Treća gimnazija Sarajevo

MATURSKI RAD IZ (predmet)

Tema: (naziv teme)

Predmetni profesor:

Učenik:

Ime i prezime, prof.

Ime i prezime, razred i odjeljenje

.................. Zaključak se nalazi na kraju na zasebnoj stranici.................................. Svaka nova oblast počinje na novoj stranici...............4 Pisanje rada ....4 Upotreba literature ............................................................................................................................................................................................................... 2011................. Sadržaj: Uvod............................. 4 lzbor teme i literature ..................................................................9 Na sljedećoj stranici je uvod....................................................4 Priprema...................................................... 5 Odbrana maturskog rada........................................................................ 4 Struktura maturskog rada ............................. Obavezno treba navesti literaturu! 2 .......................8 LITERATURA......................................................................................................3 Kako pravilno napisati maturski rad? ................................................................................................................................Sarajevo.........................................................................

ističe se o čemu će se u radu pisati.) i drugo. npr. Završni ili maturski rad sastoji se od: • • • • • • • naslovne stranice sadržaja uvoda razrade zaključka dodatka ili priloga bibliografije ili popisa literature 3 . Uvod može izražavati lični stav prema temi i razloge za izbor konkretne teme. statističke i sl. od koliko se dijelova sastoji rad. tj. koje vrste informacija sadrži (tekstualne.Uvod Uvod obuhvata obično jednu do dvije stranice teksta. objašnjava se organizacija i plan izrade rada. U njemu se precizira predmet rada. grafičke.

naziv djela. mjesto i godina izdanja. Neophodno je da se tokom čitanja ispišu puni nazivi bibliografskih jedinica (npr. izdavač. sIijedi pisanje samog rada. onda se uz ime autora navodi naziv časopisa. Bilješke mogu biti doslovne (citati) i opisne (parafraze). trebalo bi da pravi bilješke. onda se navodi naslov odrednice. lz literature se ispisuje ono što se smatra potrebnim za izradu rada. izdavač. broj stranice). prezime i ime autora. učenik izrađuje koncept ili plan rada. Ukoliko se koristi odrednica iz rječnika ili enciklopedije. Učenik tada dobija potrebna obavještenja u vezi sa izborom teme i njenim sadržajem. naslov djela. 4 . broj stranice. Bilješke treba da budu funkcionalne: izdvajaju se samo najvažnije ideje i sudovi iz neke studije.Kako pravilno napisati maturski rad? lzrada maturskog rada sastoji se iz nekoliko etapa. broj časopisa. Priprema lzbor teme i literature Učenik odabere jednu od ponuđenih tema. Najzad. Struktura maturskog rada Pošto se upozna sa tekstovima i literaturom. Upotreba literature Dok učenik čita literaturu. u stručnim časopisima i CD-ovima. Struktura maturskog rada podrazumijeva da se definira osnovna teza i tok izlaganja (uvod – razrada – zaključak). učenici se upućuju na korištenje bibliotečkih fondova. U radu mogu da se koriste i sadržaji pronađeni na internetu. U potrazi za literaturom. mjesto i godina izdanja i broj stranice. Zatim se pristupa istraživačkom dijelu posla: prikupljanju literature i iščitavanju tekstova. Ako je riječ o radu objavljenom u časopisu. Poslije izbora teme učenik na konsultacijama dobija uputstva o literaturi i drugim izvorima koje može koristiti kako bi uspješno izradio maturski rad. mjesto i godina izdanja. kao i njihovom sistematiziranju i osmišljavanju u cjelinu. broj sveske.

Ukoliko je mentor pregledao radni materijal i odobrio kucanje rada. Preporučuju se fontovi koji su standardizirani i lahko se nalaze na svim računarima. Times New Roman.1. Potom učenik pokazuje svoj koncept mentoru i s njim se dogovora o konačnoj strukturi rada. dužina otkucanog teksta treba da bude: najmanje sedam. Kada se svaka slika numeriše (obiIježi brojem). Verdana. tada je potrebno svaku sliku obilježiti brojem i “potpisati”. bit će lakše u tekstu da se na nju uputi napomenom “vidi sl.54 cm. Dužina završnog dijela treba predstavljati sumu prikazane građe. prema temi. Prostor koji zauzimaju slike ne računa se u ukupnom minimalnom broju stranica maturskog rada. to znači ispod slike napisati njeno kratko tumačenje. Razmak između pasusa ne smije biti veći od 6 pt.1. Neophodno je neprestano imati na umu temu rada i zasnovati plan rada praktično. tako da svaki element koncepta odgovara pojedinom aspektu teme.2. Courier New. Pri tome treba imati u vidu da broj stranica nema eliminacioni karakter.1. 1. a najviše 2. Helvetica. Kojim fontom pisati? Stranica mora biti formata A4. Zaključak je sinteza najvažnijih misli iz glavnog dijela rada. Svaka stranica (osim naslovne) mora biti numerisana trenutnim brojem stranica i mora imati zaglavlje i podnožje (header i footer). Tahoma.Uvod treba da bude funkcionalan i da podstakne zanimanje za temu kao i da predstavi plan rada i da naglasi njegovu glavnu ideju. uključujući primjere i detalje koje podržavaju navedene teze. Kako dodavati grafičke priloge? Ako sadržaj maturskog rada iziskuje da se dopuni i grafičkim prilozima. orijentacije Portrait. broj kucanih stranica je tehničko pitanje. a to su: Arial. a najviše 14. pa ih zato ne treba namjerno uvećavati i bespotrebno umetati jer ne 5 . Prored mora biti single. Sve margine treba da budu najmanje 2. a najviše dvadeset kucanih stranica. 1. Obrada teme je najvažniji i najduži dio rada. 1”. U ovom dijelu učenik treba objasniti glavne ideje naznačene u uvodu. Sans Serif. Font normalnog teksta u pasusu mora biti veličine najmanje 8. Pisanje rada U zavisnosti od predmeta i odabrane teme.

Svjetlost. Ako je poznat autor teksta koji se preuzima s Interneta. već je stvar izbora.3. ime izdavača. Na kraju svakog rada obavezno je priložiti i spisak literature. Tamo će se vidjeti svi podaci o punom imenu autora. str.com. ili na kraju rada. Kao osnovni link navodi se adresa početne stranice (home page) na kojoj je pronađen sadržaj. Stranica sa spiskom literature. a u zagradi se navodi cio link (kako bi onome ko će koristiti izvore iz napisanog maturskog rada bilo olakšano i ubrzano traženje). 1996. Svaki citat obilježava se arapskim brojem koji stoji iza završenog znaka navoda. svakako je potrebno navesti tačnu Internet adresu (do link) sa koga je sadržaj preuzet. U spisku literature knjige se navode abecednim redom po prezimenu autora bez oznake stranica. izdavaču. važno je navesti sve podatke o djelu.1 Dovoljno je navesti jednu rečenicu ili dio rečenice kako bi se istakla osnovna ideja nekog autora. a u fusnotama prema brojevima (onim redom kojim su označavane u tekstu) i sa obaveznom naznakom broja stranice sa koje se citira. Koristi Ii se kao jedan od izvora i Internet. daje se spisak napomena (fusnota). One trebaju imati funkciju pojašnjavanja. Preporučuje se učenicima da citiraju samo onda kada je neophodno zadržati preciznost autorovog iskaza. svakako se navodi i ime autora kao i datum kada je taj tekst bio dostupan na toj Internet stranici! 1 Kod citata je važno navesti stranicu! 2 William Jennings Bryan (1860-1925) 3 LJ. kao i u fusnotama. to nije nešto što treba čekati. na svakoj stranici. broj stranice sa koje se preuzima citat. mjesto izdanja. godina izdanja. mjestu i godini izdanja. ''Globalizacija je naziv za pretvaranje svijeta u jedinstven prostor''3 Na kraju maturskog rada učenik sastavlja spisak literature koju je koristio. U spisku literature. naslovu knjige. Nije dovoljno napisati samo “Internet” ili samo navesti ime pretraživača pomoću koga je sadržaj pronađen.1 6 . npr. Ispod teksta. ime. 1. Ukoliko se više puta navodi jedno djelo. Kako se biIježe citati? Citiranje je doslovno navođenje tuđih riječi koje se obilježava znacima navoda.google. Sarajevo."2 U napomenama se navodi tačan bibliografski podatak: ime autora. godina izdanja. Berberović. izdavač. naziv djela (pisano kurzivom). ilustriranja pisanoga sadržaja. naziv djela. "Sudbina nije stvar slučajnosti. ''Globalizacija ili diktiranje budućnosti''. www. mogu se uvesti skraćenice. već se samo parafrazira neka ideja.1.utiču na ocjenu obima rada. već nešto što treba postići. Fusnota je također obavezna i ako se ne citira doslovno. Sadržaj pronađen na Internetu navodi se na sljedeći način. Navodi se (odvojeno zarezima): prezime.

unsa. da mu postupno predaje manje dijelove napisanog rada koje će on pregledati. treba se kloniti i esejističkog stila. Svaka rečenica u pasusu i svaki pasus kao cjelina moraju se odnositi na glavnu temu rada i biti od značaja za obrazlaganje glavne teme. Rad treba biti pisan jezikom primjerenim naučnoistraživačkom radu.1. Zato je važna postupnost pisanja? Preporučuje se da se učenik redovno savjetuje sa svojim mentorom. datum odbrane rada. kome je tema nedosljedno obrađena ili čak promašena.ba/. Jedan pasus izlaže jednu ideju. logičan i ujednačen. kolokvijalizmi. Greške u kucanju također se moraju ispravljati.1. Primjer posljednjih stranica nalazi se na kraju ovog teksta. (http://www.ff. ispraviti i sa učenikom prokomentirati. pa je svaka rečenica u pasusu razvijanje te ideje. 1. a ton i rječnik treba da budu formalni.unsa.5. mentorov kratak komentar rada.php). sleng. Obradi teme treba prići kritički i polemički. To znači da se u pisanom jeziku ne upotrebljavaju dijalektizmi. 1. arhaizmi. a rečenice u pasuse. Također. Sva udaljavanja i odstupanja od glavne teme treba odstraniti iz izlaganja. maj.4. Misli treba pažljivo da se organizuju u rečenice. Pravopis i interpunkcija Pri pisanju rada treba da se redovno provjerava pravopis i interpunkcija. odmjereni i objektivni. kao i ocjena.Primjer navođenja sadržaja pronađenog na web-stranicama Filozofskoga fakulteta http://www.1. Stil i pravopis maturskog rada Stil maturskog rada treba da bude jasan. 2008.6. 1. Posljednja stranica Na posljednjim stranicama rada (ne računajući stranicu korica) ostavlja se prostor u koji će se upisati datum predaje rada. lokalizmi. Tako se neće dogoditi da se preda rad koji je možda pun grešaka. 7 . pa je neophodno savjesno i brižljivo pregledati i popraviti tekst maturskog rada.ff.ba/literatura. barbarizmi.

otprilike. Odbrana rada traje. petnaest minuta.Odbrana maturskog rada Maturski rad usmeno se brani pred tročlanom komisijom. Na kraju odbrane maturskog rada ocjena se saopćava kandidatu. Od kandidata se očekuje da pokaže samostalno vladanje obrađenom temom. 8 . da odgovori na pitanja ispitivača i da samostalno predstavi osnovne teze svoga rada.

Jean. Šamić. II izdanje. Sarajevo.wikipedia. 24–30. 1984. (XL). 2000. 2006. Zagreb. Chevalier. 9. Miroslav: Hrvatska književnost. Alain: Rječnik simbola. Čaplar.12. www. Beograd. S. Matematički fakultet. 1983. str. Pavlović-Lažetić. Školska knjiga.: Relacione baze podataka. Zagreb. Svjetlost. Alan: Bogatstvo razasuto Velebitom. Midhat: Kako nastaje naučno djelo.2005. Meridijani.org (http://bs. 9 . Gheerbrant. 2003. Nakladni zavod MH.wikipedia. Gordana: Osnove relacionih baza podataka. Svjetlost. Šicel.LITERATURA (primjer popisa literature) Alagić. 1982.org/wiki/Po%C4%8Detna_strana). Sarajevo. Zagreb.

KOMENTAR ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 10 .

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 11 .

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 12 .

godine Ocjena: ________________________________ Članovi Komisije: 1.(posljednja stranica) Datum predaje rada: 15. ___________________________________. _____________________________. član 3. član 13 . ___________________________________. _____ 2011. predsjednik 2. april 2011. godine Datum odbrane rada: ___.