P. 1
NOMOTEHNIKA -skripta

NOMOTEHNIKA -skripta

|Views: 4,977|Likes:
Published by GAGA385

More info:

Published by: GAGA385 on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

Nomotehnika » M.K.

©

NORMATIVNA DJELATNOST Nomotehnika je znanost o izradi pravnih propisa. Normativna djelatnost je skup postupaka i radnji kojima se donose i stvaraju pravni propisi. U normativnu djelatnost spadaju također postupci i radnje kojima se postojeći propisi mijenjaju, dopunjuju ili ukidaju. - podjela normativne djelatnosti prema subjektima koji je vrše: a) Normativna djelatnost državnih organa b) Normativna djelatnost nedržavnih organa - podjela normativne djelatnosti prema vrstama akata koji se donose: a) Normativna djelatnost u okviru koje se donose opći (generalni) pravni propisi b) Normativna djelatnost u okviru koje se donose pojedinačne norme Općim aktima se na generalan način reguliraju društveni odnosi (apstraktna pravila). Pojedinačnim aktima se regulira konkretan društveni odnos (pojedinačni slučajevi).

Propisi i opći akti u hrvatskom sustavu prava U hrvatskom pravnom sustavu dvije su grupe propisa i općih akata: a) Pravni propisi koje donose državni organi b) Opći akti koje donose strukture izvan državnog aparata Pravni propisi državnih organa: 1. Sabor RH - Ustav, zakone, državni proračun; - odluke, deklaracije, rezolucije, povelje, preporuke i zaključke 2. Predsjednik RH - uredbe sa zakonskom snagom 3. Vlada RH - uredbe, odluke, rješenja i zaključke 4. Ministri i ravnatelji državnih upravnih organa - pravilnike, naredbe, naputke za provedbu zakona 5. Tijela jedinica lokalne samouprave i uprave - statute, odluke Pravni propisi izvan strukture državnog aparata: Ustanove mogu donositi prema Z. o ustanovama statute i druge opće akte sukladno zakonu i aktu o osnivanju.

1

Nomotehnika » M.K.© Značenje pravnog normiranja kao oblika društvenog stvaranja: - Pažnju djelatnosti normiranja poklanja jednako onaj tko pravne propise donosi, kao i onaj zbog kojih se pravni propisi donose. Za prve, pravni propis, koji nastaje kao „produkt“ djelatnosti normiranja predstavljaju jedan od instrumenata provođenja i ostvarivanja njihove volje. Društveni se odnosi pretvaraju u pravne odnose njihovim reguliranjem putem pravnih normi. Subjekti tih odnosa iz pravnog propisa stječu saznanje o obujmu prava kojima mogu raspolagati u ostvarivanju odnosa, kao i o ukupnosti dužnosti koje moraju ispuniti putem određenog djelovanja ili propuštanja. Potreba postojanja posebne znanosti o izradi pravnih propisa: - Suvremene države prisiljavaju dva razloga da gomila pravne propise. Prvi je u tome što raste broj društvenih odnosa koji se pravno reguliraju, a drugi je razlog što načelo zakonitosti i zahtjev za cjelovitošću pravnog sustava nameću potrebu da svi društveni odnosi budu regulirani pravom. Današnja država dolazi u priliku da normativno uređuje i ona društvena područja o kojim se donedavno nije ni razmišljalo npr. Pravna regulacija upotrebe atomske energije. Potreba postojanja znanosti o izradi pravnih propisa u Hrvatskoj ima višestruku osnovu: 1. Prva okolnost koja utječe na postojanje te potrebe jest specifičnost društvenog i političkog uređenja, a u okviru toga i pravnog sustava koji putem pravnih propisa što ga čine treba da te osobitosti izrazi njihovom pravnom regulacijom. 2. Drugo, pravni sustav u Hrvatskoj karakterizira kvalitativne i kvantitativne promjene koje ga prate. Sadržaj društvenih odnosa koji se reguliraju pravnim pravilima u Hrvatskoj dobivaju novu kvalitetu, koja odgovara stupnju društvenog razvoja i njihovim posebnostima. 3. Kao treće treba naglasiti dinamičnost našeg društvenog razvitka koja nameće potrebu stalnog praćenja pravnog sustava i razvijanje takve normativne djelatnosti koja će intervenirati kad god je potrebno donošenje novih pravnih propisa kojima će se održavati novi zahtjevi društvene zajednice. Zadatak znanosti o izradi pravnih propisa →Znanost o izradi pravnih propisa ima zadatak da utvrdi i izrazi principe i načela koja će služiti pri izradi pravnih propisa u svrhu njihove bolje kvalitete. Na indirektan način znanost o izradi pravnih propisa pridonosi olakšanju primjene pravnih propisa. - Naime, uspješnost i mogućnost odgovarajuće primjene pravnog propisa ovisi u velikoj mjeri o kvaliteti njihove izrade. Tehnički dobro izrađen pravni propis relativno se lako tumači i primjenjuje. Pojam znanosti o izradi pravnih propisa Znanost o izradi pravnih propisa jest znanstvena disciplina koja u području prava utvrđuje načela i principe izrade pravnih propisa. NOMOTEHNIKA je znanost o sustavu i izradi pravnih pravila (od grč. nomos=znanost, tehne=vještina). Za nomotehniku se kaže i da je to pravna znanost o meritornim metodološkim komponentama pripreme i izrade pravnih pravila i pravnih akata uopće.

2

Nomotehnika » M.K.© Predmet znanosti o izradi pravnih propisa i njezin odnos prema granama materijalnog prava: Predmet proučavanja znanosti o izradi pravnih propisa jesu pravni propisi kojima se na apstraktan način uređuju ponašanja subjekata u društvu. Znanost o izradi pravnih propisa ne zanima primarno sadržaj pravnih propisa, već njihova forma tj. način na koji se izražavaju i postupak odnosno tehnika. Metoda znanosti o izradi pravnih propisa: Za nomotehniku se ističe kako „nema nikakvih drugih metoda osim onih koje se upotrebljavaju u ostalim društvenim znanostima“. Nepostojanje posebne metode, može biti posljedica dviju okolnosti: 1. što je sama znanost mlada i nerazvijena pa, dosljedno tome, nije i uspjela razviti svoju posebnu metodu. 2. što je u pitanju društvena znanost, pa se ona za postizanje rezultata u području vlastitog znanstvenog istraživanja može koristiti metodama koje su već isprobane u ostalim društvenim znanostima.

HIJERARHIJA PRAVNIH PROPISA Dioba vlasti: a) HORIZONTALNA:  zakonodavna  izvršna  sudbena b) VERTIKALNA:  lokalna (općine i gradovi)  regionalna (županije)  nacionalna  nadnacionalna Položaj koji jedan pravni propis zauzima na hijerarhijskoj ljestvici pravnih propisa ovisi o dva bitna čimbenika: 1. položaj donositelja - npr. Pravni propisi što ih donosi Sabor su iznad propisa što ih donosi Vlada 2. vrsta pravnog propisa koji se donosi (ako ih donosi isti organ) - npr. Ustav je iznad zakona Na položaj pravnog propisa mogu utjecati i druge okolnosti: - postupak donošenja određenog propisa; - važnost društvenih odnosa koje određeni pravni propis regulira Hijerarhija pravnih propisa koje donose državni organi Hijerarhija pravnih propisa koje donose državni organi počiva na tradicionalnoj poredanosti pravnih pravila po njihovoj pravnoj snazi na : - Ustav - zakone 3

Na tim osnovama gradi se i dalje razrađuje pravni sustav. Predsjednik republike i Vlada. (Hrvatska je u SFRJ imala institute komunističke vlasti i novim Ustavom se približava Europskoj pravnoj i ustavnoj tradiciji. Nacrt promjene Ustava HR. jednakost. Vrednote ustavnog poretka RH . semantički ustav Normativni ustav – je onaj ustav koji zadovoljava zahtjeve ustavne vladavine i doista je ozbiljen u životu. nego se treba naslanjati na ono što je bilo prije u Hrvatskoj pozitivnoj pravnoj tradiciji) 2. nepovredivost vlasništva. Čl. socijalna pravda.Nomotehnika » M.Sloboda. normativni ustav 2.O promjeni Ustava odlučuje se 2/3 većinom svih zastupnika. nominalni ustav 3. očuvanje prirode i čovjekova okoliša. • Njime se definiraju osnove društvenog i političkog uređenja zemlje. te usmjerava demokratski politički proces u zemlji.© podzakonske općenormativne akte Ustav • Ustav je temeljni i najviši akt kojim se uređuje pravni i politički poredak neke zemlje • Ustav tvori pravno pravilo najveće pravne snage. • Ustav daje okvire u kojima se mogu kretati ovlaštenja donosioca drugih pravnih propisa. Ustav treba biti po mjeri običnog čovjeka (da ga može razumjeti svaki pojedinac) 4. te može određivati i odnose u kojima mogu stajati jedni pravni propisi naspram drugih. Promjena (revizija) Ustava→ Pravo da predloži promjenu Ustava RH ima najmanje 1/5 zastupnika u Saboru RH. Ustav RH treba slijediti pozitivnu Hrvatsku državno – pravnu tradiciju (Ustav nije nešto sasvim novo. • Donosioci drugih pravnih propisa nalaze pravno uporište za donošenje svojih općih akata direktno ili indirektno u Ustavu. vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava. Sabor utvrđuje većinom glasova svih zastupnika. 1. poštivanje prava čovjeka. 3 URH Metodologijska polazišta za izradu Ustava iz 1990. i poprima neka rješenja iz SAD-a) 3. Ustav trajnije vrijednosti( treba biti podoban kroz duže vremensko razdoblje i kvalitetno ispunjavati svoj cilj) 4 .K. Podjela ustava prema Carlu Loewensteinu glede njihova ozbiljenja i odnosa prema ustavnoj vladavini: 1. g : Način na koji će pisci napisati ustav. mirotvorstvo. povratak Europskoj i oslonac na Sjeverno Američku pravnu i ustavnu tradiciju. Sabor RH odlučuje da li će pristupiti promjeni Ustava većinom glasova svih zastupnika. nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova.

socijalna država 8. VI. lokalna i područna (regionalna) samouprava. Ustrojstvo samouprave i uprave. Mjesna.K. pisan je svečanim stilom a sadržaj je opisan . . Ustav iz 1990. Ustrojstvo državne vlasti. političko. ustavni tekst počinje sa riječju Ustav. IX. temeljne 2.IZVORIŠNE OSNOVE – su sastavni dio Ustava. Tekstualno su opširnije od preambule. zakonodavna vlast pripada Saboru 4. VII. jamstvo prava i slobode 9. Izvorišne osnove. Međunarodni odnosi. U njima se naznačuje tko donosi Ustav i u čije se ime ustav prihvaća. Ustavni sud RH.aneksi – posebni dodaci na koje se upućuje u normativnom dijelu . Stil je svečan.Nomotehnika » M. cilj Ustava su čovjekova ljudska i narodna prava 2.danas imaju političko-povijesni dio u hrvatskom Ustavu. pravna država – vladavina zakona i predstavnička demokracija 5. IV. prijelazne 5. osiguranje suverenosti RH. završne Struktura Ustava RH: I. sloboda poduzetništva 7. IX. u tom se djelu naznačuje tko donosi ustav i u čije se ime ustav prihvaća. izlažu se povijesni temelji Ustava i države za koju se donosi. VII. ne sadrži nikakve norme. o ustrojstvu državne vlasti 4. prijelaz iz kontrolirane planske u tržišnu ekonomiju 2.© Političko pravna načela za izradu Ustava: 1. pravo na slobodno udruživanje. naslov: VI. Struktura ustava: .amandmani – dodaci uz osnovni prvobitni tekst . 5 . Temeljne slobode i prava čovjeka i građanina. Razlika između preambule i izvorišnih osnova: . II. Temeljne odredbe. pravo vlasništva. Prijelazne i završne odredbe. Ona nije sastavni dio Ustava osim ako sastavni dio kaže da je.PREAMBULA je dio pisanog dokumenta kojeg pravna teorija ne smatra Ustavom. Mogu biti dugačke i kratke.normativni dio – sadržajno obuhvaća sve temeljne norme ustavnog prava Vrste odredbi u ustavu: 1. o slobodama i pravima čovjeka i građanina 3. – 142 članka. izlažu se povijesni temelji ustava i države za koju se donosi. Tri zadatka pred tvorcima ustava novih demokracija: 1. poduzetničko 6. navode se temeljna načela koja se u ustavu razrađuju. Promjena Ustava. suverenitet izvire iz naroda i njemu pripada 3. III. prijelaz iz jednopartijske vladavine u višestranačku demokraciju prijelaz iz sustava arbitrarne i neograničene vlasti prema ustavnoj vladavini i pravnoj državi. Završne odredbe Ukupno 147 članaka.proslov ili preambula – na početku ustava. V.

Zakonodavnim se putem reguliraju mnoga izuzetna važna područja. podzakonski općenormativni akti prema posebnom ovlaštenju 2.Zakone kojima se uređuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode. spontani podzakonski općenormativni akti koji mogu biti samostalni i nesamostalni 6 . ustrojstvo i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika. • Zakon sadrži odredbe koje čine najčešću pravnu podlogu kako za donošenje podzakonskih akata tako i za donošenje pojedinačnih akata za konkretan društveni odnos. podzakonski općenormativni akti za izvršenje zakona 3. Organski zakoni: .Nomotehnika » M. • U hrvatskom pravnom sustavu zakone donosi Hrvatski sabor prema odredbama čl. Razlozi za dekoncentraciju normativne funkcije: • nemogućnost zakonodavnog tijela da zbog svog karaktera i načina rada samo sve regulira putem zakona • podzakonskim normiranjem se upotpunjuje pravni sustav • podzakonskim normiranjem se postiže da zakonski tekst bude precizan. 81. podzakonski općenormativni akti koji nadopunjuju i koji zamjenjuju zakon 4.K.zakone kojima se uređuju prava nacionalnih manjina Hrvatski sabor donosi 2/3 većinom glasova svih zastupnika. izborni sustav. ali se time još uvijek ne postiže sveobuhvatnost zakona. • Oblast društvenih odnosa koje se normativno uređuju zakonom su po svojoj važnosti najznačajnije društvene oblasti koje baš zbog toga ne mogu biti predmet podzakonskog normiranja.© Zakoni Zakon je poslije Ustava pravni propis s najvećom pravnom snagom što se potvrđuje kroz nekoliko činjenica: • Zakon je akt što ga donosi predstavničko tijelo koje ima karakter najvišeg organa vlasti što onda utječe i na rang zakona kao pravnog akta u hijerarhijskoj strukturi prava. Vrste podzakonskih općenormativnih akata: 1. . Podzakonskim općenormativnim aktima. i 82. jasan u izražavanju i pregledan. Podzakonski općenormativni akti To su opći akti koji po svojoj pravnoj snazi slijede iza Ustava i zakona. Ustava. nedvosmislen. • Zakon je vrsta pravnog propisa što predstavničko tijelo donosi u posebnom postupku a donošenje zakona često u pojedinim pitanjima propisuje sam Ustav. Različita područja moraju se regulirati i propisima po svom rangu nižim od zakona tzv. Podzakonske općenormativne akte karakterizira raznovrsnost i brojnost kako samih akata tako i organa ovlaštenih za njihovo donošenje.

. Uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti. Stanje nužde). na prijedlog predsjednika Vlade i uz njegov supotpis. 3.Nomotehnika » M.u svakom slučaju osnova za prenošenje ovlaštenja.K. Izvode se iz samog zakona. Podzakonski općenormativni akti koji dopunjuju i koji zamjenjuju zakon -Njima se ili dopunjuju već postojeće zakonske odredbe ili se podzakonskim općenormativnim aktom propisuju nova pravila koja zamjenjuju zakonski tekst. 4. 2. Članak 100. Podzakonski općenormativni akti prema posebnom ovlaštenju: . odnosno nezakonito.Donose se prema posebnom ovlaštenju sadržanom u višoj pravnoj normi. Podzakonski općenormativni akti za izvršenje zakona: -Svrha je ovog podzakonskog općenormativnog akta da posluži za osiguranje što lakšeg i uspješnog izvršenja zakona. Radi se dakle o prenošenju nadležnosti za pravno normiranje s višeg na niži organ. jedinstvenosti i opstojnosti države. 7 . ili kad su tijela državne vlasti onemogućena da redovito obavljaju svoje ustavne dužnosti. ali je bitno da određeni organ propušta sam regulirati određenu materiju na čije je reguliranje inače ovlašten i ovlašćuje drugi organ da taj donese svoja pravila u toj materiji. mora biti sadržana u pravnoj normi (Ustav ili zakon). donositi uredbe sa zakonskom snagom. Ustava RH regulira donošenje uredbe sa zakonskom snagom kao spontanog podzakonskog općenormativnog akta koji može donijeti samo predsjednik RH: „Za vrijeme trajanja ratnog stanja Predsjednik Republike može donositi uredbe sa zakonskom snagom na temelju i u okviru ovlasti koje je dobio od Hrvatskoga sabora. bez obzira na organe koji su u pitanju. S prestankom važenja zakona gubi snagu i općenormativni akt donesen za njegovo izvršenje. dano generalno ili za pojedine situacije (npr. Ako Hrvatski sabor nije u zasjedanju. U slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti. ako Hrvatski Sabor ne odluči drugačije. vremenski uvjetovano ili ne. a omogućavaju bolju realizaciju onih načela koje je sam zakon već formulirao s time što ih detaljnije razrađuju i osiguravaju stručno tehnički dio njihove realizacije. Samo uz tu pretpostavku organ koji obavlja prenošenje može biti oslobođen prigovora da je djelovao protuustavno. Uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag. To ovlaštenje može biti dano u obliku ustavnog ili zakonskog ovlaštenja.© 1. Predsjednik Republike podnijet će uredbe sa zakonskom snagom na potvrdu Hrvatskom saboru čim se bude mogao sastati.“ Obujam pravnog propisa U tehničkom smislu – obujam pravnog propisa tvori ukupnost odredaba kojima donosilac pravnog propisa regulira u okvirima svojih ovlasti jedan pravni propis. Predsjednik republike može. Predsjednik Republike ima ovlast da uredbama sa zakonskom snagom uređuje sva pitanja koja zahtijeva ratno stanje. Spontani općenormativni akti(samostalni i nesamostalni) -Karakteristika ovih akata je u tome što je ovlaštenje za njihovo donošenje utvrđeno već prije u nekoj pravnoj normi (Ustavu ili zakonu).

sadržajna komponenta odredaba pravnog propisa o pojedinom pitanju koje taj pravni propis regulira izuzetno je važna. Kada su pojedina pitanja u pravnom propisu izdvojena u zasebnu cjelinu i kada su posebno prikazana u sadržaju pravnog propisa onda je to dokaz njihova značenja i važnosti gledano s aspekta donosioca pravnog propisa(MEĐUZAVISNOST SADRŽAJA I FORME). obujam pravnog propisa može biti širok i kad se odnosi na mali broj subjekata uz uvjet da se odnosi na velik broj slučajeva i obratno.  Odnos sadržaja pravnog propisa prema broju odredaba koje se na taj sadržaj odnose: . Međutim. .Nomotehnika » M. Što je širi krug slučajeva na koje pravni propis se odnosi i što je veći broj subjekata koji su dužni postupati po njegovim odredbama to je pravni propis po svom sadržajnom obujmu veći. .K.veći broj odredaba u heterogenom pravnom propisu o jednom posebnom pitanju znači iskazivanje i priznavanje veće važnosti od strane donosioca takvog propisa upravo tom pitanju u odnosu na druga pitanja koja dotični pravni propis također regulira.položaj pojedinih odredaba u sistematici pravnog propisa izražava također stupanj važnosti koji je donosilac takvog pravnog propisa poklonio odnosima koji se reguliraju tim odredbama.© U sadržajnom smislu – obujam pravnog propisa predstavlja ukupnost društvenih odnosa i subjekata koji su odredbama odgovarajućeg pravnog propisa obuhvaćeni. 8 . Vrijednost pravne regulacije određene materije u pravnom propisu primarno ovisi o načinu na koji je iskazan i obuhvaćen sadržaj materije koje je trebalo normativno regulirati.

da je provedena određena procedura donošenja pravnog propisa 3.Nomotehnika » M. da je u pravnom propisu osigurano vremensko i prostorno djelovanje. normira šire nego što je inače dopušteno c) ako materiju koju je dužan regulirati uopće ne regulira 9 . Nadležnost može u višem pravnom pravilu biti propisana: a) DIREKTNO – slučaj kada se točno naznačuje tko će i kojom vrstom propisa koju materiju regulirati b) INDIREKTNO – kada se u višem pravnom propisu označava vrsta pravnog propisa kojom će se odgovarajuća materija regulirati Postoje dvije vrste nadležnosti: 1. Ovlaštenje za donošenje pojedinog pravnog propisa sadržano je uvijek u nekom višem pravnom pravilu.© PRETPOSTAVKE ZA DONOŠENJE I IZRADU PRAVNIH PROPISA Objektivne pretpostavke za donošenje pravnih propisa Objektivne pretpostavke za donošenje pravnih propisa su takve pretpostavke koje su nužne za pravilno (ustavni i zakonito) donošenje bilo kojeg pravnog propisa. mjesna nadležnost – utvrđuje prostor djelovanja nekog organa Donosilac pravnog propisa čini grešku: a) kada normira materiju koju nije ovlašten normirati b) kada materiju koju inače može normirati. Donosilac pravnog propisa mora nedvojbeno znati odgovor na dva pitanja: a) Da li je uopće nadležan za donošenje određenog pravnog propisa? b) Koja pitanja i koliko široko može zahvatiti odredbama pravnog propisa koji smije donijeti? Prema Poslovniku Hrvatskoga sabora prijedlog zakona kojim se pokreće postupak donošenja zakona mora prije svega sadržavati ustavnu osnovu donošenja zakona. stvarna nadležnost – određuje koje radnje odnosno vrstu odluka neki organ donosi 2. da je donosilac pravnog propisa nadležan 2. Takve pretpostavke jesu: 1.K. Nadležnost donosioca pravnog propisa Nadležnost znači pravo i dužnost jednog društvenog subjekta da određene društvene odnose regulira putem odgovarajućeg pravnog propisa. da pravni propis ima odgovarajući sadržaj 4. Nadležnost se mora utvrditi uvijek prije pristupanja donošenju pravnog propisa.

tekst prijedloga zakona. posebice stručna mišljenja. predlagatelj zakona dužan je obrazložiti osobito opravdane razloge koji to nalažu. 3. U obrazloženju prijedloga zakona daje se objašnjenje pojedinih odredbi koje sadrži prijedlog zakona. ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom te posljedice koje će donošenjem zakona proisteći. od prve faze davanja prijedloga ili inicijative za donošenje pravnog propisa do posljednjih faza usvajanja.K. 2.Z. Postupak donošenja zakona Postupak donošenja zakona pokreće se dostavom prijedloga zakona predsjedniku Sabora. prihvaćene međunarodne ugovore i druge akte kojima obrazlaže svoj prijedlog. prilaze tekst konačnog P. ako se predlaže izmjena ili dopuna zakona Uz prijedlog zakona predlagatelj može dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju. odnosno dopunjuju. • Kad se prijedlogom zakona određuje da pojedine njegove odredbe imaju povratno djelovanje. 10 . klubovi zastupnika i radna tijela Sabora te Vlada. Greška u proceduri donošenja pravnog propisa dovodi u pitanje formalno pravnu valjanost pravnog propisa i čini osnovu za postavljanje pitanje njegove ustavnosti i zakonitosti. Prijedlog zakona sadrži: 1. Utvrđena pravila procedure obvezuje donosioca odgovarajućeg pravnog propisa na način što ovaj mora prilikom donošenja pravnog propisa ispuniti zahtjeve propisanog postupka da bi njegov propis bi donesen na formalno dopustiv način. ustavnu osnovu donošenja zakona. Konačni prijedlog zakona sadrži isto što i prijedlog zakona samo što se umjesto teksta P.Z. Tekst prijedloga zakona sadrži rješenja u obliku pravnih odredbi. Pravo predlagati zakone ima svaki zastupnik.Nomotehnika » M. tekst odredbi važećeg zakona koje se mijenjaju.© PROCEDURA DONOŠENJA PRAVNOG PROPISA Procedura donošenja pravnog propisa čini skup propisanih radnji koje moraju biti obavljene kao formalno pravne pretpostavke u toku čitava postupka. proglašenja i objavljivanja. s obrazloženjem 5. ocjenu i izvore potrebnih sredstava za provođenje zakona 4.

• • Razmatranje prijedloga u radnim tijelima • • • • • • • Prije rasprave o prijedlogu zakona na sjednici Sabora. uz matično. Predlagatelj zakona obvezan je izvijestiti predsjednika Sabora tko će u radnim tijelima i Saboru davati obavještenja i objašnjenja. svim zastupnicima i predsjedniku Vlade. a zakon koji se usklađuje s propisima Europske unije oznaku “P. 5. primjedbe i prijedloge matičnom radnom tijelu. opću raspravu o prijedlogu zakona. Kad razmotri prijedlog zakona.K. osim Odbora za zakonodavstvo i Odbora za Ustav. Poslovnik i politički sustav. predsjednik matičnoga radnog tijela i Odbora za zakonodavstvo dužni su prijedlog zakona uvrstiti u dnevni red sjednice radnog tijela i provesti raspravu. Radna tijela izjašnjavaju se o svim elementima prijedloga zakona.. koji ih dostavlja predlagatelju zakona.. a Odbor za zakonodavstvo posebno i o ustavnim osnovama zakona. utvrdi da se za ispunjenje tih obveza mogu osigurati financijska sredstva.«. Radna tijela. 2. razmatrala prijedlog zakona dostavljaju svoja mišljenja. prijedlog u pogledu tih pitanja mogu razmotriti i ova radna tijela..Nomotehnika » M. koje podnosi Saboru. raspravu o stajalištima radnih tijela.© Podnošenje i upućivanje prijedloga • Postupak donošenja zakona pokreće se u obliku prijedloga zakona s tekstom prijedloga zakona. primjedbe i prijedloge koje su mu dostavila druga radna tijela koja su razmatrala prijedlog. matično radno tijelo podnosi svoje izvješće Saboru s mišljenjem.. primjedbama i prijedlozima iznesenim u tijeku njegovog razmatranja.E. na temelju izvješća Odbora za financije i državni proračun.Z. usmeno izlaganje predlagatelja. primjedbama i prijedlozima tih radnih tijela. Ako se prijedlogom zakona stvaraju materijalne obveze. Sabor ne može odlučivati o prijedlogu zakona prije nego. Matično radno tijelo će razmotriti mišljenja. odnosno potrebna obrazloženja o podnesenom prijedlogu zakona. matično radno tijelo izražava i svoje stajalište o mišljenju. br . raspravu o pojedinostima. 3. Predsjednik Sabora upućuje primljeni prijedlog zakona predsjednicima svih radnih tijela.Z. br. vodeći računa kako bi matično radno tijelo moglo raspraviti njihova mišljenja i stajališta. Prijedlog zakona u gornjem desnom kutu naslovne stranice obvezatno sadrži oznaku: »P. predsjednicima radnih tijela i zastupnicima. Ako su u prijedlogu zakona obuhvaćena pojedina pitanja koja su u djelokrugu drugih radnih tijela. koja su. Rasprava o prijedlogu zakona (prvo čitanje zakona) Prvo čitanje zakona obuhvaća: 1. usvajanje zaključka o potrebi donošena zakona 11 . kada Vlada nije predlagatelj.”. U izvješću. 4. Izvješća se radnih tijela upućuju predsjedniku Sabora.

Ako predlagatelj zakona ne podnese konačni prijedlog zakona u propisanom roku. prijedlozi i mišljenja u vezi s prijedlogom zakona i upućuju se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. kojim se prihvaća donošenje zakona. • Po završenoj raspravi zaključkom. • Konačni prijedlog zakona Konačni prijedlog zakona predlagatelj je dužan podnijeti u roku od šest mjeseci od dana prihvaćanja prijedloga zakona. odnosno predstavnici koje on odredi osim usmenog izlaganja na početku rasprave imaju prava davati objašnjenja. 12 . podatke o financijskim sredstvima potrebnim za provođenje zakona i o načinu osiguranja tih sredstava te . smatrat će se da je postupak donošenja zakona obustavljen. primjedbama i prijedlozima tijekom cijele rasprave. na osnovi posebnog obrazloženja predlagatelja zakona i izvješća matičnoga radnog tijela i Odbora za zakonodavstvo.Nomotehnika » M.K. iznositi mišljenja i izjašnjavati se o iznesenim mišljenjima. • Usmeno izlaganje na početku rasprave može podnijeti samo predlagatelj ili jedan od predstavnika. • Na osnovi zaključka Sabora o prihvaćanju prijedloga zakona.pitanja koja se njime rješavaju. utvrđuju se stajališta. predlagatelj će sačiniti konačni prijedlog zakona. Obrazloženje konačnog prijedloga zakona obuhvaća: razloge zbog kojih se zakon donosi. . • Ako zastupnici ocijene da nije potrebno donijeti zakon.© Predlagatelj zakona. Konačni prijedlog zakona podnosi se u obliku u kojem se donosi zakon. odnosno konačni prijedlog zakona sačinit će drugo tijelo ako je to odredio Sabor i s tim se suglasio predlagatelj. posebno će se ocijeniti i zaključkom utvrditi da za povratno djelovanje pojedinih odredbi zakona postoje osobito opravdani razlozi. Ako se konačnim prijedlogom zakona predviđa da će pojedine njegove odredbe imati povratno djelovanje. odnosno predstavnici koje on odredi. prijedlog zakona odbit će se zaključkom koji mora biti obrazložen i dostavljen predlagatelju.druge važne okolnosti u vezi s pitanjima koja se uređuju zakonom. može povući prijedlog zakona do zaključenja rasprave. Predlagatelj zakona.objašnjenje odredbi predloženog zakona. Bez toga se ne može pristupiti odlučivanju o povratnom djelovanju pojedinih zakonskih odredbi. .

odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu. člancima te o podnesenim amandmanima.stajalištima radnih tijela.raspravu o podnesenim amandmanima. Predlagatelj zakona. kada to odluči Sabor Sabora ili na zahtjev predlagatelja i to u slučajevima kada je na tekst konačnog prijedloga zakona podnesen veći broj amandmana ili kada su amandmani takve naravi da bitno mijenjaju sadržaj konačnog prijedloga zakona.K. a na očitovanje predlagatelja može se osvrnuti samo podnositelj amandmana. glavama. Treće čitanje zakona .U tijeku rasprave o tekstu konačnog prijedloga zakona raspravlja se o prijedlogu po dijelovima. osim što se umjesto teksta prijedloga zakona prilaže tekst konačnog prijedloga zakona.© Rasprava o konačnom prijedlogu zakona (drugo čitanje zakona) Drugo čitanje zakona obuhvaća: . a kad konačni prijedlog zakona sadrži odredbe s povratnim djelovanjem dužan je posebno obrazložiti zašto se predlaže povratno djelovanje tih odredbi.Nakon rasprave odlučuje se o podnesenim amandmanima. Po hitnom postupku donose se zakoni koji se usklađuju s propisima Europske unije ako to zatraži predlagatelj.odlučivanje o amandmanima i donošenje zakona. . . Prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Sabora najkasnije 24 sata prije utvrđivanja dnevnog reda na sjednici. Kada prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku podnosi zastupnik. te Vladi ako nije predlagatelj. zaključuje se rasprava i odlučuje se o donošenju zakona. ako se amandmanima predlagatelja bitno mijenja sadržaj konačnog prijedloga zakona Donošenje zakona po hitnom postupku Iznimno. svim zastupnicima.raspravu o tekstu konačnog prijedloga zakona.Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima. samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi.Treće čitanje se provodi iznimno. . Treće čitanje zakona provodi se. zakon se može donijeti po hitnom postupku. koji sadrži sve što i prijedlog zakona. odnosno odjeljcima. . . tada mora imati pisanu podršku još 25 zastupnika. Prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku može podnijeti klub zastupnika koji ima 15 ili više članova te klubovi zastupnika koji imaju zajedno 15 ili više članova. .Predlagatelj zakona očituje se o svakom pojedinom amandmanu. 13 . odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno izlaganje.Nomotehnika » M. . Predsjednik Sabora bez odgađanja upućuje prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku predsjednicima radnih tijela. Uz prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku podnosi se konačni prijedlog zakona. u pravilu.

. Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja zakona podnosi se predsjedniku Sabora. . Predsjednik Sabora upućuje prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja zakona Odboru za zakonodavstvo.Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od konačnog prijedloga zakona.O amandmanima izjašnjava se predlagatelj i Vlada.© Amandmani . .Prijedlog državnog proračuna s obrazloženjem predsjedniku Sabora podnosi Vlada. Odbor za zakonodavstvo.Amandman se upućuje predsjedniku Sabora do kraja rasprave na sjednici Sabora o konačnom prijedlogu zakona. matičnom radnom tijelu i Vladi.Prijedlog za izmjenu ili dopunu konačnog prijedloga zakona podnosi se pisano u obliku amandmana s obrazloženjem. Ako utvrdi da je prijedlog osnovan.Izjašnjavanje predlagatelja i vlade je u pravilu usmeno. Vjerodostojno tumačenje zakona Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja zakona može podnijeti ovlašteni predlagatelj zakona. . Donošenje državnog proračuna .K.Podnesene amandmane predsjednik Sabora upućuje i matičnom radnom tijelu te Odboru za zakonodavstvo da dostave svoja izvješća s mišljenjima i prijedlozima o njima .Pri donošenju državnog proračuna primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na postupak donošenja zakona. ako ona nije podnositelj prijedloga. dostaviti mišljenje Odboru za zakonodavstvo. postaje sastavni dio konačnog prijedloga zakona o kome se odlučuje.Predsjednik Sabora odmah dostavlja podnesene amandmane zastupnicima.Pravo podnošenja amandmana ima svaki zastupnik. predlagatelju zakona i Vladi kada ona nije predlagatelj zakona. Sabor može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se zastupnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja. a mora sadržavati naziv zakona. . . Odbor za zakonodavstvo utvrdit će prijedlog teksta vjerodostojnog tumačenja koji sa svojim izvješćem podnosi Saboru. Ako Odbor za zakonodavstvo ocijeni da prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja nije osnovan.Zajedno s prijedlogom državnog proračuna podnosi se i prijedlog financijskog plana izvanproračunskih fondova s obrazloženjem te konačni prijedlog zakona o izvršavanju državnog proračuna. ocjenjuje je li prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja zakona osnovan te u roku od 15 dana izvješćuje o svom stajalištu Sabor. naznaku odredbe za koju se traži tumačenje i razloge za to. klubovi zastupnika i radna tijela Sabora te Vlada . neovisno je li predlagatelj zakona ili ne. radi ocjene njegove osnovanosti. ili nakon isteka roka. nakon što pribavi mišljenja matičnoga radnog tijela te Vlade. . .Vlada. u rokovima utvrđenim zakonom.Nomotehnika » M.Amandman. on će o tome izvijestiti Sabor koji povodom toga izvješća donosi odluku. . prihvaćen na sjednici Sabora. dostavlja predsjedniku Sabora izvješća o izvršenju državnog proračuna 14 . Matično radno tijelo i Vlada dužni su. u roku od 15 dana.

Hrvatski Sabor može donositi i akte u obliku odluke. način rada i odnosi u saboru ili obavljaju druga opća ovlaštenja. . ustrojstvo. s tim da je rasprava o tim aktima jedinstvena.Nomotehnika » M. djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave. načina rada i odnosa u Saboru. Deklaracijom se izražava opće stajalište Sabora o pitanjima unutarnje ili vanjske politike te o drugim bitnim pitanjima važnim za državu. kao i utvrđivanje nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske.© Donošenje ostalih akata Sabora . . poslovnika ili pravilnika kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo.U pogledu postupka za donošenje odluka.K. rezolucija. Sabor donosi: . . ako se ne odluči da se o prijedlogu raspravlja najprije u načelu.Postupak donošenja ostalih akata. Zaključcima Sabor utvrđuje stajališta o određenim događajima i pojavama. Rezolucijom Sabor ukazuje na stanje i probleme u određenom području i na mjere koje bi trebalo provoditi u tom području. osim ako Ustavom Republike Hrvatske i Poslovnikom nije drukčije određeno.Poslovnik Sabora. odnosno o iskazivanju nepovjerenja predsjedniku Vlade. . Vladi u cjelini ili pojedinom članu Vlade.Za donošenje odluka na sjednici Sabora potrebna je nazočnost većine zastupnika.Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske. . a prema naravi akta isti mora sadržavati obrazloženje. izborni sustav. uvijek se pokreće prijedlogom akta. neovisno o tome donose li se po postupku za prijedlog zakona ili konačni prijedlog zakona.Zakone. Većinom glasova svih zastupnika. • • • • • Odluka se donosi kao akt uređivanja unutarnjeg ustrojstva. deklaracija.odluke o davanju povjerenja predsjedniku i članovima Vlade. rezolucije. 15 . zaključke i druge akte Sabor donosi većinom glasova. odluke. osim u slučajevima kada je Ustavom Republike Hrvatske ili Poslovnikom drukčije određeno. ako Sabor ne odluči drukčije. .odluku o raspuštanju Sabora. .Predlagatelj akata dužan je podnijeti prijedlog akta predsjedniku Sabora. preporuka i drugih akata Sabora primjenjuju se odredbe ovoga Poslovnika o postupku za raspravu o konačnom prijedlogu zakona. . Odlučivanje na sjednicama Sabora .odluke da se pristupi promjeni Ustava Republike Hrvatske. a zatim o pojedinostima.zakone (organski zakoni) kojima se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode. Preporukom se ukazuje na podnesene predstavke i pritužbe o nepravilnostima u radu tijela koja imaju javne ovlasti s prijedlogom za njihovo razrješenje. ukoliko je na sjednici Sabora nazočna većina zastupnika.

Ono mora biti kratko i jasno formulirano i u pravilu takvo da se na njega može odgovoriti odmah i bez pripreme.K. . .donosi Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. . . Zastupnička pitanja . osim ako je Ustavom Republike Hrvatske i ovim Poslovnikom određeno da se i te odluke donose kvalificiranom većinom. .Zastupnik može izraziti zadovoljstvo ili nezadovoljstvo odgovorom na zastupničko pitanje.Nomotehnika » M.Usmena pitanja Vladi. . te o izvršavanju zakona i drugih akata Sabora. odnosno o radu ministarstava i drugih tijela državne uprave te organizacija koje imaju javne ovlasti.donosi odluku iz članka 7. .Na pitanja upućena Vladi odgovara predsjednik ili član Vlade.Zastupnička pitanja mogu se postavljati usmeno i u pisanom obliku. Ustava Republike Hrvatske. Na pitanja upućena pojedinom ministru odgovara ministar. . odnosno pojedinom članu Vlade zastupnici mogu postavljati na sjednicama za vrijeme »Aktualnog prijepodneva«. 16 . a posebice o stanju u pojedinim područjima društvenog života.Zastupnici mogu postavljati zastupnička pitanja Vladi i pojedinom članu Vlade o ostvarivanju njezinih ustavnih prava i dužnosti. . Zastupnik je dužan navesti kome upućuje zastupničko pitanje. prije prelaska na prvu točku dnevnog reda i traje. . .Zastupnik može postaviti jedno pitanje. .© Dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika Sabor: . za njihovo donošenje dovoljna je većina glasova nazočnih zastupnika. stavka 2. i članka 8. odnosno ministar dostavi pisani odgovor. neovisno o tome što se pojedini zakon ili akt donosi većinom glasova svih zastupnika.donosi odluku o pokretanju postupka za utvrđivanje posebne odgovornosti Predsjednika Republike.»Aktualno prijepodne« održava se na početku svake sjednice Sabora. u pravilu četiri sata.Kada se u postupku donošenja zakona na sjednici Sabora na temelju odredbi Poslovnika donose odluke koje prethode donošenju zakona i drugih akata. Usmena zastupnička pitanja: .donosi Ustav Republike Hrvatske i promjenu Ustava Republike Hrvatske.Ako je nezadovoljan odgovorom zastupnik može zatražiti da mu Vlada. odnosno dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.potvrđuje međunarodne ugovore kojima se međunarodnoj organizaciji ili savezu daju ovlasti izvedene iz Ustava Republike Hrvatske.donosi ustavne zakone (organski zakoni) kojima se uređuju prava nacionalnih manjina.

Tumačenje u pravu predstavlja pronalaženje smisla pravnih izraza. Podnesenu interpelaciju predsjednik Sabora dostavlja predsjedniku Vlade i zastupnicima. U istom roku Vlada.Zastupnici mogu. Po završenoj raspravi o interpelaciji Sabor može postaviti pitanje odgovornosti Vlade ili pokrenuti pitanje povjerenja predsjedniku Vlade. posredovanjem predsjednika Sabora. logičko. Interpelacija se podnosi u pisanom obliku. Jedna od najvažnijih pravnih tehnika je tumačenje. . 17 . Interpelacija Interpelacijom se na sjednici Sabora otvara rasprava o radu Vlade u cjelini ili o pojedinim odlukama Vlade ili ministarstva. ako one odstupaju od općeg stajališta Vlade ili ministarstva u provođenju zakona ili utvrđene politike. Vlada je obvezna. Raspravu o interpelaciji Sabor može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je pokrenuto interpelacijom. odnosno ministar dužni su odgovoriti na usmeno postavljeno pitanje. najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema interpelacije. postavljati zastupnička pitanja u pisanom obliku a nakon dobivenog odgovora i dopunska zastupnička pitanja. Filozofu Aristotelu cilj je takve tehnike – postići uvjerljivost kod slušateljstva.K. poruka i tekstova.Pisani odgovor na pitanje postavljeno u pisanom obliku daje se u roku 30 dana od dana kada je pitanje dostavljeno Vladi. U njoj mora biti jasno postavljeno i obrazloženo pitanje koje treba razmatrati. povodom interpelacije. postupaka i pravila kojima se dolazi do ispravne odluke kod primjene (stvaranja prava). teleološko. Predsjednik Sabora upućuje izvješće zastupnicima. Interpelaciju potpisuju svi zastupnici koji su je pokrenuli. Interpelacija se može podnijeti i kada zastupnik nije zadovoljan ni naknadnim dopunskim pisanim odgovorom Vlade ili člana Vlade na postavljeno pitanje. pojedinom njezinom članu ili Vladi u cjelini. ako zastupnik nije dobio odgovor na sjednici Sabora ili je zatražio pisani odgovor. povijesno. Prema grč. sustavno. Interpelaciju predsjedniku Sabora podnosi najmanje desetina zastupnika. - Pravna tehnika je skup znanja. a pitanje i odgovor ukazuju da postoje osobito opravdani razlozi da se o njima otvori rasprava u Saboru. izvješće o svojim mišljenjima i stajalištima povodom interpelacije. dostaviti predsjedniku Sabora. odnosno pojedinom ministru kome je upućeno.© Pisana zastupnička pitanja: . iskaza. ¿Tumačenje može - biti (s obzirom na rezultat) deklaratorno ili doslovno ekstenzivno (prošireno) restriktivno (suženo) jezično tumačenje.Nomotehnika » M.

Napisat će pravni akt koji će u stvarnosti ako bude primjenjiv kao što je zakonodavac želio ostvariti njegove političke ciljeve. ¿Sadržaj pravnog propisa Dati odgovarajući sadržaj pravnom propisu znači obuhvatiti njegovim odredbama onu oblast društvenih odnosa koja odgovara nadležnosti njegova donositelja. grada ili općine) 18 . ako obuhvati i onu oblast koja nije u njegovoj nadležnosti. prigovor na valjanost izrađenog pravnog propisa može se staviti i u slučaju kad je raspored materije zahvaćen sadržajem bez logičke veze ili kad je redoslijed materije u tom sadržaju međusobno ispremiješan. partikularni – vrijede samo na određenom užem teritoriju (oni koji se donose unutar županije. telos=cilj. Govori o utjecajima koja zakonodavac sastavljanjem pravnog akta želi postići. Proučavaju se namjene ustavotvorca ali i sve okolnosti koje su bile u vrijeme donošenja pojedinog propisa. . S obzirom na prostorno djelovanje pravni propisi dijele se obično prema širini teritorija na kojem važe njihove odredbe: 1. Teritorijalno važenje pravnog propisa→ pravni propis obvezuje svojim odredbama sve subjekte na koje se odnosi. Ono što su njegovi politički ciljevi on će pokušati „pokriti“ papirom.K.Nomotehnika » M. univerzalni – vrijede na najširem ukupnom teritoriju (oni koje donose republički organi) 2. Odnosi se na cilj ili svrhu zakona. • ako materiju koju regulira sadržajem pravnog propisa koji donosi zahvati šire nego što smije tj. U svim tim slučajevima moguće je staviti prigovor na valjanost takvog pravnog propisa sa stajališta ustavnosti i zakonitosti. a koji se nalaze na teritoriju na kojem važi. Donosilac pravnog propisa čini grešku: • ako ne zahvati sadržajem pravnog propisa sve društvene odnose koje tim propisom mora zahvatiti prema stvarnoj nadležnosti. ¿Djelovanje pravnog propisa u prostoru Osigurati prostorno djelovanje pravnog propisa znači osigurati mogućnost primjene njegovih odredaba na određenom području. Gledano sa stajališta tehnike izrade pravnog propisa.© Teleološko načelo → grč.Teleološko tumačenje Ustava je tumačenje ustava i drugih pravnih propisa u skladu sa ciljem kojeg donositelj tog propisa želi postići.

“ Ustav i Ustavni zakon za provedbu Ustava stupaju na snagu danom proglašenja Načini mogućeg početka važenja pravnih propisa: 1.K. mjeseca i godine (kalendarska oznaka važenja) 2.početak važenja pravnog propisa . U našem sustavu prava čl. Kod vremenskog važenja pravnog propisa treba razgraničiti dva momenta: . 89. Donosilac propisa mora paziti da propis donese u pravom trenutku.prestanak važenja pravnog propisa ¿Početak važenja pravnog propisa Početak važenja pravnog propisa je vremenski određen moment od kojeg pravni propis počinje pravno djelovati obvezujući svojim odredbama. tj. načelnog pristupanja određivanju početka važenja za odgovarajuću vrstu propisa u svim onim slučajevima kada u njihovom tekstu. određivanje početka važenja pravnog propisa točnim navođenjem dana.© ¿Djelovanje pravnog propisa u vremenu Vremensko djelovanje jednog pravnog propisa znači da taj propis obvezuje svojim odredbama subjekte na koje se odnosi u određenom vremenu. određivanje početka važenja pravnog propisa nastupom određenog događaja 19 . Okolnost da u tekstu pravnog propisa nije sadržana odredba o početku njegova važenja čini čitav propis manjkavim. osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga zakonom drukčije određeno. Greška pri procjeni vremena u kojem jedan propis treba donijeti može imati višestruko neželjene posljedice. uz mogućnost primjene sankcije na one koje se odnosi. određivanje početka važenja pravnog propisa danom njegova donošenja(početak važenja prije objavljivanja) 4. određivanje početka važenja pravnog propisa vremenskim momentom nakon njegova objavljivanja 5. određivanje početka važenja pravnog propisa danom njegova objavljivanja 3. Ako se jedan pravni propis donese prije nego je to i zaista potrebno onda dobivamo propis koji je zapravo ispred društvenih potreba pa je i njegova vrijednost dvojbena. To je vrijeme njegova stupanja na snagu. Ustava regulira takvu situaciju: „Zakon stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. u nekom višem pravnom pravilu. Početak važenja pravnog propisa određuje njegov donosilac. Manjkavost takve vrste može biti ublažena postojanjem. nije određen početak važenja. propustom donosioca. od početka svoga važenja pa ubuduće sve do prestanka njegova važenja.Nomotehnika » M.

. . . najprije najstarije pa onda po teme kriteriju dalje.Ako donošenje jednog propisa treba dovesti do prestanka važenja samo jednog dijela nekog ranije donijetog propisa.Nomotehnika » M. Prestanak važenja pravnog propisa donošenjem novog pravnog propisa kojim se određuje da raniji pravni propis prestaje važiti (derogacija pravnog propisa) 2.S obzirom da opći akti za izvršenje pravnog propisa nemaju samostalnu egzistenciju već su vezani za sudbinu akta za čije su izvršenje donijeti. „Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti zakon……. uzima se kao da je važenje starog propisa prestalo jer se sada primjenjuje novi propis (načelo „lex posterior derogat legi prior“) • Prestanak važenja pravnih propisa protekom roka Iako se pravni propis u principu donosi na neograničeno vrijeme moguće je da se on u svome važenju ipak ograniči. Ako se označava da jednim propisom prestaje važiti više propisa iste pravne snage. s oznakom službenog glasila u kojem je bio objavljen i kada. Prestanak važenja pravnog propisa protekom određenog vremena 3. Prestanak važenja pravnog propisa uslijed prestanka postojanja društvenih odnosa koje regulira (tzv.Indirektna derogacija→ u situacijama kada jedan novodonijeti propis na drugačiji način regulira istu materiju koja je već regulirana nekim ranije donijetim propisom. odumiranje pravnog propisa) 4. 20 .© ¿Prestanak važenja pravnog propisa Prestanak važenja pravnog propisa znači da pravni propis prestaje obvezivati svojim odredbama. Formalno normiranje s privremenim trajanjem→ograničenje se vrši oznakom roka do kojeg će taj propis važiti. Prestanak važenja pravnog propisa objektivnim stavljanjem izvan snage • Derogacija pravnog propisa →prestanak važenja pravnog propisa donošenjem novog pravnog propisa kojim se određuje da raniji pravni propis prestaje važiti. a da ujedno ne naznačava prestanak važenja ranijeg propisa.Rang derogacije →stupanjem na snagu jednog propisa može dovesti do prestanka važenja samo onih propisa koji su po svojoj snazi (hijerarhiji) istog ili nižeg ranga od pravnog propisa kojim se proglašava njihov prestanak važenja.osim odredaba članka……“ .Odredbe o direktnoj derogaciji treba izraditi na način da se u završnom dijelu pravnog propisa naznači koji propisi prestaju važiti. Pri tome se precizira i navodi puni naziv propisa koji prestaje važiti.K. onda takav djelomični prestanak važenja treba zasebno i precizno označiti npr.Kada se jednim propisom označava prestanak važenja više ranije donijetih propisa. . onda ove treba navoditi prema redoslijedu donošenja tj. onda se ovi navode prema hijerarhijskome rangu. Načini mogućeg prestanka važenja pravnih propisa: 1. oni prestaju važiti prestankom propisa za čije su izvršenje donijeti. .

odumiranje pravnog propisa) Kad prestanu postojati društveni odnosi koje jedan pravni propis regulira. značajke posebnog postupka njihova donošenja i izmjene. Vladavina prava u pravnom smislu zahtjeva strogo pridržavanje ustava i zakona od strane svih državnih tijela i pojedinih dužnosnika. • Prestanak važenja pravnih propisa objektivnim stavljanjem izvan snage Pravni propisi mogu prestati važiti objektivnim stavljanjem izvan snage (poništavanjem ili ukidanjem) uslijed njihove neusklađenosti s višim pravnim propisima (povreda ustavnosti i zakonitosti). koji je složeniji od donošenja običnih zakona 21 . pod političkim nadzorom predstavničkih tijela. Međutim ako do takvog formalnog proglašavanja prestanka važenja propisa ne dođe. Pravna država je koncepcija koja svoje težište stavlja na nadzakonsku snagu ustavnopravnih normi i hijerarhiju koja iz nje slijedi. i to od trenutka njegova stupanja na snagu (ex tunc). pružanjem zaštite.pravne pretpostavke nadzakonske snage ustavnih normi: 1. što osigurava. prema kojima su svi nositelji funkcija vlasti podvrgnuti ograničenjima uspostavljenim pravnim poretkom u državi. ali se ujedno poništavaju i sve pravne posljedice nastale uslijed primjene tog propisa. nastala u njemačkoj pravnoj teoriji 19. kao i od samih građana. Ukidanje→pravni propis se stavlja izvan snage s tim da u buduće njegova primjena nije više pravno moguća. ipak će pravni propis prestati važiti jer je izgubio bazu svoje primjene.Nomotehnika » M.© • Prestanak važenja pravnog propisa uslijed prestanka postojanja društvenih odnosa koje regulira (tzv. Dvije formalno. položaj donositelja ustavnopravnih normi 2. nezavisno sudstvo u primjerenom i zakonom propisanom postupku u kojem je osigurano poštivanje prava čovjeka. Vladavina prava u političkom smislu objedinjava u sebi niz načela ustavne vladavine. ali se pravne posljedice nastale njegovom primjenom ne diraju (ex nunc). na temelju mandata dobivenog od naroda. ¿Kontrola pravnih propisa U hrvatskom pravnom sustavu primarni nosilac kontrole ustavnosti i zakonitosti propisa je Ustavni sud. onda se najčešće takav propis stavlja izvan snage. st.K. Opsolentnost→ prestanak postojanja svrhe i cilja zakona što dovodi do prestanka razloga postojanja pravnog pravila. Poništavanje→propis stavlja izvan snage. Zajedničko svojstvo koncepcije vladavine prava i pravne države je zabrana svake samovolje pri odlučivanju i postupanju svih državnih tijela.

Povijesni razvitak institucije ustavnog suda: -prvi nacrt pripisuje se Sieyesu. 8. pri čemu odluka suda ima učinak samo u odnosu na konkretan predmet u kojem se zakon izuzima iz primjene (djeluje samo inter partes). odluka suda ima djelovanje erga omnes (prema svima). nadzor ustavnosti zakona nadzor ustavnosti i zakonitosti podzakonskih propisa odlučuju u sporovima o pravima i dužnostima najviših tijela državne vlasti rješavaju sporove o ustavnim pravima među državama članicama federacije nadziru zakonitost provedbe izbora. prethodni nadzor ustavnosti -od socijalističkih zemalja prva je uvela SFRJ po Ustavu iz 1963. Dvije vrste pravnih posljedica odluka o neustavnosti zakona: 1. na zahtjev najviših državnih tijela Sastav Ustavnog suda RH: 22 .K. a često i način korištenja Ustavom zajamčenih sloboda i prava. – Ustavno vijeće. Neposredno (apstraktno) odlučivanje o ustavnosti zakona je odlučivanje kad pitanje sukladnosti zakona s ustavom predstavlja samu bit spora koji sud mora riješiti. 3. narodnih inicijativa ili narodnog veta sude za povredu ustava visokim državnim dužnosnicima u povodu ustavne tužbe pružaju zaštitu sloboda i prava čovjeka i građanina donose interpretativne odluke – tumačenja Ustava i zakona. zalagali su se Jellinek i Merkl -prvi put uspostavljen Ustavom Republike Austrije iz 1920. znači treba sanirati sve posljedice koje je prouzročila primjena propisa USTAVNI SUD Ustavni sud je državno tijelo visokog autoriteta čija je prvenstvena zadaća nadzor nad ustavnošću zakona. vlade i sudbene vlasti. Posredno (akcesorno) odlučivanje o neustavnosti zakona javlja se kao prethodno pitanje koje treba riješiti kako bi se mogao riješiti sam predmet sudbenog spora. bez obzira na bilo kakav konkretni slučaj. radi se o ustavnom sporu. ukidanje pravnih propisa – ne dira u ranije nastale pravne posljedice 2.© Enoncijacija zakonitosti je izričita ovlast zakonodavca koju da je ustav na temelju koje se zakonom razrađuju odredbe ustava. 7. 5. referenduma. O neustavnosti zakona ustavni sud odlučuje apstraktno (nezavisno o konkretnom pravnom predmetu. – europski model -francuski Ustav iz1958.Nomotehnika » M. 6. Ustavni suci su glede odgovornosti nezavisni od parlamenta. Djelokrug ustavnog suda: 1. 2. 4.st. zakon ili njegove odredbe – ako su odlučili da su protuustavne poništavaju se ili ukidaju). a u pravnoj doktrini 19. poništavanje pravnih propisa – djeluje retroaktivno.

štiti prava oporbe i olakšava joj da vladajuću većinu zadržava u granicama ustavnih ovlasti 2. osim kada Ustav ili U Zakon propisuje posebnu većinu. odluke – donose se o meritumu (biti) stvari o kojoj se sud izjašnjava 2. objavljuje se u N. pozitivni sukob djelokruga – kada 2 ili više drž.N Odluke se donose većinom glasova svih sudaca. US je dužan pokrenuti i provesti postupak 4. najviša tijela lokalne i regionalne samouprave Akti Ustavnog suda (donose se većinom glasova svih sudaca): 1. Vlada.moraju biti obrazložena. štite prava manjina i time nadoknađuju njihovu slabu zastupljenost u pol. bez ograničenja ponovnog izbora uvjeti: hrvatski državljanin. pučki pravobranitelj. na zahtjev tijela ovlaštenih za pokretanje postupka ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti. politički sustav i poslovnik Sabora RH - Pokretanje postupka pred Ustavnim sudom RH (ocjena ustavnosti zakona i drugih propisa): 1.© 13 sudaca (prije 11) koje iz reda istaknutih pravnika (sudaca.Nomotehnika » M. Hrvatski Sabor.K. pridonosi jačanju pravne svijesti građana i primjeni ustavnih načela u zakonodavstvu i životu 23 . pridonose racionalizaciji procesa odlučivanja 4. državnih odvjetnika. ne smije pripadati nijednoj političkoj stranci niti obavljati nikakvu drugu javnu ni profesionalnu dužnost suci između sebe biraju predsjednika suda na rok od 4 godine postupak kandidiranja sudaca provodi Odbor za Ustav. svatko ima pravo predložiti pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona ili ocjenu ustavnosti i zakonitosti drugog propisa – ali takva inicijativa ne obvezuje Ustavni sud koji će sam odlučiti o tom hoće li u povodu prijedloga pokrenuti postupak 2. Ustavni sud može sam pokrenuti postupak 3. istaknuo u struci znanstvenim ili stručnim radom ili javnim djelovanjem. tijela smatraju da nisu ovlaštena odlučiti u određenoj stvari Pet načina pozitivnog političkog utjecaja ustavnog suda: 1. odvjetnika i sveučilišnih profesora) bira Sabor na vrijeme od 8 godina. djeluje kao zaštitnik ustavnih načela o odgovornosti izvršne vlasti 5. negativni sukob djelokruga – kada određena drž. diplomirani pravnik sa najmanje 15 g. odlučujućim tijelima 3. Vrhovni sud. sudovi u postupku 5. Sukobi djelokruga (rješava ih US): 1. predsjednik RH. radnog iskustva. tijela smatraju da su ovlaštena odlučiti u određenoj stvari 2. rješenja – donose se u svim ostalim slučajevima .

ime i prezime njegovog punomoćnika.postupak i pravno djelovanje njegovih odluka .ovim se zakonom uređuju uvjeti i postupak za izbor sudaca US i prestanak njihove dužnosti. • Prema Zakonu o sustavu državne uprave u provođenju nadzora nad obavljanjem poslova državne uprave ukinuti propise tijela državne uprave i jedinica lok. Podnesci Ustavnog suda – postupak pred Ustavnim sudom pokreće se pisanim zahtjevom. zajedno s izdvojenim mišljenjem. Uz tužbu se mora podnijeti osporeni akt u izvorniku ili prijepisu. Sudac koji na Sjednici Ustavnog suda izdvoji mišljenje u pogledu izreke i/ili obrazloženja odluke ili rješenja i usmeno ga obrazloži na Sjednici Ustavnog suda. Vlada ima pravo i dužnost ukinuti propis ministarstva ili drugog republičkog organa državne uprave. dokaze o tome da je iscrpljen pravni put i da je tužba pravodobna i potpis podnositelja ustavne tužbe. oznaku odluke kojom je povrijeđeno neko pravo ili sloboda. oznaku ustavnog prava ili slobode koje je povrijeđeno. Ustavnog zakona. razloge tužbe. nadzor nad zakonitošću rada ustanove i njezinih općih akata obavlja u pravilo nadležno ministarstvo ¿Obustava od izvršenja pravnog propisa 24 .K. o ustavnoj tužbi odlučit će sjednica Suda.zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom . prijedlogom i ustavnom tužbom. Podnesci upućeni sudu moraju biti potpisani. objavi u »Narodnim novinama« i u slučaju kad objava odluke ili rješenja nije obavezna prema članku 29. -U hrvatskom pravnom sustavu osim Ustavnog suda i drugi državni organi u određenim situacijama mogu kontrolirati ustavnost i zakonitost određenih općih akata: • Prema Zakonu o Vladi RH. . dužan ga je pisano obrazložiti Izdvojeno mišljenje može izraditi i više sudaca zajedno ako se protive izreci i/ili obrazloženju odluke ili rješenja zbog istovjetnih pravnih razloga koji su usmeno obrazloženi na Sjednici Ustavnog suda (skupno izdvojeno mišljenje). Sudac je dužan pisano obrazložiti i dostaviti predsjedniku Ustavnog suda izdvojeno mišljenje u roku osam dana od dana donošenja odluke. Skupno izdvojeno mišljenje potpisuju svi suci koji su izdvojili svoja mišljenja Sudac koji je najavio izdvojeno mišljenje ima pravo istodobno zahtijevati da se donesena odluka ili rješenje.© §Ustavna tužba mora sadržavati ime i prezime. odnosno rješenja na Sjednici Ustavnog suda.i druga pitanja važna za izvršenje dužnosti i rad US Izdvojeno mišljenje Sudac ima pravo na izdvojeno mišljenje ako većina sudaca na Sjednici Ustavnog suda prihvati odluku ili rješenje čijoj se izreci i/ili čijem se obrazloženju sudac protivi.uvjeti i rokovi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonima. Pravna priroda UZ o Ustavnom sudu.Nomotehnika » M. koje može odluku donijeti samo jednoglasno. Podnosi se US izravno ili ih se šalje poštom. Postupak vodi sudac US. . O ustavnoj tužbi odlučuje vijeće sastavljeno od tri suca. Samouprave • Prema Zakonu o ustanovama. prebivalište ili boravište odnosno tvrtku i sjedište podnositelja ustavne tužbe. Ako se u vijeću ne postigne jednoglasnost. Podnesci moraju biti razumljivi i moraju sadržavati sve što je potrebno da bi se po njima moglo postupati. stavku 1. . ili ako vijeće smatra da postoje razlozi da se predmet iznese na sjednicu Suda.

25 . Kod ekscepcije ilegalnosti pravni propis podzakonske prirode se ne stavlja izvan snage. Zakonodavac u principu isključuje retroaktivno djelovanje pravnog propisa dopuštajući ga samo izuzetno i uz strogo propisane uvjete i često određene baš samim Ustavom. U takvom slučaju predmet se rješava na temelju zakona.© Kod obustave od izvršenja radi se zapravo o privremenom prestanku mogućnosti primjene općeg akta (u pravilu podzakonske prirode) koja nastaje zbog toga što je pravno ovlašteni nosilac kontrole takvog akta iskoristio pravo da ga obustavi od izvršenja sumnjajući u njegovu ispravnost U takvom slučaju konačnu odluku donosi neki drugi (viši) organ koji odlučuje da li je do obustave od izvršenja trebalo doći ili ne. tada mora predlagatelj zakona dobro obrazložiti opravdane razloge koji nalažu retroaktivnost.K. Tko se može koristiti pravom na obustavu od izvršenja pravnih propisa određuje zakonodavac koji pravnom normom (u pravilu zakonom) ovlašćuje određene subjekte da mogu provoditi ovu mjeru prema određenim kategorijama pravnih propisa. što ima za posljedicu ili konačnu nemogućnost primjene pravnog propisa koji je obustavljen od izvršenja. Takav se akt može u povodu nekog drugog slučaja i dalje primjenjivati sve dotle dok ga nadležni organ u propisanom postupku ne stavi izvan snage. ili se eliminira sama odluka kojom je došlo do obustave. ¿Povratno djelovanje pravnog propisa (retroaktivnost) Povratno djelovanje pravnog propisa znači da se taj propis primjenjuje na situacije koje su nastale i postojale prije nego što je sam propis stupio na snagu. ¿Ekscepcija nezakonitosti (ilegalnosti) Ekscepcija nezakonitosti je svojevrstan oblik kontrolnog ovlaštenja prema pravnim propisima putem kojega određeni organi (u pravilu sud) odbija primjenu pravnog propisa (prije svega propisa podzakonske prirode) na konkretan slučaj kad utvrdi da je to u suprotnosti s višom pravnom normom (zakonom).Nomotehnika » M. U hrvatskom pravnom sustavu samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje. budući da se kod ekscepcije utvrđuje nezakonitost podzakonskog normativnog akta samo s obzirom na konkretni slučaj o kojemu se rješava.

poznavanje principa načela izrade pravnih propisa.© ¿Subjektivne pretpostavke za izradu pravnih propisa Temeljna subjektivna pretpostavka za uspješno bavljenje izradom pravnih propisa je posjedovanje odgovarajućeg znanja. referendum. pomorstva. tko i koji pravni propis treba donijeti 2. opća naobrazba (osobna kultura redaktora) 2. Plan normativne djelatnosti u oblasti reguliranja prihoda ili oblasti obrazovanja.K. u kojem vremenu i na koji način 3. Znanje koje se smatra nužnim obuhvaća: 1. Širi plan→ukupna plansko normativna djelatnost za određenu strukturu (za ustanovu. poznavanje ustavne materije. Plan normativne djelatnosti je specifičan dokument temeljem kojega se planski (smišljeno) obavljaju pojedine radnje normiranja. poznavanje literature i terminologije 3.znanje nomotehnike 4. javna rasprava).Planom normativne djelatnosti treba predvidjeti i otvaranje procedure stavljanja izvan snage ili izmjene. te izmjene starih ili stavljanja izvan snage postojećih pravnih propisa. odnosno dopune određenih pravnih propisa. za općinsko vijeće ili županijsku skupštinu) Uži plan→plan normativne djelatnosti određene strukture razdvojen po nositeljima ili prema prirodi materije koja će se regulirati pravnim propisima donesenim na osnovu plana (npr. . njihovo trajanje i radnje koje je pri tome nužno poduzeti.U planu treba predvidjeti faze normiranja. sposobnost jezičnog izražavanja ¿PLAN NORMATIVNE DJELATNOSTI Planirati normativnu djelatnost znači predviđati radnje koje će se u vremenu za koje se plan donosi biti nužno poduzeti radi stvaranja novih. poznavanje društveno-političkog uređenja i pravnog sustava. U planu normativne djelatnosti mora biti naročito vidljivo: 1.Nomotehnika » M. a posebno oblike procedure za donošenje određenih pravnih pravila (npr. kojim pitanjima treba dati prioritet i u kojoj mjeri .) 26 . turizma i sl.

Jasnoća stila izražava se ovdje zahtjevom da se misao donosioca pravog propisa izrazi stilski tako da nijednog trenutka ne dovodi u sumnju čitaoca (pogotovo primjenjivača pravnih propisa) o tome što je donosilac htio reći. kvalitete i kvantitete stila pravnog propisa . .© ¿NAČELA IZRADE PRAVNIH PROPISA Postoje opća i posebna načela za izradu pravnih propisa.Zahtjev kvalitete stila pravnih propisa izražava se u potrebi da jednoj misli uvijek odgovara isti jezični izraz tj. U pogledu jezičnog izražavanja pri izradi pravnih propisa treba voditi računa o slijedećim bitni elementima: .Sadržajem pravnog propisa koji se donosi moraju biti obuhvaćeni svi oni društveni odnosi koji se reguliraju odredbama tog propisa.K. načelo odnosa jezičnih izraza i logičkog smisla pravnog propisa 3. koji se stalno upotrebljavaju. poglavito izraza koji su teško razumljivi  Načelo odnosa jezičnih izraza i logičkog smisla pravnog propisa Pri izradi pravnih propisa izuzetno je važno postići sklad u odnosu između jezičnih izraza upotrebljenih za izražavanje misli u jednom pravnom propisu i logičkog smisla tog propisa. koja proizlazi iz višeg pravnog propisa u sustavu prava.treba svesti na najmanju moguću mjeru upotrebu svih onih izraza kojima se ne može precizno odrediti pravo značenje . da se ista misao uvije izražava na jednaki način u čitavom tekstu pravnog propisa.treba težiti upotrebi uobičajenih izraza – takvih koji su razumljivi najširem krugu ljudi. kvalitete i kvantitete stila pravnog propisa 2. Time se postiže ukupnost sadržaja pravnog propisa. koji nisu lokalizmi i provincijalizmi. . 27 .Zahtjev kvantitete stila pravnog propisa stavlja pred redaktora obvezu da u tekstu pravnog pravila ugradi onoliko jezičnih izraza koliko je najmanje nužno da bi se shvatila misao donosioca. načelo utvrđivanja i izražavanja egzistencijske i sadržajne ovisnosti nižeg propisa o višem  Načelo jasnoće.Nomotehnika » M.Pravi propis odnosi se na dio normativnog ovlaštenja prema nadležnosti donosioca. . Opća načela za izradu pravnih propisa su: 1. načelo jasnoće. . koja znači da je donosioc predvidio i obuhvatio sva pitanja koja moraju biti obuhvaćena dotičnim pravnim propisom. a redaktor ih je na odgovarajući način ugradio u tekst pravnog propisa.treba težiti da sadržaj pravnog propisa bude jasan svakome . izrazi koji vrijede.  Načelo ukupnosti sadržaja pravnog propisa . Opća načela služe za izradu svih pravnih propisa. dok posebna načela služe za izradu određenih vrsta pravnih propisa. načelo ukupnosti sadržaja pravnog propisa 4.treba izbjegavati upotrebu stranih riječi.

K. odnosno da ne bude u suprotnosti s njim. ¿IZRADA KONAČNOG TEKSTA PRAVNOG PROPISA Izrada konačnog teksta pravnog propisa znači uobličavanje u potrebnu formu odgovarajućeg propisa koji tako postaje dio pravnog sustava.Nomotehnika » M. Pri tome treba paziti da sadržaj njegovog propisa bude usklađen sa sadržajem odgovarajućeg višeg pravnog propisa.©  Načelo utvrđivanja i izražavanja egzistencijske i sadržajne ovisnosti nižeg propisa o višem Između pravnih propisa na nižoj hijerarhijskoj ljestvici i onih koji su po svom položaju viši postoje izvjesni oblici egzistencijske i sadržajne ovisnosti .Egzistencijska ovisnost (ovisnost o nastanku) nižeg pravnog propisa o višem znači da niži propis ne može nastati ako za donošenje takvog propisa nije njegovu donosiocu otvorena nadležnost u nekom višem pravnom propisu.Sadržajni odnos nižeg propisa o višem znači da donosilac nižeg propisa. ¿Dijelovi pravnog propisa: uvodni dio naslov uvodne odredbe centralni dio kaznene odredbe prijelazne odredbe završne odredbe Obavezni (bitni dijelovi) pravnog propisa:  uvodni dio  naslov  centralni dio  završne odredbe s datiranjem Ostali dijelovi (fakultativni karakter):  uvodne odredbe  kaznene odredbe  prijelazne odredbe 28 . a materija koja njime je obuhvaćena dobiva time potrebnu pravnu regulaciju. formirajući njegov sadržaj mora ostati u okviru propisane nadležnosti i svojim propisom obuhvatiti samo one odnose i na onaj način kako to predviđa više pravno pravilo. Izrada konačnog teksta pravnog propisa je krajnji rezultat djelatnosti normiranja. .

Katkada se u uvodnom dijelu navodi i vremenska oznaka kad je propis donesen.Nomotehnika » M.Pravna osnova i oznaka donosioca izražava se tako da se navodi članak (ako je potrebno stavak i točka) propisa koji sadrži ovlaštenja za donošenje.Prilikom donošenja Ustava donosi se.U uvodnom dijelu zakona također se ne navodi pravna osnova temeljem koje se zakon donosi. niti u posebnoj odredbi stoji oznaka donosioca. puni naziv toga propisa te službeno glasilo u kojem je taj propis objavljen i kada. Uvodni dio zakona . . u pravilu poseban akt za njegovo proglašenje dok se u njegovim uvodnim odredbama (preambula) često ističu osnovne orijentacije političkog i pravnog sustava.Svaki zakon se proglašava.Kako pri donošenju Ustava nema pozivanja na pravnu osnovu iz koje proizlazi ovlaštenje njegovu donosiocu. . Ako Predsjednik Republike smatra da proglašeni zakon nije u skladu s Ustavom.U našem Ustavu pravni osnov za proglašenje zakona utvrđen je člankom 88. . može pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti zakona pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske. tako ni uvodni dio Ustava nema onaj klasičan izgled pod kojim podrazumijevamo sadržajno postojanje uvodnog dijela s oznakom donosioca i pravnom osnovom za normiranje.K.Uvodni dio kod svih podzakonskih općenormativnih akata uvijek izražava dvije bitne činjenice: 1.Sam tekst Ustava počinje uvodnim odredbama koje nose naziv „Izvorišne osnove“ i u njima se daje povijesni pregled kontinuiteta hrvatske državnosti i izražava tisućljetna nacionalna samobitnost i državna opstojnost hrvatskog naroda.“ Uvodni dio podzakonskih općenormativnih akata . . „Predsjednik Republike proglasit će zakone u roku od osam dana od kada su izglasani u Hrvatskom saboru. To proglašenje se vrši posebnim aktom (Odluka o proglašenju) kojega u pravilu donosi državni poglavar. pravnu osnovu temeljem koje se akt donosi 2. što nije nužno jer se vrijeme datiranja daje uvijek na kraju teksta propisa. U najvećem broju propisa iz uvodnog dijela proizlaze dva temeljna podatka: a) tko je donosilac dotičnog pravnog propisa b) temeljem kojeg pravnog osnova je taj propis donijet Uvodni dio Ustava . .© ¿ Uvodni dio pravnog propisa Uvodni dio propisa je onaj koji u tekstu pravnog propisa stoji ispred naslova. oznaku donosioca akta . 29 .

pravilnik i sl. vrsta propisa (zakon. . O izvlaštenju.© ¿Naslov pravnog propisa .Uvodnim odredbama donosilac ukazuje na: 1. metoda precendentnog normiranja 30 . Centralni dio moguće je izraziti različitim metodama normiranja: 1.Nomotehnika » M. metoda apstraktnog normiranja 4.I uvodne odredbe imaju na odgovarajući način interpretativni karakter jer u izvjesnom smislu tumače namjeru donosioca i cilj i svrhu pravnog propisa. tumači sadržaj propisa. metoda taksativnog normiranja 2. ¿Uvodne odredbe . uredba. načelno. metoda primjeričnog normiranja 3.Naslov predstavlja oznaku prema kojoj se jedan pravni propis razlikuje od drugoga.K. razloge donošenja propisa 2.) . o morskom ribarstvu i sl. rukovodne principe kojih se treba držati prilikom interpretacije i primjene .) 2.Naslov pravnog propisa uvijek ima interpretativno značenje. Centralnim dijelom obuhvaća se ukupna materija čiju pravnu regulaciju smije donosilac izvršiti jednim pravnim propisom. jasno i uočljivo o naslov treba biti kratak. Po njemu se. karakter sadržaja prema materiji koja se regulira (npr. cilj koji se želi postići 3. uvijek u jednoj rečenici bez skraćenica i interpunkcija. . metoda principijelnog normiranja 5.Iz naslova pravnog propisa vide se uvijek dvije stvari: 1. ¿Centralni dio pravnog propisa Centralni dio pravnog propisa (sadržaj propisa u užem smislu) najvažniji je dio teksta pravnog propisa.Neki bitni momenti o kojima treba voditi računa pri davanju naslova: o naslov treba pisati odvojeno od ostalih dijelova teksta.

Taksativnim normiranjem ograničava se donošenje sadržaja propisa samo na slučajeve koji su naznačeni. koristimo je kada je nužno točno i precizno iskazati način regulacije koji se odnosi na pojedine. prilikom njezine izrade koristimo se metodom nabrajanja.Nomotehnika » M. III.Ova metoda je najuobičajeniji način normiranja koji se javlja u slučajevima kada se putem uopćavanja (generaliziranja) sadržaj propisa daje tako da ga je moguće primijeniti na neograničen broj slučajeva koji se ubuduće mogu javiti. .Metoda taksativnog normiranja je jednostavna. u stvari o primjeni principa presedana tako što se.Ova metoda pridonosi skraćenju teksta propisa i izbjegavanju nepotrebnog ponavljanja sadržaja.K. točno određene slučajeve. .Upotrebom ove metode u sadržaju pravnog propisa navode se određeni slučajevi na koje se dotična norma odnosi i oni služe kao temeljni primjer s tim što se dotična norma može primijeniti.Specifična metoda koja je nastala kao posljedica okolnosti što su određena uopćavanja pravnih pojmova svedena na principe koji dobivaju karakter pravnih načela i postaju zajednička za više pravnih propisa (npr. „posebno“ ili se kod završetka nabrajanja stavi riječ „i slično“. „itd. Metoda precendentnog normiranja . „osobito“. . Metoda primjeričnog normiranja (metoda analogije) . . načelo jednakosti pred zakonom i sl.Ovom metodom se skraćuje tekst pravnog propisa.Metoda kod koje donosilac pravnog propisa točno propisuje slučajeve na koje će se propis primijeniti.Ovdje se radi.Ovom metodom ne ograničava se domašaj dijela pravnog propisa već se predviđa mogućnost njegovog širenja uz pretpostavku pojave sličnih slučajeva. . zahvaljujući načinu koji je u praksi ranije riješen neki slučaj rješavaju u buduće isti ili slični slučajevi. . putem analogije i na slične slučajeve. Metoda principijelnog normiranja .Izuzetno je korisna u situacijama kada u momentu donošenja propisa nije moguće predvidjeti sve slučajeve koje treba obuhvatiti tim dijelom sadržaja pravnog propisa. IV.Slabost metode taksativnog normiranja jest u ograničenosti primjene sadržaja propisa koji je izrađen putem taksativnog normiranja. .Slabost ove metode je preširok obujam propisa nastalog primjenom uopćavanja. V.Ova metoda se iskazuje u sadržaju propisa na način što se prije nabrajanja slučajeva na koje se tekst propisa primjenjuje stavi riječ „naročito“. . „ i drugo“.Slabost ove metode je u širini moguće interpretacije.) . Metoda taksativnog normiranja . Načelo zakonitosti. 31 .“. . II.© I. Metoda apstraktnog normiranja .

. ali nije bilo završeno do donošenja novoga. Dva glavna pristupa načinu izrade kaznenih odredaba: 1.K.© ¿Kaznene odredbe Kaznene odredbe navode sankciju koju donosilac propisa predviđa za subjekte čije bi ponašanje i djelovanje ili propuštanje bilo suprotno određenjima u pravnom smislu.Pri izradi prijelaznih odredaba treba paziti da se njima ne povrijede već stečena prava određenih subjekata. koji obično nosi oznaku „kaznene odredbe“ propisuje sankcije za prekršioce odredaba koje je propisao. odnosno moment prestanka njegova važenja. . . . . 2. donosilac pravnog propisa propisuje prava i dužnosti određenih subjekata. a nakon toga u posebnom dijelu teksta. Kad se takvi slučajevi riješe. . . ¿Završne odredbe U završnim odredbama se nalazi prije svega odredba o vremenskom važenju propisa. Iz završnih odredaba vidi se ponajprije kada je propis koji je u pitanju stupio na snagu. tada prestaje potreba za daljnjim postojanjem prijelaznih odredaba koje se na takve slučajeve odnose – odumiru u sustavu prava.Postojanje takvih graničnih slučajeva. u tekstu pravnog propisa daje se opis djela koje prema propisu ima odgovarajuću kvalifikaciju i odmah uz to propisuje sankciju koja može zadesiti počinioca takvog dijela. izaziva potrebu propisivanja prijelaznih odredbi. 32 . koji nastaju u onom praznom prostoru prestanka djelovanja starog propisa i početka djelovanja novog propisa.U završne odredbe ulazi oznaka momenta donošenja pravnog propisa.Ako je u pitanju propis s ograničenim trajanje onda se u završnim odredbama označava vrijeme do kojega važi.U slučajevima kada novi propis ponovo regulira (na drugačiji način) jednu materiju postavlja se pitanje sudbine onih slučajeva i odnosa čije je rješavanje počelo prema odredbama ranijeg propisa a nije završeno do pojave novog.Najveći broj prijelaznih odredaba je privremenog karaktera jer su te odredbe ograničene na određene slučajeve.Nomotehnika » M. ¿Prijelazne odredbe U pravilu su prisutne u onim propisima koji reguliraju materiju koja je već jednom bila regulirana.Prijelazne odredbe u izvjesnom smislu imaju povratno djelovanje jer se odnose na slučajeve čije je rješavanje započelo po odredbama ranijeg propisa. ali i da se što lakše izvrši prelazak na režim novog propisa.

moment objavljivanja pravnog propisa 3.Sadržaj propisa je podijeljen obično na dijelove. . . moment kada je pravni propis donesen (kada je nastao) – datiranje propisa 2. odnosno poglavlja i odsjeke. .U pravilu se kao posebni dijelovi teksta propisa izražavaju se kaznene i prijelazne odredbe (kad su sadržane u tekstu pravnog propisa) te završne odredbe.K. 33 .Ukupni tekst pravnog propisa sastoji se od članaka. izražavaju se rečenicom ili više njih. se često spajaju u istoj glavi prijelazne i završne odredbe koje mogu biti jedna posebna glava pravnog propisa. ¿FORMA TEKSTA (SADRŽAJA) PRAVNOG PROPISA . glave. . odnosno momentom njegove primjene prestali važiti. Članak se još može razbiti i na stavke.Dijelovi propisa mogu se označiti brojevima i mogu imati posebne naslove. glave ili poglavlja. službeni list Republike Hrvatske.U praksi. To znači da se iz završnih odredaba jednog pravnog propisa vidi koji su pravni propisi.© Mogu se javiti četiri vremenska momenta kod nastanka i važenja pravnog propisa: 1. . Ako je centralni dio propisa duži onda se radi preglednosti često razdvaja na dijelove. Članak pravnog propisa tvori jednu ili više misli koji predstavljaju izvjesnu cjelinu. ¿OBJAVLJIVANJE PRAVNIH PROPISA (publikacija) Objavljivanje pravnih propisa je radnja u postupku donošenja pravnih propisa putem koje se na unaprijed propisani način objelodanjuje sadržaj teksta pravnog propisa kako bi se s tim sadržajem mogli upoznati svi oni društveni subjekti koji za to imaju interes.Pravni propisi izražavaju se u pisanoj formi.U završne odredbe ulaze norme o derogaciji. Nužnost objavljivanja je pretpostavka za mogućnost njihove primjene.Nomotehnika » M. moment stvarnog početka primjene . njegovim stupanjem na snagu. U hrvatskom pravu postoji ustavna odredba da se zakoni prije nego što stupe na snagu objavljuju u „Narodnim novinama“ glasilu koje je prema Ustavu. moment stupanja na snagu 4. kod izrade pravnih propisa.

poticaje.životopise dužnosnika koje je izabrao. . Glasilo Sabora »Izvješća Hrvatskoga sabora« objavljuje: . . tako što će se isti zamijeniti drugim propisom. . stajališta i mišljenja iznesene u vezi s temama o kojima se raspravlja i odlučuje u Saboru.prikaz rada Vlade. Ako se osnovna koncepcija propisa mijenja. onda treba propis staviti izvan snage.sažete govore održane na sjednicama Sabora. odnosno konačne prijedloge zakona i drugih akata Sabora.zastupnička pitanja i odgovore Vlade.zaključke Sabora i radnih tijela Sabora. Uredu Predsjednika Republike i Vladi. zahtjev za usaglašavanjem teksta pravnog propisa s promijenjenim zahtjevima društvene sredine i vremena 2. ¿IZMJENE I DOPUNE PRAVNIH PROPISA Vijek trajanja pravnog propisa stoji u obrnutoj proporciji s dinamikom društvenog razvoja. o izmjenama i dopunama zakona. Dopune pravnog propisa znače radnje kojima se upotpunjuje tekst pravnog propisa kako bi svojim sadržajem ostvario ukupnost regulacije društvenih odnosa koje mora obuhvatiti. .pojedine prijedloge. .K. . .Nomotehnika » M. Izmjene pravnog propisa su radnje putem kojih se odgovarajući dio teksta pravnog propisa mijenja kako bi svojim sadržajem odgovarao novonastalim društvenim zahtjevima – osuvremenjivanje pravnog propisa.pojedine tekstove donesenih zakona i drugih akata. .kroniku međuparlamentarne suradnje Sabora. Ako nije došlo do izmjene temeljne koncepcije pravnog propisa već se ona zadržava i dalje ali su ipak nužni zahvati u njegov tekst onda se služimo tehnikom izmjene i dopune pravnog propisa.prikaz osnovnih tema koje su predmet rasprave na sjednicama Sabora.) 34 .© Radi izvješćivanja zastupnika i javnosti o svom radu Sabor izdaje svoje glasilo i druge publikacije. . Potrebe za izmjenama i dopunama nastaju uslijed dva temeljna razloga: 1. jer to zahtijevaju novi društveni odnosi. . odnosno moguće loše izražavanje postavljenih ciljeva društvene politike od strane redaktora pravnih propisa U pravilu se izmjene i dopune vrše tako da se donese novi propis (Z. Zahtjev vremenskog kontinuiteta traži da u svakom vremenu imamo propis koji odgovara zahtjevu tog vremena. loše predviđanje donosioca pravnog propisa.kroniku značajnijih događanja u Saboru. Uredba o izmjenama i dopunama itd. . odnosno imenovao Sabor.akte Predsjednika Republike.

kao i eventualni ispravci tekst ako ih je bilo. tijelo koje utvrđuje pročišćeni tekst u uvodnom dijelu pročišćenog teksta poziva se na ovlaštenje koje mu je dodijeljeno da bi mogao utvrditi pročišćeni tekst te ujedno navodi što pročišćeni tekst sadrži. onda se u uvodnom dijelu ispravka najprije konstatira uočenost greške i naziv propisa u kojemu je greška uočena s naznakom službenog glasila u kojemu je propis objavljen. ¿ISPRAVCI PRAVNIH PROPISA Ispravci pravnih propisa jesu radnje putem kojih se vrši usklađivanje između izvornog teksta propisa. u prepisivanju i sl. Razlike mogu nastati zbog različitih razloga –greške uslijed nemarnosti..K. odnosno dopune koje su izvršene do momenta pročišćavanja teksta. onakvog kakav je usvojio njegov donosilac i teksta tog propisa kakav je objavljenkada se među njima jave razlike. greške u tiskanju. Dužnost je tada donosioca da pogrešni (objavljeni ) tekst ispravi. Kada se vrši ispravak teksta pravnog propisa u kojemu je uočena greška. odnosno dopunjeni dijelovi i umjesto njih uvrste izmjene. Na taj se način tekst pročišćava i njegov sadržaj čine odredbe izvornog teksta koje nisu mijenjane i sve izvršene izmjene i dopune. 35 . Prilikom utvrđivanja pročišćenog teksta pravnog propisa. Ovim se putem dobiva jedan tekst (umjesto ranijeg izvornika i svih izmjena i dopuna) s novom numeracijom članaka.Nomotehnika » M.© ¿PROČIŠĆENI TEKST PRAVNOG PROPISA Pročišćeni tekst pravnog propisa nastaje tako da se iz izvornog teksta propisa koji je pretrpio veći broj izmjena i dopuna odstrane svi izmijenjeni.

Najveći domet povezivanja je slobodan promet roba. To je ukupni sadržaj europskog prava!Skup je prava i obveza koji obvezuje i povezuje sve zemlje unutar EU.) Ugovor o Europskoj ekonomskoj zajednici b. Ona nije klasična konfederacija. zaključak. te ih ugrađuju u zakonske propise.K. te suradnje u području pravosudnih poslova donose se akti drugog karaktera (okvirna odluka. Pravna priroda EU Za članice EU najviše pravo je europsko pravo. veže se za europsko pravo. odluke Neobvezujuće: preporuke. ulaze i konvencije. ni federacija u nastajanju. EU je političko pravni subjekt posebne vrste. 3. On donoseći presude stvara pravo EU-je i taj dio prava ulazi u pojam aqui communitauire. Sudske presude nisu izvor prava.) Euroatom (odnosi se na suradnju europskih država u pogledu iskorištenja atomske energije) c. nije ni federacija. ljudi i kapitala.) Drugi element su opća pravna načela i pravni standardi koje sudovi donose prilikom donošenja svojih odluka. odluka.© EUROPSKO PRAVO Aqui communitauire (eki komuniter) – Nov program.)osnivački ugovori (3) a. Takvu praksu nije posve prihvatio Europski sud.Nomotehnika » M. EZUČ. smjernice. Euroatom. mišljenja U okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike. zajednička strategija. Postoji nekoliko elemenata koji ga čine: 1. izjava. Primarni izvori prava EU Ugovor o EZ Ugovor o Europskoj zajednici za ugljen i čelik Ugovor o Europskoj zajednici za atomsku energiju Ugovor o Europskoj uniji Sekundarni izvori prava EU Su akti koje donose institucije EU u kojima se EU temelji: triju zajednica EZ. Eu sjedinjuje gospodarsko i političko djelovanje s ciljem boljeg povezivanja država.) Odluke Europskog suda. neka vrsta slobodne trgovinske zone. konvencija) 36 . zajedničke vanjske politike te suradnja u području pravosuđa u unutarnjih poslova Akti koji se donose u okviru triju zajednica dijele se na: Obvezujuće: uredbe. osim u angloameričkim državama.) Ugovor o osnivanju Zajednice za ugljen i čelik Ulaze i ugovor iz Mastrichta(uspostavljena EU) i ugovor iz Nice(ugovor europskog prava) 2. Dakle. zajednička izjava..

načina rada i odnosa u samom tijelu. Potvrđivanje međ. u roku od 15 dana od dana potpisivanja. kojega Republika Hrvatska sklapa s jednom ili više država. Njime su utvrđene hrvatske carinske koncesije za poljoprivredne proizvode. ugovora Izaslanstvo Republike Hrvatske. jednom ili više međunarodnih organizacija odnosno jednim ili više ostalih međunarodnopravnih subjekata. Vlada itd.K. "Međunarodni ugovor" je sporazum _ utemeljen na sukladnom očitovanju najmanje dvaju međunarodnopravnih subjekata _ koji je uređen međunarodnim pravom i koji je u pisanom obliku. odnosno Vlada Republike Hrvatske. međunarodne ugovore vojne i političke naravi i međunarodne ugovore koji financijski obvezuju Republiku Hrvatsku. regulira se rad državnih ustanova. Postupak za potvrđivanje međunarodnog ugovora pokreće Vlada Republike Hrvatske na poticaj Ministarstva vanjskih poslova. Dodatna pitanja Pravna priroda poslovnika Poslovnikom se ne uređuju odnosi materijalnog prava nego odnosi u procesnom pravu. Poslovnik donosi tijelo (Sabor. Sabor Republike Hrvatske potvrđuje međunarodne ugovore koji traže donošenje ili izmjenu zakona.) sukladno zakonu i aktu o osnivanju te njime uređuje pitanja unutarnjeg ustrojstva.5.) usvojen je dodatni protokol pod nazivom Protokol 7.204. odnosno usvajanja teksta međunarodnog ugovora. Potpisivanje međ. Sam poslovnik spada u pomoćne izvore prava. 37 .© Protokol 7 Nakon proširenja EU s 15 na 25 članica (1. dala punomoć za potpisivanje međunarodnog ugovora jednom od članova izaslanstva Republike Hrvatske.Nomotehnika » M. odn. taj èlan izaslanstva može nakon završenih pregovora ugovor potpisati. ovim se protokolom regulira režim trgovine poljoprivrednim proizvodima između Hrvatske i proširene EU te zamjenjuju dosadašnji dodaci sporazuma kojima se reguliraju spomenuta pitanja. ako je njegov sadržaj u skladu s osnovom za vođenje pregovora i sklapanje međunarodnog ugovora . ugovora Kad je predsjednik Republike. ureda i drugih organizacija kako bi djelatnosti koje obavljaju stekle zakonitu i pravnu formu. dostavlja nadležnom državnom tijelu međunarodni ugovor na hrvatskom jeziku i na jednom od jezika izvornika ako to nije hrvatski. bez obzira na to je li sadržan u jedinstvenoj ispravi ili u dvjema ili više međusobno povezanih isprava i neovisno o njegovu nazivu.

U djelokrugu su Odbora za Ustav.u postupku raspisivanja referenduma ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj priprema prijedloge odgovarajućih akata. .najmanje tri nezavisna zastupnika. Odbor za Ustav. . .biračko pravo. Radi se o vremenskim rokovima do kada vrijede određeni članci iz starog Ustava Klubovi zastupnika Klub zastupnika u Saboru mogu osnovati: . ima status predsjednika radnog tijela Sabora. .Nomotehnika » M. Zastupnik može biti član samo jednog kluba. Predsjednik Kluba zastupnika. Poslovnik i politički sustav poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike. .prati provedbu Poslovnika Hrvatskoga sabora. .razmatra mišljenja i prijedloge ustavne naravi upućene Saboru.politička stranka koja ima najmanje tri zastupnika. izbor zastupnika u Sabor. državne blagdane. .predlaže donošenje i promjene Poslovnika Hrvatskoga sabora.© Pravna priroda UZ za provedbu Ustava Ovim se zakonom rješava pitanje usklađivanja odredbi koje su bile na snazi prije donošenja Ustava as novim Ustavnim rješenjima.razmatra načelna pitanja zaštite i ostvarivanja Ustavom Republike Hrvatske utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda te prava nacionalnih manjina.rješava sporove o djelokrugu radnih tijela Sabora. . .zastupnici iz reda nacionalnih manjina. u pogledu prava i obveza.pravni položaj vjerskih zajednica. uz njezin pristanak. . . . Poslovnik i politički sustav: . javna okupljanja i mirne prosvjede građana. a zastupnik iz reda nacionalnih manjina može biti i član kluba stranke kojoj pripada.opća pitanja ustavnosti i zakonitosti.udruživanje.dvije ili više političkih stranaka koje imaju zajedno najmanje tri zastupnika.prati i razmatra provedbu Ustava Republike Hrvatske. a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na: .razmatra načelna pitanja u vezi s usuglašavanjem zakonodavstva s Ustavom Republike Hrvatske.uporabu i zaštitu grba. izbor za tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i referendum.K. . 38 . zastave i himne Republike Hrvatske i drugih državnih simbola.u postupku promjene Ustava Republike Hrvatske priprema prijedloge odgovarajućih akata.provodi postupak kandidiranja sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i predlaganja za izbor Saboru. izbor predsjednika Republike. . . nagrade i druga priznanja. .

. . . djelokruga i načina rada tijela državne uprave.Nomotehnika » M. . . . . 39 .razmatra prijedloge zakona i drugih akata koje donosi Sabor u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim sustavom te u pogledu njihove pravne obrade. djelokrug i način rada pučkog pravobranitelja. Odbor za zakonodavstvo: . .daje mišljenje o prijedlogu da pojedine odredbe zakona imaju povratno djelovanje.izvješća državnih tijela državne uprave o primjeni zakona i o općim problemima državne uprave. .K.pitanja i odnose iz djelokruga državne uprave te pitanja ostvarivanja zakonitosti u radu tijela državne uprave.javno informiranje. . osnivanja. ustrojstva.utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove zakona i drugih akata koje donosi Sabor. kad je tim zakonima ili aktima za to ovlašten ili kada su ti akti najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni.razmatra prijedloge za davanje vjerodostojnog tumačenja zakona ili drugog akta kojeg je donio Sabor.ustrojstvo.brine se o jedinstvu pravnog sustava i daje mišljenje o načelnim pitanjima izgradnje pravnog sustava ili jedinstvene primjene zakona.razmatra akte koje potvrđuje ili na koje daje suglasnost Sabor i o tome daje mišljenje.opća pitanja funkcioniranja političkog sustava.© . .razmatra pitanja jedinstvene zakonodavne metodologije i druga pitanja bitna za jedinstvenu pravnu tehniku i terminološku usklađenost akata koje donosi Sabor. .pitanja ustrojstva i djelokruga državnih tijela.temeljna pitanja vlasničkih odnosa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->