OBRAZOVNI PROGRAM

ZAVARIVAČ

SADRŽAJ OPŠTI DIO .................................................................................................. 3 1. NAZIV PROGRAMA: ZAVARIVAČ/ZAVARIVAČICA ................................................. 3 2. NASTAVNI PLAN ....................................................................................... 3 POSEBNI DIO ............................................................................................... 5 1. PREDMETNI PROGRAMI ............................................................................... 5 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI: .................................................................... 5 1.2. STRUČNO TEORIJSKI PREDMETI .................................................................. 6 1.2.1. OPŠTE MAŠINSTVO ............................................................................... 6 1.2.2. TEHNOLOGIJA .................................................................................. 16 1.2.3. UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE ................................................................... 29 1.2.4. PREDUZETNIŠTVO .............................................................................. 41 1.3. PRAKTIČNA NASTAVA ............................................................................ 46 2. ISPITNI KATALOG .................................................................................... 79 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA .................................................. 89 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA..................... 90 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ......................... 90 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH .......................... 90 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA .......................... 90 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA .............................. 90 8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................... 91 9. SLOBODNE AKTIVNOSTI ............................................................................ 91 10. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................ 92

2

OPŠTI DIO 1. Naziv programa: ZAVARIVAČ/ZAVARIVAČICA 2. Nastavni plan
Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Nastavni predmeti - grupe predmeta Opšteobrazovni predmeti Maternji jezik i književnost Matematika Strani jezik Informatika Fizičko vaspitanje Društvena grupa predmeta Istorija Geografija Sociologija Prirodna grupa predmeta Fizika Biologija Hemija 16 3 2 576 108 72 1 1 36 36 2 12 3 2 2 5 10 1 32 36 180 360 36 1152 7 12 1 32 36 72 432 108 72 72 252 432 36 1152 2 1 3 20 1 32 33 66 33 99 660 33 1056 8 264 36 36 72 1272 216 144 138 33 531 1452 105 25 dana 3360 105 1 1 36 36 2 72 36 36 72 3 3 2 2 2 108 108 72 72 72 2 72 2 66 2 2 2 72 72 72 2 2 2 66 66 66 246 246 210 72 210 I sed. god. sed. II god. sed. III god. Ukupno

UKUPNO A B Stručno-teorijski predmeti 1. 2. 3. 4. Opšte mašinstvo Tehnologija Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo

UKUPNO B Praktična nastava sa C tehnologijom zanimanja D Slobodne aktivnosti E F Profesionalna praksa Broj časova

10 dana

15 dana

G Broj radnih sedmica Ukupno (A+B+C+D) = 3.360

3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - omogućiti svestran razvoj pojedinca i njegovu socijalnu integraciju; - osposobiti učenike za planiranje, pripremu, izvođenje, kontrolu i vrednovanje rada u zanimanju; - osposobiti učenika za čitanje tehničke dokumentacije; - produbiti i proširiti opšte obrazovanje u funkciji struke i obezbijediti - stručno-teorijska i praktična znanja, za kvalitetan rad u zanimanju; - osposobiti učenika za rezanje i obradu djelova električnim lukom i gasnim postupkom; - osposobiti učenika za zavarivanje i navarivanje djelova ručnim i elektrolučnim postupkom; - osposobiti učenika za zavarivanje električnim lukom u zaštiti inertnih gasova i mješavini gasova; - osposobiti učenika za spajanje djelova elektrootpornim zavarivanjem;
3

. . Lica koja su napunila 18 godina uključuju se u program za obrazovanje odraslih. 6.Obrazovanje traje tri godine..Lica koja su završila dvogodišnju stručnu školu mogu se uključuti u drugi ili treći razred srodnog zanimanja uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita. 5. . . obrazovanje u 4 . 7.U školu za sticanje srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju – obrazovni program Zavarivač/Zavarivačica.razvijati sposobnost socijalne komunikacije i spremnost za razvijanje međuljudskih odnosa. .Odrasli napreduju po programu u skladu sa planom za izvođenje obrazovnog programa za odrasle. u sladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju.steći znanja za ispunjavanje potrebne radne dokumentacije i dokumenata o evidenciji stanja. . mjere bezbjednosti i sprečavanja nesreća.steći osnovna znanja o preduzetništvu. navarivanje i siječenje djelova gasnim postupkom. 4. Obrazovanje koje se stiče .rukovanje alatima.osposobiti učenika za zavarivanje.uvjeriti se da je primijenjena zaštita od opasnosti. Izuzetno.osposobiti učenika za spajanje djelova postupkom mekog i tvrdog lemljenja.brinuti o vlastitim aspektima zdravlja i zdravlja svojih kolega. . . u školu se mogu upisati lica do 18 godine uz odobrenje Nastavničkog vijeća škole. Prohodnost . Trajanje obrazovanja . .Ako se za upis prijavio veći broj kandidata od broja raspisanih mjesta Ministarstvo prosvjete i nauke donosi odluku o dopunskim kriterijumima za upis.Završetkom obrazovnog programa učenik stiče srednje stručno trogodišnjem trajanju – ZAVARIVAČ. .Za upis u dualni oblik obrazovanja potrebno je da učenik ima sklopljen ugovor sa poslodavcem. mogu se upisati lica koja su završila osnovnu školu ili završila dvogodišnju stručnu školu i nijesu starija od 17 godina. mjere zaštite. uređaja i pribora. odnosno uključivanje u program za obrazovanje odraslih . realizovali slobodne aktivnosti i obavili profesionalnu praksu. . Uslovi za upis.U redovnom obrazovanju učenici prelaze u viši razred ako su iz svih predmeta tekuće godine postigli prelaznu ocjenu. . priborima i uređajima za zavarivanje. koji donosi škola.razvijati ekološku svijest i odgovornost u poštovanju mjera zaštite na radu i zaštiti okoline.

6.1.1. STRANI JEZIK 1.7.1.1. GEOGRAFIJA 1. FIZIČKO VASPITANJE 1.1.10. BIOLOGIJA SA EKOLOGIJOM 1.1. SOCIOLOGIJA 1.3.1. PREDMETNI PROGRAMI 1.1.1. HEMIJA 1.4. MATEMATIKA 1.2.5.1. ISTORIJA 1. FIZIKA 5 .POSEBNI DIO 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI: 1. MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1.1.1. INFORMATIKA 1.11.9.8.

6 . odjeljenje se ne dijeli na grupe V . . tabele. .Upozna način označavanja po standardu mašinskih materijala. . neophodnom za komuniciranje u struci. .Izrađuje tehničko-tehnološku dokumentaciju.Razvija osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu. šeme i tehničku dokumentaciju.1. . Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenik će biti u mogućnosti da: . tabele i druge vrste stručnih tekstova. .Ovlada stručnom terminologijom. OPŠTE MAŠINSTVO 1. STRUČNO .TEORIJSKI PREDMETI 1. . dijagrame. u skladu sa standardima.Čita i razumije tehničke crteže. odjeljenje se ne dijeli na grupe 3.vježbe.Nauči da koristi priručnike.Zna pravilan i racionalan izbor materijala. .1.teorijska nastava.Poštuje ekološke zahtjeve i razvija osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala.Stekne nephodna znanja o strukturi materijala i uticaju strukture na promjenu svojstva materijala. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 72 72 144 Vježbe 36 36 72 Praktična nastava Ukupno 108 108 216 T . Naziv predmeta: OPŠTE MAŠINSTVO 2.2.Konstruiše jednostavnije mašinske proizvode. uputstva i propise.2. .Crta jednostavne tehničke radioničke i sklopne crteže mašinskih elemenata i manjih sklopova. standarde.

Crta paralelne i .Razvija osjećaj za . kvadrat. petougao.Crta projekcije osnovnih geometrijskih 7 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Navodi i nabraja preciznost I normalne prave osnovne urednost . .Ispisuje tehničko primjenom u pismo mašinstvu . aksonometrije dvije i tri ravni . šestougao.Konstruiše pravilan trougao.Upoznaje pojam projiciranje kvadranata.Crtanje geometrijskih konstrukcija .Crtanje kontura mašinskih djelova . ispisuje tehničko crtanje.Razvija tehničku . pozicione oznake vrstama tehničkih elemenata crteža.Razvija tehničku .Crtanje projekcija na osnovu izometrijskog izgleda . vježbanjem na tolerancijama i primjerima njihovom .Spaja prave linije lukom datog poluprečnika .Crta simetrale duži geometrijske i uglova konstrukcije .Izvlači osnovne i . i šrafiranja sastavnicama.Projekcije tijela crtanje tijela u izometriji na osnovu projekcija .Upotreba linija . priborom za red i urednost šrafira.Dopunjavanje pogleda. osjećaj za kotne linije.Razlikuje centralno .Dijeli duž na njednakih djelova . crtanje mašinskih elementa uz upotrebu pravila posebnih pogleda. zaglavlje i standardima.Razlikuje koso i ortogonalno .Ovladava tehnikom razmjerama. presjeka i . elipsu Osnovi nacrtne geometrije i tehničkog crtanja .Upoznaje se sa skicom jednostavne tehnikom izrade elemente jednostavnijih crteža Geometrijske konstrukcije . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnovi tehničkog crtanja .Crta projekcije duži u opštem i specijalnom položaju .Upoznaje se sa: kulturu.Crta projekcije oktanata tačke na jednu.4.Prostorno prikazuje . .Upoznaje pojam i kulturu i paralelno osnovne elemente projiciranje projektovanja .Rad u olovci Vježbe: . pravilnog kotiranja zaglavljima.

Prikazivanje mašinskih elemenata. kao i pojednostavljenjim a pri crtanju .Razvija svijest o potrebi kvalitetnog rada Vježbe: .Crta prodore tijela . pravougaonik. presjeke i skraćenja. trougao) Crta projekcije geometrijskih tijela u opštem i specijalnom položaju Crta u izometriji jednostavne elemente na osnovu ortogonalnih projekcija Crta jednostavne elemente u ortogonalnoj projekciji i aksonometriji Razlikuje prednosti i nedostatke pojedinih načina prikazivanja tijela Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave pojednostavljenog crtanja .Kotira uprošćeno i tabelarno . oblika i položaja i kvalitet obrade površina .Crta vijak i navrtku nerazdvojive veze . rad u .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik likova u opštem i specijalnom položaju (kvadrat.Upoznaje se sa pojmom presjeka .Crta presjeke uskih elemenata. posebne i djelimične izglede Prikazivanje mašinskih elemenata Navodi razdvojive i .Upoznaje osnovna načela kotiranja i elemente kotiranja .Upoznaje se sa pravilima prikazivanja djelova i njihovih detalja.Crta i označava presjeke .Razvija osjećaj preciznosti .Crta razvijene površine tijela .Ispisuje tolerancije dužina.Kotiranje crteža Vježbe: .Izrada prvog grafičkog rada - - - - Kotiranje .Kotira i označava vrijednosti kota na crtežu .Kotira i označava metrički i cijevni navoj 8 .

Izrada drugog grafičkog rada 9 .Iz tabela određuje dozvoljena odstupanja kod izradaka kod kojih na crtežu tolerancije nijesu propisane Osnovni pojmovi i aksiomi statike / Sistem sučeonih sila u ravni .Upoznaje.Sa sklopnog crteža preciznosti u radu određuje tolerancije/nalijeg .Razumije pojam kvaliteta površine i zna načine označavanja stanja površina .Navodi i objašnjava moment sile za tačku . položaj i veličinu toleranciskog polja.Uproćšeno crta zavarene sastave Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave olovci .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Crta spojeve klinovima .Označavanje stanja površina .Zna pojedine vrste nalijeganja Vježbe: .Određivanje nalijeganja .Navodi i objašnjava .Definiše pojam tolerancija oblika i položaja .Navodi i objašnjava .Razlaže silu na komponente pojam sile i grafičkom podjelu sila metodom .Stiče pozitivnu anja orjentaciju .Izrada radioničkih crteža datog sklopa .Određuje moment sile za tačku grafičke i analitičke uslove ravnoteže sistema sučeljnih sila .Navodi i objašnjava .Analizira veličinu tolerancija i postupke kojima se one mogu dostići .Navodi i objašnjava Varinjonovu teoremu Tehnički crteži . razumije i objašnjava pojam tolerancije.Određivanje tolerancija iz tabela . kotiranje tolerisanih dužina .Upoznaje radionički crtež i sklopni crtež .Kotiranje tolerisanih dimenzija .Navodi i objašnjava sila aksiome statike .Crta zupčanike i lančanike .Stiče osjećaj .Postavlja analitičke pojam veze i uslove ravnoteže reakcije veze sistema sučeonih .Iz tabela čita Prema vrijednosti zanimanju odstupanja za zadate tolerancije i izračunava veličinu tolerancijskog polja .Crta opruge .

Izračunava osnovne 10 .Određuje smjer sila trenja . definiše i objašnjava pojam težišta tijela Trenje .Navodi. definiše i sile.Stiče osjećaj preciznosti u radu .Navodi vrste ravanskih nosača i vrste opterećenja kod njih .Na primjerima određuju uticaj sila na posmatrani mašinski dio i sistem Ravanski nosači . figure.Razlikuje trenje klizanja i trenje kotrljanja .Konstruiše statičke dijagrame grafičkom i analitičkom metodom .Definiše i .Slaže paralelne . opterećenih kombinacijom različitih opterećenja .Određuje reakcije veza grafički i analitički punih ravanskih nosača. isječak) . grede sa prepustima i konzole odrediti reakcije oslonaca i konstruisati statičke dijagrame . definiše i objašnjava osnovne statičke veličine u poprečnom presjeku ravanskih punih nosača .Navodi.Razlikuje materijale u zavisnosti od trenja .Određuje težište homogenog tijela.Stiče osjećaj preciznosti u radu Središte masa .Iz tabela bira koeficijent trenja .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Sistem proizvoljnih sila u ravni . duž.Navodi.Pretvaranje mjernih jedinica . definiše i objašnjava pojam trenja i navodi vrste trenja .Stiče sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . trougao. paralelogram. razlaže sile na objašnjava spreg komponente sila i moment .Grafičko rastavljanje dvije sile .Grafičko i analitičko određivanje sila i ravnoteže .Određivanje momenta sile Vježbe: Grafički rad: . linije (luk.Na primjerima proste grede.Navodi.Postavlja uslove sprega ravnoteže spregova .Navodi. definiše i objašnjava statički određene ravanske pune nosače Socijalizacijski ciljevi učenik .Navodi. definiše i objašnjava trenje klizanja i trenje kotrljanja Brzina i ubrzanje .

. puta.Pronalazi primjere .Na osnovu zadatih podataka određuje snagu . brzine. energija. ugaone brzine.Razvija pozitivan odnos prema struci Vježbe: . naponom naprezanja.Određivanje napona i deformacija.Navodi.Pretvara jedinice mjere .Definiše i objašnjava pojmove rad. objašnjava pojam koji su pod opterećenja.Za zadate uslove napona i određuje napon i deformacije deformacije . ubrzanja. stepen iskorišćenja Formativni ciljevi učenik veličine koje opisuju kretanje na osnovu zadatih podataka .Navodi. snaga. definiše i objašnjava Hukov zakon . snaga . Primjena Hukovog zakona 11 .Navodi .Uočava važnost povećanja stepena iskorišćenja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Informativni ciljevi i sadržaji učenik objašnjava pojam kretanja. definiše i objašnjava pojam dozvoljenog napona i stepena sigurnosti Vježbe: . kružnog kretanja Rad. definiše i mašinskih djelova.Izračunavanje stepena iskorišćenja i Snage Naponi i deformacije .

Upoznaje se sa vrstama i namjenom opruga i njihovim karakteristikama .Pojašnjava vezu .Navodi materijal za opruge .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Podjela mašinskih elemenata Razdvojivi spojevi .Navodi svojstva lemljenih spojeva .Upoznaje osnovne pojmove o zavarenim spojevima .Detaljno objašnjava opterećenje i deformacije kod pojedinih vrsta opruga Socijalizacijski ciljevi učenik .Stiče sigurnost u radu Vježbe: . čivija i zadatih uslova žljebni spojevi) primjene .Definiše način pripreme pozicija spojeve za primjenu .Navodi vrste zavarenih spojeva i simbole . .Navodi vrste.Crtanje navojnih spojeva .Objašnjava svojstva i nosivost lijepljenih spojeva Elastične veze .Upoznaje zakovane .Navodi podjelu i vrstu nerazdvojive vrste nerazdvojivih veze u zavisnosti spojeva i njihovu od zadatih uslova primjenu .Uprošćeno crta razne vrste spojeva i način zakivanja .Navodi materijale .Stiče osjećaj preciznosti u radu .Određuje način za vijke i navrtke osiguranja navojnih spojeva od odvrtanja Nerazdvojivi spojevi .Skiciranje opruga.Stiče osjećaj preciznosti u radu . između materijala svojstva i primjenu za vijke i navrtke i razdvojivih spojeva njihove namjene (navojni spojevi.Stiče sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Iz tabela bira vijke spojevi pomoću u zavisnosti od klinova.Objašnjava odgovarajuće veze postupak pripreme limova za zakivanje .Zna materijale za zakivke i kriterijum izbora zakivaka . rad u olovci 12 .Bira odgovarajuću .

Stiče osjećaj Sigurnosti i samopouzdanja Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Navodi materijale zadatih uslova za izradu zupčanika .Razumije ulogu spojnica i svojstva pojedinih vrsta spojnica .Skiciranje osovina i vratila.Crta osovinice.Razumije osnovne greške pojmove kod 13 .Računa prenosni . njihovom primjenom i karakteristikama Ležajevi i ležišta . parova konusnih zupčastih .Izbor ležaja iz kataloga Spojnice .Stiče pozitivnu orjentaciju Prema zanimanju Elementi za prenos snage .Izrada grafičkog rada . rad u olovci .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Osovine i vratila .Bira materijal za ležišne čaure i posteljice .Razumije osnovne . proračun. kaišnog ili remenog prenosnika .Detaljno objašnjava način ugradnje i puštanje u pogon spojnice .Bira postupak određivanja prečnika osovine ili vratila u zavisnosti od opterećenja i bira material . njihovo označavanje i prikazivanje na crtežu .Određuje kriterijum izbora i primjene pojedinih vrsta spojnica Socijalizacijski ciljevi učenik .Crta cilindrični prenos snage zupčanik .Osovinica.Analizira načine podmazivanja ležišta i razlikuje naprave za dovod i podmazivanje ležišta .Upoznaje se sa konstruktivnim oblicima: .Upoznaje se sa odnos podjelom. konstrukcija.Bira odgovarajuću parova i pužnih vrstu prenosa u parova zavisnosti od .Stiče osjećaj sigurnosti i samopouzdanja u radu Vježbe: .Crta standardni i primjenom profil zupca elemenata za . vrstama .Navodi vrste i karakteristike ležajeva. konstrukcija i crtež lančanog.Uočava moguće . osovina i vratila. način ugradnje i održavanja ležaja . osovine i vratila .Stiče pozitivnu Orjentaciju Prema zanimanju Vježbe: .Analizira elemente pojmove kod koji utiču na cilindričnih nosivost zupčastih zupčastih parova.Cilindrični zupčasti par.Detaljno obrazlaže postupak demontaže ležaja.Upoznaje se sa podjelom i svojstvima lezista Formativni ciljevi učenik . crtež -proračun.

: Mašinski elementi I. 2005.Oblikuje dopis i druge dokumente i štampa ih .Razumije mogućnosti upotrebe računara u mašinstvu . M. za sve profile. Z.Drapić.Iz kataloga naručuje djelove . Beograd. S.1986. Beograd. 2004. S. . za sve profile. 2006. grafički predstavlja rezultate . . Zavod za udžbenike.Rad sa softerskim paketima za obradu teksta i tabela za crtanje 5.Ristivojević D.:Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom. Beograd.Upoznaje se sa mogućnostima EXCELA Formativni ciljevi učenik . Zavod za udžbenike. 14 . Zavod za udžbenike.Todić. i drugi: Tehničko crtanje sa mašinskim elementima. Zavod za udžbenike. označava stanje površina .Razumije način prenosa snage. letnik strojnih šola. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Papić. kotira.Izrađuje jednostavne crteže mašinskih elemenata: crta.Đorđević.Stiče pozitivnu orijentaciju Prema zanimanju Vježbe: . 2004.Stiče osjećaj sigurnosti u radu . S.Izvodi osnovne manipulacije sa datotekama i prilagođava ih sopstvenim potrebama .. Beograd. 2003. Zavod za udžbenike. 2004.Informativni ciljevi i sadržaji učenik lančanih parova . Zavod za udžbenike.Navodi način označavanja lanaca .Crta kaišnik i remenicu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave mašinstvu . S.Štampa urađeni crtež .: Zbirka riješenih zadataka iz mašinskih elemenata I.Oblikuje jednostavan tabelarni prikaz koristeći matematičke operacije.: Mašinski elementi I I. Zavod za udžbenike. D. . 2005. za sve profile. sortira ispis po abecedi. . . svojstva i podjelu kaišnih i remenih parova Primijena računara u .Crta lančanike . udžbenik za 1.Upoznaje se sa osnovnim računarskim programima za crtanje (Auto Cad ili drugi) . i drugi: Grafički zadaci iz mehanike.Upoznaje se sa operativnim sistemom WINDOWS . A.Knez. Zavod RS za školstvo. . . i drugi : Mehanika.Drapić. Beograd.Drapić. Beograd.Plavšić. i drugi: Mehanika I – statika i otpornost materijala sa zbirkom zadataka. Beograd.

delovni zvezek za 1. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Naponi i deformacije . priručnik za tehničko crtanje. mjernim instrumentima i drugim. Koludrović-Harbić.Stepen sigurnosti . grafoskopom. uzorcima alata. 2003. od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja.Praktična nastava .Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena: stolovima sa odgovarajućim priborom za crtanje. .Dozvoljeni naponi.U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pismeni radovi učenika (grafički radovi-četiri. Školska knjiga. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . letnik strojnih šola. Ć. Koludrović. Zavod RS za šolstvo.: Tehnička mehanika.Nerazdvojivi spojevi Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .Knez.Tehnički crteži . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .I. računarom sa odgovarajućim softverom za crtanje. A/V sredstvima. Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda.Radionički i sklopni crteži .Špiranoc. V. 9. A. 2002.Zavarivanje i lemljenje 15 . modelima i šemama sklopova i podsklopova mašina. Školska knjiga.:Tehničko crtanje u slici s kompjuterskim aplikacijama. . 6. R.najmanje po jedan u klasifikacionom periodu i usmeni odgovori učenika. deformacije . dijaprojektorom sa odgovarajućim slajdovima. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Koludrović. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. kontrolne vježbe. 7.Visoka stručna sprema iz područja mašinstva.. Povezanost predmeta Znanja . Zagreb. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .. 2002. i drugi : Mehanika. Zagreb. testovi) . 8.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 10..

. . . . . . . . odjeljenje se ne dijeli na grupe Vježbe .Upoznati vrste i karakteristike tehničkih gasova. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 56 56 112 Vježbe 16 16 32 Praktična nastava Ukupno 72 72 144 Teorija .Steći neophodna znanja o strukturi materijala i uticaju strukture na promjenu svojstava materijala.Razviti osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu.Steći znanja za termičku i termohemijsku obradu elemenata.1.Poštovati ekološke zahtjeve i razvijati osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala. .Osposobiti se da koristi metode ispitivanja materijala . . svojstva i primjenu plastičnih.Upoznati vrste.odjeljenje se ne dijeli na grupe 3. gumenih i kompozitnih materijala.Steći znanja za spajanje mašinskih djelova zavarivanjem. karakteristike i njihovu primjenu u mašinstvu. 16 .Upoznati svojstva.Osposobiti se za pravilan i racionalan izbor materijala. .2.Ovladati stručnom terminologijom.Steći znanja za obradu materijala sječenjem i rezanjem.Steći znanja za spajanje mašinskih djelova lemljenjem. vrste i primjenu goriva i maziva.2. . .Razviti osjećaj i brigu za očuvanje životne sredine. .Steći znanja o vrstama i karakteristikama materijala. . .Steći znanja za spajanje mašinskih djelova zakivanjem.teorijska nastava. TEHNOLOGIJA 1.Upoznati svojstva tehničkih materijala. Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA 2. neophodnom za komunikaciju u struci. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici će: .

Analizira i razlikuje ispitivanje materijala bez Preporuke za izvođenje nastave .Razvija osjećaj ispitivanje materijala .Pozanaje mehanička električna.Mjerenje tvdoće po Brinelu.Opisuje i nabraja statičkim dejstvom tehnološka svojstva sile materijala .Razlikuje .Razlikuje svojstva .Opisuje ispitivanje materijala bez materijala razaranja i navodi dinamičkim metode dejstvom sile .Razumije odnos svojstva materijala .Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .Objašnjava i ilustruje toplotna svojstva .Analizira tehnike i prirode .Navodi i objašnjava ispitivanje metode ispitivanja materijala tvrdoće materijala statičkim dejstvom statičkim dejstvom sile prema sile zateznoj čvrstoći .Razvija pravilan . atoma i hemijske naukama toplotna i magnetna veze . Rokvelu i Vikersu 17 . .Navikava se na svojstva materijala magnetna i tačnost .Razlikuje i analizira ispitivanje materijala dinamičkim dejstvom sile kroz ispitivanje dinamičke čvrstoće i ispitivanje žilavosti .Određuje tehnološka svojstva materijala .Navodi električna.Navodi i objašnjava .4.CD sa odgovarajućim materijalima . opisuje materijala kao odnos prema svojstva materijala funkciju vrste prirodnim .Analizira dijagram dinamičke metode zatezanja dobijen ispitivanja tvrdoće ispitivanjem .Definiše.Analizira odgovornosti statičkim dejstvom mehanička sile (ispitivanje svojstva materijala zatezne čvrstoće .Određuje tvrdoću sile materijala . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Svojstva materijala .Objašnjava i ilustruje epruvete statičkim ispitivanje materijala dejstvom sile dinamičkim dejstvom .Ispitivanje zatezne čvrstoće .Određuje tvrdoću .

.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Struktura metala i legura .Nabraja vrste tehničkog gvožđa .Definiše hemijski čisto gvožđe .Razvija sposobnost opažanja .izbor čeličnih materijala iz tablica 18 . .Opisuje svojstva legura u zavisnosti od sastava rasporeda i oblika faza Tehničko gvožđe .obliku i veličini Upoređuje fazne dijagrame legura Analizira svojstva legura u zavisnosti od mikrostrukture Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Klasifikuje čelike prema upotrebi: . .Prezentacija sa diskusijom Analizira i formira dijagram stanja legure Fe-C Prati liniju očvršćavanja legure Razlikuje vrste gvožđa Uočava uticaj stalnih i legirajućih elemenata na svojstva čelika Uočava i razlikuje čelike Označava čelike Razlikuje i upoređuje čelike Analizira vrste čelika Uočava funkciju i značaj brodograđevinskog čelika i čeličnog liva .Razvija moć opažanja .Razumije odnos tehnike i nauke .temperovani.Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .Opisuje i ilustruje dijagrame stanja legura (dvokomponentnih.nodularni liv.legirani liv.Objašnjava proizvodnju čelika .Navodi podjelu čelika .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima . .Fe-C .) .Konstruktivni čelici.Objašnjava i navodi vrste livenog gvožđa: .Stiče samopouzdanje i sigurnost .liv(bijeli i crni) .Navodi i objašnjava brodograđevinski čelik i čelični liv Formativni ciljevi učenik razaranja Analizira kristalnu građu materijala Razlikuje kristalna zrna po rastu.Alatni čelici .Poznaje dijagram stanja legure .Objašnjava označavanje čelika .Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu .Objašnjava i navodi legure u odnosu na procenat ugljenika (linije) . .Objašnjava proces kristalizacije .sivi liv.modifikovani liv. .Opisuje tehničko gvožđe . eutektičkih itd.Opisuje i objašnjava materijale .Definiše čelik .

Prezentacija sa diskusijom Vježbe: .cink.Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .Opisuje i objašnjava plastične mase .Prezentacija sa diskusijom .Razlikuje legure za klizne ležaje i tvrde legure Socijalizacijski ciljevi učenik .Poznaje i opisuje označavanje legura obojenih metala .Objašnjava legure pogodne za meko i tvrdo lemljenje (kalajni lem..Razlikuje legure magnezijuma .Objašnjava legure aluminijuma . .Razlikuje legure obojenih metala .Objašnjava legure .) .olovo.Nabraja i objašnjava vrste makromolekula .. kadmijumski lem.Uočava značaj i potrebu guma .Razlikuje upoređuje svojstva i primjenu obojenih metala . navodi i objašnjava obojene metale: .Objašnjava legure magnezijuma . .Uočava važnost očuvanja kvaliteta .Prezentacija sa diskusijom 19 .Bakra .izbor obojenih metala i legura iz tablica .Razlikuje sagorive i nesagorive sastojke .Objašnjava legure za klizne ležaje i tvrde legure Plastične mase i guma .Razlikuje legure bakra .bakar. .magnezijum .Razlikuje legure aluminijuma .Opisuje. .titan.Izražava svojstva obojenih metala . srebrni lem.kalaj.Razlikuje legure za lemljenje .Upoznaje se i opisuje podjelu i sastav goriva Formativni ciljevi učenik .volfram. .Razvija osjećaj o očuvanju životne sredine .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima Preporuke za izvođenje nastave .Uočava važnost nauke u svakodnevnom životu . mesingani lem..Nabraja i objašnjava legure obojenih metala .aluminijum.Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima . .Uočava značaj i potrebu plastičnih masa .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Obojeni metali i legure .Opisuje i objašnjava gume Goriva i maziva .Upoznaje se sa osnovnim pojmovima o nemetalnim materijama i makromolekulima . .Razvija sposobnost opažanja .

Uočava svojstva maziva .Uočava vrste i njihovu upotrebu .Navikava se na pridržavanje propisa Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Analizira ulogu i zadatak maziva .Prezentacija sa diskusijom 20 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Upoznaje se i opisuje maziva Kompozitni materijali .biranje goriva i maziva iz kataloga .Razvija pozitvan stav prema novim saznanjima .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Razlikuje vrste goriva .Opisuje i objašnjava kompozitne materijale (kompozite) Formativni ciljevi učenik .Razlikuje kompozitne materijale Socijalizacijski ciljevi učenik .Razvija pozitivan stav prema zdravlju .Objašnjava čvrsta goriva .Objašnjava tečna goriva .Navodi karakteristike goriva .Objašnjava gasovita goriva .Razlikuje gasovita goriva .

Analizira lemljenje . spojevi sa opružno – zateznim prstenovima i spojevi ostvareni čvrstim nalijeganjem) Spajanje lemljenjem . opruga.Upoznavanje propisa i mjera sigurnosti pri rukovanju sa alatima i materijalima .Pronalazi primjere . osiguranja žljebni spojevi.Crtanje spojeva .Objašnjava način spojeve pripreme spojeva za meko lemljenje (mehaničko i hemijsko čišćenje površina koje se leme) .Objašnjava način kvašenja i difuzije lema u osnovni materijal . alat i .Razvija osjećaj sigurnosti i samostalnosti u radu Vježbe: . razdvojivih veza od ozubljeni spojevi.Stiče naviku primjene zaštitnih mjera pri radu .Poznaje pribor za karakteristike odgovarajući mekolemljenih postupak spojeva .Navodi primjere i lemljenja primjenu lemljenih .Navodi lemove za meko lemljenje .Razlikuje vrste .Bira dodatni spojeva materijal.Objašnjava način pripreme za tvrdo lemljenje .Čitanje tehničke dokumentacije .Poznaje spoja karakteristike .Analizira načine spojevi čivijama.Navodi lemove za 21 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . spojevi životu i praksi pomoću klinova.Čitanje tehničke radu dokumentacije .Razvija osjećaj Vježbe: odgovornosti prema . slabljenja pri spojevi pomoću upotrebi konusnih površina i navoja.Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Spajanje razdvojivim vezama .Montaža i demontaža jednostavnih spojeva .Razlikuje tvrdolemljenih tvrdolemljene spojeva spojeve i zavarene . .Nabraja vrste primjene spojeva i njihovu razdvojivih spojeva primjenu. (navojni u svakodnevnom spojevi.Objašnjava postupak mekog i tvrdog lemljenja .

Objašnjava način čišćenja zalemljenih spojeva .Stiče osjećaj sigurnosti i bezbjednosti u radu Vježbe: .Poznaje EPP postupak .Nabraja vrste i oblike zakivaka . alata i pribora za zakivanje Vježbe: .Razvija osjećaj odgovornosti u radu .Poznaje postupak.Poznaje postupak elektrootpornog Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Razlikuje vrste zakovanih spojeva Analizira elemenate za zakivanje Analizira zakivanje spoja .Navodi primjenu zakovanih spojeva . opremu i uređaje MAG zavarivanja . opremu i uređaje MIG zavarivanja .Upoznavanje materijala.Razvija ekološku svijest 22 .Upoznavanje radnog mjesta .Objašnjava način izvođenja postupka zakivanja Spajanje zavarivanjem .Upoznaje osnovna svojstva zavarenih spojeva . opremu i uređaje gasnog zavarivanja . opremu i uređaje TIG zavarivanja .Objašnjava pripremanje pozicija za zavarivanje i rezanje odgovarajućim postupkom Analizira i razrađuje tehničku dokumentaciju Dimenzioniše vrstu šava u zavisnosti od debljine materijala Analizira način pripreme pozicija za spajanje zavarivanjem i rezanjem Bira uređaje i elektrode za zavarivanje Razlikuje metode za ispitivanje zavarljivosti Razlikuje vrste zavarenih spojeva Priprema materijal za zavarivanje Analizira postupake zavarivanja i rezanja Kontroliše i ispituje zavarene spojeve .Poznaje postupak. opremu i uređaje REL zavarivanja .Poznaje postupak.Navodi topitelje za tvrdo lemljenje .Upoznavanje i čitan tehničke dokumentacije .Informativni ciljevi i sadržaji učenik tvrdo lemljenje .Stiče osjećaj sigurnosti i samopouzdanja pri radu .Zna oznake zavarenih šavova na tehničkim crtežima .Poznaje postupak.Upoznavanje sa tehničkom i tehnološkom dokumentacijom .Poznaje postupak.Objašnjava ispitivanje zalemljenih spojeva Spajanje zakivanjem .Navodi primjere i primjenu zavarenih spojeva .Navodi načine zakivanja .

Nabraja vrste elektroda (obložene. tačkasto. zavarivanje elektronskim snopom.Poznaje specijalne postupke zavarivanja (aluminotermijsko.Objašnjava Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 23 .Zna da odredi pojam i definiciju zavarljivosti nekog materijala . bradavičasto i varničenjem) .Objašnjava postupke zavarivanja . prostiranje toplote i temperaturna polja . plazma zavarivanje. zavarivanje laserom.Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja (linijsko. podvodno.Objašnjava oznake elektroda .Objašnjava pripremu elemenata za zavarivanje i oblike žljebova . njegov značaj i primjenu kod određivanja temperature predgrijavanja .Zna šta su toplotni bilansi pri zavarivanju. šavno. gole i sa jezgrom) .Zna šta je hemijski ekvivalent ugljenika. kovačko zavarivanje. zavarivanje trenjem) .

Razvija osjećaj sigurnosti i stručnost za izvođenje poslova Vježbe: .Razlikuje različite . ispitivanje dinamičke čvrstoće. vertikalni. ispitivanje mikro i makro strukture .Poznaje naponsko i deformaciono stanje kod zavarenih spojeva Oblikovanje deformisanjem .Metode sa razaranjem na epruvetama (ispitivanje zatezne čvrstoće. rengenskim zracima.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik formiranje električnog luka . ispitivanje tvrdoće.Objašnjava različite položaje zavarenih spojeva (horizontalni.Objašnjava način vođenja elektrode .Objašnjava metode ispitivanja zavarenih spojevavizuelno .Objašnjava pojam navarivanja . sabijanjem.Metode bez razaranja (magnetnim fluksom. ispitivanje žilavosti. 24 . horizontalnovertikalni i nadglavni) .Određuje postupke deformisanjem Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Izrada različitih oblika savijanjem. ispitivanje na savijanje. ultrazvučno i penetrantskim tečnostima) .Navodi podjelu i vrste obrade objašnjava vrste deformisanjem obrade .

Uočava potrebu .Kontroliše rezanja ispravnost mašina i elektrodama alata prije početka .Poznaje postupak stezanja i rezanja gasnog rezanja materijala .Razvija pozitivan odnos prema materijalnim sredstvima Vježbe: .Poznaje pribore i alate za kontrolu Termička i termohemijska obrada .Analizira tehničko.Kontrola izrađenih dijelova . alate.Analizira postupak .Navodi i objašnjava materijala i alata primjere obrade za obradu materijala deformisanjem deformisanjem .Razvija osjećaj odgovornosti za zaštitu okoline Preporuke za izvođenje nastave uvijanjem .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine Vježbe: .Objašnjava kontrolu izrađenih pozicija .Poznaje postupak obrade rezanjem plazma rezanja .Razvija preciznost i odgovornost u radu .Objašnjava pravilnog rukovanja pojmove elastične i alatima i plastične materijalima deformacije i promjene strukture .Poznaje tehniku rezanja materijala tehnološku .Upoznaje značaj tehnološku termičke obrade dokuentaciju .Upoznaje primjere .Objašnjava pripremu materijala i uređaja za proces termičke i termohemijske .Određuje metode primjene termičke pripreme obrade u praksi materijala i . uređaje i mašine koje se koriste za rezanje . kao i .Poznaje uređaje i uređaja pomoćne 25 Socijalizacijski ciljevi učenik .Razlikuje alate i pribore za u materijalu kontrolu.Određuje metode i .Podstiče primjenu mjera sigurnosti u radu .Objašnjava pripremu materijala.Analizira tehničko – .Objašnjava upotrebu i rukovanje sa mašinama i uređajima za rezanje .Poznaje postupak . alata i mašina po tehnološkom postupku .Upoznaje metode i dokumentaciju vrste rezanja .Poznaje vrste i način pripreme metode materijala i mehaničkog uređaja za rezanje rezanja .Upoznaje metode kontrole standarde izrađenih djelova materijala i alata za obradu deformisanjem Obrada rezanjem .Poznaje pribore.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik pripreme .

učenik .Prikazivanje automatskih linija za zavarivanje.Razlikuje glavne i pomoćne komponente i kriterijume primjene u radu .Izrađuje u mašinstvu – zanimanju jednostavne crteže zavarivanju zavarenih spojeva: crta.Zavarivanje MIG postupkom .Štampa urađene 26 Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijale za termičku obradu . kotira i označava simbole pojedinih šavova i postupaka zavarivanja .Zavarivanje MAG postupkom .Zna postupke zaštite metalnim prevlakama i plakiranjem Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave obrade i zaštite metalnim prevlakama .Zna tehnološke postupke izvođenja termičke i termohemijske obrade .Analizira proces termičke i termohemijske obrade . komentari i analize) .Elektrootporno postupaka zavarivanje zavarivanja .Stiče pozitivnu mogućnosti štampa ih upotrebe računara orjentaciju prema .Uočava značaj primjene zadatih parametara (temperatura. postupke i dodatne materijale za metalizaciju Automatizacija i mehanizacija u zavarivanju .Razlikuje metode i . rezanje i ispitivanje spojeva pomoću CD-a i projektora (diskusije.Razlikuje uređaje. vrijeme i dodatni materijali) .Poznaje druga dokumenta i .Oblikuje dopise i .Razlikuje postupke i parametre termičke obrade .Zavarivanje TIG postupkom Računari u tehnologiji obrade .Prezentacija automatskih linija za zavarivanje Vježbe: .Zavarivanje i rezanje plazmom .Poznaje uređaje za automatske linije automatsko za: izvođenje .Zavarivanje EPP postupkom .

. testovi) . diplomirani inženjer tehnologije 27 .Tehnologija rada – rezač gasom. Beograd. Radoje Mirković. Vitomir Đorđević.Lazar Filković.Računar sa multimedijalnim CD-om. . 8. . 1995. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. crteži. Podgorica. Opšta mašinska praksa za I razred mašinske škole.Spasoje Drapić Mašinski elementi I. .Šeme. od kojih najmanje jedna mora biti sa usmene provjere znanja. Stevan Simić . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd. Nebojša Pribićević. 9.Oblikuje jednostavan tabelarni prikaz. 1997. Beograd.Radoje Mirković.Prelazna ocjena na kraju školske godine.Nikola Prgomelja. Miodrag Pantić. 1997. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .LCD projektor.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik crteže . sortira ispis po abecedi i grafički predstavlja rezultate Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Beograd. Zavod za školstvo.Diplomirani mašinski inženjer. . 1999. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Milenko Jovičić. 1992.Tehnologija obrade I. Beograd.Tehnologija obrade I. Dragomir Nikolić. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Projektor sa slajdovima. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 6. . . Mašinski materijali za I razred mašinske škole. 7. .najmanje po jedan u klasifikacionom periodu i usmeni odgovori učenika (najmanje jedna u toku klasifikacionog perioda).U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju pismeni radovi učenika (kontrolne vježbe. 1999. Uslovi napredovanja i završetak predmeta . diplomirani inženjer metalurgije.

Uređaji za zavarivanje .Uređaji za zavarivanje .Pribori za stezanje .Vrste materijala za zavarivanje i njihova zavarljivost .10. Povezanost predmeta Znanja Uvod u zavarivanje Metali i legure Površinska zaštita Ispitivanje materijala Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .Praktična nastava .Oprema i uređaji za zavarivanje 28 .Površinska zaštita (vrste i materijal) .

Ovladati tehnološkim postupkom spajanja i rezanja elemenata.teorijska nastava.2. .Ovladati znanjem i vještinama o izboru komada koji se spajaju.Ovladati znanjem i vještinama izbora metala za spajanje i potrebnog alata.Usvojiti osnovna znanja o tehnološkim postupcima spajanja materijala i izradi djelova. . .1. . Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici će: . neophodnom za komunikaciju u struci. . . UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE 1. odjeljenje se ne dijeli na grupe Vježbe . Naziv predmeta: UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE 2. .Ovladati stručnom terminologijom.3.Poštovati ekološke zahtjeve i razvijati osjećaj za ekonomičnu upotrebu materijala.Ovladati znanjem i vještinama principa rada uređaja. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija 56 52 108 Vježbe 16 14 30 Praktična nastava Ukupno 72 66 138 Teorija . .Sticati osnovna znanja o urađajima i njihovim karakteristikama. podsklopova i sklopova. . . izvoru toplote i poprečnom presjeku. 29 .Osposobljavati za samostalan rad.Sticati praktična znanja o pravilonom korišćenju sredstava zaštite na radu i zaštite životne sredine.Razviti osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu.odjeljenje se ne dijeli na grupe 3.

Razvija osjećaj za elektriciteta kroz toplotu i snagu.Analizira vrste .Objašnjava parametre izvora magnetno polje u napajanja zavarivačkom luku i .Prepoznaje suštinu struja.Zavarivačka radionica .Prepoznaje suštinu .Navikava se na atomsku strukturu. .Vrši poređenje energija.Mjeri elektricitet . naizmjenične i plazmu.Definiše naizmjeničnu i odnos prema elektricitet.Razvija pouzdanost proticanje izvora struje u radu elektriciteta.Razvija osjećaj o .Razvija pravilan . .Vrši klasifikaciju njegovo dejstvo izvora napajanja.Poznaje procese u različitih uređaja zavarivačkom luku.4. generatora. samokontrolu princip provođenja . struje mjerenje . transformatora i kondezatore.Objašnjava talasa naelektrisane jone.Razlikuje . ispravljača šta je snaga i .Zna šta je napon postupka REL praznog hoda.Razlikuje i uočava .Objašnjava zna šta je direktni i specifičnosti obrnuti polaritet zavarivačkog luka.Pojašnjava kabla za napajanje .Objašnjava radni zavarivačkog luka i ciklus uređaja i stepen korisnog volt-ampersku dejstva postupaka spoljnu zavarivanja karakteristiku . šta je spoljne magnetizam karakteristike . .Zna Omov zakon. provodnike određuje veličinu sredine . zavarivanja i režimi rada pri granice njegove zavarivanju izvora primjenjivosti za napajanje .Poznaje izvore prednostima i naizmjenične i nedostacima REL jednosmjerne zavarivanja struje za napajanje . vrste .Upotreba projektora za demonstraciju opreme 30 . rada naelektrisanje. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uređaji za ručno elektrolučno zavarivanje . kratki spoj. .vrste uzemljenje struje kao i vrste . očuvanje životne metale. jednosmjernu zanimanju objašnjava struju .Analizira otpor. proticanje jednosmjerne jona.Definiše pojam osnovne pojmove u Preporuke za izvođenje nastave .Zna rad i principe elektriciteta .Razlikuje osnovne .

Poznaje podjelu i označavanje REL zavarivanja i elektroda. agregat i inverter .Informativni ciljevi i sadržaji učenik ručnog elektrolučnog zavarivanja.Razlikuje vrste elektroda.Navodi mogućnosti upotrebe i ograničenja svakog od pojedinačnih izvora struje. ispravljač.Upoznaje se sa dodatnim materijalom za zavarivanje.Objašnjava rad transformatora. odnosno zna njihove prednosti i mane . njegove prednosti i mane kao i mogučnosti Formativni ciljevi učenik opremi za zavarivanje Analizira osnovne zahtjeve za izvore napajanja za ručno elektrolučno zavarivanje Vrši poređenje svih izvora struje i uočava oblasti primjene različitih tipova izvora za napajanje Određuje prednosti i mane svih uređaja i prema tome planira mogućnost njihove primjene u određenim situacijama Vrši korekciju i podešavanje parametara režima zavarivanja. njegove prednosti kao i nedostatke . mijenja polaritet elektroda Zna da priključi polikabal za TIG zavarivanje na inverter za REL Analizira mogućnosti multifunkcionalnih Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - - - - - - - - 31 . njihov sastav. zna uticaj jačine struje odnosno napona na kvalitet zavarivanja Vrši poređenje rada naizmjeničnom i jednosmjernom strujom. odnosno osnovnu klasifikaciju izvora napajanja . odnosno elektrodama za REL zavarivanje .Navodi osnovne izvore struje za REL zavarivanje. prema standardima .Pojašnjava termine: transformator. rotacioni pretvarač. oblogu i upoznaje se sa osnovnim pojmovima proizvodnje elektroda . kao i njihovu primjenu u različite svrhe Razlikuje vrste elektroda u zavisnosti od upotrebe Rukuje i upotrebljava invertere za zavarivanje.

Vrši poređenje primjenjenih uređaja za MIGžičanih elektroda MAG zavarivanje kao i zaštitnog gasa .Definiše osnovne sastavne elemente . .Objašnjava upotrebu elektronike kod aparata za zavarivanje .Definiše rad pretvarača i agregata. zavarivanja u kao i njihove bitne .Obrazlaže osnovne djelove uređaja i pribora za REL zavarivanje .Razvija pozitivan .Poznaje podjelu i primjenjenog označavanje kako postupka u postupka zavisnosti od zavarivanja tako i upotrebljavanog dodatnog dodatnog materijala prema materijala kao i standardima zaštitnog gasa.Definiše pojam stav prema novim postupka MIG-MAGelektrolučnog saznanjima TIG zavarivanja. kao i toku rada njihovu osnovnu . zna 32 Preporuke za izvođenje nastave . zavarivanje .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik uređaja za primjene. kao i mogućnosti i ograničenja njegove primjene.Upoznaje multifunkcionalne uređaje za zavarivanje Uređaji za elektrolučno zavarivanje u zaštitnoj atmosferi .Zavarivačka radionica .Obrazlaže rad ispravljača za zavarivanje.Prepoznaje suštinu . .Navikava se da vrši zaštitnoj samokontrolu u karakteristike atmosferi.Demonstrira za MIG-MAG vještinu operativne zavarivanje.Uočava prednosti .Upotreba projektora za demonstraciju opreme .Jača samosvjesnost podjelu svakog i samouvjerenost pojedinačnog .Objašnjava invertere za zavarivanje (ograničenja i prednosti u upotrebi) . .

zavisnosti od zahtjeva . .Upoznaje mogućnosti multifunkcionalne multifunkcionalnih uredjaje za uređaja za zavarivanje zavarivanje . upotrebe.Definiše osnovne opredjeljuje se za vrste prenosa onaj za koji ocijeni dodatnog da će dati najviši materijala pri kvalitet u zavarivanju.Razlikuje postupke podjelu elektrootpornog elektrootpornog Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Nabraja sastavne .Nabraja vrste dodatnih mogućnosti materijala.Pravi razliku zavarivanja između .Vrši korekciju i djelove i opisuje podešavanje uređaje i pribor za parametara režima zavarivanje zavarivanja .Planira i mogućnosti upotrebljava lična mehanizacije i zaštitna sredstva automatizacije zavarivanja Uređaji za elektrootporno zavarivanje .Analizira .Nabraja zaštitne .Razlikuje sve gasove. zna primjene prednosti i naizmjenične i ograničenja svakog jednosmjerne od njih struje kod TIG .Definiše pojam .Zavarivačka povezivanja teorije radionica i prakse .Razvija osjećaj projektora za odgovornosti prema demonstraciju ispunjavanju radnih opreme 33 .Shvata suštinsku vještinu upotrebe razliku navedenih izvora struje za TIG postupaka i zavarivanje primjenjuje i .Objašnjava naizmjenične i sastavne djelove jednosmjerne aparata za TIG struje kod TIG zavarivanje zavarivanja .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik šta je mješač upotrebe samog gasova i izvora struje za mogućnosti MIG-MAG njegove upotrebe zavarivanje .Objašnjava .Nabraja osnovnu .Upotreba .Demonstrira .Upotrebljava sve .Uviđa važnost . zna uređaje za MIGnjihove osobine i MAG-TIG mogućnosti zavarivanje.Uočava suštinu elektrootpornog zavarivanja zavarivanja električnim otporom .

Navodi izvedbu konstrikcije uredjaja za zavarivanje električnim otporom . isključi i podesi mašinu.Zna da uključi.Navodi i razumije šta su elektrode za elektrootporno zavarivanje. zna sve komande i prekidače.Nabraja osnovne djelove klasičnog uređaja za zavarivanje električnim otporom.Definiše struju kod uređaja za zavarivanje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja .Posjeta firmi sa zavarivačkom radionicom - - - - - 34 .Poznaje suštinu svakog pojedinačnog postupka. zna mogućnosti primjene u određenim oblastima .Stiče samopouzdanost i sigurnost u radu Preporuke za izvođenje nastave . zna osnovni parametar električnog otpora i njegovog dejstva na metal .Objašnjava šta je transformator kod ovih mašina kao i njegov značaj za ovo zavarivanje . sklopove i osigurače Formativni ciljevi učenik zavarivanja Vrši upoređenje svih postupaka zavarivanja sa električnim otporom Uočava suštinu spajanja metala električnim otporom Analizira uticaj režima zavarivanja na kvalitet dobijenog spoja Razlikuje upotrebu elektroda u zavisnosti od parametara rada Razlikuje uređaje za zavarivanje sa električnim otporom uz primjenu svih mjera tehničke zaštite Određuje parametre za tačkasto. linijsko ili šavno zavarivanje - Socijalizacijski ciljevi učenik obaveza . kao i njihovu razliku u odnosu na druge postupke . odnosno osnovne elemente tih uređaja .

Zna da upotrijebi .Razlikuje boce svrhu kiseonika i .Razlikuje gorive . zna pri rukovanju. vrši . rukuje i upotrebe podešava različite vrste plamena. zna šta je različitim diznama sagorijevanje.Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Uređaji za gasno zavarivanje .Upotrebljava i primjenu boca za primjenjuje gasove kiseonik i redukcioni ventil za acetilen acetilen .Samostalno planira i izvodi rad .Usvaja načela zdravog života Preporuke za izvođenje nastave .Definiše pojam gasove i shvata gasnog rezanja i njihovu opasnost zavarivanja.Shvata redukcioni osobine.Navodi gorive korekciju plamena gasove i njihove .Zavarivačka radionica . njegove oznake prednosti i . kao i primjenjuje opasnosti pri redukcioni ventil za njihovom kiseonik rukovanju.Objašnjava . kao i različitih vrsta mogućnosti plamena. za udar.Upoznaje se sa djelove aparature čitavim sistemom za gasno rezanje i kao i baterijama za zavarivanje gas .Planira i višenamjenski ključ upotrebljava lična za otvaranje zaštitna sredstva ventila 35 Socijalizacijski ciljevi učenik . zna .Navikava se na pouzdan rad . poznaje ventil.Upotreba projektora za demonstraciju opreme . zna u zavisniosti od vrste plamena debljine materijala .Uočava značaj redukcionog ventila nepovratnog za boce.Upoređuje . njihovog rada zna njihov značaj i . .Vrši upoređivanje nedostatke.Poznaje načine rukovanje prenošenja gorionikom sa toplote.Zna primjenu manometra. kao i suštinu različite gasove. zna da ventila upotrijebi .Uočava ograničenje praskanje u gasnog rezanja i gorioniku i povratni zavarivanja kao i udar plamena njegove prednosti .Razlikuje redukcioni ventil i redukcione ventile ventil za povratni (manometre).Upotrebljava i acetilena.Nabraja osnovne . kao i značaj suštinu gorivih njegove upotrebe gasova .

Poznaje znakove upozorenja za rad sa posudama pod pritiskom . postupak AT .Upotreba projektora za demonstraciju opreme i praktičnog zavarivanja na terenu .Definiše pojam prednost AT aluminotermijskog zavarivanja u zavarivanja kao i odnosu na druge mogućnosti postupke za njegove primjene zavarivanje šina .Demonstrira itd.Obrazlaže upotrebu baterija za gasno rezanje i zavarivanje.Analizira zavarivanja kompletnu .Rukuje sa opremu za kompletnim zavarivanje materijalom za .-Poznaje dodatnu zavarivanja opremu za AT . zna šta je razvod gorivih plinova . 36 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Razvija osjećaj za uključivanje u timski rad .Nabraja materijal i .Objašnjava zavarivanje.Povezuje uzroke i posledice .Prepoznaje greške kod AT zavarivanja.Demonstrira bezbjedno rukovanje i skladištenje boca za gasove pod pritiskom Uređaji za aluminotermijsko zavarivanje . zavarivanja AT brenerima. livnim postupak pripreme loncima.Upoređuje zavarivanje specifičnosti kod siječenja i predgrijavanja sa acetilenom / kiseonikom ili kiseonik / benzin . kao i velikih rezervoara.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik . postupkom posudama za šljaku .Posjeta zavarivačkoj radionici Željeznice Crne Gore .Poznaje pripremu za AT karakteristike pri zavarivanje AT zavarivanju .Razlikuje moguću .Analizira naknadno različitih šina obrađivanje metala (materijala) vara nakon AT .

Interpretira .Shvata kako se .Uređaj i njegove .Prepoznaje i određuje djelove koje spaja i vrste Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Na koji način se procesa obavlja postupak spajanja .Razvija osjećaj odgovornosti u ispunjavanju radnih obvaveza .učenik uočava njihove uzroke i posljedice Uređaji za hladno zavarivanje .CD sa odgovarajućim materijalima .CD sa odgovarajućim materijalima .Analizira sastavne djelove nastajanje toplote . spajanje postupak i oprema) .Interpretira osnovni princip objašnjava osnovni zavarivanja na princip zavarivanja hladno na hladno .Razvija osjećaj odgovornosti .Djelove koje spaja i njegove sastavne (oblik i vrste djelove materijala) .Zna mogućnosti kod kojih se njegove primjene primjenjuje a kod . objašnjava i ostvaruje kontakt definiše: djelova .Potreban pritisak i kojeg daje najbolje alat za spajanje rezultate .Faze procesa zavarivanja Ultrazvučno zavarivanje .Upoznaje.Uočava da se obavlja koristi kod kružnog .Prezentacija sa diskusijom 37 .Zna.Upotrebljava kalupe za hladno zavarivanje .Određuje i planira način izvođenja .Razvija pravilan odnos prema zanimanju .Kako se ostvaruje poprečnog presjeka kontakt djelova . alati.Potrebnu opremu .Zna.Određuje potrebnu opremu Frikciono zavarivanje .Metode primjene .CD sa odgovarajućim materijalima .Prezentacija sa diskusijom . opisuje i .Primjenu primjene .Navikava se na tačnost . pritisak i alat za parametri.Navikava se na red i urednost .Razlikuje metale .Određuje potreban (materijali.Rukuje i (tačkasto i šavno) interpretira uređaj .Osnovni princip zavarivanja .Interpretira faze .Navikava se na pridržavanje propisa i normativa .Prezentacija sa diskusijom . objašnjava i osnovni princip definiše: ultrazvučnog .U kom se stanju .Razlikuje metode .

Zna.Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Analizira i .Osnovni princip zavarivanja zavarivanja laserom laserom .Gdje se .Osnovni princip .Efekat “dubokog sastavne djelove zavarivanja” i .Dobijanje toplote toplote .Uočava i razlikuje sastavne djelove uređaj i njegove .Razvija moć zapažanja .Gdje se koristi .CD sa odgovarajućim materijalima .Razvija pozitivan stav prema zdravlju .Određuje primjenu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta .Prezentacija sa diskusijom .Upoređuje prednosti i nedostatke postupka Zavarivanje laserom i plazmom .Interpretira efekat njegove faze “dubokog .Shvata generisanje .Određuje gdje se primjenjuje primjenjuje .Zna.CD sa odgovarajućim materijalima .Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima .Analizira dobijanje .Interpretira proces spajanja Zavarivanjem elektronskim snopom .Prezentacija sa diskusijom .Razvija osjećaj odgovornosti .Određuje gdje se .Prednosti i zavarivanja” i nedostaci ovog razlikuje njegove postupka faze .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta . objašnjava i interpretira definiše: osnovni princip .Zna. objašnjava i definiše: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Zavarivanje livačko .Razvija osjećaj odgovornosti .Prezentacija sa diskusijom .Uređaj i njegove .Analizira i određuje debljinu i postavljanje komada koji se spajaju u početni položaj .Određuje primjenu livačkog zavarivanja .Generisanje toplote toplote .Uočava važnost nauke u svakodnevnom životu .Interpretira osnovni princip .Analizira i .Pripremanje ivice u zavisnosti od debljine spoja .Proces spajanja Formativni ciljevi učenik materijala .Osnovni princip .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine .Određuje hemijski sastav osnovnog i rastopljenog metala .Gdje se primjenjuje i na primjenjuje i na koje materijale koje materijale 38 .CD sa odgovarajućim materijalima . objašnjava i interpretira definiše: osnovni princip .

Beograd.Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja plazmom .Uređaj i njegove sastavne djelove .Određuje gdje se primjenjuje .o.Upoređuje prednosti i nedostatke u odnosu na TIG postupak . Uvod u proizvodne tehnoligije II. . Beograd 1981 .d.Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena: grafoskom.Sokolova.NIRO “Tehnička knjiga”. Dragoljub Zlatanović.o.Jovanović.d. računarom sa multimedijskim paketom softverom za prikaz metoda zavarivanja 39 .4. Tehnologija rada elektrozavarivača za mašinske škole. . IP Zavarivanje“ Svjetlost ” d.”V. Tehnološko-metalurški osnovi zavarivanja.2.Upoređuje prednosti i nedostatke postupka .Uočava i razlikuje uređaj i njegove sastavne djelove .Milenko Rakin Zavarivanje i srodni postupci.d. .osnovni princip zavarivanja plazmom .“ Varstroj ” d. Beograd 1985.Prednosti i nedostatke postupka .”Naučna knjiga”. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Beograd 1979.Prednosti i nedostatke u odnosu na TIG postupak .Zavarivanje i srodni postupci.E. Inženjersko tehnički priručnik”Zavarivanje”1. . Lendava. Darko Bajić Priručnik: Suština i tehnika postupaka električnog zavarivanja topljenje metala i njihovih legura. Miodrag V Bulatović. M. .Omer Pašić.Uočava i određuje opremu za zavarivanje plazmom Socijalizacijski ciljevi učenik . CID Podgorica 1996 .Majstorović. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Novinsko-izdavačka radna organizacija tehnička knjiga.Vještina i tehnologija zavarivanja.Shvata generisanje toplote . Vukčević. 1981.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 1998 . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo 1998 .3.Paraćin 1995. 6.Milorad Teslić.Oprema za zavarivanje Formativni ciljevi učenik . Podgorica 2005 . RAD.Bogoljub Bajić. “ Montavar metalna nova” d.Smith.Navikava se na red i urednost Preporuke za izvođenje nastave 5.Milenko Rakin. lemljenja i lijepljenja.Gdje se primjenjuje . uzorcima različitih materijala.Karadžić”.A.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .D. Maribor.V.Milan M. “ Bajić – GBB ” o.

8.Diplomirani mašinski inženjer. 10.7.TIG zavarivanje .Uređaji za MIG_MAG.Uređaji za elektrootporno zavarivanje . . ispravljač.Praktična nastava . invertor . Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Uređaji i oprema za aluminotermijsko zavarivanje 40 .Oprema (transformator. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Oprema i uređaji za zavarivanje .U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju usmeni odgovori učenika.Prelazna ocjena na kraju školske godine.Uređaji i oprema za gasno zavarivanje . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Povezanost predmeta Znanja . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 9.Uređaji za zavarivanje Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .Tehnologija .rotacioni pretvarač.Uređaji za zavarivanje .agregat.Profesor Mašinstva. Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .

2.Razvijati sposobnost komunikacije i rad na računaru.Steći osnovna znanja o izradi biznis plana.Steći osnovna znanja i vještine za osnivanje i vođenje privrednog društva. . Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO 2. .Razviti preduzetničke sposobnosti. Opšti ciljevi nastave Kroz nastavu predmeta učenik će: .1.Osposobiti se za rad u timu. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava Ukupno 33 33 33 33 3. PREDUZETNIŠTVO 1. .4. .Steći osnovna znanja o razvoju biznis ideje. 41 .

Kroz primjere .Upoznaje pojmove obrazlaže ciljeve vizija.Izvodi zaključke o preciznost potencijalnoj konkurenciji .Razvija (investitora.Primjena tehnika za unapređenje razmišljanja.Organizovati gostovanje predstavnika realnog privrednog društva .4.Razvija kreativnost .Razvija unutar samog odgovornost u radu privrednog društva tako i od strane eksternih partnera . misija.Kao model može da posluži biznis plan realnog privrednog društva .Objašnjava .Uviđa važnost biznis plan izrade biznis plana u kontekstu obezbjeđivanja pordške kako .Pripremiti integralnu cjelinu od elemenata biznis plana .Opisuje elemente obrazlaže elemente finansijskog plana finansijskog plana privrednog društva privrednog društva .Upoznaje postupak .Upoznaje pojam kvalitet poslovne biznis ideja ideje u skladu sa .Razvija sposobnost .Nabraja moguće . eksperiment Šest šešira .Izvodi zaključke o potencijalnim kupcima/korisnicim a usluga . privrednog društva .Poželjno je učenicima ukazati na primjere uspješnih preduzetnika .Opisuje pojam .Izrađuje plan neophodnost očuvanja životne očuvanja životne sredine za sredine konkretno privredno društvo 42 Preporuke za izvođenje nastave . npr.Opisuje nastanak postulatima postizanja biznis ideje tržišnog poslovanja kompromisa .Razlikuje pojmove Elementi biznis marljivost i vizija. kreditora) efikasnost u radu. .Nabraja i opredjeljuje se za poslovnu ideju .Uočava važnost strategija.Kroz primjere životne sredine istraživanja tržišta obrazlaže postupak istraživanja tržišta na novom primjeru .Suočavajući Biznis ideja argumente kritički procjenjuje . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Biznis ideja i biznis plan . plana preciznost strategija .Kroz primjere .Razvija marljivost i . ciljevi očuvanja zdrave .Razvija analitičko vrste djelatnosti mišljenje . komunikativnost. misija.

Popunjava Registracija formulare za privrednog društva registraciju . .Upoznaje postupak privrednog društva registracije privrednog društva .Rad u grupama: učenici predlažu moguća rješenja a nakon toga.Nabraja elemente poslovnog kodeksa privrednog društva .Kroz diskusiju donose odluku .Oblikuje vizuelni Vizuelni identitet identitet privrednog društva privrednog društva .Opisuje moguće pečata i štambilja oblike organizovanja privrednog društva .Popunjava Otvaranje računa formulare za kod poslovne banke otvaranje računa .Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke .Kritički procjenjuje slabosti sačinjenog biznis plana Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Osnivanje preduzeća .Prezentuje biznis plan Formativni ciljevi učenik .Opisuje postupak kod poslovne banke otvaranja računa kod poslovne banke .Oblikuje dinamiku realizacije biznis plana .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Upoznaje elemente i značaj oblikovanja vizuelnog identiteta privrednog društva .Rezimira biznis plan .Nabraja moguća propisima i rješenja za ime poštujući principe privrednog društva jednostavnosti i jedinstvenosti .Opredjeljuje se za Ime privrednog ime privrednog društva društva u skladu sa .Približava se struci kroz praktičan rad .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika vježbe: .Uočava važnost Poslovni kodeks poštovanja preduzeća poslovnog kodeksa .Izrada organograma privrednog društva 43 .Sprovodi aktivnosti na pribavljanju .Upoznaje pojam privrednog društva poslovni kodeks za njegov uspješan privrednog društva rad .Razvija logičko mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje .

. fax.Razvija analitičko mišljenje .Popunjava prijavu zasnivanja radnog o slobodnom odnosa u radnom mjestu privrednom društvu .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta. Ivanišević G.Upoznaje postupak obaveza i naplate plaćanja dospjelih dospjelih obaveza i naplate potraživanja dospjelih potraživanja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . slika.Podstiče razvoj odgovornosti .: Osnovi ekonomije za prvi razred. fotokopir aparat.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik .Upoznaje postupak .Vukotić V. dokumentacije račun i ostala koja prati poslove dokumenta iz nabavke i prodaje oblasti poslova nabavke i prodaje . 2004.Upoznaje vrste i porudžbenicu. skener. elemente predračun. 1996. . upit. prima i raspoređuje poštu i druge službene materijale .Upoznaje blagajničke poslove .Izrada reklamnog materijala 5. .Obavlja doprinosa blagajničke poslove .Pronalazi sličnosti i .. programe za elektronsku komunikaci-ju vježbe: .Obavlja poslove plaćanja dospjelih .Izrađuje ponudu.Stiče radne navike .Šalje.Upoznaje zanimanje kroz praktičan rad .Bogdanović D. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd.Opisuje postupak obrazlaže način obračuna zarada obračuna zarada.Upoznaje različite razlike u nivoima nivoe upravljanja upravljanja privrednim privrednim društvom društvom . 44 .Pronalazi sličnosti i Organizaciona razlike između struktura privrednog različitih tipova društva organizacionih .Opisuje način poreza i doprinosa obračuna poreza i .Upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon.Kroz primjere .Kao model može da posluži konkurs za prijem u radni odnos objavljen u dnevnoj štampi .Obavlja usmenu i aktivnosti u okviru pisanu službe opštih komunikaciju poslova unutar privrednog društva i sa eksternim partnerima . Ekonomski fakultet u Podgorici.: Preduzetništvo i biznis.Nabraja i opisuje . Okvirni spisak literature i drugih izvora . štampač) .Upoznaje tipove struktura organizacione privrednog društva strukture privrednog društva Poslovanje privrednog društva .

fax. Ignjatović S. 2004.Rajović R. .. . eseji.: Osnovi prava za prvi razred. 10. domaći zadaci). 9. Povezanost predmeta Povezanost sa predmetom Predmet Znanja .. Ilić B. telefon.. . 8. Opšta ocjena na kraju godine izvodi se iz zaključnih ocjena u pojedinim klasifikacionim periodima. Beograd.pisani radovi učenika (testovi. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. 2004. Ocjenjuje se razumijevanje i zainteresovanost učenika za rad.Internet Održavanje internet sajta .Kako započeti sopstveni biznis – Hauard Potit – CID Podgorica. skener. tačnost.Dragišić D. Medojević B. .Učionica sa najmanje pet računara snabdjevenih adekvatnom programskom opremom.. . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika Provjeravaju se i ocjenjuju: . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd.Informacije u tekstualnom identiteta privrednog društva vidu . 2004.rad na vježbama (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). 2005.Publikacija Moj biznis – Montenegro Biznis Alijansa Podgorica.: Poslovna i službena korespondencija za prvi razred. Pavlović M. preciznost. . 7. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . urednost.Korišćenje računarskih Izrada reklamnog materijala programa kao vida komuniciranja Znanja 45 .Multimedijalno Usmena i pisana predstavljanje informacija komunikacija .Visoka stručna sprema – diplomirani ekonomista.usmeni odgovori (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu).Prelazna ocjena na kraju školske godine. Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih ocjena u klasifikacionom periodu. kreativnost i slično.Manojlović J. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. štampač i fotokopir aparat.. 6.: Osnovi ekonomije za drugi razred. 1997.Informatika Oblikovanje vizuelnog .

1.3. PRAKTIČNA NASTAVA 1. Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava 360 432 660 1452 Ukupno 360 432 660 1452

Praksa - odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika u I razredu Odjeljenje se dijeli u grupe do 12 učenika u II razredu Odjeljenje se dijeli u grupe do 8 učenika u III razredu 3. Opšti ciljevi nastave U okviru predmeta učenici: - Razvijaju smisao za organizovan rad, tačnost, sistematičnost i urednost; - Usvajaju osnovna znanja o tehnološkim postupcima obrade materijala i izrade djelova; - Usvajaju osnovna znanja o zavarivanju i njihov značaj za život; - Ovladavaju stručnom terminologijom, neophodnom za komunikaciju u struci; - Razvijaju odgovornost odnosa prema sredstvima za rad, racionalno korišćenje sredstava, materijala i energije; - Razvijaju intelektualne sposobnosti za samostalan rad-planiranje , izvođenje i kontrolu rada; - Upoznavaju se sa principom rada uređaja i postrojenja, neophodnog za kvalitetno obavljanje radnih zadataka; - Upoznavaju se sa potrebnim materijalima i njihovim osobinama; - Upoznavaju se sa projektnom dokumentacijom; - Osposobljavaju se za izvođenje osnovnih postupaka rel zavarivanja, mag; mig i tig postupaka zavarivanja, gasnog zavarivanja, rezanja i navarivanja; - Osposobljavaju se za izvođenje lemljenja; - Stiču osnovna znanja iz kontrole zavarenih spojeva i otklanjanja nastalih grešaka; - Razvijaju navike koje doprinose unapređenju i zaštiti prirode, životne i radne sredine;

46

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod - Stiče radne navike - Upoznaje radionicu - Za konkretne zadate situacije i radna mjesta opasnosti na - Upoznaje se sa radnom mjestu - Razvija osjećaj radnom i predlaže mjere i odgovornosti, tehnološkom sredstva zaštite saradnje, očuvanja disciplinom na zdravlja i okoline, radnom mjestu i urednosti, tačnosti, njegovim preciznosti prema održavanjem radnom mjestu i - Navodi osnovne zanimanju uzroke povreda na radu, objašnjava pojam zamora i ulogu odmora, važnost osvjetljenje i mikroklime u radnim prostorijama - Nabraja i objašnjava: - mjere i sredstva zaštite od električne struje - mjere i sredstva zaštite od električnog luka - mjere i sredstva zaštite od mehaničkih povreda - uzroke i sredstva zaštite u različitim uslovima izvođenja zavarivanja (zatvoren prostor, otvoren prostor, zavarivanje pod vodom, zavarivanja na visini ...) - pružanje prve pomoći Mjerenje i kontrolisanje - Jača - Mjeri dužine - Definiše pojam samouvjerenost i radioničkim mjerenja pouzdanost u radu lenjirima, metrima - Definiše pojam i pantljikom kontrolisanja - Pomoću šestara - Navodi alate za
47

Preporuke za izvođenje nastave - Učenici se upoznaju sa načinom pisanja dnevnika praktične nastave - Svaki učenik samostalno vodi dnevnik - Dnevnik se ovjerava na kraju školske godine - Učenik je dužan da čuva dnevnik praktične nastave iz svih razreda, jer se ovjereni dnevnici prilažu uz prijavu na završni ispit i predstavljaju uslov za pristupanje ispitu

vježbe: - Mjerenje dužina pomoću pomičnog - mjerila sa nonijusom,

učenik različitih vrsta prenosi mjere sa radnog predmeta na alat i obrnuto - Mjeri dužine - univerzalnim mjerilom sa nonijusom - Mjeri mikrometrima za spoljno i unutrašnje mjerenje i za mjerenje dužina - Ispituje pravilnost obrtanja vratila, paralelnost površina komparatorom - Bira i pravilno kontroliše tolerancijskim mjerilima - Kontroliše uglove kontrolnicima - Kontroliše površine lenjirima i libelama - Čisti i održava radno mjesto alat i pribor Pribor za stezanje i pridržavanje - Postavlja radni - Upoznaje se sa predmet u pribor priborom za za stezanje stezanje i - Steže radni pridržavanje predmet - Navodi pravila mehaničkim stezanja priborom (steznom - Navodi i objašnjava glavom, pravila održavanja mengelama, i čuvanja pribora šapama, za stezanje i ekscentrima, pridržavanje oprugama) - Pridržava radne predmete različitim priborima za pridržavanje (glave, vratila, ključevi) - Rastavlja, čisti,

Informativni ciljevi i sadržaji učenik mjerenje dužina i uglova i objašnjava princip rada sa njima

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - mikrometrima za spoljno i unutrašnje mjerenje - Mjerenje i kontrolisanje uglova pomoću ugaonika, uglomjera, šablona - Kontrola zazora i zaobljenja Pribor, uređaji, materijal: - cijevi,limovi,profil, mašinski elementi, pomično mjerilo, mikrometar, granična mjerila, komparator, ugaonik, uglomjer, libela, šabloni, kontrolnici zaobljenja

- Prepoznaje probleme i doprinosi nalaženju rješenja

vježbe: - Stezanje i pridržavanje radnih komada različitih geometrijskih oblika i dimenzija Alat,pribor, materijal: - Cijevi, limovi, profili, radni komadi različitih geometrijskih oblika i dimenzija, stezne glave, mengele, stezne šape, stezne čaure, ekscentar, opruge

48

lenjiri. crta krugove i nanosi jednake podjeljke.Objašnjava pojam saradnju predmet i priprema ocrtavanja i površine za obilježavanja na ocrtavanje metalu i njegovu .učenik podmazuje i sastavlja pribor za stezanje .Pridržava se mjera zaštite na radu Odsijecanje materijala .Stiče osjećaj ose predmeta i preciznosti u radu prenosi mjere na radni predmet. bojom.-Navodi alate za obilježava zadate ocrtavanje i centre rupa. magnetna prizma.radni predmet prizmatičnog oblika. profila i drugih materijala .Objašnjava način turpijanjem rada sa turpijama .Upoznaje se sa .Obrađuje površine . šestari. profili. cijevi.Održava alat.Bazira radni .Ocrtavanje i obilježavanje na limovina i na profilima Potreban materijal alat.Određuje pravilnu pravilnim držanjem visinu stege tijela pri obradi . ugaonici vježba: . kvaliteta obrade vrste i finoću koji je zadat na nasjeka radioničkom crtežu .Limovi. obilježivači.Pridržava se pravila zaštite na radu Turpijanje .Navodi vrste zavisnosti od turpija. pribor za ocrtavanje i obilježavanje . turpije različitih vrsta vježbe: 49 .Pridržava se mjera zaštite na radu Ocrtavanje i obilježavanje limova. pribor: . obilježava slovima.Turpijanje sa različitim oblicima i nasjecima turpija Alat.Bira turpiju u . visinomjeri. šabloni za crtanje. prenosi elemente sa crteža u datoj razmjeri na pripremak . pribor.Čisti i održava radno mjesto alat i pribor . mengele. brojevima. igle za ocrtavanje.Pospješuje .Nabraja vrste .Bira sjekač . materijal: . crta obilježavanje na paralelne linije i metalu i linije paralelne ili objašnjava način upravne sa ili na rada sa njima . oblik zuba.Koristeći različite primjenu alate crta i .Razvija osjećaj za Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .

prizmatičnim radnim predmetima . pribor.Nabraja vrste testera.Odsijecanje profila testerama . profili.Čisti i održava mašine.Reže tanke predmete testerom . pribor za stezanje. načine i alate za rezanje navoja vježbe: . pribor za stezanje 50 .Sječenje lima makazama . keramički) .Pridržava se mjera zaštite na radu razvrtanje .Navodi pravila pri bušenju učenik odgovarajuće geometrije u zavisnosti od .Pridržava se mjera zaštite . materijal: . upuštanje i razvrtanje .Siječe šipkasti i zaštitu pri radu na materijal (čelični.Informativni ciljevi i sadržaji učenik sjekača i objašnjava pravila rukovanja sjekačem .pribor.Sječenje sjekačima Alat.Ureznici. mašinske testere vježbe: . materijal: . proširivači. cijevi.Nabraja vrste.Navikava se na red .Zabušivači. način rada i pravila rukovanja Formativni ciljevi Bušenje. sjekači. upuštanje i .Bušenje. uslove primjene. ručne testere.Nabraja alate i mašine za bušenje .Navodi vrste makaza. mesingani.Siječe limove ručnim i mašinskim makazama .Alat.Bira alate u zavisnosti od zahtjeva na crtežu .Uvježbava rad pažljivo izvođenje sjekačem u pojedinih radnih položenom i zadataka strmom položaju . profili.Navikava se na materijala racionalno i . mašinske makaze. preciznosti pri radu cilindričnim. cijevi. pribor.Rezanje navoja ručno i na bušilici . razvrtači.Ručno urezuje i narezuje navoje .Čisti i održava radno mjesto alat i pribor . alat i pribor .Stiče osjećaj o . limovi Rezanje navoja . burgije.Uočava uticaj radu sredstava za podmazivanje na kvalitet navoja . buši. limovi. način rada i pravila rukovanja .Čisti i održava radno mjesto alat i pribor Socijalizacijski ciljevi učenik tačnost Preporuke za izvođenje nastave . upuštanje i razvrtanje rupa i otvora različitih dimenzija Alata. nareznici.Zabušuje.Limovi.Reže materijal ručnom i mašinskom testerom . materijal: . bakarni.Razumije pojam režima rezanja . mašinama plastični. proširuje i razvrće .Objašnjava način rada na bušilicama sa alatima za bušenje.Razvija osjećaj otvore na sigurnosti i limovima.Urezuje navoje na potrebi bušilici sistematičnosti u . ručne makaze.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Struganje .Nabraja vrste mašina i alate za obradu glodanjem.Izrađuje jednostavnije predmete struganjem na univerzalnom strugu (struže cilindre i konuse. pribor.Poznaje procese nanošenja hemijskih prevlaka na čeliku i lakim metalima .Struganje jednostavnih oblika na univerzalnom strugu . izrađuje žljebove.Pridržava se mjera zaštite na radu .Navodi uzroke korozije .Obrađuje jednostavnije predmete brušenjem (ručnom i mašinskom brusilicom) . 51 . standarda u radu materijal: .pribor..Alat.Površinska zaštita metalnih površina premazima Alat.Brusevi.Objašnjava procese kod korozije .Izrađuje jednostavnije predmete glodanjem na univerzalnoj glodalici (ravna površine.Održava radno mjesto .Uočava vrste strugarskih operacija .Površinski zaštićuje površine: uljima i mastima.Razvija osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu vježbe: . boje. materijal: .Glodala. hartijom za zaštitu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . prevlakama od metalnih masa koji ne oksidiraju.) . masti. ulja.Pridržava se mjera zaštite na radu .Navodi vrste mašina i alate za struganje .Pridržava se mjera zaštite na radu .Razvija osjećaj . materijal: .Objašnjava postupke rada pri rezanju Formativni ciljevi učenik .Koristi sredstva zaštite na radu .pribor.Strugarski noževi. profili.Održava radno mjesto . reže navoje) . . metalni pripremci Glodanje . metalni pripremci Brušenje ..Nabraja vrste mašina i alate za obradu brušenjem .Održava radno mjesto . premazima od boja i lakova. žljebova .Metalni limovi.Glodanje ravnih površina.Alat.Objašnjava postupke rada pri rezanju . metalni pripremci Površinska zaštita . pribor.Stiče osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu vježbe: . materijal: . brusilice ručne i mašinske.Objašnjava postupke rada pri brušenju vježbe: .Razvija pravilan odnos prema očuvanju materijalnih dobara vježbe: .Izvodi osnovne odgovornosti prema operacije brušenja potrebi pridržavanja Alat. cijevi. prevlakama od plastičnih masa.

Žice za zavarivanje 52 . savijanje.Održava radno mjesto .Pridržava se mjera zaštite na radu . profili.Razvija samopouzdanje vježba: .Objašnjava postupak zakivanja .Razdvaja zakovane spojeve . cijevi. prese. čekići.Razvija logično mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje vježbe: .Održava radno mjesto . porubljivanja. mašine za savijanje.Ispravljanje profila i žica Alat. podmetači i sjekači Uvod u zavarivanje .Pridržava se mjera zaštite na radu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave lakovi.Ravno savija ivice limova .Spaja limove hladnim i toplim postupkom zakivanja .Ispravlja profile i žice . materijal: .Uočava karakteristike i ocjenjuje kvalitet metalnih zaštitnih prevlaka .Razdvajanje zakovanih spojeva Alat.Poznaje funkciju i postupke ravnanja.Spajanje limova hladnim i toplim zakivanjem . savijanja. profili. materijal: . izvlačenje i razvlačenje limova .Metalni limovi.Metalni limovi.Prepoznaje dodatne materijale za zavarivanje: . oblikači.Ravnanje. hartija za zaštitu Obrada limova .Ravna limove . previjanja i plastičnog oblikovanja limova . pribor.Pridržava se mjera zaštite na radu .čelične oploštene elektrode za REL zavarivanje .Nabraja vrste zakivanja i zakovica . pribor.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik od korozije i na druge načine . zakovice raznih oblika.ručne i mašinske Zakivanje .Navodi standarde tehničkotehnološke dokumentacije I propise iz oblasti zavarivanja . cijevi.Održava radno mjesto .Priprema materijala za zavarivanje .Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje pojedinih zadataka vježbe: .Ručno plastično oblikuje limove izvlači ih i razvlači .Savija limove i cijevi u hladnom i toplom stanju .

ispupčena i izdubljena) Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava obilježavanje i prikazivanje vara na crtežu - . vrste šavova i tok zavarivanja Razlikuje vrste šavova koji su prikazani na crtežu Prepoznaje oznake vara na crtežuosnovne i dopunske oznake Uočava razlike u obliku površine vara (ravna.Alat. .pribor. elektrode za žljebljenje - . zaštitnu . . prirode i društva . .Analizira tehničku dokumentaciju: .Navikava se na red i zaštitu pri radu na mašinama vježbe: .instrukcijski list .Razlikuje materijale i njihovu zavarljivost .Opisuje tehnike zavarivanja metala i postupke zavarivanja . zavar i navar.Razvija kritičko razumijevanje odnosa tehnike.Metalni limovi.Objašnjava varilačke crteže . materijal: .zračenje pri zavarivanju . materijal: .Navodi izvore opasnosti kod zavarivanja i zaštitu .opasnost od požara .Čitanje tehnološke dokumentacije .Alat.tehnički uslovi namjene kontrole proizvoda i detalja .radionički crtež.sklopni crtež.pribor. turpije.električne instalacije.Poznaje izvore opasnosti: .Tehnološka dokumentacija: . .operacijska lista .radna lista 53 . oblik zavarenih spojeva.boce za gasove (opasnost od gasova).Informativni ciljevi i sadržaji učenik . .Stiče osjećaj lične odgovornosti prema čuvanju i održavanju opreme - .Navodi sredstva zaštite na radu .Zna šta je šav Formativni ciljevi učenik pod zaštitom praška Žice i šipke za zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma Razlikuje zavareni spoj.Koristi sredstva lične zaštite na radu: zaštitno odijelo.plan i tok zavarivanja. brusevi.Navodi vrste materijala za zavarivanje . makaze.

turpije. čelične žigove. bušilice. brusilice. naočare sa zaštitnim staklom Rukuje izvorom struje zavarivanja sa kablovima.slova i brojeve) Koristi prenosnu sušaru Koristi zaštitna sredstva okoline (paravane) i sistem za odsisavanje gasova Priprema materijal za zavarivanje i koristi : makaze( ručne ili mašinske ). stezaljkama Koristi radni sto. maske.Objašnjava rad aparatima za zavarivanje .raspoznavanje uređaja za zavarivanje i princip njihovog rada 54 .Objašnjava pripremu materijala za zavarivanje - Navodi alat i pribor za elektrolučno zavarivanje . elektrode za žljebljenje. čizme ili cipele.Nabraja i objašnjava - . držačem elektrode. šablone. kapu. pomoćne uređaje (šablone za sastavljanje -po potrebi) Koristi pomoćni alat i pribor (čekić za skidanje troske. rukavice i nadlaktice.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Koristi stručni jezik - vježbe: .Objašnjava pripremu radnog mjesta Formativni ciljevi učenik kecelju. aparat za gasno rezanje mjerne i kontrolne alate Raspoznaje aparate i karakteristike aparata za zavarivanje rukuje aparatima za zavarivanje uspostavlja i vodi električni luk Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - . potkoljenice.

. .instrukcijski list .operacijska lista .Koristi tehnološku dokumentaciju . .čita radnu listu i popunjava je .WPS(specifikacija tehnologije zavarivanja) . .čita operacijsku listu i upravlja se prema njoj . .Zavarivanje laserom . .Nabraja osnovne postupke zavarivanja: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik tehnološku dokumentaciju : . punjenom žicom i obloženom elektrodom).čita instrukcijski list i koristi uputstva data u njemu . .Otvorenim lukom (ugljenom elektrodom.radna lista .Zatvorenim lukom (pod praškom i rotirajućim lukom).Zavarivanje elektronskim snopom.Zaštiti gasova (u Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Zavarivanje plazmom.zavarivanje trenjem. .Zavarivanje pod troskom. .kovačko zavarivanje.Zavarivanje livenjem.difuziono zavarivanje .pritiskom i .Prepoznaje .topljenjem Formativni ciljevi učenik .postupke zavarivanja topljenjem: .Elektrolučno zavarivanje.Aluminotermijsko zavarivanje.WPAR (uvjerenje o kvalifikaciji tehnologije zavarivanja) .Razlikuje postupke elektrolučnog zavarivanja : .Nabraja postupke elektrolučnog zavarivanja 55 .Prepoznaje : .

nabraja vrste brzinu zavarivanja i elektroda: nagib elektrode) .Početak zavara jedne ili dvije . sa oblogom i osnovnog punjene) materijala i .Objašnjava vrste podešava elektroda za parametre (jačinu zavarivanje: struje.Navodi oznake njegove debljine i elektrode po položaja standardu zavarivanja .pribor.Razlikuje djelove . .Nabraja parametre .Određuje potrebu materijala za izvođenje . stege 56 . .u zaštiti CO2 gasa ili u zaštiti gasnih smeša) .Objašnjava : zavarivanja sa . napon. dodatni materijal.Odabira elektrodu i .Opisuje uređaje za REL zavarivanje .Razlikuje djelove pretvarača (pokretne i nepokretne) i rukuje pretvaračem .Alat.Objašnjava princip rada transformatora Formativni ciljevi učenik zaštiti inertnog gasa.ugljene (za zavarivanja u sječenje).Razlikuje izvedbe invertera i rukuje njima Uspostavljanje i održavanje zavarivačkog luka .Izvodi zavar sa ili položaja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uviđa vezu između teorije i prakse Jača samouvjerenost i pouzdanost u radu vježbe : . metalne zavisnosti od vrste (gole.u zaštiti aktivnog gasa.Objašnjava princip transformatorima i rada pretvarača zna vrijednost (generatora i napona radnog i agregata) praznog hoda .materij al: limovi.Objašnjava princip aparata rada invertera .Objašnjava princip transformatora.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . rukuje ispravljačem . rada ispravljača rukuje .Vođenje elektrode strane (u zavisnosti od .netopljivom ili topljivom elektrodom.Uspostavljanje i održavanje električnog luka .Razlikuje djelove ispravljača.Uspostavlja i zavarivanja u održava zavarivački odnosu na poznati luk sastav osnovnog .

.uvar.Izvođenje pravilnog nastavka . horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju Određuje ugao vođenja elektrode u zavisnosti od položaja i tipa spoja i širine žljeba Vrši popunu završnog kratera Vrši pripremu za zavarivanje Određuje izvođenje korjena vara u zavisnosti od debljine osnovnog materijala Prepoznaje tehniku vođenja elektrode Određuje brzinu zavarivanja. preklopne. stege - .lice zavara - - - - - - 57 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik zavarivanja) . čekićem ili brusilicom) Izvodi uvar u zavisnosti od debljine osnovnog materijala. vođenje elektrode i završetak zavara . materijal: limovi. nagib elektrode Vrši čišćenje korjenskog zavara (četkom.Završetak zavara Formativni ciljevi učenik bez dodatnog materijala Izvodi rubne. ugaone zavare Izvodi zavarivanja u horizontalnom. sučeone. dodatni materijal. napona i struje zavarivanja Izvodi lice zavara u zavisnosti od potrebe izgleda zavara Koristi sredstva zaštite pri radu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe : . .Alat.Početak zavara.korjen.Objašnjava osnovne elemente zavara: . vertikalnom. pribor.

Vrši kontrolu zavarenog spoja .Demonstrira REL zavarivanje sučeonih zavara tankih i debelih limova u svim položajima Formativni ciljevi učenik .Vrši pripremu materijala za zavarivanje debelih limova ( izrada "V" "X" i "K" vara) .Vrši pripremu Socijalizacijski ciljevi učenik .Uređaj za zavarivanje.Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Razvija sposobnost 58 .Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja . horizontalnovertikalnoj ravni i u nadglavnom položaju . vertikalnoj.Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje . pribor za stezanje . dodatni materijal.Koristi sredstva zaštite na radu . lijevom i desnom rukom) .Alat.Priprema materijale za zavarivanje . lijevom i desnom rukom) . dodatni materijal.Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna. odgovornost i preciznost u radu Preporuke za izvođenje nastave vježba: .pribor i materijal: . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan.Uviđa važnost očuvanja kaliteta vježbe: .Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja .Zavarivanje debelih limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan.Vrši kontrolu zavarenog spoja .Vrši vođenje elektrode (za izradu korjena vara i njegovu popunu) . limovi.Vrši vođenje elektrode (za izradu korijena vara i njegovu popunu) . nadglavni položaj.Demonstrira .Uočava razlike u zavarivanju i horizontalnoj.Alat.Razvija samostalnost.Demonstrira izvođenje provara REL postupkom kod zavarivanja sučeonih zavara "V" "X" i "K" u svim položajima i popunu vara . nadglavni položaj. pribor za stezanje vježbe: . limovi.Razlikuje postupke zavarivanja tankih limova sa jedne ili obje strane .Uređaj za zavarivanje.pribor i materijal: .Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje .Koristi sredstva zaštite na radu .

limovi. pribor za stezanje - . pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) . horizontalnovertikalnoj ravni .Alat pribor i materijal: . dodatni materijal. u koritastom i nadglavnom položaju i vrši popunu šava Vrši kontrolu zavarenog spoja Koristi sredstva zaštite na radu Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja Pripaja djelove za zavarivanje Vrši izradu korijenskog zavara Zavarivanje cijevi u svim položajima (horizontalna.Uređaj za zavarivanje.Cijev miruje.Cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju - vježbe: . pribor za stezanje - 59 . vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi sa okretanjem cijevi i ako cijev miruje Vrši kontrolu zavarenog spoja Koristi sredstva zaštite na radu Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnog planiranja i izvođenja rada Preporuke za izvođenje nastave . uz pomoć ogledala .osa cijevi u horizontalnoj. lijevom i desnom rukom) . u kosom i nadglavnom položaju.Alat pribor i materijal: .Zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja : slučaj da cijev miruje ili da se okreće . lijevom i desnom rukom.Demonstrira zavarivanje cijevi u položajima: .Uređaj za zavarivanje.Zavarivanje ugaonih spojeva limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna.Informativni ciljevi i sadržaji učenik ugaono zavarivanje REL postupkom zavarivanja limova u svim položajima i popunu vara Formativni ciljevi učenik materijala za zavarivanje tankih i debelih limova Vrši izbor elektroda i parametara zavarivanja Vrši pripajanje djelova (pozicija) za zavarivanje Vrši vođenje elektrode (za izradu korjena vara i njegovu popunu) u horizontalnoj. nadglavni položaj. limovi. cijevi. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan. vertikalnoj. dodatni materijal. vertikalnoj i horizontalnovertikalnoj ravni.

šavno .Primjenjuje mjere zaštite pri radu .Alat.Prepoznaje tehnološke postupke elektrootpornog zavarivanja .Koristi sredstva zavarivanje zaštite na radu .Uređaj za elektrootporno zavarivanje. pribor i materijal: .Razlikuje crijeva za gasove (po boji).Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Elktrootporno zavarivanje .Rukuje gorionikom i pravilno ga vodi .sučeono .Razlikuje djelove zavarivanje uređaja za elektrootporno zavarivanje .Pali plamen. vodonik. boce za kiseonik i acetilen.Razlikuje postupke .Demonstrira: tačkastog.Razlikuje boce za .linijsko.Primjenjuje mjere zaštite pri radu .Automatsko rezanje limova različitih debljina gasnim postupkom .Razlikuje vrste gorionika za automatsko rezanje . linijskog .Tačkasto . . boce za gasove. razlikuje vrste plamena i slučaj povratnog udara plamena . .Priprema materijal i uređaje .tačkasto. Mgorionik vježbe: .Razvija samouvjerenost i pouzdanost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Rukuje uređajem za elektrootporno zavarivanje .Demonstracija gasnog zavarivanja: .Limovi različitih debljina.Demonstracija gasove: kiseonik.Limovi različitih debljina. zavarivanja .Alat pribor i materijal: .ručno propan-butan gas. limovi .Razlikuje vrste gorionika (za grijanje i rezanje) .automatsko prirodni gas .Alat. gorionik i automat za njegovo vođenje .Koristi sredstva zaštite na radu Gasno rezanje i zavarivanje .Zavarivanje limova elektrootpornim zavarivanjem .Razvija osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu 60 . gasnog rezanja acetilen.Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka vježbe: . pribor i materijal: . i šavnog .Priprema materijal za zavarivanje Socijalizacijski ciljevi učenik . linijsko i šavno zavarivanje . .Ručno rezanje limova različitih debljina i cijevi gasnim postupkom .

gorionik . lijevom i desnom rukom .Koristi mjere zaštite pri zavarivanju .Ugaono zavarivanje vježbe: .Razlikuje zone i temperature plamena .Limovi različitih debljina.Vrši sučeono zavarivanje limova u horizontalnom.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara .Alat. podešavanje i gašenje plamena .Alat.Limovi različitih debljina.Razlikuje zone i temperature plamena . gorionik .Vrši sučeono zavarivanje limova u horizontalnom.Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica .Sučeono zavarivanje limova različitih debljina gasnim postupkom.Ugaono zavarivanje limova različitih debljina gasnim postupkom.Priprema materijal za zavarivanje .Vrši paljenje podešavanje i gašenje plamena .Rukuje opremom za gasno zavarivanje . boce za kiseonik i acetilen.Rukuje opremom za gasno zavarivanje .Demonstrira zavarivanje cijevi gasnim zavarivanjem 61 .Vrši paljenje.Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica . vertikalnom i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: . boce za kiseonik i acetilen. pribor i materijal: . lijevom i desnom rukom . pribor i materijal: . vertikalnom i horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .

Alat. bronza) - - 62 . cijevi.Limovi različitih debljina. lijevom i desnom rukom. mesing. vertikalnom i horizontalnovertikalnom kosom i nadglavnom položaju ose cijevi Kontroliše tačnost i kvalitet zavara Koristi mjere zaštite pri zavarivanju Razlikuje postupke gasnog zavarivanja i lemljenja Na osnovu poznatog sastava materijala bira dodatni materijal za zavarivanje ili lemljenje Razlikuje boce za gasove (acetilen. dodatni materijal. uz pomoć ogledala . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik horizontalnovertikalnom i nadglavnom položaju Kontroliše tačnost i kvalitet zavara Koristi mjere zaštite pri zavarivanju Priprema materijal za zavarivanje Određuje dodatni materijal za zavarivanje u zavisnosti od debljine materijala i hemijskog sastava iz tablica Vrši paljenje podešavanje i gašenje plamena Razlikuje zone i temperature plamena Rukuje opremom za gasno zavarivanje Vrši zavarivanje cijevi u horizontalnom. bakar.Gasno zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja.Demonstrira gasno zavarivanje i lemljenje obojenih metala (aluminijum. pribor i materijal: . boce za kiseonik i acetilen.Stiče osjećaj o potrebi sistematičnosti u radu - vježbe: . pribor za stezanje .

pribor i materijal: .Tvrdo lemljenje - Formativni ciljevi učenik propan-butan. gasovi. prašak za lemljenje (pasta). sredstva za čišćenje. pribor i materijal: .Demonstrira: . bronze) . gasovi. gorionici za zavarivanje i ostali pribor.Alat. kao i potrebu za predgrijavanjem Vrši pripremu materijala za zavarivanje ili lemljenje Vrši zavarivanje ili lemljenje Kontroliše tačnost i kvalitet zavarenog (zalemljenog ) spoja Koristi sredstva zaštite pri zavarivanju Razlikuje postupak mekog i tvrdog lemljenja Vrši meko lemljenje Vrši izbor i pripremu osnovnog materijala. kiseonik) Prepoznaje vrste plamena i gorionika Prepoznaje vrste praška za čišćenje u zavisnosti od vrste materijala.Gasno zavarivanje obojenih metala (aluminijuma. dodatni materijal.osnovni materijalobojeni metali. materijal. pribor za stezanje vježbe: .Demonstrira spajanje djelova mekim i tvrdim lemljenjem . izvor zagrijavanja vježba: - - . pribor i materijal: .Alat.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . sredstva za Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježbe: . bakra.osnovni materijalobojeni metali. bronze) . sredstva za čišćenje. mesinga. dodatni materijal. sredstva za čišćenje. gorionici za lemljenje i ostali pribor. izbor dodatnog materijala i sredstava za čišćenje i praška za lemljenje (paste) Pravilno postavlja djelove za lemljenje i izvor zagrijavanja Kontroliše tačnost i kvalitet spoja Primjenjuje mjere zaštite pri lemljenju Poznaje postupak tvrdog lemljenja Razlikuje dodatne materijale za tvrdo lemljenje.Gasno lemljenjenje obojenih metala (aluminijuma.Navikava se da samostalno planira i izvodi pojedine zadatke - - 63 .Meko lemljenje . pribor za stezanje vježbe: .Pribor za lemljenje.Alat.Demonstracija mekog lemljenja . mesinga. dodatni materijal. bakra.

Tvrdo lemljenje . dodatni materijal. prašak za lemljenje.Alat.Pribor za lemljenje. izvor zagrijavanja - 64 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik - Formativni ciljevi učenik čišćenje i prah Rukuje uređajem za topljenje legura i zagrijavanje materijala Pravilno postavlja djelove za lemljenje Vrši lemljenje Kontroliše tačnost i kvalitet spoja Primjenjuje mjere zaštite pri lemljenju Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . materijal. pribor i materijal: .

Odabira dodatni jednog ili više materijal prolaza .Objašnjava izbor sigurnosti i za MAG postupak dodatnog preciznosti u rad zavarivanja materijala i . dodatni materijal. pribor za stezanje .Pospješuje otklanja greške saradnju u grupi .Razvija osjećaj .Uspostavlja i održava zavarivački luk . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju. limovi različite debljine.Uspostavlja i održava zavarivački luk . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom i koritastom položaju .Čisti i priprema ivice osnovnog materijala .Demonstrira sa jedne ili obje zavarivanje strane sučeonih zavara u .Uočava parametre karakteristike zavarivanja zaštitnih gasova i .Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) . .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju . vertikalnoj.zaštitni gas. ugao nagiba elektrode) Preporuke za izvođenje nastave vježbe: .Sučeono zavarivanje tankih limova u horizontalnoj ravni.Vježba: .Objašnjava djelove način njihovog uređaja za korišćenja zavarivanje MAG .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Zavarivanje električnim postupkom u zaštitnoj atmosferi .Ugaono zavarivanje limova u horizontalnoj ravni. horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju ("V". jačina struje.Razlikuje postupke postupkom zavarivanja limova .Demonstrira pribor i opremu za zavarivanje ugaonih elektrolučno zavara u svim zavarivanje MAG položajima MAG postupkom postupkom iz . pribor i materijal: . "K" zavar) . brzina žice. "X".Priprema alat.Rukuje uređajem .Pripaja djelove za zavarivanje . vertikalno. vertikalnoj.Vrši pripremu svim položajima materijala MAG postupkom . pribor i materijal: 65 .Alat.Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon. lijevom i desnom rukom vježbe: .Alat.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i .Sučeono zavarivanje debelihh limova u horizontalnoj ravni.

Uređaj za zavarivanje.Primjenjuje mjere Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . pribor i materijal: .Izrađuje korijen zavara . lijevom i desnom rukom. limovi različite debljine.Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Pripaja djelove za zavarivanje . uz pomoć ogledala .(zaštit 66 .Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida .Radi korjen (ako je potrebno) . zaštitni gas.Demonstrira zavarivanje cijevi MAG postupkom u položajima: .Alat pribor i materijal: . jačina struje. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučajeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Aparat za zavarivanje.Vrši kontrolu zavarenog spoja . dodatni materijal.Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja (ako je potrebna) . limovi.Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon. vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi.Vrši popunu šava . pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi malih debljina do 6 mm) .Aparat za zavarivanje.Pripaja djelove za zavarivanje .Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna.Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja .Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja .Zavarivanje cijevi u svim položajima zavarivanja (horizontalna.cijev se okreće (rotira) a pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju .Uspostavlja i održava zavarivački luk .Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka vježbe: . pribor za stezanje . cijevi.cijev miruje.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške . pribor za stezanje i zaštitni gas vježba: . brzina žice ugao nagiba elektrode) .Alat. dodatni materijal.

Uspostavlja i održava zavarivački luk .Demonstrira MIG postupkom zavarivanja cijevi u položajima: .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju . pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) .zaštitni gas.cijev miruje. horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju i koritastom položaju . "K" zavar) . dodatni materijal.MIG postupak zavarivanja visokolegiranih čelika . horizontalnovertikalnoj ravni i nadglavnom položaju ("V".Razlikuje postupke zavarivanja limova sa jedne ili obje strane .Demonstrira zavarivanje punjenom žicom Formativni ciljevi učenik zaštite pri zavarivanju Rukuje uređajem za postupak zavarivanja punjenom žicom Vrši pripremu materijala Uspostavlja i održava zavarivački luk Pripaja djelove za zavarivanje Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave ni gas). punjena žica.visokolegirani čelični limovirazličite debljine.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Ugaono zavarivanje limova u u horizontalnoj ravni. limovi. vertikalno.Aparat za zavarivanje. zaštitni gas.Uočava karakteristike zaštitnih gasova i način njihovog korišćenja .Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Vrši pripremu materijala . pribor i materijal: .MIG postupak zavarivanja visokolegiranih čelika ugaonih spojeva - . pribor za stezanje vježba: . limovi 67 .Alat. "X".Pripaja djelove za zavarivanje .Sučeono zavarivanje visokolegiranih limova različitih debljina u horizontalnoj.Priprema alat.cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju . pribor i opremu za elektrolučno .Demonstrira elektrolučno zavarivanje MIG postupkom: .Rukuje uređajem za MIG postupak zavarivanja . pribor i materijal: . vertikalnoj. . pribor za stezanje - .Alat.Jača samouvjerenost i samosvjesnost vježbe: .

Projektni rad (tema-sto za zavarivanje.Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja ( ako je potrebna) . brzina žice i nagib elektrode) -Vrši pripremu materijala . zaštitni gas.Alat. .Stiče osjećaj o potrebi sistematičnosti u radu 68 . uz pomoć ogledala .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon.(metod radanastava orjentisana ka aktivnostima) . tema.Uspostavlja i održava zavarivački luk . limovi.cijevi različite debljine. pribor i materijal: .Cjelokupan postupak se izvodi kroz niz faza: .Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Odabira dodatni materijal .Pripaja djelove za zavarivanje . ugao nagiba elektrode) Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave različite debljine. jačina struje.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Pripaja djelove za zavarivanje . pištolj za zavarivanje pokreće zavarivač (zavarivanje cijevi debljina zida do 6 mm i cijevi veće debljine zida ) . brzina žice.cijev miruje.Zavarivanje cijevi u svim položajima MIG postupkom zavarivanja.Demonstrira MIG postupak zavarivanja obojenih metala . dodatni materijal.Sučeono zavarivanje TIG postupkom .Čisti i priprema ivice osnovnog materijala .Aparat za zavarivanje.50 časova) .obojenih metala .Demonstrira elektrolučno zavarivanje TIG WIG postupkom .analiza uslova(namjera.Vrši Izbor elektrode i parametara zavarivanja .Vrši popunu šava .Demonstrira zavarivanje TIG postupkom zavarivanja cijevi u položajima: . jačina struje . lijevom idesnom.Ugaoni spojevi TIG zavarivanjem Formativni ciljevi učenik zavarivanje MIG postupkom .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon.Radi korjen (ako je potrebno) .iz tablica .zavarivanje visokolegiranih čelika . sredstva. pribor za stezanje vježbe: . pribor za stezanje . dodatni materijal.

vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučajeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose . zaštitni 69 . pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje MIG postupkom .Izrađuje korijen zavara .Alat. pribor i materijal: .Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine Vježbe: .Limovi različite debljine. pribor za stezanje . horizontalnovertikalnoj ravni TIG postupkom .Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu određenog sastava osnovnog materijala . vertikalnoj.Sučeono zavarivanje visokolegiranih čelika u horizontalnoj. dodatni materijal.Priprema alat.Aparat za zavarivanje.Uspostavlja i održava električni luk .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Koristi propisanu tehnologiju zavarivanje za određene spojeve (napon.Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Samo rješavanje zadatka se izvodi kroz šest faza: -informisanje -planiranje -odlučivanje -realizacija -kontrolisanje -procjena vježbe: .Alat. pribor i materijal: .cijev se okreće (rotira) pištolj za zavarivanje miruje u određenom položaju Formativni ciljevi učenik .Pripaja djelove za zavarivanje . jačinu struje i brzinu žice) .Demonstrira TIG postupak zavarivanja obojenih metala . zaštitni gas.Čisti i priprema ivice osnovnog materijala .Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju i zaštitnoj atmosferi .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave metode) .Uspostavlja i održava električni luk . limovi obojenih metala različite debljine.Zavarivanje obojenih metala MIG postupkom zavarivanja .

Uspostavlja i održava zavarivački luk .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju .Alat. pribor i materijal: .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške . vertikalnom.Alat. lijevom i desnom rukom 70 .Razlikuje postupke zavarivanja limova sa jedne ili obje strane .Uočava karakteristike zaštitnih gasova i način njihovog korišćenja.Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala . dodatni materijal. limovi različite debljine.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik otklanja greške .Priprema alat.Rukuje uređajem za TIG postupak zavarivanja sa ili bez dodatnog materijala .Sučeono i ugaono zavarivanje aluminijuma u svim položajima.Izvodi korijen ( ako je potrebno i vrši popunu šava ) .Vrši pripremu materijala .Zavarivanje ugaonih spojeva TIG zavarivanjem obojenih metala . pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje TIG Socijalizacijski ciljevi učenik .Vrši termičku obradu po potrebi prije i poslije zavarivanja . pribor za stezanje vježbe: .Aparat za zavarivanje.Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu vježba: . zaštitni gas. zaštitni gas.Pripaja djelove za zavarivanje .Razvija pravilan odnos prema očuvanju materijalnih dobara Preporuke za izvođenje nastave gas. kosom i nadglavnom položaju ose cijevi.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju . horizontalnovertikalnom. limovi i cijevi različite debljine.Zavarivanje cijevi u svim položajima (horizontalnom. odabira dodatni materijal iz tablica . pribor za stezanje . dodatni materijal. pribor za stezanje vježbe: . lijevom i desnom rukom) .Aparat za zavarivanje. pribor i materijal: . dodatni materijal.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik -

Formativni ciljevi učenik postupkom Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala Čisti i priprema ivice osnovnog materijala Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu poznatog sastava osnovnog materijala Uspostavlja i održava zavarivački luk i pravilno vodi dodatni materijal Koristi propisanu tehnologiju zavarivanje za određene spojeve (napon, jačina struje , brzina žice i nagib elektrode) Pripaja djelove za zavarivanje Radi korjen (ako je potrebno) Vrši popunu šava Vrši termičku obradu prije ili poslije zavarivanja - ako je potrebna Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Vrši izbor elektrode i parametara zavarivanja - iz tablica na osnovu poznatog sastava osnovnog materijala Razlikuje volframove

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - Alat, pribor i materijal: - Aparat za zavarivanje, zaštitni gas, limovi različite debljine, dodatni materijal, pribor za stezanje

-

-

- Stiče naviku da vrši samokontrolu

-

-

- Navikava se na red i urednost

-

-

- Pospješuje saradnju u grupi i kooperativan rad

71

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala Vrši pripremu cijevi tankog i debelog zida Pripaja djelove za zavarivanje Uspostavlja i održava zavarivački luk Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon, jačina struje, brzina žice i nagib elektrode) Izrađuje korijen zavara Zavaruje cijevi u svim položajima (horizontalna, vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni i kosi položaj ose cijevi) za slučjeve da cijev miruje i slučaj da cijev rotira oko svoje ose Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Priprema alat, pribor i opremu za elektrolučno zavarivanje TIG postupkom Odabira dodatni materijal iz tablica na osnovu određenog sastava osnovnog materijala

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

-

-

-

-

72

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik - Razlikuje volframove elektrode i njihovo oštrenje u zavisnosti od osnovnog materijala - Čisti i priprema ivice osnovnog materijala - Pripaja djelove za zavarivanje - Koristi propisanu tehnologiju zavarivanja za određene spojeve (napon, jačinu struje, brzina žice i nagib elektrode) - Uspostavlja i održava električni luk - Vrši termičku obradu prije i poslije zavarivanja -ako je potrebno - Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške - Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju - Na osnovu određenog sastava čelika određuje dodatni materijal i termičku obradu ( iz tablica) - Vrši pripremu materijala za zavarivanje - Vrši pripajanje djelova (pozicija za zavarivanje) - Vodi pravilno elektrodu (za izradu korjena vara i njegovu popunu) - Vrši kontrolu zavarenog spoja - Primjenjuje mjere

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Demonstrira zavarivanje visokolegiranih čelika - REL postupkom zavarivanja

- Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje zadataka

vježba: - Zavarivanje limova u svim položajima zavarivanja (horizontalna, vertikalna i horizontalnovertikalna ravan i nadglavni položaj - Alat pribor i materijal: - Uređaj za zavarivanje, limovi, dodatni materijal, pribor za stezanje,izvor toplote za zagrijavanje i otpuštanje

73

čekići. zavarivanje pod komandni ormarić.Vodi pravilno elektrodu .Uređaji za zavarivanje. bušilice.Priprema i čisti površine za zavarivanje .Primjenjuje propisanu žicu i prašak u zavisnosti od hemijskog sastava i debljine osnovnog materijala i vrši regeneraciju praha .Demonstrira zavarivanje sivog liva .izvor toplote za zagrijavanje i otpuštanje.( ili okretni sto). osnovni materijal. hladno zavarivanje ili toplo zavarivanje . u toku i poslije zavarivanja)vizuelno penetrantima i kontrolu na nepropustljivost .Vrši pripremu materijala za zavarivanje . pribor i materijal:limovi.Vrši kontrolu zavarenog spoja (prije.Alat.Navikava se na . materijal-sivi liv. kolica. prašak 74 .Pričvršćava lim na podloške ili na pozicioner Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave vježba: . automat za zavarivanje. pribor i materijal: . rezervoar za prašak i peć za sušenje praha) .Zavarivanje sivog liva .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .REL postupkom zavarivanja Formativni ciljevi učenik zaštite pri zavarivanju .Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Rad na automatima za zavarivanje sa prahom . prahom glava. dodatni materijali. elektrode za žljebljenje vježbe: .Alat. dodatni materijal.Na osnovu određenog sastava sivog liva određuje dodatni materijal i termičku obradu ( iz tablica).Navarivanje automatima pod prahom .Prepoznaje djelove . pribor za stezanje .Opisuje rad na kooperativan rad aparature za EPP: automatima za (ispravljač.

frikciono.Alat.Sučeono i ugaono zavarivanje punjenom žicom u svim položajima . ultrazvučno zavarivanje.Primjenjuje mjere zaštite pri zavarivanju Zavarivanje ostalim postupcima .Uviđa važnost očuvanja kvaliteta Vježba: . zavarivanje eksplozijom Kontrola zavarenih spojeva .Kontroliše tačnost i kvalitet zavara i otklanja greške .Uspostavlja i održava zavarivački luk . punjena žica . indukciono. pribor .učenik . i određuje potrebu za zaštitnim gasom .Prepoznaje moguće greške zavarivanja.Kontroliše .Primjenjuje mjere punjenom žicom zaštite pri radu . sa podmetačima od bakra ili praška .Rukuje uređajem za zavarivanje . podvodno zavarivanje.Vrši pripremu materijala.Kontrola zavara prije. hladno. "K". zavarivanje laserom.Stiče osjećaj o sistematičnosti u radu vježbe : . kontrolu u žljebove za toku zavarivanja i 75 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . plazmom.Razlikuje djelove i zadatak uređaja za zavarivanje . u toku i .materijal: .Posjeta radnim organizacijama koje se bave ovim postupcima zavarivanja .Zavaruje sučeono spojeve "I".limovi-osnovni materijal.Pripaja djelove za zavarivanje . uzroke i posledice grešaka .Stiče naviku da koristi stručni jezik vježbe: .Nabraja ostale postupke: postupke aluminotermijsko zavarivanja zavarivanje. "V".Demonstrira rad . elektronskim snopom.Razlikuje .Opisuje kontrolu pripremljene prije.

kao i postupak . žilavost i tvrdoću Prepoznaje vrste i uzroke grešaka u zavaru.Sredstva: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik poslije zavarivanja Formativni ciljevi - - .Navikava se na sprečavanja samokontrolu grešaka i nastajanje napona Prepoznaje greške i način njihovog otklanjanja Brusi.penetrante .Opisuje kontrole razaranjem - .Otklanjanje grešaka u zavarenom spoju - - - učenik zavarivanje Kontroliše pripojene djelove i pripremu za zavarivanje Kontroliše parametre zavarivanja (prema uputstvu) Kontroliše upotrebu dodatnog materijala. praha Kontroliše tehniku rada Vizuelno kontroliše oblik i kvalitet zavara i prepoznaje greške Ispituje varove na nepropustljivost i vrši ispitivanje . savijanje.Jača penetrantima samouvjerenost i Razlikuje samosvjesnost u ispitivanja na: radu kidanje.Posjeta firmi koja se bavi ispitivanjem i kontrolom zavara 76 .Vizuelna kontrola zavarenih spojeva .Opisuje kontrole bez razaranja . elektrolučno ili gasnim postupkom žljebi mjesta grešaka u zavaru Otklanja greške odgovarajućim postupkom zavarivanja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave posle zavarivanja vježba: . žice.zavareni uzorci .

Beograd.Modeli. DUZ Srbije . Darko Bajić.god.MAG). . skice. od kojih jedna treba da bude sa usmene provjere znanja. god. Okvirni spisak literature i drugih izvora . VKV. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . "Varstroj"d.o. .d. DTZ SRH . DUZ Srbije.Tehnologija rada zavarivač. Beograd. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 1982.god. Beograd. .god. Živčić Milan 6. 1987. god. šeme. Bogoljub Bajić .redovnosti i kvaliteta vođenja dnevnika. 9.Zavarivanje volframovom elektrodom -TIG.d. DUZ Srbije .GBB" o.Prelazna ocjena na kraju školske godine. . preciznost.Viša stručna sprema iz područja mašinstva i obrade metala.Tehnološke osnove MAG postupka zavarivanja. . Maribor. 8. Murska Sobota 1981.god. . Šojić Pavle i Pribićević Nikola . bušenje. opremi i poštovanju propisa zaštite).5. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Radionica sa radnim mjestima za zavarivača. . Beograd. 1987.Radionica sa radnim mjestima za struganje. brušenje. urednost. "Montavar metalna nova" d.Priručnik: Suština i tehnika postupaka električnog zavarivanja topljenjem metala i njihovih legura: Bogoljub Bajić. M.Opšta mašinska praksa za I razred mašinske škole: Nikola Prgomelja.Elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnog i aktivnog gasa (MIG. uz prethodno obrazovanje za zavarivača. 7.usmenih odgovora i aktivnosti učenika na časovima.Zavarivanje obloženom elektrodom . 2005. Beograd.rezač gasom za I i II raz. god. 1980. tačnost.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. instrumentima. Podgorica. Zagreb. 77 . Božidar Delić . 1987. Lendava. odgovoran odnos prema alatu. Beograd.god..Zavarivanje i srodni postupci .o. glodanje. 1999. materijalima. Bogoljub Bajić . uzorci alata i pribora.Osnovi mašinstva za I i II stepen stručne spreme mašinske struke OOUR "Stručna knjiga". 1995. "Bajić. Nikolić . Ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz: . dvogodišnje mašinske škole: Lazar Filković .provjere praktičnih znanja (razumijevanje poslova i zainteresovanost učenika. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Nebojša Pribićević. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika U toku klasifikacionog perioda učenik treba da ima najmanje dvije ocjene. V stepen ili majstorski ispit odgovarajućeg smjera.god. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .

Dozvoljeni naponi.Uređaji za zavarivanje ispravljač. Povezanost predmeta Znanja . invertor) .Površinska zaštita (vrste i materijali) .Naponi i deformacije .Uređaji za MIG.10. elektrootporno.Zavarivanje i lemljenje . deformacije i stepen sigurnosti .Oprema (tarnsformator.Osnove mašinstva .Nerazdvojivi spojevi Uvod u zavarivanje Metali i legure Površinska zaštita Ispitivanje materijala . gasno i aluminotermijsko zavarivanje Povezanost sa predmetom Predmet Znanja . agregat.Tehnologija .Radionički crteži .Vrste materijala za zavrivanje i njihova zavarljivost .TIG.MAG.Pribor za stezanje .Primjena uređaja za zavarivanje 78 .Tehnički crteži . . rotacioni pretvarač.

Koristi fazne dijagrame .Prati liniju očvršćavanja legure .Razlikuje legure obojenih metala .da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju.Analizira mehanička svojstva materijala . Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija.upotrebu odgovarajućih mjernih i kontrolnih postupaka. .Analizira dijagram zatezanja dobijen ispitivanjem epruvete statičkim dejstvom sile .poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline. .Razlikuje vrste gvožđa .znanja o karakteristikama i primjeni alata.Određuje tehnološko-metalurška svojstva materijala (zavarljivost.Poznaje osnove kristalografije i proces kristalizacije i legura .Određuje zateznu čvrstoću materijala statičkim metodama . . kombinovana po složenosti na odgovarajući način iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.racionalno korišćenje energije. Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. .2.znanja o metodama i postupcima rada u zavarivačkim poslovima.Određuje tvrdoću materijala statičkim i dinamičkim dejstvom sile .znanja o svojstvima materijala koja se koriste u zavarivačkim poslovima. Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: . ISPITNI KATALOG Tip ispita: USMENO Nastavnik/aktiv sastavlja detaljan spisak ispitnih pitanja na osnovu ispitnog kataloga.Poznaje i upoređuje vrste čelika Obojeni metali i . materijala i vremena. na prijedlog ispitivača.Razlikuje i upoređuje svojstva i primjenu obojenih metala legure . . Standardi znanja koji se ocjenjuju na završnom ispitu Sadržaj Znanja i vještine Svojstva .Uočava uticaj stalnih i legirajućih elemenata na svojstva čelika . Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. pribora i uređaja koji se koriste u zavarivačkim poslovima.Analizira svojstva legura u zavisnosti od mikrostrukture Tehničko gvožđe . Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 10 minuta.Uočava značaj i upotrebu plastičnih masa . . lemljenje) Struktura metala .Poznaje pojam makromolekula gume .Poznaje dijagram stanja legura u sistemu Fe-C .Razlikuje svojstva materijala kao funkciju vrste atoma i hemijske materijala veze .Poznaje aluminijum i legure aluminijuma .Razlikuje legure za lemljenje Plastične mase i . .Uočava značaj i upotrebu guma 79 .sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja.

Razlikuje gasovita goriva i poznaje njihovu upotrebu . opremu i uređaje Objašnjava ostale specijalne vrste zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava postupak rezanja elektrodama. pribore i opremu za zakivanje Poznaje meko lemljenje Priprema lemljene spojeve Čisti lemljene spojeve (mehaničko i hemijsko) Poznaje vrste lemova i dodatne materijale Zna temperaturu pri mekom lemljenju Poznaje tvrdo lemljenje Zna uređaje za tvrdo lemljenje Zna dodatne materijale za tvrdo lemljenje Razlikuje meko i tvrdo lemljenje Poznaje osnovna svojstva zavarenih spojeva Objašnjava formiranje zavarivačkog luka Objašnjava postupak REL zavarivanja. njihov značaj i primjenu Zna spajanje vijcima i navrtkama Zna spojeve pomoću klinova i čivija Zna spojeve pomoću žljebova i ozubljenja Poznaje spojeve pomoću konusnih površina Poznaje spojeve čvrstim nalijeganjem Poznaje spojeve opružno – zateznim prstenovima Poznaje vrste zakovanih spojeva i način zakivanja Zna greške pri zakivanju Poznaje vrste zakovica i materijal od koga se izrađuju Zna da čita tehničko-tehnološku i radnu dokumentaciju Poznaje postupak izvođenja zakivanja Poznaje alate. opremu i uređaje Objašnjava EPP postupak zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava vrste i oznake elektroda Zna označavanje zavarenih spojeva Zna dimenzionisanje šavova prema debljini materijala Zna pripremu elemenata za zavarivanje i oblike žljebova Objašnjava način vođenja elektroda Objašnjava različite položaje zavarenih spojeva Zna pojam navarivanja Poznaje metode ispitivanja zavarenih spojeva bez razaranja Poznaje metode ispitivanja zavarenih spojeva sa razaranjem Poznaje pojmove elastične i plastične deformacije Poznaje materijale i alate za obradu deformacijom Navodi podjelu i objašnjava vrste obrade deformacijom Objašnjava pojam mehaničkog rezanja. opremu i uređaje Objašnjava postupak elektrootpornog zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava MAG postupak zavarivanja. opremu i uređaje Poznaje značaj termičke obrade 80 Spajanje zakivanjem Spajanje lemljenjem Spajanje zavarivanjem Oblikovanje deformisanjem Obrada rezanjem Termička i .Uočava svojstva i poznaje zadatak maziva .Razlikuje kompozitne materijale Poznaje vrste razdvojivih veza.Sadržaj Goriva i maziva Kompozitni materijali Spajanje razdvojivim vezama Znanja i vještine . opremu i uređaje Poznaje i objašnjava MIG postupak zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava postupak gasnog zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava pojam gasnog rezanja. opremu i uređaje Objašnjava TIG postupak zavarivanja. opremu i uređaje Objašnjava postupak rezanja plazmom.

uređaja i postrojenja.Poznaje mogućnosti upotrebe računara u mašinstvu i zavarivanju . modeli i crteži elemenata.Zna postupke.Zna primjere i primjenu termičke obrade u praksi .Zna primjenu parametara (temperatura. vrijeme izvođenja. 81 . dodatni materijali i oprema) u termičkoj obradi . slike.Zna i objašnjava automatske linije i uređaje za: elektrootporno.Sadržaj termohemijska obrada Računari u tehnologiji za zavarivanje Automatizacija i mehanizacija u zavarivanju Znanja i vještine . MIG. EPP. MAG.Zna tehnološke postupke izvođenja termičke i termohemijske obrade .Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika.Tabele. šeme veza. TIG i ostale vrste zavarivanja Dozvoljena pomagala . opremu i uređaje i dodatne materijale za zaštitu metalnim prevlakama i plakiranjem . Literatura i drugi izvori . katalozi.

racionalno korišćenje energije. . zna šta je direktni i obrnuti polaritet .Razlikuje vrste elektroda. . .Poznaje izvore naizmjenične i jednosmjerne struje za napajanje . .Definiše pojam ručnog elektrolučnog zavarivanja.Prepoznaje uređaje u praksi . zna šta su režimi rada pri zavarivanju. .poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.Obrazlaže rad ispravljača za zavarivanje . kao i mogućnosti i ograničenja njegove primjene . vrste struje kao i vrste talasa naizmjenične i jednosmjerne struje .znanja o metodama i postupcima rada u zavarivačkim poslovima. . materijala i vremena.Naziv predmeta: UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: .racionalno korišćenje energije.Vrši poređenja spoljne karakteristike različitih uređaja .Objašnjava specifičnosti zavarivačkog luka .Prepoznaje suštinu rada transformatora i generatora.znanje tehnološkog postupka spajanja i rezanja. njihov sastav i oblogu . materijala i vremena. Standardi znanja koji se ocjenjuju na završnom ispitu Sadržaji Znanja i vještine Uređaji za ručno elektrolučno .sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja. prema standardima . izvora za napajanje .Vrši poređenje rada naizmjeničnom i jednosmjernom 82 .Zna šta je napon praznog hoda. .Poznaje podjelu i označavanje REL zavarivanja i elektroda. princip provođenja elektriciteta kroz metale.Navodi osnovne izvore struje za REL zavarivanje.Vrši klasifikaciju izvora napajanja.Definiše rad pretvarača i agregata.znanje i vještinu izbora metala za spajanje i potrebnog alata. odnosno osnovnu klasifikaciju izvora napajanja . ograničenja i prednosti u upotrebi. . njegove prednosti i mane kao i mogućnosti primjene .da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju. objašnjava atomsku zavarivanje strukturu.znanje i objašnjenje principa rada uređaja.Objašnjava rad transformatora. provodnike . odnosno elektrodama za REL zavarivanje .Upoznaje se sa dodatnim materijalom za zavarivanje. upotreba elektronike kod aparata za zavarivanje . .upotrebu odgovarajućih mjernih i kontrolnih postupaka.Objašnjava invertere za zavarivanje. . .Definiše šta je elektricitet. njegove prednosti kao i nedostatke .znanja o uređajima i njihovim karakteristikama koja se koriste u zavarivačkim poslovima.

linijsko ili šavno zavarivanje Definiše pojam gasnog rezanja i zavarivanja. kao i njihovu osnovnu podjelu Poznaje podjelu i označavanje kako postupka zavarivanja tako i dodatnog materijala prema standardima Prepoznaje suštinu postupka elektrootpornog zavarivanja. zna njihove osobine i mogućnosti upotrebe Nabraja sastavne djelove i opisuje uređaje i pribor za zavarivanje Objašnjava mogućnosti mehanizacije i automatizacije zavarivanja Definiše pojam elektrootpornog zavarivanja u zaštitnoj atmosferi. Obrazlaže osnovne djelove uređaja i pribora za REL zavarivanje Poznaje mogućnosti multifunkcionalnih uređaje za zavarivanje Definiše pojam elektrolučnog zavarivanja u zaštitnoj atmosferi. poznaje suštinu gorivih gasova Poznaje načine prenošenja toplote. kao i mogućnosti upotrebe Navodi gorive gasove i njihove osobine. zna šta je mješač gasova i mogućnosti njegove upotrebe Pravi razliku između naizmjenične i jednosmjerne struje kod TIG zavarivanja Objašnjava sastavne djelove aparata za TIG zavarivanje Shvata suštinsku razliku navedenih postupaka i opredjeljuje se za onaj za koji ocijeni da će dati najviši kvalitet u zavisnosti od zahtjeva Definiše osnovne vrste prenosa dodatnog materijala pri zavarivanju Nabraja zaštitne gasove. kao i njihove bitne karakteristike Definiše osnovne sastavne elemente uređaja za elektrootporno zavarivanje Navodi elektrode i razlikuje upotrebu u zavisnosti od parametara rada Definiše struju kod uređaja za zavarivanje Shvata suštinsku razliku između uređaja za zavarivanje i opredjeljuje se za onaj za koji ocijeni da će dati najviši kvalitet u zavisnosti od zahtjeva Analizira uticaj režima zavarivanja na kvalitet spoja Određuje parametre za tačkasto. kao i njihova primjena u različite svrhe. zna šta je 83 .Sadržaji Uređaji za elktrolučno zavarivanje u zaštitnoj atmosferi Uređaji za elektrootporno zavarivanje Uređaji za gasno zavarivanje - Znanja i vještine strujom. kao i njihove bitne karakteristike Definiše osnovne sastavne elemente uređaja za MIG-MAG zavarivanje Vrši poređenje primjenjenih žičanih elektroda kao i zaštitnog gasa za MIG-MAG zavarivanje. zna njegove oznake prednosti i nedostatke. kao i njihovu osnovnu podjelu Poznaje podjelu i označavanje kako postupka zavarivanja tako i dodatnog materijala prema standardima Prepoznaje suštinu postupka MIG-MAG-TIG zavarivanja.

kao i velikih rezervoara. zna da upotrijebi višenamjenski ključ za otvaranje ventila Obrazlaže upotrebu baterija za gasno rezanje i zavarivanje. prednosti i nedostatke postupka Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja plazmom Određuje gdje se primjenjuje Zna suštinu rezanja plazmom Objašnjava mogućnosti i ograničenja primjene rezanja Zavarivanje livačko Zavarivanje elektronskim snopom Zavarivanje laserom i plazmom 84 . kao i opasnosti pri njihovom rukovanju. zna šta je razvod gorivih plinova Uočava značaj nepovratnog ventila Definiše pojam aluminotermijskog zavarivanja kao i mogućnosti njegove primjene Nabraja materijal za zavarivanje.Sadržaji Uređaji za hladno zavarivanje - Uređaji za aluminotermijsko zavarivanje Frikciono zavarivanje Ultrazvučno zavarivanje Znanja i vještine sagorijevanje. kao i zna da upotrijebi sav pripadajući alat i pribor Upoznaje opremu za AT zavarivanje i nabraja i obrazlaže svaku pojedinačnu stavku Interpretira osnovni princip zavarivanja na hladno Određuje potreban alat za spajanje Razlikuje metale kod kojih se primjenjuje Zna mogućnosti primjene Zna parametre i postupak Shvata kako se ostvaruje kontakt djelova Interpretira faze procesa Interpretira osnovni princip Interpretira uređaj i njegove sastavne djelove Razlikuje metode primjene Interpretira osnovni princip Interpretira proces spajanja Određuje primjenu Analizira i interpretira osnovni princip Određuje gdje se primjenjuje Interpretira efekat “dubokog zavarivanja” Analizira i interpretira osnovni princip zavarivanja laserom Određuje primjenu. redukcionog ventila za boce. kao i suštinu njihovog rada Razlikuje boce kiseonika i acetilena. kao i obrazlaže svaku pojedinu stavku Razlikuje moguću prednost AT zavarivanja u odnosu na druge postupke za zavarivanje šina Objašnjava postupak pripreme i samog zavarivanja AT postupkom. poznaje osobenosti kod zavarivanja skretnica i raskrsnica (ukrštanja) Poznaje osobitosti pri AT zavarivanju različitih šina (materijala). zna vrste plamena Upoznaje se sa čitavim sistemom kao i baterijama za gas. poznaje gorionik za rezanje Upoznaje da upotrijebi redukcioni ventil i ventil za povratni udar. zna primjenu boca za gasove kiseonik i actilen Zna primjenu manometra.

modeli i crteži elemenata. uređaja i postrojenja. slike.Tabele. protok gasa i plazme. rastojanje dizne od materijala) rezanja plazmom Dozvoljena pomagala .Sadržaji Znanja i vještine plazmom . Literatura i drugi izvori . katalozi. šeme veza.Zna da odredi parametre (amperaža.Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 85 .

kontroliše zavareni spoj Zavarivanje austenitnih čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima . materijala i vremena.znanja o tehnološkim postupcima obrade materijala i izrade djelova. i TIG postupaka zavarivanja.da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .REL postupkom zavarivanja . .MIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) . . . gasnog zavarivanja i rezanja i navarivanja. da li može prekontrolisati i ocijeniti kvalitet rada.priprema materijala za zavarivanje .sposobnost učenika da koristi odgovarajuće mjerne i kontrolne postupke.vođenje elektrode u horizontalnoj. .racionalno korišćenje energije.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja . .sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja. .da li se učenik osposobio za izvođenje osnovnih postupaka REL zavarivanja.vođenje elektrode u horizontalnoj.izvođenje korjena vara i njegova popuna 86 . .pripajanje pozicija za zavarivanje .sposobnost učenika da odabere odgovarajući postupak prilikom obavljanja praktičnih zadataka. MIG. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .priprema materijala za zavarivanje . Spisak zadataka za završni ispit Zavarivanje čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima .priprema materijala za zavarivanje .Ispitni katalog praktičnog dijela završnog ispita Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: .pripajanje pozicija za zavarivanje .da li je učenik stekao osnovna znanja iz kontrole zavarenih spojeva i otklanjanja nastalih grešaka.poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.pripajanje pozicija za zavarivanje .da li zna planirati i pripremiti postupak rada. . . .MAG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .obloženom elektrodom (na osnovu crteža) .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja . MAG. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .da li se učenik osposobio za izvođenje lemljenja.izvođenje korjena vara i njegova popuna .izvođenje korjena vara i njegova popuna .

pripajanje pozicija za zavarivanje .priprema materijala za zavarivanje . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .pripajanje pozicija za zavarivanje .vođenje elektrode u horizontalnoj.priprema materijala za zavarivanje .izvođenje korjena vara i njegova popuna .TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje austenitnih čeličnih limova i cijevi sučeono sa izradom korjena i ugaono u različitim ravnima .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje sivog liva.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .izvođenje korjena vara i njegova popuna . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju 87 .izvođenje korjena vara i njegova popuna .termička obrada (ako je potrebna) .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje obojenih metala sučeono i ugaoni spojevi u horizontalnom i vertikalnom položaju .pripajanje pozicija za zavarivanje .termička obrada (ako je potrebna) .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .pripajanje pozicija za zavarivanje .priprema materijala za zavarivanje .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .izvođenje korjena vara i njegova popuna .priprema materijala za zavarivanje .vođenje elektrode u horizontalnoj.kontroliše zavareni spoj Zavarivanje obojenih metala sučeono i ugaoni spojevi u horizontalnom i vertikalnom položaju .izvođenje korjena vara i njegova popuna .termička obrada (ako je potrebna) .reparaturno zavarivanje (na osnovu crteža) .TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .MIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .termička obrada (ako je potrebna) .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje aluminijuma TIG postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .vođenje elektrode u horizontalnoj.pripajanje pozicija za zavarivanje .izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .priprema materijala za zavarivanje .vođenje elektrode u horizontalnoj.vođenje elektrode u horizontalnoj.vođenje elektrode u horizontalnoj. vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .

88 .kontroliše zavareni spoj Zavarivanje aluminijuma .paljenje plamena . datih u ispitnom katalogu.u horizontalnoj.rukovanje gorionikom za rezanje . Ako se dio zadatka radi prije ispita.priprema materijala za rezanje .automatskim postupkom (na osnovu crteža) .rukovanje gorionikom za automatsko rezanje .vođenje elektrode u horizontalnoj.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja .koristi sredstva zaštite pri radu Uputstva za sprovođenje završnog ispita Praktični rad na završnom ispitu obuhvata samostalan rad na proizvodu ili usluzi sa odbranom.koristi sredstva zaštite pri radu Gasno zavarivanje limova i cijevi (na osnovu crteža) .izvođenje korjena vara i njegova popuna .vođenje dodatnog materijala.izbor dodatnog materijala i parametara zavarivanja . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju . uraditi prije ispita a da se finalizacija zadatka uradi na samom ispitu..paljenje plamena .paljenje plamena .koristi sredstva zaštite pri radu Gasno rezanje . uz odgovarajuću tehničkotehnološku dokumentaciju. kao i sam zadatak.REL postupkom zavarivanja (na osnovu crteža) .izvođenje korjena vara i njegova popuna . vertikalnoj i horizontalno vertikalnoj ravni i koritastom i nadglavnom položaju .rukovanje gorionikom za zavarivanje .priprema materijala za rezanje .termička obrada (ako je potrebna) . Ispitni odbor za svaki pojedinačni zadatak propisuje uslove rada: da li se kompletan zadatak radi pred komisijom ili je zadatak moguće do određene faze. član ispitnog odbora treba da ima uvid u tok rada.termička obrada (ako je potrebna) . što mentor garantuje svojim potpisom.kontroliše zavareni spoj Gasno rezanje .kontroliše zavareni spoj . uz odgovarajuću tehničko-tehnološku dokumentaciju.priprema materijala za zavarivanje .ručnim postupkom (na osnovu crteža) . Konkretan sadržaj praktičnog zadatka za završni rad definiše se i određuje na osnovu okvirnog spiska zadataka. Tehničko-tehnološka dokumentacija radi se pod nadzorom mentora.pripajanje pozicija za zavarivanje .pripajanje pozicija za zavarivanje .priprema materijala za zavarivanje .

kao i kad je upotreba materijala mnogo veća od potrebne.Znanja i vještine koje se provjeravaju i ocjenjuju na ispitima Na ispitima provjeravamo praktična znanja i spretnosti koje su učenici dobili u procesu praktičnog obrazovanja: jednim individualnim ispitnim radom na završnom ispitu. usmeni odgovori Usmeno Usmeno i pismeno 89 .mašine.Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. alati. uređaji u skladu sa katalogom znanja. . . Literatura i drugi izvori . Dozvoljena pomagala Na praktičnom dijelu završnog ispita dozvoljena su sljedeća pomagala: . treba stalnu pomoć nastavnika ili člana komisije. a predviđeno vrijeme za rad prekoračuje za više od 20%. nesamostalan. 4. odbranom rada. 3. pri čemu za pojedinačne zadatke poštuje sljedeće odnose: Područje ocjenjivanja Priprema zadatka Stručnost i izvođenje (kvalitet) Tehnička dokumentacija Odbrana Ukupno Udio 20-40% 40-60% 0-20% 10-20 100% Kandidat je ocijenjen ocjenom nedovoljan ako je pri izradi (provođenju) rada nezainteresovan. tehničke dokumentacije i usmeni odgovor (odbranu). kalkulator. Ispitna komisija priprema kriterijume za ocjenjivanje. u zavisnosti od vrste zadatka. 1. ako često krši propise o zaštiti na radu ili radne postupke – operacije izvodi nepravilno. Naziv predmeta Tehnologija Opšte mašinstvo Praktična nastava Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Obavezni načini provjeravanja znanja Usmeno i pismeno (test) Usmeno i pismeno (radovi na vježbama) Ocjena praktičnog rada. po odluci ispitne komisije. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA Red. Kandidat priprema dio rada prije ispita.pribor za crtanje. br. po odobrenju ispitne komisije. Na ispitu se radi finalizacija rada. udžbenici. Usmeni odgovor (odbrana) traje najviše 20 minuta. čak i pri rješavanju jednostavnih problema.priručnici. Završni ispit traje do četiri sata. 2. Međuispit traje do šest sati i uključuje izradu ispitnog rada. 5. 3. odnosno neodgovarajućim redosljedom. sa do tri zadatka (rada) na međuispitu.

6. čemu se uzimaju u obzir načini provjeravanja znanja (usmeno. razvrstani po taksonomskim stepenima i način provjeravanja dati su u ispitnom katalogu. 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH Programi iz stručnog obrazovanja koji su pripremljeni za mlade izvode se i za odrasle u skladu sa polaznim osnovama za prilagođavanje izvođenja obrazovnih programa obrazovanju odraslih tako da: . USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih predmeta tekuće godine postigli prelaznu ocjenu. vježbe. Standardi znanja. .provjeravanje znanja izvodi se putem ispita pri. predmeta područje rada Mašinstvo i obrada 1.4.odrasli ne polažu međuispit kod dualnog obrazovanja.pismenog ispita iz Maternjeg jezika i književnosti. Škola je obavezna da odraslima ponudi sportske aktivnosti kojima se odrasli mogu dobrovoljno priključiti. . . Tehnologija Nastavnik Visoka metala Opšte Mašinstvo i obrada 2. Za završetak srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju . Individualni program omogućava prilagođeno izvođenje kako bi učenici dostigli propisani stručni standard u svim predmetima.škola izradi prilagođen program praktičnog obrazovanja s obzirom na poslove i zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja.za odrasle ne vrijede uslovi za napredovanje koji su određeni u programima nego uslovi koje utvrdi škola u nacrtu izvođenja obrazovnog programa za odrasle. Naziv Profil stručne spreme – Izvođač nastave Stručna sprema br. škola bi izradila individualni program (nacrt) uzimajući u obzir odluku o usmjerenju. koji time prestaju biti uslov za završetak obrazovanja. praktični rad) određeni obrazovnim programom. Kao stručno-teorijski predmet učenik polaže Tehnologiju ili Uređaje za zavarivanje. O tipu ispita iz maternjeg jezika i književnosti odluku donosi Zavod za školstvo. pismeno.usmenog ispita iz stručno-teorijskog predmeta i . odraditi sve slobodne aktivnosti.iz nastavnog plana izostavljaju se predmeti Fizičko vaspitanje i slobodne aktivnosti. obaveze iz praktičnog obrazovanja u procesu rada i završni ispit. Uslov za izlazak na ispit je priložen ovjeren dnevnik rada praktične nastave za sve tri godine. .praktičnog rada sa odbranom. realizovali slobodne aktivnosti i obavili profesionalnu praksu. Nastavnik Visoka mašinstvo metala 90 . PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA Red. 7. .obrazovni program Zavarivač/Zavarivačica – potrebno je završiti zadnju godinu obrazovanja sa pozitivnim ocjenama iz svih predmeta. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA U skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama. odnosno nadležni Savjet. Završni ispit se sastoji iz: .

tako i upotpunjavanju stručnog znanja. Ukupno odjeljenje dijeli Naziv predmeta Razred br. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE Broj časova kod kojih se Vrste nastave Red. SLOBODNE AKTIVNOSTI Slobodne aktivnosti učenika sastavni su dio nastavnog plana i obrazovnog programa. II 72 56 16 I 108 72 36 2. Opšte mašinstvo II 108 72 36 3. Slobodne aktivnosti sadrže obavezne i sadržaje po izboru učenika. časova na grupe T V P T V P I 72 56 16 Tehnologija 1.vježbe P. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA Obrazovni program može da se izvodi u školskom ili dualnom obliku 8. 4. Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Nastavnik Nastavnik Visoka Visoka Profil stručne spreme – područje rada Mašinstvo i obrada metala. br.praktična nastava 9.teorijska nastava V. 5. 91 . Uređaji za zavarivanje Preduzetništvo Praktična nastava II III III I II III 72 66 33 360 432 660 56 52 33 360 432 660 360 432 660 16 14 T. 5.Red. Praktična nastava Instruktor Srednja 4. prethodno obrazovanje za zavarivača Majstorski ispit za zavarivača VKV – V stepen zavarivač Majstorski ispit za zavarivača VKV – V stepen zavarivač Mašinstvo i obrada metala Ekonomija 8.1. Naziv predmeta Izvođač nastave Nastavnik Stručna sprema Viša Srednja 3. Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome da doprinose kako rekreaciji i opštekulturnom uzdizanju učenika.

prva pomoć.dani sporta. šeme ili neke druge elemente tehnološko-tehničke dokumentacije. uz priložene skice.posjete institucijama i preduzećima koja su stručno vezana s obrazovnim programom koji se realizuje. Program slobodnih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg plana rada škole i to: Obavezni sadržaji vezani za opšteobrazovno područje: . Profesionalna praksa se ne ocjenjuje.učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznavanju određenih oblasti. . Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje. dramska. mjesto i vrijeme izvođenja) evidentiraju se u posebnim rubrikama u odjeljenskim knjigama.). literarna. muzejima. ali je uslov za završetak razreda. . 10. 92 .ekološke aktivnosti. kao i za završetak obrazovnog programa. Obavezni sadržaji vezani za stručno-teorijsko područje: .posjete sajmovima informatike. . polazeći od utvrđenog broja časova u nastavnom planu (u I i II razredu po 36 časova godišnje.filmske.Program slobodnih aktivnosti priprema škola. pozorišne. Podatke o profesionalnoj praksi (ime i prezime učenika. . muzičke predstave i likovne izložbe. saobraćajni propisi.posjeta istorijskim spomenicima. PROFESIONALNA PRAKSA Učenici I i II razreda obavljaju profesionalnu praksu nakon završetka nastavne godine. Dnevnik profesinalne prakse potpisuje lice zaduženo za realizaciju programa. Sadržaji po izboru učenika: . tehnički i internet klub i dr.učešće u raznim sekcijama (sportska. Program profesionalne prakse mora biti u korelaciji sa programom stručnoteorijskih predmeta. muzička. Profesionalna praksa izvodi se u odgovarajućim preduzećima ili objektima škole. sajmu knjiga i dr. . ali su učenici obavezni da realizuju sadržaje slobodnih aktivnosti jer je to uslov za napredovanje u viši razred. a u trećem razredu 33 časa godišnje).informatička. O realizaciji programa profesionalne prakse učenik je obavezan da vodi dnevnik profesionalne prakse u koji upisuje sadržaje rada po danima. .socijalni rad učenika. likovna. tehnike i nastavne tehnologije. . u skladu sa nastavnim planom.organizovanje dopunske i dodatne nastave i dr. . Za izradu programa profesionalne prakse i njenu realizaciju zadužena je škola.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful