Zabilježio Fadil M. Kardović, prof.

GENEALOŠKO STABLO BRATSTVA KARDOVIĆA IZ ROŽAJA Očigledno je da je pravljenje genealogije muslimanskog naroda u ovim burnim vremenima u kojima sada živimo teško, zbog toga je i delikatan, a i izazovan poduhvat. Pošto sam od davnina slušao i skupljao podatke o bratstvu Kardovića od starijih bratstvenika i sugraĊana: Ganića,

Hadžića, Bećiragića, Fetahovića, Kurtagića, a naroĉito od mog djeda Jašar-age Kardovića (koji je živio više od devet decenija) kao i od oca Murata, koji su kazivali i prenosili istoriju, život i tradiciju Kardovića od ranijih generacija, sa koljena na koljeno. Slušajući sve te priĉe osjetio sam moralnu obavezu da na osnovu tih saznanja, naravno i drugih, prikažem porijeklo – rodoslov, genealoško stablo bratstva Kardovića, od njegovog postanka do danas. Kardovići su ljudi koji dobro pamte i koji žele da se ovo zapiše. Ĉinjenica da smo više puta bili muhadžeri predstavlja posebnu težinu u istraživanju i ujedno govori o kretanju ovog bratstva. Putujući tragom istine mislim da sam na neki naĉin uz mnogo truda rasvijetlio istorijat i genealoško stablo bratstva Kardovića. Osnovni motivi pisanja ove genealogije su sadržani u već osvjedoĉenim saznanjima da se sve što se pamti zaboravlja se, a sve što se zapiše ostaje da se pamti, jer ko nema ĉega da se prisjeća, zalud je život živio. “Samo je pisana riječ vječna”. S druge strane, zapisano je bolje od nezapisanog. Ovo zapisano može budućim generacijama, ako se budu interesovale za svoje porijeklo, dati barem dobar oslonac. Prema pisanju dr Ejupa Mušovića rožajski kraj je bio poĉev od XV vijeka zakljuĉno sa XVIII vijekom, naseljen hrihćanskim stanovništvom – stoĉarima i da muslimanskog

stanovništva nije bilo. Ovu ĉinjenicu potvrĊuje svojim zapisima znameniti turski geograf Hadži Kalfa iz XVIII vijeka. Krajem XVII vijeka, došlo je do prestruktuiranja stanovništva u rožajskom kraju, tako da je staro stanovništvo nestajalo a novo dolazilo, tako da je i nastao novi etniĉki sastav. ᶪ Njemac Gerhard Gesman u svom djelu “Ĉojstvo i junaštvo starih Crnogoraca” kaže: “Crnogorska se plemena prvi put pominju i to: Banjani 1319. god. Đeklići, ĐurĊevići 1381. god. Drobnjaci 1354. god. Bjelopavlići 1411. god. Piperi 1416. god. Vasojevići 1444. god. i dolaskom Turaka na Medunu neki Kuĉi 1455. god. MeĊu crnogorskim i muslimanskobošnjaĉkim plemenima ĉesto je dolazilo do sukoba oko ispaše, meĊa i vodopoja. Sukobi su se ĉesto završavali ubistvima, što je dovodilo do krvne osvjete i raseljavanja. Svi Kuĉi, muslimanske ili pravoslavne vjeroispovjesti, znaju da su porijeklom iz Kuĉa, obiĉno pominju Medun kao staru postojbinu. Prve pripadnike islamske vjere u ovim krajevima nalazimo tridesetak kilometara sjeveroistoĉno od Podgorice, u starom utvrĊenju Medunu, poznatom još iz vremena Ilira. Osmanlije su ovo utvrĊenje zauzeli juna 1455. godine i tako je u njemu postojao subaša. Dr Jovan Erdeljanović evidentirao je 84 muslimanska bratstva u 17. vijeku, meĊu kojima ĐurĊeviće na Ublima, Cikniće na Fundini itd. Istoriĉar Hivzija Hasandedić i akademik Muhamed Filipović tvrde da je veliki broj muslimanskih porodica porijeklom sa crnogorskog primorja, praktiĉno od Herceg Novog do Ulcilja, bio protjeran dolaskom Mleĉana krajem XVIII vijeka u te krajeve, pa je jedan dio preko Hercegovine, a drugi preko brda, našao nova utoĉišta. Ĉinjenica je da veliki broj sa Primorja imaju isti rjeĉnik a mogu se naći sliĉna ili ista prezimena današnjih rožajskih porodica. Da Kardovići vode porijeklo iz Meduna od plemena Kuĉa, ono ĉega se ja sjećam iz djetinjstva, a i moji kazivaĉi su sa velikim ponosom isticali, to je da smo starevinom Kuĉi. Jašar-aga bi ĉesto govorio: “Po priĉama starih ljudi iz Kuĉanske mahale, mi imamo porijeklo iz Meduna od muslimanskog bratstva koja su prije dvjesta godina pripadali islamskoj vjeri”. Muslimani-Bošnjaci s Meduna i iz drugih krajeva Kuĉa prognani su s tih prostora 1670. godine, nakon što je hrišćanski dio stanovništva plemena Kuĉa stupio u službu Mletaĉke Republike i proglasio pripajanje ovih krajeva Mleĉanima, istiĉući i mletaĉku zastavu na tvrĊavi Medun. Izgnana muslimanska-bošnjaĉka bratstva koja su već oko dvjesta godina pripadali islamskoj vjeri su se raselila u druge sjeverne krajeve Crne Gore i na brdovito, neplodno zemljište Sandžaka. Kuč Alija je došao iz Meduna 1670. godine i zadržao se u Rožajama na lijevoj obali Ibra gdje je i umro, njegov grob i danas postoji na sredini Kuĉanskog groblja. Kada već pominjem groblje, treba istaći da se u Rožajama do nedavno vodilo raĉuna ko kojem plemenu pripada i prema tome, ko se i u koje groblje sahranjuje (kopa). Kuĉi se sahranjuju (kopaju) od

postanka pa sve do danas u groblju u podnožju Bandžovog brda, takozvano Kuĉansko groblje. Grob našeg pretka Alije, koji je velikih dimenzija, bez nišana i ikakvih natpisa ograĊen je velikim ploĉama od sige, nalazi se u neposrednoj blizini grobova bratstva: Fetahovića, Bećiragića, Ganića, Hamzagića, Kardovića i Hadžića, što dokazuje i srodstvo meĊu ovim bratstvima. Svi stari sa svojim potomcima iz Kuĉanske mahale, obilazeći za Bajram groblje, obavezno su na grobu našeg pretka Alije uĉili “El-Fatihu”.

Mezar rahmetli Alije Kuča- Kučansko groblje

Dr Milisav Lutovac navodi da su se u Rožaje poĉetkom XVIII vijeka doselili gotovo svi rodovi (Kuĉi, Zejnelagići i Kurtagići). Po dr Milisavu Lutovcu, grupaciji bratstva Kuĉa pripadaju: Fetahovići, Bećiragići, Ganići, Kardovići, Hadžići, (Hankušići), Hamzagići i Ĉolakovići. Moje pretenzije su da osvijetlim rodbinske veze izmeĊu nekoliko bratstava koja naseljavaju takozvanu Kuĉansku mahalu. Kuĉ Alija je imao dva brata i to: Ramo (lovac), koji je otišao da živi u Luĉice i Huso koji je živio na Baĉevcu. Kuč Alija je imao ĉetiri sina: 1. Fetaha, od koga su Fetahovići.......................................................................52 kuće, 2. Bećir, od koga su Bećiragići..........................................................................20 kuća, 3. Ganija, od koga su Ganići..............................................................................16 kuća, 4. Kambera, (Kamberovići) koji ima 4 sina. 1705. god. a) Kardo, od koga su Kardovići..........................................................................52 kuće, b) Jusuf (Hadži) od koga su Hadžići..................................................................27 kuća, c) Ibrahim, od koga su Ĉolakovići...................................................................... 6 kuća. d) Hamza, od koga su Hamzagići........................................................................5 kuća. U starim vremenima najĉešće je bio obiĉaj da se sinovi prezivaju po oĉevom imenu. Na imena predaka dodavalo se “ić“, tako su po Fetahu-Fetahovići, Bećiru-Bećiragići, po Ganiji-Ganići, dok od njihovog brata Kambera naši preci su se prezivali Kamberovići

(Kamberagići ili Kamberiši). Od Kambera su: Kardo – Kardovići, (Karadan, Kardaš) HadžiJuso - Hadžići, Hamza - Hamzagići i Ibrahim - Ĉolakovići. Svi Alijini potomci smatrali su da su u rodbinskoj vezi, a naroĉito je to bilo jako, kako su naši stari govorili “najsvojšiji” smo sa: Hadžićima, Ganićima i Fetahovićima, iz razloga što se nekada živjelo zajedno i imovina im je bila zajedniĉka. Zapaženo je da se kod svih bratstvenika, u generacijama koje su dolazile, ponavljalo ime Alija, kao što su se u našem bratstvu ponavljala imena : Mahmut, Nuradin, Ćerim, Jakup, Omer itd. Vjerovatno i ovaj podatak govori o zajedniĉkom pretku. Pa nije ĉudo što se u bratstvima rožajskih Kuĉa ime pretka ponavljalo u potomstvu. Ime Alija se može naći i kod: Hadžića, Ganića, Hamzagića, Fetahovića, Kardovića i Bećiragića. Po obiĉaju imanja su se prvo nudila za prodaju bratu, roĊaku, komšiji što je još jedan dokaz da smo u najbližem srodstvu sa Hadžićima, jer smo kod njih kupovali kuće, zemlju, šumu, vodenicu itd. Redosljed zaposijedanja zemljišta sa lijeve strane Ibra u Kuĉanskoj mahali, od takozvanih Ganića krša do Kuĉanske džamije, svakako je još jedan dokaz. Ganići su bili ispod krša, Fetahovići do njih, zatim Kamberovići (Kardovići, Hadžići, Hamzagići), pa Bećiragići. Nadam se da će ovo geneaološko stablo bratstva Kardovića iz Rožaja pojasniti i neke nejasnoće koje postoje u vezi rodbinskih veza izmeĊu nekoliko bratstava koja naseljavaju takozvanu Kuĉansku mahalu. Od doseljavanja do danas postoji 12-13 pojaseva-generacija. Evo primjera za naše bratstvo Kardovića: 1. Alija, 2. Kamber, 3. Kardo, 4. Merdan-aga, 5. Mahmut-aga, 6. Nuradin-aga , 7. Avdaga, 8. Abaz-aga, 9. Jašar-aga, 10. Murat-aga, 11. Fadil, 12. Faris..............

KARDO (Kardović, Karadag, Karadan, Kardaš, turska rijeĉ-Crna Gora, prijatelj, stariji brat, drug…), je roĊen 1732. godine a preselio je na Ahiret 1822. god. živio je 90 god. imao je jednog sina Merdana koji je dobio od Sultana-Cara agalarstvo zbog velikih zasluga. Kardovići su bili imućno aginsko bratstvo, kao uostalom i ostala bratstva iz Kuĉanske mahale. Kardo sa sinom, unukom i pet praunuka živio je i imao kuće sa desne strane sokaka kuĉanske mahale, na prostoru gdje se danas nalazi Kula Kardovića - Šefkove djece. Abazagini, Iljaz-agini i Hamdijagini potomci danas žive i imaju kuće sa desne strane obale Ibra, a Mahmut-agini, Salih-agini, Suljagini potomci i danas žive na lijevoj obali Ibra. Salih-aga je sa porodicom odselio za Tursku 1933. godine Porodice Adil-age odselile su se za Tursku, (1967), Suljaga sa svojom porodicom odselio je za Novi Pazar, Mustafaga (Adil-agin) sa svojom porodicom odselio je za Skoplje. Poslije Agrarne reforme Selim-agina djeca (Avdaga i Bilal-aga) sele se u Tutin. Safet Muratov sa svojom porodicom odlazi u Ameriku -1987.

Mustafagina djeca i unuci odselili su za Njemaĉku, Medovi sinovi Jakup–Bago za Austriju, Ejup za Tursku i Ferid za Sarajevo. Aljovi sinovi Edin i Ersin studirali su u Zagrebu, gdje Ersin živi i sada sa svojom porodicom, dok je Edin sa svojom porodicom u Njemaĉkoj a tamo živi i Haris Džemalov. Veze sa Kardovićima iz Turske koji su dobili prezime Sandžaktar slabo su održavane do skoro, sada smo i te veze uspješno uspostavili, posebno smo za to zahvalni Muneveri (Hivzova) Sandžaktar. Oni su se dobro snašli i lijepo žive na podruĉju Istanbula i Ankare. Kardovići su posjedovali veliki kompleks zemljišta, dobijajući ga za zasluge i titulu agalarstva a kasnije kupovinom imanja: Kardovo brdo sa više stotina hektara šume, Završe, Crnokrpe, Vuĉa, Radetina, više desetina hektara livade i šume u Klancu (Aljovaĉa-ravni), Šušteri. Veliki pašnjak ispod GospoĊinog vrha zvani “Rafetovaĉa”, Grahovaĉa-Fifića i veliki broj Ĉaira u Rožajama, tako da su poznati Abaz-agini ĉairi u današnjoj ulici “30 septembar”, Mahmut-agini, Selman-agini ĉairi sa desne strane kuĉanskog groblja i Mujagini, Iljazagini ĉairi na desnoj obali Ibra, dok su na lijevoj obali Ibra bili Salih-agini, Hadži Suljagini, Mahmut-agini ĉairi i Redžep-agin ĉair (gdje je danas tržni centar i APR televizija). Kardović Abaz-aga (u rehem) - kupio je imanje Haskov lug sa više desetina hektara livade i šume, kod Murat-age Fetahovića, dok kod Sait-age Hadžića kupuje i dio zemlje na Bandžovom brdu od sklada (današnje magistrale), pa do vrha brda ka padini Crnje. Kuĉanska mahala koristila je pašnjak i ogrevno drvo Golog brda i Brezovaĉkog brda. Najbolja rožajska zemlja pripadala je bratstvu Hadžića, Sait-agi koji je bio Hadži-Jusuf-agin sin.Ta zemlja se nalazila gdje je danas Kardovski - Muhamedagin ĉardak. Vodenicu je Rašitaga Hadžić prodao Abaz-agi Kardoviću 1930. godine.

Tapija za vodenicu

Kuća Kardović Salih-age

Kučanska džamija

Kardovića vodenica nalazila se gdje je danas kuća Rifa i Riza Nurkovića, a jaža je prelazila preko školskog dvorišta OŠ “Mustafa Pećanin”. Kardovići su sa dosta umijeća organizovali život, moglo bi se reći uspješan za ta vremena, razvili su zemljoradnju, stoĉarstvo, ugostiteljstvo sa hanom, konakom i trgovinu sa dućanima i magacinima. Mahmut-aga je takoĊe kupio veliku zemlju na Zelenima kod bratstva Hadžića. Većinu ovog imanja i vodenicu oduzela je Agrarna reforma.

Kuća Salih-age Kardovića sagraĊena je 1825. godine. u Kuĉanskoj mahali, današnjoj ulici “Mustafa Pećanin”. Tu kuću su naslijedili njegovi sinovi: Hadži-Šaćir-aga, Redžep-aga i Sait-aga. Redžep-aga ostavlja kuću i ĉair Arif-agi da bi Arif-aga dodijelio kuću Ljutvijagi, koji nije imao sinova, već kćerku Hajru koja je udata za Lukaĉ Rafeta. Kroz istoriju kuća je mijenjala više funkcija, u jednom dijelu smještena je bila Opština (1936 – 1938. god), kasnije prostorija Ambulante itd... Kuća Salih–age promijenila je stari oblik, adaptacijom objekta 1990. godine. Hadži Suljaga-efendija Kardović živio je u Kuĉanskoj mahali, današnjoj ulici “Mustafa Pećanin” na lijevoj obali rijeke Ibra. Jedan dio svoje imovine (placa–miljća) uvakufio je za današnju Kuĉansku džamiju koja je prilozima i radom džematlija sagraĊena 1830. godine i saĉuvana je do današnjih dana u približno autentiĉnom obliku. Dugo je u Kuĉanskoj mahali bila na snazi nepisana zabrana meĊusobnog stupanja u brak meĊu bratstvenicima, naroĉito izmeĊu Kardovića i Hadžića. Za predhodnih 285 godina ne pominje se nijedan sluĉaj da je izmeĊu navedenih bratstvenika bilo stupanje u brak, ni meĊusobno, ni u samom bratstvu, što jasno govori o ĉuvanju bliskih rodbinskih veza. Ova zabrana je prekršena tek pedesetih godina XX vijeka sklapanjem braka izmeĊu djevojke iz Kardovića i mladića iz Fetahovića, djevojke iz Ganića i mladića iz Kardovića, djevojke iz Fetahovića i mladića iz Kardovića, a osamdesetpetih godina sklapanjem braka izmeĊu djevojke iz Kardovića i mladića iz Hadžića. Svi su se Alijini potomci smatrali svojtama, a naroĉito je to bilo jako izmeĊu Kardovića i Hadžića. Ĉolakovići i Hamzagići su zbog jednovekovnog života u Tutinu, Novom Pazaru, Skoplju, Istanbolu izgubljeni iz vida. Kardovići su se ženili sa djevojkama iz uglednih plemena aga i begova. Iz Plava, Bijelog Polja, izbjeglim Kolašinkama, iz Bihora, Biševa, Tutina, Sjenice, Peći, Novog Pazara i Rožaja, većinom iz plemena Nokić, Zejnelagić, Hajdarpašić, Kurtagić, Kurpejović. Svoje kćerke udavali su u iste gradove, jaĉali i obnavljali prijateljstva. Kardovići su kroz istoriju vodili raĉuna odakle se žene, iz kojih plemena. To je bila i briga njihovih plemenskih voĊa a ne samo porodica i pojedinaca. VoĊe plemena Kardovića bi javno proglasili od kojih plemena se ne mogu Kardovići ženiti ako žele da pleme stane iza tog prijateljstva a samim tim i sklopljenog braka. To pravilo se poštovalo neko vrijeme. Kardovići su se prijateljili i sklapali brakove samo sa porodicama poznatih plemena. Nuradin-aga je rekao :“Kad se ženiš otvori dobro oba oka i raspitaj se ko joj je majka a kad se oženiš zatvori jedno oko”. Prilikom ženidbe vodilo se raĉuna da mlada bude iz okoline Rožaja, sve to iz razloga što su uslovi života otežavali susrete sa prijateljima. Imajući sve to u vidu najĉešće su se ženili sa podruĉja rožajskog, tutinskog, pazarskog, beranskog, plavskog, gusinjskog, sjeniĉkog, bjelopoljskog i bihorskog kraja a ne i šire što je danas pojava kod Kardovića. U ovim bratstvima postoji i nekoliko mješovitih brakova.

Šematski prikaz bratstva Kardovića
12-13 generacija 1. Alija 4, 2. Kamber 4, 3. Kardo-vić 1, 4. Merdan- aga 1, 5. Mahmut- aga 5, 6. Nuradinaga, Salihaga, Bejtaga, Hadži Suljo, Adil-aga..7. Avdaga, 8. Abazaga, 9. Jašaraga, 10. Murataga, 11. Fadil, 12. Faris...

Početna šema

1. - Nuradin-aga 4,

2. Bratstvo Hadži Suljage

3. Bratstvo Salih-age

1. Bratstvo Bejtage

5. Bratstvo Adil-age

Nekoliko napomena o Kardovićima 1. Kardovići su meĊu starijim stanovnicima Rožaja. Susjedni Arbanasi smatrali su Kardoviće za Bošnjake, a oni naš jezik nazivaju bošnjaĉki (bosanski) ili naški. Kardovići su u islamu od kada su i ostala ovdašnja muslimanska plemena u Crnoj Gori, kao i većina muslimanskog stanovništva ovog podruĉja. Kardovići su u opštini Rožaje meĊu većim bratstvima i danas žive u Rožajama, Tutinu, Novom Pazaru, Sarajevu, Skoplju, Beogradu, Zagrebu, Turskoj pa i na širim prostorima, ima ih skoro na svim kontinentima.

Na osnovu genealoškog stabla u bratstvu Kardovića može se zakljuĉiti da je šesnaest Hadžija išlo liĉno na Ćabu i jedan bedel u toku proteklih 285. godina. U “Rožajskom zborniku“ br. 8, u tekstu koji je pisao Umer Hadžić-Balota pominje se jedan broj hadžija iz bratstva Kardovića. 1. Hadži-Suljaga-efendija.....................................................liĉno 1880. god. 2. Hadži-Šaćir-aga-Salihagin................................................liĉno 1885. god. 3. Hadži-Hasan.....................................................................liĉno 1885. god. 4. Hadži-Smail-aga...............................................................liĉno 1908. god. 5. Hadži Fehim.....................................................................liĉno 1969. god. 6. Hadži-Hilmo-Ramov iz Turske .......................................liĉno l990. god. 7. Hadžihanuma-Hankuša Hadži Hiljmova..........................liĉno1990. god. 8. Hadži-Šućro Ramov iz Turske.........................................liĉno 1990. god. 9. Hadži-Pajazit Ramov iz Turske....................................... liĉno 1990. god. 10. Hadžinica-Vahida kćerka Ramova...................................liĉno 1990. god. 11. Hadži-Mustafaga iz Skoplja.................................... išao bedel 1995. god. 12. Hadži-Hazbo Mustafagin iz Skoplja................................liĉno 1995. god. 13. HaĊžihanuma Asifa..........................................................liĉno 1999. god. 14. HaĊži-Nehad, Hadži Hazbov...........................................liĉno 1999. god. 15. Hadžihanuma Edina ženaHadžiNehadova.......................liĉno 1999. god. 16. Hadži Samir, Hadži Hazbov.............................................liĉno 2000. god. 17. Hadžihanuma Mersija žena Hadži Samirova................... liĉno 2000.god. 1. Hodža Mula-Ahmetaga 2. Hodža Mula Jakupaga-efendija 3. Hodža Iljaz-aga 4. Hodža Jusuf-aga 5. Hodža Hivzijaga (Turska) U bratstvu Kardovića do 2011 godine ima 58 fakultetski obrazovanih, to jest sa visokim i višim školama od kojih je 29 muških i 29 ženskih. 2. U ovoj znamenitoj Kardovića liniji, koja je dala više istaknutih liĉnosti u prošlosti, posebno su prednjaĉile liĉnosti koje je opisao epski pjesnik Hadži Hajruš Ledinić iz Rožaja. On vjerodostojno, preko stihova, doĉarava dodjelu agalarstva Merdanu, pjesma ima preko

436 stihova. TakoĊe, sportsko junaštvo Kardovića, argumentovano dokazuje pjesmom o gaziji Kardović Abaz-agi, koja ima 518 stihova. Posebnu pažnju zavreĊuje ciklus epskih pjesama o mula Jakupu-efendiji, branitelju rožajskog kraja koji se sastoji od 6 (šest) izuzetno lijepih pjesama i 1O87 stihova.

Abaz- aga sa sinovima: Jašar-aga, Omer-aga, Muhamed-aga i Rifat-aga

Mula-Jakup-Efendija Hamdijaga-svjedočanstvo sa odličnim ocjenama 3. Lov u bratstvu Kardovića poznat je od njihovog samog postanka i on se prenosio sa generacije na generaciju i tako su oni kao dobri lovci stekli veliki ugled ne samo u Crnoj Gori već i šire. 4. Ĉlanovi KUD-a „Vrelo Ibra“ Rožaje bili su: Safet, Rešad-Cuco, Fadil M, RuždijaMickan, Ejup-Jupo, Faris, Fedis, Alan, Seniha, Jasmina-Minka, Kanita, Aida, Azra, Farisa, Alma, Ernesa, Armina, Adisa, Eldina, Zerina-R, Zerina E, Senida.... 5. Kardovići, sportisti ĉija su imena objavljena u knjizi Crnogorske sportske akademije nauka “Ko je ko u crnogorskom sportu”: Kardović Abaz-aga, Kardović Mithat-Mitko, Kardović Rešad-Cuco, Kardović M. Fadil, Kardović R. Fadil, Kardović Muamer, Kardović Zekija, Kardović R. Alma, Kardović Kenan, Kardović Ernesa, Kardović Faris i Kardović Zerina. Za najboljeg sportistu u 2010. godini grada Rožaja izabran je Kardović Semir

alpinista, ĉlan PSD „Hajla“, osvajaĉa Materhorna, najvećeg vrha švajcarskih Alpa, koji se nalazi na 4.478 metara nadmorske visine. Semir je osvojio jedini iz Crne Gore zadnjih 40 godina najveći vrh u Švajcarskoj-Materhorn a 10. februara 2011.god osvojio je vrh Akonkagva visok 6.962 mnv. 6.Fiziĉki sklop Kardovića: Fiziĉki izgled (sklop) Kardovića: srednjeg su rasta, vrijedni, okretni, srĉani, hrabri, imaju pravilne crte lica, tipiĉni Dinarci, smeĊi su, oĉi su im kestenjaste i kestenjasto zelenkaste, većinom dugovjeĉni. U pogledu psihofiziĉkih osobina nose sve odlike dinaraca, junaštva i drugih podviga. Mentalni sklop: uredni, dosta uĉeni, radni, komunikativni, nijesu religiozni fanatici ni pretjerano patrijarhalni, prijeke su naravi, dosta su moralni. Tradicionalno su lovci i svestrani sportisti, nekoliko njih se bavi muzikom, dok su mnogi prednjaĉili u Kulturnom umjetniĉkom društvu “Vrelo Ibra” Rožaje.