OBRAZOVNI PROGRAM

ZAVARIVAČ

SADRŽAJ OPŠTI DIO .................................................................................................. 3 1. NAZIV PROGRAMA: ZAVARIVAČ/ZAVARIVAČICA ................................................. 3 2. NASTAVNI PLAN ....................................................................................... 3 POSEBNI DIO ............................................................................................... 5 1. PREDMETNI PROGRAMI ............................................................................... 5 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI: .................................................................... 5 1.2. STRUČNO TEORIJSKI PREDMETI .................................................................. 6 1.2.1. OPŠTE MAŠINSTVO ............................................................................... 6 1.2.2. TEHNOLOGIJA .................................................................................. 16 1.2.3. UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE ................................................................... 29 1.2.4. PREDUZETNIŠTVO .............................................................................. 41 1.3. PRAKTIČNA NASTAVA ............................................................................ 46 2. ISPITNI KATALOG .................................................................................... 79 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA .................................................. 89 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA..................... 90 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ......................... 90 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH .......................... 90 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA .......................... 90 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA .............................. 90 8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................... 91 9. SLOBODNE AKTIVNOSTI ............................................................................ 91 10. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................ 92

2

OPŠTI DIO 1. Naziv programa: ZAVARIVAČ/ZAVARIVAČICA 2. Nastavni plan
Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Nastavni predmeti - grupe predmeta Opšteobrazovni predmeti Maternji jezik i književnost Matematika Strani jezik Informatika Fizičko vaspitanje Društvena grupa predmeta Istorija Geografija Sociologija Prirodna grupa predmeta Fizika Biologija Hemija 16 3 2 576 108 72 1 1 36 36 2 12 3 2 2 5 10 1 32 36 180 360 36 1152 7 12 1 32 36 72 432 108 72 72 252 432 36 1152 2 1 3 20 1 32 33 66 33 99 660 33 1056 8 264 36 36 72 1272 216 144 138 33 531 1452 105 25 dana 3360 105 1 1 36 36 2 72 36 36 72 3 3 2 2 2 108 108 72 72 72 2 72 2 66 2 2 2 72 72 72 2 2 2 66 66 66 246 246 210 72 210 I sed. god. sed. II god. sed. III god. Ukupno

UKUPNO A B Stručno-teorijski predmeti 1. 2. 3. 4. Opšte mašinstvo Tehnologija Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo

UKUPNO B Praktična nastava sa C tehnologijom zanimanja D Slobodne aktivnosti E F Profesionalna praksa Broj časova

10 dana

15 dana

G Broj radnih sedmica Ukupno (A+B+C+D) = 3.360

3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - omogućiti svestran razvoj pojedinca i njegovu socijalnu integraciju; - osposobiti učenike za planiranje, pripremu, izvođenje, kontrolu i vrednovanje rada u zanimanju; - osposobiti učenika za čitanje tehničke dokumentacije; - produbiti i proširiti opšte obrazovanje u funkciji struke i obezbijediti - stručno-teorijska i praktična znanja, za kvalitetan rad u zanimanju; - osposobiti učenika za rezanje i obradu djelova električnim lukom i gasnim postupkom; - osposobiti učenika za zavarivanje i navarivanje djelova ručnim i elektrolučnim postupkom; - osposobiti učenika za zavarivanje električnim lukom u zaštiti inertnih gasova i mješavini gasova; - osposobiti učenika za spajanje djelova elektrootpornim zavarivanjem;
3

6. Trajanje obrazovanja .steći osnovna znanja o preduzetništvu. Obrazovanje koje se stiče .. . mjere bezbjednosti i sprečavanja nesreća. koji donosi škola. .razvijati ekološku svijest i odgovornost u poštovanju mjera zaštite na radu i zaštiti okoline. Lica koja su napunila 18 godina uključuju se u program za obrazovanje odraslih. Izuzetno. . Uslovi za upis.osposobiti učenika za zavarivanje. . . realizovali slobodne aktivnosti i obavili profesionalnu praksu.Za upis u dualni oblik obrazovanja potrebno je da učenik ima sklopljen ugovor sa poslodavcem. 7. . u sladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju.Lica koja su završila dvogodišnju stručnu školu mogu se uključuti u drugi ili treći razred srodnog zanimanja uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita.rukovanje alatima.Završetkom obrazovnog programa učenik stiče srednje stručno trogodišnjem trajanju – ZAVARIVAČ.steći znanja za ispunjavanje potrebne radne dokumentacije i dokumenata o evidenciji stanja. .U redovnom obrazovanju učenici prelaze u viši razred ako su iz svih predmeta tekuće godine postigli prelaznu ocjenu. mjere zaštite. Prohodnost . .uvjeriti se da je primijenjena zaštita od opasnosti.brinuti o vlastitim aspektima zdravlja i zdravlja svojih kolega. uređaja i pribora. . u školu se mogu upisati lica do 18 godine uz odobrenje Nastavničkog vijeća škole.razvijati sposobnost socijalne komunikacije i spremnost za razvijanje međuljudskih odnosa.Odrasli napreduju po programu u skladu sa planom za izvođenje obrazovnog programa za odrasle. . odnosno uključivanje u program za obrazovanje odraslih . . mogu se upisati lica koja su završila osnovnu školu ili završila dvogodišnju stručnu školu i nijesu starija od 17 godina. navarivanje i siječenje djelova gasnim postupkom.U školu za sticanje srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju – obrazovni program Zavarivač/Zavarivačica. 4.osposobiti učenika za spajanje djelova postupkom mekog i tvrdog lemljenja. priborima i uređajima za zavarivanje.Ako se za upis prijavio veći broj kandidata od broja raspisanih mjesta Ministarstvo prosvjete i nauke donosi odluku o dopunskim kriterijumima za upis. . 5. obrazovanje u 4 .Obrazovanje traje tri godine.

1. FIZIČKO VASPITANJE 1. GEOGRAFIJA 1.9. HEMIJA 1. MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1.3.1.1. BIOLOGIJA SA EKOLOGIJOM 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI: 1.1.1.10. ISTORIJA 1.1.2. MATEMATIKA 1.1.POSEBNI DIO 1. PREDMETNI PROGRAMI 1. STRANI JEZIK 1.1.1.5. INFORMATIKA 1.1. FIZIKA 5 .6.7.4.1.11.1.8. SOCIOLOGIJA 1.

.1.Stekne nephodna znanja o strukturi materijala i uticaju strukture na promjenu svojstva materijala.Nauči da koristi priručnike. . odjeljenje se ne dijeli na grupe 3.Izrađuje tehničko-tehnološku dokumentaciju.Konstruiše jednostavnije mašinske proizvode. . . standarde. . STRUČNO .teorijska nastava. Naziv predmeta: OPŠTE MAŠINSTVO 2. odjeljenje se ne dijeli na grupe V . 6 .vježbe.Zna pravilan i racionalan izbor materijala.Upozna način označavanja po standardu mašinskih materijala.Crta jednostavne tehničke radioničke i sklopne crteže mašinskih elemenata i manjih sklopova. OPŠTE MAŠINSTVO 1. . .Razvija osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu. .2.Ovlada stručnom terminologijom.Čita i razumije tehničke crteže. dijagrame.2. šeme i tehničku dokumentaciju.Poštuje ekološke zahtjeve i razvija osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala. neophodnom za komuniciranje u struci. tabele i druge vrste stručnih tekstova. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenik će biti u mogućnosti da: . . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 72 72 144 Vježbe 36 36 72 Praktična nastava Ukupno 108 108 216 T . tabele. u skladu sa standardima. uputstva i propise. .1.TEORIJSKI PREDMETI 1.

Crta projekcije duži u opštem i specijalnom položaju .Crtanje geometrijskih konstrukcija .Dijeli duž na njednakih djelova . i šrafiranja sastavnicama.Crta paralelne i . šestougao.Razlikuje koso i ortogonalno .4. osjećaj za kotne linije. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnovi tehničkog crtanja .Crta projekcije osnovnih geometrijskih 7 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Upoznaje se sa skicom jednostavne tehnikom izrade elemente jednostavnijih crteža Geometrijske konstrukcije .Konstruiše pravilan trougao.Razvija osjećaj za .Spaja prave linije lukom datog poluprečnika .Ispisuje tehničko primjenom u pismo mašinstvu .Razvija tehničku . pravilnog kotiranja zaglavljima.Rad u olovci Vježbe: .Crtanje projekcija na osnovu izometrijskog izgleda .Ovladava tehnikom razmjerama.Dopunjavanje pogleda. vježbanjem na tolerancijama i primjerima njihovom .Upoznaje pojam projiciranje kvadranata. ispisuje tehničko crtanje. crtanje mašinskih elementa uz upotrebu pravila posebnih pogleda.Crtanje kontura mašinskih djelova . .Projekcije tijela crtanje tijela u izometriji na osnovu projekcija . elipsu Osnovi nacrtne geometrije i tehničkog crtanja .Crta simetrale duži geometrijske i uglova konstrukcije . .Razlikuje centralno .Upoznaje se sa: kulturu.Navodi i nabraja preciznost I normalne prave osnovne urednost . aksonometrije dvije i tri ravni .Upotreba linija .Upoznaje pojam i kulturu i paralelno osnovne elemente projiciranje projektovanja . pozicione oznake vrstama tehničkih elemenata crteža.Crta projekcije oktanata tačke na jednu.Prostorno prikazuje . presjeka i .Izvlači osnovne i . petougao.Razvija tehničku . priborom za red i urednost šrafira. kvadrat. zaglavlje i standardima.

Crta i označava presjeke .Izrada prvog grafičkog rada - - - - Kotiranje .Prikazivanje mašinskih elemenata.Crta presjeke uskih elemenata.Kotiranje crteža Vježbe: .Crta prodore tijela .Kotira i označava metrički i cijevni navoj 8 .Razvija svijest o potrebi kvalitetnog rada Vježbe: . presjeke i skraćenja.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik likova u opštem i specijalnom položaju (kvadrat.Upoznaje se sa pravilima prikazivanja djelova i njihovih detalja.Ispisuje tolerancije dužina.Razvija osjećaj preciznosti . posebne i djelimične izglede Prikazivanje mašinskih elemenata Navodi razdvojive i .Crta razvijene površine tijela .Upoznaje osnovna načela kotiranja i elemente kotiranja . oblika i položaja i kvalitet obrade površina .Kotira i označava vrijednosti kota na crtežu .Crta vijak i navrtku nerazdvojive veze .Kotira uprošćeno i tabelarno . pravougaonik.Upoznaje se sa pojmom presjeka . rad u . trougao) Crta projekcije geometrijskih tijela u opštem i specijalnom položaju Crta u izometriji jednostavne elemente na osnovu ortogonalnih projekcija Crta jednostavne elemente u ortogonalnoj projekciji i aksonometriji Razlikuje prednosti i nedostatke pojedinih načina prikazivanja tijela Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave pojednostavljenog crtanja . kao i pojednostavljenjim a pri crtanju .

Navodi i objašnjava sila aksiome statike .Navodi i objašnjava Varinjonovu teoremu Tehnički crteži . razumije i objašnjava pojam tolerancije.Određuje moment sile za tačku grafičke i analitičke uslove ravnoteže sistema sučeljnih sila .Razumije pojam kvaliteta površine i zna načine označavanja stanja površina .Razlaže silu na komponente pojam sile i grafičkom podjelu sila metodom .Crta spojeve klinovima .Postavlja analitičke pojam veze i uslove ravnoteže reakcije veze sistema sučeonih .Crta opruge .Iz tabela čita Prema vrijednosti zanimanju odstupanja za zadate tolerancije i izračunava veličinu tolerancijskog polja .Upoznaje.Iz tabela određuje dozvoljena odstupanja kod izradaka kod kojih na crtežu tolerancije nijesu propisane Osnovni pojmovi i aksiomi statike / Sistem sučeonih sila u ravni .Definiše pojam tolerancija oblika i položaja .Označavanje stanja površina .Analizira veličinu tolerancija i postupke kojima se one mogu dostići .Stiče pozitivnu anja orjentaciju . kotiranje tolerisanih dužina .Uproćšeno crta zavarene sastave Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave olovci .Određivanje nalijeganja .Stiče osjećaj .Navodi i objašnjava .Navodi i objašnjava .Upoznaje radionički crtež i sklopni crtež .Navodi i objašnjava moment sile za tačku .Izrada radioničkih crteža datog sklopa .Sa sklopnog crteža preciznosti u radu određuje tolerancije/nalijeg .Navodi i objašnjava .Zna pojedine vrste nalijeganja Vježbe: .Izrada drugog grafičkog rada 9 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . položaj i veličinu toleranciskog polja.Crta zupčanike i lančanike .Određivanje tolerancija iz tabela .Kotiranje tolerisanih dimenzija .

razlaže sile na objašnjava spreg komponente sila i moment .Stiče sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Navodi.Navodi.Definiše i . definiše i sile. definiše i objašnjava trenje klizanja i trenje kotrljanja Brzina i ubrzanje .Određivanje momenta sile Vježbe: Grafički rad: .Grafičko rastavljanje dvije sile .Konstruiše statičke dijagrame grafičkom i analitičkom metodom .Pretvaranje mjernih jedinica . figure.Na primjerima proste grede.Određuje smjer sila trenja .Navodi. opterećenih kombinacijom različitih opterećenja .Iz tabela bira koeficijent trenja . duž.Navodi vrste ravanskih nosača i vrste opterećenja kod njih . definiše i objašnjava pojam trenja i navodi vrste trenja .Određuje težište homogenog tijela.Slaže paralelne . definiše i objašnjava statički određene ravanske pune nosače Socijalizacijski ciljevi učenik . trougao.Izračunava osnovne 10 .Navodi. linije (luk. definiše i objašnjava osnovne statičke veličine u poprečnom presjeku ravanskih punih nosača .Stiče osjećaj preciznosti u radu Središte masa .Stiče osjećaj preciznosti u radu .Određuje reakcije veza grafički i analitički punih ravanskih nosača.Grafičko i analitičko određivanje sila i ravnoteže . definiše i objašnjava pojam težišta tijela Trenje .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Sistem proizvoljnih sila u ravni .Navodi.Navodi. grede sa prepustima i konzole odrediti reakcije oslonaca i konstruisati statičke dijagrame . isječak) .Razlikuje trenje klizanja i trenje kotrljanja .Postavlja uslove sprega ravnoteže spregova .Razlikuje materijale u zavisnosti od trenja . paralelogram.Na primjerima određuju uticaj sila na posmatrani mašinski dio i sistem Ravanski nosači .

snaga . objašnjava pojam koji su pod opterećenja.Pronalazi primjere . naponom naprezanja. kružnog kretanja Rad. stepen iskorišćenja Formativni ciljevi učenik veličine koje opisuju kretanje na osnovu zadatih podataka . ubrzanja.Izračunavanje stepena iskorišćenja i Snage Naponi i deformacije .Na osnovu zadatih podataka određuje snagu . energija.Navodi . definiše i objašnjava pojam dozvoljenog napona i stepena sigurnosti Vježbe: . ugaone brzine. definiše i mašinskih djelova.Navodi.Pretvara jedinice mjere . .Za zadate uslove napona i određuje napon i deformacije deformacije . definiše i objašnjava Hukov zakon . puta.Navodi.Informativni ciljevi i sadržaji učenik objašnjava pojam kretanja.Definiše i objašnjava pojmove rad. Primjena Hukovog zakona 11 . brzine.Uočava važnost povećanja stepena iskorišćenja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Određivanje napona i deformacija. snaga.Razvija pozitivan odnos prema struci Vježbe: .

Navodi materijal za opruge . rad u olovci 12 .Navodi vrste zavarenih spojeva i simbole .Stiče sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Navodi materijale . .Objašnjava odgovarajuće veze postupak pripreme limova za zakivanje .Određuje način za vijke i navrtke osiguranja navojnih spojeva od odvrtanja Nerazdvojivi spojevi . između materijala svojstva i primjenu za vijke i navrtke i razdvojivih spojeva njihove namjene (navojni spojevi.Skiciranje opruga.Navodi vrste.Upoznaje zakovane .Zna materijale za zakivke i kriterijum izbora zakivaka .Navodi svojstva lemljenih spojeva .Pojašnjava vezu .Bira odgovarajuću .Stiče osjećaj preciznosti u radu .Detaljno objašnjava opterećenje i deformacije kod pojedinih vrsta opruga Socijalizacijski ciljevi učenik .Iz tabela bira vijke spojevi pomoću u zavisnosti od klinova.Crtanje navojnih spojeva . čivija i zadatih uslova žljebni spojevi) primjene .Upoznaje osnovne pojmove o zavarenim spojevima .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Podjela mašinskih elemenata Razdvojivi spojevi .Stiče sigurnost u radu Vježbe: .Objašnjava svojstva i nosivost lijepljenih spojeva Elastične veze .Stiče osjećaj preciznosti u radu .Uprošćeno crta razne vrste spojeva i način zakivanja .Definiše način pripreme pozicija spojeve za primjenu .Navodi podjelu i vrstu nerazdvojive vrste nerazdvojivih veze u zavisnosti spojeva i njihovu od zadatih uslova primjenu .Upoznaje se sa vrstama i namjenom opruga i njihovim karakteristikama .

Upoznaje se sa konstruktivnim oblicima: .Cilindrični zupčasti par.Razumije ulogu spojnica i svojstva pojedinih vrsta spojnica .Izrada grafičkog rada . konstrukcija.Detaljno obrazlaže postupak demontaže ležaja.Analizira načine podmazivanja ležišta i razlikuje naprave za dovod i podmazivanje ležišta .Crta standardni i primjenom profil zupca elemenata za .Određuje kriterijum izbora i primjene pojedinih vrsta spojnica Socijalizacijski ciljevi učenik .Skiciranje osovina i vratila. osovina i vratila. proračun.Bira postupak određivanja prečnika osovine ili vratila u zavisnosti od opterećenja i bira material . njihovo označavanje i prikazivanje na crtežu . način ugradnje i održavanja ležaja .Analizira elemente pojmove kod koji utiču na cilindričnih nosivost zupčastih zupčastih parova. vrstama . osovine i vratila .Stiče pozitivnu orjentaciju Prema zanimanju Elementi za prenos snage . rad u olovci .Stiče osjećaj sigurnosti i samopouzdanja u radu Vježbe: . crtež -proračun.Stiče pozitivnu Orjentaciju Prema zanimanju Vježbe: .Detaljno objašnjava način ugradnje i puštanje u pogon spojnice .Bira odgovarajuću parova i pužnih vrstu prenosa u parova zavisnosti od .Računa prenosni . konstrukcija i crtež lančanog.Stiče osjećaj Sigurnosti i samopouzdanja Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Izbor ležaja iz kataloga Spojnice .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Osovine i vratila .Crta cilindrični prenos snage zupčanik .Navodi vrste i karakteristike ležajeva.Navodi materijale zadatih uslova za izradu zupčanika .Upoznaje se sa odnos podjelom.Osovinica.Uočava moguće . kaišnog ili remenog prenosnika .Crta osovinice.Upoznaje se sa podjelom i svojstvima lezista Formativni ciljevi učenik .Razumije osnovne . njihovom primjenom i karakteristikama Ležajevi i ležišta .Razumije osnovne greške pojmove kod 13 . parova konusnih zupčastih .Bira materijal za ležišne čaure i posteljice .

Drapić. za sve profile. D. grafički predstavlja rezultate .: Mašinski elementi I I. letnik strojnih šola. Zavod za udžbenike. Beograd. Beograd.Razumije način prenosa snage. i drugi: Tehničko crtanje sa mašinskim elementima.Đorđević. Zavod za udžbenike.Oblikuje jednostavan tabelarni prikaz koristeći matematičke operacije. Beograd. Beograd.Iz kataloga naručuje djelove . sortira ispis po abecedi.: Zbirka riješenih zadataka iz mašinskih elemenata I. . Zavod za udžbenike. i drugi: Grafički zadaci iz mehanike.Upoznaje se sa mogućnostima EXCELA Formativni ciljevi učenik .Upoznaje se sa osnovnim računarskim programima za crtanje (Auto Cad ili drugi) .Navodi način označavanja lanaca . Zavod za udžbenike.: Mašinski elementi I..Drapić. . udžbenik za 1. . . 2004.Rad sa softerskim paketima za obradu teksta i tabela za crtanje 5.Oblikuje dopis i druge dokumente i štampa ih . i drugi : Mehanika.Ristivojević D.Izvodi osnovne manipulacije sa datotekama i prilagođava ih sopstvenim potrebama . svojstva i podjelu kaišnih i remenih parova Primijena računara u . S.Informativni ciljevi i sadržaji učenik lančanih parova . 2005.Crta kaišnik i remenicu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave mašinstvu .Razumije mogućnosti upotrebe računara u mašinstvu .:Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Stiče pozitivnu orijentaciju Prema zanimanju Vježbe: . za sve profile. A. i drugi: Mehanika I – statika i otpornost materijala sa zbirkom zadataka. Zavod za udžbenike.1986.Izrađuje jednostavne crteže mašinskih elemenata: crta.Plavšić. S. kotira. . označava stanje površina . Beograd. S. Beograd. 2006. 2004. S.Upoznaje se sa operativnim sistemom WINDOWS . 2005. 14 .Štampa urađeni crtež .Drapić.Crta lančanike . 2004. Zavod za udžbenike.Stiče osjećaj sigurnosti u radu . Zavod RS za školstvo. M. Zavod za udžbenike. 2003. Papić. . za sve profile. Z.Knez. Beograd.Todić. .

Koludrović-Harbić. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 9. 10.: Tehnička mehanika. računarom sa odgovarajućim softverom za crtanje. Koludrović.Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena: stolovima sa odgovarajućim priborom za crtanje.Nerazdvojivi spojevi Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .Koludrović. letnik strojnih šola. grafoskopom.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.. .I. 7.Radionički i sklopni crteži . Školska knjiga. Školska knjiga. 2002. dijaprojektorom sa odgovarajućim slajdovima. Zagreb. i drugi : Mehanika. testovi) .Zavarivanje i lemljenje 15 ..najmanje po jedan u klasifikacionom periodu i usmeni odgovori učenika. Zagreb. 8. delovni zvezek za 1. 6. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pismeni radovi učenika (grafički radovi-četiri.Tehnički crteži . R. 2003.:Tehničko crtanje u slici s kompjuterskim aplikacijama. od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja. Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda. V. uzorcima alata. priručnik za tehničko crtanje.Stepen sigurnosti ..Praktična nastava . Ć.Knez. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Visoka stručna sprema iz područja mašinstva. mjernim instrumentima i drugim. A/V sredstvima. 2002.Špiranoc. . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Zavod RS za šolstvo.Dozvoljeni naponi. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. deformacije .Naponi i deformacije . kontrolne vježbe. modelima i šemama sklopova i podsklopova mašina. Povezanost predmeta Znanja . A.

TEHNOLOGIJA 1. neophodnom za komunikaciju u struci.1. .Poštovati ekološke zahtjeve i razvijati osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala. .Ovladati stručnom terminologijom. . odjeljenje se ne dijeli na grupe Vježbe . svojstva i primjenu plastičnih. . 16 .Steći znanja o vrstama i karakteristikama materijala.Steći znanja za spajanje mašinskih djelova zavarivanjem. .Steći neophodna znanja o strukturi materijala i uticaju strukture na promjenu svojstava materijala.Razviti osjećaj i brigu za očuvanje životne sredine.2. .Steći znanja za termičku i termohemijsku obradu elemenata.Osposobiti se da koristi metode ispitivanja materijala .Upoznati svojstva tehničkih materijala. gumenih i kompozitnih materijala. karakteristike i njihovu primjenu u mašinstvu.2.Razviti osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu.Osposobiti se za pravilan i racionalan izbor materijala.Steći znanja za spajanje mašinskih djelova zakivanjem. . . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 56 56 112 Vježbe 16 16 32 Praktična nastava Ukupno 72 72 144 Teorija . Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici će: .teorijska nastava.odjeljenje se ne dijeli na grupe 3.Upoznati svojstva. . .Steći znanja za spajanje mašinskih djelova lemljenjem. . vrste i primjenu goriva i maziva. .Upoznati vrste i karakteristike tehničkih gasova.Upoznati vrste. .Steći znanja za obradu materijala sječenjem i rezanjem. . . . Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA 2.

Rokvelu i Vikersu 17 .4.Opisuje ispitivanje materijala bez materijala razaranja i navodi dinamičkim metode dejstvom sile .Razumije odnos svojstva materijala . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Svojstva materijala .Ispitivanje zatezne čvrstoće .Razvija pravilan .Opisuje i nabraja statičkim dejstvom tehnološka svojstva sile materijala .Navikava se na svojstva materijala magnetna i tačnost .Razlikuje svojstva .Razlikuje i analizira ispitivanje materijala dinamičkim dejstvom sile kroz ispitivanje dinamičke čvrstoće i ispitivanje žilavosti .Analizira odgovornosti statičkim dejstvom mehanička sile (ispitivanje svojstva materijala zatezne čvrstoće .Razvija osjećaj ispitivanje materijala .Određuje tehnološka svojstva materijala .Navodi i objašnjava ispitivanje metode ispitivanja materijala tvrdoće materijala statičkim dejstvom statičkim dejstvom sile prema sile zateznoj čvrstoći . .Određuje tvrdoću . atoma i hemijske naukama toplotna i magnetna veze .Mjerenje tvdoće po Brinelu.Objašnjava i ilustruje epruvete statičkim ispitivanje materijala dejstvom sile dinamičkim dejstvom .Analizira i razlikuje ispitivanje materijala bez Preporuke za izvođenje nastave .Analizira tehnike i prirode .Navodi električna.Pozanaje mehanička električna.Objašnjava i ilustruje toplotna svojstva .Određuje tvrdoću sile materijala .Razlikuje . opisuje materijala kao odnos prema svojstva materijala funkciju vrste prirodnim .Definiše.CD sa odgovarajućim materijalima .Analizira dijagram dinamičke metode zatezanja dobijen ispitivanja tvrdoće ispitivanjem .Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .Navodi i objašnjava .

temperovani.Navodi podjelu čelika .Razvija moć opažanja .Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .Klasifikuje čelike prema upotrebi: .Stiče samopouzdanje i sigurnost .Objašnjava i navodi vrste livenog gvožđa: .Prezentacija sa diskusijom Analizira i formira dijagram stanja legure Fe-C Prati liniju očvršćavanja legure Razlikuje vrste gvožđa Uočava uticaj stalnih i legirajućih elemenata na svojstva čelika Uočava i razlikuje čelike Označava čelike Razlikuje i upoređuje čelike Analizira vrste čelika Uočava funkciju i značaj brodograđevinskog čelika i čeličnog liva .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Struktura metala i legura .izbor čeličnih materijala iz tablica 18 .Nabraja vrste tehničkog gvožđa .Alatni čelici .liv(bijeli i crni) .sivi liv.Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .Razvija sposobnost opažanja .Opisuje tehničko gvožđe . .Objašnjava proizvodnju čelika .Fe-C .modifikovani liv. . .Opisuje svojstva legura u zavisnosti od sastava rasporeda i oblika faza Tehničko gvožđe .Poznaje dijagram stanja legure .obliku i veličini Upoređuje fazne dijagrame legura Analizira svojstva legura u zavisnosti od mikrostrukture Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Konstruktivni čelici.legirani liv.nodularni liv.Objašnjava proces kristalizacije . . .Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu .Objašnjava i navodi legure u odnosu na procenat ugljenika (linije) .Opisuje i objašnjava materijale .Definiše čelik .Razumije odnos tehnike i nauke . .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .Objašnjava označavanje čelika .Opisuje i ilustruje dijagrame stanja legura (dvokomponentnih.Navodi i objašnjava brodograđevinski čelik i čelični liv Formativni ciljevi učenik razaranja Analizira kristalnu građu materijala Razlikuje kristalna zrna po rastu.Definiše hemijski čisto gvožđe .) . eutektičkih itd.

Razlikuje legure bakra .Razlikuje legure obojenih metala .Upoznaje se i opisuje podjelu i sastav goriva Formativni ciljevi učenik .bakar.Opisuje. srebrni lem..Uočava značaj i potrebu guma .Razlikuje legure za klizne ležaje i tvrde legure Socijalizacijski ciljevi učenik .volfram.Uočava važnost očuvanja kvaliteta . .Razvija osjećaj o očuvanju životne sredine .Opisuje i objašnjava gume Goriva i maziva . .olovo.Bakra .izbor obojenih metala i legura iz tablica .kalaj. .Objašnjava legure pogodne za meko i tvrdo lemljenje (kalajni lem.Prezentacija sa diskusijom 19 .Opisuje i objašnjava plastične mase ..Nabraja i objašnjava legure obojenih metala .Poznaje i opisuje označavanje legura obojenih metala . mesingani lem. kadmijumski lem. .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .) .Objašnjava legure .Razlikuje legure za lemljenje .Nabraja i objašnjava vrste makromolekula .Razlikuje upoređuje svojstva i primjenu obojenih metala .Prezentacija sa diskusijom .Objašnjava legure za klizne ležaje i tvrde legure Plastične mase i guma .Razlikuje legure magnezijuma .cink. .Razlikuje legure aluminijuma .Razvija sposobnost opažanja .aluminijum. .Razlikuje sagorive i nesagorive sastojke .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Obojeni metali i legure .Uočava važnost nauke u svakodnevnom životu .titan.magnezijum .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .. navodi i objašnjava obojene metale: .Izražava svojstva obojenih metala . .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava legure magnezijuma .Objašnjava legure aluminijuma .Upoznaje se sa osnovnim pojmovima o nemetalnim materijama i makromolekulima .Uočava značaj i potrebu plastičnih masa .Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .

Objašnjava čvrsta goriva .Navodi karakteristike goriva .Navikava se na pridržavanje propisa Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Razlikuje vrste goriva .Razvija pozitvan stav prema novim saznanjima .biranje goriva i maziva iz kataloga .Razlikuje kompozitne materijale Socijalizacijski ciljevi učenik .Objašnjava gasovita goriva .Objašnjava tečna goriva .Razvija pozitivan stav prema zdravlju .Analizira ulogu i zadatak maziva .Uočava vrste i njihovu upotrebu .Opisuje i objašnjava kompozitne materijale (kompozite) Formativni ciljevi učenik .Upoznaje se i opisuje maziva Kompozitni materijali .Uočava svojstva maziva .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Prezentacija sa diskusijom 20 .Razlikuje gasovita goriva .

spojevi životu i praksi pomoću klinova. spojevi sa opružno – zateznim prstenovima i spojevi ostvareni čvrstim nalijeganjem) Spajanje lemljenjem .Razlikuje vrste .Montaža i demontaža jednostavnih spojeva .Razvija osjećaj Vježbe: odgovornosti prema .Poznaje spoja karakteristike .Razvija osjećaj sigurnosti i samostalnosti u radu Vježbe: .Crtanje spojeva .Analizira načine spojevi čivijama. osiguranja žljebni spojevi.Čitanje tehničke dokumentacije .Čitanje tehničke radu dokumentacije .Upoznavanje propisa i mjera sigurnosti pri rukovanju sa alatima i materijalima .Objašnjava način pripreme za tvrdo lemljenje .Analizira lemljenje . . alat i .Objašnjava postupak mekog i tvrdog lemljenja .Pronalazi primjere . opruga.Poznaje pribor za karakteristike odgovarajući mekolemljenih postupak spojeva . (navojni u svakodnevnom spojevi.Stiče naviku primjene zaštitnih mjera pri radu . slabljenja pri spojevi pomoću upotrebi konusnih površina i navoja. razdvojivih veza od ozubljeni spojevi.Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Spajanje razdvojivim vezama .Objašnjava način kvašenja i difuzije lema u osnovni materijal .Objašnjava način spojeve pripreme spojeva za meko lemljenje (mehaničko i hemijsko čišćenje površina koje se leme) .Razlikuje tvrdolemljenih tvrdolemljene spojeva spojeve i zavarene .Navodi lemove za meko lemljenje .Navodi primjere i lemljenja primjenu lemljenih .Bira dodatni spojeva materijal.Nabraja vrste primjene spojeva i njihovu razdvojivih spojeva primjenu.Navodi lemove za 21 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .

alata i pribora za zakivanje Vježbe: .Objašnjava način izvođenja postupka zakivanja Spajanje zavarivanjem .Stiče osjećaj sigurnosti i samopouzdanja pri radu .Upoznavanje sa tehničkom i tehnološkom dokumentacijom . opremu i uređaje MAG zavarivanja .Navodi topitelje za tvrdo lemljenje .Objašnjava način čišćenja zalemljenih spojeva . opremu i uređaje TIG zavarivanja .Upoznavanje i čitan tehničke dokumentacije .Informativni ciljevi i sadržaji učenik tvrdo lemljenje .Poznaje postupak.Zna oznake zavarenih šavova na tehničkim crtežima .Objašnjava pripremanje pozicija za zavarivanje i rezanje odgovarajućim postupkom Analizira i razrađuje tehničku dokumentaciju Dimenzioniše vrstu šava u zavisnosti od debljine materijala Analizira način pripreme pozicija za spajanje zavarivanjem i rezanjem Bira uređaje i elektrode za zavarivanje Razlikuje metode za ispitivanje zavarljivosti Razlikuje vrste zavarenih spojeva Priprema materijal za zavarivanje Analizira postupake zavarivanja i rezanja Kontroliše i ispituje zavarene spojeve .Navodi načine zakivanja .Upoznavanje materijala. opremu i uređaje MIG zavarivanja .Razvija osjećaj odgovornosti u radu .Poznaje postupak. opremu i uređaje REL zavarivanja .Stiče osjećaj sigurnosti i bezbjednosti u radu Vježbe: .Objašnjava ispitivanje zalemljenih spojeva Spajanje zakivanjem .Poznaje postupak.Poznaje EPP postupak .Navodi primjere i primjenu zavarenih spojeva . opremu i uređaje gasnog zavarivanja .Poznaje postupak elektrootpornog Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Razlikuje vrste zakovanih spojeva Analizira elemenate za zakivanje Analizira zakivanje spoja .Nabraja vrste i oblike zakivaka .Poznaje postupak.Upoznaje osnovna svojstva zavarenih spojeva .Upoznavanje radnog mjesta .Razvija ekološku svijest 22 .Navodi primjenu zakovanih spojeva .Poznaje postupak.

Zna da odredi pojam i definiciju zavarljivosti nekog materijala .Objašnjava postupke zavarivanja . njegov značaj i primjenu kod određivanja temperature predgrijavanja . bradavičasto i varničenjem) .Objašnjava pripremu elemenata za zavarivanje i oblike žljebova .Objašnjava oznake elektroda .Poznaje specijalne postupke zavarivanja (aluminotermijsko. kovačko zavarivanje. tačkasto. zavarivanje trenjem) .Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja (linijsko.Zna šta su toplotni bilansi pri zavarivanju. podvodno. zavarivanje laserom.Zna šta je hemijski ekvivalent ugljenika.Nabraja vrste elektroda (obložene. prostiranje toplote i temperaturna polja . gole i sa jezgrom) . zavarivanje elektronskim snopom. plazma zavarivanje. šavno.Objašnjava Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 23 .

sabijanjem. 24 . horizontalnovertikalni i nadglavni) . rengenskim zracima. vertikalni.Metode sa razaranjem na epruvetama (ispitivanje zatezne čvrstoće.Razvija osjećaj sigurnosti i stručnost za izvođenje poslova Vježbe: . ispitivanje mikro i makro strukture .Objašnjava različite položaje zavarenih spojeva (horizontalni.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik formiranje električnog luka .Razlikuje različite .Objašnjava metode ispitivanja zavarenih spojevavizuelno . ispitivanje na savijanje.Navodi podjelu i vrste obrade objašnjava vrste deformisanjem obrade . ispitivanje dinamičke čvrstoće. ispitivanje tvrdoće.Objašnjava način vođenja elektrode . ultrazvučno i penetrantskim tečnostima) .Određuje postupke deformisanjem Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava pojam navarivanja . ispitivanje žilavosti.Izrada različitih oblika savijanjem.Metode bez razaranja (magnetnim fluksom.Poznaje naponsko i deformaciono stanje kod zavarenih spojeva Oblikovanje deformisanjem .

Poznaje pribore.Objašnjava pravilnog rukovanja pojmove elastične i alatima i plastične materijalima deformacije i promjene strukture .Objašnjava pripremu materijala i uređaja za proces termičke i termohemijske . alate.Kontroliše rezanja ispravnost mašina i elektrodama alata prije početka .Analizira postupak .Određuje metode primjene termičke pripreme obrade u praksi materijala i .Analizira tehničko.Objašnjava kontrolu izrađenih pozicija .Kontrola izrađenih dijelova .Objašnjava pripremu materijala.Upoznaje primjere .Upoznaje značaj tehnološku termičke obrade dokuentaciju .Poznaje postupak .Analizira tehničko – .Podstiče primjenu mjera sigurnosti u radu .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine Vježbe: .Razvija preciznost i odgovornost u radu .Poznaje tehniku rezanja materijala tehnološku . kao i .Poznaje postupak stezanja i rezanja gasnog rezanja materijala .Upoznaje metode i dokumentaciju vrste rezanja .Uočava potrebu .Navodi i objašnjava materijala i alata primjere obrade za obradu materijala deformisanjem deformisanjem .Poznaje uređaje i uređaja pomoćne 25 Socijalizacijski ciljevi učenik .Poznaje pribore i alate za kontrolu Termička i termohemijska obrada .Poznaje postupak obrade rezanjem plazma rezanja .Razvija osjećaj odgovornosti za zaštitu okoline Preporuke za izvođenje nastave uvijanjem .Razvija pozitivan odnos prema materijalnim sredstvima Vježbe: .Poznaje vrste i način pripreme metode materijala i mehaničkog uređaja za rezanje rezanja . alata i mašina po tehnološkom postupku .Objašnjava upotrebu i rukovanje sa mašinama i uređajima za rezanje .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik pripreme .Razlikuje alate i pribore za u materijalu kontrolu.Upoznaje metode kontrole standarde izrađenih djelova materijala i alata za obradu deformisanjem Obrada rezanjem .Određuje metode i . uređaje i mašine koje se koriste za rezanje .

Zavarivanje TIG postupkom Računari u tehnologiji obrade .Stiče pozitivnu mogućnosti štampa ih upotrebe računara orjentaciju prema .Prezentacija automatskih linija za zavarivanje Vježbe: .Oblikuje dopise i .Elektrootporno postupaka zavarivanje zavarivanja .Poznaje druga dokumenta i .Zavarivanje MAG postupkom . kotira i označava simbole pojedinih šavova i postupaka zavarivanja . vrijeme i dodatni materijali) .Razlikuje metode i .Zna postupke zaštite metalnim prevlakama i plakiranjem Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave obrade i zaštite metalnim prevlakama .Razlikuje postupke i parametre termičke obrade . rezanje i ispitivanje spojeva pomoću CD-a i projektora (diskusije.Razlikuje uređaje.Zavarivanje EPP postupkom . komentari i analize) .Uočava značaj primjene zadatih parametara (temperatura.Štampa urađene 26 Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijale za termičku obradu .Prikazivanje automatskih linija za zavarivanje.Poznaje uređaje za automatske linije automatsko za: izvođenje .Izrađuje u mašinstvu – zanimanju jednostavne crteže zavarivanju zavarenih spojeva: crta.Zna tehnološke postupke izvođenja termičke i termohemijske obrade .Razlikuje glavne i pomoćne komponente i kriterijume primjene u radu .Analizira proces termičke i termohemijske obrade .učenik .Zavarivanje MIG postupkom .Zavarivanje i rezanje plazmom . postupke i dodatne materijale za metalizaciju Automatizacija i mehanizacija u zavarivanju .

1992. Vitomir Đorđević. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja. crteži.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik crteže .Tehnologija rada – rezač gasom. diplomirani inženjer tehnologije 27 . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Beograd. Nebojša Pribićević. Beograd. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Beograd. 1997. 7. diplomirani inženjer metalurgije. Stevan Simić . 6. 1995. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Računar sa multimedijalnim CD-om. . Beograd.Projektor sa slajdovima.Nikola Prgomelja. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Oblikuje jednostavan tabelarni prikaz. Podgorica. 1999. .U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pismeni radovi učenika (kontrolne vježbe. Opšta mašinska praksa za I razred mašinske škole. Beograd. 1999.Tehnologija obrade I. . . Uslovi napredovanja i završetak predmeta . Mašinski materijali za I razred mašinske škole. Dragomir Nikolić.Šeme. sortira ispis po abecedi i grafički predstavlja rezultate Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Diplomirani mašinski inženjer. 9.Radoje Mirković. Miodrag Pantić. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Zavod za školstvo. 8. testovi) . Radoje Mirković. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Lazar Filković.najmanje po jedan u klasifikacionom periodu i usmeni odgovori učenika (najmanje jedna u toku klasifikacionog perioda). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Spasoje Drapić Mašinski elementi I.Milenko Jovičić. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . .LCD projektor. 1997.Tehnologija obrade I. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Prelazna ocjena na kraju školske godine.

Uređaji za zavarivanje .10.Vrste materijala za zavarivanje i njihova zavarljivost .Praktična nastava .Uređaji za zavarivanje .Pribori za stezanje . Povezanost predmeta Znanja Uvod u zavarivanje Metali i legure Površinska zaštita Ispitivanje materijala Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .Oprema i uređaji za zavarivanje 28 .Površinska zaštita (vrste i materijal) .

Razviti osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu.Poštovati ekološke zahtjeve i razvijati osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala.2. . odjeljenje se ne dijeli na grupe Vježbe . neophodnom za komunikaciju u struci. .teorijska nastava.Ovladati znanjem i vještinama principa rada uređaja.Ovladati tehnološkim postupkom spajanja i rezanja elemenata.odjeljenje se ne dijeli na grupe 3.Osposobljavati za samostalan rad.Usvojiti osnovna znanja o tehnološkim postupcima spajanja materijala i izradi djelova.Sticati praktična znanja o pravilonom korišćenju sredstava zaštite na radu i zaštite životne sredine.Ovladati znanjem i vještinama izbora metala za spajanje i potrebnog alata. . . . . izvoru toplote i poprečnom presjeku.1. .Ovladati znanjem i vještinama o izboru komada koji se spajaju. . Naziv predmeta: UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 56 52 108 Vježbe 16 14 30 Praktična nastava Ukupno 72 66 138 Teorija . Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici će: .3. 29 .Sticati osnovna znanja o urađajima i njihovim karakteristikama. . .Ovladati stručnom terminologijom. UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE 1. podsklopova i sklopova.

kratki spoj.Poznaje izvore prednostima i naizmjenične i nedostacima REL jednosmjerne zavarivanja struje za napajanje .Razlikuje i uočava .Vrši klasifikaciju njegovo dejstvo izvora napajanja. šta je spoljne magnetizam karakteristike . ispravljača šta je snaga i . struje mjerenje . samokontrolu princip provođenja .Prepoznaje suštinu struja.Objašnjava parametre izvora magnetno polje u napajanja zavarivačkom luku i .Vrši poređenje energija. očuvanje životne metale. provodnike određuje veličinu sredine .Objašnjava zna šta je direktni i specifičnosti obrnuti polaritet zavarivačkog luka. zavarivanja i režimi rada pri granice njegove zavarivanju izvora primjenjivosti za napajanje . vrste .Zna rad i principe elektriciteta .Definiše naizmjeničnu i odnos prema elektricitet.vrste uzemljenje struje kao i vrste .Mjeri elektricitet .Definiše pojam osnovne pojmove u Preporuke za izvođenje nastave . . transformatora i kondezatore. rada naelektrisanje.Razlikuje .Objašnjava talasa naelektrisane jone.Razvija osjećaj za elektriciteta kroz toplotu i snagu. naizmjenične i plazmu.Pojašnjava kabla za napajanje .Zna šta je napon postupka REL praznog hoda. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uređaji za ručno elektrolučno zavarivanje . .Zna Omov zakon.Poznaje procese u različitih uređaja zavarivačkom luku.Razvija osjećaj o .4.Razvija pravilan .Prepoznaje suštinu . . jednosmjernu zanimanju objašnjava struju .Razvija pouzdanost proticanje izvora struje u radu elektriciteta. generatora.Razlikuje osnovne .Upotreba projektora za demonstraciju opreme 30 . proticanje jednosmjerne jona.Objašnjava radni zavarivačkog luka i ciklus uređaja i stepen korisnog volt-ampersku dejstva postupaka spoljnu zavarivanja karakteristiku . .Zavarivačka radionica .Analizira vrste .Analizira otpor.Navikava se na atomsku strukturu.

odnosno zna njihove prednosti i mane . kao i njihovu primjenu u različite svrhe Razlikuje vrste elektroda u zavisnosti od upotrebe Rukuje i upotrebljava invertere za zavarivanje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik ručnog elektrolučnog zavarivanja.Navodi osnovne izvore struje za REL zavarivanje. odnosno osnovnu klasifikaciju izvora napajanja .Razlikuje vrste elektroda. odnosno elektrodama za REL zavarivanje . ispravljač.Upoznaje se sa dodatnim materijalom za zavarivanje. njegove prednosti i mane kao i mogučnosti Formativni ciljevi učenik opremi za zavarivanje Analizira osnovne zahtjeve za izvore napajanja za ručno elektrolučno zavarivanje Vrši poređenje svih izvora struje i uočava oblasti primjene različitih tipova izvora za napajanje Određuje prednosti i mane svih uređaja i prema tome planira mogućnost njihove primjene u određenim situacijama Vrši korekciju i podešavanje parametara režima zavarivanja.Navodi mogućnosti upotrebe i ograničenja svakog od pojedinačnih izvora struje. njegove prednosti kao i nedostatke . njihov sastav. prema standardima . zna uticaj jačine struje odnosno napona na kvalitet zavarivanja Vrši poređenje rada naizmjeničnom i jednosmjernom strujom.Poznaje podjelu i označavanje REL zavarivanja i elektroda. rotacioni pretvarač.Objašnjava rad transformatora.Pojašnjava termine: transformator. oblogu i upoznaje se sa osnovnim pojmovima proizvodnje elektroda . agregat i inverter . mijenja polaritet elektroda Zna da priključi polikabal za TIG zavarivanje na inverter za REL Analizira mogućnosti multifunkcionalnih Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - - - - - - - - 31 .

Objašnjava invertere za zavarivanje (ograničenja i prednosti u upotrebi) .Upoznaje multifunkcionalne uređaje za zavarivanje Uređaji za elektrolučno zavarivanje u zaštitnoj atmosferi .Uočava prednosti .Definiše osnovne sastavne elemente .Upotreba projektora za demonstraciju opreme .Poznaje podjelu i primjenjenog označavanje kako postupka u postupka zavisnosti od zavarivanja tako i upotrebljavanog dodatnog dodatnog materijala prema materijala kao i standardima zaštitnog gasa. zavarivanja u kao i njihove bitne .Objašnjava upotrebu elektronike kod aparata za zavarivanje .Prepoznaje suštinu . .Zavarivačka radionica . zna 32 Preporuke za izvođenje nastave .Navikava se da vrši zaštitnoj samokontrolu u karakteristike atmosferi.Vrši poređenje primjenjenih uređaja za MIGžičanih elektroda MAG zavarivanje kao i zaštitnog gasa . . zavarivanje .Demonstrira za MIG-MAG vještinu operativne zavarivanje.Obrazlaže rad ispravljača za zavarivanje.Razvija pozitivan . kao i mogućnosti i ograničenja njegove primjene. kao i toku rada njihovu osnovnu .Jača samosvjesnost podjelu svakog i samouvjerenost pojedinačnog .Definiše pojam stav prema novim postupka MIG-MAGelektrolučnog saznanjima TIG zavarivanja.Obrazlaže osnovne djelove uređaja i pribora za REL zavarivanje .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik uređaja za primjene.Definiše rad pretvarača i agregata. .

Objašnjava naizmjenične i sastavne djelove jednosmjerne aparata za TIG struje kod TIG zavarivanje zavarivanja .Nabraja vrste dodatnih mogućnosti materijala. zna primjene prednosti i naizmjenične i ograničenja svakog jednosmjerne od njih struje kod TIG .Objašnjava .Upotrebljava sve .Uočava suštinu elektrootpornog zavarivanja zavarivanja električnim otporom .Upoznaje mogućnosti multifunkcionalne multifunkcionalnih uredjaje za uređaja za zavarivanje zavarivanje . upotrebe.Vrši korekciju i djelove i opisuje podešavanje uređaje i pribor za parametara režima zavarivanje zavarivanja .Uviđa važnost .Pravi razliku zavarivanja između .Definiše osnovne opredjeljuje se za vrste prenosa onaj za koji ocijeni dodatnog da će dati najviši materijala pri kvalitet u zavarivanju.Upotreba . zna uređaje za MIGnjihove osobine i MAG-TIG mogućnosti zavarivanje.Definiše pojam .Analizira . .Shvata suštinsku vještinu upotrebe razliku navedenih izvora struje za TIG postupaka i zavarivanje primjenjuje i .Nabraja zaštitne .Razvija osjećaj projektora za odgovornosti prema demonstraciju ispunjavanju radnih opreme 33 .Planira i mogućnosti upotrebljava lična mehanizacije i zaštitna sredstva automatizacije zavarivanja Uređaji za elektrootporno zavarivanje .Demonstrira .Zavarivačka povezivanja teorije radionica i prakse . zavisnosti od zahtjeva .Razlikuje sve gasove.Nabraja osnovnu .Razlikuje postupke podjelu elektrootpornog elektrootpornog Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik šta je mješač upotrebe samog gasova i izvora struje za mogućnosti MIG-MAG njegove upotrebe zavarivanje .Nabraja sastavne .

Objašnjava šta je transformator kod ovih mašina kao i njegov značaj za ovo zavarivanje .Definiše struju kod uređaja za zavarivanje.Stiče samopouzdanost i sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave . zna sve komande i prekidače. sklopove i osigurače Formativni ciljevi učenik zavarivanja Vrši upoređenje svih postupaka zavarivanja sa električnim otporom Uočava suštinu spajanja metala električnim otporom Analizira uticaj režima zavarivanja na kvalitet dobijenog spoja Razlikuje upotrebu elektroda u zavisnosti od parametara rada Razlikuje uređaje za zavarivanje sa električnim otporom uz primjenu svih mjera tehničke zaštite Određuje parametre za tačkasto. zna osnovni parametar električnog otpora i njegovog dejstva na metal .Posjeta firmi sa zavarivačkom radionicom - - - - - 34 .Navodi i razumije šta su elektrode za elektrootporno zavarivanje.Poznaje suštinu svakog pojedinačnog postupka. isključi i podesi mašinu. kao i njihovu razliku u odnosu na druge postupke . linijsko ili šavno zavarivanje - Socijalizacijski ciljevi učenik obaveza .Navodi izvedbu konstrikcije uredjaja za zavarivanje električnim otporom .Nabraja osnovne djelove klasičnog uređaja za zavarivanje električnim otporom.Zna da uključi.Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja . zna mogućnosti primjene u određenim oblastima . odnosno osnovne elemente tih uređaja .

za udar. njegove oznake prednosti i .Razlikuje redukcioni ventil i redukcione ventile ventil za povratni (manometre).Objašnjava .Definiše pojam gasove i shvata gasnog rezanja i njihovu opasnost zavarivanja.Uočava značaj redukcionog ventila nepovratnog za boce.Usvaja načela zdravog života Preporuke za izvođenje nastave .Navodi gorive korekciju plamena gasove i njihove . zna u zavisniosti od vrste plamena debljine materijala . zna .Razlikuje boce svrhu kiseonika i . rukuje i upotrebe podešava različite vrste plamena.Razlikuje gorive .Shvata redukcioni osobine.Samostalno planira i izvodi rad . zna da ventila upotrijebi . kao i značaj suštinu gorivih njegove upotrebe gasova . kao i različitih vrsta mogućnosti plamena. zna šta je različitim diznama sagorijevanje.Poznaje načine rukovanje prenošenja gorionikom sa toplote.Upotreba projektora za demonstraciju opreme .Zavarivačka radionica .Planira i višenamjenski ključ upotrebljava lična za otvaranje zaštitna sredstva ventila 35 Socijalizacijski ciljevi učenik .Navikava se na pouzdan rad .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Uređaji za gasno zavarivanje . kao i primjenjuje opasnosti pri redukcioni ventil za njihovom kiseonik rukovanju.Upotrebljava i primjenu boca za primjenjuje gasove kiseonik i redukcioni ventil za acetilen acetilen . njihovog rada zna njihov značaj i . kao i suštinu različite gasove. zna pri rukovanju.Zna da upotrijebi .Upoznaje se sa djelove aparature čitavim sistemom za gasno rezanje i kao i baterijama za zavarivanje gas .Zna primjenu manometra. .Vrši upoređivanje nedostatke. poznaje ventil. vrši .Nabraja osnovne .Upotrebljava i acetilena.Uočava ograničenje praskanje u gasnog rezanja i gorioniku i povratni zavarivanja kao i udar plamena njegove prednosti .Upoređuje .

Rukuje sa opremu za kompletnim zavarivanje materijalom za .Poznaje znakove upozorenja za rad sa posudama pod pritiskom . 36 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava zavarivanje.Analizira naknadno različitih šina obrađivanje metala (materijala) vara nakon AT .Upotreba projektora za demonstraciju opreme i praktičnog zavarivanja na terenu .Prepoznaje greške kod AT zavarivanja.Demonstrira bezbjedno rukovanje i skladištenje boca za gasove pod pritiskom Uređaji za aluminotermijsko zavarivanje .Razvija osjećaj za uključivanje u timski rad .Demonstrira itd.Analizira zavarivanja kompletnu .Upoređuje zavarivanje specifičnosti kod siječenja i predgrijavanja sa acetilenom / kiseonikom ili kiseonik / benzin .Nabraja materijal i .-Poznaje dodatnu zavarivanja opremu za AT . kao i velikih rezervoara.Posjeta zavarivačkoj radionici Željeznice Crne Gore .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik .Poznaje pripremu za AT karakteristike pri zavarivanje AT zavarivanju . livnim postupak pripreme loncima. zna šta je razvod gorivih plinova .Razlikuje moguću .Definiše pojam prednost AT aluminotermijskog zavarivanja u zavarivanja kao i odnosu na druge mogućnosti postupke za njegove primjene zavarivanje šina .Povezuje uzroke i posledice . zavarivanja AT brenerima. postupak AT . postupkom posudama za šljaku .Obrazlaže upotrebu baterija za gasno rezanje i zavarivanje.

CD sa odgovarajućim materijalima .Određuje i planira način izvođenja .Razvija osjećaj odgovornosti u ispunjavanju radnih obvaveza .Osnovni princip zavarivanja .Navikava se na pridržavanje propisa i normativa . objašnjava i ostvaruje kontakt definiše: djelova .Zna.Prezentacija sa diskusijom .učenik uočava njihove uzroke i posljedice Uređaji za hladno zavarivanje .Na koji način se procesa obavlja postupak spajanja .Kako se ostvaruje poprečnog presjeka kontakt djelova .Navikava se na tačnost .Određuje potrebnu opremu Frikciono zavarivanje .Prezentacija sa diskusijom 37 .CD sa odgovarajućim materijalima .Prepoznaje i određuje djelove koje spaja i vrste Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Razlikuje metode .Interpretira osnovni princip objašnjava osnovni zavarivanja na princip zavarivanja hladno na hladno .Shvata kako se .Upotrebljava kalupe za hladno zavarivanje . objašnjava i osnovni princip definiše: ultrazvučnog .Zna.Djelove koje spaja i njegove sastavne (oblik i vrste djelove materijala) .Razlikuje metale .Faze procesa zavarivanja Ultrazvučno zavarivanje .Rukuje i (tačkasto i šavno) interpretira uređaj . pritisak i alat za parametri.U kom se stanju .Interpretira .Interpretira faze .Određuje potreban (materijali.Upoznaje.CD sa odgovarajućim materijalima . alati.Prezentacija sa diskusijom .Analizira sastavne djelove nastajanje toplote .Potrebnu opremu .Uočava da se obavlja koristi kod kružnog .Navikava se na red i urednost .Metode primjene .Uređaj i njegove .Potreban pritisak i kojeg daje najbolje alat za spajanje rezultate .Primjenu primjene .Zna mogućnosti kod kojih se njegove primjene primjenjuje a kod . spajanje postupak i oprema) .Razvija osjećaj odgovornosti .Razvija pravilan odnos prema zanimanju . opisuje i .

Prednosti i zavarivanja” i nedostaci ovog razlikuje njegove postupka faze .Prezentacija sa diskusijom .Osnovni princip .Analizira dobijanje .Uređaj i njegove .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Zna.Interpretira proces spajanja Zavarivanjem elektronskim snopom .Razvija osjećaj odgovornosti .Gdje se primjenjuje i na primjenjuje i na koje materijale koje materijale 38 .Shvata generisanje .Zna.Pripremanje ivice u zavisnosti od debljine spoja .Analizira i .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .Razvija pozitivan stav prema zdravlju .Gdje se .CD sa odgovarajućim materijalima .Prezentacija sa diskusijom . objašnjava i definiše: .CD sa odgovarajućim materijalima .Uočava važnost nauke u svakodnevnom životu .Zna.Dobijanje toplote toplote .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Interpretira efekat njegove faze “dubokog .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Zavarivanje livačko .Osnovni princip .Proces spajanja Formativni ciljevi učenik materijala .Određuje gdje se primjenjuje primjenjuje .Razvija osjećaj odgovornosti .Prezentacija sa diskusijom .Generisanje toplote toplote .Gdje se koristi . objašnjava i interpretira definiše: osnovni princip .Analizira i određuje debljinu i postavljanje komada koji se spajaju u početni položaj .Osnovni princip zavarivanja zavarivanja laserom laserom .Razvija moć zapažanja .Određuje primjenu livačkog zavarivanja .Uočava i razlikuje sastavne djelove uređaj i njegove .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .CD sa odgovarajućim materijalima .Efekat “dubokog sastavne djelove zavarivanja” i .Određuje hemijski sastav osnovnog i rastopljenog metala . objašnjava i interpretira definiše: osnovni princip .Određuje gdje se .Interpretira osnovni princip .Analizira i .Upoređuje prednosti i nedostatke postupka Zavarivanje laserom i plazmom .Određuje primjenu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo 1998 .E.D.Određuje gdje se primjenjuje .3. 1981. Vukčević.Milenko Rakin. Beograd 1979.Milenko Rakin Zavarivanje i srodni postupci.osnovni princip zavarivanja plazmom . CID Podgorica 1996 .”V. .d. “ Montavar metalna nova” d. “ Bajić – GBB ” o.Vještina i tehnologija zavarivanja. Miodrag V Bulatović.Oprema za zavarivanje Formativni ciljevi učenik . Maribor. računarom sa multimedijskim paketom softverom za prikaz metoda zavarivanja 39 .d. .Milorad Teslić. IP Zavarivanje“ Svjetlost ” d.d.4.Prednosti i nedostatke u odnosu na TIG postupak .o.Paraćin 1995.Jovanović.Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena: grafoskom. Tehnološko-metalurški osnovi zavarivanja.Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja plazmom . Novinsko-izdavačka radna organizacija tehnička knjiga.Shvata generisanje toplote . . Beograd 1985. Podgorica 2005 . Lendava. Uvod u proizvodne tehnoligije II.V.Karadžić”. .Upoređuje prednosti i nedostatke postupka . M.Zavarivanje i srodni postupci.Smith.Bogoljub Bajić.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Uočava i razlikuje uređaj i njegove sastavne djelove . lemljenja i lijepljenja.Navikava se na red i urednost Preporuke za izvođenje nastave 5.Beograd.Gdje se primjenjuje .Uočava i određuje opremu za zavarivanje plazmom Socijalizacijski ciljevi učenik .Prednosti i nedostatke postupka . 6. RAD. Dragoljub Zlatanović.2.“ Varstroj ” d. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Tehnologija rada elektrozavarivača za mašinske škole.Milan M. .Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 1998 .o. Inženjersko tehnički priručnik”Zavarivanje”1.A. Darko Bajić Priručnik: Suština i tehnika postupaka električnog zavarivanja topljenje metala i njihovih legura. Beograd 1981 . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .”Naučna knjiga”.Upoređuje prednosti i nedostatke u odnosu na TIG postupak .Majstorović.Sokolova.Uređaj i njegove sastavne djelove .NIRO “Tehnička knjiga”. uzorcima različitih materijala.Omer Pašić.

8.Oprema i uređaji za zavarivanje .Tehnologija .rotacioni pretvarač.Uređaji za zavarivanje Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .Praktična nastava . 9. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Uređaji za zavarivanje .7.Diplomirani mašinski inženjer.Prelazna ocjena na kraju školske godine. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda.Uređaji za MIG_MAG. . ispravljač.Uređaji za elektrootporno zavarivanje . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Oprema (transformator.Uređaji i oprema za gasno zavarivanje .Uređaji i oprema za aluminotermijsko zavarivanje 40 .agregat. Povezanost predmeta Znanja .Profesor Mašinstva.TIG zavarivanje . invertor . 10.U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju usmeni odgovori učenika. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .

Razviti preduzetničke sposobnosti.Steći osnovna znanja i vještine za osnivanje i vođenje privrednog društva. . .Steći osnovna znanja o izradi biznis plana. PREDUZETNIŠTVO 1. . Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO 2.Razvijati sposobnost komunikacije i rad na računaru.2. Opšti ciljevi nastave Kroz nastavu predmeta učenik će: .4. 41 . .1.Steći osnovna znanja o razvoju biznis ideje. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava Ukupno 33 33 33 33 3. .Osposobiti se za rad u timu.

Izrađuje plan neophodnost očuvanja životne očuvanja životne sredine za sredine konkretno privredno društvo 42 Preporuke za izvođenje nastave . komunikativnost. plana preciznost strategija . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Biznis ideja i biznis plan .Izvodi zaključke o potencijalnim kupcima/korisnicim a usluga . privrednog društva .Organizovati gostovanje predstavnika realnog privrednog društva .Razlikuje pojmove Elementi biznis marljivost i vizija.Upoznaje postupak . kreditora) efikasnost u radu.Razvija (investitora.Razvija analitičko vrste djelatnosti mišljenje .Suočavajući Biznis ideja argumente kritički procjenjuje .Kao model može da posluži biznis plan realnog privrednog društva .Razvija kreativnost .Objašnjava .Poželjno je učenicima ukazati na primjere uspješnih preduzetnika .Izvodi zaključke o preciznost potencijalnoj konkurenciji . ciljevi očuvanja zdrave .Razvija sposobnost .Kroz primjere životne sredine istraživanja tržišta obrazlaže postupak istraživanja tržišta na novom primjeru .4. npr.Primjena tehnika za unapređenje razmišljanja. eksperiment Šest šešira .Upoznaje pojam kvalitet poslovne biznis ideja ideje u skladu sa .Uočava važnost strategija. misija.Kroz primjere .Uviđa važnost biznis plan izrade biznis plana u kontekstu obezbjeđivanja pordške kako .Opisuje nastanak postulatima postizanja biznis ideje tržišnog poslovanja kompromisa .Razvija unutar samog odgovornost u radu privrednog društva tako i od strane eksternih partnera .Kroz primjere .Opisuje pojam .Razvija marljivost i .Opisuje elemente obrazlaže elemente finansijskog plana finansijskog plana privrednog društva privrednog društva .Pripremiti integralnu cjelinu od elemenata biznis plana .Upoznaje pojmove obrazlaže ciljeve vizija. . misija.Nabraja moguće .Nabraja i opredjeljuje se za poslovnu ideju .

Upoznaje elemente i značaj oblikovanja vizuelnog identiteta privrednog društva .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Kroz diskusiju donose odluku .Opisuje postupak kod poslovne banke otvaranja računa kod poslovne banke .Oblikuje vizuelni Vizuelni identitet identitet privrednog društva privrednog društva .Rad u grupama: učenici predlažu moguća rješenja a nakon toga.Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika vježbe: .Rezimira biznis plan .Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke .Popunjava Otvaranje računa formulare za kod poslovne banke otvaranje računa .Nabraja moguća propisima i rješenja za ime poštujući principe privrednog društva jednostavnosti i jedinstvenosti .Izrada organograma privrednog društva 43 .Uočava važnost Poslovni kodeks poštovanja preduzeća poslovnog kodeksa .Razvija logičko mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje .Sprovodi aktivnosti na pribavljanju .Prezentuje biznis plan Formativni ciljevi učenik .Upoznaje postupak privrednog društva registracije privrednog društva .Popunjava Registracija formulare za privrednog društva registraciju .Kritički procjenjuje slabosti sačinjenog biznis plana Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Osnivanje preduzeća .Oblikuje dinamiku realizacije biznis plana . .Približava se struci kroz praktičan rad .Nabraja elemente poslovnog kodeksa privrednog društva .Opisuje moguće pečata i štambilja oblike organizovanja privrednog društva .Upoznaje pojam privrednog društva poslovni kodeks za njegov uspješan privrednog društva rad .Opredjeljuje se za Ime privrednog ime privrednog društva društva u skladu sa .

1996.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik . slika.Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta. štampač) .Kao model može da posluži konkurs za prijem u radni odnos objavljen u dnevnoj štampi . skener.Obavlja poslove plaćanja dospjelih . 2004.Bogdanović D. .Upoznaje različite razlike u nivoima nivoe upravljanja upravljanja privrednim privrednim društvom društvom . fax.Upoznaje tipove struktura organizacione privrednog društva strukture privrednog društva Poslovanje privrednog društva .: Preduzetništvo i biznis. programe za elektronsku komunikaci-ju vježbe: .Kroz primjere .Upoznaje postupak obaveza i naplate plaćanja dospjelih dospjelih obaveza i naplate potraživanja dospjelih potraživanja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Opisuje način poreza i doprinosa obračuna poreza i . .Obavlja doprinosa blagajničke poslove .Upoznaje blagajničke poslove .Podstiče razvoj odgovornosti .Upoznaje postupak . prima i raspoređuje poštu i druge službene materijale .. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd.Razvija analitičko mišljenje .Stiče radne navike . Okvirni spisak literature i drugih izvora . .Upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon. upit.Vukotić V. dokumentacije račun i ostala koja prati poslove dokumenta iz nabavke i prodaje oblasti poslova nabavke i prodaje .Pronalazi sličnosti i .Opisuje postupak obrazlaže način obračuna zarada obračuna zarada. fotokopir aparat.Upoznaje zanimanje kroz praktičan rad .Obavlja usmenu i aktivnosti u okviru pisanu službe opštih komunikaciju poslova unutar privrednog društva i sa eksternim partnerima . Ekonomski fakultet u Podgorici.Izrada reklamnog materijala 5.Popunjava prijavu zasnivanja radnog o slobodnom odnosa u radnom mjestu privrednom društvu .: Osnovi ekonomije za prvi razred. 44 .Upoznaje vrste i porudžbenicu. Ivanišević G.Šalje.Izrađuje ponudu. elemente predračun.Nabraja i opisuje .Pronalazi sličnosti i Organizaciona razlike između struktura privrednog različitih tipova društva organizacionih .

pisani radovi učenika (testovi. Ilić B. Pavlović M. 9. .Korišćenje računarskih Izrada reklamnog materijala programa kao vida komuniciranja Znanja 45 . 1997.usmeni odgovori (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. fax. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika Provjeravaju se i ocjenjuju: . Ocjenjuje se razumijevanje i zainteresovanost učenika za rad. 7.Prelazna ocjena na kraju školske godine.Visoka stručna sprema – diplomirani ekonomista.. . 6.: Osnovi ekonomije za drugi razred.Rajović R..Kako započeti sopstveni biznis – Hauard Potit – CID Podgorica. preciznost. Ignjatović S. 2004. Opšta ocjena na kraju godine izvodi se iz zaključnih ocjena u pojedinim klasifikacionim periodima.: Osnovi prava za prvi razred. Medojević B.Multimedijalno Usmena i pisana predstavljanje informacija komunikacija . 2005. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . skener.. 2004.Informacije u tekstualnom identiteta privrednog društva vidu .Informatika Oblikovanje vizuelnog ..Internet Održavanje internet sajta . 10. urednost. kreativnost i slično.Manojlović J.Učionica sa najmanje pet računara snabdjevenih adekvatnom programskom opremom. 8. tačnost.: Poslovna i službena korespondencija za prvi razred. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih ocjena u klasifikacionom periodu. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Povezanost predmeta Povezanost sa predmetom Predmet Znanja . Beograd.Dragišić D.Publikacija Moj biznis – Montenegro Biznis Alijansa Podgorica.rad na vježbama (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). . . telefon. štampač i fotokopir aparat. 2004. . eseji. domaći zadaci). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva..

1.3. PRAKTIČNA NASTAVA 1. Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava 360 432 660 1452 Ukupno 360 432 660 1452

Praksa - odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika u I razredu Odjeljenje se dijeli u grupe do 12 učenika u II razredu Odjeljenje se dijeli u grupe do 8 učenika u III razredu 3. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici: - Razvijaju smisao za organizovan rad, tačnost, sistematičnost i urednost; - Usvajaju osnovna znanja o tehnološkim postupcima obrade materijala i izrade djelova; - Usvajaju osnovna znanja o zavarivanju i njihov značaj za život; - Ovladavaju stručnom terminologijom, neophodnom za komunikaciju u struci; - Razvijaju odgovornost odnosa prema sredstvima za rad, racionalno korišćenje sredstava, materijala i energije; - Razvijaju intelektualne sposobnosti za samostalan rad-planiranje , izvođenje i kontrolu rada; - Upoznavaju se sa principom rada uređaja i postrojenja, neophodnog za kvalitetno obavljanje radnih zadataka; - Upoznavaju se sa potrebnim materijalima i njihovim osobinama; - Upoznavaju se sa projektnom dokumentacijom; - Osposobljavaju se za izvođenje osnovnih postupaka rel zavarivanja, mag; mig i tig postupaka zavarivanja, gasnog zavarivanja, rezanja i navarivanja; - Osposobljavaju se za izvođenje lemljenja; - Stiču osnovna znanja iz kontrole zavarenih spojeva i otklanjanja nastalih grešaka; - Razvijaju navike koje doprinose unapređenju i zaštiti prirode, životne i radne sredine;

46

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod - Stiče radne navike - Upoznaje radionicu - Za konkretne zadate situacije i radna mjesta opasnosti na - Upoznaje se sa radnom mjestu - Razvija osjećaj radnom i predlaže mjere i odgovornosti, tehnološkom sredstva zaštite saradnje, očuvanja disciplinom na zdravlja i okoline, radnom mjestu i urednosti, tačnosti, njegovim preciznosti prema održavanjem radnom mjestu i - Navodi osnovne zanimanju uzroke povreda na radu, objašnjava pojam zamora i ulogu odmora, važnost osvjetljenje i mikroklime u radnim prostorijama - Nabraja i objašnjava: - mjere i sredstva zaštite od električne struje - mjere i sredstva zaštite od električnog luka - mjere i sredstva zaštite od mehaničkih povreda - uzroke i sredstva zaštite u različitim uslovima izvođenja zavarivanja (zatvoren prostor, otvoren prostor, zavarivanje pod vodom, zavarivanja na visini ...) - pružanje prve pomoći Mjerenje i kontrolisanje - Jača - Mjeri dužine - Definiše pojam samouvjerenost i radioničkim mjerenja pouzdanost u radu lenjirima, metrima - Definiše pojam i pantljikom kontrolisanja - Pomoću šestara - Navodi alate za
47

Preporuke za izvođenje nastave - Učenici se upoznaju sa načinom pisanja dnevnika praktične nastave - Svaki učenik samostalno vodi dnevnik - Dnevnik se ovjerava na kraju školske godine - Učenik je dužan da čuva dnevnik praktične nastave iz svih razreda, jer se ovjereni dnevnici prilažu uz prijavu na završni ispit i predstavljaju uslov za pristupanje ispitu

vježbe: - Mjerenje dužina pomoću pomičnog - mjerila sa nonijusom,

učenik različitih vrsta prenosi mjere sa radnog predmeta na alat i obrnuto - Mjeri dužine - univerzalnim mjerilom sa nonijusom - Mjeri mikrometrima za spoljno i unutrašnje mjerenje i za mjerenje dužina - Ispituje pravilnost obrtanja vratila, paralelnost površina komparatorom - Bira i pravilno kontroliše tolerancijskim mjerilima - Kontroliše uglove kontrolnicima - Kontroliše površine lenjirima i libelama - Čisti i održava radno mjesto alat i pribor Pribor za stezanje i pridržavanje - Postavlja radni - Upoznaje se sa predmet u pribor priborom za za stezanje stezanje i - Steže radni pridržavanje predmet - Navodi pravila mehaničkim stezanja priborom (steznom - Navodi i objašnjava glavom, pravila održavanja mengelama, i čuvanja pribora šapama, za stezanje i ekscentrima, pridržavanje oprugama) - Pridržava radne predmete različitim priborima za pridržavanje (glave, vratila, ključevi) - Rastavlja, čisti,

Informativni ciljevi i sadržaji učenik mjerenje dužina i uglova i objašnjava princip rada sa njima

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - mikrometrima za spoljno i unutrašnje mjerenje - Mjerenje i kontrolisanje uglova pomoću ugaonika, uglomjera, šablona - Kontrola zazora i zaobljenja Pribor, uređaji, materijal: - cijevi,limovi,profil, mašinski elementi, pomično mjerilo, mikrometar, granična mjerila, komparator, ugaonik, uglomjer, libela, šabloni, kontrolnici zaobljenja

- Prepoznaje probleme i doprinosi nalaženju rješenja

vježbe: - Stezanje i pridržavanje radnih komada različitih geometrijskih oblika i dimenzija Alat,pribor, materijal: - Cijevi, limovi, profili, radni komadi različitih geometrijskih oblika i dimenzija, stezne glave, mengele, stezne šape, stezne čaure, ekscentar, opruge

48

Objašnjava način turpijanjem rada sa turpijama .Turpijanje sa različitim oblicima i nasjecima turpija Alat.Ocrtavanje i obilježavanje na limovina i na profilima Potreban materijal alat. kvaliteta obrade vrste i finoću koji je zadat na nasjeka radioničkom crtežu .Objašnjava pojam saradnju predmet i priprema ocrtavanja i površine za obilježavanja na ocrtavanje metalu i njegovu .radni predmet prizmatičnog oblika.Navodi vrste zavisnosti od turpija.Čisti i održava radno mjesto alat i pribor . igle za ocrtavanje. obilježivači.Pridržava se mjera zaštite na radu Ocrtavanje i obilježavanje limova. lenjiri. mengele. obilježava slovima.Bira turpiju u . cijevi.Održava alat. oblik zuba. pribor: . pribor za ocrtavanje i obilježavanje .Pridržava se mjera zaštite na radu Odsijecanje materijala .Određuje pravilnu pravilnim držanjem visinu stege tijela pri obradi .učenik podmazuje i sastavlja pribor za stezanje . šabloni za crtanje.Bazira radni .Limovi. magnetna prizma.Obrađuje površine . turpije različitih vrsta vježbe: 49 . profili. šestari.Stiče osjećaj ose predmeta i preciznosti u radu prenosi mjere na radni predmet. pribor. bojom.-Navodi alate za obilježava zadate ocrtavanje i centre rupa. materijal: .Nabraja vrste .Pridržava se pravila zaštite na radu Turpijanje . crta obilježavanje na paralelne linije i metalu i linije paralelne ili objašnjava način upravne sa ili na rada sa njima . ugaonici vježba: . profila i drugih materijala . visinomjeri. brojevima.Bira sjekač .Koristeći različite primjenu alate crta i .Razvija osjećaj za Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .Upoznaje se sa . prenosi elemente sa crteža u datoj razmjeri na pripremak .Pospješuje . crta krugove i nanosi jednake podjeljke.

pribor za stezanje 50 . preciznosti pri radu cilindričnim.Bušenje.Odsijecanje profila testerama . mašinske testere vježbe: .Ureznici. buši. profili. proširivači.Zabušuje.Reže tanke predmete testerom . alat i pribor .Siječe šipkasti i zaštitu pri radu na materijal (čelični.Bira alate u zavisnosti od zahtjeva na crtežu .pribor.Alat. upuštanje i razvrtanje rupa i otvora različitih dimenzija Alata.Navodi pravila pri bušenju učenik odgovarajuće geometrije u zavisnosti od .Čisti i održava mašine.Nabraja vrste.Pridržava se mjera zaštite . razvrtači.Navikava se na materijala racionalno i .Navodi vrste makaza. profili. proširuje i razvrće . pribor.Razumije pojam režima rezanja . upuštanje i . limovi. materijal: .Rezanje navoja ručno i na bušilici . načine i alate za rezanje navoja vježbe: .Siječe limove ručnim i mašinskim makazama .Navikava se na red . cijevi.Uočava uticaj radu sredstava za podmazivanje na kvalitet navoja . bakarni. prizmatičnim radnim predmetima . način rada i pravila rukovanja Formativni ciljevi Bušenje. pribor. ručne makaze. cijevi.Nabraja vrste testera.Sječenje sjekačima Alat.Informativni ciljevi i sadržaji učenik sjekača i objašnjava pravila rukovanja sjekačem .Zabušivači. limovi Rezanje navoja .Nabraja alate i mašine za bušenje .Urezuje navoje na potrebi bušilici sistematičnosti u .Pridržava se mjera zaštite na radu razvrtanje . mašinske makaze.Limovi.Ručno urezuje i narezuje navoje . sjekači.Reže materijal ručnom i mašinskom testerom .Razvija osjećaj otvore na sigurnosti i limovima. materijal: . keramički) . nareznici. uslove primjene.Čisti i održava radno mjesto alat i pribor Socijalizacijski ciljevi učenik tačnost Preporuke za izvođenje nastave . način rada i pravila rukovanja .Objašnjava način rada na bušilicama sa alatima za bušenje.Stiče osjećaj o . mašinama plastični.Sječenje lima makazama . upuštanje i razvrtanje .Čisti i održava radno mjesto alat i pribor .Uvježbava rad pažljivo izvođenje sjekačem u pojedinih radnih položenom i zadataka strmom položaju . mesingani. materijal: . burgije. pribor za stezanje. ručne testere.

metalni pripremci Površinska zaštita .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Struganje . masti. hartijom za zaštitu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . premazima od boja i lakova. pribor.Površinski zaštićuje površine: uljima i mastima. .Površinska zaštita metalnih površina premazima Alat.Glodanje ravnih površina.Stiče osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu vježbe: . materijal: .Poznaje procese nanošenja hemijskih prevlaka na čeliku i lakim metalima .Održava radno mjesto .) .Objašnjava procese kod korozije .Izrađuje jednostavnije predmete glodanjem na univerzalnoj glodalici (ravna površine. metalni pripremci Glodanje .Objašnjava postupke rada pri rezanju .. materijal: . ulja.Navodi vrste mašina i alate za struganje . brusilice ručne i mašinske. profili.Alat.Razvija osjećaj .Obrađuje jednostavnije predmete brušenjem (ručnom i mašinskom brusilicom) .pribor. pribor.Nabraja vrste mašina i alate za obradu brušenjem . izrađuje žljebove.Brusevi.Navodi uzroke korozije .Pridržava se mjera zaštite na radu .Alat.Metalni limovi. materijal: .Objašnjava postupke rada pri rezanju Formativni ciljevi učenik .Koristi sredstva zaštite na radu . reže navoje) .Struganje jednostavnih oblika na univerzalnom strugu .Pridržava se mjera zaštite na radu .Održava radno mjesto .pribor. prevlakama od plastičnih masa.Izvodi osnovne odgovornosti prema operacije brušenja potrebi pridržavanja Alat.Izrađuje jednostavnije predmete struganjem na univerzalnom strugu (struže cilindre i konuse.Strugarski noževi.Pridržava se mjera zaštite na radu . cijevi.Glodala. prevlakama od metalnih masa koji ne oksidiraju.Razvija osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu vježbe: .. žljebova .Održava radno mjesto .Uočava vrste strugarskih operacija . 51 .Nabraja vrste mašina i alate za obradu glodanjem. boje.Razvija pravilan odnos prema očuvanju materijalnih dobara vježbe: . standarda u radu materijal: . metalni pripremci Brušenje .Objašnjava postupke rada pri brušenju vježbe: .

Navodi standarde tehničkotehnološke dokumentacije I propise iz oblasti zavarivanja .Objašnjava postupak zakivanja .Spajanje limova hladnim i toplim zakivanjem . cijevi.Ispravlja profile i žice . pribor. mašine za savijanje. savijanje. pribor. profili.Savija limove i cijevi u hladnom i toplom stanju .Pridržava se mjera zaštite na radu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave lakovi.Pridržava se mjera zaštite na radu .čelične oploštene elektrode za REL zavarivanje .Prepoznaje dodatne materijale za zavarivanje: .Pridržava se mjera zaštite na radu .Spaja limove hladnim i toplim postupkom zakivanja .Žice za zavarivanje 52 .Metalni limovi.ručne i mašinske Zakivanje .Održava radno mjesto .Uočava karakteristike i ocjenjuje kvalitet metalnih zaštitnih prevlaka .Razdvajanje zakovanih spojeva Alat.Ravna limove .Poznaje funkciju i postupke ravnanja.Ispravljanje profila i žica Alat. izvlačenje i razvlačenje limova . oblikači.Ravnanje.Razdvaja zakovane spojeve .Priprema materijala za zavarivanje . prese. hartija za zaštitu Obrada limova .Ručno plastično oblikuje limove izvlači ih i razvlači . cijevi.Metalni limovi.Održava radno mjesto . savijanja. materijal: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik od korozije i na druge načine .Razvija logično mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje vježbe: . previjanja i plastičnog oblikovanja limova . porubljivanja. čekići. zakovice raznih oblika.Nabraja vrste zakivanja i zakovica .Razvija samopouzdanje vježba: .Ravno savija ivice limova . materijal: . profili.Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje pojedinih zadataka vježbe: . podmetači i sjekači Uvod u zavarivanje .Održava radno mjesto .

materijal: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Objašnjava varilačke crteže . zaštitnu .pribor.Razlikuje materijale i njihovu zavarljivost .Zna šta je šav Formativni ciljevi učenik pod zaštitom praška Žice i šipke za zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma Razlikuje zavareni spoj.sklopni crtež.Navodi vrste materijala za zavarivanje .Navodi sredstva zaštite na radu .Alat. prirode i društva . makaze. vrste šavova i tok zavarivanja Razlikuje vrste šavova koji su prikazani na crtežu Prepoznaje oznake vara na crtežuosnovne i dopunske oznake Uočava razlike u obliku površine vara (ravna. turpije. brusevi.Navikava se na red i zaštitu pri radu na mašinama vježbe: . elektrode za žljebljenje - . zavar i navar. oblik zavarenih spojeva. .Koristi sredstva lične zaštite na radu: zaštitno odijelo.Metalni limovi.Stiče osjećaj lične odgovornosti prema čuvanju i održavanju opreme - .opasnost od požara . ispupčena i izdubljena) Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .pribor. . .Razvija kritičko razumijevanje odnosa tehnike.operacijska lista .Čitanje tehnološke dokumentacije . . materijal: .instrukcijski list .plan i tok zavarivanja.boce za gasove (opasnost od gasova).Analizira tehničku dokumentaciju: .Opisuje tehnike zavarivanja metala i postupke zavarivanja .Navodi izvore opasnosti kod zavarivanja i zaštitu .Objašnjava obilježavanje i prikazivanje vara na crtežu - .Tehnološka dokumentacija: .električne instalacije. .tehnički uslovi namjene kontrole proizvoda i detalja .Alat.zračenje pri zavarivanju .radionički crtež.Poznaje izvore opasnosti: .radna lista 53 .

čelične žigove.Objašnjava pripremu materijala za zavarivanje - Navodi alat i pribor za elektrolučno zavarivanje . naočare sa zaštitnim staklom Rukuje izvorom struje zavarivanja sa kablovima. aparat za gasno rezanje mjerne i kontrolne alate Raspoznaje aparate i karakteristike aparata za zavarivanje rukuje aparatima za zavarivanje uspostavlja i vodi električni luk Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - .raspoznavanje uređaja za zavarivanje i princip njihovog rada 54 . kapu. turpije.slova i brojeve) Koristi prenosnu sušaru Koristi zaštitna sredstva okoline (paravane) i sistem za odsisavanje gasova Priprema materijal za zavarivanje i koristi : makaze( ručne ili mašinske ). pomoćne uređaje (šablone za sastavljanje -po potrebi) Koristi pomoćni alat i pribor (čekić za skidanje troske.Objašnjava rad aparatima za zavarivanje . bušilice. šablone. potkoljenice. čizme ili cipele. elektrode za žljebljenje.Nabraja i objašnjava - .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . maske. stezaljkama Koristi radni sto.Koristi stručni jezik - vježbe: . držačem elektrode. rukavice i nadlaktice.Objašnjava pripremu radnog mjesta Formativni ciljevi učenik kecelju. brusilice.

Zavarivanje elektronskim snopom.Zaštiti gasova (u Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .kovačko zavarivanje.Zatvorenim lukom (pod praškom i rotirajućim lukom).Prepoznaje : . .operacijska lista .Koristi tehnološku dokumentaciju . .Elektrolučno zavarivanje. . . . .Zavarivanje plazmom. .postupke zavarivanja topljenjem: .WPS(specifikacija tehnologije zavarivanja) .difuziono zavarivanje .čita instrukcijski list i koristi uputstva data u njemu .Otvorenim lukom (ugljenom elektrodom.Nabraja postupke elektrolučnog zavarivanja 55 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik tehnološku dokumentaciju : .Zavarivanje livenjem.Prepoznaje .Zavarivanje laserom .Aluminotermijsko zavarivanje.Zavarivanje pod troskom. . .čita radnu listu i popunjava je .pritiskom i .radna lista .zavarivanje trenjem.WPAR (uvjerenje o kvalifikaciji tehnologije zavarivanja) .Nabraja osnovne postupke zavarivanja: . .Razlikuje postupke elektrolučnog zavarivanja : . punjenom žicom i obloženom elektrodom).instrukcijski list .čita operacijsku listu i upravlja se prema njoj .topljenjem Formativni ciljevi učenik .

nabraja vrste brzinu zavarivanja i elektroda: nagib elektrode) . sa oblogom i osnovnog punjene) materijala i .materij al: limovi.Razlikuje djelove pretvarača (pokretne i nepokretne) i rukuje pretvaračem .u zaštiti aktivnog gasa.Određuje potrebu materijala za izvođenje .Uspostavljanje i održavanje električnog luka .Alat.netopljivom ili topljivom elektrodom. rada ispravljača rukuje .Odabira elektrodu i .Objašnjava princip transformatora. metalne zavisnosti od vrste (gole.Izvodi zavar sa ili položaja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uviđa vezu između teorije i prakse Jača samouvjerenost i pouzdanost u radu vježbe : .u zaštiti CO2 gasa ili u zaštiti gasnih smeša) . dodatni materijal.ugljene (za zavarivanja u sječenje).Informativni ciljevi i sadržaji učenik . .Navodi oznake njegove debljine i elektrode po položaja standardu zavarivanja .Razlikuje djelove .Nabraja parametre . .Objašnjava vrste podešava elektroda za parametre (jačinu zavarivanje: struje.Uspostavlja i zavarivanja u održava zavarivački odnosu na poznati luk sastav osnovnog .pribor. napon.Objašnjava princip transformatorima i rada pretvarača zna vrijednost (generatora i napona radnog i agregata) praznog hoda .Objašnjava princip aparata rada invertera .Vođenje elektrode strane (u zavisnosti od .Razlikuje djelove ispravljača.Objašnjava princip rada transformatora Formativni ciljevi učenik zaštiti inertnog gasa.Opisuje uređaje za REL zavarivanje .Početak zavara jedne ili dvije .Razlikuje izvedbe invertera i rukuje njima Uspostavljanje i održavanje zavarivačkog luka . rukuje ispravljačem . stege 56 .Objašnjava : zavarivanja sa .

vertikalnom. pribor. ugaone zavare Izvodi zavarivanja u horizontalnom.Početak zavara.Alat.uvar.korjen. napona i struje zavarivanja Izvodi lice zavara u zavisnosti od potrebe izgleda zavara Koristi sredstva zaštite pri radu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe : .Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja) . čekićem ili brusilicom) Izvodi uvar u zavisnosti od debljine osnovnog materijala. preklopne. sučeone. horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju Određuje ugao vođenja elektrode u zavisnosti od položaja i tipa spoja i širine žljeba Vrši popunu završnog kratera Vrši pripremu za zavarivanje Određuje izvođenje korjena vara u zavisnosti od debljine osnovnog materijala Prepoznaje tehniku vođenja elektrode Određuje brzinu zavarivanja. . nagib elektrode Vrši čišćenje korjenskog zavara (četkom.lice zavara - - - - - - 57 . dodatni materijal.Završetak zavara Formativni ciljevi učenik bez dodatnog materijala Izvodi rubne.Objašnjava osnovne elemente zavara: . materijal: limovi. .Izvođenje pravilnog nastavka . stege - . vođenje elektrode i završetak zavara .

Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik .pribor i materijal: .Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje . vertikalnoj. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan.Demonstrira izvođenje provara REL postupkom kod zavarivanja sučeonih zavara "V" "X" i "K" u svim položajima i popunu vara .Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja . limovi.Koristi sredstva zaštite na radu . horizontalnovertikalnoj ravni i u nadglavnom položaju .Vrši vođenje elektrode (za izradu korjena vara i njegovu popunu) .Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje .Vrši pripremu Socijalizacijski ciljevi učenik .Vrši pripremu materijala za zavarivanje debelih limova ( izrada "V" "X" i "K" vara) .Vrši vođenje elektrode (za izradu korijena vara i njegovu popunu) . pribor za stezanje .Priprema materijale za zavarivanje .Demonstrira REL zavarivanje sučeonih zavara tankih i debelih limova u svim položajima Formativni ciljevi učenik .Uočava razlike u zavarivanju i horizontalnoj.Razvija samostalnost.pribor i materijal: .Uviđa važnost očuvanja kaliteta vježbe: .Uređaj za zavarivanje. nadglavni položaj.Alat.Demonstrira .Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna. limovi. nadglavni položaj.Zavarivanje debelih limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna. pribor za stezanje vježbe: .Uređaj za zavarivanje.Alat.Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja . dodatni materijal. lijevom i desnom rukom) . dodatni materijal.Razvija sposobnost 58 . lijevom i desnom rukom) .Vrši kontrolu zavarenog spoja .Razlikuje postupke zavarivanja tankih limova sa jedne ili obje strane .Vrši kontrolu zavarenog spoja . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan. odgovornost i preciznost u radu Preporuke za izvođenje nastave vježba: .Koristi sredstva zaštite na radu .

limovi.Cijev miruje. horizontalnovertikalnoj ravni . vertikalnoj i horizontalnovertikalnoj ravni.Uređaj za zavarivanje.Alat pribor i materijal: . pribor za stezanje - . lijevom i desnom rukom.Cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju - vježbe: . cijevi. u koritastom i nadglavnom položaju i vrši popunu šava Vrši kontrolu zavarenog spoja Koristi sredstva zaštite na radu Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja Pripaja djelove za zavarivanje Vrši izradu korijenskog zavara Zavarivanje cijevi u svim položajima (horizontalna. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi sa okretanjem cijevi i ako cijev miruje Vrši kontrolu zavarenog spoja Koristi sredstva zaštite na radu Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnog planiranja i izvođenja rada Preporuke za izvođenje nastave . nadglavni položaj. lijevom i desnom rukom) .osa cijevi u horizontalnoj. pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) .Zavarivanje ugaonih spojeva limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna.Informativni ciljevi i sadržaji učenik ugaono zavarivanje REL postupkom zavarivanja limova u svim položajima i popunu vara Formativni ciljevi učenik materijala za zavarivanje tankih i debelih limova Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje Vrši vođenje elektrode (za izradu korjena vara i njegovu popunu) u horizontalnoj. dodatni materijal. dodatni materijal.Demonstrira zavarivanje cijevi u položajima: .Zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja : slučaj da cijev miruje ili da se okreće . pribor za stezanje - 59 .Alat pribor i materijal: . vertikalnoj. limovi. u kosom i nadglavnom položaju. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan. uz pomoć ogledala .Uređaj za zavarivanje.

zavarivanja .Zavarivanje limova elektrootpornim zavarivanjem .Koristi sredstva zavarivanje zaštite na radu .Primjenjuje mjere zaštite pri radu . limovi .Alat pribor i materijal: .Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka vježbe: . . gorionik i automat za njegovo vođenje .Alat.Uređaj za elektrootporno zavarivanje. linijsko i šavno zavarivanje . razlikuje vrste plamena i slučaj povratnog udara plamena .tačkasto. linijskog .Primjenjuje mjere zaštite pri radu .Pali plamen.Razlikuje vrste gorionika za automatsko rezanje . .Limovi različitih debljina.Rukuje gorionikom i pravilno ga vodi .Razlikuje crijeva za gasove (po boji).Demonstracija gasnog zavarivanja: .Alat. i šavnog .Koristi sredstva zaštite na radu Gasno rezanje i zavarivanje . . pribor i materijal: . boce za gasove.šavno .Razlikuje vrste gorionika (za grijanje i rezanje) .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Elktrootporno zavarivanje .Razlikuje djelove zavarivanje uređaja za elektrootporno zavarivanje .Demonstrira: tačkastog.Priprema materijal za zavarivanje Socijalizacijski ciljevi učenik . gasnog rezanja acetilen.linijsko.Prepoznaje tehnološke postupke elektrootpornog zavarivanja .Razvija samouvjerenost i pouzdanost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Priprema materijal i uređaje .Razlikuje boce za . pribor i materijal: .Rukuje uređajem za elektrootporno zavarivanje .Tačkasto .Automatsko rezanje limova različitih debljina gasnim postupkom .Ručno rezanje limova različitih debljina i cijevi gasnim postupkom .ručno propan-butan gas.Razlikuje postupke .Limovi različitih debljina.sučeono . Mgorionik vježbe: .Razvija osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu 60 . boce za kiseonik i acetilen.Demonstracija gasove: kiseonik.automatsko prirodni gas . vodonik.

Demonstrira zavarivanje cijevi gasnim zavarivanjem 61 . lijevom i desnom rukom .Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica .Razlikuje zone i temperature plamena . pribor i materijal: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Razlikuje zone i temperature plamena .Koristi mjere zaštite pri zavarivanju .Rukuje opremom za gasno zavarivanje .Ugaono zavarivanje vježbe: .Alat. gorionik .Ugaono zavarivanje limova različitih debljina gasnim postupkom. lijevom i desnom rukom .Vrši paljenje.Vrši paljenje podešavanje i gašenje plamena .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara . vertikalnom i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .Rukuje opremom za gasno zavarivanje .Sučeono zavarivanje limova različitih debljina gasnim postupkom. boce za kiseonik i acetilen. pribor i materijal: .Vrši sučeono zavarivanje limova u horizontalnom.Alat.Limovi različitih debljina. podešavanje i gašenje plamena . vertikalnom i horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju .Vrši sučeono zavarivanje limova u horizontalnom.Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica .Limovi različitih debljina. gorionik .Priprema materijal za zavarivanje . boce za kiseonik i acetilen.

pribor i materijal: . mesing. boce za kiseonik i acetilen.Limovi različitih debljina. lijevom i desnom rukom.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju Kontroliše tačnost i kvalitet zavara Koristi mjere zaštite pri zavarivanju Priprema materijal za zavarivanje Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica Vrši paljenje podešavanje i gašenje plamena Razlikuje zone i temperature plamena Rukuje opremom za gasno zavarivanje Vrši zavarivanje cijevi u horizontalnom. vertikalnom i horizontalnovertikalnom kosom i nadglavnom položaju ose cijevi Kontroliše tačnost i kvalitet zavara Koristi mjere zaštite pri zavarivanju Razlikuje postupke gasnog zavarivanja i lemljenja Na osnovu poznatog sastava materijala bira dodatni materijal za zavarivanje ili lemljenje Razlikuje boce za gasove (acetilen. bakar.Gasno zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja. uz pomoć ogledala . cijevi.Demonstrira gasno zavarivanje i lemljenje obojenih metala (aluminijum. dodatni materijal. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - . bronza) - - 62 .Alat. pribor za stezanje .Stiče osjećaj o potrebi sistematičnosti u radu - vježbe: .

Demonstracija mekog lemljenja . pribor za stezanje vježbe: .Gasno lemljenjenje obojenih metala (aluminijuma. sredstva za čišćenje.Navikava se da samostalno planira i izvodi pojedine zadatke - - 63 . pribor i materijal: . dodatni materijal.Demonstrira: .osnovni materijalobojeni metali.Gasno zavarivanje obojenih metala (aluminijuma. sredstva za Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: . mesinga.Alat. izbor dodatnog materijala i sredstava za čišćenje i praška za lemljenje (paste) Pravilno postavlja djelove za lemljenje i izvor zagrijavanja Kontroliše tačnost i kvalitet spoja Primjenjuje mjere zaštite pri lemljenju Poznaje postupak tvrdog lemljenja Razlikuje dodatne materijale za tvrdo lemljenje.osnovni materijalobojeni metali. pribor i materijal: . gasovi. sredstva za čišćenje.Alat. bakra.Meko lemljenje . bronze) . kao i potrebu za predgrijavanjem Vrši pripremu materijala za zavarivanje ili lemljenje Vrši zavarivanje ili lemljenje Kontroliše tačnost i kvalitet zavarenog (zalemljenog ) spoja Koristi sredstva zaštite pri zavarivanju Razlikuje postupak mekog i tvrdog lemljenja Vrši meko lemljenje Vrši izbor i pripremu osnovnog materijala. gorionici za lemljenje i ostali pribor. dodatni materijal. pribor i materijal: . kiseonik) Prepoznaje vrste plamena i gorionika Prepoznaje vrste praška za čišćenje u zavisnosti od vrste materijala.Demonstrira spajanje djelova mekim i tvrdim lemljenjem . pribor za stezanje vježbe: . gorionici za zavarivanje i ostali pribor. dodatni materijal.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . prašak za lemljenje (pasta). izvor zagrijavanja vježba: - - . bronze) . mesinga. materijal.Tvrdo lemljenje - Formativni ciljevi učenik propan-butan.Pribor za lemljenje. gasovi. sredstva za čišćenje. bakra.Alat.

Tvrdo lemljenje . izvor zagrijavanja - 64 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik - Formativni ciljevi učenik čišćenje i prah Rukuje uređajem za topljenje legura i zagrijavanje materijala Pravilno postavlja djelove za lemljenje Vrši lemljenje Kontroliše tačnost i kvalitet spoja Primjenjuje mjere zaštite pri lemljenju Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . dodatni materijal.Alat. materijal. pribor i materijal: .Pribor za lemljenje. prašak za lemljenje.

pribor i materijal: . "X".Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Pospješuje otklanja greške saradnju u grupi .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i . limovi različite debljine.Sučeono zavarivanje tankih limova u horizontalnoj ravni. horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom i koritastom položaju . vertikalno.Priprema alat.Razvija osjećaj .Pripaja djelove za zavarivanje . jačina struje. lijevom i desnom rukom vježbe: .Vrši pripremu svim položajima materijala MAG postupkom . pribor i materijal: 65 .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon.Objašnjava djelove način njihovog uređaja za korišćenja zavarivanje MAG .Alat.zaštitni gas. horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju ("V".Uočava parametre karakteristike zavarivanja zaštitnih gasova i .Vježba: . vertikalnoj. "K" zavar) . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju.Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Zavarivanje električnim postupkom u zaštitnoj atmosferi .Demonstrira pribor i opremu za zavarivanje ugaonih elektrolučno zavara u svim zavarivanje MAG položajima MAG postupkom postupkom iz .Ugaono zavarivanje limova u horizontalnoj ravni.Sučeono zavarivanje debelihh limova u horizontalnoj ravni.Alat.Razlikuje postupke postupkom zavarivanja limova . dodatni materijal.Demonstrira sa jedne ili obje zavarivanje strane sučeonih zavara u .Uspostavlja i održava zavarivački luk . brzina žice. ugao nagiba elektrode) Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .Uspostavlja i održava zavarivački luk .Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) .Odabira dodatni jednog ili više materijal prolaza .Čisti i priprema ivice osnovnog materijala . pribor za stezanje . .Rukuje uređajem . vertikalnoj.Objašnjava izbor sigurnosti i za MAG postupak dodatnog preciznosti u rad zavarivanja materijala i .

Primjenjuje mjere Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Aparat za zavarivanje.Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja .Demonstrira zavarivanje cijevi MAG postupkom u položajima: . zaštitni gas.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu . limovi.Pripaja djelove za zavarivanje .Aparat za zavarivanje. limovi različite debljine.cijev miruje. cijevi.Pripaja djelove za zavarivanje .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna. pribor i materijal: .Uspostavlja i održava zavarivački luk . pribor za stezanje .Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida . dodatni materijal.Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja (ako je potrebna) .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi. brzina žice ugao nagiba elektrode) .Radi korjen (ako je potrebno) .cijev se okreće (rotira) a pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju .Vrši popunu šava . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučajeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose . jačina struje. pribor za stezanje i zaštitni gas vježba: . uz pomoć ogledala .Uređaj za zavarivanje.Zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja (horizontalna. pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi malih debljina do 6 mm) .Izrađuje korijen zavara .Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka vježbe: .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Alat.Vrši kontrolu zavarenog spoja . lijevom i desnom rukom.Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja . dodatni materijal.(zaštit 66 .Alat pribor i materijal: .

pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) . .Uspostavlja i održava zavarivački luk . vertikalno.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju ("V".cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju .MIG postupak zavarivanja visokolegiranih čelika .cijev miruje. zaštitni gas.MIG postupak zavarivanja visokolegiranih čelika ugaonih spojeva - . "K" zavar) .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju . punjena žica.Jača samouvjerenost i samosvjesnost vježbe: . "X".zaštitni gas.Rukuje uređajem za MIG postupak zavarivanja .Pripaja djelove za zavarivanje . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju i koritastom položaju .Alat.Sučeono zavarivanje visokolegiranih limova različitih debljina u horizontalnoj.Demonstrira zavarivanje punjenom žicom Formativni ciljevi učenik zaštite pri zavarivanju Rukuje uređajem za postupak zavarivanja punjenom žicom Vrši pripremu materijala Uspostavlja i održava zavarivački luk Pripaja djelove za zavarivanje Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave ni gas).Razlikuje postupke zavarivanja limova sa jedne ili obje strane .Alat. pribor i opremu za elektrolučno . limovi 67 .visokolegirani čelični limovirazličite debljine. pribor za stezanje vježba: .Ugaono zavarivanje limova u u horizontalnoj ravni. dodatni materijal. vertikalnoj.Vrši pripremu materijala .Priprema alat. pribor i materijal: .Demonstrira elektrolučno zavarivanje MIG postupkom: .Uočava karakteristike zaštitnih gasova i način njihovog korišćenja .Aparat za zavarivanje.Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) . limovi. pribor za stezanje - .Demonstrira MIG postupkom zavarivanja cijevi u položajima: . pribor i materijal: .

Ugaoni spojevi TIG zavarivanjem Formativni ciljevi učenik zavarivanje MIG postupkom . pribor za stezanje vježbe: . limovi.Čisti i priprema ivice osnovnog materijala .Vrši Izbor elektrode i parametara zavarivanja .zavarivanje visokolegiranih čelika .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .obojenih metala .Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja ( ako je potrebna) .Demonstrira MIG postupak zavarivanja obojenih metala .Demonstrira elektrolučno zavarivanje TIG WIG postupkom . pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) .analiza uslova(namjera.Projektni rad (tema-sto za zavarivanje. tema.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške . dodatni materijal. ugao nagiba elektrode) Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave različite debljine.Radi korjen (ako je potrebno) . pribor i materijal: . jačina struje.Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon. . pribor za stezanje .Sučeono zavarivanje TIG postupkom .Cjelokupan postupak se izvodi kroz niz faza: .50 časova) . sredstva.Aparat za zavarivanje.Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon. jačina struje . dodatni materijal.Pripaja djelove za zavarivanje .cijev miruje.Uspostavlja i održava zavarivački luk . brzina žice. lijevom idesnom.Odabira dodatni materijal .cijevi različite debljine.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . zaštitni gas.Pripaja djelove za zavarivanje .Stiče osjećaj o potrebi sistematičnosti u radu 68 .Demonstrira zavarivanje TIG postupkom zavarivanja cijevi u položajima: .(metod radanastava orjentisana ka aktivnostima) .Zavarivanje cijevi u svim položajima MIG postupkom zavarivanja.iz tablica . brzina žice i nagib elektrode) -Vrši pripremu materijala .Alat. uz pomoć ogledala .Vrši popunu šava .

pribor i materijal: .Alat.Uspostavlja i održava električni luk .Sučeono zavarivanje visokolegiranih čelika u horizontalnoj.Samo rješavanje zadatka se izvodi kroz šest faza: -informisanje -planiranje -odlučivanje -realizacija -kontrolisanje -procjena vježbe: .Demonstrira TIG postupak zavarivanja obojenih metala .Pripaja djelove za zavarivanje . zaštitni gas.Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine Vježbe: .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju Formativni ciljevi učenik . zaštitni 69 .Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu određenog sastava osnovnog materijala . pribor i materijal: .Uspostavlja i održava električni luk .Izrađuje korijen zavara .Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje MIG postupkom .Čisti i priprema ivice osnovnog materijala .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave metode) .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanje za određene spojeve (napon.Aparat za zavarivanje.Alat. horizontalnovertikalnoj ravni TIG postupkom . jačinu struje i brzinu žice) .Limovi različite debljine. limovi obojenih metala različite debljine. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučajeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose .Priprema alat. vertikalnoj. pribor za stezanje .Zavarivanje obojenih metala MIG postupkom zavarivanja . dodatni materijal.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju i zaštitnoj atmosferi .

limovi i cijevi različite debljine. lijevom i desnom rukom) . zaštitni gas. pribor za stezanje vježbe: .Vrši termičku obradu po potrebi prije i poslije zavarivanja . vertikalnom.Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala .Razvija pravilan odnos prema očuvanju materijalnih dobara Preporuke za izvođenje nastave gas.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Aparat za zavarivanje. odabira dodatni materijal iz tablica . pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje TIG Socijalizacijski ciljevi učenik . limovi različite debljine. zaštitni gas.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju . dodatni materijal.Alat. pribor i materijal: .Uspostavlja i održava zavarivački luk .Priprema alat. dodatni materijal.Vrši pripremu materijala . pribor i materijal: . horizontalnovertikalnom.Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu vježba: .Alat. kosom i nadglavnom položaju ose cijevi.Pripaja djelove za zavarivanje . lijevom i desnom rukom 70 . pribor za stezanje vježbe: . dodatni materijal.Zavarivanje cijevi u svim položajima (horizontalnom.Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) .Uočava karakteristike zaštitnih gasova i način njihovog korišćenja.Zavarivanje ugaonih spojeva TIG zavarivanjem obojenih metala .Sučeono i ugaono zavarivanje aluminijuma u svim položajima.Razlikuje postupke zavarivanja limova sa jedne ili obje strane .Rukuje uređajem za TIG postupak zavarivanja sa ili bez dodatnog materijala .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Aparat za zavarivanje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik otklanja greške . pribor za stezanje .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik -

Formativni ciljevi učenik postupkom Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala Čisti i priprema ivice osnovnog materijala Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu poznatog sastava osnovnog materijala Uspostavlja i održava zavarivački luk i pravilno vodi dodatni materijal Koristi propisanu tehnologiju zavarivanje za određene spojeve (napon, jačina struje , brzina žice i nagib elektrode) Pripaja djelove za zavarivanje Radi korjen (ako je potrebno) Vrši popunu šava Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja - ako je potrebna Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja - iz tablica na osnovu poznatog sastava osnovnog materijala Razlikuje volframove

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - Alat, pribor i materijal: - Aparat za zavarivanje, zaštitni gas, limovi različite debljine, dodatni materijal, pribor za stezanje

-

-

- Stiče naviku da vrši samokontrolu

-

-

- Navikava se na red i urednost

-

-

- Pospješuje saradnju u grupi i kooperativan rad

71

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida Pripaja djelove za zavarivanje Uspostavlja i održava zavarivački luk Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon, jačina struje, brzina žice i nagib elektrode) Izrađuje korijen zavara Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna, vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučjeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Priprema alat, pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje TIG postupkom Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu određenog sastava osnovnog materijala

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

-

-

-

-

72

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik - Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala - Čisti i priprema ivice osnovnog materijala - Pripaja djelove za zavarivanje - Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon, jačinu struje, brzina žice i nagib elektrode) - Uspostavlja i održava električni luk - Vrši termičku obradu prije i poslije zavarivanja -ako je potrebno - Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške - Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju - Na osnovu određenog sastava čelika određuje dodatni materijal i termičku obradu ( iz tablica) - Vrši pripremu materijala za zavarivanje - Vrši pripajanje djelova (pozicija za zavarivanje) - Vodi pravilno elektrodu (za izradu korjena vara i njegovu popunu) - Vrši kontrolu zavarenog spoja - Primjenjuje mjere

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Demonstrira zavarivanje visokolegiranih čelika - REL postupkom zavarivanja

- Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka

vježba: - Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna, vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni položaj - Alat pribor i materijal: - Uređaj za zavarivanje, limovi, dodatni materijal, pribor za stezanje,izvor toplote za zagrijavanje i otpuštanje

73

elektrode za žljebljenje vježbe: . kolica.Vodi pravilno elektrodu .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . rezervoar za prašak i peć za sušenje praha) . u toku i poslije zavarivanja)vizuelno penetrantima i kontrolu na nepropustljivost .Alat. pribor i materijal: . čekići.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Rad na automatima za zavarivanje sa prahom . bušilice.Navarivanje automatima pod prahom .Vrši pripremu materijala za zavarivanje . materijal-sivi liv. pribor i materijal:limovi.Alat.Navikava se na .( ili okretni sto).Pričvršćava lim na podloške ili na pozicioner Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježba: . osnovni materijal.Uređaji za zavarivanje.Opisuje rad na kooperativan rad aparature za EPP: automatima za (ispravljač.REL postupkom zavarivanja Formativni ciljevi učenik zaštite pri zavarivanju . zavarivanje pod komandni ormarić. pribor za stezanje .Primjenjuje propisanu žicu i prašak u zavisnosti od hemijskog sastava i debljine osnovnog materijala i vrši regeneraciju praha . automat za zavarivanje.Zavarivanje sivog liva .Prepoznaje djelove .Na osnovu određenog sastava sivog liva određuje dodatni materijal i termičku obradu ( iz tablica). hladno zavarivanje ili toplo zavarivanje .Vrši kontrolu zavarenog spoja (prije.izvor toplote za zagrijavanje i otpuštanje. prahom glava. dodatni materijali. prašak 74 .Demonstrira zavarivanje sivog liva .Priprema i čisti površine za zavarivanje . dodatni materijal.

Rukuje uređajem za zavarivanje . zavarivanje laserom. indukciono. zavarivanje eksplozijom Kontrola zavarenih spojeva .Stiče osjećaj o sistematičnosti u radu vježbe : .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Primjenjuje mjere punjenom žicom zaštite pri radu . podvodno zavarivanje.Vrši pripremu materijala. hladno.Posjeta radnim organizacijama koje se bave ovim postupcima zavarivanja . punjena žica . i određuje potrebu za zaštitnim gasom .Kontrola zavara prije.Alat.Uspostavlja i održava zavarivački luk .učenik .Pripaja djelove za zavarivanje .Razlikuje .Prepoznaje moguće greške zavarivanja.Opisuje kontrolu pripremljene prije. u toku i . frikciono. "V".Razlikuje djelove i zadatak uređaja za zavarivanje .Kontroliše . plazmom. "K". pribor .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Zavarivanje ostalim postupcima .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta Vježba: . uzroke i posledice grešaka .Sučeono i ugaono zavarivanje punjenom žicom u svim položajima . elektronskim snopom.Demonstrira rad .materijal: .Nabraja ostale postupke: postupke aluminotermijsko zavarivanja zavarivanje.Stiče naviku da koristi stručni jezik vježbe: . kontrolu u žljebove za toku zavarivanja i 75 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Zavaruje sučeono spojeve "I".limovi-osnovni materijal. sa podmetačima od bakra ili praška . ultrazvučno zavarivanje.

Vizuelna kontrola zavarenih spojeva . elektrolučno ili gasnim postupkom žljebi mjesta grešaka u zavaru Otklanja greške odgovarajućim postupkom zavarivanja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave posle zavarivanja vježba: .Jača penetrantima samouvjerenost i Razlikuje samosvjesnost u ispitivanja na: radu kidanje.Navikava se na sprečavanja samokontrolu grešaka i nastajanje napona Prepoznaje greške i način njihovog otklanjanja Brusi.Posjeta firmi koja se bavi ispitivanjem i kontrolom zavara 76 .Opisuje kontrole bez razaranja .zavareni uzorci . savijanje. praha Kontroliše tehniku rada Vizuelno kontroliše oblik i kvalitet zavara i prepoznaje greške Ispituje varove na nepropustljivost i vrši ispitivanje . kao i postupak .Informativni ciljevi i sadržaji učenik poslije zavarivanja Formativni ciljevi - - .Sredstva: . žice.penetrante .Opisuje kontrole razaranjem - .Otklanjanje grešaka u zavarenom spoju - - - učenik zavarivanje Kontroliše pripojene djelove i pripremu za zavarivanje Kontroliše parametre zavarivanja (prema uputstvu) Kontroliše upotrebu dodatnog materijala. žilavost i tvrdoću Prepoznaje vrste i uzroke grešaka u zavaru.

Tehnologija rada zavarivač. Beograd. 8. . . Beograd. urednost. DUZ Srbije. preciznost.. odgovoran odnos prema alatu. god.provjere praktičnih znanja (razumijevanje poslova i zainteresovanost učenika. 1980. M.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.o. Bogoljub Bajić .god.Prelazna ocjena na kraju školske godine. Šojić Pavle i Pribićević Nikola . tačnost. brušenje.Zavarivanje volframovom elektrodom -TIG.Radionica sa radnim mjestima za struganje. Podgorica. Zagreb. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 1982.god.5.Osnovi mašinstva za I i II stepen stručne spreme mašinske struke OOUR "Stručna knjiga". opremi i poštovanju propisa zaštite). Beograd. . šeme. DUZ Srbije . DUZ Srbije . Beograd.Zavarivanje i srodni postupci .redovnosti i kvaliteta vođenja dnevnika. uz prethodno obrazovanje za zavarivača. 9.Zavarivanje obloženom elektrodom . dvogodišnje mašinske škole: Lazar Filković . Maribor. Živčić Milan 6. Božidar Delić . bušenje. 1987.god. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika U toku klasifikacionog perioda učenik treba da ima najmanje dvije ocjene.god. "Bajić. uzorci alata i pribora. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .rezač gasom za I i II raz.o. . Okvirni spisak literature i drugih izvora . DTZ SRH .Modeli.d. 7. glodanje.usmenih odgovora i aktivnosti učenika na časovima.Viša stručna sprema iz područja mašinstva i obrade metala. V stepen ili majstorski ispit odgovarajućeg smjera. god. VKV.Elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnog i aktivnog gasa (MIG.Radionica sa radnim mjestima za zavarivača.MAG). Nebojša Pribićević. god.god. 1999. Ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz: . "Varstroj"d.GBB" o. 2005. Bogoljub Bajić . 77 . . Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Lendava. Murska Sobota 1981.Priručnik: Suština i tehnika postupaka električnog zavarivanja topljenjem metala i njihovih legura: Bogoljub Bajić. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .god. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .d. materijalima.Tehnološke osnove MAG postupka zavarivanja. skice. Beograd.Opšta mašinska praksa za I razred mašinske škole: Nikola Prgomelja. "Montavar metalna nova" d. od kojih jedna treba da bude sa usmene provjere znanja. 1987. 1987. Darko Bajić. Nikolić . 1995. . instrumentima. Beograd.

invertor) . .Zavarivanje i lemljenje .Pribor za stezanje .TIG.10.Vrste materijala za zavrivanje i njihova zavarljivost .Osnove mašinstva .Tehnologija . gasno i aluminotermijsko zavarivanje Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .Dozvoljeni naponi.Uređaji za MIG.Radionički crteži .Nerazdvojivi spojevi Uvod u zavarivanje Metali i legure Površinska zaštita Ispitivanje materijala . rotacioni pretvarač.Tehnički crteži . deformacije i stepen sigurnosti .Oprema (tarnsformator.Primjena uređaja za zavarivanje 78 . elektrootporno.MAG.Naponi i deformacije .Uređaji za zavarivanje ispravljač.Površinska zaštita (vrste i materijali) . agregat. Povezanost predmeta Znanja .

kombinovana po složenosti na odgovarajući način iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.Analizira svojstva legura u zavisnosti od mikrostrukture Tehničko gvožđe . materijala i vremena. .Određuje zateznu čvrstoću materijala statičkim metodama .Poznaje aluminijum i legure aluminijuma .Određuje tehnološko-metalurška svojstva materijala (zavarljivost.Analizira mehanička svojstva materijala .Prati liniju očvršćavanja legure .Uočava uticaj stalnih i legirajućih elemenata na svojstva čelika . Standardi znanja koji se ocjenjuju na završnom ispitu Sadržaj Znanja i vještine Svojstva . . Usmeni ispit traje najviše 20 minuta.poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.Poznaje osnove kristalografije i proces kristalizacije i legura .racionalno korišćenje energije. Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: .Razlikuje legure obojenih metala .Razlikuje i upoređuje svojstva i primjenu obojenih metala legure .Poznaje i upoređuje vrste čelika Obojeni metali i . .2. . Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 10 minuta.Uočava značaj i upotrebu guma 79 . ISPITNI KATALOG Tip ispita: USMENO Nastavnik/aktiv sastavlja detaljan spisak ispitnih pitanja na osnovu ispitnog kataloga. .znanja o karakteristikama i primjeni alata.Koristi fazne dijagrame . .Određuje tvrdoću materijala statičkim i dinamičkim dejstvom sile . lemljenje) Struktura metala . na prijedlog ispitivača.Poznaje pojam makromolekula gume .znanja o svojstvima materijala koja se koriste u zavarivačkim poslovima.Razlikuje legure za lemljenje Plastične mase i . . Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja.da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju. pribora i uređaja koji se koriste u zavarivačkim poslovima.Razlikuje vrste gvožđa .Poznaje dijagram stanja legura u sistemu Fe-C .Uočava značaj i upotrebu plastičnih masa .upotrebu odgovarajućih mjernih i kontrolnih postupaka. Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija.znanja o metodama i postupcima rada u zavarivačkim poslovima.Analizira dijagram zatezanja dobijen ispitivanjem epruvete statičkim dejstvom sile .Razlikuje svojstva materijala kao funkciju vrste atoma i hemijske materijala veze .sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja.

Sadržaj Goriva i maziva Kompozitni materijali Spajanje razdvojivim vezama Znanja i vještine . njihov značaj i primjenu Zna spajanje vijcima i navrtkama Zna spojeve pomoću klinova i čivija Zna spojeve pomoću žljebova i ozubljenja Poznaje spojeve pomoću konusnih površina Poznaje spojeve čvrstim nalijeganjem Poznaje spojeve opružno – zateznim prstenovima Poznaje vrste zakovanih spojeva i način zakivanja Zna greške pri zakivanju Poznaje vrste zakovica i materijal od koga se izrađuju Zna da čita tehničko-tehnološku i radnu dokumentaciju Poznaje postupak izvođenja zakivanja Poznaje alate. opremu i uređaje Objašnjava vrste i oznake elektroda Zna označavanje zavarenih spojeva Zna dimenzionisanje šavova prema debljini materijala Zna pripremu elemenata za zavarivanje i oblike žljebova Objašnjava način vođenja elektroda Objašnjava različite položaje zavarenih spojeva Zna pojam navarivanja Poznaje metode ispitivanja zavarenih spojeva bez razaranja Poznaje metode ispitivanja zavarenih spojeva sa razaranjem Poznaje pojmove elastične i plastične deformacije Poznaje materijale i alate za obradu deformacijom Navodi podjelu i objašnjava vrste obrade deformacijom Objašnjava pojam mehaničkog rezanja.Uočava svojstva i poznaje zadatak maziva . opremu i uređaje Objašnjava TIG postupak zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava postupak rezanja plazmom. opremu i uređaje Objašnjava postupak rezanja elektrodama.Razlikuje gasovita goriva i poznaje njihovu upotrebu . opremu i uređaje Objašnjava postupak gasnog zavarivanja. opremu i uređaje Poznaje značaj termičke obrade 80 Spajanje zakivanjem Spajanje lemljenjem Spajanje zavarivanjem Oblikovanje deformisanjem Obrada rezanjem Termička i . opremu i uređaje Objašnjava postupak elektrootpornog zavarivanja. opremu i uređaje Poznaje i objašnjava MIG postupak zavarivanja. pribore i opremu za zakivanje Poznaje meko lemljenje Priprema lemljene spojeve Čisti lemljene spojeve (mehaničko i hemijsko) Poznaje vrste lemova i dodatne materijale Zna temperaturu pri mekom lemljenju Poznaje tvrdo lemljenje Zna uređaje za tvrdo lemljenje Zna dodatne materijale za tvrdo lemljenje Razlikuje meko i tvrdo lemljenje Poznaje osnovna svojstva zavarenih spojeva Objašnjava formiranje zavarivačkog luka Objašnjava postupak REL zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava EPP postupak zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava MAG postupak zavarivanja.Razlikuje kompozitne materijale Poznaje vrste razdvojivih veza. opremu i uređaje Objašnjava ostale specijalne vrste zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava pojam gasnog rezanja.

Zna primjere i primjenu termičke obrade u praksi .Sadržaj termohemijska obrada Računari u tehnologiji za zavarivanje Automatizacija i mehanizacija u zavarivanju Znanja i vještine .Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika.Zna i objašnjava automatske linije i uređaje za: elektrootporno.Tabele. katalozi. dodatni materijali i oprema) u termičkoj obradi .Zna primjenu parametara (temperatura. šeme veza.Zna tehnološke postupke izvođenja termičke i termohemijske obrade . slike. Literatura i drugi izvori . uređaja i postrojenja. 81 . modeli i crteži elemenata. MAG. MIG. EPP. TIG i ostale vrste zavarivanja Dozvoljena pomagala . opremu i uređaje i dodatne materijale za zaštitu metalnim prevlakama i plakiranjem .Zna postupke. vrijeme izvođenja.Poznaje mogućnosti upotrebe računara u mašinstvu i zavarivanju .

Prepoznaje suštinu rada transformatora i generatora. vrste struje kao i vrste talasa naizmjenične i jednosmjerne struje .Objašnjava invertere za zavarivanje.Razlikuje vrste elektroda.sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja.znanja o metodama i postupcima rada u zavarivačkim poslovima.znanje i objašnjenje principa rada uređaja.racionalno korišćenje energije. odnosno osnovnu klasifikaciju izvora napajanja . provodnike .Vrši klasifikaciju izvora napajanja. Standardi znanja koji se ocjenjuju na završnom ispitu Sadržaji Znanja i vještine Uređaji za ručno elektrolučno . .da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju.upotrebu odgovarajućih mjernih i kontrolnih postupaka. zna šta su režimi rada pri zavarivanju. . . ograničenja i prednosti u upotrebi. kao i mogućnosti i ograničenja njegove primjene .znanje tehnološkog postupka spajanja i rezanja.racionalno korišćenje energije. . objašnjava atomsku zavarivanje strukturu.poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline. princip provođenja elektriciteta kroz metale. odnosno elektrodama za REL zavarivanje .Vrši poređenje rada naizmjeničnom i jednosmjernom 82 .Navodi osnovne izvore struje za REL zavarivanje.Poznaje podjelu i označavanje REL zavarivanja i elektroda. . upotreba elektronike kod aparata za zavarivanje . .Definiše pojam ručnog elektrolučnog zavarivanja. . njegove prednosti kao i nedostatke .poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline. prema standardima . njihov sastav i oblogu . .Upoznaje se sa dodatnim materijalom za zavarivanje.znanje i vještinu izbora metala za spajanje i potrebnog alata.Definiše rad pretvarača i agregata. zna šta je direktni i obrnuti polaritet . izvora za napajanje . materijala i vremena.Objašnjava specifičnosti zavarivačkog luka .Prepoznaje uređaje u praksi .Zna šta je napon praznog hoda. . njegove prednosti i mane kao i mogućnosti primjene . materijala i vremena.Naziv predmeta: UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: .znanja o uređajima i njihovim karakteristikama koja se koriste u zavarivačkim poslovima. .Vrši poređenja spoljne karakteristike različitih uređaja .Objašnjava rad transformatora.Poznaje izvore naizmjenične i jednosmjerne struje za napajanje .Definiše šta je elektricitet. .Obrazlaže rad ispravljača za zavarivanje .

zna šta je 83 . poznaje suštinu gorivih gasova Poznaje načine prenošenja toplote.Sadržaji Uređaji za elktrolučno zavarivanje u zaštitnoj atmosferi Uređaji za elektrootporno zavarivanje Uređaji za gasno zavarivanje - Znanja i vještine strujom. linijsko ili šavno zavarivanje Definiše pojam gasnog rezanja i zavarivanja. Obrazlaže osnovne djelove uređaja i pribora za REL zavarivanje Poznaje mogućnosti multifunkcionalnih uređaje za zavarivanje Definiše pojam elektrolučnog zavarivanja u zaštitnoj atmosferi. kao i mogućnosti upotrebe Navodi gorive gasove i njihove osobine. kao i njihove bitne karakteristike Definiše osnovne sastavne elemente uređaja za MIG-MAG zavarivanje Vrši poređenje primjenjenih žičanih elektroda kao i zaštitnog gasa za MIG-MAG zavarivanje. kao i njihovu osnovnu podjelu Poznaje podjelu i označavanje kako postupka zavarivanja tako i dodatnog materijala prema standardima Prepoznaje suštinu postupka MIG-MAG-TIG zavarivanja. kao i njihovu osnovnu podjelu Poznaje podjelu i označavanje kako postupka zavarivanja tako i dodatnog materijala prema standardima Prepoznaje suštinu postupka elektrootpornog zavarivanja. zna njihove osobine i mogućnosti upotrebe Nabraja sastavne djelove i opisuje uređaje i pribor za zavarivanje Objašnjava mogućnosti mehanizacije i automatizacije zavarivanja Definiše pojam elektrootpornog zavarivanja u zaštitnoj atmosferi. zna njegove oznake prednosti i nedostatke. zna šta je mješač gasova i mogućnosti njegove upotrebe Pravi razliku između naizmjenične i jednosmjerne struje kod TIG zavarivanja Objašnjava sastavne djelove aparata za TIG zavarivanje Shvata suštinsku razliku navedenih postupaka i opredjeljuje se za onaj za koji ocijeni da će dati najviši kvalitet u zavisnosti od zahtjeva Definiše osnovne vrste prenosa dodatnog materijala pri zavarivanju Nabraja zaštitne gasove. kao i njihove bitne karakteristike Definiše osnovne sastavne elemente uređaja za elektrootporno zavarivanje Navodi elektrode i razlikuje upotrebu u zavisnosti od parametara rada Definiše struju kod uređaja za zavarivanje Shvata suštinsku razliku između uređaja za zavarivanje i opredjeljuje se za onaj za koji ocijeni da će dati najviši kvalitet u zavisnosti od zahtjeva Analizira uticaj režima zavarivanja na kvalitet spoja Određuje parametre za tačkasto. kao i njihova primjena u različite svrhe.

Sadržaji Uređaji za hladno zavarivanje - Uređaji za aluminotermijsko zavarivanje Frikciono zavarivanje Ultrazvučno zavarivanje Znanja i vještine sagorijevanje. kao i obrazlaže svaku pojedinu stavku Razlikuje moguću prednost AT zavarivanja u odnosu na druge postupke za zavarivanje šina Objašnjava postupak pripreme i samog zavarivanja AT postupkom. zna da upotrijebi višenamjenski ključ za otvaranje ventila Obrazlaže upotrebu baterija za gasno rezanje i zavarivanje. kao i zna da upotrijebi sav pripadajući alat i pribor Upoznaje opremu za AT zavarivanje i nabraja i obrazlaže svaku pojedinačnu stavku Interpretira osnovni princip zavarivanja na hladno Određuje potreban alat za spajanje Razlikuje metale kod kojih se primjenjuje Zna mogućnosti primjene Zna parametre i postupak Shvata kako se ostvaruje kontakt djelova Interpretira faze procesa Interpretira osnovni princip Interpretira uređaj i njegove sastavne djelove Razlikuje metode primjene Interpretira osnovni princip Interpretira proces spajanja Određuje primjenu Analizira i interpretira osnovni princip Određuje gdje se primjenjuje Interpretira efekat “dubokog zavarivanja” Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja laserom Određuje primjenu. zna šta je razvod gorivih plinova Uočava značaj nepovratnog ventila Definiše pojam aluminotermijskog zavarivanja kao i mogućnosti njegove primjene Nabraja materijal za zavarivanje. kao i opasnosti pri njihovom rukovanju. poznaje gorionik za rezanje Upoznaje da upotrijebi redukcioni ventil i ventil za povratni udar. kao i velikih rezervoara. zna primjenu boca za gasove kiseonik i actilen Zna primjenu manometra. prednosti i nedostatke postupka Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja plazmom Određuje gdje se primjenjuje Zna suštinu rezanja plazmom Objašnjava mogućnosti i ograničenja primjene rezanja Zavarivanje livačko Zavarivanje elektronskim snopom Zavarivanje laserom i plazmom 84 . redukcionog ventila za boce. poznaje osobenosti kod zavarivanja skretnica i raskrsnica (ukrštanja) Poznaje osobitosti pri AT zavarivanju različitih šina (materijala). zna vrste plamena Upoznaje se sa čitavim sistemom kao i baterijama za gas. kao i suštinu njihovog rada Razlikuje boce kiseonika i acetilena.

slike. 85 . rastojanje dizne od materijala) rezanja plazmom Dozvoljena pomagala .Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika.Sadržaji Znanja i vještine plazmom . protok gasa i plazme.Zna da odredi parametre (amperaža. modeli i crteži elemenata.Tabele. uređaja i postrojenja. šeme veza. Literatura i drugi izvori . katalozi.

da li može prekontrolisati i ocijeniti kvalitet rada.sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja.poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .vođenje elektrode u horizontalnoj.kontroliše zavareni spoj Zavarivanje austenitnih čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima .znanja o tehnološkim postupcima obrade materijala i izrade djelova. MAG. i TIG postupaka zavarivanja. .izvođenje korjena vara i njegova popuna .izvođenje korjena vara i njegova popuna 86 .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .MIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .da li zna planirati i pripremiti postupak rada. materijala i vremena. .REL postupkom zavarivanja .priprema materijala za zavarivanje . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju . MIG.pripajanje pozicija za zavarivanje . gasnog zavarivanja i rezanja i navarivanja. .pripajanje pozicija za zavarivanje .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja . .sposobnost učenika da koristi odgovarajuće mjerne i kontrolne postupke.da li se učenik osposobio za izvođenje osnovnih postupaka REL zavarivanja. .priprema materijala za zavarivanje .sposobnost učenika da odabere odgovarajući postupak prilikom obavljanja praktičnih zadataka.izvođenje korjena vara i njegova popuna .Ispitni katalog praktičnog dijela završnog ispita Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: .MAG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) . . . . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .da li je učenik stekao osnovna znanja iz kontrole zavarenih spojeva i otklanjanja nastalih grešaka.obloženom elektrodom (na osnovu crteža) . .pripajanje pozicija za zavarivanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima .da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju.priprema materijala za zavarivanje . Spisak zadataka za završni ispit Zavarivanje čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima . .vođenje elektrode u horizontalnoj.racionalno korišćenje energije.da li se učenik osposobio za izvođenje lemljenja.

priprema materijala za zavarivanje .termička obrada (ako je potrebna) .vođenje elektrode u horizontalnoj.priprema materijala za zavarivanje .priprema materijala za zavarivanje .reparaturno zavarivanje (na osnovu crteža) .vođenje elektrode u horizontalnoj.vođenje elektrode u horizontalnoj.pripajanje pozicija za zavarivanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje aluminijuma TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .izvođenje korjena vara i njegova popuna .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje sivog liva.priprema materijala za zavarivanje .termička obrada (ako je potrebna) .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .izvođenje korjena vara i njegova popuna .izvođenje korjena vara i njegova popuna .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje austenitnih čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima .priprema materijala za zavarivanje .termička obrada (ako je potrebna) .vođenje elektrode u horizontalnoj.vođenje elektrode u horizontalnoj.termička obrada (ako je potrebna) . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .pripajanje pozicija za zavarivanje . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .pripajanje pozicija za zavarivanje .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju 87 .pripajanje pozicija za zavarivanje .izvođenje korjena vara i njegova popuna .vođenje elektrode u horizontalnoj.pripajanje pozicija za zavarivanje . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje obojenih metala sučeono i ugaoni spojevi u horizontalnom i vertikalnom položaju .TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .MIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .izvođenje korjena vara i njegova popuna .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje obojenih metala sučeono i ugaoni spojevi u horizontalnom i vertikalnom položaju . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .

paljenje plamena .termička obrada (ako je potrebna) .pripajanje pozicija za zavarivanje .ručnim postupkom (na osnovu crteža) . Ako se dio zadatka radi prije ispita.kontroliše zavareni spoj Gasno rezanje .priprema materijala za zavarivanje . Tehničko-tehnološka dokumentacija radi se pod nadzorom mentora.u horizontalnoj.automatskim postupkom (na osnovu crteža) .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje aluminijuma . uz odgovarajuću tehničko-tehnološku dokumentaciju. 88 .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .termička obrada (ako je potrebna) .priprema materijala za zavarivanje . Ispitni odbor za svaki pojedinačni zadatak propisuje uslove rada: da li se kompletan zadatak radi pred komisijom ili je zadatak moguće do određene faze.paljenje plamena .vođenje elektrode u horizontalnoj.rukovanje gorionikom za rezanje . što mentor garantuje svojim potpisom. datih u ispitnom katalogu.priprema materijala za rezanje . uz odgovarajuću tehničkotehnološku dokumentaciju..rukovanje gorionikom za zavarivanje .koristi sredstva zaštite pri radu Uputstva za sprovođenje završnog ispita Praktični rad na završnom ispitu obuhvata samostalan rad na proizvodu ili usluzi sa odbranom. kao i sam zadatak.paljenje plamena . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .koristi sredstva zaštite pri radu Gasno zavarivanje limova i cijevi (na osnovu crteža) .REL postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .vođenje dodatnog materijala.pripajanje pozicija za zavarivanje .priprema materijala za rezanje . Konkretan sadržaj praktičnog zadatka za završni rad definiše se i određuje na osnovu okvirnog spiska zadataka. uraditi prije ispita a da se finalizacija zadatka uradi na samom ispitu.kontroliše zavareni spoj .izvođenje korjena vara i njegova popuna .rukovanje gorionikom za automatsko rezanje . član ispitnog odbora treba da ima uvid u tok rada.koristi sredstva zaštite pri radu Gasno rezanje . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .izvođenje korjena vara i njegova popuna .

priručnici. kao i kad je upotreba materijala mnogo veća od potrebne. 3. Na ispitu se radi finalizacija rada. kalkulator. Kandidat priprema dio rada prije ispita. alati. 1. a predviđeno vrijeme za rad prekoračuje za više od 20%. udžbenici. usmeni odgovori Usmeno Usmeno i pismeno 89 . Naziv predmeta Tehnologija Opšte mašinstvo Praktična nastava Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Obavezni načini provjeravanja znanja Usmeno i pismeno (test) Usmeno i pismeno (radovi na vježbama) Ocjena praktičnog rada. br. čak i pri rješavanju jednostavnih problema. Završni ispit traje do četiri sata. . pri čemu za pojedinačne zadatke poštuje sljedeće odnose: Područje ocjenjivanja Priprema zadatka Stručnost i izvođenje (kvalitet) Tehnička dokumentacija Odbrana Ukupno Udio 20-40% 40-60% 0-20% 10-20 100% Kandidat je ocijenjen ocjenom nedovoljan ako je pri izradi (provođenju) rada nezainteresovan. nesamostalan. 3.pribor za crtanje. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA Red. po odluci ispitne komisije. Dozvoljena pomagala Na praktičnom dijelu završnog ispita dozvoljena su sljedeća pomagala: . Usmeni odgovor (odbrana) traje najviše 20 minuta. odnosno neodgovarajućim redosljedom. uređaji u skladu sa katalogom znanja. treba stalnu pomoć nastavnika ili člana komisije. 2.Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. . Literatura i drugi izvori . po odobrenju ispitne komisije. ako često krši propise o zaštiti na radu ili radne postupke – operacije izvodi nepravilno. Međuispit traje do šest sati i uključuje izradu ispitnog rada. u zavisnosti od vrste zadatka.mašine. Ispitna komisija priprema kriterijume za ocjenjivanje. tehničke dokumentacije i usmeni odgovor (odbranu).Znanja i vještine koje se provjeravaju i ocjenjuju na ispitima Na ispitima provjeravamo praktična znanja i spretnosti koje su učenici dobili u procesu praktičnog obrazovanja: jednim individualnim ispitnim radom na završnom ispitu. odbranom rada. 4. sa do tri zadatka (rada) na međuispitu. 5.

škola bi izradila individualni program (nacrt) uzimajući u obzir odluku o usmjerenju.iz nastavnog plana izostavljaju se predmeti Fizičko vaspitanje i slobodne aktivnosti. čemu se uzimaju u obzir načini provjeravanja znanja (usmeno.odrasli ne polažu međuispit kod dualnog obrazovanja. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih predmeta tekuće godine postigli prelaznu ocjenu. . Završni ispit se sastoji iz: .za odrasle ne vrijede uslovi za napredovanje koji su određeni u programima nego uslovi koje utvrdi škola u nacrtu izvođenja obrazovnog programa za odrasle. . PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA Red. . pismeno. 7. .provjeravanje znanja izvodi se putem ispita pri. koji time prestaju biti uslov za završetak obrazovanja.4. razvrstani po taksonomskim stepenima i način provjeravanja dati su u ispitnom katalogu. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA U skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama. predmeta područje rada Mašinstvo i obrada 1. vježbe.škola izradi prilagođen program praktičnog obrazovanja s obzirom na poslove i zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja. Naziv Profil stručne spreme – Izvođač nastave Stručna sprema br.usmenog ispita iz stručno-teorijskog predmeta i . Tehnologija Nastavnik Visoka metala Opšte Mašinstvo i obrada 2. Nastavnik Visoka mašinstvo metala 90 .praktičnog rada sa odbranom.obrazovni program Zavarivač/Zavarivačica – potrebno je završiti zadnju godinu obrazovanja sa pozitivnim ocjenama iz svih predmeta. O tipu ispita iz maternjeg jezika i književnosti odluku donosi Zavod za školstvo. odraditi sve slobodne aktivnosti. Standardi znanja. Individualni program omogućava prilagođeno izvođenje kako bi učenici dostigli propisani stručni standard u svim predmetima. 6. praktični rad) određeni obrazovnim programom. odnosno nadležni Savjet. realizovali slobodne aktivnosti i obavili profesionalnu praksu. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH Programi iz stručnog obrazovanja koji su pripremljeni za mlade izvode se i za odrasle u skladu sa polaznim osnovama za prilagođavanje izvođenja obrazovnih programa obrazovanju odraslih tako da: . Škola je obavezna da odraslima ponudi sportske aktivnosti kojima se odrasli mogu dobrovoljno priključiti. Kao stručno-teorijski predmet učenik polaže Tehnologiju ili Uređaje za zavarivanje. Za završetak srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju . obaveze iz praktičnog obrazovanja u procesu rada i završni ispit. Uslov za izlazak na ispit je priložen ovjeren dnevnik rada praktične nastave za sve tri godine. 5.pismenog ispita iz Maternjeg jezika i književnosti. .

BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE Broj časova kod kojih se Vrste nastave Red. Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome da doprinose kako rekreaciji i opštekulturnom uzdizanju učenika. Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Nastavnik Nastavnik Visoka Visoka Profil stručne spreme – područje rada Mašinstvo i obrada metala. br. Slobodne aktivnosti sadrže obavezne i sadržaje po izboru učenika. SLOBODNE AKTIVNOSTI Slobodne aktivnosti učenika sastavni su dio nastavnog plana i obrazovnog programa. 91 .Red. 5. 4. Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Praktična nastava II III III I II III 72 66 33 360 432 660 56 52 33 360 432 660 360 432 660 16 14 T. II 72 56 16 I 108 72 36 2. Naziv predmeta Izvođač nastave Nastavnik Stručna sprema Viša Srednja 3. Praktična nastava Instruktor Srednja 4. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA Obrazovni program može da se izvodi u školskom ili dualnom obliku 8. Ukupno odjeljenje dijeli Naziv predmeta Razred br. Opšte mašinstvo II 108 72 36 3.1. prethodno obrazovanje za zavarivača Majstorski ispit za zavarivača VKV – V stepen zavarivač Majstorski ispit za zavarivača VKV – V stepen zavarivač Mašinstvo i obrada metala Ekonomija 8. časova na grupe T V P T V P I 72 56 16 Tehnologija 1.vježbe P.teorijska nastava V. tako i upotpunjavanju stručnog znanja.praktična nastava 9. 5.

pozorišne. kao i za završetak obrazovnog programa. dramska. muzejima. 92 . .posjete sajmovima informatike.učešće u raznim sekcijama (sportska.filmske.učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznavanju određenih oblasti. Program profesionalne prakse mora biti u korelaciji sa programom stručnoteorijskih predmeta.dani sporta. muzička.ekološke aktivnosti.posjete institucijama i preduzećima koja su stručno vezana s obrazovnim programom koji se realizuje. prva pomoć. ali su učenici obavezni da realizuju sadržaje slobodnih aktivnosti jer je to uslov za napredovanje u viši razred. .Program slobodnih aktivnosti priprema škola.informatička. likovna. Sadržaji po izboru učenika: . . polazeći od utvrđenog broja časova u nastavnom planu (u I i II razredu po 36 časova godišnje.posjeta istorijskim spomenicima. uz priložene skice. Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje. Profesionalna praksa izvodi se u odgovarajućim preduzećima ili objektima škole. Obavezni sadržaji vezani za stručno-teorijsko područje: . muzičke predstave i likovne izložbe. . Profesionalna praksa se ne ocjenjuje. a u trećem razredu 33 časa godišnje). ali je uslov za završetak razreda.organizovanje dopunske i dodatne nastave i dr. Podatke o profesionalnoj praksi (ime i prezime učenika. Dnevnik profesinalne prakse potpisuje lice zaduženo za realizaciju programa. 10. . mjesto i vrijeme izvođenja) evidentiraju se u posebnim rubrikama u odjeljenskim knjigama. u skladu sa nastavnim planom. literarna. tehnički i internet klub i dr. sajmu knjiga i dr. . tehnike i nastavne tehnologije. saobraćajni propisi. . šeme ili neke druge elemente tehnološko-tehničke dokumentacije. PROFESIONALNA PRAKSA Učenici I i II razreda obavljaju profesionalnu praksu nakon završetka nastavne godine.socijalni rad učenika. O realizaciji programa profesionalne prakse učenik je obavezan da vodi dnevnik profesionalne prakse u koji upisuje sadržaje rada po danima. .). Za izradu programa profesionalne prakse i njenu realizaciju zadužena je škola. Program slobodnih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg plana rada škole i to: Obavezni sadržaji vezani za opšteobrazovno područje: .