Treća gimnazija Sarajevo

MATURSKI RAD IZ (predmet)

Tema: (naziv teme)

Predmetni profesor:

Učenik:

Ime i prezime, prof.

Ime i prezime, razred i odjeljenje

..........Sarajevo............ Obavezno treba navesti literaturu! 2 ..........................................4 Upotreba literature ....................................................... 4 Struktura maturskog rada .................................................................................................................4 Priprema........................4 Pisanje rada ............................................ 4 lzbor teme i literature ........................................................................8 LITERATURA................................................................................................... 5 Odbrana maturskog rada....................... Zaključak se nalazi na kraju na zasebnoj stranici......... Svaka nova oblast počinje na novoj stranici........................................................................................................................................................................................... 2011..............................3 Kako pravilno napisati maturski rad? ...........................................................................................9 Na sljedećoj stranici je uvod................................... Sadržaj: Uvod.............................................................................

tj.Uvod Uvod obuhvata obično jednu do dvije stranice teksta. ističe se o čemu će se u radu pisati. koje vrste informacija sadrži (tekstualne. Završni ili maturski rad sastoji se od: • • • • • • • naslovne stranice sadržaja uvoda razrade zaključka dodatka ili priloga bibliografije ili popisa literature 3 .) i drugo. grafičke. Uvod može izražavati lični stav prema temi i razloge za izbor konkretne teme. statističke i sl. U njemu se precizira predmet rada. npr. od koliko se dijelova sastoji rad. objašnjava se organizacija i plan izrade rada.

Struktura maturskog rada Pošto se upozna sa tekstovima i literaturom. učenik izrađuje koncept ili plan rada. broj sveske. Najzad. Upotreba literature Dok učenik čita literaturu. broj stranice). izdavač. Ako je riječ o radu objavljenom u časopisu. Priprema lzbor teme i literature Učenik odabere jednu od ponuđenih tema. naziv djela. Struktura maturskog rada podrazumijeva da se definira osnovna teza i tok izlaganja (uvod – razrada – zaključak). mjesto i godina izdanja. onda se uz ime autora navodi naziv časopisa. U potrazi za literaturom. sIijedi pisanje samog rada. naslov djela. Učenik tada dobija potrebna obavještenja u vezi sa izborom teme i njenim sadržajem. Neophodno je da se tokom čitanja ispišu puni nazivi bibliografskih jedinica (npr. u stručnim časopisima i CD-ovima. broj časopisa. lz literature se ispisuje ono što se smatra potrebnim za izradu rada. onda se navodi naslov odrednice. izdavač. U radu mogu da se koriste i sadržaji pronađeni na internetu. mjesto i godina izdanja. mjesto i godina izdanja i broj stranice. Zatim se pristupa istraživačkom dijelu posla: prikupljanju literature i iščitavanju tekstova. Bilješke mogu biti doslovne (citati) i opisne (parafraze). učenici se upućuju na korištenje bibliotečkih fondova. Ukoliko se koristi odrednica iz rječnika ili enciklopedije. Bilješke treba da budu funkcionalne: izdvajaju se samo najvažnije ideje i sudovi iz neke studije. 4 .Kako pravilno napisati maturski rad? lzrada maturskog rada sastoji se iz nekoliko etapa. trebalo bi da pravi bilješke. prezime i ime autora. kao i njihovom sistematiziranju i osmišljavanju u cjelinu. Poslije izbora teme učenik na konsultacijama dobija uputstva o literaturi i drugim izvorima koje može koristiti kako bi uspješno izradio maturski rad. broj stranice.

Neophodno je neprestano imati na umu temu rada i zasnovati plan rada praktično.1. Pri tome treba imati u vidu da broj stranica nema eliminacioni karakter. Prored mora biti single. Sans Serif. Svaka stranica (osim naslovne) mora biti numerisana trenutnim brojem stranica i mora imati zaglavlje i podnožje (header i footer). 1. Font normalnog teksta u pasusu mora biti veličine najmanje 8. Pisanje rada U zavisnosti od predmeta i odabrane teme. tako da svaki element koncepta odgovara pojedinom aspektu teme. tada je potrebno svaku sliku obilježiti brojem i “potpisati”. Helvetica. Obrada teme je najvažniji i najduži dio rada. Tahoma. Dužina završnog dijela treba predstavljati sumu prikazane građe. Zaključak je sinteza najvažnijih misli iz glavnog dijela rada. 1. orijentacije Portrait. Potom učenik pokazuje svoj koncept mentoru i s njim se dogovora o konačnoj strukturi rada. a najviše 14. Preporučuju se fontovi koji su standardizirani i lahko se nalaze na svim računarima.1. U ovom dijelu učenik treba objasniti glavne ideje naznačene u uvodu.2. uključujući primjere i detalje koje podržavaju navedene teze. dužina otkucanog teksta treba da bude: najmanje sedam. Kako dodavati grafičke priloge? Ako sadržaj maturskog rada iziskuje da se dopuni i grafičkim prilozima. Sve margine treba da budu najmanje 2. Courier New. pa ih zato ne treba namjerno uvećavati i bespotrebno umetati jer ne 5 .54 cm. Verdana. Ukoliko je mentor pregledao radni materijal i odobrio kucanje rada. Prostor koji zauzimaju slike ne računa se u ukupnom minimalnom broju stranica maturskog rada.Uvod treba da bude funkcionalan i da podstakne zanimanje za temu kao i da predstavi plan rada i da naglasi njegovu glavnu ideju. broj kucanih stranica je tehničko pitanje. a najviše 2. 1”. bit će lakše u tekstu da se na nju uputi napomenom “vidi sl. Kada se svaka slika numeriše (obiIježi brojem).1. Times New Roman. a to su: Arial. a najviše dvadeset kucanih stranica. prema temi. to znači ispod slike napisati njeno kratko tumačenje. Razmak između pasusa ne smije biti veći od 6 pt. Kojim fontom pisati? Stranica mora biti formata A4.

ilustriranja pisanoga sadržaja. ili na kraju rada. godina izdanja. Kao osnovni link navodi se adresa početne stranice (home page) na kojoj je pronađen sadržaj. mogu se uvesti skraćenice. a u fusnotama prema brojevima (onim redom kojim su označavane u tekstu) i sa obaveznom naznakom broja stranice sa koje se citira. Sarajevo. Ukoliko se više puta navodi jedno djelo. One trebaju imati funkciju pojašnjavanja. svakako se navodi i ime autora kao i datum kada je taj tekst bio dostupan na toj Internet stranici! 1 Kod citata je važno navesti stranicu! 2 William Jennings Bryan (1860-1925) 3 LJ. naslovu knjige. mjestu i godini izdanja. kao i u fusnotama. ''Globalizacija ili diktiranje budućnosti''. Koristi Ii se kao jedan od izvora i Internet. Sadržaj pronađen na Internetu navodi se na sljedeći način. a u zagradi se navodi cio link (kako bi onome ko će koristiti izvore iz napisanog maturskog rada bilo olakšano i ubrzano traženje). Svaki citat obilježava se arapskim brojem koji stoji iza završenog znaka navoda. ''Globalizacija je naziv za pretvaranje svijeta u jedinstven prostor''3 Na kraju maturskog rada učenik sastavlja spisak literature koju je koristio.1. ime. Fusnota je također obavezna i ako se ne citira doslovno. www. Preporučuje se učenicima da citiraju samo onda kada je neophodno zadržati preciznost autorovog iskaza. Ako je poznat autor teksta koji se preuzima s Interneta. važno je navesti sve podatke o djelu. daje se spisak napomena (fusnota). str. već je stvar izbora. Ispod teksta."2 U napomenama se navodi tačan bibliografski podatak: ime autora. izdavaču. broj stranice sa koje se preuzima citat. Nije dovoljno napisati samo “Internet” ili samo navesti ime pretraživača pomoću koga je sadržaj pronađen. U spisku literature knjige se navode abecednim redom po prezimenu autora bez oznake stranica. Navodi se (odvojeno zarezima): prezime. Na kraju svakog rada obavezno je priložiti i spisak literature. U spisku literature. Svjetlost. "Sudbina nije stvar slučajnosti.google. naziv djela (pisano kurzivom). npr.1 Dovoljno je navesti jednu rečenicu ili dio rečenice kako bi se istakla osnovna ideja nekog autora. 1996. to nije nešto što treba čekati. na svakoj stranici. naziv djela. svakako je potrebno navesti tačnu Internet adresu (do link) sa koga je sadržaj preuzet.1 6 .com. Kako se biIježe citati? Citiranje je doslovno navođenje tuđih riječi koje se obilježava znacima navoda. mjesto izdanja.3. Stranica sa spiskom literature. izdavač.utiču na ocjenu obima rada. godina izdanja. ime izdavača. 1. već nešto što treba postići. već se samo parafrazira neka ideja. Tamo će se vidjeti svi podaci o punom imenu autora. Berberović.

4.1. maj. Jedan pasus izlaže jednu ideju.Primjer navođenja sadržaja pronađenog na web-stranicama Filozofskoga fakulteta http://www.ff. Svaka rečenica u pasusu i svaki pasus kao cjelina moraju se odnositi na glavnu temu rada i biti od značaja za obrazlaganje glavne teme. da mu postupno predaje manje dijelove napisanog rada koje će on pregledati. Pravopis i interpunkcija Pri pisanju rada treba da se redovno provjerava pravopis i interpunkcija. kolokvijalizmi.5. Posljednja stranica Na posljednjim stranicama rada (ne računajući stranicu korica) ostavlja se prostor u koji će se upisati datum predaje rada. Stil i pravopis maturskog rada Stil maturskog rada treba da bude jasan. Rad treba biti pisan jezikom primjerenim naučnoistraživačkom radu. ispraviti i sa učenikom prokomentirati. barbarizmi.ba/.php). (http://www. treba se kloniti i esejističkog stila. 1. To znači da se u pisanom jeziku ne upotrebljavaju dijalektizmi. a rečenice u pasuse. lokalizmi. Tako se neće dogoditi da se preda rad koji je možda pun grešaka. kome je tema nedosljedno obrađena ili čak promašena. sleng. a ton i rječnik treba da budu formalni.ff. 2008.ba/literatura. arhaizmi. 7 . datum odbrane rada.1. Sva udaljavanja i odstupanja od glavne teme treba odstraniti iz izlaganja.unsa. kao i ocjena. Greške u kucanju također se moraju ispravljati. logičan i ujednačen. Zato je važna postupnost pisanja? Preporučuje se da se učenik redovno savjetuje sa svojim mentorom. Obradi teme treba prići kritički i polemički. mentorov kratak komentar rada. 1. Misli treba pažljivo da se organizuju u rečenice. odmjereni i objektivni. Također.unsa. 1. pa je neophodno savjesno i brižljivo pregledati i popraviti tekst maturskog rada.6. pa je svaka rečenica u pasusu razvijanje te ideje. Primjer posljednjih stranica nalazi se na kraju ovog teksta.1.

Odbrana maturskog rada Maturski rad usmeno se brani pred tročlanom komisijom. Na kraju odbrane maturskog rada ocjena se saopćava kandidatu. Od kandidata se očekuje da pokaže samostalno vladanje obrađenom temom. 8 . Odbrana rada traje. petnaest minuta. otprilike. da odgovori na pitanja ispitivača i da samostalno predstavi osnovne teze svoga rada.

Beograd. Gordana: Osnove relacionih baza podataka. 9. Chevalier. 1984. (XL). Matematički fakultet.wikipedia.org (http://bs. Zagreb. Sarajevo. Nakladni zavod MH. Svjetlost. Čaplar. 2003. str. Gheerbrant. Svjetlost. Jean. Alain: Rječnik simbola. Meridijani. Miroslav: Hrvatska književnost.org/wiki/Po%C4%8Detna_strana). Šamić.LITERATURA (primjer popisa literature) Alagić. 1982. Pavlović-Lažetić. Sarajevo. Alan: Bogatstvo razasuto Velebitom. 2000. S. Midhat: Kako nastaje naučno djelo. Šicel.2005. Školska knjiga.12.: Relacione baze podataka. 24–30. II izdanje. 2006.wikipedia. Zagreb. www. 1983. Zagreb. 9 .

KOMENTAR ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 10 .

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 11 .

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 12 .

___________________________________. _____ 2011.(posljednja stranica) Datum predaje rada: 15. član 3. _____________________________. april 2011. ___________________________________. član 13 . predsjednik 2. godine Datum odbrane rada: ___. godine Ocjena: ________________________________ Članovi Komisije: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful