Treća gimnazija Sarajevo

MATURSKI RAD IZ (predmet)

Tema: (naziv teme)

Predmetni profesor:

Učenik:

Ime i prezime, prof.

Ime i prezime, razred i odjeljenje

..4 Pisanje rada ............................................ Sadržaj: Uvod..........................................................................................................................................................Sarajevo........................................................................................................ Obavezno treba navesti literaturu! 2 ..................3 Kako pravilno napisati maturski rad? ....................... 4 lzbor teme i literature ............................................................8 LITERATURA.......................................................................................................................................................................... Zaključak se nalazi na kraju na zasebnoj stranici...4 Upotreba literature ..................................................................9 Na sljedećoj stranici je uvod................................ 4 Struktura maturskog rada .......... 2011........................4 Priprema................................................................................................................. Svaka nova oblast počinje na novoj stranici........................ 5 Odbrana maturskog rada............................................................................

npr.) i drugo. tj. od koliko se dijelova sastoji rad. grafičke. ističe se o čemu će se u radu pisati. objašnjava se organizacija i plan izrade rada. Završni ili maturski rad sastoji se od: • • • • • • • naslovne stranice sadržaja uvoda razrade zaključka dodatka ili priloga bibliografije ili popisa literature 3 . U njemu se precizira predmet rada.Uvod Uvod obuhvata obično jednu do dvije stranice teksta. koje vrste informacija sadrži (tekstualne. statističke i sl. Uvod može izražavati lični stav prema temi i razloge za izbor konkretne teme.

Neophodno je da se tokom čitanja ispišu puni nazivi bibliografskih jedinica (npr. učenici se upućuju na korištenje bibliotečkih fondova. kao i njihovom sistematiziranju i osmišljavanju u cjelinu. Ukoliko se koristi odrednica iz rječnika ili enciklopedije.Kako pravilno napisati maturski rad? lzrada maturskog rada sastoji se iz nekoliko etapa. Učenik tada dobija potrebna obavještenja u vezi sa izborom teme i njenim sadržajem. broj časopisa. Najzad. izdavač. Zatim se pristupa istraživačkom dijelu posla: prikupljanju literature i iščitavanju tekstova. mjesto i godina izdanja i broj stranice. prezime i ime autora. mjesto i godina izdanja. sIijedi pisanje samog rada. broj sveske. Struktura maturskog rada Pošto se upozna sa tekstovima i literaturom. U radu mogu da se koriste i sadržaji pronađeni na internetu. Bilješke treba da budu funkcionalne: izdvajaju se samo najvažnije ideje i sudovi iz neke studije. Priprema lzbor teme i literature Učenik odabere jednu od ponuđenih tema. u stručnim časopisima i CD-ovima. Ako je riječ o radu objavljenom u časopisu. naziv djela. Bilješke mogu biti doslovne (citati) i opisne (parafraze). 4 . lz literature se ispisuje ono što se smatra potrebnim za izradu rada. učenik izrađuje koncept ili plan rada. onda se navodi naslov odrednice. onda se uz ime autora navodi naziv časopisa. naslov djela. broj stranice. Poslije izbora teme učenik na konsultacijama dobija uputstva o literaturi i drugim izvorima koje može koristiti kako bi uspješno izradio maturski rad. mjesto i godina izdanja. izdavač. U potrazi za literaturom. trebalo bi da pravi bilješke. broj stranice). Struktura maturskog rada podrazumijeva da se definira osnovna teza i tok izlaganja (uvod – razrada – zaključak). Upotreba literature Dok učenik čita literaturu.

Zaključak je sinteza najvažnijih misli iz glavnog dijela rada. Preporučuju se fontovi koji su standardizirani i lahko se nalaze na svim računarima. Potom učenik pokazuje svoj koncept mentoru i s njim se dogovora o konačnoj strukturi rada. a to su: Arial.1. bit će lakše u tekstu da se na nju uputi napomenom “vidi sl. uključujući primjere i detalje koje podržavaju navedene teze. U ovom dijelu učenik treba objasniti glavne ideje naznačene u uvodu. 1. Obrada teme je najvažniji i najduži dio rada. Prored mora biti single. tako da svaki element koncepta odgovara pojedinom aspektu teme.1. Dužina završnog dijela treba predstavljati sumu prikazane građe. Tahoma.2. a najviše 2. Prostor koji zauzimaju slike ne računa se u ukupnom minimalnom broju stranica maturskog rada. Sans Serif. Pri tome treba imati u vidu da broj stranica nema eliminacioni karakter. Helvetica. 1. Ukoliko je mentor pregledao radni materijal i odobrio kucanje rada.54 cm. Kako dodavati grafičke priloge? Ako sadržaj maturskog rada iziskuje da se dopuni i grafičkim prilozima. Verdana. Svaka stranica (osim naslovne) mora biti numerisana trenutnim brojem stranica i mora imati zaglavlje i podnožje (header i footer). Times New Roman. a najviše dvadeset kucanih stranica. Kojim fontom pisati? Stranica mora biti formata A4. pa ih zato ne treba namjerno uvećavati i bespotrebno umetati jer ne 5 . Sve margine treba da budu najmanje 2. Kada se svaka slika numeriše (obiIježi brojem).1. Neophodno je neprestano imati na umu temu rada i zasnovati plan rada praktično. a najviše 14. 1”. Font normalnog teksta u pasusu mora biti veličine najmanje 8. Courier New. orijentacije Portrait.Uvod treba da bude funkcionalan i da podstakne zanimanje za temu kao i da predstavi plan rada i da naglasi njegovu glavnu ideju. tada je potrebno svaku sliku obilježiti brojem i “potpisati”. dužina otkucanog teksta treba da bude: najmanje sedam. to znači ispod slike napisati njeno kratko tumačenje. broj kucanih stranica je tehničko pitanje. Razmak između pasusa ne smije biti veći od 6 pt. Pisanje rada U zavisnosti od predmeta i odabrane teme. prema temi.

godina izdanja. One trebaju imati funkciju pojašnjavanja. naziv djela (pisano kurzivom). Na kraju svakog rada obavezno je priložiti i spisak literature. Sarajevo. kao i u fusnotama. svakako se navodi i ime autora kao i datum kada je taj tekst bio dostupan na toj Internet stranici! 1 Kod citata je važno navesti stranicu! 2 William Jennings Bryan (1860-1925) 3 LJ. ili na kraju rada. Sadržaj pronađen na Internetu navodi se na sljedeći način. izdavač. Ukoliko se više puta navodi jedno djelo. naslovu knjige. već se samo parafrazira neka ideja. Kako se biIježe citati? Citiranje je doslovno navođenje tuđih riječi koje se obilježava znacima navoda. naziv djela. ilustriranja pisanoga sadržaja. Tamo će se vidjeti svi podaci o punom imenu autora. ''Globalizacija je naziv za pretvaranje svijeta u jedinstven prostor''3 Na kraju maturskog rada učenik sastavlja spisak literature koju je koristio. U spisku literature. ''Globalizacija ili diktiranje budućnosti''. 1. Navodi se (odvojeno zarezima): prezime. mogu se uvesti skraćenice. mjestu i godini izdanja. to nije nešto što treba čekati.com. Ako je poznat autor teksta koji se preuzima s Interneta. a u zagradi se navodi cio link (kako bi onome ko će koristiti izvore iz napisanog maturskog rada bilo olakšano i ubrzano traženje). daje se spisak napomena (fusnota). U spisku literature knjige se navode abecednim redom po prezimenu autora bez oznake stranica. "Sudbina nije stvar slučajnosti. Svjetlost. svakako je potrebno navesti tačnu Internet adresu (do link) sa koga je sadržaj preuzet. Fusnota je također obavezna i ako se ne citira doslovno. Koristi Ii se kao jedan od izvora i Internet. www. važno je navesti sve podatke o djelu. Stranica sa spiskom literature. na svakoj stranici. a u fusnotama prema brojevima (onim redom kojim su označavane u tekstu) i sa obaveznom naznakom broja stranice sa koje se citira."2 U napomenama se navodi tačan bibliografski podatak: ime autora. broj stranice sa koje se preuzima citat. ime izdavača. izdavaču.google.utiču na ocjenu obima rada.1 Dovoljno je navesti jednu rečenicu ili dio rečenice kako bi se istakla osnovna ideja nekog autora. npr. Ispod teksta. godina izdanja. već nešto što treba postići. 1996. mjesto izdanja. Nije dovoljno napisati samo “Internet” ili samo navesti ime pretraživača pomoću koga je sadržaj pronađen. Preporučuje se učenicima da citiraju samo onda kada je neophodno zadržati preciznost autorovog iskaza. već je stvar izbora.1 6 .1. Svaki citat obilježava se arapskim brojem koji stoji iza završenog znaka navoda. Berberović.3. ime. str. Kao osnovni link navodi se adresa početne stranice (home page) na kojoj je pronađen sadržaj.

Jedan pasus izlaže jednu ideju. Misli treba pažljivo da se organizuju u rečenice. odmjereni i objektivni.4. Obradi teme treba prići kritički i polemički.1. pa je neophodno savjesno i brižljivo pregledati i popraviti tekst maturskog rada. 7 . pa je svaka rečenica u pasusu razvijanje te ideje. sleng. 1.unsa. 1. maj. arhaizmi. barbarizmi. lokalizmi. 2008.ff. Primjer posljednjih stranica nalazi se na kraju ovog teksta.ba/literatura. ispraviti i sa učenikom prokomentirati. logičan i ujednačen. a rečenice u pasuse. da mu postupno predaje manje dijelove napisanog rada koje će on pregledati. Zato je važna postupnost pisanja? Preporučuje se da se učenik redovno savjetuje sa svojim mentorom.1.ba/. kolokvijalizmi. mentorov kratak komentar rada. Stil i pravopis maturskog rada Stil maturskog rada treba da bude jasan. Rad treba biti pisan jezikom primjerenim naučnoistraživačkom radu. Greške u kucanju također se moraju ispravljati. Sva udaljavanja i odstupanja od glavne teme treba odstraniti iz izlaganja. Posljednja stranica Na posljednjim stranicama rada (ne računajući stranicu korica) ostavlja se prostor u koji će se upisati datum predaje rada. (http://www.Primjer navođenja sadržaja pronađenog na web-stranicama Filozofskoga fakulteta http://www. a ton i rječnik treba da budu formalni. Tako se neće dogoditi da se preda rad koji je možda pun grešaka. 1. kao i ocjena. treba se kloniti i esejističkog stila.ff.1. Također.5. datum odbrane rada. Pravopis i interpunkcija Pri pisanju rada treba da se redovno provjerava pravopis i interpunkcija. Svaka rečenica u pasusu i svaki pasus kao cjelina moraju se odnositi na glavnu temu rada i biti od značaja za obrazlaganje glavne teme.6.php). kome je tema nedosljedno obrađena ili čak promašena. To znači da se u pisanom jeziku ne upotrebljavaju dijalektizmi.unsa.

Od kandidata se očekuje da pokaže samostalno vladanje obrađenom temom. otprilike. petnaest minuta.Odbrana maturskog rada Maturski rad usmeno se brani pred tročlanom komisijom. 8 . Na kraju odbrane maturskog rada ocjena se saopćava kandidatu. Odbrana rada traje. da odgovori na pitanja ispitivača i da samostalno predstavi osnovne teze svoga rada.

9. 2000. Chevalier. Meridijani. Šicel. 1983. (XL). S. Alain: Rječnik simbola. Zagreb.wikipedia. 1982.wikipedia. Midhat: Kako nastaje naučno djelo. Svjetlost.2005. Pavlović-Lažetić. Školska knjiga. 1984. 2006. Jean. Svjetlost. 24–30. str. Nakladni zavod MH.org/wiki/Po%C4%8Detna_strana). Beograd. 2003. Gheerbrant. II izdanje. Alan: Bogatstvo razasuto Velebitom. Zagreb. Gordana: Osnove relacionih baza podataka. www. Čaplar. Miroslav: Hrvatska književnost.: Relacione baze podataka. Sarajevo.LITERATURA (primjer popisa literature) Alagić. Šamić. Zagreb. Matematički fakultet.12. 9 .org (http://bs. Sarajevo.

KOMENTAR ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 10 .

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 11 .

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 12 .

(posljednja stranica) Datum predaje rada: 15. april 2011. godine Datum odbrane rada: ___. član 13 . član 3. _____________________________. _____ 2011. godine Ocjena: ________________________________ Članovi Komisije: 1. ___________________________________. predsjednik 2. ___________________________________.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful