P. 1
Odgovori Iz Radnog Prava

Odgovori Iz Radnog Prava

|Views: 1,088|Likes:
Published by Vladimir Jovičić

More info:

Published by: Vladimir Jovičić on May 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2015

pdf

text

original

1.

Definicija i zakonsko uredjivanje radnog odnosa Dobrovoljno i pravno regulisan odnos između zaposlenog i poslodavca predstavlja radni odnos. Radni odnos je dobrovoljan, pravno regulisan rad koji radnik obavlja lično na organizovan način, odnosno kroz organizovane oblike, primajući za taj rad nagradu – platu.“Najvazniji zakon kojim se regulisu prava, obaveze i odgovornosti je Zakon o radu.Svi kolektivni ugovori i pravilnici o radu – opsti akti (clan 8. Stav 1.Zakona o radu) moraju biti usaglaseni sa ustavom i medjunarodno ratifikovanim propisima.Radni odnos se zasniva po pravilu na neodredjeno vreme.Ali, postoje i druge vrste zasnivanja radnog odnosa, kao: -Radni odnos na odredjeno vreme: oroceni poslovi ( sezonski mposlovi, rad na odredjenom projektu...).ovi poslovi neprekidno ili sa prekidima ne mogu trajati duze od 12 meseci.-Zamena odsutnog zaposlenog ( porodiljsko bolovanje, odsluzenje vojnog roka, bolest..) moze trajati i duze od 12 meseci, sve dok se zaposleni ne vrati. 2.Obaveza država prema usvojenim konvencijama Međunarodne organizacije rada (37) Državama članicama Međunarodne organizacije rada, usvojene konvencije se dostavljaju na ratifikaciju, tj na razmatranje i eventualno usvajanje radi primene. Dužnost podnošenja konvencija i preporuka nadležnim organima ne obavezuje državne članice da ih prihvate, čak ni kad sudelegati država članica prilikom usvajanja na zasedanju Međunarodne konvencije rada, glasali za. Njihova obaveza je samo da usvojenje konvencije i preporuke inesu pred nadležne organe. Od nadležnih organa se očekuje da se pokrene diskusija, sučeljavanje mišljenja i donese odluka o ratifikaciji konvencije tj prihvatanju preporuke. Predstavnici država članica ne moraju zastupati iste stavove kao na Međunarodnoj konvenciji rada. O ratifikaciji konvencije svaka država članica obaveštava Administrativni savet Međunarodne organizacije rada. Ukoliko nadležni organi ne ratifikuju konvenciju, država članica je dužna da u izveštaju Generalnom direktoru Administrtivnog saveta, dostavi sledeće podatke- o stanju zakonodavstva i prakse u vezi sapitanjem koje reguliše konvencija- o tome u kojoj meri su sprovedene ili se nameravaju sprovesti odredbe konvencije- o teškoćama koje sprečavaju ili odlažu ratifikaciju.Svaka država članica je dužna prema Ustavu Međunarodne konvencije rada, da u roku od jedne godine(u izuzetnim okolnostima do 18 meseci) računajući od dana zaključenja konferencije, da podnese konvenciju svom nadležnom organu radi ratifikacije. Država članica koja ratifikuje konvenciju, dužna je da dostavi instrumente o ratifikaciji i preduzme mere da odredbe konvencije postanu efektne. Za kontrolu primene konvencija koje su na snazi, naizmenično se traže detaljni i opšti izveštaji, koji se podnose svake druge godine jer je sistem izveštavanja Međunarodne organizacije rada dvogodišnji. Kontrolu i nadzor nad primenom i poštovanjem odredaba konvencije vrši Komisija eksperata za primenu konvencija i preporuka. 3. Ustav kao izvor radnogNajviši pravni akt jedne zemlje predstavlja ustav države, te je on ono što određuje način vršenja javne vlasti. Brojne odredbe koje predstavljaju izvor radnog prava postoje u ustavu svih zemalja. Pored svih ostalih, u Ustavu Srbije se svakom garantujepravo na rad, slobodan izbor rada i zanimanja, dostupnost svih radnih mesta pod jednakim uslovima. Država ima obavezu da licima koja traže zaposlenje u tome pruži besplatnu pomoć, a zaposlenima da garantuje sva prava po osnovu rada (bezbedne izdrave uslove rada, zaštitu na radu, dnevni nedeljni i plaćeni godišnji dmor, poštovanje dostojanstva, pravičnu naknadu za rad, kao i pravnu zaštitu za prestanak radnog odnosa i dr).Ženama, omladini i invalidimase omogućuje posebna zaštita na radu i uslovi rada. Ustav Srbije sadrži i odredbe kao što su: proklamovanje jednakosti svih pred zakonom, zabranu neposredne i posredne diskriminacije po bilo kom osnovu, zabranu ropstva i položaja sličnom ropstvu, zabranu trgovine ljudima, zabranu prinudnog rada, kao i seksualnog i ekonomskog iskorišćavanja, zaštitu podataka o ličnosti, slobodu udruživanja i okupljanja i dr. Ustavni sud Srbije odlučuje o usklađenosti opštih pravnih akata iz oblasti radnog prava sa Ustavom Srbije. 4. Kolektivni ugovor kao izvor radnog prava (262-270) Kolektivni ugovor je nastao iz sukoba interesa radnika i poslodavaca. On je produkt tržišne privrede i najamnog rada. Predstavlja sporazum u pisanom obliku između jednog ili više poslodavaca, tj organizacije poslodavaca s jedne strane i radničke sindikalne organizacije s druge strane, kojim se uređujuradni odnosi (obaveze, odgovornosti i prava). U stvari, to je pravni akt i kao takav predstavljaizvor radnog prava Sadrži dve vrste odredaba: normativno pravne i obligacionopravne. Zaposleni i predstavnici poslodavaca koji su vodili pregovore, neposredno učestvovali u njima i zaključili ugovore, podležu normativno pravnim odredbama koje utvrđuju njihove obaveze, odgovornosti i prava. Neposredni učesnici (stranke) u zaključivanju kolektivnih ugovora su dužni da poštuju obaveze, odgovornosti i prava obligacionopravnih odredbi. Zaključen kolektivni ugovor predstavlja izvor radnog prava i kao takav proizvodi pravna dejstva 5. Pravilnik o radu kao izvor radnog prava(54) Kada se kolektivni ugovor ne zaklju i iz bilo kojih razloga, donosi se pravilnik o radu, koji reguliše obaveze, odgovornosti i prava. Zakon taksativno nabraja slu ajeve kada se donosi ovaj pravilnik:

Norme međunarodnog prava imaju primat nad normama domaćeg prava. Zamena odsutnog zaposlenog kao rad na određeno vreme (72) Kada je potrebno zameniti odsustvo zaposlenog za taj period se može zasnovati radni odnos na određeno vreme. pri hijerarhizaciji kolektivnih ugovora o opštosti njihovih normi. kao i odnos kolektivnog ugovora sa zakonom. ne prihvati inicijativu poslodavca. pojedinačnih i kolektivnih ugovora kod poslodavca. Treba voditi računa. Sukob domaćeg prava sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama (40. trebalo bi otkazati međunarodni ugovor ili promeniti zakon. Razlika između nekih vrsta kolektivnih ugovora ogleda se u obimu zahvatanja radnopravnih odnosa i različitom stepenu opštosti regulisanja. ali ako se ima u vidu činjenica. sud je dužan da poštuje norme međunarodnog prava. Za takva pr Ovo važi za sva podzakonska akta donesena u skladu sa zakonom. te po rečima profesora Aleksandra Nikolića domaći propisi. U slu aju da on ne postoji. Usklađenost zakona i kolektivnih ugovora se zasniva na dva pravila od kojih je jedno negativno. a kolektivni ugovor ta prava konkretizuje i može ih proširiti. • -ako u • esnici kolektivnog ugovora ne postignu saglasnost za zaključivanje kolektivnog ugovora u roku od 60 dana od dana zaključivanja pregovora. stručno usavršavanje. nemaju obavezu donošenja pravilnika o radu. uređeni su međusobni odnosi. Usklađenost kolektivnih ugovora sa Zakonom Kolektivni ugovor ne može imati odredbe koje su suprotne imperativnim odredbama zakona. 7. Uspostavljanje radnog odnosa na određeno vreme za zamenu odsutnog zaposlenog je moguća još u dva posebna slučaja: • . Suglasnost sa zakonom je posebno značajna jer i zakon i kolektivni ugovor treba da reguliše društvenu zaštitu zaposlenih. nego da se unutrašnje zakonodavstvo prilagodi i uskladi sa ratifikovanim konvencijama. tako i kod rangiranja kolektivnih ugovora iste vrste.Pravni subjekti koji imaju manje od 5 zaposlenih. u odnosu na međunarodni ugovor ratifikovan uredbom. 8. ili se ta prava ne nalaze u zakonu. Prema negativnom pravilu koje je sadržano u Zakonu o radu (član 8 stav 1) kolektivni ugovor ne može sadržavati odredbe prema kojima se zaposlenom daju manja prava od onih koja su utvrđena zakonom. koja je neophodna kako između opštih. Zakon imperativnim odredbama treba da obezbedi minimum društvene zaštite zaposlenog. svih kolektivnih ugovora. Za to je zakonodavac po Zakonu o radu ovlastio upravni odbor. tako i između pojedinih vrsta kolektivnih ugovora. države članice. Ovaj pravilnik ima isti odnos prema zakonu. da se međunarodna konvencija može otkazati nakon pet. Može se pretpostaviti da zakon. donosi ga direktor ili lice koje obavlja poslove rukovodjenja. Ti kriterijumi se uzimaju u obzir. bez obzira kako su ratifikovani. vrsti i vremenskom prioritetu. odnosno deset godina od njenog stupanja na snagu. Ako se takva odredba nađe u kolektivnom ugovoru ona ne može imati pravno dejstvo već se tada direktno primenjuje zakonska odredba. Ako je norma međunarodnog prava „priznata“ od države i sudiji „naređeno“ da se drži te norme. kao i da unutrašnji zakon ima veću pravnu snagu od međunarodnog ugovora ratifikovanog uredbom. Ovde je vreme za koje se zasniva radni odnos limitirano dužinom odsustva zaposlenog koji inače obavlja te poslove. broju učesnika u zaključivanju.-ako kod poslodavca nije osnovan sindikat ili ni jedan sindikat ne ispunjava uslove reprezentativnosti ili nije zaključen sporazum o udruživanju u skladu sa ovim zakonom. sudija neće primeniti one unutrašnje zakone.41) Međunarodni ugovori dobijaju pravnu snagu normativnog akta kojim se ratifikuje zakon ili uredba i po tom elementu se ocenjuje njihov odnos sa domaćim zakonom i drugim propisima. 9. a to je kad se angažuje lice za zamenu zaposlenog koji je već zasnovao radni odnos na određeno vreme za zamenu odsutnog zaposlenog. koji regulišu tu istu materiju na drugi način. Odnos među kolektivnim ugovorima (266) Članom 10 Zakona o radu. ova dva akta se medjusobno isključuju. U teoriji međunarodnog prava. može derogirati ranije ratifikovan međunarodni ugovor. ne bi smeli da protivreče međunarodnim ugovorima. U slučaju da se to desi. onda ne preostaje ništa drugo.Moguća je odsutnost u tzv „dvostrukom obliku“. kako pri rangiranju pojedinih vrsta kolektivnih ugovora. odsluženje vojnog roka. • -ako sindikat u roku od 15 dana od dana dostavljanja poziva za početak pregovora za zaklju • ivanje kolektivnog ugovora. ima jaču pravnu snagu. 6. Kada kolektivni ugovor sadrži veća prava od onih koja su propisana zakonom. U slučaju neusklađenosti domaćeg zakona sa međunarodnom konvencijom rada. primeniće se direktno takve odredbe kolektivnog ugovora. Ti kriterijumi imaju veoma bitan značaj za određivanje njihovog hijerarhijskog odnosa. porodiljsko odsustvo. Sama brojnost kolektivnih ugovora iziskuje njihovu međusobnu usklađenost. treba primeniti konvenciju. Pozitivno pravilo je takođe sadržano u Zakonu o radu (član 8 stav 2) i prema njemu je kolektivnim ugovorom moguće utvrditi veća prava i povoljnije uslove od onih koji su propisani zakonom. U pravnom sistemu naše zemlje su drugačija rešenja. To znači da međunarodni ugovor ratifikovan zakonom. Najčešći slučajevi radi zamene odsutnog zaposlenog su: bolest. • -ako ni jedan u • esnik kolektivnog ugovora ne pokrene inicijativu za početak pregovora radi zaključivanja kolektivnog ugovora. privremeno izdržavanje kazne zatvora itd. a drugo pozitivno. bez obzira da li je ratifikacija izvršena zakonom ili uredbom.

• privremeno upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao. Pored ostalih pitanja. način praćenja rada i ocena probnog rada. ili pak. a ostatak radnog vremena kod drugog poslodavca. itd. Ovaj ugovor se može zaključiti pod uslovom da su : • . ne može zasnovati dvojni radni odnos. trebalo bi da bude predviđeno i obavezni deo ugovora o radu kojim se ugovara probni rad. tako zasnovan radni odnos. Radni odnos na određeno vremeregulišu pored zakona i posebni propisi. Opštim aktom poslodavca. ako zaposleni nastavi da radi najmanje 5 radnih dana po isteku roka za koji je zasnovao radni odnos. najmanje istu školsku spremu. Ovih pet dana predstavljaju . Ugovor o delu poslodavac može zaključiti sa određenim licem radi obavljanja poslova koji su van njegove delatnosti. Rad van radnog odnosa se može svrstati u dve grupe: oblici rada van radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu i oblici rada van radnog odnosa. stav 4. „ faktičkog radnog odnosa“. Oni treba da imaju znatno više kvalifikacije. Shodno članu 192 Zakona o radu. plaćenog odsustva. Ukoliko zaposleni već radi puno radno vreme ili izjednačeno sa punim. radni odnos prestaje. Dvojni radovi su u direktnoj vezi što se tiče početka i završetka radnog vremena. koje traje određeno vreme i sl. bolovanja. Uglavnom su to sezonski poslovi. koji u sebi sadrže izvesne elemente iz propisa koji regulišu rad u radnom odnosu. te on vrši procenu za koja radna mesta mu je potrebno ugovaranje probnog rada. godišnjeg odmora. da to pitanje reguliše svojim aktima. prazničnih dana. i trebalo bi da rad mnogo bolje poznaju od onog koga ocenjuju. znanja i veštine u odnosu na zaposlenog koji obavlja probni rad.prag tolerancije“. danom isteka roka određenim ugovorom o radu. Ovim ugovorom se reguliše ispitivanje stručnih sposobnosti. Rad zasnovan u istom obliku kod oba poslodavca je homogen rad. a rad koji je kod jednog poslodavca zasnovan na određeno a kod drugog na neodređeno vreme je heterogen rad. Ovde se radi o danima u koje ne spadaju dani nedeljnog odmora. gde ne postoji ni ugovor o radu ni običan ugovor. Za praćenje i ocenu probnog rada u praksi.. Dvojni radni odnos se može zasnovati na određeno i ne određeno vreme. a radni odnos na odredjeno vreme je izuzetak i dozvoljen samo u zakonu predvidjenim slučajevima. Oročeni poslovi kao radni odnos na određeno vreme(72) Oročeni poslovi su ograničenog vremenskog karaktera. 11. Preobražaj radnog odnosa (73) U teoriji i praksi radno-pravnih odnosa. pa zakonodavac nabraja takve slučajeve.84) U slučaju tzv. prestaje radni odnos. Ugovaranje probnog rada (75) Probni rad se može ugovarati u svim radnim odnosima. koji nisu regulisani tim zakonom. ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom kod tog poslodavca (samo uz pristanak zaposlenog). ugovori koji regulišu rad van radnog odnosa se razlikuju od klasičnih ugovornih građanskopravnih odnosa. Prekidom rada se smatra prekid koji je duži od 30 radnih dana.na odredjeno ili neodredjeno radno vreme i uspostavlja se ugovorom o radu. Zasnivanjе dvojnog radnog оdnosа (158) Dvojni radni odnos naj češće je slučaj kod onih zaposlenih koji rade nepotpuno radno vreme kod jednog poslodavca.Rad bez radnog odnosa – ugovor o delu (82. To predstavlja imperativnu pravnu normu predvidjenu zakonom.Za vreme trajanja tih potreba. radni odnos nastavlja. rad na određenom projektu. 10. U ovim se slučajevima radi o specifičnim ugovornim odnosima. Ovde treba naglasiti da se probni rad ne može ugovarati sa pripravnicima. Npr Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja regliše radni odnos koji se može uspostaviti u sledećim slučajevima: • radi zamene odsutnog zaposlenog do 60 dana • do izbora kandidata po raspisanom konkursu • do izbora kandidata kad se na konkurs ne prijavi ni jedan kandidat ili ni jedan ne ispunjava uslove. koja broji tri člana. 15. njim se precizira rok trajanja. veština. Na ovaj način zaposleni ostvaruje puno radno vreme. većina poslodavaca formira posebnu komisiju. traju ili prestaju samostalno. ume a. neprekidno ili sa prekidima. Svaki od radnih odnosa je nezavisan jedan od drugog i oni nastaju.izbor direktora sa uspostavljenim radnim odnosom za vreme za koje je izabran (obično četiri ili pet godina). spretnosti i dr. radni odnos na neodredjeno vreme je pravilo. a najduže do završetka školske godine • radi izvođenja verske nastave. dnevnih i. pa s toga radni odnos može biti homogen i heterogen. ne može trajati duže od 12 meseci. dok se u slučaju uspešnog probnog rada. poslodavcu je prepušteno da sam uredi na koji će se način utvrđivati uspešnost ili neuspešnost probnog rada. Poslodavci moraju biti obazrivi. 14. tako i stručne sposobnosti. 13. Ugovaranje probnog rada je dato na volju poslodavcu. u skladu sa Zakonom o radu član 36. Zakon o radu predvidja da radni odnos zasnovan na odredjeno vreme postaje radni odnos na neodredjeno vreme. U slučaju neuspelog probnog rada. po završetku statusa probnog rada. povećanje obima posla. godišnjih odmora i drugih prava zaposlenog. Prestanak radnog odnosa zbog neuspelog probnog rada (76) Zaposlenom koji za vreme probnog rada. 12. U svakom preduzeću je moguće da dođe do nepredviđenog povećanja obima posla iz raznoraznih razloga i taj period je prolaznog karaktera. nije pokazao odgovarajuće kako radne.

Ugovor treba da odredi vrstu poslova. Dopunski rad (86) Prema Zakonu o radu. Uput koji lice dobije mora da sadrži prezime i ime zadrugara. obzirom da se i oni smatraju nezaposlenim licima. zaposlenim licima koji rade nepuno i do punog radnog vremena. ili ukoliko radi kod jednog poslodavca 48 časova nedeljno tada kod drugog poslodavca dopunski rad traje maksimalno 16 časova nedeljno. Radnim zakonodavstvom nije propisano da takav rad ne može da se uspostavi. ako se zasnuje radni odnos s osobom mlađom od 15 godina. 18. Rad preko омladinskе ili studentske оrganizaciје (87) Rad preko omladinske ili studentse zadruge naj češće podrazumeva rad za privremene. uređenje skijaških terena. broj članske karte. način i rokove izvršenja poslova.poslovi koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku neke stvari. uredno obavljanje određenih poslova u skladu sa važećim pravilima i normativama. . visinu naknade za izvršene poslove. lica koje će posao obavljati a u ovom slučaju lica koji je član zadruge. Na zahtev poslodavca omladinska ili studentska zadruga upućuje lica kod poslodavca. košenje trave u parkovima i dr.. radom van radnog odnosa. Povremeni poslovi su kratkotrajni poslovi koji se sa prekidima obavljaju zavisno od potrebe. 19. pomoć oko organizacije na sajamskim štandovima. u skladu sa zakonom. Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova zaključuje se u pisanoj formi i mora biti potpisan sa obe strane. a najviše do jedne trećine punog radnog vremena. Poslodavac može za ove poslove koji ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini zaključiti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa sledećim kategorijama lica: nezaposlenim licima. invalidsko i zdravstveno osiguranje.Važno je da rad mora biti obavljen u skladu sa potrebama poslodavca i uslovima koji su predmet ugovora o delu. Faktički radni odnos Faktički radni odnos podrazumeva odnos rada i zaposlenja u kome se nalazi radnik čiji je pravni osnov zasnivanja i trajanja nezakonit ili ne postoji . Osnovna obeležja faktičkog radnog odnosa su nedostatak pravnog osnova. Rad po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima (83) Privremeni poslovi su kratkotrajni i kontinuirani poslovi. bez obzira na visinu penzije i sa članovima omladinske zadruge. zatim. Dešava se da se takav rad rad obavlja i na trajno vreme. ali u kojem radnik izvršava redovno odrđeni posao bez uzurpacije. To bi značilo da za 40 časova rada nedeljno kod jednog poslodavca zaposleni može da radi kod drugog poslodavca 13 časova i 20 minuta što predstavlja jednu trećinu radnog vremena. tj. ako je prijem u radni odnos donet od nekog nenadležnog organa. neki poljoprivredni radovi. ako zaposleni koj je imao ugovor na određeno radno vreme nastavi da radi i nakon njegovog isteka. sezonske i povremene poslove. Članovi zadruge imaju pravo na zdravstveno. Razlika između faktičkog i klasičnog radnopravnog odnosa je u zasnivanju. korisnicima starosne penzije. u faktičkom radnom odnosu taj osnov ne postoji i nikada nije postojao.način i utrošak radne snage nije bitan. lica koja obavljaju ove poslove imaju pravo na socijalno osiguranje. Za ove poslove je karakteristično da je bitan krajnji rezultat a ne samo rad. odnosno bez samovlasnog uzimanja i vršenja posla. a takođe za rad preko ovih zadruga lice ne može biti mlađe od 15 godina života. dopunski rad se smatra ugovornim radom tj. radno vreme.poslovi van delatnosti poslodavca i .Ugovorom o dopunskom radu utvrđuje se pravo na novčanu naknadu i druga prava i obaveze po osnovu rada. Dok u klasičnom radnom odnosu postoji pravni osnov. rokove plaćanja i dr. suglasnost poslodavca za njegovo uspostavljanje i oslanjanje na bitne elemente radnog odnosa. ako je radni odnos zasnovan sa maloletnom osobom koja je navršila 15 godina. kao što je pravo na određenu naknadu. penzijsko i invalidsko osiguranje. Zaposleni koji obavljaju rad preko omladinske ili studentske zadruge mogu biti samo ona lica koja nisu starija od 30 godina. Zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem. ako se zaključi radni oodnos preko trećine radnog odnosa sa licem koje je kod drugog poslodavca u punom radnom odnosu… I u ovakvoj vrsti radnog odnosa zaposleni imaju određena prava. Trajanje faktičkog radnog odnosa počinje od vremena otpočinjanja rada i traje sve dok se ne poništi ili preraste u ugovorni odnos. poslodavac je u obavezi da za njih uplaćuje doprinose za penzijsko. jer je obavezna pisana forma. Potrebe poslodavca za zaposlene preko zadruge obavezuju poslodavca da zaključi ugovor sa zadrugom iako zakonodavac kaže da se ugovor zaključuje između poslodavca i zaposlenog tj. ili je postojao pa mu je istekla važnost (rad na određeno vreme) ili postoji ali je pravno nevažeći. ulična prodaja sladoleda. U skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Ugovor o delu je dvostrano obavezujuć. poslovi na sređivanju neke dokumentacije i sl. broj sati rada i ukupan iznos naknade za obavljeni rad. samostalno izvršenje nekog fizičkog ili intelektualnog rada ili umetničke i dr delatnosti u oblasti kulture. Ovakav radni odnos se ne spominje u Zakonu o radu. 16. 17. Vreme. danu.npr. zaradu po satu tj. Neki primeri ovakvog radnog odnosa su: ako zaposleni počne sa radom bez potpisanog ugovora o radu. npr. jer iz njega proističu obostrana prava i obaveze i formalan. ali ne postoji suglasnost za zasnivanje radnog odnosa.

a kod poslodavca kod koga nije obrazovan upravni odbor .Kolektivne obaveze se takođe uređuju zakonom. predsednika Republike i službi organa čije članove bira Narodna skupština ili s njima povezanih opštih pravnih. odnosno propis. 23. tj. materijalno finansijske i administrativne poslove. a ukoliko ni oni ne postoje rezidualno se primenjuju opšti propisi zakona koji uređuje radne odnose. Pitanja koja nisu precizno regulisana zakonom. da li mu određeni poslovi odgovaraju ili mu ne odgovaraju.direktor. kao što su: Zakon o oliciji. sudije Ustavnog suda. zamenici javnih tužilaca. Kod poslodavca koji nema svojstvo pravnog lica pravilnik o radu donosi poslodavac ili lice koje on ovlasti. Poslodavac sam odlučuje da li ima potrebu za angažovanjem zaposlenog. ali poslodavac može otkazati ugovor o radu samo u slučajevima predviđenim zakonom. Kod prestanka radnog odnosa. Ako posebni zakon ne sadrži specijalne odredbe. Dobrovoljnost radnog odnosa pri njegovom zasnivanju mora biti obostrana. Zakon o tužilaštvu. Neka lica se ne smatraju državnim službenicima iako su zaposlena u državnim službama. materijalno. Dobrovoljnost radnog odnosa (91) Dobrovoljnost radnog odnosa i sloboda rada garantovana je najvišim nacionalnim i međunarodnim propisima. . Zbog toga se tu primenjuje poznato pravilo po kome posebnizakon ima jaču pravnu snagu od opšteg zakona (lex specijalis derogat legi generalis). Drugi su smatrali da pravo na rad zavisi od stepena socijalnog i privrednog razvoja društva. rad u radnom odnosu se uspostavlja ugovorom o radu. Zakonsko uređivanje radnog odnosa(22) Obavljanje rada se može podeliti na rad u radnom odnosu i rad bez radnog odnosa. Saglasno zakonu. ova podela koja je izvršena u Zakonu nije dosledna jer neki državni službenici obavljaju i opšte pravne. 21. Zakon o uređenju sudova. Zakon o javnom pravobranilaštvu. Zaposleni u principu može otkazati ugovor o radu kad to želi. informatičeke. Međunarodna konvencija se primenjuje kad takvo saglasje ne postoji. Radni odnos u državnim organima Radni odnosi u državnim organima uređeni su Zakonom o državnim službenicima kojim se uređuju prava i dužnosti državnih službenika i pojedina prava i dužnosti nameštenika. kolektivnim ugovorom i drugim aktima. javni tužioci. Ustav Srbije dozvoljava da se konkretnije regulišu podzakonskim aktima uredbi Vlade ili pravilnika resornog ministarstva i drugih sličnih podzakonskih akata. grupe zaposlenih i sindikati. predsednik Republike. 24. Prema jednom shvatanju pravo na rad predstavlja zajamčeno zaposlenje za svakog za rad sposobnog građana.tehničkih poslova u državnom organu.20. Vlade. Kada su izražene obostrane želje i zastupljeni obostrani interesi kako od strane poslodavca. One se mogu uređivati na dva načina: individualni i kolektivno. Postoje još neki zakoni koji regulišu materiju za pojedine delatnosti u državnim organima. odnosno lice koje vodi poslove u pravnom licu u skladu sa zakonom. sudije. Sadržina radnog оdnosа (93) Obaveze. prava i odgovornosti predstavljaju sadržinu radnog odnosa. tužilaštva.donošenjem pravilinika o radu u kome su jasno definisane obaveze. Ustavnog suda. Po Ustavu Srbije su ratifikovani međunarodni ugovori sastavni deo unutrašnjeg pravnog poretka. pitanja vezana za funkcionisanje rada i sve što je vezano za rad. Najpreciznije je određivanje kolektivnih obaveza putem kolektivnog ugovora kod poslodavca tj. To su uglavnom izabrane delegacije. Ugovor o radu ima poseban značaj jer se njime detaljno uređuju sva pitanja za funkcionisanje preduzeća tj. sukladno s njegovim sposobnostima za koje će mu biti isplaćena određena zarada koja će njemu i njegovoj porodici obezbediti pristojan život. Međutim. informatičkih. Najveći broj ratifikovanih međunarodnih konvencija iz radnopravne oblasti donela je Međunarodna organizacija rada i Evropska socijalna povelja. Republičkog javnog pravobranilaštva. službi Narodne skupštine. tako i od strane zaposlenog. . Poslodavac državnih službenika i nameštenika je Republika Srbija. računovodstvenih i administrativnih poslova. Individualne obaveze.sudova. Proklamovanje prava na rad pravo na rad je jedno od osnovnih prava čoveka.finansijskih. ukoliko oni ne postoje supsidijarno se primenjuju posebni propisi o radnim odnosima u državnim organima. supsidijarno se primenjuju odgovarajuće odredbe opšteg zakona. prava i odgovornosti zaposlenih u kolektivu. radni odnos se može prekinuti u svako doba ukoliko postoji saglasnost obe strane. Pravilnik o radu donosi upravni odbor. Nameštenik je zaposlenik čije se radno mesto sastoji od pratećih pomoćno. Državnim službenicima se ne smatraju: narodni poslanici. a isto tako i zaposleni sam odlučuje da li želi da radi. Treći smatraju da pravo na rad predstavlja načelnu obavezu nekog društva da stvara mogućnost za zaposlenje onima koji to zaposlenje žele. prava i odgovornosti se uređuju zakonom. članovi Vlade i druga lica kojima funkciju bira Narodna skupština ili postavlja Vlada i lica koja prema posebnim propisima imaju položaj funkcionera. koji štiti zaposlenog kao materijalno slabiju stranu. ukoliko nije drugačije propisano zakonom. Svi zakonski propisi i propisi koji regulišu radne odnose moraju biti u saglasnosti sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama. Državni službenik je lice čije se radno mesto sastoji od poslova iz delokruga državne uprave. Kao posebni prema opštem zakonu se odnose prema Zakonu o radu posebni zakoni koji uređuju radne odnose. Prava i dužnosti Republike Srbija kao poslodavca obavlja rukovodilac državnog organa. dolazi do radnog odnosa. 22. Za sva pitanja u kolektivu postoje organizovani predstavnici zaposlenih koji imaju ulogu ravnopravnog partnera pri pregovorima sa poslodavcem. Prema presudi Vrhovnog suda Srbije na zaposlenog u državnim organima se prvo primenjuju posebni propisi o radnim odnosima u pojedinim organima. Zakonomo radu i posebnim zakonima se uređuju obe vrste radnog angažovanja.

Tim zakonom se uređuju mere aktivne politike zapošljavanja. zdravlje i obrazovanje tj. da bi sto uspesnije obavljali poslovi. da svako ima pravo na slobodan izbor rada i da su svima.Uslovi za invalide su:sposobnost za obavljanje poslova. prestanak radnog odnosa. Način ostvarivanja prava na zapošljavanje Ostvarivanje prava zapošljavanja i drugih prava reguliše Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.RADNE SPOSOBNOSTI – kandidati za obavljanje ovih poslova moraju imati posebne radne sposobnosti koje se procenjuju po vec ostvarenim rezultatima. 29.OSTALI USLOVI – posebne godine. U teoriji postoji i pravo rada koje predstavlja pravo na slobodno bavljenje određenim poslom. 27. U njemu se nalaze odredbe po kojima se jamči pravo na rad u skladu sa zakonom. Zakona o radu navodi strucnu spremu.Za zakljucenje ugovora su bitna dva faktora: 1. . jer ne postoji nosilac obaveze od koga bi građanin mogao da zahteva ostvarivanje prava na rad. sprovođenje programa i mera aktivne politike zapošljavanja. pa njegovo zasnivanje radnog odnosa mora.STRUCNA SPREMA – zavisno od karaktera poslova.Takva lica mogu obavljati rad koji im ne ugrozava zivot i zdravlje. kao i pravo svakog. da nije zabranjen zakonom i nalaz zdravstvenog organa da je sposoban za obavljanje poslova(zdravstveno uverenje). u vidu navedenog zakona su: posredovane u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu. prema potrebama i prirodi posla. I 2.Uslovi za maloletnike su: pismena saglasnost roditelja. 26. osiguranje zaposlenog. zvanjima. akademskim titulama. Poslovi zapošljavanja. 28. Sloboda rada predstavlja pravo svakog građanina na slobodan izbor zaposlenja. pod istim uslovima dostupna sva radna mesta. Da bi se nezaposlenost smanjila preduzimaju se neke mere kao što je sajam zapošljavanja. Bez obzira na navedena prava u Srbiji je alarmantno visoka stopa nezaposlenosti.). najmanje 18 ili 21 godina. kao i dalje obrazovanje. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa u posebnim slucajevima Radno zakonodavstvo propisuje uslove za zasnivanje radnog odnosa u posebnim slucajevima. Poslodavac je dužan da prijavi Nacionalnoj službi za zapošljavanje: potrbu za zapošljavanjem.RADNO ISKUSTVO – je vreme provedeno na istim ili slicnim poslovima. prava i obaveze lica koja traže zaposlenje i drugo. kako u subjektivnom tako ni u objektivnom smislu.. pismeno da daju roditelji ili staratelj. Iz svega navedenog možemo zaključiti da pravo na rad nije pravo.) postoji pravo na rad. . Lice starosne dobi od 15 godina je maloletno. nivo i strucna sprema. izdavanje radne dozvole strancu i licu bez državljanstva. Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa Zakonodavac u clanu 24.. u skladu sa zakonom.. Postupak zakljucivanja ugovora o radu Pre stupanja na rad potrebno je zakljuciti ugovor o radu izmedju zaposlenog i poslodavca i to u pismenoj formi. Opsti uslovi za zasnivanje radnog odnosa Svako lice koje zeli da se zaposli mora ispunjavati opste uslove za zasnivanje radnog odnosa. VREME ZAKLJUCENJA UGOVORA O RADU: Zaposleni moze stupiti u rad istog casa ili dana po potpisivanju ugovora 2.STRUCNI ISPIT – je potreban u pojedinim sluzbama koje imaju javno ovlascenje(inspekcija. ali daje i mogucnost poslodavcu da odredi druge posebne uslove. obuku ili sl. 2001. posebna zdravstvena sposobnost itd. usvoioca ili staraoca( clan 56. Zakonodavac propisuje da radni odnos moze da zasnuje lice koje ima najmanje 15 godina zivota i druge uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova. pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji poslova.A to su: . osim u slučaju zaključivanja ugovora o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske i studentske zadruge. gde zaposleni odmah moze da obavlja poslove koji ne trpe cekanje.) . poslovi zapošljavanja. Stav 1. Pored strucne spreme. Sloboda rada je jedan od najbitnijih činilaca prava na rad i pretpostavka za njegovo ostvarivanje. odredjuje je smer. zastita na radu. obaveštavanje ouslovima i mogućnostima za zapošljavanje. dostignucima i nauci. posebni uslovi su najcesce: . . FORMA UGOVORA O RADU: Zakonom o radu je propisana pismena forma zakljucivanja ugovora. gde obe strane moraju svojerucno potpisati ugovor. profesionalna orijentacija i savetovanje o izboru zanimanja. za rad sposobnog građanina da odluči da li želi da zasnuje radni odnos. zasnivanje radnog odnosa i zaključivanje ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova. 25. Tim zakonom je osnovana i Nacionalna služba za zapošljavanje. .U važećem Ustavu Republike Srbije (2006.. godine iz zakona o radu izbacena je opsta zdravstvena sposobnost. . da rad ne ugrozava moral. postovanju ljudskih prava i ravnopravnost u pravima i obavezama.Zakonom je regulisana i zastita invalida od moguce diskriminacije. organizovanje dodatnog obrazovanja i obuke. prestanak osiguranja. besplatne obuke za tržište rada itd.

smatra se da radni odnos nije zasnovan. 31. Stupanjе i nestupanje nа rad (139. Pre stupanja na rad zaposleni mora biti obavešten od strane poslodavca o pravima. MODALITETI RADA DIREKTORA 1. a koje ce se u buducem radnom odnosu realizovati. Fikcija radnog odnosa je da radni odnos nastane bez zaključenog ugovora. Ukoliko postoje nepismena lica pišu se ugovori gde se navode svedoci (naj češće dva svedoka). 2. Ovakav radni odnos se naziva „fiktivni radni odnos“. a drugi razlog je dogovor između poslodavca i zaposlenog. organizacijom i konkretnim poslovima koje će zaposleni obavljati. -zaposlenom obezbedi obavljanje poslova utvrdjeih ugovorom o radu. obaveze i odgovornosti. Godine konacno je definisano da su zaposleni i poslodavac subjekti pravnog odnosa sa svim pravima. Zakon o radu ima niz odredbi. dužan je da poslodavca obavesti o tome kako nebi došlo do potencijalne opasnosti koje se mogu nepovoljno odraziti na buduće poslovanje. kolektivnim ugovorom ili zakonom o radu. Obično se budućem zaposlenom daje vreme od nekoliko dana kako bi mogao prikupiti sve potrebne dokumente koje mora dostaviti poslodavcu. kao i o uslovima rada. Direktor u radnom odnosu – gde su obostrani interesi i direktora i poslodavca. na računaru. bez forme saglasno odredbama koje propisuju Zakon o obligacijama ugovor o radu nema pravno dejstvo. obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa. pravilima. Formа zaključenjа ugovora о radu (138) Forma je uslov važnosti ugovora tj. dinara. pravima.30. Za ugovor o radu nije propisan način na koji se mora sačiniti. poziva određenih pravnih organa ili drugih razloga više sile. Prvi navedeni razlog uglavnom nastaje usled bolesti. na odredjeno ili neodredjeno vreme. Stav 4. u skladu sa zakonom. Svaki poslodavac kojem zaposleni rade na ovaj način predviđeno je da se kazni novčano u iznosu od 800. koje imaju cilj sto efikasnije zastite i ostvarivanja prava zaposlenog. predvinjenim zakonom. a za takav radni odnos je dovoljno da zaposleni stupi na rad a od dana stupanja se smatra i početak zasnivanje radnog odnosa. Ukoliko zaposleni smatra da neke od navedenih obaveza nije u mogućnosti da ispuni. organizaciji rada. zaposleni i poslodavac sporazumevaju da se zasnuje i uredjuje radni odnos sa svim pravima.000. koji uredjuje pravno-radna pitanja. -zaposlenom pruži obaveštenje o uslovima rada. 2. ZAPOSLENI KAO STRANKA U UGOVORU O RADU : To je uvek fizicko lice koje treba da ispunjava opste i posebne uslove. obavezama i odgovornostima. Stranke ugovora o radu su: 1. obavezama koje proizilaze iz propisa o radu i propisa o bezbednosti i zaštiti života i zdravlja na radu. koji mora biti saglasan sa visim pravnim aktima. Osnovna obelezja ugovora o radu Ugovor o radu predstavlja najnizi pravni akt. ali je bitno da ugovor mora biti potpisan svojeručno. -zaposlenom obezbedi uslove rada i organizuje rad i preuzme mere bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu u skladu sa zakonom i dr. 34. -zatraži mišljenje sindikata u slu . u nekom određenom periodu. To može biti isti dan kada je ugovor potpisan ili nekoliko dana od potpisivanja tj. Ugovor o radu je pojedinacni pravni akt kojim se dve strane.To je stvari. pa se on može sastaviti i napisati rukopisom ili otkucati na pisaćoj mašini. Direktor bez radnog odnosa – koji sa poslodavcem zakljucuje ugovor o medjusobnim pravina. Prema clanu 48.140) Prilikom potpisivanja ugovora o radu zaposleni je dužan da stupi u rad onog dana kada je to ugovorom predviđeno.000. kako zaposlenog tako i poslodavca. Osnovne obaveze poslodavca (143) Zakon o radu propisuje obaveze poslodavca i kaže da je dužan da: -zaposlenom za obavljeni rad isplati zaradu. obavezama i odgovornostima. 33. 35. Ukoliko dođe do štetnih posledica bilo sa strane poslodavca ili strane zaposlenog. propisima. obavezama i odgovornostima.000 dinara do 1. takav ugovor je u stvari UGOVOR O MENADZMENTU. opštim aktom i ugovorom o radu. domace ili strano.On sadrzi najvaznija prava. Izuzetak se pravi u dva slučaja i to: kada zaposleni nije stupio na rad iz opravdanih razloga i kada se zaposleni i poslodavac naknadno drugačije dogovore. U člani 33 Zakona o radu je navedeno šta sveki ugovor o radu mora da sadrži.Zakonom od 2001. Naravno takav dogovor bi trebao da prati pismeni dokument (aneks) što osigurava obe strane. poveravanje vodjenja svih poslova privrednog subjekta. Zakona o radu.Takav im je status sve dok traje radni odnos 32.POSLODAVAC KAO STRANKA U UGOVORU O RADU: je fizicko ili pravno lice. Ukoliko zaposleni ne stupi na rad dana kada je to predviđeno ugovorom o radu. Dešava se da zaposleni u nekom preduzeću radi bez potpisanog ugovora o radu iako su zakonske odredbe jasno propisane. moguće je u posebnom postupku zahtevati određenu nadoknadu za posledice štete koja je pričinjena.Moze da zasnuje radni odnos na odredjeno ili neodredjeno vreme koji traje do isteka mandata ili razresenja. Ravnopravni polozaj direktora Direktor ima specificnosti u svom radno-pravnom polozaju: 1.

a to je: -da svesno i odgovorno obavlja poslove na kojima radi. -da obavesti poslodavca o svakoj potencijalnoj opasnosti za život i zdravlje i nastanak materijalne štete. za to im obezbeđuje znatno povoljnije sve druge uslove iz radnog odnosa što nije slu aj sa drugim zaposlenima. Opštim aktom i ugovorom o radu utvrđuje se i teritorijalno važenje zabrane konkurencije. svaki zaposleni snosi odgovornost. poslodavac je duzan da nadoknadi stetu u skladu sa zakonom i opstim aktima( isplata zarade. -da pšstuje organizaciju rada i poslovanja kod poslodavca. STETA KOJA JE PROUZROKOVANA POSLODAVCU Zaposleni je odgovoran za nastale stete. prestanak rada) STETA KOJA JE PROUZROKOVANA TRECEM LICU Ako je steta nastala na radu ili u vezi sa radom od strane zaposlenog. sto zaposlenom daje sigurnost i vecu motivaciju za rad 3. poslodavac snosi odgovornost. -da obavesti poslodavca o bitnim okolnostima koje utiču ili bi mogle uticati na obavljanje poslova utvrdjenih ugovorom o radu. bez saglasnosti poslodavca i zbog toga nije apsolutna. STETA KOJA JE PROUZROKOVANA ZAPOSLENOM Ako zaposleni pretrpi povredu ili stetu na radu ili u vezi rada. posebno važna tehnološka znanja. 1. Zabrana konkurencije može da se utvrdi samo ako postoje uslovi da zaposleni radom kod poslodavca stekne nova. 37. Naknada stete Naknada stete je regulisana Zakonom o obligacionim odnosima. bilo da je namera(dolus). Rasporedjivanje zaposlenih Poslodavac moze adekvatno rasporedjivati zaposlene u cilju uspesnog obavljanja posla. kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu. To je prepušteno slobodnoj volji zaposlenog i poslodavca i ako se ne ugovori znači da ne postoji. Ako zaposleni prekrši zabranu konkurencije. Ove obaveze poslodavca se regulisu zakonom. produktivnosti i zadovoljavanja interesa obe strane. 2. RASPOREDJIVANJE TOKOM TRAJANJA RADNOG ODNOSA U zavisnosti od procene. moze biti napredovanj. a kod poslodavca kod koga nije obrazovan sindikat od predstavnika koga odrede zaposleni.Poslodavac moze nadoknadjenu stetu da potrazuje od zaposlenog. tehnoloski visak. pitanje god. Ukoliko poslodavac da saglasnost klauzula zabrane konkurencije nema više dejstvo 38. kao i uslove i pravila poslodavca u vezi sa ispunjavanjem ugovornih i drugih obaveza iz radnog odnosa. Osnovne obaveze zaposlenih (144) Zasnivajući radni odnos. kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica. RASPOREDJIVANJE PRI ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA Ugovorom o radu poslodavac vrsi rasporedjivanje zaposlenog na odredjene poslove i zadatke 2. odmora. bez saglasnosti poslodavca kod koga je u radnom odnosu..ajevima utvrdjenim zakonom. Poslodavac poverava ovakve poslove samo odabranim ljudima i stru njacima. Za te poboljšane uslove zaposleni duguje određenu lojalnost poslodavcu. Uslovljenost zabrane konkurencije (148) Ugovorom o radu mogu da se utvrde poslovi koje zaposleni ne može da radi u svoje ime i za svoj račun. 40. 36. . Zabrana konkurencije se može odnositi na poslove koje zaposleni obavlja. stagnacija ili cak nazadovanje u radu 3. zaposleni je dužan da izvršava obeveze koje je preuzeo ugovorom o radu. u zavisnosti od vrste posla na koji se zabrana odnosi. Značenje zabrane konkurencije u toku rada(148) Zabrana konkurencije se može a ne mora ugovoriti.Nema odgovornosti ako je steta nastala obicnom nepaznjom. poslodavac ima pravo da od zaposlenog zahteva naknadu štete. krajnja nepaznja(culpa lata) ili obicna nepaznja(culpa levis). a predstavlja embargo na obavljanje posla za sebe ili za treća lica van „matične kuće“. Poslovi na koje se odnosi zabrana konkurencijese preciziraju ugovorom o radu ili dodatkom ugovoru.U slucaju nastanka kolektivne stete. 39. Steta moze nastati: 1. TRAJNO RASPOREDJIVANJE ZAPOSLENIH Vreme nije odredjeno. širok krug poslovnih partnera ili da dođe do saznanja važnih poslovnih informacija i tajni.

Za preraspodelu radnog vremena važno je da se radno vreme množe preraspoređivati u svim delatnostima u slučajevima utvrđenim zakonom. kada dođe do povećanja obima posla u jednom periodu. bolje korišćenje sredstava rada. a)Puno radno vreme za punoletne Saglasno sa clanom 50.4. a u nepovoljnim skraćeno. a u drugom smanjena ili je uopšte nema.Moze nastupiti zbog vise sile. 2. ali ne vise od 8 casova na dan. Puno radno vreme traje 5 dana po 8 radnih casova. Ispunjen uslov za preraspodelu radnog vremena. Preraspodela je moguća ako to zahtevaju razlozi kao što su priroda delatnosti. nedeljni i godišnji odmor. Racionalno korišćenje radnog vremena može biti razlog za preraspodelu. organizacija rada.Obaveza zaposlenog je da po nalogu poslodavca radi prekovremeno i da ostvari prava na uvecanu zaradu u skladu sa zakonom 42.. što se tiče organizacije rada je. Jedan od razloga za preraspodelu. Priroda delatnosti predstavlja određene delatnosti koje se obavljaju u jednom periodu godine. tako da se u jednom periodu radi duže od punog radnog vremena. kao i sva druga prava u punom iznosu. nekada je potrebno.. odsustvo zaposlenog. zakon skracuje srazmerno tezini. itd. Kada je reč o prirodi delatnosti misli se na sezonske poslove u poljoprivredi.Lica mladja od 18 godina ne mogu raditi prekovremeno. trajanje radne nedelje 35 casova. Prava zaposlenih sa skraćenim radnim vremenom Zakonom ili opštim aktom se može utvrditi da radno vreme bude kraće od punog radnog vremena. To su poslovi sa povećanim rizikom. naknadu zarade.To je dvojni radni odnos 3. PREKOVREMENI RAD Radno vreme provedeno preko 8 casova smatra se prekovremenim radom. b)Puno radno vreme za maloletne zaposlene Zakon o radu clan 87. racionalnije korišćenje radnog vremena i izvršenje određenih poslova u utvrđenim rokovima. sezonskog posla. Poslodavac svojom odlukom odlučuje o preraspodeli radnog vremena i mora blagovremeno da obavesti zaposlene na koje se ta preraspodela odnosi. napornim i štetnim za zdravlje poslovima na kojima i pored primene odgovarajućih mera za bezbednost i zaštitu postoji povećano štetno dejstvo po zdravlje zaposlenog. klimatskim uslovima i sl. građevinarstvu.. Do preraspodele radnog vremena. turizmu i drugim delatnostima.. Po tome se skraćeno radno vreme razlikuje od nepunog raddnog vremena. konkretno član 57. poljoprivredi. napornih ili za zdravlje opasnih poslova(poslovi sa povecanim rizikom). Radi zastite maloletnih lica. dnevni. može biti i racionalno korišćenje radnog vremena i to u slučajevima kada dođe do poremećaja sa snabdevanjem sirovinama. povecan obim poslova. da se radno vreme može preraspoređivati na taj način da u jednom periodu bude duže. dok su u drugom periodu takve aktivnosti u zastoju ili ih nema. (visa sila.) 41. s tim da u proseku ne prelazi 40 časova nedeljno i da se radno vreme može preraspoređivati. fiksnim rokovima. racionalnije korišćenje radnog vremena i izvršenje određenih poslova u utvrđenim rokovima. sezonski poslovi u turizmu. Zaposleni sa skraćenim radnim vremenom ostvaruju punu zaradu. što zahteva povećane radne aktivnosti i duži rad. kada se u povoljnim uslovima uvodi produženo radno vreme. NEPUNO RADNO VREME To je radno vreme krace od punog i traje 36 casova za punoletne. Kada se radi o uslovima sa izvršenja posla u . s tim da se kasnije ona onda slabije koriste.Zaposleni ima potpuno ista prava. remonta ili iz drugih razloga.Zaposleni radeci puno radno vreme ostvaruje sva prava po osnovu radnog odnosa koja mu pripadaju. a zbog teskih. Uslovi za preraspodelu radnog vremena (165) Pod uslovima utvrđenim Zakonom o radu. 43. kao što je i propisano Zakonom o radu. odnosno manje od 35 casova za maloletne. zbog toga što se ista u nekom periodu manje koriste ili se uopšte ne koriste zbog kvara. 44. Organizacija rada je uslov koji je ispunjen kada dođe do povećanja obima posla u jednom periodu. PRIVREMENO RASPOREDJIVANJE Podrazumeva rasporedjivanje na odgovarajuce ili neodgovarajuce poslove na unapred odredjen period. kada je u jednom delu godine pojačana radna aktivnost. povecanog obima posla. 1. Nekada se sredstva rada trebaju iskoristiti u povećanom radnom kapacitetu. Radno vreme i njegovo uredjivanje Radno vreme je vremenska obaveza trajanja dnevnog. PUNO RADNO VREME Se odredjuje nedeljno i ne moze trajati duze od propisanog Zakonom. pogonskim gorivom. može doći i u izvršavanju određenih poslova u nekim utvrđenim. radno vreme 4. iznenadni kvar. može se izvršiti preraspodela radnog vremena. organizacija rada. nedeljnog i mesecnog rada zaposlenog. Stav 1. a u drugom kraće od punog radnog vremena. To su npr. bolje korišćenje sredstava rada. kada je pojačana radna aktivnost. a da se u drugom periodu uopšte ne radi. Iskoristiti sredstva rada u povećanom kapacitetu. Prema članu 52 stav 1 Zakona o radu radno vreme se skraćuje zaposlenom koji radi na posebno teškim. Zakonodavac je prava zaposlenih sa skraćenim radnim vremenom izjednačio sa pravima zaposlenih sa punim radnim vremenom. SKRACENO RADNO VREME Radi bezbednosti i zastite zaposlenog i sredstava za rad. obaveze i odgovornostiU tim slucajevima zaposleni moze zasnovati rad kod drugog poslodavca i na taj nacin ostvari puno radno vreme. Razlozi preraspodele radnog vremena i prekovremenog rada Razlozi za preraspodelu mogu biti: priroda delatnosti..

47. zdravstvenih i dr mera. orudja za rad. opet u trajanju najmanje 24 casa. Takođe zaposleni koji ima prekid duži od 30 radnih dana stiče pravo na godišnji odmor nakon šest meseci neprekidnog rada. Vreme koriscenja odmora je na oko polovini radnog vremena. ODMOR U TOKU DNEVNOG RADA Puni odmor predstavlja vreme odmora na polovini rada i iznosi najmanje 30 minuta. koji će pozavršetku takve situacije biti nadoknađen. grejanje. Ukoliko se ipak desi da iz određenih razloga u preduzeću zaposleni nije iskoristio svoj godišnji odmor tada se zaposlenom isplaćuje pored zarade i naknada štete u visini naknade zarade koju bo dobio da je u to vreme koristio godišnji odmor. 48. a poslodavac može to vreme. 3. Ukoliko zaposleni prvi put stupa u radni odnos stiče pravo na godišnji odmor nakon šest meseci rada. opštim aktom odrediti u kraćem trajanju.određenim rokovima preraspodela rada se uvodi recimo ukoliko dođe do nekog zastoja potrebno je uvesti produženi rad. Zdravstvena sredstva se odnose na obavezne lekarske preglede kao i upotreba ispravne i zdrave hrane i pica Higijenska sredstva podrazumevaju posedovanje sanitarnih uredjaja. na osnovu toga da li je samohrani roditelj. Broj dana godišnjeg odmora za svakog zaposlenog utvrđuje se na osnovu zakonskog minimuma za punu godinu rada kalendarskoj godini.Odmor se uracunava u radno vreme i zaposleni ima sva prava i obaveze tokom odmora. Opste mere se odnose na sve zaposlene a gledaju se u funkcionalnosti radnog prostora. . 45. ona nece ni postojati. koji u okvirima zakona i normativnog akta. Atipicno koriscenje je zbog prirode posla bilo koji drugi dan. neophodnosti da se završi posao koji nije planiran i u slučaju više sile. zastita nad sredstvima za rad. 46. NEDELJNI ODMOR Se koristi na kraju radne nedelje do pocetka nove i traje najmanje 24 casa. po osnovu složenosti poslova zaposlenog. u određenim slučajevima uvodi poslodavac. Puno radon vreme za maloletne zaposlene Radna nedjelja prema zakonu. Skraceni odmor ako zaposleni radi duze od 4 a krace od 6 casova ima pravo na odmor 15 minuta. Ukoliko je zaposleni u radnom odnosu duže vreme on stiče pravo na godišnji odmor. Sticanjе pravа nа godišnji оdmor (175) Sticanje prava na godišnji odmor je predviđeno zakonom. Prekovremeni rad predstavlja obavezu za zaposlenog. 1. na osnovu toga da li roditelj ima više od dvoje dece starosti do 14 godina.Nije dozvoljeno koristiti odmor na pocetku ili kraju rada. cistoca radnih prostorija. socijalnih. Pod neprekidnim radom se smatra i vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje). gasova. a poni su prihvaćeni našim nacionalnim zakonodavstvom. a dužina punog radnog vremena za maloletna lica je određena članom 87 Zakona o radu. zastitne uredjaje u radnim prostorijama. Tipicno koriscenje ovog odmora je nedeljom. Zakon o radu ne dozvoljava situacije da zaposleni ne iskoristi pravo za korišćenje godišnjeg odmora a pri tome je to pravo stekao. Zaposleni imaju pravo a poslodavac obavezu na zastitu bezbednosyi.. Zaštita maloletnika traje do njihovog punoletstva. Zakonom je propisano maksimalno puno radno vreme za maloletnike. po osnovu prethodnog radnog staža radnika. a odsustva da zaposleni zadovolji svoje privatne i druge potrebe. Odnosno obaveza prekovremenog rada ukoliko je ne odredi poslodavac. pare itd Posebne mere se odnose na zaposlene koji obavljaju posebno teske i rizicne poslove sa velikim rizikom za zdravlje zaposlednih NORMATIVI ZASTITE Sluze da obezbede optimalnu zastitu u konkretnim uslovima rada. takva obaveza se može uvest u tri slučaja: u slučaju iznenadnog povećanja obima rada. Zaštita maloletnih lica je predviđena međunarodnim propisima. 49. provetravalje.. Obaveza prekovremenog rada Prekovremeni rad se može uvesti samo u posebnim slučajevima.Prema zakonu. zivota i zdravlja. ekonomskih. 2. Produzeni odmor traje 45 minuta ako zaposleni radi najmanje 10 casova. Odmori i odsustva Odmori su potrebni da bi zaposleni regulisao svoju snagu i sposobnost. Tehnicka sredstva predstavljaju sredstva licne zastite. DNEVNI ODMOR Je vreme izmedju dva uzastopna radna dana i mora po zakonu da traje najmanje 12 casova. MERE ZASTITE Preventivne mere se ostvaruju obezbedjivanjem i primenom savremenih tehnickih. Opsta zastita zaposlenih Zastita na radu ima smisao da obezbedi uslove rada i zastitu zdravlja zaposlenih. kao ni radni dan više od 8 časova. zastite od buke. jer je zaposlenima Ustavom zagarantovano pravo na ograničeno radno vreme. za maloletno lice ne može iznositi više od 35 časova.

Svaki zaposleni koji nije u mogućnosti da stupi u rad iz zdravstvenih razloga mora se za lečenje obratiti zdravstvenoj ustanovi. Žena. pogotovo kod nas u Srbiji. potrebno je preventivno delovati i predvideti niz mera.50. U te poslove ubrajaju se poslovi koji iziskuju dizanje tereta. osim Zakona o radu. ovo pravo uživa onaj roditelj koji brine o detetu. Samohranim roditeljem smatra se jedan od roditelja koji živi bez drugog roditelja i brine o detetu. da kada kod zaposlenog nastupi invalidnost na radnom mestu. Kod lica koja već imaju određenu invalidnost. samo uz njegovu pismenu saglasnost. Ukoliko se utvrdi zloupotreba zaposlenom se 3 dana računaju kao neopravdano izostajanje s posla što može dovesti do otkazivanja ugovora o radu između poslodavca i zaposlenog. kad god je moguće odgovara njihovom sopstvenom izboru i vodi računa o njihovoj ličnoj pogodnosti za takvo zaposlenje. shodno njegovoj preostaloj radnoj sposobnosti. 54. Takav rad predstavlja . Zaposleni mora potvrdu o sprečenosti dostaviti poslodavcu u roku od 3 dana. kao i osnivanje preduzeća koja se bave ovom delatnošću. status invalida. To bi značilo da za isti rad poslodavac mora zaposlenom plaćati istu zaradu. vibracijama. U našem zakonodavstvu. Poroodiljsko odsustvo traje tri meseca od porođaja majke . Zakonom je propisano još jedno pravilo a to je ista zarada za isti rad kod istog poslodavca. potrebno mu je obezbediti da nastavi sa radom. Kako bi se izbegle posledice nastanka invalidnosti zaposleni ima pravo da zahteva od poslodavca. Takođe se protiv lekara koji je izdao potvrdu o privramenoj sprečenosti za rad mogu preduzeti zakonom propisane sankcije. umre ili ukoliko iz opravdanih razloga ne može koristiti to pravo. Zаštita оd zloupotrebе bolovanjа (198) Slučaj zloupotreba bolovanja vrlo je česta pojava. još uvek nije na zavidnom nivou. neophodno je obezbediti određenu zaštitu. ako ima dete do sedam godina života ili dete koje je težak invalid. zadržavanja istog i napredovanja u njemu i to takvo. Opravdanim razlogom se smatraju teža bolest. za korišćenje ovog prava su izjednačene. 168 o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida. Otac to pravo može koristiti i ako se majka ne nalazi u radnom odnosu. 52. Zaštita samohranog roditelja. raspoređivanje na poslove na kojima neće biti izložen takvom riziku. postoje i drugi zakoni koji regulišu pitanje invalida kao što je Zakon o osposobljavanju i zapošljavanju invalida. Ukoliko zaposleni ne preda potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad. Nadležni zdravstveni organi lekar i ginekolog. štetnim gasovima i sl. Ukoliko pak poslodavac posumnja u opravdanost privremene sprečenosti može putem nadležnih zdravstvenih ustanova tražiti proveru. Iz ovoga može da se zaključi a i logično je da se zarada stiče radom jer ukoliko neko nije u radnom odnosu ne može ni da ostvari zaradu. za vreme trudnoće ne može da radi poslovne koji bi bili štetni po njeno zdravlje i po zdravlje njenog deteta. sa jednog roditelja na drugog. Pravo na zaradu (201) Jedno od osnovnih individualnih prava zaposlenih predstavlja i pravo na zaradu. u cilju sprečavanja neželjenih posledica. Zaštita jednog od roditelja ima za cilj da zaštiti jednog od roditelja sa detetom do tri godine života. Otac kao korisnik prava majke radi nege deteta Otac deteta može koristiti porodiljno odsustvo u slučaju da majka napusti dete. Kod nas. Kako bi zaposleni mogao da zadovolji svoje lične i potrebe porodice mora da stavi svoju radnu snagu na raspolaganje poslodavcu koji mu za tu radnu snagu daje određenu naknadu u vidu zarade ili u vidu nekih drugih primanja. Tako imamo zaštitu trudnica. odnosi se na to da on može da radi prekovremeno ili noću. jednog od roditelja i samohranog roditelja. materinstvo i roditeljstvo imaju poseban značaj. od prekovremenog i noćnog rada. i pored ovakve zakonske regulative. Bračna i vanbračna zajednica. te im je potrebno obezbediti posebnu zaštitu. invalidna lica treba da uživaju jednake mogućnosti i tretman u pogledu mogućnosti dobijanja zapošljavanja. može se ustanoviti iz matične knjige rođenih. može doći do promene prava zaštite. Uslov da je dete do sedam godina. koje može da traje 365 dana od dana započinjanja porodiljskog odsustva. u toku korišćenja zaštite. štetnom zračenju. Zaštita se ogleda u tome. inače zaštita trudnica traje tokom celog perioda trudnoće. obično se odnosi na majku deteta. može se naložiti roditelju. koje. Vrhovni sud Srbije navodi se da se zarada ostvaruje radom na osnovu vrednosti rada. učinka i vremena provedenog na radu. Samohrani roditelj uživa zaštitu. Ona zaposlenom izdaje potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad koju zaposleni dostavlja u preduzeće. Prekovremeni ili noćni rad. narušava radnu disciplinu i može doći do neugodnog ishoda za zaposlenog. Posebna zaštita trudnica. Zakon o osposobljavanju i zapošljavanju invalida uređuje radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida. Otac takođe može koristiti i odsustvo radi nege deteta. Ukoliko zaposlen nije u mogućnosti da dostavi potvrdu to bi trebao da učini član uže porodice ili ako zaposleni živi sam onda bi zaposleni trebao dostaviti potvrdu u roku od 3 dana od dana prestanka razloga zbog koga je bio sprečen da stupi u rad. Ova potvrda bi trebala da daje informaciju o tome koliko će zaposleni biti odsutan sa posla. Zaštita materinstva i roditeljstva (192) Za svaku državu.198) U svakom poslu. 51. Obzirom da je zaštita u funkciji deteta. a nalazima zvaničnih zdravstvenih ustanova se utvrđuje invalidnost deteta. Zaštita invalida pre i posle invalidnosti (197. S toga je po donošenju ovog zakona posvećena dodatna pažnja poslednji put kada je ovaj zakon donošen. izdržavanje kazne zatvora itd. Zakon o zapošljavanju i osiguranju invalida i sl. 53. utvrđuju. izloženost ekstremnim temperaturama. Po Preporuci br. koji su štetni poslovi. samo uz svoju pismenu saglasnost. Ova potvrda ima snagu javne isprave. između ostalog zabranjuje prekovremeni rad i rad noću posebno prve 32 i poslednjih 8 nedelja trudnoće. Sporazumom roditelja.

Disciplinska odgovornost i disciplinski postupak u drzavnim organima Zakon o drzavnim sluzbenicima govori o: 1. 55. Npr. Program rešavanja viška zaposlenih Ovaj program je poslodavac dužan da donese kada zaključi da zaključi da će doći do prestanka potrebe za radom nezaposlenih koji su zaposleni na neodređeno vreme. ali ne i manja. sredstva za rešavanje ekonomskog pitanja viška zaposlenih. poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi obaveštenje i obrazloži izostanak isplate. godine. razloge prestanka potrebe za radom zaposlenih. ličnog stručnog usavršavanja. a pod radom iste vrednosti i rad na različitim poslovima istog stepena važnosti. rok u kome će biti otkazan ugovor o radu. za najmanje 10% zaposlenih kod poslodavcakoji ima između 100 i 300 zaposlenih na neodređeno vreme. sa svim podacima i stavkama. ne cuvanje sluzbenih spisa…) b) Teze povrede duznosti . godina još nije utvrđena pa će stoga i dalje da seprimenjuje minimalna zarada koja je utvrđena za period jul – decembar 2009.zabrana napredovanja od 2-4 godine I prestanak rada 59. Ukoliko do prestanka potrebe za radom zaposlenih doći u pkviru 30 dana. godina poslodavci će zaposlenima sa kojima su ugovorili minimalnu zaradu vršiti obračun u iznosu od neto minimalne zarade od 87 dinara neto po radnom času. Kada do prestanka potrebe za radom zaposlenih dolazi u okviru 90 dana. konkurencije.ugrozavanje sirih interesa drustva c) Disciplinski postupak – void rukovodilac drzavnog organa d) Disciplinske mere – pri odredjivanju kazne void se racuna o tezini prekrsaja. Poslodavac program za rešavanje viška zaposlenih mora . Minimalnа zaradа (203) Minimalna zarada znači nivo ispod kog se ne može isplaćivati zarada.rad na istovrsnim poslovima.godine starosti i staž osiguranja zaposlenih koji su višak i koje poslove obavljaju. Zarada za obavljen rad i vreme koje je provedeno na radu sastoji se od osnovne zarade. kretanja zaposlenosti na tržištu rada i nivoa ekonomske razvijenosti zemlje. U Srbiji već dugo godina od minimalne zarade zaposleni nisu u mogućnosti da pokriju sve osnovne troškove a kamoli da mogu da kažu da on nje mogu pa prežive. Obaveze poslodavca u rešavanju viška zaposlenih Osim programa rešavanja viška zaposlenih i saradnje sa sindikatima i Nacionalnom službom za zapošljavanje poslodavac ima obavezu ispitati mogućnosti za zapošljavanje viška zaposlenih. Pri utvrđivanju minimalne zarade polazi se od troškova života. Iznos minimalne zarade bi trebao biti iznos koji zadovoljava najneophodnije potrebe zaposlenog i njegove porodice. Visina otpremnine ne može biti niža od zbira jedne trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina rada u radnom odnosu i četvrtine zasvaku narednu godinu preko 10 godina radnog odnosa. koji treba da bude precizan i jasan. ista zarada kod istog poslodavca“ pa ukoliko se on ne poštuje ima za posledicu ništavnost koju utvrđuje nadležni sud na taj način da takav ugovor o radu stavlja van snage. Od toga zavisi i broj zaposlenih koji će biti višak. U Donošenju tog programa postoje razlike da li će do prestanka potrebe za radom zaposlenih doći u periodu 30 ili 90 dana. a opštim aktom se može odrediti veća otpremnina. Navedeni iznosi su minimalni. 56. kvalifikacionu strukturu. a u tom slučaju zaposleni ima pravo na naknadu štete. Mogu biti novcane 2030% plate u roku od 6 meseci. kriterijume za utvrđivanje viška zaposlenih. odsustvovanje radi seminara. Obra un se dostavlja najkasnije do kraja meseca za predhodni mesec i ovaj rok je isti i za obaveštenje ukoliko je izostala isplata. poslodavac je obavezan da donese program za najmanje 20zaposlenih. bez obzira na ukupan broj zaposlenih. socijalnih potreba. dela zarade za radni učinak i uvećane zarade. Kod različitih poslodavaca poslovi se različito vrednuju a to uslovljava postojanje tržišta rada tj. poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi obra un. mere za zapošljavanje. Za izostajanje isplate. 58. 57. raniji odlazak. Zakonom je stogo postavljen pomenuti princip „za isti rad. broj. Minimalna zarada za period januar – jun 2010. Naknada zarade odredjena opštim aktom (206) Postoje slučajevi u kojima zaposleni imaju pravo na naknadu zarade. Obračun se vrši i dostavlja za mesec za koji je izvršena isplata zarade ili naknada zarade. Program rešavanja viška zaposlenih treba da sadrži: ukupan broj zaposlenih kod poslodavca. a koje poslodavac može autonomno predvideti. Obračun zarade i naknade zarade (207) Prilikom svake isplate zarade. ekonomskih ili organizacijskih promena. Ukoliko se ne utvrdi minimalna zarada za period januar – jun 2010. Ovaj program je posledica tehnoloških. stope nezaposlenosti. studijskih putovanja. Oni se uredjuju kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu.kojima sene ugrozavaju interesi iz radnog odnosa (ucestalo kasnjenje. 60. kretanja prosečne zarade. za najmanje 30 zaposlenih kod poslodavca koji ima preko 300 zaposlenih na neodređeno vreme. POVREDE DUZNOSTI a) Lakse povrede duznosti . u saradnji sa sindikatom i organizacijom za zapošljavanje. poslodavac ima obavezu doneti program u sledećim slučajevima: za najmanje 10 zaposlenih kod poslodavca koji ima između 20 i 100 zaposlenih na neodređeno. može se ubrojati u te slučajeve. U rešavanju viška zaposlenih poslodavac ima obavezu da pre otkaza ugovora o radu zaposlenima isplati otpremninu predviđenu opštim aktom ili ugovorom o radu. Zaradom se smatra prosečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome se isplaćuje otpremnina.

nakon prestanka radnog odnosa. koji mora biti u pismenoj formi i najmanje 15 dana pre dana koji je naveo da želi da mu prestane radni odnos. 61. tj. Prestanak radnog odnosa zbog gubitka radne sposobnosti (243) Usled određenih razloga kao što su bolesti.Vracanje na posao u roku od 15 dana.pa do 20 god. nesposobnosti za rad zaposlenog. ukoliko ih odbiju. staža osiguranja -tri meseca ako ima preko 20 god. Pod uslovom da ispunjava druge zakonom predviđene kriterijume. dok . po zahtevu zaposlenog .Program rešavanja viška zaposlenih donosi upravni odbor.ako je rad mirovao .Povreda radne obaveze . otkazni rokovi nastavljaju da teku. Rad kod drugog poslodavca u programu rešavanja viška zaposlenih (220) Prema Zakonu o radu. staža osiguranja. zato što nema potrebna znanja i sposobnosti. tj. Treba reći da zaposlenima kojima se ponude neke od mera zapošljavanje. Ova izjava ne sme biti iznuđena prinudom pod prevarom ili u zabludi. 62. po inje da te e otkazni rok. Duševno obolela lica ne mogu dati validnu izjavu tj ona ne proizvodi pravna dejstva. Sporazumom koji potpisuju oba poslodavca. Narednog dana. uz saglasnost zaposlenog (poželjno je i posredovanje Nacionalne službe za zapošljavanje) ostvaruje se realizacija „preuzimanja“ zaposlenog od strane drugog poslodavca. znanju i sposobnostima. 64. profesionalne bolesti i slično u obavljanju poslova. Nema smetnji da zaposleni da izjavu i ako je nabolovanju. U roku 15 dana Nacionalna služba za zapošljavanje treba poslodavcu da dostavi predlog.Nepostovanje radne discipline . 67. Otkaz je validan ako je dat u pisanoj formi. 63.Neostvarivanje rezultata. a kod poslodavca kod kojeg ne postoji upravni odbor.Zloupotreba prava na odsustvo . U izjavi zaposleni nije dužan da navodi razloge koji su ga naveli na to. na dosluženje vojnog roka ili zbog privremene sprečenosti za rad. Za takvu izjavu ne može naknadno tražiti izvinjavajuće razloge.Krivicno delo na radu ili u vezi sa radom . bez koje radni odnos nema pravnu snagu. na ovaj način. Po prestanku tih razloga. može se premestiti na druge poslove.Odbijanje zakljucenja aneksa ugovora o radu . 66. dolazi do smanjenja. Premeštaj na druge poslove u postupku rešavanja viška zaposlenih (219) Kada se ukidaju pojedini delovi radnog procesa ili delova preduzeća. kao ugovorna strana. Prestanak radnog odnosa na zahtev roditelja ili staratelja (247) Na osnovu člana 25 Zakona o radu. zaposleni nastavlja rad kod drugog poslodavca. Otkaz ugovora od strane poslodavca Otkaz od strane poslodavca: . jedna od mera za rešavanje viška zaposlenih je i rad kod drugog poslodavca. Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog (225) Zaposleni. on ima dužnost i pravo da ostane na radu od jednog do tri meseca u zavisnosti od njegovog ukupnog staža. Otkazni rok traje: -mesec dana za zaposlene sa 10 god. Tako bez prekida radnog odnosa. Nadležni organi Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu potrebne dokumentacije u upravnom postupku (dvostepenom) donose odluku o sposobnosti. Kako roditelj ili staratelj daju pismenu saglasnost za zasnivanje radnog odnosa lica koje je mlađe od 18 godina. Ovaj rok poslodavac i zaposleni mogu skratiti ukoliko mu se za taj period obezbedjuje naknada zarade. od kojih je jedna upravo navedena. Otkazni rok i novčana naknada (238) Ukoliko je zbog neostvarivanja posebnih rezultata rada. može prestati radni odnos. u roku 8 dana pre utvrđivanja programa. pa čak i do potpunog gubitka sposobnosti za dalji rad. U istom roku reprezentativni sindikat treba da poslodavcu dostavi svoje mišljenje o programu. Osnov po kom poslodavac mora doneti rešenje o prestanku radnog odnosa je akt kojim se utvrđuje potpuna nesposobnost za rad zaposlenog. radni odnos sa maloletnim licem zasniva se uz pismenu saglasnost roditelja ili staratelja. zaposlenom otkazan ugovor o radu. jasan i nedvosmislen.dostaviti reprezentativnost sindikatu i Nacionalnoj službi za zapošljavanje . zaposleni stiče pravo na invalidsku penziju. ako je data „pri čistoj svesti“. staža osiguranja -dva meseca sa navršenih 10. Otkazni rokovi se mogu zaustaviti u specijalnim slu ajevima.Visak zaposlenih 65. to čini direktor. tj. ako ga ima za što veće smanjenje viška zaposlenih i eventualne mere za ublažavanje posledica. kad odluči. od dana dostavljanja rešenja o otkazu ugovora o radu. te radni odnos prestaje danom donošenja tog akta kojim se konstatuje radna nesposobnost zaposlenog. Rad može biti privremenog ili trajnog karaktera.poziv za vojnu vežbu. oni mogu za to vreme. Njima je potrebno obezbediti rad na mestima koja odgovaraju njihovoj stručnoj spremi. određen broj zaposlenih za čijim poslom prestaje potreba. povrede na radu i van rada. saglasno opštem aktu ili ugovorom o radu. može otkazati ugovor o radu.nema znanje i sposobnost . kategoričan.

bolest. tako i da opozove tu saglasnost..Odlucuje izvorno direktor. poslodavac je dužan da donese rešenje o raskidu radnog odnosa sa maloletnim licem. Kao što je pomenuto. Mere bezbednosti su izriču iz tog razloga kako se prethodno učinjeni krivični prekršaji nebi ponovili.. U slučaju da roditelj podnosi opoziv.invalidska penzija ako se ispunjavaju ostali uslovi b) Zabrana vrsenja odredjenih poslova – zbog ucinjenih prekrsaja(voz. Neprijatne posledice neuspelog probnog rada. Nadleznost za resavanje o pravima i obavezama zaposlenih Prema odredbama clana 192. skola. ISTEK ROKA a) Na odredjeno vreme – istekom ugovorenog roka (najduze 12 meseci) b) Posle neuspelog probnog rada – (najduze 6 meseci) u slucaju da poslodavac ili zaposleni nije zadovoljan c) Posle isteka pripravnickog radnog odnosa .) e) Usled prestanka rada poslodavca – likvidacijom 4. 70. ako poslodavac ne odluci drugacije radni odnos prestaje kada zaposleni navrsi 65 godina zivota i najmanje 15 godina staza. pa se ona određuje proizvoljno. Zaposlenom se može ponuditi bilo kakav posao koji ne mora da bude vezan za stručnu spremu. Stav 1. daje mogucnost saglasiocu i na opoziv istog. zaposlenom prestaje radni odnos ukoliko poslodavac nije u mogućnosti da mu obezbedi obavljanje drugog posla.). Staratelj ima pravnu legitimaciju kako da daje saglasnost za zasnivanje radnog odnosa. neophodna je saglasnost oba roditelja. PO SILI ZAKONA – a) Gubitak radne sposobnosti(povreda. fond. Dozvola) i privrednog prestupa. tj. policija.lice ne postane punoletno da tu saglasnost i opozovu. obzirom da je rešenjem nadležnog organa određen da zastupa interese maloletnog lica..a o njihovim pravima i duznostima odlucuje Visoki sluzbenicki savet koji imenuje Vlada Republike Srbije na period od sest godina. tada ih on obavlja u periodu dok traje zabrana vršenja određenog posla. Zakona o radu.. 69.. 3.vaspitne i zastitne mere duze od 6 meseci(psihijatrisko lecenje. NAVRSEN RADNI VEK – po zaqkonu.lecenje narkomana.proterivanje stranaca. Poslodavac u statusu pravnog lica ima sopstveni pravni subjektivitet. Otkazivanje radnog odnosa u toku probnog rada (75) Član 36.Poslodavac je duzan da donese resenje o prestanku rada. Individualna zastita prava zaposlenih u mirnom i sudskom postupku . Npr. 68. ako je tako predviđeno ugovorom o probnom radu. otkazni akt može da usledi za sve vreme probnog rada i to od prvog do poslednjeg dana.). Danom kada je zahtev za opoziv saglasnosti podnet. stav 3 Zakona o radu predviđa mogućnost da poslodavac i zaposleni u toku probnog rada mogu da otkažu ugovor o radu. alkoholicara.. Prestanak radnog odnosа zbog zabrane vršenja određenih poslova (243) Nadležni organi izriču zaposlenom zabranu obavljanja određenih poslova.Preduzetnik ilizaposleni koga on ovlasti – kod poslodavca koji nema svojstvo pravnog lica.O pravima i obavezama u drzavnim organima odlucuje rukovodilac drzavnog organa resenjem u pismenoj formi.( najduze 12 meseci) d) Usvim slucajevima ako ne dodje do prestanka.ako zaposleni ne prihvata ponudjene druge poslove dolazi do prestanka rada. c) Izdrzavanje zatvorske kazne duze od 6 meseci d) Odsutnost zbog mere bezbednosti. 5. Ostali nacini prestanka radnog odnosa Prestanak radnog odnosa moze nastupiti: 1. Tako otkazni rok produžava radni odnos za najmanje pet radnih dana. o pravima. Poslodavac je dužan da u slučaju opoziva. 72. NA ZAHTEV RODITELJA ILI STARATELJA Pismena saglasnost o zasnivanju radnog odnosa maloletnog lica. Otkazni rok može biti i duži. zdravstvo. Izjava o otkazu ugovora o radu. U Srbiji zene sa 35. a pri tome mu se izriču određene mere bezbednosti. Ukoliko zaposleni ipak prihvati obavljanje takvih poslova. obavezama i odgovornostima radnog odnosa odlucuje: . ali ukoliko zaposleni odbije obavljanje takvog posla tada se sa zaposlenim prekida ugovor o radu. mogu da se izbegnu upravo otkazivanjem ugovora u poslednjim danima. ali postoji mogućnost da se zabrani rad određenim kategorijama. posta. lica koja su osuđivana za neko krivično delo u trajanju od najmanje šest meseci ne mogu da rade u državnim institucijama (npr. Norme koje propisuju zabranu vršenja određenih poslova se ne odnose na zabranu konkretnim zaposlenim.. Zaposleni ostaje bez posla ukoliko poslodavac nije u mogućnosti da zaposlenom obezbedi drugi posao.Direktor ili zaposleni koga on ovlasti – kod poslodavca koji ima svojstvo pravnog lica . I opoziv se podnosi u pismenoj formi. raskine ugovor o radu sa maloletnim licem. Na osnovu pravosnažne presude suda zaposlenom se zabranjuje vršenje određenih poslova. smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodredjeno vreme. ZBOG SMRTI ZAPOSLENOG 71. sa otkaznim rokom od najmanje pet radnih dana. pravosuđe.Takav status imaju privredna drustva. 2. Zakon nije odredio koliko mera bezbednosti mora da traje. a muskarci sa 40 godina staza i najmanje 53 godine zivota mogu prestati rad. znanje ili sposobnost zaposlenog.

moraju ga potpisati obe strane jer u suprotnom ugovor nema pravnu snagu. Mandat članova Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca je četiri godine. 2. U Kraljevini Jugoslaviji sindikalno udruzenje priznato je 1922. SUDSKI POSTUPAK – pokrece zaposleni kome je povredjeno ili ugrozeno pravo iz radnog odnosa. Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti čine tri predstavnika Vlade Srbije. o tome odlučuje i to na predlog Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. interesa zaposlenih 75. ali se može obratiti i Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca u slučaju ako mu reprezentativnost poslodavac nije utvrdio u roku od 15 dana od dana ponošenja zahteva i ukoliko smatra da reprezentativnost sindikata nije utvrđena od strane poslodavca u skladu sa zakonom. a ministar nadležan za poslove rada na predlog Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca utvrđuje reprezentativnost sindikata za teritoriju RS. uključujući zaposlene na određeno i neodređeno radno vreme i zaposleni kojima miruje radni odnos. zatim u grani. Kolektivni ugovor takođe može da prestane važiti ukoliko dođe do otkaza ugovornih strana ili ukoliko se sporazumno dogovore ali pri tome vodeći računa o načinu koji je utvrđen u ugovoru. Takođe treba da budu potpisani od strane lica koja su ovlašćena. Generalna konferencija Međunarodne organizacije rada je donela Konvenciju broj 135 O zaštiti i olakšicama koje se pružaju predstavnicima radnika u preduzeću i Preporuku broj 143 O radničkim predstavnicima. Reprezentativnost sindikata kod poslodavca utvrđuje na njihov zahtev poslodavac u prisustvu predstavnika zainteresovanih sindikata. demokratska i nezavisna organizacija ciji je cilj zastita radnih. odnosno preduzetnik. grupi. materijalnog. Nadležnost za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata (259) Kod utvrđivanja reprezentativnosti sindikata. 73. na način koji je utvrđen zakonom i opštim aktima. zatim u Francuskoj i Nemackoj. kako u nacionalnim. razvoja kulture pregovaranja. a Ministar nadležan za poslove rada. ekonomskih.Odluka arbitra je pravosnazna i konacna. Otkaz i sporazumni raskid treba pa budu sačinjeni u pisanoj formi jer u suprotnom nemaju pravnu formu. Kolektivni ugovor mora biti u pisanoj formi. Ipak ukoliko istekne period od tri godine kolektivni ugovor važi još u narednih 30 dana. a sada se on zaključuje samo na određeno vreme prema važećem Zakonu o radu. 74. Trajanje i prestanak kolektivnih ugovora (272) Kolektivni ugovor može da se zaključi na period do tri godine. koji su članovi Socijalno-ekonomskog saveta. a drugi subjekat je Ministar nadležan za poslove rada. zatim.U Srbiji se Ustavom Srbije i Zakonom o radu garantuje sloboda organizovanja i delovanja u okviru sindikata. uključujući i sindikalne. zaposleni i arbitar) i nepristrasnosti( arbitar postupa savesno. Postupak se pokrece tuzbom koja moze biti konstitutivna tuzba (preispitivanje zakonitosti odredjene odluke poslodavca). Ovaj savet ima 18 članova. socijalnih.bez obzira da li se radi o kolektivu jednog pravnog subjekta. kao i reprezentativnost udruženja poslodavaca. Kod poslodavca reprezentativnost se utvrđuje samo za zaposlene koji su udruženi u sindikat. Kolektivni ugovor kod poslodavca (265) Kolektivnim ugovorom kod poslodavca se regulišu radni odnosi kolektiva zaposlenih. predviđena je nadležnost dva subjekta.Spor izmedju poslodavca i zaposlenog moze se resiti na dva nacina i to: 1.Posle Drugog svetskog rata dolazi do internacionalizacije sindikalnog delovanja. Sindikalno udruzivanje Sindikalno udruzivanje datira jos iz 19. Fleksibilnom radnom angažovanju. a osnovan je u cilju uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga u pitanjima od značaja za ostvarivanje kako ekonomskih.Individualne radne sporove resava opstinski sud. kulturnih i dr. On uživa određenu zaštitu kao predstavnik radnika. delatnosti za sindikat kod poslodavca. Savet zaposlenih daje mišljenje i učestvuje u odlučivanju o ekonomskim i socijalnim pravima zaposlenih.Po nastupanju pravosnaznosti sudske odluke pristupa se postupku izvrsenja iste. koje imenuje Vlada. tako i u međunarodnim normama. ali se ne ubrajaju oni koji su u tzv. autonomne pokrajine. tako i socijalnih sloboda i prava čoveka. zatim.Zalbe i prigovori na akta o izvrsenju ne dovode do odlaganja izvrsenja. Kada bi se i zaključio na neodređeno vreme njegova važnost bi trajala maksimalno tri godine. kondemnatorna tuzba( isplata odredjene zarade ili vracanje na posao) i deklarativna tuzba ( utvrdjivanje postojanja odredjenih cinjenica. tri predstavnika sindikata i tri predstavnika udruženja poslodavaca. MIRNO RESENJE – se moze izvrsiti primenom nacela dobrovoljnosti(samostalno odlucivanje o arbitraznom nacinu). Godine. Prvi subjekat je poslodavac. Obrazovanje saveta zaposlenih Savet zaposlenih se može organizovati kod poslodavca koji zapošljava više od 50 zaposlenih. mora se sačiniti nov kolektivni ugovor i on ima važnost naredne tri godine. veka. grane ili svih zaposlenih u državi. prava ili pravnih odnosa). 77. zaključuju ga svi reprezentativni sindikat (sindikati) i direktor. tripartitnosti( ucestvuje poslodavac. One se odnose na sve radničke predstavnike.Odredba o Zakonu o radu o kolektivnom ugovoru kod . Poslodavac utvrđuje reprezentativnost sindikata kod poslodavca. ekonomskog i socijalnog položaja zaposlenih i poslodavca. Ranije se kolektivni ugovor mogao zaključiti na neodređeno ili određeno vreme. odgovorno i nepristrasno). Savet zaposlenih je predstavnik zaposlenih koji je osnovan kako bi štitio interese zaposlenih. 76. Nakon isteka kolektivnog ugovora. lokalne samouprave. ali uz upis u odgovarajuci registar cime se stice svojstvo pravnog lica. prvo u Engleskoj.To je samostalna. itd. mada nakon isteka tog vremena ne mora prestati važiti ukoliko su se ugovorne strane drugačije dogovorile.

osim u slučaju. udruzenje poslodavaca ili komora. Međutim. Prema Zakonu o štrajku. štrajk u grani. tj. zatim minimum procesa rada po posebnom režimu ili ako bi bilo ugroženo izvršavanje međunarodnih obaveza. U oba slučaja učesnici kolektivnog pregovaranja su reprezentativna udruženja poslodavaca i reprezentativni sindikati. trenere i stručnjake u sportu i poseban kolektivni ugovor za lica koja samostalno obavljaju delatnosti u oblasti umetnosti i kulture. Dužnosti zaposlenih i poslodavca za vreme štrajka Uprocesu strajka zaposleni imaju obaveze i duznosti propisane zakonom. Treba pomenuti i poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća. zbog nepravilnosti u oblasti privatizacije i sl. Učesnici kolektivnog pregovaranja Kolektivni ugovori mogu biti opšti. Za vreme štrajka. Učesnici se trebaju izjasniti o inicijativi i odrediti svoje predstavnike za vođenje pregovora. Učesnici kolektivnog pregovaranja za teritoriju Republike Srbije su reprezentativna udruženja poslodavaca i reprezentativni sindikati za tu teritoriju. delatnost. Spor se dogadja u slucajevima povrede. Najčešći zahtevi zaposlenih se odnose na poboljšanje materijalnog položaja.Uslucaju kolektivnih sporova na jednoj strani je poslodavac.Ne smeju ugrozavatizdravlje i zivote ljudi. za sportiste reprezentativno udruženje za sportsku delatnost u fizičkoj kulturi i reprezentativni sindikat. 82.Za sva resenja nadlezan je sud 81. poslodavac ne može zapošljavati nova lica. Stupanje u štrajk i njegovo sprovođenje treba da se odvija po određenim pravilima. nikako manja 78. te su upravo ta ograničenja. koja se odnosi na materijalni položaj. Ako se i pored arbitraže ne nađe sporazumno rešenje. ometati zaposlene koji ne zele da strajkuju. odnosno ne dođe do zaključenja kolektivnog ugovora. U inicijativi je potrebno navesti imena predstavnika koji će voditi pregovore. Ko će biti učesnici kolektivnog pregovaranja zavisi od vrste kolektivnog ugovora. mogu obrazovati arbitražu koja će biti zadužena za rešavanje spornih pitanja. Zaposleni organizuju štrajk upozorenja. Zaposleni slobono odlučuju o svom učešću u štrajku. Svaki od učesnika vođenja pregovora ima svog koordinatora ili predsedavajućeg koji treba da dogovara termine. uredjivanja po osnovu rada ili u vezi rada. u uređivanju međusobnih odnosa se primenjuju druga pravila određena zakonom. vojska). prema zakonu više udruženja poslodavaca ili više sindikata se mogu udružiti i tako učestvovati u pregovaranju. Svi učesnici u pregovaranju moraju imati ovlašćenja svojih organa kako bi učestvovali u pregovaranju. a drugi granski kolektivni ugovori. i potrebno je da učestvuje većina zaposlenih. Posebni kolektivni ugovori se odnose na teritoriju jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i na granu. izrada nacrta kolektivnog ugovora i utvrđivanje predloga kolektivnog ugovora. zatim uslove rada i druga pitanja u vezi sa radom. policija. grupu ili podgrupu ili delatnost. za samostalne umetnike reprezentativno udruženje poslodavaca i reprezentativni sindikat. prema kojem ukoliko pregovarači ne postignu dogovor u roku od 45 dana .poslodavca je usaglašena sa Preporukom Međunarodne organizacije rada.To zna i da ova vrsta kolektivnih ugovora mora biti u saglasju sa posebnim i opštim kolektivnim ugovorom (njime se mogu dati veća prava zaposlenim. Reprezentativni sindikat kod poslodavca ima obavezu da sarađuje sa ostalim sindikatima kod poslodavca ukoliko je u njih učlanjeno najmane 10% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih. pravo na štrajk može biti ograničeno. on se može organizovati kao: 1. Poslodavac ne . na sledeći način: privremenom obustavom rada ili usporavanjem njegovog tempa. a na drugoj strani vecina zaposlenih. Vođenje pregovora za zaključivanje kolektivnih ugovora Pripremu pregovora možemo podeliti u tri dela: pokretanje postupka pregovaranja. kratkotrajnom obustavom rada koja može trajati najduže sat vremena ili upozorenjem preko sredstava informisanja. ekonomskim ili drugim pritiskom ili sudskim postupkom. koje su značajne za funkcionisanje državnih institucija (sudstvo. Štrajk se smatra jednim od najenergičnijih i krajnjih načina izražavanja protesta zaposlenih. 2. koji nisu u vezi sa njihovim socijalno-ekonomskim interesima. Štrajk kod poslodavca. Pokretanje postupka pregovaranja se može učiniti na inicijativu bilo kog od učesnika koji je ovlašten za njegovo zaključivanje. uslova rada. sindikati ili strajkacki odbor. Prvi su teritorijalni kolektivni ugovori. Pojam i oblici štrajka (279) Štrajk predstavlja sredstvo kojim zaposleni radi ispunjavanja određenih zahteva vrše pritisak na poslodavce ili vladu. Zastita kolektivnih prava zaposlenih (278) U svakom kolektivnom ugovoru moguci su sporovi koji se mogu resiti mirnim putem. pre stupanja u štrajk bilo koje vrste i to podnošenjem zahteva za ispunjenje određenih ciljeva. U pojedinim delatnostima. ne smeju da unistavaju imovinu i dr. Izradu nacrta i predloga kolektivnog ugovora mogu načiniti obe strane. Zaposleni ne mogu štrajkovati iz političkih i drugih razloga. a on se uvek zaključuje između predstavnika zaposlenih i poslodavaca. 79. radi zamene štrajkača. Zaposlene i poslodavce na pregovaranje obavezuje Zakon o radu. Ako nijedan sindikat ili nijedno udruženje poslodavaca ne ispunjava uslove reprezentativnosti. Pregovarači u zaključivanju kolektivnog ugovora kod poslodavca su sam poslodavac ili u njegovo ime direkor i reprezentativni sindikat. 80. u sadašnjim uslovima diskutabilna.posebni i kolektivni ugovor kod poslodavca. podgrupi ili delatnosti i 3. Pregovarači za javna preduzeća su osnivač ili organ koga on ovlasti i reprezentativni sindikat. kao i predložiti okvirne rokove za zaključenje kolektivnog ugovora. ako bi time bila ugrožena bezbednost lica i imovine. gneralni štrajk. usklađuje rad tima i stavove. u smislu da se poboljša zakonska i druga regulativa. najavljenih ili nenajavljenih otkaza ugovora o radu.Poslodavac ne može sprečavati štrajkače da štrajkuju ni na koji način. mogu vršiti pritisak i to politički. te interesima koji proističu iz rada ili su vezi sa radom. poseban kolektivni ugovor zasportiste.

kako bi uticao na zaposlene ili sindikate da prihvate zahteve poslodavca ili odustanu od svojih i za to vreme poslodavac zaposlenima ne isplaćuje nikakvu naknadu. Inspektori su samostalni u svom radu i za svoj rad su odgovorni i u njemu saradjuju sa drugim državnim organima i organizacijama. Loc out ne mora svakog zaposlenog ponaosob obavestiti o lock outu. naređuje potrebna merenja.svi zaposleni koji učestvuju u štrajku ostvaruju prava iz radnog odnosa. Lock out ima različite specifičnosti zavisno od toga u kojoj se zemlji primenjuje. On se odnosi na sve zaposlene. predmete. osim prava na zaradu.sme zaposlenima koji ne štrajkuju.odbrambeni (defenzivni): poslodavac donosi odluku o lock outu onda kada izbije štrajk . To je mera koju poslodavac preduzima kako bi sprečio ili tekuće nesporazume sa zaposlenima. odnosno njihovih sindikata. Kako bi se vršila nadzorna funkcija potrebna su određena ovlašćenja. ukoliko se održava pod uslovima koji su utvrđeni zakonom ne predstavlja povredu radnog odnosa . koje mogu biti prestanak radnog odnosa i zahtev za naknadu učinjene štete. i preduzima druge mere i radnje za koje je ovlašćen zakonom ili uredbom. tako da one zatvaraju jedno preduzeće i otvaraju ga u drugom delu zemlje ili u inostranstvu. odnosno svim zaposlenima je zabranjen pristup radnim mestima. jer ako bi to učinio. uzima uzorke robe i drugih predmeta radi analize. evidenciju i drugu dokumentaciju. Lock out je represivnija vrsta radnog konflikta od one koja proizilazi iz štrajka. Zaštita štrajkača Kada se štrajk sprovodi u skladu sa zakonom. podatke i obaveštenja o vršenju poverenih poslova. uzima izjave od odgovornih i zainteresovanih lica. smanjenje radnog vremena za istu zaradu. 83. Znači lock out je kolektivna mera poslodavca koja istovremeno pogadja više zaposlenih. poslodavac ne sme preduzimati bilo kakve mere prema zaposlenom koji je učestvovao u štrajku. To je predviđeno Zakonom o radu. ostvaruje neposredan nadzor nad njihovom primenom. dok Francuska i Italija smatraju da se lock out može sprovoditi samo u striktnim.Ukoliko se štrajk ne održava u skladu sa zakonom moguće su sankcije. Ta ovlašćenja se svode na tri vrste: davanje naloga za otklanjanje povrede propisa. organizuje zajedničke akcije sa inspektorima područnih jedinica. pa radnik zbog toga ne može snositi nikakve statusne posledice. oduzme ovlašćenja inspekcijskim organima područnih jedinica. zakonito. pregleda poslovne prostorije. Odnos strajka i Lock out-a Lock out je institut koji je karakterističan za zemlje zapadne Evrope.preventivni (ofanzivni): javlja se kada poslodavac donese odluku o lock outu prije nastanka nesporazuma . zakonom uređenim uslovima. imaju isti stav prema štrajku i lock outu. privremeno ili trajno. Lock out se može javiti u četiri oblika: . Nije isključeno ni da domaći privredni subjekti posegnu za takvim merama. dovoljno je da to učini na način koji ukazuje da su zaposleni upoznati s namerom. Prava iz soc. traži izveštaje. Pored toga inspektor rada ima ima pravo i obavezu da u vršenju inspekcijskog nadzora: pregleda opšte akte. . Zbog radnih konflikata koji se dešavaju i kod nas inostrani vlasnici preduzeća u Srbiji najavljuju mogućnost primene lock outa i kod nas. Nemačka. Lock out predstavlja akciju i protiv meru koju može da preduzme poslodavac kao odgovor na ponašanja zaposlenih. 84. stručno i savesno. objekte. odnosno poslodavac može doneti odluku o lock outu kao osvetničku meru nakon okončanja štrajka. ekspertize i sl. postrojenja. uređaje i robu. Odluku o uvođenju lock outa donosi jedan ili više poslodavaca. a on u odnosu na područne jedinice ima pravo i dužnost da: izdaje obavezne instrukcije i kontroliše njihovo izvršenje.organizovanje štrajka i učestvovanje u njemu ne može biti uzrok prestanku radnog odnosa . vrši neposredni inspekcijski nadzor u svim poslovima i sa svim ovlašćenjima. ali ne i udruženje poslodavaca. Lock out se može definisati kao mera kojom poslodavac zatvara preduzeće. ali je teoretski moguć. osigaranja zaposleni ostvaruju sukladno propisima o socijalnom osiguranju. ako ih oni ne obavljaju na vreme. Ovaj oblik radne borbe sa zaposlenima i sindikatima više praktikuju sitni poslodavci. Nakon završetka štrajka. Njime rukovodi glavni inspektor.Prava. pokretanje prekršajnog postupka i odlaganje izvršenja rešenja poslodavca o otkazu ugovora o radu. . koje bi ga dovele u neravnopravan položaj od ostalih zaposlenih. Zbog toga se u radnopravnoj regulativi mora nirmativno urediti ta materija i kod nas. dok veliki korporacije koriste drugačije metode lock outa iz praktičnih razloga. za vreme štrajka da daje bilo kakve pogodnosti.lock out solidarnosti: poslodavac ga uvodi kao meru pojačanja pritiska prema zaposlenima u drugom preduzeću. Putem lock outa se može preduzeti sprečavanje tekućih nesporazuma između poslodavca i zaposlenih. kao što su nagrade. ako ih inspekcijski organi područnih jedinica.organizovanje štrajka i učestvovanje u istom ne može biti osnova za utvrđivanje disciplinske i odštetne odgovornosti . dužnosti i ovlašćenja inspekcije rada Inspekcija rada u Srbiji je organu u sastavu Ministarstva rada. Jer praktično nije moguće da neka korporacija zatvori sve firme u njenom sistemu. a u kome poslodavac zabranjuje rad u preduzeću. povećanje zarada i dr. to bi bilo protivzakonito i u suprotnosti prema presudi Vrhovnog suda Srbije koja kaže da je „Učešće u štrajku radi ostvarivanja ekonomskih i profesionalnih interesa legalno.naknadni (retorzivni): prema našim shvatanjima nije prihvatljiv. 85. Japan i SAD. štrajkači imaju određenu zaštitu i određene garancije: organizovanje štrajka kao i učestvovanje u njemu. zapošljavanja i socijalne politike. kada dođe do štrajka ili bojkota.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->