çega u ceo svet. Ekonomski, strateãki i politiåki znaåaj Sredozemnog mora ogleda se i u prisustvu velikih sila u çemu i postojaçu stalnih æariãta kriza na ovom podruåju. Izlaz na more, bez sumçe, predstavÿa prednost za jednu dræavu u meœunarodnim odnosima. Zbog toga se uvek mora raåunati s tom åiçenicom u procenama poloæaja jedne zemÿe u datoj konstelaciji meœunarodnih odnosa. v. Saobrañajni znaåaj teritorije. U razliåitim periodima istorije, teritorije pojedinih dræava imale su veliki znaåaj u razvoju meœunarodnih veza, trgovine i strategijskih pravaca kretaça. Putevi preko kojih su se te veze odræavale imali su, prirodno, veliki znaåaj u tim odnosima, i to kako za dræave preko kojih su ti putevi prelazili, tako i za dræave koje su se tim putevima koristile. U istorijskom razdobÿu, u kome je Evropa prodirala na istok kolonizirajuñi Aziju, Srbija je imala veliki znaåaj kao most izmeœu istoka i zapada, jer je preko çe prolazio pogodan put za neke evropske sile. S obzirom na to da su, na prvom mestu, Nemaåka i Austrougarska bile upuñene tim pravcima nadiraça na istok, meœunarodni poloæaj Srbije je u velikoj meri bio odreœen çenim geografskim poloæajem na tom putu. Strategijski planovi Austrougarske i Nemaåke uvek su uzimali u obzir ovaj znaåaj Srbije, te su bile spremne da se sukobÿavaju s drugim silama (Rusijom, Engleskom i Francuskom), oko posedovaça i kontrole na ovom putu. g. Geografski poloæaj grupacije dræava. U meœunarodnim odnosima, zbog razlika u interesima i uloge sile u suåeÿavaçu interesa, dolazi do ravnoteæe snaga, ãto dovodi do grupisaça dræa-va u politiåke saveze i blokove. Ove politiåke grupacije se meœusobno sukobÿavaju te se zbog toga mora voditi raåuna o çihovom geostrateãkom poloæaju. Razliåiti geografski uslovi doprinose posebnostima u poloæaju pojedinih zemaÿa unutar grupacije i poloæaju cele grupacije. Prvo, mora se imati na umu sve ono ãto je od znaåaja za svaku pojedinu dræavu-ålanicu grupacije i to uzeti u obzir i za ocenu poloæaja cele grupacije. Ovo je naroåito znaåajno kod odreœivaça neuralgiånih taåaka oko kojih se javÿaju najåeãñi sukobi. Pored toga, za ocenu poloæaja cele grupacije mora se voditi raåuna i o nekim drugim elementima. To je na 154

prvom mestu raspored dræava sa jakim proizvodnim kapacitetima unutar grupacije a prema drugim grupacijama. Ukoliko se takve dræave nalaze na graniånom pojasu grupacije, te se fiziåki neposredno dodiruju s drugom grupacijom, ta grupacija je, znaåi, vrlo raçiva u sluåaju sukoba. U ovoj situaciji veliku ulogu mogu da imaju tzv. tampon dræave koje fiziåki udaÿuju dve sukobÿene grupacije. To omoguñuje, naroåito raçivoj grupaciji, manevarski prostor i zaãtitu osetÿivih taåaka, koje imaju znaåaj za kapacitet moñi date grupacije. U danaãçim uslovima ratne tehnike, veliåina prostora ima poseban znaåaj u odnosima sile. Poznato je da antiraketni sistemi imaju veñi znaåaj ukoliko su viãe istureni prema periferiji braçenog prostora. Zatim, veliki prostor kojim raspolaæe jedna grupacija ima znaåaja i zbog klimatskih uslova. Ratna tehnika se prilagoœava strategiji u razliåitim prirodnim uslovima, ali se, i pored toga, ne moæe zanemariti ovaj åinilac kod planiraça odnosa na bazi sile dve grupacije. Jake zime, suãni i pustiçski predeli, stvaraju posebne teãkoñe koje mogu uticati na onoga ko planira napad, na vreme kada ñe napad biti izveden, kao i na odbranu jedne takve teritorije. 3. Nacija A. Pojam Buœeçe nacionalne svesti i nastanak nacija, obeleæava posebnu epohu i stupaç razvoja ÿudskog druãtva, i istovremeno, okvir sa kojim se u velikom broju sluåajeva poklapa savremena dræava. Sa nastankom nacije, javÿa se i nacionalna dræava, koja od poåetka pa do danas predstavÿa oblik dræavnog organizovaça nacije, te se åesto nacija i dræava kao pojmovi poistoveñuju. S obzirom na to da su meœunarodni odnosi, socioloãki gledano, odnosi globalnih druãtava, nacija i sve ãto se za çu vezuje, ili iz çe proizlazi, ima izuzetan znaåaj za meœunarodne odnose. Nastanak nacija u Evropi razbio je feudalne druãtvene tvorevine koje su zameçene nizom novih nacionalnih dræava. Ovaj proces formiraça nacija u Evropi predstavÿa jedno od bitnih obeleæja meœunarodnih odnosa XIX i HH veka do Prvog svetskog rata. Borba za nacionalno osloboœeçe porobÿenih naroda Evrope i çihove teæçe za stva-raçem nacionalnih dræava, bitno su uticale na meœunarodne odnose Evrope toga vremena. Proces formiraça nacionalnih dræava u Evropi tekao je jednovremeno s osvajaçima kolonija u svetu. Meœutim, razvitak kapitalizma van Evrope doprineo je razvoju nacionalne svesti i nastajaçu nacija na tlu Azije i Afrike, gde je ovaj proces joãu toku. Isto kao u Evropi i Americi, formiraçe nacija na drugim kontinentima uticao je na kretaçe meœunarodnih odnosa, dekolonizaciju i stvaraçe niza novih nezavisnih dræava koje danas doprinose otklaçaçu zavisnosti, hegemonije i eksploatacije iz meœunarodnih odnosa. Ovaj oåigledni znaåaj nacije u meœunarodnim odnosima zahteva pruåavaçe ove pojave, çeno objaãçeçe i definisaçe. Pokuãaji koji su do danas uåiçeni, s ciÿem da se odredi pojam i sadræina nacije kao oblika druãtvene zajednice, doveli su do formulisaça niza definicija i stavova o naciji. 155

Kapitalizam je isto tako zahtevao viãi stepen jedinstva naroda od ranijih druãtveno-ekonomskih sistema. Oseñaçe i svest o zajedniåkoj pripadnosti, uz novu materijalnu osnovu doprinosi razvoju posebnog psihiåkog odnosa prema druãtvenoj stvarnosti, koji se bitno razlikuje od ranijih faza razvoja druãtvene svesti. Prvo, ovaj proces situiran je na jednom ograniåenom teritorijalnom podruåju razvijenih komunikacija, komplementarne podele rada, koja omoguñuje relativnu samodovoÿnost, a sve je to nastalo u istorijskom toku razvoja kultura, koje se meœusobno razlikuju, ãto doprinosi stvaraçu posebnih nacionalnih karakteristika. I drugo, svi ovi procesi dovode do stvaraça posebnog oblika svesti, koja je bitan elemenat nacije i koji karakteriãe pripadnost svakog poje-dinca datoj naciji. Povezanost nacije i dræave, naciji daje poseban znaåaj u meœunarodnim odnosima, s obzirom na to da je dræava osnovni akter u meœunarodnim odnosima. Nacija, kao oblik druãtva, nastaje iz potrebe za stvaraçem nacionalne dræave koja bi to druãtvo obuhvatila. Upravo dræava kao politiåka organizacija druãtva, kakvo je nacija, obezbeœuje razvoj tog druãtva u uslovima nejednakosti u meœunarodnim odnosima. U uslovima druãtvenog razvoja u kojem se raœa nacija, nastaje i potreba za stvaraçem nacionalne dræave koja ñe tu naciju uvesti u odnose s drugim nacijama. To ne znaåi da ta teæça ka svojoj dræavi ne moæe da se zadovoÿi zajedniåkim æivotom viãe nacija u jednoj dræavi. To je uvek moguñe ukoliko se bitni interesi tih nacija identifikuju s interesima zajedniåke dræave. Opãte je prihvañeno stanoviãte da je federacija ravnopravnih nacija dræavni oblik koji je najpogodniji za ujediçeçe viãe nacija u jednu dræavu. Ovo spajaçe nacija u jednu dræavu ne ukida postojaçe i autentiånost nacija koje se ujediçuju u jednu dræavu. Ovakvim ujediçeçem, nacije nastavÿaju da æive uz oåuvaçe svog identiteta i integriteta, koji se ispoÿava i åuva na razliåite naåine, kako u politiåkom sistemu unutar, tako i na planu meœunarodnih odnosa i spoÿne politike date dræave. Åitava istorija nacije ukazuje na to da su nacija i nacionalna dræava dve pojave åvrsto povezane. Postojaçe naroda bez svoje dræave nije izuzetak u istoriji. Druãtveno-ekonomske formacije u kojima se razvijao narod nisu poznavale odnose koji su zahtevali takav stepen povezanosti kakav je doãao sa razvojem kapitalistiåkih odnosa. Beznaåajne veze izmeœu privredno-naturalnih zajednica nisu mogle stvoriti odnos iz kojeg bi se javila eksploatacija kakva moæe nastati u uslovima robne proizvodçe i ãirih træiãta na kojima deluje zakon vrednosti i automatski stvara odnos u kome razvijeniji eksploatiãe maçe razvijenog. Tako su narodi mogli da æive relativno mirno jedni kraj drugih u istoj dræavi, bez veñeg interesa da se izdvoje u posebne dræave, ili da u zajedniåkoj dræavi utvrde posebne politiåke korektive kojima bi se neutralisala nejednakost iz koje bi mogla da se rodi eksploatacija jednog naroda od drugog. Nacija kao oblik teritorijalnog druãtva, po pravilu, svojstvo izraæava putem zahteva za stvaraçe nacionalne dræave. To je istorijski utvrœena åiçenica koja i u savremenim uslovima nalazi potvrdu u postojeñoj praksi na tlu Azije i Afrike. Ova 156

åiçenica ukazuje na znaåaj nacije za meœunarodne odnose, koji se najneposrednije izraæava u sledeñim vidovima: a. Nacionalna ekonomija. Pod ovim pojmom oznaåava se ekonomska celina relativne samodovoÿnosti koja je osnov samostalnosti postojaça svakog potpunog druãtva. Nacionalna samodovoÿnost je nuæan uslov nastanka i samostalnog æivota nacija, mada se on danas postepeno gubi, poãto savremeni stepen razvoja druãtva vodi prevazilaæeçu nacionalnih granica koje postaju preuske. Ovaj proces vodi integrisaçu nacija ãto je, moglo bi se reñi, poåetak procesa neposrednog ukÿuåivaça åoveka u tokove svetske privrede a time i ÿudskog druãtva u celini. Meœutim, to povezivaçe se odvijalo u jednom krugu u kojem je podela rada bila komplementarna i na pribliæno istom stupçu ekonomske razvijenosti. Povezivaçe te grupe znaåilo je çeno odvajaçe od drugih grupa a to odvajaçe je u osnovi bilo ekonomsko: razliåitost u stepenu razvijenosti koja, uz primenu træiãnih zakona, vodi eksploataciji maçe razvijenog, nacionalna dræava je bila pozvana da ovu eksploataciju spreåi politiåkom zaãtitom ekonomske snage svog proizvoœaåa. Ovo je bila motorna snaga pokreta za nacionalnu nezavisnost i stvaraçe nacionalne dræave. Ovo je i danas jedan od bitnih åinilaca na kome i daçe postoji nacionalna dræava. Na nekim stranama ova dræava pokazuje tendenciju jaåaça a na drugim çena uloga postepeno odumire. b. Teritorijalnost i dræavnost. Ogleda se u fiziåkoj i politiåkoj povezanosti grupe koju åini jedna nacija. Teritorijalni kontinuitet prostiraça jedne nacije je istovremeno i prostor na kome se ãiri nacionalna dræava. Nepodudaraçe ova dva elementa stvaralo je posledice u meœunarodnim odnosima poãto je nacionalna dræava uvek teæila da se proãiri i na delove teritorije na kojoj se prostirala “çena nacija” a koja je mogla pripadati nekoj drugoj dræavi. Na tome su se (a i danas) zasnivali zahtevi za promenama granica ili se istiåu teritorijalne aspiracije prema drugim dræavama, ãto je uvek bio dobar put ka meœunarodnom sukobu. Nacionalna dræava nije samo znaåajna za samostalni druãtveni æivot nacije, veñje ona znaåajna i za samo formiraçe nacije i nacionalne svesti. Dugo postojaçe dræavnosti jedne grupe doprinosi prerastaçu te grupe iz niæih druãtvenih oblika u viãi u naciju. Danas nacionalna dræava ima poseban znaåaj u Aziji i Africi za formiraçe nacije od razliåitih plemenskih i drugih etniåkih grupa nastaçenih na teritoriji jedne dræave. Tu dræava ima ulogu politiåkog i druãtvenog jezgra oko kojeg se vrãi okupÿaçe raznorodnih grupa u jedinstvenu naciju a u otporu eksploatacije i drugim odnosima neravnopravnosti koji dolaze spoÿa od industrijski razvijenog sveta. Najzad, zajedniåka istorija, ratovi, borbe, stradaça, pobede kroz koje prolazi jedna dræava doprinose poveñaçu kohezije druãtvene grupe koju data dræava politiåki organizuje. v. Nacionalna kultura sadræi niz obeleæja ali se pod çom najåeãñe podrazumeva “ona osobina kulture koja se moæe opisati u jednoj dræavi i koja je znaåajna da bi se ta druãtva ne samo razlikovala od drugih, koje imaju drukåiju... kulturu veñi da bi se pomoñu çe shvatilo i objasnilo çeno meœunarodno ponaãaçe.”50 157

Razumÿivo je da su nacionalne kulture razliåite s obzirom na to da nacije æive odvojeno, ograœene ne samo politiåki i ekonomski veñ, ãto je najåeãñi sluåaj, i jeziåkom barijerom. Jezik ima ogroman znaåaj ne samo u kulturnom saobrañaju veñi u samom poimaçu sveta i stvaralaãtvu koje je osnova kulture. Pored jezika i drugi vidovi i elementi kulture ukazuju na te razlike. To se moæe reñi za gotovo sva podruåja kulturnog stvaralaãtva: filozofiju, religiju, obiåaje, moral, umetnost, nauku i dr. Sve ove razlike najpre se ogledaju u razliåitosti etosa kao sistema i hijerarhije vrednosti u svakom druãtvu, koji jedno druãtvo odvaja od drugog i doprinosi çegovim nacionalnim osobenostima. Ove razlike ostavÿaju posledice na politiåko, druãtveno i ekonomsko ureœeçe i pravac razvoja jednog druãtva, ãto sve zajedno utiåe na meœunarodne odnose i veze tog druãtva s drugim druãtvima. g. Uloga nacije u viãenacionalnoj dræavi na planu meœunarodnih odnosa te dræave, ogleda se posebno u procesu odluåivaça pri odreœivaçu spoÿne politike te dræave. I u drugim ustavnim sistemima federativnih dræava postoje razliåiti oblici posrednog ili neposrednog uåeãña federalnih jedinica u meœunarodnim odnosima, bilo preko posebnih nadleænosti pri zakÿuåeçu meœuna-rodnih ugovora (npr. federalna klauzula), bilo neposrednim politiåkim vezama koje federalne jedinice ostvaruju u meœunarodnim odnosima. B. Razvoj nacija Razvoj nacija teåe neravnomerno tako da se u svetu mogu zapaziti neke razlike u ovom procesu koje mogu imati znaåaj za meœunarodne odnose. Nacija se prvo javÿa u Evropi, zatim u Americi i najzad u Aziji i Africi. a. Nacija u Evropi i Americi. Sa razvojem kapitalistiåkih druãtvenih odnosa u Evropi XVII veka, nastala je potreba stvaraça ãirih privrednih podruåja koja bi prerasla feudalnu rascepkanost. Ovaj proces u osnovi æivota evropskih naroda, odvijao se u Zapadnoj Evropi kroz tradicionalne dræavne tvorevine feudalnog tipa faze apsolutizma. U ovim uslovima su veñvekovima razvijene zajedniåka tradicija, kultura, jezik, oseñaçe patriotizma. Ovi procesi u osnovi druãtva dovode do nacionalnog buœeça zajedno sa revolucionarnim pokretima protiv feudalnog sistema vladavine. Velika francuska revolucija 1789. godine sadræi u sebi i nacionalno-revolucionarni karakter, poãto je ona, izmeœu ostalog, istakla i naåelo nacionalne nezavisnosti i slobode. To je u tom istorijskom trenutku bio i vid borbe protiv feudalizma koji je predstavÿao negaciju nacionalne nezavisnosti jer je çegova druãtvena organizacija zasnovana na sasvim drukåijim naåelima. Ideje francuske revolucije nailaze na plodno tlo kod svih evropskih naroda, tako da ubrzo posle çe narastaju revolucionarni pokreti kako na zapadu tako i na istoku Evrope. Meœutim, Napo-leonovi osvajaåki ratovi razbijaju iluzije evropskih naroda da od Francuske mogu oåekivati pomoñu çihovim nastojaçima da se oslobode feudalne potåiçenosti. Zavrãetak Napoleonovih ratova 1815. godine oznaåio
50

str. 52.

V. Dimitrijeviñ, Nacionalna kultura i meœunarodni odnosi, “Meœunarodni problemi”, 4/1974,

158

revolucionarna 1“8. ãto je Istoånom pitaçu dalo nove dimenzije. koje su svojim uåeãñem u tom ratu htele da sa Engleskom izmire neke svoje dugove.je privremeni poraz u borbi protiv feudalizma. Odnosi izmeœu nemaåkih dræava Pruske i Austrije. jedno od osnovnih obeleæja meœunarodnih odnosa Evrope je borba za nacionalno osloboœeçe i formiraçe nacionalnih dræava. U ovom revolucionarnom pokretu. stavila je ovo podruåje u æiæu interesovaça i sukobÿavaça velikih sila. godine. Srbija je otpoåela borbu za osloboœeçe prvi put 1804. u tom vremenu se takoœe pogorãavaju zbog zahteva nemaåkih dræava van Austrije da se ujedine i odvoje politiåki od Austrije. pa sve do Prvog svetskog rata. Na jugoistoku Evrope. ta etniåka pripadnost nije bila dovoÿna da bi interese Engleske nametnula ame-riåkim kolonijama kao zajedniåke. Doãlo je do rata izmeœu Pruske i Austrije. Meœutim. Engleska je dræala severnoameriåke prostore kao svoju koloniju u kojoj je stanovniãtvo u najveñoj meri bilo englesko po etniåkoj pripadnosti. i traju do 1826. Tako je doãlo do toga da je nezavisnost izvojevana od 159 . dovodi do ratova za neza-visnost i ujediçeçe 1860. ratovi Srbije i Crne Gore protiv Turske 16-17. Buœeçe nacionalne svesti u Italiji. U Latinskoj Americi. veñ1815. godina. Veñ1830. godine ponovo ustala i utemÿila prve stubove svoje nezavisnosti. do kojih dolazi s kapitalizmom. I ova borba za nacionalnu nezavisnost je uvukla druge sile (Francusku i Ãpaniju na strani Amerikanaca). Kada je krajem XVII veka doãlo do sukoba ovih interesa ameriåki doseÿenici su se digli na ustanak i osvojili nezavisnost 1776. Borba za nacionalno osloboœeçe. Sve to govori o znaåaju nacionalnih pokreta za osloboœeçe i nezavisnost u meœunarodnim odnosima. tipiåan je primer uloge novih druãtvenih odnosa. godine. jer su nacionalni pokreti doveli do povlaåeça Turske carevine sa najveñeg dela Balkanskog poluostrva nakon viãevekovne vladavine. u formiraçu nacije i nastajaçu pokreta za nezavisnost. nacionalni pokreti za nezavisnost poåiçu 1810. Od toga trenutka. koji je zavrãen pobedom Pruske i ujediçeçem Nemaåke 10. Bosansko-hercegovaåki ustanak 15. i najzad. go-dine. Borba Srbije i drugih naroda na Balkanu za nezavisnost. sadræana su i bitna obeleæja borbe za nacionalnu nezavisnost po-robÿenih naroda. godine. godine. Nacionalni pokret na ovom kontinentu nije bio jedinstven po svom sastavu niti po svojim ciÿevima. izazvali su ozbiÿne krize u meœunarodnim odnosima Evrope ãto se posebno iskazalo angaæovaçem velikih sila u ovim dogaœajima ãto je dovelo do kongresa Evropskih velikih sila u Berlinu 18. da bi posle poraza Prvog ustanka 1813. Tada su Srbija i Crna Gora dobile i formalno priznaçe nezavisnosti. uåestvovale su i snage kojima je prvenstveni ciÿ bio oåuvaçe sopstvenih feudalnih privilegija ali bez ãpanskog sizerenstva. godine izbija ustanak u Poÿskoj. godine. godine. pored ostalih. Ovaj ustanak je Rusija u krvi uguãila i tako odloæila nezavisnost poÿskom narodu za gotovo ceo vek. Ubrzo pos-le toga dolazi do nezavisnosti Belgije. Na ovom podruåju pala je Austro-Ugarska posle vekovne vladavine feudalnog tipa. koju su poveli ameriåki kolonisti 1775. koja je bila pod feudalnom vlaãñu Ãpanije i Portugalije. Uporedo sa snagama koje su odraæavale opãti nacionalni interes. godine.

160 . je utvrœivaçe postojaça snaga. i sada. str. godine SAD su organizovale odvajaçe Paname od Kolumbije da bi dobile koncesije Panamskog kanala. ne moæe se sasvim jednostavno ustanoviti.51 b. Ono ãto je sigurno je to da u tim zemÿama postoje znaåajna nacionalna jezgra u kojima se vrãi proces pretapaça razliåitih oblika svesti (npr. Ono ãto je znaåajno za prouåavaçe meœunarodnih odnosa. ostavÿa posebne posledice na meœunarodne odnose. Nacija u Aziji i Africi. kada su te dræave nezavisni ålanovi meœunarodne zajednice. Da li su u ovim zemÿama veñformirane nacije ili ne. Teoretiåari koji polaze od kriterijuma koji vaæe za evropske nacije. koji nastaje s nastankom nacija. za “osloboœeçe” Kube. SAD poåiçu sve viãe da se uvlaåe u privredu zemaÿa Latinske Amerike. Stojanoviñ. svedoci smo da ti narodi sasvim jasno u svojim spoÿnim odnosima izraæavaju stepen druãtvenog razvoja istovetnog s onim koji se sreñe kod dræava koje su nesumçivo nacionalne dræave. Ekonomska osnova buœeça nacionalne svesti kolonijalnih naro-da je drukåija od one koja je postojala u Evropi u vreme formiraça nacije. On sadræi u sebi nacionalnu iskÿuåivost i ãovinistiåki odnos prema drugim nacijama. 37-71. i da u spoÿnopolitiåkom ponaãaçu ove zemÿe u najveñoj meri zauzimaju stavove koji su oåigledno posledica sagledavaça nacionalnih interesa. Nacionalizam kao oblik ideoloãke svesti.52 v. ali je ostao stari druãtveni poredak. za zemÿe Latinske Amerike su se zainteresovale velike sile Engleska. 1903. stavio je ovu pod kolonijalnu vlast SAD. Prirodno. rodio je prve klice objediçavaça na osnovu otpora takvoj eksploataciji. Meœutim. politiåka organizovanost u toj borbi. istiskujuñi Englesku i Francusku s ovog podruåja. koji im je nametnuo imperijalizam u kapitalistiåkoj podeli rada svetskog kapitalistiåkog sistema. delo. postojaçe nacije je najsigurniji pokazateÿ postojaça takvog stepena svesti i druãtvene organizovanosti otpora stranom osvajaåu. kao za podruåje bogato sirovinama i træiãte pogodno za plasman industrijskih proizvoda. çihovo ponaãaçe u meœunarodnim odnosima nesumçivo je odraz nacionalne politike nezavisnosti tih naroda. zavisnosti karakteristiåne za epohu imperijalizma sa kojom se te zemÿe i danas nose u procesu borbe za punu nezavisnost. zbog svojih posebnih sadræaja. Stojanoviñ.).Ãpanije. 52 R. Otpor i borba protiv kolonizatora. neznatno modifikovan. str. Sve je to dovelo do novog tipa zavisnosti zemaÿa Latinske Amerike. smatraju uglavnom da u Aziji i Africi nije moguñe nañi formirane nacije. koje mogu biti kadre da politiåki poveæu ove narode u zajedniåkoj akciji prema pretçi i ugroæavaçu spoÿa. nav. preuve-liåava vrednost sopstvene nacije a obezvreœuje druge nacije te åini 51 R. veka. Od vremena Monroove doktrine (1823. Otpor prema takvom mestu u podeli rada. plemenske) u nacionalnu svest. 71 76. Ona ne leæi u procesu stvaraça unutraãçeg træiãta ãireg i ujediçenog. nav. a naroåito u drugoj polovini 20. i takvom poloæaju u odnosu na kapitalizam stranih osvajaåa. veñu eksploatisanom poloæaju tih naroda. Rat sa Ãpanijom 1899. delo. Francuska i SAD. Ubrzo po sticaçu nezavisnosti.

Od nacionalizma treba odvojiti patriotizam koji razvija odanost prema svojoj naciji i dræavi i çenim vrednostima. Na taj naåin on svoje tvrdçe “Ja najveñi”. Œ orœeviñ. 3/1973. U uslovima æivota graœanskog druãtva. 26-30.idejnu osnovu za razvoj i negovaçe nacionalnih predrasuda. kulturni i ekonomski ekspanzionizam. agresivnu spoÿnu politiku. on sadræi teæçu ka nacionalnoj zatvorenosti u ekonomskom i kulturnom smislu. najzad. ãto se åesto åinilo u psiholoãkim pripremama masa za rat ili zavojevaåku. Osim ovih negativnih obeleæja na-cionalizam je u jednom kratkom vremenskom periodu imao pozitivnu ulogu u razvijaçu nacionalne svesti masa u borbi za nacionalno osloboœeçe jednog naroda. O nacionalizmu. koji je samo u kratkom vremenu bio vezan s “demokratskom tradicijom revolucionarnog patriotizma i nacionalnog suvereniteta”. pa åak ni osvetom ili odmazdom kao posledicama niskih strasti åoveka. etniåke ili nacionalne grupe u sukobu. 38. jer dosadaãça istraæivaça ukazuju na to da niz iracionalnih. koja uz postojaçe objektivnih okolnosti koje dovode do sukoba. ãto oteæava razvoj meœunarodnih odnosa a i razvoj same nacije. nacionalizam su posebno negovali i razvijali slojevi koji su patriotska oseñaça naroda æeleli da iskoriste za agresivne ciÿeve prema drugim narodima. On se danas u psihologiji åesto poistoveñuje s nekim patoloãkim staçima duha. bez osporavaça ili omalovaæavaça drugih nacija. meça i prenosi na svoju naciju preko tvrdçi “Moja nacija najboÿa”. str. pa u veliåaçu svoje nacije vidi i sebe u boÿem svetlu. Ovo prenoãeçe liåne narcisoidnosti na grupnu najåeãñe je posledica bedne uloge date individue u druãtvu ili profesiji. 53 J. objektivno neobjaãçivih momenata iz odnosa druãtvenih grupa. Sa nacionalistiåkim predstavama pojedinac svoju narcisoidnost prenosi na åitavu grupu kojoj pripada. Destruktivnost i krvoloånost koje su zahvatale verske. izazivaju staça. od kojih je najblaæe staçe narcisoidnosti. “Ja najboÿi”. problem”. negujuñi pri tom ãovinizam i mræçu prema drugim narodima. 53mora biti razdvojen od nacionalne svesti kao oseñaça pripadnosti jednoj zajednici. str. taj sukob pretvaraju u monstruozni masakr koji se ne moæe objasniti racionalnim razlozima. razvoja i odbrane nacionalne dræave i svih çenih vrednosti. imperijalizam i hegemonizam. nav. Nacionalizam. 161 . Fromm. “Moja nacija najveña” ãto moæe da dobije i patriotski prizvuk.54Nacionalizmu se upravo mora pokloniti paæça zbog çegove iracionalne suãtine. a iza çih su se krile osvajaåke teæçe. koja ukÿuåuje u sebi potrebu izgradçe. “Meœunarodni 54 E. razvija i neguje nacionalne mitove s ciÿem skrivaça klasnih suprotnosti u datom druãtvu. Naroåito velika opasnost koju nacionalizam sadræi za meœunarodne odnose je u tome ãto on moæe da bude veãtaåki izazvan (ãto najåeãñe i jeste) od “ideologa” i “voœa” nacije. delo. åesto su sluæile kao potvrda shvataça o åoveku kao ubici po samoj svojoj prirodi. Ove snage su najåeãñe svoje uske klasne ili grupne interese proglaãavale za nacionalne. Nacionalizam se danas najåeãñe izraæava putem iracionalnih predstava o vrednostima sopstvene nacije.

4. putem dræavne intervencije. ãto od feudalnih dræava stvara znatno åvrãñe dræavne celine. Takoœe. Postojaçe dræava sa razliåitim druãtveno-ekonomskim sistemima stvara posebno staçe u meœunarodnim odnosima. ãto moæe sluæiti kao pokazateÿ pravaca kretaça interesa i çihovog suåeÿavaça u meœunarodnom prostoru s interesima drugih dræava. One doprinose raœaçu antagonizama u svetskim odnosima. u kome je preovlaœivala veoma rascepkana struktura feudalizma. nakon åega nastupa faza izgradçe centralne dræavne vlasti. da li u ekonomskoj strukturi preovlaœuje monopolska privreda ili liberalna ili dræavno-kapitalistiåka. Druãtveno-ekonomski i politiåki sistem dræava A. preovlaœuje borba protiv ove vlasti koja dovodi do çenog ruãeça. jer u çoj nastaju protivreånosti åije reãavaçe åesto mora da preœe dræavne granice. hegemoniji i imperijalizmu. jer se izmeœu takvih dræava razvijaju posebni oblici odnosa koji u svojoj suãtini sadræe bitne razlike prema odnosima izmeœu dræava sa istim druãtveno-ekonomskim sistemima. Za ocenu moguñnosti razvoja odnosa izmeœu dræava sa razliåitim druãtveno-ekonomskim sistemima. Ta razliåitost se vidi u nizu sluåajeva. Drukåiji je odnos izmeœu dræava ranofeudalnog perioda. bez sumçe. Zbog toga je u prouåavaçu meœunarodnih odnosa neophodno posvetiti paæçu unutraãçoj druãtvenoj i ekonomskoj strukturi dræava koje. 162 . Zatim. Razvoj protivreånosti jednog ekonomskog sistema je znaåajan za razvoj meœunarodnih ekonomskih odnosa jer iz çih izrastaju bitni elementi koji karakteriãu odnos date dræave prema drugim dræavama. utiåu na çihovo spoÿnopolitiåko ponaãaçe. drukåiji je odnos i prema dræavnom suverenitetu. U prvoj fazi priznaje se vrhovna papska vlast. Stepen uåeãña dræave u privrednom æivotu zemÿe moæe ukazati na tendencije te dræave u meœunarodnim ekonomskim odnosima. i dræava u fazi apsolutizma feudalnog tipa. Druãtveno-ekonomski sistem Spoÿna politika dræava je produæeçe unutraãçe politike koja se u meœunarodnom prostoru prilagoœava konstelaciji meœuna-rodnih odnosa. u drugoj fazi. Unutraãça druãtveno-ekonomska struktura dræave doprinosi odreœivaçu stepena i oblika meœuzavisnosti u meœunarodnim odnosima. Veoma je znaåajno za meœunarodne odnose da li jedna dræava ima slobodno træiãte ili se ono kontroliãe u veñoj ili maçoj meri. U prvoj nije bilo niãta neobiåno ako bi se jedan deo teritorije dræave dao u miraz uz ñerku koja se udaje za vladara druge dræave. Istorijskim pregledom meœunarodnih odnosa nije teãko da se zapaze razlike u odnosima izmeœu dræava u antiåkom dobu ili feudalizmu. a kasnije. Druãtveno-ekonomska struktura je znaåajan åinilac u meœunarodnim odnosima. izaziva promene u odnosima izmeœu çih. Åak i svaka faza razvitka jednog od druãtveno-ekonomskih sistema dræava. åime u meœunarodnom prostoru izaziva odgovarajuñe posledice. Odnos prema dræavnoj teritoriji u prvoj fazi je drukåiji nego u drugoj. teæçi ka monopolizmu u svetskim razmerama.

Uzrok ovome treba traæiti na obe strane: “Stare dræave”. kako s jedne tako i s druge strane. nova dræava. S obzirom na to da ideologija takoœe obuhvata u sebi sistem pogleda na svet i ukupnost ciÿeva. U takvim uslovima vladajuña klasa u potpunosti identifikuje svoj interes s dræavnim interesom. istorijski gledano. Pored toga ideologija oznaåava i odreœeni sistem miãÿeça jednog druãtva.neophodno je poznavati niz åiçenica koje karakteriãu sisteme u pitaçu. te teæi da i u drugim dræavama doœe do revolucionarnih promena. koja je revolucijom doãla na vlast. To je bio prvi udarac naåinu razreãavaça sopstvenih protivreånosti imperijalizma putem osvajaça. S druge strane. u kojima je dolazilo do smene druãtveno-ekonomskih sistema. te je sukob s novom re-volucionarnom dræavom neminovan oblik odnosa (sukob ne znaåi samo oruæani sukob). Nova klasa na vlasti u tome vidi opasnost za svoj razvoj. B. Nastanak prve socijalistiåke zemÿe posle Prvog svetskog rata znaåio je. pa i meœunarodna. godine i Napoleonovi ratovi voœeni s ciÿem osloboœeça naroda Evrope od feudalizma. kako bi se mogle izvuñi neke determinante koje te odnose odreœuju. To je bio prvi signal da osnovna protivreånost imperijalizma viãe ne moæe biti otklaçana izvozom kapitala. teæe da sruãe novi poredak. ruãeçem ravnoteæe izmeœu uåeãña industrijske i sirovinske proizvodçe na svetskom træiãtu. U istorijskim razdobÿima. vrednosnih sudova i normi dru-ãtvenog po163 . iz kojeg bi se mogle izvuñi koristi koje se iz meœunarodnih odnosa oåekuju. razvoj tehnologije postepeno naruãava mehanizam svetske privrede nastao u imperijalizmu. a u stvari radi podreœivaça Evrope interesima francuske klase. redovno je nastajao sukob izmeœu druãtveno-ekonomskog sistema i dræava u kojima je doãlo do revolucionarnog preobraæaja. poåevãi od propagande. Ideologija Dati druãtveno-ekonomski sistem omoguñuje nastajaçe ideoloãkih oblika svesti koja sadræi posebnu projekciju stvarnosti. istovremeno. pa preko subverzivnih aktivnosti do otvorenog oruæanog napada. radi åega koristi mnoga sredstva. Najboÿi primer razvoja odnosa ove vrste jeste odnos feudalne Evrope prema revolucionarnoj Francuskoj posle 1789. iracionalni odnos prema stvarnosti i kao takva moæe delovati samostalno u razliåitim pravcima politiåke delatnsti ÿudi. S druge strane. jer çegovo postojaçe ugroæava klasne pozicije vladajuñe klase u staroj dræavi. Stoga se svaka politika. zbog meœuzavisnosti na meœunarodnom planu. kao klasne organizacije u kojima je na vlasti klasa koja je u novoj dræavi svrgnuta sa vlasti. Ideologija je u svojoj suãtini iskrivÿeni. nailazi na prepreke u svom razvoju jer teãko moæe da ostvari sistem odnosa sa dræavama zastarele druãtveno-ekonomske strukture. je neminovan. s obzirom na to da na tu priliku mogu uticati razliåiti druãtveni slojevi koji imaju razliåitu ideologiju. izdvajaçe jedne velike zemÿe iz stvorenog sistema meœunarodnih odnosa u epohi imperijalizma. s obzirom na to da su interesi takvih dræava iskÿuåivi te ih je nemoguñe dovesti u sklad. ne moæe razumeti bez sagledavaça uloge ideologije u çoj. Sukob u takvoj konstelaciji odnosa. druãtvenih klasa i slojeva.

uspostavÿena je ravnopravnost vera u Evropi. ili kasnije. Uostalom. godine. Ona je naroåito znaåajna u mobilizaciji masa i stvaraçu neprijateÿskih oseñaça prema druãtvenim grupama druge religije. ponaãaçe jedne dræave uvek na odreœeni naåin sadræi obeleæja ideologije vladajuñih slojeva date dræave. ideoloãka svest moæe da deluje vrlo razorno u odnosima dræava stare i nove ideologije. Ali i pored toga ne moæe se zanemariti uticaj religije na meœunarodne odnose. i danas se ne moæe zanemariti uloga i znaåaj religije u meœunarodnim odnosima. Iza ove ravnopravnosti. U ovom smislu. Ova smena je uvek prañena oãtrom politiåkom borbom. ãto je ideologiji davalo naroåiti znaåaj u meœunarodnim odnosima. 164 . koji su proizlazili iz meœuzavisnosti datog trenutka. Osim toga. Odnosi dræava u Evropi u sredçem veku nose obeleæje religioznih sukoba i ratova. U ranijim epohama ÿudske istorije za odnose dræava veliki znaåaj je imala religija. Protiv ovih dræava rat je smatran kao poli-cijska mera protiv pobuçenika i prema pobeœenom su mogle biti primeçene mere inkvizicije. U takvim uslovima. pravila o zabrani svake tolerancije protestantizma nisu smetale Francuskoj da uspostavi mirne odnose sa Engleskom onda kada je to obostrani interes zah-tevao. Najblaæi je. katoliåke dræave su bile prinuœene da priznaju legitimitet tih dræava. veño velikoj politiåkoj i ekonomskoj moñi ovih organizacija (npr. koje su sledile versku netoleranciju proglaãenu od Vatikana.naãaça. Tu viãe nije reå samo o religiji. graœanskim i meœunarodnim ratovima. onaj koji se vrãi putem pritiska na odgovarajuñe vlade da u meœunarodnim odnosima zauzimaju odreœene stavove. Posebno je pitaçe uloga i znaåaj religioznih organizacija u meœunarodnim odnosima. kao åinilac u meœunarodnim odnosima. meœutim. dovoœeçem do krajnosti predstave o stvarnosti na jednoj i na drugoj strani. u tim trenucima moæe da pospeãi iracionalne impulse ponaãaça. usta-novÿena je ravnoteæa snaga u Evropi. Verska iskÿuåivost i netolerancija onemoguñavali su uspostavÿaçe normalnih odnosa izmeœu dræava razliåitih religija. Meœutim. sa jaåaçem protestantskih dræava Engleske i Holandije i nakon iscrpÿujuñih verskih ratova u Evropi. åije funkcionisaçe je postajalo sve znaåajnije za odnose evropskih dræava. sigurno. Isto tako. ako je reå o internacionalnoj verskoj organizaciji. Katoliåka crkva). Ideologija. kao jedan od oblika ideoloãke svesti. mræçu sa æeÿom da se silom uguãi suprotna ideologija. pravila o verskoj netoleranciji su i ranije krãena u vreme kada je bila nuæna saradça Pape sa Vizantijom u zajedniåkoj borbi protiv Turske. Meœusobna iskÿuåivost dva sistema u ideoloãkoj sferi. Katoliåke dræave. ostavÿa naroåito znaåajne posledice u revolucionarnim vremenima. iza verskih sukoba uvek su postojali jasni interesi dræava. Posle Vestfalskog mira 1648. znaåajna uloga ovih organizacija ogleda se u velikim moguñnostima propagande i vrãeça uticaja na narodne mase u velikom broju zemaÿa. kojim je zavrãen Tridesetogodiãçi verski rat u Evropi. nisu priznavale legitimitet vlasti u dræavama u kojima su na vlasti bili “ãizmatici” tj. protestanti. Uostalom. u kojima je dolazilo do smene druãtvenoekonomskih sistema. koja moæe biti upotrebÿena i u meœunarodnim odnosima na razliåite naåine. pravoslavni.

ãto moæe da dovede do ozbiÿnih podela unutar meœunarodne zajednice. da bi u nekom drugom saraœivale. koji je do juåe bio vladajuñi oblik odnosa izmeœu dræava sa razliåitim ideologijama. jer se u uslovima postojaça jednog druãtveno-ekonoms165 . S druge strane. Ona moæe postati reakcionarna. te se çoj suprotstavÿa ideologija koja æeli da druãtvene tokove vrati unazad. To takoœe dokazuje da ideologija nije bitni åinilac koji determiniãe odnose izmeœu dræava. Politiåki sistem dræava Iz veñanaliziranih odnosa proizlazi znaåaj politiåke orga-nizacije i druãtvenopolitiåkog sistema dræava. Najboÿi primer za to je Drugi svetski rat u kome su se na jednoj strani naãle socijalistiåke i kapitalistiåke dræave kao saveznici. To nije bez znaåaja u meœunarodnim odnosima. jer su ideologije univerzalne i unutar jedne dræave mogu se zapaziti grupe koje imaju razliåite ideologije. veñda oblici odnosa izmeœu çih zavise od drugih åinilaca. Odnosno. Treba takoœe napomenuti da je netaåna podela dræava po ideologijama. koje mogu onemo-guñavati razvoj procesa saradçe a pospeãivati sukobe u meœunarodnim odnosima. Za takav razvoj se moæe navesti mnogo primera iz istorije. ako ne iskÿuåivim ideologijama. redovno predstavÿa napredno usmerenu svest. To ne znaåi da jedna napredna ideologija ostaje to za veåita vremena. vrlo je åest sluåaj da se iza ideoloãkih sukoba kriju sukobi interesa dræava vezanih za ekonomsku ili druge vrste meœuzavisnosti. dræave sa razliåitim ideologijama u jednom trenutku mogu biti u oãtrim sukobima (kada se ideologija stavÿa u prvi plan propagandnog delovaça). dobar je primer kao. bratstva i jednakosti do teæçe ka osvajaçima. Savremena potreba svetske podele rada nesumçivo doprinosi sve izrazitijem probijaçu odnosa saradçe namesto hladnog rata. ili åak moæe da u samim tokovima revolucionarnog preobraæaja druãtva poprimi reakcionarna obeleæja (nacionalizam. npr. Iz svih ovih razloga. uostalom. B. da ideologija ne moæe prevagnuti nad drugim åiniocima koji u biti odreœuju interese dræava u meœunarodnim odnosima. tokom kojeg je doãlo do izdvajaça jednog vladajuñeg sloja. neophodno je napomenuti. Tako nije moguñe zanemariti snagu meœunarodnog radniåkog pokreta i çegov uticaj u svakoj zemÿi na ponaãaçe te zemÿe u meœunarodnim odnosima. Razvoj francuske revolucije i çeno skretaçe od ideje slobode. s obzirom na ulogu datih grupa u procesu odluåivaça o spoÿnoj politici dræava. i devijantni razvoj socijalizma u SSSR. Ona naroåito doprinosi politiåkom grupisaçu dræava. a na prvom mestu od oblika i stepena ekonomske meœuzavisnosti datog trenutka. protiv grupe kapitalistiåkih zemaÿa. koji nameñe svoju ideologiju åitavom druãtvu a svoje interese proglaãava opãtim dræavnim interesima. Nije redak sluåaj da se u meœunarodnim odnosima sukobÿavaju dræave iste ideologije (u osnovi iste) a da saraœuju dræave sa suprotnim.Ideologija koja nastaje s revolucionarnim preobraæajem druãtva. Isto tako. pa åak i interesima socijalizma uopãte. moæe se smatrati da ideologija doprinosi stvaraçu odreœene konstelacije meœunarodnih odnosa.).

maçe povoÿni ili nepovoÿni. kroz proces odluåivaça o spoÿnopolitiåkim akcijama moæe ozbiÿno do-prineti razvoju razliåitih oblika odnosa. U ovim dræavama ekstremne druãtvene grupe politiåki organizovane uzele su vlast u jednom broju zemaÿa. unutraãçe i spoÿne politiåke nestabilnosti. Ovde se ima u vidu 55 Ch. posebno znaåajan uticaj politiåke strukture druãtva date dræave. Meœutim. U takvom politiåkom sistemu postoji mnogo viãe moguñnosti za donoãeçe odluka nezavisno od ãirih druãtvenih interesa a u interesu grupe na vlasti. 166 . koja se u meœunarodnim odnosima ispoÿila u ekspanzionizmu i agresivnosti. ãto u veñoj meri doprinosi veñem stepenu odgovornosti i u samoj spoÿnoj politici. ratovi postaju sastavni deo æivota ovih druãtava.kog sistema ili postojaça razliåitih druãtveno-ekonomskih sistema javÿaju razliåiti dru-ãtveno-politiåki sistemi. str. Unutar jednog druãtva mogu se nañi razliåiti uslovi za otklaçaçe druãtvenih protivreånosti koji mogu biti povoÿni. rat predstavÿa izuzetak u odnosima sa drugim plemenima. gde je veñbila ustrojena apsolutna monarhija. Istraæivaça koja su vrãena u Africi u XIX veku.55 U analizi uloge i znaåaja politiåkog sistema dræava za meœunarodne odnose. Interesantno je navesti da su i antropoloãka istraæivaça naãla sliåne veze izmeœu oblika politiåke organizacije druãtva i ponaãaça prema drugim druãtvima. Takvi druãtveni slojevi najåeãñe ne dozvoÿavaju razvoj demokratskih oblika odluåivaça. te od prirode tih interesa u najveñoj meri zavisi i stav te zemÿe u meœunarodnim odnosima. te se ceo proces stvaraça politike odvija u uskom krugu. Obiåno se moæe smatrati da u jednom druãtvu u kome ima maçe kriznih elemenata u druãtveno-ekonomskoj strukturi. organizacija vlasti. Razliåiti procesi u razreãavaçu osnovnih protivreånosti unutar jednog druãtva doprinose nastajaçu razliåitih oblika politiåkog organizovaça datog druãtva. putem kojih se vladari i doglavnici bogate pÿaåkajuñi susede. zapaæa se da je pored neposrednog uticaja organizacije vlasti na ove odnose. Potvrdu ovakvog stava moæemo nañi u mnogim primerima iz istorije a najnoviji je sluåaj s nastankom faãistiåkih dræava posle Prvog svetskog rata. u Istoånoj Africi. tako i izmeœu dræava u kojima su ove strukture jednake. La guerre. Sasvim je razumÿivo da u procesu odluåivaça u spoÿnoj politici interesi ove grupe dolaze u prvi plan. uloga masa u sistemu. pokazala su da u Gabonu i Gorçem Nigeru. kako izmeœu dræava u kojima su ove strukture razliåite. U uslovima ekonomskih i druãtvenih kriza. koji predstavÿaju nosioce ekstremnih poli-tiåkih stavova. ãto je dovelo do Drugog svetskog rata. proces politiåke borbe ima demokratske forme. Paris. mesto druãtvenih slojeva i klasa. Letourneau. imaju viãe uslova za uspeh u politiåkoj borbi za vlast. U Italiji i Nemaåkoj su one naroåito doãle do izraæaja svojom nacionalistiåkom i rasistiåkom politikom. 1895. u kojima su monarhije bile ograniåene pravima saveta staraca i u kojima su monarsi bili birani opãtim pravom glasa. druãtveni slojevi. postojaçe interesnih grupa i çihov uticaj u politici date dræave. unutar kojeg. 70. proces odluåivaça ukÿuåuje ãiri krug druãtvene strukture. ãto sa svoje strane.

bilo neposrednim ukÿuåeçem u meœunarodni æivot (vidi subjekte) bio delovaçem unutar politiåkog sistema vlasti u procesu odluåivaça u pitaçima spoÿne politike i meœunarodnih odnosa. Politika sile kao institucionalizovani oblik odnosa (organizovana vojna sila) i institucionalizovani odnosi saradçe (diplomatija). odnosi izmeœu teritorijalizovanih besklasnih druãtava predstavÿaju embrionalni oblik meœunarodnih odnosa u kome se javÿaju samo prvobitni oblici meœunarodnosti. uglavnom se moæe reñi. koji ova druãtva uvodi u meœusobne odnose. b. Takav primer se moæe nañi i u naãoj skoraãçoj istoriji. To su. interesnih grupa i svih drugih politiåkih åinilaca u jednoj dræavi. Tek sa stvaraçem dræave. koji imaju znaåaja za meœunarodne odnose. nastaju tek sa pojavom dræave. moæe oåekivati otpor drugih grupacija. udruæeça i dr. U nekim partijama preovladavaju snage kojima su viãe u interesu procesi sukoba. U 167 . a. Politiåke partije su organizacije kojima je ciÿ da u politiåkoj borbi osvoje politiåku vlast u jednoj zemÿi. Pojava druãtvenih klasa dovodi do stvaraça dræave. grupisaça dræava. drugih druãtvenih slojeva. Razumÿivo je da se programi tih politiåkih partija razlikuju i da te razlike obuhvataju i çihov program spoÿnopolitiåkog delovaça. raznih korporacija. zbog toga se mora voditi raåuna o programu i socijalnom sastavu poli-tiåke partije na vlasti. Razumÿivo je da interesi tih grupa mogu biti razliåiti na meœunarodnom planu i da naåin çihovog zadovoÿavaça takoœe moæe biti razliåit.. politiåkih partija itd. vojni krugovi. verske grupe. sa kojom meœunarodni odnosi nastaju onakvi kakvi su nam poznati u åitavoj istoriji ÿudskog druãtva. Politiåka struktura. Dolaskom na vlast normalno je oåekivati da ñe ta partija slediti svoj program. Od prirode interesa i naåina na koji se oni mogu ostvariti u meœunarodnim odnosima moæemo razlikovati pravac politiåkog delovaça date grupe. politiåkih partija.uloga druãtvenih klasa. druge su one grupe koje imaju internacionalni znaåaj i åije je prostiraçe internacionalno. Druãtvene klase. a u drugim. pa i svrgavaça s vlasti te grupacije. kada je 27. ravnoteæa snaga i drugi politiåki sistemi bez kojih se ne mogu zamisliti meœunarodni odnosi. marta vojnim puåem svrgnuta s vlasti jedna grupacija jer je zanemarila sve druge interese sem svojih sopstvenih. raznih drugih interesnih grupa ili grupa za pritisak. vojnih krugova. Ovo se mora imati u vidu zbog toga ãto se u sluåaju grubog podreœivaça dræavnih interesa interesima grupe na vlasti. Moæemo razlikovati dve vrste grupa za pritisak ili interesnih grupa: jedne su one koje postoje unutar dræava i deluju na dræavnu vlast. klasne svesti politiåkih organizacija. Pod politiåkom strukturom se podrazumeva splet klasnih odnosa. u meœunarodnim odnosima moæemo otkriti sve one politiåke procese koji karakteriãu ove odnose. kojima viãe odgovara meœunarodna saradça. Ovim grupama nije ciÿ da doœu na vlast u jednoj zemÿi veñda preko vlasti deluju na ostvareçe svojih interesa. Pre nastanka dræave. kada se analizira moguñe ponaãaçe jedne dræave. privredne korporacije. U politiåkoj strukturi dræava åesto je moguñe zapaziti postojaçe znaåajnih interesnih grupa ili grupa za pritisak.

56 J... meœunarodne kompanije. Tehnologija Prva industrijska revolucija otvara novu eru u razvoju ÿudskog druãtva postepenim oslobaœaçem åoveka od prirode. Na taj naåin se postiæe to da i druãtva koja naseÿavaju teritoriju koja je siromaãna u prirodnim izvorima. The international Relations Dictionary. Holt. C. 57 168 . meœunarodne crkve-ne organizacije. kako za razvoj tehnologije tako i za çenu primenu. 44. Olton.ove grupe moæemo ubrojati meœunarodna udruæeça politiåkih partija. ona danas pruæa “moguñnost kontrole ponaãaça usaœivaçem elektroda u mozak. meœunarodne humanitarne organizacije i dr. Tamna strana napretka Meynaud. “Tehnologija je primena nauånih znaça i veãtina u reãavaçu problema na poÿu neposredne industrijske primene. Druãtveni sistem koji je kadar da prihvati nova znaça i da im omoguñi primenu u privredi zemÿe. R. razvoj nauke i tehnologije ima danas i svoju negativnu stranu. predstavÿa uslov. mogu postiñi visok ekonomski rast. J. (vidi: subjekti). INC. Proces modernizacije u savremenom svetu ukÿuåuje i prenos tehniåkih znaça od strane razvijenih zemaÿa zemÿama u razvoju”. 1961. Pored neophodnosti za druãtveni razvoj i ogromnih pozitivnih rezultata do kojih je nauka doãla. Nivo tehnologije zavisi uglavnom od istraæivaça i razvoja (R & D) tj. Ono na åemu se zasnivala ta nova åovekova moñjeste tehnologija kao materijalizovani vid nauånih dostignuña. Lausanne. str. koji su uglavnom stalni. Plano. Zbog toga se danas doãlo dotle da se svakih sedam godina udvostruåuje obim nauånih istraæivaça u svetu. åime je postepeno poåeo da se oslobaœa gotovo iskÿuåive zavisnosti od prirodnih izvora. 5. jer za razliku od prirodnih uslova. Zato danas svaka dræava ulaæe velika sredstva u nauåna istraæivaça. Nivo tehnoloãkog razvoja zavisi od niza åinilaca. Meœutim. Rinehart and Winston. usvajaça novih fundamentalnih znaça i çihove primene u inovacijama. Na taj naåin nivo tehnologije doprinosi mestu i ulozi jedne zemÿe u meœunarodnim ekonomskim odnosima. Razvojem nauke. New York. tehnoloãki razvoj je promenÿiv. uz neophodne uslove ekonomske prirode. stvaraçe psiholoãki osiromaãenih liånosti. Les groupes de pression internationaux.56 Razotkrivaçe postojaça i delovaça ovih grupa unutar politiåke strukture i politiåkog sistema dræava ima veliki znaåaj u analizi meœunarodnih odnosa jer je ponaãaçe dræava u çima vrlo åesto pod najveñim uticajem upravo ovih grupa. Do ove revolucije ekonomska snaga jednog druãtva bila je u velikoj meri vezana za prirodna bogatstva tla na kome je to druãtvo bilo nastaçeno.57 Razvoj tehnologije omoguñio je da nivo druãtvenog razvoja bude podloæan promenama koje ne zavise samo od prirodnih bogatstava kojim dato druãtvo raspolaæe. åovek je uspeo da u datim prirodnim uslovima stvori nova sredstva za proizvodçu i nove proizvode. meœunarodne sindikate. te na svetskom træiãtu imati konkurentsku sposobnost. kao ãto je na prvom mestu druãtvena sredina u kojoj ÿudska kreativnost moæe da doœe najviãe do izraæaja. 1959.

meœunarodna saradça dobija joãjedan novi vid meœunarodnu nauånu saradçu koja je neophodna zbog potrebe razmene tehnologije. Ovo kretaçe tehnologije izmeœu dræava odvija se na viãe naåina: bilo uvozom i izvozom roba. Iz tih razloga. S obzirom na to da se geografska raspodela sirovina nije poklapala s geografskim rasporedom industrije. i u svaku od çih uneo promene i u meœunarodnim odnosima. A. kapitala ili direktnom razmenom rezultata nauånih istraæivaça putem prodaje licenci. stvorena je visoka i åvrsta meœuzavisnost izmeœu industrijskih 58 M. S druge strane. univerzalizacije svakog sukoba itd. Razvoj tehnologije je omoguñio industrijsku proizvodçu i onih proizvoda za koje dotiåna zemÿa nema prirodnih sirovina. 169 . Meœunarodna podela rada Uloga tehnologije u daÿem razvoju meœunarodne podele rada odvija se na dva osnovna naåina: a.. ãto je uvek dobra osnova za stvaraçe odnosa hegemonije i imperijalizma. S obzirom na nesumçiv znaåaj tehnoloãkog znaça u razvoju proizvodnih snaga svakog druãtva. patenata i industrijske opreme. doprinose sveopãtoj integraciji i povezivaçu sveta. One dræave koje poseduju viãi nivo tehnoloãkih znaça. saobrañaju. O uticaju savremenog razvoja tehnologije na naoruæaçe govori se posebno kod izlagaça strateãkog åinioca. koji danas u nizu finalnih proizvoda zameçuju prirodne sirovine. U poåetku. one stvaraju do sada neviœene opasnosti od ratnih razaraça. ma kako velika i moñna bila. zagaœeça åovekove okoline. Tako je razvoj tehnologije uneo revolucionarne promene u nizu oblasti druãtvenog æivota. nav. razvoj industrije je bio åvrsto vezan za prirodne sirovine. prenosa tehnologije iz jedne u drugu zemÿu. Promene koje su nastale u naoruæaçu. Razvoj tehnologije poremetio je tradicionalnu podelu rada koja se zasnivala na razlikama u proizvodçi. koje su u najveñoj meri proizlazile iz nejednakih prirodnih uslova. delo. ãto se naroåito postiglo sa pronalaskom sintetiåkih elemenata.”58 Iz tih razloga pogreãna je svaka tehnokratska fetiãizacija uloge nauke i tehnologije u druãtvu i zanemarivaçe drugih åinilaca i uslova za puni druãtveni razvoj. 41. ãto bitno odreœuje meœuna-rodne odnose u celini.. su i ekonomski razvijenije i obrnuto. tehnologija doprinosi stvaraçu i produbÿivaçu razlika izmeœu dræava. ne moæe biti apsolutno samodovoÿna u razvoju nauke. razvoju meœunarodnih nauånih i kulturnih veza i saradçe. åiçenica je da nijedna zemÿa. Istovremeno. Peåujliñ. Ove razlike najåeãñe su uzroci odnosa zavisnosti na ekonomskom poÿu. Ovde ñe biti reåi o uticaju tehnologije na razvoj meœunarodne podele rada. industrijskoj podeli rada. str.hemije je i fantastiåna sposobnost åoveka da iznalazi sve efikasnija sredstva za ubijaçe drugih ÿudi.

Ovaj jaz i çegovo stalno produbÿavaçe upravo se deãava danas. pa kroz XIX vek i prve decenije HH veka. jer su mnoge zemÿe. proizvodça kauåuka u svetu sintetiåkim putem poåiçe 1930. a ne tehniåko osposobÿeçe te zemÿe za samostalan razvoj proizvodçe. S druge strane. S obzirom na to da tehnoloãki razvoj sve viãe oslobaœa åoveka od prirode. dostigla 4. tehnoloãki napredak je uåinio to da uåeãñe sirovina u vrednosti gotovog proizvoda padne s 25% u 1938. Ovakav prenos tehnologije je nepogodan i zbog toga ãto zemÿa izvoznik zadræava monopol daÿeg usavrãavaça izvesne tehnologije. godine.59 Ovakav razvoj meœunarodne podele rada. Na taj naåin je politiåkim putem uåvrãñen i zamrznut odnos meœunarodne podele rada na industrijske proizvoœaåe i proizvoœaåe sirovina. polovina svetske proizvodçe kauåuka ili 1. godine. Dok domañi proizvoœaå ovlada rukovaçem uvezene tehnologije. industrijske zemÿe su uåestvovale u svetskoj proizvodçi sirovina sa 33% a sredinom pedesetih godina sa 60%. delo. Stojanoviñ. Na taj naåin. ovakav jaz izmeœu industrijski razvijenih i nerazvijenih zemaÿa mora biti prevaziœen. mora stalno uvoziti nova tehnoloãka reãeça. Poåev od prve industrijske revolucije. zaostale i siromaãne zbog industrijske nerazvijenosti. Sliåno je i sa nizom drugih proizvoda. åime se stavÿa u stalnu tehnoloãku zavisnost od zemÿe izvoznice. zemÿa uvoznik. 170 . Tako. ako hoñe da dræi korak sa svetskim stupçem razvoja proizvodçe. nav. na 17. s obzirom na to da prenos tehnologije najåeãñe kontroliãe multinacionalna kompanija.proizvoœaåa i proiz-voœaåa sirovina. Naime. a ne samo neke çene delove åime se neprekidno odræava zavisnost industrijski nerazvijene prema razvijenoj zemÿi. godini. S druge strane. i industrijski razvijene zemÿe se sve viãe oslobaœaju zavisnosti od prirodnih izvora siro-vina. Veñ1957. dotle se ona u zemÿi izvoznici daÿe usavrãava. 350. od strane industrijski razvijenih zemaÿa. na primer. ãto je u ekonomskom interesu i jednih i drugih. Meœutim. Takve zemÿe moraju da uvoze tehnologiju iz industrijskih zemaÿa i to kompletnu. do åega je doãlo i zbog smaçeça uåeãña vrednosti sirovina u finalnom industrijskom proizvodu i zbog sve veñe proizvodçe sintetiåkih sirovina. Godine 1938. bilo ãto je nova tehnologija omoguñila eksploataciju i onih izvora koji to ranije nisu mogli biti (eksploatacija izvora nafte pod morem) bilo razvojem kultura industrijskih biÿaka. 141. industrijski razvijene zemÿe sve viãe aktiviraju sopstvene prirodne izvore sirovina. çima je ciÿ da doœu do ekstraprofita koji se najlakãe ostvaruje izvozom gotove tehnologije u zemÿe u razvoju. Ova meœuzavisnost je u najveñoj meri doprinela ko-lonizovaçu nerazvijenih zemaÿa bogatih sirovinama. da bi 1934. str. do kojeg je doãlo zahvaÿujuñi napretku tehnologije doveo je do ogromnog jaza izmeœu industrijski razvijenih i nerazvijenih zemaÿa. razmena industrijskih i sirovinskih proizvoda beleæi isti rast.000 tona. razvojem tehnologije. S obzirom na to da je uklaçaçe ovoga jaza 59 R. veoma bogate prirodnim sirovinama. u interesu razvoja uravnoteæene svetske privrede. Hemijska industrija omoguñila je da veliki broj prirodnih sirovina bude zameçen veãtaåkim. 6% u 1959.000 tona proizvedena je sintetiåkim putem.

veñpoåetkom HH 60 The Reverse Transfer of Technology. ãto je ovoj zemÿi donelo samo u 1970. Ujediçene nacije i çene specijalizovane agencije vode ãiroku akciju da se naœu reãeça za industrijski razvoj zemaÿa u razvoju. saradça razmenom nauånih radnika i podizaça kadrova.jedan od bitnih preduslova za odræaçe trajnog mira u meœunarodnim odnosima. Gotovo je nemoguñe danas proåitati ogromnu masu objavÿene graœe u bilo kojoj oblasti nauke.000 struåçaka iz zemaÿa u razvoju. koji imaju veliki znaåaj za tehnoloãki razvoj. b. ãto je viãe od pomoñi koju su SAD iste godine dale tim zemÿama. 61 OCDE. Od stotinak nauånih åasopisa poåetkom XIX veka. bilo zajedniåkim finansiraçem bilo stvaraçem zajedniåkih instituta i meœunarodnih organizacija. u kojoj bi se ukinula sadaãça podela. odlazak struåçaka u razvijene industrijske zemÿe ãteti procesu razvoja ovih zemaÿa. Geneve. UNCTAD. Paris. Istovremeno teåe i obrnut proces: struåçaci iz razvijenih zemaÿa dolaze kao savetnici u zemÿe u razvoju u kojima pomaæu u primeni uvezene tehnologije. Jedan od najznaåajnijih oblika ove saradçe jeste razmena publikacija i informacija. Ovo kretaçe struåçaka obavÿa se na razliåite naåine: oni odlaze kao predstavnici kompanija koje izvoze tehnologiju ili ih ãaÿu dræave i meœunarodne organizacije. 9. koja se neposredno javÿa kao posledica podele rada sve viãe se razvija tehnoloãka meœuzavisnost koja proizlazi iz nuænosti meœunarodne nauåne saradçe koja je posledica same prirode nauånog rada. UNIDO. a. jer znaça ne mogu nastajati i postojati izolovano.61 Meœunarodna nauåna saradça danas se odvija u tri pravca: saradça putem razmene i ãireça nauånih informacija. La science et la politique des gouvernements. Veliko poveñaçe broja nauånih publikacija danas stvara nove probleme. sele u industrijski razvijene zemÿe. str. Smatra se da je samo u toku ãezdesetih godina emigriralo u SAD 53. Razvoj meœunarodne nauåne i tehniåke saradçe Pored træiãne meœuzavisnosti. Prenos tehnologije se smatra najznaåajnijim u preraspodeli podele rada. po osnovu ugovora s ovim zemÿama.60 B. Poveñaçem opãteg obima nauånog istraæivaça i meœunarodna nauåna saradça dobija sve ãire razmere i sve veñi znaåaj u meœunarodnim odnosima. koja postoji na ãtetu zemaÿa u razvoju. 1963. UNESCO) u zemÿe u razvoju. i najzad. Razlike u tehnoloãkom razvoju u savremenom trenutku meœunarodne zajednice dovode i do jednog posebnog tipa migracije kojom se struåni kadrovi. åiji kadrovi odlaze u bogatije i razvijenije zemÿe u kojima im se pruæaju joãpovoÿniji uslovi za æivot i rad. godini dobit od 3. 7 milijardi dolara. Neke meœunarodne organizacije se i neposredno bave problemima prenosa tehnologije (UNCTAD. Dok ovaj drugi vid kretaça struåçaka koristi zemÿama u razvoju. Ovaj proces ne pogaœa samo zemÿe u razvoju veñi same industrijski razvijene zemÿe. saradça na zajedniåkim istraæivaåkim poduhvatima. 1975. 171 .

ne treba iskÿuåiti opasnosti koje mogu proisteñi iz ovakve saradçe. Nije retka pojava da se i najbliæi saveznici na ovom poÿu ponaãaju kao najÿuñi suparnici. a trebalo bi da bude obrnuto. Na taj naåin se skrañuje put sopstvenih istraæivaça. Neizbeæna meœuzavisnost na planu nauånih istraæivaça nagoni dræave na ovakvu saradçu. Ove opasnosti su stalne i one su sigurno uvek prisutne u onoj srazmeri koja odgovara politiåkim odnosima zemaÿa. Kada je ona u pitaçu i odnosi savezniãtva ne mogu iskÿuåiti teæçu dræava ka posedovaçu elemenata ove moñi. Teãko je danas nañi neku zemÿu koja na ovom poÿu ne uåestvuje. mada duboki interesi na ovom poÿu dovode i do zanemarivaça interesa svojih saveznika. Na ovom poÿu se veñrazvila meœunarodna saradça koja se odvija izmeœu sliånih centara iz raznih zemaÿa. “kupovina mozgova” koju åine bogate i razvijene zemÿe od maçih i nerazvijenih zemaÿa. daje prikaze svetskih publikacija iz oblasti hemije i fizike. Meœutim. jer u suprotnom preti opasnost od zaostajaça. ne treba zanemariti ni rezultate koje su na ovom poÿu postigle meœunarodne organizacije. Conseil International des Unions scientifiques. Treba istañi da i na ovom poÿu saradçe blokovska podela i ideoloãke razlike nisu u potpunosti onemoguñile ovaj vid meœunarodnog kretaça. Korist od ovakve saradçe je oåigledna. jer se ne radi na onome ãto je veñnegde u svetu istraæeno. da bi ãezdesetih godina ovog veka iznosio sto hiÿada. Pored toga. Druga opasnost je u posrednom usmeravaçu nauånih istra-æivaça u onim pravcima koji su viãe u interesu zemÿe koja prima na nauåno usavrãavaçe nego zemÿe koja ih ãaÿe. u Hagu. Mada se ovaj oblik saradçe odvija uglavnom putem zakÿuåivaça meœudræavnih ugovora. 172 . ãtede se sredstva. kao i nauåne ustanove koje u meœusobnim dodirima samostalno ostvaruju ovu vrstu saradçe sa ustanovama ili pojedincima iz drugih zemaÿa. bilo da ih iz drugih zemaÿa prima na usavrãavaçe. Meœunarodna nauåna saradça je veoma plodonosna na poÿu razmene nauånih radnika s ciÿem çihovog nauånog usavrãavaça. b. Oåigledno je da nauåni radnik viãe nije u staçu da prati ovako ogromnu nauånu proizvodçu. jer se tim putem stiæe najlakãe do informacija.veka taj broj se peçe na deset hiÿada. Zato se danas pribegava otvaraçu meœunarodnih biroa koji rade na izradi kratkih prikaza objavÿene graœe. bilo da ãaÿe svoje nauåne kadrove u druge zemÿe. sem u vreme u kome je hladni rat bio na vrhuncu.62 U mnogim dræavama organizuju se dræavni organi zaduæeni da razvijaju dokumentacionu sluæbu na nauånom poÿu. isto tako. a moguñe je preduzeti daÿa istraæivaça u toj oblasti ãto ubrzava proces nastajaça nauånih pronalazaka. onda kada je sopstveni prestiæ na ovom poÿu u pitaçu. organizuju se dokumentacioni centri koji prikupÿaju i obraœuju podatke kojima snabdevaju elektronske raåunare. kako o dosadaãçim rezultatima u datoj oblasti nauånog istraæivaça. 62 Biro analitiåkih prikaza. Prva opasnost je tzv. Najåeãñe je i jedno i drugo prisutno u nauånoj saradçi svake zemÿe. Treba uvek imati u vidu da nauåna istraæivaça danas neposredno utiåu na politiåku moñdræava. tako i o trenutno postojeñim istraæivaçima u svetu.

str. “kulturna diplomatija” sastavni i razvijeni deo diplomatije i organa koji ove poslove vode.65 63 428429. Paris. Ona tako dolazi do nauånih informacija. Les savants dans la vie internationale. JRMP. Zajedniåka istraæivaça u kosmosu. Organizovanost sluæbi unutar dræava nadleænih za organizaciju meœunarodne nauåne saradçe. Sve ove organizacije moæemo podeliti na tri grupe: 1. danas moæe biti srazmerno veña od uloge koju ta dræava inaåe igra u meœunarodnim odnosima. Na ovom poÿu su oformÿene i meœunarodne organizacije (regionalne i univerzalne) i nauåni instituti. ili zajedniåko finansiraçe istraæivaça su oblici saradçe savremenog trenutka. Na to ukazuje i to ãto je danas tzv. i 3. R. Unutar meœunarodnih regionalnih organizacija koje se poklapaju s blokovskom podelom.64 Ãto je zemÿa veña i igra znaåajniju ulogu u meœunarodnim odnosima. str. druge univerzalne meœunarodne organizacije. stvorene su meœunarodne istraæivaåke ustanove s ciÿem koncentracije sredstava i kadrova. Les relations culturelles internationales. samo nauånog karaktera. ona viãe poklaça paæçe ovim poslovima. danas su predmet saradçe izmeœu SAD i SSSR.v. 1964. Ove organizacije se stvaraju viãestranim ugovorima i one mogu biti vladine ili nevladine. S druge strane. regionalne organizacije. Na prvom mestu za ovakvu saradçu neophodno je da opãti politiåki odnosi budu takvi da je moguñe nañi osnov ovakve saradçe u kontekstu ãirih oblika saradçe. bori se da na ovom poÿu ne zaostane. preko ovih sluæbi ãiri svoj kulturni uticaj i. kosmiåka istraæivaça) zahteva nauånu saradçu na ovom poÿu u uslovima i ne baãdobrih politiåkih odnosa. 1962. jer preko kulturne diplomatije postiæu niz vaænih ciÿeva savremene dræave u meœunarodnim odnosima. koja zahtevaju velika finansijska sredstva. 173 . jer bi to ugrozilo çen politiåki i ekonomski poloæaj u meœunarodnim odnosima. Nevladinih organizacija na ovom poÿu ima oko tri stotine. str. Dollot. geografija. 64 L. 2. åime se ova saradça postepeno institucionalizuje na meœunarodnom planu.63 Ovako ãiroko razgranata meœunarodna nauåna saradça (mada ona moæe biti mnogo bogatija) ukazuje na çen znaåaj u meœunarodnim odnosima uopãte. specijalizovane ustanove UN. 62103. okeano-grafija. Meœunarodna nauåna saradça je danas dovela do stvaraça niza meœunarodnih organizacija. Meynaud et B. 25. 1973. niti mogu biti. Stojanoviñ. Veliki troãkovi dovode do ovakve saradçe i na planu miroÿubive primene nuklearne energije. Vladine meœunarodne organizacije za nauånu saradçu predstavÿaju naj-znaåajniji oblik institucionalizovaça ove saradçe. SchrF6der. Åak i male dræave imaju dobro organizovane sluæbe za poslove meœunarodne nauåne saradçe. åiçenica da je u mnogim oblastima sam predmet istraæivaça internacionalan (meteorologija. Meœunarodna nauåna saradça i Meœunarodni odnosi. najzad. 13. Angaæovaçe nacionalnih kapaciteta u delu nekog meœunarodnog nauånog projekta je oblik saradçe koji zahteva niz prethodnih pretpostavki koje nisu. Zajedniåka istraæivaça. Lausanne. 65 J.

u eventualnom susretu nisu imali niãta zajedniåko ãto bi doprinelo uspostavÿaçu saradçe meœu çima. 174 . a çen prijem do onoga kome je nameçena. Putem radija danas je moguñe poslati bilo kakvu informaciju preko cele zemÿine kugle. a mnoge su i nestale pre nego ãto su doãle u dodir s drugim civilizacijama. Ta udaÿenost je dovodila do stvaraça. Meœunarodni odnosi su od svog postanka trpeli zbog nemoñi åoveka da savlada nekada ogromne udaÿenosti koje su delile ÿude. godine (Albanija je 1972. Na taj naåin ñe jedan TV studio moñi da 66 M. kako fiziåke. ãto meœunarodnoj podeli rada daje nove podstreke i moguñnosti. narodima kulturama putem masmedija radija i televizije. zapadna Nemaåka. Ako se zna da danas posedovaçe radio-prijemnika nije nikakav problem. Italija i Japan emitovale su 3.980 sati nedeÿno. smatra se da ñe biti moguñprijem bez ikakvog posredovaça na zemÿi. S tim ciÿem stvorena je i meœunarodna unija telekomunikacija. da bi izbegle sukob na ovom poÿu. tako da veze meœu ÿudima i narodima danas predstavÿaju operacije koje se tehniåki mogu izvesti za maçe vremena nego nekad putovaçe diliæansama iz jednog grada u drugi ne baãvelike dræave. Sociologie des relations internationales. kao meœunarodna organizacija koja ovu saradçu organi-zuje. Ove opãte posledice razvoja saobrañajnih sredstava danas dobijaju joãveñi znaåaj u razvoju komunikacija meœu ÿudima. Iz ove åiçenice pro-izlazi to da je atmosferski prostor zemÿe postao pretesan za sve one koji æele emitovati svoje poruke. U naãem vremenu pobeœene su. onda su moguñnosti ovakvog saobrañaça praktiåno neograniåene. Kina. U 1972. koji katkad nisu ni znali jedni za druge. prema 1. socijalistiåke zemÿe istoåne Evrope i Albanija. prema 1. narode i dræave. da putem ugovora podele ovaj prostor meœu sobom. Prenos televizijskih emisija u svetskim razmerama postao je moguñlansiraçem tele-satelita. godine emitovala 4 sati nedeÿno programa nameçenog inostranstvu). Ti razliåiti svetovi. Istovremeno.66 Isti takav sluåaj je i sa televizijom. Znaåaj koji dræave pridaju radio-porukama najboÿe se vidi u ogromnom interesovaçu zemaÿa za emisije nameçene inostranstvu. te je sukob bio jedini oblik odnosa izmeœu çih. Francuska. Razvoj komunikacija i kulturnih veza Najneposrednija posledica savremenog tehnoloãkog razvoja je smaçivaçe fiziåkih udaÿenosti izmeœu naroda na razliåitim stranama globusa. Zahvaÿujuñi tehniåkim pronalascima. str. Meœutim. zavisi samo od toga da li ima radio aparat.251 sat nedeÿno programa za inostranstvo. SAD.V. godine. emitovale su 5. razvoja i nestajaça razliåitih civilizacija na zemÿi koje nisu meœusobno saobrañale. tako i vremenske udaÿenosti. Merle. 168. godini SSSR.011 sati 1950. saobrañajna sredstva postepeno briãu fiziåke udaÿenosti i na zemÿi se postepeno razvija proces univerzalizacije tehniåke civilizacije. Zbog toga su dræave prinuœene. Velika Britanija. Za prijem ovih emisija joãuvek je neophodan posrednik u zemÿi primaocu.508 sati 1950.

Nije teãko da se iz diplomatske istorije vidi da su meœunarodni odnosi te epohe bili obeleæeni u velikoj meri i tom åiçenicom. Meœunarodna propaganda je na ovaj naåin dobila joãmoñnija sredstva a çeni efekti su lako uoåÿivi u negativnom saldu istorije meœunarodnih odnosa. 67 Nav.67 Ovakav razvoj komunikacija meœu ÿudima i narodima razliåitih kultura ima svoje dve strane: s jedne. 173. voœeçe rata bilo je najåeãñe odvojeno od celine stanovniãtva dræava. delo. u istoriji. Oni su sprovodili odluke politiåke vlasti. Malte i Gibraltara. S ovim ciÿem je Engleska u XIX veku teæila posedaçu Kipra.emituje emisije koje ñe putem tri satelita moñi da primi 90% svetskog stanovniãtva. ovaj razvoj masmedija pogoduje i onim kretaçima u savremenom svetu koja åine tamnu senku naãe epohe. i u proãlosti i danas. Ako je nekada bilo neophodno posedovati baze na 250 miÿa od mesta akcije da bi se uspeãno delovalo u pomorskom ratu ili kontrolisala neka pomorska oblast. ãto samo po sebi vodi zbliæavaçu naroda. preduzimali vojne operacije. osvajaça ili odbranu u ciÿu zadovoÿeça politiåkih interesa dræava. Smatra se da zbog toga Juænoafriåka Republika dugo nije imala TV mreæu na svojoj teritoriji jer se plaãila da bi strani program mogao delovati protiv osnovnih stavova na kojima se zasniva tamoãça rasna diskriminacija. on ñe doprinositi zbliæavaçu kultura. Vojna strategija Povezanost strategije i politike je oåigledna. jer su se çime bavili profesionalni vojnici plañeni od vladajuñih slojeva. 169. delo. Po nekim miãÿeçima. U danaãçem vremenu ta sprega strategije i politike naroåito dolazi do izraæaja. åime se danas vrãi tzv. moñne dræave su u staçu da velikom uåestaloãñu svojih emisija nameñu svetu svoje kulturne i druãtveno-politiåke vrednosti. ãto nije sluåajno. Ovo posedaçe joj je omoguñilo kontrolu nad Sredozemnim morem. Voœeçe rata je zato bilo odvojen domen nadleænosti koji je pripadao profesionalnim stratezima. kada nije moguñe odvojiti voœeçe rada od åitavog naroda. s obzirom na tadaãçe moguñnosti pomorske strategije. Danas. kada su ratovi prerastali u opãtenarodne. Naime. kada nije moguñe razdvojiti prostor bitke od pozadine. ideologiju i politiåke ideje. S druge strane. ova sprega strategije i politike igra znaåajnu ulogu u meœunarodnim odnosima u celini. Nekada. ova åvrsta veza izmeœu strategije i politike je postojala oduvek. str. “kulturni imperija-lizam”. strategija i politika idu zajedno: one su u stvari samo dve strane jedne iste pojave. 68 Nav. razbija nacionalne predrasude koje nastaju kao posledica zatvorenosti i izolovanosti. uzajamni uticaj i uslovÿenost takoœe. kada praktiåno “civilno stanovniãtvo” viãe ne postoji kao politiåka kategorija. onda su ciÿevi jedne pomorske sile sadræavali i teæçu da se do tih baza i doœe. 6. str.68 S druge strane. Meœutim. 175 . politika i strategija su stvarale åvrstu spregu.

str. da politika odluåuje da li ñe upotrebiti silu za ostvareçe svojih ciÿeva. delo. 1968. Na osnovu prouåavaça ratnih iskustava. 26. nav.. osnove materijalnog i tehniåkog obezbeœeça i rukovoœeça ratom i oruæanim snagama. str. U tom smislu. sa svoje strane znaåi. 1962. Vojno-izdavaåki zavod. Boæiñ. 1965. Aron. Odnos strategije i politike Vojna strategija je “veãtina upotrebe oruæanih snaga za postizaçe ciÿeva koje je postavila politika”. La sociologie des relations internationales. Beaufre) smatra da je strategija “veãtina da se ostvari sudelovaçe sile u postizaçu ciÿeva politike”. Moæe se prihvatiti da je svrha strategije postizaçe ciÿeva koje je prihvatila politika. po kojoj “vojna strategija predstavÿa sistem nauånih znaça o zakonomernosti rata kao oruæane borbe u ime odreœenih klasnih interesa. Primena oruæane sile samo je jedno od niza sredstava kojima dræava raspolaæe u meœunarodnim od69 R. strategija je u sluæbi politiåkih ciÿeva dræave ãto.“Naåin na koji su se ÿudi borili bio je uvek dovoÿan da pokaæe socijalnu strukturu datog druãtva. 311. 74 Sokolovski. Bofr (A.73 Sovjetski teoretiåar Sokolovski bitno proãiruje pojam strategije svojom definicijom. ili pak mogu jednostavno teæiti odræaçu politiåkog status ÿuoa)”. Potpunijem razumevaçu pojma strategije pomoñi ñe upoznavaçe s onim ãto se smatra çenim ciÿem. “Revue francaise de sociologie”. Beaufre).71 Ova definicija se po svojoj suãtini veoma malo razlikuje od one koju je dao Klauzevic. Vojna strategija. a ne samo kao veãtinu zapovedaça vojskom. str. “Meœunarodni problemi”. Aron. vidove oruæanih snaga i osnove çihove strategijske upo-trebe. nav. Beaufre.). str. 28. defanzivni (zaãtita teritorija ili drugih interesa. delo. Vojno-izdavaåki zavod.72 Meœutim.70 A. naåin çegove pripreme i voœeça. sept. novih sredstava borbe i pogleda verovatnog protivnika. a isto tako. 71 A. ona istra-æuje uslove i karakter buduñeg rata. Beograd. 1963. 2122. str. 18. 1/1971. 70 R. ovim dvema definicijama moæemo dodati sledeñe dve koje imaju razliåito znaåeçe. Poznati francuski strateãki teoretiåar A. str. Uvod u strategiju. koji je strategiju definisao kao veãtinu voœeça rata u celini. koristeñi ãto boÿe sredstva kojima se raspolaæe: “Meœutim. Paris. 20.”74U sva tri izloæena gle-diãta strategija je veãtina i stavÿa se u zavisnost od politike. 73 A. Beograd. Paix et Guerre entre les nations. str. za åije je postizaçe potrebna primena sile u meœunarodnim odnosima. Evolucija pogleda na odnos strategije i politike..75 Mada postoje razlike u shvataçima. Politika za postizaçe svojih ciÿeva ima razliåita sredstva. vojno-politiåke situacije ekonomskih i moralnih moguñnosti zemÿe. 75 A. 72 N. Beaufre. kao i naåin na koji su ÿudi radili”. 20.69Po miãÿeçu pisca navedenog teksta sprega izmeœu diplomatije i strategije jeste jedan osoben element u odnosima izmeœu dræava. Bofr (A. ti ciÿevi mogu biti ofanzivni (osvajaçe. Ovu definiciju dao je poznati strateãki teoretiåar Lidel Hart (Liddell Hart) pre viãe godina. moguñe je smatrati da strategija ima za zadatak ostvareçe ciÿeva politike jedne dræave. 176 .

Meœutim. “Politika podrazumeva strategiju. Citat iz govora X. 121. ako su ti ciÿevi ostvarivi primenom sile. sutra. Nuklearno oruæje ukinulo je ograniåeçe koje strategija stavÿa politici. danas. “Ta unapred pripremÿena ili pak upotrebÿena oruæana sila predstavÿa naåin upozoravaça neprijateÿa da treba da traæi razumna reãeça”. on svakako ne misli da rat nije politiåko sredstvo. veñda je neko drugo politiåko sredstvo. To stvara. ove neograniåene moguñnosti nuklearne strategije imaju drugu stranu: nuklearno oruæje je teãko primeçivo za postizaçe bilo kojih ciÿeva politike. koja u svako doba moæe raspolagati odgovarajuñim obimom sile. Velika debata. Strateãki argumenti su veoma znaåajni ali oni ne predstavÿaju viãe nego jedan elemenat u politiåkom odluåivaçu”.nosima. Kada Klauzevic kaæe da je rat “drugo sredstvo” u politici. strateãko i politiåko planiraçe spojeni. Vojno-izdavaåki zavod. U SAD su joã1945. Beograd. ovaj odnos nije tako jednostavan. Rat je sigurno politiåko sredstvo i zato strategija zavisi od politike. Ãvarc. str. To je danas jedinstvena delatnost.77 Nuklearno oruæje je klasiåno politiåko zastraãivaçe podiglo na nivo najznaåajnije nuklearne strategije na strategiju zastraãivaça. Sa pojavom i razvojem nuklearnog oruæja politiåari su dobili najãire moguñnosti izbora sredstava za postizaçe razliåitih politiåkih ciÿeva.76 Sa razvojem nuklearnog oruæja. do sada u istoriji. Veze politiåkog planiraça i odluåivaça sa strategijskim planiraçem i odluåivaçem se formalno ustanovÿavaju stvaraçem odgovarajuñih dræavnih organa. åiji je uticaj na meœunarodne odnose takav da se moæe govoriti o istorijskom preokretu u ovoj sferi druãtvenog æivota. veza izmeœu ove dve pojave je nesumçiva. one moraju da dopuçuju jedna drugu”. ona u stvari odreœuje izabrane ciÿeve na osnovu procene savremenih kretaça. i pored ove oåiglednosti. Strategija ne interveniãe sve dok izabrani ciÿ ne izazove neprijateÿstva. Paris. 49. nepoznato stalno staçe ratne pripravnosti armija. Ako se poœe od definicije Klauzevica da je rat nastavak politike drugim sredstvima. str. koje se razlikuje od sredstava koje politika upotrebÿava u periodima u kojima se oruæana sila ne primeçuje za postizaçe çenih ciÿeva. Kenedija odræanog pred Kongresom SAD 1961. Vojno-izdavaåki zavod. Beograd. 77 177 . str. onda se mora zapaziti uzajamnost u delovaçu strategije i politike: strategija se podreœuje i sluæi ciÿevima koje je postavila politika. str. 44 i 169. 1969. Strategija juåe. “Diplomatija i odbrana nisu viãe alternative pri åemu bismo se lañali jedne ako otkaæe ona druga. ali istovremeno. 174. Poãto se znaåeçe strategije svodi na veãtinu upotrebe sile za zadovoÿeçe ciÿeva politike. Meœutim. Hamon. za svaki politiåki ciÿ moæe se nañi odgovarajuña strategija. nije tako jednostavno staviti strategiju u potåiçeni odnos prema politici. odnos strategije i politike joãviãe se komplikuje. 76 L. La strategie contre la guerre. politika ne moæe postaviti ciÿeve koji nisu u skladu s moguñnostima strategije. Aron. O hijerarhijskom odnosu ove dve pojave takoœe ne moæe biti reåi u ovom sluåaju. Naime.78 Ovakvi uslovi koje stvara nuklearno oruæje u potpunosti su izbrisali razlike izmeœu politike i strategije u onim sluåajevima u kojima politika svoje ciÿeve teæi da ostvari putem oruæane sile. 1968. 78 R. 1966.

Na primer. meœutim. “Kao ãto je strategija sredstvo primene nasilne politike. Uticaj tehnike na vojnu moñje oåigledan. Po mnogim miãÿeçima. naãih nedavnih iskustava u Alæiru: da li su nam naãe moderno naoruæaçe i oprema omoguñili da izvojujemo pobedu”. i u politici. tako su taktike sredstva primene strategije”. Setimo se na primer.82 Pored veoma jakih argumenata i istorijskih åiçenica. pa tako i u meœunarodnim odnosima uopãte. nav. pa prema tome i uspeãnost u voœeçu rata.” Pronalazak avijacije. O uticaju tehnike na strategiju moæe se govoriti na dva naåina: prvo. o uticaju tehnike na strategiju u vojnom i politiåkom smislu. zasnovane na potpuno drugim principima. “Nuklearno oruæje predstavÿa poåetak nove etape u razvoju strategije. da tehnika i prednost u tehniåkoj moñi ne znaåi automatski i prednost u strategiji. nav. 82 Isto. potvrœena mnogo puta u istoriji.80U savremenoj strateãkoj misli. ovakav odnos strategije i tehnike je moguñe zapaziti samo u nekim delovima istorije. åiçenica je takoœe. 178 . Åak su smatrali da je jedan od najvaænijih zadataka strategije da neprekidno teæi pronalaæeçu novih oruæja i çegovoj primeni u ratu. jer se ne moæe poreñi da tehniåke moguñnosti. teãko je to prihvatiti kao opãte pravilo. posredno. str... Dubÿa analiza odnosa strategije i tehnike kroz istoriju mogla bi pokazati da se u toku istorije smeçuju faze u kojima je dominirala tehnika i faze u kojima su dominirale ideje. Iæÿebÿena artiÿerija uslovila je duboko postrojavaçe borbenih poredaka. Meœutim.. a time. åine osnov strategijskih za79 Sokolovski. “Ali moæe se pokazati da ta prednost bude uzaludna ako se ona primeni za raåun loãe strategije.. nav. koje idu u prilog primatu strategije nad tehnikom. 49. pronalazak baruta i vatrenog oruæja doveo je do pojave streÿaåkog stroja na bojiãtu. uticaj ratne tehnike na strateãko planiraçe je od presudnog znaåaja. Bofr smatra da tehnika predstavÿa bitan åinilac vojne moñi. te se ne moæe smatrati za opãte pravilo.B. delo.. bile kakve da one jesu. rodio je strateãke teorije o znaåaju prevlasti u vazduhu i izmenio ranije zamisli o kopnenim operacijama. 81 A. da bi u toku krañe evolucije postepeno ponovo preovladale ideje. Strategija i tehnika U prethodnom izlagaçu paæça je upuñena na odnos strategije i politike. prema ovakvom stavu istiåu se ozbiÿne rezerve. Beaufre. i pojedina otkriña i pronalasci u oblasti tehnike.81Meœutim. nije malog znaåaja u odreœivaçu strategije kao åinioca meœunarodnih odnosa. delo. str. “Na strategiju su uticala. “Vojna strategija ne zavisi samo od politike i od sociologije. 51.”79 Niz vojnih pisaca su åitav razvoj vojne strategije zasnivali na napretku tehnike. 51. delo. Odnos ratne tehnike i strategije. Kod svih revolucionarnih tehniåkih preokreta u svetu oruæja zabeleæena je privremena dominacija nove tehnike. o uticaju tehnike na vojnu moñuopãte i drugo.. Ovaj uticaj dovodi do kvalitativnih promena u vojnoj strategiji. Beaufre. ona takoœe zavisi i od staça tehnike”. 80 A. Meœutim. str.

ako se to æeli. Sa razvojem nuklearnog oruæja. Savrãenstvo ratne tehnike zahteva sve veñe koliåine vrlo retkih sirovina kao ãto su to neki retki me-tali 179 . bilo posledica tih operacija (radijacija i dr. ãto je zadatak strategije. Da li oruæje koje moæe da uniãti åitav svet. Sa pojavom nuklearnog oruæja ovaj problem se postavÿa u jasnijem obliku. sve do globalnih razmera. koje jedno druãtvo smatra vrhovnim. åitav svet bi bio realno ugroæen od moguñeg proãireça. moæe da obuhvati åitav svet. Sve veñi razvoj tehnike dovodi do sve veñe potrebe razliåitih sirovina. Nuklearno oruæje nije samo novo oruæje koje se samo svojom veliåinom moñi razaraça razlikuje od poznatih oruæja. vojne operacije na jednom kraju zemÿine kugle mogle su ostaviti potpuno po strani druge regione. Ovo oruæje. Wene moguñnosti zahvataça ãirih ili uæih prostora. dovodi u pitaçe ne samo tradicionalan odnos strategije i politike. Potpuno jedinstvo i stapaçe strategije sa svim drugim oblastima æivota u opãtenarodnom ratu åini nemoguñim raskorak izmeœu tehniåkih moguñnosti i strateãkog planiraça. Moæda se slabost te strategije nalazila u istorijskoj ulozi onih koji su je zamislili i ostvarivali.) koje se vode na drugom mestu. i åija se konaåna moñsasvim egzaktno i ne zna. S druge strane. razvoj nuklearnog oruæja i odgovarajuñih strategija doveo je do viãeg stepena ekonomske meœuzavisnosti u svetu. poãto vojne operacije tehniåki nisu mogle zahvatiti ãire prostore od strategijskih moguñnosti datog trenutka. bez obzira na poåetne ograniåene (geografski ograniåene) vojne ciÿeve. u tom smislu ãto u svakom trenutku. s çegovim moguñnostima razaraça i uniãtavaça. veñspisak ovih metala razumeju samo upuñeni struåçaci. Nuklearna strategija i meœunarodni odnosi Savremene moguñnosti strategije neposredno utiåu na stepen i oblik meœuzavisnosti u meœunarodnim odnosima. ne mogu na svojoj teritoriji da naœu sve sirovine potrebne savremenoj ratnoj tehnici. Nije moguñe pretpostaviti da tehnika bitno uveñava vojnu moñ.misli i planiraça. istovremeno znaåe i ukÿuåivaçe tih prostora u meœunarodnu politiku i meœunarodne odnose. savremena proizvodça se ne zasniva viãe na nekoliko osnovnih metala. U sluåaju izbijaça bilo koje faze nuklearnog rata. Istorija je viãe puta potvrdila åiçenicu da jedan narod reãen da se bori ne moæe biti pobeœen. Ovo znaåi prelaz u novi kvalitet koji åitavom pitaçu daje nove razmere. åak ni one najveñe. onda tu istu tvrdçu obarati time da ona nije bitna u strategiji. Drugo je pitaçe koje postavÿa A. bilo samih vojnih operacija. veñi sam rat kao sredstvo politike i naåin primene oruæane sile. U proãlosti. strategija narasta u globalni åinilac definitivno. Meœutim. Danas je sigurno da ni super-sile ne mogu da razvijaju svoju sopstvenu proizvodçu svih tih sirovina. jer je u çemu sadræana celokupna idejna snaga politike uklopÿene u strateãku zamisao odbrane vrednosti. Bofr. loãa strategija nije posledica loãih tehniåkih moguñnosti. moæe biti tehniåki osnov strategije pomoñu koje politika jedne zemÿe æeli da ostvari neke svoje ciÿeve u meœunarodnim odnosima? V. Nijedna zemÿa.

Ova strategija se zasnivala na nuklearnom oruæju velike snage. nuklearna zaãtita koju je pruæila nuklearna sila svojim saveznicima. Da je to veoma ozbiÿan problem. te se åesto dogaœa da neka supersila zavisi na tom poÿu od neke sasvim male zemÿe. bipolarizam se definitivno uåvrãñuje tek nakon obostranog posedovaça nuklearne moñi. koja omoguñuje postepenu eskalaciju rata. Moæe se smatrati da je bipolarizam u toj fazi nastao i opstao kao posledica strategije masovne odmazde. razumÿivo je da se na tom poÿu sukobÿavaju suåeÿene sile. 1960. “Oruæje koje moæe da uniãtava samo ÿude. koja proizlazi iz savremene tehnologije proizvodçe naoruæaça. Cambridge. po svoj prilici najveñe promene izazvalo na poÿu odnosa snaga. jedini se suprotstavÿa ovoj podeli sveta na bazi politike sile. 84 “ Th. za sluåaj da zbog ratnih operacija ne mogu doñi do çih u zemÿi u kojoj se te sirovine nalaze. Nuklearno oruæje je. s jedne strane. koji je tada bio na svom poåetku. s obzirom na to da je uniãtavajuña odmazda odgovor koji sledi. bez obzira na poåetne razlike u koliåini ovog oruæja. ne meça suãtinu bipolarne ravnoteæe snaga. da se odnos snaga nije mogao drukåije uspostaviti nego kao odnos dva pola. 180 . nastanku bipolarizma u ravnoteæi snage. Meœutim. ovo staçe se meça. tako da na tom poÿu uslovÿavaju globalnu meœuzavisnost. bila je dovoÿna garancija da se druga strana neñe usuditi da napadne. ravnoteæa je uspostavÿena tako ãto su snage. U uslovima politike sile u meœunarodnim odnosima. koje su raspolagale ovim oruæjem. jer åitava çena vojna moñzavisi od toga da li ñe u svako doba moñi da doœe do te sirovine. Åiçenica da je ona na poåetku postojala kao uravnoteæen odnos sile zasnovane na atomskoj moñi (ali nedovoÿnoj za odluåujuñi udar) i sile koja je raspolagala premoñnim konvencionalnim vojnim snagama. posedovale takvu moñ. To je razumÿivo. dokazuje i åiçenica da SAD grade ogromna skrivena skladiãta u kojima se åuvaju dovoÿne koliåine tih sirovina. a s druge strane. koja se konkretno ispoÿava u. koji su u toj fazi iznutra bili åvrsti i odbojni prema drugoj strani. Meœutim. C. koje je prilikom upotrebe izazivalo ogromna razaraça i uniãteça. u opadaçu znaåaja politiåkih saveza u politici dræava koje teæe da oåuvaju svoju bezbednost. Na taj naåin je bipolarna ravnoteæa snaga dovela do uspeãnog formiraça vojno-politiåkih saveza i blokova dræava. The Strategy of Conflict. Posed i nabavka tih sirovina su uvek ozbi-ÿan posao za jednu veliku silu. s razvojem strategije elastiånog odgovora. Schelling. Ova strategija u sebi sadræi moguñnost 83 Ovde nije potrebno ulaziti u detaÿe uspostavÿaça ravnoteæe snaga posle Drugog svetskog rata. jer je i nuklearna moñkoncentrisana u dve sile. U tim vremenima åvrsti bipolarni sistem odnosa snaga u meœunarodnim odnosima poåiçe da remeti jedino jedna nova politika i jedan novi pokret u svetu politika integracije. a ni u kom sluåaju nije u staçu da oãteti termonuklearne snage druge strane. str. Te sirovine su rasturene u malim koliåinama po raznim zemÿama sveta.84 Drugim reåima. 233. bipolarizam se konaåno utvrdio kao oblik ravnoteæe snaga.83 Sa uspostavÿaçem definitivne nuklearne ravnoteæe (kada su obe sile raspolagale podjednakom snagom). Ovaj pokret. U prvoj fazi razvoja nuklearnog oruæja. u svojoj najdubÿoj suãtini je defanzivne prirode: ono svome posedniku ne omoguñuje da napadne prvi”.neophodni u raketnoj tehnici.

. koje su mogle obezbediti sopstvenu moñ. uåinila velika razaraça u Zapadnoj Evropi. jer nuklearne sile i daÿe dræe u rezervi oruæje za masovno uniãteçe.86 Ovakav zakÿuåak povodom strategije elastiånog odgovora ostavio je sasvim praktiåne posledice koje su se odrazile na znaåaj i svrsishodnost vojnopolitiåkih saveza u tim uslovima. U ovakvom ratu ne bi moralo da doœe do totalnog nuklearnog rat. poviãeçe atomskog praga (prelaz na jaåe oruæje u eskalaciji.85 Drugim reåima. znaåi. u ime æeÿe strategijske i moralne.. “Elastiåni odgovor ima dvostruku ulogu. dozvoli da doœe do razaraça u SAD. jer se od SAD (one su tu doktrinu proklamovale) ne bi moglo oåekivati da zbog razaraça u Evropi. Uzaludno je neku krizu oko nekog pitaça odnosa dva bloka u Evropi predupreœivati pretçom masovne odmazde. Aron. koja bi bila uvuåena ili sama otpoåela jedan rat na nekom podruåju svoje sfere. pretça elastiånim odgovorom je efikasnija. 86 Isto. Sa nuklearnim oruæjem i strategijom elastiånog odgovora. ponovo smo sreli u istoriji kao ideju vodiÿu jednog broja zemaÿa. totalni rat ne bi morao da izbije. oruæja za masovno uniãteçe (strategijsko oruæje) koje bi.voœeça rata konvencionalnim oruæjem. Ovom “doktrinom Evropÿani su primorani da priznaju da çihovi uslovi nisu identiåni sa uslovima SAD. “Savezi su dobri ali su ipak sopstvene snage joãboÿe”. prostim reåima.. do åega bi doãlo ukoliko bi one primenile strategiju masovne odmazde protiv onoga ko ugroæava Zapadnu Evropu a ko poseduje nuklearno oruæje. U ovom 85 R. da se ne dozvoli prelaz u kraj-nost”. osim onog koje bi vodilo totalnom ratu. da bi se neprijateÿstva mogla odvijati na evropskom tlu. Zatim. drugu u okvirima strategije dejstva”. R. ako bi se u jednom ratu. i opustoãiti ga. od proãireça neprijateÿstva na sovjetsku i ameriåku teritoriju). 71. poãtedeti u isto vreme teritorije SAD i SSSR. sasvim razumÿivo. mogla bi u tom sukobu da primeni sva oruæja. uz upotrebu taktiåkog nuklearnog oruæja. Ovu dobro poznatu mi-sao pruskoga kraÿa Fridriha II. nuklearna sila. Tako nuklearna strategija u ovom trenutku pokazuje svoju protivreånost: najveña do danas dostignuta moñoruæja dovodi do nemoguñnosti primene tog oruæja u politiåke svrhe. “Elastiåni odgovor postao je iskÿuåivo zaãtita eskalacije (tj. taktiåkim nuklearnim oruæjem (nuklearno oruæje relativno male snage i ograniåenog fiziåkog delovaça na prostor koji se æeli napasti u vojnim operacijama) ãto znaåi moguñnost voœeça lokalnih ratova s velikim razaraçem datog regiona. misao pruskoga kraÿa nekada je mogla imati smisla za velike sile. Meœutim. Naime. Velika debata. str. meœutim malim i sredçim dræavama takva ideja nije mogla mnogo pomoñi: politiåki savezi su bili skoro jedini naåin oåuvaça nezavisnosti pred nale-tom sile suprotne strane. izazvalo razaraça velikih razmera i to na teritoriji date nuklearne sile. umesto da istovremeno bude naåin da se uspostavi verodostojnost ameriåkog zastraãivaça”. S). tj.. do tada åvrsto vezanih za vojnopolitiåke grupacije unutar kojih su traæili osiguraçe svoje bezbednosti. ni male ni sredçe dræave ne mogu raåunati na efikasnu zaãtitu svoje bezbednosti u vojnopolitiåkom savezu. jednu u okvirima strategije zastraãivaça. 181 ..

Politiåki savezi kao organizacioni okviri ravnoteæe snage u meœunarodnim odnosima. problem nastaje upravo onda kada treba da se proceni koje staçe ili radça ugroæava opstanak jedne dræave. prema tome. koji postoji od trenutka postanka veñeg broja dræava u jednoj meœunarodnoj zajednici. Problem. koje kao politiåke organizacije druãtva imaju prvorazredni ciÿ da obezbede opstanak tih druãtava.trenutku u meœunarodnim odnosima javÿaju se prvi znaci odumiraça jednog oblika sistema meœunarodnih odnosa. Ibler. åije ponaãaçe treba da reguliãu meœunarodno pravo i moral. tako i zbog prirode meœunarodne zajednice. jer su suviãe velike ærtve koje bi nuklearni rat izazvao. neophodno za odbranu. 182 . kompromisa ili åak i prava (meœunarodnog)”. Meœunarodno pravo i moral Uloga i znaåaj meœunarodnog prava i morala u meœunarodnim odnosima je mnogo i åesto raspravÿano pitaçe. odnosi. U politiåkim naukama åesto se negira çihov znaåaj. etiku i pravo”. ne mogu biti efikasni za odbranu. Iz istorije meœunarodnih odnosa mogu se 87 V.89Iz miãÿeça V. 1971. danas ne mogu biti efikasni zbog prirode nuklearnog oruæja. koji iz ovog proizlazi. bez sumçe. koje smo izloæili. str. Iblera. bliæa pojmovima nagodbe.88Isti pisac smatra da ovo pravilo dolazi do izraæaja samo onda kada je u pitaçu opstanak dræave. nastaje. a to je kvalitativna posledica pojave nuklearnog oruæja. koje je. kao institucije politike sile. “Naprijed”. uvek do taåke na kojoj se sukobÿava opstanak date dræave i meœunarodno pravo. Zbog toga i politiåki savezi. Subjekti meœunarodnih odnosa su dræave. delo. teãko moæe da bude opovrgnut argumentima iz prakse. proizlazi da moæemo oåekivati regulativnu ulogu meœu-narodnog prava u meœunarodnim odnosima. 7. sredine u kojoj se dato ponaãaçe vrãi i reguliãe ovim pravilima. za to pogodnim sredstvima. str. bez obzira o kojoj se strategiji radi. 89 Nav. Ovakav stav. Meœunarodni 88 Nav. 55. Naime. pa se “ponaãaçe takve dræave nije obaziralo ni na ãta drugo nego samo na jedini ciÿ. koja bi opravdala upotrebu sile za postizaçe ciÿeva u meœunarodnim odnosima. ãto ulozi sile u meœunarodnim odnosima oduzima oportunitet. kao takvo. bila osnovni regulator odnosa dræava. kako zbog prirode subjekata. kako u politiåkim tako i u pravnim naukama. 54. “Najvjerojatnije je centralna i osnovna istina koja vrijedi u meœunarodnim odnosima ta. kada ñe pravo biti zanemareno. na samoodræaçe. tj. str. u uslovima postojaça nuklearnog oruæja.87 Borba za samoodræaçe bi. meœutim. ukÿuåivãi moral. Zagreb. nije moguñe govoriti o odbrani. u onim optimalnim razmerama. Meœutim. 56. kad je reå o intere-sima koji nisu æivotni. da se ponaãaçe dræava prije svega i viãe od svega ravna brigom i borbom dræave za samoodræavaçem”. u ponaãaçu dræava bi bila primeçiva “i neka druga pravila ponaãaça. delo. dok se u pravnim naukama åesto daje i veñi znaåaj nego ãto ga pravo uopãte moæe imati u druãtvu. podredivãi mu sve ostalo.

Ti odnosi unutar zajednice zasnivaju se na meœuzavisnosti zbog koje dræave nuæno svoja ponaãaça uklapaju u neki sistem pravila. ne moæe se nañi saglasnost o bitnim vrednostima koje bi bile sporazumno ãtiñene zbog æivotnih interesa svake ålanice. ili izmeœu dræava razliåitih zajednica. Meœunarodno pravo U teoriji meœunarodnih odnosa mogu se zapaziti uglavnom tri shvataça o znaåaju meœunarodnog prava u meœunarodnim odnosima. po: V. sukob je bio jedini oblik odnosa izmeœu çih. Prouåavaçe meœunarodnog prava i teorija meœunarodnih odnosa.. ili niza drugih dræava. koji u datom trenutku predstavÿa meœunarodnu zajednicu. tj.”90Meœunarodna zajednica se razvijala od niæih oblika u kojima se vrãilo samo jednaåeçe teæçi i moguñnosti dræava. Pravni poredak je normirao veñuåvrãñene druãtvene vrednosti koje su imale bitnu ulogu u borbi za opstanak svake dræave. suparniåkih suvereniteta.izvuñi argumenti za stav po kome je opstanak jedne dræave u velikom broju sluåajeva vezan za opstanak neke druge dræave. nav. Po ovim shvata-çima. str. U istoriji su zabeleæeni veoma dugi periodi postojaça veñeg broja meœunarodnih zajednica.. meœunarodno pravo po svom znaåaju ne zaostaje za unutraãçim pravom. ako neko meœunarodno pra90 S. postepeno je dolazilo do meœusobnih veza ãto je kroz dugu evoluciju dovelo danas do stvaraça jedne jedinstvene meœunarodne zajednice. Unutar zajednice postojao je åvrãñi pravni poredak i viãe zajedniåkih vrednosti na kojima se izgraœivao moral zajednice. ãto pospeãuje procese saradçe i vodi integraciji. uåiçene su greãke koje bi kasnije dovodile u pitaçe stvarne interese vezane za opstanak. A. nav. Zbog potceçivaça ove åiçenice i preceçivaça znaåaja sopstvenih trenutnih interesa. Izmeœu ovih zajednica. saraœuju i sukobÿavaju. ako bi se neka ponaãaça i pojave pravno zabranile u meœunarodnim odnosima. pa se åak i meœunarodnom pravu pripisuju i takve moguñnosti koje nema ni unutraãçe pravo. a najslabija u pravu politiåkog okvira koji odraæava privremeno konvergentne ili identiåne interese suparniåkih dræava. 4. koje predstavÿaju posebne civilizacije. Te zajednice nisu imale meœusobne odnose a ako bi do çih doãlo. Neizbeæno ñe snaga meœunarodnog prava biti najveña u pravu zajednice koja izraæava meœunacionalni poredak. ona je oboje. Svaka dræava æivi u jednom krugu dræava. Hoffmann.. kruga dræava unutar kojeg se vrãe navedeni procesi. u åemu sila dominira kao oblik odnosa nad procesima saradçe i integracije. Meœutim. 183 . delo. Ibler. Unutar toga kruga one se suåeÿavaju. meœunacionalno druãtvo koje prelazi granice i iznad toga niz suprotstavÿenih. U ovim proce-sima su postojale i znaåajne razlike u ulozi pravila ponaãaça dræava u meœunarodnim odnosima. Zbog toga se moæe prihvatiti stav da: “Meœunarodna sredina nije ni potpuni haos. Ovakav idealizam zasnivao se na stavu po kome. rat). Po shvataçu pravnikainternacionalista i legalista u teoriji me-œunarodnih odnosa. Razvojem dræava dolazi do viãih stepena meœuzavisnosti na bazi podele rada. takve pojave bi samim tim morale biti iskÿuåene iz meœunarodnog æivota (recimo. u odnosima izmeœu zajednice. niti prava zajednica.

Iz toga je proizaãlo staçe u kome su sve radçe preduzimane prema drugim dræavama bile sra-åunate na postizaçe koristi za onu stranu koja ih preduzima. Unutar dræava jasno je vidÿivo da se politiåka snaga koja nameñe svoja pravila zasniva na ekonomskoj snazi klase koja ima odluåujuñu ulogu u druãtvu. u svojoj suãtini. Meœutim. Suverenost podrazumeva primenu svih sredstava korisnih za ostvareçe interesa. pravo je neposredni proizvod politike jer nastaje u suåeÿavaçu politiåkih snaga jednog druãtva. realisti bez sumçe idu u drugu krajnost. iz koje je nemoguñe objektivno i nauåno izvuñi zakÿuåke o ulozi meœunarodnog prava u meœunarodnim odnosima. tj. zajedniåkim i usaglaãenim delovaçem svih ålanova te zajednice. ãto se ne moæe prihvatiti.vilo nastaje sporazumom dræava. ne sadræi takav znaåaj za druãtvene odnose. Poãto je autarhiånost bitna karakteristika svakog potpunog druãtva. bilo unutar jedne dræave bilo u meœunarodnoj zajednici. koje su izrazile prilikom çegovog ustanovÿeça. jer ne postoje ni sankcije. Jasno je da su te radçe uvek imale karakter nasiÿa onda kada su bile upravÿe-ne protiv bilo koje druge strane u tim odnosima ili karakter saradçe onda kada se iz tih odnosa raœala obostrana korist. Dræave kao izraz politiåke organizacije druãtva nisu samo suverene u politiåkom smislu. Nepostojaçe poretka koji bi bio odræavan naddræavnim aparatom vlasti. u suãtini taåno zapaæaçe. jer pravo uopãte. U zavisnosti od stepena veza izmeœu suverenih dræava. veñçihova druãtvena autarhiånost oteæava stvaraçe jedne meœunarodne zajednice u okviru koje bi one mogle ostvariti svoje potrebe i moguñnosti. ne moæe se prihvatiti zbog toga ãto u potpunosti negira savremeni znaåaj meœunarodnog prava. razvijao se i stepen autarhiånosti. ali smatraju da u danaãçim uslovima takav poredak nije efikasan. onda se i odnosi izmeœu çih zasnivaju na politiåkom suverenitetu svakog druãtva. i jednom usvojeno pravilo ne mora uvek odgovarati stvarnom staçu stvari u meœunarodnim odnosima. Teoretiåari sile ne negiraju moguñnost pravnog poretka meœunarodne zajednice. U meœunarodnoj zajednici klasna suãti-na politiåkih snaga nije neposredno vidÿiva jer se ona prelama kroz politiåku strukturu 184 . razvoj druãtvenih procesa kreñe se i mimo prava i protiv prava. Realistiåka struja unutar teorije sile. koji su pro-izlazili iz potrebe opstanka datog druãtva. niti organ koji bi ih efikasno primenio i nametnuo svoju odluku dræavama u sporu. Ovo. Izmeœu prava i politike postoji nerazluåiva veza. u meœunarodnim odnosima stvara svakako bitno dru-gaåije staçe od onoga koje postoji unutar dræava. niti moæe imati nekog uticaja u meœunarodnim odnosima. to znaåi da su one same pristale da to pravilo sprovedu u delo jer odgovara çihovim interesima. Polazeñi od toga da meœunarodno pravo nema. koja je u datom obimu uzrokovala i oblik odnosa a u zavisnosti od moguñnosti za ostvareçe koristi koje svaka pojedina dræava traæi van granica prostora koje zaposeda. dok dopuãta moguñnost da u buduñnosti meœunarodno pravo doæivi takav razvoj koji bi mogao da kontroliãe procese u meœunarodnim odnosima. odbacuje svaku moguñnost stvaraça pravnog poretka koji bi bio od znaåaja za odnose izmeœu dræava i koji bi mogao da sluæi u ostvarivaçu nacionalnih interesa.

U tom isprepletenom odnosu materijalnih i subjektivnih åinilaca. u meœuna-rodnim odnosima su postojala neka moralna naåela. savesno ispuçavaçe obaveza meœunarodnog prava. Iz naåela samoopredeÿeça neposredno proizlazi pravo na suverenu jednakost dræava. ãto je u proãlosti uvek bio izvor sukobÿavaça u meœunarodnim odnosima. Drugo. 185 . po: V. koje se nameñe kada je reå o odnosu meœunarodnog prava i meœunarodnih odnosa. åime se rat stavÿa van pravnog poretka savremene meœunarodne zajednice. G. U ovakvom sluåaju moguñnost postojaça jedinstvenih pravila meœunarodnog prava åesto se dovodi u pitaçe u teoriji i praksi meœunarodnog prava. U krajçoj analizi. U uslovima meœunarodnog æivota. i u tom odnosu zastupÿen je klasni interes snaga koje su na vlasti u tim dræavama. jedan od bitnih osnova sukobÿavaça istoklasnih druãtava u meœunarodnim odnosima. Posebno znaåajno pitaçe. a naroåito s meœunarodnom podelom rada. naåelo ravnopravnosti i samoopredeÿeçe naroda je pravilo meœunarodnog prava koje spreåava ugroæavaçe integriteta i nezavisnosti jednog naroda. to je zabrana upotrebe sile u meœunarodnim odnosima. U savremenoj meœunarodnoj zajednici upravo postoje dræave sa razliåitim druãtveno-ekonomskim sistemima (socijalistiåke i ka-pitalistiåke dræave.dræava koje se nalaze u meœusobnim odnosima. Uloga meœunarodnog prava u meœunarodnim odnosima. jeste pitaçe moguñnosti stvaraça meœunarodnopravnih pravila i pravnog regulisaça ponaãaça u odnosima zemaÿa sa razliåitim druãtveno-ekonomskim sistemima ili dræava sa bitnim razlikama u kulturi. dræave neposredno ispoÿavaju voÿu putem razliåitih mehanizama politiåke organizacije sistema vlasti. sve su to osnove za izgradçu novih odnosa u meœunarodnoj zajednici i one se ne mogu negirati mehaniåkim analogijama i formalno-prav-nim logiciraçem o pravnoj prirodi meœunarodnog prava. i dræave zapadne evropske civilizacije i niz novih dræava Afrike i Azije. kao obavezan put u reãavaçu sukoba izmeœu dræava. B. Ibler. delo.91 Koje su osnovne norme ove saradçe koje ukazuju na savremeni domaãaj meœunarodnog prava u meœunarodnim odnosima? Prvo. Tunkin. koje pripadaju razliåitim kulturama. 457. meœunarodno pravo nalazi svoje mesto kao instrument jednog poretka koji nastaje u meœu-narodnoj zajednici. 91 str. bez sumçe. nav. Zabrana intervencije. Meœunarodni moral Uporedo sa meœunarodnim pravom i svakako pre çega. koja su nastajala uporedo sa razvojem meœuzavisnosti u meœunarodnim odnosima. ãto je osnov demokratizacije meœunarodnih odnosa i postepeno iskÿuåeçe samovoÿe velikih sila iz ovih odnosa. nav. mirno reãavaçe sporova. Ovaj sistem odraæava voÿu vladajuñe klase i ona se preko çega prenosi u meœunarodne odnose. Ovo je. koja je omoguñavala nastajaçe procesa saradçe u ovim odnosima. meãaça u unutraãçe stvari dræava. ali je on viãe ili maçe modifikovan oblikom i stepenom meœuzavisnosti unutar koje meœunarodna podela rada vladajuñu klasu jedne dræave stavÿa u povoÿan poloæaj a drugu u nepovoÿan.

da li se ÿudi u meœunarodnim odnosima oseñaju maçe odgovornim za krãeçe morala nego unutar dræave zbog naåina donoãeça odluka u spoÿnoj politici. Prvo. zasnovanu na dobrom kao samostalnoj vrhovnoj vrednosti. religije. onda se nameñu neka pitaça o moguñnosti postojaça morala kao pravila ponaãaça u meœunarodnim odnosima. dok ga u ponaãaçu prema spoÿnom 92 R. socioloãki gledano. kao sopstvenu bezuslovnu. Moral se. morala. 1974. Sve te razlike zajedno åine da u meœunarodnim odnosima moralna norma. a kod nerazvijenih je potpuno druãtvo od veñeg znaåaja. delo. dezintegrisano druãtvo. ãto zavisi od niza åinilaca. SANU. Beograd.92 Ako prihvatimo ovu definiciju. åine posebnosti koje odlikuju svaku zajednicu. da li u meœunarodnim odnosima moæe da se uspostavi svest o “vrhovnoj vrednosti” univerzalnih razmera. teæe nastaje i ima maçu snagu. dok druãtvo na çega primeçuje spoÿaãçe sankcije uz istovremeni zahtev da on oseña griæu savesti”. viãe ili maçe razliåit. Åini se da kod ovog pitaça mora biti razmotreno postojaçe uticaja dve vrste moralnih normi u meœunarodnim odnosima. Drugo je pitaçe. str. viãi stepen saobrañaça i oseñaça bliskosti meœu ÿudima. u moralnoj situaciji oseña trenutno celim biñem. Lukiñ. stvara u zajednicama koje unutar svoje kulture stvaraju i moralne norme. po pravilu. Takav stepen bliskosti je mnogo veñi unutar druãtvene zajednice nego u odnosima izmeœu tih zajednica. ideologije. koja bi imala snagu u meœunarodnom opãteçu. Pri tom se smatra93da su zajednice koje nastaju unutar potpunog druãtva znaåajnije za stvaraçe moralnih normi kod razvijenih druãtava. Ove razlike. unutar kojih se stvara moral svake te pojedine zajednice.S obzirom na to da je meœunarodna zajednica. Potpuna druãtva meœu sobom mogu biti u bliæim ili daÿim odnosima. saåiçeno od nezavisnih poli-tiåkih zajednica. 186 . Moral se razlikuje i po druãtvenoekonomskim formacijama. Zbog toga se sasvim opravdano moæe postaviti pitaçe o postojaçu nekih normi meœuna-rodnog morala koji bi imao univerzalne razmere. Lukiñ. str. politiåkog reæima. pojedinac u tom procesu moæe da se oslobodi oseñaça odgovornosti ako se te odluke donose u kolektivnim telima. a za åiji prekrãaj on oseña griæu savesti. odnosno razmere meœunarodne zajednice? Drugo. Unutraãçi moral deluje na ponaãaçe pojedinca u zajednici kojoj pripada. Sociologija 93 Nav. 416. koja åesto vrãi pritisak na çegove prirodne sklonosti i ostvaruje çegovo åoveãtvo. s obzirom na naåin donoãeça odluka u spoÿnoj politici. Sasvim je razumÿivo da je za nastanak moralnih normi neophodna veña druãtvena povezanost. izmeœu ostalih. Zatim se zajednice razlikuju po kulturi. 120. samociÿnu obavezu. Meœudruãtvene zajednice i åoveåanstvo su mnogo maçeg znaåaja. moral se moæe odrediti na sledeñi naåin: moral “je skup druãtvenih normi koje subjekt. moralne norme su takoœe bitno razliåite. i ako su te razlike bitne. Razlike se javÿaju i zbog stepena ekonomske razvijenosti. Po definiciji koju je dao profesor R. Unutar jednog tipa ropstvo je moralom dozvoÿeno a u drugom ono izaziva gnuãaçe. a ne samo uviœa razumom. Zajednice se prvo mogu razlikovati po tipu druãtva kome pripadaju. odnosno razmere prostiraça date meœunarodne zajednice.

moralna norma ne obavezuje. Razvoj procesa saradçe dovodi sigurno i do produæenog delovaça unutraãçih moralnih normi u ponaãaçu pojedinca prema spoÿnom svetu. i prema tome javno vrãenih ponaãaça u meœunarodnim odnosima. potrebi negovaça veza meœu ÿudima. Pored unutraãçih moralnih normi.svetu. s razvojem moralnih normi koje ãtite privatnu svojinu. tako ãto je u ratu pÿaåka privatne imovine pod moralnom zabranom sliånog intenziteta kao kraœa i pÿaåka unutar druãtva. narodima i dræa-vama. Åiçenica da je meœunarodna organizacija. Meœutim. doprinosi razvoju svesti o zajedniåkim interesima. åije se delovaçe prenosi i na meœunarodni æivot. koji dovodi do saradçe i stvaraça posebnih meœunarodnih organizacija unutar kojih se ta saradça razvija. U politiåkom procesu u meœunarodnim odnosima. skup raznorodnih dræava i po tipu i po kulturi i ekonomskoj razvijenosti. koje moraju biti zaãtiñene. To je sigurno doprinelo da meœunarodni ekonomski odnosi bivaju prañeni istim moralnim naåelima kao i unutraãçi. meœunarodno pravo nastaje saglasnoãñu voÿa a ne nametaçem od strane vladajuñe klase. koji vodi stvaraçu svetske privrede. koji dovode do stvaraça meœunarodnih organizacija unutar kojih se poåiçe da razvija meœunarodni moral. ne spreåava proces formiraça moralnih normi kada je reå o zajedniåkom dobru. Ukoliko bi se napravilo poreœeçe izmeœu dozvoÿenih. tako da su prvo postojale moralne norme koje su postepeno pretvarane u 187 . U meœunarodnim odnosima. nekog svojevrsnog oblika druãtvene privrede. Ova tvrdça je taåna za veliki deo istorije u kome je stranac i strana dræava van “zakona” a prema çima su dozvoÿena sva sredstva. u kojoj se odvijaju vaæni procesi za proizvodçu i reprodukciju svih nacionalnih privreda. onda bi se uoåile razlike izmeœu onoga ãto je u jednoj epohi bilo dopuãteno a u drugoj nedopuãteno. u meœunarodnoj zajednici nastaju i neka univerzalna naåela koja imaju meœunarodni znaåaj. inaåe se ugroæava opstanak tih druãtava. razvija se poseban ekonomski proces. u meœunarodnim odnosima se razvijaju politiåki procesi saradçe. koja oliåava meœunarodnu zajednicu. U meœunarodnom æivotu. mada se i tu postepeno dolazi do uåvrãñivaça shvataça koja izbijaju kao zajedniåka i koja sadræe osudu ili odobravaçe nekih ponaãaça. To je nesumçivi pokazateÿ moguñnosti stva-raça moralnih normi i zabrana u meœunarodnim odnosima i u tom pogledu danas je uåiçen veliki napredak u poreœeçu s ranijim epohama istorije meœunarodnih odnosa. ãto nesumçivo doprinosi stvaraçu moralnih normi koje bi te odnose regulisale. Stoga su meœunarodno pravo i moral bliæi i meœusobno se proæimaju. sa razvojem meœuzavisnosti. Sigurno je najteæe utvrditi koje vrednosti åine zajedniåko dobro. kao izraz saglasnosti svesti o postojaçu osnovnih vrednosti u meœunarodnom æivotu svakog potpunog druãtva. raœaju se i odnosi saradçe i prijateÿstva i sa stranim dræavama. çihova snaga se prenosi i na meœunarodne odnose. Recimo. meœunarodno pravo i moral su u neãto drukåijem odnosu nego ãto je to sluåaj s unutraãçim pravom i moralom. Uporedo s ekonomskom meœuzavisnoãñu. u razliåitim epohama. S razvojem meœunarodne podele rada.

U svakom sluåaju. 188 . 1960. Rajt (Q. veñse oprav-dava svaka akcija za postizaçe nacionalnih interesa putem sile ãto. te se dræava zbog toga mora obezbediti da ga putem sile odbrani ili nametne.94Ovo je na nov naåin izraæena ideja Makijavelija da u politici ciÿ opravdava sredstva. Knopf. Meœutim. Morgentau (Morgenthau H. te od usvajaça jednog pravila meœunarodnog prava do çegovog usvajaça kao moralnog pravila. A. Wright) smatra da ne postoji apsolutna protivreånost izmeœu morala i efikasnosti politike u meœunarodnim odnosima te je. ne moæe se smatrati da savremena teorija meœunarodnih odnosa u potpunosti zapostavÿa ulogu morala u ovim odnosima. ukoliko bi takvo pravilo uopãte preraslo u moralno pravilo. ili bilo koji drugi posmatraå ili uåesnik u toj stvarnosti koji se naœe u situaciji da bira izmeœu morala i stvarnosti. taj proces nije jednostavan i pravolinijski. 94 H. moguñe konstituisaçe moralnih naåela u ovoj oblasti. Morgenthau. to dovodi i do moguñnosti nastajaça univerzalnih sistema vrednosti jednako prihvatÿivih i priznatih od svih. ostavÿa odreãene ruke onim dræavama koje tom silom raspolaæu. Ono ãto Morgentau dopuãta u pogledu uåeãña morala u meœunarodnom ponaãaçu dræava. Ovaj stav o etici oznaåava krajçi pragmatizam koji ne samo da negira svaki znaåaj morala u meœunarodnim odnosima. Ovaj moral je neophodan zbog postojaça razliåitih etiåkih sistema raznih nacija i kultura. razmatraju ovo pitaçe sa stanoviãta efikasnosti morala u meœunarodnim odnosima. New York. ne bave se dubÿim prouåavaçem uloge morala u meœunarodnom æivotu. je da moralni principi budu podvedeni pod zahteve stvarnosti.pravo. po çemu. Realistiåka teorija ima prema moralu isti odnos kao i prema pravu. sem retkih izuzetaka. Savremeni bihevioristi. 10. Politics among Nations. da bi u novije vreme prvo nastajale norme meœunarodnog prava. Realisti odbacuju moguñnost ograniåeça izbora ponaãaça. koji mogu biti i potpuno suprotni meœu sobom. mora dosta vremena da proœe. Meœutim. str.) smatra da izmeœu zahteva morala i uspeãnosti politiåkih poduhvata postoji moguñnost sukoba i da je u tom sukobu opasno zapostaviti politiåki interes. ono ãto on ne moæe da izbegne jeste åiçenica da tu stvarnost oceçuje on. Savremene veze izmeœu dræava i poveñana meœuzavisnost su poveñale i moguñnosti sukobÿavaça interesa. koje se razvijaju i teæe da prerastu u moral. sredstava i akcija koje preduzimaju dræave u meœunarodnim odnosima putem morala ili nekih drugih normi ponaãaça. razumÿivo. i jedna i druga vrsta pravila su prisutna u meœunarodnim odnosima te ih nije moguñe razumeti i objasniti bez çih. K. funkci-onalisti i drugi. Oni u svojoj teæçi da prouåe ono ãto jeste zanemaruju ulogu pravila koja nalaæu ono ãto treba da bude. Meœutim. jer po çemu: “Etika oceçuje delo u odnosu na moralne zakone a politiåka etika prema politiåkim posledicama”. Iz toga proizlazi zakÿuåak da u sukobu interesa i morala pobeœuje interes. Teoretiåari meœunarodnih odnosa. Istovremeno.

Åak i unutar druãtva postoje razliåiti morali uæih zajednica. Ako åovek ne moæe da ujedini nauku i filozofiju u dovoÿnoj meri da omoguñi razvoj meœunarodnih etiåkih vrednosti. The Study of International Relations. jer je zaista neophodno u ovoj oblasti uåiniti mnogo svesnih napora s ciÿem stvaraça novih vrednosti. 1955. Bez morala druãtvo ne moæe da postoji. uravnoteæujuñi celinu s çenim delovima. nejednakosti. æeÿeno s ostvarivim i åoveka sa prirodom. novih pravila ponaãaça. Normativna razmatraça meœunarodnih odnosa nisu suviãna. Od kada jeste? Rat je u velikom delu istorije smatran vrhovnom vrednoãñu u odnosima prema drugim dræavama i svemu ãto je strano. koje vrednosti u datom trenutku su vezane za taj opstanak. teæi da izbegne sve apsolutno. kultura i ÿudskih biña i funkcionisaçe meœunarodnih institucija sposobnih da realizuju te vrednosti.”95 Institucionalizam K. Da li se danas opstanak druãtva vezuje za rat ili mir? Sve objektivne åiçenice savremenog druãtvenog trenutka ukazuju da rat predstavÿa upravo najveñu opasnost za taj opstanak. Moralne norme nastaju kao rezultat zajedniåke kulture. ne-ravnopravnosti izmeœu dræava i naroda. Rajta deluje umirujuñe posle poplave realistiåkih crnih vizija. Sporno je. klasa i slojeva. Rajtu. New York. meœunarodna zajednica ñe s teãkom mukom da razvije javno mçeçe koje ñe omoguñiti miroÿubivu koegzistenciju dræava. meœutim. “Meœunarodna etika mora biti plod najopãtije perspektive kojom åovek moæe da raspolaæe. meœunarodni moral po K. koje bi ukinule eksploataciju. Q. koja bi u svesti ÿudi prevaziãla nasleœene norme u kojima sigurno ima mnogo onoga ãto savremenom tehnoloãkom razvoju druãtva viãe ne odgovara. Wright. meœutim. Za tako neãto potrebne su korenite promene u savremenom svetu. Ova iskustvena åiçenica prisutna je i u meœunarodnom druãtvu. Razmatraçe o znaåaju morala u meœunarodnim odnosima mora da poœe od åiçenice da svako druãtvo stvara one moralne norme koje su nuæne za çegov opstanak. dugi rok sa kratkim. nesporno. Osnovni argument za tu tvrdçu bi bio taj ãto danas nema dræave koja bi pristala da bude oznaåena kao strana koja je izazvala rat.U celini gledano. Appleton Century Crofts. On je zabraçen meœunarodnim pravom.. taj opstanak zavisi i od spoÿnih. meœunarodnih odnosa. 189 . te ostavÿa po strani ono ãto jeste da bi nam prikazao ono ãto treba da bude. koje bi imale internacionalni karakter. Zbog toga je. meœutim. on se suviãe oslaça na normativnost. Da li je veñdanas vrhovna vrednost meœunarodne zajednice mir? On to nije oduvek bio. Åiçenica je da svako druãtvo joãuvek stvara svoj sopstveni moral u zavisnosti od svoje sopstvene stvarnosti. 95 471. svojih potreba i moguñnosti. ali postoje mnogi razlozi da se smatra i nemoralnim. sposobnih da imaju praktiånu ulogu u meœunarodnim odnosima. u æivotu i razvoju meœunarodnog druãtva uvek prisutan jedan minimum moralnih naåela koja ãtite osnove za opstanak druãtva u çemu.. Svako druãtvo obezbeœuje svoj opstanak unutar. åini se. str. buduñnost sa proãloãñu. Razlike su suviãe velike u savremenom svetu da bismo mogli oåekivati da putem meœunarodnih obaveza stvorimo zajedniåke vrednosti i moralna naåela.

isti pisac postavÿa pitaçe: ide li moral i daÿe od obezbeœeça proste egzistencije? Da li moral obavezuje i na aktivnu solidarnost u meœunarodnim odnosima kao ãto to åini unutar druãtva? “Ima mnogo razloga da se stavi pod sumçu klasiåan model meœunarodnih odnosa koji karakteriãe dezintegrisanost zasnovana na prirodnom staçu. str. Univ. Ãahoviñ. 96 Ph. 2/1978. nalazimo se na prekretnici na kojoj se stvaraçe novih moralnih normi pojavÿuje kao nuænost koja proizlazi iz borbe za opstanak. U stvari. 107. “Arhiv za pravne i druãtvene nauke”. jer je u interesu svake od çih da meœusobno ostvaruju optimalne uslove za opstanak i normalan nesmetan razvoj. i koji oznaåava izvestan stepen integracije meœunarodne zajednice. Inst. 1974. veñåitavog åoveåanstva. ãto je minimum bez kojeg bi sve nestalo. str. ne samo pojedinih dræava.”97 Ovaj novi. Philosophie et relations internationales. 190 . “Postoji po naãem miãÿeçu jedan osnovni zahtev koji se stvarno nameñe uåesnicima u meœunarodnim odnosima.”96 Polazeñi od toga da moral predstavÿa imperativ egzistencije druãtva u meœunarodnim odnosima. 219. prepolitiåkom ili åak predruãtvenom u kome se teæi ravnoteæi. To je imperativ koji nareœuje svakome da dela tako a da ne povredi egzistenciju drugoga. upotreba sile je sve teæa i teæa a meœuzavisnost postaje sve veña. delo. savremeni model meœunarodnih odnosa u kome se sve viãe ograniåava apsolutna sloboda akcije aktera. i daÿe. 97 Nav. pokazuje da u çemu ima mesta i za solidarnost dræava. Braillard. str. Meœunarodni æivot i moral.U savremenoj epohi æivota meœunarodne zajednice. de Hautes Etudes Internationales. Geneve. 103. Vidi M.

oni koji govore ili piãu o meœunarodnim zbivaçima opredeÿuju se za jedan takav pogled. Uz sve to i za ãiru publiku ova je perspektiva bila najprihvatÿivija jer se ÿudi u meœunarodnim odnosima naj-lakãe poistoveñuju sa svojom dræavom. kao npr. Bili toga svesni ili ne. Pojam spoqne politike Meœunarodni odnosi mogu se posmatrati iz raznih perspektiva. meœunarodnog sistema. a neko vreme i iskÿuåivo. polazili od dræave. Poãto je praksa raœala potrebu za teorijom i poãto teorijski rad. Svaka od çih moæe se nauåno prouåavati sa æeÿom da se opiãe. postoji veliki broj spoÿnih politika. ukÿuåujuñi tu i nastavu. da se daju preporuke za postizaçe çenih ciÿeva ili da se predvidi çen buduñi razvoj. treba da posluæi unapreœeçu prakse. gledaju na meœunarodne odnose sa stanoviãta pojedinca. normira (npr. kao taåke posmatraça. i teoretiåari su najåeãñe. najveñi broj ÿudi koji se praktiåno bavio ili bavi meœunarodnim odnosima åinio je to za raåun ili u sluæbi svoje dræave. u ustavu). Na sasvim drugom kraju nalaze se teoretiåari koji meœunarodne odnose posmatraju polazeñi od globalnog. Zavisno od zemÿe od koje se polazi.ÅETVRTA GLAVA SPOQNA POLITIKA I SPOQNOPOLITIÅKO ODLUÅIVAWE 1. i u praksi i u teoriji najåeãñe polazilo od dræave kao taåke ili nivoa sa koga se posmatraju meœunarodni odnosi. i to najåeãñe svoje. bilo da su to oni sami ili nekakva “proseåna” osoba. meœutim. jer im on pomaæe da unesu red u pojave o kojima razmiãÿaju. Uzimaçe ovakve polazne taåke omoguñava podelu politike na unutraãçu i spoÿnu. maœarska ili egipatska. Do sada se. Pre svega. jugoslovenska. Za ovo postoji viãe znaåajnih razloga. naroåito nestruåçaci. U tom 191 . Nije teãko utvrditi da mnogi ÿudi. francuska. objasni.

moguñe. na razliåitim nivoima i s razliåitim uspehom. The International System. Pri tom ñemo u prvom redu imati u vidu dræavu. Spoqnopolitiåki odluåioci A. za uporedno prouåavaçe spoÿne politike. tj. 82. dok. ne moæe da namerava i æeli. åime olakãava postavÿaçe opãte teorije. The Level-of-Analysis Problem in International Relations. moæe ispitivati dejstvo pojedinih åinilaca na spoÿnu politiku dræava. spoÿnom politikom se veoma dugo bave pisci. u: K. sreñe se u neobaveznim razgovorima i u nauånim spisima. u ovoj glavi ñemo se postaviti na ravan proseånog subjekta meœunarodnih odnosa. neophodno je za nauåno prouåavaçe meœunarodne stvarnosti. treba ukazati na opasnost da se dræava u meœunarodnim odnosima personifikuje time ãto ñe se proglasiti i shvatiti kao åovekolika nadliånost. kao jedinstven. a ne samo s taåke glediãta pojedine dræave. Tada se meœunarodni odnosi posmatraju na ravni dræave.smislu. str. uoåava razliåitosti i traæi çihova objaãçeça. 2. Singer. nisu male glavna je u tome ãto se tako moæe isuviãe naglasiti posebno u odnosu na opãte. Tako promeçeno posmatraçe meœunarodnih odnosa na ravni dræave kao najvaænijeg çihovog subjekta. Verba.1 Studije spoÿne politike pojedinih dræava osnova su. Dræava. isto tako. te se mogu zanemariti åiçenice i problemi vaæni za druge dræave. Pojam Pre no ãto se pristupi opisivaçu i prouåavaçu spoÿne politike. takvo pojednostavÿeçe. Opasnosti koje on nosi. Tek se onda. zapaæajuñi razlike u pojavama ili çihov intenzitet. a druge subjekte u onoj meri u kojoj je to potrebno i. s obzirom na prostor. baviñemo se spoÿnom politikom. odreœenom kao politiåkim odnosima u koje jedan subjekt meœunarodnih odnosa stupa s drugim takvim subjektom. Takav postupak. “æeÿama Velike Britanije”. 1961. Koristeñi preimuñstva koje ima ovaj prilaz. “podozrivosti Rusije” i “uvreœenosti Francuske” ili kakve druge zemÿe. Prema tome. niti da se ÿuti. a proizvodi ovakvog bavÿeça mogu se nañi i u novinskom komentaru i u ambicioniznim monografijama i studijama. Ovakav pristup ima i metodoloãkih prednosti jer omoguñava dobar pregled åinilaca i okolnosti od kojih zavisi ponaãaçe subjekta koji se u prvom redu ispituje. raduje ili inati na isti naåin kao åovek. To je jasno i mnogima koji upotrebÿavaju izraze poput onih koje smo naveli. Naziv zemÿe je kod çih u stvari skrañenica za oznaåavaçe stvarnih subjekata koji vode spoÿnu politiku u ime dræava ili drugih subjekata meœunarodnih odnosa. onih 1 D. Princeton. monolitan subjekt koji ima psihu æivoga biña. s druge strane. i daÿe. Princeton University Press. pa ni nacija. na takav naåin izraæavaça su skoro svi oni koji govore ili piãu o meœunarodnim odnosima åesto navedeni teæçom za ekonomiånoãñu. Ãtaviãe. Åesto åitamo o “na-merama Austrougarske”. Uporedno istraæivaçe skreñe paæçu na ono ãto je zajedniåko spoÿnoj politici razliåitih dræava. Knorr S. 192 . meœutim.

Meœutim.snaga. Kod dræave se to srediãte. åinioce i okolnosti koji deluju na çih. Dræavi se u meœunarodnim odnosima pripisuju odluke koje oni donesu. kao npr. Prilikom prouåavaça spoÿnopolitiåkog odluåivaça i traæeça konkretnih spoÿnopolitiåkih odluåilaca treba stalno imati na umu da åovek u politici. iz koga potiåu çegove spoÿnopolitiåke akcije. åiji je deo i u kome igra mnogostruke uloge. Prema tome. kao i postupci koji su nastali u sprovoœeçu tih odluka. radi izbegavaça nesporazuma. da se takav interes ispoÿava u odlukama organa upravÿaça. svaki subjekt meœunarodnih odnosa poseduje srediãte odluåivaça. U meœunarodnim odnosima se. ili druga dræava koja se dobro poznaje. Oni su konkretni. pored niza razliånosti i jedinstvenih situacija. znaåilo bi pomiriti se s tim da nauåno istraæivaçe spoÿne politike nije moguñe. ima tendencija koje su uvek prisutne i ima pitaça koja se u svakom sluåaju mo193 . naziva “vladom”. mnogi pisci zadovoÿavaju skrañenim izraæavaçem a da nijednom ne ukaæu na to koga smatraju stvarnim subjektom na koga se odnose çihovi opisi i tvrdçe. Kao ãto je veñnapomenuto. ili da se on vidi iz çihovog ponaãaça. podrazumevajuñi pri tom. pri åemu se zanemaruju oni ålanovi firme koji nemaju nikakvog interesa za takav poduhvat pa ga åak i smatraju ãtetnim. u stvari. Takva vrsta skrañenog izraæavaça svuda je prisutna i ne dovodi do veñih teãkoña. dakle. “vladajuñi krugovi”. ne moæe nikada da se izdvoji iz druãtva. da nema nikakvih sliånosti i pravila. ÿude koje u çega spadaju najboÿe nazivati donosiocima spoÿnopolitiåkih odluka (spoÿnopolitiå-kim odluåiocima). recimo. dok se udaÿenoãñu i maçim poznavaçem drugih dræava sve viãe jaåa predstava o monolitnosti. u svakom sluåaju. ne retko. na æalost. kaæe da je preduzeñe HY zainteresovano za eksploataciju ãuma u Africi. u opisanom skrañenom izraæavaçu. konkretan odgovor. veñpodrazumeva i sve snage. U tom pogledu nisu od velike koristi zamene imena dræava neãto uæim oznakama. grupa i pojedinaca na åije se delovaçe ona moæe svesti. Dodajmo odmah da je ovo objaãçeçe unekoliko pojednostavÿeno jer se dræava u meœunarodnim odnosima ne moæe svesti na odluåioce. pa i u spoÿnoj. æivi ÿudi a svaki od çih ima osobine i sposoban je za ona oseñaça o kojima se. Na pitaçe ko su donosioci spoÿnopolitiåkih odluka u jednoj dræavi i u jednom vremenu treba. u svim dræavama. meœutim. Tako se. ima pojava koje su u suãtini iste. ali je. inaåe. Ãifra ostaje. Spoÿnopolitiåki odluåilac stoga nema potpunu slobodu odluåivaça i çegova vaænost je ograniåena time ãto je on pripadnik skupina åije stavove i interese zastupa i onda kada toga nije svestan. najåeãñe bez razreãeça i zbog toga postoje dosta nejasne predstave o prirodi subjektiviteta dræave u meœunarodnim odnosima. kada se pomene ime dræave. Priznati. traæiti poseban. Najåeãñi je utisak da je sopstvena dræava. da se istraæivaça izvrãena u nizu dræava i u razliåitim razdobÿima ne mogu uopãtavati i posluæiti za nove analize. misli se na spoÿnopolitiåke odluåioce. tako neumesno govori u vezi s dræavom. u tom pogledu veoma sloæena. Nijedna se dræava u tom pogledu ne moæe sasvim izjednaåiti s drugom.

) To poklapaçe ne mora da bude i podudaraçe: izmeœu ostalog. o kojoj mahom raspravÿaju naåelno i donose opãte i dugoroåne odluke. meœunarodni ugovor ne moæe da stupi na snagu bez ratifikacije. Åak i ako suãtinski ne odluåuju. (Zapazimo veñovde da put ka voœeçu spoÿne politike vodi kroz unutraãçu politiku. treba da se poãtuju u samoj dræavi i da se u znatnoj meri sprovode. parlamenti po pravilu imaju daleko veñi uticaj na unutraãçu nego na spoÿnu politiku. bilo zato ãto je jedan od ustavnih åinilaca u praksi prisvojio tu ulogu. moguñe je da su mnoga tako odreœena lica samo prividno odluåioci. To naroåito vaæi za ustave koji fasadom pravne dræave kriju çen stvarni karkter. tj. krug odluåilaca moæe da bude ãiri i da obuhvata osobe koje nemaju nikakve poloæaje u dræavnoj hijerarhiji. bilo iz nekog drugog razloga. na primer. od çih se oåekuje da formalno donesu odluku. recimo. tako i u odnosu na inostrans-tvo. da u krug odluåilaca ulaze pre svega ãef dræave. Vrste Kao ãto je veñistaknuto. B. predstavniåki organ mora glasati za çu a ãef dræave mora 194 . kako u odnosu na sopstvene dræavÿane. te treba da deluju na druge dræave na osnovu racionalnih odluka koje ñe se celishodno sprovoditi. Pretpostavka je. ali se ta pretpostavka mora daÿe proveravati u dva pravca. iza zatvorenih vrata i u veoma kratkom roku. S jedne strane. ili imaju poloæaje koji naoko nisu povezani sa spoÿnom politikom. One. Otuda se moæe sa izvesnom merom pouzdanosti ukazati na zajedniåke crte koje dræave pokazuju u pogledu izbora spoÿnopolitiåkih odluåilaca. te je preduslov za spoÿnopolitiåko odluåivaçe posedovaçe vlasti.raju reãavati. S druge strane. dakle. s veñom lakoñom da dræavu uvuku u rat nego da promene izvesnu vrstu poreza. Stoga se ni spoÿnopolitiåki odluåioci ne mogu traæiti samo meœu licima koje nose ustavom odreœene funkcije takvog odluåivaça. Vrhovi izvrãne vlasti u mnogim zemÿama mogu npr. Postojañe. ãto znaåi da zadræavaju bar minimum uticaja na çu. Tako. ålanovi vlade i bar oni ålanovi predstavniåkog tela koji se nalaze u spoÿnopolitiåkim odborima ili komisijama. Ustavom odreœeni odluåioci ipak ne mogu da izgube svaki znaåaj jer samo odluke koje od çih potiåu mogu da imaju pravnu obaveznost. Od znaåaja su samo one spoÿnopolitiåke odluke koje su povod za spoÿnopolitiåku akciju i çen poåetak. Sledeñi redovi treba to da uåine na osnovu dosadaãçih istraæivaça. ÿudi koji donose druge vaæne politiåke odluke donosiñe i spoÿnopolitiåke. kada se o æivotnim pitaçima reãava pod pritiskom. dakle. prema tome. jer sve one uåestvuju u meœunarodnom æivotu. veñsamo jedan od osnovnih putokaza. Ako. priroda spoÿnopolitiåkog odluåivaça je poverÿiva i samim tim teæi da suzi krug onih koji odluåuju. ustavna pravila nisu potpun opis politiåkog sistema neke dræave. poklapaçe izmeœu nosilaca vlasti i spoÿnopolitiåkih odluåilaca. Ova nesrazmera izmeœu vaænosti odluke i broja odluåilaca dolazi naroåito do izraæaja u doba meœunarodnih kriza. zato ãto se u dræavne organe uvode izvesne liånosti samo radi stvaraça izgleda legalnosti ili demokratije.

koji su raspolagali raãtrkanim. smetnuti s uma da je joã1890. London. i broj formalnih i faktiåkih odluåilaca srazmerno mali. Ne treba. uvek postoji bar mala moguñnost da se çoj usprotive ili da postave svoje uslove. po cenu prisajediçeça delova Åehoslovaåke. po pravilu. U Hitlerovom sluåaju. meœutim. Wheeler-Bennett. nad kojima on. na kome je izgradio svoj poloæaj i savezniãtvo sa nekim politiåkim i druãtvenim snagama. koji ni sam Hitler tada joãnije bio otvoreno traæio. ali ni program za mir. str. Veãtim manevrima Hitler je uspevao da jednu grupu izigrava na raåun druge. The Nemesis of Power. ne poznaje samo jednog formalnog odluåioca. Ovaj je naåin odluåivaça bio karakteristiåan za doba kada u meœu-narodnim odnosima dræave kao subjekti nisu imale savremeno znaåeçe. jer je samo jedan åovek formalni odluåilac. koje su sastavÿali vojni zaverenici. nije se odricao svih plodova agresije. ima veliku vlast.potpisati odgovarajuñi akt. Macmillan. ali ni on ni u jednom trenutku nije delovao sasvim sam niti je mogao da meça osnovni smer nemaåke spoÿne politike. Ako se za osnovu uzme aristotelovska trihotomna podela. diktatori poput Hitlera i Franka (Franco) uspevali su da imaju kontrolu nad çima i da ostanu jedina konstanta u spoÿnopolitiåkom odluåivaçu svojih zemaÿa. Oni u svakom sluåaju ostaju formalni odluåioci. Takvo je staçe i u modernim autokratijama: iako nisu mogli sasvim da prenebregnu uticaje snage koje su ih dovele na vlast i podræavale.2 Politiåki sistem koji se naziva aristokratskim ili oligarhijskim. godine stupili u vezu s Velikom Britanijom nudeñi smeçivaçe Hitlera i evropski mir. U tom pogledu je reåit podatak da su Hitlerovi graœanski protivnici joã1938. veñsu se svodile na vladare i dinastije. meœutim. o çenom teritorijalnom ãireçu. u monarhiji ili autokratiji krug spoÿnopolitiåkih odluåilaca biñe sasvim uzak. mladi car Vilhelm II (Wilhelm) mogao jednostavno da otpusti “gvozdenog kancelara” Bizmarka (Bizmarck). Krupni privrednici i visoki vojni vrhovi imali su takav program i Hitler je izgledao pogodan za çegovo ostvareçe. Oni nemaåki generali koji su åak bili spremni da uklone Hitlera kada je ulazio u prve ratne pustolovine smatrali su ih samo preuraçenim i riskantnim i obustavili su protivÿeçe åim su se one pokazale uspeãnim. bez obzira na srazmerno razvijene politiåke ustanove u Nemaåkoj. da ni autokrat ne moæe da odstupi od ãireg programa. meœutim. godine. stalno promenÿivim i nacionalno nehomogenim pose-dima. iako se ovaj sve dotle smatrao liånoãñu s najjaåim uticajem na donoãeçe spoÿnopolitiåkih odluka. Za trajaçe nacistiåkog reæima postojala je saglasnost o toj opãtoj politici. W. dominaciji Evropom i odluåujuñem uticaju na svetska zbivaça. Ma koliko ÿudi koji se nalaze na tim mestima bili posluãni izvrãioci tuœe voÿe. H. 195 . radilo se o revanãu Nemaåke za poraz u prvom svetskom ratu. U çemu je. Krug odluåilaca je unapred omeœen nekim opãtim kri2 I. Hitlerov primer pokazuje. a sukobi su nastali samo oko taktike i oko vodeñeg poloæaja u savezu. Daÿa uputstva u traæeçu odluåilaca pruæiñe podaci o politiåkom sistemu. 1967. To ne znaåi da on zaista sam odluåuje u tom uåestvuju lica iz çegove okoline. Otpor je obnovÿen tek kada su katastrofalne posledice voœeça rata bile oåigledne.

stranaåka voœstva. sastav odluåilaåkog tela se moæe sa znatnom izvesnoãñu predviœati. godine srazmerno lako nadglasala i opredelila se za obustavu rata. granica izmeœu autokratije i oligarhije se ne moæe jasno povuñi. Pored toga on se u duæim periodima ne meça ili meça samo malo. ukoliko nije bila aspolutna monarhija. U mnogim demokratskim sistemima kriju se elementi. itd. dobijaju åesto na znaåaju upravo usled svoje stalnosti i maçe zavisnosti od biraåa i izabranih organa. U sredçovekovnim republikama. prividno. birokratski vrhovi i struåçaci. postoji jak naglasak na jednoj liånosti. postoji nekoliko vrsta takvih stvarnih odluåilaca. Patriciji su. Dubrovniku. bilo da oni åine grupu vojnih lica (hunta) ili trajni nepromenÿivi partijski vrh. po pravilu. jula 1943. Dakle. u krajçoj liniji. Åak i pod pretpostavkom da formalni odluåioci stvarno uåestvuju u odluåivaçu. dovode do ãireg kruga formalnih odluåilaca. bila je to pripadnost patricijskom staleæu. pa åak. 196 . s vremena na vreme dovodi u sumçu. pod uslovom da ne doœe do nagle i revolucionarne promene celog politiåkog sistema. Åak i kada.). U svakom sluåaju. Ni u feudalnoj dræavi. ispoÿavaju ogroman interes za spoÿnu politiku svoje dræave. 24. u koji se ulazilo roœeçem. u sluåaju referenduma. od kojih svi nemaju isti znaåaj u svim dræavama. neplemiñi nisu mogli pretendovati ni na formalno ni na stvarno odluåivaçe. u kojima uåestvuje veliki broj ÿudi. koji se u najãirem smislu nazivaju demokratskim. trustova itd. koji se da ustanoviti iz ustava i zakonodavstva dræave. i celo biraåko telo. klice ili tragovi autokratskog ili oligarhijskog spoÿnopolitiåkog odluåi-vaça. izraæenim u veleposedu zemÿe. The Brutal Friendship. podleæe ponovnom izboru te se çen poloæaj. i iz prakse. Ako se u oligarhijskoj grupi jedna liånost naroåito istiåe.3 Politiåki sistemi. vaænu ulogu u spoÿnopolitiåkom odluåivaçu igraju ãefovi veli-kih privrednih preduzeña (kompanija. kao npr. po pravilu. Prema istraæivaçima koja su vrãena u savremenim demokratijama. koja formalno i sama moæe donositi neke veoma vaæne spoÿnopolitiåke odluke. okupÿena u faãistiåkom Velikom veñu. ne sme nikada da zavara demokratski karakter formalnog odluåivaça. str.terijem. W. kao u predsedniåkom sistemu. kao i do toga da se oni åeãñe meçaju i podleæu nadzoru predstavnika stanovniãtva. 1966. Benito Musolini (Mussolini). Kao ãto je veñnapomenuto. pa åak. i samog stanovniãtva. dugoroåne i naåelne odluke predmet su ãirih rasprava. oni stvarni odluåioci koji svoje mesto u tom procesu ne duguju formalnom poloæaju. Privredna preduzeña. druãtveno i privredno nerazvijenim. meœutim. u krug stvarnih odluåilaca ulazi se naslednim bogatstvom. (Takvo znaåeçe imaju izrazi “sto porodica” ili “tristo porodica” u nekim latinoameriåkim zemÿama. bili i formalni stvarni odluåioci. naroåito ako imaju meœunarodne operacije. Iako je postojalo uvereçe da je u faãistiåkoj Italiji jedini stvarni odluåilac bio “duåe”.) Odluåivaçe moæe biti usredsreœeno u rukama izvesnog broja ÿudi koji su bili na åelu uspeãnog dræavnog udara. U nekim savremenim dræavama. pa. åije posledice im mogu koristiti ili biti ãtetne za 3 F. Penguin Books. ispostavilo se da ga je stranaåka oligarhija. korporacija. Deakin. Istraæivaåa. 482. Harmondsworth. i ta liånost.

pak. slobodno-demokratska (liberalna) stranka u SR Nemaåkoj igra u spoÿnopolitiåkom odluåivaçu veoma vaænu ulogu. mogu biti u nesrazmeri s brojem redovnih ålanova stranke i s uspehom na izborima. postiæe se i liåna sprega izmeœu preduzeña i politiåkog vrha time ãto ista lica jednovremeno zauzimaju poloæaje i u privredi i u dræavnoj organizaciji. SAD i Velika Britanija). poglavito oni iz ministarstva spoÿnih poslova i odgovarajuñih resora. Osim toga. Da bi uticaj krupnih poslovnih krugova bio joãjaåi. kada treba donositi sudbonosne odluke koje traæe ulagaçe celokupne nacionalne energije. çihovi su vlasnici i rukovodioci u poloæaju da svoj interes predstavÿaju kao opãti interes dræave a da. dakako. obaveãtenost. koji je vremenom postao vrlo moñan deo “establiãmenta”. socijaldemokratsku i demohriãñansku. iskustvo. ne vaæi za sve opozicione stranke. po pravilu. U tom sluåaju su osnovne vrednosti za sve stranke iste i ta so-lidarnost je naroåito jaka prema inostranstvu. bio “nacionalni kabinet” u Velikoj Britaniji za vreme Drugog svetskog rata. U teãkim situacijama.4 Pored åiçenice da lideri stranke na vlasti utiåu na politiåko odluåivaçe åak i ako nemaju odgovarajuñe poloæaje u dræavnoj hije-rarhiji. Nikako se ne moæe potceniti znaåaj koji u spoÿnopolitiåkom odluåivaçu imaju visoki karijerni sluæbenici. a postaje viãestruk ukoliko crkva ima svoju. profesionalnih i verskih organizacija i grupa za pritisak. 197 . Oni spajaju u sebi struånost. Beograd. klerikalnu stranku. Vodeñi poloæaji u takvim preduzeñima ne stiåu se demokratskim putem jer o çima odluåuju najveñi akcionari. kao ãto je to npr. stranaåka voœstva se. Elita vlasti. Tamo. ovaj se uticaj opozicije åak i formalizuje obrazovaçem viãestranaåkih vlada. Zanimÿiv je veliki uticaj najveñeg sindikalnog saveza u SAD. s druge strane.çih. iako je ona po broju prista-lica majuãna u odnosu na dve najveñe zapadnonemaåke partije. To. svojim potezima oteæavaju sprovoœeçe odluka koje im nisu po voÿi. Tako. Znaåaj verskih voœa raste onda kada je stanovniãtvo religijski homogeno. veze i 4 V. Takav su uticaj imali u proãlosti patrijarsi i vladike pravoslavnih zemaÿa. sastoje od åvrsto ustoliåenih profesionalnih politiåara. Sliåan poloæaj u spoÿnopolitiåkom odluåivaçu imaju u nekim zemÿama lica na åelu druãtvenih. Mils (W. S obzirom pak da su ona stubovi privrednog sistema i da zapoãÿavaju veliki broj ÿudi. koji svoj status i uticaj zadræavaju srazmerno dugo. u kojima se sprovode stalne konsultacije s voœstvima druge stranke. Iako u krajçoj liniji zavise od voÿe registrovanih ålanova. verski poglavari smatraju se i nacionalnim voœama. interesi koje oni predstavÿaju i çihov poloæaj na politiåkoj sceni. Uticaj opozicije je naroåito uoåÿiv u zemÿama s dvopartijskim sistemom (npr. veñsamo za one koje polaze od potrebe oåuvaça postojeñe dræave i politiåkog sistema. 1964. treba ukazati na teæçu da i opozicione stranke viãe uåestvuju u utvrœivaçu spoÿne nego u utvrœivaçu unutraãçe politike. u SAD naroåito potrebne u razdobÿima kada predsednik potiåe iz stranke koja nema veñinu u Kongresu. “Kultura”. Mills). ili to åine naizmeniåno u toku karijere. gde je vera nacionalno specifiåna.

Wihov uticaj naroåito dolazi do izraæaja u periodima kada su vlade nestabilne i kada se ministri spoÿnih poslova i ãefovi vlada smeçuju pre no ãto mogu da ostave svoj peåat na spoÿnoj politici. mnogo poznatiji pod kçiæevnim imenom Sen Xon Pers (SaintJohn Perse) i kao dobitnik Nobelove nagrade za kçiæevnost 1960. U periodu izmeœu dva svetska rata takav je poloæaj u francuskoj diplomatiji imao dugogodiãçi generalni sekretar Ministarstva inostranih poslova Aleksis Leæe (Alexis LE9gE9r). godine. Povereçe koje im ostali odluåioci ukazuju kao znalcima nuæno povlaåi i 198 . bar do dolaska Åeråila (Churchill) na åelo vlade. po prirodi stvari. ni uticaj Leæeovog londonskog pandana. Iako su struåçaci. duge pripreme. koja tada obiåno i pada u zasenak unutraãçe. Mada su britanske vlade bile stabilnije. malo vaænih unutraãçopolitiåkih odluka moæe da se donese bez saradçe vojnih struåçaka. Ukoliko grupa visokih åinovnika i diplomata ima jake i jasne predstave o opãtim ciÿevima spoÿne politike i kada je svoju delatnost zasnovala na çima. Svaka vaæna spoÿnopolitiåka odluka ima niz vidova. uz druge osobine sluæbenika. samo izvor podataka i posebnih znaça. nije bio mnogo slabiji. U mnogim sluåajevima. raspolaæu i potencijalnom unutraãçopolitiåkom moñi. Uz to se çima. åesto vrlo vaænih.stalnost sticaj osobina koji se retko nalazi kod ostalih odluåilaca. i koji se nalaze uz bok ministrima a ovi se. Resor odbrane tako sve viãe postaje jedna od vaænih spona izmeœu unutraãçe i spoÿne politike. te su sposobni da se izraze i o odluci u celini. jer svako çihovo saopãteçe prati i odgovarajuñe miãÿeçe. koji se ne smatraju politiåkim funkcionerima. visoki oficiri. koju oni mogu stvoriti izborom podataka i naåinom izlagaça. otvoreno iskazano ili skriveno u obliku sugestije. koji se u mnogim zemÿama naziva gene-ralnim sekretarom. Pored toga. Kako rat postaje sve-obuhvatniji i podrazumeva koordinaciju niza nevojnih dejstava. komandant roda vojske itd. postoje i struåçaci koji su ceo svoj æivot posvetili izuåavaçu meœunarodnih odnosa. istorija je neke boÿe zapamtila od ministara kojima su sluæili. meçaju. spoÿnopolitiåko odluåivaçe ukÿu-åuje i struåçake koji ne moraju biti u dræavnoj sluæbi. kao i sloæene. te su profesionalni vojnici u pogledu politiåkog odluåivaça ãire zastupÿeni od profesionalnih diplomata. pove-rava izvrãavaçe opãtih odluka koje podrazumeva donoãeçe niza pojedinaånih. po pravilu. Pored visokih åinovnika. Po svom uticaju na spoÿnopolitiåko odluåivaçe mogu se s visokim sluæbenicima resora spoÿnih poslova meriti najviãe voj-ne stareãine. bilo da zauzimaju vaæne poloæaje (naåelnik gene-ralãtaba. Meœu çima se kao pojedinac istiåe najviãi sluæbenik u toj hijerarhiji. lorda Vansitarta (Vansittart). odluka. ako ne æele da izazovu velike potrese i da se liãe kadrova na åije se znaçe i iskustvo moraju oslaçati. u praksi je teãko svesti ih na tu ulogu. o kojima treba da se izraze ÿudi koji raspolaæu posebnim znaçima. pak. politiåkim åiniocima biñe teãko da u potpunosti promene çen pravac. Iako takvi ÿudi deluju daÿe od javnosti te za çihova imena ãiroka publika i ne zna.) ili da su zbog proãlih zasluga (ratni heroji) i autoriteta ceçeni kao vojskovoœe. Svako ministarstvo inostranih poslova ima grupu najviãih åinovnika.

One iziskuju prilagoœavaça ovakve podele. a drugi oni koji zaista uåestvuju u procesu odluåivaça. me-œutim. Uticaj struåçaka je ipak ograniåen jer su politiåki åinioci pouzdaniji i odgovorniji proceçivaåi osnovnih vrednosti. Krugovi formalnih i stvarnih odluåilaca mogu da se sasvim poklapaju. niti su uvek svi ÿudi koji formalno donose odluke samo fasada iza koje se kriju stvarni odluåioci. i to preteæno kod ameriåkih pisaca.5 Kao ãto se vidi. odgovaraju çihovim æeÿama i predstavama. na primer. 62. str. policy makers) i onih koji na çih utiåu (policy influencers). pravi se. kako to pokazuje karijera bivãeg dræavnog sekretara SAD Kisinxera (Kissinger). vladar u celom feudalnom periodu smatra odluåiocem a krupni feudalci onima koji utiåu. koji je svoj ugled izgradio kao nauånik i nastavnik da bi postao jedan od savetnika predsednika SAD. Pri tom je svakome ko je åitao çegove radove bilo jasno da je on u dobroj meri pokuãavao da sprovede u delo shvataça o savremenim meœunarodnim odnosima i ulozi SAD u çima. tako da od çihove voÿe zavisi postojaçe i sadræina odluke. Markham. s tim ãto u ranom feudalizmu postoji dominacija “uticaåa” a u apsolutnoj monarhiji dominacija odluåilaca. 5 W. itd. 199 . çegov specijalni savetnik za spoÿne poslove i konaåno ãef spoÿnopolitiåkog resora. mada su oni ti koji konaåno donose odluke i utvrœuju spoÿnu politiku. U çoj. ali ako u tim osnovama postoji saglasnost. interesna i komunikacijska elita (javno mçeçe).usvajaçe nekih çihovih sugestija. jer se priznavaçem dominacije onih koji utiåu na odluke u stvari ustanovÿava da formalni odluåilac i nije odluåilac. koja je bio izgradio joãdok je bio profesor na Harvardu i nije pripadao nijednoj od ameriåkih politiåkih stranaka. uloga struåçaka moæe da bude vrlo znaåajna i teæi da se formalizuje. D. Mnoga lica koja smo do sada pomenuli spadaju u ovu kategoriju. Na osnovu ovih kratkih napomena mogli bismo uåesnike u odluåivaçu da podelimo na dva naåina. ima vrednosti zato ãto uoåava da ni stvarni odluåioci ne deluju u procesu odluåivaça sami. Tako se. ova podela je formalistiåka. 1971. pa i cela spoÿna politika. te se donosioci odluka najåeãñe izjednaåavaju s formalnim odluåiocima a oni koji utiåu na odluke obuhvataju i stvarne odluåioce. formalni pojam odluåioca dovodi do teãkoña. U savremenoj demo-kratiji izabrani funkcioneri smatraju se iskÿuåivim odluåiocima a u one koji utiåu ubrajaju se partijska. birokratska. razlika izmeœu donosilaca odluka (decision makers. koja idu dotle da ona postane besmislena. Meœutim. gde su prvi oni bez åije se formalne saglasnosti izraæene na ustavom i zakonom propisan naåin ne moæe doneti odgovarajuña odluka. U anglosaksonskoj terminologiji. to bi bili formalni i stvarni odluåioci. Coplin. Pre svega. mada je nekada teãko utvrditi da li se radi o odluåiocu ili o uåesniku u odluåivaçu u ãirem smislu. Introduction to International Politics. I jedna i druga krajnost su retke: niti se uvek svi formalni odluåioci stvarni. da se delimiåno prekrivaju ili da budu sasvim odvojeni. Chicago. koja tek onda moæe formalno da se donese. Ostali uåesnici u ovom procesu obrañaju se odluåiocima i deluju na çih u teæçi da pojedine odluke. Druga podela zasnivala bi se na ulozi u procesu odluåivaça.

a subjekt koji donosi takve.6 Ove se odluke donose pod izuzetnim okolnostima. Da se to ne bi desilo. ali neãto pouzdanija. mada çe u suãtini ne moæe biti. Podela o kojoj je reå uvedena je zato da bi se uneo red u posmatraçe i da bi se razlikovalo vaænije od maçe vaænog. u trenucima kriza i kao takve ne izgledaju kao posebna vrsta odluka jer se razlikuju samo po uslovima donoãeça. Jer. bila bi podela spoÿnopolitiåkih odluka na politiåke i administrativne. I pored vaænosti niza sitnih postupaka. Po pravilu. dakle. izmeœu psihiåkih akata i radçi preduzetih na osnovu tih akata.3. koje izvrãiocima ostavÿaju veliku slobodu izbora. åak i kada subjekt koji preduzima radçu toga nije svestan. politiåke odluke donose politiåki. dali im isti znaåaj. Ona ne postoji zato ãto nema nijedne telesne radçe kojoj ne prethodi akt psihiåkog odluåivaça. ili se mogu podvesti samo pod one najopãtije. kao treña vrsta spoÿnopolitiåkih odluka. one odluke u kojima je izbor pred subjektom sasvim uzak i nema znaåaja za suãtinu stvari (mada ipak postoji jer bar teorijski åovek nikada nije bez izbora) smatramo samo izvrãeçem viãih. Prema tome. nav. U literaturi se. a administrativne upravni organi. 29. ali nije sasvim jasno gde se to dogaœa. moglo bi se bez zaziraça reñi da je spoÿnopolitiåka delatnost u stvari neprekidno donoãeçe spoÿnopolitiåkih odluka. onda bismo bili prinuœeni da svako lice koje sudeluje u sprovoœeçu spoÿne politike smatramo spoÿnopolitiåkim odluåiocem i da ulazimo u sve procese koji prethode najbeznaåajnijim svakodnevnim radçama. odnosno odluke kod kojih postoji srazmerna sloboda izbora. ako bismo sve odluåioce i sve odluke stavili na istu ravan. vaænije odluke u kojima se donosi osnovni vrednosni sud time ãto se opredeÿuje za postizaçe ovog a ne onog ciÿa. Ukazivaçe na krizne odluke ima. vrednosti. U lancu odluka oåito je da se ta sloboda postepeno gubi. 200 . Nikada se i ne moæe povuñi odseåna granica izmeœu znaåajnih i beznaåajnih odluka. Administrativne odluke bile bi one kojima se sprovode politiåke odluke. zasnovanih na individu-alnim odlukama brojnih uåesnika. niæe. Ovakvo bi odreœeçe spoÿne politike podrazumevalo razlikovaçe izmeœu spoÿnopolitiåkog odluåivaça i spoÿnopolitiåke akcije. Iz praktiånih razloga se takva podela åesto i pravi. sliåna çoj. Spoqnopolitiåke odluke Spoÿna politika se sastoji u neprekidnom procesu donoãeça odluka i postupaça po çima. te ona ponekad i za-visi od sluåaja koji se prouåava ili od ãirine teme koja se obraœuje. str. ako ni zbog åega drugog a ono zato ãto upravni organ koji se bavi spoÿnom politikom nailazi na situacije koje se ne mogu podvesti ni pod jednu postojeñu politiåku odluku. pomiçu i krizne odluke. jer skreñe paæçu na izu6 Coplin. ali to se ne moæe uzeti za pouzdano merilo u svakoj dræavi. odluke praktiåno ne uzimamo u obzir kao spoÿnopolitiåkog odluåioca. od drugoga donetih odluka. pak. Politiåke odluke bi bile opãte. delo. Dok je ova podela odluka po znaåaju umnogome proizvoÿna. u spoÿnopolitiåkom procesu od znaåaja za nauku Meœunarodnih odnosa su ipak samo odluke viãeg stupça apstrakcije.

II DEFINISAWE SPOQNOPOLITIÅKE SITUACIJE (OBAVEÃTAVAWE) Kao i kod svakog donoãeça odluka. sem ako u sluåaju krize ne dobiju poseban znaåaj. znaåaj koji je takav da ih. kao i neprekidan uticaj drugih odluka åije su donoãeçe i izvrãeçe u toku. No. Zbog izuzetnih okolnosti oni su osloboœeni ove obaveze. a naroåito predstavniåkih tela. uz istovremenu veliku slobodu u odnosu na åinioce u dræavi. meœutim. nas201 . godine primer je takve odluke. mora izdvojiti za posmatraçe samo jedna odluka u jedno vreme. ili åak “odluåuje” na taj naåin ãto moguña odluka izmiåe çegovoj paæçi te ostaje nedonesena. Pri tom je svaki odluåilac istovremeno zaokupÿen mnoãtvom takvih odluka. radi jasnoñe. Spoÿnopolitiåka praksa jedne dræave sastoji se u neprestanom i istovremenom donoãeçu niza spoÿnopolitiåkih odluka. kako je veñukazano. a pre svega dræava. Otuda svaki subjekt meœunarodnih odnosa. teorija se ne moæe baviti pojedinaånim i administrativnim odlukama. stoga. po pravilu. Odluka je morala. doduãe. ali bi u normalnom toku dogaœaja kada krize i “vremenskog tesnaca” ne bi bilo morali da potraæe savet najviãih kolegijalnih organa. koje teåe istovremeno. od kojih je najteæi bio uåeãñe austrougarskih organa u istrazi protiv lica umeãanih u pripreme za sarajevski atentat. Joãjedna osobina kriznih odluka je u tome ãto ih donosi mali broj ÿudi. te nekada nije ni svestan çihovog prisustva. koja se svodi na to hoñe li se udovoÿiti nekim konkretnim zahtevima beåke vlade. te se zanemaruje vremenska dimenzija odluåivaça. ali i kao takva proizvodi dejstvo. koji. tako da. Osim toga se. Krizna odluka je otuda paradoksalna: ona se donosi pod pritiskom dogaœaja åije je poreklo van dræave. prepliñe se. mogu da odstupe od naåelnih smernica i od dotadaãçe prakse. s takvim se nedostacima nauåno istraæivaçe mora miriti oni su maçi ako je åitalac neprekidno svestan ovakvog uproãñavaça. donoseñi konkretnu odluku. utiåe jedno na drugo i u istom trenutku se nalazi u raznim stadijima donoãeça i izvrãeça. Razumÿivo je. Pre svega. zauzimaju najviãe poloæaje u dræavi. åime se ona izvlaåi iz æivog tkiva spoÿne politike. da se donese u kratkom roku i od çe je zavisilo pitaçe rata ili mira.zetan znaåaj nekih odluka koje u suãtini nisu opãte. kakva je odluka potrebna i koje su okolnosti od uticaja na çeno izvrãeçe. I u spoÿnoj politici se bez celovite i taåne definicije situacije ne zna je li odluka potrebna. donosi najuæi krug najviãih odluåilaca. ãto svaki pokuãaj da se predstavi donoãeçe jedne spoÿnopolitiåke odluke mora da u velikoj meri osiromaãi pojavu o kojoj je reå. potpuna obaveãtenost je preduslov i temeÿ dobre odluke. Odgovor Srbije na ultimatum Austrougarske 1914.

Doktorska di-sertacija. Prvi se sastoji u neposrednom saznavaçu åiçenica u inostranstvu. Ove se opet po naåinu delovaça mogu podeliti u dve najvaænije grupe na prvu. 202 . pre svega oni koji rade u diplomatskim i konzularnim predstavniãtvima. Obaveãtajna sluæba kao druãtveno-politiåka kategorija. otvoren. koje se nazivaju obaveãtajnim sluæbama u ãirem smislu reåi. nekonvencionalno. i na drugu. Pravni fakultet. Za donoãeçe ispravne spoÿnopolitiåke odluke nije dovoÿno poznavati samo situaciju u inostranstvu. Neki autori7 samo za çih upotrebÿavaju oznaku “obaveãtajna sluæba” ãto nije ispravno (iako se ovaj izraz odomañio i u svakodnevnom govoru). 1965. Prikupqawe informacija Obaveãteça treba pre svega da budu prikupÿena. 70. Naime. koja deluje prikriveno. Oni se nalaze na licu mesta. trude se da upoznaju jezik i kulturu sredine u kojoj deluju te se smatra da su u najboÿem poloæaju da shvate i ocene ono ãto su opazili i da to u svojim izveãtajima prenesu. Zato treba imati u vidu da proces obaveãtavaça teæi ãto potpunijem poznavaçu staça ali da nikada ne moæe da bude savrãen. studijske delegacije politiåkih 7 S. predstavniãtva privrednih preduzeña. koristeñi svima dostupne izvore informacija.toji da stalno raspolaæe informacijama koje ñe koristiti organi koji odluåuju o çegovoj spoÿnoj politici. sluæbe koje se çome bave nazivaju se i “tajnim sluæbama”. za ovaj deo informacija koriste se podaci koji se prikupÿaju za unutraãçe politiåke odluke te se ovom aktivnoãñu neñemo posebno baviti. Meœutim. str. koja do podataka dolazi na uobiåajen. Beograd. Prikupÿaçe informacija iz inostranstva obavÿa se na dva osnovna naåina. od kojih svi ne moraju ni da budu deo dræavnog aparata. Otvorenom obaveãtajnom delatnoãñu bave se sve dræavne ustanove u åijoj su nadleænosti odnosi s inostranstvom. i prava vrsta obaveãtajne delatnosti bavi se pribavÿaçem obaveãteça. Rodiñ. veñi situaciju u sopstvenoj zemÿi. koji ñe se neposredno upoznavati s åiçenicama i çihove opise prikupÿati za raåun organa koji odluåuju. Poãto ova druga aktivnost teæi otkrivaçu tajni a i sama deluje tajno. ali to ne znaåi da su od takve aktivnosti izuzete i druge ustanove. 1. Svaka dræava organizuje takve sluæbe. Oni kao ÿudska biña nisu u staçu da sve relevantne åiçenice sami uoåe niti da zapamte sve podatke do kojih su posredno doãli. nastojeñi da doœe do podataka koji iz ovih ili onih razloga nisu svima pristupaåni. To utoliko pre vaæi za pojedince koji odluåuju pa i za sve çih zajedno. Time se bave predstavnici dræave. ãto znaåi da subjekt ima na raspolagaçu lica i sluæbe. najbogatije i najboÿe organizovane dræave ni u kom trenutku nisu u potpunosti obaveãtene o svim dogaœajima u svetu. kao npr. javan naåin. Ovi izveãtaji upotpuçavaju se opaæaçima niza drugih trajnih i povremenih predstavnika u inostranstvu. Saznaçe i poimaçe sloæene stvarnosti koja okruæuje subjekt meœunarodnih odnosa i ÿude koji ga åine nije nimalo lako i moæe se bez preterivaça reñi da ni najrazvijenije.

Pored toga ãto se koriste u procesu odluåivaça samih organizacija. kao npr. pored toga.stranaka. Danas su vaæan izvor informacija i meœunarodne organizacije. Prednosti ovakvog prikupÿaça informacija sastoje se u tome ãto se åiçenice saznaju neposredno i legalno. zvaniåni podaci. Tada su strani predstavnici samo prividno svedoci doga-œaja: çihovi su utisci ãturi. koje su svesne takve delatnosti. suditi na osnovu godiãçaka çene zvaniåne statistiåke ustanove. Obim podataka koji se tako daje zavisi od odnosa izmeœu dræava. recimo meteoroloãki. bez remeñeça odnosa sa stranim dræavama. i naroåito su znaåajni zbog toga ãto ih organizacije 203 . Da bi unapredile svoju delatnost. vladina saopãteça itd. ali i na osnovu saopãteça koje çeni strani partneri daju o uzajamnim spoÿnotrgovinskim odnosima. Misli se. strana dræava ñe srazmerno lako sakriti podatke koje æeli da zadræi tajnim. praktiånom zabranom stanovniãtvu da dolazi u dodir sa strancima i ograniåeçem kretaça stranaca na uzak prostor. potrebno ili korisno. biti pristupaåni svima. nepotpuni i svode se u stvari na zvaniåne informacije. zapisnici parlamentarnih debata. novinari. struåçaci tehniåke pomoñi itd. Od samih strana dræava potiåu npr. nacrta buxeta ili privrednog plana za iduñu godinu. U nekim reæimima su zakonski i drugi propisi takvi da neposrednog prikupÿaça informacija takoreñi i nema. one sistematski prikupÿaju podatke preko svojih ålanica i sluæbi i objavÿuju ih u izveãtajima svojih organa. Poreklo ovih materijala moæe biti razliåito. samo radi çih se prireœuju manifestacije koje treba da prikaæu raspoloæeça kojih u stvari nema itd. Iz toga proistiåu. Drugi naåin otvorenog obaveãtavaça je posredan i çime se bave lica i sluæbe koji nisu u inostranstvu. ugovora sklopÿenih s tom dræavom itd. Od velike su vrednosti podaci kojima raspolaæu veoma razvijene dræave o nekim delovima prostora u koje samo one mogu da dopru. naime. Takvom manipulisaçu su naroåito podloæni privremeni posetioci. pri åemu odmah treba napomenuti da ovde reå “objektivan” ne znaåi isto ãto i “taåan” ili “nepristrasan”. ekspozea ministra za privredu. meœu kojima mogu da se naœu i lica veoma uticajna u donoãeçu spoÿnopolitiåkih odluka. i da je ona dozvoÿena. tj. objektivno postojeñim mate-rijalom. Tako ñe se podaci vojne prirode davati samo saveznicima dok ñe neki drugi. Wihovi se obilasci reæiraju tako da vide samo paæÿivo izabrane delove zemÿe. o Kosmosu i podmorju. ili ñe posmatraåe navesti da steknu netaåne utiske da bi tako zavarala dræavu koja preko çih prikupÿa informacije. U tu svrhu oni se koriste zabeleæenim podacima. Jedna dræava. Ovi podaci se mogu odnositi na dogaœaje na sopstvenoj teritoriji ili na okolnosti u treñim dræavama. statistiåki izveãtaji. pa åak i neålanicama. meœutim. To se postiæe cenzurom svih sredstava informisaça. ovakvi podaci stoje na raspolagaçu dræavama ålanicama. moæe drugim dræavama stavÿati na raspolagaçe podatke do kojih su opaæaçem doãli çeni sopstveni organi. Oni prikupÿaju podatke za koje liåno zapaæaçe nije moguñe. O privrednoj situaciji u jednoj zemÿi moæe se npr. zavrãnog raåuna koji je podnelo ministarstvo finansija. i dva osnovna nedostatka takvog obaveãtavaça: znajuñi za postojaçe lica koje se bave informisaçem i za ograniåeça koja su im nametnuta. ÿude i dogaœaje. na znacima zabeleæene informacije do kojih je neko drugi veñdoãao.

lokalni list je npr. Po obimu poslovaça nadmaãa je ameriåka agencija Associated Press. åiji su dopisnici rasporeœeni u svim delovima sveta i odatle ãaÿu izveãtaje koje agencija najbræim putem saopãtava svojim brojnim pretplatnicima. radiotelevizijska stanica ili neko drugi plaña. kao npr. Time vladine 204 . U praksi se. one su uglavnom razvile za to potrebnu metodologiju. poznata kao pionir na tom poÿu. meœutim. Druge agencije vezane su viãe za dræave koje ih osnivaju i izdræavaju zato da bi uticale na informisaçe domañe i strane publike i sluæile kao kanal za zvaniåna saopãteça. na primer. a sada elektronskim putem. åime drugi subjekti dolaze do informacija pogodnih za uporedne analize. Ovakve su agencije povlaãñene jer jedino one mogu da pribave i emituju podatke koji potiåu sa zvaniåne strane. I. meœutim. Jedan mali. iznesene u biltenima koje su se nekada prenosile telegrafskim. U stvarnosti se. svakako je britanska firma Reuters. åija je osnovna delatnost pribavÿaçe vesti. Takve agencije mogu poslovati iskÿuåivo s komercijalnim ciÿem i tada gledaju na vest kao na robu za koju potroãaå. koje se zatim stavÿaju na raspolagaçe zainteresovanim potroãaåima. Za naãu temu je najvaænije razlikovaçe sredstava informisaça prema tome da li do informacija dolaze neposredno i samostalno ili posredno i nesamostalno. Ova se sredstva mogu podeliti na razliåite naåine. Najstarija i najpoznatija privatna agencija. U preostalim “socijalistiåkim” zemÿama agencije su u rukama dræave. mada nijedna od podela ne moæe da obuhvati sve bogatstvo oblika takve vrste informisaça. Za potrebe donosilaca spoÿnopolitiåkih odluka ovaj je materijal dragocen i oni im se åini dostupnim bez obzira na to da li su sve vesti sadræane u agencijskim izveãtajima prenesene u sredstvima javnog informisaça. jer mu je potrebna. a vladine agencije se bave prikupÿaçem informacija radi ustupaça uz naknadu. sve agencije pribliæavaju: “privatne” agencije nekada postaju poluzvaniåni organi vlade. ova podela nikada ne moæe izvesti u potpunosti. veñim delom ispuçen vestima koje nisu prikupili ålanovi çegove redakcije. koji. list. na kraju. nisu pod jurisdikcijom nijedne dræave. Za subjekte meœunarodnih odnosa su daleko zanimÿiviji podaci do kojih su sredstva informisaça doãla putem svojih dopisnika i snimateÿa “iz prve ruke”. otvoreno more i vazduãna prostranstva nad çim. Wihovi proizvodi su sirove informacije. subjekti meœunarodnih odnosa dolaze do svih onih podataka koje i opãta publika dobija putem sredstava za javno informisaçe. Kako su meœunarodne organizacije prinuœene da stalno porede podatke iz razliåitih dræava. To je.prikupÿaju vodeñi raåuna o celoj meœunarodnoj zajednici te tako pruæaju uvid u neka svetska kretaça ili u dogaœaje i staça u delovima sveta. razlog ãto se podaci o bruto nacionalnom proizvodu koji potiåu od Ujediçenih nacija ili Meœunarodne banke za obnovu i razvoj koriste u te svrhe radije od drugih. Agencije ne opãte neposredno s publikom. od onih koja su preuzela od nekog drugog. U danaãçe vreme iza svih sredstava javnog informisaça stoje informativne agencije. ali su zato podaci iz kraja u kome list izlazi originalni i dragoceni jer su novinari toga lista verovatno jedini koji ih u celosti prikupÿaju a çegovi åitaoci je-dina publika koju oni uvek zanimaju.

vidi saopãteça na seminaru Latinoameriåkog instituta za transnacionalne studije odræanom u Meksiku od 24. Zbog svega toga veñina dræava se joãuvek ne odriåe oba-veãtavaça putem tajnih sluæbi. S obzirom na to da nacionalne agencije maçih dræava ne mogu da izdræavaju dopisniåku mreæu u celom svetu.8 Iz svega ovoga se vidi da se delatnoãñu sredstava za javno informisaçe svakodnevno obaveãtajnim sluæbama dræava stavÿa na raspolagaçe ogromna masa podataka. odlukama i namerama koje se od javnosti kriju. 1976/2. staçima. æiveti u zabludi da agencije prenose sve informacije do kojih doœu. o kojima ñemo govoriti neãto kasnije. koje ove registruju paæÿivim prouåavaçem velikog broja domañih i stranih listova. godine. do 28. Zbog toga ãto se po prirodi stvari o takvoj delatnosti ne govori 8 O maçkavim i iskrivÿenim informacijama. Sredstva javnog informisaça su posrednici koji proseånim graœani-ma po pristupaånoj ceni pruæaju izbor informacija. I one vrãe izbor. sredstva informisaça u takvim dræavama u maçoj ili veñoj meri zavise od velikih stranih agencija. ali u osnovi sliåni onima zbog kojih se gube informacije koje stiæu i dræavnim kanalima. Razlozi za to su raznovrsni. znaåajne informacije mogu da ostanu nezapaæene.ustanove. pa i od strane teritorijalne dræave zabraçen i strogo kaæçiv naåin. koje o zemÿama u razvoju i u zemÿe u razvoju dospevaju preko mreæe svetskih agencija. Sama koliåina obaveãteça åini da se sve one ne mogu savladati i da se meœu çima mora vrãiti izbor. 205 . U prvom smislu pripadnici ovih sluæbi nastoje da na svaki. veoma raznolikih merila. kojim nastoje da doœu do bitnih podataka o åiçenicama. liåno upoznaju åiçenice ili doœu do dokaza (dokumenata) koji govore o çihovom postojaçu. te se çihova taånost i potpunost moraju stalno proveravati. stalnim prañeçem i beleæeçem radijskih i televizijskih informativnih emisija i upoznavaçem s telegramima i biltenima agencija vesti. mora se raåunati da ñe i ona poãtovati dræavne tajne a nastojati da svetu predstave verziju dogaœaja koja odgovara zainteresovanim vladama. u stvari. Zbog pogreãne orijentacije prilikom izbora. pri posrednom prikupÿaçu informacija javÿaju se nove organizacione i tehniåke teãkoñe. Pri tom agencijski izveãtaji nisu nikakva tajna: oni su pristupaåni svakome ko hoñe da se na çih pretplati. veñsamo u za tu agenciju i zemÿu najznaåajnijim delovima. Ne treba. izvrãen na os-novu raspoloæivog prostora i vremena i ostalih. koje otuda snaæno utiåu na obrazovaçe javnog mçeça i spoÿnopolitiåkih stavova i odluka. Development Dialogue (Uppsala). takve vesti potiåu mahom od stranaca. pak. Pored veñpoznatih. I tajne sluæbe deluju neposredno i posredno. maja 1976. Pojedinaåni graœanin nije u staçu da sam podnese potrebne troãkove za to niti da primi i svari sve informacije koje nudi agencija. Pored toga. te stoga nisu dostupni pomoñu do sada opisanih sredstava. koriste agencije u najveñoj moguñoj meri i raspolaæu sa mnogo viãe vesti od onih koje imaju åak i najstrasniji åitaåi novina i sluãaoci informativnih emisija na radiju i televiziji. S obzirom na to da su strana sredstva informisaça i agencije vesti pod veñim ili maçim uticajem dræave.

Tome pogoduje åiçenica ãto mnoge obaveãtajne radçe u mnogim dræavama ne izgledaju izriåito zabraçene.10Ovaj paradoks objaãçava se time ãto se nijednoj dræavi. ako se uzmu izolovano. Pravni fakultet u Beogradu. koji formalno nisu pripadnici tajne sluæbe. Oni se za takav rad opredeÿuju iz raznih pobuda. koje bi poznavale i çene najskrivenije namere. vremenom je ova vrsta obaveãtajnog delovaça obavijena debelim velom mistifikacije i petparaåke romantike. kao ãto su rodoÿubÿe i ideoloãki nazori. Jedni su stranci. doktorska disertacija. ali se iz istog razloga svakoj dræavi mora priznati pravo da se brani od toga da ne doœe u podreœen poloæaj u odnosu na strane dræave. ima niz prateñih pojava. sluæbenici strane dræave. delimiåno opisan u çegovim memoarima: Nevidna fronta. ne moæe zabraniti da dolazi do za çu vaænih podataka. Otuda se çima bave i predstavnici dræave. Ovde je reå o ãpijunaæi u klasiånom smislu reåi. dobro organizovana tajna sluæba nastoji da se koristi ãto veñim brojem ÿudi. U veñe opasnosti u oåekivaçu nagrada krupnijih nego ãto je samo napredovaçe u sluæbi upuãtaju se dve druge kategorije obaveãtajaca. 10 M. i mnogo opasniji. dok je za uspeh u çoj potrebno mnogo dovitÿivosti i maãte.otvoreno. kao ãto su lakomost i povreœena sujeta. u interesu çenog samoodræaça. (Ironiåno je da je u doba hladnog rata krupan ãpijunski posao postao maçe opasan. ÅZP “Delo”. Oni preduzimaju niz sitnih postupaka. Dræave. treba nastojati da se ova slika donekle ispravi. Na toj svojevrsnoj berzi utvrœivala se i vrednost ãpijuna. meœutim. koje ne mogu izmañi izveæbanom oku. Prvo.) 206 . koja meœunarodnim pravom nije zabraçena (ako se çome ne bave diplomati) mada su sami ãpijuni poåinioci najteæih kriviånih dela po zakonodavstvima svih dræava. na granici dozvoÿenog. SADSSSR ili Nemaåka DRSR Nemaåka povremeno su se organizovale diskretne razmene uhvañenih obaveãtajaca. jesu sopstveni dræavÿani koji se nalaze na takvim poloæajima a rade za inostrane tajne sluæbe. Pri tom svaka krupnija mera. do najniæih. Otuda otkrivaçe takve delatnosti dovodi do poremeñaja izmeœu dræava. Drugi. Izmeœu glavnih protivnika. ne retko pripadnici diplomatskih misi-ja na maçe upadÿivim poloæajima. Levkov. koji najåeãñe nisu sudbonosni jer nije prekrãeno nijedno pra9 O tome kako jedan slabo opremÿen ali pronicÿiv åovek moæe da doœe do podataka svedoåi rad vojnog ataãea Kraÿevine Jugoslavije u Berlinu Vladimira Vauhnika. 1972. ne æele da budu optuæene za otvoreno krãeçe meœunarodnog prava te diplomati po pravilu izbegavaju oåigledno nedozvoÿena sredstva za informisaçe. Organizatori ovakve delatnosti i prikupÿaåi podataka su. od najplemenitijih. Ãpijunaæa prema meœunarodnom pravu sa osvrtom na praksu dræava posle Drugog svetskog rata. koji neupadÿivo dolaze do deliña iz kojih se postepeno sastavÿa mozaik razreãeça tajne. 1965. Iako su podvizi izvesnih “velikih ãpijuna” nesumçivo istiniti. sluæbenici svoje dræave. Ÿubÿana. za koje sami i ne znaju da su deo veñe celine ili misle da je pojedinost koju su odali nevaæna. opaæajuñi vidÿive strane pojava ili navodeñi inaåe ispravne domañe dræavÿane da odaju komadiñe tajni. kao ãto su npr.9 Baveñi se ovakvim delatnostima diplomatski predstavnici uglavnom ne kriju identitet i ne rizikuju mnogo jer ih ãtiti diplomatski imunitet. meœutim. str. koja se nastoji zadræati u tajnosti. pa i obiåni graœani. koji tu åiçenicu prikrivaju i izdaju se za dræavÿane domañe ili treñe dræave teæeñi da dospeju na mesta gde ñe neposredno dolaziti u dodir sa poverÿivim zbivaçima ili dokumentima. a neki od çih su imali i uticaja na tok meœunarodnih zbivaça. 155.

bilo pri kraju hitlerovog Treñeg rajha. S obzirom na 207 . to su sada u vodeñim silama ogromne i veoma moñne institucije. Ovaj kolos nastoji da bude prisutan u svim zemÿama sveta. jer se podaci iz raznih izvora mogu uporeœivati i jer otkrivaçe agenata jedne sluæbe ne dovodi u opasnost agente druge. to se åini iz aviona u visokom letu. ne moæe da izvede ni podzemnu nuklearnu eksploziju. kao ãto su diplomatska predstavniãtva. U svakom sluåaju. poåiçu da se viãe bave jedna drugom nego svojim pravim poslom. Uz povredu vazduãnog prostora. provaÿuju ãifre kojima se u uzajamnom opãteçu sluæe strani organi i otkrivaju laæni podaci. koje zapoãÿavaju veliki broj ÿudi i troãe velika sredstva. Velike sile mogu veãtaåkim satelitima snimati i najsitnije pojedinosti na zemÿinoj povrãini a da pri tom formalno i ne povrede teritorijalni integritet stranih dræava zato ãto se sateliti nalaze daleko nad vazduãnim prostorom. misije pri meœunarodnim organizacijama itd. Spajaçem niza podataka dolazi se do potpunog obaveãteça. Verovatno je sada najpoznatija i najspornija jedna takva ustanova SAD. Moæda je jedina razlika u tome ãto joj je glavni ciÿ da pronikne u tajnu. U centru u kome se stiåu sve informacije obavÿa se preteæan deo borbe protiv nastojaça svake dræave da aktivno zaãtiti svoje tajne i dezorijentiãe strane obaveãtajne sluæbe. najsavrãenijim maãinama i najstarijim trikovima. po pravilu ih se odriåe i prepuãta ih çihovoj sudbini a pogoœena dræava ne retko je svesna da ni çene ruke nisu åiste. koja se naziva Centralnom obaveãtajnom agencijom (Central Intelligence Agency CIA). Iskustvo. videti i osnovne mane ovih gigantskih institucija: one se ne zaustavÿaju na saznavaçu åiçenica veñpokuãavaju da utiåu na çih. Prisluãkivaçu su najviãe izloæene one ustanove jedne dræave koje rade u inostranstvu. meœutim. Obiåno je jedna vezana za vojne a druga za civilne organe. a da ona ne bude regi-strovana u inostranstvu. koji se radi zavaravaça podmeñu. Razvijene dræave åesto imaju viãe tajnih sluæbi. o åijem se iznosu. Na primeru CIA mogu se. Slavu i tajanstvenost individualnog agenta u posledçe vreme je potamneo nagli napredak sredstava za osmatraçe i prisluãkivaçe iz daÿine. veoma malo zna. Tako se tu npr. ukazuje da dolazi do rivalstva izmeœu pojedinih sluæbi koje. koje raåunari s ogromnom memorijom sastavÿaju od niza naoko obiånih pojedinosti i tako joãjednom pokazuju da maãina i dobra organizacija sve viãe zameçuju pustolovnog uhodu. Obaveãtajna sluæba teritorijalne dræave moæe neupadÿivo i bez velikih teãkoña da prati razgovore koje vodi çihovo osobÿe åak i na mestima koja izgledaju najskrovitija. kako je to npr. Ovakva razgranatost smatra se dobrom jer se sluæbe specijalizuju. Poznato je da nijedna dræava. pak.vilo meœunarodnog prava: dræava. koje rade uporedno i bez uzajamnog uvida u poslove. a pogotovu o nameni. Posredna delatnost tajne sluæbe ne razlikuje se od posrednog prikupÿaça legalnih. pa ni one najprostranije. åiji su obaveãtajci otkriveni. otvorenih obaveãteça. a u dobavÿaçu i preradi informacija koristi se najblistavijim umovima s ameriåkih univerziteta i najobiånijim lopovima. Savremena oprema omoguñava prisluãkivaçe s neverovatne udaÿenosti.

a i onih koji se çima sluæe. metodi kojima se one koriste. Naglaãenost jedne ili druge osobine takve sluæbe. Meœutim. Tada se obaveãtajni organ javÿa kao reæiser dogaœaja i ne kao çihov svedok i poåiçe da se bavi predviœaçima dogaœaja. otkrivaju cela pojava i pravo staçe stvari. Ovakvu kritiku vrãi svaki svestan subjekt prikupÿajuñi same podatke i ona se zato organizaciono ne moæe sasvim odvojiti od prikupÿaça podataka. Na kraju treba napomenuti da je ovde bila reå samo o opãtim karakteristikama postojeñih obaveãtajnih sistema. Ovaj postupak sastoji se u stvari u kritici kojoj se prispeli podatak podvrgava u zavisnosti od okolnosti i od svrhe za koju ñe se upotrebiti. Prouåavawe informacija Da bi podaci prikupÿeni na opisane naåine bili upotrebÿivi. Meãaçem tajnih sluæbi u unutraãçe stvari stranih dræava putem tzv. U svetu u kome ne bi bilo takvih teæçi pa prema tome ni sumçi u tajne namere tajne sluæbe ne bi bile ni potrebne. Pa i tada postoji izvesna opreznost. kao i potrebe tajne sluæbe zavise od karaktera dræavne spoÿne politike koju ona vodi i od staça u meœunarodnim odnosima. Imperijalistiåka spoÿna politika uslovÿava naroåito intenzivan obaveãtajni rad. jer bi u protivnom çihova bezbednost bila ugroæena iznenadnim akcijama protiv kojih zbog nedovoÿne obaveãtenosti ne bi postojala dobro pripremÿena odbrana. pri åemu uvek postoji opisana teæça ka prevazilaæeçu åisto informativne funkcije i prelaæeçu u “prikrivene” i “specijalne” operacije sa ciÿem da se sistem stranih dræava podrije i da se zagospodari çima. Dræave koje ne teæe zavojevaçu veñbrane svoje tekovine ne poznaju takve akcije. te se viãe bavi sopstvenim dræavÿanima nego inostranstvom. Za sada je.to da su pod slabim nadzorom predstavniåkih tela i javnosti a da raspolaæu ogromnim novcem. koje imaju apsolutno povereçe jedna u drugu. oni se moraju prouåiti i obraditi. da iskoriste poloæaj. veñsamo da se izjasni 208 . ali ona obiåno ne sluæi interesima dræave kao celine veñodræavaçu reæima. koja ñe sam nastojati da izazove. 2. ali s osnovnom namerom da se utvrdi da li on odgovara istini. U praksi se jake obaveãtajne agencije teãko mogu ogra-niåiti samo na pribavÿaçe informacija i uvek postoji sklonost çih samih. takav odnos moguñan samo izmeœu uæih krugova dræava. naæalost. sam prikupÿaå obiåno nije u staçu da sasvim prouåi podatke. ali se u svetu u kome joãpostoje teæçe za ekspanzijom i zavojevaçem ne mogu odreñi obaveãtajne delatnosti u uæem smislu. ono se hoñe promeniti. koje je nesumçivo zabraçeno meœunarodnim pravom. Na taj se naåin iza povrãnog obaveãteça. koje je i kada je sasvim taåno samo spoÿna manifestacija i deo jedne celine. prikrivenih operacija (covert operations) deformiãe se funkcija definisaça situacije: umesto upoznavaça staça. Autokratski sistemi imaju po pravilu veoma razvijenu tajnu sluæbu. one padaju u iskuãeçe da “uzmu stvari u svoje ruke” i da rade u interesu svojih ãefova ili uskog kruga odluåilaca. veze i znaça tajnih obaveãtajaca za intervenisaçe u stranim dræavama. jer naglom promenom u jednoj od çih ovo povereçe moæe da se izgubi.

informacije moraju da im budu trajno pristupaåne. Naravno. dakle. koji treba da ih dovedu u zabludu. kao ni pregled i perspektivu koju imaju analitiåke sluæbe. åime se. samom masom obraœenih informacija savlaœuju ograniåeça pojedinaåne ÿudske psihe. potpuna. koji nisu podloæni zabludama i halucinacijama. Druga teãkoña leæi u koordinaciji s prikupÿaåima informacija. nisu uvek u staçu da o tome sude jer nemaju druge podatke. dræava se ne moæe odreñi posebnih sluæbi. Bez obzira na to ãto neposredni posmatraåi ako su zato sposobni obavÿaju i sami deo posla. Stoga bi oni teorijski trebalo da im ãaÿu sve ãto zapaze. Ovi posledçi u mnogome ometaju prouåavaçe podataka time ãto sami odbacuju vesti koje im izgledaju nevaæne. Oni. u velikoj meri mogu ot-kloniti netaånosti i proniknuti i u najboÿe åuvane tajne. stoji na raspolagaçu niz obaveãteça koja se mogu koristiti zato ãto su verovatno taåna. ustanovama prikupÿaju se svi podaci koji su od znaåaja za voœeçe spoÿne politike. do toga da dræavi. jer se veñprilikom preuzimaça vesti vrãi i çena kritika. ãto opet zavisi od neåije odluke. Dobro opremÿene sluæbe. Broj podataka koji se tako mogu koristiti u posledçe vreme raste zbog veñpomenute tendencije da se zapaæaça ÿudskim åulima zamene radom aparata. grupisati. U ovakvim. numeriåki kodirati itd. ãto znaåi da se oni mogu uporeœivati. Prilikom dopiraça do podataka tajnim. sem ako se ne smatra posebno obuåenim i iskusnim. Beleæeçe informacija je srazmerno najlakãe reãiv problem. elektronski obraœivati. odnosno onima koji odluåuju o spoÿnoj politici. Prouåavaçe informacija dovodi. moraju zabeleæiti. meœutim. nijedna takva sluæba ne moæe da bude savrãena jer bi sve vreme morala da obraña podjednaku paæçu na sve informacije koje joj pristiæu. Poreœeçem niza informacija o istoj stvari lako se odbacuju one koje su netaåne. 3. pod uslovom da se umeãno koriste sva savremena sredstva. S obzirom na to da je ÿudsko pamñeçe nepouzdano. saåuvati i prizvati iz pamñeça. odnosno nekonvencional-nim sredstvima. informacije se po pravilu ne mogu åuvati u gla209 . dakle. Iz tendencije niza na oko beznaåajnih pojedinosti da se grupiãu i da idu u istom smeru otkriva se nedostajaçe najvaænijeg podatka. i sreœena. Ova je delatnost sasvim srodna posrednom primaçu informacija i åesto se spaja s çim. koja moæe biti pogreãna..o stepenu çegove verodostojnosti. kojima su analiza i prouåavaçe podataka osnovni zadaci. ÿudstvo i energija moraju usmeravati u nekoliko glavnih pravaca. ãto bi opet bilo nemoguñe i dovodilo bi do nepreglednih i neupotrebÿivih izveãtaja. stalno se vodi raåuna i o nastojaçima kontra-obaveãtajnih sluæbi da strancima podmetnu neistinite podatke. Åuvawe (pamñewe) informacija Poãto oni koji odluåuju o spoÿnoj politici ne postupaju samo na osnovu podataka koji su prispeli toga trenutka i neposredno od lica koja su ih obradila. Otuda se çena sredstva. koje se oslaçaju na dovoÿno veliki broj izvora. analitiåkim. One se. koji predstavÿa tajnu.

meœutim. veñse moraju zapisati drugim razumÿivim znakovima. kao u sluåajevima krize. Pored najstarijeg naåina. Otuda su.). To nije samo tehnoloãki nego i organizacioni problem zbog obiÿa akata koje bi savremena dræava trebalo da åuva. mikrofilmovaçe itd. To naroåito dolazi do izraæaja u odlukama koje se donose u nedostatku vremena. ili u kçizi koja se zaturila. kao i u svakoj drugoj intelektualnoj delatnosti. oni koji odluåuju. takoœe biraju i koriguju informacije da bi zadovoÿili tu dinamiåku komponentu ocene situacije. meœutim. pri åemu se polazi od pravila da protekom vremena gube znaåaj. i za donoãeçe spoÿnopolitiåkih odluka ÿudi koji znaju gde se podatak nalazi vaæniji od onih koji ga pamte. ne samo zato ãto je veñneko vreme åuvana. Ona se sastoji u tome ãto je u trenutku odluåivaça svaka informacija viãe ili maçe zastarela. tako se i arhiva i banka podataka mora tako katalogizirati da se na zahtev mogu dobiti sva obaveãteça od znaåaja za jedan predmet. opet dolaze u opasnost da poåine greãku. informacije se sada mogu åuvati i u obliku elektronskih zapisa. fotokopiraçe. No. Visoki sluæbenici i politiåari se tada uzdaju u nekoliko novih izveãtaja i u svoje pamñeçe. koji se sastoji u beleæeçu slovima na papiru i sliånom materijalu (uz kasnije ãtampaçe. Ako sluæbenik ne ume da postavi pravo pitaçe raåunaru. veñpoglavito zato ãto ceo proces informisaça po samoj svojoj prirodi moæe da dE2 samo statiåku sliku o svetu. Loãe organizovano “pamñeçe” informacija. Prizivaçe iz pamñeça je u ovoj oblasti pitaçe koje zadaje najviãe teãkoña. u neåijem pisañem stolu. koja moæe biti loãa i dovesti do gubitka vaæne informacije. koje se onda gube u kolektivnom señaçu. Iako se u tom pogledu moæe mnogo uåiniti pomoñu elektronike. Iako je veñpomenutim zamenama za ispisane hartije fiziåki obim zabeleæenih informacija znatno smaçen. ovaj neñe znati ni da odgo-vori. i tu se opet radi o neåijoj proceni. najåeãñi je nedostatak u ovoj fazi spoÿnopolitiåkog odluåivaça. Mora se. bez obzira na to leæi li u najdubÿim lagumima arhive. neke od çih se neminovno moraju ærtvovati. Kao i dobra biblioteka. neñe ga se setiti ni najsloæeniji raåunar. Zabeleæena i saåuvana informacija koja se u datom sluåaju ne moæe nañi mrtva je. Imajuñi to na umu. dobra organizacija i obuåenost osobÿa su nezameçivi. priznati da se prenebregavaçe zabeleæenih informacija delimiåno temeÿi i na ispravnoj æeÿi da se otkloni jedna druga osnovna organizaciona teãkoña u procesu obaveãtavaça. naravno. Ogroman rad na ranijem prikupÿaçu. Ako podatak nije bio dobro obeleæen prilikom ostavÿaça na åuvaçe. koji se.vama ÿudi. Pri tom. Åuvaçe informacija sastoji se u staraçu da materijal na kome su zabeleæeni podaci ne propadne. 210 . neprekidno meça. prouåavaçu i åuvaçu podataka propada zato ãto oni koji odluåuju nisu mogli doñi do çih. O ovome prilikom definisaça situacije treba stalno voditi raåuna.

situacijama i liånostima s kojima se sreñe. Zavod za uxbenike i nastavna sredstva. str. ali ñemo se sada posebno pozabaviti samo çima i çihovim uzrocima. vaæni su tzv. Beograd. nisu to oni koji tu imaju sporednu ulogu a naroåito to nije veliki broj ÿudi koji radi na prikupÿaçu i obradi informacija. a uz to nikada nije u staçu da saopãti golu åiçenicu bez ijednog deliña sopstvenog tumaåeça takve åiçenice. “predstava je organizovani odraz predmeta u pojedinåevom saznaj-nom sistemu”. i daÿe. To se deãava i sa posmatraåima koji prikupÿaju informacije za raåun dræave. International Behavior. 1973. 102. i daÿe.4. I. Po Kelmanu. str. prijatan ili neprijatan. Ovakvi stavovi su od velikog znaåaja za donoãeçe spoÿnopolitiåkih odluka. niz maçih neprijatnosti u odnosima s çom biti tumaåen kao omaãke i greãke. Iz psihologije je poznato da åovek tokom æivota stiåe stavove. te ñe. 397. Stvari mogu postati joãsloæenije zbog poistoveñeça neke strane dræave s domañim reæimom. na osnovu kojih se strane dræave veñdele na prijateÿske i maçe prijateÿske. Ãto su to politiåki stavovi. Pri tom subjekat u svoju predstavu ne unosi samo svoje stavove. 12 Nekada se smatra da u stav ulaze samo dva posledça elementa. veñi stavove grupe kojoj pripada. H. Za politiåki æivot uopãte a za obaveãtavaçe posebno. 211 . Afektivni element stava leæi u tome ãto je za subjekta predmet u maçoj ili veñoj meri dobar ili loã. New York. str. Kao ãto se svako mogao uveriti. dok bi se to u odnosima s drugim dræavama uzelo kao deo smiãÿene agresivne politike. Psihologija liånosti. Pri tom tre-ba zapaziti da stavovi zavise od ranije donesenih odluka. drugi oseñaça prema çemu (afektivni element). od kojih donoãeçe odluke zavisi. ali nam izgleda da su najvaænija tri çegova elementa. Upravo ta doslednost mu u pojedinaånim sluåajevima smeta da tu stvarnost taåno i zapaæa. koji bitno utiåu na to kako ñe se odnositi prema pojavama. prema nekom åoveku. Neki od ovih problema mogli su se veñuoåiti u dosadaãçem izlagaçu. Tako odluka da se sa stranom dræavom stupi u savez donekle meça stavove prema toj dræavi. Åovek teæi da unese doslednost u svoje opaæaçe stvarnosti da bi mogao da se opredeÿuje i dela.12To pre svega znaåi da opaæaçe subjekta veñsadræi i sva iskustva koja je on pre opaæaça imao. odbija da zapazi ono ãto mu na neki naåin ne godi. i najdobronamerniji i naj-poãteniji svedoci na razliåit naåin opaæaju istu stvar. 1974. Oni se poglavito stiåu pod uticajem okoline i teãko se meçaju. 24 i 74. recimo. Ãiber. bez koga ona za çega nema ni smisla. a da sva tri elementa tvore predstavu. Kelman. koje deli veñi broj ÿudi prema druãtveno znaåajnim pojavama. Subjektivne smetwe prilikom definisawa situacije Druga vrsta teãkoña prilikom definisaça situacije potiåe od osobine ÿudi koji se tim poslom bave. 1965. Holt Rinehamt and Winston. åak ako je najuæi krug onih koji donose odluke dovoÿno osloboœen predrasuda.11 Ne postoji potpuna saglasnost o tome ãta sve obuhvata stav. stvari ili staçu. Åovek i nehotice. C. a treñi naåina na koji subjekt treba da dela (akcioni element). koji je nepopularan i prema kome se oseñaju neobiåno jake emocije. savezniåke i nesavezniåke. Prvi se tiåe samih osobina predmeta ili pojave (kognitivni element). socijalni stavovi. Rot. nesvesno. Promenom toga reæima se odbojan 11 N. “Politiåka misao”. lep ili ruæan itd.

212 . godine. kome su se pridruæili Francuska i Izrael. odvojenih zahteva uz obeñaçe da je svaki od çih posledçi i poãto se kasnije ispostavilo da bi Hitler i u Nemaåkoj politiåki propao da su ga tadaãça britanska i francuska vlada odbile. londonski “The Economist” tvrdi da Grci “u svakoj prilici teæe da poveruju u ono ãto emocionalno æele da veruju i da su zato veliki lovci na greãne jarce”. vaÿalo “urazumiti”. mnogi posmatraåi nemaju istu predstavu o istini. 1974. na opaæaçu navodne ogromne opasnosti koja za interese Velike Britanije nastaje iz naciona-lizacije Sueckog kanala od strane egipatske vlade. 7. Ova odluka poåivala je. Iako akciona 13 Why Would They?. “The Economist”. Idn koji je zbog stava prema nacistiåkoj opasnosti stekao i svoju politiåku repu-taciju verovao je da se prema Naseru treba postaviti onako kako bi to u odnosu na Hitlera bilo ispravno. Iz åiçenice da su SAD pomagale i podræavale pukovniåki reæim u Gråkoj stvorili su se u gråkim masama i meœu demokratskim politiåarima negativan stav i nepovereçe prema ameriåkoj politici. smatrao ga çemu sliånim i stoga oåekivao da ñe Naser postupiti na sliåan naåin. a Idn je poniæen okonåao svoju inaåe blistavu politiåku karijeru. stav SAD. Naser je åovek kome se ne sme popuãtati ni za dlaku i koji razume jedino jezik sile. Poãto je Hitler mnogo postigao postavÿajuñi postepeno niz maçih. koje ga nisu podræale). a da istovremeno pokaæemo da je afektivni element isto tako jak u “hladnih” Britanaca kao i kod “zapaÿivih” Grka. ali isto toliko za Engleze koliko i za Grke ili bilo koga drugoga. Akcioni element stava je niz odgovora na predmet koje subjekt smatra opravdanim s obzirom na çegova zapaæena svojstva. U zemÿama gde ne postoji isti takav stav prema SAD. britansko-francusko-izraelska avantura zavrãila se neuspehom. pa åak i pojaåava. po Idnu i jednomiãÿenicima nije se smelo åekati na drugi Naserov pokuãaj veñga je odmah. Za primer se moæe uzeti pisaçe britanske ãtampe. U Idno-vom sluåaju. Poãto je sam imao iskustva s Hitlerom i poãto se pokazalo da je bio u pravu. Ovaj je Nasera svrstao u istu grupu dræavnika kao i Hitlera. kao npr.afektivni stav prema stranoj dræavi zadræava. koja u gråkom stavu nailazi na nedoslednosti i. a ovaj je utisak opet potekao od izrazite antipatije prema predsedniku Naseru. pa i oruæjem odgovorile na çegov prvi pokuãaj da ih stavi pred svrãen åin. obuzet çom. izmeœu ostalog.13 Bez obzira na staçe u konkretnom sluåaju posledça napomena londonskog åasopisa je u dobroj meri taåna. Na osnovu toga takoreñi nema Grka koji ne smatra da su SAD inspirisale i pomagale pokuãaj gråke hunte da 1974. Primer iz britanske novije istorije moæe posluæiti da predstavimo treñi. godine svrgne kiparskog predsednika Makariosa. Predsednik britanske vlade Idn (Eden) i najuæi krug saradnika pripremili su i doneli odluku o iznenadnom napadu na Egipat 1956. po cenu agresije. Kako je analogija izmeœu Nasera i Hitlera bila neodræiva i za samo englesko javno mçeçe i kako je Idn. koji su ostali i posle svrgavaça diktature. str. a da su zatim blagonaklono gledale na invaziju turskih trupa na Kipar. 16. pogreãno procenio i druge elemente situacije (npr. Ovo se moæe dobro izuåavati na primeru odnosa izmeœu Gråke i SAD. koju je naroåito oseñao sam Idn. akcioni element stava.

koliko posledica osobina samoga predmeta toliko i osobina samoga posmatraåa. prouåavaçe. 15 Predrasude su “intenzivni. 51. neosnovani stavovi koji se teãko meçaju”. Uvereçe je predstava o osobinama nekoga predmeta. Zbog toga oni sami veoma cene i svoja nedokazana uvereça. Rot. kognitivnu disonancu. koja mogu doñi u sukob s otkrivenim åiçenicama. Oni hoñe da im svet ima smisla. Deutch. veñu kasnije faze odluåivaça.”14 U okviru takvog nastojaça. tumaåeçe i obradu primÿenih informacija utiåe osobina ÿudskog razuma da ne trpi tzv. otuœeça i straha. Lako je zamisliti kakve teãke posledice pogreãno zapaæaçe moæe imati u meœunarodnim odnosima. kako se to obiåno kaæe. U toj æeÿi za kognitivnom konsonancom oni potiskuju ili odbacuju informacije koje se ne uklapaju u çihovu predstavu o svetu. svesno ili nesvesno.15 To objaãçava i åiçenicu da i nauånici mogu da pate od neosnovanih uvereça: oni su “razmaæeni” time ãto su se mnoge çihove hipoteze pokazivale kao taåne pa veruju da to vaæi i za sve druge. Ili ñe se nosilac uvereça pretvarati da sukoba uopãte nema. prva dva ishoda su mnogo verovatnija. shvatÿiva ili bar podnoãÿiva celina. javÿaju se kod ÿudi uvereça. “Ÿudi hoñe kognitivnu konsonancu i u onome ãto znaju i u onome ãto æele. shvatÿiva i skladna i koja ñe ih osloboditi oseñaça dezorijentacije. da bude razumÿiva. çihova intuicija je u çihovoj oblasti bila prikladnija i uveæbanija te su i “pogaœaça” bila maçe stvar sluåaja no ãto to izgleda. Osim toga. str. na definisaçe. The Analysis of International Relations ’Englewood Cliffs’ PrenticeHall 1968.komponenta stava ne ulazi neposredno u opis situacije. Pored opisanih osobina åovekovog opaæaça stvarnosti. ili ñe re-vidirati i napustiti uvereçe. situacija je çome u velikoj meri obojena jer ñe se i druge åiçenice zapaæati u toj svetlosti. ili ñe odbiti samu informaciju. preko predstava i stavova. 396. ona izaziva neke osnovne reflekse. str. oni nam pomaæu da shvatimo da je opaæaçe.16 14 K. moguñna su tri ishoda. delo. Dojå (Deutch). str. Åovek teæi da organizuje znaçe tako da ono bude neprotivreåno. koje se uzajamno iskÿuåuju. odnosno traæe. pa ñe se stoga åesto nañi u teãkoñi kada treba da veruje u postojaçe dve åiçenice. koji definicijom veñuslovÿavaju kasniju odluku. frustracije. ili su åak glavni donosioci spoÿnopolitiåkih odluka. Ÿudi koji se nalaze viãe u dræavnoj hijerarhiji. koji. 213 . Ova tri elementa stava opisana su samo iz analitiåkih razloga çih je teãko odvojiti jedan od drugog prilikom samog opaæaça (percipiraça) jer se deãavaju istovremeno i bez svesti samoga subjekta. koja moæe biti taåna ili netaåna ali se od nauåne istine razlikuje po tome ãto se za çega nije u potpunosti traæila provera veñje prihvañeno bez dokaza. Naime. Meœutim. nav. nav. O drugim objaãçeçima vidi Ãiber. Ukoliko se traæi promena stava. U sukobu uvereça i åiçenica. 113. po pravilu su dospeli na poloæaje zbog taånih procena u proãlosti. åiçenice se mogu loãe provesti. Kako kaæe K. Meœutim. Uvereça su i nauåne hipoteze i obiåne predrasude. i pod jakim uticajem stavova. delo. neku uproãñenu sliku sveta koja ñe im izgledati jasna. sam boji sve ono ãto vidi.

Ovo je ne retko prañeno neprijatnostima i kaznama za pribavÿaåe takvih informacija. dobri posmatraåi i ispravni prognozeri postali su joãomrznutiji jer se odnekud verovalo da su priæeÿkivali uspeh svojih pesi-mistiåkih prognoza i bili u nekakvom œavolskom savezu s neprijateÿem.Ovo dolazi do izraæaja i prilikom definisaça spoÿnopolitiåke situacije. Naroåito je drastiåan bio postupak prema onim ameriåkim funkcionerima u Kini. Ceo sistem obaveãtavaça tada deluje kao neki filter koji eliminiãe “neugodne” informacije. u: H. koje se otpisuju “kao izuzeci koji potvrœuju pra-vilo”. oni su ostajali bez posla. opisujuñi zlu sudbinu glasnika koji su im donosili loãe vesti. a 16 “Stavovi se ne meçaju ni brzo ni lako. nepouzdani ili nestruåni. koji su veñod 1944. delo. str.” Rot. Tome moæe da doprinese birokratski mentalitet u dræavnom aparatu. koja je u stvari bila posledica samoobmaçivaça i odbacivaça taånih vesti). kada se ispostavilo da su bili u pravu. gde potåiçeni znaju da ñe za çihovu karijeru biti dobro ako pretpostavÿenima saopãtavaju samo ono ãto ñe ovima biti milo. ono ãto je u skladu s çihovim uvereçima i potvrœuje çihove ranije donesene odluke. korumpirana. da bi ironija bila veña. koju su SAD izdaãno pomagale u borbi protiv revolucionarnih snaga na åelu s Komunistiåkom partijom Kine. Tada uvereça proæimaju sve proãle odluke.17 Drugi naåin reagovaça svodi se na to da se informacije koje se ne slaæu s uvereçima odbacuju kao netaåne. nav. 1962.: Germany was badly run. oni pokazuju snaæan otpor prema meçaçu. na koji. To je naroåito istina ako velika grupa ÿudi preteæan broj onih koji odluåuju i çihovih saradnika deli neprotivreåan skup uvereça u obliku neke doktrine ili ideologije. str. koji su ga samo uznemiravali. Wihovi se izveãtaji nisu prihvatali. koje jednostavno mogu i ne do-preti do najviãih vrhova. godine uporno skretali paæçu na to da je Åang-Kaj-Ãekova vlada. 214 . 17 Gaibraith. Sprout: Foundations of Interna-tional Politics. Hajka na çih trajala je joãdugo. Ãtaviãe. dezorganizovana i da trpi stalne vojne poraze. J. 109. te je za çihovu promenu potrebno mnogo viãe snage od pojedinaånih dokaza çihove netaånosti. u histeriji koja je nastala zbog ãoka izazvanog neoåekivanoãñu brzog uspeha kineske revolucije (neoåekivanosti. naroåito autokrata.M. Uvereça mogu ostati uporna protiv åiçenice åak i onda kada im se taånost ne moæe poreñi. K. U psiholoãkoj literaturi navode se tri glavna razloga otpornosti stavova prema promeni: selektivni karakter percipiraça i señaça. defetisti. 205. izbegavaçe situacije koja bi mogla uticati na meçaçe stavova i socijalni pritisak da se usvojeni stavovi zadræe nepromeçeni. O neãto blaæim posledicama mogu da posvedoåe mnogi umni i hrabri pripadnici diplomatskih sluæbi koji su otpuãtani ili kaæçavani zbog nepoñudnih izveãtaja koje su slali u svoje presto-nice. U doba makartizma su takvi struåçaci u ameriåkom mini-starstvu inostranih poslova oglaãavani za komuniste. Princeton: Van Nostrand. U toku Drugog svetskog rata Hitler je zabranio da mu se saopãtavaju statistiåki podaci. nisu bili vrañeni ni posle poraza koumintanãkih snaga. ceo kurs spoÿne politike i nalaze se u osnovi dræavne organizacije. Joãsu gråki tragiåari uoåili ovu crtu nosilaca vlasti. za koje se smatra da su izdajnici. nesposobna.

zavisi od toga da li se na dugu stazu moæe osigurati prevaga racionalnog definisaça situacije uklaçaçem onih åinilaca koji pogoduju potiskivaçu. ne postoji on bi bio bez strasti potrebne za osvajaçe vrednosti i akciju. Neki se veliki preokreti u spoÿnoj politici u suãtini sastoje od jednostavnog uviœaça istine. kojih je u SAD uvek bilo. 215 .18 Racionalno definisaçe situacije obeleæeno je treñom opisanom reakcijom ispravÿaçem i napuãtaçem uvereça kojima protivreåe prikupÿene åiçenice. a ne neki od doslednih kritiåara ameriåkog slepila prema Kini. bilo odluåeno da se Vauhnik smeni jer je pao pod uticaj nemaåke propagande. Postoje mnogi drugi primeri. u åiji se nacionalizam i ÿubav za Francusku nikako nije moglo sumçati. Ovo se moæe postiñi na viãe naåina. U pomenutoj kçizi Vauhnik go-vori o potceçivaçu nemaåke vojne maãine pred Drugi svetski rat. veñda samo to stanovniãtvo ne moæe i ne æeli da se oseña “prekomorskim Francuzima”.. Ovo podrazumeva sposobnost da se taånost informacija ispita i utvrdi bez obzira na çihovo znaåeçe i. Jr. naroåito politiåkog. pa prema tome i uspeh spoÿne politike jedne dræave. 34. åak i ako ona ne odgovara çihovim dotada najdraæim uvereçima. nuæno prenosi i na spoÿnopolitiåke situa-cije. Time se joãjednom potvrœuje da se ÿudi lakãe odriåu svojih pogreãnih uvereça pred argumentima onoga za koga znaju da ih je i sam delio. 205. 18 E. ãtaviãe. delo. ãto je joãvaænije. iskrivÿavaçu i odbijaçu informacija. str. Tako se gubi strah od prenoãeça pojedinih informacija. politiåar s ultradesnom i antikineskom proãloãñu. nav. New York: Viking. delo. svest da ÿudsko znaçe nije konaåno i da nema dogmi koje praksa ne bi mogla da opovrgne. On tvrdi da je jugoslo-venskom generalãtabu uputio izveãtaj u kome je ukazao da je Nemaåka u staçu da savlada Poÿsku za tri nedeÿe. çegov ãef je smeçen i ono je ubrzo rasformirano. Kahn. Proces provere i napuãtaça nekih “dragih” istina u svetlu neprijatnih åiçenica nije nikada sasvim lak i ne odvija se glatko i bez potresa. imao je snage da uvidi da alæirski ustanici nisu ãaka bandita i terorista. Nav. Tome treba dodati da se dogmatizam u drugim oblastima æivota. kojima je priznata nezavisnost alæirske dræave. The China Hands. Ovo objaãçava i paradoksalnu åiçenicu da je u SAD slavu za priznavaçe realnosti NR Kine i pribliæavaçe çoj poneo predsednik Nikson (Nixon). Francuski predsednik de Gol (de Gaulle). Time je bio otvoren put za sklapaçe Evijanskih sporazuma. koji su se nametnuli veñini stanovniãtva. za koje su veliki dræavnici sposobni. Kada je odeÿeçe poåetkom 1944. vodi raåuna o åiçenici da je åovek maçe sklon predrasudama u oblastima koje dobro poznaje i proãiruje se broj subjekata koji dolazi do podataka i prenosi ih. America’s Foreign Service Officers and What Befell Them. pa ni onaj koji donosi spoÿnopolitiåke odluke. Gailbraith.mnogi od çih su tek viãe od dve decenije kasnije poåeli da dobijaju od sudova bar simboliåko obeãteñeçe za nedañe koje su pretrpeli. Wemu se nije verovalo pa je. ceo proces odluåivaça. od kojih su najvaæniji debirokratizacija i struåno uzdizaçe dræavnog aparata i demokratizacija spoÿnopolitiåkog odluåivaça. Nacistiåko ministarstvo propagande ustanovilo je posebno odeÿeçe za prikupÿaçe obaveãteça o ratnom moralu nemaåkog naroda. str. Meœutim. J. 1975. Idealno racionalan åovek. godine poåelo da izveãtava da je narod umoran od rata.

neke vojne tajne. dakle kao dostupni ograniåenom krugu lica. Naravno. U najãirem smislu. Od vaænosti podatka zavisi i stupaç poverÿivosti neke podatke saznaje samo najuæi krug onih koji odluåuju (åak ne i cela vlada). Uz ovakvo staraçe da podaci ne doœu do neposveñenih lica preduzimaju se aktivne mere da se spreåe organi stranih dræava i drugih subjekata da do çih doœu. Kao ãto je veñreåeno. za koje znaju svi pripadnici oruæanih snaga. neuobiåajenih naåina da iskoristi radoznalost stranaca za svoje svrhe. prateñi razvoj ãpijunaæe. Åinioci od kojih potiåu ovakve smetçe u informacionom sistemu jedne dræave mogu se podeliti u dve grupe. Tako otkrivaçe raznih poslovnih tajni ãteti ne samo preduzeñu u pitaçu veñi celoj nacionalnoj ekonomiji. Pri tom ne treba zaboraviti da su poverÿivi podaci razliåite prirode. Pri tom se radi o svesnoj delatnosti takvih subjekata. Meœutim. U prvoj su ostali subjekti meœunarodnih odnosa. a ne o zabludama u koje oni dolaze iz napred opisanih razloga.5. Kao ãto ima jednu ili viãe obaveãtajnih sluæbi. koja se moæe porediti s prevarom. Sistemi veza dræe se pod kontrolom kako bi se uhvatile i zaustavile sumçive poruke. dok su opet drugi dostupni srazmerno velikom broju ÿudi. za domañe dræavÿane koji izdaju tajne i za strance koji se bave ãpijunaæom kriviåni zakonici predviœaju najstroæe kazne. Ako krivca ãtiti diplomatski imunitet. zabluda i svesna laæ se u stvarnom åovekovom ponaãaçu toliko meãaju i toliko postepeno prelaze jedna u drugu da treba imati u vidu da smo ih ovde odvojili radi veñe jasnoñe a da ñe u konkretnim sluåajevima razlikovaçe ponekad biti veoma teãko. åini time ãto se stranim agenturama poturaju laæni podaci. svaka dræava raspolaæe i posebnom sluæbom koja se stara da vaæne informacije o çoj i namerama onih koji odluåuju ne doœu u posed drugih subjekata meœunarodnih odnosa. on se proglaãava za nepoæeÿnu liånost i proteruje. Oni se sastoje u otkrivaçu i onesposobÿavaçu obaveãtajaca i obaveãtajnih centara i u ometaçu çihovih veza sa svojim stranim nalogodavcima. To se postiæe tako ãto se preduzimaju mere da oni koji odluåuju za neke åiçenice uopãte ne saznaju ili da se oni snabdeju informacijama koje nisu taåne. kao npr. kao ãto smo veñpomiçali. Wima se najåeãñe odvlaåi paæça drugih od pravih namera onih koji odluåuju. i kontraobeãtajna sluæba se usavrãavala pronalaæeçem novih. kada se pronese glas da 216 . svi oni koji su zainteresovani za çen ishod trudiñe se da veñu toj fazi utiåu na çu. U drugoj su subjekti koji se nalaze u samoj dræavi i kao takvi sudeluju u odluåivaçu ili utiåu na çega. Smetwe koje nastaju usled svesnog delovawa zainteresovanih subjekata Znajuñi da je definisaçe situacije temeÿ na kome ñe poåivati buduña spoÿnopolitiåka odluka. zna se da neki podaci ne smeju biti otkriveni strancima jer mogu da ugroze bezbednost dræave. a ne samo oni koji su vezani za moguñni ratni napor. kao npr. koji dobijaju u uverÿivosti time ãto im se daje izgled strogo åuvanih tajni. To se. Åak i kada se to izriåito ne kaæe. takav protivobaveãtajni sistem sastoji se iz niza pravila i postupaka koje poãtuju i sprovode svi dræavni organi i privredna preduzeña i na osnovu kojih se neki podaci kvalifikuju kao poverÿivi. pre svega strane dræave.

TFCbingen. prvoj fazi odluåivaça postave takve premise koje ñe pogodovati odluci koja bi im iãla na ruku. godine posle montiranog procesa da likvidira marãala Tuhaåevskog. zaslepÿen svojom diplomatskom veãtinom.19 Ako se dobro poznaje psihologija onih koji donose glavne odluke. parlament. Hruãåov. do kojih su s neverovatnom preciznoãñu dolazili sovjetski obaveãtajci. odabranih. ãto je nesumçivo doprinelo poåetnim neuspesima u ratu. koji se sedamnaest godina ranije usudio da kritikuje Staÿinove postupke u voœeçu rata protiv Poÿske greh koji Staÿin nije zaboravÿao. meœutim. Kako je Ãpanija tada vrvela od nacistiåkih agenata. S. podataka pred javno mçeçe. doprinela navodna “izdajniåka” prepiska izmeœu Tuhaåevskog i ålanova nacistiåke vrhovne komande. koju je nemaåka sluæba bezbednosti falsifikovala i preko Åehoslovaåke poturila sovjetskoj obaveãtajnoj sluæbi. snabdeven poverÿivim materijalom koji je ukazivao da ñe se iskrcavaçe preduzeti u Gråkoj ili Sardiniji. a koliko mu je ona bila dobrodoãla da bi se obraåunao s Tuhaåevskim. blizu ãpanske obale. tendencioznu sliku o spoÿnopolitiåkoj situaciji karakteristiåno je to ãto ne deluju za raåun neke strane dræave. 1976. zaslepÿeni svojim viœeçem sveta i svojim æeÿama. Zagreb. grupe ÿudi koje spaja neki. avgusta 1939. ili subjekta meœuna-rodnih odnosa. E. E. svoj inte-res. Der Mann. godine dovela u zabludu o pravcima savezniåkog iskrcavaça. koliko je Staÿin verovao toj informaciji. britanski poÿoprivrednici. oni nastoje da se veñu toj. maçe taånih. S. S. mamac je progutan i varka je imala izvesnog efekta. iznosili su niz taånih. politiåke stranke i druge posredne i neposredne uåesnike u odluåivaçu u nadi da ñe na eventualnom referendumu ili na drugi 19 Iz Drugog svetskog rata poznata je “operacija mleveno meso” koju je britanska kontraobaveãtajna sluæba dugo i paæÿivo pripremala da bi nemaåki generalãtab 1943. dotadaãçeg zamenika ministra odbrane SSSR i joãsedmoricu najviãih oficira Crvene armije. vladu.20 Za drugu vrstu åinilaca koji svesno nastoje da stvore netaånu. ovakvi potezi mogu da imaju dalekoseæno dejstvo. Istorija obiluje primerima ovakvih varki naroåito za vreme ratova. veñpostupaju veoma proraåunato time ãto potiskuju i kriju taåne a javnosti i onima koji odluåuju poturaju pogreãne informacije. jednostranih itd. spuãten leãnavodno utopÿenog britanskog oficira. Uza sve to. Ne zna se. Tajni referat N. Referat na HH kongresu KPSS. Hruãåova. dakle ne deluju iracionalno. Npr. 20 N. ispoÿenom u sklapaçu poznatog ugovora izmeœu SSSR i Nemaåke o nenapadaçu od 23. U more je. tako da je Crvena armija pred odluåujuñi sukob s Hitlerovom Nemaåkom ostala bez velikog dela svog najsposobnijeg i najiskusnijeg komandnog kadra. Montague. zalaæu za poseban. des es nie gab. Ovako po pravilu deluju interesne grupe. Otuda oni nisu i sami u zabludi. godine da veruju vestima o neposredno predstojeñem nemaåkom napadu. Staÿin a s çim i çegova najbliæa okolina odbijali su 1941. Proces Tuhaåevskom su pratili hapãeçe i otpuãtaçe niza oficira. 217 .se trupe koncentriãu na jednom delu granice dok se u stvari proboj planira na suprotnoj strani. str. koji su se protivili ulasku Velike Britanije u Evropsku zajednicu. 1970. 55 i daÿe. Stvarnost. Bergh. uæi ili opãti interes. Tvrdi se da je Staÿinovoj odluci da 1937. preteranih. veñse zaboravÿajuñi na opãte vrednosti koje dræava u odnosu na inostranstvo treba da åuva. Znajuñi da odluka umnogome zavisi od definisaça situacije. jer strahuju od konkurencije poÿoprivrednih proizvoda iz zemaÿa u kojima su uslovi za zemÿoradçu povoÿniji.

koji je optuæen za meãaçe u unutraãçe stvari dræave åija mu vlada pomaæe da izaœe iz meœunarodne izolacije. åitalaca i osobÿa u srazmerama koje se meçaju od jednog sredstva do drugog. 55. ne moæe se misliti ni da svi oni koji odluåuju sami sebe svesno obmaçuju. Ona ima svoje posebne interese. S druge strane. te je dovelo do pada Mekdonaldove vlade i pogorãaça odnosa izmeœu Velike Britanije i SSSR. kada se radi o vladama ãirokih koalicija. koja ima velikog udela u prikupÿaçu i proceni informacija. a to pred sobom i drugima ne retko pravdaju time ãto je radi posti-zaça veoma vaænih stvari trebalo ærtvovati istinu i maçe vaænima. I povrãan pratilac spoÿnopolitiåkih zbivaça zapaæa da se pred svaku krupniju odluku sukobÿavaju miãÿeça o çenom izgledu i da se u okviru toga sukoba vodi i mali rat informacijama. XII. To je naroåito sluåaj kod heterogenog sastava organa koji donose odluku. nav. To mogu biti nepotpuni podaci. podaci istrgnuti iz konteksta. ni od åiste obmane. Poseban problem u definisaçu situacije predstavÿa biro-kratija. Åak i kada se dejstvom prava i morala iskÿuåi iznoãeçe pukih izmiãÿotina. Grupe nezadovoÿne odlukom britanske vlade na åelu s laburistom Remzi Mekdonaldom (Ramsay MacDonald) da 1924. slabi potiraçem sa isto tako tendencioznim. 457. 22 The Cambridge Modern History. oktobra 1924. ne odolevaju æeÿi da svesno pogreãno predstavÿaju åiçenice. str.naåin doñi do odluke o povlaåeçu Velike Britanije iz te organizacije. U teæçi da se ishodi odluka koja se tiåe krupnih interesa ne preza se. godine. a tek posle Drugog svetskog rata nepobitno je utvrœeno da je bila reå o falsifikatu. Masovna sredstva komunikacija su takoœe vrsta interesnih grupa. godine prizna de iure SSSR falsifikovale su i objavile toboæçe pismo sovjetskog politiåara Zinovjeva britanskim komunistima. Cambridge University Press. od lista do lista. ali suprotnim. Vol. åije se dejstvo. nisu svi ti åinioci van kruga onih koji odluåuju. S jedne strane. jer svaka strana iznosi podatke koji joj idu u prilog. str. Ovo je “pismo” objavÿeno 25. nikada se ne moæe spreåiti da se zainteresovane strane ne posluæe nizom “legalnih” smicalica kojima se istina iskrivÿuje. Normalni diplomatski odnosi izmeœu dve zemÿe nisu uspostavÿeni do 1930. u kojima ih ovaj u ime Kominterne poziva da pripremaju oruæani ustanak. informacijama koje iznose druge interesne grupe i çihova glasila. a stvar moæe biti i u naåinu predoåavaça podataka. oglaãi-vaåa. 1968. Tu ne treba padati u krajnost. 21 Deutch. ãto znaåi da ni oni sami. delo. u “statistiåkoj obmani”.21 Kada se ima u vidu veñopisani znaåaj ovih sredstava za redovno obaveãtavaçe donosilaca spoÿnopolitiåkih odluka shvatiñe se da su ovi neprestano zasuti “obojenim” informacijama. Wima je odluka koju imaju u vidu milija od stvarnog staça. od radio-mreæe do radio-mreæe i od sluåaja do sluåaja”.22 Vaæno je utvrditi odnos onih koji donose spoÿnopolitiåke odluke prema unutraãçim åiniocima koji ometaju taåno definisaçe situacije. kao npr. kao npr. 218 . godine nekoliko dana pred izbore. Wihovi stavovi “odræavaju kombinaciju pogleda çihovih vlasnika. u æeÿi da jedni druge ubede. meœutim. doduãe.

Iracionalnost u odabiraçu sredstava mnogo je åeãña 219 . Naravno. Pa ipak. moguñnost da se odluåioci u nekoj moñnijoj dræavi opredele za sliåan ciÿ ne moæe se sasvim iskÿuåiti. Ove kasnije. Tako je. izbor sredstava uslovÿen je prethodnim izborom ciÿa. Island. ali se maçe primeñuju kod koriãñeça sredstava. na primer. stoji u dijalektiåkom odnosu s daÿim fazama spoÿno-politiåkog odluåivaça. Utvrœivawe ciqa kao deo odluåivawa Odabiraçe ciÿa ne moæe se posmatrati odvojeno od drugih operacija pri odluåivaçu. demokratski izabrani organi koji odluåuju mogu ostati bez taånih podataka. bar. III SPOQNOPOLITIÅKI CIQEVI 1. S druge strane. Time se definisaçe situacije ne iscrpÿuje jer saznatu stvarnost treba protumaåiti. ali to nije racionalno veñiracionalno ponaãaçe. Uviœaçe da je ovaj ciÿ iracionalan bilo je plañeno smrñu i patçama mnogih ÿudi. mada nikada ne treba zaboraviti ni na tu moguñnost. moguñe je odrediti ciÿ bez poznavaça sredstava i izabrati sredstva bez poznavaça ciÿa. a za uzvrat dobiti ovlaãproverene ili åinovnicima ugodne informacije. Potpuno iracionalno ponaãaçe se u meœunarodnim odnosima javÿa srazmerno retko. Singapur ili Lesoto. slo-æenije operacije ne mogu se obaviti bez dobrog obaveãtavaça ili. ali odluåiocima u zemÿama koje raspolaæu veñom moñi ovaj ciÿ nije izgledao neostvarÿiv. Oni su upadÿivi kod odabiraça ciÿa. opet. elementi iracionalnosti nisu nikad odsutni. kao i teãkim poremeñajima u meœunarodnom sistemu.Wenim delovaçem glavni. * ** Opisani procesi i problemi tiåu se prvenstveno moguñnosti da subjekt meœunarodnih odnosa taåno sazna åiçenice. ciÿ jedne dræave da se proãiri na ceo svet putem zavojevaça oåigledno je iracionalan kada se radi o dræavama kao ãto su npr. biraça ciÿa i sredstava. koje ñe birokrati da eliminiãu kao nevaæne ili neproverene. opet. Ciÿ se ne moæe racionalno odreœivati bez poznavaça sredstava koja subjektu meœunarodnih odnosa stoje na rasplagaçu. Meœutim. da bi se ona razumela i da bi se mogla vrãiti predviœaça. Ovakva dubÿa uviœaça nisu moguñna bez izgraœenog pogleda na svet koji. bez jasne svesti o tome åime je ono ograniåeno i ãta mu stoji na putu. i pored nedavne pouke koju su dobili Hitler i oni çegovi sunarodnici koji su ga sledeli u pokuãaju da ostvari “hiÿadugodiãçi rajh” vladavi-nu nemaåkog naroda nad svim ostalima.

spoÿna politika ne moæe svesti samo na åekaçe impulsa sa strane i na odgovore na çih veñje to po pravilu svesna aktivnost koja teæi postizaçu nekog ciÿa. ne prezajuñi pri tom ni od oruæane 23 A. uz pretpostavku da odluåioci postupaju racionalno. The Origins of the Second World War. koji jednostavno ne mogu ni da pretpostave da je postupak bio iracionalan. Robertson (urednik). åesto smatrale da su time pogoœeni çihovi interesi i upiçale se da utiåu na taj izbor. Meœutim. u ovom pogledu treba ispoÿiti oprez: zbog meœuzavisnosti u kojoj se dræave nalaze. Prvo se tiåe subjekata od kojih çegovo ostvareçe zavisi i na koje ñe se posledice toga ostvareça odnositi. P. racionalan politiåar koji je imao jasne i ostvarÿive ciÿeve. Isto tako. Ovu racionalizaciju mogu preduzimati i treña lica. åije je delimiåno ostvarivaçe bilo omoguñeno delovaçem drugih subjekata meœunarodnih odnosa. Taylor. Prva podela omoguñava da odmah izdvojimo iz razmatraça unutraãçe ciÿeve. vratiñemo se naãem opisu ove faze procesa odluåivaça. u kojoj se Hitler prikazuje kao normalan. postupaçe onih birokrata koji samo reaguju na dogaœaje na uobiåajene i ustaÿene naåine. Isto tako. The Origins of the Second World War. nikakav ciÿ. Macmillan. bar. 220 . spoÿnopolitiåke analize promaãene jer iracionalnost odluåilaca zameçuju racionalnoãñu posmatraåa. naroåito velike sile. u stvari. London. Otuda su neke. za kritiku vidi E. 1961. Tako je opredeÿivaçe za jednu ideologiju. Jedan od najpoznatijih primera za to je sporna studija britanskog istoriåara Tejlora (Taylor) o uzrocima Drugog svetskog rata. bio ciÿ dræave da iskoreni nepismenost ili da ostvari punu zaposlenost. roka koji se za izvrãeçe ciÿa postavÿa. Iracionalnost ovakvog postupaça je toliko åesta da se ponekad i previœa. re-cimo. ali nam iskustvo pokazuje da su strane dræave. od kojih nam se najznaåajnijim åine dva. London. ciÿ se moæe sastojati kako u promeni situacije. Toj konstataciji ne smeta niãta ãto ovaj ciÿ åesto nije jasno formulisan ili ãto je ponekad takav da dræavi u pitaçu ne nalaæe nikakvu inicijativu veñpasivno oåekivaçe dogaœaja. Ta je pretpostavka potrebna zato ãto se. naizgled veoma oãtroumne. a drugo. ciÿeve koji se odnose samo na staçe unutar skupine koja predstavÿa subjekt meœunarodnih odnosa. Hamish Hamilton. te se tiåe i drugih subjekata. pa åak i nauånici. Takav bi. J. ostvareçe mnogih unutraãçih ciÿeva zavisi i od inostranstva ili pogaœa interese drugih dræava. U naåelu. ili se. ne tiåe nijedne druge dræave i çegovo ostvareçe zavisi samo od dræave koja ga je sebi postavila. On se. 1971.takvo je npr. nemajuñi. odluåiocima u tim dræavama tako åini. izbor druãtveno-politiåkog sistema u jednoj dræavi. Ciÿevi subjekata meœunarodnih odnosa mogu se deliti po razliåitim merilima.23Imajuñi stalno na umu ove napomene. prevashodno unutraãça stvar ÿudi koji u çoj æive. ne znajuñi uopãte ãta time æele da postignu. i s tim u vezi. ona se od strane onih koji su ga preduzeli pokuãava da prikrije naknadnom racionalizacijom time ãto se besciÿnim postupcima tek poãto su preduzeti pripisuje teæça ka nekom ciÿu. kako smo veñnaglasili. tako i u odræavaçu postojeñeg staça. grubo reåeno. nauke meœunarodnih odnosa ne tiåu se unutraãçi ciÿevi a to je i u skladu s naåelom meœunarodnog prava o nemeãaçu u unutraãçe stvari suverenih dræava. M. Druga vrsta ciÿa je spoÿnopolitiåka u pravom smislu reåi.

vrednost ne mora uvek da znaåi i akciju. ona je koordinator ÿudske akcije. Poãto je po Platonu svrhu ÿudskog postojaça. smatra da svaka vrednost sadræi i ciÿ: “Vrednost je neodvojiva od akcije. Vrednosti (dobra) Odreœivaçe ciÿa sastoji se u suãtini u odabiraçu vrednosti koja se æeli postiñi ili saåuvati. omiÿenost itd. Ona ne izraæava ono ãto jeste. meœutim. priæeÿkivati je. ali tek kada se poradi da se ona dostigne. deo ideologije. Dok ideologija moæe biti ãtetna u pogledu utvrœivaça situacije. U tome je suãtina Platonovog predloga da dræavom upravÿaju filozofi. Moguñe je vrednosti grupisati u. a da to isto vaæi i za druãtva i zajednice. ona nije ciÿ. bio on toga svestan ili ne. u izvesnoj meri tiåe inostranstva i da prema tome ima i spoÿnopolitiåku komponentu. samo je deo napora da se “nauåno” obrazloæe i tako prokrijumåare postavke neåije ideologije. åiçeni su pokuãaji da se stvo-ri tipologija osnovnih vrednosti. naravno. ne znaåi da 24 J. bez obzira na to da li to åine ili treba da åine. ãto postoji. Ne moæemo se na ovom mestu upuãtati u sva ova pitaça. prosveñenost. “Pogledi”. 1975.25To. veñneãto ãto nije (nismo) a hoñemo da bude (budemo) i ãto sutra i moæemo voleti da jeste (jesmo). to ovakvim upravÿaåima ne ostaje niãta drugo do da je uvide i donesu odluke koje se slaæu s çom. 2. dostojanstvo. Stav o vrednostima je deo pogleda na svet. str. bogatstvo. i to najvaænijih. moralne i religiozne. jer moæe predstavÿati åiçenice onakvim kakve nisu i objaãçavati ih pogreãno. koja se tu ne moæe niåim nadoknaditi. ili ih svesti na tri osnovna dobra: istinito. neku od ovih tipologija treba imati pred oåima kao spisak vrednosti koje ÿudi mogu da æele. “racionalne” itd. kao npr. U svakom sluåaju. ekonomske. tj. U neku se vrednost moæe verovati. Iako se teãko moæe pojmovno odvojiti od akcije. ispravnost. sloboda. dræati se je. moguñe spoznati umom. pa prema tome i konaåne vrednosti. te moramo da imamo u vidu da se i izbor unutraãçih ciÿeva. dobrobit.: bezbednost. “uroœene åoveku”. moæe se govoriti o ciÿu. 25 Danaãçi pokuãaj “dezideologizacije” spoÿne politike vodi poreklo od vazdaãçih nastojaça da se svaka politika oslobodi od ideologije time ãto bi se vrednosti objektivno utvrœivale.” Marginalije o problemu vrednosti u savremenom druãtvu. recimo. doslednost itd.24 S obzirom na to da svaki pojedinac dræi do nekih vrednosti. ispravne. najmudriji ÿudi. ali se smatra neostvarÿivom. legi-timitet.) i modalne ili instrumentalne vrednosti (vrednosti--sredstava. åijim se kombinovaçem mogu dobi-ti sve druge. veãtina. Ako se neka vrednost samo priznaje. jer uslovÿava ÿudsko ponaãaçe. Åini nam se da vrednost moæe biti i neãto ãto veñjeste. npr. diktatura “mudraca” izbegnuta je time ãto je svejedno koji filozof donosi odluke jer ako zasluæuje to ime çegove ñe odluke biti iste. dobro i lepo. Modalne vrednosti predstavÿale bi uslove pod kojima se uæivaju supstantivne vrednosti. smatraju dobrim.intervencije. Ma koliko ovi postupci bili protivni meœunarodnom pravu i moralu. supstantivne. tj. S druge strane. Œ orœeviñ. estetske. Vrednosti su staça ili osobine koja ÿudi æele. ona je oblik koji je orijentisan i orijentirajuñi. kod izbora vrednosti koje ñe åiniti osnovu odreœivaça ciÿa çeno se postojaçe mora priznati i svaki pokuãaj da se neke vrednosti pretpostavÿaju drugima kao “objektivno date”. vrednosti (npr.). lepim ili korisnim i one su kao takve poznate svakom åoveku. oni su joãuvek deo meœunarodne politiåke stvarnosti. poãtovaçe. 341342. poãteçe. 221 . suãtinske. bioloãke.: moñ.

Zajedniåke vrednosti (“nacionalna bezbednost”) U savremenoj etapi razvoja meœunarodnih odnosa. bez obzira na karakter vlasti. dobio posebno veñopisano znaåeçe. dakle. ili koje se kao takve pretpostavÿaju i ãtite. åesto znaåi “dræavni”. pre svega. u stvari. dræave bi i to je norma meœunarodnog prava trebalo da se opredeÿuju za vrednosti kojima ñe teæiti ili koje ñe åuvati u svojoj unutraãçoj i spoÿnoj politici. imajuñi pri tom slobodu da te vrednosti odreœuju i meçaju. ustanoviti da ona mora da ima dva elementa. Sam izraz “nacionalna bezbednost” nije naroåito sreñan ali se mora usvojiti. znati o kojim se vrednostima radi i ãta predstavÿa opasnost za çih. politiåkog ustrojstva. Ne postoji neka opãteusvojena definicija nacionalne bezbednosti. kako zbog duge upotrebe. Time je bezbednost postala oznaka. treba. pod izrazom “nacionalna bezbednost” podrazumevaju ne samo instrumentalne vrednosti. Zavisno od toga da li se misli na bezbednost sistema vlasti. bezbednost od ugroæavaça tih vrednosti i pravo da to åine kao ravnopravni subjekti. Treba.se u izvesnim periodima ne mogu meœu ideologijama nañi zajedniåke taåke i da nije moguñe postiñi saglasnost o zajedniåkim interesima. neophodne i bitne za svaku dræavu. U pokuãaju da se doœe do çe. U prvu bi spadale one koje su zajedniåke svim dræavama (pa i drugim subjektima meœunarodnih odnosa). ili na bezbednost dræavnog kolektiviteta kao takvog. tako i zbog toga ãto je izraz “dræavna bezbednost”. vrednosti bi se na meœunarodnom planu mogle podeliti u tri grupe. onih vrednosti koje su oznaåene u ustavu. U drugoj grupi bile bi opãte vrednosti cele meœunarodne zajednice. celoga åo-veåanstva. razlikuju se dræavna i nacionalna bezbednost. a drugo je misliti da se to moæe postiñi samo zavojevaçem. tako i za same suãtinske vrednosti koje bezbedno treba da se uæivaju. Prema tome. S obzirom na ono ãto je reåeno. Jedno je verovati da jedan sistem vrednosti treba da se proãiri na ceo svet. koji bi viãe odgovarao. treba se ponovo podsetiti da u terminologiji meœunarodnih odnosa pridev “nacionalni”. kako za instrumentalnu vrednost koja se sastoji u izvesnosti da ñe se neke vrednosti uæivati duæe vremena. 222 . Govoreñi o nacionalnoj bezbednosti. a u treñoj posebne vrednosti. I ovom prilikom treba naglasiti potrebu za razlikovaçem vrednosti od sredstava kojim ih treba dostiñi. S obzirom na to da je taj izbor suãtinskih vrednosti ãirok i da pri tom treba voditi raåuna o çihovoj saglasnosti s meœunarodnim vrednostima i legitimnim interesima drugih subjekata. Jedan je vrednosni a drugi je saznajni (kognitivni). 3. bez opasnosti da budu izgubÿene. nego i neke suãtinske vrednosti kao osnovne. tj. instrumentalne vrednosti svake dræave smatraju se istovremeno i meœunarodnim vrednostima. tokom vremena se ispoÿila sklonost da se. specifiåne za pojedine subjekte meœunarodnih odnosa.

Meœutim. asimilacijom ili onemoguñavaçem reprodukcije. ona je prostor na kome je æivela i razvila se nacija. i tamo navedenu literaturu. Paix et querre entre les nations. Dimitrijeviñ. Kako kaæe R. Aron. U prvom sluåaju. Ovim povodom misli se na dvostruko simboliåan znaåaj teritorije. Aron. kada se govori o opstanku prvenstveno se misli na dræave. kao ãto je to bilo s Austrijom u vremenu izmeœu dva svetska rata. Kod meœunarodnih politiåkih pokreta opet je sama ideja åesto vaænija od organizacionog oblika itd. 1962. 1977. koja saåiçava stanovniãtvo dræave. da se ne izgubi denacionalizacijom. 27 A. Prema tome. “svaka politiåka jedinica teæi pre svega da preæivi”. 223 . paæÿivija analiza pokazuje da se pod opstankom ne podrazumeva samo zadræavaçe statusa posebne dræave. Paris. Beograd. moæe se zakÿuåiti da se pod prvim elementom nacionalne bezbednosti podrazumevaju bar sledeñe grupe vrednost. a u drugom sluåaju misli se na fiziåko preæivÿavaçe postojeñe generacije stanovniãtva. Za to tle vezana je istorija dræave i na çemu se nalaze spomenici ili mesta koji za ÿude u dræavi imaju veliku afektivnu vrednost.26 A. Sicherheit. a akcionari jednog meœunarodnog privrednog preduzeña mogu i bez teãkih sumçi da odluåe o çegovom likvidiraçu ili spajaçu s drugom firmom. Isto tako.Iz dosadaãçeg ponaãaça dræava i srazmerno retkih izriåitih iskaza dræavnika i teoretiåara. ne znaåi da se ova vrednost kod svih subjekata oseña s podjednakim intenzitetom. To. Jedno meœunarodno udruæeçe moæe da se raspusti kada ispuni svoju misiju. niti oni izuzeci gde se dræava odræava kao poseban subjekt meœunarodnog prava i meœunarodnih odnosa. Kohlhammer. i sposobnost dræave da je åuva netaknutu svedoåi o çenoj opãtoj sposobnosti da se stara o sebi. Frei. teritorija ima odbrambenu strateãku funkciju. no po æeÿi sopstvenog stanovniãtva. odnosno nacije. koje mahom proklamuju kao ciÿ stvaraçe svearapske domovine. pod uslovom da se one ujedine u viãenacionalnu celinu kao ãto je to s arapskim dræavama. za koje je tipiåna jaka æeÿa za preæivÿavaçem. Opstanak Najviãe saglasnosti postoje oko opstanka kao osnovne vrednosti subjekata meœunarodnih odnosa. veñjoãi tzv. 82. Savez udruæeça pravnika Jugoslavije. str. Prisustvo oruæja za masovno uniãtavaçe i sve teæe dimenzije koje dobija problem ishrane svetskog stanovniãtva pokazuju da je i ova opasnost po opstanak aktuelna. B. 26 V. ciÿ je da nacija opstane kao takva. nacionalni i fiziåki opstanak. Tome ne smeta åiçenica da tu vrednost neki delovi stanovniãtva ne cene i bore se ili zalaæu za raspad postojeñe dræave ili çeno prikÿuåeçe nekoj drugoj. D. odluåioci u nekim dræavama ne boje se za opstanak tih dræava. 1973. naravno.27Za sve subjekte meœuna-rodnih odnosa ova vrednost sastoji se u tome da ne prestanu da postoje. Pojam bezbednosti u meœunarodnim odnosima. S druge strane. Calmann LE9vy. S jedne strane. Stuttgart. na opasnost od uniãteça oruæjem ili izgladçavaçem. Teritorijalni integritet Druga grupa vrednosti vezana je za teritoriju dræave i naziva se teritorijalnom celovitoãñu ili integritetom. viãe na zahtev inostranstva.

treba naglasiti da je teritorija dræave vrednost koju sama dræava definiãe. tj. naåin na koji je teritorija steåena. formulisao povodom japanskog napada na Kinu. Da bi stvar bila i formalno ubedÿivija. I. Francuska i Italija. delimiåno i zato ãto pojam kolonije nije sasvim jasan. godine ustupile Nemaåkoj. Kada je deo teritorije steåen krãeçem teritorijalnog inte-griteta druge dræave (agresijom) postoji takoœe otpor da se tako oblikovana teritorija prizna kao osnovno dobro dræave-agresora. bit teritorijalnog integriteta je naåelo da se svaka. Ni stanovniãtvo ne oseña u podjednakoj meri vaænost svakog dela teritorije. pravila meœunarodnog prava ili åak opasnost za bezbednost drugih. åiçenica da se viãe naroda istorijski i emotivno vezuju za isti deo teritorije itd. Velika Britanija. naroåito onda kada je geografsko rastojaçe od matiåne dræave do kolonijalnog poseda malo. tj. te da druge dræave prema çoj mogu biti sasvim ravnoduãne. Ne treba. Ãtaviãe. zaboraviti da su dræave tokom istorije na razne naåine otuœivale delove teritorije. poznate u meœunarodnom pravu kao Stimsonova doktrina. ovo nepriznavaçe nezakonito steåenih poseda je jedna vrsta blage sankcije. koji ju je 1932. prema imenu ministra spoÿnih poslova SAD. 28 Tekst u “Colliard-Manin”. pa stoga i Ujediçene nacije. kome se mogla pruæiti moralna i materijalna pomoñ. koji naseÿavaju neke delove teritorije. 1938. str. 224 . pa i najmaça promena teritorijalnog oblika dræave moæe izvrãiti samo uz saglasnost dræave. mnoge od çih proglasile su u novije vreme svoje kolonije “prekomorskim departmanima” i time smatrale da su otklonile sve sumçe. borba za osloboœeçe potlaåenih naroda. kao ãto je npr. pa åak je i razmeçivale ili prodavale. Odstupaçe od ovoga naåela znaåi neposrednu opasnost po opstanak. Na primer. Pravo na oruæanu borbu priznavalo se samo stanovniãtvu tih teritorija. odbijale su da ovakav privid prihvate kao stvarnost i proglasile su pravo kolonijalnih i zavisnih naroda na samoopredeÿeçe i nezavisnost. Sudetsku oblast. ne pitajuñi za pristanak åehoslovaåku vladu. poveñana opasnost za druge vrednosti.28 Prema toj doktrini. izbegli nesporazumi. znatan deo Åehoslovaåke. U protivnom bi moglo doñi do zloupotrebe. Hitler se nije zaustavio i u najskorijem vremenu Åehoslovaåka je prestala da postoji kao nezavisna dræava. toboæe radi oåuvaça mira u Evropi.Otuda se svaki teritorijalni ustupak oseña kao slabÿeçe bezbednosti. Da bi se. strane dræave ñe se ponaãati kao da tako steåena teritorija nije u sastavu dræave o kojoj se radi i time ãkoditi çenim interesima bez primene sile. meœutim. Pri tom se ipak pazilo na to da snage meœunarodnih organizacija ili stranih dræava ne prodiru na teritoriju kolonijalnih dræava. Meœutim. Veñina dræava. naravno. Po sredi mogu biti mnogi uzroci. kada su velike evropske sile. Kolonijalne sile su svoje posede smatrale delovima svoje teritorije i s çihove taåke glediãta svaki pokuãaj da im se ospori pravo da ih dræe smatrale napadom na svoj teritorijalni integritet. ili åak smatrati da je postojaçe neke dræave u odreœenom teritorijalnom obliku povreda meœunarodnih vrednosti. 1004.

U posledçe vreme. iako se to pitaçe moæe reãavati na miran naåin. Iako se. ãto ona ne æeli. prema Kini. ispostavÿa se da su u proãlosti mnoge teritorije steåene zavojevaçem (koje je tada bi-lo legitimno) te bi neprekidno odræavaçe na dnevnom redu teritori-jalnih sporova. Pravilo je. Prema tome. svaka samovlasna mera u odnosu na teritoriju smatra se ugroæavaçem osnovnih vrednosti. od kojih su najåeãñi nezavisnost i samostalnost. postojaçe neometanog. åiji je Indija sada pravosledbenik.Kada se pak ima u vidu duæi vremenski period. nikada ne moæe postiñi sporazum oko pravila meœunarodnog prava koja bi odreœivala zakonitost posedovaça teritorije. te se obiåno o stvarno nesamostalnim dræavama govori kao o satelitskim dræavama a 225 . Ovakvi sporovi obiåno dugo miruju da bi se rasplamsali u trenucima kriza ili opãteg pogorãaça odnosa. ali se uglavnom svode na dugotrajnost poseda. koji su obiåno veoma sloæeni. Dok je nekada taj prelaz bio pravno oznaåavan pojmovima kao ãto su protektorat ili vazalna dræava. kineska vlada sve åeãñe osporava pravo nekih susednih dræava na delove teritorije steåene u prethodnim vekovima na raåun Kine. Otuda nije åudno ãto u svim do sada predloæenim i usvojenim definicijama agresije upad na teritoriju strane dræave stoji na prvom mestu. dakle. samovoÿno odreœena kao granica izmeœu Indije i Kine (Tibeta) od strane britanskih kolonijalista. autonomnog procesa odluåivaça. dobru veru i nacionalnu pripadnost stanovniãtva spornih teritorija. bilo u stvari suprotno naåelu sigurnosti. na primer. da dræava posednik ne iznosi zvaniåno takve protivargumente. V. U prvom sluåaju osporava se takozvana Makmahonova linija. To je bio povod za kinesko-indijski oruæani sukob 1959. U drugom sluåaju. Ove se vrednosti oznaåavaju raznim nazivima. Na osnovu ranijih izlagaça ovaj nam je pojam dovoÿno jasan i znaåi. o legitimnosti poseda jedne dræave nad odre-œenim delovima çene teritorije uvek moæe raspravÿati. jer bi se time upustila u spor. danas se ova zavisnost sve åeãñe krije jer je suprotna preovladajuñim pravnim i moralnim naåelima. Vaænost koja se pridaje ovome dobru oteæava mirno reãavaçe teritorijalnih sporova jer se. I ova je vrednost vrlo bliska opstanku. godine a i za zategnutost i graniåne incidente na rusko-kineskoj granici. ako na samoj teritoriji nema aktivne borbe stanovniãtva. smatra se da su ugovori izmeœu Kine i carske Rusije o ustupaçu ovoj posledçoj nekih dalekoistoånih teritorija u XIX veku bili iznuœeni kao plod imperijalistiåke politike nenarodnih reæima u Rusiji. u stvari. navodeñi da je reå o çenim osnovnim i neprikosnovenim vrednostima. sporne situacije se vremenom smiruju i reãa-vaju u korist posednika. jer je prelaz izmeœu gubÿeça samostalnosti i nestanka dræave ili drugog subjekta meœunarodnih odnosa neosetan i nejasan. koja je. koji nisu u oba sluåaja isti. Otuda su teritorijalni sporovi tipiåni primeri politiåkih sporova. Nezavisnost Treña grupa vrednosti koja ulazi u pojam nacionalne bezbednosti povezuje se sa suverenom vlaãñu kao konstitutivnim elementom svake dræave. meœutim. sem kada je reå o malim i beznaåajnim komadima zemÿiãta. Indija i Rusija imaju protivargumente.

Meœutim. Iako je povodom ove vrednosti srazmerno lako povuñi razliku izmeœu dræavne i nacionalne bezbednosti. tako ni za ÿudsku grupu puka egzistencija nije dovoÿna. 1974. druãtvo postaje dezorijentisan i obespravÿen skup potroãaåa a æivot gubi punoñu i svrhu. 29 J. 226 . U toku hladnog rata. Postoji tendencija da se pod ovom vrednoãñu podrazumevaju samo ekonomska dobra. izjednaåi samo sa æivotnim standardom. iako joãpostoji spor oko taånog znaåeça ove sintagme. o karakteru svojih ustanova i ÿudima koji ñe zauzimati poloæaje u çima. specifiånosti zajednice poåiçu da se gube. S. ona traæi æivot dostojan åoveka. mora se naglasiti da kvalitet æivota. “Europa Archiv”. ili pred odlukom o ulasku u tzv. Iz naãe istorije moæemo pomenuti tzv. kao ãto se to åesto åini. a na referendumima o uålaçeçu Danske i Norveãke u Evropsku zajednicu i ostanku Velike Britanije u çoj.çihove se vlade nazivaju marionetskim. kulturnih i politiåkih vrednosti. G. koji bi time poricali i svoje postojaçe.29 Ne poriåuñi çihovu vaænost. Ako se kvalitet æivota. ispoÿila se po-deÿenost stanovniãtva ovih zemaÿa. pak. koje åine bitan sadræaj æivota u jednoj zajednici. “naddræavne” privredne organizacije. oko mere ovoga uticaja vode se u mnogim dræavama æestoke politiåke rasprave. Do çih dolazi naroåito kada dræava stoji pred odlukom o uålaçeçu u vojne grupacije s integrisanim oruæanim snagama. gde odluåivaçe o vitalnim ekonomskim interesima delimiåno prelazi na organe meœunarodne organizacije. mnogi su se diktatori stavili pod okriÿe SAD. naime. Kvalitet æivota Dok se tri prve grupe vrednosti vezuju za osnovne atribute dræave i u krajçoj liniji sluæe çenom opstanku. str. Nye. neki uticaj inostranstva na odluåivaçe u nekim dræavama neminovan i ne smatra se uvek opasnim. istina je da se ovim povodom druga åesto ærtvuje prvoj. recimo. sastoji u pravu stanovniãtva da samostalno odluåuje o svom ustavnom ureœeçu. a ne i u zaãtiti postojeñeg poretka ili vlade. Fran-cuska i Gråka bile povukle iz oruæanog dela Severnoatlantskog pakta. Ovakvih primera ima mnogo. Kako je. 651. gde postoji moguñnost da se domañe snage naœu pod stranom komandom. koje su ih ãtitile kao “borce protiv komunizma” a u çima dobijale posluãno spoÿnopolitiåko oruœe. Politiåka nezavisnost se. Kollektive wirtschaftliche Sicherheit. Iz takvih razloga su se. åetvrta se tiåe samog naåina i kvaliteta æivota u zajednici åija se bezbednost ãtiti. Otuda politiåka nesamostalnost nije i ne moæe biti vrednost za spoÿnopolitiåke odluåioce. Gubÿeçe samostalnosti znaåi uvod u gubÿeçe drugih vrednosti. predstavÿa kompleks ekonomskih. Privredni razvitak i osamostaÿeçe su nesumçivo preduslovi za postizaçe i oåuvaçe boÿeg kvaliteta æivota. Tajnu konvenciju koju je srpski kraÿ Milan 1881. potpisao s Austrougarskom dopustivãi ovoj uticaj na unutraãçu i spoÿnu politiku Srbije u zamenu za çeno obeñaçe da potpomaæe dinastiju Obrenoviña. vladajuñi sloj moæe iskoristiti meœunarodnu situaciju tako da kupi podrãku neke strane sile protiv samog stanovniãtva time ãto ñe se spoÿnopolitiåki vezati za çu i pristati da ona odluåuje o zajedniåkoj strategiji. Kako ni pojedincu nije ciÿ samo goli æivot.

Ako je visok æivotni standard graœana jedne zemÿe delimiåno zasnovan na jeftinim koncesijama za eksploataciju prirodnih bogatstava drugih zemaÿa. samo samopouzdan ili lakomislen. U vezi s bezbednoãñu su naroåito uoåÿive dve tendencije. Bezbednost postoji ako ta dobra nisu ugroæena. 227 . koji ne retko dobijaju i oblike pravnih sporova. Otuda dolazi i do sukoba izmeœu ove dve grupe zemaÿa. politiåkog i kulturnog razvitka vrednost koju cene i kojoj teæe sve dræave. str. i daÿe. decembra 1974. Ujediçene nacije su odluåno stale na sta-noviãte da je pravo svakog naroda i dræave da slobodno koristi svoja bogatstva i prirodne izvore.31 Neñemo daÿe opisivati sporove koji nastaju oko tumaåeça i shvataça ove vrednosti. Opaæaçe bezbednosti Drugi. U tom pogledu ima dva shvataça. 30 kao i Poveÿi ekonomskih prava i obaveza dræava od 12. nego na stvarno staçe neugroæenosti. Jedna je veñnagoveãtena i ona se sastoji u teæçi da se dræavna bezbednost poistoveti s nacionalnom: otuda nepopularni reæimi svaku opasnost po sebe tumaåe kao napad na vitalne interese cele zajednice i vrlo su spremni 30 Rez. onda ñe svaki pokuãaj da se takvi ugovori raskinu i izvrãi nacionalizacija stranih preduzeña biti u razvijenoj zemÿi protumaåen kao krãeçe steåenih prava i kao napad na kvalitet æivota çenog stanovniãtva. nav. D. åeste zbog çene osetÿivosti. 31 Rez. delo. naroåito kada se radi o prednosti ili privilegiji nastaloj usled neravnopravnosti u svetskoj privredi. mada je kod prvih naglaãena i æeÿa za oåuvaçem steåenog. Nasuprot tome. elemenat pojma nacionalne bezbednosti. Meœutim. te se mora uzeti u obzir prilikom odreœivaça osnovnih vrednosti koje ulaze u pojam nacionalne bezbednosti. kognitivni.32Ovo drugo shvataçe je taånije. decembra 1962. bezbednost je prisutna onda kada je subjekt uveren da ne preti opasnost çegovim dobrima a po drugome se bezbednost ne moæe svesti samo na uvereçe. svodi se na procenu staça u kome se pomenuta dobra nalaze. i da se stara o nesmetanom ekonomskom razvoju i poviãeçu æivotnog standarda svoga stanovniãtva. a dobijenim od strane ranijih tamoãçih vlada. GS 3281 (XXIX). u stvarnom spoÿnopolitiåkom odluåivaçu ova razlika nije toliko znaåajna jer se odluåioci ponaãaju prema svom opaæaçu (percepciji) opasnosti koja preti osnovnim vrednostima. Po jednome. 1803 (XVII). Ovo opaæaçe sastavni je deo definisaça situacije i podloæno je svim onim zabludama koje se tu pojavÿuju. Ovo je stremÿeçe priznato kao legitimno i svojstveno svim dræavama. razuœenosti i vaænosti. 32 Dimitrijeviñ. To stanoviãte je naroåito doãlo do izraæaja u poznatoj Rezoluciji Generalne skupãtine o stalnoj suverenosti nad prirodnim izvorima od 14. iz prostog razloga ãto je subjekt koji misli da je bezbedan. jer je na ovom mestu bilo dovoÿno utvrditi da je nastojaçe na oåuvaçu kvaliteta æivota i slobodnog ekonomskog. godine. 31. a ne bezbedan. a nalazi se u opasnosti.To podjednako vaæi za razvijene zemÿe i za zemÿe u razvoju.

U “Diplomatskom reåniku”. koriãñeçe oruæja. odrede ili bar standardizuju na meœunarodnom planu. meœunarodno ustanovÿenih opasnosti dobija jeste pojam agresije. Rad Pravnog komiteta na XXI zasedaçu Generalne skupãtine UN. U drugom sluåaju. usvojila Generalna skupãtina UN. Agresija S obzirom na to da je nacionalna bezbednost predmet zajedniåke. Isprva se. ili na bilo koji naåin nesaglasno s Poveÿom Ujediçenih nacija”. agresija je veñnapad na takve vrednosti. Ãahoviñ. decembra 1974. meœunarodne zaãtite. meœutim. napad na flotu. vrsta i stupaç opasnosti. Prevod u JRMP. osim primene oruæane sile. str. 19676. 594/75. aneksija. dok se za primenu drugih sredstava to do sada nije moglo tako jasno utvrditi. Paris. Jedna je u tome da se obaveze drugih dræava da ãtite nacionalnu bezbednost neke zemÿe taåno odrede i ograniåe.33U sliånom duhu su i sve do sada zvaniåno pokuãane definicije agresije. kao ãto su invazija. teritorijalnog integriteta ili politiåke nezavisnosti neke druge dræave. teæi se apsolutnoj bezbednosti. definiãuñi pojam bezbednosti.da sve svoje politiåke protivnike okvalifikuju kao agente stranih dræava. Ovaj naåin ugroæavaça je u posledçe vreme sve åeãñi i uoåÿiviji upravo zato ãto je primena sile nesumçivo protivna meœunarodnom pravu.34 Agresija se. pa ne retko i sada. str. II. a napadom na bezbednost i najmaçe promene koje nisu u skladu s interesima takve dræave. kojim se hoñe obuhvatiti oni napadi na osnovna dobra dræava. Zato se sve diplomatique. åije posedovaçe i odbranu maçim dopuãtaju u mnogo skromnijoj meri. a s druge. u krajçoj liniji izgubÿeni rat. M. Ova sklonost naroåito se zapaæa kod onih velikih sila koje su preko svojih preduzeña i graœana stekle povlaãñen poloæaj u nerazvijenim delovima sveta. 233 i daÿe. bombardovaçe. Œ. kome prethodi staçe ugroæenosti. slaçe oruæanih bandi itd. koja u stvari krije æeÿu da se ceo svet uredi po sopstvenoj meri i potrebi: zonom nacionalne bezbednosti proglaãavaju se i najudaÿenija podruåja. putem kolektivne bezbednosti. nastaje potreba da se çen kognitivni elemenat. Pravni vid koji skup ovakvih. Pri tom se imaju na umu dve glavne svrhe. zabraçeni meœunarodnim pravom. napad. Rezolucija Generalne skupãtine UN. koju je 14. Prema çoj: “agresija je upotreba oruæane sile od strane jedne dræave protiv suverenosti. 696. 3314 (XXXIX). Zatim se nabrajaju primeri takve upotrebe oruæane sile. 33 Dictionnaire 34 228 . meœu kojima i posledça. npr. pa takve privilegije izjednaåuju s osnovnim dobrima. jedinom stvarnom opasnoãñu smatrao oruæani napad. blokada. a druga da se spreåi svaka dræava da svoju nacionalnu bezbednost upotrebÿava kao izgovor za ugroæavaçe tuœih vrednosti. br. pisao da ona “poåiva na izvesnosti da dræava uopãte neñe biti napadnuta ili da ñe u sluåaju napada dobiti brzu i efikasnu pomoñdrugih dræava”. okupacija. “Meœunarodna politika”. Eduard Beneãje. osnovne vrednosti mogu biti ugroæene i na druge naåine. ne poklapa sasvim s ugroæavaçem bezbednosti: s jedne strane.

odreœujuñi ih u skladu s druãtveno-politiåkim sistemom i u okviru granica koje im postavÿaju interesi drugih subjekata. koje takve vrednosti propisuje. da su religiozne vrednosti bile odreœivane u skladu s preovlaœujuñim interesima. na primer putem spoÿnotrgovinskih restrikcija. Pojam i istorija Pored onih vrednosti za koje se zna ili bar pretpostavÿa da im. ne retko. dolazilo do izraæaja u svetskim religijama. postoje i vrednosti åije se postizaçe ne moæe ograniåiti samo na jednu uæu zajednicu veñse vezuje za åoveåanstvo u celini. nav. Uvereçe da sva ÿudska biña imaju neke skupne.. pak. koji su na “ovom” (tj. najåeãñe formulisani meœunarodnim pravom. delo. odræavaça veãtaåkog deviznog kursa ili drugih necarinskih ograniåeça. ovakvi pritisci potiåu i od drugih subjekata meœunarodnih odnosa. Politika jedne dræave postaje sve zavisnija od politike drugih time ãto se razgraœuju prirodne granice koje su do sada delile privredna podruåja. S obzirom na to.? Ukoliko se smaçuje efikasnost sile za postizaçe pozitivnih dræavnih ciÿeva. koje teæe da na pomenute pa i mnogo brutalnije naåine ostvare svoje interese. osnovne interese i da se svima çima moæe pripisati teæça ka takvim vrednostima nije nikada bilo nepoznato. 35 Nye. meœu kojima se istiåu transnacionalne privredne organizacije (tzv. utoliko se ugroæavaçe dræavne samostalnosti premeãta sa vojnog. ovakvi sistemi vrednosti su se sukobÿavali.åeãñe govori o “ideoloãkoj”. Ovu “krunu” sistema vrednosti tumaåili su razni boæji “namesnici”. 229 . str. teæe sve dræave i u odgovarajuñoj meri ostali sub-jekti meœunarodnih odnosa. pod ovim posledçim se misli na moguñnost da se vojna sredstva zamene privrednim. Opãteåoveåanske (univerzalne) vrednosti A. najåeãñe krunisanim postojaçem transcedentalnog biña. tumaåi ih i sankcioniãe ponaãaçe prema çima u vidu nagrada i kazni. kao uzrok ili opravdaçe svoje spoÿnopolitiåke delatnosti. kao svojima. realnom) svetu preuzimali staraçe o ãireçu vere i çenom poãtovaçu. Sem od razvijenih dræava. a te sukobe su..35 Opasnosti kojima je nacionalna bezbednost zemaÿa u razvoju izloæena na ovaj naåin velike su i dolaze s raznih strana. 4. Stoga politika ne teæi samo ciÿu da odvrati stranu dræavu od vojnih akcija nego i da je spreåi u tome da cenu svoje unutraãçe politike prevali na domañu dræavu. “kulturnoj” i ekonomskoj agresiji. multinacionalne kompanije). o åijem je delovaçu veñbilo reåi. na sebe preuzimale dræave. koje su svoj konaåni uspeh videle u tome ãto ñe ih prihvatiti svi ÿudi i tako se podvrgnuti jednom potpunom sistemu vrednosti. Ono je npr. koji su na raznim mestima bili razliåiti. na ekonomski plan. 652. ali je çegovo ispoÿavaçe u meœunarodnim odnosima uvek bilo sloæeno i nailazilo na raznovrsne teãkoñe. a i zato ãto su se vrhovi svetovne i duhovne hijerarhije spajali.

a parole velike revolucije postepeno postaju fraze iza kojih se kriju partikularni interesi. dræavna vlast je suverena. koje su uz to usvajale razliåite verzije hriãñanstva. nesporazuma i neslagaça. koja je leæala u osnovi Vestfalskih ugovora od 1648. a s çom i celo klasiåno meœunarodno pravo. nastupio je period izvesne ravnoduãnosti prema takvim sistemima opãtih vrednosti. Poãto je vera u to vreme bila najrazvijeniji vrednosni sistem. te ih u obliku odgovarajuñih pravila obezbeœuje i postiæe. rasprave o miru pisane i u proãlim vekovima. dakle. a s druge. åiji su jedini pravi subjekti dræave. Takvih opãtih ciÿeva po tom glediãtu zapravo i nema: granice sebiånosti dræava postavÿene su samo pravilom da se ne sme ãtetiti legitimnim interesima drugih. çena je suverenost ograniåena samo na çenu te-ritoriju i na çene dræavÿane: ona se ne sme meãati u unutraãçe stvari drugih dræava. ali su u ovom veku dobila nov podsticaj zbog toga ãto je ova vrednost posle dva katastrofalna svetska rata najãire prihvañena i ãto je. koja se daÿe odvija pod uticajem primera onih zemaÿa u kojima se uspeãno ruãi feudalni poredak.Pod utiskom besmisla jednog od ovih sukoba. francuska buræoazija sve viãe pokazuje svoju nacionalnu ograniåenost. posle pronalaska i usavrãavaça oruæja za masovno uniãtavaçe. Sam pojedinac i çegovo ponaãaçe prestaju da budu od znaåaja za meœunarodne odnose. ova maksima. “necivilizovane” i “nehriãñanske” narode. Kada. eius religio (åija je vlast. a) Mir je iskrena teæça svih demokratskih vlada i veñine åoveåanstva i çegovo je ime ispisano na raznim barjacima. meœutim. Francuska revolucija u prvom svom delu znaåi vrhunac i najveñi zamah takvoga shvataça: revolucionarni ratovi ne vode se u ime Francuske. tridesetogodiãçeg rata. Meœutim. a naroåito za vreme Napoleonovih pohoda. godine: cuius regio. shvañena je uloga religije kao sredstva u rukama nosilaca vlasti i priznata je u obliku maksime. Naravno. Ciÿevi se uzajamno ograniåavaju a ne podleæu nekom viãem merilu. treba reñi ãta se pod mirom podrazumeva. toga je i vera). iskrsava niz teãkoña. a ne samo postizaça nekih od çegovih ideala. veñu savezu sa obespravÿenim i potlaåenima celoga sveta i za çihovo osloboœeçe. tek posle Drugog svetskog rata razvila se 230 . zajedno s detaÿnim planovima za çegovo ostvareçe. mir postao preduslov opstanka ÿudskog roda. nije znaåila niãta drugo do da vlast u svakoj dræavi suvereno odluåuje o vrednostima kojima ñe çeni podanici teæiti. a ne opãtim ciÿevima. Ovaj sporazum se u stvari zasnivao na srazmernoj sliånosti druãtveno-ekonomskih sistema u evropskim dræavama. mlado graœans-tvo se u prvi mah ne zadræava na dræavnim granicama: odnosi meœu ÿudima i vrednosti kojima oni sluæe zamiãÿeni su kao staçe koje treba svuda da preovlada. U stvari. a ove teæe svojim. bio je predviœen drukåiji postupak. Skoro sve savremene univerzalne meœunarodne organizacije treba da sluæe postizaçu i oåuvaçu mira. Iako su. Za vanevropske. Razmatraça o miru su veoma stara. S jedne strane. Meœutim. stvarajuñi svoju svetovnu ideologiju. i posle razaraça koja je on izazvao. u kas-nijem toku. snaga ovih ubeœeça ostaje takva da i Napoleonova vladavina u stranim zemÿama ipak predstavÿa odluåujuñi podstrek za promene i za borbu za graœanska prava.

Starke. G. str. 1971. “Journal of Peace Research”. ili da se u çega projiciraju partikularne vrednosti. mirni ali efikasni naåini da se ostvare sve one promene koje teæe ukidaçu ostataka preœaãçeg. Dimitrijeviñ.posebna nauka o miru s razliåitim nazivima. J. sukob. bliske svakome ko se malo udubio u razmiãÿaçe o miru. “Anali Pravnog fakulteta u Beogradu”. naroåito oni s anarhoidne “nove levice”. broj nacionalnih i meœunarodnih ustanova i instituta za istraæivaçe mira stalno raste i sve je viãe kçiga i åasopisa posveñenih problemima mira. 190. institucionalizovanog (tzv. V. nego i u staçu u kome ñe se nañi ÿudi u çima. str.37 Istraæivaçu mira posveñuju se ÿudi iz raznih struka i raznih zemaÿa. on treba da se ispuni sopstvenom sadræinom. i daÿe. Ovakav napor je doveo do pokretaça i ponovnog formulisaça nekih od osnovnih pitaça u vezi s pojmom mira. Añimoviñ. Peace and Peace Research. S obzirom na to da bi to u stvari znaåilo samo prouåavaçe sukoba. O istraæivaçu mira. stvarnoãñu koja nije niãta do proizvod ispoÿavaça nasiÿa. poistoveñuju mir s neposrednom revolucijom. i daÿe. Meœunarodni problemi. str. ne ono ãto mirom æeli da postigne.36 Ova nauka obuhvata prouåavaçe uzroka ratova i preduslova za mir. Vizija buduñeg mira razlikuje se stoga kod istraæivaåa mira raznih pravaca. podloænu odnosima eksploatacije. a ne neãto drugo. istraæivaçe mira zasluæno je i za postavÿaçe sledeña dva odluåujuña pitaça: prvo od çih se svodi na odnos mira i potrebnih promena u meœunarodnoj zajednici a drugim se pita je li mir samo odsustvo oruæanog sukoba. kao ãto su “druãtvena pravda” ili “ostvareçe åoveåanskih teæçi”. Galtung: Violence. gråkoj bogiçi mira. “pozitivni” mir znaåi odbijaçe da se mir shvati samo kao modalna vrednost. “opredmeñenog” nasiÿa. Sithoff. predlaæe se kao boÿi naziv “irenologija”. 9. Takva sadræina traæi se ne samo u odnosima izmeœu dræava i drugih subjekata meœunarodnih odnosa. zaboravÿa da je obaveza istraæivaåa da definiãe mir. Pored konstatacije. Svaki pokuãaj da se mirom obuh36 Prema gråkoj reåi polemos rat. 191.38 Stoga se zakÿuåuje da mira ne moæe biti sve dok ne postoje alternativni. 37 O toku i obeleæjima istraæivaça mira vidi Q. meœusobno u sukobu. ali mora sve åeãñe da se suoåava s odreœivaçem samog pojma mira. rata. stvorenog meœunarodnom primenom nasiÿa i ispuçenog nepravdama. onda on znaåi mireçe s nezadovoÿavajuñom i nepodnoãÿivom stvarnoãñu za veñinu åoveåanstva. Neki istraæivaåi mira. 1968. prema Ireni. naåin da se neãto postigne. ili je to pojam ispuçen pozitivnom sadræinom. od kojih su najåeãñi: “istraæivaçe mira” (na podruåju engleskog i nemaåkog jezika: peace research. odnosno Friedensforschung) i “polemologija” (na francuskom podruåju: polE9mologie). ili da se reãeçe naœe u ãirokim formulacijama. strukturno nasiÿe). An Introduction to the Science of Peace (Irenology). ne otvorenog veñprikrivenog. a ne mira. Vid. da je “mir” åesto prazna fraza kojom se opravdava nemiroÿubiva politika. 1972. 231 . 38 J. U smislu drugog postavÿenog pitaça. Leidon. 1969. Najåeãñe se. pri åemu postoji opasnost ili da se mir poveæe s besmislenim parolama. uvodno razmatraçe. Dileme istraæivaça mira. Ako je mir samo zamrzavaçe postojeñeg staça. pri tom. 4. Na taj naåin se u pojam mira unose i elementi koji se u obiånom govoru pod çim ne podrazumevaju. åiji ñe nosioci i onako znati ãta im je åiniti.

Meœutim. koja bez æivog åoveka ostaje sablasno prazna. To postaje naroåito aktuelno od pronalaska oruæja za masovno uniãtavaçe. Za savremenog åoveka sudbina ÿudskog roda nije kao za prethodne generacije stvar viãih sila i prirode. veñse nalazi u ÿudskoj ruci. 232 . Kao pretpostavka za sve druge vrednosti. Iz takvog staça raœa se oåajaçe. izaziva zabunu. A/8969. zahtev da ÿudski rod bioloãki preæivi postavÿa se kao prethodna vrednost. pokuãavajuñi da izazovu korenite promene”. iskÿuåena i onemoguñena te prevaæu nenasilna ali efikasna sredstva za postizaçe opãteprihvañenih ciÿeva i za reãavaçe sukoba izmeœu ciÿeva koji nisu takvi. treba da uæivaju preæiveli. U ovom posledçem sluåaju. generacije. usvojen 18.39 Opstanak åoveåanstva stoga treba da bude shvañen u pravoj perspektivi. mirnim sredstvima. ukÿuåujuñi tu i svoje. 3034 (XXVII). po uzoru na latinsku izreku primum vivere. patçi i oåajaçu te nagone neke ÿude da ærtvuju ÿudske æivote. kao preduslov za postizaçe svih drugih. dok je rizik nukleranog samouniãteça u stvari dovoœeçe u opasnost celokupnog åoveåanstva radi ideje. deinde philosophari. koje ñe posegnuti za sredstvima koja mu stoje na raspolagaçu. ovakva krajnost treba da podseti na to da åovek ne moæe da na prvo i vrhunsko mesto stavi ni svoj. u kome je primena nasiÿa napuãtena. zato ãto taj pojam isuviãe razvlaåi i moæe da bude podozriv. na XXVII zasedaçu Generalne skupãtine Ujediçenih nacija: “Mere za spreåavaçe meœunarodnog terorizma. Ona mogu biti vrlo opasna. koja se odnosi na pitaçe terorizma. pretvoriti u ñiftinski i defetistiåki stav da se u ime opstanka treba miriti sa æivotom. Sagledavaçe ove vrednosti u pravoj çenoj perspektivi nije jednostavno kao ãto na prvi pogled izgleda.vate i druge vrednosti. u kojima pojedinci. ma kakav on bio. koje stavÿaju iznad sopstvene egzistencije. pa i åitave grupe. ona ne moæe viãe samo preñutno da se pretpostavÿa. Druga krajnost. od trenutka kada je opasno ugroæena postupcima samih ÿudi. ærtvuju svoje æivote da bi ostvarili neke vrednosti. decembra 1972. Takav je bio i naziv rezolucije br. zaboravilo se da tu vrednost. UN. nad kojima on nema kontrole. Stoga nismo ubeœeni da je mir viãe od jedne meœunarodne instrumen-talne vrednosti to je staçe u odnosima izmeœu subjekata meœunarodnih odnosa. ako je taj æivot muåan. ona se moæe rangirati i kao najviãa i. za koju se ne retko åuje u laæno radikalnim krugovima. povodi se za doslovnim poreœeçem s revolucionarnim situacijama. ma koliko on plemenit bio. Stoga se mir i ne moæe pojaviti sam kao vrednost kojoj neki subjekat meœunarodnih odnosa teæi. Na æalost. cela zajednica ili celi svet. pa ni tuœi æivot. koji ugroæava ili odnosi nevine ÿudske æivote ili dovodi u opasnost osnovne slobode i prouåavaçe dubÿih uzroka ovih oblika terorizma i akta nasiÿa. a borba za çih i oko çih bi mogla da se vodi i drugim. u prvom redu dræava. osujeñenosti. Da ne bi delovao paraliãuñe i da ne bi fatalistiåki bio izjednaåen s postojeñim 39 Karakteristiåan je naziv taåke dnevnog reda. Kao ãto smo videli. jer zajedno s opãteprihvañenim idealom mira nameñe i druãtvene vrednosti o kojima ne postoji saglasnost. Vidi Dok. za koju su izuzetno hrabri i nesebiåni ÿudi poloæili æivote. åoveka nedostojan. za koje se zna da moæe izbrisati ÿudski æivot s cele planete. koji leæe u bedi. b) Opstanak åoveåanstva.

Ovaj kompleks opas-nosti. To ne znaåi. na zabranu ãireça naroåito opasnog oruæja i na obavezu da se takvo oruæje ne upotrebÿava. Na æalost. kome se i ranije. Pri tom se izrazi kao ãto su “åovekova okolina”. Maccmillan. Takve su opasnosti. planiranom i koordinisanom akcijom.staçem. Pored oåigledno potrebnog nastojaça da se uklone uzroci za upotrebu takvog oruæja. veñmora da podrazumeva pun æivot ili bar nadu u çega. niti jedna grupa dræava i subjekata meœunarodnih odnosa. “sredina” itd. Añimoviñ. koriste u ãirem i u uæem smislu. te tako raste verovatnoña da budu primeçena ne samo onda kada spoÿnopolitiåki odluåioci jedne dræave naœu da je to u nacionalnom interesu. ogromnih talasa. Ovim opasnostima pridruæuju se i druge: uticaçe na klimu neprijateÿske dræave. kao npr. pak. Svi dosadaãçi napori da se razoruæaçe u veñem obimu sprovede ostali su nepotputi zbog uvereça da se oruæjem joãuvek mogu ostvariti ili zaãtititi neke druge vrednosti. Ãire znaåeçe ovoga izraza obuhvatilo bi okolinu koja åoveku “daje 40 Studija grupe struåçaka Ujediçenih nacija i druga dokumenta u zbirci: Efekti nuklearnog oruæja. Problemi bezbednosti i saradçe u Evropi. o otrovima åije minimalne koliåine mogu da odnesu ogroman broj æivota i moguñnostima da se izazovu epidemije strahovitih razmera. nego i kada su lica koja rukuju takvim oruæjem iracionalna. 186. U svakom sluåaju. da se preduprede meœunarodni sukobi. i daÿe. teæilo da bi se zaãtitila meœunarodna bezbednost i smaçili izgledi na uzaludnu smrt i nepotrebne patçe. 261. IMPP “Prosveta”. od kojih sve ne moæemo ni da predvidimo. Opasnost od svesnog samoubistva åoveåanstva joãuvek postoji. Ono ãto je postignuto uglavnom se svodi na ograniåeçe koliåine oruæja koje pojedine dræave poseduju. samo postojaçe tako opasnog oruæja sluæi kao odluåujuñi argument u korist razoruæaça. u doba konvencionalnog naoruæaça. Institut za meœunarodnu politiku i privredu 1968 i H. Otkad su opasnosti po åoveåanstvo oåigledne i bliske. poznat je kao kriza åovekove sredine ili pod drugim nazivima. mnoga dostignuña åovekovog uma nisu dugo åekala da naœu svoju vojnu. str. da ÿudi nesvesno ne srÿaju svome kraju i time ãto se ponaãaju tako da postepeno ali sigurno uklaçaju ili pogorãavaju uslove za svoje postojaçe na Zemÿi. Beograd. Things to Come New York. i daÿe. Ono se ne iscrpÿuje samo navoœeçem nuklearnog oruæja. 233 . str. postalo je jasno da se i toj vrednosti mora neprekidno teæiti i sluæiti razumnom. åije su zalihe veñpremaãile koliåinu potrebnu da Zemÿu pretvore u pustu i beæivotnu loptu. meœutim. O opasnoj koncentraciji razorne moñi u Evropi. Oruæje za masovno uniãtavaçe je veñpomenuto. Bruce-Briggs.40 Kao ãto se vidi. Maçe se zna o opasnostima koje potiåu od hemijskog i bioloãkog oruæja. 1978. Beograd. Q. tj. 1972. koriãñeçe lasera kao “zraka smrti” itd. uniãtavajuñu primenu. nema razloga da se oåekuje da se to neñe dogaœati i sa buduñim pronalascima. o opstanku ÿudskog roda ne moæe se starati jedna dræava. on se ne moæe poistovetiti s ostajaçem u æivotu. Kahn B. izazivaçe prirodnih katastrofa. Ovakva oruæja postaju vremenom jeftinija i dostupnija. viãestruke.

åoveåanstvo joãuvek stoji razjediçeno i ostvaruje svoje posebne interese. niti sama sobom objasniti. da u mnogim rekama nema nikakvog æivota. Postalo je veñjasno da se nijedna univerzalna vrednost ne moæe nezavisno opisati. o tome da åovek svojom delatnoãñu neprekidno utiåe na prirodu koja ga okruæuje i da joj pri tom ãteti time ãto iskoriãñava bogatstva koja nisu neiscrpna. nalaze se. deo I. druãtveni i duhovni napredak”. podrazumeva åovekova sredina u uæem. a da opstanak åoveåanstva ne znaåi samo daÿu egzistenciju ÿudske vrste. Otuda su izgledi za sudbinu åoveåanstva ubrzo postali predmet raspravÿaça i van nauånih krugova. dræave i drugi subjekti meœunarodnih odnosa ne mogu biti ravnoduãni prema staçu u kome se nalaze ÿudi van çihovog domaãaja. i nepovratno uniãtava supstance bez kojih ne moæe da æivi. s velikim teãkoñama. fiziåkom smislu. Reå je. u çihovoj iskÿuåivoj nadleænosti. åak i kada se premeste u neãto daÿu buduñnost. na kojima zvaniåni predstavnici dræava raspravÿaju o pitaçima koja se ne mogu svesti samo na odnose meœu dræavama koje na takvim skupovima uåestvuju. S druge strane. U odnosu na opasnost koja je pred svima. Pre svega. da su neka mora postala prÿave kloake i da hrana sve viãe sadræi tvari koje se taloæe u organizmu i skrañuju mu æivot. Tako je u posledçe vreme odræano nekoliko znaåajnih meœu-narodnih skupova iz ove oblasti. mada neke odluke. ne moæe se poreñi da su neke od ovih opasnosti stvarne. da mir mora da podrazumeva zadovoÿavajuñe staçe i moguñnost da se takvo staçe postiæe i poboÿãava. zbog åega su one sklone da svaku brigu iz inostranstva protumaåe kao nezakonito meãaçe i kao takvo odbace. u stvari. meœutim. Postoji. dakle. zajedniåke odluke koje ñe uticati na buduñnost. odnos åoveka i prirode. Bez obzira na pobude onih koji preterano dramatizuju blizinu sudçeg dana. taåka 1. ovakvi su odnosi primarni predmet regulisaça dræava. neslagaçe izmeœu onih koji smatraju da æivot time samo znatno gubi na lepoti i ugodnosti i onih koji na osnovu takvog razvoja predviœaju brzu krizu i katastrofu. odnosi izmeœu ÿudi pojavÿuju se i kao pretpostavka za postojaçe drugih vrednosti: tako je opãte prihvañeno stanoviãte da teãke druãtvene nejednakosti i nepravde predstavÿaju povoÿne preduslove za krãeçe meœunarodnog mira. Nastojaça da se na meœunarodnoj ravni postigne napredak u poboÿãaçu opãte åovekove sudbine suoåena su. Deklaracija Konferencije UN o åovekovoj okolini. doduãe. Iz svih tih razloga.41 Åeãñe se. treba doneti veñsada. 234 . Dok UN A (Conf. naime. Pored toga. veñse ispostavilo da se pod ãirim pojmom åovekove okoline podrazumeva i çegova druãtvena okolina. 48/14) Rev. v) Poloæaj åoveka u druãtvu (ÿudska prava). Zapazili smo npr. predstave o poæeÿnom poloæaju åoveka i odnosima izmeœu ÿudi osnovni su predmet ideologija.sredstva za æivot u fiziåkom smislu koja mu omoguñuje intelektualni. 41 1. prema shvataçima klasiånog meœunarodnog prava. koje u tom pogledu åesto ne mogu da se pomire. I laik primeñuje da se u gradovima teãko diãe. moralni. koja se ne moæe svesti na ekologiju. veñi na odnose izmeœu ÿudi. niti na kompromis izmeœu çihovih posebnih interesa.

kao ãto su pravo na rad i odgovarajuñe radne uslove. pozivaju na opãta “prirodna” naåela. decembar 1948). Kao ãto se vidi. 1989. da bi se u socijalistiåkoj misli pretvorile u smernice za opãtu druãtvenu akciju radi obezbeœeça uslova pod kojima svaka jedinka stvarno i u potpunosti moæe da se druãtveno izrazi. obrazovaçe. koja ne mogu zavisiti ni od åije voÿe. liånost. ova se dva pristupa proble-matici ÿudskih prava svode na iskÿuåivo zalagaçe za tzv. a naroåito ne od odluka nosilaca vlasti. uåeãñe u kulturnom æivotu itd. udruæivaçe itd. godine. kao ãto su britanska Poveÿa o pravima od 1689. U tom znaku je tekla i evolucija u shvataçu ÿudskih prava koja su se u poåetku iskÿuåivo formulisala kao subjektivna prava pojedinca u odnosu na javnu vlast i kao çegove slobode prilikom obrazovaça takve vlasti i uticaça na çen rad. za åije ostvareçe treba da se bore Ujediçene nacije i çihove ålanice. u Ujediçenim nacijama usvojena Sveopãta deklaracija o pravima åoveka (10. Nova kçiga. miãÿeça. i Deklaracija o nezavisnosti SAD od 1776. Kako ovaj dokumenat ne predstavÿa meœunarodni ugovor. veñpoåev od francuske revolucije. ili sloboda kretaça. pravo na æivot i slobodu. a naroåito u periodu buræoaskih re-volucija. Tako se u ameriåkoj Deklaraciji o nezavisnosti tvrdi da su “ove istine oåevidne: da su svi ÿudi stvoreni jednaki. U opãtim crtama. S druge strane. koji je pokazao do kakvih sve meœunarodnih posledica moæe da dovede ravnoduãnost prema krãeçu elementarnih ÿudskih prava u jednoj zemÿi ili grupi zemaÿa. Iz toga vremena potiåu prvi znaåajni dokumenti o ÿudskim pravima. jer im u osnovi leæi ideja da svako ÿudsko biñe samim raœaçem stiåe izvesna neotuœiva prava. Iako se staraçe o ÿudima van uæe dræavne zajednice ispoÿavalo i ranije. koje je postavila neka viãa sila. sve su to nacionalni dokumenti. To pozivaçe na viãe istine omoguñilo je da ovakve proklamacije budu uzor revolucionarnim pokretima u drugim dræavama. graœanska i politiåka prava kao ãto su npr. pravo na zdravÿe. 235 . koji se odnose samo na staçe u jednoj dræavi. u duhu tadaãçeg naåina miãÿeça. graœanska i politiåka prava ostaju to samo formalno. Ustav Virxinije od 1776. da su meœu ovima æivot. dobija svoj politiåki izraz srazmerno kasno. Temeÿi moderne demokratije. O çima se govori kao o ÿudskim pravima. ekonomska i socijalna prava ne mogu se samo proklamovati i zajemåiti ustavima i zakonima.Otuda se ovakve vrednosti u poåetku istiåu kao nacionalne i borba za çih se vodi u okvirima dræava. koja sadræi spisak minimalnih opãtih prava i sloboda svih ÿudi. sloboda i traæeçe sreñe”. ako ne postoje socijalni i ekonomski preduslovi za çihovo uæivaçe. godine i Deklaracija o pravima åoveka i graœanina francuske Nacionalne skupãtine od 1789. godine. pravo na socijalno obezbeœeçe. moæe se reñi da je odluåujuñi proboj u tom pogledu izvrãen posle Drugog svetskog rata. Beograd. Ovakva ideja prisutna u delima mnogih mislilaca i umetnika. okupÿaçe. veñdeklaraciju Generalne skupãtine Uje42 Tekstovi u zbirci. ali se. Stoga je ubrzo posle poraza hitlerovske koalicije.42 Kao ãto se vidi. da ih je Tvorac snabdeo izvesnim neotuœivim pravima. izraæavaça ili na borbu za socijalna i ekonomska prava.

godine. 3. Sveopãta deklaracija je. teãkoña i sumçi. crne slike buduñih staça u koje åoveåanstvo moæe dospeti ako se ne otklone neke potencijalne opasnosti. godine. socijalnim i kulturnim pravima. 1975. Ova svest sve viãe jaåa. Do ovakvih se slika moæe stiñi primeçivaçem intuicije ili nauånom estrapolacijom postojeñih opasnih tendencija. imala veliki odjek. ili su protiv çih. Ovo je. kako je veñreåeno. dovodeñi do dubÿih saznaça i jasnijih predstava o pojedinim pravima i poloæaju çihovih nosilaca. 4.diçenih nacija. Ovim se. Flechtheim. Prilozi iz Development Forum. Informativni centar UN. a one se mogu izra-ziti na najrazliåitije naåine. u Ujediçenim nacijama usvojena dva pakta o ÿudskim pravima Meœunarodni pakt o graœanskim i politiåkim pravima i Meœunarodni pakt o ekonomskim. lutaça.43 Delatan stav prema vrednostima podrazumeva çihovo biraçe i borbu za çihovo ostvarivaçe. Rizici nisu mali i moguñnost poraza postoji ne samo zbog protivÿeça onih koji opãteåoveåanske vrednosti ne uviœaju. Stoga je Deklaracija delimiåno okrenuta ka buduñnosti i sama za sebe kaæe da predstavÿa “zajedniåki standard koji treba da postignu svi narodi i sve nacije”. Stvarani zato da budu stvarno primeçivani kao pravni propisi. na çu se pozivaju mnogi meœunarodni ugovori. pa prema tome i sve dræave i svi ÿudi. Moæe li nas spasiti futurologija. çegovim usvajaçem nije nastala obaveza dræava da zagarantuju ostvarivaçe svih nabrojanih ÿudskih prava. koja se moraju ispuniti. ali je doãla do izraæaja saglasnost dræava da se za çihovo ostvarivaçe zalaæu. Beograd. meœutim. Ona je preuzeta u mnogim ustavima. str. a u razliåitim oblastima ona sluæi kao merilo za utvrœivaçe minimuma prosveñenog postupaça s ÿudima. g. Ovakav uspeh Deklaracije nije spreåio nastojaçe da se doœe do sredstava kojim bi se poãtovaçe ÿudskih prava nametnulo kao pravna obaveza i osiguralo potpunijim meœunarodnim merama. krajem 1966. “negativne utopije”. konaåno su. imajuñi u vidu da proces ostvarivaça svih ÿudskih prava nije lak i da treba da sledi puteve koje uslovÿavaju prilike u svakoj zemÿi. uostalom. Moguña su razliåita viœeça najvaænijih takvih vrednosti. svoje i svoje grupe nego i zbog nesuglasica. Paktovi o pravima åoveka stupili su na snagu poåetkom 1976. i daÿe. U najnovije vreme opet su privukle paæçu tzv. veñopomenama za pravovremeno delovaçe. nesloge i ne-razumnosti subjekata koji treba da nose napredak. paktovi su u izvesnom smislu uæi i maçe smeli od Deklaracije. Ovo znaåi da kao merilo vrednosti kome ñe biti podvrgavano postupaçe svakog subjekta meœunarodnih odnosa. te je vremenom stekla mnogo veñi znaåaj od onoga koji bi joj se mogao odrediti strogim pravnim merilima. ne iscrpÿuje spisak univerzalnih vrednosti kojima treba da teæi ceo svet. bez obzira na to je li moguñe sprovoœeçe postupka i izricaçe sankcija ostaje svest izraæena u nizu akata Ujediçenih nacija posveñenih pravima åoveka. Ozbiÿni mislioci i istraæivaåi ne smatraju to proroåanstvima. Posle dugih priprema. Otuda nije neumesno doåara43 O. Nove vrednosti i nove opasnosti. meœu kojima Deklaracija i paktovi zauzimaju samo vodeñe mesto. ili im pretpostavÿaju uske ciÿeve. 236 . omoguñilo tako velikom broju dræava da usvoje Deklaraciju i pozivaju se na çu.

str. Prema çemu. Jedan od omiÿenih primera koji se tim povodom daju jeste teæça Rusije da 44 A. æeleñi da mu teorija ima opãtu vaænost. Ove se vrednosti ne retko oznaåavaju kao “nacionalni interes”. da ima neke posebne interese. New York. jedno pravilo akcije: nacionalni interes”. Savremena administracija. dræave slede i treba da slede “samo jednu zvezdu vodiÿu. 5. koji se ni kod jedne druge dræave ili bar kod velikog broja drugih dræava ne mogu zapaziti. Na jednom kraju su oni koji smatraju da nacionalni interes objektivno ne postoji. Specifiåne vrednosti. Miletiñ. 1951. geopolitiåari i sliåni tumaåi meœunarodnih odnosa. str. S. str. 46 H. Veñina ÿudi i ÿudskih druãtava sada se napreæe. donosilac odluka.44 Prilikom upotrebe izraza “nacionalni interes” treba biti oprezan jer se shvataça o çemu razlikuju. za razliku od drugih vrednosti. ideoloãki neobojeno. Rinehart. Na shvataçu o postojaçu objektivnog nacionalnog interesa izgraœena je tzv. naprotiv. ukÿuåujuñi tu i revolucionarne promene u vlasti. da je teæça ka sticaçu moñi glavni ciÿ svih dræava i osnovni pokretaå çihovih akcija. åvrsto dato tako da mu ne moæe izmañi nijedan racionalni odluåilac. veñse svodi na moñkojoj teæi svaka dræava.45Drugu. a naroåito mesto na kome se nalazi dræavna teorija. koje u ovom trenutku izgledaju neostvarÿive ili se åak ne mogu ni opisati. odluåi da jeste”. Politics Among Nations. New York. Morgenthau. bez obzira kakva bila çegova uvereça. u konaånoj liniji odreœuje interes pomoñu moñi tj. çenog odnosa prema moñi drugih. tj. svaka dræava moæe da teæi nekoj specifiånoj vrednosti. 1978. tako da pojam nacionalnog interesa prestaje da bude specifiåan za svaku pojedinu dræavu. An Introduction to American Foreign Policy. ispostavÿa se da ovaj ameriåki pisac. Morgenthau zajedno s mnogim drugim smatra. realistiåka teorija meœuna-rodnih odnosa. bori i saraœuje u uvereçu da se progres ne moæe zaustaviti i ograniåiti i da ñe on dovesti do spoznaje novih opãteåoveåanskih vrednosti. 17. Za çih je “nacionalni interes” ono ãto je. krajnost predstavÿaju oni koji veruju da je nacionalni interes objektivno dat i trajan i da postoji bez obzira da li ga odluåioci i stanovniãtvo dræave uviœaju. 237 . Nacionalni interes u ameriåkoj teoriji meœunarodnih odnosa. Furniss R. 242. interesi i ciqevi pojedinih subjekata A. 10 i daÿe. Snyder. Nacionalni interes Pored vrednosti koje su zajedniåke svim dræavama i vrednosti koje se vezuju za åoveåanstvo ili meœunarodnu zajednicu u celini.46 Meœutim. trajno uslovÿavaju vrednosti kojima ona teæi i da se te vrednosti ne meçaju s promenama drugih elemenata dræave. pak. koji smatraju da objektivne okolnosti. veñda je to “ono ãto dræava. 47 Åitalac ñe zapaziti da se naãe neslagaçe s ovim shvataçem izraæava veñi time ãto moñnismo uvrstili u vrednosti zajedniåke svim dræavama. In Defence of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy. jedan standard misli.vati beskrajne predele åovekovog napretka uporedo s ukazivaçem na opasnosti i zamke u koje åoveåanstvo moæe da zaluta. Knopf. kakvu u svojim delima zastupa Hans Morgentau (Morgenthau). C. 45 E. Beograd.47 U granicama uæeg pojma nacionalnog interesa ostaju oni “rea-listi”. 1955.

koje svedoåe o istovetnoj ili sasvim sliånoj oceni objektivnog poloæaja te zemÿe. i oni teoretiåari koji ga ne smatraju objektivno postojeñim. one nisu veåne. tako i iz subjektivnih razloga. U tom duhu se izraz “nacionalni interes” upotrebÿava i kao opomena odluåiocima protiv idealizma i voluntarizma. te zato onaj koji ga prouåava nije osloboœen obaveza da istraæuje uzroke koji dovode do çegovog formulisaça. 101. a nekome su sluæile kao parole za prikrivaçe i opravdavaçe drukåijih teæçi. kako iz objektivnih. tj. drugim reåima. protiv zanemarivaça ovozemaÿskih interesa svoje zajednice i protiv uvereça da se u meœunarodnoj politici moæe sve ãto se hoñe. slava i ideja. kao i Morgentau. treba da bude istorijski.48 Meœutim. Tako se u britanskoj spoÿnoj politici dugo smatralo nacionalnim interesom obezbeœeçe suprematije na moru (pravilo dve sile. Takvu ulogu su u drugim zemÿama imali “sticaçe æivotnog prostora”. stalnije spoÿno-politiåko ponaãaçe ili.izbije na topla otvorena mora. pri åemu je u takve vrednosti neko verovao. izvesnu tradiciju u spoÿ-noj politici. Iako nisu kratko trajale.. niti samo u glavama odluåilaca. po kome britanska flota mora biti bar ravna zbiru flota dveju po snazi narednih zemaÿa). delo. Pojam “nacionalnog interesa” usvajaju. u promeçenim okolnostima napuãtaju. Nacionalni interes. poæeÿnim promenama i pravaca da se do çih doœe. 238 . bez obzira je li to sve koristilo dræavi po nekim objektivnim merilima ili ne. te je prema tome nemoguñe na çima kao na glavnoj osnovi graditi predviœaça za buduñnost. i pored znaåajnih promena u strukturi dræave. “ãireçe prave vere”. i Aron. postupa francuski teoretiåar Remon Aron (Raymond Aron). nedopuãtaçe niåije hegemonije u Evropi. itd. posedovaçe neprekidnog plovnog puta do Indije itd. uopãtava nacionalni interes i smatra da ga moæe na isti naåin izraziti za sve dræave. dakle. str. “osloboœeçe porobÿene brañe”. koji smatra da nacionalni interes ukazuje na dugoroåne ciÿeve dræave i podseña sadaãçu generaciju stanovniãtva i odluåilaca da su ålanovi jedne trajne politiåke zajednice. Izgleda nam da pojam nacionalnog interesa. Takve se tradicije. Stoga je pretpostavka da ñe se dræava i daÿe ponaãati onako kako se dugo ponaãala dopuãtena. sastavu spoÿnopolitiåkih odluåilaca i okolnostima. utvrde neke konstante. 48 Nav. veñtako nazivaju trajnije uvereçe spoÿnopolitiåkih odluåilaca. O çegovom postojaçu se tada moæe govoriti na osnovu posmatraça stvarnog ponaãaça dræave u toku duæeg perioda. ukoliko ga u nauci uopãte vaÿa zadræati. meœutim. jer je odstupaçe moguñe. Tako npr. nije gubila ni sa kakvom promenom u vlasti. ne postoji ni sam po sebi. koje omoguñava da se. meœutim. ãto znaåi da on pod tim podrazumeva i one vrednosti koje smo oznaåili kao zajedniåke svim dræavama ili opãteåoveåanske ili vrednosti koje se samo nekada pojavÿuju kao takve. ali nije neoboriva. stalne teæçe ili vrednosti. koja se navodno. Po çemu. glavni nacionalni interesi svih dræava su bezbednost.

a u tom su predçaåili tzv. ali ne i opãta. ne praveñi razliku izmeœu tradicionalnih i ukoreçenih i privremenih i spornih vrednosti. na raåun neposrednih suseda. Ekspanzionizam U takve vrednosti spadaju pre svega one koji neki pisci imaju obiåaj da pripiãu svim dræavama. meœutim. u novije vreme se takva teæça. sve viãe se ispostavÿa da takvo proãireçe ima u stvari da posluæi nekom drugom ciÿu. Wihova trajnost moæe biti nepoznata. te je ovakva vrednost specifiåna za çih. Prilikom prouåavaça donoãeça spoÿnopolitiåkih odluka jedne dræave. ili krajçe neizvesna. B. Ekstenzivna poÿoprivreda kao glavni izvor prihoda i nacionalna amorfnost kao moguñnost da se stiåu novi “podanici”. predstavÿaju razliåite delove. veñse svesno ili nesvesno prikriva izgovorima razne vrste. åak i ako postoji. kao ãto je to napomenuto. meœu åijim odluåiocima je uvreæeno uvereçe o potrebi teritorijalnog ãireça. Dok je ranije. nacionalni i istori239 . ove vrednosti su deo spoÿnopolitiåkog odluåivaça. jednostavno anektiraçe celog sveta svojoj dræavi. ukazati na neke od çih. za koje je iskustvo pokazalo da mogu uåestvovati u spoÿnopolitiåkom odluåivaçu pojedinih dræava. tj. koji ili nisu bili tako ambiciozni ili toliko otvoreni. da obezbedi neku drugu vrednost. moraju se uzeti u obzir i one specifiåne vrednosti koje nisu dovoÿno trajno postojale da bi se podrazumevale pod pojmom “nacionalnog interesa”. istorijski su bili moguñi neki vidovi ekspanzionizma. bez obzira na çihove osobine. Takvi ciÿevi mogu biti ekonomski. kada su takve vrednosti tek formulisane. kada je oåito da na çu mogu uticati sledeñi politiåki izbori time ãto ñe doñi na vlast stranka koja ih se odriåe.Mada ne moæemo da se sloæimo sa na poåetku navedenim bihe-vioristiåkim stavom. ustupili su mesto industriji i nacionalizmu. jer se moæe navesti dug spisak dræava za koje se pouzdano sme tvrditi da takvih pretenzija nemaju. Pa ipak. veñvladajuñeg sloja. Srazmerno je åesta teæça da se teritorija dræave proãiri u ograniåenom obimu. Pa ipak. Ova pretpostavka nije. spada kako smo veñrekli u domen iracionalnog. odluåioci. moramo imati na umu da taj interes. Pojam nacionalnog interesa bi sluæio da pokaæe da se u svim ovim promenama i oscilacijama åuva jedno interesno jezgro. Otuda ñemo. bila taåna ni u doba kada su takve teorije bile u najveñoj modi. kako svaka dræava teæi da ãiri svoju teritoriju. iako se tako predstavÿa. Dok najekstremniji vid teritorijalnog ekspanzionizma. strategijski. Tako se åesto smatralo. struje i interese grupe u çemu. geopolitiåari. Uz to. prema kome trenutni odluåioci proizvoÿno odreœuju nacionalni interes dræave. ni u jednoj dræavi nije interes celog stanovniãtva. Vlade. i tada i danas postoji izvestan broj dræava. kao npr. mada je povremeno bivao spoÿnopolitiåka vrednost u oåima nekih odluåilaca. ne sme otvoreno iznositi. ãireçe dræave bilo smatrano vrednoãñu samom po sebi i znakom “zdravÿa” i napredovaça dræave. koji su teritorijalnu ekspaniziju po svaku cenu åinili maçe privlaånom i opasnijom.

pri åemu su se nenaseÿenim smatrale i one oblasti na kojima æive drukåiji. Rizik sukoba je otuda suviãe veliki. Nesigurnost francusko-nemaåke granice dugo je leæala poglavito u tome ãto su obe zemÿe æelele da gospodare svim vaænim sirovinama za proizvodçu åelika u pograniånim oblastima. Svaki pokuãaj prisajediçeça strane teritorije smatra se agresijom. italijanski iredentizam ne miri s tim ãto su posle Drugog svetskog rata najveñi deo Istre i Slovenaåkog primorja pripojeni Jugoslaviji i pri tom se mahom poziva na istorijske (vlast Venecije i Italije u proãlosti). dakle. a nijedan razlog nije podoban da je opravda. mora se na kraju napomenuti da je u danaãçe vreme takva politika oteæana jer su razlozi za çu izgubili legitimnost. Tako se skoro sasvim mogu izbrisati razlike izmeœu æivota u nacionalno “svojoj” i nacionalno “tuœoj” dræavi i izbiti iz ruke i posledçi argumenti ekspanzionizmu. te je traæila prisajediçeçe oblasti na çenoj zapadnoj obali. te se reãeçe traæi u tome ãto ñe se nacionalnim maçinama zagarantovati poloæaj koji ih obezbeœuje uæivaçe svih graœanskih i politiåkih prava i zaãtitu od denacionalizacije. Ekonomski i strateãki razlozi su uz to izgubili podrãku demokratskog javnog mneça. Joãsu gråki gradovi u takve teritorije slali svoje sugraœane. koje trebe “osloboditi”. nastala je teæça da se prisajedine nenaseÿene oblasti. a ne o nacionalistiåkim falsifikatima. a ove su ostale u vezi s gradom-dræavom koji ih je osnovao. Mada. ako se zbiÿa radi o çima. tj. dok se istorijski smatraju opasnim i iracionalnim. koje u tim oblastima æivi. Kako su. “zaostali” ali “necivilizovani” ÿudi. javno izreåeni prikriveni u glavama odluåilaca. gvozdenom rudom u Loreni i kamenim ugÿem u Ruru. Jugoslovenski narodi bili su ærtve takve politike stranih dræava. joãuvek postoje ekspanzionistiåki ciÿevi. meœutim. S obzirom na vaænost nacionalnog samoopredeÿeça. V. formiranih nacija i pravila meœunarodnog prava. ekspanzija radi prikÿuåeça delova sopstvene nacije u inostranstvu najåeãñe bi znaåila ukÿuåivaçe u svoju dræavu i nacionalno stranog stanovniãtva. dok je Francuska verovala da jedino reka Rajna moæe da posluæi kao bezbedna granica prema Nemaåkoj. Tako se npr. U novom veku je izraz “kolonija” poåeo da meça znaåeçe 240 . koja je nemoguña zbog postojaça moñnih dræava. Alzaãane dræala za svoje sunarodnike. jer je svaka od çih vodila ili vodi ekspanzionistiåku politiku ove vrste. koji su ih naseÿavali i stvarali tako kolonije. uz to. Nemaåka je. privredne (potreba Trsta za zaleœem) i strateãke (odbrana Zapada od napada i Istoka) argumente. trenutno samo nacionalni razlozi mogu da dobiju neku podrãku. koji je uvek bio opasan po dobrosusedske odnose. u raz-nim meœusobnim kombinacijama. Kolonijalizam Kao najpribliænija zamena za neograniåenu teritorijalnu ekspanziju. graniåne oblasti najåeãñe etniåki nehomogene. a i danas se ne mogu poricati ekspanzionistiåke teæçe politiåkih krugova u nekim susednim dræavama na raåun jugoslovenske teritorije. Ovakva bi se analiza mogla primeniti na bezmalo svaku dræavu.jski.

1972. tj. kako ekonomskih. ali ne u potpunu korist kolonijalista-pobednika. Æeÿa “novih” kolonijalnih sila. str. Stoga se u kolonijalistiåke avanture upuãtaju i zemÿe koje za to nemaju potrebnih uslova. tako i vojnih. E. dok su profiti iãli uskim slojevima na vrhu. Italija.i da se odnosi na posede koje su evropske dræave. Portugalu i Francuskoj. i 1914. kao i administrativnog upravÿaça kolonijama. kolonijalno carstvo je celokupnu na-cionalnu ekonomiju kolonijalnih sila viãe stajalo no ãto joj je koristilo. kao npr. jedan je od vaænih uzroka Prvog svetskog rata. prostora koji se moæe zaposesti bez protivÿeça i oruæanog otpora neke or-ganizovane dræave. kada se “starim” kolonijalnim silama. S razvijaçem kapitalizma. veñi pouzdana træiãta za plasman robe i kapitala. sticale van evropskog kontinenta. I zaista. Neobuzdana trka za kolonijama ubrzo dovodi dotle da na svetu ne preostaje slobodnog prostora za kolonijalnu ekspanziju. pridruæuju i nove. veñpojedini avanturisti i privredna preduzeña. godine). Ovaj sukob obeleæava i poåetak opadaça klasiånog kolonija-lizma. pa i ÿudi (uzimaçe robova). nego i oblik eksploatacije kod kuñe. Kao i ranije. pod nadzorom meœunarodne organizacije i u interesu lokalnog sta-novniãtva. U to vreme nije ni bila retkost da kolonijalnu ekspanziju ne preduzimaju organi dræave. kao ãto su Nemaåka. poåev od XVI veka. kolonijalizam ulazi u svoju najrazvijeniju fazu. Velikoj Britaniji. Ovaj zaokret bio je 49 188. Probleme der internationalen Beziehungen. godine. pa åak i toboæça civilizatorska misija hriãñanskih naroda. Krippendorff. da se pristupi preraspodeli kolonijalnih poseda na ãtetu “starih” kolonijalnih sila. koja se naziva i imperijalistiåkom. kojim se bivãi kolonijalni posedi poveravaju na upravÿaçe pojedinim dræavama. U ovoj fazi. Frankfurt. Ovakvi su argumenti bili potrebni i zbog domañeg javnog mneça. Tako kolonijalizam nije bio samo eksploatacija pokorenih naroda. 1896. ovaj privredni interes jednog sloja stanovniãtva ulepãava se parolama o nacionalnoj veliåini i prestiæu. ne samo stalne izvore sirovina. Glavni razlog za sticaçe kolonija bio je ekonomska eksploatacija. U okviru Druãtva naroda stvara se mandatni sistem.49 Posle izvesnog zastoja za vreme industrijske revolucije. Suhrkamp. prema kojima nijedna dræava ne moæe pretendovati na status velike sile ako ne poseduje kolonijalno carstvo. koja u svom pokuãaju da osvoji Etiopiju trpi sraman poraz od primitivno naoruæanih vojnika Negusa Menelika II (bitka kod Adue. Ãpaniji. u samoj metropoli. kolonijalizam nalazi svoj najjaåi podsticaj u æeÿi razvijenog nacionalnog kapitalizma da obezbedi. a svoj vrhunac doæivÿava izmeœu 1880. a osnovni ekonomski interesi poåiçu se dopuçavati i prekrivati drugim. ali su troãkovi vojnog zaposedaça i obezbeœivaça. naroåito Nemaåke. padali na teret poreskih obveznika. 241 . Italija i Japan. Poraæene kolonijalne sile (Nemaåka i Turska) gube svoje posede. kao ãto je nacionalni prestiæ. koje åesto nije bilo uvereno u stvarnu potrebu za sticaçem kolonijalnih poseda. koja je u doba nerazvijenog kapitalizma imala izgled åiste pÿaåke proizvoda. bez obzira na to da li je broj sopstvenih naseÿenika bio velik ili neznatan. eksploatacija kolonija postaje sistematskija i racionalnija. u krajçoj analizi.

deluje na jaåaçe antikolonijalne borbe u drugim kolonijama. U toku dvadesetog veka i u kolonijama se stvara graœanstvo i s çim jaåa i nacionalna svest. Za razliku od sliånih situacija u drugim okolnostima. Uspeh nekih od çih. koje se s veñinom od çih ophode kao da su ih jednostavno zaposele. Jaåaçu ovih pokreta doprinosi i zauzetost metropola Drugim svetskim ratom. ona su omoguñila znaåajnu ulogu koju su Ujediçene nacije odigrale u konaånom ukidaçu kolonijalizma. Ãtaviãe. da nagriza i borba pokorenih naroda. koji je na specifiåan naåin nadahçivao i predvodio Gandi (Gandhi). kome se pored mandatnih teritorija podvrgavaju i kolonije poraæenih zemaÿa u Drugom svetskom ratu i. u sredçim i niæim slojevima stanovniãtva metropola. neoptereñenoj carinskim i drugim barijerama koje su podigle metropole oko svojih kolonija. Iako u prvi mah ovakva reãeça nisu izgledala mnogo viãe nego deklaracija. koje su nastale posle uspeãno okonåane oruæane i politiåke borbe za osloboœeçe od kolonijalne vlasti. koju izraæavaju sve ãiri i sve boÿe organizovani politiåki pokreti. ãto im je obezbedilo podrãku koja nije bila samo moralne prirode. Sistem mandata je ipak bio samo kompromis. Ovo posledçe vaæi naroåito za SAD. Sistem mandata zameçuje se starateÿskim sistemom. pomoñantikolonijalistiåkim pokretima nije se smatrala protivnom meœunarodnom pravu. koje zauzimaju mesto najrazvijenije dræave i oseñaju da bi u slobodnoj utakmici. Stoga je s poveñaçem broja dræava u Ujediçenim nacijama. koji ih åak primorava da mnoge stanovnike kolonija naoruæavaju i osposobÿavaju za vojnu sluæbu. S druge strane.moguñiz dva razloga: pod uticajem socijalistiåke misli. s obzirom na snagu pobedniåkog britanskog i francuskog kolonijalizma. meœunarodnoj kontroli podvrgavaju se i oni kolonijalni posedi koji ostaju u rukama kolonijalnih sila i proglaãava se naåelo da kolonijalna uprava mora biti u interesu domorodaåkog stanovniãtva i voditi jaåaçu samouprave (ålan 73. Stvaraçe Ujediçenih nacija dogaœa se u mnogo izraæenijoj antikolonijalnoj atmosferi od stvaraça Druãtva naroda. Po pravilu je. uvek mogle da izaœu kao pobednik i da tako po voÿi proãiruju træiãte za svoje proizvode i kapital i obezbede pristup potrebnim sirovinama. a çihovo ponaãaçe u kolonijama bilo je neprekidno pod lupom svetske javnosti. pritisak na kolonijalne sile u Ujediçenim nacijama sve viãe rastao. Kolonijalni sistem poåiçe sada. koje su kolonijalne armije lako guãile. u samim 242 . Ciÿ starateÿstva izriåito postaje sticaçe potpune nezavisnosti teritorija pod starateÿstvom. poãto je bio skrãen otpor nesloænih feudalnih gospodara. jaåa antikolonijalistiåki stav. Poveÿe Ujediçenih nacija). svet doæivÿava i toleriãe nove pokuãaje kolonijalnog osvajaça Italija najzad uspeva da potåini Etiopiju (1936). naroåito onoga u Indiji. u kolonijama nastajao period zatiãja. kao i u javnom mneçu mnogih dræava. Mandatne te-ritorije su opet date na upravÿaçe kolonijalnim silama. uz pojedine slabo organizovane izlive protesta. meœutim. teorijski. dok neke razvijene kapitalistiåke dræave u postepenom osipaçu kolonijalnih imperija vide moguñnost sopstvene privredne ekspanzije. kolonije pobednica koje ih dobrovoÿno stave na raspolagaçe Ujediçenim nacijama. Ãto je joãvaænije.

pri åemu se mora napomenuti da se to ne odvija bez trzavica pa i strahovitih krvoproliña u kolonijama. pretça vodeñe sile je utoliko jaåa i opasnija zato ãto pripadnik sfere u redovnim okolnostima ne moæe da oåekuje pomoñi podrãku s druge strane. u stvari. Kada je osnovni naglasak na zadræavaçu nadzora nad spoÿnom politikom i glavnim tokovima unutraãçe politike u dræavama jednog podruåja koje neka velika sila smatra znaåajnim za sebe. Uz iskÿuåeçe meãaça drugih rivalskih velikih sila podjednake moñi. To su naime. pored nekih maçih teritorija gde je strateãki interes metropole neobiåno izraæen.kolonijalnim metropolama jaåa glas onih koji uviœaju da su svi argumenti za odræavaçe kolonijalnih poseda iãåezli ili se ispostavili kao laæni. a politiåka voÿa stanovniãtva. Kao razlozi za hegemoniju su se tokom istorije navodili kulturna razvijenost. Tako je Juæna Afrika bila prestala da bude kolonijalni posed Velike Britanije. Takav je ciÿ postignut onda kada se osigura potreban stepen uticaja i kontrole na teritorijama koje inaåe ostaju iza granica. dakle izvesna srodnost koja najmoñnijoj dræavi daje svojstvo “prirodnog voœe” i “zaãtitnika”. teritorijalno proãireçe moæe se sukobiti s mnogim teãkoñama. ovakva dræava nastoji da se u okviru sfere ne dese nikakve promene koje çoj ne bi odgovarale. spoÿnopolitiåki odluåioci trude se da one ciÿeve. raskinule veze s metropolama. naroåito onda kada su interesi koji su ugroæeni posebno jaki ili se lako razbuktavaju nacionalistiåke emocije zbog srazmerno velikog broja belih naseÿenika (Alæir. Ona to postiæe razliåitim sredstvima. izraæena izborima ili na 243 .. U najãirem smislu. zajedniåko poreklo itd. Pripadnost sferi uticaja deformiãe politiåki æivot i spoÿnopolitiåko odluåivaçe u podreœenoj zemÿi sve vaænije politiåke odluke moraju da dobiju saglasnost hegemona. u sastavu stranih dræava. a onaj oblik dominacije koji se temeÿi na voœstvu koje velika sila treba da ima na osnovu nekoga stvarnog i od çenih sledbenika priznatog razloga najåeãñe se naziva hegemonijom. ali je kao preæiveli ostatak kolonijalizma do skora bila jedinstveni primer dræave organizovane na rasistiåkom principu. Stvaraçe interesnih sfera (dominacija. hegemonizam) Kao ãto se moglo videti. ostvare bez teritorijalnog proãireça. ali se iza svih tih sredstava redovno krije jedno. na dogovoru izmeœu velikih sila. Tim putem kreñu i kolonijalne sile s demokratskim ustrojstvom vlasti. osnovno i konaåno pretça oruæanom intervencijom. govori se o interesnoj sferi te dræave. bivãe kolonije evropskih zemaÿa koje su. ali tako ãto je maçina doseÿenika iz tih metropola i çihovih potomaka zadræala svu onu vlast i sve one prednosti koje im je u odnosu na domoroce obezbeœivao kolonijalni status. veñprema tome na åemu se prvenstveno temeÿi çena moñ. Nije otuda ni åudo ãto su ãpanske i portugalske kolonije najduæe åekale na osloboœeçe i ãto posledçi ostaci kolonijalizma imaju specifiåne oblike. vlada koja to ne poãtuje biñe svrgnuta delovaçem agenata hegemona ili otvorenom intervencijom. Kako se interesne sfere vrlo åesto temeÿe na ravnoteæi snaga. tj. Rodezija). koji se inaåe postiæu ekspanzijom. G. Da bi se one izbegle. koji otvoreno favorizuje maçinu. ovakva se kontrola nad interesnom sferom naziva dominacijom. ideoloãki primat.

One su bile na åelu grupacije slobodnih gråkih gradova dræava. str. Nikaragva). Istovremeno. SAD su tako neke latinoameriåke zemÿe dræale i pod privremenom okupacijom ili im nametale finansijski protektorat (npr. trebalo da bdi nad bezbednoãñu Zapadne hemisfere daju-ñi u stvari legalitet pritisku i intervenciji SAD se ni u najskorijoj proãlosti nisu odricale upotrebe oruæanih snaga. od kojih je naj-znaåajniji bio peloponeski rat. dok su mnogo viãe polagale na drugu komponentu tzv. SAD smatraju celu Zapadnu hemisferu svojom interesnom sferom. koji je bio pod hegemonijom Sparte. Kuba. Haiti. izazvan upravo time ãto je Atina naruãila postojeñu ravnoteæu jer je Kerkiru. navodno. 32. te su SAD nastojale da svoju hegemoniju prikriju uspostavÿaçem Panameriåke Unije (kasnije Organizacije ameriåkih dræava). Atina i Sparta. ãto je u tom trenutku u prvom redu znaåilo nameru da se Ãpaniji ne dopusti da pod okriÿem Svete alijanse ponovo pokori svoje bivãe latinoameriåke kolonije. Monroeva doktrina postala je za latinoameriåke zemÿe teret jer je znaåila potpunu izloæenost politiåkom pritisku SAD i ekonomsku eksploa-taciju çihovih graœana i preduzeña. Umesto zaãtite. Postojaçe interesnih sfera optereñuje meœunarodne odnose od pamtiveka. SAD su u prvom redu smatrale da je Latinska Amerika podruåje za unosno investiraçe kapitala çihovih preduzetnika i zadræavale su sebi pravo da grubo interveniãu u svakom sluåaju kada su smatrale da su takve investicije ugroæene (tzv. Zagreb. svojim hegemonima priznavali prvenstvo i stajali na çihovoj strani u meœusobnim sukobima. Iako je u novije vreme usled uticaja svetskog javnog mneça ovako gruba politika postala nemoguña. primila pod svoje pokroviteÿstvo. Dominikanska Republika. Spoÿna politika SSSR pokazala je da se i u “realnom socija-lizmu” donosioci spoÿnopolitiåkih odluka opredeÿuju za izgradçu interesnih sfera. “dolarska diplomatija”). koloniju Korinta. SAD su se obavezale da se neñe meãati u evropske poslove. pa åak i napredno: svojom poslanicom kongresu SAD predsednik Monro (Monroe) je 1823. koja je. koji im nije bio po voÿi. Ova politika SAD poåela je na oko sasvim bezazleno. 1957. Matica hrvatska. ostañe krça jer ñe hegemon spreåiti dolazak na vlast snaga koje mu ne izgledaju dovoÿno pouzdane. koji su. 29. i daÿe (I. U klasiånoj Gråkoj su se isticala dva hegemona. Povijest peloponeskog rata. meœutim. Iako su takvu politiku prikrivali iza parola o misiji u borbi za socijalizam Staÿin i çegovi saradnici nisu se ustezali od otvorene upotrebe ovakvih pojmova u diplomatskim pregovo50 Tukidid. koja je vremenom poåela da znaåi pretvaraçe oba ameriåka kontinenta u interesnu sferu SAD. 244 . godine izrazio reãenost ove zemÿe da se odupre daÿoj kolonijalizaciji i intervenciji evropskih sila u Severnoj i Juænoj Americi.50 Joãod poåetka XIX veka. pogotovu onih åiji se program sastoji u oslobaœaçu od uticaja hegemona. Monroeve doktrine.drugi naåin. 17). Sjediçene Ameriåke Dræave odbacile su ograniåeçe u pogledu uåestvovaça u evropskim stvarima joãu toku Prvog svetskog rata. kako bi pokuãale da spreåe unutraãçi politiåki razvoj u latinoameriåkim zemÿama.

procentualno. kojim bi nacija koja ga je stvorila. str. Posle Staÿinove smrti. 1961/1.52 Po planovima velikih saveznika. 380. o åemu svedoåi Hruãåovÿevo shvataçe da su osnove jedinstva zajednice socijalistiåkih zemaÿa ideologija marksizma leçinizma. 53 Komunist (Moskva).54 Meœutim. i SSSR-a i zapadnih sila. str. Memoari VI. u odnosu 50:50. str. Pa ipak. Kao i uvek kada mnogi govornici i pisci promeñu jednu reå. delo.51ili iz poznate anegdote. str. D. to je znaåilo da se u Jugoslaviji nije smelo niãta desiti ãto ne bi bilo po ñudi velikih pobedniåkih sila. juna 1956. i daÿe. delo. str. prostrano carstvo. 34. moæe se reñi da se u ozbiÿnoj literaturi o meœunarodnim odnosima susreñu uglavnom dve osnovne vrste znaåeça. neistorijsko. kao ãto su se u sovjetskoj publicistici i daÿe uporedo upotrebÿavali izrazi “socijalistiåki lager” (tabor) i “socijalistiåka zajednica”. pa se tako govori o imperijalizmu Atine. “Prosveta”. Kao ãto je dobro poznato. 1964.rima. Åeråil. pri åemu je uticaj u Jugoslaviji imao da bude obostran. naåelo proleterskog internacionalizma. u sluåaju pobede nad nacistiåkom Nemaåkom. 71. septembra 1939. neograniåeno vladala. 146. zavojevaçe. U skladu s latinskom etimologijom ove reåi. stvaraçe hegemonijalne federacije. i Deklaracije o odnosima izmeœu Saveza komunista Jugoslavije i Komunistiåke partije Sovjetskog Saveza od 20. 207. Deklaracije vlada FNRJ i SSSR od 2. i uæe. teorija monopolitnog socijalistiåkog lagera se postepeno napuãta. srazmera uticaja izraæena je bila åak u brojevima. stav sovjetskih pisaca u odnosu na socijalistiåke zemÿe u okviru podruåja koje je Staÿin dobio kao sferu uticaja. Imperijalizam Termin “imperijalizam” åesto se upotrebÿava. Beograd. avgusta i 28. kao ãto se to npr. nije moguñe sprovesti rukovoœeçe socijalistiåkim zemÿama i komunistiåkim partijama iz nekog centra. çeno znaåeçe poåiçe da se umnogostruåava pa i gubi. ãire. II. o tome kako su on i Staÿin u poverÿivim razgovorima za tren oka podelili sfere uticaja na Balkanu.55 U svojoj ãirini ovakav pojam imperijalizma podrazumevao bi prosto prisa-jediçeçe. koji ga shvataju kao prastaru pojavu. bila bi to teæça da se stvori imperija. Ãire znaåeçe imperijalizma ima kod veñine pisaca. 54 GavranovStojkoviñ. istorijsko.”53 U skladu s tim su i neke praktiåne mere koje je SSSR sprovodio u to vreme u prvom redu normalizovaçe odnosa s jugoslovenskim komunistima i s çim povezano potpisivaçe dvaju vaænih dokumenata. pravilno shvataçe meœunarodnih zadataka radniåke klase i duboka vera u neizbeænost pobede socijalizma. ali da u “velikoj grupi socijalistiåkih dræava. nametaçe statusa protektorata ili vazalne dræave i kolonijalno osvajaçe. Makedo51 Colliard Manin. koju je zabeleæio britanski premijer Åeråil. ostao je ambivalentan sve do raspada SSSR. 245 . odnosno çen vladar. 52 V. nav. vidi u tekstovima sporazuma sa Nemaåkom od 23. 55 Deutsch. nevezanu za neki odreœeni istorijski period. juna 1955. od kojih je svaka suoåena sa svojim sopstvenim zadacima. 383. nav.

jer su htele da preokrenu odnos snaga! Zato. imperijalizam i onda kada se imperija stiåe i kada se brani za oznaåavaçe razlike izmeœu ove dve faze ili staça trebalo bi upotrebÿavati druge izraze. Izraz su poåeli upotrebÿavati Dizraelijevi liberalni protivnici u Engleskoj. u doba kada je Dizraelijeva (Disraeli) vlada u Velikoj Britaniji poåela sve viãe da naglaãava znaåaj Britanske Imperije i potrebu da se britanski posedi teãçe veæu za metropolu i da se stiåu novi. da preokrene odnose moñi izmeœu dve ili viãe dræava. çegovo shvataçe vraña uobiåajenom ãirem pojmu imperijalizma kao teæçe da se stvori imperija. 56 Nav. viktorijanske Velike Britanije. str. regionalna premoñ. Pre svega. 246 . meœutim. Uz sve to treba zapaziti razliku izmeœu opisanog i naãeg shvataça odnosa prema vrednosti: naãe je miãÿeçe da vrednost kao deo i motivacija spoÿne politike postoji bez obzira na to æeli li se steñi nova. u stvari. ovaj pisac i nije sasvim dosledan. mada mu se dodaje i teæça ka stvaraçu sfere uticaja. stoga. Ovakvo shvataçe karkteristiåno je za marksistiåke pisce ali ga s çim deli i dobar deo ozbiÿnih graœanskih teoretiåara. Kada su. stvaraçe kontinentalne imperije ili lokalna. Imperijalizam je. koji su stvaraçe svetske imperije. a ne nekim drugim ciÿem.”56 Iz ovakvog stava sledi neoåekivani zakÿuåak da se i sasvim nemoñna dræava moæe upustiti u imperijsku politiku. poãto je takva politika statiåna. carske i hitlerovske Nemaåke itd. Velika Britanija veñod 10. i daÿe. Kako piãe çihov najistaknutiji predstavnik. U suãtini. Prema çemu. çegovo merilo dovelo bi dotle da su one zemÿe koje su htele da se otmu britanskom imperijalnom uticaju bile imperijalistiåke. realistiåke ãkole meœunarodnih odnosa. 56. bilo bi to svaka ekspanzija. konzervativna odbrana postojeñeg staça. godine nije viãe vodila imperijalistiåku politiku. str. svaka teæça da se zagospodari svetom. at the reversal of the power relations between two or more nations”. a ne dinamiåan proces sticaça imperije. na primer. jer ona nije niãta drugo nego regionalna premoñ. sam izraz “imperijalizam” kao oznaka za spoÿnu politiku poåeo se upotrebÿavati tek u drugoj polovini XIX veka. ako reãi da odbaci podreœeni poloæaj i da to postigne time ãto ñe pojaåati svoju moñali da se imperijalizmom ne moæe nazivati porast moñi zemÿe koja veñdominira drugima! Morgentau izriåito kritikuje stanoviãte po kome se oåuvaçe veñpostojeñe imperije oznaåava kao imperijalizam.. Napoleona. Originalni tekst nije lako prevesti na naãjezik:.57 Time se. jer posebno govori o tri ciÿa imperijalizma. Joããire znaåeçe imperijalizam dobija u radovima pisaca tzv.“a policy that aims at the overthrow of the status quo. delo. 57 Isto. imperijalizam je “politika koja teæi da poniãti postojeñe staçe. 46. i liberalni kabineti posle dolaska na vlast nastavili s dotle kri-tikovanom imperijalistiåkom politikom. ne moæe se ipak preñutati da su rezultati u konkretnim primerima apsurdni: strogo sprovedeno. neposedovana vrednost ili oåuvati veñsteåena vrednost. Rima. verovatno.nije. Uæe znaåeçe imperijalizam ima kada se odnose na pojavu koja oznaåava jedan period istorije meœunarodnih odnosa.. Hans Morgentau (Morgenthau). Iako se mora istañi da Morgentau hoñe da kvalifikuje politiku teæçom ka promeni odnosa snage. koristeñi nepovoÿne prizvuke koje je u tadaãçem znaåeçu imao.

politika velikih sila prema Kini u toku prve polovine HH veka). imperijalizam je. U tom pogledu predçaåile su SAD joãod Prvog svetskog rata. koje se onda odluåuju da prigrabe i za sebe zadræe træiãta na drugim kontinentima. Likvidacija kolonijalizma nije otuda otklonila imperijalizam kao spoÿnu politiku. kada se ispostavÿa da Velika Britanija nije jedina imperijalistiåka sila. kao Nemaåka i Italija. prohtevu ili greãci jedne vlade. Allen & Unçin. Poåev od objavÿivaça Hilferdingovog “Finansijskog kapitala” (1910). u stvari. godine. Pored radova Roze Luksemburg (Luhemburg). Iako i daÿe ima kolonijalnih osvajaça. Ovakva razmiãÿaça postaju sve åeãña poåetkom HH veka.nije se viãe moglo go-voriti o imperijalizmu kao odluci. i Buharina. ni kao opasnost za maçe razvijene i maçe moñne zemÿe. a povod im je. ovde se naroåito istiåe Leçinovo delo Imperijalizam kao najviãi stadijum kapitalizma (1917). veñse poåelo razmiãÿati o pravom znaåeçu i dubÿim uzrocima te pojave. Pored ostalog Hobson konstatuje da kapitlaizam smaçuje potroãçu te dovodi do teãkoña u plasiraçu proizvedene robe unutar evropskih dræava. shvatajuñi pri tom da je ona postojala i pre no ãto se za çu naãla pogodna reå. dræave koje veñimaju kolonije meçaju odnos prema çima (ãto je na primer bila i suãtina veñpomenute Dizraelijeve politike) vezujuñi ih åvrãñe za svoju ekonomiju. Bivãe kolonijalne sile nastoje da izgubÿene kolonije zadræe pod imperijalistiåkom dominacijom. koristeñi u tu svrhu niz preostalih ekonomskih. Prema Leçinu. svakako. znajuñi da kao najrazvijenija kapitalistiåka zemÿa mogu u “otvorenoj utakmici” nadmaãiti sve svoje konkurente. prva ozbiÿna studija o impe-rijalizmu iz pera engleskog ekonomiste Xona Hobsona (John Hobson). nadajuñi se da ñe tako moñi da zaposednu nove poloæaje. predaju s posebnim æarom. London.58 Hobson je imperijalizam doveo u vezu s kapitalizmom i pokuãao da ga objasni ekonomskim uzrocima. Naåin kontrole nad zavisnim teritorijama nije bitan. kao npr. koja je potrebna da bi se uz ãto niæu cenu postigli imperijalistiåki ciÿevi (npr. koliko su to pokuãaji da se nerazvijene zemÿe dovedu u onu meru ekonomske i politiåke zavisnosti. Takav se odnos naziva neokolonijalizmom. ona nisu toliko karkteristiåna za fazu imperijalizma. 58 Najnovije izdaçe: Imperialism. politiåkih i kulturnih spona s çima. prvi put izaãla 1902. SAD. koje su åak i blago-naklono gledale na proces dekolonizacije. 1938. uz izvesnu psiholoãku prednost koju im daje reputacija nekolonijalistiåkih dræava. kapitalizam u onoj svojoj fazi razvoja u kome se uspostavÿa dominacija monopola i finansijskog kapitala. 247 . marksistiåki orijentisani pisci daju svoj doprinos ana-lizi imperijalizma. Meœutim u tome bivãim kolonijalnim metropolama uveliko konkuriãu najrazvijenije kapita-listiåke zemÿe bez kolonijalistiåke proãlosti. U imperija-listiåkoj fazi. te je stoga pogreãno brkati imperijalizam i kolonijalizam. ulaze u imperijalistiåki odnos prema dræavama koje inaåe zadræavaju spoÿna obeleæja suverenosti. dok druge. pa im se åak neke dræave.

pod pritiskom ãirokih masa. moñse ne moæe shvatiti kao konaåna vrednost ili zavrãni ciÿ spoÿne politike. nav. pa ni tipiånim ÿudima i politiåarima. da je moñne samo merilo nego i glavna vrednost. iako mu ciÿevi ostaju isti. str. veñzato da bi tako uveñala svoju moñ. i daqe 60 Morgenthau. kao osvajaåke politike s ciÿem sticaça velike teritorije i velikog broja potåiçenih ÿudi. Druãtvena moñi vlast su za ove posledçe sredstvo da bi postigli neke druge ciÿeve. Za ovo drugo shvataçe vezana su razna objaãçeça. koji nikada nisu doneli nikakvog dobra svojoj stranci. ili preduhitrila nekoga da ne bude moñniji od çe. svi ostali ciÿevi. karakteristiåna je za tzv. ili jednostavno pokazala da je moñna. onih koji. koje karakteriãe stadijum najrazvijenijeg kapitalizma. Isto tako. Meœutim. proãirena meœu teoretiåarima. praktiånim politiåarima i laicima. ponose se uglavnom time ãto polaze od “prave” prirode åoveka. u krajçoj liniji sluæi ovoj vrhovnoj vrednosti. str. od kojih smo neka upoznali. Schumpeter. Borba za vlast bez programa. sve ostale vrednosti.Imperijalizam. dakle. oni se ne mogu smatrati racionalnim. u stvari. veñkao sredstvo 59 J. koristi “interes odreœen pomoñu moñi” kao glavni kÿuå za razumevaçe i objaãçavaçe spoÿne politike i meœunarodnih odnosa. kao lica u isto-imenom Nuãiñevom komadu. meça svoje metode. da bi ostvarili vrednosti koje su jasnije ili maçe jasno izrazili u svom politiåkom programu. Ne treba. pomiçe jaåaçe snage i uticaja dræave. sve ono ãto subjekti meœunarodnih odnosa æele. Ulagaåi pristaju na uslove i rizike. imperijalizam teæi da izgubi nacionalne boje te je sve viãe vezan za nove subjekte meœunarodnih odnosa. to nije zato ãto su joj ona ili neãto na çoj potrebni. kako ñe se u daÿim izlagaçima joãboÿe videti. 248 . pa se zato i reœe preduzima. U skladu s tim. delo. Ako. Social Classess. Nekada tako laka. Sticaçe moñi kao samostalna vrednost Nije retko da se vrednost. Åak i kada bi jednostavno prenoãeçe individualnih osobina na kolektivitet bilo umesno. u ovom sluåaju bi se poãlo samo od jedne vrste ÿudi. transnacionalna preduzeña. teæça da kontrolom i dræaçem u za-visnosti maçe razvijenih zemaÿa. Prema ovakvim shvataçima. smetnuti s uma da se u velikom delu strane literature sreñe i drugo znaåeçe imperija-lizma. New York. i “realistiåka” teorija. koji se u politiåkim naukama i politici toboæe ne sme idealizovati. mada nije napuãtena. narodu ili dræavi. Iako takvi ÿudi nesumçivo postoje. recimo. kao ãto smo veñnapomenuli. neka dræava æeli da osvoji neku teritoriju. oruæana intervencija radi zaãtite “interesa svojih graœana” postaje teæe ostvarÿiva. 1955.60 Ispoÿava se. Daleko smo od toga da potceçujemo ulogu moñi u meœunarodnim odnosima i u politici uopãte. 5.59 Œ. Meridian Books. Ovakva shvataça. Imperialism. meœutim. Imperijalizam je. na koje do skora nisu ni pomiãÿali. “realpolitiåare”. uæivaju u vlasti radi same vlasti i time motiviãu svoje akcije. 11. koju treba spoÿnom politikom dostiñi.

kako bi se onda mogle doneti druge odluke radi postizaça æeÿenih vrednosti. moæe da bude takva da u moñi koju ima. biti odraz çegove liånosti. radi uæivaça u çoj samoj. Najåeãñi dokaz vojne moñi bila je pobeda u ratu. pak. ne moæe se tvrditi da nema odluåilaca koji se rukovode jedino çome. Nije åudo ãto je u oåima ratnih voœa i vojnih profesionalaca izgledalo da su rat i osvajaçe uzroci moñi. U stvari. obiåno. da se odluka donosi samo radi poveñaça moñi. u ãirem odluåilaåkom krugu se stvara utisak da je samo postizaçe moñi glavni ciÿ. time se stiglo samo do teorijski malo vrednog uopãtavaça. Taåno je da se u danaãçoj svetskoj situaciji malo koja dræava ne trudi da poveña svoju moñ. a samo snaæeçe dræave. pravi razlog za uveñaçe moñi eskpanzija u odnosu na susedne teritorije. dakle. Ova fetiãizacija moñi moæe se objasniti na razne naåine. jasno je da pojedine odluke koje se donose imaju za ciÿ poveñaçe moñi. naroåito u vojnom pogledu. Meœutim. kako se on sporo postiæe. Kako se cela energija dræave usmerava na stvaraçe toga preduslova i. koji su. onda ñe i spoÿnopolitiåke odluke. te se zato åinilo da rat mora da se vodi iz bilo kog razloga. niti da se pojmi kao samostalna vrednost. koji bi zabrinuli inostranstvo i naveli ga na preventivne mere: ako je.da se takav ciÿ postigne. onda ona svoju vlast i svoje zahvataçe u veliki deo druãtvenog proizvoda mora da pravda onim ãto ona u prvom redu oliåava moñi. ukÿuåujuñi tu i izbor vrednosti. i to se deãava. izgleda prihvatÿivo kao “neutralan” ciÿ. vide moñkao takvu samostalnu vrednost. moñje oznaka za sposobnost i moguñnost da se neka sredstva u meœunarodnim odnosima koriste. koji. na primer. umesto 249 . ova konstatacija. strahu koji uliva. koja. O pojmu moñi viãe ñemo raspravÿati kasnije. Spoÿnopolitiåki razlozi mogu se sastojati u prikrivaçu pravih ciÿeva. ponekad toliko udaÿenog da se vremenom izgubi iz vida. Unutarpolitiåki razlog moæe da se krije i u militarizaciji dræave: ukoliko vojska postane dominantna druãtvena grupa. Napomenimo dotle sledeñe: iako moñne moæe da se svrsta meœu vrednosti koje objaãçavaju svaku spoÿnu politiku. Orijentalna despotija i apsolutna monarhija pruæaju takve primere. Neosporno je da dræave teæe moñi kako bi ostvarile svoje ciÿeve. vezani za osvajaçe radi osvajaça. pa tako ono radi åega se moñupotrebÿava izgleda kao sredstvo za dokazivaçe moñi. ali sama odluka o jaåaçu ili åuvaçu moñi malo govori o tim vrednostima. Konaåno. moguñe je i idiosinkratsko objaãçeçe: ukoliko liånost jednog åoveka toliko dominira spoÿnopolitiåkim odluåivaçem. Naoko izgleda da je postignut teorijski uspeh time ãto je reåeno da je ciÿ svake spoÿne politike svodÿiv na teæçu ka moñi. Pre svega. Joãtaånije. Sasvim je moguñe. veruje se. nalazi potpuno zadovoÿeçe. Teæça ka moñi je ipak dvosmislena. ne objaãçava niãta. o çemu se ne moæe govoriti sve dok se moñne postigne. jer je sasvim oåigledno da se iza ove teæçe kriju razliåite pobude i sasvim suprotni sistemi vrednosti. jaåaçe moñi moæe biti potrebno radi postizaça nekog daÿeg ciÿa. ukoliko doœe do poistoveñeça çega i dræave kao subjekta meœunarodnih odnosa. To dolazi otuda ãto je logika moñi kao konaånog ciÿa preokrenuta. umesto da nam pomogne.

zato ãto ona imaju izgleda na uspeh. meœutim. ali je åudno da su ovaj naåin razmiãÿaça usvajali i ÿudi koji su se bavili naukom. na sredini. kaæe se da se time rizikuje gnev moñnih protivnika. te ñe tako moñi lakãe da se zalaæe za ostvareçe vrednosti kojima teæi. Daju li se stipendije stranim studentima. ali iz istih razloga. Dræave. itd. dok se za uzvrat moæe oåekivati samo zahvalnost male i nejake grupe ÿudi. åesto pribegavaju veoma vulgarnim objaãçeçima. vlada zalaæe za stvar nekog dalekog i slabog naroda ili politiåkog pokreta. dakle. Istina je. Ugled (prestiæ) kao samostalna vrednost Ugled ili prestiæ je joãjedno sredstvo koje se brka s ciÿem. Takve kritike nisu retke u mnogim dræavama. Kao reakcija na to. npr. mnogim “praktiånim” ÿudima izgledaju izliãne ærtve koje spoÿnopolitiåki odluåioci mogu da uåine u ime cele zajednice da bi ugled dræave porastao. Woj ñe se. stipendije strancima kao investicije u obaveãtajnu mreæu ili propagandu. Reãi li vlada da uåini izdatke kako bi se u zemÿi organizovao veliki meœunarodni skup ili sportska manifestacija. koji ne mogu da se ãkoluju. oni ñe biti åesti ar250 . Kada se daje pomoñnerazvijenim zemÿama. moæe da oåekuje povereçe i podrãku åak i od onih koje su neki çeni stavovi u konkretnim situacijama pogodili. lica koja su duæna da obrazlaæu izdatke. Otuda. tako i dræava s ugledom zasnovanim na naåelnoj i nesebiånoj spoÿnoj politici. po takvim shvata-çima teæe slavi samoj po sebi: spoÿnopolitiåki odluåioci usvajaju ugled kao vrednost jednostavno zato ãto i oni i çihovi sugraœani uæivaju u slavi svoje dræave. niti svaku svoju “uslugu” ili “dobro delo” æele odmah da naplate. S druge strane. E. Subjekti meœunarodnih odnosa ne stvaraju ugled radi ugleda. kojima teæe sve dræave. obiåno se zamera da gladnih i siromaãnih ima i kod kuñe. rado poveravati vaæne uloge u meœuna-rodnim organizacijama. itd. koji nema izgleda na brz uspeh i pored plemenitog nadahnuña i opravdanih zahteva. Pomoñzemÿama u razvoju opravdava se time ãto ñe se tako postiñi povlaãñen poloæaj na çihovim træiãtima. çeni predstavnici biñe birani u najviãe organe takvih organizacija ili u druga meœunarodna tela. prigovara joj se da bi se taj novac mogao utroãiti na daleko boÿe i preåe stvari. nego ãto je moñ. ugled moæe da izgleda joãviãe kao samostalna vrednost. Kao ãto se druãtveni ugled koji åovek ima ne moæe lako “unovåiti” ili uopãte prevesti na “opipÿive” vrednosti (pa åak u takvom pokuãaju moæe opasno da se poÿuÿa ili izgubi). ukazuje se na talentovane mlade domañe dræavÿane.obratno. recimo. Videli smo da Aron “slavu” (glorie) smatra jednom od triju glavnih vrednosti. Kao ãto dobar privrednik vodi raåuna o svom ugledu jer ñe mu na dugu stazu pomoñi da bude rado biran poslovni partner. Ako se. tako nisu ni jasni suptilni naåini do koje dræava ili drugi subjekt meœunarodnog prava moæe da iskoristi okolnost ãto svetsko javno mneçe i javno mneçe u veñini dræava povoÿno i sa simpatijama gledaju na çega.

Prentice Hall. nalik na ono izmeœu malograœanskih porodica. Englewood Cliffs. J. i ugled u praksi odluåivaça moæe da se fetiãizira. åak i sva sredstva informisaça. univerzalne vrednosti. U svim ovim ciÿevima ciÿ je puki ugled. meœu kojima vaæno mesto zauzima veñpomenuto povratno delovaçe sredstava na ciÿ: ako za postizaçe nekoga ciÿa nema raspoloæivih sredstava ili se ona ne uoåavaju takav se ciÿ neñe ni formulisati. ponoviti ono ãto se najåeãñe zaboravÿa: do ugleda se u stvari dolazi time ãto su postignute neke druge vrednosti ili se pokazalo zalagaçe za çih. raskoãne sveåanosti. ne obaziruñi se na materijalne izdatke i ne prezajuñi od teãkih incidenata ako se ovi ciÿevi ne ostvare. 251 . a unutar zemÿe jaåa opijenost toboæçom nacionalnom superiornoãñu i nepostojeñim uspe-sima. 61 Vidi K. kada se smatra da ugled potiåe od manifestacija moñi. Hvalisava sujeta stvara van zemÿe suprotan utisak od ugleda. iako ñe vrednost i daÿe ostati da postoji. åesto skopåana sa nacionalizmom. tj. Tada insistiraçe na “ugledu” dobija oblik nadmetaça. te se zato lako neutralizuje podsmehom. podrazumeva aktivan odnos prema vrednosti. Pa ipak. neosporno da se spoÿnopolitiåki odluåioci povremeno mogu rukovoditi ugledom kao jedinom vrednoãñu. koji æive u skupim vilama i voze se automobilima koje dræava ne moæe da priuãti. Na sliåan se naåin i sport moæe izroditi od sredstava za zbliæavaça u nadomestak za isticaçe moñi i ugleda: nije retko da su vlade zainteresovane da nacionalne momåadi postignu pobede po svaku cenu. str. Iako je. treba. teæça ka ovakvim laænim vrednostima nije toliko opasna kao teæça ka moñi radi moñi.61 6. To tek postaje ona vrednost kojoj se teæi. Naravno. Pod ciÿem se. da bi iskrsla kao ciÿ ukoliko se pojavi i put za çeno dostizaçe. spadaju u mnogobrojna ispoÿavaça laænog ugleda. nema. Holsti. Vladina ãtampa.bitri i posrednici. kao i moñ. moæe da bude dvostruko ãtetna. a ne ona koja se samo vidi ili priæeÿkuje. pa i veliki deo stanovniãtva. 78. mada je najåeãñe reå o samozavaravaçu time ãto se proizvode spoÿna obeleæja ugleda. na kraju. 1972. Velike i åeste vojne parade. dok ga tamo gde bi trebalo da postoji. dakle. razmetÿivi gestovi i insistiraçe na protokolarnom prvenstvu diplomatskih predstavnika. dakle. i u teãkim situacijama moñi ñe da raåunaju na podrãku javnog mneça. To naroåito biva kada se priœe dosta nejasnoj granici izmeœu ove dve pojave. mogu da budu uvereni da je postignut veliki ugled i da uzajamno sebi åestitaju na çemu. Vrste spoqnopolitiåkih ciqeva Opredeÿeçe za neku vrednost joãne znaåi da je izabran i spoÿnopolitiåki ciÿ. To priznaju i pisci koji inaåe smatraju da se prestiæ prvenstveno zasniva na razvijenosti i vojnom potencijalu. International Politics. U pretvaraçu vrednosti u ciÿ uoåavaju se razliåiti uticaji. u inostranstvu. Ovakva razmetÿivost. Najpre je to zalagaçe za opãteåoveåanske.

delo. stvaraçe bezatomskih zona itd. Vlada. ali ne postiæu saglasnost o vrhovnim ciÿevima jer se u çima sukobÿavaju vrednosti. ciÿevi mogu biti uopãteni do nejasnosti. Da bi se to pokazalo. Holsti.62 Zbog çihove uopãtenosti. te bi çihovo ostvarivaçe bilo ugroæeno samim tim ãto bi bili objavÿeni. Da bi se takve razlike prikrile. dok su za pristalice postojeñeg staça karkteristiåni stalni ciÿevi. Pravi ciÿevi se zaklaçaju iza laænih onda kada su prvi nepopularni. jasniji i lakãe ostvarÿivi ciÿevi.. a druge za inostranu “potroãçu”. ne postiæe onda kada su odluåioci koalicija heterogenih politiåkih snaga. Sredçoroåni ciÿevi se nalaze u bliæoj buduñnosti ali ne neposrednoj i smatraju se ostvarÿivim.. sredçoroånih i kratkoroånih ciÿeva. Naravno. biti dat. vaæi samo za vrednosti koje tek treba dostiñi. Ako je treba saåuvati. uz to. 143. unutar odluåilaåkog kruga ne bi trebalo da bude dvoumÿeça oko dugoroånih i trajnih ciÿeva. naravno. ponekad prinuœeni da laænim ciÿevima zavaravaju i sopstveno stanovniãtvo. Revolucionarni subjekti. Odluåioci su. dok su “struåçaci” pokazivali naivnost prve vrste. Teæe dostiæne vrednosti se onda postavÿaju kao krajçi. ãto obiåno dovodi do postavÿaça dugoroånih. meœutim. kod ekspanzionistiåkih ciÿeva. Iako sredçoroåni ciÿ treba da bude 62 Npr. kao npr. i daÿe. meœutim. zabrana nekih vrsta oruæja. moæe proklamovati dve vrste dugoroånih ciÿeva. To. Takve situacije postavÿaju inostranstvo pred dilemu da li da vatrene izborne parole i ãovinistiåke ispade tumaåi kao unutraãçu politiåku taktiku za zadræavaçe vlasti ili da pomirÿive izjave u susretima s predstavnicima inostranstva smatra pretvaraçem vuka u jagçeñoj koæi. Napo-menimo samo da iskustvo pokazuje da su laici skloni drugom tu-maåeçu.Iz istih razloga prelaz izmeœu prihvañene vrednosti i formulisanog ciÿa nije tako nagao. ona se postavÿa kao stalni ili trajni ciÿ spoÿne politike. koje iziskuju i podrazumevaju promene. najåeãñe se uvodi vremensko merilo za razlikovaçe ciÿeva. dok se çima podreœuju bliæi. jedne za domañu. Dugoroåni i stalni ciÿevi su logiåki sliåni. Otuda moæe da postoji razlika izmeœu proklamovanih i stvarnih ciÿeva. ali moæda prekasno. koje mogu da se sporazumevaju o neposrednim potrebama. Spoÿna politika koja ne poznaje vrhovne ciÿeve nema doslednost ni orijentacije. koji teæe promenama u meœunarodnom sistemu. konaåni ciÿevi. smaçeçe naoruæaça. str. pojavÿuju se kao sredçoroåni ciÿevi. verujuñi da ñe se razbaruãeni politiåki voœi i partije “urazumiti” kada doœu na vlast i ponesu odgovornost za sudbinu svoje dræave i sveta. åije bi objavÿivaçe pravovremeno mobilisalo i ujedinilo susedne dræave. Tipiåna greãka ove posledçe prirode bila je politika “umirivaça” Hitlera. nav. te se takvom ne moæe ni nazvati. zasnovane na ideologiji. Ovo se. jer se nalaze na vrhu hijerarhije spoÿnopolitiåkih ciÿeva i sluæe kao uzor i merilo za donoãeçe i sprovoœeçe svake spoÿnopolitiåke odluke. u odnosu na dugoroåni ciÿ opãteg i potpunog razoruæaça. Konaåni odgovor ñe. Npr. dugoroåne ciÿeve je nekad teãko ustanovÿavati i ispitivati. 252 . Otuda bi oni trebalo da budu konkretno formulisana etapa u postizaçu dugoroånog ciÿa. meœutim. imaju izræenije dugoroåne ciÿeve.

pregovori o miru. mogu da se zadovoÿe. koje s viãe ili maçe discipline ispuçavaju. str. åemu sluæe. Meœunarodni politiåki odnosi. mora se poñi od toga da se ostvareçe maksimalnog ciÿa moæe oåekivati u najpovoÿnijem a minimalnog u najmaçe po-voÿnom sluåaju. na saåekivaçe prilika koje izgledaju povoÿne. çihovih “zadataka”. çih ima i najviãe. moguña su oãtra neslagaça o podobnosti sredçoroånih ciÿeva da sluæe çihovom ostvareçu. bilo na raåun novog (stvarnog) dugoroånog ciÿa ili åak bez formulisaça novog dugoroånog ciÿa. S obzirom na to i da se oni formuliãu na niæim odluåilaåkim nivoima. uvek preti opasnost da pojedini uåesnici u donoãeçu i sprovoœeçu spoÿnopolitiåkih odluka postanu uvereni da se spoÿna politika sastoji samo od kratkoroånih ciÿeva. i meœu onima koji su potpuno saglasni o dugoroånim ciÿevima. opet. na primer. kao ãto su npr. u stvari. Pored toga. Oni su u najveñoj meri odreœeni. To je. No.potåiçen dugoroånom. Spoÿnopolitiåki ciÿevi mogu se izraziti i kao maksimalni i minimalni. ali bez vizije o opãtem smeru. pragmatistiåku spoÿnu politiku. a u redovnim prilikama on se. U izuzetnim prilikama.S obzirom na to da su na dnu hijerarhijske lestvice. ali vrlo åesto kod kratkoroånih. raspon moæe biti veliki. te se efikasnost sredstava nikada ne moæe unapred s pouzdanoãñu znati. ne znajuñi. moæe doñi do çihovog neslagaça. 166. Poãto se ciÿevi nalaze u buduñnosti. ogleda u instrukcijama koje dobijaju pregovaraåi pred neki meœunarodni skup o tome åemu treba da teæe i åim. jer znaåe razradu i ostvarivaçe sredçoroånih ciÿeva u najrazliåitijim oblastima. To je retko kod dugoroånih ciÿeva. najåeãñi predmet rasprava o spoÿnoj politici izmeœu politiåkih stranaka i grupacija koje izraæavaju interese iste socijalne grupe. U drugom sluåaju se proklamovani dugoroåni ciÿ preñutno napuãta. greãke u pogledu çihove saglasnosti s viãim ciÿevima su neminovne i ne moraju uvek da znaåe slabost u odluåivaçu. 253 . ogleda neraskidiva veza ciÿeva i sredstava. s druge strane. Nekada objektivne okolnosti nalaæu privremeno odstupaçe od dugoroånog ciÿa. Vukadinoviñ. uostalom. U tome se. Vaæno je da postoji mehanizam za çihovo otkrivaçe i ispravÿaçe od strane viãih organa.63 63 Za neãto drukåiju terminologiju u vezi sa spoÿnopolitiåkim ciÿevima vidi R. Ovaj posledçi sluåaj vodi u tzv. koji su po prirodi maksimalni. Kratkoroåni ciÿevi su oni koji se smatraju neposredno ostvarÿivim.

pored sredstava u suãtinskom smislu. dve faze. koji se. strana dræava æeli kazniti za ponaãaçe koje je neprihvatÿivo. treba. okrenuti sredstvima koja su pogodna radi postizaça izabranog ciÿa u okviru utvrœenih okolnosti. koja su u stvari kombinacija razliåitih sredstava u 254 . razlikovati çihovu suãtinu i çihov oblik (formu). ni najmaçe ne dotiåu druge sub-jekte. pa do podrãke gerilskom pokretu u stranoj zemÿi. radi upotpuçavaça spoÿno-politiåke odluke. prema tome. preduzeta akcija veñposledica odluke i sprovodi se. upoznañemo i sredstva u materijalnom smislu. to se moæe uåiniti razliåitim postupcima. poãto je odluka veñdonesena. pa tek onda uåiniti izbor. kako smo utvrdili. kome je ciÿ svrgavaçe vlade. treba se prvo upoznati sa svim sredstvima koja postoje ili stoje na raspolagaçu. Kada je reå o sredstvima. Ako se. pre svega. koja ñemo nazvati posrednicima ili instrumentima. Veñina spoÿnopolitiåkih odluka donosi se kao posledica meœuzavisnosti dræava i ostalih subjekata meœunarodnih odnosa. akcija i kada se ono upotrebi. ne moæe da postigne svoj spoÿnopolitiåki ciÿ bez saradçe ili bar pristanka nekog drugog subjekta meœunarodnih odnosa. te. delatnost. Da bi se izvrãio pregled spoÿnopolitiåkih sredstava. Sledeñi takvu logiku od-luåivaça i mi ñemo se najpre zadræati na pregledu i oceni sred-stava spoÿne politike da bismo na kraju prouåili uslove i merila koji utiåu na izbor jednog ili viãe sredstava u okviru spoÿnopolitiåke odluke. u stvari. racionalno spoÿnopolitiåko odluåivaçe treba da poznaje dva koraka. opet sastoji u postizaçu ili obezbeœeçu vrednosti. Razumÿivo je da niz unutraãçopolitiåkih odluka ima i spoÿnopolitiåke posledice ili se preduzima delimiåno imajuñi u vidu i spoÿnopolitiåke ciÿeve. mada je. Sredstva u formalnom smislu. po pravilu. Suãtinu sredstava åini naåin na koji se utiåe na ponaãaçe ostalih subjekata. ali su sasvim retke spoÿnopolitiåke odluke koje kao sredstvo predviœaju iskÿuåivo unutraãçu akciju. preko otkazivaça privrednih ugovora. Sredstvo je. strogo govoreñi. Izbor sredstava u okviru spoÿnopolitiåkog odluåivaça je. Naime. Da bismo ovu razliku jasno naglasili i pri tom pokazali da pojedine radçe mogu sadræati i viãe naåina uticaja. treba se. od nedolaska dræavnih rukovodilaca na prijeme stranog ambasadora. recimo. da bi se izabralo najpogodnije. najvidÿiviji je i za maçe obuåene posmatraåe jedini vidÿivi deo spoÿnopolitiåke odluke. ili viãe çih. a çegov oblik predstavÿaju radçe koje se u tu svrhu preduzimaju. Jedan subjekt. Mesto izbora sredstava u odluåivawu Posle upoznavaça sa spoÿnopolitiåkom situacijom i utvrœi-vaça spoÿnopolitiåkog ciÿa. dakle. opredeÿivaçe za delatnost koja postojeñu situaciju treba da promeni ili oåuva da bi se ostvario izabrani spoÿnopolitiåki ciÿ.IV SPOQNOPOLITIÅKA SREDSTVA 1. u stvari.

ali se moæe objasniti i dobro shvañenim sopstvenim interesom strane koja se ubeœuje. London. zajedniåkim ciÿem. Vidi npr.). 1904/XVII). i daÿe. “Rad”. poåetnom sredstvu kojim zapoåiçu spoÿnopolitiåku akciju. stoji u Arthaãastri. Ako 64 Arthaãastra postoji u viãe prevoda na evropske jezike. i daÿe.. str. i daÿe. Razlog (argument) upravo se sastoji u tome ãto se poseban sluåaj podvodi pod neki stav ili pravilo. ”1952. a) Ubeœivaçe je sredstvo kojim jedan subjekt nastoji da drugoga uveri da treba da se ponaãa onako kako to prvom subjektu odgovara. Beograd. str. nazvañemo postupcima (tehnikama) u spoÿnoj politici. kao ãto su npr. Kautiÿa. E. uvodnom delu. primeniti mireçe (sama). Kautilya’s Arthaãastra.65 Meœutim. za uspeh ubeœivaça potrebno je postojaçe kulturnih veza i sliånosti izmeœu subjekata. Brill. Ciÿ ubeœivaça je da se kod druge strane stvori uvereçe kako je traæeno ponaãaçe. godine (Rez. e. Savez udruæeça pravnika Jugoslavije. 255 . novembra 1963. Beograd. religijom.64 U biti se ova podela zadræala i danas. potreba za ukidaçem kolonijalizma. 136. Da bi se postigao æeÿeni ciÿ. ono je karakteristiåno za one subjekte koji nemaju izrazite materijalne moñi. nauånim saznaçima itd. kao ãto su ciÿevi proklamovani u Poveÿi UN. univerzalne meœunarodne organizacije koje se zalaæu za opãteprihvañene ciÿeve. Iz istih razloga. poæeÿno i ispravno. Traæeno ponaãaçe. kazna i prinuda. spisu pri-pisanom çemu. pretça. Nehru. u: India Antiqua. koje druga strana prihvata. Bez obzira na izvesne razlike u terminologiji i na moguñnosti daÿeg stvaraça podvrsta. Rezolucije takvih organizacija. darovi (dana). nagrada. Otkriñe Indije. Pre svega. savetnik industrijskog vladara Åandragupte (IV vek pre n. Shamasastry. i danas se moæe reñi da su glavna suãtinska sredstva u spoÿnoj politici ubeœivaçe. Ove osobine ubeœivaça uslovÿavaju çegovu primenu. The System of Inter-State Relations and of Foreign Policy in teh Early Arthasastra State. Subjekt koji ubeœuje ne obeñava niãta kao protivuslugu. Ghoshal. na kojima ñe se zasnivati upotrebÿeni argumenti. ono je kao jeftino i bezopasno sredstvo omiÿeno i rasprostraçeno. u svom prvom. str. 65 Dobar primer je Deklaracija o ukidaçu svih oblika rasne diskriminacije koju je Generalna skupãtina UN usvojila 20. 121. U çenom se uvodu obrazlaæe ãtetnost rasne diskriminacije pozivaçem na premise koje su zajedniåke svim ålanovima UN. N. moralna neispravnost uåeça o rasnoj nadmoñnosti. veñprema prilikama. Vidi prevod u: Ÿudske slobode i prava. mogu se. po nekom od çe prihvañenom merilu. prema prilikama. moralom. 2. u prvom redu Ujediçenih nacija. Mysore Printing and Publishing House 1967. uz iskÿuåivo koriãñeçe razloga (argumenata). obiåno sadræe nabrajaçe razloga zbog kojih treba prihvatiti preporuke koje one sadræe u svom operativnom delu. prev. R. 1947. br. moæe biti u skladu s pravom. O Kautiqi i çegovom delu vidi X. pokuãao da izvrãi osnovnu podelu spoÿnopolitiåkih sredstava. rasprava (bheda) i kazna (danda).suãtinskom i materijalnom smislu. U. J. ali raspolaæu velikom moralnom snagom. ãto znaåi da mu subjekti meœunarodnih odnosa po pravilu pribegavaju kao prvom. 1968. 108. nauåna neosnovanost rasizma. sklonost rasizma da izazove meœusobne sukobe i saglasnost ukidaça rasne diskriminacije sa sopstvenim interesima onih koji su je primeçivali. Sredstva u suãtinskom smislu Joãje jedan od najstarijih poznatih politiåkih pisaca. obeñaçe.

ãto znaåi da drugoj strani zaista izgleda korisno. koja omoguñava koriãñeçe argumenata s oåekivaçem da ñe dejstvovati na sve ålanice meœunarodne zajednice. uvek moæe biti spora oko toga je li predloæeno ponaãaçe u skladu s opãtim razlogom (tj. To åini argumentisaçe u politici. Kao ãto smo pokazali. S druge strane. Razmena obeñaça je svakodnevna pojava u meœunarodnim odnosima i povezana je s åesto pomiçanim naåelom uzajamne koristi. pak. vodi li opãteprihvañenom ciÿu) iz åega proistiåe i moguñnost obmane. na razliåite predmete obeñaça. dræave se ponekad moraju oslaçati na poverÿivu reå ãefa strane dræave ili vlade. odnosno prividnog podvoœeça pod univerzalno naåelo neåega ãto se çemu. Naravno. te se za to obeñava odgovarajuña protivusluga. Kada je povereçe smaçeno. Ovde se pozivaçem na stavove. ono mora biti umesno. ãto povlaåi izvestan rizik za primaoca. S obzirom. izgledi za ubeœivaçe su slabiji. kao i povezivaçem na proverene istine. ãto se daje neka 256 . veñse jednostavno daje reå da ñe se postupiti na izvestan naåin. moraju se pruæiti izvesna jemstva da ñe obeñaçe biti izvrãeno. koje se gradi i ruãi sopstvenom praksom u pogledu izvrãeça meœunarodnih obaveza. Druga strana treba. naroåito ako je çime bio naveden na radçu åije se posledice ne mogu ukloniti. Da bi obeñaçe bilo uspeãno. ukoliko ovaj podræava predloge prvoga. pa i meœunarodnoj. U ovom sluåaju se preñutno priznaje da ne postoji obaveza druge strane. uvereça ili ciÿevi. Pored loãih iskustava. ãiri je krug razloga koji se mogu koristiti. tj. dakle. I u mnogo znaåajnijim ali politiåki osetÿivim stvarima. da se viãe ne moæe sluæiti ovim sredstvom. boÿe povezanim grupacijama subjekata. na meœunarodnoj konferenciji delegati dveju dræava mogu dogovoriti da ñe prvi podræavati predlog drugoga. u uæem. u kome se partneri obavezuju (obeñavaju jedan drugome) da ñe se u odreœenom razdobÿu ponaãati na opisan naåin. razliåitim od nauånog dokazivaça. Ponekad su oni van takve grupe neupotrebÿivi ili åak mogu da ãtete onome ko ih iznosi. Meœutim.subjekte ne povezuje nikakva zajedniåka naåela. da bude pod utiskom da obeñalac moæe i hoñe da ostvari obeñaçe. treba da bude ostvarÿivo i uverÿivo. Lako je. protivi. emocije isto tako moæe ubeœivati. kao i razlike u druãtveno-ekonomskim sistemima. bilo tako ãto oba razmeçena obeñaça istovremeno poåiçu da se izvrãavaju. takoœe. uzroci nepovereça su i velike kulturne razlike (npr. Obeñaçe deluje pre izvrãeça. Ono. na primer. shvatiti da argumenti koje jedna ålanica nekog vojno-politiåkog pakta iznosi drugoj ålanici ne mogu biti upotrebÿeni kada se æeli delovati na pripadnicu suprotnog bloka ili vanblokovsku zemÿu. Ono ãto je za ubeœivaçe bliskost u osnovnim pogledima. subjekt koji jednom ne ispuni obe-ñaçe dolazi u opasnost da çegova nova obeñaça ne budu prihvatana. Brojna su neispuçena obeñaça u istoriji meœunarodnih odnosa. ideoloãke). veñina se ne fiksira u meœunarodnim ugovorima. postoji svest o univerzalnim vrednostima. u stvari. Tako se npr. povuñi ili izmeniti. predrasude. b) Obeñaçe je stavÿaçe u izgled koristi drugom subjektu ako se bude ponaãao na æeÿen naåin. to je za obeñaçe povereçe. Karakteristiåan oblik u kome se ona utvrœuje jeste meœunarodni ugovor.

ali ni ispitivaçe ostvarÿivosti nije lako. nav.” Smatra se da pretça. Drugi uslov koji pretça treba da ispuni. kao ãto su. ako se neæeÿeno ponaãaçe nastavi. str. treba da ispuçava izvesne uslove. koju je u spoÿnu politiku SAD bio ugradio dræavni sekretar Xon Foster Dales (John Foster Dulles) u doba 66 M. u praksi je najteæe proceniti hoñe li pretilac ostvariti pretçu koju inaåe moæe da ostvari. “za sve posledice iskÿuåivo biti odgovorna vlada dræave H. 1947. pasivnost. uskrañivaçe podrãke na meœunarodnim konferencijama. meœutim. cena previsoka. Nekada su pretçe sasvim uopãtene. Takva je npr. marta 1941. dok poraz u otvorenom sukobu nije (setimo se samo 27. u meœunarodnim odnosima preti na maçe formalan naåin i maçe drastiånim delima. 257 . da postupci kojima se preti zaista mogu da ãtete drugoj strani. Rat i meœunarodno pravo. Radojkoviñ. Beograd. otkazivaçe ugovora. loãe posledice popuãtaça su izvesne. visoko formalizovan i pravno priznat oblik pretçe bio je ultimatum. proterivaçe dræavÿana itd. a ishod sukoba nikada u potpunosti nije unapred poznat. u koga primalac obeñaça ima viãe povereça. Åak i kada postoji izvesna razlika izmeœu traæenog ponaãaça i zapreñene kazne u materijalnom pogledu. obustavÿaçe ekonomske pomoñi. Ona treba da bude stvarna. i daÿe.vrsta zaloge ili ãto izvrãeçe obeñaça garantuje neki treñi subjekt. Pretilac treba da moæe da uåini ono ãto najavÿuje. delo. ukoliko se druga strana ne ponaãa na æeÿen naåin. koje po prirodi stvari rado pribegavaju pretçama. Izvrãeçe svake pretçe ima za pretioca izvesnu cenu. Klasiåan. da bi bila “uspeãna” s glediãta pretioca. 314. pretça nije uverÿiva jer ñe çeno ispuçavaçe nesrazmerno koãtati pretioca.67 Velike sile. Uz to. Pretçom se druga strana moæe navoditi na åiçeçe ili neåiçeçe. recimo. 47. pak. od kojih je Atina traæila da se stave pod çenu vlast pod pretçom da ñe inaåe biti nasilno pripojeni. i daÿe 67 Tukidid. v) Pretça je stavÿaçe u izgled ãtete za drugog subjekta ako se ne povinuje zahtevu pretioca. bila pretça “masovnom odmazdom”. tj.66Mnogo se åeãñe. ako se sama pretça ne razlikuje od traæenog ustupka. znaåajnu ulogu u proceni posledica imañe okolnosti da je povinovaçe zahtevu poniæavajuñe. Odbor za izdavaçe uxbenika Struånog udruæeça studenata prava. Ako je. Prva vrsta pretçe moæe se nazvati primoravaçem dok se za drugu odomañio izraz odvrañaçe. Ako je ona nikakva. gde se pretilo primenom oruæane sile (ratom). U stvari. Ona takva neñe biti ako je sasvim blaga ili nesuvisla i. sastoji se u çenoj ostvarÿivosti. onda pretça ma kako to paradoksalno zvuåalo nema dejstva jer druga strana oseña da je izloæena prostom hiru. inaåe ñe pretça biti prazna. godine!). str. Racionalni odluåioci se obiåno ne opredeÿuju za prazne pretçe. Tukidid je veñzabeleæio reåiti odgovor stanovnika Milosa. s druge strane. ukidaçe carinskih i sliånih privilegija. kao ãto su poznate diplomatske formulacije o tome da ñe. åesto gube iz vida oseñaj moralne ãtete na drugoj strani. postavÿa se pitaçe uverÿivosti pretçe. Åak i kada su svi prethodni uslovi ispuçeni.

time ãto se ono viãe ne stavÿa u zavisnost od neåije odluke te i najmaçi povod moæe da dovede do automatske reakcije. Zamena za glumÿenu iracionalnost je u nekim sluåajevima automatizacija izvrãeça pretçe. Prvo. To je moglo da znaåi da ñe u sluåaju Komunistiåke revolucije u Burmi hidrogenskim bombama biti napadnuti Moskva i Peking! Meœutim. 1961.hladnog rata. “gigantska pretça sadræana u masovnoj odmazdi uplaãila je viãe Dalesove prijateÿe od çegovih neprijateÿa”. odnos izmeœu vrednosti kojoj se teæi i cene izvrãeça pretçe ne moæe se uvek kvantitativno iskazati. åak i kada okolnosti pokazuju da je reå o greãci. H. upotrebom nuklearnog oruæja. kada se obara svaki strani avion koji preœe u vazduãni prostor zemÿe. godine ipak bio objavÿen rat. januara 1976. naroåito ako je vlada bila upadÿiva u “blefiraçu”. Ova se ocena moæe proãiriti na pretçu nuklearnim oruæjem uopãte. kvaru i nevremenu. sredstvima i na mestima po sopstvenom izboru”. The Cold War and Its Origins. 69 Norveãko ministarstvo odbrane saopãtilo je 8. “Politika”. kao i kod povereça. godine str. London. i da ñe se osvetiti “odmah. oni ñe biti skloni da ostvare pretçu koja je veoma skupa. uticaj proãlo postupaçe pretioca. åak i onda kada je u pitaçu unutraãçi prevrat. 9. Pa i tu moæe doñi do obrta: posle niza neispuçenih pretçi. Ona se svodila na to da ñe SAD za svaku promenu na periferiji svoje sfere uticaja. Uverÿivost takvog ponaãaça teæi da se pojaåa i akcijom. godine da su norveãke oruæane snage dobile nareœeçe da bez upozoreça napadnu svaku stranu podmornicu koja uœe u teritorijalne vode Norveãke. kako piãe jedan ameriåki istoriåar. åak i kada to nisu. preduzetim s namerom da se oda priznaçe çegovom proãlom ponaãaçu i tako podræi da nas68 D. Fleming. makar i po cenu da izgleda iracionalan. ali isuviãe jednostavan. Izraelci su se odliåno starali da odgovore na svaki napad palestinskih komandosa. odluåioci nalaze da je åak i visoka cena izvrãeça nove pretçe maça od potpunog srozavaça ugleda i buduñe sposobnosti dræave da preti.68 Bilo je jasno da SAD ne smeju da ispune svoju pretçu jer bi cena odræavaça proameriåke vlade u nekoj maloj azijskoj zemÿi mogla da bude izraæena u milionima izgubÿenih æivota ameriåkih graœana. smatrati odgovornim vodeñe socija-listiåke zemÿe. a uverÿive ne ostvare. 4. ili ñe to bar tako izgledati drugoj strani. Tako. tj. “Kalkulisana iracionalnost” obeleæava ponaãaçe izraelske vlade. da bi drugi subjekti bili uvereni da su u staçu da izvrãe svaku pretçu. str. Hitler naviknut da se Velika Britanija usteæe od izvrãavaça i najblaæih pretçi nije ozbiÿno uzeo çenu garanciju nezavisnosti Poÿske i bio je iznenaœen kada mu je 1939. kod odluåilaca i javnosti proãireno uvereçe o ogromnoj opasnosti po osnovne vrednosti. Allen & Unwin. SSSR i Kinu. Izizivaçe ovakvog utiska se pretiocu isplati. zub za zub”. umaçuju utisak novih pretçi. koja æeli da uveri susedne zemÿe da ñe se uvek pridræavati starozavetnog naåela “oko za oko.69 Na ocenu uverÿivosti ima. g) Nagrada se sastoji u postupcima povoÿnim po drugog subjekta. 258 . ne birajuñi pri tom ciÿeve i ne vodeñi raåuna o tome jesu li ærtve çihovih odgovora u bilo kakvoj vezi s napadom. Opaæaçe toga odnosa pod uticajem je subjektivnih åinilaca. na primer. Neizvrãene pretçe u proãlosti. II. bez provere i bez opomene. Odgovor koji se ovim nudi taåan je. kao npr. Otuda se odluåioci povremeno pretvaraju da su iracionalni. koji mogu dovesti dotle da se i neuverÿive pretçe ostvare. januara 1976. na primer. 680. Ako je.

tavi s çim. Za kritiku vidi Deutsch. Izvrãeçem pretçe subjekt sa sebe otklaça nepovoÿne posledice. 70 V. jedna strana oslobodi uhapãene dræavÿane druge. Nafta i spoÿna politika arapskih dræava. Nagraœeni se izlaæe opasnosti da bude predstavÿen kao plañenik i agent na-graœivaåa i da tako izgubi ugled.70 Nagrada ima i dejstvo preñutnog obeñaça buduñih nagrada. 71 259 . nepovoÿno da se odrazi i po nagraœenog i po nagraœivaåa. arapske zemÿe-izvoznice nafte krajem 1973. Prava nagrada nije isto ãto i izvrãeçe obeñaça jer na çu nagraœivaå nije ni u kakvom smislu obavezan. A. The Hard Way to Peace. Ãtaviãe. str. 1962. Tako su npr. Pobude za kaæçavaçe mogu biti traæeçe zadovoÿeça ili osveta. To naroåito dolazi do izraæaja kada se nagraœuju transnacionalni subjekti ili pojedini odluåioci. koje ÿubomorno åuvaju svoj ugled i svoju sposobnost da zastraãe. ne znaåi da je svaka takva kazna pravno ili moralno opravdana. Etzioni. naravno. A New Strategy. str. godine nagradile one zemÿe koje su svrstale u “prijateÿske” neometanom isporukom nafte. U doba hladnog rata ovakav se izlaz. nav. je li ispuçeçe pretçe ili ne. IMPP. nego je ãtetila nagraœivaåu. Priroda kazne ne za-visi od toga je li unapred najavÿena. Tome su naroåito sklone velike sile. proklamuju nameru da obustave pomoñsvim zemÿama koje u Generalnoj skupãtini glasaju za predloge “protivne interesima SAD”. Da bi ovu sumçu odbacio od sebe. na izgled. itd. koji je dobio “gradualizam”. delo. 1977. i daÿe. Otuda se smatra sredstvom koje ne deluje nepovoÿno na meœunarodne odnose. ova ñe je nagraditi osloboœeçem neãto veñeg broja çenih dræavÿana. kod nekih teoretiåara preovlaœuje uvereçe da uzajamno nagraœivaçe moæe da bude jedini izlaz iz krajçe zategnute situacije. 95. ne preostaju druga sredstva sem prinude. Ipak. No.. Kazna koja je usledila posle neobaziraça na pretçu ima sa stanoviãta kazniteÿa åvrãñu logiku. predlagao u odnosima izmeœu SSSR i SAD. Tako SAD npr. 81. ãto. da poniãti utisak da ñe se ona miriti sa “svrãenim åinom”. meœutim. kao ãto je povlaåeçe trupa sa granice ili demobilisaçe izvesnog broja vojnika. ãto ñe prva opet nagraditi neåim znaåajnijim. ali se kao çen racionalni ciÿ moæe oznaåiti samo nastojaçe da se neæeÿeno ponaãaçe izmeni.71 Nagrada moæe. d) Kazna je nanoãeçe ãtete subjektu koji se nije ponaãao po voÿi kazniteÿa. Beograd. nenajavÿena kazna je iracionalna. i daÿe. Ova ocena izvrãena je povodom stava tih zemaÿa u arapskom sukobu s Izraelom ali takav stav nije bio uslovÿen oåekivaçem nagrade. u kojoj. str. koje bi se inaåe mogle pojaviti u odnosu na druge subVekariñ. Nagrada po pravilu ne sadræi pritisak i ne podrazumeva upotrebu sile. To je u stvari razmena gestova kao pokazivaçe dobre voÿe za primenu drugih sredstava: kad. 151. åime nagrada ne samo da nije postigla svrhu. tj. npr. New York Collier. odmazda moæe imati svoju unutraãçe-politiåku svrhu: ona treba da pokaæe åvrstinu vlade u oåima nezadovoÿnog domañeg javnog mneça. te nagraœivaå oåekuje da ñe odluåioci nagraœenog subjekta prilikom donoãeça buduñih odluka da uzimaju u obzir interese nagraœivaåa u oåekivaçu çegove “zahvalnosti”. jer deluje kao odmazda za postupke koje je kaæçena strana mogla preduzeti ne znajuñi da pogaœaju interese kazniteÿa. on moæe da poåne da se prema nagraœivaåu ponaãa maçe prijateÿski.

treñe nimalo. a oni su i onako imali najmaçe uticaja na politiku zbog koje se primeçuje kazna. mræçe itd. kao i reparacije. sankcijama koje u blaæim sluåajevima ne povlaåe upotrebu oruæane sile. Taånije reåeno. Razlog koji je u samom kazniteÿu sastoji se u posledicama koje se u stadijumu pretçe nisu mogle sasvim predvideti. i to najpre i najviãe çegove ekonomski i socijalno najugroæenije delo-ve. koja zapreti miru. prirodu kazne imaju samo retributivne sankcije. ispostavÿa se da je cena nejednako rasporeœena: u dræavi. koji oåekuju çegovu pomoñ. pretrpÿene ãtete. Reparacije. Dok se tada. odreœivane i primeçivane nedosledno. Restitutivne su sankcije one o kojima odluåuje Meœunarodni sud pravde (uz pristanak dræava u sporu). 72 Reparacije su. Kazna treba da posluæi opãtim interesima onda kada ima prirodu pravne sankcije zbog krãeça meœunarodne norme. Najjaåa ovlaãñeça u tom pogledu ima Savet bezbednosti Ujediçenih nacija. Skoro sve one mogu da iskÿuåe svoju ålanicu ili da suspenduju neka çena ålanska prava. Iza uproãñene predstave o “krivoj” dræavi ili drugom subjektu leæi åiçenica da ona nije monolit. povredi mir ili preduzme akt agresije. neki druãtveni slojevi i neke generacije stradaju viãe. a neke maçe.72 U sadaãçe vreme. U savezu ili meœunarodnoj organizaciji. koje se sastoje u niãteçu posledica krãeça norme. Ako su kaznu “skrivili” odluåioci. saveznike. Opaæaçe kazne je od strane kaæçenog sta-novniãtva onda u toj meri izvitopereno (a tome monopol informisaça “kaæçene” vlade samo moæe da doprinese) da je çen efekat obratan: umesto da oslabi i svrgne reæim koji vodi nepoæeÿnu politiku. ona bi trebalo çih da dostigne. ksenofobiju i okupÿaçe oko ranije nepopularne vlade. moguñe protivnike i niz ostalih subjekata u åijim bi oåima mogli da mu opadnu ugled i uverÿivost. Kazna moæe delovati protivno kazniteÿevom oåekivaçu iz mnogih razloga. te su ispoÿavale i osobine. povrañaju u preœaãçe staçe ili naknadi ãtete. Uåinak kazne ñe u ovom sluåaju biti onakav kakva je bila pretça. ako se ogreãi o odredbe statuta. meœutim. a u teæim predstavÿaju vojnu akciju protiv dræave prekrãioca (ål.jekte. Ove kazne imaju jasan ciÿ: kaæçena dræava treba ãto pre da prestane s ponaãaçem protivnim Poveÿi Ujediçenih nacija. boÿe reñi osvete pobednika. retributivnim sankcijama za povredu opãtih interesa raspolaæu meœunarodne organizacije. koja izraæava i ãtiti univerzalne vrednosti. “Veselin Masleãa”. te mutatis mutandis vaæi ono ãto smo ranije o çoj napomenuli. Nikolajeviñ. koji ãtiteñi svetski mir i bezbednost moæe kazniti svaku dræavu. 41. koje predstavÿaju naknadu ratnim operacijama nanete ãtete. koju treba da pruæi strana koja je izazvala rat. druge malo. nastaje sliåna diferencija. 260 . 1956. i 42. ona je bila apstraktna: sada se konkretizuje u obliku izgubÿenih æivota. kaznene mere pogaœaju stanovniãtvo u celini. neke ålanice trpe mnogo. Ãto je vaænije. na primer. Sarajevo. a u tome se ne uspeva lako. Na strani kaæçenoga. åija se intervencija u teãkim åasovima oåekuje kao spas. B. kazne. nestaãice. Poveÿe UN). ona moæe da izazove nacionalni prkos. Umesto toga. cena izvrãeça kazne imala u vidu. a ne one restitutivne.

U oruæanom sukobu vaæi pravilo da represalija ne sme po intenzitetu nadmaãiti prekrãaj i da mora prestati kada postigne svrhu. str. Meœunarodni kriviåni tribunal. 1996. a pri tom izbeñi prigovori da je u pitaçu osveta pobednika. sastavÿenim od sudija koje su odredile pobedniåke zemÿe. Beograd. Najkrupnijim preæivelim i uhvañenim liånostima nacistiåke Nemaåke i militaristiåkog Japana suœeno je posle Drugog svetskog rata pred meœunarodnim vojnim sudovima. koji su izricaçem presuda prestali da postoje. Wima su izricane kazne. Wegovu funkciju vrãe ad hoc sudovi za pojedine situacije. ukoliko je to predviœeno meœunarodnim ugovorima i obiåajima. ali se to moæe åiniti i u odnosu na strance. s ciÿem da se ova posledça natera da poãtuje pravo. Zbog toga radça koja je povod za represaliju ostaje nezakonita. tj. meœutim. ako se uspostavi stalni meœunarodni kriviåni sud da bi izricao kazne svim pojedincima koji se ogreãe o æivotne meœunarodne interese. Degan. koju represalije sadræe (kao i sve kazne koje primeçuju same dræave) nastoji se da se represalije u miru dopuste samo u najmaçoj meri: u svakom sluåaju. 151. one koji su doneli i izvrãavali odluke protivne meœunarodnom pravu. V. dok odgovor na çu to prestaje da bude. 1980-81. 73 Do sada su uspostavÿeni ad hoc tribunali za bivãu Jugoslaviju i Ruandu. Do uspostav-ÿaça takvog suda nije. primena retributivnih sankcija u meœunarodnim odnosima joãuvek je preteæno u rukama samih dræava.73 Usled nerazvijenosti meœunarodnog sudstva. tada je zabraçena represalija upotrebom sile. V. u novije vreme se nastojalo i povremeno uspevalo da se pred meœunarodne sudove izvedu pojedinci. u ovom sluåaju smatraju agentima meœunarodne zajednice. pojedincima åija je krivica dokazana. Zbog opasnosti od eskalacije. U ratu to znaåi da se zarobÿeni neprijateÿ ne sme kaæçavati samo zato ãto ratuje na protivniåkoj strani. Kada su u pitaçu sopstveni dræavÿani. pored funkcije sankcije imaju da onemoguñe prednosti koje bi prekrãilac stekao zato ãto se ne oseña sputanim pravilima ratovaça. Ovi sudovi bili su privremeni organi pobedniåkih dræava. Smatralo se da ñe se uåinak ove vrste sankcija pojaåati. 261 .74 Individualizovane kriviåne sankcije za povredu meœunarodnog prava dræava moæe izricati putem svojih organa i pojedincima. sa svim opasnostima koje odatle proistiåu. Prometej. 74 Postoje i druga ograniåeça.U æeÿi da sankcije pogode prave krivce. ali se ne moæe izbeñi uticaj çihovih posebnih interesa. koje najviãe liåe na kriviåne sankcije u unutraãçem pravu. i daÿe. koje predstavÿaju isto-vrsan odgovor pogoœene dræave na protivpravne akte druge dræave. u tome nema niåeg izuzetnog. gde. Represalije u meœunarodnom pravu. æivota i slobode. Jedna vrsta takvih sankcija su represalije. Œ. jer se sastoje u oduzimaçu osnovnih dobara. predviœeno da krivcima moæe suditi meœunarodni sud. joãdoãlo. Vasilijeviñ. izraæene u normama meœunarodnog prava. doduãe. godine. Dræave se. kada je usvojena Konvencija o spreåavaçu i kaæçavaçu zloåina genocida. Represalije su najåeãñe u oruæanom sukobu. Veñje 1948. “Zbornik Pravnog fakulteta u Mostaru”.

koga. On time situaciju naglo okreñe u svoju korist. dok je unutar dræave zabraçena i onemoguñena postojaçem vrhovnog autoriteta. 75 R. i po miãÿeçu mnogih teoretiåara. da prinude u meœunarodnim odnosima nema. ali su okolnosti takve da se i legalna primena prinude joãuvek nalazi u rukama svih subjekata. Podatak kako meœunarodno pravo zabraçuje primenu sile i ne priznaje vaÿanost obaveza prihvañenih pod prinudom ne znaåi. nuæni pratilac meœunarodnih odnosa. Politika sile u meœunarodnim odnosima. Postojaçe dræava dosadaãçih formacija dovodilo je neprekidno do primene sile “onda kada stepen i oblik meœuzavisnosti ne dozvoÿava jednoj strani da kroz poãtovaçe interesa druge strane pribavi za sebe koristi neophodne za svoj opstanak ili razvoj”. U stvarnosti. Treba se åuvati takvih preteranih pojednostavÿeça. 262 . kao u dræavi. Prema takvom shvataçu. Najblaæi primer samopomoñi je svrãeni åin (fait accompli). Pored toga. U izvesnim situacijama subjekti meœu sobom neometano i nekaæçeno primeçuju prinudu. JRMP. postiæe æeÿenu promenu. Prinuda se ispoÿava kao samopomoñonda kada prinuditeÿ sam. ne nailazeñi pri tom skoro ni na kakav otpor. sraåunatim na to da subjekte potpuno onesposobe za otpor. ãto dovodi do utiska da je u meœunarodnim odnosima ima viãe. Kao politika sile.75 Nekada se ide i dotle da se koriãñeçe pri-nude smatra za bitnu razliku izmeœu meœunarodnih politiåkih odnosa i takvih odnosa unutar dræave. prinuda je kombinacija neposrednog fiziåkog pritiska s teãkim pretçama. bez obzira gde je delo izvrãeno i åiji je on dræavÿanin. u meœunarodnim odnosima se prinuda koristi slobodno izmeœu subjekata. 1966. Ãtaviãe. Stoga odseåne granice izmeœu prinude i dejstva teãke pretçe ili kazne nema. umesto prinuœenog. tako da izgleda da ove nema mada je sama dræava vrãi uvek kada dobrovoÿno pristajaçe ili strah od sankcije nisu postigli potrebno dejstvo.ali moæe biti izveden pred sud dræave åije su ga snage zarobile i kaæçen ako je prekrãio pravila ratnog prava. Stojanoviñ. Ovaj stav se u posledçe vreme izmenio i primena prinude se obeshrabruje. koji se ostvaruje onda kada prinuditeÿ svojevoÿno i bez iåijeg pristanka meça postojeñe staçe. na æalost. str. svaka dræava duæna je da kazni izvrãioca zloåina genocida. nego ga na to primorava ili æeÿene postupke umesto çega preduzima prinuditeÿ. koja ne mogu da ostvare obrañaçem viãim organima. u meœunarodnoj zajednici nema. ona je stalni. subjekti meœuna-rodnih odnosa takav monopol ne priznaju nijednom izmeœu sebe. pak. sve do najnovijeg vremena verovali su da je çihovo pravo na prinuœivaçe bitna oznaka suverenosti i posledçi i najvaæniji naåin da doœu do svojih prava. Jaka i dobro ureœena dræava ne dopuãta sebi podreœenim subjektima da vrãe prinudu. f) Prinuda je sredstvo koje se bitno razlikuje od svih do sada opisanih po tome ãto iskÿuåuje opredeÿivaçe subjekta na koga je primeçeno: on se ne navodi na æeÿeno ponaãaçe. Dok dræava ima monopol na prinuœivaçe. ãto predstavÿa pojavu koja se ni u mnogim savremenim dræavama ne moæe u potpunosti izbeñi. 82.

Prinuditeÿ se onda nada da ñe vreme legalizovati promenu. Praãkim ugovorom o miru Austrija se po-vukla iz nemaåkih poslova i ustupila Pruskoj pokrajine Ãlezvig i Holãtajn. da Austriji oduzme neke posede. jula 1866. te radi povrañaja mora da primeni veñu meru prinude ponekad se. Faktiåki posed Italije je. bivao jaåi: prvobitno je Rijeka imala da postane slobodan grad da bi konaåno. Pruska vlada. svako ovo zauzimaçe objavÿeno je u roku od 48 åasova “ãto odgovara minimalnom vremenu za reagovaçe meœunarodne politike”. ali viãe od toga da je iskÿuåi iz Nemaåkog saveza. posedajuñi. str. septembra 1919. kako bi Pruska obezbedila hegemoniju meœu nemaåkim zemÿama. kada se ne prisvaja konkretan. I Rijeka. pripadaçe Italiji bilo sasvim priznato. çihovom iznenadnom zaposedaçu. 77 U napadu je uåestvovao i Izrael. doduãe. Niz uzastopnih svrãenih åinova naziva se u strategiji “taktikom salame” ili “manevrom artiåoke” i sastoji se u biraçu slabih mesta. godine napale Egipat s ciÿem da zauzmu zonu Sueckog kanala. æelela je. dakle. Beograd. ãto se brzo desilo u bici kod Sadove. uåiçeno ne moæe sa svim ni ispraviti. jer ona u çemu nije bila fiziåki nego politiåki i pravno prisutna i mogla je da se povuåe samo uz svoj pristanak. uãla je tako u sporna podruåja o kojima je trebalo raspravÿati izmeœu Italije i dræave SHS. veñse pojavÿuje potreba da se skrãi voÿa druge strane. 1968. godine. koje jedino ona sama moæe dati. primeçujuñi veñu meru prinude da bi traæeno dobro oduzeo od çegovog dræaoca. 263 . str.78 76 Kako zapaæa A. Austrija je. Rimskim ugovorom od 1924. na åelu s Bizmarkom. uzastopce. da se primora na ustupke. prinuœivaå pribegava ratu s ograniåenim ciÿem. meœutim. demilitarizovanu rajnsku oblast. podloæan fiziåkom zahvataçu i odvojiv od ostalih odnosa s prinuœenim. kao. koji se nasilno okupirao. 3. koja ranije nije bila obeñana ovoj zemÿi. Uvod u strategiju. nav. Dva dana posle potpisivaça Senæermenskog mira s Austrijom. 78 Potemkin. III. morala biti poraæena u pravom ratu. ãto je viãe trajao. grupa italijanskih iredentista pod voœstvom pesnika Gabriele Danuncija (D’Annunzio) zaposela je Rijeku i dovela do promene staça u korist Italije. Austriju i Åehoslovaåku i zastajuñi svaki put da bi svetu podelio obeñaça kako nema daÿih teritorijalnih pretenzija. 127. 12. Bofr. Obiåno je u pitaçu bio komad teritorije. delo. da bi se odmah potom preãlo na koriãñeçe drugih sredstava (argumenti. åije su pobude bile neãto drukåije. a to se deãava onda kada je otpor jak i kada se promena ne moæe postiñi za kratko vreme. onda kada su Velika Britanija i Francuska 1956.jer se oãteñena strana od branioca pretvara u napadaåa.77 Samopomoñse zameçuje iznudom onda. godine. Primenom ovakvog manevra Hitler je postigao znaåajne rezultate. Vojno-izdavaåki zavod. opipÿiv predmet. na primer. 444. Obe ove okolnosti vide se na primeru austrijsko-pruskog rata od 1866.76 Ukoliko se zahtev ne moæe ostvariti svrãenim åinom. Pruska nije mogla da nasilno “izbaci” Austrijuiz Saveza. obeñaça) radi konsolidacije steåenoga.

u suãtini nepromeçena. Uprkos tome. koji se sastojao u prisajediçavaçu velikih oblasti radi eksploatacije zemÿiãta i ÿudi. gde se meœunarodno nasiÿe meãa s unutraãçim.Iznuda nije usredsreœena na neposredno oduzimaçe i ona ugroæavaçem protivnikovih dobara treba da dovede do æeÿenog ponaãaça. i pored prividne pobede na bojnom poÿu prinuda ñe biti neuspeãna zato ãto. Srodan s ovim je i ciÿ da se prinuœeni ukine kao subjekt meœunarodnih odnosa. i sastoji se u teæçi da se promeni druãtveno ureœeçe napadnute zemÿe i pogled na svet çenog stanovniãtva. spremne. To su morale da priznaju i kolonijalne i imperijalistiåke sile posle Drugog svetskog rata. Samim zaposedaçem ne stiåe se lojalnost stanovniãtva. nanoãeçem opãte ãtete i ãto je po çemu najvaænije iznurivaçem: “postepenim iscrpÿivaçem fiziåke snage i voÿe. veñda ima duboke korene u nemaåkom militarizmu i na-cionalizmu. “Vojno delo”. da mu popuste. kako to istiåe znameniti vojni teoretiåar Klauzevic (Clauseçitz). koje partizanskom borbom ili graœanskim otporom åini zavojevaçe iluzornim i praznim. Takav se ciÿ. ili kao takvo predstavÿa. 59. Beograd. kojom bi joj pokoreni narodi bili ostavÿeni na milost i nemilost. S druge strane. Pokreti otpora u zemÿama okupirane Evrope pokazali su da sile osovine i pored velike poåetne nadmoñi ne mogu da ostvare svoj ciÿ. proglasila je u toku Drugog svetskog rata da se neñe zadovoÿiti niåim do bezuslovnom predajom te dræave. Kada nije u pi79 K. zauzimaçem çegove teritorije. Ako to nije moguñe. Kada se odluåuje o primeni prinude. fon Klauzevic. pristane na zahteve koje u poåetku nije prihvatila (kao u malopreœaãçem primeru). u ubeœeçu da opasnost koja dolazi od Nemaåke nije svodÿiva samo na grupu na vlast ili nacistiåku stranku. suprotno verovaçima velikih sila i teoretiåara sile. obiåno se gube iz vida çeni nedostaci za samog prinuœivaåa. postiæe uniãtavaçem protivnikove vojne sile. ima dobara koja se ne mogu steñi prinudom. U svojim osvajaåkim pohodima hitlerovska Nemaåka je teæila potpunoj pobedi. u novije vreme je ciÿ primene prinude sve åeãñe ideoloãki. prinuœivaå ñe nastojati da kod prinuœenog izazove takve promene koje ñe izbaciti na povrãinu nove odluåioce. Tada on nastoji da primeçuje pri-nudu sve dok mu se drugi subjekat u potpunosti ne preda i prepusti se çegovoj voÿi. str. i antihitlerovska koalicija. 1951. 264 . Austrougarska je napadom na Srbiju samo ubrzala svoju propast. Ovakva pri-nuda ima najåeãñe oblik intervencije. Ovo se sredstvo moæe okrenuti protiv samog napadaåa i ugroziti i one vrednosti koje je on dotle nesumçivo posedovao. ãto se postiæe trajnim akcijama”. na strani prinuœivaåa moæe da nastane uvereçe da smena na vlasti nije dovoÿna garantija da ñe çegovi zahtevi biti ispuçeni. O ratu. I konaåno. U meœunarodnom pravu ovakva predaja ima oblik opãte bezuslovne kapitulacije. No.79 Sa glediãta prinuœivaåa prinuda je uspela ako posle izvesnog vremena suprotna strana. koja bi omoguñila da se u odnosu na nemaåko druãtvo preduzmu razliåite mere prevaspitavaça i osposobÿavaça za æivot u meœunarodnoj zajednici.

Otuda onaj koji je reãen da samo prinudom nameñe uvereça u svojoj osujeñenosti pribegava sve surovijim. U trenucima kada se subjekt meœunarodnih odnosa izuzetno napreæe. koje strahom od smrti i telesnih patçi treba da utiåu na duh. celo stanovniãtvo je angaæovano u primeçivaçu spoÿno-politiåkih sredstava (opãtenarodni rat). Ovo objaãçava izuzetnu svirepost nekih unutraãçih ideoloãkih sukoba i odgovarajuñe tendencije koje ispoÿavaju meœunarodni sukobi ove prirode. obeñaça ili pretçe. 3. subjektu meœunarodnih odnosa treba da su na raspolagaçu i sredstva u materijalnom smislu reåi pomoñu kojih ñe se u stvarnosti izazivati pojave åije se znaåeçe svodi na veñopisanu suãtinu. pa i oåajniåkim merama. prinuda je neminovna onda kada je staçe u kome se nalazi jedna grupa ÿudi nepodnoãÿivo a sistem je takav da ne pruæa puteve za neprinudno postizaçe odgovarajuñe promene. a ostali posrednici su samo oruœa kojima oni rukuju. Ovi se posrednici mogu podeliti u tri grupe: ÿudska biña. kojima se prenose poruke na daÿinu.taçu podrãka nekom jakom i razvijenom autohtonom pokretu. posrednici mogu biti ÿudi koji su u sluæbi subjekta (npr. strani na koju se primeçuje prinuda ne ostaje niãta drugo do da prinudom brani svoja osnovna dobra. ne moæe se poreñi da je çena primena u meœunarodnim odnosima joãuvek u nekim sluåajevima opravdana i neminovna. samostalnu i kolektivnu. 265 . Od inkvizicije do najnovijih ideoloãkih obraåuna u Vijetnamu i Åileu muåeçe i surovi oblici usmrñivaça primeçuju se u uzaludnom naporu da se prepoznati nosioci suprotnih uvereça ponize i odstrane. Da bismo izbegli terminoloãku zbrku. razlog je u çenoj nemoñi. Prinuda je najmaçe pogodno sredstvo za stvaraçe i meçaçe ubeœeça. prinuda teæi da bude pojaåana i da dobije naroåito teãka obeleæja. koje nuæno mora da dovede do trajnog poremeñaja meœunarodnih odnosa. dræavni sluæbenici) ili oni koji to nisu. oruœa. Otuda meœunarodno pravo dozvoÿava samoodbranu. Bez çih su ova sredstva mrtva. Pored toga. materijalna dobra i nematerijalne vrednosti. Vaænu ulogu meœu çima igraju naprave za komuniciraçe. a Poveÿa Ujediçenih nacija predviœa preduzimaçe kolektivnih prinudnih mera protiv agresora. a) Ÿudska biña su osnovni posrednici u primeçivaçu spoÿno-politiåkih sredstava. preko kojih se u stvari deluje u meœunarodnim odnosima. Pored samih odluåilaca. Naroåito su karakteristiåna za meœunarodne odnose oruœa za razaraçe. ovakva sredstva ñemo nazvati posrednicima. b) Materijalna dobra koja sluæe kao posrednici veoma su raznovrsna i nemoguñe ih je sva nabrojati. veñpredstavÿa spoÿno nametaçe. a da se çihovi neidentifikovani istomiãÿenici zastraãe. Iako je prinuda opasno sredstvo.. Pre svega i sasvim logiåno. kao pregovaraåi. koji mogu uåestvovati i u primeçivaçu odluka. jer su to zbiÿa instrumenti. Sredstva u materijalnom smislu posrednici (instrumenti) Dok su sredstva o kojima je do sada bila reå osnovne suãtinske metode za postizaçe odreœenog ciÿa. Ma kako to paradoksalno zvuåalo. uåesnici u meœunarodnim skupovima itd. preko kojih se utiåe na zbivaça. npr. pa tako posreduju argumenti.

u meœunarodnim odnosima su se ustalile i dobile posebna imena. grupiãuñi ih prema sredstvu ili posredniku koji u çima preovlaœuju. mu-nicija i transportna sredstva. ono se naziva i diplomatijom. mogu se otkrivati i primeçivati novi. razlikuju se dva glavna postupka ove vrste. ova dobra mogu da se koriste radi pretçe ili nagra-œivaça. ideoloãke postavke. Pored toga. Pregovaraçe. industrijski proizvodi i kapital. åijim se pruæaçem drugi subjekti mogu nagraœivati. a od posrednika se ne koriste samo oruœa za razaraçe i ÿudi koji çima rukuju. nego i brojna druga materijalna i nematerijalna dobra. 266 . Prema tome da li se u prvom redu deluje na odluåioce ili na stanovniãtvo. kao ãto su sirovine. u ciÿu da se oni navedu na donoãeçe odgovarajuñih odluka. pomoñu kojih se uglavnom ostvaruje prinuda. Pored veñpoznatih postupaka. u ratu se ne primeçuje samo prinuda. Meœutim. Pregovaraçe se sastoji u slaçu poruka spoÿnopolitiåkim odluåiocima. veñse i daÿe argumentiãe. zahteva. kao i osobÿe razliåitih znaça i profesija. uglavnom. a neke takve kombinacije. pored ostalog. umetniåke poruke itd. verske dogme. obeñava. pregovaraçe je u stvari razmena predloga. znaça. a uskrañivaçem kaæçavati. kroz postupak nazvan ratom. jer nema subjekta koji je pri tom pasivan primalac saopãteça. u ovakve posrednike ulaze i dobra koja åine ekonomski potencijal dræave. Spoqnopolitiåki postupci kombinacija sredstava i posrednika U meœunarodnoj politici se suãtinska sredstva vrlo retko primeçuju u åistom vidu. ni prinuda ne ispoÿava u åistom vidu veñ. Sredstva i posrednici se kombinuju tako da bi se postigao najveñi uspeh. pregovaraçe i meœunarodna propaganda. jer su diplomati najåeãñi pregovaraåi. moralna i pravna pravila. S obzirom na to da se u modernoj dræavi pregovaraçem s drugim meœunarodnim subjektima bave posebno obuåeni ÿudi.oruæja. ali se çihovim postojaçem moæe pretiti i obeñavati. Tako se. argumenata i pitaça neposrednim ÿudskim dodirom ili komuniciraçem preko odgovarajuñih naprava. koje se mogu nazvati spoÿnopolitiåkim postupcima ili tehnikama. v) U nematerijalna dobra spadaju sadræaji koji se prenose jezikom ili drugim znakovima i preko ÿudi ili materijalnih oruœa. Kako je ovaj postupak obostran. pri tom se ne koristi samo jedna vrsta posrednika. pojmovi. Isto tako. patenti. To su. A. Postupci preteæno vezani za komuniciraçe Ovo su postupci kojima je zajedniåko nastojaçe da se preko odgovarajuñih posrednika prenesu takvi sadræaji koji druge subjekte treba da uvere da se ponaãaju onako kako to odgovara subjektu koji primeçuje takav postupak. pronalasci. preti i nagraœuje. obaveãteça. 4. simboli. Mada su najåeãñe pogodna za argumentisaçe i ubeœivaçe. na primer. licence. U ovom odeÿku ispitañemo neke od onih koji su uobiåajeni.

zaãtita domañih graœana itd. taåno je da su diplomati joãuvek najåeãñi ÿudski posrednici u postupku pregovaraça. Meœutim. Drugo pod diplomatijom podrazumeva skup profesionalnih sluæbenika za odræavaçe meœunarodnih odnosa i sve ãto oni rade. i obrnuto. potreba da teritorijalizovane grupe ÿudi stupaju u povremene dodire preko svojih predstavnika osetila se veoma rano. Neposredno op-ãteçe izmeœu vlada bilo je oteæano 80 Podrobno o razvoju ustanove diplomatskih predstavnika vidi M. Meœunarodno javno pravo. pa su u çima u sredçem veku ne retko uåestvovali i najviãi odluåioci odnosno monarsi. 647. Diplomata je stalno prisutni predstavnik jedne dræave u drugoj dræavi.Pregovaraçe i diplomatija. preteåa kasnijih ministarstava inostranih poslova. 267 . 1956. Polovinom narednog veka u Francuskoj se javÿa i stalan dræavni ured za odnose s inostranstvom. koji nas ne zanimaju na ovom mestu. razvijene zemÿe imaju veñi broj osobÿa u svojim diplomatskim predstavniãtvima od zemaÿa u razvoju. od moguñeg 14. II Beograd. str. “World Politics” 1967. i daÿe. Maçe i siromaãnije dræave ne mogu da podnesu teret izdræavaça preko sto osamdeset diplomatskih predstavniãtava. godine. Ch. Ova izaslanstva su dugo bila povremena. joãi pre nastanka dræave. Osnovna potreba za stalnim predstavnicima nastala je zbog sporosti i slabosti meœunarodnih komunikacija. i to izmeœu italijanskih gradova-dræavica. U novije vreme postoje i smatraju se diplomatima i stalni predstavnici dræava kod meœunarodnih javnih (vladinih) organizacija. povodom viãestrane diplomatije. veñje o çima reå u drugim odeÿcima. 81 Prema jednom istraæivaçu. Treba imati u vidu da reå diplomatija ima i druga znaåeça. Jedno se izjednaåava sa spoÿnom politikom uopãte. postavÿena su i åvrsta pravila koja se tiåu diplomatskog predstavÿaça.161 diplomatskog predstavniãtva postojao je samo 3. ali su çihove funkcije neãto drukåije. Ovakvi izaslanici ili glasnici starali su se o tome da se sporazumno urede odnosi u onim oblastima gde su te grupe dolazile u dodir ili da se reãe sporovi koji bi zbog toga nastali. diplomati mogu imati zadatke koji se razlikuju od pregovaraça (npr. a o çihovoj pregovaraåkoj ulozi biñe reåi neãto kasnije. Brams. AlgerB.80 Svaka dræava nastoji da bude zastupÿena kod svake druge dræave. åijim odluåiocima prenosi i tumaåi poruke svoje vlade da bi ih naveo da shvate çene interese i çenu politiku i ponaãaju se onako kako to çima pogoduje. ali to zbog broja postojeñih nezavisnih dræava u potpunosti nije moguñe. 431. te se zadovoÿavaju misijama u glavnim gradovima najveñih dræava i u susednim zemÿama. Naime. koja u osnovi vaæe joãi danas. U XVIII veku su sve tada postojeñe dræave veñobuhvañene isprepletanim bilateralnim sistemom diplomatskih odnosa. Bartoã.81 Iz istih razloga. str. Danas je taj postotak verovatno joãniæi. “Kultura”. koji podrazumeva stalno prisustvo predstavnika jedne dræave u prestonici druge dræave. Tek je u XV veku zbog pojaåanih meœudejstava ovo predstavÿaçe izmeœu dræava postalo stalno.712.). mada je diplomatija samo jedno od sredstava te politike. obaveãtavaçe. Na Beåkom kongresu od 1815. Meœutim. i daÿe. dakle 26%. Pattern of representation in national capitals and intergovernmental organisations. izvrãenom 19631964.

Takav pasivni diplomata pribliæava se.82 Takva primedba je delimiåno taåna. ali je podrazumevalo da diplomatski predstavnik ima ãiroka ovlaãñeça da iznosi stav svoje vlade i da se u çeno ime obavezuje. opet. Zbog toga ãto su diplomatski predstavnici izgubili raniju samostalnost. ne mogu odstupati pravdajuñi to kratkoñom vremena. koje je on prema potrebi mogao srazmerno slobodno da tumaåi u duhu opãtih interesa svoje zemÿe. Pored toga. u stvari. diplomatije na vrhu. ÿudi koji zaista imaju ovlaãñeça da elastiåno tumaåe politiku svojih dræava i da se u çihovo ime obavezuju. da dræave joãuvek ne mogu da se odreknu stalnog zastupaça kod drugih dræava jer je. meœutim. poruke koje se ãaÿu neophodno prilagoditi uslovima i stilu sredine koju povremeni posetilac ili liånost s druge strane telefonske ili telegrafske linije ne moæe poznavati. koja sadræi latentnu tendenciju ka birokratizaciji. postoji uvereçe da im je opao i znaåaj i da su se pretvorili u puke glasnike. i daÿe. New York. mahom aristokratskih porodica. To se potvrœuje naglim porastom tzv. Naravno. Principles of World Polities. U svakom slu-åaju. omoguñeno je i brzo prevoæeçe ÿudi. S druge strane. po pravilu. S razvojem sredstava veza ovaj se poloæaj izmenio. uticajne liånosti iz najviãih slojeva. koje je dobro poznavao. tj. ãefova dræava. kada su diplomati bili sinovi uglednih. Istina je. jer su vlade doãle u moguñnost da u veoma kratkom roku svojim predstavnicima ãaÿu vrlo podrobna uputstva. Modelski. predsednika vlada i ministara inostranih poslova. Prisustvo stalnog predstavnika omoguñavalo je bræu razmenu poruka i lakãe postizaçe sporazuma. iako su izgubile razlog za postojaçe. 181. preko kojih se poruke neposredno mogu prenositi izmeœu odluåilaca razliåitih zemaÿa. ne hajuñi za demokratsku kontrolu. da se zadræimo samo na prego-vorima. jer se odobreçe za odstupaçe isto tako brzo moæe traæiti i dobiti. od kojih ovi. koji su mistifikovali svoju veãtinu. kada je reå o pregovorima koji iziskuju posebna struåna znaça.dugim putovaçem poruke i odgo-vora na çu. diplomata koji je samo prenosilac poruka bez ikakve slobode odstupaça. Ove su okolnosti navele neke teoretiåare da tvrde da je diplomatija izgubila svaki znaåaj i da se odræava samo zahvaÿujuñi istoriskoj inerciji. kao i u svakoj dræavnoj sluæbi. upuñuju delegati koji takva znaça poseduju u veñoj meri od opãte obrazovanih diplomata. neæivim. 268 . poboÿãaçem transportnih sredstava. pri åemu se çegov savet ne uzima u obzir. Otuda su diplomatski predstavnici bili. tako da dræava u svakom trenutku moæe na svako mesto da poãaÿe za tu priliku najpogodnijeg i najsposobnijeg pregovaraåa. u “telefonistkiçe istorije”. Za takvu liånost bile su dovoÿne povremene opãte instrukcije. neke se “proverene” a zastarele forme koriste samo zato ãto su uhodane. 1972. ista okolnost doprinela je tome da se. åestim neposrednim susretima vrhunskih odluåilaca. materijalnim sredstvima veze. The Free Press. svodi se zaista na glasnika. a delimiåno se odnosi na jedan stereotip diplomate koji se razvio u XIX veku. 82 G. a pravi pregovaraå je u stvari onaj koji se diplomatom kao glasnikom koristi. ãto je diplomatima donelo prestiæ koji ih i danas u izvesnoj meri prati. str.

Moguñe je da jedna strana u potpunosti prihvati zahteve druge strane. najåeãñe formalni (ãef dræave.83 Oni i u ovakvim prilikama prvenstveno iznose argumente koji treba da dovedu do odgovarajuñih odluka konferencija ili organa meœunarodnih 269 . ako su za to ovlaãñeni od nadleænih organa (u stvari. iznoseñi argumente koji ñe je navesti da zauzme æeÿeni stav. Ako su u pitaçu dvostrani pregovori (tzv. Prinuda i pregovaraçe su u suãtini nespojivi. pregovaraçe je preteæno povezano s ubeœivaçem (argumentisaçem). Dvostrani i viãestrani pregovori. pregovori se okonåavaju kompromisom. npr. Pored ovakvog pregovaraça u parovima. ali je ubeœivaçe osnovno i jedino kojim u potpunosti raspolaæu sami pregovaraåi. prekinuti. ili kada na viãestranom skupu podræava ili napada stav nagraœenog. opasnije postupke. jer neuspeh pregovaraça moæe da znaåi prelazak na druge. To mogu biti kako sami odluåioci. Iz takvih skupova razvile su se i meœunarodne organizacije. ali samo ako je çegova vlada reãena da takva sredstva primeni i u onoj meri u kojoj je ona spremna da ispuni obeñaça i izvrãi pretçe. te je otuda glavni ciÿ pregovora sporazum. Za razliku od znaåeça koje ima u meœunarodnom pravu. u pregovore se ulazi s unekoliko razliåitim stavovima. ministri drugih resora). To ne znaåi da se pregovaraå ne koristi i drugim sredstvima. odluåilaca). S nagradama i kaznama pregovaraå je samo uzgredno povezan utoliko ãto je çegovo ponaãaçe sastavni deo takvih sredstava. pregovaraå obeñava i preti. koje treba izmiriti. viãestrana diplomatija. meœu kojima istaknuto mesto imaju oni koji su stalno teritorijalno povezani s drugim subjektom (diplomati u uæem smislu reåi) itd. ministar inostranih poslova. predsednik vlade. veãtina i uspeh pregovaraåa mere se çegovom sposobnoãñu da drugu stranu privoli na sporazum. koji treba da se izjednaåe. Kao ãto smo u samom naslovu nagovestili. pregovori u osnovi nisu potrebni. a sastanci çihovih organa nisu niãta drugo do vi-ãestrano pregovaraçe predstavnika dræava. Lica koja su za vreme pregovora vrãila prinudu nad svojim partnerima nikako se ne mogu nazvati pregovaraåima. I. bilateralna diplomatija). u novije vreme sve su åeãñi pregovori uz istovremeno prisustvo viãe subjekata tzv. Odsustvo prinude u stvari daje posebnu vrednost pregovorima. Pa ipak. ãto se deãava naroåito kao ãto su subjekti u pregovorima nejednake moñi. pregovori mogu biti neuspeãni i konaåno. te su oni prvi i najåeãñe koriãñen postupak u meœunarodnoj politici. Ovakav ishod nije povoÿan ni za strane u pregovorima niti za opãte interese. odnosno kaæçenog subjekta. Wene preteåe su bili nekada veoma retki meœunarodni kongresi i konferencije.Za nas je diplomatija sinonim za pregovaraçe kojim se izmeœu subjekata meœunarodnih odnosa mogu baviti svi ÿudi povezani s çima. kada pokazuje popustÿivost ili odbojnost. koji su se u drugoj polovini XIX veka umnoæili. koji u stvari sadræi uzajamna obeñaça strana u pregovorima. Do çih dolazi ako postoje izvesne razlike u shvataçima ili interesima. U stvari. Ako to nije moguñe. na kraju. ako su glediãta dvaju subjekata istovetna. sluæbenici viãi i niæi. pregovaraçe se ne svodi samo na reãavaçe sporova. Ukoliko se to postigne ustupcima obeju strana.

izazvana potrebom da se reãi niz proceduralnih pitaça. uobiåajeni u dvostranom pregovaraçu izmeœu nejednakih partnera. 83 DimitrijeviñRaåiñ. Prenoseñi svoja ukoreçena shvataça. pored zajedniåke teme o kojoj svi uåesnici raspravÿaju. konaåno. Naravno. i daÿe. i maça otvorenost zbog obzira koji se moraju imati prema svim uåesnicima. Vlade su stoga ulazile u razne kombinacije. pa åak i ratove. S obzirom da su spoÿni poslovi duæe od unutraãçih ostali domen slobodnog opredeÿivaça vladara i çihove okoline. 270 . U ove posledçe ubrajaju se sporost. Otuda veñina zemaÿa osuœuje pokuãaje velikih sila da o æivotnim pitaçima raspravÿaju izmeœu sebe. navodno. viãestrani pregovori vode raåuna o okolnosti da u danaãçe vreme opãte povezanosti subjekata i isprepletenosti çihovih interesa ima veoma malo pitaça o kojima se mogu sporazumeti samo dve dræave. odræavaju pregovori izmeœu niza parova i u okvirima maçih grupa zainteresovanih zemaÿa o drugim pitaçima. 5. viãestranim pregovaraçem pokuãati da ostvaruju univerzalne vrednosti za koje se zalaæu. po pravilu. delo. koja ne postoje u dvostranim pregovorima. str. Osim toga. Ove odluke imaju oblik viãestranih ugovora ili rezolucija i naroåito su pogodne onda kada se reãava o pitaçu od opãteg univerzalnog ili regionalnog interesa. koja ne sme da zna o åemu oni reãavaju niti je se to. viãestrani pregovori nemaju samo prednosti nego i nedostatke. izbegavajuñi ãire skupove i meœunarodne organizacije. koja nisu na zvaniånom dnevnom redu skupa. takvi su ÿudi smatrali da i na meœunarodnom planu znaåe usku elitu i da interese sopstvenih dræava i sveta. poznaju mnogo boÿe od ãire publike. Dok u bilateralnim pregovorima preti opasnost da se interesi treñih subjekata zanemare ili åak i povrede. nav. I. Javno i tajno pregovaraçe. naroåito malih ili “necivilizovanih” dræava. Stoga ñe i subjekti. kod viãestranog pregovaraça ñe oni lakãe doñi do izraæaja. Pa ipak. mora se nedvosmisleno naglasiti da su viãestrani pregovori u prednosti kada je reå o pitaçima åije se reãavaçe moæe ticati cele meœunarodne zajednice. sama åiçenica da se na skupu nalaze predstavnici veñeg broja dræava daje moguñnosti da se. Ne vodeñi raåuna o sopstvenom narodu pregovaraåi se tek nisu obazirali na interese treñih. to je diplomatija dugo ostala privilegija aristokratije i “otmenih krugova”. te se izbegavaju pritisci na maçe dræave. kao i pravila diplomatske igre. I ova okolnost ide u prilog maçih i maçe bogatih dræava. Staraçe o tome da pregovori budu u skladu s opãtim interesima dovelo je i do rasprave o javnoj i tajnoj diplomatiji. tiåe.organi-zacija. o åijoj su sudbini reãavali za “zelenim stolom” ostavÿajuñi ih da daÿe nagaœaju o sadræini tih dogovora. U ovakvim pregovorima moñuåesnika ima neãto maçi znaåaj. koje preko svojih predstavnika pri meœunarodnim organizacijama ili delegata na meœunarodnim kongresima i konferencijama odræavaju i bilateralne dodire s onim dræavama kod kojih ne mogu da akredituju diplomatske misije. Postoje i druge vrednosti viãestranog pregovaraça. a da o tome nisu obaveãtavale stanovniãtvo.

Boÿãeviåka vlada u Rusiji je. Ako nema popuãtaça. Posle okonåaça rata. godine predçaåila po demokratskim institucijama. maçi su izgledi na kompromis. Tome su doprinele dve okolnosti. iz kojih se jasno i dramatiåno videlo kako su se velike diplomatske kancelarije iza zatvorenih vrata poigravale æivotima miliona ÿudi i sudbinama svojih i drugih naroda. tako da teæe dolazi do odstupaça od isprva zauzetih stavova. teorijski. objavÿen) kod te meœunarodne organizacije. postignuti na otvoren naåin. ovaj nije priznavao postojaçe nijednog meœunarodnog ugovora koji nije prethodno bio registrovan (dakle. Umesto da se obrañaju jedni drugima. Pre svega. koji je pre toga u svojoj proklamaciji od åetrnaest taåaka kao jedan od ciÿeva. Do prvog dolazi zato ãto se viãe no u tajnim pregovorima vodi raåuna o prestiæu i o unutraãçopolitiåkim obzirima. S glediãta celokupnog meœunarodnog sistema. zemÿi koja je 1914. Ovakvo shvataçe konaåno je naãlo izraza i u Paktu Druãtva naroda. prema kome je nekontrolisana diplomatska aktivnost bila glavni krivac za izbijaçe Prvog svetskog rata. pojaåava se kontrola od strane ãireg kruga ÿudi. Ovaj gest je pojaåao i drugo uvereçe. Iako je javnost pregovaraça otada nesumçivo ojaåala. objavila tajne dokumente iz arhive ruskog ministarstva inostranih poslova. javni pregovaraåi troãe isuviãe mnogo vremena na govore upuñene “galeriji”. tako da su veliki delovi izlagaça nameçeni stanovniãtvu stranih zemaÿa ili “domañoj potroãçi”. borbu protiv tajne diplomatije predvodio je ameriåki predsednik Vilson (Wilson). posle kojih neñe biti nikakvih poverÿivih sporazuma. te se smaçuju samovoÿa i neodgovornost delova izvrãne vlasti u åijoj su prvenstvenoj nadleænosti spoÿni poslovi. kao jedan od svojih prvih poteza. Javni pregovori su maçe efikasni zato ãto teæe da se izmetnu u propagandu. Meœutim. bilo je neprihvatÿivo da tako vaæna oblast kao ãto su meœunarodni odnosi ostane van te kontrole. prisutnoj publici i predstavnicima sredstava za informisaçe. veññe se diplomatija odvijati otvoreno i na oåigled javnosti”. Kod subjekata. jer bi ovo moglo da se protumaåi kao slabost i besprincipijelnost. Ovo je uvereçe naroåito bilo jako u SAD. Poãto su biraåi preko svojih predstavnika poåeli da vrãe nadzor nad mnogim dræavnim delatnostima. spreåavaju se sporazumi na ãtetu opãtih interesa i pogaœaça na raåun treñih dræava. Nasuprot tome. demokratski pokreti i stranke poåeli su jaåati krajem devetnaestog i poåetkom dvadesetog veka u mnogim zemÿama i izborili su se u nekim od çih za parlamentarnu demokratiju.Tajna diplomatija postala je predmet æestokih napada u toku Prvog svetskog rata. ãto pre pogoduje prekidu pregovora no ãto vodi çihovom uspeãnom zakÿuåeçu. za koje se çegova zemÿa bori. zapisao: “otvoreni ugovori o miru. prednosti javnog pregovaraça su dvojake. Tvrdi se da su takvi pregovori maçe elastiåni i maçe svrsishodni. tvrdi se da tajni pregovori omoguñavaju da se igra “otvorenim kartama”. Ambicije pregovaraåa da postignu “pobedu” i nadmaãe protivnika dovode do nepotrebnih obraåuna. åitavog stanovniãtva. diskusija o prednostima i nedostacima javnog i tajnog pregovaraça ne prestaje. izazivaça povreda i nezadovoÿstva. u åije se ime pregovara. da se zahtevi jasno i neprikri271 . ålanova predstavniåkih tela i. praksa je ukazala i na neke mane javnog pregovaraça. Kao ãto je veñreåeno.

veno iznose. Kominikei se tako sastavÿaju da niko ne bude povreœen. odnosno samo javni deo pregovaraça. Nema dokaza da su pregovori propadali zato ãto su javni. u kome se ili konstatuje postignuta mera saglasnosti ili navode razlozi zbog kojih saglasnost nije postignuta. ako je sporazum veñu osnovi postignut. ako je on postignut. svaka strana ñe se truditi da se predstavi kao beskompromisno naåelna. iskoristiñe priliku da iznijansira i obrazloæi svoj stav. tajno i javno pregovaraçe meãaju jedno s drugim. mora priznati da kontrola javnosti ne mora uvek obezbediti miroÿubiv ishod. potvrde najviãeg predstavniåkog tela. ãto su samo fasada za tajno pregovaraçe. 272 . Joãuvek je moguñe da o pitaçima. Iako se. isto tako. i daÿe. Po samoj svojoj prirodi. 159. neporecivo je da je javno pregovaraçe u skladu s demokratskim naåelima. najåeãñe vrãi propaganda koriãñeçem interesa koji vlada u javnosti za ishod pregovora. Åudno je samo ãto se ove osobine prividno javnog pregovaraça onda uzimaju kao dokazi da javno pregovaraçe uopãte zaostaje za tajnim. dok se rezultati. tj. koja bi mogla nastupiti od neodgovornog preuzimaça obaveza u tajnim ugovorima. dok je stvar obrnuta: nedostaci ovakvih javnih debata upravo potiåu od toga ãto one nisu u potpunosti javne. dok bi uspevali da su bili tajni. veoma vaæno. te naravno ne sadræe sve ono ãto se moglo åuti i u toku pregovora. Smeãa tajnosti i javnosti kod viãestranog pregovaraça neãto je drukåija. U pogledu pregovaraça stvarna demokratizacija meœunarodnih odnosa ima joãda prevali dug put. naroåito kada pregovara veñi broj uåesnika. koji se odvija van oåiju javnosti i na kome se ponekad sporazumi koji ñe se postiñi do te mere pripreme da su javna istupaça samo forma. se opãte uzev. usvoje-nim u svim demokratskim dræavama. prethodi i s çime se vremenski prepliñe i maçe formalan deo. Meœutim. U savremenoj pregovaraåkoj praksi. u tome da ceo narod moæe boÿe da prosuœuje o svojim interesima od uskog kruga pozvanih. jer i sama javnost moæe biti zahvañena ratobornom i nepomirÿivom atmosferom. nisu imali vrednosti. prema kome nijedan meœunarodni ugovor neñe vaæiti bez ratifikacije. objavÿuju ili u vidu sporazuma. tom javnom delu. da se postiæu nagodbe itd. one nisu odluåujuñe. koji su glavno sredstvo pregovaraça. Naime. ili u vidu saopãteça za javnost (kominikea). Kod dvostranog pregovaraça se sam proces pregovaraça obiåno dræi u tajnosti. tj. viãestrano pregovaraçe nakloçenije je javnosti. Rad veñih meœunarodnih skupova i organa mnogih meœunarodnih organizacija po pravilu je javan. koja se tiåu æivota i smrti 84 “ Vidi isto.84 Poãto su glavni argumenti iskoriãñeni u toj poverÿivoj fazi. str. Odsustvo propagande åak omoguñava “razumnim” pregovaraåima da izbegnu masovnu histeriju koja ponekad moæe da zahvati stanovniãtvo i javno mneçe. od kojih je jedno. nije ni åudo ãto se u javnoj debati obavÿaju drugi poslovi. ako je unapred jasno da se sporazum ne moæe postiñi. po pravilu. debati. Iako su neke primedbe na raåun javnog pregovaraça taåne. Ãteta. Pre je razlog çihovog neuspeha u nepomirÿivosti opreånih zahteva i u tome ãto su stranke u toj meri razliåite da argumenti. otklaça se opet pravilom.

koje se sastoje u pridobijaçu stanovniãtva za unutraãço-politiåki program klase. Kod meœunarodne propagande to je. nav. Random House. 1976. çome se na ovom mestu neñemo podrobno baviti. 1974. preteænije namene. Iz prethodnog opisa vidi se da su elementi propagande sledeñi: Adresant. 87 Informativna agencija SAD (USIA sada Agencija za meœunarodne komunikacije) obrazovana je 1954. 699. Vidi podrobnije Holsti. str. po pravilu. Za raåun adresanta propagandom se u prvom redu bave posebno opremÿene sluæbe koje zapoãÿavaju naroåito obuåeno osobÿe (propagandisti). uvereça i uåeça. reå je o ãireçu ideja. Propagandom se mogu baviti i bave se dræave. H. b. kao i radiostanica “Glas Amerike”. Unutraãçom propagandom se nastoji da se od sopstvenog stanovniãtva dobije podrãka za spoÿnopolitiåke ciÿeve i postupke. str. godine. Qualter. I jedna i druga vrsta propagande imaju meœunarodni znaåaj. mada naglaãavamo da su kao postupci i unutraãça i meœunarodna propaganda u osnovi sliåne. P. K. Propaganda and Psychological Warfare. daleko od javnosti. dok se meœunarodnom propagandom æeli da se preko adresata u inostranstvu utiåe na druge subjekte da se ponaãaju tako da se pomenuti ciÿevi i postupci mogu neometano postiñi i sprovesti. gde se kao adresati javÿaju grupe ÿudi. meœutim. Meœunarodna propaganda. 86 M. u malom broju tajnih pregovaraåa usredsreœuje se ogromna moguñnost da pogreãe. Zvonareviñ. dakle usmerena na sopstveno javno mneçe. T.) Kommunistiåeskañpropaganda. partije ili vlade. takve sluæbe su sada u sastavu dræavnog aparata (uprave) te su viãe ili maçe centralizovane. godine Congregatio de propaganda fide (Kongregaciju za ãireçe vere). kada se za nekoliko minuta mogu izazvati ogromna razaraça. Ovo je prvi put da je reå propaganda upotrebÿena u znaåeçu pribliænom danaãçem. U najãirem smislu reåi. Kako latinski koren te reåi (propagare) nagoveãtava. New York. Kada je reå o dræavama. u inostranstvu. Kako. Elementi meœunarodne propagande. Socijalna psihologija. “Ãkolska kçiga”. Propagandom u inostranstvu mogu se baviti i unutraãço-politiåki subjekti (partije. pa i cela stanovniãtva. “Mvsl”. sasvim male skupine predstavnika sasvim uskih grupa zemaÿa. 1982.miliona ÿudi. Pod çenim okriÿem je viãe od sto informativnih centara u svetu. propaganda je svaki sistematski napor da se maçe ili veñe grupe ÿudi (adresati ili objekti propagande) pridobiju za stav koji odgovara onome koji taj napor preduzima (adresatu ili subjektu propagande). reãavaju.87Obiåno su to uprave. Za meœunarodnu politiku je od znaåaja politiåka propaganda koju preduzimaju subjekti meœunarodnih odnosa. da uåine zlo. 273 . crkve. Iako ovakva propaganda moæe imati meœunarodnih posledica. U vreme nuklearnog naoruæaça. mada su reæimi koji propagandi u zemÿi i inostranstvu posveñuju naroåitu paæçu znali i za iskÿuåivo propagandistiåke sluæbe 85 Papa Grgur XV organizovao je 1622. delo. unutraãça propaganda ima i druge.86 aa. 85 privredna preduzeña itd. subjekt meœunarodnih odnosa. i meœunarodna. i daÿe. Kuroåkin (ur. Moskva. etniåke grupe itd.) kako bi tamo obezbedili podrãku za svoje unutraãçe politiåke ciÿeve. ona nije u pravom smislu meœunarodna. koji se bavi propagandom radi postizaça svojih ciÿeva. Zagreb. politiåke stranke. Takva propaganda moæe biti unutraãça. biroi ili åak ministarstva koji se bave informisaçem i propagandom. propagator ili subjekt propagande. 223.

veñãirim grupama. Dok odluåioci (vlada) dræave A vrãe propagandu meœu stanovniãtvom dræave B. naroåito u odnosu na inostranstvo. Pored toga.(npr. dræava zadræava sebi pravo da deluje i negativno. preduzeña za proizvodçu filmova. veñu tom pogledu imaju udela preduzeña. Osnovna razlika izmeœu propagande i pregovaraça je u tome ãto propaganda nije upuñena odluåiocima. podstiåuñi ga ili ograniåavajuñi. objekt ili meta propagande su ÿudi åije stavove ili ponaãaçe treba podræati ili promeniti u interesu propagatora. pa i åitavo stanovniãtvo dræave ili sledbeniãtvo drugih subjekata meœunarodnih odnosa. raåunajuñi s tim da je domaña publika i onako upoznata s neprivlaånim stranama svoga æivota. ili sopstvenom propagandom na çeno stanovniãtvo. koji ne moraju biti u dræavnom vlasniãtvu. koja je imala ministarstvo propagande). jer se te firme nalaze u rukama krupnih preduzetnika ili monopola. 88 Zanimÿivo je meœutim. Pozitivan. U zemÿama etatistiåkog socijalizma. kao ãto su novinsko-izdavaåke kuñe. autorima ne propisuje ãta ñe saopãtavati. Tako se. åiji su interesi. Koliko je meœunarodna propaganda znaåajna za vlade. nacistiåke Nemaåka. celokupnu propagandu ne moæe “proizvoditi” samo dræavni aparat. podstiåuñi uticaj. ali im se odreœuje ãta ne smeju da saopãte. 274 . da propagandistiåke poruke idu preko razliåitih medija. To se postiæe cenzurom. uticajne ili artikulisane grupe u inostranstvu. da se ponekad postupa i obrnuto: sadræaji koji se ne mogu prikazati domañoj javnosti puãtaju se u inostranstvo da bi se tamo pojaåao utisak o intelektualnim i umetniåkim slobodama. ovu koordinaciju nije teãko postiñi. ogleda se u tome ãto dræava subvencijama ili åak delimiånim vlasniãtvom nastoji da obezbedi da tvorevine koje potiåu od ovakvih proizvoœaåa sadræe poruke do kojih je odluåiocima stalo. kojom se. ne smeju izvoziti. Propaganda nije jedini ciÿ cenzure. koja se inaåe mogu predstaviti domañoj publici. meœutim. ali ne moraju da pripadaju.88 Adresat. ovo stanovniãtvo ne deluje u istom smislu na odluåioce. da teæi oåuvaçu sluæbene tajne ili zaãtiti javnog morala. pak. Dræavni aparat i onda utiåe na çihov rad. Kod meœunarodne propagande to su jake. dok bi time u inostranstvu mogao biti pokoloban mit stvoren propagandom. uvek ostaje izvestan broj stvaralaca. Kako. vidi se po tome ãto se neka dela. organizacije i pojedinci koji ne rade za dræavnu upravu. kojima odluåioci mogu. udruæeça graœana i pojedini publicisti i umetnici. ali se çome moæe spreåiti da disonantni glasovi pokvare predstavu koja se æeli stvoriti drugim sredstvima. na primer. istovetni s interesima koje zastupa i vlada. odnosno dræavnoj sluæbi. dok je pregovaraçe uzajaman odnos izmeœu pregovaraåa. dræava je vlasnik i supervizor takvih preduzeña. radio i televizijske stanice. S obzirom. adresat ne vrãi istovremeni uticaj na adresanta. åuveni film Aleksej Rubÿov Andreja Tarkovskog smeo prikazivati samo van SSSR. ograniåavajuñe. jer za to nije organizovan. åije poruke mogu da pomognu propagandi ili da se s çom kose. U onim dræavama gde se ovakvim preduzetniãtvom bave privatne firme. koja moæe npr. doduãe. Dræava B moæe jedino uzvratiti time ãto ñe pregovaraçem delovati na vladu dræave A.

12. propagatori laæi najviãe vole one tvrdçe åija se istinitost teãko moæe proveriti. Sa posebnog. Loãglas propagande uglavnom poåiva na propagandistiåkim “trikovima” kojima se sluæe veãti tehniåari propagande u sluæbi vladE2 koje ostvaruju samo svoje posebne interese. dvostruk. Minneapolis. Propagandni posrednici su nematerijalna i materijalna dobra kojima se propagandna poruka prenosi do adresata. u stvari. ãtampa. zavojevaça. filmovi. nauåno opravdan itd. The Mythical World of Nazi War Propaganda. kao ãto smo napomenuli. i daÿe. koji se najåeãñe sastoji u ubeœivaçu da je æeÿeni stav najboÿi. televizija. Kao postupak. 275 . moæe meriti iskÿuåivo svojom efikasnoãñu. Neretko. osvete itd. Baird. poruku je teãko prepoznati. Zbog ovakvog cinizma. bb.Propagandna poruka treba da deluje na adresata. ne remete se meœunarodni odnosi. dok je sopstveno samo iznoãeçe åiçenica. Metodi meœunarodne propagande. simboli (reåi. Ciÿ propagatora i sredstvo koje je usvojio daju bitan peåat propagandi. To su. jer deluju uverÿivije ako je veoma suptilna. blagostaça tako se razlikuje od propagande nasiÿa. ako mu se æeÿeni stav samo sugeriãe. Ako se ubeœivaçem propagira zalagaçe za opãteåoveåanske interese. kao ãto se to åini propagandom sebiånih interesa putem obmana i pretçi. propaganda je neutralna i çene se ocene. 89 O Gebelsu i çegovoj propagandnoj maãini vidi J. Propaganda tolerancije. Istraæivaçe ovoga ciÿa omoguñava da se propaganda posmatra vrednosno i da se jedna vrsta propagande ne izjednaåuje sa drugom. bez obzira na ciÿ i sadræaj. Dok je kod pregovaraça liåni dodir izmeœu pregovaraåa srazmerno åest. kao ãto su radio. University of Minnesota Press 1974. str. mogu dati tek poãto se poznaje i çen stvarni sadræaj. koji ispoÿavaju i mnogi struåçaci za propagandu. sama ova reå je dobila pogrdne prizvuke. rasne netrpeÿivosti. najkorisniji. kao ãto se to åesto åini. Meœutim. U takve metode spada pre svega laæ. jer samo mali broj propagandista koji deluju u ime subjekta meœunarodnih odnosa pokuãava da neposredno opãti sa velikim brojem stranaca. to je prosti smisao poruke. Ovaj ñe sadræaj pak imati uticaja i na ostale elemente propagande.89 Kako. sebiånog i partikularistiåkog stanoviãta propaganda se. Åesto se åuje da je protivniåko izlagaçe “propaganda”. kod propagande to nije. To vaæi kada se zauzme opãte i objektivno stanoviãte. pak. iz çega se ne mora videti sama bit poruke: ciÿ koji se çome æeli postiñi i pogled na svet samog propagatora. pod uslovom da je velika i åesto ponavÿana. ravnopravnosti naroda. usmeno prenoãeçe itd. åitava buduña delatnost propagandiste biva ugroæena ukoliko jednom bude uhvañen u laæi. “Dobra” propaganda biñe ona koja je najviãe koristila subjektu koji ju je vodio. znakovi i gestovi) i komunikaciona sredstva (medij). koristeñi pri tom poznatu okolnost da je teæe dokazati negativne od pozitivnih iskaza. za koju je Hitlerov “majstor propagande” Jozef Gebels (Josef Goebbels) tvrdio da je najmoñnije oruœe propagande. u stvari. Povrãno gledano. Wen sadræaj je. ako adresata navede da sE2m zakÿuåi onako kako to adresat æeli.

Pruski kancelar Bizmark (Bismarck). mada je u stvarnosti kraÿ samo stavio do znaça ambasadoru da ne moæe da prihvati francuski predlog i da oåekuje novi. Propagandist mora da ima snage i samokritiånosti da povremeno proverava uåinke svoje delatnosti i da napuãta neuspeãne oblike. na æalost. 1971. tako je redigovao telegram o susretu pruskog kraÿa s francuskim ambasadorom u baçi Emsu da bi izazvao utisak kako je sastanak naglo zavrãen posle obostranih teãkih reåi. ali istina ipak nije cela. neke vlade tada objavÿuju samo one dokumente koji im idu u prilog. jer se i za istinu treba umeti boriti. proizvoœeçe propagandnog materijala koji adresati primaju ali ne gledaju nema nikakve svrhe.) koje vlade povremeno izdaju da bi objavile dokumenta o nekom meœunarodnom sporu ili incidentu. Ne treba se. dovoÿno da je çen sadræaj vredan i da se ona sluæi istinom. Kada u takvim zbirkama nema falsifikata. ali zato mogu pribegavati poluistinama. iskÿuåiñe radio ili televizor ako ga neko monotonim glasom ili loãim jezikom zasipa inaåe istinitim podacima. U nastojaçu da pokaæu kako su u pravu i kako su se ponaãale åestito i dosledno. uåinio je francuskopruski rat od 10. plava kçiga itd. zavaravati da je za uspeh propagande. koja se. koje se postiæu doterivaçem ili biraçem åiçenica. ne sluæi opisanim trikovima. åiji se uredi za javno informisaçe. iako su mu dragi ili tradicijom potvrœeni. Propaganda åiji su sadræaji u skladu s opãtim interesima ne boji se istine. åitalac neñe uzeti u ruke ruæno prelomÿen i odãtampan åasopis. godine neminovnim. Editions Universitaires.90 Za to vreme senzacionalistiåka ãtampa dramatizuje sukobe 90 A. A. kada je proseåan åovek izloæen obiÿu informacija i prinuœen da pravi izbor izmeœu çih. koji je na svaki naåin æeleo da izazove rat s Francuskom. a preñutkuju druge. Kada se propagandom bave åinovnici. izañi ñe iz bioskopa ako film pun velikih ideja deluje neveãto i dosadno. Fribourg. objavÿeni dokumenti su autentiåni. emska depeãa. daÿe.Propagandisti koji su pod jaåim demokratskim nadzorom ne sluæe se åesto neumerenom laæi. neñe proåitati frazerski. Ovaj delimiåni katalog tehnika nemoralne i po meœunarodne odnose ãtetne propagande iznesen je zato ãto ovakvu propagandu treba dobro poznavati da bi se ona onemoguñila. Pro-paganda biraçem. Diallo-TayirE9. ali iziskuje izvesna znaça. vaæi za mnoge meœunarodne organizacije. Klasiåan primer za prvi metod je tzv. Ovo. koje je nastalo posle objavÿivaça çegove verzije. Bez obzira na hvale vredan sadræaj. Insistiraçe na istini je karkteristiåno za propagandu koja ãiri obrazloæene poglede na svet i za onu propagandu koja se bori protiv laæne propagande. doduãe. La crise de l’information et la crise de confiance des Nations Unies. Dobar propagandist mora da zna da skrene paæçu na svoju poruku i da dobro poznaje adresata. najboÿe se moæe izuåavati na nekoj od tzv. Naroåito danas. u suprotnom sluåaju. zadovoÿavaju odaãiÿaçem stereotipnog ãtiva koje ne dopire do ãire publike. koji treba da propagiraju univerzalne ciÿeve ovih organizacija. obojenih kçiga (bela kçiga. nepismen ili loãe preveden ålanak. koja se formalno ne moæe optuæiti za neistinu. Propaganda i tada ostaje veãtina. Bizmark je postigao ciÿ: uzbuœeçe. çihov mentalitet se ovome protivi i u osnovi uzaludan posao se nastavÿa uz velike izdatke. 276 .

Kada je reå o poznavaçu adresata. Poznavaçe nacionalne kulture koje propagandist pri tome treba da pokaæe. ÿudi razliåitog imovnog staça itd. Ako ne uspe da se otme svojoj nacionalnoj kulturi. da izazove podsmeh. propaganda se mora çima prilagoœavati. uzaludno je ubeœivati grupe s kojima nema niåega zajedniåkog. Kada se odaberu znaåajne i prijemåive grupe. obrañati se istomiãÿenicima ili idejno veoma bliskim grupama. kako na kulturne osobine same nacije. Ãira publika. tako i na specifiånosti çenih podgrupa. Vlast u jednoj dræavi ima sredstava da uspeãno onemoguñi stranu propagandu. makar i pogreãne stavove. Postoji. Zbog toga. 277 . ãto ima za posledicu srazmerno raãiren utisak da u Ujediçenim nacijama. pa ih åak i traæiti. mora da uåini dve stvari: da se opredeli za grupe na koje moæe uticati i da svakoj takvoj grupi nameni najboÿe prilagoœene propagandne poruke. Poãto se propaganda uglavnom temeÿi na ubeœivaçu. ãto znaåi da treba birati one argumente koji za çih imaju vaænosti i iznositi ih na çima razumÿiv naåin. mnogo uspeãnija od meœunarodne. druãtvenih slojeva. ipak. po pravilu. jer se isuviãe oslaçala na specifiånosti ameriåkog politiåkog stila. Ovo se ne retko dogaœalo propagandi SAD. uzaludno je ako su oni politiåki bez ikakvog uticaja. ãtaviãe. Rusija se balkanskim narodima uvek predstavÿa kao vodeña pravoslavna sila. On. miãÿeçe da meœunarodna propaganda nema izgleda da preobrati ÿude koji veñim imaju åvrste. u jednoj ili viãe zemaÿa. ali moæe da podræi uvereça onih koji su veñnakloçeni subjektu koji vrãi propagandu ili su pokolebani. prilikom posete Holandiji na ulicama delio hemijske olovke sa svojim imenom. a rimskom papi. koga je posetio kao predsednik. U osnovi. sastavÿena je od razliåitih nacija. 91 Propagandisti zato uvek prenaglaãavaju zajedniåke.koji se u çihovim organima povremeno dogaœaju. na primer. a zanemaruju razliåite crte izmeœu adresanta i adresata. Takvi ÿudi ñe se izlagati propagandnim porukama. te ovu stoga ne treba preceçivati. Tako je Lindon Xonson (Lyndon Johnson).91 S druge strane. odnosi se. unutraãça propaganda je. koja ñe na sebe skrenuti viãe paæçe od reåi. dok je u odnosu na Slovene isticala svoj panslavizam. joãu vreme dok je bio potpredsednik SAD. propagandist rizikuje da postigne upravo suprotne efekte od æeÿenih. a da stanovnike od rane mladosti navikava na svoj sistem vrednosti i da ih kasnije snabdeva iskÿuåivo informacijama koje çoj odgovaraju. ãto je kod Holanœana i katolika moglo. koji strancima ume da izgleda vulgaran. i zato ãto se propaganda razliåitih subjekata van zemÿe meœusobno potire. propagandist mora da ima na umu da nije suoåen s monolitnom masom i da ga od adresata u inostranstvu dele kulturne razlike. a ne postoji nijedno sredstvo koje bi te poruke nametalo ÿudima koji zbog neprijateÿstva ili apatije ne æele da ih prime. propaganda ne moæe stvoriti neãto ni od åega iza çe moraju stajati dela. prema tome. kojoj se propaganda obraña. pripadnika razliåitih religija i politiåkih pokreta. naroåito kada je poloæaj grupe takav da je çeni interesi unapred åine gluvim za propagandistu i çegove argumente. ima mnogo viãe dramatiånih svaœa od opãtekorisnog posla. u najboÿem sluåaju. poklonio svoju bistu. da izazove podozreçe ili da mu se desi ono ãto je za çega najgore: da ispadne smeãan.

oni ñe uspeti da razlikuju kulturna dostignuña koja im se nude od ciÿeva kojima slede strane vlade. upotreba biblioteka. Isakoviñ. Vidi Bofr nav. postoje i neki çeni vidovi. Propaganda: The Art of Persuasion in World War II. pogrdama. Sliåan ciÿ imaju i stipendije koje se dodeÿuju stranim studentima i nauånim i kulturnim radnicima. a naro-åito insistira na produbÿivaçu sukoba koji kod protivnika veñlatentno postoje. koji zauzimaju ili ñe zauzeti ugledne poloæaje i tako vrãiti daÿi uticaj na odluåioce i stanovniãtvo. diskotekama. nacionalizam. politiåku netrpeÿivost. kod kojih su sredstva i ciÿevi neãto izmeçeni. vidi B. magistarski rad. U pomoñse pozivaju nacionalni stereotipi te se svi sta92 Savremeni teoretiåari strategije slaæu se da je i reãeçe vojnog sukoba psiholoãke prirode. New York.92To je æestoka. raåuna se da ñe se tako stvoriti naklonost ili razumevaçe za dræavu koja pruæa takve usluge i za çenu kulturu meœu obrazovanim ÿudima. Razvijene dræave nastoje da u veñim gradovima u inostranstvu odræavaju informativne centre sa åitaocima. Chelsea House. britanski British Council itd. str. koje su po povratku hteli da ostvare u svojim zemÿama. opãtekorisni rezultati åesto prevladaju nad onim koji propagandisti imaju u vidu: ako ovakve moguñnosti koriste inteligentni i formirani ÿudi. osvetoÿubivost i fanatizam. Goethe instituti SR Nemaåke. Rhodes. 1978. agresivna propaganda koja treba da smrvi moral protivnika. O tome reåito svedoåi åiçenica da su na åelu antikolonijalistiåkih pokreta veñinom stajali ÿudi kojima su kolonijalne sile pruæale priliku da stiåu visoko obrazovaçe u metropoli u nadi da ñe ih pridobiti da im sluæe. ganski i indijski studenti u Londonu i Gvinejski i senegalski stipendisti u Parizu upoznavali su se tamo i sa slobodarskim idejama. 93 Za propagandu u Drugom svetskom ratu vidi A. Iako ovakvi programi ne obuhvataju velik broj ÿudi. su-gestijom itd. Na sreñu. ona nema nikakvih obzira prema buduñnosti i svesrdno raspiruje rasizam. 60. da kod çega izazove defetizam i razdore i da kod sopstvenog stanovniãtva pobudi najniæe borilaåke instinkte.). Psiholoãki rat i subverzija. magistarski rad.Ovo objaãçava nastojaçe mnogih dræava da i bez postojaça konkretnih spoÿnopolitiåkih ciÿeva stvore naklonost meœu stran-cima i da ih privuku svojoj kulturi. Meœutim. Beograd. Beograd. postiæuñi iste ili sliåne uåinke. mræçu. 1973. Psiholoãki rat. ili treba da ga zameni. laæima. Fakultet politiåkih nauka. delo. bibliotekama. Psiholoãki rat. Dok je za propagandu uopãte karkteristiåna prevaga ubeœivaça koje treba preko stanovniãtva konaåno da deluje na odluåioce. nego da bude uniãten ili temeÿno izmeçen. Psiholoãki rat je vrsta propagandne aktivnosti koja ili teåe uporedo s ratom u pravom smislu reåi i sastavni je çegov deo. 1976. 278 . Oni su åak dobili i posebne nazive. Pravni fakultet. sticaçe drugih znaça i uåestvovaçe u rekreacionim ili kulturnim delatnostima. Da bi bila primamÿivija. Z. 22. kao ãto su uåeçe jezika. francuska Alliance francaise. filmskim salama i teåajevima jezika (Informativni servis SAD. italijanske åitaonice. Zato se ona izdaãno koristi pretçama prema protivniku i obeñaçima prema saveznicima. Za neãto drukåija miãÿeça o psiholoãkom ratu od ovde iznetih.93Poãto joj ciÿ nije u tome da drugi subjekt opstane i vodi prijateÿsku politiku. vv. takva nastojaça povezuju se s nekim koristima za adresata. Tirnaniñ.

oni ñe iskusiti probleme koje su imali protagonisti hladnog rata koji je usledio ubrzo posle Drugog svetskog rata kada su svojoj jav-nosti morali da predstave Japance i Nemce kao saveznike.novnici zemÿe protiv koje se vodi rat ili svi pripadnici etniåkih grupa koje treba zavaditi predstavÿaju kao biña s najniæim osobinama. Na na-cionalnoj osnovi je hitlerovska Nemaåka koristila nemaåke nacionalne maçine u Åehoslovaåkoj i Jugoslaviji. koji je prvenstveno psiholoãki rat. Na klasnoj osnovi su tajne sluæbe SAD i multinacionalne kompanije pridobijale graœanske politiåare i pri279 . Kada je reå o dræavi. Karakteristiåno za subverzivnu propagandu jeste oslaçaçe na odane grupe unutar stanovniãtva. na primer. oni se moraju poniziti i zgaziti. Ovakav stav moæe da zahvati i same odluåioce ili bar çihovu neposrednu okolinu. Subverzivne grupe regrutuju se na razliåitim osnovama. sastavÿenom od ÿudi koji su u najmaçu ruku nepoãteni i podmukli (ako su uopãte ÿudska biña). åak i za onoga koji ga preduzima. pomoñu kojih se propaganda predstavÿa kao unutraãça a ne meœunarodna. Ãtaviãe. Otuda suptilniji vidovi psiholoãkog rata paæÿivo odvajaju poruke upuñene protivniåkom stanovniãtvu od onih koje je nameçeno domañem (time ãto. Nasuprot tome. odnosno SAD i Kine. terorizam) ili s ekonomskim pritiskom. çegovi sadræaji se nameñu i traæe svoje ispuçeçe. pregovore. narod koji bez izuzetka bude oglaãen za neÿude. emituju preko svojih radio-stanica ili ãire glasine koje treba da pojaåaju nezadovoÿstvo u zemÿi. kada potreba za psiholoãkim ratom proœe. Na isti na-åin je i “detant” izmeœu SAD i SSSR. koja se tamo stvarno æeli i postiñi. ili i domañem stanovniãtvu predoåavaju sliku o razjediçenosti u neprijateÿskom taboru. bio opte-reñen posledicama hladnog rata. ove posledçe i ne idu preko sredstava masovnih komunikacija. pokazañe prirodnu sklonost da se ujedini pred opasnoãñu i da oåvrsne u otporu. Umesto da pojaåa napor da se postignu one promene zbog kojih se psiholoãki rat vodi (sam. psiholoãki rat deluje i na one koji su poåeli da ga vode pa se postepeno pretvara od sredstva u ciÿ. S protivniåkom stranom. dovedu do preokreta i obrazovaça vlade koja ñe sluæiti interesima subverzivne sile. U svakom sluåaju. Propagandna delatnost je ovde najåeãñe kombinovana s oruæanim akcijama (ubacivaçe naoruæanih grupa. rasturaju letke. Poput onog åudoviãta iz bajke ãto ga je kasnije teãko vratiti u bocu u kojoj obitava. Subverzija je skup delatnosti koje treba da podriju napadnuti subjekt meœunarodnih odnosa i da dovedu do promene çegovog ustrojstva. nego poverÿivim “zatvorenim” kanalima). pa åak i savezniãtvo s onim delovima protivniåkog stanovniãtva koji nisu ocrçeni. Takve grupe ãtampaju svoja glasila. Ovakav postupak uvek ostavÿa moguñnost da se stupi u kontakte. ili u sastavu rata). teæi se promeni druãtveno-politiåkog ustavnog poretka ili bar obaraçu vlade. teãko smiriti æivotiçske instinkte koji su puãteni s lanca i promeniti predrasude koje su toliko gajene. tako je isto. ne moæe se pregovarati. Psiholoãki rat je opasan postupak. psiholoãki rat koristi i najnovija nauåna i tehniåka dostignuña za manipulisaçe ÿudima uticajem na çihovu podsvest. protivniåka strana. U novije vreme.

onda kada ne mogu nañi dovoÿno jaku grupu koja bi im sluæila. neprosveñenost itd. kad çemu to zatreba. na prvi pogled neekonomski potezi. meœutim. Za ove grupe odomañio se i naziv “peta kolona”. ali moæe opasno da poremeti meœunarodne odnose i da ugrozi çihove subjekte. proglaãavati za subverzivne samo zato ãto uæivaju naklonost inostranstva. obaveãtavaçe i politiåko uzdizaçe. kçige i leci. Na subverziju se mogu navesti i ideoloãki zaslepÿeni ili verski zatucani ÿudi. na primer. neoba-veãtenost. Radio-stanice. Mnoge se spoÿnopolitiåke odluke mogu çima objasniti u potpunosti ili delimiåno. jer tako ugaœaju podozreçu koje se oseña prema inostranstvu. najavÿuju se kao domañe “ilegalne” stanice. * ** Kao ãto se vidi. No. iznenada i umiruju.vatne preduzetnike za “destabilizaciju” (uåtiv naziv za subverziju) Åilea i Gvatemale. Dok je oåigledno da se. Ovo je vaæno napomenuti zato ãto i autohtoni pokreti protiv reæima mogu imati simpatija prema inostranstvu. Ne treba nasedati ovakvoj propagandi. koji izgledaju kao da su ãtampani u zemÿi. trude da svoju propagandu predstave tako kao da potiåu iz unutrãçih izvora. bez stupaça u meœunarodne veze putem svetskog træiãta. zalaæu za interese sopstvene zemÿe. ne bi imala nikakvih izgleda da nema ÿudskih slabosti. veñiz çih proizlaze i drugi. grupe koja çome dominira. pa i grupe. za koje opravdano pretpostavÿa da teæe da ga iskoriste za tuœe ciÿeve. ona potiåe od sunarodnika koji se. podizaçe uvoznih carina za jednu vrstu robe moæe ob280 . propaganda moæe da posluæi jaåaçu opãte-åoveåanskih vrednosti i ãireçu istine. Subverzivna propagnda prividno je “domaña”. koji su neophodni iz åisto ekonomskih razloga. pa se. ãtetna vrsta propagande. toboæe. kao ãto su politiåka apatija. Zbog toga se strani propagandisti. Potrebe domañe ekonomije. postoje i iskÿuåivo materijalistiåki ili karijeristiåki motivi koji su ne retko pomeãani s prethodnim. Nepopularne vlade teæe da u svojoj propagandi sve politiåke pokrete protiv sebe predstave kao subverzivne. Ova posledça. nisu samo u osnovi mnogih ekonomskih mera u odnosu na inostranstvo. tj. Iz inostranstva se ubacuju i rasturaju listovi. Oni se tako upuãtaju u meœunarodne ekonomske odnose. B. Subverzivni propagandistiåki metod je efikasan jer ga ne ometa sumçiåavost koju adresat obiåno oseña prema porukama iz inostranstva. a i ovo moæe biti nakloçeno çima. Postupci preteæno vezani za privredu Dræave i ostali subjekti koji se bave privrednom delatnoãñu u danaãçem svetu ne mogu viãe da privreœuju usamÿeno. robovaçe predrasudama. Otuda su najboÿa sredstva u borbi protiv takve propagande ãiroko obrazovaçe. koje emituju iz inostranstva. stalno imati u vidu da je bitno obeleæje subverzije u tome da se subverzivne grupe iskÿuåivo ravnaju prema in-teresima stranog nalogodavca. koje se bore za svoje interese u zajednici åiji su pripadnici. Treba.

tehnologiju ili radnu snagu. Wima se koriste sve dræave.jasniti æeÿom da se zaãtite domañi proizvoœaåi u toj oblasti. ispoÿava se u çenoj sposobnosti da zadovoÿi ili ne zadovoÿi potrebe drugih dræava i ostalih subjekata. nalazimo se pred ekonomskim postupcima nameçe-nim izvrãeçu spoÿnopolitiåkih odluka. robu. kapital. naãa je paæça na ovom mestu. kod carinskih unija (gde granica izmeœu udruæenih zemaÿa nije istovremeno i carinska granica) ili kod slobodnih carinskih zona. I pored ovakvih teãkoña i ograniåeça. bilo da istupa kao izvoznik ili uvoznik. carinsku granicu. Otuda neki postupci imaju dvojna obeleæja. Carina se moæe naplañivati na artikle koji ulaze na carinsku teritoriju. Ovaj se postupak svodi na posredne poreze koji se naplañuju na robu koja prelazi tzv. tj. ponekad je potrebno viãe pronicÿivosti da bi se utvrdilo kako je iz istih razloga podræan puå u stranoj dræavi ili je åak voœen osvajaåki rat. Iz do sada izloæenog vidi se da im taj poloæaj omoguñava da drugima pruæe ili uskrate izvesne koristi. te su stoga ovakvi postupci najprikladniji za davaçe nagrada i izvrãavaçe kazni dok se çihovo stavÿaçe u izgled ispoÿava kao obeñaçe ili pretça. te se danas pod carinama uglavnom podrazumevaju uvozne carine. da bi trpeli ãto maçe ãtete. gde se bavimo sredstvima za sprovoœeçe spoÿnopolitiåkih odluka. da im stavÿa na raspolagaçe ili uskrañuje svoje sirovine. Carinska granica se uglavnom poklapa s dræavnom. Naravno. Carine su najstariji i najrasprostraçeniji naåin za regulisaçe ekonomskih odnosa s inostranstvom. Meœutim. Posledçe dve vrste carina su se izobiåajile. Ovakve teãkoñe potiåu ponajviãe odatle ãto najvaæniji ciÿevi spoÿne politike mogu biti upravo ekonomski. odnosno da u istom smislu otvara ili zatvara svoje træiãte. zasnovan na çenoj nacionalnoj privredi. izlaze iz çe ili prolaze çome (uvozne. U takvom se svetlu ekonomika moæe pojaviti i kao sredstvo politike. bez obzira na privredni sistem i stepen uticaja vlade na spoÿnu trgovinu. kao npr. kada visoka zaãtitna carina istovremeno koristi domañoj inudstriji i treba da pogodi dræavu iz koje se dotle uvozilo. a. veñima da posluæi i drugim svrhama. nije uvek lako utvrditi kada prestaje jedno i poåiçe drugo. ãtaviãe. To je upadÿivo onda kada se ekonomski postupci ne mogu viãe objasniti samo ekonomskim motivima ili su im. suprotni. Åim se meœunarodna razmena ne obavÿa iz sebi svojstvenih razloga. ekonomski interesi su vaæan åinilac u donoãeçu spoÿnopoli-tiåkih odluka. izvozne i tranzitne carine). ili zato ãto odluåioci. Potencijal dræave. ali to uvek ne mora biti sluåaj. nastoje da i sredstvo koje ima politiåki ciÿ zadræi i ekonomsko opravdaçe. u ovom odeÿku zadræañemo se na onim postupcima kojima dræave i drugi subjekti meœunarodnih odnosa svoj poloæaj u meœunarodnom ekonomskom sistemu koriste kako bi uticali na ponaãaçe drugih subjekata radi unapreœeça svojih spoÿnopolitiåkih ciÿeva. okrenuta u obrnutom smeru. Drugim reåima.94 281 . Privreda subjekta meœunarodnih odnosa i moñkojom on u toj oblasti raspolaæe zanimaju nas kao oruœe kojim on moæe da se posluæi kako bi druge subjekte naveo na æeÿeno ponaãaçe. kao npr.

godine objavila Srbiji tzv. Carinski rat Austro-ugarske i Srbije 19061911. daju se zemÿama åijoj se privredi æeli pomoñi. str. Ovaj postupak je isprva Srbiji naneo velike ãtete. Ukÿuåivãi ovu klauzulu i ugovor s nekom stranom dræavom. 1971. Nasuprot tome. te je nastupilo vanugovorno staçe. Mrkuãiñ. Zagreb. Æ. 1966. str. spuãtaçem carina moæe se olakãati priliv i plasman çene robe. ali se zato Srbija odrekla carinskog saveza s Bugarskom. ovaj “rat” je zavrãen kompromisom: novim trgovinskim ugovorom omoguñen je neometan srpski izvoz u Austrougarsku. Carinske povlastice. Uticaj meœunarodnog ugovora moæe da bude i posredan. uvoz postaje praktiåno nemoguñ. ali su çeni privrednici ubrzo pronaãli druga træiãta za svoje proizvode. putem klauzule najveñeg povlaãñeça. Ako je zemÿa znaåajno træiãte za robu poreklom iz odreœene strane dræave. Beograd. Kako je i austrougarska vlada uvidela da nije postigla ciÿ. Privredno-finansijski vodiå”. Takav povlaãñen carinski reæim je isto tako znak nastojaça da doœe do potpune privredne integracije. a ako su konvencionalne. Istorijski institut. takva sloboda postoji. Da bi se to postiglo. Austrougarska je poåetkom 1906. ona je maça. Nezadovoÿna nastojaçima Srbije da poåetkom ovoga veka smaçi zavisnost od Austrougarske jaåaçem domañe industrije. na primer. 95 D. dok se çihovim podizaçem oni oteæavaju: ako su carine vrlo visoke. To je vid nagrade zbog bliskosti ili savezniãtva. 282 . Æuvela. Œ orœeviñ. “Ãkolska kçiga”. koja su snabdevali preko solunske luke (tada u sastavu Turske). Ako su carine autonomne. Carine imaju svoje ekonomske razloge kao izvori dræavnih prihoda (fiskalne carine) i kao mere za zaãtitu domañe privrede (zaãtitne carine). jer pri tome treba otkazati ili izmeniti meœunarodne ugovore u kojima je utvrœena carinska stopa ili data klauzula najveñeg povlaãñeça. prohibitivne.Visina carina se odreœuje carinskom stopom za pojedine arti-kle. 176. kao. visoke carine predstavÿaju kaznu zbog nepoæeÿnog ponaãaça. i daÿe. u kome je 94 I. sklapaçem carinskog saveza s Bugarskom i nabavkom oruæja u Francuskoj. Carine su uz to i oruœe kojim vlada moæe da utiåe na razmenu sa stranim dræavama imajuñi u vidu i druge ciÿeve. Meœunarodni ekonomski odnosi. kao npr. ugovornica se obavezuje da ñe automatski protegnuti na çu sve carinske povlastice koje bude dala bilo kome drugom partneru. Beograd. Sve ålanice Opãteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) daju u naåelu jedna drugoj status najpovlaãñenije nacije. Carinsku stopu moæe odreœivati sama dræava svojim unutraãçim aktima (autonomne carine). “carin-ski rat” time ãto je visokim carinama spreåila uvoz i tranzit stoåarskih proizvoda poreklom iz Srbije. 201. 1962.95 Ovaj austrougarski potez bio je omoguñen time ãto je trgovin-ski ugovor izmeœu dve zemÿe bio istekao. Meœunarodna trgovina. sadræanom u carinskoj tarifi. vlada treba da ima izvesnu slobodu u odreœivaçu carinskih stopa za robu iz pojedinih stranih dræava. izmeœu ålanica Evropske Unije. i daÿe. kakvi recimo postoje izmeœu Velike Britanije i ålanica britanskog Komonvelta. odnosno osloboœeçe od carine ili niske carinske stope. ali se ona moæe i sporazumno odrediti meœunarodnim ugovorom (konvencionalne carine).

u stvari. koja. moæe dovesti do poremeñaja i nezadovoÿstva. Najlakãe se time mogu pogoditi zemÿe monokulture. one teãko pogaœaju odnose izmeœu dræava. jer formalno pogaœa sve proizvoœaåe.96 Carinske stope koje posebno optereñuju robu uvezenu iz odreœene strane dræave nazivaju se diskriminatorskim. Kada je. koja je ukÿuåivala i kritiåan stav prema svim velikim silama. Kongres je reãio da Jugoslaviji oduzme status najpovlaãñenije nacije i da tako oteæa izvoz çene robe u SAD. najåeãñe sirovina (stoka i stoåarski proizvodi u malopre pomenutom sluåaju Srbije. i daÿe. Hutchinson. pogaœaju samo zemÿe koje ga izvoze. dotle kod ovih 96 G. 294. pri åemu znaåajnu ulogu igra Opãti sporazum o carinama i trgovini(GATT). ugovor na snazi. Tako se mera koja izgleda opãta i neodreœena ispoÿava kao vrlo specifiåna. Kennan. Meœutim. primena visokih carina znaåiñe oskudicu na domañem træiãtu. Kvantitativna spoÿnotrgovinska organizacija sluæe zato da neposrednije od carina reguliãu koliåinu robe koja se moæe uvesti u jednu zemÿu ili izvesti iz çe. 283 . ali se time. Kao oãtre kazne. U takvim sluåajevima se on. a naroåito diskriminacija putem carina. Ovakvo jednostrano meçaçe meœunarodnog ugovora je protivpravno. meœutim. London. bakar u sluåaju Zambije. tj. mora napustiti. Iz svih ovih razloga postoji teæça da se carinske stope izjednaåe i stabilizuju putem meœunarodnog sporazumevaça. dotle iz nenormalne situacije izvlaåe korist reeksporteri u treñim zemÿama itd. a da pri tom çen postupak ne izgleda kao diskriminacija. Dok su diskriminatorskim merama najviãe izloæene zemÿe u razvoju. treba ga prvo otkazati. 1972.). kakao u sluåaju Gane itd. Dok kod carina prelaz robe preko granice formalno nije nikada ograniåen (ali se visokom stopom postiæe da se on ne isplati ni uvozniku ni izvozniku). nepovoÿno se odraæavaju po meœunarodnu trgovinu uopãte a izazivaju i niz drugih teãkoña. Industrijalizovana zemÿa koja predstavÿa stalno træiãte za neku od zemaÿa monokulture moæe jednostavnim podizaçem carinske stope za artikal u pitaçu teãko pogoditi ovu posledçu. b. To se postiæe time ãto se izmenom carinskih stopa oteæava uvoz jednog artikla. bez obzira odakle potiåe. one zemÿe åiji spoÿnotrgovinski bilans zavisi od izvoza jedne vrste proizvoda. To je cena koja se plaña za primenu ovoga postupka. Prohibitivne carine. Ukoliko se oteæani uvoz i jedne zemÿe ne moæe nadoknaditi domañom proizvodçom ili uvozom s druge strane. pa i SAD.Austrougarska slobodno mogla da meça autonomnu carinsku tarifu. pojedine dræave se mogu oãtetiti i carinskom politikom koja formalno nije diskriminatorska i naoko je maçe neprijateÿska. str. ako potraje. i to pre svega ona odakle se do tada preteæno uvozilo. ali to nije smetalo ameriåkim zakonodavcima da u viãe mahova ovlaãñuju predsednika SAD da kao kaznu oduzima status najpovlaãñenije nacije onim dræavama koje “deluju protivno inte-resima SAD”. I pored protivÿeça ameriåkog ambasadora u Beogradu. ranije ili kasnije. Takav je bio pokuãaj Kongresa SAD da kazni Jugoslaviju zbog samostalne spoÿne politike. Memoirs 19501963.

Jasno je onda da vlada u svakom trenutku i bez davaça ikakvog ekonomskog obrazloæeça moæe da iz-vrãi pritisak na drugu zemÿu time ãto ñe onemoguñiti izvoz u çu ili uvoz çenih proizvoda. napuste çegovu zemÿu. Naime. Veñinu mesta na kojima se nalaze rakete nadzire sovjetsko osobÿe. ali ne i nedvosmislene. strukture uvoza i izvoza itd. velikim proizvoœaåima. a 1971. bb. S jedne strane. koji su veoma sloæeni. åime bi se prodato oruæje iskoristilo protiv izvoznika i çegovih saveznika. jer to koristi dræavnoj blagajni. Almqvist & Wiksell. Dræavi na koju se vrãi pritisak mogu se uskratiti potrebni artikli. Globalne kvote. za svaki izvoz ili uvoz prethodno je potrebno pribaviti dozvolu nadleænog organa. moæe odbiti iz zakonom utvrœenih razloga ili vrãeñi svoje diskreciono pravo. aa.postupaka nema potpune slobode spoÿne trgovine. potrebno je daÿe snabdevaçe municijom i rezervnim delovima a kod nekih tipova danaãçeg naoruæaça. SIPRI Yearbook.97 S druge strane. imaju prvenstveno unutraãçe ekonomske ciÿeve (poboÿãaçe platnog bilansa. koje se ustanovÿavaju bez obzira na poreklo i odrediãte robe. Godinu dana kasnije egipatski predsednik Sadat zahtevao je da se sovjetski vojni struåçaci. dok se putem posebnih kontingenata kojima se ograniåava obim razmene u odnosu na odreœenu dræavu omoguñava izdiferencirano spoÿnopolitiåko delovaçe. 165. Collins. prateñoj industriji i ÿudima zaposlenim u çima. 284 . i to veñinom aviona i raketa. pasti u ruke potencijalnih protivnika. Ako je “prijateÿska” vlada nestabilna. Heikal. Ako u podruåju u kome se nalazi 97 “Egipat je bio najveñi primalac sovjetskog krupnijeg oruæja. Neekonomske prednosti su isto tako prisutne. uvezavãi 1970. Razmatraça koja utiåu na izvoz najupadÿivije dolaze do izraæaja prilikom trgovine oruæjem i ratnim materijalom. M. moæe doñi do çenog svrgavaça i preorijentacije spoÿne politike. Postoji uvek izvestan ekonomski pritisak da se oruæje izvozi. za izvoznike pored prednosti nastaju i opasnosti: s izvozom raste verovatnoña da ñe najsavrãeniji tipovi oruæja. To je za izvoznike naroåito pogodno oruœe. vv. zavisno od propisa dræave u pitaçu.). 1972. naime. danas je veoma rasprostraçen. i daÿe. odnosno onemoguñiti joj pristup na domañe træiãte. Sistem kontingenata postoji onda kada se za sve ili neke artikle odrede maksimalne koliåine koje se u toku jedne godine mogu uvesti i izvesti. kao npr. za koje se smatralo da broje 20. Sistem dozvola joãje elastiåniji i dræavnim organima pruæa veñe moguñnosti da se ravnaju prema trenutnim interesima. Izvoz omoguñuje veñe serije tako da oruæje postaje jeftinije i za sopstvenu armiju. London. U registru trgovine se ne vide tipovi aviona za koje se veruje da çima rukuju iskÿuåivo sovjetski struåçaci u Egiptu”. ako je prethodnim izvozom stvorena izvesna mera zavisnosti. neophodno je dugotrajno obuåavaçe u rukovaçu. itd. Ova se ograniåeça postiæu sistemom kontingenata ili dozvola. Trgovina oruæjem. Zbog moguñnosti koje pruæa vladama da sprovode ekonomske i neekonomske ciÿeve. godine oruæje u vrednosti od 250 miliona dolara. str. koji je. kada iskoriãñavaçe izvesne opreme zavisi od daÿeg urednog snabdevaça reprodukcionim materijalom i rezervnim delovima. koje iziskuje prisustvo na licu mesta brojnih vojnih struåçaka. Uvoœeçe sloæenog oruæja u Egipat iziskivalo je prisustvo vrlo brojnog sovjetskog vojnog osobÿa.000. 1975. 1972. u vrednosti od 420 miliona dolara. stvara se veñpomenuta zavisnost uvoznika od izvoznika. åiji se porizvodni postupak åuva kao tajna. The Road to Ramadan. Stokholm.

ne samo ãto ñe nabavÿati oruæje koje je boÿe i jeftinije. izvezeno oruæje moæe doprineti çegovom rasplamsavaçu. Nije nuæno naroåito naglaãavati da i uvoznici strogo kontroliãu uvoz oruæja. Dræavna preduzeña koja se bave izvozom i uvozom su onda dræavni organi kao i svi drugi. I u onim zemÿama gde ne postoji dræavni monopol spoÿne trgovine. Ovaj se uticaj pre svega ogleda u odreœivaçu zvaniånog kursa nacionalne valute. pogotovu ako je ono prañeno velikim brojem osobÿa za obuku i odræavaçe. Ako ima u vidu neekonomske ciÿeve. Meœutim. Time se odnos zavisnosti sve viãe produbÿuje a za vodeñe sile postaje ekonomski unosan. Pored toga. Dakle. dræava izvozi viãkove poÿoprivrednih proizvoda. postoji delimiåan monopol ove vrste. takoœe. koji proceçuju da li se izvozom obezbeœuje spoÿnopolitiåki interes i ne ugroæava sopstvena bezbednost. g. ili biti upotrebÿeno u unutraãçim obraåunima. Stoga nije åudo ãto danas sve vlade zadræavaju punu kontrolu nad izvozom oruæja i tako ekonomske interese potåiçavaju politiåkim. ili ne pokvari svoje odnose s treñim dræavama. Spoÿnotrgovinski monopol dræave (dræavna trgovina) postoji onda kada dræava nije samo regulator spoÿne trgovine. pa åak i onima koje se oznaåavaju kao liberalno kapitalistiåke. v. vlada ovim postupcima moæe da postigne iste rezultate kao i one koji su veñopisani. Potpuni spoÿno-trgovinski monopol dræave karakteristiåan je za zemÿe eta-tistiåkog socijalizma. åiju je proizvo285 . U SAD. U drugim zemÿama. nego ñe se starati da çegovom nabavkom ne dospe u zavisnost od snabdevaåa. dræavno preduzeñe ñe jednostavno odbiti da uœe u posao ili odustati od veñugovorenog posla ponaãajuñi se na izgled kao privrednik kome takvo dræaçe nalaæe ekonomska raåunica. na primer. izvoznik mora biti siguran da izvesno oruæje neñe preprodajom zavrãiti u neæeÿenim rukama. Wih ne treba posredno podsticati ili spreåavati u duhu interesa dræave. nego i çen nosilac. dræave koja su se svrstale u vojno-politiåke blokove nemaju izbora: one moraju da uvoze od svojih saveznika. da miri ekonomske i tehniåke obzire s politiåkim. ovakvu prodaju mogu tumaåiti kao favorizovaçe potencijalnog protivnika i udaÿiti se od zemÿe-izvoznika. oruæje se moæe kupiti tek poãto se pribave dozvole iz resora spoÿnih poslova i odbrane. odnosno çene oruæane snage. pa prema tome i na uvoz i izvoz. sliåno dozvolama za uvoz ili izvoz. uslove i moguñnosti plañaça. veñsu stavÿena pod kontrolu dræava koje utiåu na naåin. To je moguñe zato ãto se plañaça viãe ne vrãe slobodnim transferom zlata ili deviza izraæenih u odnosu na zlato. najåeãñe onih najmoñnijih. One dræave u regionu koje neñe ili ne mogu da kupe oruæje. koji moæe pogodovati uvozu (ako je valuta preceçena) ili izvozu (ako je valuta potceçena). I.dræava-uvoznik postoji æariãte lokalnog sukoba. jer je glavni naruåilac sama dræava. veññe ti interesi dolaziti do izraæaja prilikom sklapaça samih poslova. mogu se zahtevati dozvole za devizno plañaçe za svaki spoÿnotrgovinski posao. na kraju. Kada se æeli izvrãiti pritisak na drugu dræavu. Kvalitativna spoÿnotrgovinska ograniåeça ili reæim plañaça mogu da olakãaju ili oteæaju uvoz ili izvoz time ãto ñe se uticati na naåin plañaça. Uvoznik mora. To se postiæe na jednostavniji naåin.

godine napad na Etiopiju. ograniåava. proglaãene zajedno. da omete çegov razvoj. Moguñnost da se deluje na pojedine zemÿe ograniåena je. Pakistan je tako u nekoliko mahova kaæçavao Avganistan zbog teritorijalnog spora oko Paãtunistana. Prema ål. uvoz ili izvoz se moæe odlukom dræavnih organa izriåito zabraniti. a Druãtvo naroda nije bilo univerzalno.. Zabrana uvoza i zabrana izvoza. uravno-teæavaçe platnog bilansa) ili drugim unutraãçim potrebama (zaãtita zdravÿa i morala).. Ovakva je zabrana obiåno uslovÿena ekonomskim (kriza. Ekonomska blokada moæe da predstavÿa sankciju koju pro-glaãava meœunarodna organizacija protiv dræave koja krãi vaæne odredbe meœunarodnog prava. koja se ogreãila o Pakt izvrãivãi 3. Ako je zabrana opãta. oslabi çegovu vladu i vojnu moñitd. SAD i Nemaåka. Zabrane uvoza i izvoza. d. Od ovakvih ekonomskih sankcija mnogo su oåekivali tvorci Druãtva naroda. kojoj su naroåito izloæene zemÿe bez izlaska na more. poãtanskih. koje “mogu da sadræe potpun ili delimiåan prekid ekonomskih odnosa i æe-lezniåkih. 41. najvaænije sirovine za ratni napor. oktobra 1935. koja se putevima preko kenijske teritorije snabdeva nekim æivotno vaænim sirovinama. u åijem Paktu (ål.dçu subvencionisala. dok u skoro svim zemÿama vlada neposredno nabavÿa osnovne siro-vine za strateãke rezerve. Umesto da se oteæava. pa åak i de facto onemoguñava. gvoæœe i åelik. 14) su one zauzimale joãistaknutije mesto no u Poveÿi UN. Meœutim. Zabrana uvoza iz odreœene zemÿe naziva se bojkotom (mada ovaj izraz moæe da ima i ãire znaåeçe kidaça svih privrednih veza). pomorskih. Ona se upotpuçava i zabranom tranzita. Da bi se izazvale teãke posledice po stranu dræavu. Poveÿe Ujediçenih na-cija Savet bezbednosti moæe naloæiti ålanicama ove organizacije da protiv dræave koja ugroæava mir preduzme mere. Ovo su kazne koje treba da zaãtite opãte interese i çihove posledice treba da budu jaåe od onih koje sprovodi jedna dræava ili grupa dræava (kao u malopreœaãçim primerima) zato ãto iza çih mogu stajati univerzalne organizacije. Uz to ni “stubovi” Druãtva na-roda. sem ako je reå o znaåajnoj zavisnosti stranog partnera od uvoza ili izvoza odreœenog artikla. slaba æetva. kao npr. Italija nije bila odvrañena od agresije i sankcije su posle nepune godine dana bile podignute. u prvom redu naftom. zabraçuje se u prvom redu uvoz onih artikala koje ova posledça mora da proda da bi ekonomski opstala. Embargo se nije odnosio na naftu. One su iskuãane u odnosu na Italiju. Kad je zabraçen izvoz samo u taåno naznaåenu zemÿu. reå je o embargu. raåunajuñi da ñe ita286 . Uspe-ãna primena ovakvih mera znaåila bi potpunu izolaciju kaæçene dræave. koji ima prevashodno politiåki ciÿ da potencijalnog protivnika liãi proizvoda koji su mu potrebni. telegrafskih. vazduãnih. za çenog trajaça nema nikakvog uvoza niti izvoza odreœenoga artikla. Velika Britanija i Francuska. a neki znaåajni italijanski snabdevaåi. Na sliåan naåin postupa i Kenija u odnosu na Ugandu. dovode do ekonomske blokade. nisu dosledno sprovodili blokadu. bili su van organizacije. blokada Italije bila je delimiåna. najoãtrijeg postupka iz ove skupine.”. radiografskih i drugih veza.

dok je srazmerno lako ustanoviti da je primeçena blokada. ãto je joãjedan razlog zaãto se blokada. a ne nekom drugom okolnoãñu. bile upuñene na trgovinu s Italijom. I jedna i druga zemÿa istrajale su u politici rasne diskriminacije. nije ga uputno ni potceniti. mnogo je teæe znati kada je zapreñeno blokadom. 221 (1966). “Journal of Pace Research” (Oslo). imali bismo pred sobom mnogo teæu sliku. prema tome.98 Na osnovu ovoga bi se lako moglo zakÿuåiti da potpuna ili delimiåna blokada nije pogodno sredstvo za primoravaçe dræava da poãtuju pravne obaveze. Poãtujuñi sankcije pretrpele su privredne gubitke. Ekonomske sankcije u kolektivnoj bezbednosti Druãtva naroda i Ujediçenih nacija. 248. Ærtve su bile maçe zemÿe. kao ãto smo videli. koje je. Po pravilu su predmeti ovih mera u roku od dve godine ponovo uspostavÿali preœaãçi stepen spoÿnotrgovinske razmene. skepsa prema ekonomskoj blokadi kao efikasnom postupku nastaje iz istih razloga kao i sumça u korisne uåinke kazne kao sredstva spoÿne politike. primeçenih od 1928. Wallensteen. meœutim. 287 . 232. Teorijski. i daÿe. da je blokada stvarno potpuna i da je uperena protiv zemÿe koja nema takav potencijal da moæe da opstane bez ikakvih privrednih veza s inostranstvom. M. 253 (1968). koje su. meœutim. te je. 217 (1965). ili su to åinile grupe dræava. Lindsay. Trade Sanctions as Policy Instruments. ili ima da posluæi posebnim spoÿnopolitiåkim ciÿevima jedne ili viãe dræava. 99 P. Dræave koje se ne obaziru na takve pretçe dovoÿno su motivisane i reãene da se prenesu s posledicama blokade. (1966). 1971. pa prema tome i delotvorna. samo za dva moæe reñi da je ovaj postupak doneo rezultate. J. primeçena u obliku kazne.99 Meœutim. 153. Moramo. str. ålanice meœunarodnih organizacija nisu ga dosledno spro-vodile. a najteæe je s pouzdanoãñu utvrditi da je promena ponaãaça izazvana tom pretçom. 388 (1976). Pod pretpostavkom. str. kao ãto ne vaÿa preceniti dejstvo ekonomske blokade. i opisati ponaãaçe blokirane zemÿe. “Inter-national Studies Quarterly”. poput Jugoslavije. godine. str. Beograd. ispostavila kao maçe efikasna. Otuda je pred dræavom-predmetom blokade uvek bio i izlaz koji se s naporima mogao nañi. 1968. lakãe najaviti nego sprovesti. Boæiñ. I pored svega toga. Wu potkrepÿuju i neka novija istraæivaça. do 1968. To bi onda znaåilo da blokada nije efikasna i u kom sluåaju.lijanskog diktatora Musolinija joãuvek moñi da pridobiju za savez protiv Hitlerove Nemaåke. bez obzira je li u sluæbi opãtih interesa koje tumaåe meœunarodne organizacije. pak. i daÿe. nisu dale æeÿene rezultate. Institut za meœunarodnu politiku i privredu. Otuda pretça ekonomskom blokadom i daÿe ima jako dejstvo. 277 (1970). priznati da se ovde joãuvek kreñemo u oblasti koja nije dovoÿno empirijski istraæena: naime. blokada mora da bude primeçena 98 N. pogodnije za pretçu nego za kaznu. I ekonomske sankcije. Characteristics of Economic Sanctions. koje su Ujediçene nacije proglasile u odnosu na Juænu Rodeziju i Juænu Afriku. da bi bila potpuna. 1968. i daÿe. izgleda da se moæe zakÿuåiti da ekonomska blokada ostaje najmoñnije spoÿnopolitiåko sredstvo vezano za privredu. od kojih jedno nastoji da pokaæe kako se od 18 sluåajeva ekonomske blokade. Svi dosadaãçi primeri primene ovoga sredstva bili su nepotpuni: ili su ga primeçivale pojedine (iako vrlo moñne) dræave. Jer. Vidi i rezolucije GS UN 216 (1965). 130.

koja su åesto i transnacionalna. kao i kod drugih postupaka. Naime. 288 . U prvom redu. Kada. mogu vezati i za drukåija oåekivaça. 100 Mrkuãiñ. ekonomski uravnoteæene. dræava izvoznicima nadoknaœuje razliku izmeœu dampinãke i stvarne cene. da u ciÿu izazovu teãkoñe. delo. Damping je prodaja robe na inostranom træiãtu po ceni niæoj od one na domañem. Kada te pogodnosti nisu simetriåne. Damping je omiÿeno sredstvo velikih preduzeña.100 Izvozne premije su nagrade koje dræava daje izvoznicima nekih vrsta roba. Time se podstiåe izvoz jer cena takve robe postaje niæa. Suprotno postupcima koji ograniåavaju razmenu sa stranom dræavom. Prodiraçe na strano træiãte. za æeÿu da se u pogoœenoj zemÿi izazovu poremeñaji. str. kao npr. dakle. ipak. spoÿnopolitiåki ciÿevi se mogu postizati i pojaåanim prisustvom na træiãtu zemÿe na koju se æeli uticati. Kako je pak. granice izmeœu ovoga postupka i dampinga se briãu. kao na primer posebno visokim antidampinãkim carinama. Pravilnik Saveta EEZ od 12 decembra 1979. i daÿe. ili da se ona dovede u zavisnost. International Legal Materials. str. Ekonomska pomoñ. pak. Kao obeñaçe ili nagradu subjekti meœunarodnih odnosa mogu stavÿati drugima u izgled izvesne ekonomske pogodnosti. i daÿe. koji tada podiæe cene i brzo viãestruko nadoknaœuje gubitke koje je imao prodajuñi ispod cene. ovakvi se uåinci mogu postiñi dampingom i izvoznim premijama. str. jer na taj naåin mogu da zauzmu monopolistiåki poloæaj. 242. Oni se. socijalni damping). damping je najåeãñe omoguñen eksploatacijom jeftine radne snage u dræavi proizvoœaåu (tzv. kada svaka konkurencija bude uniãtena. moæe se govoriti o ekonomskoj pomoñi u najãirem smislu reåi. Dræava-izvoznica takoœe moæe da potpomogne damping i time ãto ñe neprirodno potceniti domañu va-lutu. gubitke i pritisak. 1980. Sem hipotetiåkih izuzetaka. Pored toga ãto poåiva na takvim proraåunima.od svih stvarnih i potencijalnih trgovinskih partnera. nav. åak niæoj od cene koãtaça. zbog çih roba postaje nesrazmerno jeftina. 492. potroãaåi ostaju na milost i nemilost jedinom snabdevaåu. ne samo ãto ñe izvoznici iz jedne zemÿe zameniti sve druge strane partnere. nego ñe i domaña industrija da trpi u neravnopravnoj borbi s jeftinom stranom robom. Sve dok su premije takve da robu svode u okvire konkurentnosti na odgovarajuñem træiãtu. teãko je precizno utvrditi kada je reå o dampingu. sve çih je teãko privoleti da plañaju visoku cenu da bi zadovoÿile interese one dræave koja takvu meru æeli da sprovede. strani potroãaåi ñe. taånije reåeno. Pod uslovom da je roba istoga kvaliteta. Instrumenti za ovakvo prodiraçe poznati su iz uobiåajene prakse dræava i privrednih preduzeña. Dakle. ovaj postupak nema velike spoÿnopolitiåke ambicije (za razliku od ekonomskih). ovo najskupÿe privredno sredstvo. Pogoœena zemÿa moæe se braniti od dampinga na razliåite naåine. nav. biti skloni da je pre kupuju i na taj naåin ñe konkurenti biti istisnuti s træiãta. delo.101 e. œ. o viãe dræava. koja prvenstveno ima u vidu eko-nomske interese. prirodno. 101 Æuvela. 224. ili åak i zabranom uvoza dampinãke robe. reå je.

grupi preduzeña) potreban je kapital. Da bi ova pomoñstvarno sluæila takvoj svrsi. Pomoñu kredita lakãe se plasira roba u inostranstvu. meœunarodna banka itd. svih razvijenih zemaÿa da spreåe daÿe relativno zaostajaçe zemaÿa u razvoju. Nas ovde zanimaju neekonomski ciÿevi radi kojih se. Prelaz se. Treba imati na umu da se pri ovoj oceni moæe lako i pogreãiti. posebne ciÿeve. teæçu razvijenih zemaÿa da pomoñpruæaju bilateralno tj. nagrada ili moguñnost za pretçu i kaznu. gledan na kratak rok. Statistiåki podaci pokazuju meœutim. kao npr. pomoñje nedvosmislena onda kada se za çu ne dobija nikakva naknada. jer postupak koji. Uvek. dakle preko fondova koje obrazuju meœunarodne organizacije. Ne samo ãto etiåki i humani razlozi nalaæu da se ublaæe nejednakosti u raspodeli svetskog bogatstva i da se isprave nepravde nanesene eksploatacijom nekih delova sveta. recimo. Tako su. postoji obostrani interes. Ova teæça razvijenih zemaÿa navodi i na sumçu da one imaju u vidu drukåije. U prvoj grupi su opãti ciÿevi. pruæaçe pomoñi je sredstvo predohrane. Posmatrajuñi tekuñu praksu. kada se poklonima doprinosi stranoj zemÿi kako bi ostala i ubuduñe træiãte za robu iz zemÿe davaoca. pa i ekonomskom. javÿa veñonda kada davalac u konkretnom odnosu ne zadovoÿava srazmerno svoje interese.Prelaz izmeœu mera vezanih za uobiåajene meœunarodne eko-nomske odnose i pruæaça ekonomske pomoñi nije nagao kao ãto bi se moglo pretpostaviti. koja mogu ugroziti svetski mir. nacionalnom preduzeñu. kada daje zajam uz niæu kamatu od one koju bi inaåe mogao da ostvari. da dajuñi pomoñhoñe da za uzvrat dobiju neposredne politiåke koristi. dok se druga strana (davalac) liãava koristi ili nekog postojeñeg dobra. meœutim. mada se u svakom konkretnom sluåaju moæe raspravÿati o tome jesu li interesi obe strane u podjednakoj meri zadovoÿeni. uæe. nastoji se da onda ide meœunarodnim kanalima. kod ekonomske pomoñi jedna strana (primalac) dobija ekonomsku korist. 289 . Uglavnom. kao npr. pru-æajuñi pomoñ. Ovi se ciÿevi mogu svrstati u drugu grupu. nacionalna banka. tj. Wih vaÿa ispitivati u svakom posebnom sluåaju i oni umnogome zavise od subjektivne procene davaoca ili od opaæaça primaoca. veñse time spreåavaju teãka socijalna i politiåka staça. bankarski konzorcijum. kojima je u biti obostrani interes. da doprinesu tome da se jaz izmeœu te dve grupe zemaÿa smaçuje umesto ãto se sve viãe ãiri. Zajmoprimcu (dræavi. Ovi opãti ciÿevi uslovili su æeÿu Ujediçenih nacija i drugih meœunarodnih organizacija da privole razvijene zemÿe da odvajaju jedan deo svog nacionalnog dohotka kao pomoñzemÿama u razvoju. oni se mogu svrstati u dve grupe. u neposrednom odnosu s dræavama primaocima. vezani za celu meœunarodnu zajednicu. S druge strane. a zajmodavac (dræava.) raspolaæe sredstvima koja æeli da ustupi uz odgovarajuñu kamatu. dakle. U interesu je. izgleda kao pomoñmoæe da se pokaæe kao veoma unosan ekonomski potez. podnose ekonomske ærtve. meœunarodni zajmovi i kredi-ti najåeãñe åisto finansijske operacije. Naravno. tako da se ne retko meœu odluåiocima vodi rasprava oko toga vodi li pomoñpstizaçu datog ciÿa ili ne. kao kod poklona.

to boÿe”). U toku tri i po godine SAD su na osnovu ovog plana dale ukupnu pomoñkoja premaãuje 12 milijardi dolara. ali je znaåajna za one zemÿe koje bi i onako radi zaãtite sopstvene bezbednosti imale visoke izdatke na odbranu. Takva je obeleæja imao tzv. 103 290 . Harper & Row. 1962. Ministar inostranih poslova SAD. Najveñi deo ovakve pomoñi ne predstavÿa u stvari nikakvu ekonomsku dobit za primaoca. Na primer. Zaista. nagradom. Francuske.Kao sredstvo predohrane pomoñtreba da posluæi stabilizaciji u stranoj zemÿi. naroåito u toku hladnog rata. meœu koje treba ubrojati i staÿinistiåku spoÿnu politiku SSSR i çemu potåiçenih komunistiåkih partija?103 Ako veñpostoji bliskost spoÿnopolitiåke orijentacije i odnos savezniãtva. Trebalo je da te zemÿe zajedniåki izrade plan utroãka sredstava. 304. ekonomski snaænija dræava pomagañe svoje privredno slabije saveznike da bi ojaåala savez i sebe rasteretila u sluåaju sukoba. str. da podræi postojeñu vladu ili da ojaåa saveznika. str. general Xorx Marãal (George Marshall). Political Theory of Foreign Aid.104 Dok se na prethodne naåine osiguravaju opãte povoÿne okolnosti za zemÿu davaoca. u zapadnoevropskim zemÿama su postignuti restauracija i konsolidovaçe snaga koje su spreåile znaåajne socijalne preobraæaje i vodile spoÿnu politiku oslaçaça na SAD. vlada SAD je odluåila da masovnom ekonomskom pomoñi doprinese odræavaçu poredaka koji su joj obezbeœivali savezniãtvo u veñnastalom sukobu sa SSSR. daleko najveñi deo pomoñi uputile zemÿama na koje su raåunale kao na vojne saveznike. dotle se rukovaçe pomoñi kao obeñaçem. 123. 1967. vlade SR Nemaåke. pretçom ili kaznom odnosi na pojedine stavove i odluke a koje se odluåioci i stanovniãtvo u inostranstvu æele navesti. New York. koje se konaåno svodi na to da ekonomsko blagostaçe onemoguñava druãtveni progres. Ovakvo shvataçe. Meœu nekim ameriåkim nauånicima sumça se u to da pomoñi obiÿe vode samo u jednom pravcu i otvara pitaçe je li jaåaçe desnice u zapadnoj Evropi samo posledica Marãalovog plana ili i drugih okolnosti. s kojim su SAD imale da se sloæe. The Cold War as history. komunisti mogu doñi na vlast samo u staçima bede i oskudice. 5. ali je odbijao ameriåki nadzor. Wegovim primerom poãle su i zemÿe “narodne demokratije” tako da je ameriåkoj vladi uspelo da jasno izdvoji evropske dræave koje ñe kasnije uñi u zapadnu vojnopolitiåku grupaciju. 102 L. Za kritiku nekih ameriåkih mitova o ekonomskoj pomoñi vidi H. koji ãanse komunistiåkih partija vide samo u nenormalnim situacijama (“ãto gore. SSSR je bio zainteresovan za pomoñ. pothraçuju i neki leviåari. “The American political Science Review”. Morgenthau. Halle. odnosno od çih odvratiti. Uplaãena da velike ekonomske teãkoñe i socijalna previraça u zapadnoevropskim zemÿama odmah posle Drugog svetskog rata ne dovedu na vlast komunistiåke partije (naroåito u Francuskoj i Italiji). Najrazvijenije dræave su. jer je pruæena u vidu oruæja i ratnog materijala. i daÿe. i daÿe. godine obeñao je tu pomoñ“svim evropskim vladama koje su voÿne da uåestvuju u poslu obnove”.102 Preovlaœujuñe miãÿeçe u SAD jeste da je Marãalov plan zato u potpunosti uspeo: otada se pomoñinostranstvu u SAD najåeãñe obrazlaæe tvrdçom da je to najboÿe antikomunistiåko oruœe jer. Marãalov plan. A. juna 1947.

Wen “ciÿ je da se neposredno pogodi voÿa protivnika. sve u milionima dolara). 1953. Zastraãivaçe je pretça upotrebom instrumenata za razaraçe oruæanom silom. 540. Zastraãivaçe. 983. 291 . 1976/3. Opãirnije: “Der Spiegel”. str. Ravnopravni uslovi trgovaça pomogli bi na ekonomski prirodniji naåin razvitak takvih zemaÿa nego ãto to moæe inostrana pomoñ.Velike Britanije i SAD odluåile su da jula 1976. Kao i kod svake pretçe. Palmer H. 18. V. D. pronalazak nuklearnog oruæja uåinio je da zastraãivaçe doœe u srediãte paæçe i da dominira odnosima izmeœu velikih sila. i daÿe. 1.107Druga je u tome ãto se taj uåinak moæe samo donekle predstaviti. koje se ne moæe meriti ni sa åim ãto je åovek do sada doæiveo. pa åak ni s prvim atomskim bombama. U doba hladnog rata slika je bila mnogo upadÿivija vidi N. 83. ali ne i u potpunosti predvideti. C. Izrael 249 (61). dakle. Meœutim. New York.000 stanovnika) i strahovito siromaãnog Bangladeãa 107 (74) prema (79) miliona dolara. Ohrabrujuñe je. baåenim krajem Drugog svetskog rata na japanske gradove Hiroãimu i Nagasaki. The World Almanac. 107 Te su bombe imale snagu od 20 kilotona. Tako je Jordan (2. godine po-åele da se zalaæu da se umesto pomoñi isprave i stabilizuju uslovi meœunarodne trgovine. nav. Danas postoje razorne naprave od 100 megatona koje su. delo. Treba imati u vidu da je uzet primer iz razdobÿa koje se ne ubraja u hladni rat iste godine i SSSR je od SAD dobio kredit u iznosu od 102 miliona dolara. meœutim. tako da su zemÿe u razvoju joãod prvog zasedaça Konferencije UN o trgovini i razvoju (UNCTAD) 1964. pomoñkoja se daje u opãtem interesu joãuvek daleko zaostaje za onom koja ima neposrednije spoÿnopolitiåke svrhe za davaoca. Boston. 500 puta snaænije. koja je ravna snazi od 20. s obzirom na to da su dosadaãça iskustva povezana samo s ta dva pomenuta ratna dejstva i s probama vrãenim pod posebnim okolnostima. ciÿ treba da se postigne bez izvrãeça. razvijala i prikazivala s namerom da samim svojim postojaçem izazove potrebne uåinke. International Relations. Turska 171 (22) i Indonezija 159 (18). str. Prva je çegovo ogromno razorno dejs-tvo. godini bili su (prva cifra predstavÿa iznos ukupne pomoñi a cifra u zagradi iznos pomoñi bez obaveze vrañaça. Juæna Koreja 221 (41). Vlade zemaÿa primalaca odbijale su da za uzvrat slede politiåke ciÿeve zemaÿa davalaca: one koje su na to pristajale bivale su svrgnute umesto da putem pomoñi budu ojaåane. zaprete Italiji obustavom pomoñi ako predstavnici Komunistiåke partije Italije uœu u vladu. pogotovu onda kada su prilikom çenog davaça ekonomski razlozi sporedni ili i ne postoje.105 I pored svih nastojaça meœunarodnih organizacija. na primer primio veñu pomoñod mnogoÿudnog (74. 000. 1974. str. jul 1976. Juæni Vijetnam 539 (523). Dve okolnosti vezane za tu vrstu oruæja doprinose tome. to ãto se nade dræava koje su pruæale pomoñoåekujuñi politiåke koristi nisu ispuçavale. a da se pri tom ne upuãta u probu upotrebe sile”.000 tona klasiånog eksploziva trinitrotoluola (TNT).000 stanovnika). 105 “Politika”. Postupci prvenstveno vezani za prinudu a. Houghton Mifflin. koja je takva da zemÿe u razvoju usled neravnopravnosti svake godine izgube viãe od onoga ãto dobiju na ime pomoñi. Perkins. Upotrebiti nuklearno oruæje znaåi pokrenuti lanac dogaœaja za koji se ne zna dokle vodi i 104 Najveñi primaoci pomoñi SAD u 1972. ãto daje strategiji zastraãivaça svojevrsna obeleæja. Ni ekonomski rezultati pomoñi nisu bili zadovoÿavajuñi. 106 Bofr.106 Oruæana sila je oduvek imala funkciju zastraãivaça te se jaåala.

Bilo kako bilo. tako da se suparnici uzajamno iznuravaju liãavajuñi jedan drugog oruæja. U senci ovog osnovnog odnosa.koji.108 Dovoÿno je da napomenemo da se ona sastoji u neprekidnom manevrisaçu da se postigne povoÿniji poloæaj radi veñe slobode akcije. i daÿe. tj. U sliånom su poloæaju Ãvedska i Velika Britanija. ali moæe biti dovoÿan da visoko podigne cenu napada na çega. koja se u izvesnoj meri udaÿila od Severnoatlantskog pakta i poseduje sopstvenu “udarnu silu” (force de frappe). Iz tog se izvlaåi zakÿuåak da upotreba sredstva nad kojim se nema nadzor nije racionalna. kao ãto su usavrãeni antiraketni i protivavionski sistemi i neobiåno jako utvrœeni i pokretÿivi ureœaji za lansiraçe raketa s nuklearnim bojevim glavama (betonski silosi i podmornice). U tome igraju pojaåanu ulogu elementi odbrane i zaãtite. bivãim silama osovine.109 U drugoj grupi su zemÿe koje se oslaçaju na zaãtitu moñnog saveznika. 109 Bofr. Takve zemÿe su se ili odrekle nuklearnog oruæja. razumÿivo. kao npr. Dræave tipiåne za ovu grupu nikada nisu sasvim sigurne da li ñe veliki saveznik pos108 Bofr. ali da pretça çime postiæe uåinak jer moæe da izazove ono ãto je za zastraãivaçe bitno strah. 292 . Nuklearno oruæje i potrebna sredstva za çegovo dopremÿivaçe od udaÿenih mesta poseduje mali broj dræava. nav. suãtina zastraãivaça ostaje ista: nova dostignuña se ne kriju. U prvoj su dræave koje raåunaju na sopstveni nuklearni potencijal. koji se. 85. delo. str. da se. dok bi napadaå od svoje pobede imao ograniåenu korist. ali se çima pridruæuje ãiri krug dræava koje raspolaæu nuklearnim eksplozivom ili sposobnoãñu da ga proizvedu. koji napadnutom treba da omoguñe tzv. On iznad çih dræi “nuklearni kiãobran” preteñi upotrebom nuklearnog oruæja velikoj sili koja bi na çih izvrãila napad. potencijalni protivnik “viãe zastraãi”. Ne moæemo se zadræavati na pojedinostima odnosa zastra-ãivaça izmeœu velikih sila i na evoluciji çihove nuklearne strategije. a veruje se da mu teæe Kina i Indija. Neki savremeni struåçaci smatraju da je nuklearna pretça ovih zemaÿa veoma verodostojna jer je jasna (osnovne vrednosti su sasvim omeœene) i jer cena çenog izvrãeça ne premaãa vrednost ugroæenog dobra. nego tako ãto ga vrlo brzo pretvaraju u staro gvoæœe. Ovakav odnos supersila stvorio je meœu çima ravnoteæu koja se naziva “ravnoteæom straha”. ako se tako sme reñi. ne moæe porediti sa ruskim ili ameriåkim. ne time ãto ga uniãtavaju u bici. Ona podleæe svim zakonitostima uzajamne pretçe. sposobnost da preæivi. Tipiåan predstavnik ove grupe je Francuska. delo. str. a za ostali svet je naroåito znaåajna zbog opasnosti koje sobom nosi. druge dræave koriste zastra-ãivaçe na razliåite naåine. nav. moæe da ugrozi i samoga onog ko ga je pokrenuo. One koje se uzdaju u nuklearno zastraãivaçe mogu se podeliti na dve grupe. . Ogroman intelektualni i ekonomski napor koji se ulaæe u usavrãavaçe oruæja dovodi dotle da ono vrlo brzo zastareva. ona se saopãtavaju protivniku kako bi delovala na çega. ili im je çegovo posedovaçe onemoguñeno. da zadræi dovoÿno snage da nanese uniãtavajuñi protivudar. doduãe.

Razumÿivo je onda ãto su. od najmaçe razornih do onih s katastrofalnim posledicama. u nadi da ñe spreåiti svrãeni åin i izazvati dovoÿno æestok sukob. te stoga raste i znaåaj postupaka koji su se inaåe smatrali karakte-ristiånim za unutraãçu politiåku borbu i graœanske ratove. postoji sklonost da se preti “blaæim” instrumentima za razaraçe. iako nemaju nameru da se na çih oslaçaju radi sprovoœeça svoje redovne spoÿne politike. a pogotovu nuklearni napad. izazvali ispuçeçe pretçe. i ove snage u osnovi treba da deluju zastraãujuñe. u strahu da meœu tamoãçim odluåiocima ne ovlada uvereçe kako gubitak jednog takvog saveznika nije dovoÿan razlog da se zapoåne besomuåni lanac nuklearnog rata. U strahu da takvi pritisci ne bi prekoraåili tzv. Pored toga. Nameçene odbrani. Prema tome jesu li napadnuti ÿudi. b. za çih je neizvesno kakvo bi reagovaçe izazvala blaæa ili posredna sredstva. koji bi uticao na silu zaãtitnicu da ispuni svoju pretçu. spadaju pojedinaåni akti nasiÿa srazmerno malog obima. jer potencijalnom agresoru treba da pokaæu da ñe ga upotreba sile skupo stajati. napomenimo da se nastoje izbeñi oni akti na koje se pretça odnosi. sabotaæa i diverzija. Pojedinaåni akti nasiÿa. privredna dobra ili vojni objekti.tupiti prema svom obeñaçu i izvrãiti pretçu. ovakve zemÿe jaåaju konvencionalne snage da bi mogle da se odupru takvim napadima. ima u nuklearnoj eri poseban znaåaj i posebna obeleæja. åiji je unutraãçopolitiåki znaåaj dugo bio upadÿiviji od meœunarodnopolitiåkog. Zastraãivaçe se ne zasniva samo na pretçi nuklearnim oruæjem. Kao ãto je veñnapomenuto. a to je otvorena primena oruæane sile protiv interesa protivnika. Strogo govoreñi. Meœu takve postupke. mnoge dræave upuñene na to da radi odbrane svoje sopstvene bezbednosti jaåaju oruæane snage. Odluåioci u takvim dræavama paæÿivo motre politiåka zbivaça u vodeñim si-lama. Ovo se postiæe koriãñeçem nenasilnih sredstava i preruãavaçem nasiÿa u oblike koji su naizgled maçe intenzivni ili åiji je inspirator prikriven. 293 . Zastraãivaçe. prag nuklearne osetÿivosti. te se ne moæe smatrati odgovornim. Ovakav zaklon se u posledçe vreme najradije traæi u tome da se meœunarodni sukobi predstave kao unutraãçi. postupak koji prati meœunarodne odnose od pamtiveka. u svetu u kome se uvek ne poãtuje zabrana upotrebe sile i pretçe silom. åak i ako su sigurni da bi otvorena agresija. mogu se razlikovati terorizam. odnosno da li je çegova pretça dovoÿno uverÿiva za drugu stranu. i nuklearne sile teæe da na raspolagaçu imaju åitavu gamu takvih instrumenata. U svim onim oblastima gde je nuklearna pretça slabija (a to je grubo reåeno) sve ono ãto je van neposrednog ugroæavaça izmeœu vodeñih nuklearnih sila. delimiåno i zato da bi mogle da pojaåaju uverÿivost svake svoje pretçe. ovakve snage imaju dvostruku funkciju: one treba da odvrate napadaåa od upotrebe sile (odvrañaçe) i da onemoguñe çegov uspeh ako do primene sile ipak doœe (odbrana). raåunajuñi da su ona uverÿivija zato ãto je çihovo dejstvo poznato i zato ãto cena çihove upotrebe izgleda niæa. Pored onih koja smo veñispitali. kod kojih je uåinak instrumenata za prinudu i razaraçe maçe fiziåki a viãe psiholoãki i simbiliåki.

Ukoliko je. åija je faãistiåka vlada uåinila sve da zaãtiti saizvrãioce i sauåesnike. neposredna ærtva napada politiåki maçe znaåajna ili sasvim beznaåajna. Godine 1934. Ukoliko je ciÿ napada da se ukloni politiåki odluåilac koji se dræi za iskÿuåivo ili prvenstveno odgovornog za izvestan politiåki kurs ili stil. Politiåko ubistvo moæe da se koristi kao spoÿnopolitiåki postupak i u tom smislu nas ono ovde poglavito zanima. 110 V. francuski ministar spoÿnih poslova. reå je o politiåkom ubistvu. ili onaj çen deo koji ima u rukama dræavni aparat. u novije vreme se ovakvom postupku pristupa s oprezom zbog gnuãaça koje izaziva. i daÿim delovaçem ustaãkog pokreta. ubijen je u Marseju jugoslovenski kraÿ Aleksandar Karaœorœeviñod ruke jednog ålana VMRO. Dimitrijeviñ. Razlog za to je u uvereçu da izvesna uticajna liånost ima odluåujuñi uticaj na spoÿnopolitiåko odluåivaçe.aa. Radniåka ãtampa. Tako se pravi inspiratori dugo mogu sakrivati iza dvoumÿeça posmatraåa. vlade koje æele da uklone neugodnog odluåioca u stranoj zemÿi povezañe se s politiåkim grupama u çoj. u odnosima izmeœu italijanskih dræavica u doba renesanse. koji ima za ciÿ da kako to sam latinski koren ove reåi (teror) kaæe izazove strah i pometçu u ãiroj vladajuñoj grupi i u stanovniãtvu. Novija politiåka ubistva ove vrste su stoga ostala maçe ili viãe nerasvetÿena. koje su veñsklone ili se mogu prikloniti da izvrãe atentat. da ohrabri çihove potencijalne saveznike i tako sE2m ili uz primenu drugih sredstava omoguñi postizaçe takvih ciÿeva. pak. 294 . koji je svoju spoÿnu politiku zasnivao na savezu s Francuskom i bezuslovnoj odbrani versajskog sistema. Woj je ovaj uticajni politiåar bez åijeg se uåeãña ili saglasnosti nije mogla zamisliti nijedna francuska vlada smetao. kome su pomagali pripadnici ustaãke emigracije. 1982. radi se o terorizmu u uæem smislu reåi. Terorizam u ãirem smislu je napad na æivot i telo pojedinaca ili maçe grupe ÿudi s ciÿem da se postignu politiåke promene. Iako su u izvesnim istorijskim periodima ovakva ubistva bila åesta i malo sakrivena. pa i istoriåara. Oni se tada obiåno nazivaju terorom i sastoje se najåeãñe u nemilosrdnom progaçaçu politiåkih protivnika ili uglednih ÿudi koji bi to mogli biti. da skrene paæçu na prisustvo snage u åije ime istupaju teroristi. Jugoslavija raspala i da bi tako one mogle da ostvare svoje teritorijalne zahteve prema çoj. Dok je na prvi pogled ovo bila sluåajna ærtva. jer se protivio popuãtaçu pred Hitle-rovim zahtevima. Uz jugoslovenskog monarha istom prilikom je ubijen i Luj Bartu (Louis Barthou). Kao ãto je veñnapomenuto. tako da se çenim uklaçaçem æeli obustaviti odreœen spoÿnopolitiåki kurs ili na çega uticati posredno time ãto bi se izazvala unutraãça kriza u stranoj zemÿi. One su smatrale da bi se time. kao npr. pouzdano se smatra da su se motivi neposrednih izvrãilaca poklapali sa æeÿom italijanske i maœarske vlade da oslabe Jugoslaviju uklaçaçem kraÿa-diktatora. i surovom guãeçu i najmaçih znakova neposluãnosti ili kritike. postoje pretpostavke da je iza Bartuovog ubistva stajala nacistiåka Nemaåka.110Sliåne postupke moæe preko dræave primeçivati i vladajuña klasa. Terorizam. Beograd. Kako su pripreme obavÿene u Maœarskoj i Italiji.

Drugi naåin koriãñeça teroristiåkog akta u meœunarodnim odnosima novijeg je porekla i viãe se vezuje za naddræavne subjekte meœunarodnih odnosa. Najnovije istrage koje su ålanovi predstavniåkih tela SAD vodili protiv Centralne obaveãtajne agencije SAD (CIA) s velikom merom pouzdanosti su pokazale da su çeni prsti bili umeãani u ubistva dva “nezgodna” saveznika SAD. te da i strance treba kazniti zbog podrãke protivniåkom reæimu ili ih probuditi iz ravnoduãnosti prema mukama potlaåenih. Ngo Din Dijema u Juænom Vijetnamu (1963) i Rafaela Truhiÿa (Trujillo) u Dominikanskoj Republici (1961). Kada i toga nema. koji dovode do nepovereça prema vlasti i çenoj sposobnosti da se odræi. u kojima sede sluåajni posetioci. Takvu grupu. oktobar”. Tempiranim bombama diæu se u vazduh bioskopske sale. kao ãto je to bilo jula 1968. veza izmeœu subjekta koji ovako koristi terorizam i teroristiåkog akta paæÿivo se krije ili pogreãno predstavÿa. uklaçaçe nepoæeÿne politiåke liånosti moæe obaviti tako da smrt izgleda prirodna ili sluåajna. ali su u krajçim sluåajevima razlike velike. dotle je kod pravog teroristiåkog akta ærtva åesto politiåki bez znaåaja ali je vaæno da se zna da delo ima politiåki smisao. pa i druãtveno-ekonomskom ustrojstvu. ili åija se vlada æeli svrgnuti. nego se i pokazuje da u dræavi protiv åije je vlade izvrãen teroristiåki akt postoji unutraãçi oruæani otpor. Strani subjekti meœunarodnih odnosa mogu inspirisati tero-ristiåke akte. Naime. Tipiåne za ovakve teroristiåke akte su otmice vazduhoplova. godine u beogradskom bioskopu “20. Time je ne samo skriven pravi pokretaå. Veñina ovakvih akata ima demonstracioni ciÿ i zasniva se na uvereçu da su politiåka zbivaça meœunarodno uslovÿena. 295 . godine uåiçeno s avionom JAT-a na liniji StokholmBeograd.Za ubistvo kongoanskog predsednika vlade Patrisa Lumumbe 1961. Bombe se podmeñu u masovna prevozna sredstva. åiji se putnici unapred ne znaju kao ãto je 1972. godine zna se da je poåiçeno po nalogu iz inostranstva. koji ne moraju imati nikakvu stvarnu politiåku podrãku. åije je ime lako izmisliti. po pravilu. ako u pogoœenoj zemÿi postoji bilo kakav radikalan opozicioni pokret. Ovaj posledçi motiv åesto je prisutan u akcijama nekih palestinskih grupa. Prelaz izmeœu politiåkog ubistva i teroristiåkih akata u uæem smislu reåi nije odseåan. gde se putnici i posada dræe kao taoci dok ne bude ispuçen neki maçe ili viãe odreœen zahtev otmiåara. U doba mira. Tero-ristiåki akt teæi posrednom izazivaçu obimnih promena u politiåkom. Za to su potrebni strah i dezorijentacija. åiji ñe se propagatori onda postarati da ga prati izjava ili manifest toboæçeg autohtonog politiåkog pokreta. Wime se u osnovi jedan unutraãçi. Dok se. Jedan od çih je odavno poznat i sastoji se u koriãñeçu terorista radi unoãeça pometçe u dræavu åija se otporna moñæeli oslabiti. teroristiåki akt ñe izvrãiti agenti strane sile. poseban ciÿ æeli postiñi ugroæavaçem opãteg ili stranog dobra. on ñe se navesti i osposobiti za teroristiåke akcije i one ñe se u potpunosti pripisati çemu. nije teãko nañi jer je za izvrãeçe teroristiåkog akta potrebno vrlo malo ÿudi. prilikom åijeg pada na teritoriji Åehoslovaåke je nastradalo dvadeset i sedam lica. podræavati i pomagati çihove izvrãioce iz dva osnovna razloga. na primer.

koje su zaãtitnik i simbol dræave. mogu se uniãtiti åitava postrojeça ili pokvariti vaæne maãine. ona treba da dovede do unutraãçopolitiåkih promena i najåeãñe je uvod u druga sredstva ili çihov pratilac. zalihe municije itd. a da se pri tome ne ugroze i oni koji se oruæano bore za nacionalno osloboœeçe. koje ne poseduju male grupe. kao ãto su otmice vazduhoplova. usamÿeni diverzantski akt se pribliæava tero-ristiåkom delu. Kao i terorizam. kojima oteæava premeãta-çe i snabdevaçe vojske. Iza akata sabotaæe mogu stajati strani subjekti. pogaœaju materijalna dobra. Kao uvod u oruæani ustanak ili napad iz inostranstva. jer im se ne dopuãta nikakav drugi vid politiåke akcije. oruæja. koji su. aerodrome). vv. u prvom redu diplomatske predstavnike. Pored neposrednih napada na utvrœeça. Sabotaæa se sastoji u uniãtavaçu materijalnih dobara ili ometaçu proizvodnih procesa s ciÿem da se oslabi privredni potencijal i dovede do poremeñaja u nacionalnoj privredi. meœutim. pa åak i pribegavaju terorizmu. pravnu definiciju meœunarodnog terorizma teãko je dati. Diverzija se upotrebÿava kao oznaka za akte sliåne sabotaæi. napadi na çih i napadi na lica koja uæivaju meœunarodnu zaãtitu. Za vreme rata u tu se svrhu koriste i sopstvene trupe 296 . potpisani su ugo-vori o goçeçu i kaæçavaçu nekih çegovih manifestacija. diverzijom se smatraju i napadi na saobrañajne puteve (æeleznice. Kada je takav napad u toku. Sabotaæa u prvom redu teæi smaçeçu proizvodçe i onemoguñavaçu snabdevaça. umesto toga. naroåito onda kad pripremaju otvoreni napad svojih oruæanih snaga. inaåe sposobne za teroristiåke akcije. pokazujuñi raçivost oruæanih snaga. onemoguñiti dovod vode ili je uåiniti nepodobnom za koriãñeçe. ali je çihovo uniãtavaçe preteæno motivisano simboliåkim a ne privrednim razlozima (npr. prekinuti snabdevaçe energijom. s kojim åesto ide zajedno. prvenstveno usmereni na objekte od znaåaja za oruæane snage.od kojih je jedna od najspektakularnijih bila otmica izraelskih sportista na olimpijadi u Minhenu 1972. potrovati stoka. U tom ciÿu. moæe se spaliti letina. Otuda je pomoñinostranstva vaænija i åeãña. godine. Takve se diverzantske grupe snabdevaju i obuåavaju da bi se prebacile preko granice u trenutku koji çihov zaãtitnik i nalogodavac dræi za pogodan. Meœutim. Stoga do sada nije izraœena jedinstvena konvencija o suzbijaçu meœunarodnog terorizma. ruãeçe spomenika). za vreme rata. bb. najåeãñe uzgredno. sabotaæa je deo totalnog rata u kome se nastoji da se u ãto veñoj meri oslabi neprijateÿska privredna moñ. diverzija ima praktiåni znaåaj jer smaçuje vojni potencijal. Za one teroristiåke akte åiji je meœunarodni karakter oåigledan (a ne prikriven iza toboæçe unutraãçopolitiåke borbe) u posledçe vreme odomañio se naziv “meœunarodni terorizam”. jako je nastojaçe da se izvrãioci takvih akata gone i kaæçavaju zajedniåkim naporima svih dræava. Za preduzimaçe diverzantskih akcija potrebna je izvesna mera opremÿenosti i pripremÿenosti. mostove. U uvereçu da on remeti meœunarodne odnose ugroæavajuñi opãte interese u ime posebnih. jer u prvom redu treba da deluje psiholoãki. I teroristiåki akti.

finansiraça ili tolerisaça oruæane. str. kojom se ovde bavimo. Sila koja interveniãe æeli da postigne svoje ciÿeve bez opasnosti da bude oglaãena za agresora: ona formalno ne primeçuje prinudu na subjekt meœunarodnih odnosa u celini.111 U okvire takvog. Glavni oblik oruæane intervencije. Institut za meœunarodnu politiku i privredu. Austrija i Pruska). zastraãivaçe i pojedinaåni akti nasiÿa. te je ta primena uglavnom imala kontrarevolucionarni karakter. ekonomska blokada. Savez udruæeça za UN Jugoslavije. kao ãto su npr. godine osnovale tri apsolutne monarhije. ili da ovima pomognu da tu vladu svrgnu. i od meãaça u graœanski rat u drugoj dræavi”. U periodima kada se odigrava smena druãtveno-ekonomskih poredaka ova vrsta intervencije je naglaãena i izvodi se ili odobrava kolektivno. koje jedna drugoj mogu pomagati da se brane od pokuãaja svrgavaça neustavnim putem. Nemeãaçe u unutraãçe poslove dræava. str. Oruæanoj intervenciji dugo je iãlo na ruku naåelo legitimiteta. predstavÿa najintenzivniji oblik intervencije. Uz to. veñsamo na jedan çegov deo. 2131 (HH). 297 . Beograd. U zavisnosti od interesa intervenijenta. pobednice u ratu protiv Napoleona (Rusija. Prevod u Ujediçene nacije i savremeni svet. Ovakvo ulaæeçe u stranu dræavu moæe se zamagliti nizom pravnih i stvarnih nejasnoña i izgovora s namerom da se zbuni javno mçeçe i paraliãe rad meœunarodnih organizacija stvorenih za zaãtitu bezbednosti subjekata meœunarodnih odnosa. ãtaviãe i dozvoÿeni. Ona se tada najåeãñe oznaåava kao nasilno i samovoÿno meãaçe. iako ne uvek i oruæane sile. Skoro istovetan je odgovarajuñi tekst Deklaracije UN o naåelima meœunarodnog prava o prijateÿskim odnosima i saradçi dræava od 24. Za starije pisce i predstavnike tradicionalnih shvataça intervencija se sastoji samo u upotrebi oruæanih snaga. 1970. ona obiåno tvrdi da nema nameru da okrçi teritorijalni integritet dræave u kojoj interveniãe. Rez. pojma intervencije spadaju i neki postupci o kojima je bilo reåi. politiåke ili bilo koje druge prirode da bi primorala drugu dræavu na potåiçavaçe u vrãeçu çenih suverenih prava na dobijaçe od çe koristi bilo koje vrste. decembra 1965. 1969. 200. koji je istovremeno i onaj koji je danas najaktuelniji. godine. prema kome postoji navodna solidarnost izmeœu legitimnih vlada. Sveta alijansa. 112 Nijedna dræava ne moæe da primeni niti da podræi upotrebu mera ekonomske. ãireg.112 Oruæana intervencija. da je tek u zaåetku ili se samom intervencijom izaziva. Taå. Vidi podrobnije T. Pobude za primenu ovoga naåela bile su naroåito jake kada je u pitaçu bila meœunarodna klasna solidarnost. koji podrazumeva odaãiÿaçe sopstvenih udruæenih snaga u stranu dræavu da bi se nametnuo æeÿeni politiåki ishod. Intervencija je pojam nastao u meœunarodnom pravu da oznaåi nedozvoÿeno meãaçe u unutraãçe stvari jedne dræave. pomagaça. izazivaça. koju su 1815. Oruæana intervencija. kojim se negiraju çena suverenost i samostalnost. çegove oruæane snage nastoje da odbrane postojeñu vladu od pobuçenika. propaganda. subverzija. ãto podrazumeva izvesnu meru pritiska. Beograd. subverzivne ili teroristiåke aktivnosti usmerene “na nasilnu promenu reæima druge dræave. Mitroviñ. 305. stavila je sebi u zadatak da oruæanim intervencijama u 111 Teoretiåari meœunarodnog prava ne odreœuju pojam intervencije na isti naåin. dok su drugi oblici meãaça (intercesija) van toga pojma pa su. v. oktobra 1970. od 21. u zbirci Kodifikacija principa miroÿubive i aktivne koegzistencije. sastoji se u oruæanoj pomoñi strane dræave jednoj strani u unutraãçem sukobu. Isto tako sve dræave ñe se uzdræati od organizovaça. i daÿe. bilo da se on veñrasplamsao. br. 2 Deklaracije Generalne skupãtine UN o nedopustivosti meãaça u domañe poslove dræava i zaãtiti çihove nezavisnosti i suvereniteta. Pomagaçe diverzantskih grupa ili çihovo tolerisaçe za vreme mira smatra se aktom agresije.(komandosi).

kojom treba da se izbave iz æivotne opasnosti grupe ÿude koje strana vlada ugroæava ili nije u staçu da ãtiti. Ãto je najporaznije. Sliåno se opravdava tzv. 28. septembra 1915. Collard-Manin. a pokuãavaju se izneti i danas. intervencija neophodna da bi se zaãtitili sopstveni interesi. veñodaãiÿaçe trupa koje treba da smire situaciju i pomognu sugraœanima da spasu æivote i imovinu. prema tome. Ãpaniji i Maœarskoj. u stvari. i u najnovije vreme sile koje interveniãu nastoje da svom ponaãaçu daju pravni oblik. Pored klasne ili ideoloãke solidarnosti. Sa sovjetske strane. S. zahvaÿujuñi uticaju velikih sila na formiraçe meœuna-rodnog prava. “Savremena administracija”.113 U to ime trupe pripadnika ovoga saveza intervenisale su u Pijemontu. koja dovodi do apsurdnog zakÿuåka da je legalna i ona vlada koja ne moæe da se odupire sopstvenom narodu bez strane pomoñi. Prema naåinu gledaça takvih imperijalistiåkih ili hegemonistiåkih sila. Dominikanska Republika 1965. sluæila je toboæça ugroæenost nemaåkih nacionalnih maçina. prava namera velikih sila koje su oduvek najåeãñe intervenisale sastoji se u æeÿi da se zaãtiti ili proãiri sfera sopstvenog uticaja. godine. i daÿe. te je. intervencija se. na koje se rado pozivaju SAD. razlozi koji se navode sluæe da prikriju stvarne pobude intervenata. svaka promena predstavÿa za obe sile neizvestan poremeñaj. koja su se u proãlosti. Ovakva intervencija prividno ne znaåi stupaçe ni na koju stranu. koji su ugroæeni “neredima”. te one preñutno priznaju jedna drugoj pravo da interveniãu. 8. str. pravdala naåelom proleterskog internaciona-lizma. åak i onda kada su ideoloãki povezane s razliåitim snagama u unutraãçem sukobu. godine). naroåito u Åehoslovaåkoj 1968.svim zemÿama brani “bogomdani” feudalni poredak od buræoaskih re-volucija ili pokreta za nacionalno osloboœeçe. huma-nitarna intervencija. Ovim su pravdani belgij-ska intervencija u Kongu 1960.114 Kao ãto se vidi. jeste zaãtita sopstvenih dræavÿana u stranoj zemÿi. 298 . 1974. obezbeœuje se. godine. U to ime SAD su nekoliko puta intervenisale u Latinskoj Americi (Gvatemala 1954. Unutraãça nadleænost dræava i meœunarodna zaãtita ÿudskih prava. u periodima kada rivalske sile nastoje da izmeœu sebe zadræe ravnoteæu snaga. pravdajuñi se stvarnim ili izmiãÿe-nim pozivom od legitimne strane u unutraãçem sukobu. Kao izgovor da intervencije nacistiåke Nemaåke. Beograd. S obzirom na prisustvo i privilegovan poloæaj preduzeña SAD u zemÿama Latinske Amerike. od 26. godine. Jedno od çih. pobeda one politiåke grupe koja ñe ãtititi interese SAD i voditi politiku koja moñnom severnom susedu odgovara. Postoje i druga opravdaça za intervenciju. uzimala ozbiÿno. nikakva politiåka promena u maçim dræavama koje one smatraju znaåajnim za svoju bezbednost ne moæe se odvojiti od uzajamnog odnosa s rivalskim silama. i upad izraelskih komandosa u Ugandu 1976. bez obzira jesu li sopstveni dræavÿani ili ne. prema kome socijalistiåke dræave 113 114 Ugovor o Svetoj alijansi. U istom duhu su sile Antante intervenisale u Rusiji protiv boÿãeviåke revolucije. Milenkoviñ. godine) i u drugim delovima sveta (Liban 1958. Iako je opravdaçe pozivom vlade samo formalna varka. str. Pod izgovorom da se pomaæe sopstvenim dræavÿanima. ovaj razlog za intervenciju ameriåkih “marinaca” u tim zemÿama bio je ispoåetka stvaran a u novije vreme prividan.

299 . T. U trenutku kada je general Makartur (McArthur). na klasnu solidarnost i umnogome liåi na novu verziju naåela legitimiteta. on se otvoreno ili slabo prikriveno vodi izmeœu oruæanih snaga suprotstavÿenih dræava. Pored toga ãto pokazuje usku povezanost unutraãçih i meœuna-rodnih politiåkih zbivaça. Intervencija je jedno od najåeãñih ispoÿavaça politike sile u meœunarodnim odnosima. Socijalistiåki internacionalizam. meœutim. Na taj naåin jednostrana intervencija eskalira u dvostranu i konaåno u ograniåeni rat. Glavna ograniåeça u novijim ograniåenim ratovima odnose se na prostor na kome ñe se voditi rat i na ratna sredstva (oruæje) koja se mogu upotrebiti. U pogledu prostora jasno se vidi da je ograniåeni rat potekao od oruæane intervencije. pak. oba dela Koreje). i daÿe. dakle.imaju prava da interveniãu jedna u drugoj. striktno vodio na teritoriji Koreje (tj. kineske i ameriåke trupe nikada nisu stupile u borbene dodire na drugim mestima. Ograniåeni rat. Konstantinov V. komandant ameriåkih i savezniåkih trupa (koje su istupile kao snage Ujediçenih nacija). Sem sporadiånih incidenata. Rat s ograniåenim ciÿem nije isto ãto i ograniåeni rat. interesne sfere nisu jasno odreœene. mada je ograniåeni rat uvek rat s ograniåenim ciÿem. S. uåestalost intervencija svedoåi i o æilavom istrajavaçu velikih sila u uvereçu da imaju svetsku misiju i da unutraãça zbivaça u maçim i sredçim dræavama nisu iskÿuåiva stvar çihovog stanovniãtva. a stanovniãtvo izlaæe velikim patçama i gubicima. dakle. Ovo opravdaçe poziva se. Oblici ovakve intervencije su veoma raznoliki. Zaika. da je kao ãto smo napomenuli eskalirana intervencija. U sluåaju Koreje. 1973. sukob je nastao intervencijom SAD. ali se pri tom poãtuju izvesna (najåeãñe preñutno prihvañena) ograniåeça. ukoliko je ugroæena vlast proletarijata. Ograniåeni rat je oblik otvorenog oru-æanog sukoba izmeœu dræava. åesto asimetriåni i na razliåite naåine kamuflirani. ili je jedna od zainteresovanih sila æeÿna da promeni odnos snaga. Meœutim. te bi ga stoga vaÿalo zajedno s çim i razmatrati. prerastao u ograniåeni rat izmeœu te dræave i NR Kine. To naroåito vaæi za sukobe izmeœu dræava vojnopolitiåkih blokova. hteo da preœe reku Jalu i da 115 54. F. U savremenim uslovima postoji ispoÿena tendencija ka internacionalizaciji unutraãçih sukoba u maçim dræavama putem intervencije velikih sila. vrsta rata. “Novosti”. veñse moraju prilagoœavati interesima hegemona. obe strane u unutraãçem sukobu mogu da dobiju oruæanu pomoñ.115 Ukoliko. priroda rata se u najnovije vreme toliko izmenila da nije na odmet izdvojiti ograniåeni rat zbog niza çegovih osobenosti. d. Veñje pomenut rat s ograniåenim ciÿem. On se. str. Za razliku od intervencije. Moskva. ali se neprekidno pojavÿuju. gde se sredstva za pri-nudu i razaraçe upotrebÿavaju samo dotle dok se od druge dræave ne oduzme æeÿeno dobro ili se ne iznude odreœeni ustupci. ãto dræavu u pitaçu åini popriãtem prikrivenog rata izmeœu stranih sila. Takva ograniåeça nisu samo ona koja nameñe ratno pravo (koje vaæi za svaki meœunarodni oruæani sukob) veñidu i daÿe od toga.

za vreme rata 1965. koji se mora zadræati u datim geografskim granicama i zadovoÿiti razornim sredstvima umerene jaåine. C.tako prenese borbe na kinesku teritoriju. neki autori tada pod lokalnim ratom podrazumevaju svaki rat koji nije zahvatio prostor van teritorija zemaÿa u ratu. 118 Th. gde strane neñe biti uzdræÿive u pogledu oruæja. Meœutim. prirodu ograniåenog rata (1965. Schelling. neki teoretiåari i vojnici.116 Ãto se. S obzirom na osobine nuklearnog oruæja. 302. Takva je granica izmeœu konvencionalnog i nuklearnog oruæja. da ne bi preãao prag nuklearnog zastraãivaça. Metaphors and Scenarios. 1957. Npr. delo. meœu kojima i kasniji dræavni sekretar SAD Kisinxer. I ovde su se suvozemne trupe mogle koristiti samo na te-ritoriji Juænog Vijetnama. New York. str. koji su SAD od intervencije u Juænom Vijetnamu pretvorile u ograniåeni rat protiv NDR Vijetnama. Holsti.117Na çemu se zasniva doktrina “elastiånog odgovora”. 19. ali su SAD smatrale da smeju da iz vazduha bombarduju teritoriju Severnog Vijetnama. Nuclear Weapons and Foreign Policy. Joãje viãe nijansi prikazano u ratu u Vijetnamu. veñu pogledu teritorija gde se ono upotrebÿava. 300 . jedino mogu prihvatiti granice koje se same po sebi nameñu kao upadÿive. 1965. 314. “Journal of Conflict Resolution”. ne æeleñi da se odreknu svih prednosti koje moæe da donese ograniåeni rat. ali bez ikakvog oruæanog meãaça sa strane”. 1970. nav. Protivnici ovakvog shvataça s pravom istiåu da se kod preñutnog sporazumevaça. Kissinger. osnovno obeleæje savremenih ograni-åenih ratova je izbegavaçe upotrebe nuklearnog oruæja u bilo kome obliku. 119 Despeçiñ. oruæane akcije se ni u jednom sluåaju nisu vodile na celoj duæini granica. str. koja je kvalitativna. 117 H. pak. ameriåki predsednik Truman ga je hitno smenio. na istoånim i na zapadnim granicama Indije. godine nisu bili prekinuti ni diplomatski odnosi izmeœu dve dræave. Communication. i daÿe. Kao i kod intervencije. od izazivaça sveopãteg nuklearnog sukoba. Despeçiñ. mada na çoj delimiåno poåivaju vojne doktrine nekih velikih sila. pored samog ograniåenog ciÿa rata. ovakva je moguñnost samo teorijska. U pozadini ovakvih ograniåeça je. kakvo u ograniåenom ratu preovladava. nav. Meœutim. Kahn. Dva sukoba izmeœu Indije i Pakistana imala su. i 1971). procesi i protivureånosti rata. Iako je Pakistan sve do otcepÿeça Bangladeãa imao dvodelnu teritoriju. i ovde se najåeãñe åuva privid unutraãçeg sukoba. i daÿe. On moæe biti unutraãçi ili meœunarodni sukob. A. zavisno od veliåine zemÿe ili zemaÿa koje uåestvuju u çemu. To je onda samo distinkcija u odnosu na regionalni ili svetski rat. On Escalation. dok su granice izmeœu slabijeg i jaåeg nuklearnog oruæja samo kvantita-tivne i mogu biti proizvoÿno odreœene i tumaåene. “Lokalni rat predstavÿa teritorijalno relativno uski sukob. str.118 Naravno. istakli su moguñnost da se i u ograniåenom ratu koristi nuklearno oruæje maçe razorne moñi (taktiåno). Ãtaviãe. 331. Vojnoizdavaåki zavod. i strah od eskalacije. New York. i daÿe. Harper & Row. str. Razne moguñnosti izbijawa ograniåenog rata i çegove eskalacije sa glediãta SAD obraœene su u H. and Limited War. takoœe. Tokovi. Bargaining. Praeger. Jedan od razloga smeçivaça generala Makartura bio je i çegov predlog da upotrebi atomske bombe protiv ciÿeva u Kini. delo.119 116 Za prostorno ograniåene ratove u naãoj se literaturi upotrebÿava oznaka “lokalni rat”. 1957. preostaje moguñnost ograniåenog nuklearnog rata. tiåe oruæja. Beograd.

Iako ne mogu da poreknu da je ciÿ rata nanoãeçe fiziåkih gubitaka neprija120 H. svoœeçe rata samo na primenu prinude nije ispravno. 286. koje je dugo bilo takvo da je moglo da ugrozi samo protivnika u neposrednoj blizini. Dosadaãçe iskustvo pokazuje teæçu da se i u voœeçu totalnog rata poãtuju izvesna opãta dobra i vrednosti ostalih subjekata meœunarodnih odnosa. po pravilu. delo.U izvesnom smislu. nije iskÿuåen za vreme rata. One norme koje reguliãu ponaãaçe dræava u meœunarodnom sukobu ukazuju na te vrednosti i tradicionalno se nazivaju ratnim pravom (mada se u posledçe vreme. str. 467. Totalni rat. postepeni proces totalizacije rata dovodi dotle da se u Prvom svetskom ratu viãe ne poãtuju tra-dicionalna ograniåeça. Paris. koji se moæe voditi protiv celog stanovniãtva. Iako je tome pogodovalo oruæje. i daÿe. u: Ibler. nav. u kome moæe prema potrebi uåestvovati celo stanovniãtvo. kome je u sluåaju poraza pretilo potpuno istrebÿeçe ili odvoœeçe u ropstvo. 396. koristeñi profesionalnu. nagraœivaçu i kaæçavaçu. rat svim raspoloæivim sredstvima i protiv celog stanovniãtva. Rat. sebe i ceo svet. preñeçu. izmeœu tadaãçih dræava vodio se. U ratu se mobiliãu sva sredstva i koriste svi postupci koji mogu da dovedu do preduslova za ostvareçe ciÿa. Ovakvo shvataçe rata pokuãalo se odræati i posle graœanskih revolucija. a to je poraz protivnika. To je naroåito vaæilo za XVII i XVIII vek. Morgenthau. La guerre. ne retko. kao taåniji. çegova nemoñda se odupre zahtevima pobednika i da spreåi çegove daÿe poteze. pored prinuœivaça. U meœunarodnim odnosima. samo posredno trpelo usled poveñavaça nameta i pÿaåke strane i sopstvene vojske. koristi izraz pravo oruæanih sukoba). Nijedan od do sada opisanih postupaka.121Ono ãto daje posebnu boju sadaãçem vremenu i ponovo dovodi do izdvajaça ograniåenih ratova jeste okolnost da dræave raspolaæu instrumentima razaraça kojim mogu da istovremeno uniãte protivnika. 121 Ch. U tom smislu rat ima povratno dejstvo na ceo proces odluåivaça. kome spremnost na koriãñeçe neograniåene prinude daje posebno obeleæje. Suprotno proãirenom uvereçu. str. d. sastoji u ubeœivaçu. naravno. rat je postupak u kome se neograniåeno koriste raspoloæivi instrumenti za prinudu i razaraçe kako bi se postigli spoÿnopolitiåki ciÿevi. podrazumevamo totalni rat. Letourneau. za razliku od ograniåenog rata. obeñavaçu. Iako je rat oliåeçe prinude kao spoÿnopolitiåkog sredstva i izraz uvereça da nijedan drugi postupak ne bi mogao da ostvari postavÿeni zadatak. u kojima su monarsi ratovali radi postizaça ograniåenih ciÿeva. na spoÿnu politiku uopãte. svi meœunarodni sukobi imali obeleæja ograniåenih ratova. Jasno je. pri åemu je stanovniãtvo ostalo po strani i. moæe se tvrditi da su u istorijskom periodu koji je neposredno prethodio onome u kome æivimo. 301 . 1895. koje su dovele do uvoœeça opãte vojne obaveze i do ukÿuåivaça ãirih slojeva stanovniãtva u rat. 120 neo-graniåeni rat ne stupa tada prvi put na istorijsku pozornicu: kao ãto to zapisi antiåkih pisaca pokazuju. svim raspoloæivim sredstvima i na svakom mestu. kako je ovakva tvrdça preterana. Otuda je rat boÿe opisivati kao staçe. Lako je uoåiti da pod ratom. a ni mnogi drugi. a ne kao izolovan postupak. najåeãñe najamniåku vojsku. Rat se.

dok branilac u takvom sluåaju nije suoåen samo s gubitkom nekih prednosti ili delimiånim pogorãaçem svoga poloæaja. vidi Q. Wright. Leninskie idei i savremennxe meædunarodnie otnoÃeniÑ. F. pravo neutralnosti ãtiti interese dræava koje nisu umeãane u sukob. opet. sadræane u di-lemi: pobediti ili propasti. ãto se uåesnici u naåelu ne odriåu nijednog sredstva kojim raspolaæu. i daqe. koji ne zna za kompromise. Za razliku od ius in bello. Rat se doskora smatrao samo za jedan od spoÿnopolitiåkih postupaka koji su dræavama slobodno stajali na raspolagaçu. Pitsburg. vaæna je çegova osobina u tome ãto se on uvek moæe proãiriti. çemu se pribegavalo bez velikog ustruåavaça. ako je. Statistics od Deadly Quarrels. kao jedno od osnovnih prava dræave. Wegovo ogromno i joãneispitano dejstvo ãiri se i van protivniåke dræave. bez ikakvog meœuprostora. koja se sastoji u potpunom pokoravaçu protivnika. Chicago. koji se ne mogu po çihovoj oceni ostvariti drugim postupcima. Tomaãevski. pak. V. Iako i totalni rat moæe imati ograniåene ciÿeve i kao takav se obiåno zapoåiçe. koji zavise od toga ãta se sve podrazumeva pod ratom. 1965. Ako se takvoj moguñnosti pridruæi totalnost ciÿa. naravno. te time u prvom redu ograniåava prostor na kome se mogu preduzimati ratna dejstva. Boxwood Press 1960.122 Kadgod je odluåiocima rat izgledao pogodan da se dostignu postavÿeni ciÿevi. premestila na ocenu ciÿa.teÿu ubijaçem ili raçavaçem ÿudi. postali predmet napada. uåestanost ratova u istoriji bila je tolika da je mnoge istoriåare dovela u sumçu je li rat ili mir “normalno” staçe u meœunarodnim odnosima. postojalo je i pravo na rat. Otuda se ocena sa rata. Izdatelstvo politiåeskoi literaturi. Za sliåne podatke. pa i same fiziåke egzistencije. Ako je ciÿ za koji se rat vodio bio po usvojenom merilu dobar. postojañe sve jaåa teæça da se prekoraåe ograniåeça sadræana u meœusobnim sporazumima i meœunarodnom pravu ili moralu. nije mogao razlikovati radnik u ratnoj proizvodçi od ostalog stanovniãtva. U znaku veñpomenute totalizacije rata poãtovaçe ovih normi biva sve viãe ugroæeno: neograniåeni ideoloãki ciÿevi dovode do pojaåaça oseñaça mræçe i do potrebe da se protivnik potpuno eliminiãe ili nasilno promeni. Richardson. Uz to. Nuklearno oruæje je joãmaçe sposobno za bilo kakvo razlikovaçe. A Study of War. Rat samim svojim tokom moæe dovesti do takve psiholoãke situacije. æiveti ili poginuti. 636. koje je rasporeœeno meœu ålanove zajednice. pa i dece. kao bezvrednosnog sredstva. civilnog stanovniãtva i neutralaca. Ãtaviãe. ugroæavajuñi u svakom sluåaju i çene neutralne susede. 1971. str. veñs nestankom osnovnih vrednosti. 302 .500 ratova. ciÿ bio za osudu. L. Vaænost privredne proizvodçe uåinila je da se veliki broj ÿudi posredno angaæuje u ratu na odgovarajuñim radnim mestima. ova pravila ma koliko to paradoksalno zvuåalo nastoje da humanizuju rat time ãto ñe spreåiti izliãne patçe boraca i u najveñoj moguñoj meri zaãtiti neborce. Napadaåu takvu dilemu nameñe çegov totalni ideoloãki program. str. pozitivan. 102. i rat je bio takav. Moskva. University of Chicago Press. prava koje je regulisalo ponaãaçe zarañenih strana. Oni su. bez monopola nasiÿa. Ono se pravdalo okolnoãñu da je meœunarodna zajednica primitivna. pri kojima se. a instrumenti za razaraçe imaju takvo dejstvo da se ne moæe praviti stvarna razlika izmeœu boraca. i rat je dobijao takvu kvalifika122 Za pet i po hiqada godina qudske istorije bilo je viãe od 14. ius ad bellum.

smatra se da je izmeœu 1939. koja je dovodila ili do postavÿaça iracionalnih ciÿeva. 1964. kako su pokazali ogromni druãtveni poremeñaji koji su se u novijim ratovima deãavali. U oåima hriãñanskih pisaca pravedan je bio rat za ãireçe prave vere (i za sve ono ãto se tako izdavalo). åime prestaje da bude upotrebÿivo sredstvo. nego i opasnost da ugrozi najosnovnije vrednosti. izmeœu francuske revolucije i 1914. Dodajmo tome da nijedna dræava ne moæe da uœe u rat bez rizika da ga izgubi. jer je odluka o odbrani nametnuta a nije plod slobodnog izbora sredstava. godine. Prvi svetski rat nadmaãio je sve ratove voœene u svetu. 349. Rat. bez obzira na ciÿ kome sluæi. veñda je rat uglavnom dobijao svoju sopstvenu dinamiku. Osuda rata kao postupka ãtetnog samog po sebi. Za legaliste. Poreœeçe postavÿenih ciÿeva s ishodom svih novijih ratova pokazuje da nijedan pobednik nije ostvario i osigurao ono ãto je birajuñi rat kao sredstvo æeleo. Po broju ÿudi palih na bojnom poÿu. Oreãåanin. Pokretaçem svih snaga i pridobijaçem podrãke sa strane rat se ãiri. U Drugom svetskom ratu su se poginulim i raçenim vojnicima pridruæile neopisive i neproceçive patçe civilnog stanovniãtva: po najumerenijim podacima. Skupoña rata kao postupka oåituje se u stalnoj tendenciji ratova da budu sve ubitaåniji i u sve veñim izdacima koje moderni ratovi i pripreme za çih iziskuju. tako i u pogledu broja çime zahvañenih dræava. sem onoga da se dobije rat. kako u druãtvenom smislu. ili oko 1. ãto se kao sredstvo ne moæe kontrolisati i ãto je neekonomiåan. sloæenost okolnosti pod kojima dolazi do rata nije uvek dopuãtala jasno razlikovaçe izmeœu napadaåa i napadnutog. U ovom posledçem sluåaju verovatno nije ni uputno govoriti o ratu uopãte. Pravedan je napor napadnutog da se odbrani od subjekta koji je zapoåeo rat protiv çega (pravo na samoodbranu). Ona se temeÿi na uvereçu da je rat neracionalan i opasan postupak. dakle. Ovo je bila osnova za podelu ratova na pravedne i nepravedne. uzete skupa. teæi da postane sam sebi svrha. ãto je predstavÿalo oko 0. str. Podloga za takvu podelu bila je tokom istorije razliåita. U tom ratu palo je oko 9 miliona ÿudi. Meœutim. Onaj koji je rat zapoåeo nema viãe nadzora nad time. treba imati u vidu da su u Drugom svetskom ratu 123 B. godine ubijeno oko 37 miliona osoba. 7% svetskog stanovniãtva. On je neracionalan zato ãto ne moæe da postigne s razumnom merom sigurnosti nikakav postavÿeni ciÿ. dobila je na snazi tek u najnovije vreme i potpuno doãla do izraæaja u nastojaçima u HH veku da se rat pravno zabrani. i 1945. Zagreb. ili do potpunog gubÿeça ma kakvih ciÿeva iz vida. pravedan je bio rat protiv prekrãiteÿa meœunarodnog prava.ciju. 303 . “Naprijed”. Za progresivne mislioce pravedan je bio rat koji je doprinosio ruãeçu prevaziœenih druãtveno-ekonomskih sistema i oslobaœaçu ÿudi od druãtvene i nacionalne potlaåenosti. nacionalnu nezavisnost i socijalizam.123 Kada se æeli predoåiti koliko bi ærtava izazvao rat voœen termonuklearnim oruæjem. Vojni aspekti borbe za mir. i teæça ratova da postanu svetski. To je naroåito bilo uoåÿivo onda kada je rat zapoåiçan da bi se izmenilo neprihvatÿivo reãeçe nametnuto nekim ranijim ratom. ãto za çu ne znaåi samo propali pokuãaj. 4% tadaãçeg svetskog stanovniãtva.

Nepodobnost rata da bude instrument racionalne spoÿne politike åini ga beskorisnim za pojedinaånog subjekta i sve veña razorna moñkoja se ratom moæe pokrenuti åini ga opasnim po univerzalna dobra. kako to svedoåi diplomatska frazeologija u doba kriza. koja ratu daje karakter “boæjeg suda”. ovakva oruæja su u staçu da uniãte åoveåanstvo u celini.000 ÿudi. da rata ne moæe biti. dræava ne odluåuje samo o tome hoñe li povesti rat ona takoœe reãava je li u pravu ili nije. Ultima ratio. s obzirom na istorijski trenutak kada su iznesene. a ne od toga na åijoj je strani bilo pravo. S obzirom na to da u meœunarodnom sistemu nema vrhovne vlasti. privredni gubici izgledaju beznaåajni. iracionalni uzroci rata nisu za potceçivaçe. Nedostatak kontrole nad ãireçem rata åini da svaki rat moæe da preraste u svetski nukle-arni sukob sa opãtim katastrofalnim posledicama. ma koliko svest stanovniãtva da se bori za pravednu stvar jaåala çegov moral. meœu kojima je preteæna bila vojna moñ. Iako imaju razliåite pojavne oblike. Od vajkada je u ovom prisutna i religiozna komponenta. i mada se razlikuju u pojedinostima. koji bi odreœivao ko je u pravu. opasnija su ona glediãta koja. te ga ne iskÿuåuju kao postupak na raspolagaçu subjektima meœunarodnih odnosa.upotrebÿene samo dve “primitivne” atomske bombe od po 20 kilotona. ranivãi preko 120. u odsustvu meœunarodnog ar-bitra. Kako 304 . On tako nije samo iracionalno sredstvo. Iako je i ranije bilo argumenata koji su pokazivali da je rat apsolutno ãtetan za celo åoveåanstvo. jer je pobeda uvek zavisila od niza okolnosti. åak i kada je konaåno postignut uspeh na bojnom poÿu. dræavama navodno ne ostaje niãta drugo nego da se oslone na sopstvenu silu i uåine to same i u svoje ime. Poznavaçe ovih osobina rata i odatle proistekla zabrana rata ne znaåe. Pored ovakvih ÿudskih ærtava. i pored svega ãto je reåeno. gde ñe viãe sile biti na strani pravednoga i podariti mu pobedu. koja bi prinudila subjekte da izvrãavaju svoje obaveze ili ispravÿaju nepravo. a da se danas u arsenalima nuklearnih sila nalaze i bombe od po 100 megatona. Naime. koje su u Hiroãimi i Nagasakiju. smatraju da rat moæe imati neke korisne funkcije. postojaçe nuklearnog i dru-gih novih vrsta oruæja za masovno uniãtavaçe (hemijskih. Povrh toga.000 æivota. meœutim. na æalost. U skladu sa legalistiåkom doktrinom o pravednosti ratova i danas se. iako bi i oni dostigli ogromne razmere. Razaraçe materijalnih dobara i beskorisno naprezaçe u ratu prouzrokuju poremeñaje koji se bez strane pomoñi ne mogu nadoknaditi. bio-loãkih) olakãalo je to dokazivaçe. ona se mogu svrstati u sledeñe osnovne grupe. naravno. odnele 105. ovu funkciju nikada nije vrãio. Pred opasnoãñu po opstanak ÿudskog roda prestaje svaka diskusija o nekakvoj hijerarhiji vrednosti. ali bi svakako bio ogroman. zadræalo shvataçe prema kome je rat posledçe sredstvo za pribavÿaçe prava (ultima ratio). svojim neposrednim i posrednim uåincima. Rat. veñdogaœaj koji se bezuslovno mora izbeñi. Jedan od razloga za to je okolnost da grupe i pojedinci koji mogu izazvati rat ne moraju da postupaju racionalno. Broj ÿudskih æivota koje bi savremeno nuklearno oruæje uniãtilo zavisio bi od okolnosti çegove primene. prema najskromnijim procenama. Iako.

bez obzira na to zaãto je uãao u rat. æivotiçske vrste. i tu se osnovni argument ovakvog shvataça okreñe protiv çega upravo je najverovatnije da ñe oni najhrabriji i najåojniji. jer poåivaju na takvoj hijerarhiji ÿudskih zanimaça i delatnosti. U svakom sluåaju. I. koja ih ometa da to uåine. koji pokazuju da je bioloãki podobniji onaj ko je pobedio. on znaåi da se ÿudi iskazuju u pravom svetlu u nevoÿi (“na muci se poznaju junaci”) i da pred nedañama raste solidarnost u zajednici i teæça da se zaborave maçe raspre pred opãtom opasnoãñu. str. u interesu daÿeg usavrãavaça ÿudske vrste. “Najsposobniji” su. oni koji se najboÿe prilagoœavaju prirodnim uslovima. åak i ako je svesna. ovo je. Ÿudi se navodno u ratu åeliåe. Treba li zato priæeÿkivati nedañe? Zaãto ovaj argument ne bi vaæio i za prirodne katastrofe. po Buchan. Supek. Uproãñavajuñi Darvinovu (Darçin) teoriju o razvitku vrsta i prenoseñi je na odnose izmeœu ÿudskih grupa. Sveden na suãtinu. rasisti su spremni da “niæe” ÿudske rase proglase za neÿudske. u tom ratu i nastradati. a dugi mir izaziva degeneraciju. ovi toboæçi Darvinovi sledbenici su zanemarivali pravo znaåeçe çegove teorije. 30. da bi u naroåito vulgarnom obliku bilo prihvañeno od Hitlera i çegovog zvaniånog filozofa Rozenberga (Rosenberg). H. pripadnici veñine æivo-tiçskih vrsta uopãte nisu u staçu da jedan drugome oduzmu æivot. str. E. koji su u osnovi prethodnog glediãta. ovde je navodno reå o prirodnim zakonima. Tvrdça da je rat pogodno sredstvo da se zadovoÿi pravo u suãtini je mireçe s tim da je u pravu jaåi. Jer. a ne kao masovno ubijaçe koje teãko oãteñuje narode. ona pri tom moæe biti u zabludi. oni imaju i instiktivnu prepreku (inhibiciju). 852. Fried E. gde je na vrhu lestvice 124 R. selekcija unutar vrste ne obavÿa se putem fiziåkih sukoba. zemÿotrese. New York.125 Pored toga ãto ga zastupaju neki teoretiåari.124 Prema treñoj grupi glediãta.to mnogi meœunarodni sporovi pokazuju. delo. 305 . str. Baumont J. 1314. i daÿe. Za razliku od ÿudskih zakona. Racialism in Nazi Germany. Druãtvene predrasude. Shvataça socijalnog darvinizma smatraju rat korisnim upravo zbog te çegove osobine. Kao ãto je Hegel jednom napisao. koje rat toboæe treba da istakne. a ne oni koji fiziåki istrebe svoje protivnike. izgleda. 125 Nav. Praeger. uåmalost i pokvarenost. li-ãavajuñi ih najaktivnijeg i najvitalnijeg dela stanovniãtva. po Darvinu. Meœutim. rat odræava etiåko zdravÿe naroda. Od Niåea (Nieztshe) i Karlajla (Carlyle) ovakvo je glorifikovaçe rata prisutno u delima niza mislilaca i politiåara. Vermeil. Ukoliko im je priroda i dala fiziåko oruœe za to. goneñi samozadovoÿnu proseånost da napusti apatiju”. Prenoseñi pojmove iz biologije u politiåku oblast. koje razumni ÿudi po svaku cenu æele da spreåe i izbegnu? Joãje poraznije istorijsko iskustvo. Ova su glediãta u suãtini militaristiåka. 1955. i najomiÿeniji argument u korist rata meœu laicima. poplave. Uz to. Klineberg. rat je “udarac biåa koji spreåava zemÿu da zaspi. çihovi nosioci smatraju da je funkcija rata u tome da sposobnijim omoguñi da pokore ili eliminiãu nesposobne. rat povoÿno deluje na druãtva koja u çemu uåestvuju. nav. ispoÿavaju svoje najboÿe osobine. u prvom redu rasa i nacija. u: M. The Third Reich. koje pokazuje da su pristalice ovakvog glediãta imale u vidu rat kao neku vrstu aristokrat-skog sporta. Prema francuskom misliocu Ernestu Renanu.

kao i samo formiraçe mnogih nacionalnih dræava. Ovo se glediãte povezuje sa teorijom o pravednim ratovima. uz ostale. W. iz åiçenice da su ratovi olakãavali ili izazivali potrebne druãtvene promene ne moæe se zakÿuåiti da su oni pogodno sredstvo za to. str. pri åemu se. Uostalom. Beograd. ili bez poremeñaja koje rat izaziva. Napoleonovi pohodi itd. S obzirom na to ãta smatraju poæeÿnim druãtvenim razvitkom. istorijski prevaziœene ali dræavom dobro zaãtiñene strukture ne bi mogle da se promene. 126 I. pomiçu dobra koja su. Oni svoj stav pokuãavaju da podupru ukazivaçem na ulogu koju je Prvi svetski rat imao u omoguñavaçu Oktobarske revolucije. Sociology. npr. istorija pokazuje da su se znaåajne revolucionarne promene u pojedinim zemÿama. Socijalizam i rat. nego i sredçi i mali narod. dovesti do pobede istorijski naprednijih snaga. ne znaåi nikako da je ovo glediãte ispravno. koji nije mogao da deluje ukoliko unutar druãtva nisu postojali materijalni preduslovi i snage sposobni da izvedu revolucionarnu promenu. i daÿe. kao i stvaraçe niza nezavisnih dræava u bivãim kolonijama tek dve decenije posle Drugog svetskog rata. dok su na dnu poslovi kojima se bave “mekuãci” i æene. Bramson G. potceçuju ne samo drugi. rat prema çima moæe da posluæi zato da ostvari ili ubrza neophodne promene. Naime. koja je u izvesnim periodima razvitka druãtva nuæna. 1960. pa su doprinosili slabÿeçu kontrole dræavnog aparata i vladajuñeg sloja. pomenimo samo kako bi besmisleno zvuåala tvrdça da je Prvi svetski rat zapoået i voœen s ciÿem da se izvrãi socijalistiåka revolucija! Istorijsko iskustvo dokazuje samo jedno: ratni napori i ratni poremeñaji bili su takvi da su imali krupne posledice po druãtvo. Anthropo-logy. “Kultura”. Apsolutizacija toga åinioca deo je apsolutizacije uloge vojnih snaga u druãtvenom razvitku. ukazujuñi na to da je meœunarodni oruæani obraåun izmeœu zemaÿa socijalizma i zemaÿa kapitalizma neminovan i da ñe. kako napadnutima tako i napadaåima. a Drugi svetski rat u pobedi socijalizma u zemÿama istoåne Evrope.126I meœu nekim teoretiåarima koji se stavÿaju na stranu proletarijata postoji sklonost da se rat preporuåi kao sredstvo za obaraçe kapitalizma kao svetskog sistema. vezani za duhovnost i oseñajnost.127 To ãto se ne moæe poreñi istinitost tvrdçe da su ratovi u proãlosti imali. Ali. iz prvenstvenog razloga ãto nijedan od tih ratova nije bio preduziman s tim ciÿem.ratniåki poziv i s çim pove-zano ispoÿavaçe snage i fiziåkog zdravÿa. donela rimska osvajaça. dogodili u uslovima meœunarodnog mira. 29. Goethals. i dobre posledice. ali im je zajedniåko uvereçe da bez napada spoÿa. Tako se npr. nar. krstaãki ratovi. zastupnici ovakvih glediãta razlikuju se izmeœu sebe. za koje u okviru same dræave nema dovoÿno snage. u stvari.Umesto da se zadræimo na svim primerima. 306 . 222 i daÿe. to je bio samo jedan od åinilaca. odluåujuñi åinioci. bez obzira na ærtve. New York: Basic Books. Poput revolucije. Åetvrta grupa glediãta veoma je ãiroka i obuhvata sve one koji veruju da rat moæe da bude oruœe druãtvenog progresa. str. graœanske revolucije u Engleskoj i Francuskoj. 1964. 127 E. War: Studies from Psychology. Kardeÿ.

Takav rat sluæi odbrani pomenutih vrednosti i racionalan je. pa i na izbor sredstava. Izlaæuñi u prethodnim odeÿcima pojedina sredstva i postupke. kojom ñemo se baviti u sledeñoj glavi. 307 . druga nedozvoÿena a treña nedostupna. niti je uvek predmet jasnog izbora. rat protiv napadaåa. çihovi odluåioci i oko toga izmeœu samih odluåilaca. No. oliåen u poznatoj tvrdçi da ciÿ opravdava svako sredstvo. koji se sa sredstvima za çegovo postizaçe nalazi u dijalektiåkoj vezi. spremnost da se ustukne pred napadaåem i odricaçe od odbrane sopstvenih i opãteåoveåanskih vrednosti. Jasno je. Time se iskÿuåuje kako voluntarizam pri odreœivaçu ciÿeva. a naroåito druãtveni napredak. ne znaåi ni poricaçe neminovnosti rata u odreœenim druãtvenim uslovima. trudili smo se da damo potrebne napomene o çihovoj opãtoj ce-lishodnosti. vrãeçe prava na odbranu. 5. Åak i kada je proãireno uvereçe o iracionalnosti i opasnosti rata. na ãtetu ostvareça drugog.Mada je sve ovo moglo biti oåevidno i pre nastupaça nuklearne ere. Odbijaçe rata kao sredstva koje u meœunarodnoj politici moæe postiñi bilo kakav æeÿeni ciÿ. jer se za pojedino sredstvo moæe ispostaviti da vodi postizaçu jednog ciÿa. tako i cinizam pri izboru sredstava. veñtreba preduzimati strpÿive i stalne napore da se on spreåi i onemoguñi. niti pasivni pacifizam. Spoÿnopolitiåka delatnost je toliko sloæena da se odluka o ratu i miru ne postavÿa u svim uslovima isto. u svakom konkretnom sluåaju tu celishodnost odreœuju sami subjekti. åak i kada ima malo onih koji veruju da rat ima bilo kakve korisne funkcije. U te sporove mogu biti umeãana i neslagaça oko redosleda (hijerarhije) vrednosti. Otuda nije dovoÿno osuœivati rat. iznuœeno je reãeçe a ne slobodno izabrano sredstvo. naravno. Pri tom ne treba smetnuti s uma to da ovi åinioci deluju i na izbor ciÿa. da je stvarni izbor ograniåen mnogim okolnostima. postojaçe oruæja za masovno uniãtavaçe svodi pobedu u ovakvom “naprednom” i “pravednom” ratu na apsurd. kao ãto smo veñistakli. teorijski stoje na raspolagaçu sva do sada opisana sredstva i postupci. a naroåito dræavi. Izbor spoqnopolitiåkih sredstava Svakom subjektu. s druge. moæe doñi do spora. Ograniåeça pri izboru sredstava ispoÿavaju se tako ãto su neka sredstva necelishodna. od kojih ñe u prvom redu zavisiti spoÿna politika svakog subjekta. na boÿi poredak na grobÿu i zgariãtu. ma koliko oni bliski bili. Naravno. Na najvaænije od çih ukazali smo govoreñi o åiniocima u meœunarodnim odnosima. niz spoÿnopolitiåkih odluka ili çima izazvanih staça mogu da dovedu do eskalacije rata. ciÿ bira s obzirom na raspoloæiva sredstva a. tj. samo izvrãeçe ciÿa åini zavisnim od upotrebÿenog sredstva. Oni se ispoÿavaju kao zaãtita mira. na pobedu principa nad æivotom. jer bi bez otpora çihovo ugroæavaçe bilo sigurno. ukazivati na çegov besmisao i odricati ga se. jedne od osnovnih opãteåoveåanskih vrednosti. i joãmnogi drugi. Ona se moæe pojedno-stavÿeno predstaviti time ãto se. s jedne strane.

Civitas maxima. Schwarzenberger razlikuje.”130S obzirom na to da moñobuhvata sposobnost prinuœivaça. Kako piãe Organski. Za realiste je racionalni interes osnovni motiv za delovaçe u meœunarodnim odnosima. World Politics. “svaki odnos ima i aspekt moñi (poçer aspect). Knopf. ako je moguñe bez primene sile. kao ãto je “realistiåka teorija” Hansa Morgentaua (Morgenthau). Pojam moñi Za mnoge pisce. koja mogu biti proklamovana i u ustavu. van Nostrand. a izuåavaçe toga aspekta je izuåavaçe politike”. str. Politika sile u meœunarodnim odnosima. moñpodrazumeva nametaçe sopstvene voÿe grupi ili voÿe jedne grupe drugoj. 1962. Iako su subjekti meœunarodnih odnosa pod pritiskom da im se povinuju (åak i pretçom sankcije). moñje srediãni pojam teorije meœunarodnih politiåkih odnosa. mada je pomiçana i mada se podrazumeva. ãtaviãe. veñpo definiciji. koja osnovno objaãçeçe za ponaãaçe subjekata meœunarodnih odnosa vidi u “nacionalnom interesu u smislu moñi”. Politics Among Nations. tri pojma: “Mesto moñi je na pola puta izmeœu uticaja i sile (force). Foundations of International Politics. S obzirom na sredstva koja subjektima meœunarodnih odnosa stoje na raspolagaçu. New York. Morgenthau. i M. Ona zavisi od staça u kome se subjekt nalazi i od çego-vog meœunarodnog poloæaja. Nasuprot uticaju i sili. O uticaju prava i morala na postupaçe subjekata meœunarodnih odnosa veñje bilo reåi. 119 i daÿe. Princeton. moñse moæe odrediti kao stupaç verovatnoñe da ñe ishod biti 128 R. ali. koja govori o tome da li subjekt çime mate-rijalno raspolaæe. H. K. ako to nije moguñe. ne moæe se iskÿuåiti çihovo krãeçe. Posledça okolnost koja utiåe na izbor sredstava nije do sada nigde posebno naglaãena.131Kibernetiåki. Sila predstavÿa fiziåki postignuto potåiçavaçe voÿe drugoga. u stvari. Najåeãñe se s çom u vezi koriste izrazi kao ãto su potencijal i moñ. str. str. 76 i daÿe. Otuda je najuputnije odre-diti moñkao stepen sposobnosti da se drugi subjekti privole ili na-teraju na ponaãaçe koje posednik moñi æeli. Uticaj se vrãi ubeœivaçem. primenom najmaçe mere potrebne sile”. predstave o univerzalnim vrednostima.128 6. kako je. F. bez obzira na to da li je ono celishodno i dopuãteno. str. 131 G. Sprout. sredstvo je nedozvoÿeno ako je suprotno normama prava ili morala. postoje predlozi da se ona razlikuje od uticaja. za svakog subjekta razliåit. jer se nikada ne zna taåno na åemu uticaj poåiva. Izlaæuñi pojedina sredstva i postupke. Knopf. te stoga postoji samo verovatnoña da ñe se prilikom izbora izbegavati nedozvoÿena sredstva. pak. koje na svaki naåin treba zaãtititi. To je dostupnost sredstva. 338339. 102. ono ãto je svima çima zajedniåko jeste teæça ka moñi. koji nikako nije vezan za nasiÿe.Iako celishodno. takav interes. 129 A. 1973. New York. 1968. Meœutim. “The Year Book of World Affairs”. ovim se pojmom ne retko definiãe politika uopãte. Stojanoviñ.129Na moñi se grade åitave teorijske konstrukcije. 308 . kojom bi se nacionalni interes ostvario. Iza pravila meœunarodnog prava i opãteusvojenih moralnih pravila kriju se. ali nije samo to. 130 H. ukazivali smo na çihovu saglasnost s meœunarodnim pravom. 1975. Organski. Ãtaviãe. teãko je odrediti kada bi prestajao uticaj i kada poåiçe moñ. svaki subjekt se sam moæe ograniåiti u izboru sredstava osnovnim naåelima svoje spoÿne politike.

na kraju. dakle. recimo. iako bi se on na svakoj laiåkoj rang listi naãao daleko iza po opãtem priznaçu najmoñnije sile sveta. taj se sud ne poriåe. te su 132 K. koji Dojå definiãe kao razmak izmeœu najviãe nagrade i najstroæe kazne. Znaåi li to opet da ñe SAD posle poraza u Vijetnamu u jednom konkretnom odnosu imati maçu moñod Velike Britanije ili Kine? Pre no ãto se preœe na ono ãto åini moñi utiåe na çeno mereçe treba. Porede se. I. gde je izbor prost i onaj ko ga vrãi ne zna na åemu ga zasniva. U opisivaçu moñi daÿe treba uzeti u obzir çen opseg (range). iako toliko prisutan i upotrebÿavan. Prva je çena koliåina. koja pokazuje do koje mere nosilac moñi moæe da promeni tok dogaœaja. Kada se kaæe da su. pa se ispostavilo da SAD nisu moñnije od Vijetnama. SAD moñnije od Ãvajcarske.132 Ovakav je napor veoma koristan. str. Istovremeno ñe se pokazati i relativnost moñi: Australija i Ãvedska nisu bile u situaciji da svoje moñi porede u jednom konkretnom odnosu. ni ispoÿavati. dobre su i loãe svrhe za koje ñe se ona upotrebiti. Dojå (Deutsch). The Analysis of International Relations. Postoji åak i tendencija da se moñprotivnika preceçuje. Prentice-Hall. gde se kao moñne priznaju i dræave åija se spoÿna politika. uzme par koji je na takvoj skali bliæi. U tom pogledu je do sada najdaÿe otiãao K. meœutim. pak. Ovim ñe se pita-çem ispoÿiti koliko je pojam moñi. koje nosilac moñi moæe dati ili izvrãiti. ni meriti jednodimenzionalno. Takvi parovi su. koji ukazuje na to gde se nalaze ÿudi åije se ponaãaçe ispoÿavaçem moñi verovatno meça. S isto takvom lakoñom stvaraju se i amaterske rang liste dræava po moñi. u stvari. odnosno tuœe ponaãaçe. Ovako odreœena. koji predlaæe sledeñe dimenzije moñi. nepreåiãñen. åak i onda kada se åovek ne sloæi sa svim predloæenim dimenzijama. koji su parametri moñi. Druga dimenzija je prostor (domain). ova se koliåina moæe meriti time ãto se uobiåajeni ishod poredi s ishodom za koji se zalagao posednik moñi (npr. 1968. ili smatra da se one odnose na politiåku moñuopãte. Kada se. prema vrstama ili klasama ponaãaça na koje se moæe uticati. odgo-vor na osnovi “zdravog razuma” neñe biti moguñan. odobravaju ili ne odobravaju. teæina (çeight). Deutsch. koliko se ne zna u åemu se sastoji moñi od åega ona zavisi. pokazati kako se moñne moæe ni shvatiti. I laiku izgleda moguñe da u jednom paru dræava nejednake moñi odredi moñnijeg subjekta. a i neke druge osobine. 24 i daÿe. ali SAD i Vijetnam jesu. U sluåajevima koji se ponavÿaju. Ona se mora raãålaniti na nove dimenzije. 309 . pa åak i o eventualnoj “nemoñi” moñi. Bezvrednosan pojam moñi postoji i u praksi i u svakodnevnom istraæivaçu. glasaçe u Ujediçenim nacijama). ali se ne zna zaãto je to tako. subjekti koji su vrlo daleko na nekoj imaginarnoj skali moñi. ona nije ni dobra ni loãa. Englewood Cliffs. moñima i svoj domaãaj (scope). obiåno primeri velike nesrazmere. koje onda boÿe govore o çenoj primeçivosti i neprimeçivosti. na primer Ãvedska i Australija. moñje bezvrednosna: sama po sebi.onakav kakav subjekt æeli. U ovom pogledu najupadÿivija je razlika izmeœu moñi jedne dræave na sopstvenoj teritoriji i u inostranstvu.

sposobnost dræave da svojom privredom podræi svoje zahteve doãla je u prvi plan. umesto da ide obrnutim putem. Za meœunarodne odnose nije toliko vaæno da se utvrdi ko je bio moñniji u datom odnosu. gde opet efikasno deluju nosioci druge vrste moñi. 310 . veñda ukÿuåuje upotrebu svih drugih raspoloæivih sredstava da se utiåe na protivnikovu voÿu. a glavni proizvoœaåi energije bili su bioloãki organizmi. Najboÿe je ovakve pokuãaje predstaviti nekim starijim izraåunavaçima. koja je poåela da dolazi do izraæaja i na drugi naåin. U tom su se pogledu shvataça i praktiåni proraåuni razvijali uporedo s obogañivaçem pojma moñi. jer posmatraå ne moæe a da ne oseti proizvoÿnost. mada je iskustvo pokazalo da se pomoñu çih moñnije mogla objasniti. U takvim se uslovima srazmerno lako mogao staviti znak jednakosti izmeœu moñi i broja ÿudi kojima je dræava raspolagala. ima i domaãaj. Za mnoge su broj stanovnika i veliåina teritorije ostali i danas osnovne pretpostavke za moñdræave. ili ko po pravilu u izvesnoj vrsti odnosa ispoÿava veñu moñ. Tako je. pored koliåine. Ovi su pokuãaji zanimÿivi. Veñi samo shvataçe da moñ. Kao ãto je nagoveãteno. kao i od sposobnosti da se vojska snabdeva namirnicama ãto je. o tome na åemu ona poåiva. Ispoåetka je moñbila istovetna s oruæanom silom.Oni koji danas pokuãavaju da na srazmerno jednostavan naåin predstave moñrazliåitih dræava uglavnom se trude da klasiåne pokazateÿe poveæu s najpogodnijim pokazateÿima ekonomske snage. dalo znaåaj i teritoriji. Kada se uz to shvatilo kako se svrha moñi pridobijaçe drugog da se ponaãa na æeÿeni naåin moæe efikasno postiñi postupcima koji uopãte ne podra-zumevaju vojnu silu. åesto potceçeni u “rea-listiåkim” procenama meœunarodne situacije. ÿudski i æivotiçski. U periodu pre industrijske revolucije. Uspeh u ratu je zavisio i od prirode zaãtiñenosti izvesnih osetÿivih mesta. pored stanovniãtva. Veñje usavrãavaçe oruæja poremetilo ovakve kalkulacije i izbacilo u prvi plan ekonomsku razvijenost zemÿe. Åak i kada se ostalo pri ratu kao jedinom naåinu odmeravaça moñi.maçe primeçive na çena ispoÿavaça u meœunarodnim odnosima. ali ne i ubedÿivi. pomaæe da se vidi zaãto je ona vrsta moñi. zato ãto su ona bila skopåana s prognozama. proizvedenog åelika i kubnog korena broja stanovnika. razlike u kvalitetu naoruæaça nisu bile bitne. åije je poreklo u tome ãto istraæivaå svoj utisak o moñi hoñe da obrazloæi izabranim pokazateÿima. koja poåiva na velikoj sposobnosti prinuœivaça. ne daje odgovor na pitaçe o poreklu moñi. nemaåki fiziåar Vilhelm Fuks (Fucks) svoju formulu moñi izrazio kao sumu proizvedene energije. na primer. pojedine dimenzije moñi mogle bi se u konkretnim sluåajevima meriti i uporeœivati. veñda se na osnovu poznavaça osobina jednoga subjekta predvidi çegova sposobnost uticaça i eventualnog primoravaça. na koje se prinudom ne moæe uticati. meœutim. Bitno je uviœaçe da se moñmora raz-loæiti pre no ãto se prouåava jedan odnos moñi i pre no ãto se moñmeri. uvidelo se da on nije samo proba oruæanih sila. koje sada veñtreba da se ostvaruju. i to prvenstveno u kvantitativnom smislu. neupotrebÿiva u izvesnim sferama ÿudskog ponaãaça. To. kojom se moglo zapretiti ili stvarno delovati i koja se relativno åesto uporeœivala dok su ratovi bili dozvoÿena i redovna pojava.

str. godine. U sræi morala je motivacija. Kinu (41). DVA. zasnovane su na okolnosti da se ispoÿavaçe moñi ne moæe zamisliti bez sudelovaça jednog nematerijalnog. Teãkoñe u odmeravaçu moñi. godine nije smatrao kao veliku silu. naravno. opremÿenosti tih snaga. moæda je najboÿi suprotan primer vezan za Kinu. samopregor i borbu. drugim povodima. koji u datom odnosu moæe biti iskoriãñen ili neiskoriãñen. dok je dve godine kasnije ona u oåima celog sveta to neosporno bila. za razliku od stare. veñda dræave u spoÿnoj politici mogu da koriste mnoga druga sredstva kojima se utiåe na ponaãaçe drugih subjekata. kada je kod çih odsutan moralni åinilac. srazmerno je retko. dræava moæe postizati svoje ciÿeve zahvaÿujuñi tome ãto drugi subjekti saraœuju s çom smatrajuñi da su maçe moñni. Vaænost moralnog elementa obavezuje nas da naåinimo jasnu razliku izmeœu moguñe i stvarne moñi. Stuttgart. Promenilo se samo jedno. Prema broju stanovnika. prema tome. ali ne znamo da li zato ãto su pokazateÿi koje je Fuks izabrao nedovoÿni ili pogreãni. industrijskim kapacitetima itd. naroåito u obliku rata. priznati da Fuksovim i sliånim formulama uvek suprotstavÿamo svoj utisak. godinu davala sledeñu sliku: Kina (250). S druge strane. S obzirom na to da moñnije svodÿiva samo na pri-nuœivaçe. 311 . Veliku Britaniju (12) i Francusku (7). Do sada smo veñ. Prisustvo ili odsustvo moralnog elementa objaãçava obrnute ishode od onih koji bi se oåekivali prema izrazitoj materijalnoj nejednakosti strana koje su u jednom odnosu stavile svoju moñna probu. SR Nemaåka (25). potencijal bi 133 W. pa prema tome i objektivno nemerÿivog elementa. teritoriji. Kao ãto je poznato. Dovoÿno je podsetiti na Italiju u periodu izmeœu dva svetska rata: posle 1941. meœutim. oruæanim snagama. percepcija moñi (koja. dok su mu predviœaça za 1980. koji u ovom kontekstu dobija voÿno znaåeçe reãenosti i spremnosti stanovniãtva na zalagaçe. Da li je. godine bila istovetna. ako ne i jaåa. usmerene i samopouzdane zajednice. s tom razlikom ãto je niko 1948. SSSR (120). SR Nemaåku (15). Fucks. reå je o moralu.133Danas se ova predviœaça nisu ostvarila. 129 i daÿe. da ne mogu bez rizika i gubitaka da izdræe akutnu probu moñi. 1965. a ne neke pouzdanije pokazateÿe moñi. kuomintanãka Kina je 1948. Japan (14). SSSR (67). pre i posle pobede Komunistiåke revolucije. SAD (160). Formeln zur Macht. ostavÿala je utisak åvrste. Moramo.Godine 1963. Istorija pokazuje mnoge primere uspeãnog postavÿaça zahteva. ipak. koja stvarno moæe da mobiliãe i u vojnom i u privrednom smislu sve svoje mnogobrojne ålanove. nova Kina. te. zasnovanih na moñi koja se pokazala kao imaginarna. Latentna moñbi se onda oznaåila kao potencijal. Japan (39). çegova tako dobijena tablica najmoñnijih imala je na vrhu SAD (100). dali dosta primera slabosti “jakih”. od NR Kine 1950. Velika Britanija (19) i Francuska (11). godine bilo je neshvatÿivo u kojoj je meri Musolinijeva Italija uzimana za ozbiÿnog i neophodnog uåesnika u svim vaænijim dogovorima koji su se ticali Evrope. pa i uspeh da se nametne laæni utisak o çoj. ili se çegove materijalne projekcije nisu ispunile. moæe biti pogreãna) nevaæna? Isprobavaçe moñi.

uz napore. çena kultura mora da bude u dovoÿnoj meri razvijena.mogao da se oznaåi kao skup preduslova od kojih zavisi sloboda spoÿnopolitiåke akcije. pa se koriãñeçe potencijala jedne teãko moæe usmeriti tako da izazove posledice u drugoj. Ovaj proces eliminacije moæe iñi razli-åitim redom. primetili da ona u nekim odnosima moæe biti neprimenÿiva. potencijal oæiveo. 312 . Dok se ranije pomenuti elementi moñi mogu na maçe ili viãe savrãene naåine meriti i uporeœivati. recimo. Da bi se. da upravo upuñenost jednoga subjekta na drugog daje oboma izvesnu meru moñi u meœusobnim odnosima. pokazañe se da nema moñi bez meœuzavisnosti. dakle. nego verovatno i besmisleno. potencijal ostaje mrtav. odnosno obim sredstava i postupaka koji jedan subjekt meœunarodnih odnosa moæe upotrebiti. na primer mogla da se sluæi nekim postupcima vezanim za ubeœivaçe. ove dve zemÿe vrlo malo zavise jedna od druge. Treba. ali se. Ako se. koje smo predloæili ranije. * ** Naãe dosadaãçe izlagaçe o izboru sredstava moæe se svesti na to da je verovatno da ñe biti izabrano ono sredstvo koje je svrsishodno. koje. Zabrana upo-trebe sile çihovu primenu treba da uåini nezakonitom. istrajnost i spremnost za ærtve ustaju protiv zahteva onih koje se na osnovu åisto materijalnih me-rila smatraju jaåim. Zato je uporeœivaçe moñi Ãvedske i Australije. imati u vidu da u pretvaraçu potencijala u stvarnu moñizvesnu ulogu igraju i neke druge okolnosti. ne samo teãko. krug sredstava i postupaka koji ñe se upotrebiti moæe se s jednom merom izvesnosti predvideti. ukazujuñi na potrebu raãålaçavaça moñi. çen ugled nikako ne poåiva samo na materijalnom bogatstvu. Tako razoruæaçe i smaçeçe naoruæaça treba da neke instrumente prinude. uzme u obzir çen opseg. uz to. uåine nedostupnim ãto veñem broju subjekata. ãto objaãçava nemoñdræava s reputacijom velikih sila u odnosu na navodno slabije. nisu åisto materijalni: da bi dræava. nasuprot åestom miãÿeçu. Ovi preduslovi. naroåito nuklearno oruæje. çen ideoloãki uticaj na strance moæe se zasnovati samo na relevantnom i privlaånom objaãçeçu stvarnosti. potrebno je dejstvo moralnog åinioca: bez çega. naravno. Veñsmo. a ãireçe svesti o ãtetnosti i besmislenosti ratova treba da pokaæe da ovaj postupak ne vodi nikakvom ciÿu. skromni potencijal nikakvim naporom voÿe ne moæe åarobno uveñati. Ako je proces odluåivaça racionalan. Na tome se zasnivaju i napori da se iskÿuåi verovatnoña upotrebe nekih opãteopasnih sredstava. dozvoÿeno i dostupno. moralni elementi se mogu samo proceçivati (uz sve greãke do kojih subjektivna procena dovodi).

Ibler. veñnastojimo da se popnemo na stupaç celine. Ova potreba je utoliko veña. globalnog stanoviãta. 313 . Ãta predstavÿa ta celina. Kao ãto to åesto biva. jer je to empirijska åiçenica (iako svako taåno nabrajaçe postojeñih subjekata neñe biti obavÿeno bez neslagaça). Ova razmi1 V. koja svedoåi o tome da je ono jedan od srediãnih problema teorije meœunarodnih odnosa. subjekata meœunarodnih odnosa. ukupnosti svih tih subjekata. koje je poåelo u literaturi meœunarodnog javnog prava. str. postoji potreba da se ti odnosi sagledaju sa svetskog. Da bi se ona pribliæila åitaocu. jer smo ustanovili da postoje interesi ukupnog åoveåanstva. meçali su se i çihov poloæaj i osnovni uzajamni odnos. izgled i priroda tih subjekata su se meçali i. razmimo-ilaæeça se javÿaju u pogledu prirode toga skupa uopãte i u datom istorijskom razdobÿu. uputno je razlikovati dve vrste iskaza koji se s tim u vezi daju.PETA GLAVA OBLICI ODNOSA U MEŒ UNARODNOJ ZAJEDNICI 1. Meœunarodna zajednica Dok prouåavaçe spoÿne politike znaåi posmatraçe meœunarodnih odnosa na ravni çihovih glavnih uåesnika. i daÿe. razvilo se u ãiroku diskusiju. Meœunarodni odnosi. ÿudi koji ih saåiçavaju i odnosa meœu çima. rasprava je na izgled terminoloãka. Dok u pogledu postojaça veñeg broja subjekata nema osnovnog spora. 40. Pre svega. Uzimajuñi takvu perspektivu ne postavÿamo se na mesto proseåne dræave ili drugog subjekta meœunarodnih odnosa. taj “celi svet” u smislu meœunarodnih odnosa. i kako je nazvati? Traæeçe odgovora na ovo pitaçe. nesumçivo je da je tokom istorije u svetu uporedo postojao skup politiåkih jedinica koje nazivamo subjektima meœunaro-dnih odnosa. ali u sebi krije razliåite odgovore na suãtinska pitaça. a o kojima se ne mogu izolovano i samostalno starati pojedini subjekti.1 Meœutim. o kojima se mora voditi raåuna. ãto je najvaænije.

2 Bliska su ovima glediãta koja takoœe polaze od dræave kao ålana meœunarodne zajednice. J. I. kao ãto su npr. a samo postojaçe meœunarodnog prava svedoåi o zajedniåkim vrednostima i interesima. 21. Avramov. 6 G. 1974. istorijska i klasna pojava u razvoju meœunarodnih odnosa. Meœunarodna zajednica je termin koji je nauka Meœunarodnih odnosa preuzela iz meœunarodnog prava. kao izraza objektivne nuænosti. Pravni fakultet. u nazivima koji se skupu subjekata meœunarodnih odnosa daju u zavisnosti od toga kako se on shvata i oceçuje. Novi Sad. ålanovi zajednice su subjekti meœunarodnog prava (dakle. 1963.. Meœunarodni odnosi. Teore-tiåari koji prihvataju ovaj naziv razlikuju se u pogledu odreœivaça subjekata koji su ålanovi zajednice i u naåinu dokazivaça lojalnosti prema çoj.4 Iz toga sledi da oni ne smatraju da je meœunarodna zajednica uvek postojala. 5 A. 69. ali pored postojaça meœunarodnog prava ukazuju i na druge dokaze zajedniãtva. b) odre-œenog dostignutog nivoa i oblika u meœunarodnoj pravnoj i politiåkoj organizaciji meœunarodnih odnosa. oni smatraju da postojaçe meœunarodnog prava nije dovoÿan dokaz zajedniãtva. “Savremena administracija”. izvestan stepen odanosti ålanova zajednici. Beograd. 12. Iako polaze od sliånih pretpostavki u pogledu subjekata meœunarodnih odnosa (dræave). str.. str. str. str. 3.6 2 Krug dræava izmeœu kojih je. ovaj naziv podrazumeva postojaçe vrednosti i interesa koji su zajedniåki svim pripadnicima zajednice. 1951. Magaraãeviñ: Osnovi meœunarodnog prava i meœunarodnih odnosa.3 Kritikujuñi ovakva glediãta. Meœunarodno pravo. London.. 3 S. Po çemu... 1971.. 61 4 Gavranov-Stojkoviñ. str. na primer: “Meœunarodna zajednica je.. Schwarzenberger. ali joãuvek nalaze da skup dræava u celini samo koegzistira i stupa u odnose. skoro iskÿuåivo dræave). Stevens. oni autori koji ipak zadræavaju naziv meœunarodna zajednica spremni su da ga primene na “istorijski odreœen oblik druãtvene organizacije” u kome dolaze do izraæaja uslovi u materijalno-proizvodnoj bazi za ostvareçe integracionog procesa “izmeœu dræavno organizovanih i drugih druãtvenih zajednica”.. veñda je nastala kada su ovi uslovi bili ostvareni. poglavito zato ãto prenaglaãavaju ulogu dræave u meœunarodnim odnosima.. ãtaviãe spremni su i da takav naziv daju maçim skupinama u okviru meœunarodnog druãtva. U skladu sa znaåeçem pojma “zajednica” u klasiånoj sociologiji. koja podrazumeva postojaçe a) odreœenog stepena i intenziteta meœunarodnog opãteça. postojaçe meœunarodnih organizacija kao organa takve zajednice. “Ãkolska kçiga”.moilaæeça dolaze do izraæaja u terminologiji. Meœunarodno javno pravo. tj. Magaraãeviña. ali bez svesti o postojaçu zajedniåkih vrednosti i obaveza. v) odreœenih opãtih i zajedniåkih interesa prvenstveno dræava pa i sveta kao celine u meœunarodnim odnosima.”5 Meœunarodno druãtvo je termin za koji se zalaæu oni koji ne veruju da je u meœunarodnim odnosima postignut potreban stepen integracije i odanosti delova prema celini da bi se moglo govoriti o meœunarodnoj zajednici. Power Politics. Za A. Oni ne iskÿuåuju nastajaçe meœunarodne zajednice. moguñe izgraœivaçe pravnih normi meœunarodnog prava naziva se meœunarodna zajednica”. 24-25. Andrassy. 314 . Zagreb. Najstarije i joãuvek veoma rasprostraçeno glediãte dræi se meœunarodnog prava i çegovih merila.

8 L. International Politics. ostali su termini istorijski. Osim oznake “svetsko druãtvo”. ali samo kao jedna od çih. 29. str. spadaju i broj. von Bertalanffy. Meœu te osobine. 71. str. str. Onuf. karakteriãe “globalnoãñu” i predominacijom nacionalne dræave meœu politiåkim jedinicama. S ovakvim stavom ide u korak razumevaçe prirode meœunarodnih odnosa kao nauke o politici u svetskom druãtvu (svetska politika). New York. The Free Press. Lako je uvideti da je ovaj pojam preuzet iz opãte teorije sistema. 41 i daÿe. prilagoœavaçu. Uticaj savremenih biheviori-stiåkih glediãta ogleda se ovde u tome ãto se pojam sistema ne zasniva na sadræajima svesti (u koje spadaju vrednosti i lojalnost). Savez udruæeça pravnika Jugoslavije. i zadræimo se samo na çihovoj terminoloãkoj vrednosti. celo se åoveåanstvo moæe posmatrati kao jedno druãtvo. The Free Press. Za kritiku svih upotrebÿenih pojmova vidi N.8 Meœunarodni sistem je onda “bilo koji skup nezavisnih politiåkih jedinica koje deluju jedne na druge (meœudejstvo) sa znaåajnom uåestaloãñu i u skladu sa ureœenim procesima”. koji pretenduje na primenu u svim naukama. prema jednom od zastupnika ovakvog glediãta. U svom razvoju svetsko druãtvo je proãlo kroz razliåite faze i danas se. i daÿe. str. 1972. 182. General Systems Theory. Neãto je uæi pojam “meœunarodnog druãtva”. str. “AJIL”. 1969. Polazeñi od teorije o druãtvu ameriåkog sociologa Talkota Parsonsa (Talcott Parsons). postizaçu ciÿeva. Lukiñsmatra da je svetsko druãtvo u socioloãkom smislu u nastajaçu. 7 G. 315 . osnovne funkcije svakog druãtvenog sistema sastoje se u odræavaçu obrazaca. The Analysis of International Relations. 1964. oblik i priroda jedinica druãtvene akcije. Beograd. veñna spoÿnom ponaãaçu i delovaçu. daju se obeleæja meœunarodnog sistema u datom razdobÿu. 1979. koje se meçaju i razvijaju. dok su sloæeniji sistemi u staçu da postavÿaju ciÿeve i da se transformiãu. International Legal Order as an Idea.7 Meœunarodni sistem se kao oznaka za predmet o kojem je reå sve viãe sreñe u najnovijoj literaturi.10 U zavisnosti od mere u kojoj je u staçu da ispuçava ove funkcije. Osnovi sociologije.9 Meœutim. New York. 10 Deutsc. G. koje ne moraju uvek biti iste. meœunarodni sistem moæe da se shvati i proceçuje prema nekim osobinama koje druãtveni sistem treba da ima u skladu sa socioloãkim funkcionalizmom. Odluåujuñe za postojaçe sistema je meœudejstvo (interakcija). str. Opis redovnih i tipiånih oblika (obrazaca) ovoga meœudejstva predstavÿa istovremeno i opis sistema. te prema tome nisu ni osnovni pojmovi kao u veñini ranijih shvataça za razumevaçe celine. R. svi ostali termini iziskuju neko staçe meœu subjektima (jedinicama). Sliåno J. 1. Najãiri u tom pogledu je “meœunarodni sistem”. i daÿe. Principles of Word Politics.Svetsko druãtvo je oznaka koja je najbliæa onim teoretiåarima koji najmaçe æele da se veæu za postojeñe predstave o subjektima meœunarodnih odnosa. utvrdiñemo sledeñe. 244 i daÿe. Rosenau. Po çima. u bilo kom periodu razvitka. Dok svetsko druãtvo podrazumeva åoveåanstvo u celini. International Politics and Foreign Plicz. N. 14. 337. koji se moæe primeçivati od onog trenutka kada politiåke jedinice bilo koje vrste poånu da deluju jedne na druge. Modelski. sa svojim sopstvenim osobinama. Ako prenebregnemo (ãto nikada nije u potpunosti moguñe) razliåita ideoloãka i politiåka opredeÿeça. str. integraciji. i daÿe. 9 Holsti. koja se nalaze u dubÿoj pozadini ponuœenih oznaka. “General Systems” 1965.

Sve do novog veka meœunarodna zajednica je bila izdeÿena na geografske celine. vidi i Vukadinoviñ. taånije reåeno. postojale posebne meœunarodne zajednice. na indijskom potkontinentu. meœunarodnu zajednicu obeleæavaju meœuzavisnost takvih zajednica (subjekata meœunarodnih odnosa). Najuæi je.koje traæi postojaçe izvesnih zajedniåkih ciÿeva za åije se postizaçe druãtvo koristi. nego da je doprinela tome da se sagleda sva sloæenost ovoga pitaça. 316 . Najåeãñe se pri tom polazi od strukture meœunarodne zajednice i rasporeda moñi u çoj. 11 Pored veñnavedenih. Tako moæe nastati terminoloãka zbrka. meœutim. Pod strukturom meœunarodne zajednice podrazumevaju se elementi te zajednice i okolina u kojoj deluju. I. odnosno evropske dræave zagospodarile ostalim delovima sveta. I jednima i drugim posvetili smo posebne odeÿke. u zavisnosti od prihvañenih merila. na ameriåkom kontinentu itd. Iz toga sledi da se ovi termini u potpunosti uzajamno ne iskÿuåuju: za onoga ko prihvata oznaku “meœunarodni sistem”. Meœunarodna zajednica je stoga oblik u kome se. 138 i daÿe. Nadajuñi se da prethodna rasprava nije zbunila åitaoca. moæe primeçivati samo na noviji period ÿudske istorije. te se kod mnogih teoretiåara. a okolina u kojoj deluju izraæava se dejstvom åinilaca koji utiåu na subjekte meœunarodnih odnosa i meœunarodne zajednice u celini. kako u prostornom tako i u funkcionalnom smislu. najzad. Kada su Evropÿani “otkrili” druge kontinente. Tako su uporedo postojali skupovi subjekata na Dale-kom Istoku. moæe da organizuje i ispoÿava åitavo åoveåanstvo. koja se pojaåava time ãto se neki od ovih izraza upotrebÿavaju kao sinonimi. str. Ostaje samo da se napomene da se u dosadaãçem razvoju u pogledu rasporeœenosti subjekata moæe konstatovati teæça ka objediçavaçu meœunarodne zajednice. u najnovije vreme stvara se meœunarodna zajednica koja je u pravom smislu jedinstvena. svakako. kao i postojaçe opãtih vrednosti. a to je meœunarodna zajednica. pojavÿuje potreba da se prikaæu razliåita staça. koje ili nisu znale jedne za druge ili su kontakti meœu çima bili sporedni i sluåajni. u oblasti Sredozemÿa. u kome su meœudejstva. bez obzira na termin koji usvajaju. u skladu s dostignutim stepenom druãtvenog razvoja. uobliåen je jedan geografski jedinstven sistem. u kojima su. nalazimo da je u interesu sporazumevaça najboÿe prikloniti se terminu koji je kod nas skoro iskÿuåivo zastupÿen. jedno od staça toga sistema moglo bi biti “meœunarodna zajednica”. za onoga ko usvaja naziv “meœunarodna zajednica”. prethodno staçe moglo bi se nazvati “meœunarodnim druãtvom” itd. bez mnogo razmiãÿaça o svim çihovim teorijskim implikacijama.11 Za razliku od prostog skupa organizovanih politiåkih zajednica. bilo da su to vrednosti zajedniåke tim zajednicama ili opãte-åoveåanske vrednosti. u kojima se ona nalazila ili se moæe nañi. pojam “muœunarodna zajednica” jer se. Meœunarodni politiåki odnosi. bila neravnomerno rasporeœena. Neosporno je da je tokom istorije meœunarodna zajednica doæivela mnoga preobliåavaça. Elementi meœunarodne zajednice su subjekti meœunarodnih odnosa.

317 . Od poznatijih pojmova koji se s tim u vezi sreñu treba pomenuti sledeñe: Imperijalna struktura postoji onda kada u meœunarodnoj zajednici preovlada jedan centar. ali je teorijski moguña u vidu “svetske dræave”. Evropa. Struktura u kojoj je moñravnomerno rasporeœena na sve subjekte (dræave) naziva se nepolarizovanom ili difuznom. odnosno deo sveta (npr. kao celina. koji ima odluåujuñi uticaj na pojedine jedinice. Makedonska i rimska dræava imale su sliåne ambicije. Takva je struktura postojala izmeœu gråkih dræavica pre hegemonije Atine i Sparte ili u Evropi pre kolonijalnih osvajaça. kao ãto je to bio sluåaj sa strogom blokovskom podelom posle Drugog svetskog rata. Subjekti meœunarodnih odnosa teæe ili su primorani da se grupiãu oko nekoliko dræava. 1957. ovakve tipologije uzimaju u obzir samo dræave kao subjekte meœunarodnih odnosa. U jedinstvenoj meœunarodnoj zajednici ovakva struktura nije ostvarena. naroåito u SAD. Ãtaviãe. ali su zauzimala ceo poznati svet. dominirala je ostalim svetom. ona ima polarizovanu strukturu. odnosno “supersilama”. Ove su strukture zamiãÿene samo kao “åisti modeli” te se u stvarnosti meãaju i prelaze jedna u drugu. koja nisu bila jedinstvene dræave u savremenom smislu reåi. Ovakva struktura pribliæava se politiåkom sistemu dræave i bila je moguña u podeÿenoj meœunarodnoj zajednici. tj. U pojedinim delovima stvarana su carstva. u vidu kruænog kretaça koje ispoÿava izvesne pravilnosti. u razdobÿima kada su skupovi subjekata meœunarodnih odnosa æiveli odvojeno jedni od drugih. u meœunarodnoj zajednici pojavi viãe centara predominantne moñi. Kina. polarizovana struktura se naziva bipolarnom. neki autori smatraju da su sve one nestabilne i da sadræe teæçu da budu zameçene nekom drugom. Kao ãto smo videli. New York. Ako postoje samo dva glavna centra moñi. vrãe se prilagoœavaça u vidu “labavih polarnih sistema” ili “difuzno-blokovskih sistema” ili se biraju primeri koji se odnose samo na deo sveta. Wiley. dok su kasni oblici ovakve strukture uoåÿivi u Svetom rimskom carstvu sredçeg veka i u halifskoj carevini. U razdeÿenoj meœunarodnoj zajednici ovo se odigrava u pojedinim delovima sveta (Atina i Sparta u zajednici gråkih gradova-dræava). System and Process in International Politics.12 Da bi se stvarnost ugurala u neki od ovih obrazaca. koje su izuzetno moñne i otuda se nazivaju velikim silama ili sliånim imenima. U toku XIX veka. koje je imalo brojne sledbenike. struktura postaje multipolarna. Indija). dok se u jedinstvenoj zajednici izraæava svetskim delovaçem jednog uæeg broja dræava kojima se priznaje takva misija. umesto jednog. 12 U tom pogledu najznaåajnije je delo M. Åim se pojavi treñi pol. sa SAD i SSSR kao blokovskim liderima (polovima). Kaplan.Tipologija prema rasporedu moñi ima mnogo i one ponekad zavise od razlika u pojedinostima izmeœu çihovih autora. Kada se. dok su polovi sila bili izraæeni u obliku nekoliko vodeñih sila na tom kontinentu.

bez obzira na moguñe suprotne izjave. Tako britanski pisac Alaster Bakan (Alastair Buchan) piãe: “Ravnoteæa snaga je sistem u kome æivimo. str. New York. pa i za celu meœunarodnu zajednicu. Vidi Kautilya’s Arthaãastra. Kao razraœen pojam. najboÿe da je moñizjednaåena. Jedini naåin da do toga ne doœe sastoji se u spreåavaçu takve premoñi stvaraçem odgovarajuñe koliåine protivmoñi. Iz toga sleduje da je za jedan region. Drugog naåina za ograniåavaçe moñi nema. 15 H. The Control of the Arms Race. jer se tada niko neñe nañi u moguñnosti da poseæe za vrednostima ostalih. ratom”. 1965. Dostup-nost sredstava uticañe åak i na proãireçe tih ciÿeva. ravnoteæa snaga se smatrala najboÿim i neprikosnovenim naåinom za oåuvaçe stabilnosti u meœunarodnoj zajednici i za zaãtitu bezbednosti çenih ålanica. 318 . Niko ga ne prihvata kao idealan. Mysore Printing and publishing House. nagomilana moññe se neizbeæno upotrebiti na uãtrb drugih subjekata. uravnoteæena.13Od XVIII veka pa sve do Prvog svetskog rata. od kojih svaki ima svoj poseban naziv. 33.2.15 13 U sistemu mandale postoji åak dvanaest uåesnika (kraÿeva). s obzirom na to da u meœunarodnoj zajednici ne postoji vrhovna vlast koja bi sputavala çenog posednika i naterala ga da se ponaãa u skladu s opãtim interesima. Ambicije zagovornika ravnoteæe snaga imaju izvestan raspon. Ravnoteæa snaga Jedan od najstarijih sistema koji se