REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ - Ф Е Р К

Broj: 04-01-992-05/10 Mostar, 4.11.2010. godine Na temelju članka 29. Zakona o električnoj energiji (Službene novine Federacije BiH, broj 41/02, 24/05, 38/05, 61/09), članka 12. stavak (1) i članka 14. stavak (1) Statuta Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 13/04), kao i članka 31. stavak (2) i članka 37. stavak (4) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 59/04), te članka 91. stavak (2) Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva i žalbi Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 37/05), Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK je, na XIV. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 4.11.2010. godine, donijela

RJEŠENJE
1. Poništava se Rješenje JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo od 14.7.2010. godine, kojim se žalba/prigovor Emsade Tafro iz Sarajeva na izdanu Elektroenergetsku suglasnost, broj 202-6178/10 od 14.6.2010. godine odbija kao neosnovana. 2. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, te se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici FERK-a, a izreka ovog rješenja u Službenim novinama Federacije BiH. Obrazlože nje Člankom 91. stavkom (2) Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva i žalbi FERK-a propisano je kako se na sva pitanja koja se odnose na postupke pred FERK-om, a koja nisu propisana ovim pravilnikom ili posebnim pravilima i propisima FERK-a, primjenjuju na odgovarajući način pravila odnosnih zakona ako to narav stvari dopušta i kada je sukaldno nadležnostima i ovlaštenjima FERK-a. Na temelju navedenog, JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo je FERK-u dostavila dopis „Dostava Žalbe/prigovora“ broj 03-434221-10729/10 od 14.7.2010. godine uz koji je dostavila žalbu/prigovor Emsade Tafro na izdanu Elektroenergetsku suglasnost, broj 202-6178/10 od 14.6.2010. godine. Navedeni dopis je u FERK zaprimljen 19.7.2010. godine, pod brojem 04-01-992/10. Uz navedenu žalbu/prigor nije dostavljen cjelokupni predmet spisa, ali je dostavljeno Rješenje JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo od 14.7.2010. godine kojim Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo odbija žalbu/prigovor Emsade Tafro na izdanu Elektroenergetsku suglasnost, broj 202-6178/10 od 14.6.2010. godine kao neosnovanu, a JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo u svom dopisu nije obrazložila razloge donošenja svog rješenja od 14.7.2010. godine, odnosno razloge zašto su razmatrali osnovanost žalbe/prigovora. Na temelju naprijed navedenog FERK je utvrdio sljedeće: Sukladno važećim zakonskim propisima ako drugostupanjsko tijelo utvrdi da je prvostupansjko rješenje donijelo nenadležno tijelo, poništit će to rješenje po službenoj dužnosti i dostaviti predmet nadležnom tijelu na rješavanje. Nadalje, u povodu žalbe drugostupanjsko tijelo mora po službenoj dužnosti paziti je li prvostupanjsko rješenje koje se žalbom pobija donijelo nadležno tijelo i mora ga poništiti ako utvrdi kako donositelj tog rješenja nije bio nadležan rješavati o stvari koja je predmet tog rješenja, bez obzira je li podnositelj žalbe to žalbom tražio.
Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK 1 Blajburških žrtava 33, 88000 Mostar kontakt@ferk.ba www.ferk.ba Tel. /036/ 44 99 00, /036/ 44 99 01; Fax: /036/ 333-507, /036/ 333-508 Id.br.: 4227378050005 ; Porezni br.: 17004752 ; Transakcijski račun: 1549212001946523 kod INTESA SAN PAOLO BANKA d.d. BiH

dužno je. s obzirom na to da žalbu/prigovor podnositelja žalbe na Elektroenergetsku suglasnost broj 202-6178/10 od 14.2010. Tužba se predaje sudu izravno ili mu se šalje poštom preporučeno.ba www. Na temelju naprijed navednog. sukladno važećim zakonskim propisima.d. bez odlaganja. u ovom slučaju FERK-u. odnosno.ferk. FERK je utvrdio kako je potrebno poništiti navedeno rješenje.REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE . S obzirom na to da je FERK utvrdio kako je prilikom donošenja gore navedenog Rješenja od 14. /036/ 333-508 Id. U smislu navedenih odredbi FERK je kao drugostupanjsko tijelo poduzelo potrebne radnje da utvrdi postoje li razlozi za poništavanje prvostupanjskog rješenja.2010.7. /036/ 44 99 00. Fax: /036/ 333-507.2010. a nije donijelo novu odluku kojom je zamjenilo odluku koja se žalbom pobija. sukladno članku 29.r. 88000 Mostar kontakt@ferk. godine.ba Tel. nego je zanemarujući pravila postupka donijela Rješenje kojim se žalba/prigovor odbija kao neosnovana. nakon što je utvrdilo kako je ista pravodobna. Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK 2 Blajburških žrtava 33. iz razloga što je isto donijelo stvarno nenadležno tijelo. čime se izravno utjecalo na načela učinkovitosti i ekonomičnosti postupka. te utvrdio kako JP Elektroprivreda BiH d.7. kao prvostupanjsko tijelo nije vodila računa o pravilima postupka. Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo.-Sarajevo. /036/ 44 99 01. Ovakvim svojim postupkom ista je doprinjela da se postupak odlučivanja po žalbi/prigovoru uspori. Transakcijski račun: 1549212001946523 kod INTESA SAN PAOLO BANKA d.-Sarajevo. kojim se žalba/prigovor na izdanu elektroenergetsku suglasnost odbija kao neosnovana JP Elektroprivreda BiH d.6.Ф Е Р К Takoñer. Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo nije vodila računa o pravilima postupka. godine.F E R K РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ . a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema žalbe. koju je dostavilo Podružnici „Elektrodistribucija“ Sarajevo 5.br.: 4227378050005 . BiH . Porezni br. Tužba se može izjaviti i na zapisnik kod navedenog suda ili bilo kojeg drugog suda. po službenoj dužnosti. godine. Zakona o električnoj energiji odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.: 17004752 . PREDSJEDNIK FERK-a Risto Mandrapa v. poslati žalbu tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi. ukoliko tijelo koje je odlučilo o zahtjevu za izdavanje elektroenergetske suglasnosti nañe da je podnesena žalba dopuštena. ali neosnovana.d. pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se tužbom pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog/Županijskog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. jer kao prvostupanjsko tijelo nije bila nadležna odlučivati po žalbi/prigovor na elektroenergetsku suglasnost. nije dostavila FERK-u na daljnje postupanje.d. dopuštena i izjavljena od ovlaštene osobe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful