Treća gimnazija Sarajevo

MATURSKI RAD IZ (predmet)

Tema: (naziv teme)

Predmetni profesor:

Učenik:

Ime i prezime, prof.

Ime i prezime, razred i odjeljenje

.. 4 Struktura maturskog rada ................................................. 2011.................................................................................. Obavezno treba navesti literaturu! 2 ........................... Zaključak se nalazi na kraju na zasebnoj stranici....................................................... 5 Odbrana maturskog rada......................................................................................................... 4 lzbor teme i literature ...................4 Priprema........... Svaka nova oblast počinje na novoj stranici................................................................8 LITERATURA................................................9 Na sljedećoj stranici je uvod.......................................................................................................................................Sarajevo.............................................. Sadržaj: Uvod...4 Upotreba literature ............................................3 Kako pravilno napisati maturski rad? ..............................................................4 Pisanje rada ...........................................................................................................................................................................

npr. Završni ili maturski rad sastoji se od: • • • • • • • naslovne stranice sadržaja uvoda razrade zaključka dodatka ili priloga bibliografije ili popisa literature 3 . Uvod može izražavati lični stav prema temi i razloge za izbor konkretne teme. objašnjava se organizacija i plan izrade rada. koje vrste informacija sadrži (tekstualne.) i drugo.Uvod Uvod obuhvata obično jednu do dvije stranice teksta. tj. od koliko se dijelova sastoji rad. U njemu se precizira predmet rada. statističke i sl. grafičke. ističe se o čemu će se u radu pisati.

Učenik tada dobija potrebna obavještenja u vezi sa izborom teme i njenim sadržajem. trebalo bi da pravi bilješke. naziv djela. Zatim se pristupa istraživačkom dijelu posla: prikupljanju literature i iščitavanju tekstova. učenik izrađuje koncept ili plan rada. mjesto i godina izdanja. Ako je riječ o radu objavljenom u časopisu. broj časopisa.Kako pravilno napisati maturski rad? lzrada maturskog rada sastoji se iz nekoliko etapa. Poslije izbora teme učenik na konsultacijama dobija uputstva o literaturi i drugim izvorima koje može koristiti kako bi uspješno izradio maturski rad. kao i njihovom sistematiziranju i osmišljavanju u cjelinu. Bilješke treba da budu funkcionalne: izdvajaju se samo najvažnije ideje i sudovi iz neke studije. sIijedi pisanje samog rada. Neophodno je da se tokom čitanja ispišu puni nazivi bibliografskih jedinica (npr. U radu mogu da se koriste i sadržaji pronađeni na internetu. Bilješke mogu biti doslovne (citati) i opisne (parafraze). u stručnim časopisima i CD-ovima. broj stranice). prezime i ime autora. Struktura maturskog rada podrazumijeva da se definira osnovna teza i tok izlaganja (uvod – razrada – zaključak). U potrazi za literaturom. onda se navodi naslov odrednice. onda se uz ime autora navodi naziv časopisa. broj stranice. izdavač. lz literature se ispisuje ono što se smatra potrebnim za izradu rada. mjesto i godina izdanja i broj stranice. broj sveske. izdavač. 4 . Ukoliko se koristi odrednica iz rječnika ili enciklopedije. Upotreba literature Dok učenik čita literaturu. naslov djela. učenici se upućuju na korištenje bibliotečkih fondova. Najzad. mjesto i godina izdanja. Priprema lzbor teme i literature Učenik odabere jednu od ponuđenih tema. Struktura maturskog rada Pošto se upozna sa tekstovima i literaturom.

U ovom dijelu učenik treba objasniti glavne ideje naznačene u uvodu. Kako dodavati grafičke priloge? Ako sadržaj maturskog rada iziskuje da se dopuni i grafičkim prilozima. Sve margine treba da budu najmanje 2. Courier New.54 cm. Prostor koji zauzimaju slike ne računa se u ukupnom minimalnom broju stranica maturskog rada. Times New Roman. Svaka stranica (osim naslovne) mora biti numerisana trenutnim brojem stranica i mora imati zaglavlje i podnožje (header i footer). Potom učenik pokazuje svoj koncept mentoru i s njim se dogovora o konačnoj strukturi rada. Ukoliko je mentor pregledao radni materijal i odobrio kucanje rada. uključujući primjere i detalje koje podržavaju navedene teze. Razmak između pasusa ne smije biti veći od 6 pt. a najviše dvadeset kucanih stranica. a to su: Arial. Helvetica. Kojim fontom pisati? Stranica mora biti formata A4. Preporučuju se fontovi koji su standardizirani i lahko se nalaze na svim računarima. Obrada teme je najvažniji i najduži dio rada.1. a najviše 14. Zaključak je sinteza najvažnijih misli iz glavnog dijela rada. prema temi. Tahoma. orijentacije Portrait. Pri tome treba imati u vidu da broj stranica nema eliminacioni karakter. broj kucanih stranica je tehničko pitanje. 1. bit će lakše u tekstu da se na nju uputi napomenom “vidi sl. tada je potrebno svaku sliku obilježiti brojem i “potpisati”. Verdana. Kada se svaka slika numeriše (obiIježi brojem). a najviše 2. Dužina završnog dijela treba predstavljati sumu prikazane građe. Neophodno je neprestano imati na umu temu rada i zasnovati plan rada praktično. 1”. Font normalnog teksta u pasusu mora biti veličine najmanje 8.Uvod treba da bude funkcionalan i da podstakne zanimanje za temu kao i da predstavi plan rada i da naglasi njegovu glavnu ideju. to znači ispod slike napisati njeno kratko tumačenje.1. Sans Serif.1.2. dužina otkucanog teksta treba da bude: najmanje sedam. Prored mora biti single. pa ih zato ne treba namjerno uvećavati i bespotrebno umetati jer ne 5 . 1. tako da svaki element koncepta odgovara pojedinom aspektu teme. Pisanje rada U zavisnosti od predmeta i odabrane teme.

Kao osnovni link navodi se adresa početne stranice (home page) na kojoj je pronađen sadržaj. već nešto što treba postići. 1. Berberović. svakako se navodi i ime autora kao i datum kada je taj tekst bio dostupan na toj Internet stranici! 1 Kod citata je važno navesti stranicu! 2 William Jennings Bryan (1860-1925) 3 LJ. Ako je poznat autor teksta koji se preuzima s Interneta. str. izdavaču. izdavač. godina izdanja. Ukoliko se više puta navodi jedno djelo. na svakoj stranici."2 U napomenama se navodi tačan bibliografski podatak: ime autora.com. Nije dovoljno napisati samo “Internet” ili samo navesti ime pretraživača pomoću koga je sadržaj pronađen. ime. već se samo parafrazira neka ideja. mjestu i godini izdanja. ilustriranja pisanoga sadržaja. Fusnota je također obavezna i ako se ne citira doslovno. daje se spisak napomena (fusnota). Preporučuje se učenicima da citiraju samo onda kada je neophodno zadržati preciznost autorovog iskaza. naziv djela (pisano kurzivom). ili na kraju rada. U spisku literature knjige se navode abecednim redom po prezimenu autora bez oznake stranica. One trebaju imati funkciju pojašnjavanja. npr. Svaki citat obilježava se arapskim brojem koji stoji iza završenog znaka navoda. Sadržaj pronađen na Internetu navodi se na sljedeći način. naslovu knjige.3. U spisku literature.1 Dovoljno je navesti jednu rečenicu ili dio rečenice kako bi se istakla osnovna ideja nekog autora.1.google. a u fusnotama prema brojevima (onim redom kojim su označavane u tekstu) i sa obaveznom naznakom broja stranice sa koje se citira. naziv djela.utiču na ocjenu obima rada. Ispod teksta. 1996. Sarajevo. to nije nešto što treba čekati. mogu se uvesti skraćenice. broj stranice sa koje se preuzima citat. Stranica sa spiskom literature. Tamo će se vidjeti svi podaci o punom imenu autora. svakako je potrebno navesti tačnu Internet adresu (do link) sa koga je sadržaj preuzet. www. kao i u fusnotama. ''Globalizacija ili diktiranje budućnosti''. Koristi Ii se kao jedan od izvora i Internet. već je stvar izbora. Kako se biIježe citati? Citiranje je doslovno navođenje tuđih riječi koje se obilježava znacima navoda. Svjetlost. Navodi se (odvojeno zarezima): prezime. a u zagradi se navodi cio link (kako bi onome ko će koristiti izvore iz napisanog maturskog rada bilo olakšano i ubrzano traženje). ime izdavača. mjesto izdanja. Na kraju svakog rada obavezno je priložiti i spisak literature. ''Globalizacija je naziv za pretvaranje svijeta u jedinstven prostor''3 Na kraju maturskog rada učenik sastavlja spisak literature koju je koristio. godina izdanja. "Sudbina nije stvar slučajnosti. važno je navesti sve podatke o djelu.1 6 .

Tako se neće dogoditi da se preda rad koji je možda pun grešaka.ff. treba se kloniti i esejističkog stila. arhaizmi. da mu postupno predaje manje dijelove napisanog rada koje će on pregledati. kao i ocjena. 7 . kolokvijalizmi. Rad treba biti pisan jezikom primjerenim naučnoistraživačkom radu. kome je tema nedosljedno obrađena ili čak promašena. sleng. barbarizmi. Jedan pasus izlaže jednu ideju. Stil i pravopis maturskog rada Stil maturskog rada treba da bude jasan.1. Greške u kucanju također se moraju ispravljati. odmjereni i objektivni. Također. mentorov kratak komentar rada.1. Sva udaljavanja i odstupanja od glavne teme treba odstraniti iz izlaganja. logičan i ujednačen.Primjer navođenja sadržaja pronađenog na web-stranicama Filozofskoga fakulteta http://www.unsa. maj. Obradi teme treba prići kritički i polemički. lokalizmi.6. a rečenice u pasuse. Zato je važna postupnost pisanja? Preporučuje se da se učenik redovno savjetuje sa svojim mentorom. ispraviti i sa učenikom prokomentirati. 1.unsa. To znači da se u pisanom jeziku ne upotrebljavaju dijalektizmi. datum odbrane rada. Primjer posljednjih stranica nalazi se na kraju ovog teksta. Misli treba pažljivo da se organizuju u rečenice.1.ba/literatura. pa je svaka rečenica u pasusu razvijanje te ideje. a ton i rječnik treba da budu formalni.php).5. pa je neophodno savjesno i brižljivo pregledati i popraviti tekst maturskog rada.ff.ba/. 2008. Svaka rečenica u pasusu i svaki pasus kao cjelina moraju se odnositi na glavnu temu rada i biti od značaja za obrazlaganje glavne teme. 1. (http://www. Pravopis i interpunkcija Pri pisanju rada treba da se redovno provjerava pravopis i interpunkcija.4. Posljednja stranica Na posljednjim stranicama rada (ne računajući stranicu korica) ostavlja se prostor u koji će se upisati datum predaje rada. 1.

Odbrana maturskog rada Maturski rad usmeno se brani pred tročlanom komisijom. Odbrana rada traje. Na kraju odbrane maturskog rada ocjena se saopćava kandidatu. da odgovori na pitanja ispitivača i da samostalno predstavi osnovne teze svoga rada. petnaest minuta. otprilike. Od kandidata se očekuje da pokaže samostalno vladanje obrađenom temom. 8 .

Nakladni zavod MH. Chevalier. S. www. 2006.: Relacione baze podataka. Zagreb. II izdanje.LITERATURA (primjer popisa literature) Alagić. Školska knjiga. Alan: Bogatstvo razasuto Velebitom. Svjetlost. Zagreb. 2000. Miroslav: Hrvatska književnost. Meridijani. Pavlović-Lažetić.2005. Alain: Rječnik simbola. Šicel. Gheerbrant. Sarajevo. 1983. Matematički fakultet. Gordana: Osnove relacionih baza podataka. Svjetlost. 24–30. Šamić. 1982. 2003.org (http://bs. 9 . str.wikipedia. Čaplar. 1984.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Detna_strana). Midhat: Kako nastaje naučno djelo. (XL).12. 9. Beograd. Jean. Sarajevo. Zagreb.

KOMENTAR ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 10 .

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 11 .

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 12 .

april 2011. predsjednik 2. ___________________________________. član 13 . godine Datum odbrane rada: ___. _____________________________. ___________________________________. _____ 2011. član 3.(posljednja stranica) Datum predaje rada: 15. godine Ocjena: ________________________________ Članovi Komisije: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful