P. 1
Pisanje maturskog rada

Pisanje maturskog rada

|Views: 37|Likes:
Published by Adna Njuhović

More info:

Published by: Adna Njuhović on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

Treća gimnazija Sarajevo

MATURSKI RAD IZ (predmet)
Tema: (naziv teme)

Predmetni profesor:
Ime i prezime, prof.
Učenik:
Ime i prezime, razred i odjeljenje

Sarajevo, 2!!"
Sadržaj:
Uvod ................................................................................................................................... 3
Kako pravilno napisati maturski rad? ................................................................................ 4
Priprema .................................................................................................................. 4
lzbor teme i literature .......................................................................................... 4
Upotreba literature .............................................................................................. 4
Struktura maturskog rada .................................................................................... 4
Pisanje rada ............................................................................................................ 5
Odbrana matursko rada ................................................................................................... !
"#$%&'$U&' ..................................................................................................................... (
)a sljede*oj strani+i je uvod. Svaka nova oblast počinje na novoj strani+i. ,aključak se
nala-i na kraju na -asebnoj strani+i. Obave-no treba navesti literaturu.
/
Uvod
Uvod obu0vata obično jednu do dvije strani+e teksta. U njemu se pre+i-ira
predmet rada1 tj. ističe se o čemu *e se u radu pisati1 obja2njava se orani-a+ija i plan
i-rade rada1 npr. od koliko se dijelova sastoji rad1 koje vrste informa+ija sadrži
3tekstualne1 rafičke1 statističke i sl.4 i druo. Uvod može i-ražavati lični stav prema temi
i ra-loe -a i-bor konkretne teme.
,avr2ni ili maturski rad sastoji se od:
• naslovne strani+e
• sadržaja
• uvoda
• ra-rade
• -aključka
• dodatka ili priloa
• bibliorafije ili popisa literature
3
Ka#o pravi$no napi%ati mat&r%#i rad'
l-rada matursko rada sastoji se i- nekoliko etapa. Poslije i-bora teme učenik na
konsulta+ijama dobija uputstva o literaturi i druim i-vorima koje može koristiti kako bi
uspje2no i-radio maturski rad. ,atim se pristupa istraživačkom dijelu posla: prikupljanju
literature i i2čitavanju tekstova1 kao i nji0ovom sistemati-iranju i osmi2ljavanju u +jelinu.
)aj-ad1 s#ijedi pisanje samo rada.
(riprema
$z)or teme i $iterat&re
Učenik odabere jednu od ponu5eni0 tema. Učenik tada dobija potrebna
obavje2tenja u ve-i sa i-borom teme i njenim sadržajem. U potra-i -a literaturom1
učeni+i se upu*uju na kori2tenje bibliotečki0 fondova. U radu mou da se koriste i
sadržaji prona5eni na internetu1 u stručnim časopisima i 678ovima.
Upotre)a $iterat&re
7ok učenik čita literaturu1 trebalo bi da pravi bilje2ke. l- literature se ispisuje ono
2to se smatra potrebnim -a i-radu rada. 9ilje2ke mou biti doslovne 3+itati4 i opisne
3parafra-e4. 9ilje2ke treba da budu funk+ionalne: i-dvajaju se samo najvažnije ideje i
sudovi i- neke studije. )eop0odno je da se tokom čitanja ispi2u puni na-ivi
bibliorafski0 jedini+a 3npr. pre-ime i ime autora1 naslov djela1 i-davač1 mjesto i odina
i-danja1 broj strani+e4. 'ko je riječ o radu objavljenom u časopisu1 onda se u- ime
autora navodi na-iv časopisa1 mjesto i odina i-danja1 broj časopisa1 broj sveske1 broj
strani+e. Ukoliko se koristi odredni+a i- rječnika ili en+iklopedije1 onda se navodi naslov
odredni+e1 na-iv djela1 i-davač1 mjesto i odina i-danja i broj strani+e.

Str&#t&ra mat&r%#og rada
Po2to se upo-na sa tekstovima i literaturom1 učenik i-ra5uje kon+ept ili plan
rada. Struktura matursko rada podra-umijeva da se definira osnovna te-a i tok
i-laanja 3uvod : ra-rada : -aključak4.
4
Uvod treba da bude funk+ionalan i da podstakne -animanje -a temu kao i da
predstavi plan rada i da nalasi njeovu lavnu ideju. Obrada teme je najvažniji i
najduži dio rada. U ovom dijelu učenik treba objasniti lavne ideje na-načene u uvodu1
uključuju*i primjere i detalje koje podržavaju navedene te-e. 7užina -avr2no dijela
treba predstavljati sumu prika-ane ra5e. ,aključak je sinte-a najvažniji0 misli i-
lavno dijela rada.
)eop0odno je neprestano imati na umu temu rada i -asnovati plan rada
praktično1 prema temi1 tako da svaki element kon+epta odovara pojedinom aspektu
teme. Potom učenik poka-uje svoj kon+ept mentoru i s njim se doovora o konačnoj
strukturi rada.
Pisanje rada
U -avisnosti od predmeta i odabrane teme1 dužina otku+ano teksta treba da
bude: najmanje sedam1 a najvi2e dvadeset ku+ani0 strani+a. Pri tome treba imati u
vidu da broj strani+a nema elimina+ioni karakter. Ukoliko je mentor preledao radni
materijal i odobrio ku+anje rada1 broj ku+ani0 strani+a je te0ničko pitanje.
!"!"!" Kojim *ontom pi%ati'
Strani+a mora biti formata '41 orijenta+ije Portrait. Svaka strani+a 3osim
naslovne4 mora biti numerisana trenutnim brojem strani+a i mora imati -alavlje i
podnožje 30eader i footer4.
Sve marine treba da budu najmanje /1 a najvi2e /1;4 +m. Prored mora biti
sinle. &a-mak i-me5u pasusa ne smije biti ve*i od < pt. =ont normalno teksta u
pasusu mora biti veličine najmanje !1 a najvi2e >4.
Preporučuju se fontovi koji su standardi-irani i la0ko se nala-e na svim
računarima1 a to su: 'rial1 $imes )e? &oman1 6ourier )e?1 @elveti+a1 Sans Serif1
Aerdana1 $a0oma.
!"!"2" Ka#o dodavati gra*i+#e pri$oge'
'ko sadržaj matursko rada i-iskuje da se dopuni i rafičkim prilo-ima1 tada je
potrebno svaku sliku obilježiti brojem i BpotpisatiC1 to -nači ispod slike napisati njeno
kratko tumačenje. Kada se svaka slika numeri2e 3obi#ježi brojem41 bit *e lak2e u tekstu
da se na nju uputi napomenom Bvidi sl. >C.
Prostor koji -au-imaju slike ne računa se u ukupnom minimalnom broju strani+a
matursko rada1 pa i0 -ato ne treba namjerno uve*avati i bespotrebno umetati jer ne
;
utiču na o+jenu obima rada. One trebaju imati funk+iju poja2njavanja1 ilustriranja
pisanoa sadržaja.
!"!"," Ka#o %e )iIje-e .itati'
6itiranje je doslovno navo5enje tu5i0 riječi koje se obilježava -na+ima navoda.
Preporučuje se učeni+ima da +itiraju samo onda kada je neop0odno -adržati pre+i-nost
autorovo iska-a.
>
7ovoljno je navesti jednu rečeni+u ili dio rečeni+e kako bi se istakla
osnovna ideja neko autora. Svaki +itat obilježava se arapskim brojem koji stoji i-a
-avr2eno -naka navoda. #spod teksta1 na svakoj strani+i1 ili na kraju rada1 daje se
spisak napomena 3fusnota4.
"Sudbina nije stvar slučajnosti, već je stvar izbora; to nije nešto što treba čekati,
već nešto što treba postići."
2
U napomenama se navodi tačan bibliorafski podatak: ime autora1 na-iv djela1
i-davač1 odina i-danja1 broj strani+e sa koje se preu-ima +itat. =usnota je tako5er
obave-na i ako se ne +itira doslovno1 ve* se samo parafra-ira neka ideja. Ukoliko se
vi2e puta navodi jedno djelo1 mou se uvesti skra*eni+e.
''lobaliza!ija je naziv za pretvaranje svijeta u jedinstven prostor''
"
)a kraju matursko rada učenik sastavlja spisak literature koju je koristio. $amo
*e se vidjeti svi poda+i o punom imenu autora1 naslovu knjie1 i-davaču1 mjestu i odini
i-danja.
Strani!a sa spiskom literature. )a kraju svako rada obave-no je priložiti i
spisak literature. U spisku literature1 kao i u fusnotama1 važno je navesti sve podatke o
djelu. U spisku literature knjie se navode abe+ednim redom po pre-imenu autora be-
o-nake strani+a1 a u fusnotama prema brojevima 3onim redom kojim su o-načavane u
tekstu4 i sa obave-nom na-nakom broja strani+e sa koje se +itira. )avodi se 3odvojeno
-are-ima4: pre-ime1 ime1 na-iv djela 3pisano kur-ivom41 ime i-davača1 mjesto i-danja1
odina i-danja. Koristi #i se kao jedan od i-vora i #nternet1 svakako je potrebno navesti
tačnu #nternet adresu 3do link4 sa koa je sadržaj preu-et. )ije dovoljno napisati samo
B#nternetC ili samo navesti ime pretraživača pomo*u koa je sadržaj prona5en1 npr.
???.oole.+om. Sadržaj prona5en na #nternetu navodi se na sljede*i način. Kao
osnovni link navodi se adresa početne strani+e 30ome pae4 na kojoj je prona5en
sadržaj1 a u -aradi se navodi +io link 3kako bi onome ko *e koristiti i-vore i- napisano
matursko rada bilo olak2ano i ubr-ano traženje4. 'ko je po-nat autor teksta koji se
preu-ima s #nterneta1 svakako se navodi i ime autora kao i datum kada je taj tekst bio
dostupan na toj #nternet strani+i.
1
Kod citata je važno navesti stranicu!
2
William Jennings Bryan 1!"#$1%25&
3
LJ. Berberović, ''Globalizacija ili diktiranje budućnosti'', Svjetlost, Sarajevo, 1996, str.1
<
Primjer navo5enja sadržaja prona5eno na ?eb8strani+ama =ilo-ofskoa
fakulteta 0ttp:DD???.ff.unsa.baD1 30ttp:DD???.ff.unsa.baDliteratura.p0p41 maj1 /EE!.
!"!"/" (o%$jednja %trani.a
)a posljednjim strani+ama rada 3ne računaju*i strani+u kori+a4 ostavlja se
prostor u koji *e se upisati datum predaje rada1 datum odbrane rada1 mentorov kratak
komentar rada1 kao i o+jena. Primjer posljednji0 strani+a nala-i se na kraju ovo teksta.
!"!"0" Sti$ i pravopi% mat&r%#og rada
Stil matursko rada treba da bude jasan1 loičan i ujednačen. Fisli treba pažljivo
da se orani-uju u rečeni+e1 a rečeni+e u pasuse. Gedan pasus i-laže jednu ideju1 pa je
svaka rečeni+a u pasusu ra-vijanje te ideje. Svaka rečeni+a u pasusu i svaki pasus kao
+jelina moraju se odnositi na lavnu temu rada i biti od -načaja -a obra-laanje lavne
teme. Sva udaljavanja i odstupanja od lavne teme treba odstraniti i- i-laanja. &ad
treba biti pisan je-ikom primjerenim naučnoistraživačkom radu. $o -nači da se u
pisanom je-iku ne upotrebljavaju dijalekti-mi1 lokali-mi1 ar0ai-mi1 barbari-mi1
kolokvijali-mi1 slen. $ako5er1 treba se kloniti i esejističko stila. Obradi teme treba pri*i
kritički i polemički1 a ton i rječnik treba da budu formalni1 odmjereni i objektivni.
!"!"1" (ravopi% i interp&n#.ija
Pri pisanju rada treba da se redovno provjerava pravopis i interpunk+ija. Hre2ke
u ku+anju tako5er se moraju ispravljati1 pa je neop0odno savjesno i brižljivo preledati i
popraviti tekst matursko rada. ,ato je važna postupnost pisanja? Preporučuje se da se
učenik redovno savjetuje sa svojim mentorom1 da mu postupno predaje manje dijelove
napisano rada koje *e on preledati1 ispraviti i sa učenikom prokomentirati. $ako se
ne*e dooditi da se preda rad koji je možda pun re2aka1 kome je tema nedosljedno
obra5ena ili čak proma2ena.
I
2d)rana mat&r%#og rada
Faturski rad usmeno se brani pred tročlanom komisijom. Odbrana rada traje1
otprilike1 petnaest minuta. Od kandidata se očekuje da pokaže samostalno vladanje
obra5enom temom1 da odovori na pitanja ispitivača i da samostalno predstavi osnovne
te-e svoa rada. )a kraju odbrane matursko rada o+jena se saop*ava kandidatu.
!
3IT4RATURA
3primjer popisa literature4
Alagić, S.: Relacione baze podataka' S(jetlost' Saraje(o' 1%!4.
60evalier1 GeanJ H0eerbrant1 'lain: #ječnik simbola1 )akladni -avod F@1 ,areb1 >(!3.
Kaplar1 'lan: $o%atstvo razasuto &elebitom, Feridijani1 ,areb1 /EE<. 3L"41 str. /4:3E.
Pa(lo(i)$*a+eti)' ,ordana- Osnove relacionih baza podataka' .. izdanje'
/atemati0ki 1akultet' Beograd' 2###.
2ami)' /id3at- Kako nastaje naučno djelo' S(jetlost' Saraje(o' 2##4.
Mi+el1 Firoslav: 'rvatska knji(evnost1 Mkolska knjia1 ,areb1 >(!/.
???. 5i#ipedia .or 30ttp:DDbs.?ikipedia.orD?ikiDPoN64N!7etnaOstrana41 (.>/./EE;.
(
K2M46TAR
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>E
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>>
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>/
)posljednja strani!a*
7atum predaje rada: >;. april /E>>. odine
7atum odbrane rada: OOO. OOOOO /E>>. odine
O+jena: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Klanovi Komisije:
>. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO1 predsjednik
/. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO1 član
3. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO1 član
>3

............................. Svaka nova oblast počinje na novoj stranici...........8 LITERATURA... Sadržaj: Uvod..............9 Na sljedećoj stranici je uvod.................................................................................................................. 4 Struktura maturskog rada .............................................. 5 Odbrana maturskog rada..............4 Pisanje rada .................... Zaključak se nalazi na kraju na zasebnoj stranici....................3 Kako pravilno napisati maturski rad? ......................................................... 2011........................................................................................................................................................................................................................................................................ Obavezno treba navesti literaturu! 2 ................................... 4 lzbor teme i literature .................................................................................................................................................................Sarajevo..4 Priprema.................................................................................................................4 Upotreba literature ....................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->