P. 1
3-03 Zavarivac

3-03 Zavarivac

|Views: 592|Likes:
Published by Meda Medic

More info:

Published by: Meda Medic on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

OBRAZOVNI PROGRAM

ZAVARIVAČ

SADRŽAJ OPŠTI DIO .................................................................................................. 3 1. NAZIV PROGRAMA: ZAVARIVAČ/ZAVARIVAČICA ................................................. 3 2. NASTAVNI PLAN ....................................................................................... 3 POSEBNI DIO ............................................................................................... 5 1. PREDMETNI PROGRAMI ............................................................................... 5 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI: .................................................................... 5 1.2. STRUČNO TEORIJSKI PREDMETI .................................................................. 6 1.2.1. OPŠTE MAŠINSTVO ............................................................................... 6 1.2.2. TEHNOLOGIJA .................................................................................. 16 1.2.3. UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE ................................................................... 29 1.2.4. PREDUZETNIŠTVO .............................................................................. 41 1.3. PRAKTIČNA NASTAVA ............................................................................ 46 2. ISPITNI KATALOG .................................................................................... 79 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA .................................................. 89 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA..................... 90 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ......................... 90 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH .......................... 90 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA .......................... 90 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA .............................. 90 8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................... 91 9. SLOBODNE AKTIVNOSTI ............................................................................ 91 10. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................ 92

2

OPŠTI DIO 1. Naziv programa: ZAVARIVAČ/ZAVARIVAČICA 2. Nastavni plan
Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Nastavni predmeti - grupe predmeta Opšteobrazovni predmeti Maternji jezik i književnost Matematika Strani jezik Informatika Fizičko vaspitanje Društvena grupa predmeta Istorija Geografija Sociologija Prirodna grupa predmeta Fizika Biologija Hemija 16 3 2 576 108 72 1 1 36 36 2 12 3 2 2 5 10 1 32 36 180 360 36 1152 7 12 1 32 36 72 432 108 72 72 252 432 36 1152 2 1 3 20 1 32 33 66 33 99 660 33 1056 8 264 36 36 72 1272 216 144 138 33 531 1452 105 25 dana 3360 105 1 1 36 36 2 72 36 36 72 3 3 2 2 2 108 108 72 72 72 2 72 2 66 2 2 2 72 72 72 2 2 2 66 66 66 246 246 210 72 210 I sed. god. sed. II god. sed. III god. Ukupno

UKUPNO A B Stručno-teorijski predmeti 1. 2. 3. 4. Opšte mašinstvo Tehnologija Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo

UKUPNO B Praktična nastava sa C tehnologijom zanimanja D Slobodne aktivnosti E F Profesionalna praksa Broj časova

10 dana

15 dana

G Broj radnih sedmica Ukupno (A+B+C+D) = 3.360

3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - omogućiti svestran razvoj pojedinca i njegovu socijalnu integraciju; - osposobiti učenike za planiranje, pripremu, izvođenje, kontrolu i vrednovanje rada u zanimanju; - osposobiti učenika za čitanje tehničke dokumentacije; - produbiti i proširiti opšte obrazovanje u funkciji struke i obezbijediti - stručno-teorijska i praktična znanja, za kvalitetan rad u zanimanju; - osposobiti učenika za rezanje i obradu djelova električnim lukom i gasnim postupkom; - osposobiti učenika za zavarivanje i navarivanje djelova ručnim i elektrolučnim postupkom; - osposobiti učenika za zavarivanje električnim lukom u zaštiti inertnih gasova i mješavini gasova; - osposobiti učenika za spajanje djelova elektrootpornim zavarivanjem;
3

odnosno uključivanje u program za obrazovanje odraslih . 6. obrazovanje u 4 . 5. priborima i uređajima za zavarivanje.brinuti o vlastitim aspektima zdravlja i zdravlja svojih kolega. .razvijati sposobnost socijalne komunikacije i spremnost za razvijanje međuljudskih odnosa.U redovnom obrazovanju učenici prelaze u viši razred ako su iz svih predmeta tekuće godine postigli prelaznu ocjenu. .steći znanja za ispunjavanje potrebne radne dokumentacije i dokumenata o evidenciji stanja. mjere bezbjednosti i sprečavanja nesreća. .steći osnovna znanja o preduzetništvu.uvjeriti se da je primijenjena zaštita od opasnosti. .Za upis u dualni oblik obrazovanja potrebno je da učenik ima sklopljen ugovor sa poslodavcem. mogu se upisati lica koja su završila osnovnu školu ili završila dvogodišnju stručnu školu i nijesu starija od 17 godina. . Izuzetno. . Lica koja su napunila 18 godina uključuju se u program za obrazovanje odraslih. 7. . Obrazovanje koje se stiče . . koji donosi škola. Trajanje obrazovanja . Uslovi za upis. u sladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju. 4. . Prohodnost . mjere zaštite.Odrasli napreduju po programu u skladu sa planom za izvođenje obrazovnog programa za odrasle.Obrazovanje traje tri godine.Završetkom obrazovnog programa učenik stiče srednje stručno trogodišnjem trajanju – ZAVARIVAČ.. . .rukovanje alatima.razvijati ekološku svijest i odgovornost u poštovanju mjera zaštite na radu i zaštiti okoline.Lica koja su završila dvogodišnju stručnu školu mogu se uključuti u drugi ili treći razred srodnog zanimanja uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita. realizovali slobodne aktivnosti i obavili profesionalnu praksu. .U školu za sticanje srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju – obrazovni program Zavarivač/Zavarivačica. navarivanje i siječenje djelova gasnim postupkom.osposobiti učenika za spajanje djelova postupkom mekog i tvrdog lemljenja.osposobiti učenika za zavarivanje. u školu se mogu upisati lica do 18 godine uz odobrenje Nastavničkog vijeća škole. uređaja i pribora.Ako se za upis prijavio veći broj kandidata od broja raspisanih mjesta Ministarstvo prosvjete i nauke donosi odluku o dopunskim kriterijumima za upis.

1.1.1.7.1. INFORMATIKA 1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI: 1.11.1.3.10.1.1. BIOLOGIJA SA EKOLOGIJOM 1.1. STRANI JEZIK 1.4.1.6. ISTORIJA 1.8. FIZIKA 5 . MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1. HEMIJA 1.POSEBNI DIO 1.1. SOCIOLOGIJA 1.1.1.5. MATEMATIKA 1.2. GEOGRAFIJA 1.9. PREDMETNI PROGRAMI 1.1. FIZIČKO VASPITANJE 1.

Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 72 72 144 Vježbe 36 36 72 Praktična nastava Ukupno 108 108 216 T .Poštuje ekološke zahtjeve i razvija osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala.Čita i razumije tehničke crteže.Izrađuje tehničko-tehnološku dokumentaciju. . .1.Konstruiše jednostavnije mašinske proizvode.teorijska nastava.Stekne nephodna znanja o strukturi materijala i uticaju strukture na promjenu svojstva materijala. . odjeljenje se ne dijeli na grupe 3. tabele.TEORIJSKI PREDMETI 1.vježbe.Crta jednostavne tehničke radioničke i sklopne crteže mašinskih elemenata i manjih sklopova. . u skladu sa standardima. . standarde.Nauči da koristi priručnike. . Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenik će biti u mogućnosti da: . . neophodnom za komuniciranje u struci.2. šeme i tehničku dokumentaciju. Naziv predmeta: OPŠTE MAŠINSTVO 2. 6 .Upozna način označavanja po standardu mašinskih materijala.1. . dijagrame. tabele i druge vrste stručnih tekstova.2. .Ovlada stručnom terminologijom.Razvija osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu. STRUČNO . odjeljenje se ne dijeli na grupe V .Zna pravilan i racionalan izbor materijala. . uputstva i propise. OPŠTE MAŠINSTVO 1.

Razlikuje koso i ortogonalno .Izvlači osnovne i . .Crtanje geometrijskih konstrukcija . osjećaj za kotne linije.Upoznaje se sa: kulturu. pravilnog kotiranja zaglavljima. elipsu Osnovi nacrtne geometrije i tehničkog crtanja . zaglavlje i standardima.Razlikuje centralno . vježbanjem na tolerancijama i primjerima njihovom . crtanje mašinskih elementa uz upotrebu pravila posebnih pogleda.Upoznaje se sa skicom jednostavne tehnikom izrade elemente jednostavnijih crteža Geometrijske konstrukcije . presjeka i . pozicione oznake vrstama tehničkih elemenata crteža.Dijeli duž na njednakih djelova . i šrafiranja sastavnicama.Projekcije tijela crtanje tijela u izometriji na osnovu projekcija .Crta paralelne i . . kvadrat.Prostorno prikazuje .Razvija osjećaj za .Crta simetrale duži geometrijske i uglova konstrukcije .Crta projekcije oktanata tačke na jednu.Upotreba linija .Konstruiše pravilan trougao. aksonometrije dvije i tri ravni .Dopunjavanje pogleda.Upoznaje pojam i kulturu i paralelno osnovne elemente projiciranje projektovanja .Razvija tehničku .Crta projekcije duži u opštem i specijalnom položaju .Spaja prave linije lukom datog poluprečnika .Razvija tehničku .Navodi i nabraja preciznost I normalne prave osnovne urednost .Crta projekcije osnovnih geometrijskih 7 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnovi tehničkog crtanja .Ispisuje tehničko primjenom u pismo mašinstvu . ispisuje tehničko crtanje.Crtanje kontura mašinskih djelova . priborom za red i urednost šrafira.Ovladava tehnikom razmjerama. šestougao.4.Crtanje projekcija na osnovu izometrijskog izgleda .Upoznaje pojam projiciranje kvadranata.Rad u olovci Vježbe: . petougao.

Kotira i označava metrički i cijevni navoj 8 .Crta i označava presjeke .Crta prodore tijela .Kotiranje crteža Vježbe: .Kotira uprošćeno i tabelarno .Upoznaje osnovna načela kotiranja i elemente kotiranja .Ispisuje tolerancije dužina.Razvija svijest o potrebi kvalitetnog rada Vježbe: . kao i pojednostavljenjim a pri crtanju .Upoznaje se sa pojmom presjeka .Upoznaje se sa pravilima prikazivanja djelova i njihovih detalja.Crta presjeke uskih elemenata. oblika i položaja i kvalitet obrade površina .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik likova u opštem i specijalnom položaju (kvadrat.Prikazivanje mašinskih elemenata. presjeke i skraćenja. trougao) Crta projekcije geometrijskih tijela u opštem i specijalnom položaju Crta u izometriji jednostavne elemente na osnovu ortogonalnih projekcija Crta jednostavne elemente u ortogonalnoj projekciji i aksonometriji Razlikuje prednosti i nedostatke pojedinih načina prikazivanja tijela Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave pojednostavljenog crtanja .Kotira i označava vrijednosti kota na crtežu . pravougaonik.Razvija osjećaj preciznosti . posebne i djelimične izglede Prikazivanje mašinskih elemenata Navodi razdvojive i .Izrada prvog grafičkog rada - - - - Kotiranje . rad u .Crta vijak i navrtku nerazdvojive veze .Crta razvijene površine tijela .

Postavlja analitičke pojam veze i uslove ravnoteže reakcije veze sistema sučeonih . razumije i objašnjava pojam tolerancije.Razlaže silu na komponente pojam sile i grafičkom podjelu sila metodom .Upoznaje radionički crtež i sklopni crtež .Izrada drugog grafičkog rada 9 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Određivanje nalijeganja .Zna pojedine vrste nalijeganja Vježbe: .Iz tabela određuje dozvoljena odstupanja kod izradaka kod kojih na crtežu tolerancije nijesu propisane Osnovni pojmovi i aksiomi statike / Sistem sučeonih sila u ravni .Navodi i objašnjava .Navodi i objašnjava moment sile za tačku . položaj i veličinu toleranciskog polja.Upoznaje. kotiranje tolerisanih dužina .Navodi i objašnjava Varinjonovu teoremu Tehnički crteži .Kotiranje tolerisanih dimenzija .Razumije pojam kvaliteta površine i zna načine označavanja stanja površina .Navodi i objašnjava .Stiče osjećaj .Crta zupčanike i lančanike .Stiče pozitivnu anja orjentaciju .Crta opruge .Određuje moment sile za tačku grafičke i analitičke uslove ravnoteže sistema sučeljnih sila .Iz tabela čita Prema vrijednosti zanimanju odstupanja za zadate tolerancije i izračunava veličinu tolerancijskog polja .Izrada radioničkih crteža datog sklopa .Navodi i objašnjava sila aksiome statike .Crta spojeve klinovima .Analizira veličinu tolerancija i postupke kojima se one mogu dostići .Uproćšeno crta zavarene sastave Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave olovci .Označavanje stanja površina .Definiše pojam tolerancija oblika i položaja .Određivanje tolerancija iz tabela .Sa sklopnog crteža preciznosti u radu određuje tolerancije/nalijeg .Navodi i objašnjava .

Navodi. duž. razlaže sile na objašnjava spreg komponente sila i moment .Postavlja uslove sprega ravnoteže spregova .Definiše i .Određuje težište homogenog tijela.Iz tabela bira koeficijent trenja .Izračunava osnovne 10 .Razlikuje trenje klizanja i trenje kotrljanja .Na primjerima proste grede.Slaže paralelne .Razlikuje materijale u zavisnosti od trenja .Određivanje momenta sile Vježbe: Grafički rad: .Navodi.Navodi. opterećenih kombinacijom različitih opterećenja . paralelogram. definiše i objašnjava pojam težišta tijela Trenje . linije (luk.Određuje reakcije veza grafički i analitički punih ravanskih nosača.Određuje smjer sila trenja . definiše i objašnjava osnovne statičke veličine u poprečnom presjeku ravanskih punih nosača .Grafičko i analitičko određivanje sila i ravnoteže . definiše i objašnjava statički određene ravanske pune nosače Socijalizacijski ciljevi učenik . isječak) .Navodi. definiše i sile.Na primjerima određuju uticaj sila na posmatrani mašinski dio i sistem Ravanski nosači .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Sistem proizvoljnih sila u ravni . figure.Grafičko rastavljanje dvije sile .Stiče osjećaj preciznosti u radu Središte masa .Stiče sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Pretvaranje mjernih jedinica . grede sa prepustima i konzole odrediti reakcije oslonaca i konstruisati statičke dijagrame .Navodi.Navodi vrste ravanskih nosača i vrste opterećenja kod njih .Navodi. definiše i objašnjava trenje klizanja i trenje kotrljanja Brzina i ubrzanje .Stiče osjećaj preciznosti u radu . definiše i objašnjava pojam trenja i navodi vrste trenja . trougao.Konstruiše statičke dijagrame grafičkom i analitičkom metodom .

Na osnovu zadatih podataka određuje snagu . snaga .Pronalazi primjere . brzine. definiše i objašnjava pojam dozvoljenog napona i stepena sigurnosti Vježbe: .Navodi.Definiše i objašnjava pojmove rad.Informativni ciljevi i sadržaji učenik objašnjava pojam kretanja. stepen iskorišćenja Formativni ciljevi učenik veličine koje opisuju kretanje na osnovu zadatih podataka . Primjena Hukovog zakona 11 .Određivanje napona i deformacija.Pretvara jedinice mjere . .Razvija pozitivan odnos prema struci Vježbe: . snaga. puta.Za zadate uslove napona i određuje napon i deformacije deformacije .Navodi. energija.Izračunavanje stepena iskorišćenja i Snage Naponi i deformacije . definiše i objašnjava Hukov zakon . ugaone brzine.Navodi . objašnjava pojam koji su pod opterećenja. definiše i mašinskih djelova. ubrzanja. kružnog kretanja Rad. naponom naprezanja.Uočava važnost povećanja stepena iskorišćenja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .

Zna materijale za zakivke i kriterijum izbora zakivaka .Pojašnjava vezu .Upoznaje zakovane .Upoznaje se sa vrstama i namjenom opruga i njihovim karakteristikama .Određuje način za vijke i navrtke osiguranja navojnih spojeva od odvrtanja Nerazdvojivi spojevi .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Podjela mašinskih elemenata Razdvojivi spojevi .Objašnjava odgovarajuće veze postupak pripreme limova za zakivanje .Crtanje navojnih spojeva .Stiče osjećaj preciznosti u radu .Stiče osjećaj preciznosti u radu .Stiče sigurnost u radu Vježbe: .Stiče sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Bira odgovarajuću .Upoznaje osnovne pojmove o zavarenim spojevima . rad u olovci 12 .Navodi svojstva lemljenih spojeva .Navodi vrste. između materijala svojstva i primjenu za vijke i navrtke i razdvojivih spojeva njihove namjene (navojni spojevi.Definiše način pripreme pozicija spojeve za primjenu .Skiciranje opruga.Uprošćeno crta razne vrste spojeva i način zakivanja .Iz tabela bira vijke spojevi pomoću u zavisnosti od klinova.Navodi materijal za opruge .Objašnjava svojstva i nosivost lijepljenih spojeva Elastične veze . . čivija i zadatih uslova žljebni spojevi) primjene .Navodi vrste zavarenih spojeva i simbole .Navodi podjelu i vrstu nerazdvojive vrste nerazdvojivih veze u zavisnosti spojeva i njihovu od zadatih uslova primjenu .Navodi materijale .Detaljno objašnjava opterećenje i deformacije kod pojedinih vrsta opruga Socijalizacijski ciljevi učenik .

crtež -proračun.Analizira načine podmazivanja ležišta i razlikuje naprave za dovod i podmazivanje ležišta .Bira odgovarajuću parova i pužnih vrstu prenosa u parova zavisnosti od .Razumije osnovne .Upoznaje se sa odnos podjelom.Stiče osjećaj sigurnosti i samopouzdanja u radu Vježbe: .Izrada grafičkog rada . konstrukcija. parova konusnih zupčastih .Stiče pozitivnu Orjentaciju Prema zanimanju Vježbe: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Osovine i vratila .Stiče osjećaj Sigurnosti i samopouzdanja Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Cilindrični zupčasti par.Računa prenosni . osovina i vratila. rad u olovci .Crta cilindrični prenos snage zupčanik .Stiče pozitivnu orjentaciju Prema zanimanju Elementi za prenos snage .Određuje kriterijum izbora i primjene pojedinih vrsta spojnica Socijalizacijski ciljevi učenik .Navodi materijale zadatih uslova za izradu zupčanika . vrstama .Crta osovinice.Razumije osnovne greške pojmove kod 13 .Analizira elemente pojmove kod koji utiču na cilindričnih nosivost zupčastih zupčastih parova.Osovinica. njihovom primjenom i karakteristikama Ležajevi i ležišta . kaišnog ili remenog prenosnika . konstrukcija i crtež lančanog.Bira materijal za ležišne čaure i posteljice .Crta standardni i primjenom profil zupca elemenata za . njihovo označavanje i prikazivanje na crtežu . osovine i vratila . proračun.Izbor ležaja iz kataloga Spojnice .Upoznaje se sa podjelom i svojstvima lezista Formativni ciljevi učenik .Skiciranje osovina i vratila.Bira postupak određivanja prečnika osovine ili vratila u zavisnosti od opterećenja i bira material .Detaljno objašnjava način ugradnje i puštanje u pogon spojnice .Detaljno obrazlaže postupak demontaže ležaja.Upoznaje se sa konstruktivnim oblicima: . način ugradnje i održavanja ležaja .Razumije ulogu spojnica i svojstva pojedinih vrsta spojnica .Navodi vrste i karakteristike ležajeva.Uočava moguće .

Upoznaje se sa mogućnostima EXCELA Formativni ciljevi učenik . i drugi: Grafički zadaci iz mehanike.Oblikuje jednostavan tabelarni prikaz koristeći matematičke operacije. Papić.Stiče osjećaj sigurnosti u radu .Upoznaje se sa osnovnim računarskim programima za crtanje (Auto Cad ili drugi) .Knez.: Mašinski elementi I I. i drugi: Tehničko crtanje sa mašinskim elementima. svojstva i podjelu kaišnih i remenih parova Primijena računara u .Ristivojević D. za sve profile. letnik strojnih šola.Todić. i drugi : Mehanika. D. za sve profile. Beograd.Upoznaje se sa operativnim sistemom WINDOWS . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Drapić. . Beograd. S. i drugi: Mehanika I – statika i otpornost materijala sa zbirkom zadataka. 2005. . Beograd.Crta lančanike .: Zbirka riješenih zadataka iz mašinskih elemenata I. Zavod za udžbenike. sortira ispis po abecedi. Beograd. Zavod za udžbenike. za sve profile. . grafički predstavlja rezultate .: Mašinski elementi I. .Izvodi osnovne manipulacije sa datotekama i prilagođava ih sopstvenim potrebama .Štampa urađeni crtež . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik lančanih parova . 2005.Oblikuje dopis i druge dokumente i štampa ih . Zavod za udžbenike. Beograd.Stiče pozitivnu orijentaciju Prema zanimanju Vježbe: .:Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom. M.Plavšić.Iz kataloga naručuje djelove .Izrađuje jednostavne crteže mašinskih elemenata: crta. Beograd.Navodi način označavanja lanaca . S. 2006. Zavod za udžbenike.Razumije način prenosa snage. Z. . S. Zavod za udžbenike. 14 .Razumije mogućnosti upotrebe računara u mašinstvu .Drapić. S.Crta kaišnik i remenicu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave mašinstvu . Zavod RS za školstvo. 2004. 2004.Rad sa softerskim paketima za obradu teksta i tabela za crtanje 5. .Drapić. kotira. označava stanje površina .Đorđević. udžbenik za 1. A. Zavod za udžbenike. Zavod za udžbenike.. 2003.1986. Beograd. 2004.

računarom sa odgovarajućim softverom za crtanje. od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja. modelima i šemama sklopova i podsklopova mašina. A/V sredstvima. A. Zagreb. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. priručnik za tehničko crtanje. Školska knjiga. letnik strojnih šola.Stepen sigurnosti .Praktična nastava .Knez. delovni zvezek za 1.:Tehničko crtanje u slici s kompjuterskim aplikacijama. 9. 2002. 7.Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena: stolovima sa odgovarajućim priborom za crtanje.Zavarivanje i lemljenje 15 . Zavod RS za šolstvo.U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pismeni radovi učenika (grafički radovi-četiri.. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 2002. kontrolne vježbe. Zagreb. . uzorcima alata. . Koludrović.Dozvoljeni naponi.najmanje po jedan u klasifikacionom periodu i usmeni odgovori učenika. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Naponi i deformacije .. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta ..: Tehnička mehanika. deformacije . Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. 6.Koludrović. grafoskopom. Ć. dijaprojektorom sa odgovarajućim slajdovima. 10. testovi) . V. Koludrović-Harbić. Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda.I. Povezanost predmeta Znanja .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Visoka stručna sprema iz područja mašinstva. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . mjernim instrumentima i drugim. Školska knjiga.Špiranoc.Tehnički crteži .Nerazdvojivi spojevi Povezanost sa predmetom Predmet Znanja . R. 2003.Radionički i sklopni crteži . i drugi : Mehanika.

Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA 2.odjeljenje se ne dijeli na grupe 3.Osposobiti se za pravilan i racionalan izbor materijala.Upoznati vrste.Upoznati vrste i karakteristike tehničkih gasova. . . .Osposobiti se da koristi metode ispitivanja materijala .Steći znanja za spajanje mašinskih djelova lemljenjem.2. gumenih i kompozitnih materijala. . . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 56 56 112 Vježbe 16 16 32 Praktična nastava Ukupno 72 72 144 Teorija . . . .Steći znanja za termičku i termohemijsku obradu elemenata. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici će: . odjeljenje se ne dijeli na grupe Vježbe . karakteristike i njihovu primjenu u mašinstvu.Steći znanja o vrstama i karakteristikama materijala.Steći znanja za spajanje mašinskih djelova zavarivanjem. . .Steći neophodna znanja o strukturi materijala i uticaju strukture na promjenu svojstava materijala. .1. . .Poštovati ekološke zahtjeve i razvijati osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala. . .Steći znanja za obradu materijala sječenjem i rezanjem.2. neophodnom za komunikaciju u struci. 16 .Steći znanja za spajanje mašinskih djelova zakivanjem.Upoznati svojstva tehničkih materijala. vrste i primjenu goriva i maziva.Razviti osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu. TEHNOLOGIJA 1.teorijska nastava.Razviti osjećaj i brigu za očuvanje životne sredine.Ovladati stručnom terminologijom. .Upoznati svojstva. svojstva i primjenu plastičnih.

Ispitivanje zatezne čvrstoće .Navodi električna.Analizira dijagram dinamičke metode zatezanja dobijen ispitivanja tvrdoće ispitivanjem . Rokvelu i Vikersu 17 .Analizira i razlikuje ispitivanje materijala bez Preporuke za izvođenje nastave .Razlikuje svojstva .Definiše.Određuje tvrdoću .Analizira tehnike i prirode .Opisuje i nabraja statičkim dejstvom tehnološka svojstva sile materijala .Objašnjava i ilustruje epruvete statičkim ispitivanje materijala dejstvom sile dinamičkim dejstvom .Razvija pravilan .Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .Određuje tvrdoću sile materijala .Razlikuje i analizira ispitivanje materijala dinamičkim dejstvom sile kroz ispitivanje dinamičke čvrstoće i ispitivanje žilavosti .Pozanaje mehanička električna.Opisuje ispitivanje materijala bez materijala razaranja i navodi dinamičkim metode dejstvom sile .4.Mjerenje tvdoće po Brinelu.Razvija osjećaj ispitivanje materijala .Objašnjava i ilustruje toplotna svojstva .Navodi i objašnjava . atoma i hemijske naukama toplotna i magnetna veze .Navikava se na svojstva materijala magnetna i tačnost .Razumije odnos svojstva materijala .CD sa odgovarajućim materijalima . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Svojstva materijala . opisuje materijala kao odnos prema svojstva materijala funkciju vrste prirodnim . .Razlikuje .Analizira odgovornosti statičkim dejstvom mehanička sile (ispitivanje svojstva materijala zatezne čvrstoće .Određuje tehnološka svojstva materijala .Navodi i objašnjava ispitivanje metode ispitivanja materijala tvrdoće materijala statičkim dejstvom statičkim dejstvom sile prema sile zateznoj čvrstoći .

modifikovani liv. . .izbor čeličnih materijala iz tablica 18 .temperovani.obliku i veličini Upoređuje fazne dijagrame legura Analizira svojstva legura u zavisnosti od mikrostrukture Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Poznaje dijagram stanja legure . eutektičkih itd. .Objašnjava označavanje čelika .Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .Razvija sposobnost opažanja .Objašnjava proizvodnju čelika .Opisuje tehničko gvožđe .Objašnjava i navodi vrste livenog gvožđa: .Alatni čelici . . .liv(bijeli i crni) .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Struktura metala i legura .Definiše hemijski čisto gvožđe .Navodi i objašnjava brodograđevinski čelik i čelični liv Formativni ciljevi učenik razaranja Analizira kristalnu građu materijala Razlikuje kristalna zrna po rastu.Nabraja vrste tehničkog gvožđa .Konstruktivni čelici.Prezentacija sa diskusijom Analizira i formira dijagram stanja legure Fe-C Prati liniju očvršćavanja legure Razlikuje vrste gvožđa Uočava uticaj stalnih i legirajućih elemenata na svojstva čelika Uočava i razlikuje čelike Označava čelike Razlikuje i upoređuje čelike Analizira vrste čelika Uočava funkciju i značaj brodograđevinskog čelika i čeličnog liva .legirani liv.Opisuje i ilustruje dijagrame stanja legura (dvokomponentnih.Fe-C .nodularni liv.Opisuje svojstva legura u zavisnosti od sastava rasporeda i oblika faza Tehničko gvožđe . .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .sivi liv.Navodi podjelu čelika .Definiše čelik .) .Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu .Objašnjava i navodi legure u odnosu na procenat ugljenika (linije) .Klasifikuje čelike prema upotrebi: .Objašnjava proces kristalizacije .Stiče samopouzdanje i sigurnost .Razumije odnos tehnike i nauke .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .Razvija moć opažanja .Opisuje i objašnjava materijale .

..Razlikuje upoređuje svojstva i primjenu obojenih metala .Razlikuje legure za lemljenje .Objašnjava legure magnezijuma .Uočava značaj i potrebu guma .Upoznaje se sa osnovnim pojmovima o nemetalnim materijama i makromolekulima .Objašnjava legure za klizne ležaje i tvrde legure Plastične mase i guma .Razvija sposobnost opažanja . .Objašnjava legure pogodne za meko i tvrdo lemljenje (kalajni lem.titan. kadmijumski lem.Nabraja i objašnjava vrste makromolekula . srebrni lem.Prezentacija sa diskusijom .Prezentacija sa diskusijom 19 .Razlikuje legure magnezijuma .Poznaje i opisuje označavanje legura obojenih metala .Nabraja i objašnjava legure obojenih metala .Opisuje i objašnjava gume Goriva i maziva .. mesingani lem.Uočava važnost očuvanja kvaliteta . .Opisuje.) .kalaj.Razvija osjećaj o očuvanju životne sredine .Objašnjava legure .Razlikuje legure bakra .Uočava važnost nauke u svakodnevnom životu ..olovo.Uviđa važnost očuvanja kvaliteta . . . .bakar.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Obojeni metali i legure .Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .Razlikuje legure obojenih metala .Uočava značaj i potrebu plastičnih masa .Razlikuje sagorive i nesagorive sastojke .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima Preporuke za izvođenje nastave .Razlikuje legure za klizne ležaje i tvrde legure Socijalizacijski ciljevi učenik .magnezijum .Izražava svojstva obojenih metala .volfram.izbor obojenih metala i legura iz tablica .Razlikuje legure aluminijuma .Upoznaje se i opisuje podjelu i sastav goriva Formativni ciljevi učenik .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .Bakra .aluminijum.cink. .Opisuje i objašnjava plastične mase . navodi i objašnjava obojene metale: .Objašnjava legure aluminijuma .

Razlikuje vrste goriva .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Navikava se na pridržavanje propisa Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Navodi karakteristike goriva .Objašnjava čvrsta goriva .Razlikuje gasovita goriva .Prezentacija sa diskusijom 20 .Analizira ulogu i zadatak maziva .Objašnjava gasovita goriva .Razvija pozitvan stav prema novim saznanjima .Uočava vrste i njihovu upotrebu .Razlikuje kompozitne materijale Socijalizacijski ciljevi učenik .Uočava svojstva maziva .biranje goriva i maziva iz kataloga .Opisuje i objašnjava kompozitne materijale (kompozite) Formativni ciljevi učenik .Razvija pozitivan stav prema zdravlju .Objašnjava tečna goriva .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Upoznaje se i opisuje maziva Kompozitni materijali .

Navodi primjere i lemljenja primjenu lemljenih .Razlikuje tvrdolemljenih tvrdolemljene spojeva spojeve i zavarene .Crtanje spojeva .Objašnjava postupak mekog i tvrdog lemljenja . (navojni u svakodnevnom spojevi.Montaža i demontaža jednostavnih spojeva .Poznaje pribor za karakteristike odgovarajući mekolemljenih postupak spojeva .Objašnjava način pripreme za tvrdo lemljenje . osiguranja žljebni spojevi.Analizira načine spojevi čivijama. slabljenja pri spojevi pomoću upotrebi konusnih površina i navoja. spojevi životu i praksi pomoću klinova.Razvija osjećaj Vježbe: odgovornosti prema .Razvija osjećaj sigurnosti i samostalnosti u radu Vježbe: .Navodi lemove za meko lemljenje . alat i . razdvojivih veza od ozubljeni spojevi.Objašnjava način spojeve pripreme spojeva za meko lemljenje (mehaničko i hemijsko čišćenje površina koje se leme) .Objašnjava način kvašenja i difuzije lema u osnovni materijal .Pronalazi primjere . opruga.Upoznavanje propisa i mjera sigurnosti pri rukovanju sa alatima i materijalima .Stiče naviku primjene zaštitnih mjera pri radu .Razlikuje vrste . .Poznaje spoja karakteristike .Bira dodatni spojeva materijal.Čitanje tehničke dokumentacije .Nabraja vrste primjene spojeva i njihovu razdvojivih spojeva primjenu.Navodi lemove za 21 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Spajanje razdvojivim vezama .Čitanje tehničke radu dokumentacije .Analizira lemljenje . spojevi sa opružno – zateznim prstenovima i spojevi ostvareni čvrstim nalijeganjem) Spajanje lemljenjem .

Poznaje postupak.Objašnjava ispitivanje zalemljenih spojeva Spajanje zakivanjem .Objašnjava način izvođenja postupka zakivanja Spajanje zavarivanjem .Navodi načine zakivanja .Stiče osjećaj sigurnosti i samopouzdanja pri radu .Upoznavanje i čitan tehničke dokumentacije .Poznaje postupak elektrootpornog Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Razlikuje vrste zakovanih spojeva Analizira elemenate za zakivanje Analizira zakivanje spoja .Zna oznake zavarenih šavova na tehničkim crtežima .Navodi primjere i primjenu zavarenih spojeva .Objašnjava način čišćenja zalemljenih spojeva . alata i pribora za zakivanje Vježbe: .Navodi primjenu zakovanih spojeva . opremu i uređaje MIG zavarivanja .Poznaje EPP postupak .Upoznavanje materijala.Informativni ciljevi i sadržaji učenik tvrdo lemljenje .Upoznavanje sa tehničkom i tehnološkom dokumentacijom .Upoznaje osnovna svojstva zavarenih spojeva .Poznaje postupak.Poznaje postupak.Razvija osjećaj odgovornosti u radu . opremu i uređaje TIG zavarivanja . opremu i uređaje gasnog zavarivanja . opremu i uređaje MAG zavarivanja .Upoznavanje radnog mjesta .Poznaje postupak.Razvija ekološku svijest 22 .Navodi topitelje za tvrdo lemljenje .Poznaje postupak.Stiče osjećaj sigurnosti i bezbjednosti u radu Vježbe: .Nabraja vrste i oblike zakivaka .Objašnjava pripremanje pozicija za zavarivanje i rezanje odgovarajućim postupkom Analizira i razrađuje tehničku dokumentaciju Dimenzioniše vrstu šava u zavisnosti od debljine materijala Analizira način pripreme pozicija za spajanje zavarivanjem i rezanjem Bira uređaje i elektrode za zavarivanje Razlikuje metode za ispitivanje zavarljivosti Razlikuje vrste zavarenih spojeva Priprema materijal za zavarivanje Analizira postupake zavarivanja i rezanja Kontroliše i ispituje zavarene spojeve . opremu i uređaje REL zavarivanja .

plazma zavarivanje.Zna šta je hemijski ekvivalent ugljenika.Objašnjava oznake elektroda . bradavičasto i varničenjem) . gole i sa jezgrom) . tačkasto. zavarivanje elektronskim snopom.Objašnjava Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 23 .Objašnjava postupke zavarivanja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja (linijsko.Objašnjava pripremu elemenata za zavarivanje i oblike žljebova . kovačko zavarivanje.Nabraja vrste elektroda (obložene. zavarivanje trenjem) . podvodno. zavarivanje laserom. šavno.Zna da odredi pojam i definiciju zavarljivosti nekog materijala . njegov značaj i primjenu kod određivanja temperature predgrijavanja .Zna šta su toplotni bilansi pri zavarivanju.Poznaje specijalne postupke zavarivanja (aluminotermijsko. prostiranje toplote i temperaturna polja .

Izrada različitih oblika savijanjem.Navodi podjelu i vrste obrade objašnjava vrste deformisanjem obrade . 24 .Poznaje naponsko i deformaciono stanje kod zavarenih spojeva Oblikovanje deformisanjem . ispitivanje mikro i makro strukture .Metode sa razaranjem na epruvetama (ispitivanje zatezne čvrstoće.Objašnjava metode ispitivanja zavarenih spojevavizuelno . ispitivanje žilavosti.Metode bez razaranja (magnetnim fluksom.Objašnjava način vođenja elektrode .Razlikuje različite . ispitivanje tvrdoće.Objašnjava različite položaje zavarenih spojeva (horizontalni. vertikalni.Razvija osjećaj sigurnosti i stručnost za izvođenje poslova Vježbe: . ispitivanje na savijanje. ultrazvučno i penetrantskim tečnostima) . ispitivanje dinamičke čvrstoće.Objašnjava pojam navarivanja . rengenskim zracima. horizontalnovertikalni i nadglavni) .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik formiranje električnog luka . sabijanjem.Određuje postupke deformisanjem Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .

Analizira tehničko.Poznaje pribore.Objašnjava pripremu materijala i uređaja za proces termičke i termohemijske .Poznaje pribore i alate za kontrolu Termička i termohemijska obrada .Određuje metode primjene termičke pripreme obrade u praksi materijala i .Razvija osjećaj odgovornosti za zaštitu okoline Preporuke za izvođenje nastave uvijanjem .Poznaje uređaje i uređaja pomoćne 25 Socijalizacijski ciljevi učenik .Poznaje vrste i način pripreme metode materijala i mehaničkog uređaja za rezanje rezanja .Upoznaje metode kontrole standarde izrađenih djelova materijala i alata za obradu deformisanjem Obrada rezanjem .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik pripreme .Kontrola izrađenih dijelova .Određuje metode i . alate.Razvija pozitivan odnos prema materijalnim sredstvima Vježbe: . kao i .Podstiče primjenu mjera sigurnosti u radu .Razlikuje alate i pribore za u materijalu kontrolu.Upoznaje značaj tehnološku termičke obrade dokuentaciju .Poznaje postupak stezanja i rezanja gasnog rezanja materijala .Analizira tehničko – .Kontroliše rezanja ispravnost mašina i elektrodama alata prije početka .Objašnjava pripremu materijala. uređaje i mašine koje se koriste za rezanje .Objašnjava pravilnog rukovanja pojmove elastične i alatima i plastične materijalima deformacije i promjene strukture .Razvija preciznost i odgovornost u radu .Analizira postupak .Uočava potrebu .Upoznaje primjere .Navodi i objašnjava materijala i alata primjere obrade za obradu materijala deformisanjem deformisanjem . alata i mašina po tehnološkom postupku .Poznaje postupak .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine Vježbe: .Poznaje postupak obrade rezanjem plazma rezanja .Upoznaje metode i dokumentaciju vrste rezanja .Poznaje tehniku rezanja materijala tehnološku .Objašnjava kontrolu izrađenih pozicija .Objašnjava upotrebu i rukovanje sa mašinama i uređajima za rezanje .

komentari i analize) .Razlikuje postupke i parametre termičke obrade .Stiče pozitivnu mogućnosti štampa ih upotrebe računara orjentaciju prema .Elektrootporno postupaka zavarivanje zavarivanja .Zavarivanje EPP postupkom .učenik .Oblikuje dopise i .Poznaje druga dokumenta i . vrijeme i dodatni materijali) .Zavarivanje MIG postupkom .Prikazivanje automatskih linija za zavarivanje.Štampa urađene 26 Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijale za termičku obradu .Uočava značaj primjene zadatih parametara (temperatura.Razlikuje uređaje.Zna postupke zaštite metalnim prevlakama i plakiranjem Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave obrade i zaštite metalnim prevlakama .Prezentacija automatskih linija za zavarivanje Vježbe: .Poznaje uređaje za automatske linije automatsko za: izvođenje . postupke i dodatne materijale za metalizaciju Automatizacija i mehanizacija u zavarivanju .Zna tehnološke postupke izvođenja termičke i termohemijske obrade .Zavarivanje i rezanje plazmom .Zavarivanje TIG postupkom Računari u tehnologiji obrade .Analizira proces termičke i termohemijske obrade . kotira i označava simbole pojedinih šavova i postupaka zavarivanja . rezanje i ispitivanje spojeva pomoću CD-a i projektora (diskusije.Razlikuje glavne i pomoćne komponente i kriterijume primjene u radu .Razlikuje metode i .Izrađuje u mašinstvu – zanimanju jednostavne crteže zavarivanju zavarenih spojeva: crta.Zavarivanje MAG postupkom .

Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . Zavod za školstvo. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 6. .najmanje po jedan u klasifikacionom periodu i usmeni odgovori učenika (najmanje jedna u toku klasifikacionog perioda). Opšta mašinska praksa za I razred mašinske škole.Prelazna ocjena na kraju školske godine.Lazar Filković. 9. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Vitomir Đorđević. 7. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Beograd. Miodrag Pantić. od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja. . Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Beograd.Radoje Mirković.LCD projektor. 1999. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 8.Računar sa multimedijalnim CD-om.Oblikuje jednostavan tabelarni prikaz. Radoje Mirković. 1997. 1995.Projektor sa slajdovima. Mašinski materijali za I razred mašinske škole. Nebojša Pribićević.Diplomirani mašinski inženjer. diplomirani inženjer metalurgije.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik crteže . Stevan Simić . . 1997. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 1999. Uslovi napredovanja i završetak predmeta . sortira ispis po abecedi i grafički predstavlja rezultate Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Spasoje Drapić Mašinski elementi I. crteži.U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pismeni radovi učenika (kontrolne vježbe. testovi) .Šeme.Nikola Prgomelja. .Milenko Jovičić. Dragomir Nikolić. . diplomirani inženjer tehnologije 27 .Tehnologija obrade I.Tehnologija obrade I. Beograd. Podgorica. 1992. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . Beograd. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Tehnologija rada – rezač gasom.

Oprema i uređaji za zavarivanje 28 .Uređaji za zavarivanje .Uređaji za zavarivanje .10.Površinska zaštita (vrste i materijal) .Vrste materijala za zavarivanje i njihova zavarljivost .Pribori za stezanje .Praktična nastava . Povezanost predmeta Znanja Uvod u zavarivanje Metali i legure Površinska zaštita Ispitivanje materijala Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .

.Ovladati tehnološkim postupkom spajanja i rezanja elemenata.Ovladati znanjem i vještinama izbora metala za spajanje i potrebnog alata.Usvojiti osnovna znanja o tehnološkim postupcima spajanja materijala i izradi djelova.Ovladati znanjem i vještinama principa rada uređaja. . .Razviti osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu. UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE 1. izvoru toplote i poprečnom presjeku. 29 .Osposobljavati za samostalan rad.Sticati osnovna znanja o urađajima i njihovim karakteristikama.odjeljenje se ne dijeli na grupe 3. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici će: . .Ovladati stručnom terminologijom. Naziv predmeta: UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE 2.3. odjeljenje se ne dijeli na grupe Vježbe . . . .2.Sticati praktična znanja o pravilonom korišćenju sredstava zaštite na radu i zaštite životne sredine.1.Ovladati znanjem i vještinama o izboru komada koji se spajaju. . neophodnom za komunikaciju u struci.teorijska nastava. . . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 56 52 108 Vježbe 16 14 30 Praktična nastava Ukupno 72 66 138 Teorija . podsklopova i sklopova.Poštovati ekološke zahtjeve i razvijati osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala.

.Razvija osjećaj o .Analizira otpor. šta je spoljne magnetizam karakteristike .Vrši poređenje energija. rada naelektrisanje.Poznaje izvore prednostima i naizmjenične i nedostacima REL jednosmjerne zavarivanja struje za napajanje .Mjeri elektricitet .Pojašnjava kabla za napajanje .Razlikuje i uočava . transformatora i kondezatore.Razvija pravilan . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uređaji za ručno elektrolučno zavarivanje .4. struje mjerenje .Razvija osjećaj za elektriciteta kroz toplotu i snagu. jednosmjernu zanimanju objašnjava struju .Razvija pouzdanost proticanje izvora struje u radu elektriciteta. zavarivanja i režimi rada pri granice njegove zavarivanju izvora primjenjivosti za napajanje .Objašnjava parametre izvora magnetno polje u napajanja zavarivačkom luku i . samokontrolu princip provođenja . očuvanje životne metale.Objašnjava zna šta je direktni i specifičnosti obrnuti polaritet zavarivačkog luka.Objašnjava radni zavarivačkog luka i ciklus uređaja i stepen korisnog volt-ampersku dejstva postupaka spoljnu zavarivanja karakteristiku .Navikava se na atomsku strukturu.Prepoznaje suštinu .Definiše naizmjeničnu i odnos prema elektricitet. .Razlikuje osnovne .Prepoznaje suštinu struja.Analizira vrste .Zavarivačka radionica .Razlikuje . naizmjenične i plazmu.vrste uzemljenje struje kao i vrste . generatora. ispravljača šta je snaga i . provodnike određuje veličinu sredine .Zna šta je napon postupka REL praznog hoda. vrste .Vrši klasifikaciju njegovo dejstvo izvora napajanja.Zna Omov zakon. proticanje jednosmjerne jona. . .Objašnjava talasa naelektrisane jone.Upotreba projektora za demonstraciju opreme 30 . kratki spoj.Poznaje procese u različitih uređaja zavarivačkom luku.Definiše pojam osnovne pojmove u Preporuke za izvođenje nastave .Zna rad i principe elektriciteta .

oblogu i upoznaje se sa osnovnim pojmovima proizvodnje elektroda .Poznaje podjelu i označavanje REL zavarivanja i elektroda.Upoznaje se sa dodatnim materijalom za zavarivanje. njihov sastav. kao i njihovu primjenu u različite svrhe Razlikuje vrste elektroda u zavisnosti od upotrebe Rukuje i upotrebljava invertere za zavarivanje. njegove prednosti kao i nedostatke .Navodi osnovne izvore struje za REL zavarivanje. odnosno zna njihove prednosti i mane .Informativni ciljevi i sadržaji učenik ručnog elektrolučnog zavarivanja. agregat i inverter . mijenja polaritet elektroda Zna da priključi polikabal za TIG zavarivanje na inverter za REL Analizira mogućnosti multifunkcionalnih Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - - - - - - - - 31 .Navodi mogućnosti upotrebe i ograničenja svakog od pojedinačnih izvora struje. rotacioni pretvarač. ispravljač. odnosno osnovnu klasifikaciju izvora napajanja .Objašnjava rad transformatora. njegove prednosti i mane kao i mogučnosti Formativni ciljevi učenik opremi za zavarivanje Analizira osnovne zahtjeve za izvore napajanja za ručno elektrolučno zavarivanje Vrši poređenje svih izvora struje i uočava oblasti primjene različitih tipova izvora za napajanje Određuje prednosti i mane svih uređaja i prema tome planira mogućnost njihove primjene u određenim situacijama Vrši korekciju i podešavanje parametara režima zavarivanja. odnosno elektrodama za REL zavarivanje . zna uticaj jačine struje odnosno napona na kvalitet zavarivanja Vrši poređenje rada naizmjeničnom i jednosmjernom strujom.Pojašnjava termine: transformator. prema standardima .Razlikuje vrste elektroda.

Obrazlaže osnovne djelove uređaja i pribora za REL zavarivanje .Zavarivačka radionica .Definiše rad pretvarača i agregata.Upoznaje multifunkcionalne uređaje za zavarivanje Uređaji za elektrolučno zavarivanje u zaštitnoj atmosferi .Vrši poređenje primjenjenih uređaja za MIGžičanih elektroda MAG zavarivanje kao i zaštitnog gasa .Razvija pozitivan . kao i toku rada njihovu osnovnu . zavarivanje . .Definiše pojam stav prema novim postupka MIG-MAGelektrolučnog saznanjima TIG zavarivanja.Objašnjava upotrebu elektronike kod aparata za zavarivanje .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik uređaja za primjene.Upotreba projektora za demonstraciju opreme .Navikava se da vrši zaštitnoj samokontrolu u karakteristike atmosferi. .Poznaje podjelu i primjenjenog označavanje kako postupka u postupka zavisnosti od zavarivanja tako i upotrebljavanog dodatnog dodatnog materijala prema materijala kao i standardima zaštitnog gasa. zavarivanja u kao i njihove bitne .Objašnjava invertere za zavarivanje (ograničenja i prednosti u upotrebi) . zna 32 Preporuke za izvođenje nastave .Obrazlaže rad ispravljača za zavarivanje.Jača samosvjesnost podjelu svakog i samouvjerenost pojedinačnog .Prepoznaje suštinu .Uočava prednosti .Definiše osnovne sastavne elemente .Demonstrira za MIG-MAG vještinu operativne zavarivanje. . kao i mogućnosti i ograničenja njegove primjene.

Nabraja zaštitne .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik šta je mješač upotrebe samog gasova i izvora struje za mogućnosti MIG-MAG njegove upotrebe zavarivanje .Planira i mogućnosti upotrebljava lična mehanizacije i zaštitna sredstva automatizacije zavarivanja Uređaji za elektrootporno zavarivanje .Definiše pojam .Upotrebljava sve .Nabraja osnovnu .Upotreba . zna primjene prednosti i naizmjenične i ograničenja svakog jednosmjerne od njih struje kod TIG .Pravi razliku zavarivanja između .Definiše osnovne opredjeljuje se za vrste prenosa onaj za koji ocijeni dodatnog da će dati najviši materijala pri kvalitet u zavarivanju.Uočava suštinu elektrootpornog zavarivanja zavarivanja električnim otporom . zna uređaje za MIGnjihove osobine i MAG-TIG mogućnosti zavarivanje.Analizira .Objašnjava .Nabraja vrste dodatnih mogućnosti materijala.Vrši korekciju i djelove i opisuje podešavanje uređaje i pribor za parametara režima zavarivanje zavarivanja .Nabraja sastavne . upotrebe.Razlikuje postupke podjelu elektrootpornog elektrootpornog Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Razlikuje sve gasove.Zavarivačka povezivanja teorije radionica i prakse . zavisnosti od zahtjeva . .Razvija osjećaj projektora za odgovornosti prema demonstraciju ispunjavanju radnih opreme 33 .Uviđa važnost .Demonstrira .Shvata suštinsku vještinu upotrebe razliku navedenih izvora struje za TIG postupaka i zavarivanje primjenjuje i .Objašnjava naizmjenične i sastavne djelove jednosmjerne aparata za TIG struje kod TIG zavarivanje zavarivanja .Upoznaje mogućnosti multifunkcionalne multifunkcionalnih uredjaje za uređaja za zavarivanje zavarivanje .

Poznaje suštinu svakog pojedinačnog postupka. zna mogućnosti primjene u određenim oblastima . zna osnovni parametar električnog otpora i njegovog dejstva na metal .Nabraja osnovne djelove klasičnog uređaja za zavarivanje električnim otporom. sklopove i osigurače Formativni ciljevi učenik zavarivanja Vrši upoređenje svih postupaka zavarivanja sa električnim otporom Uočava suštinu spajanja metala električnim otporom Analizira uticaj režima zavarivanja na kvalitet dobijenog spoja Razlikuje upotrebu elektroda u zavisnosti od parametara rada Razlikuje uređaje za zavarivanje sa električnim otporom uz primjenu svih mjera tehničke zaštite Određuje parametre za tačkasto. linijsko ili šavno zavarivanje - Socijalizacijski ciljevi učenik obaveza .Zna da uključi.Navodi i razumije šta su elektrode za elektrootporno zavarivanje.Stiče samopouzdanost i sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave .Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja .Posjeta firmi sa zavarivačkom radionicom - - - - - 34 . isključi i podesi mašinu. odnosno osnovne elemente tih uređaja .Navodi izvedbu konstrikcije uredjaja za zavarivanje električnim otporom .Definiše struju kod uređaja za zavarivanje. kao i njihovu razliku u odnosu na druge postupke .Objašnjava šta je transformator kod ovih mašina kao i njegov značaj za ovo zavarivanje . zna sve komande i prekidače.

Uočava značaj redukcionog ventila nepovratnog za boce.Uočava ograničenje praskanje u gasnog rezanja i gorioniku i povratni zavarivanja kao i udar plamena njegove prednosti .Razlikuje gorive .Samostalno planira i izvodi rad .Razlikuje boce svrhu kiseonika i .Zna da upotrijebi . zna pri rukovanju.Nabraja osnovne .Upotrebljava i acetilena.Shvata redukcioni osobine.Upoznaje se sa djelove aparature čitavim sistemom za gasno rezanje i kao i baterijama za zavarivanje gas .Upoređuje . zna u zavisniosti od vrste plamena debljine materijala . kao i primjenjuje opasnosti pri redukcioni ventil za njihovom kiseonik rukovanju. zna šta je različitim diznama sagorijevanje.Vrši upoređivanje nedostatke.Zna primjenu manometra.Poznaje načine rukovanje prenošenja gorionikom sa toplote.Planira i višenamjenski ključ upotrebljava lična za otvaranje zaštitna sredstva ventila 35 Socijalizacijski ciljevi učenik .Objašnjava . vrši .Upotrebljava i primjenu boca za primjenjuje gasove kiseonik i redukcioni ventil za acetilen acetilen .Razlikuje redukcioni ventil i redukcione ventile ventil za povratni (manometre).Navodi gorive korekciju plamena gasove i njihove .Upotreba projektora za demonstraciju opreme .Navikava se na pouzdan rad .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Uređaji za gasno zavarivanje . njegove oznake prednosti i . zna da ventila upotrijebi . poznaje ventil. . rukuje i upotrebe podešava različite vrste plamena. zna . kao i različitih vrsta mogućnosti plamena. kao i značaj suštinu gorivih njegove upotrebe gasova . kao i suštinu različite gasove.Definiše pojam gasove i shvata gasnog rezanja i njihovu opasnost zavarivanja. njihovog rada zna njihov značaj i .Zavarivačka radionica . za udar.Usvaja načela zdravog života Preporuke za izvođenje nastave .

Upotreba projektora za demonstraciju opreme i praktičnog zavarivanja na terenu .Analizira naknadno različitih šina obrađivanje metala (materijala) vara nakon AT .Povezuje uzroke i posledice . zna šta je razvod gorivih plinova .Analizira zavarivanja kompletnu .Razlikuje moguću . 36 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Definiše pojam prednost AT aluminotermijskog zavarivanja u zavarivanja kao i odnosu na druge mogućnosti postupke za njegove primjene zavarivanje šina .Demonstrira itd.Poznaje znakove upozorenja za rad sa posudama pod pritiskom .Razvija osjećaj za uključivanje u timski rad .Demonstrira bezbjedno rukovanje i skladištenje boca za gasove pod pritiskom Uređaji za aluminotermijsko zavarivanje . zavarivanja AT brenerima.-Poznaje dodatnu zavarivanja opremu za AT .Upoređuje zavarivanje specifičnosti kod siječenja i predgrijavanja sa acetilenom / kiseonikom ili kiseonik / benzin .Prepoznaje greške kod AT zavarivanja. kao i velikih rezervoara.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik .Poznaje pripremu za AT karakteristike pri zavarivanje AT zavarivanju .Obrazlaže upotrebu baterija za gasno rezanje i zavarivanje.Objašnjava zavarivanje. livnim postupak pripreme loncima.Nabraja materijal i .Rukuje sa opremu za kompletnim zavarivanje materijalom za . postupak AT . postupkom posudama za šljaku .Posjeta zavarivačkoj radionici Željeznice Crne Gore .

Navikava se na pridržavanje propisa i normativa .Zna.Faze procesa zavarivanja Ultrazvučno zavarivanje .Navikava se na tačnost .Navikava se na red i urednost . pritisak i alat za parametri.Uočava da se obavlja koristi kod kružnog .Rukuje i (tačkasto i šavno) interpretira uređaj .Prezentacija sa diskusijom 37 .Prezentacija sa diskusijom .učenik uočava njihove uzroke i posljedice Uređaji za hladno zavarivanje .Potreban pritisak i kojeg daje najbolje alat za spajanje rezultate .CD sa odgovarajućim materijalima .Razvija osjećaj odgovornosti .Zna mogućnosti kod kojih se njegove primjene primjenjuje a kod .Prepoznaje i određuje djelove koje spaja i vrste Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . opisuje i .Kako se ostvaruje poprečnog presjeka kontakt djelova .Analizira sastavne djelove nastajanje toplote . spajanje postupak i oprema) .Određuje i planira način izvođenja .CD sa odgovarajućim materijalima .Na koji način se procesa obavlja postupak spajanja .Razlikuje metale .U kom se stanju .Upotrebljava kalupe za hladno zavarivanje .Shvata kako se .Interpretira faze . objašnjava i ostvaruje kontakt definiše: djelova .Metode primjene .Uređaj i njegove .Razvija osjećaj odgovornosti u ispunjavanju radnih obvaveza .Razlikuje metode . objašnjava i osnovni princip definiše: ultrazvučnog .Djelove koje spaja i njegove sastavne (oblik i vrste djelove materijala) .Potrebnu opremu .Primjenu primjene .Zna.CD sa odgovarajućim materijalima .Interpretira osnovni princip objašnjava osnovni zavarivanja na princip zavarivanja hladno na hladno .Osnovni princip zavarivanja .Razvija pravilan odnos prema zanimanju .Interpretira . alati.Upoznaje.Prezentacija sa diskusijom .Određuje potreban (materijali.Određuje potrebnu opremu Frikciono zavarivanje .

Interpretira efekat njegove faze “dubokog .Određuje gdje se primjenjuje primjenjuje .Osnovni princip .Prezentacija sa diskusijom .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta . objašnjava i interpretira definiše: osnovni princip .CD sa odgovarajućim materijalima .Zna.Analizira i .Upoređuje prednosti i nedostatke postupka Zavarivanje laserom i plazmom .CD sa odgovarajućim materijalima .Gdje se .Osnovni princip . objašnjava i definiše: .Shvata generisanje .Interpretira proces spajanja Zavarivanjem elektronskim snopom .Analizira dobijanje .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Prednosti i zavarivanja” i nedostaci ovog razlikuje njegove postupka faze .Generisanje toplote toplote .Prezentacija sa diskusijom .Gdje se koristi .Određuje gdje se .Analizira i određuje debljinu i postavljanje komada koji se spajaju u početni položaj .Prezentacija sa diskusijom .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .Osnovni princip zavarivanja zavarivanja laserom laserom .Uočava važnost nauke u svakodnevnom životu .Određuje primjenu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Uočava i razlikuje sastavne djelove uređaj i njegove . objašnjava i interpretira definiše: osnovni princip .Zna.Razvija moć zapažanja .Gdje se primjenjuje i na primjenjuje i na koje materijale koje materijale 38 .Dobijanje toplote toplote .Uređaj i njegove .Razvija pozitivan stav prema zdravlju .Razvija osjećaj odgovornosti .CD sa odgovarajućim materijalima .Efekat “dubokog sastavne djelove zavarivanja” i .Zna.Razvija osjećaj odgovornosti .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Pripremanje ivice u zavisnosti od debljine spoja .Proces spajanja Formativni ciljevi učenik materijala .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Zavarivanje livačko .Određuje hemijski sastav osnovnog i rastopljenog metala .Određuje primjenu livačkog zavarivanja .Interpretira osnovni princip .Analizira i .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .

M.osnovni princip zavarivanja plazmom .Uočava i određuje opremu za zavarivanje plazmom Socijalizacijski ciljevi učenik . “ Bajić – GBB ” o.Milorad Teslić.Prednosti i nedostatke u odnosu na TIG postupak .Određuje gdje se primjenjuje . 1981.Bogoljub Bajić. CID Podgorica 1996 .Sokolova. .2. Lendava. . “ Montavar metalna nova” d. IP Zavarivanje“ Svjetlost ” d. Maribor.“ Varstroj ” d.D.Beograd. .Oprema za zavarivanje Formativni ciljevi učenik . Beograd 1981 .Smith.Majstorović.Gdje se primjenjuje .Navikava se na red i urednost Preporuke za izvođenje nastave 5. Podgorica 2005 .4.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 1998 . . uzorcima različitih materijala.Uočava i razlikuje uređaj i njegove sastavne djelove .Karadžić”. 6.Shvata generisanje toplote .Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja plazmom .Paraćin 1995. Darko Bajić Priručnik: Suština i tehnika postupaka električnog zavarivanja topljenje metala i njihovih legura. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Miodrag V Bulatović.”V.Uređaj i njegove sastavne djelove . Tehnološko-metalurški osnovi zavarivanja.d. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo 1998 . Tehnologija rada elektrozavarivača za mašinske škole. Inženjersko tehnički priručnik”Zavarivanje”1.”Naučna knjiga”.o. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Upoređuje prednosti i nedostatke u odnosu na TIG postupak .A.Zavarivanje i srodni postupci.Milenko Rakin Zavarivanje i srodni postupci.d. Beograd 1985.Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena: grafoskom. Beograd 1979.Vještina i tehnologija zavarivanja.Omer Pašić.E.Milenko Rakin.NIRO “Tehnička knjiga”. računarom sa multimedijskim paketom softverom za prikaz metoda zavarivanja 39 . Vukčević.d. Dragoljub Zlatanović. .Upoređuje prednosti i nedostatke postupka . Uvod u proizvodne tehnoligije II.Prednosti i nedostatke postupka . lemljenja i lijepljenja.3.V.Jovanović. Novinsko-izdavačka radna organizacija tehnička knjiga.o.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . RAD.Milan M.

Uređaji za elektrootporno zavarivanje . ispravljač.Uređaji za zavarivanje Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .rotacioni pretvarač.Tehnologija . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Uređaji za MIG_MAG.Uređaji i oprema za gasno zavarivanje . . 9.7.Praktična nastava . 10.U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju usmeni odgovori učenika.Uređaji i oprema za aluminotermijsko zavarivanje 40 . invertor . Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Prelazna ocjena na kraju školske godine. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Diplomirani mašinski inženjer.TIG zavarivanje .Profesor Mašinstva.Uređaji za zavarivanje . Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Oprema (transformator.agregat.Oprema i uređaji za zavarivanje . 8. Povezanost predmeta Znanja .

2.1.4. . 41 . PREDUZETNIŠTVO 1. .Steći osnovna znanja o izradi biznis plana.Steći osnovna znanja o razvoju biznis ideje. .Osposobiti se za rad u timu. .Razviti preduzetničke sposobnosti. .Razvijati sposobnost komunikacije i rad na računaru.Steći osnovna znanja i vještine za osnivanje i vođenje privrednog društva. Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO 2. Opšti ciljevi nastave Kroz nastavu predmeta učenik će: . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava Ukupno 33 33 33 33 3.

Organizovati gostovanje predstavnika realnog privrednog društva .Uviđa važnost biznis plan izrade biznis plana u kontekstu obezbjeđivanja pordške kako .Razvija analitičko vrste djelatnosti mišljenje .Razvija unutar samog odgovornost u radu privrednog društva tako i od strane eksternih partnera .Izvodi zaključke o potencijalnim kupcima/korisnicim a usluga . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Biznis ideja i biznis plan . misija.Poželjno je učenicima ukazati na primjere uspješnih preduzetnika .Razvija (investitora.Kroz primjere životne sredine istraživanja tržišta obrazlaže postupak istraživanja tržišta na novom primjeru .Opisuje nastanak postulatima postizanja biznis ideje tržišnog poslovanja kompromisa . ciljevi očuvanja zdrave .Kroz primjere .Primjena tehnika za unapređenje razmišljanja.Pripremiti integralnu cjelinu od elemenata biznis plana .Razvija kreativnost .Uočava važnost strategija. kreditora) efikasnost u radu.Kroz primjere .Suočavajući Biznis ideja argumente kritički procjenjuje .Opisuje elemente obrazlaže elemente finansijskog plana finansijskog plana privrednog društva privrednog društva .Objašnjava . eksperiment Šest šešira .Nabraja moguće .Razvija sposobnost .Upoznaje pojam kvalitet poslovne biznis ideja ideje u skladu sa . npr.Upoznaje postupak . misija.Upoznaje pojmove obrazlaže ciljeve vizija.Izrađuje plan neophodnost očuvanja životne očuvanja životne sredine za sredine konkretno privredno društvo 42 Preporuke za izvođenje nastave .Nabraja i opredjeljuje se za poslovnu ideju .Kao model može da posluži biznis plan realnog privrednog društva .Opisuje pojam .Razvija marljivost i . privrednog društva .4. komunikativnost.Razlikuje pojmove Elementi biznis marljivost i vizija. .Izvodi zaključke o preciznost potencijalnoj konkurenciji . plana preciznost strategija .

Upoznaje elemente i značaj oblikovanja vizuelnog identiteta privrednog društva .Nabraja moguća propisima i rješenja za ime poštujući principe privrednog društva jednostavnosti i jedinstvenosti .Sprovodi aktivnosti na pribavljanju .Izrada organograma privrednog društva 43 .Popunjava Registracija formulare za privrednog društva registraciju .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Opredjeljuje se za Ime privrednog ime privrednog društva društva u skladu sa .Rezimira biznis plan .Upoznaje pojam privrednog društva poslovni kodeks za njegov uspješan privrednog društva rad .Rad u grupama: učenici predlažu moguća rješenja a nakon toga.Upoznaje postupak privrednog društva registracije privrednog društva .Prezentuje biznis plan Formativni ciljevi učenik .Oblikuje vizuelni Vizuelni identitet identitet privrednog društva privrednog društva .Popunjava Otvaranje računa formulare za kod poslovne banke otvaranje računa . .Uočava važnost Poslovni kodeks poštovanja preduzeća poslovnog kodeksa .Razvija logičko mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje .Približava se struci kroz praktičan rad .Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke .Nabraja elemente poslovnog kodeksa privrednog društva .Kroz diskusiju donose odluku .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika vježbe: .Opisuje moguće pečata i štambilja oblike organizovanja privrednog društva .Opisuje postupak kod poslovne banke otvaranja računa kod poslovne banke .Kritički procjenjuje slabosti sačinjenog biznis plana Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Osnivanje preduzeća .Oblikuje dinamiku realizacije biznis plana .

Vukotić V.: Preduzetništvo i biznis.Izrađuje ponudu.Opisuje postupak obrazlaže način obračuna zarada obračuna zarada.Kroz primjere .Podstiče razvoj odgovornosti .Stiče radne navike . 1996. slika. upit.Nabraja i opisuje .Razvija analitičko mišljenje . skener. fotokopir aparat. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Opisuje način poreza i doprinosa obračuna poreza i .Upoznaje blagajničke poslove . elemente predračun. dokumentacije račun i ostala koja prati poslove dokumenta iz nabavke i prodaje oblasti poslova nabavke i prodaje .Obavlja usmenu i aktivnosti u okviru pisanu službe opštih komunikaciju poslova unutar privrednog društva i sa eksternim partnerima ..: Osnovi ekonomije za prvi razred. 44 .Upoznaje postupak obaveza i naplate plaćanja dospjelih dospjelih obaveza i naplate potraživanja dospjelih potraživanja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Obavlja doprinosa blagajničke poslove .Upoznaje tipove struktura organizacione privrednog društva strukture privrednog društva Poslovanje privrednog društva . prima i raspoređuje poštu i druge službene materijale .Popunjava prijavu zasnivanja radnog o slobodnom odnosa u radnom mjestu privrednom društvu . programe za elektronsku komunikaci-ju vježbe: .Upoznaje postupak . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd.Bogdanović D.Pronalazi sličnosti i Organizaciona razlike između struktura privrednog različitih tipova društva organizacionih .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta.Upoznaje zanimanje kroz praktičan rad .Šalje. Ivanišević G. .Kao model može da posluži konkurs za prijem u radni odnos objavljen u dnevnoj štampi .Upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon.Upoznaje različite razlike u nivoima nivoe upravljanja upravljanja privrednim privrednim društvom društvom .Upoznaje vrste i porudžbenicu. .Izrada reklamnog materijala 5. .Obavlja poslove plaćanja dospjelih . fax.Pronalazi sličnosti i . 2004. štampač) . Ekonomski fakultet u Podgorici.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik .

telefon. tačnost.pisani radovi učenika (testovi. domaći zadaci)...Publikacija Moj biznis – Montenegro Biznis Alijansa Podgorica.Manojlović J.Dragišić D. urednost.rad na vježbama (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). preciznost. . Ocjenjuje se razumijevanje i zainteresovanost učenika za rad.: Poslovna i službena korespondencija za prvi razred. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih ocjena u klasifikacionom periodu. 10.Visoka stručna sprema – diplomirani ekonomista. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . fax. 6..: Osnovi prava za prvi razred. 2004. eseji. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Rajović R. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. . .Prelazna ocjena na kraju školske godine. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika Provjeravaju se i ocjenjuju: .Informatika Oblikovanje vizuelnog . Medojević B. Ignjatović S.usmeni odgovori (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Pavlović M. . 2004.Kako započeti sopstveni biznis – Hauard Potit – CID Podgorica. skener.Korišćenje računarskih Izrada reklamnog materijala programa kao vida komuniciranja Znanja 45 . Povezanost predmeta Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .: Osnovi ekonomije za drugi razred.Učionica sa najmanje pet računara snabdjevenih adekvatnom programskom opremom. 2004.Multimedijalno Usmena i pisana predstavljanje informacija komunikacija . kreativnost i slično.Internet Održavanje internet sajta .. Beograd. 8. .Informacije u tekstualnom identiteta privrednog društva vidu . 9. 2005. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 7. štampač i fotokopir aparat. Ilić B. 1997. Opšta ocjena na kraju godine izvodi se iz zaključnih ocjena u pojedinim klasifikacionim periodima.. .

1.3. PRAKTIČNA NASTAVA 1. Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava 360 432 660 1452 Ukupno 360 432 660 1452

Praksa - odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika u I razredu Odjeljenje se dijeli u grupe do 12 učenika u II razredu Odjeljenje se dijeli u grupe do 8 učenika u III razredu 3. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici: - Razvijaju smisao za organizovan rad, tačnost, sistematičnost i urednost; - Usvajaju osnovna znanja o tehnološkim postupcima obrade materijala i izrade djelova; - Usvajaju osnovna znanja o zavarivanju i njihov značaj za život; - Ovladavaju stručnom terminologijom, neophodnom za komunikaciju u struci; - Razvijaju odgovornost odnosa prema sredstvima za rad, racionalno korišćenje sredstava, materijala i energije; - Razvijaju intelektualne sposobnosti za samostalan rad-planiranje , izvođenje i kontrolu rada; - Upoznavaju se sa principom rada uređaja i postrojenja, neophodnog za kvalitetno obavljanje radnih zadataka; - Upoznavaju se sa potrebnim materijalima i njihovim osobinama; - Upoznavaju se sa projektnom dokumentacijom; - Osposobljavaju se za izvođenje osnovnih postupaka rel zavarivanja, mag; mig i tig postupaka zavarivanja, gasnog zavarivanja, rezanja i navarivanja; - Osposobljavaju se za izvođenje lemljenja; - Stiču osnovna znanja iz kontrole zavarenih spojeva i otklanjanja nastalih grešaka; - Razvijaju navike koje doprinose unapređenju i zaštiti prirode, životne i radne sredine;

46

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod - Stiče radne navike - Upoznaje radionicu - Za konkretne zadate situacije i radna mjesta opasnosti na - Upoznaje se sa radnom mjestu - Razvija osjećaj radnom i predlaže mjere i odgovornosti, tehnološkom sredstva zaštite saradnje, očuvanja disciplinom na zdravlja i okoline, radnom mjestu i urednosti, tačnosti, njegovim preciznosti prema održavanjem radnom mjestu i - Navodi osnovne zanimanju uzroke povreda na radu, objašnjava pojam zamora i ulogu odmora, važnost osvjetljenje i mikroklime u radnim prostorijama - Nabraja i objašnjava: - mjere i sredstva zaštite od električne struje - mjere i sredstva zaštite od električnog luka - mjere i sredstva zaštite od mehaničkih povreda - uzroke i sredstva zaštite u različitim uslovima izvođenja zavarivanja (zatvoren prostor, otvoren prostor, zavarivanje pod vodom, zavarivanja na visini ...) - pružanje prve pomoći Mjerenje i kontrolisanje - Jača - Mjeri dužine - Definiše pojam samouvjerenost i radioničkim mjerenja pouzdanost u radu lenjirima, metrima - Definiše pojam i pantljikom kontrolisanja - Pomoću šestara - Navodi alate za
47

Preporuke za izvođenje nastave - Učenici se upoznaju sa načinom pisanja dnevnika praktične nastave - Svaki učenik samostalno vodi dnevnik - Dnevnik se ovjerava na kraju školske godine - Učenik je dužan da čuva dnevnik praktične nastave iz svih razreda, jer se ovjereni dnevnici prilažu uz prijavu na završni ispit i predstavljaju uslov za pristupanje ispitu

vježbe: - Mjerenje dužina pomoću pomičnog - mjerila sa nonijusom,

učenik različitih vrsta prenosi mjere sa radnog predmeta na alat i obrnuto - Mjeri dužine - univerzalnim mjerilom sa nonijusom - Mjeri mikrometrima za spoljno i unutrašnje mjerenje i za mjerenje dužina - Ispituje pravilnost obrtanja vratila, paralelnost površina komparatorom - Bira i pravilno kontroliše tolerancijskim mjerilima - Kontroliše uglove kontrolnicima - Kontroliše površine lenjirima i libelama - Čisti i održava radno mjesto alat i pribor Pribor za stezanje i pridržavanje - Postavlja radni - Upoznaje se sa predmet u pribor priborom za za stezanje stezanje i - Steže radni pridržavanje predmet - Navodi pravila mehaničkim stezanja priborom (steznom - Navodi i objašnjava glavom, pravila održavanja mengelama, i čuvanja pribora šapama, za stezanje i ekscentrima, pridržavanje oprugama) - Pridržava radne predmete različitim priborima za pridržavanje (glave, vratila, ključevi) - Rastavlja, čisti,

Informativni ciljevi i sadržaji učenik mjerenje dužina i uglova i objašnjava princip rada sa njima

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - mikrometrima za spoljno i unutrašnje mjerenje - Mjerenje i kontrolisanje uglova pomoću ugaonika, uglomjera, šablona - Kontrola zazora i zaobljenja Pribor, uređaji, materijal: - cijevi,limovi,profil, mašinski elementi, pomično mjerilo, mikrometar, granična mjerila, komparator, ugaonik, uglomjer, libela, šabloni, kontrolnici zaobljenja

- Prepoznaje probleme i doprinosi nalaženju rješenja

vježbe: - Stezanje i pridržavanje radnih komada različitih geometrijskih oblika i dimenzija Alat,pribor, materijal: - Cijevi, limovi, profili, radni komadi različitih geometrijskih oblika i dimenzija, stezne glave, mengele, stezne šape, stezne čaure, ekscentar, opruge

48

Pospješuje .Obrađuje površine . pribor.Objašnjava pojam saradnju predmet i priprema ocrtavanja i površine za obilježavanja na ocrtavanje metalu i njegovu .Nabraja vrste . crta krugove i nanosi jednake podjeljke. brojevima.Turpijanje sa različitim oblicima i nasjecima turpija Alat. igle za ocrtavanje. bojom. profili. obilježivači. turpije različitih vrsta vježbe: 49 . mengele.Limovi. šestari.Bira sjekač .Navodi vrste zavisnosti od turpija.učenik podmazuje i sastavlja pribor za stezanje .Objašnjava način turpijanjem rada sa turpijama .Stiče osjećaj ose predmeta i preciznosti u radu prenosi mjere na radni predmet.Pridržava se pravila zaštite na radu Turpijanje . magnetna prizma. prenosi elemente sa crteža u datoj razmjeri na pripremak . cijevi. materijal: .Čisti i održava radno mjesto alat i pribor .Pridržava se mjera zaštite na radu Ocrtavanje i obilježavanje limova. kvaliteta obrade vrste i finoću koji je zadat na nasjeka radioničkom crtežu .Upoznaje se sa .Ocrtavanje i obilježavanje na limovina i na profilima Potreban materijal alat. šabloni za crtanje.Bira turpiju u . lenjiri.Koristeći različite primjenu alate crta i . pribor: .radni predmet prizmatičnog oblika.Održava alat. ugaonici vježba: . pribor za ocrtavanje i obilježavanje . oblik zuba. obilježava slovima.Određuje pravilnu pravilnim držanjem visinu stege tijela pri obradi .Razvija osjećaj za Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .-Navodi alate za obilježava zadate ocrtavanje i centre rupa. visinomjeri.Bazira radni .Pridržava se mjera zaštite na radu Odsijecanje materijala . crta obilježavanje na paralelne linije i metalu i linije paralelne ili objašnjava način upravne sa ili na rada sa njima . profila i drugih materijala .

način rada i pravila rukovanja Formativni ciljevi Bušenje. buši. pribor za stezanje. prizmatičnim radnim predmetima .Bira alate u zavisnosti od zahtjeva na crtežu . upuštanje i . upuštanje i razvrtanje rupa i otvora različitih dimenzija Alata.Siječe limove ručnim i mašinskim makazama .Pridržava se mjera zaštite na radu razvrtanje .Čisti i održava radno mjesto alat i pribor .Siječe šipkasti i zaštitu pri radu na materijal (čelični. ručne testere. pribor za stezanje 50 .Navikava se na materijala racionalno i .Ručno urezuje i narezuje navoje .Zabušivači. način rada i pravila rukovanja . pribor. mašinske testere vježbe: .Sječenje sjekačima Alat.Navodi pravila pri bušenju učenik odgovarajuće geometrije u zavisnosti od .Sječenje lima makazama . proširivači. uslove primjene.Navodi vrste makaza. načine i alate za rezanje navoja vježbe: . materijal: . cijevi.Objašnjava način rada na bušilicama sa alatima za bušenje. upuštanje i razvrtanje . limovi. mašinske makaze.Navikava se na red .Uočava uticaj radu sredstava za podmazivanje na kvalitet navoja .Reže tanke predmete testerom .Odsijecanje profila testerama . razvrtači. mesingani.Bušenje. preciznosti pri radu cilindričnim.Stiče osjećaj o .Nabraja alate i mašine za bušenje . alat i pribor . burgije.Reže materijal ručnom i mašinskom testerom .Uvježbava rad pažljivo izvođenje sjekačem u pojedinih radnih položenom i zadataka strmom položaju . profili.Razumije pojam režima rezanja .Zabušuje. sjekači. proširuje i razvrće . keramički) . cijevi.Alat.Urezuje navoje na potrebi bušilici sistematičnosti u .Čisti i održava mašine. pribor.pribor.Pridržava se mjera zaštite . profili. limovi Rezanje navoja .Rezanje navoja ručno i na bušilici . bakarni.Limovi.Nabraja vrste.Razvija osjećaj otvore na sigurnosti i limovima. ručne makaze. materijal: .Čisti i održava radno mjesto alat i pribor Socijalizacijski ciljevi učenik tačnost Preporuke za izvođenje nastave .Ureznici. mašinama plastični. materijal: . nareznici.Informativni ciljevi i sadržaji učenik sjekača i objašnjava pravila rukovanja sjekačem .Nabraja vrste testera.

Objašnjava postupke rada pri rezanju Formativni ciljevi učenik . prevlakama od metalnih masa koji ne oksidiraju. brusilice ručne i mašinske.Obrađuje jednostavnije predmete brušenjem (ručnom i mašinskom brusilicom) .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Struganje .Pridržava se mjera zaštite na radu .Površinska zaštita metalnih površina premazima Alat.Pridržava se mjera zaštite na radu .Uočava vrste strugarskih operacija .Pridržava se mjera zaštite na radu .Razvija pravilan odnos prema očuvanju materijalnih dobara vježbe: .Održava radno mjesto . metalni pripremci Glodanje .Alat.Glodanje ravnih površina.Glodala. hartijom za zaštitu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Održava radno mjesto .Poznaje procese nanošenja hemijskih prevlaka na čeliku i lakim metalima .Alat.Objašnjava postupke rada pri rezanju . materijal: . profili. 51 .Navodi uzroke korozije .Struganje jednostavnih oblika na univerzalnom strugu .Objašnjava postupke rada pri brušenju vježbe: . boje. žljebova . ulja. standarda u radu materijal: . . pribor. premazima od boja i lakova. materijal: . prevlakama od plastičnih masa. pribor.. izrađuje žljebove.Izrađuje jednostavnije predmete glodanjem na univerzalnoj glodalici (ravna površine. metalni pripremci Površinska zaštita .Brusevi.Strugarski noževi. metalni pripremci Brušenje .) .Navodi vrste mašina i alate za struganje .pribor. materijal: . reže navoje) .Razvija osjećaj .Nabraja vrste mašina i alate za obradu glodanjem.Održava radno mjesto .Stiče osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu vježbe: .pribor.Površinski zaštićuje površine: uljima i mastima.Objašnjava procese kod korozije . cijevi. masti.Izrađuje jednostavnije predmete struganjem na univerzalnom strugu (struže cilindre i konuse.Nabraja vrste mašina i alate za obradu brušenjem .Koristi sredstva zaštite na radu .Metalni limovi.Razvija osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu vježbe: .Izvodi osnovne odgovornosti prema operacije brušenja potrebi pridržavanja Alat..

hartija za zaštitu Obrada limova .Ispravlja profile i žice . savijanja. podmetači i sjekači Uvod u zavarivanje .Poznaje funkciju i postupke ravnanja. mašine za savijanje. profili.Razvija logično mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje vježbe: . cijevi.Razdvajanje zakovanih spojeva Alat.Održava radno mjesto .Spajanje limova hladnim i toplim zakivanjem .Održava radno mjesto .Pridržava se mjera zaštite na radu .Priprema materijala za zavarivanje .Ravno savija ivice limova .Razvija samopouzdanje vježba: .Pridržava se mjera zaštite na radu .Razdvaja zakovane spojeve .Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje pojedinih zadataka vježbe: .Metalni limovi. savijanje. pribor. profili.Održava radno mjesto .Ispravljanje profila i žica Alat.Savija limove i cijevi u hladnom i toplom stanju . previjanja i plastičnog oblikovanja limova .Spaja limove hladnim i toplim postupkom zakivanja . materijal: .Metalni limovi.ručne i mašinske Zakivanje .Žice za zavarivanje 52 .Objašnjava postupak zakivanja .Uočava karakteristike i ocjenjuje kvalitet metalnih zaštitnih prevlaka .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik od korozije i na druge načine .Nabraja vrste zakivanja i zakovica . pribor. porubljivanja. zakovice raznih oblika.Prepoznaje dodatne materijale za zavarivanje: .Navodi standarde tehničkotehnološke dokumentacije I propise iz oblasti zavarivanja . materijal: .Ručno plastično oblikuje limove izvlači ih i razvlači . oblikači. cijevi.Pridržava se mjera zaštite na radu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave lakovi. čekići.Ravnanje.Ravna limove . prese. izvlačenje i razvlačenje limova .čelične oploštene elektrode za REL zavarivanje .

pribor.Alat. ispupčena i izdubljena) Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Alat.operacijska lista .pribor.Navodi sredstva zaštite na radu .Razvija kritičko razumijevanje odnosa tehnike. prirode i društva .instrukcijski list .Analizira tehničku dokumentaciju: .Objašnjava varilačke crteže . . materijal: .električne instalacije. oblik zavarenih spojeva.opasnost od požara .Navodi izvore opasnosti kod zavarivanja i zaštitu .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .zračenje pri zavarivanju .sklopni crtež.Objašnjava obilježavanje i prikazivanje vara na crtežu - .Razlikuje materijale i njihovu zavarljivost .radna lista 53 .Tehnološka dokumentacija: .Koristi sredstva lične zaštite na radu: zaštitno odijelo.boce za gasove (opasnost od gasova).plan i tok zavarivanja. . brusevi. makaze.Navikava se na red i zaštitu pri radu na mašinama vježbe: . materijal: .Stiče osjećaj lične odgovornosti prema čuvanju i održavanju opreme - .Čitanje tehnološke dokumentacije . .Zna šta je šav Formativni ciljevi učenik pod zaštitom praška Žice i šipke za zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma Razlikuje zavareni spoj. elektrode za žljebljenje - .radionički crtež. . turpije.Poznaje izvore opasnosti: .tehnički uslovi namjene kontrole proizvoda i detalja . zaštitnu . .Metalni limovi.Opisuje tehnike zavarivanja metala i postupke zavarivanja . vrste šavova i tok zavarivanja Razlikuje vrste šavova koji su prikazani na crtežu Prepoznaje oznake vara na crtežuosnovne i dopunske oznake Uočava razlike u obliku površine vara (ravna.Navodi vrste materijala za zavarivanje . zavar i navar.

maske. brusilice.Objašnjava rad aparatima za zavarivanje .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . turpije. naočare sa zaštitnim staklom Rukuje izvorom struje zavarivanja sa kablovima. elektrode za žljebljenje.Nabraja i objašnjava - .Objašnjava pripremu radnog mjesta Formativni ciljevi učenik kecelju.Objašnjava pripremu materijala za zavarivanje - Navodi alat i pribor za elektrolučno zavarivanje .Koristi stručni jezik - vježbe: . pomoćne uređaje (šablone za sastavljanje -po potrebi) Koristi pomoćni alat i pribor (čekić za skidanje troske. šablone. aparat za gasno rezanje mjerne i kontrolne alate Raspoznaje aparate i karakteristike aparata za zavarivanje rukuje aparatima za zavarivanje uspostavlja i vodi električni luk Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - . čizme ili cipele. bušilice. rukavice i nadlaktice. kapu. potkoljenice. stezaljkama Koristi radni sto.raspoznavanje uređaja za zavarivanje i princip njihovog rada 54 . držačem elektrode. čelične žigove.slova i brojeve) Koristi prenosnu sušaru Koristi zaštitna sredstva okoline (paravane) i sistem za odsisavanje gasova Priprema materijal za zavarivanje i koristi : makaze( ručne ili mašinske ).

.zavarivanje trenjem.Otvorenim lukom (ugljenom elektrodom. .Zavarivanje livenjem. punjenom žicom i obloženom elektrodom). . . .radna lista .Nabraja postupke elektrolučnog zavarivanja 55 .čita instrukcijski list i koristi uputstva data u njemu .topljenjem Formativni ciljevi učenik .Zavarivanje pod troskom.Zavarivanje elektronskim snopom.Nabraja osnovne postupke zavarivanja: . .difuziono zavarivanje . .postupke zavarivanja topljenjem: .kovačko zavarivanje.Koristi tehnološku dokumentaciju .Aluminotermijsko zavarivanje.čita radnu listu i popunjava je .Prepoznaje : .Zaštiti gasova (u Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .operacijska lista .čita operacijsku listu i upravlja se prema njoj . .Razlikuje postupke elektrolučnog zavarivanja : .pritiskom i .WPAR (uvjerenje o kvalifikaciji tehnologije zavarivanja) .Zavarivanje laserom . .Zatvorenim lukom (pod praškom i rotirajućim lukom).Zavarivanje plazmom.Informativni ciljevi i sadržaji učenik tehnološku dokumentaciju : .Elektrolučno zavarivanje.WPS(specifikacija tehnologije zavarivanja) .instrukcijski list .Prepoznaje . .

Objašnjava princip rada transformatora Formativni ciljevi učenik zaštiti inertnog gasa.Objašnjava princip aparata rada invertera .Alat.Razlikuje djelove ispravljača.materij al: limovi. metalne zavisnosti od vrste (gole.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . rada ispravljača rukuje . rukuje ispravljačem .Izvodi zavar sa ili položaja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uviđa vezu između teorije i prakse Jača samouvjerenost i pouzdanost u radu vježbe : .Opisuje uređaje za REL zavarivanje .u zaštiti aktivnog gasa.Određuje potrebu materijala za izvođenje .u zaštiti CO2 gasa ili u zaštiti gasnih smeša) .Odabira elektrodu i .Početak zavara jedne ili dvije .ugljene (za zavarivanja u sječenje).Razlikuje djelove . dodatni materijal. stege 56 .netopljivom ili topljivom elektrodom.Uspostavljanje i održavanje električnog luka .Objašnjava : zavarivanja sa .Objašnjava princip transformatora.Uspostavlja i zavarivanja u održava zavarivački odnosu na poznati luk sastav osnovnog . .Vođenje elektrode strane (u zavisnosti od .pribor.nabraja vrste brzinu zavarivanja i elektroda: nagib elektrode) .Objašnjava vrste podešava elektroda za parametre (jačinu zavarivanje: struje. .Nabraja parametre . napon.Objašnjava princip transformatorima i rada pretvarača zna vrijednost (generatora i napona radnog i agregata) praznog hoda . sa oblogom i osnovnog punjene) materijala i .Razlikuje izvedbe invertera i rukuje njima Uspostavljanje i održavanje zavarivačkog luka .Razlikuje djelove pretvarača (pokretne i nepokretne) i rukuje pretvaračem .Navodi oznake njegove debljine i elektrode po položaja standardu zavarivanja .

korjen. horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju Određuje ugao vođenja elektrode u zavisnosti od položaja i tipa spoja i širine žljeba Vrši popunu završnog kratera Vrši pripremu za zavarivanje Određuje izvođenje korjena vara u zavisnosti od debljine osnovnog materijala Prepoznaje tehniku vođenja elektrode Određuje brzinu zavarivanja. ugaone zavare Izvodi zavarivanja u horizontalnom.lice zavara - - - - - - 57 . napona i struje zavarivanja Izvodi lice zavara u zavisnosti od potrebe izgleda zavara Koristi sredstva zaštite pri radu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe : . dodatni materijal. vođenje elektrode i završetak zavara . materijal: limovi. čekićem ili brusilicom) Izvodi uvar u zavisnosti od debljine osnovnog materijala.Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja) .Početak zavara. .Alat. sučeone. nagib elektrode Vrši čišćenje korjenskog zavara (četkom. vertikalnom. . preklopne.Izvođenje pravilnog nastavka . stege - .Završetak zavara Formativni ciljevi učenik bez dodatnog materijala Izvodi rubne.uvar.Objašnjava osnovne elemente zavara: . pribor.

limovi.Vrši vođenje elektrode (za izradu korjena vara i njegovu popunu) . dodatni materijal.Vrši kontrolu zavarenog spoja . dodatni materijal.Demonstrira REL zavarivanje sučeonih zavara tankih i debelih limova u svim položajima Formativni ciljevi učenik . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan.Vrši pripremu materijala za zavarivanje debelih limova ( izrada "V" "X" i "K" vara) .Uviđa važnost očuvanja kaliteta vježbe: . nadglavni položaj.Uređaj za zavarivanje.Vrši kontrolu zavarenog spoja . pribor za stezanje vježbe: .Priprema materijale za zavarivanje .Vrši pripremu Socijalizacijski ciljevi učenik . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan.Uočava razlike u zavarivanju i horizontalnoj. lijevom i desnom rukom) .Alat.Demonstrira .Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje .Razlikuje postupke zavarivanja tankih limova sa jedne ili obje strane .Vrši vođenje elektrode (za izradu korijena vara i njegovu popunu) .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik . lijevom i desnom rukom) .Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja .pribor i materijal: .Alat.Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja . pribor za stezanje .Zavarivanje debelih limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna.Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje . horizontalnovertikalnoj ravni i u nadglavnom položaju .Razvija sposobnost 58 .Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna. nadglavni položaj. odgovornost i preciznost u radu Preporuke za izvođenje nastave vježba: .pribor i materijal: .Koristi sredstva zaštite na radu .Demonstrira izvođenje provara REL postupkom kod zavarivanja sučeonih zavara "V" "X" i "K" u svim položajima i popunu vara . vertikalnoj. limovi.Uređaj za zavarivanje.Razvija samostalnost.Koristi sredstva zaštite na radu .

vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi sa okretanjem cijevi i ako cijev miruje Vrši kontrolu zavarenog spoja Koristi sredstva zaštite na radu Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnog planiranja i izvođenja rada Preporuke za izvođenje nastave .Uređaj za zavarivanje. nadglavni položaj. cijevi. horizontalnovertikalnoj ravni . vertikalnoj.Cijev miruje. pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) . pribor za stezanje - . limovi.Uređaj za zavarivanje. lijevom i desnom rukom. lijevom i desnom rukom) .Demonstrira zavarivanje cijevi u položajima: . vertikalnoj i horizontalnovertikalnoj ravni.Zavarivanje ugaonih spojeva limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna. dodatni materijal. pribor za stezanje - 59 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik ugaono zavarivanje REL postupkom zavarivanja limova u svim položajima i popunu vara Formativni ciljevi učenik materijala za zavarivanje tankih i debelih limova Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje Vrši vođenje elektrode (za izradu korjena vara i njegovu popunu) u horizontalnoj.Alat pribor i materijal: .osa cijevi u horizontalnoj. u koritastom i nadglavnom položaju i vrši popunu šava Vrši kontrolu zavarenog spoja Koristi sredstva zaštite na radu Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja Pripaja djelove za zavarivanje Vrši izradu korijenskog zavara Zavarivanje cijevi u svim položajima (horizontalna. u kosom i nadglavnom položaju. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan.Alat pribor i materijal: .Cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju - vježbe: . uz pomoć ogledala .Zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja : slučaj da cijev miruje ili da se okreće . limovi. dodatni materijal.

Limovi različitih debljina. i šavnog .Uređaj za elektrootporno zavarivanje.Limovi različitih debljina. .Priprema materijal i uređaje . limovi . gasnog rezanja acetilen.Razlikuje postupke .Razvija samouvjerenost i pouzdanost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Razvija osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu 60 .Alat pribor i materijal: . boce za gasove.Priprema materijal za zavarivanje Socijalizacijski ciljevi učenik .Automatsko rezanje limova različitih debljina gasnim postupkom .tačkasto.Razlikuje djelove zavarivanje uređaja za elektrootporno zavarivanje .Razlikuje crijeva za gasove (po boji).Rukuje uređajem za elektrootporno zavarivanje .Koristi sredstva zaštite na radu Gasno rezanje i zavarivanje . pribor i materijal: .Demonstrira: tačkastog.Rukuje gorionikom i pravilno ga vodi . pribor i materijal: .linijsko.Demonstracija gasove: kiseonik.automatsko prirodni gas . .šavno .Alat.Primjenjuje mjere zaštite pri radu .Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka vježbe: . gorionik i automat za njegovo vođenje .Razlikuje vrste gorionika (za grijanje i rezanje) .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Elktrootporno zavarivanje . .Pali plamen. Mgorionik vježbe: .Alat.Prepoznaje tehnološke postupke elektrootpornog zavarivanja .Zavarivanje limova elektrootpornim zavarivanjem .Demonstracija gasnog zavarivanja: . razlikuje vrste plamena i slučaj povratnog udara plamena . vodonik. linijskog . boce za kiseonik i acetilen.Razlikuje boce za .Ručno rezanje limova različitih debljina i cijevi gasnim postupkom .Primjenjuje mjere zaštite pri radu .Tačkasto .Koristi sredstva zavarivanje zaštite na radu . zavarivanja . linijsko i šavno zavarivanje .Razlikuje vrste gorionika za automatsko rezanje .sučeono .ručno propan-butan gas.

Ugaono zavarivanje limova različitih debljina gasnim postupkom. lijevom i desnom rukom .Sučeono zavarivanje limova različitih debljina gasnim postupkom.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara .Ugaono zavarivanje vježbe: .Alat.Limovi različitih debljina. boce za kiseonik i acetilen.Limovi različitih debljina.Demonstrira zavarivanje cijevi gasnim zavarivanjem 61 .Koristi mjere zaštite pri zavarivanju .Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica .Vrši sučeono zavarivanje limova u horizontalnom.Vrši paljenje.Priprema materijal za zavarivanje .Rukuje opremom za gasno zavarivanje .Razlikuje zone i temperature plamena . boce za kiseonik i acetilen. lijevom i desnom rukom .Vrši paljenje podešavanje i gašenje plamena .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Vrši sučeono zavarivanje limova u horizontalnom.Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica . pribor i materijal: . podešavanje i gašenje plamena . pribor i materijal: . gorionik . vertikalnom i horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju .Alat.Razlikuje zone i temperature plamena . vertikalnom i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .Rukuje opremom za gasno zavarivanje . gorionik .

dodatni materijal. pribor za stezanje . boce za kiseonik i acetilen. lijevom i desnom rukom.Gasno zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja.Demonstrira gasno zavarivanje i lemljenje obojenih metala (aluminijum. cijevi.Alat. mesing. pribor i materijal: . uz pomoć ogledala .Limovi različitih debljina. vertikalnom i horizontalnovertikalnom kosom i nadglavnom položaju ose cijevi Kontroliše tačnost i kvalitet zavara Koristi mjere zaštite pri zavarivanju Razlikuje postupke gasnog zavarivanja i lemljenja Na osnovu poznatog sastava materijala bira dodatni materijal za zavarivanje ili lemljenje Razlikuje boce za gasove (acetilen. bronza) - - 62 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju Kontroliše tačnost i kvalitet zavara Koristi mjere zaštite pri zavarivanju Priprema materijal za zavarivanje Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica Vrši paljenje podešavanje i gašenje plamena Razlikuje zone i temperature plamena Rukuje opremom za gasno zavarivanje Vrši zavarivanje cijevi u horizontalnom.Stiče osjećaj o potrebi sistematičnosti u radu - vježbe: . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - . bakar.

bronze) .Pribor za lemljenje. dodatni materijal. kao i potrebu za predgrijavanjem Vrši pripremu materijala za zavarivanje ili lemljenje Vrši zavarivanje ili lemljenje Kontroliše tačnost i kvalitet zavarenog (zalemljenog ) spoja Koristi sredstva zaštite pri zavarivanju Razlikuje postupak mekog i tvrdog lemljenja Vrši meko lemljenje Vrši izbor i pripremu osnovnog materijala. izbor dodatnog materijala i sredstava za čišćenje i praška za lemljenje (paste) Pravilno postavlja djelove za lemljenje i izvor zagrijavanja Kontroliše tačnost i kvalitet spoja Primjenjuje mjere zaštite pri lemljenju Poznaje postupak tvrdog lemljenja Razlikuje dodatne materijale za tvrdo lemljenje. pribor i materijal: . pribor za stezanje vježbe: .Gasno zavarivanje obojenih metala (aluminijuma. dodatni materijal. materijal. prašak za lemljenje (pasta). mesinga. gasovi.Alat. bakra. sredstva za čišćenje. mesinga.Demonstrira spajanje djelova mekim i tvrdim lemljenjem . pribor za stezanje vježbe: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . gorionici za zavarivanje i ostali pribor. sredstva za čišćenje.osnovni materijalobojeni metali.Navikava se da samostalno planira i izvodi pojedine zadatke - - 63 . sredstva za čišćenje.Alat. gorionici za lemljenje i ostali pribor. gasovi.Demonstrira: . kiseonik) Prepoznaje vrste plamena i gorionika Prepoznaje vrste praška za čišćenje u zavisnosti od vrste materijala. pribor i materijal: . izvor zagrijavanja vježba: - - .Demonstracija mekog lemljenja .Meko lemljenje .Alat.osnovni materijalobojeni metali.Gasno lemljenjenje obojenih metala (aluminijuma.Tvrdo lemljenje - Formativni ciljevi učenik propan-butan. pribor i materijal: . sredstva za Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: . bronze) . bakra. dodatni materijal.

izvor zagrijavanja - 64 .Pribor za lemljenje. prašak za lemljenje.Tvrdo lemljenje .Alat.Informativni ciljevi i sadržaji učenik - Formativni ciljevi učenik čišćenje i prah Rukuje uređajem za topljenje legura i zagrijavanje materijala Pravilno postavlja djelove za lemljenje Vrši lemljenje Kontroliše tačnost i kvalitet spoja Primjenjuje mjere zaštite pri lemljenju Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . materijal. pribor i materijal: . dodatni materijal.

horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju ("V". pribor za stezanje .Razvija osjećaj .Priprema alat. jačina struje.Odabira dodatni jednog ili više materijal prolaza .Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) . dodatni materijal.Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Zavarivanje električnim postupkom u zaštitnoj atmosferi .Pripaja djelove za zavarivanje .Sučeono zavarivanje debelihh limova u horizontalnoj ravni.Rukuje uređajem . pribor i materijal: .Alat.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i . . brzina žice.Demonstrira pribor i opremu za zavarivanje ugaonih elektrolučno zavara u svim zavarivanje MAG položajima MAG postupkom postupkom iz .Sučeono zavarivanje tankih limova u horizontalnoj ravni.Vrši pripremu svim položajima materijala MAG postupkom . vertikalno. ugao nagiba elektrode) Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .Uspostavlja i održava zavarivački luk .Demonstrira sa jedne ili obje zavarivanje strane sučeonih zavara u .Uspostavlja i održava zavarivački luk . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju.Razlikuje postupke postupkom zavarivanja limova .Vježba: . pribor i materijal: 65 .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon.Pospješuje otklanja greške saradnju u grupi .Alat. vertikalnoj. vertikalnoj. "K" zavar) .Ugaono zavarivanje limova u horizontalnoj ravni. "X".Uočava parametre karakteristike zavarivanja zaštitnih gasova i .Čisti i priprema ivice osnovnog materijala .Objašnjava djelove način njihovog uređaja za korišćenja zavarivanje MAG . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom i koritastom položaju . lijevom i desnom rukom vježbe: . limovi različite debljine.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Objašnjava izbor sigurnosti i za MAG postupak dodatnog preciznosti u rad zavarivanja materijala i .zaštitni gas.

limovi.Alat.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .(zaštit 66 .Izrađuje korijen zavara . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučajeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose .Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida . lijevom i desnom rukom.Uspostavlja i održava zavarivački luk . pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi malih debljina do 6 mm) .Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka vježbe: . dodatni materijal.Primjenjuje mjere Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . limovi različite debljine.Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon.Pripaja djelove za zavarivanje . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi. pribor i materijal: .Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja (ako je potrebna) . jačina struje.Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu .Zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja (horizontalna.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške . cijevi.Aparat za zavarivanje.Aparat za zavarivanje.Pripaja djelove za zavarivanje .cijev se okreće (rotira) a pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju .Demonstrira zavarivanje cijevi MAG postupkom u položajima: .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju . pribor za stezanje i zaštitni gas vježba: .Uređaj za zavarivanje.cijev miruje. zaštitni gas.Alat pribor i materijal: .Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja . dodatni materijal.Vrši kontrolu zavarenog spoja . brzina žice ugao nagiba elektrode) .Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna.Radi korjen (ako je potrebno) . uz pomoć ogledala . pribor za stezanje .Vrši popunu šava .

vertikalnoj.Aparat za zavarivanje. "X".cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju .Demonstrira elektrolučno zavarivanje MIG postupkom: .Uspostavlja i održava zavarivački luk .cijev miruje. dodatni materijal.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Ugaono zavarivanje limova u u horizontalnoj ravni.Vrši pripremu materijala .Jača samouvjerenost i samosvjesnost vježbe: .Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) .Alat. pribor za stezanje - . "K" zavar) .Sučeono zavarivanje visokolegiranih limova različitih debljina u horizontalnoj. .Pripaja djelove za zavarivanje . pribor i materijal: . limovi.MIG postupak zavarivanja visokolegiranih čelika ugaonih spojeva - . pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) .Uočava karakteristike zaštitnih gasova i način njihovog korišćenja . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju i koritastom položaju . limovi 67 .Demonstrira zavarivanje punjenom žicom Formativni ciljevi učenik zaštite pri zavarivanju Rukuje uređajem za postupak zavarivanja punjenom žicom Vrši pripremu materijala Uspostavlja i održava zavarivački luk Pripaja djelove za zavarivanje Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave ni gas). vertikalno. pribor i opremu za elektrolučno .visokolegirani čelični limovirazličite debljine.Rukuje uređajem za MIG postupak zavarivanja .Demonstrira MIG postupkom zavarivanja cijevi u položajima: .Alat. pribor za stezanje vježba: .Priprema alat.zaštitni gas.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Razlikuje postupke zavarivanja limova sa jedne ili obje strane . punjena žica. zaštitni gas. horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju ("V". pribor i materijal: .MIG postupak zavarivanja visokolegiranih čelika .

brzina žice.Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida .cijev miruje.Pripaja djelove za zavarivanje .Alat.Vrši popunu šava . .cijevi različite debljine.Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon.zavarivanje visokolegiranih čelika . limovi.(metod radanastava orjentisana ka aktivnostima) . jačina struje . brzina žice i nagib elektrode) -Vrši pripremu materijala . uz pomoć ogledala .Čisti i priprema ivice osnovnog materijala .Demonstrira zavarivanje TIG postupkom zavarivanja cijevi u položajima: . pribor i materijal: .Zavarivanje cijevi u svim položajima MIG postupkom zavarivanja.Cjelokupan postupak se izvodi kroz niz faza: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . ugao nagiba elektrode) Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave različite debljine.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju . pribor za stezanje . zaštitni gas. pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) .Stiče osjećaj o potrebi sistematičnosti u radu 68 .Demonstrira MIG postupak zavarivanja obojenih metala .Pripaja djelove za zavarivanje .analiza uslova(namjera.obojenih metala .50 časova) .Projektni rad (tema-sto za zavarivanje.Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške . pribor za stezanje vježbe: .Radi korjen (ako je potrebno) .Vrši Izbor elektrode i parametara zavarivanja . dodatni materijal.Demonstrira elektrolučno zavarivanje TIG WIG postupkom . lijevom idesnom. sredstva.Odabira dodatni materijal .Uspostavlja i održava zavarivački luk . dodatni materijal.Ugaoni spojevi TIG zavarivanjem Formativni ciljevi učenik zavarivanje MIG postupkom .Sučeono zavarivanje TIG postupkom . tema. jačina struje.iz tablica .Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja ( ako je potrebna) .Aparat za zavarivanje.

zaštitni gas. horizontalnovertikalnoj ravni TIG postupkom .Alat.Uspostavlja i održava električni luk . limovi obojenih metala različite debljine.Zavarivanje obojenih metala MIG postupkom zavarivanja .Sučeono zavarivanje visokolegiranih čelika u horizontalnoj.Alat.Koristi propisanu tehnologiju zavarivanje za određene spojeve (napon.Izrađuje korijen zavara .Pripaja djelove za zavarivanje .Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučajeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose .Aparat za zavarivanje. jačinu struje i brzinu žice) .Uspostavlja i održava električni luk .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave metode) .Limovi različite debljine. pribor i materijal: .Demonstrira TIG postupak zavarivanja obojenih metala .Čisti i priprema ivice osnovnog materijala . pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje MIG postupkom . pribor i materijal: .Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu određenog sastava osnovnog materijala .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju i zaštitnoj atmosferi .Samo rješavanje zadatka se izvodi kroz šest faza: -informisanje -planiranje -odlučivanje -realizacija -kontrolisanje -procjena vježbe: . vertikalnoj.Priprema alat. dodatni materijal.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine Vježbe: . zaštitni 69 . pribor za stezanje .cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju Formativni ciljevi učenik .

Alat.Alat. pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje TIG Socijalizacijski ciljevi učenik . zaštitni gas. limovi i cijevi različite debljine.Sučeono i ugaono zavarivanje aluminijuma u svim položajima.Aparat za zavarivanje.Uočava karakteristike zaštitnih gasova i način njihovog korišćenja.Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) . dodatni materijal.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške . kosom i nadglavnom položaju ose cijevi.Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu vježba: .Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala . lijevom i desnom rukom) . zaštitni gas.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju . odabira dodatni materijal iz tablica .Vrši termičku obradu po potrebi prije i poslije zavarivanja . horizontalnovertikalnom.Vrši pripremu materijala . vertikalnom. pribor i materijal: .Uspostavlja i održava zavarivački luk . lijevom i desnom rukom 70 .Rukuje uređajem za TIG postupak zavarivanja sa ili bez dodatnog materijala . dodatni materijal.Pripaja djelove za zavarivanje .Zavarivanje cijevi u svim položajima (horizontalnom.Zavarivanje ugaonih spojeva TIG zavarivanjem obojenih metala . pribor za stezanje vježbe: . dodatni materijal.Aparat za zavarivanje.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Priprema alat.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik otklanja greške .Razlikuje postupke zavarivanja limova sa jedne ili obje strane . pribor i materijal: . limovi različite debljine. pribor za stezanje . pribor za stezanje vježbe: .Razvija pravilan odnos prema očuvanju materijalnih dobara Preporuke za izvođenje nastave gas.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik -

Formativni ciljevi učenik postupkom Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala Čisti i priprema ivice osnovnog materijala Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu poznatog sastava osnovnog materijala Uspostavlja i održava zavarivački luk i pravilno vodi dodatni materijal Koristi propisanu tehnologiju zavarivanje za određene spojeve (napon, jačina struje , brzina žice i nagib elektrode) Pripaja djelove za zavarivanje Radi korjen (ako je potrebno) Vrši popunu šava Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja - ako je potrebna Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja - iz tablica na osnovu poznatog sastava osnovnog materijala Razlikuje volframove

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - Alat, pribor i materijal: - Aparat za zavarivanje, zaštitni gas, limovi različite debljine, dodatni materijal, pribor za stezanje

-

-

- Stiče naviku da vrši samokontrolu

-

-

- Navikava se na red i urednost

-

-

- Pospješuje saradnju u grupi i kooperativan rad

71

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida Pripaja djelove za zavarivanje Uspostavlja i održava zavarivački luk Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon, jačina struje, brzina žice i nagib elektrode) Izrađuje korijen zavara Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna, vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučjeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Priprema alat, pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje TIG postupkom Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu određenog sastava osnovnog materijala

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

-

-

-

-

72

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik - Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala - Čisti i priprema ivice osnovnog materijala - Pripaja djelove za zavarivanje - Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon, jačinu struje, brzina žice i nagib elektrode) - Uspostavlja i održava električni luk - Vrši termičku obradu prije i poslije zavarivanja -ako je potrebno - Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške - Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju - Na osnovu određenog sastava čelika određuje dodatni materijal i termičku obradu ( iz tablica) - Vrši pripremu materijala za zavarivanje - Vrši pripajanje djelova (pozicija za zavarivanje) - Vodi pravilno elektrodu (za izradu korjena vara i njegovu popunu) - Vrši kontrolu zavarenog spoja - Primjenjuje mjere

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Demonstrira zavarivanje visokolegiranih čelika - REL postupkom zavarivanja

- Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka

vježba: - Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna, vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni položaj - Alat pribor i materijal: - Uređaj za zavarivanje, limovi, dodatni materijal, pribor za stezanje,izvor toplote za zagrijavanje i otpuštanje

73

pribor i materijal:limovi.izvor toplote za zagrijavanje i otpuštanje. u toku i poslije zavarivanja)vizuelno penetrantima i kontrolu na nepropustljivost .Priprema i čisti površine za zavarivanje .Navikava se na .Vrši kontrolu zavarenog spoja (prije. prašak 74 . materijal-sivi liv. pribor za stezanje .Demonstrira zavarivanje sivog liva .( ili okretni sto).Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Na osnovu određenog sastava sivog liva određuje dodatni materijal i termičku obradu ( iz tablica). rezervoar za prašak i peć za sušenje praha) . prahom glava.Alat.Vodi pravilno elektrodu .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Rad na automatima za zavarivanje sa prahom . pribor i materijal: .REL postupkom zavarivanja Formativni ciljevi učenik zaštite pri zavarivanju .Alat.Primjenjuje propisanu žicu i prašak u zavisnosti od hemijskog sastava i debljine osnovnog materijala i vrši regeneraciju praha . bušilice.Uređaji za zavarivanje. dodatni materijal. zavarivanje pod komandni ormarić. automat za zavarivanje.Prepoznaje djelove .Pričvršćava lim na podloške ili na pozicioner Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježba: . čekići. osnovni materijal.Vrši pripremu materijala za zavarivanje .Opisuje rad na kooperativan rad aparature za EPP: automatima za (ispravljač. kolica. dodatni materijali. hladno zavarivanje ili toplo zavarivanje .Navarivanje automatima pod prahom . elektrode za žljebljenje vježbe: .Zavarivanje sivog liva .

i određuje potrebu za zaštitnim gasom . uzroke i posledice grešaka .učenik . indukciono. hladno.Demonstrira rad .Alat. elektronskim snopom.Primjenjuje mjere punjenom žicom zaštite pri radu . ultrazvučno zavarivanje.Stiče osjećaj o sistematičnosti u radu vježbe : .Vrši pripremu materijala.Sučeono i ugaono zavarivanje punjenom žicom u svim položajima .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Zavarivanje ostalim postupcima . zavarivanje eksplozijom Kontrola zavarenih spojeva . podvodno zavarivanje.Posjeta radnim organizacijama koje se bave ovim postupcima zavarivanja .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Prepoznaje moguće greške zavarivanja.Uviđa važnost očuvanja kvaliteta Vježba: . zavarivanje laserom.Pripaja djelove za zavarivanje .Zavaruje sučeono spojeve "I".Razlikuje djelove i zadatak uređaja za zavarivanje . punjena žica .Stiče naviku da koristi stručni jezik vježbe: .Kontrola zavara prije.limovi-osnovni materijal. "V".Opisuje kontrolu pripremljene prije. plazmom. frikciono. "K".Razlikuje . sa podmetačima od bakra ili praška .Uspostavlja i održava zavarivački luk . pribor .Kontroliše .Rukuje uređajem za zavarivanje .Nabraja ostale postupke: postupke aluminotermijsko zavarivanja zavarivanje. kontrolu u žljebove za toku zavarivanja i 75 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . u toku i .materijal: .

Opisuje kontrole bez razaranja .Vizuelna kontrola zavarenih spojeva . savijanje. žilavost i tvrdoću Prepoznaje vrste i uzroke grešaka u zavaru. kao i postupak . praha Kontroliše tehniku rada Vizuelno kontroliše oblik i kvalitet zavara i prepoznaje greške Ispituje varove na nepropustljivost i vrši ispitivanje .zavareni uzorci . žice.Posjeta firmi koja se bavi ispitivanjem i kontrolom zavara 76 .penetrante .Informativni ciljevi i sadržaji učenik poslije zavarivanja Formativni ciljevi - - .Otklanjanje grešaka u zavarenom spoju - - - učenik zavarivanje Kontroliše pripojene djelove i pripremu za zavarivanje Kontroliše parametre zavarivanja (prema uputstvu) Kontroliše upotrebu dodatnog materijala.Opisuje kontrole razaranjem - .Navikava se na sprečavanja samokontrolu grešaka i nastajanje napona Prepoznaje greške i način njihovog otklanjanja Brusi.Jača penetrantima samouvjerenost i Razlikuje samosvjesnost u ispitivanja na: radu kidanje. elektrolučno ili gasnim postupkom žljebi mjesta grešaka u zavaru Otklanja greške odgovarajućim postupkom zavarivanja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave posle zavarivanja vježba: .Sredstva: .

Modeli. god. DUZ Srbije. Bogoljub Bajić . Božidar Delić . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.o. 1995. 1980. Živčić Milan 6.god. .Viša stručna sprema iz područja mašinstva i obrade metala. V stepen ili majstorski ispit odgovarajućeg smjera. 1987.d. Nikolić .Radionica sa radnim mjestima za zavarivača.god.Zavarivanje obloženom elektrodom . Maribor. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika U toku klasifikacionog perioda učenik treba da ima najmanje dvije ocjene. odgovoran odnos prema alatu. skice. preciznost. "Varstroj"d. tačnost.Zavarivanje volframovom elektrodom -TIG. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . DUZ Srbije . bušenje. .Tehnološke osnove MAG postupka zavarivanja. DTZ SRH . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Darko Bajić.provjere praktičnih znanja (razumijevanje poslova i zainteresovanost učenika.god. . Zagreb.GBB" o. od kojih jedna treba da bude sa usmene provjere znanja. urednost. Šojić Pavle i Pribićević Nikola . Murska Sobota 1981. glodanje. Beograd.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Osnovi mašinstva za I i II stepen stručne spreme mašinske struke OOUR "Stručna knjiga". 1987. .usmenih odgovora i aktivnosti učenika na časovima.Opšta mašinska praksa za I razred mašinske škole: Nikola Prgomelja. god. brušenje.MAG). instrumentima. Ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz: . VKV. god. .Prelazna ocjena na kraju školske godine. šeme. Bogoljub Bajić . 1982. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. opremi i poštovanju propisa zaštite).o. Beograd. dvogodišnje mašinske škole: Lazar Filković . .god.rezač gasom za I i II raz.5.Elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnog i aktivnog gasa (MIG. Lendava.. uzorci alata i pribora. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Tehnologija rada zavarivač.god.Zavarivanje i srodni postupci . 77 . Podgorica.Priručnik: Suština i tehnika postupaka električnog zavarivanja topljenjem metala i njihovih legura: Bogoljub Bajić. DUZ Srbije . Beograd. 1987. "Montavar metalna nova" d. Beograd.redovnosti i kvaliteta vođenja dnevnika. 8. M. 9. 2005. "Bajić. . materijalima. Nebojša Pribićević.god. 1999.d. Beograd. Beograd. uz prethodno obrazovanje za zavarivača. Okvirni spisak literature i drugih izvora . 7.Radionica sa radnim mjestima za struganje.

10.Naponi i deformacije . elektrootporno.Vrste materijala za zavrivanje i njihova zavarljivost .Oprema (tarnsformator.MAG.Primjena uređaja za zavarivanje 78 .Uređaji za MIG. Povezanost predmeta Znanja .TIG.Površinska zaštita (vrste i materijali) .Radionički crteži .Dozvoljeni naponi. invertor) .Tehnologija .Tehnički crteži .Zavarivanje i lemljenje . deformacije i stepen sigurnosti .Osnove mašinstva .Pribor za stezanje . rotacioni pretvarač. agregat.Uređaji za zavarivanje ispravljač.Nerazdvojivi spojevi Uvod u zavarivanje Metali i legure Površinska zaštita Ispitivanje materijala . gasno i aluminotermijsko zavarivanje Povezanost sa predmetom Predmet Znanja . .

Određuje zateznu čvrstoću materijala statičkim metodama . ISPITNI KATALOG Tip ispita: USMENO Nastavnik/aktiv sastavlja detaljan spisak ispitnih pitanja na osnovu ispitnog kataloga. kombinovana po složenosti na odgovarajući način iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. pribora i uređaja koji se koriste u zavarivačkim poslovima. Usmeni ispit traje najviše 20 minuta.Uočava značaj i upotrebu plastičnih masa .Analizira dijagram zatezanja dobijen ispitivanjem epruvete statičkim dejstvom sile . .da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju.racionalno korišćenje energije. .Razlikuje legure za lemljenje Plastične mase i .Poznaje i upoređuje vrste čelika Obojeni metali i .Poznaje aluminijum i legure aluminijuma .Određuje tehnološko-metalurška svojstva materijala (zavarljivost.Koristi fazne dijagrame .Razlikuje i upoređuje svojstva i primjenu obojenih metala legure . .Razlikuje vrste gvožđa .Uočava značaj i upotrebu guma 79 . Standardi znanja koji se ocjenjuju na završnom ispitu Sadržaj Znanja i vještine Svojstva . .poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.Razlikuje svojstva materijala kao funkciju vrste atoma i hemijske materijala veze .Analizira svojstva legura u zavisnosti od mikrostrukture Tehničko gvožđe . lemljenje) Struktura metala . .Razlikuje legure obojenih metala .znanja o svojstvima materijala koja se koriste u zavarivačkim poslovima.Poznaje dijagram stanja legura u sistemu Fe-C .Određuje tvrdoću materijala statičkim i dinamičkim dejstvom sile .Uočava uticaj stalnih i legirajućih elemenata na svojstva čelika .Poznaje pojam makromolekula gume .sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja. Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. .znanja o metodama i postupcima rada u zavarivačkim poslovima.Poznaje osnove kristalografije i proces kristalizacije i legura . .Prati liniju očvršćavanja legure .Analizira mehanička svojstva materijala . materijala i vremena.upotrebu odgovarajućih mjernih i kontrolnih postupaka. na prijedlog ispitivača.2. Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: .znanja o karakteristikama i primjeni alata. Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 10 minuta.

opremu i uređaje Objašnjava postupak rezanja elektrodama. njihov značaj i primjenu Zna spajanje vijcima i navrtkama Zna spojeve pomoću klinova i čivija Zna spojeve pomoću žljebova i ozubljenja Poznaje spojeve pomoću konusnih površina Poznaje spojeve čvrstim nalijeganjem Poznaje spojeve opružno – zateznim prstenovima Poznaje vrste zakovanih spojeva i način zakivanja Zna greške pri zakivanju Poznaje vrste zakovica i materijal od koga se izrađuju Zna da čita tehničko-tehnološku i radnu dokumentaciju Poznaje postupak izvođenja zakivanja Poznaje alate. pribore i opremu za zakivanje Poznaje meko lemljenje Priprema lemljene spojeve Čisti lemljene spojeve (mehaničko i hemijsko) Poznaje vrste lemova i dodatne materijale Zna temperaturu pri mekom lemljenju Poznaje tvrdo lemljenje Zna uređaje za tvrdo lemljenje Zna dodatne materijale za tvrdo lemljenje Razlikuje meko i tvrdo lemljenje Poznaje osnovna svojstva zavarenih spojeva Objašnjava formiranje zavarivačkog luka Objašnjava postupak REL zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava postupak gasnog zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava MAG postupak zavarivanja.Sadržaj Goriva i maziva Kompozitni materijali Spajanje razdvojivim vezama Znanja i vještine . opremu i uređaje Objašnjava postupak elektrootpornog zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava EPP postupak zavarivanja.Uočava svojstva i poznaje zadatak maziva . opremu i uređaje Objašnjava ostale specijalne vrste zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava postupak rezanja plazmom. opremu i uređaje Objašnjava vrste i oznake elektroda Zna označavanje zavarenih spojeva Zna dimenzionisanje šavova prema debljini materijala Zna pripremu elemenata za zavarivanje i oblike žljebova Objašnjava način vođenja elektroda Objašnjava različite položaje zavarenih spojeva Zna pojam navarivanja Poznaje metode ispitivanja zavarenih spojeva bez razaranja Poznaje metode ispitivanja zavarenih spojeva sa razaranjem Poznaje pojmove elastične i plastične deformacije Poznaje materijale i alate za obradu deformacijom Navodi podjelu i objašnjava vrste obrade deformacijom Objašnjava pojam mehaničkog rezanja. opremu i uređaje Poznaje i objašnjava MIG postupak zavarivanja.Razlikuje kompozitne materijale Poznaje vrste razdvojivih veza. opremu i uređaje Poznaje značaj termičke obrade 80 Spajanje zakivanjem Spajanje lemljenjem Spajanje zavarivanjem Oblikovanje deformisanjem Obrada rezanjem Termička i . opremu i uređaje Objašnjava TIG postupak zavarivanja.Razlikuje gasovita goriva i poznaje njihovu upotrebu . opremu i uređaje Objašnjava pojam gasnog rezanja.

Poznaje mogućnosti upotrebe računara u mašinstvu i zavarivanju . katalozi. opremu i uređaje i dodatne materijale za zaštitu metalnim prevlakama i plakiranjem .Zna postupke. šeme veza. slike. MAG.Tabele.Zna tehnološke postupke izvođenja termičke i termohemijske obrade . modeli i crteži elemenata.Zna primjenu parametara (temperatura. dodatni materijali i oprema) u termičkoj obradi . Literatura i drugi izvori .Zna primjere i primjenu termičke obrade u praksi . EPP.Sadržaj termohemijska obrada Računari u tehnologiji za zavarivanje Automatizacija i mehanizacija u zavarivanju Znanja i vještine . uređaja i postrojenja. vrijeme izvođenja.Zna i objašnjava automatske linije i uređaje za: elektrootporno. TIG i ostale vrste zavarivanja Dozvoljena pomagala .Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 81 . MIG.

njegove prednosti i mane kao i mogućnosti primjene .Poznaje podjelu i označavanje REL zavarivanja i elektroda.racionalno korišćenje energije.Upoznaje se sa dodatnim materijalom za zavarivanje.Zna šta je napon praznog hoda.Razlikuje vrste elektroda.znanje tehnološkog postupka spajanja i rezanja. njihov sastav i oblogu . materijala i vremena.poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.znanje i vještinu izbora metala za spajanje i potrebnog alata. zna šta je direktni i obrnuti polaritet .Definiše rad pretvarača i agregata.poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline. princip provođenja elektriciteta kroz metale.Obrazlaže rad ispravljača za zavarivanje .Vrši klasifikaciju izvora napajanja. . . zna šta su režimi rada pri zavarivanju.znanje i objašnjenje principa rada uređaja. . .Vrši poređenje rada naizmjeničnom i jednosmjernom 82 . objašnjava atomsku zavarivanje strukturu. . . njegove prednosti kao i nedostatke . .racionalno korišćenje energije.sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja. prema standardima .Prepoznaje uređaje u praksi .znanja o metodama i postupcima rada u zavarivačkim poslovima. Standardi znanja koji se ocjenjuju na završnom ispitu Sadržaji Znanja i vještine Uređaji za ručno elektrolučno .Vrši poređenja spoljne karakteristike različitih uređaja .Prepoznaje suštinu rada transformatora i generatora.znanja o uređajima i njihovim karakteristikama koja se koriste u zavarivačkim poslovima. . izvora za napajanje . . materijala i vremena. .Objašnjava rad transformatora. odnosno osnovnu klasifikaciju izvora napajanja . .Poznaje izvore naizmjenične i jednosmjerne struje za napajanje . provodnike .da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju. vrste struje kao i vrste talasa naizmjenične i jednosmjerne struje .Naziv predmeta: UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: .Definiše pojam ručnog elektrolučnog zavarivanja. kao i mogućnosti i ograničenja njegove primjene . ograničenja i prednosti u upotrebi.Definiše šta je elektricitet.Objašnjava invertere za zavarivanje.upotrebu odgovarajućih mjernih i kontrolnih postupaka. odnosno elektrodama za REL zavarivanje .Navodi osnovne izvore struje za REL zavarivanje. upotreba elektronike kod aparata za zavarivanje .Objašnjava specifičnosti zavarivačkog luka .

kao i njihovu osnovnu podjelu Poznaje podjelu i označavanje kako postupka zavarivanja tako i dodatnog materijala prema standardima Prepoznaje suštinu postupka elektrootpornog zavarivanja. zna šta je mješač gasova i mogućnosti njegove upotrebe Pravi razliku između naizmjenične i jednosmjerne struje kod TIG zavarivanja Objašnjava sastavne djelove aparata za TIG zavarivanje Shvata suštinsku razliku navedenih postupaka i opredjeljuje se za onaj za koji ocijeni da će dati najviši kvalitet u zavisnosti od zahtjeva Definiše osnovne vrste prenosa dodatnog materijala pri zavarivanju Nabraja zaštitne gasove. kao i mogućnosti upotrebe Navodi gorive gasove i njihove osobine.Sadržaji Uređaji za elktrolučno zavarivanje u zaštitnoj atmosferi Uređaji za elektrootporno zavarivanje Uređaji za gasno zavarivanje - Znanja i vještine strujom. kao i njihova primjena u različite svrhe. kao i njihove bitne karakteristike Definiše osnovne sastavne elemente uređaja za MIG-MAG zavarivanje Vrši poređenje primjenjenih žičanih elektroda kao i zaštitnog gasa za MIG-MAG zavarivanje. kao i njihovu osnovnu podjelu Poznaje podjelu i označavanje kako postupka zavarivanja tako i dodatnog materijala prema standardima Prepoznaje suštinu postupka MIG-MAG-TIG zavarivanja. kao i njihove bitne karakteristike Definiše osnovne sastavne elemente uređaja za elektrootporno zavarivanje Navodi elektrode i razlikuje upotrebu u zavisnosti od parametara rada Definiše struju kod uređaja za zavarivanje Shvata suštinsku razliku između uređaja za zavarivanje i opredjeljuje se za onaj za koji ocijeni da će dati najviši kvalitet u zavisnosti od zahtjeva Analizira uticaj režima zavarivanja na kvalitet spoja Određuje parametre za tačkasto. zna šta je 83 . zna njihove osobine i mogućnosti upotrebe Nabraja sastavne djelove i opisuje uređaje i pribor za zavarivanje Objašnjava mogućnosti mehanizacije i automatizacije zavarivanja Definiše pojam elektrootpornog zavarivanja u zaštitnoj atmosferi. zna njegove oznake prednosti i nedostatke. linijsko ili šavno zavarivanje Definiše pojam gasnog rezanja i zavarivanja. poznaje suštinu gorivih gasova Poznaje načine prenošenja toplote. Obrazlaže osnovne djelove uređaja i pribora za REL zavarivanje Poznaje mogućnosti multifunkcionalnih uređaje za zavarivanje Definiše pojam elektrolučnog zavarivanja u zaštitnoj atmosferi.

kao i obrazlaže svaku pojedinu stavku Razlikuje moguću prednost AT zavarivanja u odnosu na druge postupke za zavarivanje šina Objašnjava postupak pripreme i samog zavarivanja AT postupkom. kao i suštinu njihovog rada Razlikuje boce kiseonika i acetilena. poznaje gorionik za rezanje Upoznaje da upotrijebi redukcioni ventil i ventil za povratni udar. poznaje osobenosti kod zavarivanja skretnica i raskrsnica (ukrštanja) Poznaje osobitosti pri AT zavarivanju različitih šina (materijala). kao i velikih rezervoara. zna primjenu boca za gasove kiseonik i actilen Zna primjenu manometra. zna vrste plamena Upoznaje se sa čitavim sistemom kao i baterijama za gas. redukcionog ventila za boce. kao i zna da upotrijebi sav pripadajući alat i pribor Upoznaje opremu za AT zavarivanje i nabraja i obrazlaže svaku pojedinačnu stavku Interpretira osnovni princip zavarivanja na hladno Određuje potreban alat za spajanje Razlikuje metale kod kojih se primjenjuje Zna mogućnosti primjene Zna parametre i postupak Shvata kako se ostvaruje kontakt djelova Interpretira faze procesa Interpretira osnovni princip Interpretira uređaj i njegove sastavne djelove Razlikuje metode primjene Interpretira osnovni princip Interpretira proces spajanja Određuje primjenu Analizira i interpretira osnovni princip Određuje gdje se primjenjuje Interpretira efekat “dubokog zavarivanja” Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja laserom Određuje primjenu.Sadržaji Uređaji za hladno zavarivanje - Uređaji za aluminotermijsko zavarivanje Frikciono zavarivanje Ultrazvučno zavarivanje Znanja i vještine sagorijevanje. prednosti i nedostatke postupka Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja plazmom Određuje gdje se primjenjuje Zna suštinu rezanja plazmom Objašnjava mogućnosti i ograničenja primjene rezanja Zavarivanje livačko Zavarivanje elektronskim snopom Zavarivanje laserom i plazmom 84 . zna da upotrijebi višenamjenski ključ za otvaranje ventila Obrazlaže upotrebu baterija za gasno rezanje i zavarivanje. kao i opasnosti pri njihovom rukovanju. zna šta je razvod gorivih plinova Uočava značaj nepovratnog ventila Definiše pojam aluminotermijskog zavarivanja kao i mogućnosti njegove primjene Nabraja materijal za zavarivanje.

Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. Literatura i drugi izvori . protok gasa i plazme.Tabele. uređaja i postrojenja.Sadržaji Znanja i vještine plazmom . 85 . slike. rastojanje dizne od materijala) rezanja plazmom Dozvoljena pomagala . katalozi. modeli i crteži elemenata. šeme veza.Zna da odredi parametre (amperaža.

MAG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) . MIG. . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju . da li može prekontrolisati i ocijeniti kvalitet rada. . .REL postupkom zavarivanja .pripajanje pozicija za zavarivanje .da li je učenik stekao osnovna znanja iz kontrole zavarenih spojeva i otklanjanja nastalih grešaka.Ispitni katalog praktičnog dijela završnog ispita Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: .znanja o tehnološkim postupcima obrade materijala i izrade djelova.sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja.da li se učenik osposobio za izvođenje lemljenja.kontroliše zavareni spoj Zavarivanje austenitnih čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima . .priprema materijala za zavarivanje .sposobnost učenika da koristi odgovarajuće mjerne i kontrolne postupke.MIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .vođenje elektrode u horizontalnoj.da li se učenik osposobio za izvođenje osnovnih postupaka REL zavarivanja.izvođenje korjena vara i njegova popuna .obloženom elektrodom (na osnovu crteža) .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .vođenje elektrode u horizontalnoj. i TIG postupaka zavarivanja. .priprema materijala za zavarivanje .izvođenje korjena vara i njegova popuna .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .da li zna planirati i pripremiti postupak rada.pripajanje pozicija za zavarivanje . MAG.sposobnost učenika da odabere odgovarajući postupak prilikom obavljanja praktičnih zadataka.da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju. . .izvođenje korjena vara i njegova popuna 86 . .poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja . materijala i vremena. .pripajanje pozicija za zavarivanje . Spisak zadataka za završni ispit Zavarivanje čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima .priprema materijala za zavarivanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima . gasnog zavarivanja i rezanja i navarivanja.racionalno korišćenje energije. .

izvođenje korjena vara i njegova popuna .reparaturno zavarivanje (na osnovu crteža) .pripajanje pozicija za zavarivanje . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .vođenje elektrode u horizontalnoj.kontroliše zavareni spoj Zavarivanje austenitnih čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima .izvođenje korjena vara i njegova popuna .priprema materijala za zavarivanje .termička obrada (ako je potrebna) .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje obojenih metala sučeono i ugaoni spojevi u horizontalnom i vertikalnom položaju .priprema materijala za zavarivanje .TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .izvođenje korjena vara i njegova popuna . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje obojenih metala sučeono i ugaoni spojevi u horizontalnom i vertikalnom položaju .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje sivog liva. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju 87 .pripajanje pozicija za zavarivanje .priprema materijala za zavarivanje .pripajanje pozicija za zavarivanje .termička obrada (ako je potrebna) .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .MIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .pripajanje pozicija za zavarivanje .izvođenje korjena vara i njegova popuna .priprema materijala za zavarivanje .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .vođenje elektrode u horizontalnoj.TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .izvođenje korjena vara i njegova popuna .vođenje elektrode u horizontalnoj.vođenje elektrode u horizontalnoj.termička obrada (ako je potrebna) .priprema materijala za zavarivanje .termička obrada (ako je potrebna) . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju ..pripajanje pozicija za zavarivanje .vođenje elektrode u horizontalnoj. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje aluminijuma TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .vođenje elektrode u horizontalnoj.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .

vođenje elektrode u horizontalnoj.ručnim postupkom (na osnovu crteža) . član ispitnog odbora treba da ima uvid u tok rada.REL postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .paljenje plamena .paljenje plamena .izvođenje korjena vara i njegova popuna .rukovanje gorionikom za automatsko rezanje . Konkretan sadržaj praktičnog zadatka za završni rad definiše se i određuje na osnovu okvirnog spiska zadataka.rukovanje gorionikom za rezanje . Ako se dio zadatka radi prije ispita. Ispitni odbor za svaki pojedinačni zadatak propisuje uslove rada: da li se kompletan zadatak radi pred komisijom ili je zadatak moguće do određene faze.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .priprema materijala za rezanje .termička obrada (ako je potrebna) .izvođenje korjena vara i njegova popuna .kontroliše zavareni spoj Gasno rezanje .koristi sredstva zaštite pri radu Gasno rezanje .kontroliše zavareni spoj .pripajanje pozicija za zavarivanje . uz odgovarajuću tehničkotehnološku dokumentaciju. uraditi prije ispita a da se finalizacija zadatka uradi na samom ispitu.koristi sredstva zaštite pri radu Gasno zavarivanje limova i cijevi (na osnovu crteža) .. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju . 88 .automatskim postupkom (na osnovu crteža) .koristi sredstva zaštite pri radu Uputstva za sprovođenje završnog ispita Praktični rad na završnom ispitu obuhvata samostalan rad na proizvodu ili usluzi sa odbranom. datih u ispitnom katalogu.priprema materijala za zavarivanje .priprema materijala za zavarivanje .pripajanje pozicija za zavarivanje . kao i sam zadatak.kontroliše zavareni spoj Zavarivanje aluminijuma . uz odgovarajuću tehničko-tehnološku dokumentaciju. Tehničko-tehnološka dokumentacija radi se pod nadzorom mentora.priprema materijala za rezanje . što mentor garantuje svojim potpisom.termička obrada (ako je potrebna) .u horizontalnoj.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .rukovanje gorionikom za zavarivanje .vođenje dodatnog materijala. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .paljenje plamena .

Dozvoljena pomagala Na praktičnom dijelu završnog ispita dozvoljena su sljedeća pomagala: . 3. 1. pri čemu za pojedinačne zadatke poštuje sljedeće odnose: Područje ocjenjivanja Priprema zadatka Stručnost i izvođenje (kvalitet) Tehnička dokumentacija Odbrana Ukupno Udio 20-40% 40-60% 0-20% 10-20 100% Kandidat je ocijenjen ocjenom nedovoljan ako je pri izradi (provođenju) rada nezainteresovan. . odnosno neodgovarajućim redosljedom. sa do tri zadatka (rada) na međuispitu.mašine. Završni ispit traje do četiri sata. uređaji u skladu sa katalogom znanja. Literatura i drugi izvori . 4. odbranom rada. Kandidat priprema dio rada prije ispita. alati. nesamostalan. udžbenici. br. 3. Ispitna komisija priprema kriterijume za ocjenjivanje. kao i kad je upotreba materijala mnogo veća od potrebne. tehničke dokumentacije i usmeni odgovor (odbranu).priručnici. usmeni odgovori Usmeno Usmeno i pismeno 89 . Naziv predmeta Tehnologija Opšte mašinstvo Praktična nastava Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Obavezni načini provjeravanja znanja Usmeno i pismeno (test) Usmeno i pismeno (radovi na vježbama) Ocjena praktičnog rada. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA Red.Znanja i vještine koje se provjeravaju i ocjenjuju na ispitima Na ispitima provjeravamo praktična znanja i spretnosti koje su učenici dobili u procesu praktičnog obrazovanja: jednim individualnim ispitnim radom na završnom ispitu. a predviđeno vrijeme za rad prekoračuje za više od 20%. 2. ako često krši propise o zaštiti na radu ili radne postupke – operacije izvodi nepravilno. Međuispit traje do šest sati i uključuje izradu ispitnog rada. čak i pri rješavanju jednostavnih problema. Usmeni odgovor (odbrana) traje najviše 20 minuta. treba stalnu pomoć nastavnika ili člana komisije. u zavisnosti od vrste zadatka.Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. Na ispitu se radi finalizacija rada. . kalkulator. po odluci ispitne komisije. 5. po odobrenju ispitne komisije.pribor za crtanje.

praktičnog rada sa odbranom. Tehnologija Nastavnik Visoka metala Opšte Mašinstvo i obrada 2.iz nastavnog plana izostavljaju se predmeti Fizičko vaspitanje i slobodne aktivnosti. . škola bi izradila individualni program (nacrt) uzimajući u obzir odluku o usmjerenju. 6. koji time prestaju biti uslov za završetak obrazovanja. čemu se uzimaju u obzir načini provjeravanja znanja (usmeno. . NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA U skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama. obaveze iz praktičnog obrazovanja u procesu rada i završni ispit. odraditi sve slobodne aktivnosti. Uslov za izlazak na ispit je priložen ovjeren dnevnik rada praktične nastave za sve tri godine. realizovali slobodne aktivnosti i obavili profesionalnu praksu.usmenog ispita iz stručno-teorijskog predmeta i . Za završetak srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju .provjeravanje znanja izvodi se putem ispita pri. Kao stručno-teorijski predmet učenik polaže Tehnologiju ili Uređaje za zavarivanje. .pismenog ispita iz Maternjeg jezika i književnosti. Završni ispit se sastoji iz: . Individualni program omogućava prilagođeno izvođenje kako bi učenici dostigli propisani stručni standard u svim predmetima. Škola je obavezna da odraslima ponudi sportske aktivnosti kojima se odrasli mogu dobrovoljno priključiti. vježbe. razvrstani po taksonomskim stepenima i način provjeravanja dati su u ispitnom katalogu. O tipu ispita iz maternjeg jezika i književnosti odluku donosi Zavod za školstvo.odrasli ne polažu međuispit kod dualnog obrazovanja. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih predmeta tekuće godine postigli prelaznu ocjenu.obrazovni program Zavarivač/Zavarivačica – potrebno je završiti zadnju godinu obrazovanja sa pozitivnim ocjenama iz svih predmeta.škola izradi prilagođen program praktičnog obrazovanja s obzirom na poslove i zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja. predmeta područje rada Mašinstvo i obrada 1. Naziv Profil stručne spreme – Izvođač nastave Stručna sprema br. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH Programi iz stručnog obrazovanja koji su pripremljeni za mlade izvode se i za odrasle u skladu sa polaznim osnovama za prilagođavanje izvođenja obrazovnih programa obrazovanju odraslih tako da: .za odrasle ne vrijede uslovi za napredovanje koji su određeni u programima nego uslovi koje utvrdi škola u nacrtu izvođenja obrazovnog programa za odrasle. Nastavnik Visoka mašinstvo metala 90 . pismeno. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA Red. . 5.4. praktični rad) određeni obrazovnim programom. Standardi znanja. 7. odnosno nadležni Savjet. .

II 72 56 16 I 108 72 36 2. br.vježbe P.Red. 91 . BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE Broj časova kod kojih se Vrste nastave Red. Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Praktična nastava II III III I II III 72 66 33 360 432 660 56 52 33 360 432 660 360 432 660 16 14 T. Naziv predmeta Izvođač nastave Nastavnik Stručna sprema Viša Srednja 3.teorijska nastava V. Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Nastavnik Nastavnik Visoka Visoka Profil stručne spreme – područje rada Mašinstvo i obrada metala.praktična nastava 9. časova na grupe T V P T V P I 72 56 16 Tehnologija 1. Opšte mašinstvo II 108 72 36 3.1. Ukupno odjeljenje dijeli Naziv predmeta Razred br. prethodno obrazovanje za zavarivača Majstorski ispit za zavarivača VKV – V stepen zavarivač Majstorski ispit za zavarivača VKV – V stepen zavarivač Mašinstvo i obrada metala Ekonomija 8. 4. Slobodne aktivnosti sadrže obavezne i sadržaje po izboru učenika. 5. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA Obrazovni program može da se izvodi u školskom ili dualnom obliku 8. SLOBODNE AKTIVNOSTI Slobodne aktivnosti učenika sastavni su dio nastavnog plana i obrazovnog programa. Praktična nastava Instruktor Srednja 4. Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome da doprinose kako rekreaciji i opštekulturnom uzdizanju učenika. tako i upotpunjavanju stručnog znanja. 5.

posjete sajmovima informatike. 10. PROFESIONALNA PRAKSA Učenici I i II razreda obavljaju profesionalnu praksu nakon završetka nastavne godine. Za izradu programa profesionalne prakse i njenu realizaciju zadužena je škola. šeme ili neke druge elemente tehnološko-tehničke dokumentacije. ali je uslov za završetak razreda.ekološke aktivnosti. . polazeći od utvrđenog broja časova u nastavnom planu (u I i II razredu po 36 časova godišnje.Program slobodnih aktivnosti priprema škola. Program profesionalne prakse mora biti u korelaciji sa programom stručnoteorijskih predmeta. muzička. . . tehnički i internet klub i dr. prva pomoć.posjete institucijama i preduzećima koja su stručno vezana s obrazovnim programom koji se realizuje.socijalni rad učenika. tehnike i nastavne tehnologije. . Obavezni sadržaji vezani za stručno-teorijsko područje: . . . uz priložene skice.informatička.organizovanje dopunske i dodatne nastave i dr. Program slobodnih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg plana rada škole i to: Obavezni sadržaji vezani za opšteobrazovno područje: . . Profesionalna praksa izvodi se u odgovarajućim preduzećima ili objektima škole. pozorišne. u skladu sa nastavnim planom. likovna. saobraćajni propisi.filmske. dramska. Dnevnik profesinalne prakse potpisuje lice zaduženo za realizaciju programa. Profesionalna praksa se ne ocjenjuje.učešće u raznim sekcijama (sportska. O realizaciji programa profesionalne prakse učenik je obavezan da vodi dnevnik profesionalne prakse u koji upisuje sadržaje rada po danima. Sadržaji po izboru učenika: .). kao i za završetak obrazovnog programa. muzičke predstave i likovne izložbe. a u trećem razredu 33 časa godišnje). ali su učenici obavezni da realizuju sadržaje slobodnih aktivnosti jer je to uslov za napredovanje u viši razred. Podatke o profesionalnoj praksi (ime i prezime učenika. sajmu knjiga i dr. muzejima.učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznavanju određenih oblasti. Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje.posjeta istorijskim spomenicima. literarna. 92 .dani sporta. mjesto i vrijeme izvođenja) evidentiraju se u posebnim rubrikama u odjeljenskim knjigama. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->