P. 1
Pravila Dobre Poljoprivredne Prakse

Pravila Dobre Poljoprivredne Prakse

|Views: 677|Likes:
Published by Sandra Nikic

More info:

Published by: Sandra Nikic on May 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2012

pdf

text

original

Pravila dobre poljoprivredne prakse (PDPP) Učesnici u izradi PDPP

Rad na kreiranju Pravila dobre poljoprivredne prakse za upravljanje stajnjakom iz poljoprivrede i organskim đubrivom u Srbiji je proizvod zajedničkog rada NIRAS AB, Stokholm, Švedska i Halifax Consulting, Beograd, Srbija. Odgovoran za rukovođenje projektom: gdin Niklas Bergman iz NIRAS-a, vođa tima Göran Carlson, konsultant angažovan od strane NIRAS-a. Projektni tim je činilo 6 srpskih stručnjaka i menadžer projekta. Profesor Božo Dalmacija Profesor Snežana Đorđević Emilijan Mohora Nevena Čolić Srđan Rončević Dr vet. med. Rade Milčić Novosadski univerzitet Prirodno-matematički fakultet Beogradski Univerzitet Poljoprivredni Fakultet Ministarstvo za zaštititu životne sredine Republika Italija Miteco Novosadski univerzitet Prirodno-matematički fakultet Poljoprivredna škola Šabac, profesor

PDPP je predstavljen kroz sledeća poglavlja sa odgovornim osobama kako sledi: Poglavlje Tokovi nutrijenata Očuvanje vodnih resursa i njihovo korišćenje Izvori negativnog uticaja poljoprivredne proizvodnje na životnu sredinu Propisi na snazi i u planu iz oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine Sistemi poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji Poljoprivredno planiranje Ratarstvo Stočarstvo Rukovanje i upotreba stočnog đubriva i organskog otpada Zaštita bilja i upotreba pesticida Poboljšanje pejzaža i zaštita prirodnih staništa putem upravljanja procesima koji su pod uticajem poljoprivredne proizvodnje Odgovorni ekspert Göran Carlson Srđan Rončević i prof. Božo Dalmacija Nevena Čolić i Emilijan Mohora Emilijan Mohora Nevena Čolić i Emilijan Mohora Göran Carlson Prof. Snežana Đorđević Dr vet. med. Rade Milčić Göran Carlson i prof. Božo Dalmacija Niklas Bergman Nevena Čolić i Emilijan Mohora 1

Aktivnosti Logistička podrška Prevod

Odgovorni Sonja Babić / David Lythgoe /Jelena Pribojan, Halifax Consulting Ksenija Punta / Nevena Čolić

Podršku projektu u Srbiji su pružili: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Pomoćnik Ministra Sektor za razvoj sel a, koordinator projekta DREPR Jedinica za implementaciju projekta DREPR (PIU) Sektor za razvoj sela Odsek za organsku proizvodnju Odsek za poljoprivredne resurse Odsek za poljoprivredno zemljište Uprava za veterinu Uprava za zaštitu bilja Republička direkcija za vode Ministarstvo za zaštitu životne sredine Institut za stočarstvo, Beograd Opština Vrbas Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu Odgovorni Dr Suzana Đorđević Milošević Aleksandar Bogunović Nenad Brkić, Danijela Ilić, Aleksandar Repček, Vladislav Samardžić, Uroš Božanić, Slobodan Đuričković, Nenad Gvozdenović Sanja Prodanović Lidija Aćimović, Jelena Milovanović, Vera Apostolović Zoran Knežević Snežana Rakita Olivera Čeperković, Bradić Slobodan, Jelena Šćepanović, Siniša Kotur, Slavica Nikolić Biljana Đurišić Olivera Grozdić Tanja Petrović, Snežana Raković Čedomir Radović, Zorica Nešić, Miloš Lukić, Milan Blažić Tomislav Đivuljskij Nada Lazić Prof. dr Natalija Bogdanov

2

G. Göran Carlson ima bogato iskustvo iz oblasti poljoprivredne mehanizacije a posebno je specijalizovan za istraživanja, ispitivanja i prenošenja znanja koje se odnosi na đubriva. Ova oblast podrazumeva metode i tehnologije rukovanja i raspršivanja đubriva životinjskog i ljudskog porekla što uključuje primenu i nadzor raznih tehnologija i njihov uticaj na okolinu. Angažovanje g. Carlsona na mnogobrojnim projektima u Švedskoj kao i u inostranstvu je dodatno unapredilo njegovo znanje u pogledu razvoja, trendova i tradicije u poljoprivredi i kreiranju poljoprivrednih priručnika u mnogim zemljama. G. Niklas Bergman je stručnjak za menadžment u poljoprivredi i zaštiti životne sredine. On je iskusan ekspert iz oblasti za proizvodnju useva, stočne hrane i mleka, sa bogatim praktičnim iskustvom koje je stekao u regionu St. Petersburga, kao i vođenjem sopstvene farme severno od Stokholma. Do sada je bio veoma uspešan u radu i primeni praktičnih saveta za farmere u istočnoj Evropi održao je niz predavanja na mnogim međunarodnim konferencijama koje se odnose na najnovija istraživanja o oticanju hranljivih sastojaka u Baltičko more. Radio je zajedno sa lokalnim ruskim i finskim timom na pripremi ruskog kodeksa dobre poljoprivredne prakse u 2005–2006. godini. G. Bergman je magistar iz oblasti za proizvodnju useva, patologiju i hranljive sastojke biljaka i menadžmenta za zaštitu životne sredine. Dr Božo Dalmacija je profesor na fakultetu za nauku i matematiku Univerziteta u Novom Sadu i direktor odseka za hemiju sa 25-godišnjim iskustvom u oblasti zaštite životne sredine od štetnog uticaja hemikalija. Njegova naučna istraživanja i elaborati se delom odnose na uklanjanje pesticida iz vode upotrebom bioaktivnog ugljenika. Takođe ima veliko iskustvo u pripremi i recenziji pravilnika i njihovo usklađivanje sa standardima EU (npr. IPPC). Tokom dugogodišnjeg iskustva postao je u nadležnim upravama i industriji ugledan savetnik za razvoj i primenu zakona i pravilinika koji se odnose na zaštitu voda i vodenih tokova. Dr Srđan Rončević je asistent na fakultetu za nauku Univerziteta u Novom Sadu, odsek za hemiju. Njegov rad obuhvata predavanja, istraživanja i angažovanje na projektima koji se bave kvalitetom vode (prerada voda za piće i njena analiza, prerada otpadnih voda i njihova analiza, ambijentalna voda i nadzor kvaliteta sedimenata, uspostavljanje bioravnoteže u zagađenim

vodama i zemljištu). Član je međunarodne asocijacije IWA (International Water Association), jugoslovenskog društva za zaštitu voda, srpskog društva hemičara, društva za tehnologiju i sanitarni inženjering voda. Od 1999. je jedan od organizatora tradicionalne radionice o vodama koja se održava na fakultetu za primenu nauke i matematiku. Dr Rončević je do sada bio autor i saradnik na više od 50 publikacija i 20 projekata. Dr Snežana Đorđević je profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stručnjak je za enzimologiju tla i uticaj mineralnih i organskih đubriva na kvalitet zemljišta. Njena naučna istraživanja se odnose na upotrebu biođubriva u poljoprivrednoj proizvodnji, korišćenje inokulacije mikroorganizama u tretmanu đubriva, uticaj đubriva na mikrobiološke procese u zemljištu, uticaj režima đubrenja na vezivanje azota u zemljištu, i dr. Dr Đorđević je takođe član stručnog tima kome je odobren patent za upotrebu mikrobiološkog đubriva u komercijalne svrhe. Ona je takođe dala značajan doprinos u unapređenju poljoprivredne proizvodnje hrane koja ne zagađuje životnu sredinu. Ing. Nevena Čolić je inženjer za zaštitu životne sredine sa iskustvom u rukovođenju projektima zasnovanIm na konsultantskim uslugama u oblasti zaštite životne sredine. Gosp. Čolić je stručnjak za ispitivanje kvaliteta voda, upravljanje čvrstim otpadom, ispitivanje štetnih uticaja na okolinu (EIA), a takođe ima veliko iskustvo u implementaciji i koordinaciji projekata i usklađivanju odgovarajućih pravila i zakona sa pravilima EU na osnovu poznavnja pravila EU za zaštitu životne sredine. Ing. Emilijan Mohora je stručnjak za tretman otpadnih voda i zaštitu životne sredine u delu koji se odnosi na nadziranje kvaliteta vode i procenu štetnih uticaja sa dugogodišnjim iskustvom u upravljanju projektima. Njegovo iskustvo se pokazalo dragoceno u nizu novijih projekata koji se odnose na izradu lokalnih akcionih planova za zaštitu životne sredine i korišćenje čiste i prečišćene vode u Srbiji. On je takođe vrstan stručnjak u angažovanju zainteresovanih strana na pružanju konsultantskih usluga u podizanju svesti. Trenutno radi na podizanju nivoa poslovanja kompanija putem tehničke podrške i treninga u sektorima za otpadne vode, upravljanje čvrstim otpadom i uštedu energije usme3

očuvanju i zaštiti zdravlja životinja na farmi goveda i svinja Servo Mihalj Zlatica. zatim rukovođenjem na farmama za tov junadi i prasadi i uzgoj kunića „Banatski Brestovac“–PIK Tamiš. 4 . Zrenjanin. Bogato iskustvo je stekao radeći u Institutu za stočarstvo. radeći na suzbijanju steriliteta na individulanim farmama kooperanata šabačke mlekare kao i kroz edukativne i druge aktivnosti koje je sprovodio na farmama širom Srbije. je doktor veterinarske medicine i profesor u Poljoprivrednoj školi u Šapcu sa više od 20 godina prakse u stočarstvu.renog na redukovanje emisije gasova staklenih bašti. Dr Rade Milčić.

Ciljna grupa na koju se odnosi PDPP definisana je prvenstveno prema broju životinja na farmi: tačnije. Okvirna direktiva o vodama 2000/60/EEC. tovne svinje i nerastove. Farma svinja sa 100 uslovnih grla praktično uključuje sve kategorije svinja u ovaj broj: krmače. Predloženim merama će se takođe smanjiti emisija amonijaka. PDPP bi trebalo da malim poljoprivrednim gazdinstvima/farmama pruži savete za upravljanje gazdinstvima. redukovati rizik pri upotrebi pesticida i umanjiti degradacija zemljišta. a u isto vreme štiteći životnu sredinu i promovišući održivi poljoprivredni razvoj. povrće. Sve zemlje EU moraju pripremiti Nacionalna pravila dobre poljoprivredne prakse u kojima svaka zemlja mora da predstavi mere za poštovanje zahteva EU direktiva koje se odnose na poljoprivrednu proizvodnju. PDPP u Srbiji će biti na dobrovoljnoj osnovi za poljoprivrednike. Zakonodavstvo takođe propisuje mere kontrole. Predložene aktivnosti u ovom PDPP će doprineti većoj efikasnosti nutrijenata što će povećati prinose sa istim količinama nutrijenata omogućiti poljoprivrednicima da smanje kupovinu veštačkih đubriva PDPP će takođe sadržati mere za obezbeđenje visokog nivoa kvaliteta proizvoda predlažući načine za poboljšanje zdravlja životinja minimizirajući rizik od zagađenja teškim metalima i pesticidima. Direktiva o staništima 92/43/ EEC. Farmeri koji ne primenjuju održive mere za zaštitu životne sredine definisane PDPP a koje se odnose na smanjenje ispuštanja azota i fosfora sa njihovih farmi. Predložene mere zasnivaju se na postojećoj regulativi u Srbiji i onoj u proceduri usvajanja i pripreme. Predložene mere za smanjenje ispuštanja azota i fosfora podrazumevaju i investicije u sisteme upravljanja đubrivom i promene u upravljanju koje ne zahtevaju bilo kakve investicije. odlučena prasad. a za farmu svinja do 100 uslovnih grla (jedno uslovno grlo podrazumeva 500 kg žive mere). poljoprivredna gazdinstva (farme) bi trebalo da imaju od 20 do 100 krava. Danas se uviđa potreba za investiranjem u sisteme upravljanja đubrivom. ali poljoprivrednici ne smatraju da su ove investicije prioritetne. itd.) neće imati odgovarajuće tržište u EU. 5 1. UVOD . Predloženi PDPP za Srbiju je takođe rađen po ugledu na postojeće PDPP iz drugih zemalja Evropske unije. Drugi kriterijum se odnosi na površine obradivog zemljišta. a prema ovom kriterijumu ciljna grupa su gazdinstva površine od 3–10 ha koja se redovno obrađuju. imaju za cilj da uvedu jednu novu i ekološki prihvatljivu praksu među poljoprivrednicima u Srbiji. Postoji neopravdano uverenje da će upotreba nove mehanizacije i opreme rešiti sve probleme.Ciljevi i ciljna grupa Pravila dobre poljoprivredne prakse (PDPP) za upravljanje otpadom iz poljoprivrede i organskim otpadom u Srbiji. a koje nemaju direktnu vezu sa dodatnim investicionim ulaganjima. međutim primenu nove tehnologije treba da prate izmene u menadžmentu koje će podržati dobru poljoprivrednu praksu. PDPP obuhvata praktične mere koje vode smanjenju ispuštanja azota i fosfora u površinske i podzemne vode. Ovo je u potpunosti u skladu sa definicijom farme prema srpskim veterinarskim zakonima. Predložene mere u PDPP će svakako unaprediti konkurentnost srpskih poljoprivrednika i u isto vreme umanjiti negativan uticaj poljoprivredne proizvodnje na životnu sredinu. PDPP je skup preporuka koje bi trebalo primeniti u cilju uvećanja finansijske koristi usled korišćenja resursa na efikasan i ekonomičan način. Preporuke u ovom PDPP se uglavnom odnose na uobičajene aktivnosti koje bi trebalo da se sprovode na drugačiji način ili drugačijim redosledom. U zemljama EU poljoprivredna proizvodnja je regulisana prilično strogim zakonima zaštite životne sredine kao što je Nitratna direktiva 91/676/EEC. neće moći da dobiju subvencije EU a njihovi proizvodi (na primer meso. žitarice.

Nataloženi N iz vazduha potiče od nutrijenata koji su u atmosferi i koji će dospeti u zemljište 6 .1 Uvod U proteklom periodu. Stočna hrana proizvedena na farmi kao i stajsko đubrivo iz sopstvenih štala se iz tih razloga ne uključuje u ove proračune. Nutrijenti u obliku stajskog đubriva i otpad iz domaćinstva vraćani su na obradive površine i bili su korišćeni za ishranu biljaka. Takođe. Proračun bilansa nutrijenata se može izvršiti na nivou njive ili farme. Ovi proračuni se zasnivaju na godišnjim podacima o ukupnim količinama N i P u svim proizvodima koji ulaze ili izlaze sa farme. Ulazni proizvodi (inputi) su hrana. Ideja stvaranja održive poljoprivredne proizvodnje uz recirkulisanje nutrijenata promeniće način postupanja sa organskim otpadom od biljaka. kao i na regionalnom nivou i nivou države. kada se stanovništvo uglavnom bavilo poljoprivredom. Prethodna ravnoteža između ispaše. Tokovi nutrijenata na farmi se mogu izračunati preko proračuna bilansa nutrijenata. životinja i ljudi. javiće se opasnost od njihovog oticanja.1. Mogući gubici nutrijenata na farmi prikazani su na slici 2. Manja razlika znači manju opasnost od gubitka nutrijenata. izvori nutrijenata potrebnih biljkama su bili pitanje kojim se uglavnom bavila samo poljoprivreda. Ovo je često imalo za rezultat neadekvatnu upotrebu stajskog đubriva kao izvora hranjljivih sastojaka. Ovo je obezbeđivalo održavanje plodnosti zemljišta kao i prinosa. Sadržaj N i P mora biti procenjen na osnovu domaćih podataka i podataka iz drugih država. stočarske i ratarske proizvodnje je u velikoj meri bila narušena. Po završetku Drugog svetskog rata došlo je do naglih društvenih promena kao i do promena u poljoprivredi. Potrebe društva za većom produktivnošću kao i za snabdevenošću jeftinim mineralnim đubrivima doveli su do nastanka većih farmi i specijalizacije proizvodnje.2 Bilans nutrijenata 2. crvenim strelicama. 2. Količina N zavisi od površine na kojoj se gaje ovakvi usevi. Biološko vezivanje se povezuje sa gajenjem leguminoznih useva imajući u vidu da će ovi usevi obezbediti zemljištu N iz vazduha. Biološko vezivanje N i taloženje N iz vazduha se takođe uključuju u ulazne parametre za nutrijente. uglavnom N (azot) i P (fosfor). njihovo zadržavanje u zemljištu i gubici nutrijenata iz stajskog đubriva kao i potcenjivanju njegove vrednosti. a izlazni proizvodi (autputi) su prodati biljni i životinjski proizvodi. Bilans nutrijenata pokazuje ravnotežu između ulaza i izlaza nutrijenata.2. što je za uzvrat dovelo do negativnih uticaja na životnu sredinu usled oticanja razloženih materija stajnjaka u vode i emisije gasova u spoljašnju sredinu. TOKOVI NUTRIJENATA Protok nutrijenata. uvek postoji i prirodno oticanje iz poljoprivrednog zemljišta. đubriva i seme. domaće životinje. Jeftina đubriva koja su bila na raspolaganju su doprinela smanjivanju interesovanja za korišćenjem Ukoliko količina nutrijenata u zemljištu premaši potrebe useva. iako malo.

2. humusu. humusu. Međutim. Npr. Međutim. Postoje dve vrste gubitaka N. Azot Skoro sve ukupne rezerve azota koje se nalaze u zemljištu vezane su u organskoj materiji kao npr. 2. njen neorganski deo. a sa njim takođe i sadržaj azota. gas smejavac). i drenažni sistemi uklanjaju fosfor. one se moraju nalaziti u odgovarajućem obliku da bi ih biljke mogle adsorbovati. crvene označavaju označavaju gubitke a svetlo-braon strelice nutrijente koji napuštaju farmu. Postoje dve vrste gubitaka N. Npr. Slika 2. 2. Postoji nekoliko razloga zbog kojih bi trebalo smanjiti gubitke amonijaka. U ovom slučaju. gde može da dovede do acidifikacije.3 Fosfor Većini useva je potrebno 15–100 kg fosfora po hektaru godišnje. Rezerve azota u zemljištu mogu biti sasvim dovoljne za veliki broj useva. količina N će biti preuzeta iz nacionalnih podataka. Može se izvršiti tzv. pri sadržaju organske materije od 5% mase. ove rezerve su dostupne biljkama samo u relativno ograničenim količinama. može da sadrži između 4–8 tona azota po hektaru uglavnom vezanih u organskoj materiji. može da sadrži između 4–8 tona azota po hektaru uglavnom vezanih u organskoj materiji. takođe. imajući u vidu ograničenu opasnost od ispiranja. Amonijak koji isparava u atmosferu će se pre ili kasnije vratiti u zemljište ili u vodu. Slika se. Plavim strelicama označeni su ulazi nutrijenata. Takođe. Veličina rezerve je tesno povezana sa sadržajem organskih materija u zemljištu. pogotovo na padinama. Samo se manji deo ukupnog fosfora nalazi na raspolaganju biljkama. Međutim. Emisije amonijaka su takođe prepoznate kao jedan od uzroka koji dovodi do izumiranja šuma. fosfor je većinom čvrsto vezan za čestice zemljišta. gubici u vazduh i gubici u vodna tela. Skoro sve ukupne rezerve azota koje se nalaze u zemljištu vezane su u organskoj materiji kao npr. gubici u vazduh i gubici u vodna tela. Druga polovina rezerve koja se akumulira u zemljištu. Poslednji. ali ne i najmanje važan 7 . je uglavnom vezana u mineralnim česticama i uglavnom nepokretna. Takođe.1 Gubici azota u vazduh Gubici azota u vazduh se javljaju u obliku amonijaka i kao oksida azota (tzv. biljnim ostacima i organizmima koji žive u zemljištu. Opasnost od ispiranja fosfora je niska zato što je fosfor relativno čvrsto vezan u zemljištu i zemljišni rastvor sadrži fosfor samo u niskim koncentracijama. đubrenje radi skladištenja fosfora kako bi se zadovoljile potrebe za naredne tri godine. Veličina rezerve je tesno povezana sa sadržajem organskih materija u zemljištu.5. Sadržaj organske materije u zemljištu opada sa porastom dubine. odnosi i na farmu bez životinja. Rezerve azota u zemljištu mogu biti sasvim dovoljne za veliki broj useva. Tokovi nutrijenata na farmi za proizvodnju mleka.4. one se moraju nalaziti u odgovarajućem obliku da bi ih biljke mogle adsorbovati.pod uticajem padavina. Rezerve u zemljištu su često tolike da mogu da pokriju potrebe nekoliko žetvi. Proračun đubrenja radi skladištenja pre primene mora da uzme u obzir i količinu fosfora u primenjenom stajnjaku.5 Gubici azota 2. pri sadržaju organske materije od 5% mase. Međutim. a sa njim takođe i sadržaj azota. Pre nego što su komercijalna đubriva postala dostupna. fosfor je bio ograničavajući faktor za mnoga zemljišta. površinska erozija mineralnih čestica. Većina ovoga se obogaćuje u humusnom zemljištu i odgovara polovini rezerve fosfora akumulirane u zemljištu. biljnim ostacima i organizmima koji žive u zemljištu. Deo fosfora se vraća zemljištu kroz ostatke nakon žetve i drugi organski materijal. gornji sloj zemljišta 0–25 cm. Sadržaj organske materije u zemljištu opada sa porastom dubine. gornji sloj zemljišta 0–25 cm. ove rezerve su dostupne biljkama samo u relativno ograničenim količinama.

Usled promene namene starih pašnjaka i livada obično se primenjuju velike količine stajskog đubriva. imaće za ishod rapidno povećanje ispiranja. Drugi negativni efekat je da oksid azota doprinosi oštećenju ozonskog omotača. Ispiranje i tipovi zemljišta – Imajući u vidu da je nitratni azot rastvoren u zemljištu. brzine strujanja vazduha i koncentracije amonijaka u stajnjaku. Dugogodišnji odnosno trajni pašnjaci na kojima se ne primenjuje azot pokazuju nizak stepen ispiranja. 2. Prekomerna upotreba đubriva. Naravno. Denitrifikacija dostiže svoj maksimum u jesen kada su nitrati akumulisani u zemljištu i kada se jesenje kiše zadržavaju na zemljištu stvarajući anaerobne uslove. Veći deo amonijaka koja nastaje iz stajnjaka potiče od lako razgradljivih organskih azotnih jedinjenja koja se nalaze u urinu i fekalijama. iz fekalija i urina životinja na ispaši. Do denitrifikacije dolazi u odsustvu kiseonika. peskovito i mineralno zemljište i različite stope primene. Ispiranje u drenažne sisteme i podzemne vode potiče od procesa mineralizacije zemljišta i količine nutrijenata koja je primenjena. Emisije oksida azota ekstenzivno doprinose stvaranju efekta staklene bašte. Proces denitrifikacije se odvija u nekoliko faza i kao rezultat procesa javlja se transformacija nitratnog azota u gasoviti azot koji se vraća u vazduh. Kako se kiša cedi kroz zemljište ona povlači sve rastvorene nitrate i druge soli sa sobom. Amonijak je gas koji se prirodno formira pri raspadu organskog materijala bogatog azotom.5. što je prirodan proces. postoji povećana opasnost da će se đubrivo koje biljke nisu apsorbovale isprati. temperature. Ovi gubici usled oticanja su vodeni rastvori N i čvrstih čestica P. Isparavanje amonijaka zavisi od pH vrednosti stajnjaka.razlog je to što azot iz amonijaka predstavlja značajan izvor azota za useve i zbog toga bi o njemu treba voditi računa. padavine i sposobnost zemljišta da zadrži vodu kao i da je propusti treba odrediti koliko će azota da bude isprano iz zemljišta. nedavno uzorani pašnjaci pokazuju visok stepen ispiranja. iz mešanja biljnih ostataka i zemljišta i u određenoj meri nakon primene mineralnih đubriva. Navedene vrednosti su prosečne vrednosti za teško glinovito. Proizvodnja amonijaka počinje odmah nakon što se stajnjak našao na podu ili na zemlji. Amonijak isparava prilikom rukovanja stajnjakom u štalama. Pesak i muljevita zemljišta su posebno vodopropusni i imaju mali kapacitet zadržavanja vode. Iz tog razloga se ovi tipovi zemljišta karakterišu najvećim ispiranjem (spiranjem). Veće vrednosti će proizvesti više amonijaka. Proces je brži pri višim temperaturama ali će se odvijati dok god su temperature iznad 0o. rezultati su generalno primenjivi kao primer ispiranja nutrijenata u zavisnosti od sistema sađenja i intenziteta đubrenja. s obzirom na to da je ispiranje prirodan proces i da se javlja i tamo gde đubrivo nije primenjeno. preko optimalnih potreba biljaka. Do ispiranja azota dolazi usled toga što zemljište obezbeđuje nitratni azot tokom čitave godine uključujući i period kada on nije potreban usevima. Rasprostiranje đubriva na pašnjake neposredno pre kosidbe treba izbega- . U takvim slučajevima ispiranje može da bude ekstremno visoko. Rezultat pokazuje da se ispiranje azota javlja na svim tipovima zemljišta. Drugi maksimum se javlja kasnije tokom kasne zime ili ranog proleća kada zemljište počinje da se suši i nivo kiseonika raste.1. U nesmrznutom zemljištu ovaj proces će se nastaviti tokom čitave zime. Što je više nitrata u zemljištu veći je rizik od gubitaka oksida azota. S druge strane. Glinovita zemljišta znatno bolje zadržavaju vodu što za rezultat ima mnogo manje ispiranje nego kada su u pitanju peskovita ili muljevita tla. jezera i ispiranja u drenažne kanale i podzemne vode. Emisija oksida azota potiče iz procesa de-nitrifikacije zemljišta. Gubici nutrijenata u vodna tela su posledica površinskog oticanja u reke. Ispiranje – različiti sistemi sađenja đubrenje – Ispiranje azota zavisi takođe i od sistema sađenja i stope primene đubriva kao što je prikazano u tabeli 2.2 Gubici amonijaka i fosfora u vodna tela Gubici u vodna tela uključuju kako gubitke azota tako i fosfora. u slučaju đubrenja na smrznutim ili snegom pokrivenim poljima ili đubrenja na poljima na kojima je došlo do zadržavanja vode (zabarivanja). Iako podaci potiču iz Švedske. skladištenja i tokom i nakon primene. lako. Površinsko oticanje se pojavljuje u sluča8 ju kada se usevi nalaze na padinama. Njegov efekat je 200–300 puta veći u odnosu na efekat ugljen-dioksida.

2. ostacima biljaka i organizmima koji žive u zemljištu. Najveći deo azota biljke uzimaju u obliku mineralnog neorganskog azota. naziva se „mineralizacija“. vrše organizmi koji proizvode amonijak koji postaje amonijačni azot. Proces u zemljištu pri upotrebi mineralinih i stajskih đubriva i ostataka useva kao đubriva. Ali azot je dostupan biljkama samo u relativno ograničenim količinama. Skoro sve ukupne rezerve azota koje se nalaze u zemljištu vezane su u organskoj materiji kap npr. Mineralno đubrivo Stajnjak Biljni ostaci Prirodni azot Organski vezan azot Organska materija koja se lako transformiše Organska materija koja se teško transformiše 2. 9 . Rezerve azota u zemljištu mogu biti dovoljne za veliki broj žetvi. 1 N = Optimalno đubrenje prema potrebama useva i 2 N = Dvostruko đubrenje u odnosu na optimalne potrebe useva. humusu. Većina organske materije se mineralizuje u toku godine ali negde ovo može trajati nekoliko godina. Veličina rezerve je tesno povezana sa sadržajem organskih materija u zemljištu.1 Proces mineralizacije Proces pretvaranja organski vezanog azota u mineralni neorganski oblik. Tabela 2. decenija ili čak i vekovima. koji biljke mogu da adsorbuju.vati ukoliko zemljište nije zasađeno sa zimskim usevima. Namena zemljišta Đubrenje Ispiranje azota kg/ha Poljoprivredno zemljište 0N 0 1N 18 2N 0 Trajni pašnjak 0N – Nedavno uzoran pašnjak 0N 0–00 Đubrenje: 0 N = Bez đubrenja.6 Zemljište kao rezerva i snabdevač nutrijentima Uloga zemljišta je da biljke direktno snabdeva nutrijentima.3.1.6. Veći deo amonijačnog azota se transformiše u nitratni azot pomoću takozvane nitrifikacione bakterije. Nutrijenti su rastvoreni u zemljištu u obliku naelektrisanih čestica koje biljka adsorbuje. Proces Amonijum azot Slika 2. Prikazane su prosečne vrednosti za glinovita i peskovita zemljišta u Švedskoj. Ispiranje azota u površinske i podzemne vode.

3. koji završavaju u podzemnim vodama. To može da poveća eutrofikaciju reka.2. Ako voda sadrži visoku koncentraciju nitrata treba prestati sa korišćenjem bunara. dok se 75% vraća isparavanjem u atmosferu. Prirodna koncentracija nitrata u podzemnim vodama pod aerobnim uslovima je nekoliko mg/l i zavisi od tipa zemljišta i geološke situacije. Plitko iskopani ili izbušeni bunari. Za vreme veoma velikih padavina u toku perioda vegetacije koncentracija azota i naročito fosfora u površinskoj vodi može biti veoma visoka.1 Uvod Prosečne godišnje padavine na teritoriji Srbije iznose 734 mm/m2 /god. naročito. Zagađenje voda Povećavanje upotrebe veštačkih đubriva i stajnjaka i osoke koji nastaje na farmama i promene u korišćenju zemljišta su glavni faktori progresivnog povećanja nitrata i nitrita u vodi u poslednjih 25 godina. kao i da umanji kvalitet vode za piće i da je učini štetnom za zdravlje ljudi i životinja. naročito dok su biljke još uspavane. 3. mestu od 180 država sveta po količini vodnih resursa. a takođe. godine Evropska unija je ograničila nitratno zagađenje koje potiče od poljoprivrednih zagađivača. kao i rizik od zagađenja. mogu da imaju visok sadržaj nitrata ako su nepropisno sagrađeni tako da u njih može da utiče površinska voda ili ako se nalaze pored septičkih jama i ispusta sa seoskog dvorišta. Poljoprivredni regioni koji doprinose ovakvom zagađenju moraju biti označeni kao osetljive zone. Zemlje članice su se obavezale da identifikuju vode ugrožene nitratnim zagađenjem ili one koje u bliskoj budućnosti mogu biti ugrožene. klanice i mesno-prerađivačka industrija čine velike zagađivače. kada je manja količina padavina i nitrati se više zadržavaju u zemljištu i na taj način se smanjuje njihov priliv 10 .. Ogromna količina zagađenja dolazi sa velikih farmi goveda i svinja. Voda za piće treba u tim situacijama da se analizira uz obaveznu proveru bakteriološke ispravnosti. što je slično svetskom proseku. budući da voda 3. kiša i topljenje snega izazivaju spiranje ogromnih količina nitrata u vodene tokove. u površinske vode. Od te količine 25% otiče. Zagađenje površinskih voda Najniža koncentracija nitrata u površinskim vodama je u letnjem periodu. čak i kada se smanji količina nitrata na površini. Najveća količina se spira nakon jesenjih kiša i u toku topljenja snega. različitog hemijskog sastava – od najboljih za piće do onih sa retkim supstancama za industrijsku proizvodnju. U takvim zonama svaka država treba da primeni specijalne mere kako bi se smanjila koncentracija nitrata ispod propisanih vrednosti. Prema izveštaju UN Srbija je na 47. Plitke podzemne vode su naročito osetljive na zagađivanje nitratima.3.2. Kriterijum koji treba da se ispoštuje je da koncentracija nitrata bude ispod 50 mg/l u slatkim vodama i da se spreči eutrofikacija.2. VODNI RESURSI Vodni resursi – očuvanje i korišćenje Posebnom Direktivom 91/676/EEC iz 1991. Zagađenje podzemnih voda Koncentracija nitrata u podzemnim vodama može da varira u velikim rasponima u toku različitih sezona. jezera i mora.1. Jednom kada nitrati dospeju u podzemne vode one će tada ostati zagađene decenijama. 3. U toku vlažnog perioda.300 prirodnih i veštačkih izvora mineralnih i termomineralnih voda.2. Na teritoriji Srbije postoji oko 250 lokaliteta sa više od 1. Ispiranje može biti veoma intenzivno kada je zemljište zamrznuto.

izvorišta). Mere zaštite voda Cilj zaštite voda je da se održi i postigne čista voda minimalizacijom gubitka nutrijenata. • primena đubriva treba da je bazirana na ravnoteži između potreba biljaka i rezer vi zemljišta i onoga što se unosi đubrenjem. • primena stajskog đubriva je ograničena na 170 kg N/ha/godinu do 2002. granicama vododelnica i drugim korisnicima istih površina. zemljište se može koristiti u poljoprivredne svrhe. Srpskim Zakonom o vodama ustanovljene su tri zaštitne zone izvorišta: a) šira zona zaštite. zahvata iz reka. Šira zona zaštite utvrđuje se prostornim. To će detaljno biti prikazano u poglavlju 8 – Ratarstvo. Uža zona zaštite određuje se oko izvorišta. U užoj zoni koja se ne ograđuje. utvrđuju prostornim. 3. bunara. vodnje mogu zagaditi izvorište. osim objekata od posebnog značaja za zaštitu zemljišta. Farme treba da imaju kapacitete za odlaganje stajnjaka i osoke u toku zimskog perioda kada je zemlja zamrznuta i usevi nemaju potrebu za nutrijentima.3. U ovoj zoni može se ograničiti upotreba pojedinih vrsta đubriva. U široj zoni zaštite zabranjena je izgradnja industrijskih i drugih objekata čije otpadne vode i druge otpadne materije iz tehnološkog procesa proiz- 3. odnosno koncentracijama iznad propisanih graničnih vrednosti. U stavu 6 člana 45 Zakona o vodama (Sl. b) uža zona zaštite. Ispiranje nutrijenata sa polja do vodotokova može se smanjiti sadnjom žbunja. kao i vršenje drugih aktivnosti koje mogu pogoršati propisani kvalitet vode u recipijentu. instalacija za popravak kvaliteta vode. rezervoara i komora za prekid pritiska.1. Zona neposredne zaštite može se koristiti samo kao senokos. Zaštita voda Zakonom o zaštiti životne sredine i Pravilnikom o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite objekata za snabdevanje vodom za piće (Sl.može da sadrže patogene organizme kao i druge opasne organske supstance. Uravnotežena proizvodnja će smanjiti rizik od zagađenja površinskih i podzemnih voda. c) zona neposredne zaštite. jezera i akumulacija (tj. Životinjama na ispaši ne bi trebalo dopustiti direktni pristup vodotokovima ili bunarima pitke vode radi pića. u skladu sa hidrogeološkim i drugim svojstvima zemljišta. pesticida i herbicida čija upotreba može zagaditi vodu. Modusi zaštite su: zabranjeno je ispuštanje u podzemne i površinske vode otpadnih voda koje sadrže opasne i štetne materije u količinama. Član 27 pomenutog Zakona precizno definiše zaštitu voda kada kaže: „izvorišta za vodosnabdevanja su zaštićena i mogu se koristiti pod uslovima utvrđenim zakonom“. P (fosfor) i K (kalijum) dostupna biljkama iz zemljišta sa količinom nutrijenata u gajenim usevima. crpnih stanica. godine 11 . ali bez upotrebe đubriva. poglavlju 8 – Ratarstvo i poglavlju 10 – Rukovanje i upotreba stajskog đubriva i organskog otpada. odnosno urbanističkim planovima. Bunari sa vodom za piće ne bi trebalo da budu locirani blizu skladišta za stajnjak. U ratarstvu osnovna mera za zaštitu voda od zagađenja je da se uravnoteži količina nutrijenata N (azot). u skladu sa hidrogeološkim uslovima. glasnik RS br. odnosno urbanističkim planovima. drveća i sejanjem trave u graničnom pojasu. gl. mineralno Direktiva 91/676/EEC obavezuje na preduzimanje mera koje se odnose na primenu i skladištenje stajskog đubriva među kojima je najznačajnije da: • svaka farma treba da ima dovoljan kapacitet skladištenja stajskog đubriva za periode kada je zabranjena njegova upotreba. Kod uzgoja životinja treba primeniti nekoliko mera da bi se smanjio rizik od zagađenja. To je opisano u poglavlju 2 – Tokovi nutrijenata. pesticida i herbicida. Zakon o poljoprivrednom zemljištu zabranjuje ispuštanje i skladištenje opasnih i toksičnih materija u poljoprivredne i irigacione kanale u količini koja bi oštetila i dovela do promena proizvodnog kapaciteta poljoprivrednog zemljišta i kvaliteta vode za navodnjavanje. Zona neposredne zaštite određuje se oko izvora. Kišnica sa farmi bi trebalo da se sakuplja i koristi za navodnjavanje ili da se odvodi bez mešanja ili zagađenja sa stajnjakom. sa režimima organizacije. uređenja i korišćenja prostora u užoj i široj zoni zaštite.3. 33/78) vodama je istovremeno dodeljen i status ekološkog – zaštićenog dobra životne sredine. RS 46/91) naznačeno je da se područje uže zone zaštite i zone neposredne zaštite.

što može da iznese 75000 litara godišnje za jednu porodicu srednje veličine. krompir su između ove dve grupe u potrošnji vode. Treba sagledati mogućnost zamene nekoliko pojilišta na pašnjacima sa jednim velikim pojilištem (ili bolje bunarom) koji je centralno lociran (obično na farmi). dok proso. Veoma važno pitanje za farmere je snabdevanje vodom. životinja na ispaši. Promena starih mašina za pranje veša i suđa sa novim koje efikasno koriste vodu može. rilom odnosno njuškom. sa modernim modelima koji imaju malu potrošnju vode. mnogo vode se može uštedeti u objektima za stanovanje. 3. bare) i potoci mogu biti zaštićeni od degrada12 cije sprečavanjem direktnog pristupa stoke i sprečavanjem primene stajnjaka i mineralnih đubriva u blizini izvorišta. • Kišnica sa farmi trebalo bi da se sakuplja i koristi za navodnjavanje ili da se odvodi bez mešanja ili zagađenja sa stajnjakom. mak. • Treba smanjiti nepotrebnu upotrebu vode i treba redovno proveravati curenja i popraviti slavine. i onda distribuirati cevovodima vodu na pašnjake. sočivo i lucerka dobro podnose sušni period. bare) i potoci mogu odgovarajućim merama biti zaštićeni od degradacija. Bunari treba da budu konstruisani tako da se onemogući ulivanje površinskih voda. Štednja vode ili efikasna upotreba. Površinska izvorišta kao što su napojne jame (lokve. Istovremeno. • Ispiranje nutrijenata sa polja do vodotokova može se smanjiti sadnjom žbunja. Prvi korak u primeni programa štednje vode je sagledavanje količine vode potrebne za farmu koju treba uporediti sa stvarnom potrošnjom. • Odvojena pojilišta za stoku na pašnjacima treba zameniti centralnim bunarom sa distributivnim cevovodom. Preporuke za štednju vode • Sagledati količinu vode potrebne za farmu i uporediti je sa stvarnom potrošnjom. Kukuruz. • Površinska izvorišta kao što su napojne jame (lokve. soja. Štednja vode na farmama Efikasna upotreba vode kroz štednju može pomoći da se produži životni vek izvorišta. P i K dostupnu biljkama iz zemljišta sa količinom nutrijenata u proizvedenim usevima. Dobra obrada zemljišta i đubrenje . mineralno đubrivo i pesticide ili septičkih jama. Štednja vode može da smanji troškove. Uočeno smanjenje potrošnje vode na domaće životinje može. Prekomerno korišćenje vode u stajama će dovesti do potrebe za dodatnim prostorom za skladištenje a takođe će se odraziti i na cenu rasprostiranja. 3. takođe. Ovas. suncokret. pšenica. • Farme treba da imaju dovoljni kapacitet skladištenja stajskog đubriva i osoke za periode kada je zabranjena njegova upotreba. mašine za pranje i sl. što može da omogući rad farme i za vreme suše. poveća produktivnost i zaštiti izvorište od zagađenja. ječam. pirinač. Takođe. raž. duvan. • Životinjama na ispaši ne bi trebalo dopustiti direktni pristup vodotokovima ili bunarima pitke vode radi pića. spojeve i cevi. Prilagođavanje postojećih objekata kao što su toaleti ili tuševi sa uređajima za štednju vode može značajno smanjiti potrošnju vode. da bude indikator njihovih zdravstvenih problema. domaćinstva i druge potrebe. • Zameniti stare vodokotliće. čuva vodu. štiteći u isto vreme životnu sredinu.5. dr veća i trave u graničnom pojasu. pasulj. grahorica. sirak.đubrivo i pesticide ili septičkih jama. Daljinski sistem pojila kao što je primena solarnih pumpi ili pumpi za aktiviranje nosnim ogledalom. konoplja i crvena detelina najviše koriste vode. trave. da smanji potrošnju vode i čuva energiju. Preporuke za zaštitu voda • Uravnotežiti količinu nutrijenata N. Ne troše sve biljke istu količinu vode na obrazovanje organske mase. Treba smanjiti nepotrebno trošenje vode i treba redovno proveravati curenja i popraviti slavine. Vodomeri mogu da se koriste za merenje potrošnje vode koja se odnosi na domaće životinje. Gubici vode isparavanjem i ceđenjem (filtriranjem) iz površinskih izvorišta mogu biti smanjeni instaliranjem pokrivača i/ili folija po dnu korita. • Bunari vode za piće ne bi trebalo da budu locirani blizu skladišta za stajnjak. sadnjom drveća obezbeđuje se izdizanje obale što smanjuje oticanje vode. Zamenom konvencionalnih kotlića sa maloispirajućim modelima smanjuje se potrošnja vode. spojeve i cevi.4. posebno. Navodnjavanje Navodnjavanje se sprovodi da bi se povećali prinosi useva. treba da se sagleda kao važan deo svakog plana upravljanja farmom.

ali nemaju sisteme za navodnjavanje. tehnike koriste linearne ili portabl aluminijske cevi sa mikroraspršivačima. Može da se sakuplja kišnica sa krovova i nekorišćene zemlje. kako bi se vodeni resursi podelili među korisnicima u cilju zaštite podzemne vode. a farmeri. Zakonom o utvrđivanju i razvrstavanju rezervi mineralnih sirovina i prikazivanju podataka geoloških istraživanja (Sl. Ove prednosti su moguće samo onda kada je sistem za navodnjavanje kap-po-kap dobro dizajniran. Lokalizovano navodnjavanje sa mikro raspršivačima Distribucija vode pod malim pritiskom kroz cevi i primenjuje se ispuštanjem male količine do svake biljke ili u njenoj neposrednoj blizini. Korisnik podzemnih voda je u obavezi da izradi elaborat o rezervama podzemnih pijaćih voda. Ovo je bitno u kontekstu planiranja vodnih područja. Površinsko navodnjavanje Površinsko navodnjavanje podrazumeva navodnjavanje kada se voda kreće po površini gravitacijom. U Srbiji se povrće navodnjava da bi se dobili visoki prinosi. 4. Kontrola efikasnosti navodnjavanja i sprečavanje prekomerne upotrebe vode postiže se merenjem vlažnosti zemljišta. Nadležni državni organ vodi knjigu evidencije o stanju rezervi podzemnih voda. ili voda ispumpana iz bunara. Konvencionalno navodnjavanje Od opreme može da se koristi crevo sa adekvatnim nastavkom. farmeri biti podstaknuti da gaje druge kulture koje zahtevaju više vode. U Francuskoj prema zakonu o vodi iz 1992. Ovaj sistem je veoma neefikasan u smislu korišćenja vode. gradske otpadne vode i vode iz industrije. Kod mnogih kultura. korišćen i održavan. ne znači da će sigurno doći do uštede vode jer će time. kvaseći i infiltrirajući se u zemlju. 2. sa stočarskih farmi i sl. soju i šećernu repu. Prinos useva može da se poveća unapređenjem upravljanja vodom i plodnošću. Crpljenje više od 8 m3/h mora biti prijavljeno vlastima. list SFRJ 53/79). jezera ili rezervoara ili nekonvencionalni izvori kao što su tretirana otpadna voda ili drenažna voda. glasnik RS 44/95). a da se smanje bolesti i korovi. list SRJ 12/98) i Pravilnikom o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi podzemnih voda i evidencije o njima (Sl. prelazak sa raspršivača na sistem kap-po-kap može da smanji potrošnju vode za 50%. Druge . Navodnjavanje mora pažljivo da se isplanra i treba da se uskladi upotreba vode sa aktuelnom količinom dostupne vode i potrebama gajenih kultura. Navodnjavanje može da se svrsta u četiri različite kategorije koje su navedene u nastavku teksta. prava su rezervisana i crpljenje vode zahteva dozvolu u slučaju da su u pitanju veće količine.doprinose visokoj efikasnosti pri upotrebi vode. Čak i ako sistem kapi ili raspršivača značajno povećava efikasnost dopremanja vode. Stvaraju se manje kapljice koje samim tim stvaraju i manju eroziju. takođe. Površine koje se navodnjavaju stalno rastu tako da se za navodnjavanje često koriste i vode lošijeg kvaliteta. što vodi pogoršanju plodnosti zemljišta i njegovom zagađenju. površinska voda reka. Kada se za navodnjavanje sistemom kap-po-kap koriste cevi od polietilena prinosi mogu još više da se uvećaju. Za navodnjavanje može da se koristi podzemna voda. Navodnjavanje kap-po-kap Drugi sistem lokalizovanog navodnjavanja je kap-po-kap. a preko 80 m3/h zahteva formalnu dozvolu. možda. Kod svih sistema za navodnjavanje treba preduzeti mere da se spreči vraćanje vode iz cevi za navodnjavanje i zagađenje čistog izvorišta. U našoj zemlji je Zakonom o vodama regulisano istražno i eksploataciono pravo za korišćenje podzemnih voda. kome prethodi izrada projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja. Sve gore navedeno regulisano je Zakonom o geološkim istraživanjima (Sl. i predstavlja veoma efikasan način dopremanja vode i nutrijenata biljkama. žele da navodnjavaju kukuruz. 3. Opasnost od zaslanjivanja pojavljuje se pre svega u oblastima gde je potrošnja vode 13 1. Ravnomernija distribucija se postiže sistemom prskalica i raspršivača i proračunato je da ovi sistemi značajno povećavaju plodnost polja sa normalnih 40–45% do 70–80 i 90%. Voće se takođe navodnjava jer je proizvodnja time profitabilnija. U ovu vrstu navodnjavanja spada navodnjavanje kapima i mikroraspršivačima.

Do zabarivanja dolazi i usled lošeg održavanja sistema za navodnjavanje. • Izbegnite prekomernu upotrebu vode praćenjem efekata navodnjavanja merenjem vlažnosti zemljišta. Od tih rešenja najefikasniji su sistemi filtracije sa intermitentnim protokom ili recirkulacijom kroz granulovane filterske materijale. što može da poveća uticaj na okolinu. • Uvek analizirajte industrijske otpadne vode na sadržaj opasnih supstanci pre nego što ih koristite za đubrenje. čuvanje i primenu otpadne vode. • Koristite sistem za navodnjavanje sa visokom efikasnošću. Pri navodnjavanju kroz brazde dolazi do deformacije zalivnih brazda i do njihovog potkopavanja tj. Ratarstvo. Industrijske i urbane otpadne vode sadrže manje azota. održavanju i radu. 3.Takođe. Uglavnom. U otpadnim vodama sa stočarskih farmi i iz naselja nalazi se i veća količina fosfora. • Budite svesni rizika od erozije.za transpiraciju i evaporaciju veća od padavina. Otpadne vode Vodni resursi su sve skromniji. • Navodnjavati noću jer se tako smanjuju gubici vode usled isparavanja kao i stres kod biljaka • Budite sigurni da vam je dozvoljena upotreba vode za navodnjavanje. Pre upotrebe otpadnih voda za navodnjavanje treba analizirati sadržaj štetnih materija. Sistem se sastoji od nekoliko uzastopnih bazena izolovanih folijom i napunjenih supstratom. U takvim uslovima naročito je ritska zemlja podložna zabarivanju. • Navodnjavanje treba da se koristi kod najprofitabilnijih kultura. Rastvaranje tečnog stajnjaka i otpadne vode treba da se radi imajući u vidu navodnjavanje. CW rade bez mašinske i električne opreme čime se štedi na materijalu. međutim. kao i tehnička rešenja za skupljanje tj. Zato se prilikom projektovanja farmi mora planirati i obezbediti potrebna količina kvalitetne vode za razblaživanje tečnog stajnjaka. • Uvek analizirajte otpad iz naselja na bakterijsku ispravnost pre nego što ga koristite za đubrenje. naročito kad se takva otpadna voda koristi kod povrtarskih kultura. Otpadne vode sa veoma visokom koncentracijom štetnih materija ne treba koristiti za navodnjavanje. jer se na taj način smanjuje potreba za skladišnim kapacitetima. Problem su zemljišta sa nagibom većim od 3%.6. mogu da sadrže veće količine štetnih materija koje mogu da uđu u lanac ishrane i ugroze zdravlje ljudi i životinja. Sledeći problem.1. Smatra se da su vertikalne drenaže efikasan načina za odvođenje viška površinksih voda. Na velikim stočarskim farmama za navodnjavanje se često koristi razređeni tečni stajnjak. je erozija. Ovakvi uslovi karakterišu Vojvodinu. a potreba za vodom stalno raste što nameće potrebu za korišćenjem i prečišćavanjem otpadnih voda za navodnjavanje.4 l/s može doći do erozije. Čak i pri umerenom intenzitetu navodnjavanja nalivanjem kroz brazde sa oko 0. produbljivanja. Protok vode je gravitacioni i potpovršinski sa ciljem da se spreči razvoj neprijatnog mirisa i insekata. Voda se . za njegovu racion alnu upotrebu. • Budite svesni rizika od zaslanjivanja. treba voditi računa i o bakteriološkoj ispravnosti vode iz naselja. Preporuke za otpadnu vodu • Budite svesni rizika predoziranja N i P ako koristitite razblaženi stajnjak za navodnjavanje. Drugi problem predstavlja zabarivanje. površine 14 3. • Upotreba vode lošijeg kvaliteta može da odvode do pogoršanja plodnosti zemljišta i njegovog zagađenja. Jedan od glavnih problema kod upotrebe tečnog stajnjaka predstavlja visoka koncentracija azota. Gde karakteristike tla ne omogućuju primenu upojnih sistema. koji je u vezi sa navodnjavanjem. Akvatični ekosistemi za tretman otpadnih voda Konstruisana mokra polja (CW) za tretman zagađene vode oponašaju sposobnost prirode za samoprečišćavanjem. za dispoziciju otpadne vode koriste se druga rešenja. Slike sa graničnim vrednostima ovih supstanci su prikazane u poglavlju 8.6. • Otpadne vode domaćinstva uvek treba pre upotrebe sakupljati i tretirati. Preporuke za navodnjavanje • Navodnjavanje mora pažljivo da se isplanira i treba da se uskladi upotreba vode sa aktuelnom količinom dostupne vode i potrebama gajenih kultura. što je povezano sa neracionalnim navodnjavanjem i visokim nivoom podzemne vode.

Neophodno je obezbediti mesta deponovanja veštačkog i organskog đubriva. direktno ili indirektno proizvede naglo pogoršavanje kvaLIMNOS-Company for Applied Ecology d. što je posebno značajno u oblastima ugroženim poplavama. Slovenia Slika 3.7. U toku tretmana toksična jedinjenja se razgrađuju. 15 . Akcidentno zagađenje vode Akcidentno zagađenje je ono koje. nemara ili prirodnih nepogoda. posle čega voda postaje neprikladna za upotrebu od strane korisnika i dovodi do visokih neravnoteža akvatičnih ekosistema.tretira do zahtevanih propisa pomoću mikroorganizama. protivpožarne svrhe. Ako je neophodno.1. vodene kulture) ili kao pejzažni element. Neophodno je proceniti potencijalni rizik i uspostaviti mere bezbednosti da bi se on minimizirao. havarija. kao i hemikalija koje se koriste (pesticidi i dr.o.o. Načelni izgled konstruisanog mokrog polja. 3. močvarnog bilja i aktivne uloge fizičkih i hemijskih procesa. sistem se može završiti sa otvorenom lagunom za višenamensku upotrebu prečišćene vode (navodnjvanje ili nalivanje zelenih površina. Konstruisana mokra polja su najefikasnija kada se koriste kao završni tretman prethodno prečišćenje ili veoma slabo zagađene otpadne vode sa niskim BOD 5 liteta voda kao posledica nekih udesa.). delimično ugrađuju u biljke i delimično zaostaju u supstratu i mogu se periodično uklanjati iz prvog bazena u ciklusima uz umerene troškove.

skladišta za stajnjak ili spremišta za stajnjak na poljima. emisije gasova u vazduh iz poljoprivrede izazivaju pojavu kiselih kiša. ulja.1 Vodna tela Na mnogim farmama bunari koji snabdevaju ljude pitkom vodom locirani su u blizini izvora zagađenja voda. biorazgradivi materijal se razgrađuje. Ozbiljno smanjenje nivoa rastvorenog kiseonika može izazvati uginuće celokupnog rečnog živog sveta. a teški metali i štetne materije mogu dospeti u podzemne i površinske vode. pa stoga primena đubriva mora odgovarati potrebama poljoprivrednih kultura za nutrijentima. Na primer dobra poljoprivredna praksa koja čuva zemljište i povećava produktivnost poboljšanjem kvaliteta zemljišta istovremeno povećava količine organske materije u zemlji bogate ugljenikom. jake kiše. Promena dosadašnjih poljoprivrednih aktivnosti je ključna tačka za smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu koje istovremeno povećavaju korist od poljoprivredne proizvodnje. rekama i jezerima. staje. u suprotnom visoka koncentracija nutrijenata može izazvati eutrofikaciju vodnih tela. prelivanja ili greške farmera i sl. primena stajnjaka na zasićeno ili zamrznuto zemljište može rezultovati dospevanjem u vodotoke.1. Međutim. a time predstavlja globalni gubitak ugljen dioksida koji se iz atmosfere povlači putem biljaka. Ipak ne mogu se prevideti mnogi pozitivni uticaji koje poljoprivreda ima na životnu sredinu. patogeni organizmi i pesticidi. oštećenje ozonskog omotača. Oticanje/spiranje sa polja na kojima je primenjen stajnjak može takođe biti izvor kontaminacije patogenima. mala poroznost tla i blizina površinskim vodama kao što su reke i jezera. intenziviranje efekta staklene bašte. Stajnjak Jedni od najozbiljnijih izvora zagađenja voda su dvorišta stočnih farmi. Poljoprivreda i životna sredina su u kompleksnom međusobnom odnosu. Kada se ispušta u površinske vode. čime se smanjuje količina raspoloživog kiseonika u vodi neophodnog za podvodne biljne i životinjske vrste. a amonijak oksiduje trošeći rastvoreni kiseonik.4. fosfati. Voda se zagađuje nitratima koji se izlučuju iz mineralnih đubriva sa drugim štetnim jedinjenjima kao što su. Stajnjak u površinske vode može dospeti i putem spiranja ukoliko je primenjen u prekomernim količinama ili nije primenjen na odgovarajući način. Na primer. posebno ukoliko dođe do ki- 4. Drugi uslovi koji povećavaju rizik od spiranja stajnjaka u površinske vode su strmi nagibi zemljišta. Poljoprivreda ima uticaj na vode zbog njihove upotrebe/potrošnje i zagađenja. Ovakva blizina može biti vrlo 16 . UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU Izvori negativnih uticaja poljoprivredne proizvodnje na životnu sredinu opasna po zdravlje ljudi. disbalans kiselosti vode/zemljišta. masti. korišćenje zemljišta u poljoprivredne svrhe menja pejzaž i staništa divlje flore i faune. 4.1 Upotreba đubriva Primena mineralnih i organskih đubriva je vrlo važna agrotehnička I ekonomska mera. a uticaji poljoprivrednih aktivnosti na životnu sredinu nisu jednostavni i često je teško razumeti ih u potpunosti. Poljoprivredna proizvodnja takođe zagađuje vode u kanalima. Stajnjak može dospeti u površinske vode direktno od životinja na ispaši ili usled oštećenja na strukturi skladišta. prekomerna upotreba đubriva može da ugrozi kvalitet vode i zemljišta.

letargija. glavobolja. spazam mišića vilice. Negativan uticaj prodiranja mineralnih đubriva u vode ogleda se u povećanim koncentracijama nitrata i fosfata. kašalj. kašalj.1 Neke bolesti i paraziti iz stajnjaka prenosivi na ljude Bolest Bakterije Anthrax / Crni prišt Colibaciliosis Leptospirosis Salmonellosis Tetanus Tuberculosis Rikecije Q groznica / Kju groznica virusi Foot and Mouth / Slinavka i šap Psittacosis / Psitakoza Paraziti/Metazoa Ascariasis / Askarioza Sarcocystiasis / Sarkocistioza Ascaris lumbricoides Sarcosystis species Gliste u stolici ili izbljuvku. dijareja. povraćanje. upala pluća. žmarci. bubrezima Mikro-organizam uzročnik Simptomi . mučnina. bol u abdomenu. bolovi u mišićima. gubitak daha. glavobolja Snažni grčevi mišića. žmarci. njihovoj akumulaciji i konačno Tabela 4. ili se oprema za primenu ispira na mestima neodgovarajući za ove svrhe. ukočenost. otežano disanje Kašalj. Mineralna đubriva Uopšteno govoreći. Do zagađenja voda može doći ukoliko se ostaci đubriva i prazna ambalaža neadekvatno odlažu. grlobolja. mučnina. suv kašalj. bolovi u abdomenu 17 Virus Virus Osip. žutica Bacillus anthracis Escherichia coli (neki serotipovi) Leptospira Pomona Salmonella Clostridium tetani Mycobacterium tuberculosis. bol Dijareja. groznica Upala pluća Coxiella burneti Groznica. krvavi ispljuvak. Mycobacterium avium Rane na koži. gasovi u abdomenu Bolovi u abdomenu i mišićima. groznica Bolovi u abdomenu. groznica. nedostatak daha Groznica. osip na koži.šnog perioda odmah nakon primene stajnjaka. povraćanje. groznica. glavobolja. groznica. dijareja. mineralna đubriva predstavljaju rizik za životnu sredinu ukoliko se ne skladište ili se njima ne rukuje sa odgovarajućom pažnjom. Mikroorganizmi se obično zadržavaju u slojevima blizu površine tla. stvarajući mogućnost za mehanizam transporta patogena površinskim tokovima voda. groznica. bolovi u grudima. umor. bolovi u grudima i abdomenu.

trave i mahunarki koje se čuvaju u zatvorenim jamama. Cu (bakar). Nakon čuvanja u periodu od uobičajenih 60 dana nataloženi mulj se primenjuje na poljima kao đubrivo. što može dovesti do akutnih trovanja ili akumulacije ovih toksičnih elemenata. Ove otpadne vode su mnogo veći zagađivači od kanalizacione vode iz domaćinstva sa velikim BPK (biološka potrošnja kiseonika). Cl (hlor). ne pripremaju. Amonijak koji se 4. Može imati fatalne efekte na životinje i biljke ukoliko dospe do vodotoka. transporta i primene nekih đubriva (posebno kreča i praškastog superfosfata). ili su neodgovarajuće konstrukcije što rezultuje curenjem. Tokovi emisije sadrže: prašinu. Pesticidi povremeno mogu izazvati zagađenje vode. 4. ne primenjuju i ne odlažu pesticide na odgovarajući način.4 Otpad iz domaćinstava Otpad koji se svakodnevno stvara na farmi takođe može izazvati probleme ako se njime ne rukuje na odgovarajući način. Ova praksa uzrokuje emisije gasova sa efektom staklene bašte (metan). azotove okside i amonijak.1.1 Gubici amonijaka iz štala. otpadno drvo. supstance sa neugodnim mirisima koji potiču od raspadanja životinjskih ekskremenata). a tako dospevaju i u žive organizme.1. ne postoji sistematsko praćenje potrošnje i primene pesticida.3 Efluenti iz silosa/silaže Efluenti iz žitarica. Najznačajniji izvori zagađenja su silosi koji nisu projektovani. Otpadne vode sa farmi se tradicionalno sakupljaju u jamama. Ovakva praksa donosi u vodu i tlo teške metale kao Hg (živa). gasove sa efektom staklene bašte – metan. Ukoliko se biljke u silaži prethodno osuše a sadržaj vode smanji do 30%. otpadnu zemlju ili kompost.2. isparljivih azotnih jedinjenja neprijatnog mirisa (tzv. rasuti/raspoređeni na odgovarajući način ili su oduvani u vodotoke tokom primene. Rizici od zagađenja vodotokova i podzemnih voda su slični onima od otpada od stočarstva. Cd (kadmijum). 4. Efluent od silaže je vrlo korozivan i može oštetiti beton i čelik. On se lako može proceđivati kroz podove silosa. mulj od otpadne hartije. tečnost od pranja opreme u izmuzištu i mlekari). dima. a može doći i do curenja iz jama u podzemne vode. pa su zato njihovo sakupljanje i skladištenje i rasprostiranje na zemljište dve najvažnije kritične tačke u njihovom rukovanju. otpadni papir. uglavnom zbog toga što nisu uskladišteni. objekata za proizvodnju stočarskih proizvoda i dr. pića ili materijala koji se koriste u pripremi hrane ili pića. Prethodno sušenje silaže je centralna stavka u modernim tehnikama silaže. obradivih površina u toku i nakon primene stajnjaka i mulja. 4. Iz tog razloga Republički zavod za statistiku ne objavljuje nivo potrošnje pesticida u svom Statističkom godišnjaku. ukoliko jame nisu adekvatno izgrađene.1. Incidenti sa zagađenjem voda dešavaju se svake godine zato što poljoprivrednici ne skladište. skladišta i primene stajnjaka U poljoprivredi se amonijak tradicionalno prepoznaje kao problem koji se javlja u objektima za uzgoj stoke sa vrlo lošom ventilacijom ili u onima koji se loše održavaju. sa 200 puta višim stepenom zagađenja od netretirane kanalizacione otpadne vode. Sr (stroncijum). kanale za sakupljanje ili oštećene bazene i pukotine. u silaži na poljima ili u silosima predstavljaju jedne od najkoncentrisanijih i najštetnijih zagađivača na farmi. s obzirom da mešavine ovih organskih otpada imaju visoki sadržaj BPK. neće se pojavljivati efluent. Intenzivna zagađenja vodnih tela mogu se dogoditi ukoliko su objekti za skladištenje ili bazeni neodgovarajućeg kapaciteta što rezultuje prelivima.5 Voda zagađena pesticidima Iako upotreba pesticida u Srbiji nije velika. i dr. 4. 4. tekstil.2 Atmosfera Izvori zagađenja vazduha od poljoprivrednih aktivnosti dolaze iz objekata i dvorišta na stočarskim farmama.eutrofikaciji i odumiranju vodenih vrsta biljaka i životinja. Ovaj otpad sadrži 18 . koru ili drugi biljni materijal.2 Otpadne vode sa farmi Otpadne vode sa farmi obično se sastoje od prljave vode (oced iz biljnih kultura. Ukoliko se koristi ova tehnika neće biti štetnog efluenta iz silaže. Prašina se sastoji od čestica zemlje koje su rezultat erozije vetrom.1. otpake od hrane. izgrađeni i održavani na odgovarajući način.

Stabilnost tla se ogleda u verovatnoći pojave erozije. Neki od gasova (amonijak. Skladištenje bilo koje vrste stajnjaka praćeno je emisijama amonijaka.2 Neprijatni mirisi koji potiču od stočarske proizvodnje Neprijatni mirisi iz stočarske proizvodnje mogu poticati iz štala. iz praktičnih razloga. Životinjski stajnjak je organska smeša ugljenih hidrata. metan i ugljen-dioksid) imaju uticaj na globalno zagrevanje i pojavu kiselih kiša. posebno u uslovima vlažnog zemljišta. Skladište stajnjaka treba da bude prekriveno. Jedna od opcija je prekriti gomilu stajnjaka sa slojem slame debljine oko 30 cm i pustiti da slama upije amonijak. skladišta za stajnjak. hemijskih (pH. međutim. 4. Do gubitaka amonijaka usled primene organskih đubriva/stajnjaka na zemljištu može doći ukoliko se on odmah ne prekrije (izmeša) zemljom nakon primene ili ako se nanosi na alkalno do neutralnog zemljišta. a posebno na njegovu strukturalnu stabilnost.2. iritira oči i respiratorni trakt čak i u malim koncentracijama. bazena ili silosa koji sadrže polutečnu hranu (npr. nutrijenata i mikroelemenata) i mikrobioloških karakteristika. Promene u upravljanju zemljištem izazivaju povećanje ili smanjenje sadržaja organske materije. Ponavljanje mera kultivacije može ubrzati gubitak organske materije u tlu. Amonijak takođe ima negativan uticaj na ljudsko zdravlje. Amonijak se nagomilava u zemljištu/vodi putem oksidacije u nitrate.3 Degradacija tla Degradacija tla je gubitak plodnosti usled promena fizičkih (tip tla. utičući na nivo kiselosti okolnog zemlji- šta što dovodi do problema tamo gde okolina ima nizak kapacitet da ublaži kiselost. Opšte govoreći amonijak predstavlja rizik za životnu sredinu bilo da se pojavljuje kao gas ili kada se prenese u zemljište i vode. Visok sadržaj proteina u stočnoj hrani povećava količinu azota u ekskrementima. Gajenje zelenih kultura i trava na prethodno obrađenom zemljištu u toku nekoliko godina može povećati organsku materiju. urin) mogu imati značajan negativan efekat ukoliko se ne poštuju pravila dobre higijene u objektima za uzgoj stoke. Skladišta za čvrsti i polučvrsti stajnjak je. masti. čime se uklanja sloj bogat organskim jedinjenjima. hemijske i biološke osobine. Isparenja amonijaka iz životinjskih ekskremenata (feces. Da bi se odr19 . Veliki broj isparljivih jedinjenja je identifikovan kao nusproizvod raspadanja stajnjaka. koliko vode zadržava i u kojoj meri su nutrijenti raspoloživi za biljke. vlažnost).3. Organska materija se smanjuje i usled erozije i uklanjanja površinskog sloja. Poljoprivredne aktivnosti imaju značajan uticaj na poboljšanje i pogoršanje ovih karakteristika.akumulira unutar sistema objekata može negativno uticati na zdravlje životinja. Korišćenjem plastikom pokrivene silaže pakovane u bale smanjuje se pojava neugodnih mirisa i postoje male šanse da im budemo izloženi u bilo koje vreme. sadržaj organske materije. proteina i drugih nutrijenata koje mikroorganizmi mogu lako da razgrade. 4. tekstura. a time i na proizvodnju. U stajama za stoku i svinjcima gde se stajnjak i urin ne uklanjaju blagovremeno može doći do visoke koncentracije amonijaka i isparavanja u atmosferu. Od velikog je značaja istaći činjenicu da mešanje efluenata iz silaže i stajnjaka i mulja produkuje smrtonosne gasove. nemoguće prekriti. Ovo smanjenje organskog materijala umanjuje prinose useva. Stabilnost tla takođe utiče na ponašanje i mobilnost zagađujućih supstanci. Sađenje iste kulture nekoliko godina zaredom na jednoj površini bez rotacije kultura smanjuje sadržaj organske materije. 4. melasa). Da bi se izbegao ovaj gubitak azota mora se minimalizovati direktni kontakt između vazduha i stajnjaka. i ako se stočna hrana ili silaža ne skladište/ drže na odgovarajući način.1 Gubici organske materije u tlu Sadržaj organske materije u površinskom sloju tla utiče na njegove fizičke. koliko je lako kultivisati tlo. a time se povećava mogućnost emisije amonijaka u vazduhu. Nepokriveni silosi ispuštaju jake mirise.

Tlo erodirano vodom ima efekte kao što su: • Erodirano tlo nagomilano u nizijama i susednim njivama • Pogoršan kvalitet vode nizvodno • Ugrožavanje akvatičnih ekosistema nizvodno usled sedimentacije i dodatka nutrijenata. zajedno sa nutrijentima. Značajno povećanje sadržaja organske materije u obradivom zemljištu će povećati količinu azota raspoloživog za potrebe useva. može doći do pojave patogenih mikroorganizama u zemljištu. tj. kao što su Escerichia Colli. otežava rad mehanizacije i taloži se u kanalima pored puteva. 20 . koji su najčešće najplodniji delovi tla.3 Gubitak tla usled erozije Erozija tla ima uticaje direktno na gazdinstvo (smanjenje prinosa i prihoda sa farme) i indirektno (zagađenje vode suspendovanim česticama i sedimentom i zagađenje nutrijentima i pesticidima koji su nošeni česticama tla). Indirektni uticaji erozije vetrom nastaju usled odnošenja tla. Visoke koncentracije teških metala imaju toksičan efekat. Više detalja prikazano je u Poglavlju 8 – Ratarstvo.3. gde takođe može ugroziti kvalitet vode. Zaštita bilja u rukovanje pesticidima. Jedan od izvora akumulacije toksičnih materija je i upotreba fosfatnih đubriva sa značajnim količinama teških metala. Prilikom upotrebe mulja iz sistema prečišćavanja urbanih otpadnih voda i komposta kao đubriva. 4. doprineti prenosu nekih biljnih patogena i smanjiti prinos useva. Erozijom se lakše uklanjaju sastavni delovi tla manje gustine kao što su organski materijal. plodored može da zahteva sejanje trave. Direktni uticaj gubitka tla i nutrijenata na gazdinstvo podrazumevaju: • Niži nivo plodnosti • Pojava brazdi i jaruga na oranicama • Manji prinosi useva • Manje vode infiltrirane u tlo • Veća pojava kore na zemljištu • Više spiranja u proleće i nakon oluja. bakterijama i sporama Povećane koncentracije gore pomenutih elemenata mogu se pojaviti usled primene agrotehničkih mera. koji putem lanca ishrane mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja.3. organskim opasnim materijama. 4. pa su iz tih razloga one uređene zakonima Više detalja dato je u Poglavlju 11. pesticidima ili patogenima koji se mogu vezati za tlo. primene pesticida i herbicida. pesticida i baketrija vezanih za tlo • Blokiranje drenažnih kanala. Vraćanje ostataka useva u zemljište ili primena kabastog organskog đubriva postepeno povećava sadržaj organske materije u obradivom zemljištu ukoliko se ovo ponavlja nekoliko godina. Prašina utiče na kvalitet vazduha. Kada se izgubi površinski sloj (usled spiranja ili oduvavanja vetrom) nutrijenti i organske materije potrebne za biljke se često izgube zajedno sa njim. glina i mulj.žao ovakav visok nivo. Ovi elementi se akumuliraju u biljkama. Indirektni uticaji se javljaju kada se erodirano tlo nagomilava na drugom mestu. Salmonella i Proteus. ulaze u lanac ishrane i dospevaju do životinja i ljudi. što može ugroziti opstanak semena i rast.2 Zagađivanje tla teškim metalima.

glasnik SRS. a sprovode ih nadležni organi. predlažu ministarstva i sekretarijati.11/2002) • Uredba o klasifikaciji voda (Sl. Glasnik SRS br. glasnik RS br. br. 53/93. 33/78) • Pravilnik o opasnim materijama u vodama (Sl. glasnik RS br. ZAKONODAVSTVO Planirani i propisi na snazi iz oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine u Srbiji . korišćenje i upravljanje vodama kao resursom od javnog interesa.5/68) • Uredba o kategorizaciji vodotoka (Sl. 53/79) • Zakon o planiranju i izgradnji (Sl.1. Pregled koji sledi ilustruje status ovih zakona u vreme kada je rađen ovaj izveštaj. 47/03) • Uredba o utvrđivanju vodoprivredne osnove (Sl. glasnik SFRJ br. 5/68) • Pravilnik o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite objekata za snabdevanje vodom za piće ( Sl. godine. postoji veliki broj različitih zakona i pravilnika u sektoru voda: • Zakon o vodama (Sl. glasnik RS br. glasnik RS br. generalno govoreći. uredbi. br. pravilnika i različitih odluka su značajne za pripremu PDPP u Srbiji. 6/91) • Generalni plan za kontrolu poplava (Sl. Kao što se u nastavku može videti. Politike i procedure vezane za sektor voda. U Autonomnoj Pokrajini Vojvodini (APV) odgovornost je produžena i na Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu. šumarstvo i vodoprivredu (MPŠV) i Direkcije za vode.1 Zakoni i pravilnici u oblasti upravljanja i zaštite voda 5. glasnik RS br. dopunjuju i usvajaju. kriterijume i metode vršenja aktivnosti u upravljanju 21 5. Zakon propisuje zaštitu voda.31/82) • Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja (Sl. glasnik RS br. šumarstvo i vodoprivredu. pravilnike i odluke koji regulišu korišćenje i zaštitu voda. priprema nadležna institucija Republike i APV. Najznačajniji zakon koji upravlja sektorom voda u Srbiji je Zakon o vodama iz 1991. 5. 48/94. glasnik RS br.ka i pokrajinska vlada. 23/94) • Odluka o utvrđivanju Plana za zaštitu voda od zagađivanja i Plan (Sl. zaštitu od voda.1 Pravni okvir sektora upravljanja vodama Sektor voda je u Republici Srbiji u nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu. glasnik RS br. Zakone. je stalno podložna promenama. podzemne vode su u određenoj meri i u nadležnosti Ministarstva rudarstva i energije i Pokrajinskog sekretarijata energetike i mineralnih resursa. S obzirom da se smatraju i mineralnim resursom. Sledeće četiri grupe zakona. glasnik SRS. koji predstavlja osnovni dokument za najveći deo aktivnosti i mera koje se preduzimaju u oblasti voda. 46/91. glasnik RS br. 44/95) • Zakon o utvrđivanju i razvrstavanju rezer vi mineralnih sirovina i prikazivanju podataka geoloških istraživanja (Sl. imajuću u vidu tranzicioni period. preduzeća „Srbijavode“ i „Vode Vojvodine“. Politika korišćenja voda definisa na je Zakonom o vodama. a konačnu odluku donosi republič- Zakon o vodama .34/03) Važeća regulativa u Srbiji. 67/93. 12/98) • Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezer vi podzemnih voda i njihove evidencije (Sl. kao i politike i procedure u ovom sektoru. Zakoni se često menjaju.54/96) • Zakon o geološkim istraživanjima (Sl.

glasnik RS br. biljaka i životinja. 31/82 i Pravilnik o načinu i minimalnom broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda. glasnik RS br. ovaj pravilnik definiše maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK) u zemljištu i vodi uglavnom za teške metale. Novi zakon još uvek nije usvojen. Sistematsko praćenje kvaliteta površinskih i podzemnih voda sprovodi se na zakonski definisan način (Pravilnik o opasnim materijama u vodama. kao i nadzor i praćenje primene njegovih odredbi. Novi zakon o vodama (NZV) je pripremljen u nacrtu od strane MPŠV/Uprava za vode kako bi se ukazalo na pitanja nerešena važećim zakonom. 31/82) i Pravilnikom o načinu i minimalnom broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda (Sl. uključujući i vodu za piće. 25/96 i 26/96) • Pravilnik o načinu postupanja sa otpadima koji imaju svojstva opasnih materija (Sl. Glasnik RS br. 83/06) • Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. Međutim.vodama. Određeni niži nivo aspekata i projekata u oblasti životne sredine je regulisan na nivou opštine. glasnik RS br. poljoprivrednog i šumskog zemljišta i dobara od opšteg interesa obuhvata očuvanje produktivnosti. uredbama i podzakonskim aktima.2 Pravni okvir sektora zaštite životne sredine Ministarstvo za zaštitu životne sredine (MZŽS) je glavna institucija u Srbiji nadležna za pitanja zaštite životne sredine. 55/01) • Uredba vlade o vrstama aktivnosti koje su predmet integrisane dozvole (Sl. glasnik RS br. glasnik RS br. 135/04) • Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. Kvalitet voda za upotrebu u poljoprivredi – navodnjavanje utvrđuje Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodi njegovog ispitivanja (Sl. glasnik SRS br. glasnik RS br. ali ne uzima u obzir koncentracije nutrijenata. . 84/05) • Uredba vlade za utvrđivanje liste projekata za koje je obavezna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu i liste projekata za koje se može tražiti izrada studije procene uticaja na životnu sredinu (Sl. 135/04) • Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. u skladu sa Programom koji usvaja Vlada. glasnik RS br. pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina (Sl. Okvirna direktiva o vodama) i zaštite od voda. prenos vlasništva sa države na vodovode. glasnik RS br. koji je u obavezi da podnosi godišnje izveštaje o stanju i promenama u vodotokovima do 30-og aprila tekuće godine. Sektor zaštite životne sredine uređen je sledećim zakonima: • Ustav Republike Srbije (Sl. koji na žalost nije kontinualan. 135/04) • Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja (Sl. 84/05) Zakon o zaštiti životne sredine obezbeđuje osnovu za zaštitu zemljišta. Njegov sadržaj je harmonizovan sa relevantnom EU regulativom. glasnik SRS br. Sl. Sl. glasnik RS br. Pravilnik o opasnim materijama u vodi definiše MDK za opasna elementa i jedinjenja koja su zabranjena za direktno ili indirektno ispuštanje u vodna tela i maksimalne koncentracije za opasna jedinjenja u vodotokovima. glasnik RS br. vode. Sistematsko praćenje kvaliteta voda provodi Republički hidrometeorološki zavod. Jedino oruđe u upravljanju kvalitetom voda jeste monitoring kvaliteta. Zakon pokriva površinske i podzemne vode. vazduha. 23/94). Kvalitet otpadnih voda regulisan je Pravilnikom o opasnim materijama u vodama (Sl. glasnik RS br. biosfere i biodiverziteta. Nedostatak pravilnika koji bi trebalo da štite kvalitet voda je što su oni manje-više bazirani samo na ambijentalnim standardima za površinske vode. kao što su: preklapanje ili nekompatibilnost za drugim zakonima. 135/04) • Zakon o postupanju sa otpadnim materijama (Sl. Cilj novog zakona je da stvori uslove za učešće javnosti i demokratsko donošenje odluka i da obezbedi kontrolu u svim fazama aktivnosti i razvoja vezanih za vode. zabranjujući narušavanje zakonski utvrđene klase vodotoka nizvodno od mesta ispuštanja otpadne vode. organizaciju i finansiranje upravljanja vodama. 47/83).1. 12/95) • Pravilnik o uslovima i načinu razvrstavanja. Član 22 Zakona definiše zaštitu tla i zemljišta: „Zaštita. konflikt ovlašće22 nja/nadležnosti između Ministarstva za lokalnu samoupravu i Ministarstva za životnu sredinu. šuma. termalne i mineralane vode. glasnik RS br. granične i prekogranične vode i međurepublička vodna tela u Srbiji. korišćenje i uređenje tla. buduće usaglašavanje sa evropskim zakonodavstvom (aquis). NZV je u skladu sa međunarodnom praksom i trendovima u oblasti korišćenja i zaštite voda (npr. 5. 47/83).

strukture, slojeva, formacija stena i minerala, kao i njihovih prirodnih prelaznih oblika i procesa. Na površini ili ispod površine zemljišta mogu se vršiti aktivnosti i odlagati materije koje ne zagađuju ili oštećuju zemljište. U toku realizacije projekata, kao i pre njegovog izvođenja (izgradnje, eksploatacije mineralnih sirovina i dr.) obezbeđuje se zaštita tla i zemljišta.“ Član 23 Zakona definiše zaštitu voda: „Vode se mogu koristiti i opterećivati, a otpadne vode ispuštati u vode uz primenu odgovarajućeg tretmana, na način i do nivoa koji ne predstavlja opasnost za prirodne procese ili za obnovu kvaliteta i količine vode i koji ne umanjuje mogućnost njihovog višenamenskog korišćenja. Zaštita i korišćenje voda ostvaruje se u okviru integralnog upravljanja vodama sprovođenjem mera za očuvanje površinskih i podzemnih voda i njihovih rezervi, kvaliteta i količina, kao i zaštitom korita, obalnih područja i slivova, u skladu sa posebnim zakonom. Mere zaštite voda obezbeđuju sprečavanje ili ograničavanje unošenja u vode opasnih, otpadnih i drugih štetnih materija, praćenje i ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda, kao i kvaliteta otpadnih voda i njihovo prečišćavanje.“ Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja definiše uslove i procedure izdavanja integrisanih dozvola za instalacije i aktivnosti koje mogu imati negativan uticaj na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalne resurse, vrste aktivnosti i instalacija, nadzor i druga pitanja koja su od značaja za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine. Uredba vlade o vrstama aktivnosti koje su predmet integrisane dozvole definiše vrste aktivnosti i instalacija za koje se izdaje integrisana dozvola. U članu 6 se definiše da se integrisana dozvola izdaje za farme sa više od 2.000 svinja (prosečne mase od 30 kg) i farme sa 40.000 živine. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu uređuje proceduru procene uticaja projekata koji mogu da značajano utiču na životnu sredinu, sadržaj Studije procene uticaja na životnu sredinu, učešće nadležnih organa i zainteresovanih organizacija, učešće javnosti, prekograničnu razmenu informacija o projektima koji mogu

imati značajan uticaj na životnu sredinu druge države, nadzor i druga značajna pitanja u oblasti procene uticaja. Zakon o postupanju sa otpadnim materijama definiše načine sakupljanja, tretmana i skladištenja otpada sa upotrebnom vrednošću, kao i rukovanje otpadom koji se ne može koristiti kao sekundarna sirovina. Zakon definiše mere zaštite životne sredine od uticaja otpadnih materija. Pravilnik o načinu postupanja sa otpadima koji imaju svojstva opasnih materija definiše uglavnom klasifikaciju, obeležavanje, popisivanje i skladištenje opasnog otpada.

5.2 Regulativa o upotrebi mineralnih đubriva
Upotreba mineralnih đubriva u bivšoj Jugoslaviji iznosila je oko 1,45 M tona godišnje u periodu 1982–1987. Tokom perioda 1982–1991, upotreba je bila oko 1,25 M tona godišnje, a tokom 1991–1998 je opala na samo 0,411 M tona. Kada se ova količina podeli sa ukupnom površinom obradivog zemljišta, jasno je da se upotreba mineralnog đubriva po hektaru, tokom ova tri vremenska perioda, smanjila sa 115 kg a.m. (aktivne materije) (NPK) po hektaru na samo 40 kg a.m. po hektaru tokom 1991–2000. Uzimajući u obzir korišćenje mineralnih đubriva u svetu, a posebno u razvijenim zemljama (preko 400 kg a.m. po hektaru), nameće se zaključak da postoji veliki nedostatak hranljivih materija (nutrijenata) u zemljištu, i da je mogući uticaj mineralnih đubriva na pojavu eutrofikacije zemljišta i podzemnih voda praktično veoma mali.

5.2.1 Okvirne politike
• Poljoprivredna strategija Republike Srbije – usvojena od strane Vlade 2005, definiše potencijal Srbije da „…proizvodi bezbednu i visokokvalitetnu hranu, atraktivnu za potrošače u Srbiji i inostratnstvu; poljoprivreda može zaštititi i unaprediti prirodnu okolinu…“ Nova strategija uzima u obzir životnu sredinu. • Program podrške ruralnom razvoju – pomaže razvoj srpskih seoskih područja, kroz sufinansiranje projekata koji se odnose na: 1. unapređenje poljoprivredne proizvodnje i marketing; 23

2. rekonstrukciju i unapređenje seoske infrastrukture; 3. razvoj i promovisanje seoskih područja; 4. očuvanje i zaštita prirodnih i seoskih pejzaža; 5. razvoj i promovisanje organske poljoprivrede. • Pomoć u očuvanju autohtonih vrsta kroz Odeljenje za stočarstvo i „Resurse za biljnu genetiku“

5.2.2 Pravni okvir
• Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Sl. glasnik RS br. 62/06) • Zakon o zaštiti bilja (Sl. list SRJ br. 24/98, 26/98 i Službeni glasnik RS, br. 101/05-dr. zakon) • Zakon o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima (Sl. glasnik RS br. 62/06) • Zakon o maksimalnoj količini štetnih materija i sastojaka u stočnoj hrani (Sl. glasnik br No. 2/90, 27/90) • Pravilnik o metodama za ispitivanje djubriva (Sl. glasnik SRJ br. 60/2000, 20/05) • Pravilnik o metodama za ispitivanje pesticida (Sl. glasnik SRJ br. 63/01, 65/01, 93/05) • Pravilnik o liniji za proizvodnju pestcida i đubriva (Sl. list SRJ, br. 68/01) • Pravilnik o vršenju usluga u oblasti zaštite bilja i kontrolu opreme i uređaja za primenu pesticida (Sl. list SRJ, br. 42/99) • Pravilnik o načinu uništavanja bilja za koje su naređene mere uništavanja (Sl. glasnik SRJ br. 67/2001) • Pravilnik o vrstama ambalaže za pesticide i đubriva i o uništavanju pesticida i đubriva (Sl. list SRJ, br. 35/99) • Pravilnik o prometu, uvozu i uzorkovanju pesticida i đubriva (Sl. list SRJ br. 59/01) • Pravilnik o tehničkim normativima za rukovanje i skladištenje đubriva u čvrstom stanju koja sadrže amonijum-nitrat (Sl. list SFRJ, br. 55/91) • Pravilnik o načinima organske proizvodnje bilja i sakupljanja šumskog voća kao proizvoda organske poljoprivrede (Sl. glasnik SRJ br. 51/02) • Pravilnik o načinima organske stočarske proizvodnje (Sl. glasnik SRJ br. 51/02) • Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava pravno lice koje izdaje sertifikat, odnosno resertifikat za organske proizvode i o načinu njihovog izdavanja (Sl. glasnik RS br.81/06) • Pravilnik o pakovanju, skladištenju i prevozu organskih proizvoda (Sl. glasnik RS br.96/06)

evidenciju o preduzetim merama zaštite bilja, odnosno o tretiranju bilja i biljnih proizvoda, u polju i zaštićenom prostoru“. Ovaj zakon uvodi Nacionalnu fito-sanitarnu laboratoriju, nadležnu za diagnosticiranje i zaštitu zdravlja bilja. Zakon takođe predlaže Program za zaštitu zdravlja bilja. Zakon o poljoprivrednom zemljištu uvodi koncept planiranja, zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i pripremu Poljoprivredne osnove posebno za Republiku i lokalnu samoupravu, kontroliše plodnost zemljišta i upotrebu đubriva, preraspodelu zemljišta, navodnjavanje, melioraciju, rekultivaciju. Zakon o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima definiše proizvodnju poljoprivrednih proizvoda koristeći metode organske proizvodnje; upoznaje proizvođače sa organskom proizvodnjom; daje uslove za uspostavljanje organske proizvodnje; daje uslove za inspekciju kuća sa ciljem dobijanja saglasnosti za vršenje aktivnosti; daje uslove za sertifikovanje i resertifikovanje organskih proizvoda; njihovo procesiranje, skladištenje i transport; njihovo obeležavanje, deklarisanje i promet. Zakon o zaštiti bilja definiše procedure zaštite bilja od štetnih organizama i njihovo uništavanje na teritoriji Srbije. Ovaj zakon propisuje da pravno lice može vršiti zaštitu bilja primenom pesticida ukoliko zapošljava najmanje jednog radnika sa univerzitetskom diplomom iz zaštite bilja i sa odgovarajućom opremom. Izdavanje dozvole za promet pesticida i đubriva regulisano je ovim zakonom, na osnovu njihovih fizičkih, hemijskih i bioloških karakteristika.

5.3 Regulativa o zdravlju životinja
• Zakon o veterinarstvu (Sl. glasnik RS br. 91/05) • Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje kopitara, papkara, živine i kunića (Sl. glasnik RS br. 81/06) • Pravilnik o načinu neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa i otpadaka životinjskog porekla i o uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti i oprema za sabiranje, neškodljivo uklanjanje i utvrđivanje uzroka uginuća i prevozna sredstva za transport životinjskih leševa i otpadaka životinjskog porekla (Sl. glasnik SFRJ br. 53/89).

• Nacrt Zakona o poljoprivrednoj proizvodnji • Nacrt Zakona o sredstvima za ishranu bilja • Predlog Zakona o sredstvima za zaštitu bilja • Nacrt Zakona o zdravlju bilja – definiše važno pitanje – „…držalac bilja obavezan je da vodi 24

Zakon o veterinarstvu definiše zaštitu, zdravlje i dobrobit životinja, zarazne bolesti životinjskog porekla, mere za sprečavanje bolesti, di-

jagnozu, sprečavanje širenja bolesti, kontrolu i iskorenjivanje zaraznih bolesti kod životinja i bolesti životinja prenosivih na ljude, veterinarsko sanitarnu inspekciju, standarde za stočarstvo i trgovinu, proizvode životinjskog porekla, hranu životinjskog porekla, hranu za životinje, kao i uslove za vođenje veterinarske prakse. Pravinik o veterinarsko-sanitarnim uslovima propisuje detalje veterinarsko-sanitarnih uslova u pogledu izgradnje i rekonstrukcije objekata, uslova koje treba da ispunjavaju objekti projektovani za uzgajanje kopitara i papkara, živine i kunića. Pravilnik definiše farmu kao gazdinstvo sa 20 i više papkara (20 i više goveda, 100 i više svinja, 150 i više ovaca i koza) i 350 i više jedinica živine i kunića. Pravilnik o životinjskim leševima definiše procedure za postupanje sa uginulim životinjama i načinima njihovog uklanjanja (insineracija, odlaganje/zakopavanje u jame ili zemlju).

• Uočen je gubitak biodiverziteta usled neracionalnosti u pogledu korišćenja zemljišta: • Opadanje stočarske proizvodnje u nekim regionima Srbije dovodi do gubitka biodiverziteta. • U nenaseljenim planinskim regijama travnate zajednice sa visokim biodiverzitetom postepeno nestaju usled odsustva pašarenja na tim lokacijama. • Invazija Junuiperus, Vaccinium i drugih kompetitivnih žbunastih vrsta je veliki problem za istočne i jugoistočne delove Srbije usled procesa prirodne sukcesije.

5.4.2 Pravni okvir
• Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS br. 66/91 ,83/92, 53/93,135/04) • Zakon o nacionalnim parkovima (Sl. glasnik RS br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93, 48/94) • Zakon o šumama (Sl. glasnik RS br. 46/91, 83/92, 54/93, 60/93, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96) • Odluka o zaštiti prirodnih retkosti (Sl. glasnik RS br. 50/93, 93/93) • Odluka o stavljanju pod zaštitu biljnih vrsta kao prirodnih vrednosti (Sl. glasnik SRS br. 11/90, 49/91)

5.4 Zakonodavstvo u oblasti biodiverziteta i očuvanja pejzaža 5.4.1 Okvirna politika
Okvirna strategija o upravljanju biodiverzitetom ili politika očuvanja prirode ne postoje. Svakim nacionalnim parkom se upravlja u skladu sa godišnjim i petogodišnjim programom zaštite koje priprema Zavod za zaštitu prirode Srbije, naučne institucije i stručnjaci. Postojeći Prostorni plan Republike Srbije pruža neke smernice za zaštitu prirodnog nasleđa, uključujući i:

• Proširenje postojećih zaštićenih područja sa
5% na 10% do 2010;

• Razvoj režima zaštite za zaštićena područja; • Utvrđivanje regionalnih prioritetnih područja
za zaštitu, i

• Nove Ramsar lokacije.

• Nacrt zakona o zaštiti prirode Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije je nadležno za zaštićena područja. U sklopu ministarstva je odeljenje odgovorno za zaštitu vrsta i staništa i sisteme zaštićenih područja i odeljenje za inspekcijske poslove. Zakon o nacionalnim parkovima definiše nacionalni park u skladu sa njegovim ekološkim i geografskim karakteristikama, uređuje njegovu zaštitu, razvoj, kontrolu i upravljanje. Zakon o šumama uređuje registar i upravljanje šumama, prava i obaveze vlasnika šuma, prodaju drveta.

25

teritorija Republike Srbije se može podeliti u dve osnovne regije.1: Obradivo zemljište kao udeo u raspoloživom poljoprivrednom zemljištu u Srbiji. U periodu 2001–2005. Toplice i Jablanice. Reljef Srbije se ogleda u njegovoj pedologiji.6. Celokupna površina je ispresecana rekama i rečnim dolinama stvarajući uslove akumulacije vlage u zemljištu i ublažavajući negativne efekte sušnih letnjih perioda koji su tipični za ovu regiju. POLJOPRIVREDNI SISTEMI Poljoprivreda u Srbiji Sistemi poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji Panonska regija sastoji se od cele pokrajine Vojvodine i regiona južno od reka Save i Dunav. Izvor: www. Panonska sa prepanonskom regijom i Planinsko-dolinska regija. 0. državne1 farme pokrivaju samo oko 15% obradivog zemljišta.2 predstavlja poljoprivredno zemljište po kategorijama upotrebe. od čega poljoprivredno zemljište zauzima 5. oko 85% zemlje pod usevima je u privatnom vlasništvu. regiona Mačve. Što se vlasničke strukture tiče. industrijskim biljem. Slika 6.2 Geografski regioni i uslovi reljefa Prema geološkim i geografskim uslovima.org 6.8% je ostalo kao nekultivisano zemljište. 1% kao vinogradi i 12% kao livade i 16% kao pašnjaci. 5% kao voćnjaci. Vlasine i Krajišta. a preostalih 17% neobradivo zemljište koje se sastoji od pašnjaka (16%). i Stari Vlah sa regionom Raške. pa se mogu razlikovati tri posebne zone: 26 .1 Korišćenje zemljišta Ukupna površina Republike Srbije iznosi 88.12 miliona ha ili oko 57% ukupne površine. Planinsko-dolinska regija sastoji se od: južnog Pomoravlja. povrćem i usevima za stočnu hranu. Pomoravlja i Podunavlja – okoline reka Morave i Dunava.fao. Ova regija ima raznovrsniji reljef sa visokim planinama okruženim brdovitim terenom i padinama sa vrhovima preko 2000 metara. kao i planine Kopaonik i reke Ibar. 6. Slika 6. drugim rečima regione Posavine i Pocerine. Oko 65% od ukupnog obradivog zemljišta koristi se kao obradiva polja i bašte.361 km2. bara (1%). oko 94% obradivog zemljišta je bilo zasejano žitaricama. srpskog dela Balkana. Prepanonska regija uključuje južni obod Panonskog basena.06% površine je korišćeno za rasadnike i oko 5. Oko 83% poljoprivrednog zemljišta je obradivo. srpskog dela Karpata. ribnjaka. Slika 6. 1 Državne farme su uglavnom u procesu privatizacije.1 predstavlja udeo obradivog zemljišta u poljoprivrednom zemljištu u Srbiji.

Možemo razlikovati dve osnovne grupe: tlo na bazi krečnjaka i tlo na bazi silikata.1 Ratarska proizvodnja Slika 6. Procenjuje se da je 25% poljoprivrednog zemljišta izloženo eroziji od visokog do ekstremnog intenziteta. Slika 6. na peskovitom šumskom terenu. Najosobitiji je černozem na šumskim visoravnima i terasama. Eutrično tlo se nalazi na suvom zemljištu oboda Panonske nizije. U Vojvodini 85% ukupnog poljoprivrednog zemljišta je pod uticajem erozije vetrom sa godišnjim gubitkom od oko 0. izloženosti.4 prikazuje trend u ratarskoj proizvodnji u Srbiji tokom perioda 2001–2005.4. geološke osnove. Slika 6. Izvor: Statistički godišnjak 2006. Procenjuje se da proces erozije (u različitoj meri) utiče na do 80% poljoprivrednog zemljišta u Srbiji. Planinska regija u Srbiji je izložena uticajima nadmorske visine.2: Poljoprivredno zemljište po kategorijama upotrebe. pa su se iz tih razloga formirali različiti tipovi i podtipovi tla. Slika 6. karbonatni černozem na šumskim terasama. ribnjaci i trstici Vinogradi Voćnjaci Oranice i bašte Slika 6.. i lako se isušuje kao nastavak černozema. Izvor: Evropski biro za zemljišta – izveštaj o istraživanju br. Glavni tipovi tla u Srbiji. 9. Erozija tla je dakle realan problem u Srbiji i treba je razmatrati u postupku planiranja korišćenja zemljišta što uključuje i primere plana rotacija kultura i dr.1 Erozija tla Pojava i razvijanje procesa erozije je jedan od osnovnih uzroka degradacije tla i smanjenje njegovog kvaliteta u Srbiji. Černozem u Panonskoj niziji pokriva površinu od oko 1 milion hektara. prema zvaničnim podacima može se zaključiti da je od 6.3. Izvor: Statistički godišnjak 2006. Drugi po redu tip tla u Panonskoj niziji je humofluvisol koji nastaje usled stalnog vlaženja tla od strane podzemnih voda formirajući sloj gline. UNECE 2002. Pašnjaci Livade Bare. i uglavnom se sastoji od baznih ili karbonatnih sedimenata.3 prikazuje mapu sa glavnim tipovima zemljišta u Srbiji. 27 .3 Vrste proizvodnje: ratarska i stočarska proizvodnja 6. Dominantna vrsta tla u Panonskoj niziji je černozem sa pet podtipova: karbonatni černozem na šumskim visoravnima. na peskovitom tlu i aluvijalnim nanosima. nagiba.3. Ovaj tip tla je češći kod šumskih terasa a ređi kod šumskih visoravni. vegetacije i dr. dominantni tip erozije u Pa2 Pregled stanja životne sredine – Srbija i Crna Gora. 6.2.2 Dok je u planinsko/dolinskoj regiji dominantna erozija vodom. Trend u proizvodnji određenih kultura 2001–2005. Ovaj tip tla je prisutan u neravnim terenima do 500 m.9 tona materijala po hektaru.• Zona Panonske nizije • Zona Panonskog oboda • Zona tla u brdsko-planinsko-dolinskoj regiji. nonskoj niziji je eolska erozija.

bolesti i štetočina. godine u Srbiji ima 778. obrazovanosti i svesti. papkara.2 Stočarska proizvodnja Zvanični podaci o broju stoke i proizvodnji ukazuju na pad od oko 30% u odnosu na stočarsku proizvodnju u 1999. međutim promena u broju ovaca je vrlo mala. Izvor: Statistički godišnjak 2006. 150 i više koza ili ovaca. 81/06) u članu 2 definiše farmu kao sistem za uzgajanje 20 i više krava. Međutim. kukuruza i suncokreta za period 2001–2005.7.2003. svinja. životinja. Proizvodnja i specijalizacija se razlikuju od farme do farme. Promene u broju stočarske proizvodnje u periodu 2001–2006 za krave.5 Praksa na poljoprivrednim gazdinstvima Poljoprivredni sistemi podrazumevaju brojne metode i tehnološka oruđa gde je zemljište glavni izvor za proizvodnju useva.6. .3 Ova gazdinstva se mogu podeliti na: mala porodična gazdisntva. ovaca – Popis 2002. Na Slici 6. Može se videti da su prinosi useva po hektaru mali što je posledica nedovoljne upotrebe đubriva kao i nedovoljne kontrole korova. Zvanična informacija o broju farmi koje zadovoljavaju pomenute zakonom propisane kriterijume nije dostupna. Velike farme obično imaju kapacitet preko 10. Izveštaj FAO konsultanata 2004. uočljiv je trend porasta prinosa pojedinih kultura. 6. Slika 6. Izvor: Popis 2002.000 svinja godišnje ili više od miliona litara mleka godišnje. godine prema površini obradivog zemljišta u sklopu farme. Trend stočarske proizvodnje za krave.4 Mala porodična poljoprivredna gazdisntva služe praktično za izdržavanje porodice.5. Izvor: Statistički godišnjak 2006. U periodu 2001–2006. 4 Projekar smanjenja zagađenja Dunava od strane preduzeća u Srbiji.1 ili određeni broj krava. 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 <1 ha 2-3 ha 3-5 ha 5-10 ha 10-15 ha >20ha Krave Svinje Ovce Slika 6.5 prikazuje kretanje prinosa pšenice. godine ukupna ratarska proizvodnja u laganom porastu. Hiljade jedinica 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3 ha. 7 6 5 4 3 2 1 0 2001 2002 Pšenica 2003 Kukuruz 2004 Suncokret 2005 tons 6. filozofije. voća i povrća. Prinos po hektaru za odabrane kulture u periodu 2001–2005. glasnik RS br. kombinovanih 3 Slika 6. svinje i ovce 2001–2006. godini.3. Izbor svakog farmera u pogledu poljoprivrednog sistema je rezultat njegove tradicije. Pravinik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje kopitara. živine i kunića (Sl. Površina obradive zemlje u upotrebi Slika 6.7 prikazan je broj postojećih farmi na osnovu podataka iz Popisa 2002. 100 i više svinja.6.891 poljoprivrednih gazdinstava sa prosečnom površinom obradivog zemljišta od 28 Pod poljoprivrednom farmom se podrazumeva gazdinstvo ako ima površinu poljoprivrednog zemljišta od 0. broj krava i svinja se smanjio za samo 10%. bez pominjanja površine korišćenog poljoprivrednog zemljišta kao kriterijuma. konja i živine. Srednje i male farme su kapaciteta od oko 500 do 2000 svinja godišnje. Isti trend pokazuje broj koza. 6. svinje i ovce prokazane su na Slici 6. Poljoprivredna gazdinstva grupisana prema površini obradivog zemljišta. male i srednje komercijalne farme i velike korporativne farme.4 Veličina poljoprivrednih gazdinstava Prema podacima iz Popisa 2002.

Farme mogu koordinisati i optimizovati upotrebu stajnjaka i mineralnih đubriva u uzgoju biljaka. Ove kulture demonstriraju prednosti kombinovanja ratarske i stočarske proizvodnje. Tražnja za organski gajenom hranom godišnje se u Evropi poveća za 25%.1 Tradicionalna poljoprivredna gazdinstva/farme Tradicionalne farme su obično specijalizovane za uzgajanje biljaka bez držanja stoke.2 Održiva poljoprivredna gazdinstva/farme Održiva poljoprivreda karakteriše se pažnjom ne samo na postizanje ekonomskih efekata nakon prodaje proizvoda na kraju proizvodnog ciklusa. Poljoprivredni sistemi se prema primenjenim tehnologijama i aktivnostima generalno opisuju kao tradicionalni. Organsko poljoprivredno gazdinstvo/farma mora biti sertifikovano od strane nezavisnog ocenjivača. Stoga su male proizvodne jedinice najzahvalnije jer kontrola se može vršiti svakodnevno i dejstvovati se može pravovremeno. regulatora rasta i GMO. pa se tako godišnji planovi đubrenja i bilansi nutrijenata pripremaju ne samo za pojedino polje već za celu farmu.5. načno. pa tako ove farme smanjuju travnate površine i ne uzgajaju višegodišnje trave koje su veoma važne za plodnost tla. Đubriva se koriste u optimalnim količinama za svaku kulturu pojedi- 29 . 6. što povećava plodnost tla. Polja se ne đubre stajnjakom što doprinosi smanjenju humusa u tlu. Koristi se postižu kroz uzgoj azoto-fiksatora. crva i korenovog sistema biljaka. održivi i organski. U sistemima organske proizvodnje proizvođači pokušavaju da uspostave balans između ratarske i stočarske proizvodnje. primenom organskih đubriva uključujući zelena đubriva. To je proces koji traži dosta radne snage i pravovremenu inicijativu.sa ekonomskim i ekološkim uslovima na farmi. uprkos činjenici da su cene ovih proizvoda u svetu. i gde je potrebna upotreba mineralnih đubriva i primena zaštitnih mera kako bi se održala plodnost tla. Razvijajući ovakvu vrstu proizvodnje farmer primenjuje rotaciju kultura.5. Mnoge farme koriste jednostavan model plodoreda gde se iste kulture gaje tokom više godina. kao i primenom mera kontrole štetočina i mehaničkog odstranjivanja korenja. obezbeđuje veće površine pod travom i leguminoznim kulturama. transformaciju nutrijenata iz tla u odgovarajuće forme od strane mikroorganizama. 6. a redovne kontrole su obavezan deo sertifikacije. sa obaveznom primenom plodoreda. Tržište u Evropskoj uniji se značajno proširilo i ono uvozi polovinu svojih potreba za organskom hranom.3 Organska poljoprivredna gazdinstva/ farme Organski način proizvodnje zasniva se na prirodnim procesima i upotrebi organskih materija bez upotrebe sredstava za zaštitu bilja sintetičko-hemijskog porekla. Mere preventivne i biološke zaštite bilja se široko primenjuju. u proseku veće od 30–50% u odnosu na proizvode konvencionalne poljoprivrede.5. Produktivnost na organskim farmama se određuje rotacijom kultura. Upotreba pesticida je svedena na minimum i oni se koriste samo u slučaju opasnosti od smanjenja prinosa. Novi zakoni i pravilnici iz oblasti zaštite životne sredine i drugi pravni dokumenti će verovatno ograničiti intenzitet poljoprivredne proizvodnje. Treba voditi evidenciju o svim aktivnostima koje se provode na farmi. 6. a da bi se postigla visoka prosuktivnost useva troškovi bi porasli kao i negativan uticaj na životnu sredinu. već i na uticaj proizvodnje na životu sredinu u široj perspektivi. Korak po korak tlo se iscrpljuje. bilansom nutrijenata koji se postiže uzgojem leguminoza.

Bogić Miličić. Popis 2002. ekoloških i socijalnih zahteva u dugoročnoj perspektivi Intenzitet rada Razvoj infrastrukture Razvoj kulturnog nasleđa Razvoj puteva i komunikacije REFERENCE : 1. Pregled stanja životne sredine – Srbija i Crna Gora. Evropska kancelarija za tlo – Izveštaj o istraživanju br. Statistički godišnjak 2006. Milica Mojasević 2. 4. vode.1: Poređenja tradicionalne. sposobnost da reaguje na promene Da na tržištu u pogledu ponude i tražnje Ravnoteža između ekonomskih.Tabela 6. Nacionalna strategija zaštite životne Srbije – nacrt Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine. 30 . Da Da Ne Nizak Nizak Ne Srednji Da Srednji Visok Da Visok Da Visoki Visok Da Visok 3. poglavlje Poljoprivreda i životna sredina 5. Nebojša Protić. 9 „Status istraživanja tla u Srbiji i Crnoj Gori“. životinja. specijalizovanost i veličina farme. Ljubiša Martinović. UNECE 2002. biljaka. održive i organske proizvodnje prema nekim kriterijumima Vrsta sistema proizvodnje Kriterijum Obim proizvodnje Kvalitet proizvoda Tradicionalna Veliki Srednji Održiva Veliki Visok Da Da Da Organska Srednji Visok Varira Da Da Proizvodni troškovi razumno niski da budu kompetitivni na tržištu Da Razumna stabilnost proizvodnje Održivo korišćenje resursa tla. pejzaža. i njihovo očuvanje za buduće generacije Da Ne Fleksibilnost. 2006. Dragi Stevanović.

Prostorije za smeštaj životinja i ostali proizvodni objekti na farmi mogu da budu izvori neprijatnih mirisa. Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje kopitara. higijene. Imajući u vidu da se ekonomski ishod uzgoja svake kulture razlikuje. dobrog staranja o životinjama. U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. linije kretanja za ova dva manipulativna sistema se ukrštaju. planovi uzgoja. Takvi planovi podrazumevaju mnoga pitanja. U tradicionalnim sistemima.“ Planiranje je ključna reč kada je u pitanju ispunjavanje zahteva koje postavlja dobra poljoprivredna praksa. gl. zakonskih propisa o izgradnji. koji prikazuje lokacije glavnih i pomoćnih objekata. potrebno je pribaviti urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekta. Dobri planovi će umanjiti opasnost od bolesti koje potiču od loše rotacije useva. nasuprot pravcu glavnih vetrova i mora da bude udaljen najmanje 0 metara od objekta za životinje. takođe mora uzeti u obzir prilikom pripremanja planova. pri pravljenju planova za Pri projektovanju novih objekata na gazdinstvu. Sitne rekonstrukcije štala i drugih objekata na gazdinstvu mogu se realizovati na osnovu manjih jednostavnijih planova. sistemi i praksa rotaciju kultura treba uzeti u obzir ekonomsku vrednost pune sekvence rotacije. hrana i stajnjak se transportuju nekoliko puta na dan. POLJOPRIVREDNO PLANIRANJE . kao i visinsku predstavu terena na farmi. Svi planovi bi trebalo da budu zasnovani na znanju i iskustvu i moraju da uključuju elemente biološkog. tehnologije. uključujući i preliminarne podatke i uslove za projektovanje se mora pripremiti zajedno sa ostalom projektnom dokumentacijom. investicioni planovi za poljoprivrednu mehanizaciju na gazdinstvu (farmi). plan. poput ekonomije. Smanjenje emisije neprijatnih mirisa iz starih zgrada je teško. što znači da postoji ve31 7. Planovi za đubrenje i zaštitu bilja kao i planovi o ishrani životinja se mogu smatrati kratkoročnim planovima koji se mogu primeniti tokom jedne sezone. Važeće zakonodavstvo se. Pravilno primenjeni dobri planovi će uštedeti novac i istovremeno povećati profitabilnost i sačuvati životnu sredinu. odnosno izgrađen tako da se spreči zagađivanje okoline i širenje uzročnika zaraznih bolesti životinja i ljudi. su primeri planova koji zahtevaju dugoročno planiranje i duže vreme za implementaciju. sekvence kultura će biti određenje na osnovu toga kako različite kulture reaguju u odnosu na prethodne i naredne kulture. živine i kunića (Sl. U dobrim planovima za rotaciju useva. kojim će se definisati gde i na koji način objekat treba uzgraditi. RS br 81/06) Član 11 (u pogledu čvrstog stajnjaka) „Prostor za odlaganje i zbrinjavanje stajskog đubriva iz objekta mora biti smešten. papkara. postupanju sa otpadom i zaštiti životne sredine.Poljoprivredno planiranje. Uz pomoć planova đubrenja i zaštite bilja poljoprivrednici će naučiti kako da ne preteruju sa upotrebom nutrijenata i pesticida. skladišta za stajnjak i silaže. tehničkog i ekonomskog aspekta kao i aspekta zaštite životne sredine. Planovi o rotaciji useva su jedan od osnovnih činilaca koji utiču na održivost gazdinstva. Plodored. izgradnja zgrada i drugih objekata kao i proširenje poseda. dok se veće rekonstrukcije kao i izgradnja novih objekata za čuvanje životinja uključujući i promene u načinu hranjenja i rukovanja stajnjakom moraju se pažljivo planirati. naravno. Projektna dokumentacija treba da uključuje i situacioni plan gazdinstva. ali je ovo pitanje u kombinaciji sa preovlađujućim pravcem vetra veoma važno pri planiranju novih štala. da bi se dobila dozvola za gradnju. Na mnogim farmama.

1. 3. 14. 9. Đubrište za stajnjak. Rezidencijalna zona na farmi treba da se nalazi na terenu koji je uzdignut u odnosu na proizvodnu zonu. Stambene kuće poljoprivrednika. • Pri izboru lokacije zgrada treba uzeti u obzir reljef na kojem se prostire farma (gazdinstvo) kako bi se sprečilo oticanje površinskih voda u skladišta za stajnjak i silažu i podlivanje podruma zgrada. Preporuke • Gazdinstvo treba da bude projektovano tako da zgrade i pomoćni objekti čine celinu. Silaža. • Treba pokušati da se glavni deo dvorišta farme napravi kao čista površina a da se prljave površine koncentrišu oko lokacije za skladištenje stajnjaka. Legenda: 1–2 Štale. Obradivo zemljište. 8. 17. dostavu mleka i krtanje krava. a skladišta za stajnjak i drugi pomoćni objekti još niže.lika opasnost da traktorski točkovi i točkovi prikolica unesu stajnjak na stolove za hranjenje i tako zagade hranu bakterijama uzrokujući lošu ishranu i smanjenje u prinosima mleka. 10. Prostorije za mleko. Prostorije za smeštaj životinja bi trebalo da su izgrađene na terenu koji je niži od rezidencijalne zone. Susedne stambene kuće. Dvorište farme. Proizvodni objekti treba da su smešteni u proizvodnoj a stambeni u stambenoj zoni. 15–16. • Problemi sa neprijatnim mirisima na izdvojenim farmama rešavaju se tako što se na pravac preovlađujućeg vetra postavljaju pr vo rezidencijalni objekti. Situacioni plan gazdinstva koji pokazuje čiste i prljave površine i linije kretanja za skladištenje stajnjaka. Prostorije za mužu. • Izbegavati sva ukrštanja linija transporta za stajnjak i stočnu hranu. Pašnjaci 32 . 12. Slika 7. 7. 4. Osočara. Stubovi. 5–6 Skladište zrnaste hrane i koncentrata. 13. zatim štale i na kraju skladišta za stajnjak i silažu.

nega useva itd. čovek primenjuje niz agrotehničkih mera. zasenjivanje itd. putem sitnjenja i mešanja zemljišta.2 Zemljište i agrotehničke mere U cilju održavanja i povećanja potencijalne i efektivne plodnosti zemljišta. kao što su obrada zemljišta. Ovo predstavlja globalni problem i stoga se danas čine značajni napori u cilju uvođenja održive poljoprivredne prakse. rotacija kultura. proređivanje u cilju obezbeđivanja dovoljno svetlosti. jer od njih zavisi postizanje maksimalnih prinosa. hemijskih i bioloških osobina i procesa u zemljištu. životinja.Ratarstvo – obrada zemljišta. pa i samih ljudi. kod koje se često primenjuju neadekvatne agrotehničke mere. plodored i đubrenje Neophodno je da svi subjekti poljoprivredne proizvodnje sagledaju dugoročni uticaj koji farme imaju na životnu sredinu. Sve zemlje u okviru Evropske unije takođe podržavaju implementaciju metoda održive poljoprivredne prakse. To su: • Obrada zemljišta • Đubrenje • Setva (sadnja) • Nega useva • Borba protiv korova • Plodored • Dobar menadžment 8. Prema prirodi i pravcu delovanja čoveka. primena pesticida. u cilju ostvarivanja poljoprivredne proizvodnje koja bi podržala dugoročni razvoj poljoprivrede. izbor sorti i hibrida. koje čovek primenjuje radi poboljšanja fizičkih. Agrotehničke mere se moraju primenjivati kompleksno i sve su podjednako značajne. a takođe moraju biti spremni da se prilagode i sprovedu postupke održive poljoprivredne prakse. Međutim. poremećaj strukture zemljišta. zahvaljujući kojem je moguć različit stepen života biljaka.) 8. 8. a vezane su sa utroškom rada i sredstava. a ima za cilj biljnu proizvodnju. izbor biljnih vrsta. kao i smanjenje prirodne plodnosti zemljišta. agrotehničke mere se mogu podeliti u tri grupe: • Grupa agrotehničkih mera sa usmerenim dejstvom na zemljišne činioce (obrada zemljišta. društvene. Agrotehnika kao kompleks predstavlja lanac agrotehničkih zahvata koji čine jedinstven celinu u iskorišćavanju antropogenog zemljišta. može imati za posledicu zagađenja površinskih i podzemnih voda putem hraniva. doprinele su stvaranju zemljišta kakvog nema u prirodi. Održiva poljoprivredna praksa predstavlja niz postupaka kojima se kombinuju mere iz domena biologije i zaštite životne sredine. način setve. đubrenje. intenzivna poljoprivredna proizvodnja. kalcizacije.) • Grupa agrotehničkih mera usmerenih ka gajenim biljkama. RATARSTVO .1 Uvod Zemljište je jedan od najvažnijih prirodnih resursa i predstavlja osnovnu bazu za poljoprivrednu proizvodnju. etičke i ekonomske mere. zatim tehničke. dorada i priprema semena za setvu. stvara povoljno fizičko i mehanič33 8. okopavanje) • Grupa agrotehničkih mera sa usmerenim dejstvom na činioce klime (navodnjavanje. hemijskih i bioloških osobina. đubrenje.3 Obrada zemljišta Obrada zemljišta je jedna od najstarijih agrotehničkih mera kojom se. Plodnost zemljišta predstavlja dinamično stanje različitih fizičkih. Agrotehničke mere. kako bi omogućio dobijanje maksimalnih prinosa po kvantitetu i kvalitetu.

primena pesticida). kod obrađenih zemljišta.i efikasna zaštita herbicidima od korova. a stvaraju se smatrano. humifikacija organskih 1999 3298 5138 5440 4715 ostataka i suzbijanje korova. Ovim načinom obrade se postiže 1998 5618 4655 4921 4668 bolja aeracije zemljišta. prouzro. naročito za suvljem klimatu konneke useve (ozima zervira se (čuva) vlapšenica. čime njih godina. Pravilnom oblakšeg mehaničkog radom zemljišta u sastava. nižom temperaturom zemljišta. proizvođači na području Instituta Tamiš) 34 . Osim toha 1991.1). smanjenje sadr. Uopšteno pomljišta. podsticanje erozije.38538 64603 ga. Posledtveni ostaci. vacijskoj obradi zemljišta i prosek za period 1991-2001 (svi setva. teška mehanizacija izaziva zbijanje zemljišta 2001 i kvarenje negove strukture. Neobrađeni re zemljišta. Zbog toga se teži Prosek 4749 4730 uvođenju redukovanih sistema obrade zemljikg/ha šta. Obradom punog izostavljanja. oranje 2000 1562 4977 5750 4417 zemljišta uvek na istoj dubini ima za posledicu 2001 1299 5092 5212 4531 stvaranje plužnog đona. ne obrade zemljišta koje ostavljaju preko 30% Međutim neadekvatna obrada zemljišta može žetvenih ostataka na površini svrstavaju se u imati negativne posledice: pogoršanje struktu.Smanjenjem broko stanje oraničnog ja prohoda i dubine sloja.što joj omogućavaju mašine za direktnu setvu kovači bolesti. kojima se u jednom prohodu objedinjuje Tabela 8.1. zemljišta se uništavaju korovi.konzervacijsku obradu (slika 8. konverzacijska obrada i bez obrade vima može povećati evoluira čak i do potdrenaža.površinski sloj zemljišta je manje porozan nego žaja humusa i visoke troškove proizvodnje. minerali1991 5968 5622 5293 6363 zacija organske materije i stvaranje humusa 1992 3646 4145 5939 4313 • Smanjuje se potencijalna zakorovljenost 1993 4053 4320 5565 4939 • Popravlja se vodno-vazdušni režim zemljišta 1994 3745 4588 8316 4689 1995 2957 4370 6710 4087 • Poboljšava se struktura zemljišta 1996 2686 3505 4323 4105 Konvencionalna obrada zemljišta zasniva 1997 3706 5358 7134 5189 se na primeni većeg broja prohoda i veće dubine oranja. Međutim. ispod kojeg je zemljište Ukupno veoma tvrdo i teško propusno za vodu. insekti. Površine i prinosi pšenice u klasičnoj i konzernekoliko agrotehničkih mera (obrada. čime se poha kg/ha ha kg/ha spešuje biološka aktivnost zemljišta. sve varijante redukovane/minimalse povećava plodnost oraničnog sloja zemljišta. primena i povoljni uslovi za redukovane/minimalsnabdevanje biljaka ne obrade pogodnibiljnim asimilativija je na zemljištima ma. đubrenje. dok se u humidnim krajeObrada danas Slika 8. organska i mineralna đubriva.1. Tradicionalna. je ima dovoljno. soga iz perioda kada ja). Obradom se unose u zemljište že.kao i većom količinom organskih materija na pomljištu i stvaraju se uslovi za bolje primanje novih padavina KLASIČNA KONZERVACIJSKA Godine • Žetveni ostaci se unose u zemljište. Obradom zerada mogu se značajmljišta se poboljšano smanjiti troškovi va vodno-vazdušni obrade i zbijenost zei toplotni režim zemljišta. što rezultira većim sadržajem vlage. kukuruz. Obradom strništa se postižu sledeći ciljevi: • Sprečava se isparavanje postojeće vode u ze.

Međutim. mnogi farmeri smatraju praktičnim spaljivanje žetvenih ostataka na poljima. Prilikom obrade zemljišta. povećava se mikrobiološka aktivnost zemljišta i mobilnost hranljivih elmenata. Za obavljanje predsetvene pripreme zemljišta. U proleće. Dobro fizičko stanje površinskog sloja je vrlo bitno i ne treba dozvoliti da bude oštećeno ili upropa35 . čim se zemljište prosuši. obavljeno krajem leta ili početkom jeseni. Zemljište je neophodno obrađivati kada je sadržaj vode oko 70–75% poljskog vodnog kapaciteta. opasnost od širenja požara.1 prikazane su površine i prinosi pšenice sa klasičnom i konzervacijskom obradom. Razlike u prinosu nisu statistički značajne. onda predsetvena priprema treba da počne krajem jeseni i to kao takozvana gruba priprema. oko 70-75 % u odnosu na kapacitet zadržavanja vlage u zemljištu. trebalo bi joj pristupiti ranije. Opšte preporuke vezane za obrađivanje zemljišta • Obrađivanje zemljišta treba uvek da bude prilagođeno pojedinim kulturama i trenutnoj situaciji • Treba izbegavati intenzivno obrađivanje na poljima gde je prisutan nizak sadržaj organskih materija. jer to smanjuje gubitak vlage iz zemljišta usled isparavanja. kako bi gaženje zemljišta bilo što manje i u što kraćem roku. Ukoliko se osnovna obrada iz opravdanih razloga vrši u proleće. Nepoštovanje ovog uputstva ima za posledicu sabijanje zemljišta i kvarenje njegove strukture. U takvim uslovima. zajedno sa opremom koja ima malu širinu radnog opsega • Obrađivati zemljište kada ima optimalan sadržaj vlage. Ukoliko je osnovna obrada zemljišta. kao i da uništi korov koji se do tada razvio. Osnovni zadaci pripreme zemljišta za setvu su sledeći: • sačuvati vlagu iz jesenje-zimskog perioda • površinski sloj zemljišta dovesti u takvo stanje da se semenu omogući neposredni kontakt sa vlažnim zemljištem • rastresti i omekšati zemljište. uništavaju se zemljišni mikroorganizmi. Sadržaj humusa u zemljištu će biti povećan ukoliko se iskoriste žetveni ostaci. odnosno oranje. Obrada strništa se izvodi tanjiračama. Ovim sistemima postižu se energetske uštede i pozitivni ekonomski momenti. i ako se vrši plugom trebalo bi je obaviti na manju dubinu.vršini zemljišta. Nedostaci ovog načima obrade se ogledaju u tome što je otežano suzbijanje korova. ali su troškovi proizvodnje manji kod konzervacijske obrade. kao i ekološki značaj. odnosno poboljšati vazdušni. Spaljivanje strništa ima niz negativnih posledica: gubi se organska materija iz zemljišta. pristupa se finoj površinskoj predsetvenoj pripremi. U tabeli 8. Zadatak grube pripreme zemljišta je da zatvori neravnine koje su stvorene tokom osnovne duboke obrade (razori. • Ne spaljivati strništa 8. vodni i toplotni režim zemljišta i indirektno stimulisati mikrobiološku aktivnost i oslobađanje biljnih hraniva • inkorporisati mineralno đubrivo • omogućiti efikasnu primenu i delovanje herbicida • uništiti iznikle korove • poravnati zemljište i pripremiti za kvalitetnu setvu. bez vegetacije • Broj prohoda treba svesti na najmanju moguću meru • Treba izbegavati upotrebu teške mehanizacije. spaljivanje žetvenih ostataka ne predstavlja primer dobre poljoprivredne prakse. kao i dobra predsetvena priprema. Obrada strništa predstavlja jednu od važnih agrotehničkih mera. treba odabrati mašine sa najmanjim brojem prohoda koje će pored obavljenog posla najmanje gaziti i sabijati zemljište. u agregatu sa mašinama za predsetvenu pripremu. i pored preporuka. neophodno je voditi računa o optimalnoj vlažnosti zemljišta. jer je uobičajeno da se u našim uslovima prolećni usevi seju posle strnina. kada se površina zemljišta prosuši. Dubina zaoravanja je od 12–15 cm.4 Presetvena priprema zemljišta i setva Osnovne radnje u obezbeđivanju optimalnih uslova za pravilnu setvu jesu pravilna obrada zemljišta. koja pored zatvaranja brazdi ima za cilj da uništi korovske vrste. brazde). zagađuje se okolina dimom i pepelom. ili predsetvenu pripremu vršiti odmah iza oranja mašinama koje ovu operaciju izvode u jednom prohodu. To treba obaviti u jednom prohodu. grebeni. Iz tog razloga. uz najveći mogući radni učinak. u smislu očuvanja zemljišta kao prirodnog resursa. kao i da površinski sloj usitni i omogući najbolje uslove za setvu i nicanje.

nosti zemljišta asimilatima. Analize zemljimogu naneti štete površinšta se izvode u ovlašćenim skom sloju. Greške napravljene ne samo količinu. Štete različite sisteme obrađivanja zemljišta i planova izazvane sabijanjem zemljismene kultura. jer im je cena pristupačna.2. jer ova analiza određuje žetve. laka su za rukovanje i rasipanje po zemljištu. vodenih tokova. Upravo to proizvođače bi ona bila stručno izvedena. čime se postižu stabilnih prinosa gajenih vrekonomske uštede. Da bi se prešta utoliko su veće ukoliko cizno odredila količina đubrije zemljište lošijih fizičkih va koju treba dodati usevu. Laboratorijske analize zemljišta Opšte preporuke vezane za Preporuke za kvalitetnu setvu: 36 . ta hemijske analize zemljišta Pravilna priprema za veoma složen odgovoran posetvu je preduslov dobre Slika 8. Đubrenje 8. Pri tome. tzv. jer • Zemljište treba da je sitno i sa dovoljno vlage prekomerne količine dovode do zagađenja pod• Upotrebljavati savremene pneumatske sejačice zemnih voda. Međutim. Najračuna i o drugim svojstvima pogodnije je za pripremu zemljišta (pH. kao i vreme i način kasnije ničim kompenzovanjihove primene. Pedološki profil sao. nih vrsta za pojedinim hranljivim elementima. značajno je da količina hraniva koja su na raspola• Izvršiti presetvenu pripremu zemljišta ganju treba da odgovara potrebama useva. vidi da je tumačenje rezultasetvospremače.đubriva. Jake kiše takođe zu zemljišta. potrebno je voditi da se nesmetano razvija. • Sejati deklarisano seme u količini koja je preporučePrirodno raspoloživa količina hraniva u zena za odgovarajuću vrstu mljištu nije dovoljna da bi se obezbedila hrani• Poštovati rokove. kao i na kao posledicu gaženja teškim mašinama. Osnovni prinvrstu cipi za određivanje optimalne količine đubriva za potrebe svake pojedine kulture odnose se šćeno suvišnim radovima koji ostavljanju površina planirani prinos. sprečava sta biljaka. kao i korenovom sistemu.3. ili sabijenu matske faktore u proizvodnoj oblasti. da je izvanje zemljišta i kiimata tog vedu kvalitetno i u optimalrejona. obavezuje da setvi poklone neophodno je dobro poznanajveću pažnju. farmesredine. mehaničkom zemljišta za setvu koristiti sastavu i dr. posebno na zezavodima za poljoprivredu. Otuda. osobina i ukoliko je sadržaj neophodno je obaviti analivlage veći. kao i zahteva pojedinom roku. dubinu i gustinu setve za svaku va za postizanje visokih prinosa. da ti. već i vrstu prilikom setve ne mogu se đubriva. a potom mladoj biljci. jezera i mora.). mljištima finije strukture. gubljene biljnih asimilativa iz zemljišta i zagađenje životne U današnje vreme. lz navedenog se kombinovane mašine. Tumačenje rezulmaterija. Površta podrazumeva poređenje šinski sloj treba da omogudobijenih rezultata sa graničći dobre uslove semenu da nim vrednostima obezbeđeklija. ri radije koriste mineralna Slika 8.5 Đubrenje zemljišta po preporukama Đubrenje predstavlja vestručne službe dovodi do znaoma značajnu agrotehničku čajne racionalizacije upotremeru za postizanje visokih i be đubriva. koja nemaju dobru tata hemijske analize zemljimrvičastu strukturu. sa ili ovlašćenim Institutima i niskim sadržajem organskih fakultetima. karakteristike zemljišta i klinu suviše usitnjenu i bestrukturnu. tj.

8. kojima pospešuju klijanje i nicanje. otpadne vode gradova i industrije. Mikroorganizmi u procesu metabolizma produkuju biljne hormone. Mg (magnezijum). fosforna. komposti. Mešanim đubrivima mogu biti pridodati mikroelementi. Složena su ako sadrže dva hranljiva elementa (dvojna) i sva tri hranljiva elementa: azot. preporučuje se ne samo vrsta i količina djubriva već i način i vreme njegove primene. Korišćenje ovih đubriva predstavlja ekološki potpuno čist način đubrenja zemljišta. kao obične fizičke mešavine prostih mineralnih đubriva. Dopunsko đubrenje – Nakon pažljivo planiranog osnovnog vida đubrenja. fosfor i kalijum. ali će se procesom mineralizacije u zemljištu pretvoriti u mineralne oblike koji su biljkama dostupni (videti poglavlje br. gradsko smeće. mikoriza). što ova đubriva čini direktno dostupnim biljkama. 2 – Tokovi nutrijenata). – Mikrođubriva – mogu biti sa jednim ili više mikrohraniva (gvožđe. u skladu sa planom đubrenja. aktivnost korenovog sistema. Mineralna đubriva – sastavljena su isključivo od mineralnih materija i sadrže hranljive elemente u neorganskom obliku. zelenišno đubrenje i neka druga đubriva. a kao posledica toga dolazi do povećanja plodnosti zemljišta. Ca (kalcijum) i mikroelementi. Humusno-mineralna – organsko-mineralna đubriva.1 Vrste đubriva Vrste đubriva zavise od osnovnih supstanci koje se nalaze u njihovom sastavu. enzime. kalijumova ili magnezijumova). cink. strukture i tehnologije primene. vazdušnog. Organska đubriva su sledeća: čvrsti i tečni stajnjak. Na humusnu osnovu kod ovih đubriva vezuju se makrohraniva N (azot). eliminiše negativan uticaj pesticida i mineralnih đubriva u zemljištu i dobijaju veći prinosi. čine mešavinu nekih organskih i mineralnih đubriva u različitim odnosima.8. hemijske i biološke karakteristike zemljišta. dok se u zemljištima čvršćeg mehaničkog sastava mogu primenjivati svakih četiri-pet godina. P (fosfor) i K (kalijum) organski vezana i nisu direktno dostupna biljkama. kojim se povećava biomasa. aktinomicete) koji aktiviraju određeni mikrobiološki proces (azotofiksacija. U zemljištima lakšeg mehaničkog sastava. osoka. sumpor. kako bi se zadovoljile potrebe za hranivima. Osnovno đubrenje – Čvrsti i polučvrsti stajnjak. Iz tog razloga nije moguće osloniti se samo na osnovni vid đubrenja. Organske hranljive komponente nisu direktno dostupne biljkama. Prosta sadrže uglavnom jedan hranljivi element (azotna. povećavaju lisnu masu i aktivnost fotosinteze. Ovaj 37 . gljive. mobilizacija fosfora. mangan. Problem vezan za osnovni vid đubrenja sastoji se u tome što transformacija hraniva u oblik dostupan usevima zavisi od faktora kao što su temperatura i vlažnost tla.5. fosfor i kalijum (trojna). molibden i dr. zatim utiču na poboljšanje vodnog.5. herbicidi ili druge materije. Mineralna đubriva sa nerastvorljivim fosfatima prolaze kroz isti proces. vitamine. u skladu sa planom đubrenja. Osim toga. organska đubriva se mogu primenjivati kao osnovna đubriva svake tri-četiri godine. Mešana su ona koja sadrže azot.2 Načini đubrenja zemljišta Na osnovu analiza zemljišta. kompost. sa specifičnim kombinacijama hranljivih elemenata i hemijsko-tehnološkim karakteristikama. Ovaj tip đubrenja smatra se osnovnim đubrenjem. prevelike količine hraniva unete osnovnim đubrenjem mogu značajno povećati rizik od ispiranja u podzemne i površinske vode. Mikrobiološka đubriva – sadrže efektivne sojeve mikroorganizama (bakterije. ali njihova upotreba nije dozvoljena u organskom uzgoju poljoprivrednih kultura. dva ili više makrohraniva. zelenišno đubrivo predstavljaju primere vrsti đubriva u kojima su hraniva kao što su N (azot). biljnog i životinjskog porekla. 2 – Tokovi nutrijenata). bor. Ova đubriva imaju povoljan uticaj na fizičke. koja se u novije vreme sve više po- javljuju na tržištu.). unose se mineralna đubriva. bakar. te je stoga izvršena sledeća podela: Organska đubriva – u organska đubriva svrstavaju se sva ona đubriva koja sadrže znatnu količinu organskih materija. Mineralna đubriva se proizvode u različitim oblicima. u cilju povećanja hranidbenog režima istih. Takva đubriva se nazivaju kompleksnim. toplotnog i biološkog režima. Organska đubriva se najviše koriste u uzgoju tradicionalnih poljoprivrednih kultura i kao osnovna vrsta đubriva u uzgoju organskih kultura. fekalije. K (kalijum). P (fosfor). Makrođubriva predstavljaju glavni izvor hraniva u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. – Makrođubriva – mogu biti sa jednim. U zemljištu se oni postepeno pretvaraju u oblike koji su biljama dostupni (videti poglavlje br.

Ovi rasipači su veoma laki. kojom se postiže solidan stepen tačnosti prilikom primene. Pored toga. sposobnost zadržavanja vode. u cilju poboljšanja datih osobina. Gipsovanje se primenjuje kod slanih zemljišta (solonec. Bogballe EXW. 1984 Hrustić. Prednost dobro izvedenog postupka dopunskog đubrenja je u tome što količina hraniva može biti uneta u skladu sa potrebama pojedinih useva i načinom apsorpcije u raznim fazama tokom sezone rasta. a omogućavaju đubrenje i u proleće i kod useva koji su u fazi rasta. Đubriva koja se koriste u okviru dopunskog đubrenja moraju biti lako dostupna biljkama. Nedostaci su vezani za činjenicu da širina radnog opsega zavisi od rasipanja đubriva. Jedan od najviše korišćenih rasipača za površinsko unošenje đubriva ima rotirajuće diskove kojima se raznosi đubrivo. kao i stepena Usev Pšenica Ozimi ječam Kukuruz Soja Suncokret Potrebna hraniva kg/ha 27 20–25 18–30 70–100 40–45 Autor Malešević. hemijske i biološke osobine. a od hemijskih to su: sadržaj humusa. 1. Ukoliko su potrebe useva za unosom azota veće od 90 kg/ha. Rasipanje čvrstih đubriva rasipačima po površini zemljišta najčešće primenjivan postupak unošenja mineralnih đubriva predstavlja unošenje rasipanjem po površini zemljišta. Osoba koja upravlja mašinom mora da se pridržava uputstva proizvođača podešavajući mašinu prema vrsti đubriva koje se koristi. Kvalitetna đubriva są jednakom veličinom zrnca (u opsegu 2–5 mm) oblikom i gustinom. rad rasipača treba redovno proveravati i kalibrisati. Tehnološke prednosti omogućavaju dobar stepen ujednačenosti nanošenja. dobro izveden postupak dopunskog đubrenja takođe će na najmanju moguću meru svesti rizike vezane za ispiranje hraniva. 4. veštine vozača traktora. 1997 Marinković. 2.1999 Brower. Meliorativno đubrenje se primenjuje kod zemljišta koja imaju loše fizičke.. itd. u intervalu od 25 – 30 dana. uslova na poljima. kvaliteta đubriva. u cilju smanjenja alkalnosti.5. vegetativne mase) 8. 1993 Slika 8. toplotne osobine i sl. 1998 Crnobarac. kao što su na primer mineralna đubriva. Kalcizacija se primenjuje unošenjem krečnjaka u zemljište. sa širinom radnog opsega od 8 do preko 40 m.4. 3. Potrebna količina N kg/ha za formiranje 1t prinosa (zrna. daju najbolje rezultate pri raspršivanju.metod se naziva dopunskim đubrenjem. Primena mineralnih đubriva zavisi od tipa izrade i kalibracije rasipača.5 38 . slatine) unošenjem gipsa. Tabela 8. ili tečni stajnjak.5–4. Šećerna repa 3. uz nizak stepen sabijanja zemljišta i manji stepen oštećenja useva u fazi rasta. kod zemljišta čija je pH u vodi ispod 5. Fosfatizacija se primenjuje kod zemljišta koja imaju mali sadržaj pristupačnog fosfora. Količina đubriva takođe može biti prilagođena stvarnim vremenskim uslovima u datom periodu. to su: struktura. Pored toga. recimo pre setve i neposredno pre nicanja žita. Od fizičkih osobina. urin i osoka. Moderni tipovi rasipača imaju opremu za kontrolu.3 Metode upotrebe mineralnih đubriva Farmeri moraju da izaberu postupak i tehnologiju primene đubriva koji će osigurati visok stepen efikasnosti đubriva i nizak stepen negativnih uticaja na useve i na životnu sredinu. datu količinu bi trebalo unositi u dva navrata. te bi stoga moglo biti poteškoća u postizanju željenih stopa unošenja.2. 1972 Spasojević.5. i mogu se koristi-ti kako za osnovno tako i za dopunsko đubrenje. pH. Rasipač mineralnih đubriva za rasipanje čvrstih đubriva rasipačima sa dva rotirajuća diska. stvaranje blagog humusa. Humizacija se primenjuje unošenjem organskih đubriva u zemljišta sa niskim sadržajem humusa.

Rasipač mineralnih đubriva za lokalno unošenje đubriva. kada su biljkama potrebna hraniva. Đubriva se unose u vlažno zemljište. od 8 do 12m. Postiže se dobar stepen ujednačenosti nanošenja rasipanjem. Stoga. 8. oni imaju širinu radnog opsega za sve tipove đubriva. 8. Uzorkovanjem i analizom zemljišta. Prednost ovog metoda jeste da se đubriva ravnomerno rastura ju i na određenu dubinu. odnos površina pod različitim usevima. a ne dobijaju ih iz zemljišta. što znači da se upotrebom manje količine đubriva dobija isti prinos. sistemi obrade zemljišta. Iz ovih razloga je lokalno unošenje đubriva prihvatljivije sa ekološkog. gde je biljkama najpotrebnije. Na osnovu planiranog prinosa. Ovaj metod ne može zameniti tradicionalne metode đubrenja. krompir i šećernu repu. Oprema za lokalno unošenje đubriva danas je često povezana sa sejačicama. Rasipači za lokalno unošenje đubriva imaju neku vrstu pojačivača. usled čega usevi brzo upijaju hraniva. kao što je nedostatak bora kod šećerne repe. u odnosu na površinsko đubrenje rasipanjem. kao i sa ekonomskog aspekta. prateći svako polje (njivu.6. što olakšava kalibraciju stope unošenja. sistemi zaštite bilja od korova. širina radnog opsega za ovaj tip rasipača mora biti određena za svaki tip đubriva. što olakšava kalibraciju stope unošenja. jer bi došlo do oštećenja useva. količina i vreme primene đubriva. Na tržištu takođe postoje rasipači kojima se đubriva unose pojačivačem sa crevima. jer je vozaču teško da ustanovi pravu širinu radnog opsega. Plodored 8. već se može primenjivati u kritičnim periodima. od 4 do 12 m. Ovaj postupak je pogodan za žitarice. Överum TIVE. Time se postiže solidan stepen ujednačenosti nanošenja. folijarnim đubrenjem. čime se postiže veća tačnost. jer će usevi rasti brže u odnosu na zemljišta gde se đubriva unose površinskim putem. Nedostaci lokalnog načina unošenja đubriva u što da ovaj postupak nije pogodan za unošenje đubriva na usevima u fazi rasta. fosfora i kalijuma poljoprivredni proizvođači dobijaju informaciju o sadržaju hranljivih elemenata u zemljištu 3. sa ciljem dobijanja maksimalnih prinosa. ali je širina radnog opsega manja nego kod površinskih rasipača. 2.1 Planovi smene kultura i đubrenje zemljišta Plodored predstavlja temelj biljne proizvodnje. Plodoredom se utvrđuju: proizvodna orijentacija gazdinstva. ili ovlašćenim institutima i fakultetima. blizu korena.Slika. Preporuke Sledeći parametri čine osnovu planova đubrenja: 1. Ovo je vrlo značajno u oblastima sa suvom klimom. manji u odnosu na površinsko đubrenje rasipanjem. na veću dubinu u odnosu na seme useva. ujednačenosti nanošenja. čime se đubrivo raspoređuje u redovima. ali je širina radnog opsega manja nego kod površinskih rasipača. plodoreda.6. Prednost lokalnog unošenja đubriva predstavlja veća efikasnost unosa đubriva. Plodored se može definisati i kao raspored gajenja biljaka u vremenu i prostoru. a na osnovu vrednosti reakcije zemljišta. Primena tečnih đubriva – postupak kojim se nataložena hraniva raspršuju na useve.5. izražen u ha/h. Analize zemljišta se izvode u ovlašćenim zavodima za poljoprivredu. Da bi se precizno odredila količina djubriva koju treba dodati usevu neophodno je da se uradi analiza zemljišta. oni imaju širinu radnog opsega za sve tipove đubriva. što znači da se sejanje i đubrenje obavljaju istovremeno. kojim se uspostavlja racionalno korišćenje prirodnih resursa. Međutim. kao i činjenica da je radni kapacitet. a usevi se po toj šemi smenjuju iz godine u godinu. Lokalno unošenje đubriva u zemljište – ovim postupkom se mineralna đubriva unose lokalno. sadržaja ukupnog i pristupačnog azota. Međutim. sa dodatnom opremom. Šema-raspored gajenih biljnih vrsta putem plodoreda je čvrsta. obrade zemljišta odredjuje se vrsta. 39 . sadržaja organske materije. kako bi đubriva dospela u zemljište. preko listova. Savremeni tipovi rasipača imaju opremu za kontrolu unošenja đubriva. bolesti i štetočina. Plodored predstavlja projekat unutrašnjeg uređenja gazdinstva. parcelu) ili polja sa sličnim preduslovima. Fertirigacija predstavlja postupak đubrenja u kome se u vodu dodaju organska i lako rastvorljiva mineralna đubriva u sistem za navodnjavanje. sistemi đubrenja.

odnosno prihod. treba imati u vidu kakvi su odnosi među gajenim biljnim vrstama. razno povrce itd) Drugi usev – vrste koje se gaje posle glavnog useva (grašak . Međutim. uljana repica. salata. u ozimu pšenicu u proleće se useje mrkva. kukuruz . To je obično jesenje ili ozimo povrće (salata. Indirektno se suzbiljaju biljne bolesti i štetočine 5. repa Rani krompir + kupusnjače Soja II polje Kukuruz ili š. bolesti i biljnih štetočina. Pretkultura (predusev) – biljna vrsta gajena pre glavnog useva. jedna glavna i jedna sa kraćom vegetacijom. Povećava se količina organske materije u zemljištu i njegova biološka aktivnost. odavno se gaje kao združeni usevi pasulj. Povećava se prinos gajenih biljaka 2.). koja se ranije skida i omogućava glavnoj da nesmetano nastavi rast i razvoj. Poznato je da neke biljne vrste žele da se samostalno razvijaju.). a druga međukultura salata. suncokret . Prilikom sastavljanja plodoreda. Povećava se pokrivenost zemljišta i sposobnost useva da se izbore sa korovima 6. koji se nakon skidanja prvog naglo počne razvijati i donositi uspešan rod. zeleni luk ili keleraba. Veći broj vrsta biljaka povećava genetičku raznovrsnost u vremenu i prostoru 3.2 Raspored biljaka u plodoredu U rasporedu gajenja bijaka razlikuju se: Glavni usev – biljna vrsta koja se gaji najduže u toku glavnog vegetacionog perioda. odnosno izbora preduseva ili sastavljanja setvenog plana za proizvodnu godinu. rotkvica. Isto tako. jecam) i obicno se gaje u uslovima gde postoji sistem za navodnjavanje (soja. Na primer. kukuruz. tikve (bundeve) i kukuruz. na taj način što štite jedna drugu od bolesti i štetočina.6. To su obično biljke koje podnose niže temparature i gaje se od jeseni do proleća (spanać. Na primer: paradajz kao glavni usev. suncokret.Gajenje iste biljne vrste u toku više godina na istom zemljištu (monokultura) dovodi do narušavanja strukture i plodnosti zemljišta. Neke biljne vrste imaju stimulativna sredstva koja povoljno deluju na druge biljne vrste u njihovoj sredini. kao i nagomilavanja korovske flore. 4. mladi krompir) u uslovima gde postoje sistemi za navodnjavanje (soja . Zapaženo je da se pšenica bolje razvija i da je manje napadaju bolesti ako se u njenoj sredini nalaze i biljke kukolja. Eliminiše se rizik od toksičnih materija i njihovih ostataka u hrani i zemljištu 8. Prednosti racionalnog plodoreda: 1. Potkultura (podusev) – vrsta čije se seme seje u ranije zasnovan usev. povrće) Naknadni usevi – vrste koje se gaje nakon završene proizvodnje glavnog useva. repa Rani krompir + kupusnjače Soja Pšenica + krastavci ili boranija III polje Rani krompir + kupusnjače Soja Pšenica + krastavci ili boranija Kukuruz ili šećerna repa Soja IV polje 2 Pšenica + krastavci ili boranija Kukuruz ili šećerna repa Rani krompir + kupusnjače 3 4 40 .3 Primer četvoropoljnog povrtarsko – ratarskog plodoreda Godina 1 I polje Pšenica + krastavci ili boranija Kukuruz ili š. kupusnjače. spanać. mladi luk i sl. bez prisustva drugih vrsta. ili donosi najveći prinos. Zapaženo je da one bolje uspevaju ne- Tabela 8. Postrni usev – vrste koje se gaje posle strnina (psenica . postoji i pojava korisnog delovanja jedne biljne vrste na drugu. lukovi i sl. Međukultura (međuusevi) – obično dve gajene biljne vrste.

plavi patlidžan. Istina. što je dovelo do značajnog smanjenja plodnosti zemljišta na brojnim lokacijama. rotkva. rotkvica). dobra poljoprivredna praksa preporučuje primenu raznih agrotehničkih mera kojima se vrši suzbijanje korova ispod praga štetnosti. a treće polje vrste iz treće grupe.go ako se gaje u čistim kulturama. beli luk). Tako. Erozija obuhvata eroziju vodom i eroziju vetrom. biće neznatan napad kupusara. deformacije terena. kupusnjače. praziluk.4 Primer pravog jednostavnog plodoreda 8. koje dovode do gubitka površinskih delova zemljišta. đubrenju stajnjakom i predusevu. paprika. a može dovesti do značajnog smanjenja plodnosti zemljišta. zdravije biljke i sl. drugo polje iz II grupe. Zemljišta u podnožju (koluvijalna zemljišta) prihvataju zemljište odneto erozijom sa padina.6. primenom modernih postupaka poljoprivredne proizvodnje ljudi su na mnogim mestima ubrzali erozione procese. ako se u polju sa kupusom na raznim mestima posadi po koja biljka paradaj za. propusna i peskovita zemljišta. a neke jedna drugoj smetaju. celer. Pored hemijskih mera suzbijanja. salata. koja je postojala i pre pojave ljudi. a ne unose se pesticidi u zemljište. ali koje imaju za posledicu zagađenje životne sredine. pošto su obično zbijena i slabo propu- Plodoredna polja I 2002 2003 2004 2005 Ozima pšenica Kukuruz Jari ovas Grahorica Kukuruz Jari ovas Grahorica Ozima pšenica II III Jari ovas Grahorica Ozima pšenica Kukuruz Grahorica Ozima pšenica Kukuruz Jari ovas 41 IV . a dobiće se zdraviji proizvodi. Erozija vodom uglavnom je karakteristična za zemljista pod nagibom. jer leptiri kupusara ne podnose miris paradajza. boranija-pasulj. U odnosu prema đubrenju stajnjakom. te tako i ona gube povoljna fizička svojstva. Međutim. pa kad to osete lete dalje da bi položili jaja.8 Mere za sprečavanje erozije Erozija je prirodna pojava. Ova pojava samozaštite ima veliki značaj u zaštiti biljaka. Takođe do gubitka zemljišta dolazi često u oblastima gde je prisutna neplanska seča šuma. a faktori ublažavanja erozije su stabilna. strna žita. povrće delimo u tri grupe: I grupa – vrste koje se obično đubre stajnjakom (vrežaste vrste. spanać. bob). već i one koje se nalaze u njihovoj bližoj okolini. crni luk. Pravilni i racionalni plodoredi imaju uglavnom tri ili četiri grupe useva: okopavine.). prvo polje uvek zauzimaju vrste iz I grupe. 8. Tabela 8. strukturna. greda i slično.7 Nepovoljni uslovi za rast korova Borba protiv korova je aktuelna u svim sistemima zemljoradnje. paradajz. koje su efikasne. Možda se to može pripisati mikroklimatu date sredina (bolja oplodnja. neke se biljne vrste pomažu i štite. Dobra poljorivredna praksa preporučuje suzbiljanje korova korišćenjem agrotehničkih mera: • Setvom deklarisanog semena • Pravilnim plodoredom • Odgovarajućom obradom zemljišta • Uniištavanjem korova fizičkim i mehaničkim putem 8.3 Planovi plodoreda i đubrenja Plodored se uspostavlja na osnovu zahteva vrsta prema obradi zemljišta. pojava dina. Određenom kombinacijom mešovitog gajenja biljnih vrsta smanjiće se upotreba hemijskih sredstava. zrnene mahunarke i trave. U tropoljnom plodoredu. Neke biljke svojim mirisom odvraćaju štetočine i time štite ne samo sebe. Njihovom smenom dobija se trogodišnji ciklus gajenja povrća. na primer. III grupa – vrste koje obogaćuju zemljište azotom (grašak. II grupa – vrste sa manjim zahtevom za stajnjakom i često se gaje druge godine posle unošenja stajnjaka (korenaste vrste.

5–2. uključujući gajenje višegodišnjih travnih. ili travno-leguminoznih smeša • Oranje obavljati u optimalnim uslovima. pedo i geohemijskih faktora. Zbog takvih toksičTabela 8. Cu2+. Pored odnošenja finih čestica zemljišta. kao što su podzemne vode i vazduh. Opasne materije u zemljištu predstavljaju teški metali. treba izbegavati aktivnosti koje dovode do stvaranja ogoljenih površina. Veće koncentracije mobilnog aluminijuma imaju fitotoksičan efekat ukoliko je pH zemljišta manji od 4. Erozija vetrom naročito je izražena u ravničarskom području koje je bez vegetacije. Elementi kao što su: NO. seča drveća i žbunja. Ovi elementi nemaju nikakvu fiziološku ulogu u razviću biljaka. dok u visokim koncentracijama mogu imati toksične efekte. oranje vršiti po konturama parcela • Izbegavati ostavljanje degradiranih površina tokom zime • Izbegavati prekomernu ispašu na padinama • Aktivno sprovoditi sejanje trave • Sprovesti terasiranje terena u većini strmih oblasti sna za vodu.5 Optimalne i maksimalne dozvoljene količine pojedinih elemenata u zemljištu Optimalne vrednosti mg/kg Maksimalne dozvoljene količine mg/kg EleLako Lako Ukupno Ukupno menti rastvorljiv rastvorljiv Fe Zn Mn Cu B Se F Al 20–50 10–20 5–20 20–80 4–50 2–100 40–100 2–10 0. U oblastima podložnim eroziji vodom. SO42. Cl-. žbunja. kao i kontaminacije i degradacije zemljišta i drugih ekosistema. kiselim kišama i aerozagađenjem. U oblastima podložnim eroziji vetrom. već akumulacijom ovih materija u biljnim organima oni mogu dospeti lancima ishrane u organizam životinja i ljudi. kao što su obrađivanje zemljišta. a intenzitet erozija zavisi posebno od jačine. koristiti prenosne prepreke i vršiti navodnjavanje tokom kritičnih perioda nja na biljke. ili strništa. itd. NO-. zatim direktne setve zaštitnih kultura. zbog fitotoksičnog delova42 . ali i usled nepravilnog đubrenja.5 200 50 100 50 300 300 200 8.5. pri čemu je najznačajniji gubitak azota i fosfora jer oni mogu poremetiti hemijsku ravnotežu u rekama. Erozija vodom takođe dovodi do ispiranja kore novog sistema. Preporuke vezane za izbegavanje erozije izazvane vetrom • Koristiti odgovarajuće planove plodoreda. Do povećanja koncentracije mobilnih formi ovih elemenata može doći usled prirodnih. a najizraženija je u južnom Banatu. istočnom Sremu i severnoj Bačkoj.1 – 0. hlorida.0 0. Mn2+. H S-. vetar mehanički oštećuje biljke. Fe2+. što može prouzrokovati oštećenja biljaka ili poleganje useva. važno je da padine budu prekrivene vegetacijom. mobilnog gvožđa i mangana može da izazove zakišeljavanja. a višak natrijuma alkalizaciju zemljišta.normalno se nalaze u zemljištu. treba koristiti metode redukovane obrade ili bez obrade zemljišta. SeO6. Na+. jezerima i morima.Preporuke vezane za izbegavanje erozije izazvane vodom • Uzgajati višegodišnje useve. radionukleidi. sintetičke organske materije i pesticidi. BO3+.9 Kontaminacija zemljišta Materije koje mogu narušiti prirodnu plodnost zemljišta i ugroziti ishranu biljaka nazivaju se opasnim i štetnim. jer korenje drveća. ali ako se nađu u visokim koncentracijama u zemljišnom rastvoru ili adsorptivnom kompleksu zemljišta mogu postati opasni. • Stvoriti vetrozaštitne šumske pojaseve. oranje po nagibu terena. Višak sulfata. ispaša na degradiranim površinama. dužine trajanja i pravca vetra. Eolska erozija je prisutna na celom prostoru Vojvodine. kada zemljište nije suvo. trave i useva sprečava spiranje zemljišta. što je više moguće • Ukoliko je neophodno.

a zatim i komunalnih muljeva (komposta) kao organskih đubriva. vlažnosti itd. Hg (živa). Proteus. koji u organizmu životinja i čoveka mogu izazvati neželjene posledice po zdravlje. Još jedan izvor akumuliranja teških metala predstavlja primena fosfornih đubriva. hemijske industrije. Pb (olovo) i V (vanadium). kojima se u zemljište mogu uneti značajne količine teških metala.0 1 – 100 1 – 100 Vanadijum 10 – 200 Teški metali su sledeći: As (arsen).0 10 – 50 1 – 20 10 – 100 Kadmijum 0. sadržaja organskih materija i koloidne gline. Mobilnost teških metala. Cd (kadmijum). od izduvnih gasova automobila. a potiču iz industrijskih postrojenja za preradu metala. Salmonela. termoelektrana.0 10 – 50 0. Cr (hrom).1 – 1. 43 .nih efekata. Ni (nikal). posebno onih iz antropogenog zagađenja zemljišta.01 – 1. kao i usled korišćenja otpadnih industrijskih i komunalnih voda. zakonom su regulisane maksimalne dozvoljene količine.0 Hrom Živa Nikl Olovo 1 – 100 0. Tabela 8. mehaničkog sastava zemljišta. U zemljište sa otpadnim muljem i neadekvatno proizvedenim stajskim đubrivom mogu dospeti i patogeni mikroorganizmi Escherichia coli.1 – 1.6 Prosečne i maksimalne dozvoljene količine teških metala u zemljištu Elementi Raspon Najčešće vrednosti mg/kg-1 Maksimalne dozvoljene količine 20 2 100 2 50 100 50 Arsen 1 – 50 2 – 20 0.01 – 1. zavisi od reakcije zemljišta.

hranimo ih pravilno i uzgajamo u uslovima koji zadovoljavaju njihove fiziološke potrebe. tekstilna. U brdsko-planinskim regionima stočarstvo je najvažnija a ponekad i jedina grana poljoprivrede. džibra. nusproizvod stočarstva. koji je u ratarskoj. domaće životinje su sposobne da različite vrste biljnih hraniva. Potrošači zahtevaju proizvod koji neće uticati na njihovo zdravlje. Veliki deo naše zemlje čine livade i pašnjaci (oko 40%) koji se jedino preko stoke mogu iskoristiti. preko stočarstva se naintenzivnije iskorišćava poljoprivredno ze44 9. Na stočarskoj proizvodnji kao sirovinskoj bazi zasnivaju se i razvijaju prehrambena. jer ukazuje kolike su objektivne mogućnosti farme da pravilno upotrebi svu godišnje proizvedenu količinu stajnjaka gajenih grla. Ovo nam ukazuje na usku povezanost stočarske i biljne proizvodnje. kao i stajnjak. Zato je za sve farme.2 Određivanje zastupljenosti domaćih životinja na farmama Zastupljenost grla na farmi predstavlja odnos broja svih vrsta i kategorija stoke i raspoloživih obradivih površina na farmi. farmaceuska i industrija stočne htane. smatrati bitnom osnovicom biljne proizvodnje i obrnuto. Za uzvrat vraćaju zemljištu neophodne sastojke preko stajnjaka. Takođe. Ovaj odnos je veoma bitan za očuvanje okoline. nezavisno od njihove veličine. u normalnim prilikama. Stočarsku proizvodnju moramo dakle. ali treba istaći da postoji mnogo više problema koje treba rešavati na velikim nego na malim farmama. radni i drugi potencijal i mehanizacija.Stočarstvo i dobrobit životinja 9. povrtarskoj i voćarskoj proizvodnji neophodan za održavanje plodnosti i povoljne strukture zemljišta. bilo direktno ili indirektno. Poljoprivredno stanovništvo ostvaruje od stoke i stočnih proizvoda preko 60 % od ukupnog dohotka. veoma važno da stvore dobre uslove za dobrobit životinja i čoveka i da rade na smanjivanju njihovog štetnog uticaja na okolinu. a preživari čak i gruba hraniva ili nusproizvode prehrambene industrije (kao što su repini rezanci. 9. koji će ubuduće igrati vrlo važnu ulogu prilikom odabira proizvoda od strane potrošača. komina.1 Privredna važnost domaćih životinja i svrha njihovog odgajivanja Domaće životinje imaju veliki značaj u životu čoveka koji njihovim uzgajanjem dobija raznovrsne proizvode nezamenljive za ishranu i odevanje ljudi. a da pritom ne prekorači . mleko vuna. melasa. Briga o zdravlju životinja i njihov uticaj na okolinu su veoma važni bilo da se radi o malim ili velikim farmama. Visoka produktivnost je moguća jedino ukoliko gajimo visoko kvalitetna grla. Prema tome. Ispravnost hrane je drugi aspekt. sladne kukuruzne klice) oplemene i transformišu u visoko vredne animalne proizvode kao što su meso. Odgovarajući način ishrane i uzgoja domaćih životinja predstavlja osnovu za visoko produktivno stočarstvo. hemijska. Današnji uzgajivači moraju takođe da vode računa o uticaju njihove proizvodnje na okolinu. Na većini velikih farmi količina proizvedenog stajnjaka može da bude tolika da se ne može postići proces prirodnog recikliranja hranjivih sastojaka što rezultira curenjem i gubitkom hranjive materije a posebno azota. STOČARSTVO mljište. i proizvode koji su proizvedeni korišćenjem metoda koje nisu štetne za okolinu.

način rukovanja i čuvanja stajnjaka na određenoj farmi. kako u EU tako i u Evropi uopšte. kod stočarskih farmi. živine i kunića (Sl. odnosno u stajnjaku. a najbolje je uraditi hemijsku analizu koja će pokazati vrednosti nutrijenata u stajnjaku. može se utvrditi izradom Plana upravljanja nutrijentima za farmu.3. sadržaj nutrijenata u stajnjaku i osoci. kvalitetnu proizvodnju uz zaštitu okoline od zagađivanja. papkara. uključujući i đubrivo koje ostaje na pašnjacima posle ispaše. Na osnovu već određene proizvodnje stajnjaka procenjuje se koliko kilograma azota godišnje se proizvodi na farmi. Stoga u zemljama EU postoji preporuka. uzimajući u obzir sve specifičnosti vezane za način držanja i ishranu životinja. plodnost zemljišta. koncentracija gasova i prašine u vazduhu. načina đubrenja biljaka (vidi poglavlja 8 i 10). Ukoliko ovaj iznos prelazi 170 kg N/ha.maksimalnu preporučenu stopu primene stajnjaka po jednom hektaru. uspostaviti akcione programe i programe monitoringa za ove zone. visoku produktivnost. intenzitet buke i higijena u prostorijama i prostorima u kojima borave životinje mora da bude u granicama koje nisu štetne za životinje. Plan upravljanja nutrijentima na farmi treba da sadrži i godišnji plan upotrebe stanjaka na svim raspoloživim obradivim površinama. temperatura i vlažnost vazduha. a u zonama ugroženim od zagađenja nitratima i zakonsko ograničenje. sa gledišta očuvanja okoline. Visina prostorija od poda do krova takođe je važan parameter za zdravlje životinja.3 Briga o životinjama Stoku treba držati u uslovima koji ispunjavaju zahteve koji odgovaraju određenim vrstama životinja i uzgoja i koji treba da obezbede očuvanje zdravlja životinja. gl. skladištenja i nege stajnjaka. Pritom je azot posebno sklon ispiranju pri prekomernoj ili na drugi način neadekvatnoj upotrebi stajnjaka (vidi poglavlja 2 i 10). Prekomerno doziranje azota. 81/06) Član 4 – „Farma mora da bude izgrađena tako da omogući odgovarajuće mikroklimatske i zoohigijenske uslove zavisno od vrste životinja. uzimajući u obzir zahteve kultura koje će se gajiti. kruženje vazduha. način izđubravanja. RS br. Mikro45 . kao i druge bitne faktore (vidi poglavlje 10). Jedna od opcija je da održava životinje čistim što umanjuje higijenske probleme. Ovom direktivom se propisuje i da se u ugroženim zonama primene određene mere kojima će se osigurati da.“ 9. Pravinik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje kopitara. Prosečna količina azota (dobijenog iz sopstvene proizvodnje stajnjaka) koja se upotrebi na farmi u toku godine po jedinici obradive površine izračunava se tako što se godišnja proizvodnja azota na farmi (izražena u kg) podeli sa brojem ha obradivih površina kojima farmer raspolaže. proda/ustupi višak stajnjaka ili sklopi dugoročni ugovor sa farmama koje nemaju dovoljan broj grla za proizvodnju stajnja- ka koja im je potrebna za đubrenje raspoloživih obradivih površina. farmer treba da smanji broj grla. Da li farma gaji adekvatan broj grla stoke po hektaru raspoloživih obradivih površina. Neke zemlje ovu restrikciju primenjuju na celoj svojoj teritoriji. tip stajnjaka koji se proizvodi. ne bi trebalo da prelazi količinu od 170 kg azota po hektaru obradivog poljoprivrednog zemljišta. fosfora i kalijuma putem đubriva predstavlja rizik od zagađenja podzemnih i površinskih voda ovim nutrientima. Nitratna direktiva Evropske unije (91/676/EEC) koja se odnosi na zaštitu voda od zagađenja izazvanog nitratima iz poljoprivrednih izvora propisuje da zemlje članice EU moraju odrediti zone na svojoj teritoriji koje su ugrožene ili potencijalno ugrožene od zagađenja nitratima poreklom iz poljoprivrede. Planom se određuje ili procenjuje godišnja proizvodnja stajnjaka svih vrsta i kategorija stoke na farmi. niske troškove za stočnu hranu i radnu snagu. da prosečna količina stajskog đubriva koja se svake godine iznosi na obradive površine. smanjuje koncentraciju amonijaka i poboljšava radne uslove zaposlenih. kao i uspostaviti Pravila dobre poljoprivredne prakse koja će biti obavezna za primenu u ugroženim zonama. Danas postoji trend harmonizacije standarda u oblasti i vezano za mere koje se tiču brige o zdravlju životinja. količina stajnjaka primenjenog na poljima svake godine neće premašiti količinu stajnjaka koji sadrži 170 kg N/ha. 9. Prilikom procene uzimaju se u obzir sve specifičnosti vezane za tip. kupi/zakupi dodatnu obradivu površinu.1 Unutrašnje uređenje staja Unutrašnje uređenje staja treba da bude takvo da podržava dobre uslove za životinje i visoku produktivnost.“ Član 18 – „Osvetljenje.

0 3.0 3.75 do 3 m.0 1.3 1. piljevine i dr. Pored dimenzija prostora po grlu. Prostor u kom životinje leže treba da bude suv. 9. 0. Za nove objekte za držanje muznih krava visina zidova ne treba da bude manja od 5 m.0 0. doprineće udobnosti životinja. boks 1. da je termički izolovan a takođe da bude otporan na urin i dezinfekciona sredstva.1 m širine ili 2.7 m2 Slobodni sistem: 2. veličina površina u stajama koje su prekrivene đubrivom. temperature unutar staja i sadržaja sirovih proteina u hrani. Preporuka za prostirke za 46 Na tržištu se danas mogu nabaviti gumeni madraci pomoću kojih mogu da se naprave dobri uslovi u prostoru gde životinje leže bez korišćenja materijala za prostirke.70 m. slama treba da bude iseckana na sitne komade.0 Vezani Muzna krava Duboka prostirka Lige boksovi U pojedinačnim Telad do 6 boksovima meseci staroU grupnim sti boksovima Junad 6–12 meseci Junad 12–24 meseci Sistem krava sa teletom Tovne svinje Krmača sa prasadima Duboka prostirka Slobodni s pregradama Duboka prostirka Slobodni s pregradama Slobodni s prostirkom Na dubokoj prostirci Na prostirci Krmače Tovne svinje: klima u stajama će biti mnogo bolja sa povećanjem zapremine prostorija.Mere koje se preporučuju za uzgoj domaćih životinja različite vrste životinja i uslove uzgoja je data u tabeli 9. Korišćenje prostirke od slame.0 2.1 Preporuka za dnevne količine materijala za prostirke prema vrstama životinja i uzgoja Muzne krave Junad Telad Tovni bikovi Vezani sistem.65–0.3 m2 Krmača sa prasadima: 1. U boksovima i prostoru za spavanje prasadi nagib poda ne treba da bude veći od 2%. pravilan smeštaj grla zahteva odgovarajuću rasvetu kao i dnevnu svetlost. Prolazi za hranjenje životinja treba da su napravljeni sa neklizajućom površinom koja je otporna na urin i dezinfikciona sredstva. Gubitak amonijaka u stajama zavisi od faktora kao što su intervali izđubravanja.3 m2 Sama krmača: 1. Tabela 9. Zbog toga je važno da se đubrivo iznosi iz staja i da se površina na po- .85 dužine.9 m širine 1.8 m2 Vezani sistem.8 m2 po odraslom grlu 6 –18 meseci: 1.0 1. Visina prostorija za tov svinja treba da bude do 2.3 m2 za krmaču i 0.2 Postupanje sa stajskim đubrivom u stajama i iznošenje stajnjaka Isparavanje amonijaka počinje odmah nakon ekskrecije fecesa i urina. Voda za piće treba da bude obezbeđena u količinama i kvalitetu koji odgovara uzgoju.85 m dužine i 1. Za manje staje unutrašnja visina prostora treba da bude od 2.1. Procenjuje se da samo usled provetravanja staja gubi otprilike 10% azota od ukupno proizvedene količine.15 m2 /prase odvojenog prostora 0. nivou proizvodnje i starosnoj dobi određene vrste životinja.0 1.0 5.0 1. U stajama sa sistemom za polutečno đubrivo.35 m2 Slobodni sistem. 2. separacija mokraće.0 5. boks 1.8 m2 Životinja Vrsta uzgoja Material za prostirke u kg/dan po životinji 3.3. Nagib poda u prolazima ne treba da bude veći od 2%. Preporučuje se da se na svakih 20 m2 stajskog prostora izgradi 1m2 prozorskih površina.

Prepo ruke za brigu o životinjama u svim vrsta ma staja za krave i svinje • Čuvati životinje u uslovima koji omogućavaju dobro zdravlje životinja i visoku produktivnost • Staje za goveda i svinje treba da imaju prirodnu svetlost i odgovarajuće osvetljenje • Pijaća voda bi trebalo da bude obezbeđena za sve životinje u dovoljnoj količini i kvalitetu • Držati staje i životinje čistim • Površine za ležanje životinja treba da budu suve i čiste • Staze ne smeju da budu klizave i treba ih držati što je moguće čistije • Iznositi stajnjak najmanje dva puta u 24 sata 9. mada ima veoma jak miris koji podseća na pokvarena jaja. Može da bude nosioc živih mikroorganizama često i patogenih. i organska prašina ima štetni uticaj . Smanjenjem temperature u stajama sa 15 na 10ºC emisija amonijaka se redukuje za približno 40%. utiče na nervni sistem i dovodi do smetnji u disanju. polena. Pri većoj koncentraciji izaziva smetnje u disanju pri dužem udisanju dovodi do trovanja i gušenja životinja. Curenje ili prosipanje vode iz sistema za napajanje stoke povećava površinu koja je kontaminirana stajnjakom zato se ono treba kontrolisati i popravljati. H2S. Sa druge strane visoka vlažnost omogućava preživljava47 9. sistema ventilacije i spoljne temperature. Dozvoljena koncentracija je od 40 do 100 ppm. Zbog izuzetnog značaja za reproduktivne i proizvodne osobine i zdravlje domaćih životinja temperatura vazduha je vrlo važan mikroklimatski faktor. CO2. Dolaskom u krvotok vezuje se za hemoglobin što umanjuje transport kiseonika i izaziva anemiju. konstrukcije štale.1 Ventilacija Obezbeđenje efikasnog sistema izmene vazduha u objektima je jedan od vrlo značajnih zahteva koji se moraju poštovati kod izgradnje objekata u stočarstvu. Povećana vlažnost vazduha pri niskim temperaturama kod životinja ima tendenciju da vlaži dlačni pokrivač i u takvoj situaciji gubici toplote putem provodljivosti budu značajni. Prašina koju životinje udišu utiče na zdravlje i prirast. sadržaj vlage i koncetracija štetnih gasova u vazduhu. Putem ventilacije se regulišu važni parametri mikroklimata u stajama kao što su sadržaj kiseonika. Gubitak amonijaka veoma zavisi od temperature u stajama. Previsoka koncentracija sumpor vodonika H2S može biti smrtonosna Amonijak je gas oštrog mirisa koji se oslobađa iz stajnjaka. Ugljen dioksid je normalan sastojak vazduha.3. teži od vazduha. Oštećuje sluzokožu dok dugotrajnim udisanjem izaziva oboljenje pluća. na zdravlje životinja i smanjiće sposobnost produktivnosti životinja. gubitak amonijaka smanjuje za 15%. Prašina u objektima potiče od hrane. sumpor vodonik.3 Površina u stajama zaprljana stajskim đubrivom Isparavanje amonijaka zavisi od toga kolike su površine stajnjaka izložene na otvorenom. Ovaj gas je veoma otrovan i vezuje se u plućima za hemoglobin. ugljen monoksid.4 Izdvajanje (mokraće) urina i temperatura u stajama Najveći gubitak amonijaka potiče iz urina (mokraće). Sumpor-vodonik je vrlo otrovan gas. zbog čega nastaje gušenje. CO. ugljen dioksid. Izračunavanja su pokazala da se smanjivanjem zaprljanih površina za 20% u vezanom sistemu uzgoja.dovima i zidovima koja je zaprljana stajnjakom svede na minimum. parazita i dr. Prašina negativno utiče i na zdravlje farmera i vek korišćenja opreme 9. slame. NH3. Izaziva trovanje i u malim količinama koje ne mogu da se osete čulom mirisa. onemogućavajući preuzimanje kiseonika. Suviše visoka koncentracija štetnih gasova kao što je amonijak. Nastaje razlaganjem proteina. Zbog toga je razdvajanje urina veoma važno i što se urin pre ukloni iz staje to će isparavanje amonijaka biti manje.4. a nastaje nepotpunim sagorevanjem pri otvorenom plamenu. Ugljen-monoksid je gas bez boje i mirisa. plesni.3.4 Mikroklima u stajama Mikroklima unutar staja je rezultat grejanja i emisije različitih gasova koje proizvode životinje. temperatura vazduha. 9. Sa manjih površina će gubici biti manji nego sa većih.

životinje će 48 . odnosno u roku od 24 časa u ostalim periodima godine. Zato se preporučuje izvoditi stoku na pašu od maja do septembra da bi se poboljšalo njihovo zdravlje. Životinje sa zaraznim bolestima moraju uvek biti spaljene. SFRJ br. Ovo je veoma važno za staje u kojima stoka boravi preko cele godine. Nije dozvoljeno uginule životinje odlagati (uklanjati) na divljim smetlištima i mestima za kompostiranje. Iz tih razloga je veoma važno da se ne zatvaraju ventilacioni otvori već omogućiti izlaz vlage. gl. a samo spaljivanje kontroliše veterinarska inspekcija. Svinje su osetljivije na niske temperature (posebno mlađe kategorije). Temperatura u stajama ne bi smela da pređe 26°C. Tokom letnjeg perioda problem je spustiti temperaturu u stajama. ugljen dioksida i organske prašine prelazemaksimalne koncentracije • Koncentracija amonijaka u unutrašnjem vazduhu može se smanjiti: • Iznošenjem đubriva najmanje 2 puta u 24 sata • Minimiziranjem površina pokrivenih stajnjakom • Razdvajanjem urina od stajnjaka već u stajama i odnošenje u skladišta što je pre moguće • Izbegavanjem nepotrebne količine jednostavnih proteina u hrani čime se povećava efikasnost azota i smanjuje gubitak amonijaka. Ako nadležne veterinarske službe dozvole farmeru da pokopa uginulu životinju. Visoka vlažnost uzrokuje znojenje životinja. se malo kretati. izvora ili bušotine koji služe za vodosnabdevanje ljudi i stoke • Da je 30 m najmanje udaljeno od izvora ili vodotoka i 10 m najmanje od odvodnog kanala Pravilnik o načinu neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa i otpadaka životinjskog porekla i o uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti i oprema za sabiranje. 53/89) Član 9: Životinjski leševi i otpaci životinjskog porekla transportuju se do objekta za sabiranje.). Povećana temperatura praćena većom vlažnošću vazduha uslovljava respiratorne teškoće i porast unutrašnje temperature životinja. 9. Mogućnost da životinje provedu nekoliko sati svakoga dana napolju povoljno utiče na njihovo zdravlje. Inspekcija treba da ispita leševe i da daje uputstva u vezi njihovog neškodljivog uklanjanja.nje većine patogenih mikroorganizama. 9. U Srbiji se preporučuje da svaka opština treba da ima stočno groblje (izgradnju insineratora određuje broj stoke) i nadležni tim stručnjaka kao i transportna sredstva za uklanjanje leševa. Životinje koje su vezane nemaju dovoljno kretanja. pre pokopavanja životinja se mora tretirati na odgovarajući način prema propisima o neškodljivom uklanjanju leševa (tretirati dezinfekcionim sredstvom i dr. bakterije se ubrzano razmnožavaju a visoka vlažnost šteti i konstrukciji zgrade. sumpor vodonika. Goveda se mogu držati na niskim temperaturama. po pravilu. Mesto za pokopavanje životinja mora zadovoljavati sledeće uslove: • Da je 500 m najmanje udaljeno od naseljenog mesta • Da je 250 metara najmanje udaljeno od bunara. Vazduh koji je vrlo suv suši sluzokožu disajnjih puteva te uslovljava otežano disanje životinja. U manjim gazdinstvima gde životinje nemaju slobodan pristup svim delovima zgrade. ali se ne preporučuje držanje na temperaturama nižim od 5ºC jer mogu imati zdravstvene probleme. U ovakvim stajama postoji stvarna potreba za efikasnom opremom za ventilaciju. čime se povećava rizik pojava zaraza. pa zato dobar ventilacioni sistem mora podrazumevati i grejanje. neškodljivo uklanjanje i utvrđivanje uzroka uginuća i prevozna sredstva za transport životinjskih leševa i otpadaka životinjskog porekla (Sl. odmah ili najkasnije u roku od 12 časova u letnjem periodu. utvrđivanje uzroka uginuća i neškodljivo uklanjanje. ugljen monoksida. Preporuke za mikroklimu za sve tipove staja za krave i svinje • Ventilacioni sistemi u stajama treba da garantuju optimalnu vlažnost vazduha tokom zimskog perioda • Tokom letnjeg perioda ventilacioni sistem ne bi smeo da dozvoli prelazak temperature preko 26ºC • Ventilacioni sistem ne bi smeo da dozvoli da koncentracije amonijaka. Tokom zimskog perioda problem je smanjiti vlažnost u stajama.6 Odlaganje životinjskih leševa Prema regulativi svaki slučaj uginule životinje mora se prijaviti nadležnoj veterinarskoj inspekciji.5 Potreba životinje za kretanjem Svim životinjama je potrebno kretanje.

Uobičajen standard kvaliteta je minimalni sadržaj mlečne masti 3. Mnogi potrošači su svesni rizika i izbegavaju kupovinu hrane proizvedene uz pomoć stimulatora rasta. merenih prisustvom bakterija i somatskih ćelija i procenta proteina i mlečne masti. Treba izbegavati biostimulativne prehrambene materijale. Hranite životinje higijenski ispravnom hranom.000.8 % u proseku a mleko najboljeg kvaliteta treba da sadrži minimum 3. a ovo će umanjiti potrebu za ovakvim proizvodima. Kvalitet životinjskih proizvoda Dobro izbalansiran obrok sa odgovarajućom energetskom vrednošću i količinom proteina. Preporuke za proizvodnju visoko-kvalitetnih proizvoda od krava i svinja • Držati staje i životinje čistim • Hraniti životinje higijenski ispravnom hranom • Ne koristiti nedozvoljene stimulatore rasta 49 .• Grobna jama treba da bude takve dubine da nakon pokrivanja životinjskog leša debljina zemlje bude najmanje ? m • Dno mesta na kome se leš zakopava mora da bude najmanje 1 m iznad najvišeg nivoa podzemnih voda 9. pošto će ovo smanjiti njihovu ekonomsku štetu.3% proteina. Dobro izbalansiran obrok treba da bude prilagođen potrebama svih vrsta i kategorija domaćih životinja u skladu sa savetima stručnjaka. s obzirom da će oni uticati na druge žive organizme u životnom ciklusu. broj somatskih ćelija ispod 300. vitamina i minerala jedan je od najvažnijih uslova za postizanje dobrih reproduktivnih i proizvodnih karakteristika u stočarskoj proizvodnji.7. Preporučuje se farmerima da životinje osiguraju od više sile ili bilo koje vrste bolesti ili povrede životinja.000 i broj bakterija ispod 100. Cena mleka obično zavisi od nivoa primenjenih higijenskih standarda. Zemlje EU su u procesu regulisanja upotrebe stimulatora rasta.

tako da njegov konačan sastav kada je pripremljen za primenu. načina pakovanja. ostatke hrane. Stajnjak kao nusproizvod stočarske proizvodnje ima karakteristike koje su pod uticajem mnogih faktora. po50 Slika 10. 10. ostataka hrane.2 Sistemi za rukovanje stajskim đubrivom Dobre sisteme za rukovanje stajnjakom karakterišu mere za povećanje efikasnosti upotrebe nutrijenata. Prema tome.1 Vrste stajskog đubriva Stajsko đubrivo nije standardizovani proizvod i razlikuje se od farme do farme.1 Uvod-proizvodnja i rukovanje stajnjakom Stajnjak je osnovni nusproizvod stočarske proizvodnje. Šematski prikaz rukovanja stajnjakom od staje do useva uključujući i ekonomsku računicu poljoprivrednika 10. Prevreli stajnjak prestavlja heterogenu masu. Međutim ako se stajnjak ne zaorava na njivi već se samo skladišti na površini zemlje. uključujući obrok. Dobri sistemi za rukovanje stajnjakom.1. mokraće i prostirke dok se TEČNI stajnjak sastoji od fecesa. najjeftinije i najkvalitetnije đubrivo kojim se održava i popravlja kvalitet i struktura zemljišta. veoma varira.Upotreba i rukovanje stajnjakom i organskim otpadom 10. vode za piće i drugih vodnih resursa. što bi uticalo na smanjenje gubitaka hranljivih materija. da li se one drži na prostirci ili ne. Zatim. Na karakteristike stajnjaka utiču mnogi faktori. kao nusproizvod se javlja ČVRSTI. upotrebljene prostirke i dr. tako i zbog eventualnih sankcija koje bi proizvodnju opteretile dodatnim troškovima. dužine skladištenja. odnosno TEČNI stajnjak. u zavisnosti od strukture obroka kojim se domaće životinje hrane. a takođe smanjuje rizik od zagađivanja bunara. 10. skladištenja i tretmana. takođe smanjuju izdatke za mineralna đubriva. STAJNJAK staje faktor zagađivanja spoljne sredine i podzemnih voda o čemu se danas posebno mora voditi računa kako zbog sve veće zagađenosti životne sredine koja ugrožava čoveka i životinje. prevreli stajnjak predstavlja đubrivo koje obogaćuje zemljište organskim materijama. U zavisnosti od načina držanja domaćih životinja tj. dlake itd.: • vrsta životinja • način čuvanja životinja • vrsta i količina hrane i način ishrane • nivo proizvodnje . ČVRSTI stajnjak prestavlja mešavinu fecesa (izmeta). i smatra se da je kao takav najbolje. oko jedne trećine azota potrebnog biljkama (potreba useva za nutrijentima) može se zameniti stajskim đubrivom. mokraće. količine vode u njemu. Stajnjak takođe može da uključi prostirku.2. kategoriju i vrstu domaćih životinja i metod rukovanja. višak upotrebljene vode i zemlju. kao npr. sistem za rukovanje doprinosi boljim sanitarnim i higijenskim uslovima za životinje i osoblje.

prostirke i vode. kao komponenta sastoji od iskorišćenog materijala prostirke i ostataka nepojedene hrane (rastura sa hranilica). Prostirka se. tečno stajsko đubrivo i osoka kao i prikay skladištenja različitih tipova stajnjaka. Slika 10. čvrsto.2. što je prikazano na slici 10.Slika 10. fecesa. vrste hraniva i načina ishrane kao i kapaciteta za uzgoj životinja. Glavne komponente stajskog đubriva • tehnologija koja se koristi pri rukovanju stajskim đubrivom • znanje i iskustvo u upravljanju.3. Količina proizvedenog fecesa i urina zavisi od vrste životinja. 51 .2. stajsko đubrivo. Stajsko đubrivo je meša vina fecesa i mokraće. Šemarski prikaz raspodele komponenti – vode. urina i prostirke u 3 vrste stajskog đubriva.

Radi lakšeg opisa mogućnosti korišćenja stajskog đubriva. staza za životinje.Kao što je već pomenuto. VSJ/Tovna junad Muzne krave Ukupna dnevna proizvodnja tečnog stajnjaka (kg) 7. to je 14. a sakuplja se sa platoa za okupljanje stoke pre muže.0 53. preporučuje se dodavanje vode. urinom. Najštetniji tipovi otpadne vode su tzv. Tečni stajnjak otiče pod dejstvom gravitacije a može se transportovati i pumpama do skladišta Procenat suve materiju se kreće između 1 i 10% u zavisnosti od količine upotrebljene tehničke vode. deterdžentima i drugim hemijskim supstancama. paprat i strugotine drveta. prljava voda i otpadna voda iz silaže.0 32.2 Vrste otpadnih voda sa farmi Otpadna voda sa farmi je zajedničko ime za vodu koja izlazi sa farmi zagađena fecesom. kako bi se olakšao rad pumpi. ostacima hrane i dr.3 2.7 3. od pranja pomoćnih prostorija i prostorija za mužu. ostacima hrane. suve materije tada dnevna količina proizvedenog čvrstog stajnjaka iznosi (20/2 +4.8 kg. P (fosfor). Tečni stajnjak ima određenu vrednost kao đubrivo s’ obzirom na sadržaj važnih hranljivih materija N (azot). U svakoj vrsti stajskog đubriva.8 · 4= 59. Tokom perioda lagerovanja stajnjaka na betonskim skladištima pod uticajem atmosferskih padavina dolazi do ceđenja vode bogate nutrijentima i ta voda se naziva OSOKA. Količina čvrstog stajnjaka izračunava se na osnovu formule: KOLIČINA STAJNJAKA (kg) = Suva ma terija hrane (kg)/2 + suva materija prostirke (kg) · 4 PRIMER: Ako krava prosečno dnevno pojede oko 20 kg suve materije hrane a 5 kg prostirke ima 4. K (kalijum). obično slame.0 26. sa upotrebljenom tehničkom vodom za pranje. spoljnih staza za rukovanje stajnjakom.2 kg čvrstog stajnjaka dnevno. koje proizvode domaće životinje. Proizvodnja stajnjaka ostalih kategorija goveda može se izračunati na isti način ili proporcionalno u odnosu na težinu krave u pojedinoj kategoriji. imajući u vidu da se različiti tipovi stajnjaka tretiraju na različite načine i da imaju različit sadržaj nutrijenata. tečni stajnjak i osoka koja nastaje ceđenjem iz čvrstog stajnjaka. postoji više različitih podvrsta.2. . skladištenja i tretmana. 52 Proizvodnja tečnog stajnjaka u toku 24 časa za pojedine kategorije goveda i svinja data je u nastavku: Kategorija goveda Telad Junad 6-12 mes.8) · 4. Ukoliko je procenat suve materije u tečnom stajnjaku blizu 10%.1 Jedan kubni metar sadrži približno 1000 kg tečnog stajnjaka. Čvrsti stajnjak – Stajnjak dobijen od životinja koje se drže u zatvorenim prostorijama. Tečni stajnjak – Tečni stajnjak je mešavina fecesa i urina (mokraća). mlekom. stajsko đubrivo će se razlikovati od farme do farme.) Čvrsti stajnjak bogat slamom može se slagati na gomilu visine do 3 m.9 1.0 13. 10. ono je podeljeno u 2 ili 3 grupe: čvrsi stajnjak. sastoji se od fecesa i mokraće pomešanih sa velikim količinama prostirke.5 7.0 Kategorija svinja Krmača sa prasadima Odlučena prasad 7–15 kg Prasad 15–25 kg Tovne svinje 25–65 kg Tovne svinje 65–105 kg Nerastovi Ukupna dnevna proizvodnja tečnog stajnjaka (kg) 10. urinom.5 5. na podu prostorija u kojima borave domaće životinje (u brdsko-planinskim reonima se takođe upotrebljava lišće. Junad 12-24 mes. jer potiču od različitih vrsta stoke. Prljava voda – Prljava voda je zagađena fecesom.

3. 53 . travne i kukuruzne silaže (cele biljke i visoko vlažnog zrna). 10. platoa za okupljanje stoke pre muže i drugih betoniranih površina koje štede vodu. Nitratni azot je pokretljiv u zemljištu i kao takav lako dospeva do podzemnih voda i na taj način ih zagađuje. živine i kunića (Sl. Šematski prikaz gubitka nutrijenata usled rukovanja stajnjakom dat je na slici 10. organske materije i amonijačni azot su obično vezani u površinskom sloju zemljišta i sa česticama zemlje lako dospevaju u površinske vodotokove. ali ima vrlo nisku vrednost kao đubrivo. može biti ve. kao što je primena opreme za pranje pod jakim pritiskom i izgradnja podova i zidova koji su laki za čišćenje. Ocedi iz stajnjaka sadrže visoku koncentraciju nutrijenata posebno azota. Preporuke za minimiziranje količine prljave vode koja se stvara na farmama Osnovna pravila su: • Koncentrisati površine koje se zagađuju stajnjakom što je moguće više. skladištima i tokom njegove primene. fosfora i kalijuma i imaju visok nivo organskih materija. • Izbegavati preteranu upotrebu vode za pranje opreme i prostorija za mužu i redovno kontrolisati ispravnost pojilica na farmi.Otpadne vode iz silaže – Otpadna voda koja potiče od ceđenja ili drenaže silaže (npr. 10.3 Rizici od zagađenja pri rukovanju sa stajskim đubrivom i otpadnom vodom 10. Rizici od zagađenja stajnjakom mogu se umanjiti ukoliko farmeri primenjuju dobru praksu tokom rukovanja stajnjakom u stajama. ZaSlika 10. Zato se prljava voda mora sakupljati i prema mogućnostima primenjivati na useve u toku vegetacije.3 Otpadne vode od silaže Ocedne vode iz silaže sadrže organske materije i predstavljaju rizik za zagađenje vodnih tela Važno je sakupljati svu otpadnu vodu iz silaže i ne dozvoljavati oticanje van prijemnih skladišta za silažne efluente. glasnik RS br. • Odvoditi atmosferske vode sa farme i krovova koje nisu zagađene stajnjakom putem drenažnih sistema koji nisu u kontaktu sa stajnjakom.3. Fekalne vode sakupljaju se u odvojene septičke jame ili se ispuštaju u kanalizaciju. oma s ozbiljno obzirom da količina prljave vode može biti veoma velika. • Primenjivati metode pranja prostorija za mužu. međutim. Azot isparava uglavnom u obliku amonijaka iz staja. Fosfor. Pravinik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje kopitara.3.4. 10.5.2 Prljava voda Prljava voda sadrži nutrijente i organske materije. Najbolja tehnika za pripremanje silaže je kada trava prethodno provene do sadržaja SM od 35% . spremišta za đubrivo i nakon primene stajnjaka na njivama. 81/06) Član 10 – Otpadne vode koje nastaju tokom proizvodnog procesa ili pranja objekta i opreme moraju se sakupljati u vodonepropusne ispuste i moraju da se prečišćavaju pre ispuštanja u prirodne recipijente.1 Stajnjak Najopasniji izvori zagađenja na stočnim farmama su skladišta stajnjaka. Preporučuje se da se svi sakupljeni efluenti odvode cevima do jame za osoku i skladište zajedno sa osokom. Primenjeni stajnjak će se akumulirati u zemljištu gde će doći do transformacije nitrata u nitratni azot. Svi silosi moraju imati drenažni sistem za sakupljanje oceda (efluenata) iz silaže. Ocedne vode iz silaže se javljaju kada je sadržaj suve materije (SM) u kukuruznoj stabljici ispod 28%. Gubici azota iz staja u polje i ostatak azota raspoloživ za useve gađenje. papkara. • Ograničiti spoljnu pristupnu površinu za životinje. Sledeći paragrafi će dati primere ovakve dobre prakse.kod sistema za rukovanje stajnjakom i osokom u proizvodnji mleka.

Podaci o gubicima i iskorišćenosti azota u Srbiji nisu raspoloživi. U stajama sa sistemima za rukovanje osokom. koncentracija gasova i prašine u vazduhu. mora biti vodootporan.3 Uklanjanje osoke i temperatura u staji Gubici amonijaka uglavnom potiču iz urina (osoke). Gubici amonijaka veoma zavise od temperature u staji.5–%.5. od površine staje pokrivene stajnjakom i sadržaja prostih proteina u stočnoj hrani.1 Unutrašnji objekti Konstrukcije staja i unutrašnji tehnički objekti moraju da obezbede odgovarajuće mikroklimatske uslove u stajama.6 pokazuju tipične vrednosti gubitaka dobijene istraživanjima u Švedskoj i količinu azota u goveđem i svinjskom stajnjaku dostupnu usevima. Član 18 – Osvetljenje. RS br. strugotine kao i „madraca“ doprinosi stvaranju suvih i čistih prostorija.6 Gubici azota iz staja u polje i ostatak azota raspoloživ za useve kod sistema za rukovanje stajnjakom i osokom u proizvodnji tovnih svinja 10. Upotreba prostirki od slame. Zato je važno da se što brže urin (osoka) ukloni iz staje jer će biti manje isparavanje amonijaka a samim tim će biti poboljšana mikroklima u staji. Proračun pokazuje da smanjenje zagađenih površina u slučaju slobodnog sistema čuvanja za 20%. Slike 10. temperatura i vlažnost vazduha. gl.5. od staje do skladišta i dalje do konačne primene na useve. Slika 10. 54 .5 i 10. Pod u stajama ne sme da bude klizav. kruženje vazduha. Mala površina će dati manje gubitke nego velika. 10. smanjuje gubitke amonijaka za 15%. 10. Gubici amonijaka iz staja zavise od faktora kao što su intervali izđubravanja. Nagib na stazama ne sme biti veći od 0. otporan na dejstvo urina i dezinfekcionih sredstava i da ima toplotnu izolaciju na mestima za ležanje. Gubici azota usled provetravanja staja se obično procenjuju na oko 10% od ukupnog sadržaja u stajnjaku. 10.5.5 Rukovanje stajskim đubrivom u stajama i izđubravanje Isparavanje amonijaka započinje odmah nakon ekskrecije fecesa i mokraće . intenzitet buke i higijena u prostorijama i prostorima u kojima borave životinje mora da bude u granicama koje nisu štetne za životinje. Ilustracije radi. Nepropisno odlaganje stajnjaka uzrokuje gubitke azota do 30%. slama se mora koristiti proređeno i mora biti usitnjena.Preporuke za izbegavanje problema sa otpanom vodom iz silaže Osnovne aktivnosti su: • Stavljati u silažu prethodno provenulu travu i stabljike kukuruza • Važno je ocednu vodu (efluent) sakupljati na pravilan i bezbedan način • Sakupljenu ocednu vodu iz silaže odvoditi do skladišta. 10. živine i kunića (Sl.4 Sadržaj i gubici nutrijenata pri rukovanju sa stajskim đubrivom i urinom Gubici azota i delimično fosfora se javljaju u svim koracima u lancu rukovanja stajnjakom i osokom.2 Površine staje pokrivene stajnjakom Isparavanja amonijaka zavisi od veličine površina pokrivenih stajnjakom i osokom koje su izložene okolnom vazduhu. 1 tona stajnjaka ekvivalentna je 4–6 kg azota. separacija urina. Podovi su jednostavniji za čišćenje ako su nagnuti. papkara. Pravinik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje kopitara. 81/06) Član 4 – Farma mora da bude izgrađena tako da omogući odgovarajuće mikroklimatske i zoohigijenske uslove zavisno od vrste životinja.

Za farme sa stadom većim od 20-30 krava za 55 . vidi tabelu 10. Smanjenje gubitaka nutrijenata će takođe omogućiti farmerima da smanje troškove kupovine mineralnih đubriva zamenjujući ih stajnjakom. kao i za različite vrste uzgoja životinja.5 2.0 2. Izđubravanje stajnjaka iz staja i odlaganje u skladišta vrši se dva puta dnevno i to je naporan.85 0. Dužina preporučenog skladišnog period trebalo bi da se uzme u obzir prilikom kalkulacije skladišnih kapaciteta za stajnjak.92 Određivanje lokacije za skladište stajnjaka i osoke – Opšte preporuke za planiranje celokupne površine farme prikazane su u Poglavlju 7 „Poljoprivredno planiranje“. prljav posao koji zahteva dosta vremena.85 1.3 0. Ovo poglavlje se bavi detaljnim preporukama za skladišta stajnjaka.5.90 0. korišćene tehnologije pri rukovanju stajnjakom. Ukupni skladišni kapacitet na farmi zavisi od količine proizvedenog stajnjaka i količine sakupljene prljave vode. Skladištenje čvrstog i tečnog stajnjaka u šestomesečnom periodu je sasvim zadovoljavajuće a preporuka je da farmeri mogu da grade i veće skladišne kapacitete na farmi da bi obezbedili maksimalnu fleksibilnost prilikom izrade plana za primenu stajnjaka. procesu rasta ili tokom bremenitosti izluči se u vidu fecesa i urina. Rizici od zagađenja su vrlo visoki tokom sezone mirovanja kada je tlo zamrznuto i nepogodno za primenu stajnjaka. Da bi se izbegli ovi rizici. Ovo pravilo podrazumeva da farmeri moraju da izgrade dovoljne skladišne kapacitete za stajnjak i osoku. Iz ovih razloga neophodno je odrediti minimalan period skladištenja stajnjaka.32 1. težina po 1m2 t/m2 m stajnjaka t/m3 1. kapaciteta proizvodnje i periodu ispaše.10. Smanjenje prekomernog unošenja proteina bez smanjenja proizvodnje smanjiće gubitke amonijaka kao i troškove ishrane.5 0. Tabela 10.8 2. ali biljke koriste nutrijente iz stajnjaka samo tokom sezone rasta.2. U Srbiji sezona porasta ratarskih kultura traje od marta/aprila do oktobra/novembra. U ovim kalkulacijama pretpostavlja se da jedna tona osoke i tečnog stajnjaka zauzima zapreminu od m3. Količina prljave vode zavisi od količine vode upotrebljene za pranje prostorija za mužu i okupljanje stoke.88 0. prljavu vodu i otpadnu vodu iz silaže. Podaci o stajnjaku koji proizvode različite grupe životinja u zavisnosti od sistema čuvanja dati su u poglavlju 9 – „Stočarstvo“. Preporuke za sve tipove staja za goveda i svinje • Održavati staje i životinje čistim • Minimizirati površine pokrivene stajnjakom • Vršiti izđubrivanje najmanje dva puta u toku 24 sata • Pokušati razdvojiti osoku već u staji i ukloniti stajnjak u skladište što je pre moguće • Održavati staze što čistijim • Dobro izbalansirana količina proteina (udeo prostih proteina) u obroku će povećati efikasnost usvajanja azota od strane životinja i time smanjiti gubitke amonijak 10. farme moraju imati dovoljno skladišnih kapaciteta koji omogućuju da se sav stajnjak koristi u sezoni porasta useva. zagađenih otpadnih voda i perioda skladištenja. Čvrsti stajnjak pomešan sa velikim količinama materijala za prostirku ima manju gustinu što treba uzeti u obzir pri pretvaranju tona u m3. Količina stajnjaka proizvedena u stajama zavisi od broja i vrste životinja. Količina otpadne vode iz silaže zavisi od tipa silaže koji se koristi.0 1.6 Skladištenje stajskog đubriva Skladišni kapacitet – Stajsko đubrivo se proizvodi tokom cele godine. načina čuvanja životinja. Prljave vode se uglavnom mešaju sa stajnjakom i ovo se mora uzeti u obzir prilikom kalkulacije skladišnog kapaciteta za stajnjak (kada je reč o vodi za pranje uređaja za mužu moraju se koristiti biorazgradivi deterdženti). Skladišni kapacitet mora da se izračunava posebno za svaki tip stajskog đubriva.2.4 Sadržaj prostih proteina u stočnoj hrani Količina azota koju grla ne iskoriste pri proizvodnji mleka i mesa. Količina čvrstog stajnjaka po 1m2 površine skladišta u zavisnosti od visine gomile Visina Specifična Količina stajnjaka gomile. Postoji očigledna zavisnost između sadržaja prostih proteina u obroku i sadržaja azota u fecesu i urinu.

Visok sadržaj amonijačnog N u osoci će osloboditi velike količine amonijaka u vazduh. Manji rezervoari od 1. – Prostor za odlaganje i zbrinjavanje stajskog đubriva iz objekta mora biti smešten. povezanog sa prostorijama za mužu. Bočni zidovi takođe moraju biti dovoljno jaki. odnosno izgrađen tako da se spreči zagađivanje okoline i širenje uzročnika zaraznih bolesti životinja i ljudi. Ploče se obično prave od armiranog betona i moraju biti vodonepropusne kako bi se izbeglo curenje u podzemne vode. U jami za osoku može biti smešten rezervoar. Podloga skladišta mora da podnese teške mašine (npr. oced sa skladišta za čvrsti stajnjak sakupljaju se u jami za osoku. lakše je locirati skladište na za to optimalno mesto. Ploča. Otvor za izuzimanje stajnjaka mora biti dovoljno velik i postavljen tako da pražnjenje bude lako.6. dok se veći ukopavaju do pola. Jama za osoku – Osoka iz staja zajedno sa vodom za čišćenje prostorija za mleko. Opšti primer dobre prostorne organizacije i lociranja skladišta za ovakve sisteme prikazan je na slici 10. traktor) bez pucanja. • Saobraćajne staze za utovar i transport za raspršivače stajnjaka moraju biti visokog kvaliteta i praktične za upotrebu • Staze za transport hrane. papkara. Da bi . što otežava nalaženje optimalne lokacije. Skladišta stajnjaka bi trebalo da se nalaze u blizini staja tako da uređaji za čišćenje mogu da odnesu stajnjak direktno do skladišta. curenje iz jama i zagađivanje podzemnih voda nije dozvoljeno. od farme u pravcu duvanja vetra. mužu preporučuje mehanička oprema za čišćenje. U obzir treba uzeti i nivo podzemnih voda kada se bude određivalo koliko duboko se jama može ukopati. Atmosferske padavine zajedno sa ocedom iz uskladištenog stajnjaka sakupljaju se u prijemne jame (osočare) pored skladišta i time se sprečava zagađenje podzemnih voda.1 Skladište za čvrsti stajnjak i osoku U stajama sa sistemom rukovanja čvrstim stajnjakom moraju se sakupljati stajnjak i osoka u različitim skladištima. Jame se najčešće izrađuju od betona kao jednodelne.7 Izgled staje u kojoj se stajnjak tretira u čvrstom stanju uključuje jedan rezervoar za osoku i plato za odlaganje čvrstog stajnjaka Kada je u pitanju izgradnja novih staja. 10. treba razmotriti i opasnost od mogućeg zagađenja bunara pijaće vode. živine i kunića (Sl. Naravno. Preporuke • Skladišta stajnjaka bi trebalo da se nalaze u blizini staja tako stajnjak može biti odnet direktno do skladišta. mužu. osoku.RS br 81/06) Član 11. bez dodatne manipulacije ili transporta. Obično se duž otvorenog bočnog zida pravi rešetkom pokriven sabirni kanal. • Da bi se izbegli problemi sa širenjem neprijatnih mirisa. gl. • Pri određivanju položaja skladišta za stajnjak. • Skladište stajnjaka bi trebalo postaviti u nižem delu dvorišta farme kako bi se smanjila opasnost od oticanja zagađene vode. te stoga mora biti armirana. Povećanje skladišnog kapaciteta za stare staje uvek povlači mnoga pitanja. Zidovi će omogućiti nagomilavanje stajnjaka da bi se povećala skladišna zapremina i sprečilo površinsko oticanje nutrijenata.Pravinik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje kopitara. nasuprot pravcu glavnih vetrova i mora da bude udaljen najmanje 50 metara od objekta za životinje.7 u nastavku. Stajnjak se čuva na betonskim podlogama za stajnjak a osoka se sakuplja zajedno sa prljavom vodom i čuva u jami za 56 Podloga za stajnjak se sastoji od betonske ploče i bočnih betonskih zidova postavljanih sa tri strane oko nje. skladište stajnjaka bi u koliko je moguće trebalo postaviti na preovlađujućem pravcu vetra.5 do 2 m u prečniku često su potpuno ukopani u zemlju. mleka i stajnjaka ne smeju da se ukrštaju • Skladišta za stajska đubriva ne bi trebalo da ometaju širenje staja • Novo planirano skladište stajnjaka mora biti praktično za upotrebu i u sledećoj fazi širenja farme Slika 10. takođe mora da bude pod nagibom 1% ka otvoru kako bi oced (osoka) nesmetano oticao prema sabirnom kanalu.

Ovakva konstrukcija će raditi kao hidro-brava i sprečiće ulazak otrovnih gasova u staje.8. jednog velikog za skladište i drugog mnogo manjeg koji obezbeđuje rad pumpe (prijemni rezervoar). Međutim. čelik i plastika. Cev koja ulazi u crpni rezervoar bi trebalo da završava iznad nivoa tečnog stajnjaka (vidi sliku 10. Na farmama sa više od 50 krava i odgovarajućim većim količinama osoke javlja se potreba za opremom za mešanje i pumpanje veće snage. Za mešanje i pumpanje. hrane i mleka ne bi trebalo da se ukrštaju Konstrukcija skladišta za stajsko đubrivo • Radovi na izgradnji moraju da budu u skladu sa zakonodavstvom u Srbiji • Skladišta moraju biti konstruisana tako da je curenje iz njih eliminisano • Platoi za čvrsti stajnjak moraju da izdrže operacije pražnjenja pomoću teške mehanizacije bez oštećenja. Amonijak je isparljiv tokom čitavog perioda skladištenja. otpornim na sunčevu svetlost. mikseri sa jačom snagom motora 10–20 kW. Tipičan izgled staje u kojoj se stajnjak tretira kao osoka.6. od farme u pravcu duvanja vetra. • Staze za transport stajnjaka. Mere za smanjenje emisije amonijaka • Tankovi treba da budu pokriveni • Punjenje rezer voara treba vršiti odozdo • Sadržaj u rezer voarima treba mešati samo neposredno pred pražnjenje 10. Skladišni kapacitet mora biti prilagođen vrsti i broju životinja. Slika 10. tečni stajnjak se mora mešati do homogenog stanja. Za male farme.8. Prijemni rezervoar se koristi kao sabirnik i homogenizator proizvedenog stajnjaka pre nego što se prepumpa u glavni rezervoar. npr. urin i sva prljava voda. dovoljan pogon je jedna pumpa na struju. U ovom slučaju crpni rezervoar se koristi za sakupljanje stajnjaka iznetog iz staje a zatim se tečni stajnjak prepumpava u glavni rezervoar za skladištenje. Takve farme koriste pumpe čiji pogon obezbeđuju traktori i moraju da izgrade crpni rezervoar sa kapacitetom akumulacije većim od nedelju dana. Skladišta za stajnjak prave se tako da je garantovan radni vek od najmanje 20 godina. Preporuke Skladišni kapacitet • Minimalni skladišni kapacitet u Srbiji je 6 meseci za goveđi i svinjski stajnjak.2 Skladište za tečni stajnjak Skladište za sisteme za rukovanje tečnim stajnjakom je tank (rezervoar) za tečni stajnjak u kome se sakupljaju stajnjak. Ne treba zaboraviti da je pri proračunu kapaciteta potrebno uzeti u obzir padavine i vodu za čišćenje . Tankovi (rezervoari) za tečni stajnjak mogu biti izgrađeni od različitih materijala. kapacitetu proizvodnje i propisanom periodu skladištenja.se smanjili gubici preporučuje se pokrivanje rezervoara poklopcima ili plastičnim pločama za teške uslove rada. Primer dobrog prostornog rasporeda i pozicioniranja skladišta za tečni stajnjak je prikazan na slici 10. nekoliko osnovnih principa mora biti uzeto u obzir pri izgradnji. 57 . emisije amonijaka su posebno visoke tokom perioda punjenja i mešanja tečnog stajnjaka pri pražnjenju skladišta. Da bi se smanjile emisije amonijaka pri punjenju glavnog skladišta. • Novo planirano skladište mora biti praktično za upotrebu čak i u slučaju povećanja proizvodnih kapaciteta • Saobraćajne staze za prolaz mehanizacije za utovar i transport stajnjaka moraju biti visokog kvaliteta i logistički praktične za upotrebu • Ukoliko je moguće skladište stajnjaka bi trebalo postaviti na preovlađujućem pravcu vetra. Jedan funkcionalan skladišni sistem za tečni stajnjak se sastoji od dva rezervoara. Da bi se obezbedili sigurni rezultati pri iznošenju. Određivanje lokacije skladišta za stajsko đubrivo • Skladišta stajskog đubriva ne treba da ograničavaju širenje staja. • Plato za čvrsti stajnjak mora imati sabirni sistem kako bi se sprečilo oticanje sa platoa u podzemne i površinske vode. tank treba puniti odozdo. kao što su beton.9). Međutim. zapremina prijemnog rezervoara mora da obezbedi akumulaciju tečnog stajnjaka proizvedenog u periodu od najmanje dva dana. U slučaju većih skladišta moraju se koristiti snažnije mešalice. Punjenje i pražnjenje skladišta • Sva skladišta stajnjaka moraju biti racionalna i jednostavna za punjenje.

Tečni ostatak je lak za rukovanje i ima daleko slabiji miris nego tradicionalno đubrivo. skladišta za goveđi stajnjak nema potrebe pokrivati imajući u vidu da će sam stajnjak formirati koru. kada se govori o izgradnji novih objekata za držanje domaćih životinja postoji mogućnost da se izgrade sistemi za rukovanje stajnjakom koji smanjuju intenzitet neprijatnih mirisa.Pokrivanje površine rezervoara tokom skladištenja će dodatno smanjiti gubitak amonijaka. azot. Većina prigovora odnosi se na vazduh koji dolazi iz staja preko ventilacije. kao i sa njiva na kojima stajnjak još nije zaoran. zatim neprijatan miris sa lokacija na kojima se odlaže stajnjak. PVC folijom ili slojem slame (debljine 30 do 40 cm). odnosno osoci. Proizvodnja biogasa je najveća tokom leta. Izgradnja krova ili pokrivanje skladišta plastičnom pločom koja je laka za rukovanje i ima veliku izdržljivost je prilično skupa.4 Skladištenje čvrstog. Redukovanje neprijatnih mirisa iz postojećih objekata i skladišta za stajnjak bila bi skupa investicija.7 Tretman stajskog đubriva Ljudi koji žive u seoskim područjima obično se žale na neprijatne mirise. odnosno. 10. Veliki pogoni bi mogli da proizvode biogas tokom cele godine. Isparavanja amonoijaka se mogu u određenoj meri smanjiti ako se skladište stajnjaka prekrije ceradom. Zbog toga bi bilo interesantno investirati u električne generatore koje bi pokretao gas i na taj način proizvoditi električnu energiju za sopstvene potrebe. polu-čvrstog stajnjaka i stajnjaka sa dubokom prostirkom na njivama Skladištenje stajnjaka direktno na zemljištu povlači sa sobom opasnost od zagađenja. Biogas se takođe može koristiti kao gorivo za automobile.6. Pritom bi trebalo voditi računa da se objekti postave u pravcu duvanja vetrova i da se postave na dovoljnoj udaljenosti u odnosu na selo i stambene objekte kako bi broj prigovora na neprijatne mirise bio što manji. Male farme sa jednostavnim digestorima „ručne izrade“ mogu da proizvedu dovoljno gasa za grejanje i kuvanje u toku cele godine. kiseonik i vodonik-sulfat. koji se zovu digestori (Continuously Stirred Tank Digester). Biogas – Jedna od metoda koja smanjenje negativne uticaje stajnjaka je njegovo korišćenje za biogas. ali to je skup postupak namenjen samo industrijskim pogonima za biogas pa zbog toga nije prikladan za proizvodne pogone na farmama. koja u velikoj meri smanjuje gubitke amonijaka. Međutim ako se digestor napuni lako razgradivim supstratima koji su bogati energentima može se proizvoditi 2-3 puta više gasa. Proizvedena količina bi bila daleko veća od one potrebne za kuvanje i grejanje na farmama. nepokrivena skladišta u nivou podloge moraju imati ogradu visine do 1.8 m. ali biogas onda treba da se iskoristi ili spaljuje u specijalnim uređajima. Svi hranjivi sastojci i tragovi elemenata koji su se nalazili u materijalu kojim je napunjen digestor ostaju u njemu u ostacima kao đubrivo. zatim ugljen-dioksid (25–40%). Pogoni za biogas koriste energiju sadržanu u stajnjaku i organskom otpadu iz domaćinstava i biomase. Međutim. ručna . a u preostalom delu su u malim količinama zastupljeni vodonik. Proizvod koji ostaje u digestorima nakon ispuštanja gasa. otvor za kontrolisanje i pražnjenje ostataka. su izvanredno đubrivo koje sadrži hranljivu organsku materiju koja je u najvećoj meri slična svinjskom tečnom stajnjaku. Biogas se direktno može koristiiti za grejanje kuća ili za kuvanje. količine dodate vode i samog procesa stvaranja biogasa. a višak prodati distributivnim mrežama. Najjednostavniji pogon za biogas se sastoji samo od digestora napravljenog u zemlji i u koji se direktno upumpava stajnjak. Proizvodnja biogasa se odvija u procesu anaerobne razgradnje. Međutim. Ako se digestor napuni samo stajnjakom i ako je tempertura u toku postupka do 0ºC proizvodnja gasa neće prelaziti 1 m3 po m3 zapremine digestora u jednom danu. Iz sigurnosnih razloga za ljude i životinje. 10. što znači da organske materije sagorevaju u uskim rezervoarima bez 58 prisustva kiseonika. U stajnjaku se stalno odvijaju različiti hemijsko-biološki procesi pri kojima dolazi do oslobađanja amonijaka i širenja neprijatnog mirisa. ostaci previranja. kako površinskih tako i podzemnih voda. Osnovni sastojak biogasa je zapaljivi gas metan (50–70% od ukupne zapremine). Ovo je obično rezervoar izgrađen od betona u kojem je napravljen otvor prema objektu za stoku. Sadržaj hranljivih sastojaka varira zavisno od materijala kojim je punjen digestor.

supstance koje se koriste treba da budu pažljivo izmešane i podeljene u manje delove pre punjenja digestora. pojavi će se višak gasa pa treba razmotriti ekonomsku isplativost nabavke generatora za proizvodnju električne energije i njenu prodaju. • Digestor napunjen samo stajnjakom ima manju proizvodnju gasa nego kada je napunjen lako rastvorljivim supstratima koji su bogati energijom. Da bi se postigla visoka efikasnost u proizvodnji gasa. Preporuke • Na malim farmama jednostavan digestor može da obezbedi biogas za kuvanje i dodatno grejanje. da imaju dobru kontrolu procesa rada i da se njima lako rukuje. Ostaci se ispumpavaju u skladišni rezervoar koji bi trebalo da omogući njihovo skladištenje i van poljoprivredne proizvodne sezone. ovog člana na obradive površine mora biti u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine. Zbog toga svi veliki pogoni moraju imati gorionik koji će spaljivati višak biogasa. • Vodite računa da je metan agresivan gas sa efektima staklene bašte i da ne sme da se ispušta u atmosferu. živine i kunića (Sl. Biogas se ne sme puštati u atmosferu zato što je metan jedan od najagresivnijih gasova sa efektima staklene bašte. Pogoni za biogas na farmama sa više o 30 do 40 muznih krava treba da budu na visokom tehnološkom nivou. Sam digestor je veliki zatvoreni rezervoar u koji se supstrati i ostaci upumpavaju odnosno ispumpavaju. papkara. Poljoprivrednici se takođe moraju upoznati sa plodnošću zemljišta i potrebama određenih polja za hranljivim materijama.1 Strategija upotrebe stajnjaka Pravinik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje kopitara.9 pokazuje uticaj vremena primene na gubitke nutrijenata.8. Zbog toga višak biogasa treba spaliti pre nego izađe iz pogona za proizvodnju. gl. • Veći pogoni imaju veću efikasnost. Strategija upotrebe stajnjaka uključuje gde.8 Strategija za primenu stajnjaka i osoke 10. Preduslov za efikasnost je i stalna temperatura u digestoru (oko 30ºC). a sam digestor trebalo bi da ima stalno uključenu opremu za mešanje koja povezuje (homogenizuje) supstrate u toku procesa. ali su mnogo skuplji i treba im više vremena za funkcionisanje. Da bi se nutrijenti iz stajnjaka optimalno iskoristili. Pogoni za biogas proizvode tokom cele godine pa bi ga trebalo sakupljati i koristiti ili spaliti.2 Gubici amonijaka Gubici amonijaka umnogome zavise od temperature zemljišta i vazduha kao i od vlažnosti zemljišta i vetra. Za održavanje temperature koristi se 30% proizvedenog gasa. sadržaju nutrijenata u stajnjaku i osoci i karakeristikama njihovih uređaja za njegovu aplikaciju. Takvi pogoni imaju poseban rezervoar za mešanje u kojima se priprema mešavina za digestor. što dovodi do brže razgradnje organskog otpada. Kompost je ekvivalent humusu koji se može pronaći u šumskom zemljištu. Slika 10. Ovakva vrsta proizvodnje biogasa nema veliku efikasnost i dovoljna je za farmu sa nekoliko životinja. 10. zbijenost zemljišta i štetu nanetu usevima. kad i kako i u kojoj količini upotrebiti stajnjak. poljoprivrednik treba da primeni strategiju primene stajnjaka koja uzima u obzir uslove za njegovu farmu i područje u kojem se farma nalazi.8. efikasni i pouzdani. Proizvodnja komposta je biološki proces koji omogućava reciklažu organske materije prisutne u većini otpada S vremenom se biorazgradiva organska materija napada raznim vrstama mikroorganizama koji proizvode biološki stabilnu materiju: kompost. Drugi način za tretiranje stajnjaka je da se koristi kao osnovni materijal za proces proizvodnje komposta. RS br 81/06) Član 10 Odvod otpadne vode iz stava 2. Prednosti ovakve tehnologije: • smanjenje neugodnih mirisa • proizvodnja visoko kvalitetnog komposta • povećanje produktivnosti 10. a posebno u toku leta. • Kod digestora koji proizvode biogas tokom cele godine. Najveći gubici se javljaju polovinom leta kada je temperatura najviša i stoga 59 . Upotrebom čistog kiseonika proces se pojačava.oprema za mešanje i otvor za ispuštanje gasa. Poljoprivrednik takođe mora da bude upoznat sa mogućnostima za smanjenje gubitaka nutrijenata.

čvrsti i polučvrsti stajnjak. Do sabijanja zemljišta će u svakom slučaju doći kada teška mehanizacija radi na njivama. što smanjuje površinu pregaženu točkovima na manje od 12% površine njive.10).5 Spiranje nitrata i denitrifikacija Spiranje nitrata i denitrifikacija su druga dva procesa koja utiču na gubitke nitrata pri upotrebi azota.8.8. koji sadrže veći procenat amonijačnog azota nego stajnjak sa dubokom prostirkom od slame.9. Čak i za rasipače do 5 tona. Uticaj vremena primene na gubitke azota. 10. Zbog toga je od veće važnosti optimizovati upotrebu nutrijenata u tim tipovima đubriva i primenjivati ih tokom perioda kada je usevima potreban azot koristeći tehnike sa malom emisijom amonijaka (inkorporacija odnosno unošenje tečnog stajnjaka i osoke u zemljište ili zaoravanje u što kraćem periodu). Zato je ovaj vremenski period povoljan za primenu stajnjaka s obzirom da je usevima potrebno đubrivo. zbijenost zemljišta i oštećenje useva u to vreme treba izbegavati primenu stajskog đubriva i osoke.sve teži i teži tako da treba posvetiti više pažnje priključnoj mehanizaciji. ukupni gubici azota i fosfora mogu biti ekstremno visoki s obzirom da će stajnjak biti primenjen na izrazito vlažno zemljište 10. Ovo je opisano u poglavlju 2 – „Tokovi nutrijenata“. isparavaće veće količine amonijaka nego iz čvrstog tipa stajskog đubriva.8. Iz tog razloga. Rastojanje pređeno na njivi i površina pregažena točkovima da su rasipači stajnjaka i traktori u zavisnosti od radne širine rasipača 60 . primenu stajnjaka treba izbegavati posle velikih kiša i kada je zemljište jako vlažno. 10.8. koje može da izazove smanjenje prinosa. bolje je da koriste niskopritisne gume. 10.6 Upotreba stajnjaka tokom zime U stvarnosti. Danas postoji trend Slika 10. Tokom proleća i ranog leta gubici su manji. Zemljište je osetljivije na sabijanje tokom ranog proleća i kasne jeseni kada je veoma vlažno. Oba procesa tesno zavise od sadržaja vlage u zemljištu.3 Sabijanje zemljišta Primena stajskog đubriva na njivama se često sprovodi upotrebom teških traktora i rasipača i može da dovede do štetnog sabijanja zemljišta.4 Šteta od gaženja useva Šteta od gaženja useva će se pojaviti uvek kada mehanizacija uđe u polje sa usevima koji rastu.10. Cisterne za rasturanje tečnog stajnjaka sa crevima za rasipanje tečnog stajnjaka i osoke nisko po zemlji imaju uobičajene radne širine veće od 10 m. Iz tečnog stajnjaka i osoke. Slika 10. Ovi gubici su najveći u proleće i na jesen a vrlo mali tokom leta. Tradicionalni rasipači za čvrsti stajnjak imaju obično radnu širinu od 3–4 m i zbog toga nisu pogodni za primenu na rastućim usevima s obzirom da se oko polovine površine njive pregazi točkovima. Najvažniji parametar za oštećenje useva je radna širina rasipača (videti sliku 10.

zato što može doći do spiranja azota i fosfora i njihovog dospevanja u vodna tela. Što je nagib terena veći. U najboljem slučaju poljoprivrednici računaju stopu primene kao broj Slika 10. Ovaj rezuldele 61 .9 Upotreba stajnjaka na vodom zasićenim predelima Upotreba stajnjaka na vodom zasićenim predelima je uvek rizik po životnu sredinu.8. Tradicionalni rasipači za čvrsti stajnjak imaju izuzetnu lošu uzdužnu raspodelu i često vrlo lošu poprečnu distribuciju. Slika objašnjava razliku između uzdužne i poprečne raspopunih rasipača po njivi. Ravnomernost primene se obično izražava pomoću dva parametra. osoke.12). efluenata iz silaže niti drugi otpad iz staja i domaćinstava. U ovoj zoni ne bi trebalo da se nađu ni skladišta stajnjaka. Prilikom topljenja snega postoji velika opasnost da će skoro svi nutrijenti biti sprani usled površinskog oticanja koje završava u rekama i jezerima izazivajući ozbiljno zagađenje. i oni mogu dospeti u vodna tela. 10.8.8 Upotreba stajnjaka u brdovitim predelima Upotreba stajnjaka u brdovitim predelima je uvek rizik po životnu sredinu zato što može doći do spiranja azota i fosfora usled kiša ili erozije. moguće je sračunati optimalnu radnu širinu rasipača uzimajući u obzir preklapanje između prolaza (vidi sliku 10. 10. Preporučuju se sledeća ograničenja za minimizaciju rizika po životnu sredinu u vodom zasićenim predelima: • Primenu đubriva u redovno plavljenim predelima treba vršiti retko i samo tokom sezone rasta kada usevi uzimaju najviše đubriva. prljave vode. reke i jezera. potoke. Perporučuju se sledeća ograničenja radi zaštite vodotoka i bunara sa pijaćom vodom: • Potrebno je ostaviti zaštitni pojas bez primene đubriva i sredstava za zaštitu bilja širine minimum 6 m. 10. Sa poprečnom raspodelom kao osnovnom.1 Stopa primene đubriva Stopa primene je generalno izražena u tonama đubriva raspodeljena na jednom hektaru.8. Preporuke za strategiju primene stajnjaka • Primeniti stajnjak u sezoni rasta biljaka kako bi se povećala efikasnost usvajanja nutrijenata od strane useva i smanjila opasnost od gubitaka • Izbegavati primenu rano u proleće i kasno u jesen ukoliko imate zemljište osetljivo na sabijanje • Ne primenjivati stajnjak na smrznuto ili snegom pokriveno zemljište • Raspršivači za. 10. i to uz otvorene kanale.11. • Treba uspostaviti zaštitnu zonu u prečniku od najmanje 50 m bez upotrebe đubriva i sredstava za zaštitu bilja oko bunara za pijaću vodu. ali u stvarnosti poljoprivrednicima je veoma teško da kontrolišu i podese stope primene njihovih rasipača.9 Ravnomernost primene đubriva Pri korišćenju nutrijenata je važno da se stajsko đubrivo ravnomerno rasporedi po njivama.ili na sneg.9. Stopa primene naznačena u planovima đubrenja zasnovana je ravnomernoj primeni stajnjaka po hektaru. veći je i rizik od zagađenja. uzdužne i poprečne raspodele. Preporučuju se sledeća ograničenja za minimizaciju rizika po životnu sredinu u brdovitim predelima: • Đubriva ne treba primenjivati na veoma strmim padinama • Đubriva treba primenjivati samo kod useva koji pokrivaju zemljište i u peri odu rasta kada usevi uzimaju najviše đubriva.7 Upotreba stajnjaka u blizini vodotoka i bunara pijaćih voda Nanošenje stajnjaka u blizini vodotoka i bunara pijaćih voda će naravno povećati rizik od zagađenja vode. • Đubriva ne treba primenjivati na golom zemljištu. tečni stajnjak i osoku treba da imaju radnu širinu od najmanje 9 do 10 m • Raspršivači za čvrsto i polučvrsto đubrivo treba da imaju radnu širinu od najmanje 4 do 5 m 10.

treba razmotriti upotrebu gusenica • Izabrati rasipač koji će usitnjavati stajnjak • Izabrati rasipač sa lančanim prenosnikom na hidraulični pogon • Izabrati rasipač koji ima prihvatljivu ravnomernost aplikacije.Slika 10. Kontrola stope primene na njivama pokazuje da poljoprivrednici potcene stopu primene i često nanesu dvostruko veću stopu primene u odnosu na onu koja je navedena u planu đubrenja. • Izabrati rasipač sa niskopritisnim gumama.13. Ovo je dvostepeni rasipač sa dva vertikalna udarača i diskovima za rasipanje. • Primeniti količinu đubriva koja je određena u planu đubrenja. Danas usavršeni rasipači mogu biti opremljeni sistemima za kontrolu koji će pomoći po- Preporuke za primenu čvrstog stajnjaka Aspekti upravljanja ljoprivrednicima da nanose tj. tat međutim ne govori ništa o ravnomernosti primene sa stanovišta useva ili o upotrebi prevelike količine nutrijenata i pratećim opasnostima od ispiranja nutrijenata. Da bi se minimiziralo prekomerno doziranje azota i fosfora a time i rizik od zagađenja podzemne i površinske vode. Jednostepeni se prepoznaju po to- • Izabrati rasipač sa radnom širinom preko 6 m i izbegavati rasipače sa manje od 4–5m. Ovo je jednostepeni rasipač sa dva horizontalna udarača. 62 . Proveriti rezultate dobijene od instituta ili organizacija za testiranje poljoprivredne mehanizacije. na osnovu sopstvenih merenja i proverite rezultate sa stopom primene datom u planu đubrenja • Stvorite potrebne uslove za primenu stajnjaka pre setve • Čvrsti stajnjak bi trebalo da bude inkorporiran u zemljište odmah nakon primene • Jesenju primenu čvrstog stajnjaka treba vršiti samo na onim njivama koje su planirane za ozime useve. Uzimajući u obzir sadržaj i oblik pojavljivanja azota i fosfora u različitim vrstama đubriva maksimalne stope primene u dosadašnjoj praksi su za: • Čvrsti. Slika 10. Rasipač za čvrsti i polu-čvrsti stajnjak. Za rasipače nosivosti veće od 6 tona. Ovo je jednostepeni rasipač sa dva vertikalna udarača.9. Tehnički aspekti 10.14.12. na osnovu prethodno urađenih analiza zemljišta i stajnjaka • Pokušajte da izračunate stopu primene. Ovi rasipači se mogu podeliti u dve grupe: jednostepene i dvostepene rasipače.2 Rasipači za čvrsti i polučvrsti stajnjak Najčešće korišćeni rasipači za čvrsti stajnjak su prikolice sa pokretnim podom koji se sastoji od lančanog transportera koji prenosi stajnjak ka zadnjem delu prikolice. Slika 10. Rasipač za čvrsti i polu-čvrsti stajnjak. stajnjak 40 t/ha • Tečni stajnjak i osoka 30 t/ha Preporučene stope će biti određene na osnovu hemijske analize zemljišta i stajnjaka. Rasipač za čvrsti i polu-čvrsti stajnjak. preporučuje se ograničenje maksimalnih stopa primene. aplikuju stajnjak sa mnogo boljom preciznošću nego ranije.

Preporuke za primenu tečnog stajnjaka i osoke me što se usitnjavanje i raspodela po stranama vrše u jednom uređaju.4 Rasipači za površinsku primenu Površinska primena obuhvata metode kojima se stajnjak nanosi na površinu zemljišta. Ova tehnika je sada sasvim pouzdana i predlaže se i preporučuje kroz PDPP u nekoliko zemalja EU. Rasipači mogu biti opremljeni sa dva tipa uređaja za rasipanje. Drugi nedostaci ovog metoda su da je osetjiv na vetar i nije pogodan za primenu u rastućim usevima i na pašnjacima.9. Prednosti tehnike trakastog razastiranja je nizak nivo emisije azota i neprijatnih mirisa. jednim za površinsko a drugim za ubrizgavanje u zemljište. fiksirana radna širina i mogućnost primene na usevima u fazi rasta.16. Takvi rasipači treba da imaju gume niskog pritiska. pouzdano i tehnološki jeftino. na osnovu prethodno urađenih analiza zemljišta i stajnjaka • Pokušajte da izračunate stopu primene.9. Trakasto rasturanje je nova tehnika primene. uvedena pre oko 15 godina kako bi se ispunili zahtevi za smanjenjem emisije amonijaka pri rukovanju stajskim đubrivom. Široko rasturanje danas predstavlja tradicionalnu tehnologiju za primenu tečnog stajnjaka Aspekti upravljanja • Primeniti količinu đubriva koja je određena u planu đubrenja. pomenuta tehnologija ima neke očigledne mane kao što je visok gubitak amonijaka što je posledica velike površine kontakta između vazduha tečnog stajnjaka i osoke koji potpomaže emisiju amonijaka i neprijatnih mirisa (slika 10.17. • Izabrati rasipač sa pumpom dovoljnog kapaciteta i zadovoljavajućom ravnomernošću rasturanja. • Stvorite potrebne uslove za primenu stajnjaka pre setve i u rastućim usevima. Proveriti rezultate dobijene od instituta ili organizacija za testiranje poljoprivredne mehanizacije. ili raspoređeno po celoj površini zemljišta – široko rasturanje ili u trakama – trakasto rasturanje. • Tečni stajnjak i osoka primenjeni na golom zemljištu bi trebalo da budu inkorporirani u zemljište odmah nakom primene ili istog dana • Jesenje rasturanje tečnog stajnjaka i osoke treba vršiti samo na onim njivama koje su planirane za ozime useve. Nedostatak ove tehnike je da može biti osetljiva na blokadu creva prilikom rasturanja stajnjaka sa mnogo slame ili drugih krupnih delova. Rasipač osoke i urina sa pločom za raspršivanje. vidi sliku 10. 10. Međutim.16). Dvostepeni rasipači se prepoznaju po tome što koriste dva različita alata. Slika 10. • Raspršivač sa radnom širinom od 12 m treba da ima rezer voar kapaciteta najmanje oko 15 m3.Slika 10. jedan za usitnjavanje. i osoke zbog toga što je tehnički nekomplikovano.15. s obzirom da usevi mogu biti ozbiljno zagađeni tečnim stajnjakom i osokom. Slika prikazuje tipičan rasipač za trakasto rasturanje osoke i urina.3 Rasipači za tečni stajnjak osoku Većina rasipača za tečni stajnjak i osoku ima cilindrične ili eliptične rezervoare montirane na točkovima i opremljene pumpom za pražnjenje rezervoara. 10. a drugi za raspodelu po stranama. slab uticaj vetra. na osnovu sopstvenih merenja i proverite rezultate sa stopom primene datom u planu đubrenja. Tehnički aspekti • Izabrati rasipač sa uređajem za trakasto rasturanje i radnom širinom od 12 m. 63 .

Ovaj metod takođe minimizuje zagađenje trave stajnjakom i može da utiče na poboljšanje higijenskih uslova senaže. Tehnologija plitkog ubrizgavanja posebno je bila razvijena za primenu osoke na livade i travnate površine s obzirom da su one dobro mogle koristiti nutrijente iz tečnog stajnjaka i osoke.17.9. tehnologija ubrizgavanja je dalje razvijana i rezultovala je tehnologijom nazvanom plitko ubrizgavanje. zahteva veliki traktor i osetljivija je na nehomogen tečni stajnjak i osoku. Rasipač osoke opremljen uređajem za plitko ubrizgavanje u otvorene brazde. 64 . Ova tehnologija povećava površinu kontakta između stajnjaka i zemljišta. tokom 80tih u javnosti pojavili zahtevi za smanjenjem amonijačnih isparenja iz poljoprivredne proizvodnje.5 Rasipači za ubrizgavanje tečnog stajnjaka i osoke u zemljište Kada su se.10. Slika 10. Ova tehnika nije pogodna za primenu na žitaricama zato što će oštećenje useva biti veliko. Mana ove tehnologije je što je skupa. što smanjuje emisiju amonijaka i neprijatnih mirisa.

hlađenja ili sušenja zrna ili semena. stimulišu prirodnu otpornost biljaka protiv patogenih agenasa. već mogu dospeti u ishranu preko biljaka koje su njima tretirane. štetočina i korova. ručno ili uz upotrebu odgovarajuće opreme. a kroz njih mogu dospeti u ljudski organizam putem hrane i vode. bolesti i korova. bolesti i korova.1. sprečavaju širenje štetnih organizama na poljima zasejanim usevima i umanjuju njihove štetne efekte na prinose i kvalitet useva. PESTICIDI . Zakon o zaštiti biljaka (Službeni list SRJ. Postojani pesticidi koji se sporo razlažu posebno su opasni za životnu sredinu. za smanjivanje njihovog uticaja. Oni se mogu akumulirati u lancima ishrane u okviru agrocenoze.1 Uvod Zaštita biljaka podrazumeva aktivnosti koje obuhvataju biološke i hemijske mere. u cilju poboljšanja karakteristika useva protiv štetočina. Hemijske metode – upotreba hemijskih jedinjenja sa jednom ili više aktivnih supstanci za suzbijanje biljnih bolesti. a takođe mogu zagađivati vodotoke. Pesticidi su opasni za ljude ne samo tokom primene. Rasipač pesticida 11. 101/05-law) 11. ili umanjuju njihove štetne efekte. Integrisana zaštita biljaka – predstavlja kombinaciju svih navedenih metoda. kao i druge mere koje štite biljke od uzročnika bolesti. br. podzemne vode i zemljište. kao i na pravilnom rukovanju u uslovima rasta. Fizičko-mehaničke metode – mehaničko sakupljanje i uništavanje štetočina i korova.2 Metode koje se primenjuju za zaštitu gajenih biljaka od bolesti. Agrotehničke metode – uzgajanje poljoprivrednih kultura pod optimalnim uslovima. bolesti. 65 Slika 11. kao i za regulisanje rasta biljaka. a takođe i nastoji da očuva njihovu ekološku ravnotežu u prirodi. koji podstiču brz rast i razvoj biljaka.Zaštita biljaka i upotreba pesticida Pesticidi za zaštitu biljaka od bolesti. putem zagrevanja. br. Neki pesticidi imaju fitotoksične efekte i mogu imati štetno dejstvo na vegetaciju koja raste izvan obrađivanih polja. štetočina i korova. štetočina i korova 11. zatim upotrebu karantina. 26/98 i Službeni list RS. 24/98. korišćenjem znanja zasnovanih na biološkim karakteristikama štetočina. štetočina i korova mogu biti otrovni za ljude i životinje.

Nakon završetka svake sezone. 59/01) 11. opremu za ispiranje rezervoara i sud za unošenje hemijskih supstanci • Uređaj protiv curenja. Potrebno je izmeriti zapreminu raspršene tečnosti. 66 . Skladište će biti zaštićeno od vatre. Kada se dopunjavanje prskalica obavlja u polju. 11. Dozvoljena je upotreba isključivo registrovanih proizvoda. uvozu i uzorkovanju pesticida i đubriva (Službeni list SRJ. treba koristiti odvojeni rezervoar. kako bi se zagađenje životne sredine svelo na najmanju moguću meru.3 Registracija i promet proizvodima za zaštitu biljaka Pravilnik o prometu. pre upotrebe. uz upotrebu rezervoara za sakupljanje tečnosti. Zatim se 11. van domašaja dece i neovlašćenih osoba. doze i vremenske uslove. Koncentracija na mestu izlivanja/rasipanja od ? dm lako dostiže dozu po hektaru koja je 1000 puta veća od doza/ha koje se raspršuju na poljima. Izbor pesticida treba vršiti u zavisnosti od specifičnih bolesti. Kako bi se bezbedno izvršilo dopunjavanje prskalica. Treba izvršiti proveru mehanizma i kalibraciju. hranom i stočnom hranom. kao na primer: • Odvojeni rezervoar za ispiranje. uvek treba izvršiti inventar. štetočina i korova. kako bi se izbegao rizik od zagađenja okoline. na farmi gde se može sakupiti proliveni sadržaj i voda za ispiranje.11. 11. rezervoar sa odeljcima za brizgaljke i/ili montirani držač za kačenje brizgaljki • Opremu za podešavanje i kontrolu. Na etiketama proizvoda nalaze se uputstva za rukovanje praznom ambalažom. koristeći nove tehnike. ili na drugoj sličnoj podlozi koja je prekrivena travom.5 Raspršivanje pesticida. kako bi se sprečilo da dođu u kontakt sa opasnim proizvodima. kao i od odgovarajućih tehnika raspršivanja na farmi. vrstu proizvoda. kako skladište ne bi bilo puno materija kojima je istekao rok upotrebe. • Dopunjavanje prskalica na biološkoj podlozi: ponovno punjenje i priprema na farmi mogu se izvršiti na unapred pripremljenoj biološkoj podlozi. a ne pumpu koja zahvata vodu iz jarka ili reke. Pesticidi ne smeju biti skladišteni zajedno sa pićem. Čak i manje prolivanje sadržaja pesticida – ukoliko se desi na neodgovarajućem terenu – predstavlja opasnost za zagađenje podzemnih voda. Preporučljivo je izvršiti remont starih prskalica. Neophodno je sakupiti sadržaj curenja iz oštećenih pakovanja u skladištu.4 Čuvanje i skladištenje pesticida Pesticidi će biti skladišteni u zaključanim prostorijama. svaki korisnik treba dobro da se upozna sa informacijama koje se odnose na svaki pojedini proizvod. • Dopunjavanje prskalica na površini sa zbijenom zemljom. treba poštovati sledeće preporuke: • Dopunjavanje prskalica u polju: treba koristiti odvojeni rezervoar. tako da se ponovno punjenje i priprema odvijaju u polju.7 Siguran način punjenja prskalica Pod sigurnim mestom za punjenje i dopunjavanje prskalica podrazumeva se prostorija sa sigurnim temeljima i na bezbednoj udaljenosti od vodotoka i bunara. u cilju brže i lakše kontrole raspršivanja • Filtere za useve ili brizgaljke za veću brzinu i jačinu raspršivanja. Proizvode treba čuvati isključivo u originalnom pakovanju. vezano za useve. br. vođenje zapisnika Prilikom upotrebe pesticida.6 Prskalice Farmer koji koristi prskalice treba da izvrši njihovu kontrolu na početku svake sezone. Prilikom izbora određenog proizvoda. potrebno je da se svaki farmer dobro upozna sa informacijama koje se odnose na sledeće: • Preporučene doze • Vreme raspršivanja ili faze rasta biljke • Period i vreme delovanja • Period između nanošenja i žetve • Primenu propisanih sigurnosnih mera • Prvu pomoć u hitnim slučajevima Farmer koji koristi pesticide treba da vodi beleške prilikom svake upotrebe. kao i zamenu oštećenih brizgaljki. površinu i vreme raspršivanja. Treba proveriti da li je prskalica u dobrom stanju tokom zime ili u rano proleće.

jezera. potrebno je odmah obavestiti vlasnika poseda ili osobe koje imaju pravo korišćenja. u polju. bilo bi uputno imati lopteni ventil na usisnom crevu. sa malim sadržajem humusa. Preporučuje se sledeća minimalna bezbedna razdaljina. treba izbegavati raspršivanje u blizini jaruga. Mala količina vode za ispiranje neće uticati na efikasnost raspršivanja. on može biti napunjen vodom za pranje opreme za raspršivanje sa spoljne strane. reka. u cilju smanjivanja rizika od zagađivanja površinskih otpadnih voda prilikom raspršivanja: 1 metar od bunara i jaraka. Potrebno je održavati malu brzinu raspršivanja i ne vršiti raspršivanje tokom dana. Što je veći nagib zemljišta ka otvorenim jarugama. Raznošenje vetrom Prilikom raspršivanja u blizini vodotoka. Ova opcija je pogodna samo ukoliko postoji odgovarajući površinski sloj zemljišta i ukoliko ne postoji drenaža zemljišta. jezerima ili rečnim tokovima. Ukoliko je prskalica van upotrebe. direktno u polju. pa je potrebno sačekati bolje vremenske uslove. moguće je prekinuti ispuštanje mešavine. a da se pritom nastavi čišćenje prskalice i kontrolne opreme. 12 metara od bunara za vodu za piće.8 Višak mešavine za raspršivanje i čišćenje prskalica Ostatak mešavina se može razblažiti i raspršiti u malim dozama na useve koji se obrađuju. Na ovaj način. drenažnih bunara. rečnih tokova i izvora. temperaturu. bunara. ili na druga odgovarajuća polja. treba prekriti površinu materijalima koji imaju dobru moć apsorbovanja. prskalicu i tip brizgaljki koje se koriste. kao i lokalnu upravu. 11. • Ukoliko nije na raspolaganju ni jedna od navedenih opcija. Treba dopremiti vodu za ispiranje do dela polja gde je započeto raspršivanje. Nakon ispiranja rezervoara. mora biti određena bezbedna razdaljina u odnosu na brzinu vetra. Neka zemljišta od ilovače koja imaju pogodnu strukturu takođe mogu omogućiti prenošenje pesticida kroz tlo. sa rezervoarom za sakupljanje. Na peskovitom tlu. Nikada ne treba voziti brzinom većom od 8 km/h i treba na67 . Ukoliko su voda ili zemljište kontaminirani pesticidima. što je pre moguće. Treba postaviti rezerovar sa vodom na prskalicu ili na traktor. ustava itd. Raspršivanje treba vršiti po vremenu bez vetra. Voda za ispiranje ne sme dovesti do zagađenja drenažnih sistema. kao što je fini pesak ili piljevina. okolni eko-sistem i drugi usevi. • Dopunjavanje prskalica na ploči za ispiranje koja je povezana sa kontejnerom za tečni stajnjak. uzima se da rezervoar treba da sadrži 10 procenata zapremine rezervoara prskalice. doziranje. postoji mogućnost korišćenja površine prekrivene travom na farmi. kada je visoka temperatura i suv vazduh. Ukoliko dođe do prolivanja mešavine. Potreba za održavanjem bezbedne razdaljine u cilju zaštite od prenošenja pesticida kroz zemljište često se može odrediti pre početka raspršivanja. tako da se može izvršiti ispiranje rezervoara i kontrolnog sistema čistom vodom. ili odgovarajućim materijalima za specifične hemikalije. Ukoliko postoji opasnost od jakih kiša odmah nakon raspršivanja. specijalna oprema sa crevima.ova mešavina raspršuje u odgovarajućem periodu na poljima zasejanim usevima. Još je bolje ako se kontrolni sistem i prskalica mogu ispirati čak i kada je rezervoar napunjen. Kao standardna razmera. potrebna je veća bezbedna razdaljina. Otpad treba pripremiti za uništavanje. Prenošenje kroz zemljište 11. Najpre je potrebno isprati rezervoar prskalice. ili vremenski uslovi ne dozvoljavaju kontinuirano raspršivanje. Pritom se može povezati i Bezbedna razdaljina ima ulogu tampon zone protiv površinskih otpadnih voda i prenošenja pesticida kroz zemljište.9 Bezbedna razdaljina u odnosu na vodotoke Kako bi se zaštitili vodotoci. treba poštovati bezbednu razdaljinu kako bi se izbeglo da pesticidi dospeju u vodu. 6 metara od jezera i vodotoka. veća je opasnost od prenošenja pesticida nego u glinastom tlu. Treba sakupiti sve praškaste ili zrnaste materije i ukloniti 10 cm površinskog sloja zemljišta sa površine na kojoj je došlo do izlivanja. Ova opcija nije tako dobra kao kada se vrši na površini sa zbijenom zemljom.

br. Papirna i kartonska ambalaža za pesticide može se pažljivo protresti nakon pražnjenja. Kako bi se izbeglo stvaranje pene. umesto na šljunku u dvorištu farme • Čistiti prskalicu u polju. van domašaja. Pojedine prskalice su opremljene kantama za pražnjenje i sistemima za ispiranje koji olakšavaju ispiranje. kao i zaštitnu odeću.11 Mere zaštite na radu Farmeri mogu dobiti informacije koje se odnose na mere zaštite na radu u okviru obaveznih kurseva obuke. Preporuke: • Pesticide čuvati na sigurnom mestu. 11. treba se istuširati. Treba upamtiti da je opasno mešati ostatke mešavina za rasprši-vanje sa drugim hemikalijama – raspršivanje ostataka na poljima može nepovoljno uticati na useve. Nakon toga. ponovljenim razblaživanjem mešavine sa vodom • Održavati preporučenu razdaljinu od vodotoka u odnosu na prodiranje kroz zemlju i raznošenje vetrom • Izbegavati raspršivanje kada je prognozirana kiša • Prilikom raspršivanja. Najbolje je očistiti rezervoare odmah nakon raspršivanja. kako bi se što više ostataka tečnosti ispraznilo u prskalicu. treba isprati ambalažu najmanje tri puta. ne teba vršiti raspršivanje. 68 . Nakon zaprašivanja. 63/01) Pre otvaranja pakovanja. odvojene kasete u radionici. Zaštitna oprema se ne sme odlagati u prostorijama za skladištenje hemijskih materija koje se nalaze pod ključem. u kontejnerima sa oznakom „ostala plastična ambalaža“.10 Odlaganje kontejnera sa agro-hemijskim sadržajem Pravilnik o vrstama ambalaže za pesticide i đubriva i o uništavanju pesticida i đubriva (Službeni list SRJ. br. Preporučuje se da uputstva treba pročitati više puta. kada nisu u upotrebi • Vršiti individualnu kontrolu prskalica jedanput godišnje • Puniti i dopunjavati prskalicu na tlu koje je biološki aktivno. Preporučuje se da svu sigurnosnu opremu i odeću treba odlagati u posebne. kako bi se utvrdilo da li postoje posebni rizici i da li je neophodna upotreba zaštitne odeće. U uslovima pojačanog vetra. Potrebno je nabaviti i upotrebljavati sva pojedinačna zaštitna sredstva. Treba imati na umu da pravac vetra određuje u kom pracu treba odrediti bezbednu razdaljinu unutar površine koja se zaprašuje.stojati da se raspršivanje izvodi ujutru ili uveče. Vodu korištenu za ispiranje sipati u rezervoar prskalice. ispiranje zaštitinih rukavica spolja i iznutra. Šta činiti sa ambalažom? Praksa u nekim zemljama Evropske unije je sledeća: pažljivo očišćeni plastični kontejneri sa kojih je uklonjen zatvarač mogu biti reciklirani. Neophodno je poštovati sva uputstva i sigurnosne mere. plastična ambalaža za transport i druga spoljašnja ambalaža koja nije očišćena klasifikuje se kao opasni otpad i mora biti uništena. kada je obično manja brzina vetra. Potrebno je očistiti ambalažu najmanje tri puta. raspršivanje vršiti rano ujutru ili kasno uveče • Uvek upotrebljavati zaštitnu opremu 11. Neophodno je slediti uputstva proizvođača. ili u odgovarajućoj prostoriji. kako bi se mogla sipati voda za ispiranje direktno u prskalicu. 35/99) Pravilnik o metodama ispitivanja pesticida (Službeni list SRJ. uvek treba pročitati sadržaj etikete i deklaraciju. može se dodati nekoliko kapi sredstva za sprečavanje stvaranja pene u vodu za ispiranje. pri čemu treba koristiti najnižu brzinu i najniži nivo raspršivanja • Ukoliko je moguće. u cilju uštede energije. potrebno je pročitati uputstva za upotrebu koja se nalaze na etiketi. Papirni omoti. treba obratiti posebnu pažnju ako se obavlja na terenima sa nagibom. neposredno nakon pražnjenja. Ukoliko je radna odeća isprskana sadržajem pesticida. Pre otvaranja pakovanja ili kontejnera. Ambalažu za transport i spoljašnju ambalažu koje nisu došle u kontakt sa pesticidima treba reciklirati pod oznakom „papir“ ili „karton“. treba je potopiti u vodi pre pranja u mašini za pranje veša. Treba kontinuirano vršiti inspekciju i čišćenje zaštitne opreme. Zatim se takva ambalaža može reciklirati pod oznakom „otpad za spaljivanje“. kao i zamenu filtera na zaštitnim maskama za lice.

stepskom vegetacijom i močvarama. npr. koje su obično povezane sa poljoprivrednim područjima. pojava invazivnih vrsta • Direktno ili indirektno zagađenje vode. između predela i ekosistema.1 Biološka i predeona raznovrsnost Izraz biodiverzitet se koristi da opiše složenu raznovrsnost živog sveta koja opisuje osobine ove planete. Ove aktivnosti su značajno usporene. U tom cilju država mora da donese odgovarajuće propise i da ratifikuje međunarodne konvencije. ali preostala prirodna vegetacija je još uvek u opasnosti od prekomerne ispaše stoke. dovođenje u opasnost ekosistema vodeći do njihovog gubitka i degradacije. klimatske promene. oticanje i izlučivanje viška đubriva i pesticida. vode i vazduha. prekomerna ispaša stoke na pojedinim prostorima. koja je prvobitno bila prekrivena šumom. itd. Upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom ima ključni uticaj na stanje biodiverziteta. očigledno je da očuvanje raznovrsnosti nije trivijalan zadatak. između samih vrsta. s’ obzirom da se neka pravila doživljavaju kao smetnja u njegovoj poljoprivrednoj proizvodnji. Pošto su ekosistemi i predeli osnova za biodiverzitet. Glavni razlozi degradacije biodiverziteta u Srbiji su: • Celokupno pogoršanje prirodnih staništa (povećanje obradivih površina. veštačke akumulacije voda. seču šuma za obezbeđenje novih obradivih površina. već isto toliko i zagađenje. S obzirom na širinu karaktera termina. Promene u funkcionisanju ekosistema su rezultat poljoprivrednih aktivnosti (između ostalog) i promena u fizičkim procesima usled 69 Poljoprivredne aktivnosti ne donose samo korist i napredak za društvo. 12. PREDEO I PRIRODNA STANIŠTA . seča šuma. prouzrokujući nestajanje mnogih biljnih i životinjskih vrsta.Unapređenje predela i zaštita prirodnih staništa kroz upravljanje procesima koji su pod uticajem poljoprivredne proizvodnje ci imaju ključnu ulogu da primene predložene mere. Zbog toga društvo ima nameru da očuva prirodne predele i zaštiti prirodna staništa. naročito u planinama. urbanizacija.) • Rascepkanost (komadanje) prirodnih eko-sistema • Prekomerno iskorišćavanje vrsta (skupljanje. Močvare su isušene i stepe su navodnjavane za poljoprivredne useve. aktivnosti hidromelioracije. kroz. Intenziviranje aktivnosti u poljoprivredi obuhvata razvoj snažne i geografski specijalizovane zemljoradnje. Prvobitna vegetacija je često bila uklanjana za dobijanje površina za planinske pašnjake ili za nizijsko obradivo zemljište. eksploataciju vode. vazduha i zemljišta. važno je sačuvati ih da bi obezbedili održivi razvoj. Sa lokalnog stanovišta. ali za njih to nije uvek lako da razumeju. zemljoradni- 12. lov i ribolov) • Uvođenje alohtonih vrsta. biodiverziteta kao i zemljišta. vodeći do promena predela. šibljem. Poljoprivredno zemljište u Srbiji zauzima 65 % ukupne teritorije. spaljivanje prvobitne vegetacije. sečenje. To obuhvata razlike između jedinki unutar vrste (na niovu gena). iscrpljivanje prirodnih bogatstava. Poljoprivredna proizvodnja često utiče ne samo na proizvodne površine nego i na okolno stanište.

obale rečica i veštačka jezera (ili ribnjaci) mogu se uvek koristiti kao stanište za različiti divlji svet. Član 27: Zabranjeno je uznemiravati. Odgovarajući zemljišni pokrivač obezbeđuje samoobnavljanje zemljišta i štiti ga od erozije. uključujući i očuvanje prirodnih procesa i prirodne ravnoteže unutar ekosistema. Zaštita biodiverziteta. Promene u biljnom prekrivaču utiču takođe na hidrološku ravnotežu uzrokujući povećanje saliniteta gornje granice podzemne vode koja utiče u početku na ostatke vegetacije u nižim koritima doline. ili koristiti mehaničke uređaje da bi se životinje uplašile i pobegle kako bi izbegle da budu povređene ili ubijene • Organizovati fizičke granice između polja u formi linije žbunja. ozleđivati i uništavati divlju faunu i razarati njena staništa. zlostavljati. smanjivati nabijanje zemlje izbegavajući rano oranje vlažne zemlje • Izbegavati čestu i redovnu upotrebu opreme za oranje sa sečivom koja bi mogla povrediti ili ubiti organizme u zemljuštu • Kositi što je kasnije moguće. Delovi farmi koji nisu korišćeni za gajenje useva kao što su ivičnjaci. Zabranjeno je uništavati. Preporuke za „biodiverzitet prijateljske“ aktivnosti su sledeće: • Voditi računa da zemljište ima dovoljno organskih materija neophodnih za opstanak biljaka • Rastresita zemlja je pogodna za opstanak biljaka. pogotovu ako je to voće ili bobice vrsta koje snabdevaju divlji svet hranom i skloništem. njihovih zajednica i staništa. obnavljanje i unapređivanje u slučaju narušenosti. 70 .Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. • Žetvu sprovoditi od sredine polja ka ivicama i obezbediti kombajne žetelice sa opremom za alarmiranje životinja • Sačuvati prirodne pašnjake od prekomerne ispaše i izbegavati česta oranja čak i kada neki delovi pašnjaka ne budu izorani • Ne dozvoliti prevelike ispaše i održavati optimalnu ravnotežu između veličine stada i dostupnog kapaciteta zemlje i uslova • Raznolikost useva koji obezbeđuje stanište za životinje • Ne paliti suvu travu ili ostatke slame. Ovaj strateški pristup može biti ostvaren u malim koracima od strane svakog zemljoradnika na njegovoj farmi donoseći značajno poboljšanje ekosistema i biodiverziteta u kratkoročnom i dugoročnom periodu. Zemljište je često ostavljeno nepokriveno. dr veća i trave. Ovi štetni uticaji se mogu usporiti korišćenjem odgovarajućih planova zamene sejanja useva odnosno. močvare. spasiti i sačuvati usamljeno grmlje i šiblje u polju. odnosno uništavati i razarati njena staništa. vegetacija koja se nalazi na padinama je sve više ugrožena. raznovrsnost. crpeći hranljive materije iz zemljišta. kanali za odvodnjavanje. kao i usled promena u brojnosti vrsta koje učestvuju u kretanju hranljivih materija. plodoreda. ali sa povećanjem gornje granice podzemne vode. uz obezbeđivanje njihove održivosti. zato. Koraci u strategiji zaštite biodiverziteta i predela uključuju: • Identifikaciju ugrožavajućih procesa • Identifikaciju vrsta za koje se smatra da su izložene riziku kao rezultat te ugroženosti • Rangiranje vrsta prema njihovoj osetljivosti na pomenute ugroženosti • Određivanje veličine zahtevanog odgovora za umanjivanje ugroženosti do nivoa gde će zaštititi najosetljivije vrste. RS br. livade i pašnjaci. vode i energije kroz sistem. genetički modifikovanih organizama i biotehnologije vrši se na osnovu ovog zakona i posebnog zakona. izloženo bez vegetacije na duži vremenski period. korišćenje bioloških resursa. 135/2004) Član 26: Očuvanje biosfere obuhvata zaštitu organizama. Biodiverzitet i biološki resursi štite se i koriste na način koji omogućava njihov opstanak. ili se isti usevi sade na duži vremenski period bez rotacije. gl. kidati ili na drugi način pustošiti divlju floru. kao i obaveza preuzetih međunarodnim ugovorima. promene zemljinog prekrivača.

Međunarodna konvencija o močvarnim zemljištima koja je potpisana u Ramsaru u Indiji 1971. npr. sa ciljem da se zaštite ugrožene i biološki značajne močvare. Voda koja teče u tokovima i rekama i u prirodnim jezerima. u zemljištu. Metoda primene za organska i mineralna đubriva kojom se đubriva rasturaju po površini zemljišta. npr. Razastiranje. npr. To je anaerobni proces do koga dolazi u zemljištu i spremištima za đubrivo i prilikom primene nekih od metoda nakon perioda nitrifikacije. etičke i ekonomske mere da bi se ostvarila poljoprivredna proiz vodnja koja podržava dugoročni raz voj poljoprivrede POGLAVLJE 9 ZASTUPLJENOST GRLA USLOVNO GRLO Zastupljenost grla je broj koji određuje koliko uslovnih grla (UG) može da bude po hek taru obradivog zemljišta po farmi ili na određenom području. Ekvivalenti su definisani količinom potrebne stočne hrane (ili količinom izlučenih nutrijenata). EUTROFIKACIJA EROZIJA ZEMLJIŠTA POVRŠINSKE VODE RAMSAR MOČVARE POGLAVLJE 8 LOKALNO ĐUBRENJE ORGANSKA ĐUBRIVA MINERALNA ĐUBRIVA POVRŠINSKA PRIMENA ODRŽIVA POLJOPRIVREDNA PRAKSA. amonijaka iz atmosfere na zemljinu koru. Proces zasićenja nutrijentima u vodi i povremeno zemljištu. vodu i biljke. zaštitne. Jedinica mere koja se koristi za upoređivanje ili sabiranje broja životinja različitih vrsta ili kategorija. močvarne šume. Područja koja su potpuno ili delimično. plićaci na obalama mora. Na ovaj način dolazi do gubitka fosfora iz zemljišta koji odlazi u površinske vode. Metoda za primenu uglavnom mineralnih đubriva lokalno i na većoj dubini od semena useva. Poređenje uzetih odnosno izbačenih i preuzetih nutrijenata u biljkama. Laboratorijsko ispitivanje služi za merenje količine rastvorenog kiseonika koji se potroši pri hemijskoj i biološkoj reakciji na temperaturi od 20C° u određenom vremenskom periodu. tehničke. Nanošenje stajnjaka i đubriva pri korišćenju različitih metoda. močvarama i rezer voarima koje su izgradili ljudi.POGLAVLJE 2 DENITRIFIKACIJA Transformisanje nitrata u azotne ok side i azotni gas obično putem bak terija. Proces pri kom se neorganske forme nutrijenata u biljkama pretvaraju u mikroorganizme koje biljke ne mogu privremeno koristiti. socijalne. je gas koji se izdvaja iz uree (urinska kiselina) koji izbacuju domaće životinje (živina) koji sudeluje u acidifikaciji i obogaćivanju nitrogenom osetljivih ekosistema. spremištima za đubrivo. samim tim na zemljište. Odnos nutrienata može biti prikazan kao uvoz/iz voz u odnosu na nutrijente koji su uneseni i iz vezeni sa farme. bare. Odnošenje i gubitak površinskog sloja zemlje uglavnom vetrom ili vodom. Održiva poljoprivredna prak sa predstavlja skup ak tivnosti koje kombinuju biološke. Prenošenje zagađivača. konstantno ili povremeno prekrivena vodom. POGLAVLJE 10 AMONIJAK NH3. PRIMENA 71 REČNIK POJMOVA . Transformacija pomoću mikroorganizama iz organskih jedinjenja u neorganska jedinjenja. ZAMULJIVANJE IMOBILIZACIJA MINERALIZACIJA ODNOS (BILANS) NUTRIENATA POGLAVLJE 3 BPK (BOD) Biološka potreba za kiseonikom je mera potencijala zagađivanja u vodnim telima i organskom otpadu. Đubriva koja su sastavljena samo od mineralnih supstanci i koja sadrže elemente neorganskih formi. Đubriva koja sadrže značajnu količinu organske materije biljnog i životinjskog porekla. što rezultuje trošenjem kiseonika u akvatičnim ekosistemima i gubitkom biodiverziteta.

DUBOKA PROSTIRKA PRLJAVA VODA OSOKA FECES SKLADIŠTE ZA STAJNJAK PRIRODNA KORA EFIKASNOST NUTRIENATA POLUČVRSTI STAJNJAK TEČNI STAJNJAK ČVRSTI STAJNJAK ŠIRINA RASTURANJA REZERVOAR URIN POGLAVLJE 11 EKOSISTEM BIOLOŠKI DIVERZITET Manje ili više definisan prostor za žive organizme i njihovo okruženje. ovaca. pregrada za životinje pre muže. Postoje različite vrste čvrstog stajnjaka u zavisnosti od smeštaja životinja. šume ili jezera. koji može da se ispumpava. Materijal koji se postavlja po podnim površinama prostorija u kojima borave životinje zbog udobnosti za životinje i radi apsorbovanja vlage. Sr tajnjak koji proiz vode domaće životinje koji ne može da se ispumpava ali može da se skladišti na hrpe. konja. od pranja pomoćnih prostorija i prostorija za mleko. Vreme razastiranja. uglavnom N (azot). Područja u kojima se sliva voda od kiša kroz useke i reke do mora ili do jezera. svinja. urina i osoke. Čvrsti otpad ili neprovareni material koji izbacuju životinje. močvare. živine.KOLIČINA ĐUBRIVA VREME PRIMENE PROSTIRKA Obično se odnosi na masu (za stajnjak tone đubriva po kubičnom metru m3 a za mineralna đubriva u kg) po jedinici površine u hek tarima. Širina rasturanja jednim prolaskom rasipača za stajnjak ili mineralna đubriva. fecesa. Povišen sadržaj soli u zemljištu u suvim područjima sa malo padavina i koja su vezana za navodnjavanje. Jama. To obuhvata razlike među pojedincima unutar vrsta. Ova vrsta podrazumeva stajnjak i urin od goveda. Vlaknasti plutajući sloj koji se stvara na površini uskladištenog tečnog stajnjaka. Obično se koristi slama. Mešavina je fecesa i urina koji proiz vode domaće životinje u stajama. Se obično izražava u procentima i objašnjava koliko je od ukupnog unosa. između pojedinih vrsta. Sud za skladištenje polutečnih i tečnih delova. npr. prljave vode. Otpadna materija koja se kroz kr votok preko bubrega oslobađa kao tečnost. pilotina. strugotine. prostirke i vode. Stajnjak sa procentom suve materije od 1 do 10%. obzidan sa tri strane zidovima od betona ili dasaka sa betonskim podom. Obično je pravougaonog ili četvrtastog oblika. Zavisno od stepena razdvajanja čvrstog od tečnog dela stajnjaka razlikujemo stajnjak sa većom količinom tečnih ili čvrstih sastojaka. koza i zečeva. Skladište za čvrsti. ostacima hraniva. treset. pesak. Prljava voda je ona koja je zagađena fecesom. Obično se odnosi na sezonu ili mesec kad se vrši primena na zemljište. Feces i urin pomešan sa velikom količinom materjala za prostirku koji se koristi u različitim vrstama smeštaja za sve vrste domaćih životinja i živinu. P (fosfor) i K (kalijum) iskorišćeno za useve i stočnu proiz vodnju. pored odvoda za đubrivo. SLIVOVI SALINIIZACIJA 72 . Stajnjak iz staja koji ne može da se ispumpa ili slaže na hrpu. Pod je nagnut prema otvorenoj strani gde se u žleb sakuplja oced iz čvrstog stajnjaka i skladišti posebno. obično pomešan sa delom prostirke i određenom količinom vode. između predela i ekosistema. polučvrsti i tečni stajnjak. skladištenja stajnjaka i tretmana. koja se sakuplja iz van jasala. urinom. naročito goveđeg stajnjaka. seckane stabljike. Izraz koji opisuje komplek sne žive vrste koje karak terišu našu planetu. Ne postoje specifični uslovi koji označavaju različite vrste tečnih stajnjaka ali njihove karak teristike se razlikuju prema količini i odnosu urina. odvojena od okolnih područja grebenom ili naslagama zemlje. Gumeni i plastični madraci takođe mogu da se koriste kao podloga za ležanje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->