Nomotehnika » M.K.

©

NORMATIVNA DJELATNOST Nomotehnika je znanost o izradi pravnih propisa. Normativna djelatnost je skup postupaka i radnji kojima se donose i stvaraju pravni propisi. U normativnu djelatnost spadaju također postupci i radnje kojima se postojeći propisi mijenjaju, dopunjuju ili ukidaju. - podjela normativne djelatnosti prema subjektima koji je vrše: a) Normativna djelatnost državnih organa b) Normativna djelatnost nedržavnih organa - podjela normativne djelatnosti prema vrstama akata koji se donose: a) Normativna djelatnost u okviru koje se donose opći (generalni) pravni propisi b) Normativna djelatnost u okviru koje se donose pojedinačne norme Općim aktima se na generalan način reguliraju društveni odnosi (apstraktna pravila). Pojedinačnim aktima se regulira konkretan društveni odnos (pojedinačni slučajevi).

Propisi i opći akti u hrvatskom sustavu prava U hrvatskom pravnom sustavu dvije su grupe propisa i općih akata: a) Pravni propisi koje donose državni organi b) Opći akti koje donose strukture izvan državnog aparata Pravni propisi državnih organa: 1. Sabor RH - Ustav, zakone, državni proračun; - odluke, deklaracije, rezolucije, povelje, preporuke i zaključke 2. Predsjednik RH - uredbe sa zakonskom snagom 3. Vlada RH - uredbe, odluke, rješenja i zaključke 4. Ministri i ravnatelji državnih upravnih organa - pravilnike, naredbe, naputke za provedbu zakona 5. Tijela jedinica lokalne samouprave i uprave - statute, odluke Pravni propisi izvan strukture državnog aparata: Ustanove mogu donositi prema Z. o ustanovama statute i druge opće akte sukladno zakonu i aktu o osnivanju.

1

Nomotehnika » M.K.© Značenje pravnog normiranja kao oblika društvenog stvaranja: - Pažnju djelatnosti normiranja poklanja jednako onaj tko pravne propise donosi, kao i onaj zbog kojih se pravni propisi donose. Za prve, pravni propis, koji nastaje kao „produkt“ djelatnosti normiranja predstavljaju jedan od instrumenata provođenja i ostvarivanja njihove volje. Društveni se odnosi pretvaraju u pravne odnose njihovim reguliranjem putem pravnih normi. Subjekti tih odnosa iz pravnog propisa stječu saznanje o obujmu prava kojima mogu raspolagati u ostvarivanju odnosa, kao i o ukupnosti dužnosti koje moraju ispuniti putem određenog djelovanja ili propuštanja. Potreba postojanja posebne znanosti o izradi pravnih propisa: - Suvremene države prisiljavaju dva razloga da gomila pravne propise. Prvi je u tome što raste broj društvenih odnosa koji se pravno reguliraju, a drugi je razlog što načelo zakonitosti i zahtjev za cjelovitošću pravnog sustava nameću potrebu da svi društveni odnosi budu regulirani pravom. Današnja država dolazi u priliku da normativno uređuje i ona društvena područja o kojim se donedavno nije ni razmišljalo npr. Pravna regulacija upotrebe atomske energije. Potreba postojanja znanosti o izradi pravnih propisa u Hrvatskoj ima višestruku osnovu: 1. Prva okolnost koja utječe na postojanje te potrebe jest specifičnost društvenog i političkog uređenja, a u okviru toga i pravnog sustava koji putem pravnih propisa što ga čine treba da te osobitosti izrazi njihovom pravnom regulacijom. 2. Drugo, pravni sustav u Hrvatskoj karakterizira kvalitativne i kvantitativne promjene koje ga prate. Sadržaj društvenih odnosa koji se reguliraju pravnim pravilima u Hrvatskoj dobivaju novu kvalitetu, koja odgovara stupnju društvenog razvoja i njihovim posebnostima. 3. Kao treće treba naglasiti dinamičnost našeg društvenog razvitka koja nameće potrebu stalnog praćenja pravnog sustava i razvijanje takve normativne djelatnosti koja će intervenirati kad god je potrebno donošenje novih pravnih propisa kojima će se održavati novi zahtjevi društvene zajednice. Zadatak znanosti o izradi pravnih propisa →Znanost o izradi pravnih propisa ima zadatak da utvrdi i izrazi principe i načela koja će služiti pri izradi pravnih propisa u svrhu njihove bolje kvalitete. Na indirektan način znanost o izradi pravnih propisa pridonosi olakšanju primjene pravnih propisa. - Naime, uspješnost i mogućnost odgovarajuće primjene pravnog propisa ovisi u velikoj mjeri o kvaliteti njihove izrade. Tehnički dobro izrađen pravni propis relativno se lako tumači i primjenjuje. Pojam znanosti o izradi pravnih propisa Znanost o izradi pravnih propisa jest znanstvena disciplina koja u području prava utvrđuje načela i principe izrade pravnih propisa. NOMOTEHNIKA je znanost o sustavu i izradi pravnih pravila (od grč. nomos=znanost, tehne=vještina). Za nomotehniku se kaže i da je to pravna znanost o meritornim metodološkim komponentama pripreme i izrade pravnih pravila i pravnih akata uopće.

2

Nomotehnika » M.K.© Predmet znanosti o izradi pravnih propisa i njezin odnos prema granama materijalnog prava: Predmet proučavanja znanosti o izradi pravnih propisa jesu pravni propisi kojima se na apstraktan način uređuju ponašanja subjekata u društvu. Znanost o izradi pravnih propisa ne zanima primarno sadržaj pravnih propisa, već njihova forma tj. način na koji se izražavaju i postupak odnosno tehnika. Metoda znanosti o izradi pravnih propisa: Za nomotehniku se ističe kako „nema nikakvih drugih metoda osim onih koje se upotrebljavaju u ostalim društvenim znanostima“. Nepostojanje posebne metode, može biti posljedica dviju okolnosti: 1. što je sama znanost mlada i nerazvijena pa, dosljedno tome, nije i uspjela razviti svoju posebnu metodu. 2. što je u pitanju društvena znanost, pa se ona za postizanje rezultata u području vlastitog znanstvenog istraživanja može koristiti metodama koje su već isprobane u ostalim društvenim znanostima.

HIJERARHIJA PRAVNIH PROPISA Dioba vlasti: a) HORIZONTALNA:  zakonodavna  izvršna  sudbena b) VERTIKALNA:  lokalna (općine i gradovi)  regionalna (županije)  nacionalna  nadnacionalna Položaj koji jedan pravni propis zauzima na hijerarhijskoj ljestvici pravnih propisa ovisi o dva bitna čimbenika: 1. položaj donositelja - npr. Pravni propisi što ih donosi Sabor su iznad propisa što ih donosi Vlada 2. vrsta pravnog propisa koji se donosi (ako ih donosi isti organ) - npr. Ustav je iznad zakona Na položaj pravnog propisa mogu utjecati i druge okolnosti: - postupak donošenja određenog propisa; - važnost društvenih odnosa koje određeni pravni propis regulira Hijerarhija pravnih propisa koje donose državni organi Hijerarhija pravnih propisa koje donose državni organi počiva na tradicionalnoj poredanosti pravnih pravila po njihovoj pravnoj snazi na : - Ustav - zakone 3

• Njime se definiraju osnove društvenog i političkog uređenja zemlje.Nomotehnika » M. poštivanje prava čovjeka. nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova. Čl. 1. socijalna pravda. te može određivati i odnose u kojima mogu stajati jedni pravni propisi naspram drugih. Ustav RH treba slijediti pozitivnu Hrvatsku državno – pravnu tradiciju (Ustav nije nešto sasvim novo. semantički ustav Normativni ustav – je onaj ustav koji zadovoljava zahtjeve ustavne vladavine i doista je ozbiljen u životu. Promjena (revizija) Ustava→ Pravo da predloži promjenu Ustava RH ima najmanje 1/5 zastupnika u Saboru RH. nego se treba naslanjati na ono što je bilo prije u Hrvatskoj pozitivnoj pravnoj tradiciji) 2.© podzakonske općenormativne akte Ustav • Ustav je temeljni i najviši akt kojim se uređuje pravni i politički poredak neke zemlje • Ustav tvori pravno pravilo najveće pravne snage. 3 URH Metodologijska polazišta za izradu Ustava iz 1990. Sabor utvrđuje većinom glasova svih zastupnika. Sabor RH odlučuje da li će pristupiti promjeni Ustava većinom glasova svih zastupnika. Podjela ustava prema Carlu Loewensteinu glede njihova ozbiljenja i odnosa prema ustavnoj vladavini: 1. vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava. Vrednote ustavnog poretka RH . jednakost.K. Ustav trajnije vrijednosti( treba biti podoban kroz duže vremensko razdoblje i kvalitetno ispunjavati svoj cilj) 4 . te usmjerava demokratski politički proces u zemlji. • Ustav daje okvire u kojima se mogu kretati ovlaštenja donosioca drugih pravnih propisa. (Hrvatska je u SFRJ imala institute komunističke vlasti i novim Ustavom se približava Europskoj pravnoj i ustavnoj tradiciji. Na tim osnovama gradi se i dalje razrađuje pravni sustav. mirotvorstvo. očuvanje prirode i čovjekova okoliša. nepovredivost vlasništva.Sloboda. povratak Europskoj i oslonac na Sjeverno Američku pravnu i ustavnu tradiciju. i poprima neka rješenja iz SAD-a) 3. • Donosioci drugih pravnih propisa nalaze pravno uporište za donošenje svojih općih akata direktno ili indirektno u Ustavu. nominalni ustav 3. g : Način na koji će pisci napisati ustav.O promjeni Ustava odlučuje se 2/3 većinom svih zastupnika. Predsjednik republike i Vlada. normativni ustav 2. Ustav treba biti po mjeri običnog čovjeka (da ga može razumjeti svaki pojedinac) 4. Nacrt promjene Ustava HR.

IV. VI. ne sadrži nikakve norme. lokalna i područna (regionalna) samouprava. Tri zadatka pred tvorcima ustava novih demokracija: 1. prijelaz iz jednopartijske vladavine u višestranačku demokraciju prijelaz iz sustava arbitrarne i neograničene vlasti prema ustavnoj vladavini i pravnoj državi. završne Struktura Ustava RH: I. cilj Ustava su čovjekova ljudska i narodna prava 2. Izvorišne osnove. naslov: VI. Prijelazne i završne odredbe.amandmani – dodaci uz osnovni prvobitni tekst . temeljne 2. Temeljne slobode i prava čovjeka i građanina. 5 . pisan je svečanim stilom a sadržaj je opisan . izlažu se povijesni temelji Ustava i države za koju se donosi. VII. navode se temeljna načela koja se u ustavu razrađuju. prijelazne 5. Promjena Ustava. Međunarodni odnosi. Mjesna.aneksi – posebni dodaci na koje se upućuje u normativnom dijelu . socijalna država 8. III. Završne odredbe Ukupno 147 članaka. prijelaz iz kontrolirane planske u tržišnu ekonomiju 2. suverenitet izvire iz naroda i njemu pripada 3.IZVORIŠNE OSNOVE – su sastavni dio Ustava. ustavni tekst počinje sa riječju Ustav. II. U njima se naznačuje tko donosi Ustav i u čije se ime ustav prihvaća. zakonodavna vlast pripada Saboru 4. poduzetničko 6. pravo vlasništva. pravo na slobodno udruživanje. Tekstualno su opširnije od preambule.proslov ili preambula – na početku ustava. Ustavni sud RH.K. IX. Ona nije sastavni dio Ustava osim ako sastavni dio kaže da je. Razlika između preambule i izvorišnih osnova: . IX. Temeljne odredbe. Struktura ustava: .normativni dio – sadržajno obuhvaća sve temeljne norme ustavnog prava Vrste odredbi u ustavu: 1. Ustrojstvo državne vlasti. Ustav iz 1990.danas imaju političko-povijesni dio u hrvatskom Ustavu.© Političko pravna načela za izradu Ustava: 1. VII. Ustrojstvo samouprave i uprave. Stil je svečan. – 142 članka. V. . izlažu se povijesni temelji ustava i države za koju se donosi. sloboda poduzetništva 7. osiguranje suverenosti RH.PREAMBULA je dio pisanog dokumenta kojeg pravna teorija ne smatra Ustavom. jamstvo prava i slobode 9. u tom se djelu naznačuje tko donosi ustav i u čije se ime ustav prihvaća.Nomotehnika » M. pravna država – vladavina zakona i predstavnička demokracija 5. o slobodama i pravima čovjeka i građanina 3. Mogu biti dugačke i kratke. o ustrojstvu državne vlasti 4. političko.

nedvosmislen. • Zakon sadrži odredbe koje čine najčešću pravnu podlogu kako za donošenje podzakonskih akata tako i za donošenje pojedinačnih akata za konkretan društveni odnos. Organski zakoni: . Razlozi za dekoncentraciju normativne funkcije: • nemogućnost zakonodavnog tijela da zbog svog karaktera i načina rada samo sve regulira putem zakona • podzakonskim normiranjem se upotpunjuje pravni sustav • podzakonskim normiranjem se postiže da zakonski tekst bude precizan. Ustava. Vrste podzakonskih općenormativnih akata: 1. podzakonski općenormativni akti prema posebnom ovlaštenju 2. . i 82. Podzakonski općenormativni akti To su opći akti koji po svojoj pravnoj snazi slijede iza Ustava i zakona. podzakonski općenormativni akti za izvršenje zakona 3. podzakonski općenormativni akti koji nadopunjuju i koji zamjenjuju zakon 4.Nomotehnika » M. • Zakon je vrsta pravnog propisa što predstavničko tijelo donosi u posebnom postupku a donošenje zakona često u pojedinim pitanjima propisuje sam Ustav. Različita područja moraju se regulirati i propisima po svom rangu nižim od zakona tzv. ali se time još uvijek ne postiže sveobuhvatnost zakona. • Oblast društvenih odnosa koje se normativno uređuju zakonom su po svojoj važnosti najznačajnije društvene oblasti koje baš zbog toga ne mogu biti predmet podzakonskog normiranja.zakone kojima se uređuju prava nacionalnih manjina Hrvatski sabor donosi 2/3 većinom glasova svih zastupnika. ustrojstvo i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika. spontani podzakonski općenormativni akti koji mogu biti samostalni i nesamostalni 6 .Zakone kojima se uređuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode. izborni sustav. Podzakonske općenormativne akte karakterizira raznovrsnost i brojnost kako samih akata tako i organa ovlaštenih za njihovo donošenje. Podzakonskim općenormativnim aktima. 81. • U hrvatskom pravnom sustavu zakone donosi Hrvatski sabor prema odredbama čl. Zakonodavnim se putem reguliraju mnoga izuzetna važna područja. jasan u izražavanju i pregledan.© Zakoni Zakon je poslije Ustava pravni propis s najvećom pravnom snagom što se potvrđuje kroz nekoliko činjenica: • Zakon je akt što ga donosi predstavničko tijelo koje ima karakter najvišeg organa vlasti što onda utječe i na rang zakona kao pravnog akta u hijerarhijskoj strukturi prava.K.

donositi uredbe sa zakonskom snagom. Predsjednik Republike ima ovlast da uredbama sa zakonskom snagom uređuje sva pitanja koja zahtijeva ratno stanje. Podzakonski općenormativni akti za izvršenje zakona: -Svrha je ovog podzakonskog općenormativnog akta da posluži za osiguranje što lakšeg i uspješnog izvršenja zakona. To ovlaštenje može biti dano u obliku ustavnog ili zakonskog ovlaštenja. Podzakonski općenormativni akti koji dopunjuju i koji zamjenjuju zakon -Njima se ili dopunjuju već postojeće zakonske odredbe ili se podzakonskim općenormativnim aktom propisuju nova pravila koja zamjenjuju zakonski tekst. 3.“ Obujam pravnog propisa U tehničkom smislu – obujam pravnog propisa tvori ukupnost odredaba kojima donosilac pravnog propisa regulira u okvirima svojih ovlasti jedan pravni propis. Članak 100. ali je bitno da određeni organ propušta sam regulirati određenu materiju na čije je reguliranje inače ovlašten i ovlašćuje drugi organ da taj donese svoja pravila u toj materiji. dano generalno ili za pojedine situacije (npr. Spontani općenormativni akti(samostalni i nesamostalni) -Karakteristika ovih akata je u tome što je ovlaštenje za njihovo donošenje utvrđeno već prije u nekoj pravnoj normi (Ustavu ili zakonu). 7 .Nomotehnika » M. Predsjednik republike može. bez obzira na organe koji su u pitanju. S prestankom važenja zakona gubi snagu i općenormativni akt donesen za njegovo izvršenje.K. Izvode se iz samog zakona. Samo uz tu pretpostavku organ koji obavlja prenošenje može biti oslobođen prigovora da je djelovao protuustavno. a omogućavaju bolju realizaciju onih načela koje je sam zakon već formulirao s time što ih detaljnije razrađuju i osiguravaju stručno tehnički dio njihove realizacije.u svakom slučaju osnova za prenošenje ovlaštenja. Uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag. Uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti. U slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti. na prijedlog predsjednika Vlade i uz njegov supotpis. vremenski uvjetovano ili ne. Predsjednik Republike podnijet će uredbe sa zakonskom snagom na potvrdu Hrvatskom saboru čim se bude mogao sastati. Stanje nužde). ili kad su tijela državne vlasti onemogućena da redovito obavljaju svoje ustavne dužnosti. odnosno nezakonito.© 1. Podzakonski općenormativni akti prema posebnom ovlaštenju: . . Ako Hrvatski sabor nije u zasjedanju. Ustava RH regulira donošenje uredbe sa zakonskom snagom kao spontanog podzakonskog općenormativnog akta koji može donijeti samo predsjednik RH: „Za vrijeme trajanja ratnog stanja Predsjednik Republike može donositi uredbe sa zakonskom snagom na temelju i u okviru ovlasti koje je dobio od Hrvatskoga sabora. 4. Radi se dakle o prenošenju nadležnosti za pravno normiranje s višeg na niži organ. ako Hrvatski Sabor ne odluči drugačije.Donose se prema posebnom ovlaštenju sadržanom u višoj pravnoj normi. mora biti sadržana u pravnoj normi (Ustav ili zakon). jedinstvenosti i opstojnosti države. 2.

 Odnos sadržaja pravnog propisa prema broju odredaba koje se na taj sadržaj odnose: .sadržajna komponenta odredaba pravnog propisa o pojedinom pitanju koje taj pravni propis regulira izuzetno je važna. Kada su pojedina pitanja u pravnom propisu izdvojena u zasebnu cjelinu i kada su posebno prikazana u sadržaju pravnog propisa onda je to dokaz njihova značenja i važnosti gledano s aspekta donosioca pravnog propisa(MEĐUZAVISNOST SADRŽAJA I FORME).K. 8 . Vrijednost pravne regulacije određene materije u pravnom propisu primarno ovisi o načinu na koji je iskazan i obuhvaćen sadržaj materije koje je trebalo normativno regulirati.© U sadržajnom smislu – obujam pravnog propisa predstavlja ukupnost društvenih odnosa i subjekata koji su odredbama odgovarajućeg pravnog propisa obuhvaćeni. . Što je širi krug slučajeva na koje pravni propis se odnosi i što je veći broj subjekata koji su dužni postupati po njegovim odredbama to je pravni propis po svom sadržajnom obujmu veći.veći broj odredaba u heterogenom pravnom propisu o jednom posebnom pitanju znači iskazivanje i priznavanje veće važnosti od strane donosioca takvog propisa upravo tom pitanju u odnosu na druga pitanja koja dotični pravni propis također regulira.Nomotehnika » M. Međutim. .položaj pojedinih odredaba u sistematici pravnog propisa izražava također stupanj važnosti koji je donosilac takvog pravnog propisa poklonio odnosima koji se reguliraju tim odredbama. obujam pravnog propisa može biti širok i kad se odnosi na mali broj subjekata uz uvjet da se odnosi na velik broj slučajeva i obratno.

normira šire nego što je inače dopušteno c) ako materiju koju je dužan regulirati uopće ne regulira 9 . Ovlaštenje za donošenje pojedinog pravnog propisa sadržano je uvijek u nekom višem pravnom pravilu. stvarna nadležnost – određuje koje radnje odnosno vrstu odluka neki organ donosi 2.© PRETPOSTAVKE ZA DONOŠENJE I IZRADU PRAVNIH PROPISA Objektivne pretpostavke za donošenje pravnih propisa Objektivne pretpostavke za donošenje pravnih propisa su takve pretpostavke koje su nužne za pravilno (ustavni i zakonito) donošenje bilo kojeg pravnog propisa. da je provedena određena procedura donošenja pravnog propisa 3.Nomotehnika » M. da je u pravnom propisu osigurano vremensko i prostorno djelovanje. da je donosilac pravnog propisa nadležan 2. Nadležnost donosioca pravnog propisa Nadležnost znači pravo i dužnost jednog društvenog subjekta da određene društvene odnose regulira putem odgovarajućeg pravnog propisa.K. Nadležnost se mora utvrditi uvijek prije pristupanja donošenju pravnog propisa. Donosilac pravnog propisa mora nedvojbeno znati odgovor na dva pitanja: a) Da li je uopće nadležan za donošenje određenog pravnog propisa? b) Koja pitanja i koliko široko može zahvatiti odredbama pravnog propisa koji smije donijeti? Prema Poslovniku Hrvatskoga sabora prijedlog zakona kojim se pokreće postupak donošenja zakona mora prije svega sadržavati ustavnu osnovu donošenja zakona. Takve pretpostavke jesu: 1. Nadležnost može u višem pravnom pravilu biti propisana: a) DIREKTNO – slučaj kada se točno naznačuje tko će i kojom vrstom propisa koju materiju regulirati b) INDIREKTNO – kada se u višem pravnom propisu označava vrsta pravnog propisa kojom će se odgovarajuća materija regulirati Postoje dvije vrste nadležnosti: 1. mjesna nadležnost – utvrđuje prostor djelovanja nekog organa Donosilac pravnog propisa čini grešku: a) kada normira materiju koju nije ovlašten normirati b) kada materiju koju inače može normirati. da pravni propis ima odgovarajući sadržaj 4.

K. od prve faze davanja prijedloga ili inicijative za donošenje pravnog propisa do posljednjih faza usvajanja. s obrazloženjem 5. 3.Z.Nomotehnika » M. ocjenu i izvore potrebnih sredstava za provođenje zakona 4.© PROCEDURA DONOŠENJA PRAVNOG PROPISA Procedura donošenja pravnog propisa čini skup propisanih radnji koje moraju biti obavljene kao formalno pravne pretpostavke u toku čitava postupka. prihvaćene međunarodne ugovore i druge akte kojima obrazlaže svoj prijedlog. Postupak donošenja zakona Postupak donošenja zakona pokreće se dostavom prijedloga zakona predsjedniku Sabora. tekst odredbi važećeg zakona koje se mijenjaju. tekst prijedloga zakona. 10 . posebice stručna mišljenja. ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom te posljedice koje će donošenjem zakona proisteći.Z. Utvrđena pravila procedure obvezuje donosioca odgovarajućeg pravnog propisa na način što ovaj mora prilikom donošenja pravnog propisa ispuniti zahtjeve propisanog postupka da bi njegov propis bi donesen na formalno dopustiv način. ustavnu osnovu donošenja zakona. Prijedlog zakona sadrži: 1. Tekst prijedloga zakona sadrži rješenja u obliku pravnih odredbi. U obrazloženju prijedloga zakona daje se objašnjenje pojedinih odredbi koje sadrži prijedlog zakona. ako se predlaže izmjena ili dopuna zakona Uz prijedlog zakona predlagatelj može dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju. Pravo predlagati zakone ima svaki zastupnik. Greška u proceduri donošenja pravnog propisa dovodi u pitanje formalno pravnu valjanost pravnog propisa i čini osnovu za postavljanje pitanje njegove ustavnosti i zakonitosti. klubovi zastupnika i radna tijela Sabora te Vlada. • Kad se prijedlogom zakona određuje da pojedine njegove odredbe imaju povratno djelovanje. Konačni prijedlog zakona sadrži isto što i prijedlog zakona samo što se umjesto teksta P. prilaze tekst konačnog P. odnosno dopunjuju. predlagatelj zakona dužan je obrazložiti osobito opravdane razloge koji to nalažu. 2. proglašenja i objavljivanja.

predsjednik matičnoga radnog tijela i Odbora za zakonodavstvo dužni su prijedlog zakona uvrstiti u dnevni red sjednice radnog tijela i provesti raspravu.«. Matično radno tijelo će razmotriti mišljenja. • • Razmatranje prijedloga u radnim tijelima • • • • • • • Prije rasprave o prijedlogu zakona na sjednici Sabora. Radna tijela..© Podnošenje i upućivanje prijedloga • Postupak donošenja zakona pokreće se u obliku prijedloga zakona s tekstom prijedloga zakona. a Odbor za zakonodavstvo posebno i o ustavnim osnovama zakona. utvrdi da se za ispunjenje tih obveza mogu osigurati financijska sredstva. razmatrala prijedlog zakona dostavljaju svoja mišljenja.K. na temelju izvješća Odbora za financije i državni proračun. 2. koja su. br . Poslovnik i politički sustav. matično radno tijelo izražava i svoje stajalište o mišljenju. Radna tijela izjašnjavaju se o svim elementima prijedloga zakona. primjedbama i prijedlozima tih radnih tijela. opću raspravu o prijedlogu zakona. koje podnosi Saboru. uz matično. svim zastupnicima i predsjedniku Vlade. U izvješću. primjedbama i prijedlozima iznesenim u tijeku njegovog razmatranja. raspravu o stajalištima radnih tijela. Kad razmotri prijedlog zakona.. osim Odbora za zakonodavstvo i Odbora za Ustav. Predsjednik Sabora upućuje primljeni prijedlog zakona predsjednicima svih radnih tijela. usvajanje zaključka o potrebi donošena zakona 11 . vodeći računa kako bi matično radno tijelo moglo raspraviti njihova mišljenja i stajališta. 4.Nomotehnika » M. br. raspravu o pojedinostima. Izvješća se radnih tijela upućuju predsjedniku Sabora.. Prijedlog zakona u gornjem desnom kutu naslovne stranice obvezatno sadrži oznaku: »P.Z. Sabor ne može odlučivati o prijedlogu zakona prije nego. usmeno izlaganje predlagatelja. prijedlog u pogledu tih pitanja mogu razmotriti i ova radna tijela. primjedbe i prijedloge matičnom radnom tijelu. predsjednicima radnih tijela i zastupnicima. primjedbe i prijedloge koje su mu dostavila druga radna tijela koja su razmatrala prijedlog. 3. Predlagatelj zakona obvezan je izvijestiti predsjednika Sabora tko će u radnim tijelima i Saboru davati obavještenja i objašnjenja.E. kada Vlada nije predlagatelj. Ako su u prijedlogu zakona obuhvaćena pojedina pitanja koja su u djelokrugu drugih radnih tijela. odnosno potrebna obrazloženja o podnesenom prijedlogu zakona.. koji ih dostavlja predlagatelju zakona. a zakon koji se usklađuje s propisima Europske unije oznaku “P. 5. matično radno tijelo podnosi svoje izvješće Saboru s mišljenjem. Rasprava o prijedlogu zakona (prvo čitanje zakona) Prvo čitanje zakona obuhvaća: 1. Ako se prijedlogom zakona stvaraju materijalne obveze.”.Z.

• Po završenoj raspravi zaključkom. • Na osnovi zaključka Sabora o prihvaćanju prijedloga zakona.druge važne okolnosti u vezi s pitanjima koja se uređuju zakonom. kojim se prihvaća donošenje zakona. utvrđuju se stajališta. prijedlog zakona odbit će se zaključkom koji mora biti obrazložen i dostavljen predlagatelju. odnosno predstavnici koje on odredi. posebno će se ocijeniti i zaključkom utvrditi da za povratno djelovanje pojedinih odredbi zakona postoje osobito opravdani razlozi. podatke o financijskim sredstvima potrebnim za provođenje zakona i o načinu osiguranja tih sredstava te . Ako predlagatelj zakona ne podnese konačni prijedlog zakona u propisanom roku. 12 . .K. primjedbama i prijedlozima tijekom cijele rasprave. na osnovi posebnog obrazloženja predlagatelja zakona i izvješća matičnoga radnog tijela i Odbora za zakonodavstvo. može povući prijedlog zakona do zaključenja rasprave. Konačni prijedlog zakona podnosi se u obliku u kojem se donosi zakon. Obrazloženje konačnog prijedloga zakona obuhvaća: razloge zbog kojih se zakon donosi.Nomotehnika » M. odnosno konačni prijedlog zakona sačinit će drugo tijelo ako je to odredio Sabor i s tim se suglasio predlagatelj. predlagatelj će sačiniti konačni prijedlog zakona. .pitanja koja se njime rješavaju. Bez toga se ne može pristupiti odlučivanju o povratnom djelovanju pojedinih zakonskih odredbi. smatrat će se da je postupak donošenja zakona obustavljen. • Ako zastupnici ocijene da nije potrebno donijeti zakon. iznositi mišljenja i izjašnjavati se o iznesenim mišljenjima. Ako se konačnim prijedlogom zakona predviđa da će pojedine njegove odredbe imati povratno djelovanje.objašnjenje odredbi predloženog zakona. • Usmeno izlaganje na početku rasprave može podnijeti samo predlagatelj ili jedan od predstavnika. • Konačni prijedlog zakona Konačni prijedlog zakona predlagatelj je dužan podnijeti u roku od šest mjeseci od dana prihvaćanja prijedloga zakona. odnosno predstavnici koje on odredi osim usmenog izlaganja na početku rasprave imaju prava davati objašnjenja. Predlagatelj zakona.© Predlagatelj zakona. prijedlozi i mišljenja u vezi s prijedlogom zakona i upućuju se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona.

U tijeku rasprave o tekstu konačnog prijedloga zakona raspravlja se o prijedlogu po dijelovima. svim zastupnicima.stajalištima radnih tijela. člancima te o podnesenim amandmanima.Nakon rasprave odlučuje se o podnesenim amandmanima.K. odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno izlaganje. a kad konačni prijedlog zakona sadrži odredbe s povratnim djelovanjem dužan je posebno obrazložiti zašto se predlaže povratno djelovanje tih odredbi. . osim što se umjesto teksta prijedloga zakona prilaže tekst konačnog prijedloga zakona. Prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku može podnijeti klub zastupnika koji ima 15 ili više članova te klubovi zastupnika koji imaju zajedno 15 ili više članova. Uz prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku podnosi se konačni prijedlog zakona.odlučivanje o amandmanima i donošenje zakona. samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi. koji sadrži sve što i prijedlog zakona.raspravu o tekstu konačnog prijedloga zakona. Po hitnom postupku donose se zakoni koji se usklađuju s propisima Europske unije ako to zatraži predlagatelj.Treće čitanje se provodi iznimno. glavama. . zaključuje se rasprava i odlučuje se o donošenju zakona. 13 . .Nomotehnika » M. te Vladi ako nije predlagatelj. zakon se može donijeti po hitnom postupku. Prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Sabora najkasnije 24 sata prije utvrđivanja dnevnog reda na sjednici. ako se amandmanima predlagatelja bitno mijenja sadržaj konačnog prijedloga zakona Donošenje zakona po hitnom postupku Iznimno. . . u pravilu. Predsjednik Sabora bez odgađanja upućuje prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku predsjednicima radnih tijela. Treće čitanje zakona provodi se. . tada mora imati pisanu podršku još 25 zastupnika. . a na očitovanje predlagatelja može se osvrnuti samo podnositelj amandmana. Predlagatelj zakona. kada to odluči Sabor Sabora ili na zahtjev predlagatelja i to u slučajevima kada je na tekst konačnog prijedloga zakona podnesen veći broj amandmana ili kada su amandmani takve naravi da bitno mijenjaju sadržaj konačnog prijedloga zakona.Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima.Predlagatelj zakona očituje se o svakom pojedinom amandmanu.raspravu o podnesenim amandmanima. odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu. odnosno odjeljcima. Kada prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku podnosi zastupnik.© Rasprava o konačnom prijedlogu zakona (drugo čitanje zakona) Drugo čitanje zakona obuhvaća: . Treće čitanje zakona .

Podnesene amandmane predsjednik Sabora upućuje i matičnom radnom tijelu te Odboru za zakonodavstvo da dostave svoja izvješća s mišljenjima i prijedlozima o njima . Donošenje državnog proračuna . Odbor za zakonodavstvo.© Amandmani .Pri donošenju državnog proračuna primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na postupak donošenja zakona. dostavlja predsjedniku Sabora izvješća o izvršenju državnog proračuna 14 . ili nakon isteka roka.Predsjednik Sabora odmah dostavlja podnesene amandmane zastupnicima. klubovi zastupnika i radna tijela Sabora te Vlada .Amandman se upućuje predsjedniku Sabora do kraja rasprave na sjednici Sabora o konačnom prijedlogu zakona. radi ocjene njegove osnovanosti. Sabor može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se zastupnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.O amandmanima izjašnjava se predlagatelj i Vlada. Odbor za zakonodavstvo utvrdit će prijedlog teksta vjerodostojnog tumačenja koji sa svojim izvješćem podnosi Saboru. predlagatelju zakona i Vladi kada ona nije predlagatelj zakona. on će o tome izvijestiti Sabor koji povodom toga izvješća donosi odluku. Ako Odbor za zakonodavstvo ocijeni da prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja nije osnovan.Amandman. naznaku odredbe za koju se traži tumačenje i razloge za to. postaje sastavni dio konačnog prijedloga zakona o kome se odlučuje.Pravo podnošenja amandmana ima svaki zastupnik. . dostaviti mišljenje Odboru za zakonodavstvo. u roku od 15 dana.Nomotehnika » M. . .K. Predsjednik Sabora upućuje prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja zakona Odboru za zakonodavstvo. . Matično radno tijelo i Vlada dužni su. Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja zakona podnosi se predsjedniku Sabora. u rokovima utvrđenim zakonom.Zajedno s prijedlogom državnog proračuna podnosi se i prijedlog financijskog plana izvanproračunskih fondova s obrazloženjem te konačni prijedlog zakona o izvršavanju državnog proračuna. prihvaćen na sjednici Sabora. . a mora sadržavati naziv zakona. ako ona nije podnositelj prijedloga.Vlada. . neovisno je li predlagatelj zakona ili ne.Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od konačnog prijedloga zakona.Izjašnjavanje predlagatelja i vlade je u pravilu usmeno. Vjerodostojno tumačenje zakona Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja zakona može podnijeti ovlašteni predlagatelj zakona. . matičnom radnom tijelu i Vladi. Ako utvrdi da je prijedlog osnovan.Prijedlog za izmjenu ili dopunu konačnog prijedloga zakona podnosi se pisano u obliku amandmana s obrazloženjem. .Prijedlog državnog proračuna s obrazloženjem predsjedniku Sabora podnosi Vlada. ocjenjuje je li prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja zakona osnovan te u roku od 15 dana izvješćuje o svom stajalištu Sabor. . nakon što pribavi mišljenja matičnoga radnog tijela te Vlade.

.Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske. a prema naravi akta isti mora sadržavati obrazloženje. .U pogledu postupka za donošenje odluka. Deklaracijom se izražava opće stajalište Sabora o pitanjima unutarnje ili vanjske politike te o drugim bitnim pitanjima važnim za državu. ako Sabor ne odluči drukčije. Zaključcima Sabor utvrđuje stajališta o određenim događajima i pojavama. rezolucija. . .Nomotehnika » M. • • • • • Odluka se donosi kao akt uređivanja unutarnjeg ustrojstva.zakone (organski zakoni) kojima se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode. Hrvatski Sabor može donositi i akte u obliku odluke. osim u slučajevima kada je Ustavom Republike Hrvatske ili Poslovnikom drukčije određeno.© Donošenje ostalih akata Sabora . . kao i utvrđivanje nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske. rezolucije. način rada i odnosi u saboru ili obavljaju druga opća ovlaštenja. . a zatim o pojedinostima. neovisno o tome donose li se po postupku za prijedlog zakona ili konačni prijedlog zakona. načina rada i odnosa u Saboru. Većinom glasova svih zastupnika. Odlučivanje na sjednicama Sabora .Zakone. 15 .Za donošenje odluka na sjednici Sabora potrebna je nazočnost većine zastupnika. ako se ne odluči da se o prijedlogu raspravlja najprije u načelu. ustrojstvo.K.odluku o raspuštanju Sabora. izborni sustav. ukoliko je na sjednici Sabora nazočna većina zastupnika. zaključke i druge akte Sabor donosi većinom glasova. poslovnika ili pravilnika kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo. Preporukom se ukazuje na podnesene predstavke i pritužbe o nepravilnostima u radu tijela koja imaju javne ovlasti s prijedlogom za njihovo razrješenje. odluke. Vladi u cjelini ili pojedinom članu Vlade. Sabor donosi: . djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave. odnosno o iskazivanju nepovjerenja predsjedniku Vlade.Postupak donošenja ostalih akata.Predlagatelj akata dužan je podnijeti prijedlog akta predsjedniku Sabora. s tim da je rasprava o tim aktima jedinstvena. deklaracija.odluke o davanju povjerenja predsjedniku i članovima Vlade. uvijek se pokreće prijedlogom akta. preporuka i drugih akata Sabora primjenjuju se odredbe ovoga Poslovnika o postupku za raspravu o konačnom prijedlogu zakona.Poslovnik Sabora. . osim ako Ustavom Republike Hrvatske i Poslovnikom nije drukčije određeno. .odluke da se pristupi promjeni Ustava Republike Hrvatske. Rezolucijom Sabor ukazuje na stanje i probleme u određenom području i na mjere koje bi trebalo provoditi u tom području.

u pravilu četiri sata. . . . . 16 . za njihovo donošenje dovoljna je većina glasova nazočnih zastupnika. Usmena zastupnička pitanja: . prije prelaska na prvu točku dnevnog reda i traje.Kada se u postupku donošenja zakona na sjednici Sabora na temelju odredbi Poslovnika donose odluke koje prethode donošenju zakona i drugih akata.Ako je nezadovoljan odgovorom zastupnik može zatražiti da mu Vlada.Na pitanja upućena Vladi odgovara predsjednik ili član Vlade. .donosi Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.donosi odluku o pokretanju postupka za utvrđivanje posebne odgovornosti Predsjednika Republike. odnosno o radu ministarstava i drugih tijela državne uprave te organizacija koje imaju javne ovlasti. i članka 8. . Zastupnička pitanja . Ustava Republike Hrvatske. stavka 2.Zastupnik može postaviti jedno pitanje. neovisno o tome što se pojedini zakon ili akt donosi većinom glasova svih zastupnika.Usmena pitanja Vladi. odnosno ministar dostavi pisani odgovor. . Zastupnik je dužan navesti kome upućuje zastupničko pitanje. a posebice o stanju u pojedinim područjima društvenog života.Zastupnička pitanja mogu se postavljati usmeno i u pisanom obliku.potvrđuje međunarodne ugovore kojima se međunarodnoj organizaciji ili savezu daju ovlasti izvedene iz Ustava Republike Hrvatske.donosi ustavne zakone (organski zakoni) kojima se uređuju prava nacionalnih manjina. . te o izvršavanju zakona i drugih akata Sabora. .© Dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika Sabor: . .K. Na pitanja upućena pojedinom ministru odgovara ministar. .Zastupnik može izraziti zadovoljstvo ili nezadovoljstvo odgovorom na zastupničko pitanje. . Ono mora biti kratko i jasno formulirano i u pravilu takvo da se na njega može odgovoriti odmah i bez pripreme.donosi Ustav Republike Hrvatske i promjenu Ustava Republike Hrvatske.»Aktualno prijepodne« održava se na početku svake sjednice Sabora.donosi odluku iz članka 7. osim ako je Ustavom Republike Hrvatske i ovim Poslovnikom određeno da se i te odluke donose kvalificiranom većinom. odnosno dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. odnosno pojedinom članu Vlade zastupnici mogu postavljati na sjednicama za vrijeme »Aktualnog prijepodneva«.Nomotehnika » M.Zastupnici mogu postavljati zastupnička pitanja Vladi i pojedinom članu Vlade o ostvarivanju njezinih ustavnih prava i dužnosti.

ako one odstupaju od općeg stajališta Vlade ili ministarstva u provođenju zakona ili utvrđene politike. Raspravu o interpelaciji Sabor može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je pokrenuto interpelacijom. iskaza. najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema interpelacije. U istom roku Vlada. dostaviti predsjedniku Sabora. ako zastupnik nije dobio odgovor na sjednici Sabora ili je zatražio pisani odgovor.Zastupnici mogu.K.Nomotehnika » M. Prema grč. Interpelaciju predsjedniku Sabora podnosi najmanje desetina zastupnika. a pitanje i odgovor ukazuju da postoje osobito opravdani razlozi da se o njima otvori rasprava u Saboru. - Pravna tehnika je skup znanja. Vlada je obvezna.© Pisana zastupnička pitanja: . Tumačenje u pravu predstavlja pronalaženje smisla pravnih izraza. sustavno. poruka i tekstova. posredovanjem predsjednika Sabora. Po završenoj raspravi o interpelaciji Sabor može postaviti pitanje odgovornosti Vlade ili pokrenuti pitanje povjerenja predsjedniku Vlade. odnosno ministar dužni su odgovoriti na usmeno postavljeno pitanje. izvješće o svojim mišljenjima i stajalištima povodom interpelacije. postupaka i pravila kojima se dolazi do ispravne odluke kod primjene (stvaranja prava). Interpelacija se podnosi u pisanom obliku. odnosno pojedinom ministru kome je upućeno. Interpelaciju potpisuju svi zastupnici koji su je pokrenuli. . 17 . logičko. Predsjednik Sabora upućuje izvješće zastupnicima. pojedinom njezinom članu ili Vladi u cjelini.Pisani odgovor na pitanje postavljeno u pisanom obliku daje se u roku 30 dana od dana kada je pitanje dostavljeno Vladi. Interpelacija Interpelacijom se na sjednici Sabora otvara rasprava o radu Vlade u cjelini ili o pojedinim odlukama Vlade ili ministarstva. ¿Tumačenje može - biti (s obzirom na rezultat) deklaratorno ili doslovno ekstenzivno (prošireno) restriktivno (suženo) jezično tumačenje. povijesno. Podnesenu interpelaciju predsjednik Sabora dostavlja predsjedniku Vlade i zastupnicima. povodom interpelacije. U njoj mora biti jasno postavljeno i obrazloženo pitanje koje treba razmatrati. teleološko. postavljati zastupnička pitanja u pisanom obliku a nakon dobivenog odgovora i dopunska zastupnička pitanja. Jedna od najvažnijih pravnih tehnika je tumačenje. Interpelacija se može podnijeti i kada zastupnik nije zadovoljan ni naknadnim dopunskim pisanim odgovorom Vlade ili člana Vlade na postavljeno pitanje. Filozofu Aristotelu cilj je takve tehnike – postići uvjerljivost kod slušateljstva.

Govori o utjecajima koja zakonodavac sastavljanjem pravnog akta želi postići. . Proučavaju se namjene ustavotvorca ali i sve okolnosti koje su bile u vrijeme donošenja pojedinog propisa. partikularni – vrijede samo na određenom užem teritoriju (oni koji se donose unutar županije. • ako materiju koju regulira sadržajem pravnog propisa koji donosi zahvati šire nego što smije tj. ako obuhvati i onu oblast koja nije u njegovoj nadležnosti. Donosilac pravnog propisa čini grešku: • ako ne zahvati sadržajem pravnog propisa sve društvene odnose koje tim propisom mora zahvatiti prema stvarnoj nadležnosti. prigovor na valjanost izrađenog pravnog propisa može se staviti i u slučaju kad je raspored materije zahvaćen sadržajem bez logičke veze ili kad je redoslijed materije u tom sadržaju međusobno ispremiješan.Teleološko tumačenje Ustava je tumačenje ustava i drugih pravnih propisa u skladu sa ciljem kojeg donositelj tog propisa želi postići. Teritorijalno važenje pravnog propisa→ pravni propis obvezuje svojim odredbama sve subjekte na koje se odnosi. ¿Sadržaj pravnog propisa Dati odgovarajući sadržaj pravnom propisu znači obuhvatiti njegovim odredbama onu oblast društvenih odnosa koja odgovara nadležnosti njegova donositelja.© Teleološko načelo → grč. telos=cilj. ¿Djelovanje pravnog propisa u prostoru Osigurati prostorno djelovanje pravnog propisa znači osigurati mogućnost primjene njegovih odredaba na određenom području. Odnosi se na cilj ili svrhu zakona. S obzirom na prostorno djelovanje pravni propisi dijele se obično prema širini teritorija na kojem važe njihove odredbe: 1. Ono što su njegovi politički ciljevi on će pokušati „pokriti“ papirom. univerzalni – vrijede na najširem ukupnom teritoriju (oni koje donose republički organi) 2.K. grada ili općine) 18 . a koji se nalaze na teritoriju na kojem važi.Nomotehnika » M. Napisat će pravni akt koji će u stvarnosti ako bude primjenjiv kao što je zakonodavac želio ostvariti njegove političke ciljeve. Gledano sa stajališta tehnike izrade pravnog propisa. U svim tim slučajevima moguće je staviti prigovor na valjanost takvog pravnog propisa sa stajališta ustavnosti i zakonitosti.

89. osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga zakonom drukčije određeno. Donosilac propisa mora paziti da propis donese u pravom trenutku.© ¿Djelovanje pravnog propisa u vremenu Vremensko djelovanje jednog pravnog propisa znači da taj propis obvezuje svojim odredbama subjekte na koje se odnosi u određenom vremenu. određivanje početka važenja pravnog propisa danom njegova objavljivanja 3. Manjkavost takve vrste može biti ublažena postojanjem.K. U našem sustavu prava čl. Kod vremenskog važenja pravnog propisa treba razgraničiti dva momenta: . nije određen početak važenja. mjeseca i godine (kalendarska oznaka važenja) 2. propustom donosioca. Ustava regulira takvu situaciju: „Zakon stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. određivanje početka važenja pravnog propisa danom njegova donošenja(početak važenja prije objavljivanja) 4. u nekom višem pravnom pravilu.početak važenja pravnog propisa . Ako se jedan pravni propis donese prije nego je to i zaista potrebno onda dobivamo propis koji je zapravo ispred društvenih potreba pa je i njegova vrijednost dvojbena.Nomotehnika » M. određivanje početka važenja pravnog propisa točnim navođenjem dana. načelnog pristupanja određivanju početka važenja za odgovarajuću vrstu propisa u svim onim slučajevima kada u njihovom tekstu. od početka svoga važenja pa ubuduće sve do prestanka njegova važenja.prestanak važenja pravnog propisa ¿Početak važenja pravnog propisa Početak važenja pravnog propisa je vremenski određen moment od kojeg pravni propis počinje pravno djelovati obvezujući svojim odredbama. određivanje početka važenja pravnog propisa vremenskim momentom nakon njegova objavljivanja 5. određivanje početka važenja pravnog propisa nastupom određenog događaja 19 . Početak važenja pravnog propisa određuje njegov donosilac.“ Ustav i Ustavni zakon za provedbu Ustava stupaju na snagu danom proglašenja Načini mogućeg početka važenja pravnih propisa: 1. tj. Greška pri procjeni vremena u kojem jedan propis treba donijeti može imati višestruko neželjene posljedice. Okolnost da u tekstu pravnog propisa nije sadržana odredba o početku njegova važenja čini čitav propis manjkavim. To je vrijeme njegova stupanja na snagu. uz mogućnost primjene sankcije na one koje se odnosi.

uzima se kao da je važenje starog propisa prestalo jer se sada primjenjuje novi propis (načelo „lex posterior derogat legi prior“) • Prestanak važenja pravnih propisa protekom roka Iako se pravni propis u principu donosi na neograničeno vrijeme moguće je da se on u svome važenju ipak ograniči. onda takav djelomični prestanak važenja treba zasebno i precizno označiti npr. Formalno normiranje s privremenim trajanjem→ograničenje se vrši oznakom roka do kojeg će taj propis važiti.Rang derogacije →stupanjem na snagu jednog propisa može dovesti do prestanka važenja samo onih propisa koji su po svojoj snazi (hijerarhiji) istog ili nižeg ranga od pravnog propisa kojim se proglašava njihov prestanak važenja.Nomotehnika » M. Ako se označava da jednim propisom prestaje važiti više propisa iste pravne snage.Odredbe o direktnoj derogaciji treba izraditi na način da se u završnom dijelu pravnog propisa naznači koji propisi prestaju važiti.K. onda se ovi navode prema hijerarhijskome rangu. s oznakom službenog glasila u kojem je bio objavljen i kada. .© ¿Prestanak važenja pravnog propisa Prestanak važenja pravnog propisa znači da pravni propis prestaje obvezivati svojim odredbama.S obzirom da opći akti za izvršenje pravnog propisa nemaju samostalnu egzistenciju već su vezani za sudbinu akta za čije su izvršenje donijeti. . . Prestanak važenja pravnog propisa donošenjem novog pravnog propisa kojim se određuje da raniji pravni propis prestaje važiti (derogacija pravnog propisa) 2. Prestanak važenja pravnog propisa objektivnim stavljanjem izvan snage • Derogacija pravnog propisa →prestanak važenja pravnog propisa donošenjem novog pravnog propisa kojim se određuje da raniji pravni propis prestaje važiti. Prestanak važenja pravnog propisa protekom određenog vremena 3.Indirektna derogacija→ u situacijama kada jedan novodonijeti propis na drugačiji način regulira istu materiju koja je već regulirana nekim ranije donijetim propisom. . Načini mogućeg prestanka važenja pravnih propisa: 1. onda ove treba navoditi prema redoslijedu donošenja tj. 20 . Pri tome se precizira i navodi puni naziv propisa koji prestaje važiti.Ako donošenje jednog propisa treba dovesti do prestanka važenja samo jednog dijela nekog ranije donijetog propisa. a da ujedno ne naznačava prestanak važenja ranijeg propisa. „Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti zakon…….Kada se jednim propisom označava prestanak važenja više ranije donijetih propisa. odumiranje pravnog propisa) 4.osim odredaba članka……“ . Prestanak važenja pravnog propisa uslijed prestanka postojanja društvenih odnosa koje regulira (tzv. oni prestaju važiti prestankom propisa za čije su izvršenje donijeti. . najprije najstarije pa onda po teme kriteriju dalje.

Nomotehnika » M. položaj donositelja ustavnopravnih normi 2. i to od trenutka njegova stupanja na snagu (ex tunc). ipak će pravni propis prestati važiti jer je izgubio bazu svoje primjene. ¿Kontrola pravnih propisa U hrvatskom pravnom sustavu primarni nosilac kontrole ustavnosti i zakonitosti propisa je Ustavni sud. Ukidanje→pravni propis se stavlja izvan snage s tim da u buduće njegova primjena nije više pravno moguća. Opsolentnost→ prestanak postojanja svrhe i cilja zakona što dovodi do prestanka razloga postojanja pravnog pravila. pod političkim nadzorom predstavničkih tijela. Poništavanje→propis stavlja izvan snage. Vladavina prava u političkom smislu objedinjava u sebi niz načela ustavne vladavine. nastala u njemačkoj pravnoj teoriji 19.K. st. što osigurava.pravne pretpostavke nadzakonske snage ustavnih normi: 1. kao i od samih građana. odumiranje pravnog propisa) Kad prestanu postojati društveni odnosi koje jedan pravni propis regulira. koji je složeniji od donošenja običnih zakona 21 . Pravna država je koncepcija koja svoje težište stavlja na nadzakonsku snagu ustavnopravnih normi i hijerarhiju koja iz nje slijedi. značajke posebnog postupka njihova donošenja i izmjene. Vladavina prava u pravnom smislu zahtjeva strogo pridržavanje ustava i zakona od strane svih državnih tijela i pojedinih dužnosnika. ali se pravne posljedice nastale njegovom primjenom ne diraju (ex nunc). prema kojima su svi nositelji funkcija vlasti podvrgnuti ograničenjima uspostavljenim pravnim poretkom u državi. na temelju mandata dobivenog od naroda. Međutim ako do takvog formalnog proglašavanja prestanka važenja propisa ne dođe. pružanjem zaštite.© • Prestanak važenja pravnog propisa uslijed prestanka postojanja društvenih odnosa koje regulira (tzv. ali se ujedno poništavaju i sve pravne posljedice nastale uslijed primjene tog propisa. • Prestanak važenja pravnih propisa objektivnim stavljanjem izvan snage Pravni propisi mogu prestati važiti objektivnim stavljanjem izvan snage (poništavanjem ili ukidanjem) uslijed njihove neusklađenosti s višim pravnim propisima (povreda ustavnosti i zakonitosti). Zajedničko svojstvo koncepcije vladavine prava i pravne države je zabrana svake samovolje pri odlučivanju i postupanju svih državnih tijela. Dvije formalno. nezavisno sudstvo u primjerenom i zakonom propisanom postupku u kojem je osigurano poštivanje prava čovjeka. onda se najčešće takav propis stavlja izvan snage.

zakon ili njegove odredbe – ako su odlučili da su protuustavne poništavaju se ili ukidaju). radi se o ustavnom sporu. ukidanje pravnih propisa – ne dira u ranije nastale pravne posljedice 2. na zahtjev najviših državnih tijela Sastav Ustavnog suda RH: 22 . Ustavni suci su glede odgovornosti nezavisni od parlamenta. odluka suda ima djelovanje erga omnes (prema svima). zalagali su se Jellinek i Merkl -prvi put uspostavljen Ustavom Republike Austrije iz 1920. 8. – europski model -francuski Ustav iz1958. Dvije vrste pravnih posljedica odluka o neustavnosti zakona: 1. 3. narodnih inicijativa ili narodnog veta sude za povredu ustava visokim državnim dužnosnicima u povodu ustavne tužbe pružaju zaštitu sloboda i prava čovjeka i građanina donose interpretativne odluke – tumačenja Ustava i zakona. 5. – Ustavno vijeće. bez obzira na bilo kakav konkretni slučaj. vlade i sudbene vlasti. Posredno (akcesorno) odlučivanje o neustavnosti zakona javlja se kao prethodno pitanje koje treba riješiti kako bi se mogao riješiti sam predmet sudbenog spora. Povijesni razvitak institucije ustavnog suda: -prvi nacrt pripisuje se Sieyesu. O neustavnosti zakona ustavni sud odlučuje apstraktno (nezavisno o konkretnom pravnom predmetu. prethodni nadzor ustavnosti -od socijalističkih zemalja prva je uvela SFRJ po Ustavu iz 1963. pri čemu odluka suda ima učinak samo u odnosu na konkretan predmet u kojem se zakon izuzima iz primjene (djeluje samo inter partes). znači treba sanirati sve posljedice koje je prouzročila primjena propisa USTAVNI SUD Ustavni sud je državno tijelo visokog autoriteta čija je prvenstvena zadaća nadzor nad ustavnošću zakona. 7. nadzor ustavnosti zakona nadzor ustavnosti i zakonitosti podzakonskih propisa odlučuju u sporovima o pravima i dužnostima najviših tijela državne vlasti rješavaju sporove o ustavnim pravima među državama članicama federacije nadziru zakonitost provedbe izbora. a u pravnoj doktrini 19. Djelokrug ustavnog suda: 1. 4. poništavanje pravnih propisa – djeluje retroaktivno. 2.st. 6.Nomotehnika » M. a često i način korištenja Ustavom zajamčenih sloboda i prava.K. referenduma. Neposredno (apstraktno) odlučivanje o ustavnosti zakona je odlučivanje kad pitanje sukladnosti zakona s ustavom predstavlja samu bit spora koji sud mora riješiti.© Enoncijacija zakonitosti je izričita ovlast zakonodavca koju da je ustav na temelju koje se zakonom razrađuju odredbe ustava.

državnih odvjetnika. Ustavni sud može sam pokrenuti postupak 3. diplomirani pravnik sa najmanje 15 g. radnog iskustva. ne smije pripadati nijednoj političkoj stranci niti obavljati nikakvu drugu javnu ni profesionalnu dužnost suci između sebe biraju predsjednika suda na rok od 4 godine postupak kandidiranja sudaca provodi Odbor za Ustav. pridonose racionalizaciji procesa odlučivanja 4.Nomotehnika » M. najviša tijela lokalne i regionalne samouprave Akti Ustavnog suda (donose se većinom glasova svih sudaca): 1. odluke – donose se o meritumu (biti) stvari o kojoj se sud izjašnjava 2. odvjetnika i sveučilišnih profesora) bira Sabor na vrijeme od 8 godina. svatko ima pravo predložiti pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona ili ocjenu ustavnosti i zakonitosti drugog propisa – ali takva inicijativa ne obvezuje Ustavni sud koji će sam odlučiti o tom hoće li u povodu prijedloga pokrenuti postupak 2. negativni sukob djelokruga – kada određena drž. Vlada. djeluje kao zaštitnik ustavnih načela o odgovornosti izvršne vlasti 5. politički sustav i poslovnik Sabora RH - Pokretanje postupka pred Ustavnim sudom RH (ocjena ustavnosti zakona i drugih propisa): 1. štiti prava oporbe i olakšava joj da vladajuću većinu zadržava u granicama ustavnih ovlasti 2.© 13 sudaca (prije 11) koje iz reda istaknutih pravnika (sudaca. Hrvatski Sabor. pridonosi jačanju pravne svijesti građana i primjeni ustavnih načela u zakonodavstvu i životu 23 . tijela smatraju da nisu ovlaštena odlučiti u određenoj stvari Pet načina pozitivnog političkog utjecaja ustavnog suda: 1. pozitivni sukob djelokruga – kada 2 ili više drž. predsjednik RH. istaknuo u struci znanstvenim ili stručnim radom ili javnim djelovanjem. rješenja – donose se u svim ostalim slučajevima . štite prava manjina i time nadoknađuju njihovu slabu zastupljenost u pol.moraju biti obrazložena. Vrhovni sud. bez ograničenja ponovnog izbora uvjeti: hrvatski državljanin. objavljuje se u N.N Odluke se donose većinom glasova svih sudaca. osim kada Ustav ili U Zakon propisuje posebnu većinu.K. pučki pravobranitelj. US je dužan pokrenuti i provesti postupak 4. Sukobi djelokruga (rješava ih US): 1. tijela smatraju da su ovlaštena odlučiti u određenoj stvari 2. na zahtjev tijela ovlaštenih za pokretanje postupka ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti. odlučujućim tijelima 3. sudovi u postupku 5.

• Prema Zakonu o sustavu državne uprave u provođenju nadzora nad obavljanjem poslova državne uprave ukinuti propise tijela državne uprave i jedinica lok. O ustavnoj tužbi odlučuje vijeće sastavljeno od tri suca. odnosno rješenja na Sjednici Ustavnog suda. Postupak vodi sudac US. stavku 1.© §Ustavna tužba mora sadržavati ime i prezime. . oznaku ustavnog prava ili slobode koje je povrijeđeno. zajedno s izdvojenim mišljenjem. koje može odluku donijeti samo jednoglasno. Podnesci Ustavnog suda – postupak pred Ustavnim sudom pokreće se pisanim zahtjevom. o ustavnoj tužbi odlučit će sjednica Suda.uvjeti i rokovi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonima.ovim se zakonom uređuju uvjeti i postupak za izbor sudaca US i prestanak njihove dužnosti. nadzor nad zakonitošću rada ustanove i njezinih općih akata obavlja u pravilo nadležno ministarstvo ¿Obustava od izvršenja pravnog propisa 24 . ili ako vijeće smatra da postoje razlozi da se predmet iznese na sjednicu Suda. Vlada ima pravo i dužnost ukinuti propis ministarstva ili drugog republičkog organa državne uprave. . razloge tužbe. . prijedlogom i ustavnom tužbom. Pravna priroda UZ o Ustavnom sudu. Ustavnog zakona. Skupno izdvojeno mišljenje potpisuju svi suci koji su izdvojili svoja mišljenja Sudac koji je najavio izdvojeno mišljenje ima pravo istodobno zahtijevati da se donesena odluka ili rješenje. objavi u »Narodnim novinama« i u slučaju kad objava odluke ili rješenja nije obavezna prema članku 29. -U hrvatskom pravnom sustavu osim Ustavnog suda i drugi državni organi u određenim situacijama mogu kontrolirati ustavnost i zakonitost određenih općih akata: • Prema Zakonu o Vladi RH.postupak i pravno djelovanje njegovih odluka . Samouprave • Prema Zakonu o ustanovama. Podnosi se US izravno ili ih se šalje poštom. dokaze o tome da je iscrpljen pravni put i da je tužba pravodobna i potpis podnositelja ustavne tužbe. oznaku odluke kojom je povrijeđeno neko pravo ili sloboda.zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom . dužan ga je pisano obrazložiti Izdvojeno mišljenje može izraditi i više sudaca zajedno ako se protive izreci i/ili obrazloženju odluke ili rješenja zbog istovjetnih pravnih razloga koji su usmeno obrazloženi na Sjednici Ustavnog suda (skupno izdvojeno mišljenje).K. Uz tužbu se mora podnijeti osporeni akt u izvorniku ili prijepisu.i druga pitanja važna za izvršenje dužnosti i rad US Izdvojeno mišljenje Sudac ima pravo na izdvojeno mišljenje ako većina sudaca na Sjednici Ustavnog suda prihvati odluku ili rješenje čijoj se izreci i/ili čijem se obrazloženju sudac protivi.Nomotehnika » M. ime i prezime njegovog punomoćnika. Sudac koji na Sjednici Ustavnog suda izdvoji mišljenje u pogledu izreke i/ili obrazloženja odluke ili rješenja i usmeno ga obrazloži na Sjednici Ustavnog suda. prebivalište ili boravište odnosno tvrtku i sjedište podnositelja ustavne tužbe. Ako se u vijeću ne postigne jednoglasnost. Podnesci upućeni sudu moraju biti potpisani. Podnesci moraju biti razumljivi i moraju sadržavati sve što je potrebno da bi se po njima moglo postupati. Sudac je dužan pisano obrazložiti i dostaviti predsjedniku Ustavnog suda izdvojeno mišljenje u roku osam dana od dana donošenja odluke.

tada mora predlagatelj zakona dobro obrazložiti opravdane razloge koji nalažu retroaktivnost. ¿Povratno djelovanje pravnog propisa (retroaktivnost) Povratno djelovanje pravnog propisa znači da se taj propis primjenjuje na situacije koje su nastale i postojale prije nego što je sam propis stupio na snagu. U takvom slučaju predmet se rješava na temelju zakona. budući da se kod ekscepcije utvrđuje nezakonitost podzakonskog normativnog akta samo s obzirom na konkretni slučaj o kojemu se rješava. Zakonodavac u principu isključuje retroaktivno djelovanje pravnog propisa dopuštajući ga samo izuzetno i uz strogo propisane uvjete i često određene baš samim Ustavom. ¿Ekscepcija nezakonitosti (ilegalnosti) Ekscepcija nezakonitosti je svojevrstan oblik kontrolnog ovlaštenja prema pravnim propisima putem kojega određeni organi (u pravilu sud) odbija primjenu pravnog propisa (prije svega propisa podzakonske prirode) na konkretan slučaj kad utvrdi da je to u suprotnosti s višom pravnom normom (zakonom). što ima za posljedicu ili konačnu nemogućnost primjene pravnog propisa koji je obustavljen od izvršenja. U hrvatskom pravnom sustavu samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje. ili se eliminira sama odluka kojom je došlo do obustave.© Kod obustave od izvršenja radi se zapravo o privremenom prestanku mogućnosti primjene općeg akta (u pravilu podzakonske prirode) koja nastaje zbog toga što je pravno ovlašteni nosilac kontrole takvog akta iskoristio pravo da ga obustavi od izvršenja sumnjajući u njegovu ispravnost U takvom slučaju konačnu odluku donosi neki drugi (viši) organ koji odlučuje da li je do obustave od izvršenja trebalo doći ili ne. Kod ekscepcije ilegalnosti pravni propis podzakonske prirode se ne stavlja izvan snage. Tko se može koristiti pravom na obustavu od izvršenja pravnih propisa određuje zakonodavac koji pravnom normom (u pravilu zakonom) ovlašćuje određene subjekte da mogu provoditi ovu mjeru prema određenim kategorijama pravnih propisa.K.Nomotehnika » M. 25 . Takav se akt može u povodu nekog drugog slučaja i dalje primjenjivati sve dotle dok ga nadležni organ u propisanom postupku ne stavi izvan snage.

Plan normativne djelatnosti je specifičan dokument temeljem kojega se planski (smišljeno) obavljaju pojedine radnje normiranja. a posebno oblike procedure za donošenje određenih pravnih pravila (npr.U planu treba predvidjeti faze normiranja.Planom normativne djelatnosti treba predvidjeti i otvaranje procedure stavljanja izvan snage ili izmjene. Plan normativne djelatnosti u oblasti reguliranja prihoda ili oblasti obrazovanja. referendum. u kojem vremenu i na koji način 3. poznavanje literature i terminologije 3.) 26 . odnosno dopune određenih pravnih propisa. javna rasprava). za općinsko vijeće ili županijsku skupštinu) Uži plan→plan normativne djelatnosti određene strukture razdvojen po nositeljima ili prema prirodi materije koja će se regulirati pravnim propisima donesenim na osnovu plana (npr.K. Širi plan→ukupna plansko normativna djelatnost za određenu strukturu (za ustanovu.Nomotehnika » M. kojim pitanjima treba dati prioritet i u kojoj mjeri . pomorstva. . poznavanje društveno-političkog uređenja i pravnog sustava. Znanje koje se smatra nužnim obuhvaća: 1. turizma i sl. njihovo trajanje i radnje koje je pri tome nužno poduzeti. tko i koji pravni propis treba donijeti 2. poznavanje ustavne materije. te izmjene starih ili stavljanja izvan snage postojećih pravnih propisa.© ¿Subjektivne pretpostavke za izradu pravnih propisa Temeljna subjektivna pretpostavka za uspješno bavljenje izradom pravnih propisa je posjedovanje odgovarajućeg znanja. sposobnost jezičnog izražavanja ¿PLAN NORMATIVNE DJELATNOSTI Planirati normativnu djelatnost znači predviđati radnje koje će se u vremenu za koje se plan donosi biti nužno poduzeti radi stvaranja novih. U planu normativne djelatnosti mora biti naročito vidljivo: 1. poznavanje principa načela izrade pravnih propisa. opća naobrazba (osobna kultura redaktora) 2.znanje nomotehnike 4.

.treba težiti upotrebi uobičajenih izraza – takvih koji su razumljivi najširem krugu ljudi. Opća načela za izradu pravnih propisa su: 1.  Načelo ukupnosti sadržaja pravnog propisa . načelo odnosa jezičnih izraza i logičkog smisla pravnog propisa 3. a redaktor ih je na odgovarajući način ugradio u tekst pravnog propisa.© ¿NAČELA IZRADE PRAVNIH PROPISA Postoje opća i posebna načela za izradu pravnih propisa. načelo utvrđivanja i izražavanja egzistencijske i sadržajne ovisnosti nižeg propisa o višem  Načelo jasnoće. koja znači da je donosioc predvidio i obuhvatio sva pitanja koja moraju biti obuhvaćena dotičnim pravnim propisom.treba izbjegavati upotrebu stranih riječi.treba težiti da sadržaj pravnog propisa bude jasan svakome . kvalitete i kvantitete stila pravnog propisa 2.treba svesti na najmanju moguću mjeru upotrebu svih onih izraza kojima se ne može precizno odrediti pravo značenje .Zahtjev kvalitete stila pravnih propisa izražava se u potrebi da jednoj misli uvijek odgovara isti jezični izraz tj.Sadržajem pravnog propisa koji se donosi moraju biti obuhvaćeni svi oni društveni odnosi koji se reguliraju odredbama tog propisa.Jasnoća stila izražava se ovdje zahtjevom da se misao donosioca pravog propisa izrazi stilski tako da nijednog trenutka ne dovodi u sumnju čitaoca (pogotovo primjenjivača pravnih propisa) o tome što je donosilac htio reći.Zahtjev kvantitete stila pravnog propisa stavlja pred redaktora obvezu da u tekstu pravnog pravila ugradi onoliko jezičnih izraza koliko je najmanje nužno da bi se shvatila misao donosioca. koji nisu lokalizmi i provincijalizmi. da se ista misao uvije izražava na jednaki način u čitavom tekstu pravnog propisa. 27 . kvalitete i kvantitete stila pravnog propisa . Opća načela služe za izradu svih pravnih propisa. U pogledu jezičnog izražavanja pri izradi pravnih propisa treba voditi računa o slijedećim bitni elementima: .Nomotehnika » M. koja proizlazi iz višeg pravnog propisa u sustavu prava. načelo ukupnosti sadržaja pravnog propisa 4. Time se postiže ukupnost sadržaja pravnog propisa. . poglavito izraza koji su teško razumljivi  Načelo odnosa jezičnih izraza i logičkog smisla pravnog propisa Pri izradi pravnih propisa izuzetno je važno postići sklad u odnosu između jezičnih izraza upotrebljenih za izražavanje misli u jednom pravnom propisu i logičkog smisla tog propisa.K. dok posebna načela služe za izradu određenih vrsta pravnih propisa. izrazi koji vrijede. .Pravi propis odnosi se na dio normativnog ovlaštenja prema nadležnosti donosioca. načelo jasnoće. koji se stalno upotrebljavaju. .

formirajući njegov sadržaj mora ostati u okviru propisane nadležnosti i svojim propisom obuhvatiti samo one odnose i na onaj način kako to predviđa više pravno pravilo. ¿Dijelovi pravnog propisa: uvodni dio naslov uvodne odredbe centralni dio kaznene odredbe prijelazne odredbe završne odredbe Obavezni (bitni dijelovi) pravnog propisa:  uvodni dio  naslov  centralni dio  završne odredbe s datiranjem Ostali dijelovi (fakultativni karakter):  uvodne odredbe  kaznene odredbe  prijelazne odredbe 28 . .©  Načelo utvrđivanja i izražavanja egzistencijske i sadržajne ovisnosti nižeg propisa o višem Između pravnih propisa na nižoj hijerarhijskoj ljestvici i onih koji su po svom položaju viši postoje izvjesni oblici egzistencijske i sadržajne ovisnosti .Sadržajni odnos nižeg propisa o višem znači da donosilac nižeg propisa. Pri tome treba paziti da sadržaj njegovog propisa bude usklađen sa sadržajem odgovarajućeg višeg pravnog propisa. Izrada konačnog teksta pravnog propisa je krajnji rezultat djelatnosti normiranja.Nomotehnika » M. odnosno da ne bude u suprotnosti s njim. a materija koja njime je obuhvaćena dobiva time potrebnu pravnu regulaciju.Egzistencijska ovisnost (ovisnost o nastanku) nižeg pravnog propisa o višem znači da niži propis ne može nastati ako za donošenje takvog propisa nije njegovu donosiocu otvorena nadležnost u nekom višem pravnom propisu. ¿IZRADA KONAČNOG TEKSTA PRAVNOG PROPISA Izrada konačnog teksta pravnog propisa znači uobličavanje u potrebnu formu odgovarajućeg propisa koji tako postaje dio pravnog sustava.K.

To proglašenje se vrši posebnim aktom (Odluka o proglašenju) kojega u pravilu donosi državni poglavar.Uvodni dio kod svih podzakonskih općenormativnih akata uvijek izražava dvije bitne činjenice: 1. U najvećem broju propisa iz uvodnog dijela proizlaze dva temeljna podatka: a) tko je donosilac dotičnog pravnog propisa b) temeljem kojeg pravnog osnova je taj propis donijet Uvodni dio Ustava .Sam tekst Ustava počinje uvodnim odredbama koje nose naziv „Izvorišne osnove“ i u njima se daje povijesni pregled kontinuiteta hrvatske državnosti i izražava tisućljetna nacionalna samobitnost i državna opstojnost hrvatskog naroda. pravnu osnovu temeljem koje se akt donosi 2. puni naziv toga propisa te službeno glasilo u kojem je taj propis objavljen i kada.Pravna osnova i oznaka donosioca izražava se tako da se navodi članak (ako je potrebno stavak i točka) propisa koji sadrži ovlaštenja za donošenje. u pravilu poseban akt za njegovo proglašenje dok se u njegovim uvodnim odredbama (preambula) često ističu osnovne orijentacije političkog i pravnog sustava. oznaku donosioca akta . može pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti zakona pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske. . Ako Predsjednik Republike smatra da proglašeni zakon nije u skladu s Ustavom.Katkada se u uvodnom dijelu navodi i vremenska oznaka kad je propis donesen. niti u posebnoj odredbi stoji oznaka donosioca. .“ Uvodni dio podzakonskih općenormativnih akata .Svaki zakon se proglašava.© ¿ Uvodni dio pravnog propisa Uvodni dio propisa je onaj koji u tekstu pravnog propisa stoji ispred naslova. „Predsjednik Republike proglasit će zakone u roku od osam dana od kada su izglasani u Hrvatskom saboru.Nomotehnika » M. tako ni uvodni dio Ustava nema onaj klasičan izgled pod kojim podrazumijevamo sadržajno postojanje uvodnog dijela s oznakom donosioca i pravnom osnovom za normiranje. 29 .Kako pri donošenju Ustava nema pozivanja na pravnu osnovu iz koje proizlazi ovlaštenje njegovu donosiocu. Uvodni dio zakona .K. .Prilikom donošenja Ustava donosi se.U uvodnom dijelu zakona također se ne navodi pravna osnova temeljem koje se zakon donosi. . što nije nužno jer se vrijeme datiranja daje uvijek na kraju teksta propisa.U našem Ustavu pravni osnov za proglašenje zakona utvrđen je člankom 88. .

K. metoda primjeričnog normiranja 3. uredba. metoda taksativnog normiranja 2.Iz naslova pravnog propisa vide se uvijek dvije stvari: 1. Po njemu se. O izvlaštenju. o morskom ribarstvu i sl.© ¿Naslov pravnog propisa . metoda principijelnog normiranja 5. tumači sadržaj propisa. načelno. pravilnik i sl. .I uvodne odredbe imaju na odgovarajući način interpretativni karakter jer u izvjesnom smislu tumače namjeru donosioca i cilj i svrhu pravnog propisa. metoda precendentnog normiranja 30 . jasno i uočljivo o naslov treba biti kratak. ¿Centralni dio pravnog propisa Centralni dio pravnog propisa (sadržaj propisa u užem smislu) najvažniji je dio teksta pravnog propisa.) .Nomotehnika » M. Centralni dio moguće je izraziti različitim metodama normiranja: 1. Centralnim dijelom obuhvaća se ukupna materija čiju pravnu regulaciju smije donosilac izvršiti jednim pravnim propisom. cilj koji se želi postići 3.Uvodnim odredbama donosilac ukazuje na: 1.Naslov predstavlja oznaku prema kojoj se jedan pravni propis razlikuje od drugoga. karakter sadržaja prema materiji koja se regulira (npr.Neki bitni momenti o kojima treba voditi računa pri davanju naslova: o naslov treba pisati odvojeno od ostalih dijelova teksta. razloge donošenja propisa 2. rukovodne principe kojih se treba držati prilikom interpretacije i primjene . . uvijek u jednoj rečenici bez skraćenica i interpunkcija. vrsta propisa (zakon. metoda apstraktnog normiranja 4. ¿Uvodne odredbe .Naslov pravnog propisa uvijek ima interpretativno značenje.) 2.

Ovom metodom se skraćuje tekst pravnog propisa. 31 .Izuzetno je korisna u situacijama kada u momentu donošenja propisa nije moguće predvidjeti sve slučajeve koje treba obuhvatiti tim dijelom sadržaja pravnog propisa. II. .Ovdje se radi.Upotrebom ove metode u sadržaju pravnog propisa navode se određeni slučajevi na koje se dotična norma odnosi i oni služe kao temeljni primjer s tim što se dotična norma može primijeniti. Metoda apstraktnog normiranja .K. V. .) . Metoda primjeričnog normiranja (metoda analogije) . Metoda precendentnog normiranja . . „ i drugo“. „osobito“.Metoda kod koje donosilac pravnog propisa točno propisuje slučajeve na koje će se propis primijeniti. načelo jednakosti pred zakonom i sl. . .Taksativnim normiranjem ograničava se donošenje sadržaja propisa samo na slučajeve koji su naznačeni.© I.“.Ovom metodom ne ograničava se domašaj dijela pravnog propisa već se predviđa mogućnost njegovog širenja uz pretpostavku pojave sličnih slučajeva. .Slabost ove metode je u širini moguće interpretacije. putem analogije i na slične slučajeve. .Nomotehnika » M. „posebno“ ili se kod završetka nabrajanja stavi riječ „i slično“. zahvaljujući načinu koji je u praksi ranije riješen neki slučaj rješavaju u buduće isti ili slični slučajevi. Metoda principijelnog normiranja . prilikom njezine izrade koristimo se metodom nabrajanja. . . koristimo je kada je nužno točno i precizno iskazati način regulacije koji se odnosi na pojedine.Specifična metoda koja je nastala kao posljedica okolnosti što su određena uopćavanja pravnih pojmova svedena na principe koji dobivaju karakter pravnih načela i postaju zajednička za više pravnih propisa (npr.Ova metoda pridonosi skraćenju teksta propisa i izbjegavanju nepotrebnog ponavljanja sadržaja. Načelo zakonitosti. „itd.Ova metoda se iskazuje u sadržaju propisa na način što se prije nabrajanja slučajeva na koje se tekst propisa primjenjuje stavi riječ „naročito“.Slabost metode taksativnog normiranja jest u ograničenosti primjene sadržaja propisa koji je izrađen putem taksativnog normiranja. u stvari o primjeni principa presedana tako što se. IV.Slabost ove metode je preširok obujam propisa nastalog primjenom uopćavanja. točno određene slučajeve. III. Metoda taksativnog normiranja .Metoda taksativnog normiranja je jednostavna.Ova metoda je najuobičajeniji način normiranja koji se javlja u slučajevima kada se putem uopćavanja (generaliziranja) sadržaj propisa daje tako da ga je moguće primijeniti na neograničen broj slučajeva koji se ubuduće mogu javiti.

Pri izradi prijelaznih odredaba treba paziti da se njima ne povrijede već stečena prava određenih subjekata. . koji nastaju u onom praznom prostoru prestanka djelovanja starog propisa i početka djelovanja novog propisa. tada prestaje potreba za daljnjim postojanjem prijelaznih odredaba koje se na takve slučajeve odnose – odumiru u sustavu prava.Ako je u pitanju propis s ograničenim trajanje onda se u završnim odredbama označava vrijeme do kojega važi.Prijelazne odredbe u izvjesnom smislu imaju povratno djelovanje jer se odnose na slučajeve čije je rješavanje započelo po odredbama ranijeg propisa.Nomotehnika » M.© ¿Kaznene odredbe Kaznene odredbe navode sankciju koju donosilac propisa predviđa za subjekte čije bi ponašanje i djelovanje ili propuštanje bilo suprotno određenjima u pravnom smislu. .U završne odredbe ulazi oznaka momenta donošenja pravnog propisa. Dva glavna pristupa načinu izrade kaznenih odredaba: 1. . ¿Završne odredbe U završnim odredbama se nalazi prije svega odredba o vremenskom važenju propisa. 32 . koji obično nosi oznaku „kaznene odredbe“ propisuje sankcije za prekršioce odredaba koje je propisao. Iz završnih odredaba vidi se ponajprije kada je propis koji je u pitanju stupio na snagu.K.U slučajevima kada novi propis ponovo regulira (na drugačiji način) jednu materiju postavlja se pitanje sudbine onih slučajeva i odnosa čije je rješavanje počelo prema odredbama ranijeg propisa a nije završeno do pojave novog. ali i da se što lakše izvrši prelazak na režim novog propisa. odnosno moment prestanka njegova važenja. . u tekstu pravnog propisa daje se opis djela koje prema propisu ima odgovarajuću kvalifikaciju i odmah uz to propisuje sankciju koja može zadesiti počinioca takvog dijela. Kad se takvi slučajevi riješe. izaziva potrebu propisivanja prijelaznih odredbi. a nakon toga u posebnom dijelu teksta. ali nije bilo završeno do donošenja novoga. .Najveći broj prijelaznih odredaba je privremenog karaktera jer su te odredbe ograničene na određene slučajeve. .Postojanje takvih graničnih slučajeva. 2. . ¿Prijelazne odredbe U pravilu su prisutne u onim propisima koji reguliraju materiju koja je već jednom bila regulirana. donosilac pravnog propisa propisuje prava i dužnosti određenih subjekata.

U praksi.U pravilu se kao posebni dijelovi teksta propisa izražavaju se kaznene i prijelazne odredbe (kad su sadržane u tekstu pravnog propisa) te završne odredbe. 33 .Sadržaj propisa je podijeljen obično na dijelove. odnosno poglavlja i odsjeke. službeni list Republike Hrvatske. moment objavljivanja pravnog propisa 3. To znači da se iz završnih odredaba jednog pravnog propisa vidi koji su pravni propisi. se često spajaju u istoj glavi prijelazne i završne odredbe koje mogu biti jedna posebna glava pravnog propisa.Ukupni tekst pravnog propisa sastoji se od članaka.Nomotehnika » M. glave ili poglavlja. njegovim stupanjem na snagu. Članak pravnog propisa tvori jednu ili više misli koji predstavljaju izvjesnu cjelinu. . U hrvatskom pravu postoji ustavna odredba da se zakoni prije nego što stupe na snagu objavljuju u „Narodnim novinama“ glasilu koje je prema Ustavu. moment stupanja na snagu 4. .Dijelovi propisa mogu se označiti brojevima i mogu imati posebne naslove. Članak se još može razbiti i na stavke. Nužnost objavljivanja je pretpostavka za mogućnost njihove primjene. Ako je centralni dio propisa duži onda se radi preglednosti često razdvaja na dijelove. kod izrade pravnih propisa.Pravni propisi izražavaju se u pisanoj formi. . glave. moment stvarnog početka primjene . ¿OBJAVLJIVANJE PRAVNIH PROPISA (publikacija) Objavljivanje pravnih propisa je radnja u postupku donošenja pravnih propisa putem koje se na unaprijed propisani način objelodanjuje sadržaj teksta pravnog propisa kako bi se s tim sadržajem mogli upoznati svi oni društveni subjekti koji za to imaju interes. .K. moment kada je pravni propis donesen (kada je nastao) – datiranje propisa 2. .© Mogu se javiti četiri vremenska momenta kod nastanka i važenja pravnog propisa: 1. ¿FORMA TEKSTA (SADRŽAJA) PRAVNOG PROPISA .U završne odredbe ulaze norme o derogaciji. odnosno momentom njegove primjene prestali važiti. izražavaju se rečenicom ili više njih.

pojedine prijedloge.kroniku značajnijih događanja u Saboru. . Ako nije došlo do izmjene temeljne koncepcije pravnog propisa već se ona zadržava i dalje ali su ipak nužni zahvati u njegov tekst onda se služimo tehnikom izmjene i dopune pravnog propisa.poticaje.) 34 . .kroniku međuparlamentarne suradnje Sabora.akte Predsjednika Republike. Izmjene pravnog propisa su radnje putem kojih se odgovarajući dio teksta pravnog propisa mijenja kako bi svojim sadržajem odgovarao novonastalim društvenim zahtjevima – osuvremenjivanje pravnog propisa.pojedine tekstove donesenih zakona i drugih akata. Uredba o izmjenama i dopunama itd. . Glasilo Sabora »Izvješća Hrvatskoga sabora« objavljuje: .Nomotehnika » M. Zahtjev vremenskog kontinuiteta traži da u svakom vremenu imamo propis koji odgovara zahtjevu tog vremena.prikaz osnovnih tema koje su predmet rasprave na sjednicama Sabora. odnosno imenovao Sabor.zaključke Sabora i radnih tijela Sabora. . odnosno konačne prijedloge zakona i drugih akata Sabora. . Ako se osnovna koncepcija propisa mijenja. Uredu Predsjednika Republike i Vladi. . jer to zahtijevaju novi društveni odnosi.© Radi izvješćivanja zastupnika i javnosti o svom radu Sabor izdaje svoje glasilo i druge publikacije.K. ¿IZMJENE I DOPUNE PRAVNIH PROPISA Vijek trajanja pravnog propisa stoji u obrnutoj proporciji s dinamikom društvenog razvoja. . . odnosno moguće loše izražavanje postavljenih ciljeva društvene politike od strane redaktora pravnih propisa U pravilu se izmjene i dopune vrše tako da se donese novi propis (Z. o izmjenama i dopunama zakona. . Dopune pravnog propisa znače radnje kojima se upotpunjuje tekst pravnog propisa kako bi svojim sadržajem ostvario ukupnost regulacije društvenih odnosa koje mora obuhvatiti. .životopise dužnosnika koje je izabrao.zastupnička pitanja i odgovore Vlade.prikaz rada Vlade.sažete govore održane na sjednicama Sabora. loše predviđanje donosioca pravnog propisa. zahtjev za usaglašavanjem teksta pravnog propisa s promijenjenim zahtjevima društvene sredine i vremena 2. tako što će se isti zamijeniti drugim propisom. stajališta i mišljenja iznesene u vezi s temama o kojima se raspravlja i odlučuje u Saboru. . onda treba propis staviti izvan snage. Potrebe za izmjenama i dopunama nastaju uslijed dva temeljna razloga: 1.

odnosno dopunjeni dijelovi i umjesto njih uvrste izmjene..Nomotehnika » M. ¿ISPRAVCI PRAVNIH PROPISA Ispravci pravnih propisa jesu radnje putem kojih se vrši usklađivanje između izvornog teksta propisa. Kada se vrši ispravak teksta pravnog propisa u kojemu je uočena greška. onakvog kakav je usvojio njegov donosilac i teksta tog propisa kakav je objavljenkada se među njima jave razlike. Razlike mogu nastati zbog različitih razloga –greške uslijed nemarnosti.© ¿PROČIŠĆENI TEKST PRAVNOG PROPISA Pročišćeni tekst pravnog propisa nastaje tako da se iz izvornog teksta propisa koji je pretrpio veći broj izmjena i dopuna odstrane svi izmijenjeni. Prilikom utvrđivanja pročišćenog teksta pravnog propisa. Na taj se način tekst pročišćava i njegov sadržaj čine odredbe izvornog teksta koje nisu mijenjane i sve izvršene izmjene i dopune. odnosno dopune koje su izvršene do momenta pročišćavanja teksta. kao i eventualni ispravci tekst ako ih je bilo. tijelo koje utvrđuje pročišćeni tekst u uvodnom dijelu pročišćenog teksta poziva se na ovlaštenje koje mu je dodijeljeno da bi mogao utvrditi pročišćeni tekst te ujedno navodi što pročišćeni tekst sadrži. Ovim se putem dobiva jedan tekst (umjesto ranijeg izvornika i svih izmjena i dopuna) s novom numeracijom članaka. Dužnost je tada donosioca da pogrešni (objavljeni ) tekst ispravi. 35 . onda se u uvodnom dijelu ispravka najprije konstatira uočenost greške i naziv propisa u kojemu je greška uočena s naznakom službenog glasila u kojemu je propis objavljen. greške u tiskanju. u prepisivanju i sl.K.

zajednička strategija.)osnivački ugovori (3) a. ljudi i kapitala. te ih ugrađuju u zakonske propise. izjava. odluke Neobvezujuće: preporuke. odluka. Ona nije klasična konfederacija. To je ukupni sadržaj europskog prava!Skup je prava i obveza koji obvezuje i povezuje sve zemlje unutar EU. EU je političko pravni subjekt posebne vrste. zaključak. 3. zajedničke vanjske politike te suradnja u području pravosuđa u unutarnjih poslova Akti koji se donose u okviru triju zajednica dijele se na: Obvezujuće: uredbe. neka vrsta slobodne trgovinske zone. Euroatom.K.. mišljenja U okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike. ni federacija u nastajanju.) Ugovor o Europskoj ekonomskoj zajednici b. Najveći domet povezivanja je slobodan promet roba. nije ni federacija.) Drugi element su opća pravna načela i pravni standardi koje sudovi donose prilikom donošenja svojih odluka. On donoseći presude stvara pravo EU-je i taj dio prava ulazi u pojam aqui communitauire. zajednička izjava. Eu sjedinjuje gospodarsko i političko djelovanje s ciljem boljeg povezivanja država. ulaze i konvencije. Takvu praksu nije posve prihvatio Europski sud. EZUČ.) Euroatom (odnosi se na suradnju europskih država u pogledu iskorištenja atomske energije) c. smjernice. osim u angloameričkim državama. konvencija) 36 . te suradnje u području pravosudnih poslova donose se akti drugog karaktera (okvirna odluka.) Odluke Europskog suda. Pravna priroda EU Za članice EU najviše pravo je europsko pravo. Primarni izvori prava EU Ugovor o EZ Ugovor o Europskoj zajednici za ugljen i čelik Ugovor o Europskoj zajednici za atomsku energiju Ugovor o Europskoj uniji Sekundarni izvori prava EU Su akti koje donose institucije EU u kojima se EU temelji: triju zajednica EZ. Dakle. veže se za europsko pravo.Nomotehnika » M.© EUROPSKO PRAVO Aqui communitauire (eki komuniter) – Nov program. Sudske presude nisu izvor prava. Postoji nekoliko elemenata koji ga čine: 1.) Ugovor o osnivanju Zajednice za ugljen i čelik Ulaze i ugovor iz Mastrichta(uspostavljena EU) i ugovor iz Nice(ugovor europskog prava) 2.

Postupak za potvrđivanje međunarodnog ugovora pokreće Vlada Republike Hrvatske na poticaj Ministarstva vanjskih poslova. Potpisivanje međ. ureda i drugih organizacija kako bi djelatnosti koje obavljaju stekle zakonitu i pravnu formu. ovim se protokolom regulira režim trgovine poljoprivrednim proizvodima između Hrvatske i proširene EU te zamjenjuju dosadašnji dodaci sporazuma kojima se reguliraju spomenuta pitanja. ako je njegov sadržaj u skladu s osnovom za vođenje pregovora i sklapanje međunarodnog ugovora . u roku od 15 dana od dana potpisivanja.) sukladno zakonu i aktu o osnivanju te njime uređuje pitanja unutarnjeg ustrojstva. regulira se rad državnih ustanova. Sam poslovnik spada u pomoćne izvore prava. bez obzira na to je li sadržan u jedinstvenoj ispravi ili u dvjema ili više međusobno povezanih isprava i neovisno o njegovu nazivu. dostavlja nadležnom državnom tijelu međunarodni ugovor na hrvatskom jeziku i na jednom od jezika izvornika ako to nije hrvatski. Sabor Republike Hrvatske potvrđuje međunarodne ugovore koji traže donošenje ili izmjenu zakona. "Međunarodni ugovor" je sporazum _ utemeljen na sukladnom očitovanju najmanje dvaju međunarodnopravnih subjekata _ koji je uređen međunarodnim pravom i koji je u pisanom obliku. odnosno Vlada Republike Hrvatske. taj èlan izaslanstva može nakon završenih pregovora ugovor potpisati.© Protokol 7 Nakon proširenja EU s 15 na 25 članica (1.204. odnosno usvajanja teksta međunarodnog ugovora. 37 . Vlada itd. Potvrđivanje međ. odn.Nomotehnika » M. kojega Republika Hrvatska sklapa s jednom ili više država. Poslovnik donosi tijelo (Sabor.) usvojen je dodatni protokol pod nazivom Protokol 7. međunarodne ugovore vojne i političke naravi i međunarodne ugovore koji financijski obvezuju Republiku Hrvatsku. jednom ili više međunarodnih organizacija odnosno jednim ili više ostalih međunarodnopravnih subjekata. načina rada i odnosa u samom tijelu. ugovora Kad je predsjednik Republike. Dodatna pitanja Pravna priroda poslovnika Poslovnikom se ne uređuju odnosi materijalnog prava nego odnosi u procesnom pravu. dala punomoć za potpisivanje međunarodnog ugovora jednom od članova izaslanstva Republike Hrvatske.5.K. ugovora Izaslanstvo Republike Hrvatske. Njime su utvrđene hrvatske carinske koncesije za poljoprivredne proizvode.

razmatra načelna pitanja zaštite i ostvarivanja Ustavom Republike Hrvatske utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda te prava nacionalnih manjina. uz njezin pristanak. Odbor za Ustav.biračko pravo.politička stranka koja ima najmanje tri zastupnika.pravni položaj vjerskih zajednica.provodi postupak kandidiranja sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i predlaganja za izbor Saboru.prati i razmatra provedbu Ustava Republike Hrvatske. ima status predsjednika radnog tijela Sabora. . . javna okupljanja i mirne prosvjede građana. . . . u pogledu prava i obveza.razmatra načelna pitanja u vezi s usuglašavanjem zakonodavstva s Ustavom Republike Hrvatske.prati provedbu Poslovnika Hrvatskoga sabora. . a zastupnik iz reda nacionalnih manjina može biti i član kluba stranke kojoj pripada. . Predsjednik Kluba zastupnika.rješava sporove o djelokrugu radnih tijela Sabora. .K.predlaže donošenje i promjene Poslovnika Hrvatskoga sabora.udruživanje.razmatra mišljenja i prijedloge ustavne naravi upućene Saboru.u postupku promjene Ustava Republike Hrvatske priprema prijedloge odgovarajućih akata. izbor zastupnika u Sabor. a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na: .dvije ili više političkih stranaka koje imaju zajedno najmanje tri zastupnika.Nomotehnika » M.opća pitanja ustavnosti i zakonitosti. . Poslovnik i politički sustav poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike. . .uporabu i zaštitu grba. 38 . državne blagdane. Poslovnik i politički sustav: . U djelokrugu su Odbora za Ustav. nagrade i druga priznanja. zastave i himne Republike Hrvatske i drugih državnih simbola. .zastupnici iz reda nacionalnih manjina.najmanje tri nezavisna zastupnika. . . Radi se o vremenskim rokovima do kada vrijede određeni članci iz starog Ustava Klubovi zastupnika Klub zastupnika u Saboru mogu osnovati: .© Pravna priroda UZ za provedbu Ustava Ovim se zakonom rješava pitanje usklađivanja odredbi koje su bile na snazi prije donošenja Ustava as novim Ustavnim rješenjima. . Zastupnik može biti član samo jednog kluba. izbor predsjednika Republike. .u postupku raspisivanja referenduma ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj priprema prijedloge odgovarajućih akata. izbor za tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i referendum.

Odbor za zakonodavstvo: .K.razmatra prijedloge za davanje vjerodostojnog tumačenja zakona ili drugog akta kojeg je donio Sabor.daje mišljenje o prijedlogu da pojedine odredbe zakona imaju povratno djelovanje.temeljna pitanja vlasničkih odnosa. .utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove zakona i drugih akata koje donosi Sabor.pitanja i odnose iz djelokruga državne uprave te pitanja ostvarivanja zakonitosti u radu tijela državne uprave.razmatra prijedloge zakona i drugih akata koje donosi Sabor u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim sustavom te u pogledu njihove pravne obrade.Nomotehnika » M. ustrojstva. 39 . . . kad je tim zakonima ili aktima za to ovlašten ili kada su ti akti najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni. osnivanja. . . .brine se o jedinstvu pravnog sustava i daje mišljenje o načelnim pitanjima izgradnje pravnog sustava ili jedinstvene primjene zakona.pitanja ustrojstva i djelokruga državnih tijela.ustrojstvo. djelokrug i način rada pučkog pravobranitelja. djelokruga i načina rada tijela državne uprave.razmatra akte koje potvrđuje ili na koje daje suglasnost Sabor i o tome daje mišljenje.izvješća državnih tijela državne uprave o primjeni zakona i o općim problemima državne uprave.javno informiranje.razmatra pitanja jedinstvene zakonodavne metodologije i druga pitanja bitna za jedinstvenu pravnu tehniku i terminološku usklađenost akata koje donosi Sabor.© .opća pitanja funkcioniranja političkog sustava. . . . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful