P. 1
3-03 Zavarivac

3-03 Zavarivac

|Views: 576|Likes:
Published by Meda Medic

More info:

Published by: Meda Medic on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

OBRAZOVNI PROGRAM

ZAVARIVAČ

SADRŽAJ OPŠTI DIO .................................................................................................. 3 1. NAZIV PROGRAMA: ZAVARIVAČ/ZAVARIVAČICA ................................................. 3 2. NASTAVNI PLAN ....................................................................................... 3 POSEBNI DIO ............................................................................................... 5 1. PREDMETNI PROGRAMI ............................................................................... 5 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI: .................................................................... 5 1.2. STRUČNO TEORIJSKI PREDMETI .................................................................. 6 1.2.1. OPŠTE MAŠINSTVO ............................................................................... 6 1.2.2. TEHNOLOGIJA .................................................................................. 16 1.2.3. UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE ................................................................... 29 1.2.4. PREDUZETNIŠTVO .............................................................................. 41 1.3. PRAKTIČNA NASTAVA ............................................................................ 46 2. ISPITNI KATALOG .................................................................................... 79 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA .................................................. 89 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA..................... 90 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ......................... 90 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH .......................... 90 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA .......................... 90 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA .............................. 90 8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................... 91 9. SLOBODNE AKTIVNOSTI ............................................................................ 91 10. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................ 92

2

OPŠTI DIO 1. Naziv programa: ZAVARIVAČ/ZAVARIVAČICA 2. Nastavni plan
Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Nastavni predmeti - grupe predmeta Opšteobrazovni predmeti Maternji jezik i književnost Matematika Strani jezik Informatika Fizičko vaspitanje Društvena grupa predmeta Istorija Geografija Sociologija Prirodna grupa predmeta Fizika Biologija Hemija 16 3 2 576 108 72 1 1 36 36 2 12 3 2 2 5 10 1 32 36 180 360 36 1152 7 12 1 32 36 72 432 108 72 72 252 432 36 1152 2 1 3 20 1 32 33 66 33 99 660 33 1056 8 264 36 36 72 1272 216 144 138 33 531 1452 105 25 dana 3360 105 1 1 36 36 2 72 36 36 72 3 3 2 2 2 108 108 72 72 72 2 72 2 66 2 2 2 72 72 72 2 2 2 66 66 66 246 246 210 72 210 I sed. god. sed. II god. sed. III god. Ukupno

UKUPNO A B Stručno-teorijski predmeti 1. 2. 3. 4. Opšte mašinstvo Tehnologija Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo

UKUPNO B Praktična nastava sa C tehnologijom zanimanja D Slobodne aktivnosti E F Profesionalna praksa Broj časova

10 dana

15 dana

G Broj radnih sedmica Ukupno (A+B+C+D) = 3.360

3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - omogućiti svestran razvoj pojedinca i njegovu socijalnu integraciju; - osposobiti učenike za planiranje, pripremu, izvođenje, kontrolu i vrednovanje rada u zanimanju; - osposobiti učenika za čitanje tehničke dokumentacije; - produbiti i proširiti opšte obrazovanje u funkciji struke i obezbijediti - stručno-teorijska i praktična znanja, za kvalitetan rad u zanimanju; - osposobiti učenika za rezanje i obradu djelova električnim lukom i gasnim postupkom; - osposobiti učenika za zavarivanje i navarivanje djelova ručnim i elektrolučnim postupkom; - osposobiti učenika za zavarivanje električnim lukom u zaštiti inertnih gasova i mješavini gasova; - osposobiti učenika za spajanje djelova elektrootpornim zavarivanjem;
3

.osposobiti učenika za spajanje djelova postupkom mekog i tvrdog lemljenja. 5.Završetkom obrazovnog programa učenik stiče srednje stručno trogodišnjem trajanju – ZAVARIVAČ.Lica koja su završila dvogodišnju stručnu školu mogu se uključuti u drugi ili treći razred srodnog zanimanja uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita.brinuti o vlastitim aspektima zdravlja i zdravlja svojih kolega. . Obrazovanje koje se stiče .Ako se za upis prijavio veći broj kandidata od broja raspisanih mjesta Ministarstvo prosvjete i nauke donosi odluku o dopunskim kriterijumima za upis. Prohodnost . Lica koja su napunila 18 godina uključuju se u program za obrazovanje odraslih. navarivanje i siječenje djelova gasnim postupkom. Uslovi za upis. mogu se upisati lica koja su završila osnovnu školu ili završila dvogodišnju stručnu školu i nijesu starija od 17 godina. .razvijati ekološku svijest i odgovornost u poštovanju mjera zaštite na radu i zaštiti okoline. .razvijati sposobnost socijalne komunikacije i spremnost za razvijanje međuljudskih odnosa. u sladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju.Odrasli napreduju po programu u skladu sa planom za izvođenje obrazovnog programa za odrasle.Obrazovanje traje tri godine. priborima i uređajima za zavarivanje. 6.uvjeriti se da je primijenjena zaštita od opasnosti. Izuzetno. obrazovanje u 4 . . . Trajanje obrazovanja . koji donosi škola. mjere zaštite. . .steći znanja za ispunjavanje potrebne radne dokumentacije i dokumenata o evidenciji stanja. mjere bezbjednosti i sprečavanja nesreća.steći osnovna znanja o preduzetništvu. realizovali slobodne aktivnosti i obavili profesionalnu praksu.Za upis u dualni oblik obrazovanja potrebno je da učenik ima sklopljen ugovor sa poslodavcem. .U školu za sticanje srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju – obrazovni program Zavarivač/Zavarivačica.U redovnom obrazovanju učenici prelaze u viši razred ako su iz svih predmeta tekuće godine postigli prelaznu ocjenu.. 7. uređaja i pribora. .rukovanje alatima. . u školu se mogu upisati lica do 18 godine uz odobrenje Nastavničkog vijeća škole.osposobiti učenika za zavarivanje. 4. . odnosno uključivanje u program za obrazovanje odraslih .

INFORMATIKA 1. GEOGRAFIJA 1.1.5.1.9. HEMIJA 1.POSEBNI DIO 1. MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1.1.1.1. SOCIOLOGIJA 1. STRANI JEZIK 1.1.1. PREDMETNI PROGRAMI 1. FIZIČKO VASPITANJE 1.1.11.1.8.7. MATEMATIKA 1.2.1. FIZIKA 5 .4.6.1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI: 1.1.10. BIOLOGIJA SA EKOLOGIJOM 1.3. ISTORIJA 1.

Ovlada stručnom terminologijom. odjeljenje se ne dijeli na grupe V . OPŠTE MAŠINSTVO 1. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenik će biti u mogućnosti da: . odjeljenje se ne dijeli na grupe 3.2.Konstruiše jednostavnije mašinske proizvode.Zna pravilan i racionalan izbor materijala. . tabele i druge vrste stručnih tekstova. . .Crta jednostavne tehničke radioničke i sklopne crteže mašinskih elemenata i manjih sklopova. 6 . standarde.Nauči da koristi priručnike.Upozna način označavanja po standardu mašinskih materijala.1.2. . STRUČNO . Naziv predmeta: OPŠTE MAŠINSTVO 2.Stekne nephodna znanja o strukturi materijala i uticaju strukture na promjenu svojstva materijala.Razvija osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu.1.Izrađuje tehničko-tehnološku dokumentaciju. u skladu sa standardima. . . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 72 72 144 Vježbe 36 36 72 Praktična nastava Ukupno 108 108 216 T . . dijagrame. uputstva i propise. šeme i tehničku dokumentaciju. neophodnom za komuniciranje u struci.Poštuje ekološke zahtjeve i razvija osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala. .teorijska nastava.Čita i razumije tehničke crteže. .TEORIJSKI PREDMETI 1. . tabele.vježbe.

Upotreba linija .Crta simetrale duži geometrijske i uglova konstrukcije .Crta projekcije duži u opštem i specijalnom položaju .Upoznaje pojam i kulturu i paralelno osnovne elemente projiciranje projektovanja .Crtanje geometrijskih konstrukcija . i šrafiranja sastavnicama. aksonometrije dvije i tri ravni .Crtanje projekcija na osnovu izometrijskog izgleda .Crta projekcije osnovnih geometrijskih 7 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . osjećaj za kotne linije.Prostorno prikazuje . pravilnog kotiranja zaglavljima. zaglavlje i standardima.Upoznaje pojam projiciranje kvadranata. šestougao.Ispisuje tehničko primjenom u pismo mašinstvu . presjeka i . elipsu Osnovi nacrtne geometrije i tehničkog crtanja .Navodi i nabraja preciznost I normalne prave osnovne urednost .Razlikuje koso i ortogonalno .Upoznaje se sa: kulturu.Izvlači osnovne i .Crtanje kontura mašinskih djelova .Konstruiše pravilan trougao.Crta projekcije oktanata tačke na jednu.Upoznaje se sa skicom jednostavne tehnikom izrade elemente jednostavnijih crteža Geometrijske konstrukcije .Dijeli duž na njednakih djelova . ispisuje tehničko crtanje.Crta paralelne i . . pozicione oznake vrstama tehničkih elemenata crteža.Razvija tehničku .Razvija tehničku .Ovladava tehnikom razmjerama. kvadrat.Spaja prave linije lukom datog poluprečnika . vježbanjem na tolerancijama i primjerima njihovom .Razlikuje centralno . crtanje mašinskih elementa uz upotrebu pravila posebnih pogleda.Rad u olovci Vježbe: . priborom za red i urednost šrafira. petougao.Projekcije tijela crtanje tijela u izometriji na osnovu projekcija .4.Razvija osjećaj za .Dopunjavanje pogleda. . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnovi tehničkog crtanja .

rad u .Crta vijak i navrtku nerazdvojive veze .Kotira uprošćeno i tabelarno .Razvija osjećaj preciznosti .Izrada prvog grafičkog rada - - - - Kotiranje . trougao) Crta projekcije geometrijskih tijela u opštem i specijalnom položaju Crta u izometriji jednostavne elemente na osnovu ortogonalnih projekcija Crta jednostavne elemente u ortogonalnoj projekciji i aksonometriji Razlikuje prednosti i nedostatke pojedinih načina prikazivanja tijela Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave pojednostavljenog crtanja .Kotiranje crteža Vježbe: .Crta prodore tijela .Crta razvijene površine tijela .Upoznaje osnovna načela kotiranja i elemente kotiranja .Kotira i označava metrički i cijevni navoj 8 .Upoznaje se sa pojmom presjeka .Kotira i označava vrijednosti kota na crtežu . presjeke i skraćenja.Upoznaje se sa pravilima prikazivanja djelova i njihovih detalja.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik likova u opštem i specijalnom položaju (kvadrat. kao i pojednostavljenjim a pri crtanju .Prikazivanje mašinskih elemenata. pravougaonik.Ispisuje tolerancije dužina. posebne i djelimične izglede Prikazivanje mašinskih elemenata Navodi razdvojive i .Crta i označava presjeke . oblika i položaja i kvalitet obrade površina .Razvija svijest o potrebi kvalitetnog rada Vježbe: .Crta presjeke uskih elemenata.

Izrada radioničkih crteža datog sklopa .Zna pojedine vrste nalijeganja Vježbe: .Uproćšeno crta zavarene sastave Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave olovci .Određivanje nalijeganja .Crta opruge .Određivanje tolerancija iz tabela .Crta zupčanike i lančanike .Stiče pozitivnu anja orjentaciju .Kotiranje tolerisanih dimenzija .Navodi i objašnjava sila aksiome statike .Stiče osjećaj .Navodi i objašnjava .Iz tabela određuje dozvoljena odstupanja kod izradaka kod kojih na crtežu tolerancije nijesu propisane Osnovni pojmovi i aksiomi statike / Sistem sučeonih sila u ravni .Određuje moment sile za tačku grafičke i analitičke uslove ravnoteže sistema sučeljnih sila .Navodi i objašnjava moment sile za tačku .Navodi i objašnjava Varinjonovu teoremu Tehnički crteži .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Razumije pojam kvaliteta površine i zna načine označavanja stanja površina .Iz tabela čita Prema vrijednosti zanimanju odstupanja za zadate tolerancije i izračunava veličinu tolerancijskog polja . kotiranje tolerisanih dužina .Navodi i objašnjava .Sa sklopnog crteža preciznosti u radu određuje tolerancije/nalijeg .Upoznaje.Analizira veličinu tolerancija i postupke kojima se one mogu dostići . položaj i veličinu toleranciskog polja.Postavlja analitičke pojam veze i uslove ravnoteže reakcije veze sistema sučeonih .Upoznaje radionički crtež i sklopni crtež .Razlaže silu na komponente pojam sile i grafičkom podjelu sila metodom .Crta spojeve klinovima .Definiše pojam tolerancija oblika i položaja .Izrada drugog grafičkog rada 9 . razumije i objašnjava pojam tolerancije.Označavanje stanja površina .Navodi i objašnjava .

Navodi vrste ravanskih nosača i vrste opterećenja kod njih .Navodi.Iz tabela bira koeficijent trenja .Navodi.Pretvaranje mjernih jedinica . definiše i objašnjava pojam trenja i navodi vrste trenja . trougao. definiše i objašnjava osnovne statičke veličine u poprečnom presjeku ravanskih punih nosača . definiše i sile. isječak) . paralelogram.Izračunava osnovne 10 .Određivanje momenta sile Vježbe: Grafički rad: .Postavlja uslove sprega ravnoteže spregova .Navodi.Određuje smjer sila trenja .Stiče osjećaj preciznosti u radu .Navodi.Na primjerima određuju uticaj sila na posmatrani mašinski dio i sistem Ravanski nosači .Razlikuje trenje klizanja i trenje kotrljanja . opterećenih kombinacijom različitih opterećenja .Grafičko rastavljanje dvije sile . razlaže sile na objašnjava spreg komponente sila i moment . definiše i objašnjava trenje klizanja i trenje kotrljanja Brzina i ubrzanje .Definiše i .Stiče sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Razlikuje materijale u zavisnosti od trenja .Navodi. duž.Stiče osjećaj preciznosti u radu Središte masa .Na primjerima proste grede. grede sa prepustima i konzole odrediti reakcije oslonaca i konstruisati statičke dijagrame .Grafičko i analitičko određivanje sila i ravnoteže .Određuje reakcije veza grafički i analitički punih ravanskih nosača.Navodi. definiše i objašnjava statički određene ravanske pune nosače Socijalizacijski ciljevi učenik .Konstruiše statičke dijagrame grafičkom i analitičkom metodom . figure. definiše i objašnjava pojam težišta tijela Trenje .Slaže paralelne .Određuje težište homogenog tijela. linije (luk.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Sistem proizvoljnih sila u ravni .

snaga. .Navodi .Na osnovu zadatih podataka određuje snagu .Pronalazi primjere . brzine. energija. definiše i objašnjava Hukov zakon .Uočava važnost povećanja stepena iskorišćenja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Navodi. definiše i objašnjava pojam dozvoljenog napona i stepena sigurnosti Vježbe: . snaga . definiše i mašinskih djelova.Određivanje napona i deformacija. objašnjava pojam koji su pod opterećenja.Informativni ciljevi i sadržaji učenik objašnjava pojam kretanja.Za zadate uslove napona i određuje napon i deformacije deformacije .Definiše i objašnjava pojmove rad.Pretvara jedinice mjere . Primjena Hukovog zakona 11 .Izračunavanje stepena iskorišćenja i Snage Naponi i deformacije .Razvija pozitivan odnos prema struci Vježbe: . kružnog kretanja Rad. puta. naponom naprezanja. ugaone brzine. ubrzanja.Navodi. stepen iskorišćenja Formativni ciljevi učenik veličine koje opisuju kretanje na osnovu zadatih podataka .

Skiciranje opruga.Iz tabela bira vijke spojevi pomoću u zavisnosti od klinova.Upoznaje se sa vrstama i namjenom opruga i njihovim karakteristikama . .Stiče sigurnost u radu Vježbe: .Pojašnjava vezu . između materijala svojstva i primjenu za vijke i navrtke i razdvojivih spojeva njihove namjene (navojni spojevi.Navodi podjelu i vrstu nerazdvojive vrste nerazdvojivih veze u zavisnosti spojeva i njihovu od zadatih uslova primjenu .Definiše način pripreme pozicija spojeve za primjenu .Navodi materijale .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Podjela mašinskih elemenata Razdvojivi spojevi .Upoznaje zakovane .Stiče sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Uprošćeno crta razne vrste spojeva i način zakivanja .Upoznaje osnovne pojmove o zavarenim spojevima .Stiče osjećaj preciznosti u radu .Objašnjava svojstva i nosivost lijepljenih spojeva Elastične veze .Stiče osjećaj preciznosti u radu . rad u olovci 12 .Navodi vrste zavarenih spojeva i simbole .Crtanje navojnih spojeva .Bira odgovarajuću .Određuje način za vijke i navrtke osiguranja navojnih spojeva od odvrtanja Nerazdvojivi spojevi .Navodi svojstva lemljenih spojeva .Zna materijale za zakivke i kriterijum izbora zakivaka .Navodi materijal za opruge .Navodi vrste.Detaljno objašnjava opterećenje i deformacije kod pojedinih vrsta opruga Socijalizacijski ciljevi učenik . čivija i zadatih uslova žljebni spojevi) primjene .Objašnjava odgovarajuće veze postupak pripreme limova za zakivanje .

Izrada grafičkog rada . način ugradnje i održavanja ležaja .Razumije ulogu spojnica i svojstva pojedinih vrsta spojnica .Navodi vrste i karakteristike ležajeva.Bira postupak određivanja prečnika osovine ili vratila u zavisnosti od opterećenja i bira material .Analizira elemente pojmove kod koji utiču na cilindričnih nosivost zupčastih zupčastih parova.Određuje kriterijum izbora i primjene pojedinih vrsta spojnica Socijalizacijski ciljevi učenik . kaišnog ili remenog prenosnika .Bira materijal za ležišne čaure i posteljice .Osovinica.Navodi materijale zadatih uslova za izradu zupčanika . osovine i vratila . vrstama . konstrukcija i crtež lančanog. konstrukcija. crtež -proračun.Stiče pozitivnu orjentaciju Prema zanimanju Elementi za prenos snage .Skiciranje osovina i vratila.Razumije osnovne .Računa prenosni . parova konusnih zupčastih .Upoznaje se sa konstruktivnim oblicima: . osovina i vratila. njihovo označavanje i prikazivanje na crtežu .Upoznaje se sa odnos podjelom. proračun.Analizira načine podmazivanja ležišta i razlikuje naprave za dovod i podmazivanje ležišta .Detaljno objašnjava način ugradnje i puštanje u pogon spojnice .Crta osovinice.Crta standardni i primjenom profil zupca elemenata za .Bira odgovarajuću parova i pužnih vrstu prenosa u parova zavisnosti od .Uočava moguće . njihovom primjenom i karakteristikama Ležajevi i ležišta .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Osovine i vratila .Crta cilindrični prenos snage zupčanik .Stiče pozitivnu Orjentaciju Prema zanimanju Vježbe: .Detaljno obrazlaže postupak demontaže ležaja.Izbor ležaja iz kataloga Spojnice .Cilindrični zupčasti par.Razumije osnovne greške pojmove kod 13 .Stiče osjećaj Sigurnosti i samopouzdanja Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Stiče osjećaj sigurnosti i samopouzdanja u radu Vježbe: . rad u olovci .Upoznaje se sa podjelom i svojstvima lezista Formativni ciljevi učenik .

1986.. Zavod za udžbenike. Zavod RS za školstvo.Štampa urađeni crtež .Navodi način označavanja lanaca .Informativni ciljevi i sadržaji učenik lančanih parova . grafički predstavlja rezultate .Razumije način prenosa snage. 2006. Beograd. S.: Zbirka riješenih zadataka iz mašinskih elemenata I.Đorđević. Beograd. Beograd. Zavod za udžbenike.: Mašinski elementi I.Iz kataloga naručuje djelove . 2005. . .: Mašinski elementi I I.Izrađuje jednostavne crteže mašinskih elemenata: crta. kotira.Ristivojević D. 2004. i drugi: Mehanika I – statika i otpornost materijala sa zbirkom zadataka. S. . 2003.Stiče pozitivnu orijentaciju Prema zanimanju Vježbe: . Beograd. Zavod za udžbenike. Z.Razumije mogućnosti upotrebe računara u mašinstvu . Papić. .Drapić.Rad sa softerskim paketima za obradu teksta i tabela za crtanje 5.Knez. Zavod za udžbenike. svojstva i podjelu kaišnih i remenih parova Primijena računara u . označava stanje površina .Drapić. S. udžbenik za 1. za sve profile. i drugi: Tehničko crtanje sa mašinskim elementima. M. za sve profile. . . 2004. Beograd. Zavod za udžbenike. Zavod za udžbenike.Oblikuje jednostavan tabelarni prikaz koristeći matematičke operacije. S. letnik strojnih šola.Upoznaje se sa mogućnostima EXCELA Formativni ciljevi učenik . sortira ispis po abecedi.:Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom. Beograd. 2005.Drapić. D. 2004. . 14 . Okvirni spisak literature i drugih izvora . za sve profile.Crta kaišnik i remenicu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave mašinstvu .Plavšić.Crta lančanike .Stiče osjećaj sigurnosti u radu . Beograd. Zavod za udžbenike.Todić.Izvodi osnovne manipulacije sa datotekama i prilagođava ih sopstvenim potrebama .Upoznaje se sa osnovnim računarskim programima za crtanje (Auto Cad ili drugi) . A. i drugi : Mehanika.Oblikuje dopis i druge dokumente i štampa ih .Upoznaje se sa operativnim sistemom WINDOWS . i drugi: Grafički zadaci iz mehanike.

Školska knjiga.najmanje po jedan u klasifikacionom periodu i usmeni odgovori učenika..: Tehnička mehanika. 10. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Ć. priručnik za tehničko crtanje. 6. 2002.Nerazdvojivi spojevi Povezanost sa predmetom Predmet Znanja . računarom sa odgovarajućim softverom za crtanje. 2002.Praktična nastava . 2003. grafoskopom. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Stepen sigurnosti . R. Zagreb. uzorcima alata. Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . delovni zvezek za 1. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Visoka stručna sprema iz područja mašinstva. Zagreb.U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pismeni radovi učenika (grafički radovi-četiri.Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena: stolovima sa odgovarajućim priborom za crtanje. V. deformacije . Koludrović-Harbić. Povezanost predmeta Znanja . dijaprojektorom sa odgovarajućim slajdovima.Radionički i sklopni crteži .Zavarivanje i lemljenje 15 ...Naponi i deformacije . .Tehnički crteži .I. Školska knjiga.Dozvoljeni naponi. 7. A. i drugi : Mehanika. letnik strojnih šola. kontrolne vježbe. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Koludrović.Koludrović. Zavod RS za šolstvo. A/V sredstvima. mjernim instrumentima i drugim. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 9. testovi) .Špiranoc. modelima i šemama sklopova i podsklopova mašina. od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja. . 8.:Tehničko crtanje u slici s kompjuterskim aplikacijama.Knez.

.Steći znanja o vrstama i karakteristikama materijala. . . . TEHNOLOGIJA 1. . . neophodnom za komunikaciju u struci. . . .Razviti osjećaj i brigu za očuvanje životne sredine. .Upoznati vrste. svojstva i primjenu plastičnih. vrste i primjenu goriva i maziva. karakteristike i njihovu primjenu u mašinstvu. .Ovladati stručnom terminologijom.Steći neophodna znanja o strukturi materijala i uticaju strukture na promjenu svojstava materijala. gumenih i kompozitnih materijala. .Upoznati svojstva.Steći znanja za termičku i termohemijsku obradu elemenata. .2.Steći znanja za spajanje mašinskih djelova zakivanjem. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 56 56 112 Vježbe 16 16 32 Praktična nastava Ukupno 72 72 144 Teorija .2.Steći znanja za obradu materijala sječenjem i rezanjem. .Upoznati svojstva tehničkih materijala.Steći znanja za spajanje mašinskih djelova lemljenjem.1.odjeljenje se ne dijeli na grupe 3.Osposobiti se za pravilan i racionalan izbor materijala.Steći znanja za spajanje mašinskih djelova zavarivanjem. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici će: .teorijska nastava.Razviti osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu.Poštovati ekološke zahtjeve i razvijati osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala. . 16 . odjeljenje se ne dijeli na grupe Vježbe .Upoznati vrste i karakteristike tehničkih gasova. Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA 2.Osposobiti se da koristi metode ispitivanja materijala .

Mjerenje tvdoće po Brinelu.Analizira odgovornosti statičkim dejstvom mehanička sile (ispitivanje svojstva materijala zatezne čvrstoće .Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .Razlikuje svojstva . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Svojstva materijala .Definiše.Određuje tehnološka svojstva materijala .Navikava se na svojstva materijala magnetna i tačnost .Objašnjava i ilustruje toplotna svojstva . .Pozanaje mehanička električna.Razvija osjećaj ispitivanje materijala .Navodi i objašnjava ispitivanje metode ispitivanja materijala tvrdoće materijala statičkim dejstvom statičkim dejstvom sile prema sile zateznoj čvrstoći .CD sa odgovarajućim materijalima . opisuje materijala kao odnos prema svojstva materijala funkciju vrste prirodnim .Navodi i objašnjava .Opisuje ispitivanje materijala bez materijala razaranja i navodi dinamičkim metode dejstvom sile .Određuje tvrdoću .Navodi električna.Opisuje i nabraja statičkim dejstvom tehnološka svojstva sile materijala . atoma i hemijske naukama toplotna i magnetna veze . Rokvelu i Vikersu 17 .Određuje tvrdoću sile materijala .Razvija pravilan .Objašnjava i ilustruje epruvete statičkim ispitivanje materijala dejstvom sile dinamičkim dejstvom .Razlikuje .Analizira i razlikuje ispitivanje materijala bez Preporuke za izvođenje nastave .Razlikuje i analizira ispitivanje materijala dinamičkim dejstvom sile kroz ispitivanje dinamičke čvrstoće i ispitivanje žilavosti .4.Razumije odnos svojstva materijala .Ispitivanje zatezne čvrstoće .Analizira dijagram dinamičke metode zatezanja dobijen ispitivanja tvrdoće ispitivanjem .Analizira tehnike i prirode .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Struktura metala i legura . .Objašnjava označavanje čelika .Definiše hemijski čisto gvožđe .) . eutektičkih itd.Navodi podjelu čelika .Opisuje i ilustruje dijagrame stanja legura (dvokomponentnih. .izbor čeličnih materijala iz tablica 18 .Objašnjava proces kristalizacije .Alatni čelici .sivi liv.Opisuje tehničko gvožđe .modifikovani liv.nodularni liv.Razumije odnos tehnike i nauke .Fe-C . .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta . . .Objašnjava i navodi vrste livenog gvožđa: .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .Objašnjava proizvodnju čelika .Opisuje svojstva legura u zavisnosti od sastava rasporeda i oblika faza Tehničko gvožđe .Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu .Poznaje dijagram stanja legure .Razvija sposobnost opažanja .Nabraja vrste tehničkog gvožđa .Objašnjava i navodi legure u odnosu na procenat ugljenika (linije) .Opisuje i objašnjava materijale .Navodi i objašnjava brodograđevinski čelik i čelični liv Formativni ciljevi učenik razaranja Analizira kristalnu građu materijala Razlikuje kristalna zrna po rastu.Prezentacija sa diskusijom Analizira i formira dijagram stanja legure Fe-C Prati liniju očvršćavanja legure Razlikuje vrste gvožđa Uočava uticaj stalnih i legirajućih elemenata na svojstva čelika Uočava i razlikuje čelike Označava čelike Razlikuje i upoređuje čelike Analizira vrste čelika Uočava funkciju i značaj brodograđevinskog čelika i čeličnog liva .liv(bijeli i crni) .Klasifikuje čelike prema upotrebi: . .temperovani.obliku i veličini Upoređuje fazne dijagrame legura Analizira svojstva legura u zavisnosti od mikrostrukture Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Definiše čelik .Konstruktivni čelici.legirani liv.Razvija moć opažanja .Stiče samopouzdanje i sigurnost .

Objašnjava legure za klizne ležaje i tvrde legure Plastične mase i guma .. .Razlikuje upoređuje svojstva i primjenu obojenih metala .Uočava važnost očuvanja kvaliteta . srebrni lem.Razlikuje legure za lemljenje .Prezentacija sa diskusijom 19 .Nabraja i objašnjava vrste makromolekula .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima Preporuke za izvođenje nastave ..Razlikuje sagorive i nesagorive sastojke .) . kadmijumski lem.bakar.volfram.Objašnjava legure magnezijuma .Razvija osjećaj o očuvanju životne sredine .Objašnjava legure aluminijuma . .Razlikuje legure za klizne ležaje i tvrde legure Socijalizacijski ciljevi učenik .titan.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Obojeni metali i legure .Uočava značaj i potrebu plastičnih masa .Opisuje i objašnjava plastične mase .izbor obojenih metala i legura iz tablica .olovo.Nabraja i objašnjava legure obojenih metala .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima . .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta . . mesingani lem.Objašnjava legure pogodne za meko i tvrdo lemljenje (kalajni lem..Izražava svojstva obojenih metala . .Objašnjava legure .Bakra .Opisuje.Poznaje i opisuje označavanje legura obojenih metala .kalaj.Razlikuje legure magnezijuma .Razlikuje legure aluminijuma . .Uočava značaj i potrebu guma .Opisuje i objašnjava gume Goriva i maziva .aluminijum. .cink.magnezijum .Upoznaje se sa osnovnim pojmovima o nemetalnim materijama i makromolekulima .Razlikuje legure obojenih metala .Prezentacija sa diskusijom .Razlikuje legure bakra .Uočava važnost nauke u svakodnevnom životu .Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .Upoznaje se i opisuje podjelu i sastav goriva Formativni ciljevi učenik . navodi i objašnjava obojene metale: .Razvija sposobnost opažanja .

Razlikuje vrste goriva .Opisuje i objašnjava kompozitne materijale (kompozite) Formativni ciljevi učenik .Razvija pozitvan stav prema novim saznanjima .Navodi karakteristike goriva .Objašnjava gasovita goriva .Razvija pozitivan stav prema zdravlju .Uočava vrste i njihovu upotrebu .Objašnjava čvrsta goriva .Analizira ulogu i zadatak maziva .Uočava svojstva maziva .Upoznaje se i opisuje maziva Kompozitni materijali .Objašnjava tečna goriva .biranje goriva i maziva iz kataloga .Razlikuje gasovita goriva .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Razlikuje kompozitne materijale Socijalizacijski ciljevi učenik .Prezentacija sa diskusijom 20 .Navikava se na pridržavanje propisa Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .

Nabraja vrste primjene spojeva i njihovu razdvojivih spojeva primjenu.Montaža i demontaža jednostavnih spojeva . razdvojivih veza od ozubljeni spojevi.Čitanje tehničke radu dokumentacije .Objašnjava način spojeve pripreme spojeva za meko lemljenje (mehaničko i hemijsko čišćenje površina koje se leme) .Razvija osjećaj sigurnosti i samostalnosti u radu Vježbe: .Objašnjava način kvašenja i difuzije lema u osnovni materijal . osiguranja žljebni spojevi.Poznaje spoja karakteristike .Upoznavanje propisa i mjera sigurnosti pri rukovanju sa alatima i materijalima .Razlikuje vrste .Čitanje tehničke dokumentacije . alat i . slabljenja pri spojevi pomoću upotrebi konusnih površina i navoja.Bira dodatni spojeva materijal.Analizira lemljenje .Poznaje pribor za karakteristike odgovarajući mekolemljenih postupak spojeva .Objašnjava način pripreme za tvrdo lemljenje . .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Spajanje razdvojivim vezama .Analizira načine spojevi čivijama.Crtanje spojeva .Objašnjava postupak mekog i tvrdog lemljenja . (navojni u svakodnevnom spojevi. opruga.Navodi lemove za 21 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Razvija osjećaj Vježbe: odgovornosti prema .Stiče naviku primjene zaštitnih mjera pri radu . spojevi životu i praksi pomoću klinova.Navodi primjere i lemljenja primjenu lemljenih .Navodi lemove za meko lemljenje .Razlikuje tvrdolemljenih tvrdolemljene spojeva spojeve i zavarene .Pronalazi primjere . spojevi sa opružno – zateznim prstenovima i spojevi ostvareni čvrstim nalijeganjem) Spajanje lemljenjem .

Poznaje postupak elektrootpornog Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Razlikuje vrste zakovanih spojeva Analizira elemenate za zakivanje Analizira zakivanje spoja .Navodi načine zakivanja .Objašnjava ispitivanje zalemljenih spojeva Spajanje zakivanjem . opremu i uređaje REL zavarivanja .Poznaje postupak. opremu i uređaje MIG zavarivanja .Navodi primjere i primjenu zavarenih spojeva . opremu i uređaje MAG zavarivanja .Upoznavanje sa tehničkom i tehnološkom dokumentacijom .Stiče osjećaj sigurnosti i samopouzdanja pri radu .Objašnjava pripremanje pozicija za zavarivanje i rezanje odgovarajućim postupkom Analizira i razrađuje tehničku dokumentaciju Dimenzioniše vrstu šava u zavisnosti od debljine materijala Analizira način pripreme pozicija za spajanje zavarivanjem i rezanjem Bira uređaje i elektrode za zavarivanje Razlikuje metode za ispitivanje zavarljivosti Razlikuje vrste zavarenih spojeva Priprema materijal za zavarivanje Analizira postupake zavarivanja i rezanja Kontroliše i ispituje zavarene spojeve .Poznaje EPP postupak . opremu i uređaje TIG zavarivanja .Objašnjava način čišćenja zalemljenih spojeva .Upoznavanje radnog mjesta .Stiče osjećaj sigurnosti i bezbjednosti u radu Vježbe: .Poznaje postupak.Navodi topitelje za tvrdo lemljenje .Poznaje postupak.Upoznavanje i čitan tehničke dokumentacije .Nabraja vrste i oblike zakivaka . alata i pribora za zakivanje Vježbe: .Objašnjava način izvođenja postupka zakivanja Spajanje zavarivanjem .Informativni ciljevi i sadržaji učenik tvrdo lemljenje .Razvija ekološku svijest 22 .Upoznaje osnovna svojstva zavarenih spojeva .Razvija osjećaj odgovornosti u radu .Upoznavanje materijala.Zna oznake zavarenih šavova na tehničkim crtežima . opremu i uređaje gasnog zavarivanja .Navodi primjenu zakovanih spojeva .Poznaje postupak.Poznaje postupak.

Zna da odredi pojam i definiciju zavarljivosti nekog materijala . šavno.Objašnjava pripremu elemenata za zavarivanje i oblike žljebova . gole i sa jezgrom) . tačkasto.Poznaje specijalne postupke zavarivanja (aluminotermijsko. njegov značaj i primjenu kod određivanja temperature predgrijavanja . prostiranje toplote i temperaturna polja . zavarivanje elektronskim snopom. bradavičasto i varničenjem) . plazma zavarivanje. zavarivanje trenjem) . kovačko zavarivanje.Objašnjava oznake elektroda .Objašnjava Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 23 .Objašnjava postupke zavarivanja .Zna šta je hemijski ekvivalent ugljenika.Zna šta su toplotni bilansi pri zavarivanju. podvodno.Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja (linijsko.Nabraja vrste elektroda (obložene. zavarivanje laserom.

Poznaje naponsko i deformaciono stanje kod zavarenih spojeva Oblikovanje deformisanjem .Objašnjava pojam navarivanja .Navodi podjelu i vrste obrade objašnjava vrste deformisanjem obrade . sabijanjem.Metode bez razaranja (magnetnim fluksom. horizontalnovertikalni i nadglavni) .Objašnjava metode ispitivanja zavarenih spojevavizuelno .Razlikuje različite .Određuje postupke deformisanjem Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Izrada različitih oblika savijanjem.Razvija osjećaj sigurnosti i stručnost za izvođenje poslova Vježbe: .Objašnjava način vođenja elektrode . ispitivanje na savijanje. rengenskim zracima.Objašnjava različite položaje zavarenih spojeva (horizontalni.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik formiranje električnog luka . 24 . ispitivanje mikro i makro strukture . vertikalni. ispitivanje tvrdoće. ispitivanje žilavosti. ispitivanje dinamičke čvrstoće. ultrazvučno i penetrantskim tečnostima) .Metode sa razaranjem na epruvetama (ispitivanje zatezne čvrstoće.

Razvija preciznost i odgovornost u radu .Poznaje pribore i alate za kontrolu Termička i termohemijska obrada .Podstiče primjenu mjera sigurnosti u radu .Poznaje postupak obrade rezanjem plazma rezanja .Analizira tehničko – .Analizira postupak .Poznaje postupak stezanja i rezanja gasnog rezanja materijala .Upoznaje primjere . kao i .Poznaje tehniku rezanja materijala tehnološku .Objašnjava pripremu materijala i uređaja za proces termičke i termohemijske .Razlikuje alate i pribore za u materijalu kontrolu.Uočava potrebu .Poznaje pribore.Razvija osjećaj odgovornosti za zaštitu okoline Preporuke za izvođenje nastave uvijanjem .Određuje metode primjene termičke pripreme obrade u praksi materijala i .Analizira tehničko. uređaje i mašine koje se koriste za rezanje .Navodi i objašnjava materijala i alata primjere obrade za obradu materijala deformisanjem deformisanjem .Upoznaje značaj tehnološku termičke obrade dokuentaciju .Objašnjava kontrolu izrađenih pozicija .Objašnjava pripremu materijala.Poznaje uređaje i uređaja pomoćne 25 Socijalizacijski ciljevi učenik .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik pripreme .Poznaje postupak . alate.Određuje metode i .Objašnjava pravilnog rukovanja pojmove elastične i alatima i plastične materijalima deformacije i promjene strukture .Razvija pozitivan odnos prema materijalnim sredstvima Vježbe: .Kontroliše rezanja ispravnost mašina i elektrodama alata prije početka .Poznaje vrste i način pripreme metode materijala i mehaničkog uređaja za rezanje rezanja .Objašnjava upotrebu i rukovanje sa mašinama i uređajima za rezanje .Upoznaje metode i dokumentaciju vrste rezanja .Upoznaje metode kontrole standarde izrađenih djelova materijala i alata za obradu deformisanjem Obrada rezanjem .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine Vježbe: . alata i mašina po tehnološkom postupku .Kontrola izrađenih dijelova .

postupke i dodatne materijale za metalizaciju Automatizacija i mehanizacija u zavarivanju .Zavarivanje TIG postupkom Računari u tehnologiji obrade .Štampa urađene 26 Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijale za termičku obradu .Razlikuje uređaje.Zavarivanje MAG postupkom .Uočava značaj primjene zadatih parametara (temperatura.Poznaje uređaje za automatske linije automatsko za: izvođenje .Razlikuje postupke i parametre termičke obrade .Elektrootporno postupaka zavarivanje zavarivanja . vrijeme i dodatni materijali) . komentari i analize) .Zavarivanje i rezanje plazmom .Zavarivanje EPP postupkom .Zavarivanje MIG postupkom .učenik . rezanje i ispitivanje spojeva pomoću CD-a i projektora (diskusije.Poznaje druga dokumenta i .Izrađuje u mašinstvu – zanimanju jednostavne crteže zavarivanju zavarenih spojeva: crta. kotira i označava simbole pojedinih šavova i postupaka zavarivanja .Stiče pozitivnu mogućnosti štampa ih upotrebe računara orjentaciju prema .Prikazivanje automatskih linija za zavarivanje.Oblikuje dopise i .Razlikuje metode i .Prezentacija automatskih linija za zavarivanje Vježbe: .Analizira proces termičke i termohemijske obrade .Zna tehnološke postupke izvođenja termičke i termohemijske obrade .Zna postupke zaštite metalnim prevlakama i plakiranjem Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave obrade i zaštite metalnim prevlakama .Razlikuje glavne i pomoćne komponente i kriterijume primjene u radu .

Beograd. Opšta mašinska praksa za I razred mašinske škole. Uslovi napredovanja i završetak predmeta . 1999. Beograd. 1992. . . Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. crteži. 1995.Računar sa multimedijalnim CD-om. 7. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Lazar Filković. Beograd. testovi) . Stevan Simić . Dragomir Nikolić. 9.Oblikuje jednostavan tabelarni prikaz. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Radoje Mirković. diplomirani inženjer tehnologije 27 . 1999.Projektor sa slajdovima. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . Nebojša Pribićević. diplomirani inženjer metalurgije.Šeme. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Beograd.Milenko Jovičić. . 8. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Mašinski materijali za I razred mašinske škole.Tehnologija rada – rezač gasom. 6. . Vitomir Đorđević. od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja. . Miodrag Pantić.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik crteže .U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pismeni radovi učenika (kontrolne vježbe.Tehnologija obrade I. Beograd. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .LCD projektor.Spasoje Drapić Mašinski elementi I. . 1997. 1997.Tehnologija obrade I. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Prelazna ocjena na kraju školske godine. Zavod za školstvo.Diplomirani mašinski inženjer. sortira ispis po abecedi i grafički predstavlja rezultate Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. .najmanje po jedan u klasifikacionom periodu i usmeni odgovori učenika (najmanje jedna u toku klasifikacionog perioda). Radoje Mirković.Nikola Prgomelja. Podgorica.

Pribori za stezanje .Praktična nastava .Površinska zaštita (vrste i materijal) .10.Oprema i uređaji za zavarivanje 28 .Uređaji za zavarivanje . Povezanost predmeta Znanja Uvod u zavarivanje Metali i legure Površinska zaštita Ispitivanje materijala Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .Vrste materijala za zavarivanje i njihova zavarljivost .Uređaji za zavarivanje .

Razviti osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu. Naziv predmeta: UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE 2.Ovladati znanjem i vještinama izbora metala za spajanje i potrebnog alata.Poštovati ekološke zahtjeve i razvijati osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala. . . .3. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 56 52 108 Vježbe 16 14 30 Praktična nastava Ukupno 72 66 138 Teorija . izvoru toplote i poprečnom presjeku. neophodnom za komunikaciju u struci. podsklopova i sklopova.Usvojiti osnovna znanja o tehnološkim postupcima spajanja materijala i izradi djelova. odjeljenje se ne dijeli na grupe Vježbe .2. 29 . . UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE 1. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici će: . .Ovladati znanjem i vještinama o izboru komada koji se spajaju.Osposobljavati za samostalan rad.Ovladati tehnološkim postupkom spajanja i rezanja elemenata. .odjeljenje se ne dijeli na grupe 3. .1.Ovladati znanjem i vještinama principa rada uređaja.Sticati praktična znanja o pravilonom korišćenju sredstava zaštite na radu i zaštite životne sredine.Ovladati stručnom terminologijom. .Sticati osnovna znanja o urađajima i njihovim karakteristikama. .teorijska nastava.

.Analizira otpor.Zavarivačka radionica . transformatora i kondezatore. očuvanje životne metale. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uređaji za ručno elektrolučno zavarivanje .Razlikuje i uočava . samokontrolu princip provođenja .Razvija osjećaj o .Definiše naizmjeničnu i odnos prema elektricitet. proticanje jednosmjerne jona.Zna Omov zakon.Analizira vrste .4.Razvija osjećaj za elektriciteta kroz toplotu i snagu.Objašnjava zna šta je direktni i specifičnosti obrnuti polaritet zavarivačkog luka. . .Definiše pojam osnovne pojmove u Preporuke za izvođenje nastave . struje mjerenje .Razlikuje .Objašnjava parametre izvora magnetno polje u napajanja zavarivačkom luku i .Objašnjava talasa naelektrisane jone. kratki spoj.Upotreba projektora za demonstraciju opreme 30 .Poznaje izvore prednostima i naizmjenične i nedostacima REL jednosmjerne zavarivanja struje za napajanje .Razvija pouzdanost proticanje izvora struje u radu elektriciteta.Objašnjava radni zavarivačkog luka i ciklus uređaja i stepen korisnog volt-ampersku dejstva postupaka spoljnu zavarivanja karakteristiku .Vrši poređenje energija.Pojašnjava kabla za napajanje . generatora. .Razlikuje osnovne . vrste .Mjeri elektricitet . ispravljača šta je snaga i . šta je spoljne magnetizam karakteristike .Poznaje procese u različitih uređaja zavarivačkom luku. rada naelektrisanje. naizmjenične i plazmu. zavarivanja i režimi rada pri granice njegove zavarivanju izvora primjenjivosti za napajanje .Prepoznaje suštinu .Zna rad i principe elektriciteta .Prepoznaje suštinu struja.Navikava se na atomsku strukturu. jednosmjernu zanimanju objašnjava struju .vrste uzemljenje struje kao i vrste .Zna šta je napon postupka REL praznog hoda. provodnike određuje veličinu sredine .Vrši klasifikaciju njegovo dejstvo izvora napajanja.Razvija pravilan .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik ručnog elektrolučnog zavarivanja. odnosno zna njihove prednosti i mane . odnosno osnovnu klasifikaciju izvora napajanja . njihov sastav.Poznaje podjelu i označavanje REL zavarivanja i elektroda. ispravljač. agregat i inverter . mijenja polaritet elektroda Zna da priključi polikabal za TIG zavarivanje na inverter za REL Analizira mogućnosti multifunkcionalnih Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - - - - - - - - 31 . kao i njihovu primjenu u različite svrhe Razlikuje vrste elektroda u zavisnosti od upotrebe Rukuje i upotrebljava invertere za zavarivanje. zna uticaj jačine struje odnosno napona na kvalitet zavarivanja Vrši poređenje rada naizmjeničnom i jednosmjernom strujom.Objašnjava rad transformatora. odnosno elektrodama za REL zavarivanje . prema standardima .Navodi mogućnosti upotrebe i ograničenja svakog od pojedinačnih izvora struje.Upoznaje se sa dodatnim materijalom za zavarivanje.Razlikuje vrste elektroda.Navodi osnovne izvore struje za REL zavarivanje. njegove prednosti i mane kao i mogučnosti Formativni ciljevi učenik opremi za zavarivanje Analizira osnovne zahtjeve za izvore napajanja za ručno elektrolučno zavarivanje Vrši poređenje svih izvora struje i uočava oblasti primjene različitih tipova izvora za napajanje Određuje prednosti i mane svih uređaja i prema tome planira mogućnost njihove primjene u određenim situacijama Vrši korekciju i podešavanje parametara režima zavarivanja.Pojašnjava termine: transformator. rotacioni pretvarač. oblogu i upoznaje se sa osnovnim pojmovima proizvodnje elektroda . njegove prednosti kao i nedostatke .

.Upoznaje multifunkcionalne uređaje za zavarivanje Uređaji za elektrolučno zavarivanje u zaštitnoj atmosferi .Poznaje podjelu i primjenjenog označavanje kako postupka u postupka zavisnosti od zavarivanja tako i upotrebljavanog dodatnog dodatnog materijala prema materijala kao i standardima zaštitnog gasa. .Obrazlaže rad ispravljača za zavarivanje.Jača samosvjesnost podjelu svakog i samouvjerenost pojedinačnog .Objašnjava invertere za zavarivanje (ograničenja i prednosti u upotrebi) .Demonstrira za MIG-MAG vještinu operativne zavarivanje.Obrazlaže osnovne djelove uređaja i pribora za REL zavarivanje .Navikava se da vrši zaštitnoj samokontrolu u karakteristike atmosferi. kao i toku rada njihovu osnovnu . zavarivanje .Uočava prednosti .Prepoznaje suštinu . zavarivanja u kao i njihove bitne .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik uređaja za primjene.Definiše rad pretvarača i agregata. kao i mogućnosti i ograničenja njegove primjene. .Definiše osnovne sastavne elemente .Upotreba projektora za demonstraciju opreme .Definiše pojam stav prema novim postupka MIG-MAGelektrolučnog saznanjima TIG zavarivanja.Razvija pozitivan . zna 32 Preporuke za izvođenje nastave .Vrši poređenje primjenjenih uređaja za MIGžičanih elektroda MAG zavarivanje kao i zaštitnog gasa .Zavarivačka radionica .Objašnjava upotrebu elektronike kod aparata za zavarivanje .

zna uređaje za MIGnjihove osobine i MAG-TIG mogućnosti zavarivanje.Analizira .Zavarivačka povezivanja teorije radionica i prakse .Uočava suštinu elektrootpornog zavarivanja zavarivanja električnim otporom .Nabraja sastavne .Objašnjava naizmjenične i sastavne djelove jednosmjerne aparata za TIG struje kod TIG zavarivanje zavarivanja .Nabraja zaštitne .Definiše pojam .Razlikuje postupke podjelu elektrootpornog elektrootpornog Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Shvata suštinsku vještinu upotrebe razliku navedenih izvora struje za TIG postupaka i zavarivanje primjenjuje i . zna primjene prednosti i naizmjenične i ograničenja svakog jednosmjerne od njih struje kod TIG .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik šta je mješač upotrebe samog gasova i izvora struje za mogućnosti MIG-MAG njegove upotrebe zavarivanje .Razlikuje sve gasove.Pravi razliku zavarivanja između .Definiše osnovne opredjeljuje se za vrste prenosa onaj za koji ocijeni dodatnog da će dati najviši materijala pri kvalitet u zavarivanju.Razvija osjećaj projektora za odgovornosti prema demonstraciju ispunjavanju radnih opreme 33 .Uviđa važnost .Nabraja vrste dodatnih mogućnosti materijala.Upotreba . upotrebe.Vrši korekciju i djelove i opisuje podešavanje uređaje i pribor za parametara režima zavarivanje zavarivanja .Demonstrira .Planira i mogućnosti upotrebljava lična mehanizacije i zaštitna sredstva automatizacije zavarivanja Uređaji za elektrootporno zavarivanje .Objašnjava .Nabraja osnovnu . .Upoznaje mogućnosti multifunkcionalne multifunkcionalnih uredjaje za uređaja za zavarivanje zavarivanje .Upotrebljava sve . zavisnosti od zahtjeva .

Posjeta firmi sa zavarivačkom radionicom - - - - - 34 . zna sve komande i prekidače.Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja . sklopove i osigurače Formativni ciljevi učenik zavarivanja Vrši upoređenje svih postupaka zavarivanja sa električnim otporom Uočava suštinu spajanja metala električnim otporom Analizira uticaj režima zavarivanja na kvalitet dobijenog spoja Razlikuje upotrebu elektroda u zavisnosti od parametara rada Razlikuje uređaje za zavarivanje sa električnim otporom uz primjenu svih mjera tehničke zaštite Određuje parametre za tačkasto. kao i njihovu razliku u odnosu na druge postupke .Stiče samopouzdanost i sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave . zna mogućnosti primjene u određenim oblastima .Navodi i razumije šta su elektrode za elektrootporno zavarivanje.Zna da uključi.Definiše struju kod uređaja za zavarivanje. odnosno osnovne elemente tih uređaja .Navodi izvedbu konstrikcije uredjaja za zavarivanje električnim otporom . linijsko ili šavno zavarivanje - Socijalizacijski ciljevi učenik obaveza .Poznaje suštinu svakog pojedinačnog postupka. zna osnovni parametar električnog otpora i njegovog dejstva na metal .Nabraja osnovne djelove klasičnog uređaja za zavarivanje električnim otporom. isključi i podesi mašinu.Objašnjava šta je transformator kod ovih mašina kao i njegov značaj za ovo zavarivanje .

Upoređuje . zna .Zna primjenu manometra. rukuje i upotrebe podešava različite vrste plamena.Definiše pojam gasove i shvata gasnog rezanja i njihovu opasnost zavarivanja. kao i suštinu različite gasove. njihovog rada zna njihov značaj i .Zavarivačka radionica .Zna da upotrijebi .Vrši upoređivanje nedostatke. zna u zavisniosti od vrste plamena debljine materijala .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Uređaji za gasno zavarivanje .Nabraja osnovne .Objašnjava .Uočava ograničenje praskanje u gasnog rezanja i gorioniku i povratni zavarivanja kao i udar plamena njegove prednosti . za udar.Upotrebljava i acetilena.Razlikuje gorive .Usvaja načela zdravog života Preporuke za izvođenje nastave .Navodi gorive korekciju plamena gasove i njihove .Navikava se na pouzdan rad . zna da ventila upotrijebi . kao i primjenjuje opasnosti pri redukcioni ventil za njihovom kiseonik rukovanju. . kao i značaj suštinu gorivih njegove upotrebe gasova . zna pri rukovanju. zna šta je različitim diznama sagorijevanje.Razlikuje redukcioni ventil i redukcione ventile ventil za povratni (manometre). kao i različitih vrsta mogućnosti plamena.Upotreba projektora za demonstraciju opreme .Planira i višenamjenski ključ upotrebljava lična za otvaranje zaštitna sredstva ventila 35 Socijalizacijski ciljevi učenik .Razlikuje boce svrhu kiseonika i . vrši . poznaje ventil.Uočava značaj redukcionog ventila nepovratnog za boce.Upotrebljava i primjenu boca za primjenjuje gasove kiseonik i redukcioni ventil za acetilen acetilen .Poznaje načine rukovanje prenošenja gorionikom sa toplote. njegove oznake prednosti i .Shvata redukcioni osobine.Upoznaje se sa djelove aparature čitavim sistemom za gasno rezanje i kao i baterijama za zavarivanje gas .Samostalno planira i izvodi rad .

Poznaje pripremu za AT karakteristike pri zavarivanje AT zavarivanju .Upoređuje zavarivanje specifičnosti kod siječenja i predgrijavanja sa acetilenom / kiseonikom ili kiseonik / benzin .Analizira zavarivanja kompletnu .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik . kao i velikih rezervoara.Poznaje znakove upozorenja za rad sa posudama pod pritiskom .Posjeta zavarivačkoj radionici Željeznice Crne Gore .Upotreba projektora za demonstraciju opreme i praktičnog zavarivanja na terenu . livnim postupak pripreme loncima.Razvija osjećaj za uključivanje u timski rad .Nabraja materijal i .-Poznaje dodatnu zavarivanja opremu za AT . 36 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Rukuje sa opremu za kompletnim zavarivanje materijalom za .Demonstrira itd.Obrazlaže upotrebu baterija za gasno rezanje i zavarivanje.Analizira naknadno različitih šina obrađivanje metala (materijala) vara nakon AT .Objašnjava zavarivanje. zavarivanja AT brenerima.Demonstrira bezbjedno rukovanje i skladištenje boca za gasove pod pritiskom Uređaji za aluminotermijsko zavarivanje .Definiše pojam prednost AT aluminotermijskog zavarivanja u zavarivanja kao i odnosu na druge mogućnosti postupke za njegove primjene zavarivanje šina . postupak AT . zna šta je razvod gorivih plinova . postupkom posudama za šljaku .Razlikuje moguću .Povezuje uzroke i posledice .Prepoznaje greške kod AT zavarivanja.

Prezentacija sa diskusijom .Primjenu primjene .CD sa odgovarajućim materijalima .Uočava da se obavlja koristi kod kružnog .Razvija osjećaj odgovornosti .Uređaj i njegove .Zna mogućnosti kod kojih se njegove primjene primjenjuje a kod .Upoznaje.Metode primjene .Djelove koje spaja i njegove sastavne (oblik i vrste djelove materijala) .Određuje i planira način izvođenja .Prezentacija sa diskusijom . opisuje i .Razvija pravilan odnos prema zanimanju .Zna. objašnjava i osnovni princip definiše: ultrazvučnog .Razlikuje metode .Potreban pritisak i kojeg daje najbolje alat za spajanje rezultate .Potrebnu opremu .Kako se ostvaruje poprečnog presjeka kontakt djelova .Upotrebljava kalupe za hladno zavarivanje .Razlikuje metale .Shvata kako se .Analizira sastavne djelove nastajanje toplote . pritisak i alat za parametri.učenik uočava njihove uzroke i posljedice Uređaji za hladno zavarivanje .Navikava se na tačnost . objašnjava i ostvaruje kontakt definiše: djelova .Prepoznaje i određuje djelove koje spaja i vrste Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Interpretira osnovni princip objašnjava osnovni zavarivanja na princip zavarivanja hladno na hladno .Razvija osjećaj odgovornosti u ispunjavanju radnih obvaveza .Osnovni princip zavarivanja .CD sa odgovarajućim materijalima .Određuje potreban (materijali.Zna.Navikava se na red i urednost .Određuje potrebnu opremu Frikciono zavarivanje .Interpretira faze .Interpretira .Prezentacija sa diskusijom 37 .CD sa odgovarajućim materijalima . alati.U kom se stanju .Rukuje i (tačkasto i šavno) interpretira uređaj .Faze procesa zavarivanja Ultrazvučno zavarivanje .Na koji način se procesa obavlja postupak spajanja . spajanje postupak i oprema) .Navikava se na pridržavanje propisa i normativa .

CD sa odgovarajućim materijalima . objašnjava i definiše: .Uređaj i njegove .Shvata generisanje .Upoređuje prednosti i nedostatke postupka Zavarivanje laserom i plazmom .Osnovni princip .Razvija osjećaj odgovornosti .Prezentacija sa diskusijom .Zna.Efekat “dubokog sastavne djelove zavarivanja” i .Interpretira osnovni princip .Prezentacija sa diskusijom .Određuje primjenu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .CD sa odgovarajućim materijalima .Određuje gdje se primjenjuje primjenjuje .Generisanje toplote toplote .Dobijanje toplote toplote .Razvija osjećaj odgovornosti .Interpretira efekat njegove faze “dubokog .Prezentacija sa diskusijom .Određuje primjenu livačkog zavarivanja .Osnovni princip zavarivanja zavarivanja laserom laserom .Uočava i razlikuje sastavne djelove uređaj i njegove .Razvija pozitivan stav prema zdravlju .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Zavarivanje livačko .Gdje se .Analizira dobijanje .Pripremanje ivice u zavisnosti od debljine spoja .Određuje gdje se .Proces spajanja Formativni ciljevi učenik materijala .Zna.Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Zna.Analizira i .Razvija moć zapažanja .Analizira i određuje debljinu i postavljanje komada koji se spajaju u početni položaj . objašnjava i interpretira definiše: osnovni princip .Prednosti i zavarivanja” i nedostaci ovog razlikuje njegove postupka faze .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .Gdje se koristi . objašnjava i interpretira definiše: osnovni princip .Osnovni princip .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .Određuje hemijski sastav osnovnog i rastopljenog metala .Interpretira proces spajanja Zavarivanjem elektronskim snopom .Uočava važnost nauke u svakodnevnom životu .Gdje se primjenjuje i na primjenjuje i na koje materijale koje materijale 38 .Analizira i .CD sa odgovarajućim materijalima .

osnovni princip zavarivanja plazmom .Jovanović.”Naučna knjiga”. M. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo 1998 . računarom sa multimedijskim paketom softverom za prikaz metoda zavarivanja 39 . Okvirni spisak literature i drugih izvora . lemljenja i lijepljenja.V.Prednosti i nedostatke postupka . .Uočava i razlikuje uređaj i njegove sastavne djelove .Zavarivanje i srodni postupci.Navikava se na red i urednost Preporuke za izvođenje nastave 5.Smith. Tehnološko-metalurški osnovi zavarivanja. Dragoljub Zlatanović.d. “ Bajić – GBB ” o.Paraćin 1995. RAD. uzorcima različitih materijala.Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena: grafoskom. Novinsko-izdavačka radna organizacija tehnička knjiga.4.Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja plazmom . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . .E.Uočava i određuje opremu za zavarivanje plazmom Socijalizacijski ciljevi učenik . Uvod u proizvodne tehnoligije II.Vještina i tehnologija zavarivanja.Milorad Teslić.NIRO “Tehnička knjiga”.3. Miodrag V Bulatović. Podgorica 2005 .“ Varstroj ” d. CID Podgorica 1996 .Milenko Rakin Zavarivanje i srodni postupci. Darko Bajić Priručnik: Suština i tehnika postupaka električnog zavarivanja topljenje metala i njihovih legura. “ Montavar metalna nova” d.Shvata generisanje toplote .Prednosti i nedostatke u odnosu na TIG postupak .o. .A.Sokolova.Gdje se primjenjuje . .”V.d.Određuje gdje se primjenjuje .Bogoljub Bajić.Uređaj i njegove sastavne djelove . Beograd 1979. Beograd 1985. Lendava.2.Oprema za zavarivanje Formativni ciljevi učenik . 1981.D.Milan M.Upoređuje prednosti i nedostatke postupka .Milenko Rakin. Vukčević. . Maribor. Tehnologija rada elektrozavarivača za mašinske škole. Beograd 1981 .Karadžić”.Majstorović.Omer Pašić.d.o. Inženjersko tehnički priručnik”Zavarivanje”1.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 1998 .Beograd. IP Zavarivanje“ Svjetlost ” d.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . 6.Upoređuje prednosti i nedostatke u odnosu na TIG postupak .

U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju usmeni odgovori učenika. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . invertor .Uređaji za MIG_MAG.agregat. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Uređaji i oprema za aluminotermijsko zavarivanje 40 . Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda.rotacioni pretvarač.Praktična nastava .Prelazna ocjena na kraju školske godine. 10.Diplomirani mašinski inženjer. 9. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . ispravljač. Povezanost predmeta Znanja .Uređaji za zavarivanje .Oprema (transformator. .Profesor Mašinstva.Uređaji za zavarivanje Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .TIG zavarivanje . 8.Oprema i uređaji za zavarivanje . Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Uređaji i oprema za gasno zavarivanje .Tehnologija .Uređaji za elektrootporno zavarivanje . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .7.

41 .Steći osnovna znanja o razvoju biznis ideje. . .1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava Ukupno 33 33 33 33 3. Opšti ciljevi nastave Kroz nastavu predmeta učenik će: . .Razviti preduzetničke sposobnosti.Steći osnovna znanja i vještine za osnivanje i vođenje privrednog društva. .4. PREDUZETNIŠTVO 1. Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO 2.Razvijati sposobnost komunikacije i rad na računaru.Steći osnovna znanja o izradi biznis plana.2.Osposobiti se za rad u timu. .

Razvija (investitora.Razvija sposobnost .Suočavajući Biznis ideja argumente kritički procjenjuje .Izvodi zaključke o preciznost potencijalnoj konkurenciji .Razvija kreativnost .Organizovati gostovanje predstavnika realnog privrednog društva . kreditora) efikasnost u radu. komunikativnost.Razlikuje pojmove Elementi biznis marljivost i vizija.Opisuje pojam .Opisuje elemente obrazlaže elemente finansijskog plana finansijskog plana privrednog društva privrednog društva .Opisuje nastanak postulatima postizanja biznis ideje tržišnog poslovanja kompromisa .Pripremiti integralnu cjelinu od elemenata biznis plana .Kao model može da posluži biznis plan realnog privrednog društva . eksperiment Šest šešira .Primjena tehnika za unapređenje razmišljanja.Nabraja moguće .Uviđa važnost biznis plan izrade biznis plana u kontekstu obezbjeđivanja pordške kako .Nabraja i opredjeljuje se za poslovnu ideju .Upoznaje postupak .Razvija analitičko vrste djelatnosti mišljenje .Izvodi zaključke o potencijalnim kupcima/korisnicim a usluga .Poželjno je učenicima ukazati na primjere uspješnih preduzetnika . privrednog društva . .Kroz primjere . ciljevi očuvanja zdrave .Kroz primjere životne sredine istraživanja tržišta obrazlaže postupak istraživanja tržišta na novom primjeru .Upoznaje pojam kvalitet poslovne biznis ideja ideje u skladu sa . plana preciznost strategija .Upoznaje pojmove obrazlaže ciljeve vizija. misija.Kroz primjere .Razvija marljivost i .Objašnjava .4. npr.Izrađuje plan neophodnost očuvanja životne očuvanja životne sredine za sredine konkretno privredno društvo 42 Preporuke za izvođenje nastave . misija.Razvija unutar samog odgovornost u radu privrednog društva tako i od strane eksternih partnera . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Biznis ideja i biznis plan .Uočava važnost strategija.

Opisuje moguće pečata i štambilja oblike organizovanja privrednog društva .Nabraja moguća propisima i rješenja za ime poštujući principe privrednog društva jednostavnosti i jedinstvenosti .Nabraja elemente poslovnog kodeksa privrednog društva .Oblikuje dinamiku realizacije biznis plana .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika vježbe: .Rad u grupama: učenici predlažu moguća rješenja a nakon toga. .Kroz diskusiju donose odluku .Oblikuje vizuelni Vizuelni identitet identitet privrednog društva privrednog društva .Prezentuje biznis plan Formativni ciljevi učenik .Rezimira biznis plan .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Popunjava Otvaranje računa formulare za kod poslovne banke otvaranje računa .Sprovodi aktivnosti na pribavljanju .Uočava važnost Poslovni kodeks poštovanja preduzeća poslovnog kodeksa .Razvija logičko mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje .Popunjava Registracija formulare za privrednog društva registraciju .Izrada organograma privrednog društva 43 .Upoznaje pojam privrednog društva poslovni kodeks za njegov uspješan privrednog društva rad .Opredjeljuje se za Ime privrednog ime privrednog društva društva u skladu sa .Upoznaje elemente i značaj oblikovanja vizuelnog identiteta privrednog društva .Upoznaje postupak privrednog društva registracije privrednog društva .Kritički procjenjuje slabosti sačinjenog biznis plana Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Osnivanje preduzeća .Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke .Opisuje postupak kod poslovne banke otvaranja računa kod poslovne banke .Približava se struci kroz praktičan rad .

Ekonomski fakultet u Podgorici. . 44 .Kao model može da posluži konkurs za prijem u radni odnos objavljen u dnevnoj štampi .: Preduzetništvo i biznis.Upoznaje različite razlike u nivoima nivoe upravljanja upravljanja privrednim privrednim društvom društvom . fotokopir aparat. štampač) .. 1996. skener. programe za elektronsku komunikaci-ju vježbe: . dokumentacije račun i ostala koja prati poslove dokumenta iz nabavke i prodaje oblasti poslova nabavke i prodaje .Upoznaje blagajničke poslove .Opisuje postupak obrazlaže način obračuna zarada obračuna zarada.Pronalazi sličnosti i Organizaciona razlike između struktura privrednog različitih tipova društva organizacionih .Bogdanović D. fax.Šalje.Stiče radne navike .Nabraja i opisuje .Upoznaje tipove struktura organizacione privrednog društva strukture privrednog društva Poslovanje privrednog društva .Upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon.Obavlja doprinosa blagajničke poslove . slika. 2004.Obavlja poslove plaćanja dospjelih .Upoznaje postupak . Ivanišević G.Pronalazi sličnosti i .Razvija analitičko mišljenje . prima i raspoređuje poštu i druge službene materijale .Izrađuje ponudu.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta.Upoznaje zanimanje kroz praktičan rad .Opisuje način poreza i doprinosa obračuna poreza i . .Vukotić V. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd.Upoznaje postupak obaveza i naplate plaćanja dospjelih dospjelih obaveza i naplate potraživanja dospjelih potraživanja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .: Osnovi ekonomije za prvi razred. upit.Obavlja usmenu i aktivnosti u okviru pisanu službe opštih komunikaciju poslova unutar privrednog društva i sa eksternim partnerima .Podstiče razvoj odgovornosti .Kroz primjere . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Izrada reklamnog materijala 5.Upoznaje vrste i porudžbenicu. elemente predračun.Popunjava prijavu zasnivanja radnog o slobodnom odnosa u radnom mjestu privrednom društvu .

usmeni odgovori (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). .: Osnovi prava za prvi razred. Ignjatović S. 2004. .Prelazna ocjena na kraju školske godine. urednost.pisani radovi učenika (testovi. kreativnost i slično.: Poslovna i službena korespondencija za prvi razred.. domaći zadaci). . 9.Manojlović J. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. 2004. Opšta ocjena na kraju godine izvodi se iz zaključnih ocjena u pojedinim klasifikacionim periodima. 7. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd.Rajović R. fax. Medojević B. eseji. Povezanost predmeta Povezanost sa predmetom Predmet Znanja . Ocjenjuje se razumijevanje i zainteresovanost učenika za rad. 2005. .. Ilić B.rad na vježbama (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu).Informatika Oblikovanje vizuelnog ...Dragišić D.Kako započeti sopstveni biznis – Hauard Potit – CID Podgorica. preciznost.Visoka stručna sprema – diplomirani ekonomista.: Osnovi ekonomije za drugi razred. 2004. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Publikacija Moj biznis – Montenegro Biznis Alijansa Podgorica. Beograd. 6. 10.Učionica sa najmanje pet računara snabdjevenih adekvatnom programskom opremom. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. skener.Korišćenje računarskih Izrada reklamnog materijala programa kao vida komuniciranja Znanja 45 . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . štampač i fotokopir aparat.. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . . telefon. Pavlović M.Informacije u tekstualnom identiteta privrednog društva vidu .Internet Održavanje internet sajta . 1997.Multimedijalno Usmena i pisana predstavljanje informacija komunikacija . 8. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika Provjeravaju se i ocjenjuju: . . Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih ocjena u klasifikacionom periodu. tačnost.

1.3. PRAKTIČNA NASTAVA 1. Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava 360 432 660 1452 Ukupno 360 432 660 1452

Praksa - odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika u I razredu Odjeljenje se dijeli u grupe do 12 učenika u II razredu Odjeljenje se dijeli u grupe do 8 učenika u III razredu 3. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici: - Razvijaju smisao za organizovan rad, tačnost, sistematičnost i urednost; - Usvajaju osnovna znanja o tehnološkim postupcima obrade materijala i izrade djelova; - Usvajaju osnovna znanja o zavarivanju i njihov značaj za život; - Ovladavaju stručnom terminologijom, neophodnom za komunikaciju u struci; - Razvijaju odgovornost odnosa prema sredstvima za rad, racionalno korišćenje sredstava, materijala i energije; - Razvijaju intelektualne sposobnosti za samostalan rad-planiranje , izvođenje i kontrolu rada; - Upoznavaju se sa principom rada uređaja i postrojenja, neophodnog za kvalitetno obavljanje radnih zadataka; - Upoznavaju se sa potrebnim materijalima i njihovim osobinama; - Upoznavaju se sa projektnom dokumentacijom; - Osposobljavaju se za izvođenje osnovnih postupaka rel zavarivanja, mag; mig i tig postupaka zavarivanja, gasnog zavarivanja, rezanja i navarivanja; - Osposobljavaju se za izvođenje lemljenja; - Stiču osnovna znanja iz kontrole zavarenih spojeva i otklanjanja nastalih grešaka; - Razvijaju navike koje doprinose unapređenju i zaštiti prirode, životne i radne sredine;

46

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod - Stiče radne navike - Upoznaje radionicu - Za konkretne zadate situacije i radna mjesta opasnosti na - Upoznaje se sa radnom mjestu - Razvija osjećaj radnom i predlaže mjere i odgovornosti, tehnološkom sredstva zaštite saradnje, očuvanja disciplinom na zdravlja i okoline, radnom mjestu i urednosti, tačnosti, njegovim preciznosti prema održavanjem radnom mjestu i - Navodi osnovne zanimanju uzroke povreda na radu, objašnjava pojam zamora i ulogu odmora, važnost osvjetljenje i mikroklime u radnim prostorijama - Nabraja i objašnjava: - mjere i sredstva zaštite od električne struje - mjere i sredstva zaštite od električnog luka - mjere i sredstva zaštite od mehaničkih povreda - uzroke i sredstva zaštite u različitim uslovima izvođenja zavarivanja (zatvoren prostor, otvoren prostor, zavarivanje pod vodom, zavarivanja na visini ...) - pružanje prve pomoći Mjerenje i kontrolisanje - Jača - Mjeri dužine - Definiše pojam samouvjerenost i radioničkim mjerenja pouzdanost u radu lenjirima, metrima - Definiše pojam i pantljikom kontrolisanja - Pomoću šestara - Navodi alate za
47

Preporuke za izvođenje nastave - Učenici se upoznaju sa načinom pisanja dnevnika praktične nastave - Svaki učenik samostalno vodi dnevnik - Dnevnik se ovjerava na kraju školske godine - Učenik je dužan da čuva dnevnik praktične nastave iz svih razreda, jer se ovjereni dnevnici prilažu uz prijavu na završni ispit i predstavljaju uslov za pristupanje ispitu

vježbe: - Mjerenje dužina pomoću pomičnog - mjerila sa nonijusom,

učenik različitih vrsta prenosi mjere sa radnog predmeta na alat i obrnuto - Mjeri dužine - univerzalnim mjerilom sa nonijusom - Mjeri mikrometrima za spoljno i unutrašnje mjerenje i za mjerenje dužina - Ispituje pravilnost obrtanja vratila, paralelnost površina komparatorom - Bira i pravilno kontroliše tolerancijskim mjerilima - Kontroliše uglove kontrolnicima - Kontroliše površine lenjirima i libelama - Čisti i održava radno mjesto alat i pribor Pribor za stezanje i pridržavanje - Postavlja radni - Upoznaje se sa predmet u pribor priborom za za stezanje stezanje i - Steže radni pridržavanje predmet - Navodi pravila mehaničkim stezanja priborom (steznom - Navodi i objašnjava glavom, pravila održavanja mengelama, i čuvanja pribora šapama, za stezanje i ekscentrima, pridržavanje oprugama) - Pridržava radne predmete različitim priborima za pridržavanje (glave, vratila, ključevi) - Rastavlja, čisti,

Informativni ciljevi i sadržaji učenik mjerenje dužina i uglova i objašnjava princip rada sa njima

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - mikrometrima za spoljno i unutrašnje mjerenje - Mjerenje i kontrolisanje uglova pomoću ugaonika, uglomjera, šablona - Kontrola zazora i zaobljenja Pribor, uređaji, materijal: - cijevi,limovi,profil, mašinski elementi, pomično mjerilo, mikrometar, granična mjerila, komparator, ugaonik, uglomjer, libela, šabloni, kontrolnici zaobljenja

- Prepoznaje probleme i doprinosi nalaženju rješenja

vježbe: - Stezanje i pridržavanje radnih komada različitih geometrijskih oblika i dimenzija Alat,pribor, materijal: - Cijevi, limovi, profili, radni komadi različitih geometrijskih oblika i dimenzija, stezne glave, mengele, stezne šape, stezne čaure, ekscentar, opruge

48

Limovi. prenosi elemente sa crteža u datoj razmjeri na pripremak .Bazira radni .Objašnjava način turpijanjem rada sa turpijama .Ocrtavanje i obilježavanje na limovina i na profilima Potreban materijal alat.Održava alat.Razvija osjećaj za Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: . šestari. cijevi. pribor. profili.Objašnjava pojam saradnju predmet i priprema ocrtavanja i površine za obilježavanja na ocrtavanje metalu i njegovu .Pridržava se mjera zaštite na radu Ocrtavanje i obilježavanje limova. obilježivači.Nabraja vrste .Bira turpiju u .učenik podmazuje i sastavlja pribor za stezanje .Određuje pravilnu pravilnim držanjem visinu stege tijela pri obradi . šabloni za crtanje.Pridržava se pravila zaštite na radu Turpijanje .Stiče osjećaj ose predmeta i preciznosti u radu prenosi mjere na radni predmet.-Navodi alate za obilježava zadate ocrtavanje i centre rupa.Pospješuje .Bira sjekač . obilježava slovima.Upoznaje se sa .Koristeći različite primjenu alate crta i . igle za ocrtavanje.Turpijanje sa različitim oblicima i nasjecima turpija Alat. ugaonici vježba: . bojom. crta krugove i nanosi jednake podjeljke. crta obilježavanje na paralelne linije i metalu i linije paralelne ili objašnjava način upravne sa ili na rada sa njima . materijal: . turpije različitih vrsta vježbe: 49 . pribor za ocrtavanje i obilježavanje .Pridržava se mjera zaštite na radu Odsijecanje materijala .Čisti i održava radno mjesto alat i pribor . lenjiri. profila i drugih materijala . kvaliteta obrade vrste i finoću koji je zadat na nasjeka radioničkom crtežu .radni predmet prizmatičnog oblika. mengele. pribor: . oblik zuba.Navodi vrste zavisnosti od turpija. magnetna prizma. visinomjeri.Obrađuje površine . brojevima.

prizmatičnim radnim predmetima .Reže tanke predmete testerom . ručne testere.Alat. pribor. mašinske makaze.Nabraja vrste testera.Zabušivači.Reže materijal ručnom i mašinskom testerom .Odsijecanje profila testerama .Čisti i održava radno mjesto alat i pribor . proširuje i razvrće . upuštanje i razvrtanje rupa i otvora različitih dimenzija Alata.Zabušuje. uslove primjene. upuštanje i . pribor.Pridržava se mjera zaštite na radu razvrtanje .Navodi pravila pri bušenju učenik odgovarajuće geometrije u zavisnosti od . preciznosti pri radu cilindričnim. pribor za stezanje.Uočava uticaj radu sredstava za podmazivanje na kvalitet navoja . keramički) .Rezanje navoja ručno i na bušilici . profili. razvrtači.pribor.Siječe šipkasti i zaštitu pri radu na materijal (čelični. način rada i pravila rukovanja Formativni ciljevi Bušenje.Razumije pojam režima rezanja . mesingani.Navikava se na materijala racionalno i .Sječenje sjekačima Alat.Nabraja vrste.Siječe limove ručnim i mašinskim makazama .Uvježbava rad pažljivo izvođenje sjekačem u pojedinih radnih položenom i zadataka strmom položaju .Stiče osjećaj o . pribor za stezanje 50 . materijal: .Urezuje navoje na potrebi bušilici sistematičnosti u .Nabraja alate i mašine za bušenje . limovi Rezanje navoja . materijal: . nareznici. materijal: .Navikava se na red .Pridržava se mjera zaštite .Bušenje. mašinama plastični. cijevi. mašinske testere vježbe: . upuštanje i razvrtanje . sjekači. bakarni. način rada i pravila rukovanja . proširivači.Limovi.Bira alate u zavisnosti od zahtjeva na crtežu .Ručno urezuje i narezuje navoje .Čisti i održava mašine.Sječenje lima makazama . alat i pribor . ručne makaze. profili. burgije. limovi.Ureznici. buši. načine i alate za rezanje navoja vježbe: .Navodi vrste makaza.Razvija osjećaj otvore na sigurnosti i limovima. cijevi.Objašnjava način rada na bušilicama sa alatima za bušenje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik sjekača i objašnjava pravila rukovanja sjekačem .Čisti i održava radno mjesto alat i pribor Socijalizacijski ciljevi učenik tačnost Preporuke za izvođenje nastave .

Struganje jednostavnih oblika na univerzalnom strugu .Održava radno mjesto . materijal: .Održava radno mjesto .Površinska zaštita metalnih površina premazima Alat.Obrađuje jednostavnije predmete brušenjem (ručnom i mašinskom brusilicom) .. 51 . prevlakama od plastičnih masa.Razvija osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu vježbe: . cijevi.) .Razvija pravilan odnos prema očuvanju materijalnih dobara vježbe: . pribor. žljebova . metalni pripremci Brušenje .Izrađuje jednostavnije predmete struganjem na univerzalnom strugu (struže cilindre i konuse.Poznaje procese nanošenja hemijskih prevlaka na čeliku i lakim metalima .Izvodi osnovne odgovornosti prema operacije brušenja potrebi pridržavanja Alat.Pridržava se mjera zaštite na radu . profili.Metalni limovi.Objašnjava postupke rada pri rezanju . masti.Glodanje ravnih površina. standarda u radu materijal: .pribor.Razvija osjećaj . boje. ulja.Koristi sredstva zaštite na radu .Površinski zaštićuje površine: uljima i mastima.Izrađuje jednostavnije predmete glodanjem na univerzalnoj glodalici (ravna površine. materijal: . metalni pripremci Površinska zaštita .Uočava vrste strugarskih operacija . hartijom za zaštitu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . reže navoje) . metalni pripremci Glodanje .Alat.Navodi uzroke korozije .Objašnjava postupke rada pri rezanju Formativni ciljevi učenik .Strugarski noževi. pribor.Nabraja vrste mašina i alate za obradu brušenjem . . materijal: .Stiče osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu vježbe: ..Glodala.Pridržava se mjera zaštite na radu .Alat.Nabraja vrste mašina i alate za obradu glodanjem.Navodi vrste mašina i alate za struganje . brusilice ručne i mašinske.Objašnjava procese kod korozije .Objašnjava postupke rada pri brušenju vježbe: . premazima od boja i lakova.Održava radno mjesto .Pridržava se mjera zaštite na radu .Brusevi.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Struganje . izrađuje žljebove. prevlakama od metalnih masa koji ne oksidiraju.pribor.

Metalni limovi.Poznaje funkciju i postupke ravnanja.Prepoznaje dodatne materijale za zavarivanje: . cijevi. porubljivanja. podmetači i sjekači Uvod u zavarivanje .Ručno plastično oblikuje limove izvlači ih i razvlači .Savija limove i cijevi u hladnom i toplom stanju . savijanje.Razvija logično mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje vježbe: .Pridržava se mjera zaštite na radu . mašine za savijanje.Održava radno mjesto .Nabraja vrste zakivanja i zakovica . cijevi. materijal: . pribor.Održava radno mjesto . materijal: .Ispravlja profile i žice . izvlačenje i razvlačenje limova .Razdvajanje zakovanih spojeva Alat.Održava radno mjesto . savijanja.Ravna limove .Žice za zavarivanje 52 .Uočava karakteristike i ocjenjuje kvalitet metalnih zaštitnih prevlaka . oblikači. previjanja i plastičnog oblikovanja limova .čelične oploštene elektrode za REL zavarivanje .ručne i mašinske Zakivanje .Razdvaja zakovane spojeve .Pridržava se mjera zaštite na radu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave lakovi. pribor.Pridržava se mjera zaštite na radu .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik od korozije i na druge načine . prese.Spaja limove hladnim i toplim postupkom zakivanja .Ispravljanje profila i žica Alat.Priprema materijala za zavarivanje . zakovice raznih oblika.Metalni limovi. profili.Objašnjava postupak zakivanja . hartija za zaštitu Obrada limova . čekići. profili.Ravno savija ivice limova .Spajanje limova hladnim i toplim zakivanjem .Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje pojedinih zadataka vježbe: .Ravnanje.Navodi standarde tehničkotehnološke dokumentacije I propise iz oblasti zavarivanja .Razvija samopouzdanje vježba: .

pribor.tehnički uslovi namjene kontrole proizvoda i detalja .Objašnjava obilježavanje i prikazivanje vara na crtežu - .Navodi vrste materijala za zavarivanje .radionički crtež.zračenje pri zavarivanju .opasnost od požara . brusevi.Koristi sredstva lične zaštite na radu: zaštitno odijelo.boce za gasove (opasnost od gasova).sklopni crtež.Čitanje tehnološke dokumentacije .pribor.Stiče osjećaj lične odgovornosti prema čuvanju i održavanju opreme - .Navodi izvore opasnosti kod zavarivanja i zaštitu .Zna šta je šav Formativni ciljevi učenik pod zaštitom praška Žice i šipke za zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma Razlikuje zavareni spoj.Analizira tehničku dokumentaciju: .električne instalacije. . .Poznaje izvore opasnosti: .plan i tok zavarivanja. elektrode za žljebljenje - . .radna lista 53 .Metalni limovi. materijal: .Alat.Razvija kritičko razumijevanje odnosa tehnike.Opisuje tehnike zavarivanja metala i postupke zavarivanja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . .instrukcijski list .Tehnološka dokumentacija: . zavar i navar.Navodi sredstva zaštite na radu . vrste šavova i tok zavarivanja Razlikuje vrste šavova koji su prikazani na crtežu Prepoznaje oznake vara na crtežuosnovne i dopunske oznake Uočava razlike u obliku površine vara (ravna. materijal: .Alat.operacijska lista .Navikava se na red i zaštitu pri radu na mašinama vježbe: . oblik zavarenih spojeva. turpije. makaze.Objašnjava varilačke crteže . ispupčena i izdubljena) Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . zaštitnu .Razlikuje materijale i njihovu zavarljivost . prirode i društva .

brusilice. rukavice i nadlaktice. šablone. turpije.Objašnjava pripremu radnog mjesta Formativni ciljevi učenik kecelju. potkoljenice.Nabraja i objašnjava - .raspoznavanje uređaja za zavarivanje i princip njihovog rada 54 . maske.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Objašnjava pripremu materijala za zavarivanje - Navodi alat i pribor za elektrolučno zavarivanje . kapu.Objašnjava rad aparatima za zavarivanje . bušilice. elektrode za žljebljenje.slova i brojeve) Koristi prenosnu sušaru Koristi zaštitna sredstva okoline (paravane) i sistem za odsisavanje gasova Priprema materijal za zavarivanje i koristi : makaze( ručne ili mašinske ). držačem elektrode.Koristi stručni jezik - vježbe: . aparat za gasno rezanje mjerne i kontrolne alate Raspoznaje aparate i karakteristike aparata za zavarivanje rukuje aparatima za zavarivanje uspostavlja i vodi električni luk Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - . čizme ili cipele. naočare sa zaštitnim staklom Rukuje izvorom struje zavarivanja sa kablovima. pomoćne uređaje (šablone za sastavljanje -po potrebi) Koristi pomoćni alat i pribor (čekić za skidanje troske. stezaljkama Koristi radni sto. čelične žigove.

.Razlikuje postupke elektrolučnog zavarivanja : .Prepoznaje : . . . .Nabraja postupke elektrolučnog zavarivanja 55 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik tehnološku dokumentaciju : .Aluminotermijsko zavarivanje.Nabraja osnovne postupke zavarivanja: .Zavarivanje livenjem. .WPS(specifikacija tehnologije zavarivanja) .čita operacijsku listu i upravlja se prema njoj .Zavarivanje elektronskim snopom.pritiskom i .Otvorenim lukom (ugljenom elektrodom. .radna lista .Zavarivanje laserom .Koristi tehnološku dokumentaciju . .Zavarivanje pod troskom.Prepoznaje .operacijska lista .topljenjem Formativni ciljevi učenik .instrukcijski list .kovačko zavarivanje. . .WPAR (uvjerenje o kvalifikaciji tehnologije zavarivanja) .Zatvorenim lukom (pod praškom i rotirajućim lukom).Zavarivanje plazmom.difuziono zavarivanje .Zaštiti gasova (u Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .postupke zavarivanja topljenjem: .čita instrukcijski list i koristi uputstva data u njemu .Elektrolučno zavarivanje. . punjenom žicom i obloženom elektrodom).zavarivanje trenjem.čita radnu listu i popunjava je .

Odabira elektrodu i .Razlikuje djelove pretvarača (pokretne i nepokretne) i rukuje pretvaračem . .Početak zavara jedne ili dvije . rada ispravljača rukuje .ugljene (za zavarivanja u sječenje). napon.Razlikuje izvedbe invertera i rukuje njima Uspostavljanje i održavanje zavarivačkog luka .Navodi oznake njegove debljine i elektrode po položaja standardu zavarivanja .Razlikuje djelove ispravljača.Objašnjava princip rada transformatora Formativni ciljevi učenik zaštiti inertnog gasa.Uspostavljanje i održavanje električnog luka .Uspostavlja i zavarivanja u održava zavarivački odnosu na poznati luk sastav osnovnog .Određuje potrebu materijala za izvođenje .Alat.Objašnjava vrste podešava elektroda za parametre (jačinu zavarivanje: struje.u zaštiti CO2 gasa ili u zaštiti gasnih smeša) . sa oblogom i osnovnog punjene) materijala i .pribor.Opisuje uređaje za REL zavarivanje .netopljivom ili topljivom elektrodom.Objašnjava princip transformatora. dodatni materijal.Vođenje elektrode strane (u zavisnosti od . .nabraja vrste brzinu zavarivanja i elektroda: nagib elektrode) .Objašnjava princip aparata rada invertera . metalne zavisnosti od vrste (gole.Objašnjava : zavarivanja sa .Objašnjava princip transformatorima i rada pretvarača zna vrijednost (generatora i napona radnog i agregata) praznog hoda .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . stege 56 .materij al: limovi.u zaštiti aktivnog gasa.Razlikuje djelove .Izvodi zavar sa ili položaja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uviđa vezu između teorije i prakse Jača samouvjerenost i pouzdanost u radu vježbe : .Nabraja parametre . rukuje ispravljačem .

čekićem ili brusilicom) Izvodi uvar u zavisnosti od debljine osnovnog materijala.Objašnjava osnovne elemente zavara: . vertikalnom. horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju Određuje ugao vođenja elektrode u zavisnosti od položaja i tipa spoja i širine žljeba Vrši popunu završnog kratera Vrši pripremu za zavarivanje Određuje izvođenje korjena vara u zavisnosti od debljine osnovnog materijala Prepoznaje tehniku vođenja elektrode Određuje brzinu zavarivanja. preklopne. dodatni materijal.korjen.Završetak zavara Formativni ciljevi učenik bez dodatnog materijala Izvodi rubne. sučeone.Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja) . napona i struje zavarivanja Izvodi lice zavara u zavisnosti od potrebe izgleda zavara Koristi sredstva zaštite pri radu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe : . materijal: limovi. pribor.uvar. stege - . vođenje elektrode i završetak zavara . nagib elektrode Vrši čišćenje korjenskog zavara (četkom.lice zavara - - - - - - 57 .Izvođenje pravilnog nastavka . .Alat. . ugaone zavare Izvodi zavarivanja u horizontalnom.Početak zavara.

limovi.Vrši kontrolu zavarenog spoja . odgovornost i preciznost u radu Preporuke za izvođenje nastave vježba: .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Vrši pripremu Socijalizacijski ciljevi učenik .Zavarivanje debelih limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan.Koristi sredstva zaštite na radu .Uočava razlike u zavarivanju i horizontalnoj. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan.Demonstrira .Uviđa važnost očuvanja kaliteta vježbe: .Vrši vođenje elektrode (za izradu korijena vara i njegovu popunu) . dodatni materijal. dodatni materijal. pribor za stezanje .Vrši pripremu materijala za zavarivanje debelih limova ( izrada "V" "X" i "K" vara) .Alat. vertikalnoj.Uređaj za zavarivanje. lijevom i desnom rukom) . limovi.pribor i materijal: . lijevom i desnom rukom) .Razlikuje postupke zavarivanja tankih limova sa jedne ili obje strane .Alat.Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje .pribor i materijal: .Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja .Demonstrira REL zavarivanje sučeonih zavara tankih i debelih limova u svim položajima Formativni ciljevi učenik . pribor za stezanje vježbe: . nadglavni položaj.Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja .Uređaj za zavarivanje.Demonstrira izvođenje provara REL postupkom kod zavarivanja sučeonih zavara "V" "X" i "K" u svim položajima i popunu vara .Vrši kontrolu zavarenog spoja . nadglavni položaj.Priprema materijale za zavarivanje . horizontalnovertikalnoj ravni i u nadglavnom položaju .Razvija sposobnost 58 .Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna.Vrši vođenje elektrode (za izradu korjena vara i njegovu popunu) .Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje .Razvija samostalnost.Koristi sredstva zaštite na radu .

Demonstrira zavarivanje cijevi u položajima: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik ugaono zavarivanje REL postupkom zavarivanja limova u svim položajima i popunu vara Formativni ciljevi učenik materijala za zavarivanje tankih i debelih limova Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje Vrši vođenje elektrode (za izradu korjena vara i njegovu popunu) u horizontalnoj. dodatni materijal. limovi. lijevom i desnom rukom) . lijevom i desnom rukom. uz pomoć ogledala .Zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja : slučaj da cijev miruje ili da se okreće . u koritastom i nadglavnom položaju i vrši popunu šava Vrši kontrolu zavarenog spoja Koristi sredstva zaštite na radu Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja Pripaja djelove za zavarivanje Vrši izradu korijenskog zavara Zavarivanje cijevi u svim položajima (horizontalna. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan. pribor za stezanje - .Zavarivanje ugaonih spojeva limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna. pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) . cijevi.Cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju - vježbe: .Uređaj za zavarivanje. vertikalnoj.Uređaj za zavarivanje.Cijev miruje.Alat pribor i materijal: . dodatni materijal. u kosom i nadglavnom položaju. nadglavni položaj. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi sa okretanjem cijevi i ako cijev miruje Vrši kontrolu zavarenog spoja Koristi sredstva zaštite na radu Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnog planiranja i izvođenja rada Preporuke za izvođenje nastave . limovi.osa cijevi u horizontalnoj.Alat pribor i materijal: . pribor za stezanje - 59 . vertikalnoj i horizontalnovertikalnoj ravni. horizontalnovertikalnoj ravni .

Razlikuje vrste gorionika (za grijanje i rezanje) . . i šavnog .ručno propan-butan gas.Primjenjuje mjere zaštite pri radu .sučeono .Koristi sredstva zavarivanje zaštite na radu .Priprema materijal i uređaje .Rukuje gorionikom i pravilno ga vodi . .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Elktrootporno zavarivanje .Razvija osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu 60 . . zavarivanja .Tačkasto .Rukuje uređajem za elektrootporno zavarivanje . gorionik i automat za njegovo vođenje . razlikuje vrste plamena i slučaj povratnog udara plamena .Razlikuje djelove zavarivanje uređaja za elektrootporno zavarivanje .tačkasto.Alat.Razvija samouvjerenost i pouzdanost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . pribor i materijal: .Pali plamen.šavno .automatsko prirodni gas . linijskog . boce za kiseonik i acetilen.Demonstracija gasnog zavarivanja: . Mgorionik vježbe: . limovi .Alat.Razlikuje vrste gorionika za automatsko rezanje . pribor i materijal: .Koristi sredstva zaštite na radu Gasno rezanje i zavarivanje .Alat pribor i materijal: .Limovi različitih debljina. boce za gasove.Demonstracija gasove: kiseonik.Razlikuje boce za .Limovi različitih debljina. linijsko i šavno zavarivanje .Razlikuje crijeva za gasove (po boji).Demonstrira: tačkastog.Razlikuje postupke .Prepoznaje tehnološke postupke elektrootpornog zavarivanja .linijsko.Primjenjuje mjere zaštite pri radu .Uređaj za elektrootporno zavarivanje.Ručno rezanje limova različitih debljina i cijevi gasnim postupkom . gasnog rezanja acetilen. vodonik.Priprema materijal za zavarivanje Socijalizacijski ciljevi učenik .Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka vježbe: .Zavarivanje limova elektrootpornim zavarivanjem .Automatsko rezanje limova različitih debljina gasnim postupkom .

boce za kiseonik i acetilen.Ugaono zavarivanje limova različitih debljina gasnim postupkom.Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica .Rukuje opremom za gasno zavarivanje .Vrši sučeono zavarivanje limova u horizontalnom.Razlikuje zone i temperature plamena .Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica .Alat. gorionik . gorionik .Koristi mjere zaštite pri zavarivanju .Rukuje opremom za gasno zavarivanje . vertikalnom i horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju . podešavanje i gašenje plamena .Priprema materijal za zavarivanje .Alat. pribor i materijal: .Limovi različitih debljina.Ugaono zavarivanje vježbe: .Vrši paljenje podešavanje i gašenje plamena .Vrši sučeono zavarivanje limova u horizontalnom.Demonstrira zavarivanje cijevi gasnim zavarivanjem 61 . vertikalnom i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .Vrši paljenje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . lijevom i desnom rukom .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara . lijevom i desnom rukom .Limovi različitih debljina.Razlikuje zone i temperature plamena . pribor i materijal: . boce za kiseonik i acetilen.Sučeono zavarivanje limova različitih debljina gasnim postupkom.

mesing. boce za kiseonik i acetilen. cijevi. dodatni materijal.Alat. bakar. uz pomoć ogledala . vertikalnom i horizontalnovertikalnom kosom i nadglavnom položaju ose cijevi Kontroliše tačnost i kvalitet zavara Koristi mjere zaštite pri zavarivanju Razlikuje postupke gasnog zavarivanja i lemljenja Na osnovu poznatog sastava materijala bira dodatni materijal za zavarivanje ili lemljenje Razlikuje boce za gasove (acetilen. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - .Limovi različitih debljina.Demonstrira gasno zavarivanje i lemljenje obojenih metala (aluminijum. pribor za stezanje . bronza) - - 62 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju Kontroliše tačnost i kvalitet zavara Koristi mjere zaštite pri zavarivanju Priprema materijal za zavarivanje Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica Vrši paljenje podešavanje i gašenje plamena Razlikuje zone i temperature plamena Rukuje opremom za gasno zavarivanje Vrši zavarivanje cijevi u horizontalnom.Gasno zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja. pribor i materijal: .Stiče osjećaj o potrebi sistematičnosti u radu - vježbe: . lijevom i desnom rukom.

gasovi.Meko lemljenje . kiseonik) Prepoznaje vrste plamena i gorionika Prepoznaje vrste praška za čišćenje u zavisnosti od vrste materijala. gorionici za zavarivanje i ostali pribor.Tvrdo lemljenje - Formativni ciljevi učenik propan-butan.osnovni materijalobojeni metali. pribor za stezanje vježbe: . sredstva za čišćenje. mesinga. pribor i materijal: . izvor zagrijavanja vježba: - - .Navikava se da samostalno planira i izvodi pojedine zadatke - - 63 . sredstva za čišćenje. bronze) . materijal.Demonstracija mekog lemljenja .Alat. mesinga. bakra. izbor dodatnog materijala i sredstava za čišćenje i praška za lemljenje (paste) Pravilno postavlja djelove za lemljenje i izvor zagrijavanja Kontroliše tačnost i kvalitet spoja Primjenjuje mjere zaštite pri lemljenju Poznaje postupak tvrdog lemljenja Razlikuje dodatne materijale za tvrdo lemljenje. sredstva za Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: . bakra.osnovni materijalobojeni metali. kao i potrebu za predgrijavanjem Vrši pripremu materijala za zavarivanje ili lemljenje Vrši zavarivanje ili lemljenje Kontroliše tačnost i kvalitet zavarenog (zalemljenog ) spoja Koristi sredstva zaštite pri zavarivanju Razlikuje postupak mekog i tvrdog lemljenja Vrši meko lemljenje Vrši izbor i pripremu osnovnog materijala.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . pribor za stezanje vježbe: .Demonstrira: .Pribor za lemljenje. prašak za lemljenje (pasta). pribor i materijal: . bronze) . gasovi. sredstva za čišćenje.Gasno lemljenjenje obojenih metala (aluminijuma.Gasno zavarivanje obojenih metala (aluminijuma. dodatni materijal. gorionici za lemljenje i ostali pribor.Alat. dodatni materijal.Demonstrira spajanje djelova mekim i tvrdim lemljenjem . dodatni materijal. pribor i materijal: .Alat.

Alat. prašak za lemljenje.Tvrdo lemljenje . pribor i materijal: .Pribor za lemljenje. materijal. dodatni materijal.Informativni ciljevi i sadržaji učenik - Formativni ciljevi učenik čišćenje i prah Rukuje uređajem za topljenje legura i zagrijavanje materijala Pravilno postavlja djelove za lemljenje Vrši lemljenje Kontroliše tačnost i kvalitet spoja Primjenjuje mjere zaštite pri lemljenju Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . izvor zagrijavanja - 64 .

Demonstrira sa jedne ili obje zavarivanje strane sučeonih zavara u . vertikalno.Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Zavarivanje električnim postupkom u zaštitnoj atmosferi .Sučeono zavarivanje debelihh limova u horizontalnoj ravni.Vrši pripremu svim položajima materijala MAG postupkom .Objašnjava izbor sigurnosti i za MAG postupak dodatnog preciznosti u rad zavarivanja materijala i .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon.Uspostavlja i održava zavarivački luk . .Alat. limovi različite debljine.Uspostavlja i održava zavarivački luk . ugao nagiba elektrode) Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .Odabira dodatni jednog ili više materijal prolaza .Demonstrira pribor i opremu za zavarivanje ugaonih elektrolučno zavara u svim zavarivanje MAG položajima MAG postupkom postupkom iz .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i .Objašnjava djelove način njihovog uređaja za korišćenja zavarivanje MAG . pribor i materijal: .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Uočava parametre karakteristike zavarivanja zaštitnih gasova i . pribor i materijal: 65 .Pripaja djelove za zavarivanje .Čisti i priprema ivice osnovnog materijala .Sučeono zavarivanje tankih limova u horizontalnoj ravni.zaštitni gas. horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju ("V".Ugaono zavarivanje limova u horizontalnoj ravni.Vježba: . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom i koritastom položaju .Alat.Razvija osjećaj .Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) . lijevom i desnom rukom vježbe: . pribor za stezanje . "X".Pospješuje otklanja greške saradnju u grupi . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju. vertikalnoj.Priprema alat. brzina žice.Rukuje uređajem . dodatni materijal. vertikalnoj.Razlikuje postupke postupkom zavarivanja limova . jačina struje. "K" zavar) .

Pripaja djelove za zavarivanje .Izrađuje korijen zavara .cijev miruje.cijev se okreće (rotira) a pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju .Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna. pribor za stezanje .Uređaj za zavarivanje.Primjenjuje mjere Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Aparat za zavarivanje.Vrši popunu šava .Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja (ako je potrebna) .Alat pribor i materijal: . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi.Zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja (horizontalna.Alat. dodatni materijal.Uspostavlja i održava zavarivački luk . lijevom i desnom rukom.Pripaja djelove za zavarivanje .Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka vježbe: .Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .(zaštit 66 .Demonstrira zavarivanje cijevi MAG postupkom u položajima: . jačina struje.Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju . pribor za stezanje i zaštitni gas vježba: .Radi korjen (ako je potrebno) . limovi različite debljine.Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja . dodatni materijal.Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon. cijevi. pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi malih debljina do 6 mm) . limovi. uz pomoć ogledala .Vrši kontrolu zavarenog spoja . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučajeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose . pribor i materijal: . brzina žice ugao nagiba elektrode) . zaštitni gas.Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Aparat za zavarivanje.

vertikalno. vertikalnoj. "K" zavar) .visokolegirani čelični limovirazličite debljine.Vrši pripremu materijala . limovi 67 .cijev miruje. "X". zaštitni gas. horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju i koritastom položaju .Rukuje uređajem za MIG postupak zavarivanja .Demonstrira zavarivanje punjenom žicom Formativni ciljevi učenik zaštite pri zavarivanju Rukuje uređajem za postupak zavarivanja punjenom žicom Vrši pripremu materijala Uspostavlja i održava zavarivački luk Pripaja djelove za zavarivanje Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave ni gas). limovi.Alat.Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) .MIG postupak zavarivanja visokolegiranih čelika ugaonih spojeva - . pribor za stezanje - .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju . .Ugaono zavarivanje limova u u horizontalnoj ravni.Jača samouvjerenost i samosvjesnost vježbe: .Alat. horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju ("V".MIG postupak zavarivanja visokolegiranih čelika . dodatni materijal.Demonstrira MIG postupkom zavarivanja cijevi u položajima: . pribor i materijal: .Sučeono zavarivanje visokolegiranih limova različitih debljina u horizontalnoj.Razlikuje postupke zavarivanja limova sa jedne ili obje strane .Pripaja djelove za zavarivanje .Priprema alat.zaštitni gas.Demonstrira elektrolučno zavarivanje MIG postupkom: .Uočava karakteristike zaštitnih gasova i način njihovog korišćenja . punjena žica.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Aparat za zavarivanje. pribor i materijal: . pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) .cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju .Uspostavlja i održava zavarivački luk . pribor za stezanje vježba: . pribor i opremu za elektrolučno .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .

Zavarivanje cijevi u svim položajima MIG postupkom zavarivanja.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Pripaja djelove za zavarivanje . lijevom idesnom. limovi.Vrši popunu šava .Demonstrira zavarivanje TIG postupkom zavarivanja cijevi u položajima: . pribor i materijal: .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .cijev miruje.analiza uslova(namjera. .Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida . zaštitni gas. ugao nagiba elektrode) Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave različite debljine. pribor za stezanje .Čisti i priprema ivice osnovnog materijala .Uspostavlja i održava zavarivački luk . dodatni materijal. dodatni materijal.Vrši Izbor elektrode i parametara zavarivanja . pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) .iz tablica .Cjelokupan postupak se izvodi kroz niz faza: .Pripaja djelove za zavarivanje .Demonstrira elektrolučno zavarivanje TIG WIG postupkom . brzina žice i nagib elektrode) -Vrši pripremu materijala . tema.50 časova) .Radi korjen (ako je potrebno) . uz pomoć ogledala .zavarivanje visokolegiranih čelika .Ugaoni spojevi TIG zavarivanjem Formativni ciljevi učenik zavarivanje MIG postupkom . jačina struje .Projektni rad (tema-sto za zavarivanje.Stiče osjećaj o potrebi sistematičnosti u radu 68 . jačina struje. sredstva. brzina žice.Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon.Sučeono zavarivanje TIG postupkom .Demonstrira MIG postupak zavarivanja obojenih metala .Odabira dodatni materijal .obojenih metala .Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja ( ako je potrebna) .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Alat.Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon.Aparat za zavarivanje. pribor za stezanje vježbe: .(metod radanastava orjentisana ka aktivnostima) .cijevi različite debljine.

Priprema alat.Samo rješavanje zadatka se izvodi kroz šest faza: -informisanje -planiranje -odlučivanje -realizacija -kontrolisanje -procjena vježbe: .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine Vježbe: . zaštitni 69 .Izrađuje korijen zavara .Sučeono zavarivanje visokolegiranih čelika u horizontalnoj.Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna.Demonstrira TIG postupak zavarivanja obojenih metala .Uspostavlja i održava električni luk .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave metode) .Limovi različite debljine. pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje MIG postupkom .Uspostavlja i održava električni luk .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Alat.cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju Formativni ciljevi učenik .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanje za određene spojeve (napon.Čisti i priprema ivice osnovnog materijala .Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu određenog sastava osnovnog materijala .Zavarivanje obojenih metala MIG postupkom zavarivanja . pribor i materijal: .Aparat za zavarivanje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . pribor za stezanje . dodatni materijal. jačinu struje i brzinu žice) .Alat. vertikalnoj. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučajeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose . pribor i materijal: . horizontalnovertikalnoj ravni TIG postupkom .Pripaja djelove za zavarivanje . zaštitni gas.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju i zaštitnoj atmosferi . limovi obojenih metala različite debljine.

Aparat za zavarivanje.Alat. pribor i materijal: .Pripaja djelove za zavarivanje .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Priprema alat.Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) .Razlikuje postupke zavarivanja limova sa jedne ili obje strane .Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu vježba: . odabira dodatni materijal iz tablica . pribor za stezanje .Alat. dodatni materijal. dodatni materijal. pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje TIG Socijalizacijski ciljevi učenik . pribor za stezanje vježbe: .Vrši pripremu materijala . limovi i cijevi različite debljine. vertikalnom.Uočava karakteristike zaštitnih gasova i način njihovog korišćenja.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške . horizontalnovertikalnom. kosom i nadglavnom položaju ose cijevi.Rukuje uređajem za TIG postupak zavarivanja sa ili bez dodatnog materijala .Uspostavlja i održava zavarivački luk .Zavarivanje ugaonih spojeva TIG zavarivanjem obojenih metala . zaštitni gas. lijevom i desnom rukom) .Sučeono i ugaono zavarivanje aluminijuma u svim položajima.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju . pribor i materijal: . limovi različite debljine. pribor za stezanje vježbe: . lijevom i desnom rukom 70 .Razvija pravilan odnos prema očuvanju materijalnih dobara Preporuke za izvođenje nastave gas.Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala . zaštitni gas.Vrši termičku obradu po potrebi prije i poslije zavarivanja .Aparat za zavarivanje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik otklanja greške .Zavarivanje cijevi u svim položajima (horizontalnom. dodatni materijal.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik -

Formativni ciljevi učenik postupkom Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala Čisti i priprema ivice osnovnog materijala Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu poznatog sastava osnovnog materijala Uspostavlja i održava zavarivački luk i pravilno vodi dodatni materijal Koristi propisanu tehnologiju zavarivanje za određene spojeve (napon, jačina struje , brzina žice i nagib elektrode) Pripaja djelove za zavarivanje Radi korjen (ako je potrebno) Vrši popunu šava Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja - ako je potrebna Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja - iz tablica na osnovu poznatog sastava osnovnog materijala Razlikuje volframove

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - Alat, pribor i materijal: - Aparat za zavarivanje, zaštitni gas, limovi različite debljine, dodatni materijal, pribor za stezanje

-

-

- Stiče naviku da vrši samokontrolu

-

-

- Navikava se na red i urednost

-

-

- Pospješuje saradnju u grupi i kooperativan rad

71

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida Pripaja djelove za zavarivanje Uspostavlja i održava zavarivački luk Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon, jačina struje, brzina žice i nagib elektrode) Izrađuje korijen zavara Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna, vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučjeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Priprema alat, pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje TIG postupkom Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu određenog sastava osnovnog materijala

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

-

-

-

-

72

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik - Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala - Čisti i priprema ivice osnovnog materijala - Pripaja djelove za zavarivanje - Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon, jačinu struje, brzina žice i nagib elektrode) - Uspostavlja i održava električni luk - Vrši termičku obradu prije i poslije zavarivanja -ako je potrebno - Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške - Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju - Na osnovu određenog sastava čelika određuje dodatni materijal i termičku obradu ( iz tablica) - Vrši pripremu materijala za zavarivanje - Vrši pripajanje djelova (pozicija za zavarivanje) - Vodi pravilno elektrodu (za izradu korjena vara i njegovu popunu) - Vrši kontrolu zavarenog spoja - Primjenjuje mjere

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Demonstrira zavarivanje visokolegiranih čelika - REL postupkom zavarivanja

- Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka

vježba: - Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna, vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni položaj - Alat pribor i materijal: - Uređaj za zavarivanje, limovi, dodatni materijal, pribor za stezanje,izvor toplote za zagrijavanje i otpuštanje

73

u toku i poslije zavarivanja)vizuelno penetrantima i kontrolu na nepropustljivost . pribor i materijal: .Alat. bušilice.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . pribor i materijal:limovi.Priprema i čisti površine za zavarivanje .izvor toplote za zagrijavanje i otpuštanje. dodatni materijal.Primjenjuje propisanu žicu i prašak u zavisnosti od hemijskog sastava i debljine osnovnog materijala i vrši regeneraciju praha . elektrode za žljebljenje vježbe: . prahom glava.Pričvršćava lim na podloške ili na pozicioner Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježba: .Vodi pravilno elektrodu .Navikava se na . hladno zavarivanje ili toplo zavarivanje .Prepoznaje djelove .Navarivanje automatima pod prahom . zavarivanje pod komandni ormarić. rezervoar za prašak i peć za sušenje praha) . automat za zavarivanje. osnovni materijal.Alat. pribor za stezanje .REL postupkom zavarivanja Formativni ciljevi učenik zaštite pri zavarivanju .Demonstrira zavarivanje sivog liva . kolica.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Rad na automatima za zavarivanje sa prahom .Vrši pripremu materijala za zavarivanje .Opisuje rad na kooperativan rad aparature za EPP: automatima za (ispravljač.( ili okretni sto).Zavarivanje sivog liva .Uređaji za zavarivanje. dodatni materijali. prašak 74 .Na osnovu određenog sastava sivog liva određuje dodatni materijal i termičku obradu ( iz tablica).Vrši kontrolu zavarenog spoja (prije. čekići. materijal-sivi liv.

hladno. pribor . u toku i .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Kontroliše .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta Vježba: .Vrši pripremu materijala.Primjenjuje mjere punjenom žicom zaštite pri radu .Rukuje uređajem za zavarivanje . podvodno zavarivanje.Zavaruje sučeono spojeve "I". zavarivanje eksplozijom Kontrola zavarenih spojeva . zavarivanje laserom. frikciono. i određuje potrebu za zaštitnim gasom .Posjeta radnim organizacijama koje se bave ovim postupcima zavarivanja . ultrazvučno zavarivanje.Pripaja djelove za zavarivanje . uzroke i posledice grešaka . "V".materijal: .učenik .Stiče naviku da koristi stručni jezik vježbe: .Kontrola zavara prije.Uspostavlja i održava zavarivački luk .Prepoznaje moguće greške zavarivanja.Alat.Sučeono i ugaono zavarivanje punjenom žicom u svim položajima .limovi-osnovni materijal.Demonstrira rad . elektronskim snopom.Razlikuje .Opisuje kontrolu pripremljene prije.Stiče osjećaj o sistematičnosti u radu vježbe : . sa podmetačima od bakra ili praška .Razlikuje djelove i zadatak uređaja za zavarivanje .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Zavarivanje ostalim postupcima . "K". kontrolu u žljebove za toku zavarivanja i 75 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . punjena žica . plazmom.Nabraja ostale postupke: postupke aluminotermijsko zavarivanja zavarivanje. indukciono.

penetrante .Sredstva: . praha Kontroliše tehniku rada Vizuelno kontroliše oblik i kvalitet zavara i prepoznaje greške Ispituje varove na nepropustljivost i vrši ispitivanje .Navikava se na sprečavanja samokontrolu grešaka i nastajanje napona Prepoznaje greške i način njihovog otklanjanja Brusi.Opisuje kontrole razaranjem - . kao i postupak .Otklanjanje grešaka u zavarenom spoju - - - učenik zavarivanje Kontroliše pripojene djelove i pripremu za zavarivanje Kontroliše parametre zavarivanja (prema uputstvu) Kontroliše upotrebu dodatnog materijala.Jača penetrantima samouvjerenost i Razlikuje samosvjesnost u ispitivanja na: radu kidanje. žilavost i tvrdoću Prepoznaje vrste i uzroke grešaka u zavaru.zavareni uzorci .Opisuje kontrole bez razaranja . savijanje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik poslije zavarivanja Formativni ciljevi - - .Posjeta firmi koja se bavi ispitivanjem i kontrolom zavara 76 .Vizuelna kontrola zavarenih spojeva . žice. elektrolučno ili gasnim postupkom žljebi mjesta grešaka u zavaru Otklanja greške odgovarajućim postupkom zavarivanja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave posle zavarivanja vježba: .

Murska Sobota 1981. Beograd.Radionica sa radnim mjestima za struganje. V stepen ili majstorski ispit odgovarajućeg smjera. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 7. instrumentima.god. 9. 8. od kojih jedna treba da bude sa usmene provjere znanja. god. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 77 . 1987. 1995. Maribor. preciznost. Beograd. M. materijalima. "Montavar metalna nova" d.Zavarivanje i srodni postupci .Viša stručna sprema iz područja mašinstva i obrade metala.redovnosti i kvaliteta vođenja dnevnika. Okvirni spisak literature i drugih izvora . .Elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnog i aktivnog gasa (MIG. . VKV.Opšta mašinska praksa za I razred mašinske škole: Nikola Prgomelja. uzorci alata i pribora. . 1987. 2005. bušenje.usmenih odgovora i aktivnosti učenika na časovima. Lendava. brušenje. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Tehnološke osnove MAG postupka zavarivanja. šeme. 1987. DUZ Srbije. urednost.d.MAG).god. uz prethodno obrazovanje za zavarivača. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika U toku klasifikacionog perioda učenik treba da ima najmanje dvije ocjene. Zagreb. god. .. Beograd. Nebojša Pribićević. 1999. Šojić Pavle i Pribićević Nikola .o.god.Osnovi mašinstva za I i II stepen stručne spreme mašinske struke OOUR "Stručna knjiga". DUZ Srbije .Priručnik: Suština i tehnika postupaka električnog zavarivanja topljenjem metala i njihovih legura: Bogoljub Bajić. . DUZ Srbije .GBB" o.provjere praktičnih znanja (razumijevanje poslova i zainteresovanost učenika. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . glodanje. Živčić Milan 6. Podgorica. 1982.god.o.Radionica sa radnim mjestima za zavarivača.rezač gasom za I i II raz. DTZ SRH . odgovoran odnos prema alatu.god.Prelazna ocjena na kraju školske godine. opremi i poštovanju propisa zaštite). Nikolić . dvogodišnje mašinske škole: Lazar Filković . "Varstroj"d.god. . . Beograd.Tehnologija rada zavarivač.5. Ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz: . Beograd. Bogoljub Bajić . Bogoljub Bajić .Zavarivanje volframovom elektrodom -TIG. Darko Bajić. god.Zavarivanje obloženom elektrodom . 1980. tačnost. skice.d. "Bajić.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Modeli. Beograd. Božidar Delić .

Pribor za stezanje .Nerazdvojivi spojevi Uvod u zavarivanje Metali i legure Površinska zaštita Ispitivanje materijala . deformacije i stepen sigurnosti . invertor) . Povezanost predmeta Znanja .Vrste materijala za zavrivanje i njihova zavarljivost .Osnove mašinstva .Dozvoljeni naponi.Naponi i deformacije .10.TIG.Uređaji za MIG.Površinska zaštita (vrste i materijali) . rotacioni pretvarač.Primjena uređaja za zavarivanje 78 .Tehnički crteži . agregat. elektrootporno.Radionički crteži .Zavarivanje i lemljenje .Tehnologija .MAG. gasno i aluminotermijsko zavarivanje Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .Uređaji za zavarivanje ispravljač.Oprema (tarnsformator. .

Razlikuje vrste gvožđa . Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 10 minuta. materijala i vremena.Razlikuje i upoređuje svojstva i primjenu obojenih metala legure . kombinovana po složenosti na odgovarajući način iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.Razlikuje legure za lemljenje Plastične mase i . . . Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja.Uočava značaj i upotrebu plastičnih masa .Analizira dijagram zatezanja dobijen ispitivanjem epruvete statičkim dejstvom sile .Određuje tvrdoću materijala statičkim i dinamičkim dejstvom sile . . pribora i uređaja koji se koriste u zavarivačkim poslovima.Koristi fazne dijagrame . ISPITNI KATALOG Tip ispita: USMENO Nastavnik/aktiv sastavlja detaljan spisak ispitnih pitanja na osnovu ispitnog kataloga.Određuje zateznu čvrstoću materijala statičkim metodama .znanja o karakteristikama i primjeni alata.upotrebu odgovarajućih mjernih i kontrolnih postupaka.da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju.Prati liniju očvršćavanja legure . . .racionalno korišćenje energije.Uočava uticaj stalnih i legirajućih elemenata na svojstva čelika . . Standardi znanja koji se ocjenjuju na završnom ispitu Sadržaj Znanja i vještine Svojstva .sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja.Poznaje i upoređuje vrste čelika Obojeni metali i .Razlikuje legure obojenih metala .Poznaje aluminijum i legure aluminijuma .poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline. lemljenje) Struktura metala .znanja o metodama i postupcima rada u zavarivačkim poslovima.Poznaje osnove kristalografije i proces kristalizacije i legura . .Analizira mehanička svojstva materijala .Analizira svojstva legura u zavisnosti od mikrostrukture Tehničko gvožđe . Usmeni ispit traje najviše 20 minuta.Određuje tehnološko-metalurška svojstva materijala (zavarljivost.Poznaje dijagram stanja legura u sistemu Fe-C .Uočava značaj i upotrebu guma 79 .znanja o svojstvima materijala koja se koriste u zavarivačkim poslovima. na prijedlog ispitivača.2. Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: .Poznaje pojam makromolekula gume .Razlikuje svojstva materijala kao funkciju vrste atoma i hemijske materijala veze .

opremu i uređaje Objašnjava vrste i oznake elektroda Zna označavanje zavarenih spojeva Zna dimenzionisanje šavova prema debljini materijala Zna pripremu elemenata za zavarivanje i oblike žljebova Objašnjava način vođenja elektroda Objašnjava različite položaje zavarenih spojeva Zna pojam navarivanja Poznaje metode ispitivanja zavarenih spojeva bez razaranja Poznaje metode ispitivanja zavarenih spojeva sa razaranjem Poznaje pojmove elastične i plastične deformacije Poznaje materijale i alate za obradu deformacijom Navodi podjelu i objašnjava vrste obrade deformacijom Objašnjava pojam mehaničkog rezanja. opremu i uređaje Objašnjava MAG postupak zavarivanja.Razlikuje gasovita goriva i poznaje njihovu upotrebu . opremu i uređaje Objašnjava TIG postupak zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava ostale specijalne vrste zavarivanja.Sadržaj Goriva i maziva Kompozitni materijali Spajanje razdvojivim vezama Znanja i vještine .Razlikuje kompozitne materijale Poznaje vrste razdvojivih veza. opremu i uređaje Poznaje značaj termičke obrade 80 Spajanje zakivanjem Spajanje lemljenjem Spajanje zavarivanjem Oblikovanje deformisanjem Obrada rezanjem Termička i . opremu i uređaje Poznaje i objašnjava MIG postupak zavarivanja. pribore i opremu za zakivanje Poznaje meko lemljenje Priprema lemljene spojeve Čisti lemljene spojeve (mehaničko i hemijsko) Poznaje vrste lemova i dodatne materijale Zna temperaturu pri mekom lemljenju Poznaje tvrdo lemljenje Zna uređaje za tvrdo lemljenje Zna dodatne materijale za tvrdo lemljenje Razlikuje meko i tvrdo lemljenje Poznaje osnovna svojstva zavarenih spojeva Objašnjava formiranje zavarivačkog luka Objašnjava postupak REL zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava EPP postupak zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava postupak gasnog zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava postupak rezanja plazmom. opremu i uređaje Objašnjava postupak rezanja elektrodama. njihov značaj i primjenu Zna spajanje vijcima i navrtkama Zna spojeve pomoću klinova i čivija Zna spojeve pomoću žljebova i ozubljenja Poznaje spojeve pomoću konusnih površina Poznaje spojeve čvrstim nalijeganjem Poznaje spojeve opružno – zateznim prstenovima Poznaje vrste zakovanih spojeva i način zakivanja Zna greške pri zakivanju Poznaje vrste zakovica i materijal od koga se izrađuju Zna da čita tehničko-tehnološku i radnu dokumentaciju Poznaje postupak izvođenja zakivanja Poznaje alate. opremu i uređaje Objašnjava postupak elektrootpornog zavarivanja.Uočava svojstva i poznaje zadatak maziva . opremu i uređaje Objašnjava pojam gasnog rezanja.

Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. šeme veza. modeli i crteži elemenata. MAG. opremu i uređaje i dodatne materijale za zaštitu metalnim prevlakama i plakiranjem .Tabele.Zna i objašnjava automatske linije i uređaje za: elektrootporno. slike.Sadržaj termohemijska obrada Računari u tehnologiji za zavarivanje Automatizacija i mehanizacija u zavarivanju Znanja i vještine . dodatni materijali i oprema) u termičkoj obradi . EPP. vrijeme izvođenja.Zna primjenu parametara (temperatura.Poznaje mogućnosti upotrebe računara u mašinstvu i zavarivanju . katalozi. MIG.Zna tehnološke postupke izvođenja termičke i termohemijske obrade . uređaja i postrojenja. TIG i ostale vrste zavarivanja Dozvoljena pomagala .Zna primjere i primjenu termičke obrade u praksi . Literatura i drugi izvori .Zna postupke. 81 .

Vrši poređenje rada naizmjeničnom i jednosmjernom 82 .poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.Prepoznaje uređaje u praksi .Zna šta je napon praznog hoda. odnosno osnovnu klasifikaciju izvora napajanja .znanja o metodama i postupcima rada u zavarivačkim poslovima.Definiše pojam ručnog elektrolučnog zavarivanja.Vrši poređenja spoljne karakteristike različitih uređaja . .Definiše rad pretvarača i agregata.Poznaje podjelu i označavanje REL zavarivanja i elektroda. kao i mogućnosti i ograničenja njegove primjene .Poznaje izvore naizmjenične i jednosmjerne struje za napajanje .upotrebu odgovarajućih mjernih i kontrolnih postupaka. .Naziv predmeta: UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: . .poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.Navodi osnovne izvore struje za REL zavarivanje.znanje tehnološkog postupka spajanja i rezanja. . . odnosno elektrodama za REL zavarivanje .znanje i objašnjenje principa rada uređaja.racionalno korišćenje energije. .znanja o uređajima i njihovim karakteristikama koja se koriste u zavarivačkim poslovima. zna šta je direktni i obrnuti polaritet . Standardi znanja koji se ocjenjuju na završnom ispitu Sadržaji Znanja i vještine Uređaji za ručno elektrolučno . . provodnike .da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju. . materijala i vremena.racionalno korišćenje energije.znanje i vještinu izbora metala za spajanje i potrebnog alata. zna šta su režimi rada pri zavarivanju. izvora za napajanje . .sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja. materijala i vremena. njihov sastav i oblogu .Definiše šta je elektricitet.Obrazlaže rad ispravljača za zavarivanje . vrste struje kao i vrste talasa naizmjenične i jednosmjerne struje .Objašnjava invertere za zavarivanje.Razlikuje vrste elektroda. .Objašnjava rad transformatora. ograničenja i prednosti u upotrebi. prema standardima . njegove prednosti i mane kao i mogućnosti primjene .Upoznaje se sa dodatnim materijalom za zavarivanje. upotreba elektronike kod aparata za zavarivanje .Vrši klasifikaciju izvora napajanja.Prepoznaje suštinu rada transformatora i generatora. . njegove prednosti kao i nedostatke . princip provođenja elektriciteta kroz metale.Objašnjava specifičnosti zavarivačkog luka . objašnjava atomsku zavarivanje strukturu.

Obrazlaže osnovne djelove uređaja i pribora za REL zavarivanje Poznaje mogućnosti multifunkcionalnih uređaje za zavarivanje Definiše pojam elektrolučnog zavarivanja u zaštitnoj atmosferi. zna njegove oznake prednosti i nedostatke.Sadržaji Uređaji za elktrolučno zavarivanje u zaštitnoj atmosferi Uređaji za elektrootporno zavarivanje Uređaji za gasno zavarivanje - Znanja i vještine strujom. zna šta je mješač gasova i mogućnosti njegove upotrebe Pravi razliku između naizmjenične i jednosmjerne struje kod TIG zavarivanja Objašnjava sastavne djelove aparata za TIG zavarivanje Shvata suštinsku razliku navedenih postupaka i opredjeljuje se za onaj za koji ocijeni da će dati najviši kvalitet u zavisnosti od zahtjeva Definiše osnovne vrste prenosa dodatnog materijala pri zavarivanju Nabraja zaštitne gasove. kao i njihovu osnovnu podjelu Poznaje podjelu i označavanje kako postupka zavarivanja tako i dodatnog materijala prema standardima Prepoznaje suštinu postupka elektrootpornog zavarivanja. poznaje suštinu gorivih gasova Poznaje načine prenošenja toplote. kao i mogućnosti upotrebe Navodi gorive gasove i njihove osobine. zna šta je 83 . kao i njihova primjena u različite svrhe. kao i njihove bitne karakteristike Definiše osnovne sastavne elemente uređaja za MIG-MAG zavarivanje Vrši poređenje primjenjenih žičanih elektroda kao i zaštitnog gasa za MIG-MAG zavarivanje. kao i njihove bitne karakteristike Definiše osnovne sastavne elemente uređaja za elektrootporno zavarivanje Navodi elektrode i razlikuje upotrebu u zavisnosti od parametara rada Definiše struju kod uređaja za zavarivanje Shvata suštinsku razliku između uređaja za zavarivanje i opredjeljuje se za onaj za koji ocijeni da će dati najviši kvalitet u zavisnosti od zahtjeva Analizira uticaj režima zavarivanja na kvalitet spoja Određuje parametre za tačkasto. zna njihove osobine i mogućnosti upotrebe Nabraja sastavne djelove i opisuje uređaje i pribor za zavarivanje Objašnjava mogućnosti mehanizacije i automatizacije zavarivanja Definiše pojam elektrootpornog zavarivanja u zaštitnoj atmosferi. kao i njihovu osnovnu podjelu Poznaje podjelu i označavanje kako postupka zavarivanja tako i dodatnog materijala prema standardima Prepoznaje suštinu postupka MIG-MAG-TIG zavarivanja. linijsko ili šavno zavarivanje Definiše pojam gasnog rezanja i zavarivanja.

kao i opasnosti pri njihovom rukovanju. kao i obrazlaže svaku pojedinu stavku Razlikuje moguću prednost AT zavarivanja u odnosu na druge postupke za zavarivanje šina Objašnjava postupak pripreme i samog zavarivanja AT postupkom. zna šta je razvod gorivih plinova Uočava značaj nepovratnog ventila Definiše pojam aluminotermijskog zavarivanja kao i mogućnosti njegove primjene Nabraja materijal za zavarivanje. zna primjenu boca za gasove kiseonik i actilen Zna primjenu manometra. zna da upotrijebi višenamjenski ključ za otvaranje ventila Obrazlaže upotrebu baterija za gasno rezanje i zavarivanje. kao i velikih rezervoara. poznaje gorionik za rezanje Upoznaje da upotrijebi redukcioni ventil i ventil za povratni udar. prednosti i nedostatke postupka Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja plazmom Određuje gdje se primjenjuje Zna suštinu rezanja plazmom Objašnjava mogućnosti i ograničenja primjene rezanja Zavarivanje livačko Zavarivanje elektronskim snopom Zavarivanje laserom i plazmom 84 . zna vrste plamena Upoznaje se sa čitavim sistemom kao i baterijama za gas. kao i zna da upotrijebi sav pripadajući alat i pribor Upoznaje opremu za AT zavarivanje i nabraja i obrazlaže svaku pojedinačnu stavku Interpretira osnovni princip zavarivanja na hladno Određuje potreban alat za spajanje Razlikuje metale kod kojih se primjenjuje Zna mogućnosti primjene Zna parametre i postupak Shvata kako se ostvaruje kontakt djelova Interpretira faze procesa Interpretira osnovni princip Interpretira uređaj i njegove sastavne djelove Razlikuje metode primjene Interpretira osnovni princip Interpretira proces spajanja Određuje primjenu Analizira i interpretira osnovni princip Određuje gdje se primjenjuje Interpretira efekat “dubokog zavarivanja” Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja laserom Određuje primjenu. kao i suštinu njihovog rada Razlikuje boce kiseonika i acetilena.Sadržaji Uređaji za hladno zavarivanje - Uređaji za aluminotermijsko zavarivanje Frikciono zavarivanje Ultrazvučno zavarivanje Znanja i vještine sagorijevanje. redukcionog ventila za boce. poznaje osobenosti kod zavarivanja skretnica i raskrsnica (ukrštanja) Poznaje osobitosti pri AT zavarivanju različitih šina (materijala).

Zna da odredi parametre (amperaža. katalozi. Literatura i drugi izvori . slike.Tabele.Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 85 . modeli i crteži elemenata. uređaja i postrojenja. rastojanje dizne od materijala) rezanja plazmom Dozvoljena pomagala . protok gasa i plazme. šeme veza.Sadržaji Znanja i vještine plazmom .

pripajanje pozicija za zavarivanje . .vođenje elektrode u horizontalnoj.pripajanje pozicija za zavarivanje .MAG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .MIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) . . . .izvođenje korjena vara i njegova popuna .priprema materijala za zavarivanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima . .priprema materijala za zavarivanje .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .sposobnost učenika da koristi odgovarajuće mjerne i kontrolne postupke.znanja o tehnološkim postupcima obrade materijala i izrade djelova. materijala i vremena. da li može prekontrolisati i ocijeniti kvalitet rada.sposobnost učenika da odabere odgovarajući postupak prilikom obavljanja praktičnih zadataka.izvođenje korjena vara i njegova popuna 86 .da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline. .sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja.REL postupkom zavarivanja .da li zna planirati i pripremiti postupak rada. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju . .Ispitni katalog praktičnog dijela završnog ispita Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: . gasnog zavarivanja i rezanja i navarivanja. MAG.obloženom elektrodom (na osnovu crteža) .izvođenje korjena vara i njegova popuna . Spisak zadataka za završni ispit Zavarivanje čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima .priprema materijala za zavarivanje .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja . .da li se učenik osposobio za izvođenje osnovnih postupaka REL zavarivanja.pripajanje pozicija za zavarivanje .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje austenitnih čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima . . MIG.vođenje elektrode u horizontalnoj.da li se učenik osposobio za izvođenje lemljenja.da li je učenik stekao osnovna znanja iz kontrole zavarenih spojeva i otklanjanja nastalih grešaka. .racionalno korišćenje energije. i TIG postupaka zavarivanja.

vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .pripajanje pozicija za zavarivanje .priprema materijala za zavarivanje . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju 87 .termička obrada (ako je potrebna) .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje sivog liva.kontroliše zavareni spoj Zavarivanje obojenih metala sučeono i ugaoni spojevi u horizontalnom i vertikalnom položaju .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .vođenje elektrode u horizontalnoj.izvođenje korjena vara i njegova popuna .vođenje elektrode u horizontalnoj. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .pripajanje pozicija za zavarivanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje austenitnih čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima .priprema materijala za zavarivanje .pripajanje pozicija za zavarivanje .izvođenje korjena vara i njegova popuna .pripajanje pozicija za zavarivanje .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .izvođenje korjena vara i njegova popuna .reparaturno zavarivanje (na osnovu crteža) .vođenje elektrode u horizontalnoj.kontroliše zavareni spoj Zavarivanje aluminijuma TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .vođenje elektrode u horizontalnoj.izvođenje korjena vara i njegova popuna .TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .priprema materijala za zavarivanje .termička obrada (ako je potrebna) .termička obrada (ako je potrebna) .priprema materijala za zavarivanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje obojenih metala sučeono i ugaoni spojevi u horizontalnom i vertikalnom položaju .TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .MIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .pripajanje pozicija za zavarivanje .priprema materijala za zavarivanje .izvođenje korjena vara i njegova popuna .vođenje elektrode u horizontalnoj. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .termička obrada (ako je potrebna) . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .vođenje elektrode u horizontalnoj.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .

priprema materijala za zavarivanje . datih u ispitnom katalogu.ručnim postupkom (na osnovu crteža) .rukovanje gorionikom za automatsko rezanje .termička obrada (ako je potrebna) .koristi sredstva zaštite pri radu Gasno rezanje . 88 .automatskim postupkom (na osnovu crteža) . uz odgovarajuću tehničkotehnološku dokumentaciju.paljenje plamena . što mentor garantuje svojim potpisom. Ispitni odbor za svaki pojedinačni zadatak propisuje uslove rada: da li se kompletan zadatak radi pred komisijom ili je zadatak moguće do određene faze.pripajanje pozicija za zavarivanje . kao i sam zadatak.kontroliše zavareni spoj .rukovanje gorionikom za zavarivanje . uz odgovarajuću tehničko-tehnološku dokumentaciju.u horizontalnoj.priprema materijala za rezanje . Ako se dio zadatka radi prije ispita. član ispitnog odbora treba da ima uvid u tok rada. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .pripajanje pozicija za zavarivanje .koristi sredstva zaštite pri radu Gasno zavarivanje limova i cijevi (na osnovu crteža) .rukovanje gorionikom za rezanje ..vođenje dodatnog materijala. uraditi prije ispita a da se finalizacija zadatka uradi na samom ispitu.vođenje elektrode u horizontalnoj. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .paljenje plamena .izvođenje korjena vara i njegova popuna .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .paljenje plamena .kontroliše zavareni spoj Gasno rezanje .koristi sredstva zaštite pri radu Uputstva za sprovođenje završnog ispita Praktični rad na završnom ispitu obuhvata samostalan rad na proizvodu ili usluzi sa odbranom. Tehničko-tehnološka dokumentacija radi se pod nadzorom mentora.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .priprema materijala za rezanje .priprema materijala za zavarivanje .termička obrada (ako je potrebna) . Konkretan sadržaj praktičnog zadatka za završni rad definiše se i određuje na osnovu okvirnog spiska zadataka.REL postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .izvođenje korjena vara i njegova popuna .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje aluminijuma .

po odobrenju ispitne komisije. Usmeni odgovor (odbrana) traje najviše 20 minuta. 4. kao i kad je upotreba materijala mnogo veća od potrebne. odnosno neodgovarajućim redosljedom. sa do tri zadatka (rada) na međuispitu. Ispitna komisija priprema kriterijume za ocjenjivanje. tehničke dokumentacije i usmeni odgovor (odbranu). br. Međuispit traje do šest sati i uključuje izradu ispitnog rada. 1. Kandidat priprema dio rada prije ispita. Literatura i drugi izvori . ako često krši propise o zaštiti na radu ili radne postupke – operacije izvodi nepravilno. .mašine. 5. po odluci ispitne komisije. Na ispitu se radi finalizacija rada. usmeni odgovori Usmeno Usmeno i pismeno 89 . 2. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA Red. nesamostalan. Naziv predmeta Tehnologija Opšte mašinstvo Praktična nastava Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Obavezni načini provjeravanja znanja Usmeno i pismeno (test) Usmeno i pismeno (radovi na vježbama) Ocjena praktičnog rada. a predviđeno vrijeme za rad prekoračuje za više od 20%. uređaji u skladu sa katalogom znanja. odbranom rada. 3. udžbenici. pri čemu za pojedinačne zadatke poštuje sljedeće odnose: Područje ocjenjivanja Priprema zadatka Stručnost i izvođenje (kvalitet) Tehnička dokumentacija Odbrana Ukupno Udio 20-40% 40-60% 0-20% 10-20 100% Kandidat je ocijenjen ocjenom nedovoljan ako je pri izradi (provođenju) rada nezainteresovan. u zavisnosti od vrste zadatka.priručnici.Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. treba stalnu pomoć nastavnika ili člana komisije. kalkulator. . Završni ispit traje do četiri sata. Dozvoljena pomagala Na praktičnom dijelu završnog ispita dozvoljena su sljedeća pomagala: .pribor za crtanje. čak i pri rješavanju jednostavnih problema.Znanja i vještine koje se provjeravaju i ocjenjuju na ispitima Na ispitima provjeravamo praktična znanja i spretnosti koje su učenici dobili u procesu praktičnog obrazovanja: jednim individualnim ispitnim radom na završnom ispitu. alati. 3.

. Individualni program omogućava prilagođeno izvođenje kako bi učenici dostigli propisani stručni standard u svim predmetima.odrasli ne polažu međuispit kod dualnog obrazovanja. pismeno. obaveze iz praktičnog obrazovanja u procesu rada i završni ispit. Škola je obavezna da odraslima ponudi sportske aktivnosti kojima se odrasli mogu dobrovoljno priključiti. razvrstani po taksonomskim stepenima i način provjeravanja dati su u ispitnom katalogu. 5. 6. Završni ispit se sastoji iz: . Tehnologija Nastavnik Visoka metala Opšte Mašinstvo i obrada 2. praktični rad) određeni obrazovnim programom. Naziv Profil stručne spreme – Izvođač nastave Stručna sprema br.4. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA U skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama. koji time prestaju biti uslov za završetak obrazovanja. odraditi sve slobodne aktivnosti. predmeta područje rada Mašinstvo i obrada 1. 7. . Za završetak srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju .provjeravanje znanja izvodi se putem ispita pri. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih predmeta tekuće godine postigli prelaznu ocjenu.usmenog ispita iz stručno-teorijskog predmeta i . . PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA Red. Standardi znanja. odnosno nadležni Savjet. O tipu ispita iz maternjeg jezika i književnosti odluku donosi Zavod za školstvo. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH Programi iz stručnog obrazovanja koji su pripremljeni za mlade izvode se i za odrasle u skladu sa polaznim osnovama za prilagođavanje izvođenja obrazovnih programa obrazovanju odraslih tako da: .škola izradi prilagođen program praktičnog obrazovanja s obzirom na poslove i zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja. . Kao stručno-teorijski predmet učenik polaže Tehnologiju ili Uređaje za zavarivanje. Nastavnik Visoka mašinstvo metala 90 . realizovali slobodne aktivnosti i obavili profesionalnu praksu.za odrasle ne vrijede uslovi za napredovanje koji su određeni u programima nego uslovi koje utvrdi škola u nacrtu izvođenja obrazovnog programa za odrasle.pismenog ispita iz Maternjeg jezika i književnosti. . vježbe. škola bi izradila individualni program (nacrt) uzimajući u obzir odluku o usmjerenju.iz nastavnog plana izostavljaju se predmeti Fizičko vaspitanje i slobodne aktivnosti.praktičnog rada sa odbranom. čemu se uzimaju u obzir načini provjeravanja znanja (usmeno.obrazovni program Zavarivač/Zavarivačica – potrebno je završiti zadnju godinu obrazovanja sa pozitivnim ocjenama iz svih predmeta. Uslov za izlazak na ispit je priložen ovjeren dnevnik rada praktične nastave za sve tri godine.

Opšte mašinstvo II 108 72 36 3. 4. Naziv predmeta Izvođač nastave Nastavnik Stručna sprema Viša Srednja 3. Ukupno odjeljenje dijeli Naziv predmeta Razred br. Praktična nastava Instruktor Srednja 4. 91 . BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE Broj časova kod kojih se Vrste nastave Red. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA Obrazovni program može da se izvodi u školskom ili dualnom obliku 8. Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Praktična nastava II III III I II III 72 66 33 360 432 660 56 52 33 360 432 660 360 432 660 16 14 T. br. Slobodne aktivnosti sadrže obavezne i sadržaje po izboru učenika. 5. časova na grupe T V P T V P I 72 56 16 Tehnologija 1. tako i upotpunjavanju stručnog znanja. prethodno obrazovanje za zavarivača Majstorski ispit za zavarivača VKV – V stepen zavarivač Majstorski ispit za zavarivača VKV – V stepen zavarivač Mašinstvo i obrada metala Ekonomija 8.praktična nastava 9.teorijska nastava V.1. 5.Red.vježbe P. Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Nastavnik Nastavnik Visoka Visoka Profil stručne spreme – područje rada Mašinstvo i obrada metala. SLOBODNE AKTIVNOSTI Slobodne aktivnosti učenika sastavni su dio nastavnog plana i obrazovnog programa. Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome da doprinose kako rekreaciji i opštekulturnom uzdizanju učenika. II 72 56 16 I 108 72 36 2.

pozorišne. Profesionalna praksa se ne ocjenjuje. muzička. Obavezni sadržaji vezani za stručno-teorijsko područje: . 92 .organizovanje dopunske i dodatne nastave i dr. Profesionalna praksa izvodi se u odgovarajućim preduzećima ili objektima škole. uz priložene skice. . . Dnevnik profesinalne prakse potpisuje lice zaduženo za realizaciju programa.posjete institucijama i preduzećima koja su stručno vezana s obrazovnim programom koji se realizuje. sajmu knjiga i dr.učešće u raznim sekcijama (sportska. ali su učenici obavezni da realizuju sadržaje slobodnih aktivnosti jer je to uslov za napredovanje u viši razred. likovna.ekološke aktivnosti. 10.informatička. u skladu sa nastavnim planom. .posjeta istorijskim spomenicima. ali je uslov za završetak razreda. muzičke predstave i likovne izložbe. kao i za završetak obrazovnog programa. . a u trećem razredu 33 časa godišnje). dramska.). PROFESIONALNA PRAKSA Učenici I i II razreda obavljaju profesionalnu praksu nakon završetka nastavne godine. Sadržaji po izboru učenika: .Program slobodnih aktivnosti priprema škola. tehnički i internet klub i dr. mjesto i vrijeme izvođenja) evidentiraju se u posebnim rubrikama u odjeljenskim knjigama. saobraćajni propisi. O realizaciji programa profesionalne prakse učenik je obavezan da vodi dnevnik profesionalne prakse u koji upisuje sadržaje rada po danima. literarna. Podatke o profesionalnoj praksi (ime i prezime učenika.dani sporta.posjete sajmovima informatike. prva pomoć. . . . . šeme ili neke druge elemente tehnološko-tehničke dokumentacije.filmske.učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznavanju određenih oblasti. polazeći od utvrđenog broja časova u nastavnom planu (u I i II razredu po 36 časova godišnje.socijalni rad učenika. tehnike i nastavne tehnologije. Za izradu programa profesionalne prakse i njenu realizaciju zadužena je škola. Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje. Program profesionalne prakse mora biti u korelaciji sa programom stručnoteorijskih predmeta. Program slobodnih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg plana rada škole i to: Obavezni sadržaji vezani za opšteobrazovno područje: . muzejima.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->