OBRAZOVNI PROGRAM

ZAVARIVAČ

SADRŽAJ OPŠTI DIO .................................................................................................. 3 1. NAZIV PROGRAMA: ZAVARIVAČ/ZAVARIVAČICA ................................................. 3 2. NASTAVNI PLAN ....................................................................................... 3 POSEBNI DIO ............................................................................................... 5 1. PREDMETNI PROGRAMI ............................................................................... 5 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI: .................................................................... 5 1.2. STRUČNO TEORIJSKI PREDMETI .................................................................. 6 1.2.1. OPŠTE MAŠINSTVO ............................................................................... 6 1.2.2. TEHNOLOGIJA .................................................................................. 16 1.2.3. UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE ................................................................... 29 1.2.4. PREDUZETNIŠTVO .............................................................................. 41 1.3. PRAKTIČNA NASTAVA ............................................................................ 46 2. ISPITNI KATALOG .................................................................................... 79 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA .................................................. 89 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA..................... 90 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ......................... 90 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH .......................... 90 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA .......................... 90 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA .............................. 90 8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................... 91 9. SLOBODNE AKTIVNOSTI ............................................................................ 91 10. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................ 92

2

OPŠTI DIO 1. Naziv programa: ZAVARIVAČ/ZAVARIVAČICA 2. Nastavni plan
Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Nastavni predmeti - grupe predmeta Opšteobrazovni predmeti Maternji jezik i književnost Matematika Strani jezik Informatika Fizičko vaspitanje Društvena grupa predmeta Istorija Geografija Sociologija Prirodna grupa predmeta Fizika Biologija Hemija 16 3 2 576 108 72 1 1 36 36 2 12 3 2 2 5 10 1 32 36 180 360 36 1152 7 12 1 32 36 72 432 108 72 72 252 432 36 1152 2 1 3 20 1 32 33 66 33 99 660 33 1056 8 264 36 36 72 1272 216 144 138 33 531 1452 105 25 dana 3360 105 1 1 36 36 2 72 36 36 72 3 3 2 2 2 108 108 72 72 72 2 72 2 66 2 2 2 72 72 72 2 2 2 66 66 66 246 246 210 72 210 I sed. god. sed. II god. sed. III god. Ukupno

UKUPNO A B Stručno-teorijski predmeti 1. 2. 3. 4. Opšte mašinstvo Tehnologija Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo

UKUPNO B Praktična nastava sa C tehnologijom zanimanja D Slobodne aktivnosti E F Profesionalna praksa Broj časova

10 dana

15 dana

G Broj radnih sedmica Ukupno (A+B+C+D) = 3.360

3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - omogućiti svestran razvoj pojedinca i njegovu socijalnu integraciju; - osposobiti učenike za planiranje, pripremu, izvođenje, kontrolu i vrednovanje rada u zanimanju; - osposobiti učenika za čitanje tehničke dokumentacije; - produbiti i proširiti opšte obrazovanje u funkciji struke i obezbijediti - stručno-teorijska i praktična znanja, za kvalitetan rad u zanimanju; - osposobiti učenika za rezanje i obradu djelova električnim lukom i gasnim postupkom; - osposobiti učenika za zavarivanje i navarivanje djelova ručnim i elektrolučnim postupkom; - osposobiti učenika za zavarivanje električnim lukom u zaštiti inertnih gasova i mješavini gasova; - osposobiti učenika za spajanje djelova elektrootpornim zavarivanjem;
3

.Ako se za upis prijavio veći broj kandidata od broja raspisanih mjesta Ministarstvo prosvjete i nauke donosi odluku o dopunskim kriterijumima za upis. priborima i uređajima za zavarivanje.. 5. . navarivanje i siječenje djelova gasnim postupkom. mjere bezbjednosti i sprečavanja nesreća. . uređaja i pribora. Izuzetno. Uslovi za upis. obrazovanje u 4 . . 6. Trajanje obrazovanja .steći znanja za ispunjavanje potrebne radne dokumentacije i dokumenata o evidenciji stanja. realizovali slobodne aktivnosti i obavili profesionalnu praksu.Obrazovanje traje tri godine.uvjeriti se da je primijenjena zaštita od opasnosti.U redovnom obrazovanju učenici prelaze u viši razred ako su iz svih predmeta tekuće godine postigli prelaznu ocjenu. .rukovanje alatima. .brinuti o vlastitim aspektima zdravlja i zdravlja svojih kolega.Odrasli napreduju po programu u skladu sa planom za izvođenje obrazovnog programa za odrasle. mogu se upisati lica koja su završila osnovnu školu ili završila dvogodišnju stručnu školu i nijesu starija od 17 godina. .Lica koja su završila dvogodišnju stručnu školu mogu se uključuti u drugi ili treći razred srodnog zanimanja uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita.osposobiti učenika za zavarivanje. odnosno uključivanje u program za obrazovanje odraslih . mjere zaštite. .steći osnovna znanja o preduzetništvu. Obrazovanje koje se stiče . .Za upis u dualni oblik obrazovanja potrebno je da učenik ima sklopljen ugovor sa poslodavcem. koji donosi škola. u sladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju. . . .Završetkom obrazovnog programa učenik stiče srednje stručno trogodišnjem trajanju – ZAVARIVAČ. Prohodnost . u školu se mogu upisati lica do 18 godine uz odobrenje Nastavničkog vijeća škole.razvijati ekološku svijest i odgovornost u poštovanju mjera zaštite na radu i zaštiti okoline. Lica koja su napunila 18 godina uključuju se u program za obrazovanje odraslih.U školu za sticanje srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju – obrazovni program Zavarivač/Zavarivačica.razvijati sposobnost socijalne komunikacije i spremnost za razvijanje međuljudskih odnosa.osposobiti učenika za spajanje djelova postupkom mekog i tvrdog lemljenja. 7. 4.

GEOGRAFIJA 1. INFORMATIKA 1.1. BIOLOGIJA SA EKOLOGIJOM 1.4. HEMIJA 1.1. FIZIČKO VASPITANJE 1.7.1. ISTORIJA 1.1.3.1.6. MATEMATIKA 1.9.1.11. SOCIOLOGIJA 1.10. PREDMETNI PROGRAMI 1.5.1.1.1. STRANI JEZIK 1.1.8.POSEBNI DIO 1.1.1.1. MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI: 1. FIZIKA 5 .2.

dijagrame. 6 .teorijska nastava. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 72 72 144 Vježbe 36 36 72 Praktična nastava Ukupno 108 108 216 T .Konstruiše jednostavnije mašinske proizvode. tabele. OPŠTE MAŠINSTVO 1. STRUČNO .Nauči da koristi priručnike. . . .2.2.Razvija osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu. odjeljenje se ne dijeli na grupe 3.TEORIJSKI PREDMETI 1.Upozna način označavanja po standardu mašinskih materijala. uputstva i propise. . . neophodnom za komuniciranje u struci.1.1. . Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenik će biti u mogućnosti da: .Izrađuje tehničko-tehnološku dokumentaciju. .Stekne nephodna znanja o strukturi materijala i uticaju strukture na promjenu svojstva materijala. . standarde.Poštuje ekološke zahtjeve i razvija osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala.vježbe. tabele i druge vrste stručnih tekstova. . odjeljenje se ne dijeli na grupe V . .Zna pravilan i racionalan izbor materijala.Čita i razumije tehničke crteže. u skladu sa standardima. Naziv predmeta: OPŠTE MAŠINSTVO 2. šeme i tehničku dokumentaciju.Ovlada stručnom terminologijom.Crta jednostavne tehničke radioničke i sklopne crteže mašinskih elemenata i manjih sklopova.

Projekcije tijela crtanje tijela u izometriji na osnovu projekcija .Upoznaje se sa skicom jednostavne tehnikom izrade elemente jednostavnijih crteža Geometrijske konstrukcije .Razvija tehničku . elipsu Osnovi nacrtne geometrije i tehničkog crtanja .Crta simetrale duži geometrijske i uglova konstrukcije .Crta projekcije oktanata tačke na jednu.Razlikuje centralno . kvadrat. zaglavlje i standardima. .Crtanje geometrijskih konstrukcija . osjećaj za kotne linije. priborom za red i urednost šrafira.Spaja prave linije lukom datog poluprečnika .Upoznaje pojam projiciranje kvadranata.Crtanje kontura mašinskih djelova . vježbanjem na tolerancijama i primjerima njihovom .Dijeli duž na njednakih djelova .Upoznaje se sa: kulturu.Razlikuje koso i ortogonalno .Razvija osjećaj za .Ovladava tehnikom razmjerama.Ispisuje tehničko primjenom u pismo mašinstvu . ispisuje tehničko crtanje.Crtanje projekcija na osnovu izometrijskog izgleda . pravilnog kotiranja zaglavljima.Rad u olovci Vježbe: .Upoznaje pojam i kulturu i paralelno osnovne elemente projiciranje projektovanja .Navodi i nabraja preciznost I normalne prave osnovne urednost . crtanje mašinskih elementa uz upotrebu pravila posebnih pogleda. šestougao. aksonometrije dvije i tri ravni .Razvija tehničku . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnovi tehničkog crtanja .4.Prostorno prikazuje . pozicione oznake vrstama tehničkih elemenata crteža. i šrafiranja sastavnicama. petougao.Izvlači osnovne i .Crta projekcije osnovnih geometrijskih 7 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . presjeka i . .Dopunjavanje pogleda.Upotreba linija .Crta paralelne i .Konstruiše pravilan trougao.Crta projekcije duži u opštem i specijalnom položaju .

pravougaonik.Upoznaje se sa pojmom presjeka .Crta prodore tijela .Crta i označava presjeke .Izrada prvog grafičkog rada - - - - Kotiranje . presjeke i skraćenja.Crta razvijene površine tijela .Crta presjeke uskih elemenata.Kotira i označava metrički i cijevni navoj 8 . oblika i položaja i kvalitet obrade površina .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik likova u opštem i specijalnom položaju (kvadrat.Upoznaje osnovna načela kotiranja i elemente kotiranja . posebne i djelimične izglede Prikazivanje mašinskih elemenata Navodi razdvojive i .Ispisuje tolerancije dužina. kao i pojednostavljenjim a pri crtanju . trougao) Crta projekcije geometrijskih tijela u opštem i specijalnom položaju Crta u izometriji jednostavne elemente na osnovu ortogonalnih projekcija Crta jednostavne elemente u ortogonalnoj projekciji i aksonometriji Razlikuje prednosti i nedostatke pojedinih načina prikazivanja tijela Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave pojednostavljenog crtanja .Crta vijak i navrtku nerazdvojive veze .Razvija osjećaj preciznosti .Kotiranje crteža Vježbe: .Kotira i označava vrijednosti kota na crtežu . rad u .Prikazivanje mašinskih elemenata.Razvija svijest o potrebi kvalitetnog rada Vježbe: .Kotira uprošćeno i tabelarno .Upoznaje se sa pravilima prikazivanja djelova i njihovih detalja.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Određivanje tolerancija iz tabela .Razumije pojam kvaliteta površine i zna načine označavanja stanja površina .Upoznaje.Izrada drugog grafičkog rada 9 .Crta zupčanike i lančanike .Definiše pojam tolerancija oblika i položaja .Navodi i objašnjava .Navodi i objašnjava Varinjonovu teoremu Tehnički crteži .Određuje moment sile za tačku grafičke i analitičke uslove ravnoteže sistema sučeljnih sila .Navodi i objašnjava sila aksiome statike .Iz tabela određuje dozvoljena odstupanja kod izradaka kod kojih na crtežu tolerancije nijesu propisane Osnovni pojmovi i aksiomi statike / Sistem sučeonih sila u ravni .Navodi i objašnjava moment sile za tačku .Označavanje stanja površina .Postavlja analitičke pojam veze i uslove ravnoteže reakcije veze sistema sučeonih .Navodi i objašnjava .Određivanje nalijeganja .Navodi i objašnjava .Izrada radioničkih crteža datog sklopa .Iz tabela čita Prema vrijednosti zanimanju odstupanja za zadate tolerancije i izračunava veličinu tolerancijskog polja . kotiranje tolerisanih dužina .Crta spojeve klinovima .Analizira veličinu tolerancija i postupke kojima se one mogu dostići .Kotiranje tolerisanih dimenzija .Uproćšeno crta zavarene sastave Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave olovci .Sa sklopnog crteža preciznosti u radu određuje tolerancije/nalijeg . položaj i veličinu toleranciskog polja.Upoznaje radionički crtež i sklopni crtež .Stiče osjećaj .Zna pojedine vrste nalijeganja Vježbe: .Crta opruge .Razlaže silu na komponente pojam sile i grafičkom podjelu sila metodom .Stiče pozitivnu anja orjentaciju . razumije i objašnjava pojam tolerancije.

Navodi vrste ravanskih nosača i vrste opterećenja kod njih .Stiče osjećaj preciznosti u radu Središte masa . definiše i objašnjava statički određene ravanske pune nosače Socijalizacijski ciljevi učenik . definiše i objašnjava osnovne statičke veličine u poprečnom presjeku ravanskih punih nosača . linije (luk. definiše i objašnjava pojam trenja i navodi vrste trenja .Stiče sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Slaže paralelne .Navodi.Iz tabela bira koeficijent trenja .Pretvaranje mjernih jedinica . isječak) . figure.Konstruiše statičke dijagrame grafičkom i analitičkom metodom . paralelogram. duž.Grafičko rastavljanje dvije sile .Navodi.Određivanje momenta sile Vježbe: Grafički rad: . opterećenih kombinacijom različitih opterećenja . grede sa prepustima i konzole odrediti reakcije oslonaca i konstruisati statičke dijagrame . definiše i sile.Navodi.Izračunava osnovne 10 .Razlikuje materijale u zavisnosti od trenja .Postavlja uslove sprega ravnoteže spregova . razlaže sile na objašnjava spreg komponente sila i moment . trougao. definiše i objašnjava pojam težišta tijela Trenje .Određuje reakcije veza grafički i analitički punih ravanskih nosača.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Sistem proizvoljnih sila u ravni .Stiče osjećaj preciznosti u radu .Na primjerima proste grede. definiše i objašnjava trenje klizanja i trenje kotrljanja Brzina i ubrzanje .Definiše i .Grafičko i analitičko određivanje sila i ravnoteže .Određuje smjer sila trenja .Određuje težište homogenog tijela.Razlikuje trenje klizanja i trenje kotrljanja .Navodi.Navodi.Navodi.Na primjerima određuju uticaj sila na posmatrani mašinski dio i sistem Ravanski nosači .

energija.Pretvara jedinice mjere . stepen iskorišćenja Formativni ciljevi učenik veličine koje opisuju kretanje na osnovu zadatih podataka . . definiše i objašnjava pojam dozvoljenog napona i stepena sigurnosti Vježbe: .Definiše i objašnjava pojmove rad. brzine.Informativni ciljevi i sadržaji učenik objašnjava pojam kretanja.Pronalazi primjere . snaga.Navodi. ugaone brzine.Uočava važnost povećanja stepena iskorišćenja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Za zadate uslove napona i određuje napon i deformacije deformacije .Navodi. definiše i objašnjava Hukov zakon .Određivanje napona i deformacija. snaga . naponom naprezanja.Na osnovu zadatih podataka određuje snagu . ubrzanja.Izračunavanje stepena iskorišćenja i Snage Naponi i deformacije . kružnog kretanja Rad.Razvija pozitivan odnos prema struci Vježbe: . puta. definiše i mašinskih djelova. Primjena Hukovog zakona 11 .Navodi . objašnjava pojam koji su pod opterećenja.

Navodi materijale .Pojašnjava vezu .Iz tabela bira vijke spojevi pomoću u zavisnosti od klinova.Objašnjava odgovarajuće veze postupak pripreme limova za zakivanje .Skiciranje opruga.Navodi vrste.Stiče osjećaj preciznosti u radu .Stiče osjećaj preciznosti u radu .Uprošćeno crta razne vrste spojeva i način zakivanja .Zna materijale za zakivke i kriterijum izbora zakivaka .Crtanje navojnih spojeva .Detaljno objašnjava opterećenje i deformacije kod pojedinih vrsta opruga Socijalizacijski ciljevi učenik .Navodi vrste zavarenih spojeva i simbole .Navodi materijal za opruge .Definiše način pripreme pozicija spojeve za primjenu .Bira odgovarajuću . rad u olovci 12 .Upoznaje zakovane .Navodi svojstva lemljenih spojeva . čivija i zadatih uslova žljebni spojevi) primjene .Stiče sigurnost u radu Vježbe: .Upoznaje se sa vrstama i namjenom opruga i njihovim karakteristikama . .Određuje način za vijke i navrtke osiguranja navojnih spojeva od odvrtanja Nerazdvojivi spojevi .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Podjela mašinskih elemenata Razdvojivi spojevi .Upoznaje osnovne pojmove o zavarenim spojevima .Stiče sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Navodi podjelu i vrstu nerazdvojive vrste nerazdvojivih veze u zavisnosti spojeva i njihovu od zadatih uslova primjenu .Objašnjava svojstva i nosivost lijepljenih spojeva Elastične veze . između materijala svojstva i primjenu za vijke i navrtke i razdvojivih spojeva njihove namjene (navojni spojevi.

Cilindrični zupčasti par.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Osovine i vratila .Bira materijal za ležišne čaure i posteljice . crtež -proračun. konstrukcija i crtež lančanog.Detaljno obrazlaže postupak demontaže ležaja.Stiče pozitivnu Orjentaciju Prema zanimanju Vježbe: .Analizira elemente pojmove kod koji utiču na cilindričnih nosivost zupčastih zupčastih parova.Osovinica. rad u olovci .Razumije ulogu spojnica i svojstva pojedinih vrsta spojnica . njihovo označavanje i prikazivanje na crtežu .Upoznaje se sa podjelom i svojstvima lezista Formativni ciljevi učenik .Razumije osnovne greške pojmove kod 13 . način ugradnje i održavanja ležaja . konstrukcija.Stiče osjećaj sigurnosti i samopouzdanja u radu Vježbe: .Uočava moguće . parova konusnih zupčastih .Stiče osjećaj Sigurnosti i samopouzdanja Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Izbor ležaja iz kataloga Spojnice .Skiciranje osovina i vratila. osovina i vratila.Crta standardni i primjenom profil zupca elemenata za . proračun.Upoznaje se sa odnos podjelom.Crta osovinice.Stiče pozitivnu orjentaciju Prema zanimanju Elementi za prenos snage .Bira postupak određivanja prečnika osovine ili vratila u zavisnosti od opterećenja i bira material . vrstama .Izrada grafičkog rada .Upoznaje se sa konstruktivnim oblicima: . kaišnog ili remenog prenosnika .Bira odgovarajuću parova i pužnih vrstu prenosa u parova zavisnosti od .Crta cilindrični prenos snage zupčanik .Razumije osnovne .Analizira načine podmazivanja ležišta i razlikuje naprave za dovod i podmazivanje ležišta .Navodi materijale zadatih uslova za izradu zupčanika . njihovom primjenom i karakteristikama Ležajevi i ležišta .Računa prenosni .Navodi vrste i karakteristike ležajeva.Detaljno objašnjava način ugradnje i puštanje u pogon spojnice .Određuje kriterijum izbora i primjene pojedinih vrsta spojnica Socijalizacijski ciljevi učenik . osovine i vratila .

Upoznaje se sa mogućnostima EXCELA Formativni ciljevi učenik .Ristivojević D.Izrađuje jednostavne crteže mašinskih elemenata: crta.Razumije način prenosa snage. Papić. Beograd.1986. . .Drapić.Drapić.:Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom. . Zavod za udžbenike.Oblikuje jednostavan tabelarni prikaz koristeći matematičke operacije.Crta lančanike . 2006. Zavod za udžbenike.Drapić. za sve profile. i drugi: Tehničko crtanje sa mašinskim elementima. 2004. grafički predstavlja rezultate .Knez.Đorđević. M. . kotira. i drugi : Mehanika. 2003. svojstva i podjelu kaišnih i remenih parova Primijena računara u . Zavod za udžbenike. S. .Stiče pozitivnu orijentaciju Prema zanimanju Vježbe: .Todić.Upoznaje se sa osnovnim računarskim programima za crtanje (Auto Cad ili drugi) .Informativni ciljevi i sadržaji učenik lančanih parova . letnik strojnih šola. 2004. . Beograd.: Zbirka riješenih zadataka iz mašinskih elemenata I. D.Crta kaišnik i remenicu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave mašinstvu .Štampa urađeni crtež . Zavod za udžbenike.Navodi način označavanja lanaca . 2004.Oblikuje dopis i druge dokumente i štampa ih .. Beograd.: Mašinski elementi I.Stiče osjećaj sigurnosti u radu .Rad sa softerskim paketima za obradu teksta i tabela za crtanje 5. Zavod za udžbenike. i drugi: Mehanika I – statika i otpornost materijala sa zbirkom zadataka. 2005. Z. za sve profile.Upoznaje se sa operativnim sistemom WINDOWS . sortira ispis po abecedi. Beograd. S.Plavšić.Razumije mogućnosti upotrebe računara u mašinstvu . A. S. .: Mašinski elementi I I. i drugi: Grafički zadaci iz mehanike.Iz kataloga naručuje djelove . Zavod RS za školstvo. Zavod za udžbenike. Okvirni spisak literature i drugih izvora . za sve profile. Beograd. udžbenik za 1. Beograd. Zavod za udžbenike. Beograd. označava stanje površina . 14 .Izvodi osnovne manipulacije sa datotekama i prilagođava ih sopstvenim potrebama . S. 2005.

:Tehničko crtanje u slici s kompjuterskim aplikacijama. .Zavarivanje i lemljenje 15 . uzorcima alata. Ć. Zavod RS za šolstvo.. dijaprojektorom sa odgovarajućim slajdovima. 9. od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja. kontrolne vježbe. Koludrović-Harbić. . Koludrović. V.Stepen sigurnosti . Zagreb.Tehnički crteži . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Radionički i sklopni crteži . letnik strojnih šola. R. Zagreb. grafoskopom.Naponi i deformacije . A/V sredstvima. Školska knjiga. Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda. deformacije . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Školska knjiga. 8.Knez. testovi) . i drugi : Mehanika. 2002. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. A. 10.Visoka stručna sprema iz područja mašinstva. mjernim instrumentima i drugim. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Nerazdvojivi spojevi Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .Špiranoc. računarom sa odgovarajućim softverom za crtanje.Praktična nastava .I. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . priručnik za tehničko crtanje.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena: stolovima sa odgovarajućim priborom za crtanje. 2002.najmanje po jedan u klasifikacionom periodu i usmeni odgovori učenika. delovni zvezek za 1.Dozvoljeni naponi.: Tehnička mehanika. 2003.Koludrović..U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pismeni radovi učenika (grafički radovi-četiri. modelima i šemama sklopova i podsklopova mašina. 7. 6. Povezanost predmeta Znanja .

. TEHNOLOGIJA 1.Steći neophodna znanja o strukturi materijala i uticaju strukture na promjenu svojstava materijala.Razviti osjećaj i brigu za očuvanje životne sredine. gumenih i kompozitnih materijala. . 16 .Steći znanja za spajanje mašinskih djelova zavarivanjem.Razviti osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu. .Upoznati vrste.1. . .Upoznati svojstva.Steći znanja za termičku i termohemijsku obradu elemenata. svojstva i primjenu plastičnih. . neophodnom za komunikaciju u struci.Steći znanja za spajanje mašinskih djelova zakivanjem.Poštovati ekološke zahtjeve i razvijati osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala.Osposobiti se za pravilan i racionalan izbor materijala. vrste i primjenu goriva i maziva. . . .2. Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA 2.Upoznati svojstva tehničkih materijala. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici će: . .Steći znanja za spajanje mašinskih djelova lemljenjem. odjeljenje se ne dijeli na grupe Vježbe .Osposobiti se da koristi metode ispitivanja materijala .Steći znanja o vrstama i karakteristikama materijala. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 56 56 112 Vježbe 16 16 32 Praktična nastava Ukupno 72 72 144 Teorija .odjeljenje se ne dijeli na grupe 3. .teorijska nastava.2. .Ovladati stručnom terminologijom. .Steći znanja za obradu materijala sječenjem i rezanjem. . .Upoznati vrste i karakteristike tehničkih gasova. karakteristike i njihovu primjenu u mašinstvu. .

Analizira tehnike i prirode .Razlikuje svojstva .Opisuje i nabraja statičkim dejstvom tehnološka svojstva sile materijala .Analizira i razlikuje ispitivanje materijala bez Preporuke za izvođenje nastave .Pozanaje mehanička električna.Razvija pravilan .Navodi i objašnjava . Rokvelu i Vikersu 17 .Analizira dijagram dinamičke metode zatezanja dobijen ispitivanja tvrdoće ispitivanjem .Analizira odgovornosti statičkim dejstvom mehanička sile (ispitivanje svojstva materijala zatezne čvrstoće .Navodi električna.Određuje tehnološka svojstva materijala .Razumije odnos svojstva materijala .Mjerenje tvdoće po Brinelu.Navikava se na svojstva materijala magnetna i tačnost .Objašnjava i ilustruje epruvete statičkim ispitivanje materijala dejstvom sile dinamičkim dejstvom .Određuje tvrdoću sile materijala .Ispitivanje zatezne čvrstoće .Definiše.CD sa odgovarajućim materijalima . atoma i hemijske naukama toplotna i magnetna veze .4.Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .Razlikuje i analizira ispitivanje materijala dinamičkim dejstvom sile kroz ispitivanje dinamičke čvrstoće i ispitivanje žilavosti .Opisuje ispitivanje materijala bez materijala razaranja i navodi dinamičkim metode dejstvom sile . opisuje materijala kao odnos prema svojstva materijala funkciju vrste prirodnim . .Objašnjava i ilustruje toplotna svojstva .Navodi i objašnjava ispitivanje metode ispitivanja materijala tvrdoće materijala statičkim dejstvom statičkim dejstvom sile prema sile zateznoj čvrstoći .Razvija osjećaj ispitivanje materijala .Određuje tvrdoću .Razlikuje . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Svojstva materijala .

Opisuje i ilustruje dijagrame stanja legura (dvokomponentnih.Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu . .Objašnjava označavanje čelika .Razvija sposobnost opažanja .Objašnjava proces kristalizacije .Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .Prezentacija sa diskusijom Analizira i formira dijagram stanja legure Fe-C Prati liniju očvršćavanja legure Razlikuje vrste gvožđa Uočava uticaj stalnih i legirajućih elemenata na svojstva čelika Uočava i razlikuje čelike Označava čelike Razlikuje i upoređuje čelike Analizira vrste čelika Uočava funkciju i značaj brodograđevinskog čelika i čeličnog liva .Razvija moć opažanja .modifikovani liv.Opisuje tehničko gvožđe .Poznaje dijagram stanja legure .) . .liv(bijeli i crni) .sivi liv.Opisuje svojstva legura u zavisnosti od sastava rasporeda i oblika faza Tehničko gvožđe .Konstruktivni čelici. eutektičkih itd.obliku i veličini Upoređuje fazne dijagrame legura Analizira svojstva legura u zavisnosti od mikrostrukture Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Nabraja vrste tehničkog gvožđa .Opisuje i objašnjava materijale .Razumije odnos tehnike i nauke . .Objašnjava proizvodnju čelika .nodularni liv.Klasifikuje čelike prema upotrebi: .Navodi podjelu čelika .Definiše čelik .temperovani.izbor čeličnih materijala iz tablica 18 .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .legirani liv.Objašnjava i navodi vrste livenog gvožđa: .Navodi i objašnjava brodograđevinski čelik i čelični liv Formativni ciljevi učenik razaranja Analizira kristalnu građu materijala Razlikuje kristalna zrna po rastu.Definiše hemijski čisto gvožđe .Fe-C . .Alatni čelici .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Struktura metala i legura .Objašnjava i navodi legure u odnosu na procenat ugljenika (linije) . .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .Stiče samopouzdanje i sigurnost . .

Objašnjava legure magnezijuma .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Obojeni metali i legure .Razlikuje legure za lemljenje ..Objašnjava legure za klizne ležaje i tvrde legure Plastične mase i guma .Prezentacija sa diskusijom 19 .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima Preporuke za izvođenje nastave .Razlikuje legure za klizne ležaje i tvrde legure Socijalizacijski ciljevi učenik . mesingani lem.kalaj.Objašnjava legure pogodne za meko i tvrdo lemljenje (kalajni lem.aluminijum.bakar. kadmijumski lem.Bakra . .Razlikuje upoređuje svojstva i primjenu obojenih metala . .volfram.Nabraja i objašnjava legure obojenih metala .Razlikuje legure bakra .Izražava svojstva obojenih metala .Razlikuje legure magnezijuma . . .Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .Razvija sposobnost opažanja .Uočava važnost očuvanja kvaliteta .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .izbor obojenih metala i legura iz tablica . . .Razlikuje sagorive i nesagorive sastojke .) .Nabraja i objašnjava vrste makromolekula .cink.Opisuje i objašnjava gume Goriva i maziva . srebrni lem.Razvija osjećaj o očuvanju životne sredine .Razlikuje legure obojenih metala .. .Opisuje i objašnjava plastične mase ..olovo.Prezentacija sa diskusijom .Uočava značaj i potrebu plastičnih masa .Poznaje i opisuje označavanje legura obojenih metala .Razlikuje legure aluminijuma .titan.Upoznaje se sa osnovnim pojmovima o nemetalnim materijama i makromolekulima .magnezijum .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .Objašnjava legure .Objašnjava legure aluminijuma .Upoznaje se i opisuje podjelu i sastav goriva Formativni ciljevi učenik .Uočava važnost nauke u svakodnevnom životu .Uočava značaj i potrebu guma . navodi i objašnjava obojene metale: .Opisuje.

Razvija pozitvan stav prema novim saznanjima .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Uočava vrste i njihovu upotrebu .Navodi karakteristike goriva .Objašnjava gasovita goriva .Razlikuje kompozitne materijale Socijalizacijski ciljevi učenik .biranje goriva i maziva iz kataloga .Uočava svojstva maziva .Razlikuje vrste goriva .Opisuje i objašnjava kompozitne materijale (kompozite) Formativni ciljevi učenik .Analizira ulogu i zadatak maziva .Prezentacija sa diskusijom 20 .Razlikuje gasovita goriva .Razvija pozitivan stav prema zdravlju .Objašnjava čvrsta goriva .Upoznaje se i opisuje maziva Kompozitni materijali .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Navikava se na pridržavanje propisa Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Objašnjava tečna goriva .

Razvija osjećaj Vježbe: odgovornosti prema .Bira dodatni spojeva materijal.Poznaje pribor za karakteristike odgovarajući mekolemljenih postupak spojeva .Objašnjava način kvašenja i difuzije lema u osnovni materijal .Čitanje tehničke radu dokumentacije . opruga.Objašnjava način spojeve pripreme spojeva za meko lemljenje (mehaničko i hemijsko čišćenje površina koje se leme) . spojevi životu i praksi pomoću klinova. spojevi sa opružno – zateznim prstenovima i spojevi ostvareni čvrstim nalijeganjem) Spajanje lemljenjem .Navodi lemove za 21 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Čitanje tehničke dokumentacije . slabljenja pri spojevi pomoću upotrebi konusnih površina i navoja. osiguranja žljebni spojevi. alat i .Objašnjava način pripreme za tvrdo lemljenje .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Spajanje razdvojivim vezama .Analizira lemljenje .Analizira načine spojevi čivijama.Montaža i demontaža jednostavnih spojeva .Pronalazi primjere .Nabraja vrste primjene spojeva i njihovu razdvojivih spojeva primjenu. .Navodi lemove za meko lemljenje .Crtanje spojeva .Navodi primjere i lemljenja primjenu lemljenih .Poznaje spoja karakteristike . (navojni u svakodnevnom spojevi.Stiče naviku primjene zaštitnih mjera pri radu .Razlikuje tvrdolemljenih tvrdolemljene spojeva spojeve i zavarene .Objašnjava postupak mekog i tvrdog lemljenja .Razvija osjećaj sigurnosti i samostalnosti u radu Vježbe: .Razlikuje vrste . razdvojivih veza od ozubljeni spojevi.Upoznavanje propisa i mjera sigurnosti pri rukovanju sa alatima i materijalima .

Navodi načine zakivanja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik tvrdo lemljenje .Poznaje postupak.Objašnjava način izvođenja postupka zakivanja Spajanje zavarivanjem . opremu i uređaje MIG zavarivanja . alata i pribora za zakivanje Vježbe: .Razvija ekološku svijest 22 . opremu i uređaje TIG zavarivanja .Objašnjava pripremanje pozicija za zavarivanje i rezanje odgovarajućim postupkom Analizira i razrađuje tehničku dokumentaciju Dimenzioniše vrstu šava u zavisnosti od debljine materijala Analizira način pripreme pozicija za spajanje zavarivanjem i rezanjem Bira uređaje i elektrode za zavarivanje Razlikuje metode za ispitivanje zavarljivosti Razlikuje vrste zavarenih spojeva Priprema materijal za zavarivanje Analizira postupake zavarivanja i rezanja Kontroliše i ispituje zavarene spojeve .Upoznaje osnovna svojstva zavarenih spojeva .Nabraja vrste i oblike zakivaka .Zna oznake zavarenih šavova na tehničkim crtežima .Poznaje postupak.Poznaje postupak elektrootpornog Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Razlikuje vrste zakovanih spojeva Analizira elemenate za zakivanje Analizira zakivanje spoja .Poznaje postupak.Navodi primjere i primjenu zavarenih spojeva .Poznaje postupak. opremu i uređaje MAG zavarivanja .Stiče osjećaj sigurnosti i samopouzdanja pri radu .Poznaje EPP postupak .Upoznavanje i čitan tehničke dokumentacije .Upoznavanje materijala.Razvija osjećaj odgovornosti u radu . opremu i uređaje gasnog zavarivanja .Navodi topitelje za tvrdo lemljenje .Upoznavanje sa tehničkom i tehnološkom dokumentacijom .Poznaje postupak.Navodi primjenu zakovanih spojeva . opremu i uređaje REL zavarivanja .Objašnjava način čišćenja zalemljenih spojeva .Stiče osjećaj sigurnosti i bezbjednosti u radu Vježbe: .Upoznavanje radnog mjesta .Objašnjava ispitivanje zalemljenih spojeva Spajanje zakivanjem .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja (linijsko.Zna da odredi pojam i definiciju zavarljivosti nekog materijala .Objašnjava pripremu elemenata za zavarivanje i oblike žljebova . plazma zavarivanje.Zna šta su toplotni bilansi pri zavarivanju.Objašnjava Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 23 .Objašnjava oznake elektroda . njegov značaj i primjenu kod određivanja temperature predgrijavanja .Objašnjava postupke zavarivanja . zavarivanje trenjem) . podvodno. kovačko zavarivanje.Nabraja vrste elektroda (obložene. zavarivanje laserom.Poznaje specijalne postupke zavarivanja (aluminotermijsko. tačkasto. bradavičasto i varničenjem) . gole i sa jezgrom) . prostiranje toplote i temperaturna polja .Zna šta je hemijski ekvivalent ugljenika. zavarivanje elektronskim snopom. šavno.

Objašnjava način vođenja elektrode .Razlikuje različite . sabijanjem.Metode sa razaranjem na epruvetama (ispitivanje zatezne čvrstoće. ispitivanje na savijanje.Objašnjava pojam navarivanja . 24 . ispitivanje žilavosti. horizontalnovertikalni i nadglavni) .Objašnjava metode ispitivanja zavarenih spojevavizuelno . rengenskim zracima. ultrazvučno i penetrantskim tečnostima) .Objašnjava različite položaje zavarenih spojeva (horizontalni. ispitivanje tvrdoće. ispitivanje dinamičke čvrstoće.Metode bez razaranja (magnetnim fluksom. ispitivanje mikro i makro strukture . vertikalni.Navodi podjelu i vrste obrade objašnjava vrste deformisanjem obrade .Određuje postupke deformisanjem Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik formiranje električnog luka .Razvija osjećaj sigurnosti i stručnost za izvođenje poslova Vježbe: .Izrada različitih oblika savijanjem.Poznaje naponsko i deformaciono stanje kod zavarenih spojeva Oblikovanje deformisanjem .

alata i mašina po tehnološkom postupku .Objašnjava pripremu materijala i uređaja za proces termičke i termohemijske .Upoznaje primjere .Upoznaje metode i dokumentaciju vrste rezanja . kao i .Razvija osjećaj odgovornosti za zaštitu okoline Preporuke za izvođenje nastave uvijanjem .Razvija preciznost i odgovornost u radu .Analizira tehničko – .Objašnjava pripremu materijala.Objašnjava kontrolu izrađenih pozicija .Poznaje pribore i alate za kontrolu Termička i termohemijska obrada . alate.Poznaje pribore.Poznaje tehniku rezanja materijala tehnološku .Objašnjava upotrebu i rukovanje sa mašinama i uređajima za rezanje .Određuje metode i .Razvija pozitivan odnos prema materijalnim sredstvima Vježbe: .Kontroliše rezanja ispravnost mašina i elektrodama alata prije početka .Analizira tehničko.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik pripreme .Poznaje uređaje i uređaja pomoćne 25 Socijalizacijski ciljevi učenik .Poznaje postupak stezanja i rezanja gasnog rezanja materijala .Određuje metode primjene termičke pripreme obrade u praksi materijala i .Upoznaje značaj tehnološku termičke obrade dokuentaciju .Podstiče primjenu mjera sigurnosti u radu .Upoznaje metode kontrole standarde izrađenih djelova materijala i alata za obradu deformisanjem Obrada rezanjem . uređaje i mašine koje se koriste za rezanje .Analizira postupak .Poznaje postupak obrade rezanjem plazma rezanja .Objašnjava pravilnog rukovanja pojmove elastične i alatima i plastične materijalima deformacije i promjene strukture .Uočava potrebu .Razlikuje alate i pribore za u materijalu kontrolu.Poznaje vrste i način pripreme metode materijala i mehaničkog uređaja za rezanje rezanja .Poznaje postupak .Kontrola izrađenih dijelova .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine Vježbe: .Navodi i objašnjava materijala i alata primjere obrade za obradu materijala deformisanjem deformisanjem .

komentari i analize) . kotira i označava simbole pojedinih šavova i postupaka zavarivanja .Zavarivanje MAG postupkom .učenik .Razlikuje metode i .Analizira proces termičke i termohemijske obrade .Prezentacija automatskih linija za zavarivanje Vježbe: .Razlikuje glavne i pomoćne komponente i kriterijume primjene u radu . vrijeme i dodatni materijali) .Izrađuje u mašinstvu – zanimanju jednostavne crteže zavarivanju zavarenih spojeva: crta. rezanje i ispitivanje spojeva pomoću CD-a i projektora (diskusije.Zavarivanje EPP postupkom .Zna postupke zaštite metalnim prevlakama i plakiranjem Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave obrade i zaštite metalnim prevlakama .Zavarivanje i rezanje plazmom .Zna tehnološke postupke izvođenja termičke i termohemijske obrade .Razlikuje uređaje. postupke i dodatne materijale za metalizaciju Automatizacija i mehanizacija u zavarivanju .Elektrootporno postupaka zavarivanje zavarivanja .Razlikuje postupke i parametre termičke obrade .Uočava značaj primjene zadatih parametara (temperatura.Poznaje uređaje za automatske linije automatsko za: izvođenje .Zavarivanje MIG postupkom .Zavarivanje TIG postupkom Računari u tehnologiji obrade .Oblikuje dopise i .Štampa urađene 26 Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijale za termičku obradu .Prikazivanje automatskih linija za zavarivanje.Poznaje druga dokumenta i .Stiče pozitivnu mogućnosti štampa ih upotrebe računara orjentaciju prema .

Milenko Jovičić.Projektor sa slajdovima. Mašinski materijali za I razred mašinske škole.Oblikuje jednostavan tabelarni prikaz. Nebojša Pribićević. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 1997. Beograd. 1992. testovi) . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .LCD projektor. 1995. Miodrag Pantić. 7.najmanje po jedan u klasifikacionom periodu i usmeni odgovori učenika (najmanje jedna u toku klasifikacionog perioda). Opšta mašinska praksa za I razred mašinske škole. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Šeme. .Lazar Filković.Tehnologija obrade I. Zavod za školstvo. Stevan Simić . crteži.Tehnologija obrade I. diplomirani inženjer tehnologije 27 .Nikola Prgomelja.Računar sa multimedijalnim CD-om.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik crteže . 1999. Vitomir Đorđević. od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja. . Beograd. Uslovi napredovanja i završetak predmeta . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Prelazna ocjena na kraju školske godine.Tehnologija rada – rezač gasom. 9. 6. Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Diplomirani mašinski inženjer. Radoje Mirković.U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pismeni radovi učenika (kontrolne vježbe. diplomirani inženjer metalurgije. . . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Spasoje Drapić Mašinski elementi I. Dragomir Nikolić. Podgorica. . . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 1997. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 1999. Beograd. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . sortira ispis po abecedi i grafički predstavlja rezultate Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Beograd.Radoje Mirković. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. .

Pribori za stezanje . Povezanost predmeta Znanja Uvod u zavarivanje Metali i legure Površinska zaštita Ispitivanje materijala Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .Praktična nastava .Uređaji za zavarivanje .Uređaji za zavarivanje .Oprema i uređaji za zavarivanje 28 .10.Vrste materijala za zavarivanje i njihova zavarljivost .Površinska zaštita (vrste i materijal) .

Ovladati stručnom terminologijom.3.Sticati osnovna znanja o urađajima i njihovim karakteristikama.Ovladati znanjem i vještinama o izboru komada koji se spajaju. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 56 52 108 Vježbe 16 14 30 Praktična nastava Ukupno 72 66 138 Teorija . . .Ovladati znanjem i vještinama principa rada uređaja. 29 .teorijska nastava.1. . .2.Osposobljavati za samostalan rad.Usvojiti osnovna znanja o tehnološkim postupcima spajanja materijala i izradi djelova.Ovladati tehnološkim postupkom spajanja i rezanja elemenata. . .odjeljenje se ne dijeli na grupe 3. podsklopova i sklopova. neophodnom za komunikaciju u struci.Poštovati ekološke zahtjeve i razvijati osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala.Razviti osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu. . UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE 1. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici će: . .Ovladati znanjem i vještinama izbora metala za spajanje i potrebnog alata. . izvoru toplote i poprečnom presjeku.Sticati praktična znanja o pravilonom korišćenju sredstava zaštite na radu i zaštite životne sredine. odjeljenje se ne dijeli na grupe Vježbe . Naziv predmeta: UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE 2. .

Zna šta je napon postupka REL praznog hoda.Navikava se na atomsku strukturu. .Razvija osjećaj o . proticanje jednosmjerne jona. jednosmjernu zanimanju objašnjava struju .vrste uzemljenje struje kao i vrste . ispravljača šta je snaga i . generatora. vrste . struje mjerenje . .Upotreba projektora za demonstraciju opreme 30 . rada naelektrisanje.Definiše naizmjeničnu i odnos prema elektricitet.Razlikuje . naizmjenične i plazmu.Objašnjava radni zavarivačkog luka i ciklus uređaja i stepen korisnog volt-ampersku dejstva postupaka spoljnu zavarivanja karakteristiku .Razlikuje i uočava . provodnike određuje veličinu sredine .Zna Omov zakon. .Zavarivačka radionica .Razlikuje osnovne .Objašnjava talasa naelektrisane jone. kratki spoj. očuvanje životne metale.Analizira vrste .Razvija pravilan .Poznaje izvore prednostima i naizmjenične i nedostacima REL jednosmjerne zavarivanja struje za napajanje . transformatora i kondezatore.Definiše pojam osnovne pojmove u Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava parametre izvora magnetno polje u napajanja zavarivačkom luku i .Razvija osjećaj za elektriciteta kroz toplotu i snagu. zavarivanja i režimi rada pri granice njegove zavarivanju izvora primjenjivosti za napajanje .Vrši klasifikaciju njegovo dejstvo izvora napajanja.Zna rad i principe elektriciteta .Mjeri elektricitet .Razvija pouzdanost proticanje izvora struje u radu elektriciteta.Pojašnjava kabla za napajanje .Poznaje procese u različitih uređaja zavarivačkom luku.Prepoznaje suštinu struja. šta je spoljne magnetizam karakteristike . samokontrolu princip provođenja . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uređaji za ručno elektrolučno zavarivanje .Vrši poređenje energija.Analizira otpor.4. .Objašnjava zna šta je direktni i specifičnosti obrnuti polaritet zavarivačkog luka.Prepoznaje suštinu .

Upoznaje se sa dodatnim materijalom za zavarivanje. agregat i inverter .Poznaje podjelu i označavanje REL zavarivanja i elektroda.Objašnjava rad transformatora. odnosno zna njihove prednosti i mane .Pojašnjava termine: transformator. njihov sastav. njegove prednosti kao i nedostatke . odnosno osnovnu klasifikaciju izvora napajanja . mijenja polaritet elektroda Zna da priključi polikabal za TIG zavarivanje na inverter za REL Analizira mogućnosti multifunkcionalnih Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - - - - - - - - 31 . rotacioni pretvarač. kao i njihovu primjenu u različite svrhe Razlikuje vrste elektroda u zavisnosti od upotrebe Rukuje i upotrebljava invertere za zavarivanje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik ručnog elektrolučnog zavarivanja. ispravljač.Navodi mogućnosti upotrebe i ograničenja svakog od pojedinačnih izvora struje. njegove prednosti i mane kao i mogučnosti Formativni ciljevi učenik opremi za zavarivanje Analizira osnovne zahtjeve za izvore napajanja za ručno elektrolučno zavarivanje Vrši poređenje svih izvora struje i uočava oblasti primjene različitih tipova izvora za napajanje Određuje prednosti i mane svih uređaja i prema tome planira mogućnost njihove primjene u određenim situacijama Vrši korekciju i podešavanje parametara režima zavarivanja. prema standardima .Navodi osnovne izvore struje za REL zavarivanje. odnosno elektrodama za REL zavarivanje . zna uticaj jačine struje odnosno napona na kvalitet zavarivanja Vrši poređenje rada naizmjeničnom i jednosmjernom strujom. oblogu i upoznaje se sa osnovnim pojmovima proizvodnje elektroda .Razlikuje vrste elektroda.

Jača samosvjesnost podjelu svakog i samouvjerenost pojedinačnog .Razvija pozitivan .Vrši poređenje primjenjenih uređaja za MIGžičanih elektroda MAG zavarivanje kao i zaštitnog gasa .Definiše pojam stav prema novim postupka MIG-MAGelektrolučnog saznanjima TIG zavarivanja.Obrazlaže rad ispravljača za zavarivanje. . kao i toku rada njihovu osnovnu . kao i mogućnosti i ograničenja njegove primjene.Definiše osnovne sastavne elemente . .Definiše rad pretvarača i agregata.Demonstrira za MIG-MAG vještinu operativne zavarivanje.Poznaje podjelu i primjenjenog označavanje kako postupka u postupka zavisnosti od zavarivanja tako i upotrebljavanog dodatnog dodatnog materijala prema materijala kao i standardima zaštitnog gasa.Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik uređaja za primjene.Prepoznaje suštinu . .Obrazlaže osnovne djelove uređaja i pribora za REL zavarivanje . zna 32 Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava invertere za zavarivanje (ograničenja i prednosti u upotrebi) .Zavarivačka radionica .Uočava prednosti . zavarivanje .Upoznaje multifunkcionalne uređaje za zavarivanje Uređaji za elektrolučno zavarivanje u zaštitnoj atmosferi . zavarivanja u kao i njihove bitne .Upotreba projektora za demonstraciju opreme .Objašnjava upotrebu elektronike kod aparata za zavarivanje .Navikava se da vrši zaštitnoj samokontrolu u karakteristike atmosferi.

Nabraja vrste dodatnih mogućnosti materijala. upotrebe.Definiše osnovne opredjeljuje se za vrste prenosa onaj za koji ocijeni dodatnog da će dati najviši materijala pri kvalitet u zavarivanju.Shvata suštinsku vještinu upotrebe razliku navedenih izvora struje za TIG postupaka i zavarivanje primjenjuje i .Zavarivačka povezivanja teorije radionica i prakse .Razlikuje postupke podjelu elektrootpornog elektrootpornog Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik šta je mješač upotrebe samog gasova i izvora struje za mogućnosti MIG-MAG njegove upotrebe zavarivanje .Vrši korekciju i djelove i opisuje podešavanje uređaje i pribor za parametara režima zavarivanje zavarivanja .Upoznaje mogućnosti multifunkcionalne multifunkcionalnih uredjaje za uređaja za zavarivanje zavarivanje .Analizira .Upotreba .Nabraja osnovnu .Definiše pojam .Objašnjava naizmjenične i sastavne djelove jednosmjerne aparata za TIG struje kod TIG zavarivanje zavarivanja .Uočava suštinu elektrootpornog zavarivanja zavarivanja električnim otporom .Pravi razliku zavarivanja između . zna uređaje za MIGnjihove osobine i MAG-TIG mogućnosti zavarivanje.Nabraja zaštitne . zavisnosti od zahtjeva .Upotrebljava sve .Uviđa važnost .Nabraja sastavne .Razlikuje sve gasove. . zna primjene prednosti i naizmjenične i ograničenja svakog jednosmjerne od njih struje kod TIG .Demonstrira .Objašnjava .Razvija osjećaj projektora za odgovornosti prema demonstraciju ispunjavanju radnih opreme 33 .Planira i mogućnosti upotrebljava lična mehanizacije i zaštitna sredstva automatizacije zavarivanja Uređaji za elektrootporno zavarivanje .

Poznaje suštinu svakog pojedinačnog postupka.Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja . zna sve komande i prekidače. zna osnovni parametar električnog otpora i njegovog dejstva na metal . linijsko ili šavno zavarivanje - Socijalizacijski ciljevi učenik obaveza .Stiče samopouzdanost i sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave . kao i njihovu razliku u odnosu na druge postupke . sklopove i osigurače Formativni ciljevi učenik zavarivanja Vrši upoređenje svih postupaka zavarivanja sa električnim otporom Uočava suštinu spajanja metala električnim otporom Analizira uticaj režima zavarivanja na kvalitet dobijenog spoja Razlikuje upotrebu elektroda u zavisnosti od parametara rada Razlikuje uređaje za zavarivanje sa električnim otporom uz primjenu svih mjera tehničke zaštite Određuje parametre za tačkasto.Navodi izvedbu konstrikcije uredjaja za zavarivanje električnim otporom . zna mogućnosti primjene u određenim oblastima .Objašnjava šta je transformator kod ovih mašina kao i njegov značaj za ovo zavarivanje .Nabraja osnovne djelove klasičnog uređaja za zavarivanje električnim otporom. odnosno osnovne elemente tih uređaja . isključi i podesi mašinu.Definiše struju kod uređaja za zavarivanje.Navodi i razumije šta su elektrode za elektrootporno zavarivanje.Posjeta firmi sa zavarivačkom radionicom - - - - - 34 .Zna da uključi.

Planira i višenamjenski ključ upotrebljava lična za otvaranje zaštitna sredstva ventila 35 Socijalizacijski ciljevi učenik .Upotreba projektora za demonstraciju opreme .Navikava se na pouzdan rad .Objašnjava .Upoznaje se sa djelove aparature čitavim sistemom za gasno rezanje i kao i baterijama za zavarivanje gas .Poznaje načine rukovanje prenošenja gorionikom sa toplote. zna šta je različitim diznama sagorijevanje. za udar.Vrši upoređivanje nedostatke. kao i primjenjuje opasnosti pri redukcioni ventil za njihovom kiseonik rukovanju.Navodi gorive korekciju plamena gasove i njihove .Uočava ograničenje praskanje u gasnog rezanja i gorioniku i povratni zavarivanja kao i udar plamena njegove prednosti .Samostalno planira i izvodi rad . rukuje i upotrebe podešava različite vrste plamena.Upoređuje .Zna primjenu manometra. vrši .Nabraja osnovne .Zavarivačka radionica .Razlikuje boce svrhu kiseonika i .Razlikuje gorive . zna .Usvaja načela zdravog života Preporuke za izvođenje nastave . zna pri rukovanju. kao i suštinu različite gasove. poznaje ventil.Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Uređaji za gasno zavarivanje . njegove oznake prednosti i . kao i različitih vrsta mogućnosti plamena. njihovog rada zna njihov značaj i .Razlikuje redukcioni ventil i redukcione ventile ventil za povratni (manometre). kao i značaj suštinu gorivih njegove upotrebe gasova .Uočava značaj redukcionog ventila nepovratnog za boce.Definiše pojam gasove i shvata gasnog rezanja i njihovu opasnost zavarivanja. zna da ventila upotrijebi .Zna da upotrijebi .Upotrebljava i primjenu boca za primjenjuje gasove kiseonik i redukcioni ventil za acetilen acetilen .Shvata redukcioni osobine. .Upotrebljava i acetilena. zna u zavisniosti od vrste plamena debljine materijala .

Poznaje znakove upozorenja za rad sa posudama pod pritiskom .Objašnjava zavarivanje.Analizira naknadno različitih šina obrađivanje metala (materijala) vara nakon AT . kao i velikih rezervoara.Posjeta zavarivačkoj radionici Željeznice Crne Gore .Rukuje sa opremu za kompletnim zavarivanje materijalom za .Demonstrira bezbjedno rukovanje i skladištenje boca za gasove pod pritiskom Uređaji za aluminotermijsko zavarivanje .Nabraja materijal i .Razlikuje moguću . livnim postupak pripreme loncima.Prepoznaje greške kod AT zavarivanja. postupkom posudama za šljaku .Povezuje uzroke i posledice . 36 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Definiše pojam prednost AT aluminotermijskog zavarivanja u zavarivanja kao i odnosu na druge mogućnosti postupke za njegove primjene zavarivanje šina . zna šta je razvod gorivih plinova . zavarivanja AT brenerima.Demonstrira itd. postupak AT .Obrazlaže upotrebu baterija za gasno rezanje i zavarivanje.-Poznaje dodatnu zavarivanja opremu za AT .Upotreba projektora za demonstraciju opreme i praktičnog zavarivanja na terenu .Poznaje pripremu za AT karakteristike pri zavarivanje AT zavarivanju .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik .Razvija osjećaj za uključivanje u timski rad .Upoređuje zavarivanje specifičnosti kod siječenja i predgrijavanja sa acetilenom / kiseonikom ili kiseonik / benzin .Analizira zavarivanja kompletnu .

CD sa odgovarajućim materijalima .Određuje potreban (materijali. objašnjava i osnovni princip definiše: ultrazvučnog .Shvata kako se . alati.Uočava da se obavlja koristi kod kružnog .Upotrebljava kalupe za hladno zavarivanje .Razlikuje metale .Osnovni princip zavarivanja .Faze procesa zavarivanja Ultrazvučno zavarivanje . pritisak i alat za parametri.Prezentacija sa diskusijom .Interpretira osnovni princip objašnjava osnovni zavarivanja na princip zavarivanja hladno na hladno .Interpretira .Potrebnu opremu .Kako se ostvaruje poprečnog presjeka kontakt djelova .Interpretira faze .Određuje i planira način izvođenja .Primjenu primjene .Razlikuje metode .CD sa odgovarajućim materijalima .Metode primjene .Navikava se na pridržavanje propisa i normativa . objašnjava i ostvaruje kontakt definiše: djelova . spajanje postupak i oprema) .Zna.Navikava se na tačnost .Uređaj i njegove .CD sa odgovarajućim materijalima .Analizira sastavne djelove nastajanje toplote .Određuje potrebnu opremu Frikciono zavarivanje .Prepoznaje i određuje djelove koje spaja i vrste Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Prezentacija sa diskusijom 37 .Razvija osjećaj odgovornosti .Razvija pravilan odnos prema zanimanju .Razvija osjećaj odgovornosti u ispunjavanju radnih obvaveza .Na koji način se procesa obavlja postupak spajanja .Prezentacija sa diskusijom .učenik uočava njihove uzroke i posljedice Uređaji za hladno zavarivanje .Navikava se na red i urednost .Potreban pritisak i kojeg daje najbolje alat za spajanje rezultate .Upoznaje.Zna.Zna mogućnosti kod kojih se njegove primjene primjenjuje a kod .Rukuje i (tačkasto i šavno) interpretira uređaj . opisuje i .U kom se stanju .Djelove koje spaja i njegove sastavne (oblik i vrste djelove materijala) .

Analizira i određuje debljinu i postavljanje komada koji se spajaju u početni položaj .Osnovni princip .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Interpretira proces spajanja Zavarivanjem elektronskim snopom .Uočava važnost nauke u svakodnevnom životu .Osnovni princip .Interpretira efekat njegove faze “dubokog .Određuje primjenu livačkog zavarivanja .Gdje se koristi .Prezentacija sa diskusijom .Uređaj i njegove . objašnjava i interpretira definiše: osnovni princip .Gdje se .Dobijanje toplote toplote .Uočava i razlikuje sastavne djelove uređaj i njegove .CD sa odgovarajućim materijalima .Zna.Efekat “dubokog sastavne djelove zavarivanja” i .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Određuje hemijski sastav osnovnog i rastopljenog metala .Shvata generisanje .Razvija osjećaj odgovornosti .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .Upoređuje prednosti i nedostatke postupka Zavarivanje laserom i plazmom .Gdje se primjenjuje i na primjenjuje i na koje materijale koje materijale 38 .Analizira i .Razvija moć zapažanja .Određuje gdje se .Interpretira osnovni princip .Generisanje toplote toplote .Prednosti i zavarivanja” i nedostaci ovog razlikuje njegove postupka faze .Pripremanje ivice u zavisnosti od debljine spoja .Određuje gdje se primjenjuje primjenjuje .Razvija pozitivan stav prema zdravlju . objašnjava i definiše: .CD sa odgovarajućim materijalima .CD sa odgovarajućim materijalima .Proces spajanja Formativni ciljevi učenik materijala .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .Osnovni princip zavarivanja zavarivanja laserom laserom . objašnjava i interpretira definiše: osnovni princip .Razvija osjećaj odgovornosti .Analizira i .Zna.Određuje primjenu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Prezentacija sa diskusijom .Analizira dobijanje .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Zavarivanje livačko .Zna.Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .Prezentacija sa diskusijom .

A. .4.d. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Uočava i razlikuje uređaj i njegove sastavne djelove . Novinsko-izdavačka radna organizacija tehnička knjiga. RAD. .Milenko Rakin Zavarivanje i srodni postupci. Beograd 1981 . Tehnološko-metalurški osnovi zavarivanja.Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja plazmom .“ Varstroj ” d. Miodrag V Bulatović.D.Prednosti i nedostatke u odnosu na TIG postupak . Beograd 1985. Vukčević.Upoređuje prednosti i nedostatke u odnosu na TIG postupak . Inženjersko tehnički priručnik”Zavarivanje”1.Beograd.Smith.Bogoljub Bajić. IP Zavarivanje“ Svjetlost ” d.Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena: grafoskom.osnovni princip zavarivanja plazmom .Omer Pašić.”V. . CID Podgorica 1996 .Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 1998 .d. Uvod u proizvodne tehnoligije II. .Majstorović.V. 6.Gdje se primjenjuje .Zavarivanje i srodni postupci.Shvata generisanje toplote .Karadžić”. .NIRO “Tehnička knjiga”.Navikava se na red i urednost Preporuke za izvođenje nastave 5.Oprema za zavarivanje Formativni ciljevi učenik . Maribor. uzorcima različitih materijala.Vještina i tehnologija zavarivanja. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Lendava. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo 1998 .Jovanović. Dragoljub Zlatanović.o.Uređaj i njegove sastavne djelove .o.Milan M. Darko Bajić Priručnik: Suština i tehnika postupaka električnog zavarivanja topljenje metala i njihovih legura. “ Montavar metalna nova” d.Uočava i određuje opremu za zavarivanje plazmom Socijalizacijski ciljevi učenik .3. “ Bajić – GBB ” o.Milorad Teslić. lemljenja i lijepljenja.”Naučna knjiga”.Sokolova. Tehnologija rada elektrozavarivača za mašinske škole.Milenko Rakin.E. Beograd 1979. računarom sa multimedijskim paketom softverom za prikaz metoda zavarivanja 39 . 1981. M.Prednosti i nedostatke postupka .d. Podgorica 2005 .Paraćin 1995.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Upoređuje prednosti i nedostatke postupka .2.Određuje gdje se primjenjuje .

Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Uređaji i oprema za aluminotermijsko zavarivanje 40 .rotacioni pretvarač.TIG zavarivanje .Profesor Mašinstva.Uređaji za zavarivanje . Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda.Uređaji i oprema za gasno zavarivanje .Uređaji za elektrootporno zavarivanje . 10.U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju usmeni odgovori učenika.Tehnologija .Prelazna ocjena na kraju školske godine.agregat.Praktična nastava . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Oprema (transformator. ispravljač.Oprema i uređaji za zavarivanje . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .7. 8.Uređaji za zavarivanje Povezanost sa predmetom Predmet Znanja . invertor .Diplomirani mašinski inženjer.Uređaji za MIG_MAG. . Povezanost predmeta Znanja . 9.

. PREDUZETNIŠTVO 1. .Razviti preduzetničke sposobnosti.2. 41 .Steći osnovna znanja o razvoju biznis ideje. .Osposobiti se za rad u timu.Razvijati sposobnost komunikacije i rad na računaru.4. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava Ukupno 33 33 33 33 3. Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO 2. .Steći osnovna znanja o izradi biznis plana.1.Steći osnovna znanja i vještine za osnivanje i vođenje privrednog društva. Opšti ciljevi nastave Kroz nastavu predmeta učenik će: . .

Primjena tehnika za unapređenje razmišljanja. kreditora) efikasnost u radu.Opisuje elemente obrazlaže elemente finansijskog plana finansijskog plana privrednog društva privrednog društva .Razlikuje pojmove Elementi biznis marljivost i vizija. misija. npr. ciljevi očuvanja zdrave .Upoznaje postupak .Pripremiti integralnu cjelinu od elemenata biznis plana .Razvija (investitora.Upoznaje pojam kvalitet poslovne biznis ideja ideje u skladu sa . plana preciznost strategija . misija.Upoznaje pojmove obrazlaže ciljeve vizija.Suočavajući Biznis ideja argumente kritički procjenjuje . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Biznis ideja i biznis plan .Kao model može da posluži biznis plan realnog privrednog društva .Poželjno je učenicima ukazati na primjere uspješnih preduzetnika .Izvodi zaključke o preciznost potencijalnoj konkurenciji .Razvija analitičko vrste djelatnosti mišljenje .Razvija unutar samog odgovornost u radu privrednog društva tako i od strane eksternih partnera .Razvija kreativnost .Nabraja moguće .Izrađuje plan neophodnost očuvanja životne očuvanja životne sredine za sredine konkretno privredno društvo 42 Preporuke za izvođenje nastave . . eksperiment Šest šešira .Opisuje pojam .Kroz primjere .Nabraja i opredjeljuje se za poslovnu ideju .Izvodi zaključke o potencijalnim kupcima/korisnicim a usluga .Uviđa važnost biznis plan izrade biznis plana u kontekstu obezbjeđivanja pordške kako .Razvija marljivost i . komunikativnost.Opisuje nastanak postulatima postizanja biznis ideje tržišnog poslovanja kompromisa .4. privrednog društva .Razvija sposobnost .Uočava važnost strategija.Kroz primjere životne sredine istraživanja tržišta obrazlaže postupak istraživanja tržišta na novom primjeru .Objašnjava .Organizovati gostovanje predstavnika realnog privrednog društva .Kroz primjere .

Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika vježbe: . .Izrada organograma privrednog društva 43 .Oblikuje vizuelni Vizuelni identitet identitet privrednog društva privrednog društva .Rad u grupama: učenici predlažu moguća rješenja a nakon toga.Oblikuje dinamiku realizacije biznis plana .Prezentuje biznis plan Formativni ciljevi učenik .Nabraja elemente poslovnog kodeksa privrednog društva .Sprovodi aktivnosti na pribavljanju .Popunjava Otvaranje računa formulare za kod poslovne banke otvaranje računa .Upoznaje pojam privrednog društva poslovni kodeks za njegov uspješan privrednog društva rad .Upoznaje elemente i značaj oblikovanja vizuelnog identiteta privrednog društva .Opisuje moguće pečata i štambilja oblike organizovanja privrednog društva .Opredjeljuje se za Ime privrednog ime privrednog društva društva u skladu sa .Rezimira biznis plan .Približava se struci kroz praktičan rad .Kritički procjenjuje slabosti sačinjenog biznis plana Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Osnivanje preduzeća .Kroz diskusiju donose odluku .Upoznaje postupak privrednog društva registracije privrednog društva .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Opisuje postupak kod poslovne banke otvaranja računa kod poslovne banke .Popunjava Registracija formulare za privrednog društva registraciju .Nabraja moguća propisima i rješenja za ime poštujući principe privrednog društva jednostavnosti i jedinstvenosti .Uočava važnost Poslovni kodeks poštovanja preduzeća poslovnog kodeksa .Razvija logičko mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje .Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke .

Ekonomski fakultet u Podgorici.Opisuje postupak obrazlaže način obračuna zarada obračuna zarada.Podstiče razvoj odgovornosti .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik .Pronalazi sličnosti i Organizaciona razlike između struktura privrednog različitih tipova društva organizacionih .Obavlja doprinosa blagajničke poslove .Vukotić V. .Opisuje način poreza i doprinosa obračuna poreza i .Kroz primjere . štampač) .. skener. prima i raspoređuje poštu i druge službene materijale .Nabraja i opisuje .Upoznaje različite razlike u nivoima nivoe upravljanja upravljanja privrednim privrednim društvom društvom .Pronalazi sličnosti i .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta.Izrađuje ponudu.Bogdanović D. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. slika.Upoznaje tipove struktura organizacione privrednog društva strukture privrednog društva Poslovanje privrednog društva . .Upoznaje postupak obaveza i naplate plaćanja dospjelih dospjelih obaveza i naplate potraživanja dospjelih potraživanja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . 1996. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Upoznaje vrste i porudžbenicu.Upoznaje blagajničke poslove .Upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon. .: Osnovi ekonomije za prvi razred. Ivanišević G.Upoznaje postupak .Upoznaje zanimanje kroz praktičan rad . fotokopir aparat.Popunjava prijavu zasnivanja radnog o slobodnom odnosa u radnom mjestu privrednom društvu .Razvija analitičko mišljenje .Izrada reklamnog materijala 5. upit.Šalje.Obavlja usmenu i aktivnosti u okviru pisanu službe opštih komunikaciju poslova unutar privrednog društva i sa eksternim partnerima . fax.Stiče radne navike . elemente predračun. programe za elektronsku komunikaci-ju vježbe: .: Preduzetništvo i biznis. 2004. dokumentacije račun i ostala koja prati poslove dokumenta iz nabavke i prodaje oblasti poslova nabavke i prodaje . 44 .Kao model može da posluži konkurs za prijem u radni odnos objavljen u dnevnoj štampi .Obavlja poslove plaćanja dospjelih .

Opšta ocjena na kraju godine izvodi se iz zaključnih ocjena u pojedinim klasifikacionim periodima.Prelazna ocjena na kraju školske godine. telefon. 6.Kako započeti sopstveni biznis – Hauard Potit – CID Podgorica.. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Multimedijalno Usmena i pisana predstavljanje informacija komunikacija . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika Provjeravaju se i ocjenjuju: .Informacije u tekstualnom identiteta privrednog društva vidu . Pavlović M. . štampač i fotokopir aparat. 10. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd.: Osnovi ekonomije za drugi razred.Učionica sa najmanje pet računara snabdjevenih adekvatnom programskom opremom. 7.. Medojević B.Dragišić D. eseji.Informatika Oblikovanje vizuelnog . urednost. domaći zadaci).: Poslovna i službena korespondencija za prvi razred. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih ocjena u klasifikacionom periodu. preciznost.Publikacija Moj biznis – Montenegro Biznis Alijansa Podgorica. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. skener. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Ocjenjuje se razumijevanje i zainteresovanost učenika za rad. Beograd. 1997. 2004.rad na vježbama (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). Ilić B. . 2004. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .usmeni odgovori (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). tačnost. kreativnost i slično. 8. fax. Ignjatović S. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .pisani radovi učenika (testovi. Povezanost predmeta Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .. .Rajović R. . 9. 2004.Visoka stručna sprema – diplomirani ekonomista.Manojlović J.Korišćenje računarskih Izrada reklamnog materijala programa kao vida komuniciranja Znanja 45 . 2005..Internet Održavanje internet sajta ..: Osnovi prava za prvi razred.

1.3. PRAKTIČNA NASTAVA 1. Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava 360 432 660 1452 Ukupno 360 432 660 1452

Praksa - odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika u I razredu Odjeljenje se dijeli u grupe do 12 učenika u II razredu Odjeljenje se dijeli u grupe do 8 učenika u III razredu 3. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici: - Razvijaju smisao za organizovan rad, tačnost, sistematičnost i urednost; - Usvajaju osnovna znanja o tehnološkim postupcima obrade materijala i izrade djelova; - Usvajaju osnovna znanja o zavarivanju i njihov značaj za život; - Ovladavaju stručnom terminologijom, neophodnom za komunikaciju u struci; - Razvijaju odgovornost odnosa prema sredstvima za rad, racionalno korišćenje sredstava, materijala i energije; - Razvijaju intelektualne sposobnosti za samostalan rad-planiranje , izvođenje i kontrolu rada; - Upoznavaju se sa principom rada uređaja i postrojenja, neophodnog za kvalitetno obavljanje radnih zadataka; - Upoznavaju se sa potrebnim materijalima i njihovim osobinama; - Upoznavaju se sa projektnom dokumentacijom; - Osposobljavaju se za izvođenje osnovnih postupaka rel zavarivanja, mag; mig i tig postupaka zavarivanja, gasnog zavarivanja, rezanja i navarivanja; - Osposobljavaju se za izvođenje lemljenja; - Stiču osnovna znanja iz kontrole zavarenih spojeva i otklanjanja nastalih grešaka; - Razvijaju navike koje doprinose unapređenju i zaštiti prirode, životne i radne sredine;

46

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod - Stiče radne navike - Upoznaje radionicu - Za konkretne zadate situacije i radna mjesta opasnosti na - Upoznaje se sa radnom mjestu - Razvija osjećaj radnom i predlaže mjere i odgovornosti, tehnološkom sredstva zaštite saradnje, očuvanja disciplinom na zdravlja i okoline, radnom mjestu i urednosti, tačnosti, njegovim preciznosti prema održavanjem radnom mjestu i - Navodi osnovne zanimanju uzroke povreda na radu, objašnjava pojam zamora i ulogu odmora, važnost osvjetljenje i mikroklime u radnim prostorijama - Nabraja i objašnjava: - mjere i sredstva zaštite od električne struje - mjere i sredstva zaštite od električnog luka - mjere i sredstva zaštite od mehaničkih povreda - uzroke i sredstva zaštite u različitim uslovima izvođenja zavarivanja (zatvoren prostor, otvoren prostor, zavarivanje pod vodom, zavarivanja na visini ...) - pružanje prve pomoći Mjerenje i kontrolisanje - Jača - Mjeri dužine - Definiše pojam samouvjerenost i radioničkim mjerenja pouzdanost u radu lenjirima, metrima - Definiše pojam i pantljikom kontrolisanja - Pomoću šestara - Navodi alate za
47

Preporuke za izvođenje nastave - Učenici se upoznaju sa načinom pisanja dnevnika praktične nastave - Svaki učenik samostalno vodi dnevnik - Dnevnik se ovjerava na kraju školske godine - Učenik je dužan da čuva dnevnik praktične nastave iz svih razreda, jer se ovjereni dnevnici prilažu uz prijavu na završni ispit i predstavljaju uslov za pristupanje ispitu

vježbe: - Mjerenje dužina pomoću pomičnog - mjerila sa nonijusom,

učenik različitih vrsta prenosi mjere sa radnog predmeta na alat i obrnuto - Mjeri dužine - univerzalnim mjerilom sa nonijusom - Mjeri mikrometrima za spoljno i unutrašnje mjerenje i za mjerenje dužina - Ispituje pravilnost obrtanja vratila, paralelnost površina komparatorom - Bira i pravilno kontroliše tolerancijskim mjerilima - Kontroliše uglove kontrolnicima - Kontroliše površine lenjirima i libelama - Čisti i održava radno mjesto alat i pribor Pribor za stezanje i pridržavanje - Postavlja radni - Upoznaje se sa predmet u pribor priborom za za stezanje stezanje i - Steže radni pridržavanje predmet - Navodi pravila mehaničkim stezanja priborom (steznom - Navodi i objašnjava glavom, pravila održavanja mengelama, i čuvanja pribora šapama, za stezanje i ekscentrima, pridržavanje oprugama) - Pridržava radne predmete različitim priborima za pridržavanje (glave, vratila, ključevi) - Rastavlja, čisti,

Informativni ciljevi i sadržaji učenik mjerenje dužina i uglova i objašnjava princip rada sa njima

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - mikrometrima za spoljno i unutrašnje mjerenje - Mjerenje i kontrolisanje uglova pomoću ugaonika, uglomjera, šablona - Kontrola zazora i zaobljenja Pribor, uređaji, materijal: - cijevi,limovi,profil, mašinski elementi, pomično mjerilo, mikrometar, granična mjerila, komparator, ugaonik, uglomjer, libela, šabloni, kontrolnici zaobljenja

- Prepoznaje probleme i doprinosi nalaženju rješenja

vježbe: - Stezanje i pridržavanje radnih komada različitih geometrijskih oblika i dimenzija Alat,pribor, materijal: - Cijevi, limovi, profili, radni komadi različitih geometrijskih oblika i dimenzija, stezne glave, mengele, stezne šape, stezne čaure, ekscentar, opruge

48

šabloni za crtanje. visinomjeri.radni predmet prizmatičnog oblika. materijal: . crta obilježavanje na paralelne linije i metalu i linije paralelne ili objašnjava način upravne sa ili na rada sa njima .Objašnjava pojam saradnju predmet i priprema ocrtavanja i površine za obilježavanja na ocrtavanje metalu i njegovu .Čisti i održava radno mjesto alat i pribor .Određuje pravilnu pravilnim držanjem visinu stege tijela pri obradi . profila i drugih materijala .Bira turpiju u . lenjiri.Bazira radni . crta krugove i nanosi jednake podjeljke.učenik podmazuje i sastavlja pribor za stezanje . obilježava slovima.-Navodi alate za obilježava zadate ocrtavanje i centre rupa. obilježivači. oblik zuba. ugaonici vježba: .Pridržava se pravila zaštite na radu Turpijanje .Nabraja vrste .Bira sjekač .Limovi. pribor. pribor: .Pridržava se mjera zaštite na radu Ocrtavanje i obilježavanje limova. pribor za ocrtavanje i obilježavanje . magnetna prizma.Turpijanje sa različitim oblicima i nasjecima turpija Alat. bojom.Razvija osjećaj za Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: . igle za ocrtavanje. prenosi elemente sa crteža u datoj razmjeri na pripremak . mengele.Pridržava se mjera zaštite na radu Odsijecanje materijala . kvaliteta obrade vrste i finoću koji je zadat na nasjeka radioničkom crtežu .Obrađuje površine .Upoznaje se sa .Pospješuje .Ocrtavanje i obilježavanje na limovina i na profilima Potreban materijal alat.Navodi vrste zavisnosti od turpija. profili. šestari. cijevi.Stiče osjećaj ose predmeta i preciznosti u radu prenosi mjere na radni predmet.Koristeći različite primjenu alate crta i .Objašnjava način turpijanjem rada sa turpijama . brojevima.Održava alat. turpije različitih vrsta vježbe: 49 .

bakarni. profili. upuštanje i . keramički) .Objašnjava način rada na bušilicama sa alatima za bušenje.Čisti i održava radno mjesto alat i pribor . sjekači. mašinske testere vježbe: .pribor. limovi. cijevi.Bira alate u zavisnosti od zahtjeva na crtežu .Nabraja vrste testera.Bušenje.Rezanje navoja ručno i na bušilici .Čisti i održava radno mjesto alat i pribor Socijalizacijski ciljevi učenik tačnost Preporuke za izvođenje nastave . mašinama plastični. limovi Rezanje navoja . pribor. ručne makaze.Čisti i održava mašine.Siječe limove ručnim i mašinskim makazama .Reže tanke predmete testerom . načine i alate za rezanje navoja vježbe: . preciznosti pri radu cilindričnim.Odsijecanje profila testerama .Pridržava se mjera zaštite na radu razvrtanje . upuštanje i razvrtanje rupa i otvora različitih dimenzija Alata. nareznici.Razumije pojam režima rezanja .Zabušivači.Sječenje sjekačima Alat.Ureznici.Stiče osjećaj o . alat i pribor . način rada i pravila rukovanja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik sjekača i objašnjava pravila rukovanja sjekačem .Alat.Razvija osjećaj otvore na sigurnosti i limovima. način rada i pravila rukovanja Formativni ciljevi Bušenje. pribor.Uočava uticaj radu sredstava za podmazivanje na kvalitet navoja .Navodi pravila pri bušenju učenik odgovarajuće geometrije u zavisnosti od . proširivači. profili.Siječe šipkasti i zaštitu pri radu na materijal (čelični. buši.Navikava se na red .Sječenje lima makazama .Urezuje navoje na potrebi bušilici sistematičnosti u .Limovi. cijevi. mesingani. ručne testere. mašinske makaze.Uvježbava rad pažljivo izvođenje sjekačem u pojedinih radnih položenom i zadataka strmom položaju .Reže materijal ručnom i mašinskom testerom .Pridržava se mjera zaštite . proširuje i razvrće .Nabraja vrste. prizmatičnim radnim predmetima . upuštanje i razvrtanje .Nabraja alate i mašine za bušenje . razvrtači.Navikava se na materijala racionalno i . materijal: . burgije. pribor za stezanje 50 .Zabušuje. uslove primjene.Ručno urezuje i narezuje navoje . materijal: . materijal: .Navodi vrste makaza. pribor za stezanje.

brusilice ručne i mašinske..Navodi uzroke korozije .Uočava vrste strugarskih operacija .Metalni limovi.Razvija osjećaj .) . masti.Objašnjava postupke rada pri brušenju vježbe: . reže navoje) .Alat.Površinski zaštićuje površine: uljima i mastima. pribor. pribor.Pridržava se mjera zaštite na radu . hartijom za zaštitu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Održava radno mjesto . materijal: . 51 .Površinska zaštita metalnih površina premazima Alat.Izvodi osnovne odgovornosti prema operacije brušenja potrebi pridržavanja Alat.Održava radno mjesto . metalni pripremci Brušenje .Izrađuje jednostavnije predmete glodanjem na univerzalnoj glodalici (ravna površine.. materijal: . izrađuje žljebove. cijevi.Brusevi.Strugarski noževi. materijal: .Pridržava se mjera zaštite na radu . prevlakama od plastičnih masa.pribor. žljebova .pribor.Održava radno mjesto . ulja. boje. prevlakama od metalnih masa koji ne oksidiraju.Razvija osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu vježbe: .Izrađuje jednostavnije predmete struganjem na univerzalnom strugu (struže cilindre i konuse.Stiče osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu vježbe: .Poznaje procese nanošenja hemijskih prevlaka na čeliku i lakim metalima .Glodala.Razvija pravilan odnos prema očuvanju materijalnih dobara vježbe: . premazima od boja i lakova.Alat.Struganje jednostavnih oblika na univerzalnom strugu .Nabraja vrste mašina i alate za obradu brušenjem .Glodanje ravnih površina.Objašnjava procese kod korozije .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Struganje .Koristi sredstva zaštite na radu .Navodi vrste mašina i alate za struganje .Objašnjava postupke rada pri rezanju . . profili.Pridržava se mjera zaštite na radu . metalni pripremci Površinska zaštita .Obrađuje jednostavnije predmete brušenjem (ručnom i mašinskom brusilicom) .Objašnjava postupke rada pri rezanju Formativni ciljevi učenik . standarda u radu materijal: .Nabraja vrste mašina i alate za obradu glodanjem. metalni pripremci Glodanje .

Metalni limovi.Poznaje funkciju i postupke ravnanja.Ravnanje.Savija limove i cijevi u hladnom i toplom stanju .Razvija samopouzdanje vježba: .Navodi standarde tehničkotehnološke dokumentacije I propise iz oblasti zavarivanja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik od korozije i na druge načine .Spaja limove hladnim i toplim postupkom zakivanja . materijal: . porubljivanja.Metalni limovi.Objašnjava postupak zakivanja .Ručno plastično oblikuje limove izvlači ih i razvlači .Spajanje limova hladnim i toplim zakivanjem .Održava radno mjesto .Pridržava se mjera zaštite na radu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave lakovi.Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje pojedinih zadataka vježbe: .Ispravlja profile i žice .Razvija logično mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje vježbe: . oblikači.Razdvaja zakovane spojeve .Pridržava se mjera zaštite na radu . previjanja i plastičnog oblikovanja limova . cijevi. savijanja.Nabraja vrste zakivanja i zakovica . cijevi. hartija za zaštitu Obrada limova .Razdvajanje zakovanih spojeva Alat. pribor. profili. prese. čekići. profili. savijanje. izvlačenje i razvlačenje limova .Održava radno mjesto . zakovice raznih oblika.Ravno savija ivice limova . materijal: .Žice za zavarivanje 52 . mašine za savijanje. pribor.Uočava karakteristike i ocjenjuje kvalitet metalnih zaštitnih prevlaka .čelične oploštene elektrode za REL zavarivanje .Priprema materijala za zavarivanje . podmetači i sjekači Uvod u zavarivanje .ručne i mašinske Zakivanje .Ispravljanje profila i žica Alat.Pridržava se mjera zaštite na radu .Prepoznaje dodatne materijale za zavarivanje: .Održava radno mjesto .Ravna limove .

Poznaje izvore opasnosti: .zračenje pri zavarivanju .instrukcijski list . makaze.Navodi vrste materijala za zavarivanje . materijal: .Tehnološka dokumentacija: .Objašnjava varilačke crteže .plan i tok zavarivanja. ispupčena i izdubljena) Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Navodi sredstva zaštite na radu .radionički crtež.Koristi sredstva lične zaštite na radu: zaštitno odijelo.tehnički uslovi namjene kontrole proizvoda i detalja . .Zna šta je šav Formativni ciljevi učenik pod zaštitom praška Žice i šipke za zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma Razlikuje zavareni spoj.operacijska lista . . elektrode za žljebljenje - .sklopni crtež.Alat. . oblik zavarenih spojeva. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . turpije.radna lista 53 . zavar i navar. prirode i društva .pribor.Opisuje tehnike zavarivanja metala i postupke zavarivanja . zaštitnu .boce za gasove (opasnost od gasova).Navodi izvore opasnosti kod zavarivanja i zaštitu .Objašnjava obilježavanje i prikazivanje vara na crtežu - . materijal: .Metalni limovi.opasnost od požara .Razvija kritičko razumijevanje odnosa tehnike. brusevi.Analizira tehničku dokumentaciju: .Alat. .Stiče osjećaj lične odgovornosti prema čuvanju i održavanju opreme - .električne instalacije.Razlikuje materijale i njihovu zavarljivost .pribor.Navikava se na red i zaštitu pri radu na mašinama vježbe: .Čitanje tehnološke dokumentacije . vrste šavova i tok zavarivanja Razlikuje vrste šavova koji su prikazani na crtežu Prepoznaje oznake vara na crtežuosnovne i dopunske oznake Uočava razlike u obliku površine vara (ravna.

stezaljkama Koristi radni sto.Objašnjava pripremu materijala za zavarivanje - Navodi alat i pribor za elektrolučno zavarivanje .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . aparat za gasno rezanje mjerne i kontrolne alate Raspoznaje aparate i karakteristike aparata za zavarivanje rukuje aparatima za zavarivanje uspostavlja i vodi električni luk Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - . turpije. bušilice. elektrode za žljebljenje.Nabraja i objašnjava - . šablone. naočare sa zaštitnim staklom Rukuje izvorom struje zavarivanja sa kablovima. kapu.Koristi stručni jezik - vježbe: .Objašnjava pripremu radnog mjesta Formativni ciljevi učenik kecelju. čizme ili cipele. rukavice i nadlaktice. potkoljenice. brusilice. maske.Objašnjava rad aparatima za zavarivanje . čelične žigove.slova i brojeve) Koristi prenosnu sušaru Koristi zaštitna sredstva okoline (paravane) i sistem za odsisavanje gasova Priprema materijal za zavarivanje i koristi : makaze( ručne ili mašinske ).raspoznavanje uređaja za zavarivanje i princip njihovog rada 54 . pomoćne uređaje (šablone za sastavljanje -po potrebi) Koristi pomoćni alat i pribor (čekić za skidanje troske. držačem elektrode.

postupke zavarivanja topljenjem: .Zaštiti gasova (u Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Koristi tehnološku dokumentaciju .Elektrolučno zavarivanje. .Prepoznaje .Otvorenim lukom (ugljenom elektrodom.WPAR (uvjerenje o kvalifikaciji tehnologije zavarivanja) .Razlikuje postupke elektrolučnog zavarivanja : . .čita operacijsku listu i upravlja se prema njoj .kovačko zavarivanje.Nabraja postupke elektrolučnog zavarivanja 55 .WPS(specifikacija tehnologije zavarivanja) .pritiskom i .čita instrukcijski list i koristi uputstva data u njemu .instrukcijski list .radna lista .Zavarivanje pod troskom. . .Zavarivanje laserom .operacijska lista .Informativni ciljevi i sadržaji učenik tehnološku dokumentaciju : . . .Aluminotermijsko zavarivanje.topljenjem Formativni ciljevi učenik . . punjenom žicom i obloženom elektrodom). .Nabraja osnovne postupke zavarivanja: .Zatvorenim lukom (pod praškom i rotirajućim lukom).Prepoznaje : .zavarivanje trenjem. .Zavarivanje livenjem.Zavarivanje plazmom.Zavarivanje elektronskim snopom. .čita radnu listu i popunjava je .difuziono zavarivanje .

.Objašnjava : zavarivanja sa .Alat.u zaštiti aktivnog gasa.nabraja vrste brzinu zavarivanja i elektroda: nagib elektrode) . dodatni materijal. napon.Objašnjava princip transformatora. rada ispravljača rukuje .Vođenje elektrode strane (u zavisnosti od .Razlikuje djelove pretvarača (pokretne i nepokretne) i rukuje pretvaračem .Razlikuje djelove .Izvodi zavar sa ili položaja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uviđa vezu između teorije i prakse Jača samouvjerenost i pouzdanost u radu vježbe : . metalne zavisnosti od vrste (gole. rukuje ispravljačem .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Objašnjava princip transformatorima i rada pretvarača zna vrijednost (generatora i napona radnog i agregata) praznog hoda .Objašnjava princip aparata rada invertera .materij al: limovi. stege 56 . sa oblogom i osnovnog punjene) materijala i .Navodi oznake njegove debljine i elektrode po položaja standardu zavarivanja .Objašnjava vrste podešava elektroda za parametre (jačinu zavarivanje: struje.Nabraja parametre .Uspostavljanje i održavanje električnog luka .Uspostavlja i zavarivanja u održava zavarivački odnosu na poznati luk sastav osnovnog . .Početak zavara jedne ili dvije .Razlikuje djelove ispravljača.Razlikuje izvedbe invertera i rukuje njima Uspostavljanje i održavanje zavarivačkog luka .u zaštiti CO2 gasa ili u zaštiti gasnih smeša) .Objašnjava princip rada transformatora Formativni ciljevi učenik zaštiti inertnog gasa.netopljivom ili topljivom elektrodom.Određuje potrebu materijala za izvođenje .pribor.ugljene (za zavarivanja u sječenje).Opisuje uređaje za REL zavarivanje .Odabira elektrodu i .

.lice zavara - - - - - - 57 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja) . vertikalnom. nagib elektrode Vrši čišćenje korjenskog zavara (četkom. stege - .korjen. napona i struje zavarivanja Izvodi lice zavara u zavisnosti od potrebe izgleda zavara Koristi sredstva zaštite pri radu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe : . materijal: limovi.Alat.Početak zavara. čekićem ili brusilicom) Izvodi uvar u zavisnosti od debljine osnovnog materijala. pribor. .Završetak zavara Formativni ciljevi učenik bez dodatnog materijala Izvodi rubne.Izvođenje pravilnog nastavka . dodatni materijal.uvar. horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju Određuje ugao vođenja elektrode u zavisnosti od položaja i tipa spoja i širine žljeba Vrši popunu završnog kratera Vrši pripremu za zavarivanje Određuje izvođenje korjena vara u zavisnosti od debljine osnovnog materijala Prepoznaje tehniku vođenja elektrode Određuje brzinu zavarivanja. ugaone zavare Izvodi zavarivanja u horizontalnom. vođenje elektrode i završetak zavara .Objašnjava osnovne elemente zavara: . preklopne. sučeone.

Razlikuje postupke zavarivanja tankih limova sa jedne ili obje strane .pribor i materijal: .Koristi sredstva zaštite na radu .Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje .Vrši vođenje elektrode (za izradu korjena vara i njegovu popunu) .Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja .Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja .Demonstrira REL zavarivanje sučeonih zavara tankih i debelih limova u svim položajima Formativni ciljevi učenik .Vrši pripremu materijala za zavarivanje debelih limova ( izrada "V" "X" i "K" vara) . lijevom i desnom rukom) . lijevom i desnom rukom) .Demonstrira izvođenje provara REL postupkom kod zavarivanja sučeonih zavara "V" "X" i "K" u svim položajima i popunu vara .Uređaj za zavarivanje.Vrši vođenje elektrode (za izradu korijena vara i njegovu popunu) . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan. nadglavni položaj. dodatni materijal. horizontalnovertikalnoj ravni i u nadglavnom položaju .Alat. pribor za stezanje vježbe: .Alat.Zavarivanje debelih limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna.Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna. dodatni materijal.Uočava razlike u zavarivanju i horizontalnoj.Uviđa važnost očuvanja kaliteta vježbe: .Razvija samostalnost. pribor za stezanje .Koristi sredstva zaštite na radu . limovi. nadglavni položaj.Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje .Uređaj za zavarivanje.Vrši kontrolu zavarenog spoja . vertikalnoj. odgovornost i preciznost u radu Preporuke za izvođenje nastave vježba: .Priprema materijale za zavarivanje .Vrši pripremu Socijalizacijski ciljevi učenik .Razvija sposobnost 58 .pribor i materijal: . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan.Vrši kontrolu zavarenog spoja .Demonstrira . limovi.

osa cijevi u horizontalnoj.Cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju - vježbe: . dodatni materijal. limovi. horizontalnovertikalnoj ravni .Uređaj za zavarivanje. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi sa okretanjem cijevi i ako cijev miruje Vrši kontrolu zavarenog spoja Koristi sredstva zaštite na radu Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnog planiranja i izvođenja rada Preporuke za izvođenje nastave . dodatni materijal. u kosom i nadglavnom položaju. lijevom i desnom rukom.Demonstrira zavarivanje cijevi u položajima: .Alat pribor i materijal: . vertikalnoj i horizontalnovertikalnoj ravni. limovi. vertikalnoj.Cijev miruje.Zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja : slučaj da cijev miruje ili da se okreće . pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) .Informativni ciljevi i sadržaji učenik ugaono zavarivanje REL postupkom zavarivanja limova u svim položajima i popunu vara Formativni ciljevi učenik materijala za zavarivanje tankih i debelih limova Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje Vrši vođenje elektrode (za izradu korjena vara i njegovu popunu) u horizontalnoj. pribor za stezanje - . nadglavni položaj. u koritastom i nadglavnom položaju i vrši popunu šava Vrši kontrolu zavarenog spoja Koristi sredstva zaštite na radu Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja Pripaja djelove za zavarivanje Vrši izradu korijenskog zavara Zavarivanje cijevi u svim položajima (horizontalna. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan. cijevi.Zavarivanje ugaonih spojeva limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna. uz pomoć ogledala . lijevom i desnom rukom) .Alat pribor i materijal: .Uređaj za zavarivanje. pribor za stezanje - 59 .

Demonstrira: tačkastog.ručno propan-butan gas.Alat pribor i materijal: .Priprema materijal za zavarivanje Socijalizacijski ciljevi učenik .Razlikuje crijeva za gasove (po boji).Rukuje gorionikom i pravilno ga vodi .Razlikuje postupke .sučeono . linijskog . limovi . gasnog rezanja acetilen. gorionik i automat za njegovo vođenje .Limovi različitih debljina.Limovi različitih debljina.Koristi sredstva zaštite na radu Gasno rezanje i zavarivanje . zavarivanja .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Elktrootporno zavarivanje . . pribor i materijal: . razlikuje vrste plamena i slučaj povratnog udara plamena .Pali plamen.Uređaj za elektrootporno zavarivanje.Automatsko rezanje limova različitih debljina gasnim postupkom . .Demonstracija gasnog zavarivanja: .Razvija osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu 60 .Primjenjuje mjere zaštite pri radu .Tačkasto .Primjenjuje mjere zaštite pri radu . pribor i materijal: . i šavnog .Razlikuje boce za .Razlikuje vrste gorionika (za grijanje i rezanje) . Mgorionik vježbe: .Alat.Koristi sredstva zavarivanje zaštite na radu .Ručno rezanje limova različitih debljina i cijevi gasnim postupkom .Razvija samouvjerenost i pouzdanost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Alat.automatsko prirodni gas .Rukuje uređajem za elektrootporno zavarivanje .Prepoznaje tehnološke postupke elektrootpornog zavarivanja .šavno .linijsko.Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka vježbe: .tačkasto.Zavarivanje limova elektrootpornim zavarivanjem . linijsko i šavno zavarivanje .Razlikuje djelove zavarivanje uređaja za elektrootporno zavarivanje . .Demonstracija gasove: kiseonik.Priprema materijal i uređaje .Razlikuje vrste gorionika za automatsko rezanje . vodonik. boce za kiseonik i acetilen. boce za gasove.

Demonstrira zavarivanje cijevi gasnim zavarivanjem 61 . gorionik .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Vrši paljenje. vertikalnom i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .Koristi mjere zaštite pri zavarivanju . boce za kiseonik i acetilen.Rukuje opremom za gasno zavarivanje .Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica .Alat. lijevom i desnom rukom . lijevom i desnom rukom .Rukuje opremom za gasno zavarivanje .Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica . pribor i materijal: . podešavanje i gašenje plamena .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara .Vrši sučeono zavarivanje limova u horizontalnom.Sučeono zavarivanje limova različitih debljina gasnim postupkom. vertikalnom i horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju .Razlikuje zone i temperature plamena .Limovi različitih debljina. pribor i materijal: .Razlikuje zone i temperature plamena .Vrši sučeono zavarivanje limova u horizontalnom. boce za kiseonik i acetilen.Limovi različitih debljina. gorionik .Ugaono zavarivanje limova različitih debljina gasnim postupkom.Alat.Priprema materijal za zavarivanje .Vrši paljenje podešavanje i gašenje plamena .Ugaono zavarivanje vježbe: .

Demonstrira gasno zavarivanje i lemljenje obojenih metala (aluminijum. lijevom i desnom rukom.Limovi različitih debljina. bronza) - - 62 . mesing. pribor za stezanje . boce za kiseonik i acetilen. cijevi. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - . vertikalnom i horizontalnovertikalnom kosom i nadglavnom položaju ose cijevi Kontroliše tačnost i kvalitet zavara Koristi mjere zaštite pri zavarivanju Razlikuje postupke gasnog zavarivanja i lemljenja Na osnovu poznatog sastava materijala bira dodatni materijal za zavarivanje ili lemljenje Razlikuje boce za gasove (acetilen. pribor i materijal: .Gasno zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja. uz pomoć ogledala .Stiče osjećaj o potrebi sistematičnosti u radu - vježbe: . bakar.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju Kontroliše tačnost i kvalitet zavara Koristi mjere zaštite pri zavarivanju Priprema materijal za zavarivanje Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica Vrši paljenje podešavanje i gašenje plamena Razlikuje zone i temperature plamena Rukuje opremom za gasno zavarivanje Vrši zavarivanje cijevi u horizontalnom.Alat. dodatni materijal.

dodatni materijal.Tvrdo lemljenje - Formativni ciljevi učenik propan-butan. gasovi.Meko lemljenje .osnovni materijalobojeni metali. bakra. sredstva za čišćenje.Gasno zavarivanje obojenih metala (aluminijuma. izvor zagrijavanja vježba: - - . materijal.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Demonstrira spajanje djelova mekim i tvrdim lemljenjem . pribor i materijal: . gorionici za zavarivanje i ostali pribor. dodatni materijal. izbor dodatnog materijala i sredstava za čišćenje i praška za lemljenje (paste) Pravilno postavlja djelove za lemljenje i izvor zagrijavanja Kontroliše tačnost i kvalitet spoja Primjenjuje mjere zaštite pri lemljenju Poznaje postupak tvrdog lemljenja Razlikuje dodatne materijale za tvrdo lemljenje. sredstva za čišćenje.Pribor za lemljenje. bronze) .Demonstrira: .Gasno lemljenjenje obojenih metala (aluminijuma.Demonstracija mekog lemljenja . dodatni materijal. sredstva za Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: . gasovi.Alat. prašak za lemljenje (pasta). pribor i materijal: . bronze) . mesinga.osnovni materijalobojeni metali. pribor i materijal: . pribor za stezanje vježbe: . kiseonik) Prepoznaje vrste plamena i gorionika Prepoznaje vrste praška za čišćenje u zavisnosti od vrste materijala. kao i potrebu za predgrijavanjem Vrši pripremu materijala za zavarivanje ili lemljenje Vrši zavarivanje ili lemljenje Kontroliše tačnost i kvalitet zavarenog (zalemljenog ) spoja Koristi sredstva zaštite pri zavarivanju Razlikuje postupak mekog i tvrdog lemljenja Vrši meko lemljenje Vrši izbor i pripremu osnovnog materijala. bakra. pribor za stezanje vježbe: . sredstva za čišćenje. gorionici za lemljenje i ostali pribor.Alat.Navikava se da samostalno planira i izvodi pojedine zadatke - - 63 .Alat. mesinga.

Pribor za lemljenje. prašak za lemljenje. materijal. izvor zagrijavanja - 64 .Alat.Tvrdo lemljenje . pribor i materijal: . dodatni materijal.Informativni ciljevi i sadržaji učenik - Formativni ciljevi učenik čišćenje i prah Rukuje uređajem za topljenje legura i zagrijavanje materijala Pravilno postavlja djelove za lemljenje Vrši lemljenje Kontroliše tačnost i kvalitet spoja Primjenjuje mjere zaštite pri lemljenju Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .

pribor za stezanje .Ugaono zavarivanje limova u horizontalnoj ravni.Razvija osjećaj . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju ("V".Uspostavlja i održava zavarivački luk . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju.Demonstrira pribor i opremu za zavarivanje ugaonih elektrolučno zavara u svim zavarivanje MAG položajima MAG postupkom postupkom iz .zaštitni gas.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i .Demonstrira sa jedne ili obje zavarivanje strane sučeonih zavara u .Sučeono zavarivanje debelihh limova u horizontalnoj ravni.Alat.Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon. "X". pribor i materijal: 65 . vertikalno.Objašnjava djelove način njihovog uređaja za korišćenja zavarivanje MAG .Rukuje uređajem . ugao nagiba elektrode) Preporuke za izvođenje nastave vježbe: . limovi različite debljine. lijevom i desnom rukom vježbe: .Čisti i priprema ivice osnovnog materijala .Pospješuje otklanja greške saradnju u grupi .Vrši pripremu svim položajima materijala MAG postupkom .Pripaja djelove za zavarivanje . jačina struje. . dodatni materijal.Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Zavarivanje električnim postupkom u zaštitnoj atmosferi . "K" zavar) .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Uspostavlja i održava zavarivački luk . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom i koritastom položaju . pribor i materijal: .Uočava parametre karakteristike zavarivanja zaštitnih gasova i . vertikalnoj. vertikalnoj.Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) .Vježba: .Alat.Objašnjava izbor sigurnosti i za MAG postupak dodatnog preciznosti u rad zavarivanja materijala i .Odabira dodatni jednog ili više materijal prolaza .Sučeono zavarivanje tankih limova u horizontalnoj ravni.Razlikuje postupke postupkom zavarivanja limova .Priprema alat. brzina žice.

cijev miruje.Alat.Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja . dodatni materijal.Uređaj za zavarivanje.Izrađuje korijen zavara .Pripaja djelove za zavarivanje . pribor za stezanje i zaštitni gas vježba: .Primjenjuje mjere Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Vrši popunu šava .Pripaja djelove za zavarivanje . pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi malih debljina do 6 mm) . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučajeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose . dodatni materijal.Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške . cijevi.cijev se okreće (rotira) a pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju .(zaštit 66 .Vrši kontrolu zavarenog spoja .Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka vježbe: .Uspostavlja i održava zavarivački luk .Alat pribor i materijal: . lijevom i desnom rukom.Aparat za zavarivanje. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi. limovi.Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon. limovi različite debljine.Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu . pribor za stezanje .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja (ako je potrebna) . jačina struje. zaštitni gas.Radi korjen (ako je potrebno) . pribor i materijal: . brzina žice ugao nagiba elektrode) .Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna.Zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja (horizontalna. uz pomoć ogledala .Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja .Demonstrira zavarivanje cijevi MAG postupkom u položajima: .Aparat za zavarivanje.

cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Sučeono zavarivanje visokolegiranih limova različitih debljina u horizontalnoj.Ugaono zavarivanje limova u u horizontalnoj ravni. pribor i opremu za elektrolučno .MIG postupak zavarivanja visokolegiranih čelika ugaonih spojeva - .Aparat za zavarivanje.Priprema alat.Uočava karakteristike zaštitnih gasova i način njihovog korišćenja . punjena žica.Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) .Alat. zaštitni gas. pribor za stezanje vježba: .cijev miruje.MIG postupak zavarivanja visokolegiranih čelika . limovi 67 .Demonstrira zavarivanje punjenom žicom Formativni ciljevi učenik zaštite pri zavarivanju Rukuje uređajem za postupak zavarivanja punjenom žicom Vrši pripremu materijala Uspostavlja i održava zavarivački luk Pripaja djelove za zavarivanje Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave ni gas). limovi.Pripaja djelove za zavarivanje . vertikalno. horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju i koritastom položaju .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške . pribor i materijal: . pribor za stezanje - .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Razlikuje postupke zavarivanja limova sa jedne ili obje strane . "K" zavar) . .Alat. "X".Rukuje uređajem za MIG postupak zavarivanja .Jača samouvjerenost i samosvjesnost vježbe: .zaštitni gas. pribor i materijal: .Uspostavlja i održava zavarivački luk . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju ("V". vertikalnoj.Demonstrira MIG postupkom zavarivanja cijevi u položajima: . pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) .Demonstrira elektrolučno zavarivanje MIG postupkom: .Vrši pripremu materijala . dodatni materijal.visokolegirani čelični limovirazličite debljine.

lijevom idesnom.cijev miruje.obojenih metala .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon.Uspostavlja i održava zavarivački luk . pribor i materijal: .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .cijevi različite debljine.Čisti i priprema ivice osnovnog materijala . tema.Pripaja djelove za zavarivanje .Stiče osjećaj o potrebi sistematičnosti u radu 68 . jačina struje . jačina struje. pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) . pribor za stezanje vježbe: .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon. uz pomoć ogledala .Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja ( ako je potrebna) . zaštitni gas. pribor za stezanje .Vrši Izbor elektrode i parametara zavarivanja . dodatni materijal.Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida .Alat.Aparat za zavarivanje.Demonstrira elektrolučno zavarivanje TIG WIG postupkom . brzina žice. dodatni materijal.Ugaoni spojevi TIG zavarivanjem Formativni ciljevi učenik zavarivanje MIG postupkom .analiza uslova(namjera. sredstva.Vrši popunu šava .Cjelokupan postupak se izvodi kroz niz faza: .Odabira dodatni materijal .Zavarivanje cijevi u svim položajima MIG postupkom zavarivanja.zavarivanje visokolegiranih čelika .Sučeono zavarivanje TIG postupkom .(metod radanastava orjentisana ka aktivnostima) .Pripaja djelove za zavarivanje . brzina žice i nagib elektrode) -Vrši pripremu materijala .Radi korjen (ako je potrebno) .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Demonstrira MIG postupak zavarivanja obojenih metala .Demonstrira zavarivanje TIG postupkom zavarivanja cijevi u položajima: .iz tablica .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške . ugao nagiba elektrode) Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave različite debljine. limovi.50 časova) . .Projektni rad (tema-sto za zavarivanje.

limovi obojenih metala različite debljine. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučajeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose .Priprema alat. pribor i materijal: .Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna. dodatni materijal.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju i zaštitnoj atmosferi . vertikalnoj.Uspostavlja i održava električni luk .Alat. jačinu struje i brzinu žice) . pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje MIG postupkom .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave metode) .Demonstrira TIG postupak zavarivanja obojenih metala . pribor za stezanje .Samo rješavanje zadatka se izvodi kroz šest faza: -informisanje -planiranje -odlučivanje -realizacija -kontrolisanje -procjena vježbe: .Alat.Sučeono zavarivanje visokolegiranih čelika u horizontalnoj. zaštitni gas.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške . pribor i materijal: .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine Vježbe: .Izrađuje korijen zavara .Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu određenog sastava osnovnog materijala . horizontalnovertikalnoj ravni TIG postupkom .Pripaja djelove za zavarivanje .Čisti i priprema ivice osnovnog materijala .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanje za određene spojeve (napon.Zavarivanje obojenih metala MIG postupkom zavarivanja .cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju Formativni ciljevi učenik .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Limovi različite debljine. zaštitni 69 .Aparat za zavarivanje.Uspostavlja i održava električni luk .

kosom i nadglavnom položaju ose cijevi. limovi i cijevi različite debljine.Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu vježba: .Vrši termičku obradu po potrebi prije i poslije zavarivanja . pribor za stezanje vježbe: .Vrši pripremu materijala .Sučeono i ugaono zavarivanje aluminijuma u svim položajima.Alat.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Uočava karakteristike zaštitnih gasova i način njihovog korišćenja. dodatni materijal. odabira dodatni materijal iz tablica .Razvija pravilan odnos prema očuvanju materijalnih dobara Preporuke za izvođenje nastave gas. pribor i materijal: .Zavarivanje ugaonih spojeva TIG zavarivanjem obojenih metala .Aparat za zavarivanje. lijevom i desnom rukom 70 . pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje TIG Socijalizacijski ciljevi učenik . lijevom i desnom rukom) .Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala . vertikalnom.Aparat za zavarivanje. pribor za stezanje vježbe: . pribor za stezanje .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik otklanja greške .Rukuje uređajem za TIG postupak zavarivanja sa ili bez dodatnog materijala .Priprema alat. zaštitni gas.Zavarivanje cijevi u svim položajima (horizontalnom.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju . dodatni materijal.Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) . pribor i materijal: .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške . dodatni materijal. zaštitni gas.Alat. limovi različite debljine.Razlikuje postupke zavarivanja limova sa jedne ili obje strane .Pripaja djelove za zavarivanje . horizontalnovertikalnom.Uspostavlja i održava zavarivački luk .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik -

Formativni ciljevi učenik postupkom Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala Čisti i priprema ivice osnovnog materijala Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu poznatog sastava osnovnog materijala Uspostavlja i održava zavarivački luk i pravilno vodi dodatni materijal Koristi propisanu tehnologiju zavarivanje za određene spojeve (napon, jačina struje , brzina žice i nagib elektrode) Pripaja djelove za zavarivanje Radi korjen (ako je potrebno) Vrši popunu šava Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja - ako je potrebna Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja - iz tablica na osnovu poznatog sastava osnovnog materijala Razlikuje volframove

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - Alat, pribor i materijal: - Aparat za zavarivanje, zaštitni gas, limovi različite debljine, dodatni materijal, pribor za stezanje

-

-

- Stiče naviku da vrši samokontrolu

-

-

- Navikava se na red i urednost

-

-

- Pospješuje saradnju u grupi i kooperativan rad

71

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida Pripaja djelove za zavarivanje Uspostavlja i održava zavarivački luk Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon, jačina struje, brzina žice i nagib elektrode) Izrađuje korijen zavara Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna, vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučjeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Priprema alat, pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje TIG postupkom Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu određenog sastava osnovnog materijala

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

-

-

-

-

72

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik - Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala - Čisti i priprema ivice osnovnog materijala - Pripaja djelove za zavarivanje - Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon, jačinu struje, brzina žice i nagib elektrode) - Uspostavlja i održava električni luk - Vrši termičku obradu prije i poslije zavarivanja -ako je potrebno - Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške - Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju - Na osnovu određenog sastava čelika određuje dodatni materijal i termičku obradu ( iz tablica) - Vrši pripremu materijala za zavarivanje - Vrši pripajanje djelova (pozicija za zavarivanje) - Vodi pravilno elektrodu (za izradu korjena vara i njegovu popunu) - Vrši kontrolu zavarenog spoja - Primjenjuje mjere

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Demonstrira zavarivanje visokolegiranih čelika - REL postupkom zavarivanja

- Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka

vježba: - Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna, vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni položaj - Alat pribor i materijal: - Uređaj za zavarivanje, limovi, dodatni materijal, pribor za stezanje,izvor toplote za zagrijavanje i otpuštanje

73

pribor i materijal: . pribor za stezanje .Alat.Navikava se na . pribor i materijal:limovi. zavarivanje pod komandni ormarić.REL postupkom zavarivanja Formativni ciljevi učenik zaštite pri zavarivanju .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Alat. elektrode za žljebljenje vježbe: . prašak 74 . osnovni materijal.Navarivanje automatima pod prahom .Vrši kontrolu zavarenog spoja (prije. automat za zavarivanje. dodatni materijal. dodatni materijali. materijal-sivi liv.( ili okretni sto). rezervoar za prašak i peć za sušenje praha) .Priprema i čisti površine za zavarivanje . kolica.Vodi pravilno elektrodu .izvor toplote za zagrijavanje i otpuštanje.Prepoznaje djelove .Uređaji za zavarivanje. bušilice.Na osnovu određenog sastava sivog liva određuje dodatni materijal i termičku obradu ( iz tablica). u toku i poslije zavarivanja)vizuelno penetrantima i kontrolu na nepropustljivost . prahom glava. hladno zavarivanje ili toplo zavarivanje .Primjenjuje propisanu žicu i prašak u zavisnosti od hemijskog sastava i debljine osnovnog materijala i vrši regeneraciju praha .Opisuje rad na kooperativan rad aparature za EPP: automatima za (ispravljač.Demonstrira zavarivanje sivog liva .Zavarivanje sivog liva .Vrši pripremu materijala za zavarivanje . čekići.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Rad na automatima za zavarivanje sa prahom .Pričvršćava lim na podloške ili na pozicioner Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježba: .

Prepoznaje moguće greške zavarivanja. hladno.učenik .Posjeta radnim organizacijama koje se bave ovim postupcima zavarivanja . pribor . "V".Razlikuje djelove i zadatak uređaja za zavarivanje . indukciono.Zavaruje sučeono spojeve "I".Demonstrira rad .materijal: . kontrolu u žljebove za toku zavarivanja i 75 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . elektronskim snopom.Opisuje kontrolu pripremljene prije. frikciono. "K".Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške . zavarivanje eksplozijom Kontrola zavarenih spojeva .Kontrola zavara prije.Stiče osjećaj o sistematičnosti u radu vježbe : .limovi-osnovni materijal. i određuje potrebu za zaštitnim gasom . zavarivanje laserom.Sučeono i ugaono zavarivanje punjenom žicom u svim položajima . u toku i . podvodno zavarivanje.Kontroliše .Uspostavlja i održava zavarivački luk .Vrši pripremu materijala.Alat.Uviđa važnost očuvanja kvaliteta Vježba: .Primjenjuje mjere punjenom žicom zaštite pri radu . uzroke i posledice grešaka .Razlikuje . sa podmetačima od bakra ili praška .Pripaja djelove za zavarivanje . plazmom. ultrazvučno zavarivanje. punjena žica .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Zavarivanje ostalim postupcima .Stiče naviku da koristi stručni jezik vježbe: .Nabraja ostale postupke: postupke aluminotermijsko zavarivanja zavarivanje.Rukuje uređajem za zavarivanje .

elektrolučno ili gasnim postupkom žljebi mjesta grešaka u zavaru Otklanja greške odgovarajućim postupkom zavarivanja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave posle zavarivanja vježba: . kao i postupak .Navikava se na sprečavanja samokontrolu grešaka i nastajanje napona Prepoznaje greške i način njihovog otklanjanja Brusi. praha Kontroliše tehniku rada Vizuelno kontroliše oblik i kvalitet zavara i prepoznaje greške Ispituje varove na nepropustljivost i vrši ispitivanje .Vizuelna kontrola zavarenih spojeva .Sredstva: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik poslije zavarivanja Formativni ciljevi - - . žilavost i tvrdoću Prepoznaje vrste i uzroke grešaka u zavaru.Opisuje kontrole razaranjem - .Posjeta firmi koja se bavi ispitivanjem i kontrolom zavara 76 .zavareni uzorci .penetrante .Jača penetrantima samouvjerenost i Razlikuje samosvjesnost u ispitivanja na: radu kidanje.Opisuje kontrole bez razaranja .Otklanjanje grešaka u zavarenom spoju - - - učenik zavarivanje Kontroliše pripojene djelove i pripremu za zavarivanje Kontroliše parametre zavarivanja (prema uputstvu) Kontroliše upotrebu dodatnog materijala. žice. savijanje.

urednost. Beograd.Prelazna ocjena na kraju školske godine. dvogodišnje mašinske škole: Lazar Filković . "Bajić.Modeli. 8. god. god. 1999.Radionica sa radnim mjestima za struganje. Murska Sobota 1981.Tehnološke osnove MAG postupka zavarivanja.d.god.o. šeme. instrumentima. Beograd.god. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Tehnologija rada zavarivač. DUZ Srbije . M. Nikolić . Šojić Pavle i Pribićević Nikola . uz prethodno obrazovanje za zavarivača. V stepen ili majstorski ispit odgovarajućeg smjera. Bogoljub Bajić . .Zavarivanje volframovom elektrodom -TIG. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika U toku klasifikacionog perioda učenik treba da ima najmanje dvije ocjene. opremi i poštovanju propisa zaštite). odgovoran odnos prema alatu.redovnosti i kvaliteta vođenja dnevnika. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . bušenje. . 77 .Elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnog i aktivnog gasa (MIG. brušenje. Beograd.Osnovi mašinstva za I i II stepen stručne spreme mašinske struke OOUR "Stručna knjiga". Lendava. preciznost.Viša stručna sprema iz područja mašinstva i obrade metala. . tačnost.GBB" o. VKV. 1987.god.Opšta mašinska praksa za I razred mašinske škole: Nikola Prgomelja. Okvirni spisak literature i drugih izvora . skice. "Varstroj"d. Božidar Delić . DUZ Srbije . 9. od kojih jedna treba da bude sa usmene provjere znanja. Bogoljub Bajić . uzorci alata i pribora. Nebojša Pribićević. glodanje. 1987. Beograd. Podgorica. Živčić Milan 6. Zagreb. .5.god. 1980. materijalima. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. . DTZ SRH . 1995.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.god. 1987. Beograd. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . . 1982. 7. 2005. "Montavar metalna nova" d.Zavarivanje obloženom elektrodom .Radionica sa radnim mjestima za zavarivača.Priručnik: Suština i tehnika postupaka električnog zavarivanja topljenjem metala i njihovih legura: Bogoljub Bajić. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Maribor. god.MAG).. DUZ Srbije. Ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz: . Darko Bajić.Zavarivanje i srodni postupci .d.rezač gasom za I i II raz.provjere praktičnih znanja (razumijevanje poslova i zainteresovanost učenika.god. Beograd.o.usmenih odgovora i aktivnosti učenika na časovima.

Pribor za stezanje . rotacioni pretvarač.Radionički crteži .Primjena uređaja za zavarivanje 78 . agregat. deformacije i stepen sigurnosti .Uređaji za zavarivanje ispravljač.Naponi i deformacije .Površinska zaštita (vrste i materijali) .Zavarivanje i lemljenje . elektrootporno. gasno i aluminotermijsko zavarivanje Povezanost sa predmetom Predmet Znanja . Povezanost predmeta Znanja .Nerazdvojivi spojevi Uvod u zavarivanje Metali i legure Površinska zaštita Ispitivanje materijala .Tehnologija .Tehnički crteži .TIG.Uređaji za MIG.MAG.Vrste materijala za zavrivanje i njihova zavarljivost .Oprema (tarnsformator.Dozvoljeni naponi. .10.Osnove mašinstva . invertor) .

Razlikuje legure za lemljenje Plastične mase i . .Prati liniju očvršćavanja legure .Analizira mehanička svojstva materijala . .Koristi fazne dijagrame . .Razlikuje svojstva materijala kao funkciju vrste atoma i hemijske materijala veze .da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju.poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.Određuje tvrdoću materijala statičkim i dinamičkim dejstvom sile . pribora i uređaja koji se koriste u zavarivačkim poslovima. . Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 10 minuta.Uočava uticaj stalnih i legirajućih elemenata na svojstva čelika .Razlikuje i upoređuje svojstva i primjenu obojenih metala legure .Određuje tehnološko-metalurška svojstva materijala (zavarljivost. Standardi znanja koji se ocjenjuju na završnom ispitu Sadržaj Znanja i vještine Svojstva .znanja o svojstvima materijala koja se koriste u zavarivačkim poslovima.Razlikuje vrste gvožđa .Uočava značaj i upotrebu guma 79 .Analizira dijagram zatezanja dobijen ispitivanjem epruvete statičkim dejstvom sile .Poznaje aluminijum i legure aluminijuma .sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja.upotrebu odgovarajućih mjernih i kontrolnih postupaka.Poznaje osnove kristalografije i proces kristalizacije i legura . lemljenje) Struktura metala . na prijedlog ispitivača. kombinovana po složenosti na odgovarajući način iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. ISPITNI KATALOG Tip ispita: USMENO Nastavnik/aktiv sastavlja detaljan spisak ispitnih pitanja na osnovu ispitnog kataloga.Poznaje pojam makromolekula gume . Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: .racionalno korišćenje energije.Poznaje dijagram stanja legura u sistemu Fe-C . .2. Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. .Poznaje i upoređuje vrste čelika Obojeni metali i . . materijala i vremena. Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja.Analizira svojstva legura u zavisnosti od mikrostrukture Tehničko gvožđe .znanja o karakteristikama i primjeni alata.znanja o metodama i postupcima rada u zavarivačkim poslovima.Razlikuje legure obojenih metala . Usmeni ispit traje najviše 20 minuta.Određuje zateznu čvrstoću materijala statičkim metodama .Uočava značaj i upotrebu plastičnih masa .

opremu i uređaje Objašnjava postupak gasnog zavarivanja. opremu i uređaje Poznaje i objašnjava MIG postupak zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava postupak rezanja elektrodama. pribore i opremu za zakivanje Poznaje meko lemljenje Priprema lemljene spojeve Čisti lemljene spojeve (mehaničko i hemijsko) Poznaje vrste lemova i dodatne materijale Zna temperaturu pri mekom lemljenju Poznaje tvrdo lemljenje Zna uređaje za tvrdo lemljenje Zna dodatne materijale za tvrdo lemljenje Razlikuje meko i tvrdo lemljenje Poznaje osnovna svojstva zavarenih spojeva Objašnjava formiranje zavarivačkog luka Objašnjava postupak REL zavarivanja.Razlikuje gasovita goriva i poznaje njihovu upotrebu . opremu i uređaje Objašnjava vrste i oznake elektroda Zna označavanje zavarenih spojeva Zna dimenzionisanje šavova prema debljini materijala Zna pripremu elemenata za zavarivanje i oblike žljebova Objašnjava način vođenja elektroda Objašnjava različite položaje zavarenih spojeva Zna pojam navarivanja Poznaje metode ispitivanja zavarenih spojeva bez razaranja Poznaje metode ispitivanja zavarenih spojeva sa razaranjem Poznaje pojmove elastične i plastične deformacije Poznaje materijale i alate za obradu deformacijom Navodi podjelu i objašnjava vrste obrade deformacijom Objašnjava pojam mehaničkog rezanja. opremu i uređaje Objašnjava TIG postupak zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava EPP postupak zavarivanja.Sadržaj Goriva i maziva Kompozitni materijali Spajanje razdvojivim vezama Znanja i vještine . opremu i uređaje Objašnjava MAG postupak zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava ostale specijalne vrste zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava postupak rezanja plazmom. opremu i uređaje Objašnjava postupak elektrootpornog zavarivanja.Razlikuje kompozitne materijale Poznaje vrste razdvojivih veza.Uočava svojstva i poznaje zadatak maziva . njihov značaj i primjenu Zna spajanje vijcima i navrtkama Zna spojeve pomoću klinova i čivija Zna spojeve pomoću žljebova i ozubljenja Poznaje spojeve pomoću konusnih površina Poznaje spojeve čvrstim nalijeganjem Poznaje spojeve opružno – zateznim prstenovima Poznaje vrste zakovanih spojeva i način zakivanja Zna greške pri zakivanju Poznaje vrste zakovica i materijal od koga se izrađuju Zna da čita tehničko-tehnološku i radnu dokumentaciju Poznaje postupak izvođenja zakivanja Poznaje alate. opremu i uređaje Poznaje značaj termičke obrade 80 Spajanje zakivanjem Spajanje lemljenjem Spajanje zavarivanjem Oblikovanje deformisanjem Obrada rezanjem Termička i . opremu i uređaje Objašnjava pojam gasnog rezanja.

Zna primjenu parametara (temperatura. dodatni materijali i oprema) u termičkoj obradi . uređaja i postrojenja. slike. katalozi.Zna tehnološke postupke izvođenja termičke i termohemijske obrade . opremu i uređaje i dodatne materijale za zaštitu metalnim prevlakama i plakiranjem . MIG.Sadržaj termohemijska obrada Računari u tehnologiji za zavarivanje Automatizacija i mehanizacija u zavarivanju Znanja i vještine . šeme veza.Zna i objašnjava automatske linije i uređaje za: elektrootporno.Zna primjere i primjenu termičke obrade u praksi . vrijeme izvođenja.Zna postupke. modeli i crteži elemenata. EPP. Literatura i drugi izvori . TIG i ostale vrste zavarivanja Dozvoljena pomagala . MAG.Poznaje mogućnosti upotrebe računara u mašinstvu i zavarivanju .Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika.Tabele. 81 .

Objašnjava rad transformatora.znanja o uređajima i njihovim karakteristikama koja se koriste u zavarivačkim poslovima.poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.racionalno korišćenje energije.Definiše rad pretvarača i agregata.Vrši klasifikaciju izvora napajanja. njegove prednosti i mane kao i mogućnosti primjene .poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.znanje i vještinu izbora metala za spajanje i potrebnog alata.sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja.Navodi osnovne izvore struje za REL zavarivanje. zna šta su režimi rada pri zavarivanju. odnosno elektrodama za REL zavarivanje . izvora za napajanje .Vrši poređenje rada naizmjeničnom i jednosmjernom 82 . .Naziv predmeta: UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: .Poznaje podjelu i označavanje REL zavarivanja i elektroda.da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju. princip provođenja elektriciteta kroz metale. . . Standardi znanja koji se ocjenjuju na završnom ispitu Sadržaji Znanja i vještine Uređaji za ručno elektrolučno . njihov sastav i oblogu .Zna šta je napon praznog hoda. . . upotreba elektronike kod aparata za zavarivanje . ograničenja i prednosti u upotrebi.Poznaje izvore naizmjenične i jednosmjerne struje za napajanje .Objašnjava specifičnosti zavarivačkog luka . odnosno osnovnu klasifikaciju izvora napajanja . kao i mogućnosti i ograničenja njegove primjene . prema standardima .znanja o metodama i postupcima rada u zavarivačkim poslovima. vrste struje kao i vrste talasa naizmjenične i jednosmjerne struje .racionalno korišćenje energije. objašnjava atomsku zavarivanje strukturu.Prepoznaje suštinu rada transformatora i generatora. . . .znanje tehnološkog postupka spajanja i rezanja. provodnike .Definiše pojam ručnog elektrolučnog zavarivanja.upotrebu odgovarajućih mjernih i kontrolnih postupaka. materijala i vremena.Definiše šta je elektricitet. . materijala i vremena. njegove prednosti kao i nedostatke .Upoznaje se sa dodatnim materijalom za zavarivanje.Razlikuje vrste elektroda.Obrazlaže rad ispravljača za zavarivanje .Vrši poređenja spoljne karakteristike različitih uređaja .Objašnjava invertere za zavarivanje. zna šta je direktni i obrnuti polaritet . .znanje i objašnjenje principa rada uređaja.Prepoznaje uređaje u praksi . .

kao i njihove bitne karakteristike Definiše osnovne sastavne elemente uređaja za elektrootporno zavarivanje Navodi elektrode i razlikuje upotrebu u zavisnosti od parametara rada Definiše struju kod uređaja za zavarivanje Shvata suštinsku razliku između uređaja za zavarivanje i opredjeljuje se za onaj za koji ocijeni da će dati najviši kvalitet u zavisnosti od zahtjeva Analizira uticaj režima zavarivanja na kvalitet spoja Određuje parametre za tačkasto. zna njihove osobine i mogućnosti upotrebe Nabraja sastavne djelove i opisuje uređaje i pribor za zavarivanje Objašnjava mogućnosti mehanizacije i automatizacije zavarivanja Definiše pojam elektrootpornog zavarivanja u zaštitnoj atmosferi. kao i mogućnosti upotrebe Navodi gorive gasove i njihove osobine.Sadržaji Uređaji za elktrolučno zavarivanje u zaštitnoj atmosferi Uređaji za elektrootporno zavarivanje Uređaji za gasno zavarivanje - Znanja i vještine strujom. linijsko ili šavno zavarivanje Definiše pojam gasnog rezanja i zavarivanja. kao i njihovu osnovnu podjelu Poznaje podjelu i označavanje kako postupka zavarivanja tako i dodatnog materijala prema standardima Prepoznaje suštinu postupka elektrootpornog zavarivanja. zna šta je mješač gasova i mogućnosti njegove upotrebe Pravi razliku između naizmjenične i jednosmjerne struje kod TIG zavarivanja Objašnjava sastavne djelove aparata za TIG zavarivanje Shvata suštinsku razliku navedenih postupaka i opredjeljuje se za onaj za koji ocijeni da će dati najviši kvalitet u zavisnosti od zahtjeva Definiše osnovne vrste prenosa dodatnog materijala pri zavarivanju Nabraja zaštitne gasove. Obrazlaže osnovne djelove uređaja i pribora za REL zavarivanje Poznaje mogućnosti multifunkcionalnih uređaje za zavarivanje Definiše pojam elektrolučnog zavarivanja u zaštitnoj atmosferi. zna šta je 83 . poznaje suštinu gorivih gasova Poznaje načine prenošenja toplote. kao i njihovu osnovnu podjelu Poznaje podjelu i označavanje kako postupka zavarivanja tako i dodatnog materijala prema standardima Prepoznaje suštinu postupka MIG-MAG-TIG zavarivanja. kao i njihove bitne karakteristike Definiše osnovne sastavne elemente uređaja za MIG-MAG zavarivanje Vrši poređenje primjenjenih žičanih elektroda kao i zaštitnog gasa za MIG-MAG zavarivanje. zna njegove oznake prednosti i nedostatke. kao i njihova primjena u različite svrhe.

Sadržaji Uređaji za hladno zavarivanje - Uređaji za aluminotermijsko zavarivanje Frikciono zavarivanje Ultrazvučno zavarivanje Znanja i vještine sagorijevanje. zna primjenu boca za gasove kiseonik i actilen Zna primjenu manometra. zna vrste plamena Upoznaje se sa čitavim sistemom kao i baterijama za gas. zna da upotrijebi višenamjenski ključ za otvaranje ventila Obrazlaže upotrebu baterija za gasno rezanje i zavarivanje. poznaje osobenosti kod zavarivanja skretnica i raskrsnica (ukrštanja) Poznaje osobitosti pri AT zavarivanju različitih šina (materijala). kao i obrazlaže svaku pojedinu stavku Razlikuje moguću prednost AT zavarivanja u odnosu na druge postupke za zavarivanje šina Objašnjava postupak pripreme i samog zavarivanja AT postupkom. zna šta je razvod gorivih plinova Uočava značaj nepovratnog ventila Definiše pojam aluminotermijskog zavarivanja kao i mogućnosti njegove primjene Nabraja materijal za zavarivanje. kao i velikih rezervoara. kao i suštinu njihovog rada Razlikuje boce kiseonika i acetilena. kao i zna da upotrijebi sav pripadajući alat i pribor Upoznaje opremu za AT zavarivanje i nabraja i obrazlaže svaku pojedinačnu stavku Interpretira osnovni princip zavarivanja na hladno Određuje potreban alat za spajanje Razlikuje metale kod kojih se primjenjuje Zna mogućnosti primjene Zna parametre i postupak Shvata kako se ostvaruje kontakt djelova Interpretira faze procesa Interpretira osnovni princip Interpretira uređaj i njegove sastavne djelove Razlikuje metode primjene Interpretira osnovni princip Interpretira proces spajanja Određuje primjenu Analizira i interpretira osnovni princip Određuje gdje se primjenjuje Interpretira efekat “dubokog zavarivanja” Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja laserom Određuje primjenu. redukcionog ventila za boce. prednosti i nedostatke postupka Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja plazmom Određuje gdje se primjenjuje Zna suštinu rezanja plazmom Objašnjava mogućnosti i ograničenja primjene rezanja Zavarivanje livačko Zavarivanje elektronskim snopom Zavarivanje laserom i plazmom 84 . kao i opasnosti pri njihovom rukovanju. poznaje gorionik za rezanje Upoznaje da upotrijebi redukcioni ventil i ventil za povratni udar.

Sadržaji Znanja i vještine plazmom . katalozi. 85 .Tabele. protok gasa i plazme. šeme veza.Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. modeli i crteži elemenata.Zna da odredi parametre (amperaža. rastojanje dizne od materijala) rezanja plazmom Dozvoljena pomagala . Literatura i drugi izvori . slike. uređaja i postrojenja.

.izvođenje korjena vara i njegova popuna . Spisak zadataka za završni ispit Zavarivanje čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima .da li zna planirati i pripremiti postupak rada.sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja. .pripajanje pozicija za zavarivanje .priprema materijala za zavarivanje .izvođenje korjena vara i njegova popuna 86 . . .da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju.Ispitni katalog praktičnog dijela završnog ispita Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: .da li se učenik osposobio za izvođenje lemljenja.izvođenje korjena vara i njegova popuna .poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.REL postupkom zavarivanja . .priprema materijala za zavarivanje . . da li može prekontrolisati i ocijeniti kvalitet rada.sposobnost učenika da odabere odgovarajući postupak prilikom obavljanja praktičnih zadataka. .MIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .pripajanje pozicija za zavarivanje . . MAG.da li se učenik osposobio za izvođenje osnovnih postupaka REL zavarivanja.sposobnost učenika da koristi odgovarajuće mjerne i kontrolne postupke.priprema materijala za zavarivanje .vođenje elektrode u horizontalnoj.da li je učenik stekao osnovna znanja iz kontrole zavarenih spojeva i otklanjanja nastalih grešaka.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .znanja o tehnološkim postupcima obrade materijala i izrade djelova.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju . MIG.pripajanje pozicija za zavarivanje .racionalno korišćenje energije.MAG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) . i TIG postupaka zavarivanja.obloženom elektrodom (na osnovu crteža) .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja . materijala i vremena. .vođenje elektrode u horizontalnoj. . gasnog zavarivanja i rezanja i navarivanja.kontroliše zavareni spoj Zavarivanje austenitnih čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .

TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .pripajanje pozicija za zavarivanje . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju 87 .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje sivog liva.vođenje elektrode u horizontalnoj.termička obrada (ako je potrebna) .vođenje elektrode u horizontalnoj.reparaturno zavarivanje (na osnovu crteža) .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje obojenih metala sučeono i ugaoni spojevi u horizontalnom i vertikalnom položaju .pripajanje pozicija za zavarivanje .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .pripajanje pozicija za zavarivanje .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja ..izvođenje korjena vara i njegova popuna .izvođenje korjena vara i njegova popuna .vođenje elektrode u horizontalnoj.termička obrada (ako je potrebna) .priprema materijala za zavarivanje .priprema materijala za zavarivanje .priprema materijala za zavarivanje .izvođenje korjena vara i njegova popuna .termička obrada (ako je potrebna) .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .vođenje elektrode u horizontalnoj.kontroliše zavareni spoj Zavarivanje austenitnih čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima .MIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .izvođenje korjena vara i njegova popuna .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .termička obrada (ako je potrebna) .pripajanje pozicija za zavarivanje .priprema materijala za zavarivanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje obojenih metala sučeono i ugaoni spojevi u horizontalnom i vertikalnom položaju .vođenje elektrode u horizontalnoj.priprema materijala za zavarivanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje aluminijuma TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .pripajanje pozicija za zavarivanje .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .vođenje elektrode u horizontalnoj. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .izvođenje korjena vara i njegova popuna .

priprema materijala za zavarivanje .rukovanje gorionikom za rezanje .ručnim postupkom (na osnovu crteža) .u horizontalnoj.REL postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .automatskim postupkom (na osnovu crteža) . Ispitni odbor za svaki pojedinačni zadatak propisuje uslove rada: da li se kompletan zadatak radi pred komisijom ili je zadatak moguće do određene faze. uraditi prije ispita a da se finalizacija zadatka uradi na samom ispitu. što mentor garantuje svojim potpisom. Konkretan sadržaj praktičnog zadatka za završni rad definiše se i određuje na osnovu okvirnog spiska zadataka.rukovanje gorionikom za zavarivanje .izvođenje korjena vara i njegova popuna .izvođenje korjena vara i njegova popuna .koristi sredstva zaštite pri radu Uputstva za sprovođenje završnog ispita Praktični rad na završnom ispitu obuhvata samostalan rad na proizvodu ili usluzi sa odbranom.koristi sredstva zaštite pri radu Gasno zavarivanje limova i cijevi (na osnovu crteža) .priprema materijala za rezanje .kontroliše zavareni spoj Gasno rezanje . Ako se dio zadatka radi prije ispita. član ispitnog odbora treba da ima uvid u tok rada.termička obrada (ako je potrebna) . uz odgovarajuću tehničkotehnološku dokumentaciju.rukovanje gorionikom za automatsko rezanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje aluminijuma . datih u ispitnom katalogu. Tehničko-tehnološka dokumentacija radi se pod nadzorom mentora. kao i sam zadatak.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .priprema materijala za rezanje .vođenje elektrode u horizontalnoj.vođenje dodatnog materijala.termička obrada (ako je potrebna) .paljenje plamena .koristi sredstva zaštite pri radu Gasno rezanje .priprema materijala za zavarivanje .. uz odgovarajuću tehničko-tehnološku dokumentaciju.pripajanje pozicija za zavarivanje .kontroliše zavareni spoj . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .paljenje plamena . 88 .paljenje plamena .pripajanje pozicija za zavarivanje . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .

po odobrenju ispitne komisije. udžbenici.pribor za crtanje. 3. Međuispit traje do šest sati i uključuje izradu ispitnog rada. alati. Završni ispit traje do četiri sata. a predviđeno vrijeme za rad prekoračuje za više od 20%. ako često krši propise o zaštiti na radu ili radne postupke – operacije izvodi nepravilno. uređaji u skladu sa katalogom znanja. odbranom rada. Literatura i drugi izvori . treba stalnu pomoć nastavnika ili člana komisije. . kao i kad je upotreba materijala mnogo veća od potrebne. tehničke dokumentacije i usmeni odgovor (odbranu). 4. čak i pri rješavanju jednostavnih problema. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA Red. nesamostalan. Kandidat priprema dio rada prije ispita. sa do tri zadatka (rada) na međuispitu. odnosno neodgovarajućim redosljedom. u zavisnosti od vrste zadatka. kalkulator. Ispitna komisija priprema kriterijume za ocjenjivanje. 2.Znanja i vještine koje se provjeravaju i ocjenjuju na ispitima Na ispitima provjeravamo praktična znanja i spretnosti koje su učenici dobili u procesu praktičnog obrazovanja: jednim individualnim ispitnim radom na završnom ispitu. . 3. Usmeni odgovor (odbrana) traje najviše 20 minuta. br. pri čemu za pojedinačne zadatke poštuje sljedeće odnose: Područje ocjenjivanja Priprema zadatka Stručnost i izvođenje (kvalitet) Tehnička dokumentacija Odbrana Ukupno Udio 20-40% 40-60% 0-20% 10-20 100% Kandidat je ocijenjen ocjenom nedovoljan ako je pri izradi (provođenju) rada nezainteresovan. 5. usmeni odgovori Usmeno Usmeno i pismeno 89 .mašine. po odluci ispitne komisije.Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 1. Naziv predmeta Tehnologija Opšte mašinstvo Praktična nastava Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Obavezni načini provjeravanja znanja Usmeno i pismeno (test) Usmeno i pismeno (radovi na vježbama) Ocjena praktičnog rada. Na ispitu se radi finalizacija rada.priručnici. Dozvoljena pomagala Na praktičnom dijelu završnog ispita dozvoljena su sljedeća pomagala: .

. Individualni program omogućava prilagođeno izvođenje kako bi učenici dostigli propisani stručni standard u svim predmetima. Naziv Profil stručne spreme – Izvođač nastave Stručna sprema br. . razvrstani po taksonomskim stepenima i način provjeravanja dati su u ispitnom katalogu. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA Red. . praktični rad) određeni obrazovnim programom. obaveze iz praktičnog obrazovanja u procesu rada i završni ispit. O tipu ispita iz maternjeg jezika i književnosti odluku donosi Zavod za školstvo. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih predmeta tekuće godine postigli prelaznu ocjenu. škola bi izradila individualni program (nacrt) uzimajući u obzir odluku o usmjerenju. Kao stručno-teorijski predmet učenik polaže Tehnologiju ili Uređaje za zavarivanje.praktičnog rada sa odbranom. čemu se uzimaju u obzir načini provjeravanja znanja (usmeno. . .odrasli ne polažu međuispit kod dualnog obrazovanja.usmenog ispita iz stručno-teorijskog predmeta i .obrazovni program Zavarivač/Zavarivačica – potrebno je završiti zadnju godinu obrazovanja sa pozitivnim ocjenama iz svih predmeta.škola izradi prilagođen program praktičnog obrazovanja s obzirom na poslove i zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja. Škola je obavezna da odraslima ponudi sportske aktivnosti kojima se odrasli mogu dobrovoljno priključiti. Završni ispit se sastoji iz: . predmeta područje rada Mašinstvo i obrada 1. Za završetak srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju . pismeno. realizovali slobodne aktivnosti i obavili profesionalnu praksu. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA U skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama.za odrasle ne vrijede uslovi za napredovanje koji su određeni u programima nego uslovi koje utvrdi škola u nacrtu izvođenja obrazovnog programa za odrasle. koji time prestaju biti uslov za završetak obrazovanja.iz nastavnog plana izostavljaju se predmeti Fizičko vaspitanje i slobodne aktivnosti. 7. vježbe. Tehnologija Nastavnik Visoka metala Opšte Mašinstvo i obrada 2. Uslov za izlazak na ispit je priložen ovjeren dnevnik rada praktične nastave za sve tri godine. Nastavnik Visoka mašinstvo metala 90 . NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH Programi iz stručnog obrazovanja koji su pripremljeni za mlade izvode se i za odrasle u skladu sa polaznim osnovama za prilagođavanje izvođenja obrazovnih programa obrazovanju odraslih tako da: .pismenog ispita iz Maternjeg jezika i književnosti. odnosno nadležni Savjet. odraditi sve slobodne aktivnosti. Standardi znanja. 5.4. 6.provjeravanje znanja izvodi se putem ispita pri.

praktična nastava 9. prethodno obrazovanje za zavarivača Majstorski ispit za zavarivača VKV – V stepen zavarivač Majstorski ispit za zavarivača VKV – V stepen zavarivač Mašinstvo i obrada metala Ekonomija 8.Red. SLOBODNE AKTIVNOSTI Slobodne aktivnosti učenika sastavni su dio nastavnog plana i obrazovnog programa.1. Ukupno odjeljenje dijeli Naziv predmeta Razred br. Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Praktična nastava II III III I II III 72 66 33 360 432 660 56 52 33 360 432 660 360 432 660 16 14 T.teorijska nastava V. Praktična nastava Instruktor Srednja 4. Naziv predmeta Izvođač nastave Nastavnik Stručna sprema Viša Srednja 3. Opšte mašinstvo II 108 72 36 3.vježbe P. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE Broj časova kod kojih se Vrste nastave Red. 91 . II 72 56 16 I 108 72 36 2. Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Nastavnik Nastavnik Visoka Visoka Profil stručne spreme – područje rada Mašinstvo i obrada metala. br. Slobodne aktivnosti sadrže obavezne i sadržaje po izboru učenika. 4. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA Obrazovni program može da se izvodi u školskom ili dualnom obliku 8. časova na grupe T V P T V P I 72 56 16 Tehnologija 1. Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome da doprinose kako rekreaciji i opštekulturnom uzdizanju učenika. 5. tako i upotpunjavanju stručnog znanja. 5.

ali je uslov za završetak razreda. Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje. 92 .socijalni rad učenika. O realizaciji programa profesionalne prakse učenik je obavezan da vodi dnevnik profesionalne prakse u koji upisuje sadržaje rada po danima. tehnike i nastavne tehnologije. Podatke o profesionalnoj praksi (ime i prezime učenika. PROFESIONALNA PRAKSA Učenici I i II razreda obavljaju profesionalnu praksu nakon završetka nastavne godine. . ali su učenici obavezni da realizuju sadržaje slobodnih aktivnosti jer je to uslov za napredovanje u viši razred.Program slobodnih aktivnosti priprema škola. Program slobodnih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg plana rada škole i to: Obavezni sadržaji vezani za opšteobrazovno područje: . u skladu sa nastavnim planom. uz priložene skice. Za izradu programa profesionalne prakse i njenu realizaciju zadužena je škola. . saobraćajni propisi. . muzičke predstave i likovne izložbe. polazeći od utvrđenog broja časova u nastavnom planu (u I i II razredu po 36 časova godišnje.učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznavanju određenih oblasti. muzejima. dramska. 10. mjesto i vrijeme izvođenja) evidentiraju se u posebnim rubrikama u odjeljenskim knjigama. prva pomoć. a u trećem razredu 33 časa godišnje).informatička. Profesionalna praksa izvodi se u odgovarajućim preduzećima ili objektima škole.posjete institucijama i preduzećima koja su stručno vezana s obrazovnim programom koji se realizuje. . . Dnevnik profesinalne prakse potpisuje lice zaduženo za realizaciju programa.posjeta istorijskim spomenicima.dani sporta. sajmu knjiga i dr.posjete sajmovima informatike. . literarna.učešće u raznim sekcijama (sportska. Profesionalna praksa se ne ocjenjuje. Program profesionalne prakse mora biti u korelaciji sa programom stručnoteorijskih predmeta. šeme ili neke druge elemente tehnološko-tehničke dokumentacije. tehnički i internet klub i dr. Sadržaji po izboru učenika: . likovna. pozorišne. muzička.filmske.).ekološke aktivnosti. Obavezni sadržaji vezani za stručno-teorijsko područje: .organizovanje dopunske i dodatne nastave i dr. . . kao i za završetak obrazovnog programa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful