1.

Definicija i zakonsko uredjivanje radnog odnosa Dobrovoljno i pravno regulisan odnos između zaposlenog i poslodavca predstavlja radni odnos. Radni odnos je dobrovoljan, pravno regulisan rad koji radnik obavlja lično na organizovan način, odnosno kroz organizovane oblike, primajući za taj rad nagradu – platu.“Najvazniji zakon kojim se regulisu prava, obaveze i odgovornosti je Zakon o radu.Svi kolektivni ugovori i pravilnici o radu – opsti akti (clan 8. Stav 1.Zakona o radu) moraju biti usaglaseni sa ustavom i medjunarodno ratifikovanim propisima.Radni odnos se zasniva po pravilu na neodredjeno vreme.Ali, postoje i druge vrste zasnivanja radnog odnosa, kao: -Radni odnos na odredjeno vreme: oroceni poslovi ( sezonski mposlovi, rad na odredjenom projektu...).ovi poslovi neprekidno ili sa prekidima ne mogu trajati duze od 12 meseci.-Zamena odsutnog zaposlenog ( porodiljsko bolovanje, odsluzenje vojnog roka, bolest..) moze trajati i duze od 12 meseci, sve dok se zaposleni ne vrati. 2.Obaveza država prema usvojenim konvencijama Međunarodne organizacije rada (37) Državama članicama Međunarodne organizacije rada, usvojene konvencije se dostavljaju na ratifikaciju, tj na razmatranje i eventualno usvajanje radi primene. Dužnost podnošenja konvencija i preporuka nadležnim organima ne obavezuje državne članice da ih prihvate, čak ni kad sudelegati država članica prilikom usvajanja na zasedanju Međunarodne konvencije rada, glasali za. Njihova obaveza je samo da usvojenje konvencije i preporuke inesu pred nadležne organe. Od nadležnih organa se očekuje da se pokrene diskusija, sučeljavanje mišljenja i donese odluka o ratifikaciji konvencije tj prihvatanju preporuke. Predstavnici država članica ne moraju zastupati iste stavove kao na Međunarodnoj konvenciji rada. O ratifikaciji konvencije svaka država članica obaveštava Administrativni savet Međunarodne organizacije rada. Ukoliko nadležni organi ne ratifikuju konvenciju, država članica je dužna da u izveštaju Generalnom direktoru Administrtivnog saveta, dostavi sledeće podatke- o stanju zakonodavstva i prakse u vezi sapitanjem koje reguliše konvencija- o tome u kojoj meri su sprovedene ili se nameravaju sprovesti odredbe konvencije- o teškoćama koje sprečavaju ili odlažu ratifikaciju.Svaka država članica je dužna prema Ustavu Međunarodne konvencije rada, da u roku od jedne godine(u izuzetnim okolnostima do 18 meseci) računajući od dana zaključenja konferencije, da podnese konvenciju svom nadležnom organu radi ratifikacije. Država članica koja ratifikuje konvenciju, dužna je da dostavi instrumente o ratifikaciji i preduzme mere da odredbe konvencije postanu efektne. Za kontrolu primene konvencija koje su na snazi, naizmenično se traže detaljni i opšti izveštaji, koji se podnose svake druge godine jer je sistem izveštavanja Međunarodne organizacije rada dvogodišnji. Kontrolu i nadzor nad primenom i poštovanjem odredaba konvencije vrši Komisija eksperata za primenu konvencija i preporuka. 3. Ustav kao izvor radnogNajviši pravni akt jedne zemlje predstavlja ustav države, te je on ono što određuje način vršenja javne vlasti. Brojne odredbe koje predstavljaju izvor radnog prava postoje u ustavu svih zemalja. Pored svih ostalih, u Ustavu Srbije se svakom garantujepravo na rad, slobodan izbor rada i zanimanja, dostupnost svih radnih mesta pod jednakim uslovima. Država ima obavezu da licima koja traže zaposlenje u tome pruži besplatnu pomoć, a zaposlenima da garantuje sva prava po osnovu rada (bezbedne izdrave uslove rada, zaštitu na radu, dnevni nedeljni i plaćeni godišnji dmor, poštovanje dostojanstva, pravičnu naknadu za rad, kao i pravnu zaštitu za prestanak radnog odnosa i dr).Ženama, omladini i invalidimase omogućuje posebna zaštita na radu i uslovi rada. Ustav Srbije sadrži i odredbe kao što su: proklamovanje jednakosti svih pred zakonom, zabranu neposredne i posredne diskriminacije po bilo kom osnovu, zabranu ropstva i položaja sličnom ropstvu, zabranu trgovine ljudima, zabranu prinudnog rada, kao i seksualnog i ekonomskog iskorišćavanja, zaštitu podataka o ličnosti, slobodu udruživanja i okupljanja i dr. Ustavni sud Srbije odlučuje o usklađenosti opštih pravnih akata iz oblasti radnog prava sa Ustavom Srbije. 4. Kolektivni ugovor kao izvor radnog prava (262-270) Kolektivni ugovor je nastao iz sukoba interesa radnika i poslodavaca. On je produkt tržišne privrede i najamnog rada. Predstavlja sporazum u pisanom obliku između jednog ili više poslodavaca, tj organizacije poslodavaca s jedne strane i radničke sindikalne organizacije s druge strane, kojim se uređujuradni odnosi (obaveze, odgovornosti i prava). U stvari, to je pravni akt i kao takav predstavljaizvor radnog prava Sadrži dve vrste odredaba: normativno pravne i obligacionopravne. Zaposleni i predstavnici poslodavaca koji su vodili pregovore, neposredno učestvovali u njima i zaključili ugovore, podležu normativno pravnim odredbama koje utvrđuju njihove obaveze, odgovornosti i prava. Neposredni učesnici (stranke) u zaključivanju kolektivnih ugovora su dužni da poštuju obaveze, odgovornosti i prava obligacionopravnih odredbi. Zaključen kolektivni ugovor predstavlja izvor radnog prava i kao takav proizvodi pravna dejstva 5. Pravilnik o radu kao izvor radnog prava(54) Kada se kolektivni ugovor ne zaklju i iz bilo kojih razloga, donosi se pravilnik o radu, koji reguliše obaveze, odgovornosti i prava. Zakon taksativno nabraja slu ajeve kada se donosi ovaj pravilnik:

broju učesnika u zaključivanju.-ako kod poslodavca nije osnovan sindikat ili ni jedan sindikat ne ispunjava uslove reprezentativnosti ili nije zaključen sporazum o udruživanju u skladu sa ovim zakonom. kao i da unutrašnji zakon ima veću pravnu snagu od međunarodnog ugovora ratifikovanog uredbom. Norme međunarodnog prava imaju primat nad normama domaćeg prava. Ako je norma međunarodnog prava „priznata“ od države i sudiji „naređeno“ da se drži te norme. Najčešći slučajevi radi zamene odsutnog zaposlenog su: bolest. 9. onda ne preostaje ništa drugo. Zakon imperativnim odredbama treba da obezbedi minimum društvene zaštite zaposlenog. sud je dužan da poštuje norme međunarodnog prava. Ovde je vreme za koje se zasniva radni odnos limitirano dužinom odsustva zaposlenog koji inače obavlja te poslove. a to je kad se angažuje lice za zamenu zaposlenog koji je već zasnovao radni odnos na određeno vreme za zamenu odsutnog zaposlenog. Ti kriterijumi imaju veoma bitan značaj za određivanje njihovog hijerarhijskog odnosa. odsluženje vojnog roka. te po rečima profesora Aleksandra Nikolića domaći propisi. bez obzira kako su ratifikovani. Zamena odsutnog zaposlenog kao rad na određeno vreme (72) Kada je potrebno zameniti odsustvo zaposlenog za taj period se može zasnovati radni odnos na određeno vreme. Kada kolektivni ugovor sadrži veća prava od onih koja su propisana zakonom. Usklađenost kolektivnih ugovora sa Zakonom Kolektivni ugovor ne može imati odredbe koje su suprotne imperativnim odredbama zakona. • -ako u • esnici kolektivnog ugovora ne postignu saglasnost za zaključivanje kolektivnog ugovora u roku od 60 dana od dana zaključivanja pregovora. ne bi smeli da protivreče međunarodnim ugovorima. a drugo pozitivno. ova dva akta se medjusobno isključuju. U teoriji međunarodnog prava. vrsti i vremenskom prioritetu. Usklađenost zakona i kolektivnih ugovora se zasniva na dva pravila od kojih je jedno negativno. ili se ta prava ne nalaze u zakonu. sudija neće primeniti one unutrašnje zakone. primeniće se direktno takve odredbe kolektivnog ugovora. nego da se unutrašnje zakonodavstvo prilagodi i uskladi sa ratifikovanim konvencijama. pri hijerarhizaciji kolektivnih ugovora o opštosti njihovih normi. Za takva pr Ovo važi za sva podzakonska akta donesena u skladu sa zakonom. Može se pretpostaviti da zakon. tako i kod rangiranja kolektivnih ugovora iste vrste. kao i odnos kolektivnog ugovora sa zakonom. države članice. U slučaju neusklađenosti domaćeg zakona sa međunarodnom konvencijom rada. Suglasnost sa zakonom je posebno značajna jer i zakon i kolektivni ugovor treba da reguliše društvenu zaštitu zaposlenih.Pravni subjekti koji imaju manje od 5 zaposlenih. privremeno izdržavanje kazne zatvora itd. pojedinačnih i kolektivnih ugovora kod poslodavca. kako pri rangiranju pojedinih vrsta kolektivnih ugovora. 7. Za to je zakonodavac po Zakonu o radu ovlastio upravni odbor. U slu aju da on ne postoji. Sukob domaćeg prava sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama (40.41) Međunarodni ugovori dobijaju pravnu snagu normativnog akta kojim se ratifikuje zakon ili uredba i po tom elementu se ocenjuje njihov odnos sa domaćim zakonom i drugim propisima. Pozitivno pravilo je takođe sadržano u Zakonu o radu (član 8 stav 2) i prema njemu je kolektivnim ugovorom moguće utvrditi veća prava i povoljnije uslove od onih koji su propisani zakonom. koja je neophodna kako između opštih. Ovaj pravilnik ima isti odnos prema zakonu. bez obzira da li je ratifikacija izvršena zakonom ili uredbom. tako i između pojedinih vrsta kolektivnih ugovora. Prema negativnom pravilu koje je sadržano u Zakonu o radu (član 8 stav 1) kolektivni ugovor ne može sadržavati odredbe prema kojima se zaposlenom daju manja prava od onih koja su utvrđena zakonom.Moguća je odsutnost u tzv „dvostrukom obliku“. 8. odnosno deset godina od njenog stupanja na snagu. Odnos među kolektivnim ugovorima (266) Članom 10 Zakona o radu. 6. ne prihvati inicijativu poslodavca. Treba voditi računa. porodiljsko odsustvo. stručno usavršavanje. U slučaju da se to desi. Uspostavljanje radnog odnosa na određeno vreme za zamenu odsutnog zaposlenog je moguća još u dva posebna slučaja: • . trebalo bi otkazati međunarodni ugovor ili promeniti zakon. Ti kriterijumi se uzimaju u obzir. U pravnom sistemu naše zemlje su drugačija rešenja. u odnosu na međunarodni ugovor ratifikovan uredbom. nemaju obavezu donošenja pravilnika o radu. treba primeniti konvenciju. • -ako ni jedan u • esnik kolektivnog ugovora ne pokrene inicijativu za početak pregovora radi zaključivanja kolektivnog ugovora. Sama brojnost kolektivnih ugovora iziskuje njihovu međusobnu usklađenost. uređeni su međusobni odnosi. Ako se takva odredba nađe u kolektivnom ugovoru ona ne može imati pravno dejstvo već se tada direktno primenjuje zakonska odredba. To znači da međunarodni ugovor ratifikovan zakonom. ali ako se ima u vidu činjenica. ima jaču pravnu snagu. • -ako sindikat u roku od 15 dana od dana dostavljanja poziva za početak pregovora za zaklju • ivanje kolektivnog ugovora. Razlika između nekih vrsta kolektivnih ugovora ogleda se u obimu zahvatanja radnopravnih odnosa i različitom stepenu opštosti regulisanja. da se međunarodna konvencija može otkazati nakon pet. može derogirati ranije ratifikovan međunarodni ugovor. svih kolektivnih ugovora. koji regulišu tu istu materiju na drugi način. donosi ga direktor ili lice koje obavlja poslove rukovodjenja. a kolektivni ugovor ta prava konkretizuje i može ih proširiti.

„ faktičkog radnog odnosa“. neprekidno ili sa prekidima. Na ovaj način zaposleni ostvaruje puno radno vreme. u skladu sa Zakonom o radu član 36. Ukoliko zaposleni već radi puno radno vreme ili izjednačeno sa punim. Oni treba da imaju znatno više kvalifikacije. njim se precizira rok trajanja.prag tolerancije“. Zasnivanjе dvojnog radnog оdnosа (158) Dvojni radni odnos naj češće je slučaj kod onih zaposlenih koji rade nepotpuno radno vreme kod jednog poslodavca. te on vrši procenu za koja radna mesta mu je potrebno ugovaranje probnog rada. Opštim aktom poslodavca. i trebalo bi da rad mnogo bolje poznaju od onog koga ocenjuju. a radni odnos na odredjeno vreme je izuzetak i dozvoljen samo u zakonu predvidjenim slučajevima. 14. plaćenog odsustva. dnevnih i. način praćenja rada i ocena probnog rada. rad na određenom projektu. da to pitanje reguliše svojim aktima. 11. a rad koji je kod jednog poslodavca zasnovan na određeno a kod drugog na neodređeno vreme je heterogen rad. radni odnos nastavlja. Npr Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja regliše radni odnos koji se može uspostaviti u sledećim slučajevima: • radi zamene odsutnog zaposlenog do 60 dana • do izbora kandidata po raspisanom konkursu • do izbora kandidata kad se na konkurs ne prijavi ni jedan kandidat ili ni jedan ne ispunjava uslove. U svakom preduzeću je moguće da dođe do nepredviđenog povećanja obima posla iz raznoraznih razloga i taj period je prolaznog karaktera. pa s toga radni odnos može biti homogen i heterogen. godišnjeg odmora. ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom kod tog poslodavca (samo uz pristanak zaposlenog). ako zaposleni nastavi da radi najmanje 5 radnih dana po isteku roka za koji je zasnovao radni odnos.Rad bez radnog odnosa – ugovor o delu (82. U slučaju neuspelog probnog rada. ne može zasnovati dvojni radni odnos. najmanje istu školsku spremu. ne može trajati duže od 12 meseci. Ovaj ugovor se može zaključiti pod uslovom da su : • . Oročeni poslovi kao radni odnos na određeno vreme(72) Oročeni poslovi su ograničenog vremenskog karaktera.84) U slučaju tzv. prestaje radni odnos. Ugovor o delu poslodavac može zaključiti sa određenim licem radi obavljanja poslova koji su van njegove delatnosti. bolovanja.izbor direktora sa uspostavljenim radnim odnosom za vreme za koje je izabran (obično četiri ili pet godina).na odredjeno ili neodredjeno radno vreme i uspostavlja se ugovorom o radu. Uglavnom su to sezonski poslovi.. nije pokazao odgovarajuće kako radne. radni odnos prestaje. ili pak. po završetku statusa probnog rada. Preobražaj radnog odnosa (73) U teoriji i praksi radno-pravnih odnosa.Za vreme trajanja tih potreba. godišnjih odmora i drugih prava zaposlenog. Za praćenje i ocenu probnog rada u praksi. Ugovaranje probnog rada (75) Probni rad se može ugovarati u svim radnim odnosima. gde ne postoji ni ugovor o radu ni običan ugovor. To predstavlja imperativnu pravnu normu predvidjenu zakonom. Shodno članu 192 Zakona o radu. radni odnos na neodredjeno vreme je pravilo. Ovde treba naglasiti da se probni rad ne može ugovarati sa pripravnicima. Pored ostalih pitanja. prazničnih dana. tako zasnovan radni odnos. trebalo bi da bude predviđeno i obavezni deo ugovora o radu kojim se ugovara probni rad. ume a. a ostatak radnog vremena kod drugog poslodavca. koji nisu regulisani tim zakonom. koja broji tri člana. Ovde se radi o danima u koje ne spadaju dani nedeljnog odmora. ugovori koji regulišu rad van radnog odnosa se razlikuju od klasičnih ugovornih građanskopravnih odnosa. većina poslodavaca formira posebnu komisiju. koje traje određeno vreme i sl. danom isteka roka određenim ugovorom o radu. pa zakonodavac nabraja takve slučajeve. Svaki od radnih odnosa je nezavisan jedan od drugog i oni nastaju. dok se u slučaju uspešnog probnog rada. itd. Radni odnos na određeno vremeregulišu pored zakona i posebni propisi. povećanje obima posla. poslodavcu je prepušteno da sam uredi na koji će se način utvrđivati uspešnost ili neuspešnost probnog rada. Poslodavci moraju biti obazrivi. Prekidom rada se smatra prekid koji je duži od 30 radnih dana. 10. Ugovaranje probnog rada je dato na volju poslodavcu. • privremeno upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao. spretnosti i dr. Zakon o radu predvidja da radni odnos zasnovan na odredjeno vreme postaje radni odnos na neodredjeno vreme. veština. traju ili prestaju samostalno. stav 4. Ovim ugovorom se reguliše ispitivanje stručnih sposobnosti. Ovih pet dana predstavljaju . Prestanak radnog odnosa zbog neuspelog probnog rada (76) Zaposlenom koji za vreme probnog rada. Rad van radnog odnosa se može svrstati u dve grupe: oblici rada van radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu i oblici rada van radnog odnosa. tako i stručne sposobnosti. Rad zasnovan u istom obliku kod oba poslodavca je homogen rad. U ovim se slučajevima radi o specifičnim ugovornim odnosima. koji u sebi sadrže izvesne elemente iz propisa koji regulišu rad u radnom odnosu. Dvojni radni odnos se može zasnovati na određeno i ne određeno vreme. 12. 13. Dvojni radovi su u direktnoj vezi što se tiče početka i završetka radnog vremena. 15. a najduže do završetka školske godine • radi izvođenja verske nastave. znanja i veštine u odnosu na zaposlenog koji obavlja probni rad.

odnosno bez samovlasnog uzimanja i vršenja posla. Osnovna obeležja faktičkog radnog odnosa su nedostatak pravnog osnova. Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova zaključuje se u pisanoj formi i mora biti potpisan sa obe strane. 18. Rad preko омladinskе ili studentske оrganizaciје (87) Rad preko omladinske ili studentse zadruge naj češće podrazumeva rad za privremene. 16. . broj članske karte. Rad po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima (83) Privremeni poslovi su kratkotrajni i kontinuirani poslovi. Zaposleni koji obavljaju rad preko omladinske ili studentske zadruge mogu biti samo ona lica koja nisu starija od 30 godina.način i utrošak radne snage nije bitan. jer iz njega proističu obostrana prava i obaveze i formalan. način i rokove izvršenja poslova. korisnicima starosne penzije. rokove plaćanja i dr. ako se zaključi radni oodnos preko trećine radnog odnosa sa licem koje je kod drugog poslodavca u punom radnom odnosu… I u ovakvoj vrsti radnog odnosa zaposleni imaju određena prava. Razlika između faktičkog i klasičnog radnopravnog odnosa je u zasnivanju. košenje trave u parkovima i dr. zatim.npr. ako se zasnuje radni odnos s osobom mlađom od 15 godina. Radnim zakonodavstvom nije propisano da takav rad ne može da se uspostavi. Ovakav radni odnos se ne spominje u Zakonu o radu. 19. ako je prijem u radni odnos donet od nekog nenadležnog organa.poslovi van delatnosti poslodavca i . Ugovor treba da odredi vrstu poslova. radom van radnog odnosa. pomoć oko organizacije na sajamskim štandovima. u skladu sa zakonom. ili ukoliko radi kod jednog poslodavca 48 časova nedeljno tada kod drugog poslodavca dopunski rad traje maksimalno 16 časova nedeljno. 17. npr. Ugovor o delu je dvostrano obavezujuć. To bi značilo da za 40 časova rada nedeljno kod jednog poslodavca zaposleni može da radi kod drugog poslodavca 13 časova i 20 minuta što predstavlja jednu trećinu radnog vremena. Članovi zadruge imaju pravo na zdravstveno. Povremeni poslovi su kratkotrajni poslovi koji se sa prekidima obavljaju zavisno od potrebe. dopunski rad se smatra ugovornim radom tj. Vreme. Zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem. ali u kojem radnik izvršava redovno odrđeni posao bez uzurpacije. Uput koji lice dobije mora da sadrži prezime i ime zadrugara. Na zahtev poslodavca omladinska ili studentska zadruga upućuje lica kod poslodavca. a takođe za rad preko ovih zadruga lice ne može biti mlađe od 15 godina života. ulična prodaja sladoleda. bez obzira na visinu penzije i sa članovima omladinske zadruge. Dešava se da se takav rad rad obavlja i na trajno vreme. lica koje će posao obavljati a u ovom slučaju lica koji je član zadruge. ili je postojao pa mu je istekla važnost (rad na određeno vreme) ili postoji ali je pravno nevažeći. poslovi na sređivanju neke dokumentacije i sl. zaradu po satu tj.. Trajanje faktičkog radnog odnosa počinje od vremena otpočinjanja rada i traje sve dok se ne poništi ili preraste u ugovorni odnos. Dopunski rad (86) Prema Zakonu o radu. penzijsko i invalidsko osiguranje. Dok u klasičnom radnom odnosu postoji pravni osnov. invalidsko i zdravstveno osiguranje. ako je radni odnos zasnovan sa maloletnom osobom koja je navršila 15 godina. uređenje skijaških terena. poslodavac je u obavezi da za njih uplaćuje doprinose za penzijsko. Faktički radni odnos Faktički radni odnos podrazumeva odnos rada i zaposlenja u kome se nalazi radnik čiji je pravni osnov zasnivanja i trajanja nezakonit ili ne postoji . Potrebe poslodavca za zaposlene preko zadruge obavezuju poslodavca da zaključi ugovor sa zadrugom iako zakonodavac kaže da se ugovor zaključuje između poslodavca i zaposlenog tj. jer je obavezna pisana forma. zaposlenim licima koji rade nepuno i do punog radnog vremena. u faktičkom radnom odnosu taj osnov ne postoji i nikada nije postojao. Neki primeri ovakvog radnog odnosa su: ako zaposleni počne sa radom bez potpisanog ugovora o radu.Ugovorom o dopunskom radu utvrđuje se pravo na novčanu naknadu i druga prava i obaveze po osnovu rada. suglasnost poslodavca za njegovo uspostavljanje i oslanjanje na bitne elemente radnog odnosa. sezonske i povremene poslove. U skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. ako zaposleni koj je imao ugovor na određeno radno vreme nastavi da radi i nakon njegovog isteka.Važno je da rad mora biti obavljen u skladu sa potrebama poslodavca i uslovima koji su predmet ugovora o delu. uredno obavljanje određenih poslova u skladu sa važećim pravilima i normativama. kao što je pravo na određenu naknadu. lica koja obavljaju ove poslove imaju pravo na socijalno osiguranje. samostalno izvršenje nekog fizičkog ili intelektualnog rada ili umetničke i dr delatnosti u oblasti kulture. a najviše do jedne trećine punog radnog vremena. neki poljoprivredni radovi. radno vreme. obzirom da se i oni smatraju nezaposlenim licima. tj. danu. visinu naknade za izvršene poslove. Poslodavac može za ove poslove koji ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini zaključiti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa sledećim kategorijama lica: nezaposlenim licima.poslovi koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku neke stvari. ali ne postoji suglasnost za zasnivanje radnog odnosa. Za ove poslove je karakteristično da je bitan krajnji rezultat a ne samo rad. broj sati rada i ukupan iznos naknade za obavljeni rad.

Najveći broj ratifikovanih međunarodnih konvencija iz radnopravne oblasti donela je Međunarodna organizacija rada i Evropska socijalna povelja. ukoliko nije drugačije propisano zakonom. a isto tako i zaposleni sam odlučuje da li želi da radi. prava i odgovornosti predstavljaju sadržinu radnog odnosa. javni tužioci. Državni službenik je lice čije se radno mesto sastoji od poslova iz delokruga državne uprave. predsednika Republike i službi organa čije članove bira Narodna skupština ili s njima povezanih opštih pravnih. Treći smatraju da pravo na rad predstavlja načelnu obavezu nekog društva da stvara mogućnost za zaposlenje onima koji to zaposlenje žele.tehničkih poslova u državnom organu. . Proklamovanje prava na rad pravo na rad je jedno od osnovnih prava čoveka. supsidijarno se primenjuju odgovarajuće odredbe opšteg zakona. Međunarodna konvencija se primenjuje kad takvo saglasje ne postoji. tako i od strane zaposlenog. Pravilnik o radu donosi upravni odbor. materijalno finansijske i administrativne poslove. informatičeke. sudije. Kada su izražene obostrane želje i zastupljeni obostrani interesi kako od strane poslodavca. tj. Ustavnog suda. predsednik Republike.Kolektivne obaveze se takođe uređuju zakonom. kao što su: Zakon o oliciji. Zakon o tužilaštvu. Nameštenik je zaposlenik čije se radno mesto sastoji od pratećih pomoćno. Zakonsko uređivanje radnog odnosa(22) Obavljanje rada se može podeliti na rad u radnom odnosu i rad bez radnog odnosa. Poslodavac državnih službenika i nameštenika je Republika Srbija. službi Narodne skupštine. Kod poslodavca koji nema svojstvo pravnog lica pravilnik o radu donosi poslodavac ili lice koje on ovlasti. . Pitanja koja nisu precizno regulisana zakonom. pitanja vezana za funkcionisanje rada i sve što je vezano za rad. 23. radni odnos se može prekinuti u svako doba ukoliko postoji saglasnost obe strane. Svi zakonski propisi i propisi koji regulišu radne odnose moraju biti u saglasnosti sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama. tužilaštva. dolazi do radnog odnosa. sukladno s njegovim sposobnostima za koje će mu biti isplaćena određena zarada koja će njemu i njegovoj porodici obezbediti pristojan život. a ukoliko ni oni ne postoje rezidualno se primenjuju opšti propisi zakona koji uređuje radne odnose. računovodstvenih i administrativnih poslova. da li mu određeni poslovi odgovaraju ili mu ne odgovaraju.finansijskih. 22. Zaposleni u principu može otkazati ugovor o radu kad to želi. 24. Poslodavac sam odlučuje da li ima potrebu za angažovanjem zaposlenog. zamenici javnih tužilaca. prava i odgovornosti se uređuju zakonom. Kao posebni prema opštem zakonu se odnose prema Zakonu o radu posebni zakoni koji uređuju radne odnose. Zbog toga se tu primenjuje poznato pravilo po kome posebnizakon ima jaču pravnu snagu od opšteg zakona (lex specijalis derogat legi generalis). Drugi su smatrali da pravo na rad zavisi od stepena socijalnog i privrednog razvoja društva. Međutim. Dobrovoljnost radnog odnosa (91) Dobrovoljnost radnog odnosa i sloboda rada garantovana je najvišim nacionalnim i međunarodnim propisima. Dobrovoljnost radnog odnosa pri njegovom zasnivanju mora biti obostrana. Postoje još neki zakoni koji regulišu materiju za pojedine delatnosti u državnim organima. grupe zaposlenih i sindikati. Ustav Srbije dozvoljava da se konkretnije regulišu podzakonskim aktima uredbi Vlade ili pravilnika resornog ministarstva i drugih sličnih podzakonskih akata. ali poslodavac može otkazati ugovor o radu samo u slučajevima predviđenim zakonom. Vlade. Prema presudi Vrhovnog suda Srbije na zaposlenog u državnim organima se prvo primenjuju posebni propisi o radnim odnosima u pojedinim organima. članovi Vlade i druga lica kojima funkciju bira Narodna skupština ili postavlja Vlada i lica koja prema posebnim propisima imaju položaj funkcionera. Sadržina radnog оdnosа (93) Obaveze. Individualne obaveze. Neka lica se ne smatraju državnim službenicima iako su zaposlena u državnim službama. informatičkih. ova podela koja je izvršena u Zakonu nije dosledna jer neki državni službenici obavljaju i opšte pravne. Saglasno zakonu. One se mogu uređivati na dva načina: individualni i kolektivno. odnosno propis. Najpreciznije je određivanje kolektivnih obaveza putem kolektivnog ugovora kod poslodavca tj. sudije Ustavnog suda. Prema jednom shvatanju pravo na rad predstavlja zajamčeno zaposlenje za svakog za rad sposobnog građana. Zakonomo radu i posebnim zakonima se uređuju obe vrste radnog angažovanja. a kod poslodavca kod koga nije obrazovan upravni odbor .donošenjem pravilinika o radu u kome su jasno definisane obaveze. materijalno. Radni odnos u državnim organima Radni odnosi u državnim organima uređeni su Zakonom o državnim službenicima kojim se uređuju prava i dužnosti državnih službenika i pojedina prava i dužnosti nameštenika. prava i odgovornosti zaposlenih u kolektivu.20. Republičkog javnog pravobranilaštva. Po Ustavu Srbije su ratifikovani međunarodni ugovori sastavni deo unutrašnjeg pravnog poretka.sudova. Ako posebni zakon ne sadrži specijalne odredbe. Zakon o uređenju sudova. To su uglavnom izabrane delegacije. Kod prestanka radnog odnosa. kolektivnim ugovorom i drugim aktima. 21. koji štiti zaposlenog kao materijalno slabiju stranu. Prava i dužnosti Republike Srbija kao poslodavca obavlja rukovodilac državnog organa. ukoliko oni ne postoje supsidijarno se primenjuju posebni propisi o radnim odnosima u državnim organima. rad u radnom odnosu se uspostavlja ugovorom o radu. odnosno lice koje vodi poslove u pravnom licu u skladu sa zakonom. Ugovor o radu ima poseban značaj jer se njime detaljno uređuju sva pitanja za funkcionisanje preduzeća tj. Za sva pitanja u kolektivu postoje organizovani predstavnici zaposlenih koji imaju ulogu ravnopravnog partnera pri pregovorima sa poslodavcem.direktor. Zakon o javnom pravobranilaštvu. Državnim službenicima se ne smatraju: narodni poslanici.

29. obaveštavanje ouslovima i mogućnostima za zapošljavanje. Bez obzira na navedena prava u Srbiji je alarmantno visoka stopa nezaposlenosti. prema potrebama i prirodi posla. prestanak radnog odnosa. usvoioca ili staraoca( clan 56. Sloboda rada je jedan od najbitnijih činilaca prava na rad i pretpostavka za njegovo ostvarivanje.U važećem Ustavu Republike Srbije (2006. pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji poslova.. prestanak osiguranja..Za zakljucenje ugovora su bitna dva faktora: 1.Zakonom je regulisana i zastita invalida od moguce diskriminacije. organizovanje dodatnog obrazovanja i obuke. Tim zakonom se uređuju mere aktivne politike zapošljavanja. Postupak zakljucivanja ugovora o radu Pre stupanja na rad potrebno je zakljuciti ugovor o radu izmedju zaposlenog i poslodavca i to u pismenoj formi. pod istim uslovima dostupna sva radna mesta. ali daje i mogucnost poslodavcu da odredi druge posebne uslove. Zakonodavac propisuje da radni odnos moze da zasnuje lice koje ima najmanje 15 godina zivota i druge uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova. besplatne obuke za tržište rada itd. osiguranje zaposlenog.A to su: . prava i obaveze lica koja traže zaposlenje i drugo. jer ne postoji nosilac obaveze od koga bi građanin mogao da zahteva ostvarivanje prava na rad. da rad ne ugrozava moral.RADNO ISKUSTVO – je vreme provedeno na istim ili slicnim poslovima. posebna zdravstvena sposobnost itd. Poslodavac je dužan da prijavi Nacionalnoj službi za zapošljavanje: potrbu za zapošljavanjem. postovanju ljudskih prava i ravnopravnost u pravima i obavezama. u vidu navedenog zakona su: posredovane u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu. Da bi se nezaposlenost smanjila preduzimaju se neke mere kao što je sajam zapošljavanja. profesionalna orijentacija i savetovanje o izboru zanimanja. gde obe strane moraju svojerucno potpisati ugovor.Uslovi za maloletnike su: pismena saglasnost roditelja. kako u subjektivnom tako ni u objektivnom smislu.) . sprovođenje programa i mera aktivne politike zapošljavanja.OSTALI USLOVI – posebne godine.STRUCNI ISPIT – je potreban u pojedinim sluzbama koje imaju javno ovlascenje(inspekcija. Zakona o radu navodi strucnu spremu. najmanje 18 ili 21 godina. pismeno da daju roditelji ili staratelj.RADNE SPOSOBNOSTI – kandidati za obavljanje ovih poslova moraju imati posebne radne sposobnosti koje se procenjuju po vec ostvarenim rezultatima. da bi sto uspesnije obavljali poslovi.) postoji pravo na rad. da nije zabranjen zakonom i nalaz zdravstvenog organa da je sposoban za obavljanje poslova(zdravstveno uverenje). Poslovi zapošljavanja. godine iz zakona o radu izbacena je opsta zdravstvena sposobnost. u skladu sa zakonom. FORMA UGOVORA O RADU: Zakonom o radu je propisana pismena forma zakljucivanja ugovora.Takva lica mogu obavljati rad koji im ne ugrozava zivot i zdravlje. Stav 1. U njemu se nalaze odredbe po kojima se jamči pravo na rad u skladu sa zakonom. kao i pravo svakog.. . kao i dalje obrazovanje. posebni uslovi su najcesce: . Sloboda rada predstavlja pravo svakog građanina na slobodan izbor zaposlenja. . U teoriji postoji i pravo rada koje predstavlja pravo na slobodno bavljenje određenim poslom. . gde zaposleni odmah moze da obavlja poslove koji ne trpe cekanje. zastita na radu. 26. poslovi zapošljavanja. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa u posebnim slucajevima Radno zakonodavstvo propisuje uslove za zasnivanje radnog odnosa u posebnim slucajevima. obuku ili sl. zvanjima. da svako ima pravo na slobodan izbor rada i da su svima. dostignucima i nauci. I 2. 2001.Uslovi za invalide su:sposobnost za obavljanje poslova.STRUCNA SPREMA – zavisno od karaktera poslova.). Način ostvarivanja prava na zapošljavanje Ostvarivanje prava zapošljavanja i drugih prava reguliše Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. . Lice starosne dobi od 15 godina je maloletno. . akademskim titulama. VREME ZAKLJUCENJA UGOVORA O RADU: Zaposleni moze stupiti u rad istog casa ili dana po potpisivanju ugovora 2. nivo i strucna sprema. Opsti uslovi za zasnivanje radnog odnosa Svako lice koje zeli da se zaposli mora ispunjavati opste uslove za zasnivanje radnog odnosa. Tim zakonom je osnovana i Nacionalna služba za zapošljavanje. 28. zdravlje i obrazovanje tj. Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa Zakonodavac u clanu 24. 25. osim u slučaju zaključivanja ugovora o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske i studentske zadruge. izdavanje radne dozvole strancu i licu bez državljanstva. 27. pa njegovo zasnivanje radnog odnosa mora. odredjuje je smer. Iz svega navedenog možemo zaključiti da pravo na rad nije pravo. za rad sposobnog građanina da odluči da li želi da zasnuje radni odnos.. Pored strucne spreme. zasnivanje radnog odnosa i zaključivanje ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova.

POSLODAVAC KAO STRANKA U UGOVORU O RADU: je fizicko ili pravno lice.000. Osnovne obaveze poslodavca (143) Zakon o radu propisuje obaveze poslodavca i kaže da je dužan da: -zaposlenom za obavljeni rad isplati zaradu. kolektivnim ugovorom ili zakonom o radu.Zakonom od 2001. 34. Ukoliko zaposleni smatra da neke od navedenih obaveza nije u mogućnosti da ispuni.30. organizacijom i konkretnim poslovima koje će zaposleni obavljati. Obično se budućem zaposlenom daje vreme od nekoliko dana kako bi mogao prikupiti sve potrebne dokumente koje mora dostaviti poslodavcu. moguće je u posebnom postupku zahtevati određenu nadoknadu za posledice štete koja je pričinjena. obavezama i odgovornostima. Za ugovor o radu nije propisan način na koji se mora sačiniti. koji mora biti saglasan sa visim pravnim aktima. Ravnopravni polozaj direktora Direktor ima specificnosti u svom radno-pravnom polozaju: 1. -zatraži mišljenje sindikata u slu . poveravanje vodjenja svih poslova privrednog subjekta.Takav im je status sve dok traje radni odnos 32. u skladu sa zakonom. Ukoliko postoje nepismena lica pišu se ugovori gde se navode svedoci (naj češće dva svedoka). a koje ce se u buducem radnom odnosu realizovati. Svaki poslodavac kojem zaposleni rade na ovaj način predviđeno je da se kazni novčano u iznosu od 800. pravilima. domace ili strano. Stranke ugovora o radu su: 1. 2. -zaposlenom obezbedi obavljanje poslova utvrdjeih ugovorom o radu. pa se on može sastaviti i napisati rukopisom ili otkucati na pisaćoj mašini. Pre stupanja na rad zaposleni mora biti obavešten od strane poslodavca o pravima. predvinjenim zakonom. a drugi razlog je dogovor između poslodavca i zaposlenog. 35. Naravno takav dogovor bi trebao da prati pismeni dokument (aneks) što osigurava obe strane. 33. ali je bitno da ugovor mora biti potpisan svojeručno. koje imaju cilj sto efikasnije zastite i ostvarivanja prava zaposlenog. Fikcija radnog odnosa je da radni odnos nastane bez zaključenog ugovora. na računaru. dužan je da poslodavca obavesti o tome kako nebi došlo do potencijalne opasnosti koje se mogu nepovoljno odraziti na buduće poslovanje. a za takav radni odnos je dovoljno da zaposleni stupi na rad a od dana stupanja se smatra i početak zasnivanje radnog odnosa. pravima. obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa. dinara. bez forme saglasno odredbama koje propisuju Zakon o obligacijama ugovor o radu nema pravno dejstvo. 31. MODALITETI RADA DIREKTORA 1. u nekom određenom periodu. Godine konacno je definisano da su zaposleni i poslodavac subjekti pravnog odnosa sa svim pravima. zaposleni i poslodavac sporazumevaju da se zasnuje i uredjuje radni odnos sa svim pravima. kao i o uslovima rada. Stupanjе i nestupanje nа rad (139. smatra se da radni odnos nije zasnovan. Prema clanu 48. poziva određenih pravnih organa ili drugih razloga više sile.140) Prilikom potpisivanja ugovora o radu zaposleni je dužan da stupi u rad onog dana kada je to ugovorom predviđeno. U člani 33 Zakona o radu je navedeno šta sveki ugovor o radu mora da sadrži. ZAPOSLENI KAO STRANKA U UGOVORU O RADU : To je uvek fizicko lice koje treba da ispunjava opste i posebne uslove. Ukoliko zaposleni ne stupi na rad dana kada je to predviđeno ugovorom o radu. koji uredjuje pravno-radna pitanja. Direktor bez radnog odnosa – koji sa poslodavcem zakljucuje ugovor o medjusobnim pravina. obavezama i odgovornostima.000 dinara do 1. Ovakav radni odnos se naziva „fiktivni radni odnos“. -zaposlenom pruži obaveštenje o uslovima rada. propisima. organizaciji rada.000. obaveze i odgovornosti. Zakona o radu.Moze da zasnuje radni odnos na odredjeno ili neodredjeno vreme koji traje do isteka mandata ili razresenja. takav ugovor je u stvari UGOVOR O MENADZMENTU. Direktor u radnom odnosu – gde su obostrani interesi i direktora i poslodavca. Ugovor o radu je pojedinacni pravni akt kojim se dve strane. To može biti isti dan kada je ugovor potpisan ili nekoliko dana od potpisivanja tj. na odredjeno ili neodredjeno vreme. 2. Formа zaključenjа ugovora о radu (138) Forma je uslov važnosti ugovora tj. Zakon o radu ima niz odredbi. Osnovna obelezja ugovora o radu Ugovor o radu predstavlja najnizi pravni akt. Ukoliko dođe do štetnih posledica bilo sa strane poslodavca ili strane zaposlenog. Dešava se da zaposleni u nekom preduzeću radi bez potpisanog ugovora o radu iako su zakonske odredbe jasno propisane. obavezama koje proizilaze iz propisa o radu i propisa o bezbednosti i zaštiti života i zdravlja na radu. kako zaposlenog tako i poslodavca. Prvi navedeni razlog uglavnom nastaje usled bolesti. -zaposlenom obezbedi uslove rada i organizuje rad i preuzme mere bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu u skladu sa zakonom i dr. obavezama i odgovornostima. Izuzetak se pravi u dva slučaja i to: kada zaposleni nije stupio na rad iz opravdanih razloga i kada se zaposleni i poslodavac naknadno drugačije dogovore. opštim aktom i ugovorom o radu. Stav 4.To je stvari.On sadrzi najvaznija prava.

stagnacija ili cak nazadovanje u radu 3. prestanak rada) STETA KOJA JE PROUZROKOVANA TRECEM LICU Ako je steta nastala na radu ili u vezi sa radom od strane zaposlenog. STETA KOJA JE PROUZROKOVANA ZAPOSLENOM Ako zaposleni pretrpi povredu ili stetu na radu ili u vezi rada. Zabrana konkurencije se može odnositi na poslove koje zaposleni obavlja.Poslodavac moze nadoknadjenu stetu da potrazuje od zaposlenog.. u zavisnosti od vrste posla na koji se zabrana odnosi. Poslovi na koje se odnosi zabrana konkurencijese preciziraju ugovorom o radu ili dodatkom ugovoru. To je prepušteno slobodnoj volji zaposlenog i poslodavca i ako se ne ugovori znači da ne postoji. STETA KOJA JE PROUZROKOVANA POSLODAVCU Zaposleni je odgovoran za nastale stete. 2. posebno važna tehnološka znanja. -da pšstuje organizaciju rada i poslovanja kod poslodavca. 36. kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu. Steta moze nastati: 1. . pitanje god. 1. Ako zaposleni prekrši zabranu konkurencije. kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica. tehnoloski visak. kao i uslove i pravila poslodavca u vezi sa ispunjavanjem ugovornih i drugih obaveza iz radnog odnosa. -da obavesti poslodavca o svakoj potencijalnoj opasnosti za život i zdravlje i nastanak materijalne štete. krajnja nepaznja(culpa lata) ili obicna nepaznja(culpa levis). Značenje zabrane konkurencije u toku rada(148) Zabrana konkurencije se može a ne mora ugovoriti. sto zaposlenom daje sigurnost i vecu motivaciju za rad 3. poslodavac je duzan da nadoknadi stetu u skladu sa zakonom i opstim aktima( isplata zarade. RASPOREDJIVANJE TOKOM TRAJANJA RADNOG ODNOSA U zavisnosti od procene. Ove obaveze poslodavca se regulisu zakonom. TRAJNO RASPOREDJIVANJE ZAPOSLENIH Vreme nije odredjeno. Osnovne obaveze zaposlenih (144) Zasnivajući radni odnos.U slucaju nastanka kolektivne stete. Zabrana konkurencije može da se utvrdi samo ako postoje uslovi da zaposleni radom kod poslodavca stekne nova. 39. svaki zaposleni snosi odgovornost. Naknada stete Naknada stete je regulisana Zakonom o obligacionim odnosima. Rasporedjivanje zaposlenih Poslodavac moze adekvatno rasporedjivati zaposlene u cilju uspesnog obavljanja posla. produktivnosti i zadovoljavanja interesa obe strane. odmora.Nema odgovornosti ako je steta nastala obicnom nepaznjom. RASPOREDJIVANJE PRI ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA Ugovorom o radu poslodavac vrsi rasporedjivanje zaposlenog na odredjene poslove i zadatke 2. a to je: -da svesno i odgovorno obavlja poslove na kojima radi. Opštim aktom i ugovorom o radu utvrđuje se i teritorijalno važenje zabrane konkurencije. 40. poslodavac ima pravo da od zaposlenog zahteva naknadu štete. bilo da je namera(dolus). Za te poboljšane uslove zaposleni duguje određenu lojalnost poslodavcu. Ukoliko poslodavac da saglasnost klauzula zabrane konkurencije nema više dejstvo 38. širok krug poslovnih partnera ili da dođe do saznanja važnih poslovnih informacija i tajni. a kod poslodavca kod koga nije obrazovan sindikat od predstavnika koga odrede zaposleni. 37. -da obavesti poslodavca o bitnim okolnostima koje utiču ili bi mogle uticati na obavljanje poslova utvrdjenih ugovorom o radu. bez saglasnosti poslodavca i zbog toga nije apsolutna. moze biti napredovanj. poslodavac snosi odgovornost. bez saglasnosti poslodavca kod koga je u radnom odnosu. za to im obezbeđuje znatno povoljnije sve druge uslove iz radnog odnosa što nije slu aj sa drugim zaposlenima. zaposleni je dužan da izvršava obeveze koje je preuzeo ugovorom o radu. a predstavlja embargo na obavljanje posla za sebe ili za treća lica van „matične kuće“.ajevima utvrdjenim zakonom. Uslovljenost zabrane konkurencije (148) Ugovorom o radu mogu da se utvrde poslovi koje zaposleni ne može da radi u svoje ime i za svoj račun. Poslodavac poverava ovakve poslove samo odabranim ljudima i stru njacima.

kada dođe do povećanja obima posla u jednom periodu.4. trajanje radne nedelje 35 casova. dok su u drugom periodu takve aktivnosti u zastoju ili ih nema. racionalnije korišćenje radnog vremena i izvršenje određenih poslova u utvrđenim rokovima. Do preraspodele radnog vremena. 1. Radi zastite maloletnih lica.. Razlozi preraspodele radnog vremena i prekovremenog rada Razlozi za preraspodelu mogu biti: priroda delatnosti. napornim i štetnim za zdravlje poslovima na kojima i pored primene odgovarajućih mera za bezbednost i zaštitu postoji povećano štetno dejstvo po zdravlje zaposlenog. SKRACENO RADNO VREME Radi bezbednosti i zastite zaposlenog i sredstava za rad.) 41... odnosno manje od 35 casova za maloletne. Racionalno korišćenje radnog vremena može biti razlog za preraspodelu. poljoprivredi. a zbog teskih. racionalnije korišćenje radnog vremena i izvršenje određenih poslova u utvrđenim rokovima. povecan obim poslova. građevinarstvu. remonta ili iz drugih razloga.Obaveza zaposlenog je da po nalogu poslodavca radi prekovremeno i da ostvari prava na uvecanu zaradu u skladu sa zakonom 42. konkretno član 57. turizmu i drugim delatnostima. 2. Za preraspodelu radnog vremena važno je da se radno vreme množe preraspoređivati u svim delatnostima u slučajevima utvrđenim zakonom. (visa sila.Moze nastupiti zbog vise sile. zakon skracuje srazmerno tezini. kada se u povoljnim uslovima uvodi produženo radno vreme. b)Puno radno vreme za maloletne zaposlene Zakon o radu clan 87. fiksnim rokovima. odsustvo zaposlenog. Uslovi za preraspodelu radnog vremena (165) Pod uslovima utvrđenim Zakonom o radu. organizacija rada. Kada se radi o uslovima sa izvršenja posla u . tako da se u jednom periodu radi duže od punog radnog vremena. 43. povecanog obima posla. To su npr.. bolje korišćenje sredstava rada. može se izvršiti preraspodela radnog vremena. Ispunjen uslov za preraspodelu radnog vremena. PREKOVREMENI RAD Radno vreme provedeno preko 8 casova smatra se prekovremenim radom. što se tiče organizacije rada je.. Organizacija rada je uslov koji je ispunjen kada dođe do povećanja obima posla u jednom periodu. Radno vreme i njegovo uredjivanje Radno vreme je vremenska obaveza trajanja dnevnog. nedeljni i godišnji odmor. Priroda delatnosti predstavlja određene delatnosti koje se obavljaju u jednom periodu godine. zbog toga što se ista u nekom periodu manje koriste ili se uopšte ne koriste zbog kvara. Po tome se skraćeno radno vreme razlikuje od nepunog raddnog vremena. Preraspodela je moguća ako to zahtevaju razlozi kao što su priroda delatnosti.Zaposleni ima potpuno ista prava. kao i sva druga prava u punom iznosu. Puno radno vreme traje 5 dana po 8 radnih casova. PUNO RADNO VREME Se odredjuje nedeljno i ne moze trajati duze od propisanog Zakonom. Stav 1. nedeljnog i mesecnog rada zaposlenog. a)Puno radno vreme za punoletne Saglasno sa clanom 50. kada je pojačana radna aktivnost. da se radno vreme može preraspoređivati na taj način da u jednom periodu bude duže. može doći i u izvršavanju određenih poslova u nekim utvrđenim. iznenadni kvar. a u drugom smanjena ili je uopšte nema.Zaposleni radeci puno radno vreme ostvaruje sva prava po osnovu radnog odnosa koja mu pripadaju. nekada je potrebno. Iskoristiti sredstva rada u povećanom kapacitetu.Lica mladja od 18 godina ne mogu raditi prekovremeno. PRIVREMENO RASPOREDJIVANJE Podrazumeva rasporedjivanje na odgovarajuce ili neodgovarajuce poslove na unapred odredjen period. radno vreme 4. sezonski poslovi u turizmu. 44. kada je u jednom delu godine pojačana radna aktivnost. Prema članu 52 stav 1 Zakona o radu radno vreme se skraćuje zaposlenom koji radi na posebno teškim. kao što je i propisano Zakonom o radu. Prava zaposlenih sa skraćenim radnim vremenom Zakonom ili opštim aktom se može utvrditi da radno vreme bude kraće od punog radnog vremena. napornih ili za zdravlje opasnih poslova(poslovi sa povecanim rizikom). Zakonodavac je prava zaposlenih sa skraćenim radnim vremenom izjednačio sa pravima zaposlenih sa punim radnim vremenom. može biti i racionalno korišćenje radnog vremena i to u slučajevima kada dođe do poremećaja sa snabdevanjem sirovinama. s tim da se kasnije ona onda slabije koriste. obaveze i odgovornostiU tim slucajevima zaposleni moze zasnovati rad kod drugog poslodavca i na taj nacin ostvari puno radno vreme. Kada je reč o prirodi delatnosti misli se na sezonske poslove u poljoprivredi. NEPUNO RADNO VREME To je radno vreme krace od punog i traje 36 casova za punoletne. To su poslovi sa povećanim rizikom. s tim da u proseku ne prelazi 40 časova nedeljno i da se radno vreme može preraspoređivati. a u drugom kraće od punog radnog vremena. što zahteva povećane radne aktivnosti i duži rad. bolje korišćenje sredstava rada. naknadu zarade. klimatskim uslovima i sl. Nekada se sredstva rada trebaju iskoristiti u povećanom radnom kapacitetu. Jedan od razloga za preraspodelu. sezonskog posla. ali ne vise od 8 casova na dan.To je dvojni radni odnos 3. a u nepovoljnim skraćeno. pogonskim gorivom. a da se u drugom periodu uopšte ne radi. Poslodavac svojom odlukom odlučuje o preraspodeli radnog vremena i mora blagovremeno da obavesti zaposlene na koje se ta preraspodela odnosi. itd. Zaposleni sa skraćenim radnim vremenom ostvaruju punu zaradu. organizacija rada. dnevni.

Puno radon vreme za maloletne zaposlene Radna nedjelja prema zakonu.. Takođe zaposleni koji ima prekid duži od 30 radnih dana stiče pravo na godišnji odmor nakon šest meseci neprekidnog rada. Tipicno koriscenje ovog odmora je nedeljom.. Atipicno koriscenje je zbog prirode posla bilo koji drugi dan. MERE ZASTITE Preventivne mere se ostvaruju obezbedjivanjem i primenom savremenih tehnickih. zastitne uredjaje u radnim prostorijama. Ukoliko se ipak desi da iz određenih razloga u preduzeću zaposleni nije iskoristio svoj godišnji odmor tada se zaposlenom isplaćuje pored zarade i naknada štete u visini naknade zarade koju bo dobio da je u to vreme koristio godišnji odmor.Nije dozvoljeno koristiti odmor na pocetku ili kraju rada. a poni su prihvaćeni našim nacionalnim zakonodavstvom. po osnovu prethodnog radnog staža radnika. 47. Produzeni odmor traje 45 minuta ako zaposleni radi najmanje 10 casova. ODMOR U TOKU DNEVNOG RADA Puni odmor predstavlja vreme odmora na polovini rada i iznosi najmanje 30 minuta. ona nece ni postojati. zastite od buke.određenim rokovima preraspodela rada se uvodi recimo ukoliko dođe do nekog zastoja potrebno je uvesti produženi rad. 1. provetravalje. za maloletno lice ne može iznositi više od 35 časova. DNEVNI ODMOR Je vreme izmedju dva uzastopna radna dana i mora po zakonu da traje najmanje 12 casova. Odnosno obaveza prekovremenog rada ukoliko je ne odredi poslodavac. socijalnih. na osnovu toga da li roditelj ima više od dvoje dece starosti do 14 godina. zivota i zdravlja. u određenim slučajevima uvodi poslodavac. koji u okvirima zakona i normativnog akta. opštim aktom odrediti u kraćem trajanju. Tehnicka sredstva predstavljaju sredstva licne zastite. Ukoliko je zaposleni u radnom odnosu duže vreme on stiče pravo na godišnji odmor. Zakon o radu ne dozvoljava situacije da zaposleni ne iskoristi pravo za korišćenje godišnjeg odmora a pri tome je to pravo stekao. Zaštita maloletnika traje do njihovog punoletstva. Zaposleni imaju pravo a poslodavac obavezu na zastitu bezbednosyi. Zdravstvena sredstva se odnose na obavezne lekarske preglede kao i upotreba ispravne i zdrave hrane i pica Higijenska sredstva podrazumevaju posedovanje sanitarnih uredjaja. Broj dana godišnjeg odmora za svakog zaposlenog utvrđuje se na osnovu zakonskog minimuma za punu godinu rada kalendarskoj godini. Odmori i odsustva Odmori su potrebni da bi zaposleni regulisao svoju snagu i sposobnost.Odmor se uracunava u radno vreme i zaposleni ima sva prava i obaveze tokom odmora. zdravstvenih i dr mera. na osnovu toga da li je samohrani roditelj. jer je zaposlenima Ustavom zagarantovano pravo na ograničeno radno vreme. 2. a poslodavac može to vreme. . cistoca radnih prostorija. opet u trajanju najmanje 24 casa. Vreme koriscenja odmora je na oko polovini radnog vremena. Ukoliko zaposleni prvi put stupa u radni odnos stiče pravo na godišnji odmor nakon šest meseci rada. zastita nad sredstvima za rad. takva obaveza se može uvest u tri slučaja: u slučaju iznenadnog povećanja obima rada. neophodnosti da se završi posao koji nije planiran i u slučaju više sile.Prema zakonu. 48. Prekovremeni rad predstavlja obavezu za zaposlenog. Obaveza prekovremenog rada Prekovremeni rad se može uvesti samo u posebnim slučajevima. grejanje. a odsustva da zaposleni zadovolji svoje privatne i druge potrebe. a dužina punog radnog vremena za maloletna lica je određena članom 87 Zakona o radu. koji će pozavršetku takve situacije biti nadoknađen. Opste mere se odnose na sve zaposlene a gledaju se u funkcionalnosti radnog prostora. Zaštita maloletnih lica je predviđena međunarodnim propisima. 49. po osnovu složenosti poslova zaposlenog. Zakonom je propisano maksimalno puno radno vreme za maloletnike. 46. pare itd Posebne mere se odnose na zaposlene koji obavljaju posebno teske i rizicne poslove sa velikim rizikom za zdravlje zaposlednih NORMATIVI ZASTITE Sluze da obezbede optimalnu zastitu u konkretnim uslovima rada. NEDELJNI ODMOR Se koristi na kraju radne nedelje do pocetka nove i traje najmanje 24 casa. Skraceni odmor ako zaposleni radi duze od 4 a krace od 6 casova ima pravo na odmor 15 minuta. Opsta zastita zaposlenih Zastita na radu ima smisao da obezbedi uslove rada i zastitu zdravlja zaposlenih. 3. ekonomskih. kao ni radni dan više od 8 časova. orudja za rad. Pod neprekidnim radom se smatra i vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje). 45. Sticanjе pravа nа godišnji оdmor (175) Sticanje prava na godišnji odmor je predviđeno zakonom. gasova.

Ukoliko zaposleni ne preda potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad. koje. za korišćenje ovog prava su izjednačene. 168 o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida. Zaštita samohranog roditelja. 53. Sporazumom roditelja. neophodno je obezbediti određenu zaštitu. potrebno je preventivno delovati i predvideti niz mera. te im je potrebno obezbediti posebnu zaštitu. Samohranim roditeljem smatra se jedan od roditelja koji živi bez drugog roditelja i brine o detetu. može se naložiti roditelju. još uvek nije na zavidnom nivou. i pored ovakve zakonske regulative. kao i osnivanje preduzeća koja se bave ovom delatnošću. Zаštita оd zloupotrebе bolovanjа (198) Slučaj zloupotreba bolovanja vrlo je česta pojava. Uslov da je dete do sedam godina. Kako bi zaposleni mogao da zadovolji svoje lične i potrebe porodice mora da stavi svoju radnu snagu na raspolaganje poslodavcu koji mu za tu radnu snagu daje određenu naknadu u vidu zarade ili u vidu nekih drugih primanja. Vrhovni sud Srbije navodi se da se zarada ostvaruje radom na osnovu vrednosti rada. koje može da traje 365 dana od dana započinjanja porodiljskog odsustva. Zaštita invalida pre i posle invalidnosti (197. 52. vibracijama. koji su štetni poslovi. učinka i vremena provedenog na radu. Nadležni zdravstveni organi lekar i ginekolog. status invalida. materinstvo i roditeljstvo imaju poseban značaj. Pravo na zaradu (201) Jedno od osnovnih individualnih prava zaposlenih predstavlja i pravo na zaradu. Iz ovoga može da se zaključi a i logično je da se zarada stiče radom jer ukoliko neko nije u radnom odnosu ne može ni da ostvari zaradu. Zakon o osposobljavanju i zapošljavanju invalida uređuje radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida. Zakonom je propisano još jedno pravilo a to je ista zarada za isti rad kod istog poslodavca. Zaposleni mora potvrdu o sprečenosti dostaviti poslodavcu u roku od 3 dana. Takođe se protiv lekara koji je izdao potvrdu o privramenoj sprečenosti za rad mogu preduzeti zakonom propisane sankcije. To bi značilo da za isti rad poslodavac mora zaposlenom plaćati istu zaradu. odnosi se na to da on može da radi prekovremeno ili noću. Otac kao korisnik prava majke radi nege deteta Otac deteta može koristiti porodiljno odsustvo u slučaju da majka napusti dete. utvrđuju. štetnim gasovima i sl. Obzirom da je zaštita u funkciji deteta. može se ustanoviti iz matične knjige rođenih. da kada kod zaposlenog nastupi invalidnost na radnom mestu. od prekovremenog i noćnog rada. Svaki zaposleni koji nije u mogućnosti da stupi u rad iz zdravstvenih razloga mora se za lečenje obratiti zdravstvenoj ustanovi. pogotovo kod nas u Srbiji. U te poslove ubrajaju se poslovi koji iziskuju dizanje tereta. samo uz svoju pismenu saglasnost. Samohrani roditelj uživa zaštitu. kad god je moguće odgovara njihovom sopstvenom izboru i vodi računa o njihovoj ličnoj pogodnosti za takvo zaposlenje. samo uz njegovu pismenu saglasnost. Po Preporuci br. umre ili ukoliko iz opravdanih razloga ne može koristiti to pravo. U našem zakonodavstvu. Tako imamo zaštitu trudnica. Otac takođe može koristiti i odsustvo radi nege deteta. 51. Zakon o zapošljavanju i osiguranju invalida i sl. između ostalog zabranjuje prekovremeni rad i rad noću posebno prve 32 i poslednjih 8 nedelja trudnoće. u cilju sprečavanja neželjenih posledica. 54. Ukoliko zaposlen nije u mogućnosti da dostavi potvrdu to bi trebao da učini član uže porodice ili ako zaposleni živi sam onda bi zaposleni trebao dostaviti potvrdu u roku od 3 dana od dana prestanka razloga zbog koga je bio sprečen da stupi u rad. Kod lica koja već imaju određenu invalidnost. Prekovremeni ili noćni rad. ako ima dete do sedam godina života ili dete koje je težak invalid. izloženost ekstremnim temperaturama. Zaštita se ogleda u tome. Ukoliko se utvrdi zloupotreba zaposlenom se 3 dana računaju kao neopravdano izostajanje s posla što može dovesti do otkazivanja ugovora o radu između poslodavca i zaposlenog. Opravdanim razlogom se smatraju teža bolest. invalidna lica treba da uživaju jednake mogućnosti i tretman u pogledu mogućnosti dobijanja zapošljavanja. Ova potvrda bi trebala da daje informaciju o tome koliko će zaposleni biti odsutan sa posla. Zaštita jednog od roditelja ima za cilj da zaštiti jednog od roditelja sa detetom do tri godine života. može doći do promene prava zaštite. Takav rad predstavlja . shodno njegovoj preostaloj radnoj sposobnosti. a nalazima zvaničnih zdravstvenih ustanova se utvrđuje invalidnost deteta. Posebna zaštita trudnica. jednog od roditelja i samohranog roditelja. ovo pravo uživa onaj roditelj koji brine o detetu. Poroodiljsko odsustvo traje tri meseca od porođaja majke . potrebno mu je obezbediti da nastavi sa radom.198) U svakom poslu. raspoređivanje na poslove na kojima neće biti izložen takvom riziku. obično se odnosi na majku deteta. zadržavanja istog i napredovanja u njemu i to takvo. Bračna i vanbračna zajednica. Otac to pravo može koristiti i ako se majka ne nalazi u radnom odnosu. osim Zakona o radu. narušava radnu disciplinu i može doći do neugodnog ishoda za zaposlenog. inače zaštita trudnica traje tokom celog perioda trudnoće. postoje i drugi zakoni koji regulišu pitanje invalida kao što je Zakon o osposobljavanju i zapošljavanju invalida. izdržavanje kazne zatvora itd. Zaštita materinstva i roditeljstva (192) Za svaku državu. S toga je po donošenju ovog zakona posvećena dodatna pažnja poslednji put kada je ovaj zakon donošen. Kako bi se izbegle posledice nastanka invalidnosti zaposleni ima pravo da zahteva od poslodavca. za vreme trudnoće ne može da radi poslovne koji bi bili štetni po njeno zdravlje i po zdravlje njenog deteta. Ukoliko pak poslodavac posumnja u opravdanost privremene sprečenosti može putem nadležnih zdravstvenih ustanova tražiti proveru.50. Žena. Ova potvrda ima snagu javne isprave. štetnom zračenju. u toku korišćenja zaštite. Ona zaposlenom izdaje potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad koju zaposleni dostavlja u preduzeće. Kod nas. sa jednog roditelja na drugog.

dela zarade za radni učinak i uvećane zarade. za najmanje 10% zaposlenih kod poslodavcakoji ima između 100 i 300 zaposlenih na neodređeno vreme. Minimalna zarada za period januar – jun 2010. Oni se uredjuju kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu. sa svim podacima i stavkama. ličnog stručnog usavršavanja. godina još nije utvrđena pa će stoga i dalje da seprimenjuje minimalna zarada koja je utvrđena za period jul – decembar 2009. Obra un se dostavlja najkasnije do kraja meseca za predhodni mesec i ovaj rok je isti i za obaveštenje ukoliko je izostala isplata. Poslodavac program za rešavanje viška zaposlenih mora . raniji odlazak. Naknada zarade odredjena opštim aktom (206) Postoje slučajevi u kojima zaposleni imaju pravo na naknadu zarade. godine. a u tom slučaju zaposleni ima pravo na naknadu štete. poslodavac je obavezan da donese program za najmanje 20zaposlenih. 55. U Donošenju tog programa postoje razlike da li će do prestanka potrebe za radom zaposlenih doći u periodu 30 ili 90 dana. Obračun se vrši i dostavlja za mesec za koji je izvršena isplata zarade ili naknada zarade. razloge prestanka potrebe za radom zaposlenih. Zakonom je stogo postavljen pomenuti princip „za isti rad. 60. Ukoliko do prestanka potrebe za radom zaposlenih doći u pkviru 30 dana.Disciplinska odgovornost i disciplinski postupak u drzavnim organima Zakon o drzavnim sluzbenicima govori o: 1. Iznos minimalne zarade bi trebao biti iznos koji zadovoljava najneophodnije potrebe zaposlenog i njegove porodice. Kada do prestanka potrebe za radom zaposlenih dolazi u okviru 90 dana. bez obzira na ukupan broj zaposlenih. Od toga zavisi i broj zaposlenih koji će biti višak. a opštim aktom se može odrediti veća otpremnina. a koje poslodavac može autonomno predvideti. Mogu biti novcane 2030% plate u roku od 6 meseci. Obaveze poslodavca u rešavanju viška zaposlenih Osim programa rešavanja viška zaposlenih i saradnje sa sindikatima i Nacionalnom službom za zapošljavanje poslodavac ima obavezu ispitati mogućnosti za zapošljavanje viška zaposlenih. poslodavac ima obavezu doneti program u sledećim slučajevima: za najmanje 10 zaposlenih kod poslodavca koji ima između 20 i 100 zaposlenih na neodređeno. rok u kome će biti otkazan ugovor o radu. kretanja zaposlenosti na tržištu rada i nivoa ekonomske razvijenosti zemlje. sredstva za rešavanje ekonomskog pitanja viška zaposlenih. Za izostajanje isplate.godine starosti i staž osiguranja zaposlenih koji su višak i koje poslove obavljaju. Pri utvrđivanju minimalne zarade polazi se od troškova života. koji treba da bude precizan i jasan. godina poslodavci će zaposlenima sa kojima su ugovorili minimalnu zaradu vršiti obračun u iznosu od neto minimalne zarade od 87 dinara neto po radnom času. Program rešavanja viška zaposlenih Ovaj program je poslodavac dužan da donese kada zaključi da zaključi da će doći do prestanka potrebe za radom nezaposlenih koji su zaposleni na neodređeno vreme. Visina otpremnine ne može biti niža od zbira jedne trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina rada u radnom odnosu i četvrtine zasvaku narednu godinu preko 10 godina radnog odnosa. POVREDE DUZNOSTI a) Lakse povrede duznosti . broj. 58. kriterijume za utvrđivanje viška zaposlenih. studijskih putovanja. Npr. može se ubrojati u te slučajeve. U Srbiji već dugo godina od minimalne zarade zaposleni nisu u mogućnosti da pokriju sve osnovne troškove a kamoli da mogu da kažu da on nje mogu pa prežive. odsustvovanje radi seminara. mere za zapošljavanje. Ukoliko se ne utvrdi minimalna zarada za period januar – jun 2010. u saradnji sa sindikatom i organizacijom za zapošljavanje. a pod radom iste vrednosti i rad na različitim poslovima istog stepena važnosti. ekonomskih ili organizacijskih promena.rad na istovrsnim poslovima. Zaradom se smatra prosečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome se isplaćuje otpremnina. 57. ista zarada kod istog poslodavca“ pa ukoliko se on ne poštuje ima za posledicu ništavnost koju utvrđuje nadležni sud na taj način da takav ugovor o radu stavlja van snage. Obračun zarade i naknade zarade (207) Prilikom svake isplate zarade. konkurencije.ugrozavanje sirih interesa drustva c) Disciplinski postupak – void rukovodilac drzavnog organa d) Disciplinske mere – pri odredjivanju kazne void se racuna o tezini prekrsaja. kretanja prosečne zarade. 56. ne cuvanje sluzbenih spisa…) b) Teze povrede duznosti . socijalnih potreba.kojima sene ugrozavaju interesi iz radnog odnosa (ucestalo kasnjenje. Kod različitih poslodavaca poslovi se različito vrednuju a to uslovljava postojanje tržišta rada tj. kvalifikacionu strukturu. Zarada za obavljen rad i vreme koje je provedeno na radu sastoji se od osnovne zarade. Minimalnа zaradа (203) Minimalna zarada znači nivo ispod kog se ne može isplaćivati zarada. Ovaj program je posledica tehnoloških.zabrana napredovanja od 2-4 godine I prestanak rada 59. stope nezaposlenosti. za najmanje 30 zaposlenih kod poslodavca koji ima preko 300 zaposlenih na neodređeno vreme. Navedeni iznosi su minimalni. poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi obra un. Program rešavanja viška zaposlenih treba da sadrži: ukupan broj zaposlenih kod poslodavca. poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi obaveštenje i obrazloži izostanak isplate. ali ne i manja. U rešavanju viška zaposlenih poslodavac ima obavezu da pre otkaza ugovora o radu zaposlenima isplati otpremninu predviđenu opštim aktom ili ugovorom o radu.

može otkazati ugovor o radu. Prestanak radnog odnosa zbog gubitka radne sposobnosti (243) Usled određenih razloga kao što su bolesti.Visak zaposlenih 65. a kod poslodavca kod kojeg ne postoji upravni odbor. nesposobnosti za rad zaposlenog. Prestanak radnog odnosa na zahtev roditelja ili staratelja (247) Na osnovu člana 25 Zakona o radu.ako je rad mirovao . 62. Nema smetnji da zaposleni da izjavu i ako je nabolovanju. Za takvu izjavu ne može naknadno tražiti izvinjavajuće razloge. dok . može se premestiti na druge poslove. Ovaj rok poslodavac i zaposleni mogu skratiti ukoliko mu se za taj period obezbedjuje naknada zarade. otkazni rokovi nastavljaju da teku. u roku 8 dana pre utvrđivanja programa. uz saglasnost zaposlenog (poželjno je i posredovanje Nacionalne službe za zapošljavanje) ostvaruje se realizacija „preuzimanja“ zaposlenog od strane drugog poslodavca. kategoričan. 63. koji mora biti u pismenoj formi i najmanje 15 dana pre dana koji je naveo da želi da mu prestane radni odnos. pa čak i do potpunog gubitka sposobnosti za dalji rad. saglasno opštem aktu ili ugovorom o radu. 66. od dana dostavljanja rešenja o otkazu ugovora o radu.Zloupotreba prava na odsustvo . Nadležni organi Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu potrebne dokumentacije u upravnom postupku (dvostepenom) donose odluku o sposobnosti. bez koje radni odnos nema pravnu snagu. na ovaj način. zaposleni stiče pravo na invalidsku penziju. Otkazni rok traje: -mesec dana za zaposlene sa 10 god. Treba reći da zaposlenima kojima se ponude neke od mera zapošljavanje. Tako bez prekida radnog odnosa. 64. Rad kod drugog poslodavca u programu rešavanja viška zaposlenih (220) Prema Zakonu o radu. on ima dužnost i pravo da ostane na radu od jednog do tri meseca u zavisnosti od njegovog ukupnog staža. znanju i sposobnostima. može prestati radni odnos. Po prestanku tih razloga. na dosluženje vojnog roka ili zbog privremene sprečenosti za rad. Duševno obolela lica ne mogu dati validnu izjavu tj ona ne proizvodi pravna dejstva. U istom roku reprezentativni sindikat treba da poslodavcu dostavi svoje mišljenje o programu. staža osiguranja. dolazi do smanjenja. zato što nema potrebna znanja i sposobnosti. od kojih je jedna upravo navedena. te radni odnos prestaje danom donošenja tog akta kojim se konstatuje radna nesposobnost zaposlenog. Otkazni rokovi se mogu zaustaviti u specijalnim slu ajevima. Otkaz je validan ako je dat u pisanoj formi.nema znanje i sposobnost . povrede na radu i van rada. profesionalne bolesti i slično u obavljanju poslova.poziv za vojnu vežbu. U izjavi zaposleni nije dužan da navodi razloge koji su ga naveli na to. staža osiguranja -tri meseca ako ima preko 20 god.pa do 20 god.Neostvarivanje rezultata. ako je data „pri čistoj svesti“.Program rešavanja viška zaposlenih donosi upravni odbor. Ova izjava ne sme biti iznuđena prinudom pod prevarom ili u zabludi. Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog (225) Zaposleni. tj. zaposleni nastavlja rad kod drugog poslodavca. radni odnos sa maloletnim licem zasniva se uz pismenu saglasnost roditelja ili staratelja. Otkazni rok i novčana naknada (238) Ukoliko je zbog neostvarivanja posebnih rezultata rada.Krivicno delo na radu ili u vezi sa radom . oni mogu za to vreme. Otkaz ugovora od strane poslodavca Otkaz od strane poslodavca: . to čini direktor.Odbijanje zakljucenja aneksa ugovora o radu . tj. Rad može biti privremenog ili trajnog karaktera. 67. nakon prestanka radnog odnosa. Njima je potrebno obezbediti rad na mestima koja odgovaraju njihovoj stručnoj spremi. Narednog dana. Osnov po kom poslodavac mora doneti rešenje o prestanku radnog odnosa je akt kojim se utvrđuje potpuna nesposobnost za rad zaposlenog. po zahtevu zaposlenog . jasan i nedvosmislen. Premeštaj na druge poslove u postupku rešavanja viška zaposlenih (219) Kada se ukidaju pojedini delovi radnog procesa ili delova preduzeća.Vracanje na posao u roku od 15 dana. 61. Pod uslovom da ispunjava druge zakonom predviđene kriterijume. zaposlenom otkazan ugovor o radu. tj. kad odluči.dostaviti reprezentativnost sindikatu i Nacionalnoj službi za zapošljavanje . Sporazumom koji potpisuju oba poslodavca. U roku 15 dana Nacionalna služba za zapošljavanje treba poslodavcu da dostavi predlog.Povreda radne obaveze . jedna od mera za rešavanje viška zaposlenih je i rad kod drugog poslodavca. ako ga ima za što veće smanjenje viška zaposlenih i eventualne mere za ublažavanje posledica. kao ugovorna strana. po inje da te e otkazni rok.Nepostovanje radne discipline . Kako roditelj ili staratelj daju pismenu saglasnost za zasnivanje radnog odnosa lica koje je mlađe od 18 godina. određen broj zaposlenih za čijim poslom prestaje potreba. ukoliko ih odbiju. staža osiguranja -dva meseca sa navršenih 10.

. U Srbiji zene sa 35. Danom kada je zahtev za opoziv saglasnosti podnet. Prestanak radnog odnosа zbog zabrane vršenja određenih poslova (243) Nadležni organi izriču zaposlenom zabranu obavljanja određenih poslova. 3.Direktor ili zaposleni koga on ovlasti – kod poslodavca koji ima svojstvo pravnog lica . a pri tome mu se izriču određene mere bezbednosti. bolest. ako je tako predviđeno ugovorom o probnom radu.proterivanje stranaca. NA ZAHTEV RODITELJA ILI STARATELJA Pismena saglasnost o zasnivanju radnog odnosa maloletnog lica.. 70. posta. Kao što je pomenuto. ISTEK ROKA a) Na odredjeno vreme – istekom ugovorenog roka (najduze 12 meseci) b) Posle neuspelog probnog rada – (najduze 6 meseci) u slucaju da poslodavac ili zaposleni nije zadovoljan c) Posle isteka pripravnickog radnog odnosa ..). Zakon nije odredio koliko mera bezbednosti mora da traje. 72. a muskarci sa 40 godina staza i najmanje 53 godine zivota mogu prestati rad.. Ukoliko zaposleni ipak prihvati obavljanje takvih poslova. Npr. Zaposlenom se može ponuditi bilo kakav posao koji ne mora da bude vezan za stručnu spremu. tj.Preduzetnik ilizaposleni koga on ovlasti – kod poslodavca koji nema svojstvo pravnog lica.lecenje narkomana. Otkazni rok može biti i duži.( najduze 12 meseci) d) Usvim slucajevima ako ne dodje do prestanka. Otkazivanje radnog odnosa u toku probnog rada (75) Član 36. otkazni akt može da usledi za sve vreme probnog rada i to od prvog do poslednjeg dana.. tada ih on obavlja u periodu dok traje zabrana vršenja određenog posla. Staratelj ima pravnu legitimaciju kako da daje saglasnost za zasnivanje radnog odnosa.. poslodavac je dužan da donese rešenje o raskidu radnog odnosa sa maloletnim licem. NAVRSEN RADNI VEK – po zaqkonu. obavezama i odgovornostima radnog odnosa odlucuje: . Poslodavac u statusu pravnog lica ima sopstveni pravni subjektivitet. pravosuđe. c) Izdrzavanje zatvorske kazne duze od 6 meseci d) Odsutnost zbog mere bezbednosti. zdravstvo. sa otkaznim rokom od najmanje pet radnih dana. raskine ugovor o radu sa maloletnim licem. pa se ona određuje proizvoljno. Zaposleni ostaje bez posla ukoliko poslodavac nije u mogućnosti da zaposlenom obezbedi drugi posao. Dozvola) i privrednog prestupa. U slučaju da roditelj podnosi opoziv. neophodna je saglasnost oba roditelja.ako zaposleni ne prihvata ponudjene druge poslove dolazi do prestanka rada. Norme koje propisuju zabranu vršenja određenih poslova se ne odnose na zabranu konkretnim zaposlenim. Stav 1. lica koja su osuđivana za neko krivično delo u trajanju od najmanje šest meseci ne mogu da rade u državnim institucijama (npr. I opoziv se podnosi u pismenoj formi. obzirom da je rešenjem nadležnog organa određen da zastupa interese maloletnog lica. ali postoji mogućnost da se zabrani rad određenim kategorijama. policija. daje mogucnost saglasiocu i na opoziv istog. Nadleznost za resavanje o pravima i obavezama zaposlenih Prema odredbama clana 192. mogu da se izbegnu upravo otkazivanjem ugovora u poslednjim danima.Poslodavac je duzan da donese resenje o prestanku rada. Mere bezbednosti su izriču iz tog razloga kako se prethodno učinjeni krivični prekršaji nebi ponovili. Neprijatne posledice neuspelog probnog rada. Poslodavac je dužan da u slučaju opoziva. Na osnovu pravosnažne presude suda zaposlenom se zabranjuje vršenje određenih poslova.O pravima i obavezama u drzavnim organima odlucuje rukovodilac drzavnog organa resenjem u pismenoj formi. skola. 5.).) e) Usled prestanka rada poslodavca – likvidacijom 4. smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodredjeno vreme. 69.Takav status imaju privredna drustva. Individualna zastita prava zaposlenih u mirnom i sudskom postupku . ZBOG SMRTI ZAPOSLENOG 71. PO SILI ZAKONA – a) Gubitak radne sposobnosti(povreda. 2. ako poslodavac ne odluci drugacije radni odnos prestaje kada zaposleni navrsi 65 godina zivota i najmanje 15 godina staza. stav 3 Zakona o radu predviđa mogućnost da poslodavac i zaposleni u toku probnog rada mogu da otkažu ugovor o radu.a o njihovim pravima i duznostima odlucuje Visoki sluzbenicki savet koji imenuje Vlada Republike Srbije na period od sest godina. tako i da opozove tu saglasnost.vaspitne i zastitne mere duze od 6 meseci(psihijatrisko lecenje. znanje ili sposobnost zaposlenog. ali ukoliko zaposleni odbije obavljanje takvog posla tada se sa zaposlenim prekida ugovor o radu. 68. Tako otkazni rok produžava radni odnos za najmanje pet radnih dana. alkoholicara. Ostali nacini prestanka radnog odnosa Prestanak radnog odnosa moze nastupiti: 1.Odlucuje izvorno direktor.. fond. zaposlenom prestaje radni odnos ukoliko poslodavac nije u mogućnosti da mu obezbedi obavljanje drugog posla. o pravima.invalidska penzija ako se ispunjavaju ostali uslovi b) Zabrana vrsenja odredjenih poslova – zbog ucinjenih prekrsaja(voz.lice ne postane punoletno da tu saglasnost i opozovu. Zakona o radu. Izjava o otkazu ugovora o radu.

prava ili pravnih odnosa). autonomne pokrajine. ali se može obratiti i Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca u slučaju ako mu reprezentativnost poslodavac nije utvrdio u roku od 15 dana od dana ponošenja zahteva i ukoliko smatra da reprezentativnost sindikata nije utvrđena od strane poslodavca u skladu sa zakonom. koji su članovi Socijalno-ekonomskog saveta. Postupak se pokrece tuzbom koja moze biti konstitutivna tuzba (preispitivanje zakonitosti odredjene odluke poslodavca). Kada bi se i zaključio na neodređeno vreme njegova važnost bi trajala maksimalno tri godine. Godine. moraju ga potpisati obe strane jer u suprotnom ugovor nema pravnu snagu. itd. materijalnog.bez obzira da li se radi o kolektivu jednog pravnog subjekta. delatnosti za sindikat kod poslodavca. tri predstavnika sindikata i tri predstavnika udruženja poslodavaca. tripartitnosti( ucestvuje poslodavac. a sada se on zaključuje samo na određeno vreme prema važećem Zakonu o radu.Odluka arbitra je pravosnazna i konacna. Obrazovanje saveta zaposlenih Savet zaposlenih se može organizovati kod poslodavca koji zapošljava više od 50 zaposlenih. grane ili svih zaposlenih u državi. interesa zaposlenih 75. Trajanje i prestanak kolektivnih ugovora (272) Kolektivni ugovor može da se zaključi na period do tri godine. Poslodavac utvrđuje reprezentativnost sindikata kod poslodavca. zaključuju ga svi reprezentativni sindikat (sindikati) i direktor.Zalbe i prigovori na akta o izvrsenju ne dovode do odlaganja izvrsenja. Savet zaposlenih daje mišljenje i učestvuje u odlučivanju o ekonomskim i socijalnim pravima zaposlenih. zatim. zatim u Francuskoj i Nemackoj. mada nakon isteka tog vremena ne mora prestati važiti ukoliko su se ugovorne strane drugačije dogovorile.Spor izmedju poslodavca i zaposlenog moze se resiti na dva nacina i to: 1. veka. ali uz upis u odgovarajuci registar cime se stice svojstvo pravnog lica. Ranije se kolektivni ugovor mogao zaključiti na neodređeno ili određeno vreme. Kod poslodavca reprezentativnost se utvrđuje samo za zaposlene koji su udruženi u sindikat. Reprezentativnost sindikata kod poslodavca utvrđuje na njihov zahtev poslodavac u prisustvu predstavnika zainteresovanih sindikata. socijalnih. demokratska i nezavisna organizacija ciji je cilj zastita radnih. a ministar nadležan za poslove rada na predlog Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca utvrđuje reprezentativnost sindikata za teritoriju RS. tako i socijalnih sloboda i prava čoveka. odnosno preduzetnik.Odredba o Zakonu o radu o kolektivnom ugovoru kod . prvo u Engleskoj. Kolektivni ugovor takođe može da prestane važiti ukoliko dođe do otkaza ugovornih strana ili ukoliko se sporazumno dogovore ali pri tome vodeći računa o načinu koji je utvrđen u ugovoru. 2. Ipak ukoliko istekne period od tri godine kolektivni ugovor važi još u narednih 30 dana. Kolektivni ugovor mora biti u pisanoj formi. tako i u međunarodnim normama. zatim. 76. Savet zaposlenih je predstavnik zaposlenih koji je osnovan kako bi štitio interese zaposlenih. kondemnatorna tuzba( isplata odredjene zarade ili vracanje na posao) i deklarativna tuzba ( utvrdjivanje postojanja odredjenih cinjenica. ekonomskih. Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti čine tri predstavnika Vlade Srbije. Ovaj savet ima 18 članova. uključujući i sindikalne. On uživa određenu zaštitu kao predstavnik radnika.Posle Drugog svetskog rata dolazi do internacionalizacije sindikalnog delovanja.Po nastupanju pravosnaznosti sudske odluke pristupa se postupku izvrsenja iste. predviđena je nadležnost dva subjekta. razvoja kulture pregovaranja. Mandat članova Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca je četiri godine. zatim u grani. na način koji je utvrđen zakonom i opštim aktima. ekonomskog i socijalnog položaja zaposlenih i poslodavca. Generalna konferencija Međunarodne organizacije rada je donela Konvenciju broj 135 O zaštiti i olakšicama koje se pružaju predstavnicima radnika u preduzeću i Preporuku broj 143 O radničkim predstavnicima. uključujući zaposlene na određeno i neodređeno radno vreme i zaposleni kojima miruje radni odnos. a Ministar nadležan za poslove rada. Sindikalno udruzivanje Sindikalno udruzivanje datira jos iz 19. grupi. kao i reprezentativnost udruženja poslodavaca. kulturnih i dr.U Srbiji se Ustavom Srbije i Zakonom o radu garantuje sloboda organizovanja i delovanja u okviru sindikata. a drugi subjekat je Ministar nadležan za poslove rada. Nakon isteka kolektivnog ugovora. a osnovan je u cilju uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga u pitanjima od značaja za ostvarivanje kako ekonomskih. o tome odlučuje i to na predlog Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. odgovorno i nepristrasno). Otkaz i sporazumni raskid treba pa budu sačinjeni u pisanoj formi jer u suprotnom nemaju pravnu formu. Takođe treba da budu potpisani od strane lica koja su ovlašćena. Nadležnost za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata (259) Kod utvrđivanja reprezentativnosti sindikata.Individualne radne sporove resava opstinski sud. SUDSKI POSTUPAK – pokrece zaposleni kome je povredjeno ili ugrozeno pravo iz radnog odnosa. U Kraljevini Jugoslaviji sindikalno udruzenje priznato je 1922. One se odnose na sve radničke predstavnike. ali se ne ubrajaju oni koji su u tzv. 74. 77. MIRNO RESENJE – se moze izvrsiti primenom nacela dobrovoljnosti(samostalno odlucivanje o arbitraznom nacinu). mora se sačiniti nov kolektivni ugovor i on ima važnost naredne tri godine. kako u nacionalnim. Fleksibilnom radnom angažovanju. zaposleni i arbitar) i nepristrasnosti( arbitar postupa savesno. Prvi subjekat je poslodavac. koje imenuje Vlada. 73. Kolektivni ugovor kod poslodavca (265) Kolektivnim ugovorom kod poslodavca se regulišu radni odnosi kolektiva zaposlenih. lokalne samouprave.To je samostalna.

To zna i da ova vrsta kolektivnih ugovora mora biti u saglasju sa posebnim i opštim kolektivnim ugovorom (njime se mogu dati veća prava zaposlenim. Najčešći zahtevi zaposlenih se odnose na poboljšanje materijalnog položaja. Štrajk se smatra jednim od najenergičnijih i krajnjih načina izražavanja protesta zaposlenih. 2. koje su značajne za funkcionisanje državnih institucija (sudstvo. gneralni štrajk. a on se uvek zaključuje između predstavnika zaposlenih i poslodavaca. zatim minimum procesa rada po posebnom režimu ili ako bi bilo ugroženo izvršavanje međunarodnih obaveza. Svi učesnici u pregovaranju moraju imati ovlašćenja svojih organa kako bi učestvovali u pregovaranju. Ako se i pored arbitraže ne nađe sporazumno rešenje. a drugi granski kolektivni ugovori. štrajk u grani. Svaki od učesnika vođenja pregovora ima svog koordinatora ili predsedavajućeg koji treba da dogovara termine. Pregovarači za javna preduzeća su osnivač ili organ koga on ovlasti i reprezentativni sindikat. radi zamene štrajkača. mogu vršiti pritisak i to politički. 79. i potrebno je da učestvuje većina zaposlenih. Ko će biti učesnici kolektivnog pregovaranja zavisi od vrste kolektivnog ugovora. vojska). prema zakonu više udruženja poslodavaca ili više sindikata se mogu udružiti i tako učestvovati u pregovaranju. kao i predložiti okvirne rokove za zaključenje kolektivnog ugovora. na sledeći način: privremenom obustavom rada ili usporavanjem njegovog tempa. u uređivanju međusobnih odnosa se primenjuju druga pravila određena zakonom. kratkotrajnom obustavom rada koja može trajati najduže sat vremena ili upozorenjem preko sredstava informisanja. podgrupi ili delatnosti i 3. Učesnici kolektivnog pregovaranja za teritoriju Republike Srbije su reprezentativna udruženja poslodavaca i reprezentativni sindikati za tu teritoriju. poseban kolektivni ugovor zasportiste. Prema Zakonu o štrajku. Stupanje u štrajk i njegovo sprovođenje treba da se odvija po određenim pravilima.Uslucaju kolektivnih sporova na jednoj strani je poslodavac. koji nisu u vezi sa njihovim socijalno-ekonomskim interesima. policija. za samostalne umetnike reprezentativno udruženje poslodavaca i reprezentativni sindikat. Prvi su teritorijalni kolektivni ugovori. U oba slučaja učesnici kolektivnog pregovaranja su reprezentativna udruženja poslodavaca i reprezentativni sindikati. Zastita kolektivnih prava zaposlenih (278) U svakom kolektivnom ugovoru moguci su sporovi koji se mogu resiti mirnim putem. Međutim. Učesnici kolektivnog pregovaranja Kolektivni ugovori mogu biti opšti. on se može organizovati kao: 1. zbog nepravilnosti u oblasti privatizacije i sl. grupu ili podgrupu ili delatnost. Izradu nacrta i predloga kolektivnog ugovora mogu načiniti obe strane. sindikati ili strajkacki odbor. pre stupanja u štrajk bilo koje vrste i to podnošenjem zahteva za ispunjenje određenih ciljeva. Posebni kolektivni ugovori se odnose na teritoriju jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i na granu. Učesnici se trebaju izjasniti o inicijativi i odrediti svoje predstavnike za vođenje pregovora. delatnost. Dužnosti zaposlenih i poslodavca za vreme štrajka Uprocesu strajka zaposleni imaju obaveze i duznosti propisane zakonom. nikako manja 78. poslodavac ne može zapošljavati nova lica. ako bi time bila ugrožena bezbednost lica i imovine. Zaposleni slobono odlučuju o svom učešću u štrajku. Vođenje pregovora za zaključivanje kolektivnih ugovora Pripremu pregovora možemo podeliti u tri dela: pokretanje postupka pregovaranja. usklađuje rad tima i stavove.Poslodavac ne može sprečavati štrajkače da štrajkuju ni na koji način. Pregovarači u zaključivanju kolektivnog ugovora kod poslodavca su sam poslodavac ili u njegovo ime direkor i reprezentativni sindikat. pravo na štrajk može biti ograničeno. U pojedinim delatnostima. U inicijativi je potrebno navesti imena predstavnika koji će voditi pregovore. Štrajk kod poslodavca. ometati zaposlene koji ne zele da strajkuju. 82. mogu obrazovati arbitražu koja će biti zadužena za rešavanje spornih pitanja.poslodavca je usaglašena sa Preporukom Međunarodne organizacije rada.Za sva resenja nadlezan je sud 81. izrada nacrta kolektivnog ugovora i utvrđivanje predloga kolektivnog ugovora. odnosno ne dođe do zaključenja kolektivnog ugovora. Treba pomenuti i poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća. ne smeju da unistavaju imovinu i dr. Reprezentativni sindikat kod poslodavca ima obavezu da sarađuje sa ostalim sindikatima kod poslodavca ukoliko je u njih učlanjeno najmane 10% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih. tj. 80. prema kojem ukoliko pregovarači ne postignu dogovor u roku od 45 dana . Pojam i oblici štrajka (279) Štrajk predstavlja sredstvo kojim zaposleni radi ispunjavanja određenih zahteva vrše pritisak na poslodavce ili vladu. trenere i stručnjake u sportu i poseban kolektivni ugovor za lica koja samostalno obavljaju delatnosti u oblasti umetnosti i kulture. Ako nijedan sindikat ili nijedno udruženje poslodavaca ne ispunjava uslove reprezentativnosti. uslova rada. u sadašnjim uslovima diskutabilna. Poslodavac ne . za sportiste reprezentativno udruženje za sportsku delatnost u fizičkoj kulturi i reprezentativni sindikat. Za vreme štrajka. zatim uslove rada i druga pitanja u vezi sa radom. Spor se dogadja u slucajevima povrede. te su upravo ta ograničenja. ekonomskim ili drugim pritiskom ili sudskim postupkom. Zaposleni ne mogu štrajkovati iz političkih i drugih razloga.Ne smeju ugrozavatizdravlje i zivote ljudi. osim u slučaju. koja se odnosi na materijalni položaj. Pokretanje postupka pregovaranja se može učiniti na inicijativu bilo kog od učesnika koji je ovlašten za njegovo zaključivanje. u smislu da se poboljša zakonska i druga regulativa. a na drugoj strani vecina zaposlenih. udruzenje poslodavaca ili komora. Zaposlene i poslodavce na pregovaranje obavezuje Zakon o radu. Zaposleni organizuju štrajk upozorenja. te interesima koji proističu iz rada ili su vezi sa radom.posebni i kolektivni ugovor kod poslodavca. najavljenih ili nenajavljenih otkaza ugovora o radu. uredjivanja po osnovu rada ili u vezi rada.

To je predviđeno Zakonom o radu. vrši neposredni inspekcijski nadzor u svim poslovima i sa svim ovlašćenjima. odnosno njihovih sindikata. ako ih inspekcijski organi područnih jedinica.organizovanje štrajka i učestvovanje u istom ne može biti osnova za utvrđivanje disciplinske i odštetne odgovornosti . Jer praktično nije moguće da neka korporacija zatvori sve firme u njenom sistemu. 85. To je mera koju poslodavac preduzima kako bi sprečio ili tekuće nesporazume sa zaposlenima. 84. imaju isti stav prema štrajku i lock outu. Lock out se može definisati kao mera kojom poslodavac zatvara preduzeće. uređaje i robu. postrojenja. Lock out je represivnija vrsta radnog konflikta od one koja proizilazi iz štrajka. On se odnosi na sve zaposlene. Ovaj oblik radne borbe sa zaposlenima i sindikatima više praktikuju sitni poslodavci.lock out solidarnosti: poslodavac ga uvodi kao meru pojačanja pritiska prema zaposlenima u drugom preduzeću. smanjenje radnog vremena za istu zaradu. a u kome poslodavac zabranjuje rad u preduzeću. uzima izjave od odgovornih i zainteresovanih lica. privremeno ili trajno. štrajkači imaju određenu zaštitu i određene garancije: organizovanje štrajka kao i učestvovanje u njemu. a on u odnosu na područne jedinice ima pravo i dužnost da: izdaje obavezne instrukcije i kontroliše njihovo izvršenje. Ta ovlašćenja se svode na tri vrste: davanje naloga za otklanjanje povrede propisa. podatke i obaveštenja o vršenju poverenih poslova. kako bi uticao na zaposlene ili sindikate da prihvate zahteve poslodavca ili odustanu od svojih i za to vreme poslodavac zaposlenima ne isplaćuje nikakvu naknadu. to bi bilo protivzakonito i u suprotnosti prema presudi Vrhovnog suda Srbije koja kaže da je „Učešće u štrajku radi ostvarivanja ekonomskih i profesionalnih interesa legalno. poslodavac ne sme preduzimati bilo kakve mere prema zaposlenom koji je učestvovao u štrajku. ekspertize i sl. traži izveštaje. Kako bi se vršila nadzorna funkcija potrebna su određena ovlašćenja. kada dođe do štrajka ili bojkota. odnosno svim zaposlenima je zabranjen pristup radnim mestima. Odnos strajka i Lock out-a Lock out je institut koji je karakterističan za zemlje zapadne Evrope. dok Francuska i Italija smatraju da se lock out može sprovoditi samo u striktnim. tako da one zatvaraju jedno preduzeće i otvaraju ga u drugom delu zemlje ili u inostranstvu.Ukoliko se štrajk ne održava u skladu sa zakonom moguće su sankcije. odnosno poslodavac može doneti odluku o lock outu kao osvetničku meru nakon okončanja štrajka. pokretanje prekršajnog postupka i odlaganje izvršenja rešenja poslodavca o otkazu ugovora o radu.Prava. Njime rukovodi glavni inspektor.odbrambeni (defenzivni): poslodavac donosi odluku o lock outu onda kada izbije štrajk . ostvaruje neposredan nadzor nad njihovom primenom. ukoliko se održava pod uslovima koji su utvrđeni zakonom ne predstavlja povredu radnog odnosa . Znači lock out je kolektivna mera poslodavca koja istovremeno pogadja više zaposlenih. koje bi ga dovele u neravnopravan položaj od ostalih zaposlenih. zakonom uređenim uslovima. Zbog radnih konflikata koji se dešavaju i kod nas inostrani vlasnici preduzeća u Srbiji najavljuju mogućnost primene lock outa i kod nas. Loc out ne mora svakog zaposlenog ponaosob obavestiti o lock outu.naknadni (retorzivni): prema našim shvatanjima nije prihvatljiv. Pored toga inspektor rada ima ima pravo i obavezu da u vršenju inspekcijskog nadzora: pregleda opšte akte. zapošljavanja i socijalne politike. ali ne i udruženje poslodavaca. koje mogu biti prestanak radnog odnosa i zahtev za naknadu učinjene štete. pregleda poslovne prostorije.preventivni (ofanzivni): javlja se kada poslodavac donese odluku o lock outu prije nastanka nesporazuma . naređuje potrebna merenja. organizuje zajedničke akcije sa inspektorima područnih jedinica. Zbog toga se u radnopravnoj regulativi mora nirmativno urediti ta materija i kod nas. i preduzima druge mere i radnje za koje je ovlašćen zakonom ili uredbom. dovoljno je da to učini na način koji ukazuje da su zaposleni upoznati s namerom. ako ih oni ne obavljaju na vreme. Nakon završetka štrajka. Lock out se može javiti u četiri oblika: . . 83. Zaštita štrajkača Kada se štrajk sprovodi u skladu sa zakonom. predmete. evidenciju i drugu dokumentaciju. Lock out ima različite specifičnosti zavisno od toga u kojoj se zemlji primenjuje.sme zaposlenima koji ne štrajkuju. Prava iz soc. Lock out predstavlja akciju i protiv meru koju može da preduzme poslodavac kao odgovor na ponašanja zaposlenih. ali je teoretski moguć. Inspektori su samostalni u svom radu i za svoj rad su odgovorni i u njemu saradjuju sa drugim državnim organima i organizacijama. osigaranja zaposleni ostvaruju sukladno propisima o socijalnom osiguranju. zakonito. Odluku o uvođenju lock outa donosi jedan ili više poslodavaca. Nije isključeno ni da domaći privredni subjekti posegnu za takvim merama. Putem lock outa se može preduzeti sprečavanje tekućih nesporazuma između poslodavca i zaposlenih. povećanje zarada i dr. osim prava na zaradu.organizovanje štrajka i učestvovanje u njemu ne može biti uzrok prestanku radnog odnosa . jer ako bi to učinio. oduzme ovlašćenja inspekcijskim organima područnih jedinica. Japan i SAD. uzima uzorke robe i drugih predmeta radi analize. dok veliki korporacije koriste drugačije metode lock outa iz praktičnih razloga. kao što su nagrade. . Nemačka. za vreme štrajka da daje bilo kakve pogodnosti. stručno i savesno. dužnosti i ovlašćenja inspekcije rada Inspekcija rada u Srbiji je organu u sastavu Ministarstva rada. objekte. pa radnik zbog toga ne može snositi nikakve statusne posledice.svi zaposleni koji učestvuju u štrajku ostvaruju prava iz radnog odnosa.