Treća gimnazija Sarajevo

MATURSKI RAD IZ (predmet)

Tema: (naziv teme)

Predmetni profesor:

Učenik:

Ime i prezime, prof.

Ime i prezime, razred i odjeljenje

..............4 Pisanje rada ..................................4 Priprema......................................................................... Zaključak se nalazi na kraju na zasebnoj stranici..................................................................... 4 lzbor teme i literature ....................................4 Upotreba literature ..................................................................3 Kako pravilno napisati maturski rad? ................................................ 4 Struktura maturskog rada ......................Sarajevo................................... Svaka nova oblast počinje na novoj stranici................................................ Sadržaj: Uvod....9 Na sljedećoj stranici je uvod............................................................................................................................. 5 Odbrana maturskog rada............................................8 LITERATURA............................ 2011................................................................................................................................................................................. Obavezno treba navesti literaturu! 2 ....................................................................................................

npr. od koliko se dijelova sastoji rad.Uvod Uvod obuhvata obično jednu do dvije stranice teksta. grafičke. statističke i sl. tj. Uvod može izražavati lični stav prema temi i razloge za izbor konkretne teme. koje vrste informacija sadrži (tekstualne. objašnjava se organizacija i plan izrade rada.) i drugo. Završni ili maturski rad sastoji se od: • • • • • • • naslovne stranice sadržaja uvoda razrade zaključka dodatka ili priloga bibliografije ili popisa literature 3 . U njemu se precizira predmet rada. ističe se o čemu će se u radu pisati.

izdavač. trebalo bi da pravi bilješke. Struktura maturskog rada Pošto se upozna sa tekstovima i literaturom. prezime i ime autora. Ako je riječ o radu objavljenom u časopisu. naslov djela. Zatim se pristupa istraživačkom dijelu posla: prikupljanju literature i iščitavanju tekstova. Priprema lzbor teme i literature Učenik odabere jednu od ponuđenih tema. mjesto i godina izdanja i broj stranice. onda se uz ime autora navodi naziv časopisa. Ukoliko se koristi odrednica iz rječnika ili enciklopedije. naziv djela. Struktura maturskog rada podrazumijeva da se definira osnovna teza i tok izlaganja (uvod – razrada – zaključak). Bilješke treba da budu funkcionalne: izdvajaju se samo najvažnije ideje i sudovi iz neke studije. u stručnim časopisima i CD-ovima. lz literature se ispisuje ono što se smatra potrebnim za izradu rada. izdavač.Kako pravilno napisati maturski rad? lzrada maturskog rada sastoji se iz nekoliko etapa. Neophodno je da se tokom čitanja ispišu puni nazivi bibliografskih jedinica (npr. učenici se upućuju na korištenje bibliotečkih fondova. učenik izrađuje koncept ili plan rada. onda se navodi naslov odrednice. 4 . broj stranice). Bilješke mogu biti doslovne (citati) i opisne (parafraze). Upotreba literature Dok učenik čita literaturu. U radu mogu da se koriste i sadržaji pronađeni na internetu. mjesto i godina izdanja. Učenik tada dobija potrebna obavještenja u vezi sa izborom teme i njenim sadržajem. sIijedi pisanje samog rada. U potrazi za literaturom. broj sveske. mjesto i godina izdanja. Najzad. broj časopisa. Poslije izbora teme učenik na konsultacijama dobija uputstva o literaturi i drugim izvorima koje može koristiti kako bi uspješno izradio maturski rad. kao i njihovom sistematiziranju i osmišljavanju u cjelinu. broj stranice.

prema temi. a to su: Arial. tada je potrebno svaku sliku obilježiti brojem i “potpisati”. Font normalnog teksta u pasusu mora biti veličine najmanje 8. a najviše dvadeset kucanih stranica. Preporučuju se fontovi koji su standardizirani i lahko se nalaze na svim računarima. Svaka stranica (osim naslovne) mora biti numerisana trenutnim brojem stranica i mora imati zaglavlje i podnožje (header i footer). 1. Sans Serif. Zaključak je sinteza najvažnijih misli iz glavnog dijela rada. Tahoma. Sve margine treba da budu najmanje 2. orijentacije Portrait. Razmak između pasusa ne smije biti veći od 6 pt. 1”. Pri tome treba imati u vidu da broj stranica nema eliminacioni karakter. Obrada teme je najvažniji i najduži dio rada. Verdana.2. Times New Roman. Prored mora biti single. Ukoliko je mentor pregledao radni materijal i odobrio kucanje rada. uključujući primjere i detalje koje podržavaju navedene teze. 1.54 cm.1. Courier New. a najviše 14. Neophodno je neprestano imati na umu temu rada i zasnovati plan rada praktično.1. bit će lakše u tekstu da se na nju uputi napomenom “vidi sl. Dužina završnog dijela treba predstavljati sumu prikazane građe. Kada se svaka slika numeriše (obiIježi brojem). Potom učenik pokazuje svoj koncept mentoru i s njim se dogovora o konačnoj strukturi rada. tako da svaki element koncepta odgovara pojedinom aspektu teme.1. pa ih zato ne treba namjerno uvećavati i bespotrebno umetati jer ne 5 . broj kucanih stranica je tehničko pitanje. U ovom dijelu učenik treba objasniti glavne ideje naznačene u uvodu.Uvod treba da bude funkcionalan i da podstakne zanimanje za temu kao i da predstavi plan rada i da naglasi njegovu glavnu ideju. Pisanje rada U zavisnosti od predmeta i odabrane teme. a najviše 2. Helvetica. Kako dodavati grafičke priloge? Ako sadržaj maturskog rada iziskuje da se dopuni i grafičkim prilozima. Kojim fontom pisati? Stranica mora biti formata A4. dužina otkucanog teksta treba da bude: najmanje sedam. to znači ispod slike napisati njeno kratko tumačenje. Prostor koji zauzimaju slike ne računa se u ukupnom minimalnom broju stranica maturskog rada.

''Globalizacija ili diktiranje budućnosti''. Svjetlost. Sarajevo. Berberović. broj stranice sa koje se preuzima citat.1. Stranica sa spiskom literature. 1996. Kao osnovni link navodi se adresa početne stranice (home page) na kojoj je pronađen sadržaj. već je stvar izbora. Sadržaj pronađen na Internetu navodi se na sljedeći način. Kako se biIježe citati? Citiranje je doslovno navođenje tuđih riječi koje se obilježava znacima navoda. Tamo će se vidjeti svi podaci o punom imenu autora. Ispod teksta. naslovu knjige. to nije nešto što treba čekati. Nije dovoljno napisati samo “Internet” ili samo navesti ime pretraživača pomoću koga je sadržaj pronađen. ime. svakako se navodi i ime autora kao i datum kada je taj tekst bio dostupan na toj Internet stranici! 1 Kod citata je važno navesti stranicu! 2 William Jennings Bryan (1860-1925) 3 LJ. U spisku literature knjige se navode abecednim redom po prezimenu autora bez oznake stranica. godina izdanja. ilustriranja pisanoga sadržaja. One trebaju imati funkciju pojašnjavanja. na svakoj stranici. ili na kraju rada. kao i u fusnotama. naziv djela (pisano kurzivom). već se samo parafrazira neka ideja. Na kraju svakog rada obavezno je priložiti i spisak literature. svakako je potrebno navesti tačnu Internet adresu (do link) sa koga je sadržaj preuzet.google. izdavaču.1 6 .com."2 U napomenama se navodi tačan bibliografski podatak: ime autora. Ako je poznat autor teksta koji se preuzima s Interneta. 1. Navodi se (odvojeno zarezima): prezime. daje se spisak napomena (fusnota). izdavač. ime izdavača. mjesto izdanja. Fusnota je također obavezna i ako se ne citira doslovno. Svaki citat obilježava se arapskim brojem koji stoji iza završenog znaka navoda. Koristi Ii se kao jedan od izvora i Internet.3.utiču na ocjenu obima rada. Preporučuje se učenicima da citiraju samo onda kada je neophodno zadržati preciznost autorovog iskaza. npr.1 Dovoljno je navesti jednu rečenicu ili dio rečenice kako bi se istakla osnovna ideja nekog autora. važno je navesti sve podatke o djelu. godina izdanja. www. ''Globalizacija je naziv za pretvaranje svijeta u jedinstven prostor''3 Na kraju maturskog rada učenik sastavlja spisak literature koju je koristio. "Sudbina nije stvar slučajnosti. str. naziv djela. Ukoliko se više puta navodi jedno djelo. a u fusnotama prema brojevima (onim redom kojim su označavane u tekstu) i sa obaveznom naznakom broja stranice sa koje se citira. a u zagradi se navodi cio link (kako bi onome ko će koristiti izvore iz napisanog maturskog rada bilo olakšano i ubrzano traženje). mogu se uvesti skraćenice. U spisku literature. mjestu i godini izdanja. već nešto što treba postići.

barbarizmi. odmjereni i objektivni.unsa. logičan i ujednačen. Zato je važna postupnost pisanja? Preporučuje se da se učenik redovno savjetuje sa svojim mentorom. lokalizmi.6.php). a ton i rječnik treba da budu formalni. Misli treba pažljivo da se organizuju u rečenice. 1. Jedan pasus izlaže jednu ideju. arhaizmi.ba/literatura. kao i ocjena. Primjer posljednjih stranica nalazi se na kraju ovog teksta. Svaka rečenica u pasusu i svaki pasus kao cjelina moraju se odnositi na glavnu temu rada i biti od značaja za obrazlaganje glavne teme. 1. To znači da se u pisanom jeziku ne upotrebljavaju dijalektizmi.unsa. 2008. Rad treba biti pisan jezikom primjerenim naučnoistraživačkom radu. kome je tema nedosljedno obrađena ili čak promašena.5. Stil i pravopis maturskog rada Stil maturskog rada treba da bude jasan. (http://www.Primjer navođenja sadržaja pronađenog na web-stranicama Filozofskoga fakulteta http://www.1. sleng.1. pa je neophodno savjesno i brižljivo pregledati i popraviti tekst maturskog rada. Obradi teme treba prići kritički i polemički. 1. Greške u kucanju također se moraju ispravljati. Sva udaljavanja i odstupanja od glavne teme treba odstraniti iz izlaganja. Posljednja stranica Na posljednjim stranicama rada (ne računajući stranicu korica) ostavlja se prostor u koji će se upisati datum predaje rada. da mu postupno predaje manje dijelove napisanog rada koje će on pregledati.ff. Također. ispraviti i sa učenikom prokomentirati. pa je svaka rečenica u pasusu razvijanje te ideje. mentorov kratak komentar rada.ba/.4. kolokvijalizmi. 7 . maj. Tako se neće dogoditi da se preda rad koji je možda pun grešaka. a rečenice u pasuse. treba se kloniti i esejističkog stila. Pravopis i interpunkcija Pri pisanju rada treba da se redovno provjerava pravopis i interpunkcija.ff.1. datum odbrane rada.

Na kraju odbrane maturskog rada ocjena se saopćava kandidatu.Odbrana maturskog rada Maturski rad usmeno se brani pred tročlanom komisijom. Od kandidata se očekuje da pokaže samostalno vladanje obrađenom temom. petnaest minuta. otprilike. Odbrana rada traje. da odgovori na pitanja ispitivača i da samostalno predstavi osnovne teze svoga rada. 8 .

Svjetlost. Školska knjiga. 1984. Nakladni zavod MH. Sarajevo. Miroslav: Hrvatska književnost. Zagreb. Svjetlost. Zagreb.: Relacione baze podataka.12. Beograd. Gheerbrant. str.wikipedia. 2006.org (http://bs. Šamić. 1983. Chevalier.wikipedia. Matematički fakultet. Pavlović-Lažetić. II izdanje. Midhat: Kako nastaje naučno djelo. Meridijani. Sarajevo. 9 . Zagreb. Alain: Rječnik simbola.LITERATURA (primjer popisa literature) Alagić. 24–30.2005. Čaplar. Gordana: Osnove relacionih baza podataka. 9. www. (XL). 2000.org/wiki/Po%C4%8Detna_strana). Alan: Bogatstvo razasuto Velebitom. 2003. Jean. Šicel. 1982. S.

KOMENTAR ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 10 .

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 11 .

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 12 .

___________________________________. godine Datum odbrane rada: ___. _____ 2011. član 13 . _____________________________. godine Ocjena: ________________________________ Članovi Komisije: 1.(posljednja stranica) Datum predaje rada: 15. ___________________________________. april 2011. član 3. predsjednik 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful