PRAVO OSIGURANjA

:
1) Mesto, značaj i definisanje osiguranja?
Sa pojavom robno-novčanih odnosa i klasnog društva otpočinje se sa obavljanjem delatnosti osiguranja, koje je u svom drugom razvojnom putu imalo mnoge promene, ali je u suštini ostalo ista osnovna funkcija osiguranja, zaštite imovine i lica. Osnovne funkcije osiguranja su univerzalne i kao takve od izuzetnog značaja za svako društvo, bez obzira na društveno-politički sistem. Jedna od osnovnih karakteristika savremenog osiguranja je stalno širenje obuhvata rizika. Rizici i štete zbog kojih se osiguranici tradicionalno osiguravaju, stalno se povećavaju, sto dovodi do proširivanja osiguranja, kako u pogledu nastajanja novih vrsta osiguranja, tako i proširivanja postojećih vrsta osiguranja. U Srbiji je osiguranje u okviru svog razvoja imalo velike promene koje su se kretale od predratnog kapitalistickog i nedovoljno razvijenog, posleratnog administrativno-centralistickog samoupravnog sistema do sadašnje tržisnog koncepta osiguranja. Donosenjem Zakona o osiguranju iz 2004 stvorene su realne osnove za vrsenje promena u sistemu osiguranja u funkciji uspostavljanja celovitih trzisnih odnosa, Osiguranje je pravno-ekonomska kategorija jer je svrha osiguranja da objedinjavanjem sredstva osiguranja u okviru odgovarajuceg oblika organizovanja, obezbedi naknadu stete ili isplati ugovorenu svotu u slucaju nastupanja osigurang slucaja, sto u krajnjem slucaju ima za cilj obnovu unistenih ekonomskih dobara ili obezbedjivanje isplate odredjene svote u slucaju nastupanja osiguranog slucaja kada je u pitanju osiguranje lica. Sa druge strane,osiguranje je I pravni institut. Da bi se realizovale ekonomske funkcije osiguranja,neophodno je zakljuciti ugovor o osiguranju u kojem se ugovarac osiguranja obavezuje da ,plati odredjeni iznos osiguravacu a osiguravac se obavezuje da ,ako se desi dogadjaj koji predstavlja osigurani slucaj,ispleti osiguraniku ili nekom trecem licu naknadu,odnosno ugovorenu svotu ili ucini nesto drugo,a sto proizilazi iz Zakona o obligacionim odnosima. Da bi se obavljala delatnost osiguranja potrebno je da postoje odgovarajuci pravni oblici organizovanja drustva za osiguranje. Oblici organizovanja drustava za osiguranje su razliciti izmedju pojedinih sistema osiguranja u svetu ali su razliciti I kada se uporedi sadasnji pravni polozaj tih drustava u Srbiji sa pravnim polozajem organizacija koje su u ranijim periodima osiguranja postojali. U teoriji se uocava razlika da treba razlikovati pojam osiguranja od pojma ugovora o osiguranju,s obzirom da je svi znatno siri od drugog. Konstatuje se da se ne moze pomocu pojma ugovora o osiguranju dati pojam celokupne delatnosti. Delatnost osiguranja imovine I lica jesu poslovi osiguranja,poslovi saosiguranja I poslovi reosiguranja. Pravo osiguranja cine sve pravne norme koje se odnose na osiguranje. Ove norme mogu biti one koje regulisu pravni polozaj drustva za osiguranje,ukljucujuci I nadzor I kontrolu,I one norme koje regulisu obligaciono-pravne odnose koji se osiguranjem zasnivaju.

2)

Razvoj osiguranja u svetu?

Postanak I razvoj osiguranja u svetu do nastanka kapitalistickog drustva Potreba da se naoknadi nastala steta ,odnosno da se obezbedi sigurnost imovine I lica nastala je sa postankom drustva, ali da se naknada stete obezbedi udruzivanjem sto vise lica, osiguranika medjusobno ili udruzivanjem u organizaciju specijalizovanu za poslove osiguranja,bilo je potrebno da se ljudsko drustvo razvije. Potreba za osiguranjem javila se prvo u obliku samopomoci, odnosno jedne vrste stednje na osnovu koje pojedinac koji je pretrpeo stetu,sam stetu iz sopstvenih sredstava nadoknadjivao. U Hamurabijevom zakoniku iz XVIII veka pre nove ere je bila predvidjena obaveza ucesnika karavana kojeg su napali razbojnici. Znacajniji razvoj osiguranja je za razvoj pomorskog saobracaja u srednjem veku. Vlasnici brodova nisu poznavali jos uvek ugovor o osiguranju,nego su na osnovu drugih instituta (havarija, pomorski zajam), kada nastane steta, umanjivale nastupale stetne posledice. Uobicajeno je da se kasnije pojavljuje ugovora o osiguranju, a samim tim I osiguranja, objasnjava postojanjem institute pomorskog zajma cija je sustina bila da se naplacivanjem velikih kamata nego sto je bilo potrebno, jedan deo sredstava odvajao da bi u slucaju nastanka stete u pomorskom saobracaju bio isplacen ostecenom. Iako ima razlicitih misljenja o vremenu kada se zapocelo sa zakljucivanjem ugovora o osiguranju van pomorskog saobracaja, nesporno je da najstariji sacuvani dokumenti poticu sa teritriji danasnje Italije. U razvijenom srednjem veku osiguranje se obavljalo u okviru 1

tada postojecih staleskih organizacija, cehova I gildi. U kasnijoj fazi osiguravaci su usled nerazvijenog osiguranja poceli da se udruzuju u posebna drustva za osiguranje koja su ponekad imala monopolski polozaj. Klasicno osiguranje povezano je sa razvijanjem kapitalisticke robno-novcane proizvodnje I pronalazenjem statistickomatematickih zakona koji su se mogli neposredno primenjivati u 1 osiguranju. Razvijena kapitalisticka robnonovcana proizvodnja zahtevala je razvijeno osiguranje , na osnovu koje su nadoknadjivane stete I obezbedjivala se sigurnost. Karakteristike osiguranja I drustva za osiguranje u kapitalistickim drzavama Za izuzetno razvijeno osiguranje u kapitalistickom sistemu karaketristicno je stalno prosirivanje delatnosti osiguranja, odnosno formiranja novih grana osiguranja i prosirivanje postojecih, u zavisnosti od povecanja vrste i broja osiguranih slucajeva,odnosno rizika. Pored navedenog, karakteristicno je i uvodjenje obaveznog osiguranja, sto je i kao i stalno razvijanje novih grana osiguranja karakteristicno i za osiguranje u socijalistickim drzavama.. Vladajuci oblik preduzeca osiguranja koji je u svim zemljama predvidjen bilo kao jedini, bilo uz druge forme,je akcinarsko drustvo. Uz akcionarsko drustvo uglavnom postoje i drustva za uzajamno osiguranje. Retko osiguravajuca preduzeca postoje u obliku komanditnih drustva. Fizicka lica ne mogu obavljati delatnost osiguranja, sto je utvrdjeno u zakonima ili u posebnim odlukama drzavnih organa. U pravnoj teoriji se takodje istice da su akcionarska drustva vanredno pogodni oblici koncetracije i centralizacije kapitala, posto se i najmanji iznosi mogu na ovaj nacin udruziti bez veceg rizika za vlasnika kapitala. Rizik ne predstavlja sudbonosno opterecivanje za ulagaca, posto ne predstavlja celokupnu imovinu vlasnika kapitala. Ovaj rizik se moze vanredno isplatiti, posto uspesnim poslovanjem akcionarsko drustvo omogucuje vlasnicima akcija mnogo vece zarade od kamata na ulog dat na stednju. I pored toga sto osiguravajuca akcionarska drustva imaju pored upravnog dbora,skupstinu, kao najvisi organ, koji po pravilu sacinjavaju svi vlasnici akcija. U pravnoj teoriji se istice i dobre strane velikih drustava za osiguranje. Medju tim dobrim stranama narocito se isticu visok stepen tehnicke organizacije osiguranja,koncetracija privrede osiguranja kod mocnih organizacija, postojanje sporazuma koji se zakljucuju izmedju osiguratelja u svrhu zastite njihovih opstih interesa, relativno laka mogucnost intervencije putem specijalnih agenata u citavom svetu u svrhu utvrdjivanja okolnosti stete, njene visine i iznosa naknade. Pored toga sto se velika osiguravajuca preduzeca bave svim vrstama osiguranja,postoji i druga tendencija, da se o.p. specijalizuju za osiguranje samo od jedne vrste rizika ili stete, cime se smanjuju troskovi poslovanja i ostvaruje efikasnija tehnicka organizacija osiguranja. Specijalizacija rada drustava za osiguranje vrsi se na inicijativu vlasnika tih drustava i osiguranika.ali ina osnovu utvrdjenih normi drzavnih organa. Forma drustva za osiguranje zavisi i od sistema osiguranja koji se primenjuje u odredjenoj zemlji.S obzirm da se premijski sistem i sistem uzajamnog osiguranja razlikuju,razlikuju se i oblici organizovanja drustava za osiguranje u zavisnosti od toga u kojem sistemu osiguranja se organizuju. Drustvo sa uzajamnim oblikom ima statut u kojem se odredjuje sediste drustva, naziv, teritorijalna nadleznost, vrste rizika koje pokriva direktno ili preuzima u reosiguranje, iznos rezervi za pokrice, nacin podele viska prihoda,maksimalni iznos za eventualnu doplatu kotizacije, ako je drustvo sa varijabilnom kotizacijom.Da bi se drustvo sa uzajamnim oblikom osnovalo potrebno je da se ispuni uslov o minimalnom broju prisutnih clanova, sto se obicno utvrdjuje u aktu drzavnog organa. Drustvo sa uzajamnim oblikom obavezno ima osnivacki fond sa funkcijom podmirenja troskova na pocetku poslovanja i uopste pokrica obaveza drustva. Drustva sa uzajamnim oblikom mogu da se bave svim poslovima osiguranja,bez teritorijalnog ogranicavanja. Clan drustva sa uzajamnim oblikom ima dvostruka svojstva, istovremeno je i clan drustva i osiguranik. On je istvremeno vlasnik drustva koji je obavezan da se pridrzava statuta i osiguranik,koji je duzan da se pridrzava klauzula ugovora o osiguranju. Drustvo sa uzajamnim oblikom upravlja upravni odbor koga imenuje skupstina. Clanovi upravnog odbora,kojih je 5 ili vise imaju ograniceni mandat ali ako je u statutu drustva odredjeno, mogu biti birani za jos jedan mandat. U razvijenom sistemu pored organizovanih integracija, dolazi do povezivanja koje nije klasicnog institucionalnog karaktera.Kao primer povezivanja,a posebno unapredjivanja komuniciranja, koje nije optereceno klasicnim institucionalnim vezama je postojanje. Rinet-a.Rinet je elektronski servis osiguranja, odnosno mreza osiguranja koja povezuje tri vrste subjekata osiguranja-osiguravajuce kompanije, reosiguravajuce kompanije i brokere u celom svetu sa ciljem da medjusobno elektronskim putem razmenjuju informacije. Istice se da svaki ucesnik ove savremene komunikacije ostvaruje odredjene pogodnosti. Tako je osiguravacima omoguceno da brze i lakse ostvaruju prava na odstetu od reosiguranja, s obzirom da se poboljsava gotovinski promet pomocu standardizacije i elektronske distribucije podataka na trzistu. 2

Reosiguravacima je omoguceno da smanje troskove obavljanja svog osnovnog posla, s obzirom da su integrisani u sistem automatske obrade elektronskih popuna koje dobijaju od osiguraca i brokera. Konacno, istice se kao cilj funkcionisanja Rineta-a i brokeri reosiguranja 2 sticu mogucnost da poboljsaju pruzanje usluga svojim komitentima s obzirom da im je omoguceno da brze i efikasnije komuniciraju na trzistu reosiguranja. 3) Razvoj osiguranja u Srbiji?

Osiguranje u Jugoslaviji do Drugog svetskog rata S obzirom da je imala slabu osnovu koja se pre svega sastojala u nerazvijenosti privrede i nepostojanju propisa, osiguranje u Jugoslaviji pre Drugog svetskog rata bilo je nedovoljno razvijeno. U periodu 1918- 1941.g razlikujemo dva perioda u razvoju osiguranja. Prvi period, koji je trajao do dondosenja Uredbe o nadzoru nad osiguravajucim preduzecima iz 1937 godine, karakteristican je po namestanju drzavnih organa u rad osiguravajucih preduzeca,potpunoj slobodi osiguravajucih preduzeca u obavljanju nedvoljno razvijene delatnosti osiguranja, sto je dovelo do sloma beckog osiguravajuceg drustva "Feniks" koje je pre rata u Jugoslaviji imalo najveci portfelj osiguranja zivota.Donosenjem Uredbe o nadzoru nad osiguravajucim preduzecima iz 1937 uveden je drzavni nadzor,sto je doprinelo razvoju osiguranja ali ne u tolikom obimu da bi se razvio sistem osiguranja na nivou razvijenosti u razvijenim kapitalistickim drzavama. Osiguranje nije uspelo da putem ugovora o osiguranju prikupi veca sredstava,tehnicka organizacija je bila nerazvijena,celokupna delatnost je bila usmerena na ostvarivanje profita,zanemarene su bile funkcije preventive i represije a rasprostranjenost zloupotreba i slaba kadrovska obucenost dovela su do izrazenog nepoverenja u sistem osiguranja. Reosiguranje je takodje bilo nedovljno razvijeno i obavljalo se iskljucivo pasivno u odnosu na inostranstvo. Razvoj osiguranja u periodu od 1945 do 1961 Donosenjem Odlike o spajanju u Drzavni zavod za osiguranje I reosiguranje osiguravajucih preduzeca koja prelaze u drzavnu svojinu iz 1945g sva osiguravajuca preduzeca prelaze u drzavnu svojinu, a shodno odredbama Odluke Predsednistva Antifasistickog veca narodnog oslobodjenja Jugoslavije o prelasku u drzavnu svojinu neprijateljske imovine iz 1945 spajaju se u Drzavni zavod za osiguranje I reosiguranje sa sedistem u Beogradu. Drzavni zavod za osiguranje I reosiguranje osiguravao je imovinu I lica protiv svih vrsta rizika u pogledu kojih se po nacelima tehnike osiguranja moglo vrsiti osiguranje. Sva imovina koja je pripadala Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslavije, narodnim republikama, odnosno autonomnim pokrajinama ili oblastima, drzavnim privrednim preduzecima ili privrednim preduzecima kao I uopste drzavna I ostalo javnopravna imovina morala je biti kod Drzavnog zavoda za osiguranje I reosiguranje osigurana od pozara na iznos stvarne vrednosti.Drzavni osiguravajuci zavod kao osigurac imao je monopol. Iako se preko Drzavnog osiguravajuceg zavoda stitila prvenstveno drzavna imovina,nisu postigli znacajni rezultata u pogledu prosirivanja osiguranja.. Razvoj osiguranja od 1961 do 1967 Donosenjem Zakona o osiguravajucim zavodima I zajednicama osiguranja iz 1961 poceo je novi period u razvoju osiguranja I osiguravajucih organizacija u Jugoslaviji. Osiguravajuci zavodi osnivali su se za podrucje jedne ili vise opstina I poslovali su samo na podrucju za koje su osnovani.Osiguravajuce zavode su osnivali I o njihovom prestanku sa radom su odlucivali su opstinski narodni odbori, dok je Republicko izvrsno vece svojim propisom osnivalo republicku zajednicu osiguranja.Zavodi sa teritorijalne narodne republike, cije je Izvrsno vece osnovalo zajednicu osiguranja,obavezno su se udruzivali u zajednicu osiguranja a one u Jugoslovensku zajednicu osiguranja.Organi upravljanja zavoda su bili skustina, upravni odbor, director, dok su pojedini poslovi upravljanja bili u delokrugu rada saveta radnog kolektiva zavoda. Razvoj osiguranja od 1967 do 1974 Novi period u razvoju osiguranja I organizaciji osiguravajucih organizacija zapoceo je sa donosenjem Osnovnog zakona o osiguranja I osiguravajucim organizacijama iz 1967 g. Jedan od najznacajnijih karakteristika ovog zakona je izjednacavanje pravnog polozaja osiguravajucih organizacija sa statusom drugih privrednih organizacija. Osnovni organizacioni oblici za obavljanje delatnosti osiguranja bili su osiguravajuci zavodi za reosiguranje. Osiguravajuci 3

u odnosu na prethodni period. cime je ukinut princip teritorijalnog osnivanja I poslovanja osiguravajucih zavoda na odredjenom podrucju koji je postojao u prethodnom periodu. odnosno srodnih vrsta rizika tj od steta ili od vise razlicitih vrsta rizika odnosno steta.zajednice osiguranja imovine I lica transormisale su se u deonicarska drustva. Osiguravajuce organizacije osnivale su se samoupravnim sporazumum. Kao sto je na osnovu Zakona o preduzecima puni pravni I ekonomski subjektivitet imalo samo preduzece. Kao ogranicenje prevelikog uticaja osiguranika koji su placali velike premije predstavljala je odredba da jedan osiguranik nije mogao u skupstini imati vise od 10% ukupnog broja glasova utvrdjene prema merilima odredjenim statutom. obavezama I odgovornostima u skladu sa Ustavom. Doslo je do velike promene I u unutrasnjoj organizaciji gde umesto brojnih skupstina zajednica osiguranja imovine I lica. Osiguravajucim zavodima upravljali su osiguranici. svojstvo pravnog lica imala su samo deonicarska drustva za osiguranje. 4 . a ne I deo preduzece. Osiguranici u zajednicama rizika. samoupravnih radnickih kontrola kao oblika unutrasnje kontrole od 1990 godine kao organi postoje samo skupstina deonicara.izvrsnih organa skupstina.U Ustavu SFRJ iz 1974 utvrdjeno je I nacelo da Federacija preko saveznih organa uredjuje osnove sistema osiguranja imovine I lica. samoupravne interesne zajednice. Razvoj osiguranja od 1990 do 2003 Donosenjem Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine I lica iz 1990 godine osnovni oblik orga-nizovanja osiguravajucih organizacija prestala je da bude zajednica osiguranja imovine I lica tj. Odredjivanje delokruga rada skupstina I izvrsnih organa zajednice osiguranja. slozene zajednice osiguranja I poslovnih jedinica I drugih oblika udruzivanja I organizovanja bilo je odraz odredjivanja pravnog polozaja navedenih oblika organizovanja. Time je bila stvorena mogucnost da se osnivaju osiguravajuce organizacije I kao opste I kao specijalizovane.dnice rizika. zaje. Osnivaci osiguravajucih organizacija su mogli biti samo drustveno-pravna lica. Primereno principu da preduzecu jedino ima status pravnog lica I deonicarsk drustvo je bilo pravno lice a ne I glavne filijale I direkcije. Drustvena pravna lica koja su udruzivala sredstva u zajednici osiguranja tj zajednici rizika trebala su da upravljaju poslovanjem tih zajednica. Organ upravljanja zajednicom osiguranja tj zajednicom rizika je bila skupstina koja je odredjene izvrsne funkcije mogla poveriti svojim izvrsnim organima. sporazumno sa drugim osiguranicima u istoj zajednici osiguranja utvrdjivali su pod kojim uslovima sredstva fondova namenjena za izmirivanje obaveza za jednu vrstu stete mogu upotrebljavati za izmirivanje obaveza za druge vrste stete. Medjusobno odnosi drustvenih pravnih lica koja su uzdruzivala sredstva u zajednici osiguranja.Zajednice osiguranja . poslovodnog organa. organizacije udruzenog rada. organa zajednice. zakonom I samoupravnim sporazumom o osnivanju zajednice osiguranja. zajednica rizika. upravljanja tom zajednicom I njeno poslovanje uredjivalo se samoupravnim sporazumom o osnivanju zajednice. shodno broju I vrsti deonica. osnivači zavoda I radna zajednica osiguravajuceg zavoda u skladu sa zakonom I statutom. upravni I nadzorni odbor I director. Shodno Zakonu.kasa su osiguravajuce zavode mogli osnovati jedino opstinski narodni odbori.Organi upravljanja osiguravajuceg zavoda su bili skupstina.cime je prosiren krug subjekata koji su mogli osnovati osiguravajuci zavod. radi osiguranja od istovrsnih. Osiguravajuci zavodi mogle su osnovati radne I druge organizacije. zajednica rizika.zakoni I zavodi za reosiguranje poslovali sun a celoj teritoriji Jugoslavije. drustveno-politicke zajednice I druga drustvena pravna lica. Osiguranje na osnovama Ustava SFRJ iz 1974 I Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine I lica iz 1976 U Ustavu SFRJ iz 1974 g bili su utvrjeni osnovni principi obavljanja delatnosti osiguranja I organizovanja osiguravajucih drustava.dok su se odnosi izmedju osnivaca I osiguravajuceg zavoda regulisali statutom I ugovorom.dok se statutom zavoda moglo predvideti obrazovanje izvrsnog odbora kao organa upravljanja. tako I uoblasti osiguranja.radnicki savet I director. Osiguravajuce organizacije osnivale su se na nacelima uzajamnosti I solidarnosti. cime je ujedino prepustno da se zakonima socijalistickih republika I socijalistickih autonomnih pokrajna ka I opstim aktima osiguravajucih organizacija utvrdi detaljnije delatnosti osiguranja. deonicarskim drustvom su upravljali deonicari.Na osnovu Zakona uz 1990 godine. njenim statutom ili drugim samoupravnim aktom I zakonom. zajednice rizika I drugi oblici udruzivanja I organizovanja imali su status pravnih lica sa pravima. Zakonom iz 1990 godine na sasvim nov nacin je definisan I cilj postojanja osiguravajucih organizacija. drustveno-politicke zajednice I gradjani.

drustvo za osiguranje u predvidjenom roku isplacuje naknadu ili ugovorenu svotu osiguraniku i na taj nacin ga obestecuje. kako za same osiguranike tako I za treca lica I za drustvo u celini. Savremeno osiguranje sa svojim razvojem u sve vecoj meri stiti treca lica. odnosno kada nastupi steta. kao I putem bonifikacije. Drustva za osiguranje nemaju pravo da predvidjaju u odredbama ugovora ili uslova osiguranja kao sankciju gubitak prava na naknadu stete ili svotu osiguranja. Akumulaciona funkcija osiguranja 5 . ali prvenstveni je interes da se organizuje takav system zastite koji ce omoguciti da stete ili ne nastanu ili da nastanu u sto manjem obimu. duzan je preduzeti sve sto je u njegovoj moci da se ogranicene njegove stetne posledice. izdvajaju I deo za organizaciju I sprovodjenje preventivnih mera. Sistem bonifikacije podrazumeva umanjivanje visine premija osiguranicima koji su se u određenom periodu na savestan nacin odnosili prema imovini koja je predmet osiguranja. medju najznacajnije funkcije osiguranja spada sticanje sigurnosti osiguranika u pogledu zastite njegovog integriteta. akumulacionu funkciju. Drustva za osiguranje propisuju u svojim aktima obavezu povecanja premije za osiguranike koje su se nesavesno odnosili prema osiguranoj imovini u narednom ugovornom periodu. njegove licnosti I imovine. kako pojedinaca tako I drustva u celini je da se vec nastala steta u kratkom roku nadoknadi odnosno da se njene stetne posledice sto vise imanjuje. u Zakonu o osiguranju ubrajaju se I poslovi preduzimanja mera za sprecavanje I suzbijanje rizika koji ugrozavaju osiguranu imovinu I lica.Novi Zakon o osiguranju donet je u maju 2004 sa obrazlozenjem da sa njegovim donosenjem uspostavlja moderan I efikasan nadzor u oblasti osiguranja u skladu sa medjunarodnim standardima I principima suspenzije osiguranja. Pored navedenih funkcija u teoriji se istice I funkcija osiguranja kao instumenata ekonomsle politike. socijalnu funkciju-funkciju poboljsanja uslova za zivot I medjunarodnu funkciju. (6) Funkcije zastite imovine I lica? Neposredna zastita imovine I lica Neposredno cuvanje imovine I lica ostvaruje se pre svega preventivnom I represivnom funkcijom osi. Osiguraniku koji je namerno ili prevarom izazvao osigurani slucaj. represivnim merama se sankcionisu nesavesni osiguranici. sto kada nastupi osigurani slucaj. zastita trecih lica se utvrdjuje uvodjenjem obaveznih osiguranja na osnovu zakona. Preventivne mere predstavljaju najznacajniji vid neposredne zastite imovine I lica. Za razliku od bonifikacionih mera koje stimulisu savesne osiguranike. U teoriji postoji saglasnost da savremeno osiguranje ima sledece funkcije: zastitunu u smislu pruzanja zastite imovine I lica. pored sticanja prava na naknadu stete ili isplati ugovorenu svotu kada nastupi osigurani slucaj. savremeno osiguranje ima i funkciju zastite trecih lica. direktivama Evropske unije I preporukama Svetske banke. Represivne mere ili sistem sankcija koja su utvrdjene u pravu osiguranja doprinose takodje neposrednoj zastiti imovine I lica.guranja. drustvo za osiguranje nije duzno da isplati naknadu. zbog koje je I nastao institute osiguranja je zastita pojedinca.Pored zastite pojedinaca i drustva. osiguranik se obezbedjuje na siguran nacin od rizika stete. Interes. Uplatom premije. Osiguranik je takodje duzan da preuzme propisane. Osiguranici placaju premiju u skladu sa zakonskim aktima. Sa razvojem osiguranja razvile su se I druge njegove funkcije koje su od znacaja. Zastita trecih lica je pojava novijeg vremena. ugovorne I sve ostale mere potrebne da se spreci nastupanje osiguranog slucaja a ako osigurani slucaj nastupi. jer se tek u savremenim uslovima pocinju organizovano stiti treca lica. Iako sigurnost nije iskljucivo pravni pojam. Po pravilu. 4) OSNOVNE FUNKCIJE I VRSTE OSIGURANJA Osnovne funkcije osiguranja? Osnovna funkcija. ako osiguranik posle nastupanja osiguranog slucaja ne izvrsi neku od propisanih ili ugovornih obaveza Posredan nacin zastite imovine I lica Posredan nacin zastite imovine i lica ostavruje se na taj nacin. Među poslove osiguranja imovine I lica. koja su bez svoje krivice pretrpela stetu na svojoj licnosti.

Dobrovoljna osiguranja koja su dominantna. predstavlja savremenu karakteristiku osiguranja. Da bi se ispunila osnovna nacela osiguranja a posebno potreba za sto povoljnijom disperzijom. Sistemom bonifikacija i represivnim merama stimulisu se i ili sankcionisu savesni odnosno nesavesni osiguranici sto doprinosi ocuvanje imovine i lica i ostvaruje socijalne funkcije osiguranja.pre svega. odnosno saosigurati samo kod domacih organizacija za osiguranje. Međunarodna funkcija osiguranja Tehnicka organizacija osiguranja a samim tim i sistem osiguranja je egikasnije organizovan ukoliko postoji povoljna disperzija rizika. 6 . U zavisnosti od toga da li je ugovarac pojedinac ili kolektiv na pojedinacno osiguranje.ekonomska kategorija. osiguranje svoju socijalnu funkciju ostvaruje i posredno. Da bi se sistem zastite imovine i lica u jednoj drzavi optimalno funkcionisao. Prema predmetu osiguranja vrsi se podela koja je najcesca u praksi. Pored neposrednog ocuvanja 5 zivotnog standarda osiguranika. osiguranje od opste odgovornosti iz delatnosti. U nasem pravnom sistemu obavezna su cetiri vida osiguranja: 1. potrebno je da se osiguranje odredjenih rizika plasira i u inostranstvu. Takodje postoji I podela prema prirodi rizika na kopneno. osiguranje industrije.Obavezna osiguranja. Postoji I podela prema nacinu organizovanja osiguranja. Podela se moze izvrsiti na: osiguranje civila. osiguranje useva I plodova. osiguranje lica. Poseban medjunarodni znacaj ima reosiguranje. 5) Vrste osiguranja? Veliki broj oblika u kojima se osiguranje javlja nametnuo je potrebo za klasifikacijama i sistematizacijama osiguranja. Obavezno osiguranje putnika u javnom saobracaju od posledice nesrecnog slucaja 2. Osiguranje depozita gradjana kod banaka i drugih finansijskih organizacija.s obzirom da je osiguranje. odnosno velicinu osiguravajuceg fonda. kredita. Zakon o osiguranju Republike Srbije delo poslove osiguranja na dve velike grupe I to na poslove zivotnih osiguranja I poslove nezivotnih osiguranja. na premijski sistem I sistem uzajamnog osiguranja. Prenosenje rizika iz jedne zemlje u drugu. Medjutim domaca i fizicka lica mogu kod inostranog osiguravaca osigurati imovinu i lica od rizika od kojih se u Republici Srbiji ne vrsi osiguranje. osiguranje od odgovornosti. sto potvrdjuje i cinjenica da se toj funkciji poklanja velika paznja i u drzavama sa razvijenom trzisnom privredom kao i u drzavama koje su u tranziciji. motornih vozila. Kada nastupi steta za lice koje nije osigurano steta se ne nakonadjuje. U zavisnosti od toga. da li je osiguranje ili ne razlikujemo: 1. odnosno prema nacinu izravnanja rizika vrsi podela na osiguranje. Osiguranje ostvarujuci svoju socijalnu funkciju vrsi neposrednu zastite imovine i lica. saosiguranje I reosiguranje. pomorsko I vazdusno osiguranje. Opste prihvaceno je da se u odnosu na nacin preuzimanja I nosenja rizika osiguranja.na: osiguranje imovine. Socijalna funkcija Socijalna funkcija ili funkcija podizanja zivotnog standarda stanovnistva proizilazi iz prethodne dve funkcije osiguranja. osiguraniku se vrsi naknada na osnovu ugovora o osiguranju. drzavni organi propisuju obavezu da se pojedine vrste osiguranja moraju zakljuciti. Savremena tehnicka organizacija osiguranja a posebno racun verovatnoce i zakon velikih brojeva. na naucnoj osnovi. Osiguranje vlasnika motornih i prikljucnih vozila od odgovornosti za stete priceinjene trecim licima 3.kao i imovinu koja je predmet ekonomskih odnosa sa inostranstvom. U slucaju kada nastupi ste-ta. Kod nas je Zakonom odredjeno da se imovina i lica u Srbiji mogu osiguravati. osiguranje transporta. Osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za stete pricinjene trecim licima 4. odnosno na osnovu uplacene premije. funkcije zastite imovine i lica i akumulatorke funkcije.odnosno delatnost koja se odvija u trzisnim delovima 2.Akumulaciona funkcija predstavlja vaznu funkciju osiguranja. Akumulaciona funkcija koja proizilazi iz sustine osiguranja je opravdana i logicna. utvrdjuje verovatan broj nastanka stete i na toj osnovi visinu premija. Pojedine klasifikacije su nastale kao rezultata poslovne prakse drustva za osiguranje. bilo neposrednim osiguranjem ili reosiguranjem. osiguranje lica od posledica nesretnog slucaja.

eksplozije.koje pokriva pomoc licima koja naidju na probleme na putovanju odnosno u drugim slucajevima odsutnosti iz prebivalista ili boravista.Os sinskih vozila.Os troskova pravne zastite .Os pomoci na putevima.poljoprivredne kredite f. oluja I drugih prirodnih nepogoda.koje pokriva: a. odnosno naknadu ugovorenih troskova.neplaniranih opstih troskova.Os imovine od pozara I drugih opasnosti. 4.isplatu ugovorenih osiguranih suma.Os plovnih objekata koje pokriva stete I gubitak na istim 7.jednokratnu novcnau nagradu zbog nesposobnosti za rad b. provalne kradje. b.koje garantuje neposredno ili posredno ispunjenje obaveza duznika 16. osim odgovornosti iz tacke 10-12 14. Vrste nezivotnog osiguranja su: 1.Os finansijskih gubitaka. koje pokriva stete I gubitak robe bez obzira na vrstu prevoza 8.Os robe u prevozu.gubitaka trzisne vrednosti. rentno osiguranje.neplaniranih troskova poslovanja.koje pokriva sudske troskove . grada.koje pokriva stete na simskim vozilima odnosno gubitak tih vozila 5.kredite koji se isplacuju u ratama d.isplatu zbog posledica povrede Ili ostecenja zdravlja ili zbog smrti putnika 2.gubitka zakupnine.Os od odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova koje pokriva sve vrsta odgovornosti ukljucujuci I onu prilikom transporta 12.poseban oblik dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja predstavlja putnicko zdravstveno os.nedovoljnih prihoda. 11. U savremenom os sistem premijskog os je prevladao u odnosu na 7 .Os motornih vozila. koje pokriva stete na imovini nastale usled pozara. 19.Os od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila.neposrlovnih I finansijskih poslovnih gubitaka.izvozne kredite I ostale rizike povezane sa rizikom. Osiguranje od posledice nezgode ukljucujuci I osiguranje od povrede na radu I profesionalnih oboljenja. odnosno gubitak istih 6.rizik od neplacanja.Osiguranje kredita koje pokriva: a.koje pokriva finansijske gubitaka zbog:gubitka zaposlenja. mraza osim stete koje pokrivaju os iz tacke 3-7 10.izgubljene dobiti. loma stakla. atomske energije osim steta koje pokrivaju os iz tacke 3-7 9. osim simskih vozila I na vozilima bez sopstvenog pogona odnosno gubitak tih vozila. dopunsko osiguranje uz osiguranje zivota.hipotekarne I lombardne kredite e. dobrovoljno penzijsko osiguranje I druge vrste zivotnog osiguranja.troskove advokata I druge troskove 18.koje pokriva stete na motornim vozilima na sopstveni pogon.odnosno kasnjenja u placanju zbog nesolventnosti ili drugih dogadjaja b.Os od odgovornosti zbog upotrebe plovnih objekata koje pokriva sve vrste odgovornosti kao I onu prilikom transporta 13Os od odgovornosti za stetu koje pokriva ostale vrste odgovornosti.Ostala os imovine .koje pokriva sve vrste odgovornosti ukljucujuci odgovornost prilikom transporta.koje pokrivaju stete na imovini nastale zbog loma na masini.ostale kredite I zajmove 15. 17.Osiguranje jemstva .kombinaciju isplata u skladu sa odredbama podtacaka a I b ove tacke d.Podela osiguranja prema odredbama Zakona: osiguranje zivota.sistem premiskog i sistem uzajamnog os. U okviru ova dva sistema su se razvijali mnogi modaliteti.Dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje pokriva: a. 3.Druge vrste nezivotnih os OPSTE KARAKTERISTIKE RAZVOJA SISTEMA UZAJAMNOG OSIGURANJA I PREMIJSKOG OS U razvoju os egzistiraju dva osnovna sistema organizovanja os. dela osiguranih suma.Os vazduhoplova koje pokriva stete na vazduhoplovima .loseg vremena.trgovinom I ulaganjima na domacem I stranom trzistu c.naknadu ugovorenih troskova lecenja c.

a ne pruza odgovarajucu zastitu imovine i lica. Sve stetne i korisne posledice na stupanja ili ne nastupanja osiguranog slucaja nakon zakljucenja ugovora o os snosi osiguravac. Sa razvojem robno-novcanih odnosa. postovanje tehnicke organizacije os i opste struke. Zakonom o os se regulisu pitanja osnivanja . ocigledno da premijski sistem u danasnjim uslovima ima znacajne prednosti u odnosu na sistem uzajamnog os. Prilikom odredjivanja pojma tehnicke organizacije os obicno se istice da je jedan od osnovnih elemenata tehnicke organizacije os uzajamnost. nakon sto osiguranik uplati premiju. tada se dovodi u pitanje solidarnost i uzajamnost. s tim da se ne obeshrabri inicijativa za osnivanje novih organizacija za os. Svi clanovi 7 drustva za uzajamno os su u pravnoj vezi i placaju doprinos a ne premiju. solidarnost je karakteristicna i za premijski sitstem os. Opste prihvaceni stav u teoriji je da je postojeci sistem uzajamnog os organizovan na dna nacina: sa promenljivom i nepromenljivom kotizacijom.U sistemu premijskog os premija je cena rizika i kada je osiguranik plati vise nema obaveze da vrsi naknadne doplate. Izvor prava os su i drugi zakoni koji se primenjuju na sve 8 . Principi uzajamnosti i solidarnosti su medjusobno uslovljeni i predstavljaju osnovu postojanja sistema os. delatnoscu os pocinju da se profesionalno bave specijalizovana drustva osiguravaci.Donosenjem ovog Zakona o os treba posmatrati u kontestu ispunjenja obaveze da srpski sistem os bude kompatibilan sa direktivama i preporukama Evropske unije. upravljanja I prestanka drustava za os I drugih aktera I delatnosti os . ali sa odredjivanjem maksimalne iznosa .poslovanja. posebno u razvijenim trzisnim zemljama.a sirem smislu – svi nacini os koji nisu socijalno os. za zastupanje i agencija za pruzanje drugih usluga u osiguranju kao i kontrola i nadzor koji se sprovode u delatnosti os.sistem uzajamnog os. Uzajamnost je elemenat bez kojeg ne samo da ne bi mogla postojati tehnicka organizacija os nego i samo os. drustava za posredovanje. Clanovi drustva za uzajamno os garantuje da ce na nacelima uzajamnsti i solidarnosti pokriti stete koje nastanu ostvarenjem ugovorenih rizika. bez prava osiguravaca da u slucaju nedostatka sredstava trazi povecanu premiju. osiguranik koji se placanjem premije oslobadja stetnih posledica na stupanja rizika i osiguravac koji preuzima rizik. da se u njemu primene iskustva zemalja gde trzisno os uspesno deluje.Sa obzirom da os predstavlja visoko profesionalnu delatnost koja se moze uspesno obavljati iskljucivo uz obezbedjivanje velikog portfelja. Ako je drustvo za os organizovano na principu uzajamnosti i solidarnosti. a posebno se Zakonom predvide ona finansijska sredstva koja su uslov bez kojeg se ne moze otpoceti posao osiguranja . U zakonskim odredbama se definise pravni polozaj drustava za os. Osiguranici placanjem premije osiguravacu sticu pravo na zastitu osnosno naknadu stete koju je osiguravac duzan na osnovu ugovora o os da plati osiguraniku. Da je solidarnost i uzajamnost osnova premisjkog i uzajamnog sistema os znacajno je da postoji mogucnost progresnog tumacenja da je solidarnost i uzajamnost jedino karakteristicna u sistemu uzajamnog os. premijskog i uzajamnog. Karakteristika ovog sisitema je u tome da se osiguranik placanjem premija osigurao da ce mu u slucaju nastupanja osiguranog slucaja biti isplacena naknada stete ili ugovorena svota. U ovom sistemu takodje postoje dve stranke. rezerva sigrnosti. Posto je sistem potpuno promenljive kotizacije napusten u praksi se primenjuju promenljive kotizacije. 9) Izvori prava osiguranja? Osnovna podela izvora prava osiguranja se vrsi na izvore prava statusnog karaktera i izvore prava obligaciono-pravnog karaktera -IZVORI PRAVA OSIGURANjA STATUSNOG KARAKTERA Najvazniji izvor prava je Zakon o osiguranju. 8) Sistem premijskog osiguranja? Pod tim pojmom podrazumeva se os kojim se bave drustva za os kao strucni nosioci rizika.osiguranike I privredu u opste.Iako princip solidarnosti nalaazi vecu primenu u sistemu uzajamnog os. niti da se podstaknu inicijative za osnivanje patuljastih organizacija bez perspektive. Delatnost os zahteva veliku strucnost i tesko je da slozene poslove os obavljaju sami osiguranici. Sredstva se prikupljaju samo u obimu koje je neophodan radi ispunjenja obaveza prema clanovima i za stvaranje fonodava sigurnosti tako da drustvo za uzajamno os ne posluje radi sticanja dobiti. 7) Sistem uzajamnog osiguranja? Uzajamno os je istorijski prethodilo sistemu premisjkog os. latentno opasnih pougovarace os.

Znacaj obicaja kao izvor prava zadrzan je u transportnom i to pre svega u pomorskom s. Zakom o registraciji privrednih subjekata. a donose se po pravilu za jednu granu osiguranja.privrdne subjekte. odnosno ugovaraca os. U okviru drustava za os donose se akta koja predstavljaju izvor prava statusnog karaktera. 10) Kodeks o ponašanju u poslovima osiguranja? Kodeks o ponasanju u poslovima osiguranja ne predstavlja izvor prava u pravom smislu te reci. baveze osiguraca. Ovaj zakon sadrzi detaljne odredbe o ugovoru o os. obicaji.Zakljucivanje ugovora o os po cenama koje su ispod nivoa premije. trajanje os kao i posebo os imovine i os lica. Opsti uslovi imaju opstiji karakter u odnosu na posebne uslove i njima se na uopsteni nacin regulisu sarzaji buducih ugovora o os. ugovor o os. kodeks o ponasanju u poslovima osiguranja. Nelojanom koknurencijom smatra se: 1. Medju drugim znacajnim zakonima kao izvorima prava jos neki najvazniji su: Zakon o trzistu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. Ogranicavanje ili kontrolisanje slobode pruzanja usluga u os. Zakon o stecajnom postupku itd.potrebne za nosenje rizika 9 .Iznosenje netacnih podataka o drugom drustvu za os 3.Koriscenje u ekonmskoj propagandi netacnih i obmanjujucih podataka o svom poslovanju 2. Zakon o stecaju i likvidaciji banaka i drustava za os. Primena razlicitih uslova na istvrsna os kod drugih osiguranika 5. direktno li indirektno odredjivanje bruto-premije osiguranja ili drugih uslova osiguranja pod kojim ce se poslovati 2. Sve sto nije na poseban nacin regulisano u zakonu o os koji je lex specialis. uzanse. pravna nauka. Nelojalna konkurencija se u smislu odredbi Kodeksa smatra radnja drustva za os koja je protivna dobrim poslovinim obicajima i poslovnom morali a kojom se nanosi ili se moze naneti steta drugim ucesnicima u poslovima os. regulisano je zakonom o privrednim drustvima. Shodno odredbama Kodeksa monopolistickim delovanjem smatraju se svi sporazumi izmedju osiguravaca. odluke i uspostavaljanje prakse koji su usmereni na sprecavanje ogranicavenje ili deformisanje konkurencije na trzistu os a narocito: 1.Ti elementi su pre svega predvidjene sankcije za povredu pravila iz Kodeksa i utvrdjena nadleznsost Suda casti pri Privrednoj komori Jugoslavije u izricanju mera za povredu Kodeksa. Pozicija osiguravaca kao ugovorne strane je jaca u odnosu na ugovaraca os upravo zbog cinjenice da je sacinjavanje opstih i posebnih uslova u nadleznosti osiguravaca i da ugovarac ne moze na njih uticati u postupku donosenja i nejcesce se ovi uslovi primenjuju kao takvi prilikom zakljucenja pojedinih ugovora. a tice se pravnog polozaja drustava za os. Opste uzanse za promet robe su izgubile znacaj kao i ostale uzanse sto je slucaj kada postoji zakonska regulativa i razvijeni opsti uslovi poslovanja. nelojalna konkurencija i spekulacija.tehnickog razvoja ili plasmana sredstava 3.trzista . Pored o obligacionim odnosima izvori prava os su: opsti i posebni uslovi os. podela trzista os i osiguranika 4. Namera usvajaca Kodeksa bila je da se u njemu utvrde standari tj pravila profesionalnog ponasnja osiguraca i njihovih udruzenja u sistemu trzisnog osiguranja a radi zastite osiguranika i korisnika os. koje regulise prevni polozaj svih privrednih subjekata. Opsti i posebni uslovi os imaju veliki znacaj u praksi i oni su posle zakona najvazniji izvor prava os. Sudska praksa. U Kodeksu se definise tri oblika narusavanja konkurencije u poslovima osiguranja: monopolisticko ponasnja. obaveze osiguranika.ali s obzirom da ima odredjenih elemenata koji upucuju da se radi i o aktu sa odredjenim karakteristikamapravnog akta. Medju izvore prava u os spadaju i obicaji uzanse kao i sudska praksa apo nekim misljenjima i pravna nauka. Prvi inicijani akt za osnivanje je ugovor o osnivanju a nakon toga kao obavezan akt donosi se statut. zakljucivanju ugovora o os .Preduzimanje radnji usmerenih na raskidanje poslovnih odnosa ili sprecavanje tj otezavanje zasnivanja takvih odnosa izmedju drugih ucesnika u poslovima os 4. Prilikom primene uslova osiguranja prewdnost imaju posebni uslovi nad opstim uslovima. tako da se istim definisu odredbe za imovinska os i os lica. IZVORI OBLIGACIONO-PRAVNOG KARAKTERA Najvazniji izvor je Zakon o obligacionim odnosima. Zakljucenje ugovora o os sa prihvatanjem dodotanih prava i obaveza koje po svojoj prirodi ili prema komercaijalnim obicajima nemaju veze sa predmetom takvih ugovora o os.

Na drugi nacin uslovljava zakljucenja os Kodeksom su predvidjene I odredjene mere za njegovu povredu.a dodatnim troskovima a zarucana ili naplati preko premije os 7. To su slucajevi: 1. Pored ovih mera mogu se izreci u trajanju do 6 meseci I mere:zabrana ucesca u radu u organima I telima Komore I Udruzenje I zabrane ucesca na sajmovima u zemlji u inostranstvu. Konkretni oblici spekulacije u poslovima os su: 1.kada uskrati uputstva i obavestenja ili pruzi netacno obavestenje u pogledu ostvaricanja prava iz os 11.kada daje netacne podatke ili nepotpuna obavestenja osiguraniku o sadrzini ugovora o os ili precuti njegove bitne elemente i time dovede osiguranika u zabludu 10.boniteta 8.Nudjenje i zakljucivanje ugovora o os sa razlicitim uslovima za istovetna os 9.kada ugovaraca os ne uruci uslove os prilikom zakljucenja ugovra Pored osiguravaca i za posrednika se definisu oblici neprofesionalnog ponasanja.Nudjenje i zaklucivanje ugovora o os po tarifi za koju nije pribavljeno pozitivno misljenje ovlascenog 6.5.odredjuje se da je spekulacija sticanje neosnovane imovinske koristi za drustvo za s izazivanjem poremecaja na trzistu os ili neopravdanim povecanjem premije os.Isplata stete tj suma os koje nisu pokrivene osiguranjem 7. Neprofesionalnim ponasanjem u smislu Kodeksa smatraju se postupci koji nisu u skladu sa poslovnim moralom i pravilima poslovne etike a posebno slucajevi kada drustvo za os: 1.Otezavanje ili onemogucavanje zakljucenja ugovora o os 3.pruzi mu tacne informacije o svom statusu.Ne obezbedi da se zaposleni upoznaju sa Kodeksom 6.Propustanje posrednika os da objektivno I nepristrasno posavetuje svog korisnika o usluzi os.Kada posrednik os zadrzava dokumentaciju o ugovoru o os bez opravdanih razloga ili bez obrazlozenja razlozima zadrzavanja 5.Ne obezbedi da poslovi osiguranja budu pod njegovom dnevnom kontrolom a vrse se za potrebe korisnika os 5.Kada siguraniku omoguci da sam utvrdjuje osnov.pribavljene podatke od osiguranika koristi u druge svrhe 8.Kada posrednik ima neposlovan odnos prema korisniku usluga os koji je izrazio zelju da raskine ugovor os pre isteka roka za otkaz ugovora U Kodeksu je definisano I sta su spekulacije u poslovima os.Kada posrednik prilikom ispunjavanja zahteva korisnika usluga os nema jednak stav I prema drugim korisnicima 3. Pre svega.vazecih uslova i tarifa premije zadovolji zahteve u pogledu osiguranja osiguranika ili korisnika os 3.Kada posrednik ne informise korisnika os o imenu osiguravaca ili njegovog pravnog sledbenika kod kojeg je zakljucio ugovor o os za korisnika ili mu ne saopsti izmene uslva kod obnove ili promene ugovora o os 6.Davanje netacnih podataka o sebi ili drugom u pogledu uslova os premije.Neosnovano odobravanje bonusa ili neopravdano propustanje da se zaracunava malus.Ne ucini sve sto je u njenoj moci da u okviru svoje ponude.Javna oprema sa objavljivanjem u jednom dnevnom listu 3.Kada je posrednik u toku posredovanja izlozen dodatnom trosku I isti zaracuna I naplati kroz premiju os 7. To su: 1.Kada posrednik ne ucini sve sto je moguce da u okviru svoje ponude os zadovolji moguce interese I zahteve o pokricu 2.Propusti da osiguranika ili korisinika os objektivno posavetuje o pokricu ili da mu pruzi potpunu informaciju o svim uslovima os 4.Obecanje ili omugucavanje imovinske koristi ugovaracu os ili njegovom ovlascenom licu kao nagradu za preuzimanje osiguranika 10. svojim organizacionim I tehnickim mogucnotima u pogledu pruzanja usluge os 4.Javna opomena sa objavljivanjem u vise dnevnih listova. 10 .Uslovaljavanje zakljucivanje jedne vrste os zakljucivanjem druge vrste os 2.visinu i procenu stete kada se ostvari osigurani slucaj 9.u svom poslovanju ne postupa sa paznjom dobrog strucnjaka ili ne postupa u skladu sa nacelima postenja i savesti 2.Javna opomena sa objavljivanjem na Upravnom odboru Privredne komore Jugoslavije 2.Ne obavesti osiguranika pre obnove ili izmene ugovora o os.

odnosno ugovaraca da prijavi osiguracu sve okolnoti koje su od znacaja za ocenu rizika. 12) Premija osiguranja? Pod premijom osiguranja podrazumeva se iznos koji je ugovarac os duzan da plati nakon zakljucenog ugovora o os. odnosno da raskine ugovor ako je povecanje rizika toliko da osiguravac ne bi zakljucio ugovor da je takvo stanje postojalo u cas njegovog zakljucenja. U Zakonu o os utvrdjena je struktura premije os. odvojenu za svaku vrstu os. Tehnicka premija .srazmerno vremenu trajanja os. samopridrzaja I prenosenje rizika.nastaje potreba za zastitom koja se realizuje njegovim pokricem putem os. prevencije. Pored ovih elemenata definicije rizika podrazumevaju da je rizik buduci dogadjaj I da je nastupanje rizika ekonomski stetno odnosno da izaziva ekonosmke stetne posledice. Dakle . ucesce u dobiti I matematicku rezervu. moguce je konstatovati da predstavlja upravljanje rizicima u cilju iznalazenja I sprovodjenja odgovarajucih mera radi preventivnog delovanja na rizik.kao osnovni deo premije. U praksi se pod upravljanjem rizikom podrazumeva pre svega indetifikacija. sluza za formiranje fondova za placanje steta. kao sto su prava da predlozi novu stopu premije. Osigurani slucaj predstavlja nastupanja dogadjaja odnosno ostvarenje rizika. Prenosne premije obrazuju se izdavanjem iz ukupne premije os na kraju tekuceg obracunskog perioda. Rezervisane stete se obraazuju u visini procenjenog iznosa obaveza za nastale prijavljene. ako su osiguranici prihvatili da ucestvuju u riziku deponovanja I ulaganja sredstava tehnickih rezervi.odnosno odredjena opasnost koja preti. delovanje na rizik putem zbegavanja.OSNOVNI ELEMENTI OSIGURANJA 11) Rizik osiguranja? Samo ako postoji odredjeni rizik.ugovorenih suma os I druge namene u skladu sa uslovima os. reserve za ucesce u dobit obrazuju se u visini iznosa na koji osiguranici umaju pravo po osnovu ucesca u dobiti iz ugovora o os zivota. Premija os se satoji iz funkcionalne premije I rezijskog dodatka. pri cemu se osiguravacu data odredjena prava. odnosno ugovarac os duzan da obavesti osiguravaca o svakoj promeni okolnosti koja moze biti od znacaja za ocenu rizika. Rizik predstavlja apstraktnu opasnost koja preti imovini ili licu cija realizacija bi mogla da prozivede odredjen posledice. Prema shvatanju u teoriji process risik management sadrzi sledece etape : indetifikaciju rizika. a neresene stete I za nastale neprijavljenje stete u tekucem periodu s tim da se za stete koje se pojavljuju u obliku rente rezervisane stete utvrdjuju u kapitalizovanom iznosu svih buducih obaveza.odnosno nakon sto je potpisao polisu os. Iako postoji potreba za upravljanjem sa prakticno svim rizicima ipak je u prvom planu upravljanje rizicima pozara I loma masina. da postoji neizvesnst u pogledu mogucnsti njegovog nastupanja I da na nastupanje rizika ne utice volja osiguranika ili nekog treceg lica zainteresovanog za njegovo nastupanje. a koje sum u poznate ili mu nisu mgle ostati nepoznate. Po pravilu u svim zakonodavstvima smatra se da je ugovor o os nistav ukoliko se vec desio dogadjaj koji se smatra osiguranim slicajem u momentu njegovorg zakljucenja ili je u tom momentu prestala mogucnost da se on dogodi. procenu rizika. Za savremeno os u razvijenim trzisnim orijentisanim drzavama karakteristicno je uvodjenje tzv risik management. pored toga sto postoje razlicita shvatanja sta je risk management . Pri definisanju prava I obaveze ugovornih strana. Takodje je utvrdjeno da je osiguranik. tako da premija predstvlja cenu osiguranja. Drustvo za os je duzno da na kraju obracunskog perioda utvrdi tehnicke reserve za pokrice svojih obaveza nastalih obavljanjem poslova os. Funkcionalna premija sastoji iz tehnicke premije a moze da sadrzi I doprins za preventive ako je uracunat u premiju os. analizu rizika. procene I kontrola rizika. Shodno novom Zakonu o os. kao osnovnih imovinskih os u praksi. Pri tome je drustvo za os koje obavlja poslove jedne ili vise vrste zivotnih os duzno da tehnicke reserve utvrdi za prenosne premije. U Zakonu o obligacionim odnosima utvrdjuje se duznos placanja I primanja premijs. Matematicka rezerva je tehnicka rezerva drustva za os namenjena izmirivanju 11 . rezervisane stet.vreme I mesto placanje premije kao I posledice neisplate premije. redukcije. u Zakonu o obligacionim odnosima utvrdjena je obaveza osiguranika . Neizvesnost moze da postoji u pogledu nastupanja samog dogadjaja ili u pogledu vremena ili nastupanja ili visine stete Neophodno je da se pravi razlika izmedju rizika I osiguranog slucaja.da bi rizik mogao da bude predmet os neophodno je: da ostvarenje rizika bude moguce.

-Fransiza Pod fransizom se podrazumeva ugovoreni iznos ucesca osiguranika u naknadi stete. U praksi postoje dva osnovna oblika tehnickog rezultata-tekuci I merodavni tehnicki rezultat. U zavisnosti od toga na koji nacin osiguranik ucestvuje u steti . Pravo na bonus ili bonifikaciju je pravo na snizenu premiju u narednom periodu trajanja os. Do iznosa merodavne premije se dolazi tako sto se sabere prenosna premija iz prethodne godine I fakturisana premija u tekucoj godini I od toga iznosa prenosna premija koja se na kraju godine prenosi u narednu godinu. jer ce na taj nacin steci pravo da za istu sumu osiguanja plati manju premiju.tako da kada steta predje ugovoreni iznos fransize dobija samo deo naknade koji prelaazi visinu fransize.unutar grana po odredjenim vrstama I za svakog pojedinacnog osiguranika. za svakog osiguranika se odobravaju bonusi u obliku snizenja premije. a najcesce se iskazuje po granama osiguranja.Tekuci tehnicki rezultat se izracunava tako se se iznos likvidiranih steta u tekucoj godini podeli sa iznosom fakturisane tehnicke premije u tekucoj godini I dobijeni iznos pomnozi sa 100. odnosno malusi u obliku doplatka na premiju. 3. Bonus se obracunava najcesce u odredjenom postotku od obracunate premije I odobrava se unapred za narednu godinu os. najcesce za narednih godinu dana. vec samo likvidirane stete I ne uzima se u obzir naplacena vec samo fakturisana premija.prilikom zakljucenja ugovora o os. koja se izracunava posebno za svaki ugovor o os zivota.odbitna fransiza-osiguranik ucestvuje u steti u odredjenom ugvorenom apsolutnom iznosu I to samo za taj deo. Fransiza se ne pretpostavlja. Pored toga u zavisnosti od postignutog tehnickog rezultata u odredjenim granicama os. Osiguravac ne moze da posluje sa negativnim tehnickim rezultatom . Kod izracunavanja tekuceg tehnickog rezultata ne uzimaju u obzir isplacene. koji se dobija kada se iznos merodavnih steta podeli sa iznosom merodavne tehnicke premije I pomnozi sa 100 a sto sve rezultira odgovarajucim procentom. malus i franšiza? -Bonus-malus Bonus je popust koji moze da ostvari osiguranik zbog nepostojanja stete uopste ili zbog nepostojanja stete u dodredjenom iznosu. Postojanje bonusa I malusa je potpuno opravdano.buducih obaveza po osnovu zivotnog os. tako sto se vrednost obaveza iskazuje u vreme izracunavanja matematicke rezerve. Pri tome se dobija odgovarajuci procenat kojim se iskazuje postignut tehnicki rezultat. Tehnicki rezultat se prati sa vise aspekata. I ovaj vid obracunavanja uvecanja premije regulise se posebnim uslovima os I razlikuje se u zavisnosti o kojoj grani tj vrsti os radi. Rezerve za izravnavanje rizika obarzuju se na teret rashoda drustva za os. vec se mora ugovoriti jer ona predstavlja odstupanje od nacela obestecenja. regulise se posebnim uslovima os koji su razliciti za pojedine grane ali I vrste os. Znacajnije je utvrditi visinu merodavnog tehnickog rezultata.s obzirom da to znaci da je iznos koji isplacuje po osnovu steta veci os iznosa koji naplacuje po osnovu premije osiguranja. Opste prihvaceno je da premija os predstavlja cenu koju ugovarac os treba da plati osiguravacu nakon zakljucenog ugovora o os u zamenu za obecanu prestaciju kako bi im neki drugi predmeti bili osigurani. Koliki je bonus I kako se stice tj pod kojim uslovima. koliko je najcesce vremenska vaznost polisa os. preduzima mere da ne dodje do osiguranog slucaja. 13) Bonus.tako da kada steta predje ugovoreni iznos fransize dobija potpunu naknadu 2. posebno za svaku vrstu nezivotnih os I koriste se vremensko izravnavanje toka stete u pojedinim vrstama os. . 12 .izabrao optimalno odgovarajuce pokrice. Za osiguranika je takodje vazno da prati ostvareni tehnicki rezultata kako bi. Za razliku od bonusa.postoji I pravo osiguraca da za naredni period trajanja os ugovaracu os obracuna uvecanu premiju os u vidu posebnog doplatka-malusa.proporcionalna fransiza-osiguranik snosi sam uvek deo stete u dredjenom procentu Tehnicki rezultat Utvrdjeni tehnicki rezultat je bitan I za osiguraca I za osiguranika. U uslovima os se definise da ako je ugovoreno da osiguranik sam snosi jedan deo stete tj ako je predvidjen ugovorni samopridrzaj.s obzirom da predstavlja ozbiljnu motivaciju za ugovaraca os da cuva sopstvenu imovinu.Integralnu fransizu-osiguranik ucestvuje u steti samo ako je steta niza od odredjenog iznosa. obracunata naknada ce se umanjiti za dogovreni iznos ili u ugovorenom procentu tako da na osiguranika otpada deo stete u visinu ugovorenog samopridrzaja. razlikujemo: 1.

kao I da postoji uzrocna veza ismdje nastupelog dogadjaja I posledica koje predstavljaju ostvarenje osiguranog rizika. na kojoj se bazira veliki deo os. U slucaju nastanka delimicne stete. odnosno imovinski interes osiguran. Totalna steta nastaje kada je predmet osiguranja unisten. ugovorac os je morao znato d ace mu u slucaju nastanka osiguranog slucaja. koja ne mora da bude jednaka stvarnoj vrednosti osigurane stvari pa se shodno tome utvrdjuje suma os. zdravlja. teorijski posmatrano nije bitan element ugovora o os imovine. U os lica.14) Osigurani slučaj? Osigurani slucaj se definise kao buduci. biti isplacen I manji iznos naknade stete nego sto je iznos realno pretrpljene stete. Od uticaja je I mesto u kome je nastupio stetni dogadjaj za pojedine vrste os.najcesce da bi platio manju premiju. Suma os. U Uslovima os suma os se definise ka o iznos koji je stvar.I dok je ko os lica. Steta na imovini kao predmetu os mogu biti totalne I delimicne. u slucaju nastanka osiguranog lica. Nastupanje osiguranog slucaja nastaje steta. osiguraniku tj korisniku os se isplacuje osigurana suma koja predstavlja naknadu iz os I nezaobilazni tj bitan element kod zakljucivanja ugovora o os.kod os 13 . Bitno je I da su stetne posledice nastupile iz uzorka koji su opredeljeni kao rizik I pokriveni os. ugovor o os ostaje na snazi. Ukoliko je za utvrdjivanje postojanja obaveze osiguraca potrebno izvesno vreme. Ukoliko se dovede u pitanje suma os kao limit obaveze osiguravaca.ako je bio u nastupanju ili je izvesno da ce nastupiti ili je vec tada prestala mogucnost da on nastane. Sto je veca suma os tj gornja obaveza osiguravaca veca je I premija koju treba da dobije I obrnuto.ali je nesporno veoma vazan.uobicajenim okolnostima I samim tim uvecala imovinu ostecenog da nije doslo do stetnog dogadjaja. kada dolazi do unistenja ili umanjenja imovine I izgubljene dobiti pod kojom se podrazumeva gubitak one imovinske koristi koja ne postoji. Predstavlja maksimalnu obavezu osiguraca koji ne podleze revalorizaciji osim ako se to izricito ne ugovori.odnosno polisi os. Opredeljujuci se za manju sumu os nego sto je vrednost osigurane stvari. odnosno samnjenje imovine ili povreda licnog dobra. Sa druge strane. Visina osigurane sume je odvojena od stvarno pretrpljene stete koja se u krajnjem slucaju. Najprimenjeniji vid os-os na ugovorenu vrednost se bazira na cinjenici da osiguranik utvrdjuje vrednost osigurane stvari. ozbiljno se dovodi u pitanje I citav system os. ovaj rok pocinje teci od dana kada je utvrdjeno postojanje njegove obaveze I njen iznos. 15) Suma osiguranja? Pod sumom os podrazumeva se iznos definisan u zakonu ili ugovoru o os. dogadjaj s obzirom na koji se zakljucuje os. s obzirom da time dobija pravo na manju premiju a u slucaju nastankia osiguranog slucaja isplacuje manje iznosr naknade stete od realno nastale stete sto nije dugorocan interes os kao delatnosti. ali koja bi nastala u redovnim . Imovinska steta se javlja u dva oblika-ka stvarna steta. tako da se smatra da je osigurani slucaj nastupio samo ako je nastao I mestu koje je ugovorom precizirano.odnosno u periodu kada je osiguravac nosio pokrice po ugovoru. casti I ugleda. visina naknade stete ne sme da predje iznos pojedinacno ni iznos sume os.osiguraniku tj korisnike os ispalcuje osigurana suma. Savesno ugovaranje podosiguranja od strane ugovaraca os postaje sve cesce pojava u uslovima ekonomske recesije. Prihvaceno je da se pod stetom podrazumeva gubitak. ni visinu pretrpljene stete.Naknada stete u imovinskim os se odredjuje na osnovu suma os. ni vrednost osigurane stvari. ne moze precizno ni utvrditi s obzirom da steta nije nastana na imovini nego na licu tj osigurani slucaj se ostvaruje kada dodje do gubitka zivota odnosno zdravlja. Shodno vazecim Uslovima u slucaju unistenja osigurane stvari ili kada se osigurane stvari po ugovoru o os smatraju unistenim ili u slucaju unistenja stavri kao izvora opasnosti 12 kod os odgovornosti.visinu pretrpljene stete I vrednost osigurane stvari. Suma os je jedna od najvaznijih ugovornih odredbi. koji je gornja granica osiguraca prilikom naknade stete. nakon sto su se stekli ugovorom definisani uslovi. Nastupanjem osiguranog slucaja nastaje obaveza za osiguraca da isplati naknadu ili svotu odredjenu ugovorom u ugovorenom roku koji ne moze biti duzi od 14 dana.ugovor o os prestaje u momenta unistenja stvari. predmet os je ostecen ali nije unistem.osiguravacu nije interes da zakljucuje os na sumu os koja je niza od stvarne vrednosti osigurane stvari. Da bi nastala obaveza za osiguravaca neophodno je da se osigurani slucaj dogodio I da je steta nastala u toku trajanja ugovora o os. Utvrdjuje se da je ugovor o os nistavan ako je u casu njegovog zakljucivanja vec nastao osigurani slucaj. neizvestan I nezavisan od iskljucive volje ugovaraca os. Pri tome . Osigurana suma se odredjuje ili ugovorom o os na polisi os ili na osnovu zakona kod obaveznih vidova os. sto se precizira u uslovima os.

To znaci da sa jedne strane ne mora se uvek isplatiti iznos celokupne sume osiguranja. Bitan deo poslovanja predstavlja I odredjivanje visine premije osiguranja-cene osiguranja sto se sprovodi u postupku tarifiranja-formiranja cenovnika pojedinih osiguranja. Zajednice rizika kao elementa tehnicke organizacije podrazumeva zajednicu pojedinca koji imaju cilj da raspodele teret rizika na principu uzajamnosti. Tehnicka organizacija os sprovode akutari. sa iznosom potrebnih premija koje su neophodne da bi se stete u slucaju nastupanja osiguranog slucaja mogle nadoknaditi.zahteva I preduzimanje drugih aktivnosti koje doprinose uspesnom poslovanja drustva. homogenost rizika I ucestalost. Osnovni elementi tehničke organizacije osiguranja. Uloga akutara u poslovima os moze biti operativno-tehnicka.naucno-kretivna .a broj nastalih steta koje reba nadoknaditi sto manji.vec I prema pojedinim rizicima.statisticko-matematicki zakoni I selekcija rizika .tehnicka organizacija os treba da utvrdi I strukturu premije koja se naplacuje .jer se na taj nacin omogucuje najlaksi I najefikasniji nacin naknade stete onim osiguranicima koji su je pretrpeli. Osnovni elementi tehnicke organizacije su:zajednica rizika.odnosn smanjenjem broja osiguranih slucajeva. 16) Funkcije i elementi tehničke organizacije osiguranja? -Funkcije tehničke organizacije osiguranja. Ukoliko bi se utvrdjivale samo ukupne stete I na osnovu njih potrebne premije u okviru jednog drustva za os. Znacaj njihovog angazovanja je u cinjenici da mogu da prognoziraju dugorocne finansijske implikacije poslovnih odluka I u smislu verovatnih ishoda u smislu varijabilnosti tih ishoda.savetodavna I kontrolno-nadzorna. Akutar je osoba specijalizovana za izracunavanje rizika I verovatnosti nastanka nekog dogadjaja koja svoja znanja upotrebljava u finansijskim I poslovnim problemima. a u zivotnim os posebno na aktuarskim tablicima. na osnovu koga je visina sume os niza od strane vrednosti osigurane stvari. jer je iznos naknade iz os shodno ugovoru cesto manji od utvrdjenog iznosa sume osiguranja dok sa druge strane naknada iz os ne mora odgovarati visini stvarno pretrpljene stete kada je ugovarac os.. Kao matematicari akuari analiziraju dogadjaja iz proslosti. potrebno je da postoji povoljna srazmera izmedju broja osiguranika u istom drustvu I broja nastalih steta koje se na osnovu nastupelih osiguranih slucajeva moraju nadoknaditi. Zakonom je propisana obaveza formiranje sredstva rezervi drustvama za os I njihovog odrzanja na odredjenom nivou. Osigurac je obavezan da ugovaracu osiguranja nadoknadi stetu ali samo do visine definisane sume osiguranja. Razvoj os je neposredno povezan I uslovljen prosirenjem..prave modele onoga sto bi se moglo desiti u budocnsti.Stoga je neophodno na osnovu tehnicke organizacije.po delovima od koje se premija sastoji.koja mora biti upisana u polisi osiguranja.doslo bi do fakticke nejednakosti izmedju osiguranika. ZAJEDNICA RIZIKA-Prihvaceno je da je jedan od osnovnih elemenata tehnicke organizacije os zajednica rizika. tako da drustva za os de premije odvajaju za fondove rezervi I vrse investiranje sredstava iz ovih fondova radi ostvarivanja prihoda od plasmana I kapitala. Kako se premije os sastoje od funkcionisanj premije I rezijskog dodatka a funkcionalna premija od tehnicke premije I eventualno doprinosa za preventive. 1. 14 .odnosno naknade iz os. Osnovna funkcija osiguranja je da se osiguranicima koji placaju premiju u slucaju nastupanja osiguranog slucaja izvrsi isplate naknade. posebno onima koji ukljucuju neizvesno buduce dogadjaja. potrbno je da postoji povoljan odnos izmedju ta dva elementa-da broj osiguranika bude sto veci. U delatnosti os polozaj akutara je na razlicite nacine regulisan u pojedinim pravnim sistemima I zavisi od nacina organizovanja rada drzavnog nadzornog organa.Ova funkcija se ne bi mogla ostvariti ukoliko ne bi postojala tehnicka organizacija os. Poslovanja drustva za osiguranje pored naplacivanja premije I isplacivanja stete.odnosno preuzeti rizik. Jedan od zadataka tehnicke organizacije je da se predvidi broj steta ili relevantnih okolnosti I potrbni iznos premija ali ne samo za drustvo za os u celini.zakljuci takav ugovor o os.procenjuje postojece rizike I na osnovu proracuna koje zasnivaju na osiguravajucoj statistici.imovine situacija je slozenija. Pri tom je vazno da zajednica rizika obuhvati sto veci broj osiguranika.Disperzija rizika-za efikasno obavljanje delatnosti os. Prilikom preuzimanja os vrsi se procena ponudjenih rizika I donosi se odluka da l ice se I pod kakvim uslovima zakljuciti ugovor o siguranju . Bitno je da zajednica raizika bude organizovana u skladu sa nacelim atehnicke organizacije os sto podrazumeva da mora da ispuni sledece uslove:da postoji samo disperzija rizika.izvrsiti uravnotezenje nastalih steta koje se odnose ili na pojedini rizik ili na grupu rizika .s obzirom da se ne osiguravaju svi osiguranici od istih rizika. Da bi zajednica rizika bila optimalno organizovana.

odnosno odredjenu pravilnost u pojavljivanju tj ucestalost nastalih stata.drustvo za zastupanje u os I agenciju za pruzanje drugih usluga u os. STATISTICKO MATEMATICKI ZAKONI predstavljaju drugi osnovni element tehnicke organizacije os.Akcionarsko drustvo za os moze obavljati poslove: samo jedne ili vise vrste os u okviru iste grupe os ili samo reosiguranja.s tim da u razvijenim zemljama postoje tzv. poslovnice. Kod odredjivanja selekcije rizika treba imati u vidu da se na nasa drustva za os opredeljuju kojom ce se vrstom os baviti. SELEKCIJA RIZIKA se u teoriji navodi kao poseban element tehnicke organizacije koja podrazumeva selekciju.primenjuje se Zakon o os I zakon kojim se redjuje pravni polozaj preduzeca. 15 .ako se desi dogadjaj koji predstavlja osigurani slucaj.trajanju I predmetu. 3. Racun je verovatnoce je u primeni I prilikom odredjivanja visine rezervi.Homogenost rizika-Rizici u okviru drustva za os se sistematizuju po slicnosti. Visina premije os treba da odgovara riziku.osigurano lice I trece lice koje se naziva korisnikom os.Statisticki podaci koji se dobijaju koji se dobijaju na osnovu pracenja pojedinih rizika su od znacaja za odredjivanje proporcije izmedju pojedinog rizika I premije koju treba naplatiti za pokrice tog rizika. ekspoziture I salteri sto se regulise internim aktom. samopridrzaja.procenosti I shodno uocenim pravilnostima definisu se uslovi I tarife. Na osnovu zakona velikih brojeva kao statisticko-matematicki metod primenjuje se racun verovatnoce.Bez neposredne primena ovih zakona os ne bi bilo organizovano na principima tehnicke organizacije os. Ovo drustvo osnivaju najmanje dva pravna tj fizicka lica. Na drustvo za os.Ucestalost rizika. na drustvo za posredovanje u os.vrednosti .neophodnih za obavlajanje delatnosti os .nego bi se delatnost os izjednacila sa aleatorinim poslovima bez stvarne mgucnosti da se utvrdi potrebna visine premije I utvrdi broj mogucih steta. Najznacajniji zakoni ove vrste koji se primenjuju u teoriji I praksi os su zakon velikih brojeva I racun verovatnoce. Pojedine formirane grupe rizika se po granama os prate. odabir rizika od strane osiguravaca prema sposobnosti za nosenje rizika I prema tezini rizika.sto je od uticaja na odredjivanje visine premije.tj ugovorenu svotu ili ucini nesto drugo..a organizacija se obavezuje da .Upravo je jedna od osnovnih funkcija statistickomatematickih metda da izracuna ucestalost rizika. Imovinu drustva za os cine svojina na novcu. Zakon velikih brojeva se zasniva na posmatranju I izucavanju velikog broja odredjenih dogadjaja sto rezultira iznalazenjem odredjenih pravilnosti.Kod nas delatnost os moze obavljati samo drustvo za os sa sedistem na teritoriji Republike Srbije koje je dobilo dozvolu nadleznog organa za obavljanje tih poslova. glavne filijale. visine ucesca u saosiguranju I drugim izracunima u os. Pri zakljucivanju ugovora o os I reosiguranju pul nastupa u svoje ime ali za racun svojih clanica. I rizicna zajednica I primena statistick-matematickih zakona I da se vrsi kvalitetna selekcija rizika. Najcesci oblici organizovanje osiguravaca su akcionarsko drustvo za os I drustvo za uzajamno os. Optimalno organizovana tehnicka organizacija zahteva da su svi njeni elementi dobro I istovremeno organizovani. 18) Akcionarsko društvo za osiguranje i njegovo osnivanje? -Pravni polozaj akcinarskog drustva za osiguranje Akcionarsko drustvo za os je pravno lice koje obavlja delatnosr os imovine I lica radi sticanja dobiti.Pracenje ucestalosti u zajednicama rizika je u velikoj meri povezano sa primenom statistickomatematickih metoda neohodnih za tehnicku organizaciju os. Sto se tice pravnog polozaja akcionarskog drustva za drustvo za os je pravno lice koje obavlja delatnost os imovine I lica. pri cemu se vodi racuna da veliki rizici ne poremete ravnotezu izmedju prihoda i rashoda osiguravajuceg fonda. tako da se racun verovatnoce koristi prilikom izracunavanja premija I tada se pretpostavlja d ace se stete desavati u odredjenom obimu I ucestalsoti kojom su se desavale u proslosti.Ugovorne strane su samo osiguravac I ugovarac os ali se mogu pojaviti I druga lica tj osiguranik . Akcionarsko drustvo posluje kao jedinstvena organizacija I u okviru drustva se mogu formirati organizacioni delovi u obliku direkcije.pulovi za saosiguranje I reosiguranje. Moderno os nastaje upravo zahvaljujuci primeni statisticko-matematickih zakona.prema njihovoj prirodi.2.isplati osiguranika ili nekom trecem licu naknadu. -UGOVORNE STRANE KOD UGOVORA O OS I DRUGA LICA U OS 17) Osiguravači? Ugovarac osiguranja obavezuje se da plati odredjeni iznos organizaciji za os.

s misljenjem ovalscenog akutara b.poslovima os.resenje o upisu u registar b. Osnivaci akcionarskog drustva ili u njihove ime.Dokaza da je na privremeni racun kod banke uplacen novacni deo osnovnog kapitala 4.pravilnik o nacinu utvrdjivanja dela tehnicke premije za isplatu nastalih neisplacenih obaveza i.nepokretnim I pokretnim stvarima. koji ne moze biti manji od dinarske protivvrednosti izrazene u evrima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. elaborat o ocekivanim rezultatima poslovanja sa misljenjem ovlasneog akutara za trogodisnji preiod a narocito ocekivani prihod od premija.uslovima I nacinu rasporedjivanja dobiti I snosenju gubitaka I zastupanje drustva.Spisak akcionara poi menu.pravilnik o maksimalnim stopama rezijskog dodatka g. koji mogu biti u novcu I ulozima u stvarima I pravima.tabeli maksimalnog samopridrzaja I ukupnom iznosu samopridrzaja d.plan likvidnosti drustva g. Uz zahtev se podnosi 1.finansijski izvestaji sa misljenjem ovlascenog revizora za poslednje tri godine 16 .firmi.previm I odgovornostima osnivaca prema drustvu I drustva prema osnivacu.odluku o tehnickim osnovama os c.program reosiguranja d.hartijama od vrednosti kao I druga prava.Predlog statute 3.pravilnik o uslovima I nacinu saosiguranja I reosiguranja k. 6.ocekivani rashod po osnovu steta i iznos tehnickih rezervi i rezervi utvrdjenih u skladu sa ovim zakonom.osnovne poslovne politike b. Za pocetak rada akcionarskog drustva za os osnivaci su u obavezi da obezbede novcani deo osnivackog kapitala za pojedine vrste os prilikom osnovanja.Za akcionare –pravna lica koja su kvalifikovani imaoci: a. lice koje oni ovlaste podnose zahtev Narodnoj banci Srbije za izdavanje dozvole za rad akcionarskog drustva za os. Osnovni osnivacki akt je ugovor o osnivanju akcionarskog drustva za s. Ugovor o osnivanju akcionarskog drustva treba da sadrzi odredbe o firmi I sedistu a I imenu tj firmi osnivaca I njihovom sedistu.sedistu sa ukupnim nominalnim iznosom akcija I procentom ucesca u osnovnom kapitalu akcionarskog drustva za os 7.Poslovni plan akcionarskog drustva za os koji sadrzi: a.adresi.prezimenu.ocekivane vrednosti sredstava i njihovih izvora i predracun troskova sprovodjenja os. Bitna razlika u odnosu na druga akcionarska drustva je da je u obavezni novcani deo osnovnog kapitala znacajno veci za drustva za os I da je propisan Zakonom o os.Ugovor o osnivanju akcionarskog drustva za os 2.utvrdjene u skladu sa odredbama zakona e.odliku o kriterijumima.pravilnik o formiranju I koriscenju rezervi za izravnanje rizika j. iznosu osnovnog kapitala I drugih sredstava I nacinu uplate akcija.planirani iznos troskova osnivanja i nacin pokrica tih troskova f.nacinu sazivanja osnivacke skupstine.nacinu utvrdjivanja.pravilnik o uslovima I nacinu ostvarivanja regresa.grupu ili vrstu os za koje se izdaje dozvola c. U praksi je imovina drustva za os najvecim delom sadrzana u nepokretnostima jer u jos uvek nestabilnim uslovima poslovanjima najbolje plasiran capital -Nacin osnivanja akcionarskog drustva Osnivacki capital akcionarskog drustva za os cine ulozeni osnivac.opste I posebne uslove os I tarife premija.sa ocenom ekonomske opravdanosti osnivanja u odnosu na velicinu i strukturu trzista.odr. 5.pravilnik o formiranju I nacinu obracunavanja I visini prenosnih premija h.pravilnik o formiranju I nacinu obracuna matematicke rezerve e.pravilnik o uslovima nacinu deponovanja I ulaganja sredstava drustva f.iznos ocekivane margine solventnosti.prepis akcionara iz knjige akcionara tj dokaz c.Predlog akata poslovne politike i to: a.

takav izbor je nistav. 19) Organi akcionarskog društva za osiguranje? Akcionarsko drustvo za os mora imati skupstinu.kadrovskoj I tehnickoj osposobljenosti akcionarskog drustva za os za obavljanje poslova iz ugovora o osnivanju I akata poslovne politike.vodjenje poslovnih I drugih knjiga I poslovne dokumentacije.dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu skolske spreme b.poslovanje drustva u skladu sa pravilima o upravljanju rizikom propisanim zakonom 2.dokaz nadleznog organa uprave o izmirenju poreza ne stariji od sest meseci e.obavljanje interne revizije u skladu sa zakonom Nadzorni odbor akcionarskog drustva za os: 1.nazornog odbora ili nosilac posebnih ovlascenje u pravnom licu nad kojim je sproveden postupak likvidavije tj stecaja 11.utvrdjuje da li poslovne knjige I drugi dokumenti akcionarskog drustva za os vode uredno I u skladu sa propisima a moze ih dati na vestacenje 4. na kaznu zatvora duze od tri meseca c.Skupstina je kao I svakom drugom akcionarskom drustvu orgazn vlasnika tako da je okvir njenih nadleznosti statusnog. Narodna banka Srbije moze povuci saglasnost za clana uprave ako je saglasnot doneta na osnovu laznih podataka. Za clana uprave drustva ne moze biti izabrano lice koje je povezano sa pravnim licem u kojem akcionarsko drustvo za os ima vise od 5 procenta ucesca u kapitalu ili u pravu glasa.dokaaz da to lice u poslednje tri godine nije bio clan uprave.kao I u slucaju da clan uprave ne ispunjava obaveze u skladu sa zakonom.imovine sluzbene duznosti I korpucije.nadzornog odbora ili nosilac posebnih ovlascenja u pravnom licu nad kojim je sproveden postupak likvidacije tj stecaja b. Uz zahtev za davanje saglasnosti za clana uprave. nadzorng odbora ili bilo nosilac psebnih ovlascenja u pravnom licu nad kojim je otvoren stecaj ili proveden postupak likvidacije. direktora I nadzorni odbor.ne stariji od sest meseci d.ako u toku rad aprestane da ispunjava uslove za davanje saglasnosti.ime I prezime lica koje ce obavljati poslove ovalscenog akutara 12. duznosti I odgovornosti clanova uprave drustva Drustvo za os podnosi zahtev Narodnoj banci Srbije za dobijanje saglasnosti na predlog odluke o izboru clanova uprave.izbornog I imovinskog karaktera Posebna pravila.overenu kopiju resenja nadleznog organa uprave o utvrdjivanju I naplati poreza za tekucu tj prethodnu godinu.dokaza o propisanoj organizacionoj.pregleda izvestaje o poslovanju.za fizicka lica koja su predlozena za clanove uprave I nadzornog odbora: a.pregleda periodicne I godisnji obracun I utvrdjuje da li su sacinjeni u skladu sa zakonom 3.dokaza nedleznog organa uprave o izmirenju poreza.za akcionare-fizicka lica .sastavljanje izvestaja u skladu sa zakonom 5.koji su kvalifikovani nosioci: a. Clanoci drustva za os su duzni da obezbede: 1. upravni odbor.spisak lica koja su povezana kavlifikacionim imaocima sa dokazom o nacinu povezanosti 10.overenu kopiju resenja nadleznog organa uprave o utvrdjivanju I napalti poreza za tekucu tj prethodnu godinu 9. Ako se clan uprave izabere bez saglasnosti Narodne banke Srbije. Upravni odbor I director akcionarskog drustva za os cine upravu drustva Skupstina akcionarskog drustva za os Nadleznost I rad skupstine akcionarskog drustva za os se regulise statutom drustva a saglasno odredbama Zakona o privrednim drustvima. 8.dokaz da t lice u poslednje tri godine nije bilo clan uprave.bilansima I poslovnoj politici drustva koje se podnose skupstini 5.dokaz da to lice nije bezuslovno osudjivano za krivicna dela protiv privrede. O zahtevu za davanje saglasnosti Narodna banka Srbije ce odluciti u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.drustvo za os mora podneti I dokaze da to lice u poslednje tri godine nije bilo clan uprave .vrsi nadzor nad radom uprave i izvrsnog odbrora drustva 2.d.pregleda predloge za raspodelu dobiti 17 .kao I finansijskih racunovodstvenih I drugih izvestaja u skladu sa zakonom 4.pracenje rizika I preduzimanje odgovarajucih mera za upravljanje rizikom 3.

razmatra nalaze Narodne banke Srbije o poslovanju drustva.rokovima I nacinu vracanja uplacenih uloga osnivaca . Statut drustva za uzajamno os sadrzi odredbe o: 1.lice koje oni ovlaste.broju osnivaca I visini uloga svakog osnivaca 6.medjusobnim odnosima u slucaju neispunjenja propisanih uslova u pogledu minimalnog broja clanova.poslovima os tj vrstama os I broju istih rizika 4. s tim da je visina obaveznog novacnog dela osnovnog kapitala propisana Zakonom o os.s kamatom iz viska prihoda nad rashodima 7.pravima I obavezama clanova koji istupe iz drustva 11. njega mogu osnovati pravna I fizicka lica I osniva se kao drustvo s neogranicenim doprinosom ili drustvo s ogranicenim doprinosom. Zakon o os propisuje o=I druge obaveze nadzornog odbora drustva za os a to su:pracenja rada interne revizije drustva.daje komentar izvestaja o obavljenoj reviziji skupstine stanara I razmatra izvestaje uprave drustva I o svom stavu obavestava Nardonu banku Srbije.firmi I sedistu 2.pocetku I prestanku clanstav u drustvu 10.obavlja I druge poslove utvrdjene zakonom. Uz zahtev podnosi se jos I ugovor o osnivanju.6. Drustvo za uzajamno os ne moze obavljati poslove reosiguranje. dokaz o uplati doprinosa clanova sa spiskom tih clanova.obavezi uplate dodatnog doprinosa za pokrice manjka ili mogucnost da se manjak drustva pokrije srazmernim umanjenjem naknade svim clanovima 9.broju I visini osnivackih uloga pojedinih clanova 5. ako su stete I ostali rashodi veci od prethodno uplacenog doprinosa. 20) Društvo za uzajamno osiguranje? Drustvo za uzajamno os je drugi oblik organizacije drustva za os.ogranicenom tj neogranicenom doprinosu 8. Osnovni akt drustva za uzajamno os je ugovor o osnivanju drustva koji sadrzi odredbe o: 1.organima drustva I njihovom sastavu . Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova os podnose osnivaci drustva za uzajamno os ili u njihovo ime. koji mogu biti u novcu I ulozima u stvarima I pravima.opozivu I nacinu rada I odlucivanja 13. Drustvo za uzajamno os s neogranicenim doprinosom moze od svakog clana zahtevati upaltu dodatnog doprinosa potrebnog za namirenje nepokrivenih steta I ostalih rashoda bez ogranicenja dok drustvo za uzajamno os s ogranicenim doprinosom moze od svakog clana zahtevati uplatu dodatnog doprinosa koji nije veci od predhodno uplacenog doprinosa u celini iz iste poslovne godine. dokaz da je na privremeni racun kod banke uplacen novcani deo osnovnog kapitala propisan zakonom I predlog akata poslovne politike sa misljenjima ovlascenog akutara.opstih uslova os I odluke o prrestanku drustva na zakljucene ugovore o os 8.fondovima I rezervama 18 .sa vrstama saosiguranja kojima ce se drustvo baviti 3.Ovo drustvo je kao I akcionarsko drustvo .pravno lice koje obavlja delatnst os imovine I lica u interesu svojih clanova-osiguranika a na principima uzajamnosti I solidarnosti.imenu I adresi.izboru. dokaz da osnivaci ispunjavaju uslove predvidjene zakonom I poslovni plan drustva.posledica propustanja uplate duga.razmatra izvestaj o sprovodjenju politike reosiguranja I saosiguranja.firmi I sedistu 2.posledice promene statute. Osnivacki capital drustva za uzajamno os cine ulozi osnivaca.iznos novcanog dela osnovnog kapitala I drugih sredstava I uplati doprinosa clanva 4. predlog statute.donosi poslovnik o svom radu 7.iznosu novcanog dela osnovnog kapitala I drugih sredstava 5.odnosno firmi I sedistu osnivaca 3.nacinu potpisivanja firme I zastupanja drustva 12.minimalnog doprinosa.nacinu utvrdjivanja doprinosa clanova I uslovima I rokovima uplate doprinosa 6.pravu clanova na naknadu stete 7.osnivackim aktom I satutom.uslovima.poslovima os za koje je drustvo dobilo dozvolu za rad tj za prosirenje ili suzenje delatnosti.

sredstva garantne rezerve I druga sredstva. rezerve Iz dobiti I rezerve utvrdjene aktima drustva. sredstva tehnickih rezervi. rezervisane stete.rashodi za premije po osnovu pasivnih poslova reosiguranja.koji moraju u odredjenom iznosu biti u novcanom obliku. Osnivaci odlucuju I upravljaju drustvom do povracaja uplacenih uloga.za izdvajanje u rezerve sigurnosti I za druge namene utvrdjene statutom drustva Odrzanje likvidnosti Drustvo za os je duzno da sredstva deponuje uz obezbedjenje sigurnosti njihovog ulaganja.saosiguranja I reosiguranja 2. Prenosne premije obrazuju se izdvajanjem iz ukupne premije os na kraju tekuceg obracunskog perida. Drustvo za os moze slobodna sredstva deponovati I ulagati. Slobodna sredstva tehnickih rezervi utvrdjuje se tako sto se ukupna sredstva 19 . Radi obezbedjenja trajnog izvrsavanja obaveza.oni upravljaju drustvom srazmerno ulozima I doprinosima.svojina nepokretnih I pokretnih stvari. drustvo za os mora imati garantnu rezervu I nju cine: osnovni capital. odvojeno za svaku vrstu os . Rashodi drustva za os su: rashodi za ispaltu steta I ugovorenih suma os. rashodi finansiranja. Osnovni capital drustva za os cine ulozi osnivaca.prihodi od finansiranja. a neresene stete I za nastale neprijavljene stete u tekucem periodu. pravila structure os I odgovarajucih statistickih podataka.neposlovni prihodi I vanredni prihodi. neposlovni gubici I vanredni rashodi. nerasporedjena dobit iz ranijih godina do 50%. Prenosne premije su deo premije koji se koristi za pokrice obaveza iz os koje nastaju u narednom obracunskom periodu. Rezerve za ucesce u dobiti obrazuju se u visini iznosa na koji osiguranici imaju pravno na osnovu ucesca u dobiti iz ugovora o os zivota.Drustvo za os koje obavlja poslove jedne ili vise vrste zivotnih os utvrdjuje tehnicke rezerve za: prenosne premije. Drustvo za os je duzno da na karju obracunskog perioda utvrdi tehnicke rezerve za pokrice baveze iz obavljanja poslova os.izdvajanje za rezerve za izravnanje rizika Drustvo za os nerasporedjenu dobit. Drustvo za os je duzno da sredstva os ulaze I deponuje u Republici Srbiji.odrzanje njihove vrednosti I odrzanje likvidnosti. Sredstva kojima organizacija za os posluje su sredstva osnovnog kapitala.drugi prihodi od poslova os.izdvajanja na ime ucesca osiguranika za povecanje sume os I slicna davanja kod os zivota u skladu sa uslovima os zivota 4. 21) Imovina i poslovanje društva za osiguranje Imovinu drustva za os cine novcana sredstva. premije os.drugi rashodi od poslova os. Matematicka rezerva je tehnicka rezerva drustva za os namenjena izmirivanju buducih obaveza po osnovu zivotnog os .srazmerno vremenu trajanja os.deo nerasporedjene dobiti tekuce godine do 50 %pod uslovom da utvrdjeni iznos ne prelazi prosecnu vrednost neto dobiti ostvarene u poslednje tri godine I da ne prelaze 25 %od garantne rezerve I revalorizacione rezerve Prihodi I rashodi Prihode drustva za os cine premije os. rashodi za obavaljanje delatnosti os I reosiguranja. Tehnicke rezerve obrazuje se koriscenjem nacela akutarske matematike.premije aktivnih poslova saosiguranja I reosiguranja.rashodi za stete po osnovu aktivnih poslova saosiguranja I reosiguranja. ako su osiguranici prihvatili da ucestvuju u riziku deponovanja I ulaganja sredstava tehnickih rezervi.hartija od vrednosti I druga imovinska prava. ucesce u dobiti I matematicku rezervu.izdvajanje iz premije os zivota za matematicku rezervu 3.uz uslov odrzavanja stalne likvidnosti drustva I blagovremene ispalte stete I drugih obaveza drustva. Rashodi organizacija za os mogu biti i: 1. Drustvo za os koje obavlja jedne ili vise vrsta nezivotnih os utvrdjuje tehnicke rezerve za: prenosne premije rezervisane stete I izravnanje rizika. Rezerve za izravananje rizika obrazuju se na teret rashod drustva za os.odnosno visak iz prethodne godine rasporedjuje za pokrice gubitaka iz prethodne godine.rezervisanja za stete iz os. Nenovcani ulozi osnivaca I akcionara izrazavaju se novcano. Rezervisane stete obrazuju se u visini procenjenog iznosa obaveza za nastale prijavljene.Skupstinu drustva cine osnivaci I clanovi-osiguranici. posebno za svaku vrstu nezivotnih os I koristi se za vremensko izravnanje toka steta u pojedinim vrstama za os.

ako donose doprinos tj ako je u vezi s anjimamoguce ocekivati prinos I ako je njihova kupovina cena odredjena na osnovu procena ovlascenog procenjivaca. Sve promene se mogu izvrsiti samo uz saglasnost Narodne banke Srbije. prenos portfelja i prestanak drustva za osiguranje Statusne promene. ciji je izdavalac pravno lice sa sedistem u zemlji 4.ako je njihov izdavalac domace pravno lice I ako su izdate kao hartije od vrednosti u skladu sa zakonom kojim se utvrdjuje trziste hartije od vrednosti 6.Preduzece se moze spojiti sa drugim preduzecima. 7. Agencija za osiguranje depozita je u obavezi da u roku od 20 dana od dana pokretanja stecaja odnosno postupka likvidacije. 20 . Saglasno odredbama Zakona o os statusna promena. Drustvo za os je duzno da tromesecno obavestava Narodnu banku Srbije o deponovanju I ulaganju sredstava.nepokretnosti I druga stvarna prava na nepokretnostima ako su upisane u zemljiste tj druge javne knjige. Narodna banka Srbije moze odbiti davanje saglasnosti za prenosenje portfelja osiguranja ako proceni da bi tim prenosom bila ugrozena sposobnost drustava za osiguranje koje preuzima portfelj osiguranja da ispuni obaveze iz ugovora o osiguranju koji su predmet prenosa portfelja ili ako bi time bila ugrozena likvidnost i solventnost drustva koje prenosi portfelj osiguranja.drugom drustvu za osiguranje-drustvo prijemnik portfelja. Odredjeno je takodje da je i organizacija za osiguranje na koju se prenosi portfelj duzna da podnese zahtev za prihvatanje portfelja. Sredstva tehnickih rezervi mogu se deponovati I ulagati u: 1.odnosno promena oblika organizovanja bice punovazna samo ako se ispune uslovi za osnivanje nove organizacije za osiguranje.obveznice tj druge duznicke hartije od vrednosti kojima se trguje na organizovanom trzistu hartija od vrednosti.centralne banke . Na postupak likvidacije ili stecaja drustva za osiguranje primenjuju se odredbe Zakona o stecaju i likvidaciji banaka i drustava za osiguranje i delimicno odredbe Zakona o stecaju i Zakona o privrednim drustvima. NBS daje saglasnost na izbor najboljeg ponudjaca-preuzimaoca portfelja. ako Zakonom o os za pojedina pitanja nije drukcije odredjeno. putem javnog tendera oglasi prenos celog ili dela portfelja osiguranja. Prenos portfelja-U Zakonu se definise da je u slucaju prenosenja portfelja os.akcije kojima se trguje na organizovanom trzistu hartija od vrednosti u zemlji 5. Narodna banka Srbije propisuje nacin utvrdjivanja I pracenja likvidnosti drustva.Likvidacija moze biti dobrovoljna i prinudna. U Zakonu je odredjeno da se organizacija za os moze spojiti sa drugom organizacijom za os. Prenos portfelja osiguranja se u teoriji definise kao ustupanje od strane jednog drustva za osiguranje-drustvo ustupioca. Koje prenosi portfelj os. Sredstva tehnickih rezervi mogu se drzati u gotovini I u blagajni na racunima kod banke 22) Statusne promene.tehnickih rezervi na dan utvrdjivanja umanje za dospele obaveze iz tih sredstava.obveznice tj druge duznicke hartije od vrednosti kojima se trguje na organizovanom trzistu hartija od vrednosti u zemlji.deponvanja I ulaganja kod banaka sa sedistem u zemlji.akcije kojima se ne trguje na organizovanom trzistu hartija od vrednosti.medjunarodnih finansijskih organizacija.hartije od vrednsti izdate od strane drzave.promena oblika organizovanja primenjuje se odredbe Zakona o os ali I odredbe Zakona o privrednim drustvima a shodno principu da se na organizacije za os I agencije za pruzanje drugih usluga u os primenjuje Zakon o privrednim drustvima kojim se uredjuje pravni polozaj preduzeca. Prenos portfelja se vrsi i kada se pokrene postupak stecaja ili likvidacije drustva za osiguranje. 3.odnosno u hartije od vrednosti za koje garantuje neki od navedenih subjekata 2. drustvo za os. promene oblika organizovanja. Prestanak drustva za osiguranje -Drustvo za osiguranje moze prestati sa radom usled likvidacije ili stecaja.na osnovu sporazuma tih drustava i odobrenja za prenos nadleznog drzavnog organa svih ili dela ugovora o osiguranju sa svim pravima i obavezama na dan ustupanja.podeliti na dve ili vise organizacija za os I promeniti oblik. duzno da pribavi saglasnost Narodne banke Srbije kao i da je pri tome uz zahtev za dobijanje takve saglasnosti duzno da dostavi i obrazlozenje. podeliti na dva ili vise preduzeca I odvojiti.promene oblika organizovanja-Na pitanja statusnih promena .

5.tako da se u istom licu sticu i ugovarac osiguranja i osiguranik.potrazivanja poverilaca po osnovu ugovora o osiguranju od posledica nezgoda. bez pristanka lica ciji je interes osiguran i kome ona pripadaju. Iz stecajne mase izmiruju se potrazivanja poverilaca i to po sledecem redu 1. Ugovarac osiguranja ne mora biti uvek i osiguranik. Ako je dato ovlascenje za zakljucenje samo nekih os.potrazivanja po osnovu javnih prihoda dospela u poslednja tri meseca pre pokretanja stecajnog postupka.U praksi najcesce odredjeno lice zakljucuje ugovor o osiguranju u sopstveno ime i sa sopstveni racun. Po istim Uslovima osiguranik se odredjuje kao lice cija je stvar. Posrednik jemci naplatu premije osiguravacu i prati kasniji tok realizacije ugovora.potrazivanja poverilaca po osnovu ugovora o osiguranju svih ostalih vrsta osiguranja. Zastupnik os je lice koje je osiguravac ovlastio za zakljucenje ugovora o os.odmah donosi i resenje o ispunjenosti uslova za pokretanje stecajnog postupka. U slucaju stecaja ugovaraca osiguranja. .ugovor o osiguranju prestaje po isteku trideset dana od otvaranja stecaja.POSREDNICI I ZASTUPNICI AGENZIJA ZA POSLOVE PRUZANJA DRUGIH USLUGA U OS 24) Posrednici i zastupnici Posrednik os je lice koje strucno posreduje izmedju buducih ugovornih strana. obavezu placanja premije i ostale obaveze iz ugovora duzan je da ispuni ugovarac osiguranja. stecajni upravnik i odbor poverilaca. 3. ali on ne moze vrsiti prava iz osiguranja. Prinudna likvidacija se sprovodi u situaciji kada NBS nakon resenja o oduzimanju dozvole za rad donese resenje o likvidaciji drustva za osiguranje. a samostalna je u odnosu na nalogodavca i nije vezan ni za jednog osiguravaca. odnosno ne pojavljuje se ni licno ni preko zastupnika. odnosno clanova drustva za uzajamno osiguranje. osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.Korisnik os javlja se i kod imovinskog i kod licnog os. korisnik osiguranja Ugovarac osiguranja je ugovorna strana koja zakljucuje ugovor o osiguranju kojim se obavezuje da plati premiju osiguranja osiguravacu. U slucaju stecaja osiguravaca. Kada NBS oduzme dozvolu za rad drustvu za osiguranje koje je bilo nelikvidno 15 dana neprekidno. Ovo resenje je konacno i protiv istog se moze pokrenuti upravni spor.potrazivanja poverilaca po osnovu ugovora o osiguranju i reosiguranju zivota do visine obaveza iskazanih u sredstvima matematicke rezerve u skladu sa zakonom kojim se uredjuje osiguranje. Posrednik ima pravo na posrednicku proviziju po zakljucenju ugovora izmedju ugovornih strana. 2.osiguranje se nastavlja.Postupak dobrovoljne likvidacije se sprovodi kada skupstina donese odluku o prestanku rada drustva za osiguranje uz saglasnost NBS i uz njen stalni nadzor. Po Opstim uslovima za osiguranje imovine ugovarac os se definise kao lice koje je sa osiguravacem zakljucio ugovor o os. odnosno imovinski interes osiguran i kome pripadaju prava iz osiguranja. To je lice koje nije ugovorna strana . Organi stecajnog postupka su stecajno vece. 6. Nadlezni sud je duzan da najkasnije narednog dana od dana prijema resenja NBS donese resenje o pokretanju stecajnog postupka nad drustvom za osiguranje.odnosno cije su obaveze vece od njegove imovine. dok je korisnik van ugovora u momentu njegovog zakljucenja. Saglasno odredbama Zakona o obligacionim odnosima moze se zakljuciti osiguranje i za tudj racun ili za racun koga se tice. zakljucuje ugovor u svoje ime. osiguranik.isplati naknada ili ucini nesto drugo. U slucaju osiguranja za tudji racun ili za racun koga se tice. Kod ugovora o os osnovna razlika izmedju osiguranika i korisnika je u tome sto je osiguranik stranka u ugovoru. 21 . 7. U os se pojavljuje i lice koje se naziva korisnik osiguranja. 4. Posrednik po pravilu posreduje za osiguranika. ali svaka strana ima pravo da raskine ugovor o osiguranju u roku od tri meseca od otvaranja stecaja i u tom slucaju stecajnoj masi ugovaraca pripada deo placene premije koji odgovara preostalom vremenu osiguranja.u ovlascenju se izricito navodi za koje je vrste os zastupnik ovlascen.potrazivanje akcionara drustva za osiguranje.potrazivanja poverilaca po osnovu ugovora o reosiguranju svih ostalih vrsta osiguranja. cak i kad drzi polisu. 23) Ugovarač osiguranja. Osiguravac moze dati ovlascenje za zakljucenje svih vrsta os ili za samo neke vrste os.potrazivanje ostalih poverilaca.ali koji je iz same sustine zakljucenog ugovora o os steklo pravo da mu se u slucaju nastanka osiguranog slucaja.

Drustvo za posredovanje u os osniva se kao akcionasrko drustvo ili drustvo sa ogranicenom odgovornoscu. koji se podnosi Narodnoj banci Srbije.dokaz da se drustvima za os.vezanim za robu i hartije od vrednosti. 25) Agencija za poslove pruzanja drugih usluga u osiguranju Agencija za pruzanje drugih usluga u os je pravno lice koja obavlja poslove utvrdjivanja i procene rizika i stete. U razvijenim zemljama trzisne privrede brokeri su institucije preko kojih se obavlja veliki deo poslova zakljucivanja ugovora o os. poslove posredovanja i zastupanja u osiguranju. Drustvo za posredovanje u os ne moze obavljati poslove zastupanja u os. obavlja drustvo za posredovanje u os koje dobilo dozvolu Nraodne banke Srbije za obavljanje tih poslova.sto kod nas nije slucaj. pri cemu brokeri nisu specifixnost samo delatnosti os.a to je pomorsko os. Poslove zastupanja u os. dokaz da je na privremeni racun kod banke uplacen novcani deo osnovnog kapitala. drustvo za posredovanje u os moze obavljati i poslove savteovanja i pomoci u obradi steta i proceni rizika i stete.Posrednici i zastupnici u poslovima os . s tim sto u istom prevnom poslu ne moze bit zastupnik za jednu a posrdnik za drugu ugovornu stranu.kojisu dobili dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u os u skladu sa ovim zakonom. na osnovu naloga drustva za os osnovanog u skladu sa odredbama ovog zakona ili naloga osiguranika tj ugovoraca os. spisak akcionara.sve se cesce nazivaju brokerima. Ako se agencija osniva kao drustvo sa ogranicenom odgovornoscu. Uz poslove posredovanja u os. Poslove posredovanja u os kao jedinu delatnost.drustvima za posredovanje ili drustvima za zastupanje u os ne cini povezano u skladu sa zakonom.dok se prvi brokeri u os vezuju za najstariju granu os. odnosno ugovaraca os sa drustvom za os radi pregovaranja o zakljucenju ugovora o os. Agencija se moze osnovati u formi akcionarskog drustva ili drustva sa ogarnicenom odgovornoscu. vec za citave delatnosti posredovanja pri kupoprodajnim odnosima. Poslovima pruzanja drugih usluga u os mgu se baviti preduzeca i druga pravna lica ciji je pravi polozaj uredjen zakonom. ako za to ima dozvolu Narodne banke Sbije. Ova agencija ne moze obavljati poslove osiguranja. predlog statuta. pod uslovom da imaju posebno organizovan deo za obavljanje tih poslova koji je kadrovski i tehnicki osposobljen za obavljanje poslova pruzanja drugih usluga u os. na osnovu zakona kojim se uredjuje preavni polozaj preduzeca/ Poslove zastupanja u os obavlja pravno ili fizicko lice na osnovu ugovora o zastupanju.brokeri su posrednici u svim grana os. dokaz da fizicka lica koja su predlozena za clanove uprave i nadzornog odbora agencije ispunjavaju zakonske uslove. novcani deo osnovackog kapitala ne moze biti manji od 25000 eura u dinasrkoj protivrednosti. Drustvo za osiguranje vodi evidenciju drustva za zastupanje u os i zastupnika u os koji za to drustvo obavlja poslove zastupanja i on je duzan da u svojim poslovnim prostorijama ima na vidnom mestu istaknut naziv drustva za os koje zastupa.osim izuzetno.i da na posebnom racunu uplate i vode iznos od 12500 eura .poslovni plan agencije.U savremenim uslovima. podnosi se jos:osnivacki akt. 26) Udruženje osiguravajućih organizacija Srbije 22 . obavlja drustvo za zastupanje u os i fizicko licepreduzetnik koji se naziva zastupnikom u os. u ime i za racun drustva za os. Ako se agencija osniva kao akcionarsko drustvo simulativnim osnivanjem.posredovanja radi prodaje i prodaju ostataka osiguranih ostecenih stvari i poslove pruzanja intelektualnih i tehnickih usluga u vezi sa poslovima os. Uz poslove zastupanja u os drustvo za zastupanje tj zastupnik mogu obavljati i poslove savteovanja i pomoci u obradi i proceni steta i rizika. Ulozi osnivaca agencije mogu biti u gotovom novcu ili u stvarima i pravima izrazenim u novcanim vrednostima. Uz zahtev za izdavanje dozvole. Pojam brokera vezuje se za anglosaksonsko pravo.dokaz o tehnickoj i kadrovskoj osposobljenosti agencije. kao jedinu delatnost. Posebno su znacajni berzanski brokeri.tada se predvidja da novcani deo osnivackog kapitala ne moze biti manji od 12500 eura. Firma drustva za psredovanje u os moze sadrzati i oznaku delatnosti posredpvanje u os.Poslovi posredovanja u os su poslovi koji se odnose na dovodjenje u vezu osiguranika.uz njihovu pismenu saglasnost . Zastupnik u os moze obavljati poslove zastupanja samo za jedno drustvo mada moza da zastupa vise drustava za os.

2.priprema i vrsi procenu odstetnih zahteva i ostvaruje regresne zahteve u vezi sa koriscenjem sredstava Garantnog fonda. Na osnovu Statuta Udruzanja definisano je da Udruzenjem upravljaju clanovi a to su osiguravajuce organizacije koje su podnele zahtev za prijem u clanstvo i koje su se u pismenoj formi saglasne sa Statutom i drugim opstim aktima Udruzanja. Pri tome.prouzrokovanim upotrbom motornog vozila tj vazdyhoplova za koji nije bio zakljucen ugovor o obaveznom os. Stete nastale usled smrti.takodje za isplaceni iznos naknade stete.regresivni zahtev se ostvaruje prema organizaciji za os sa kojom je bio zakljucen ugovor o obaveznom os . kao i obradu odstetnih zahteva u vezi sa tim osiguranjem. U delokrugu rada Udruzanja. Organi Udruzanja su:Skupstina. 28) Kontrola poslovanja društva za osiguranje U delatnosti os se danas vrsi nadzor i kontrola poslovanja u okviru samog drustva i od strana subjekata van drustva. u pogledu provere postupaka i ponasanja nadziranih 23 . Pri tome je odredjeno da se sredstva garantnog fonda koriste za naknadu stete: 1.povrede tela ili narusavanja zdravlja prouzrokovane upotrebom nepoznatog motornog vozila ili vazduhoplova nadoknadjuju se do iznosa na koji je Zakonom ogranicena obaveza organizacija za os za stete prourokovane upotrebom putnickih vozila. utvrdjuje visinu doprinosa organizacije za os za obrazovanje sredstava Garantnog fonda.Spoljni nadzor je upravni nadzor i vrsi ga drzavni organi je zakonom povereno da vrse spoljni strucni nadzor nad subjektima nadzora-ucesnicima na trzista os. ovalscenih akutara i ravizora a u poslednje vreme i kroz unutrasnju kontrolu i internu reviziju.os vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za stete pricenje trecim licima i obaveznog os putnika u javnom saobracaju od posledica nesrecnog slucaja.prouzrokovanih upotrbom motrnog vozila tj vazduhoplova za koji je zakljucen ugovor o obaveznom os sa organizacijom za os nad kojom je otvore stecajni postupak. donosi kodeks ponasanja u poslovima os. Iz sredstva Garantnog fonda nadoknadjuje se i stete prourokovana upotrebom motrnog vozila.Procenu i likvidacija steta obavljaju osiguravajuceg organizacije. 27) Garantni fond Garantni fond sacinjavaju sredstva koja se obrazuju doprinosom organizacija za os.Udruzenje osiguravajucih organizacije Srbije Udruzenje osiguravajucih organizacija Jugoslavije osnovano je 1968 godine i tokom proteklih 30 godina dozivljavalo je promene u svom statusu koje su nastajale i to kada i promene pravnog polozaja osiguravajucih organizacija.upravlja i koristi sredstava Garantnog fonda. Uobicajeno je da se zakonima propisuje oblici kontrole i nadzora poslovanja drustva za os koji se ostvaruje preko nadzora od strane drzavnog organa.osnosno vazduhoplova kada je zaskljucen ugovor o obaveznom os sa organizacijom za os nad kojoj je otvoren stecajni postupak. koji cini vrsenje javnih ovlascenja i drugi koji sacinjavaju svi ostali poslovi.Upravni i Nadzorni odbor. postoje dve vrste poslova:prvi.povrede tela ili narusavanja zdravlja prozurokovanim upotrbom nepoznatog vozila ili vazduhoplova 3.zbog smrti.odnosno vazduhoplova. Generalni sekretar. ako se posle isplate naknade stete ustanovi da he odredjeno motorno vozilo tj vazduhoplov prouzrokovao stetu.a radi ekonomske zastite putnika i trecih ostecenih lica. Sredstva garantnog fonda za podmirivan je obaveza koje su zakonom regulisane i za pokrivanje troskova poslovanja fonda. Sredstva garantnog fonda koriste se za izmirenje obaveze nastalih iz sva tri zakonom utvrdjena obavezna osiguranja.nije zastupljeno u garantnom fondu. clanice Udruzanja i to saglasno posebnim ugovorima koje treba da zakljuce Udruzenja i osiguravajuce organizacije. predstavlja organizacije za os pred drzavnim i drugim nadleznim organima u zemlji i medjunarodnim organizacijama za os.koje jos nije naslo svoju primenu u praksi.organizacije za os obrazuju izdvajanjem iz premije obaveznih os i sredstava ostvarenih od regresnih zahteva prema licima koja nisu zakljucila ugovor o obaveznom osiguranu.cetvrti vid obevzenog ososiguranje depozita gradjana kod bamaka i drugih finansijskih organizacija . kamate i troskove.Na osnovu Zakona.Udruzenje vrsi sledeca javna ovlascenja:propisuje i stampa obrasce i vrsi kontrolu upotrebe medjunarodne karte za os motornih vozila od odgovornosti za stete nastale upotrebom motornih vozila u zemlji i inostranstvu.prikuplja statisticke i druge podatke od organizacije za os i vrsi njihovu obradu po grupama i vrstama os radi izrade tehnickh osnova tarifa premije i obavljanja drugih akutarskih poslova.dakle kod os vlasnika tj korisnika motornih i prikljucnih vozila od odgovornosti za stete pricinjene trecim licima.

tako da je to dovelo do toga da su ses u svim zemljama poostrili i prosirili regulativni sistemi.inspekcijski nadzor-omogucava da se izvrsi pravovremena intervencija koja ima za cilj da zaustavi protivprano ponasanje. Nardodna banka Srbije 24 .Opredeljenje zakonodavca da u Narodnoj banci Srbije poveri vrsenje poslova nadzora delatnosti os je dozivelo kritiku u nasoj strucnoj javnosti.nadzor nad obavljanjem delatnosti os vrsi Narodna banka Srbije u cilju zastite osiguranika i drugih korisnika os. Nakon donosenja direktive trece generacije i izvrsenog uskladjivanja sa njima postignuta je prilicna ujednacenbost u regilativi zamalja clanica..dostaviti dokaz da je administracija osiguravajuceg drustva na teritoriji drzave clanice gde se nalazi statutarno sediste.obezbediti minimalni iznos osnivackog kapitala 2.izrice ili predlaze izricanje zakonom propisanih sankcija. U zemljama clanicima Evropske unije se dugi niz godina vrsilo usaglasavanje nacionalnih zakonodavstava sa dredbama direktiva.preduslov za obavljanje delatnosti os je dobijanje dozvole za rad od strane organa nadzora u zemlji u kojoj je sediste drustva.U postupku nadzora u delatnosti os vrsi se : 1. 29) Nadzor od strane državnog organa Danas je uobicajeno da osiguravajuce kompanije budu podvrgnutog nadzora od strane drzave koji deluju od njihovog osnivanja do likvidacije stalnog upreavnog nadzora.godine. Sprovodi se na osnovu zakonom propisane procedure i ovlascenja tako sto se na licu mesta vrsi provera poslovanja subjekata naadzora.nadzor nad kvalitetom finansijskog poslovanja kompanija ili prudencijalnu supreviziju kao i nadzor nad zakonitoscu rada kompanija.U okviru drustva za os i drugih nadziranih subjekata. javljaju se i drugi oblici kontrole koji se manifestuju kroz aktivnosti nadzornog odbora. Kontrole poslovanja subjekata nadzora u delatnosti os se vrsi na osnovu zakonskih odredbi i utvrdjenih medjunarodnih standarda.i da donese konacno resenje vezano za konkretni akt.dozvola za rad se moze dobiti za jednu ili vrse vrsta os.dostaviti dokumenatciju kojom ce se dokazati bonitet osnivaca koji moraju biti lica od ugleda i posebnog povrenja.Pored poslova nadzora. 3. strucnoscu I profesionalnim iskustvom 3.i tom prilikom se vrsi ocena njegovog ponasnja.dostaviti poslovni plan-program aktivnosti za prve tri godine poslovanja iz koga ce se na nesumljiv nacin videti da ce drustvo moci da obezbedi raspolaganje minimalnom granicom solvetnosti 5.kao i postupanje prema osiguranicima.s tim da nijedno drustvo ne moze dobiti dozvola za istovremeno obavljanje zivotnog i nezivotnog os.nadzor nad zakonitoscu akata-nadzorni organ je ovlascen da zauzme stav o odredjnom aktu subjekta nadzora. Osnivaci moraju ispuniti odredjen uslove da bi dobili dozvoli za rad i to: 1. 2.delatnost os mogu obavljati kao jedinu delatnost specijalizovane organizacije koje se osnivaju u zakonom propisanom obliku 3. 2. U toku poslovanja drustva za os nadlezni drzavni organ moze da izvrsi nadzor nad statusom osiguravajucih kompanija ili strukturna superviziju. Nadzor u delatnosti osiguranja u Republici Srbiji Prema Zakonu o os iz 2004.od strane akutara i reviziora. Pod strukturalnim nadzorom poslovanjem drsutva za os podrazumeva se nadzor nad statusom drustva za os koji imaju pristu trzistu os.primena radi misljenja ovlascenog akutara ili revizora. interne kontrole i interne revizije. Tako da prilikom osnivanja osrganizacije za os moraju biti ispunjeni minimalni standardni uslovi predvidjeni direktivama koji podrazumevaju: 1.subjekata u odnosu na zakonom i drugim aktima propisana pravila ponasanja.obezbediti kadrove koji ce obavljati poslove os koji poseduju odgovarajuce profesionalne kvalifikacije i iskustvo a posebno sa lica koja se predlazu za clanove uprave moraju odlikovati casnoscu.posebno ako imaju kvalifikovano ucesce i dokumentaciju o poveznostima i bliskim vezama buduce organizacije za os sa drugim pravnim ili fizickim licima 4.nadzor nad zakonitoscu rada-drzavni organ utvrdjuje da li su akta nadzornog subjekta i njegovog ponasanja u skladu sa propisanim normama koje ga regulisu i ukoliko se utvrdi nesaglasnost sa tim normama.

neposrednom kontrolom nad poslovanjem drustva za os Nadzor nad poslovanjem drustva za os vrsi ovlasceno lice Narodne banke Srbije-inspektor os i on moze biti lice koje.Narodna banka Srbije posreduje i u resavanju odstetnog zahteva radi sprecavanja nastanka spora iz osnova os. nacin obavljanje interne revizije 11. korisnika os i trecih ostecenih lica i stiti pravo i interese tih lica.razmatra prigovore osiguranika. pored opstih uslova propisanih zakonom ispunjava i sledece uslove: ima visoku skolsku spremu ekonomskog ili pravnog fakulteta.deponovanje i ulaganje sredstava os u skladu sa zakonom 8.izdaje dozvolu za obavljanje poslova os. Drustvo za os dužno je da inspektoru os.likvidnost i sloventnost u obavljanju delatnosti os 5. obradjuje statisticke i druge podatke. omoguci kontrolu poslovanja u sedistu drustva i drugim prostorijama u kojima drustvo.izvrsavanje preuzetih obaveza po osnovu ugovora o os 7. sprovodjenje mere koje je nalozila Narodna banka Srbije 10. zahteva od clanova uprave.daje saglasnost na akte i radnje propisane Zakonom. akutarskim ili drugim odgovarajucim poslovima u os od najmanje tri godine. U vrsenju nadzora Nardona banka Srbije saradjuje sa nadzorom i drugim nadleznim organima u zemlji i inostranstvu i medjunarodni organizacijama.drugim propisima.nadzot nad zakonitoscu rada drustva 4. ostvari uvid u opsta akta.druga pitanja propisana zakonom Nadzor nad poslovanjem drustva za osiguranje vrši se: 1.reosiguranja.pracenjem i proveravanjem izvestaja i obavestenja drustva za os koje je u skladu sa odredbama zakona drustvo duzno da dostavlja Narodnoj banci Srbije 2.uskladjenost opstih akata i akata poslovne politike sa zakonom i drugim propisima 3. da pruze informaciju i objasnjenja uokviru svog delokruga koja se odnose na poslovanja drustva.odnosno drugo lice po njegovom ovlascenju obavlja delatnost i poslove nad kojima N. Nadzor Narodne banke Srbije nad poslovanjem drustva za os obuhvata: 1. 2.S vrsi nadzor 25 . 3. vrsi nadzor nad poslovanjem drustva za os.kadrovsku i tehnicku osposobljenost drustva 13. nije bezuslovno osudjena na kaznu zatvora duzu od 6 meseci.troskove uprave i nadzornog odbora 15.sprovodjenje politike saosiguranja I reosiguranja 17. nadzornog odbora. ispunjenost uslova propisanih ovim zakonom za osnivace drustva i kvalifikovane imaoce i za lica koja obavljaju funkcije clana uprave i nadzornog odbora drustva 12.sastavljenje knjigovodstvene i druge dokumentacije. korisnika os i trecih ostecenih lica. na njegov zahtev: 1. internog revizora.dokumentaciju i podatke koje se odnose na poslovanje drustva u Republici i inostranstvu.troskove provizije za posredovanje i zastupanje u os 14.B. Narodna banka Srbije jednom godisnje izdaje detaljan izvestaj o stanju na trzistu os a vodi i registar podataka o drustvima za os kojima je izdala dozvola za rad.vodjenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvestaja u skladu sa zakonom. privremeno oduzme isprave i predmete ako utvrdi da su oni upotrebljeni tj namenjeni za izvrsenje krivicnog dela.akta poslovne politike i poslovne knjige drustva i sva druga akta. ovlascenog akutara i lica sa posebnim ovlascenjem drustva. donosi akte propisane Zakonom.opstim aktima i aktima poslovne politike drustva 9.kao i drustva za posredovanje i zastupanje u os. privremenog prestupa ili prekrsaja.nenaplacene premije I druga potrazivanja drustva 16. ima radno iskustvo na finansijako racuvodstvenim. protiv njega se ne vodi krivicni postupak. posrednom kontrolom. U vrsenj nadzora nad poslovanjem drustva za os inspektor os ima pravo da: 1.posredovanja u zastupanja u os i poslove neposredno povezanih sa poslovima os.odnosno prikupljenjem . vodi registre i razmatra prigovore osiguranika.obavljanje delatnosti os u skladu sa izdatom dozvolom 2.nacin utvrdjivanja tehnickih rezervi 6. da je strucnjak iz oblasti os.

imenovanom licu oduzme ovlascenje. Ako ovlasceni akutar. obezbedi izvod podataka na mediju koju inspektor os odredi. odnosno utvrdjivanja akata razmotre misljenje ovlascenog akutara. direktor drustva za os duzan je da imenuje novog ovlascenog akutara. preuzimanje kontrole nad poslovanjem drustva za os 5.B. Mere nadzora: 1.finansijskim izvestajima i gdisnjem izvestaju o poslovanju drustva 5.B.tome da li su tehnicke rezerve obrazovane u skladu sa ovim zakonom 3. Sadrzinu misljenja ovlascenog akutara blize propisuje N. mere prema clanovima uprave. 3. ispravnosti i tacnosti sastavljanja finansijskih izvestaja i godisnjih izvestaja o poslovanju drustva kao i izvestaja i obavestenje koja su dostavljena N. u roku od 30 dana od dana dostavljanja resenja o osuzimanju ovlascenja za obavljanje poslova akutara. i on daje misljenje o : 1. mere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti 2. Drustvo za os duzno je da obezbedi ovlascenom alutaru stalni i nesmetani pristup podacima o poslovanju koji su mu neophodni i koje ovlasceni akutar zatrazi. drustvo za os duzno je da u roku od 15 dana o tome obavesti N. Misljenja ovlascenog akutara dostavlja se i internoj reviziji i nadzornom odboru drustva.poslovne knjige ili pojedine delove poslovnih knjiga i drugu evidenciju 4. da se profesionalno usavrsava i dokazuje. njegova ovlascenja i zadaci u postupku pracenja poslovanja drustva. i da navede razloge zbog kojih je taj organ nije prihvatio misljenje ovlascenog akutara. prenos portfelja os 4.u skladu sa zakonm 7.nadzornog odbora i licima sa posebnim ovlascenjima i kvalifikovanim imaocima. Revizija Ovlascena revizija predstavlja posredan nadzor nad subjektima koji su podvrgnuti reviziji.tome da li je matematicka rezera izracunata. 30) Aktuarstvo i revizija Obicno se zakonom regulise postupak imenovanja akutara.izvestaju o sprovodjenju politike os i reosiguranja 6. mere zbog nepostupanja u skladu sa pravilima o upravljanju rizikom 3.odnosno u postupku izmene i dopuna i primeni akata poslovne politike 4. svom poslovanju. omogoci kontrolu poslovne i druge komunikacije.B.B. mada se u mnogim zemljama smatra delatnoscu od javnog interesa. Ako nadlezni organ drustva za os ne prihvati misljenje ovlascenog akutara. N. Revizija moze biti ekstremna ili inerna. azurnosti i ispravnosti poslovanja i drugih knjiga i drugih evidencija. oduzimanje dozvole 6. moze se vrsiti revizija 26 .Obaveza izvestavanja postoji kao godisnja. Standard je da se od akutara zahteva da poseduje sertifikat za rad koji mu izdaje nadlezni organ.S. moze izreci upozorenje i oduzimanje ovlascenja. Nadzor nad radom ovlascenih akutara vrsi N.S.prenos portfelja os. Nadlezni organ drustva za os dužni su da u postupku donosenja.B. ne pridrzava obaveze propisanih zakonom. duzan je da upravii nadzornom odboru drustva predlozi mere za otklanjanje uocenih nepravilnosti. Akutarske poslove kod nas obavljaju ovlsceni akutari.S. a kvalitet njegovog rada se prati od strane nadzornog organa i strukovanog udruzenja uz sistem kaznjavanja za uocene propuste i nepravilnosti u radu.S.S.nacinu uzracunavanja tarifa opremije 2.S.B.aktima poslovne politike u postupku njihovog donosenja.kao i da omoguci potpumi uvid u elektronski sistem medija racunovodstvenih podataka Zakon o os propisuje obavezu drsutva za os da redovno izvestavaju N.S. privremene mere 7.B. B. stavi na uvid racunovodstvenu i drugu dokumenatciju. Kad ovlasceni akutar uoci nepravilnost u poslovanju drustva za os.2. prilikom vrsenja poslova iz svoje nadleznosti.S.B.S. Ovlascen akutar je lice koje je dobilo ovlascenje N. Ako posle imenovanja ovlascenog akutara N.tromesecna ili izvestavanje na zahtev N. Uloga akutara je posebno znacajna u postupku pracenja i odrzavanja solventnosti osiguravajuceg drustva i zdravog finansijskog poslovanja.

ustanovljena je obaveza drustva za os da organizuje i internu reviziju koja je samostalna i nezavisna u obavljanju svojih poslova. ako zakonom nije drugacije uredjeno. rizik obuhvacen osiguranjem."slip" i "cover note".Narodna banka Srbija obavestava organ nadlezan za nadzor nad radom preduzeca za reviziju. Zadaci interne revizije sadrzani su u stalnoj i sveobuhvatnoj kontroli svih aktivnosti iz poslovanja drustva a posebno u kontinuiranom pracenju. U pomenuti operativno-tehnicki deo spadaju bitni podaci o predmetu os. trajanje os i period pokrica.finansijskih izvestaja i revizija celokupnog poslovanja privrednog drustva.Certifikat os u pravnom pogledu. premija ili doprinos.drustvo za os dostavlja i skraceni finansijski izvestaj. dopunske opasnosti pod uslovom da su ugovorene.certifikat prima kao i sama polisa.osima ko misljenje ovlascenog revizora odredi N. takodje kontrolise i procenjuje adekvatnost i primenu propisanih politika i proceduru kontrole rizika. koji se moze nazvati zakonski jer sadrzi elemente koji su definisani u Zakonu a drugi deo je operativno-tehnicki i ima pomocno-prateci karakter uz prethodno navedeni zakonski ili osnovni deo polise. moze biti komercijalna ili drzavna-javna revizija. svota os ili izjava da je os neograniceno. U Zakonu o obligacionim odnosima definise da prema sporazumu ugovaraca.gde predstavlja ispravu sa nalazima o izvrsenoj kontroli. kao i za unapredjenje primljenih postupaka i sistema rada.S. ne potvrdi razloge zbog kojih je N. pouzdanost i azurnost finansijskih i upravljackih informacija. odmah preuzima novog osiguranika u svoj portfelj uz klauzulu da će nositi rizik u visini i obimu prema nacinu zakljucenog os sa prethodnim osiguravačem. datum izdavanja polise i potpisi ugovornih strana. Narodna banka Srbije moze da trazi od revizora i dodatna objasnjenja u vezi sa obavljenom revizijom i moze u toku vrsenja nadzora da zahteva proveru izvestaja revizije od strane ovlascenog revizora ako postoje razlozi za sumnju. polisa moze glasiti na odredjeno lice.indetifikaciji rizika kojima je drustvo izlozeno ili se moze ocekivati da bude izlozeno: oceni i vrednovanju uspostavljenog sistema interne kontrole. s obzirom da ne postoje poznti i relevantni podaci da bi se sacinila polisa. izdavanju odgovarajucih preporuka za otklanjanje uocenih nepravilnosti i nedostataka. proveri i unapredjenju sistema rada u drustvu. izdajuci list pokrića. Uz izvestaj.B.Izraz certifikat najcesce se vezuje za ugovor o kontroli robe.ali se u praksi. Uobicajeno je da polisa ima dva dela.popusti i napomene koji mogu biti vrlo znacajne. Drustvo za os obavestava Narodnu banku Srbije o izboru revizora u roku od sedam dana od dana izbora i banka daje saglasnost na izbor revizora u roku od sedam dana od dana prijema obavestenja. U polisi moraju biti navedeni:ugovorne strane.Po svom karakteru 27 .S ispitivala ispravnost prvobitnog misljenja. Lica koja obavljaju internu reviziju nazivaju se interni revizori i ne mogu unutar drustva obavljati druge poslove. racunovodstvene postupke i organizaciju obavljanja racunovodstvenih poslova. nakon zaključenog ugovora o os. Pored polise os i lista pokrica u os se pojavljuju i drugi dokumenti kao sto je certifikat os.nije polisa os nego samo potvrda da je odredjeno os sklopljeno. prilikom obavljanja revizije u drustvu za os. O ustanovljenim propustima i nepravilnostima u izvestaju o obavljenoj reviziji i u radu ovlascenog revizora.Certifikat os nema veci znacaj u nasem osiguranju. Prvi. 32) List pokrića i drugi dokumenti u osiguranju? Polisa os moze biti privremeno zamenjena listom pokrica u koji se unose bitni sastojci ugovora. koji obavljuje Nardona banka Srbije.. List pokrica se izdaje po pravilu. "Slip" je dokument koji se koristi u anglosaksnonskom pravu. razni doplatzi. Pored klasicne revizije. a pri tome osiguranik ima kontinuitet u os. dok se za polisu os zivota odredjuje da moze da glasi na odredjeno lice ili po naredbi ali ne moze na donosioca. Internu reviziju obavlja poseban organizacioni deo u drustvu za os.B. po naredbi ili na donosioca.narocito ako je u pitanju certifikat os koji je ispostavilo drustvo za os. Troskove postupka snosi prvobitno ovlasceni revizor. Tada novi osiguravač.B. Sadrzinu izvestaja o obavljenoj reviziji finansijskih izvestaja drustva za os blize propisuje N. Interna revizija. u kom slucaju troskove snosi banka. Drustvo za os dostavlja Narodnoj banci Srbije finansijski izvestaj na koji je misljenje dala ovlascena revizija. Revizija finansijskih izvestaja drustva za os kod nas vrsi se u skladu sa zakonom kojim se uredjuje revizija finansijskih izvestaja. Pored sastojaka koje mora imati svaka polisa. List pokrica se izdaje često i u situaciji kada jedano osiguranik menja osiguravača. a pre izdavanja polise.S. -POLISA OS I DRUGI DOKUMENTI U OSIGURANjU 31) Polisa osiguranja Najvazniji dokument u delatnosti os je polisa os. osigurana stvar tj osigurano lice.u polisi os zivota moraju biti sadrzani:ime i prezime lica na ciji se zivot odnosi os. datum njegovog rodjenja i dogadjal ili od koga zavisi nastanak prava da se zahteva isplata osigurane svote.

adhezioni.Po svojoj pravnoj prirodi to je dvostrano-teretni ugovor.Preko Interneta se vrsi i brza i efikasna likvidacija steta.a nakon sklopljenog sporazuma posrednik jedan primerak zadrzava za sebe a drugi daje osiguravacu.Pismena ponuda za zakljucenje ugovora o os ucinjena osiguravacu vezuje ponudioca za vreme od osam dana od dana kada je ponuda prispela osiguravacu.Ugovarac os ima pravo prvenstvene naplati tih potrazivanja iz dugujuce naknade.kao i o udelu oijedinih osiguravaca u njemu.Predstavlja belesku o pokricu na osnovu koje oni obavestavaju osiguranika da je pod delimicnim uslovima zakljuceno os.ZAKLjUČENJE UGOVORA O OSIGURANjU Ugovor o os je jedan od znacajnih ugovora naseg pravnog prometa i regulisan he veoma detaljno odredbama Zakona o obligacionim osnosima s tim da se te norme ne odnose na plovidbena os za koje vazi poseban Zakon o pomorskoj i unutrasnjoj plovidbi iz 1977 i na os potrazivanja-kredita i na reosiguranje.a bez njegovog ovlascenja .U Zakonu o obligacionim odnosima se definse ugovor o os kao ugovor koji se obavezuje ugovarac os da plati odredjeni iznos organizaciji za os a osiguravaca se obavezuje da ako se desi dogadjaj koji predstavlja osigurani slucaj.Pri tome.poslovodstvu bez usluga.bez prestanka lica ciji je interes osiguran I kome ona pripada . 33) Ugovor o osiguranju? .U Zakonu se daje mogucnost da se moze zakljuciti ugocor o os a da se pri tome ne izda polisa os. postoje tri razlicita lica.odgovara osiguravacu za obaveze iz ugovora sve dok da onaj u cije ime ugovor zakljucen ne odobri.ako nije odredjen kraci rok.aleatoran u principu formalan.Moguce je i neformalno zakljucenje ugovora o os u situaciji kada osiguravac prihvati pismenu ponudu ponudioca.a ako je potreban lekarski pregled onda za vreme od 15 dana.U slucaju zakljucenja os za tudj racun koga se tice.cak I u slucaju kada drzi polisu.odnosno reosiguranje.Osnovno je pravilo da zaklljucenje ugovora o os prati i potpisivanje i izdavanje polise.ugovoraca os duguje premiju i to za period os u kome je osiguravac obavesten o odbijanju odobrenja.Dok se ne potpise slip ima karakter ponude za osiguranje."Cover note" je dokument koji.sukcesivni i ugovor medjunarodnog poverenja.Ukoliko je odobrenje odbijeno. Kad je ugovor zakljucen Ugovor o os se smatra zakljucenim kada ugovaraci potpisu polisu osiguranja ili list pokrica.predstavlja dokumet koji ima elemente i ponude za zakljucenje ugovora i lista pokrica.Pojavom Interneta omoguceno je da se ugovor o os zakljuceju koriscenjem ovog medija.obaveze placanja premije I ostale obaveze iz ugovora duzan je da izvrsava ugovarac os.Osiguravac ciji se status ne menja 28 . Osiguranje za tudji racun ili za racun koga se tice U slucaju os za tudji racun ili za racun koga se tice .Cover note je dokument kojim se u praksi potvrdjuje da je osiguravac tj reosiguravac prihvatio uslove iz slipa i daje saglasnost za pokrice tog rizika.na osnovu elementa "Slipa" posrenici u os ispostavljaju.Znacajno je da ponuda mora biti ucinjena pismeno jer usmena ponuda ne obavezuje.Slip sastavlja posrednik u osiguranikovo ime i u njemu se nalaze svi bitni podaci o riziku koji se zeli osigurati.Moze se konstatovati da se kod zakljucivanja ugovora o os u ime drugog lica bez ovlascenje.Pri tome zainteresovani moze odobriti ugovor i posto se dogodio osigurani slucaj.kao I iznos na ime troskova ugovora.pri cemu se ne odustaje da se mora platiti premija osiguranja. Zakljucivanje ugovora o os u ime drugog lica bez ovlascenja Pravilo je da ko zakljuci ugocor o os u ime drugog lica.Bitno je da om ne moze vrsiti pravo iz os.ugovarac os nije duzan da preda polisu zainteresovanom licu dok mu ne bude nadoknadjen iznos koji je platio na ime premije osiguravacu.Zainteresovani treba da ispune obrazaca na njenoj strani i da poslaju potvrdu SMS-om i ugovor je zakljucen.kao I pravo da zahteva njihovu isplatu neposredno od osiguravaca.Tako je najvece kinesko osiguravajuce drustvo ponusio preko interneta zakljucenje vise jednostavnih osiguranja od nezgoda.u stvari radi o primeni instituta opsteg ugovornog prava o tzv.isplati osiguraniku ili nekom treceme licu naknadu tj ugovorenu svotu ili ucini nesto drugo.odnosno kad istu izricito ne odbijr u predvidjenom roku.

jer njegova osnovna obaveza I dalje stoji da u slucaju nastupanja osiguranog slucaja isplti naknadu stete.To su one okolnosti od kojih zavisi da l ice biti zakljucen ugovor o os I pod kakvim uslovima bi se zakljucio jer su iste od uticaja na obim pokrica I visinu premije.po samom zakonu .a osiguravajuce pokrice nastupa narednog dana po placanju premije tako da na sam dan placanja premije osiguranik ne uziva osiguravajuce pokrice.odnosno vrednosno odredjena ili odredjena tako da se prema podacima koji su navedeni u samoj polisi moze sasvim precizno ista odrediti.nacin placanja premije treba konstatovati na samoj polisi os ili u posebnom sporazumu koji regulise nacin tj dinamiku placanja premije.Preuzimanjem duga preuzimalac stupa na mesto predjasnjeg duznika a ovaj se oslobadja obaveze.a zadrzava svoje osnovno pravo na premiju.Ugovorne strane slobodnom voljom ugovaraju dospelost placanja premije saglasno odredbama ZOO.Promena duznika se u nasem pravnom sistemu javlja u tri vida.Osiguranik je u obavezi da tacno odgovori na pitanja iz upitnika.Moze se ugovoriti da se premija placa odjednom I tada vazi pravilo da se placa prilikom zakljucenja ugovoa.Obaveza osiguravaca pocinje narednog dana od dana uplate premije ukoliko je ugovoreno da se premija placa prilikom zakljucenja ugovora a ako se placa kasnije.kao:preuzimanje duga.Placanje premije predstavlja odlozan uslov za nastupanje dejstvapunovazno zakljucenog ugovora o os kada je ugovarac os preuzeo obavezu da premiju plati prilikom zakljucenja ugovora.Status mu se ne menja.Ugovorne strane mogu propustiti da u polisi opredele dospelost premije I u tom slucaju vazi pravilo da je ugovarac os duzan da plati premiju odjednom I to prilikom zakljucenja ugovora.Ukoliko ugovarac os ne plati premiju koja je dospela posle zakljucenja ugovora niti to ucini drugo zainteresovano lice.po isteku roka od 30 dana od dana kada je ugovaracu os upuceno preporuceno pismo osiguravaca sa obavestenjem o dospelosti premije.Kada ugovarac jasni sa ispunjenjem svoje obaveze osiguravacu pripada I pravo na zateznu kamatu I to za period dana dospelosti placanja premije pa sve do njene isplate.Kod visegodisnjih ugovora o os obicno se ugovara dan na koji svake godine dospeva obaveza placanja premije a kod os zivota redovno se unosi klauzula da se ugovoreni iznos premije placanja svakog meseca.Takodje je u obavezi da omoguci osiguravacu da se uveri da li su tacno prijavljene sve okolnosti koje su od uticaja za ocenu rizika I ukoliko osiguravac iskoristi ovo pravo moze se smatrati da je bio upoznat sa okolnostima koje se mogu utvrditi normalnim pregledom Obaveza placanja premije Osnovna I najvaznija obaveza ugovaraca os iz ugovora o os je obaveza placanja premije.ugovor o os prestaje.Ugovorne strane se mogu opredeliti da se premija placa u ratama odnosno odredjenim rokovima.Pristupanje dugu nastaje ugovorom izmedju poverioca I treceg lica kojim se ovaj obavezuje poveriocu d ace ispuniti njegovo potrazivanje od duznika a trece lice stupa u obavezu pored duznika.Preuzimanje duga vrsi se ugovorom izmedju duznika I preuzimaoca na koje je pristao poverilac.I osiguravac I ugovarac os koji se pojavljuju u svojstvu poverilaca I duznika mogu biti subjekti cesije ali I postupka promene duznika.ako ugovorom nije odredjeno neko drugo mesto.osim ako se ugovori da se placanje izvrsi u nekom kasnijem roku.Preuzimanje ispunjena se vrsi ugovorom izmedju duznika I nekog treceg 29 .ali s tim da taj rok ne moze isteci pre nego sto protekne 30 dana od dospelosti premije.Pod mestom placanja premije podrazumeva se da je to mesto u kome ugovarac os ima svoje sediste tj prebivaliste.pristupanje dugu.preuzimanje ispunjenja.Bitno je da u polisiugovoru u os premija bude navedena .zato sto je zakljuceno os za tudji racun ili za racun koga se tice.osiguravajuce pokrice pocinje od dana odredjenog u ugovoru koa dana pocetka os.Placanje premije os je obaveza ugovaraca os a ne osiguranika s obzirom da ta dva subjekta ne moraju uvek biti ista lica.ukoliko mu takav upitnik osiguravac dostavi I da pruzi druga dodatna obavestenja koja sum u poznata a o kojima nema pitanja u upitniku. 34) Obaveze osiguranika iz ugovora o osiguranju? Obaveze u momentu zakljucenja ugovora Prilikom zakljucenja ugovora ugovarac o je u obavezu da prijavi sve okolnosti koje sum u poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate a od znacaja su za ocenu rizika.Bez obzira na to za koji model placanja premije se osiguravac I ugovarac os opredela.Premiju moze platiti ugovarac I on je duzan u pogledu placanja premije ali je osiguravac duzan da primi isplatu premije od svakog lica koje ima pravni interes da premija bude placena a to moze biti I osiguranik-korisnik os ili pribavilac osigurane stvari.

Osiguranik je u obavezi da u cilju zastite osigurane imovine preduzima odredjene zastitne mere I da se kao dobar privrednik stara o svojoj imovini bez obzira da le je to duzan da cini u smislu uslova os ili u smislu propisanih mera zastite.Posledica neispunjenja ove obaveze osiguravac je nemogucnost pozivanja na odredbe uslova u pogledu iskljucenja obaveze osiguravaca u odredjenim situacijama zbog nepostovanja odredbi uslova od strane osiguranika jer se uslovi tada ne smatraju sastavnim delovima ugovora o os.ili ako jos pre isteka roka na neki nacin polaze da pristaje na produzenje ugovora.obaveza osiguravaca se smanjuje za onoliko za koliko je nastala veca steta zbog nepreduzimanja mere sprecavanja.ali ima obavezu da osiguravacu naknadi stetu koja je u uzrocnoj vezi sa takvim propustanjem I koju osiguravac mora dokazati.dolazi do smanjenja naknade .duzan je da ga obavesti u roku od 14 dana od trenutka kada je za to saznao.ako je rizik povecan nekim njegovim postupkom.Ugovor o os ostaje na snazi I osiguravac se vise ne moze koristiti ovlascenjima da predlozi ugovaracu os novu stopu premije ili da rskine ugovor.ako ta ovlascenja ne iskoristi u roku od mesec dana od kada je ma na koji nacin doznao za povecanje rizika.a osiguravac je u obavezi da osiguraniku naknadi troskove nastale u preduzimanju ovih aktivnosti cak I onda kada su nastojanja osiguranika ostala bez ispeha.on moze raskinuti 28 ugovor.a ukoliko zeli u konkretnoj situaciji da u nekom delu odstupi od uslova os tada u polisi moze to predvideti.Ukoliko je povecanje rizika takvo da bi osiguravac preuzeo isti ali uz vecu premiju.on moze ugovaraca da predlozi novu stopu premije.Prilikom zakljucenja ugovora I izrade polise osiguravac mora voditi racuna da usaglasi sadrzaj polise sa uslovima os.Moguce je da si osigurani slucaj dogodi pre nego sto je osiguravac obavesten o povecanju rizika.lica kojim se ovaj obavezuje prema duzniku da ispuni njegovu obavezu prema njegovom poveriocu Obaveze u toku trajanja os Ugovarac os je u obavezi da obavesti osiguravaca o svakoj promeni okolnosti koja moze biti od znacaja za ocenu rizika. 35) Obaveze osiguravača iz ugovora o osiguranju? Obaveze u momentu zakljucenja ugovora Prilikom zakljucenja ugovora o os osiguravac je u obavezi da osiguranika upozna sa opsti I posebnim uslovima os I da mu ih uruci.Polisa os predstavlja pismeno o ugovoru o os koje u vidu formalnog ugovora osiguravac daje na potpis ugovaracu os.u srazmeri izmedju placenih premija I premija koje bi trebalo platiti u odnosu na povecani rizik.s tim da je na osiguravacu teret dokazivanja uzrocne veze izmedju nepreduzimanja aktivnosti osiguranika I nastupanja vece stete.Pravilo je da ako se osigurani slucaj desi pre nego sto je osiguravac obavesten o povecanju rizika ili posto je obavesten o povecanju rizika . Obaveze kad nastupi osigurani slucaj Kada nastupi osigurani slucaj osiguranik je u obavezi da preduzme sve sto je u njegovoj moci da se steta sto je moguce vise smanji.odnosno ugovorenu svotu.Osiguranik je u obavezi da obavesti osiguravaca o nastupanju osiguranog slucaja u roku od tri dana od dana kada je saznao da je osigurani slucaj nastupio.Osiguravaca vezuju uslovi os koji su sastavni deo ugovora o os I uo bavezi je da ih ispostuje jer sadrzinu ugovra o os opredeljuju opsti I psebni uslovi os.Uslovima os moze biti predvidjneo da osiguranik ima obavezu da pored osiguravaca obavesti I nadlezni organ o nastupanju siguranog slucaja I ukoliko ne ispostuje ovu obavezu duzan je da osiguravacu naknadi stetu koja zbog tog propustanja nastupi.ali pre nego sto je ugovor raskinuo ili postiga sporazum sa ugovaracem os o povecanju premije. 30 .U slucaju da osiguranik propusti da prijavi osigurani slucaj u roku.a ako ovaj to ne prihvati u roku od 14 dana od prijema predloga nove stope ugovor prestaje po samom zakonu.Ako osiguranik ne ispuni svoju obavezu bez opravdanja.ugovaraci ne moraju svake godine da potpisati novu polisu.Osiguravac je u obavezi da osiguraniku preda polisu os.ne gubi pravi na naknadu.Ako je povecanje rizika takvo da osiguravac ne bi zakljucio ugovor da je takvo stanje postojalo u momentu zakljucenja ugovora.Ukoliko se ne ponasa na taj nacin osiguranik moze da izgubi pravo na naknadu iz os potupno ili delimicno.Ako je ugovor zakljucen na nedredjeno vreme.a ako se povecanje rizika dogodilo bez njegovog ucesca.U slucaju da su na polisi odstampani uslovi smatra se da je obaveza izvrsena predajom kopije polise.Ugovarac os je duzan da bez odlaganja obavesti osiguravaca I povecanju rizika.

Ukoliko osiguranik izgubi polisu os osiguravac je u obavezi dam u na njegov zahtev izda kopiju polise Obaveze kad nastupi osigurani slucaj Osnovna obaveza osiguravaca sastoji se u isplati naknade stete ili ugovorene svote.raskig.tako da je osiguravac duzan da isplati naknadu ili svotu odredjenu ugovorom ostecenom licu u ugovorenom roku kada se dogodi osigurani slucaj.jer pravila os regulisu samo odnose izmedju ugovarac os .Kao neredovni nacin prestanka ugovora smatraje se nistavost ugovora.kao I da pruzi dokaze za utvrdjivanje visine nastale stete.Ugovor o os prestaje najcesce istekom toka na koji je zakljucen ili ispunjenjem.pored navedenih I otkaz ugovora na ugovoreni nacin.nastupanje osiguranog slucajjampropast stvari. 36) Trajanje i prestanak dejstva osiguranja? Ugovor o os je u nacelu zakljucen kada ugovorne strane potpisu polisu ili list pokrica odnosno kada na drugi neformalan nacin zakljuce ugovor.Smatra se da su redovni nacini prestanka ugovora o os.ugovarac placa premiju a osiguravac nosi osiguravajuce pokrice I prima premiju os.Kada se zakljuci ugovor o os sa odredjenim rokom trajanja moguce je da nakon isteka toka trajanja dodje do precutnog produzanja dejstva ugovora ukoliko ugovorne strane nastave da se ponasaju kao da je ugovor na snazi.jer osiguravac nije kriv za zadocnjnje u isplati stete.I ako je steta koju je poverila-osiguranik pretrpeo veca od iznosa koji bi dobio na ime zatezne kamate.Obaveza osiguranika tj korisnika os .ukoliko je ugovoreno da osiguravac placa naknadu a ne ugovorenu svotu.smrt osiguranog lica pre isteka ugovora.odnosno uslovima os ne moze iskljuciti pravo svake ugovorne strane da raskine ugovor na naci na koji je zakonom propisano da se ugovor moze raskinuti.ne samo da prijavi nastupanje osiguranog slucaja nego I da pruzi dokaze da je on zaista nastupio I da je obuhvacen osiguranjem .visegodisnji I dugorocni.Ako je ugovarac os.Osiguravac ne moze odbiti da isplati stetu pozivajuci se na uslove os prema kojima on ne mora da placa stetu koju je prouzrokovao njegov siguranik vozeci vozilo u alkoholisanom stanju.Prema duzini trajanja ugovor se moze zakljuciti na odredjeno I neodredjeno vreme trajanja.Stete se moze ogledati u gubitku vrednosti odredjene stvari koju poverilac nije mogao usled docnje duznika da pribavi ili u kakvom drugom gubitku.Ugovor o os se moze zakljuciti kao kratkorocni.osiguranik ili korisnik izazvao osigurani slucaj namerno ili prevarom.Uobicajeno je da se u uslovima os predvidi izmedju ostalog .Osiguravac ima pravo da vrsi kontrolu preduzimanja preventivnih mera koje je u obavezi da preduzima osiguranik.promena vlasnika stvari.Kratkorocni ugovor o os je onaj koji se zakljucuje na period od jedne godine.Putem saosiguranja I reosiguranja rizika koji su veci od samopridrzaja osiguravac pruza izvesnost ugovaraca os da ce moci u slucaju potrebe da izvrsi svoju obavezu.Ugovor o os prestaje I u slucaju da dodje do propasti predmeta osiguranja.Osiguranik moze da odbije dam u osiguravac isplati nakandu iz os jer nije zadovoljan visinom ponudjene nagrade I ako se u sporu utvrdi da osiguranik nije bio u pravu.poverilac ima pravo da zahteva razliku do potpune naknade stete.osiguravac nije u obavezi da plati naknadu za stetu koju je osiguranik pretrpeo zato sto mu naknada nije odmah isplacena.Kada osiguravac padne u docnju zbog neisplate stete.a suptona ugovorna obaveza nema pravna dejstva.Kada nastupi osigurani slucaj I predmet os prestane da postoji usled realizacije rizika na njemu ugovor o os 31 .Propisano je da se ugovorom o os.Dugorocni ugovori o os sa neodredjenim rokom trajanja su oni ugovori kod kojih se samo odredjuje datum pocetka dejstva ugovora.pravilo je da osiguravac nije obavezan ni na kakva davanja.Na 29 osnovu izvrsene prijave stete I procene osiguravacu je u obavezu da u zakonom ili ugovorom odredjenom roku isplati osiguraniku naknadu.Obaveze u toku trajanja osiguranja Osiguravajuca drustva su u obavezi da formiraju fondove koji su namenjeni za isplatu steta osiguranicima I da ove rezerve os odrzavaju na odredjenom nivou izdvajanjem sredstava za njihovu popunu I adekvatnim plasiranjem sredstava.pocetak delovanja ugovora o os.Visegodisnji ugovor o os je ugovor koji je zakljucen na odredjeni tok sa vaznoscu za perid preko jedne ili za vise godina.ZOO je predvideo da osigurac ovu obavezu mora da izvrsi u ugovorenom roku koji ne moze biti duzi od 14 dana I koji se racuna od dana kada je osiguravac dobio obavestenje da se dogodio osigurani slucaj.Po pravilu osiguranika da je nastupio slucaj osiguravac je u obavezi da izvrsi uvidjaj radi utvredjenja stete I procenu stete.stecaj osiguravaca I sl.Pocetak dejstva ugovora o os opredeljuju stranke u ugovoru-na polisi.

osteceno lice zahteva naknadu od osiguranika.ako zakonom za pojedinacne slucajeve nije nesto drugo propisano.Medjutim.tada zastarevanje pocinje da tece od dana kada je za t saznalo.ne bi trebalo govoriti o jedinstvenom ugovoru o os.Zakon o obligacionim odnosima ugovor o os.Najznacsjniji ugovor robnog prometa je ugovor o prodaji koji se u Zakonu o obligacionim odnosima definise tako sto se odredjuje da se ugovorom o prdaji obavezuje prodavac da stvar koju prodaje preda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja .kao I uostalom I brojni drugi ugovori kao sto je ugovor o prodaji.ugovor o os prestaje po isteku 30 dana od otvaranja stecaja.koji moze biti obaveza I prodavca I kupca.da se navedeni ugovori blize nazivaju ugovori robnog prometa.ODNOSNO UGOVORI U PRIVREDI 38) Mesto ugovora o osiguranju u privrednom pravu? Ugovor o os spada u ugovore robnog prometa tj ugovore u privredi.Ugovor o posredovanju se u Zakonu definise tako da se njim posrednik obavezuje d ace nastojati da nadje I dovede u vezu sa 32 .odnosno realizacije rizika koji nije pokriven osiguranjem.UGOVOR O OS I DRUGI UGOVORI ROBNOG PROMETA.U slucaju o sod odgovornosti treceg.mada sus se u teoriji pojavljivala I misljenja da zbog velike razlicitosti pojedinih vrsta ugovora o os.s tim da u svakom slucaju potrazivanje zastareva ko od zivota za 10 a kod ostalih za 5 godina odd nana odredjenog na prethodno navedeni nacin.a da se kupac obavezuje da prodavcu plati cenu.Do raskida ugovora o os moze doci iz uzroka koji su nastali nakon zakljucenja ugovora iz razloga predvidjenih zakonom ili ugovorom.Nije moguce da do raskida dodje jednostranom izjavom ugovorne strane pre isteka roka vaznosti ukoliko to nije predvidjeno samim ugovorom.kog ugovora o os zastarelost pocinje da tece racunajuci od prvog dana posle proteka kalendarske godine u kojoj je potrazivanje nastalo.Zastareloscu prestaje pravo da se zahteva ispunjenj obaveze I da on o nastupakada protekne zakonom odrdjeno vreme u kome je poverilac mogao da zahteva ispunjenje obaveze.ugovor o os prestaje da prozivodi dejstvo momentum propasti stvari. .Osnovno pravilo je da zastarelost pocinje da tece prvog dana posle dana kada je poverilac imao pravo da zahteva ispunjenj obaveza.sto znaci da se ta univerzalna pravila primenjuju I na ugovor o os ali rokovi zastarelosti za ovaj ugovor su utvrdjeni posebno.racunajuci od prvog dana posle protekle kalendarske godine u kojoj je potrazivanje nastalo.Potrazivanja ugovaraca os tj treceg lica iz ugovora o os zivotu zastarevaju za 5 godinaa iz ostalih ugovra o os za tri godine. tj ugovori u prirodi.odnosno pravo svojine .prestaje.Neposredan zahtev treceg ostecenog lica prema osiguravacu zastareva za isto vreme za koje zastareva njegov zahtev prema osiguraniku odgovornom za stetu. 37) Zastarelost kod ugovora o osiguranju? U Zakonu o obligacionim odnosima zastarelost se definise uopsteno.tako da se radi o jedinstvenom ugovoru kojih naravno ima vise vrsta I koji imaju svoje posebnosti.tj ako zainteresovano lice dokaze da do dana odredjenog na prethodni nacin nije znalo da se osigurani slucaj dogodio.tada vaze I pravila koja proisticu iz zakljucenog ugovora o os.zastarevanje osiguranikobog z\ahteva prema osiguracu pocinje od dana kada je osteceno lice trazilo sudskim putem naknadu od osiguranika tj kada ga je osiguranik obestetio.zastarevanje pocinje od dana kada je za to saznalo.ali svaka ugovorna strana ima pravo da rskine ugovor o os u roku od tri meseca od otvaranja stecaja.U slucaju stecaja osiguravac.Zastarevanje potrazivanje koje pripada osiguravacu prema trecem licu odgovornom za nastupanje osiguranog lsucaja pocinje da tece kada I zastarevajnje potrazivanja osiguranika prema tom licu I navrsava se u istom roku.ali je uglavnom opsteprihvaceno u teoriji.Moguce je da dodje do ponistenja ugovora o od u situaciji kada je u momentu zakljucenja ugovora bio prisutan uzrok bez prestanka.U tom slucaju stecajnoj masi ugovaraca os pripada deo placene premije koji odgovara preostalom vremenu os.Ukoliko dodje do propasti predmeta os u celini usled dejstva dogadjaja.ili je dobije od njega.Ukoliko dodje do stecaja ugovaraca os.nego o vise razlicitih ugovora o os su jedinstveni.os se nastavlja.Ugovor o os je nesumljivo samostalan ugovor.spediciji itd ne odredjuju se kao ugovori robnog prometa.Ugovor moze biti apsolutno nistav ili relativno nistav I moze biti nistav ceo ugovor ili samo neki delovi ugovora.Ako zainteresovano lice dokaze da do dana odredjenog na prethodno navedeni nacin nioje znalo da se osigurani slucaj dogodio.Ako je predmet ugovora o prodaji osiguran a ponekad je to I uslo iz ugovora o prodaji.

bez obzira sto u medjusobnom odnosu o zajednickom nosenju I raspodeli rizika preuzima nosenje samo jednog dela rizika.ugovorom o spediciji ili otpremanje otpremnik se obavezuje da radi prevoza odredjene stvari zakljuci u svoje ime I za racun nalogodavca ugovor o prevozu I druge ugovore potrebe za izvrsenje prevoza. 33 .Sustina tzv brokerskog ugovora je zakljucenje ugovora o os u ime I za racun svog nalogodavca tj drustva za os I da za to broker ima pravo na naknadu tj proviziju.nalogodavcem lice koje bi sa njim pregovaralo o zakljucivanju odredjenog ugovora a nalogodavac se obavezuje dam u isplati odredjenu naknadu ako taj ugovor bude zakljucen.Prvi odnos nastaje izmedju dva ili vise osiguravaca.Ugovorom o uskladistenju skladistar se obavezuje da primi I cuva odredjenu robu I da preduzme potrebne ili ugovorene mere radi njegovog ocuvanja u odredjenom stanju I dalje preda na zahtev ostavodavca ili drugog ovlascenog lica.Iz navedene definicije saosiguranja proizilazi nekoliko bitnih cinjenica: 1.neophodan je Sporazum izmedju osiguravaca o zajednickom snosenju I raspodeli rizika.Celokupno transportno os je prakticno nedvojivo od spedicije.da bi postojalo saosiguranje neophodno je postojanje najmanje dva osiguravaca.koji mu se obavezuje dam u za svaki zakljuceni ugovor isplati odredjenu naknadu.pri cemu ugovore zakljucuju osiguravaci I ugovoraci os. 4.kao I da obavi ostale uobicajene poslove I radnje.tako da svaki osiguravac naznacen u polisi os odgovara osiguraniku za potpunu naknadu/U praksi se cesto desva da vise osiguraca osigurava imovinu.uz mogucnost postojanja I vise osiguravaca 2.u Zakonu o pomorskoj I unutrasnjoj plovidbi nije utvrdjena solidarna odgovornost.svaki saosiguravac odgovara osiguraniku za potpunu naknadu stete.neophodno je da se potpise jedinstvena polisa os u kojoj se moraju iamdju ostalog.Zakonu o pomorskoj I unutrasnjoj plovidbi.saosiguranje podrazumeva uspostavljanje dve vrste odnosa.a ostavodavac se obavezuje dam u za to plati odredjenu naknadu na cuvanje samo ako je to ugovoreno -SAOSIGURANJE I REOSIGURANJE 39) Saosiguranje? Saosiguranje je definisano u Zakonu o obligacionim odnosima.a posrednici samo olaksavju zakljucivanje ugovora. 5.U takvim slucajevima ugovarac os je sacionio vise samostalnih ugovora o os sa vise razlicitih osiguravaca.pri cemu je odvojio osigurane stvari tj izvrsio raspodelu rizika.dovodjenjem u vezi buducih ugovornih strana.Drustva za os zakljucuju ugovor o posredovanju sa registrovanim agencijama koje posreduju pri zakljucivanju ugovora o os.jasno je da se to mora uciniti..pa nema ni pravnog odnosa medju njima.vec svaki saosiguraca samostalno I nezavisno od drugih sadosiguraca odgvara samo za preuzeti deo rizika.Po Zakonu .kao I dap o dobijenom ovlascenju zakljucuje ugovore sa trecim licima u ime I za racun nalogodavca.U tom slucaju radi se o potpuno odvojenim ugovorima o os.naznaciti ko su osiguravaci a ko je ugovarac os.gde osiguravaci nemaju nikakav medjusobni ugovorni odnos.solidarne odgovornosti a samim tim ni odnosa saosiguranja.a nalogodavac se obavezuje da mu isplati odredjenu naknadu.a ne o ugovoru o saosiguranju.Zakonu o os.s obzirom da ni ugovora o os nema bez potpisane polise os 3.Iako u Zakonu nije utvrdjena obavez ada se taj Sporazum zakljuci u pismenoj formi .U Zakonu o obligacionim odnosima je odredjeno da kada je ugovor o os zakljucen sa vise osiguravaca koji su se sporazumeli o zajednickom snosenju I raspodeli rizika.koji postaju saosiguraci I ugovaraci os I drugi odnos izmedju osiguravaca tj saosiguravaca I tice se nacina zajednickog nosenja I rapspodele rizika.Poslovi saosiguranja imovine I lica su definisani kao poslovi zakljucenja I izvrsenja ugovora o os sa vise osiguravaca koji su se sporazumeli o zajednickom snosenju I raspodeli rizika. Za razliku od Zakona o obligacionim odnosima gde je utvrdjena solidarna odgovornost saosiguraca.Ugovorom o trgovinskom zastupanju zastupnik se obavezuje da se stalno stara da treca lica zakljucuju ugovore sa njegovim nalogodavcem I da u tom smislu posreduje izmedju njih I nalogodavca.imovinske interese I zaposlene jednog ugovaraca os a da se radi o samostalnim ugovorima os a ne o saosiguranju.I u Zakonu o os definisani su poslovi saosiguranja pri cemu zapazamo da se govori o poslovima saosiguranja.svaki osiguravac naznacen u polisi os odgovara osiguraniku za potpunu naknadu.

posto se ovaj deo puta smatrao najopasniji za plovidbu. Istorijski razvoj reosiguranja 32 Prvi ugovor koji je imao obelezja reosiguranja sklopljen je u Djenovi 1370 godine.Osnovni preduslov za postojanje reosiguranja jeste zakljucen ugovor o os.U reosiguranju je opste prihvaceno da isplatom naknade iz reosiguranje na reosiguravaca ne prelaze preko osiguravaca prema trecem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slucaja.uliga I znacaj Reosiguranje se moze definisati kao ponovno os rizika od direktnog osiguravaca.Ekonomska svrha reosiguranja je potreba drustva za os za pokricem njihovih obaveza koje proizilaze iz ugovora o os koje ne mogu sami izvrsiti putem sopstvenih raspolozivih sredstava.Kod malog osiguravaca mortalitetno iskustvo ce biti veoma promenljivo I osiguravac ce zbog 34 .odnosno isplatiti u slucaju nastanka stete a a da se ne ugroze vlastiti fondovi.Osiguranje I reosiguranje su dva nezavisna pravna odnosa.obaveza za adekvatnu disperziju investicija I raznovrsnost istih kao I odredjena ogranicenja pri investiranju.Poslovi reosiguranja su medjunarodnog karaktera I zahtevaju posebne metode analize rizika I utvrdjivanja tehnickih rezervi I samim tim posebne metode nadzora.Rizik preuzet u os osiguravac moze podeliti izmedju vise osiguravaca.plati deo iznosa ili cak I citav iznos koji je platio ili treba da plati osiguraniku ili osiguranicima a osiguravac prima obavezu da osiguravacu plati odredjenu premiju.koji umire u toku godine.a isto tako naplacuje stetu od svakog osiguravaca.Prvi pisani propis u kome je pomenuto reosiguranje.40) Reosiguranje? Reosiguranje je osiguranje osiguravaca Pojam.Onsvoja prava I obaveze ostvaruje iskljucivo iz ugovora o os.Radilo se o zbirci propisa iz pomorskog osiguranja koja je sacinjena za potrebe suda u Rimu. Specificnosti reosiguranja zivota Premijske stope se zasnivaju na tablicama smrtnosti.niti moze crpeti nikakva prava iz ugovora o reosiguranju.Sve promene iz ugovora o os se reflektuju I na ugovor o reosiguranju.Pravi razvoj reosiguranje dstize u 19 veku I kasnije.kojim jedna strana.U Evropskoj Uniji je radjeno na usaglasavanju nacionalnih propisa u domenu reosiguranja.sa zahtevom za naknadu iz osiguranja moze obratiti iskljucivo osiguravacu.kada su se I pojavile velike reosiguravajuce kompanije u Svajcarskoj I Nemackoj.Tada govorimo o saosiguranju I ovde osiguranik placa premiju svakom osiguravacu.Osiguravac deo svojih obaveza iz ugovora o os prenosi u reosiguranje.Retrocesija je osiguranje reosiguravaca.Propisuje se obaveza za reosiguravajuca drustva za posedovanje adekvatnog kapitala za pokrice tehnickih rezervi I rezervi za izravnanje rizika.kao I postojanje adekvatnih tehnickih rezervi I rezervi za izravnanje rizika vrsi nadzoni organ domicilne drzave reosiguravaca.sto je rezultiralo usvajanjem Direktive Skupstine I Saveta Evrope o reosiguranju.donet je u 16 veku.kojim reosiguravac prenosi na druge reosiguravace deo rizika koje je preuzeo u pokrice od osiguravaca ili drugih reosiguravaca.preuzima obavezu da drugoj strani.Rizik osiguranika .Na osnovu odredbi Direktive omogucava se nadzor nad poslovanjem .odnosno kontrolu finansijske poslovanja I solventnosti reosiguravaca.Osiguranik ne mora da zna za ugovor o reosiguranju osiguravaca.on odredjuje koliki deo rizika moze podneti.odnosno u pokrice kod drugog osiguravaca.Kada osiguravac oceni da je rizik prevelik.pa se tako.To znaci da se premija da se pokrije taj rizik povecava iz godine u godinu.Direktiva se odnosi na profesionalna drustva za osiguranje ali ne I na pulove I drzavne reosiguravaceciji je garant drzava.Sklopljen je izmedju dvojice trgovca kao reosiguravaca I treceg trgovca osiguravaca kojim su se prva dva obavezala d ace osiguravacu naknaditi iznos stete koju bi ovaj bio duzan isplatiti osiguraniku ako nastupi osigurani slucaj za vreme polovidbe izmedju Djenove I Slujsa.na osnovu ugovora o reosiguranju.Jedino se osiguravac moze obratiti trecem odgovornom licu za iznos isplacen osiguraniku pa I za deo koji je primio od reosiguravaca.reosiguravac.Reosiguranje zivota je potrebno osiguravacu u cilju zastite svoje rezerve od nepovoljnog iskustva smrtnosti.povecava se sa njegovom staroscu.osiguravacu.ukoliko nastupi osigurani slucaj . Osnovna nacela na kojima bazira reosiguranje Ugovor o osiguranju je pretostavka za zakljucenje ugovora o reosiguranju.

U poslu reosiguravaca zivota u pavilu je ogranicen broj reosiguravaca.rasporedjuju rizici na svakog clana pula S obzirom na broj predmeta u reosiguranje razlikuju se tri osnovna tipa ugovora: Pojedinacni ugovor o reosiguranju koji se zakljucuje za pokrice odredjenog rizika u odredjenom poslu os I kod kojeg reosiguravac .toga ograniciti svoj samoppridrzaj.Veci osiguravac ce da ostvari smrtnost koja je mnogo bliza statistici I kod njega je glavni rizik smrtnosti onaj koji nastaje po velikim polisama.Vecinu aranzmana stoprocentno cine okvirniugovori.dok se kod nezivotnih reosiguranja ugovori obnavljaju godisnje.Osigurane sume su uglavnom male.Visinu samopridrzaja odredjuje akutar.dok to nije slucaj kod nezivotnih reosiguranja 8.promene u generalnom nivou smrtnosti 2.poplava I drugih prirodnih nepogoda 3. Fakultativno reosiguranje je takav oblik reosiguranja kod koga se svaki rizik pojedinacno predaje u reosiguranje.ugovorno ili obavezno.Dok je reosiguranje zivota dugorocan posal.ugovori o reosiguranju se dele na: Kvotno osiguranje ili reosiguranje srazmernog dela rizika kod koga osiguravac predaje reosiguranje u 35 .a moguca su I godisnja revidiranja 6.karakteristicni su za zivotna.kao ni mogucnost promene stope za posao na snazu.kod nezivotnih osiguranja radi se o kratkorocnom poslu 2. Prema nacinu na koji su odredjene obaveze reosiguravaca u odnosu na obaveze osiguravaca prema osiguranicima.Pul za reosiguranje predstavlja udruzenje osiguravaca u kojim se prema unapred utvrdjenom kljucu.Posao reosiguranja zivota sadrzi podatke o individualnim rizicima a kod nezivotnih reosiguranja samo nekoliko podataka o individualnim rizicima 4.Trosak osiguravaca zivota od odstetnog zahteva koji nasataje usled smrti osiguranika je osigurana suma.zbog bliskog odnosa sa cedirajucim osiguravacima.manje rezerve upotrebive po polisi.fakultativno-ugovorno I pul za reosiguranje.dok sukod nezivotnih reosiguranja u pitanju velike osigurane sume 3.Uglavnom ekscedentni. Reosiguranje zivota ima svoje specificnosti koje se bitno razlikuju od reosiguravajuceg posla kod nezivoitnih reosiguranja.Kod zivotnih reosiguranja ne postoji datum otkaza okvirnog ugovora.gde su generalni okvirni ugovori podeljeni izmedju mnogih reosiguraca 33 5.nakon sto se upozna sa svim elementima rizika.Kada je u pitanju posao reosiguranja zivota.Razlike izmedju stvarnih I ocekivanih odstetnih zahteva mogu nastati usled: 1.Razlike se ogledaju: 1.odlucuje da l ice preuzeti taj rizik u pokrice ili nece Opsti ugovor o reosiguranju predstavlja takav ugovor kod koga se osiguravac I reosiguravac unapred dogovaraju d ace reosiguravac primiti u reosiguranje udeo u odredjenoj vrsti ili portfelju osiguravaca pod odredjenim uslovima Otvoreno pokrice pojedinacnih rizika predstavljaju kombinaciju obaveznog I pojedinacnog reosiguranja.cinjenica da se ukupni portfelj moze sastojati od malog broja osiguranika sa ishodom d ace iskustvo podlegati slucajnim fluktuacijama.nakon zakljucenog ugovora o os a reosiguravac oslucuje koji ce rizik prihvatiti a koji nece.uvek se radi o totalnim stetama a kod nezivotnih reosiguranja uglavnom su u pitanju delimicne stete Oblici reosiguranja Oblici reosiguranja mogu biti:fakultativno ili pojedinacno.jer se radi o profesionalnim reosiguravacima dok posao nezivotnih reosiguranja obavljaju mnogi reosiguravaci 9.prema obimu rezervi.a proporcionalni I neproporcionalni za nezivotna reosiguranja 7Katastrofalni ugovori kod reosiguranja zivota se obavlja retko preko brokera.Fakultativno-ugovorno osiguranje predstavlja kombinaciju fakultativnog I ugovornog reosiguranja.dok to nije slucaj kod nezivotnih reosiguranja.Ugovorno reosiguranje he obavezujece za osiguravaca I reosiguravaca na osnovu ugovora o reosiguranju.pozara .vrstama ugovora distribucije starosti I drugo.u slucaju rata.po svakom pojedniacnom osiguraniku na razuman nivo.proporcionalni ugovori a tek povremeno kvotni.

Reosiguranje se moze definisati I kao instrument transfera rizika sa osiguravaca na reosiguravaca.nego samo na one kod kojih osigurana suma ili vrednost osiguranog predmeta prelazi samopridrzaj osiguravaca.depoziti.posto je za njegovu valjanost potrebna saglasnost volje obe ugovorne strane.samopridrzaj osiguravaca.cisto reosiguranje viska stete. a reosiguravac se obavezuje da osiguravacu u odredjenom procentu isplati naknadu koju ovaj duguje osiguraniku.u kojoj se tekst ugovora daje u sumarnom obliku.Reosiguranje viska stete se javlja u dva oblika I to: 1.kod koga se reosiguranje ne odnosi na sve ugovore odredjenog rizika.jer se prava I obaveze ugovornih strana ne izvrsavaju odjednom.kod koga do odredjene visine teret snosi osiguravac.Definicija i pravna priroda U pravnoj teoriji se istice da je ugovor o reosiguranju ugovor o osiguranju drustva za osiguranje kojim isto zadovoljava svoju potrebu za zastitom od rizika sopstvene aktivnosti.Radi se o dvostrano obaveznom ugovoru .spiskovi.najcesce godinu dana Reosiguranje rente I grupnog osiguranja zivota Reosiguranje rente se sprovodi relativno na maloj skali.proviziju I ucesce osiguravaca u pozitivnom saldu iz poslova na koje se proteze dejstvo reosiguranja.Ugovor o reosiguranju bi mogli definisati kao ugovor u kome se jedna strana.Ugovor o reosiguranje je konsenzualan.Uglavnom je potraznja za ova reosiguranja ogranicena na nekoliko velikih ugovora o renti.Ovaj ugovor je aleatoran.odredjivanje poslova direktnog osiguranja na koje treba da se proteze dejstvo ugovora.posrednikova provizija.a takodje spada u red neformalnih ugovora. Posebna oblik ponude je slip ponuda.jer njegovim nastankom nastaje obaveza za obe ugovorne strane-za osiguravaca da plati premiju a za reosiguravaca da plati naknadu ako se ostvar ugovorom predvidjeni rizik. Ekcedentno reosiguranje ili reosiguranje viska rizika. 41) Ugovori o reosiguranju? .On je sukcesivan s trajnim izvrsenjem prestacija. 36 .Dok se normalno. Causa i predmet ugovora Pravna causa ugovora o reosiguranje se manifestuje u kontinuiranom transferu rizika sa osiguravaca na reosiguravaca.gde je sam rizik razlicit od rizika koji se preuzima ugovorom o osiguranju.ali uz pruzanje podataka o tome kako ce se pojedini elementi ugovora regulisati.posto za njegovo zakljucenje nije predvidjena posebna forma Ponuda za zakljucenje ugovora Ponuda za zakljucenje ugovora sadrzi elemente:oznacenje osiguravaca.pokrice odredjeni deo(kvotu od svih poslova koje je zakljucio u pogledu rizika na koje se reosiguranje odnosi.gde se utvrdjuje odredjena granica stete koja moze nastati ako se ostvari osigurani slucaj u jednom odredjenom ugovoru o osiguranju.obavezuje da drugoj strani.premiju reosiguranja.kome je osnovna ekonomska funkcija savladjivanje buducih ekonomskih potreba osiguravaca.pocetak dejstva I trajanje ugovora.dotle se odgodjene dozivotne licne rente veoma retko reosiguravaju.osiguravacu isplati deo iznosa ili ceo iznos koji je osiguravac isplatio ili treba da plati osiguraniku.maksimalnu obavezu reosiguravaca.posto je obaveza reosiguraca podvrgnuta ostvarenju ugovorom o reosiguranju predvidjenog rizika.koje se razlikuje od prethodnog po tome sto reosiguravac preuzima sve stete koje prelaze odredjeni iznos iz vise osiguranja pod uslovom da su nastale ostvarenjem istog dogadjaja.fakultativno reosiguranje neodlozne dozivotne rente. Stop loss ili reosiguranje viska gubitaka je takvo reosiguranje kod koga reosiguravac uzima obavezu da naknadi gubitak u jednoj vrsti osiguranja za jedan period vremena.a osiguravac preuzima obavezu placanja odredjene premije.reosiguravac.vrsta ugovora broj I naziv.a ako ova granica bude orekoracena visak snosi reosiguravac 2. Excess loss ili reosiguranje viska stete.odnosno interesa za njegovim transferom na reosiguravaca uz odgovarajucu naknadu.a interes se kvalifikuje kroz vrednost imovine koja se ugovorm o reosiguranju zeli zastiti.stete koje se naplacuju odmah .a preko toga stetu preuzima reosiguravac.Predmet ugovora o reosiguranje proizilazi iz potrebe osiguravca za zastitom svoje imovine od rizikavlastitog poslovanja.reosiguranje drugog rizika.vec sukcesivno kroz odredjeno vremensko razdoblje.

Prava i obaveze ugovornih strana Obaveze reosiguranika Obaveze su sledece:placanje premije reosiguranja,izvestavanje reosiguravca o promenama rizika,sprecavanje ili ogranicavanje stetnih posledica reosiguranog slucaja I obavestavanje reosiguravaca o nastupanje reosiguranog slucaja Obaveze reosiguravaca Glavna obaveza je isplata naknade iz reosiguranja.Ova obaveza se utvrdjuje u trenutku prema kome ja nastala obaveza osiguravaca.Ako je poravnanje zakljuceno na manji iznos od onoga koji bi trebalo platiti,to povlaci I smanjenje obaveze reosiguravaca.Obrnuto,ako je poravnanje zakljuceno na veci iznos a osiguravac pri tome postupao savesno,povecava se I obaveza I reosiguravaca.Ako nijedrugacije ugovoreno,reosiguravac je u obavezi platiti naknadu iz reosiguranja neovisno o tome da li je placena naknada iz direktnog osiguranja ili ne. Sadrzaj ugovora i ugovorne klauzule Ugovor o reosiguranje mora sadrzati sledece bitne elemente:ugovorne strane sa nazivima I adresom ugovornih strana ,predmet reosiguranja,rizike koji se pokrivaju reosiguranjem,reosiguranu svotu,premiju reosiguranja,pocetak I trajanje reosiguranja,uslove reosiguranja I ugovorne klauzule.Takve klauzule su: 1. right to business management prema kojij reosiguranik ima pravo na direktno ugovaranje I provodjenje osiguranja,ukljucujuci I likvidaciju stete,bez ikakve intervencije reosiguravaca 2.follow the fortune,prema kojoj je reosiguravac duzan slediti sudbinu reosiguranika,odnosno da je reosiguravac vezan obavezom reosiguranika prema svom osiguraniku samo u onim slucajevima I u onoj meri u kojoj je to predvidjeno ugovorom o reosiguranju 35 3.follow the action ,prema kojoj je reosiguravac obavezan slediti akcije reosiguranika,odnosno reosiguravac je vezan poslovnim odlukama reosiguranika 4.direct insurers renention prema kojoj je reosiguranik obavezan zadrzati odredjenu kvotu rizika,osnosno da odredi deo osigurane svote ili stete kod pojedinih vrsta osiguranja,koji nece pokriti dodatnim reosigrateljnim pokricem Trajanje i prestanak ugovora Trajanje ugovora o reosiguranje nije striktno vezano uz odredjeni vremenski rok,vec se isto u pravilu odredjuje prema trajanju rizika koji se zeli reosigurati.Deluje sve do isteka roka na koji je reosiguranje zakljuceno.To moze biti tacno odredjeni dan,ali se u praksi najveci broj ugovora o reosiguranju zakljuceno.To moze biti tacno odredjeni dan,ali se u praksi najveci broj ugovora o reosiguranju zakljucuje na neodredjeno vreme,odnosno do raskida.Raskid ugovora se daje u pismenoj formi u skladu sa ugovorenim raskidnim rokom.Do raskida moze doci I bez otkaznog roka -NEŽIVOTNA OSIGURANjA 42) Osnovne odlike osiguranja imovine? Osnovne karakteristike osiguranja imovine su: 1.Predmet osiguranja moze biti imvina nekog lica koja ima materijalnu vrednost,koja je procenjiva u novcu i na kojoj se moze realizovati rizik koji je obuhvacen osiguranjem 2.Svrha osiguranja je naknada stete prouzrokovane ostvarenjem osiguranog rizika i ne moze biti izvor bogacenja 3.Pravo da naplati naknadu iz osiguranja ima samo lice koje u momentu nastanka stete ima materijalni interes da se steta ne dogodi. Nacelo obestecenja Osnvno nacelo osigaranje imovine koje je prihvaceno u nasem pravu je nacelo obestecenja koje je prihvaceno u cilju zastite javnog poretka.Naknada iz osiguranja ne moze da bude veca od stete koju je osiguranik pretrpeo nastupanjem osiguranog slucaja..Prilikom isplate naknade kod ugovora o osiguranju lica ovo nacelo se ne primenjuje jer se ne procenjuje visina nastale stete.Nije dozvoljeno da osiguranje postane izvor bogacenja,odnosno ne moze se zakljucenjem ugovora o osiguranju ostvariti zarada.Kljucni 37

principi koji proizilaze iz Zakona o obligacionim odnosima kod nadoknade stete u imovinskim osiguranjima pri tome su: 1.da iznos naknade ne moze biti veci od stete koju je osiguranik prtrpeo nastupanjem osiguranog slucaja 2.da su punovazne odredbe ugovora kojima se iznos naknade ogranicava na manji iznos od iznosa stete 3.da se pri utvrdjivanju iznosa stete uzima u obzir izmakla dobit samo ako je to ugovoreno 4.da se naknada iz osiguranja,ukoliko se u toku istog perioda osiguranja dogodi vise osiguranih slucajeva jedan za drugim,odredjuje i isplacuje u potpinosti za svaki od njih,s obzirom na celu svotu osiguranja,bez njegovog umanjenja za iznos ranije isplacenih naknada u tom periodu. 5.da se naknada u slucaju da je ugovorom o os vrednost osigurane stvari sporazumno utvrdjena odredjuje prema toj vrednosti,izuzev ako osiguravac dokaze da je ugovorena vrednost znatno veca od stvarne vrednosti za tu razliku ne postoji opravdan razlog. Moguce ja da dodje do odstupanja od nacela obestecenja u praksi osiguranja kada je zakonom dopusteno i ako ga stranke posebno ugovore. Interes osiguranja Sa nacelom obestecenja interes kao sastvani deo ugovora imovinskog osiguranja predstavlja bitan uslov za punovaznost ugovora u meri u kojoj odredjuje svojstvo osiguranika. Osiguranje imovine moze zakljuciti samo lice koje ima interes da se ne dogodi osigurani slucaj, posto bi inace pretrpelo neki materijalni gubitak.Pravo iz osiguranja mogu imati lica koja su u casu nastanka stete imala materijalni interes da se osigurani slucaj ne dogodi..Pravo na naknadu iz osiguranja ima samo osiguranik,odnosno lice u ciju korist ugovor zakljucen,a ne ugovarac osiguranja u slucaju da su to razlicita lica.Interes uosiguranju sastoji se u potrebi da se obezbedi ekonomska zastita od odredjenog rizika putem naknade iz osiguranja.Interes se ogleda u tome da se ne dogodi steta kojom se tri ekonomski gubitak kao i da se u slucaju nastanka gubitak naknadi i time uspostavi ravnoteza u imovini putem osiguranja.Najcesce je subjekt interesa sopstvene osigurane stvari,ali to moze biti i nosilac drugog prava na osiguranoj stvari,kao sto su hipotekarni poverilac,zalogoprimac,zakupac,poverilac koji osigurava napaltu svog potrazivanja,izvodjac radova idr. Naknada iz osiguranja Prilikom procene kolika ce biti naknada iz os u obzir se uzima visina prouzrkovane stete,visina osigurane sume i vrednost osigurane stvari tako da svaki od ova tri elementa moze da se pojavi kao gornja granica obaveze osiguravaca.Naknada iz osiguranja moze biti manja od ova tri iznosa jer se ona odredjuje u zavisnosti od odnosa ova tri elementa. Ukoliko je vrednost osigutane stvari veca od sume osiguranja osiguranik ce dobiti naknadu iz os koja ce biti manja od visine stete ukoliko ugovorom nije iskljucena primena podosiguranja.Sudska praksa je pak zauzela stanovista da je i kod ugovora o os merodavan za utvrdjivanje visine naknade momenat kada se vrsi obestecenja tako da se visina naknade stete odredjuje prema cenama u vreme donosenja prvostepene presude,izuzev kad zakon naredjuje nesto drugo.Za odredjivanje visine naknade iz osiguranja od znacaja je mesto u kome se odredjuje vrednost osigurane stvari kao i nacin na koji se vrednost odredjuje.Uslvima osiguranja se odredjuje mesto procenjivanja stete tako da zavisno od vrste osiguranja to moze biti mesto gde se objekat nalazi,mesto nastanka stete,mesto polaska robe,mesto boravka osiguranika ili mesto u kome se stvar moze kupiti ili izraditi.Sudska praksa je prihvatila da se kao merodavno mesto za odredjivanje vrednosti smatra mesto koje je odredjeno u uslovima osiguranja koji su sastavni deo ugovora.U praksi se srecemo i sa osiguranjem na taksiranu vrednost koja podrazumeva mogucnost odstupanja od nacela obestecanja.Kod ovog nacina os vrednost opredeljuju zajednicki osiguranik i osiguravac tako sto je izricito ugovaraju,narocito kada su predmet osiguranja umetnicke slike i drugi predmeti,dragocenosti i slicni predmeti koji imaju za osiguranika subjektivnu vrednost.Moguce je i da se ugovori osiguranje na novu vrednost koje omogucava osiguraniku da naknadom iz osiguranja obezbedi potpunu obnovu stvari koja je unistena.Kod ovog nacina osiguranja suma os se odredjuje saglasno iznosu koji je potreban za obnovu stvari tako da se ne vrsi odbijanje procenta amortizacije zbog upotrebe odnosa starosti stvari.Visina naknade iz osiguranja zavisi od visine prouzrokovane stete kao i od tipa stete jer nije svaka steta pokrivena osiguranje,Pri odredjivanju visine stete znacajno je na koji nacin je ugovorena vrednost osigurane stvari,da li je ugovorena fransiza,kao i da li je u pitanju delimicna ili totalna steta.Ukliko se posebno ugovori,uz 38

doplatak na premiju osiguranja,osiguranik moze da posle nastupanja osiguranog slucaja prepusti osiguravacu ostecenu stvar i da dobije isplatu pune svote osiguranja.Ukoliko je doslo do delimicne stete visina stete se moze odrediti sporazumom prema predracunu troskova popravke ,odnosno obarcunava se u visini troskova potrebnih za popravku ostecene stvari,s tim da se procenat amortizacije i vrednosti spasenih delova odbija od visine stete.Ukoliko dodje do poboljsanja ostecene stvari nakon njene popravke povecani troskovi padaju na teret osiguranika,ako takvo poboljsanje prelazi okvire normalnog poboljsanja.Naknada izgubljene dobiti se mora posebno ugovoriti ,odnosno obuhvacena je osiguranjem kada je to zakonom propisano sto je slucaj kod obaveznih osiguranmja.Moguce je da se ugovori samo stvarno izgubljena dobit i moraju biti ugovorena merila kojima se moze sa sigurnoscu proceniti izgubljena dobit,kao sto je trzisna cena,dohodak iz prethodne poslovne godine.Vrednost osigurane stvari se odredjuje u momentu zakljucenja ugovora o osiguranje kada predstavlja osnov za odrdjivanje premije osiguranja,a potom i u momentu nastanka osiguranog slucaja kada zaosiguravaca predstavlja osnov za pbracun visine naknade. 43) Nadosiguranje, višestruko i dvostruko osiguranje? - Nadosiguranje Nadosiguranje postoji kada je suma osiguranja veca od vrednosti osigurane stvari.Moguce je da nadosiguranje postoji vec u momentu zakljucenja ugovora ili da pak nastane u toku trajanja ugovora usled smanjenja vrednosti osigurane stvari.Kod nadosiguranja ugovorac osiguranja placa vecu premiju od premije koju bi inace platio da je suma osiguranja odredjena prema stvarnoj vredosti osigurane stvari.Posledice nadosiguranja zavise od toga da li je isto zakljuceno nesavesno ili savesno.Propisano je da u slucaju da se pri zakljucenju ugovora jedna sytana posluxi prevarom i tako ugovori svotu osiguranja vecu od strane vrednosti osigurane stvari,druga strana moze treziti ponistenje ugovora.Ugovor je nevazan od samog pocetka i osiguranik je u obavezi da vrati naknade iz osiguranja ako ih je primio,dok osiguravac ima pravo da zadrzi primljene premije.Ukoliko je ugovorena svota os veca od vrednosti osigurane stvari a pri tome ni jedna strana nije postupila nesavesno,ugovor ostaje na snazi,pri cemu se premija srazmerno smanjuje. Visetruko i dvostruko osiguranje Za postojanje vistestrukog osiguranja potrebno je da su ispunjene sledece pretostavke: 1.mora postojati najmanje dva ili vise ugovora o osiguranju zakljucenih kod razlicitih osiguravaca 2.ugovori o osiguranju se moraju odnositi na isti vremenski period koji se ne mora apsolutno poklopiti 3.predmet svih zakljucenja ugovora o os treba da je ista stvar ,odnosno imovina ili pravo 4.ugovori o osiguranju moraju da pokrivaju isti rizik 5.da je interes svih lica koja su zakljucila ugovor o osiguranju istovetan Visestruko osiguranje je punovazno ukoliko sume osiguranja iz svih ugovora o osiguranju koji su zakljuceni ne prelaze vrednost osiguranog predmeta.Ako je neka stvar osigurana kod dva ili vise osiguravaca od istog rizika,za isti nteres i za isto vreme,tako da zbir svota osiguranja prelazi vrednost osigurane stvari,tada se radi o tzv,dvostrukom osiguranja.Kada je ugovarac osiguranja zakljucio ugovor o osiguranje kojim je nastalo dvostruko os,ne znajuci za ranije zakljuceno os moze,bez obzira na to da li je ranija os zakljucio on ili neko drugi,u roku od mesec dana od dana kada je saznao za to osiguranje,da zahteva odgovarajuce snizenje svote osiguranja i premije docnijeg osiguranja,pri cemu osiguravac zadzava premije i ima pravo na premiju za tekuci period. 44) Podosiguranje? Podosiguranje postoji kada je suma osiguranja niza od stvarne vrednosti stavri koja je predmet osiguranja u momentu zakljucenja ugvora o os.Moze se dogoditi da podosiguranje nastupi zato sto osiguranik namerno zakljuci ugovor o osiguranju na manju sumu osiguranja od vrednosti osigurane stvari da bi platio manju premiju.Moguce je i da se u momentu zxakljucenja ugovora stvar osigura na adekvatnu vrednost a da u toku trajanja ugovora o osiguranju dodje do povecanja vrednosti stvari i da nastupi podosiguranje.U slucaju podosiguranja iznos naknade koju duguje osiguravac se smanjuje srazmerno,izuzev ako nije drugacije ugovoreno.Kada dodje do podosiguranja nema opasnosti da osiguranik dobije vecu naknadu iz osiguranja od iznosa pretrpljene stete,tako da ne moze doci do povrede nacela obestecenja.Zbog toga zakonodavac 39

kao i pokusajem da se ogranici njegove stvarne posledice.Kao osnov za obracun pre4mije osiguranja uzima se knjigovodstvena nabavna revalorizovana vrednost stvari na dan 31.ugovorene i sve ostale mere potrebne da se spreci nastupanje osiguranog slucaja.Kada jedna od vise stvari obuhvacenih jednim ugovorom propadne usled nekog dogadjaja koji nije predvidjen u polisi. Sprecavanje osiguranog slucaja i spasavanje stvari koja je predmet osiguranja Osiguranik je duzan da preduzme propisane.cak i ako ona zajedno sa naknadom stete od osiguranog slucaja prelazi svotu osiguranja.Ako je stvar samo ostecena ne primenjuje se princip deljivosti premije.poluprozivoda.Pre nastupanja osiguranog slucaja osiguranik ima strozu obavezu jer mora preduzeti sve potrebne mere da spreci nastupanje osiguranog lucaja.Kada se zakljuci osiguranje na prvi rizik ugovorom je iskljucena primena nacela proporcije i osiguravac se obavezuje da ce kada nastupi osigurani slucaj isplatiti iznos celokupne stete alo najvise do visine sume osiguranja.ove stvari se osiguravaju na njihovu stvarnu vrednosti u svakom trenutku a visina premije se izracunava na osnovu prosecne mesecne vrednosti ovih stvari u knjigovodstvenoj evidenciji.steta prouzrokovana nedostacima osigurane 40 .neizvestan i nezavistan od iskljucive volje ugovoraca.Ovaj nacin ugovaranje se primenjuje kod osiguranja od rizika od pozara i nekih drugih opasnosti i osiguranja masina od loma.Osiguravaci u uslovima osiguranja ogranicavaju pravo na naknadu ovih troskova od lica koja profesionalno pruzaju pomoc u slucaju nastupanja osiguranog slucaja.Pravilo je da dogadjaj u vezi sa kojim se zakljucuje osiguranje mora biti buduci.kao sto su vatogasci.Srazmeran deo premije za period do raskida ugovora osiguravac imapravo da zadrzi jer je u tom periodu nosio rizik.a ako osigurani slucaj vec nastupi .Obaveza je osiguravaca da isplati ovu naknadu.Osiguravac moze da dokazuje da mere koje su preduzete nisu bile opravdane i razumne ili da nisu bile saglasne mogucnostima osiguranika i da trazi smanjenje svoje obaveze.obaveza osiguravaca smanjuje se za onoliko za koliko je nastala veca steta zbog tog neispunjenja. Propas stvari usled dogadjaja koji nije predvidjen u polisi osiguranja U slucaju da osigurana stvar propadne pre pocetka dejsutva ugovora o os osiguravac je u obavezi da vrati ceo iznos naplacene premije.Takva obaveza osiguravac postoji cak i u slucaju da se pokusaji otklanjanja neposredne opasnosti nastupanja osiguranog slucaja polazu kao neuspesni.ali ako je unistena neophodna je izmena ugovora o osiguranju Ogranicenje osiguranih rizika S obzirom da predmet osiguranja moze biti izlozen raznim rizicima mora se jasno odrediti koji rizici mogu biti pokriveni osiguranjem a koji ne.osiguranje i dalje ostaje na snazi u pogledu ostalih stvari.predvidja da ce se u slucaju podosiguranja primeniti nacelo proporcije ukoliko nije drugacije dogovoreno.ili je bio u nastupanju ili je bio izvesno da ce nastupiti ili ako je vec tada bila prestala mogucnost da on nastane.Zakon je propisao obavezu za osiguravaca da nadoknadi troskove.Uobicajeno je u uporednom zakonodavstvu da se iskljucuju iz osiguranja namreno prouzrokovana steta od strane osiguranika.Ukoliko se u toku trajanja ugovora o osiguranju znatno menja kolicina i vrednost stvari.Ako je do propasti doslo u toku trajanja ugovora osiguravac je u obavezi da vrati srazmerni deo premije od momenta prestanka dejstva ugovora jer bi se u suprotnom slucaju obogatio.kao i odrediti granice rizika koji se prihvataju u osiguranje.Ukoliko osiguranik ne ispuni svoju obavezu sprecavanja osiguranog slucaja ili obavezu spasavanja a za to nema opravdanje.a moze se suma osiguranja povecati kada je knjigovostvena vrednost manja od stvarne vrednosti.uz potrebne izmene zbog smanjenja predmeta osiguranja.gubitka kao i druge stete prouzrokovane razumnim pokusajem da se otkloni neposredna opasnost nastupanja osiguranog slucaja.Uslov za ovako flontano osiguranje je da osiguranik vodi uredno knjigovodstvo o stanju zaliha..kao i da je ugovor o osiguranje nistavan ako je u casu njegovog zaklucivanja vec nastao osigurani slucaj.duznost mu je da preduzme sve sto je u njegovoj moci da se ogranice njegove stetne posledice.Kao posebni oblik osiguranja na prvi rizik u praksi se ugovora osiguranje na ugovorenu vrednost.U praksi se os ugovara najcesce tako da se iskljucuje nacelo proporcije u slucaju podosiguranja ugovaranjem posebnih klauzula.odnosno ne mogu nadoknadjivati.najcesce proizvoda.Pored definisanja relevantnosti osiguranog slucaja postoji i pravilo koje se stete mogu.12 prethodne godine.zaliha i slicno.Zakon propisuje da je osiguravac duzan da da potpunu naknadu sve do iznosa svote osiguranja ako je ugovoreno da odnos izmedju vrednosti stvari i svote osiguranja nema znacaj za dredjivanje iznosa naknade.

kada se cinom nastupanja stetnog dogadjaja uz ispunjenje ostalih uslova uspostavlja obligacioni odnos izmedju ostecenog i stetnika 2.Osiguravac ne odgovara za stetu koju su zainteresovana lica prouzrokovala namerno.osiguravac je duzan da nadoknadi stete nastale slucajno ili krivicom ugovraca osiguranja.Osiguravac takodje nije duzan da nadoknadi stete prouzrokovane ratnim operacijama .troskove spora koji se vodi povodom utvrdjenja osiguranikove odgovornosti.izuzev ako nije drukcije ugovoreno.jer bi se u tom slucaju mogao da po oba pravna osnova dobije iznos veci nego sto je iznos stvrano nastale stete cime bi bilo povredjeno nacelo obestecenja.Smatra se da ke osiguravac pristao na prenos ugovora o osiguranju cima je zakljucio polisu na donosioca ili po naredbi.Izuzeci od pravila o subrogaciji kada na osiguravace ne prelaze prava iz osiguranja postoje ukoliko je stetu prouzrokovalo lice u srodstvu u prvoj linijji sa osiguranikom ili lice za cije postupke osiguranik odgovara ili koji zivi sa njim u istom domacinstvu ili lice koje je radnik osiguranika.u granicama svote osiguranja.Na osiguravaca ne mogu da predju prava koja nisu bila pokrivena ugovorom o os.stvari.po osnovu prouzrokovanja stete. 45) Subrogacija? Prelaz ugovora i isplata naknade iz osiguranja drugom licu Do prenosa ugovora o os moze doci i u slucaju statusnih promena pravnog lica osiguranika.pa je nistava odredba u polisi koja bi predvidela njegovu odgovornost i u tom slucaju.Osnovni uslov za subrogaciju je da je osiguravac isplatio ostecenom licu odnosno osiguraniku naknadu iz os i da postoji odstetni zahtev prema odgovornom licu.Prema odredbama Zakona o obligaicoim odnosima.Dozvoljeno je da osteceni po oba osnova zahteva i dobije naknadu stete ali samo do iznosa stvarno nastale stete.obaveze osiguravaca sastoji se u nakandi pretrpljene stete sa primenom nacela obestecenja 41 .odnosno da se spreci kulminiranje osiguranikovih pravamu uporednom pravu u imovinskom osiguranju je prihvacen princio prelaza osiguranikovih orava prema odgovornom licu na osiguravaca. Prelaz osiguranikovih prava prema odgovornom licu na osiguravaca-subrogacija Nastupanjem stetnog dogadjaj u odnosu na stvar koja je predmet osiguranja.nakon sto je osiguravac isplatio stetu osiguraniku.Osiguravac se oslobadja u odgovarajucoj meri svoje obaveze prema osiguraniku ukoliko je krivicom osiguranika onemogucen u potpunosti ili delimicno ovaj prelaz prava na osiguravac.Ukoliko osiguravac ne obavesti osiguravaca da je osigurana stvar otudjena.stete prouzrokovane ratnim dogadjajima.U cilju nacela obestecenja.po osnovu zakljucenog ugovora o osiguranju Osnovno pravilo kod imovinskih osiguranja je da osteceni ne moze po oba osnova da ostavri pravo na naknadu stete.Moguce he da se osiguranik odrekne naknade ili se poravna sa stetniko.Ugovor o osiguranju se ne moze raskinuti ako je polisa os izdata na donosioca ili po naredbi.odnosno korisnika os nastaje situacija iz koje moze da zahteva naknadu stete po dva pravna osnova: 1.osiguravac odgovara za stetu nastalu osiguranim slucajem samo ako osteceno lice zahteva njenu naknadu.Ugovor o os se prenosi u celini sa svim pravima i obavezama na pribavioca osigurane stvari od momenta prenosa vlasnistva.osiguranika ili korisnika os.Pri tome je ustanovljena zakonska pretostavka da stete nije nastala usled ratnih operacija ili pobuna.za osiguranika.osim ako ta lica stetu nisu prouzrokovala namerno.Obaveza placanja premije osiguranja do dana prenosa je na prenosiocu a od dana prenosa na pribavioca.Osiguravac snosi. 46) Osiguranje od odgovornosti? Saglasno odredbama Zakona o obligacionim odnosima koje se primenjuje na pojedine vidove osiguranja od odgovronosti.ostaje i dalje u obavezi da placa premije koje dospevaju i posle dana otudjenja.kao npr izgubljena dobit ako nije pokrivena osiguranjem.Razlog zbog koga se os od odgovornosti svrstava u nezivotnaimovinska osiguranja su njegova osnovna obelezja koja se ogledaju u sledecem: 1.izuzev ako je u pogledu odredjene stete ova njegova obaveza izricito iskljucena ugovorom o os.smrti osiguranika i slicno.Moguce je i da dodje do promene osiguravaca sto se najcesce desava kada dodje do statusne promene osiguravac ili prenosa portfelja zbog prekida rada odredjene vrste osiguranja ili u postupku likvidacije ili stecaja.dopusti da nastupi zastarelost potrazivanja.

Delimicno kasko osiguranje obuhvata rizike pozara.Osiguranjem od odgovornosti se pokriva steta koja moze da nastane imovini osiguranika.prema trecem odgovornom lcu ili u prava korisnika osiguranja prema osiguraniku ukoliko je izgubio osiguravajuce pokrice.aparat za gasenje pozara kao I ostali prikljucni uredjaji.kao posledica iznenadnih I od volje osiguravaca os ili vozaca nezavisnih dogadjaja I saobracajne nesrece.eksplozije.00 casa onoga dana kada je novi vlasnik preuzeo vozilo.Kod obaveznih osiguranja od odgovornosti se najcesce zakonom utvrdjuje minimum osiguravajuceg pokrica.Po vazecim pravilima.ako se vozilo ne pronadje u roku od 30 dana od dana prijave nadleznom organu.snezne lavine Itd.osiguranika ili clanova njihove uze porodice koji sa njim zivi u zajednickom domacinstvu.Kradja kao rizik se mora posebno ugovoriti I shodno tome platiti dodatna premija.Uslovima je predvidjeno da promenom nosioca prava svojine na osiguranom vozilu ugovor o osiguranju prestaje da vazi u 24.stete na motoru nastale zbog gubitka ulja ili tecnosti iz hladnjaka.-c.pada letilice.Osiguravac nije u obavezi da nadoknadi stetu I troskove nastale usled-kvara za vreme pogona vozila.pada ili udara nekog predmeta.tako da je predmet osiguranja imovina kao celina.pozara.osiguranik tj ugovarac osiguranja i osteceni.Postoje I slucajevi gubitka prava iz osiguranja I to za vreme dok vozilom upravlja lice bez odgovarajuce dozvole. NEZIVOTNA OSIGURANJA KOJA SPADAJU U OSIGURANJE IMOVINE 47) Kasko osiguranje motornih vozila? Predmet ovog osiguranja su pre svega sve vrste motornih vozila standardne izvedbe.-b.Smatra se da je rizik kradje ostvaren.teretna 42 . pribor I rezervni delovi standardno isporuceni za tip vozila:radio apart koji je ugradje u vozilo od strane proizvodjaca vozila.gubitkom ulja iz motora.zemljotresa.udara groma.Najcesce se u sudskom postupku ceni da li postoji odgovornost osiguranika da naknadi nastalu stetu kao i da li postoje razlozi za iskljucenje odgovornosti ili za prihvatanje prigovora zastarelosti potrazivanja.tako da ovaj vid osiguranja pruza dvostruku zastitu sa jedne strane osiguraniku a sa druge strane i ostecenom licu.zbog snizavanja tecnosti u hladnjaku ili bloka motora.diferencijala I menjaca I tecnosti za hladjenje. da u momentu zakljucenja ugovora odredi fiksni iznos sume osiguranja koje se moze u toku trajanja osiguranja menjati samo ako se do promene sume osiguranja nije desio osigurani slucaj.za vreme dok vozilom upravlja lice pod dejstvom alkohola ili narkotika.Sva vozila za koja se moze zakljuciti kasko osiguranje razvrstana su u sledece grupe premija-putnicki automobili.Kod potpunog kasko os.ponasanje ugovaraca osiguranja I lica kojima je osiguranik prepustio upravljanje smatra se kao znanje I ponasanje osiguranika.iznenadnog termickog ili hemijskog delovanja spolja.tako da nakon sto plati naknadu iz osiguranja osiguravac stupa u prava korisnika osiguranja.da u momentu zakljucenja ugovora.udara groma .grada.osiguravac je obavezan da nadoknadi stetu koja je osigurani predmet unisten ili ostecen.ako je steta prouzrokovana namerno ili prevarom od strane ugovaraca osiguranja.U zavisnosti od toga da li je zakljuceno potupno ili deliicno kasko osiguranje postoje razlike I u obuhvacenim osiguranim opasnostima.Obaveza osiguravaca po osnovu osiguranja od odgovornosti nastaje samo u slucaju da je osiguranik prema pravilima o gradjanskoj odgovornosti u obavezi da ostecenom trecem licu naknadi stetu. Kod ove vrste osiguranja pojavljuju se tri lica:osiguravac.sve vrste prikljucnih.Osiguranik se moze opredeliti-a.gubitkom pogonskog materijala usled ostvarenog osiguranog slucaja.odnosno osiguranika.eksplozije..Kasko osiguranje motornih vozila spada u onu grupu osiguranja gde se posebno insistira na nepromenljivosti osiguranika kao uslovu za punovaznost ugovora. radnih i šinskih vozila i njihovi sastavni delovi.korisnik os moze da bude samo lice koje ima interes da se ne dogodi osigurani slucaj 3.uredjaj za obezbedjenje od kradje. da u momentu zakljucenja ugovora ugovori mesecnu valorizaciju sume osiguranja uz placanje odgovarajuceg doplatka na godisnju premiju osiguranja.oluje. Pri tome se pod sastavnim delovima podrazumevaju alat.ne moze se kumulirati naknada iz osiguranja i naknada stete.loma I ostecenja stakla itd.2.ugovori mesecnu korekciju sume osiguranja I placanja mesecne premije I to za koeficijent rasta cena industrijskih proizvoda koji objavljuje Savezni zavod za statistiku.Osnovno pravilo je da se osiguranje auto-kaska zakljucuje na sumu osiguranja koju sam osiguranik odredjuje.

Zakljucivanje mnogih drugih vrsta osiguranja uslovljeno je time da se prethodno zakljuci osiguranje od opasnosti pozara kao osnovno osiguranje.Posebnost transportnog osiguranja je cesto koriscenje tzv klauzule osiguranja koje predstavljaju standardizovana pravila.Za razliku od generalne polise .Da bi dobio naknaduosiguranik u trenutku nastanka osiguranog slucaja mora imati opravdani materijalni interes u odnosu na osigurani predmet. 48) Osiguranje robe u prevozu? Pod od robe u prevozu tzv transportnim osiguranjem podrazumeva se osiguranje stvari koje se prevoze.vulkanskoj erupciji.u kojima se dodatno regulise prava. sinska vozila.klauzula predstavlja dodatak uz poslisu. ne samo u imovinskim osiguranjima vec I u osiguranju uopste. Osiguranje robe u transportu kopnom.sve ugradjene instalacije.lavi .da se u nju obicno ne unosi iznos premije os.gromu ili oluji .Imajuci u vidu predmet os transportna os se mogu podeliti na : 1.poplavi.sva ugradjena oprema.rekom.transportna osiguranja su vrlo fleksibilna.Pri tome se ne mogu odvojeno od celog objekta osigutari krov ili izgoreli delovi gradjevinskog objekta.obaveze i odgovornost osiguravaca i ugovoaraca os na uobicajeni nacin.primena klauzule se ne pretpostvalja vec se mora posebno ugovoriti.vozila na popravci.odronu.da u plovidbenom os postoje specificni institute kao sto je zajednicka havarija.zemljotresu.odnosno kojim transportnim sredstvom.os stvari koje se transportuju 2.Najznacajnije specificnosti su:da za sklapanje ugovora o os nije potrebna forma ili pismeni oblik.zasnovano na opstemugovoru o osiguranju.saobracajnoj ili plovidbenoj nezgodi prevoznog sredstva.transportno os unutrasnje plovidbe.motorbicikli.ogranicena odgovornost brodara.specijalna motorna vozila. 49) Osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti? Pozarni rizik se smatra osnovnim rizikom.Ukoliko se to ucini .transportna osiguranja se dele na:domace I medjunarodno transportno osiguranje.s tim sto je njihova sadrzina standardizovana.Ovim osiguranjem obuhvacen je rizik gubitka ili ostecenja osiguranog predmeta nastao kradjom ili neisporukom celog koleta.rekom.a kada je u pitanja osiguranje zgrade u gradnji osiguran je I gradjevinski materijal na gradilistu. u pogledu os pokretnih stvari vazi pravilo da su osigurane stvari sve stvari koje se nalaze na mestu osiguranja I to I one koje su posojale u trenutku zaklucenja ugovora I stvari koje naknado nabavljene ali pod 43 .os prevoznog sredstva koja obavlja transport. U zavisnosti od toga cime se obvalja transport.da se polisa izdaje na zahtev ugovoraca os odnosno da moze imati vise originala. 2.kopneno transportno os.spasavanje.jezerom i postom Osiguranje robe u transportu kopnom. Predmet osiguranja se odredjuje na sledeci nacin: 1.vozila. U zavisnosti od toga da li se transport obavlja unutar Srbije i Crne Gore ili i van njihovih granica.vucna vozila. kod os gradjevinskih objekata I drugih nepokretnih stvari osigurani su svi delovi gradjevinskog objekta.ali da sadrzi klauzulu da premija os je placena.cije se pokrice odnosi na vise posiljki.motorna vozila inostrane registracije.prodorom jezerske ili recne vode u vozilo kontejner ili mesto uskladistenja.jezerom i postom obuhvata sledece osnovne rizike:gubitak ili ostecenje stvari koje se osigurane koji se razumno moze priistai pozaru ili eksploziji.PTT osiguranje.prikljucna vozila. temelji I podrumski zidov.os stvari u skladistu dok pripremljene za prevoz cekaju na otpremu I osiguranje prevoznih sredstva kojima se prevoze stvari I putnici ili sluze kao tehnicka sredstva za obnavljanje radove.radna vozila.os transporta semoze podeliti na:pomorsko transportno.Prednosti transportnog osiguranja ogledaju se i u pogledu naknade stete.Generalna ili tzv opsta polisa ispostavlja se u slucajevima kada soiguravac i osiguranik imaju permanentan poslovni interes.Generalna polisa predstvalja zakljucenje generalno ugovora i os na neodredjene kolicine posiljki u nekoliko prevoza u odredjenom vremenskom periodu.vazdusno transportno os.autobusi.pojedinacan polisa se odnosi na osiguranje odredjene posiljke.

pod uslov da osiguranik vodi o njima odgovarajucu evidenciju .Kada osiguranik na bilo koji nacin sazna gde se nalaze ukradene stvari.proneverom.po ovim Uslovima.dangube .plovna vozila.ali I one koje su naknadno nabavljene ali pod uslovom da se onjima vodi knjigovodstvena evidencija.hartije od vrednosti.Ako su predmet osiguranja pokretne stvari. širina pokrića i druge okolnosti koje povecavaju ili smanjuju opasnost.Provalnom kradjom smatra se pre svega ona kradja kod koje njen izvrsilac provali u prostorije u kojima se nalaze osigurane stvari razbijanjem ili obijanjem vrata I prozora.zidova I podova ili otvaranjem mesta os laznim kljucem.tarifiranje se vrsi tako sto se uzima u obzir:gradjevinska kategorija.materijala I sirovine odredjuje se prema nabavnoj ceni.unistavanjem ili ostecenjem osiguranih stvari kao I stete prouzrokovane ostecenjem gradjevinskih delova prostorija. Kod ove vrste osiguranja koje se inace smatra bazicnim.Kod osiguranja industrijskih.obicnom kradjom. 50) Osiguranje od opasnosti provalne kradje i razbojništva? Predmet ovog osiguranja mogu biti samo pokretne stvari.a koje su izvrsene uz sudelovanje clanova porodice koje zive u zajednickom domacinstvu sa osiguranikom.Pod razbojnistvom se podrazumeva oduzimanje osigurane stvari primenom pretnju d ace ugroziti zivot ili zdravlje osiguranika.mada os vazi I kada se sveosigurane stvari prenesu sa mesta oznacenog u polisi na neko mesto u okviru sedista osiguranika.I ovde postoji ogranicenje da ovim os ne mogu biti obuhvacene stvari izlozene na sajmovima I vasarima.Pri tome su od rizika provalne kradje stvari osigurane samo za vreme dok se nalaze u zatvorenim I zakljucanim prostorijama.za zalihe robe.materijala I sirovine-nabavna cena.klasa opasnosti robe.zanatskih I usluznih organizacija od opasnosti pozara i nekih drugih opasnosti.Na osnovu ove vrste osiguranje nece biti nadoknadjene stete nastale provalnom kradjom ili razbojnistvom.da se utvrdi identtitet ovih stvari I dam u se one vrate.stedne knjizice.kao ni motorno suvozemno vozilo.zlatni predmeti I kolekcije osigurani samo ako su smesteni u posebnom zakljucanommestu kao sto je gvozdena blagajna .nakit.Kod ove vrste osiguranja.O svemu sto je preduzeo duzan je da odmah obavesti osiguravaca.preko nadleznih organa preduzima sve potrebne mere.pravim kljucem ili njegovim duplikatom do kojeg je doslo na nelegalan nacin.pod uslovom da drugacije nije ugovoreno je :za gradjevinske objekte-gradjevinska cena objekta prema cenama u mestu gde se objekti nalaze.veoma je znacajno utvrditi vrednost stvari.umanjena za iznos procenjenog rabacenja.poluprozivoda I finalnih proizvoda pojedinim rizicima od kojih se osiguravaju.pri cemu su osiguranjem obuhvacene one koje su postojale u momentu zaljucenja ugovora ali I one koje su posle nabavljene .odnosno razbojnistva I to u visini troskove opravke.stete koje su nastale prevarom.Osigurane opasnosti. klasa zastitnih mera.samohodne masine I letilice.stete u vidu gubitaka zarade. 44 .za zalihe gotovih prozivoda I nedovrsenje proizvode kod prizvodjaca. Pri tome se u polisi moraju uneti svi podaci potrebni za odredjivanje visine premije.Ovom vrstom osiguranja pored nepokretnih mogu biti obuhvacene I pokretne stvari.dok su novac .Sto se tice mesta os.klasa zastitnih mera.tada su osigurane pokretne stvari koje se nalaze u mestu osiguranja.princip je da osiguranje vazi za vreme dok se osigurane stvari nalaze na mestu oznacenom u polisi.Pri tome se osiguravajuca zastita pruza I za stete nasale odnosenjem.Pokretne stvari pravnih lica su osigurane stvari koje se nalaze na mestu osiguranja I stvari koje su postojale u trenutku zakljucenja ugovora.odnosno mesto stanovanja na teritoriji Srbije I Crne Gore.kao I prema izvorima rizika koji proizilaze iz tehnoloskog procesa glavne prozivodnje.instalacija I opreme u kojima se nalaze osigurane stvari prilikom izvrsenja ili pokusaja izvrsenja provalne kradje.pod uslovom da je niza od nabavne.tada su osigurane samo one stvari koje se nalaze na mestu osiguranja I koje su postojale u momentu zakljucenja ugovora I pod uslovom da s epojedinacno naveduu polisi ili na posebnom spisku.provaljivanjem tavanice.osnovnim s obzirom da je rizik od pozara jedan od najvecih I najcesce izrazenih rizika.Klase opasnosti se odredjuju prema osetljivosti izlozenih sirovina.Pri tome su osigurane smao one stvari koje su svojina osiguranika I lica koja sa njim zive u zajednickom domacinstvu.U tom slucaju je duzan da odmah .a ako je trzisna cena niza od nabavne tada je to trzisna cena uvecana za zavisne troskove.prikolice.uzimajuci u obzir rabacenja ili prema trzisnoj ceni.Vrednost zaliha robe.Kada su u pitanju pokretne stvari gradjana.uslovom da osiguranik vodi odgovarajucu evidenciju.trzor ili sl.osnov za tarifiranje čini: klasa opasnosti.su izvrsenje ili pokusaj provalne kradje ili razbojnistva I obest u toku izvrsenja provalne kradje.Vrednost osiguranih stvari.

Osigurane osnovne opasnosti.deo objekta u izgradnji.vrsta predmeta osiguranja.toplovodi.masinski uredjaji.mraza.ploce meremerne.gradjevinska oprema I pomocni objekti koji su obuhvaceni u predracunskoj vrednosti objekta u izgradnji I sluze za izgradnju gradjevinskog objekta.kise.Kod os masina od loma znacajno je utvrdjivanje bonusa I malusa u odnosu na premiju koji osiguranik treba da plati.zajedno sa postoljem.bujice.koje sluzi iskljucivo osiguranom objektu.odnosno pojedini gradjevinski I zanatski radovi koje je preuzeo izvodjac radova.Osiguranje objekata u izgradnji Predmet po ovoj vrsti os mogu biti: gradjevinski objekti u izgradnji. itd.nehata ili zle namere radnika.ukrasa ili slova na staklu 51) Osiguranje mašine od loma i nekih drugih opasnosti? Predmet os mogu biti masine.odnosno u visine troskove za izradu nove slike.ukoliko nije drukcije ugovoreno.ovim osiguranjem se mogu obuhvatiti I vec postojeci objekti na kojima se obavljaju rekonstrukcije.Obaveza osiguravaca pocinje od trenutka kad osigurane stvari budu istovarene na prostoru odredjenom za izvodjenje radova.porculanski umivaonici.Bonus u obliku snizenja premije I malusa u obliku doplatka na premiju se utvrdjuju pojedinacno za svakog osiguranika na osnovu tzv tehnickog rezultata ostvarenog u poslednje tri godine a obracunavaju se unapred za naredni period trajanja osiguranja.Vrednost osigurane stvari je njena nabavna cena tj cena izrade.Osiguranje objekata u izgradnji moze da zakljuci investitor. 52) Osiguranje objekta u izgradnji i montaži? .lezistem I temeljom.Rizici obuhvaceni ovim osiguranjem su pre svega .zanatski.Masine mogu biti osigurane ili grupni ili pojedinacno uz vaznu napomenu da su osigurane samo one masine koje su naznacene u polisi.kablovski vodovi.ukoliko je njiohova vrednosti sadrzanau ukupnoj vrednosti masine.Ukoliko se posebno ugovori I plati dodatna premija ovim osiguranjem su obuhvaceni I rizici dopunskih opasnosti I to poplave.suma osiguranja.Ako se postepeno ugovori predmet osiguranja mogu biti I dalekovodi.kao I usled nespretnsti.Ovim os su obuhvaceni rizici unistenja ili ostecenja osigurane stvari ali nece biti nadoknadjene stete nastale prilikom namestanja osiguranih stvari u prostorijama koje nisu oznacene u ugovoru.natpisa.ulicna ogledala I sl.Pri tome su osigurane stvari samo one stvari koje su oznacene u polisi.Ako se posebno ugovori I ako je obracunata posebna premija.Pod mesto osiguranja smatra se podrucja gardilista s prirucnim skladistima na radilistu .naftovod.ogrebotine I slicna ostecenja.Pri tome se u polisi moraju upisati elementi za odredjivanje visine premije.gradjevinska oprema I pomocni objekti koji sluze za izgradnju gradjevinskog objekta .odnosno druge stvari iste vrste ikvaliteta umesto polomljene.odnosno 45 .pomocni gradjevinski materijal I alat u upotrebi.cevovod.54) Osiguranje stakla od loma? Kod ove vrste osiguranja mogu biti sve vrste stakla.aparati I instalacije.Osiguranik se pored naknade iz osiguranja priznaje I naknada na ime troskova rasciscavanja I rusenja u vezi s nastalim osiguranim slucajem.razna ostecenja ili unistecenja osigurane stvari usled nezgode u pogonu pod kojim se podrazumevaju dogadjaji koji nastaju nepredvidjeno I iznenada u vezi sa koriscenjem osigurane stvari .Ti troskovi su limitirani odredjenom procentom.I to za onaj deo za koji ima imovinski interes ili ugovorenu obavezu da sprovede os od ugovorom predvidjenih opasnosti.Prilikom utvrdjivanja naknade iz os .natpisi I ukrasi izradjeni na osiguranim staklima.pravilo je da se steta obracuna prema visini troskova za namestanje novog stakla.elektricni uredaji.snega.Osnovno pravilo koje proizilazi iz Tarife premije je da se premije osiguranja masine od loma I nekig drugih opasnmosti odredjuje tako sto se ima u vidu:tezina rizika.ostecenja ili nestanak osigurane stvari do kojih je doslo usled pozara I udara groma.gasovod.visoke vode.svetleci natpisi I reklama.odnosno rizici obuhvaceni ovim osiguranjem su unistenja.oluje.jeste vrednost nove stvari umanjene za iznos procenjenog tehnickog I ekonomskog rabacenja.inastalacioni materijal I sva oprema koja je namenjena iskljucivo za ugradnju u osiguranom objektu u izgradnji.obim pokrica. pod kojima se podrazumevaju novogradnja I rekonstrukcija:gradjevinski.podzemne vode.trajanje osiguranja.pri cemu se mora za svaki objekat izvrsiti posebno ugovoranje I saciniti specifikacija osiguranih stvari.grada.eksplozije .Vrednost osigurane stvari.slike.

ako se posebno ugovori I obracunska dodatna premija.Pored naknade iz os.dok je kod semenskog kukuraza jesenji mraz.odnosno osiguranika.kao I postolja I temelji .pozar I grom a dopunske opasnosti su kod svih useva I plodova oluja.stovaristima na gradilistu a zavrsava se istekom 24 casa dana koji je u polisi oznacen kao da isteka osiguranja.I kod ove vrste os.a ako se zakljuci tzv.odgovornosti iz delatnosti izvodjaca montaznih radova.ukrasno bile.Tarifiranje u ovoj grani se vrsi prema klasama osteljivosti kultura.visegodisnji zasadi.osiguravac ima pravo da zahteva ponistenje ugovora.instalacije I aparati.ukljucene su I dodatne opasnosti kao sto su poplave I bujice.Odbitna fransiza se odredjuje u procentima u odnosu na iznos stete.kolektivno osiguranje onda mogu biti obuhvaceni I usevi I plodovi indiviualnih poljoprivrednih proizvodjaca.tako sto se premija os umanjuje za onoliko procenata koliko procenata iznosi ugovorena fransiza.masinska I elektro-oprema.pri cemu je pravilo da svaka strana pismeno imenuje svog vestaka u roku od pet dana od dana izvrsene procene a u slucaju kada osiguranik ili njegov zastupnik nije prisustvovao proceni.ukljucujuci pouseve.ugovorna odgovornostizvodjaca montaznih radova u garantno roku.Premija se u pocetku os prvo obracunava premautvrdjenoj premijskoj stopi na predracunsku vrednost objekta iz ugovora o montazi u vreme zakljucenje ugovora o os.Kod os useva I plodova je afirmisan princip nedeljivosti premije.Za ovaj vid osiguranja je karakteristicno da se premija u pocetku osiguranja obracunava primenjujuci premijsku stopu na predracunske vrednosti objekta iz ugovora o gradnji.Pocetak obaveze osiguravaca se vezuje se za trenutak kad osigurane stvari budu istovarene na mestu montaze.Kod os objekata u izgradnji I kod os objekata u monatzi .montaze koje se izvode pod vodom.trska .osiguraniku se priznaju troskovi za rasciscavanje I rusenje u vezi sa nastalim osiguranim slucajem.Ukoliko se posle zakljucenja ugovora utvrdi da je osigurani usev.Pri tome se pod pojmom kolektivnog podrazumeva osiguranje kojim je obuhvaceno najmanje 50 posto povrsina pod odredjenom kulturom ili najmanje 30 domacinsta sa svim povrsinama pod odredjenom kulturom na tertoriji jednog naseljenog mesta.Kod os useva I plodova je takodje predvidjeno da osiguravac nadoknadi troskove os koji su prouzrokovani pokusajem osiguranika da se otkloni neposredna opasnost nastupanja osiguranog slucaja.montazna oprema I pomocni objekti koji su obuhvaceni u predracunskoj vrednosti objekata u monatzi I sluze za montazu osim stvari koje cine osnovna sredstva izvodjaca radova.Osiguranje od dounskih opasnosti moze zakljuciti za useve I plodove drustvenog sektora.odnosnu na osnivu tzv tehnickih rezultata ostvarenih u osiguranju useva I plodova od pojedinih rizika.U ovoj grani osiguranja cesto dolazi do procene stete vestacenjem.U grani osiguranja useva I plodova postoje osnovne I dopunske opasnosti.visoke I podzemne vode. 53) Osiguranje useva i plodova? Predmet u ovoj grani osiguranja mogu biti svi usevi.Mesto osiguranja se odredjuje kao podrucje gde se obavlja montaza s prirucnim skladistima na tom mestu koje sluzi iskljucivo za izvodjenje osiguranog objekata u monatzi.koji se manifestuje u pravilo da ukoliko je usev ili plod istovremeno osiguran od vise rizika a tokom trajanja os dodje do ostvarenja nekog od osiguranog rizika.U premijskim stopama ugradjena je tzv integralna fransiza od 5 posto .kao I kod os objekata u izgradnji.medjuuseve.a u vreme zakljucivanja ugovora o osiguranju.Tako se sve culture razvrstavaju s obzirom na osetljivost prema riziku.ugovor moze zakljuciti I investitor I izvodjac montaznih radova.Navedeni usevi I plodovi koji su vec bili osteceni od rizika od kojih se vrsi osiguranje ne mogu biti osigurani.Razvrstavanje teritorijalnih jedinica u klase opasnosti vrse se na osnovu njihove izlozenosti pojedinim rizicima.Medjutim 46 .osiguravac zadrzava celokupno premiju za sve rizike.odnosno plod pre zakljucenja ugovora bio ostecen od rizika koji je obuhvacen ovim osiguranjem.Osnovne opasnosti su grad.u razlicite klase.I to svaki posebno za onaj deo za koji ima imovinski interes ili ugovorenu obavezu da sprovede os od odgovarajucih opasnosti predvidjenih ugovorm.masine .kao I pokusajem da se ogranice njegove stetne posledice.koji su limitirani u odnosu na vrednost osigurane stvari.dok os prestaje istekom 24 sata koji je u polisi oznacen kao da isteka os. Osiguranje objekta u montaži Predmet osiguranja objekta u montazi cine metalne konstrukcije sa masinskim I elektro-opremom ili bez nje.topola.u toku od tri dana od dana saopstenja procene.poplava I prolecni mraz.ako je njihova vrednost sadrzana u vrednosti objekata u montazi.

odnosno na dan obracuna stete.Ova os se mogu zakljuciti na period manji od godinu dana.Opste pravilo u ovoj grani os je da se premijska stope.I uovoj grani os osiguranik je duzan da preduzme propisane.nastalih stete I svih drugih relevantnih cinjenica.nakon sto se izvrsi otudjenje osigurane zivotinje.ovce.osiguravac nije duzan da nadokadi stete.racunara kao I procesni elektronski racunari.vode I pare.ugovorene I sve druge mere da bi sprecio nastupanje osiguranog slucaja.pomocnim aparatima.zivotinje su osigurane I za vreme dok sun a zemljisnom posedu osiguranika.I to su u trenutku u kome osiguranik prestaje da drzi zivotinju.Os prestaje da vazi .stete koje su nastale u garantnom roku.kada se nalaze u pogonu.zivotinje koje se drze pod losim hogijenskim uslovma klao I druge vrste zivotinja.Medjutim.odnosno do kraja trajanja os.a sto mora biti konstatovano u polisi ili u posebnom dopunskom ugovoru.ukoliko je osiguranik zakljucio I neko drugo os za stvari koje se osiguraju po osnovu os elektronskih racunara.klimom I energetskim uredjajima.eksplozije.I kod ovog os je takodje uvedena fakultativnost u isplati.koji je duzan da nadoknadi proizvodjac ili prodavac.kada se demontiraju I montiraju zbog remonta I za vreme popravke u radionici osiguranika.I za vreme kada su date u zakup ili zajam.Steta ce tada biti isplacena na osnovu tih drugih zakljucenih os.pada letilice.izuzev za koje je predvidjeno os pod posebnim uslovima.duzan je da preduzme sve sto je u njegovoj moci da se ogranice njegove stetne posledice.prinudnog klanja zbog bolesti ili nesrecnog slucaja.preteranog I nerazumnog iskoriscavanja zivotinja ili zbog toga sto zivotinje nisu na vreme ili uopste lecene.ali se tada za odredjeni vremenski period obracunava odredjeni postupak u odnosu na godisnju premiju.za pojedina podrucja I za pojedine sektore.iscrpljene.pri cemu se premija obracunava u odredjenom procentu u odnosu na sumu os.osiguravac nije u obavezi da nadoknadi stetu nastalu prinudnim klanjem iz ekonomskih razloga ukoliko su oboljenja nastala zbog dugotrajnog.Osigurane se samo stvari navedene u polisi .prinudnog klanja iz ekonomskih razloga.Pri tome se utvrdjuje da je stvarna vrednost zivotinje proizvod njene tezine I trzisne cene na dan zaklucenja ugovora.koje sun a podrucju pogona osiguranika na istom mestu I za vreme kada su montirane I spremne za rad.Troskovi rizika lecenja mogu biti obuhvaceni os .na obliznjim sajmovima.Medjutim.Pri tome.svinje pod uslovima da ispunjavaju propisane uslove za starost.Shodno Opstim uslovima predmet ovog osiguranja mogu biti zdrave domace zvotinje I tokopitari-goveda I bikovi.Tehnicki rezultat se utvrdjuje po vrstama I kategorijama zivotinja I to:za pojedine osiguranike koji u osiguranju imaju veci broj zivotinja.pravo na reviziju rizika.s obzirom da se osiguravajuce pokrice daje dok se osigurane zivotinje nalaze u mestu koje je oznaceno na polisi.pod uslovima da su posebno ugovoreni.stete nastale usled ogrebotina na nosiocima podataka koje nastanu pri radu racunara. 55) Osiguranje životinja? Osiguranje zivotinja regulisano je uglvanom .I kod ove vrste os ustanovljeno je pravo osiguraca da izvrsi kontrolu osiguranih zivotinja.sto se podvodi pod tzv.kada se prevoze zbog ciscenja I popravke ili premestaju na drugo mesto ali najvise 15 km od mesta rada.Opstim I Posebnim uslovima.doplaci I popusti odredjuju za period o sod godinu dana.provalne kradje itd.Pri tome predmet osiguranja ne mogu biti obolele zivotinje ili zivotinje za koje se sumanja da su bolesne.U ovoj grani os tehnicki rezultat se iskazuje kumulativno I to za period od poslednjih pet godina os.Tako se na bazi dobijenog tehnickog rezultata odredjuje snizenje ili povecanje premije za naredni period os I to primeno tzv korektivnog faktora na osnove premijske stope.Mesto osiguranja je bitno.klizanja tla.ukoliko rade u uslovima I sluze nameni za koje su projektovane .Osiguranik je obavezan da isplati naknadu stete koje su rezultata uginuca zivotinja koja je osigurana ili nesrecnog slucaja.procesora I slicnih uredjaja Predmet ovog os su elektronski racunari I slicni uredjaji I instalacije sa opremom.odnosno kad osigurani slucaj nastupi.slepe I zivotinje u losoj kondiciji.a po osnovu os elektronskih 47 .kao I za vreme teranja ili prevoza na to mesto I sa njih.Po ovim Uslovima osigurane opasnosti cine sva ona ostecenja ili unistenja osiguranih stvari koja su nastala usled pozara I udara groma.Kod os zivotinja koristi se I institute karence pod kojim se podrazumeva period u okviru kojeg ne poswtoji obaveza osiguravaca da nadoknadi stetu I pored toga sto je zakljucen ugovor o osiguranje.procesora I slicnih uredjaja.stete koje su nastale na podacima zbog nemara. Osiguranje elektronskih racunara.Suma osiguranja moze biti najvisa stvarna vrednost koju ce postici do kraja tova.oluje.kao sto je gubitak zarade.odbitna fransiza se moze ugovoriti I u odredjenom procentu od sume osiguranja ostecenog useva.

ako je steta prouzrokovana upotrebom vozila odnosno vazduhoplova.iznosi maksimalnih naknada.s obzirom da se samo na taj nacin moze uspostaviti potpuna zastita odredjenih dobara I odredjenih kategorija lica.ako je steta zbog smrti.odnosno korisnik motornog I prikljucnog vozila je duzan da zakljuci ugovor o o sod odgovornosti za stetu koju upotrebom motornog vozila pricini trecim licima usled smrti.izuzev lica kojima je mesto rada na prevoznom sredstvu.unistenja ili ostecenja stvari.Ustanovljen je Garantni fond radi ekonomske zastite putnika I trecih lica koji treba da cine sredstva koja se obrazuju doprinosom osiguravajucih organizacija.Savezna vlada je donela Uredbu o premijskim stopama I o sod autoodgovornosti u kojoj su uredjeni prakticno svi kljucni odnosi-struktura premijskih stopa. Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila.a nije bio zakljucen ugovor o obaveznom os 2.procesora I slicnih uredjaja naknada ce se isplatiti samo u slucaju kada pokrice po tim drugim osiguranjima nije dovoljno I to samo do sume nepokrivenog dela stete.45 racunara.a prethodno je zakljucen ugovor o obaveznom osiguranju sa osiguravajucom organizacijom nad kojom je otvoren 57) Osiguranje od auto-odgovornosti? Saglasno zakonskim odredbama vlasnik.Osiguravac je u obavezi da naknadi stetu koja je nastala upotrebom motornog vozila a za koju se utvrdi da je odgovoran sopstvenik .odnosno lice koje je upravljalo motornim vozilom.vazduhoplova I plovnih objekata 56) Obavezna osiguranja? Osnovno pravilo je da je zakljucivanje ugovora o os dobrovoljno.aerodrome ili u neposrednoj blizini prevoznog sredstva pre ukrcavanja odnosno posle iskrcavanja.pristanista.Predvidjeno je da sredstva garantnog fonda mogu koristiti: 1.uzlovi za izracunavanje viskova premije radi smanjenja premijskih stopa.ukoliko nije oruzeno drugo obezbedjenje za naknadu stete ili ako medjunarodnim ugovorom nije drukcije odredjeno. 2.Os vlasnika motornih I prikljucnih vozila od odgovornosti za stete pricinjene trecim licima 3.narusavanja zdravlja.Oblici imovinske stete koja se nadoknadjuje usled smrti.kao I lica koja se nalaze u krugu stanice.izdaci za tudju 48 .Kod nas se na osnovu Zakona kao obavezna os moraju zakljuciti: 1.Na osnovu Zakona.pravila za izracunavanje premijskih stopa klasifikovanih prema grupama definisanim I obelezenim jednakim faktorima rizika.Medjutim u svim razvijenim zemljama postoje os koja se moraju zakljuciti sa drustvo za os.luke.povrede tela izi zdravlja nekog lica su:troskovi lecenja povredjenog lica.uslovi za uvodjenje novih ili smanjenja postojecih premijskih stopa.osim za stetu na stvarima koje je primio na prevoza.mora biti osigurana od odgovornosti za stete pricinjene trecim.lica koja su imala nameru da putuju odredjenim prevoznim sredstvom ili su u njime putovala.os vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za stete pricinjene trecim licima.Na osnovu ovog ugovora o os osiguravac naknadjuje stete na stvarima I stete na licima.Neophodno je da trece osteceno lice dokaze da postoji uzrocna veza izmedju nastale stete I upotrebe konkretnog vozila.Vlasnici prevoznih sredstva na koje se odnose odredbe Zakona o obaveznom os imaju obavezu da zakljuce ugovor o obaveznom os sa nekom od registrovanih drustva za os.Vazduhoplov koji nije jugoslovenski a ulazi u vazdusni proctor SR Jugosalavije.Vlasnici jugoslovenskog vazduhoplova su takodje duzni da se osiguraju od odgovornosti za stete koje nastanu iz osnova posedovanja ili upotrebe vazduhoplov.odnosno provizija koja se mogu placati za obavljanje poslova posredovanja I zastupanja u poslovima o sod auto-odgovornosti prema vrsti I obimu izvrsenih usluga.odnosno sve oblike stete za koje postoji odgovornost osiguranika-stetnika. 3.izgubljena zarada za vreme lecenja.Putnici se smatraju lica koja se radi putovanja nalaze u prevoznom sredstvu I to bez obzira da li su kupili voznu kartu ili imaju pravi na besplatnu voznju.povrede tela.povrede tela ili narusavanja zdravlja prouzrokovana upotrbom nepoznatog vozila ili vazduhoplova.uslovi za odstupanje premijskih stopa os pojedinih vrsta ili grupa motornih vozila.Obavezno os putnika u javnom saobracaju od posledica nesrecnog slucaja.ako je steta prouzrokovana upotrebom vozila odnosno vazduhoplova.

Steta koja je prouzrokovana upotrebom vozila inostrane registracije ciji se vlasnik noje osigurao od auto-odgovornopsti nadoknadjuje se iz garantnog fonda.ako je nastala iz delatnosti osiguranika.lice koje je ucestvovoalo u protivpravnom oduzimanju motornog vozila cijom je upotrebom prouzrokovana steta.pomoc I negu u vreme oporavka.Pravilo je da stetu prouzrokovanu upotrebom vozila inostrane registracije koje je osigurano kod domaceg drustva za os nadoknadjuje to drustvo .Kod ove vrste osiguranja posebnu primenu nalaze pravila o bonusu tj umanjivanju visine premije onim osiguranicima koji u odredjenom vremenskom periodu nisu imali stete.ukoliko za posledicu imaju smrt .zeleznickom I vazdusnom saobracaju I saobracaju na unutrasnjim vodama koje se prevoze na rizik osiguranika.ukoliko su izazvane iznenadnim I neocekivanim dogadjajem za vreme prevoza OM u drumskom.nestanak.Osiguranik je duzan da pre eventualnog priznavanja svoje obaveze na naknadu stete i njene isplate osteceniku zatrazi saglasnost od osiguravaca kao i da se pridrzava upustva koja u vezi s tim dobije od osiguravaca 59) Osiguranje od odgovornosti iz delatnosti? Ovim os obuhvacena je odgovornost za prouzrokovanu stetu.ili iz posedovanja stvari.Osiguranjem auto-odgovornosti su obuhvacene I stete prouzrokovane upotrebom motornog vozila koje je koristilo.Troskove utklanjanja i prevoza ostataka OM u cilju raskrcavanja i cicenja puta po naredbi nadleznih drzavnih organa Osiguravac nije u obavezi da osiguraniku nadoknadi: 1.odnosno pruzanje odbrane 3.u skladu sa odredbama Uslova 2.a u cilju sprecavanja stetnog delovanja ili smanjenja vec nastalog stetnog delovanja OM 5.kojom se razvrstavaju opasne materije u klase opasnosti.troskove pretovara na drugo prevozno sredstvo.sve stete koje pretrpe treca lica.Pravo na naknadu stete.osim ako je to posledica saobracajnog udesa prevoznog sredstva 2.odnosno kojim je upravljalo lice koje za to nije imalo ovlascenje.s tim da se osiguranje skladistenja OM posebno ugovora.izdaci za tudju pomoc u kucnim poslovima I dr.troskove prevoza drugim prevoznim sredstvima Ugovor o os se zakljucuje na fiksnu sumu os koju odredi ugovorac os u skladu sa Tarifom premija.osim ako je pretovar posledica saobracajnog udesa prevoznog sredstva 3.odnosno smanjenje stete koja je vec nastala 4.po osnovu os auto—odgovornosti nemaju vlasnik.I to odredbama zakona koji vazi za vozila jugoslovenske registracije.sve troskove razumno ucinjene radi sprecavanje nastanka stete.suvlasnik I drugi imalac motornog vozila cijom je upotrebom pricinjena steta koji je odgovoran za stetu.Iako je odredjivanje visine bonusa jedno od trzisnih komponenti na osnovu kojeg drustvo za os medjusobno konkurisu jedno drugom.troskove eventualnog istovara.unistenja ili ostecenja imovine trecih lica ili zagadjenje zivotne sredine.povredu tela ili zdravlje trecih lica ili gubitak.uobicajeno je da se maksimalni bonusi krecu od 30-60% od visine premije.pretovara ili utovara na drugo prevozno sredstvo ako je prvobitno prevozno sredstvo pretrpelo saobracajni udes. 58) Osiguranje od odgovornosti prevoznika opasnih materija prilikom transporta? Po odredbama Uslova osigurava se naknada za slucaj odgovornosti vlasnika odnosno nosioca prava koriscenja opasnih materija za stete pricinjene trecim licima.Osigurava je obavezan da nadokandi: 1.troskove sudskih sporova i preduzetih pravnih mera u vezi sa stetama iz taacke 1 u cilju odbrane od neosnovanih ili preteranih zahteva trecih lica ali pod uslovom da se osiguravac prethodno saglasio sa predlogom osiguranika za vodjenje sporova.Isprava o os mora da sadrzi sva merodavna obelezja potrebna za odredjivanje visine premije.troskove ponovnog utovara na isto ili drugo prevozno sredstvo.odnosno korisnik .ili iz pravog odnosa ili iz odredjenog svojstva kao izvora opasnosti koji su oznaceni u 49 .Osiguravajuce pokrice u smislu ovih Uslova pocinje da tece od pocetka utovara OM na prevozno sredstvo I traje do zavrsetka istovara.

nesavestan ili nestrucan postupak ili propust lekara i/ili drugog medicinskog osoblja.greske ucinjene u radionici ili pri monatzi.a pod uslovom da je tu stetu duzan da nadoknadi ugovorac os na osnovu ugovora o prodaji i isporuci.Osiguravac .pri cemu tada osiguravac stupa u pravo osiguranika prema radniku kao osiguranom licu.za zajednicku sumu od 25 prosecnih neto plata) Osiguranje odgovornosti za greske na stvarima Po Uslovima koje obrazlazemo stvari koje mogu biti osigurae su masine.nestrucnog rukovanja.ukoliko je osigurana stvar ostecena korozijom.Takodje je ovim osiguranjem obuhvacena odgovornost za prouzrokovanu stetu iz povecanja opasnosti ili prosirenja izvora opasnosti koji je oznacen u polisi u toku trajanja os.ukoliko se drugacije ne ugovori.povrede tela ili zdravlja trecih liva.kaisevi.ako je pokrenuta istraga.kada bude poveden postupak za obezbedjenje dokaaza.zajednicka suma za lica i stvari.vaazduhoplova.trake.suma za stvari.kao i da nadoknadi troskove sudskog postupka.Ne nadoknadjuju se troskovi koji su nacinjeni prilikom otklanjanja same greske.suma za lice.takodje nije duzan da nadoknadi stetu ukoliko je osigurana stvar prevremeno istrosena a pokaze se da je pravilno izvrsena tehnicko-racunska kalkulacija i konstrukcija.erozijom.Pri tome su za ovu vrstu os odredjene i minimalne sume os(npr za lica 25 prosecno ostvarenih neto plata.Osiguranik je duzan da obavesti osiguravaca i o svim drugim aktivnostima kojima se zahtev za makamdu stete protiv njega istice i to ako bude istaknut preko suda.usled nedovoljne nege.Za razlku od klasicnih imovinskih os kod kojih je osiguravac u obavezi da nadokandi stetu na osiguranoj stvari.polisi osiguranj odnosno ponudi.gvozdene konstrukcije sa ili bez mehanickog ili masinskog uredjaja kao i razni alati.novog izvora opasnosti koji se kod osiguranika pojavi posle zakljucenog ugovora os.za stavri 15 prosecno ostvarenih neto plata.odgovornost za stete koje su u neposrednoj vezi sa koriscenjem radiaktivnih materija.greske u tehnicko-racunskoj kalkulaciji.nastaloj usled ostecenja.akoji je u suprotnosti sa aktuelnim propisima i standardima medicinske struke i kao takav za direktnu posledicu ima nepovoljan ishod lecenja.masinski uredjaji .aparati.Sto se tice prostornog vazenja ovog os isticemo da su obuhvaceni samo oni osigurani slucajevi koji su nastali na teritoriji Srbije a na teritoriji drugih drzava samo ako se to posebno ugovori ili ao je to predvidjeno dopunskim uslovima.Ukupna suma os se ugovora u odnosu na osnovnu sumu os i iznosi od 5 do 10 osnovnih suma os zavisno od toga ko je osiguranik.odgovornost osiguranika na osnivu ugovornog prosirenja njegove odgovornosti i na slucajeve za koje inace ne odgovara.podvrgnuta optuznica ili je doneta 50 .usled gresaka u materijalu i konstrukciji koje su ugovoarac os bile poznate pre nastupanje stetnog dogadjaja 60) Osiguranje od odgovornosti lekara? Predmet osiguranja prema Uslovima je zakonska odgovornost osiguranika za stete nastale usled smrti.U pogledu vremenskog vazenja ovog os osiguravac je duzan da nadokandi stetu samo ako osigurani slucaj nastane u periodu vazenja os/Po nastanku osiguranog slucaja osiguravac je u obavezi da zajedno sa osiguranikom preduzme odbranu od neosnovanih ili preteranih zahteva za naknadu stete.Osiguranik je duzan da obavesti osiguravaca o nastanku osiguranog slucaja kao i o podnetom zahtevu za nakandu stete najkasnije u toku od tri dana po saznanju.izuzev ukoliko je tu stetu namerno prouzrokovao radnik osiguranika.Ovim os nije obuhvacena odgovornost osiguranika za namerno prouzrokovanu stetu.Pored osnovne sume os ugovara se i ukupna suma os koja je gornja granica obaveze osigiravaca u vezi svih osiguranih slucajeva koji se dogode u toku jedne godine os.Osiguranim slucajem u smislu odredbi ovih Uslova smatra se profesionalna greska.Osiguranje od odgovornosti iz delatnosti moze se zakljuciti na jednu od sledecih kombinacija suma osiguranja:kombinovano za lica i stvari.Suma osiguranja je gornja granica obaveze osiguravac na ime odstete i svih troskova po jednom osiguranom slucaju cak i za stetu odgovara vise lica koja se moze ugovoriti je ogranicena u normalnom iznosu i ista je fiksna i ne menja se u toku trajanja os.kod garancijskog ososiguravac je obavezan da nadokandi stetu prouzrokovanu unistenjem ili ostecenjem osigurane stvari ali usled greske u konstrukciji.kada bude stavljen u pritvor.unistenja ili odnosenja prouzrokovanih pozarom ili nekom drugo opasnoscu.uzad .odgovornost za stete nastale upotrebom motornog vozila.greske u livenju.Osiguranje po ovim Uslovima zakljucuje se na rok trajanja od jedne ili vise godina.da udovolji osnovnim zahtevima za naknadu iz os.lanci itd.koje su nastale kao posledica profesionalne greske lekara i/ili drugog medicinskog osoblja.

niti da izvrsi isplatu.Osiguravac nadoknaadjuje sve troskove parnickog postupka ukoliko je sam vodio spor ili je dao saglasnost osiguraniku za vodjenje spora.troskove i onda kada prelaze sumu os.pa i onda kada zahtev za naknadu stete nije bio osnovan.a posebo da ga prizna potpuino ili delimicno.Ako se osiguravac protivi predlogu osiguranika da se o zahtevu za naknade stete nagodi. 62) Osiguranje kredita? 51 .Osiguravac isplacuje naknadu iz os na osnovu priznanja koje je dao ili odobrio.odnosno advokatske kancelatije.kao ni da izvrsi isplatu.duzan je platiti naknadu.a da se time ne ucini ocigledna nepravda.Smatra se da propust ili pogreska nisu mogli ostati nepoznati kada ih osiguranik sam utvrdi ili za njih dozna a da nije jos postavljen ili najavljen odstetni zahtev treceg lica.Odgovornost advokata se utvrdjuje pred sudom a odgovornost advokata proizilazi iz opstih pravnih principa jer nije kodifikovana ni putem zakona ni putem drugih propisa.Osiguravac ucestvuje u deponovanju radi os naknade stete sto bi osiguranik bio duzan da ucini na osnovu zakonskih propisa ili sydske odluke i to najvise do iznosa njegove obaveze na naknadu stete. Obaveza osiguravacana pruzanje pravne zastite obuhvata ispitivanje odgovornosti osiguranika za nastalu stetu.da udovolji osnovanim zahtevima za naknadu iz os i da naknadi troskove sudkog postupka.Ugovarac os duzan je da prijavi stetu u roku od tri dana od dana nastanka osigurang slucaja odnosn od dana kada je za stetu doznao i mogao je prijaviti.odluka o krivicnom postupku a takodje je duzan da dostavi nalaz nadleznog organa u vezi sa nastalim stetnim dogadjajem.osiguravac je u obavezi:da zajedno sa osiguranikom preduzme odbranu od neosnovanih ili preteranih zahteva za naknadu stete –pravna zastita.s tim da se znanje i volja moraju odnositi podjednako na uzrok i posledicu stetne ranje.davanje svih izjava u ime osiguranika koje smatra celishodno za zadovoljenje ili odbranu od neosnovanog ili preteranog zahteva za nakandu stete.poravnanja koje je zakljucio ili odobrio i sudske odluke.Ugovarac osiguranja duzan je da nezavisno od roka u kome je podneo prijavu stete.Osiguranik nije ovlascen da se bez prethodne saglasnosti osiguravac izjasnjava o zahtevu za naknadu stete.ako je kod obavljanja delatnosti stetnu radnju ucinio s voljom i znanjem.Predmet osiguranja mogu da budu samo stvarne pretrpljene imovinske stete koje klijent zahteva od advokata.a narocito da zahtev prizna potpuno ili delimicno.niti da se o zahtevu za naknadu stete poravna.Osiguranik nije ovlascen da se bez prethodne saglasnosti osiguravaca izjasnjava o zahtevu za naknadu stete.Najcesce advokatske greske su kod nas propustanje roka za zalbu ili tuzbu.predstavniku osiguravaca pruziti sve podatke i druge dokaze koji su potrebi za utvrdjivanje uzroka obima i visine stete.uz placanje vece sume osiguranja i pokrivenost rizika koji nisu obuhvaceni obaveznim osiguranjem.a da se time ne ucine ocigledna nepravda.da se o zahteva za naknadu stete nagodi.odnosno isplata.U vezi sa podnesenim zahtevom za nakandu stete od strane ostecenog lica.osima koa se prema cinjenicnom stanju nije moglo odbiti priznanje i nagodba odnosno isplata .Osiguravac isplacuje naknadu iz osna osnovu priznanja koje je dao ili odobrio ili poravnanja koju je zakljucio ili odobrio ili sudske odluke.Moguce je da se posebno ugovori. 61) Osiguranje od odgovornosti advokata? U zemljama calnicama Evropske unije je uvedena obaveza da se advokati.Osiguranjem po ovim uslovima nisu obuhvacene stete od odgvornosti za propuste ili pogreske u obavljanju delatnosti koje su bile poznate u vreme zakljucenja ugovora o os ili nisu mogle ostati nepoznate.biroi i partneri moraju osigurati.kamate .Smatra se da je advokat odnosno advokatski pripravnik ucionio stetu namerno.ukoliko se druugacije ne ugovori.Kada se ispostavi da je advokat pricionio stetu trecem licu namerno ili ig rube nepanje.osiguravac ima pravo regresa prema advokatu ili advokatskom pripravniku.Ovaj vid obaveznog osiguranja stiti klijente advokata i samog advokata od gubitaka koji bi mogao da ugrozi njegovu egzistenciju.osim ako se prema cinjenicnom stanju nije moglo odbiti priznanje.napustanje glavnog pretresa i sl.a osiguravac moze zahtevati da osiguraniku pribavi i druge dokaze ako je to potrebno i opravdano.Obracunska naknada iz os se u svakom osiguranom slucaju umanjuje za 10 posto na ime ucesca osiguranika u steti.poravnanje.vodjenja spora u ime osiguranika ako osteceni ostvaruje pravo na naknadu stete u parnicnom postupku.Predmet osiguranja u smislu ovih uslova je zakonska odgovornost advokata za stetu koju prozurokuje trecim licima obavljanjem advokatske delatnosti.

Osigurana vrednost kod ovog tipa os je glavnica odobrenog kredita uvecana za iznos ugovorene redovne kamate.u slucaju ostvarenja rizika.Delkredere os kredita predstavlja os rizika nenaplate novacnih potrazivanja koje sa osiguravacem zakljucuje poverilac.platice ga osiguravac.ukoliko nastupi neposredna opasnost ili se vec pocela ostvarivati.Rizik obuhvacen ovim os su atmosferske padavine i to kisa.Ukoliko se to ne ucini usmeno i pismeno narednog dana osiguravac moze utvrditi finansijskih efekat neispunjenja te obaveze i srazmerno tom uticaju umanjiti iznos naknade.Uobicajena je takodje podela na medjunarodna i domaca kreditna os.Predmet os je ocekivani bruto prihod od priredbe da osigurani slucaj nije nastao.Da bi osigurani slucaj nastupio nije dovoljno da bankane moze da naplati svoje potrazivanje u sudskom vec ni u izvrsnom.kamate i sl i dalje postoje.Os protiv zloupotrebe poverenja predstavlja poseodavcevo obezbedjenje os steta koje poslodavac moze pretrpeti usled krivicnih radnji svojih sluzbenika.Kod ovog os.Pri tome.Prekid delatnosti neizbezno dovodi do prestanka obavljanja poslova u nekom duzem ili kracem vremenu u kom odredjeni troskovi.sneg.Kaucijsko os kredita je takvo os gde duznik sklapa sa osiguravacem ugovor.da u cilju smanjenja stete preduzima mere u okviru mogucnoati da se radnici koji su ostali bez posla zbog prekida rada zaposle u drugom pogonu ili drugoj organizacijimda osiguravacu njegovim predstavnicima i strucnjacima dozvoli istrazivanje i utvrdjivanje visine stete i obima obaveze naknade stete kao i da na zahtev osiguravac pruzi sva pismena obavestenja kao i dokumenta koja mogu tome posluziti Osiguranje priredbi Predmet ove vrste os cini bruto-prihod koji se ocekuje od priredbe ili iznos troskova koji nastanu u vezi sa priredbom. Osiguranje finansijskih gubitaka Osiguranje od opasnosti prekida rada usled pozara i nekih drugih opasnosti Ova vrsta os u teorji i praksi je poznata pod nazivom somazno osiguranje.ugovarac o sje banka.Krakateristicno za ovaj vid os je da je osiguranik duzan.koji placa premiju os i ima status osiguranika i pravo da se u slucaju nastanka osiguranog slucaja podnese osiguravacu ostetni zahtev.a narocito da preduzima mere koje ce smanjiti vreme trajanja prekida.eksplozije.Naknada stete se vrsi tako sto se isplacuje bruto prihod u iznosu koji osiguranik nije moga postici 52 .Kreditno osiguranje Kreditno osiguranje ili osguranje kredita je posebna grupa os u kojoj ugovorac os tj davalac stice pravo da.Osiguranim opasnostima smatra se smanjivanje privredne aktivnosti tj prekid rada zbog unistenja.naplati svoje potrazivanje od osiguravaca.Ovu vrstu os moze da zakljuci svako pravno lice koje obavlja odredjenu privrednu delatnost a na bazi koja ostvaruje ukupan prihod.a to je nenaplata potrazivanja od korisnika kredita.grad a usled cijeg padanja dolzai do stete u vidu smanjenja prihoda.i da se u tom pogledu pridrzava upustva.ako ga ne plati duznik poveiocu.Osigurani rizik je rizik nenaplate dospelih rata koje osiguranik tj davalac kredita nije mogao da naplati sudskim putem.ostecenja i nestanka osigurane stvari nastalih usled pozara i udara grma.duznik u nacelu.Osigurani slucaj nije nastupio ako se od korisinika kredita ne moze naplatiti potrazivanje u sudskom i izvrsnom postupku a postoji mogucnost naplate od ziranata.i ne zna da je poverilac osigurao svoje potrazivanje od njega.koji poveriocu jemci da ce njegovo potrazivanje biti placeno tj.odnosno iznoa troskova koje je osiguranik ucinio za priredbu.Predmet ovo s cini poslovni dobitak i odredjenitroskovi poslovanja.ni u izvrsnom postupku od korisnika kredita ili ziranata.pada letilice.koje je nastalo na osnovu prethodno zakljucenog ugovora o kreditu .da o tome istog dana obavesti osiguravac usmeno.udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne masine u osigurani gradjevinski objekat.grada.kao sto su zarade.oluje.Pri tome je osiguravac obavezan da nadoknadi stetu samo ako visina vodenog taloga dostigne ili premasi visinu oznacenu u polisi.kaucijsko os kredita i os poverenja.Osiguranik je duzan da u slucaju prekida rada preduzme potrebne mere zaotklanjanje ili smanjenje stete od prekida rada.Pri tome je ugovarac is duzan da zakljuci ovo os za sve organizovane jedinice na istoj lokaciji.Predmet os su krediti koje banka i druga drustveno-pravna lica odobravaju gradjanima u funkciji resavanja stambenih pitanja.manifestacija i demonstracija.bez obzira da li se nalazi u odvojenom ili jedinstvenom riziku.Uobicajena je podela na dejkredere os kredita.odnosno drustveno-pravno lice tj davalac kredita.odnosno utvrdjuje rezultate u skladu sa zakonim.Ova vrsta os omogucava da se u odredjenom periodu pronadje resenje koje ce omoguciti da se delatnost nastavi i da se izadje iz teskoca.koje osiguravac daje.telefonski.komunalni troskovi.

obezbedjuje naknadu troskove sudskog postupka i drugih usluga koje proizilaze iz osiguravajuceg pokrica a narocito u vezi-ostvarivanje prava na naknadu stete koju je pretrpeo osiguranik u vansudskom ili sudskom postupku.postoji posebna radna grupa za o sod zagadjivanje zivotne sredine. Osiguranje bankarske garancije pojavljuje se u finkciji sredstava koje smanjuju rizik kome je izvoznik izlozen obezbedjujuci smostalnu garanciju u korist izvoznika.nego drustvo za os preuzima na sebe osiguranikove rate za os.Osiguranje pravne zastite .Osiguranik tj nezaposleni ne dobija novac.Dvanje otkaza od strane nezaposlenog poslodavcu ne predstavlja nastupanje osiguranog slucaja.U drugim zemljama sprovodi u okviru drugih kombinovanih os i to sve vise preko specijalizovanih osiguravajucih drustva.dok se u drugim zemljama Evropske unije ovim osiguranjem bave i osiguravajuca drustva koja sprovode druge vrste osiguranja.osiguranik ima pravo da trazi misljenje advokata o tome ili nekog drugog pravnog strucnjaka ili pak putem tuzbe utvrdi uspesnost buduceg postupka.U okviru Komisije za os opste odgovornosti Evropskog komiteta za os.-odbrane ili zastupanje osiguranika u parnicnom.proceni da postupak nece biti uspesan i odbije da snosi troskove .a nepokrivenih troskova iz prihoda od priredbe. Osiguranje od rizika zagadjivanja životne sredine.takodje u slucaju kada osiguranik ostane bez posla tako sto dobije otkaz a u momentu zakljucenja os je znao da ce ostati bez posla.ali je u nekim drzavama predvidjeno obavezno o sod zagadjivanje zivotne sredine.U vecini zemalja ova vrsta os spada u dobrovoljno osiguranje.kao i u vezi nekog vansudskog zahteva.Preuzimaju se obaveze placanja osiguranika koje bi osiguranik trebalo da nastavi da izmiruje bez obzira sto je dobio status nezaposlenog .nego se nastavlja sa izmirenjem njegovih obaveza prema odredjenom tipu poverioca.ali po drugom osnovu koji nema veze sa ovom vrsto osiguranja.koji mu se inace isplacuje u slucajunezaposlenosti.Osiguranje pravne zaštite. Osiguranje bankarske garancije.Do donosenja ovog zakona kod nas je ovo os bilo prisutno samo delimicno u osiguranju od odgovornosti.Osiguravac se tada opredeljuje da li ce placati troskove postupka ili ne.Po pravilu se smtra da osiguravac nema obavezu da pokrije posledice osiguranog slucaja koji je vezan za dogadjaj koji je nastao vise od godinu dana pre zakljucenja ugovora. Ova vrsta os ne odnosi se na one nezaposlene koji nikada nisu na zasnovali radni odnos.obicno zavisno od toga kakva je procena uspesnosti postupka.Veoma je bitno za ocenu da li je nastupio osigurani slucaj kada je nastao stetan dogadjaj zbog koga je podnesen odstetni zahtev.pri cemu samo u Nemackoj postoji 33 takva drustva.U zemljama clanica Evropske unije os pravne zastite je posebna vrsta os.U oblasti os pravne zastite izvrsena je materijalno pravna harmonizacija donosenjem posebne Direktive 1987 godine.sto se u praksi nije dogadjalo.Nastanak osiguranog slucaja je po pravilu zavistan od volje osiguranika u situaciji kada sam osiguranik pokrece odredjene postupke smatrajuci da su isti neophodni u cilju zastite njegovih interesa.posebno kada je uzrok nastanka osiguranog slucaja nastao pre zakljucenja ugovora o os. Osiguranje pravne zastite je kod nas uvedeno kao poseban vid nezivotnog os odredbama Zakona o os.koja predstavlja znacajan instrumen za ostvarivanje prava gradjana na sudsku zastitu.parnicnom ili krivicnom postupku.Kod ove vrste os su posebno zanimljivi 53 .koja se odnosi na ugovaranje os pravne zastite.ugovore o stednji I hipotekarne zajmove.krivicnom.Osigurani slucaj nastupa samo u slucaju nastupanja nezaposlenosti koji nije nastao voljom osiguranika.usled nastanka osiguranog slucaja a ako su u pitanju osigurani troskovi-iznos stvarno ucinjenih .U Nemackoj i Svarcaskoj osiguranjem pravne zastite se bave samo specijalizovana osiguravajuca drustva .na osnovu placene premije.Ako sam pokrene postupak i uspe u njemu osiguranik imapravo da zahteva od osiguravaca da mu pokrije te troskove. Osiguranje od rizika nezaposlenosti.Osigurani slucaj ne nastupa.a to nastaje prestankom radnog odnosa. 63) Osiguranje troškova pravne zaštite? .Ukoliko osiguravac.ne isplacuje naknada iz os osiguranicima tj radnika koji je postao nezaposlen.upravnom ili drugom postupku.Osiguraniku se ne isplacuje naknada.Drugi znacajna posebnost je da se u momentu nastupanja osiguranog slucaja. Osiguranje od zagadjenja zivotne sredine spada u grupu os opste odgovornosti.

izvoznouvozni embargo itd kao I usled drugih opasnosti kao sto su raskidanje osnovnog ugovora od strane izvoznika.vec isplata osigurane sume.Kod os lica rizik obuhvacen osiguranjem ostvaruje se na licnosti osiguranog lice.ugovor se moze zakljuciti I za slucaj smrti ili nezgode nekog treceg lica.4.koja se moze sastojati u povredi.za sve zahteve koji imaju karakter kaznene sankcije.U pojedinim drzavama je propisano da vlasnici borbenih pasa moraju obavezno da poseduju o sod odgovornosti za svoje pse OSIGURANJE LICA 64) Razlike izmedju osiguranja lica i osiguranja imovine? U pravnoj teoriji se istice da os zivota stiti osiguranike od dva osnovna rizika:preranog rizika I dugovecnosti.Osiguranje pokriva svu stetu I troskove postupka u koje su ukljuceni sudski troskovi.Uslov za ostvarivanje prava iz osiguranja nije materijalni interes posto bi postojanje ovog nacelakod osiguranja lica bilo nemoralno.Ugovarac os moze biti privredno drustvo a clan poslovodstva osiguranik ili sam clan poslovodstva moze biti I ugovorac osguranja I osiguranik Osiguranje od odgovornosti za stetu od životinja Vlasnici pasa.osiguranik stice pravo na isplatu nastupanjem osiguranog slucaja I nije obavezan da dokazuje stetu.Samim tim ni stata koja se ostvari na osiguranom licu.Steta moze biti skromnih razmera ali I takva da ugrozi egzistenciju samog vlasnika I njegove porodice.osigurana suma je bitan element ugovora jer se jedino tako moze odrediti visina premije.odnosno osiguranik je u obavezi da u najkracem mogucem roku obavesti osiguravac da su osteceni podneli zahtev za naknadu stete.Osigurana suma se isplacuje ma koliki je iznos stete.za sve zahteve zaplacanje kazni.vestacenje I sl/Uslovima os se taksativno nabrajaju iskljucenja iz os I to sup o pravilu zahtevi koji su usmereni protiv poslovodstva zbog radnji koje su ucinili u vezi sa osnivanjem drustva.troskovi advokata.kod osiguranja lica nema nadosiguranja ni podosiguranja jer nema osigurane vrednosti.Njegova licnost se ne moze izraziti kroz materijalnu vrednost u novcu.zahtevi za stet koje su posledica krsenja poslovne tajne.Pravila na kojima se zasnivaju pravni odnosi u ovoj oblasti52 1.Osiguranje odgovornosti poslovodstva pokriva uglavno samo zakonsku odgovornost za imovinsku stetu za koju poslovodstvo odgovara.korisnik osiguranja moze kumulirati I zahtev iz osiguranja I zahtev po osnovu naknade stete.a steta moze nekad da dostigne I stotine hiljada evra.Ugovorac os .5.ostecenju zdravlja I slicno ne moze se izraziti u novcu.uakzuje u istom teorijskom stavu.kada izvoznik propusti da postupi po sudskoj ili arbitraznoj odluci koja je doneta u koorist izvoznika Osiguranje poslovodstva u privrednim društvima.za radnje ucinjene u toku likvidacionog postuka od strane zakonskih propisa.neispunjenjem obaveze os strane izvoznika iskljucivo zbog okolnosti izvan njegove kontrole kao sto su rat.pokriveni rizicki na koje se takodje.saglasno zakonskim odredbama.Osigurana suma se utvrdjuje I isplacuje ma koliki je iznos stete.Posebna pravila u osiguranu nezgode su-osigurana suma se 54 .ugovorne kazne.priorodne nesrece.koja je unapred utvrdjena.Prema analizama koje su sacinjene psi u Nemackoj naprave u toku godine stotine hiljada steta.odnosno donsenja odluka ili propusta kojima se naonosi steta drustvu poslovodstvo je u obavezi.odnosno duzni su da naknade svaku stetu koja nastane kao posledica aktivnosti ljubimca. 65) Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja? Pojam I pravna priroda -to je takvo osiguranje kod kojeg osiguravac preuzima obavezu da isplati osiguranu sumu osiguraniku ili drugom korisniku ako za vreme trajanja osiguranja predvidjeni nesrecni slucaj prouzrokuje smrt ili invaliditet kao I da naknadi stetu nastalu usled troskova lecenja I izgubljene zarade ili uslucaju narusenja zdravlja ili prolazne nesposobnosti za rad.3.U istom teorijskom stavu se istice da su pokrivene stete koje su nastale nepostenim pozivanjem na naplatu garancije. U slucaju pogresne procene.invaliditeti.2.Cilj os nije naknada stete prouzrokovane osiguranim slucajem.da tu stetu drustvu nadokadi.a I drugih domacih zivotinja snose odgovornost za sve ono sto njihov ljubimac cini.

ne primenjuju se pravila o nadosiguranju I podosiguranju.to znaci za ubuduce. -Zaklucenje ugovora-forma ugovora-prema odredbi clana 901.Osiguranik moze biti svako lice izmedju 14 I 75 godina zivota a oni koji ne spadaju u ovu kategoriju mogu biti osigurani po posebnim uslovima.odgovornosti ugovaraca prema licima osiguranim od posledica nesrecnog slucaja I njihovim stvarima.ima za posledicu njegovu smrt.pri sportskim skokovima sa padobranom.visegodisnje os.vec se produzava svake godine 3.kada jedna od strana otkaze ugovor i 6.kada osiguranik ne plati premiju do ugovorenog roka U pogledu duzine trajanja os .stav 1.Ako je u polisi obradjen samo dan pocetka osiguranja.ono se produzava iz godine u godinu sve dok ga jedna od ugovornih strana ne otkaze.Osiguranje prestaje za svakog pojedinog osiguranika u 24.osiguranik postane poslovno nesposoban 3.narusenja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoc.dnevnu naknadu I naknadu troskova lecenja.ratnih aktivnosti.prolaznu nesposobnost za rad ili narusavanje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoc.Lica potpuno lisena poslovne sposobnosti se ne mogu osigurati sem ako zakon ne nalaze drugacije.Da bi se neki dogadjaj smatrao nesrecnim slucajem on mora da ispunjava sledece uslove:da je iznenadan I nagao. -Trajanje osiguranja-Ugovor o os se zakljucuje za period koji sledi nakon njegovog zakljucka.kada ugovor o os postane nistav 5.za troskove spasavanja kod os clanova planinarskog saveza.Ukoliko drugacije nije ugovoreni]o.Korisniku osiguranja se isplacuje osigurana suma.ugovor je sklopljen kada saugovaraci potpisu polisu osiguranja ili list pokrica.Odredjuje ga vestak-lekar na osnovu tablica invalidnosti.nastupi smrt osiguranika ili bude ustanovljen invaliditet od 100 posto 2.Ovakva resenja ZOO nam ukazuju na to da je taj ugovor formalan ugovor.privremena nesposobnost za rad ili narusavanje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoc. -Osigurani slucajevi-za slucaj smrti usled nezgode I usled bolesti.dugorocni.Posledice po telo se moraju manifestovati kao smrt.naplacuje I utvrdjuje nezavisno od iznosa stete.da dolazi spolja u odnosu na osiguranika.oo casa dana kada je u polisi oznacen kao dan prestanka osiguranja.sa rokom trajanja koji nije odredjen.da postoji uzrocna veza izmedju spoljne rednje I posledice po telo ili zdravlje osiguranika.potpuni ili delimicni invaliditet.usled ratnih dogadjaja u kojima se nadje izvan granica zemlje a da u njima nije ucestvovao.-Ogranicenje I iskljucenje obaveze osiguravaca-ugovorene osigurane sume smanjuju se srazmerno premiji ako slucaj nastane-pri upravljanju I voznji avionom ili drugim vazduhoplovom.korisnik osiguranja ima pravo da kumulira osiguranu sumu I naknadu od strane odgovornog lica I ugovor se moze zakljuciti I za slucaj smrti ili povrede treceg lica.ugovor se moze zakljuciti kao: 1.osiguranje pocinje u 24. ZOO.00 casa dana koji je u polisi oznacen kao pocetak osiguranja I prestaje u 24.istakne godina osiguranja u kojoj je osiguranik navrsio 75 godina zivota 4. -Obaveze osiguravaca-obim-kada nastane osigurani slucaj osiguravac isplacuje-osiguranu sumu za slucaj smrti ili invaliditeta..procenat koji odgovara procentu invaliditeta.pri upravljanju svih vrsta vozila bez vozacke 55 . Ugovorne strane-ugovor se zakljucuje na osnovu pismene ili usmene ponude ponudjaca osiguraniku I u zakljucenju ucestvuju najmanje dva lica-osiguravac I ugovarac osiguranja.ukoliko je odredjen rok trajanja duzi od 1 godine -Pojam nesrecnog slucaja-Pod nesrecnim slucajem se podrazumeva svaki iznenadni I od volje osigurnika nezavisni dogadjaj koji.Iskljucuju se sve obaveze osiguravaca-usled zemljotresa.trajni ili delimicni invaliditet.za gubitak zarade.trajnog gubitka opste radne sposobnosti I prolazne nesposobnosti za rad.Ugovarac moze biti svako pravno ili fizicko lice registrovano za ovakav vid osiguranja.da je nezavistan od volje osiguranika.Kratkorocni-sa rokom trajanja od 1 godine 2.pri treningu I ucescu u javnom sportskom takmicenju.00 casa bez obzira da li je I koliko ugovoreno trajanje dana kada: 1. -Invaliditet-se definise kao delimican ili potpuni gubitak organa ili njegovih funkcija ili pojedinih delova organa nakon lecenja.delujuci uglavnom spollja u naglo na telo osiguranika.kod lica koja predstavljaju anormalni rizik zbog toga sto su prelezala neku tezu bolest ili imaju neku urodjenu ili stecenu manu.

Procenat trajnog invaliditeta odredjuje osiguravac kao I kod povreda pojedinih udova.Ukoliko dodje do prolazne nesposobnosti a u ugovoru je predvidjena isplata dnevne naknade ova suma ce biti isplacena najvise do 200 dana.dozvole.Prijava nesrecnog slucaja je obaveza osiguranika I bez nje osiguravac ne moze uredno da izvrsi svoje obaveze.Ugovor je nistavan ako je u casu njegovog zakljucenja vec nastao osigurani slucaj ili je bio u nastupanju ili je bilo izvesno da ce nastupiti a uplacena premija se vraca ugovaracu.Procenat invaliditeta odredjuje se prema tabeli I to kada lekar ne ocekuje nikakva poboljsanja ili pogorsanja stanja. -Utvrdjivanje prava korisnika osiguranja-ukoliko je usled nesrecnog slucaja osiguranik umro korisnik je duzan da pdnese dokaz o osiguranju kao I dokaz da je smrt nastupila kao posledica nesrecnog slucaja.Ovo osiguranje se moze 56 .da o nesrecnom slucaju pismeno obavesti osiguravaca I pri tom mu pruzi podatke o mestu I vremenu nastanka nesrecnog slucaja.Obavezno osiguranje putnoka u javnom saobracaju spada u osiguranje lica a obaveza zakljucivanja ugovora je na vlasniku tj. putnik stice pravo na isplatu osigurane sume iz Garantnog fonda. 54 -Vidovi osiguranja nezgode-prema nacinu nastanka odnosa osiguranja delimo ga na dobrovoljno I obavezno.kolektivnog osiguranja I moze se ugovoriti nezavisno od obaveznog.U slucaju gubitka vise udova ili organa procenat invaliditeta se sabira za svaki pojedini ud ili organ.ako nema dece ni njihovih potomaka bracni drug I roditelji po jednu polovinu.samo roditelji.da se pridrzava lekarskih saveta u pogledu lecenja.Ako u polisi to nije predvidjeno korisnicima se smatraju-deca I bracni drug u momentu smrti na jednake delove. -Isplata osigurane sume-isplacuje se u roku od 14 dana od dana kada je osiguravac utvrdio svoju obavezu I njenu visinu u protivnim mora biti isplacena zatezna kamata.Moze biti za sve zaposlene ili po spisku osiguranih lica.namernog prouzrokovanja I pri pripremanju.ugovor prestaje po isteku 30 dana a za svaki dan prekoracenja placa zateznu kamatu. a ako deca nisu u zivotu njihovi potomci.opis dogadjaja.ako nema gore navedenih lica korisnici su zakonski nasledici.Osiguravac nece isplatiti akontaciju pre nego sto je utvrdjena njegova obaveza.Ako je osiguranik maloletno lice isplata se vrsi njegovim roditeljima ili staratelju. -Kumulacija osigurane sume-ovo pravo pripada osiguraniku -Zastara potrazivanja-potrazivanja iz ugovora zastarevaju u rokovima predvidjenim clanom 380 Zakona o obligacionim odnosima I to u roku od tri godine.kicme ili organa.Osiguravac ima pravo da od osiguranika trazi dodatna obavestenja kao I da ga o svom trosku uputi kod svojih lekara.Dobrovoljno nastaje na osnovu ugovora I ono je pravilo a obavezno na osnovu ugovora kao I zakona I ono je izuzetak.usled delovanja narkotika ili alkohola.Ako ugovarac ne isplati premiju do ugovorenog roka. -Prijava nesrecnog slucaja-osigranik je duzan-da se odmah javi lekaru.Ako je opsta radna sposobnost osiguranika bila trajno umanjena pre nesrecnog slucaja obaveza osiguravaca se odredjuje prema novom invaliditetu osim u sledecim slucajevima-ako je prijavljeni nesrecni slucaj prouzrokovao povecanje invaliditeta za procenat visi od utvrdjenog za posledice prethodnog slucaja I ako osiguranik prilikom nesrecnog slucaja izgubi ili povredi vec ranije povredjeni ud ili organ obaveza osiguravaca -utvrdjuje se samo prema povecanom invaliditetu. Sto je slucaj I za nastanak invaliditeta. -Obaveza prijave promene opasnosti u roku trajanja osiguranja-osiguranik je duzan da prijavi promenu uslova I radnih zadataka koje obavlja a do kojih dodje u roku trajanja osiguranja.Osiguravac moze predloziti povecanje ili umanjenje osigurane sume I premije. -Odredjivanje korisnika osiguranja-korisnik u slucaju smrti osiguranika se odredjuje u polisi. Obaveze osiguranika-placanje premije osiguranja-ona se isplacuje unapred I odjednom za svaku godinu osiguranja ili polugodisnje.usled pokusaja ili izvrsenja samoubistva.U slucaju da korisnik do tog roka nije znao da se osigurani slucaj dogodio zastarevanje nastupa za pet godina.tromesecno ili mesecno ako je tako dogovoreno.ime lekara I nalaze. korisniku vozila a ako ugovor nije zakljucen.Ako osiguranik umre pre isteka godine dana od nastanka nesrecnog slucaja a prethodno je izvrsena isplata na ime invaliditeta isplacuje se razlika do sume ugovorene u slucaju smrti.ako nema bracnog druga.pokusaju ili izvrsenju umisljenog krivicnog dela. 66) Dopunsko zdravstveno osiguranje? -Dopunsko zdravstveno osiguranje-je novi oblik dobrovoljnog.

koja je dugorocna. Tehnicke osnove osiguranja zivota Osiguranje zivota se bazira na nacelima zakona velikih brojeva a to je osnovni zakon u teoriji verovatnoce I statistici.klima I sl.3.Sto je broj osiguranih predmeta veci I zahvata sire podrucje I sto je trajnije osiguranje duze.Premija zavisi od visine osigurane sume koju odredjuje osiguranik a ona odredjuje visinu naknade.4.posto penzioni fondovi sve teze podnose opterecenje velikog broja penzionera.Sa stanovista pojedinca.3.Osnovni faktori koji uticu na smrtnost su :dob.medju kojima su-1.obracunska kamatna stopa I troskovi provodjenja osiguranja Tablice smrtnosti Tablice smrtnosti sadrze niz pokaziteloja od kojih su osnovni izravnata verovatnoca smrtnosti na osnovu kojih se izracunavaju sve ostale biometrijske finkcije:verovatnoca dozivljenja.usluge putne asistencije u slucaju gubitka prtljaga.kao trosak koji bi bio placen da se slucaj nije ni dogodio.kada je slucaj nastao kao posledica-namerne radnje.Zivotno os sluzi prosirenju socilajnog osiguranja.invazije.mogu uociti odredjene pravilnosti u nastupanju jednog dogadjaja.Racunske 55 osnove obracuna tarifa u osiguranju lica cine :tablice smtrnosti.polisa zivotnog os moze se upotrebiti I kao garancija za kredit.ugovoriti-za slucaj hirurske intervencije I ono pokriva operacije predvidjene uslovima osiguranja I za slucaj tezih bolesti I posledica bolesti.Sustina ovog zakona je u tome da se.da li je troskove snosio sam osiguranik ili ih nije ni imao.prirodne katastrofe.rata.izracunatog na osnivu verovatnoce smrti.Stoga se zakonitost ispoljava samo u masi slucajeva.Pomocu ovako dobijenih vrednosti broja zivih I broja umrlih lica I odgvarajuce kamatne stope.ali se 57 . Obracunska kamatna stopa Osiguranje zivota je uglavnom dugorocno.ona nije vidljiva kod pojedinacnih jedinica od kojih je masa sastaljena .pravilnost u nastupanju jednog dogadjaja je veca a odsutpuanja su manja.niti deluje kod nekih grupa tih jedinica.Zibotno os otklanja stetne posledice od rizika.2.Sto je broj posmatranih slucajeva veci.Ako se odredjeni dogadjaj posmatra pojedinacno.kao steta neimovinske prirode.jer se ugovori sklapaju na period od 10 do 30 godina.Na ovaj nacin covek se na vreme obezbedjuje od rizika smrti.ostvarivanje odredjenog slucaja je ravnomernije I blize ocekivanom.ukoliko se posmatra veliki broj slucajeva .u slucaju kada je osiguranik znao da postoji mogucnost nastanka osiguranog slucaja ili ga je mogao predvideti.5. 68) Osnovne odlike životnog osiguranja? Funkcija I privredni znacaj osiguranj zivota Osiguranje zivota predstvalja oblik zastite osiguranika ili njemu bliskog lica za slucaj nesrece koja ga moze zadesiti.usluge pravne asistencije I usluge pozajmice u slucaju razbojnistva.usled delovanja alkohola ili narkotika.sto osiguraniku moze obezbediti sredstva za ulaganje ili zadovoljenje iznenadnih potreba.izracunavaju se komutativni brojevi koji sluze za obracun neto premija u osiguranju zivota.on predstavlja slucaj.dok u velikom broju posmatranja postaje zakonitost.placanja honorara advokata ili kaucije.nacin zivota.kada se slucaj desio van predvidjene teritorije.Za ostvarivanje prava iz ovog osiguranja nije vazno gde je izvrsena operacija.unapred odredjena I namenska.Uslovima osiguranja su predvidjena ogranicenja I iskljucenja obaveza osiguravaca.bavljenja rizicnim aktivnostima I sportovima.2.jonizujuceg zracenja ili kontaminacije radioaktivnoscu.kradje ili gubitka dokumenata ili nezgode na putu. 67) Osiguranje za vreme puta i boravka u inostranstvu? Osiguranje za vreme puta I boravka u inostranstvu-osiguravac pruza pokrice za sledece usluge: 1.zanimanje.zdravstvena asistencija potrebna usled iznenadne bolesti ili njenih posledica I usluge hitne medicinske evakuacije.pol.kretanje broja zivih I broja umrlih u okviru odredjenog skupa.Sa stanovista drzave placanjhe premije zivotnog osiguranja kumulira sredstva koja imaju znacaj stednje.U razvijenim drustvima kroz privatno zivotno I penzijsko os vrsi se korekcija sistema penzijskog osiguranja zasnovanog na nacelu generacijske solidarnosti.Ako postoji vise zakljucenih ugovora korisnici imaju pravo na naknadu po svim polisama.odnosno gubitka ili smanjenje sposobnosti prividjenja.

On placa premiju I njemu pripadaju sva prava iz ugovora o osiguranju.tome koga obezbedjuje osiguranik na licno osiguranje I osiguranje u korist treceg lica.u skladu sa trzisnim uslovima menja na vise ili na nize. Korisnik osiguranja je lice kome pripadaju prava iz ugovora o osiguranju.nacinu isplate osigurane sume na osiguranje kapitala I os rente 5.sve do nastupanja osiguranog slucaja Osiguravac je akcionarsko drustvo za osiguranje koje preuzima pokrice osiguranog slucaja na osnovu ugovora o osiguranju Osiguranik je lice na koji se odnosi osigurani slucaj na osnovu koga zavisi isplata naknade korisniku osiguranja.a zove se matematicka.koji obuhvataju sve troskove koji nastaju prilikom naplate premija osiguranja 3.Ugovarac osiguranja je lice koje sklapa ugovor o osiguranju zivota.troskove provizije za agente os.broju lica obuhvacenih ugovorom na individualna I kolektivna osiguranja 3.premija osiguranja ne menja.Nije zajemcen ugovorom o osiguranju I zavisi od uspesnosti poslovanja osiguravaca Polisa osiguranja predstavlja pismenu ispravu o zakljucenom ugovorm o osiguranju I ona je sinonim za ugovor o osiguranju Vrste U zavisnosti od prihvacenog kriterijuma za vrsenje podele.troskove izdavanja polise I sl.za slucaj dozivljenja. 2.to su: 1.inkaso troskovi. Premija osiguranja je novcani iznos koji ugovarac osiguranja placa osiguravacu na osnovu ugovora o osiguranju Osigurana suma predstavlja iznos koji je osiguravac obavezan isplatiti korisniku osiguranja kada nastupi osigurani slucaj Osigurani slucaj je dogadjaj o kome zavisi isplata naknada po ugovoru o osiguranju Dobit je novcani iznos koji se godisnje pripisuje suma osiguranja.isplati odredjenu sumu ili rentu u slucaju smrti osiguranika ili osiguranog lica .Pod osiguranom sumom podrazumeva se sadasnja vrednost buducih obaveza ugovaraca osiguranja.Za obracunsku kamatnu stopu ne moze se uzeti aktuelna kamatna stopa jer se ona.ugovori o zivotnom osiguranje se mogu podeliti prema: 1.mesovito osiguranje I osiguranje sa utvrdjenim rokom isplate 4. Troskovi provodjenja osiguranja Prilikom kalkulisanja tarifa kod zivotnog osiguranja vodi se racuna o tri vrste troskova.nacinu zakljucenja ugovora na ugovor o osiguranju zivota sa lekarskim pregledom I bez lekarskog pregleda 2.ili u slucaju dozivljavanja odredjenog vremena a osiguranik se obavezuje da plati premiju osiguranja.jer se izracunava matematickom metodom na osnoovu tablica smrtnosti I kamatne stope 69) Ugovor o osiguranju života? Odlike Ugovor o osiguranju zivota je regulisan Zakonom o obligacionim odnosima u odeljku osiguranja lica.U ugovoru o os zivota razlikujemo sledece pojmove: Ugovarac osiguranja. 58 .troskovi obrade I vodjenja portfelja Matematicka rezerva Matematicka rezerva osiguranja zivota obrazuje se u osiguranje zivota po nacelu akutarske matematike I cine ih razlika izmedju osigurane sume I premije osiguranja.koji obuhvataju troskove pribavljanja osiguranja.Sredstva matematicke rezerve se u poslovanju osiguravaca iskazuju kao pasiva.riziku obuhvacenom os na ugovor o os za slucaj smrti.Ugovor o osiguranju zivota je ugovor kojim se osiguravac obavezuje da osiguraniku ili licu koga on odredi.Svrha formiranja matematicke rezerve je rezervisanje sredstava tejucih premija kako bi osiguravac bio u mogucnosti da odgovori svojim obavezama u buducnosti.akvicizioni troskovi.ukljucujuci I pravo promene korisnika osiguranja.

Osiguranje za slucaj smrti s odredjenim rokom trajanja je takva vrsta osiguranja kod koga se osigurana suma isplacuje samo u slucaju ako osiguranik umre u ugovorenom vremenskom periodu.Njegova osnovna obelezja su:trajanje osiguranja je na odredjeno vreme.kulturno-umetnickog ili sportskog udruzenja Osiguranje za slucaj smrti.osigurana suma se isplacuje u celosti .Osiguranje za slucaj dozivljenja jetakva vrsta osiguranja kod koga osigurani slucaj kada osigurano lice dozivi odredjeni broj godina.Cilj zakljucenja ovog ugovora je obezbedjenje osiguranika u starosti.Osiguravaci imaju obrazac ponude koji sadrze sve potrebne podatke da bi osiguravac bio upoznat sa 59 .Ukoliko je izvrsen lekarski pregled.za slucaj ranije smrti korisniku se ispalcuje osigurana suma.za pokrice potrazivanja poverioca i sl Osiguranje za slucaj dozivljenja .Kolektivno osiguranje se praktikuje kod onih ugovora gde.dozivljenja.Ukoliko osigurano lice umre pre tog roka .Ovo osiguranje osim rizika sadrzi I elemente stednje.osiguravac ce isplatiti osiguranu sumu naslednicima a time prestaje obaveza placanja premije Osiguranje kapitala i osiguranje rente Prema nacinu isplate osigurane sume oma moze biti placena u jednokratnom iznosu ili u obliku rente u jednom odredjenom periodu.ali I u slucaju ako osiguranik dozivi I kraj perioda osiguranja.recimo poslodavac osigurava zivote svojih radnika ili gde se osigurava zivot clanova nekog udruzenja.a u drugom o osiguranju za slucaj smrti sa odredjenim rokom trajanja.upacena premija ostaje osiguravacu.za slucaj dozivljenja ugovorenog roka osiguranike se isplacuje osigurana suma.osiguranje za slucaj dozivljenja.U prvom slucaju radi se o dozivotnom osiguranju za slucaj smrti.Prvi oblikse u praksi naziva osiguranje kapitala a drugi osiguranje rente.U zavisnosti od vremena trajanja .polisa os se moze dati u zalog. Kod osiguranja u korist trecih lica osiguranik želi u slucaju svoje smrti ili u slucaju gubitka radne sposobnosti. Mesovito osiguranje ili osiguranje za smrti I za slucaj dozivljenja je osiguranje kod koga osiguravac placa osiguranu sumu ukoliko osiguranik umre za vreme trajanja osiguranja.Ovo je nuzno zbog procene rizika ali i zbog obaveze osiguravaca. da obezbedi članove svoje porodice ili neka druga lica koja ugovaraca os unapred oznacio kao korisinika osiguranja. Osiguranje sa utvrdjenim rokom isplate je ono osiguranje kod koga se osiguravac obavezuje da osiguraniku ili korisnicima osiguranja isplati osiguranu sumu po istku roka koji je utvrdjen ugovorom.mesovito ili sa utvrdjenim rokom isplate Prema riziku koji je obuhvacen kod osiguranja zivota.Osiguranje sa ili bez lekarskog pregleda Prema nacinu zakljucenja ugovora osiguranje zivota se moze izvrsiti sa lekarskim pregledom i bez lekarskog pregleda.Svrha ovog osiguranja je iskljucivo zastita onih za koje je sklopljeno poravnanje npr za zastitu hipoteke.u zavisnosti od toga da li se osigurani slucaj ostvaruje za svo vreme trajanja zivota osiguranika ili se ostvaruje u jednom odredjenom periodu.Ovaj ugovor se u praksi javlja u dve varijante.ono se deli na:osiguranje za slucaj smrti.U tom slucaju osiguravac je duzan da isplati osiguranu sumu.ps se moze otkupiti a moze se dobiti i zajam na polisu oli predujam.osiguranje sa utvrdjenim rokom isplate Osiguranje za slucaj smrti. Zakljucenje I elementi ugovora Ugovor o zivotnom osiguranje je zakljucen kada ugovaraci potpisu polisu osiguranja ili listu pokrica.Osiguranje kapitala moze biti za slucaj dozivljenja ili za slucaj smrti a os rente se javlja kao osiguranje licne rente.ugovor o osiguranju zivota se deli na ugovore o licnom osiguranju i ugovore o os u korist trecih lica.ili rente u korist trecih lica.bez obzira na to koliko je dugo trajalo osiguranje Individualno i kolektivno osiguranje Individualno osiguranje zivota je ono kod koga se za svakog pojedinog osiguranika zakljucuje poseban ugovor.renta moze biti dozivotna ili privremena a prema vremenu pocetka neposredna ili odlozena 70) Lično osiguranje i os u korist trecih lica? Prema tome koga obezbedjuje osiguranik.uslovi osiguranja se ne mogu menjati u toku trajanja os.mesovito osiguranje. Lično osiguranje zivota je takav vid os po kome osiguranik prilikom nastupanja osiguranog slucaja lično prima osiguranu sumu.Ukoliko prezivi .

Prijava okolnosti od znacaja za ocenu rizika Pored precizno odredjenih obaveza osiguranika.ukoliko su placene bar tri godisnje premije.osiguravac je duzan da ugovaracu osiguranja da polisu.datum njegovog rodjenja.Dokument o ozakljucenom ugovoru o osiguranju zivota je polisa osiguranja I polosa os mora pored sastojaka propisanih clanom imati I :ime I prezime lica na ciji se zibot odnosi osiguranje.Oba ova zahteva osiguranik moze da ostvariti u punom iznosu.pravo osiguravaca je: 1. Posledice neplacanja premije Ako osiguravac osiguranja zivota ne plati neku premiju o doselosti.a osigurana suma se smanjuje u srazmeri ugovorene premije I premije predvidjene za os zivota lica osiguranikovih godina 3.sadrzi sve podatke o sadrzaju ugovora kao I dam u preda uslove osiguranja koji se odnose na osiguranje koje je zakljuceno.a njegove stvarne godine zivota prelaze granicu do koje osiguravac po svojim uslovima I taifom vrsi osiguranja zivota 2. 70) Osiguranje trećeg lica? Osiguranje zivota se moze odnositi na zivot ugovaraca os.smisao osiguranja je suprotan-on je u obezbedjenju radnika koji na ovaj nacin treba da dobiju dodatno 60 .Odstupanje od pravila o dopustenosti kumuliranja regulisano je odredbom clana 948.koja kao document.oni su u nepovoljnijem polozaju nego kada ja za stetu odgovorno neko trece lice 3.a moze se odnositi I na zivot nekog treceg.U pravnoj teoriji ovakvo stanoviste je podvrgnuto kritici pa se istice: 1.ugovor o os zivota je nistav I osiguravac je duzan da u svakom slucaju vrati sve pribavljene premije. Ukoliko osiguranik precuti ozvesnu okolnost znacajnu za ocenu rizika.ako je natacno prijavljen da osiguranik ima manje godina.U slucaju kada je osiguranje od posledice nesrecnog slucaja ugovoreno kao osiguranje od odgovornosti zakon iskljucuje vazenje odredbe clana 948.odnosno ugovaraca osiguranja.Raskine ugvor o os zivota ako premija nije placena u prve tri godine ugovora 2.ili je ne prijavi.to obicno vodi ka niostvosti ugovora o os pod uslovom da je postupao zlonamerno.za punovaznost ugovora potrebna je njegova pismena saglasnost data u polisi ili u odvojenom pismenu. Kumuliranje naknade I osigurane sume Razlika izmedju osiguranja imovine I lica ke I u tome sto osiguranik u zivotnom osiguranje moze istaci prema osiguravacu zahtev za isplatu osigurane sume.a njegove stvarne godine zivota ne prelaze granicu do koje osiguravac vrsi osiguranje zivota.Ukoliko je u ugovoru o osiguranju zivota data netacna prijava godina zivota.premija se smanjuje na odgovarajuci iznos .nezavisno od njegovog prava na osiguranu sumu.ugovor je punovazan.Obavesti ugovaraca os da smanjuje osiguranu sumu na iznos otkupne vrednosti os.zabrana kumuliranja je suprotne pravnoj prirodi osiguranja lica.te se stoga ne treba dovoditi u vezu sa osiguranjem od osgovornosti 2.kad osiguranik ima manje godina nego sto je prijavljeno prilikom zakljucenja ugovora.Zakon o obligacionim odnosima predvidja da je pravo na naknadu od treceg lica odgovornog za nastupanje osiguranog slucaja pripada osiguraniku.odnosno korisniku .Posle zakljucenja ugovora o os .datum indosiranja I potpis indosanta.cinjenicama I okolnostima koje su za njega vazne prilikom procene rizika.ZOO.kod ugovora o os zivota posebnog je znacaja prijava tacnih podataka o godinama zivota osiguranika.Za punovaznost indosamenta polise po naredbi potrebno je da sadrzi ime korisnika.Ukoliko osiguranik nije imao nameru da prevari osiguravac moze doci do promene iznosa premije.vaze sledeca pravila: 1.Obaveza osiguravaca os zivota je da pismeno pozove osiguranika da u roku od mesec dana plati premije.osiguravac nema pravo da njenu isplatu trazi sudskim pute.ako su prilikom njegovog zakljucenja netacno prijavljene godine zivota osiguranika .radnici koje zadesi nesrecni slucaj u nejednakom su polozaju s obzirom da to ko je odgovorno lice-ako je odgovorna ona organizacija koja je zakljucila kolektivno os.z osiguravac je duzan da vratii razliku izmedju primljenih premija I premija na koje ima pravo.dogadjaj ili rok od koga zavisi nastanak prava da se zahteva isplata osigurane sume.a prema odgovornom licu zahtev za naknadu stete po osnovu gradjanske odgovornosti.Ako se os odnosi na slucaj smrti nekog treceg.prilikom potpisivanja polise sa naznacenjem osigurane sume.stav 3. Ukoliko osiguranik ili drugo zainteresovano lice ne plati premiju.jer ono nema za svrhu naknadu stete.

Takodje.tj o sredstvima koja su oni stvorili I kojima upravljaju.Razlog za iskljucenje rizika ratnih dogadjaja je u tome sto se radi o velikom riziku koji se ne moze podvrci zakonima statistike.recimo ako je nesretan slucaj nastao usled zemljotresa.Osiguravac se oslobadja obaveze iz ugovora o os od nesrcecnog slucaja.Izuzetno.jer je ekonomski intees rukovodio I osiguravaca da maplacuje premije po dva osnova.a pored toga radi se o dogadjajima koji redovno prouzrokuju smrt velikog broja lica.da je korisnik to ucinio namerno.predvidjaju I iskljucenje rizika I u slucaju kada je osiguranikova smrt nastupila izvrsenjem smrtne kazne ili ako osguranik pogine u pokusaju ili pripremi pokusaja ili izvrsenju umisljajnog krivicnog dela.treba dozvoliti kumulaciju naknade kada se odgovornost osiguravaca zasina na ugovoru o obaveznom osiguranju od odgovornosti za stetu pricinjenu motornim vozilom I na ugovoru o kolektivnom os radnika.pored slucajeva predvidjenih zakonom.otkupna vrednost ce biti isplacena korisniku na njegov zahtev.kao ni korisnik osiguranja.a kod kolektivnog os radnika rec je o ostvarenom dohotku samih tih radnika.otkup polise moze zahtevati poverilac kome je polisa predate u zalogu.Osiguravac je duzan.ako 61 .ako je odredjivanje korisnika neopozivo.namerno ubistvo osiguranika.osiguravac mu mora islatiti otkupnu vrednost polise.I ugovarac osiguranja-preduzece da njegovi vozaci I putnici pored potpunog namirenja po osnovu obaveznog osiguranja.nego samo matematicku rezervu iz ugovora Namerno ubistvo osiguranika Osiguravac se oslobadja obaveze da korisniku isplati osiguranu sumu ako je ovaj namerno izazvao smrt osiguranika.duzan je isplatiti korisniku matematicku rezervu iz ugovora.iskljuceni su I neki rizici prirodnih katastrofa.osiguravac nije duzan da isplati korisniku osiguranu sumu.dobiju josi I osiguranu sumu po osnovu dobrovoljnog osiguranja 6.ratne operacije I drugi rizici ako je to ugovorom ugovoreno Samoubistvo osiguranika Iskljucenje rizika samoubistva is os predvidjeno je clanom 949 ZOO gde je odredjeno da ugovorom o os za slucaj smrti nije obuhvacen rizik samoubistva osiguranika.njegovim naslednicima.Kada je ugovorac osiguranja istovremeno I osigurano lice.pored osiguranja radnika od nesecnog slucaja-u tom slucaju osiguravac je po dva odvojena osnova primio premije I ne moze se ispunjavati obaveze samo po jednom osnovu 5.koje je zakljucila organizacija kao sopstvenik vozila .onda korisnik koji je prouzrokovao njegovu smrt biva lisen sva prava iz osiguranja u potpunosti Smrt osiguranika usled ratnih operacija Ako je smrt osiguranika prouzrokovana ratnim operacijama. Otkup osiguranja Ako je ugovarac osiguranja zakljucenog za ceo zivot uplatio premiju za bar tri godisnje premije.ako se desilo u prvoj godini osiguranja.U slucaju da se samoubistvo dogodilo u roku od tri godine od dana zakljucenja ugovora .Pravo otkupa ne mogu zahtevati poverioci ugovaraca osiguanja.a ako je on osiguranik.kao I nacin na koji se ta vrednost izracunava u skladu sa uslovima osiguranja.Medjutim.isplatiti matematicku rezervu ugovoracu iz os. 71) Rizici isključeni iz osiguranja života? Prema Zakonu o obligacionim odnosima kod os zivota iskljuceni su sledeci rizici:samoubistvo osiguranika.na njegov zahtev.jer se u krajnjoj liniji to uvek sredstava samih osiguranika-kod obaveznog osiguranja putnici je placaju kroz prevoznu cenu.Ipak .ukoliko su do dana ubistva uplacene bar tri godisnje premije.U polisi moraju biti navedeni uslovi pod kojima ugovarac moze zahtevati usplatu njene otkupne vrednosti.ako je nesrecan slucaj prouzrokovan ratnim operacijama.osiguravac nije duzan korisniku isplatiti osiguranu sumu ako nije sto drugo ugovoreno.pokrice.to jest bar za onoliku zastitu koje imaneko drugo lice odgovorno za stetu 4.polazi od karaktera tj pripadnosti sredstava iz kojih je placena prmija nije opravdano.Uslovi iskljucenja su:da je korisnika osiguranja izazvao smrt osiguranika.odgovornost organizacije se moze posebno osigurati. Drugi rizici Opsti uslovi za os zivota koje primenjuju nasi osiguravaci.

moguce je napraviti ugovor o zalozi izmedju poverioca I duznika o cemu se mora obavestiti osiguravac.odnosno treceg lica iz ugovora o os zivota zastarelosti za pet.prilagodljivo os zivota.koju ugovarac os moze vratiti docnije.tako da se moze dogoditi da je kamatna sopa previsoka.nacin:rizik imovine.Za zivotna osiguranja karakteristicno je da je premija fiksna kroz celo trajanje osiguranja.Zalaganje polise ima dejstvo prema osiguravacu samo ako je pismeno obavesten da je polisa zalozena odredjenom poveriocu.drustva za os imovine I odgovornosti I drustva zdravstvenog osiguranja I osiguranja od nezgoda.a iz ostalih ugovora o os za tri godine.iz raznih razloga.ili da smrtnost premasi ocekivanja.Rizik uskladjivanja imovine I obaveza odnosi se prvenstveno na njihovu rocnost.kao stvarno dozivotno os I dozivotno os uz ograniceno placanje.koji nazivamo gotovinske polise.samo sedam godina nakon osnivanja Filadelfijskog udruzenja za osiguranje stambenih objekata od stete prouzrokovane pozarom.Kmatna stopa se odredjuje na pocetku trajanja osiguranja I ona je konstantna I fiksna. Zastarelost potrazivanja Za zastarelost kod ovih ugovora vaze opsta pravila o zastarelosti.rizik odredjivanja premije.Na primljeni predujam ugovarac osiguranja duzan je placati odredjenu kamatu.ZOO pojavljuju kao posebna pravila koja derogiraju opsta pravila lex specialis derogate legi generali.Rizik odredjivanja premije sastoji se u mogucnosti da jedan od elemenata za odredjivanje premije bude lose odredjen.Nepredvidivi rizik se veze za neke dogadjaja koji se mogu desiti u buducnosti .darovno osiguranje.Rizici sa kojim se susrecu osiguravaci zvota u pravnoj literature se sistematizuju na sl.tako da prava I obaveze iz ugovora prelaze na poverioca I on postaje duznik prema osiguravacu I ima obavezu placanja premije.Polisa os se moze zaloziti I cesijom.Razlog tome je sto kod osiguranja zivota korisnik osiguranja tj lice koje se pojavljuje kao naslednik u slucaju smrti osiguranika.potrazivanje radi cijeg je osiguranja data zaloga ne bude namireno o dospelosti/U sudskoj praksi je zauzet stav da otkupna vrednost osiguranja predstavlja minimum ispod kojeg se ne moze smanjiti osigurana svota u slucaju neplavenje premija.Americko osiguranje se danas moze klasifikovati u tri osnovne kategorije:zivotno osiguranje.rizik uskladjivanja imovine I obaveze I nepredvidivi rizik Rizik imovine se ogleda u tome sto u toku trajanja osiguranja plasmanima osiguravaca moze pasti vrednost.zalaganje se vrsi indosamentomUkoliko polisa ne glasi po naredbi.Potrazivanje iz osnova osiguranja zivota zastarevaju znatno duze od ostalih potrazivanja iz ugovora o osiguranja.promenljivo os zivota.proizvodi osiguranja zivota se dele na:osiguranje na odredjeni rok.Na osnovu ovog sistema podele.racunajuci od prvog dana posle proteka roka kalendarske godine u kojoj je potrazivanje nestalo.ili da su troskovi osiguravaca podcenjeni.postupice se kao da je podneo zahtev za otkup Zalaganje polise Polisa osiguranja zivota moze biti data u zalogu.o sod nezgoda I zdravstveno osiguranje.Dozivotno osiguranje se pojavljuje u dva oblika.osiguravajuca drustva se dele na:drustva za osiguranje zivota.Ugovarac osiguranja ima pravo da na otkup osiguranja samo u slucaju dozivotnog osiguranja a ne I kod ugovora o os zivota zakljucenih na odredjeno vreme Predujam Na zahtev ugovaraca osiguranja zivota zakljucenog za ceo zivot osiguranika .dozivotno osiguranje.Prema vrsi osiguranja kojom se bave.Stvarno dozivotno os se odnosi na 62 .univerzalno osiguranje.U praksi se svi ugovori osiguranja zivota mogu podeliti na dve vrste:one koji pruzaju samo os zivota I one koje ukljucuju element stednje ili investicija.kao sto su moguce promene poreskih zakona Strana iskustva u oblasti osiguranja zivota Sjedinjene Americke Drzave Prvo drustvo za osiguranje zivota u SAD osnovano je 1759 godine.cesto I ne zna da poseduje to svojstvo ili znatno kasnije sazna sa njega.tako da prevazilaze planirane.Kad polisa glasi po naredbi .s ti stom rizik sa staroscu osiguranika raste.osiguravac moze isplatiti unapred deo osigurane sume do visine otkupne vrednosti polise.tako da se odredbe clana 380.Ako ugovarac osiguranja zadocni sa placanjem dospele kamate.Potrazivanja ugovaraca osiguranja.dok kod ostalih osiguranja korisnik po pravilu saznaje za stetu vec u momentu njegovog nastupanja Rizik I osiguranju zivota Osnovni rizik koji se pokriva zivotnim osiguranjem je smrt osiguranika.osiguranje imovine I o sod odgovornosti.

Univerzalno os zivota je uvela osiguravajuca kuca Hutton Life 1979 godine .Osiguranje zivota u Japanu se moze danas podeliti u tri grupe:tradicionalno domace os.Promenljivo os zivota je takva vrsta ugovora u kome osiguranik ima pravo investiranja gotovinske vrednosti polise I snosi investicioni rizik te prima naknadu za slucaj smrti.strani osiguavaci su zauzeli znacajan deo japanskog trzista .Dozivotno os uz gograniceno placanje se razlikuje od stvarno dozivotnog samo u nacinu placanja premije.Tradicionalno domace os su nudili vrlo slican spektar usluga kroz glomazno organizovanu mrezu prodavca.gotovinska vrednost I nivo zastite mogu menjati I prilagoditi na gore I na dole u toku trajanja ugovora.odrzavanja snage u poslovanju osiguravajucih kopmanija 2.pocele da razmatraju nacine kreiranja drugacijih polisa I mehanizme zastite od trzisnih flutuacija.Ovu polisu os zivota nametnula je potreba pojedinca da u toku os menja visinu premije.Prilagodljivo osiguranja zivota uvedeno je 1971 godine.Ono postoji os 1889 I zasniva se na sistemu generacijske solidarnosti.ali osiguranik uziva zastiu na nominalnu polisu z\a ostatak zivota I nakon sto prestne sa placanjem.vrednost polise se povecava ili samnjuje.Mere deregulacije su dovele do lakseg ilaza na finansijsko trziste.Na trzistu os zivota u Nemackoj najvazniji proizvod je mesovito osiguranje zivota.formiranje holding kompanija.realizovanje postenih uslova konkurencije u oblasti marketinga sistema 4.zabrana monoploa I neprikladnih ogranicenja prilikom prodaje osiguranja.u skladu sa potrebama vlasnika polise.Neoptereceni problemima koje su imale domace kopmanije. 2. Japan Osiguranje zivota u Japanu pocetkom Xxi veka prolazi kroz period znacajane transformacije zbog izmena zakona o os.Isto tako.bilo da je rec o konsolidaciji ili o preuzimanju drugih kopmanija.Prva ga je primenila osiguravajuce kompanija Minnesota Mutual.Osiguraniku ce kod ugovora o mesovitom osiguranju zivota u slucaju msrti ili za slucaj dozivljenja isteka roka o os biti isplacena ugovorena osigurana suma I ucesce u 63 .ogranicenja novih ulazaka na podrucje finansijskog poslovanja. u toku trajanja osiguranja.ogranicenje konkurencije banaka.Obavezno penzijsko osiguranje cini osnovu drzavnog sistema socijalnog os u Nemackoj.u skladu sa svojim mogucnostima.Ovi ugovori se zakljucuju na vremenski period os 25 do 30 godina.Polise su obezbedjivale garantovane kamatne stope I cinilo se da ne predstavljaju veliki teret za osiguravace u odredjenom trenutku.Premije su bile fiksne u svim kopmanijama na priblizno istom nivou.novije domace osiguranje I ucesce stranih osiguravajucih kompanija.Tokom perioda ekonomskog rasta finansijski system u Japanu su karakterisala: 1.novih kanala prodaje itd.Novije osiguravajuce kompanije su.iznos obaveze prema korisniku prilikom smrti osiguranika u nacelu se ne ukljucuje u oporezivi dohotak.kojim se obavezuje osiguravajuca kompanija da plati nominalu polise I u slucaju dozivljenja I u slucaju smrti osiguranika.ugovaracu se ne oporezuje ostvareni dohodak koji je ostvaren naplatom zivotnog osiguranja.obezbedjivanje margine solvetnosti u smislu uspostavljanja sistema za rano upozoravanje I sistema garancije placanja stete 3.Razlika u odnosu na tradicionalno dozivotno os je u tome sto se premija.ozbiljnih promene u ekonomiji I rastuce konkurencije ulaskom stranih osiguravajucih kompanija.Ovde se premije placa u kracem vremenskom periodu . Nemacka Osiguranje zivota je u Nemackoj vec godinama najpopulatniji instrument obezbedjenja penzijske zastite I pored toga sto je u ovoj zemlji drzavni system socijalnog os dobar I obezbedjuje sigurnost svojim gradjanima u trecem zivotnom dobu.U skladu sa ovim uplatama.Polise osiguranja u SAD imaju povoljniji poreski tretman na dva nacina.Kao prvo.Praksa je pokazala da takav system ne funkcionise I da je potrebno liberalizovati finansijsko trziste.ogranicenja u pogledu obima operacije na svega nekoliko podrucja finansijskih trzista 3.Darovno os zivota je takvo os koje se zakljucuje na period od 10 ili 20 godina.recimo 20 godina.ugovore u kojima se premije placaju dozivotno.Restrektivne mere su ostale na snazi u smislu: 1.Kompanija kao sto su Sonyi I Prudental US su angazovale eksperte u cilju kreiranja novih strategija.poucene losim iskustvom.osigravajucih kopmanija I kompanija koje si se bavile hartijama od vrednosti Ove pgranicavajuce odredbe su bile korisne za stabilizaciju kreditnog I finansijskog sistema imajuci u vidu opasnost od bankrota.

Poreska oslobadjanja se gube u slucaju prevremenog raskida ili kapitalizacije zbog prestanka placanja premije Francuska Francuzi sa ponosom istuci da je njihov sunarodnik Blaise Pascal tvorac matematicke teorije verovatnoce.tehnicjke rezerve I ulaganjima sredstava prikupljenih prodajom zivotnog osiguranja.ispred mesovitog os ili osiguranja rente.Klasicno osiguranje odlozene ili privremene licne rente uglavnom zakljucuje osobe koje bave tzv slobodnim zanimanjima jer se u praksi mnogo cesce javlja os ciju premiju delimicno ili u potpunosti placa poslodavac za sve zaposlene.godine.sa redukovanjem osigurane sume.ukoliko zbog smri ugovaraca ne budu uplacene sve rate premije.na kojoj se zasniva osiguranje zivota.dodatno os od nesposobnosti za rad.Druga vazna vrsta os zivota je rentno os.dok je glavnica uplacene premije ostala drzavi.u skladu sa Zakonom o nadzoru u osiguranju.bez redukovanja osigurane sume u slucaju da ugovarac os umre I zbog toga ne budu uplacene sve ugovorene rate premije 2.Posebno interesantni oblik zivotnog os je osiguranje zivota vezno za vrednost udela u investicionim fondovima.istrisje cinjenice potvrdjuju da je on u prepisci sa Pierre Fermat-om 1654 godine.Ovaj zakon predvidja veoma tsroge odredbe koje se ticu proracuna cenovnika.razmatrajuci neki problem vezan za kockanje.koja je zajamcena.a penzija se pocinjeisplacivati u trenutku penzionisanja.narocito u seoskim podrucjima.Po njemu se I danas jedan system uzajamnog osiguranja zivota ziva tontine.Veoma je popularno osiguranje kapitala za vencanje.Poslednju rentu je primila neka gospodja sa dozivljenjem 96 godina u iznosu 73500 livri.Ovo os postoji u obliku odgodjenog renrno og.Tradiciju zivotnog os u Francuskoj zapoceo je Lorezo Tontino jos u XVII veku.Vazno dopunsko os koje se redovno prodaje uz osiguranje zivota je tzv. Osnovni oblici zakljucenja osiguranja zivota dva lica jesi ugovori o os zajednickog kapitala I ugovori o os zajednicke rente.Slicno kao I kod osiguranja za vencanje mogu biti ugovoreni slucajevi: 1.bez redukovanja osigurane sume u slucaju da ugovarac osiguranja umre I zbog toga ne budu uplacena sve ugovorene rate premije 2.Uglavnom postoje dve vrste polise za ovo osiguranje: 1.dobiti.mada su najvise zastupljene:dobrovoljno penzijsko I zdravstveno os koje su veoma dobro razvijeme.a najmanje 60 posto premije namenjeno je pokricu rizika smrti pa se stoga dobici kod ovog os po pravilu neoporezivi.Kroz ovaj oblik osiguranja osiguranik prima redovno penziju do kraja zivota.Klasicna individualana os zivota koja su najcesce zastupljena su:mesovito os kapitala.Mesovito os zivota obavezuje osiguravajucu kompaniju da isplati ugovorenu sumu neposredno ako osiguranik umre u toku trajanja zakljucenog os ili sa datumom istaka perioda os za slucaj dozivljenja..posto je prva osigurvajuca kompanija osnovana pre 130 godina.Ovaj oblik osiguranja zivota dozivelo je bum.Osiguranje zivota vezano za berzani indeks je proizvod koji se temelji na dvanaestogodisnjem trajanju ugovora.U proslosti os zivota 64 .pri cemu se profesinalna invalidnost od najmanje 50 posto smatra osiguranim slucajem.Kontrolu nad radom osiguravajucih kompanija vrsi Nadzorni organ .Prvu osiguravajucu kompaniju koja je imala veliki broj zakljucenih ugovora o os zivota osnovano je u Francuskoj Etenne Claviere 27 jula 1788.Danas Francuzi preferiraju klasiccne vrste individualnog osiguranja zivota.Kod os zajednickog kapitala osiguravajuca kompanija je u obavezi daisplati osiguranu sumu u slucaju smrti jednog od osiguranih lica I sa tom isplatom prestaje vaaznost polise Finska Osiguranje u Finskoj ima dugu tradiciju.Po njegovim uputstvima drzava je prodala odredjeni broj os dozivotne rente sa jednakom cenom 300 livi po glavi.Rentu umrlih nasledjivali su preziveli.vec u ratama.Najrazvijenija os u Finskoj su imovinska os .Osiguranje u Finskoj se sprovodi uz veliku disperziju rizika I sigurne prihode od premija tako da se finansijska stabilnost osiguravajucih kompanija ne dovodi u pitanje.pa je u 2000 godini bio najbolje prodavani proizvod zivotnog osiguranja u Nemackoj.ukoliko zbog smrti ugovaraca ne bdu uplacene sve rate premije Kod osiguranja rente za skolovanje najcesce se premija ne ugovara sa jednokratkim placanjem.sa redukovanjem osigurane sume.postavio osnovu racuna verovatnoce koji je tek 1714 godine afirmisan zakonom velikih brojeva.os odlozene licne dozivotne rente I os odlozene licme privremene rente.ali zadnjih godina raste udeo os zivota u ukupnom portfelju osiguranja.Zaista.term fix osiguranje kapitala.za koje se mesecno uplacuje kroz radni vek .prema razlicitim semama dobrovoljnog penzijskog os.

koji ugovarac os zakljuci sa drustvom za os.Po svojim osobinama predstavlja u potpunosti nezivotno os.osiguranika I osigravaca prema ugovorenim oblicima osiguranja za slucaj:smrti usled nesrecnog slucaja.ili za sigurnost svoje porodice.osiguravaju se uz naplatu povecane premije u smislu Posebnih uslova za os uvecanih rizika.koji delujuci uglavnom spolja I naglo na telo osiguranika.trajnog gubitka opste radne sposobnosti.koji cine sastvani deo ugovora o os zivota.00 casova onog dana koji je u polisi oznacen kao pocetak os.pa je ovo os pocelo da ugrozava primat imovinskih os.Kada su uvedeni porezi nadepozite. Harmonizacija prava osiguranja zivota u okviru Evropske unije Ujednacavanjem ili tzv harmonizacijom nacionalnih prava os na osnovu direktiva komunitarnog prava postize se jedan od proklamovanih ciljeva vezanih za ostvarivanje pune slobode I jednakog polozaja privrednih subjekata u obavljanju finansijskih usluga na jedinstvenom trzistu os zivota-clanica Evropske unije.kao I kada prestane os zivota iz bilo kog uzroka predvidjenim Opstim uslovima za os 65 .tada se tom polisom odredjuje trajanje os Obaveze osiguravaca Pocetak I prestanak Obaveza osiguravac da isplati ugovorenu sumu tj naknadu.Poras ove vrste os se ogleda I u cinjenici da se polisom os zivota moci obezbediti kupovina nepokretnosti.vec naknadno sa drugom polisom u toj drugoj polisi treba obavezno navesti da je zakljuceno os zivota I navesti broj polise os zivota.je bilo nerazvijeno.gradjani nisu morali da brinu za starost.Obaveza osiguravaca prestaje u 00. Dopunsko os od posledica nesrecnog slucaja Pojam Osiguranje od posledice nesrecnog slucaja uz os zivota spada u red dobrovoljnog os lica.prolaznu nesposobnost za rad ili narusavanje zdravlja sto je uslovilo njegov boravak u bolnici.Osiguranje moze da traje najduze do navrsene 75 godine starosti osiguranika. Pojam nesrecnog slucaja Nesrecnim slucajem se smatra iznenadni I od volje osiguranika nezavisni dogadjaj.Danas je osiguranje zivota u gunkciji smanjenja davanja iz fondova socijalnog os.Ugovor o o sod posledica nesrecnog slucaja zakljucuje se zajedno sa ugovorom o os zivota orema ovim posebnim uslovima I opstim uslovima za os zivota.koji cine sastavni deo igovora o os.Os zivota je postalo konkuretan instrument ulaganja narocito posle promene u oporezivanju orocenog depozita.Imajuci u vidu da je finska ekonomija bila stabilna.Bio je obicaj da Finci svoju ustedjivenu stavljaju na stednju ili kupuju drzavne obaveznice.potpuni ili delimicni invaliditet.ako je do toga dana placena prva ugovorena premija.Ovo os se vrsi prema Posebnim uslovima za o sod posledica nesrecnog slucaja uz os zivota.Posebnim uslovima se regulisu odnosi izmedju ugovaraca.tezih telesnih mana ili nedostataka.kao I dusevno bolesna lica u svakom slucaju su iskljucena iz os.Kada je os nezgode zakljuceno posebno polisom.vinkuliranjem polise na davaoca kredita.pad itf Trajanje osiguranja Ako je os nezgode zakljuceno istom polisom za osiguranje zivota.Ako se o sod posledice nesrecnog slucaja ne zakljucuje zajedno sa os zivota tj sa istom polisom.Smatra se da je prvo ugovorena premija placena I onda ako je ugovarac tj osiguranik dao pismenu izjavu na osnovu koje ce se naplata premije vrsiti putem obustave njegove zarade.onda je trajanje osiguranja odredjeno Opstim uslovima za os zivota.osiguanikovog boravka u bolnici na lecenju usled nesrecnog slucaja.udar elektricne struje ili groma.ima za posledicu njegovu smret.udar kakvim predmetom ili o kakav predmet.Lica potpuno lisena poslovne sposobnosti.00 casova onog dana koji je u polisi ili dodatku oznacen kao istek ugovora o os.sudar.usledio je znacajam porast os zivota.ali se statisticki I finansijski prati u zivotnim os Sposobnosti za os Lica cija je opsta radna sposobnost umanjena usled neke teze bolesti.Nesrecnim slucajem smatraju se :gazenje.Dopunsko os od posledice nesrecnog slucaja iz os zivota je takva vrsta o sod nezgode koja se moze prodavati iskljucivo uz os zivota.ukoliko je ovo os zakljuceno ili obnovljeno istovremeno sa os zivta pocinje 00.

nautickim I drugim takmicenjia.sportive I aktivnosti koje zahtevaju primenu specijalne operme osima ko to nije posebno ugogovreno Placanje premije Placanje premije reguilsano je opstim uslovima za os zivota I u potpuno istom smislu odnosi se na o sod dopunske nezgode.osiguranu sumu za slucaj invaliditteta ako je usled nesrecnog slucaja nastupio 100 posto invaliditet 4.prijavi lekaru.postotak od osigurane sume za invaliditet ako je usled nesrecnog slucaja nastupio delimicni invaliditet prema tabeli za odredjivanje procenta trajnog gubitka opste radne sposobnosti 5.usled uzrocne veze izmedju delovanja narkotickih sredstava I alkoholisanog stanja osiguranika I nastanka nesrecnog slucaja 9.ako su polisi navedene dve osigurane smrti I to:osigurana suma za slucak smrti I osigurana suma za slucaj smrti usled nezgode .a ako ima vise korisnika .automobilskim.osiguranu sumu za slucaj smrti.dnevnu naknadu.osiguranu sumu.usled toga sto je ugovarac.nemira ili bereda u nasoj zemlji ili aktivnog ucesca u takvim dogadjajima u inostranstvu 7.osiguravac ce isplatiti osiguranu sumu za slucaj smrti usled nezgode ako smrt osiguranika nastupi kao posledica nesrecnog slucaja 3.kao posledica bavljenja svim vidova visokorizicnih sportovamskokova iz visine. Ogranicenje obaveze osiguravaca Ako nije posebno ugovoreno .ucescem na trenzima I javnim takmicenjima predvidjenim Opstim uslovima osiguranja zivota 4.pri upravljanju u voznji avionom I drugom vrstom vazduhoplova 2.usled toga sto je korisnik namerno prouzrokovao smrt osiguranika.U slucaju da je osiguranje prestalo pre ugovorenog isteka usled isplate osigurane sume za slucaj smrti usled nezgode ili potupnog invaliditeta.ustanaka.ugovorena premija za celu tekucu godinu pripada osiguravacu Obaveze osiguranika.pri pripremanju.odnosno korisinika osiguranja Osiguranik koji usled nesrecnog slucaja je povredjen .a istom polisom je obuhvaceno I os od posledica nesrecnog slucaja Obim obaveze osiguravaca Kada nastane nesrecni slucaj osiguravac isplacuje osiguraniku iznose predvidjene u ugovoru o os I to: 1.ako je osiguranik usled nesrecnog slucaja boravio na lecenju u bolnici.kao posledioca ucesca osiguranika u vazodhoplovnim.zivota.kod lica koja predstavljaju anormalni rizik usled toga sto su prebolela neku tezu bolest ili su u casu zakljucenja ugovora bila teze bolesna ili su opterecena urodjenim ili stecnim telesnim manama I nedostacima Iskljucenje obaveze osiguravaca Obaveze osiguravaca su iskljucene u slucajevima kada je nesrecni slucaj po osiguraniku nastao: 1.ugovorena osigurana suma smanjuje se srazmerno premiji koju je osiguranik trebalo da plati u odnosu na stvarno placenoj premiji.duzan je: 1.ako nesrecni slucaj nastane: 1.ukoliko je u mogocnosti.odnosno nije placena odgovarajuca uvecana premija.kao posledica prirodne katastrofe 2.usled pokusaja ili izvrsenja samoubistva iz bilo kog razloga 4.kao posledica ratinh dogadjaja.pod uslovom da ne ucestvuje u tim dogadjajima 5.pobuna.kao posledica upravljanja motornim vozilima bez propisane sluzbene isprave 3.kao posledica ratnih dogadjaja I ratu slicnih dogadjaja u slucaju da se osiguranik nadje izvan granica nase zemlje.motociklistickim.pokusaju ili izvrsenju umisljenog krivicnog dela kao I pri begu posle takve radnje 8.osim ako to nije posebno ugovoreno 1.da se odmah .pri upravljanju I voznji plovnim objektima na linijama recnog I pomorskog saobracaja.ako je usled nesrecnog slucaja nastupila smrt osiguranika 2.odnosno pozove lekaru radi pregleda I pruzanja potrebne pomoci I da odmah preduzme sve mere radi lecenja.osiguranik ili korisnik namerno prouzrokovao nesrecan slucaj 5.kao I da se pridrzava lekarskih saveta I upita 66 .iskljucen je samo onaj kojim je namerno prozurokovao smrt osiguranika 6.osim u svojstvu putnika 3.

potvrde o uplacenim premijama.rezultate specijalistickih I dijagnostickih pregleda osiguranika u vezi sa nastalim nesrecnim slucajem 7.ili koji ga leci.fotokopiju licne karte.izvod iz matecne knjige rodjenih.da o nesrecnom slucaju u pisanoj formi obavesti osiguravaca u najkracem roku.taj rok pocinje da tece od dana kada je utvrdjeno postojanje njegove obaveze I njenog iznosa 3.obavesti osiguravaca I da o tome pribavi potrebnu dokumenatciju.osim u slucajevima predvidjenim posebnim odredbama uz Tabelu invaliditeta 7.izvod iz maticne knjige umrlih.Osiguravac ima pravo da od osiguranika.potrebno izvesno vreme.Ako osiguranik umre pre isteka godine dana od dana nastanka nesrecnog slucaja.osiguravac je u skladu sa ugovorom o os duzan.Po dobijanju zahteva sa dokumenatcijom na osnovu koje se moze utvrditi postojanje obaveze I njenog iznosa.ili njenog iznosa.dokaz o uplacenim premijama.dokumentaciju koja se odnosi na obavljanje laboratorijska ispitivanja I analize u vezi s nastalim osiguranim slucajem 8.nalaz lekara koji je poslednji lecio umrlog a ako nije bio lecen onda potvrdu lekara koji je konstatovao smrt.Ako stanje ustaneljonosti ne ustupi nip o isteku tri godine od dana nastanka nesrecnog slucaja.svu ostalu dokumenatciju koja se odnosi na nastali osigurani slucaj Kada je do nesrcenog slucaja nastupila invalidnost.u pogledu nacina lecenja 2.kao I podatke o telesnim manama.nedostacima I bolestima koje eventualno osiguranik imao pre nastanka nesrecnog slucaja Ako je nesrecni slucaj imao za posledicu smrt osiguravaca.iznos koji nesporno odgovara postotku invaliditeta ali najvise 50 posto od ugovorene sume 9.kao konacno se uzima stanje po isteku ovog roka I prema njemu se odredjuje postotak invalidnosti 8.samo ako je nesrecni slucaj nastao za vreme trajanje osiguranja I ako posledice nesrecnog slucaja predstavljaju osigurani slucaj u smislu ovih uslova.Konacni procenat invaliditeta odredjuje se prema Tabeli invaliditeta posle zavrstka lecenja u vreme kada je kod osiguranika nastupilo stanje ustaljenosti tj kada se prema lekarskom predvidjanju ne moze ocekivati da ce se stanje poboljsati Ili pogorsati 6.da prijavom o nesrecnom slucaju pruzi osiguravacu sva potrebna obavestenja I podatke:o mestu I vremenu kada je nesrecni slucaj nastao.ime lekara koji ga je pregledao.ugovaraca korisnika ili bilo kojeg drugog pravnog ili fizickog lica trazi dopunsko objasnjenje kao I da na svoj trosak preduzima mere u svrhu pregleda osiguranika preko svojih lekara.otpusnu listu sa epikrizom 9.korisnik osiguranja duzan je da o tome.detaljan opis dogadjaja.nalaz lekara o vrsti telesne povrede.opsiran nalaz lekara koji je primio povredjenog osiguranika 6.korisnik je duzan da uz pismeni zahtev podnese odstampani obrazac prijave I sledece dokumente:polisu osiguranja zivota.kada mu ti prema njegovom zdravstvenom stanju bude mogocue 3.Osiguravac je duzan da isplati ugovorenu osiguranu sumu.od posledice istog nesrecnog slucaja a konacni prcenat invaliditeta vec je bio utvrdjen.dokaz o datumu rodjenja osiguranika.Osiguravac je duzan da na zahtev osiguranika o ovome isplati ako osnov nije sporran.Ako je za utvrdjivanje postojanja obaveze osiguravaca.odnosno naknadu.osim kod povrede kicmenog stupa I povrede glave.osiguravac isplacuje iznos koji je ugovoren za slucaj smrti usled nezgode 67 .a nastupile su u tokugodine dana od dana nastanka nesretnog slucaja.overena fotokopija licne karte korisnika os za slucaj smrti.Postotak invaliditeta odredjuje se najmanje po isteku tri meseca od nastanka nesrecnog slucaja.nacin isplate osigurane sume je isti kao kod os zivota 4.lekarskih komisija I zdravstvenih ustanoba da bi utvrdili vazne okolnosti u vezi sa prijavljenim nesrecnim slicajem Uslovi realizacije ugovora Prijava osiguranog slucaja Kada je predmet prijave smrtni slucaj.da u roku od 14 dana isplati osiguranu sumu 2.o nnastalim eventualnim posledicama.prema posebnim odredbama uz Tabelu invaliditeta 5.svu ostalu dokumenatciju koja se odnosi za nastali slucaj Isplata osigurane sume 1.takodje u pismenoj formi.zdravstveni karton osiguranika.osiguranik je duzan da podnese sledece dokumenta:polisu osiguranja zivota.

posebnim odredbama Tabele se konstatuje da: 1.Ukoliko se dogodi da osiguranik umre pre pocetka isplate rente osiguravac ce naslednicima isplatiti matematicku rezervu po dobitku troskova.korisnik je lice kome se isplacuje ugovoreni iznos za slucaj smrti osiguranika a u periodu odlozenosti.ugovarac je fizicko lice koje zakljucuje za sebe ili neko drugo lice za koje ima interes da bude osigurano ili pravno lice koje ugovor o os licne rente zakljucuje za svoje zaposlene ili druga lica za koje ima interes da budu osigurana.u skladu sa Tabelom invaliditeta Zastara potrazivanja Kod ovog ugovora duzina roka zastare iznosi 3 godine.Tabelom se precizira u kojim ce se slucajevima smatrati da je nastupio potpuni trajni gubitak ili delimican trajni gubitak opste radne sposobnosti.Osiguranjem dozivotne licne rente pokrivaju se isplate odredjenig ugovornih iznosa osiguranika do kraja zivota.dam u se ista isplacuje u vidu rente 2.da se konacna procena trajnog gubitka opsteradne sposobnosti osiguranika po pravilu obavljaju po zavrsenom lecenju.kod koje isplata pocinje odmah nakon potpune uplate premij 2.Nju podnosi ponudjac koji moze biti ugovarac osiguranja ili osiguranik.kada je osiguranje od posledice nesrecnog slucaja zakljuceno za os za slucaj smrti .osiguravac ima obavezu samo za invaliditet koji mora biti jednak ili veci od 50p posto.Kod ovih renti nema ogranicenja trajanja jer traju vecno.a isplate rente se krecu do visine ugovorenih kamata Zakljucenje igovora o osiguranje rente Nacin zakljucenja ugovora Ugovor o os rente moze nastati na dva nacina: 1.U uporednom pravu ovi rokovi su kraci.gde iznosi 5 godina.osiguranje licne rente sa odredjinim trajanjem.ovaj rok je kraci nego kod ugovora o os zivota. U pravnoj teoriji se navodi I pojam vecite rente.odredjenu rentu kod koje se pocetak isplate rente odgadja do nekog ugovorenog roka nakon potpune uplate premije.neposrednu ili neodgodjenu rentu.kada je osiguranje od psledice nesrecnog slucaja zakljuceno uz osiguranje za slucaj smrti I dozivljenje .odnosno 10 meseci tj 6 meseci tj 2 godine 3.osiguravac ima obavezu za invaliditet od 1 do 100% .Cini je sledece vrste osiguranja:osiguranje dozivotne rente.ali se u pojedinim slucajevima procena invaliditeta moze odrediti naranije od povrede godinu dana.u skladu sa Tabelom invaliditeta 4.Opste pravilo zastarelosti potrazivanja naknade stete koja je prouzrokovana krivicnim delom primenjuje se I u ovom slucaju.Ponuda mora biti u pisanoj formi na odstampanom obrascu osiguravaca.Ovo pravilo predvidja zastarelost potrazovanja naknade stete prema odgovornom licu u roku koji je predvidjen za zastarelost krivicnog gonjenja-ako je tak rok duzi 72) Osiguranje licne rente? Pojam I vrste rente Osiguranjem rente smatramo ona os kod kojih se osiguranike obezbedjuje periodicni prihod tokom odredjenog vremenskog razdoblja ili dozivotno.Po ovim uslovima .Pored toga.Osigurani slucaj je buduci dogadjaj ili datum na koji se zakljucuje ugovor o os licne rente Ponuda Ponuda predstavlja predlog za zakljucenje ugovora o os licne rente.ukoliko je takvo pokrice ugovoreno.Sastavni deo Posebnih uslova za osiguranje od posledice nesrecnog slucaja uz os zivota je I Tabela za odrdjivanje procenta trajnog gubitka opste radne sposobnosti.Osiguranik je lice kome se isplacuje licna renta I od cijeg zivota zavisi isplata licne rente.zakljucenjem ugovora o osiguranju licne rente po jednom oblika koji postoje/ Sposobnost za zakljucenje ugovora Prema odrdbama ovih uslova mogu se osigurati sva lica od navrsenih 40 godina do navrsene 80 godine zivota.ali pre isplate osigurane sume uvecane za dobit.ostala renta osiguranja.koja nema karakter licne rente i koja se isplacuje iz fondacije i slicno.Dakle.kao nastavak ugovora o os zivota za slucaj dozivljenja koji istice na zahtev osiguranika. Ova vrste rente se moze podeliti prema pocetu isplate rente na: 1.koji treba da bude popunjen odgovarajucim podacima 68 .

pocetku. Obaveza obavestavanja o promeni mesta boravka Ugovarac os je duzan da .pristupnu starost ugovaraca I pristupna starost osiguranka 2.00 casova prvog dana umesecu koji sledi mesecu u kojem je izvrsena uplata cele ugovorne premije.priroda odnosa sa osiguranikom.zanimanje.a sve u cilju da osiguravac sva obavestenja koja se odnose na ugovor salje na pravu adresu Obaveze placanje premije Premija os je novacni iznos koji je ugovoraca os duzan da plati osiguravacu po zakljucenom ugovorom o os licne rente. Trajanje osiguranja Licna renta je ugovoreni novcani iznos koji osiguravac isplacuje osiguraniku u ugovorenim vremenskim razmacima.Na kraju ponude nalazi se prazan proctor za stavljanje potpisa ugovaraca I osiguranika kao I ovlascenog .pocetku .Period odlozenosti je vremenski period oz zakljucenja ugovora o os licne rente do pocetka ispalte rente.Ugovarac je u obavezi da placa premiju os licne rente na niacin predvidjen ugovorom I to: -kod neposrdne rente-jednikratnu premiju unapred za ceo perio osiguranja rente 69 .mesto I drzava.renta moze biti dozivotna I privremena. Podaci o korisnicima za slucaj smrti osiguranika u periodu odlozenosti:prezime I ime I srodstvo I maticni broj.U polisi moraju biti navedeni relevantni podaci anarocito podaci o :Osiguravacu.pored uslova os cini Tabela smanjenja rente bez daljeg placanja premije I Tabela otkupne vrednosti.godine zivota osiguranika u ugovorenog trajanja perioda odlozenosti I perioda isplate rente.podaci I kada se isplacuje licna renta I iznos licne rente.obavesti osiguravac o tome.Kod neposredne licne rente pocetak obaveze osiguravaca da isplacuje rentu nastupa istovremenu sa pocetkom ugovora o os.korisnika.podatke o premiji:p[ocetak I prestanak placanja .trajanju I isteku placanja premije.pocev od ugovorenog roka a.visine premije I rente.period lecenja 3.sporazumno utvrdjuju ugovarac os I osiguravac na osnovu tarife.Period ispalte rente je onaj period koji od ugovorenog datuma pocetka isplate rente do kraja zivota osiuranika.osiguranike.maticni broj.ukoliko promeni mesto boravka.bracnom stanju I drzavljanstvu Ugovorni elementi osiguranja se odnose na: 1.taifu.dok privremena traje do roka predvidjenog ugovorom.Dozivotna je kada isplata rente traje ddo kraja osiguranikovog zivota.prestanak isplate rente.vremenskim razmacima placanja rente I vremenskim razmacima isplate rente.Nju izdaje osiguravac u jdenom primerku na osnovu podataka iz ponude.obrazovanje.odnosno do ugovorenog datuma prestanka isplate rente Obaveze ugovaraca.vrse osiguranja.ako je da tada placena cela ugovorena premija b.Odlozena licna renta je ona renta kod koje obaveza osiguravaca da isplacuje rentu pocinje u 00.U slucaju da se ugovarac preseli u neku drugu zemlju.U zavisnosti od pocetka ugovora licna renta moze biti :neposredna I odlozena.ugovaracu.odnoso u 00.zvanje Podaci o osiguraniku se popunjavaju po istim stavkama kao I za ugovaraca uz dopunske podatke o polu.broj telefona.odnosno do smrti osiguranika ako nastupi pre isteka ugovorenog roka.duzan je da obavesti osiguravaca I da imenuje opunomocenog zastupnika u nasoj zemlji.Visinu premije kao I visinu rente.odnosno osiguranika Ugovarac osiguranja je duzan da prilikom zakljucenja ugovora o osiguranju prijavi sve okolnosti koje su od znacaja za ocenu rizika a koje sum u bile poznate ili mu nisu mogle biti nepoznate.mesto I adresa boravka.ulica I broj.00 casova prvog dana u mesecu posle isteka perioda odlozenosti.datumu izdavanja polise I potpies osiguravac.U zavisnoti od zavrsteka perioda isplate.ica osiguravaca Polisa Polisa os licne rente je isprava o zakljucenom ugovoru o os.datum rodjenja.Podaci o ugovaracu osiguranja su:prezime I ime.fodinama zivota osiguranika.o ratama placanja I iznos rate premije 4. Koliko ce trajati ugovor o os zavisiod toga koji oblik rente je ugovoren I unet u polisi osiguranja.nacin placanja I kada premija dospeva :na podatke o licnoj rentu:pocetak ispalte rente.trajanju I isteku obaveze osiguavaca da isplacuje licnu rentu.Sastavni deo ugovora o os licne rente.

izvod iz knjige umrlih I dokaz o uplacenoj premiji Posledice netacne prijave godina zivota osiguranika U slucaju da je prilikom zakljucenja ugovora osiguranika netacno prijavio godine zivota te da njegove stvarne godine zivota prelaze granicu utvrdjenu uslovima I tarifama po kojima osiguravac vrsi osiguranja.umanjene za troskove os.Ukoliko osiguranik I ugovarac nisu isto lice.moze se obnoviti na pismeni zahtev ugovaraca u roku od godinu dana od raskida ugovora o os licne rente.odnosno roka odredjenog u ugovoru kao prestanak isplate rente.polugoddisnje.obavezuju osiguravaca pod uslovom da sum u dostavljeni pre pocetka isplate rente.osiguranje licne rente.Os rente koje je raskinuto odnosno pretvoreno u os sa smanjenim iznosom rente bez daljeg placanje premije.Sve izjave I zahtevi ugovaraca dati u pismenoj formi.Visinu I nacin raspodele dobiti odredjuje odlukom nadlezni organ osiguravaca.zajam I ucesce u dobiti Poslovnom politikom osiguravaca utvrdjuje se mogucnost za odobravanje akontacije dela ukupno uplacenih premija ili zajmova po osnovu polise os licne rente.akontaciju I zajam.ucesce u dobiti.a ugovarac iz bilo kog razloga prestane sa placanjem premije u periodu odlozenosti.kao I nekim kasnijim pravnim poslom pa I j testamenotm da odredi korisnika za slucaj smrti 68 osiguranika u periodu odlozenosti.U tom slucaju I osiguravac je duzan da vrati primljene premije.Ako ugovarac ne plati premiju u roku od trideset dama od urucenja preporucenog pisam osiguravaca sa obavestenjem o dopselosti premije niti to ucii drugo zainteresovano lice.isplatu licne rente I odrdjivanje korisnika za slucaj smrti osiguranika u periodu odlozenosti Otkup osiguranja Ugovarac os ima pravo na otkup os u periodu odlozenosti.odnosno osiguranika U prava ugovarac osiguranja odnosno osiguranika iz ugovora o os rente spada pravo na :otkup osiguranja.kvartalne ili mesecne Rata dospeva uvek na pocetku ugovorenog perioda Obaveza prijave smrtnog slucaja Ukoliko je ugovreno pokrice za slucaj smrti osiguranika u periodu odlozenosti. Posledica neplacanja premija Ako ugovorac os ne plati ratu premije koja je dospela u roku od tri uzostopna meseca od dospeca.Ako ugovarac I osiguranik nisu isto 70 .cim nastupi smrtni slucaj osiguranik podnese zahtev osiguravacu uz dokumentaciju:polisu osiguranje licne rente.ugovor o os je nistavan.Sa mogucnoscu otkupa osiguranja ugovarac jeupoznat prilikom zakljucenja osiguranja.Ako je medjutim.Ugovarac os licne rente moze u ugovoru.odnosno bilo kada u toku perioda odlozenosti .kod smanjenja uznosa rente daljeg placanja Prava ugovaraca .pa sve do njegove smrti.lice koje trazi ugovorni iznos za sluca smrti duzno je da.-kod odlozene rente-jednokratnu premiju za ceo period osiguranja rente.Odlukom nadleznog organa osiguravaca utvrdjuje se uslovi po kojima se daju akontacije odnosno odobravaju zajmovi.do tada uplacena premija se ne vraca ugovaracu osiguranja a ugovor se raskida ako do tada nisu placene najmanje dve godisnje premije.raspolaganje pravima iz osiguranja.osiguravac ce ga preporucenim pismom podsetiti da nije izmirio ugovornu obavezu placanja premije.Mogucnost otkupa regulise se posebnim odredbama za odnosnu vrstu os licne rente Akontacija.Korisnik rente se moze promeniti Odrejivanje korisnika za slucaj smrti osiguranika u periodu odlozenosti.osiguranik moze nastaviti dalje placanje premije tj izvrsiti smanjenje rente u skladu sa uslovima osiguravaca Odredjivanje korisnika rente Korisnik rente je uvek osiguranika I njemu pripadaju sva prava od pocetka perioda isplate rente.Isplata pripadajuceg dela dobiti vrsi se zajedno sa isplatom rente Raspolaganje pravima iz os Sva prava koja proizilaze iz ugovora o os licne rente pripadaju ugovaracu os I on sa njima iskljucivo raspolaze sve do pocetka isplate rente.onda je za raspolaganje pravima potrebnai njegova pismena saglasnost.u zavisnosti od vrste osiguranja licne rente.odnosno u ratama koje mogu biti:godisnje.ukoliko je taksvo pokrice ugovoreno.ugovoreno za neko trece lice.

drzavnog penzijskog osiguranja.da se sredstva obezbedjuju is doprinosa koji placaju osiguranici I poslodavci.I bez obzira da le je izjavio svoje prihvatanje pre ili posle smrti osiguranika.Kod odlozene dozivotne rente isplata rente pocinje istekom perioda odlozenosti I izvrsenim uplatama svih premija od strane ugovaraca I traje dok god je osiguranik u zivotu.pravo na invalidsku penziju-za slucaj invalidnosti.Osnovna nacela na kojim se zasnivaju dobrovoljni penzijski fondovi su:dobrovoljnost clansta.ravnopravnost clanstva.lice za odrdjivanje korisnika za slucaj msrti potrebna je saglasnost osiguranika u pismenoj formi.ili mu na bilo koji drugi nacin nestane.Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima I penzijskim planovima.Pravo na ugovoreni iznos za slucaj smrti ima samo korisnik I to do samog zakljucenja ugovora o os .potomci I uopste naslednici .javnost rada .te se moze obratiti neposredno osiguravacu sa zahtevom da mu se ispalti ugovreni iznos Obaveze osiguravaca Isplagta rente Obaveza osiguravac se razlikuje vec I prema tome o kojoj vrsti rente je rec Kod neposredne dozivotne licne rente isplata rente pocinje prvog u narednom mesecu od meseca uplate jednokratne premije I traje sve dok je osiguranik u zivotu .delatnost I poslovanje drustva za upravljnjae dobrovoljnim penzijskim fondovima.Kad su za korisnike odredjena lica ili potomci koji nisu odredjeni poi menu.Kod odlozene privreme licne rente isplata rente pocinje istekom perioda odlozenosti I izvrsenim uplatama svih premija od strane ugovaraca I traje ugovorom predvidjenog datuma prestanka ispalte rente Izdavanje duplikata polise Ukoliko je osiguranik izgubio polisu .podela ce se izvrsiti srazmerno njihobim naslednickim delovima.Kad su za korisnika odredjena deca.naknad pripada I onima koji su rodjeni posle zakljjucenja ugovora o os licne rente a naknada namenjena supruzniku pripada licu koje je bilo u braku sa osiguranikom u casu njegove smrti.Kod neposredne privremene licne rente isplata rente pocinje prvog u narednom mesecu od meseca uplate jednokratne premije I traje do ugovorom predvidjenog datuma prestanka ispalte rente.Osnovna nacela koja definisu pomenuti zakon su da su prava iz penzijskog I invalidskog os licna prava I da se ne mogu prenositi na druga lica .skumulacija sredstava 71 .uredjuje se organizovanje I upravljanje dobrovoljnim penzijskom fondovima.ugovarac nije odredio kako ce se izvrsiti podela naknade izmedju njih .odnosno ostvaruju preko fondova za penzijsko I invalidsko os.Ako je odredjeno vise korisnika po imenu.Osnovna prava koja se mogu ostvariti na osnovu ovog Zakona su:pravo na starosnu prenziju-za slucaj starosti.a bez preciziranja njihovih pojedinacnih udela.osnivanje.poslovi I duznosti kastodi banke I nadleznosti Narodne banke Srbije u vrsenju nadzora nad obavljanjem delatnosti drustva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima.raspodele rizika ulaganja.da se sredstva za povecanje obaveza koje nastaju usled sticanja I ostvarivanje prava pod posebnim uslovima obezbedjuje .da prva iz penzijskog I invalidskog os ne mogu zatareti.bez obzira na to kako je I kada odredjen za korisnika.Osiguravac ce osiguranike izdati duplikat polise kada mu osiguranik podnese dokaz o oglasavnju nestale polise nevazecom Zastita licnih podataka Licni podaci dobijeni u vezi sa ugovorom o osiguranje bice drzani u diskreciji I tajnosti I koristice se od strane osigravaca samo u svrhu pripreme I realizacije ugovora o osiguranju licne rente Zastarelost potrazivanja rente Zastara potrazivanja licne rente iz ugovora o os zastareva u roki od pet godina 73) Dobrovoljno penzijsko osiguranje? U Zakonu o osnovama penzijskog I invalidskog osiguranja definsane su osnove tzv prvog stuba tj obaveznog.osim prava na potrazivanje dospleih.ugovoreni iznos za slucaj smrti bice podeljen korisnicima na jednake delove.a neisplacenih iznosa po osnovu penzijskog I invalidskog os.s tim sto osiguravac poslednju rentu isplacuje za mesec u kome je nastupila smrt osiguranika.osiguravac je duzab dam u izda duplikat polise.pravo na porodicnu penzije-za slucaj smrti.s tim sto poslednju rentu isplacuje za mesec u kome je nastupila smrt osiguranika.utvrdjenim u ostavinskom postupku.

sluzbene duznosti.Lice koje namerava da osnije drustvo za upravljanje je duzno da podnese Narodnoj banci zahteb za izdavanje dozvole za organizovanje I upravljanje Fondom jer su to dva odvojena postupka.Kao iskljucivu delatnost drustvo za upravljanje obavlja poslove upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondom.U poslovnom imenu drustva za upravljanje moraju biti sadrzane reci drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.000.Danom prestanka upravljanja od styrabe drustva za upravljanje.Drustvo za upravljanje odmah prestaje da upravlja dobrovoljnim penzijskim fondom u slucaju:odusimanje dozvole za rad od strabe Narodne banke Srbije.Pravo glasas na osnovu akcija koje cine imovine dobrovolnog penzijskog fonda ostvaruje drustvo za upravljanje koje organizuje I upravlja tim fondom.Osniva se iskljucivo kao zatvoreno akcionasrko drustvo.U Zakonu se definise obavezni elementi koje prospect treba da sadrzi.te da im je finansijski polozaj takva da se moze pretpostaviti da nece imati negativan uticaj na poslovanje drustva za upravljanje kao I d ace njihovim izborom biti obezbedjena adekvtana zastitia interesa clanova.pokretanja postupka stecaja I likvidacije nad drustvom za upravljanje.odnosno imenovano lice ili drzavni sluzbenik.Visina novacnog dela osnovnog kapitala drustva za upravlajnje je 1.74) Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom? Ovo drustvo je privredno drusto koje organizuje I upravlja dobrovoljnim penzijskim fondovima.Dobrovoljni penzijski fon ima pospekt I skraceni prospek.Imovina fonda ne moze biti predmet prinudne naplate.funkcioner.imovine.zalige .korpucije.Drustvo je odgovorno clanovima dobrovoljnog penzijskog fonda za stetu nastalu zbog neispunjenja.Narodna banka Srbije obavestava clanove I dostavlja ovlascenje kastodi banci da unovci imovinu fonda I da prenese racune fonda u frugi dobrovoljni penzijski fond.kastodi banke ili drugih lica.javnog reda.niti koristiti za izmirivanje obaveze clana dobrovoljnog penzijskog fonda I drugih lica prema trecim licima.pravosudja.srazmeno njihovom udelu u imovini fonda I obavezno se vodi racuna kod kastodi banke.sto cini osnovu citavog sistema dobrovoljnog penzijskog os.povezno lice sa licima prethodno navedenim.odnosno pripajanje penzijskog fonda.U Zakonu je navedeno da prospect mora sadrzati inforamcije na osnovu kojih zainteresovana lica mogu steci jasnu 72 .Narodna banka Srbije upucuje javni poziv postojecim drustvima za upravljanje da u roku od 15 dana.Osnivac drustva za upravljanje mogu biti domaca I strana fizicka I pravna lica uz ogranicenje da mogu biti akcionari samo je dnom drustvu za upravljanje.privatizacija.mita.Direktor I clan uprave drustva za upravljanje ne moze biti lice koje je :clan uprave ili zaposleni drugog drustva za upravljane. 75) Dobrovoljni penzijski fond? Ovaj fond je institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikuplja I ulaze penzijski doprinos u razlicite vrste imovine sa ciljem ostvarivanje prihoda I smanjenja rizika ulaganja.ako na javni poziv nijedno drustvo za upravljanje ne podnese ponudu.kao I za krivicna dela I privredne prestupe utvrdjenim zakonima kojima se utvrdjuje trziste hartija od vrednosti.podnesu ponudu za upravljanje.donosenja odluke organa drustva za upravljanje da prestane sa radm.vrsi programirane isplate.privrede. Narodna banka Srbije daje saglasnost na izbor predlozenih clanova uprave I direktora drustva za upravljanje kada utvrdi da su usunjeni uslovi predvidjeni Zakonom I kada procene da predlozeni clanovi uprabe I director poseduju poslovni ugled koji upucuje na zakljucak d ace valjano obavljati poslove u drustvu za upravljanje.zadocnjenja ili delimicnog ispunjenja svojih obaveza koje se odnose na upravljanje fondom.Drustvo za upravljanje moze organizovati I upravljanje sa vise dobrovoljnih penzijskih fondovaU zakonu je predvidjeno da je drustvo za upravljanje duzno da angazuje najmanje jednog portfolio menadzera I ovlascenog revizora koji su zaposleni na neodredjeno vreme.Za direktoira I clana uprave drustva za upravljanje ne moze biti izabrano lice koje je pravosnazno osudjivano za krivicna dela protiv radnih odnosa.donosi investicione odluke.postavljeno.hipoteke.Ova imovina je dvojena od imovine drustva za upravljanje .clan uprave ili zaposleni kastodi banke sa kojom je drustvo za upravljanje zakljucilo ugovor.obavlja administartivne poslove .u sakldu sa zakonom.000 eura u dinaskoj protivvrednosti I drustvo za upravljanje je duzno da u svom poslovanju obezbedi da capital drustva uvek bude najmanje u navednoj visine.osim ako neispunjenje.ne moze se iskluciti u likvidacionu ili stecajnu masu drustva za upravljanje.zadocenjenje ili delimicno ispunjenje ne proizilazi iz uzroka koje drustvo za upravljanje nije moglo da predvidi ni da izbegne.Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda u svojini je clanova fonda.

Kada je to isto lice clan vise fondova.organizator u svoje ime I za racun zaposlenog odnosno clana 70 sindikata.kao I standardizovani tekst oglasa.te zbog toga predstavlja I predmet zakonske regulative.profesinalno udruzenja I sindikat mogu organizovati penzijski plan I zakljuciti ugovor sa drustvom za upravljanje kojim se organizator obavezuje da vrsi uplate penzijskog doprinosa za racun zaposlenih.Na osnovu Zakona ugovor o penzijskom planu zakljucuje se u pisanoj formi I propisan je minimum koji mora da sadrzi.naknadama za usluge isplacenim sa racuna clana fonda.sa stanjem na poslednji dan prethodne godine obavestenje o:datumu I iznosu uplata penzijskog doprinosa. Odlukom o oglasavanju dobrovoljnih penzijskih fondova I standardizovanom tekstu prilikom oglasavanja blize se uredjuje oglasavanje dobrovoljnih penzijskih fondova koje vrsi drustvo za upravljanje fondom.Akumulirana sredstva mogu se povuci jednokratkom isplato ili kombinacijom. proverevanjem izveštaja i obaveštenja koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije kao i neposrednom kontrolom.Izuzetno pravo na povlacenje I raspolaganje akumuliranih sredstava moze se ostavriti I pre navrsene 53 godine zivota u slucaju vanrednih troskoba lecenja ili trajne nesposobnosti za rad.Clan penzijskog plana kome prestane radni odnos kod poslodavca moze da ostane clan istog dobrovoljnog penzijskog fonda Ili da izvrsi prenos racuna.penzijski odredjen anuitet koji predstavlja periodicne isplate u dredjenom vremenskom periodu 3.U Zakonu se definise da se anuitet moze pojaviti u tri oblika I to kao: 1. Na osnovu Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima NBS: izdaje dozovlu za rad društvu za upravlajnje i dozvolu za organizovanje i upravljanje fondom i istovremeno odobrava imenovanje uprave drustva.odnosno clanova sindikata I da placa naknadu za usluge drustvo za upravljanje a drustvo za upravljanje se obavezuje da ulaze prikupljena novcana sredstva I moguci povlacenje I raspolganje akumularnim sredstvima calnovima plana.Na osnovu Zakona drustvo za upravlajnje je duzno da jednom godisnje.odnosno penzijskog plana na povlacenje I raspolaganje akumukiranim sredstvima koje se stice sa navrsene 53 godine zivota. Na osnovu izvršenog nadzora. vodi registar dobrovoljnih penzijskih fondova.Prilikom pristupanja fondu. privrednog prestupa ili prekrsaja.koji predstavlja periodicne isplate do smrti imaoca anuitete 2. pracenjem.Povlacenje I rasplaganje sredstvima clan fonda mora zapoceti najkasnije sa navrsenih 70 godina zivota.duzan je da zakljuci poseban ugovor o clanstvo za svaki fond. prospekt i drugi marketinški materijal.zajednicki anuitet koji predstavlja periodicne isplate koje se posle smrti imaoca anuiteta protezu do smrti naznacenog lica tj zakonskog naslednika Funkcija Narodne banke Srbije Narodna banka Srbije vrsi nadzor posrednom kontrolom odnosno prilkupljanjem.predstavu o fondu I doneti razboritu odluku.udruzenje poslodavaca .broju investicionih jedinica u vlasnistvu clana I njihovoj pojedinacnoj vrednosti u momentu uplate penzijskog doprinosa.poslodavac .dozivotni. odobrava pravila poslovanja drustva.Drustvo za upravljanje ima obavzeu da pruzi na uvid prospect svakom zainteresovanom licu na njegov zahte. mesecne izvstaje drustva za upravljanje. prima godisnje.Poslodavac je duzan da drustvu za upravljanje dostavi obavestenje o prestanku radnog odnosa clana penzijskog plana.. Penzijski planovi I povlacenje raspolaganja akumuliranim sredstvima Zakonom je regulisano da poslodavac . prima dnevne izvestaje kastodi banke o vrednosti imovine I investicione jedinice dobrovoljnog penzijskog fonda.lice potpisuje izjavu kojom potvrdjuje da u potpunosti razume prospect I naknade koje se naplacuju.u ime I za racun zaposlenog u skladu sa ugovorom o clanstvu izmedju clana dobrovoljnog penzijskog fonda I drustva za upravljanje.U Zakonu je definisano pravo clana gonad .Obavestenje clanova penzijskog fonda predstavlja izuzteno znacajan segment sistema penzijskog os.a najkasnije do 31 marta tekuce godine za prethodnu godinu. polugodisnje.Ugovor o clanstvu predstavlja osnovni ugovor u sistemu dobrovoljnog penzijskog fonda. NBS izriče mere nadzora i podnosi prijave nadležnim organima u slucaju osnovane sumnje da utvrdjene nezkonitosti i nepravilnosti sadrže obelezja krivicnog dela.vrednosti imovine penzijskog fonda. vrsi nadzor nad obavljanjem delatnosti upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondovima.Obveznik uplate penzijskog doprinosa moze biti:fizicko lice ili drugo lice za racun fizickog lica.dostavi svakom clanu fonda.Domace I strano fizicko lice moze biti clan jednog ili vise dobrovoljnih penzijskih fondova.odnosno javnog poziva za zakljucenje igovora o clanstvu u 73 .

Prijava stete telegramom I teleksom se takodje smtraju zvanicnim. uz navodjenje uzorka I priblizne visine stete. datum prijave.Dozvola se ukida resenjem lica za koje se utvrdi da je pri obavljanju poslova za koje mu je dozovla izdata postuilp suprotno propusima. likvidacije stete I njene isplate. Prijavljivanje stete Citav postupak pocinje prijavljivanjem stete od strane osiguranika ili lica koje on ovlasti.kao I prenos ovih racuna iz jednog dobrovoljno fonda u drugi fond. sa naznakom polise. Prijava stete mora da bude odgovarajuca. Stete se moraju prijaviti popunjavanjem odgovarajuceg obrasca koji se smtra zvanicnim samo ako je dosatvljen postom ili neposrednom ovalscenom radniku.Posrednik. naziv osiguranika odnosno ostecenog.koje donosi guverner ili lice koje on ovlasti. Nakon sto se formira predmet stete.Dozovla se izdaje resenjem.a u koje se unose obavezni podaci. Radi preglednosti.vodjenju. s obzirom da objektivno nije u mogucnosti da sazna za nastanak stete. utvrdjivanje osnova za regers. predmet ostecenja. evidentiranja i formiranja predmeta štete. postupak za štete po osnovu zaključenih ugovora o reosiguranju i saosiguranju. postupak po prigovoru osiguranika.zatim podatke kojima se stvara lazan ili pgresan utisak o fondu.Tekst za oglasavanje fonda ne sme sadrzati nestine podatke. kontrole štete u toku likvidacije. likvidacija. vrsi se upucivanje pismenih zahteva odgovarajucim institucijama radi pribavljanja dokazne dokumentacije koja se trazi po sluzbenoj duznosti.nakanda za upravljanje fondom I naknada za prenos racuna clana fonda. rezervacija šteta.kao I za podelu prospekta. visina naknade. U korice steta se unosi kopija polise osiguranja koja pokriva datum I predmet ostecenja. organizacije izviđanja i procene. Knjiga stete treba da ima odgovarajuce uslove za obavezan unos svih potrebnih elemenata iz kojih se mogu videti faze postupka prijave. datum stete. posto je osigurani predmet u posedu osiguranika. prijava stete se smatra zvanicnom ako se izvrsi telefonom.U Odluci o otvaranju. Prijava stete se smatra odgovarajucom ako sadrzi osnovne podatke o osiguraniku.Buduci prinosi mogu biti visi ili nizi od ranijih. izvidjaja I procene. po redu prispeca. Formiranje predmeta Primljene I zavedene prijave steta uluza se shodno Opstim uslovima koje obrazlazemo u posebne omote koji se zovu – korice steta. 74 .prenosu individualnih racuna clanova penzijskog fonda blize se uredjuju postupak otvaranja I vodjenja individualnih racuna clanova fonda. broj stete. mesto stete. ostecenom ili ugovaracu os.fondu. kako bi se na osnovu nje mogao formirati predmet I nastaviti utvrdjena procedura. Za osiguravaca je relevantni momenat prijavljivanje stete. uzrok stete. U slucaju masovnih steta kao I steta vecih obima.nacin davanja izvoda s tih racuna.Prijavljene stete zavode se u knjige steta hronoloski. ukoliko to nije prilozeno od strane osiguranika. Evidentiranje stete Evidentiranje stete vrsi se u knjigama steta.O odluci o vrstama finansijskih institucija koje mogu biti posrednici za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom I uslovima za izdavanje fizickim licima dozovole za obavljanje poslova informisanja o tom fondu utvrdjuje se vrste finansijskih institucija koje mogu biti posrednici drustva za upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondom I uslovi za izdavanja dozove NBS fizickim licima za obavlajnje poslova informisanja o calnstvu u fondu I o poslovanju tog fonda. broj polise.Pri oglasavnju se navode:nakanda pri uplati penzijskih doprinosa. Elementi koje treba da sadrzi knjiga stete su-redni broj. datum isplate I drugi elementi bitni za pojedine vrste osiguranja. knjige steta se vode po vrstama os I sektorima vlasnistva.moze biti samo banka koja ima dozovolu za rad NBS I koja je upisana u registar privrednih subjekata.odnosno ugovoru o penzijskom planu 76) Postupak procene i likvidacija šteta? Znaca procene I likvidacije steta Postupak procene i likvidacije sastoji se iz sledećih faza: prijave štete.Osnovno pravili je da drustvo za upravljanje fondom otvara individualni racu za clana fonda na osnovu zakljucenog ugovora o clanstvu u fondu. naknada kontrola.vodjenja evidencije o investicionim jedinicama cllanova fonda I davanje podataka iz tih evodencija. pri cemu se pismena prijava obezbedjuje naknadno.

duzno je da prigovor razmotri I o tome pismeno obavesti ulagaca prigovora. b-utvrdjivanje osnovanosti odstetnog zahteva. d-izdavanja naloga za isplatu konacne ili delimicne stete ili odoravanje akontacija. postupak likvidacije moze vrsiti komisija. Svaku stetu treba izvideti I proceniti pa I u slucaju kada nema osnova po uslovima osiguranja. Likvidacija šteta Likvidacija šteta definse se kao postupak koji obuhvata sve radnje u cilju obezbeđenja. pristupa se izvidjaju I proceni stete sto podrazumeva strucno utvrdjivanje uzroka. radi mogucnosti da se vodi sudski spor.ocene i usaglasavanja svih dokaznih dokumenata odstetnog zahteva sa zakljucenim ugovorom o osiguranju. Postupak po prigovoru osiguranika Jedno od najbitnijih pitanja u okviru citavog postupka je mogucnost osiguranika da prigovor na nacin kako je procenjena.U istu svrhu moze se obrazovati komisija koja je takodje drugostepen organ.prilikom rezervacije neresenih steta likvidatori su duzni da pripreme predmete steta. strucna sluzba kao drugostepeni ogan. da se 75 . strucnog saradnika koji vrsi poslove sustinske kontrole I lica odgovornog za odobrenje isplate. obima I visiine stete. proveren I potpisan od lica ovlascenog da vrsi kontrolu steta.Prigovor razmatra strucna sluzba osiguravajuceg drustva. Posle isplate stete predmet se dostavlja organizacionom delu gde je osiguranje zavrseno.Smatra se da je predmet uredno likvidiran kada postoje potpisi ovlascenih lica-likvidatora odnosno komisije. Naknadna kontrola Posle izvrsene procene likvidacije I isplate sluzba za kontrolu vrsi naknadnu proveru svih faza procene I likvidacije steta. c-utvrdjivanje naknade po osnovu osiguranja. likvidirana I isplacena steta. Celokupni postupak likvidacije vrši strucno lice-likvidator. Pre isplate stete proverava se da li je osiguranik platio premiju I potrebno je rezervisati broj stete. f-vodjenja potrebne dokumentacije. Pri tome. radi ocene osnovanosti isplate štete. Nezaobilazni deo postupka je I utvrdjivanje da li je i na koji način osiguranik izmirio svoju osnovnu obavezu plaćanja premije. provere. Procenu steta vrsi proceniteljpojedinac ili komisija koju formira osiguravac a u zavisnosti od ostalih okolnosti procena treba da se obavi u prisustvu predstavnika osiguranika pri tome je potrebno sastaviti zapisnik na propisanom obrascu. e-obavestavanja osiguranika o rezultatu sprovedenog postupka.Postojanje ove naknadne kontrole se opravdava cestim velikim stetama I po obimu I po slozenosti. Postupak likvidacije sastoji se od: a-pribavljanja dokazne dokumentacije za utvrđivanje osnova i visine štete. Interna usluzna procena I likvidacija Osiguranik moze da prijavi stetu ne samu u glavnoj filijali nego I u bilokojem organizacionom delu jedinstvenog osiguravajuceg drustva.Nakon sto se uputi prigovor. U slucajevima kada se steta prijavi u delu osiguravajuceg drustva koje nije zakljucilo osiguranje predvidja se da taj organizacioni deo primi odsetni zahtev. Rezervacija stete Krajem svakog obracunskog perioda i po zavrsnom racunu vrsi se rezervacija svih onih šteta koje nisu likvidirane u tekucem periodu. Izvidjaj treba da se obavi odmah a najkasnije u roku od 3 dana od dana prijave stete osim kod masovnih steta gde je za procenu potrebno vise vremena. Kontrola steta u toku likvidacije Posle konacne obrade predmeta I datog predloga za isplatu svaki predmet mora biti pregledan. a kada su u pitanju slozene ili po iznosima visoke stete. Cesto je slucaj da osteceni zahteva da se ivrse popravke koje ne treba da budu obuhvacene naknadom iz osiguranja. izvrsi procenu.Izvidjaj i procena Nakon sto je formiran predmet. Stav strucne sluzbe ili komisije smatra se konacnim jer je obezbedjena drugostepenost u odlucivanju. likvidaciju I isplatu stete. Prigovor mogu staviti I ugovaras I osiguranik ali I osteceno lice koje nije ugovorna strana ali ima interes za naknadu stete. Kontrolom treba da je obuhvacen predmet u celini I izvrsena sustinska kontrola odnosno kontrola ispravnosti osnova za naknadu stete I racunska kontrola provera ispravnosti obracuna naknade stete.

Posebna evidencija se vodi za nastale a ne prijavljene stete. iziuzev kod steta koje su samo kvotno reosigurane I kod kojih se obaveze reosiguravaca vrse prema knjigovodstvenim podatcim. Citav postupak procene ili likvidacije steta okoncava se arhiviranjem predmeta steta. Osnov za regres Steta po ugovorima reosiguranja i saosiguranja Pravilo je da se nakon sto se izvrsi isplata I razvodjenje steta na predmetu stete konstatuje pravo po osnovu reosiguranja ili saosiguranja. 76 .upoznaju sa njihovom osnovanoscu i da zajedno sa proceniteljima predloze komisiji za rezervaciju šteta iznos za rezervaciju steta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful