OBRAZOVNI PROGRAM

ZAVARIVAČ

SADRŽAJ OPŠTI DIO .................................................................................................. 3 1. NAZIV PROGRAMA: ZAVARIVAČ/ZAVARIVAČICA ................................................. 3 2. NASTAVNI PLAN ....................................................................................... 3 POSEBNI DIO ............................................................................................... 5 1. PREDMETNI PROGRAMI ............................................................................... 5 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI: .................................................................... 5 1.2. STRUČNO TEORIJSKI PREDMETI .................................................................. 6 1.2.1. OPŠTE MAŠINSTVO ............................................................................... 6 1.2.2. TEHNOLOGIJA .................................................................................. 16 1.2.3. UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE ................................................................... 29 1.2.4. PREDUZETNIŠTVO .............................................................................. 41 1.3. PRAKTIČNA NASTAVA ............................................................................ 46 2. ISPITNI KATALOG .................................................................................... 79 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA .................................................. 89 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA..................... 90 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ......................... 90 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH .......................... 90 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA .......................... 90 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA .............................. 90 8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................... 91 9. SLOBODNE AKTIVNOSTI ............................................................................ 91 10. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................ 92

2

OPŠTI DIO 1. Naziv programa: ZAVARIVAČ/ZAVARIVAČICA 2. Nastavni plan
Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Nastavni predmeti - grupe predmeta Opšteobrazovni predmeti Maternji jezik i književnost Matematika Strani jezik Informatika Fizičko vaspitanje Društvena grupa predmeta Istorija Geografija Sociologija Prirodna grupa predmeta Fizika Biologija Hemija 16 3 2 576 108 72 1 1 36 36 2 12 3 2 2 5 10 1 32 36 180 360 36 1152 7 12 1 32 36 72 432 108 72 72 252 432 36 1152 2 1 3 20 1 32 33 66 33 99 660 33 1056 8 264 36 36 72 1272 216 144 138 33 531 1452 105 25 dana 3360 105 1 1 36 36 2 72 36 36 72 3 3 2 2 2 108 108 72 72 72 2 72 2 66 2 2 2 72 72 72 2 2 2 66 66 66 246 246 210 72 210 I sed. god. sed. II god. sed. III god. Ukupno

UKUPNO A B Stručno-teorijski predmeti 1. 2. 3. 4. Opšte mašinstvo Tehnologija Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo

UKUPNO B Praktična nastava sa C tehnologijom zanimanja D Slobodne aktivnosti E F Profesionalna praksa Broj časova

10 dana

15 dana

G Broj radnih sedmica Ukupno (A+B+C+D) = 3.360

3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - omogućiti svestran razvoj pojedinca i njegovu socijalnu integraciju; - osposobiti učenike za planiranje, pripremu, izvođenje, kontrolu i vrednovanje rada u zanimanju; - osposobiti učenika za čitanje tehničke dokumentacije; - produbiti i proširiti opšte obrazovanje u funkciji struke i obezbijediti - stručno-teorijska i praktična znanja, za kvalitetan rad u zanimanju; - osposobiti učenika za rezanje i obradu djelova električnim lukom i gasnim postupkom; - osposobiti učenika za zavarivanje i navarivanje djelova ručnim i elektrolučnim postupkom; - osposobiti učenika za zavarivanje električnim lukom u zaštiti inertnih gasova i mješavini gasova; - osposobiti učenika za spajanje djelova elektrootpornim zavarivanjem;
3

.steći znanja za ispunjavanje potrebne radne dokumentacije i dokumenata o evidenciji stanja. .Odrasli napreduju po programu u skladu sa planom za izvođenje obrazovnog programa za odrasle.Za upis u dualni oblik obrazovanja potrebno je da učenik ima sklopljen ugovor sa poslodavcem. . 5. Prohodnost .U redovnom obrazovanju učenici prelaze u viši razred ako su iz svih predmeta tekuće godine postigli prelaznu ocjenu. mjere bezbjednosti i sprečavanja nesreća.U školu za sticanje srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju – obrazovni program Zavarivač/Zavarivačica.rukovanje alatima. odnosno uključivanje u program za obrazovanje odraslih . mogu se upisati lica koja su završila osnovnu školu ili završila dvogodišnju stručnu školu i nijesu starija od 17 godina.brinuti o vlastitim aspektima zdravlja i zdravlja svojih kolega. . Obrazovanje koje se stiče . .uvjeriti se da je primijenjena zaštita od opasnosti. .razvijati ekološku svijest i odgovornost u poštovanju mjera zaštite na radu i zaštiti okoline. u sladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju. navarivanje i siječenje djelova gasnim postupkom. uređaja i pribora. priborima i uređajima za zavarivanje. 4.steći osnovna znanja o preduzetništvu. .Obrazovanje traje tri godine. Trajanje obrazovanja .Završetkom obrazovnog programa učenik stiče srednje stručno trogodišnjem trajanju – ZAVARIVAČ. Izuzetno.Ako se za upis prijavio veći broj kandidata od broja raspisanih mjesta Ministarstvo prosvjete i nauke donosi odluku o dopunskim kriterijumima za upis.osposobiti učenika za spajanje djelova postupkom mekog i tvrdog lemljenja.. obrazovanje u 4 . realizovali slobodne aktivnosti i obavili profesionalnu praksu. . .razvijati sposobnost socijalne komunikacije i spremnost za razvijanje međuljudskih odnosa. 7. u školu se mogu upisati lica do 18 godine uz odobrenje Nastavničkog vijeća škole. Lica koja su napunila 18 godina uključuju se u program za obrazovanje odraslih. . 6. koji donosi škola. . . mjere zaštite.Lica koja su završila dvogodišnju stručnu školu mogu se uključuti u drugi ili treći razred srodnog zanimanja uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita. Uslovi za upis.osposobiti učenika za zavarivanje.

STRANI JEZIK 1.1.1.1. SOCIOLOGIJA 1.POSEBNI DIO 1.1.5. MATEMATIKA 1. FIZIČKO VASPITANJE 1.1. GEOGRAFIJA 1. HEMIJA 1.1. PREDMETNI PROGRAMI 1.3.1. BIOLOGIJA SA EKOLOGIJOM 1. MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1.2.1.1.8.6.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI: 1.1. FIZIKA 5 .7. ISTORIJA 1.9.11. INFORMATIKA 1.4.1.10.1.

2.2. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenik će biti u mogućnosti da: . STRUČNO . .1. standarde.Zna pravilan i racionalan izbor materijala.Ovlada stručnom terminologijom.teorijska nastava.Nauči da koristi priručnike. 6 . dijagrame.Izrađuje tehničko-tehnološku dokumentaciju. tabele i druge vrste stručnih tekstova.Razvija osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu. odjeljenje se ne dijeli na grupe V . . . neophodnom za komuniciranje u struci.TEORIJSKI PREDMETI 1.Konstruiše jednostavnije mašinske proizvode. . .Crta jednostavne tehničke radioničke i sklopne crteže mašinskih elemenata i manjih sklopova. .Poštuje ekološke zahtjeve i razvija osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala. . šeme i tehničku dokumentaciju.vježbe. tabele. . odjeljenje se ne dijeli na grupe 3. . uputstva i propise. . Naziv predmeta: OPŠTE MAŠINSTVO 2.Čita i razumije tehničke crteže.Upozna način označavanja po standardu mašinskih materijala.Stekne nephodna znanja o strukturi materijala i uticaju strukture na promjenu svojstva materijala. u skladu sa standardima. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 72 72 144 Vježbe 36 36 72 Praktična nastava Ukupno 108 108 216 T .1. OPŠTE MAŠINSTVO 1.

i šrafiranja sastavnicama. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnovi tehničkog crtanja . crtanje mašinskih elementa uz upotrebu pravila posebnih pogleda.Razvija tehničku . presjeka i .Razlikuje koso i ortogonalno .Navodi i nabraja preciznost I normalne prave osnovne urednost .Ispisuje tehničko primjenom u pismo mašinstvu .Projekcije tijela crtanje tijela u izometriji na osnovu projekcija .Razlikuje centralno .Razvija tehničku .Upoznaje se sa: kulturu. pozicione oznake vrstama tehničkih elemenata crteža.Upoznaje pojam i kulturu i paralelno osnovne elemente projiciranje projektovanja . osjećaj za kotne linije.Upoznaje se sa skicom jednostavne tehnikom izrade elemente jednostavnijih crteža Geometrijske konstrukcije .Upotreba linija .Dijeli duž na njednakih djelova . .Crta projekcije oktanata tačke na jednu.Spaja prave linije lukom datog poluprečnika . elipsu Osnovi nacrtne geometrije i tehničkog crtanja . petougao. zaglavlje i standardima.Crtanje kontura mašinskih djelova .Crtanje geometrijskih konstrukcija .Ovladava tehnikom razmjerama.Dopunjavanje pogleda.Prostorno prikazuje .Upoznaje pojam projiciranje kvadranata. aksonometrije dvije i tri ravni . ispisuje tehničko crtanje.Rad u olovci Vježbe: .Izvlači osnovne i .Crtanje projekcija na osnovu izometrijskog izgleda . priborom za red i urednost šrafira.4.Crta simetrale duži geometrijske i uglova konstrukcije . kvadrat. pravilnog kotiranja zaglavljima. .Crta paralelne i . vježbanjem na tolerancijama i primjerima njihovom .Konstruiše pravilan trougao.Crta projekcije duži u opštem i specijalnom položaju .Crta projekcije osnovnih geometrijskih 7 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Razvija osjećaj za . šestougao.

Crta prodore tijela .Prikazivanje mašinskih elemenata.Crta i označava presjeke . kao i pojednostavljenjim a pri crtanju .Crta vijak i navrtku nerazdvojive veze . oblika i položaja i kvalitet obrade površina . rad u .Upoznaje se sa pojmom presjeka . trougao) Crta projekcije geometrijskih tijela u opštem i specijalnom položaju Crta u izometriji jednostavne elemente na osnovu ortogonalnih projekcija Crta jednostavne elemente u ortogonalnoj projekciji i aksonometriji Razlikuje prednosti i nedostatke pojedinih načina prikazivanja tijela Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave pojednostavljenog crtanja .Kotira i označava metrički i cijevni navoj 8 .Razvija osjećaj preciznosti .Crta presjeke uskih elemenata. presjeke i skraćenja.Upoznaje se sa pravilima prikazivanja djelova i njihovih detalja.Upoznaje osnovna načela kotiranja i elemente kotiranja . posebne i djelimične izglede Prikazivanje mašinskih elemenata Navodi razdvojive i . pravougaonik.Ispisuje tolerancije dužina.Razvija svijest o potrebi kvalitetnog rada Vježbe: .Kotiranje crteža Vježbe: .Kotira i označava vrijednosti kota na crtežu .Izrada prvog grafičkog rada - - - - Kotiranje .Crta razvijene površine tijela .Kotira uprošćeno i tabelarno .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik likova u opštem i specijalnom položaju (kvadrat.

Crta opruge .Određuje moment sile za tačku grafičke i analitičke uslove ravnoteže sistema sučeljnih sila .Navodi i objašnjava . kotiranje tolerisanih dužina .Upoznaje radionički crtež i sklopni crtež .Uproćšeno crta zavarene sastave Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave olovci .Crta spojeve klinovima .Određivanje tolerancija iz tabela .Stiče pozitivnu anja orjentaciju .Navodi i objašnjava sila aksiome statike . razumije i objašnjava pojam tolerancije.Označavanje stanja površina .Upoznaje.Iz tabela određuje dozvoljena odstupanja kod izradaka kod kojih na crtežu tolerancije nijesu propisane Osnovni pojmovi i aksiomi statike / Sistem sučeonih sila u ravni .Postavlja analitičke pojam veze i uslove ravnoteže reakcije veze sistema sučeonih .Crta zupčanike i lančanike .Stiče osjećaj .Zna pojedine vrste nalijeganja Vježbe: .Iz tabela čita Prema vrijednosti zanimanju odstupanja za zadate tolerancije i izračunava veličinu tolerancijskog polja .Izrada drugog grafičkog rada 9 .Razlaže silu na komponente pojam sile i grafičkom podjelu sila metodom .Sa sklopnog crteža preciznosti u radu određuje tolerancije/nalijeg .Izrada radioničkih crteža datog sklopa .Određivanje nalijeganja .Navodi i objašnjava Varinjonovu teoremu Tehnički crteži .Razumije pojam kvaliteta površine i zna načine označavanja stanja površina .Navodi i objašnjava moment sile za tačku .Navodi i objašnjava .Analizira veličinu tolerancija i postupke kojima se one mogu dostići . položaj i veličinu toleranciskog polja.Definiše pojam tolerancija oblika i položaja .Navodi i objašnjava .Kotiranje tolerisanih dimenzija .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .

Određuje reakcije veza grafički i analitički punih ravanskih nosača. definiše i objašnjava pojam težišta tijela Trenje .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Sistem proizvoljnih sila u ravni . definiše i objašnjava pojam trenja i navodi vrste trenja . linije (luk. definiše i objašnjava trenje klizanja i trenje kotrljanja Brzina i ubrzanje .Stiče osjećaj preciznosti u radu Središte masa .Razlikuje materijale u zavisnosti od trenja . definiše i objašnjava osnovne statičke veličine u poprečnom presjeku ravanskih punih nosača .Grafičko i analitičko određivanje sila i ravnoteže .Na primjerima proste grede.Navodi.Postavlja uslove sprega ravnoteže spregova .Na primjerima određuju uticaj sila na posmatrani mašinski dio i sistem Ravanski nosači .Izračunava osnovne 10 .Određuje smjer sila trenja .Pretvaranje mjernih jedinica .Navodi.Slaže paralelne .Navodi.Navodi.Navodi.Iz tabela bira koeficijent trenja .Stiče sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . isječak) .Stiče osjećaj preciznosti u radu .Određuje težište homogenog tijela.Navodi.Definiše i . trougao.Određivanje momenta sile Vježbe: Grafički rad: .Konstruiše statičke dijagrame grafičkom i analitičkom metodom . duž. definiše i sile. grede sa prepustima i konzole odrediti reakcije oslonaca i konstruisati statičke dijagrame .Grafičko rastavljanje dvije sile . paralelogram.Navodi vrste ravanskih nosača i vrste opterećenja kod njih . figure. opterećenih kombinacijom različitih opterećenja .Razlikuje trenje klizanja i trenje kotrljanja . razlaže sile na objašnjava spreg komponente sila i moment . definiše i objašnjava statički određene ravanske pune nosače Socijalizacijski ciljevi učenik .

brzine.Navodi.Pronalazi primjere . stepen iskorišćenja Formativni ciljevi učenik veličine koje opisuju kretanje na osnovu zadatih podataka . snaga .Definiše i objašnjava pojmove rad. ubrzanja. definiše i objašnjava pojam dozvoljenog napona i stepena sigurnosti Vježbe: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik objašnjava pojam kretanja. kružnog kretanja Rad.Određivanje napona i deformacija. definiše i mašinskih djelova. Primjena Hukovog zakona 11 .Izračunavanje stepena iskorišćenja i Snage Naponi i deformacije .Navodi.Na osnovu zadatih podataka određuje snagu . naponom naprezanja.Za zadate uslove napona i određuje napon i deformacije deformacije .Navodi . .Pretvara jedinice mjere . puta. ugaone brzine. objašnjava pojam koji su pod opterećenja. energija. snaga. definiše i objašnjava Hukov zakon .Uočava važnost povećanja stepena iskorišćenja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Razvija pozitivan odnos prema struci Vježbe: .

Određuje način za vijke i navrtke osiguranja navojnih spojeva od odvrtanja Nerazdvojivi spojevi .Upoznaje se sa vrstama i namjenom opruga i njihovim karakteristikama . rad u olovci 12 .Skiciranje opruga. .Navodi materijal za opruge .Objašnjava svojstva i nosivost lijepljenih spojeva Elastične veze .Stiče osjećaj preciznosti u radu .Navodi materijale .Navodi svojstva lemljenih spojeva .Objašnjava odgovarajuće veze postupak pripreme limova za zakivanje .Stiče sigurnost u radu Vježbe: . između materijala svojstva i primjenu za vijke i navrtke i razdvojivih spojeva njihove namjene (navojni spojevi.Upoznaje zakovane .Zna materijale za zakivke i kriterijum izbora zakivaka .Detaljno objašnjava opterećenje i deformacije kod pojedinih vrsta opruga Socijalizacijski ciljevi učenik . čivija i zadatih uslova žljebni spojevi) primjene .Bira odgovarajuću .Stiče osjećaj preciznosti u radu .Iz tabela bira vijke spojevi pomoću u zavisnosti od klinova.Navodi vrste.Navodi vrste zavarenih spojeva i simbole .Navodi podjelu i vrstu nerazdvojive vrste nerazdvojivih veze u zavisnosti spojeva i njihovu od zadatih uslova primjenu .Uprošćeno crta razne vrste spojeva i način zakivanja .Crtanje navojnih spojeva .Definiše način pripreme pozicija spojeve za primjenu .Pojašnjava vezu .Upoznaje osnovne pojmove o zavarenim spojevima .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Podjela mašinskih elemenata Razdvojivi spojevi .Stiče sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .

Osovinica.Stiče pozitivnu orjentaciju Prema zanimanju Elementi za prenos snage .Upoznaje se sa konstruktivnim oblicima: .Stiče osjećaj Sigurnosti i samopouzdanja Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . njihovom primjenom i karakteristikama Ležajevi i ležišta .Razumije osnovne .Crta osovinice. način ugradnje i održavanja ležaja . vrstama .Crta standardni i primjenom profil zupca elemenata za . konstrukcija.Izbor ležaja iz kataloga Spojnice .Bira postupak određivanja prečnika osovine ili vratila u zavisnosti od opterećenja i bira material .Stiče osjećaj sigurnosti i samopouzdanja u radu Vježbe: .Uočava moguće . konstrukcija i crtež lančanog. proračun. njihovo označavanje i prikazivanje na crtežu . kaišnog ili remenog prenosnika .Izrada grafičkog rada . crtež -proračun.Računa prenosni .Cilindrični zupčasti par.Bira materijal za ležišne čaure i posteljice .Crta cilindrični prenos snage zupčanik .Detaljno obrazlaže postupak demontaže ležaja. osovina i vratila.Navodi materijale zadatih uslova za izradu zupčanika .Stiče pozitivnu Orjentaciju Prema zanimanju Vježbe: .Navodi vrste i karakteristike ležajeva.Određuje kriterijum izbora i primjene pojedinih vrsta spojnica Socijalizacijski ciljevi učenik .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Osovine i vratila . parova konusnih zupčastih .Analizira elemente pojmove kod koji utiču na cilindričnih nosivost zupčastih zupčastih parova.Skiciranje osovina i vratila.Razumije ulogu spojnica i svojstva pojedinih vrsta spojnica . rad u olovci .Razumije osnovne greške pojmove kod 13 . osovine i vratila .Analizira načine podmazivanja ležišta i razlikuje naprave za dovod i podmazivanje ležišta .Upoznaje se sa podjelom i svojstvima lezista Formativni ciljevi učenik .Detaljno objašnjava način ugradnje i puštanje u pogon spojnice .Bira odgovarajuću parova i pužnih vrstu prenosa u parova zavisnosti od .Upoznaje se sa odnos podjelom.

D. Okvirni spisak literature i drugih izvora . svojstva i podjelu kaišnih i remenih parova Primijena računara u .Drapić. 2003.Štampa urađeni crtež .Upoznaje se sa mogućnostima EXCELA Formativni ciljevi učenik . kotira.Razumije mogućnosti upotrebe računara u mašinstvu . S. S.Izvodi osnovne manipulacije sa datotekama i prilagođava ih sopstvenim potrebama .Đorđević.Stiče osjećaj sigurnosti u radu .Knez. i drugi : Mehanika. S. 2006.Razumije način prenosa snage.Informativni ciljevi i sadržaji učenik lančanih parova . .Drapić. Zavod za udžbenike. 2004.Plavšić. udžbenik za 1. Zavod za udžbenike. i drugi: Mehanika I – statika i otpornost materijala sa zbirkom zadataka.Iz kataloga naručuje djelove . Z. 2005. Zavod za udžbenike. . 2004. . Zavod za udžbenike. Papić.Oblikuje dopis i druge dokumente i štampa ih . . Beograd.Todić.Rad sa softerskim paketima za obradu teksta i tabela za crtanje 5. Beograd. za sve profile.Crta lančanike . Zavod za udžbenike. Zavod RS za školstvo. . 14 .Izrađuje jednostavne crteže mašinskih elemenata: crta.: Mašinski elementi I I. M. A. Beograd. S. Zavod za udžbenike.Navodi način označavanja lanaca ..Drapić. za sve profile. Beograd. letnik strojnih šola. 2004. Zavod za udžbenike. označava stanje površina . i drugi: Grafički zadaci iz mehanike. grafički predstavlja rezultate .Ristivojević D.Upoznaje se sa osnovnim računarskim programima za crtanje (Auto Cad ili drugi) . Beograd. sortira ispis po abecedi.1986.Stiče pozitivnu orijentaciju Prema zanimanju Vježbe: . Beograd. 2005. Beograd.Upoznaje se sa operativnim sistemom WINDOWS .Oblikuje jednostavan tabelarni prikaz koristeći matematičke operacije.:Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom. za sve profile.: Zbirka riješenih zadataka iz mašinskih elemenata I. .: Mašinski elementi I.Crta kaišnik i remenicu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave mašinstvu . i drugi: Tehničko crtanje sa mašinskim elementima. .

A/V sredstvima.Knez. Školska knjiga.Nerazdvojivi spojevi Povezanost sa predmetom Predmet Znanja . delovni zvezek za 1. letnik strojnih šola.: Tehnička mehanika. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . kontrolne vježbe.Stepen sigurnosti .Špiranoc. V. od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja. R. računarom sa odgovarajućim softverom za crtanje. Zagreb. 2002. modelima i šemama sklopova i podsklopova mašina.Naponi i deformacije . A. grafoskopom.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. priručnik za tehničko crtanje. 9. uzorcima alata. dijaprojektorom sa odgovarajućim slajdovima.Visoka stručna sprema iz područja mašinstva. 6. Školska knjiga. . Koludrović-Harbić. . Povezanost predmeta Znanja . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pismeni radovi učenika (grafički radovi-četiri.Zavarivanje i lemljenje 15 . mjernim instrumentima i drugim. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 8. Ć. Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda. i drugi : Mehanika.Tehnički crteži .Dozvoljeni naponi.. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . deformacije . Zagreb.najmanje po jedan u klasifikacionom periodu i usmeni odgovori učenika. testovi) . Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 10.Praktična nastava . 2002.Radionički i sklopni crteži .Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena: stolovima sa odgovarajućim priborom za crtanje.. Zavod RS za šolstvo. 2003. 7. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .I.. Koludrović.:Tehničko crtanje u slici s kompjuterskim aplikacijama.Koludrović.

. . .Upoznati svojstva.Razviti osjećaj i brigu za očuvanje životne sredine. .Steći znanja za spajanje mašinskih djelova zavarivanjem.Steći znanja o vrstama i karakteristikama materijala. .odjeljenje se ne dijeli na grupe 3. vrste i primjenu goriva i maziva.Poštovati ekološke zahtjeve i razvijati osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala. .Osposobiti se da koristi metode ispitivanja materijala .Steći znanja za spajanje mašinskih djelova zakivanjem. . svojstva i primjenu plastičnih. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 56 56 112 Vježbe 16 16 32 Praktična nastava Ukupno 72 72 144 Teorija . . TEHNOLOGIJA 1. 16 . . . . . Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA 2. karakteristike i njihovu primjenu u mašinstvu.2.Osposobiti se za pravilan i racionalan izbor materijala. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici će: .Upoznati vrste i karakteristike tehničkih gasova. . . .Steći znanja za obradu materijala sječenjem i rezanjem. .Steći znanja za spajanje mašinskih djelova lemljenjem.1.teorijska nastava.2.Upoznati svojstva tehničkih materijala.Upoznati vrste. gumenih i kompozitnih materijala. neophodnom za komunikaciju u struci.Steći znanja za termičku i termohemijsku obradu elemenata.Ovladati stručnom terminologijom.Steći neophodna znanja o strukturi materijala i uticaju strukture na promjenu svojstava materijala.Razviti osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu. odjeljenje se ne dijeli na grupe Vježbe .

Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .Objašnjava i ilustruje toplotna svojstva . opisuje materijala kao odnos prema svojstva materijala funkciju vrste prirodnim .4.Mjerenje tvdoće po Brinelu.Razlikuje . Rokvelu i Vikersu 17 .Analizira i razlikuje ispitivanje materijala bez Preporuke za izvođenje nastave .Ispitivanje zatezne čvrstoće .Razvija pravilan .Analizira odgovornosti statičkim dejstvom mehanička sile (ispitivanje svojstva materijala zatezne čvrstoće .Navodi i objašnjava .Razlikuje i analizira ispitivanje materijala dinamičkim dejstvom sile kroz ispitivanje dinamičke čvrstoće i ispitivanje žilavosti .Opisuje i nabraja statičkim dejstvom tehnološka svojstva sile materijala .Razvija osjećaj ispitivanje materijala .Analizira tehnike i prirode . atoma i hemijske naukama toplotna i magnetna veze .Objašnjava i ilustruje epruvete statičkim ispitivanje materijala dejstvom sile dinamičkim dejstvom .Navikava se na svojstva materijala magnetna i tačnost .Definiše. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Svojstva materijala .Određuje tvrdoću .Određuje tehnološka svojstva materijala .Određuje tvrdoću sile materijala .Opisuje ispitivanje materijala bez materijala razaranja i navodi dinamičkim metode dejstvom sile .Razlikuje svojstva .CD sa odgovarajućim materijalima .Analizira dijagram dinamičke metode zatezanja dobijen ispitivanja tvrdoće ispitivanjem .Pozanaje mehanička električna.Navodi i objašnjava ispitivanje metode ispitivanja materijala tvrdoće materijala statičkim dejstvom statičkim dejstvom sile prema sile zateznoj čvrstoći . .Navodi električna.Razumije odnos svojstva materijala .

Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .sivi liv. .Objašnjava označavanje čelika .) .Razvija sposobnost opažanja .Fe-C .Objašnjava i navodi legure u odnosu na procenat ugljenika (linije) .Klasifikuje čelike prema upotrebi: .nodularni liv.Objašnjava proces kristalizacije .Opisuje tehničko gvožđe .Opisuje svojstva legura u zavisnosti od sastava rasporeda i oblika faza Tehničko gvožđe .obliku i veličini Upoređuje fazne dijagrame legura Analizira svojstva legura u zavisnosti od mikrostrukture Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu .temperovani.Objašnjava proizvodnju čelika .Poznaje dijagram stanja legure .Razumije odnos tehnike i nauke .Opisuje i objašnjava materijale .liv(bijeli i crni) .Objašnjava i navodi vrste livenog gvožđa: .izbor čeličnih materijala iz tablica 18 .Alatni čelici .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .Opisuje i ilustruje dijagrame stanja legura (dvokomponentnih. .legirani liv. . .Prezentacija sa diskusijom Analizira i formira dijagram stanja legure Fe-C Prati liniju očvršćavanja legure Razlikuje vrste gvožđa Uočava uticaj stalnih i legirajućih elemenata na svojstva čelika Uočava i razlikuje čelike Označava čelike Razlikuje i upoređuje čelike Analizira vrste čelika Uočava funkciju i značaj brodograđevinskog čelika i čeličnog liva .Stiče samopouzdanje i sigurnost . .Navodi i objašnjava brodograđevinski čelik i čelični liv Formativni ciljevi učenik razaranja Analizira kristalnu građu materijala Razlikuje kristalna zrna po rastu.Navodi podjelu čelika .Nabraja vrste tehničkog gvožđa . eutektičkih itd.Konstruktivni čelici.Razvija moć opažanja .modifikovani liv. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Struktura metala i legura .Definiše hemijski čisto gvožđe .Definiše čelik .

aluminijum.Objašnjava legure .Upoznaje se i opisuje podjelu i sastav goriva Formativni ciljevi učenik .Razlikuje upoređuje svojstva i primjenu obojenih metala .magnezijum . .Prezentacija sa diskusijom 19 .Nabraja i objašnjava vrste makromolekula .Opisuje i objašnjava gume Goriva i maziva . .volfram.Izražava svojstva obojenih metala .Objašnjava legure za klizne ležaje i tvrde legure Plastične mase i guma .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Obojeni metali i legure .Opisuje. .Uočava značaj i potrebu guma .Opisuje i objašnjava plastične mase .Objašnjava legure pogodne za meko i tvrdo lemljenje (kalajni lem.kalaj..Razlikuje legure bakra .Razlikuje legure obojenih metala ..Razlikuje sagorive i nesagorive sastojke . srebrni lem.Razvija osjećaj o očuvanju životne sredine .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .Objašnjava legure aluminijuma .bakar.Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima Preporuke za izvođenje nastave .Razlikuje legure za klizne ležaje i tvrde legure Socijalizacijski ciljevi učenik .. kadmijumski lem. .Poznaje i opisuje označavanje legura obojenih metala . .Razvija sposobnost opažanja .Uočava važnost nauke u svakodnevnom životu .titan.Prezentacija sa diskusijom . .olovo.Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .) .Razlikuje legure magnezijuma .Razlikuje legure za lemljenje .Objašnjava legure magnezijuma . .Uočava značaj i potrebu plastičnih masa .Razlikuje legure aluminijuma .Nabraja i objašnjava legure obojenih metala . mesingani lem.izbor obojenih metala i legura iz tablica .cink.Uočava važnost očuvanja kvaliteta . navodi i objašnjava obojene metale: .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .Upoznaje se sa osnovnim pojmovima o nemetalnim materijama i makromolekulima .Bakra .

Opisuje i objašnjava kompozitne materijale (kompozite) Formativni ciljevi učenik .Objašnjava gasovita goriva .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Uočava svojstva maziva .Razvija pozitvan stav prema novim saznanjima .Razlikuje kompozitne materijale Socijalizacijski ciljevi učenik .Razvija pozitivan stav prema zdravlju .Prezentacija sa diskusijom 20 .biranje goriva i maziva iz kataloga .Analizira ulogu i zadatak maziva .Objašnjava čvrsta goriva .Razlikuje vrste goriva .Navikava se na pridržavanje propisa Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Razlikuje gasovita goriva .Navodi karakteristike goriva .Uočava vrste i njihovu upotrebu .Objašnjava tečna goriva .Upoznaje se i opisuje maziva Kompozitni materijali .

Objašnjava način kvašenja i difuzije lema u osnovni materijal .Analizira lemljenje . spojevi životu i praksi pomoću klinova. spojevi sa opružno – zateznim prstenovima i spojevi ostvareni čvrstim nalijeganjem) Spajanje lemljenjem . opruga.Upoznavanje propisa i mjera sigurnosti pri rukovanju sa alatima i materijalima . razdvojivih veza od ozubljeni spojevi.Stiče naviku primjene zaštitnih mjera pri radu .Razlikuje tvrdolemljenih tvrdolemljene spojeva spojeve i zavarene . osiguranja žljebni spojevi.Čitanje tehničke dokumentacije .Analizira načine spojevi čivijama.Montaža i demontaža jednostavnih spojeva .Nabraja vrste primjene spojeva i njihovu razdvojivih spojeva primjenu.Razvija osjećaj sigurnosti i samostalnosti u radu Vježbe: .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Spajanje razdvojivim vezama .Poznaje pribor za karakteristike odgovarajući mekolemljenih postupak spojeva .Razlikuje vrste . slabljenja pri spojevi pomoću upotrebi konusnih površina i navoja.Pronalazi primjere .Čitanje tehničke radu dokumentacije . alat i .Navodi lemove za meko lemljenje .Razvija osjećaj Vježbe: odgovornosti prema . .Objašnjava postupak mekog i tvrdog lemljenja .Crtanje spojeva .Navodi lemove za 21 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava način pripreme za tvrdo lemljenje .Bira dodatni spojeva materijal.Poznaje spoja karakteristike .Objašnjava način spojeve pripreme spojeva za meko lemljenje (mehaničko i hemijsko čišćenje površina koje se leme) . (navojni u svakodnevnom spojevi.Navodi primjere i lemljenja primjenu lemljenih .

Navodi topitelje za tvrdo lemljenje .Stiče osjećaj sigurnosti i samopouzdanja pri radu .Nabraja vrste i oblike zakivaka .Objašnjava način izvođenja postupka zakivanja Spajanje zavarivanjem .Zna oznake zavarenih šavova na tehničkim crtežima .Objašnjava pripremanje pozicija za zavarivanje i rezanje odgovarajućim postupkom Analizira i razrađuje tehničku dokumentaciju Dimenzioniše vrstu šava u zavisnosti od debljine materijala Analizira način pripreme pozicija za spajanje zavarivanjem i rezanjem Bira uređaje i elektrode za zavarivanje Razlikuje metode za ispitivanje zavarljivosti Razlikuje vrste zavarenih spojeva Priprema materijal za zavarivanje Analizira postupake zavarivanja i rezanja Kontroliše i ispituje zavarene spojeve .Poznaje postupak.Upoznavanje i čitan tehničke dokumentacije .Stiče osjećaj sigurnosti i bezbjednosti u radu Vježbe: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik tvrdo lemljenje .Poznaje EPP postupak .Upoznaje osnovna svojstva zavarenih spojeva .Poznaje postupak.Razvija ekološku svijest 22 . opremu i uređaje MAG zavarivanja .Poznaje postupak.Upoznavanje materijala. opremu i uređaje MIG zavarivanja .Poznaje postupak.Upoznavanje sa tehničkom i tehnološkom dokumentacijom .Upoznavanje radnog mjesta .Navodi primjenu zakovanih spojeva .Objašnjava način čišćenja zalemljenih spojeva .Objašnjava ispitivanje zalemljenih spojeva Spajanje zakivanjem .Poznaje postupak. opremu i uređaje REL zavarivanja . opremu i uređaje gasnog zavarivanja . alata i pribora za zakivanje Vježbe: .Razvija osjećaj odgovornosti u radu .Navodi načine zakivanja .Poznaje postupak elektrootpornog Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Razlikuje vrste zakovanih spojeva Analizira elemenate za zakivanje Analizira zakivanje spoja . opremu i uređaje TIG zavarivanja .Navodi primjere i primjenu zavarenih spojeva .

zavarivanje elektronskim snopom. njegov značaj i primjenu kod određivanja temperature predgrijavanja . podvodno. tačkasto.Zna da odredi pojam i definiciju zavarljivosti nekog materijala . kovačko zavarivanje. prostiranje toplote i temperaturna polja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja (linijsko.Zna šta je hemijski ekvivalent ugljenika. plazma zavarivanje.Poznaje specijalne postupke zavarivanja (aluminotermijsko. šavno.Objašnjava pripremu elemenata za zavarivanje i oblike žljebova .Objašnjava oznake elektroda . bradavičasto i varničenjem) . gole i sa jezgrom) .Objašnjava Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 23 .Nabraja vrste elektroda (obložene.Zna šta su toplotni bilansi pri zavarivanju. zavarivanje laserom. zavarivanje trenjem) .Objašnjava postupke zavarivanja .

Objašnjava pojam navarivanja . vertikalni. horizontalnovertikalni i nadglavni) . ispitivanje mikro i makro strukture . 24 .Metode sa razaranjem na epruvetama (ispitivanje zatezne čvrstoće. sabijanjem.Poznaje naponsko i deformaciono stanje kod zavarenih spojeva Oblikovanje deformisanjem . ultrazvučno i penetrantskim tečnostima) .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik formiranje električnog luka . ispitivanje tvrdoće. ispitivanje dinamičke čvrstoće.Metode bez razaranja (magnetnim fluksom.Razvija osjećaj sigurnosti i stručnost za izvođenje poslova Vježbe: . rengenskim zracima.Izrada različitih oblika savijanjem. ispitivanje na savijanje.Objašnjava način vođenja elektrode .Navodi podjelu i vrste obrade objašnjava vrste deformisanjem obrade .Određuje postupke deformisanjem Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Razlikuje različite . ispitivanje žilavosti.Objašnjava različite položaje zavarenih spojeva (horizontalni.Objašnjava metode ispitivanja zavarenih spojevavizuelno .

Upoznaje metode kontrole standarde izrađenih djelova materijala i alata za obradu deformisanjem Obrada rezanjem .Objašnjava upotrebu i rukovanje sa mašinama i uređajima za rezanje .Podstiče primjenu mjera sigurnosti u radu .Određuje metode primjene termičke pripreme obrade u praksi materijala i . alate. kao i .Kontrola izrađenih dijelova .Razvija preciznost i odgovornost u radu .Razlikuje alate i pribore za u materijalu kontrolu.Upoznaje metode i dokumentaciju vrste rezanja .Objašnjava pravilnog rukovanja pojmove elastične i alatima i plastične materijalima deformacije i promjene strukture .Objašnjava pripremu materijala.Poznaje postupak stezanja i rezanja gasnog rezanja materijala .Analizira tehničko.Razvija osjećaj odgovornosti za zaštitu okoline Preporuke za izvođenje nastave uvijanjem .Poznaje pribore.Uočava potrebu .Razvija pozitivan odnos prema materijalnim sredstvima Vježbe: .Poznaje uređaje i uređaja pomoćne 25 Socijalizacijski ciljevi učenik .Objašnjava pripremu materijala i uređaja za proces termičke i termohemijske .Poznaje tehniku rezanja materijala tehnološku .Upoznaje primjere .Upoznaje značaj tehnološku termičke obrade dokuentaciju .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik pripreme .Navodi i objašnjava materijala i alata primjere obrade za obradu materijala deformisanjem deformisanjem . alata i mašina po tehnološkom postupku .Poznaje postupak .Poznaje vrste i način pripreme metode materijala i mehaničkog uređaja za rezanje rezanja . uređaje i mašine koje se koriste za rezanje .Analizira postupak .Poznaje postupak obrade rezanjem plazma rezanja .Određuje metode i .Objašnjava kontrolu izrađenih pozicija .Poznaje pribore i alate za kontrolu Termička i termohemijska obrada .Analizira tehničko – .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine Vježbe: .Kontroliše rezanja ispravnost mašina i elektrodama alata prije početka .

rezanje i ispitivanje spojeva pomoću CD-a i projektora (diskusije.Uočava značaj primjene zadatih parametara (temperatura. komentari i analize) .Analizira proces termičke i termohemijske obrade .Zavarivanje EPP postupkom .Razlikuje glavne i pomoćne komponente i kriterijume primjene u radu . postupke i dodatne materijale za metalizaciju Automatizacija i mehanizacija u zavarivanju .Poznaje uređaje za automatske linije automatsko za: izvođenje .učenik .Poznaje druga dokumenta i .Elektrootporno postupaka zavarivanje zavarivanja . kotira i označava simbole pojedinih šavova i postupaka zavarivanja .Zavarivanje i rezanje plazmom .Razlikuje metode i .Prikazivanje automatskih linija za zavarivanje. vrijeme i dodatni materijali) .Razlikuje uređaje.Zavarivanje TIG postupkom Računari u tehnologiji obrade .Zavarivanje MIG postupkom .Stiče pozitivnu mogućnosti štampa ih upotrebe računara orjentaciju prema .Razlikuje postupke i parametre termičke obrade .Štampa urađene 26 Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijale za termičku obradu .Zna postupke zaštite metalnim prevlakama i plakiranjem Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave obrade i zaštite metalnim prevlakama .Zavarivanje MAG postupkom .Oblikuje dopise i .Prezentacija automatskih linija za zavarivanje Vježbe: .Izrađuje u mašinstvu – zanimanju jednostavne crteže zavarivanju zavarenih spojeva: crta.Zna tehnološke postupke izvođenja termičke i termohemijske obrade .

Radoje Mirković. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. . .Računar sa multimedijalnim CD-om. Dragomir Nikolić. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Okvirni spisak literature i drugih izvora . . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . . .Tehnologija obrade I. 7.Prelazna ocjena na kraju školske godine. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .Tehnologija rada – rezač gasom. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Lazar Filković. 1997.LCD projektor. Nebojša Pribićević. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Milenko Jovičić.Projektor sa slajdovima. 1992. Zavod za školstvo. Mašinski materijali za I razred mašinske škole. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik crteže . . 9. Beograd. testovi) . 8. Beograd.Oblikuje jednostavan tabelarni prikaz. Opšta mašinska praksa za I razred mašinske škole. Beograd. 1995. Vitomir Đorđević. 1999. 6. Stevan Simić .Nikola Prgomelja. Miodrag Pantić. Podgorica. 1999.U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pismeni radovi učenika (kontrolne vježbe. sortira ispis po abecedi i grafički predstavlja rezultate Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Spasoje Drapić Mašinski elementi I. Beograd. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Uslovi napredovanja i završetak predmeta . 1997. diplomirani inženjer metalurgije. crteži.Šeme.najmanje po jedan u klasifikacionom periodu i usmeni odgovori učenika (najmanje jedna u toku klasifikacionog perioda).Radoje Mirković.Diplomirani mašinski inženjer. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Tehnologija obrade I. Beograd. diplomirani inženjer tehnologije 27 . od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja.

Uređaji za zavarivanje .Vrste materijala za zavarivanje i njihova zavarljivost . Povezanost predmeta Znanja Uvod u zavarivanje Metali i legure Površinska zaštita Ispitivanje materijala Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .Pribori za stezanje .Uređaji za zavarivanje .Oprema i uređaji za zavarivanje 28 .Površinska zaštita (vrste i materijal) .10.Praktična nastava .

odjeljenje se ne dijeli na grupe 3. neophodnom za komunikaciju u struci. UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE 1.1.Poštovati ekološke zahtjeve i razvijati osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala.Ovladati znanjem i vještinama principa rada uređaja.Sticati osnovna znanja o urađajima i njihovim karakteristikama.Razviti osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu. .3.Osposobljavati za samostalan rad. podsklopova i sklopova. odjeljenje se ne dijeli na grupe Vježbe . .Ovladati stručnom terminologijom. . izvoru toplote i poprečnom presjeku.Ovladati znanjem i vještinama o izboru komada koji se spajaju. .Ovladati znanjem i vještinama izbora metala za spajanje i potrebnog alata. .2.teorijska nastava. 29 .Usvojiti osnovna znanja o tehnološkim postupcima spajanja materijala i izradi djelova. . . Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici će: . Naziv predmeta: UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE 2.Ovladati tehnološkim postupkom spajanja i rezanja elemenata. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 56 52 108 Vježbe 16 14 30 Praktična nastava Ukupno 72 66 138 Teorija . . .Sticati praktična znanja o pravilonom korišćenju sredstava zaštite na radu i zaštite životne sredine. .

Navikava se na atomsku strukturu.Prepoznaje suštinu struja.Zavarivačka radionica . ispravljača šta je snaga i . struje mjerenje . transformatora i kondezatore.Razvija osjećaj o . generatora.Vrši klasifikaciju njegovo dejstvo izvora napajanja.vrste uzemljenje struje kao i vrste .Definiše pojam osnovne pojmove u Preporuke za izvođenje nastave . proticanje jednosmjerne jona. .Razvija pravilan . samokontrolu princip provođenja .Analizira vrste .Razlikuje .Poznaje izvore prednostima i naizmjenične i nedostacima REL jednosmjerne zavarivanja struje za napajanje .Objašnjava radni zavarivačkog luka i ciklus uređaja i stepen korisnog volt-ampersku dejstva postupaka spoljnu zavarivanja karakteristiku .Vrši poređenje energija.Razvija pouzdanost proticanje izvora struje u radu elektriciteta.Objašnjava zna šta je direktni i specifičnosti obrnuti polaritet zavarivačkog luka.Objašnjava talasa naelektrisane jone. očuvanje životne metale.4. provodnike određuje veličinu sredine .Zna šta je napon postupka REL praznog hoda. vrste . jednosmjernu zanimanju objašnjava struju .Razlikuje osnovne .Mjeri elektricitet . . naizmjenične i plazmu. zavarivanja i režimi rada pri granice njegove zavarivanju izvora primjenjivosti za napajanje .Definiše naizmjeničnu i odnos prema elektricitet. kratki spoj. šta je spoljne magnetizam karakteristike .Zna rad i principe elektriciteta .Pojašnjava kabla za napajanje .Poznaje procese u različitih uređaja zavarivačkom luku. .Zna Omov zakon. .Analizira otpor.Objašnjava parametre izvora magnetno polje u napajanja zavarivačkom luku i . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uređaji za ručno elektrolučno zavarivanje .Upotreba projektora za demonstraciju opreme 30 .Razlikuje i uočava .Prepoznaje suštinu . rada naelektrisanje.Razvija osjećaj za elektriciteta kroz toplotu i snagu.

Navodi osnovne izvore struje za REL zavarivanje. zna uticaj jačine struje odnosno napona na kvalitet zavarivanja Vrši poređenje rada naizmjeničnom i jednosmjernom strujom.Navodi mogućnosti upotrebe i ograničenja svakog od pojedinačnih izvora struje. odnosno elektrodama za REL zavarivanje .Razlikuje vrste elektroda. odnosno zna njihove prednosti i mane . prema standardima . kao i njihovu primjenu u različite svrhe Razlikuje vrste elektroda u zavisnosti od upotrebe Rukuje i upotrebljava invertere za zavarivanje.Poznaje podjelu i označavanje REL zavarivanja i elektroda. agregat i inverter . njegove prednosti i mane kao i mogučnosti Formativni ciljevi učenik opremi za zavarivanje Analizira osnovne zahtjeve za izvore napajanja za ručno elektrolučno zavarivanje Vrši poređenje svih izvora struje i uočava oblasti primjene različitih tipova izvora za napajanje Određuje prednosti i mane svih uređaja i prema tome planira mogućnost njihove primjene u određenim situacijama Vrši korekciju i podešavanje parametara režima zavarivanja.Upoznaje se sa dodatnim materijalom za zavarivanje.Objašnjava rad transformatora. njihov sastav. mijenja polaritet elektroda Zna da priključi polikabal za TIG zavarivanje na inverter za REL Analizira mogućnosti multifunkcionalnih Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - - - - - - - - 31 . njegove prednosti kao i nedostatke . rotacioni pretvarač.Pojašnjava termine: transformator.Informativni ciljevi i sadržaji učenik ručnog elektrolučnog zavarivanja. ispravljač. odnosno osnovnu klasifikaciju izvora napajanja . oblogu i upoznaje se sa osnovnim pojmovima proizvodnje elektroda .

Obrazlaže rad ispravljača za zavarivanje.Poznaje podjelu i primjenjenog označavanje kako postupka u postupka zavisnosti od zavarivanja tako i upotrebljavanog dodatnog dodatnog materijala prema materijala kao i standardima zaštitnog gasa.Upoznaje multifunkcionalne uređaje za zavarivanje Uređaji za elektrolučno zavarivanje u zaštitnoj atmosferi . .Demonstrira za MIG-MAG vještinu operativne zavarivanje.Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik uređaja za primjene.Definiše osnovne sastavne elemente .Uočava prednosti .Prepoznaje suštinu . zavarivanja u kao i njihove bitne .Zavarivačka radionica .Jača samosvjesnost podjelu svakog i samouvjerenost pojedinačnog .Objašnjava invertere za zavarivanje (ograničenja i prednosti u upotrebi) . kao i toku rada njihovu osnovnu . zavarivanje .Navikava se da vrši zaštitnoj samokontrolu u karakteristike atmosferi. . .Definiše rad pretvarača i agregata. zna 32 Preporuke za izvođenje nastave .Definiše pojam stav prema novim postupka MIG-MAGelektrolučnog saznanjima TIG zavarivanja. kao i mogućnosti i ograničenja njegove primjene.Vrši poređenje primjenjenih uređaja za MIGžičanih elektroda MAG zavarivanje kao i zaštitnog gasa .Upotreba projektora za demonstraciju opreme .Razvija pozitivan .Objašnjava upotrebu elektronike kod aparata za zavarivanje .Obrazlaže osnovne djelove uređaja i pribora za REL zavarivanje .

upotrebe.Razlikuje sve gasove.Uočava suštinu elektrootpornog zavarivanja zavarivanja električnim otporom . zna uređaje za MIGnjihove osobine i MAG-TIG mogućnosti zavarivanje. .Definiše osnovne opredjeljuje se za vrste prenosa onaj za koji ocijeni dodatnog da će dati najviši materijala pri kvalitet u zavarivanju.Demonstrira .Objašnjava naizmjenične i sastavne djelove jednosmjerne aparata za TIG struje kod TIG zavarivanje zavarivanja .Upotreba .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik šta je mješač upotrebe samog gasova i izvora struje za mogućnosti MIG-MAG njegove upotrebe zavarivanje . zna primjene prednosti i naizmjenične i ograničenja svakog jednosmjerne od njih struje kod TIG .Uviđa važnost .Vrši korekciju i djelove i opisuje podešavanje uređaje i pribor za parametara režima zavarivanje zavarivanja .Zavarivačka povezivanja teorije radionica i prakse .Upoznaje mogućnosti multifunkcionalne multifunkcionalnih uredjaje za uređaja za zavarivanje zavarivanje .Nabraja vrste dodatnih mogućnosti materijala.Objašnjava .Upotrebljava sve .Planira i mogućnosti upotrebljava lična mehanizacije i zaštitna sredstva automatizacije zavarivanja Uređaji za elektrootporno zavarivanje .Shvata suštinsku vještinu upotrebe razliku navedenih izvora struje za TIG postupaka i zavarivanje primjenjuje i .Nabraja osnovnu . zavisnosti od zahtjeva .Pravi razliku zavarivanja između .Razlikuje postupke podjelu elektrootpornog elektrootpornog Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Analizira .Razvija osjećaj projektora za odgovornosti prema demonstraciju ispunjavanju radnih opreme 33 .Nabraja sastavne .Nabraja zaštitne .Definiše pojam .

Objašnjava šta je transformator kod ovih mašina kao i njegov značaj za ovo zavarivanje .Definiše struju kod uređaja za zavarivanje. zna mogućnosti primjene u određenim oblastima . linijsko ili šavno zavarivanje - Socijalizacijski ciljevi učenik obaveza . odnosno osnovne elemente tih uređaja .Navodi i razumije šta su elektrode za elektrootporno zavarivanje.Posjeta firmi sa zavarivačkom radionicom - - - - - 34 . sklopove i osigurače Formativni ciljevi učenik zavarivanja Vrši upoređenje svih postupaka zavarivanja sa električnim otporom Uočava suštinu spajanja metala električnim otporom Analizira uticaj režima zavarivanja na kvalitet dobijenog spoja Razlikuje upotrebu elektroda u zavisnosti od parametara rada Razlikuje uređaje za zavarivanje sa električnim otporom uz primjenu svih mjera tehničke zaštite Određuje parametre za tačkasto.Navodi izvedbu konstrikcije uredjaja za zavarivanje električnim otporom . isključi i podesi mašinu.Stiče samopouzdanost i sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave .Poznaje suštinu svakog pojedinačnog postupka.Zna da uključi. zna osnovni parametar električnog otpora i njegovog dejstva na metal . kao i njihovu razliku u odnosu na druge postupke .Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja . zna sve komande i prekidače.Nabraja osnovne djelove klasičnog uređaja za zavarivanje električnim otporom.

Navodi gorive korekciju plamena gasove i njihove . vrši . zna šta je različitim diznama sagorijevanje.Usvaja načela zdravog života Preporuke za izvođenje nastave . kao i suštinu različite gasove.Zavarivačka radionica . zna pri rukovanju.Upotrebljava i acetilena.Razlikuje redukcioni ventil i redukcione ventile ventil za povratni (manometre).Planira i višenamjenski ključ upotrebljava lična za otvaranje zaštitna sredstva ventila 35 Socijalizacijski ciljevi učenik . poznaje ventil.Objašnjava .Samostalno planira i izvodi rad . rukuje i upotrebe podešava različite vrste plamena.Zna primjenu manometra.Uočava ograničenje praskanje u gasnog rezanja i gorioniku i povratni zavarivanja kao i udar plamena njegove prednosti . kao i primjenjuje opasnosti pri redukcioni ventil za njihovom kiseonik rukovanju.Shvata redukcioni osobine. zna .Razlikuje boce svrhu kiseonika i .Zna da upotrijebi .Uočava značaj redukcionog ventila nepovratnog za boce.Nabraja osnovne . za udar. zna da ventila upotrijebi . njihovog rada zna njihov značaj i .Razlikuje gorive .Navikava se na pouzdan rad .Poznaje načine rukovanje prenošenja gorionikom sa toplote.Vrši upoređivanje nedostatke.Upoznaje se sa djelove aparature čitavim sistemom za gasno rezanje i kao i baterijama za zavarivanje gas . zna u zavisniosti od vrste plamena debljine materijala .Upotrebljava i primjenu boca za primjenjuje gasove kiseonik i redukcioni ventil za acetilen acetilen . kao i različitih vrsta mogućnosti plamena. njegove oznake prednosti i .Upoređuje .Definiše pojam gasove i shvata gasnog rezanja i njihovu opasnost zavarivanja.Upotreba projektora za demonstraciju opreme .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Uređaji za gasno zavarivanje . kao i značaj suštinu gorivih njegove upotrebe gasova . .

36 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Analizira naknadno različitih šina obrađivanje metala (materijala) vara nakon AT .Demonstrira itd. livnim postupak pripreme loncima.Objašnjava zavarivanje. zavarivanja AT brenerima.Razlikuje moguću .Obrazlaže upotrebu baterija za gasno rezanje i zavarivanje.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik .Definiše pojam prednost AT aluminotermijskog zavarivanja u zavarivanja kao i odnosu na druge mogućnosti postupke za njegove primjene zavarivanje šina .Povezuje uzroke i posledice . postupkom posudama za šljaku .Prepoznaje greške kod AT zavarivanja. postupak AT .Upoređuje zavarivanje specifičnosti kod siječenja i predgrijavanja sa acetilenom / kiseonikom ili kiseonik / benzin . kao i velikih rezervoara.Poznaje pripremu za AT karakteristike pri zavarivanje AT zavarivanju .Nabraja materijal i .Poznaje znakove upozorenja za rad sa posudama pod pritiskom .Demonstrira bezbjedno rukovanje i skladištenje boca za gasove pod pritiskom Uređaji za aluminotermijsko zavarivanje .Analizira zavarivanja kompletnu . zna šta je razvod gorivih plinova .-Poznaje dodatnu zavarivanja opremu za AT .Posjeta zavarivačkoj radionici Željeznice Crne Gore .Razvija osjećaj za uključivanje u timski rad .Upotreba projektora za demonstraciju opreme i praktičnog zavarivanja na terenu .Rukuje sa opremu za kompletnim zavarivanje materijalom za .

Navikava se na red i urednost .Analizira sastavne djelove nastajanje toplote .Navikava se na tačnost .Interpretira osnovni princip objašnjava osnovni zavarivanja na princip zavarivanja hladno na hladno .Prepoznaje i određuje djelove koje spaja i vrste Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . alati.Razvija pravilan odnos prema zanimanju . objašnjava i ostvaruje kontakt definiše: djelova .Određuje i planira način izvođenja .Razlikuje metale . pritisak i alat za parametri.CD sa odgovarajućim materijalima .Primjenu primjene .Interpretira faze .Uočava da se obavlja koristi kod kružnog .Prezentacija sa diskusijom . opisuje i .Određuje potreban (materijali.Kako se ostvaruje poprečnog presjeka kontakt djelova .Razvija osjećaj odgovornosti u ispunjavanju radnih obvaveza .Metode primjene .Razlikuje metode .Uređaj i njegove .Zna.Zna mogućnosti kod kojih se njegove primjene primjenjuje a kod .Faze procesa zavarivanja Ultrazvučno zavarivanje .Potreban pritisak i kojeg daje najbolje alat za spajanje rezultate .Navikava se na pridržavanje propisa i normativa .Rukuje i (tačkasto i šavno) interpretira uređaj .Prezentacija sa diskusijom . spajanje postupak i oprema) .Zna.Shvata kako se .Određuje potrebnu opremu Frikciono zavarivanje .učenik uočava njihove uzroke i posljedice Uređaji za hladno zavarivanje . objašnjava i osnovni princip definiše: ultrazvučnog .CD sa odgovarajućim materijalima .U kom se stanju .Djelove koje spaja i njegove sastavne (oblik i vrste djelove materijala) .Osnovni princip zavarivanja .CD sa odgovarajućim materijalima .Interpretira .Upotrebljava kalupe za hladno zavarivanje .Razvija osjećaj odgovornosti .Na koji način se procesa obavlja postupak spajanja .Potrebnu opremu .Upoznaje.Prezentacija sa diskusijom 37 .

CD sa odgovarajućim materijalima .Prezentacija sa diskusijom .Određuje primjenu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Analizira dobijanje . objašnjava i interpretira definiše: osnovni princip .Analizira i određuje debljinu i postavljanje komada koji se spajaju u početni položaj .Interpretira efekat njegove faze “dubokog .Prezentacija sa diskusijom .Prezentacija sa diskusijom .Pripremanje ivice u zavisnosti od debljine spoja .Razvija osjećaj odgovornosti .Uočava važnost nauke u svakodnevnom životu .Shvata generisanje .Proces spajanja Formativni ciljevi učenik materijala .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .Interpretira osnovni princip .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .Razvija moć zapažanja .Analizira i .Analizira i .Određuje gdje se .Uočava i razlikuje sastavne djelove uređaj i njegove .Gdje se koristi .Zna. objašnjava i interpretira definiše: osnovni princip .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Zavarivanje livačko .Razvija pozitivan stav prema zdravlju .Prednosti i zavarivanja” i nedostaci ovog razlikuje njegove postupka faze .Zna.Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Efekat “dubokog sastavne djelove zavarivanja” i .Osnovni princip .Generisanje toplote toplote .Dobijanje toplote toplote .Osnovni princip zavarivanja zavarivanja laserom laserom .Uređaj i njegove .Razvija osjećaj odgovornosti .Određuje primjenu livačkog zavarivanja .Gdje se .Određuje gdje se primjenjuje primjenjuje . objašnjava i definiše: .CD sa odgovarajućim materijalima .CD sa odgovarajućim materijalima .Zna.Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .Interpretira proces spajanja Zavarivanjem elektronskim snopom .Upoređuje prednosti i nedostatke postupka Zavarivanje laserom i plazmom .Osnovni princip .Gdje se primjenjuje i na primjenjuje i na koje materijale koje materijale 38 .Određuje hemijski sastav osnovnog i rastopljenog metala .

Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena: grafoskom. Uvod u proizvodne tehnoligije II. “ Bajić – GBB ” o. Inženjersko tehnički priručnik”Zavarivanje”1.”V.Oprema za zavarivanje Formativni ciljevi učenik .Gdje se primjenjuje . Vukčević. Novinsko-izdavačka radna organizacija tehnička knjiga.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 1998 . Beograd 1979. CID Podgorica 1996 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Karadžić”. .Uočava i određuje opremu za zavarivanje plazmom Socijalizacijski ciljevi učenik .Smith.Majstorović.d.Paraćin 1995. uzorcima različitih materijala. .NIRO “Tehnička knjiga”.Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja plazmom .A. Lendava. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo 1998 .d.o.Prednosti i nedostatke postupka .Uočava i razlikuje uređaj i njegove sastavne djelove .Vještina i tehnologija zavarivanja. Okvirni spisak literature i drugih izvora .4.o.Navikava se na red i urednost Preporuke za izvođenje nastave 5. RAD.E. računarom sa multimedijskim paketom softverom za prikaz metoda zavarivanja 39 .2.Milenko Rakin.3.d. Podgorica 2005 .Shvata generisanje toplote . Beograd 1981 .Zavarivanje i srodni postupci.Beograd. .Omer Pašić.“ Varstroj ” d.Prednosti i nedostatke u odnosu na TIG postupak .Milorad Teslić. Beograd 1985. “ Montavar metalna nova” d.Jovanović.Bogoljub Bajić.Uređaj i njegove sastavne djelove . Maribor. IP Zavarivanje“ Svjetlost ” d.Upoređuje prednosti i nedostatke postupka .osnovni princip zavarivanja plazmom .Upoređuje prednosti i nedostatke u odnosu na TIG postupak . 1981.Milenko Rakin Zavarivanje i srodni postupci. M. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .V. lemljenja i lijepljenja.D. . Dragoljub Zlatanović. Miodrag V Bulatović.Milan M. Tehnologija rada elektrozavarivača za mašinske škole.Sokolova. 6. Tehnološko-metalurški osnovi zavarivanja. Darko Bajić Priručnik: Suština i tehnika postupaka električnog zavarivanja topljenje metala i njihovih legura.”Naučna knjiga”.Određuje gdje se primjenjuje .

Prelazna ocjena na kraju školske godine. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Uređaji za MIG_MAG. 10.Uređaji za zavarivanje Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .Oprema (transformator. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Uređaji i oprema za gasno zavarivanje . Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda.Uređaji za elektrootporno zavarivanje .agregat. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . invertor .Uređaji i oprema za aluminotermijsko zavarivanje 40 . 8. Povezanost predmeta Znanja .Profesor Mašinstva. 9.rotacioni pretvarač.Diplomirani mašinski inženjer.Uređaji za zavarivanje .U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju usmeni odgovori učenika.Tehnologija . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .TIG zavarivanje .Oprema i uređaji za zavarivanje . .7. ispravljač.Praktična nastava .

PREDUZETNIŠTVO 1.Steći osnovna znanja o izradi biznis plana. Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO 2.Steći osnovna znanja i vještine za osnivanje i vođenje privrednog društva.2.Razvijati sposobnost komunikacije i rad na računaru. 41 . .4.1.Steći osnovna znanja o razvoju biznis ideje.Razviti preduzetničke sposobnosti. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava Ukupno 33 33 33 33 3. . .Osposobiti se za rad u timu. . Opšti ciljevi nastave Kroz nastavu predmeta učenik će: . .

Opisuje pojam . .4. ciljevi očuvanja zdrave . eksperiment Šest šešira . misija.Uviđa važnost biznis plan izrade biznis plana u kontekstu obezbjeđivanja pordške kako .Razvija marljivost i .Objašnjava .Razvija unutar samog odgovornost u radu privrednog društva tako i od strane eksternih partnera . misija.Primjena tehnika za unapređenje razmišljanja.Uočava važnost strategija.Nabraja i opredjeljuje se za poslovnu ideju .Upoznaje pojmove obrazlaže ciljeve vizija.Izvodi zaključke o potencijalnim kupcima/korisnicim a usluga .Upoznaje postupak .Razvija analitičko vrste djelatnosti mišljenje . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Biznis ideja i biznis plan .Izvodi zaključke o preciznost potencijalnoj konkurenciji .Organizovati gostovanje predstavnika realnog privrednog društva .Suočavajući Biznis ideja argumente kritički procjenjuje .Razvija sposobnost .Opisuje elemente obrazlaže elemente finansijskog plana finansijskog plana privrednog društva privrednog društva .Opisuje nastanak postulatima postizanja biznis ideje tržišnog poslovanja kompromisa .Kroz primjere .Kroz primjere . privrednog društva . plana preciznost strategija .Razvija (investitora. kreditora) efikasnost u radu. npr. komunikativnost.Pripremiti integralnu cjelinu od elemenata biznis plana .Upoznaje pojam kvalitet poslovne biznis ideja ideje u skladu sa .Razlikuje pojmove Elementi biznis marljivost i vizija.Kroz primjere životne sredine istraživanja tržišta obrazlaže postupak istraživanja tržišta na novom primjeru .Poželjno je učenicima ukazati na primjere uspješnih preduzetnika .Nabraja moguće .Razvija kreativnost .Izrađuje plan neophodnost očuvanja životne očuvanja životne sredine za sredine konkretno privredno društvo 42 Preporuke za izvođenje nastave .Kao model može da posluži biznis plan realnog privrednog društva .

Upoznaje postupak privrednog društva registracije privrednog društva . .Opisuje postupak kod poslovne banke otvaranja računa kod poslovne banke .Opredjeljuje se za Ime privrednog ime privrednog društva društva u skladu sa .Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke .Razvija logičko mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika vježbe: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Upoznaje elemente i značaj oblikovanja vizuelnog identiteta privrednog društva .Upoznaje pojam privrednog društva poslovni kodeks za njegov uspješan privrednog društva rad .Oblikuje vizuelni Vizuelni identitet identitet privrednog društva privrednog društva .Oblikuje dinamiku realizacije biznis plana .Kroz diskusiju donose odluku .Kritički procjenjuje slabosti sačinjenog biznis plana Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Osnivanje preduzeća .Rezimira biznis plan .Sprovodi aktivnosti na pribavljanju .Približava se struci kroz praktičan rad .Prezentuje biznis plan Formativni ciljevi učenik .Nabraja elemente poslovnog kodeksa privrednog društva .Opisuje moguće pečata i štambilja oblike organizovanja privrednog društva .Rad u grupama: učenici predlažu moguća rješenja a nakon toga.Popunjava Registracija formulare za privrednog društva registraciju .Nabraja moguća propisima i rješenja za ime poštujući principe privrednog društva jednostavnosti i jedinstvenosti .Popunjava Otvaranje računa formulare za kod poslovne banke otvaranje računa .Izrada organograma privrednog društva 43 .Uočava važnost Poslovni kodeks poštovanja preduzeća poslovnog kodeksa .

štampač) .Stiče radne navike . . Ekonomski fakultet u Podgorici. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. slika. elemente predračun. .Upoznaje postupak . 44 .Šalje.Pronalazi sličnosti i .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta.Obavlja usmenu i aktivnosti u okviru pisanu službe opštih komunikaciju poslova unutar privrednog društva i sa eksternim partnerima .Obavlja poslove plaćanja dospjelih . Ivanišević G.Popunjava prijavu zasnivanja radnog o slobodnom odnosa u radnom mjestu privrednom društvu .Razvija analitičko mišljenje . 1996. . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Vukotić V.Upoznaje tipove struktura organizacione privrednog društva strukture privrednog društva Poslovanje privrednog društva .Obavlja doprinosa blagajničke poslove .Kao model može da posluži konkurs za prijem u radni odnos objavljen u dnevnoj štampi .Izrađuje ponudu.Pronalazi sličnosti i Organizaciona razlike između struktura privrednog različitih tipova društva organizacionih . prima i raspoređuje poštu i druge službene materijale .Nabraja i opisuje .: Osnovi ekonomije za prvi razred. skener. dokumentacije račun i ostala koja prati poslove dokumenta iz nabavke i prodaje oblasti poslova nabavke i prodaje .: Preduzetništvo i biznis.Upoznaje blagajničke poslove .Izrada reklamnog materijala 5.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik .Kroz primjere . fax.Upoznaje postupak obaveza i naplate plaćanja dospjelih dospjelih obaveza i naplate potraživanja dospjelih potraživanja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . fotokopir aparat.Podstiče razvoj odgovornosti . 2004.Opisuje način poreza i doprinosa obračuna poreza i .Upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon.Upoznaje vrste i porudžbenicu.Upoznaje zanimanje kroz praktičan rad .Upoznaje različite razlike u nivoima nivoe upravljanja upravljanja privrednim privrednim društvom društvom . upit.. programe za elektronsku komunikaci-ju vježbe: .Bogdanović D.Opisuje postupak obrazlaže način obračuna zarada obračuna zarada.

.usmeni odgovori (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). Beograd. Opšta ocjena na kraju godine izvodi se iz zaključnih ocjena u pojedinim klasifikacionim periodima. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih ocjena u klasifikacionom periodu. .. skener. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2004..Informacije u tekstualnom identiteta privrednog društva vidu .: Osnovi ekonomije za drugi razred. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. urednost. Ocjenjuje se razumijevanje i zainteresovanost učenika za rad. preciznost.Korišćenje računarskih Izrada reklamnog materijala programa kao vida komuniciranja Znanja 45 . 2004.. tačnost. kreativnost i slično. Medojević B.Dragišić D. 9. . . 2004. 6. .Manojlović J. Ilić B.Rajović R.Visoka stručna sprema – diplomirani ekonomista.: Poslovna i službena korespondencija za prvi razred. 10. Ignjatović S..Multimedijalno Usmena i pisana predstavljanje informacija komunikacija . štampač i fotokopir aparat.Učionica sa najmanje pet računara snabdjevenih adekvatnom programskom opremom.Kako započeti sopstveni biznis – Hauard Potit – CID Podgorica. 7.: Osnovi prava za prvi razred. domaći zadaci). Pavlović M.pisani radovi učenika (testovi. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 8. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Publikacija Moj biznis – Montenegro Biznis Alijansa Podgorica.Prelazna ocjena na kraju školske godine. 1997.Internet Održavanje internet sajta . Povezanost predmeta Povezanost sa predmetom Predmet Znanja . eseji. 2005. telefon.Informatika Oblikovanje vizuelnog . fax. . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika Provjeravaju se i ocjenjuju: .rad na vježbama (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . .

1.3. PRAKTIČNA NASTAVA 1. Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava 360 432 660 1452 Ukupno 360 432 660 1452

Praksa - odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika u I razredu Odjeljenje se dijeli u grupe do 12 učenika u II razredu Odjeljenje se dijeli u grupe do 8 učenika u III razredu 3. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici: - Razvijaju smisao za organizovan rad, tačnost, sistematičnost i urednost; - Usvajaju osnovna znanja o tehnološkim postupcima obrade materijala i izrade djelova; - Usvajaju osnovna znanja o zavarivanju i njihov značaj za život; - Ovladavaju stručnom terminologijom, neophodnom za komunikaciju u struci; - Razvijaju odgovornost odnosa prema sredstvima za rad, racionalno korišćenje sredstava, materijala i energije; - Razvijaju intelektualne sposobnosti za samostalan rad-planiranje , izvođenje i kontrolu rada; - Upoznavaju se sa principom rada uređaja i postrojenja, neophodnog za kvalitetno obavljanje radnih zadataka; - Upoznavaju se sa potrebnim materijalima i njihovim osobinama; - Upoznavaju se sa projektnom dokumentacijom; - Osposobljavaju se za izvođenje osnovnih postupaka rel zavarivanja, mag; mig i tig postupaka zavarivanja, gasnog zavarivanja, rezanja i navarivanja; - Osposobljavaju se za izvođenje lemljenja; - Stiču osnovna znanja iz kontrole zavarenih spojeva i otklanjanja nastalih grešaka; - Razvijaju navike koje doprinose unapređenju i zaštiti prirode, životne i radne sredine;

46

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod - Stiče radne navike - Upoznaje radionicu - Za konkretne zadate situacije i radna mjesta opasnosti na - Upoznaje se sa radnom mjestu - Razvija osjećaj radnom i predlaže mjere i odgovornosti, tehnološkom sredstva zaštite saradnje, očuvanja disciplinom na zdravlja i okoline, radnom mjestu i urednosti, tačnosti, njegovim preciznosti prema održavanjem radnom mjestu i - Navodi osnovne zanimanju uzroke povreda na radu, objašnjava pojam zamora i ulogu odmora, važnost osvjetljenje i mikroklime u radnim prostorijama - Nabraja i objašnjava: - mjere i sredstva zaštite od električne struje - mjere i sredstva zaštite od električnog luka - mjere i sredstva zaštite od mehaničkih povreda - uzroke i sredstva zaštite u različitim uslovima izvođenja zavarivanja (zatvoren prostor, otvoren prostor, zavarivanje pod vodom, zavarivanja na visini ...) - pružanje prve pomoći Mjerenje i kontrolisanje - Jača - Mjeri dužine - Definiše pojam samouvjerenost i radioničkim mjerenja pouzdanost u radu lenjirima, metrima - Definiše pojam i pantljikom kontrolisanja - Pomoću šestara - Navodi alate za
47

Preporuke za izvođenje nastave - Učenici se upoznaju sa načinom pisanja dnevnika praktične nastave - Svaki učenik samostalno vodi dnevnik - Dnevnik se ovjerava na kraju školske godine - Učenik je dužan da čuva dnevnik praktične nastave iz svih razreda, jer se ovjereni dnevnici prilažu uz prijavu na završni ispit i predstavljaju uslov za pristupanje ispitu

vježbe: - Mjerenje dužina pomoću pomičnog - mjerila sa nonijusom,

učenik različitih vrsta prenosi mjere sa radnog predmeta na alat i obrnuto - Mjeri dužine - univerzalnim mjerilom sa nonijusom - Mjeri mikrometrima za spoljno i unutrašnje mjerenje i za mjerenje dužina - Ispituje pravilnost obrtanja vratila, paralelnost površina komparatorom - Bira i pravilno kontroliše tolerancijskim mjerilima - Kontroliše uglove kontrolnicima - Kontroliše površine lenjirima i libelama - Čisti i održava radno mjesto alat i pribor Pribor za stezanje i pridržavanje - Postavlja radni - Upoznaje se sa predmet u pribor priborom za za stezanje stezanje i - Steže radni pridržavanje predmet - Navodi pravila mehaničkim stezanja priborom (steznom - Navodi i objašnjava glavom, pravila održavanja mengelama, i čuvanja pribora šapama, za stezanje i ekscentrima, pridržavanje oprugama) - Pridržava radne predmete različitim priborima za pridržavanje (glave, vratila, ključevi) - Rastavlja, čisti,

Informativni ciljevi i sadržaji učenik mjerenje dužina i uglova i objašnjava princip rada sa njima

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - mikrometrima za spoljno i unutrašnje mjerenje - Mjerenje i kontrolisanje uglova pomoću ugaonika, uglomjera, šablona - Kontrola zazora i zaobljenja Pribor, uređaji, materijal: - cijevi,limovi,profil, mašinski elementi, pomično mjerilo, mikrometar, granična mjerila, komparator, ugaonik, uglomjer, libela, šabloni, kontrolnici zaobljenja

- Prepoznaje probleme i doprinosi nalaženju rješenja

vježbe: - Stezanje i pridržavanje radnih komada različitih geometrijskih oblika i dimenzija Alat,pribor, materijal: - Cijevi, limovi, profili, radni komadi različitih geometrijskih oblika i dimenzija, stezne glave, mengele, stezne šape, stezne čaure, ekscentar, opruge

48

Stiče osjećaj ose predmeta i preciznosti u radu prenosi mjere na radni predmet.Upoznaje se sa . ugaonici vježba: . igle za ocrtavanje.Pospješuje .Objašnjava pojam saradnju predmet i priprema ocrtavanja i površine za obilježavanja na ocrtavanje metalu i njegovu .Čisti i održava radno mjesto alat i pribor . cijevi. pribor: . materijal: .Nabraja vrste . šabloni za crtanje. turpije različitih vrsta vježbe: 49 . crta krugove i nanosi jednake podjeljke.Ocrtavanje i obilježavanje na limovina i na profilima Potreban materijal alat. kvaliteta obrade vrste i finoću koji je zadat na nasjeka radioničkom crtežu . profila i drugih materijala . lenjiri. brojevima. obilježava slovima.Pridržava se pravila zaštite na radu Turpijanje .Navodi vrste zavisnosti od turpija.Održava alat.-Navodi alate za obilježava zadate ocrtavanje i centre rupa. prenosi elemente sa crteža u datoj razmjeri na pripremak . crta obilježavanje na paralelne linije i metalu i linije paralelne ili objašnjava način upravne sa ili na rada sa njima .Razvija osjećaj za Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .radni predmet prizmatičnog oblika.Pridržava se mjera zaštite na radu Ocrtavanje i obilježavanje limova. oblik zuba. visinomjeri. magnetna prizma.učenik podmazuje i sastavlja pribor za stezanje . mengele. obilježivači.Turpijanje sa različitim oblicima i nasjecima turpija Alat.Limovi.Bira turpiju u .Bira sjekač .Objašnjava način turpijanjem rada sa turpijama . pribor za ocrtavanje i obilježavanje . profili.Bazira radni .Pridržava se mjera zaštite na radu Odsijecanje materijala . pribor.Obrađuje površine .Određuje pravilnu pravilnim držanjem visinu stege tijela pri obradi .Koristeći različite primjenu alate crta i . bojom. šestari.

buši. mašinama plastični. nareznici. limovi Rezanje navoja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik sjekača i objašnjava pravila rukovanja sjekačem . materijal: .Rezanje navoja ručno i na bušilici .Sječenje lima makazama .pribor. preciznosti pri radu cilindričnim.Objašnjava način rada na bušilicama sa alatima za bušenje.Bušenje. ručne makaze.Čisti i održava radno mjesto alat i pribor Socijalizacijski ciljevi učenik tačnost Preporuke za izvođenje nastave .Siječe limove ručnim i mašinskim makazama .Čisti i održava mašine. uslove primjene. pribor za stezanje.Limovi. ručne testere. mašinske makaze. mašinske testere vježbe: . profili. bakarni.Nabraja vrste testera. alat i pribor .Reže materijal ručnom i mašinskom testerom .Uočava uticaj radu sredstava za podmazivanje na kvalitet navoja .Uvježbava rad pažljivo izvođenje sjekačem u pojedinih radnih položenom i zadataka strmom položaju .Razumije pojam režima rezanja .Pridržava se mjera zaštite . prizmatičnim radnim predmetima . upuštanje i razvrtanje rupa i otvora različitih dimenzija Alata.Nabraja vrste.Ureznici. cijevi. mesingani. profili.Sječenje sjekačima Alat. pribor za stezanje 50 . upuštanje i razvrtanje . limovi.Ručno urezuje i narezuje navoje . burgije. razvrtači.Navodi pravila pri bušenju učenik odgovarajuće geometrije u zavisnosti od . materijal: .Nabraja alate i mašine za bušenje .Stiče osjećaj o .Zabušivači.Navikava se na materijala racionalno i .Čisti i održava radno mjesto alat i pribor .Pridržava se mjera zaštite na radu razvrtanje .Navodi vrste makaza. proširuje i razvrće . cijevi.Alat. pribor.Urezuje navoje na potrebi bušilici sistematičnosti u . načine i alate za rezanje navoja vježbe: .Razvija osjećaj otvore na sigurnosti i limovima.Zabušuje. sjekači.Odsijecanje profila testerama . pribor. način rada i pravila rukovanja Formativni ciljevi Bušenje. keramički) .Bira alate u zavisnosti od zahtjeva na crtežu .Siječe šipkasti i zaštitu pri radu na materijal (čelični. proširivači. materijal: . upuštanje i .Navikava se na red .Reže tanke predmete testerom . način rada i pravila rukovanja .

materijal: .Navodi vrste mašina i alate za struganje .Izvodi osnovne odgovornosti prema operacije brušenja potrebi pridržavanja Alat.Nabraja vrste mašina i alate za obradu brušenjem .Struganje jednostavnih oblika na univerzalnom strugu . profili. izrađuje žljebove.) . .Izrađuje jednostavnije predmete glodanjem na univerzalnoj glodalici (ravna površine. boje.Održava radno mjesto .Glodanje ravnih površina.Razvija osjećaj .Objašnjava postupke rada pri rezanju Formativni ciljevi učenik .Razvija pravilan odnos prema očuvanju materijalnih dobara vježbe: . reže navoje) .Glodala.Pridržava se mjera zaštite na radu ..Izrađuje jednostavnije predmete struganjem na univerzalnom strugu (struže cilindre i konuse.Poznaje procese nanošenja hemijskih prevlaka na čeliku i lakim metalima . cijevi.Objašnjava postupke rada pri brušenju vježbe: .Metalni limovi.pribor. prevlakama od metalnih masa koji ne oksidiraju. standarda u radu materijal: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Struganje .Nabraja vrste mašina i alate za obradu glodanjem.Stiče osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu vježbe: .Alat.Razvija osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu vježbe: . 51 . metalni pripremci Brušenje . metalni pripremci Glodanje . materijal: . masti.Pridržava se mjera zaštite na radu .Strugarski noževi. premazima od boja i lakova.Obrađuje jednostavnije predmete brušenjem (ručnom i mašinskom brusilicom) .Održava radno mjesto . ulja.Koristi sredstva zaštite na radu . pribor. materijal: ..Uočava vrste strugarskih operacija .Brusevi.Održava radno mjesto . žljebova .Alat.Površinski zaštićuje površine: uljima i mastima.pribor.Pridržava se mjera zaštite na radu .Objašnjava postupke rada pri rezanju . hartijom za zaštitu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . brusilice ručne i mašinske.Površinska zaštita metalnih površina premazima Alat.Navodi uzroke korozije . pribor. metalni pripremci Površinska zaštita . prevlakama od plastičnih masa.Objašnjava procese kod korozije .

čelične oploštene elektrode za REL zavarivanje . hartija za zaštitu Obrada limova .Ravna limove .Nabraja vrste zakivanja i zakovica . materijal: . cijevi.Održava radno mjesto . podmetači i sjekači Uvod u zavarivanje .Metalni limovi.Metalni limovi. materijal: .Navodi standarde tehničkotehnološke dokumentacije I propise iz oblasti zavarivanja . porubljivanja.Održava radno mjesto .Priprema materijala za zavarivanje .Ravno savija ivice limova .Razvija logično mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje vježbe: .Ručno plastično oblikuje limove izvlači ih i razvlači .Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje pojedinih zadataka vježbe: . previjanja i plastičnog oblikovanja limova .Poznaje funkciju i postupke ravnanja.ručne i mašinske Zakivanje .Spajanje limova hladnim i toplim zakivanjem .Objašnjava postupak zakivanja .Održava radno mjesto .Žice za zavarivanje 52 .Prepoznaje dodatne materijale za zavarivanje: . pribor. oblikači.Ispravljanje profila i žica Alat.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik od korozije i na druge načine . profili.Pridržava se mjera zaštite na radu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave lakovi.Razdvajanje zakovanih spojeva Alat. čekići.Ispravlja profile i žice .Ravnanje. izvlačenje i razvlačenje limova .Uočava karakteristike i ocjenjuje kvalitet metalnih zaštitnih prevlaka . mašine za savijanje. savijanje.Pridržava se mjera zaštite na radu .Savija limove i cijevi u hladnom i toplom stanju . prese.Razdvaja zakovane spojeve . savijanja. profili. zakovice raznih oblika.Pridržava se mjera zaštite na radu .Spaja limove hladnim i toplim postupkom zakivanja . cijevi. pribor.Razvija samopouzdanje vježba: .

Alat.Objašnjava varilačke crteže .pribor. .Navodi vrste materijala za zavarivanje .Opisuje tehnike zavarivanja metala i postupke zavarivanja .zračenje pri zavarivanju .Razvija kritičko razumijevanje odnosa tehnike. prirode i društva .opasnost od požara .Navodi izvore opasnosti kod zavarivanja i zaštitu .Alat.Stiče osjećaj lične odgovornosti prema čuvanju i održavanju opreme - .radionički crtež.plan i tok zavarivanja.Analizira tehničku dokumentaciju: . . oblik zavarenih spojeva. elektrode za žljebljenje - .Metalni limovi.Objašnjava obilježavanje i prikazivanje vara na crtežu - . .Navikava se na red i zaštitu pri radu na mašinama vježbe: . materijal: .tehnički uslovi namjene kontrole proizvoda i detalja . zavar i navar.Čitanje tehnološke dokumentacije .instrukcijski list . ispupčena i izdubljena) Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . brusevi.boce za gasove (opasnost od gasova).radna lista 53 . materijal: . vrste šavova i tok zavarivanja Razlikuje vrste šavova koji su prikazani na crtežu Prepoznaje oznake vara na crtežuosnovne i dopunske oznake Uočava razlike u obliku površine vara (ravna. makaze.električne instalacije.Zna šta je šav Formativni ciljevi učenik pod zaštitom praška Žice i šipke za zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma Razlikuje zavareni spoj. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . .Koristi sredstva lične zaštite na radu: zaštitno odijelo.Poznaje izvore opasnosti: . turpije.pribor.Navodi sredstva zaštite na radu . zaštitnu .sklopni crtež.Razlikuje materijale i njihovu zavarljivost .Tehnološka dokumentacija: .operacijska lista .

držačem elektrode. aparat za gasno rezanje mjerne i kontrolne alate Raspoznaje aparate i karakteristike aparata za zavarivanje rukuje aparatima za zavarivanje uspostavlja i vodi električni luk Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - .slova i brojeve) Koristi prenosnu sušaru Koristi zaštitna sredstva okoline (paravane) i sistem za odsisavanje gasova Priprema materijal za zavarivanje i koristi : makaze( ručne ili mašinske ). potkoljenice.Objašnjava pripremu materijala za zavarivanje - Navodi alat i pribor za elektrolučno zavarivanje . turpije.raspoznavanje uređaja za zavarivanje i princip njihovog rada 54 . čelične žigove. maske.Koristi stručni jezik - vježbe: . kapu. stezaljkama Koristi radni sto. rukavice i nadlaktice.Objašnjava pripremu radnog mjesta Formativni ciljevi učenik kecelju.Nabraja i objašnjava - . naočare sa zaštitnim staklom Rukuje izvorom struje zavarivanja sa kablovima. brusilice. čizme ili cipele. elektrode za žljebljenje. pomoćne uređaje (šablone za sastavljanje -po potrebi) Koristi pomoćni alat i pribor (čekić za skidanje troske. šablone.Objašnjava rad aparatima za zavarivanje .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . bušilice.

Zavarivanje plazmom. .Prepoznaje .Nabraja postupke elektrolučnog zavarivanja 55 . .Zatvorenim lukom (pod praškom i rotirajućim lukom).Zavarivanje pod troskom. . .WPS(specifikacija tehnologije zavarivanja) .Zavarivanje livenjem.Otvorenim lukom (ugljenom elektrodom.Zaštiti gasova (u Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Koristi tehnološku dokumentaciju .Informativni ciljevi i sadržaji učenik tehnološku dokumentaciju : .kovačko zavarivanje.WPAR (uvjerenje o kvalifikaciji tehnologije zavarivanja) .topljenjem Formativni ciljevi učenik .postupke zavarivanja topljenjem: .zavarivanje trenjem.čita radnu listu i popunjava je .Elektrolučno zavarivanje.instrukcijski list .difuziono zavarivanje . .Aluminotermijsko zavarivanje.Razlikuje postupke elektrolučnog zavarivanja : .radna lista . punjenom žicom i obloženom elektrodom).Prepoznaje : .čita operacijsku listu i upravlja se prema njoj . .Nabraja osnovne postupke zavarivanja: .Zavarivanje laserom .pritiskom i .Zavarivanje elektronskim snopom.čita instrukcijski list i koristi uputstva data u njemu . .operacijska lista . . . .

Alat.Razlikuje djelove ispravljača.Objašnjava princip rada transformatora Formativni ciljevi učenik zaštiti inertnog gasa.netopljivom ili topljivom elektrodom. sa oblogom i osnovnog punjene) materijala i .Razlikuje djelove .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Razlikuje djelove pretvarača (pokretne i nepokretne) i rukuje pretvaračem .Odabira elektrodu i .Objašnjava : zavarivanja sa .Objašnjava princip transformatorima i rada pretvarača zna vrijednost (generatora i napona radnog i agregata) praznog hoda .Uspostavlja i zavarivanja u održava zavarivački odnosu na poznati luk sastav osnovnog .Početak zavara jedne ili dvije .Razlikuje izvedbe invertera i rukuje njima Uspostavljanje i održavanje zavarivačkog luka .u zaštiti CO2 gasa ili u zaštiti gasnih smeša) .materij al: limovi.u zaštiti aktivnog gasa. dodatni materijal.Navodi oznake njegove debljine i elektrode po položaja standardu zavarivanja . metalne zavisnosti od vrste (gole. rukuje ispravljačem .Opisuje uređaje za REL zavarivanje .Vođenje elektrode strane (u zavisnosti od .Nabraja parametre .pribor. rada ispravljača rukuje .Određuje potrebu materijala za izvođenje . stege 56 .Objašnjava princip transformatora. napon.ugljene (za zavarivanja u sječenje).Uspostavljanje i održavanje električnog luka .Objašnjava princip aparata rada invertera . . .Izvodi zavar sa ili položaja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uviđa vezu između teorije i prakse Jača samouvjerenost i pouzdanost u radu vježbe : .nabraja vrste brzinu zavarivanja i elektroda: nagib elektrode) .Objašnjava vrste podešava elektroda za parametre (jačinu zavarivanje: struje.

Početak zavara. dodatni materijal.korjen. sučeone.lice zavara - - - - - - 57 . pribor. . preklopne.Izvođenje pravilnog nastavka . stege - . vođenje elektrode i završetak zavara . nagib elektrode Vrši čišćenje korjenskog zavara (četkom. napona i struje zavarivanja Izvodi lice zavara u zavisnosti od potrebe izgleda zavara Koristi sredstva zaštite pri radu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe : .uvar.Alat. ugaone zavare Izvodi zavarivanja u horizontalnom.Završetak zavara Formativni ciljevi učenik bez dodatnog materijala Izvodi rubne.Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja) . čekićem ili brusilicom) Izvodi uvar u zavisnosti od debljine osnovnog materijala. . vertikalnom. materijal: limovi.Objašnjava osnovne elemente zavara: . horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju Određuje ugao vođenja elektrode u zavisnosti od položaja i tipa spoja i širine žljeba Vrši popunu završnog kratera Vrši pripremu za zavarivanje Određuje izvođenje korjena vara u zavisnosti od debljine osnovnog materijala Prepoznaje tehniku vođenja elektrode Određuje brzinu zavarivanja.

Uređaj za zavarivanje. horizontalnovertikalnoj ravni i u nadglavnom položaju .Alat. lijevom i desnom rukom) . pribor za stezanje . limovi.Vrši vođenje elektrode (za izradu korijena vara i njegovu popunu) .Razvija sposobnost 58 .Uređaj za zavarivanje. lijevom i desnom rukom) . pribor za stezanje vježbe: .Vrši kontrolu zavarenog spoja . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan.Priprema materijale za zavarivanje .pribor i materijal: . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan.Razvija samostalnost.Vrši kontrolu zavarenog spoja .Koristi sredstva zaštite na radu .Koristi sredstva zaštite na radu .Zavarivanje debelih limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna. limovi.Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik .pribor i materijal: . dodatni materijal. odgovornost i preciznost u radu Preporuke za izvođenje nastave vježba: .Uviđa važnost očuvanja kaliteta vježbe: . dodatni materijal.Uočava razlike u zavarivanju i horizontalnoj.Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja .Demonstrira REL zavarivanje sučeonih zavara tankih i debelih limova u svim položajima Formativni ciljevi učenik .Alat.Vrši vođenje elektrode (za izradu korjena vara i njegovu popunu) . nadglavni položaj.Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje .Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna. nadglavni položaj.Demonstrira izvođenje provara REL postupkom kod zavarivanja sučeonih zavara "V" "X" i "K" u svim položajima i popunu vara .Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje .Vrši pripremu materijala za zavarivanje debelih limova ( izrada "V" "X" i "K" vara) . vertikalnoj.Vrši pripremu Socijalizacijski ciljevi učenik .Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja .Razlikuje postupke zavarivanja tankih limova sa jedne ili obje strane .Demonstrira .

dodatni materijal. limovi. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi sa okretanjem cijevi i ako cijev miruje Vrši kontrolu zavarenog spoja Koristi sredstva zaštite na radu Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnog planiranja i izvođenja rada Preporuke za izvođenje nastave .Demonstrira zavarivanje cijevi u položajima: .Uređaj za zavarivanje. u koritastom i nadglavnom položaju i vrši popunu šava Vrši kontrolu zavarenog spoja Koristi sredstva zaštite na radu Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja Pripaja djelove za zavarivanje Vrši izradu korijenskog zavara Zavarivanje cijevi u svim položajima (horizontalna. pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) . dodatni materijal.osa cijevi u horizontalnoj. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan.Informativni ciljevi i sadržaji učenik ugaono zavarivanje REL postupkom zavarivanja limova u svim položajima i popunu vara Formativni ciljevi učenik materijala za zavarivanje tankih i debelih limova Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje Vrši vođenje elektrode (za izradu korjena vara i njegovu popunu) u horizontalnoj. pribor za stezanje - .Alat pribor i materijal: . vertikalnoj.Cijev miruje. uz pomoć ogledala .Cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju - vježbe: . lijevom i desnom rukom) . limovi.Uređaj za zavarivanje. vertikalnoj i horizontalnovertikalnoj ravni. cijevi. horizontalnovertikalnoj ravni . lijevom i desnom rukom. pribor za stezanje - 59 .Zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja : slučaj da cijev miruje ili da se okreće . nadglavni položaj.Zavarivanje ugaonih spojeva limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna. u kosom i nadglavnom položaju.Alat pribor i materijal: .

Ručno rezanje limova različitih debljina i cijevi gasnim postupkom .Limovi različitih debljina. linijskog .Razlikuje vrste gorionika (za grijanje i rezanje) .Demonstracija gasnog zavarivanja: .Demonstrira: tačkastog.Pali plamen. zavarivanja .Razlikuje boce za . linijsko i šavno zavarivanje .Rukuje uređajem za elektrootporno zavarivanje . . limovi .Priprema materijal za zavarivanje Socijalizacijski ciljevi učenik .Alat. i šavnog .sučeono . boce za gasove. boce za kiseonik i acetilen. .Razlikuje djelove zavarivanje uređaja za elektrootporno zavarivanje .tačkasto.ručno propan-butan gas.šavno .Koristi sredstva zavarivanje zaštite na radu .Koristi sredstva zaštite na radu Gasno rezanje i zavarivanje .Demonstracija gasove: kiseonik. pribor i materijal: .Razlikuje vrste gorionika za automatsko rezanje .Razvija osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu 60 . razlikuje vrste plamena i slučaj povratnog udara plamena . gasnog rezanja acetilen.linijsko.Automatsko rezanje limova različitih debljina gasnim postupkom .Razlikuje crijeva za gasove (po boji). vodonik.automatsko prirodni gas .Alat pribor i materijal: . .Tačkasto .Primjenjuje mjere zaštite pri radu .Uređaj za elektrootporno zavarivanje.Zavarivanje limova elektrootpornim zavarivanjem .Primjenjuje mjere zaštite pri radu .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Elktrootporno zavarivanje .Priprema materijal i uređaje . gorionik i automat za njegovo vođenje . Mgorionik vježbe: .Rukuje gorionikom i pravilno ga vodi .Alat.Limovi različitih debljina.Razlikuje postupke .Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka vježbe: . pribor i materijal: .Razvija samouvjerenost i pouzdanost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Prepoznaje tehnološke postupke elektrootpornog zavarivanja .

gorionik .Vrši paljenje.Koristi mjere zaštite pri zavarivanju . podešavanje i gašenje plamena .Limovi različitih debljina.Limovi različitih debljina.Rukuje opremom za gasno zavarivanje .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara .Ugaono zavarivanje vježbe: . vertikalnom i horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju .Demonstrira zavarivanje cijevi gasnim zavarivanjem 61 .Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica .Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica . lijevom i desnom rukom . boce za kiseonik i acetilen.Razlikuje zone i temperature plamena .Razlikuje zone i temperature plamena .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . pribor i materijal: .Alat.Vrši sučeono zavarivanje limova u horizontalnom.Alat. vertikalnom i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .Vrši sučeono zavarivanje limova u horizontalnom.Priprema materijal za zavarivanje . pribor i materijal: .Vrši paljenje podešavanje i gašenje plamena .Ugaono zavarivanje limova različitih debljina gasnim postupkom. lijevom i desnom rukom . boce za kiseonik i acetilen.Sučeono zavarivanje limova različitih debljina gasnim postupkom.Rukuje opremom za gasno zavarivanje . gorionik .

Gasno zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - .Limovi različitih debljina. pribor i materijal: . dodatni materijal. lijevom i desnom rukom. bronza) - - 62 . cijevi.Demonstrira gasno zavarivanje i lemljenje obojenih metala (aluminijum. uz pomoć ogledala . vertikalnom i horizontalnovertikalnom kosom i nadglavnom položaju ose cijevi Kontroliše tačnost i kvalitet zavara Koristi mjere zaštite pri zavarivanju Razlikuje postupke gasnog zavarivanja i lemljenja Na osnovu poznatog sastava materijala bira dodatni materijal za zavarivanje ili lemljenje Razlikuje boce za gasove (acetilen. bakar. mesing. boce za kiseonik i acetilen.Alat. pribor za stezanje .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju Kontroliše tačnost i kvalitet zavara Koristi mjere zaštite pri zavarivanju Priprema materijal za zavarivanje Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica Vrši paljenje podešavanje i gašenje plamena Razlikuje zone i temperature plamena Rukuje opremom za gasno zavarivanje Vrši zavarivanje cijevi u horizontalnom.Stiče osjećaj o potrebi sistematičnosti u radu - vježbe: .

bakra. pribor za stezanje vježbe: .Gasno zavarivanje obojenih metala (aluminijuma.osnovni materijalobojeni metali.Alat. kao i potrebu za predgrijavanjem Vrši pripremu materijala za zavarivanje ili lemljenje Vrši zavarivanje ili lemljenje Kontroliše tačnost i kvalitet zavarenog (zalemljenog ) spoja Koristi sredstva zaštite pri zavarivanju Razlikuje postupak mekog i tvrdog lemljenja Vrši meko lemljenje Vrši izbor i pripremu osnovnog materijala.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Meko lemljenje .Navikava se da samostalno planira i izvodi pojedine zadatke - - 63 .Gasno lemljenjenje obojenih metala (aluminijuma. materijal.Demonstrira: . pribor i materijal: .Tvrdo lemljenje - Formativni ciljevi učenik propan-butan.Demonstracija mekog lemljenja . dodatni materijal. mesinga. izbor dodatnog materijala i sredstava za čišćenje i praška za lemljenje (paste) Pravilno postavlja djelove za lemljenje i izvor zagrijavanja Kontroliše tačnost i kvalitet spoja Primjenjuje mjere zaštite pri lemljenju Poznaje postupak tvrdog lemljenja Razlikuje dodatne materijale za tvrdo lemljenje. dodatni materijal. bakra. sredstva za čišćenje.Alat. bronze) .Alat. sredstva za Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: . gasovi. gorionici za zavarivanje i ostali pribor. pribor i materijal: .Demonstrira spajanje djelova mekim i tvrdim lemljenjem . pribor i materijal: . bronze) . kiseonik) Prepoznaje vrste plamena i gorionika Prepoznaje vrste praška za čišćenje u zavisnosti od vrste materijala. izvor zagrijavanja vježba: - - . dodatni materijal. sredstva za čišćenje. mesinga.osnovni materijalobojeni metali. gasovi. gorionici za lemljenje i ostali pribor.Pribor za lemljenje. prašak za lemljenje (pasta). pribor za stezanje vježbe: . sredstva za čišćenje.

pribor i materijal: .Pribor za lemljenje. prašak za lemljenje.Tvrdo lemljenje . dodatni materijal. izvor zagrijavanja - 64 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik - Formativni ciljevi učenik čišćenje i prah Rukuje uređajem za topljenje legura i zagrijavanje materijala Pravilno postavlja djelove za lemljenje Vrši lemljenje Kontroliše tačnost i kvalitet spoja Primjenjuje mjere zaštite pri lemljenju Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . materijal.Alat.

Sučeono zavarivanje tankih limova u horizontalnoj ravni.Vježba: .Odabira dodatni jednog ili više materijal prolaza . pribor i materijal: 65 . "X".Vrši pripremu svim položajima materijala MAG postupkom .Uočava parametre karakteristike zavarivanja zaštitnih gasova i .Razlikuje postupke postupkom zavarivanja limova . jačina struje.Pospješuje otklanja greške saradnju u grupi .Demonstrira sa jedne ili obje zavarivanje strane sučeonih zavara u .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Zavarivanje električnim postupkom u zaštitnoj atmosferi . lijevom i desnom rukom vježbe: .Objašnjava djelove način njihovog uređaja za korišćenja zavarivanje MAG .Demonstrira pribor i opremu za zavarivanje ugaonih elektrolučno zavara u svim zavarivanje MAG položajima MAG postupkom postupkom iz . vertikalnoj.Alat.Čisti i priprema ivice osnovnog materijala . "K" zavar) . pribor i materijal: . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom i koritastom položaju .Ugaono zavarivanje limova u horizontalnoj ravni. horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju.Objašnjava izbor sigurnosti i za MAG postupak dodatnog preciznosti u rad zavarivanja materijala i .Sučeono zavarivanje debelihh limova u horizontalnoj ravni.Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) .Razvija osjećaj . limovi različite debljine.Uspostavlja i održava zavarivački luk . dodatni materijal.zaštitni gas.Rukuje uređajem . vertikalno.Priprema alat. brzina žice. vertikalnoj.Alat.Uspostavlja i održava zavarivački luk . pribor za stezanje .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon.Pripaja djelove za zavarivanje . . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju ("V".Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i . ugao nagiba elektrode) Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .

Demonstrira zavarivanje cijevi MAG postupkom u položajima: .Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida .Uspostavlja i održava zavarivački luk . dodatni materijal.Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Primjenjuje mjere Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Pripaja djelove za zavarivanje .Alat pribor i materijal: .Uređaj za zavarivanje.Vrši popunu šava . brzina žice ugao nagiba elektrode) .Radi korjen (ako je potrebno) .Zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja (horizontalna.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju . pribor za stezanje i zaštitni gas vježba: . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučajeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose . pribor i materijal: .Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja .Alat.Aparat za zavarivanje. uz pomoć ogledala . cijevi.Pripaja djelove za zavarivanje . jačina struje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja .Vrši kontrolu zavarenog spoja .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi.Aparat za zavarivanje. zaštitni gas.Izrađuje korijen zavara . pribor za stezanje .Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna.cijev se okreće (rotira) a pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju . lijevom i desnom rukom.(zaštit 66 . limovi.cijev miruje. dodatni materijal.Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja (ako je potrebna) . limovi različite debljine. pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi malih debljina do 6 mm) .Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka vježbe: .

Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) .Razlikuje postupke zavarivanja limova sa jedne ili obje strane .zaštitni gas. pribor i materijal: . pribor za stezanje - .Sučeono zavarivanje visokolegiranih limova različitih debljina u horizontalnoj.Uspostavlja i održava zavarivački luk .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju i koritastom položaju .Alat. dodatni materijal. "X". vertikalnoj.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Rukuje uređajem za MIG postupak zavarivanja .Demonstrira MIG postupkom zavarivanja cijevi u položajima: . pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) .Demonstrira elektrolučno zavarivanje MIG postupkom: .Alat.cijev miruje.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .MIG postupak zavarivanja visokolegiranih čelika ugaonih spojeva - . punjena žica.Jača samouvjerenost i samosvjesnost vježbe: .visokolegirani čelični limovirazličite debljine. limovi 67 . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju ("V". pribor za stezanje vježba: .Demonstrira zavarivanje punjenom žicom Formativni ciljevi učenik zaštite pri zavarivanju Rukuje uređajem za postupak zavarivanja punjenom žicom Vrši pripremu materijala Uspostavlja i održava zavarivački luk Pripaja djelove za zavarivanje Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave ni gas).cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju .Vrši pripremu materijala . zaštitni gas.Aparat za zavarivanje. limovi.Pripaja djelove za zavarivanje . pribor i materijal: . pribor i opremu za elektrolučno .Priprema alat. .Uočava karakteristike zaštitnih gasova i način njihovog korišćenja . "K" zavar) .Ugaono zavarivanje limova u u horizontalnoj ravni. vertikalno.MIG postupak zavarivanja visokolegiranih čelika .

zaštitni gas.Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida . pribor za stezanje vježbe: .Vrši Izbor elektrode i parametara zavarivanja .zavarivanje visokolegiranih čelika .(metod radanastava orjentisana ka aktivnostima) .analiza uslova(namjera.cijev miruje.Stiče osjećaj o potrebi sistematičnosti u radu 68 .Sučeono zavarivanje TIG postupkom . pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) . dodatni materijal.Projektni rad (tema-sto za zavarivanje. jačina struje.Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja ( ako je potrebna) .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Uspostavlja i održava zavarivački luk .Zavarivanje cijevi u svim položajima MIG postupkom zavarivanja. limovi.Pripaja djelove za zavarivanje .obojenih metala . brzina žice.Demonstrira zavarivanje TIG postupkom zavarivanja cijevi u položajima: .Vrši popunu šava .cijevi različite debljine. .50 časova) . jačina struje . sredstva.Odabira dodatni materijal .Ugaoni spojevi TIG zavarivanjem Formativni ciljevi učenik zavarivanje MIG postupkom .Alat.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju . lijevom idesnom.iz tablica .Demonstrira elektrolučno zavarivanje TIG WIG postupkom .Radi korjen (ako je potrebno) . tema. pribor i materijal: . uz pomoć ogledala .Čisti i priprema ivice osnovnog materijala .Aparat za zavarivanje.Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon.Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon. brzina žice i nagib elektrode) -Vrši pripremu materijala .Demonstrira MIG postupak zavarivanja obojenih metala . dodatni materijal.Cjelokupan postupak se izvodi kroz niz faza: . ugao nagiba elektrode) Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave različite debljine. pribor za stezanje .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Pripaja djelove za zavarivanje .

zaštitni gas.Pripaja djelove za zavarivanje .Alat. dodatni materijal.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Uspostavlja i održava električni luk . vertikalnoj.Samo rješavanje zadatka se izvodi kroz šest faza: -informisanje -planiranje -odlučivanje -realizacija -kontrolisanje -procjena vježbe: .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave metode) .Uspostavlja i održava električni luk .Zavarivanje obojenih metala MIG postupkom zavarivanja . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučajeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose .Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu određenog sastava osnovnog materijala . pribor i materijal: . horizontalnovertikalnoj ravni TIG postupkom .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanje za određene spojeve (napon.cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju Formativni ciljevi učenik .Limovi različite debljine.Izrađuje korijen zavara . limovi obojenih metala različite debljine.Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju i zaštitnoj atmosferi . pribor i materijal: .Sučeono zavarivanje visokolegiranih čelika u horizontalnoj. zaštitni 69 . jačinu struje i brzinu žice) .Aparat za zavarivanje. pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje MIG postupkom .Alat.Demonstrira TIG postupak zavarivanja obojenih metala .Čisti i priprema ivice osnovnog materijala .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . pribor za stezanje .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine Vježbe: .Priprema alat.

Aparat za zavarivanje.Vrši pripremu materijala . zaštitni gas. lijevom i desnom rukom) .Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu vježba: . pribor za stezanje vježbe: .Pripaja djelove za zavarivanje .Zavarivanje cijevi u svim položajima (horizontalnom.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik otklanja greške . zaštitni gas.Alat.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala .Razlikuje postupke zavarivanja limova sa jedne ili obje strane .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju . limovi i cijevi različite debljine. horizontalnovertikalnom. odabira dodatni materijal iz tablica . pribor i materijal: .Razvija pravilan odnos prema očuvanju materijalnih dobara Preporuke za izvođenje nastave gas.Sučeono i ugaono zavarivanje aluminijuma u svim položajima.Uočava karakteristike zaštitnih gasova i način njihovog korišćenja.Alat. limovi različite debljine. pribor za stezanje vježbe: . vertikalnom. dodatni materijal. lijevom i desnom rukom 70 .Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške . pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje TIG Socijalizacijski ciljevi učenik . dodatni materijal.Rukuje uređajem za TIG postupak zavarivanja sa ili bez dodatnog materijala . kosom i nadglavnom položaju ose cijevi.Priprema alat. pribor i materijal: .Zavarivanje ugaonih spojeva TIG zavarivanjem obojenih metala .Vrši termičku obradu po potrebi prije i poslije zavarivanja .Aparat za zavarivanje. pribor za stezanje . dodatni materijal.Uspostavlja i održava zavarivački luk .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik -

Formativni ciljevi učenik postupkom Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala Čisti i priprema ivice osnovnog materijala Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu poznatog sastava osnovnog materijala Uspostavlja i održava zavarivački luk i pravilno vodi dodatni materijal Koristi propisanu tehnologiju zavarivanje za određene spojeve (napon, jačina struje , brzina žice i nagib elektrode) Pripaja djelove za zavarivanje Radi korjen (ako je potrebno) Vrši popunu šava Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja - ako je potrebna Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja - iz tablica na osnovu poznatog sastava osnovnog materijala Razlikuje volframove

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - Alat, pribor i materijal: - Aparat za zavarivanje, zaštitni gas, limovi različite debljine, dodatni materijal, pribor za stezanje

-

-

- Stiče naviku da vrši samokontrolu

-

-

- Navikava se na red i urednost

-

-

- Pospješuje saradnju u grupi i kooperativan rad

71

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida Pripaja djelove za zavarivanje Uspostavlja i održava zavarivački luk Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon, jačina struje, brzina žice i nagib elektrode) Izrađuje korijen zavara Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna, vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučjeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Priprema alat, pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje TIG postupkom Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu određenog sastava osnovnog materijala

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

-

-

-

-

72

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik - Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala - Čisti i priprema ivice osnovnog materijala - Pripaja djelove za zavarivanje - Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon, jačinu struje, brzina žice i nagib elektrode) - Uspostavlja i održava električni luk - Vrši termičku obradu prije i poslije zavarivanja -ako je potrebno - Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške - Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju - Na osnovu određenog sastava čelika određuje dodatni materijal i termičku obradu ( iz tablica) - Vrši pripremu materijala za zavarivanje - Vrši pripajanje djelova (pozicija za zavarivanje) - Vodi pravilno elektrodu (za izradu korjena vara i njegovu popunu) - Vrši kontrolu zavarenog spoja - Primjenjuje mjere

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Demonstrira zavarivanje visokolegiranih čelika - REL postupkom zavarivanja

- Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka

vježba: - Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna, vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni položaj - Alat pribor i materijal: - Uređaj za zavarivanje, limovi, dodatni materijal, pribor za stezanje,izvor toplote za zagrijavanje i otpuštanje

73

Navikava se na .Vrši pripremu materijala za zavarivanje .izvor toplote za zagrijavanje i otpuštanje. kolica.Na osnovu određenog sastava sivog liva određuje dodatni materijal i termičku obradu ( iz tablica).Opisuje rad na kooperativan rad aparature za EPP: automatima za (ispravljač.Primjenjuje propisanu žicu i prašak u zavisnosti od hemijskog sastava i debljine osnovnog materijala i vrši regeneraciju praha .Demonstrira zavarivanje sivog liva . čekići.REL postupkom zavarivanja Formativni ciljevi učenik zaštite pri zavarivanju .Uređaji za zavarivanje. hladno zavarivanje ili toplo zavarivanje .Priprema i čisti površine za zavarivanje . automat za zavarivanje. u toku i poslije zavarivanja)vizuelno penetrantima i kontrolu na nepropustljivost . pribor za stezanje . dodatni materijal.Alat. zavarivanje pod komandni ormarić. elektrode za žljebljenje vježbe: .Alat.Zavarivanje sivog liva . osnovni materijal.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Rad na automatima za zavarivanje sa prahom .Vrši kontrolu zavarenog spoja (prije.( ili okretni sto). materijal-sivi liv. pribor i materijal: .Navarivanje automatima pod prahom .Prepoznaje djelove . prahom glava. pribor i materijal:limovi.Pričvršćava lim na podloške ili na pozicioner Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježba: .Vodi pravilno elektrodu . rezervoar za prašak i peć za sušenje praha) . dodatni materijali. bušilice.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . prašak 74 .

zavarivanje laserom.Posjeta radnim organizacijama koje se bave ovim postupcima zavarivanja .Prepoznaje moguće greške zavarivanja.Demonstrira rad .Razlikuje .Alat.Uviđa važnost očuvanja kvaliteta Vježba: .Razlikuje djelove i zadatak uređaja za zavarivanje .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške . ultrazvučno zavarivanje.limovi-osnovni materijal. uzroke i posledice grešaka . i određuje potrebu za zaštitnim gasom .Pripaja djelove za zavarivanje . u toku i . "V". plazmom. podvodno zavarivanje.materijal: . pribor . frikciono.Stiče naviku da koristi stručni jezik vježbe: . "K".Kontrola zavara prije.Opisuje kontrolu pripremljene prije.Uspostavlja i održava zavarivački luk .Primjenjuje mjere punjenom žicom zaštite pri radu . sa podmetačima od bakra ili praška .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Zavarivanje ostalim postupcima .Sučeono i ugaono zavarivanje punjenom žicom u svim položajima . kontrolu u žljebove za toku zavarivanja i 75 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . hladno.Nabraja ostale postupke: postupke aluminotermijsko zavarivanja zavarivanje. indukciono.Rukuje uređajem za zavarivanje .Vrši pripremu materijala.Zavaruje sučeono spojeve "I".učenik .Stiče osjećaj o sistematičnosti u radu vježbe : . punjena žica .Kontroliše . elektronskim snopom. zavarivanje eksplozijom Kontrola zavarenih spojeva .

Navikava se na sprečavanja samokontrolu grešaka i nastajanje napona Prepoznaje greške i način njihovog otklanjanja Brusi. praha Kontroliše tehniku rada Vizuelno kontroliše oblik i kvalitet zavara i prepoznaje greške Ispituje varove na nepropustljivost i vrši ispitivanje .Posjeta firmi koja se bavi ispitivanjem i kontrolom zavara 76 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik poslije zavarivanja Formativni ciljevi - - . žice.Otklanjanje grešaka u zavarenom spoju - - - učenik zavarivanje Kontroliše pripojene djelove i pripremu za zavarivanje Kontroliše parametre zavarivanja (prema uputstvu) Kontroliše upotrebu dodatnog materijala.Vizuelna kontrola zavarenih spojeva . savijanje.Opisuje kontrole razaranjem - . elektrolučno ili gasnim postupkom žljebi mjesta grešaka u zavaru Otklanja greške odgovarajućim postupkom zavarivanja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave posle zavarivanja vježba: . kao i postupak . žilavost i tvrdoću Prepoznaje vrste i uzroke grešaka u zavaru.penetrante .zavareni uzorci .Sredstva: .Jača penetrantima samouvjerenost i Razlikuje samosvjesnost u ispitivanja na: radu kidanje.Opisuje kontrole bez razaranja .

Modeli. god.Zavarivanje i srodni postupci . šeme.o. od kojih jedna treba da bude sa usmene provjere znanja. . "Varstroj"d.Elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnog i aktivnog gasa (MIG. Beograd. M. DUZ Srbije .redovnosti i kvaliteta vođenja dnevnika.god.rezač gasom za I i II raz.usmenih odgovora i aktivnosti učenika na časovima. Beograd. Božidar Delić . DUZ Srbije. skice. Beograd.d.. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Opšta mašinska praksa za I razred mašinske škole: Nikola Prgomelja. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Murska Sobota 1981.god. 1982. Podgorica. Lendava. 8.Tehnologija rada zavarivač. glodanje. Živčić Milan 6. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Beograd. 7. V stepen ili majstorski ispit odgovarajućeg smjera.MAG). odgovoran odnos prema alatu.GBB" o.god.Radionica sa radnim mjestima za struganje. 1987. Darko Bajić. tačnost. materijalima. . .Viša stručna sprema iz područja mašinstva i obrade metala. Maribor. 2005. Beograd. 1980. 1999. 1995. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. urednost.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Bogoljub Bajić . god. .Osnovi mašinstva za I i II stepen stručne spreme mašinske struke OOUR "Stručna knjiga". DUZ Srbije . "Bajić. Beograd. dvogodišnje mašinske škole: Lazar Filković . 9. Nikolić . brušenje.god. Zagreb. opremi i poštovanju propisa zaštite). Šojić Pavle i Pribićević Nikola . god. .Tehnološke osnove MAG postupka zavarivanja.Zavarivanje obloženom elektrodom . preciznost. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Zavarivanje volframovom elektrodom -TIG.5. Ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz: . uzorci alata i pribora.god. uz prethodno obrazovanje za zavarivača. instrumentima. DTZ SRH .d. Bogoljub Bajić . 1987. 1987.provjere praktičnih znanja (razumijevanje poslova i zainteresovanost učenika. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika U toku klasifikacionog perioda učenik treba da ima najmanje dvije ocjene.o.Prelazna ocjena na kraju školske godine. bušenje.god. . "Montavar metalna nova" d.Radionica sa radnim mjestima za zavarivača. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Priručnik: Suština i tehnika postupaka električnog zavarivanja topljenjem metala i njihovih legura: Bogoljub Bajić. 77 . . Nebojša Pribićević. VKV.

Tehnologija .Radionički crteži .Tehnički crteži .TIG.Zavarivanje i lemljenje .MAG. agregat. deformacije i stepen sigurnosti .Uređaji za MIG. elektrootporno. invertor) .Dozvoljeni naponi.Uređaji za zavarivanje ispravljač.Osnove mašinstva .Nerazdvojivi spojevi Uvod u zavarivanje Metali i legure Površinska zaštita Ispitivanje materijala .Primjena uređaja za zavarivanje 78 .Oprema (tarnsformator.Vrste materijala za zavrivanje i njihova zavarljivost . gasno i aluminotermijsko zavarivanje Povezanost sa predmetom Predmet Znanja . .Pribor za stezanje .10.Površinska zaštita (vrste i materijali) . Povezanost predmeta Znanja . rotacioni pretvarač.Naponi i deformacije .

Poznaje dijagram stanja legura u sistemu Fe-C .racionalno korišćenje energije.Poznaje i upoređuje vrste čelika Obojeni metali i . .Razlikuje i upoređuje svojstva i primjenu obojenih metala legure . lemljenje) Struktura metala .upotrebu odgovarajućih mjernih i kontrolnih postupaka.znanja o svojstvima materijala koja se koriste u zavarivačkim poslovima.znanja o karakteristikama i primjeni alata. .Razlikuje vrste gvožđa . na prijedlog ispitivača.Analizira svojstva legura u zavisnosti od mikrostrukture Tehničko gvožđe . Usmeni ispit traje najviše 20 minuta.Prati liniju očvršćavanja legure . Standardi znanja koji se ocjenjuju na završnom ispitu Sadržaj Znanja i vještine Svojstva .Razlikuje legure za lemljenje Plastične mase i . Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 10 minuta. .Poznaje aluminijum i legure aluminijuma . Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja.da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju.sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja. .Poznaje pojam makromolekula gume . .Određuje zateznu čvrstoću materijala statičkim metodama .znanja o metodama i postupcima rada u zavarivačkim poslovima.Koristi fazne dijagrame .Poznaje osnove kristalografije i proces kristalizacije i legura .Analizira dijagram zatezanja dobijen ispitivanjem epruvete statičkim dejstvom sile . Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: . ISPITNI KATALOG Tip ispita: USMENO Nastavnik/aktiv sastavlja detaljan spisak ispitnih pitanja na osnovu ispitnog kataloga.poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.Uočava značaj i upotrebu plastičnih masa .Određuje tvrdoću materijala statičkim i dinamičkim dejstvom sile . kombinovana po složenosti na odgovarajući način iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.Razlikuje svojstva materijala kao funkciju vrste atoma i hemijske materijala veze .2.Razlikuje legure obojenih metala . materijala i vremena.Analizira mehanička svojstva materijala .Uočava značaj i upotrebu guma 79 .Uočava uticaj stalnih i legirajućih elemenata na svojstva čelika .Određuje tehnološko-metalurška svojstva materijala (zavarljivost. pribora i uređaja koji se koriste u zavarivačkim poslovima. . Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. .

opremu i uređaje Objašnjava postupak rezanja plazmom. opremu i uređaje Objašnjava EPP postupak zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava MAG postupak zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava pojam gasnog rezanja. opremu i uređaje Objašnjava postupak gasnog zavarivanja.Sadržaj Goriva i maziva Kompozitni materijali Spajanje razdvojivim vezama Znanja i vještine . opremu i uređaje Objašnjava TIG postupak zavarivanja.Razlikuje kompozitne materijale Poznaje vrste razdvojivih veza. pribore i opremu za zakivanje Poznaje meko lemljenje Priprema lemljene spojeve Čisti lemljene spojeve (mehaničko i hemijsko) Poznaje vrste lemova i dodatne materijale Zna temperaturu pri mekom lemljenju Poznaje tvrdo lemljenje Zna uređaje za tvrdo lemljenje Zna dodatne materijale za tvrdo lemljenje Razlikuje meko i tvrdo lemljenje Poznaje osnovna svojstva zavarenih spojeva Objašnjava formiranje zavarivačkog luka Objašnjava postupak REL zavarivanja. opremu i uređaje Poznaje značaj termičke obrade 80 Spajanje zakivanjem Spajanje lemljenjem Spajanje zavarivanjem Oblikovanje deformisanjem Obrada rezanjem Termička i .Razlikuje gasovita goriva i poznaje njihovu upotrebu .Uočava svojstva i poznaje zadatak maziva . opremu i uređaje Objašnjava vrste i oznake elektroda Zna označavanje zavarenih spojeva Zna dimenzionisanje šavova prema debljini materijala Zna pripremu elemenata za zavarivanje i oblike žljebova Objašnjava način vođenja elektroda Objašnjava različite položaje zavarenih spojeva Zna pojam navarivanja Poznaje metode ispitivanja zavarenih spojeva bez razaranja Poznaje metode ispitivanja zavarenih spojeva sa razaranjem Poznaje pojmove elastične i plastične deformacije Poznaje materijale i alate za obradu deformacijom Navodi podjelu i objašnjava vrste obrade deformacijom Objašnjava pojam mehaničkog rezanja. opremu i uređaje Objašnjava postupak rezanja elektrodama. opremu i uređaje Objašnjava ostale specijalne vrste zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava postupak elektrootpornog zavarivanja. opremu i uređaje Poznaje i objašnjava MIG postupak zavarivanja. njihov značaj i primjenu Zna spajanje vijcima i navrtkama Zna spojeve pomoću klinova i čivija Zna spojeve pomoću žljebova i ozubljenja Poznaje spojeve pomoću konusnih površina Poznaje spojeve čvrstim nalijeganjem Poznaje spojeve opružno – zateznim prstenovima Poznaje vrste zakovanih spojeva i način zakivanja Zna greške pri zakivanju Poznaje vrste zakovica i materijal od koga se izrađuju Zna da čita tehničko-tehnološku i radnu dokumentaciju Poznaje postupak izvođenja zakivanja Poznaje alate.

81 . slike.Zna tehnološke postupke izvođenja termičke i termohemijske obrade . MAG. opremu i uređaje i dodatne materijale za zaštitu metalnim prevlakama i plakiranjem . šeme veza. modeli i crteži elemenata.Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika.Zna primjenu parametara (temperatura. Literatura i drugi izvori . dodatni materijali i oprema) u termičkoj obradi .Zna i objašnjava automatske linije i uređaje za: elektrootporno. katalozi.Sadržaj termohemijska obrada Računari u tehnologiji za zavarivanje Automatizacija i mehanizacija u zavarivanju Znanja i vještine .Tabele. EPP. MIG. uređaja i postrojenja. vrijeme izvođenja.Zna primjere i primjenu termičke obrade u praksi . TIG i ostale vrste zavarivanja Dozvoljena pomagala .Poznaje mogućnosti upotrebe računara u mašinstvu i zavarivanju .Zna postupke.

Zna šta je napon praznog hoda. .da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju.Prepoznaje suštinu rada transformatora i generatora.znanja o metodama i postupcima rada u zavarivačkim poslovima.znanje tehnološkog postupka spajanja i rezanja.Razlikuje vrste elektroda.racionalno korišćenje energije. . odnosno elektrodama za REL zavarivanje . materijala i vremena. njihov sastav i oblogu . izvora za napajanje .Objašnjava rad transformatora. .Definiše šta je elektricitet. ograničenja i prednosti u upotrebi. materijala i vremena. princip provođenja elektriciteta kroz metale.poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.Poznaje podjelu i označavanje REL zavarivanja i elektroda. njegove prednosti i mane kao i mogućnosti primjene . Standardi znanja koji se ocjenjuju na završnom ispitu Sadržaji Znanja i vještine Uređaji za ručno elektrolučno .racionalno korišćenje energije. . zna šta je direktni i obrnuti polaritet .Obrazlaže rad ispravljača za zavarivanje . . odnosno osnovnu klasifikaciju izvora napajanja . objašnjava atomsku zavarivanje strukturu.Upoznaje se sa dodatnim materijalom za zavarivanje.Naziv predmeta: UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: . prema standardima .Vrši poređenja spoljne karakteristike različitih uređaja .znanja o uređajima i njihovim karakteristikama koja se koriste u zavarivačkim poslovima. provodnike . kao i mogućnosti i ograničenja njegove primjene .Objašnjava invertere za zavarivanje.Definiše pojam ručnog elektrolučnog zavarivanja.znanje i vještinu izbora metala za spajanje i potrebnog alata.sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja.Poznaje izvore naizmjenične i jednosmjerne struje za napajanje . . zna šta su režimi rada pri zavarivanju. .Prepoznaje uređaje u praksi .Vrši klasifikaciju izvora napajanja.Objašnjava specifičnosti zavarivačkog luka . .Definiše rad pretvarača i agregata.upotrebu odgovarajućih mjernih i kontrolnih postupaka. njegove prednosti kao i nedostatke . . .poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.Vrši poređenje rada naizmjeničnom i jednosmjernom 82 . upotreba elektronike kod aparata za zavarivanje .Navodi osnovne izvore struje za REL zavarivanje.znanje i objašnjenje principa rada uređaja. vrste struje kao i vrste talasa naizmjenične i jednosmjerne struje . .

zna njihove osobine i mogućnosti upotrebe Nabraja sastavne djelove i opisuje uređaje i pribor za zavarivanje Objašnjava mogućnosti mehanizacije i automatizacije zavarivanja Definiše pojam elektrootpornog zavarivanja u zaštitnoj atmosferi. poznaje suštinu gorivih gasova Poznaje načine prenošenja toplote.Sadržaji Uređaji za elktrolučno zavarivanje u zaštitnoj atmosferi Uređaji za elektrootporno zavarivanje Uređaji za gasno zavarivanje - Znanja i vještine strujom. zna njegove oznake prednosti i nedostatke. kao i njihove bitne karakteristike Definiše osnovne sastavne elemente uređaja za MIG-MAG zavarivanje Vrši poređenje primjenjenih žičanih elektroda kao i zaštitnog gasa za MIG-MAG zavarivanje. kao i njihova primjena u različite svrhe. Obrazlaže osnovne djelove uređaja i pribora za REL zavarivanje Poznaje mogućnosti multifunkcionalnih uređaje za zavarivanje Definiše pojam elektrolučnog zavarivanja u zaštitnoj atmosferi. kao i njihove bitne karakteristike Definiše osnovne sastavne elemente uređaja za elektrootporno zavarivanje Navodi elektrode i razlikuje upotrebu u zavisnosti od parametara rada Definiše struju kod uređaja za zavarivanje Shvata suštinsku razliku između uređaja za zavarivanje i opredjeljuje se za onaj za koji ocijeni da će dati najviši kvalitet u zavisnosti od zahtjeva Analizira uticaj režima zavarivanja na kvalitet spoja Određuje parametre za tačkasto. zna šta je 83 . kao i mogućnosti upotrebe Navodi gorive gasove i njihove osobine. zna šta je mješač gasova i mogućnosti njegove upotrebe Pravi razliku između naizmjenične i jednosmjerne struje kod TIG zavarivanja Objašnjava sastavne djelove aparata za TIG zavarivanje Shvata suštinsku razliku navedenih postupaka i opredjeljuje se za onaj za koji ocijeni da će dati najviši kvalitet u zavisnosti od zahtjeva Definiše osnovne vrste prenosa dodatnog materijala pri zavarivanju Nabraja zaštitne gasove. linijsko ili šavno zavarivanje Definiše pojam gasnog rezanja i zavarivanja. kao i njihovu osnovnu podjelu Poznaje podjelu i označavanje kako postupka zavarivanja tako i dodatnog materijala prema standardima Prepoznaje suštinu postupka MIG-MAG-TIG zavarivanja. kao i njihovu osnovnu podjelu Poznaje podjelu i označavanje kako postupka zavarivanja tako i dodatnog materijala prema standardima Prepoznaje suštinu postupka elektrootpornog zavarivanja.

zna da upotrijebi višenamjenski ključ za otvaranje ventila Obrazlaže upotrebu baterija za gasno rezanje i zavarivanje. zna šta je razvod gorivih plinova Uočava značaj nepovratnog ventila Definiše pojam aluminotermijskog zavarivanja kao i mogućnosti njegove primjene Nabraja materijal za zavarivanje. redukcionog ventila za boce. zna vrste plamena Upoznaje se sa čitavim sistemom kao i baterijama za gas. kao i suštinu njihovog rada Razlikuje boce kiseonika i acetilena. prednosti i nedostatke postupka Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja plazmom Određuje gdje se primjenjuje Zna suštinu rezanja plazmom Objašnjava mogućnosti i ograničenja primjene rezanja Zavarivanje livačko Zavarivanje elektronskim snopom Zavarivanje laserom i plazmom 84 . kao i obrazlaže svaku pojedinu stavku Razlikuje moguću prednost AT zavarivanja u odnosu na druge postupke za zavarivanje šina Objašnjava postupak pripreme i samog zavarivanja AT postupkom. poznaje gorionik za rezanje Upoznaje da upotrijebi redukcioni ventil i ventil za povratni udar. kao i velikih rezervoara. kao i opasnosti pri njihovom rukovanju. poznaje osobenosti kod zavarivanja skretnica i raskrsnica (ukrštanja) Poznaje osobitosti pri AT zavarivanju različitih šina (materijala). zna primjenu boca za gasove kiseonik i actilen Zna primjenu manometra.Sadržaji Uređaji za hladno zavarivanje - Uređaji za aluminotermijsko zavarivanje Frikciono zavarivanje Ultrazvučno zavarivanje Znanja i vještine sagorijevanje. kao i zna da upotrijebi sav pripadajući alat i pribor Upoznaje opremu za AT zavarivanje i nabraja i obrazlaže svaku pojedinačnu stavku Interpretira osnovni princip zavarivanja na hladno Određuje potreban alat za spajanje Razlikuje metale kod kojih se primjenjuje Zna mogućnosti primjene Zna parametre i postupak Shvata kako se ostvaruje kontakt djelova Interpretira faze procesa Interpretira osnovni princip Interpretira uređaj i njegove sastavne djelove Razlikuje metode primjene Interpretira osnovni princip Interpretira proces spajanja Određuje primjenu Analizira i interpretira osnovni princip Određuje gdje se primjenjuje Interpretira efekat “dubokog zavarivanja” Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja laserom Određuje primjenu.

slike. katalozi. 85 .Zna da odredi parametre (amperaža.Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. protok gasa i plazme. rastojanje dizne od materijala) rezanja plazmom Dozvoljena pomagala . uređaja i postrojenja. modeli i crteži elemenata. šeme veza. Literatura i drugi izvori .Sadržaji Znanja i vještine plazmom .Tabele.

sposobnost učenika da odabere odgovarajući postupak prilikom obavljanja praktičnih zadataka.da li se učenik osposobio za izvođenje osnovnih postupaka REL zavarivanja. .izvođenje korjena vara i njegova popuna .izvođenje korjena vara i njegova popuna 86 .pripajanje pozicija za zavarivanje .da li je učenik stekao osnovna znanja iz kontrole zavarenih spojeva i otklanjanja nastalih grešaka.Ispitni katalog praktičnog dijela završnog ispita Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: .sposobnost učenika da koristi odgovarajuće mjerne i kontrolne postupke.poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja . .MIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .vođenje elektrode u horizontalnoj.racionalno korišćenje energije.MAG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .priprema materijala za zavarivanje .da li se učenik osposobio za izvođenje lemljenja.kontroliše zavareni spoj Zavarivanje austenitnih čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima . . . i TIG postupaka zavarivanja.REL postupkom zavarivanja .priprema materijala za zavarivanje . .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .znanja o tehnološkim postupcima obrade materijala i izrade djelova. .obloženom elektrodom (na osnovu crteža) . .da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju.kontroliše zavareni spoj Zavarivanje čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima . da li može prekontrolisati i ocijeniti kvalitet rada. Spisak zadataka za završni ispit Zavarivanje čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .pripajanje pozicija za zavarivanje .pripajanje pozicija za zavarivanje . MIG. . .sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja. gasnog zavarivanja i rezanja i navarivanja. MAG.priprema materijala za zavarivanje .vođenje elektrode u horizontalnoj. .da li zna planirati i pripremiti postupak rada. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju . materijala i vremena.izvođenje korjena vara i njegova popuna .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .

vođenje elektrode u horizontalnoj.termička obrada (ako je potrebna) .MIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .pripajanje pozicija za zavarivanje .vođenje elektrode u horizontalnoj.izvođenje korjena vara i njegova popuna .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje obojenih metala sučeono i ugaoni spojevi u horizontalnom i vertikalnom položaju .vođenje elektrode u horizontalnoj. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .reparaturno zavarivanje (na osnovu crteža) . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju 87 ..izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .priprema materijala za zavarivanje .izvođenje korjena vara i njegova popuna . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .vođenje elektrode u horizontalnoj. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .izvođenje korjena vara i njegova popuna .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .priprema materijala za zavarivanje .termička obrada (ako je potrebna) .pripajanje pozicija za zavarivanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje aluminijuma TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje austenitnih čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima .termička obrada (ako je potrebna) .priprema materijala za zavarivanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje sivog liva.pripajanje pozicija za zavarivanje .TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .termička obrada (ako je potrebna) . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .vođenje elektrode u horizontalnoj.pripajanje pozicija za zavarivanje .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .izvođenje korjena vara i njegova popuna .priprema materijala za zavarivanje .pripajanje pozicija za zavarivanje .vođenje elektrode u horizontalnoj.priprema materijala za zavarivanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje obojenih metala sučeono i ugaoni spojevi u horizontalnom i vertikalnom položaju .izvođenje korjena vara i njegova popuna .

paljenje plamena .kontroliše zavareni spoj Gasno rezanje .rukovanje gorionikom za zavarivanje .priprema materijala za rezanje . uz odgovarajuću tehničkotehnološku dokumentaciju.koristi sredstva zaštite pri radu Gasno zavarivanje limova i cijevi (na osnovu crteža) .termička obrada (ako je potrebna) .koristi sredstva zaštite pri radu Uputstva za sprovođenje završnog ispita Praktični rad na završnom ispitu obuhvata samostalan rad na proizvodu ili usluzi sa odbranom. uraditi prije ispita a da se finalizacija zadatka uradi na samom ispitu. što mentor garantuje svojim potpisom.automatskim postupkom (na osnovu crteža) .koristi sredstva zaštite pri radu Gasno rezanje .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja . Ispitni odbor za svaki pojedinačni zadatak propisuje uslove rada: da li se kompletan zadatak radi pred komisijom ili je zadatak moguće do određene faze.paljenje plamena .u horizontalnoj.kontroliše zavareni spoj Zavarivanje aluminijuma . kao i sam zadatak. član ispitnog odbora treba da ima uvid u tok rada. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .kontroliše zavareni spoj . Konkretan sadržaj praktičnog zadatka za završni rad definiše se i određuje na osnovu okvirnog spiska zadataka.izvođenje korjena vara i njegova popuna .rukovanje gorionikom za automatsko rezanje .priprema materijala za zavarivanje .termička obrada (ako je potrebna) .rukovanje gorionikom za rezanje . datih u ispitnom katalogu. 88 .priprema materijala za zavarivanje .pripajanje pozicija za zavarivanje .. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .ručnim postupkom (na osnovu crteža) .vođenje elektrode u horizontalnoj. Ako se dio zadatka radi prije ispita. uz odgovarajuću tehničko-tehnološku dokumentaciju.izvođenje korjena vara i njegova popuna .pripajanje pozicija za zavarivanje .vođenje dodatnog materijala.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .paljenje plamena .priprema materijala za rezanje . Tehničko-tehnološka dokumentacija radi se pod nadzorom mentora.REL postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .

ako često krši propise o zaštiti na radu ili radne postupke – operacije izvodi nepravilno. nesamostalan. uređaji u skladu sa katalogom znanja. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA Red. kao i kad je upotreba materijala mnogo veća od potrebne. kalkulator. 3. Završni ispit traje do četiri sata. . u zavisnosti od vrste zadatka.Znanja i vještine koje se provjeravaju i ocjenjuju na ispitima Na ispitima provjeravamo praktična znanja i spretnosti koje su učenici dobili u procesu praktičnog obrazovanja: jednim individualnim ispitnim radom na završnom ispitu. . čak i pri rješavanju jednostavnih problema. Naziv predmeta Tehnologija Opšte mašinstvo Praktična nastava Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Obavezni načini provjeravanja znanja Usmeno i pismeno (test) Usmeno i pismeno (radovi na vježbama) Ocjena praktičnog rada. 5. br. pri čemu za pojedinačne zadatke poštuje sljedeće odnose: Područje ocjenjivanja Priprema zadatka Stručnost i izvođenje (kvalitet) Tehnička dokumentacija Odbrana Ukupno Udio 20-40% 40-60% 0-20% 10-20 100% Kandidat je ocijenjen ocjenom nedovoljan ako je pri izradi (provođenju) rada nezainteresovan.mašine. a predviđeno vrijeme za rad prekoračuje za više od 20%.pribor za crtanje. Na ispitu se radi finalizacija rada. treba stalnu pomoć nastavnika ili člana komisije. 4. po odluci ispitne komisije. po odobrenju ispitne komisije. Usmeni odgovor (odbrana) traje najviše 20 minuta. Ispitna komisija priprema kriterijume za ocjenjivanje. 3. Kandidat priprema dio rada prije ispita.priručnici. sa do tri zadatka (rada) na međuispitu. usmeni odgovori Usmeno Usmeno i pismeno 89 . Dozvoljena pomagala Na praktičnom dijelu završnog ispita dozvoljena su sljedeća pomagala: . Međuispit traje do šest sati i uključuje izradu ispitnog rada. 2. alati.Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. odbranom rada. udžbenici. tehničke dokumentacije i usmeni odgovor (odbranu). 1. odnosno neodgovarajućim redosljedom. Literatura i drugi izvori .

pismeno. Škola je obavezna da odraslima ponudi sportske aktivnosti kojima se odrasli mogu dobrovoljno priključiti. . realizovali slobodne aktivnosti i obavili profesionalnu praksu. Naziv Profil stručne spreme – Izvođač nastave Stručna sprema br. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA Red. 7.4. Nastavnik Visoka mašinstvo metala 90 .škola izradi prilagođen program praktičnog obrazovanja s obzirom na poslove i zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja. razvrstani po taksonomskim stepenima i način provjeravanja dati su u ispitnom katalogu. Kao stručno-teorijski predmet učenik polaže Tehnologiju ili Uređaje za zavarivanje. predmeta područje rada Mašinstvo i obrada 1. koji time prestaju biti uslov za završetak obrazovanja. Uslov za izlazak na ispit je priložen ovjeren dnevnik rada praktične nastave za sve tri godine. Standardi znanja. škola bi izradila individualni program (nacrt) uzimajući u obzir odluku o usmjerenju. 6. .iz nastavnog plana izostavljaju se predmeti Fizičko vaspitanje i slobodne aktivnosti. praktični rad) određeni obrazovnim programom. Završni ispit se sastoji iz: . .za odrasle ne vrijede uslovi za napredovanje koji su određeni u programima nego uslovi koje utvrdi škola u nacrtu izvođenja obrazovnog programa za odrasle. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH Programi iz stručnog obrazovanja koji su pripremljeni za mlade izvode se i za odrasle u skladu sa polaznim osnovama za prilagođavanje izvođenja obrazovnih programa obrazovanju odraslih tako da: . Tehnologija Nastavnik Visoka metala Opšte Mašinstvo i obrada 2. vježbe. odraditi sve slobodne aktivnosti.provjeravanje znanja izvodi se putem ispita pri. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih predmeta tekuće godine postigli prelaznu ocjenu. Za završetak srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju .pismenog ispita iz Maternjeg jezika i književnosti. .praktičnog rada sa odbranom. čemu se uzimaju u obzir načini provjeravanja znanja (usmeno. O tipu ispita iz maternjeg jezika i književnosti odluku donosi Zavod za školstvo. . odnosno nadležni Savjet.odrasli ne polažu međuispit kod dualnog obrazovanja. Individualni program omogućava prilagođeno izvođenje kako bi učenici dostigli propisani stručni standard u svim predmetima.obrazovni program Zavarivač/Zavarivačica – potrebno je završiti zadnju godinu obrazovanja sa pozitivnim ocjenama iz svih predmeta. obaveze iz praktičnog obrazovanja u procesu rada i završni ispit.usmenog ispita iz stručno-teorijskog predmeta i . 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA U skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama.

br.vježbe P. Ukupno odjeljenje dijeli Naziv predmeta Razred br. 91 . Praktična nastava Instruktor Srednja 4.teorijska nastava V. II 72 56 16 I 108 72 36 2. Naziv predmeta Izvođač nastave Nastavnik Stručna sprema Viša Srednja 3.1.praktična nastava 9. Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Nastavnik Nastavnik Visoka Visoka Profil stručne spreme – područje rada Mašinstvo i obrada metala. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA Obrazovni program može da se izvodi u školskom ili dualnom obliku 8. 5. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE Broj časova kod kojih se Vrste nastave Red. 5. Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome da doprinose kako rekreaciji i opštekulturnom uzdizanju učenika. časova na grupe T V P T V P I 72 56 16 Tehnologija 1. SLOBODNE AKTIVNOSTI Slobodne aktivnosti učenika sastavni su dio nastavnog plana i obrazovnog programa. 4. prethodno obrazovanje za zavarivača Majstorski ispit za zavarivača VKV – V stepen zavarivač Majstorski ispit za zavarivača VKV – V stepen zavarivač Mašinstvo i obrada metala Ekonomija 8. Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Praktična nastava II III III I II III 72 66 33 360 432 660 56 52 33 360 432 660 360 432 660 16 14 T. Slobodne aktivnosti sadrže obavezne i sadržaje po izboru učenika.Red. tako i upotpunjavanju stručnog znanja. Opšte mašinstvo II 108 72 36 3.

posjeta istorijskim spomenicima. pozorišne.učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznavanju određenih oblasti. Program profesionalne prakse mora biti u korelaciji sa programom stručnoteorijskih predmeta. Za izradu programa profesionalne prakse i njenu realizaciju zadužena je škola.posjete institucijama i preduzećima koja su stručno vezana s obrazovnim programom koji se realizuje. kao i za završetak obrazovnog programa. . tehnički i internet klub i dr. uz priložene skice.učešće u raznim sekcijama (sportska. muzička. dramska.socijalni rad učenika. mjesto i vrijeme izvođenja) evidentiraju se u posebnim rubrikama u odjeljenskim knjigama. . . . likovna. literarna. Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje. 92 . sajmu knjiga i dr.informatička. Podatke o profesionalnoj praksi (ime i prezime učenika. u skladu sa nastavnim planom.organizovanje dopunske i dodatne nastave i dr. Dnevnik profesinalne prakse potpisuje lice zaduženo za realizaciju programa.). . šeme ili neke druge elemente tehnološko-tehničke dokumentacije.dani sporta. . Profesionalna praksa izvodi se u odgovarajućim preduzećima ili objektima škole.posjete sajmovima informatike. a u trećem razredu 33 časa godišnje). saobraćajni propisi.ekološke aktivnosti. ali su učenici obavezni da realizuju sadržaje slobodnih aktivnosti jer je to uslov za napredovanje u viši razred. Obavezni sadržaji vezani za stručno-teorijsko područje: . 10. ali je uslov za završetak razreda. . O realizaciji programa profesionalne prakse učenik je obavezan da vodi dnevnik profesionalne prakse u koji upisuje sadržaje rada po danima. Profesionalna praksa se ne ocjenjuje. polazeći od utvrđenog broja časova u nastavnom planu (u I i II razredu po 36 časova godišnje. PROFESIONALNA PRAKSA Učenici I i II razreda obavljaju profesionalnu praksu nakon završetka nastavne godine. . muzejima. prva pomoć. tehnike i nastavne tehnologije.filmske. Sadržaji po izboru učenika: . Program slobodnih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg plana rada škole i to: Obavezni sadržaji vezani za opšteobrazovno područje: . muzičke predstave i likovne izložbe.Program slobodnih aktivnosti priprema škola.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful