P. 1
Pomorsko putnički promet 2

Pomorsko putnički promet 2

|Views: 1,073|Likes:
Published by dadofiume

More info:

Published by: dadofiume on May 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

5.

UPRAVLJANJE POMORSKOPUTNIČKIM REPUBLICI HRVATSKOJ

LUKAMA

U

Da bi se mogle odrediti sve bitne značajke razvoja pomorskoputničkih luka u Republici Hrvatskoj, potrebno je razumjeti njihov način organiziranja, upoznati uvjete u kojima posluju te odrediti specifičnosti tržišta pomorskoputničkih luka.

5.1. Razvoj pomorskoputničkog prometa u Republici Hrvatskoj
U razdoblju od 1993. godine do danas broj putničkih brodova i putnika u konstantnom je porastu; jedini izuzetak je 1994. godina kada je zabilježen blagi pad u odnosu na prethodnu godinu od oko 8% (ratna događanja u Republici Hrvatskoj). U prilog takvom zaključku ide u činjenica da se smirivanjem političkih prilika u Republici Hrvatskoj od 1995. godine promet putnika i brodova konstantno povećava te da se broj prevezenih putnika u razdoblju od 1993. do 2002. godine povećao za oko 67%, a broj brodova za 25%.

5.1.1. Analiza stanja pomorskoputničkog brodarstva
U prijevozu putnika morem u Republici Hrvatskoj razlikuju se linijske i turističke pomorskoprijevozne usluge (kružna putovanja ili „cruising“). Vodeći putnički brodari u Hrvatskoj su: • • • • • • „Jadrolinija“ iz Rijeke „Mediteranska plovidba“ iz Korčule „Lošinjska plovidba“, Lošinj „SEM marina“ iz Splita „Uljanik plovidba“ iz Pule „Rapska plovidba“ iz Raba.

5.1.1.1. Linijsko putničko brodarstvo Linijsko putničko brodarstvo je preduvjet za funkcioniranje gospodarskog života na otocima i njihov gopodarski razvitak. Ponudu na tržištu pomorske linijske plovidbe čini raspoloživo brodovlje za prijevoz putnika i vozila, dok glavni čimbenici formiranja potražnje jesu korisnici pomorskoputničkoga linijskog prijevoza (lokalno pučanstvo, turisti te gospodarski i društveni subjekti). Izrazita specifičnost linijskog putničkog brodarstva u Republici Hrvatskoj jest njegova obveza da tijekom godine povezuje prostore obalnog ruba i otoka (monopolistička pozicija). Značaj linijskog putničkog brodarstva na gospodarske i općedruštvene tijekove jest u činjenici da na njegov razvoj utječu socijalno-kulturološki i/ili gospodarski, odnosno tržišni elementi. Socijalni utjecaji neophodno zahtijevaju pripomoć države za pokriće operativnih troškova. Gospodarski utjecaji, tamo gdje to tržište dozvoljava s obzirom na vrijeme i prostor, omogućuju da linijski prihod osigurava pokriće troškova i ostvarivanje prihvatljivog profita. Socijalni i gospodarski utjecaji istodobno pretpostavljaju potrebu da država pripomaže putničkom brodaru u izgradnji brodova, bez obrira na područje i vrijeme njegove buduće eksploatacije. Trajekti, klasični putnički brodovi i brzi putnički brodovi nositelji su prijevoza putnika u linijskom prometu.

1

Linijsko putničko brodarstvo na području Jadranskog mora obuhvaća dio nacionalnoga linijskog brodarstva te dio međunarodnoga linijskog brodarstva. Nacionalno linijsko brodarstvo predstavljeno je ponajprije dužobalnom RO-RO putničkom prugom te nizom RO-RO putničkih i brzobrodskih linija koje održava nacionalni brodar i neki manji brodari na pojedinim linijama. Međunarodno linijsko brodarstvo na Jadranu obuhvaća brodske linije putničkih brodova i RO-RO putničkih brodova (trajekti) koje povezuju dvije jadranske obale (istočnu i zapadnu). Putničke linije koje povezuju istočnu i zapadnu obalu Jadrana održavaju se RO-RO putničkim brodovima: • • • hrvatskih brodara (Jadrolinija – 38%) talijanskih brodara (Adriatica – 23%) ostalih brodara (39%).

Pored putničkih linija RO-RO brodovima (trajekti), povezivanje dviju obala Jadrana povremeno se održava i brzobrodskim linijama. Nacionalni (obalni) linijski prijevoz najznačajniji je za povezivanje otoka s kopnom i otoka međusobno. To je preduvjet za funkcioniranje gospodarskog života na otocima i njihov gospodarski razvitak. U nacionalne linije ubrajaju se linije RO-RO putničkim brodovima (trajekti) i putničkim brodovima (putničke brodske linije i brzobrodske linije) između obale i kopna, putničke linije prema otocima te brzobrodske linije. RO-RO nacionalne linije mogu se podijeliti na: • • dužjadranske (dužobalne ili longitudinalne jadranske linije) linije između obale i otoka.

Većina hrvatskih otoka povezana je cijele godine jednom linijom. U osnovi, cilj je povezivanja otoka s kopnom zadovoljiti načelo o povezivanju jednog otoka najmanje dvjema linijama. Jedine putničke brodske linije koje redovito održavaju putnički brodovi prema otocima bez razvijene cestovne mreže jesu: • • u riječkom području: linije prema otocima lošinjskog arhipelaga. Linije održava državni brodar „Jadrolinija“ i njima povezuje otoke Lošinj, Vele Srakane, Unije, Ilovik i Susak; u zadarsko-šibenskom području: linije iz Šibenika prema Žirju i Vodicama te iz Zadra prema Olibu, Dugom otoku, Ugljanu, Malom Lošinju, Ižu, Istu, Silbi, Premudi, Rivanju i dr.; u splitsko-dubrovačkom području: linije iz Splita prema Supetru, Hvaru, Starom Gradu, Sućuraju, Rogaču i Sumartinu te linije iz Dubrovnika (Gruž) prema Korčuli, Polaćama, Sobri, Trpnju, Veloj Luci i Trsteniku.

Linija se u pravilu održava jednom do dva puta dnevno tijekom cijele godine brodom čiji kapacitet zadovoljava sezonske varijacije. Brzobrodske linije na: • • riječkom području su linije koje povezuju Mali Lošinj, Susak, Unije, Cres i Rijeku te Mali Lošinj, Ilovik, Novalju na otoku Pagu, Rab i Rijeku; zadarsko-šibenskom području su linije koje povezuju Zadar i Šibenik s otocima i mjestima: Sali, Božava, Žverinac, Sestrunj, Rivanj, Rava, Iž i Kaprije;

2

splitsko-dubrovačkom području su linije koje povezuju Split i Dubrovnik s otocima i mjestima: Rogač, Vis, Jelsa, Bol, Ubli, Vela Luka, Hvar, Mljet, Šipan, Lopud, Koločep i Korčula.

5.1.1.2. Turističke prijevozne usluge Kružna putovanja brodom impliciraju prijevoz ljudi prema unaprijed određenom redu plovidbe koji je vremenski i prostorno prilagođen raznovrsnim aktivnostima odmora i razonode tijekom plovidbe. Kružna putovanja s obzirom na trajanje dijele se na mini i uobičajena kružna putovanja od dva i više dana. Mini kružna putovanja obuhvaćaju dnevni izlet iz luke u luku, pri čemu se prednost daje trgovačkoj i ugostiteljskoj funkciji u odnosu prema prijevoznoj. Tijekom boravka na brodu putnicima se uz prihvatljive cijene nude roba široke potrošnje i ugostiteljske usluge primjerene kvalitete. Većina kružnih putovanja ostvarena je u akvatoriju Dubrovačko-neretvanske županije. Da bi se hrvatski brodar koji želi sudjelovati na tržištu kružnih putovanja uspješno uključio i razvijao na tom tržištu, mora raspolagati: • dovoljnim financijskim sredstvima radi provođenja marketinških aktivnosti; te su aktivnosti potrebne radi ubacivanja u određeni tržišni prostor i, poslije toga, zadržavanja na tom prostoru; dovoljnim kapitalom kako bi mogao raspolagati atraktivnim brodovima; dakle, radi se o kapitalno intenzivnoj djelatnosti; atraktivnim kapacitetom zbog estetskih, funkcionalnih i ekonomskih utjecaja.

• •

Kako je tržište kružnih putovanja hirovito i usko specijalizirano tržište, brodar mora kontinuirano voditi razvojnu politiku koja obuhvaća sljedeće mjere: • • postupnu zamjenu starih brodova novima; to je temeljni uvjet dugoročnosti poslovanja jer je prijeko potrebno jačanje konkurencijske moći u odnosu na druge brodare; usmjeravanje aktivnosti izravnog marketinga na tradicionalna tržišta Njemačke, Austrije, Italije i Francuske, kao i na tržišta drugih europskih zemalja, uz istovremeno privlačenje domaćih korisnika; promotivne aktivnosti moraju se odvijati što racionalnije; potrebno je točno definirati „brand“ brodara i ciljno tržište (odnosno ciljna tržišta), te se postupno oalobađati posrednog plasmana svojih usluga i uspostavljati vlastitu prodajnu mrežu, na početku barem u Republici Hrvatskoj.

Hrvaztska u tom obliku turizma ima što ponuditi jer je ljepota naše obale i nacionalnih parkova konkurencija atraktivnim sredozemnim lokalitetima. Uz atraktivnu ponudu i poznate pozitivne multiplikativne efekte koje stvaraju kružna putovanja, u Hrvatskoj i dalje ne postoji značajniji brodar ili kompanija za kružna putovanja po Jadranu.

5.1.2. Razvoj pomorskoputničkog brodarstva
Uvođenje tržišnog pristupa u obavljanju pomorskoga javnog prijevoza i dodjela koncesija za brodske linije temeljem javnog natječaja trebali bi biti osnovne odrednice u definiranju budućih pravaca razvoja pomorskoputničkog brodarstva u Republici Hrvatskoj. Iste te odrednice su i sastavni dijelovi prijedloga Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu. Zakon predviđa razvrstaj linija prema značaju pravca na državne, županijske i međužapanijske te lokalne linije, uz uvjet da nije moguće preklapanje različito razvrstanih linija na istoj relaciji, kao ni razvrstaj na cjelogodišnje i sezonske linije. Po vrsti prijevoza linije se također razvrstavaju na trajektne, brzobrodske i klasične brodske linije. 3

Davanje koncesije sadrži osobito određenje brodara, liniju po značaju pravca, vrstu prijevoza i razdoblje obavljanja prijevoza, vrstu i kapacitet broda, rok na koji se daje koncesija, način određivanja cijene prijevoza, visinu i način plaćanja naknade za koncesiju. Zakonom se također predlaže formiranje državnog savjeta, zadatak kojega je i predlaganje mjera za unapređenje prijevoza, usklađivanje cijena prijevoza te međusobno rješavanje sporova među brodarima. U putničkom linijskom brodarstvu pojava novih linijskih brodara moguća je: • • u ponudi putničkih linija prema otocima i to ponajprije na državnim linijama na kojima se značajan dio troškova poslovanja podmiruje sredstvima iz državnog proračuna; na razini lokalnih putničkih linija koje bi povezivale manja mjesta na području županije.

Razvitak obalne (nacionalne) linijske plovidbe u prijevozu putnika i vozila treba temeljiti na postojećem sustavu koji se mora, u skladu s razumnim potrebama i ekonomskim mogućnostima, stalno usavršavati i prilagođavati kako bi bio jedan od poticatelja gospodarskog i svekolikog razvitka. Usavršavanje i prilagođavanje trebalo bi biti dostupno, a sastojalo bi se od: • • • • • • • • uvođenja u promet suvremenijih i bržih brodova, što bi pridonijelo povećanju prijevoznog učinka, pouzdanosti, redovitosti te sigurnosti prijevoza; poboljšanja longitudinalnih veza, što znači povezivanje većih otoka međusobno i regionalnih središta na kopnu; učestalijeg i učinkovitijeg povezivanja otoka s regionalnim središtima; slabljenja monopola u prijevozu i uvođenja konkurentskih odnosa; daljnjeg unapređenja kooperacije u obavljanju pomorskog prijevoza; modernizacije i izgradnje objekta na kopnu: trajektna i brodska pristaništa (luke), pristupne ceste, obilaznice, otočne ceste; uravnoteženja sezonske i izvansezonske prijevozne ponude; fleksibilnije organizacije koja podrazumijeva promjene prema prometnim potrebama: dnevne, tjedne i mjesečne oscilacije.

Buduće funkcioniranje prekojadranskih linija trebalo bi se manifestirati kvantitativnim i kvalitativnim promjenama na trima razinama: • razvitak sustava linija prilagođavanjem reda plovidbe novonastalim uvjetima potražnje te povećanje frekvencije postojećih linija, kao i angažiranih kapaciteta na prekojadranskim linijama; revitalizacija flote za prekojadranske linije za povećanjem njenog kapaciteta i kvalitete uključivanjem novonabavljenih plovnih i novih brodova (konvencionalnih trajekata) u sustav linija, te uključivanjem u taj dio flote pojedinih brodova koji sada izvršavaju druge plovidbene zadatke; razvitak tehnologije sustava prekojadranskih linija uvođenjem u sustav takvih trajektnih linija koje bi se odvijale uz pomoć brodova nove tehnologije (brzih trajekata), a koji mogu preploviti Jadran u vremenu kraćem od tri i pol sata.

Razvitak kružnih putovanja na hrvatskom dijelu Jadrana prvenstveno će ovisiti o akcijama domaćih i inozemnih turoperatora i putničkih luka te o njihovoj međusobnoj koordiniranosti i fleksibilnosti.

4

Upravljanje. jačanje turističkog sektora kao jedne od najznačajnijih djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Temeljem Odluke o mjerilima za razvrstaj luka otvorenih za javni promet.2. godine u konstantnom je porastu. Analiza stanja pomorskoputničkih luka Ukupni putnički promet u morskim lukama Republike Hrvatske od 1995.) ili državnog tijela (vojna luka). vlasništvo i način upravljanja lukom. postupna primjena zakonskih odrednica u pogledu preustroja i privatizacije lučkog sustava te razvrstavanje luka na putničke i teretne luke. Status pomorskoputničkih luka u hrvatskom pravnom sustavu Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama uvodi podjelu luka otvorenih za javni promet u tri kategorije prema veličini i značaju za Republiku Hrvatsku.1. što čini podjelu luka prema namjeni kojoj služe. godine. Rijeka (3%) Zadar (34%) Split (51%) Dubrovnik (10%) Ploče (2%) Struktura putničkog prometa glavnih putničkih luka u 2002. godini: Važnije županijske putničke luke su Pula i Šibenik s relativno malim prometom putnika. godine Pomorski zakonik (izmjene i dopune). Osim luka otvorenih za javni promet. 5 . izgradnja i održavanje luka otvorenih za javni promet odvija se putem lučke uprave. povezivanje luke sa zaleđem suvremenim cestovnim prometnicama. ribarska luka i dr. luke otvorene za javni promet razvrstavaju se prema veličini i značaju na: • • • luke od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za RH luke županijskog značaja luke lokalnog značaja. dok je upravljanje lukom posebne namjene povjereno nositelju koncesije za luku posebne namjene. Razlozi povećanja prometa u proteklom srednjoročnom razdoblju jesu: • • • • • • • • • sređivanje političkih i gospodarskih prilika u Republici Hrvatskoj. Oba zakona su doživjela svoje nasljednike pa je tako: • • 2003. 5. Luke posebne namjene jesu morske luke koje su u posebnoj upotrebi ili gospodarskom korištenju pravnih ili fizičkih osoba (luka nautičkod turizma. Tako su u području pomorstva doneseni Pomorski zakonik 1994. 5. Pravni okvir razvoja pomorskoputničkih luka u RH Pravna regulativa je osnovni temelj za upravljanje lukom iz razloga što ona definira podjelu. Zakon normira i luke posebne najmjene. godine donesen Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama 2004. godine i Zakon o morskim lukama 1995.3.2.1. Sve luke mogu biti otvorene za međunarodni promet ili otvorene samo za domaći promet. industrijska luka.5.

5.2. međuovisnih i preklapajućih interesa na pomorskom dobru te na koordiniran način čuvati obalne resurse tako što će se osigurati maksimalna gospodarska dobit. njihovo dno i morsko podzemlje te dio kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen javnoj pomorskoj upotrebi ili je proglašen takvim.2. Način dodjele koncesije (postupak odabira) 6 . kao i sve što je s tim dijelom kopna spojeno na površini ili ispod nje. teškoće pri osnivanju županijskih lučkih uprava i određivanje položaja lokalnih luka u tom sustavu. Pritom se javlja niz problema i nedostataka: • • • • pretvorba društvenih poduzeća koja su zbog pada prometa opterećena financijskim teškoćama i poslovanjem s gubicima. Analiza gospodarenja u morskim lukama kao pomorskom dobru pokazuje da je potrebno uspostaviti jasan model vrednovanja pomorskog dobra te model određivanja koncesijske naknade. Upravljanje pomorskim dobrom mora omogućiti usklađivanje višestrukih. Zadar.2. dodjela prvenstvenih koncesija i nakon toga raspisivanje javnog natječaja za koncesije. Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu.2.1. Druga vrsta akta koja se javlja u postupku dodjeljivanja koncesije jest ugovor o koncesiji što ga na temelju akta o koncesiji sklapaju davatelj koncesije i ovlaštenik koncesije. 5.2. Osnovni normativni akt jest Zakon o koncesijama iz 1992. a upotrebljava se ili koristi pod uvjetima i na način propisan Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.2. Koncesije u lukama Pravni režim koncesija u hrvatskom pravu uređen je dvojako. Gospodarenje u morskim lukama kao pomorskom dobru Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama propisuje da pomorsko dobro čine unutrašnje morske vode i teritorijalno more. a istodobno neće uništiti sama resursna baza. Provođenje zakonskih odredbi u praksi je vrlo složeno. Split i Dubrovnik za putnički promet.U Republici Hrvatskoj ustrojeno je pet lučkih uprava za luke otvorene za javni promet od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa: • • Rijeka i Ploče za teretni promet Rijeka. što se nastavlja i u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. godine koji kao opći zakon uređuje temeljna pitanja koncesije.2. 5. Prava i obveze na temelju koncesije nastaju sklapanjem ugovora o koncesiji. Dodjeljivanje koncesije na pomorskom dobru Koncesija je pravo kojim se dio pomorskog dobra djelomično ili potpuno isključuje iz opće upotrebe i daje na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje pravnim osobama i fizičkim osobama registriranim za obavljanje obrta. preuveličan utjecaj instituta pomorskog dobra u Pomorskome zakoniku.

Na dnevnoj bazi – zagađenje i buka – vizualni učinak poslovanja luke – zagušenje urbanog prometa – ograničena mobilnost vozila – druga fizička i funkcionalna susretanja B. orijentiran je na promoviranje dobrobiti građana i kvalitete života. iskorištenost lučkih kapaciteta. konkuenciju na tržištu i razvoj poslovanja. produktivnost.3. Institucionalni odnosi – isključivanje gradova iz odluka o razvoju luke – posebna legislativa koja daje lukama prioritet nad gradovima – dominiranje eksternih interesa u vođenju luke RAZLOZI ZA SURADNJU između luka i gradova: A.Naknada za koncesiju određuje se u dva dijela: 1) stalni dio – plaća se s naslova ukupnog broja metara četvornih lučkog područja. 5. kao karika prometnog lanca. mjere ekološke zaštite. Početni iznos naknade za koncesiju određuje davatelj koncesije uzimajući u obzir: • • • • vrstu djelatnosti te broj dodijeljenih koncesija za istu vrstu djelatnosti.2. djelatnosti za tehničkotehnološko jedinstvo luke te utjecaju na promet u luci. orijentirana je na ekonomičnost. 2) promjenjivi dio – plaća se ovisno o opsegu djelatnosti. kao zajednica rezidenata. IZVORI POTENCIJALNI SUKOBA između luka i gradova: A. opseg i kvalitetu predviđenih ulaganja i njihov utjecaj na razvoj luke. grad. značaju. Doprinos luke urbanom razvoju – direktni poslovi 7 . pa stoga teži ekološkim i vizualnim vrijednostima te očekivanjima ljudi. Kontrola i korištenje prostora – proširenje područja luke – pristup morskoj obali – ponovni razvoj obale – korištenje suvišnih objekata C. Međuveza grada i luke Kontrasti između gradova i luka proizlaze iz nametnutog suživota u ograničenom području – kao dvaju odvojenih entiteta čiji interesi i ciljevi na prvi pogled izgledaju različito: • • luka.

Svaka organizacija ima strukturu. državnih institucija i gospodarskih subjekata. kao i sastav dijelova koji čine to poduzeće. dok je organizacija u užem smislu udruživanje ljudi radi postizanja privrednih ciljeva (organizacija rada). kao i daljnjega općeg razvoja luke. informacije i telekomunikacije – pružanje morskih i drugih profesionalnih usluga vezanih za luku – pružanje prostora za logističke aktivnosti i kopnene transportne veze – potpora za konkurentnost luke U luci Rijeka. Organizacijska struktura često se naziva i „anatomijom organizacije“ jer predstavlja granu. bio je potreban potpuni konsenzus svih relevantnih gradskih i županijskih ustanova. Doprinos gradova razvoju luke – pružanje urbanih usluga u područjima kao što je financiranje.3. odnosno poslovanja. Ona predstavlja neophodan temelj bez kojega će i najbolje učinak u svim drugim područjima rukovođenja ostati neefikasan. Zadatak „zajedničkog tijela“ trebao bi biti pružanje potrebne pomoći pri izradi planova i dokumentacije potrebne za realizaciju razvojnih projekata luke. turizam i sl. S tim su ciljem osnivači „zajedničkog tijela“ stavili na raspolaganje osobu ili osobe koje će biti predstavnici pojedinog osnivača.d. izvještavanje javnosti o postignutim rezultatima i aktivnostima na realizaciji. osnovano je „zajedničko tijelo“ čiji su osnivači Grad Rijeka. Organizacijski elementi funkcioniranja pomorskoputničkih luka U analizi poduzeća s organizacijskog aspekta najvažniji dio je sagledavanje organizacijskog oblika (strukture) upravljanja poduzećem. primjena istraživanja. podjela pojedinačnih zaduženja te rasprava o njihovoj realizaciji. osnivanje radnih grupa.– indirektno zapošljavanje i ekonomski razvoj prilika (poslovni parkovi. tehnička pomoć. Lučka uprava Rijeka i Luka Rijeka d. Da bi se postigao taj konsenzus i efikasno u zadanom roku realizirao spomenuti projekt. Organizacijska struktura podrazumijeva sveukupnost veza i odnosa između svih čimbenika proizvodnje. 5. odnosno sustav poduzeća. Organizacija u širem smislu je svaki oblik udruživanja ljudi radi ostvarivanja bilo kojih zajedničkih ciljeva. savjetovanje menadžmenta. nadzor nad radom svih osoba koje rade na razvojnim projektima riječke luke. konkretni sustav unutrašnjih odnosa i veza. kako bi se postigla maksimalna efikasnost u realizaciji projekta razvoja putničke luke (lučka/gradska komponenta obnove). zajednički pristup i promotivne aktivnosti.) – ekonomski i kulturni odnosi s inozemstvom B. 8 . kao i sveukupnost veza i odnosa unutar svakog pojedinog činioca proizvodnje. Na sličan način tijekom projekta izgradnje i obnove putničke luke Dubrovnik formiran je „Odbor za kružna putovanja u Dubrovniku“ koji je imao za cilj voditi i koordinirati nastojanja luke i Grada kako bi se osiguralo uspješno predstavljanje Dubrovnika kao glavnoga jadranskog odredišta. a zadatak će im biti: • • • • • • razmjena podataka.

5. održavanjem. Dubrovnik i Ploče) i 19 lučkih uprava za luke županijskog i lokalnog značaja.1. drugi poslovi utvrđeni zakonom. Zadar. Lučka uprava je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju odredbe Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje). Djelatnost lučke uprave je: • • • • • • • • briga o gradnji. Split. stručni nadzor nad gradnjom. održavanju.5. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa. zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje.1. izgradnja i održavanje luka otvorenih za javni promet odvija se putem lučke uprave. gradnja i održavanje lučke podgradnje koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone. Upravljanje lukama od međunarodnoga interesa za Republiku Hrvatsku Teritorijalna organizacijska struktura lučkih uprava RH 9 . osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata.3. U Republici Hrvatskoj formirano je pet lučkih uprava za luke od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku (luke Rijeka. Upravljanje pomorskoputničkim lukama Upravljanje. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području.3. upravljanju.1. tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe.

više su iskorištene prednosti ekonomija lokalnih operacija. što rezultira određenim koristima. 10 . s obzirom na potrebe i postojeće projekte.Osnivanjem lučkih uprava Republika Hrvatska je dobila kvalitetno rješenje za unapređenje svog pomorskog sustava. ali s uvijek vidljivim konturama funkcionalne organizacijske strukture. osigurani su bolji uvjeti za obuku i razvoj generalnih menadžera. Primjenom teritorijalne organizacijske strukture lakše se savladavaju različiti zakoni. bolja je i izravna komunikacija s lokalnim partnerima. lokalni običaji i zahtjevi komitenata. Prednosti ovog oblika organiziranja jesu: spuštanje odgovornosti na nižu razinu. osigurana je veće koordinacija u regiji. Potiče se specijalizacija po pojedinim funkcijama. Osnovna organizacijska struktura lučkih uprava Republike Hrvatske funkcionalna je organizacijska struktura. Prevladavajuća organizacijska struktura lučkih uprava RH Najvažnija prednost ove strukture je da je logična i potvrđena dugom primjenom te što je jednostavna i najjeftinija u odnosu na ostale alternative. lokalna tržišta u središtu su pozornosti. transformira u projektnu ili matričnu strukturu.

Razgranavanjem funkcijskih odjela sve teže dolazi do međusobne suradnje i to može dovesti do međufunkcijskih rivalstava i konflikata. ova struktura ima i nekih nedostataka: sporo ulaganje i prilagođavanje promjenama u poslu i okruženju. već ona ovisi o više čimbenika: • • • • • prometu luke strukturi prometa broju koncesionara u luci broju razvojnih projekata u luci ostalim čimbenicima (složenosti operacija u luci. Međutim.) 11 . čime se minimizira potreba za složenim sistemom kontrole. pretjerana specijalizacija i sužen vidokrug ključnih ljudi te isključiva odgovornost top menadžera za postizanje ciljeva poduzeća. Organizacijska struktura odjela – „ured ravnatelja“ Ovakva organizacijska struktura lučke uprave nije u svim postavkama identična za sve lučke uprave. veličini lučkog područja. disperziranosti terminala i dr. ravnatelja) i ostalih odjela te kao kontrolni instrument svih aktivnih projekata. To je najbolji način kojim se menadžerima omogućuje da osiguraju moć i ugled temeljnih djelatnosti poduzeća. Kako bi se izbjegli ili bar umanjili ti nedostaci. u lučkim upravama je osnovan odjel „ured ravnatelja“ koji prvenstveno služi kao međuveza između top menadžmenta (tj. umanjenje značenja ukupnih ciljeva poduzeća. veća je motivacija za rad i bolje se kontroliraju skupine zaposlenih.U funkcijskoj se organizacijskoj strukturi lakše vrši planiranje i organiziranje posla.

a to su: • • • • • privez i odvez brodova. gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja. pod jurisdikcijom lučkih uprava.3.Iako lučka uprava upravlja lučkim područjem. ukrcaj i iskrcaj putnika. u kojem slučaju su podnositelji zahtjeva i suosnivači. Organizacijska struktura lučkih uprava od županijskog značenja 12 .2. sportskih i drugih brodica. jahti. Trgovačka društva na području luke. skladištenje prtljage. za područje svake županije može se osnovati više lučkih uprava na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća. ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj ekonomskoj. opskrba brodova.1.). njezina je uloga prvenstveno u kontroli koncesionara (trgovačkog društva) koji obavljaju lučke djelatnosti na području određene lučke uprave. 5. mogu obavljati više djelatnosti na putničkom terminalu. servisi. ribarskih. prometnoj ili tehnološkoj vezi (npr. lučko-agencijski i špediterski poslovi itd. tegljenje. ukrcaj i iskrcaj vozila i prtljage. Upravljanje lukama od županijskog i lokalnog značaja za Republiku Hrvatsku Radi upravljanja.

2) Neujednočanost metoda i kriterija naplate lučkih pristojbi i drugih izvora prihoda namijenjenih održavanju u unapređivanju infrastrukture i suprastrukture luke. a da se ta sredstva uopće ne vraćaju naplatom lučkih pristojbi. njihovog društvenog i pravnog statusa te njihovih ekonomskih interesa. boravka i odlaska iz luke broda koji je u njoj boravio. 4) Pojava da jedinice lokalne samouprave ulažu sredstva u unapređenje luka otvorenih za javni promet. Organizacija je svjesno udruživanje ljudi kojima je cilj da odgovarajućim sredstvima ispune određene zadatke s najmanjim mogućim naporom na bilo kojem području rada i života. 13 .3. Lučke uprave posluju na ekonomskim zakonitostima. Poslovanje i upravljanje državnim javnim poduzećima Na lučke uprave mogu se primijeniti općepoznate teorijske postavke organizacije.3. a akumulirani profit ulažu u izgradnju i korištenje luka nad kojima imaju jurisdikciju.3. Lučke uprave svoj gospodarski smisao osnivanja dolazuju i potvrđuju kao subjekti koji će organizacijskim ustrojem.Organizacijska struktura lučkih uprava PGŽ-a Nedostaci postojećeg sustava upravljanja lukama: 1) Raznolikost subjekata koji gospodare lukama. 5. 5) Nepostojanje sustavnog pristupa u određivanju prioriteta i usmjeravanju ulaganja u pojedine luke. 5. Tehnologija poslovanja pomorskoputničkim lukama Način rada u luci najbolje se može sagledati praćenjem dolaska. tarifom i ukupnom poslovnom politikom pridonijeti ne samo boljem korištenju nego općenito boljem gospodarenju cjelokupnoga lučkog područja kojim upravljaju. 3) Rizik od nenamjenskog trošenja sredstava namaknutih upravljanjem lukama otvorenim za javni promet.2.

3. 5.Tehnološki proces odvijanja pomorskoputničke usluge u lukama Republike Hrvatske 5.3. Aktivni sudionici u pomorskoputničkim lukama Iz prikaza radnji koje se obavljaju u luci pri dolasku. Gospodarski subjekti Privrednu funkciju u luci obavljaju poduzeća koja izravno sudjeluju u obavljanju lučkih djelatnosti.4. Djelatnosti koje koncesionari obavljaju u luci su: • • • • • • • lučko-prekrcajno poduzeće zaduženo za ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila brodar pilotske službe brodski agent špediter (u međunarodnom prometu po potrebi) kontrolne organizacije ostala uslužna poduzeća za pružanje usluga putnicima i brodovima.4. 14 .1. boravku i odlasku broda vidi se da se pritom javljaju mnogobrojni djelatnici koji se s obzirom na svoje zadatke dijele na: • • gospodarske subjekte koji obavljaju djelatnost na lučkom području tijela uprave čija je nadležnost vezana za lučki promet. a za to su morala dobiti koncesiju za obavljanje djelatnosti.

4. Analiza i ocjena stanja intelektualnog kapitala Bez posebne analize moguće je zaključiti da u Republici Hrvatskoj postoji relativno niska efikasnost uporabe kapitala. Za uspješnost poslovanja nije dostatan samo fizički napredak. Njihov je osnovni zadatak da čuvaju opće interese luke i vode nadzor u vezi sa sigurnošću plovidbe. iskazivanja vrijednosti i smještaja u bilance lučkih poduzeća. uz svoje klasične izvještaje o poslovanju. Tijela uprave Tijela uprave koja obavljaju administrativno-upravne poslove u luci izravno ili neizravno utječu na tijek lučkog poslovanja.2.5. Ako pojedino poduzeće s manje materijalnog kapitala stvara relativno veći prihod po zaposlenom. Tijela uprave koja sudjeluju u lučkom poslovanju jesu: • • • • 5. U radu tih tijela potrebno je voditi računa da se usklade dva različita interesa: • • uspješno poslova i zadataka nadležnog tijela neprekidnost lučkog tehnološkog procesa rada (svođenje formalnosti na minimum te brz i jednostavan administrativni postupak). lučka kapetanija carinarnica (za brodove koji dolaze iz inozemstva) policijska postaja za granične poslove i poslove na moru pogranična veterinarska stanica. 15 . imaju i ankete uspješnosti zaposlenih. intelektualni kapital. već je potreban i intelektualni potencijal zaposlenih. niski stupanj tehnologije i neprimjereni menadžment u svim gospodarskim segmentima. niski stupanj otpisanosti vrijednosti proizvodnog kapitala.3. KOMPOZITNI INDEKS intelektualnog kapitala (omjer između odnosa ukupnog prihoda i broja zaposlenih te kapitala i rezervi s brojem zaposlenih).3. Kao mogući pokazatelj intelektualnog kapitala može se koristiti tzv.3. jednom rječju. Sve se više nameće pitanje načina njegova mjerenja. Što je indeks veći. to znači da je intelektualni kapital poduzeća veći. Uzroci su različiti: zastarjela oprema.4. Mjerenje intelektualnog kapitala postaje izazov u ekonomiji znanja. pa tako i u lučkom sustavu. onda taj veći prihod može prikazati: • • • • • bolju organizaciju primjenu višeg stupnja znanja primjenu patenata i licenci primjenu boljeg odnosa s kupcima bolje poznavanje tržišta ili. Na važnost intelektualnog kapitala u suvremenom poslovanju lučkih poduzeća ukazuje praksa velikih svjetskih kompanija koje.

materijalni troškovi nematerijalni troškovi troškovi za zaposlene investicijski rashodi ostali rashodi. Modernizacija putničkog dijela riječke luke predviđa rekonstruiranje 17 ha zemljišta na kojem se trenutačno nalaze lučki sadržaji. Analiza i ocjena uspješnosti sustava pomorskoputničkih luka od međunarodnog interesa za Republiku Hrvatsku Struktura prihoda lučkih uprava od osobitoga međunarodnog značaja za Republiku Hrvatsku: • • • • • lučke prostojbe prihodi od koncesija prihodi iz proračuna prihodi od slobodne zone ostali prihodi. s pratećim sadržajima na Senjskom pristaništu putničke luke nautičkog centra (marine) raznih komercijalnih i kulturno-zabavnih sadržaja 16 . Postotak učešća prihoda od lučkih pristojbi pokazatelj je opsega poslova koji se u pojedinim lukama obavljaju (prihvat i otprema brodova u direktnoj su vezi s veličinom lučkog prometa). Podaci o strukturi lučkih uprava Zadra i Dubrovnika ukazuju na ove bitne činjenice: • • Nejednako učešće proračunskih sredstava u pojedinim lukama. a uključuje izgradnju: • • • • modernoga trajektnog terminala koji se planira uz postojeću putničku obalu na dijelu lukobrana Rijeka.4. 5.1.5.1. mogu poslužiti kao primjer poslovanja putničkih luka Republike Hrvatske. skladišta i parkirališta. Italiji.4.1. u kojoj je teretni promet marginaliziran i minimalan.4. koja je orijentirana isključivo na putnički promet. južnoj Hrvatskoj i kvarnerskim otocima. Istri. i luka Dubrovnik. Poslovanje i upravljanje putničkom lukom Rijeka Putnička luk Rijeka nalazi se na prometnom čvorištu pravaca prema Zagrebu. Minimalni prihodi od koncesija ukazuju da implementacija zakonskih odredbi još nije profunkcionirala. Jedino luka Zadar. Menadžment u pomorskoputničkim lukama RH 5. • Struktura rashoda lučkih uprava: • • • • • Analiza potvrđuje zaključak za nužnim razvijanjem koncesijskog režima na lučkom području koje bi trebalo potaknuti ulaganja i tržišno gospodarenje. Sloveniji.

Ona ima i razvijena kružna putovanja gdje bilježi oko 200 pristajanja cruisera godišnje. mjesto po broju putnika na kružnim putovanjima u mediteranskim lukama.3.1. 2) u drugoj etapi potrebno je preseliti trajetni promet u trajektnu luku Gaženica. odnosno na mjestu teretnog dijela luke. Poslovanje i upravljanje putničkom lukom Zadar Putnička luka Zadar zauzima dio sjevernog i zapadnog Poluotoka .2. 5. mjesta 2002. godine popela na 6. u planu je izgradnja suvremenoga putničkog terminala. na mjestu stare teretne luke. Izgradnja terminala odvijat će se u dvije etape: 1) prva etapa obuhvaća izgradnju cijeloga otočnog terminala i dijela terminala dužobalne linijske plovidbe s dijelom međunarodnog terminala i zaštitom akvatorija nove gradske luke.1. Poslovanje i upravljanje putničkom lukom Split Luka Split je najveća trajektna luka na Jadranu. u Zadarskoj županiji: jedna lučka uprava. ali i njihovim novčanim mogućnostima. U sjevernoj obalnoj zoni odvija se servisiranje lokalnog (otočnog) i dužjadranskog putničkog i trajektnog prometa.• ceste koje će povezati luku s riječkom zaobilaznicom.4. U luci Zadar u tijeku su radovi za izgradnju trajektnog terminala u luci Gaženica. 5.4. Poslovanje i upravljanje putničkom lukom Dubrovnik Dubrovnik je povezan trajektnom linijom s talijansko lukom Bari gdje se ostvaruje drugi po veličini promet (iza putničke linije Split – Ancona) putnika i vozila na Jadranu. U putničkoj luci Dubrovnik. Preko zadarske putničke luke pomorskim smjerom preko Jadrana hrvatska je obala trajektima povezana s Anconom.4. Planira se odvojiti domaći od međunarodnog prometa putnika i vozila te nastavak izgradnje vezova za prihvat većih brodova na kružnim putovanjima.povijesne jezgre grada. U zoni zapadne obale nalazi se trajektno pristanište za plovila na međunarodnim linijama. 5.2. u Splitsko-dalmatinskoj županiji: jedna lučka uprava. u Primorsko-goranskoj županiji: osam lučkih uprava.4. Analiza i ocjena uspješnosti sustava pomorkoputničkih luka za javni promet županijskog i lokalnog značaja za Republiku Hrvatsku U Republici Hrvatskoj osnovane su sljedeće lučke uprave za javni promet županijskog i lokalnog značaja za Republiku Hrvatsku: • • • • • u Istarskoj županiji: pet lučkih uprava. Luka Split je najveća hrvatska putnička luka u nacionalnom i međunarodnom putničkom prometu.4. Pescarom i Barijem. 5. u Dubrovačko-neretvanskoj županiji: jedna lučka uprava. Putnička luka Dubrovnik se sa 12. Analizom podataka o poslovanju sustava pomorskoputničkih luka za javni promet županijskog i lokalnog značaja za Republiku Hrvatsku može se doći do sljedećih zaključaka: 17 .1. Broj lučkih uprava u određenoj županiji prvenstveno je uvjetovan željom lokalne zajednice. i treća je najprometnija putnička luka na Sredozemlju.

Ekonomski pokazatelji razvoja pomorskoputničkih luka Ekonomski pokazatelji u lučkom poslovanju proučavaju se i izračunavaju prema osnovnim postavkama ekonomike prometa. pa i proizvodnje lučke usluge. skraćivanje vremena koje putnik provede u luci i na brodu te koristi od stimuliranja nacionalnoga gospodarstva. potrebno je istaknuti činjenicu da u tome najveću zaslugu imaju trajektne luke. Prema proizvodnoj teoriji. troškova radne snage. 6. U stvaci prihoda preneseni prihodu iz prethodne godine u prosjeku su veći od 15%. S obzirom da su najveće izvore prihoda lučke uprave ostvarile (oko 42%) od lučkih pristojbi. Tijekom procesa proizvodnje prometne usluge nastaje utrošak opredmećenog i živog rada. • • • 6.1. što se definira kao proizvodna djelatnost. 18 . vrijednosti održavanja osnovnih sredstava prometnog poduzeća. što znači da u toj stvaci leže neiskorištena sredstva koja treba tretirati kao poticaj u nova ulaganja ili razvoj lučkih djelatnosti. Proizvod rada u lučkom poslovanju je lučka usluga. pomoćnog materijala i usluga utrošenih pri obavljanju prometne usluge. što znači da koncesijski sustav još nije profunkcionirao. ukazuje svoju kvalitetu kroz ekonomsku učinkovitost rezultata rada. Najveće ekonomske koristi od lučkih aktivnosti (posebice novih investicija) jesu: uštede u prometnim troškovima. od vrijednosti živog rada te od viška rada. pa se i vrijednost prometne usluge sastoji od istih bitnih elemenata kao i vrijednost svakoga drugog proizvoda. Osnovna proizvodna djelatnost u prometu (proizvodnja prometne usluge) izražava međuovisnost između veličine uloženih proizvodnih čimbenika i rezultata rada izraženog u količini ili vrijednosti prometnih usluga. vrijdenosti goriva. LOGISTIČKO-EKONOMSKI ČIMBENICI RAZVOJA POMORSKOPUTNIČKIH LUKA U REPUBLICI HRVATSKOJ Logističko-ekonomski čimbenici razvoja pomorskoputničkih luka ocrtavaju korisnost luke s aspekta nacionalnoga gospodarstva. od dijela vrijednosti sredstava za proizvodnju. Vrijednosti prometne usluge sastoji se od: • • • • prenesenog dijela vrijednosti osnovnih sredstava (amortizacija). u prosjeku oko 5%. odnosno viška vrijednosti.• • Postoji značajna neujednačenost u rashodovnoj i prihodovnoj stavci među pojedinim lučkim upravama i to u apsolutnim i vrijednosnim pokazateljima. predmet rada i radna snaga) u proces reprodukcije i rezultata tog rada (gotovi proizvod ili realizirana usluga). Glavna razlika u načinu utvrđivanja vrijednosti prometnih usluga i vrijednosti proizvoda u proizvodnji je u tome što u prometu u vrijednost prometne usluge (proizvod prometa) ne ulazi vrijednost predmeta rada (putnik i/ili automobil). tj. Ekonomija svake proizvodnje. U svim županijskim lučkim upravama prihodi od koncesija za korištenje objekata ili od lučkih djelatnosti iznimno su mali. odnosno vrijednosti ulaganja osnovnih čimbenika proizvidnje (sredstva rada. kvaliteta ekonomije proizvodnje proizlazi iz funkcionalne ovisnosti između količine. Neujednačena struktura prihoda najviše dolazi do izražaja pri usporedbi dviju najizraženijih prihodovnih stavki svih lučkih uprava – sredstava iz županijskih ili lokalnih proračuna i lučke pristojbe.

postoji stalan broj zaposlenih radnika. 2) Prihodi od putnika: • putničke pristojbe 3) Koncesijske naknade. za razliku od lučke ponude (broj terminala. naime. 6. 19 . kapital uložen u luku nepokretan je i ne može se ni brzo ni lako ulagati u neku drugu rentabilniju djelatnost.1. javljaju se i ostali prihodi od kojih su najznačajniji: 1) Prihodi od najma lučkih površina u dodatne prostore (površine) potrebne za opsluživanje putnika i administrativne poslove: • • • • • • • • • • • bescarinska trgovina ugostiteljski objekti informativni servis i javni telefoni carinska služba policijska služba (schengenska granica) prodaja suvenira i međunarodnih časopisa rent-a-car mjenjačnica (+ banka) putnička agencija špedicija trgovina široke potrošnje.1. koncesionari). luke zbog svoje posebne uloge u prometnom sustavu. ukrcajnih rampi i dr. luka je intenzivna radnom snagom. imaju i posebna obilježja koja se uvažavaju pri utvrđivanju vrijednosti lučke usluge. bez obzira na trenutačne potreba luke ovisne o veličini prometa. a to su: • • • luka je gospodarski subjekt intenzivan kapitalom. Prihodi i rashodi u pomorskoputničkim lukama Prihodi koji ostvaraju luke jesu: 1) Prihodi od broda: • • • • • • lučke pristojbe pristojbe za sidrenje pristojbe za održavanje peljarenje i korištenje veza privez agencijski honorar. S obzirom na način upravljanja lukom i organizaicijom rada (lučke uprave. potražnja za lučkom uslugom je elastična. Međutim.Pri utvrđivanju vrijednosti lučke usluge vrijede iste zakonitosti kao i ori utvrđivanju vrijednosti prijevoznih usluga pojedinih prometnih grana. kao točke gdje se sastaju kopneni i pomorski promet i gdje se prijevozna usluga transformira iz jedne u drugu prometnu granu.) koja je neelastična.

Rezerviranje troškova 6.2) Prihodi od najma lučkih površina u javne svrhe: • • • • muzej akvarij šetalište konferencijske dvorane i sl. Ekonomske mjere 20 . RASHODI LUČKE UPRAVE 1. premije osiguranja i sl.) 5. Ostali izdaci poslovanja (izdaci za stručnu literarturu. izdaci za projekte – elaborate) 6. 3. imaju važnu ulogu u nacionalnoj privredi i međunarodnoj putničkoj razmjeni. od toga: – prijevozne usluge – usluge održavanja – komunalne usluge. Ostali troškovi poslovanja 6. vodne naknade. 6. Mikro i makro multiplikativni efekti pomorskoputničkih luka Putničke luke predstavljaju golemu ekonomsku snagu. Izdaci poslovanja (dnevnice i putni izdaci. Kamate. Vanjski izdaci (izdaci za usluge). Materijalni izdaci 2. Materijalni troškovi – troškovi sirovina i materijala – ostali vanjski troškovi 2. tečajne razlike i sl. stručno obrazovanje. RASHODI LUČKOG KONCESIONARA 1.1. naknade izdataka za zaposlene. Izdaci za zaposlene (nadnice i plaće) 4. Izdaci za investicijske nabave fonda kapitalnih objekata (investicijski rashodi) 7. mirovinski i zdravstveni troškovi 3. Osim troškova za modernizaciju luke javljaju se i redoviti troškovi poslovanja: A.1. 3) Prihodi od lučkih putničkih tarifa.2. B.2. izdaci za reprezentaciju. usluge promidžbe i sl. Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine 5.1. Plaće – nadnice i neto plaće – troškovi poreza. Amortizacija 4.

Ovo je tržište u mogućnosti generirati prihode od opskrbljivanja lokalne industrije grada u kojem se nalazi putnička luka (poljoprivredni proizvodi. jezgra ima najviše koristi od putničke luke i to prvenstveno od: • • zapošljavanja i povećanja prihoda poduzećima vezanim uz „vodene“ poslove. prihode od plaća. 21 . odnosno sferu ekonomskog utjecaja. Kvalitetna prometna povezanost (prvenstveno cestovna) smanjuje vrijeme putovanja do udaljenih područja i povećava radijus kružnice. Centar u čijoj je blizini smještena putnička luka imat će najviše koristi od otvaranja novih radnij mjesta.). povećanja prihoda i zapošljavanja stanovništva koje živi u jezgri (općini ili gradu). Taj će udio opadati kako se udaljenost od putničkog terminala povećava. Veličina regije utječe na iznos obuhvaćene potrošnje i multiplikatora utjecaja. Periferija je definirana područjima koja spadaju do dva sata putovanja od putničke luke i vjerojatno je da će omjer osvajanja ovog područja biti relativno mali. jer se prihodi i troškovi u ekonomskom vrednovanju više odnose na ostale sudionike u lučkom poslovanju nego na samu putničku luku. a time i ekonomski utjecaj. Ekonomske mjere na navedenim područjima (tržištima) uključuju: • • • poslovnu aktivnost kao vrijednost proizvodnje dobivenu razmjenom između dviju tvrtki ili organizacija. Unutrašnji krug prostire se na otprilike sat vremena putovanja od putničke luke. naknada i najma. Vanjski krug općenito je ograničen na sat i pol udaljenosti od putničke luke. direktne potrošnje turista i povećanja prihoda.Ekonomskim vrednovanjem putničke luke utvrđuje se koliko je luka korisna s aspekta nacionalnoga gospodarstva. sirovine i sl. Ova područja najčešće posjećuju putnici i turisti zbog kulturnih i turističkih znamenitosti. Prilikom utvrđivanja mikro i makro multiplikativnih efekata koje stvaraju putničke luke treba koristiti pristup ekonomskog učinka procjenjujući promjene: 1) unutar jezgre ekonomskih djelatnosti 2) unutar određene regije (sfera ekonomskog utjecaja) 3) iz područja urbanističkog razvoja (nove površine). Kružnicama ekonomskog utjecaja pokušava se odrediti udio tržišta koji će obuhvatiti putnička luka i sve aktivnosti vezane uz nju. turista i doseljenika promjene u prihodu regije promjene u zapošljavanju Kako bi se identificiralo koje je ekonomske aktivnosti potrebno uključiti u potrošnju. ekonomski utjecaji uključuju djelatnosti unutar određenih vremenskih razmaka. Tržište na koje će utjecati putnički terminal podijelili smo u nekoliko područja (kružnica) s obzirom na udaljenost koja definira intenzitet i veličinu utjecaja. Takva analiza koristi promjene u ekonomskim djelatnostima i to: • • • u potrošnji putnika. a sastoji se od općina udaljenih najviše pola sata od putničke luke. Jezgra predstavlja općinu ili grad u kojem je smještena putnička luka. nova radna mjesta. Iz tog razloga određuju se „kružnice utjecaja“ koje će odrediti unutarnje i vanjske krugove utjecaja ovisno o intenzitetu i važnosti. Uglavnom.

radnim mjestima i prihodima unutar povezanih industrija. zadruge i poduzeća. radnim mjestima i prihodu unutar regije koje su rezultirale potrošnjom kućanstva iz prihoda koji je zarađen direktno ili indirektno od potrošnje putnika.• prihode od poreza. 6. Prikaz multiplikativnih efekata na regionalni turizam Dvije su vrste sekundarnih učinaka potrošnje: 1) Indirektni učinci su promjene u prodaji. a makro na razini društva kao cjeline i svakoga njegovoga globalnog aspekta. 22 . Zemljopisna površina regije i njezina uloga unutar šire regije.1. turista ili posjetitelja.2. obitelji. Mikromultiplikativni efekti pomorskoputničkih luka Multiplikativni efekti (multiplikatori) proizlaze iz činjenice da svaki dolar promjene određenih izdataka (kao što je potrošnja ili investicije) dovodi do promjene koja je veća od dolara (ili umnožene promjene). Ti neizravni učinci obuhvaćeni su multiplikatorima tipa I: Tip I = direktna prodaja + indirektna prodaja / direktna prodaja 2) Potaknuti učinci su promjene u prodaji. Multiplikatori tipa II obuhvaćaju indirektne i potaknute učinke: Tip II = direktna prodaja + indirektna prodaja + potaknuta prodaja / direktna prodaja Veličina multiplikatora u regiji ovisi o gospodarstvu regije: • • Cjelokupna veličina i gospodarska razlika gospodarstva regije. Analizom multiplikativnih efekata cilj je obuhvatiti popratne (sekundarne) efekte koje stvaraju putnici svojom potrošnjom u gradu i regiji. točnije poduzeća koja opskrbljuju dobrima i uslugama poduzeća koja su povezana s turizmom. Razlikuju se tri multiplikativna efekta potrošnje turista: 1) direktni. Multiplikativni efekti obuhvaćaju nekoliko faza potrošnje u regiji. Mikro i makro efekti predstavljaju dvije temeljne razine promatranja gospodarskog života: mikro na razini pojedinca.2. 2) indirektni i 3) izazvani (inducirani).

a s druge s ostalim lukama. zadržani porez. 6. Makromultiplikativni efekti pomorskoputničkih luka Makromultiplikativni efekti označavaju promjenu neke endogene varijable. Kopnena prometna povezanost Cestovna infrastruktura u Republici Hrvatskoj u usporedbi sa željezničkom infrastrukturom znatno je razvijenija.1. Prihod uključuje nadnice. s jedne strane s kopnenim zaleđem. prihode. kao što je bruto domaći proizvod (BDP) ili novčana masa. tehničke i tehnološke integriranosti prometnog sustava svake zemlje. a drugo prema moru. Većinu željezničkih postaja treba rekonstruirati ili izmjestiti u skladu s gradskim urbanističkim planovima kako bi zadovoljile potrebe sve zahtjevnijih putnika. Na hrvatsku obalu može se doputovati svim osnovnim vrstama prijevoza: zrakom. razvijenost zaleđa. Logistički čimbenici razvoja pomorskoputničkih luka Logistički čimbenici obogaćuju. osobne dohotke i prihode vlasnika.1. dinamiziraju. državnih i lokalnih poreza i drugih poreza na dodanu vrijednost. To je ukupno bogatstvo prikupljeno ekonomskom aktivnošću te se sastoji od plaća. integriraju.2. pomorska i poslovna politika i dr. odnosno lučka područja. cestom. poreze i dodanu vrijednost. To je razlika između vrijednosti prodanih roba i usluga kao proizvodnih ulaganja i njihove vrijednosti.3. Ti efekti uključuju potrošnju.2. 23 .1. 6. željeznicom i morem. Državni porezi su definirani kao porez na dobit poduzeća i osobni porez na prihod. 6. Svaka luka ima dva lica od kojih je jedno okrenuto prema kopnu. Najznačajniji makromultiplikativni efekti koje stvaraju putničke luke jesu: • • • • • Poslovna aktivnost je vrijednost proizvodnje koja se izmjenjuje između poduzeća i/ili drugih organizacija. kao što je investicijska potrošnja ili bankarske rezerve. stvaranje zaposlenja. Prometna infrastruktura Funkcioniranje objekata prometne infrastrukture osnovna je pretpostavka organizacijske. porez na dodanu vrijednost (PDV) i doprinosi za socijalno osiguranje.• Razmatranje priroda gospodarskih sektora.1.2. Zadatak logističkih čimbenika je da pridonesu kvalitetnijem i uspješnijem poslovanju pomorskoputničkih luka.2. Da bi putnička luka mogla djelovati. Radna mjesta su mjera zaposlenosti poduzeća. Dodana vrijednost mjeri regionalnu proizvodnju na isti način kao što i BDP mjeri domaću proizvodnju. potrebna je odgovarajuća prometna povezanost. 6. Izgradnja i modernizacija objekata prometne infrastrukture moraju biti u funkciji valorizacije uložene društvene akululacije i one koja se planira uložiti u pojedina gospodarska. zbog promjene neke egzogene varijable. afirmiraju i konkurentski profiliraju strukturu pomorskog i lučkog sustava Republike Hrvatske. a neki od najznačajnijih su: prometna infrastruktura i suprastruktura.

2. 6.Jedan je od prioritetnih zadataka. Stanje cestovne prometne povezanosti u Republici Hrvatskoj Cestovni prijevoz s aspekta putničkih luka najvažniji je dio prometne infrastrukture zbog brzine prijevoza i mogućnosti prijevoza „od vrata do vrata“ (putnik može prilikom putovanja koristiti vlastiti automobil). 6. konkretizirati i pojednostaviti: • • • • način financiranja i veličine ulaganja u lučku infrastrukturu. 6. treba što prije poboljšati infrastrukturu postojećih zračnih luka te efikasno povezati zračne luke s putničkim lukama. U razvijenim pomorskim zemljama država različitim mjerama lučke politike. način određivanja lučkog područja i dodjele koncesija.2.2. potrebno je na osnovnim pravcima dolaska putnika u lučke gradove izgraditi obilaznice prema putničkim lukama kako bi se povećala propusna moć prometnica. organizacija. Mjerama lučke politike.1. Osim izgradnje suvremenih autocesta. osim cestovne povezanosti.2. Značaj cestovnih prometnica najvažniji je za putničke luke koje su specijalizirane za trajektni promet. U cilju povećanja broja turista koji koriste zračni prijevoz. ali i zatvoreni gospodarski subjekti koji se razvijaju iz vlastitih sredstava i posluju na osnovnim ekonomskim načelima. upravljanje u lukama od osobitog značaja za Republiku Hrvatsku. odnosno županijskim i lokalnim lukama. Uloga.2. Poslovna politika luka Poslovna politika luke skup je mjera kojima sama luka djeluje na svoj položaj i povećava svoju važnost na prometnom tržištu.1. prije svega suprastrukturnih objekata.2.2. pomaže i usmjerava djelovanje i razvojne tendencije luka. izgradnju kopnenih prometnica prema kopnenom zaleđu. 6. dok luke za kružna putovanja. potrebno je osigurati modernu cestovnu infrastrukturu koja povezuje sjever i jug. s ciljem osmišljenog profiliranja hrvatskih luka. Luke su istodobno javna institucija jer služe javnom prijevozu putnika i robe.2. s ciljem bitnijeg zamaha u razvoju putničkih luka. poslovanje i razvoj luke. potrebno je definirati. Lučka politika Lučka politika je skup mjera kojima pomorska država regulira i determinira razvoj svoga lučkog sustava. izgradnja i modernizacija magistralnih infrastrukturnih prometnih kapaciteta jer su prometnice koje luku povezuju sa zaleđem limitirajući faktor poslovanja i daljnjeg razvoja. Lučka i poslovna politika luka Uloga i položaj luka u gospodarskom i prometnom sustavu pomorske države su specifični. odnosno cijeloga lučkog sustava određuje se mjerama lučke politike i mjerama poslovne politike luke. uvelike ovise i o zračnim linijama. koje su sukladne s prometnom i logističkom politikom. naročito u vršnom opterećenju. Da bi turisti s glavnih emitivnih tržišta ugodnije i brže dolazili u Hrvatsku. Za cjelovit pristup organizaciji i razvojnim mogućnostima lučkog sustava ili pojedinih luka nužno je poslovne mjere luke usmjeriti ka: • modernizaciji lučkih kapaciteta. odnosno pojedinih luka u sastavu tog sustava.2. 24 .

reguliranih i kontroliranih aktivnosti (tj. a to su vanjske (eksterne) mjere i unutrašnje (interne) mjere. Ako politički odnosi utječu na nestabilnost određenoga prometnog pravca. moderniziranju tehnološkog postupka rada. reguliranih i kontroliranih aktivnosti koje su usmjerene na izbor optimalnih rješenja financijskih strategija. S obzirom na funkcionalnu međuovisnost svojih osnovnih aktivnosti. U okviru poslovne politike luke moguće su dvije skupine mjera. poslovnu politiku pomorskoputničkih luka moguće je promatrati analizom njezinih šest potpolitika: 1) kadrovska politika je najvažnija potpolitika poslovne politike putničkih luka jer je rad (ljudski potencijal) najvažniji.• • • • poboljšanju kadrovske strukture zaposlenih i obrazovanju kadrova. Ove mjere posebno su značajne za povećanje interesa agencija za kružna putovanja. temeljni i gotovo jedini element pomorskoputničke usluge. poboljšanju organizacije rada. sredstva. akcije i pripadajuće resurse te potencijale za ostvarivanje poslovnih ciljeva kojima bi se osigurao rast i razvoj. jer te agencije sastavljaju plan putovanja brodova (dodirne luke) i godinu unaprijed pa nisu sklone promjenama. sigurno je da će promet s toga prometnog puta. Vanjske mjere poslovne politike luke ogledaju se u stvaranju pravilnog odnosa s korisnicima lučke usluge (putnicima. odnosno instrumente. poslova. skretati na susjedne mirnije pravce i luke.) koje omogućuju organizaciju uspješne i učinkovite proizvodnje prometnih i lučkih usluga. Poslovna politika pomorskoputničkih luka mora obuhvaćati konkretne ciljeve za određeno vrijeme. odnosno luka koje su ishodišne ili završne točke na tim relacijama. funkcija. 6) ekološka politika putničkih luka predstavlja održavanje veza s državom i okruženjem u cilju prihvaćanja osnovne politike i značajki gospodarskog razvoja svojega okruženja. mjera itd. Politički odnosi mogu imati i pozitivne efekte pogotovo ako se radi o zaključivanju regionalnih integracijskih sporazuma. 5) razvojna politika svojim aktivnostima determinira misiju putničke luke u budućnosti. planova i sredstava kojima se na racionalan način ostvaruje poslovna misija pomorskoputničke luke u određenom razdoblju. 2) tržišna politika (marketing) skup je planiranih. određuje razvojne odrednice i viziju pomorskoputničke luke. Bez konzistento definirane i izgrađene poslovne politike putničke luke ne mogu ostvariti svoju stabilnost i sigurnost u poslovanju. koordiniranih. Unutrašnje mjere poslovne politike obuhvaćaju poslovanje same luke. 3) proizvodna politika ima zadatak osigurati punu zaposlenost lučkih kapaciteta u proizvodnji kvalitetnih i profitabilnih pomorskoputničkih usluga.3. odnosno u težnjama luke da zadrži postojeće komitente i privuče nove korisnike iz širega gravitacijskog područja. taktika. 4) financijska politika kao aktivnost skup je planiranih. 6. a cilj im je postići operativnost luke i stvoriti glas o njenoj poslovnosti.2. agencijama i brodarima). uvođenju informacijskog sustava u rad luke. koordiniranih. Institucionalni okvir Promjene političkih odnosa u pojedinim regijama mogu se bitno pozitivno ili negativno odraziti na poslovanje i mogući trend razvoja lučkog sustava ili pojedine luke. Regionalni integracijski sporazumi funkcioniraju logikom kompleksnog spajanja i promjena koje u jonačnici mogu voditi do 25 .

formiranja novih organizacijskih oblika. Preporuka ugovaranja među lukama. 6. Načela pomorske politike Europske unije koja se odnose na luke jesu: • Razvoj i modernizacija lučke infrastrukture te uključivanje u europsku prometnu mrežu. s posebnim naglaskom na usklađivanje podjele troškova između javnog sektora. • • • • 26 . Opće značajke prometne politike Europske unije Članice Europske unije u pogledu prometne politike teže postići integraciju prijevoznih sredstava te integraciju nacionalnih prometnih mreža.3. Glavna su načela prometne politike: jednak odnos prema svim prometnim granama i poduzećima. Koristi koje će se ostvariti iz kredita ili jamstva Europske unije moraju se odražavati na: 1) bolje povezivanje luka s kopnenim prometnicama.2. sloboda djelovanje prijevozničkih poduzeća. a u nekim slučajevima i spriječiti nepovoljno djelovanje prometa.3. naglašena politička i socijalna uloga prometa u životu društva. posebice za probleme vezane uz zaštitu okoliša i sigurnost. premda se ne osporava potreba za ekonomskom efikasnošću u kretanju ljudi i roba. Dio tog posla koordinira se unutar Europske organizacije morsih luka (ESPO) i Saveza europskih lučkih poduzeća (FEPORT). privatnih poduzeća i korisnika. ljudi. odnos društva prema prirodnoj i ljudskoj sredini kojim se nastoji ublažiti. Europska investicijska banka (EIB) uglavnom kreditira investicije u lučku infrastrukturu. Promet Unije ujedno je ključan čimbenik uspjeha jedinstvenog tržišta s obzirom na to da se njime postižu dva do tri temeljna cilja europske integracije: slobodno kretanje robe i slobodno kretanje putnika (treći je cilj slobodno kretanje kapitala).1. utjecaj tehnoloških promjena na promet i na oblikovanje prometne politike. usluga i kapitala te integrirati europski prostor. 6. značenje koje se prodaje društvenim troškovima prometa. Takvi sporazumi odnose se na favoriziranje zemlje potpisnice sporazuma u odnosu na zemlje izvan tog sporazuma. novčana i komercijalna odgovornost poduzeća. korisnikov slobodan izbor prijevoznih sredstava i prijevoznika te usklađivanje ulaganja u prometnu infrastrukturu. Integracija je postupan kumulativan i poželjan proces razvojne dinamike. Razvoj pomorskoputničkih luka Osnovno načelo prometne politike Europske unije jest ukinuti prepreke kretanju robe. uloga javnog vlasništva u prometnom sektoru.2. Podržavanje i razvijanje nekoliko projekata s ciljem uređenja informacijskog sustava u lučkom poslovanju – MARIS. značenje koje se pridaje javnom prijevozu. Specifične značajke prometne politike Europske unije su: • • • • • • • čvrsta povezanost prometne politike s drugim politikama. Temeljni dokumenti kojima se definira infrastrukturna politika. odnosno povećanje njezina pročelja i 2) razvoj unutar lučkog područja.2. Stvaranje lojalne konkurencije među lukama. Određuju se vrste i visine državne pomoću lukama. pa tako i prometna politika Europske unije jesu „Bijela knjiga“ i „Prometna politik EU“.

27 . sukladno definiranoj pomorskoj i lučkoj politici. ima luka koja se nalazi na 10 do 12 sati plovidbe od luke Venecija i isto toliko od luke Dubrovnik. Civitavecchia. trud menadžmenta u putničkim lukama i mjere lučke politike mogu ostati bez značajnijeg učinka ako se u blizini nalazi luka koja se smatra strateškom točkom na određenom prometnom pravcu. 3) Država može djelomično subvencionirati i odlučivati o: • tarifnoj politici luka • obvezi pilotaže i njezinoj cijeni • produbljivanju lučkog akvatorija. Razlog ovakvom zaključku leži u poslovnoj politici kompanija za kružna putovanja kojima je cilj da tijekom večernjih sati i noći putnik ostane na brodu. Blizina velikih i značajnih pomorskoputničkih luka Ponekad najbolje poslovne aktivnosti. Venecija. Najveću mogućnost da zauzme značajnije mjesto na kružnim putovanjima. Luke za kružna putovanja: Genova. Dubrovnik. Jedan od temeljnih ciljeva prometne politike zemalja Europske unije je nužnost povezivanja s ostalim europskim zemljama i to: • • morem – redovitim brodskim linijama cestom – suvremenom mrežom prometnica. Za razliku od luka za kružna putovanja.4. a do krajnjih destinacija koriste se pomorskim prijevozom. luke za trajektni promet isto ovise o svojoj strateškoj poziciji. utjecaj države podijeljen je nanekoliko razina: 1) Država će sigurno regulirati i organizirati: • • • • • nacionalnu prometnu politiku. da postane dodirna luka na Jadranu. luka Rijeka je najbliža cestovna destinacija (osim putnicima iz Budimpešte). odnosno da je brod usidren u luci.2. Istanbul. Moguća nova destinacija za brodove na kružnim putovanjima po Jadranu mogla bi biti luka Zadar ili luka Split. Najznačajnije luke za kružna putovanja po Jadranu su luke Venecija i Dubrovnik. odnosno da se brod nalazi u plovidbi između dviju luka. 2) Država će vjerojatno utjecati na: • organizaciju slobodnih zona • investicijska ulaganja u luke i razvojne planove • osiguranja. Putnicima koji dolaze u Hrvatsku. već o udaljenosti od glavnih nacionalnih i međunarodnih gradova (gravitacijska zona). Te luke svojim značenjem uvjetuju i determiniraju razvoj drugih luka u svojoj blizini (okolici).U državama Europske unije. Piraeus. ali u ovom slučaju nisu ovisne i itineraru brodova. 6. npr. lokacija i dimenzije prometnica lokaciju glavnih industrija carinski režim sigurnost i minimalne uvjete radnika zaštitu okoliša. tj. a da se danju putnik nalazi na kopnu.

Prvi period predviđanja od 2004. neizvjesnost je manja. Najznačajniji elementi upravljanja pomorskoputničkim lukama ustvari su elementi koji utječu na rast i razvoj pomorskoputničkih luka. 7. godina). 2) period od pet godina u lučkom planiranju spada u srednjoročne planove koji se smatraju najvažnijim razvojnim planovima jer sadrže konkretne akcije. Razdoblje do 2012. a na kraju se prognoziraju vrijednosti inputa svakog elementa upravljanja pomorskoputničkim lukama za 2012. godinu. odnosno input kojim se procjenjuje njegovo značenje za upravljanje pomorskoputničkim lukama. Sinergijski efekt tih elemenata i skladno formirane luke rezultirat će brojnim pozitivnim učincima među kojima su najznačajniji: povećanje prometa putnika u luci. a to su: 1) lučko pravo 2) lučka infrastruktura 3) lučka ekologija 4) putnički brodovi 5) prometna povezanost 6) putnički tokovi 7) konkurentnost luka 8) organizacijska struktura 9) intelektualni kapital 10) putničke agencije 11) informacijske tehnologije 12) ostali elementi. do 2008. godine završava primjena desetogodišnjeg plana razvoja lučkog sustava Republike Hrvatske. PLANIRANJE UPRAVLJANJA I RAZVOJA POMORSKOPUTNIČKIH LUKA U REPUBLICI HRVATSKOJ 7. godine odabrano je iz sljedećih razloga: 1) krajem tog perioda moći će se ocijeniti značenje i objektivne razvojne mogućnosti pojedinih pomorskoputničkih luka. Elementi koji utječu na upravljanje pomorskoputničkim lukama Uspješno i racionalno upravljanje pomorskoputničkim lukama zahtijeva sagledavanje. Zatim se predviđaju inputi. dodjeljujući svakom elementu određeni iznos (indeks). povećanje broja turista. Vrednovanje elemenata upravljanja pomorskoputničkim lukama Prilikom vrednovanje elemenata analizirano je njihovo stanje u današnjim uvjetima (2004. stvaranje novih prihoda i imigracije stanovnika u krajeve gdje su se razvile pomorskoputničke luke. godine odabran je iz sljedećih razloga: 1) luke su „trome“ organizacije koje sporo reagiraju na promjene te im zato treba omogućiti određeno vrijeme da se adaptiraju na novonastale uvjete. utvrđivanje i primjereni vrednovanje svih elemenata koji direktno ili indirektno utječu na njihovo funkcioniranje. jer 2011. 28 .7. zapošljavanje nove radne snage. godinu. a budući da se izvršavaju za kraća vremenska razdoblja.2. odnosno porast inputa za svaki element za 2008.1.

→ 2008.1.2) trenutačno se u svim putničkim lukama Republike Hrvatske odvijaju razvojni projekti koji bi trebali omogućiti povećanje prometa te kvalitetnije i racionalnije upravljanje. → 2004. input 90 7.2. Sporo prilagođavanje pomorskoputničkih luka suvremenim transportnim i informacijskim tehnologijama te zahtjevima pomorskog tržišta ima za posljedicu zastarjelost i nedostatan stupanj specijalizacije lučkih infrastrukturnih i suprastrukturnih kapaciteta. tako i gospodarstva. input 60 Završetkom svih razvojnih projekata u putničkim lukama te pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji. a završetak svih projekata predviđa se do 2012. input 30 Uočavajući važnost pomorskoputničkih luka za ukupni razvoj kako prometa. prometnu i lučku politiku pomorske države. → 2012. a ono glasi: Gospodarski napredak. input 40 Praktičnom primjenom donesenih zakonskih propisa i uključivanjem Hrvatske u integracijske procese u kojima bi ona trebala postati pridružena članica Europske unije. tehnologije i organizacije prometa. vlasništvo i način upravljanja lukom. Lučka ekologija Procjena utjecaja na okoliš dio je procesa integralnog planiranja svih proizvodnih aktivnosti (kao što je i pomorskoputnička lučka usluga) i svakog projekta za koji se smatra da ima utjecaj na navedene čimbenike. input 60 Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji i usvajanjem svih pravnih stečevina Unije omogućit će se slobodno kretanje ljudi. → 2008. 3) pretpostavlja se da će do tada Republika Hrvatska postati članica Europske unije i na taj način postati dio jedinstvenoga europskoga prometnog sustava. → 2004. Lučko pravo Lučko pravo kao dio prometne i pomorske pravne regulative osnovni je temelj za upravljanje lukom iz razloga što definira podjelu. input 80 7.. roba i kapitala na cijelom prostoru Unije. S obzirom da su zakoni za područje pomorstva relativno nedavno doneseni. input 60 Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji pravni propisi koji uređuju zaštitu okoliša bit će potpuno usklađeni sa svim pravnim propisima i normama Unije – propisima koji u potpunosti 29 . u Republici Hrvatskoj njihova primjena nije u cijelosti profunkcionirala.2. proizlazi prilagodba domaćeg zakonodavstva zahtjevima održivog razvitka. Hrvatska je prihvatila glavno načelo održivog razvitka. Također se pojačano ulaže u obnovu i rekonstrukciju luka na otocima kako bi mogle prihvatiti povećan opseg prometa turističkih i linijskih brodova. u lukama su započeli procesi modernizacije lučke infrastrukture. → 2008. → 2012. 7. društveni napredak i razborito upravljanje prirodnim bogatstvom moraju ići i razvijati se usporedno! → 2004. input 30 Iz strateškog opredjeljenja za ulazak Hrvatske u Europsku uniju.2. koja inzistira na uvažavanju najstrožih kriterija zaštite okoliša u godinama koje slijede. Lučka infrastruktura Način i veličina ulaganja u razvitak lučkog sustava i pripadajućih luka ukazuje na njihov tretman u pojedinim državama te pokazuje stupanj orijentacije cijelog društva na logističku.3. promjenjiv i izravno ovisi o tome koliko je Hrvatska u stanju učniti po pitanju izgradnje lučke infrastrukture i unapređenja tehnike. čime joj se omogućava kreditiranje lučke infrastrukture iz fondova Europske investicijske banke.2. Zemljopisno-prometni položaj hrvatskih pomorskoputničkih luka relativnog je značenja.

→ 2012. izvorno sačuvane prirode i ljubaznih domaćina → 2004. odnosno mora prihvatiti zaključke Konferencije europskih ministara transporta o izgradnji prioritetnih prometnih koridora za cestovni i željeznički promet u srednjoj i istočnoj Europi. input 60 Integracijom Hrvatske u Europskuuniju i oživotvorenjem integralnog tržišta Hrvatska bi se znatno približila putničkim tokovima (slobodno kretanje putnika) u budućoj „Europi bez granica“. input 50 Otvaranje granica prema Uniji rezultirat će i većom slobodom kretanja ljudi (putnika) iz unutrašnjosti Europe ka njenim obalnim područjima. a s druge (morske) s ostalim lukama. → 2008. S obzirom da je osnovno gravitacijsko područje Hrvatske. → 2012. prometnica i koridora koji omogućuju brze. s jedne strane kopnenim zaleđem. → 2008. željeznicom i morem. input 70 30 . input 80 7.2.2. input 90 7. Putnički tokovi Putnički tokovi su značajan element u razvoju pomorskoputničkih luka i uvelike se oslanjaju na razvijenu infrastrukturu i suprastrukturu prometnog sustava. Na hrvatsku obalu može se doputovati svim osnovnim vrstama prijevoza: zrakom. input 80 7.6.5. input 30 (razlog relativno niskoj ocjeni je zastarjela mornarica i nepostojanje nacionalnog brodara za kružna putovanja) Vlada Republike Hrvatske je u sklopu „Programa obnove bijele flote (mornarice)“ predvidjela izgradnju triju trajekata te dvaju većih RO-RO putničkih brodova za tzv. čime će putnici s glavnih emitivnih tržišta još ugodnije i brže dolaziti u Hrvatsku. Iako će se ovim mjerama poboljšati kvaliteta pomorskoputničke usluge. veliko more. Hrvatska se mora uključiti u europski prometni sustav. mira. → 2012. čime bi se modernizirala nacionalna flota. Prometna povezanost Da bi putnička luka mogla djelovati. → 2004. a time i hrvatskih pomorskoputničkih luka tržište Europe te da su se europski turisti opredijelili za hrvatsku obalu Jadranskog mora kao jednu od omiljenih obala Mediterana zbog čistog mora. input 60 Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska će postati dio prometnog sustava koji se sastoji od međusobno povezanih prometnih čvorišta.2. Hrvatska će i dalje ostati primorska zemlja bez brodara za kružna putovanja.obuhvaćaju racionalno gospodarenje okolišem te planiranje svih postupaka i radnji u vezi s okolišem kojima je cilj uravnotežiti prirodne i umjetno stvorene elemente okoliša u njihovoj međusobnoj povezanosti. cestom. Putnički brodovi Putničko brodarstvo sastavni je dio logističkog lanca koji zajedno s putničkim lukama obuhvaća organizirani prijevoz putnika morem koristeći se posebnim brodovima i specijaliziranim terminalima. → 2004. potrebna je odgovarajuća prometna povezanost. godine u Hrvatskoj izvršiti izgradnja svih većih cestovnih kapitalnih investicija. → 2008.4. Ujedno se za sljedeće razdoblje od pet godina planira drastično smanjivanje cijena prijavoza trajektima za kamione i automobile te uvođenje plavog dizela za sve brodare koji povezuju otoke s kopnom na državnim linijama. input 40 Kako će se do 2008. input 50 S obzirom da u Hrvatsku većina putnika dolazi cestovnim vozilima. a hrvatsku atraktivnost u turističkom smislu sigurno će prepoznati i brojni operateri za kružna putovanja. → 2012. sigurne i racionalne procese proizvodnje prometne usluge.

Međutim. ova je struktura u praksi pokazala i niz nedostataka: sporo prilagođavanje promjenama u poslu i okolini. odnosno po prvi se put predviđa kompletno odvajanje putničke funkcije od teretne funkcije luke. bez obzira o kojem se segmentu tog tržišta radi: pomorskom. → 2012. zračnom ili prometnom tržištu. → 2008. cestovnom. pretjerana specijalizacija i sužen vidokrug ključnih ljudi te isključiva odgovornost „top menadžera“ za postizanje ciljeva poduzeća. input 50 Završetkom svih razvojnih projekata pomorskoputničkih usluga u hrvatskim lukama trebala bi dobiti novu dimenziju. input 60 Očekuje se rast ovog elementa sukladno razvoju svih ostalih elemenata upravljanja pomorskoputničkim lukama. ističe kao kulturna i turistička atrakcija. input 30 U sljedećem razdoblju pomorskoputničke luke Republike Hrvatske moraju uskladiti svoju lučku politiku s prometnom politikom Europske unije te ubrzati ulazak stranog kapitala. raščlanjivanje zadataka. lučke uprave. osim svojim geografskim položajem. Takva organizacijska struktura lučkim upravama omogućava lakše planiranje i organiziranje posla. → 2012. stvara veću motivaciju za rad i bolju kontrolu zaposlenih. kako bi osigurale uspješnu izvedbu zacrtanih planova i projekata. dok se luka Venecija.8. Iz analize stanja intelektualnog kapitala u prometnom sustavu Republike Hrvatske vidljivo je da je intelektualni kapital značajan u upravljanju pomorskoputničkim lukama. optimalno je očekivati da će hrvatske luke biti spremne uspješno odgovoriti konkurentnijem tržištu kada Hrvatska pristupi Europskoj uniji. Trst i Venecija. → 2008.7.2. → 2008. organizacija ljudskog potencijala. input 50 Završetkom započetih razvojnih projekata i realizacijom zacrtanih aktivnosti unutar Desetogodišnjeg plana razvoja lučkog sustava Republike Hrvatske.2. Menadžment u putničkim lukama treba upravljati nizom kompleksnih postupaka kao što su npr. input 30 S obzirom da se u pomorskoputničkim lukama započelo s nizom razvojnih projekata koji za realizaciju i izvođenje traže visoku stručnost. input 70 7. Organizacijska struktura Osnovna organizacijska struktura lučkih uprava pomorskoputničkih luka Republike Hrvatske je funkcijska organizacijska struktura. → 2004. čime se minimizira potreba za složenim sistemom kontrole. input 70 31 . a to su: Kopar. Konkurentnost luke Trst i luke Kopar vidljiva je poglavito zbog njihove blizine. → 2004. morat će provesti reorganizaciju (lučka uprava Rijeka već primjenjuje matričnu organizacijsku strukturu).7. → 2012. željezničkom. input 70 7. što znači da gravitiraju istom zaleđu kao i hrvatske luke.2. → 2004. organizacija upravljanja i vremenski redoslijed poslova. input 40 Samo visoka motiviranost svih sudionika i njihova koordiniranost može pružiti visoku kvalitetu usluge koja na sve zahtjevnijem tržištu čini razliku između konkurentnih luka. Intelektualni kapital Intelektualni kapital kao element proizvodnje pomorskoputničke usluge je rad koji je plasiran na prometno tržište. To potvrđuje činjenicu da je intelektualni kapital nositelj kvalitete pružanja pomorskoputničke usluge. umanjenje značenja ukupnih ciljeva poduzeća. Konkurentnost luka U ovom sve interesantnijem osuvremenjenom obliku pomorske usluge na Jadranu postoje značajne konkurentne luke.9.

Ukoliko se prihvati stajalište da se promet putnika mijenja ovisno o promjenama u visini raznih socijalnih i ekonomskih indikatora. Poslovi putničke agencije ne završavaju samo na popunjavanju kapaciteta broda (prodaja karata i sl. liberalizaciju i privatizaciju). input 30 U pomorskoputničkim lukama Republike Hrvatske tek se počelo planirati osnivanje „zajedničkog tijela“. strane investicijem gospodarski razvoj i dr. → 2004. tradicija. atraktivnosti i popunjenosti. input 50 Približavanjem Hrvatske europskim integracijama otvara joj se pristup nizu novih programa pomoći državama regije nazvanih CARDS (Program tehničko-financijske pomoći Europske unije državama jugoistočne Europe). Prvenstveno se tu misli na ekonomske procese (globalizaciju. ekonomske pokazatelje (BDP. input 70 7. Putničke agencije Putničke agencije svojim aktivnostima „brinu“ o popunjenosti kapaciteta pomorskoputničkih brodova i luka. Osim ovih elemenata postoje i indirektni elementi koji ne sudjeluju u stvaranju pomorskoputničke usluge.).2. Neki od tih značajnih elemenata su resursi i turistička ponuda. input 50 7. broj radne snage i dr.) te na društvene i demografske pokazatelje (broj stanovnika. → 2008. godine izgraditi sustav upravljanja prometom brodova (VTMIS) i sustav elektronske razmjene podataka (EDI) koji će pridonijeti razvoju i sigurnosti prometa. društvenog ili prometnog sustava. već njene aktivnosti prožimaju i dio lučkih djelatnosti vezanih uz kvalitetnu pripremu logistike za prihvat putnika.10. prtljage i vozila. Informacijske tehnologije Iako se u svijetu primjenjuju najnovija suvremena tehničko-tehnološka dostignuća u području informacijskih tehnologija i implementiraju u sve segmente gospodarskog.12. Ostali elementi Pod ostalim elementima koji utječu na upravljanje pomorskoputničkim lukama podrazumijevaju se svi elementi koji ne sudjeluju u tehnološkom procesu realizacije pomorskoputničke usluge.). input 50 Istodobno će se u Hrvatskoj do 2012. inozemna imigracija. niske stope inflacije i povećanja udjela usluga u BDP-u u Hrvatskoj moguće očekivati rast prometa.2. te se tehnologije u Republici Hrvatskoj još uvijek nedovoljno primjenjuju. ali u velikoj mjeri pridonose njenoj kvaliteti. → 2012. Pozadinsko djelovanje putničkih agencija vezano je uz predstavljanje htvatskih putničkih luka kao glavnih odredišta na Jadranu organizatorima kružnih putovanja i pozencijalnim komitentima (putnicima ili turistima). Takva strategija zahtijeva konkretan marketinški plan.7. input 30 (razlog tako niske primjene informacijskih tehnologija u prometnom i lučkom sustavu posljedica je nedostatnog ulaganja u informatičku pismenost i niske investicije u informacijsku tehnologiju) Približavanje Hrvatske europskim integracijama otvara se pristup nizu projekata koji za cilj imaju uvođenje informacijskog sustava u lučko poslovanj (MARIS).11. → 2008. Program bi se usredotočio na tri glavna područja: razvoj 32 . input 40 Pristupanje Hrvatske Europskoj uniji ili značit će za cjelokupni logistički lanac pomorskoprijevozne usluge dolazak putnika (turista) s emitivnih tržišta. → 2004. politiku (političke odnose). inflacija. → 2004. može se zaključiti da je zbog rasta BDP-a. ali njihov je značaj vidljiv u stvaranju pozitivne klime u kojoj se odvija upravljanje pomorskoputničkim lukama.2. komunikacija i imidž te trendovi. javne službe i gradsko planiranje. → 2012.

na način da se omogući međusobna koordinacija i integracija svih tih čimbenika. Sinergijski efekt tih čimbenika i skladno formirane luke rezultirat će brojnim pozitivnim učincima. istražujući vanjske i unutarnje čimbenike kojima luka djeluje na svoje uže i šire okruženje i kroz ekonomske rezultate. Relevantni čimbenici koji utječu na razvoj pomorskoputničkih luka. a oblik i iznos ovise o spremonosti država na provedbu reformi. početni korak u organizaciji takvog sustava trenala bi biti povezanost svih aktivnosti. uvođenje tržišnog pristupa u obavljanju pomorskog javnog prijevoza i dodjela koncesija za brodske linije temeljem javnog natječaja trebali bi biti osnovne odrednice u definiranju budućih pravaca razvoja pomorskoputničkog brodarstva u Republici Hrvatskoj. Postojanje pomorskoputničkih luka (terminala) jedan je od bitnih preduvjeta za razvitak prometa. s jedne strane kopnenim zaleđem. među kojima su najznačajniji: povećanje prometa putnika u luci. bolje ili lošije efekte poslovanja. Mjere i aktivnosti za uspješno upravljanje pomorskoputničkim lukama Pomorskoputničke luke u najširem smisli golema su ekonomska snaga i imaju veliku važnost za nacionalno i svjetsko gospodarstvo. Razvitak obalne (nacionalne) linijske plovidbe u prijevozu putnika i vozila treba temeljiti na postojećem sustavu koji se mora. stvaranje novih prihoda i imigracije stanovnika u krajeve gdje su se razvile pomorske putničke luke. Posebnost je luka u tome da nisu same sebi svrha.javnih institucija i administracije radi jačanja demokracije i vladavine prava. a na koji pozitivno poslovanje tih luka ima efekte su mnogobrojni. → 2012. Pomoć će se dodjeljivati kroz nacionalne i regionalne programe. a s druge (morske) s ostalim lukama. u skladu s razumnim potrebama i ekonomskim mogućnostima. Svaki razvoj brodova podjednako zahtijeva i razvoj lučkih kapaciteta. stalno usavršavati i prilagođavati kako bi bio jedan od poticatelja gospodarskog i svekolikog razvitka. razvoj i gospodarsku reformu te na regionalnu suradnju. utvrđivanje i primjereno vrednovanje svih elemenata koji direktno ili indirektno utječu na njihov razvoj i poslovanje (funkcioniranje). zapošljavanje nove radne snage. pa za njihovo poslovanje i razvitak trebaju biti zainteresirani svi koji od luka imaju posredne (i neposredne) koristi. turizma i gospodarskih djelatnosti u funkciji turističke ponude i zadovoljenja potreba putnika za transportom. snažniju ili slabiju spregu makro i mikro aspekata djelovanja luke. Stoga se uspješnost pomorskoputničke luke. input 90 S obzirom na navedeno može se zaključiti da uspješno upravljanje pomorskoputničkim lukama zahtijeva sagledavanje. Pomorskoputnički brodovi jedan su od najznačajnijih segmenata jer da bi luka mogla djelovati. odosno čimbenika koji direktno ili indirektno utječu na njegovo funkcioniranje. povećanje broja turista. 7. već su u funkciji korisnika usluga. Optimalan razvitak putničkog lučkog sustava moguće je ostvariti jedino pravilno vođenom lučkom politikom usklađenom s ciljevima i mjerama ukupne gospodarske politike. ali i cijeloga lučkog sustava jedne pomorske države najbolje ogleda sagledavajući luku kao slojevit gospodarski subjekt. potrebna je odgovarajuća prometna povezanost. 33 . Kako bi sustav upravljanja pomorskoputničkim lukama uspješno zaživio u praksi. obnovu. U cilju stvaranja pretpostavki unapređenja putničkog brodarstva kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.3.

Hrvatske pomorskoputničke luke samo usklađenom suradnjom svih čimbenika koji djeluju na njihovo racionalno upravljanje mogu postići učinke koji će rezultirati ekspanzijom luke. a posebice pomorskoputničkih luka i turizma traži usklađeni razvitak ovih djelatnosti na međuanrodnoj. Koncept lučkoga grada kao sustava koji djeluje kao sinergija idealno obuhvaća logiku. Veći doprinos treba dati uključivanju Hrvatske u prometne integracije jer kompatibilnost i komplementarnost pomorstva s kopnenom infrastrukturom i suprastrukturom politički je i gospodarsko-razvojni kompleks svih resursa u svim domenama političkog. Sinteza svih segmenata u prometnom sustavu osnovni je preduvjet harmoničnog razvitka i valorizacije uloženih investicija u pomorskoputničke luke. gospodarskog i kulturnog života te ekološki usklađenoga održivog razvitka. uz upotrebu pomorskoprometne infrastrukture i pomorskoprometne suprastrukture. To iziskuje interdisciplinarnu suradnju svih struka i svih razina nositelja razvitka ovih djelatnosti. • • Planiranje. odnosno njenih razvojnih mogućnosti. Stoga je od izrazite važnosti za racionalno upravljanje pomorskoputničkim 34 . ekonomske i prostorne odnose. ekološki. rezultat suradnje između grada i luke. Brojne i složene procese i poslove u pomorskome putničkom prometu može kvalitetno obavljati jedino interdisciplinarno obrazovan i iskusan tim kreativnih i operativnih lučkih menadžera – menadžera koji primjenom brojnih složenih i odgovornih postupaka i procesa. i može biti uspješan samo ako se ove dvije strane slože oko jasnog okvira za kulturne. socijalni. nacionalnoj.Analiza razvitka gradnje. politički. Za realizaciju izgradnje kopnene prometne infrastrukture u funkciji valorizacije pomorskoputničkih luka (ali i luka općenito) Republika Hrvatska mora definirati niz sustavnih aktivnosti i rješenja: • utvrditi koncepciju razvitka kopnene prometne infrastrukture u Hrvatskoj prema morskim lukama jer je to jedini način postizanja skladnog razvitka luka i prometne infrastrukture. grada i regije. tj. koordinirano djelovanje ka postavljenom cilju. odnosno ciljevi utvrđene prometne i infrastrukturne politike moraju biti usuglašeni s pomorskim i lučkim ciljevima te razvojnim planovima. modernizacije i održavanja kopnene prometne infrastrukture prema doprinosu koji određeni subjekti imaju na gospodarstvo uopće. prostorni i drugi učinci na svima razinama njihova odvijanja. održavanja i modernizacije lučke infrastrukture i pomorskoputničkih brodova zahtijeva istovremeno investiranje i u prometnu kopnenu infrastrukturu. proizvode prometne i lučke usluge. Visok stupanj međuovisnosti prometa. Izbor oblika upravljanja lukom jedno je od osnovnih polazišta rješavanja pitanja važnosti i djelovanja luke. Izrazite oscilacije u linijskom prometu ljeti i zimi upućuju na značajnu uvjetovanost i ovisnost turizma i linijskog prometa. potrebno je po uzoru na suvremene putničke luke u svijetu osposobiti luke da opslužuju sve vidove pomorskoga putničkog prometa: linijska i kružna putovanja. kako bi se osiguralo njihovo istovremeno. projektiranje. racionalizirati ciljeve razvitka kopnene prometne infrastrukture. Svaka pomorskoputnička luka treba stvoriti odgovarajuću organizacijsku strukturu koja će omogućiti da se brojni čimbenici međusobno usklade i povežu u jednu kompaktnu cjelinu. Tako se jedino mogu potpunije valorizirati razvojni potencijali lučke i turističke djelatnosti te postići primjereni ekonomski. regionalnoj i lokalnoj razini. znanstveno i stručno valorizirati politiku izgradnje. izgradnja i eksploatacija svih podsustava prometa na kopnu mora biti povezana s cjelovitim razvitkom pomorskoputničkih luka na nacionalnoj i regionalnoj razini (minimiziranje logističkih troškova u prijevozu putnika). Kako bi se minimizirala uvjetovanost putničkih luka.

javljaju kao pomorske sile na Sredozemlju.lukama u Republici Hrvatskoj razviti ljudske potencijale te ih koordinirati i voditi u pravcu ostvarivanja ciljeva i svrhe pomorskoputničkih luka. uspostaviti jasan model vrednovanja i zaštite pomorskog dobra. poglavito Genova i Venecija. U vrijeme velikih otkrića težište pomorstva pomaknulo se iz Sredozemlja u Portugal. Koordinirajući brojne aktivne sudionike odvijanja i realizacije pomorskoputničke usluge radi postizanja racionalnog upravljanja pomorskoputničkim lukama. Kasnije se talijanski gradovi. Pod informacijskim tehnologijama općenito se podrazumijeva informacijska i telekominikacijska tehnologija. UPRAVLJANJE LUKOM NAUTIČKOG TURIZMA Razvoj nautičkog turizma uključuje širok raspon gospodarskih djelatnosti koje opslužuju plovila i sudionike u nautičkom turizmu. praćenje svih aktivnosti te kontola i povezivanje svih sudionika. godine donesen zakon koji regulira upravljanje lukom. doživljava čitav niz pustolovina. Najvažniji učinci informacijskih tehnologija u racionalizaciji upravljanja pomorskoputničkim lukama jesu: ušteda vremena. zatim pravovremeno planiranje. Međutim. materijala i snage. stoljeća osnovana i prva pomorska škola te opservatorij. Središte pomorske plovidbe tog vremena su Sredozemlje i Grčka. ali i pripreme za slobodno tržište koje ih čeka ulaskom u Europsku uniju i globalizacijske procese. omogućiti gospodarenje u lukama kao pomorskom dobru kroz transparentni i tržišno orijentiran koncesijski sustav. Objedinio je pomorsko dobro i morske luke te na taj način stvorio mogućnosti konflikta u postupku upravljanja pomorskim dobrom. Već u starom vijeku nalazimo brojne zapise o pomorskim putovanjima. odrediti položaj lokalnih luka. odnosno svaki oblik tehnologije koji omogućava stvaranje. stoljeća 35 . Upravljanje lukom nautičkog turizma bitan je čimbenik uspješnog razvoja nautičkog turizma na svakom području. 8.1. država će morati poduzeti neke od sljedećih koraka: • • • • pretvorbu društvenih poduzeća. Početkom novog vijeka iskustva plovidbe od antičkog svijeta preuzimaju Arapi i prenose ih u Španjolsku. osim na Sredozemlju. U Hrvatskoj je 2003. korištenje i širenje informacija. odnosno ka uspješnosti odvijanja cjelokupne pomorskoputničke usluge. Spomenimo poznato Homerovo putovanje opisano u epu „Odiseja“. Jedina prednost ovog zakona je da je njegovim donošenjem stvoren pravni i teorijski temelj za razvitak lučkog sustava i pojedinih luka unutar lučkog sustava. zahtijeva transparentno postavljen pravni i ekonomski okvir koncesijskog sustava. Poznata su razna veslačka natjecanja koja su se. njegovo provođenje u praksi vrlo je složeno i da bi do kraja zaživjelo. Povijesni elementi razvoja nautičkog turizma Povijest nautičkog turizma može se povezati s poviješću pomorske plovidbe i navigacije ili samo s onim brodskim putovanjima koja imaju turistički karakter. a tek od 16. ključnu ulogu imaju suvremene informacijske tehnologije. Kvalitetno i brzo uključivanje hrvatskih luka u proces privatizacije. gdje je sredinom 15. brzo proširila u Engleskoj. a koji vraćajući se iz Trojanskog rata. 8. Čvorišta tih gospodarskih aktivnosti su luke nautičkog turizma.

godine dubrovački kapetan Niko Primorac prvi je jedrilicom prešao iz Europe u Ameriku. Širi pojam ekonomskog dobra su kulturna turistička dobra. Split i Dubrovnik). u odnosu na turističke potrebe. U SAD-u se oko 1920. uvijek ograničena i da se samo svjesnim privređivanjem ta ograničenost smanjuje. godine prvi je sam plovio oko svijeta sportskom jedrilicom „Spray“). Prema općem pojmu kulture može se izvršiti i temeljna podjela ekonomskih ili kulturnih tuističkih usluga na dvije osnovne skupine: 1) materijalna (turistička) dobra 2) duhovna (turistička) dobra ili usluge. Materijalna turistička dobra su dobra koja nastaju u procesu turističkog privređivanja. poznati kao Projekt Južni Jadran (1965. Cook. koji je s porodicom i dva mornara brodom „Besa“.). Povijesnu prisutnost i razvoj nautičkog turizma na hrvatskoj obali potvrđuje i velik broj luka i lučica. junačkih pothvata. 1895. To znači da je njihova raspoloživost. 8. a broj luka se iz godine u godinu povećava. zacijelo je najpoznatiji hrtvatski moreplovac književnik Joža Horvat. izgradnja lučke infrastrukture za nautički turizam dobiva nove impulse. godine na hrvatskoj obali pušteno je u promet pet novih nautičkih turističkih luka (Punat. Nautička turistička usluga kao ekonomsko dobro Ekonomska dobra ili usluge su predmet privređivanja. predviđaju i lokacije na obali namijenjene izgradnji luka nautičkog turizma. Znatno jači izazovi bila su putovanja oko svijeta (npr. početkom 60-ih godina. 1965. Magellan. koja se ujedno mogu smatrati i pretečom suvremenoga nautičkog turizma. godine. utemeljenjem Adriatik kluba Jugoslavije (danas ACI).) i Projekt Gornji Jadran (1972. Amerikanac. kapetan Slocum. Razvoj nautičkog turizma obuhvaća putovanja u sportske i zabavne svrhe koja možemo datirati negdje početkom 19. Obilježja ekspanzije nautički turizam pokazuje usporedno s ostalim oblicima maritimnog turizma. stoljeća. Najznačajnije prekretnice nastaju kada jedrenjaci ustupaju mjesto parobrodu (austrijsko sruštvo „Lloyd“). Prvi prostorni planovi jadranskog područja. Na hrvatskoj obali. Zadar. odnosno jahti namijenjenih zabavi i sportu. godine razvijaju specijalizirane luke. a 1870. 36 . Mali Lošinj. Godine 1866. Amerikanci Hudson i Fitchem prešli su Atlantik.2. Razvoj nautičkog turizma. stoljeća. Osim Primorca. teških ljudskih sudbina i zanimljivih doživljaja. Od 1983. Prva transoceanska krstarenja.datiraju i prve pomorske karte s detaljnim uputama za plovidbu po tada poznatim područjima svijeta. marine za prihvat brodova. zabilježena su krajem 18. posebno u Dalmaciji. kao i razvoj turizma između dva svjetska rata na hrvatskoj obali može se pratiti na temelju djelovanja ondašnje središnje putničke agencije Kraljevine Jugoslavije – „Putnik“. Povijest putovanja morima svijeta puna je uzbudljivih avanturista (npr. povijesni tijek razvoja nautičkog turizma može se pratiti usporedno s razvojem pomorstva. Kolumbo). ali nema masovno obilježje. Obično se dijele na materijalne i osobne usluge. Između dva svjetska rata nautički turizam se širi zahvaljujući manjim plovnim objektima. krenuo na put oko svijeta. Do 1978.

receptivni i komunikativni elementi. a nisu potrošene. a tu ubrajamo usluge opskrbe. Duhovna dobra čine umjetnička i književna djela.3. (atipična turistička potrošnja) Korištenje plovila na određenom području stavlja njegovog korisnika u drugačiji pravni odnos nego što je to slučaj kada turist posjećuje drugu zemlju bez plovila. spomenici kulture i sl. Prema namjeni. sve što je narod kroz vjekove upijao. servisiranja i čuvanja broda na vezu ili zimovniku materijalne usluge koje uključuju veće ili manje popravke broda ili motora. Specifičnosti u turističkim uslugama u nautičkom turizmu: • • Nautičke turističke usluge mogu se analizirati i prema trima osnovnim elementima koji uobičajeno formitaju turističku ponusu. a to su: atraktivni. a time i turističkih duhovnih dobara: 1) Specifičnu skupinu formiraju duhovna turistička dobra iz „svakodnevnog života“. tj. pa govorimo o ugostiteljskim. a zadovoljavaju tzv. mogu se uočiti uglavnom tri skupine duhovnih dobara. prometnim. Empirijsko poimanje nautičke turističke usluge Karakter i podjelu usluga u nautičkom turizmu može se promatrati s aspekta djelatnosti koje sudjeluju u pružanju turističke usluge. tj. (usklađivanje zakonskih regulativa s interesima razvoja nautičkog turizma) Djelatnosti koje sudjeluju u formiranju nautičke turističke usluge vrlo su brojne. Dobra kulturne baštine obuhvaćaju: a) spomeničku baštinu ili spomenike kulture i b) drugu baštinu. to što je narod naslijedio. U kompleksnom pojmu spomeničke baštine su obuhvaćena dobra koja označavamo kao: • • • spomenici kulture koji su rezultat čovjekova rada spomenici prirode spomenici kulture i prirode. gdje se kombinira rad čovjeka i prirode. a aktiviraju se i uključuju u turističku ponudu. Za to obično upotrebljavamo termin „kultura življenja“. U općem određenju kulturno dobro sadrži: • • „predmetnu“ ili materijalnu duhovnu komponentu. Usluge koje koriste nautički turisti logički se mogu razgraničiti na: 1) usluge koje se direktno pružaju turistima ili osobne usluge 2) usluge usmjerene na korištenje nautičkog plovila. sposobnost ljudi za žrtvovanje. trgovačim. Usluge koje su usmjerene prema plovilu. potrebama koje zadovoljavaju..“ („psihološka komponenta“) 3) U dobra kulturne baštine ubraja se sve što je baštinjeno od prethodnih generacija u obliku materijalnih i duhovnih vrijednosti.komunalnim te brojnim osobnim uslugama. novi su kompleks industrijskih. duhovne čovjekove potrebe. turističkim. sve ljudske misli. 8. što ima. lučkim.Duhovna turistička dobra izdvajaju se u posebnu skupinu dobara jer zadovoljavaju specifične kulturne potrebe. Nadalje. 2) „Tradicija naroda. agencijskim. njihovo djelovanje. zanatskih te niza drugih djelatnosti i zanimanja. sve one vrijednosti koje se stvaraju generacijama. 37 . zanatskim. sve što ljudi osjećaju. nautiče turističke usluge mogu se podijeliti i na: • • • osobne usluge u fazi plovidbe i stacioniranja broda.

nautički vodič i sl. hoće li se graditi velike marine ili adaptirati stare lučice) i za koga će se proizvoditi ili tko će raspolagati dominantnim dijelom dodane vrijednosti koja će se stvarati. suncobrana i ležaljki i dr. 38 . jedrilica. održavanje i čuvanje plovnih objekata. rijekama i jezerima. odnosi se na određeno područje kao što je npr. prihvat. pribora i opreme za kupanje i skijanje na vodi. rezervnim dijelovima. a razvijenost nautičkog turizma počinje se mjeriti odnosnom broja stanovnika po jednom plovilu.4. odnosno koja će se tehnologija primijeniti (npr. ali i u odnosu na širi prostor. U svim razvijenim zemljama analize pokazuju da nautički turizam raste brže od ukupnog turističkog prometa i tako osvaja sve veći udio u domaćem i međunarodnom turizmu. Proizvodnja plovila za sport i turizam naglo raste. usluge opskrbljivanja nautičara (vodom. 1) Ponuda atraktivnih elemenata u nautičkom turizmu obuhvaća prirodne i društveno stvorene uvjete za razvoj nautičkog turizma. tj. gorivom. a izražava se prihvatnim kapacitetom turističkih luka i njihovim vrstama ili kategorijama i strukturom usluga te drugim turističkim sadržajima koji privlače turiste nautičare. pružanjem nautičkih turističkih usluga. a može se promatrati i s aspekata karakteristika određenog prostora. odnosno veza za smještaj plovnih objekata i nautičkih turista. obala. dasaka za jedrenje. usluge skipera. npr. bicikla na vodi. davanje informacija nautičarima (vremenska prognoza. škola jedrenja. Nautička turistička ponuda uvijek je prostorno definirana. • Nautičku turističku ponudu treba definirati kompleksno. primjerice. a može se promatrati u odnosu na. Strukturni aspekt nautičke ponude pokazuje orijentaciju na određene vrste usluga i segmente nautičkoga turističkog tržišta. hrvatsku obalu. kako će se to proizvoditi. poglavito mediteransku obalu. pa i u ovom slučaju „neutralno mehanizam“ koji uz veći ili manji stupanj državne intervencije odlučuje što će proizvoditi. Tržišni uvjeti razvoja nautičkog turizma Tržište je u svakom. obuka za skipere i voditelje brodica. tj. 2) Prometni ili komunikativni elementi nautičke turističke ponude dio su kompleksnoga prometnog sustava područja ili zemlje. otoci.Zakon o turističkoj djelatosti Hravtske navodi sljedeće usluge koje smatra uslugama u nautičkom turističkom prometu: • • • • • • • • • iznajmljivanje prostora na uređenoj i djelomično ili potpunoj zaštićenoj obali. usluge uređenja i pripremanja plovnih objekata. komunikativni i receptivni elementi. namirnicama. 8. rijeke ili jezera. iznajmljivanje plovnih objekkata za odmor i rekreaciju. a koji su pozbati kao atraktivni.). koje će usluge nuditi. iznajmljivanje sandolina. polazeći od triju temeljnih skupina elemenata koji formiraju turističku ponudu.). odnosno na ponudu koja se formira na morskim obalama i na unutarnjim vodama. • Teritorijalni aspekt pokazuje lokacijske karakteristike nautičke ponude. opremom i sl.

trgovine i industrije. To su uglavnom mediteranske zemlje. sposobna da se vrlo brzo prilagođava promjenama u potražnji. smještaj. Norveška itd. razlikuju se najmanje tri grupe zemalja: 1) Zemlje gdje je nautički turizam kao oblik turističke rekreacije već duže vrijeme prisutan te je formirana i adekvatna ponuda. Pojam nautičke turističke luke obuhvaća: • • • • turističke luke različitog tipa. Slovenija i Hrvatska. iako u tim zemljama postoji potencijalna. čak i realna potražnja (međunarodna i nacionalna). namjene i veličine vezove uz obalu. prema stupnju razvijenosti i politici razvoja. servisne radionice.). 3) Treću grupu čine zemlje čiji su napori u formiranju prikladne receptivne potrebe nautičkom turizmu u fazi razvoja. Turistička luka je luka za pružanje usluga veza i drugih usluga za turiste nautičare i njihove plovne objekte te za plovne objekte koji prevoze turiste. U ovu grupu zemalja uglavnom spadaju sjeverne zemlje (Švedska.5. Velika Britanija. 8. Grčka. radionice za plovne objekte (flotu) brodogradilišta. Luke općenito predstavljaju važna središta prometa. a to su: • • • • • • • • međunarodni ugled i poznatost luke instalacija uređaja za komfor i zabavu u neposrednoj unutrašnjosti luke mogućnosti krstarenja i nautičkih ekskurzija u neposrednoj okolici povijesno-arheološki značaj i atraktivnost prirodnih čimbenika u neposrednoj okolici dobri lučki uređaji raznovrsne mogućnosti opskrbe i ekonomičnost opskrbe komplementarnost usluga dobra prometna povezanost. Tu se zacijelo mogu ubrojiti Španjolska. Na području Europe. Vrste luka nautičkog turizma Nautička turistička luka je čvor. Diferenciranje ponude novih ili adaptiranih turističkih luka i marina najčešće se vrši prema pojedinim sadržajima koji pogoduju i privlače pristajanje nautičara.3) Receptivni elementi nautičke turističke ponude odnose se na mnogobrojne usluge koje koriste turisti i njihova plovila. naročito Francuska i Italija. 2) U drugu grupu zemalja možemo svrstati države u kojima je nautički turizam s potrebnom opremom u fazi dinamičkog razvoja. Lučka infrastruktura u tim je zemljama uglavnom nastala prilagođavanjem postojećih luka suvremenim zahtjevima nautičkih turista. uređaja i djelatnosti za prihvat. skladišta. parkirališta i dizalice 39 . održavanje ili zimovanje plovnih nautičkih objekata. Specijalizirane nautičke turističke luke raspolažu kompleksom suvremeno izgrađenih i opremljenih objekata. odnosno dio široke lepeze ponude koja čini osnovu razvoja nautičkog turizma. One luke koje su namijenjene turističkim funkcijama definiramo lukama za nautički turizam ili specijaliziranim turističkim lukama različitih kategorija. sidrišta. privremena skloništa zimovališta.

može se procijeniti manjom ili većom efikasnošću uloženog kapitala. trgovačke i druge osobne usluge. b) Luka.• trgovinsko-opskrbnu infrastrukturu i sadržaje u lukama namijenjene nautičkom turizmu (prometne kapacitete. Turistička luka ovog tipa treba. prodavaonice i dr. ima pretpostavke za uspješno poslovanje. čuvanje broda. ulaganje kapitala u izgradnju objekata i uređaja koji sami za sebe nemaju komercijalnu vrijednost. koji u potpunosti vrijedi za komercijalne marine. od kojih su najvažniji: • • • • • • efikasnost organizacije poslovanja i upravljanja red i čistoća osobine personala kvaliteta i količina ponuđenih usluga visina tarife i provizije (marže) za usluge koncesijski uvjeti i gospodarska politika. lučice ili marine klijenteli koja tu gravitira. koja je dobro locirana i opremljena suvremenim uređajima. a s druge strane ulaganje kapitala u objekte i uređaje koji su u direktnoj komecijalnoj funkciji. a modificira se 40 . servisiranje broda i motora. Upravljanje u svakom slučaju treba organizirati na način da udovolji osnovnom načelu bilanciranja prihoda i rashoda. restorane.6. Glavne djelatnosti koje proizvode usluge potrebne nautičkim turistima koncentrirane su u specijaliziranim. c) Male turističke luke ili lučice služe za prihvat plovila masovnoga nautičkog turizma koja dolaze do mora na krovu automobila ili kao njihova prikolica. u bifee. Takva plovila mogu se relativno lako izvući na suho ili se transportirati kopnom. Luka ovog tipa mora raspolagati većom površinom. Upravljanje lukama nautičkog turizma Turistička luka koja je izgrađena u skladu sa zahtjevima korisnika. a prema tome i same marine. Efikasnost poslovanja u bilo kojoj djelatnosti. kao što su jaružanja. dijelom natkrivenom. lučica ili marina za transzitni promet je baza za pristajanje plovila ograničene autonomije u plovidbi. da bi mogla na nju smjestiti plovila izvan sezone. klijenteli nuditi usluge svake vrste. s jedne strane. Ovaj tip luka služi za smeštaj većih plovila koja se teško transportiraju kopnenim putem. i dr. Nautička turistička luka zahtijeva. To je bitan kriterij dimenzioniranja usluga. sport i razonodu. tj. Troškovi poslovanja moraju se pokriti vlastitim izvorima prihoda.). vez. svaki lokalitet prilagođava tip luke. ugostiteljske. a) Marina je luka s pretežnom namjenom zimovanja i popravaka. Najvažnije su: održavanje i zaštita plovila. osim sigurnog veza. npr.. d) Pored navedene podjele. mjesta za opskrbu. Pored toga. pa najčešće nastaje mješoviti tip turističke luke. njeno poslovanje ovisit će još i o drugim faktorima. zaštitni gatovi i sl. 8. tj. administrativne usluge. nautičkim turističkim lukama kao infrastrukturi nautičke turističke ponude. Osnovni zahtjev koji se postavlja pred upravu je da luka efikasno posluju. niveliranje terena. pa tako i u luci. onih plovila koja se zadržavaju na ograničenoj udaljenosti od svoje baze. Nautičke turističke luke prema uslugama i funkcijama u sustavu ponude mogu se promatrati u odnosu na više razina ili skupina. One posjeduju jednostavniju opremu koja se može zadovoljiti zaštićenim pristaništem s dobrom cestovnom povezanošću.

• U više zapadnoeuropskih zemalja koncesionar može upravljati turističkom lukim. 41 . Klubovi obično ne ostvaruju dovoljne prihode za modernizaciju i opremanje luke. koncesionar dobiva veće prihode racionalnim korištenjem rada i opreme te razvijanjem novih usluga. tj. iako klub daje luci pozitivnu sportsku atmosferu.6. Direktno upravljanje Primjere direktnog upravljanja nalazimo kad javna udruženja. a na određenom dijelu akvatorija mogu se podići vezovi koje će financirati budući korisnici. trgovina i zanatske radionice koje su u njoj smještene mogu bolje planirati i organizirati rad jer je manje hitnih zahtjeva. Upravljanje preko komore Ovaj način upravljanja ima slične probleme kao i pseudomunicipalna uprava. zaposlena radna snaga ravnomjernije se angažira tijekom cijele godine.2. najčešće komunalna društva.6. 8. upravljaju turističkom lukom (tj.6. Zbog toga teško mogu uspostaviti modernu organizaciju i upravljanje u luci. Upravljanje posredstvom kluba Klupske marine su društvenog tipa. članovi i zaposlenici društva). trgovina i zanatstvo su više zainteresirani za lokaciju u luci i na osnovi sigurnijih prihoda spremni su plaćati veću najamninu. Komora se također ne može baviti komercijalnim djelatnostima. a najčešće se prakticiraju u slučajevima kada su nautičke sportske aktivnosti od interesa za mali krug ljudi.3. Iako to izgleda najjednostavnije. Upravljanje modernom marinom traži profesionalce koji mogu iskoristiti sve izvore prihoda. ipak se javljaju problemi jer članovi nisu za to osposobljeni. To često svodi poslovanje na ubiranje pristojbi i održavanje lučkog reda. Suvremena nautička turistička luka treba težiti sljedećem: • • da klijent bude sve bolje uslužen. 8. odnosno marinom: • • • • • direktno. akvatorijem i pripadajućim kopnenim površinama.1. bilo da vodi marinu za svoj račun ili u ime nekog javnog udruženja. Rješenje se u praksi traži u povjeravanju uprave nad svim prostorima. sportskih ili klupskih marina koje općine ili lokalne zajednice grade javnim sredstvima. Takve se lučke uprave u nekim zemljama nazivaju pseudo-municipalne. teško se prilagođava povećanoj potražnji.kod komunalnih. Tada se na tim prostorima mogu razviti razne komercijalne djelatnosti. Često razni pravni propisi onemogućuju javna društva da formiraju profesionalne uprave i komercijalne servise. 8. što ograničava dinamičnost koja je svojstvena modernim marinama. preko javne udruge preko komore posredstvom sportskog kluba preko posebnog udruženja za upravljanje ili preko nekog specijaliziranog udruženja preko luke kao trgovačkog društva. Njihova je prisutnost poželjna za promidžbu luke. personal se može smanjiti. što uvjetuje i sniženje općih troškova.

lakše uzima u službu potrebno osoblje. Ono je nezavisno. 42 .4. osjetljivije je na konkurenciju. lako se prilagođava prilikama.6. te može propisati sve potrebne mjere da bi osigurala njeno funkcioniranje u skladu sa svojim interesima. 8. Upravljanje posredstvom specijaliziranih udruženja Upravljanje turističkom lukom preko posebnog udruženja pokazalo se najprikladnijom formom.5. nastoji pružati usluge koje klijentela traži. 2) Drugo rješenje prakticira stvaranje asocijacije između društva koje upravlja lukom i udruživanja lokalnih zanatlija i trgovaca.6. Država je vlasnik izgrađene marine i ima pravo obavljati kontrolu za vrijeme izgradnje i eksploatacije.8. Upravljanje lukom kao trgovačkim društvom U ovom slučaju upravljanje ovisi o zakonskoj regulativi zemlje u kojoj luka posluje. a s obzirom da mora pokrivati troškove poslovanja vlastitim prihodima. direktno zainteresiranih za uspjeh poslovanja marine. tj. Pri tome se mogu postaviti dvije varijante: 1) Korisnici direktno sudjeluju u upravljanju.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->