OBRAZOVNI PROGRAM

ZAVARIVAČ

SADRŽAJ OPŠTI DIO .................................................................................................. 3 1. NAZIV PROGRAMA: ZAVARIVAČ/ZAVARIVAČICA ................................................. 3 2. NASTAVNI PLAN ....................................................................................... 3 POSEBNI DIO ............................................................................................... 5 1. PREDMETNI PROGRAMI ............................................................................... 5 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI: .................................................................... 5 1.2. STRUČNO TEORIJSKI PREDMETI .................................................................. 6 1.2.1. OPŠTE MAŠINSTVO ............................................................................... 6 1.2.2. TEHNOLOGIJA .................................................................................. 16 1.2.3. UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE ................................................................... 29 1.2.4. PREDUZETNIŠTVO .............................................................................. 41 1.3. PRAKTIČNA NASTAVA ............................................................................ 46 2. ISPITNI KATALOG .................................................................................... 79 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA .................................................. 89 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA..................... 90 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ......................... 90 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH .......................... 90 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA .......................... 90 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA .............................. 90 8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................... 91 9. SLOBODNE AKTIVNOSTI ............................................................................ 91 10. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................ 92

2

OPŠTI DIO 1. Naziv programa: ZAVARIVAČ/ZAVARIVAČICA 2. Nastavni plan
Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Nastavni predmeti - grupe predmeta Opšteobrazovni predmeti Maternji jezik i književnost Matematika Strani jezik Informatika Fizičko vaspitanje Društvena grupa predmeta Istorija Geografija Sociologija Prirodna grupa predmeta Fizika Biologija Hemija 16 3 2 576 108 72 1 1 36 36 2 12 3 2 2 5 10 1 32 36 180 360 36 1152 7 12 1 32 36 72 432 108 72 72 252 432 36 1152 2 1 3 20 1 32 33 66 33 99 660 33 1056 8 264 36 36 72 1272 216 144 138 33 531 1452 105 25 dana 3360 105 1 1 36 36 2 72 36 36 72 3 3 2 2 2 108 108 72 72 72 2 72 2 66 2 2 2 72 72 72 2 2 2 66 66 66 246 246 210 72 210 I sed. god. sed. II god. sed. III god. Ukupno

UKUPNO A B Stručno-teorijski predmeti 1. 2. 3. 4. Opšte mašinstvo Tehnologija Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo

UKUPNO B Praktična nastava sa C tehnologijom zanimanja D Slobodne aktivnosti E F Profesionalna praksa Broj časova

10 dana

15 dana

G Broj radnih sedmica Ukupno (A+B+C+D) = 3.360

3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - omogućiti svestran razvoj pojedinca i njegovu socijalnu integraciju; - osposobiti učenike za planiranje, pripremu, izvođenje, kontrolu i vrednovanje rada u zanimanju; - osposobiti učenika za čitanje tehničke dokumentacije; - produbiti i proširiti opšte obrazovanje u funkciji struke i obezbijediti - stručno-teorijska i praktična znanja, za kvalitetan rad u zanimanju; - osposobiti učenika za rezanje i obradu djelova električnim lukom i gasnim postupkom; - osposobiti učenika za zavarivanje i navarivanje djelova ručnim i elektrolučnim postupkom; - osposobiti učenika za zavarivanje električnim lukom u zaštiti inertnih gasova i mješavini gasova; - osposobiti učenika za spajanje djelova elektrootpornim zavarivanjem;
3

steći znanja za ispunjavanje potrebne radne dokumentacije i dokumenata o evidenciji stanja. u školu se mogu upisati lica do 18 godine uz odobrenje Nastavničkog vijeća škole. .Završetkom obrazovnog programa učenik stiče srednje stručno trogodišnjem trajanju – ZAVARIVAČ. .U redovnom obrazovanju učenici prelaze u viši razred ako su iz svih predmeta tekuće godine postigli prelaznu ocjenu. .rukovanje alatima. obrazovanje u 4 . mjere bezbjednosti i sprečavanja nesreća.U školu za sticanje srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju – obrazovni program Zavarivač/Zavarivačica. .Ako se za upis prijavio veći broj kandidata od broja raspisanih mjesta Ministarstvo prosvjete i nauke donosi odluku o dopunskim kriterijumima za upis. Uslovi za upis. mogu se upisati lica koja su završila osnovnu školu ili završila dvogodišnju stručnu školu i nijesu starija od 17 godina. Lica koja su napunila 18 godina uključuju se u program za obrazovanje odraslih.uvjeriti se da je primijenjena zaštita od opasnosti. 5. . koji donosi škola.steći osnovna znanja o preduzetništvu. u sladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju. .razvijati sposobnost socijalne komunikacije i spremnost za razvijanje međuljudskih odnosa.osposobiti učenika za zavarivanje. . realizovali slobodne aktivnosti i obavili profesionalnu praksu. navarivanje i siječenje djelova gasnim postupkom. uređaja i pribora.brinuti o vlastitim aspektima zdravlja i zdravlja svojih kolega.Odrasli napreduju po programu u skladu sa planom za izvođenje obrazovnog programa za odrasle.. 7. . mjere zaštite. 6.Za upis u dualni oblik obrazovanja potrebno je da učenik ima sklopljen ugovor sa poslodavcem.Lica koja su završila dvogodišnju stručnu školu mogu se uključuti u drugi ili treći razred srodnog zanimanja uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita. 4. Trajanje obrazovanja . .Obrazovanje traje tri godine. . .razvijati ekološku svijest i odgovornost u poštovanju mjera zaštite na radu i zaštiti okoline. odnosno uključivanje u program za obrazovanje odraslih . Izuzetno. Prohodnost .osposobiti učenika za spajanje djelova postupkom mekog i tvrdog lemljenja. priborima i uređajima za zavarivanje. . Obrazovanje koje se stiče .

STRANI JEZIK 1.7.8.6. FIZIKA 5 . OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI: 1. HEMIJA 1.9.3.1. FIZIČKO VASPITANJE 1.1.2.1. PREDMETNI PROGRAMI 1.1.1. MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1.1. INFORMATIKA 1.1.1. SOCIOLOGIJA 1.1. ISTORIJA 1.1.POSEBNI DIO 1.10.1. GEOGRAFIJA 1.5. BIOLOGIJA SA EKOLOGIJOM 1.1. MATEMATIKA 1.11.1.4.

teorijska nastava.2. OPŠTE MAŠINSTVO 1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 72 72 144 Vježbe 36 36 72 Praktična nastava Ukupno 108 108 216 T .Ovlada stručnom terminologijom. . tabele. . .Crta jednostavne tehničke radioničke i sklopne crteže mašinskih elemenata i manjih sklopova. . Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenik će biti u mogućnosti da: .Stekne nephodna znanja o strukturi materijala i uticaju strukture na promjenu svojstva materijala.Razvija osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu.1. . u skladu sa standardima. .vježbe. 6 .1.Konstruiše jednostavnije mašinske proizvode.Poštuje ekološke zahtjeve i razvija osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala. standarde.Nauči da koristi priručnike. uputstva i propise. . .Upozna način označavanja po standardu mašinskih materijala. dijagrame.TEORIJSKI PREDMETI 1. odjeljenje se ne dijeli na grupe V . Naziv predmeta: OPŠTE MAŠINSTVO 2.2. neophodnom za komuniciranje u struci. .Čita i razumije tehničke crteže. odjeljenje se ne dijeli na grupe 3. tabele i druge vrste stručnih tekstova. STRUČNO . šeme i tehničku dokumentaciju.Zna pravilan i racionalan izbor materijala.Izrađuje tehničko-tehnološku dokumentaciju. .

Dijeli duž na njednakih djelova . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnovi tehničkog crtanja .Crta projekcije oktanata tačke na jednu.Izvlači osnovne i . ispisuje tehničko crtanje. crtanje mašinskih elementa uz upotrebu pravila posebnih pogleda.Razvija tehničku . pravilnog kotiranja zaglavljima.Crta paralelne i . zaglavlje i standardima. kvadrat. i šrafiranja sastavnicama. priborom za red i urednost šrafira.Projekcije tijela crtanje tijela u izometriji na osnovu projekcija .Razlikuje koso i ortogonalno .Navodi i nabraja preciznost I normalne prave osnovne urednost .Upoznaje se sa skicom jednostavne tehnikom izrade elemente jednostavnijih crteža Geometrijske konstrukcije . pozicione oznake vrstama tehničkih elemenata crteža.Razvija osjećaj za .Crtanje projekcija na osnovu izometrijskog izgleda .Crta projekcije osnovnih geometrijskih 7 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Crta simetrale duži geometrijske i uglova konstrukcije .Upoznaje se sa: kulturu.Konstruiše pravilan trougao. šestougao.Prostorno prikazuje .Ispisuje tehničko primjenom u pismo mašinstvu .Rad u olovci Vježbe: .Ovladava tehnikom razmjerama.Razvija tehničku .Upoznaje pojam i kulturu i paralelno osnovne elemente projiciranje projektovanja .Upotreba linija . petougao. presjeka i .4. .Dopunjavanje pogleda. osjećaj za kotne linije.Razlikuje centralno . . vježbanjem na tolerancijama i primjerima njihovom .Spaja prave linije lukom datog poluprečnika .Upoznaje pojam projiciranje kvadranata. elipsu Osnovi nacrtne geometrije i tehničkog crtanja .Crtanje kontura mašinskih djelova .Crta projekcije duži u opštem i specijalnom položaju . aksonometrije dvije i tri ravni .Crtanje geometrijskih konstrukcija .

Izrada prvog grafičkog rada - - - - Kotiranje .Ispisuje tolerancije dužina.Razvija osjećaj preciznosti .Upoznaje se sa pojmom presjeka . pravougaonik. trougao) Crta projekcije geometrijskih tijela u opštem i specijalnom položaju Crta u izometriji jednostavne elemente na osnovu ortogonalnih projekcija Crta jednostavne elemente u ortogonalnoj projekciji i aksonometriji Razlikuje prednosti i nedostatke pojedinih načina prikazivanja tijela Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave pojednostavljenog crtanja . kao i pojednostavljenjim a pri crtanju . rad u .Razvija svijest o potrebi kvalitetnog rada Vježbe: . oblika i položaja i kvalitet obrade površina .Crta i označava presjeke .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik likova u opštem i specijalnom položaju (kvadrat.Crta vijak i navrtku nerazdvojive veze .Kotira uprošćeno i tabelarno .Kotira i označava metrički i cijevni navoj 8 .Kotira i označava vrijednosti kota na crtežu .Prikazivanje mašinskih elemenata.Kotiranje crteža Vježbe: .Upoznaje osnovna načela kotiranja i elemente kotiranja .Crta razvijene površine tijela .Crta prodore tijela .Crta presjeke uskih elemenata. posebne i djelimične izglede Prikazivanje mašinskih elemenata Navodi razdvojive i .Upoznaje se sa pravilima prikazivanja djelova i njihovih detalja. presjeke i skraćenja.

Upoznaje radionički crtež i sklopni crtež .Crta spojeve klinovima .Upoznaje. razumije i objašnjava pojam tolerancije. kotiranje tolerisanih dužina .Određivanje tolerancija iz tabela .Izrada radioničkih crteža datog sklopa .Definiše pojam tolerancija oblika i položaja .Navodi i objašnjava sila aksiome statike .Navodi i objašnjava .Navodi i objašnjava moment sile za tačku .Iz tabela određuje dozvoljena odstupanja kod izradaka kod kojih na crtežu tolerancije nijesu propisane Osnovni pojmovi i aksiomi statike / Sistem sučeonih sila u ravni .Navodi i objašnjava .Razumije pojam kvaliteta površine i zna načine označavanja stanja površina .Crta zupčanike i lančanike .Postavlja analitičke pojam veze i uslove ravnoteže reakcije veze sistema sučeonih .Izrada drugog grafičkog rada 9 .Razlaže silu na komponente pojam sile i grafičkom podjelu sila metodom .Navodi i objašnjava Varinjonovu teoremu Tehnički crteži . položaj i veličinu toleranciskog polja.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Zna pojedine vrste nalijeganja Vježbe: .Crta opruge .Označavanje stanja površina .Stiče osjećaj .Uproćšeno crta zavarene sastave Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave olovci .Određuje moment sile za tačku grafičke i analitičke uslove ravnoteže sistema sučeljnih sila .Sa sklopnog crteža preciznosti u radu određuje tolerancije/nalijeg .Iz tabela čita Prema vrijednosti zanimanju odstupanja za zadate tolerancije i izračunava veličinu tolerancijskog polja .Stiče pozitivnu anja orjentaciju .Kotiranje tolerisanih dimenzija .Analizira veličinu tolerancija i postupke kojima se one mogu dostići .Navodi i objašnjava .Određivanje nalijeganja .

Pretvaranje mjernih jedinica .Iz tabela bira koeficijent trenja .Stiče sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Sistem proizvoljnih sila u ravni .Konstruiše statičke dijagrame grafičkom i analitičkom metodom .Određuje težište homogenog tijela.Grafičko rastavljanje dvije sile .Na primjerima proste grede.Razlikuje materijale u zavisnosti od trenja .Navodi. definiše i sile.Stiče osjećaj preciznosti u radu .Slaže paralelne .Na primjerima određuju uticaj sila na posmatrani mašinski dio i sistem Ravanski nosači . definiše i objašnjava osnovne statičke veličine u poprečnom presjeku ravanskih punih nosača .Stiče osjećaj preciznosti u radu Središte masa . figure. trougao.Određuje smjer sila trenja . razlaže sile na objašnjava spreg komponente sila i moment .Navodi. definiše i objašnjava pojam težišta tijela Trenje .Razlikuje trenje klizanja i trenje kotrljanja .Postavlja uslove sprega ravnoteže spregova . definiše i objašnjava trenje klizanja i trenje kotrljanja Brzina i ubrzanje . definiše i objašnjava pojam trenja i navodi vrste trenja .Grafičko i analitičko određivanje sila i ravnoteže .Navodi. duž. isječak) . paralelogram.Navodi vrste ravanskih nosača i vrste opterećenja kod njih .Određivanje momenta sile Vježbe: Grafički rad: .Navodi. definiše i objašnjava statički određene ravanske pune nosače Socijalizacijski ciljevi učenik .Izračunava osnovne 10 .Definiše i .Određuje reakcije veza grafički i analitički punih ravanskih nosača. opterećenih kombinacijom različitih opterećenja .Navodi. grede sa prepustima i konzole odrediti reakcije oslonaca i konstruisati statičke dijagrame . linije (luk.Navodi.

naponom naprezanja. stepen iskorišćenja Formativni ciljevi učenik veličine koje opisuju kretanje na osnovu zadatih podataka . ugaone brzine. energija.Uočava važnost povećanja stepena iskorišćenja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Određivanje napona i deformacija. kružnog kretanja Rad. snaga. snaga . Primjena Hukovog zakona 11 . objašnjava pojam koji su pod opterećenja.Definiše i objašnjava pojmove rad. .Pronalazi primjere .Izračunavanje stepena iskorišćenja i Snage Naponi i deformacije . ubrzanja.Navodi .Navodi.Na osnovu zadatih podataka određuje snagu .Informativni ciljevi i sadržaji učenik objašnjava pojam kretanja. puta.Za zadate uslove napona i određuje napon i deformacije deformacije .Razvija pozitivan odnos prema struci Vježbe: .Pretvara jedinice mjere . brzine. definiše i objašnjava pojam dozvoljenog napona i stepena sigurnosti Vježbe: . definiše i objašnjava Hukov zakon .Navodi. definiše i mašinskih djelova.

Upoznaje zakovane .Stiče osjećaj preciznosti u radu .Skiciranje opruga.Određuje način za vijke i navrtke osiguranja navojnih spojeva od odvrtanja Nerazdvojivi spojevi .Stiče sigurnost u radu Vježbe: .Upoznaje osnovne pojmove o zavarenim spojevima .Objašnjava odgovarajuće veze postupak pripreme limova za zakivanje .Uprošćeno crta razne vrste spojeva i način zakivanja .Navodi materijal za opruge .Navodi svojstva lemljenih spojeva .Crtanje navojnih spojeva .Stiče osjećaj preciznosti u radu .Stiče sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Definiše način pripreme pozicija spojeve za primjenu .Navodi vrste zavarenih spojeva i simbole .Navodi vrste.Zna materijale za zakivke i kriterijum izbora zakivaka . između materijala svojstva i primjenu za vijke i navrtke i razdvojivih spojeva njihove namjene (navojni spojevi.Upoznaje se sa vrstama i namjenom opruga i njihovim karakteristikama .Detaljno objašnjava opterećenje i deformacije kod pojedinih vrsta opruga Socijalizacijski ciljevi učenik . . rad u olovci 12 .Navodi materijale .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Podjela mašinskih elemenata Razdvojivi spojevi .Navodi podjelu i vrstu nerazdvojive vrste nerazdvojivih veze u zavisnosti spojeva i njihovu od zadatih uslova primjenu . čivija i zadatih uslova žljebni spojevi) primjene .Objašnjava svojstva i nosivost lijepljenih spojeva Elastične veze .Iz tabela bira vijke spojevi pomoću u zavisnosti od klinova.Pojašnjava vezu .Bira odgovarajuću .

Uočava moguće .Navodi vrste i karakteristike ležajeva.Crta cilindrični prenos snage zupčanik .Upoznaje se sa konstruktivnim oblicima: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Osovine i vratila . osovina i vratila. osovine i vratila .Stiče osjećaj Sigurnosti i samopouzdanja Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Izrada grafičkog rada .Razumije ulogu spojnica i svojstva pojedinih vrsta spojnica . njihovom primjenom i karakteristikama Ležajevi i ležišta .Razumije osnovne greške pojmove kod 13 .Upoznaje se sa odnos podjelom.Stiče osjećaj sigurnosti i samopouzdanja u radu Vježbe: .Detaljno objašnjava način ugradnje i puštanje u pogon spojnice .Stiče pozitivnu orjentaciju Prema zanimanju Elementi za prenos snage .Cilindrični zupčasti par.Izbor ležaja iz kataloga Spojnice . konstrukcija i crtež lančanog.Bira odgovarajuću parova i pužnih vrstu prenosa u parova zavisnosti od .Analizira načine podmazivanja ležišta i razlikuje naprave za dovod i podmazivanje ležišta . proračun.Crta standardni i primjenom profil zupca elemenata za .Bira postupak određivanja prečnika osovine ili vratila u zavisnosti od opterećenja i bira material .Crta osovinice.Stiče pozitivnu Orjentaciju Prema zanimanju Vježbe: . crtež -proračun.Navodi materijale zadatih uslova za izradu zupčanika . rad u olovci . njihovo označavanje i prikazivanje na crtežu .Upoznaje se sa podjelom i svojstvima lezista Formativni ciljevi učenik .Određuje kriterijum izbora i primjene pojedinih vrsta spojnica Socijalizacijski ciljevi učenik .Razumije osnovne . vrstama .Skiciranje osovina i vratila.Osovinica.Analizira elemente pojmove kod koji utiču na cilindričnih nosivost zupčastih zupčastih parova.Detaljno obrazlaže postupak demontaže ležaja.Bira materijal za ležišne čaure i posteljice .Računa prenosni . kaišnog ili remenog prenosnika . parova konusnih zupčastih . konstrukcija. način ugradnje i održavanja ležaja .

Z. Zavod za udžbenike. Zavod za udžbenike. .: Mašinski elementi I I.Oblikuje dopis i druge dokumente i štampa ih . .Upoznaje se sa operativnim sistemom WINDOWS .Rad sa softerskim paketima za obradu teksta i tabela za crtanje 5. i drugi: Grafički zadaci iz mehanike. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Beograd. Papić.Knez.Štampa urađeni crtež . Zavod za udžbenike. sortira ispis po abecedi. Beograd.Drapić. 2006. za sve profile. 2003. Beograd.Todić. Zavod RS za školstvo. za sve profile.Stiče osjećaj sigurnosti u radu . i drugi : Mehanika.Razumije način prenosa snage. za sve profile.1986. 2005.: Mašinski elementi I. 14 . označava stanje površina . 2004. . 2004. kotira.Informativni ciljevi i sadržaji učenik lančanih parova . Beograd.Upoznaje se sa mogućnostima EXCELA Formativni ciljevi učenik .: Zbirka riješenih zadataka iz mašinskih elemenata I. letnik strojnih šola.Drapić. Beograd. i drugi: Tehničko crtanje sa mašinskim elementima.Drapić. Zavod za udžbenike.Iz kataloga naručuje djelove . . i drugi: Mehanika I – statika i otpornost materijala sa zbirkom zadataka. 2004.Upoznaje se sa osnovnim računarskim programima za crtanje (Auto Cad ili drugi) . M.Đorđević. udžbenik za 1.. D. grafički predstavlja rezultate . svojstva i podjelu kaišnih i remenih parova Primijena računara u . S.Oblikuje jednostavan tabelarni prikaz koristeći matematičke operacije. Zavod za udžbenike.Izvodi osnovne manipulacije sa datotekama i prilagođava ih sopstvenim potrebama . S.Crta lančanike . Zavod za udžbenike. . S.Izrađuje jednostavne crteže mašinskih elemenata: crta. Beograd. . S.Ristivojević D.:Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom.Plavšić.Stiče pozitivnu orijentaciju Prema zanimanju Vježbe: . Beograd.Razumije mogućnosti upotrebe računara u mašinstvu . 2005. .Navodi način označavanja lanaca . A.Crta kaišnik i remenicu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave mašinstvu . Zavod za udžbenike.

.Koludrović. A. dijaprojektorom sa odgovarajućim slajdovima.I.Praktična nastava . Školska knjiga.Knez. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. priručnik za tehničko crtanje..Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena: stolovima sa odgovarajućim priborom za crtanje. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . A/V sredstvima.Tehnički crteži .Nerazdvojivi spojevi Povezanost sa predmetom Predmet Znanja . od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja. delovni zvezek za 1.Dozvoljeni naponi. mjernim instrumentima i drugim. Zagreb. R..Špiranoc. . uzorcima alata. Koludrović. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima..U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pismeni radovi učenika (grafički radovi-četiri. letnik strojnih šola. računarom sa odgovarajućim softverom za crtanje. 10. modelima i šemama sklopova i podsklopova mašina. Povezanost predmeta Znanja . 2002. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . grafoskopom. Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda.Stepen sigurnosti . 2002. deformacije .Visoka stručna sprema iz područja mašinstva. 2003. Školska knjiga. V. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 9. Zavod RS za šolstvo. i drugi : Mehanika. Zagreb.najmanje po jedan u klasifikacionom periodu i usmeni odgovori učenika. 8. Koludrović-Harbić. 6. testovi) .: Tehnička mehanika. Ć.Zavarivanje i lemljenje 15 . 7. kontrolne vježbe.:Tehničko crtanje u slici s kompjuterskim aplikacijama.Naponi i deformacije . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Radionički i sklopni crteži .

. .Poštovati ekološke zahtjeve i razvijati osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala.Steći neophodna znanja o strukturi materijala i uticaju strukture na promjenu svojstava materijala.2. . .Razviti osjećaj i brigu za očuvanje životne sredine. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 56 56 112 Vježbe 16 16 32 Praktična nastava Ukupno 72 72 144 Teorija . .Steći znanja za termičku i termohemijsku obradu elemenata. gumenih i kompozitnih materijala. svojstva i primjenu plastičnih.Steći znanja za obradu materijala sječenjem i rezanjem.Upoznati svojstva tehničkih materijala. .odjeljenje se ne dijeli na grupe 3.Steći znanja za spajanje mašinskih djelova lemljenjem.teorijska nastava. .Steći znanja za spajanje mašinskih djelova zavarivanjem. . . . . Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA 2.Upoznati svojstva. . .1. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici će: .Ovladati stručnom terminologijom. TEHNOLOGIJA 1.Upoznati vrste i karakteristike tehničkih gasova. karakteristike i njihovu primjenu u mašinstvu.Osposobiti se da koristi metode ispitivanja materijala .Osposobiti se za pravilan i racionalan izbor materijala. . neophodnom za komunikaciju u struci. 16 .2.Upoznati vrste.Steći znanja o vrstama i karakteristikama materijala. . vrste i primjenu goriva i maziva. odjeljenje se ne dijeli na grupe Vježbe .Razviti osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu.Steći znanja za spajanje mašinskih djelova zakivanjem. .

Analizira dijagram dinamičke metode zatezanja dobijen ispitivanja tvrdoće ispitivanjem .Mjerenje tvdoće po Brinelu. opisuje materijala kao odnos prema svojstva materijala funkciju vrste prirodnim .Objašnjava i ilustruje epruvete statičkim ispitivanje materijala dejstvom sile dinamičkim dejstvom .Pozanaje mehanička električna.Objašnjava i ilustruje toplotna svojstva .Navodi i objašnjava ispitivanje metode ispitivanja materijala tvrdoće materijala statičkim dejstvom statičkim dejstvom sile prema sile zateznoj čvrstoći .Razvija osjećaj ispitivanje materijala . atoma i hemijske naukama toplotna i magnetna veze .Definiše.Razlikuje svojstva .Određuje tvrdoću .Analizira i razlikuje ispitivanje materijala bez Preporuke za izvođenje nastave .Opisuje i nabraja statičkim dejstvom tehnološka svojstva sile materijala .Određuje tehnološka svojstva materijala .Razumije odnos svojstva materijala .4.Analizira tehnike i prirode .CD sa odgovarajućim materijalima . .Analizira odgovornosti statičkim dejstvom mehanička sile (ispitivanje svojstva materijala zatezne čvrstoće . Rokvelu i Vikersu 17 .Navikava se na svojstva materijala magnetna i tačnost .Razlikuje i analizira ispitivanje materijala dinamičkim dejstvom sile kroz ispitivanje dinamičke čvrstoće i ispitivanje žilavosti .Ispitivanje zatezne čvrstoće .Navodi i objašnjava .Navodi električna.Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .Opisuje ispitivanje materijala bez materijala razaranja i navodi dinamičkim metode dejstvom sile .Razlikuje .Razvija pravilan . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Svojstva materijala .Određuje tvrdoću sile materijala .

modifikovani liv.Konstruktivni čelici.Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .Navodi podjelu čelika .liv(bijeli i crni) .obliku i veličini Upoređuje fazne dijagrame legura Analizira svojstva legura u zavisnosti od mikrostrukture Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Opisuje i objašnjava materijale .Definiše hemijski čisto gvožđe .Objašnjava i navodi vrste livenog gvožđa: .Razvija moć opažanja .Prezentacija sa diskusijom Vježbe: . eutektičkih itd.Poznaje dijagram stanja legure .Prezentacija sa diskusijom Analizira i formira dijagram stanja legure Fe-C Prati liniju očvršćavanja legure Razlikuje vrste gvožđa Uočava uticaj stalnih i legirajućih elemenata na svojstva čelika Uočava i razlikuje čelike Označava čelike Razlikuje i upoređuje čelike Analizira vrste čelika Uočava funkciju i značaj brodograđevinskog čelika i čeličnog liva .Objašnjava označavanje čelika . .Klasifikuje čelike prema upotrebi: .Definiše čelik .Razvija sposobnost opažanja .Fe-C .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .izbor čeličnih materijala iz tablica 18 .) .Stiče samopouzdanje i sigurnost .Objašnjava i navodi legure u odnosu na procenat ugljenika (linije) .sivi liv. .Alatni čelici .Opisuje tehničko gvožđe .nodularni liv.Opisuje i ilustruje dijagrame stanja legura (dvokomponentnih.Razumije odnos tehnike i nauke . .temperovani.legirani liv.Nabraja vrste tehničkog gvožđa . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Struktura metala i legura .Objašnjava proces kristalizacije . .Objašnjava proizvodnju čelika .Navodi i objašnjava brodograđevinski čelik i čelični liv Formativni ciljevi učenik razaranja Analizira kristalnu građu materijala Razlikuje kristalna zrna po rastu.Opisuje svojstva legura u zavisnosti od sastava rasporeda i oblika faza Tehničko gvožđe . .Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu .

.Upoznaje se sa osnovnim pojmovima o nemetalnim materijama i makromolekulima .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Obojeni metali i legure .Uočava značaj i potrebu plastičnih masa .volfram.Razlikuje legure obojenih metala .Razlikuje legure za klizne ležaje i tvrde legure Socijalizacijski ciljevi učenik .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima Preporuke za izvođenje nastave .olovo.) . .Objašnjava legure pogodne za meko i tvrdo lemljenje (kalajni lem.Razlikuje sagorive i nesagorive sastojke .kalaj.Razlikuje upoređuje svojstva i primjenu obojenih metala .Objašnjava legure magnezijuma .Razlikuje legure za lemljenje . navodi i objašnjava obojene metale: .cink.Bakra .Razlikuje legure bakra .Objašnjava legure za klizne ležaje i tvrde legure Plastične mase i guma .Uočava važnost očuvanja kvaliteta .Nabraja i objašnjava vrste makromolekula ..Razlikuje legure magnezijuma .Uočava značaj i potrebu guma . kadmijumski lem.Objašnjava legure aluminijuma .Nabraja i objašnjava legure obojenih metala . srebrni lem.Objašnjava legure .titan.Razvija osjećaj o očuvanju životne sredine . . .izbor obojenih metala i legura iz tablica .Prezentacija sa diskusijom 19 . . . .Razvija sposobnost opažanja . mesingani lem.Prezentacija sa diskusijom Vježbe: ..Izražava svojstva obojenih metala ..Uočava važnost nauke u svakodnevnom životu .aluminijum.bakar.Poznaje i opisuje označavanje legura obojenih metala .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .magnezijum .Razlikuje legure aluminijuma .Prezentacija sa diskusijom .Opisuje.Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .Opisuje i objašnjava gume Goriva i maziva .Upoznaje se i opisuje podjelu i sastav goriva Formativni ciljevi učenik .Opisuje i objašnjava plastične mase .

Uočava svojstva maziva .Objašnjava čvrsta goriva .Objašnjava tečna goriva .Uočava vrste i njihovu upotrebu .Analizira ulogu i zadatak maziva .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Razlikuje gasovita goriva .Opisuje i objašnjava kompozitne materijale (kompozite) Formativni ciljevi učenik .biranje goriva i maziva iz kataloga .Navikava se na pridržavanje propisa Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Razvija pozitvan stav prema novim saznanjima .Razlikuje kompozitne materijale Socijalizacijski ciljevi učenik .Razvija pozitivan stav prema zdravlju .Razlikuje vrste goriva .Navodi karakteristike goriva .Objašnjava gasovita goriva .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Prezentacija sa diskusijom 20 .Upoznaje se i opisuje maziva Kompozitni materijali .

spojevi sa opružno – zateznim prstenovima i spojevi ostvareni čvrstim nalijeganjem) Spajanje lemljenjem .Analizira lemljenje .Razlikuje vrste .Razvija osjećaj sigurnosti i samostalnosti u radu Vježbe: . slabljenja pri spojevi pomoću upotrebi konusnih površina i navoja.Poznaje spoja karakteristike .Čitanje tehničke radu dokumentacije .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Spajanje razdvojivim vezama .Montaža i demontaža jednostavnih spojeva . opruga.Objašnjava način pripreme za tvrdo lemljenje .Navodi lemove za meko lemljenje .Objašnjava način kvašenja i difuzije lema u osnovni materijal .Navodi primjere i lemljenja primjenu lemljenih .Razlikuje tvrdolemljenih tvrdolemljene spojeva spojeve i zavarene . osiguranja žljebni spojevi.Poznaje pribor za karakteristike odgovarajući mekolemljenih postupak spojeva .Pronalazi primjere .Crtanje spojeva .Upoznavanje propisa i mjera sigurnosti pri rukovanju sa alatima i materijalima .Nabraja vrste primjene spojeva i njihovu razdvojivih spojeva primjenu. alat i .Razvija osjećaj Vježbe: odgovornosti prema . (navojni u svakodnevnom spojevi.Bira dodatni spojeva materijal.Čitanje tehničke dokumentacije .Stiče naviku primjene zaštitnih mjera pri radu . razdvojivih veza od ozubljeni spojevi.Objašnjava postupak mekog i tvrdog lemljenja .Navodi lemove za 21 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Analizira načine spojevi čivijama.Objašnjava način spojeve pripreme spojeva za meko lemljenje (mehaničko i hemijsko čišćenje površina koje se leme) . spojevi životu i praksi pomoću klinova.

Nabraja vrste i oblike zakivaka .Poznaje postupak.Upoznavanje materijala.Navodi primjenu zakovanih spojeva . opremu i uređaje MIG zavarivanja .Objašnjava pripremanje pozicija za zavarivanje i rezanje odgovarajućim postupkom Analizira i razrađuje tehničku dokumentaciju Dimenzioniše vrstu šava u zavisnosti od debljine materijala Analizira način pripreme pozicija za spajanje zavarivanjem i rezanjem Bira uređaje i elektrode za zavarivanje Razlikuje metode za ispitivanje zavarljivosti Razlikuje vrste zavarenih spojeva Priprema materijal za zavarivanje Analizira postupake zavarivanja i rezanja Kontroliše i ispituje zavarene spojeve .Poznaje postupak.Zna oznake zavarenih šavova na tehničkim crtežima .Poznaje EPP postupak . opremu i uređaje MAG zavarivanja .Objašnjava način čišćenja zalemljenih spojeva .Upoznavanje radnog mjesta . opremu i uređaje TIG zavarivanja .Navodi primjere i primjenu zavarenih spojeva .Stiče osjećaj sigurnosti i samopouzdanja pri radu .Poznaje postupak elektrootpornog Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Razlikuje vrste zakovanih spojeva Analizira elemenate za zakivanje Analizira zakivanje spoja .Objašnjava način izvođenja postupka zakivanja Spajanje zavarivanjem .Navodi načine zakivanja .Upoznavanje i čitan tehničke dokumentacije .Stiče osjećaj sigurnosti i bezbjednosti u radu Vježbe: .Poznaje postupak.Navodi topitelje za tvrdo lemljenje .Razvija osjećaj odgovornosti u radu . opremu i uređaje REL zavarivanja . opremu i uređaje gasnog zavarivanja .Objašnjava ispitivanje zalemljenih spojeva Spajanje zakivanjem . alata i pribora za zakivanje Vježbe: .Upoznavanje sa tehničkom i tehnološkom dokumentacijom .Poznaje postupak.Poznaje postupak.Upoznaje osnovna svojstva zavarenih spojeva .Razvija ekološku svijest 22 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik tvrdo lemljenje .

Poznaje specijalne postupke zavarivanja (aluminotermijsko. kovačko zavarivanje.Zna šta su toplotni bilansi pri zavarivanju. zavarivanje laserom. prostiranje toplote i temperaturna polja . zavarivanje trenjem) .Nabraja vrste elektroda (obložene.Objašnjava postupke zavarivanja . gole i sa jezgrom) .Zna šta je hemijski ekvivalent ugljenika.Objašnjava pripremu elemenata za zavarivanje i oblike žljebova .Zna da odredi pojam i definiciju zavarljivosti nekog materijala . zavarivanje elektronskim snopom.Objašnjava Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 23 . bradavičasto i varničenjem) . šavno. podvodno. njegov značaj i primjenu kod određivanja temperature predgrijavanja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja (linijsko. plazma zavarivanje. tačkasto.Objašnjava oznake elektroda .

Objašnjava različite položaje zavarenih spojeva (horizontalni. ispitivanje na savijanje. ispitivanje žilavosti.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik formiranje električnog luka .Izrada različitih oblika savijanjem.Određuje postupke deformisanjem Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . horizontalnovertikalni i nadglavni) . ultrazvučno i penetrantskim tečnostima) .Metode bez razaranja (magnetnim fluksom.Objašnjava način vođenja elektrode .Metode sa razaranjem na epruvetama (ispitivanje zatezne čvrstoće.Poznaje naponsko i deformaciono stanje kod zavarenih spojeva Oblikovanje deformisanjem . ispitivanje dinamičke čvrstoće. 24 .Razlikuje različite . vertikalni. ispitivanje mikro i makro strukture . sabijanjem.Objašnjava pojam navarivanja .Razvija osjećaj sigurnosti i stručnost za izvođenje poslova Vježbe: . rengenskim zracima.Navodi podjelu i vrste obrade objašnjava vrste deformisanjem obrade .Objašnjava metode ispitivanja zavarenih spojevavizuelno . ispitivanje tvrdoće.

Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik pripreme .Upoznaje značaj tehnološku termičke obrade dokuentaciju .Objašnjava pripremu materijala i uređaja za proces termičke i termohemijske .Razvija preciznost i odgovornost u radu .Poznaje vrste i način pripreme metode materijala i mehaničkog uređaja za rezanje rezanja .Navodi i objašnjava materijala i alata primjere obrade za obradu materijala deformisanjem deformisanjem .Upoznaje primjere .Objašnjava pravilnog rukovanja pojmove elastične i alatima i plastične materijalima deformacije i promjene strukture .Poznaje postupak stezanja i rezanja gasnog rezanja materijala .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine Vježbe: .Poznaje uređaje i uređaja pomoćne 25 Socijalizacijski ciljevi učenik .Poznaje postupak obrade rezanjem plazma rezanja . alata i mašina po tehnološkom postupku .Upoznaje metode i dokumentaciju vrste rezanja . alate.Objašnjava upotrebu i rukovanje sa mašinama i uređajima za rezanje .Kontroliše rezanja ispravnost mašina i elektrodama alata prije početka .Upoznaje metode kontrole standarde izrađenih djelova materijala i alata za obradu deformisanjem Obrada rezanjem .Poznaje pribore.Razvija osjećaj odgovornosti za zaštitu okoline Preporuke za izvođenje nastave uvijanjem .Analizira tehničko – .Uočava potrebu .Određuje metode i .Razlikuje alate i pribore za u materijalu kontrolu.Podstiče primjenu mjera sigurnosti u radu . kao i .Kontrola izrađenih dijelova . uređaje i mašine koje se koriste za rezanje .Poznaje pribore i alate za kontrolu Termička i termohemijska obrada .Analizira postupak .Analizira tehničko.Objašnjava kontrolu izrađenih pozicija .Objašnjava pripremu materijala.Poznaje tehniku rezanja materijala tehnološku .Razvija pozitivan odnos prema materijalnim sredstvima Vježbe: .Određuje metode primjene termičke pripreme obrade u praksi materijala i .Poznaje postupak .

Razlikuje metode i .Izrađuje u mašinstvu – zanimanju jednostavne crteže zavarivanju zavarenih spojeva: crta.Štampa urađene 26 Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijale za termičku obradu .Razlikuje uređaje.Razlikuje glavne i pomoćne komponente i kriterijume primjene u radu .Razlikuje postupke i parametre termičke obrade .Zavarivanje TIG postupkom Računari u tehnologiji obrade .Zavarivanje MAG postupkom .Zavarivanje EPP postupkom .Zna postupke zaštite metalnim prevlakama i plakiranjem Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave obrade i zaštite metalnim prevlakama .Oblikuje dopise i . rezanje i ispitivanje spojeva pomoću CD-a i projektora (diskusije.Zna tehnološke postupke izvođenja termičke i termohemijske obrade .Prikazivanje automatskih linija za zavarivanje.Prezentacija automatskih linija za zavarivanje Vježbe: .Stiče pozitivnu mogućnosti štampa ih upotrebe računara orjentaciju prema .učenik .Elektrootporno postupaka zavarivanje zavarivanja .Zavarivanje MIG postupkom . kotira i označava simbole pojedinih šavova i postupaka zavarivanja . komentari i analize) .Zavarivanje i rezanje plazmom .Poznaje druga dokumenta i .Poznaje uređaje za automatske linije automatsko za: izvođenje . vrijeme i dodatni materijali) . postupke i dodatne materijale za metalizaciju Automatizacija i mehanizacija u zavarivanju .Analizira proces termičke i termohemijske obrade .Uočava značaj primjene zadatih parametara (temperatura.

Uslovi napredovanja i završetak predmeta .Tehnologija obrade I.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik crteže .U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pismeni radovi učenika (kontrolne vježbe. 1992. Mašinski materijali za I razred mašinske škole. Podgorica. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.LCD projektor. Opšta mašinska praksa za I razred mašinske škole. . crteži. Okvirni spisak literature i drugih izvora . od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja. Dragomir Nikolić. Radoje Mirković. diplomirani inženjer metalurgije. .Nikola Prgomelja.Računar sa multimedijalnim CD-om.Šeme.Radoje Mirković. . 7. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 1997. Vitomir Đorđević. Beograd. 6.Milenko Jovičić.Diplomirani mašinski inženjer.Tehnologija rada – rezač gasom. Nebojša Pribićević. Beograd.najmanje po jedan u klasifikacionom periodu i usmeni odgovori učenika (najmanje jedna u toku klasifikacionog perioda).Lazar Filković. testovi) . Beograd. Stevan Simić . Beograd. . . 1999.Oblikuje jednostavan tabelarni prikaz. Zavod za školstvo. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Spasoje Drapić Mašinski elementi I.Prelazna ocjena na kraju školske godine.Tehnologija obrade I. 9. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Projektor sa slajdovima. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 1995. 1999. diplomirani inženjer tehnologije 27 . sortira ispis po abecedi i grafički predstavlja rezultate Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Miodrag Pantić. 1997. . . Beograd. 8. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . .

Uređaji za zavarivanje .Oprema i uređaji za zavarivanje 28 .Površinska zaštita (vrste i materijal) .Pribori za stezanje .Vrste materijala za zavarivanje i njihova zavarljivost .Praktična nastava .10. Povezanost predmeta Znanja Uvod u zavarivanje Metali i legure Površinska zaštita Ispitivanje materijala Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .Uređaji za zavarivanje .

teorijska nastava.Ovladati znanjem i vještinama principa rada uređaja. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 56 52 108 Vježbe 16 14 30 Praktična nastava Ukupno 72 66 138 Teorija .3. izvoru toplote i poprečnom presjeku.Ovladati znanjem i vještinama izbora metala za spajanje i potrebnog alata. . Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici će: . .Razviti osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu. Naziv predmeta: UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE 2. neophodnom za komunikaciju u struci.Usvojiti osnovna znanja o tehnološkim postupcima spajanja materijala i izradi djelova.Ovladati tehnološkim postupkom spajanja i rezanja elemenata.Sticati osnovna znanja o urađajima i njihovim karakteristikama. .Osposobljavati za samostalan rad. podsklopova i sklopova.Poštovati ekološke zahtjeve i razvijati osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala. . 29 .Sticati praktična znanja o pravilonom korišćenju sredstava zaštite na radu i zaštite životne sredine. . .Ovladati znanjem i vještinama o izboru komada koji se spajaju. UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE 1.1. . . .Ovladati stručnom terminologijom.2.odjeljenje se ne dijeli na grupe 3. . odjeljenje se ne dijeli na grupe Vježbe .

Pojašnjava kabla za napajanje .Razlikuje osnovne .Poznaje izvore prednostima i naizmjenične i nedostacima REL jednosmjerne zavarivanja struje za napajanje .Prepoznaje suštinu .Objašnjava talasa naelektrisane jone. transformatora i kondezatore.Zavarivačka radionica . šta je spoljne magnetizam karakteristike .Upotreba projektora za demonstraciju opreme 30 .Zna šta je napon postupka REL praznog hoda. .Razvija pravilan . . provodnike određuje veličinu sredine .Razvija osjećaj o .vrste uzemljenje struje kao i vrste .Prepoznaje suštinu struja. naizmjenične i plazmu. vrste . očuvanje životne metale.Navikava se na atomsku strukturu. .Razvija pouzdanost proticanje izvora struje u radu elektriciteta. rada naelektrisanje. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uređaji za ručno elektrolučno zavarivanje .Zna Omov zakon. proticanje jednosmjerne jona.Objašnjava zna šta je direktni i specifičnosti obrnuti polaritet zavarivačkog luka. generatora. samokontrolu princip provođenja .Analizira otpor.Razlikuje . struje mjerenje .Vrši poređenje energija.Zna rad i principe elektriciteta .Analizira vrste . jednosmjernu zanimanju objašnjava struju . .Poznaje procese u različitih uređaja zavarivačkom luku.Vrši klasifikaciju njegovo dejstvo izvora napajanja.Mjeri elektricitet . zavarivanja i režimi rada pri granice njegove zavarivanju izvora primjenjivosti za napajanje .Objašnjava radni zavarivačkog luka i ciklus uređaja i stepen korisnog volt-ampersku dejstva postupaka spoljnu zavarivanja karakteristiku . ispravljača šta je snaga i .Definiše pojam osnovne pojmove u Preporuke za izvođenje nastave .4.Objašnjava parametre izvora magnetno polje u napajanja zavarivačkom luku i .Definiše naizmjeničnu i odnos prema elektricitet.Razvija osjećaj za elektriciteta kroz toplotu i snagu. kratki spoj.Razlikuje i uočava .

Poznaje podjelu i označavanje REL zavarivanja i elektroda.Razlikuje vrste elektroda. oblogu i upoznaje se sa osnovnim pojmovima proizvodnje elektroda . agregat i inverter .Upoznaje se sa dodatnim materijalom za zavarivanje.Navodi osnovne izvore struje za REL zavarivanje. odnosno zna njihove prednosti i mane . rotacioni pretvarač. odnosno elektrodama za REL zavarivanje . zna uticaj jačine struje odnosno napona na kvalitet zavarivanja Vrši poređenje rada naizmjeničnom i jednosmjernom strujom. njegove prednosti kao i nedostatke . njihov sastav.Objašnjava rad transformatora.Navodi mogućnosti upotrebe i ograničenja svakog od pojedinačnih izvora struje. ispravljač.Pojašnjava termine: transformator. njegove prednosti i mane kao i mogučnosti Formativni ciljevi učenik opremi za zavarivanje Analizira osnovne zahtjeve za izvore napajanja za ručno elektrolučno zavarivanje Vrši poređenje svih izvora struje i uočava oblasti primjene različitih tipova izvora za napajanje Određuje prednosti i mane svih uređaja i prema tome planira mogućnost njihove primjene u određenim situacijama Vrši korekciju i podešavanje parametara režima zavarivanja. mijenja polaritet elektroda Zna da priključi polikabal za TIG zavarivanje na inverter za REL Analizira mogućnosti multifunkcionalnih Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - - - - - - - - 31 . odnosno osnovnu klasifikaciju izvora napajanja . prema standardima .Informativni ciljevi i sadržaji učenik ručnog elektrolučnog zavarivanja. kao i njihovu primjenu u različite svrhe Razlikuje vrste elektroda u zavisnosti od upotrebe Rukuje i upotrebljava invertere za zavarivanje.

Prepoznaje suštinu .Upoznaje multifunkcionalne uređaje za zavarivanje Uređaji za elektrolučno zavarivanje u zaštitnoj atmosferi . kao i toku rada njihovu osnovnu . .Vrši poređenje primjenjenih uređaja za MIGžičanih elektroda MAG zavarivanje kao i zaštitnog gasa .Upotreba projektora za demonstraciju opreme .Objašnjava invertere za zavarivanje (ograničenja i prednosti u upotrebi) .Razvija pozitivan .Poznaje podjelu i primjenjenog označavanje kako postupka u postupka zavisnosti od zavarivanja tako i upotrebljavanog dodatnog dodatnog materijala prema materijala kao i standardima zaštitnog gasa.Definiše pojam stav prema novim postupka MIG-MAGelektrolučnog saznanjima TIG zavarivanja.Uočava prednosti . .Demonstrira za MIG-MAG vještinu operativne zavarivanje.Zavarivačka radionica .Jača samosvjesnost podjelu svakog i samouvjerenost pojedinačnog .Definiše rad pretvarača i agregata.Definiše osnovne sastavne elemente . kao i mogućnosti i ograničenja njegove primjene. zavarivanja u kao i njihove bitne .Obrazlaže rad ispravljača za zavarivanje. zna 32 Preporuke za izvođenje nastave . zavarivanje .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik uređaja za primjene.Obrazlaže osnovne djelove uređaja i pribora za REL zavarivanje . .Navikava se da vrši zaštitnoj samokontrolu u karakteristike atmosferi.Objašnjava upotrebu elektronike kod aparata za zavarivanje .

Zavarivačka povezivanja teorije radionica i prakse .Objašnjava naizmjenične i sastavne djelove jednosmjerne aparata za TIG struje kod TIG zavarivanje zavarivanja .Planira i mogućnosti upotrebljava lična mehanizacije i zaštitna sredstva automatizacije zavarivanja Uređaji za elektrootporno zavarivanje .Shvata suštinsku vještinu upotrebe razliku navedenih izvora struje za TIG postupaka i zavarivanje primjenjuje i .Upotrebljava sve .Uviđa važnost .Definiše osnovne opredjeljuje se za vrste prenosa onaj za koji ocijeni dodatnog da će dati najviši materijala pri kvalitet u zavarivanju.Razlikuje sve gasove.Razvija osjećaj projektora za odgovornosti prema demonstraciju ispunjavanju radnih opreme 33 .Pravi razliku zavarivanja između .Nabraja sastavne .Vrši korekciju i djelove i opisuje podešavanje uređaje i pribor za parametara režima zavarivanje zavarivanja .Upotreba . upotrebe.Uočava suštinu elektrootpornog zavarivanja zavarivanja električnim otporom .Razlikuje postupke podjelu elektrootpornog elektrootpornog Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Nabraja zaštitne .Nabraja vrste dodatnih mogućnosti materijala.Analizira . zna primjene prednosti i naizmjenične i ograničenja svakog jednosmjerne od njih struje kod TIG .Upoznaje mogućnosti multifunkcionalne multifunkcionalnih uredjaje za uređaja za zavarivanje zavarivanje . zna uređaje za MIGnjihove osobine i MAG-TIG mogućnosti zavarivanje.Definiše pojam . zavisnosti od zahtjeva . .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik šta je mješač upotrebe samog gasova i izvora struje za mogućnosti MIG-MAG njegove upotrebe zavarivanje .Demonstrira .Objašnjava .Nabraja osnovnu .

sklopove i osigurače Formativni ciljevi učenik zavarivanja Vrši upoređenje svih postupaka zavarivanja sa električnim otporom Uočava suštinu spajanja metala električnim otporom Analizira uticaj režima zavarivanja na kvalitet dobijenog spoja Razlikuje upotrebu elektroda u zavisnosti od parametara rada Razlikuje uređaje za zavarivanje sa električnim otporom uz primjenu svih mjera tehničke zaštite Određuje parametre za tačkasto. kao i njihovu razliku u odnosu na druge postupke .Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja .Stiče samopouzdanost i sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave .Posjeta firmi sa zavarivačkom radionicom - - - - - 34 .Objašnjava šta je transformator kod ovih mašina kao i njegov značaj za ovo zavarivanje .Nabraja osnovne djelove klasičnog uređaja za zavarivanje električnim otporom. odnosno osnovne elemente tih uređaja . zna osnovni parametar električnog otpora i njegovog dejstva na metal . zna mogućnosti primjene u određenim oblastima .Navodi i razumije šta su elektrode za elektrootporno zavarivanje. zna sve komande i prekidače.Poznaje suštinu svakog pojedinačnog postupka.Navodi izvedbu konstrikcije uredjaja za zavarivanje električnim otporom .Zna da uključi.Definiše struju kod uređaja za zavarivanje. linijsko ili šavno zavarivanje - Socijalizacijski ciljevi učenik obaveza . isključi i podesi mašinu.

zna u zavisniosti od vrste plamena debljine materijala .Upotreba projektora za demonstraciju opreme .Planira i višenamjenski ključ upotrebljava lična za otvaranje zaštitna sredstva ventila 35 Socijalizacijski ciljevi učenik .Upotrebljava i acetilena.Razlikuje redukcioni ventil i redukcione ventile ventil za povratni (manometre).Vrši upoređivanje nedostatke.Razlikuje boce svrhu kiseonika i .Upotrebljava i primjenu boca za primjenjuje gasove kiseonik i redukcioni ventil za acetilen acetilen .Poznaje načine rukovanje prenošenja gorionikom sa toplote. kao i suštinu različite gasove.Zna primjenu manometra.Upoređuje . rukuje i upotrebe podešava različite vrste plamena. kao i primjenjuje opasnosti pri redukcioni ventil za njihovom kiseonik rukovanju. vrši . za udar.Navikava se na pouzdan rad . kao i različitih vrsta mogućnosti plamena.Zna da upotrijebi . zna pri rukovanju.Uočava značaj redukcionog ventila nepovratnog za boce.Usvaja načela zdravog života Preporuke za izvođenje nastave . poznaje ventil.Nabraja osnovne .Upoznaje se sa djelove aparature čitavim sistemom za gasno rezanje i kao i baterijama za zavarivanje gas .Navodi gorive korekciju plamena gasove i njihove .Razlikuje gorive .Samostalno planira i izvodi rad .Definiše pojam gasove i shvata gasnog rezanja i njihovu opasnost zavarivanja. njegove oznake prednosti i . njihovog rada zna njihov značaj i . kao i značaj suštinu gorivih njegove upotrebe gasova .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Uređaji za gasno zavarivanje .Objašnjava .Shvata redukcioni osobine. zna da ventila upotrijebi . zna šta je različitim diznama sagorijevanje.Uočava ograničenje praskanje u gasnog rezanja i gorioniku i povratni zavarivanja kao i udar plamena njegove prednosti . . zna .Zavarivačka radionica .

Demonstrira itd.Objašnjava zavarivanje.Analizira naknadno različitih šina obrađivanje metala (materijala) vara nakon AT .Poznaje znakove upozorenja za rad sa posudama pod pritiskom . zavarivanja AT brenerima.-Poznaje dodatnu zavarivanja opremu za AT .Razlikuje moguću .Posjeta zavarivačkoj radionici Željeznice Crne Gore . livnim postupak pripreme loncima.Poznaje pripremu za AT karakteristike pri zavarivanje AT zavarivanju .Upotreba projektora za demonstraciju opreme i praktičnog zavarivanja na terenu .Obrazlaže upotrebu baterija za gasno rezanje i zavarivanje.Demonstrira bezbjedno rukovanje i skladištenje boca za gasove pod pritiskom Uređaji za aluminotermijsko zavarivanje .Analizira zavarivanja kompletnu .Rukuje sa opremu za kompletnim zavarivanje materijalom za . kao i velikih rezervoara. postupkom posudama za šljaku . zna šta je razvod gorivih plinova .Nabraja materijal i .Upoređuje zavarivanje specifičnosti kod siječenja i predgrijavanja sa acetilenom / kiseonikom ili kiseonik / benzin .Prepoznaje greške kod AT zavarivanja. 36 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Povezuje uzroke i posledice .Definiše pojam prednost AT aluminotermijskog zavarivanja u zavarivanja kao i odnosu na druge mogućnosti postupke za njegove primjene zavarivanje šina .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik . postupak AT .Razvija osjećaj za uključivanje u timski rad .

Razvija osjećaj odgovornosti u ispunjavanju radnih obvaveza . spajanje postupak i oprema) .CD sa odgovarajućim materijalima . pritisak i alat za parametri.Prepoznaje i određuje djelove koje spaja i vrste Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Upoznaje.CD sa odgovarajućim materijalima .Prezentacija sa diskusijom .Razlikuje metale .Zna mogućnosti kod kojih se njegove primjene primjenjuje a kod .Prezentacija sa diskusijom 37 .Razvija osjećaj odgovornosti .Navikava se na tačnost .Razvija pravilan odnos prema zanimanju .Uređaj i njegove .Uočava da se obavlja koristi kod kružnog .Određuje potrebnu opremu Frikciono zavarivanje .Prezentacija sa diskusijom . objašnjava i osnovni princip definiše: ultrazvučnog .Analizira sastavne djelove nastajanje toplote .Navikava se na pridržavanje propisa i normativa .Interpretira osnovni princip objašnjava osnovni zavarivanja na princip zavarivanja hladno na hladno .Metode primjene .CD sa odgovarajućim materijalima .Potreban pritisak i kojeg daje najbolje alat za spajanje rezultate .Shvata kako se .Upotrebljava kalupe za hladno zavarivanje .U kom se stanju .Faze procesa zavarivanja Ultrazvučno zavarivanje .Zna.Interpretira faze .Kako se ostvaruje poprečnog presjeka kontakt djelova .Rukuje i (tačkasto i šavno) interpretira uređaj .Potrebnu opremu .Određuje i planira način izvođenja . alati.učenik uočava njihove uzroke i posljedice Uređaji za hladno zavarivanje .Zna.Razlikuje metode .Osnovni princip zavarivanja . objašnjava i ostvaruje kontakt definiše: djelova .Određuje potreban (materijali.Interpretira .Navikava se na red i urednost .Primjenu primjene .Djelove koje spaja i njegove sastavne (oblik i vrste djelove materijala) . opisuje i .Na koji način se procesa obavlja postupak spajanja .

Proces spajanja Formativni ciljevi učenik materijala . objašnjava i interpretira definiše: osnovni princip .Prezentacija sa diskusijom .Uočava i razlikuje sastavne djelove uređaj i njegove .Određuje primjenu livačkog zavarivanja .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Interpretira efekat njegove faze “dubokog .Prednosti i zavarivanja” i nedostaci ovog razlikuje njegove postupka faze . objašnjava i definiše: .Prezentacija sa diskusijom .Analizira i .Interpretira proces spajanja Zavarivanjem elektronskim snopom .Analizira i određuje debljinu i postavljanje komada koji se spajaju u početni položaj .Pripremanje ivice u zavisnosti od debljine spoja .Razvija moć zapažanja . objašnjava i interpretira definiše: osnovni princip .Shvata generisanje .CD sa odgovarajućim materijalima .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .Razvija osjećaj odgovornosti .Efekat “dubokog sastavne djelove zavarivanja” i .CD sa odgovarajućim materijalima .Upoređuje prednosti i nedostatke postupka Zavarivanje laserom i plazmom .Gdje se .Osnovni princip .Određuje gdje se .CD sa odgovarajućim materijalima .Određuje hemijski sastav osnovnog i rastopljenog metala .Zna.Osnovni princip .Analizira i .Uočava važnost nauke u svakodnevnom životu .Određuje primjenu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Uređaj i njegove .Osnovni princip zavarivanja zavarivanja laserom laserom .Interpretira osnovni princip .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Zavarivanje livačko .Zna.Gdje se koristi .Generisanje toplote toplote .Razvija pozitivan stav prema zdravlju .Prezentacija sa diskusijom .Dobijanje toplote toplote .Analizira dobijanje .Određuje gdje se primjenjuje primjenjuje .Gdje se primjenjuje i na primjenjuje i na koje materijale koje materijale 38 .Zna.Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Razvija osjećaj odgovornosti .

Miodrag V Bulatović.Milenko Rakin. 1981. Beograd 1985.2.Zavarivanje i srodni postupci.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Paraćin 1995. Tehnološko-metalurški osnovi zavarivanja.Gdje se primjenjuje .Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja plazmom .Shvata generisanje toplote .Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 1998 .Bogoljub Bajić.Uređaj i njegove sastavne djelove . Vukčević.osnovni princip zavarivanja plazmom .Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena: grafoskom. .Beograd. Darko Bajić Priručnik: Suština i tehnika postupaka električnog zavarivanja topljenje metala i njihovih legura. .Upoređuje prednosti i nedostatke postupka .V. .”V. uzorcima različitih materijala. “ Montavar metalna nova” d. Uvod u proizvodne tehnoligije II.Uočava i razlikuje uređaj i njegove sastavne djelove .Uočava i određuje opremu za zavarivanje plazmom Socijalizacijski ciljevi učenik .Oprema za zavarivanje Formativni ciljevi učenik .Prednosti i nedostatke postupka .Karadžić”. RAD. Dragoljub Zlatanović.4.Prednosti i nedostatke u odnosu na TIG postupak . M. Tehnologija rada elektrozavarivača za mašinske škole.D. Beograd 1981 . lemljenja i lijepljenja.E.3. CID Podgorica 1996 .Milorad Teslić.Milan M.o. . Lendava.d.d. “ Bajić – GBB ” o. Novinsko-izdavačka radna organizacija tehnička knjiga.Majstorović. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Sokolova. Podgorica 2005 .A.Jovanović. Okvirni spisak literature i drugih izvora .o.Milenko Rakin Zavarivanje i srodni postupci.“ Varstroj ” d.Određuje gdje se primjenjuje .NIRO “Tehnička knjiga”. Inženjersko tehnički priručnik”Zavarivanje”1. 6. Maribor.Navikava se na red i urednost Preporuke za izvođenje nastave 5. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo 1998 .d. računarom sa multimedijskim paketom softverom za prikaz metoda zavarivanja 39 .Upoređuje prednosti i nedostatke u odnosu na TIG postupak . Beograd 1979.”Naučna knjiga”.Vještina i tehnologija zavarivanja.Omer Pašić. IP Zavarivanje“ Svjetlost ” d. .Smith.

Profesor Mašinstva. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Uređaji za MIG_MAG.Praktična nastava . Povezanost predmeta Znanja . Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Uređaji za zavarivanje . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 10. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Prelazna ocjena na kraju školske godine.Uređaji za elektrootporno zavarivanje .7.Oprema i uređaji za zavarivanje . 9. ispravljač.rotacioni pretvarač. 8.U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju usmeni odgovori učenika.Diplomirani mašinski inženjer.Uređaji za zavarivanje Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .Tehnologija .TIG zavarivanje .Uređaji i oprema za gasno zavarivanje .Oprema (transformator. .Uređaji i oprema za aluminotermijsko zavarivanje 40 . invertor .agregat. Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda.

1.Razviti preduzetničke sposobnosti. . .Osposobiti se za rad u timu.4. Opšti ciljevi nastave Kroz nastavu predmeta učenik će: .2. .Steći osnovna znanja i vještine za osnivanje i vođenje privrednog društva. 41 .Steći osnovna znanja o izradi biznis plana. . PREDUZETNIŠTVO 1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava Ukupno 33 33 33 33 3.Steći osnovna znanja o razvoju biznis ideje. . Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO 2.Razvijati sposobnost komunikacije i rad na računaru.

Izvodi zaključke o potencijalnim kupcima/korisnicim a usluga .Razvija analitičko vrste djelatnosti mišljenje .Poželjno je učenicima ukazati na primjere uspješnih preduzetnika .Upoznaje pojam kvalitet poslovne biznis ideja ideje u skladu sa .Kroz primjere .Izvodi zaključke o preciznost potencijalnoj konkurenciji . komunikativnost.Razlikuje pojmove Elementi biznis marljivost i vizija. plana preciznost strategija .Izrađuje plan neophodnost očuvanja životne očuvanja životne sredine za sredine konkretno privredno društvo 42 Preporuke za izvođenje nastave .Razvija kreativnost . npr.Opisuje nastanak postulatima postizanja biznis ideje tržišnog poslovanja kompromisa .Opisuje pojam .Primjena tehnika za unapređenje razmišljanja.Uočava važnost strategija. misija.Uviđa važnost biznis plan izrade biznis plana u kontekstu obezbjeđivanja pordške kako .Razvija (investitora.Razvija sposobnost .Upoznaje pojmove obrazlaže ciljeve vizija.Razvija marljivost i . privrednog društva . ciljevi očuvanja zdrave . kreditora) efikasnost u radu.Nabraja moguće . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Biznis ideja i biznis plan .Kroz primjere .Pripremiti integralnu cjelinu od elemenata biznis plana . .Organizovati gostovanje predstavnika realnog privrednog društva .Objašnjava .Kroz primjere životne sredine istraživanja tržišta obrazlaže postupak istraživanja tržišta na novom primjeru .Kao model može da posluži biznis plan realnog privrednog društva .4.Opisuje elemente obrazlaže elemente finansijskog plana finansijskog plana privrednog društva privrednog društva . eksperiment Šest šešira .Suočavajući Biznis ideja argumente kritički procjenjuje .Upoznaje postupak .Razvija unutar samog odgovornost u radu privrednog društva tako i od strane eksternih partnera . misija.Nabraja i opredjeljuje se za poslovnu ideju .

.Uočava važnost Poslovni kodeks poštovanja preduzeća poslovnog kodeksa .Upoznaje elemente i značaj oblikovanja vizuelnog identiteta privrednog društva .Upoznaje postupak privrednog društva registracije privrednog društva .Oblikuje dinamiku realizacije biznis plana .Popunjava Otvaranje računa formulare za kod poslovne banke otvaranje računa .Opisuje moguće pečata i štambilja oblike organizovanja privrednog društva .Kritički procjenjuje slabosti sačinjenog biznis plana Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Osnivanje preduzeća .Nabraja elemente poslovnog kodeksa privrednog društva .Nabraja moguća propisima i rješenja za ime poštujući principe privrednog društva jednostavnosti i jedinstvenosti .Razvija logičko mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje .Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke .Sprovodi aktivnosti na pribavljanju .Izrada organograma privrednog društva 43 .Kroz diskusiju donose odluku .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika vježbe: .Opredjeljuje se za Ime privrednog ime privrednog društva društva u skladu sa .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Upoznaje pojam privrednog društva poslovni kodeks za njegov uspješan privrednog društva rad .Oblikuje vizuelni Vizuelni identitet identitet privrednog društva privrednog društva .Popunjava Registracija formulare za privrednog društva registraciju .Opisuje postupak kod poslovne banke otvaranja računa kod poslovne banke .Rezimira biznis plan .Približava se struci kroz praktičan rad .Prezentuje biznis plan Formativni ciljevi učenik .Rad u grupama: učenici predlažu moguća rješenja a nakon toga.

Upoznaje postupak obaveza i naplate plaćanja dospjelih dospjelih obaveza i naplate potraživanja dospjelih potraživanja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Obavlja poslove plaćanja dospjelih .Pronalazi sličnosti i .Izrada reklamnog materijala 5. 2004.Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta. dokumentacije račun i ostala koja prati poslove dokumenta iz nabavke i prodaje oblasti poslova nabavke i prodaje .Popunjava prijavu zasnivanja radnog o slobodnom odnosa u radnom mjestu privrednom društvu . . .Upoznaje zanimanje kroz praktičan rad . Ekonomski fakultet u Podgorici.Opisuje način poreza i doprinosa obračuna poreza i .Šalje.Upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon. 44 .Upoznaje različite razlike u nivoima nivoe upravljanja upravljanja privrednim privrednim društvom društvom .: Preduzetništvo i biznis.Obavlja usmenu i aktivnosti u okviru pisanu službe opštih komunikaciju poslova unutar privrednog društva i sa eksternim partnerima .Razvija analitičko mišljenje . elemente predračun.Kroz primjere .Upoznaje postupak .: Osnovi ekonomije za prvi razred. programe za elektronsku komunikaci-ju vježbe: .Izrađuje ponudu.. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd.Kao model može da posluži konkurs za prijem u radni odnos objavljen u dnevnoj štampi . štampač) .Stiče radne navike . fotokopir aparat.Podstiče razvoj odgovornosti . fax.Pronalazi sličnosti i Organizaciona razlike između struktura privrednog različitih tipova društva organizacionih .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik . skener. slika.Bogdanović D. Ivanišević G.Vukotić V. .Nabraja i opisuje .Opisuje postupak obrazlaže način obračuna zarada obračuna zarada. upit.Obavlja doprinosa blagajničke poslove . 1996.Upoznaje blagajničke poslove . Okvirni spisak literature i drugih izvora . prima i raspoređuje poštu i druge službene materijale .Upoznaje vrste i porudžbenicu.Upoznaje tipove struktura organizacione privrednog društva strukture privrednog društva Poslovanje privrednog društva .

2004. Ocjenjuje se razumijevanje i zainteresovanost učenika za rad. 1997. .Prelazna ocjena na kraju školske godine. Beograd. 6.. tačnost.. štampač i fotokopir aparat.Korišćenje računarskih Izrada reklamnog materijala programa kao vida komuniciranja Znanja 45 . eseji. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih ocjena u klasifikacionom periodu.Rajović R. . . 10.: Osnovi ekonomije za drugi razred. Pavlović M. fax. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd.rad na vježbama (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). 9. .: Osnovi prava za prvi razred. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . domaći zadaci).. Medojević B.usmeni odgovori (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 2005. .Informacije u tekstualnom identiteta privrednog društva vidu .Informatika Oblikovanje vizuelnog .: Poslovna i službena korespondencija za prvi razred. urednost. . 2004..Internet Održavanje internet sajta . Povezanost predmeta Povezanost sa predmetom Predmet Znanja . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .pisani radovi učenika (testovi. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. skener.Multimedijalno Usmena i pisana predstavljanje informacija komunikacija . preciznost.Dragišić D.Kako započeti sopstveni biznis – Hauard Potit – CID Podgorica. 8. 7.Manojlović J. Ignjatović S. 2004. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika Provjeravaju se i ocjenjuju: . Ilić B..Publikacija Moj biznis – Montenegro Biznis Alijansa Podgorica.Visoka stručna sprema – diplomirani ekonomista. kreativnost i slično. Opšta ocjena na kraju godine izvodi se iz zaključnih ocjena u pojedinim klasifikacionim periodima.Učionica sa najmanje pet računara snabdjevenih adekvatnom programskom opremom. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. telefon.

1.3. PRAKTIČNA NASTAVA 1. Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava 360 432 660 1452 Ukupno 360 432 660 1452

Praksa - odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika u I razredu Odjeljenje se dijeli u grupe do 12 učenika u II razredu Odjeljenje se dijeli u grupe do 8 učenika u III razredu 3. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici: - Razvijaju smisao za organizovan rad, tačnost, sistematičnost i urednost; - Usvajaju osnovna znanja o tehnološkim postupcima obrade materijala i izrade djelova; - Usvajaju osnovna znanja o zavarivanju i njihov značaj za život; - Ovladavaju stručnom terminologijom, neophodnom za komunikaciju u struci; - Razvijaju odgovornost odnosa prema sredstvima za rad, racionalno korišćenje sredstava, materijala i energije; - Razvijaju intelektualne sposobnosti za samostalan rad-planiranje , izvođenje i kontrolu rada; - Upoznavaju se sa principom rada uređaja i postrojenja, neophodnog za kvalitetno obavljanje radnih zadataka; - Upoznavaju se sa potrebnim materijalima i njihovim osobinama; - Upoznavaju se sa projektnom dokumentacijom; - Osposobljavaju se za izvođenje osnovnih postupaka rel zavarivanja, mag; mig i tig postupaka zavarivanja, gasnog zavarivanja, rezanja i navarivanja; - Osposobljavaju se za izvođenje lemljenja; - Stiču osnovna znanja iz kontrole zavarenih spojeva i otklanjanja nastalih grešaka; - Razvijaju navike koje doprinose unapređenju i zaštiti prirode, životne i radne sredine;

46

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod - Stiče radne navike - Upoznaje radionicu - Za konkretne zadate situacije i radna mjesta opasnosti na - Upoznaje se sa radnom mjestu - Razvija osjećaj radnom i predlaže mjere i odgovornosti, tehnološkom sredstva zaštite saradnje, očuvanja disciplinom na zdravlja i okoline, radnom mjestu i urednosti, tačnosti, njegovim preciznosti prema održavanjem radnom mjestu i - Navodi osnovne zanimanju uzroke povreda na radu, objašnjava pojam zamora i ulogu odmora, važnost osvjetljenje i mikroklime u radnim prostorijama - Nabraja i objašnjava: - mjere i sredstva zaštite od električne struje - mjere i sredstva zaštite od električnog luka - mjere i sredstva zaštite od mehaničkih povreda - uzroke i sredstva zaštite u različitim uslovima izvođenja zavarivanja (zatvoren prostor, otvoren prostor, zavarivanje pod vodom, zavarivanja na visini ...) - pružanje prve pomoći Mjerenje i kontrolisanje - Jača - Mjeri dužine - Definiše pojam samouvjerenost i radioničkim mjerenja pouzdanost u radu lenjirima, metrima - Definiše pojam i pantljikom kontrolisanja - Pomoću šestara - Navodi alate za
47

Preporuke za izvođenje nastave - Učenici se upoznaju sa načinom pisanja dnevnika praktične nastave - Svaki učenik samostalno vodi dnevnik - Dnevnik se ovjerava na kraju školske godine - Učenik je dužan da čuva dnevnik praktične nastave iz svih razreda, jer se ovjereni dnevnici prilažu uz prijavu na završni ispit i predstavljaju uslov za pristupanje ispitu

vježbe: - Mjerenje dužina pomoću pomičnog - mjerila sa nonijusom,

učenik različitih vrsta prenosi mjere sa radnog predmeta na alat i obrnuto - Mjeri dužine - univerzalnim mjerilom sa nonijusom - Mjeri mikrometrima za spoljno i unutrašnje mjerenje i za mjerenje dužina - Ispituje pravilnost obrtanja vratila, paralelnost površina komparatorom - Bira i pravilno kontroliše tolerancijskim mjerilima - Kontroliše uglove kontrolnicima - Kontroliše površine lenjirima i libelama - Čisti i održava radno mjesto alat i pribor Pribor za stezanje i pridržavanje - Postavlja radni - Upoznaje se sa predmet u pribor priborom za za stezanje stezanje i - Steže radni pridržavanje predmet - Navodi pravila mehaničkim stezanja priborom (steznom - Navodi i objašnjava glavom, pravila održavanja mengelama, i čuvanja pribora šapama, za stezanje i ekscentrima, pridržavanje oprugama) - Pridržava radne predmete različitim priborima za pridržavanje (glave, vratila, ključevi) - Rastavlja, čisti,

Informativni ciljevi i sadržaji učenik mjerenje dužina i uglova i objašnjava princip rada sa njima

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - mikrometrima za spoljno i unutrašnje mjerenje - Mjerenje i kontrolisanje uglova pomoću ugaonika, uglomjera, šablona - Kontrola zazora i zaobljenja Pribor, uređaji, materijal: - cijevi,limovi,profil, mašinski elementi, pomično mjerilo, mikrometar, granična mjerila, komparator, ugaonik, uglomjer, libela, šabloni, kontrolnici zaobljenja

- Prepoznaje probleme i doprinosi nalaženju rješenja

vježbe: - Stezanje i pridržavanje radnih komada različitih geometrijskih oblika i dimenzija Alat,pribor, materijal: - Cijevi, limovi, profili, radni komadi različitih geometrijskih oblika i dimenzija, stezne glave, mengele, stezne šape, stezne čaure, ekscentar, opruge

48

bojom.Bazira radni . materijal: .Turpijanje sa različitim oblicima i nasjecima turpija Alat.Nabraja vrste .radni predmet prizmatičnog oblika.Stiče osjećaj ose predmeta i preciznosti u radu prenosi mjere na radni predmet. prenosi elemente sa crteža u datoj razmjeri na pripremak . pribor.Pridržava se mjera zaštite na radu Odsijecanje materijala .Bira sjekač . cijevi.Čisti i održava radno mjesto alat i pribor . profila i drugih materijala . kvaliteta obrade vrste i finoću koji je zadat na nasjeka radioničkom crtežu . šestari.Održava alat. mengele.Bira turpiju u .Ocrtavanje i obilježavanje na limovina i na profilima Potreban materijal alat. pribor: .Objašnjava pojam saradnju predmet i priprema ocrtavanja i površine za obilježavanja na ocrtavanje metalu i njegovu . visinomjeri. crta krugove i nanosi jednake podjeljke.Navodi vrste zavisnosti od turpija.Određuje pravilnu pravilnim držanjem visinu stege tijela pri obradi . igle za ocrtavanje.Upoznaje se sa . obilježava slovima. ugaonici vježba: . magnetna prizma.učenik podmazuje i sastavlja pribor za stezanje .Objašnjava način turpijanjem rada sa turpijama .Razvija osjećaj za Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: . turpije različitih vrsta vježbe: 49 .Obrađuje površine .Pridržava se pravila zaštite na radu Turpijanje . lenjiri. crta obilježavanje na paralelne linije i metalu i linije paralelne ili objašnjava način upravne sa ili na rada sa njima . šabloni za crtanje.Pospješuje . profili.-Navodi alate za obilježava zadate ocrtavanje i centre rupa. pribor za ocrtavanje i obilježavanje .Limovi. oblik zuba.Koristeći različite primjenu alate crta i .Pridržava se mjera zaštite na radu Ocrtavanje i obilježavanje limova. obilježivači. brojevima.

mašinske testere vježbe: .pribor.Zabušivači. pribor za stezanje. cijevi.Ručno urezuje i narezuje navoje .Razumije pojam režima rezanja . pribor.Odsijecanje profila testerama .Navikava se na red . burgije.Urezuje navoje na potrebi bušilici sistematičnosti u .Sječenje sjekačima Alat. materijal: .Pridržava se mjera zaštite .Uočava uticaj radu sredstava za podmazivanje na kvalitet navoja .Bira alate u zavisnosti od zahtjeva na crtežu .Čisti i održava radno mjesto alat i pribor . limovi.Nabraja alate i mašine za bušenje . profili.Nabraja vrste. limovi Rezanje navoja . cijevi. razvrtači. pribor. način rada i pravila rukovanja . način rada i pravila rukovanja Formativni ciljevi Bušenje.Čisti i održava radno mjesto alat i pribor Socijalizacijski ciljevi učenik tačnost Preporuke za izvođenje nastave . sjekači.Informativni ciljevi i sadržaji učenik sjekača i objašnjava pravila rukovanja sjekačem .Razvija osjećaj otvore na sigurnosti i limovima. mesingani.Limovi. keramički) . ručne makaze.Navikava se na materijala racionalno i . uslove primjene. materijal: . profili. pribor za stezanje 50 .Alat. ručne testere. bakarni. mašinama plastični.Uvježbava rad pažljivo izvođenje sjekačem u pojedinih radnih položenom i zadataka strmom položaju .Rezanje navoja ručno i na bušilici .Bušenje.Siječe šipkasti i zaštitu pri radu na materijal (čelični.Ureznici. preciznosti pri radu cilindričnim.Čisti i održava mašine.Sječenje lima makazama . materijal: . nareznici.Reže tanke predmete testerom . proširuje i razvrće . mašinske makaze. načine i alate za rezanje navoja vježbe: .Stiče osjećaj o . alat i pribor .Zabušuje.Objašnjava način rada na bušilicama sa alatima za bušenje. prizmatičnim radnim predmetima .Nabraja vrste testera.Siječe limove ručnim i mašinskim makazama . upuštanje i razvrtanje . upuštanje i razvrtanje rupa i otvora različitih dimenzija Alata.Navodi vrste makaza. proširivači.Reže materijal ručnom i mašinskom testerom . buši.Navodi pravila pri bušenju učenik odgovarajuće geometrije u zavisnosti od .Pridržava se mjera zaštite na radu razvrtanje . upuštanje i .

Objašnjava postupke rada pri brušenju vježbe: .Površinska zaštita metalnih površina premazima Alat. metalni pripremci Površinska zaštita . boje.Pridržava se mjera zaštite na radu . reže navoje) .Stiče osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu vježbe: . cijevi. profili.Izrađuje jednostavnije predmete glodanjem na univerzalnoj glodalici (ravna površine.Alat.Održava radno mjesto .Izrađuje jednostavnije predmete struganjem na univerzalnom strugu (struže cilindre i konuse.Objašnjava procese kod korozije .Površinski zaštićuje površine: uljima i mastima.Objašnjava postupke rada pri rezanju .Uočava vrste strugarskih operacija .Nabraja vrste mašina i alate za obradu brušenjem . . ulja. žljebova . masti. metalni pripremci Glodanje . premazima od boja i lakova.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Struganje .) .Strugarski noževi. hartijom za zaštitu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .pribor. pribor.. brusilice ručne i mašinske.Alat..Navodi uzroke korozije .Glodanje ravnih površina.Pridržava se mjera zaštite na radu .Pridržava se mjera zaštite na radu . standarda u radu materijal: . izrađuje žljebove. pribor.Razvija osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu vježbe: .Održava radno mjesto .Razvija osjećaj .Metalni limovi.Struganje jednostavnih oblika na univerzalnom strugu .Obrađuje jednostavnije predmete brušenjem (ručnom i mašinskom brusilicom) .Koristi sredstva zaštite na radu .Izvodi osnovne odgovornosti prema operacije brušenja potrebi pridržavanja Alat.pribor.Glodala.Nabraja vrste mašina i alate za obradu glodanjem. 51 . prevlakama od plastičnih masa. materijal: .Navodi vrste mašina i alate za struganje . prevlakama od metalnih masa koji ne oksidiraju.Brusevi. metalni pripremci Brušenje .Razvija pravilan odnos prema očuvanju materijalnih dobara vježbe: .Objašnjava postupke rada pri rezanju Formativni ciljevi učenik . materijal: . materijal: .Održava radno mjesto .Poznaje procese nanošenja hemijskih prevlaka na čeliku i lakim metalima .

Pridržava se mjera zaštite na radu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave lakovi. zakovice raznih oblika.Priprema materijala za zavarivanje . izvlačenje i razvlačenje limova .Metalni limovi.Žice za zavarivanje 52 .Razvija samopouzdanje vježba: .Uočava karakteristike i ocjenjuje kvalitet metalnih zaštitnih prevlaka .Ispravlja profile i žice .Razvija logično mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje vježbe: . previjanja i plastičnog oblikovanja limova .Razdvajanje zakovanih spojeva Alat. porubljivanja.Održava radno mjesto .čelične oploštene elektrode za REL zavarivanje .Objašnjava postupak zakivanja .Ispravljanje profila i žica Alat. profili. oblikači. prese.Metalni limovi.Spaja limove hladnim i toplim postupkom zakivanja . savijanje.Održava radno mjesto .Nabraja vrste zakivanja i zakovica .Spajanje limova hladnim i toplim zakivanjem . čekići.Pridržava se mjera zaštite na radu . pribor.Razdvaja zakovane spojeve . profili.Ravno savija ivice limova .Savija limove i cijevi u hladnom i toplom stanju . hartija za zaštitu Obrada limova . mašine za savijanje.Poznaje funkciju i postupke ravnanja.Ravna limove .ručne i mašinske Zakivanje . cijevi.Pridržava se mjera zaštite na radu .Ručno plastično oblikuje limove izvlači ih i razvlači . materijal: . pribor.Ravnanje. materijal: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik od korozije i na druge načine .Prepoznaje dodatne materijale za zavarivanje: . savijanja.Održava radno mjesto .Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje pojedinih zadataka vježbe: . podmetači i sjekači Uvod u zavarivanje .Navodi standarde tehničkotehnološke dokumentacije I propise iz oblasti zavarivanja . cijevi.

plan i tok zavarivanja.Navikava se na red i zaštitu pri radu na mašinama vježbe: . vrste šavova i tok zavarivanja Razlikuje vrste šavova koji su prikazani na crtežu Prepoznaje oznake vara na crtežuosnovne i dopunske oznake Uočava razlike u obliku površine vara (ravna. .Objašnjava varilačke crteže .radna lista 53 . brusevi. turpije.Razlikuje materijale i njihovu zavarljivost .sklopni crtež. ispupčena i izdubljena) Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .tehnički uslovi namjene kontrole proizvoda i detalja .pribor.Zna šta je šav Formativni ciljevi učenik pod zaštitom praška Žice i šipke za zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma Razlikuje zavareni spoj.Objašnjava obilježavanje i prikazivanje vara na crtežu - . makaze.Razvija kritičko razumijevanje odnosa tehnike.operacijska lista .električne instalacije.Čitanje tehnološke dokumentacije . .Opisuje tehnike zavarivanja metala i postupke zavarivanja .Metalni limovi. zavar i navar.Poznaje izvore opasnosti: . elektrode za žljebljenje - . zaštitnu . prirode i društva .pribor.boce za gasove (opasnost od gasova).Analizira tehničku dokumentaciju: . materijal: . . .Navodi vrste materijala za zavarivanje .radionički crtež.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Koristi sredstva lične zaštite na radu: zaštitno odijelo.instrukcijski list .Navodi sredstva zaštite na radu .zračenje pri zavarivanju .Tehnološka dokumentacija: .Stiče osjećaj lične odgovornosti prema čuvanju i održavanju opreme - .opasnost od požara .Navodi izvore opasnosti kod zavarivanja i zaštitu . oblik zavarenih spojeva.Alat.Alat. materijal: .

elektrode za žljebljenje.raspoznavanje uređaja za zavarivanje i princip njihovog rada 54 . kapu. potkoljenice.Objašnjava pripremu radnog mjesta Formativni ciljevi učenik kecelju.Nabraja i objašnjava - .Koristi stručni jezik - vježbe: . maske. stezaljkama Koristi radni sto. bušilice. držačem elektrode. pomoćne uređaje (šablone za sastavljanje -po potrebi) Koristi pomoćni alat i pribor (čekić za skidanje troske.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . čelične žigove. turpije. naočare sa zaštitnim staklom Rukuje izvorom struje zavarivanja sa kablovima. brusilice.Objašnjava rad aparatima za zavarivanje .Objašnjava pripremu materijala za zavarivanje - Navodi alat i pribor za elektrolučno zavarivanje . šablone. čizme ili cipele. rukavice i nadlaktice.slova i brojeve) Koristi prenosnu sušaru Koristi zaštitna sredstva okoline (paravane) i sistem za odsisavanje gasova Priprema materijal za zavarivanje i koristi : makaze( ručne ili mašinske ). aparat za gasno rezanje mjerne i kontrolne alate Raspoznaje aparate i karakteristike aparata za zavarivanje rukuje aparatima za zavarivanje uspostavlja i vodi električni luk Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - .

čita instrukcijski list i koristi uputstva data u njemu .Prepoznaje : .Nabraja postupke elektrolučnog zavarivanja 55 .Otvorenim lukom (ugljenom elektrodom.Zavarivanje elektronskim snopom. . .Zavarivanje pod troskom.Aluminotermijsko zavarivanje. .operacijska lista .čita operacijsku listu i upravlja se prema njoj .zavarivanje trenjem.čita radnu listu i popunjava je .Zavarivanje livenjem.kovačko zavarivanje.Nabraja osnovne postupke zavarivanja: .Koristi tehnološku dokumentaciju . .WPAR (uvjerenje o kvalifikaciji tehnologije zavarivanja) .topljenjem Formativni ciljevi učenik .radna lista .WPS(specifikacija tehnologije zavarivanja) .Prepoznaje . . .Razlikuje postupke elektrolučnog zavarivanja : .Zavarivanje laserom .pritiskom i . . . .postupke zavarivanja topljenjem: .instrukcijski list .Informativni ciljevi i sadržaji učenik tehnološku dokumentaciju : . punjenom žicom i obloženom elektrodom). .Zavarivanje plazmom.Zatvorenim lukom (pod praškom i rotirajućim lukom).Zaštiti gasova (u Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Elektrolučno zavarivanje.difuziono zavarivanje .

Objašnjava princip transformatora.Objašnjava princip transformatorima i rada pretvarača zna vrijednost (generatora i napona radnog i agregata) praznog hoda .Alat.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Razlikuje djelove .Izvodi zavar sa ili položaja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uviđa vezu između teorije i prakse Jača samouvjerenost i pouzdanost u radu vježbe : .u zaštiti CO2 gasa ili u zaštiti gasnih smeša) .Vođenje elektrode strane (u zavisnosti od . rukuje ispravljačem .Uspostavljanje i održavanje električnog luka . .Objašnjava princip aparata rada invertera . dodatni materijal.Razlikuje djelove pretvarača (pokretne i nepokretne) i rukuje pretvaračem .pribor. .Objašnjava : zavarivanja sa .Razlikuje djelove ispravljača.Nabraja parametre .Određuje potrebu materijala za izvođenje .Objašnjava vrste podešava elektroda za parametre (jačinu zavarivanje: struje.netopljivom ili topljivom elektrodom.Uspostavlja i zavarivanja u održava zavarivački odnosu na poznati luk sastav osnovnog .Objašnjava princip rada transformatora Formativni ciljevi učenik zaštiti inertnog gasa.materij al: limovi.nabraja vrste brzinu zavarivanja i elektroda: nagib elektrode) . stege 56 . rada ispravljača rukuje .ugljene (za zavarivanja u sječenje).Početak zavara jedne ili dvije .Odabira elektrodu i .Razlikuje izvedbe invertera i rukuje njima Uspostavljanje i održavanje zavarivačkog luka . metalne zavisnosti od vrste (gole. napon.Opisuje uređaje za REL zavarivanje . sa oblogom i osnovnog punjene) materijala i .Navodi oznake njegove debljine i elektrode po položaja standardu zavarivanja .u zaštiti aktivnog gasa.

korjen.lice zavara - - - - - - 57 .Izvođenje pravilnog nastavka . stege - .Alat. napona i struje zavarivanja Izvodi lice zavara u zavisnosti od potrebe izgleda zavara Koristi sredstva zaštite pri radu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe : . . . horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju Određuje ugao vođenja elektrode u zavisnosti od položaja i tipa spoja i širine žljeba Vrši popunu završnog kratera Vrši pripremu za zavarivanje Određuje izvođenje korjena vara u zavisnosti od debljine osnovnog materijala Prepoznaje tehniku vođenja elektrode Određuje brzinu zavarivanja. dodatni materijal. vertikalnom. pribor.uvar. nagib elektrode Vrši čišćenje korjenskog zavara (četkom. ugaone zavare Izvodi zavarivanja u horizontalnom. preklopne.Početak zavara. sučeone. materijal: limovi.Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja) . vođenje elektrode i završetak zavara .Završetak zavara Formativni ciljevi učenik bez dodatnog materijala Izvodi rubne.Objašnjava osnovne elemente zavara: . čekićem ili brusilicom) Izvodi uvar u zavisnosti od debljine osnovnog materijala.

Uređaj za zavarivanje.Koristi sredstva zaštite na radu . nadglavni položaj.Alat. limovi.Koristi sredstva zaštite na radu .Uređaj za zavarivanje. lijevom i desnom rukom) .Demonstrira REL zavarivanje sučeonih zavara tankih i debelih limova u svim položajima Formativni ciljevi učenik .Priprema materijale za zavarivanje .Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja .Vrši pripremu Socijalizacijski ciljevi učenik .pribor i materijal: .Alat.Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna.Razvija samostalnost. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan. lijevom i desnom rukom) .Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje . dodatni materijal.Vrši kontrolu zavarenog spoja . pribor za stezanje .Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje .Razvija sposobnost 58 .pribor i materijal: .Vrši kontrolu zavarenog spoja . vertikalnoj. limovi.Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja .Uočava razlike u zavarivanju i horizontalnoj. nadglavni položaj. pribor za stezanje vježbe: .Demonstrira izvođenje provara REL postupkom kod zavarivanja sučeonih zavara "V" "X" i "K" u svim položajima i popunu vara .Vrši vođenje elektrode (za izradu korjena vara i njegovu popunu) . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan.Uviđa važnost očuvanja kaliteta vježbe: .Vrši pripremu materijala za zavarivanje debelih limova ( izrada "V" "X" i "K" vara) .Razlikuje postupke zavarivanja tankih limova sa jedne ili obje strane . dodatni materijal.Demonstrira .Vrši vođenje elektrode (za izradu korijena vara i njegovu popunu) .Zavarivanje debelih limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna. horizontalnovertikalnoj ravni i u nadglavnom položaju .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik . odgovornost i preciznost u radu Preporuke za izvođenje nastave vježba: .

pribor za stezanje - .osa cijevi u horizontalnoj.Zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja : slučaj da cijev miruje ili da se okreće .Informativni ciljevi i sadržaji učenik ugaono zavarivanje REL postupkom zavarivanja limova u svim položajima i popunu vara Formativni ciljevi učenik materijala za zavarivanje tankih i debelih limova Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje Vrši vođenje elektrode (za izradu korjena vara i njegovu popunu) u horizontalnoj.Uređaj za zavarivanje. u koritastom i nadglavnom položaju i vrši popunu šava Vrši kontrolu zavarenog spoja Koristi sredstva zaštite na radu Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja Pripaja djelove za zavarivanje Vrši izradu korijenskog zavara Zavarivanje cijevi u svim položajima (horizontalna. vertikalnoj. lijevom i desnom rukom) . horizontalnovertikalnoj ravni .Uređaj za zavarivanje.Alat pribor i materijal: . limovi.Alat pribor i materijal: .Demonstrira zavarivanje cijevi u položajima: . cijevi. u kosom i nadglavnom položaju. dodatni materijal. limovi. vertikalnoj i horizontalnovertikalnoj ravni.Cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju - vježbe: . pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) . lijevom i desnom rukom. nadglavni položaj. pribor za stezanje - 59 . dodatni materijal. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi sa okretanjem cijevi i ako cijev miruje Vrši kontrolu zavarenog spoja Koristi sredstva zaštite na radu Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnog planiranja i izvođenja rada Preporuke za izvođenje nastave .Zavarivanje ugaonih spojeva limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna. uz pomoć ogledala .Cijev miruje. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan.

tačkasto.Automatsko rezanje limova različitih debljina gasnim postupkom .Razvija osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu 60 .Zavarivanje limova elektrootpornim zavarivanjem . vodonik. Mgorionik vježbe: .Rukuje gorionikom i pravilno ga vodi .Limovi različitih debljina.Razlikuje crijeva za gasove (po boji).Uređaj za elektrootporno zavarivanje.Razlikuje boce za .Alat pribor i materijal: . razlikuje vrste plamena i slučaj povratnog udara plamena . boce za gasove.linijsko.Demonstracija gasnog zavarivanja: .Tačkasto .Razlikuje postupke . limovi .Razlikuje vrste gorionika za automatsko rezanje . gasnog rezanja acetilen.šavno . . boce za kiseonik i acetilen.automatsko prirodni gas .ručno propan-butan gas.Demonstrira: tačkastog.Prepoznaje tehnološke postupke elektrootpornog zavarivanja .Priprema materijal i uređaje .Pali plamen. linijsko i šavno zavarivanje .sučeono .Koristi sredstva zavarivanje zaštite na radu . zavarivanja .Alat.Alat.Razlikuje vrste gorionika (za grijanje i rezanje) .Limovi različitih debljina.Koristi sredstva zaštite na radu Gasno rezanje i zavarivanje .Razlikuje djelove zavarivanje uređaja za elektrootporno zavarivanje . pribor i materijal: . linijskog . .Razvija samouvjerenost i pouzdanost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . gorionik i automat za njegovo vođenje .Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka vježbe: .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Elktrootporno zavarivanje .Rukuje uređajem za elektrootporno zavarivanje . pribor i materijal: .Demonstracija gasove: kiseonik.Primjenjuje mjere zaštite pri radu . i šavnog .Priprema materijal za zavarivanje Socijalizacijski ciljevi učenik .Primjenjuje mjere zaštite pri radu . .Ručno rezanje limova različitih debljina i cijevi gasnim postupkom .

boce za kiseonik i acetilen.Razlikuje zone i temperature plamena .Rukuje opremom za gasno zavarivanje . vertikalnom i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .Limovi različitih debljina. lijevom i desnom rukom .Ugaono zavarivanje limova različitih debljina gasnim postupkom. gorionik .Vrši paljenje podešavanje i gašenje plamena . pribor i materijal: .Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica . pribor i materijal: .Ugaono zavarivanje vježbe: .Vrši sučeono zavarivanje limova u horizontalnom.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara .Priprema materijal za zavarivanje .Alat.Limovi različitih debljina.Sučeono zavarivanje limova različitih debljina gasnim postupkom.Koristi mjere zaštite pri zavarivanju . podešavanje i gašenje plamena .Demonstrira zavarivanje cijevi gasnim zavarivanjem 61 . lijevom i desnom rukom .Rukuje opremom za gasno zavarivanje .Vrši paljenje. vertikalnom i horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Alat. boce za kiseonik i acetilen.Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica .Razlikuje zone i temperature plamena . gorionik .Vrši sučeono zavarivanje limova u horizontalnom.

Gasno zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja.Demonstrira gasno zavarivanje i lemljenje obojenih metala (aluminijum. pribor i materijal: . pribor za stezanje . uz pomoć ogledala . vertikalnom i horizontalnovertikalnom kosom i nadglavnom položaju ose cijevi Kontroliše tačnost i kvalitet zavara Koristi mjere zaštite pri zavarivanju Razlikuje postupke gasnog zavarivanja i lemljenja Na osnovu poznatog sastava materijala bira dodatni materijal za zavarivanje ili lemljenje Razlikuje boce za gasove (acetilen. boce za kiseonik i acetilen.Alat. cijevi. bronza) - - 62 . lijevom i desnom rukom.Stiče osjećaj o potrebi sistematičnosti u radu - vježbe: . mesing. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - . dodatni materijal. bakar.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju Kontroliše tačnost i kvalitet zavara Koristi mjere zaštite pri zavarivanju Priprema materijal za zavarivanje Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica Vrši paljenje podešavanje i gašenje plamena Razlikuje zone i temperature plamena Rukuje opremom za gasno zavarivanje Vrši zavarivanje cijevi u horizontalnom.Limovi različitih debljina.

Demonstracija mekog lemljenja .Gasno lemljenjenje obojenih metala (aluminijuma. kiseonik) Prepoznaje vrste plamena i gorionika Prepoznaje vrste praška za čišćenje u zavisnosti od vrste materijala. mesinga.Alat. izbor dodatnog materijala i sredstava za čišćenje i praška za lemljenje (paste) Pravilno postavlja djelove za lemljenje i izvor zagrijavanja Kontroliše tačnost i kvalitet spoja Primjenjuje mjere zaštite pri lemljenju Poznaje postupak tvrdog lemljenja Razlikuje dodatne materijale za tvrdo lemljenje.Alat. dodatni materijal. sredstva za čišćenje. mesinga.Demonstrira spajanje djelova mekim i tvrdim lemljenjem . materijal.Gasno zavarivanje obojenih metala (aluminijuma. prašak za lemljenje (pasta). gasovi. pribor za stezanje vježbe: . sredstva za čišćenje. gorionici za lemljenje i ostali pribor. bronze) . kao i potrebu za predgrijavanjem Vrši pripremu materijala za zavarivanje ili lemljenje Vrši zavarivanje ili lemljenje Kontroliše tačnost i kvalitet zavarenog (zalemljenog ) spoja Koristi sredstva zaštite pri zavarivanju Razlikuje postupak mekog i tvrdog lemljenja Vrši meko lemljenje Vrši izbor i pripremu osnovnog materijala.osnovni materijalobojeni metali. pribor i materijal: . bronze) . pribor za stezanje vježbe: . pribor i materijal: . gorionici za zavarivanje i ostali pribor.Navikava se da samostalno planira i izvodi pojedine zadatke - - 63 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . bakra. dodatni materijal. sredstva za Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .Tvrdo lemljenje - Formativni ciljevi učenik propan-butan.Demonstrira: .Meko lemljenje . pribor i materijal: . izvor zagrijavanja vježba: - - . dodatni materijal.osnovni materijalobojeni metali.Pribor za lemljenje. bakra. sredstva za čišćenje.Alat. gasovi.

pribor i materijal: .Alat. materijal.Informativni ciljevi i sadržaji učenik - Formativni ciljevi učenik čišćenje i prah Rukuje uređajem za topljenje legura i zagrijavanje materijala Pravilno postavlja djelove za lemljenje Vrši lemljenje Kontroliše tačnost i kvalitet spoja Primjenjuje mjere zaštite pri lemljenju Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . dodatni materijal. prašak za lemljenje.Pribor za lemljenje. izvor zagrijavanja - 64 .Tvrdo lemljenje .

pribor i materijal: 65 . "K" zavar) .Demonstrira sa jedne ili obje zavarivanje strane sučeonih zavara u .Razlikuje postupke postupkom zavarivanja limova . pribor za stezanje . . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju ("V".Pripaja djelove za zavarivanje .Uspostavlja i održava zavarivački luk .Priprema alat. dodatni materijal.Rukuje uređajem . brzina žice.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) .Čisti i priprema ivice osnovnog materijala .Uspostavlja i održava zavarivački luk .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon.Vrši pripremu svim položajima materijala MAG postupkom .Ugaono zavarivanje limova u horizontalnoj ravni.Alat.Uočava parametre karakteristike zavarivanja zaštitnih gasova i .Sučeono zavarivanje debelihh limova u horizontalnoj ravni.zaštitni gas. ugao nagiba elektrode) Preporuke za izvođenje nastave vježbe: . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom i koritastom položaju . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju.Odabira dodatni jednog ili više materijal prolaza . lijevom i desnom rukom vježbe: . limovi različite debljine. vertikalno. vertikalnoj. vertikalnoj.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i .Razvija osjećaj .Objašnjava djelove način njihovog uređaja za korišćenja zavarivanje MAG .Demonstrira pribor i opremu za zavarivanje ugaonih elektrolučno zavara u svim zavarivanje MAG položajima MAG postupkom postupkom iz .Alat.Pospješuje otklanja greške saradnju u grupi .Sučeono zavarivanje tankih limova u horizontalnoj ravni. "X".Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Zavarivanje električnim postupkom u zaštitnoj atmosferi .Objašnjava izbor sigurnosti i za MAG postupak dodatnog preciznosti u rad zavarivanja materijala i . jačina struje.Vježba: . pribor i materijal: .

pribor za stezanje i zaštitni gas vježba: .cijev se okreće (rotira) a pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju .Alat pribor i materijal: .Alat. limovi.Demonstrira zavarivanje cijevi MAG postupkom u položajima: . limovi različite debljine.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida . dodatni materijal. pribor i materijal: .Uređaj za zavarivanje. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučajeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose .cijev miruje. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi. zaštitni gas. brzina žice ugao nagiba elektrode) .Aparat za zavarivanje. dodatni materijal. lijevom i desnom rukom.Aparat za zavarivanje.Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja . pribor za stezanje .Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja .Zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja (horizontalna.Primjenjuje mjere Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . cijevi.Pripaja djelove za zavarivanje .Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon. pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi malih debljina do 6 mm) .Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna.Vrši popunu šava .Izrađuje korijen zavara .Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka vježbe: .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .(zaštit 66 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Pripaja djelove za zavarivanje . uz pomoć ogledala .Radi korjen (ako je potrebno) . jačina struje.Vrši kontrolu zavarenog spoja .Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja (ako je potrebna) .Uspostavlja i održava zavarivački luk .

"X".Demonstrira elektrolučno zavarivanje MIG postupkom: .zaštitni gas. pribor za stezanje - .Pripaja djelove za zavarivanje .Jača samouvjerenost i samosvjesnost vježbe: .Ugaono zavarivanje limova u u horizontalnoj ravni. pribor i materijal: .Aparat za zavarivanje.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške . pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) . . vertikalno.cijev miruje.Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) . pribor i materijal: .Demonstrira MIG postupkom zavarivanja cijevi u položajima: .Vrši pripremu materijala . dodatni materijal.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Alat.Priprema alat.MIG postupak zavarivanja visokolegiranih čelika ugaonih spojeva - . limovi 67 .Razlikuje postupke zavarivanja limova sa jedne ili obje strane .Alat. limovi.Uočava karakteristike zaštitnih gasova i način njihovog korišćenja . "K" zavar) .Sučeono zavarivanje visokolegiranih limova različitih debljina u horizontalnoj.MIG postupak zavarivanja visokolegiranih čelika .Uspostavlja i održava zavarivački luk .Demonstrira zavarivanje punjenom žicom Formativni ciljevi učenik zaštite pri zavarivanju Rukuje uređajem za postupak zavarivanja punjenom žicom Vrši pripremu materijala Uspostavlja i održava zavarivački luk Pripaja djelove za zavarivanje Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave ni gas).Rukuje uređajem za MIG postupak zavarivanja .cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju i koritastom položaju .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . punjena žica. pribor i opremu za elektrolučno . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju ("V".visokolegirani čelični limovirazličite debljine. vertikalnoj. zaštitni gas. pribor za stezanje vježba: .

Demonstrira MIG postupak zavarivanja obojenih metala .Vrši Izbor elektrode i parametara zavarivanja . jačina struje . .iz tablica .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .50 časova) .Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida .Čisti i priprema ivice osnovnog materijala .Pripaja djelove za zavarivanje . pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) . uz pomoć ogledala .Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja ( ako je potrebna) . pribor za stezanje vježbe: .Alat. dodatni materijal. pribor i materijal: .Aparat za zavarivanje.zavarivanje visokolegiranih čelika .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon.Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon.Uspostavlja i održava zavarivački luk .Pripaja djelove za zavarivanje .(metod radanastava orjentisana ka aktivnostima) . brzina žice i nagib elektrode) -Vrši pripremu materijala .Vrši popunu šava .Radi korjen (ako je potrebno) .analiza uslova(namjera. tema.Demonstrira zavarivanje TIG postupkom zavarivanja cijevi u položajima: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Sučeono zavarivanje TIG postupkom .Cjelokupan postupak se izvodi kroz niz faza: . pribor za stezanje .Ugaoni spojevi TIG zavarivanjem Formativni ciljevi učenik zavarivanje MIG postupkom . ugao nagiba elektrode) Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave različite debljine. dodatni materijal. sredstva. lijevom idesnom.Stiče osjećaj o potrebi sistematičnosti u radu 68 .cijev miruje. limovi. zaštitni gas. jačina struje.cijevi različite debljine. brzina žice.obojenih metala .Demonstrira elektrolučno zavarivanje TIG WIG postupkom .Odabira dodatni materijal .Projektni rad (tema-sto za zavarivanje.Zavarivanje cijevi u svim položajima MIG postupkom zavarivanja.

Koristi propisanu tehnologiju zavarivanje za određene spojeve (napon. pribor i materijal: . dodatni materijal.Izrađuje korijen zavara .Uspostavlja i održava električni luk .Čisti i priprema ivice osnovnog materijala . zaštitni 69 .Zavarivanje obojenih metala MIG postupkom zavarivanja .Demonstrira TIG postupak zavarivanja obojenih metala .Samo rješavanje zadatka se izvodi kroz šest faza: -informisanje -planiranje -odlučivanje -realizacija -kontrolisanje -procjena vježbe: . pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje MIG postupkom .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave metode) .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Alat.Alat.Aparat za zavarivanje. limovi obojenih metala različite debljine. vertikalnoj.Uspostavlja i održava električni luk .Priprema alat. pribor za stezanje .Sučeono zavarivanje visokolegiranih čelika u horizontalnoj. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučajeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine Vježbe: . horizontalnovertikalnoj ravni TIG postupkom . jačinu struje i brzinu žice) .Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju i zaštitnoj atmosferi .Pripaja djelove za zavarivanje . zaštitni gas. pribor i materijal: .cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju Formativni ciljevi učenik .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu određenog sastava osnovnog materijala .Limovi različite debljine.

Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala .Zavarivanje ugaonih spojeva TIG zavarivanjem obojenih metala . zaštitni gas.Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu vježba: . dodatni materijal.Aparat za zavarivanje. dodatni materijal.Razlikuje postupke zavarivanja limova sa jedne ili obje strane .Aparat za zavarivanje.Razvija pravilan odnos prema očuvanju materijalnih dobara Preporuke za izvođenje nastave gas.Rukuje uređajem za TIG postupak zavarivanja sa ili bez dodatnog materijala .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Vrši pripremu materijala . limovi različite debljine.Vrši termičku obradu po potrebi prije i poslije zavarivanja . pribor i materijal: . limovi i cijevi različite debljine.Priprema alat. pribor za stezanje vježbe: . kosom i nadglavnom položaju ose cijevi.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik otklanja greške .Uočava karakteristike zaštitnih gasova i način njihovog korišćenja. odabira dodatni materijal iz tablica .Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) . lijevom i desnom rukom) . zaštitni gas. pribor i materijal: . dodatni materijal.Alat.Uspostavlja i održava zavarivački luk . pribor za stezanje vježbe: . pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje TIG Socijalizacijski ciljevi učenik . horizontalnovertikalnom. lijevom i desnom rukom 70 .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Zavarivanje cijevi u svim položajima (horizontalnom. pribor za stezanje .Alat.Sučeono i ugaono zavarivanje aluminijuma u svim položajima.Pripaja djelove za zavarivanje . vertikalnom.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik -

Formativni ciljevi učenik postupkom Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala Čisti i priprema ivice osnovnog materijala Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu poznatog sastava osnovnog materijala Uspostavlja i održava zavarivački luk i pravilno vodi dodatni materijal Koristi propisanu tehnologiju zavarivanje za određene spojeve (napon, jačina struje , brzina žice i nagib elektrode) Pripaja djelove za zavarivanje Radi korjen (ako je potrebno) Vrši popunu šava Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja - ako je potrebna Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja - iz tablica na osnovu poznatog sastava osnovnog materijala Razlikuje volframove

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - Alat, pribor i materijal: - Aparat za zavarivanje, zaštitni gas, limovi različite debljine, dodatni materijal, pribor za stezanje

-

-

- Stiče naviku da vrši samokontrolu

-

-

- Navikava se na red i urednost

-

-

- Pospješuje saradnju u grupi i kooperativan rad

71

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida Pripaja djelove za zavarivanje Uspostavlja i održava zavarivački luk Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon, jačina struje, brzina žice i nagib elektrode) Izrađuje korijen zavara Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna, vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučjeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Priprema alat, pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje TIG postupkom Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu određenog sastava osnovnog materijala

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

-

-

-

-

72

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik - Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala - Čisti i priprema ivice osnovnog materijala - Pripaja djelove za zavarivanje - Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon, jačinu struje, brzina žice i nagib elektrode) - Uspostavlja i održava električni luk - Vrši termičku obradu prije i poslije zavarivanja -ako je potrebno - Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške - Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju - Na osnovu određenog sastava čelika određuje dodatni materijal i termičku obradu ( iz tablica) - Vrši pripremu materijala za zavarivanje - Vrši pripajanje djelova (pozicija za zavarivanje) - Vodi pravilno elektrodu (za izradu korjena vara i njegovu popunu) - Vrši kontrolu zavarenog spoja - Primjenjuje mjere

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Demonstrira zavarivanje visokolegiranih čelika - REL postupkom zavarivanja

- Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka

vježba: - Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna, vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni položaj - Alat pribor i materijal: - Uređaj za zavarivanje, limovi, dodatni materijal, pribor za stezanje,izvor toplote za zagrijavanje i otpuštanje

73

Navikava se na . zavarivanje pod komandni ormarić.Opisuje rad na kooperativan rad aparature za EPP: automatima za (ispravljač. pribor za stezanje .Priprema i čisti površine za zavarivanje .Na osnovu određenog sastava sivog liva određuje dodatni materijal i termičku obradu ( iz tablica). kolica. automat za zavarivanje. čekići.Navarivanje automatima pod prahom . osnovni materijal.Zavarivanje sivog liva .( ili okretni sto). rezervoar za prašak i peć za sušenje praha) .Pričvršćava lim na podloške ili na pozicioner Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježba: .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Rad na automatima za zavarivanje sa prahom .Alat. u toku i poslije zavarivanja)vizuelno penetrantima i kontrolu na nepropustljivost . bušilice. pribor i materijal:limovi.Vodi pravilno elektrodu . materijal-sivi liv. dodatni materijali.Vrši pripremu materijala za zavarivanje . elektrode za žljebljenje vježbe: . prahom glava.Vrši kontrolu zavarenog spoja (prije.izvor toplote za zagrijavanje i otpuštanje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . dodatni materijal.Alat.Uređaji za zavarivanje. hladno zavarivanje ili toplo zavarivanje .Demonstrira zavarivanje sivog liva . prašak 74 .Primjenjuje propisanu žicu i prašak u zavisnosti od hemijskog sastava i debljine osnovnog materijala i vrši regeneraciju praha . pribor i materijal: .Prepoznaje djelove .REL postupkom zavarivanja Formativni ciljevi učenik zaštite pri zavarivanju .

limovi-osnovni materijal.Alat. sa podmetačima od bakra ili praška . "V". pribor . podvodno zavarivanje. uzroke i posledice grešaka . elektronskim snopom.Vrši pripremu materijala.Sučeono i ugaono zavarivanje punjenom žicom u svim položajima .Kontrola zavara prije.Uspostavlja i održava zavarivački luk . frikciono. ultrazvučno zavarivanje.Posjeta radnim organizacijama koje se bave ovim postupcima zavarivanja .Zavaruje sučeono spojeve "I".Rukuje uređajem za zavarivanje . plazmom.učenik .Demonstrira rad .Kontroliše .Opisuje kontrolu pripremljene prije. indukciono.Prepoznaje moguće greške zavarivanja. hladno. zavarivanje eksplozijom Kontrola zavarenih spojeva .Stiče osjećaj o sistematičnosti u radu vježbe : . punjena žica .Nabraja ostale postupke: postupke aluminotermijsko zavarivanja zavarivanje. kontrolu u žljebove za toku zavarivanja i 75 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške . "K".Razlikuje .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Zavarivanje ostalim postupcima . zavarivanje laserom. i određuje potrebu za zaštitnim gasom .Stiče naviku da koristi stručni jezik vježbe: . u toku i .Primjenjuje mjere punjenom žicom zaštite pri radu .Razlikuje djelove i zadatak uređaja za zavarivanje .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta Vježba: .materijal: .Pripaja djelove za zavarivanje .

Posjeta firmi koja se bavi ispitivanjem i kontrolom zavara 76 .Sredstva: .Opisuje kontrole bez razaranja .Navikava se na sprečavanja samokontrolu grešaka i nastajanje napona Prepoznaje greške i način njihovog otklanjanja Brusi. žice. praha Kontroliše tehniku rada Vizuelno kontroliše oblik i kvalitet zavara i prepoznaje greške Ispituje varove na nepropustljivost i vrši ispitivanje .zavareni uzorci .Informativni ciljevi i sadržaji učenik poslije zavarivanja Formativni ciljevi - - .Otklanjanje grešaka u zavarenom spoju - - - učenik zavarivanje Kontroliše pripojene djelove i pripremu za zavarivanje Kontroliše parametre zavarivanja (prema uputstvu) Kontroliše upotrebu dodatnog materijala. žilavost i tvrdoću Prepoznaje vrste i uzroke grešaka u zavaru. elektrolučno ili gasnim postupkom žljebi mjesta grešaka u zavaru Otklanja greške odgovarajućim postupkom zavarivanja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave posle zavarivanja vježba: .Vizuelna kontrola zavarenih spojeva . savijanje.Jača penetrantima samouvjerenost i Razlikuje samosvjesnost u ispitivanja na: radu kidanje. kao i postupak .Opisuje kontrole razaranjem - .penetrante .

Beograd. uzorci alata i pribora. god. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Zagreb. Murska Sobota 1981. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. DUZ Srbije . god. 1987. Nikolić .d. šeme.provjere praktičnih znanja (razumijevanje poslova i zainteresovanost učenika.o.Elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnog i aktivnog gasa (MIG.god. DUZ Srbije .Osnovi mašinstva za I i II stepen stručne spreme mašinske struke OOUR "Stručna knjiga". Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika U toku klasifikacionog perioda učenik treba da ima najmanje dvije ocjene. 77 .Tehnologija rada zavarivač.Zavarivanje i srodni postupci . uz prethodno obrazovanje za zavarivača. bušenje. 1995.MAG). Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. opremi i poštovanju propisa zaštite).o. . 1999. V stepen ili majstorski ispit odgovarajućeg smjera. Šojić Pavle i Pribićević Nikola . . Lendava.Radionica sa radnim mjestima za zavarivača.GBB" o. Božidar Delić . . .Priručnik: Suština i tehnika postupaka električnog zavarivanja topljenjem metala i njihovih legura: Bogoljub Bajić. od kojih jedna treba da bude sa usmene provjere znanja.d. materijalima. Beograd.god. odgovoran odnos prema alatu. Ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz: . god.Prelazna ocjena na kraju školske godine. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . .Radionica sa radnim mjestima za struganje. tačnost. Beograd. 1982.rezač gasom za I i II raz. dvogodišnje mašinske škole: Lazar Filković . 1987.god.Opšta mašinska praksa za I razred mašinske škole: Nikola Prgomelja.Zavarivanje obloženom elektrodom . 1987. urednost. skice. 9. Beograd. DUZ Srbije. Beograd. "Varstroj"d. Maribor.Modeli.5.Tehnološke osnove MAG postupka zavarivanja.Viša stručna sprema iz područja mašinstva i obrade metala. Bogoljub Bajić .god.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Podgorica.redovnosti i kvaliteta vođenja dnevnika.god. Bogoljub Bajić . . brušenje. 1980. "Bajić. Darko Bajić.god. Beograd. Živčić Milan 6.usmenih odgovora i aktivnosti učenika na časovima. Nebojša Pribićević. Okvirni spisak literature i drugih izvora . instrumentima. M. 7. preciznost. 2005. VKV.. DTZ SRH . . "Montavar metalna nova" d. glodanje.Zavarivanje volframovom elektrodom -TIG.

deformacije i stepen sigurnosti .Uređaji za MIG.Površinska zaštita (vrste i materijali) .Naponi i deformacije .MAG. invertor) .Oprema (tarnsformator. agregat.Tehnologija . Povezanost predmeta Znanja .Radionički crteži . gasno i aluminotermijsko zavarivanje Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .Vrste materijala za zavrivanje i njihova zavarljivost .Tehnički crteži .TIG. elektrootporno.Uređaji za zavarivanje ispravljač.Osnove mašinstva .Pribor za stezanje .Primjena uređaja za zavarivanje 78 .Nerazdvojivi spojevi Uvod u zavarivanje Metali i legure Površinska zaštita Ispitivanje materijala . rotacioni pretvarač.Zavarivanje i lemljenje .10. .Dozvoljeni naponi.

Razlikuje legure obojenih metala .Koristi fazne dijagrame . Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: . ISPITNI KATALOG Tip ispita: USMENO Nastavnik/aktiv sastavlja detaljan spisak ispitnih pitanja na osnovu ispitnog kataloga.znanja o metodama i postupcima rada u zavarivačkim poslovima. Usmeni ispit traje najviše 20 minuta.da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju.Određuje tehnološko-metalurška svojstva materijala (zavarljivost.Poznaje pojam makromolekula gume .Poznaje osnove kristalografije i proces kristalizacije i legura . Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 10 minuta.Razlikuje vrste gvožđa .poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline. .Uočava značaj i upotrebu plastičnih masa .sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja.Razlikuje i upoređuje svojstva i primjenu obojenih metala legure . . .znanja o karakteristikama i primjeni alata.Razlikuje svojstva materijala kao funkciju vrste atoma i hemijske materijala veze .Analizira mehanička svojstva materijala . .Poznaje aluminijum i legure aluminijuma .Određuje tvrdoću materijala statičkim i dinamičkim dejstvom sile .Analizira dijagram zatezanja dobijen ispitivanjem epruvete statičkim dejstvom sile . materijala i vremena.Određuje zateznu čvrstoću materijala statičkim metodama . . na prijedlog ispitivača. kombinovana po složenosti na odgovarajući način iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.Uočava značaj i upotrebu guma 79 .2. pribora i uređaja koji se koriste u zavarivačkim poslovima. .Poznaje dijagram stanja legura u sistemu Fe-C .Uočava uticaj stalnih i legirajućih elemenata na svojstva čelika . lemljenje) Struktura metala . Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija.Analizira svojstva legura u zavisnosti od mikrostrukture Tehničko gvožđe .Razlikuje legure za lemljenje Plastične mase i . . Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja.znanja o svojstvima materijala koja se koriste u zavarivačkim poslovima.racionalno korišćenje energije. Standardi znanja koji se ocjenjuju na završnom ispitu Sadržaj Znanja i vještine Svojstva .upotrebu odgovarajućih mjernih i kontrolnih postupaka.Poznaje i upoređuje vrste čelika Obojeni metali i .Prati liniju očvršćavanja legure .

opremu i uređaje Objašnjava TIG postupak zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava pojam gasnog rezanja.Sadržaj Goriva i maziva Kompozitni materijali Spajanje razdvojivim vezama Znanja i vještine . opremu i uređaje Poznaje i objašnjava MIG postupak zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava postupak rezanja elektrodama. opremu i uređaje Objašnjava postupak gasnog zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava EPP postupak zavarivanja. opremu i uređaje Poznaje značaj termičke obrade 80 Spajanje zakivanjem Spajanje lemljenjem Spajanje zavarivanjem Oblikovanje deformisanjem Obrada rezanjem Termička i . pribore i opremu za zakivanje Poznaje meko lemljenje Priprema lemljene spojeve Čisti lemljene spojeve (mehaničko i hemijsko) Poznaje vrste lemova i dodatne materijale Zna temperaturu pri mekom lemljenju Poznaje tvrdo lemljenje Zna uređaje za tvrdo lemljenje Zna dodatne materijale za tvrdo lemljenje Razlikuje meko i tvrdo lemljenje Poznaje osnovna svojstva zavarenih spojeva Objašnjava formiranje zavarivačkog luka Objašnjava postupak REL zavarivanja.Razlikuje kompozitne materijale Poznaje vrste razdvojivih veza. opremu i uređaje Objašnjava MAG postupak zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava postupak elektrootpornog zavarivanja. njihov značaj i primjenu Zna spajanje vijcima i navrtkama Zna spojeve pomoću klinova i čivija Zna spojeve pomoću žljebova i ozubljenja Poznaje spojeve pomoću konusnih površina Poznaje spojeve čvrstim nalijeganjem Poznaje spojeve opružno – zateznim prstenovima Poznaje vrste zakovanih spojeva i način zakivanja Zna greške pri zakivanju Poznaje vrste zakovica i materijal od koga se izrađuju Zna da čita tehničko-tehnološku i radnu dokumentaciju Poznaje postupak izvođenja zakivanja Poznaje alate. opremu i uređaje Objašnjava postupak rezanja plazmom. opremu i uređaje Objašnjava ostale specijalne vrste zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava vrste i oznake elektroda Zna označavanje zavarenih spojeva Zna dimenzionisanje šavova prema debljini materijala Zna pripremu elemenata za zavarivanje i oblike žljebova Objašnjava način vođenja elektroda Objašnjava različite položaje zavarenih spojeva Zna pojam navarivanja Poznaje metode ispitivanja zavarenih spojeva bez razaranja Poznaje metode ispitivanja zavarenih spojeva sa razaranjem Poznaje pojmove elastične i plastične deformacije Poznaje materijale i alate za obradu deformacijom Navodi podjelu i objašnjava vrste obrade deformacijom Objašnjava pojam mehaničkog rezanja.Razlikuje gasovita goriva i poznaje njihovu upotrebu .Uočava svojstva i poznaje zadatak maziva .

EPP. šeme veza. 81 .Poznaje mogućnosti upotrebe računara u mašinstvu i zavarivanju . vrijeme izvođenja.Zna primjenu parametara (temperatura. dodatni materijali i oprema) u termičkoj obradi . katalozi.Zna postupke.Sadržaj termohemijska obrada Računari u tehnologiji za zavarivanje Automatizacija i mehanizacija u zavarivanju Znanja i vještine .Zna i objašnjava automatske linije i uređaje za: elektrootporno. TIG i ostale vrste zavarivanja Dozvoljena pomagala . modeli i crteži elemenata.Zna primjere i primjenu termičke obrade u praksi .Tabele. MIG.Zna tehnološke postupke izvođenja termičke i termohemijske obrade . uređaja i postrojenja.Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. MAG. Literatura i drugi izvori . slike. opremu i uređaje i dodatne materijale za zaštitu metalnim prevlakama i plakiranjem .

Objašnjava rad transformatora. kao i mogućnosti i ograničenja njegove primjene . . izvora za napajanje .znanja o uređajima i njihovim karakteristikama koja se koriste u zavarivačkim poslovima. odnosno elektrodama za REL zavarivanje .Poznaje podjelu i označavanje REL zavarivanja i elektroda. prema standardima .Definiše šta je elektricitet.Vrši klasifikaciju izvora napajanja.znanje i objašnjenje principa rada uređaja.Objašnjava specifičnosti zavarivačkog luka . .Razlikuje vrste elektroda. . .znanje i vještinu izbora metala za spajanje i potrebnog alata.racionalno korišćenje energije.Poznaje izvore naizmjenične i jednosmjerne struje za napajanje .Objašnjava invertere za zavarivanje. zna šta je direktni i obrnuti polaritet .Vrši poređenje rada naizmjeničnom i jednosmjernom 82 .znanje tehnološkog postupka spajanja i rezanja.poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.Prepoznaje suštinu rada transformatora i generatora.Upoznaje se sa dodatnim materijalom za zavarivanje.da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju. njihov sastav i oblogu .znanja o metodama i postupcima rada u zavarivačkim poslovima.Obrazlaže rad ispravljača za zavarivanje . Standardi znanja koji se ocjenjuju na završnom ispitu Sadržaji Znanja i vještine Uređaji za ručno elektrolučno .Prepoznaje uređaje u praksi . njegove prednosti i mane kao i mogućnosti primjene . provodnike . objašnjava atomsku zavarivanje strukturu. upotreba elektronike kod aparata za zavarivanje .Vrši poređenja spoljne karakteristike različitih uređaja .Definiše pojam ručnog elektrolučnog zavarivanja. njegove prednosti kao i nedostatke . .poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline. .sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja.Navodi osnovne izvore struje za REL zavarivanje.Naziv predmeta: UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: . zna šta su režimi rada pri zavarivanju. . .Definiše rad pretvarača i agregata.upotrebu odgovarajućih mjernih i kontrolnih postupaka. odnosno osnovnu klasifikaciju izvora napajanja . . . materijala i vremena. materijala i vremena. ograničenja i prednosti u upotrebi.Zna šta je napon praznog hoda. princip provođenja elektriciteta kroz metale. vrste struje kao i vrste talasa naizmjenične i jednosmjerne struje . .racionalno korišćenje energije.

zna šta je 83 . poznaje suštinu gorivih gasova Poznaje načine prenošenja toplote.Sadržaji Uređaji za elktrolučno zavarivanje u zaštitnoj atmosferi Uređaji za elektrootporno zavarivanje Uređaji za gasno zavarivanje - Znanja i vještine strujom. kao i njihovu osnovnu podjelu Poznaje podjelu i označavanje kako postupka zavarivanja tako i dodatnog materijala prema standardima Prepoznaje suštinu postupka elektrootpornog zavarivanja. zna njegove oznake prednosti i nedostatke. Obrazlaže osnovne djelove uređaja i pribora za REL zavarivanje Poznaje mogućnosti multifunkcionalnih uređaje za zavarivanje Definiše pojam elektrolučnog zavarivanja u zaštitnoj atmosferi. kao i njihove bitne karakteristike Definiše osnovne sastavne elemente uređaja za elektrootporno zavarivanje Navodi elektrode i razlikuje upotrebu u zavisnosti od parametara rada Definiše struju kod uređaja za zavarivanje Shvata suštinsku razliku između uređaja za zavarivanje i opredjeljuje se za onaj za koji ocijeni da će dati najviši kvalitet u zavisnosti od zahtjeva Analizira uticaj režima zavarivanja na kvalitet spoja Određuje parametre za tačkasto. kao i mogućnosti upotrebe Navodi gorive gasove i njihove osobine. kao i njihova primjena u različite svrhe. zna njihove osobine i mogućnosti upotrebe Nabraja sastavne djelove i opisuje uređaje i pribor za zavarivanje Objašnjava mogućnosti mehanizacije i automatizacije zavarivanja Definiše pojam elektrootpornog zavarivanja u zaštitnoj atmosferi. kao i njihove bitne karakteristike Definiše osnovne sastavne elemente uređaja za MIG-MAG zavarivanje Vrši poređenje primjenjenih žičanih elektroda kao i zaštitnog gasa za MIG-MAG zavarivanje. zna šta je mješač gasova i mogućnosti njegove upotrebe Pravi razliku između naizmjenične i jednosmjerne struje kod TIG zavarivanja Objašnjava sastavne djelove aparata za TIG zavarivanje Shvata suštinsku razliku navedenih postupaka i opredjeljuje se za onaj za koji ocijeni da će dati najviši kvalitet u zavisnosti od zahtjeva Definiše osnovne vrste prenosa dodatnog materijala pri zavarivanju Nabraja zaštitne gasove. linijsko ili šavno zavarivanje Definiše pojam gasnog rezanja i zavarivanja. kao i njihovu osnovnu podjelu Poznaje podjelu i označavanje kako postupka zavarivanja tako i dodatnog materijala prema standardima Prepoznaje suštinu postupka MIG-MAG-TIG zavarivanja.

poznaje osobenosti kod zavarivanja skretnica i raskrsnica (ukrštanja) Poznaje osobitosti pri AT zavarivanju različitih šina (materijala). zna vrste plamena Upoznaje se sa čitavim sistemom kao i baterijama za gas.Sadržaji Uređaji za hladno zavarivanje - Uređaji za aluminotermijsko zavarivanje Frikciono zavarivanje Ultrazvučno zavarivanje Znanja i vještine sagorijevanje. zna šta je razvod gorivih plinova Uočava značaj nepovratnog ventila Definiše pojam aluminotermijskog zavarivanja kao i mogućnosti njegove primjene Nabraja materijal za zavarivanje. kao i opasnosti pri njihovom rukovanju. zna primjenu boca za gasove kiseonik i actilen Zna primjenu manometra. kao i obrazlaže svaku pojedinu stavku Razlikuje moguću prednost AT zavarivanja u odnosu na druge postupke za zavarivanje šina Objašnjava postupak pripreme i samog zavarivanja AT postupkom. redukcionog ventila za boce. prednosti i nedostatke postupka Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja plazmom Određuje gdje se primjenjuje Zna suštinu rezanja plazmom Objašnjava mogućnosti i ograničenja primjene rezanja Zavarivanje livačko Zavarivanje elektronskim snopom Zavarivanje laserom i plazmom 84 . kao i zna da upotrijebi sav pripadajući alat i pribor Upoznaje opremu za AT zavarivanje i nabraja i obrazlaže svaku pojedinačnu stavku Interpretira osnovni princip zavarivanja na hladno Određuje potreban alat za spajanje Razlikuje metale kod kojih se primjenjuje Zna mogućnosti primjene Zna parametre i postupak Shvata kako se ostvaruje kontakt djelova Interpretira faze procesa Interpretira osnovni princip Interpretira uređaj i njegove sastavne djelove Razlikuje metode primjene Interpretira osnovni princip Interpretira proces spajanja Određuje primjenu Analizira i interpretira osnovni princip Određuje gdje se primjenjuje Interpretira efekat “dubokog zavarivanja” Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja laserom Određuje primjenu. poznaje gorionik za rezanje Upoznaje da upotrijebi redukcioni ventil i ventil za povratni udar. zna da upotrijebi višenamjenski ključ za otvaranje ventila Obrazlaže upotrebu baterija za gasno rezanje i zavarivanje. kao i suštinu njihovog rada Razlikuje boce kiseonika i acetilena. kao i velikih rezervoara.

Zna da odredi parametre (amperaža. rastojanje dizne od materijala) rezanja plazmom Dozvoljena pomagala . 85 .Tabele.Sadržaji Znanja i vještine plazmom . katalozi.Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. modeli i crteži elemenata. protok gasa i plazme. slike. Literatura i drugi izvori . uređaja i postrojenja. šeme veza.

.MAG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .da li zna planirati i pripremiti postupak rada.izvođenje korjena vara i njegova popuna .sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja.znanja o tehnološkim postupcima obrade materijala i izrade djelova. .MIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .Ispitni katalog praktičnog dijela završnog ispita Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: .izvođenje korjena vara i njegova popuna . .da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju.da li se učenik osposobio za izvođenje lemljenja. .priprema materijala za zavarivanje . .poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja . MAG.REL postupkom zavarivanja .priprema materijala za zavarivanje . gasnog zavarivanja i rezanja i navarivanja.vođenje elektrode u horizontalnoj. . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju . i TIG postupaka zavarivanja. Spisak zadataka za završni ispit Zavarivanje čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima .priprema materijala za zavarivanje . .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima .da li je učenik stekao osnovna znanja iz kontrole zavarenih spojeva i otklanjanja nastalih grešaka.pripajanje pozicija za zavarivanje . . materijala i vremena. MIG. da li može prekontrolisati i ocijeniti kvalitet rada.kontroliše zavareni spoj Zavarivanje austenitnih čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .pripajanje pozicija za zavarivanje .vođenje elektrode u horizontalnoj. . .racionalno korišćenje energije.sposobnost učenika da koristi odgovarajuće mjerne i kontrolne postupke.da li se učenik osposobio za izvođenje osnovnih postupaka REL zavarivanja.pripajanje pozicija za zavarivanje .sposobnost učenika da odabere odgovarajući postupak prilikom obavljanja praktičnih zadataka.izvođenje korjena vara i njegova popuna 86 .obloženom elektrodom (na osnovu crteža) .

vođenje elektrode u horizontalnoj.pripajanje pozicija za zavarivanje .izvođenje korjena vara i njegova popuna . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .vođenje elektrode u horizontalnoj. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .izvođenje korjena vara i njegova popuna .MIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .pripajanje pozicija za zavarivanje . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju 87 ..kontroliše zavareni spoj Zavarivanje obojenih metala sučeono i ugaoni spojevi u horizontalnom i vertikalnom položaju . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .pripajanje pozicija za zavarivanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje obojenih metala sučeono i ugaoni spojevi u horizontalnom i vertikalnom položaju .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .reparaturno zavarivanje (na osnovu crteža) .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .vođenje elektrode u horizontalnoj.kontroliše zavareni spoj Zavarivanje aluminijuma TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .priprema materijala za zavarivanje .TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .izvođenje korjena vara i njegova popuna .vođenje elektrode u horizontalnoj. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .pripajanje pozicija za zavarivanje .izvođenje korjena vara i njegova popuna .vođenje elektrode u horizontalnoj.priprema materijala za zavarivanje .vođenje elektrode u horizontalnoj.termička obrada (ako je potrebna) .termička obrada (ako je potrebna) .termička obrada (ako je potrebna) .priprema materijala za zavarivanje .termička obrada (ako je potrebna) .priprema materijala za zavarivanje .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .izvođenje korjena vara i njegova popuna .priprema materijala za zavarivanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje austenitnih čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima .pripajanje pozicija za zavarivanje .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje sivog liva. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .

88 .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje aluminijuma .REL postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) . član ispitnog odbora treba da ima uvid u tok rada.priprema materijala za zavarivanje .pripajanje pozicija za zavarivanje . datih u ispitnom katalogu.vođenje dodatnog materijala.rukovanje gorionikom za rezanje .u horizontalnoj.automatskim postupkom (na osnovu crteža) . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .rukovanje gorionikom za automatsko rezanje .izvođenje korjena vara i njegova popuna .termička obrada (ako je potrebna) .vođenje elektrode u horizontalnoj. uraditi prije ispita a da se finalizacija zadatka uradi na samom ispitu.paljenje plamena .rukovanje gorionikom za zavarivanje .koristi sredstva zaštite pri radu Gasno zavarivanje limova i cijevi (na osnovu crteža) .priprema materijala za rezanje . kao i sam zadatak. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju . uz odgovarajuću tehničko-tehnološku dokumentaciju.paljenje plamena .koristi sredstva zaštite pri radu Gasno rezanje . uz odgovarajuću tehničkotehnološku dokumentaciju.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .izvođenje korjena vara i njegova popuna . što mentor garantuje svojim potpisom. Konkretan sadržaj praktičnog zadatka za završni rad definiše se i određuje na osnovu okvirnog spiska zadataka. Tehničko-tehnološka dokumentacija radi se pod nadzorom mentora.priprema materijala za zavarivanje .termička obrada (ako je potrebna) .koristi sredstva zaštite pri radu Uputstva za sprovođenje završnog ispita Praktični rad na završnom ispitu obuhvata samostalan rad na proizvodu ili usluzi sa odbranom.kontroliše zavareni spoj Gasno rezanje .ručnim postupkom (na osnovu crteža) .pripajanje pozicija za zavarivanje .priprema materijala za rezanje .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja . Ispitni odbor za svaki pojedinačni zadatak propisuje uslove rada: da li se kompletan zadatak radi pred komisijom ili je zadatak moguće do određene faze.kontroliše zavareni spoj .paljenje plamena .. Ako se dio zadatka radi prije ispita.

tehničke dokumentacije i usmeni odgovor (odbranu). treba stalnu pomoć nastavnika ili člana komisije. pri čemu za pojedinačne zadatke poštuje sljedeće odnose: Područje ocjenjivanja Priprema zadatka Stručnost i izvođenje (kvalitet) Tehnička dokumentacija Odbrana Ukupno Udio 20-40% 40-60% 0-20% 10-20 100% Kandidat je ocijenjen ocjenom nedovoljan ako je pri izradi (provođenju) rada nezainteresovan.Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 5. . čak i pri rješavanju jednostavnih problema. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA Red. sa do tri zadatka (rada) na međuispitu. Međuispit traje do šest sati i uključuje izradu ispitnog rada. Naziv predmeta Tehnologija Opšte mašinstvo Praktična nastava Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Obavezni načini provjeravanja znanja Usmeno i pismeno (test) Usmeno i pismeno (radovi na vježbama) Ocjena praktičnog rada. nesamostalan. ako često krši propise o zaštiti na radu ili radne postupke – operacije izvodi nepravilno. odbranom rada. udžbenici. a predviđeno vrijeme za rad prekoračuje za više od 20%. u zavisnosti od vrste zadatka. .mašine. usmeni odgovori Usmeno Usmeno i pismeno 89 . uređaji u skladu sa katalogom znanja. 3. po odluci ispitne komisije. Dozvoljena pomagala Na praktičnom dijelu završnog ispita dozvoljena su sljedeća pomagala: . Kandidat priprema dio rada prije ispita. Ispitna komisija priprema kriterijume za ocjenjivanje. 1. 2. odnosno neodgovarajućim redosljedom. Literatura i drugi izvori . Usmeni odgovor (odbrana) traje najviše 20 minuta.pribor za crtanje. Završni ispit traje do četiri sata. kalkulator.priručnici. br. kao i kad je upotreba materijala mnogo veća od potrebne. Na ispitu se radi finalizacija rada. 4. 3. po odobrenju ispitne komisije.Znanja i vještine koje se provjeravaju i ocjenjuju na ispitima Na ispitima provjeravamo praktična znanja i spretnosti koje su učenici dobili u procesu praktičnog obrazovanja: jednim individualnim ispitnim radom na završnom ispitu. alati.

čemu se uzimaju u obzir načini provjeravanja znanja (usmeno. Završni ispit se sastoji iz: . NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH Programi iz stručnog obrazovanja koji su pripremljeni za mlade izvode se i za odrasle u skladu sa polaznim osnovama za prilagođavanje izvođenja obrazovnih programa obrazovanju odraslih tako da: .praktičnog rada sa odbranom. škola bi izradila individualni program (nacrt) uzimajući u obzir odluku o usmjerenju.obrazovni program Zavarivač/Zavarivačica – potrebno je završiti zadnju godinu obrazovanja sa pozitivnim ocjenama iz svih predmeta. . Škola je obavezna da odraslima ponudi sportske aktivnosti kojima se odrasli mogu dobrovoljno priključiti. Uslov za izlazak na ispit je priložen ovjeren dnevnik rada praktične nastave za sve tri godine. obaveze iz praktičnog obrazovanja u procesu rada i završni ispit.odrasli ne polažu međuispit kod dualnog obrazovanja. . USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih predmeta tekuće godine postigli prelaznu ocjenu.usmenog ispita iz stručno-teorijskog predmeta i .provjeravanje znanja izvodi se putem ispita pri. Naziv Profil stručne spreme – Izvođač nastave Stručna sprema br. Individualni program omogućava prilagođeno izvođenje kako bi učenici dostigli propisani stručni standard u svim predmetima. . Standardi znanja. 5. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA Red. 6.pismenog ispita iz Maternjeg jezika i književnosti. vježbe. realizovali slobodne aktivnosti i obavili profesionalnu praksu. praktični rad) određeni obrazovnim programom.iz nastavnog plana izostavljaju se predmeti Fizičko vaspitanje i slobodne aktivnosti. koji time prestaju biti uslov za završetak obrazovanja. odnosno nadležni Savjet.za odrasle ne vrijede uslovi za napredovanje koji su određeni u programima nego uslovi koje utvrdi škola u nacrtu izvođenja obrazovnog programa za odrasle.4. pismeno. 7. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA U skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama.škola izradi prilagođen program praktičnog obrazovanja s obzirom na poslove i zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja. Za završetak srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju . Kao stručno-teorijski predmet učenik polaže Tehnologiju ili Uređaje za zavarivanje. Tehnologija Nastavnik Visoka metala Opšte Mašinstvo i obrada 2. razvrstani po taksonomskim stepenima i način provjeravanja dati su u ispitnom katalogu. Nastavnik Visoka mašinstvo metala 90 . . . odraditi sve slobodne aktivnosti. predmeta područje rada Mašinstvo i obrada 1. O tipu ispita iz maternjeg jezika i književnosti odluku donosi Zavod za školstvo.

teorijska nastava V. 5. SLOBODNE AKTIVNOSTI Slobodne aktivnosti učenika sastavni su dio nastavnog plana i obrazovnog programa. br. prethodno obrazovanje za zavarivača Majstorski ispit za zavarivača VKV – V stepen zavarivač Majstorski ispit za zavarivača VKV – V stepen zavarivač Mašinstvo i obrada metala Ekonomija 8.Red.praktična nastava 9. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE Broj časova kod kojih se Vrste nastave Red.vježbe P. Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Nastavnik Nastavnik Visoka Visoka Profil stručne spreme – područje rada Mašinstvo i obrada metala. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA Obrazovni program može da se izvodi u školskom ili dualnom obliku 8. Ukupno odjeljenje dijeli Naziv predmeta Razred br. Opšte mašinstvo II 108 72 36 3. tako i upotpunjavanju stručnog znanja. Slobodne aktivnosti sadrže obavezne i sadržaje po izboru učenika. 5. 91 . Praktična nastava Instruktor Srednja 4. Naziv predmeta Izvođač nastave Nastavnik Stručna sprema Viša Srednja 3. Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Praktična nastava II III III I II III 72 66 33 360 432 660 56 52 33 360 432 660 360 432 660 16 14 T. Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome da doprinose kako rekreaciji i opštekulturnom uzdizanju učenika.1. 4. II 72 56 16 I 108 72 36 2. časova na grupe T V P T V P I 72 56 16 Tehnologija 1.

dani sporta. . saobraćajni propisi. dramska. .Program slobodnih aktivnosti priprema škola.filmske. Program profesionalne prakse mora biti u korelaciji sa programom stručnoteorijskih predmeta. ali je uslov za završetak razreda.socijalni rad učenika. sajmu knjiga i dr.organizovanje dopunske i dodatne nastave i dr.). pozorišne.posjeta istorijskim spomenicima. . a u trećem razredu 33 časa godišnje). tehnički i internet klub i dr. muzička. 10.učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznavanju određenih oblasti. u skladu sa nastavnim planom. tehnike i nastavne tehnologije. šeme ili neke druge elemente tehnološko-tehničke dokumentacije.učešće u raznim sekcijama (sportska.ekološke aktivnosti. O realizaciji programa profesionalne prakse učenik je obavezan da vodi dnevnik profesionalne prakse u koji upisuje sadržaje rada po danima. literarna. uz priložene skice. . muzičke predstave i likovne izložbe. Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje. Podatke o profesionalnoj praksi (ime i prezime učenika. Za izradu programa profesionalne prakse i njenu realizaciju zadužena je škola.informatička. ali su učenici obavezni da realizuju sadržaje slobodnih aktivnosti jer je to uslov za napredovanje u viši razred. . Program slobodnih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg plana rada škole i to: Obavezni sadržaji vezani za opšteobrazovno područje: . mjesto i vrijeme izvođenja) evidentiraju se u posebnim rubrikama u odjeljenskim knjigama. Profesionalna praksa izvodi se u odgovarajućim preduzećima ili objektima škole. Dnevnik profesinalne prakse potpisuje lice zaduženo za realizaciju programa. .posjete institucijama i preduzećima koja su stručno vezana s obrazovnim programom koji se realizuje. likovna. Profesionalna praksa se ne ocjenjuje. PROFESIONALNA PRAKSA Učenici I i II razreda obavljaju profesionalnu praksu nakon završetka nastavne godine. kao i za završetak obrazovnog programa. 92 .posjete sajmovima informatike. prva pomoć. . Obavezni sadržaji vezani za stručno-teorijsko područje: . polazeći od utvrđenog broja časova u nastavnom planu (u I i II razredu po 36 časova godišnje. muzejima. Sadržaji po izboru učenika: . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful