REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ - Ф Е Р К

Broj: 04-01-992-05/10 Mostar, 4.11.2010. godine Na temelju članka 29. Zakona o električnoj energiji (Službene novine Federacije BiH, broj 41/02, 24/05, 38/05, 61/09), članka 12. stavak (1) i članka 14. stavak (1) Statuta Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 13/04), kao i članka 31. stavak (2) i članka 37. stavak (4) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 59/04), te članka 91. stavak (2) Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva i žalbi Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 37/05), Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK je, na XIV. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 4.11.2010. godine, donijela

RJEŠENJE
1. Poništava se Rješenje JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo od 14.7.2010. godine, kojim se žalba/prigovor Emsade Tafro iz Sarajeva na izdanu Elektroenergetsku suglasnost, broj 202-6178/10 od 14.6.2010. godine odbija kao neosnovana. 2. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, te se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici FERK-a, a izreka ovog rješenja u Službenim novinama Federacije BiH. Obrazlože nje Člankom 91. stavkom (2) Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva i žalbi FERK-a propisano je kako se na sva pitanja koja se odnose na postupke pred FERK-om, a koja nisu propisana ovim pravilnikom ili posebnim pravilima i propisima FERK-a, primjenjuju na odgovarajući način pravila odnosnih zakona ako to narav stvari dopušta i kada je sukaldno nadležnostima i ovlaštenjima FERK-a. Na temelju navedenog, JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo je FERK-u dostavila dopis „Dostava Žalbe/prigovora“ broj 03-434221-10729/10 od 14.7.2010. godine uz koji je dostavila žalbu/prigovor Emsade Tafro na izdanu Elektroenergetsku suglasnost, broj 202-6178/10 od 14.6.2010. godine. Navedeni dopis je u FERK zaprimljen 19.7.2010. godine, pod brojem 04-01-992/10. Uz navedenu žalbu/prigor nije dostavljen cjelokupni predmet spisa, ali je dostavljeno Rješenje JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo od 14.7.2010. godine kojim Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo odbija žalbu/prigovor Emsade Tafro na izdanu Elektroenergetsku suglasnost, broj 202-6178/10 od 14.6.2010. godine kao neosnovanu, a JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo u svom dopisu nije obrazložila razloge donošenja svog rješenja od 14.7.2010. godine, odnosno razloge zašto su razmatrali osnovanost žalbe/prigovora. Na temelju naprijed navedenog FERK je utvrdio sljedeće: Sukladno važećim zakonskim propisima ako drugostupanjsko tijelo utvrdi da je prvostupansjko rješenje donijelo nenadležno tijelo, poništit će to rješenje po službenoj dužnosti i dostaviti predmet nadležnom tijelu na rješavanje. Nadalje, u povodu žalbe drugostupanjsko tijelo mora po službenoj dužnosti paziti je li prvostupanjsko rješenje koje se žalbom pobija donijelo nadležno tijelo i mora ga poništiti ako utvrdi kako donositelj tog rješenja nije bio nadležan rješavati o stvari koja je predmet tog rješenja, bez obzira je li podnositelj žalbe to žalbom tražio.
Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK 1 Blajburških žrtava 33, 88000 Mostar kontakt@ferk.ba www.ferk.ba Tel. /036/ 44 99 00, /036/ 44 99 01; Fax: /036/ 333-507, /036/ 333-508 Id.br.: 4227378050005 ; Porezni br.: 17004752 ; Transakcijski račun: 1549212001946523 kod INTESA SAN PAOLO BANKA d.d. BiH

-Sarajevo. nakon što je utvrdilo kako je ista pravodobna. dopuštena i izjavljena od ovlaštene osobe. Ovakvim svojim postupkom ista je doprinjela da se postupak odlučivanja po žalbi/prigovoru uspori. u ovom slučaju FERK-u. s obzirom na to da žalbu/prigovor podnositelja žalbe na Elektroenergetsku suglasnost broj 202-6178/10 od 14.d. sukladno članku 29.: 17004752 . Zakona o električnoj energiji odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.: 4227378050005 . POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se tužbom pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog/Županijskog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. poslati žalbu tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi. nije dostavila FERK-u na daljnje postupanje.-Sarajevo. Porezni br.Ф Е Р К Takoñer. ali neosnovana. čime se izravno utjecalo na načela učinkovitosti i ekonomičnosti postupka. /036/ 333-508 Id. koju je dostavilo Podružnici „Elektrodistribucija“ Sarajevo 5. /036/ 44 99 01. nego je zanemarujući pravila postupka donijela Rješenje kojim se žalba/prigovor odbija kao neosnovana. pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe. Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo nije vodila računa o pravilima postupka.r.2010. bez odlaganja.2010. godine.6. BiH . po službenoj dužnosti.2010.REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE . Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK 2 Blajburških žrtava 33. Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo. Tužba se može izjaviti i na zapisnik kod navedenog suda ili bilo kojeg drugog suda. FERK je utvrdio kako je potrebno poništiti navedeno rješenje.ferk. dužno je. a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema žalbe. Transakcijski račun: 1549212001946523 kod INTESA SAN PAOLO BANKA d. Tužba se predaje sudu izravno ili mu se šalje poštom preporučeno.ba www. PREDSJEDNIK FERK-a Risto Mandrapa v. kao prvostupanjsko tijelo nije vodila računa o pravilima postupka. S obzirom na to da je FERK utvrdio kako je prilikom donošenja gore navedenog Rješenja od 14. jer kao prvostupanjsko tijelo nije bila nadležna odlučivati po žalbi/prigovor na elektroenergetsku suglasnost. Fax: /036/ 333-507.7. 88000 Mostar kontakt@ferk. /036/ 44 99 00.br. odnosno.ba Tel. U smislu navedenih odredbi FERK je kao drugostupanjsko tijelo poduzelo potrebne radnje da utvrdi postoje li razlozi za poništavanje prvostupanjskog rješenja.7. sukladno važećim zakonskim propisima. iz razloga što je isto donijelo stvarno nenadležno tijelo. kojim se žalba/prigovor na izdanu elektroenergetsku suglasnost odbija kao neosnovana JP Elektroprivreda BiH d. Na temelju naprijed navednog. godine. godine. te utvrdio kako JP Elektroprivreda BiH d.d.F E R K РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ . a nije donijelo novu odluku kojom je zamjenilo odluku koja se žalbom pobija. ukoliko tijelo koje je odlučilo o zahtjevu za izdavanje elektroenergetske suglasnosti nañe da je podnesena žalba dopuštena.d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful