OBRAZOVNI PROGRAM

ZAVARIVAČ

SADRŽAJ OPŠTI DIO .................................................................................................. 3 1. NAZIV PROGRAMA: ZAVARIVAČ/ZAVARIVAČICA ................................................. 3 2. NASTAVNI PLAN ....................................................................................... 3 POSEBNI DIO ............................................................................................... 5 1. PREDMETNI PROGRAMI ............................................................................... 5 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI: .................................................................... 5 1.2. STRUČNO TEORIJSKI PREDMETI .................................................................. 6 1.2.1. OPŠTE MAŠINSTVO ............................................................................... 6 1.2.2. TEHNOLOGIJA .................................................................................. 16 1.2.3. UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE ................................................................... 29 1.2.4. PREDUZETNIŠTVO .............................................................................. 41 1.3. PRAKTIČNA NASTAVA ............................................................................ 46 2. ISPITNI KATALOG .................................................................................... 79 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA .................................................. 89 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA..................... 90 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ......................... 90 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH .......................... 90 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA .......................... 90 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA .............................. 90 8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................... 91 9. SLOBODNE AKTIVNOSTI ............................................................................ 91 10. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................ 92

2

OPŠTI DIO 1. Naziv programa: ZAVARIVAČ/ZAVARIVAČICA 2. Nastavni plan
Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Nastavni predmeti - grupe predmeta Opšteobrazovni predmeti Maternji jezik i književnost Matematika Strani jezik Informatika Fizičko vaspitanje Društvena grupa predmeta Istorija Geografija Sociologija Prirodna grupa predmeta Fizika Biologija Hemija 16 3 2 576 108 72 1 1 36 36 2 12 3 2 2 5 10 1 32 36 180 360 36 1152 7 12 1 32 36 72 432 108 72 72 252 432 36 1152 2 1 3 20 1 32 33 66 33 99 660 33 1056 8 264 36 36 72 1272 216 144 138 33 531 1452 105 25 dana 3360 105 1 1 36 36 2 72 36 36 72 3 3 2 2 2 108 108 72 72 72 2 72 2 66 2 2 2 72 72 72 2 2 2 66 66 66 246 246 210 72 210 I sed. god. sed. II god. sed. III god. Ukupno

UKUPNO A B Stručno-teorijski predmeti 1. 2. 3. 4. Opšte mašinstvo Tehnologija Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo

UKUPNO B Praktična nastava sa C tehnologijom zanimanja D Slobodne aktivnosti E F Profesionalna praksa Broj časova

10 dana

15 dana

G Broj radnih sedmica Ukupno (A+B+C+D) = 3.360

3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - omogućiti svestran razvoj pojedinca i njegovu socijalnu integraciju; - osposobiti učenike za planiranje, pripremu, izvođenje, kontrolu i vrednovanje rada u zanimanju; - osposobiti učenika za čitanje tehničke dokumentacije; - produbiti i proširiti opšte obrazovanje u funkciji struke i obezbijediti - stručno-teorijska i praktična znanja, za kvalitetan rad u zanimanju; - osposobiti učenika za rezanje i obradu djelova električnim lukom i gasnim postupkom; - osposobiti učenika za zavarivanje i navarivanje djelova ručnim i elektrolučnim postupkom; - osposobiti učenika za zavarivanje električnim lukom u zaštiti inertnih gasova i mješavini gasova; - osposobiti učenika za spajanje djelova elektrootpornim zavarivanjem;
3

. obrazovanje u 4 . .Lica koja su završila dvogodišnju stručnu školu mogu se uključuti u drugi ili treći razred srodnog zanimanja uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita. . . mjere bezbjednosti i sprečavanja nesreća.brinuti o vlastitim aspektima zdravlja i zdravlja svojih kolega. 7. . mjere zaštite. .Obrazovanje traje tri godine. odnosno uključivanje u program za obrazovanje odraslih .Odrasli napreduju po programu u skladu sa planom za izvođenje obrazovnog programa za odrasle. realizovali slobodne aktivnosti i obavili profesionalnu praksu. koji donosi škola. . Izuzetno.Za upis u dualni oblik obrazovanja potrebno je da učenik ima sklopljen ugovor sa poslodavcem.steći znanja za ispunjavanje potrebne radne dokumentacije i dokumenata o evidenciji stanja.uvjeriti se da je primijenjena zaštita od opasnosti.steći osnovna znanja o preduzetništvu. priborima i uređajima za zavarivanje. . 4.U školu za sticanje srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju – obrazovni program Zavarivač/Zavarivačica. u sladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju. Lica koja su napunila 18 godina uključuju se u program za obrazovanje odraslih. Obrazovanje koje se stiče . .. . u školu se mogu upisati lica do 18 godine uz odobrenje Nastavničkog vijeća škole.Završetkom obrazovnog programa učenik stiče srednje stručno trogodišnjem trajanju – ZAVARIVAČ. 5.osposobiti učenika za spajanje djelova postupkom mekog i tvrdog lemljenja. Prohodnost .razvijati sposobnost socijalne komunikacije i spremnost za razvijanje međuljudskih odnosa. uređaja i pribora. . navarivanje i siječenje djelova gasnim postupkom.Ako se za upis prijavio veći broj kandidata od broja raspisanih mjesta Ministarstvo prosvjete i nauke donosi odluku o dopunskim kriterijumima za upis.U redovnom obrazovanju učenici prelaze u viši razred ako su iz svih predmeta tekuće godine postigli prelaznu ocjenu. 6. Uslovi za upis.osposobiti učenika za zavarivanje.razvijati ekološku svijest i odgovornost u poštovanju mjera zaštite na radu i zaštiti okoline. . Trajanje obrazovanja .rukovanje alatima. mogu se upisati lica koja su završila osnovnu školu ili završila dvogodišnju stručnu školu i nijesu starija od 17 godina.

GEOGRAFIJA 1.1.10.1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI: 1.1. HEMIJA 1. MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1. INFORMATIKA 1.6.8. MATEMATIKA 1.3.1.4. FIZIČKO VASPITANJE 1.9.1. ISTORIJA 1. SOCIOLOGIJA 1.2.1. FIZIKA 5 .1.1.1.POSEBNI DIO 1. PREDMETNI PROGRAMI 1.1. BIOLOGIJA SA EKOLOGIJOM 1.1.7.5.11. STRANI JEZIK 1.1.

dijagrame. OPŠTE MAŠINSTVO 1. standarde.Čita i razumije tehničke crteže.2. . .Crta jednostavne tehničke radioničke i sklopne crteže mašinskih elemenata i manjih sklopova. .vježbe.2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 72 72 144 Vježbe 36 36 72 Praktična nastava Ukupno 108 108 216 T . .Poštuje ekološke zahtjeve i razvija osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenik će biti u mogućnosti da: .Razvija osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu.Zna pravilan i racionalan izbor materijala. tabele. . šeme i tehničku dokumentaciju. .1.Stekne nephodna znanja o strukturi materijala i uticaju strukture na promjenu svojstva materijala. . Naziv predmeta: OPŠTE MAŠINSTVO 2. tabele i druge vrste stručnih tekstova.Nauči da koristi priručnike.Ovlada stručnom terminologijom. . 6 .Izrađuje tehničko-tehnološku dokumentaciju. odjeljenje se ne dijeli na grupe V .Konstruiše jednostavnije mašinske proizvode. neophodnom za komuniciranje u struci.TEORIJSKI PREDMETI 1. STRUČNO .teorijska nastava. u skladu sa standardima. uputstva i propise.Upozna način označavanja po standardu mašinskih materijala. .1. . odjeljenje se ne dijeli na grupe 3.

4. pravilnog kotiranja zaglavljima. kvadrat. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnovi tehničkog crtanja . vježbanjem na tolerancijama i primjerima njihovom . petougao.Konstruiše pravilan trougao. crtanje mašinskih elementa uz upotrebu pravila posebnih pogleda.Razvija tehničku . presjeka i .Ispisuje tehničko primjenom u pismo mašinstvu . pozicione oznake vrstama tehničkih elemenata crteža.Razvija tehničku .Upoznaje pojam i kulturu i paralelno osnovne elemente projiciranje projektovanja .Ovladava tehnikom razmjerama.Crta projekcije osnovnih geometrijskih 7 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Crtanje kontura mašinskih djelova .Upoznaje se sa: kulturu.Crta projekcije duži u opštem i specijalnom položaju . osjećaj za kotne linije. . . elipsu Osnovi nacrtne geometrije i tehničkog crtanja .Projekcije tijela crtanje tijela u izometriji na osnovu projekcija .Upoznaje pojam projiciranje kvadranata.Rad u olovci Vježbe: .Razvija osjećaj za .Crta simetrale duži geometrijske i uglova konstrukcije .Razlikuje koso i ortogonalno . aksonometrije dvije i tri ravni . i šrafiranja sastavnicama.Razlikuje centralno . šestougao.Upoznaje se sa skicom jednostavne tehnikom izrade elemente jednostavnijih crteža Geometrijske konstrukcije .Prostorno prikazuje .Izvlači osnovne i . zaglavlje i standardima.Crtanje geometrijskih konstrukcija .Upotreba linija .Spaja prave linije lukom datog poluprečnika .Crta paralelne i .Dopunjavanje pogleda.Crta projekcije oktanata tačke na jednu.Dijeli duž na njednakih djelova . priborom za red i urednost šrafira.Crtanje projekcija na osnovu izometrijskog izgleda .Navodi i nabraja preciznost I normalne prave osnovne urednost . ispisuje tehničko crtanje.

trougao) Crta projekcije geometrijskih tijela u opštem i specijalnom položaju Crta u izometriji jednostavne elemente na osnovu ortogonalnih projekcija Crta jednostavne elemente u ortogonalnoj projekciji i aksonometriji Razlikuje prednosti i nedostatke pojedinih načina prikazivanja tijela Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave pojednostavljenog crtanja .Kotiranje crteža Vježbe: .Crta presjeke uskih elemenata.Upoznaje se sa pojmom presjeka . pravougaonik.Ispisuje tolerancije dužina. oblika i položaja i kvalitet obrade površina .Razvija osjećaj preciznosti . posebne i djelimične izglede Prikazivanje mašinskih elemenata Navodi razdvojive i .Upoznaje osnovna načela kotiranja i elemente kotiranja .Izrada prvog grafičkog rada - - - - Kotiranje . kao i pojednostavljenjim a pri crtanju .Crta razvijene površine tijela .Crta prodore tijela .Crta i označava presjeke .Crta vijak i navrtku nerazdvojive veze .Upoznaje se sa pravilima prikazivanja djelova i njihovih detalja. rad u .Kotira i označava metrički i cijevni navoj 8 .Kotira uprošćeno i tabelarno .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik likova u opštem i specijalnom položaju (kvadrat.Razvija svijest o potrebi kvalitetnog rada Vježbe: . presjeke i skraćenja.Prikazivanje mašinskih elemenata.Kotira i označava vrijednosti kota na crtežu .

Iz tabela određuje dozvoljena odstupanja kod izradaka kod kojih na crtežu tolerancije nijesu propisane Osnovni pojmovi i aksiomi statike / Sistem sučeonih sila u ravni .Crta zupčanike i lančanike . kotiranje tolerisanih dužina .Crta spojeve klinovima .Kotiranje tolerisanih dimenzija .Crta opruge .Navodi i objašnjava .Navodi i objašnjava .Analizira veličinu tolerancija i postupke kojima se one mogu dostići .Navodi i objašnjava moment sile za tačku .Stiče pozitivnu anja orjentaciju .Određivanje nalijeganja .Navodi i objašnjava .Navodi i objašnjava Varinjonovu teoremu Tehnički crteži .Izrada drugog grafičkog rada 9 .Izrada radioničkih crteža datog sklopa .Postavlja analitičke pojam veze i uslove ravnoteže reakcije veze sistema sučeonih .Označavanje stanja površina .Razumije pojam kvaliteta površine i zna načine označavanja stanja površina .Određuje moment sile za tačku grafičke i analitičke uslove ravnoteže sistema sučeljnih sila .Uproćšeno crta zavarene sastave Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave olovci .Upoznaje.Definiše pojam tolerancija oblika i položaja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . razumije i objašnjava pojam tolerancije. položaj i veličinu toleranciskog polja.Zna pojedine vrste nalijeganja Vježbe: .Sa sklopnog crteža preciznosti u radu određuje tolerancije/nalijeg .Stiče osjećaj .Iz tabela čita Prema vrijednosti zanimanju odstupanja za zadate tolerancije i izračunava veličinu tolerancijskog polja .Navodi i objašnjava sila aksiome statike .Razlaže silu na komponente pojam sile i grafičkom podjelu sila metodom .Određivanje tolerancija iz tabela .Upoznaje radionički crtež i sklopni crtež .

Navodi.Na primjerima proste grede.Definiše i .Određuje reakcije veza grafički i analitički punih ravanskih nosača. definiše i objašnjava statički određene ravanske pune nosače Socijalizacijski ciljevi učenik .Slaže paralelne .Razlikuje materijale u zavisnosti od trenja . duž.Stiče sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Određuje smjer sila trenja .Određuje težište homogenog tijela. grede sa prepustima i konzole odrediti reakcije oslonaca i konstruisati statičke dijagrame . definiše i objašnjava trenje klizanja i trenje kotrljanja Brzina i ubrzanje . opterećenih kombinacijom različitih opterećenja .Navodi. razlaže sile na objašnjava spreg komponente sila i moment .Konstruiše statičke dijagrame grafičkom i analitičkom metodom . figure.Grafičko i analitičko određivanje sila i ravnoteže .Postavlja uslove sprega ravnoteže spregova .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Sistem proizvoljnih sila u ravni .Iz tabela bira koeficijent trenja . paralelogram.Navodi.Razlikuje trenje klizanja i trenje kotrljanja . definiše i objašnjava osnovne statičke veličine u poprečnom presjeku ravanskih punih nosača .Izračunava osnovne 10 .Grafičko rastavljanje dvije sile .Na primjerima određuju uticaj sila na posmatrani mašinski dio i sistem Ravanski nosači .Pretvaranje mjernih jedinica . definiše i objašnjava pojam trenja i navodi vrste trenja . trougao. linije (luk.Navodi.Stiče osjećaj preciznosti u radu Središte masa .Stiče osjećaj preciznosti u radu .Navodi. definiše i objašnjava pojam težišta tijela Trenje . isječak) . definiše i sile.Navodi vrste ravanskih nosača i vrste opterećenja kod njih .Navodi.Određivanje momenta sile Vježbe: Grafički rad: .

Na osnovu zadatih podataka određuje snagu . definiše i objašnjava pojam dozvoljenog napona i stepena sigurnosti Vježbe: . naponom naprezanja.Izračunavanje stepena iskorišćenja i Snage Naponi i deformacije . brzine.Uočava važnost povećanja stepena iskorišćenja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Navodi.Navodi. ubrzanja. kružnog kretanja Rad. objašnjava pojam koji su pod opterećenja. snaga .Informativni ciljevi i sadržaji učenik objašnjava pojam kretanja.Navodi . ugaone brzine.Određivanje napona i deformacija.Pretvara jedinice mjere . energija. stepen iskorišćenja Formativni ciljevi učenik veličine koje opisuju kretanje na osnovu zadatih podataka .Za zadate uslove napona i određuje napon i deformacije deformacije .Pronalazi primjere . definiše i objašnjava Hukov zakon . Primjena Hukovog zakona 11 . puta. snaga. definiše i mašinskih djelova. .Razvija pozitivan odnos prema struci Vježbe: .Definiše i objašnjava pojmove rad.

.Stiče osjećaj preciznosti u radu .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Podjela mašinskih elemenata Razdvojivi spojevi .Skiciranje opruga.Uprošćeno crta razne vrste spojeva i način zakivanja .Upoznaje osnovne pojmove o zavarenim spojevima .Navodi vrste.Stiče sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Crtanje navojnih spojeva .Navodi vrste zavarenih spojeva i simbole .Pojašnjava vezu .Objašnjava odgovarajuće veze postupak pripreme limova za zakivanje .Navodi svojstva lemljenih spojeva .Stiče osjećaj preciznosti u radu .Određuje način za vijke i navrtke osiguranja navojnih spojeva od odvrtanja Nerazdvojivi spojevi . između materijala svojstva i primjenu za vijke i navrtke i razdvojivih spojeva njihove namjene (navojni spojevi. čivija i zadatih uslova žljebni spojevi) primjene .Zna materijale za zakivke i kriterijum izbora zakivaka .Navodi podjelu i vrstu nerazdvojive vrste nerazdvojivih veze u zavisnosti spojeva i njihovu od zadatih uslova primjenu .Navodi materijale .Bira odgovarajuću .Objašnjava svojstva i nosivost lijepljenih spojeva Elastične veze .Detaljno objašnjava opterećenje i deformacije kod pojedinih vrsta opruga Socijalizacijski ciljevi učenik .Upoznaje zakovane .Navodi materijal za opruge .Upoznaje se sa vrstama i namjenom opruga i njihovim karakteristikama .Definiše način pripreme pozicija spojeve za primjenu .Iz tabela bira vijke spojevi pomoću u zavisnosti od klinova. rad u olovci 12 .Stiče sigurnost u radu Vježbe: .

Upoznaje se sa odnos podjelom.Upoznaje se sa podjelom i svojstvima lezista Formativni ciljevi učenik . konstrukcija i crtež lančanog. njihovo označavanje i prikazivanje na crtežu . proračun.Razumije ulogu spojnica i svojstva pojedinih vrsta spojnica .Računa prenosni .Stiče osjećaj sigurnosti i samopouzdanja u radu Vježbe: .Crta standardni i primjenom profil zupca elemenata za . njihovom primjenom i karakteristikama Ležajevi i ležišta .Navodi vrste i karakteristike ležajeva. parova konusnih zupčastih . vrstama .Analizira elemente pojmove kod koji utiču na cilindričnih nosivost zupčastih zupčastih parova.Analizira načine podmazivanja ležišta i razlikuje naprave za dovod i podmazivanje ležišta . rad u olovci .Cilindrični zupčasti par.Uočava moguće .Bira materijal za ležišne čaure i posteljice .Razumije osnovne .Bira odgovarajuću parova i pužnih vrstu prenosa u parova zavisnosti od .Detaljno obrazlaže postupak demontaže ležaja.Razumije osnovne greške pojmove kod 13 .Izbor ležaja iz kataloga Spojnice .Stiče pozitivnu orjentaciju Prema zanimanju Elementi za prenos snage .Detaljno objašnjava način ugradnje i puštanje u pogon spojnice . osovina i vratila.Bira postupak određivanja prečnika osovine ili vratila u zavisnosti od opterećenja i bira material .Crta cilindrični prenos snage zupčanik .Stiče pozitivnu Orjentaciju Prema zanimanju Vježbe: .Određuje kriterijum izbora i primjene pojedinih vrsta spojnica Socijalizacijski ciljevi učenik .Navodi materijale zadatih uslova za izradu zupčanika . kaišnog ili remenog prenosnika .Crta osovinice.Izrada grafičkog rada .Upoznaje se sa konstruktivnim oblicima: .Stiče osjećaj Sigurnosti i samopouzdanja Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Skiciranje osovina i vratila.Osovinica. konstrukcija. crtež -proračun. osovine i vratila .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Osovine i vratila . način ugradnje i održavanja ležaja .

Izrađuje jednostavne crteže mašinskih elemenata: crta. za sve profile. A. Beograd.Ristivojević D.Upoznaje se sa osnovnim računarskim programima za crtanje (Auto Cad ili drugi) . Beograd.Navodi način označavanja lanaca . Zavod RS za školstvo.Todić. 2005. i drugi: Mehanika I – statika i otpornost materijala sa zbirkom zadataka. Z.Upoznaje se sa operativnim sistemom WINDOWS . Papić. grafički predstavlja rezultate . . S.Informativni ciljevi i sadržaji učenik lančanih parova . Beograd. . 2006.Štampa urađeni crtež . letnik strojnih šola. udžbenik za 1. za sve profile. . 2004. kotira. i drugi: Tehničko crtanje sa mašinskim elementima. Beograd.Crta lančanike .Razumije mogućnosti upotrebe računara u mašinstvu . 14 .Stiče pozitivnu orijentaciju Prema zanimanju Vježbe: . S. 2003. S. Zavod za udžbenike.Crta kaišnik i remenicu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave mašinstvu .Rad sa softerskim paketima za obradu teksta i tabela za crtanje 5. Zavod za udžbenike. . . 2004.Oblikuje dopis i druge dokumente i štampa ih . Zavod za udžbenike. i drugi: Grafički zadaci iz mehanike. Zavod za udžbenike. Beograd. .: Zbirka riješenih zadataka iz mašinskih elemenata I. Zavod za udžbenike. Beograd. za sve profile. sortira ispis po abecedi.Drapić. D.Drapić.Razumije način prenosa snage.Iz kataloga naručuje djelove . Okvirni spisak literature i drugih izvora . 2004. i drugi : Mehanika.Oblikuje jednostavan tabelarni prikaz koristeći matematičke operacije.Plavšić. M.: Mašinski elementi I. svojstva i podjelu kaišnih i remenih parova Primijena računara u . Zavod za udžbenike. Beograd.:Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom. S..Upoznaje se sa mogućnostima EXCELA Formativni ciljevi učenik .Stiče osjećaj sigurnosti u radu .1986.: Mašinski elementi I I.Izvodi osnovne manipulacije sa datotekama i prilagođava ih sopstvenim potrebama .Đorđević. .Drapić.Knez. Zavod za udžbenike. označava stanje površina . 2005.

I.Zavarivanje i lemljenje 15 . 2002.U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pismeni radovi učenika (grafički radovi-četiri.: Tehnička mehanika.Radionički i sklopni crteži .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Zavod RS za šolstvo. Zagreb..:Tehničko crtanje u slici s kompjuterskim aplikacijama. Zagreb. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Nerazdvojivi spojevi Povezanost sa predmetom Predmet Znanja . delovni zvezek za 1. Povezanost predmeta Znanja . kontrolne vježbe. uzorcima alata. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Naponi i deformacije .najmanje po jedan u klasifikacionom periodu i usmeni odgovori učenika. R.Visoka stručna sprema iz područja mašinstva. mjernim instrumentima i drugim. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . i drugi : Mehanika. 9. 6. Ć.Dozvoljeni naponi. testovi) . . A.Praktična nastava ...Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena: stolovima sa odgovarajućim priborom za crtanje. . Koludrović. grafoskopom. 2002. Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Školska knjiga. dijaprojektorom sa odgovarajućim slajdovima. 10. A/V sredstvima. letnik strojnih šola. Školska knjiga. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 2003.Koludrović. 7.Špiranoc. modelima i šemama sklopova i podsklopova mašina. priručnik za tehničko crtanje. od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja. deformacije . V.Tehnički crteži . Koludrović-Harbić. 8. računarom sa odgovarajućim softverom za crtanje.Stepen sigurnosti .Knez.

Razviti osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu.Poštovati ekološke zahtjeve i razvijati osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala. . .Steći znanja za obradu materijala sječenjem i rezanjem. odjeljenje se ne dijeli na grupe Vježbe . .Steći znanja za termičku i termohemijsku obradu elemenata.Upoznati vrste i karakteristike tehničkih gasova.teorijska nastava.Upoznati svojstva. . . gumenih i kompozitnih materijala.Upoznati vrste. .Razviti osjećaj i brigu za očuvanje životne sredine. karakteristike i njihovu primjenu u mašinstvu.Osposobiti se da koristi metode ispitivanja materijala . 16 .Steći znanja za spajanje mašinskih djelova zavarivanjem.Steći neophodna znanja o strukturi materijala i uticaju strukture na promjenu svojstava materijala.Upoznati svojstva tehničkih materijala.2. . neophodnom za komunikaciju u struci.Osposobiti se za pravilan i racionalan izbor materijala. .odjeljenje se ne dijeli na grupe 3. TEHNOLOGIJA 1. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici će: . .Ovladati stručnom terminologijom.1. .2. svojstva i primjenu plastičnih. . . . Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA 2.Steći znanja za spajanje mašinskih djelova lemljenjem. . vrste i primjenu goriva i maziva. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 56 56 112 Vježbe 16 16 32 Praktična nastava Ukupno 72 72 144 Teorija .Steći znanja o vrstama i karakteristikama materijala.Steći znanja za spajanje mašinskih djelova zakivanjem. . .

CD sa odgovarajućim materijalima .Razlikuje .Određuje tvrdoću .Razlikuje svojstva .Određuje tehnološka svojstva materijala .Analizira dijagram dinamičke metode zatezanja dobijen ispitivanja tvrdoće ispitivanjem .Analizira odgovornosti statičkim dejstvom mehanička sile (ispitivanje svojstva materijala zatezne čvrstoće .Opisuje i nabraja statičkim dejstvom tehnološka svojstva sile materijala . atoma i hemijske naukama toplotna i magnetna veze .Razvija osjećaj ispitivanje materijala .Objašnjava i ilustruje epruvete statičkim ispitivanje materijala dejstvom sile dinamičkim dejstvom . Rokvelu i Vikersu 17 .4.Analizira tehnike i prirode .Objašnjava i ilustruje toplotna svojstva .Određuje tvrdoću sile materijala .Razvija pravilan .Razumije odnos svojstva materijala .Navikava se na svojstva materijala magnetna i tačnost .Ispitivanje zatezne čvrstoće .Pozanaje mehanička električna.Navodi i objašnjava .Navodi električna.Mjerenje tvdoće po Brinelu.Razlikuje i analizira ispitivanje materijala dinamičkim dejstvom sile kroz ispitivanje dinamičke čvrstoće i ispitivanje žilavosti .Definiše. opisuje materijala kao odnos prema svojstva materijala funkciju vrste prirodnim .Opisuje ispitivanje materijala bez materijala razaranja i navodi dinamičkim metode dejstvom sile . .Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .Navodi i objašnjava ispitivanje metode ispitivanja materijala tvrdoće materijala statičkim dejstvom statičkim dejstvom sile prema sile zateznoj čvrstoći . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Svojstva materijala .Analizira i razlikuje ispitivanje materijala bez Preporuke za izvođenje nastave .

Prezentacija sa diskusijom Analizira i formira dijagram stanja legure Fe-C Prati liniju očvršćavanja legure Razlikuje vrste gvožđa Uočava uticaj stalnih i legirajućih elemenata na svojstva čelika Uočava i razlikuje čelike Označava čelike Razlikuje i upoređuje čelike Analizira vrste čelika Uočava funkciju i značaj brodograđevinskog čelika i čeličnog liva .Objašnjava i navodi legure u odnosu na procenat ugljenika (linije) .Navodi i objašnjava brodograđevinski čelik i čelični liv Formativni ciljevi učenik razaranja Analizira kristalnu građu materijala Razlikuje kristalna zrna po rastu.Alatni čelici .izbor čeličnih materijala iz tablica 18 .Poznaje dijagram stanja legure . .Razvija moć opažanja .Opisuje i objašnjava materijale .Objašnjava i navodi vrste livenog gvožđa: .Razumije odnos tehnike i nauke .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .temperovani.liv(bijeli i crni) .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .Razvija sposobnost opažanja .obliku i veličini Upoređuje fazne dijagrame legura Analizira svojstva legura u zavisnosti od mikrostrukture Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava proces kristalizacije .Konstruktivni čelici. .legirani liv.Opisuje svojstva legura u zavisnosti od sastava rasporeda i oblika faza Tehničko gvožđe .Nabraja vrste tehničkog gvožđa .Navodi podjelu čelika .Klasifikuje čelike prema upotrebi: .Objašnjava označavanje čelika .Definiše čelik . eutektičkih itd.) .Stiče samopouzdanje i sigurnost .Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .sivi liv.Opisuje tehničko gvožđe . . .Opisuje i ilustruje dijagrame stanja legura (dvokomponentnih.Objašnjava proizvodnju čelika .Definiše hemijski čisto gvožđe . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Struktura metala i legura .Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu . .Fe-C .modifikovani liv.nodularni liv.

volfram.Razvija osjećaj o očuvanju životne sredine . srebrni lem.Razlikuje upoređuje svojstva i primjenu obojenih metala .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .Objašnjava legure magnezijuma .Izražava svojstva obojenih metala . . .kalaj.Razlikuje legure za klizne ležaje i tvrde legure Socijalizacijski ciljevi učenik .aluminijum.Objašnjava legure za klizne ležaje i tvrde legure Plastične mase i guma . kadmijumski lem.Razlikuje legure aluminijuma .titan.bakar.Razlikuje sagorive i nesagorive sastojke .Uočava značaj i potrebu guma .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .Razlikuje legure obojenih metala .Poznaje i opisuje označavanje legura obojenih metala .Objašnjava legure . . .) ..Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima Preporuke za izvođenje nastave .Razlikuje legure magnezijuma .Uočava značaj i potrebu plastičnih masa .Upoznaje se sa osnovnim pojmovima o nemetalnim materijama i makromolekulima .Uočava važnost nauke u svakodnevnom životu .Upoznaje se i opisuje podjelu i sastav goriva Formativni ciljevi učenik .Nabraja i objašnjava legure obojenih metala .Razlikuje legure za lemljenje . mesingani lem. .Razlikuje legure bakra ..Prezentacija sa diskusijom 19 .Bakra .Prezentacija sa diskusijom .izbor obojenih metala i legura iz tablica .Objašnjava legure aluminijuma . .Objašnjava legure pogodne za meko i tvrdo lemljenje (kalajni lem.cink.Uočava važnost očuvanja kvaliteta .Opisuje. navodi i objašnjava obojene metale: ..Nabraja i objašnjava vrste makromolekula .magnezijum .Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .Opisuje i objašnjava plastične mase .Razvija sposobnost opažanja . .Opisuje i objašnjava gume Goriva i maziva .olovo.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Obojeni metali i legure .

Objašnjava čvrsta goriva .Objašnjava tečna goriva .Razvija pozitivan stav prema zdravlju .Razlikuje vrste goriva .Razvija pozitvan stav prema novim saznanjima .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Analizira ulogu i zadatak maziva .biranje goriva i maziva iz kataloga .Navodi karakteristike goriva .Razlikuje gasovita goriva .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Opisuje i objašnjava kompozitne materijale (kompozite) Formativni ciljevi učenik .Prezentacija sa diskusijom 20 .Upoznaje se i opisuje maziva Kompozitni materijali .Uočava vrste i njihovu upotrebu .Navikava se na pridržavanje propisa Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Uočava svojstva maziva .Objašnjava gasovita goriva .Razlikuje kompozitne materijale Socijalizacijski ciljevi učenik .

Navodi primjere i lemljenja primjenu lemljenih .Montaža i demontaža jednostavnih spojeva . razdvojivih veza od ozubljeni spojevi. .Crtanje spojeva .Pronalazi primjere .Razvija osjećaj sigurnosti i samostalnosti u radu Vježbe: .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Spajanje razdvojivim vezama .Navodi lemove za 21 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . opruga.Poznaje spoja karakteristike .Poznaje pribor za karakteristike odgovarajući mekolemljenih postupak spojeva .Navodi lemove za meko lemljenje .Nabraja vrste primjene spojeva i njihovu razdvojivih spojeva primjenu.Objašnjava postupak mekog i tvrdog lemljenja .Bira dodatni spojeva materijal. spojevi životu i praksi pomoću klinova. spojevi sa opružno – zateznim prstenovima i spojevi ostvareni čvrstim nalijeganjem) Spajanje lemljenjem .Razlikuje vrste .Čitanje tehničke radu dokumentacije . osiguranja žljebni spojevi.Objašnjava način pripreme za tvrdo lemljenje .Upoznavanje propisa i mjera sigurnosti pri rukovanju sa alatima i materijalima .Objašnjava način kvašenja i difuzije lema u osnovni materijal . (navojni u svakodnevnom spojevi.Analizira načine spojevi čivijama.Analizira lemljenje . alat i .Čitanje tehničke dokumentacije .Stiče naviku primjene zaštitnih mjera pri radu .Razvija osjećaj Vježbe: odgovornosti prema .Razlikuje tvrdolemljenih tvrdolemljene spojeva spojeve i zavarene . slabljenja pri spojevi pomoću upotrebi konusnih površina i navoja.Objašnjava način spojeve pripreme spojeva za meko lemljenje (mehaničko i hemijsko čišćenje površina koje se leme) .

Upoznavanje materijala.Poznaje postupak. alata i pribora za zakivanje Vježbe: .Objašnjava način čišćenja zalemljenih spojeva .Poznaje postupak.Upoznavanje radnog mjesta .Upoznavanje sa tehničkom i tehnološkom dokumentacijom .Navodi topitelje za tvrdo lemljenje .Objašnjava pripremanje pozicija za zavarivanje i rezanje odgovarajućim postupkom Analizira i razrađuje tehničku dokumentaciju Dimenzioniše vrstu šava u zavisnosti od debljine materijala Analizira način pripreme pozicija za spajanje zavarivanjem i rezanjem Bira uređaje i elektrode za zavarivanje Razlikuje metode za ispitivanje zavarljivosti Razlikuje vrste zavarenih spojeva Priprema materijal za zavarivanje Analizira postupake zavarivanja i rezanja Kontroliše i ispituje zavarene spojeve .Nabraja vrste i oblike zakivaka . opremu i uređaje gasnog zavarivanja .Poznaje postupak.Razvija ekološku svijest 22 .Poznaje postupak elektrootpornog Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Razlikuje vrste zakovanih spojeva Analizira elemenate za zakivanje Analizira zakivanje spoja .Stiče osjećaj sigurnosti i bezbjednosti u radu Vježbe: . opremu i uređaje REL zavarivanja .Stiče osjećaj sigurnosti i samopouzdanja pri radu .Poznaje EPP postupak .Objašnjava način izvođenja postupka zakivanja Spajanje zavarivanjem .Upoznaje osnovna svojstva zavarenih spojeva .Informativni ciljevi i sadržaji učenik tvrdo lemljenje .Poznaje postupak. opremu i uređaje TIG zavarivanja .Razvija osjećaj odgovornosti u radu .Objašnjava ispitivanje zalemljenih spojeva Spajanje zakivanjem .Navodi primjere i primjenu zavarenih spojeva .Poznaje postupak. opremu i uređaje MAG zavarivanja .Zna oznake zavarenih šavova na tehničkim crtežima .Upoznavanje i čitan tehničke dokumentacije .Navodi primjenu zakovanih spojeva . opremu i uređaje MIG zavarivanja .Navodi načine zakivanja .

Zna da odredi pojam i definiciju zavarljivosti nekog materijala .Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja (linijsko. gole i sa jezgrom) . zavarivanje laserom. zavarivanje trenjem) .Objašnjava pripremu elemenata za zavarivanje i oblike žljebova . šavno.Zna šta je hemijski ekvivalent ugljenika.Poznaje specijalne postupke zavarivanja (aluminotermijsko.Objašnjava Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 23 . njegov značaj i primjenu kod određivanja temperature predgrijavanja . podvodno. bradavičasto i varničenjem) . plazma zavarivanje.Zna šta su toplotni bilansi pri zavarivanju.Nabraja vrste elektroda (obložene. tačkasto. prostiranje toplote i temperaturna polja .Objašnjava postupke zavarivanja . zavarivanje elektronskim snopom. kovačko zavarivanje.Objašnjava oznake elektroda .

Razvija osjećaj sigurnosti i stručnost za izvođenje poslova Vježbe: . ispitivanje žilavosti. ispitivanje mikro i makro strukture .Izrada različitih oblika savijanjem. ispitivanje tvrdoće. vertikalni. ultrazvučno i penetrantskim tečnostima) .Objašnjava metode ispitivanja zavarenih spojevavizuelno . ispitivanje dinamičke čvrstoće.Objašnjava način vođenja elektrode .Objašnjava pojam navarivanja .Navodi podjelu i vrste obrade objašnjava vrste deformisanjem obrade .Poznaje naponsko i deformaciono stanje kod zavarenih spojeva Oblikovanje deformisanjem .Metode bez razaranja (magnetnim fluksom. rengenskim zracima. sabijanjem.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik formiranje električnog luka . horizontalnovertikalni i nadglavni) . ispitivanje na savijanje.Metode sa razaranjem na epruvetama (ispitivanje zatezne čvrstoće. 24 .Objašnjava različite položaje zavarenih spojeva (horizontalni.Određuje postupke deformisanjem Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Razlikuje različite .

Objašnjava pripremu materijala.Poznaje uređaje i uređaja pomoćne 25 Socijalizacijski ciljevi učenik .Poznaje pribore i alate za kontrolu Termička i termohemijska obrada .Analizira tehničko – .Poznaje pribore.Objašnjava pripremu materijala i uređaja za proces termičke i termohemijske .Određuje metode primjene termičke pripreme obrade u praksi materijala i .Poznaje postupak obrade rezanjem plazma rezanja .Poznaje postupak stezanja i rezanja gasnog rezanja materijala .Razlikuje alate i pribore za u materijalu kontrolu. alate.Kontrola izrađenih dijelova . alata i mašina po tehnološkom postupku .Poznaje postupak .Upoznaje metode kontrole standarde izrađenih djelova materijala i alata za obradu deformisanjem Obrada rezanjem .Analizira postupak .Analizira tehničko.Upoznaje primjere .Objašnjava upotrebu i rukovanje sa mašinama i uređajima za rezanje .Uočava potrebu .Razvija preciznost i odgovornost u radu .Razvija osjećaj odgovornosti za zaštitu okoline Preporuke za izvođenje nastave uvijanjem .Objašnjava kontrolu izrađenih pozicija .Podstiče primjenu mjera sigurnosti u radu .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine Vježbe: .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik pripreme .Navodi i objašnjava materijala i alata primjere obrade za obradu materijala deformisanjem deformisanjem .Određuje metode i .Upoznaje metode i dokumentaciju vrste rezanja . uređaje i mašine koje se koriste za rezanje .Razvija pozitivan odnos prema materijalnim sredstvima Vježbe: .Objašnjava pravilnog rukovanja pojmove elastične i alatima i plastične materijalima deformacije i promjene strukture .Upoznaje značaj tehnološku termičke obrade dokuentaciju .Poznaje vrste i način pripreme metode materijala i mehaničkog uređaja za rezanje rezanja .Kontroliše rezanja ispravnost mašina i elektrodama alata prije početka .Poznaje tehniku rezanja materijala tehnološku . kao i .

Prikazivanje automatskih linija za zavarivanje.Zavarivanje i rezanje plazmom .Razlikuje metode i .Razlikuje postupke i parametre termičke obrade . vrijeme i dodatni materijali) .Prezentacija automatskih linija za zavarivanje Vježbe: .Zavarivanje EPP postupkom .Uočava značaj primjene zadatih parametara (temperatura.Elektrootporno postupaka zavarivanje zavarivanja .Stiče pozitivnu mogućnosti štampa ih upotrebe računara orjentaciju prema .Zavarivanje MAG postupkom . komentari i analize) .Izrađuje u mašinstvu – zanimanju jednostavne crteže zavarivanju zavarenih spojeva: crta. postupke i dodatne materijale za metalizaciju Automatizacija i mehanizacija u zavarivanju .učenik .Oblikuje dopise i .Štampa urađene 26 Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijale za termičku obradu .Razlikuje glavne i pomoćne komponente i kriterijume primjene u radu .Zavarivanje MIG postupkom .Zna postupke zaštite metalnim prevlakama i plakiranjem Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave obrade i zaštite metalnim prevlakama .Razlikuje uređaje. kotira i označava simbole pojedinih šavova i postupaka zavarivanja .Poznaje druga dokumenta i .Zna tehnološke postupke izvođenja termičke i termohemijske obrade .Analizira proces termičke i termohemijske obrade .Zavarivanje TIG postupkom Računari u tehnologiji obrade .Poznaje uređaje za automatske linije automatsko za: izvođenje . rezanje i ispitivanje spojeva pomoću CD-a i projektora (diskusije.

Podgorica. 1997. 8. Beograd.Lazar Filković.Tehnologija rada – rezač gasom. 6. .Prelazna ocjena na kraju školske godine. Beograd. Zavod za školstvo. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Spasoje Drapić Mašinski elementi I. diplomirani inženjer tehnologije 27 . 7.Tehnologija obrade I.Šeme. Uslovi napredovanja i završetak predmeta .najmanje po jedan u klasifikacionom periodu i usmeni odgovori učenika (najmanje jedna u toku klasifikacionog perioda).Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik crteže . Nebojša Pribićević. crteži.Oblikuje jednostavan tabelarni prikaz. Vitomir Đorđević. Dragomir Nikolić. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Milenko Jovičić. 1999. .Tehnologija obrade I. od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja. Mašinski materijali za I razred mašinske škole. . 1997. diplomirani inženjer metalurgije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . sortira ispis po abecedi i grafički predstavlja rezultate Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora . . testovi) . Miodrag Pantić. . .Radoje Mirković. 1999. Stevan Simić . Radoje Mirković. . Beograd. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. . Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Računar sa multimedijalnim CD-om. 9. Beograd.Diplomirani mašinski inženjer.U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pismeni radovi učenika (kontrolne vježbe. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 1995.Nikola Prgomelja.Projektor sa slajdovima. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 1992.LCD projektor. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd. Opšta mašinska praksa za I razred mašinske škole.

Uređaji za zavarivanje .Oprema i uređaji za zavarivanje 28 .10.Uređaji za zavarivanje .Vrste materijala za zavarivanje i njihova zavarljivost . Povezanost predmeta Znanja Uvod u zavarivanje Metali i legure Površinska zaštita Ispitivanje materijala Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .Pribori za stezanje .Površinska zaštita (vrste i materijal) .Praktična nastava .

UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE 1.Usvojiti osnovna znanja o tehnološkim postupcima spajanja materijala i izradi djelova. . izvoru toplote i poprečnom presjeku.Ovladati znanjem i vještinama principa rada uređaja. . .3.Sticati osnovna znanja o urađajima i njihovim karakteristikama. . . . odjeljenje se ne dijeli na grupe Vježbe .Ovladati tehnološkim postupkom spajanja i rezanja elemenata. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici će: . neophodnom za komunikaciju u struci. podsklopova i sklopova. .Ovladati stručnom terminologijom. Naziv predmeta: UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE 2.teorijska nastava. .odjeljenje se ne dijeli na grupe 3. .2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 56 52 108 Vježbe 16 14 30 Praktična nastava Ukupno 72 66 138 Teorija . 29 .Ovladati znanjem i vještinama izbora metala za spajanje i potrebnog alata.Razviti osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu.Ovladati znanjem i vještinama o izboru komada koji se spajaju.Osposobljavati za samostalan rad.1.Poštovati ekološke zahtjeve i razvijati osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala.Sticati praktična znanja o pravilonom korišćenju sredstava zaštite na radu i zaštite životne sredine. .

. jednosmjernu zanimanju objašnjava struju . generatora. kratki spoj.Razlikuje .Razlikuje osnovne .Razvija pouzdanost proticanje izvora struje u radu elektriciteta.Upotreba projektora za demonstraciju opreme 30 . .Objašnjava talasa naelektrisane jone.Zna rad i principe elektriciteta .Razlikuje i uočava . struje mjerenje .Razvija osjećaj o .4.Vrši klasifikaciju njegovo dejstvo izvora napajanja. transformatora i kondezatore. ispravljača šta je snaga i . vrste .Vrši poređenje energija.Definiše pojam osnovne pojmove u Preporuke za izvođenje nastave .Poznaje izvore prednostima i naizmjenične i nedostacima REL jednosmjerne zavarivanja struje za napajanje . samokontrolu princip provođenja .Prepoznaje suštinu .Objašnjava parametre izvora magnetno polje u napajanja zavarivačkom luku i . naizmjenične i plazmu. proticanje jednosmjerne jona.Poznaje procese u različitih uređaja zavarivačkom luku.Razvija osjećaj za elektriciteta kroz toplotu i snagu.Objašnjava radni zavarivačkog luka i ciklus uređaja i stepen korisnog volt-ampersku dejstva postupaka spoljnu zavarivanja karakteristiku .Zna Omov zakon.Zavarivačka radionica .Mjeri elektricitet . šta je spoljne magnetizam karakteristike .Analizira vrste .Definiše naizmjeničnu i odnos prema elektricitet. . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uređaji za ručno elektrolučno zavarivanje .Zna šta je napon postupka REL praznog hoda. .Analizira otpor.Navikava se na atomsku strukturu. očuvanje životne metale. rada naelektrisanje.Objašnjava zna šta je direktni i specifičnosti obrnuti polaritet zavarivačkog luka. zavarivanja i režimi rada pri granice njegove zavarivanju izvora primjenjivosti za napajanje . provodnike određuje veličinu sredine .Prepoznaje suštinu struja.vrste uzemljenje struje kao i vrste .Razvija pravilan .Pojašnjava kabla za napajanje .

odnosno osnovnu klasifikaciju izvora napajanja . oblogu i upoznaje se sa osnovnim pojmovima proizvodnje elektroda . odnosno zna njihove prednosti i mane . zna uticaj jačine struje odnosno napona na kvalitet zavarivanja Vrši poređenje rada naizmjeničnom i jednosmjernom strujom. agregat i inverter . njegove prednosti i mane kao i mogučnosti Formativni ciljevi učenik opremi za zavarivanje Analizira osnovne zahtjeve za izvore napajanja za ručno elektrolučno zavarivanje Vrši poređenje svih izvora struje i uočava oblasti primjene različitih tipova izvora za napajanje Određuje prednosti i mane svih uređaja i prema tome planira mogućnost njihove primjene u određenim situacijama Vrši korekciju i podešavanje parametara režima zavarivanja.Upoznaje se sa dodatnim materijalom za zavarivanje.Razlikuje vrste elektroda.Objašnjava rad transformatora. ispravljač.Informativni ciljevi i sadržaji učenik ručnog elektrolučnog zavarivanja.Navodi osnovne izvore struje za REL zavarivanje.Pojašnjava termine: transformator. njihov sastav. kao i njihovu primjenu u različite svrhe Razlikuje vrste elektroda u zavisnosti od upotrebe Rukuje i upotrebljava invertere za zavarivanje. mijenja polaritet elektroda Zna da priključi polikabal za TIG zavarivanje na inverter za REL Analizira mogućnosti multifunkcionalnih Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - - - - - - - - 31 . prema standardima . njegove prednosti kao i nedostatke . rotacioni pretvarač. odnosno elektrodama za REL zavarivanje .Poznaje podjelu i označavanje REL zavarivanja i elektroda.Navodi mogućnosti upotrebe i ograničenja svakog od pojedinačnih izvora struje.

Uočava prednosti .Upotreba projektora za demonstraciju opreme . zna 32 Preporuke za izvođenje nastave .Poznaje podjelu i primjenjenog označavanje kako postupka u postupka zavisnosti od zavarivanja tako i upotrebljavanog dodatnog dodatnog materijala prema materijala kao i standardima zaštitnog gasa.Objašnjava upotrebu elektronike kod aparata za zavarivanje .Obrazlaže rad ispravljača za zavarivanje.Definiše rad pretvarača i agregata.Razvija pozitivan . .Definiše pojam stav prema novim postupka MIG-MAGelektrolučnog saznanjima TIG zavarivanja. zavarivanja u kao i njihove bitne .Upoznaje multifunkcionalne uređaje za zavarivanje Uređaji za elektrolučno zavarivanje u zaštitnoj atmosferi .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik uređaja za primjene. .Navikava se da vrši zaštitnoj samokontrolu u karakteristike atmosferi.Obrazlaže osnovne djelove uređaja i pribora za REL zavarivanje .Objašnjava invertere za zavarivanje (ograničenja i prednosti u upotrebi) . zavarivanje .Jača samosvjesnost podjelu svakog i samouvjerenost pojedinačnog . kao i toku rada njihovu osnovnu . .Demonstrira za MIG-MAG vještinu operativne zavarivanje.Definiše osnovne sastavne elemente .Vrši poređenje primjenjenih uređaja za MIGžičanih elektroda MAG zavarivanje kao i zaštitnog gasa .Zavarivačka radionica . kao i mogućnosti i ograničenja njegove primjene.Prepoznaje suštinu .

zna uređaje za MIGnjihove osobine i MAG-TIG mogućnosti zavarivanje.Upoznaje mogućnosti multifunkcionalne multifunkcionalnih uredjaje za uređaja za zavarivanje zavarivanje .Nabraja zaštitne .Razlikuje sve gasove.Pravi razliku zavarivanja između .Planira i mogućnosti upotrebljava lična mehanizacije i zaštitna sredstva automatizacije zavarivanja Uređaji za elektrootporno zavarivanje .Zavarivačka povezivanja teorije radionica i prakse .Nabraja vrste dodatnih mogućnosti materijala. zavisnosti od zahtjeva .Razvija osjećaj projektora za odgovornosti prema demonstraciju ispunjavanju radnih opreme 33 .Demonstrira .Vrši korekciju i djelove i opisuje podešavanje uređaje i pribor za parametara režima zavarivanje zavarivanja . .Definiše pojam .Upotrebljava sve .Upotreba .Uočava suštinu elektrootpornog zavarivanja zavarivanja električnim otporom .Definiše osnovne opredjeljuje se za vrste prenosa onaj za koji ocijeni dodatnog da će dati najviši materijala pri kvalitet u zavarivanju.Shvata suštinsku vještinu upotrebe razliku navedenih izvora struje za TIG postupaka i zavarivanje primjenjuje i . zna primjene prednosti i naizmjenične i ograničenja svakog jednosmjerne od njih struje kod TIG .Objašnjava naizmjenične i sastavne djelove jednosmjerne aparata za TIG struje kod TIG zavarivanje zavarivanja .Uviđa važnost .Nabraja sastavne .Nabraja osnovnu .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik šta je mješač upotrebe samog gasova i izvora struje za mogućnosti MIG-MAG njegove upotrebe zavarivanje . upotrebe.Razlikuje postupke podjelu elektrootpornog elektrootpornog Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Analizira .Objašnjava .

sklopove i osigurače Formativni ciljevi učenik zavarivanja Vrši upoređenje svih postupaka zavarivanja sa električnim otporom Uočava suštinu spajanja metala električnim otporom Analizira uticaj režima zavarivanja na kvalitet dobijenog spoja Razlikuje upotrebu elektroda u zavisnosti od parametara rada Razlikuje uređaje za zavarivanje sa električnim otporom uz primjenu svih mjera tehničke zaštite Određuje parametre za tačkasto.Definiše struju kod uređaja za zavarivanje. zna mogućnosti primjene u određenim oblastima . isključi i podesi mašinu.Posjeta firmi sa zavarivačkom radionicom - - - - - 34 . linijsko ili šavno zavarivanje - Socijalizacijski ciljevi učenik obaveza . zna sve komande i prekidače.Zna da uključi.Navodi i razumije šta su elektrode za elektrootporno zavarivanje.Stiče samopouzdanost i sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave . odnosno osnovne elemente tih uređaja .Navodi izvedbu konstrikcije uredjaja za zavarivanje električnim otporom .Objašnjava šta je transformator kod ovih mašina kao i njegov značaj za ovo zavarivanje . kao i njihovu razliku u odnosu na druge postupke .Poznaje suštinu svakog pojedinačnog postupka. zna osnovni parametar električnog otpora i njegovog dejstva na metal .Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja .Nabraja osnovne djelove klasičnog uređaja za zavarivanje električnim otporom.

Objašnjava . vrši .Usvaja načela zdravog života Preporuke za izvođenje nastave .Samostalno planira i izvodi rad .Navodi gorive korekciju plamena gasove i njihove . zna u zavisniosti od vrste plamena debljine materijala . zna pri rukovanju.Upotrebljava i primjenu boca za primjenjuje gasove kiseonik i redukcioni ventil za acetilen acetilen .Zna da upotrijebi . .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Uređaji za gasno zavarivanje .Upotreba projektora za demonstraciju opreme .Upoznaje se sa djelove aparature čitavim sistemom za gasno rezanje i kao i baterijama za zavarivanje gas . njegove oznake prednosti i .Upotrebljava i acetilena.Zna primjenu manometra. zna šta je različitim diznama sagorijevanje.Shvata redukcioni osobine.Uočava ograničenje praskanje u gasnog rezanja i gorioniku i povratni zavarivanja kao i udar plamena njegove prednosti . kao i suštinu različite gasove.Zavarivačka radionica .Razlikuje boce svrhu kiseonika i . rukuje i upotrebe podešava različite vrste plamena.Navikava se na pouzdan rad .Nabraja osnovne .Uočava značaj redukcionog ventila nepovratnog za boce.Upoređuje .Razlikuje gorive .Vrši upoređivanje nedostatke. zna da ventila upotrijebi . zna .Poznaje načine rukovanje prenošenja gorionikom sa toplote.Razlikuje redukcioni ventil i redukcione ventile ventil za povratni (manometre).Definiše pojam gasove i shvata gasnog rezanja i njihovu opasnost zavarivanja. kao i primjenjuje opasnosti pri redukcioni ventil za njihovom kiseonik rukovanju. poznaje ventil. kao i značaj suštinu gorivih njegove upotrebe gasova . za udar.Planira i višenamjenski ključ upotrebljava lična za otvaranje zaštitna sredstva ventila 35 Socijalizacijski ciljevi učenik . njihovog rada zna njihov značaj i . kao i različitih vrsta mogućnosti plamena.

Analizira naknadno različitih šina obrađivanje metala (materijala) vara nakon AT .Povezuje uzroke i posledice .Poznaje znakove upozorenja za rad sa posudama pod pritiskom . 36 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Upotreba projektora za demonstraciju opreme i praktičnog zavarivanja na terenu .Posjeta zavarivačkoj radionici Željeznice Crne Gore .Demonstrira bezbjedno rukovanje i skladištenje boca za gasove pod pritiskom Uređaji za aluminotermijsko zavarivanje .Analizira zavarivanja kompletnu .Definiše pojam prednost AT aluminotermijskog zavarivanja u zavarivanja kao i odnosu na druge mogućnosti postupke za njegove primjene zavarivanje šina . zna šta je razvod gorivih plinova . kao i velikih rezervoara. livnim postupak pripreme loncima.Prepoznaje greške kod AT zavarivanja.Obrazlaže upotrebu baterija za gasno rezanje i zavarivanje.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik .Razlikuje moguću .Poznaje pripremu za AT karakteristike pri zavarivanje AT zavarivanju .Rukuje sa opremu za kompletnim zavarivanje materijalom za .-Poznaje dodatnu zavarivanja opremu za AT .Upoređuje zavarivanje specifičnosti kod siječenja i predgrijavanja sa acetilenom / kiseonikom ili kiseonik / benzin . postupak AT .Nabraja materijal i . zavarivanja AT brenerima. postupkom posudama za šljaku .Demonstrira itd.Objašnjava zavarivanje.Razvija osjećaj za uključivanje u timski rad .

Na koji način se procesa obavlja postupak spajanja .Zna.Potrebnu opremu .Prezentacija sa diskusijom .Prezentacija sa diskusijom .Navikava se na pridržavanje propisa i normativa .CD sa odgovarajućim materijalima .Rukuje i (tačkasto i šavno) interpretira uređaj .Upotrebljava kalupe za hladno zavarivanje . spajanje postupak i oprema) .Osnovni princip zavarivanja .U kom se stanju .Kako se ostvaruje poprečnog presjeka kontakt djelova .Prezentacija sa diskusijom 37 .Metode primjene . opisuje i .učenik uočava njihove uzroke i posljedice Uređaji za hladno zavarivanje .Razlikuje metale . objašnjava i ostvaruje kontakt definiše: djelova .Shvata kako se .Djelove koje spaja i njegove sastavne (oblik i vrste djelove materijala) . pritisak i alat za parametri.Uređaj i njegove .Razlikuje metode .Potreban pritisak i kojeg daje najbolje alat za spajanje rezultate .Interpretira osnovni princip objašnjava osnovni zavarivanja na princip zavarivanja hladno na hladno .Određuje potreban (materijali.Navikava se na tačnost .Primjenu primjene .Određuje i planira način izvođenja .CD sa odgovarajućim materijalima .Interpretira faze .Prepoznaje i određuje djelove koje spaja i vrste Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Uočava da se obavlja koristi kod kružnog . alati.Razvija osjećaj odgovornosti .Razvija osjećaj odgovornosti u ispunjavanju radnih obvaveza .Analizira sastavne djelove nastajanje toplote .CD sa odgovarajućim materijalima .Određuje potrebnu opremu Frikciono zavarivanje .Razvija pravilan odnos prema zanimanju .Faze procesa zavarivanja Ultrazvučno zavarivanje . objašnjava i osnovni princip definiše: ultrazvučnog .Interpretira .Navikava se na red i urednost .Zna.Upoznaje.Zna mogućnosti kod kojih se njegove primjene primjenjuje a kod .

Osnovni princip .Upoređuje prednosti i nedostatke postupka Zavarivanje laserom i plazmom .Gdje se koristi . objašnjava i definiše: .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Efekat “dubokog sastavne djelove zavarivanja” i .Shvata generisanje .Razvija pozitivan stav prema zdravlju .Prezentacija sa diskusijom .Osnovni princip zavarivanja zavarivanja laserom laserom .Prezentacija sa diskusijom .Određuje hemijski sastav osnovnog i rastopljenog metala .Gdje se .Zna.Uređaj i njegove .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .Zna.Određuje gdje se primjenjuje primjenjuje .CD sa odgovarajućim materijalima .Razvija osjećaj odgovornosti .Razvija osjećaj odgovornosti .Razvija moć zapažanja .CD sa odgovarajućim materijalima .Određuje primjenu livačkog zavarivanja .Zna.Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Gdje se primjenjuje i na primjenjuje i na koje materijale koje materijale 38 . objašnjava i interpretira definiše: osnovni princip .Interpretira proces spajanja Zavarivanjem elektronskim snopom .Prednosti i zavarivanja” i nedostaci ovog razlikuje njegove postupka faze .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Zavarivanje livačko .Analizira i određuje debljinu i postavljanje komada koji se spajaju u početni položaj .Određuje gdje se .Određuje primjenu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Analizira i .CD sa odgovarajućim materijalima .Proces spajanja Formativni ciljevi učenik materijala .Interpretira efekat njegove faze “dubokog .Analizira i .Dobijanje toplote toplote .Interpretira osnovni princip .Uočava važnost nauke u svakodnevnom životu .Generisanje toplote toplote .Prezentacija sa diskusijom . objašnjava i interpretira definiše: osnovni princip .Analizira dobijanje .Pripremanje ivice u zavisnosti od debljine spoja .Uočava i razlikuje sastavne djelove uređaj i njegove .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .Osnovni princip .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .

.Omer Pašić.Gdje se primjenjuje .Jovanović.Sokolova. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Uočava i razlikuje uređaj i njegove sastavne djelove .Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena: grafoskom.2. lemljenja i lijepljenja.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 1998 .Milorad Teslić. . računarom sa multimedijskim paketom softverom za prikaz metoda zavarivanja 39 .d.Milan M.Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja plazmom .Zavarivanje i srodni postupci.Karadžić”.3.Majstorović.Navikava se na red i urednost Preporuke za izvođenje nastave 5.Prednosti i nedostatke u odnosu na TIG postupak .Određuje gdje se primjenjuje .Smith.Bogoljub Bajić.Paraćin 1995.E. Tehnološko-metalurški osnovi zavarivanja. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Upoređuje prednosti i nedostatke u odnosu na TIG postupak .Milenko Rakin. Lendava. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Beograd. Tehnologija rada elektrozavarivača za mašinske škole.d.osnovni princip zavarivanja plazmom . Miodrag V Bulatović.o. “ Bajić – GBB ” o.D. M. Beograd 1979. RAD. Darko Bajić Priručnik: Suština i tehnika postupaka električnog zavarivanja topljenje metala i njihovih legura.“ Varstroj ” d.Upoređuje prednosti i nedostatke postupka . IP Zavarivanje“ Svjetlost ” d.V. 6.A. uzorcima različitih materijala.Vještina i tehnologija zavarivanja. Inženjersko tehnički priručnik”Zavarivanje”1. . Novinsko-izdavačka radna organizacija tehnička knjiga. Vukčević.o.Uočava i određuje opremu za zavarivanje plazmom Socijalizacijski ciljevi učenik .Oprema za zavarivanje Formativni ciljevi učenik .Shvata generisanje toplote .”Naučna knjiga”. Uvod u proizvodne tehnoligije II. Maribor. . Dragoljub Zlatanović.4.NIRO “Tehnička knjiga”. Beograd 1981 . “ Montavar metalna nova” d. 1981.Milenko Rakin Zavarivanje i srodni postupci.Prednosti i nedostatke postupka . Beograd 1985. Podgorica 2005 .Uređaj i njegove sastavne djelove . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo 1998 .”V. CID Podgorica 1996 .d.

invertor . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda.Oprema (transformator. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 9.Uređaji za MIG_MAG. ispravljač.U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju usmeni odgovori učenika.rotacioni pretvarač.Uređaji za zavarivanje .TIG zavarivanje .Profesor Mašinstva.agregat. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Praktična nastava . Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Uređaji i oprema za gasno zavarivanje .Prelazna ocjena na kraju školske godine. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 10.Uređaji za elektrootporno zavarivanje .Diplomirani mašinski inženjer.7. .Oprema i uređaji za zavarivanje . 8. Povezanost predmeta Znanja .Tehnologija .Uređaji i oprema za aluminotermijsko zavarivanje 40 .Uređaji za zavarivanje Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .

1.4.Razviti preduzetničke sposobnosti. . .Steći osnovna znanja i vještine za osnivanje i vođenje privrednog društva. PREDUZETNIŠTVO 1. Opšti ciljevi nastave Kroz nastavu predmeta učenik će: .2. Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO 2. . 41 .Osposobiti se za rad u timu. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava Ukupno 33 33 33 33 3.Steći osnovna znanja o razvoju biznis ideje.Razvijati sposobnost komunikacije i rad na računaru.Steći osnovna znanja o izradi biznis plana. . .

Kroz primjere .Upoznaje pojmove obrazlaže ciljeve vizija.Primjena tehnika za unapređenje razmišljanja.Izvodi zaključke o potencijalnim kupcima/korisnicim a usluga .Suočavajući Biznis ideja argumente kritički procjenjuje .Razvija kreativnost . privrednog društva . .Kroz primjere životne sredine istraživanja tržišta obrazlaže postupak istraživanja tržišta na novom primjeru . eksperiment Šest šešira .Razvija (investitora.Poželjno je učenicima ukazati na primjere uspješnih preduzetnika .Organizovati gostovanje predstavnika realnog privrednog društva . misija.Opisuje pojam .Razvija sposobnost .Razvija marljivost i .Objašnjava .Pripremiti integralnu cjelinu od elemenata biznis plana . misija.Izrađuje plan neophodnost očuvanja životne očuvanja životne sredine za sredine konkretno privredno društvo 42 Preporuke za izvođenje nastave .Razlikuje pojmove Elementi biznis marljivost i vizija.Upoznaje pojam kvalitet poslovne biznis ideja ideje u skladu sa . komunikativnost.Opisuje nastanak postulatima postizanja biznis ideje tržišnog poslovanja kompromisa .Razvija analitičko vrste djelatnosti mišljenje .Razvija unutar samog odgovornost u radu privrednog društva tako i od strane eksternih partnera . plana preciznost strategija .Kao model može da posluži biznis plan realnog privrednog društva .Nabraja moguće .Nabraja i opredjeljuje se za poslovnu ideju .4.Kroz primjere .Izvodi zaključke o preciznost potencijalnoj konkurenciji .Uočava važnost strategija.Upoznaje postupak .Uviđa važnost biznis plan izrade biznis plana u kontekstu obezbjeđivanja pordške kako . ciljevi očuvanja zdrave . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Biznis ideja i biznis plan . kreditora) efikasnost u radu.Opisuje elemente obrazlaže elemente finansijskog plana finansijskog plana privrednog društva privrednog društva . npr.

Izrada organograma privrednog društva 43 .Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke .Prezentuje biznis plan Formativni ciljevi učenik .Nabraja elemente poslovnog kodeksa privrednog društva .Uočava važnost Poslovni kodeks poštovanja preduzeća poslovnog kodeksa .Razvija logičko mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje .Opisuje postupak kod poslovne banke otvaranja računa kod poslovne banke .Približava se struci kroz praktičan rad .Upoznaje elemente i značaj oblikovanja vizuelnog identiteta privrednog društva .Sprovodi aktivnosti na pribavljanju .Oblikuje dinamiku realizacije biznis plana .Opisuje moguće pečata i štambilja oblike organizovanja privrednog društva .Opredjeljuje se za Ime privrednog ime privrednog društva društva u skladu sa .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika vježbe: .Popunjava Otvaranje računa formulare za kod poslovne banke otvaranje računa .Upoznaje pojam privrednog društva poslovni kodeks za njegov uspješan privrednog društva rad .Kritički procjenjuje slabosti sačinjenog biznis plana Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Osnivanje preduzeća .Rezimira biznis plan .Oblikuje vizuelni Vizuelni identitet identitet privrednog društva privrednog društva .Upoznaje postupak privrednog društva registracije privrednog društva .Kroz diskusiju donose odluku .Rad u grupama: učenici predlažu moguća rješenja a nakon toga.Nabraja moguća propisima i rješenja za ime poštujući principe privrednog društva jednostavnosti i jedinstvenosti .Popunjava Registracija formulare za privrednog društva registraciju . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd.Upoznaje vrste i porudžbenicu.Izrađuje ponudu.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik .Obavlja usmenu i aktivnosti u okviru pisanu službe opštih komunikaciju poslova unutar privrednog društva i sa eksternim partnerima .Kao model može da posluži konkurs za prijem u radni odnos objavljen u dnevnoj štampi .Upoznaje različite razlike u nivoima nivoe upravljanja upravljanja privrednim privrednim društvom društvom . Ekonomski fakultet u Podgorici. fax.Šalje. prima i raspoređuje poštu i druge službene materijale . Ivanišević G.Obavlja doprinosa blagajničke poslove .Upoznaje blagajničke poslove . programe za elektronsku komunikaci-ju vježbe: .Pronalazi sličnosti i Organizaciona razlike između struktura privrednog različitih tipova društva organizacionih . 1996. skener.Popunjava prijavu zasnivanja radnog o slobodnom odnosa u radnom mjestu privrednom društvu .: Osnovi ekonomije za prvi razred.Stiče radne navike . elemente predračun.Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Izrada reklamnog materijala 5. . štampač) .Obavlja poslove plaćanja dospjelih . upit. 2004.Upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon.Nabraja i opisuje .Pronalazi sličnosti i . slika.Podstiče razvoj odgovornosti . dokumentacije račun i ostala koja prati poslove dokumenta iz nabavke i prodaje oblasti poslova nabavke i prodaje .: Preduzetništvo i biznis.Razvija analitičko mišljenje . .Kroz primjere .Upoznaje tipove struktura organizacione privrednog društva strukture privrednog društva Poslovanje privrednog društva .Bogdanović D.Upoznaje postupak obaveza i naplate plaćanja dospjelih dospjelih obaveza i naplate potraživanja dospjelih potraživanja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave ..Opisuje način poreza i doprinosa obračuna poreza i .Vukotić V.Upoznaje zanimanje kroz praktičan rad .Opisuje postupak obrazlaže način obračuna zarada obračuna zarada. . 44 . fotokopir aparat.Upoznaje postupak .

: Osnovi prava za prvi razred. fax. .Internet Održavanje internet sajta .Učionica sa najmanje pet računara snabdjevenih adekvatnom programskom opremom.Korišćenje računarskih Izrada reklamnog materijala programa kao vida komuniciranja Znanja 45 .. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .usmeni odgovori (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). Opšta ocjena na kraju godine izvodi se iz zaključnih ocjena u pojedinim klasifikacionim periodima.Publikacija Moj biznis – Montenegro Biznis Alijansa Podgorica. Pavlović M. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika Provjeravaju se i ocjenjuju: . .: Osnovi ekonomije za drugi razred. 6.. . urednost. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Ocjenjuje se razumijevanje i zainteresovanost učenika za rad.Informatika Oblikovanje vizuelnog .Kako započeti sopstveni biznis – Hauard Potit – CID Podgorica. . .rad na vježbama (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd.Prelazna ocjena na kraju školske godine. eseji. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . tačnost..Multimedijalno Usmena i pisana predstavljanje informacija komunikacija .. 2005. Beograd.Informacije u tekstualnom identiteta privrednog društva vidu .Rajović R.Visoka stručna sprema – diplomirani ekonomista. Povezanost predmeta Povezanost sa predmetom Predmet Znanja . Medojević B.Dragišić D. 7.Manojlović J. štampač i fotokopir aparat. telefon. skener. domaći zadaci). 10.. 2004. 9. Ilić B. 1997. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih ocjena u klasifikacionom periodu. 2004. .: Poslovna i službena korespondencija za prvi razred. kreativnost i slično. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd.pisani radovi učenika (testovi. 2004. preciznost. Ignjatović S. 8.

1.3. PRAKTIČNA NASTAVA 1. Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava 360 432 660 1452 Ukupno 360 432 660 1452

Praksa - odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika u I razredu Odjeljenje se dijeli u grupe do 12 učenika u II razredu Odjeljenje se dijeli u grupe do 8 učenika u III razredu 3. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici: - Razvijaju smisao za organizovan rad, tačnost, sistematičnost i urednost; - Usvajaju osnovna znanja o tehnološkim postupcima obrade materijala i izrade djelova; - Usvajaju osnovna znanja o zavarivanju i njihov značaj za život; - Ovladavaju stručnom terminologijom, neophodnom za komunikaciju u struci; - Razvijaju odgovornost odnosa prema sredstvima za rad, racionalno korišćenje sredstava, materijala i energije; - Razvijaju intelektualne sposobnosti za samostalan rad-planiranje , izvođenje i kontrolu rada; - Upoznavaju se sa principom rada uređaja i postrojenja, neophodnog za kvalitetno obavljanje radnih zadataka; - Upoznavaju se sa potrebnim materijalima i njihovim osobinama; - Upoznavaju se sa projektnom dokumentacijom; - Osposobljavaju se za izvođenje osnovnih postupaka rel zavarivanja, mag; mig i tig postupaka zavarivanja, gasnog zavarivanja, rezanja i navarivanja; - Osposobljavaju se za izvođenje lemljenja; - Stiču osnovna znanja iz kontrole zavarenih spojeva i otklanjanja nastalih grešaka; - Razvijaju navike koje doprinose unapređenju i zaštiti prirode, životne i radne sredine;

46

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod - Stiče radne navike - Upoznaje radionicu - Za konkretne zadate situacije i radna mjesta opasnosti na - Upoznaje se sa radnom mjestu - Razvija osjećaj radnom i predlaže mjere i odgovornosti, tehnološkom sredstva zaštite saradnje, očuvanja disciplinom na zdravlja i okoline, radnom mjestu i urednosti, tačnosti, njegovim preciznosti prema održavanjem radnom mjestu i - Navodi osnovne zanimanju uzroke povreda na radu, objašnjava pojam zamora i ulogu odmora, važnost osvjetljenje i mikroklime u radnim prostorijama - Nabraja i objašnjava: - mjere i sredstva zaštite od električne struje - mjere i sredstva zaštite od električnog luka - mjere i sredstva zaštite od mehaničkih povreda - uzroke i sredstva zaštite u različitim uslovima izvođenja zavarivanja (zatvoren prostor, otvoren prostor, zavarivanje pod vodom, zavarivanja na visini ...) - pružanje prve pomoći Mjerenje i kontrolisanje - Jača - Mjeri dužine - Definiše pojam samouvjerenost i radioničkim mjerenja pouzdanost u radu lenjirima, metrima - Definiše pojam i pantljikom kontrolisanja - Pomoću šestara - Navodi alate za
47

Preporuke za izvođenje nastave - Učenici se upoznaju sa načinom pisanja dnevnika praktične nastave - Svaki učenik samostalno vodi dnevnik - Dnevnik se ovjerava na kraju školske godine - Učenik je dužan da čuva dnevnik praktične nastave iz svih razreda, jer se ovjereni dnevnici prilažu uz prijavu na završni ispit i predstavljaju uslov za pristupanje ispitu

vježbe: - Mjerenje dužina pomoću pomičnog - mjerila sa nonijusom,

učenik različitih vrsta prenosi mjere sa radnog predmeta na alat i obrnuto - Mjeri dužine - univerzalnim mjerilom sa nonijusom - Mjeri mikrometrima za spoljno i unutrašnje mjerenje i za mjerenje dužina - Ispituje pravilnost obrtanja vratila, paralelnost površina komparatorom - Bira i pravilno kontroliše tolerancijskim mjerilima - Kontroliše uglove kontrolnicima - Kontroliše površine lenjirima i libelama - Čisti i održava radno mjesto alat i pribor Pribor za stezanje i pridržavanje - Postavlja radni - Upoznaje se sa predmet u pribor priborom za za stezanje stezanje i - Steže radni pridržavanje predmet - Navodi pravila mehaničkim stezanja priborom (steznom - Navodi i objašnjava glavom, pravila održavanja mengelama, i čuvanja pribora šapama, za stezanje i ekscentrima, pridržavanje oprugama) - Pridržava radne predmete različitim priborima za pridržavanje (glave, vratila, ključevi) - Rastavlja, čisti,

Informativni ciljevi i sadržaji učenik mjerenje dužina i uglova i objašnjava princip rada sa njima

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - mikrometrima za spoljno i unutrašnje mjerenje - Mjerenje i kontrolisanje uglova pomoću ugaonika, uglomjera, šablona - Kontrola zazora i zaobljenja Pribor, uređaji, materijal: - cijevi,limovi,profil, mašinski elementi, pomično mjerilo, mikrometar, granična mjerila, komparator, ugaonik, uglomjer, libela, šabloni, kontrolnici zaobljenja

- Prepoznaje probleme i doprinosi nalaženju rješenja

vježbe: - Stezanje i pridržavanje radnih komada različitih geometrijskih oblika i dimenzija Alat,pribor, materijal: - Cijevi, limovi, profili, radni komadi različitih geometrijskih oblika i dimenzija, stezne glave, mengele, stezne šape, stezne čaure, ekscentar, opruge

48

Stiče osjećaj ose predmeta i preciznosti u radu prenosi mjere na radni predmet.Bira sjekač .Turpijanje sa različitim oblicima i nasjecima turpija Alat. oblik zuba.Pridržava se mjera zaštite na radu Ocrtavanje i obilježavanje limova. profili.Objašnjava pojam saradnju predmet i priprema ocrtavanja i površine za obilježavanja na ocrtavanje metalu i njegovu .Čisti i održava radno mjesto alat i pribor . ugaonici vježba: . visinomjeri. bojom. pribor za ocrtavanje i obilježavanje . pribor: . cijevi.Razvija osjećaj za Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .Objašnjava način turpijanjem rada sa turpijama . kvaliteta obrade vrste i finoću koji je zadat na nasjeka radioničkom crtežu .Obrađuje površine . obilježava slovima. šestari.Upoznaje se sa .Bira turpiju u .učenik podmazuje i sastavlja pribor za stezanje .Navodi vrste zavisnosti od turpija.-Navodi alate za obilježava zadate ocrtavanje i centre rupa.Pridržava se pravila zaštite na radu Turpijanje . brojevima.Održava alat.radni predmet prizmatičnog oblika.Određuje pravilnu pravilnim držanjem visinu stege tijela pri obradi .Pospješuje . igle za ocrtavanje. turpije različitih vrsta vježbe: 49 . materijal: . mengele.Limovi. šabloni za crtanje. pribor. crta obilježavanje na paralelne linije i metalu i linije paralelne ili objašnjava način upravne sa ili na rada sa njima . crta krugove i nanosi jednake podjeljke. prenosi elemente sa crteža u datoj razmjeri na pripremak .Pridržava se mjera zaštite na radu Odsijecanje materijala . lenjiri. magnetna prizma.Koristeći različite primjenu alate crta i .Bazira radni . profila i drugih materijala .Ocrtavanje i obilježavanje na limovina i na profilima Potreban materijal alat.Nabraja vrste . obilježivači.

Stiče osjećaj o . pribor za stezanje. bakarni.Uočava uticaj radu sredstava za podmazivanje na kvalitet navoja . mašinama plastični. ručne testere.Siječe šipkasti i zaštitu pri radu na materijal (čelični. mašinske testere vježbe: .Sječenje lima makazama .Pridržava se mjera zaštite .Navikava se na materijala racionalno i .Odsijecanje profila testerama . upuštanje i . cijevi.Alat.Pridržava se mjera zaštite na radu razvrtanje .Reže tanke predmete testerom .Nabraja vrste. limovi. proširivači.Zabušuje.Sječenje sjekačima Alat.Nabraja vrste testera.Informativni ciljevi i sadržaji učenik sjekača i objašnjava pravila rukovanja sjekačem . profili. pribor za stezanje 50 .Ureznici.Navikava se na red . upuštanje i razvrtanje rupa i otvora različitih dimenzija Alata. prizmatičnim radnim predmetima . upuštanje i razvrtanje . limovi Rezanje navoja . keramički) .Siječe limove ručnim i mašinskim makazama . načine i alate za rezanje navoja vježbe: . proširuje i razvrće . buši.Navodi pravila pri bušenju učenik odgovarajuće geometrije u zavisnosti od . alat i pribor .Čisti i održava radno mjesto alat i pribor Socijalizacijski ciljevi učenik tačnost Preporuke za izvođenje nastave .Čisti i održava mašine. način rada i pravila rukovanja Formativni ciljevi Bušenje.Razumije pojam režima rezanja . pribor. profili.pribor. pribor. način rada i pravila rukovanja .Čisti i održava radno mjesto alat i pribor . razvrtači.Objašnjava način rada na bušilicama sa alatima za bušenje.Rezanje navoja ručno i na bušilici . materijal: . uslove primjene. mašinske makaze.Ručno urezuje i narezuje navoje . preciznosti pri radu cilindričnim.Bira alate u zavisnosti od zahtjeva na crtežu .Bušenje.Navodi vrste makaza. mesingani.Limovi.Zabušivači. cijevi.Urezuje navoje na potrebi bušilici sistematičnosti u . sjekači. materijal: .Nabraja alate i mašine za bušenje . materijal: .Uvježbava rad pažljivo izvođenje sjekačem u pojedinih radnih položenom i zadataka strmom položaju .Reže materijal ručnom i mašinskom testerom . ručne makaze. nareznici.Razvija osjećaj otvore na sigurnosti i limovima. burgije.

cijevi.) .Izrađuje jednostavnije predmete glodanjem na univerzalnoj glodalici (ravna površine.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Struganje .Stiče osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu vježbe: . materijal: .Pridržava se mjera zaštite na radu . metalni pripremci Brušenje . boje.Glodala.Struganje jednostavnih oblika na univerzalnom strugu .Strugarski noževi. .Alat.Razvija pravilan odnos prema očuvanju materijalnih dobara vježbe: .Površinski zaštićuje površine: uljima i mastima.Razvija osjećaj .pribor. masti.Navodi uzroke korozije . hartijom za zaštitu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Navodi vrste mašina i alate za struganje . prevlakama od metalnih masa koji ne oksidiraju.Održava radno mjesto . standarda u radu materijal: .Objašnjava postupke rada pri rezanju Formativni ciljevi učenik .Pridržava se mjera zaštite na radu .Obrađuje jednostavnije predmete brušenjem (ručnom i mašinskom brusilicom) .Površinska zaštita metalnih površina premazima Alat. metalni pripremci Glodanje . metalni pripremci Površinska zaštita ..Pridržava se mjera zaštite na radu . prevlakama od plastičnih masa. reže navoje) . žljebova .pribor. materijal: .. profili.Razvija osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu vježbe: .Objašnjava postupke rada pri rezanju .Objašnjava postupke rada pri brušenju vježbe: .Brusevi. premazima od boja i lakova.Poznaje procese nanošenja hemijskih prevlaka na čeliku i lakim metalima . pribor.Uočava vrste strugarskih operacija .Izvodi osnovne odgovornosti prema operacije brušenja potrebi pridržavanja Alat.Održava radno mjesto .Objašnjava procese kod korozije .Održava radno mjesto .Metalni limovi.Alat.Izrađuje jednostavnije predmete struganjem na univerzalnom strugu (struže cilindre i konuse. pribor. materijal: . izrađuje žljebove. ulja.Nabraja vrste mašina i alate za obradu brušenjem . 51 .Nabraja vrste mašina i alate za obradu glodanjem. brusilice ručne i mašinske.Koristi sredstva zaštite na radu .Glodanje ravnih površina.

savijanje. pribor. cijevi. čekići.ručne i mašinske Zakivanje .Održava radno mjesto . mašine za savijanje.čelične oploštene elektrode za REL zavarivanje . previjanja i plastičnog oblikovanja limova .Održava radno mjesto . pribor.Održava radno mjesto .Ispravlja profile i žice .Žice za zavarivanje 52 .Prepoznaje dodatne materijale za zavarivanje: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik od korozije i na druge načine .Razvija samopouzdanje vježba: . cijevi.Ručno plastično oblikuje limove izvlači ih i razvlači .Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje pojedinih zadataka vježbe: .Razdvajanje zakovanih spojeva Alat.Pridržava se mjera zaštite na radu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave lakovi. zakovice raznih oblika.Metalni limovi.Ravna limove .Ravnanje.Razvija logično mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje vježbe: .Ravno savija ivice limova .Savija limove i cijevi u hladnom i toplom stanju .Pridržava se mjera zaštite na radu . materijal: . izvlačenje i razvlačenje limova . savijanja. oblikači.Navodi standarde tehničkotehnološke dokumentacije I propise iz oblasti zavarivanja .Spajanje limova hladnim i toplim zakivanjem .Pridržava se mjera zaštite na radu .Metalni limovi. porubljivanja.Razdvaja zakovane spojeve .Ispravljanje profila i žica Alat.Spaja limove hladnim i toplim postupkom zakivanja .Nabraja vrste zakivanja i zakovica . profili.Poznaje funkciju i postupke ravnanja. hartija za zaštitu Obrada limova .Objašnjava postupak zakivanja .Priprema materijala za zavarivanje . podmetači i sjekači Uvod u zavarivanje . prese.Uočava karakteristike i ocjenjuje kvalitet metalnih zaštitnih prevlaka . profili. materijal: .

ispupčena i izdubljena) Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Opisuje tehnike zavarivanja metala i postupke zavarivanja .Objašnjava varilačke crteže . oblik zavarenih spojeva.Zna šta je šav Formativni ciljevi učenik pod zaštitom praška Žice i šipke za zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma Razlikuje zavareni spoj.sklopni crtež. elektrode za žljebljenje - .Alat.Koristi sredstva lične zaštite na radu: zaštitno odijelo. brusevi.pribor. makaze.Objašnjava obilježavanje i prikazivanje vara na crtežu - .boce za gasove (opasnost od gasova).električne instalacije.Navodi vrste materijala za zavarivanje . .Razvija kritičko razumijevanje odnosa tehnike. turpije.Navikava se na red i zaštitu pri radu na mašinama vježbe: .Poznaje izvore opasnosti: . . .pribor.instrukcijski list . materijal: .Razlikuje materijale i njihovu zavarljivost . vrste šavova i tok zavarivanja Razlikuje vrste šavova koji su prikazani na crtežu Prepoznaje oznake vara na crtežuosnovne i dopunske oznake Uočava razlike u obliku površine vara (ravna.tehnički uslovi namjene kontrole proizvoda i detalja .opasnost od požara . .radionički crtež. zavar i navar.plan i tok zavarivanja.Čitanje tehnološke dokumentacije .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .zračenje pri zavarivanju .Analizira tehničku dokumentaciju: . .Tehnološka dokumentacija: . prirode i društva .Navodi izvore opasnosti kod zavarivanja i zaštitu .radna lista 53 .Navodi sredstva zaštite na radu .Stiče osjećaj lične odgovornosti prema čuvanju i održavanju opreme - . zaštitnu .operacijska lista .Metalni limovi. materijal: .Alat.

brusilice. pomoćne uređaje (šablone za sastavljanje -po potrebi) Koristi pomoćni alat i pribor (čekić za skidanje troske.Objašnjava rad aparatima za zavarivanje . aparat za gasno rezanje mjerne i kontrolne alate Raspoznaje aparate i karakteristike aparata za zavarivanje rukuje aparatima za zavarivanje uspostavlja i vodi električni luk Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - . stezaljkama Koristi radni sto.Koristi stručni jezik - vježbe: .raspoznavanje uređaja za zavarivanje i princip njihovog rada 54 .Objašnjava pripremu materijala za zavarivanje - Navodi alat i pribor za elektrolučno zavarivanje .Nabraja i objašnjava - . čelične žigove. šablone. držačem elektrode. maske. kapu.slova i brojeve) Koristi prenosnu sušaru Koristi zaštitna sredstva okoline (paravane) i sistem za odsisavanje gasova Priprema materijal za zavarivanje i koristi : makaze( ručne ili mašinske ). bušilice. naočare sa zaštitnim staklom Rukuje izvorom struje zavarivanja sa kablovima. potkoljenice.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . turpije.Objašnjava pripremu radnog mjesta Formativni ciljevi učenik kecelju. elektrode za žljebljenje. čizme ili cipele. rukavice i nadlaktice.

Koristi tehnološku dokumentaciju .WPAR (uvjerenje o kvalifikaciji tehnologije zavarivanja) .Zavarivanje livenjem.postupke zavarivanja topljenjem: . punjenom žicom i obloženom elektrodom).Otvorenim lukom (ugljenom elektrodom.Informativni ciljevi i sadržaji učenik tehnološku dokumentaciju : . .topljenjem Formativni ciljevi učenik .operacijska lista . .Prepoznaje : . .Zavarivanje elektronskim snopom.Zaštiti gasova (u Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Prepoznaje .Zavarivanje laserom . .difuziono zavarivanje .pritiskom i . .Zavarivanje pod troskom.WPS(specifikacija tehnologije zavarivanja) .zavarivanje trenjem. .radna lista .čita instrukcijski list i koristi uputstva data u njemu . .Zavarivanje plazmom.Elektrolučno zavarivanje.Nabraja postupke elektrolučnog zavarivanja 55 .Zatvorenim lukom (pod praškom i rotirajućim lukom). .kovačko zavarivanje. .čita operacijsku listu i upravlja se prema njoj .Razlikuje postupke elektrolučnog zavarivanja : .čita radnu listu i popunjava je .Aluminotermijsko zavarivanje.instrukcijski list . .Nabraja osnovne postupke zavarivanja: .

Nabraja parametre .Navodi oznake njegove debljine i elektrode po položaja standardu zavarivanja . rukuje ispravljačem .Objašnjava princip rada transformatora Formativni ciljevi učenik zaštiti inertnog gasa.Alat. napon.materij al: limovi.Izvodi zavar sa ili položaja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uviđa vezu između teorije i prakse Jača samouvjerenost i pouzdanost u radu vježbe : .Razlikuje djelove pretvarača (pokretne i nepokretne) i rukuje pretvaračem .u zaštiti aktivnog gasa.Odabira elektrodu i .Objašnjava princip transformatora.Razlikuje izvedbe invertera i rukuje njima Uspostavljanje i održavanje zavarivačkog luka .Razlikuje djelove . stege 56 .nabraja vrste brzinu zavarivanja i elektroda: nagib elektrode) .Određuje potrebu materijala za izvođenje .netopljivom ili topljivom elektrodom. .Objašnjava princip transformatorima i rada pretvarača zna vrijednost (generatora i napona radnog i agregata) praznog hoda .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . .Razlikuje djelove ispravljača.pribor.ugljene (za zavarivanja u sječenje).Opisuje uređaje za REL zavarivanje . sa oblogom i osnovnog punjene) materijala i . rada ispravljača rukuje .Objašnjava : zavarivanja sa .Vođenje elektrode strane (u zavisnosti od .Uspostavljanje i održavanje električnog luka .Objašnjava princip aparata rada invertera .Uspostavlja i zavarivanja u održava zavarivački odnosu na poznati luk sastav osnovnog .Objašnjava vrste podešava elektroda za parametre (jačinu zavarivanje: struje.Početak zavara jedne ili dvije . dodatni materijal.u zaštiti CO2 gasa ili u zaštiti gasnih smeša) . metalne zavisnosti od vrste (gole.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja) . .Izvođenje pravilnog nastavka .Završetak zavara Formativni ciljevi učenik bez dodatnog materijala Izvodi rubne. stege - . horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju Određuje ugao vođenja elektrode u zavisnosti od položaja i tipa spoja i širine žljeba Vrši popunu završnog kratera Vrši pripremu za zavarivanje Određuje izvođenje korjena vara u zavisnosti od debljine osnovnog materijala Prepoznaje tehniku vođenja elektrode Određuje brzinu zavarivanja.Objašnjava osnovne elemente zavara: . sučeone. materijal: limovi. vođenje elektrode i završetak zavara . nagib elektrode Vrši čišćenje korjenskog zavara (četkom.Alat. čekićem ili brusilicom) Izvodi uvar u zavisnosti od debljine osnovnog materijala. preklopne.Početak zavara.korjen. napona i struje zavarivanja Izvodi lice zavara u zavisnosti od potrebe izgleda zavara Koristi sredstva zaštite pri radu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe : . vertikalnom.uvar. ugaone zavare Izvodi zavarivanja u horizontalnom. pribor. . dodatni materijal.lice zavara - - - - - - 57 .

Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje .Uređaj za zavarivanje.Demonstrira izvođenje provara REL postupkom kod zavarivanja sučeonih zavara "V" "X" i "K" u svim položajima i popunu vara . dodatni materijal. nadglavni položaj.Alat.Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja .Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje .Vrši vođenje elektrode (za izradu korijena vara i njegovu popunu) .Priprema materijale za zavarivanje .Vrši pripremu Socijalizacijski ciljevi učenik . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan. limovi.Koristi sredstva zaštite na radu . lijevom i desnom rukom) .Razlikuje postupke zavarivanja tankih limova sa jedne ili obje strane .Zavarivanje debelih limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna. pribor za stezanje . pribor za stezanje vježbe: . nadglavni položaj. vertikalnoj.Razvija samostalnost. dodatni materijal.Vrši kontrolu zavarenog spoja .Koristi sredstva zaštite na radu .pribor i materijal: .pribor i materijal: . odgovornost i preciznost u radu Preporuke za izvođenje nastave vježba: .Demonstrira REL zavarivanje sučeonih zavara tankih i debelih limova u svim položajima Formativni ciljevi učenik .Alat.Razvija sposobnost 58 .Uočava razlike u zavarivanju i horizontalnoj.Uviđa važnost očuvanja kaliteta vježbe: .Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja . horizontalnovertikalnoj ravni i u nadglavnom položaju .Vrši kontrolu zavarenog spoja .Uređaj za zavarivanje.Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna.Vrši vođenje elektrode (za izradu korjena vara i njegovu popunu) .Vrši pripremu materijala za zavarivanje debelih limova ( izrada "V" "X" i "K" vara) . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan. limovi.Demonstrira . lijevom i desnom rukom) .

cijevi. lijevom i desnom rukom. horizontalnovertikalnoj ravni .Zavarivanje ugaonih spojeva limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna.Demonstrira zavarivanje cijevi u položajima: . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi sa okretanjem cijevi i ako cijev miruje Vrši kontrolu zavarenog spoja Koristi sredstva zaštite na radu Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnog planiranja i izvođenja rada Preporuke za izvođenje nastave . vertikalnoj i horizontalnovertikalnoj ravni.Alat pribor i materijal: . vertikalnoj. pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) .Alat pribor i materijal: . u koritastom i nadglavnom položaju i vrši popunu šava Vrši kontrolu zavarenog spoja Koristi sredstva zaštite na radu Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja Pripaja djelove za zavarivanje Vrši izradu korijenskog zavara Zavarivanje cijevi u svim položajima (horizontalna.Informativni ciljevi i sadržaji učenik ugaono zavarivanje REL postupkom zavarivanja limova u svim položajima i popunu vara Formativni ciljevi učenik materijala za zavarivanje tankih i debelih limova Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje Vrši vođenje elektrode (za izradu korjena vara i njegovu popunu) u horizontalnoj. u kosom i nadglavnom položaju. limovi. nadglavni položaj.Uređaj za zavarivanje. limovi. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan.osa cijevi u horizontalnoj. lijevom i desnom rukom) .Uređaj za zavarivanje. uz pomoć ogledala .Zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja : slučaj da cijev miruje ili da se okreće . pribor za stezanje - 59 . dodatni materijal. pribor za stezanje - . dodatni materijal.Cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju - vježbe: .Cijev miruje.

i šavnog .Razlikuje boce za . .Razvija samouvjerenost i pouzdanost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Koristi sredstva zavarivanje zaštite na radu .Limovi različitih debljina. linijsko i šavno zavarivanje . limovi .Razlikuje vrste gorionika za automatsko rezanje .Alat.Razlikuje vrste gorionika (za grijanje i rezanje) . boce za gasove.Ručno rezanje limova različitih debljina i cijevi gasnim postupkom .Razlikuje crijeva za gasove (po boji).Razvija osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu 60 .Zavarivanje limova elektrootpornim zavarivanjem .Demonstracija gasove: kiseonik.automatsko prirodni gas .linijsko.Primjenjuje mjere zaštite pri radu .Tačkasto . linijskog . pribor i materijal: .šavno .sučeono . razlikuje vrste plamena i slučaj povratnog udara plamena .Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka vježbe: . vodonik.Demonstracija gasnog zavarivanja: .Demonstrira: tačkastog. . .Limovi različitih debljina. boce za kiseonik i acetilen. gasnog rezanja acetilen.Rukuje uređajem za elektrootporno zavarivanje . Mgorionik vježbe: .Koristi sredstva zaštite na radu Gasno rezanje i zavarivanje .Rukuje gorionikom i pravilno ga vodi . gorionik i automat za njegovo vođenje .Pali plamen. pribor i materijal: .tačkasto.Razlikuje djelove zavarivanje uređaja za elektrootporno zavarivanje .Razlikuje postupke .Alat pribor i materijal: .Prepoznaje tehnološke postupke elektrootpornog zavarivanja .Alat.ručno propan-butan gas.Primjenjuje mjere zaštite pri radu .Priprema materijal i uređaje . zavarivanja .Automatsko rezanje limova različitih debljina gasnim postupkom .Priprema materijal za zavarivanje Socijalizacijski ciljevi učenik .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Elktrootporno zavarivanje .Uređaj za elektrootporno zavarivanje.

Ugaono zavarivanje vježbe: .Limovi različitih debljina.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Vrši paljenje.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara . pribor i materijal: .Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica .Razlikuje zone i temperature plamena . gorionik . pribor i materijal: .Vrši sučeono zavarivanje limova u horizontalnom.Sučeono zavarivanje limova različitih debljina gasnim postupkom. gorionik . boce za kiseonik i acetilen.Ugaono zavarivanje limova različitih debljina gasnim postupkom.Rukuje opremom za gasno zavarivanje .Demonstrira zavarivanje cijevi gasnim zavarivanjem 61 .Priprema materijal za zavarivanje .Razlikuje zone i temperature plamena . lijevom i desnom rukom . podešavanje i gašenje plamena .Vrši paljenje podešavanje i gašenje plamena . lijevom i desnom rukom .Koristi mjere zaštite pri zavarivanju .Alat.Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica .Alat.Limovi različitih debljina. boce za kiseonik i acetilen. vertikalnom i horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju .Rukuje opremom za gasno zavarivanje .Vrši sučeono zavarivanje limova u horizontalnom. vertikalnom i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .

lijevom i desnom rukom.Demonstrira gasno zavarivanje i lemljenje obojenih metala (aluminijum. mesing. vertikalnom i horizontalnovertikalnom kosom i nadglavnom položaju ose cijevi Kontroliše tačnost i kvalitet zavara Koristi mjere zaštite pri zavarivanju Razlikuje postupke gasnog zavarivanja i lemljenja Na osnovu poznatog sastava materijala bira dodatni materijal za zavarivanje ili lemljenje Razlikuje boce za gasove (acetilen. cijevi. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - .Stiče osjećaj o potrebi sistematičnosti u radu - vježbe: . boce za kiseonik i acetilen.Alat.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju Kontroliše tačnost i kvalitet zavara Koristi mjere zaštite pri zavarivanju Priprema materijal za zavarivanje Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica Vrši paljenje podešavanje i gašenje plamena Razlikuje zone i temperature plamena Rukuje opremom za gasno zavarivanje Vrši zavarivanje cijevi u horizontalnom. pribor i materijal: .Limovi različitih debljina.Gasno zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja. pribor za stezanje . bakar. bronza) - - 62 . dodatni materijal. uz pomoć ogledala .

pribor za stezanje vježbe: .Demonstrira spajanje djelova mekim i tvrdim lemljenjem . sredstva za čišćenje. prašak za lemljenje (pasta). dodatni materijal. pribor i materijal: .Alat. pribor i materijal: . dodatni materijal. pribor za stezanje vježbe: . mesinga. pribor i materijal: . bakra. kiseonik) Prepoznaje vrste plamena i gorionika Prepoznaje vrste praška za čišćenje u zavisnosti od vrste materijala.Demonstrira: .Gasno zavarivanje obojenih metala (aluminijuma. izbor dodatnog materijala i sredstava za čišćenje i praška za lemljenje (paste) Pravilno postavlja djelove za lemljenje i izvor zagrijavanja Kontroliše tačnost i kvalitet spoja Primjenjuje mjere zaštite pri lemljenju Poznaje postupak tvrdog lemljenja Razlikuje dodatne materijale za tvrdo lemljenje.Pribor za lemljenje. bakra. gorionici za zavarivanje i ostali pribor.Meko lemljenje . dodatni materijal. gasovi. izvor zagrijavanja vježba: - - .Alat. bronze) . sredstva za čišćenje. materijal. gorionici za lemljenje i ostali pribor.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . bronze) .Demonstracija mekog lemljenja . sredstva za Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .osnovni materijalobojeni metali. kao i potrebu za predgrijavanjem Vrši pripremu materijala za zavarivanje ili lemljenje Vrši zavarivanje ili lemljenje Kontroliše tačnost i kvalitet zavarenog (zalemljenog ) spoja Koristi sredstva zaštite pri zavarivanju Razlikuje postupak mekog i tvrdog lemljenja Vrši meko lemljenje Vrši izbor i pripremu osnovnog materijala. mesinga. sredstva za čišćenje.Alat. gasovi.Navikava se da samostalno planira i izvodi pojedine zadatke - - 63 .Gasno lemljenjenje obojenih metala (aluminijuma.osnovni materijalobojeni metali.Tvrdo lemljenje - Formativni ciljevi učenik propan-butan.

materijal. pribor i materijal: . dodatni materijal. izvor zagrijavanja - 64 .Alat.Pribor za lemljenje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik - Formativni ciljevi učenik čišćenje i prah Rukuje uređajem za topljenje legura i zagrijavanje materijala Pravilno postavlja djelove za lemljenje Vrši lemljenje Kontroliše tačnost i kvalitet spoja Primjenjuje mjere zaštite pri lemljenju Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Tvrdo lemljenje . prašak za lemljenje.

Pripaja djelove za zavarivanje . "K" zavar) .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i . pribor i materijal: 65 . limovi različite debljine.Ugaono zavarivanje limova u horizontalnoj ravni. jačina struje.Razvija osjećaj . brzina žice.Sučeono zavarivanje debelihh limova u horizontalnoj ravni. horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom i koritastom položaju .Alat. "X". vertikalno.Objašnjava djelove način njihovog uređaja za korišćenja zavarivanje MAG .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon.Rukuje uređajem .Uočava parametre karakteristike zavarivanja zaštitnih gasova i . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju ("V".Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Zavarivanje električnim postupkom u zaštitnoj atmosferi .Alat. horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju.Pospješuje otklanja greške saradnju u grupi . lijevom i desnom rukom vježbe: .Demonstrira pribor i opremu za zavarivanje ugaonih elektrolučno zavara u svim zavarivanje MAG položajima MAG postupkom postupkom iz .Uspostavlja i održava zavarivački luk . dodatni materijal.Odabira dodatni jednog ili više materijal prolaza .Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) . vertikalnoj. vertikalnoj.Razlikuje postupke postupkom zavarivanja limova .Priprema alat.Sučeono zavarivanje tankih limova u horizontalnoj ravni.Čisti i priprema ivice osnovnog materijala . . pribor za stezanje .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Demonstrira sa jedne ili obje zavarivanje strane sučeonih zavara u . ugao nagiba elektrode) Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .zaštitni gas.Objašnjava izbor sigurnosti i za MAG postupak dodatnog preciznosti u rad zavarivanja materijala i .Vježba: .Vrši pripremu svim položajima materijala MAG postupkom . pribor i materijal: .Uspostavlja i održava zavarivački luk .

cijev se okreće (rotira) a pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju . pribor za stezanje i zaštitni gas vježba: .Alat.Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja . pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi malih debljina do 6 mm) .Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja (ako je potrebna) .Radi korjen (ako je potrebno) . brzina žice ugao nagiba elektrode) . jačina struje.Vrši popunu šava .cijev miruje.Izrađuje korijen zavara .Aparat za zavarivanje.Demonstrira zavarivanje cijevi MAG postupkom u položajima: .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon.Pripaja djelove za zavarivanje . pribor i materijal: .Primjenjuje mjere Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja .Pripaja djelove za zavarivanje . uz pomoć ogledala .Zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja (horizontalna. pribor za stezanje . zaštitni gas. dodatni materijal. dodatni materijal.Uređaj za zavarivanje.(zaštit 66 . limovi različite debljine. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučajeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške . limovi.Vrši kontrolu zavarenog spoja .Alat pribor i materijal: .Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka vježbe: .Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu . cijevi. lijevom i desnom rukom.Uspostavlja i održava zavarivački luk .Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna.Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Aparat za zavarivanje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .

Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) .cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Priprema alat.Ugaono zavarivanje limova u u horizontalnoj ravni.Jača samouvjerenost i samosvjesnost vježbe: .Demonstrira zavarivanje punjenom žicom Formativni ciljevi učenik zaštite pri zavarivanju Rukuje uređajem za postupak zavarivanja punjenom žicom Vrši pripremu materijala Uspostavlja i održava zavarivački luk Pripaja djelove za zavarivanje Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave ni gas). zaštitni gas.Razlikuje postupke zavarivanja limova sa jedne ili obje strane .Alat.zaštitni gas.cijev miruje.Alat. .Rukuje uređajem za MIG postupak zavarivanja .Uočava karakteristike zaštitnih gasova i način njihovog korišćenja . limovi. pribor za stezanje - . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju ("V". limovi 67 . punjena žica.Demonstrira MIG postupkom zavarivanja cijevi u položajima: . pribor za stezanje vježba: .Pripaja djelove za zavarivanje . "X".Sučeono zavarivanje visokolegiranih limova različitih debljina u horizontalnoj.visokolegirani čelični limovirazličite debljine.Uspostavlja i održava zavarivački luk .MIG postupak zavarivanja visokolegiranih čelika . vertikalno.Demonstrira elektrolučno zavarivanje MIG postupkom: . pribor i materijal: .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju . pribor i opremu za elektrolučno . pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) .MIG postupak zavarivanja visokolegiranih čelika ugaonih spojeva - . dodatni materijal.Aparat za zavarivanje.Vrši pripremu materijala . vertikalnoj. "K" zavar) . pribor i materijal: . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju i koritastom položaju .

Čisti i priprema ivice osnovnog materijala .cijev miruje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Ugaoni spojevi TIG zavarivanjem Formativni ciljevi učenik zavarivanje MIG postupkom . ugao nagiba elektrode) Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave različite debljine.Demonstrira MIG postupak zavarivanja obojenih metala . sredstva. brzina žice. jačina struje . lijevom idesnom.Demonstrira zavarivanje TIG postupkom zavarivanja cijevi u položajima: .analiza uslova(namjera. pribor i materijal: .50 časova) .Aparat za zavarivanje. zaštitni gas.Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida .Stiče osjećaj o potrebi sistematičnosti u radu 68 .Radi korjen (ako je potrebno) . pribor za stezanje vježbe: .Cjelokupan postupak se izvodi kroz niz faza: .Odabira dodatni materijal .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Pripaja djelove za zavarivanje .obojenih metala . dodatni materijal. .Demonstrira elektrolučno zavarivanje TIG WIG postupkom .Zavarivanje cijevi u svim položajima MIG postupkom zavarivanja. tema.(metod radanastava orjentisana ka aktivnostima) . limovi. dodatni materijal. pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) .Pripaja djelove za zavarivanje .Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja ( ako je potrebna) .cijevi različite debljine.iz tablica .Projektni rad (tema-sto za zavarivanje.Uspostavlja i održava zavarivački luk . jačina struje. uz pomoć ogledala . pribor za stezanje .Sučeono zavarivanje TIG postupkom .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon.Vrši popunu šava .Alat.Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon.Vrši Izbor elektrode i parametara zavarivanja . brzina žice i nagib elektrode) -Vrši pripremu materijala .zavarivanje visokolegiranih čelika .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Pripaja djelove za zavarivanje .Priprema alat.Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Samo rješavanje zadatka se izvodi kroz šest faza: -informisanje -planiranje -odlučivanje -realizacija -kontrolisanje -procjena vježbe: . dodatni materijal.Alat.Koristi propisanu tehnologiju zavarivanje za određene spojeve (napon.Limovi različite debljine.Izrađuje korijen zavara .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine Vježbe: .Zavarivanje obojenih metala MIG postupkom zavarivanja . pribor i materijal: .Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu određenog sastava osnovnog materijala .Alat. jačinu struje i brzinu žice) . limovi obojenih metala različite debljine.cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju Formativni ciljevi učenik . pribor i materijal: .Demonstrira TIG postupak zavarivanja obojenih metala . zaštitni 69 .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave metode) .Aparat za zavarivanje. pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje MIG postupkom .Čisti i priprema ivice osnovnog materijala . zaštitni gas.Sučeono zavarivanje visokolegiranih čelika u horizontalnoj.Uspostavlja i održava električni luk . horizontalnovertikalnoj ravni TIG postupkom . vertikalnoj. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučajeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju i zaštitnoj atmosferi .Uspostavlja i održava električni luk . pribor za stezanje .

Rukuje uređajem za TIG postupak zavarivanja sa ili bez dodatnog materijala . zaštitni gas.Sučeono i ugaono zavarivanje aluminijuma u svim položajima.Vrši pripremu materijala . dodatni materijal.Alat.Aparat za zavarivanje.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške . pribor za stezanje vježbe: .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Zavarivanje cijevi u svim položajima (horizontalnom. limovi različite debljine.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik otklanja greške . pribor za stezanje vježbe: . dodatni materijal.Pripaja djelove za zavarivanje .Razlikuje postupke zavarivanja limova sa jedne ili obje strane . lijevom i desnom rukom) .Aparat za zavarivanje.Priprema alat.Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) .Vrši termičku obradu po potrebi prije i poslije zavarivanja .Uspostavlja i održava zavarivački luk . dodatni materijal. pribor i materijal: . kosom i nadglavnom položaju ose cijevi.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju . pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje TIG Socijalizacijski ciljevi učenik .Uočava karakteristike zaštitnih gasova i način njihovog korišćenja.Razvija pravilan odnos prema očuvanju materijalnih dobara Preporuke za izvođenje nastave gas. limovi i cijevi različite debljine. vertikalnom. zaštitni gas. odabira dodatni materijal iz tablica .Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu vježba: . lijevom i desnom rukom 70 . pribor i materijal: . pribor za stezanje .Zavarivanje ugaonih spojeva TIG zavarivanjem obojenih metala . horizontalnovertikalnom.Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala .Alat.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik -

Formativni ciljevi učenik postupkom Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala Čisti i priprema ivice osnovnog materijala Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu poznatog sastava osnovnog materijala Uspostavlja i održava zavarivački luk i pravilno vodi dodatni materijal Koristi propisanu tehnologiju zavarivanje za određene spojeve (napon, jačina struje , brzina žice i nagib elektrode) Pripaja djelove za zavarivanje Radi korjen (ako je potrebno) Vrši popunu šava Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja - ako je potrebna Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja - iz tablica na osnovu poznatog sastava osnovnog materijala Razlikuje volframove

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - Alat, pribor i materijal: - Aparat za zavarivanje, zaštitni gas, limovi različite debljine, dodatni materijal, pribor za stezanje

-

-

- Stiče naviku da vrši samokontrolu

-

-

- Navikava se na red i urednost

-

-

- Pospješuje saradnju u grupi i kooperativan rad

71

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida Pripaja djelove za zavarivanje Uspostavlja i održava zavarivački luk Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon, jačina struje, brzina žice i nagib elektrode) Izrađuje korijen zavara Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna, vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučjeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Priprema alat, pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje TIG postupkom Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu određenog sastava osnovnog materijala

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

-

-

-

-

72

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik - Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala - Čisti i priprema ivice osnovnog materijala - Pripaja djelove za zavarivanje - Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon, jačinu struje, brzina žice i nagib elektrode) - Uspostavlja i održava električni luk - Vrši termičku obradu prije i poslije zavarivanja -ako je potrebno - Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške - Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju - Na osnovu određenog sastava čelika određuje dodatni materijal i termičku obradu ( iz tablica) - Vrši pripremu materijala za zavarivanje - Vrši pripajanje djelova (pozicija za zavarivanje) - Vodi pravilno elektrodu (za izradu korjena vara i njegovu popunu) - Vrši kontrolu zavarenog spoja - Primjenjuje mjere

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Demonstrira zavarivanje visokolegiranih čelika - REL postupkom zavarivanja

- Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka

vježba: - Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna, vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni položaj - Alat pribor i materijal: - Uređaj za zavarivanje, limovi, dodatni materijal, pribor za stezanje,izvor toplote za zagrijavanje i otpuštanje

73

prahom glava. materijal-sivi liv. u toku i poslije zavarivanja)vizuelno penetrantima i kontrolu na nepropustljivost .Navikava se na . hladno zavarivanje ili toplo zavarivanje .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . dodatni materijali.Uređaji za zavarivanje.izvor toplote za zagrijavanje i otpuštanje.( ili okretni sto).Priprema i čisti površine za zavarivanje . osnovni materijal.Navarivanje automatima pod prahom . dodatni materijal.Demonstrira zavarivanje sivog liva .Pričvršćava lim na podloške ili na pozicioner Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježba: . zavarivanje pod komandni ormarić.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Rad na automatima za zavarivanje sa prahom .Prepoznaje djelove . kolica.Vodi pravilno elektrodu . rezervoar za prašak i peć za sušenje praha) .Alat. elektrode za žljebljenje vježbe: . bušilice. pribor i materijal:limovi. čekići.Vrši kontrolu zavarenog spoja (prije.Na osnovu određenog sastava sivog liva određuje dodatni materijal i termičku obradu ( iz tablica). automat za zavarivanje. pribor i materijal: .Opisuje rad na kooperativan rad aparature za EPP: automatima za (ispravljač.Primjenjuje propisanu žicu i prašak u zavisnosti od hemijskog sastava i debljine osnovnog materijala i vrši regeneraciju praha .Alat.Zavarivanje sivog liva . pribor za stezanje .Vrši pripremu materijala za zavarivanje .REL postupkom zavarivanja Formativni ciljevi učenik zaštite pri zavarivanju . prašak 74 .

Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Zavarivanje ostalim postupcima .Rukuje uređajem za zavarivanje . plazmom.Nabraja ostale postupke: postupke aluminotermijsko zavarivanja zavarivanje. kontrolu u žljebove za toku zavarivanja i 75 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . elektronskim snopom.Sučeono i ugaono zavarivanje punjenom žicom u svim položajima . "K".Kontrola zavara prije. podvodno zavarivanje. zavarivanje laserom.Stiče naviku da koristi stručni jezik vježbe: .Zavaruje sučeono spojeve "I".Uviđa važnost očuvanja kvaliteta Vježba: .Opisuje kontrolu pripremljene prije.Vrši pripremu materijala. frikciono.materijal: . uzroke i posledice grešaka .Razlikuje .Primjenjuje mjere punjenom žicom zaštite pri radu .Uspostavlja i održava zavarivački luk .Stiče osjećaj o sistematičnosti u radu vježbe : .Pripaja djelove za zavarivanje . i određuje potrebu za zaštitnim gasom . "V".Razlikuje djelove i zadatak uređaja za zavarivanje . zavarivanje eksplozijom Kontrola zavarenih spojeva .limovi-osnovni materijal. sa podmetačima od bakra ili praška . ultrazvučno zavarivanje.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .učenik .Posjeta radnim organizacijama koje se bave ovim postupcima zavarivanja . u toku i .Demonstrira rad . indukciono.Alat. hladno.Kontroliše .Prepoznaje moguće greške zavarivanja. pribor . punjena žica .

zavareni uzorci . elektrolučno ili gasnim postupkom žljebi mjesta grešaka u zavaru Otklanja greške odgovarajućim postupkom zavarivanja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave posle zavarivanja vježba: . savijanje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik poslije zavarivanja Formativni ciljevi - - .Sredstva: . kao i postupak .Otklanjanje grešaka u zavarenom spoju - - - učenik zavarivanje Kontroliše pripojene djelove i pripremu za zavarivanje Kontroliše parametre zavarivanja (prema uputstvu) Kontroliše upotrebu dodatnog materijala.penetrante .Opisuje kontrole bez razaranja .Jača penetrantima samouvjerenost i Razlikuje samosvjesnost u ispitivanja na: radu kidanje.Posjeta firmi koja se bavi ispitivanjem i kontrolom zavara 76 . žice.Navikava se na sprečavanja samokontrolu grešaka i nastajanje napona Prepoznaje greške i način njihovog otklanjanja Brusi.Vizuelna kontrola zavarenih spojeva . praha Kontroliše tehniku rada Vizuelno kontroliše oblik i kvalitet zavara i prepoznaje greške Ispituje varove na nepropustljivost i vrši ispitivanje .Opisuje kontrole razaranjem - . žilavost i tvrdoću Prepoznaje vrste i uzroke grešaka u zavaru.

Radionica sa radnim mjestima za zavarivača. 1982. Darko Bajić. 2005. glodanje. tačnost. od kojih jedna treba da bude sa usmene provjere znanja. DUZ Srbije. opremi i poštovanju propisa zaštite).Prelazna ocjena na kraju školske godine.redovnosti i kvaliteta vođenja dnevnika. bušenje.god. 1980. materijalima. Beograd. god. DUZ Srbije . .god. preciznost. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 1987.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz: . "Montavar metalna nova" d.GBB" o.Viša stručna sprema iz područja mašinstva i obrade metala. 1987. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .god.5. Murska Sobota 1981.god. DUZ Srbije . M. Lendava. . . Beograd. Beograd. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika U toku klasifikacionog perioda učenik treba da ima najmanje dvije ocjene. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .o.. Beograd. Živčić Milan 6.Zavarivanje obloženom elektrodom . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 7. dvogodišnje mašinske škole: Lazar Filković . V stepen ili majstorski ispit odgovarajućeg smjera. uzorci alata i pribora.Elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnog i aktivnog gasa (MIG.MAG). 9. 1995. Bogoljub Bajić . . . skice. . Šojić Pavle i Pribićević Nikola .god.Opšta mašinska praksa za I razred mašinske škole: Nikola Prgomelja. Beograd. uz prethodno obrazovanje za zavarivača. 8. 1987. DTZ SRH .usmenih odgovora i aktivnosti učenika na časovima. odgovoran odnos prema alatu.rezač gasom za I i II raz. Beograd.o. Maribor.god. Nikolić . brušenje. instrumentima. urednost. "Varstroj"d. god. VKV.Modeli. Bogoljub Bajić . "Bajić.d. Nebojša Pribićević.Priručnik: Suština i tehnika postupaka električnog zavarivanja topljenjem metala i njihovih legura: Bogoljub Bajić. 77 .Zavarivanje i srodni postupci . 1999. god. Zagreb.d.Tehnologija rada zavarivač. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Zavarivanje volframovom elektrodom -TIG.Tehnološke osnove MAG postupka zavarivanja. Podgorica.provjere praktičnih znanja (razumijevanje poslova i zainteresovanost učenika. šeme.Radionica sa radnim mjestima za struganje.Osnovi mašinstva za I i II stepen stručne spreme mašinske struke OOUR "Stručna knjiga". Božidar Delić .

agregat.Primjena uređaja za zavarivanje 78 .Radionički crteži .Uređaji za MIG.10. rotacioni pretvarač.Naponi i deformacije . deformacije i stepen sigurnosti . .TIG.Oprema (tarnsformator.Dozvoljeni naponi.Uređaji za zavarivanje ispravljač.Tehnologija . gasno i aluminotermijsko zavarivanje Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .Pribor za stezanje . elektrootporno. invertor) .Nerazdvojivi spojevi Uvod u zavarivanje Metali i legure Površinska zaštita Ispitivanje materijala .Osnove mašinstva .Zavarivanje i lemljenje .Tehnički crteži .MAG.Površinska zaštita (vrste i materijali) . Povezanost predmeta Znanja .Vrste materijala za zavrivanje i njihova zavarljivost .

Razlikuje svojstva materijala kao funkciju vrste atoma i hemijske materijala veze .Razlikuje i upoređuje svojstva i primjenu obojenih metala legure .Poznaje dijagram stanja legura u sistemu Fe-C .znanja o metodama i postupcima rada u zavarivačkim poslovima. materijala i vremena.Uočava značaj i upotrebu guma 79 . .Razlikuje legure za lemljenje Plastične mase i .racionalno korišćenje energije.Prati liniju očvršćavanja legure .Analizira dijagram zatezanja dobijen ispitivanjem epruvete statičkim dejstvom sile .znanja o svojstvima materijala koja se koriste u zavarivačkim poslovima.da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju.Poznaje aluminijum i legure aluminijuma . Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 10 minuta.Analizira svojstva legura u zavisnosti od mikrostrukture Tehničko gvožđe .Razlikuje legure obojenih metala . .Određuje tvrdoću materijala statičkim i dinamičkim dejstvom sile . Usmeni ispit traje najviše 20 minuta.Poznaje osnove kristalografije i proces kristalizacije i legura .sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja. . . Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: . .znanja o karakteristikama i primjeni alata. na prijedlog ispitivača. pribora i uređaja koji se koriste u zavarivačkim poslovima.Određuje zateznu čvrstoću materijala statičkim metodama . kombinovana po složenosti na odgovarajući način iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.Uočava značaj i upotrebu plastičnih masa .Poznaje pojam makromolekula gume .2.Koristi fazne dijagrame .Analizira mehanička svojstva materijala . ISPITNI KATALOG Tip ispita: USMENO Nastavnik/aktiv sastavlja detaljan spisak ispitnih pitanja na osnovu ispitnog kataloga.Poznaje i upoređuje vrste čelika Obojeni metali i . lemljenje) Struktura metala .upotrebu odgovarajućih mjernih i kontrolnih postupaka.Određuje tehnološko-metalurška svojstva materijala (zavarljivost.Uočava uticaj stalnih i legirajućih elemenata na svojstva čelika . .poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline. . Standardi znanja koji se ocjenjuju na završnom ispitu Sadržaj Znanja i vještine Svojstva . Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja.Razlikuje vrste gvožđa .

opremu i uređaje Objašnjava TIG postupak zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava ostale specijalne vrste zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava EPP postupak zavarivanja.Razlikuje kompozitne materijale Poznaje vrste razdvojivih veza.Razlikuje gasovita goriva i poznaje njihovu upotrebu . pribore i opremu za zakivanje Poznaje meko lemljenje Priprema lemljene spojeve Čisti lemljene spojeve (mehaničko i hemijsko) Poznaje vrste lemova i dodatne materijale Zna temperaturu pri mekom lemljenju Poznaje tvrdo lemljenje Zna uređaje za tvrdo lemljenje Zna dodatne materijale za tvrdo lemljenje Razlikuje meko i tvrdo lemljenje Poznaje osnovna svojstva zavarenih spojeva Objašnjava formiranje zavarivačkog luka Objašnjava postupak REL zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava postupak rezanja elektrodama. opremu i uređaje Objašnjava vrste i oznake elektroda Zna označavanje zavarenih spojeva Zna dimenzionisanje šavova prema debljini materijala Zna pripremu elemenata za zavarivanje i oblike žljebova Objašnjava način vođenja elektroda Objašnjava različite položaje zavarenih spojeva Zna pojam navarivanja Poznaje metode ispitivanja zavarenih spojeva bez razaranja Poznaje metode ispitivanja zavarenih spojeva sa razaranjem Poznaje pojmove elastične i plastične deformacije Poznaje materijale i alate za obradu deformacijom Navodi podjelu i objašnjava vrste obrade deformacijom Objašnjava pojam mehaničkog rezanja. opremu i uređaje Objašnjava postupak rezanja plazmom.Uočava svojstva i poznaje zadatak maziva . opremu i uređaje Objašnjava pojam gasnog rezanja. opremu i uređaje Objašnjava MAG postupak zavarivanja. opremu i uređaje Poznaje značaj termičke obrade 80 Spajanje zakivanjem Spajanje lemljenjem Spajanje zavarivanjem Oblikovanje deformisanjem Obrada rezanjem Termička i . opremu i uređaje Poznaje i objašnjava MIG postupak zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava postupak gasnog zavarivanja.Sadržaj Goriva i maziva Kompozitni materijali Spajanje razdvojivim vezama Znanja i vještine . opremu i uređaje Objašnjava postupak elektrootpornog zavarivanja. njihov značaj i primjenu Zna spajanje vijcima i navrtkama Zna spojeve pomoću klinova i čivija Zna spojeve pomoću žljebova i ozubljenja Poznaje spojeve pomoću konusnih površina Poznaje spojeve čvrstim nalijeganjem Poznaje spojeve opružno – zateznim prstenovima Poznaje vrste zakovanih spojeva i način zakivanja Zna greške pri zakivanju Poznaje vrste zakovica i materijal od koga se izrađuju Zna da čita tehničko-tehnološku i radnu dokumentaciju Poznaje postupak izvođenja zakivanja Poznaje alate.

Zna primjenu parametara (temperatura. MAG.Zna i objašnjava automatske linije i uređaje za: elektrootporno.Zna tehnološke postupke izvođenja termičke i termohemijske obrade . dodatni materijali i oprema) u termičkoj obradi .Zna postupke. katalozi.Sadržaj termohemijska obrada Računari u tehnologiji za zavarivanje Automatizacija i mehanizacija u zavarivanju Znanja i vještine . vrijeme izvođenja. EPP. opremu i uređaje i dodatne materijale za zaštitu metalnim prevlakama i plakiranjem . slike. 81 . MIG. Literatura i drugi izvori . TIG i ostale vrste zavarivanja Dozvoljena pomagala .Zna primjere i primjenu termičke obrade u praksi . šeme veza. uređaja i postrojenja.Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika.Poznaje mogućnosti upotrebe računara u mašinstvu i zavarivanju . modeli i crteži elemenata.Tabele.

objašnjava atomsku zavarivanje strukturu.Zna šta je napon praznog hoda.znanje tehnološkog postupka spajanja i rezanja. . materijala i vremena. . Standardi znanja koji se ocjenjuju na završnom ispitu Sadržaji Znanja i vještine Uređaji za ručno elektrolučno . . princip provođenja elektriciteta kroz metale. izvora za napajanje .Prepoznaje suštinu rada transformatora i generatora.Obrazlaže rad ispravljača za zavarivanje . njihov sastav i oblogu . .znanje i vještinu izbora metala za spajanje i potrebnog alata. .Upoznaje se sa dodatnim materijalom za zavarivanje.Naziv predmeta: UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: .racionalno korišćenje energije.Vrši poređenje rada naizmjeničnom i jednosmjernom 82 .Prepoznaje uređaje u praksi . kao i mogućnosti i ograničenja njegove primjene . vrste struje kao i vrste talasa naizmjenične i jednosmjerne struje . zna šta je direktni i obrnuti polaritet . odnosno elektrodama za REL zavarivanje . .Objašnjava invertere za zavarivanje.Definiše pojam ručnog elektrolučnog zavarivanja.poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline. upotreba elektronike kod aparata za zavarivanje .racionalno korišćenje energije.Poznaje izvore naizmjenične i jednosmjerne struje za napajanje .da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju.Definiše šta je elektricitet. njegove prednosti kao i nedostatke .Definiše rad pretvarača i agregata.Poznaje podjelu i označavanje REL zavarivanja i elektroda.znanja o metodama i postupcima rada u zavarivačkim poslovima.Objašnjava specifičnosti zavarivačkog luka . ograničenja i prednosti u upotrebi. odnosno osnovnu klasifikaciju izvora napajanja . materijala i vremena. . . . njegove prednosti i mane kao i mogućnosti primjene .Razlikuje vrste elektroda. .znanje i objašnjenje principa rada uređaja. zna šta su režimi rada pri zavarivanju.poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.Navodi osnovne izvore struje za REL zavarivanje.Objašnjava rad transformatora.sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja. prema standardima .znanja o uređajima i njihovim karakteristikama koja se koriste u zavarivačkim poslovima.upotrebu odgovarajućih mjernih i kontrolnih postupaka. . provodnike .Vrši klasifikaciju izvora napajanja.Vrši poređenja spoljne karakteristike različitih uređaja .

zna njihove osobine i mogućnosti upotrebe Nabraja sastavne djelove i opisuje uređaje i pribor za zavarivanje Objašnjava mogućnosti mehanizacije i automatizacije zavarivanja Definiše pojam elektrootpornog zavarivanja u zaštitnoj atmosferi. kao i njihove bitne karakteristike Definiše osnovne sastavne elemente uređaja za elektrootporno zavarivanje Navodi elektrode i razlikuje upotrebu u zavisnosti od parametara rada Definiše struju kod uređaja za zavarivanje Shvata suštinsku razliku između uređaja za zavarivanje i opredjeljuje se za onaj za koji ocijeni da će dati najviši kvalitet u zavisnosti od zahtjeva Analizira uticaj režima zavarivanja na kvalitet spoja Određuje parametre za tačkasto. kao i njihove bitne karakteristike Definiše osnovne sastavne elemente uređaja za MIG-MAG zavarivanje Vrši poređenje primjenjenih žičanih elektroda kao i zaštitnog gasa za MIG-MAG zavarivanje. zna njegove oznake prednosti i nedostatke. zna šta je 83 . kao i njihova primjena u različite svrhe. linijsko ili šavno zavarivanje Definiše pojam gasnog rezanja i zavarivanja. Obrazlaže osnovne djelove uređaja i pribora za REL zavarivanje Poznaje mogućnosti multifunkcionalnih uređaje za zavarivanje Definiše pojam elektrolučnog zavarivanja u zaštitnoj atmosferi. kao i njihovu osnovnu podjelu Poznaje podjelu i označavanje kako postupka zavarivanja tako i dodatnog materijala prema standardima Prepoznaje suštinu postupka elektrootpornog zavarivanja.Sadržaji Uređaji za elktrolučno zavarivanje u zaštitnoj atmosferi Uređaji za elektrootporno zavarivanje Uređaji za gasno zavarivanje - Znanja i vještine strujom. poznaje suštinu gorivih gasova Poznaje načine prenošenja toplote. kao i mogućnosti upotrebe Navodi gorive gasove i njihove osobine. kao i njihovu osnovnu podjelu Poznaje podjelu i označavanje kako postupka zavarivanja tako i dodatnog materijala prema standardima Prepoznaje suštinu postupka MIG-MAG-TIG zavarivanja. zna šta je mješač gasova i mogućnosti njegove upotrebe Pravi razliku između naizmjenične i jednosmjerne struje kod TIG zavarivanja Objašnjava sastavne djelove aparata za TIG zavarivanje Shvata suštinsku razliku navedenih postupaka i opredjeljuje se za onaj za koji ocijeni da će dati najviši kvalitet u zavisnosti od zahtjeva Definiše osnovne vrste prenosa dodatnog materijala pri zavarivanju Nabraja zaštitne gasove.

redukcionog ventila za boce. kao i velikih rezervoara. poznaje gorionik za rezanje Upoznaje da upotrijebi redukcioni ventil i ventil za povratni udar. zna vrste plamena Upoznaje se sa čitavim sistemom kao i baterijama za gas.Sadržaji Uređaji za hladno zavarivanje - Uređaji za aluminotermijsko zavarivanje Frikciono zavarivanje Ultrazvučno zavarivanje Znanja i vještine sagorijevanje. kao i opasnosti pri njihovom rukovanju. zna šta je razvod gorivih plinova Uočava značaj nepovratnog ventila Definiše pojam aluminotermijskog zavarivanja kao i mogućnosti njegove primjene Nabraja materijal za zavarivanje. kao i zna da upotrijebi sav pripadajući alat i pribor Upoznaje opremu za AT zavarivanje i nabraja i obrazlaže svaku pojedinačnu stavku Interpretira osnovni princip zavarivanja na hladno Određuje potreban alat za spajanje Razlikuje metale kod kojih se primjenjuje Zna mogućnosti primjene Zna parametre i postupak Shvata kako se ostvaruje kontakt djelova Interpretira faze procesa Interpretira osnovni princip Interpretira uređaj i njegove sastavne djelove Razlikuje metode primjene Interpretira osnovni princip Interpretira proces spajanja Određuje primjenu Analizira i interpretira osnovni princip Određuje gdje se primjenjuje Interpretira efekat “dubokog zavarivanja” Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja laserom Određuje primjenu. zna da upotrijebi višenamjenski ključ za otvaranje ventila Obrazlaže upotrebu baterija za gasno rezanje i zavarivanje. kao i obrazlaže svaku pojedinu stavku Razlikuje moguću prednost AT zavarivanja u odnosu na druge postupke za zavarivanje šina Objašnjava postupak pripreme i samog zavarivanja AT postupkom. zna primjenu boca za gasove kiseonik i actilen Zna primjenu manometra. prednosti i nedostatke postupka Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja plazmom Određuje gdje se primjenjuje Zna suštinu rezanja plazmom Objašnjava mogućnosti i ograničenja primjene rezanja Zavarivanje livačko Zavarivanje elektronskim snopom Zavarivanje laserom i plazmom 84 . kao i suštinu njihovog rada Razlikuje boce kiseonika i acetilena. poznaje osobenosti kod zavarivanja skretnica i raskrsnica (ukrštanja) Poznaje osobitosti pri AT zavarivanju različitih šina (materijala).

Tabele. Literatura i drugi izvori . šeme veza. slike.Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika.Zna da odredi parametre (amperaža. uređaja i postrojenja. katalozi. modeli i crteži elemenata. 85 . protok gasa i plazme. rastojanje dizne od materijala) rezanja plazmom Dozvoljena pomagala .Sadržaji Znanja i vještine plazmom .

da li zna planirati i pripremiti postupak rada.da li se učenik osposobio za izvođenje lemljenja.sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja.Ispitni katalog praktičnog dijela završnog ispita Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: . .izvođenje korjena vara i njegova popuna . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .MAG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .priprema materijala za zavarivanje .da li se učenik osposobio za izvođenje osnovnih postupaka REL zavarivanja. . da li može prekontrolisati i ocijeniti kvalitet rada.poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.vođenje elektrode u horizontalnoj. .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .sposobnost učenika da odabere odgovarajući postupak prilikom obavljanja praktičnih zadataka.obloženom elektrodom (na osnovu crteža) . .znanja o tehnološkim postupcima obrade materijala i izrade djelova.izvođenje korjena vara i njegova popuna . . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .pripajanje pozicija za zavarivanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima .pripajanje pozicija za zavarivanje .priprema materijala za zavarivanje .pripajanje pozicija za zavarivanje .REL postupkom zavarivanja . . gasnog zavarivanja i rezanja i navarivanja. .vođenje elektrode u horizontalnoj.priprema materijala za zavarivanje .MIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .izvođenje korjena vara i njegova popuna 86 . i TIG postupaka zavarivanja.da li je učenik stekao osnovna znanja iz kontrole zavarenih spojeva i otklanjanja nastalih grešaka. materijala i vremena. . .sposobnost učenika da koristi odgovarajuće mjerne i kontrolne postupke.kontroliše zavareni spoj Zavarivanje austenitnih čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima . Spisak zadataka za završni ispit Zavarivanje čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima .da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju. MIG.racionalno korišćenje energije. MAG.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja . .

vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .priprema materijala za zavarivanje . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .vođenje elektrode u horizontalnoj. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .pripajanje pozicija za zavarivanje .priprema materijala za zavarivanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje aluminijuma TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .vođenje elektrode u horizontalnoj.pripajanje pozicija za zavarivanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje obojenih metala sučeono i ugaoni spojevi u horizontalnom i vertikalnom položaju .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .vođenje elektrode u horizontalnoj. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .izvođenje korjena vara i njegova popuna . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje austenitnih čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima .reparaturno zavarivanje (na osnovu crteža) .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .izvođenje korjena vara i njegova popuna .izvođenje korjena vara i njegova popuna .vođenje elektrode u horizontalnoj.pripajanje pozicija za zavarivanje .termička obrada (ako je potrebna) .priprema materijala za zavarivanje . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju 87 ..izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .vođenje elektrode u horizontalnoj.TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .pripajanje pozicija za zavarivanje .priprema materijala za zavarivanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje sivog liva.izvođenje korjena vara i njegova popuna .termička obrada (ako je potrebna) .priprema materijala za zavarivanje .termička obrada (ako je potrebna) .termička obrada (ako je potrebna) .MIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .izvođenje korjena vara i njegova popuna .vođenje elektrode u horizontalnoj.pripajanje pozicija za zavarivanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje obojenih metala sučeono i ugaoni spojevi u horizontalnom i vertikalnom položaju .

Ako se dio zadatka radi prije ispita.kontroliše zavareni spoj .koristi sredstva zaštite pri radu Gasno zavarivanje limova i cijevi (na osnovu crteža) . datih u ispitnom katalogu.rukovanje gorionikom za rezanje .koristi sredstva zaštite pri radu Gasno rezanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje aluminijuma . kao i sam zadatak.ručnim postupkom (na osnovu crteža) . član ispitnog odbora treba da ima uvid u tok rada.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja ..priprema materijala za zavarivanje . što mentor garantuje svojim potpisom.paljenje plamena . Konkretan sadržaj praktičnog zadatka za završni rad definiše se i određuje na osnovu okvirnog spiska zadataka.koristi sredstva zaštite pri radu Uputstva za sprovođenje završnog ispita Praktični rad na završnom ispitu obuhvata samostalan rad na proizvodu ili usluzi sa odbranom.termička obrada (ako je potrebna) .automatskim postupkom (na osnovu crteža) .u horizontalnoj.izvođenje korjena vara i njegova popuna .REL postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) . Ispitni odbor za svaki pojedinačni zadatak propisuje uslove rada: da li se kompletan zadatak radi pred komisijom ili je zadatak moguće do određene faze.priprema materijala za zavarivanje .vođenje dodatnog materijala.izvođenje korjena vara i njegova popuna .kontroliše zavareni spoj Gasno rezanje .rukovanje gorionikom za zavarivanje . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .priprema materijala za rezanje . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .pripajanje pozicija za zavarivanje . Tehničko-tehnološka dokumentacija radi se pod nadzorom mentora.priprema materijala za rezanje .paljenje plamena . uz odgovarajuću tehničkotehnološku dokumentaciju.termička obrada (ako je potrebna) . 88 .pripajanje pozicija za zavarivanje .vođenje elektrode u horizontalnoj.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .rukovanje gorionikom za automatsko rezanje . uraditi prije ispita a da se finalizacija zadatka uradi na samom ispitu. uz odgovarajuću tehničko-tehnološku dokumentaciju.paljenje plamena .

Završni ispit traje do četiri sata. 3. udžbenici. a predviđeno vrijeme za rad prekoračuje za više od 20%. Ispitna komisija priprema kriterijume za ocjenjivanje. čak i pri rješavanju jednostavnih problema. Dozvoljena pomagala Na praktičnom dijelu završnog ispita dozvoljena su sljedeća pomagala: .Znanja i vještine koje se provjeravaju i ocjenjuju na ispitima Na ispitima provjeravamo praktična znanja i spretnosti koje su učenici dobili u procesu praktičnog obrazovanja: jednim individualnim ispitnim radom na završnom ispitu. uređaji u skladu sa katalogom znanja. alati.pribor za crtanje. usmeni odgovori Usmeno Usmeno i pismeno 89 . Usmeni odgovor (odbrana) traje najviše 20 minuta. nesamostalan. . treba stalnu pomoć nastavnika ili člana komisije. br. Naziv predmeta Tehnologija Opšte mašinstvo Praktična nastava Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Obavezni načini provjeravanja znanja Usmeno i pismeno (test) Usmeno i pismeno (radovi na vježbama) Ocjena praktičnog rada. Na ispitu se radi finalizacija rada. pri čemu za pojedinačne zadatke poštuje sljedeće odnose: Područje ocjenjivanja Priprema zadatka Stručnost i izvođenje (kvalitet) Tehnička dokumentacija Odbrana Ukupno Udio 20-40% 40-60% 0-20% 10-20 100% Kandidat je ocijenjen ocjenom nedovoljan ako je pri izradi (provođenju) rada nezainteresovan. kalkulator. odnosno neodgovarajućim redosljedom. sa do tri zadatka (rada) na međuispitu. 5. 2. 1. Kandidat priprema dio rada prije ispita. po odobrenju ispitne komisije. Literatura i drugi izvori . . tehničke dokumentacije i usmeni odgovor (odbranu). OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA Red. 4. u zavisnosti od vrste zadatka.priručnici. po odluci ispitne komisije. ako često krši propise o zaštiti na radu ili radne postupke – operacije izvodi nepravilno. Međuispit traje do šest sati i uključuje izradu ispitnog rada. 3.mašine.Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. kao i kad je upotreba materijala mnogo veća od potrebne. odbranom rada.

pismeno. 7.4.odrasli ne polažu međuispit kod dualnog obrazovanja. 6. vježbe. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA U skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama. Standardi znanja. .praktičnog rada sa odbranom. Nastavnik Visoka mašinstvo metala 90 .usmenog ispita iz stručno-teorijskog predmeta i . Tehnologija Nastavnik Visoka metala Opšte Mašinstvo i obrada 2. Kao stručno-teorijski predmet učenik polaže Tehnologiju ili Uređaje za zavarivanje. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH Programi iz stručnog obrazovanja koji su pripremljeni za mlade izvode se i za odrasle u skladu sa polaznim osnovama za prilagođavanje izvođenja obrazovnih programa obrazovanju odraslih tako da: .škola izradi prilagođen program praktičnog obrazovanja s obzirom na poslove i zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja. razvrstani po taksonomskim stepenima i način provjeravanja dati su u ispitnom katalogu. čemu se uzimaju u obzir načini provjeravanja znanja (usmeno. škola bi izradila individualni program (nacrt) uzimajući u obzir odluku o usmjerenju. realizovali slobodne aktivnosti i obavili profesionalnu praksu. 5. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA Red. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih predmeta tekuće godine postigli prelaznu ocjenu.pismenog ispita iz Maternjeg jezika i književnosti. . . Uslov za izlazak na ispit je priložen ovjeren dnevnik rada praktične nastave za sve tri godine.iz nastavnog plana izostavljaju se predmeti Fizičko vaspitanje i slobodne aktivnosti. koji time prestaju biti uslov za završetak obrazovanja. obaveze iz praktičnog obrazovanja u procesu rada i završni ispit. . Individualni program omogućava prilagođeno izvođenje kako bi učenici dostigli propisani stručni standard u svim predmetima. predmeta područje rada Mašinstvo i obrada 1.za odrasle ne vrijede uslovi za napredovanje koji su određeni u programima nego uslovi koje utvrdi škola u nacrtu izvođenja obrazovnog programa za odrasle. odraditi sve slobodne aktivnosti. praktični rad) određeni obrazovnim programom. Završni ispit se sastoji iz: . Škola je obavezna da odraslima ponudi sportske aktivnosti kojima se odrasli mogu dobrovoljno priključiti. odnosno nadležni Savjet.obrazovni program Zavarivač/Zavarivačica – potrebno je završiti zadnju godinu obrazovanja sa pozitivnim ocjenama iz svih predmeta. Za završetak srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju . .provjeravanje znanja izvodi se putem ispita pri. O tipu ispita iz maternjeg jezika i književnosti odluku donosi Zavod za školstvo. Naziv Profil stručne spreme – Izvođač nastave Stručna sprema br.

4. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA Obrazovni program može da se izvodi u školskom ili dualnom obliku 8. SLOBODNE AKTIVNOSTI Slobodne aktivnosti učenika sastavni su dio nastavnog plana i obrazovnog programa.teorijska nastava V. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE Broj časova kod kojih se Vrste nastave Red.praktična nastava 9. Opšte mašinstvo II 108 72 36 3. 91 . Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Nastavnik Nastavnik Visoka Visoka Profil stručne spreme – područje rada Mašinstvo i obrada metala. Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome da doprinose kako rekreaciji i opštekulturnom uzdizanju učenika. Praktična nastava Instruktor Srednja 4.Red. tako i upotpunjavanju stručnog znanja. časova na grupe T V P T V P I 72 56 16 Tehnologija 1. Naziv predmeta Izvođač nastave Nastavnik Stručna sprema Viša Srednja 3. 5. Slobodne aktivnosti sadrže obavezne i sadržaje po izboru učenika. II 72 56 16 I 108 72 36 2. Ukupno odjeljenje dijeli Naziv predmeta Razred br. 5. Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Praktična nastava II III III I II III 72 66 33 360 432 660 56 52 33 360 432 660 360 432 660 16 14 T. br.1. prethodno obrazovanje za zavarivača Majstorski ispit za zavarivača VKV – V stepen zavarivač Majstorski ispit za zavarivača VKV – V stepen zavarivač Mašinstvo i obrada metala Ekonomija 8.vježbe P.

tehnike i nastavne tehnologije.organizovanje dopunske i dodatne nastave i dr. 92 .dani sporta.učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznavanju određenih oblasti. Program profesionalne prakse mora biti u korelaciji sa programom stručnoteorijskih predmeta. . muzička. . . mjesto i vrijeme izvođenja) evidentiraju se u posebnim rubrikama u odjeljenskim knjigama. .posjete institucijama i preduzećima koja su stručno vezana s obrazovnim programom koji se realizuje. PROFESIONALNA PRAKSA Učenici I i II razreda obavljaju profesionalnu praksu nakon završetka nastavne godine. Profesionalna praksa se ne ocjenjuje.filmske. Dnevnik profesinalne prakse potpisuje lice zaduženo za realizaciju programa.posjete sajmovima informatike. u skladu sa nastavnim planom. tehnički i internet klub i dr. saobraćajni propisi. Sadržaji po izboru učenika: . 10. Obavezni sadržaji vezani za stručno-teorijsko područje: . a u trećem razredu 33 časa godišnje). šeme ili neke druge elemente tehnološko-tehničke dokumentacije. ali su učenici obavezni da realizuju sadržaje slobodnih aktivnosti jer je to uslov za napredovanje u viši razred. pozorišne. ali je uslov za završetak razreda. . Program slobodnih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg plana rada škole i to: Obavezni sadržaji vezani za opšteobrazovno područje: . likovna.ekološke aktivnosti. polazeći od utvrđenog broja časova u nastavnom planu (u I i II razredu po 36 časova godišnje.posjeta istorijskim spomenicima. . muzičke predstave i likovne izložbe. . .učešće u raznim sekcijama (sportska. Profesionalna praksa izvodi se u odgovarajućim preduzećima ili objektima škole. muzejima. Podatke o profesionalnoj praksi (ime i prezime učenika.). Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje.socijalni rad učenika. kao i za završetak obrazovnog programa. literarna. uz priložene skice. Za izradu programa profesionalne prakse i njenu realizaciju zadužena je škola.informatička. prva pomoć. O realizaciji programa profesionalne prakse učenik je obavezan da vodi dnevnik profesionalne prakse u koji upisuje sadržaje rada po danima. dramska.Program slobodnih aktivnosti priprema škola. sajmu knjiga i dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful