Treća gimnazija Sarajevo

MATURSKI RAD IZ (predmet)

Tema: (naziv teme)

Predmetni profesor:

Učenik:

Ime i prezime, prof.

Ime i prezime, razred i odjeljenje

............................................................................................................................................. Zaključak se nalazi na kraju na zasebnoj stranici......................... Svaka nova oblast počinje na novoj stranici.................................................................................................................................4 Upotreba literature .4 Pisanje rada ............ Sadržaj: Uvod..........................................................................................Sarajevo.......9 Na sljedećoj stranici je uvod.......... 4 lzbor teme i literature ................ Obavezno treba navesti literaturu! 2 ...............................................................3 Kako pravilno napisati maturski rad? .........................................................................................................8 LITERATURA......................................................................................... 5 Odbrana maturskog rada........... 4 Struktura maturskog rada .......................4 Priprema............................................................................................................................................................................................... 2011..........

U njemu se precizira predmet rada. od koliko se dijelova sastoji rad. ističe se o čemu će se u radu pisati. objašnjava se organizacija i plan izrade rada. statističke i sl. npr. koje vrste informacija sadrži (tekstualne.Uvod Uvod obuhvata obično jednu do dvije stranice teksta.) i drugo. grafičke. Završni ili maturski rad sastoji se od: • • • • • • • naslovne stranice sadržaja uvoda razrade zaključka dodatka ili priloga bibliografije ili popisa literature 3 . Uvod može izražavati lični stav prema temi i razloge za izbor konkretne teme. tj.

mjesto i godina izdanja i broj stranice. Struktura maturskog rada Pošto se upozna sa tekstovima i literaturom. učenici se upućuju na korištenje bibliotečkih fondova. Priprema lzbor teme i literature Učenik odabere jednu od ponuđenih tema. mjesto i godina izdanja. Bilješke mogu biti doslovne (citati) i opisne (parafraze). učenik izrađuje koncept ili plan rada. onda se navodi naslov odrednice. sIijedi pisanje samog rada. prezime i ime autora. broj stranice). Najzad. U potrazi za literaturom. Ukoliko se koristi odrednica iz rječnika ili enciklopedije. mjesto i godina izdanja. trebalo bi da pravi bilješke. onda se uz ime autora navodi naziv časopisa. Neophodno je da se tokom čitanja ispišu puni nazivi bibliografskih jedinica (npr.Kako pravilno napisati maturski rad? lzrada maturskog rada sastoji se iz nekoliko etapa. 4 . U radu mogu da se koriste i sadržaji pronađeni na internetu. broj stranice. Zatim se pristupa istraživačkom dijelu posla: prikupljanju literature i iščitavanju tekstova. u stručnim časopisima i CD-ovima. izdavač. Učenik tada dobija potrebna obavještenja u vezi sa izborom teme i njenim sadržajem. Poslije izbora teme učenik na konsultacijama dobija uputstva o literaturi i drugim izvorima koje može koristiti kako bi uspješno izradio maturski rad. lz literature se ispisuje ono što se smatra potrebnim za izradu rada. broj časopisa. Ako je riječ o radu objavljenom u časopisu. naziv djela. naslov djela. kao i njihovom sistematiziranju i osmišljavanju u cjelinu. broj sveske. izdavač. Upotreba literature Dok učenik čita literaturu. Bilješke treba da budu funkcionalne: izdvajaju se samo najvažnije ideje i sudovi iz neke studije. Struktura maturskog rada podrazumijeva da se definira osnovna teza i tok izlaganja (uvod – razrada – zaključak).

broj kucanih stranica je tehničko pitanje. Pisanje rada U zavisnosti od predmeta i odabrane teme. Neophodno je neprestano imati na umu temu rada i zasnovati plan rada praktično. Zaključak je sinteza najvažnijih misli iz glavnog dijela rada. Courier New. Razmak između pasusa ne smije biti veći od 6 pt. Pri tome treba imati u vidu da broj stranica nema eliminacioni karakter. Kako dodavati grafičke priloge? Ako sadržaj maturskog rada iziskuje da se dopuni i grafičkim prilozima. tako da svaki element koncepta odgovara pojedinom aspektu teme. a to su: Arial. Verdana. Ukoliko je mentor pregledao radni materijal i odobrio kucanje rada. Prored mora biti single. bit će lakše u tekstu da se na nju uputi napomenom “vidi sl. Obrada teme je najvažniji i najduži dio rada. Kojim fontom pisati? Stranica mora biti formata A4. Sans Serif.1. Helvetica. Font normalnog teksta u pasusu mora biti veličine najmanje 8. dužina otkucanog teksta treba da bude: najmanje sedam.1. a najviše 14. Kada se svaka slika numeriše (obiIježi brojem). tada je potrebno svaku sliku obilježiti brojem i “potpisati”. 1”.1. 1. 1. Tahoma. U ovom dijelu učenik treba objasniti glavne ideje naznačene u uvodu.Uvod treba da bude funkcionalan i da podstakne zanimanje za temu kao i da predstavi plan rada i da naglasi njegovu glavnu ideju.2. pa ih zato ne treba namjerno uvećavati i bespotrebno umetati jer ne 5 .54 cm. Dužina završnog dijela treba predstavljati sumu prikazane građe. orijentacije Portrait. Times New Roman. a najviše dvadeset kucanih stranica. prema temi. Sve margine treba da budu najmanje 2. Prostor koji zauzimaju slike ne računa se u ukupnom minimalnom broju stranica maturskog rada. to znači ispod slike napisati njeno kratko tumačenje. uključujući primjere i detalje koje podržavaju navedene teze. Potom učenik pokazuje svoj koncept mentoru i s njim se dogovora o konačnoj strukturi rada. Preporučuju se fontovi koji su standardizirani i lahko se nalaze na svim računarima. Svaka stranica (osim naslovne) mora biti numerisana trenutnim brojem stranica i mora imati zaglavlje i podnožje (header i footer). a najviše 2.

ime. ime izdavača. 1.com. Kao osnovni link navodi se adresa početne stranice (home page) na kojoj je pronađen sadržaj. npr. važno je navesti sve podatke o djelu. naziv djela. Ukoliko se više puta navodi jedno djelo. naziv djela (pisano kurzivom). ''Globalizacija je naziv za pretvaranje svijeta u jedinstven prostor''3 Na kraju maturskog rada učenik sastavlja spisak literature koju je koristio. ''Globalizacija ili diktiranje budućnosti''.1 Dovoljno je navesti jednu rečenicu ili dio rečenice kako bi se istakla osnovna ideja nekog autora."2 U napomenama se navodi tačan bibliografski podatak: ime autora. "Sudbina nije stvar slučajnosti. izdavaču. kao i u fusnotama. a u fusnotama prema brojevima (onim redom kojim su označavane u tekstu) i sa obaveznom naznakom broja stranice sa koje se citira. ili na kraju rada. daje se spisak napomena (fusnota). a u zagradi se navodi cio link (kako bi onome ko će koristiti izvore iz napisanog maturskog rada bilo olakšano i ubrzano traženje). www. svakako se navodi i ime autora kao i datum kada je taj tekst bio dostupan na toj Internet stranici! 1 Kod citata je važno navesti stranicu! 2 William Jennings Bryan (1860-1925) 3 LJ.1 6 . mogu se uvesti skraćenice. svakako je potrebno navesti tačnu Internet adresu (do link) sa koga je sadržaj preuzet. mjestu i godini izdanja. već je stvar izbora. Koristi Ii se kao jedan od izvora i Internet. na svakoj stranici. to nije nešto što treba čekati. Ako je poznat autor teksta koji se preuzima s Interneta.3. Svjetlost. str.1. Kako se biIježe citati? Citiranje je doslovno navođenje tuđih riječi koje se obilježava znacima navoda. U spisku literature knjige se navode abecednim redom po prezimenu autora bez oznake stranica. Preporučuje se učenicima da citiraju samo onda kada je neophodno zadržati preciznost autorovog iskaza. Stranica sa spiskom literature. izdavač.google. ilustriranja pisanoga sadržaja. One trebaju imati funkciju pojašnjavanja. godina izdanja. Sarajevo. Berberović. godina izdanja. Ispod teksta. mjesto izdanja. Na kraju svakog rada obavezno je priložiti i spisak literature. broj stranice sa koje se preuzima citat. Fusnota je također obavezna i ako se ne citira doslovno. Nije dovoljno napisati samo “Internet” ili samo navesti ime pretraživača pomoću koga je sadržaj pronađen. već se samo parafrazira neka ideja. Navodi se (odvojeno zarezima): prezime. Tamo će se vidjeti svi podaci o punom imenu autora. U spisku literature. naslovu knjige. Sadržaj pronađen na Internetu navodi se na sljedeći način. Svaki citat obilježava se arapskim brojem koji stoji iza završenog znaka navoda. već nešto što treba postići.utiču na ocjenu obima rada. 1996.

ff. 1.6.unsa. kao i ocjena. mentorov kratak komentar rada. kolokvijalizmi. a ton i rječnik treba da budu formalni. treba se kloniti i esejističkog stila. pa je neophodno savjesno i brižljivo pregledati i popraviti tekst maturskog rada. Jedan pasus izlaže jednu ideju. ispraviti i sa učenikom prokomentirati.unsa. 2008. barbarizmi. sleng.1. 1. Misli treba pažljivo da se organizuju u rečenice. Sva udaljavanja i odstupanja od glavne teme treba odstraniti iz izlaganja. Posljednja stranica Na posljednjim stranicama rada (ne računajući stranicu korica) ostavlja se prostor u koji će se upisati datum predaje rada. datum odbrane rada. Greške u kucanju također se moraju ispravljati. 7 . Stil i pravopis maturskog rada Stil maturskog rada treba da bude jasan. Pravopis i interpunkcija Pri pisanju rada treba da se redovno provjerava pravopis i interpunkcija.ff. Tako se neće dogoditi da se preda rad koji je možda pun grešaka. logičan i ujednačen.ba/literatura. Također. 1.4. a rečenice u pasuse.1. odmjereni i objektivni.5.1. Rad treba biti pisan jezikom primjerenim naučnoistraživačkom radu. To znači da se u pisanom jeziku ne upotrebljavaju dijalektizmi. Svaka rečenica u pasusu i svaki pasus kao cjelina moraju se odnositi na glavnu temu rada i biti od značaja za obrazlaganje glavne teme.ba/. kome je tema nedosljedno obrađena ili čak promašena. maj. arhaizmi. Primjer posljednjih stranica nalazi se na kraju ovog teksta.Primjer navođenja sadržaja pronađenog na web-stranicama Filozofskoga fakulteta http://www. Zato je važna postupnost pisanja? Preporučuje se da se učenik redovno savjetuje sa svojim mentorom. lokalizmi. (http://www. Obradi teme treba prići kritički i polemički.php). da mu postupno predaje manje dijelove napisanog rada koje će on pregledati. pa je svaka rečenica u pasusu razvijanje te ideje.

petnaest minuta. da odgovori na pitanja ispitivača i da samostalno predstavi osnovne teze svoga rada. 8 . Na kraju odbrane maturskog rada ocjena se saopćava kandidatu.Odbrana maturskog rada Maturski rad usmeno se brani pred tročlanom komisijom. Od kandidata se očekuje da pokaže samostalno vladanje obrađenom temom. otprilike. Odbrana rada traje.

Gordana: Osnove relacionih baza podataka. 1984. Školska knjiga. Pavlović-Lažetić. Beograd. Midhat: Kako nastaje naučno djelo. 9 . Sarajevo. www. 1983. 2006. Šamić. 2000. Jean. II izdanje. Šicel. Chevalier.: Relacione baze podataka.org/wiki/Po%C4%8Detna_strana). Zagreb. S. Čaplar. Zagreb. (XL). Miroslav: Hrvatska književnost. Nakladni zavod MH. Svjetlost. Svjetlost.2005. 9. Alain: Rječnik simbola. str. 1982. 24–30.wikipedia.org (http://bs. Sarajevo.LITERATURA (primjer popisa literature) Alagić. Matematički fakultet. 2003.12. Meridijani. Zagreb. Gheerbrant. Alan: Bogatstvo razasuto Velebitom.wikipedia.

KOMENTAR ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 10 .

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 11 .

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 12 .

april 2011. _____________________________. član 13 . godine Ocjena: ________________________________ Članovi Komisije: 1. član 3. _____ 2011. predsjednik 2. ___________________________________.(posljednja stranica) Datum predaje rada: 15. godine Datum odbrane rada: ___. ___________________________________.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful