Impressum

Olivera Došlić
glavni i odgovorni urednik

PRETPLATOM NA ČASOPIS PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR STIČETE PRAVO NA:
• 24 BROJA ČASOPISA u toku pretplatne godine, • BESPLATNE TELEFONSKE KONSULTACIJE - urednici časopisa su na raspolaganju pretplatnicima svakog radnog dana od 10 do 13 časova, • GRATIS UČEŠĆE NA GODIŠNJEM SEMINARU koji će Redakcija ogranizovati na početku svake kalendarske godine, na temu: 1) PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU ZAVRŠNOG RAČUNA; 2) UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA; 3) SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRETHODNU GODINU 4) USVAJANJE I PREDAJA ZAVRŠNOG RAČUNA; 5) SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA 6) UČESNICI ĆE IMATI PRILIKU DA SE UPOZNAJU I SA NOVINAMA U OBRAČUNU ZARADA, NAKNADA I OSTALIH VRSTA PRIMANJA 7) DA DOBIJU ODGOVORE NA POSTAVLJENA PITANJA. • UČEŠĆE NA SEMINARIMA koje će Paragraf organizovati gratis za svoje pretplatnike, a koji će biti posvećeni posebnim temama ili posebnim delatnostima, • SPECIALIS posebne brojeve - redakcija časopisa Poresko-računovodstveni instruktor će u toku godine periodično izdavati posebne brojeve posvećene određenim delatnostima korisnika u privredi • GRATIS UČEŠĆE U EDUKATIVNIM RADIONICAMA koje će Redakcija organizovati za potrebe svojih pretplatnika, • POVLAŠĆENE CENE - kod pretplate na ostala izdanja kompanije Paragraf, • POVOLJNE USLOVE PLAĆANJA - mogućnost godišnje i kvartalne pretplate, kao i mogućnost plaćanja godišnje pretplate u 4 rate.

Jasmina Vratonjić
odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju

Izdavač: Paragraf Lex d.o.o. Jovana Boškovića 5 21000 Novi Sad tel: 021/557-505 Direktor: Bratislav Milovanović Glavni i odgovorni urednik: Olivera Došlić, dipl. ecc Odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju: Jasmina Vratonjić Redakcija: Aleksandra Jelača Mara Cvetković Sekretar redakcije: Lidija Bogojević Autor časopisa: Ljiljana Pjevač Pejović Tehnički urednik: Ivan Fišer Dizajn: Olgica Fišer Štampa: Beograf, Stara Pazova Copyright © 2010, 2011 Ljiljana Pjevač Pejović
CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 336.2+657 PORESKO-računovodstveni instruktor / glavni i odgovorni urednik Olivera Došlić. [Štampano izd.]. - God. 2, br. 10/11 (2011)-. - Novi Sad (Jovana Boškovića 5) : Paragraf Lex, 2010- . - 30 cm Prvi broj sadrži sedam brojeva elektronskog izd. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Poresko-računovodstveni instruktor (CD-ROM) = ISSN 2217-3293 ISSN 2217-3803 = Poresko-računovodstveni instruktor (Štampano izd.) COBISS.SR-ID 179253260

BEOGRAD NOVI SAD NIŠ Redakcija

011/2750-952 ili 011/2750-024 021/457-421 018/528-808 011/3290-498
Vaša Kompanija Paragraf

ISSN 2217-3803

Uvodnik
Poštovani pretplatnici,
vereni da ste sebi priuštili makar mali predah tokom praznika koji su, sada već uveliko iza nas, i da se "napunjenih baterija" pripremate za predstojeće radne zadatke, izdanjem koje je pred Vama pokušaćemo da Vam predočimo obaveze koje Vas očekuju i da Vam olakšamo njihovo zakonito i blagovremeno izvršavanje. Kraj prethodne godine su po našem starom" dobrom" običaju obeležile brojne izmene poreskih i srodnih propisa, tako da izbor tema za ovo izdanje nije bio nimalo lak zadatak za našu redakciju, koja se potrudila da vam ukaže na sve izmene koje će uticati na Vaše buduće poslovanje, postupanje i izveštavanje, a da pored toga izdvoji dovoljno prostora za ključni januarski zadatak, a to je priprema za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2010. godinu. U cilju preglednijeg snalaženja, pored sastavljanja finansijskih izveštaja kao jednom od ključnih tema ovoga broja i raznih drugih tema koje možete pročitati u časopisu, pripremili smo i specijalni dodatak sa kompletnim zakonskim i podzakonskim aktima koji su vam neophodni za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2010. godinu, a koji čine Zakon i svi novodoneti, odnosno izmenjeni Pravilnici koji bliže uređuju način obračuna i izveštavanja po određenim stavkama. Napominjemo da je ovim aktima
Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

U

propisan drugačiji način obračuna ove vrste poreza od onoga koji se primenjivao za 2009. godinu, te je to razlog zbog koga će Vam ovaj mali priručnik u kome je cela regulativa na jednom mestu, u periodu kada budete sastavljali svoje Poreske bilanse, uštedeti vreme, koje bi utrošili za pretraživanje i upoređivanje sa prethodno važećom. Iako više pišemo o vašim obavezama, kao poreskih obveznika, želeći na taj način da vam predupredimo eventualne negativne efekte nepravilne primene propisa i da mogućnost ulaženja u eventualni poreski prekršaj svedemo na minimum, imate i sijaset prava u poreskim, odnosno upravnim postupcima koja su vam obezbeđena legitimnim pravnim sistemom. U cilju snažnijeg utiska na vašu svest o pravima koja vam, kao poreskim obveznicima pripadaju, od ovoga broja u okviru Poresko-računovodstvenog instruktora objavljivaćemo i po neki odabrani slučaj sudske prakse, za koji smatramo da bi vam mogao biti od koristi za sveobuhvatniju i konstruktivniju primenu regulative u budućem poslovanju. Kako vas ne bih previše zamarala tekstom uvodnika, i na taj način odškrbila makar delić koncentracije, koja Vam je i te kako potrebna za sadržaj, odnosno materijal u nastavku časopisa, uz neizostavnu konstataciju da su Vaše sugestije uvek dobrodošle, Redakcija Poresko-računovodstvenog instruktora Vas srdačno pozdravlja i želi uspeh u poslovanju! Glavni i odgovorni urednik Olivera Došlić

Olivera Došlić, glavni i odgovorni urednik

1

... br................................... kolekcionarskih dobara i antikviteta ........... 36 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br............................. 27 Poreski period .. 34 Poreski tretman prometa polovnog teretnog motornog vozila koji vrši obveznik PDV koji se ne bavi prometom polovnih motornih vozila ....... 36 Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica ...... 22 Osnovica za promet dobara i usluga bez naknade ....... JANUARA 2011........................................................... 2011............ 26 Određivanje ukupnog prometa lica koja se bave prometom polovnih dobara.................... 17 UTVRĐIVANJE UKUPNOG PROMETA DOBARA I USLUGA U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ....... 19 Pojam ukupnog prometa dobara i usluga .......... A NA OSNOVU KOJIH ĆE SE VRŠITI OBRAČUN POREZA ZA 2010...... 26 Način utvrđivanja ukupnog prometa dobara i usluga ...................................... 26 PORESKI PERIOD ZA KOJI SE PODNOSI PORESKA PRIJAVA............ godine............................. umetničkih dela... glasnik RS".. UVODNIK ......."Sl............ GODINU STUPILI SU NA SNAGU 4.......................................... 21 Naknada za promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ............... 31 Ispravka iznosa dugovanog PDV u slučaju raskida predugovora o prodaji poslovnog prostora na osnovu kojeg je izvršeno avansno plaćanje naknade ili dela naknade za predmetni promet.................................................................................................. OBRAČUNAVA I PLAĆA PDV.........Kalendarski mesec .......... 20 Iznosi koji se uračunavaju u ukupan promet dobara i usluga ............................................ 28 III POREZ NA DODATU VREDNOST KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM I BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ...............Sadržaj II PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR 10-11 • JAN..........................................8 Poreski period ............................. GODINE......................................... 32 Pravo na odbitak prethodnog poreza koji je iskazan u računu dobavljača koji je pre izdavanja računa brisan iz evidencije PDV obveznika ............................................... 22 Naknada za promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog prometa ...... 27 2 PORESKI ASPEKT DAVANJA BEZ NAKNADE POSLOVNIH UZORAKA I POKLONA MANJE VREDNOSTI ......... 23 Ispravka osnovice za obračun PDV (izmena naknade za promet dobara i usluga) .1 KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: Januar 2011. 21 Naknada za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV .......................Kalendarsko tromesečje .............................. 23 Iznosi koji se ne uračunavaju u ukupan promet dobara i usluga ................................................. 35 IV POREZ NA DOBIT PRAVILNICI KOJI SU DONETI U SKLADU SA IZMENAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PREDUZEĆA...................... 10-11 ................... 28 Promena poreskog perioda za koji obveznik PDV podnosi poresku prijavu.................................. 29 PRIMENA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ..... 27 Poreski period zavisi od ostvarenog ukupnog prometa .......... 28 Sporna pitanja oko poreskog perioda iz neposredne primene Zakona ......................... 30 Pravo na odbitak PDV pri nabavci poklona i poslovnih uzoraka ................ 23 Određivanje ukupnog prometa turističke agencije ... 31 PRIMENA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA .............. obračunava i plaća PDV ..................... 29 Obaveza obračuna PDV na davanje poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti ...... 99/2010 ...........

.............. promene nerezidenta....... 56 Sporna pitanja u vezi sa oporezivanjem kapitalnog dobitka od otuđenja udela...... 65 Uslovi pod kojima direktor jednog privrednog društva može da vrši dužnost direktora u drugom privrednom društvu .................................... 50 Zemlje sa kojima je ugovor potpisan i u toku je postupak potvrđivanja ........ 40 Prestanak obračuna amortizacije ............ 38 Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije . 39 RAČUNOVODSTVENA AMORTIZACIJA..................................... 57 OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE I PORESKE AMORTIZACIJE ZA 2010.... 48 Poreski rashod i poreski prihod po osnovu amortizacije stalnih sredstava ........................................ 61 Obračun i isplata dela zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca ................................................... 49 VI RADNI ODNOSI....................................................... 50 Zemlje sa kojima je ugovor u primeni........................................................ godine moguća elektronska dostava dokumenatai za poslove prenosa potraživanja.. GODINU ........ 42 Preispitivanje metoda amortizacije ............... 63 Računovodstveno obuhvatanje isplate zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca . kompenzacione poslove i obavljanje delatnosti u inostranstvu ............................................................. 67 3 .. 39 Razvrstavanje na osnovna i obrtna sredstva .............. 37 Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) .. 47 Ubrzana amortizacija .......................................... 41 Metodi obračuna amortizacije ......................................... 63 Ostvarivanje prava zaposlenog na plaćeno odsustvo za dan verskog praznika ......... 52 Zemlje sa kojima je ugovor parafiran ................... 52 Razmena nacrta Ugovora i pripreme za buduće pregovore ............ 61 Mogućnost isplate zarade po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca u javnim preduzećima........... 52 Zemlje sa kojima su u toku pregovori radi zaključenja ugovora ................ 40 Početak obračuna amortizacije ..Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica .............................................. 44 Sredstva koja podležu obračunu poreske amortizacije ..................................................2010........................................11....................................................................................... 66 V IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA REPUBLIKA SRBIJA I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA: Stanje na dan 1.................................................. godine ................................................................. 43 PORESKA AMORTIZACIJA ........ 41 Stope za amortizaciju i korisni vek trajanja osnovnog sredstva ..................... 52 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br......... odnosno preuzimanja duga....... 45 Početak obračuna poreske amortizacije ........................................... NAKNADE....................... 37 Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe ......... 65 Nepostojanje prava zaposlenog na uvećanu zaradu za samoinicijativno obavljanje poslova u vremenu dužem od punog radnog vremena ....................................... 62 Obračun poreza i doprinosa ...... DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI ISPLATA ZARADE PO OSNOVU DOPRINOSA ZAPOSLENOG POSLOVNOM USPEHU POSLODAVCA................ DODACI....1............................ 41 Osnovica za obračun amortizacije ........................................................... 62 Utvrđivanje potrebnih sredstava i odluka o isplati ..... 46 Obračun poreske amortizacije po grupama ..... 10-11 VII10 SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE POSREDNA KONTROLA DEVIZNOG POSLOVANJA I ELEKTRONSKA DOSTAVA DOKUMENATA: Od 1................................. ZARADE.....obveznike poreza na dobit preduzeća ............... 38 IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA KAPITALNOG DOBITKA...........2011. 53 Srpski nacrt ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ... 53 Posebna rešenja u vezi sa oporezivanjem kapitalnog dobitka od otuđenja akcija ................

............................... 71 Službena beleška .................... 10-11 .................. 72 Ovlašćeno lice ................. 80 Nastanak poreske obaveze .......................................................................................................... 101/2010 .................................."Sl........... glasnik RS" br.............................. 82 Poresko oslobođenje ... 84 Kaznene odredbe ............. 79 Porez na prenos apsolutnih prava ................... 81 Porez na upotrebu motornih vozila ............ 76 Porez na nasleđe i poklon ... 71 Utvrđivanje i provera identiteta stranke ... 95/2010 ................................................................... 84 Usklađivanje iznosa poreza ............................ 69 VII11 UPRAVNI POSTUPAK............................................. DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ............................. 81 Predmet oporezivanja .......................... 70 Najviše rukovodstvo ......................................................."Sl................. 68 Poslovi prenosa potraživanja............................................................................................ 80 Utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava ................................................................................. br.................................................................... glasnik RS" br.................."Sl............. 72 Neuobičajene transakcije i prijava gotovinskih transakcija Upravi ... 79 Poreska osnovica ..... 85 Novi iznosi akcize na derivate nafte ........................................................... 74 Porez na imovinu .......... 79 Poreska oslobođenja .......................................... 79 Predmet oporezivanja ........................................ 83 Porez na upotrebu vazduhoplova .....................................................Prijava korisnika za rad u aplikaciji Elektronska dostava dokumenata..... glasnik RS"............................................................................................................................... 7 Stopa poreza . 68 Kompenzacioni poslovi . 72 Tehnološka dostignuća ........................ 91/2010 ........................................... 78 Poreska oslobođenja ...................... 74 Poreska oslobođenja .............. 79 Poreski obveznik ............................................. 79 Utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon ..... 78 Poreski kredit ............... 83 Porez na upotrebu plovila ........................ 101/2010 ...... 101/2010 .......... 82 Porez na upotrebu mobilnog telefona .......mere poznavanja i praćenja stranke ...... 68 Poslovi naplate.............................................................................. 80 KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU.................... 84 IX AKCIZE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O AKCIZAMA ..................................... 71 Zadaci i nadležnost Uprave za sprečavanje pranja novca ..... 77 Predmet oporezivanja ............................................................................... 77 Poreska osnovica ...... 71 Procena i analiza rizika .. 87 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br...................... OBLIGACIJE I PRIVREDNA DRUŠTVA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ...................................................................................................... 85 Usklađivanje iznosa akcize sa indeksom potrošačkih cena................................... 69 Godišnji finansijski izveštaj po poslovima obavljanja privredne delatnosti u inostranstvu ............................... 73 Kaznene odredbe ... br...... 72 Loro korespondentski odnos ....."Sl......................... odnosno uvoza usluga ........"Sl............................................... glasnik RS"............... 75 4 XI IGRE NA SREĆU KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU ............................................................... 81 Usklađivanje iznosa poreza ................... 86 VIII OSTALI POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU .... 87 Izmene koje doprinose stvaranju uslova za odgovorno priređivanje igara na sreću ...................... 73 Utvrđivanje poreza na imovinu .......................................... 72 Tajnost podataka ................... glasnik RS"........................................... 67 Poslovi izvoza........... odnosno plaćanja drugom nerezidentu po tekućem ili kapitalnom poslu ................................................. 70 Definisanje elektronskog transfera i jedinstvene identifikacione oznake .......................................... 74 Predmet oporezivanja ...................................................................... 74 Poreski obveznik .............................................................................. odnosno preuzimanja duga ............................................... 80 Poreska oslobođenja .......................... 69 Uputstva i Šifarnici potrebni za rad u aplikaciji Elektronska dostava dokumentacije .......................................................................................................... 74 Poreska osnovica ......... 85 Novi iznosi akcize na cigarete ............ br.....................................

..... 120 Grupe 20...................... 94 Sprovođenje obračuna.............Dugoročni finansijski plasmani . 118 KLASA 2: KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA.........................Investicione nekretnine .. poluproizvodi i gotovi proizvodi ..........Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih ...... telefona ili putem telekomunikacionih veza ..... 123 Grupa 27 ...... 103 Računi 021 i 025 . 128 Račun 401 ............................................ 114 Vrednovanje sredstava koja se grade po osnovu ugovora o izgradnji .............kazinima ...................Ostala dugoročna rezervisanja ........... 128 Račun 400 .....Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava . 105 Računi 026................................... 130 Račun 409 ................... 98 Račun 024 .............Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica ........................................................... 034.................................... 129 Račun 404 .......... iz specifičnih poslova i ostala potraživanja .............. 127 KLASA 4: DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE ..............Izmene u vezi sa klasičnim igrama na sreću i priređivanje igara na sreću putem interneta.........2011.......................... oprema i biološka sredstva ................... 88 Priređivanje igara na sreću na automatima .... 10-11 Račun 030 ....... predzaključnih radnji i knjiženja na dan 31.Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana .................................Ostala sredstva iz grupe 02 ...... 028 i 029 ........... 112 Naknadno vrednovanje zaliha proizvodnje.................................Rezervisanja za troškove u garantnom roku ...............................Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju ........... 107 Račun 031 ....... 107 Račun 032 .....Dugoročna rezervisanja ................................ 92 Izmena računovodstvenih politika.... 97 KLASA 0: NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA ....................................................... 97 Grupa 01 ...................... 124 Grupa 28 .......... 122 Grupa 24 ............... 95 Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja ........................... 113 Raspored varijabilnih troškova ............... 94 Međusobno usaglašavanje knjigovodstvenih evidencija ........ 90 Propisi koji se primenjuju prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja ................Kratkoročni finansijski plasmani ................................ 111 Račun 039 .............................................. 112 Raspored fiksnih troškova ..Aktivna vremenska razgraničenja ............... 114 Troškovi pozajmljivanja .....Odložena poreska sredstva ............................................Gotovinski ekvivalenti i gotovina ....... 116 Vrednovanje stalnih sredstava namenjenih prodaji .......2010.. 131 5 ......................... IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA ZA 2010... 94 Usaglašavanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem ........................... 92 Korekcija početnog stanja ................................ postrojenja...... godine..... poluproizvoda i gotovih proizvoda ............. 97 Grupa 00 ....................... 95 Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja na datum bilansa ........ GODINU Rok za dostavljanje izveštaja 28.............................................. 89 Sadržaj finansijskih izveštaja ......................... 92 Ispravke materijalno značajnih grešaka .......................Nekretnine..................................................................... 128 Grupa 40 .............Nematerijalna ulaganja ........................ 124 Račun 288 .............................................................................................................................................. 88 Nagradne igre u robi i uslugama ............... 89 Predradnje neophodne za sastavljanje finansijskih izveštaja .............................. 88 Priređivanje igara na sreću klađenje ............................................ godine ..................Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite ...... 035 i 038 ............................................Neuplaćeni upisani kapital ................................................................ 110 Račun 037 ...Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica .....12............................................ 97 Grupa 02 .................. PLASMANI I GOTOVINA ....Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli ..... 124 KLASA 3: KAPITAL ... 128 Račun 402 .. 21 i 22 ....................................... 113 Raspored ostalih troškova............... 93 Ispravke grešaka koje nisu materijalno značajne..2. 87 Izmene i dopune u vezi sa igračnicama ..................... 111 KLASA 1: ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI .....Potraživanja po osnovu prodaje........................... 90 Korekcija početnog stanja i sprovođenje predzaključnih radnji i knjiženja ........ 107 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br......Biološka sredstva ......................... 88 XIII RAČUNOVODSTVO....................... 114 Vrednosti po kojima se u toku godine mogu evidentirati proizvodnja........................Porez na dodatu vrednost ...... 107 Računi 033. 120 Grupa 23 ......... 027......

......... 138 Naplata ispravljenih potraživanja od kupaca posle izveštajnog perioda .... 136 Račun 583 ............. 155 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.... 42.... 142 Postupak sa greškama iz prethodnog perioda i promene računovodstenih politika i računovodstvenih procena .......... 144 Načelo kontinuiteta poslovanja ....................................Obezvređenje nekretnina.....RASHODI ........... 142 Događaji nastali posle izveštajnog perioda ..............................Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju .......... 132 KLASA 6 . 151 Umanjenje vrednosti i nenaplativost finansijskih sredstava .......................... 141 Objavljivanje plana za prestanak poslovanja ............................................................................................. 135 Račun 684 ........................... 134 Račun 680 ................................... 135 Račun 581 ..................................... 135 KLASA 5 ............Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava ........ 134 Račun 681 ............................. 136 Račun 584 ........................ 138 Odlazak kupca u stečaj posle izveštajnog perioda . 150 Obezbeđenje HOV raspoloživih za prodaju (primena imparitetnog načela) .....) ....................... 148 Plasmani koji se drže do roka dospeća ..... osim računa 498 .Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha .................. 45................. 143 Nekorektivni događaji .............................................. 140 Raspodela dobiti posle izveštajnog perioda ...... 141 Računovodstveni aspekt događaja posle izveštajnog perioda ................... 149 Obezvređenje HOV i drugih finansijskih sredstava koje se drže do dospeća .................................Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja ................................... 146 Finansijski instrumenti .. 144 Postupanje u vezi sa dividendama obelodanjenim za raspodelu posle obračunskog perioda............................... 135 Račun 689 .......................Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana ........................................ 132 Grupa 49 ................................................... 139 Odobravanje naknadnih popusta (super rabata i sl.....Obezvređenje bioloških sredstava..........................Obezvređenje zaliha materijala i robe ...... 142 POSTUPCI KOJI PRETHODE IZRADI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA .......................X KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA / Krivična odgovornost Grupe 41............................................................. 155 Metode učešća u kapitalu ....... 44...............................................Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine . 141 Događaji posle izveštajnog perioda kod malih pravnih lica i preduzetnika koji ne primenjuju MSFI .................................................Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana ...... 140 Nekorektivni događaji posle izveštajnog perioda .......... 141 Krupna poslovna kombinacija ili prodaja .Odložene poreske obaveze ..PRIHODI ............................................................................................................................... 46......................... 134 Prihodi po osnovu vrednovanja sredstava po fer vrednosti .............................. postrojenja i opreme ........Obezvređenje nematerijalnih ulaganja .................... GODINU: Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja .................................................. 149 Ograničenja klasifikacije u HOV koje se drže do dospeća ............................................................................................ 151 Krediti i potraživanja ....... 143 Korektivni događaji ............................. 141 Velike kupovine ili otuđenja sredstava posle izveštajnog perioda ...... 135 Račun 683 ....................... 10-11 ... 140 6 SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE ZA 2010....... postrojenja i opreme ..Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju .. 137 Značajna promena deviznog kursa ..........................Pasivna vremenska razgraničenja............................................... 136 Račun 589 .................. 144 PROCENJIVANJE POZICIJA BILANSA STANJA......... 135 Račun 582 ............Obaveze ............................... 150 Naknadno vrednovanje HOV raspoloživih za prodaju . 135 Račun 685 ...................... 145 Gotovina i gotovinski ekvivalenti finansijska sredstva ....... 151 Otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja ................... 139 Obezvređenje zaliha posle dana bilansa .................................................................. 133 Priznavanje rashoda po osnovu obezvređenja sredstava ..... 136 Račun 585 ..... 48 ................. 154 Nederivatna finansijska sredstva i obaveze.. 134 Račun 682 .... 144 PRIPREMNE RADNJE KOJE PRETHODE SASTAVLJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA .Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina.................................................. 139 Prijem sudskog rešenja posle izveštajnog perioda ........................................ 132 Račun 498 .. 137 Korektivni događaji posle izveštajnog perioda ........................................ 47................promena inicijalne klasifikacije sredstava ........................ 135 Račun 580 ................ 153 Reklasifikacija .............................. 43.................Obezvređenje ostale imovine ...........

.................................................................. 178 Državna davanja po osnovu sredstava ......................................"Sl............................... tantijeme i dividende ................... 158 Finansijski lizing ................. 183 OBAVEZNOST REŠENJA DRUGOSTEPENOG PORESKOG ORGANA ................................................................... 157 Osnovna sredstva .................. 161 Neuplaćeni upisani kapital ... 172 RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE DRŽAVNIH DAVANJA I DRUGIH OBLIKA DRŽAVNE POMOĆI ......................................................................... REGISTRACIJE............................. 166 PROCENJIVANJE POZICIJA BILANSA USPEHA ............................................... NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PODATAKA O BONITETU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA........... 170 Prenos rashoda.................................... 164 Rezervisanja .. 167 Priznavanje rashoda .. OBRADE I OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA........................................................2011................................ 171 Raspoređivanje rezultata po godišnjem računu .................................................................... KONTROLE...............................................................ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I PRAVILNICI KOJI BLIŽE UREĐUJU NAČIN OBRAČUNA POREZA I SASTAVLJANJA PORESKIH OBRAZACA PREČIŠĆENI TEKSTOVI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU PRIJEMA............... GODINU ............................. GODINE ...................................................................... 167 Kamate.................. 10-11 SPECIJALNI DODATAK II AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE 7 ...... 162 Odložena poreska sredstva i obaveze .....................................1...................... GODINU ................. 163 Računovodstveno evidentiranje poreza .......... 183 PRAVO PORODIČNOG DOMAĆINSTVA KAO KUPCA PRVOG STANA NA REFUNDACIJU PDV . 171 ZAKLJUČAK RAČUNA GLAVNE KNJIGE ..... 182 XVI SUDSKA PRAKSA ODABIR AKTUELNE SUDSKE PRAKSE...... 178 Prihodni pristup ............................. 162 Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja .............. 177 Računovodstveni aspekt državnih davanja ............................................................ prihoda i ukupnog rezultata ........... 166 Priznavanje prihoda .... 167 Gubici na kreditima i plasmanima i priznavanje i suspenzija kamata ............................................................................................ br............................................................................................KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA / Krivična odgovornost X Gubici po osnovu obezvređivanja ulaganja ................... 159 Operativni lizing ........... 181 Obelodanjivanje državnih davanja ............. 170 Utvrđivanje gubitka .... 159 Investicione nekretnine ............................ 183 RAZLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA PORESKE KONTROLE POKRENUTOG PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI ... glasnik RS"........ 169 UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2010. 178 Državna davanja po osnovu prihoda . 156 Nematerijalna imovina .... 170 Utvrđivanje dobitka ................................................ 165 Revalorizacione rezerve ........ 177 Kapitalni pristup .......... 171 OTVARANJE RAČUNA GLAVNE KNJIGE NA DAN 1...................... 159 Početno merenje .................. 166 Merenje (vrednovanje) prihoda ............... 160 Stalna sredstva namenjena prodaji ................................... 172 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br................................ 163 Priznavanje odloženog poreza .................................... 102/2010 ............................................ KAO I O DAVANJU PODATAKA IZ TIH IZVEŠTAJA ........ 164 Kapital ................................. 184 SPECIJALNI DODATAK I OBRAČUN POREZA NA DOBIT ZA 2010................ 165 Neraspoređena dobit ..............

dr. 85/2005 .dr. 31.12. 73/2001. 63/2006. br. 15. 43/2004. 2010. st. Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize. br. vrši popis zaliha proizvoda sa stanjem na dan 31. 3/2005. glasnik RS". Obračun br. 101/2005 . 63/2007 i 53/2009) 2010. 23/2003. odbitku 62/2006. Zakona o akcizama ("Sl.2011. 61/2007. odbitku 62/2006. proizvoda 61/2007. 101/2005 . Član 41. 20/2009. i 3.2011. godine P E R I O D ZAKONSKI ROK ZA PLAĆANJE ILI DOSTAVLJANJE PORESKE PRIJAVE OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD OSNOV STOPA PROPIS G O D I Š N J I Obaveza podnošenja pojedinačne poreske prijave nadležnom poreskom organu za porez po odbitku za svakog poreskog obveznika.dr. 73/2001. 84/2002. 61/2007. 5/2009 i 31/2009) 8 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. svakoj vrsti 43/2003. poreske prijave 80/2002. glasnik RS". 70/2003.1. zakon. za porez po 55/2004. 72/2009 . 72/2009 .1. 85/2005 .dr. 24-26. za prethodnu godinu Obaveza poreskog placa. 5/2009 i 31/2009) Član 8. dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize pića ("Sl. Popis zaliha po glasnik RS". Utvrđivanje srazmernog iznosa plaćene akcize 2010. 43/2003. Član 41. glasnik RS". 70/2003. 20/2009. 43/2004. za prethodnu godinu Obveznik akcize dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave kumulativni obračun akcize za prethodnu godine Obveznik akcize dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave proizvodni normativ neophodan za utvrđivanje srazmernog iznosa plaćene akcize za prethodnu godinu Obveznik akcize.2010. za porez po 55/2004.2011.1. 54/2005. stav 6. 23/2003. odnosno poreskog placa. 22/2001. br. 80/2002.1.II KALENDAR PORESKIH I RAČUNOVODSTVENIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Januar 2011. 55/2004. 15. Zakona o akcizama ("Sl. 55/2004. 46/2005. Član 26. poreske prijave 80/2002. 61/2005. 10-11 . 20. 84/2002. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. odnosno poreskog posrednika da licu iz čijeg je prihoda naplaćen porez po odbitku izda potvrdu o plaćenom porezu po odbitku. 31. 61/2005. glasnik RS". 135/2004. označena njihovim PIB-om. vrsti. br. akcize 46/2005.dr. ukupnog iznosa 72/2003. zakon i 53/2010) Čl. godine 2010. radi sastavljanja konačnog obračuna akcize. zakon. akciznog 135/2004.1. stav 4. zakon i 53/2010) 2010.dr. zakon. 22/2001. 63/2006. zakon. sadržini i načinu vođenja evidencija. stav 5.2011. 72/2003. 36/2007.2011. 80/2002. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. 61/2007. 1.

kome se u godini koja prethodi godini u kojoj se vrši utvrđivanje poreza. Promenjen obim poslovanja preduzetnika koji porez plaća na paušalni prihod Član 93. br.KALENDAR PORESKIH I RAČUNOVODSTVENIH OBAVEZA Obaveza preduzetnika koji porez plaća na paušalni prihod. 65/2006 . stav 3. 135/2004. 31. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl..1. 15. br. obrađenog duvana i duvanskih proizvoda da Ministarstvu poljoprivrede. Brisanje iz evidencije sistema PDV Čl. glasnik RS".dr.2011. 10-11 9 . glasnik RS". broj 125/2004) 2010. 80/2002 . Evidencija u sistem PDV Čl. 62/2006. 33. glasnik RS".ispr. 84/2004. značajno izmeni obim poslovanja. trgovaca duvanom i uvoznika i izvoznika duvana Član 7. glasnik RS". godini Član 253. 86/2004 .ispr. Povećanje osnovnog kapitala privrednog društva po osnovu izdatih akcija u 2010.2011.ispr..1. glasnik RS".1.1. zakon. Zakona o duvanu ("Sl. Zakona o privrednim društvima ("Sl. 31/2009. 101/2005. godini Mali obveznik (koji je ostvario u prethodnoj godini ili procenjuje da ce u narednoj godini ostvariti ukupan promet veći od 2 miliona dinara) i poljoprivrednik (koji je ostvario ukupan promet veći od 2 miliona dinara u prethodnoj godini) podnose evidencionu prijavu za obavezu plaćanja poreza na dodatu vrednost Mali obveznik i poljoprivrednik koji je najmanje dve godine bio u obavezi plaćanja poreza na dodatu vrednost podnosi zahtev za prestanak plaćanja poreza na dodatu vrednost nadležnom poreskom organu II 2010. 44/2009 i 18/2010) 2010. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. 33. br. uvoznika i izvoznika duvana. 84/2004. 90/2007 i 95/2010) 2010. 15. 80/2002. 86/2004 . trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima. 61/2005 i 61/2007) 2010. i 34. br.2011. 24/2001. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. 15.2011.. Poslovanje proizvođača duvana. vodoprivrede i šumarstva dostave izveštaj o podacima o kojima vode evidenciju za prethodnu godinu G O D I Š N J I Zastupnici otvorenog akcionarskog društva podnose prijavu za registraciju povećanja osnovnog kapitala po osnovu ukupnog iznosa akcija izdatih u 2010. 30. stav 1. stav 2. da podnese poresku prijavu PPDG-1 Obaveza proizvođača duvanskih proizvoda.2011. 61/2005 i 61/2007) Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. i 34.1.

dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize pića ("Sl. 3/2005. uvoznika i izvoznika duvana.proizvođač koji pored dizel goriva proizvodi ulje za loženje dužan je da Ministarstvu finansija dostavi podatke o oktobar proizvedenim odnosno . 56/2005.dr. 65/2005 i 63/2007) 15. glasnik RS". br.2011. Član 12.2011. vodoprivrede i šumarstva dostave izveštaj o podacima o kojima vode evidenciju za prethodno polugodište Zahtev za refakciju diplomatskog i konzularnog predstavništva. Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize. stav 4. Zakona o duvanu ("Sl. 10-11 . Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize. sadržini i načinu vođenja evidencija.decembar pićima fizičkim licima i 2010. 85/2005 . 11/2005. prodatim količinama dizel goriva i ulja za loženje. odnosno alkoholnih pića da Ministarstvu finansija dostavi podatke o izdatim. organizacije za refakciju PDV u prethodnom tromesečju Obrazac REF5 Obveznik akcize . 90/2007 i 95/2010) 30. vrsti. glasnik RS".2011. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice.1. stav 2. sadržini i načinu vođenja evidencija. 36/2007. odnosno prodatim količinama dizel goriva i ulja za loženje Dostavljanje podataka o oštećenim odnosno neiskorišćenim akciznim markicama Član 13.000 eura uplati godišnju naknadu na račun trezora 2010. oktobar iskorišćenim oštećenim i . 84/2004. br. Zakona o igrama na sreću ("Sl. proizvoda da Ministarstvu poljoprivrede. Dostavljanje podataka o proizvedenim. oktobar odnosno međunarodne .decembar 2010.II KALENDAR PORESKIH I RAČUNOVODSTVENIH OBAVEZA 5% od iznosa ostvarenog prometa preko 12000 eura godišnje u dinarskoj protivvrednosti G O D I Š N J I P O L U G O D I Š N J I Obaveza priređivača igara na sreću da ukoliko ostvari godišnji promet po automatu veći od dinarske protivvrednosti 12. vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića ("Sl. automatu veći glasnik RS". sa specifikacijom kupaca na veliko za prethodno tromesečje Obaveza proizvođača cigareta. specifikaciju kupaca pravnih lica i preduzetnika za prethodno tromesečje Obveznik akcize .2011. 63/2007 i 53/2009) 15. stav 1. obrađenog jul .proizvođač .000 eura T R O M E S E Č N I Obaveza proizvođača duvanskih proizvoda. 63/2007 i 53/2009) 15. trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima.1. 1-4. br. Član 16. glasnik RS".decembar 2010. glasnik RS". br. 29/2005. 101/2005. trgovaca duvanom i uvoznika i izvoznika duvana Član 7.1. 88/2005 i 108/2006) 10 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.2011. 3/2005. vrsti.decembar duvana i duvanskih 2010. 15.dužan je da Ministarstvu finansija dostavi podatke o oktobar prodatim alkoholnim . Godišnji promet po Član 69. Zakon i od dinarske 95/2010) protivvrednosti 12. glasnik RS". Poslovanje proizvođača duvana. 54/2005. 75/2005.1. br. 137/2004. neiskorišćenim akciznim markicama u prethodnom tromesečju 15.2011.1.fizičko lice . br. 107/2004. stav 4. Refakcija PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama Dostavljanje podataka o prodatim alkoholnim pićima Član 6b st. 36/2007.1.decembar 2010. dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize pića ("Sl. 54/2005. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV ("Sl. vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica.

61/2005. markice u prethodnom tromesečju. Ostvareni promet Član 3.1. 62/2006. br. glasnik RS". Zakona o igrama na sreću ("Sl. Pravilnika o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po automatu ("Sl.decembar 2010.2011. Pravilnika o periodičnom deklarisanju roba u robe ("Sl.12. 63/2006.1. 5.decembar 2010. 5. 5. br. glasnik RS". br.2011. 35. 85/2005 .1. 56/2005. zakon i 53/10) Periodična deklaracija za M dopremljenu ili otpremlje. Pravilnika o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu u kladionicama ("Sl. sa vidljivom oznakom serije i serijskim brojem markice Obaveza proizvođača i obrađivača duvana da Ministarstvu poljoprivrede. 5. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice.1-31.2011. i 2. st. Član 14.1. obradi i prometu duvana za prethodno tromesečje Radiodifuzna organizacija dostavlja PI podatke o prihodima odnosno troškovima. stav 3. Poslovanje proizvođača i obrađivača duvana Član 7.1.OBRAZAC 1. Otpremljena ili dopremljena Član 7.2010. PP OD-1 i PP OPJ-1 do PP OPJ-82) II T R O M E S E Č N I 15. 129/2004) Stanje brojčanika Ostvareni promet Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.12-31. Zakon i 95/2010) 5.OBRAZAC MOP 5. glasnik RS". 1.2011. vođenja evidencija o odobrenim i neiskorišćenih izdatim markicama i obeležavanja cigareta i akciznih alkoholnih pića ("Sl. i 55.1. 54. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.2011. 15.1. 10-11 11 . 101/2005 i 90/2007 i 95/2010) 1.12-31.dr. Tarifa za upotrebu interpretacija iz repertoara PI Emitovane snimljenih na komercijalne nosače zvuka interpretacije iz (fonograme).1.12-31. odnosno za N odobrenje za priređivanje I igara na sreću i naknade za priređivanje klasičnih i posebnih igara na sreću Evidencija o zbiru dnevnog prometa po automatima . 70/2003. 84/2002. 61/2007. markica 11/2005.2010. br. 129/2004) Član 3.2010.2.2010. 55/2004. odnosno zvuka i slike (videograrepertoara PI me) ("Sl. br. 85/2005 . glasnik RS".1-31. glasnik RS".1. Evidencija o stanju mehaničkih i elektronskih brojčanika automata OBRAZAC SB Mesečni obračun ostvarenog prometa za svako uplatno-isplatno mesto kladionice . kao i popis emitovanih interpretacija iz repertoara PI Zbirna poreska prijava za poreze po odbitku Obrasci PP OD. 111/2004) prethodnom mesecu Procenat od vrednosti primljenih uplata Čl. Isplaćeni prihodi na koje se plaća porez po odbitku Član 41. glasnik RS". vodoprivrede i šumarstva dostave izveštaj o proizvodnji. glasnik RS".2011.12-31. br.2011.2011.2. 6/2008 i 119/2008) 1. Zakona o duvanu ("Sl. 1. ZDP 1. 36.12. 23/2003. 72/2009 . Pravilnika o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po automatu ("Sl.dr. vrsti podataka na markici i Vraćanje oštećenačinu i postupku odobravanja i izdavanja nih odnosno markica.2011. 84/2004. zakon. 1. 75/2005. br.2011.1. br. 129/2004) Član 4. sa razdvojenim osnovama sticanja. glasnik RS". br. 137/2004.12. stav 3.dr.2011. 10.1-31. 20/2009. odnosno uvoznika da Ministarstvu finansija vrati oštećene odnosno oktobar neiskorišćene akcizne .KALENDAR PORESKIH I RAČUNOVODSTVENIH OBAVEZA Obaveza proizvođača.12. 80/2002. 29/2005. E nu robu preko granice S E Uplata naknade za Č dozvolu.2. 88/2005 i 108/2006) oktobar .2011. glasnik RS".

Ukupna naknada 31. član 4. Pravilnika o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i napojnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara ("Sl. 36/2009) 12 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. glasnik RS". br.odluka USRS.12.12-31. glasnik RS". Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji izapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Sl. 135/2004. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. br.12. na sreću u igračnicama (dostavlja se Poreskoj upravi i Upravi za igre na sreću) Organizacija koja sprovodi postupak prinudne naplate u obavezi je da svim sudovima nadležnim za sprovođenje stečajnog postupka dostavi obaveštenje (i da ga objavi 1. br.2010. 104/2009)* 5. zakon. 5.OBRAZAC 1. 85. i drugih zabavnih programa .2011.1. 65/2006 . o zakupu nepokretnosti.1-31. u dnevnom listu i na svojoj internet strani) o pravnim licima sa njihove teritorije koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine Porez na dohodak na ostale prihode (ugovori o autorskom pravu.2010.2011. 135/2004. glasnik RS".2011. 80/2002. ugovori o delu. Zakona o stečaju ("Sl. 35/2006) 5. br. 64/2004 .1-31. 107/2005 i 109/2005 . 44/2009 i 18/2010).2011.2011.1.12.dr.2011. 101/2005 .2011. 84/2004 dr.12-31. Porez od 12% do 20% i Bruto iznos dopr. 62/2006. o 1. 62/2006..1. 44/2009 i 18/2010) i Pravilnik o sadržini prijave za upis u Registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa ("Sl. br. br. zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom . br.2. zakon. br. naknade od 2% do 28. 80/2002 .90% Čl.2011..1. opreme i druge pokretne 1.Priređivači igara 1.ispravka) Član 7. glasnik RS".2.2010. za hartije od vrednosti dostavi izveštaj o svome poslovanju Obaveza poslodavca da prilikom isplate zarada Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze 1. 11. stav 1.2011. i 86. glasnik RS".12-31. u vezi sa članom 150. glasnik RS".2011.1-31. 24/2001.2011.1. privremenim i povremenim poslovima i drugi prihodi . član 8.ispr. 85/2005. zakon. 10-11 .12. M E S E Č N I 5.II KALENDAR PORESKIH I RAČUNOVODSTVENIH OBAVEZA Član 108a Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. br.2010. glasnik RS".1. zakon. čl. 139/2004) Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa 1.OBRAZAC PP OPJ 2 do PP OPJ 8) 5. glasnik RS". 34/2003. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl.1. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS".2011. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl.odluka USRS.1-31.Obrazac IOSI Zbirni mesečni obračun naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama . Zaključeni ugovori 15.12-31. broj 47/2006) za tekući mesec Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom Član 24.12.2010. i 12. 5. Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Sl. 80/2002 . glasnik RS". ZMON . broj 36/2009) u vezi sa članom 12.dr. zabavne i narodne muzike 1. 24/2001. 5.2011. Poslovanje Član 171. glasnik RS".ispr.). 80/2002. 5/2009 i 107/2009). imovine.ispr. 31/2009. 31/2009. tačka 2) Zakona o tržištu brokersko-dihartija od vrednosti i drugih finansijskih lerskog društva instrumenata ("Sl.OBRAZAC OZU Obaveza brokersko-dilerskog društva da Komisiji 1. 33/2010 i 48/2010 . 63/2006 .2.1.dr.1.1. 65/2006 . Član 280.12-31.

glasnik RS". 5. 72/2009 . 3/2005. 1. oštećenim i 1.1-31.2010. iskorišćenim.000. 85/2005 .1. br.2.1. br.2011.2010. 86/2004 .dr.2010. oni koji su se opredelili da 1. u smislu Zakona Promet dobara o porezu na dodatu vrednost.12.dr.2011.1.12. vođenja evidencija o odobrenim i izdatim odnosno markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih alkoholnih pića pića ("Sl.2011. prijave za 55/2004.2011. st. 56/2005. glasnik RS". zakon. br. glasnik RS". br. Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se. uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva. Zakona o porezu i usluga u na dodatu vrednost ("Sl. plaćene akcize na dizel gorivo za pogon traktora najranije 10.2011.1-31. glasnik RS". 63/2007 i 23/2008) Podnošenje zahteva Upravi za trezor za refakciju 1. 61/2005. glasnik RS".12-31. izmene poreske 84/2002 . stav 2.000. zakona. normativima potrebnih količina za pogon traktora ("Sl.KALENDAR PORESKIH I RAČUNOVODSTVENIH OBAVEZA II Evidencija o izdatim. i 5.1-31. 75/2005.2011. načinu i postupku ostvarivanja refakcije. Zakona poreskom postupku i poreskoj Podnošenje administraciji ("Sl.1.. obračun PDV 62/2006 . 70/2003.2011.12. 5/2005. 3. 23/2003 . 11/2005.12-31.1. 137/2004.2011.1. Pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo. 29/2005. br. vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica. br.2.2011.ispr.obrazac PPPDV decembar 2009. neiskorišćenim markicama 1. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10.2010. 61/2005 i 61/2007) mesecu 10. 10. 88/2005 i 108/2006) Refakcija plaćene akcize na dizel gorivo poljoprivrednog gazdinstva Član 7.pravna lica i preduzetnici I sa prometom većim od 20.1. 15/2009 i 76/2009) 10.dr. kalendarskom 84/2004. u slučaju greške 61/2007. Uvoz cigareta. 10..12-31. Izveštaj o poslovanju Član 72.12.. 124/2004 i 27/2005) Samostalni član 47[s3] u vezi sa članom 40. zakon.1.2.ispr. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice.12. 80/2002. 18% 8% Promet dobara Član 48. obračunavaju i plaćaju PDV mesečno. 1. odnosno alkoholna pića 5.2010. ZIF za prethodni mesec i Mesečni izveštaj o poslovanju društva za upravljanje za prethodni mesec.ispr. Član 4.1. na propisanom obrascu 1. 20/2009. kao i oni koji otpočnu sa obavljanjem delatnosti u tekućoj godini Podnošenje obrasca PID PDV-1 uz poresku prijavu PPPDV za novembar ako 1. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima ("Sl. dr.ispr. i član 49. je status pretežnog izvoznika stekao u novembru Mesečni izveštaj o poslovanju otvorenog odnosno zatvorenog investicionog fonda na propisanom obrascu OIF.2011.12-31. za cigarete.00 dinara za prethodnih 12 meseci i 1. smatra pretežnim u inostranstvo prometom dobara u inostranstvo ("Sl. 63/2006 . glasnik RS".2011. Član 17. zakon i 53/2010) Poslednji rok za podnošenje Izmenjene poreske prijave .2011.12-31. M E S E Č Porez na dodatu vrednost N . 10-11 13 . 10.

Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi Visina ulaganja izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom ("Sl.2010. 85/2005.2011.12. 87/2009) Član 7. 10. br. zakon.2011.. br. br.2010.2011. nerezidenti .12-31. glasnik RS".odluka USRS. 3. 135/2004) i Pravilnik o načinu obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja ("Sl.II KALENDAR PORESKIH I RAČUNOVODSTVENIH OBAVEZA Mesečni izveštaj o ulaganju u dužničke hartije od vrednosti .2010.2011.12. 65/2006 .2011.izda.2010.2011.2011. br. 2. Zakona o osiguranju ("Sl. 1.12.12. i 5.OBRAZAC HOV4) 10. Na osnovu rešenja Poreske uprave i rasta prosečne 35. 10. glasnik RS".2. 10. 61/2005. glasnik RS".1.2. glasnik RS".2011. br. 1. 15.dr.12-31. čl. član 4. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. drugom pravnom licu. 44/2009 i uprave 18/2010) Čl.). 135/2004. zakon.2. 64/2004 . 80/2002.1-31. br.2011. rešenja Poreske 80/2002.1.OBRAZAC PL .12. 140/2004) Mesečni obračun poreza na premije neživotnog osiguranja . zakon. 36/2009) 10% 1.2011. Porez na dohodak građana od samostalne delatnosti Doprinosi za socijalno osiguranje .12-31. 84/2004 i 18/2010) prijave PDP za 2010.2011.1. Član 20. Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta ("Sl.1. 25/2001. 55/2004. 10.1.dr.2010. Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja ("Sl. 101/2007.1.dr. i 11.12-31.2011. 70/2004.preduzetnici i lica koja su osnivači privrednih društava. (direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta) 10.1.2011. br.12-31.2011.1. br. Zakona o porezu na dohodak Na osnovu građana ("Sl. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl.ispr. do 6.1-31.2011. 10. Član 118. 4.odluka US i 107/2009). 10. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. br.2011.80% mesečne bruto zarade iz prethodnog kvartala 14 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.1.OBRAZAC MOPPNO 1. 10-11 .odluka USRS.pod1.2011. zakon. član 17.ispr. 24/2001. Pravilnika o načinu i sadržaju Isplaćene zarade izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima zaposlenima u za plate u budžetima jedinica lokalne samoupramesecu ve ("Sl. Zakona o porezu na dobit pravnih lica PDP za 2009. br. državnom organu ili organu jedinice lokalne samouprave 15.1. 15. Čl.dr. 10.12-31. 19/2007. ("Sl. ili akontacione 43/2003. br. list grada Beograda". 7/2005. 63/2006 . 5/2009 i 107/2009). 40/2007. 85/2005 . glasnik RS". glasnik RS". 62/2006. ako nisu obavezno osigurana po osnovu zaposlenja u drugom preduzeću. 10% Na osnovu konačne poreske prijave Član 67.1-31.12. vaoci rezidenti i 1.1-31. glasnik RS".1. 53/2008 i 60/2009) Porez na dobit pravnih lica 1.2.1-31. 5% Zaključeni ugovori M E S E Naknada za korišćenje Č građevinskog zemljišta N I Izveštaj o izvršenim rashodima za plate u mesecu . 34/2003.1. 107/2005 i 109/2005 . 1.2010.1-31. glasnik RS". 84/2004 . 1. 101/2005 . 8/2010) Godišnja naknada za korišćenje građevinskog zemljišta plaća se u mesečnim iznosima 1. 80/2002 .2. 15. 37/2004. 63/2009 . glasnik RS". glasnik RS".2011.1.2. 31/2008. nose lokalne vlasti 1.

Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.12. 10% Porez na upotrebu mobilnog telefona plaća se: za vreme trajanja pretplatničkog odnosa za usluge mobilne Član 10.2010.KALENDAR PORESKIH I RAČUNOVODSTVENIH OBAVEZA II Davalac usluga mobilne telefonije.1. st. Zakona o fiskalnim kasama proizvođače ("Sl. Zakona o porezima na telefonije upotrebu.12. na propisani uplatni račun javnih prihoda.2010.12-31. stav 5.2.2010. 80/2002.2011.1-31. E isticanje firme i naknada za uređivanje građevinskog 1. dana u mesecu.12. glasnik RS".12-31.2011. 2. br. glasnik RS".) odluke Obaveza proizvođača fiskalnih kasa da deponuje sredstva na rok od dve 1.2010.1. Sredstva obezbeđenja za Član 24. 28. Zakona o radu ("Sl. 15. uplaćuje porez na upotrebu mobilnog telefona.1. 18. stav 2.2010. br.ispr. glasnik ("postpejd" RS". držanje i nošenje dobara ("Sl. Sredstva obezbeđenja za Član 24.2011.12-31. Č 3) N zemljišta I Obaveza proizvođača fiskalnih kasa da Poreskoj upravi .12. odnosno obračun i uplata doprinosa za obavezno 1.2011. 15.2011.12.1-31. broj 135/2004) fiskalnih kasa 20. broj 51/2005) Član 110.2.1. 1. do 15. glasnik RS". godine u visini od 5% od maloprodajne cene svake M fiskalizovane fiskalne kase E S Komunalna taksa za 1.1. 84/2004. načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9.2011.12-31. Refakcija plaćene akcize na ostale derivate nafte Isplaćena zarada ili obračunati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje Član 4. Zakona o fiskalnim kasama proizvođače ("Sl. glasnik RS".2011. uprave ili br. 62/2006 i 5/2009) 30. stav 1. br.1. 24/2005.1. 26/2001. Pravilnika o bližim uslovima. 10-11 15 . 72/2009 i 81/2009 . njihovim maloprodajnim cenama i iznosu deponovanih sredstava Podnošenje zahteva Poreskoj upravi za 1. 61/2005 i 54/2009) i član 51.2011. najnižu osnovicu ako poslodavac nema sredstva za isplatu zarada 15. 15. 43/2004 i 31/2009) korisnici). tačka 3) Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe ("Sl.12.2010. socijalno osiguranje iz i na 1. glasnik RS".1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. i 3. 61/2005.12-31. uplatom za buduće korišćenje usluga mobilne telefonije ("pripejd" korisnici). broj 135/2004) fiskalnih kasa Na osnovu Odluka o lokalnim i komunalnim taksama i rešenja Poreske Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS".12-31.Centrala dostavi kumulativne podatke o broju fiskalizovanih 1. naplaćen u prethodnom mesecu.2011. refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte Krajnji rok za isplatu zarada za prethodni mesec. fiskalnih kasa po tipu i modelu.2011.

godine.2. decembra 2011. 22/2001. godine) do 31. glasnik boravka u RS". za velike poreske obveznike je dan isplate.1. kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi. decembra 2010. 3) Pravna lica i preduzetnici plaćaju za prethodni mesec . 3) i 4) Zakona o akcizama stopom rasta cena na malo u periodu jun-decembar 2009. Rok za podnošenje zbirnih poreskih prijava za porez po odbitku .1. tačka 10.20 ili uvoz din. 103. 15. Napomena: Rokovi se u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika. Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9.do 15.2011.1.2010.12. isplate glasnik RS". 16. odredbe čl. 1). 31.300. 12. br.62 u promet do 222. 150-154. 4) Izveštaj se sačinjava u SAD dolarima prema zvaničnom srednjem kursu SAD dolara poslednjeg dana izveštajnog perioda. godine ("Sl.II KALENDAR PORESKIH I RAČUNOVODSTVENIH OBAVEZA Čl. 43/2004. Svakodnevno Tačka 3. stav 1. godine. 135/2004. 10-11 .1. 16. 72/2003. 1. 3/2010). 61/2007.2011. * Od dana početka primene Zakona o stečaju (23. godini.12-31 . 114/2005.2011.12.2011. glasnik RS". tačka 2) i člana 40g stav 1. 45/2007. odnosno člana 9. 1. 57/2004. Zakona o akcizama ("Sl. 46/2005. 33/97 i 31/01). Zakona o turizmu ("Sl. pomeraju na prvi naredni radni dan. 30% ili Stavljanje od 14. tačka 3) i čl.2011. pod a) Zakona o platnom prometu) 1. kao i na zarade.1. 3/2010) P E T N A Akciza1) E S T O D N E V N I Boravišna taksa 16. 2) i 4).1. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. zakon. glasnik RS".2011.12-31 .1. br. br. Usklađeni dinarski iznosi akciza na cigarete iz člana 40a stav 1. i 108. a od 1 januara 2010 godine do 31.2010.1-31.1-15.00 dinara (banke iz člana 2. i 12a Zakona o akcizama stopom rasta cena na malo u 2009. 5. 20. 55/2004.1-31. tog zakona primenjivaće se na pravna lica koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od tri godine. 80/2002.1. list SRJ”.2011. br. 12/2008 i 11/2010) Usklađeni iznosi akciza primenjuju se od 23. 43/2003.2011. Boravišna taksa za svaki dan Čl.obrasci PP OD i PP OPJ.2011. Odluke o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna Sve gotovinske lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost ("Sl. Zakona o akcizama stopom rasta cena na malo u periodu jun-decembar 2009. člana 40a stav 1. 16 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.000. stav 1. br. a najkasnije dva dana od dana isplate. godine ("Sl.1-15. tač. do 14. u skladu sa odredbama člana 91. januar 2010. 101/2005 . 15.dr.2010. godine primenjivaće se na pravna lica koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine. 5/2009 i 31/2009). broj 36/2009 i 88/2010) ugostiteljskom objektu S V A K O D N E V N I 1) 2) Obaveštenje Poreske uprave o pravnim i fizičkim licima koja obavljaju delatnost o isplatama gotovog novca preko 1. glasnik RS".1. 9. 73/2001. stav 2. tač.

54/2005. odnosno Republikom. 4) stranom licu koje u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu (dalje: strano lice). dobijenim na osnovu ugovora o donaciji koji je zaključen sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora. odredbama člana 21v Pravilnika je propisano da potvrdu o poreskom oslobođenju za donacije u ovim slučajevima popunjava.dalje: Pravilnik) poresko oslobođenje iz člana 24. br. glasnik RS”. odnosno korisnika dobara i usluga iz tačke 3) ovog stava (dalje: korisnik donacije). stav 1. glasnik RS”. kao i korisniku dobara ili usluga koji su predmet ugovora o donaciji. propisani su način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja iz člana 21a stav 1. stav 1. 112/2006 i 63/2007 . GODINE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM I BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA "Sl. pod uslovom da je tim ugovorima predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. a koje je. glasnik RS".dalje: Zakon) kojim je propisano da se PDV ne plaća na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora. br. 140/2004. obveznik može da ostvari ako promet dobara i usluga neposredno vrši: 1) licu sa kojim je zaključen ugovor o donaciji. odnosno stranom licu angažovanom na realizaciji projekta. 582/2006. 61/2005 i 61/2007 . Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza („Sl. ako je ta dobra ili usluge neposredno platio davalac donacije. • Odredbama člana 21v Pravilnika. 27/2005.POREZ NA DODATU VREDNOST III IZMENE PROPISA O PDV KOJE SU DONETE U DECEMBRU 2010.ispr. potpisuje. 3) korisniku novčanih sredstava koja su predmet ugovora o donaciji. br. tačka 16a) Zakona. tač. 2) licu koje je angažovano za sprovođenje određenog projekta na teritoriji Republike Srbije od strane implementarnog partnera (dalje: podimplementarni partner). angažovano na realizaciji projekta koji je predmet donacije. odnosno Republikom Srbijom. odnosno licu koje je angažovano za sprovođenje određenog projekta na teritoriji Republike Srbije od strane lica sa kojim je zaključen ugovor o donaciji (dalje: implementarni partner). a tim ugovorom je predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza. tačka 16a) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. Prema odredbama člana 21a stav 1. Radi se o poreskom oslobođenju iz člana 24.. od strane korisnika novčanih sredstava. ako su ta sredstva. 3) i 4) Pravilnika. za promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora ili sa Republikom Srbijom. 86/2004 . od strane davaoca donacije ili implementarnog partnera. 10-11 O neće plaćati troškovi poreza. overava i izdaje ovlašćeno lice nadležnog organa. neposredno data korisniku za finansiranje određenog projekta u Republici Srbiji. 124/2004. 84/2004. 68/2005. kada se taj promet vrši neposredno korisniku donacije. 99/2010 vaj pravilnik donet je pre svega sa ciljem da se na drugačiji način uredi postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja kod prometa dobara i usluga čija se nabavka finansira sredstvima donacije. Između ostalog. Zbog organizacionih promena u organu uprave (Ministarstvo 17 .

Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika. 2) račun ili drugi dokument koji služi kao račun. bilo je neophodno na drugačiji način urediti taj postupak. overava i izdaje ovlašćeno lice korisnika donacije. dopunjuje i odredba člana 21g Pravilnika kojom je propisana obaveza Poreske uprave da vodi evidencije. a ne uračunavaju se u carinsku vrednost”). 2. Pravilnika je propisano da kao dokaz da je vrednost ovih usluga sadržana u osnovici za obračun PDV kod uvoza dobara služi dokument o vrsti usluge i iznosu sporednih troškova. u roku od 15 dana od dana nastanka promene. kao i obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje. • Odredbama člana 3. potpisuje. tačka 5). kao i za sprovođenje nekih drugih radnji u postupku ostvarivanja navedenih poreskih oslobođenja. koje je kao takvo prethodno prijavljeno Centrali Poreske uprave Članom 4. a za usluge prevoza prevozni dokument za te usluge.Razlog za ove izmene je taj što navedene odredbe Pravilnika nisu dovoljno prePoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. odnosno korisnici donacije imaju obavezu da dostave Poreskoj upravi određenu dokumentaciju. Iz tog razloga se pristupilo izmeni člana 2. bilo je neophodno u članu 21a Pravilnika izmeniti st. nakon izvršenih potrebnih provera. • Odredbama člana 1. nakon stupanja na snagu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika neće izdavati ovlašćeno lice nadležnog organa (Ministarstva finansija. Pravilnika i propisano da kao dokazi za ostvarivanje predmetnog poreskog oslobođenja služe: 1) overena kopija deklaracije o stavljanju robe u slobodan promet u kojoj je navedena vrednost sporednih troškova. overi sva tri primerka potvrde o poreskom oslobođenju. kao i implementarni partneri. 10-11 18 . izdata u skladu sa carinskim propisima.III POREZ NA DODATU VREDNOST finansija) koji je bio nadležan za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju. člana 6. osnovna izmena se sastoji u tome da kao dokaz za ostvarivanje poreskog oslobođenja. 3) prevozni dokument za izvršene usluge prevoza. tač. pod šifrom V81 . potrebno je osim računa i prevoznog dokumenta za izvršene usluge prevoza posedovati i overenu kopiju deklaracije o stavljanju robe u slobodan promet u kojoj je navedena vrednost sporednih troškova. Pored toga. tačka 1) Zakona. izdat u skladu sa Zakonom. a koja je izdata u skladu sa carinskim propisima. tačka 6) i stav 4. 3) i 4) Pravilnika. Potvrdu o poreskom oslobođenju za donacije. kojim se smatrao račun ili drugi dokument koji služi kao račun izdat u skladu sa Zakonom. (član 2. tačka 5) i stav 3. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika. U praktičnoj primeni ove odredbe javile su se određene poteškoće jer u mnogim slučajevima ovi dokumenti nisu bili dovoljan dokaz da bi se sa sigurnošću moglo utvrditi da je vrednost neke usluge koja je povezana sa uvozom dobara uračunata u osnovicu za obračun PDV kod uvoza dobara. iz člana 24.„Troškovi koji se uračunavaju u poresku osnovicu. st. zatim obaveza korisnika donacije. članu 21đ stav 2. i 4. odnosno stranog lica. nakon stupanja na snagu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika.Centrali otisak pečata. stav 1. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika menjaju se odredbe člana 2. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza (dalje: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika) menja se član 21v Pravilnika i drugačije se uređuju način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja iz člana 21a stav 1. Kao što vidimo. i 2. služi overena kopija deklaracije o stavljanju robe u slobodan promet u kojoj je navedena vrednost sporednih troškova. izdata u skladu sa carinskim propisima. Propisuje se da potvrdu o poreskom oslobođenju popunjava. Kao dokaz za ostvarivanje poreskog oslobođenja za prevozne i ostale usluge koje su povezane sa uvozom (odnosno kao dokaz da je vrednost ovih usluga uračunata u osnovicu za obračun PDV pri uvozu dobara). U tom smislu se. odnosno stranog lica. Pravilnika kojima je propisano koje dokaze treba da poseduje obveznik da bi ostvario poresko oslobođenje za prevozne i ostale usluge koje su povezane sa uvozom dobara. sadržina potvrde i obaveza Poreske uprave da. i člana 7. odredbom člana 5. odnosno Poreske uprave). u tri primerka i dostavlja Poreskoj upravi .Centrali na overu. propisano je da se u članu 21b stav 3. kao i članu 21z stav 2. Odredbom člana 2. 1. Jedinstvene carinske isprave. tačka 6) Pravilnika reči: „datum i iznos uplaćenih avansnih sredstava” zamenjuju rečima: „iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena”. 3. podatke o licima ovlašćenim za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije sa deponovanim potpisima tih lica. već ovlašćeno lice korisnika donacije. To znači da će se na osnovu deklaracije o stavljanju robe u slobodan promet moći utvrditi da li je vrednost prevoznih i ostalih usluga koje su povezane sa uvozom dobara uračunata u osnovicu za obračun PDV kod uvoza dobara i u slučaju kada nije uračunata u carinsku vrednost (u Rubrici 44. tačka 5). da pre izdavanja prve potvrde o poreskom oslobođenju za donacije dostavi Poreskoj upravi . stav 2. a pre svega radi usklađivanja sa pomenutim organizacionim promenama i napred navedenim izmenama postupka. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika) i precizirati da republički organ čiji je funkcioner zaključio ugovor o donaciji u ime Republike Srbije. pored računa i prevoznog dokumenta.

imajući u vidu da se potvrda za poresko oslobođenje izdaje pre nastanka poreske obaveze (odnosno da obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga. obračunava i plaća PDV.000.datum početka obavljanja delatnosti koja podleže PDV. tač.000 dinara. dužan je da. godine. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika predviđa se da ovaj pravilnik stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sl. .000.obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 4. Obrasca EPPDV. Pravilnika. podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu. potvrda o poreskom oslobođenju. podnosi poreske prijave i drugo. obveznik PDV u evidencionoj prijavi. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika dodaje se novi član 21l kojim se propisuje obaveza da se. S obzirom na to. • UTVRĐIVANJE UKUPNOG PROMETA DOBARA I USLUGA U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST akonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. odnosno koji prima avans za budući promet dobara i usluga. 2011.. najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave.000. 21a Pravilnika). godine: „..ispr. • Odredbom člana 10. Zakona propisano je da obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 4.dalje: Zakon) određuje se iznos ukupnog prometa dobara i usluga kao relevantna činjenica za nastanak određenih prava i obaveza obveznika. između ostalih i u Mišljenju br. u delu 2. stav 1. 16a) . treba da navede dan koji sledi danu u kojem je ostvario ukupan promet veći od 4.000. mora posedovati potvrdu o poreskom oslobođenju u momentu nastanka poreske obaveze. u cilju sprovođenja postupaka za ostvarivanje poreskih oslobođenja iz člana 24. Povodom tumačenja ove odredbe u neposrednoj primeni Zakona.16v) Zakona.. • Odredbom člana 9. 61/2005 i 61/2007 . glasniku Republike Srbije”. br. pojavilo se nekoliko pitanja. odnosno zahtev za izdavanje potvrde o poreskom oslobođenju. a ne i iznos tih sredstava koja su uplaćena (jer u momentu izdavanja potvrde. tako da se poresko oslobođenje iz člana 25. • Odredbom člana 8.” 19 .2.da podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu do isteka roka za predaju periodične poreske prijave (10 dana po isteku tekućeg poreskog perioda). stav 1. 12) i 13) Zakona. 413-00-1605/2008-04 od 1. vodi evidenciju. ugovori i druga dokumentacija dostavljaju Poreskoj upravi na srpskom jeziku. 1. pri čemu u ovom slučaju. ne dostavljaju ponovo. 10-11 Z Po ovom pitanju Ministarstvo finansija zauzelo je stav. izdaje račune. ispunjava sve obaveze propisane Zakonom . kao i da ostvaruje Zakonom zagarantovana prava? Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br... Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika precizirana je odredba člana 24.POREZ NA DODATU VREDNOST III cizne. pod rednim brojem 2. • Od kojeg momenta obveznik ima obavezu da obračunava i plaća PDV i ispunjava druge obaveze utvrđene Zakonom. koja je neophodni uslov za ostvarivanje poreskog oslobođenja prilikom vršenja prometa licu sa kojim je zaključen ugovor o donaciji ili licu koje je angažovano za sprovođenje određenog projekta na teritoriji Republike Srbije (u smislu čl. tač. • Odredbom člana 11. 86/2004 . može da sadrži samo iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena. da bi ostvario poresko oslobođenje). glasnik RS”. kao sporno. između ostalog odnosi i na usluge ishrane dece u predškolskim ustanovama.9. odnosno 4.000 dinara.000 dinara. stav 2. 84/2004.000 dinara dužan da. Odredbom člana 38. počev od dana koji sledi danu u kojem je ostvario ukupan promet veći od 4.2008. a da poreska obaveza nastaje danom izvršenja prometa ili danom naplate avansnih sredstava. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika je propisano da se ugovori o donaciji i druga dokumentacija koji su Poreskoj upravi dostavljeni u skladu sa Pravilnikom. odnosno podnošenja zahteva za njeno izdavanje avansna sredstva još uvek nisu uplaćena).

III

POREZ NA DODATU VREDNOST

• Do kojeg roka je obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 4.000.000 dinara a manji od 20.000.000 dinara, dužan da podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu, s obzirom da su se pojavila različita tumačenja za koji poreski period ovaj obveznik obračunava i plaća PDV (mesečno ili tromesečno) pa samim tim i različita tumačenja u pogledu prvog roka za predaju periodične poreske prijave? Ministarstvo finansija je u Mišljenju br. 413-001713/2008-04 od 10.10.2008. godine, zauzelo stav da je za ove obveznike poreski period kalendarsko tromesečje. Saglasno odredbi člana 33. stav 3. Zakona, mali obveznik, koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ili procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 2.000.000 dinara, može se opredeliti za obavezu plaćanja PDV na početku kalendarske godine podnošenjem prijave za PDV (dalje: evidenciona prijava) nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. januara tekuće godine. Odredbom člana 34. stav 5. Zakona propisano je, da poljoprivrednik može da se na početku kalendarske godine opredeli za obavezu plaćanja PDV, podnošenjem evidencione prijave nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. januara tekuće godine, pod uslovom da je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga u iznosu većem od 2.000.000 dinara. Iz navedenih zakonskih odredaba se zaključuje da pravo malog obveznika, odnosno poljoprivrednika, da se na početku kalendarske godine opredeli za obavezu obračunavanja i plaćanja PDV, zavisi od iznosa ukupnog prometa dobara i usluga (ostvarenog ili procenjenog). Takođe, a u skladu sa odredbom člana 38. stav 2. Zakona, evidencionu prijavu podnosi i obveznik koji pri otpočinjanju obavljanja delatnosti proceni da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 4.000.000 dinara. Obaveza, odnosno pravo obveznika (lica iz člana 8. i člana 9. stav 2. Zakona) da podnese evidencionu prijavu zavisi od iznosa ukupnog prometa dobara i usluga koji je ostvario u prethodnih 12 meseci (odnosno koji procenjuje da će ostvariti u narednih 12 meseci). Vrednost ukupnog prometa dobara i usluga za mogućnost opredeljenja za obavezu plaćanja PDV, odnosno za obavezno evidentiranje za PDV, iz čl. 33, 34. i 38. Zakona, utvrđivala se u iznosu od 1.000.000 dinara, odnosno 2.000.000 dinara, zaključno sa 31.12.2007. godine, dok se od 1.1.2008. godine, prema odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

(„Sl. glasnik RS”, br. 61/2007), vrednost ukupnog prometa utvrđuje u iznosu: • od 2.000.000 dinara za mogućnost opredeljenja za obavezu plaćanja PDV, • odnosno 4.000.000 dinara za obavezno evidentiranje za PDV. Po službenoj dužnosti, a po sprovedenom postupku, nadležni poreski organ izvršiće brisanje obveznika iz evidencije za PDV, ako je ostvario ukupan promet u prethodnoj kalendarskoj godini manji od 2.000.000 dinara (član 39. stav 2. Zakona). Obaveza nadležnog organa da izvrši brisanje obveznika PDV iz evidencije za PDV, zavisi od iznosa ukupnog prometa dobara i usluga koji je je taj obveznik ostvario u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pojam ukupnog prometa dobara i usluga
Jedina zakonska odredba koja bliže određuje ukupan promet dobara i usluga je odredba člana 33. stav 1. Zakona, kojom je propisano da lice čiji ukupan promet dobara i usluga, osim prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti (dalje: ukupan promet) u prethodnih 12 meseci nije veći od 4.000.000 dinara, odnosno ako pri otpočinjanju obavljanja delatnosti proceni da u narednih 12 meseci neće ostvariti ukupan promet veći od 4.000.000 dinara (dalje: mali obveznik), ne obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga. Ovom zakonskom odredbom je propisano da se u ukupan promet dobara i usluga ne uračunava promet opreme i objekata za vršenje delatnosti. U skladu sa odredbama člana 2. Pravilnika o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i o načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 67/2005), oprema za vršenje delatnosti jeste dobro pojedinačne vrednosti najmanje 500.000 dinara, bez PDV, koje ima karakter opreme, čiji je vek upotrebe duži od jedne godine, a koje se koristi ili će se koristiti za vršenje delatnosti, a objekti za vršenje delatnosti jesu objekti iz zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja, kao i ekonomski deljive celine u okviru tih objekata, a koji se koriste ili će se koristiti za vršenje delatnosti. Opremom za vršenje delatnosti smatra se dobro: • koje ima pojedinačnu vrednosti najmanje 500.000 dinara, bez PDV; • koje ima karakter opreme; • čiji je vek upotrebe duži od jedne godine; • koje se koristi ili će se koristiti za vršenje delatnosti. Objekti za vršenje delatnosti su objekti u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja kao i ekonomski deljive celine u okviru tih objekata, bez obzira
Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

20

POREZ NA DODATU VREDNOST

III

na njihovu vrednost, ako se koriste ili će se koristiti za vršenje delatnosti. Svi navedeni uslovi moraju biti ispunjeni da bi se dobro smatralo opremom za obavljanje delatnosti, odnosno da bi se objekat smatrao objektom za obavljanje delatnosti. Naknada za promet ovih dobara (opreme i objekata za vršenje delatnosti) ne uračunava se u ukupan promet dobara i usluga bez obzira što je promet tih dobara oporeziv PDV. Međutim, ova odredba Zakona nije dovoljna za precizno definisanje ukupnog prometa dobara i usluga, te se u neposrednoj primeni Zakona pojavilo niz spornih pitanja o tome šta se sve uračunava u iznos ukupnog prometa dobara i usluga.

Iznosi koji se uračunavaju u ukupan promet dobara i usluga
U ukupan promet dobara i usluga uračunava se naknada za promet dobara i usluga koji se smatra predmetom oporezivanja PDV. Ovo pravilo ima izuzetaka, jer, kao što je navedeno, naknada za promet opreme i objekata za vršenje delatnosti se ne uračunava u ukupan promet, i u slučaju kada je ovaj promet predmet oporezivanja PDV. Takođe, u ukupan promet se uračunavaju i neki iznosi koji ne predstavljaju naknadu za promet dobara i usluga, kao što je npr. osnovica za obračun PDV kod prometa dobara i usluga bez naknade koji je predmet oporezivanja PDV.

Naknada za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV
Odredbom člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. Iako je odredbama čl. 4. i 5. Zakona propisano šta se smatra prometom dobara i usluga, a čl. 11. i 12. Zakona šta se smatra mestom prometa dobara i usluga, u neposrednoj primeni Zakona, u mnogim pojedinačnim slučajevima postavilo se pitanje da li neki novčani iznos predstavlja naknadu za promet dobara ili usluga koji je oporeziv PDV, da li se taj iznos iskazuje u poreskoj prijavi poreza na dodatu vrednost (Obrazac PPPDV), kao i da li se taj iznos uračunava u ukupan promet dobara i usluga. Takođe treba imati u vidu da se naknada za promet dobara i usluga ne izražava uvek u novčanom iznosu već u obliku prometa dobara i usluga, u kojem slučaju se osnovica za obračun PDV utvrđuje u skladu sa odredbom člana 17. stav 4. zakona, i taj iznos se iskazuje u poreskoj prijavi i uračunava u ukupan promet. Naknada za isporuku dobara na lizing uračunava se u ukupan promet dobara i usluga, s obzirom da se predaja dobra (predmeta lizinga) primaocu lizinga
Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

(kod ugovora o lizingu kojim je predviđen otkup predmeta lizinga) smatra prometom dobara u smislu člana 4. stav 3. tačka 2) Zakona, odnosno prometom usluga u smislu člana 5. Zakona (kod ugovora o lizingu kojim nije predviđen otkup predmeta lizinga) koji je oporeziv PDV. Primljena sredstva (novčana ili neka druga) po osnovu ugovora o sponzorstvu smatraju se naknadom za promet usluge koja je oporeziva PDV i uračunavaju se u ukupan promet dobara i usluga. Sponzorstvom se smatra i svaki vid reklamiranja davaoca sredstava i ako se to formalno ne vrši na osnovu ugovora o sponzorstvu već na primer na osnovu ugovora o donaciji ili ugovora o finansiranju projekta i sl. Subvencije koje u suštini predstavljaju naknadu za promet dobara i usluga uračunavaju se u ukupan promet (npr. novčana sredstva koja primaju javna preduzeća iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a koja u suštini predstavljaju naknadu za promet komunalnih usluga koje to javno preduzeće vrši u javnom interesu, uračunavaju se u ukupan promet). Međutim, subvencije koje po svojoj prirodi ne predstavljaju naknadu za promet dobara i usluga, kao što je na primer subvencija koja se daje javnom preduzeću da bi se obezbedilo njegovo normalno funkcionisanje i isplata zarada zaposlenima, ne uračunava se u ukupan promet dobara i usluga. Kamata koju prodavac obračunava i naplaćuje od kupca kod prodaje dobara na rate uračunava se u osnovicu za obračun PDV za promet predmetnog dobra, odnosno i u ukupan promet dobara i usluga prodavca. Međutim, neke druge vrste kamata, koje po svojoj prirodi ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara i usluga (npr. zatezna kamata) ne uračunavaju se u ukupan promet obveznika.
„...osnovicu za obračun PDV čini ukupna naknada koju isporučilac dobara prima ili treba da primi, a u koju se uračunava i iznos ugovorene kamate koju isporučilac dobara zaračunava primaocu bez PDV, s obzirom na to da ova vrsta kamte predstavlja deo naknade za promet dobara.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija, br. 413-001859/2007-04 od 16.1.2008. godine).

Naknada koju obveznik naplaćuje kao razliku u ceni po osnovu klizne skale uračunava se u osnovicu za obračun PDV i u ukupan promet dobara obveznika.
„...naknada koja se naplaćuje kao razlika u ceni po osnovu klizne skale uključuje se u poresku osnovicu za obračun PDV za pružene komunalne usluge održavanja puteva.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija, br. 413-00409/2005-04 od 4.8.2005. godine).

21

III

POREZ NA DODATU VREDNOST

Posredničke provizije (naknade za promet usluga posredovanja) kod prometa usluga posredovanja koje su predmet oporezivanja PDV, uračunavaju se u ukupan promet. Provizija (naknada) koju menjačnica ostvari pri otkupu i prodaji efektivnog stranog novca i čekova građana, naknada koju ostvari od Narodne banke Srbije po osnovu prodaje otkupljene efektive i čekova građana, kao i naknada koju ostvari za promet drugih usluga koje su predmet oporezivanja PDV (bez obzira da li su oslobođene PDV), uračunava se u ukupan promet menjačnice. Međutim, u ukupan promet menjačnice ne uračunava se prihod koji menjačnica ostvari po osnovu kursnih razlika, pošto se ovaj prihod ne smatra naknadom za promet dobara i usluga. Iznosi koje obveznik naplaćuje u svoje ime, a za tuđ račun uračunavaju se u ukupan promet, iako obveznik prenosi te iznose licu u čiji račun ih je naplatio.

- dalje: Uredba), na ovaj promet se ne obračunava i ne plaća PDV, ali to ne znači da se ovaj promet ne smatra predmetom oporezivanja PDV, jer se prema odredbama člana 11. Zakona smatra da je ovaj promet izvršen na teritoriji Republike Srbije. Pre bi se moglo reći da se radi o oslobođenju sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Radi se o posebnom režimu primene Zakona, a prema odredbi člana 61. kojom je propisano da će Vlada Republike Srbije urediti izvršavanje ovog zakona na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

Naknada za promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog prometa
Naknada za promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog prometa uračunava se u ukupan promet dobara i usluga. Ova naknada iskazuje se na polju 002 Obrasca PPPDV. Međutim, naknada za promet objekata iz člana 25. stav 2. tačka 3) - promet objekata koji se ne smatra prvim prenosom prava raspolaganja, ne iskazuje se u poreskoj prijavi i ne uračunava se u ukupan promet dobara i usluga. Na promet ovih objekata plaća se porez na prenos apsolutnih prava. Po ovom pitanju je Ministarstvo finansija dalo Mišljenje br. 413-00-1805/2007-04 od 18.12.2007. godine: „...stanovi koji su izgrađeni pre 1.1.2005. godine, nisu predmet oporezivanja PDV, pa se podaci o prometu ovih stanova ne iskazuju u Obrascu PPPDV...” Naknada za promet svih drugih dobara i usluga iz člana 25. Zakona, kao što je naknada za promet usluga osiguranja i reosiguranja, naknada za promet zemljišta (iako se za ovaj promet plaća porez na prenos apsolutnih prava), promet usluga davanja u zakup stanova i dr., uračunava se u ukupan promet dobara i usluga. Kamate na novčane pozajmice i kredite iskazuju se na polju 002 Obrasca PPPDV i uračunavaju se u ukupan promet dobara i usluga.
„...kada obveznik PDV za promet usluge davanja novčane pozajmice na osnovu zaključenog ugovora o zajmu ostvaruje naknadu (kamatu), podatak o iznosu naknade (kamate) iskazuje se u delu I Obrasca PPPDV, pod rednim brojem 2 u polju 002.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija, br. 413-001208/2006-04 od 24.10.2006. godine).

Naknada za promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
Naknada za promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza uračunava se u ukupan promet dobara i usluga obveznika. Ova naknada iskazuje se na polju 001 Obrasca PPPDV. Moraju biti ispunjeni svi uslovi iz člana 24. Zakona i Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS”, br. 124/2004, 140/2004, 27/2005, 54/2005, 68/2005, 58/2006, 112/2006 i 63/2007), da bi ovaj promet bio oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Ako svi propisani uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja nisu ispunjeni, promet ovih dobara i usluga je oporeziv PDV, a naknada za taj promet se iskazuje na polju 003 ili 004 Obrasca PPPDV. Međutim, ovo ne utiče na uključivanje naknade za ovaj promet u ukupan promet obveznika - i u jednom i u drugom slučaju iznos naknade se uključuje u ukupan promet i to u poreskom periodu kada je promet izvršen, bez obzira da li je obveznik u tom poreskom periodu ostvario pravo na poresko oslobođenje, odnosno pribavio sve potrebne dokaze (ako nije pribavio sve potrebne dokaze promet je oporeziv i po tom osnovu se uključuje u ukupan promet). U ukupan promet dobara i usluga uključuje se i naknada za promet dobara koja se otpremaju na teritoriju AP Kosovo i Metohija. Naime, ako su ispunjeni svi uslovi propisani Uredbom o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 („Sl. glasnik RS”, br. 15/2005

Budžetski korisnici (kao što su škole, bolnice, socijalne ustanove i sl.), iznos novčanih sredstava koja dobijaju iz budžeta za obavljanje delatnosti (obrazovanja, zdravstvene ili socijalne zaštite i dr.) iskazuju u polju 002 Obrasca PPPDV i ovaj iznos se uračunava u ukupan promet dobara i usluga ovih obPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

22

2009.. Dakle. Zakona. kao i iskazani rashod iznad količine koji se utvrđuje aktom Vlade. U suprotnom. ne iskazuje u Obrascu PPPDV. i člana 5.6. s obzirom na to da se ova budžetska sredstva smatraju naknadom za izvršeni promet. utoliko koliko utiču na izmenu osnovice za obračun PDV (Mišljenje Ministarstva finansija. ne uračunava se u osnovicu za obračun PDV za izvršeni promet dobara i usluga. odnosno izmene osnovice za obračun PDV i do izmene ukupnog prometa.2005. br. ne uračunava se u ukupan promet obveznika. Promet dobara bez naknade. odnosno osnovice za obračun PDV dolazi i do izmene ukupnog prometa dobara i usluga tog obveznika. stav 1.. godine).. u navedenim slučajevima. škole.10.2. koji za promet dobara i usluga (npr. a koje mu komitent naknadno refundira. „.POREZ NA DODATU VREDNOST III veznika.korisnici budžetskih sredstava (npr. kasa skonto i sl. s obzirom da ne predstavljaju 23 . koji duguje po tom osnovu.iznos novčanih sredstava koji je dosuđen stranci. kao i uzimanje i upotreba dobara koja su deo poslovne imovine obveznika i pružanje usluga bez naknade za lične potrebe osnivača. 1. usluge lečenja.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija. Naknadni popusti u ceni. smatraju predmetom oporezivanja pod uslovom da se PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra ili njihove sastavne delove mogao odbiti u potpunosti ili srazmerno. Ovi iznosi se ne uračunavaju u ukupan promet dobara i usluga obveznika.) ostvaruju naknadu iz budžeta Republike Srbije. Ako se iz bilo kojeg razloga izmeni osnovica za obračun dobara. super rabat. br. smatra naknadom za promet usluga i uračunava u ukupan promet bez obzira da li se sredstva prenose iz budžeta Republike Srbije ili budžeta jedinica lokalne samouprave ili autonomne pokrajine (u navedenom mišljenju reč je samo o sredstvima iz budžeta Republike Srbije). uzimanje i upotreba dobara koja su deo poslovne imovine obveznika za lične potrebe osnivača. celokupan iznos se uračunava u ukupan promet tog obveznika. Boravišna taksa koju ugostitelj naplaćuje od gostiju u ime i za račun jedinice lokalne samouprave. godine).2005. br. stav 4. Treba napomenuti da se iznos budžetski sredstava. stav 4. 413-001318/2009-04 od 12. Zakona propisano je. socijalne ustanove i dr. obrazovanja. tačka 2) Zakona. ovi iznosi se uračunavaju u ukupan promet dobara i usluga obveznika. u skladu sa odredbama člana 21. 413-00-962/2006-04 od 4. u ime i za račun operatera mobilne telefonije. rabat. Samom izmenom naknade. 413-00-02526/2005-04 od 20. a samim tim ni u iznos ukupnog prometa na osnovu kojeg advokat može da se opredeli za plaćanje PDV. godine ili br. Iako se iznos osnovice za obračun PDV za promet dobara i usluga bez naknade i za svaki drugi promet iz člana 4. a koji advokat naplati u ime i za račun stranke i prenese stranci u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu. U ukupan promet ovog obveznika uračunava se samo iznos naknade koji naplaćuje za promet usluge prodaje elektronskih dopuna. Ispravka osnovice za obračun PDV (izmena naknade za promet dobara i usluga) Odredbom člana 21. Kod prometa špediterskih usluga. Zakona. ovaj promet nije predmet oporezivanja PDV.). Osnovica za promet dobara i usluga bez naknade Isporuka dobara i usluga bez naknade.9. Iznosi koji se ne uračunavaju u ukupan promet dobara i usluga Iznosi koje obveznik naplaćuje u ime i za račun drugog. Zakona. 413-00339/2005-04 od 9. smatraju se predmetom oporezivanja PDV. 10-11 Iznosi koje naplaćuje obveznik koji se bavi prometom usluga prodaje elektronskih dopuna za mobilne telefone krajnjim korisnicima. „. ne uračunavaju se u osnovicu za obračun PDV.2006. obveznik koji je isporučio dobra ili usluge dužan je da iznos PDV. u skladu sa odredbom člana 17. ne uračunavaju se u ukupan promet tog obveznika (već u ukupan promet operatera). Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. a da bi izvršio ispravku PDV prvo mora da izvrši ispravku osnovice. Ako obveznik vrši promet ovih usluga u svoje ime a za račun operatera. zaposlenih i drugih lica.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija. izvrši ispravku PDV koji duguje po tom osnovu. ispravi u skladu sa izmenom. iznosi koje špediter plaća u ime i za račun komitenta. U svim navedenim slučajevima osnovica za obračun PDV se utvrđuje u skladu sa odredbama člana 18. da ako se izmeni osnovica za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV. socijalnog staranja i dr. u ukupan promet uračunavaju iznos budžetskih sredstava koji im je po osnovu obavljanja prometa dobara i usluga prenet iz budžeta Republike Srbije. st. zaposlenih i drugih lica i iskazani rashod iznad količine koja se utvrđuje aktom Vlade. stav 3. godine). utiču na ukupan promet kao korektivna stavka.. dovode do izmene naknade za promet dobara i usluga. i 2. s obzirom da se ovi novčani iznosi smatraju naknadom za promet usluga koji vrše. obveznik je dužan da. odnosno na osnovu kojeg nastaje obaveza podnošenja evidencione prijave nadležnom poreskom organu. bolnice. ne uračunavaju se u ukupan promet špeditera.

primanje novčanih sredstava bez obaveze primaoca da izvrši neku protivčinidbu davaocu u vidu prometa dobara i usluga. ne smatra se predmetom oporezivanja PDV. Naime. a obveznik PDV . uračunavaju se u ukupan promet. i u tom slučaju. odnosno kod uništavanja ovih dobara) obračunava se i plaća PDV.2005. Članarine koje članovi plaćaju (npr. Da li članarina predstavlja naknadu za promet dobara i usluga treba utvrditi u svakom konkretnom slučaju (Objašnjenje Ministarstva finansija br.12. br. godine).unapred plaćene usluge mobilne telefonije smatra prometom usluga za koje se mesto prometa utvrđuje prema mestu primaoca usluge. smatra da je izvršen u inostranstvu. u praksi se često ugovorom o „donaciji” ugovori i neka protivčinidba primaoca sredstava. članarine koje naplaćuje biblioteka smatraju se naknadom za promet usluga izdavanja knjiga (Mišljenje Ministarstva finansija br. rastur. i 12. zakona. Zakona. Međutim.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija. prodaja vrednosnih kartica i mobiklik paketa (Sim i Scratch kartica) . „Naknada za promet usluga čije je mesto prometa u skladu sa odredbama člana 12. godine).” (iz Mišljenja Ministarstva finansija. 413-002695/2005-04 od 22. U ukupan promet špeditera uračunava se samo naknada koju naplaćuje od komitenta za promet špediterske usluge. Naknada za promet dobara i usluga za koji se. godine). s obzirom na to da se radi o naknadi za promet koji nije predmet oporezivanja PDV shodno odredbi člana 3.2009. Naknada za promet usluga za koje se. van teritorije Republike Srbije ne uračunava se u iznos ukupnog prometa dobara i usluga na osnovu kojeg lice može da se opredeli za obavezu plaćanja PDV u skladu sa članom 33. PDV se ne obračunava i ne plaća. za koje obveznik pdv obračunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra ili njihove sastavne delove nije mogao odbiti u potpunosti ili srazmerno ne smatraju se predmetom oporezivanja PDV i njihova vrednost se ne uračunava u ukupan promet obveznika.1.pružalac usluga mobilne telefonije ima pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom. Zakona. Zakona.2005. 413-002920/2005-04 od 8. ne uračunava se u ukupan promet dobara i usluga. 413-001744/2007-04 od 21. zakona. Naime. kojom je propisano da će Vlada Republike Srbije urediti izvršavanje ovog zakona na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.4. ne uračunavaju se primljena novčana sredstva u vidu donacije. na rashodovana osnovna sredstva (na promet ovih dobara uz naknadu ili bez naknade. br. 11. „Primljena novčana sredstva bez obaveze primaoca novčanih sredstava da izvrši protivčinidbu davaocu (promet dobara i usluga). Primera radi. Zakona. godine). br. Radi se. odnosno na osnovu kojeg postoji obaveza evidentiranja u sistem PDV u skladu sa članom 38. smatra da su izvršene na teritoriji AP Kosovo i Metohija ne uračunava se u ukupan promet obveznika. Međutim.12. ukoliko je ta protivčinidba u obliku prometa dobara i usluga koji je predmet oporezivanja PDV. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. kvar i lom) do količine koja se utvrđuje aktom vlade. taj iznos predstavlja naknadu za promet dobara i usluga i uračunava se u ukupan promet. ovaj promet nije predmet oporezivanja PDV a naknada za ovaj promet ne iskazuje se u poreskoj prijavi. udruženja) a koje ne predstavljaju naknadu za promet dobara ili usluga ne uračunavaju u ukupan promet. u skladu sa odredbama čl. Manjak dobara nastao usled više sile ili na drugi propisan način. u skladu sa odredbama člana 12. kao i rashod dobara (kalo.5. Uzimanje dobara i vršenje usluga za sopstvene potrebe obveznika .III POREZ NA DODATU VREDNOST naknadu za promet dobara i usluga. 413-0001123/2005-04 od 11. te se osnovica za obračun PDV utvrđena u skladu sa Zakonom. godine). vrednost tih dobara i usluga ne uračunava se u ukupan promet obveznika.2005.u poslovne svrhe ne smatra se predmetom oporezivanja PDV (Mišljenje Ministarstva finansija. zaposlenih i drugih lica i iskazani rashod iznad količine koja se utvrđuje aktom vlade. članarine koje u suštini predstavljaju naknadu za promet usluga članovima. Međutim. godine). kao i kod otpremanja dobara na teritoriju APKM.2007. Promet dobara bez naknade. 413-00-31/5-05-04 od 22. a prema odredbi člana 61.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija. Primljena novčana sredstva na ime donacije ne uračunavaju se u promet dobara i usluga. da se sa aspekta Zakona. uračunava u ukupan promet dobara i usluga obveznika. u ukupan promet dobara i usluga za određivanje poreskog perioda obveznika PDV.2005. o posebnom režimu primene Zakona. Prema tome. uzimanje i upotreba dobara koja su deo poslovne imovine obveznika za lične potrebe osnivača. „Imajući u vidu.4. Prema tome. 413-00-350/2009-04 od 6. prilikom prodaje Sim i Scratch kartica od strane obveznika PDV sa teritorije Republike van APKM kupcima na teritoriju APKM. Prema tome ovaj promet se ne smatra predmetom oporezivanja PDV. ne smatraju se predmetom oporezivanja PDV. br. ne smatraju se predmetom oporezivanja PDV i ne uračunavaju se u ukupan promet obveznika. 10-11 24 .

Depozit kao garancija ne uračunava se u ukupan promet obveznika (naravno.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija. odnosno pružalac usluga.2006.2005. razlika u ceni nastala obračunom valutne klauzule ne uključuje se u osnovicu za obračun PDV (ne predstavlja osnov za izmenu osnovice iz člana 21. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Ovde se misli na naknadu štete u smislu propisa kojima se uređuju obligacioni odnosi. Zakona.” ne predstavlja predmet oporezivanja prema navedenim zakonskim odredbama.12. zakupnine). obveznik PDV koji vrši promet dobara nema pravo da. „. Primljeni avansi za promet dobara i usluga (bez obzira da li se radi o primanju avansa za oporezivi promet ili promet koji je oslobođen PDV u skladu sa Zakonom) ne uračunavaju se u ukupan promet obveznika. „. predviđeno da kupac . između ostalog. odnosno iznos naplaćen na ime naknade štete. br. pod uslovom da se iznos depozita ne uračunava u naknadu za promet dobara i usluga).isporučioca dobara. i nije predmet oporezivanja PDV.kada obveznik PDV . godine). 11. nakon isteka ugovora.. bez obzira da li se naknada štete naplaćuje na osnovu sudske odluke ili lice koje je prouzrokovalo štetu dobrovoljno isplaćuje naknadu štete. pod uslovom da se sredstva depozita ne koriste za plaćanje zakupnine. 413-0001823/2005-04 od 5. Međutim.2007. ne smatra se predmetom oporezivanja PDV.garancije koju je zakupodavac primio od firme „C.na novčani iznos ugovorne kazne koji primalac dobara potražuje od isporučioca dobara na osnovu ugovora kojim je. Osnovica za obračun PDV kod prometa dobara i usluga za koji je ugovorena valutna klauzula. u ovom slučaju ne radi o naknadi za promet dobara ili usluga koji je predmet oporezivanja PDV. dužan da na ovaj iznos obračuna i plati PDV. ugovori vrednost prometa dobara. a plaćanje te vrednosti se vrši u domaćoj valuti . br. odnosno usluga. obračunavanje vrednosti u dinarima vrši se primenom srednjeg kursa centralne banke koji važi na dan nastanka poreske obaveze. Bez obzira da li je garancija ugovorena kao obezbeđenje izvršenja ugovora (npr. s obzirom da se.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija.depozita. „S obzirom da preuzimanje depozita . s obzirom da se tako ostvareni prihod ne smatra delom naknade za promet dobara. kazneni penali) ne smatra se naknadom (ili delom naknade) za promet dobara ili usluga.. pa se ovaj iznos ne uračunava u ukupan promet dobara i usluga. već se radi o prihodu ostvarenom po osnovu zaštite određenog potraživanja valutnom klauzulom. Zakona. Zakonasmatra da je izvršen u Republici Srbiji. 413-001029/2006-04 od 17. ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV. br. Kursne razlike (i kursne razlike kod menjačkih poslova) ne ulaze u ukupan promet obveznika. Takođe. Ako se kurs strane valute na dan ugovaranja razlikuje od kursa strane valute na dan plaćanja. u skladu sa ugovorom o zakupu. iako je ovaj obveznik. odnosno da zakupoprimac plaća zakupninu u skladu sa ugovorom i pod uslovom da se sredstva depozita. u stranoj valuti.2007. s obzirom da ovaj iznos ne predstavlja naknadu za promet dobara i usluga koji je on izvršio.. Prihod nastao po osnovu ugovorene valutne klauzule ne ulazi u ukupan promet obveznika Naime. a za koji se u skladu sa odredbama čl.11.8. ne uračunava se u ukupan promet tog obveznika.dinarima. i 12. kao poreski dužnik. godine)..” (iz Mišljenja Ministarstva finansija. iako 25 .isporučilac dobara. br.primalac dobara ima pravo na ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja u isporuci dobara od strane prodavca . 10-11 Iznos naknade koju obveznik pdv plaća za promet dobara i usluga koji mu izvrši strano lice. odnosno usluga. vraćaju zakupoprimcu. bez obaveze primaoca novčanih sredstava da izvrši protivčinidbu davaocu (promet dobara i usluga). izmena poreske osnovice ne vrši se ni u slučaju ostvarenog rashoda po osnovu ugovorene valutne klauzule. umanji osnovicu za obračun PDV za promet tih dobara. kod zakupa) ili je obezbeđenje za eventualnu štetu koja može da nastane zbog izvršenja nekog ugovora ili preduzimanja neke radnje od strane garanta. Iznos ugovorne kazne (tzv. s obzirom da ovi prihodi ne predstavljaju naknadu za promet dobara i usluga. ako primalac depozita aktivira depozit radi naplate naknade za promet dobara i usluga zbog neizvršenja osnovnog ugovora (npr. po osnovu plaćanja ugovorne kazne primaocu dobara zbog kašnjenja u isporuci. na taj iznos se obračunava i plaća PDV (po osnovu prometa dobara ili usluga). prihod koji se ostvari po tom osnovu ne dovodi do obaveze izmene poreske osnovice u smislu odredaba člana 21. Pri tome. nema ni obaveze obračunavanja PDV u ovom slučaju. 413-001352/2007-04 od 3. godine). iznos garancije (depozita) ne predstavlja naknadu za promet dobara i usluga. utvrđuje se u skladu sa članom 22. u konkretnom slučaju depozita za eventualno načinjenu štetu po osnovu ugovora o održavanju manifestacija.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija. „Primanje novčanih sredstava . 482-01-62/200704 od 27. ne uračunava se u ukupan promet obveznika. Zakona).POREZ NA DODATU VREDNOST III Naknada štete.11. godine).

Zakona. tačka 1) Zakona.III POREZ NA DODATU VREDNOST po osnovu primanja naknade ili dela naknade pre izvršenog prometa dobara i usluga nastaje poreska obaveza. postupak zamene dobara u garantnom roku. godine). u poreskoj prijavi (Obrazac PPPDV).. uz odbitak PDV koji je sadržan u toj razlici. uređeno je podzakonskim aktima. stav 4. Zakona predviđeno je da se prometom dobara i usluga u smislu Zakona ne smatra: • prenos celokupne ili dela imovine. Zakona. Određivanje ukupnog prometa lica koja se bave prometom polovnih dobara. na polju 003 iskazuje celokupan iznos naknade za promet predmetnih dobara. U skladu sa odredbom stava 2. PDV obračunava i plaća na razliku između prodajne i nabavne cene dobra. stav 1.u ukupan prometa dobara i usluga za određivanje poreskog perioda obveznika PDV ne uračunavaju se primljena avansna sredstva. ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Naime. Međutim. nih troškova koje turistička agencija plaća za prethodne turističke usluge. a naknada za ovaj promet ne iskazuje se u poreskoj prijavi i ne uračunava u ukupan promet. 10-11 Određivanje ukupnog prometa turističke agencije Prema odredbi člana 35. ovog člana primenjuje se ako kod nabavke dobara njihov isporučilac nije dugovao PDV ili je koristio oporezivanje razlike iz stava 1. 17. umetničkih dela. motocikala.2005. Naknada za promet dobara i usluga iz člana 6. na polju 003 iskazuje celokupan iznos naknade koju plaća putnik. • davanje poklona manje vrednosti. 413-002541/2005-04 od 12. umetničkih dela. Zakona. • iznos ukupnog prometa ne odgovara iznosu ukupnog prihoda obveznika. prodaja aranžmana za druga lica ili posredovanje kod pružanja ugostiteljskih usluga. istog člana Zakona. kao npr.12. kolekcionarskih dobara i antikviteta. u tom slučaju se osnovica za promet ovih usluga utvrđuje prema opštim pravilima (čl.. umetničkih dela. osnovica iz stava 1. kao i šta se smatra uobičajenim količinama poslovnih uzoraka i poklonom manje vrednosti iz stava 1. posrednička provizija) uračunava se u ukupan promet turističke agencije. Ako turistička agencija vrši i promet drugih usluga (pored jedinstvenih turističkih usluga u smislu člana 35. Zakona. ili kao ulog. ovog člana. • besplatno davanje poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama za tu namenu kupcima ili budućim kupcima. uz odbitak PDV koji je sadržan u toj razlici. Zakona). Ovaj promet nije predmet oporezivanja PDV. i celokupan iznos naknade koju plaća putnik uračunava se u ukupan promet dobara i usluga turističke agencije. • iznos ukupnog prometa ne odgovara iznosu ukupnog prometa evidentiranog preko poslovnog računa obveznika. tač. Način utvrđivanja ukupnog prometa dobara i usluga Prilikom utvrđivanja ukupnog prometa dobara i usluga treba imati u vidu sledeće činjenice: • podatak o iznosu ukupnog prometa ne obezbeđuje se u knjigovodstvenim evidencijama obveznika. Međutim. kolekcionarskih dobara i antikviteta Prema odredbi člana 36. „. nezavisno od toga što je obveznik PDV. Ovi iznosi ne mogu se uračunavati u ukupan promet jer promet nije ni izvršen.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija. • zamena dobara u garantnom roku. sa ili bez naknade. ako se daju povremeno različitim licima. Šta se smatra prenosom celokupne ili dela imovine iz člana 6. slično kao i kod turističkih agencija. utvrđuju osnovicu kao razliku između prodajne i nabavne cene dobra. stav 1. iako turistička agencija obračunava PDV na razliku između ukupne naknade koju plaća putnik i stvar- 26 . br. vazduhoplova za koje pri nabavci obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno. iako obveznik koji vrši promet polovnih dobara. a naknada za promet ovih usluga (npr. i 18. Zakona. ne uračunava se u ukupan promet obveznika. Zakona). odredbama člana 6. 3) i 4) člana 6. i celokupan iznos naknade za promet predmetnih dobara uračunava se u ukupan promet ovih obveznika. obveznici koji se bave prometom polovnih dobara. uključujući polovna motorna vozila. • promet putničkih automobila. dužan da po osnovu primljenih avansnih sredstava za oporezivi promet dobara i usluga obračuna i plati PDV u skladu sa Zakonom. plovnih objekata. u skladu sa odredbom člana 16. odnosno obaveza obračunavanja i plaćanja PDV (kod oporezivog prometa) na taj iznos. u poreskoj prijavi (Obrazac PPPDV). kolekcionarskih dobara i antikviteta. osnovica jedinstvene turističke usluge koju pruža turistička agencija je iznos koji predstavlja razliku između ukupne naknade koju plaća putnik i stvarnih troškova koje turistička agencija plaća za prethodne turističke usluge.

u sistemu oporezivanja potrošnje porezom na dodatu vrednost u Republici Srbiji postoje dva poreska perioda za Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. OBRAČUNAVA I PLAĆA PDV rema odredbi člana 48.000. istog člana Zakona). Za koji će poreski period obveznik PDV podnositi poresku prijavu. radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV. 86/2004 . a pod određenim uslovima i volja samog obveznika PDV. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. • PORESKI PERIOD ZA KOJI SE PODNOSI PORESKA PRIJAVA. za tekuću i narednu kalendarsku godinu (lice koje je u skladu sa odredbom člana 38. da je obveznik dužan da. Zakona propisano je.000. 84/2004. glasnik RS”. Preporuka obveznicima je da u svojoj evidenciji (npr. da je za obveznike koji prvi put započnu obavljanje delatnosti u tekućoj kalendarskoj godini. sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV („Sl. već šta sve evidencija mora da sadrži (što ne znači da ne može da sadrži i druge podatke).. vodi evidenciju koja obezbeđuje vršenje kontrole. vodi evidenciju o prometu dobara i usluga na način koji omogućava kontrolu obračunavanja i plaćanja PDV u svakom poreskom periodu. Odredbom člana 46. zavisi pre svega od iznosa ukupnog prometa dobara i usluga tog obveznika (ostvarenog u prethodnih 12 meseci ili procenjenog za narednih 12 meseci). stav 2. Oblik (forma) vođenja evidencije nije propisan Zakonom i Pravilnikom o evidenciji. obračunavati i plaćati PDV. radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV. P koji obveznici PDV podnose poresku prijavu. obračunavaju i plaćaju PDV. stav 1. naknada za promet opreme i objekata za vršenje delatnosti) i obrnuto (npr. a odredbom člana 2. da je obveznik dužan da. stav 1. br.000 dinara ili procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet manji od 20.000 dinara ili procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 20. Zakona propisano je. br.000.POREZ NA DODATU VREDNOST III • podatak o iznosu ukupnog prometa ne iskazuje se u poreskoj prijavi poreza na dodatu vrednost i ne odgovara iznosu koji se iskazuje u polju 005 Obrascu PPPDV. u knjizi izlaznih računa) obezbede podatke o ukupnom prometu dobara i usluga (da predvide rubrike u kojima će obezbediti navedene podatke). Odredbom člana 48. a s obzirom da se neki iznosi koji se iskazuju u Obrascu PPPDV ne uzimaju u ukupan promet (npr.000. predaje poreska prijava i plaća PDV je : • kalendarski mesec za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 20. za tekuću i narednu kalendarsku godinu poreski period kalendarski mesec.000 dinara. To su kalendarski mesec i kalendarsko tromesečje. stav 1. Pored toga. 107/2004 i 67/2005 . Poreski period .000.Kalendarski mesec Kalendarski mesec je poreski period za obveznika PDV: • koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 20. stav 6.000 dinara ili procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 20. Pravilnika o obliku. na određivanje poreskog perioda utiče i činjenica da li je obveznik tek otpočeo da obavlja delatnost.dalje: Zakon). poreski period za koji se obračunava PDV.000 dinara.ispr. • kalendarsko tromesečje za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od 20. osnovica za obračun PDV za promet dobara i usluga bez naknade). 61/2005 i 61/2007 . glasnik RS”.000 dinara (stav 2. • koji je prvi put započeo obavljanje delatnosti u tekućoj kalendarskoj godini. Zakona podnelo evidencionu prijavu prilikom otpočinjanja obavljanja delatnosti) i Poreski period zavisi od ostvarenog ukupnog prometa Kao što se može zaključiti iz navedenih zakonskih odredaba. 10-11 27 .dalje: Pravilnik o evidenciji).000.

tj. Sporna pitanja oko poreskog perioda iz neposredne primene Zakona • U neposrednoj primeni Zakona kao sporno se pojavilo pitanje za koji poreski period podnosi poresku prijavu. obračunavao i plaćao PDV. obračunava i plaća PDV..obveznika PDV koji je u momentu promene pravne forme obavljao delatnost. stav 6. Naime. godine: ".s obzirom da promena pravne forme ne dovodi do prestanka pravnog kontinuiteta privrednog subjekta .000. na osnovu zahteva podnetog u skladu sa odredbom člana 48.. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.000 dinara. ovog člana koji u kalendarskom tromesečju ostvari ukupan promet veći od 20.10.Kalendarsko tromesečje Kalendarsko tromesečje je poreski period za sve ostale obveznike PDV.000. Prema tome. stav 1.privrednog društva nastalog promenom pravne forme preduzetnika..000 dinara dužan da.. godine. stav 4. da je obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 4.10. za obveznika iz stava 2. poreski period za koji obveznik PDV . kao pravni prethodnik tog privrednog društva.privredno društvo koje je nastalo promenom pravne forme preduzetnika (takođe obveznika PDV) u pravnu formu privrednog društva. podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu.000. obveznik PDV koji je na dan 8.000. Zakona. S obzirom da u slučaju promene pravne forme ne dolazi do prekida kontinuiteta između obveznika PDV .2010. godine: Iz Mišljenja Ministarstva finansija br. Zakona. podnese evidencionu nadležnom poreskom organu.preduzetnika i obveznika PDV .privredno društvo nastalo promenom pravne forme preduzetnika podnosi poreske prijave. Ovakav stav je zauzelo i Ministarstvo finansija u mišljenju broj 413-00-2446/201004 od 26. do 10.08. poreski period je kalendarski mesec počev od meseca po isteku kalendarskog tromesečja. već je u toku obavljanja delatnosti nastupio uslov za primenu inperativne zakonske norme člana 38. Iz tog razloga se ne može primeniti odredba člana 48.III POREZ NA DODATU VREDNOST • kojem je odobrena promena poreskog perioda u kalendarski mesec. odnosno poreski period za koji obveznik PDV . je poreski period za koji je obveznik PDV . Ovaj obveznik PDV nije tek otpočeo sa obavljanjem delatnosti.08. 10-11 Iz Mišljenja Ministarstva finansija br. stav 1. stav 2.000 dinara. obračunava i plaća PDV obveznik koji je dužan da podnese evidencionu prijavu u skladu sa odredbama člana 38. Zakona prema kojoj je za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od 20.000 dinara. najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave.obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 4. Zakona prema kojoj je za obveznika koji prvi put započne obavljanje delatnosti u tekućoj kalendarskoj godini. već se primenjuje odredba člana 48. obračunava i plaća PDV Saglasno odredbi člana 48. stav 1. odredbom člana 38.preduzetnika.privredno društvo koje je nastalo promenom pravne forme preduzetnika (takođe obveznika PDV) u pravnu formu privrednog društva. prema kojoj je obveznik dužan da podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu. dužan je da do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave. s obzirom da se radi o obvezniku PDV za kojeg je poreski period kalendarsko tromesečje. godine ostvario ukupan promet dobara i usluga u iznosu od 4. a koji je u prethodnih 12 meseci ostvari ukupan promet veći od 20.000 dinara. odnosno da se evidentira u sistem PDV. stav 3. dužan je da podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave za poreski period tog poreskog obveznika.2010: ".000.000. Zakona propisano je.000 dinara. poreski period kalendarsko tromesečje. poreski period menja u kalendarski mesec po sili Zakona. Zakona. • Drugo sporno pitanje koje se pojavilo u primeni odredaba Zakona koje uređuju poreski period odnosi se na određivanje poreskog perioda za koji obveznik PDV . obračunava i plaća PDV tromesečno. 413-00-1713/2008-04 od 10. Iz navedene zakonske odredbeizvode se sledeći zaključci: • da se obvezniku PDV koji podnosi poreske prijave. ne dolazi ni do promene poreskog perioda. predaje poresku prijavu i plaća PDV.preduzetnik. Zakona. za tekuću i narednu kalendarsku godinu poreski period kalendarski mesec. avgusta 2008. obračunava i plaća PDV je poreski period njegovog pravnog prethodnika .000 do 20.000." Promena poreskog perioda za koji obveznik PDV podnosi poresku prijavu. i • da ovaj obveznik podnosi poreske prijave.000. 413-00-2446/2010-04 od 26.2008.” 28 . obračunava i plaća PDV mesečno počev od meseca po isteku kalendarskog tormesečja u kojem je ostvario ukupan promet preko 20.2008. obračunava PDV. Poreski period .000 dinara. a u konkretnom slučaju.

a nakon toga poreske prijave podnosi. stav 4. 43/2003. br. januara tekuće kalendarske godine. je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik. može da podnese nadležnom poreskom organu zahtev za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec. aprila tekuće godine. u smislu Zakona o PDV. 10. Prvu periodičnu poresku prijavu ovaj obveznik je dužan da podnese do 10. • PORESKI ASPEKT DAVANJA BEZ NAKNADE POSLOVNIH UZORAKA I POKLONA MANJE VREDNOSTI oreski obveznici za potrebe reklame. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. br. 80/2002 .dalje: Zakon o PDV). br.dr. 29 . juna itd). 84/2004 i 18/2010 . najkasnije do 15. što znači da nakon isteka tog perioda obveznik PDV može da promeni poreski period u kalendarsko tromesečje (ako u međuvremenu nije ostvario ukupan promet u prethodnih 12 meseci preko 20. Zakona. Zakona o PDV propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu.dalje: Zakon o porezima na imovinu) PRIMENA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Odredbom člana 3. Relevantna zakonska regulativa. • Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika. br. glasnik RS”. januara tekuće godine (dakle samo na početku kalendarske godine) podnese zahtev nadležnom poreskom organu za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec. Propisano je takođe da ovako odobreni poreski period traje najmanje 12 meseci.000 dinara. ustanovio je da je 14. 86/2004 .POREZ NA DODATU VREDNOST III Primer: Obveznik PDV koji podnosi poreske prijave. 84/2004. 26/2001. obračunava i plaća PDV tromesečno.000. očekujući buduću ekonomsku korist. Sva takva davanja mogu imati različiti poreski tretman kako sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. februara tekuće godine ostvario ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci veći od 20. 42/2002 . glasnik RS”. obračunava i plaća PDV tromesečno. 25/2001.000 dinara). 10-11 P • Zakon o porezima na imovinu („Sl. obveznik iz stava 2. list SRJ”.dalje: Zakon o porezu na dobit). zakon. „Sl. maja.dalje: Pravilnik o utvrđivanju prometa bez naknade). a u skladu sa odredbom člana 4. 80/2002 . ovog člana traje najmanje 12 meseci (stav 5. 61/2005 i 61/2007 . Prema odredbi člana 48. 80/2002. Zakon ne propisuje koje uslove nadležni poreski organ ceni prilikom odlučivanja o zahtevu obveznika PDV za promenu poreskog perioda. Odobreni poreski period iz stava 3. 80/2002. da do 15.000. • Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl.odluka SUS i „Sl. pa se zbog toga izvodi zaključak da je za promenu poreskog perioda u ovom slučaju dovoljno da obveznik PDV podnese zahtev u propisanom roku. ovog člana. glasnik RS”. obračunava i plaća PDV mesečno (do 10. Zakon je ostavio mogućnost obvezniku PDV koji podnosi poreske prijave. u okviru obavljanja delatnosti. Promet dobara. zakon. istog člana Zakona). 114/2004 . glasnik RS”. pružanjem usluga i svakim drugim prometom bez naknade i o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti („Sl. kao i uvoz dobara u Republiku. propagande i reprezentacije često izdvajaju značajna sredstva. 61/2007 i 5/2009 .ispr. tako sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica. 135/2004.. br. stav 1. Zakona. glasnik RS”. br.dr. koja uređuje poreski aspekt raznih davanja po ovom osnovu je: • Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl.

a to upravo ostavlja prostora poreskom organu da činjenice tumači u svakom pojedinačnom slučaju.000 RSD. Da se poklanjanje poslovnih uzoraka ne bi smatralo oporezivim prometom.2008. bez obzira da li je na tim dobrima utisnut logotip poreskog obveznika. zbog kojih se davanje poklona manje vrednosti smatra neoporezivim. odnosno poklonom manje vrednosti. 10-11 Poslovni uzorci U skladu sa odredbom člana 7. Međutim. mogao da dokaže da su zadovoljeni svi propisani uslovi. Ako obveznik PDV . Pravilnika o utvrđivanju prometa bez naknade poklonom manje vrednosti. a tačkom 4) ni davanje poklona manje vrednosti.testere. Ukoliko isti obveznik PDV poklanja parfem. ovaj promet već čini oporezivim. neophodno je jasno utvrditi šta se u smislu zakonske poreske regulative može smatrati poslovnim uzorkom. a koja su rezultat poslovanja poreskog obveznika ili koja su neposredno povezana sa obavljanjem njegove delatnosti. . Ovakav promet se ne smatra prometom u smislu Zakona o PDV (Mišljenje Ministarstva finansija br. moraju biti u obliku i pakovanju različitom od oblika i pakovanja tih dobara namenjenih prometu (stav 2. Ovaj promet uzoraka ne smatra se prometom i ne postoji obaveza obračunavanja PDV (Mišljenje Ministarstva finansija. postojanje eventualne pravne obaveze između obveznika PDV i lica kome se poklon manje vrednosti daje. te samim tim se na taj promet PDV ne obračunava. u slučaju eventualne kontrole od strane nadzornog organa. Pokloni manje vrednosti U skladu sa odredbom člana 8. Osim toga. stav 1. stav 1. Poslovnim partnerima smatraju se osobe sa kojima postoji poslovni odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti. u smislu člana 6 stav 1 tačka 4) Zakona. u smislu člana 6. Pravilnika). na taj promet PDV se obračunava i plaća. • Izdavačko društvo . postoji obaveza obračuna i uplate PDV.00-2245/2008-04 od 18. ponovo je potrebno posedovaPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Zakonskim i podzakonskim aktima nije propisana forma evidencije. što znači da se na ovaj promet PDV ne obračunava. poklanja dobra. koju bi obveznik PDV trebalo da vodi za ovakve potrebe. iz navedenih zakonskih odredbi proizilazi nedvosmislen zaključak da se davanje poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti ne smatra prometom u smislu Zakona o PDV. propisan i uslov da se pokloni daju različitim licima. tačka 3) Zakona. koje se bavi oporezivim prometom . a da za to ne postoji pravna obaveza. Dobra koja se daju kao poslovni uzorci moraju biti obeležena kao takva. da se ovaj promet ne bi smatrao prometom u smislu Zakona o PDV. u smislu ovog zakona. godine) . odnosno uslov davanja najviše jednog takvog poklona istom licu u poreskom periodu. smatra se dobro pojedinačne tržišne vrednosti manje od 2. odnosno cena koštanja). br. Pravilnika o utvrđivanju prometa bez naknade. Povremenim davanjem poklona smatra se davanje najviše jednog poklona istom licu u poreskom periodu. uobičajenom količinom poslovnih uzoraka. 413-00-206/2008-04 od 24. koja su identična onima koja su namenjena prometu. a da bi se utvrdila eventualna pravna obaveza. koje obveznik daje povremeno različitim licima (poslovnim partnerima. mogu smatrati neoporezivim.2008. godine) . koju čini nabavna cena. neophodno je da bude zadovoljen.da poslovni uzorci budu obeleženi kao takvi. čija je pojedinačna tržišna vrednost u trenutku poklanjanja manja od 2. bez PDV. predstavnicima poslovnog partnera i sl. ako se daju povremeno različitim licima. s obzirom da je kao jedan od uslova da se ovakva davanja poklona. na taj promet PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom (na osnovicu.).12.III POREZ NA DODATU VREDNOST Obaveza obračuna PDV na davanje poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti Odredbom člana 6. stav 1.10. tako što je na koricama tog izdanja napisano da se radi o besplatnom primerku. a poklanja uzorke parfema . koji je namenjen prometu.da budu u pakovanju. Ukoliko isti Obveznik PDV poklanja časopis koji je namenjen prometu. koje obveznik PDV smatra poslovnim partnerima ne smatra prometom u smislu Zakona o PDV. 30 . 41. a koji se daju licima. Međutim.Obveznik PDV . Ovo iz razloga da bi obveznik PDV. smatraju se dobra koja nisu namenjena prometu. a ako ne mogu biti obeležena kao poslovni uzorci.parfimerija prodaje parfeme u jednoj vrsti pakovanja. Dakle. člana 7. ne smatra besplatno davanje poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama za tu namenu kupcima ili budućim kupcima. tačka 3) Zakona o PDV propisano je da se prometom dobara i usluga. svojim kupcima parfema u svrhu prezentovanja koji su u drugačijem pakovanju od onih koji su namenjeni prometu. poklanja svojim pretplatnicima ili određenoj ciljanoj grupi potencijalnih korisnika časopis. koji je posebno obeležen. Iz navedenih zakonskih odredbi proizilazi zaključak da se davanje poklona. Primeri kada se poklanjanje poslovnih uzoraka ne smatra prometom u smislu Zakona o PDV: • Obveznik PDV . upućuje na zaključak da se o ovakvim davanjima poklona manje vrednosti mora voditi određena evidencija. koje je različito od onog koje je namenjeno prometu. makar jedan od sledeća dva uslova: .000 dinara.

da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. i 2. ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.da između njega i lica kome je poklon dat ne postoji pravna obaveza Ograničenje neoporezivih poklona manje vrednosti u odnosu na ukupan promet Odredbama člana 8. Zakona o PDV. Pravo na odbitak PDV pri nabavci poklona i poslovnih uzoraka Prema odredbi člana 28. a uz ispunjenje propisanih uslova. stav 1.obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga. Zakona. člana 4. . obveznik PDV. do 3. Zakona o PDV propisano je.25% ukupnog prometa obveznika u tom poreskom periodu. člana 28. prema odredbi člana 28. . Saglasno odredbi stava 4. uključujući i nabavku opreme. odnosno kojim se potvrđuje da je primalac ili uvoznik tako iskazani PDV platio prilikom uvoza. propagande i reprezentacije.koji je oporeziv PDV. Ukoliko bi vrednost datih poklona manje vrednosti u poreskom periodu bila veća od iznosa koji je jednak 0. Pravilnika o utvrđivanju prometa bez naknade propisan je i uslov da ukupna vrednost poklona manje vrednosti u poreskom periodu ne može biti veća od 0. koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu. odnosno primljene usluge. ima obavezu da poseduje dokaze na osnovu kojih se nesporno može utvrditi da: . pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza. . smatra se prometom dobara uz naknadu pod uslovom da se PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra ili njihove sastavne delove može odbiti u potpunosti ili srazmerno.000 dinara. smatra se promet dobara i usluga. stav 1. . i to: . ili 4. treba imati u vidu odredbe člana 4. Da bi se davanje poklona manje vrednosti smatralo neoporezivim. koja je manja od 2. u skladu sa zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara. Davanje više ovakvih poklona jednom istom licu u istom poreskom periodu. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV. stav 4. člana 28. koje će obveznik poklanjati svojim poslovnim partnerima ili raznim licima za koje proceni da postoji ekonomska opravdanost davanja poklona. odnosno da nije u istom poreskom periodu poklonio istom licu više od jednog ovakvog poklona. svako poklanjanje posle prvog čini oporezivim prometom. koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga: . osim prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti. Kada obveznik PDV poklanja dobra drugim licima. 1.za koji u skladu sa članom 24.da je poklone davao povremeno različitim licima. pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. na iznos. koje besplatno daje svojim kupcima ili potencijalnim kupcima u svrhu prezentacije i promocije svog osnovnog programa.POREZ NA DODATU VREDNOST III nje određene evidencije o licima koja su ovakve poklone primala od obveznika PDV. Odredbom stava 3.25% ukupnog prometa u tom poreskom periodu. na koji obveznik PDV ima obavezu da obračuna PDV. stav 2. kojim je propisano da se uzimanje dobara. ovog člana.koji je izvršen u inostranstvu. Kada su u pitanju pokloni veće vrednosti (koji ne ispunjavaju navedene uslove da se njihovo poklanjanje „ne smatra prometom” u smislu člana 6. koji se društvu mogu priznati kao rashod za svrhe utvrđivanja osnovice za obračun poreza na dobit. obveznik PDV ima pravo na odbitak PDV obračunatog i plaćenog pri uvozu poslovnih uzoraka .je poklon vrednosti. kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata. Zakona. postajaće obaveza obračuna PDV ukoliko je taj obveznik prilikom nabavke iskoristio pravo na odbitak prethodnih poreza. .PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara. PRIMENA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA Davanje poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti se sa stanovišta propisa kojima se uređuje oporezivanje dobiti društva. odnosno granična vrednost do kojeg ovakvi 31 . Ovaj limit. Zakona). 10-11 ri ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza. u kojem je iskazan prethodni porez. U skladu sa navedenim zakonskim odredbama. 1. Pod ukupnim prometom za navedenu svrhu. tretira kao trošak reklame. a prilikom donošenja odluke o korišćenju eventualnog prava na odbitak prethodnog poreza (kada to pravo postoji) prilikom nabavke dobara. odnosno svaki drugi promet dobara iz stava 4. Zakona o PDV. stav 5. Pravo na odbitak prethodnog poreza. Zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV. Ovo iz razloga što je zakonodavac limitirao iznos ovakvih rashoda. obveznik može da ostvaPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. tačka 3. bez PDV. koji prelazi navedenu graničnu vrednost obveznik PDV imao bi obavezu da obračuna PDV.

s obzirom da do prometa dobara nije ni došlo. 80/2002 . U tom istom poreskom periodu. stiče pravo na povraćaj PDV. raskinut je Predugovor. u službenim prostorijama prilikom prijema stranaka i dr.III POREZ NA DODATU VREDNOST troškovi mogu biti priznati u Poreskom bilansu regulisan je članom 15. Za iznos ovakvih troškova. primenjivao se Zakon o porezu na dobit preduzeća („Sl. Pod navedenim pretpostavkama.godine. je koristio pravo na odbitak PDV.5% od ukupnog prihoda obveznika Kao rashodi propagande u poreskom bilansu se priznaju samo pokloni i drugi rashodi koji služe promociji poslovanja poreskog obveznika (član 15. knjižili bi se na troškovima reprezentacije u slučaju kada je primalac poznat (pr. 10-11 . stav 6. 25/2001.5% ukupnog prihoda. koji su namenjeni određenim. za razliku od dobara i usluga učinjenih za reprezentaciju. glasnik RS” br.dr.Izdaci za reklamu i propagandu priznaju se kao rashod u iznosu do 5% od ukupnog prihoda obveznika . godinu . sa odredbom da se primljeni avans vrati u celosti. po kome se ovi rashodi priznaju uz određena ograničenja u odnosu na ukupne prihode društva: Priznavanje rashoda za reklamu. propagandu i reprezentaciju u poreskom bilansu za 2010. godini potpisan je i overen u sudu Predugovor o kupoprodaji poslovnog prostora.) priznali bi se poreskom obvezniku do iznosa koji čini 0. dok će se za 2010. a šta reprezentacijom zasniva se na pravilu da su dobra namenjena reklami i propagandi pod istim uslovima namenjeni većem broju nepoznatih lica. 43/2003. S obzirom da je poreski priznat rashod za reklamu i reprezentaciju znatno veći u odnosu na poreski priznat rashod po osnovu reprezentacije. davanje poslovnim partnerima).Izdaci za reprezentaciju priznaju se kao rashod u iznosu do 0. propagandu i reprezentaciju priznavali su se kao rashod u iznosu do 3% od ukupnog prihoda. veoma je važno utvrditi na kojim će rashodima poreski obveznici knjižiti troškove koji nastaju po osnovu davanja poklona manje i veće vrednosti. a za svrhe obračuna poreza na dobit.pravnim licem. zakon. • Olivera Došlić PITANJE I ODGOVOR Ispravka iznosa dugovanog PDV u slučaju raskida predugovora o prodaji poslovnog prostora na osnovu kojeg je izvršeno avansno plaćanje naknade ili dela naknade za predmetni promet Pitanje: • U poslovnoj 2009. Prilikom sastavljanja poreskog bilansa za godine do 2009. Po tom osnovu primljen je avans i izdat avansni račun po kome je u poreskom periodu kada je izvršena uplata (oktobar 2009. a da bi odluka o knjiženju bila ispravna neophodno je pre donošenja same odluke o ovakvim aktivnostima. poreski obveznik je dužan da uveća osnovicu za obračun poreza na dobit.Obveznik PDV koji je obračunao PDV po osnovu primljenog avansa. br. dok bi se izdaci za reklamu i propagandu (u njihovom ukupnom iznosu) priznali do iznosa koji čini 5% ukupnih prihoda obveznika.) obračunat i plaćen PDV. proceniti u kakve se svrhe vrši poklanjanje. U novembru 2010. izdaci za reprezentaciju (zajedno sa drugim troškovima reprezentacije kao što su na primer: konzumiranje jela i pića u ugostiteljskim objektima. U kom poreskom periodu privredno društvo . U skladu sa ovakvim pristupom troškovi po osnovu poklanjanja dobara koje poreski obveznik u toku poslovne godine ima. Zakona o porezu na dobit. 84/2004) i izdaci za reklamu. kupac. godinu primenjivati Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. 7 i 8). 80/2002. 18/2010). glasnik RS”. odnosno u kom poreskom periodu je moguće izvršiti ispravku dugovanog PDV u ovom slučaju? 32 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. koji eventualno prelazi navedenu graničnu vrednost. Najjednostavniji način za utvrđivanje šta se smatra reklamom i propagandom. sa kupcem . dok bi obrnuto troškovi po osnovu poklanjanja dobara manje vrednosti u slučajevima kada njihovi primaoci nisu unapred određeni bili knjiženi na troškovima reklame i propagande (na primer: davanje poslovnih uzoraka novog proizvoda u svrhe promocije). poznatim licima.

odnosno prvi prenos prava raspolaganja. koji duguje po tom osnovu. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. stav 1. stav 1. istog člana Zakona. smatraju objekti u svim stepenima izgrađenosti koji kao takvi mogu biti predmet prenosa prava raspolaganja. 2) naplata ako je naknada ili deo naknade naplaćen pre prometa dobara i usluga. obveznik PDV koji. dužan je da po osnovu primljenog avansa obračuna i plati PDV. u slučaju raskida predugovora o prodaji poslovnog prostora i garaža. lice koje je izvršilo plaćanje avansnih sredstava i koristilo pravo na odbitak prethodnog poreza iskazanog u avansnom računu je dužno da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza u skladu odredbama člana 31. Izmena osnovice iz st. i 2. u smislu člana 4. odnosno u kojem je raskinut predugovor. a na osnovu tog predugovora je izvršeno plaćanje naknade ili dela naknade za predmetni promet (avans). 1) i 2) Zakona propisano je. izmenu iz stava 3. glasnik RS”. 105/2004. Odredbom člana 2. ispravi u skladu sa izmenom (odredba člana 21.dalje: Zakon). u smislu ovog zakona.smanji. ali samo ako lice koje je izvršilo plaćanje avansnih sredstava i koristilo pravo na odbitak prethodnog poreza iskazanog u avansnom računu izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza u skladu sa odredbama člana 31. br. Napominjemo. 61/2005 i 61/2007 . Ako je isporuka dobara i usluga izvršena obvezniku koji nema pravo na odbitak prethodnog poreza. Prometom dobara. Saglasno odredbi člana 4. nije došlo do predaje predmetnog poslovnog prostora i garaža kupcu. istog člana Pravilnika propisano je. Ako se izmeni osnovica za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV. Odredbama člana 16. čiji je promet predmet oporezivanja PDV za koji postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV. Saglasno navedenom. 10-11 33 . predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu. 105/2004 . Zakona). u poreskom periodu u kojem je raskinut predugovor. da se novoizgrađenim građevinskim objektima. Prema tome. u konkretnom slučaju. u smislu ovog zakona. ovog člana postoji i ako obveznik naplati naknadu ili deo naknade pre nego što je izvršen promet dobara i usluga (avansno plaćanje).5. u konkretnom slučaju. tač. poslovni prostor.ispr. godine. smatra se i prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata (stav 3. Zakona). a čija je izgradnja započeta od 1. odnosno. Zakona. s tim što se u konačnom računu odbijaju avansna plaćanja u kojima je sadržan PDV. Zakona. stav 3. U skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama. obveznik koji je izvršio promet dobara i usluga može da izmeni iznos PDV samo ako obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga ispravi odbitak prethodnog poreza i ako o tome pismeno obavesti isporučioca dobara i usluga. 140/2004 i 67/2005). 1 . Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl.. obveznik PDV . poslovni prostor. Prema stavu 3. naplati naknadu ili deo naknade pre nego što izvrši promet ovih dobara. obveznik PDV vrši izmenu poreske osnovice i iznosa dugovanog PDV u poreskom periodu u kojem lice koje je izvršilo plaćanje avansnih sredstava izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza. Ako lice koje je izvršilo plaćanje avansnih sredstava i koristilo pravo na odbitak prethodnog poreza iskazanog u avansnom računu ne izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza u skladu sa odredbama člana 31. 1. obveznik koji je isporučio dobra ili usluge dužan je da iznos PDV. br. 84/2004. br. st. je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik. tačka 7) Zakona. Zakona i odredbama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl. Zakona u poreskom periodu u kojem je raskinut predugovor. koji vrši obveznik PDV. člana 21. istog člana Zakona). • Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. pri čemu obaveza izdavanja računa iz stava 1. na osnovu predugovora o prodaji poslovnog prostora i garaža za čiji promet postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV.POREZ NA DODATU VREDNOST III Odgovor: Prema odredbi člana 3. Zakona. 86/2004 . obveznik je dužan da izda račun ili drugi dokument koji služi kao račun (dalje: račun) za svaki promet dobara i usluga drugim obveznicima.prodavac vrši izmenu iznosa dugovanog PDV u skladu sa odredbama člana 21. pri čemu. u okviru obavljanja delatnosti. glasnik RS”.) smatraju delovi novoizgrađenih građevinskih objekata iz stava 1. koji se isporučuju kao posebna celina i za koje se ugovara posebna naknada. promet dobara. garaža i dr). PDV se obračunava i plaća po propisanoj poreskoj stopi. Prema odredbama člana 42. Odredbom stava 2. ovog člana. Pravilnika o utvrđivanju novoizgrađenih građevinskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata čiji je prvi prenos prava raspolaganja predmet oporezivanja PDV („Sl. kao i da izda račun u skladu sa odredbama člana 42. glasnik RS”. da poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji: 1) promet dobara i usluga. januara 2005.dalje: Pravilnik) propisano je. Zakona i o tome pismeno obavesti obveznika PDV . na prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenom građevinskom objektu ili ekonomski deljivoj celini u okviru tog objekta (stan. odnosno licu koje nije obveznik PDV. da se ekonomski deljivim celinama (stan. Izmenu poreske osnovice i iznosa dugovanog PDV obveznik PDV vrši u poreskom periodu u kojem je izmena nastupila. Zakona u poreskom periodu u kojem je nastupila izmena. ako se osnovica naknadno izmeni . ovog člana vrši se u poreskom periodu u kojem je nastupila izmena (odredba stava 7.prodavca (u konkretnom slučaju primaoca avansnih sredstva). garaža i dr. tačka 7) istog člana Zakona). ovog člana obveznik može da izvrši ako poseduje dokument o smanjenju naknade za izvršeni promet dobara i usluga tim licima (odredba stava 4. kao i uvoz dobara u Republiku.

uz ispunjenje ostalih zakonskih uslova. Zakona. prema odredbi člana 28.12. Privredno društvo o tome.000. U skladu sa navedenim zakonskim odredbama. sa kojim privredno društvo sarađuje duži niz godina . po službenoj dužnosti. o čemu izdaje potvrdu iz stava 1. 2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara. odbije kao prethodni porez. 1 .. stav 1. odnosno primljene usluge. Saglasno odredbi stava 4. stav 1.obveznik PDV izdao je račun koji je formalno ispravan i koji sadrži sve propisane elemente iz člana 42. Zakona. koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga: 1) koji je oporeziv PDV. inspektori Poreske uprave osporavaju pravo na odbitak ovog poreza.000 dinara. Prema odredbi člana 33. stav 2. a po sprovedenom postupku.III POREZ NA DODATU VREDNOST PITANJE I ODGOVOR Pravo na odbitak prethodnog poreza koji je iskazan u računu dobavljača koji je pre izdavanja računa brisan iz evidencije PDV obveznika Pitanje: • Dobavljač. sa obrazloženjem da je dobavljač brisan iz sistema PDV 31. u kojem je iskazan prethodni porez. ili se validnim informacijama smatraju one na internet stranici Poreske uprave? 2. ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici. odnosno ako pri otpočinjanju obavljanja delatnosti proceni da u narednih 12 meseci neće ostvariti ukupan promet veći od 2. i to: 1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga. Napominjemo. Zakona. a u skladu sa važećim propisima. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. obveznik PDV nema pravo da PDV koji je u računu ili nekom drugom dokumentu iskazalo lice koje nije obveznik PDV.000. Odredbom stava 3. U poreskom periodu (april 2010) u kome su ispunjeni svi uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza iz člana 28.000 dinara. Zakona. kako ne bi zbog tuđeg propusta snosilo posledice? • Da li za obveznike PDV. 84/2004. pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. registar evidentiranih obveznika PDV je javni registar u koji imaju mogućnost uvida sva zainteresovana lica (npr. izvršiće brisanje obveznika iz evidencije za PDV ako je obveznik ostvario ukupan promet u prethodnoj kalendarskoj godini u iznosu manjem od 2. u skladu sa odredbom člana 39. i 34 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.000. u postupku terenske kontrole. koji su brisani iz sistema PDV postoji obaveza da o promeni svog poreskog statusa obaveste svoje komitente pojedinačno.dalje Zakon). godine i da u aprilu 2010. brisano iz evidencije obveznika PDV. osim prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti (dalje: ukupan promet) u prethodnih 12 meseci nije veći od 4. odbije kao prethodni porez. lice koje je. 2) za koji u skladu sa članom 24. br. U novembru 2010. od strane dobavljača nije bilo obavešteno.ispr. Mali obveznik nema pravo iskazivanja PDV u računima ili drugim dokumentima. obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza. a koji je izdat u skladu sa Zakonom. odnosno kojim se potvrđuje da je primalac ili uvoznik tako iskazani PDV platio prilikom uvoza. 10-11 . godine (kada je privrednom društvu izdat račun sa iskazanim PDV) nije bio obveznik PDV. ne obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga. u poreskoj prijavi iskazan je PDV iz ovog računa kao prethodno plaćeni.3. obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat i iskazan u računu prethodnog učesnika u prometu. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV. istog člana Zakona propisano je.000 dinara (dalje: mali obveznik). da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz stava 1. stav 2. • Da li Poreska uprava ima pravo da ovaj PDV ospori i na koji način da privredno društvo zaštiti svoje poslovanje u ovakvim situacijama. nema zakonsku obavezu da o tome obaveštava svoje komitente i poslovne partnere. uključujući i nabavku opreme. istog člana Zakona). Međutim. s obzirom da predmetni račun nije izdat u skladu sa Zakonom jer lice koje nije obveznik PDV nema pravo iskazivanja PDV u računima i drugim dokumentima. nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju propisanu ovim zakonom (stav 2. Postojanje eventualne prekršajne ili krivične odgovornosti u svakom konkretnom slučaju ceni nadležni organ u propisanom postupku. 86/2004 . stav 2. Saglasno odredbi člana 39. • Odgovor: Prema odredbama člana 28. na internet stranici Poreske uprave). ovog člana. Međutim. u skladu sa ovim zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara. godine. kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata. glasnik RS”. istog člana Zakona.2009. Zakona. ovog člana. 3) koji je izvršen u inostranstvu. lice čiji ukupan promet dobara i usluga. 61/2005 i 61/2007 . Pravo na odbitak prethodnog poreza. nadležni poreski organ. pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza. koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV. Zakona.

predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu. PDV se obračunava i plaća po opštoj stopi PDV od 18%. uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga. Obveznici koji se bave prometom polovnih dobara.ispr. uključujući polovna motorna vozila. ako ovim zakonom nije drukčije određeno.dalje: Zakon). poreska osnovica (dalje: osnovica) kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu. plovnih objekata. u smislu ovog zakona. zato što je isto dobijeno na poklon (u okviru nagradne igre)? nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno. u koju nije uključen PDV. Zakona). je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik.. 86/2004 . od strane obveznika PDV kome je to vozilo pre prodaje bilo osnovno sredstvo i prilikom čije nabavke taj obveznik nije koristio pravo na odbitak prethodnog poreza. kolekcionarskih dobara i antikviteta. na promet polovnog teretnog motornog vozila (u konkretnom slučaju Citroen Berlingo) koji vrši obveznik PDV koji se ne bavi prometom polovnih motornih vozila. 10-11 35 . stav 1. Zakona. stav 1. 61/2005 i 61/2007 . utvrđuju osnovicu kao razliku između prodajne i nabavne cene dobra (dalje: oporezivanje razlike). ako ovim zakonom nije drukčije propisano. 84/2004. motocikala. u koju nije uključen PDV. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. u smislu ovog zakona. Zakona. u okviru obavljanja delatnosti. U skladu sa navedenim zakonskim odredbama. bez obzira da li je taj obveznik PDV imao (ili koristio) pravo na odbitak prethodnog poreza prilikom nabavke predmetnog vozila. kao i uvoz dobara u Republiku. umetničkih dela. ne smatra se promet putničkih automobila. stav 1. vazduhoplova za koje pri nabavci obveznik PDV Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. a u skladu sa odredbom člana 4. prometom dobara i usluga. glasnik RS”. Saglasno odredbi člana 6. uz odbitak PDV koji je sadržan u toj razlici (član 36. br. Prema odredbi člana 17. stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge. Promet dobara. • Odgovor: Prema odredbama člana 3.POREZ NA DODATU VREDNOST III PITANJE I ODGOVOR Poreski tretman prometa polovnog teretnog motornog vozila koji vrši obveznik PDV koji se ne bavi prometom polovnih motornih vozila Pitanje: • Kakav je poreski tretman prodaje polovnog teretnog vozila. stav 1. na osnovicu koju čini ukupan iznos naknade koju obveznik PDV prima ili treba da primi za ovaj promet. tačka 2) Zakona.

br. 10-11 36 . 18/2010) i to: 1. godinu. GODINE „Sl. JANUARA 2011. Zakona. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) . Sve usvojene izmene Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sl. odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja . januara 2011. br.dalje: Zakon). glasnik RS”. saglasno propisima o računovodstvu i reviziji i međunarodnim računovodstvenim standardima . glasnik RS”. br. 3. br. 5. A NA OSNOVU KOJIH ĆE SE VRŠITI OBRAČUN POREZA ZA 2010. i 5. godine. 25/2001. 80/2002. pored Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. 99 od 28. pod tačkom 4) Pravilnika precizirano je da se pod red. Prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2010. glasniku RS”. Pravilnika propisano je da poreski bilans na Obrascu PB 1. 2. i to: • U članu 1. objavljena su podzakonska akta koja su doneta u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća („Sl. 84/2004 i 18/2010 . odnosno 4. decembra 2010. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije. GODINU STUPILI SU NA SNAGU 4. 43/2003. glasnik RS”.obveznike poreza na dobit preduzeća. Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica. a Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. podnosi i stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika koja obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije i poslovne knjige vodi u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija (ogranak i drugi organizacioni delovi nerezidentnog obveznika).MRS. stav 1. 99/2010 . glasnik RS”. • U delu Obrasca PB 1 koji se odnosi na usklađivanje rashoda izvršena su usklađivanja sa nedavno izvršenim izmenama i dopunama zakona koji uređuje oporezivanje dobiti. Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica. odnosno gubici od prodaje imovine. br. i s tim u vezi unete odgovarajuće pozicije u ovom obrascu na kojima se iskazuju: .dalje: Pravilnik). U Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica O Pravilniku o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. 4. br. godine.IV POREZ NA DOBIT PRAVILNICI KOJI SU DONETI U SKLADU SA IZMENAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PREDUZEĆA. biće više reči u nekom od narednih brojeva.otpremnine i novčane naknade po osnovu prestanka radnog odnosa koje su obračunate u prethodnom poreskom periodu (u kome nisu bile priznate kao rashod). koji je propisan Pravilnikom. nastali prodajom. 4. a ovom prilikom ćemo samo napomenuti novine koje ovaj pravilnik sadrži u odnosu na Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe. • U članu 3. primenjivaće se i pomenuti pravilnici. stav 1. glasniku RS”.MSFI). 139/2004). odnosno drugim prenosom uz naknadu imovine navedene u članu 27. Obrasca PB 1 iskazuju kapitalni dobici i gubici iskazani u bilansu uspeha (na odgovarajućim računima na kojima se iskazuju dobici.

1. Zakona).dalje: Pravilnik) propisan je sadržaj (nove) poreske prijave koju podnosi stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika koja obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije i poslovne knjige vodi u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija (ogranak i drugi organizacioni delovi nerezidentnog obveznika). br. ne ulaze u osnovicu za oporezivanje. . ne ulazi u osnovicu za oporezivanje.iznos iskorišćenih dugoročnih rezervisanja (za izdate garancije i druga jemstva) koja nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu kada su izvršena. .ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja koje su bile priznate na teret rashoda. saglasno članu 25a Zakona. koji. utvrđuje se poreska osnovica kao zbir ostatka oporezive dobiti i ostatka kapitalnog dobitka. Zakona.rashodi nastali po osnovu obezvređenja imovine koji nisu bili priznati u poreskom periodu u kome su utvrđeni. vrši se: • Usaglašavanje sa odredbom člana 10. platila nerezidentna filijala matičnog pravnog lica. . biće detaljnije objašnjen u nekom od narednih tekstova koji će se odnositi na popunjavanje poreskog bilansa za 2010. u smislu da se amortizacija za stalna sredstva razvrstana u prvu grupu. u drugoj državi. glasnik RS”.porezi. ali je u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans ta imovina otuđena. postanu raspoloživa za korišćenje. Zakona. računskim putem se utvrđuje oporeziva dobit (ili gubitak). i to na Obrascu PDO . Obračun amortizacije započinje od dana kada stalna sredstva. kao i na korekciju rashoda po osnovu kamata primenom pravila o transfernim cenama. glasnik RS”. obveznik (koji je izgubio pravo na poreski podsticaj) unosi podatak o iznosu obračunatog poreza po osnovu gubitka prava na poreski podsticaj. dodate su nove pozicije na kojima se iskazuju: . takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja. odnosno MSFI. obračunava primenom proporcionalne metode za svako stečeno sredstvo posebno. odnosno upotrebljena. st. Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica Pravilnikom o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Sl. 10-11 poseban prilog. • U delu Obrasca PB 1 koji se odnosi na poresku osnovicu. u poreskom periodu u kome se vrši direktni otpis. 99/2010 . Zakona) i Obrasca PDN (koji podnose obveznici iz člana 1. nisu kumulativno ispunjeni uslovi iz člana 16. ali se priznaju u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans. i Obrazac PDO.Podaci o poreskoj osnovici i obračunatom porezu. srazmerno vremenu od kada je započet obračun amortizacije do kraja poreskog perioda. i 2. stečena u toku poreskog perioda. u kome su prečišćeni tekstovi Zakona i podzakonskih akata donetih u skladu sa Zakonom. odnosno nastalo je oštećenje te imovine usled više sile. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe U Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. . 1) do 3) Zakona. • U poslednjem delu Obrasca PB 1 iskazuju se kapitalni dobici i gubici utvrđeni na način propisan Zakonom. saglasno članu 22v Zakona. stav 1. saglasno propisima o računovodstvu i reviziji i MRS. pri čemu napominjemo da se u ovom delu Obrasca PB 1 unosi i prihod po osnovu dividendi i udela u dobiti ostvaren od drugog rezidentnog obveznika. pored Obrasca PDP (koji podnose obveznici poreza na dobit iz člana 1. S tim u vezi. saglasno članu 25.1 i druge Obrasce možete videti u prečišćenom tekstu Pravilnika. . Najznačajnija novine u Obrascu PDPsastoji se u tome što u Delu 9. a koje nisu bile plaćene u prethodnom poreskom periodu u kome je po tom osnovu u poslovnim knjigama obveznika bio iskazan rashod koji nije bio priznat u poreskom bilansu. doprinosi. stav 4.porez po odbitku na isplaćene kamate i autorske naknade.dalje: Pravilnik).8.konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za ogranke i druge organizacione delove nerezidentnih obveznika za period od ___ do ___ 201__. • U delu Obrasca PB 1 koji se odnosi na usklađivanje prihoda.POREZ NA DOBIT IV isplaćene u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans (u kome se priznaju). Obrazac PDP. Izmenjeni Obrazac PB .prihodi nastali po osnovu neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja koji. saglasno članu 53a Zakona o porezu na dobit pravnih lica. 37 . godinu. PDO i druge Obrasce možete videti u prilogu ovog izdanja. a u kome su iskorišćena. 116/2004 i 99/2010 . • U delu Obrasca PB 1 koji se odnosi na oporezivu dobit. koji je dostupan kroz Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. stav 3. • Deo Obrasca PB 1 koji se odnosi na korekciju rashoda po osnovu sprečavanja utanjene kapitalizacije. tač.Poreska prijava za akontaciono . a za koje. br. godine. na rednom broju 9. koji je. u kome su prečišćeni tekstovi Zakona i podzakonskih akata donetih u skladu sa Zakonom. odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. plaćene u poreskom periodu (u kome se i priznaju). .

br. odnosno otuđenja stalnih sredstava putem statusne promene. proizvoda i usluga. 99/2010). prestaje da se primenjuje. danom stupanja na snagu izmena i dopuna tog pravilnika. izvršeno je usaglašavanje sa izvršenim izmenama i dopunama Zakona. možete videti u prečišćenom tekstu Pravilnika. odnosno MSFI. koja se uključuju u vrednost stalnih sredstava u smislu povećanja vrednosti tih stalnih sredstava. a koji se (saglasno propisima o računovodstvu i reviziji) iskazuju na odgovarajućim računima grupe 67. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije („Sl. odgovara njihovoj nabavnoj vrednosti umanjenoj za pripadajući iznos poreske amortizacije svakog otuđenog sredstva. uključuju i prihodi ostvareni prodajom imovine. a koji je činio sastavni deo Pravilnika o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije („Sl. koja su stečena putem statusne promene. oporezivu dobit utvrđuju na Obrascu PB 1 (kao obveznici iz člana 1.1 i druge Obrasce možete videti u prečišćenom tekstu Pravilnika. 99/2010).1 sastavni je deo Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. imajući u vidu da je navedenim izmenama i dopunama Zakona propisano da nerezidentni obveznik koji obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije poslovanjem preko stalne poslovne jedinice koja vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija (ogranak i drugi organizacioni delovi koji obavljaju delatnost). tog obrasca. glasnik RS”. koji je u prilogu ovog izdanja. • Preciziranje načina utvrđivanja salda grupe stalnih sredstava u slučaju sticanja. nabavna vrednost u tekućem poreskom periodu je neotpisana vrednost tih sredstava kod obveznika koji ih prenosi putem statusne promene. stav 1. 38/2001 i 19/2007). koji glasi: Član 4a „Za stalna sredstva razvrstana u I grupu koja su stečena putem statusne promene. a poreski bilans podnose na Obrascu PBN 1. Obrazac PBPJ 1 (u kome se utvrđivala dobit ogranka nerezidentnog pravnog lica). druga pravna lica i preduzetnike. Zakona). br. br. • Preciziranje u smislu da vrednost otuđenih stalnih sredstava (za koju se umanjuje saldo grupe od II do V). izvršena u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS. utvrđena na način da se nabavna vrednost tih sredstava umanjuje za pripadajući iznos poreske amortizacije svakog prenetog sredstva.IV POREZ NA DOBIT • Preciziranje da se prilikom utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe priznaju naknadna ulaganja na stalnim sredstvima (nezavisno od toga u koju su amortizacionu grupu svrstana). zeća („Sl. Za stalna sredstva razvrstana u grupe od II do V. zadruge. Za stalna sredstva razvrstana u grupe od II do V koja se u poreskom periodu prenose putem statusne promene. Naime.obveznike poreza na dobit predu- 38 . koji se iskazuju pod rednim brojem 1. • Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. glasnik RS”. koji je dostupan kroz poseban prilog. kao dobici od prodaje imovine.” Obrazac OA koji je sastavni deo ovog Pravilnika. br. obveznik utvrđuje početni saldo grupe tako što iz salda grupe utvrđenog na kraju prethodnog poreskog perioda isključuje sredstva preneta putem statusne promene i to po nabavnoj vrednosti tih sredstava umanjenoj za pripadajući iznos poreske amortizacije tih sredstava. precizirano je da se u prihode od prodaje robe. glasnik RS”. Obrazac PB . pa se. nabavna vrednost u tekućem poreskom periodu je neotpisana vrednost tih sredstava na dan statusne promene kod obveznika koji ih prenosi putem statusne promene. 99/2010). Izmenjeni Obrazac PBN . s tim u vezi dodaje novi član 4a. 10-11 Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) . S tim u vezi.obveznike poreza na dobit preduzeća Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) . izvršene su izmene u delu koji se odnosi na obveznike koji primenjuju kontni okvir za privredna društva. glasnik RS”. utvrđena na način da se pojedinačna vrednost tih sredstava umanjuje za pripadajući iznos poreske amortizacije koji se odnosi na svako sredstvo posebno.

rešenje). odnosno vrši se pojedinačna amortizacije. 77/2010 dalje MRS 40). 84/2004 i 18/2010 . primenjuje se degresivni metod trošenja osnovnih sredstava. 77/2010 . a one se sastoje u sledećem: • Po računovodstvenim propisima iznos obračunate amortizacija predstavlja realno trošenje nematerijalnih ulaganja. donosi u skladu sa navedenim MRS i MSFI. zakon. • Međunarodni računovodstveni standard . postrojenja i oprema („Sl. (izuzev nekretnina) i po poreskim i po računovodstvenim propisima. odnosno likvidacije. 80/2002 . RAČUNOVODSTVENA AMORTIZACIJA Računovodstvena amortizacija se vrši: • kao konačni obračun amortizacije na kraju poslovne godine. a to znači da se osnovno sredstvo više troši u početnom periodu korišćenja kada ostvaruje i najviše ekonomske koristi. 77/2010 dalje: MRS 38). Obračun računovodstvene amortizacije propisan je: • Zakonom o računovodstvu i reviziji („Sl. opreme. GODINU A mortizacija imovine (osnovnih sredstava.. podela i odvajanje) i prodaje pravnog lica. • u slučajevima statusne promene (spajanje. br. 116/2004 . glasnik RS”. br. 111/2009).dalje MRS 41). dok kod primene poreskih propisa taj obračun se vrši po grupama. glasnik RS”. primenjuje se Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. 46/2006. dok po poreskim propisima za obračun amortizacije osnovnih sredstava. br. Degresivna metoda obračuna amortizacije tokom korišćenja osnovnog sredstva neravnomerno opterećuje rashode perioda. a da se sa protokom vremena smanjuju ekonomski efekti korišćenja osnovnog sredstva. • prilikom otvaranja i okončanja postupka stečaja. u celosti se iskazuje kao rashod perioda za koji je obračunata. glasnik RS”. glasnik RS”. glasnik RS”. br. Amortizacija koja se obračunava na način propisan navedenim propisima.dr. br. Postoje značajne razlike u načinu obračuna računovodstvene i poreske amortizacije.MRS 38 Nematerijalna imovina („Sl. br.) predstavlja rashod perioda za koji je obračunata. • Međunarodni računovodstveni standard . 43/2003. tako i kada se primeni isti metod i ista stopa amortizacije.dalje: pravno lice.MRS 41 Poljoprivreda („Sl. br. Postoje dva potpuno odvojena načina. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. • po računovodstvenim propisima obračun amortizacije se vrši za svako osnovno sredstvo posebno. vrši se obračun amortizacije.. glasnik RS”. 80/2002. glasnik RS”. Na obračun amortizacije koja se priznaje kao rashod perioda za potrebe izračunavanja poreza na dobit pravnih lica (poreska amortizacija). odnosno obračun amortizacije se vrši za grupu osnovnih sredstava i sve dok postoji grupa osnovnih sredstava.dalje: MRS 16). dobija se različiti iznos amortizacije. izuzev nekretnina. 10-11 39 .MRS 40 Investicione nekretnine („Sl.dalje: Zakon o porezu na dobit) i Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. 77/2010 . glasnik RS”. nezavisno od veličine grupe.dalje: Pravilnik o poreskoj amortizaciji). nekretnina.MRS 16 Nekretnine. • Međunarodni računovodstveni standard . za razliku od proporcionalnog metoda koji se najviše koristi po računovodstvenim propisima i koji ravnomerno opterećuje rashode perioda tokom korišćenja konkretnog osnovnog sredstva. nematerijalnih ulaganja. • Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja („Sl. 25/2001. • Međunarodni računovodstveni standard . 133/2003 .POREZ NA DOBIT IV OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE I PORESKE AMORTIZACIJE ZA 2010. kao i • računovodstvenim politikama koje pravno lice i preduzetnik . opreme i bioloških sredstava (dalje: osnovna sredstva) u procenjenom veku trajanja (proporcionalni metod obračuna). br. odnosno vrše se dva obračuna amorizacije i to računovodstveni i poreski sistem obračuna. postrojenja.

glasnik RS”. Prema odredbama stava 55. Naime. i da se. To znači da se ulaganja u sredstvo čiji je vek trajanja kraći od godine dana. mogu se računovodstvenim politikama kategorisati kao osnovna sredstva. • korisni vek trajanja osnovnog sredstva. osim kamenoloma i drugo zemljište koje se koristi za eksploataciju. u poslovnim knjigama evidentiraju kao osnovna sredstva i da se za njih obračunava amortizacija.fer vrednost ili nabavna vrednost). Sredstva alata i inventara koja imaju vek trajanja duži od godinu dana i koja imaju beznačajnu vrednost. • investicione nekretnine (račun 024). 119/2008. pa saglasno odredbama MRS 38 . Imajući u vidu navedeno. druga pravna lica i preduzetnike („Sl. amortizacija treba da započne od dana stavljanja sredstava u upotrebu. a uzeta su u lizing. • osnovna sredstva u pripremi i avansi za osnovna sredstva. postoje osnovna sredstva za koja se ne obračunava amortizacija. Početak obračuna amortizacije Početak obračuna amortizacije je bitan element koji treba urediti računovodstvenim politika. • zemljište (račun 020). 10-11 40 . pod c) .IV POREZ NA DOBIT • za sredstva otuđena ili rashodovana u toku godine zaključno sa mesecom. • početak obračuna amortizacije (prilikom stavljanja u upotrebu ili danom nabavke). • amortizacija se ne obračunava za ona osnovna sredstva koja vremenom ne gube na vrednosti (spomenici kulture i istorijski spomenici. Za razvrstavanje osnovnih sredstava čiji je vek trajanja duži od godinu dana.MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja („Sl.dalje: MRS 1).Nematerijalna imovina. • stope amortizacije. osnovnim sredstvima koji podležu obračunu amortizacije smatraju se ulaganja u ta sredstva čiji je vek trajanja duži od godinu dana i čija je pojedinačna nabavna vrednost u vreme nabavke veća od prosečne mesečne bruto zarade po zaposlenom u Republici.obrtna imovina Međunarodni računovodstveni standard . Međutim. odnosno danom sa kojim je osnovno sredstvo otuđeno. podležu obavezi obračuna amortizacije. • osnovicu za amortizaciju (metod vrednovanja osnovnih sredstava . osnovna sredstva za koja se obračunava amortizacija iskazuju se na računim grupe: 01 . značajna stavka u bilansima. postoje takva ulaganja kojima vek trajanja nije ograničen. a to su: • kod nematerijalnih ulaganja. ukrasni predmeti od plemenitih metala i sl. tereni za deponiju i sl. MRS 16.). kao i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva. br. a moguće je rešenje da obračun amortizacije počinje od narednog meseca u odnosu na mesec u kojem je sredstvo stavljeno u upotrebu. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. s hodno tome.Nekretnine. amortizacija počinje da se obračunava kada je sredstvo raspoloživo za korišćenje i da funkcioniše na način kako to očekuje uprava preduzeća. Osnovna sredstva koja se vode na ovim računima. u ukupnom iznosu. neophodno je da se prilikom nabavke sredstva odmah primeni kriterijum iz poreskih propisa i da se prema njemu ta ulaganja opredeljuju kao osnovna sredstva ili kao sitan inventar. Za obračun amortizacije važno je da se prilikom nabavke sredstava za rad izvrši razvrstavanje da li će se to ulaganja u poslovnim knjigama voditi kao osnovno sredstvo ili kao obrtna sredstva (rezervni delovi. • goodwil (račun 012). degresivni ili funkcionalni) i • način preispitivanja korisnog veka trajanja osnovnog sredstva (nepromenljiv vek trajanja ili promena veka trajanja na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. kvalifikuje kao obrtno sredstvo i ono se ne evidentira u okviru računa 01 i 02. bez obzira na vrednost ulaganja. U skladu sa odredbama Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva. 77/2010 .Nematerijalna ulaganja i grupe 02 . glasnik RS”. oprema i biološka sredstva. važno je imati u vidu i poreske propise koji regulišu pitanje amortizacije. amortizacija za ta ulaganja se ne obračunava. alat i sitan inventar). Dakle. 114/2006. umetničke slike i skulpture. • šume i višegodišnji zasadi i osnovno stado (račun 021). 9/2009 i 4/2010). Razvrstavanje na osnovna i obrtna sredstva Prema odredbama stava 66.). ukoliko je računovodstvenim politikama utvrđeno da se investicione nekretnine iskazuju po fer vrednosti u skladu sa MRS 40 stav 27. To je naročito značajno kod pravnih lica kod kojih su alati. s obzirom da se ova osnovna sredstva ne troše. zadruge. postrojenja. br. odnosno rashodovano. • metod obračuna amortizacije koji će se primenjivati (proporcionalni. Sva pravna lica su u obavezi da aktom o računovodstvu i računovodstvenim politikama utvrde: • osnovna sredstva koja podležu obračunu amortizacije. imovina se kvalifikuje kao obrtna ako se očekuje da će biti realizovana u roku od dvanaest meseci od datuma nabavke. na kontima navedenih grupa računa. Obračun amortizacije vrše sva pravna lica koja vode poslovne knjige u skladu sa Zakonom računovodstvu i reviziji. po poreskim propisima. do 46.

Prema odredbama stava 43.000 dinara (preostala vrednost).000 . za svako osnovno sredstvo posebno. u godini u kojoj se vrši revalorizacija pre revalorizacije se obračuna amortizacija za tu godinu. Preostala vrednost se ne knjiži. • kada se osnovno sredstvo na bilo koji način otuđi (proda rashoduje i dr.600. ako je za merenje osnovnih sredstava primenjen model revalorizacije.000 dinara pravno lice evidentira na analitičkom računu 023 . Prilikom utvrđivanja osnovice za obračun amortizacije za autobus. • inicijalno procenjeni troškovi demontaže. ne uzima se u obzir prilikom utvrđivanja osnovice za obračun amortizacije.). normativna regulativa pravnog lica. već se na analitičkoj kartici osnovnog sredstva evidentira i uzima se u obzir prilikom utvrđivanja osnovice za obračuna amortizacije. U ovom slučaju osnovica za obračun amortizacije čini revalorizovana nabavna vrednost umanjena za revalorizovanu preostalu (rezidualnu) vrednost. S obzirom da se nabavna vrednost revalorizuje. Ako se ovo pitanje ne uredi računovodstvenim politikama. je osnovica na koju se primenjuje odgovarajuća stopa za obračun amortizacije i ona zavisi od modela po kome se osnovna sredstva iskazuju u poslovnim knjigama (nabavna vrednost ili revalorizovana vrednost). odnosno za taj iznos se umanjuje nabavna vrednost osnovnog sredstva. Nabavna vrednost osnovnog sredstva iskazuje se na osnovnom računu okviru grupe računa 01 i 02 i nju čini: • fakturna vrednost dobavljača uključujući i sve uvozne i druge dažbine. • troškovi pozajmljivanja. tako da osnovicu za obračun amortizacije čini nabavna vrednost. ako se ti troškovi mogu iskazati kao rezervisanje. • zavisni troškovi i svi drugi troškovi koji nastaju radi dovođenja sredstva u stanje neophodno za rad. saglasno odredbama MRS 16. Osnovica za obračun amortizacije. Za sredstva koja se revalorizuju.000 = 4. ako se očekuje da je sredstvo spremno za upotrebu i uprava donese takvu odluku. nabavna vrednost umanjena za preostalu (rezidualnu) vrednost. Samo u ova tri slučajeva prestaje obaveza obračuna amortizacije.000 dinara. uklanjanja i restauracije područja na kojem je sredstvo locirano. a revalorizovana vrednost je osnovica za obračun amortizacije za naredne periode.POREZ NA DOBIT IV Moguće je računovodstvenim politikama urediti da obračun amortizacije počinje i pre stavljanja u upotrebu osnovnog sredstva.000). obračun amortizacije se vrši pojedinačno. ako se osnovno sredstvo duže osposobljava za upotrebu. Osnovica za obračun amortizacije Za obračun amortizacije. Dakle. po pravilu.000 dinara umanjuje se za 400. procenjeni iznos koji bi preduzeće primilo danas ako bi otuđilo osnovno sredstvo. Iznos od 400. Kod nematerijalnih ulaganja. isključivo. jer je to. MRS 16. Ako je preostala vrednost beznačajna. • kada je sredstvo po MSFI 5 klasifikovano kao sredstvo namenjeno prodaji. pod pretpostavkom da će sredstvo na kraju svog korisnog veka biti u takvom stanju da se može dobiti neka tržišna vrednost za njega. postoji obaveza da se i dalje obračunava amortizacija. Za sredstva koja su privremeno stavljena van upotrebe.Postrojenja i oprema. se ne utvrđuje preostala (rezidualna) vrednost.000 (5. Korisni vek trajanja autobusa iznosi 5 godina. mogu se grupisati radi obračuna grupne amortizacije. Na ovaj način izbegava se iskazivanje značajnih dobitaka od prodaje osnovnih sredstava. u ovom slučaju. stavljanje sredstva u upotrebu znači da je ono sposobno za korišćenje i da može da služi obavljanju delatnosti pravnog lica. kada su u pitanju osnovna sredstva iste grupe koja imaju isti korisni vek trajanja i za koja istovremeno počinje obračun amortizacije.000 dinara.000. jedan od najvažnijih elemenata. Pravno 41 . Procenjena vrednost se utvrđuje na dan sticanja osnovnog sredstva i ne povećava se naknadno ako se sredstva u poslovnim knjigama vode po nabavnim cenama.600. nabavna vrednost od 5. u najvećem broju slučajeva.000. a sve do stavljanja u rad. Osnovica za obračun amortizacije je. U momentu nabavke takav autobus nakon pet godine može na tržištu da se proda za 400.000. Primer: Pravno lice koje se bavi prevozom putnika nabavilo je autobus čija nabavna vrednost iznosi 5. ukoliko pravno lice nema pravo da koristi preneti PDV kao odbitnu stavku.400. Preostala (rezidualna) vrednost predstavlja. smatra se da obračun amortizacije počinje od prvog narednog dana od dana stavljanja u upotrebu. Međutim. kao i PDV. 10-11 Stope za amortizaciju i korisni vek trajanja osnovnog sredstva Visina stope za obračun amortizacije i korisni vek trajanja osnovnog sredstva nisu nijednim propisom utvrđeni. Prestanak obračuna amortizacije Prestanak obračuna amortizacije nastaje: • kada je osnovno sredstvo u potpunosti otpisano. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Osnovica za obračun amortizacije može da bude i revalorizovana nabavna vrednost. odnosno na dan nabavke. automatski se revalorizuje i preostala vrednost. odnosno da daje pozitivne rezultate. iznosi 4.

000 dinara 400. pa je izvesno da će steći vlasništvo na tim sredstvom. korisni vek trajanja osnovnog sredstva utvrđuje se na osnovu: • očekivanog korišćenja osnovnog sredstva od strane pravnog lica.000 dinara 16. odnosno nema retroaktivnu primenu. To praktično znači. 3. 5. On se primenjuje na ona osnovna sredstva koje se tokom svog veka trajanja ravnomerno troše.00% amortizacije po ovom metodu jednaki iz godine u godinu. a stope za obračun amortizacije se izvode iz procenjenog korisnog veka trajanja osnovnog sredstva po formuli: Godišnja stopa amortizacije = 100 Korisni vek trajanja u godinama Prema odredbama stava 56. utvrđuje se na sledeći način: 1. godine preispituje se korisni vek trajanja kamiona i utvrđuje da preostali vek trajanja osnovnog sredstva iznosi 5 godina. Stopa po kojoj će se vršiti obračun amortizacije za 2010 godinu i naredne godine posle preispitivanja korisnog veka trajanja kamiona. ili veka trajanja osnovnog sredstva.). • zakonskog ograničenja korišćenja osnovnog sredstva (lizing i sl. MRS 16. Ako je osnovno sredstvo uzeto u lizing uz otkup. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11 42 . pa su iznosi obračunate Ako je. a izvodi se iz korisnog veka trajanja osnovnog sredstva: Godišnja stopa amortizacije = 100 Korisni vek trajanja u godinama Metodi obračuna amortizacije Metodi obračuna amortizacije su: • proporcionalni metod obračuna amortizacije. MRS 16. Nabavna vrednost kamiona iznosi 2. Procenjeni korisni vek trajanja u momentu stavljanja u upotrebu iznosi 5 godina. Saglasno odredbama MRS 8 . 2. • tehničke i tehnološke zastarelosti osnovnog sredstva. a time se koriguje i stopa amortizacije. Preispitivanje korisnog veka trajanja osnovnog sredstva je značajan postupak za realno utvrđivanje visine amortizacije i ravnomerno terećenje rashoda poslovanja tokom korišćenja osnovnog sredstva.000 dinara 1. • degresivni metod obračuna amortizacije. 4. umesto 4.000 dinara 5 godina 320.000.000. godišnja stopa za amortizaciju je 12.600. Prema MRS 8. korisni vek trajanja osnovnog sredstva osam godina. korisni vek trajanja osnovnog sredstva treba preispitati na kraju svake finansijske godine. promene računovodstvenih procena i greške.5% (100 : 8 = 12. Stopa amortizacije utvrđuje se računovodstvenom politkom. u najvećem broju slučajeva. na primer. 6. Primer: Pravno lice je nabavilo teretni kamion u 2008. neophodno je da se izvrši preispitivanje korisnog veka trajanja osnovnog sredstva.IV POREZ NA DOBIT lice procenjuje korisni vek trajanja osnovnog sredstva. godine. Prema odredbama stava 51. ako je vek trajanja tog sredstva kraći od roka lizinga. da preispitivanje korisnog veka trajanja osnovnog sredstva nema uticaja na prethodne periode. Nabavna vrednost kamiona iznosi Ispravka vrednosti Sadašnja vrednost (1. Stopa amortizacije iznosi 20% (100 : 5). godini i stavilo ga u upotrebu u januaru 2009. korigovanje korisnog veka trajanja osnovnog sredstva utiče samo na obračuna amortizacije za tekuću i naredne godine.000 dinara. • očekivanog fizičkog habaćenja i trošenja osnovnog sredstva. Preispitivanjem se može utvrditi da ranije korisni vek trajanja nije realno utvrđen i da se mora korigovati. • funkcionalni metod obračuna amortizacije Proporcionalni metod obračuna amortizacije je najrasprostranjeniji u praksi zbog svoje jednostavnosti i tačnosti. period očekivanog korišćenja predstavlja vek trajanja. Korisni vek trajanja osnovnog sredstva nabavljenog na osnovu ugovora o lizingu utvrđuje se na osnovu roka trajanja lizinga. Krajem 2010. jer ovaj postupak znači promenu računovodstvene politike.Računovodstvene politike. učinak promene računovodstvene procene može uticati samo na rezultat perioda u kojem je izvršena promena i na buduće perioda.2) Preostali korisni vek trajanja Buduća godišnja amortizacija (3 : 4) Nova amortizaciona stopa (5: 1) 2.5). Pre konačnog obračuna amortizacije za tekuću godinu. odnosno da je ukupni vek trajanja kamiona 6 godina.

000 0.000. Stopa amortizacije za 2010. S protokom vremena smanjuje se ekonomski efekat i korišćenje je smanjeno.000.POREZ NA DOBIT IV Godišnji iznos amortizacije = Osnovica x godišnja stopa amortizacije x broj meseci korišćenja Primer: Nabavljeno je putničko vozilo u junu 2010. Degresivni metod obračuna amortizacije primenjuje se kod onih osnovnih sredstava koja se u korisnom veku trajanja ne troše ravnomerno. godine i odmah stavljeno u upotrebu. 3 x kol.000. 2 x kol. bez obzira na vek trajanja od 7 godina. Drugim rečima.750.33 X 100 = 33% 1. god. = 500. odnosno kod onih osnovnih sredstava koja se u početnom veku trajanja više troše i ostvaruju najviše ekonomske koristi. Sličan je funkcionalnom obračunu abračuna amortizacije. Kod ove metode obračuna amortizacije. koji će omogućiti da se neotpisana vrednost u celini prenese na troškove u preostalom veku trajanja tog osnovnog sredstva.00 Knjiženje: 540 . u skladu sa MRS 8. Primer: Pretpostavimo da je nabavljena mašina za proizvodnju plastičnih kutija za kozmetiku čiji kapacitet je 1.000. već može da utiče na rezultat perioda u kojem je izvršena promena i na buduće periode. Standardi dozvoljavaju izmenu metoda obračuna amortizacije.000. Računovodstvenim politikama utvrđeno je da amortizacija počinje da se obračunava od prvog narednog meseca posle stavljanja u upotrebu osnovnog sredstva i da se ne utvrđuje preostala (rezidualna) vrednost. U 2010.00 125. U praksi se primenjuje aritmetička i geometrijska progresija. Funkcionalni metod obračuna amortizacije se primenjuje za obračun amortizacije osnovnih sredstava čiji se intezitet korišćenja može izmeriti učinkom.000. ali promena metoda obračuna amortizacije može da utiče na obračun amortizacije za tekuću i naredne godine.000 dinara 8 godina 12.500. primenjeni metod obračuna amortizacije treba preispitati na kraju svake poslovne godine zbog dinamike trošenja osnovnog sredstva. Primer: Pravno lice je određeno osnovno sredstvo 3 godine amortizovalo po funkcionalnoj metodi. Po isteku treće godine utvrđeno je da to osnovno sredstvo neće po funkcionalnoj metodi da bude amortizovano do kraja njegovog veka trajanja (7 godina).5% 6 meseci Neotpisana vrednost 6 1. Takvu promenu treba tretirati kao promenu računovodstvene procene.000 godišnja stopa 3 12. 10-11 43 . stopa amortizacije se utvrđuje za svaku godinu.Ispravka vrednosti postrojenja i opreme (za obračunatu amortizaciju za 2010.00 2. pa se menja metod obračuna amortizacije i prelazi na proporcionalni metod. jer korisni vek trajanja se izražava očekivanim učinkom sredstava. Ovaj metod obračuna amortizacije se veoma retko primenjuje u praksi. godini proizvedeno je 500. 4/12) 125. po formuli: Stopa amortizacije = Ostvareni učinak Ukupni očekivani učinak sredstava 125. promena računovodstvene procene kod obračuna amortizacije ne može da se primene retroaktivno i da menja rezultat za prethodne periode.500.000 kutija. godinu). ako se utvrdi da primenjeni metod nije odgovarajući.000 komada kutija.5% broj meseci korišćenja 4 6 obračunata amortizacija 5 (Kol.000 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Podaci za obračun amortizacije za 2010.00 Preispitivanje metoda amortizacije Prema odredbama stava 61 MRS 16. godinu su sledeći: Nabavna vrednost Vek trajanja Stopa za amortizaciju Broj meseci korišćenja Godina 1 2010 osnovica za amortizaciju 2 2.troškovi amortizacije 0238 .

član 10. a u slučaju kada su stalna sredstva iz ove grupe stečena u toku poreskog perioda. osim goodwill-a. godini. prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. 4) IV grupa 20%. Kao rashod amortizacije u poreskom bilansu priznaje se amortizacija obračunata po poreskim propisima. Amortizacija za stalna sredstva razvrstana u grupe II-V utvrđuje se primenom degresivne metode na vrednost sredstava razvrstanih po grupama. ovog člana u prvoj godini čini nabavna vrednost. Poreska osnovica se dobija primenom formule: Poreska osnovica = računovodstvena dobit + računovodstvena amortizacija .5%. Amortizacija za stalna sredstva razvrstana u I grupu utvrđuje se primenom proporcionalne metode. Ministar finansija bliže uređuje način razvrstavanja stalnih Ministar finansija bliže uređuje način razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije. 5) V grupa 30%. vršće se na identičan način kao u prethodnoj godini. Obračun poreske amortizacije je neophodan sa stanovišta utvrđivanja osnovice za obračun poreza na dobit preduzeća. prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. a u narednim periodima neotpisana vrednost. za svako stalno sredstvo posebno. a koje su (izmene) podvučene u prethodnom uporednom pregledu. ovog člana razvrstavaju se u pet grupa sa sledećim amortizacionim stopama: 1) I grupa 2. ovog člana obuhvataju materijalna sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici. s obzirom da se ovaj porez ne plaća na dobit koja je utvrđuje po računovodstvenim propisima. Član 10. Amortizacija za stalna sredstva razvrstana u I grupu utvrđuje se primenom proporcionalne metode. 44 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Amortizacija za stalna sredstva razvrstana u grupe II-V utvrđuje se primenom degresivne metode na vrednost sredstava razvrstanih po grupama. na osnovicu koju čini nabavna vrednost sredstva. Stalna sredstva iz stava 1. kao i nematerijalna sredstva. ovog člana u prvoj godini čini nabavna vrednost. Sredstva iz stava 2. Osnovicu za amortizaciju iz stava 5. kao i nematerijalna sredstva.5%. 2) II grupa 10%. Sredstva iz stava 2. osim u delu koje su najnovijim izmenama Zakona o porezu na dobit precizirane. Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu i na način utvrđen ovim zakonom. 3) III grupa 15%.poreska amortizacija. Stalna sredstva iz stava 1. Stalna sredstva razvrstana u I grupu jesu nepokretnosti. 5) V grupa 30%. jer se iznos računovodstvene amortizacije u poreskom bilansu zamenjuje iznosom poreske amortizacije. Član 10. 10-11 . Osnovicu za amortizaciju iz stava 5. godinu Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu i na način utvrđen ovim zakonom. ovog člana obuhvataju materijalna sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne mesečne bruto zarade po zaposlenom u Republici. utvrđuje se primenom proporcionalne metode srazmerno vremenu od kada je započet obračun amortizacije do kraja poreskog perioda. Obračun poreske amortizacije za 2010. 4) IV grupa 20%. koji propisuje iznos amortizacije koji se priznaje u Poreskom bilansu nije značajno izmenjen. 2) II grupa 10%. na osnovicu koju čini nabavna vrednost sredstva. Stalna sredstva razvrstana u I grupu jesu nepokretnosti. ovog člana razvrstavaju se u pet grupa sa sledećim amortizacionim stopama: 1) I grupa 2.IV POREZ NA DOBIT PORESKA AMORTIZACIJA Zakon o porezu na dobit izmenjen je u 2010. Međutim. a u narednim periodima neotpisana vrednost. Pri tome. za svako stalno sredstvo posebno. koji će se primena obračun amortizacije za 2009. osim prirodnih bogatstava koja se ne troše. Zakona o porezu na dobit preduzeća koji se primenjivao Zakona o porezu na dobit pravnih lica. sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije. godinu njivati na obračun amortizacije za 2010. 3) III grupa 15%. nije značajna visina amortizacije iskazana u poslovnim knjigama.

.100.508. Regal je nabavljen u oktobru 2010. Nematerijalna ulaganja svrstana su u II amortizacionu grupu. 430-07-55/2005-04 od 5.000 dinara).POREZ NA DOBIT IV Pored ovih korekcija.300.Dobavljači u zemlji (po fakturi dobavljača . br..46 17. „ Primer: Primljena je faktura dobavljača na ime izvršenih usluga u istraživanje novog proizvoda na tržištu čiji efekti se očekuju u periodu od sledećih pet godina.10.PDV u primljenim fakturama po opštoj stopi 433 .10.2005.46). amortizacija tih.300. Vrednost fakture iznosi 200.. Ukoliko se ulaganja i istraživanje i razvoj priznaju kao nematerijalna ulaganja u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS.00 17. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Iz Mišljenja Ministarstva finansija br.48 PDV = 200.za nabavku kancelarijskog nameštaja) 512 .000 dinara sa PDV (169. stav 2.52 + 30. godine: „.50% od vrednosti regala na teret troškova) 34.00 dinara. U vreme nabavke poslednji objavljen podatak o prosečnoj mesečnoj bruto zaradi zaposlenih u Republici Srbiji bio je za septembar 2010. ali one nisu predmet ovog stručnog komentara.00 Iz navedenog vidi se da je sredstvo u poslovnim knjigama iskazano kao sitan inventar i na ovo sredstvo se ne obračunava ni poreska ni računovodstvena amortizacija. što se odnosi na prosečnu bruto zaradu na mesečnom nivou.2007. ovog zakona i Pravilnika o poreskoj amortizaciji.54 6. godine.” Primer: Nabavljen je regal za odlaganje dokumentacije (kancelarijski nameštaj) čija nabavna vrednost sa PDV iznosi 40.Pod pojedinačnom nabavnom cenom (u slučaju kada je nabavljena veća količina istovrsnih sredstava). Nabavna vrednost pojedinačnog sredstva određuje se u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS.100. odnosno ako ispunjavaju navedene kriterijume iz člana 10. i čiji je vek trajanja duži od jedne godine. o čemu je već bilo reči u delu koji se odnosi na obračun računovodstvene amortizacije.2005. poreska amortizacija se obračunava na osnovna sredstva čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne mesečne bruto zarade po zaposlenom u Republici. sa stopom amortizacije od 10%.147. Zakona o porezu na dobit..00 40.152. Isplata fakture izvršena je sa tekućeg računa. prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. 430-07-55/2005-04 od 5. stav 2. Iz Mišljenja Ministarstva finansija.. godine. nematerijalnih ulaganja priznaje se u poreskom bilansu na način propisan Zakonom o porezu na dobit. 10-11 45 .. Sredstva koja podležu obračunu poreske amortizacije Prema odredbama član 10. Ovi uslovi su kumulativni i oni se primenjuju na svako pojedinačno osnovno sredstvo.00 dinara (nabavna vrednost bez PDV 34. Ovakav stav zauzelo je i Ministarstvo finansija umišljenju br. 430-07-00349/2006-04 od 22. i iznosio je 48.Troškovi ostalog materijala (režijskog) 103 . godine. Računovodstvenim politikama pravnog lica utvrđeno je da se kao kriterijum za razvrstavanje sredstava na osnovna i sitan inventar primenjuju poreski propisi i da se prilikom stavljanja sitnog inventara u upotrebu vrši otpis tih sredstava na teret troškova u visini od 50% od nabavne vrednosti. godine: „ .2.147. Knjiženje: 103 .Alat i inventar (za stavljanje sitnog inventara u upotrebu .016. podrazumeva se nabavna cena svakog pojedinačnog sredstva koja je u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. za potrebe utvrđivanja poreske osnovice neophodno je izvršiti i druge korekcije računovodstvene dobiti. kao i ostalih.54 dinara i PDV 6.Alat i inventar 270 .491.152.

Ulaganja u razvoj 270 . odnosno da daje pozitivne rezultate.Dobavljači u zemlji (za primljenu fakturu dobavljača na ime istraživanja novog proizvoda) 430 . u slučaju kada obveznik nabavi materijalno sredstvo (konkretno opremu) putem ugovora o finansijskom lizingu (čiji je vek trajanja duži od jedne godine i čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici). jer se ta sredstva vode u poslovnim knjigama korisnika lizinga u okviru računa 023 . jer se radi o materijalnom sredstvu evidentiranom kod obveznika koje ispunjava uslove iz člana 10. poreska amortizacija se obračunava za period od šest meseci (od 1. Početak obračuna amortizacije za ovu grupu sredstava se uređuje računovodstevnim politika pravnog lica (obično se dan obračuna amortizacije vezuje za dan stavljanja u upotrebu).2010.000 200.2010 godine. i ako po računovodstvenim propisima to nije slučaj. a treba ga započeti kada sredstvo bude stavljeno u upotrebu. podležu obavezi obračuna poreske 46 ..10.za plaćenu fakturu dobavljača) Za osnovna sredstva koja su nabavljena pre 1.1.7. jer se ne vode u poslovnim knjigama korisnika lizinga. u skladu sa Zakonom. „ Iz Mišljenja Ministarstva finansija br. već u poslovnim knjigama davaoca lizinga. Investicione nekretnine koje se mere po poštenoj (fer) vrednosti i osnovno stado koje se uvek meri po poštenoj fer vrednosti. Obračunu poreske amortizacije podležu iosnovna sredstva koja su nabavljena putem finansijskog lizinga.7.. godine: „ . Početak obračuna poreske amortizacije Obračun poreske amortizacije počinje od momenta stavljanja sredstava u upotrebu.Tekući (poslovni) račun (po izvodu banke .Postrojenja i oprema i obračunava amortizaciju u poreskom periodu za tu opremu u računovodstvene svrhe.000 200. ova pravila ne važe. Kod građevinskih objekata dan stavljanja sredstva u upotrebu se najčešće vezuje za datum dobijanja upotrebPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. godine: „.12. Zakona. koje vodi u svojim poslovnim knjigama na računu 023 . godine). Za nekretnine pribavljene radi prodaje koje se vode kao zalihe na računima grupe 14 ne obračunava se poreska amortizacija.491..12. godine..2005.PDV u primljenim fakturama po opštoj stopi 430 .. To znači da se poreska amortizacija na sva ova osnovna sredstva obračunava. koja se priznaje u poreskom bilansu. 430-07-00325/2006-04 od 25. a to znači amortizacija počinje da se obračunava kada je sredstvo raspoloživo za korišćenje i da funkcioniše na način kako to očekuje uprava preduzeća.52 30.48 200. Stavljanje sredstva u upotrebu znači da je ono sposobno za korišćenje i da može da služi obavljanju delatnosti pravnog lica. što je u skladu i sa početkom obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe prema MRS. 430-07-55/2005-04 od 5. pod uslovom da zadovoljavaju kriterijum iz člana 10. Iz Mišljenja Ministarstva finansija br. Zakona o porez na dobit pravnih lica. odnosno koja su se nalazila na stanju u poslovnim knjigama na dan 31. odnosno da je pojedinačna nabavna vrednost u vreme nabavke veća od prosečne mesečne bruto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji i da je vek trajanja duži od godinu dana.IV POREZ NA DOBIT Knjiženje: 010 . 169.Postrojenja i oprema.2003. Primer: Ako je sredstvo stavljeno u upotrebu 1. Obračun amortizacije stalnih sredstava za poreske svrhe vrši se u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. 10-11 Osnovna sredstva nabavljena putem operativnog lizinga (uzeta u zakup) ne podležu obavezi obračuna poreske amortizacije.. do 31.Dobavljači u zemlji 241 .” Iz prethodnog mišljenja proizilazi da za stalna sredstva iz I amortizacione grupe obračun poreske amortizacije počinje od momenta obračuna računovodstvene amortizacije. godine. obveznik za ovu opremu u istom periodu treba da obračuna amortizaciju po poreskim propisima..508.2004. bez obzira na njihovu pojedinačnu nabavnu vrednost.000 amortizacije. za obračun amortizacije.12.2006.

• računovodstvena amortizacija biće obračunata za dva meseca (početak obračuna amortizacije od narednog meseca od dana stavljanja u upotrebu). odnosno od 1. Obračun poreske amortizacije po grupama Odredbama člana 10. Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o poreskoj amortizaciji.000 : 12 = 1.000 dinara. izračunata po formuli 100/korisni vek trajanja (100/10). koji se uvećava za osnovna sredstva koja su stavljena u upotrebu u toku godine i umanjuje za osnovna sredstva koja su otuđena utoku godine. napominjemo da bi to trebalo da bude tržišna cena na takav način otuđenog sredstva. bez obzira po kojem metodu se procenjuje. odnosno da se revalorizuju prilikom naknadnog merenja. jer nabavna vrednost sredstava uvećava saldo amortizacione grupe na koju se amortizacija obračunava za celu godinu. Osnovica za obračun amortizacije je uvek nabavna vrednost. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Prva amortizaciona grupa Prvu amortizacioni grupu čine sve nekretnine koje se po MRS smatraju stalnim osnovnim sredstvima (zemljišta. Za sredstva iz II i V amortizacione grupe momenat stavljanja osnovnog sredstva u upotrebu opredeljuje da li će ta sredstva biti stavljena u odgovarajuću grupu za obračun amortizacije. Poreska amortizacija za ova sredstva obračunava se po degresivnoj metodi.000 dinara. datum konačne građevinske situacije koju je overio i potpisao nadzorni organ.333.00 X 2 meseca = 3. Iz prve amortizacione grupe.33 dinara. već se može koristiti obrazac na kome se vrši računovodstvena amortizacija. na visinu obračunate poreske amortizacije ne utiču dan i mesec stavljanja u upotrebu.POREZ NA DOBIT IV ne dozvole tog objekta. npr. ako uprava pravnog lica smatra da je sredstvo raspoloživo za korišćenje i da funkcioniše na način kako to ona očekuje. Obračun amortizacije vrši se uz primenu propisanih stopa koje su utvrđene za grupu kao celinu i to: • za II grupu 10%. bez obzira što još nije dobijena upotrebna dozvola. Na teret troškova amortizacije u Bilansu uspeha biće priznato 3. bez obzira što se po računovodstvenim propisima ova sredstva mogu svoditi na fer vrednost. period obračuna poreske amortizacije je cela poslovna godina. računovodstvenim politikama može se utvrditi da to bude i drugi momenat. Korisni vek trajanja osnovnog sredstva je procenjen na deset godina. pod uslovom da prema MRS mogu da budu priznata kao osnovno sredstvo.33 dinara). već poslovna godina. stav 3. jer obračun amortizacije vrši se pojedinačno. osnovna sredstva razvrstana su u pet amortizacionih grupa. koja je veoma bitan element za početak korišćenja objekta iz bezbednosnih i drugih razloga. U vezi sa vrednošću otuđenog sredstva u toku godine. godine. 10-11 47 . • kada je osnovno sredstvo otuđeno i • kada je osnovno sredstvo kvalifikovano kao sredstvo za prodaju. poreska amortizacija se obračunava po proporcionalnim stopama i ona je jedinstvena za sva osnovna sredstva iz te grupe. Amortizacija se obračunava po stopi od 10% na godišnjem nivou. Za ovo sredstvo biće obračunata poreska i računovodstvena amortizacija i to: • poreska amortizacija se obračunava za celu 2010.666. Dodatna ulaganja u pojedinačno osnovno sredstvo povećavaju nabavnu vrednost.11. godine. • za IV grupu 20% i • za V grupu 30% Članom 5. bez obzira na broj sredstava i njihovu vrednost. Amortizacione grupe II do V II do V amortizacionu grupu čine sva ostala stalna sredstva koja se ne nalaze u prvoj grupi.33 dinara (200. Pravilnika o poreskoj amortizaciji.333.2010. koliko će i biti priznato u poreskom bilansu. biće uključeno u obračun poreske amortizacije za tu godinu. građevinski objekti i investicione nekretnine. 2. za obračun poreske amortizacije za grupu od II do V propisan je Obrazac OA. Osnovica za obračun amortizacije za grupu čini početni saldo grupe (neotpisana vrednost grupe iz prethodne godine). i obračun se vrši za celu grupu sredstava. za koju je u skladu sa prethodnim stavom potrebno umanjiti saldo grupe iz OA Obrasca u slučajevima kada je sredstvo otuđeno poklanjanjem ili na drugi način otuđeno bez naknade. Za obračun amortizacije za prvu amortizacionu grupu nije propisan obrazac. godine i istog meseca su stavljeni u upotrebu.5% na godišnjem nivou. Obračunata amortizacija za dva meseca iznosi 3. amortizacija iznosi 60. Međutim. Primer: Nabavljeni su kalupi za livenje u oktobru mesecu 2010.333. Osnovicu za obračun amortizacije čini nabavna vrednost za svako osnovno sredstvo posebno. • za III grupu 15%.000 X 10% = 20. Pod pretpostavkom da je to jedino osnovno sredstvo u toj grupi (nema drugih sredstava). Ukoliko je sredstvo nabavljeno i stavljeno u upotrebu u toku 2010. godinu po stopi od 30% (V amortizaciona grupa). Pri tome. Prekid obračuna poreske amortizacije nastaje: • kada je osnovno sredstvo potpuno otpisano. Nabavna vrednost kalupa za livenje bez PDV iznosi 200. Za ta sredstva.

Neotp. • 30.000 4.000.000 15% 675. u slučaju prodaje stalnog sredstva svrstanog u neku od grupa od II do V.2006: „ .000 .500. celokupan saldo te grupe priznaje se kao rashod amortizacije i saldo grupe se svodi na nulu.000 1. s obzirom da neotpisana vrednost pojedinačnog sredstva nije poznata.000 dinara.000. Dakle. godinu bila je propisana mogućnost ubrzane amortizacije.000 3. Početni Pribavljena Otuđena Neotpisana vrednost Stopa Amortiza. saldo grupe u kojoj se to sredstvo nalazilo treba umanjiti po tržišnoj vrednosti otuđenog sredstva.000 III 1. U slučaju kad je stalno sredstvo iz grupe II do V dato na poklon. godine nastale su promene kod stalnih sredstava i to: • 30. glasnik RS” br. 80/2002.000 10% 100. OBRAČUN AMORTIZACIJE STALNIH SREDSTAVA ZA 2010. pa nema obračuna amortizacije. Za ova osnovna sredstva vrši se obračun poreske amortizacije sve do njihove prodaje.000 Napomena: Za V poresku grupu podatak u koloni 4 (vrednost postignuta prodajom) je viša od salda grupe.IV POREZ NA DOBIT Iz Mišljenja Ministarstva finansija br. članom 33. jednaka je prodajnoj vrednosti tog sredstva.000. glasnik RS”. 10-11 48 . kao osnivač drugog privrednog društva. vredn. godinu Za- kon o porezu na dobit ne omogućava ubrzanu amortizaciju kao poreski podsticaj koji je ranije važio.500. Grupa saldo grupe sredstva sredstva (2+3-4) % (5x6) (5-7) 1 2 3 4 5 6 7 8 II 1. Ubrzana amortizacija Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća („Sl. može u to drugo društvo. 18/2010).000 dinara.2010. alati i dr. Pravilnika o poreskoj amortizaciji. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima.000 800. što znači da privredno društvo. godinu.30% Ukupno amortizacija: 975. Obračun poreske amortizacije u slučaju kada su stalna sredstva predmet uloga u drugo privredno društvo i u slučaju statusnih promena. • 30.000 1. pored novca. predmet uloga u privredno društvo mogu biti. 84/2004) 42 i 43 brišu. odnosno po vrednosti koja bi se dobila prodajom tog sredstva.11. 110-00-00023/2006-04 od 13. ne obustavlja se obračun poreske amortizacije.2010.500. prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.100.000 1.dr.000 3. godine u kolonu 8 Obrasca OA za 2009.000 V 1. Obračun poreske amortizacije za grupu prestaje kada je neotpisana vrednost (kolona 8 Obrasca OA) niža od petostrukog iznosa prosečne bruto mesečne zarade zaposlenih na nivou Republike za decembar 2010. da unese i stalna sredstva koja je vodilo u svojim poslovnim knjigama. godine (pretpostavljeni podatak) iznosi 240. 43/2003.).100. godine kupljena je hladnjača za povrće čija nabavna vrednost iznosi 3.. jer se evidentira samo neotpisana vrednost odgovarajuće grupe.2.10.000 20% 200. Petostruki iznos prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji za mesec decembar 2010. rashodovano ili na drugi način otuđeno bez naknade.825.000. godine. 80/2002 .000. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. juna prodat je putnički automobil po tržišnoj vrednosti od 500. propisano je da se odredba Zakona o porezu na dobit preduzeća („Sl.000 500. GODINU Amortiz.000 dinara.. stvari (oprema. propisano je da kada krajnji saldo neke grupe bude manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada isplaćenih po zaposlenom u Republici u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši obračun amortizacije. vrednost otuđenog pojedinačnog sredstva za koju se umanjuje saldo grupe.000 dinara. Tim odredbama koje su se primenjivale na obračun poreske amorizacije za 2009. Odredbom člana 7. za obračun poreske amortizacije za 2010.000.000 IV 1. 25/2001. zakon. prodat je traktor po tržišnoj ceni od 1. br.000 900. godinu iskazani su podaci koji su preneti u kolonu 2 Obrasca OA za 2010. Primer obračuna poreske amortizacije za sredstva razvrstana u II do V grupe: Na kraju 2009. bez obzira što su preneta na zalihe i što je obustavljen obračun računovodstvene amortizacije.” Za stalna sredstva iz grupe II do V koja su kvalifikovana za prodaju. kao ulog. U toku 2010.

br. • utvrđuje se poreska osnovica na način kako je prethodno objašnjeno. odnosno u prvom poreskom periodu) osnovicu za obračun poreske amortizacije čini za sve grupe stalnih sredstava njihova nabavna vrednost. Odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze koji nastaju po osnovu amortizacije. a da ćemo o ovome detaljnije pisati u nekom od narednih tekstova. Uzima se neotpisana vrednost sredstava koja se po računovodstevnim propisima amortizuju. 430-07-07-00162/2006-04 od 29. • kumulativno odloženi porez. • prethodno utvrđena razlika množi se sa stopom poreza poreza na dobit od 10% i utvrđuje se kumulativni iznos odloženih poreza. tekuće godine. predstavlja osnovicu za amortizaciju stalnih sredstava u prvom poreskom periodu novoosnovanih društava (za sve amortizacione grupe). nova privredna društva utvrđuju nabavnu vrednost stalne imovine u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS kao i propisima o privrednim društvima. Ako je predmet ulaganja sredstvo iz II do V amortizacione grupe. ako je premet uloga sredstvo iz I amortizacione grupe.POREZ NA DOBIT IV U poslovnim knjigama privrednog društva koje je izvršilo ulaganje. • Radmila Lazić Iz Mišljenja Ministarstva finansija br. u nastavku je cdeo citata Mišljenja Ministarstva finansija iz kojeg proizilazi da se kod društva koja su nastala statusnom promenom poreska amortizacija obračunava na stalna sredstva koja su im pripala statusnom promenom i da osnovicu za obračun poreske amortizacije čini vrednost po kojoj su ta sredstva uknjižena u poslovnim knjigama kod novoosnovanih društva. Poreski rashod i poreski prihod po osnovu amortizacije stalnih sredstava Velika i srednja pravna lica obavezna su da iskazuju odložene poreze po osnovu amortizacije. Zakona. u poslovnim knjigama pravnog lica. što znači da preneta vrednost stalnih sredstava. Na taj način umanjuje se saldo amortizacione grupe u kojoj je to sredstvo bilo iskazano. a nastaju nova privredna društva. a iskazuju se po osnovu više obračunate amortizacije po računovodstvenim propisima u odnosu na obračunatu amortizaciju po poreskim propisima. Postupak utvrđivanja odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza za sredstva koja se ne revalorizuju sprovodi se na sledeći način: • utvrđivanju računovodstvene osnovice sa stanjem na dan 31. prenoseći na dva ili više novih društava svu imovinu i obaveze u zamenu za izdavanje akcija ili udela novih društava akcionarima ili članovima društva prestalog podelom. Odložene poreske obaveze (odloženi poreski rashodi) nastaju po osnovu više obračunate amortizacije po poreskim propisima u odnosu na obračunatu amortizaciju po računovodstvenim propisima i. Zakona o privrednim društvima („Sl. s tom razlikom što se deo utvrđenih odloženih poreza koji je nastao po osnovu revalorizacije koja je knjižena direktno u kapital knjiži se u kapital. evidentiraju se stavom za knjiženje 722/498. a ostatak odloženih poreza knjiži se preko rashoda ili prihoda. U poslovnim knjigama društva u koje se unosi stalno sredstvo kao ulog. primljeno sredstvo se iskazuje po procenjenoj vrednosti i istovremeno se po toj vrednosti iskazuje podatak u koloni 3 Obrasca OA. kako postojeće privredno društvo prestaje sa poslovanjem (uz podnošenje poreskog bilansa i izmirenje poreskih obaveza u skladu sa Zakonom). 12. ali će u dužem nizu godina za jedno sredstvo biti priznati isti rashodi i po poreskim i po računovodstvenim propisima.6. odnosno njihova nabavna vrednost na dan statusne promene umanjena za ispravku vrednosti na dan statusne promene u Bilansu stanja privrednog društva koje prestaje da postoji. u skladu sa članom 10. Postupak utvrđivanja odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza za sredstva koja se revalorizuju sprovodi se na isti način kao i kod sredstva koja se ne revalorizuju. Odložena poreska sredstva (odloženi poreski prihodi) evidentiraju se. vrši se isknjižavanje sa odgovarajućeg računa i poreska amortizacija se obračunava od početka poslovne godine do dana ulaganja u drugo privredno društvo. u skladu sa Zakonom. U vezi sa obračunom poreske amortitacije kod statusne promene. 10-11 49 . za ta privredna društva (u prvoj godini. Razlika između utvrđenog kumulativnog iznosa odloženih poreza i početnog stanja odloženih poreza predstavlja godišnji iznos odloženog poreza koji se knjiži na teret ili u korist računa 722. 12. u slučaju pribavljanja stalnih sredstava osnivanjem putem statusne promene. godine: U skladu sa članom 382.2006. su privremenog karaktera. U konkretnom slučaju. stavom za knjiženje 288/722. u stvari. Za novoosnovana privredna društva kojima su ta sredstva preneta statusnom promenom. to ulaganje predstavlja otuđenje sredstava i u koloni 4 Obrasca AO iskazuje se po procenjenoj vrednosti uloga. pokazuje stanje odloženih poreza (sredstva ili obaveze) za period od početka primene MRS do 31. jer su obavezna da neposredno primenjuju MRS/MSFI. glasnik RS”. nabavnu vrednost predstavlja vrednost stalnih sredstava koja im je preneta statusnom promenom. • utvrđuje se razlika između računovodstvene i poreske osnovice. podela privrednog društva uz osnivanje jeste statusna promena kojom privredno društvo prestaje da postoji bez likvidacije. tekuće godine posle obračunate i proknjižene amortizacije za tu godinu. koja se priznaje u poreskom bilansu. jer se radi o razlikama koje nastaju na godišnjem nivou po osnovu primene različite poreske stope na istu osnovicu. u poslovnim knjigama pravnog lica. 125/2004). Napominjemo da smo u ovom tekstu samo napomenuli privremene razlike koje se pojavljuju zbog različitog obračuna amortizacije za računovodstvene i za poreske potrebe. Prema tome.” Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.

2004. znači da Republika Srbija primenjuje sve međunarodne ugovore (uključujući i ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja) koje je sa drugim državama zaključila državna zajednica Srbija i Crna Gora (računajući. 1983. 1999. 2010. 1987. kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora „Sl. 10-11 . glasnik/list u kojem je Ugovor objavljen 5 11/2005 8/10 8/10 11/81 5/98 18/2004 1/99 7/82 2/98 105/2009 1/2001 14/2005 1/10 102/2007 1/10 2/83 1/10 2/97 2/86 4/2003 3/2006 50 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.2011. 2011. Britanija i Severna Irska Grčka1 Danska DNR Koreja Egipat Estonija Indija Irska Italija Katar Kina Kipar Kuvajt Letonija 2 SCG RS RS SFRJ SRJ SCG SRJ SFRJ SRJ RS SRJ SCG RS SCG RS SFRJ RS SRJ SFRJ SRJ SCG Predmet Ugovora 3 dohodak i imovina dohodak I imovina dohodak I imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak dohodak dohodak i imovina dohodak dohodak i imovina dohodak dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina Godina početka primene 4 2006.dalje: Odluka). 2002. br. 2001. pored ostalog. 2011. 2011. i ugovore zaključene od strane bivše SFRJ i SRJ). 2007. 2009. 1982. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije. 2006. 1986. 1998. 2011. godine N a osnovu tačke 1. 2011. glasnik RS”.V IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA REPUBLIKA SRBIJA I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Stanje na dan 1. takođe. 2011. alineja 2. 2007. Zemlje sa kojima je ugovor u primeni Zemlja 1 Albanija Azerbejdžan Austrija Belgija Belorusija Bosna i Hercegovina Bugarska V. Republika Srbija je postala pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora što. Sl. 48/2006 .1.

sa argentinskom stranom su uspostavljeni preliminarni kontakti radi zaključenja opšteg Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. 1/10 42/2009 10/2001 5/96 15/90 1/10 3/2006 12/88 9/85 8/10 2/98 4/96 3/95 4/2001 7/2003 3/2006 4/2001 8/87 28/75 12/82 6/2004 3/2005 11/2005 7/81 105/09 4/86 Zaključen je Protokol o izmeni Ugovora (“Sl. godine. 1986. 1958. 6. godine. 1998. dve strane su se dogovorile da daju jedna drugoj tretman najpovlašćenije nacije u odnosu na carinske dažbine. 2011. 3 Ugovor je potpisan 25. nakon čega treba da usledi razmena instrumenata potvrđivanja. koji se primenjuje od 1.10. januara 2011. 2005. u Republici Srbiji.IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA V Libija Litvanija Mađarska Makedonija Malezija Malta Moldavija Nemačka Norveška Pakistan Poljska Rumunija Ruska Federacija Slovačka Slovenija Turska Ukrajina Finska Francuska Holandija Hrvatska Češka Republika Švajcarska Švedska Španija Šri Lanka 1 2 RS RS SRJ SRJ SFRJ RS SCG SFRJ SFRJ RS SRJ SRJ SRJ SRJ SCG SCG SRJ SFRJ SFRJ SFRJ SRJ SCG SCG SFRJ RS SFRJ dohodak dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak dohodak dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak I imovina dohodak i imovina 2011. od vremena zaključenja ugovora.10. 2002. 1998.1996. 1991. koji je na snazi između dve zemlje a. 7 Ugovor je potpisan 21. 1998. posebno. što nema neposredne veze sa izbegavanjem dvostrukog oporezivanja dohotka od međunarodnog pomorskog i vazdušnog saobraćaja. Ugovor je supstituisan trgovinskim i finansijskim ugovorima zaključenim 1953. nakon čega treba da usledi razmena instrumenata potvrđivanja. 1983. 6/2005 (postupak potvrđivanja okončan je u obe države ugovornice – očekuje se. Republika Srbija je potvrdila Ugovor i da bi isti stupio na snagu i počeo da se primenjuje. Pomenutim Trgovinskim sporazumom. neophodno je da zimbabveanska strana dostavi zvanično obaveštenje da je njen parlament potvrdio Ugovor. posebno ukazujemo da su. da dve strane razmene instrumente potvrđivanja. najverovatnije će se sa ovom zemljom iznova pregovarati. 2004. godine. godine. se planira i njegova revizija. 5 Ugovor je potpisan 19. poreze u uvozu i izvozu robe. 1987. 9 Zbog promena koje su se. Republika Srbija je potvrdila Ugovor i da bi isti stupio na snagu i počeo da se primenjuje. takse. godine.4.1989. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10 U vezi sa ovim. 1999. 1982. godine i. S tim u vezi. listu SCG – Međunarodni ugovori" br. Po informacijama dobijenim od argentinske strane. 2007. Ugovor će stupiti na snagu danom razmene instrumenata potvrđivanja. uskoro. 2008 2002.2000. 2011. 8 Sa mnogim od ovih zemalja. godine. 1989. Imajući u vidu navedeno. poreskom sistemu država potpisnica ugovora. 1988. nedavno. 1965. 2006. Republika Srbija je potvrdila Ugovor i da bi isti stupio na snagu i počeo da se primenjuje neophodno je da ganska strana dostavi zvanično obaveštenje da je njen parlament potvrdio Ugovor.1996. 2011. Na nadležnim organima dve države je da otklone pomenute nedoumice. na ekspertskom nivou. Trgovinskim sporazumom potpisanim 9. 1961. 10-11 51 . 2003. uspostavljeni neformalni kontakti sa navedenim državama. a njegove odredbe primenjivaće se od prvog januara kalendarske godine koja sledi godinu u kojoj je izvršena razmena instrumenata potvrđivanja). neophodno je da gvinejska strana dostavi zvanično obaveštenje da je njen parlament potvrdio Ugovor. u toku su kontakti o utvrđivanju termina i mesta održavanja prve runde pregovora. pravnom i. konačno. naročito. ali isti nije potvrđen u parlamentu Filipina. 1976.7. 4 Ugovor je potpisan 22. glasnik RS – Međunarodni ugovori“ broj 42/2009. dogodile u privrednom. 6 Ugovor je objavljen u "Sl. 2010. 2007.

Nigerija 8. Gvineja4 3.revizija Ugovora) u cilju utvrđivanja spremnosti tih zemalja za pregovore sa delegacijom Vlade Republike Srbije. Kazahstan. Zemlje sa kojima je ugovor potpisan i u toku je postupak potvrđivanja 1. • mr Dejan Dabetić Zemlje sa kojima je ugovor parafiran 1. Nemačka (revizija Ugovora) 7. Posredstvom diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije. takođe. Uzbekistan. Velika Britanija i Severna Irska (revizija Ugovora) 52 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.) 4. Južna Afrika 8. Mijanmarska unija 6. uspostavljeni su prvi kontakti sa nekim od tih zemalja (Australija. Belgija (revizija Ugovora) 2. Laos. Island. Maroko 11.revizija Ugovora. Urugvaj.Protokol je u postupku potvrđivanja u Parlamentu Češke Republike) 3. Mali. Argentina. Gana3 2. odnosno DKP Republike Srbije u inostranstvu. godine)2. Čile. Kipar (revizija Ugovora) 10. Crna Gora. Angola. zaključen Ugovor kojim se reguliše izbegavanje dvostrukog oporezivanja dohotka od međunarodnog pomorskog i vazdušnog saobraćaja sa Argentinom (1948. Kenija. odnosno sa delegacijama svih zemalja koje pokažu interes za zaključenje ugovora sa Republikom Srbijom. Kanada 9. Filipini7 6. Liban. Peru. Pregovore bi trebalo voditi i sa delegacijama ostalih zemalja Zapadne Evrope (radi revizije postojećih ugovora9 kao i sa SAD i Japanom10. Tanzanija. 10-11 . Francuska . Luksemburg 5. razmenjeni su Nacrti ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa sledećim zemljama:8 Alžir. Tunis Zemlje sa kojima su u toku pregovori radi zaključenja ugovora 1. Vijetnam 3. Holandija (revizija Ugovora) Razmena nacrta Ugovora i pripreme za buduće pregovore U skladu sa zahtevima Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Kuba. Zambija 4. Finska . Sirija 9. Namibija. Indonezija 5. Šri Lanka (revizija Ugovora). Jordan 7. kao zemljama potencijalnim ekonomskim partnerima Republike Srbije. Jermenija 6. Češka Republika (Protokol uz Ugovor . San Marino. Uganda. Koreja (Rep. Bocvana 2. Zimbabve5 4. Meksiko. Etiopija. Izrael. Iran6 5. Venecuela. Portugalija. Brazil.V IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Republika Srbija ima.

62/2006. br. U Republici Srbiji. zbog toga. ugovora (o čemu će biti govora u nastavku) po kojem. rešenja sadržana u tim zakonodavstvima variraju od zemlje do zemlje. • u drugim zemljama. br. kao i bez uzimanja u obzir ostalog dohotka ili gubitka koji je ostvario odnosni poreski obveznik. u nekim drugim zemljama OECD-a. do 80. se odnosi samo na slučajeve u kojima je kapitalni dobitak ostvario rezident jedne države ugovornice. kapitalni dobitak se oporezuje posebnim porezima (porez na dobit od otuđenja nepokretnosti. 72.dobro je kupljeno u cilju njegove dalje preprodaje). i samo oporezivanje kapitalnog dobitka je različito od zemlje do zemlje. oporezivanje kapitalnog dobitka regulisano je odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. 10-11 53 .. kada je reč o oporezivanju kapitalnog dobitka.dr. primenjuje se rešenje iz člana 13. a koja se nalazi u drugoj državi ugovornici. 80/2002 . može se oporezivati u toj drugoj državi (odnosi se i na slučajeve u kojima je nepokretnost sastavni deo poslovne imovine preduzeća).dalje: ZPDG) . glasnik RS”. 65/2006 . posebno. kapitalni dobitak se ne smatra oporezivim dohotkom. Srpski nacrt ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja Srpski Nacrt ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. porez na porast vrednosti imovine). 80/2002 . do 31.. kao i ugovori zaključeni sa drugim državama. opšti porez na kapitalni dobitak. Ovi porezi se razrezuju na svaki pojedinačni kapitalni dobitak ili na ukupan kapitalni dobitak ostvaren u toku godine i to. Međutim. pravo oporezivanja kapitalnog dobitka pripada isključivo državi rezidentnosti lica koje ostvaruje kapitalni dobitak. ovog ugovora. zakon. 84/2004 i 18/2010 . ne podleže oporezivanju. 25/2001. primenjuje na kapitalni dobitak koji se ostvari od otuđenja aktive preduzeća. U nekim zemljama OECD-a.IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA V IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA KAPITALNOG DOBITKA U poredni pregled zakonodavstava zemalja članica OECD-a pokazuje da. kapitalni dobitak se oporezuje kao običan dohodak i. 31/2009. glasnik RS”. Rešenje se ne odnosi na: • kapitalni dobitak od otuđenja nepokretnosti koja se nalazi u državi ugovornici čiji je poreski rezident (shodno članu 4. zakon.dr. 80/2002. 24/2001. Dobitak od otuđenja pokretnih stvari koje čine deo poslovne imovine stalne poslovne jedinice koju preduzeće države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici ili od pokretnih stvari koje pripadaju stalnoj bazi koju koristi rezident države ugovornice u drugoj državi ugovornici za obavljanje samostalnih ličnih delatnosti. najčešće. 43/2003. dobitak ostvaren špekulativnim poslovanjem . se pripisuje dohotku iz ostalih izvora (ostali dohodak). 44/2009 i 18/2010 . 80/2002.ispr. sa posebnim poreskim stopama.članovima 27. kapitalni dobitak preduzeća se oporezuje. Isto tako.članovima čl. stav 5. Ovo se. U ovim slučajevima. ali kapitalni dobitak koji fizičko lice ostvari van okvira preduzeća.dalje: ZPDL) . • čak i u slučaju da kapitalni dobitak koji fizičko lice ostvari van okvira preduzeća podleže oporezivanju. sadrže sledeća rešenja u vezi sa oporezivanjem kapitalnog dobitka: "Dobitak koji ostvari rezident države ugovornice od otuđenja nepokretnosti navedene u članu 6. uključujući i prihode od otuđenja te Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. otuđenjem nepokretnosti koja se nalazi u drugoj državi ugovornici. ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja) lice koje otuđuje nepokretnost. 135/2004. i to: • u nekim zemljama. i Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. Navedeno rešenje. • niti na kapitalni dobitak od otuđenja nepokretnosti koja se nalazi u trećoj državi (državi koja nije država ugovornica). takvo oporezivanje se najčešće primenjuje samo u posebnim slučajevima (dobitak koji se ostvari prodajom nepokretnosti. u članu 13.

iz kog razloga ugovori. bestelesne stvari. .V IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA stalne poslovne jedinice (same ili zajedno s celim preduzećem) ili stalne baze.Ugovor sa Ukrajinom. godine) i Španijom (Ugovor se primenjuje od 1. može se oporezivati u toj državi. može se oporezivati u toj drugoj državi” . kao i u ugovorima čiji su tekstovi usaglašeni.„Dobitak koji ostvari rezident države ugovornice od otuđenja akcija ili uporedivih interesa u kompaniji čija se imovina posredno ili neposredno uglavnom sastoji od nepokretnosti koja se nalazi u državi ugovornici. u ugovorima sa nekim državama. ako navedene pokretne stvari nisu deo aktive u bilansu stanja ogranka. akcije i ostale hartije od vrednosti. da pravo oporezivanja kapitalnog dobitka ima samo država reziden- tnosti preduzeća koje obavlja međunarodni pomorski i vazdušni saobraćaj. rečnih brodova koji se koriste u saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima ili od pokretnih stvari koje služe za korišćenje tih pomorskih brodova. licence. Napominjemo. Letonijom i. na njih će se primeniti rešenje iz član 13. može se oporezivati u toj državi” . odnosno dobitak od prodaje stalne poslovne jedinice poreski ne tretira kao kapitalni dobitak. koje se odnosi na oporezivanje dobiti od poslovanja („dobit preduzeća države ugovornice oporezuje se samo u toj državi. ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ili. Ukoliko se. ako akcije ili interes više od 50 odsto svoje vrednosti ostvaruju neposredno ili posredno od nepokretne imovine koja se nalazi u drugoj državi ugovornici. ili interesa u partnerstvu. udele u kapitalu pravnih lica.Ugovor sa: Estonijom (Ugovor se primenjuje od 1. januara 2011. u skladu sa zakonom. Republika. januara 2011. trustu ili drugom licu. odnosno: .„Dobitak koji ostvari rezident države ugovornice od otuđenja akcija u kompaniji ili interesa u ortačkom društvu. kapitalnim dobitkom koji obveznik ostvari prodajom uz naknadu „pokretnih stvari” smatra. odnosno drugog vida stalne poslovne jedinice. Suština navedenog rešenja je u tome. dobit preduzeća može se oporezivati u toj drugoj državi. može se oporezivati u toj drugoj državi. može se oporezivati u toj državi” . . potpisani ili se nalaze u postupku potvrđivanja. godine). ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Litvanijom. i to: prava industrijske svojine. u svakom konkretnom slučaju. Istovremeno. vazduhoplova ili drumskih vozila koji se koriste u međunarodnom saobraćaju. ali drugačije formulisano rešenje.„Dobitak koji ostvari rezident države ugovornice od otuđenja akcija koje više od 50 odsto svoje vrednosti ostvaruju neposredno ili posredno od nepokretne imovine koja se nalazi u drugoj državi ugovornici. o kojem će biti govora u nastavku. iz čega možemo zaključiti da se na njih (ukoliko čine deo poslovne imovine stalne poslovne jedinice ogranka ili drugog vida stalne poslovne jedinice nerezidentnog obveznika u Republici Srbiji) primenjuje napred navedeno rešenje sadržano u članu 13.„Dobit od otuđenja akcija u osnivačkom kapitalu kompanije ili učešća u kompaniji čija se imovina sastoji posredno ili neposredno uglavnom od nepokretne imovine koja se nalazi u državi ugovornici. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. i dr. osim obveznica izdatih u skladu sa propisima kojima se uređuje izmirenje obaveze Republike po osnovu zajma za privredni razvoj. ZPDPL pored ostalog. godine). goodwill. ali samo do iznosa koji se pripisuje toj stalnoj poslovnoj jedinici”). trustu ili u nepokretnosti čija se imovina posredno ili neposredno uglavnom sastoji od nepokretnosti koja se nalazi u državi ugovornici. ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Kinom i Švajcarskom). osim ako se poslovanje obavlja u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi. stav 5. shodno rešenjima sadržanim u domaćem poreskom zakonodavstvu. . . može se oporezivati u toj drugoj državi” . na primer.Ugovor sa Maltom (Ugovor se primenjuje od 1. Dobitak od otuđenja pomorskih brodova. nadležni poreski organi države izvora primeniće rešenje iz člana 7. devizne štednje građana i dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac.Ugovor sa Libijom (Ugovor se primenjuje od 1. godine). da se izraz „pokretne stvari” odnosi na svu ostalu imovinu. Pakistanom (Ugovor se primenjuje od 1. 10-11 54 .Ugovor sa: Danskom.). januara 2011. ovom prilikom. jedino.„Dobitak koji ostvari rezident države ugovornice od otuđenja akcija ili uporedivih interesa koji više od 50 odsto svoje vrednosti ostvaruju neposredno ili posredno od nepokretne imovine (u Ugovoru sa Pakistanom: nepokretnosti) koja se nalazi u drugoj državi ugovornici. sadržano je suštinski isto. u članu koji poreski tretira oporezivanje kapitalnog dobitka. stav 2. izuzev nepokretnosti (uključujući i. godine).1) 1) Navedeno rešenje je novijeg datuma i Republika Srbija ga ima u ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenim posle 1998. jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije. januara 2011. Ako preduzeće obavlja poslovanje preko stalne poslovne jedinice. godine (Ugovor sa: Egiptom. nećemo navoditi nazive drugih država ugovornica. stav 1. Član 27. vazduhoplova. .„Dobitak od otuđenja akcija akcionarskog kapitala kompanije. godine). autonomna pokrajina. može se oporezivati u toj državi” . drumskih vozila ili rečnih brodova oporezuje se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi sedište stvarne uprave preduzeća.Ugovor sa Irskom (Ugovor se primenjuje od 1. januara 2011. može se oporezivati u toj državi” . nisu stupili na snagu pa. dobitak koji se ostvari prodajom pokretnih stvari koje čine deo poslovne imovine stalne poslovne jedinice. januara 2011. Dobitak od otuđenja akcija akcionarskog kapitala kompanije čija se imovina posredno ili neposredno uglavnom sastoji od nepokretnosti koja se nalazi u državi ugovornici. još uvek.

devizne štednje građana i dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac.. propisuje: „Kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom. već se to ostavlja nacionalnom zakonodavstvu država ugovornica. st. Razlog za njegovo inkorporiranje u ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja jeste želja da se onemogući manevar poreskih obveznika da. ovog člana. odnosno drugim prenosom uz naknadu (dalje: prodaja): 1) nepokretnosti. 4) udela u imovini pravnih lica. 2) prava industrijske svojine. 10-11 55 . jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije. kao član otvorenog. porez na dobitak od otuđenja imovine koji ostvari fizičko lice rezident druge države ugovornice a koje je bilo rezident prvopomenute države u bilo kom periodu u toku pet godina koje neposredno prethode otuđenju imovine. 3. i kapitalnog dobitka”).” Definicija kapitalnog dobitka po Zakonu o porezu na dohodak građana ZPDG. u pitanju je kapitalni gubitak. kao ni Model ugovora OECD ne definiše pojam kapitalnog dobitka. saglasno zakonu koji uređuje investicione fondove. i 4. Republika. ovog člana. stav 4.”2) Iz navedenog možemo zaključiti da je. u pitanju je kapitalni gubitak. imala pravo oporezivanja te imovine i dohotka koji se od nje ostvari. oporezuje se samo u državi ugovornici čiji je rezident lice koje je otuđilo imovinu. 1. zatvorenog. Modela. 4) Investicione jedinice otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda. ovog člana i njene nabavne cene utvrđene prema odredbama ovog zakona. u skladu sa svojim zakonom. akcija. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. odnosno privatnog investicionog fonda. Kapitalnim dobitkom smatra se onaj deo razlike između akumuliranih sredstava povučenih jednokratnom isplatom. odnosno udela. 6) investicione jedinice dobrovoljnog penzijskog fonda. 2. Navedeni manevar je moguć u situaciji u kojoj pravo vlasništva nad akcijama kompanije uključuje i pravo na korišćenje nepokretne imovine. Ovo je u skladu sa rešenjem sadržanim u Modelu ugovora OECD i Komentarom u vezi sa članom 13. Uočavamo da Nacrt ugovora. akcija i ostalih hartija od vrednosti. u principu. 5) investicione jedinice otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda. autonomna pokrajina. osim obveznica izdatih u skladu sa propisima kojima se uređuje izmirenje obaveze Republike po osnovu zajma za privredni razvoj. u članu 27. osim imovine navedene u st. osim imovine navedene u st. i 4. kapitalnim dobitkom po osnovu kuponske dužničke hartije od vrednosti smatra se onaj deo razlike u ceni koji je utvrđen na način propisan aktom iz člana 61. pravo oporezivanja kapitalnog dobitka dato državi koja je. do 4. sadržano je i u Modelu ugovora OECD. Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene prava. ovog člana (kojim se pravo oporezivanja prihoda od otuđenja imovine. osim dužničkih hartija od vrednosti. 3) autorskih prava. ostvari kao razliku između kupovne i otkupne cene investicione jedinice. odnosno sa osnovnim principom po kome je pravo oporezivanja kapitalnog dobitka dato samo državi rezidentnosti prodavca (član 13. 1. putem pretvaranja imovine u akcionarska društva. Kapitalnim dobitkom smatra se onaj prihod koji obveznik. daje državi rezidentnosti lica koje je otuđilo imovinu) ne utiču na pravo države ugovornice da zavede. Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene imovine iz stav 1. Nacrta i Modela ugovora) osim u četiri slučaja navedena u članu 13. 2) U članu 13. S tim u vezi. pre prodaje odnosne imovine. udela. propisano je. Izuzetno od stava 1. odnosno drugim prenosom uz naknadu (u daljem tekstu: prodaja): 1) stvarnih prava na nepokretnostima. odnosno hartija od vrednosti i njihove nabavne cene usklađene prema odredbama ovog zakona. „Ako je razlika iz stava 2. prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine. ovog člana negativna. Kada je razlika iz stava 2. 7) akumuliranih sredstava po osnovu programirane isplate sa računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda. da odredbe stava 5. ovog člana negativna.. u skladu Rešenje je preuzeto iz Modela ugovora UN a. 1. tačka 4) ovog člana. sa zakonom. 3. propisuje: „Kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom. ovog zakona („Ministar finansija bliže uređuje način utvrđivanja. u nešto drugačijem obliku. nije od značaja da li je kompanija rezident države ugovornice u kojoj se nepokretna imovina nalazi ili je rezident druge države ugovornice. stav 5. za primenu rešenja iz člana 13. u članu 72. 2) trajnog prava korišćenja i prava gradnje na gradskom građevinskom zemljištu. 3) udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih hartija od vrednosti.IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA V Dobitak od otuđenja imovine. u skladu sa zakonom kojim se uređuju investicioni fondovi. programiranom isplatom ili kupovinom anuiteta iz dobrovoljnog penzijskog fonda i visine uplaćenog penzijskog doprinosa. stav 5. (Kapitalni dobitak) stav 6. 2. Definicija kapitalnog dobitka po Zakonu o porezu na dobit pravnih lica ZPDPL. izbegnu oporezivanje kapitalnog dobitka. Nacrta i Modela ugovora. Ugovora sa Irskom. saglasno zakonu koji uređuje investicione fondove.

da stopa poreza na kapitalni dobitak iznosi 10%. drugog nerezidentnog obveznika. daje državi rezidentnosti lica koje je otuđili imovinu) ne utiču na pravo ni jedne od država da zavodi. budući da se relevantnim odredbama ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. ugovora. otuđenjem uloga u preduzeću ili prodajom nekog prava. u Republici Srbiji ostvaruju kapitalni dobitak od otuđenja akcija. daje se prikaz specifičnih rešenja sadržanih u ugovorima sa navedenim zemljama. 2. ZPDG. na teritoriji Republike. u svakom konkretnom slučaju. Modela ugovora OECD i Modela ugovora UN. Rešenja sadržana u članu 13. Pored ovoga. porez na prihode od otuđenja akcija ili drugih prava koja učestvuju u dobitima društva čija je imovina potpuno ili delimično podeljena na akcije. kao i teorija poreskog prava.” Ipak. Ugovor sa Holandijom U članu 13. 10-11 56 . prim D. fizičkog lica. ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja pravo oporezivanja kapitalnog dobitka nije dato isključivo drugoj državi ugovornici (napr.. eksproprijacijom. u članu 77. stav 3. Član 13. i prenos imovine usled smrti.3) 3) ZPDPL. Istovremeno. pored ostalog. stav 4. ovog zakona.Kapitalni dobitak stav 5. srpskog Nacrta ugovora. kada akcije ili prava daju vlasniku pravo na korišćenje (uživanje) nepokretne imovine kompanije oporezuje u Finskoj. po kojoj rezidenti nekih od država sa kojima je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.) na osnovu koje nadležni poreski organ donosi rešenje” . ZPDPL . u članu 13.podsećamo. da se napred navedeno rešenje primenjuje na sve poreze koje povodom oporezivanja kapitalnog dobitka zavodi država ugovornica kojoj je to pravo dato. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. osim imovine Član 13. 3. propisuje. stopa poreza po odbitku koju treba primeniti iznosi 20% (član 40 stav 3. 1. rezident Holandije. da odredbe stava 4. ugovora. ovog člana. ili državi rezidentnosti) daje pravo oporezivanja koje ta država. koji čini sastavni deo Ugovora. posebno ukazujemo da zakonodavac u ovom delu nije bio do kraja precizan. januara 1994. ukoliko je ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja pravo oporezivanja kapitalnog dobitka dato Republici Srbiji. ovog člana (kapitalnog dobitka. a koje je rezident te države. Ugovora propisano je. da će Republika Srbija imati pravo oporezivanja kapitalnog dobitka. „dobitak od otuđenja imovine. da Republika Srbija ima pravo oporezivanja kapitalnog dobitka od otuđenja akcija koji je na njenoj teritoriji ostvarilo fizičko lice. propisano da je: „nerezidentni obveznik . u pojam kapitalnog dobitka uključuje i poklone pa. preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija. D. do 29. navedenu normu. „dobitak od otuđenja imovine. 2. Komentar Modela ugovora OECD. oporezuje se samo u državi ugovornici čiji je rezident lice koje je otuđilo imovinu).primalac prihoda dužan da poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji je ostvaren prihod.) ili 10% (član 77. u vezi sa članom 13.u ranijoj verziji Zakona. sprovodi u skladu sa odredbama domaćeg poreskog zakonodavstva. i 3. Posebna rešenja u vezi sa oporezivanjem kapitalnog dobitka od otuđenja akcija S obzirom na sve veću pojavu uočenu u praksi. osim imovine navedene u st. ne mogu se tumačiti tako da državi ugovornici daju pravo oporezivanja kapitalnog dobitka ukoliko to pravo nije sadržano u domaćem poreskom zakonodavstvu te države. da je najnovijim izmenama Zakona. nerezidentnog ili rezidentnog ili od otvorenog investicionog fonda. ne precizira koja vrsta poreza će u konkretnom slučaju biti primenjena. Iz navedenog možemo zaključiti. obračunava se i plaća porez po stopi od 20%. zatim. treba tumačiti i na način. Podrazumeva se. 1. 27. a koje je bilo rezident Republike Srbije u toku poslednjih pet godina koje su prethodile otuđenju akcija. propisano je da se kapitalni dobitak ostvaren od otuđenja akcija ili drugih korporacijskih prava u kompaniji koja je rezident Finske. ukazuju da se odredbe ovog člana primenjuju prilikom oporezivanja dobitka koji nastane prodajom ili razmenom dobara. osim imovine navedene u st. Modela. u članu 40. ZPDG). već se samo jednoj ili drugoj državi ugovornici (državi izvora. prim. ovog člana (kojim se pravo oporezivanja prihoda od otuđenja imovine.” S tim u vezi. u članu 40. Imajući u vidu navedeno. pored ostalog. porez na kapitalni dobitak plaćao se po odbitku.D. Član 13. udeo ili hartiju od vrednosti pre prodaje držao u svom portfelju pre 24. u skladu sa svojim zakonom.Kapitalni dobitak stav 5. ovog člana. i 4. isto tako. Komentar Modela ugovora OECD. .D. stav 5. koje je ostvarilo fizičko lice koje je rezident druge države a bilo je rezident prvopomenute države u toku poslednjih pet godina koje su prethodile otuđenju tih akcija ili prava. podnese poresku prijavu u roku od petnaest dana od dana ostvarivanja prihoda iz stava 3. ako međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno. ne propisuje stopa poreza po odbitku na kapitalni dobitak. godine ne ostvaruje kapitalni dobitak njihovom prodajom. propisuje da se: „na prihode koje ostvari nerezidentni obveznik od rezidentnog obveznika. i to: Ugovor sa Finskom U Protokolu. njegovim delimičnim otuđenjem. po osnovu kapitalnih dobitaka nastalih u skladu sa odredbama čl. Iz tog razloga. Zakona.V IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Obveznik koji je pravo. . čak.

Republika Srbija u većini. međutim. Imajući u vidu navedeno. sadrži rešenje prema kojem se kapitalni dobitak od otuđenja imovine. nesporno je da se navedena odredba odnosi na kapitalni dobitak ostvaren otuđenjem udela. u članu 13. kao i razmene mišljenja sa ekspertima OECD-a nadležnim za materiju izbegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja. dominirajući stručni stav. 1. st. (u kojima se ne reguliše pitanje oporezivanja kapitalnog dobitka od otuđenja udela) oporezuje samo u državi ugovornici čiji je rezident lice koje je otuđilo imovinu. u članu 13. tokom primene ugovora sa zemljama sa kojima je. rezident Holandije na teritoriji Republike Srbije ostvari prihod (kapitalni dobitak) prometom hartija od vrednosti (trgovinom akcija) pravo oporezivanja kapitalnog dobitka koji je ostvaren prodajom akcija podleže oporezivanju samo u državi rezidentnosti prodavca. već o dobitku od otuđenja neke druge imovine. sadržan navedeni stav 4. odnosno Nemačkoj. u članu 14. u praksi su se (iz razloga zaštite fiskusa Republike Srbije) pojavila različita tumačenja odredbe stava 4. S tim u vezi. u praksi postavilo pitanje da li se prihod od otuđenja prava iz ugovora o ulaganju sredstava u kompaniju Republike Srbije može smatrati prihodom (kapitalnim dobitkom) ne samo od otuđenja udela. Navedeno pitanje je veoma značajno i. da se prihodi od otuđenja prava iz ugovora o ulaganju sredstava u jugoslovensku organizaciju udruženog rada (danas.kako po osnovu akcija tako i po osnovu udela) pored ostalog. u članu 13. prvenstveno. u ovom trenutku. osim imovine navedene u prethodnim stavovima člana 13. pravno lice. već i od otuđenja akcija i. u tom smislu da se njegove odredbe odnose ne samo na kapitalni dobitak od otuđenja akcija. pripalo Republici Srbiji) ne odnose na prodaju akcija ili udela u kapitalu. ili se kapitalni dobitak od otuđenja akcija smatra dobitkom od otuđenja neke druge imovine čije pravo oporezivanja (na osnovu člana 14. bio nadležan za tumačenje i primenu Ugovora) zauzelo stav da se u konkretnom slučaju ne radi o kapitalnom dobitku od otuđenja akcija. pod uslovima navedenim u tim stavovima. Savezno ministarstvo finansija (kao organ koji je. već i na kapitalni dobitak od otuđenja udela. svojevremeno je. Razlog za to je (pri čemu se ne treba vezivati za. oporezovati u Republici Srbiji. (Kapitalni dobitak) stav 4. stav 5. u ugovorima novijeg datuma. Ugovor sa Nemačkom Ugovor. shodno čemu je pravo njegovog oporezivanja pripalo zemlji rezidentnosti otuđioca. ostvarivanje dividendi . 2. je rezident Norveške. 10-11 57 . Ugovor sa Šri Lankom Ugovor. stav 3. Naime. u ovom trenutku. ugovora. može oporezivati u toj državi. Istovremeno se. Istovremeno. odnosno Nemačkoj. da se napred navedena odredba (stav 4. S tim u vezi. ugovora) odnosi samo na akcije. Republike Srbije) od otuđenja akcija u društvu čija je imovina u potpunosti ili delimično podeljena na akcije i koje Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Sporna pitanja u vezi sa oporezivanjem kapitalnog dobitka od otuđenja udela Kao što je napomenuto ranije. nego na drugu imovinu. u kompaniju koja se za poreske svrhe smatra rezidentom Republike Srbije) mogu oporezivati u Jugoslaviji (danas. Ugovora (na osnovu kojih bi pravo oporezivanja. u članu 13. Ovo. stav. člana 13. koji predviđa da se kapitalni dobitak od otuđenja akcija akcionarskog kapitala kompanije čija se imovina posredno ili neposredno uglavnom sastoji od nepokretne imovine koja se nalazi u državi ugovornici. u Republici Srbiji). iz razloga. stoga. a ne i na udele. propisuje. a nakon određenih međuekspertskih konsultacija u Republici Srbiji. član 13. stav 3. propisuje. međutim. što se smatra da prilikom tumačenja odredaba ugovora. u to vreme. posebno. treba imati u Ugovor sa Norveškom Ugovor. je takav da se napred pomenuta odredba člana 14. do sada. po ovom pitanju. stav 5. propisuje. jer se izuzeci navedeni u članu 13.IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA V Ukoliko. Ugovora. odnosno u Holandiji. zaključenih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. za svrhe norveškog poreza mogu se oporezivati u Norveškoj.(Kapitalni dobitak) sadrži novi stav 4. eventualno. zaslužuje detaljnije razmatranje. u skladu iz sa rešenjem Modela ugovora OECD. stav 4. već i na kapitalni dobitak od otuđenja akcija. i 3. da prihodi koje ostvari fizičko lice koje je rezident Jugoslavije (danas. da se prihodi od otuđenja hartija od vrednosti i akcija društva koje je rezident Šri Lanke koji predstavljaju učešće od najmanje 25 odsto mogu oporezivati u Šri Lanki. na osnovu čega (i uz ispunjenje ostalih uslova navedenih u njemu) Republika Srbija ima pravo oporezivanja. shodno tome. odnosno tumačenje nadležnih eksperata u Ministarstvu finansija Republike Srbije je takav. odnosi ne samo na kapitalni dobitak od otuđenja udela. Ugovora) pripada zemlji rezidentnosti lica koje je otuđilo imovinu. S tim u vezi.

.” Isto tako.4)5).” Dalje. u hrvatskom jeziku. i d. januara 2011. dobit od otuđenja nekretnina koje se nalaze u drugoj državi ugovornici obuhvaća dobit od dionica (uključujući udjele i ostale vrijednosnice) osim dionica koje kotiraju na burzi. glasi: „U svrhu stavka 1. stav 2.o.. kao i da njihovi ugovori o 4) Slična situacija je i u domaćem zakonodavstvu Nemačke. trenutno. stav 2. ugovora obuhvataju i kapitalni dobici ostvareni prodajom udela. odnosno drugim prenosom uz naknadu (u daljem tekstu: prodaja):. slučaj u Republici Srbiji).. ako i domaće poresko (i ne samo poresko) zakonodavstvo pravi tu razliku (kao što je to.): „Dobit od otuđenja akcija u osnivačkom kapitalu kompanije ili učešća u kompaniji čija se imovina sastoji posredno ili neposredno uglavnom od nepokretne imovine koja se nalazi u državi ugovornici.o. ako se u obzir uzme primena važećih ugovora što je prvo od napred navedena dva pitanja. Sa druge strane. Pasus 28.” Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. osim dužničkih hartija od vrednosti. 5) S obzirom na ozbiljnost problema.. udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih hartija od vrednosti. kako su definisane u članu 6..): „Dohodak koji potiče od otuđenja nepokretnih dobara. a ne samo akcija. godine) glasi: „ Dobit od otuđenja dionica i ostalih udjela u društvu. Dakle.o.” 7) „Kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom. može biti da i Hrvati imaju isti „problem” kao i Republika Srbija. nedvosmisleno možemo zaključiti da je stav eksperata Ministaratva finansija pravno gledano. uko- liko je to moguće. sadrže sledeće rešenje: izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u nemačkom tekstu) koriste širi pojam umesto akcija. novog Ugovora između Republike Hrvatske i Nemačke (stupio na snagu 1. stav 4. stav 1. a njihov pojam action podrazumeva samo akcije. limited liability companies). da je izraz „dionica”. čiji veći dio vrijednosti izravno ili neizravno proizlazi od nekretnina koje se nalaze u toj drugoj državi. kao prethodno pitanje.o. označava ne samo akcije kojima se regularno trguje na berzi. npr. a udjeo u d. ili od otuđenja učešća ili sličnih prava u društvu čija se aktiva uglavnom sastoji iz nepokretnih dobara. i d. i neke druge države u svojim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. član 13. u članu 13. Po nekim saznanjima. sadrži sledeće rešenje: „Dobit od otuđenja udjela u kapitalu društva. Sa druge strane. može se oporezivati u toj državi ugovornici. u hrvatskom tekstu. odnosno drugim prenosom uz naknadu (u daljem tekstu: prodaja): udela u imovini pravnih lica. čija se imovina izravno ili neizravno sastoji uglavnom od nekretnina koje se nalaze u državi ugovornici. napred. odnosno njihovo ispravno tumačenje. da je potvrda ovakvog stava dobijena i u međuekspertskoj razmeni mišljenja sa brojnim kolegama iz drugih zemalja. stav 2.7) Ugovor sa Ukrajinom (Član 13. do kraja 2010. kada je u pitanju uporedno zakonodavstvo. pre svega.” Napominjemo.” U daljoj analizi. Imajući u vidu navedeno. stakes) u društvima sa ograničenom odgovornošću (eng. ugovori između Republike Srbije i Ukrajine (o kojem je.V IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA vidu normu onako kako je napisana a. Dakle. stav 1. može se oporezivati u toj državi. u odgovarajućem stavu člana 13. član 72.” Ugovor sa Francuskom (Član 13. tačka 4) ZPDG6) i član 27. stav 1.5 Komentara Model ugovora OECD govori o društvima koja ne izdaju akcije. kao i u Republici Srbiji. nužno se nameće utvrđivanje pravog značenja pojma „akcije”. • stav koji Republika Srbija želi da zauzme po ovom pitanju. osim obveznica izdatih u skladu sa propisima kojima se uređuje izmirenje obaveze Republike po osnovu zajma za privredni razvoj.. Ovo posebno. podleže porezu u državi ugovornici gde se ova nepokretna dobra nalaze.o. čija se aktivna imovina izravno ili neizravno sastoji uglavnom od nekretnina koje se nalaze u državi ugovornici. može se oporezivati u toj državi ugovornici. godine.očekuje se stupanje Ugovora na snagu. tačka 3) ZPDL. zakonodavac se uvek starao da obuhvati oba vida učešća u kapitalu privrednih društava (napr. kako naše pravo poznaje razliku između udela i akcija. godine) možemo uočiti da njihovo poslovno pravo poznaje razliku između a. u većini ostalih. 6) Kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom..o. i to: • korektna primena postojećih ugovora. Ugovor između Republike Hrvatske i Moldavije. stav 4. evropskih zemalja. a ne ono što mi imamo pred sobom. Ugovor između Republike Hrvatske i Jordana. stav 2. ispravan. već i udele (eng. ta reč u anglosaksonskom pravu. Tako na primer. akcija i ostalih hartija od vrednosti. Naime. se prema hrvatskom Zakonu o trgovačkim društvima naziva poslovni udjeo. Austrije (Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Austrijom potvrđen je i u Srbiji i u Austriji . tako da se članom 13. bilo govora) odnosno Francuske.d. U cilju konačnog opredeljenja. u kojem se jasno pravi razlika između a. odnosno početak primene Ugovora od 01. S tim u vezi. u zakonodavstvu SAD i Velike Britanije.d. u članu 13. Istovremeno. u određenim slučajevima (što ovde nije slučaj) i o eventualnom kontekstu. 10-11 58 . postavljeno pitanje zahteva da bude posmatrano iz dva ugla. ovog sporazuma. Vredi napomenuti. nastoje da normu koncipiraju na način da se jasno može zaključiti da se ista odnosi i na akcije i na udele. ali se bliže ne bavi ovim pitanjem nego pominje ortačko društvo ili trust. isto što i akcija (deonica) na srpskom jeziku. primenjuju slično rešenje koje Republika Srbija ima u Ugovoru sa Ukrajinom. januara 2007. izraz „akcije” se ne odnosi i na udele. npr.

tamo gde stoji pojam akcije ne može se pretpostaviti da on obuhvata i udele u imovini pravnih lica. teško da može da se nađe opravdanje za ovako ograničenu primenu člana 13. pod pojmom akcije. stav 4. ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja treba eksplicitno i naglasiti. da i druga država ugovornica nema pravo oporezivanja kapitalnog dobitka .ukoliko to predviđa domaće poresko zakonodavstvo) 59 . 2) S obzirom na jasno razlikovanje udela i akcija u našem domaćem zakonodavstvu (primer gore) koje je opravda- nje da se u okviru ugovora podrazumeva da pojam akcije obuhvata i udele? Istovremeno. Kapitalni dobitak od otuđenja nepokretnosti: a) nepokretnost se nalazi u drugoj državi ugovornici PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI (unutrašnja stvar druge države ugovornice) b) nepokretnost se nalazi u Republici Srbiji PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA REPUBLICI SRBIJI (ovo ne znači. sprovodi u pregovorima koje u današnje vreme. Modela ugovora OECD. da i Republika Srbija nema pravo oporezivanja kapitalnog dobitka . (Kapitalni dobitak) ugovora neophodno poreski zahvatiti i kapitalni dobitak od udela.ukoliko to predviđa domaće poresko zakonodavstvo) 2. delegacija Republike Srbije vodi sa delegacijama drugih država. Ukoliko nadležni organi ocene da je kroz odgovarajuća rešenja sadržana u članu 13. 10-11 Rezident druge države ugovornice Vrsta kapitalnog dobitka 1.ukoliko to predviđa domaće poresko zakonodavstvo) 2. podrazumevaju i udeli u privrednim društvima. a) Kapitalni dobitak od otuđenja pokretnih stvari koje čine deo poslovne imovine stalne poslovne jedinice koja se nalazi u drugoj državi ugovornici PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI (unutrašnja stvar druge države ugovornice) b) Kapitalni dobitak od otuđenja pokretnih stvari koje čine deo poslovne imovine stalne poslovne jedinice koja se nalazi u Republici Srbiji PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA REPUBLICI SRBIJI (ovo ne znači. 1. što je praksa koju ekspertski pregovarački tim Republike Srbije uveliko. da i Republika Srbija nema pravo oporezivanja kapitalnog dobitka . da i druga država ugovornica nema pravo oporezivanja kapitalnog dobitka . Kapitalni dobitak od otuđenja nepokretnosti: a) nepokretnost se nalazi u Republici Srbiji PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA REPUBLICI SRBIJI (unutrašnja stvar Republike Srbije) b) nepokretnost se nalazi u drugoj državi ugovornici PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI (ovo ne znači. onda bi morao da odgovori na sledeća pitanja: 1) Zašto se srpski tekst Ugovora sa Ukrajinom razlikuje od ostalih ugovora koji poznaju ovu odredbu? Ako se pod pojmom akcije podrazumevaju i udeli. onda to u samom tekstu člana 13. Ukoliko bi neko pokušao da brani stav da se u ugovorima. 1. TABELARNI PRIKAZ PRAVA OPOREZIVANJA KAPITALNOG DOBITKA KOJI OSTVARI REZIDENT REPUBLIKE SRBIJE I REZIDENT DRUGE DRŽAVE UGOVORNICE8) KAPITALNI DOBITAK OSTVARUJE Rezident Republike Srbije 1. a) Kapitalni dobitak od otuđenja pokretnih stvari koje čine deo poslovne imovine stalne poslovne jedinice koja se nalazi u Republici Srbiji PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA REPUBLICI SRBIJI (unutrašnja stvar Republike Srbije) b) Kapitalni dobitak od otuđenja pokretnih stvari koje čine deo poslovne imovine stalne poslovne jedinice koja se nalazi u drugoj državi ugovornici PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI (ovo ne znači. odnosno podudarnih odredaba ugovora.IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA V Drugim rečima.ukoliko to predviđa domaće poresko zakonodavstvo) Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. onda za time nema potrebe.

V

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

3. Kapitalni dobitak od otuđenja pomorskih brodova, vazduhoplova ili drumskih vozila koji se koriste u međunarodnom saobraćaju, rečnih brodova koji se koriste u saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima ili od pokretnih stvari koje služe za korišćenje tih pomorskih brodova, vazduhoplova, drumskih vozila ili rečnih brodova (sedište stvarne uprave preduzeća nalazi se u Republici Srbiji) PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA SAMO REPUBLICI SRBIJI 4. a) Kapitalni dobitak od otuđenja akcija (ili drugih uporedivih interesa) kompanije čija se imovina sastoji od minimum 51 odsto nepokretnosti koja se nalazi u Republici Srbiji PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA REPUBLICI SRBIJI (unutrašnja stvar Republike Srbije) b) Kapitalni dobitak od otuđenja akcija (ili drugih uporedivih interesa) kompanije čija se imovina sastoji od minimum 51 odsto nepokretnosti koja se nalazi u drugoj državi ugovornici PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI (ovo ne znači, da i Republika Srbija nema pravo oporezivanja kapitalnog dobitka - ukoliko to predviđa domaće poresko zakonodavstvo) 5. Ostali kapitalni dobitak PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA SAMO REPUBLICI SRBIJI

3. Kapitalni dobitak od otuđenja pomorskih brodova, vazduhoplova ili drumskih vozila koji se koriste u međunarodnom saobraćaju, rečnih brodova koji se koriste u saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima ili od pokretnih stvari koje služe za korišćenje tih pomorskih brodova, vazduhoplova, drumskih vozila ili rečnih brodova (sedište stvarne uprave preduzeća nalazi se u drugoj državi ugovornici) PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA SAMO DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI 4. a) Kapitalni dobitak od otuđenja akcija (ili drugih uporedivih interesa) kompanije čija se imovina sastoji od minimum 51 odsto nepokretnosti koja se nalazi u drugoj državi ugovornici PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI (unutrašnja stvar druge države ugovornice) b) Kapitalni dobitak od otuđenja akcija (ili drugih uporedivih interesa) kompanije čija se imovina sastoji od minimum 51 odsto nepokretnosti koja se nalazi u Republici Srbiji PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA REPUBLICI SRBIJI (ovo ne znači, da i druga država ugovornica nema pravo oporezivanja kapitalnog dobitka - ukoliko to predviđa domaće poresko zakonodavstvo) 5. Ostali kapitalni dobitak PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA SAMO DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI

mr Dejan Dabetić

8 Što je rešenje (suštinski isto, ali drugačije formulisano o čemu je, napred, detaljnije, bilo govora) koje Republika Srbija ima i u Ugovoru sa: Estonijom, Irskom, Libijom, Maltom, Pakistanom i Španijom - sa svim ovim zemljama, Ugovor počinje da se primenjuje od 1. januara 2011. godine, kao i u ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa državama sa kojima su ugovori potvrđeni, potpisani, ili se nalaze u postupku potvrđivanja bilo u Narodnoj skupštini Republike Srbije, bilo u parlamentu druge države ugovornice, iz kog razloga ugovori ne proizvode pravno dejstvo (jer, još uvek, nisu stupili na snagu, i počeli da se primenjuju) pa, ovom prilikom, nećemo navoditi nazive odnosnih drugih država ugovornica. Države sa kojom Republika Srbija ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

60

Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI

VI

ISPLATA ZARADE PO OSNOVU DOPRINOSA ZAPOSLENOG POSLOVNOM USPEHU POSLODAVCA
akonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 - dalje: Zakon) članom 105. stav 1. utvrđeno je da se zarada sastoji od zarade za obavljeni rad i vremena provedenog na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Jedan od elemenata koji čini zaradu zaposlenog je i zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.). Ovaj deo zarade se zasniva na ostvarenom poslovnom uspehu poslodavca i doprinosu pojedinog zaposlenog tom uspehu, što je u dosadašnjoj praksi bilo tretirano kao zarada na osnovu procenjenih rezultata poslovanja, odnosno takozvana trinaesta plata. Opštim kolektivnim ugovorom („Sl. glasnik RS”, br. 50/2008, 104/2008 i 8/2009 - dalje: OKU), koji se, počev od 11. februara 2009. godine primenjuje na sve poslodavce u Srbiji, u članu 27. propisano je da se: „Kolektivnim ugovorom kod poslodavca može se, u skladu sa zakonom, utvrditi pravo zaposlenog na zaradu iz dobiti. Zarada iz dobiti se isplaćuje na osnovu utvrđenih rezultata poslovanja, po godišnjem obračunu ili na osnovu procenjenih rezultata pre utvrđivanja godišnjeg obračuna, u skladu sa kolektivnim ugovorom kod poslodavca.” Kada je u pitanju učešće zaposlenih u dobiti, na tu mogućnost ukazuje i odredba člana 14 Zakona o radu, prema kojoj „ugovorom o radu ili odlukom poslodavca može da se utvrdi učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini, u skladu sa zakonom i opštim aktom.” Polazeći od navedenog, proizilazi da se umesto dosadašnje tzv. „trinaeste plate” koju su poslodavci u praksi isplaćivali krajem tekuće godine, obično u decembru, sada može isplaćivati zaposlenima deo zarade na osnovu procenjenih rezultata poslovanja poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) kao doprinos zaposlenih poslovnom uspehu poslodavca. Prema navedenim odredbama Zakona i OKU, učešće zaposlenih u
Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

Z

dobiti, odnosno u raspodeli po osnovu ostvarenih pozitivnih rezultata poslodavca, moguće je izvršiti, i to: • na osnovu procenjenih rezultata (poslovnog uspeha poslodavca) pre utvrđivanja godišnjeg obračuna, odnosno na osnovu procenjene dobiti, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom kod poslodavca (član 27. OKU); i • po osnovu učešća zaposlenih u ostvarenoj dobiti poslodavca na osnovu utvrđenih rezultata poslovanja, po godišnjem obračunu, shodno odredbama člana 14. Zakona o radu i člana 27. OKU. U Zakonu kao i u OKU nije precizirano šta se smatra poslovnim uspehom poslodavca i na koji način se utvrđuje doprinos zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, već se navedenim odredbama upućuju poslodavci da to utvrde svojim opštim aktom ili ugovorom o radu, i to, kako mogućnost za raspodelu ostvarene ili procenjene dobiti, odnosno zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, tako i merila i kriterijume za određivanje ovog dela zarade, odnosno dobiti.

Mogućnost isplate zarade po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca u javnim preduzećima
Isplata zarade po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca ili procenjenih rezultata poslovanja u javnim preduzećima može se vršiti ako je: • preduzeće takvu mogućnost predvidelo opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu) ili ugovorom o radu; • programom poslovanja za tekuću godinu, na koji je saglasnost dao osnivač, utvrđena masa sredstava za isplatu zarada u tekućoj godini koja obezbeđuje i ovu vrstu isplate,

61

VI

RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI

• preduzeće naknadno dobilo saglasnost od osnivača (dopuna programa poslovanja za tekuću godinu) za povećanje mase sredstava za isplatu dela zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca u skladu sa procenom rezultata poslovanja za tekuću godinu. Zarade i druga primanja u javnim preduzećima se utvrđuju i isplaćuju u skladu sa Uredbom o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima („Sl. glasnik RS”, br. 5/2006 - dalje: Uredba) koja je doneta shodno odredbi člana 22. stav 5. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Sl. glasnik RS”, br. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 - ispr. i 123/2007 - dr. zakon). Uredba se primenjuje u javnom preduzeću do donošenja programa poslovanja za tekuću godinu, na koji saglasnost daje osnivač. Po donošenju programa poslovanja javno preduzeće zarade isplaćuje u skladu sa programom poslovanja. Primenom Uredbe i programa poslovanja u javnim preduzećima nije suspendovana primena kolektivnih ugovora, već se pojedinačne zarade zaposlenima obračunavaju i isplaćuju u skladu sa kolektivnim ugovorima, dok se samo ukupan iznos sredstava potrebnih za isplatu zarada utvrđuje programom poslovanja preduzeća, a visina ovih sredstava (kao i kretanje zarada) zavisi od planiranih rezultata poslovanja preduzeća i planiranog kretanja makroekonomskih agregata u Republici. Odredbom člana 21. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa je utvrđeno da odluku o raspodeli dobiti donosi upravni odbor javnog preduzeća uz saglasnost osnivača. To znači, da bi javno preduzeće moglo da isplati deo zarade na osnovu procenjenih rezultata poslovanja za tekuću godinu, ako prethodno o tome donese odluku na upravnom odboru i zatraži saglasnost osnivača, a tek po dobijenoj saglasnosti osnivača izvrši isplatu.

Po isteku tekuće godine poslodavac može da odluči da zaposlenima vrši određena davanja po osnovu ostvarene dobiti utvrđene po godišnjem finansijskom izveštaju. Međutim, ova vrsta davanja zaposlenima ima drugi tretman, odnosno ne predstavlja zaradu zaposlenog, već prihod od kapitala. Na ovu mogućnost ukazuje član 14. Zakona kojim je utvrđeno da se ugovorom o radu ili odlukom poslodavca može utvrditi učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini, u skladu sa zakonom i opštim aktom. Poslodavac koji namerava da zaposlenima isplati zaradu na osnovu procenjenih rezultata poslovanja (pod uslovom da je opštim aktom predvideo isplatu), treba da izvrši procenu rezultata poslovanja za tekuću godinu i utvrdi da li postoji finansijska mogućnost isplate, odnosno da li procenjeni rezultati poslovanja poslodavca omogućavaju da se do kraja tekuće godine izvrši ova isplata. Merila i kriterijumi za određivanje mogućnosti isplate treba da budu utvrđeni opštim aktom. Ova isplata ne bi trebalo da se izvrši ako bi prouzrokovala poremećaj u daljem radu poslodavca, odnosno prouzrokovala gubitak kod poslodavca ili drugog isplatioca. Shodno tome, isplata dela zarade na osnovu procenjenih rezultata poslovanja, odnosno po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, ne mora da bude u visini jedne mesečne zarade, ako taj iznos, prema procenjenim rezultatima, ne može da se obezbedi. Poslodavac može da donese odluku da se isplati u smanjenom iznosu, u skladu sa procenjenim mogućnostima, ili da se uopšte ne isplati na osnovu procenjenih rezultata, već da se eventualno isplata izvrši po utvrđivanju konačnih rezultata poslovanja, odnosno iz iskazane ostvarene dobiti.

Utvrđivanje potrebnih sredstava i odluka o isplati
Ako poslodavac utvrdi da na osnovu procenjenih rezultata poslovanja do kraja tekuće godine postoji mogućnosti isplate dela zarade po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca, utvrdiće sredstva potrebna za isplatu i isplatiti zaposlenima u skladu sa odredbama opšteg akta, odnosno kriterijumima utvrđenim tim aktom ili ugovorom o radu, na osnovu kojih se utvrđuje doprinos pojedinog zaposlenog. Odluku o ukupnom iznosu sredstava koja će se isplatiti na osnovu procenjenih rezultata poslovanja, odnosno poslovnog uspeha poslodavca, kao i pripadajući iznos po zaposlenom u skladu sa utvrđenim kriterijumima, treba da donese nadležni organ poslodavca, upravni odbor ili drugi organ ako je to kao uslov utvrđeno opštim aktom.Ako nije precizirano opštim aktom ko donosi odluku, o tome odlučuje direktor, odnosno osnivač. Kriterijumi za utvrđivanje pojedinačnog iznosa po zaposlenom, takođe, treba da bude utvrđeni opštim aktom
Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

Obračun i isplata dela zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca
Uobičajeno vreme za isplatu ove vrste zarade zaposlenima, u praksi je najčešće decembar, kada poslodavci vrše procenu ostvarenih rezultata za tekuću godinu. Međutim, kako se radi o delu zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, može se utvrditi i drugi period u toku godine, u kom poslodavac može da isplati zaposlenom ovaj deo zarade, ako proceni da su zaposleni (ili samo jedan broj zaposlenih) doprineli poslovnom uspehu poslodavca. Sve isplate koje poslodavac izvrši zaposlenima, po osnovu doprinosa poslovnom uspehu , predstavljaju zaradu zaposlenog, na koju se obračunavaju i plaćaju porez i doprinosi na zaradu.

62

nagrade) 4.Primanja zaposlenih.00 239.6. Osnovica na koju se plaća doprinos (red. koja se isplaćuje u decembru 2010. Doprinos na teret poslodavca . DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI VI ili ugovorom o radu zavisno od doprinosa svakog zaposlenog ostvarenom uspehu. kako isplaćena. Prilikom isplate zarade i plaćanja poreza i doprinosa poslodavac popunjava i Poreskoj upravi dostavlja Obrazac PP OPJ i Specifikaciju.52 42. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. br. 1 1. za sva primanja zaposlenih priznaje se rashod u finansijskim izveštajima (obračunati rashod) u periodu u kojem je zaposleni izvršio svoju uslugu. 3 . Zakona. godine. DODACI. 10) Isplaćena zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade i bonusi).00 47. br. poreza i doprinosa Red.00 200.bruto Deo zarade po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca (bonusi. Isplata ovog dela zarade vrši se zajedno sa zaradom za novembar. ZARADE. Računovodstveno obuhvatanje isplate zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca Međunarodnim računovodstvenim standardom MRS 19 . 8) 10. • zarada po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca.985.red. br.000.00 393.800. br.446. uređeno je računovodstveno obuhvatanje primanja zaposlenih od strane poslodavca.68 Zarada za novembar .554) 7. Prema paragrafu 10.800. 10-11 63 .00 400. odnosno u periodu u kojem je radio. br. godine ili u nekom drugom odgovarajućem iznosu shodno procenjenim rezultatima poslovanja. Iz navedenog proizlazi da se u rashod priznaju primanja zaposlenih. br.800. Porez na zarade (red. godine.213. godini (za period do donošenja odluke) ili u visini zarade za novembar 2010. nagrade) . a može biti utvrđen u visini prosečne mesečne zarade isplaćene u 2010. br. Primer: Poslodavac je doneo odluku da zaposlenima isplati deo zarade po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca (nagrade. Ukupno zarada . br. 5 x 17.000. 2. 3 . Doprinosi na teret zaposlenog . NAKNADE. u nastavku je dat primer obračuna poreza i doprinosa kada se sa novembarskom zaradom.00 239. koja se isplaćuje u decembru. Opis 2 Zarada za novembar 2010. Ukupan trošak poslodavca (red. br. i to svakom zaposlenom u visini novembarske zarade. isplaćuje zaposlenima i deo zarade po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca. Neto za isplatu (red. bonusi) u skladu sa kriterijumima utvrđenim svojim opštim aktom. 7 . br.68 309. Osnovica za plaćanje poreza (red.9%) 11. Najviša osnovica za plaćanje doprinosa na dan isplate 5.000. plus deo zarade po osnovu poslovnog uspeha poslodavca 3 200. 200. predstavlja zaradu zaposlenog za mesec novembar 2010. 5 x 17. stav 1.000 dinara bruto.zbirna stopa (red.bruto (zarada za novembar uvećana za bonuse. br. 4 . br.110.bruto 3. 6 x 12%) 8.manji iznos) 6. takođe.110.80 42.zbirna stopa (red. Obračun poreza i doprinosa Polazeći od toga da se zarada po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca (bonusi i nagrade). Obrazac PP OD i Specifikaciju uz PP OD o usmeravanju doprinosa za zdravstveno osiguranje. Obračun zarade.68 442.000 dinara. MRS 19. uglavnom isplaćuje u decembru.9%) 9. 3 + red.red. shodno odredbi člana 105.RADNI ODNOSI. Za zaposlenog iz ovog primera isplaćuju se sledeći iznosi: • novembarska zarada iznosi 200. tako i ukalkulisana za koja je stvorena obaveza za isplatu. 3 ili red.

68 453 . za period u kojem je zaposleni radio.800. MRS 19. 10-11 . DODACI. osim naknada koje se refundiraju 309.213.800. U našoj praksi kategorije primanja određuju se na osnovu zakonskih i drugih propisa.Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 47.800. bonus i sl.80 451.985. osim naknada koje se refundiraju 309.213. pod uslovom da taj entitet ima sadašnju zakonsku ili izvedenu obavezu da izvrši takve isplate kao rezultat takvih događaja i da se može utvrditi pouzdana procena takve obaveze.Obaveze za neto zarade i naknade zarada.VI RADNI ODNOSI. Saglasno navedenim odredbama MRS 19.68 453 .Tekući (poslovni) račun 442.bonus. NAKNADE.68 (za obračunate bruto zarade za novembar i deo zarade po osnovu doprinosa) 521 .68 241 . MRS 19.800.68 (za izvršen obračuna doprinosa na zarade i dela zarade po osnovu doprinosa na teret poslodavca) 450 . ZARADE.52 452 . entitet treba da odredi iznos koji će biti isplaćen pre nego što se finansijski izveštaji odobre za objavljivanje.68 (za izvršene isplate zarada za novembar i dela zarade po osnovu doprinosa . DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Prema paragrafu 17.) računovodstveno se evidentira kao rashod perioda u kome je zaposleni radio.Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 42.Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 42. Prema paragrafu 20.00 450 .000.Obaveze za neto zarade i naknade zarada.) 64 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 42.80 451 .800. Knjiženje obračuna i isplate zarade za novembar i dela zarade po osnovu doprinosa (nagrade. Obračun primanja zaposlenih i način utvrđivanja uređeni su propisima iz oblasti radnog zakonodavstva kojima je određeno u kojoj meri i u kojim slučajevima je moguće primeniti MRS 19. bonusi) 520 . bez obzira na to kada će ta zarada biti isplaćena.Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 42. kolektivnim pregovaranjem zaposlenih i poslodavca i tako uređena primanja su predmet računovodstvenog obuhvatanja.800.985. isplata zarade po osnovu doprinosa zaposlenog (nagrada. nagrada i sl.Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 42.52 452 . entitet (pravno lice) treba da prizna očekivani trošak kao učešće u dobiti i isplatu bonusa. a u korist obaveze.Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 400.Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 47.

direktor može ugovorom o radu da zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme.na prvi dan Jom Kipura. br. zaposleni imaju pravo da ne rade u dane sledećih verskih praznika. istog zakona. st. može se zaključiti da sa stanovišta normi Zakona nema smetnji da jedno fizičko lice vrši dužnost direktora u dva privredna društva. br. br. Pod ovim uslovima lice koje vrši dužnost direktora sa nepunim radnim vremenom može biti u radnom odnosu za ostatak do punog radnog vremena u drugom privrednom društvu. prema kojoj zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca može za ostatak radnog vremena da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca i da na taj način ostvari puno radno vreme. obaveze i odgovornosti uređuju se ugovorom. • PITANJE I ODGOVOR Uslovi pod kojima direktor jednog privrednog društva može da vrši dužnost direktora u drugom privrednom društvu Pitanje: • Da li i pod kojim uslovima isto lice može biti direktor u dva privredna društva? Odgovor: Prema odredbi člana 48.da je priroda poslova takva da se može obavljati sa ostatkom radnog vremena.RADNI ODNOSI. uz obrazloženje koje sadrži podatke o verskom prazniku zaposlenog i navođenjem odgovarajuće norme koja je poslužila kao normativni osnov za priznavanje ovog prava. Zakona o radu („Sl. prema njihovom kalendaru. u kojoj situaciji se međusobna prava. 4) pripadnici jevrejske zajednice . njihova međusobna prava. Poštujući ovu normu nužno je: . i to: 1) pravoslavci . Zakona o radu („Sl. glasnik RS”. odnosno da se u oba privredna društva ne zahteva angažovanje sa punim radnim vremenom na poslovima direktora. S obzirom na to da direktor svoju dužnost može vršiti i bez zasnivanja radnog odnosa.da to lice radi sa nepunim radnim vremenom u jednom privrednom društvu gde vrši dužnost direktora. odnosno osnivačkog akta ili statuta nije drugačije propisano.da normama posebnog zakona. 10-11 65 . Radni odnos na određeno vreme može da traje do isteka roka na koji je izabran direktor. br. . DODACI. u skladu sa članom 193. glasnik RS”. 125/2004). Zakona sa direktorom zaključuje u ime poslodavca upravni odbor. a kod poslodavca kod koga nije obrazovan upravni odbor . Razlog za to je što se o pravima zaposlenog odlučuje od strane lica imenovanog u odredbi člana 195. 61/2005 i 54/2009 . Lice koje obavlja poslove direktora po osnovu ovog ugovora ima pravo na naknadu za rad koja ima karakter zarade i druga prava. glasnik RS”. 61/2005 i 54/2009). 2. 2) katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica . i 4.na prvi dan Božića i u dane Uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa. .da je to lice zasnovalo radni odnos za ostatak radnog vremena do punog radnog vremena u drugom privrednom društvu gde takođe vrši dužnost direktora.na prvi dan krsne slave. takođe na dužnosti direktora toga društva. ZARADE. Podrazumeva se da je zaposleni prethodno obavestio nadležnu službu poslodavca o svom verskom prazniku. . obaveze i odgovornosti direktora i poslodavca uređuju ugovorom. Poslodavac je dužan poštujući ovu pravnu normu da zaposlenom omogući ostvarivanje ovog prava.organ koji je određen aktom poslodavca. odnosno do njegovog razrešenja.dalje: Zakon). NAKNADE. Nužno je da se na taj način ne povređuju pravila sukoba interesa i zabrane konkurencije. Ugovor iz člana 48.na prvi dan Ramazan- skog bajrama i prvi dan Kurbanskog bajrama. 43/2001 i 101/2007). • Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 24/2005. DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI VI PITANJE I ODGOVOR Ostvarivanje prava zaposlenog na plaćeno odsustvo za dan verskog praznika Pitanje: • Koje obaveze ima poslodavac u ostvarivanju prava zaposlenog na plaćeno odsustvo na dan krsne slave? Odgovor: Prema odredbi člana 4. i to donošenjem rešenja kojim utvrđuje da zaposleni u određeni dan ne radi zbog verskog praznika. Zakona. Ukoliko direktor nije zasnovao radni odnos kod poslodavca. nužno je da ispunjava uslove iz odredbe člana 41. obaveze i odgovornosti u skladu sa ugovorom. Za slučaj da dužnost direktora vrši kao zaposleni. rešenjem koje se u pisanom obliku dostavlja zaposlenom. 24/2005. koja su propisana Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”. 3) pripadnici islamske zajednice . Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl.

Zaposleni koji samoinicijativno radi duže od punog radnog vremena nema pravo na zaradu. Prekovremeni rad ne može da traje duže od osam časova nedeljno. 24/2005. Ti uslovi su: . Međutim. godine). Ako navedeni uslovi nisu ostvareni. odnosno ovde je izostao ex lege određeni razlog koji je conditio sine qua non prekovremenog rada. da bi zaposleni ostvario uvećanje zarade iz ovog osnova potrebno je da se prekovremeni rad ostvari pod uslovima iz Zakona. 61/2005 i 54/2009 . . U toj situaciji konvalidacija se vrši naknadno . za slučaj da to 66 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. radniku se ima isplatiti zarada za prekovremeni rad” (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije.VI RADNI ODNOSI. iznenadno povećani obim rada i neophodnost da se u određenom roku završi posao koji je planiran). niti duže od četiri časa dnevno po zaposlenom. Drugo je pitanje da li se radi o samoinicijativnom obavljanju posla. ako su taj rad obavili u preraspodeli radnog vremena uz korišćenje slobodnih dana. zahtev zaposlenom treba da bude dat u pisanom obliku.da se radi o slučajevima imenovanim u Zakonu ili opštem aktu. stav 1. jer se tada ne radi o prekovremenom radu. i to najmanje 26% od osnovice.donošenjem rešenja u pisanom obliku. Zakona. čak i kada je reč o izuzetnim prilikama. zaposleni dužan da radi duže od punog radnog vremena u slučaju više sile. Po pravilu. br. požar. ukoliko je korišćenje slobodnih dana izostalo. Rev. Samoinicijativno obavljanje poslova od strane zaposlenog u vremenu dužem od punog radnog vremena u odsustvu zahteva za prekovremeni rad ne smatra se prekovremenim radom. ZARADE. ali bez uvećanja iz člana 108. onda nema ni uslova za uvećanje zarade po osnovu prekovremenog rada. tačka 3) Zakona. opšteg akta i ugovora o radu. Zakona o radu („Sl.zahtev može da bude dat u formi odluke ili naloga. poplava i sl. DODACI.Zakonom propisanih razloga (viša sila.) nema smetnji da zahtev bude učinjen u usmenom obliku. DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI PITANJE I ODGOVOR Nepostojanje prava zaposlenog na uvećanu zaradu za samoinicijativno obavljanje poslova u vremenu dužem od punog radnog vremena Pitanje: • Da li zaposleni koji samoinicijativno obavlja poslove u vremenu dužem od punog radnog vremena ima pravo na uvećanu zaradu po osnovu prekovremenog rada? rešenje izostane poslodavac to ne bi mogao koristiti kao opravdanje da odbije obračun i isplatu uvećane zarade po osnovu prekovremenog rada.1992. O tome govori i ova sudska odluka kada se radi o radu dužem od punog radnog vremena u preraspodeli kada zaposlenom nisu omogućeni slobodni dani: „Pravilno je stanovište nižestepenih sudova da tužioci nemaju pravo na plaćanje prekovremenog rada.dalje: Zakon) zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu za prekovremeni rad.12.da je poslodavac zahtevao da se takav rad obavi . • Odgovor: Prema odredbi člana 108. u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu. poslodavac je dužan da zaposlenom za takav rad isplati zaradu. iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran. Isto tako. Ali. rad obavljen u preraspodeli radnog vremena ne smatra se prekovremenim radom. To znači. glasnik RS”. jer poslodavac može zahtevati prekovremeni rad samo iz određenih . ako je prekovremeni rad obavljen po nalogu poslodavca. na zahtev poslodavca. kojom je propisano da je. ali u slučaju vanrednih prilika (npr. 4241/92 od 24. Zakon ne propisuje oblik u kome se zahtev za rad duži od punog radnog vremena može uputiti. ali u odsustvu navedenih razloga. Podrazumeva se da se radi o prekovremenom radu ostvarenom pod uslovima iz odredbe člana 53. Međutim. NAKNADE. 10-11 .

SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE

VII

10

POSREDNA KONTROLA DEVIZNOG POSLOVANJA I ELEKTRONSKA DOSTAVA DOKUMENATA
Od 1.11.2010. godine moguća elektronska dostava dokumenata i za poslove prenosa potraživanja, odnosno preuzimanja duga, promene nerezidenta, kompenzacione poslove i obavljanje delatnosti u inostranstvu

E

lektronska dostava dokumenata je alternativni način dostavljanja faktura, u kontekstu obavljanja posredne kontrole deviznog poslovanja, omogućen donošenjem Uredbe o izmenama Uredbe o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata („Sl. glasnik RS”, br. 39/2010, stupila na snagu 16.6.2010. godine). Ovaj način dostavljanja dokumenata primenjuje se od 16.6.2010. godine za poslove izvoza i uvoza usluga, a od 1.11.2010. godine i za poslove: - prenosa potraživanja, odnosno preuzimanja duga iz člana 7. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS”, br. 62/2006 - dalje: Zakon). - promene nerezidenta po poslovima iz člana 33. Zakona; - kompenzacione poslove; - obavljanja privredne delatnosti u inostranstvu. Rezident, koji se prijavio i registrovao za elektronsku dostavu, obavezan je da ubuduće fakture dostavlja samo elektronski, što nesumnjivo predstavlja određeno ograničenje. Ipak, treba imati u vidu najavu isključivo elektronske dostave dokumentacije, čime bi se ukinula mogućnost dostavljanja dokumenata u štampanoj formi. Za sada, ova dva načina dostavljanja dokumenata, u štampanoj ili elektronskoj formi, u pogledu rokova, pravila i svega ostalog potpuno su ravnopravna, bez obzira na odabrani način dostavljanja.

Prijava korisnika za rad u aplikaciji Elektronska dostava dokumenata
Aplikaciju za elektronsku dostavu dokumenata mogu koristiti samo rezidenti i nerezidenti koji su se prijavili za elektronsko dostavljanje, tako što su Deviznom inspektoratu, u štampanoj formi, dostavili Prijavu za
Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

elektronsku dostavu dokumenata (dalje: Prijava), preuzetu sa sajta Deviznog inspektorata. Prilikom popunjavanja Prijave potrebno je uneti korisničko ime, koje određuje i kreira sam obveznik. Sistem kontroliše jedinstvenost svakog korisničkog imena i ako utvrdi da dostavljeno korisničko ime već postoji u bazi, korisnik će o tome biti obavešten putem elektronske pošte ili telefonom i biće dužan da popuni i dostavi novu prijavu sa istim podacima, ali sa novim korisničkim imenom. U prijavu je potrebno uneti i adresu elektronske pošte korisnika, kako bi na tu adresu stiglo obaveštenje o uspešnoj registraciji na sistem Deviznog inspektorata za elektronsku dostavu dokumenata. Korisniku će, pored korisničkog imena koje određuje i kreira sam, biti dodeljena i inicijalna lozinka, koju je korisnik obavezan da promeni i novu, promenjenu lozinku koristi prilikom svakog narednog pristupa aplikaciji. Korisnik može imati više naloga za registraciju, ali se za svaki od njih mora podneti posebna prijava u cilju registracije za elektronsku dostavu dokumenata, čime je omogućeno da jedan korisnik obezbedi više naloga i angažuje veći broj ljudi, ukoliko mu je to potrebno u slučaju većeg obima poslovanja po osnovu kog postoji obaveza izveštavanja Deviznog inspektorata. Do dobijanja mogućnost pristupa aplikaciji za elektronsko dostavljanje dokumenata, obavezno je dostavljanje dokumentacije u štampanoj formi, na način i u rokovima kao i do sada.

67

VII10

SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE

Poslovi izvoza, odnosno uvoza usluga
Elektronska dostava podataka o fakturama vrši se na jednostavan način, kroz aplikaciju koja korisnika vodi kroz odgovarajuće menije, podmenije i polja za unos. Unos podataka u polja označena zvezdicom je obavezan. Nakon unosa podataka, dokument dobija status „U izradi”. U toku pregleda i kontrole ispravnosti unetih podataka, dokument ima status „Čeka verifikaciju”. Kontrolisani dokument može se proglasiti ispravnim ili neispravnim od strane odgovornog lica koje vrši verifikaciju. Ukoliko je dokument proglašen ispravnim, njegov status će automatski biti promenjen u „Verifikovan” i time se dostavljanje dokumenta smatra završenim. Posle dobijanja statusa „Verifikovan”, izmenu i brisanje ne može izvršiti sam rezident, već se oni mogu obaviti samo na osnovu pismenog zahteva upućenog Deviznom inspektoratu, koji jedini može obaviti zahtevana ažuriranja dokumenta. Ukoliko je dokument proglašen neispravnim, biće vraćen na doradu, pri čemu će i njegov status automatski biti promenjen u „Neispravan” sa prikazom opisa neispravnosti i sa nalogom da se isti ispravi u roku od tri dana. Ukoliko korisnik ne postupi u skladu sa nalogom, smatraće se da dokument nije ni dostavljen. Kada korisnik vraćeni dokument ispravi i sačuva ga, njegov status će automatski biti promenjen „U izradi”, nakon čega se ponovo dostavlja Deviznom inspektoratu na verifikaciju, sve dok se elektronska dostava dokumenta konačno ne verifikuje. Osim mogućnosti elektronskog unosa podataka, korisnik ima i mogućnost pregleda faktura. U svaku fakturu sa liste može se izvršiti uvid, a postoji i mogućnost izmene određenih faktura, odnosno onih koje nisu već dostavljene Deviznom inspektoratu na verifikaciju ili su vraćene kao neispravne. Ukoliko obveznik ima više faktura, aplikacija nudi mogućnost učitavanja već pripremljenog fajla, koji sadrži sve odabrane fakture. Dokument mora biti u određenom formatu, a uputstvo i program za kreiranje se može preuzeti sa sajta Deviznog inspektorata.

u nekoliko celina i polja, a unos podataka u polja označena zvezdicom je obavezan. Unetim podacima je potrebno priključiti i prethodno skenirani ugovor o prenosu potraživanja ili preuzimanju duga, kao i prevod ugovora u pdf formatu, nakon čega će se na ekranu pojaviti izabrana datoteka sa skeniranim ugovorom i prevodom istog, čime se završava uspešan unos podataka i unos dobija status „U izradi”. U Deviznom inspektoratu se obavlja pregled i kontrola ispravnosti unetih podataka na način prethodno opisan u tekstu. Na isti način vrši se elektronska dostava podataka koji se odnose na aneks, jedan ili više, osnovnog ugovora, odnosno raskid istog. Aplikacija omogućava i pretragu dostavljenih dokumenata po različitim kriterijumima. Po dobijanju liste odabranih dokumenata, korisnik može izvršiti uvid u svaki od njih, izmeniti one kod kojih je izmena dozvoljena, dok je brisanje dokumenta dozvoljeno samo ako dokument nije već dostavljen Deviznom inspektoratu na verifikaciju ili je dokument vraćen iz Deviznog inspektorata kao neispravan.

Poslovi naplate, odnosno plaćanja drugom nerezidentu po tekućem ili kapitalnom poslu
Članom 33. Zakona utvrđeno je da rezident može izvršiti naplatu, odnosno plaćanje i drugom nerezidentu, a ne nerezidentu kome duguje, odnosno od koga potražuje, po tekućem ili kapitalnom poslu. Nakon što rezident izabere ovu opciju iz glavnog menija aplikacije, u odgovarajuća polja treba uneti tražene podatke. Podaci su razvrstani u nekoliko celina i polja. U polja označena zvezdicom unos podataka je obavezan. Po unosu svih neophodnih podataka, unetim podacima je potrebno priključiti i prethodno skenirani ugovor o promeni nerezidenta, kao i prevod ugovora u pdf formatu. Nakon prenosa istih u aplikaciju, na ekranu će se pojaviti izabrana datoteka sa skeniranim ugovorom i prevodom istog, čime se završava uspešan unos podataka i unos dobija status „U izradi”. Kao i u prethodno opisanim slučajevima, u Deviznom inspektoratu se obavlja pregled i kontrola ispravnosti unetih podataka, uz mogućnost vraćanja dokumenta korisniku na ispravku. Na opisani način vrši se i elektronska dostava podataka koji se odnose na aneks osnovnog ugovora, odnosno raskid istog, uz mogućnost dostave više aneksa po jednom ugovoru.
Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

Poslovi prenosa potraživanja, odnosno preuzimanja duga
Nakon što rezident izabere iz glavnog menija aplikacije opciju za izveštavanje Deviznog inspektorata o poslovima iz člana 7. Zakona (banke, odnosno rezidenti, osim rezidenata - fizičkih lica, mogu kupovati ili prodavati, odnosno platiti ili naplatiti potraživanja i dugovanja koja su nastala po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata), u odgovarajuća polja treba uneti tražene podatke. Podaci su razvrstani

68

SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE

VII10

Kompenzacioni poslovi
Elektronska dostava podataka iz obračuna kompenzacionog posla vrši se tako što korisnik u glavnom meniju klikne na stavku Obračuni o izvršenom kompenzacionom poslu i pojavi se lista sledećih podmenija: Unos obračuna o izvršenom kompenzacionom poslu, Pretraga obračuna o izvršenom kompenzacionom poslu i Stornirani obračuni o izvršenom kompenzacionom poslu. Korisnik unosi u aplikaciju tražene podatke sa rešenja o odobrenju ovog posla nadležnog ministarstva, vodeći računa o instrukcijama iz Uputstva za elektronsku dostavu dokumenata. Polja označena zvezdicom je obavezno popuniti. Osim unosa podataka u odgovarajuća polja, potrebno je priključiti i skenirani Obrazac br. 4, propisan Odlukom o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama („Sl. glasnik RS”, br. 109/2005), kao i Prilog br. 4, propisan Uredbom o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenta i nerezidenata („Sl. glasnik RS”, br. 112/2006 i 39/2010 - dalje: Uredba). Verifikacija unetih podataka vrši se na isti način kao i kod elektronske dostave po ostalim, prethodno opisanim poslovima. Aplikacija omogućava i pretragu dostavljenih obračuna kompenzacionih poslova po različitim kriterijumima. Po dobijanju liste odabranih obračuna, korisnik može izvršiti uvid u svaki od njih, izmeniti one kod kojih je izmena dozvoljena, dok je brisanje obračuna dozvoljeno samo ako obračun nije već dostavljen Deviznom inspektoratu na verifikaciju ili je vraćen iz Deviznog inspektorata kao neispravan.

hodno opisanim poslovima iz Uredbe, što se odnosi i na pretragu dostavljenih godišnjih finansijskih izveštaja.

Uputstva i Šifarnici potrebni za rad u aplikaciji Elektronska dostava dokumentacije
Na sajtu Deviznog inspektorata mogu se naći i preuzeti dva uputstva koja se odnose na elektronsku dostavu dokumenata u kojima su detaljno objašnjeni načini popunjavanja i elektronske dostave podataka i dokumenata po svim poslovima propisanim Uredbom. Na sajtu se može pronaći i preuzeti i Šifarnik valuta, Šifarnik zemalja, Šifarnik osnova naplate, odnosno plaćanja sa inostranstvom i Šifarnik vrste usluge, koji su potrebno za rad u aplikaciji Elektronska dostava dokumentacije. Aplikacija korisnicima nudi i mogućnost promene lozinke, promene kontakt podataka, pomoć kod zaboravljene lozinke, odjavu nekog od odobrenih naloga za elektronsku dostavu i drugo. Devizni inspektorat ima pravo da na sopstvenu inicijativu ukine pojedinačne naloge za registraciju, ukoliko utvrdi da se nalog na bilo koji način zloupotrebljava ili se koristi za dostavljanje pogrešnih podataka. O izvršenom ukidanju naloga za registraciju Devizni inspektorat će obavestiti korisnika elektronskim putem, uz navođenje razloga za ukidanje naloga. Korisnicima je na raspolaganju i opcija koja sadrži najčešća pitanja korisnika u vezi elektronske dostave dokumenata i odgovore Deviznog inspektorata na njih. •
Branka Đorđević

Godišnji finansijski izveštaj po poslovima obavljanja privredne delatnosti u inostranstvu
Prilikom elektronskog dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja po poslovima obavljanja privredne delatnosti u inostranstvu, u aplikaciju za Elektronsku dostavu dokumenata potrebno je, osim podataka iz godišnjeg finansijskog izveštaja, dostaviti i podatke iz rešenja nadležnog ministarstva kojim je posao osnivanja preduzeća u inostranstvu odobren. Dostava podataka iz rešenja nadležnog ministarstva vrši se slično dostavi podataka iz rešenja o odobrenju obavljanja kompenzacionog posla. Nakon unosa potrebnih podataka u aplikaciju, potrebno je još podacima priključiti i skenirani godišnji finansijski izveštaj. Verifikacija unetih podataka vrši se na isti način kao i kod ostalih poslova, elektronske dostave po ostalim, pretPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

69

u ime nalogodavca elektronskog transfera.000. 20/2009 i 72/2009 .u Republici Srbiji platnim prometom se bave banke. 10-11 Definisanje elektronskog transfera i jedinstvene identifikacione oznake Ono što je novo. glasnik RS". OBLIGACIJE I PRIVREDNA DRUŠTVA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA "Sl.tela Saveta Evrope koje se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma država članica SE sa međunarodnim standardima. 91/2010 ao što je poznato osnovni cilj Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. Jedna od značajnih novina jeste da se nalogodavac elektronskog transfera u iznosu od EUR 1.000 ili više mora identifikovati i da finansijska institucija koja treba da isplati sredstva korisniku primaocu tog transfera to ne sme uraditi ako poruka koja prati transfer ne sadrži sve podatke o nalogodavcu (novi čl.2010. glasnik RS”. Ovaj dokument predstavlja i osnov na kome počiva rad Manivala . Izmenama Zakona propisane su i situacije kada ne postoji obaveza utvrđivanja propisanih podataka (novi član 12v). br. 12a i 12b). Definisana su i lica koja pružaju usluge plaćanja i naplate . stupio na snagu 11. Takođe. br. u opisu nalogodavca ime i prezime fizičkog lica. kao i standardima koje propisuje međunarodno telo .to su lica koja se bave platnim prometom (banke) .FATF koje je usvojilo dokument pod nazivom „FATF 40 preporuka protiv pranja novca i 9 specijalnih preporuka protiv finansiranja terorizma”. adresu i druge podatke koji su propisani izmenama Zakona. bez obzira na to da li su nalogodavac i korisnik transakcije jedno lice.2012. „Western Union”). a sa ciljem da sredstva budu dostupna korisniku tog elektronskog 70 .12. To nije slučaj i sa drugom državama sa kojima se mogu obavljati finansijske transakcije gde se platnim prometom mogu baviti i zadruge. godine. bilo je potrebno doneti Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl.00 iz strane države ne sadrži npr. K transfera kod drugog lica koje pruža uslugu plaćanja i naplate. niti sredstva mogu biti preneta na račun korisnika. godine). jeste da se sada izmenama Zakona definiše pojam elektronskog transfera. osim odredbe člana 12. Primer: Ako Svift (Swift) poruka koja prati transfer u iznosu od EUR 1. iako je usklađenost odredbi Zakona evidentna. koja se vrši elektronskim putem. glasnik RS”. kreditne institucije i dr. godine (dalje: Direktiva EU). banka ne može isplatiti korisniku sredstva.1. korisnik elektronskog transfera i posrednik u lancu plaćanja. a time i umanjenje rizika koji takvi transferi nose od finansiranja terorizma i pranja novca.dalje: Zakon) je unapređenje sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Međutim. pre svega radi izbegavanja nedoumica u tumačenju Zakona. 91/2010. i lica koja se bave brzim prenosom novca bez otvaranja računa (npr. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Elektronski transfer je definisan kao transakcija koju vrši lice koje pruža usluge plaćanja i naplate. izmenama Zakona uvodi se sistem provere elektronskih transfera.VII 11 UPRAVNI POSTUPAK. kao i da bi se u potpunosti Zakon usaglasio sa preporukama Saveta Evrope. Elektronski transferi koji mogu biti izvršeni od strane navedenih lica posebno su podložni riziku zloupotrebe u cilju finansiranja terorizma. br. Vezano za elektronski transfer definisani su i pojmovi: nalogodavac elektronskog transfera. koja se primenjuje od 1. Za oblast sprečavanja pranja novca to je značilo usaglašavanje zakonskih odredbi sa Direktivom 2005/60/ES Evropskog parlamenta i Saveta o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma iz 2005.

. odnosno drugih okolnosti povezanih sa strankom.definisana je kao kombinacija slova. Kod zatvorenog akcionarskog društva najviše rukovodstvo predstavlja upravni odbor. a koju uvodi Direktiva EU je pristup zasnovan na proceni rizika. postoji neznatan ili nizak stepen rizika za pranje novca ili finansiranja terorizma sami svrstaju stranku. Zakona organizovani u različitim formama izmenama je definisan i pojam najvišeg rukovodstva u zavisnosti od organizacione strukture obveznika. Kod različitih vrsta stranaka. Obveznici kod kojih će Uprava sprovoditi nadzor su: . najkasnije do 31. te na osnovu toga vrši pojednostavljene radnje mere poznavanja i praćenja stranke (izmena člana 7. Procena i analiza rizika .UPRAVNI POSTUPAK. Izmenama Zakona precizirano je da se pojednostavljene mere mogu primeniti uvek kada je rizik od pranja novca ili finansiranja nizak. trendove u pranju novca i finansiranju terorizma. poslovnog profila stranke. Izmenama Zakona data je mogućnost obveznicima da ukoliko procene da zbog prirode poslovnog odnosa. oblika ili načina vršenja transakcije. vezano za nadzor. Dosadašnje rešenje u Zakonu. kao i podatke o aktivnostima Uprave. usluga koju obveznik pruža u okviru svoje delatnosti ili transakcija.preduzeća za reviziju i ovlašćeni revizori. Zadaci i nadležnost Uprave za sprečavanje pranja novca Kada se radi o nadležnosti Uprave za sprečavanje pranja novca (dalje: Uprava) precizirano je da obavlja finansijsko-informacione poslove. Izveštaj o radu obavezno sadrži statistike. pribavi informacije o svrsi i nameni poslovnog odnosa ili transakcije i druge podatke. . dok kod društva s ograničenom odgovornošću to može biti osim upravnog odbora i direktor. odnosno ukoliko nije uspeo da: utvrdi identitet stranke. poslovni odnos. utvrdi identitet stvarnog vlasnika stranke i proveri njegov identitet. a sve sa ciljem uspešnije borbe protiv pranja novca i sprečavanja finansiranja terorizma. Najviše rukovodstvo S obzirom da su obveznici iz člana 4. davanju jemstva. rizik od pranja novca i finansiranja terorizma nije isti. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Iz tog razloga Uprava je preuzela nadležnost inspekcijskog nadzora kako bi se obezbedila što bolja i uspešnija primena Zakona. proveri identitet stranke na osnovu dokumenata. Na osnovu ovih procena obveznici će prvo odabrati odgovarajući oblik mera poznavanja i praćenja stranke (uobičajene ili pojačane mere). Ministar. brojeva i znakova koju određuje lice koje vrši usluge plaćanja i naplate. prikuplja. usluge poreskog savetovanja. Prilikom vršenja nadzora zaposleni u Upravi se legitimiše službenom značkom i legitimacijom. analizira. poslovni odnos. Kod komanditnog društva ili ortačkog društva najviše rukovodstvo je lice određeno osnivačkim aktom. obrađuje i dostavlja određene podatke. poslovnih odnosa. marta tekuće za prethodnu godinu. . nije se pokazalo efektivnim i efikasnim za navedenu grupu obveznika. Obveznici procenjuju koliki rizik od mogućih zloupotreba koje imaju za cilj pranje novca i finansiranje terorizma. . uslugu koju pruža u okviru svoje delatnosti ili transakciju u nisko rizičnu grupu za pranje novca ili finansiranje terorizma. podatke o pojavnim oblicima pranja novca i finansiranja terorizma. Jedna od bitnih novina jeste da se nadležnost Uprave proširuje i na obavljanje poslova inspekcijskog nadzora. informacije i dokumentaciju nadležnim državnim organima. a to je jedinstvena identifikaciona oznaka . Uprava podnosi izveštaj o radu Vladi. poslovni odnos. U slučaju da je obveznik registrovan kao otvoreno akcionarsko društvo najviše rukovodstvo predstavlja izvršni odbor.pravna lica i preduzetnici koji se bave pružanjem usluga prenosa novca kada se radi o poslovima u zemlji. Zakona). podataka ili informacija pribavljenih iz pouzdanih i verodostojnih izvora.lica koja se bave poštanskim saobraćajem. usluga koje obveznik pruža u okviru svoje delatnosti ili transakcija. na predlog Uprave propisuje kriterijume na osnovu kojih obveznik svrstava stranku.mere poznavanja i praćenja stranke Ono što se uvek ističe kao jedna od bitnih novina koju je doneo Zakon. 10-11 Službena beleška Zakonom je definisano da je obveznik dužan da odbije ponudu za uspostavljanje poslovnog odnosa ukoliko nije u mogućnosti da izvrši sve mere poznavanja stranke. predstavlja određena vrsta stranke. redovno prati po- 71 . posredovanja u sklapanju kreditnih poslova i davanju zajmova.preduzetnici i pravna lica koja pružaju računovodstvene usluge. odnosno transakciju u nizak rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma i u tom slučaju primenjuju pojednostavljene radnje i mere poznavanja i praćenja stranke (izmena člana 32. Zakona). OBLIGACIJE I PRIVREDNA DRUŠTVA VII11 Izmene Zakona donose još jedan novi pojam.preduzetnici i pravna lica koja obavljaju poslove faktoringa i forfetinga.

na predlog direktora Uprave. Naime. upotreba bankomata i dr. odnosno nisu usaglašene ili su u nesrazmeri sa uobičajenim. 10-11 Tehnološka dostignuća Izmenama Zakona definisana je nova obaveza u vezi sa primenom novih tehnoloških dostignuća. pre uspostavljanja tog odnosa.VII11 UPRAVNI POSTUPAK. stav 1. Utvrđivanje i provera identiteta stranke Vezano za zakonsku odredbu utvrđivanja i provere identiteta stranke definisanu članom 13. Iskustveno gledajući.000. Zakona za obveznike koji imaju manje od četiri zaposlena je izbrisana. Ono što je osnovna karakteristika navedenih transakcija jesu složenost i neuobičajeno visok iznos.00 (član 36. transakciju vrši ili poslovni odnos uspostavlja punomoćnik ili zakonski zastupnik. Zakona).). obveznik je dužan da pored identiteta stranke. primeni određene radnje i mere i da pribavi podatke. kao i da je potrebno naročitu pažnju posvetiti riziku od pranja novca ili 72 . čest je slučaj da kada stranka krije podatke vezano za njen identitet. To znači da je uvedeno obavezno licenciranje ovlašćenih lica i zamenika u obveznicima. u vezi sa određivanjem ovlašćenog lica. ne može se nastaviti bez pismenog odobrenja najvišeg rukovodstva u obvezniku. shodno članu 39. Takođe. navedenim članom definisano je da u slučaju kada se uspostavlja loro korespondentski odnos u ugovoru o uspostavljanju tog odnosa potrebno je navesti obaveze svake ugovorne strane u vezi sa sprečavanjem i otkrivanjem pranja novca. to čini iz razloga povezanosti sa nezakonitim aktivnostima. Zakona). došlo je do još jedne bitne promene. a to je izmena koja se odnosi na dodatni uslov za obavljanje poslova ovlašćenog lica u obvezniku. Kod ovlašćenih lica. pribavi pismeno odobrenje najvišeg rukovodstva u obvezniku. Loro korespondentski odnos U vezi sa uspostavljanjem loro korespondentskog odnosa sa bankom ili drugom sličnom institucijom koja ima sedište u stranoj državi koja nije na listi država koje primenjuju međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji su na nivou standarda Evropske unije ili viši. Izmenama Zakona uveden je novi stav. Zakona obaveza obveznika da pored identiteta stranke. finansiranja terorizma koji proizilazi iz njihove primene ( npr. tako da je obaveza svih obveznika da odrede ovlašćeno lice. Što se tiče ograničenja gotovinskog poslovanja izmenama Zakona sada se precizno definiše da se zabrana izvršenja gotovinskih transakcija odnosi i na iznos od tačno EUR 15. Prema izmenama Zakona potrebno je da ovlašćeno lice ima i licencu za obavljanje poslova. Naime. Ovlašćeno lice Oslobađajuća odredba iz Zakona. Uprava za sprečavanje pranja novca proverava ispunjenost uslova za ovlašćeno lice i izdaje licencu ovlašćenom licu i zameniku ovlašćenog lica. informacije i dokumentaciju koja je propisana Zakonom. neuobičajeni način vršenja. kao i druge podatke koji su propisani navedenim članom. utvrdi i proveri identitet punomoćnika. utvrdi i proveri identitet punomoćnika i zakonskog zastupnika. proširuje se i na zakonskog zastupnika. Neuobičajene transakcije i prijava gotovinskih transakcija Upravi Prema izmenama Zakona obveznik je dužan da svoju pažnju posveti neuobičajenim transakcijama. Sadržaj i način polaganja stručnog ispita utvrđuje ministar. obveznici će morati prilikom zapošljavanja lica na radnim mestima na kojima će primenjivati odredbe ovog Zakona i propisa donetih na osnovu Zakona. da urede postupak Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Licenca se izdaje na osnovu rezultata stručnog ispita. a to je da kada obveznik ne uspe da izvrši sve mere poznavanja stranke dužan je da o tome sačini službenu belešku i da istu čuva 10 godina. odnosno očekivanim poslovanjem stranke. OBLIGACIJE I PRIVREDNA DRUŠTVA slovanje i proverava usklađenost aktivnosti stranke sa prirodom poslovnog odnosa i uobičajenim obimom i vrstom poslovanja stranke (član 8. Obveznik je dužan da utvrdi osnov i svrhu ovih transakcija i da sačini službenu belešku o tome u pisanoj formi. kao i druge okolnosti koje su povezane sa statusom ili drugim karakteristikama stranke. Izmenama Zakona propisana je obaveza obveznicima koja se odnosi na integritet zaposlenih. elektronsko bankarstvo. a ako je taj odnos uspostavljen. bez obzira na broj zaposlenih. vrednost ili povezanost transakcija koje nemaju ekonomski ili pravno osnovanu namenu. obveznik je dužan da. Zaposleni kod obveznika zadužen za uspostavljanje loro korespondentskog odnosa dužan je da. Obveznik je dužan da obrati naročitu pažnju na rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma koji proizilazi iz primene novih tehnoloških dostignuća koja mogu omogućiti anonimnost stranke. ukoliko u ime stranke koja je fizičko lice.

Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. br.).000. Kod kaznenih odredbi u vezi sa prekršajima uveden je novi član kojim se propisuje da će se novčanom kaznom u iznosu od RSD 5. U izmeni Zakona osim podataka koji su dostavljeni Upravi zabrana dojavljivanja poširuje se i na podatke koji su u postupku dostavljanja. krivična dela povezana sa terorizmom. 104/2009). neophodno je usklađivanje rada obveznika sa izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. OBLIGACIJE I PRIVREDNA DRUŠTVA VII11 zapošljavanja.00 kazniti fizičko lice ako izvrši određene radnje propisane Zakonom (izmena čl. analizirati okolnosti poslovne klime. Jelena Pantelić Tajnost podataka Izmenama Zakona obuhvaćene su i izvesne izmene koje se odnose na tajnost podataka. 10-11 73 . i 90. postupak zasnivanja radnog odnosa i dr. identifikovati klijente. Obveznici se ne smeju ponašati kao pasivni posmatrači već moraju shvatiti svoju ulogu. U slučaju neispunjavanja obaveza postoji opasnost da obveznici budu kažnjeni zbog svog odnosa prema nelegalnim aktivnostima. upoznati klijenta. Republika Srbija je izmenama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma uspela da odgovori zahtevima Saveta Evrope i u potpunosti uskladi svoju zakonsku regulativu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama i međunarodnim standardima iz ove oblasti Da bi se ostvario osnovni cilj ovog zakona . kao i proveru integriteta ličnosti i kadrovske osposobljenosti. U skladu sa članom 73. samo se proširio opseg privrednih prestupa. Postupak zapošljavanja mora biti tako organizovan da se omogući provera da li je kandidat za to radno mesto osuđivan za krivična dela kojima se pribavlja protivpravna imovinska korist.00 do RSD 150. Zakona obveznik. advokat i njihovi zaposleni ne smeju stranci ili trećem licu otkriti da su Upravi dostavljeni podaci.efikasna borba za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Kaznene odredbe Došlo je do izmena i u delu Zakona koji se odnosi na kaznene odredbe. Zakona).UPRAVNI POSTUPAK. informacije i dokumentacija o stranci ili transakciji za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. To se može ostvariti samo ako obveznici implementiraju sve propisane odredbe u potpunosti.000. moraju izgraditi procedure. 89. ali samo kako bi se terminološki u potpunosti usaglasile sa Zakonom o tajnosti podataka („Sl. ali i ukoliko se i sami aktivno uključe u borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. tako što su za pravna lica proširene u delu koji se odnosi na prethodno opisane novine u Zakonu (elektronski transfer. službena beleška. kako bi na adekvatan način procenili postojanje sumnjivih okolnosti i pravovremeno otkrili transakcije koje ukazuju na sumnju pranja novca ili finansiranja terorizma. glasnik RS”. Raspon novčanih vrednosti kaznenih odredbi se nije promenio.

reči: „tržišna vrednost” zamenjene su rečju: „vrednost”. amortizacija ne priznaje od izgradnje.5% na 0. 61/2007 i 5/2009 . uz umanjenje poreske osnovice po osnovu amortizacije). To ni do sada nije bio slučaj. zaštite od požara i životne sredine.80%.dalje: Zakon) uređuju tri poreska oblika: porez na imovinu (u takozvanoj statici. porez na nasleđe i poklon.SUS. Napominjemo da je rekonstrukcija . izvršeno je pravnotehničko usaglašavanje odredbe koja uređuje poreskog obveznika. glasnik RS”. mada nije bilo izričito propisano. najvažnije izmene i dopune Zakona prikazaćemo za svaki od navedenih poreskih oblika zasebno. godinu.1. saobraćaja. za rekonstruisane objekte. zakon. 10-11 Porez na imovinu Predmet oporezivanja Predmet oporezivanja je proširen na: • pravo zakupa građevinskog zemljišta u javnoj svojini. proizlazi da je na pravo zakupa građevinskog zemljišta u javnoj svojini. već vrednost dobijena primenom osnovnih i korektivnih elemenata bliže uređenih pravilnikom koji donosi ministar nadležan za poslove finansija. Za sva ova lica poresku osnovicu čini vrednost nepokretnosti na dan 31. povećava broj funkcionalnih jedinica.dr. tako što će se u pogledu rezidentstva pravnih lica primenjivati odredbe zakona kojima se uređuje porez na dobit pravnih lica (a ne porez na dobit preduzeća). 135/2004. utiče na zaštitu prirodnog ili nepokretnog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline. Z pokretnosti lica koja te knjige vode ali ne u Republici Srbiji (npr. S obzirom da poresku osnovicu ne čini vrednost koja se utvrđuje na tržištu. menjaju konstruktivni elementi ili tehnološki proces.VIII OSTALI POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU "Sl. 101/2010 dalje: Zakon o izmenama i dopunama) stupio je na snagu 1. br. • Amortizacija Smanjena je stopa amortizacije za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige u Republici Srbiji sa 1. menja režim voda. već od isteka svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena poslednja rekonstrukcija objekta. S obzirom da je obveznik poreza na imovinu imalac prava koja su predmet oporezivanja. proizlazi da se odredba prema kojoj se Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. kao i porez na prenos apsolutnih prava. s obzirom da je poreska osnovica za poljoprivredno i šumsko zemljište obveznika koji ne vodi poslovne knjige petostruki iznos katastarskog prihoda od tog zemljišta. glasnik RS” br.2011. Poreski obveznik U cilju usaglašavanja sa nazivom zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu (a utvrđuje se primenom osnovnih i korektivnih elemenata. 80/2002 . Precizirano je da se. obveznik poreza zakupac. 26/2001. 101/2010 akon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl. godine i primenjivaće se i kod utvrđivanja poreza na imovinu u takozvanoj statici za 2011.izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu kojima se: utiče na stabilnost i sigurnost objekta. kao i • pravo zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. utiče na bezbednost susednih objekata. kao i maksimalan iznos do koga se po tom osnovu može umanjiti vrednost nepokretnost sa 70% na 40%. 80/2002. Precizirano je da se vrednost zemljišta ne umanjuje po osnovu amortizacije. 45/2002 . odnosno na pravo zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. glasnik RS" br. menja spoljni izgled objekta. za nepokretnosti stranog pravnog lica koje nema organizacioni deo preko koga obavlja delatnost u Republici Srbiji). Imajući u vidu da se Zakonom o porezima na imovinu („Sl. Poreska osnovica Na istovetan način će se uređivati poreska osnovica za nepokretnosti lica koja ne vode poslovne knjige i za ne- 74 .

odnosi samo na građevinsko zemljište. porez na imovinu za 2011. godine (odnosno u roku od 90 dana računajući od 1. dužni su da dostave podatke kojima raspolažu vršeći poslove iz svoje nadležnosti.000 dinara (4) porez iz podtačke (3) + do 2.OSTALI POREZI VIII vrednost zemljišta ne umanjuje po osnovu amortizacije.000. poresku osnovicu čini vrednost tih nepokretnosti iskazana u njihovim poslovnim knjigama.000. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu. godine donese odluku o stopama poreza na imovinu za 2011. • po stopi od 0. osnovica poreza na (svu njegovu nepokretnu) imovinu je vrednost nepokretnosti utvrđena u njegovim poslovnim knjigama.000 do 50.30% za zemljište. godine kao dana stupanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona na snagu). godine nisu donele odluku o stopama poreza na imovinu za nepokretnosti. odnosno 0. osim ako skupština jedinice lokalne samouprave. U jedinicama lokalne samouprave koje do 31.000 dinara (3) od 25. a koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu. godinu utvrdiće se primenom odredaba Zakona. na zahtev organa jedinice lokalne samouprave. Poreska oslobođenja • Uvedeno je poresko oslobođenje na zemljište . kao maksimalnih.000 dinara (2) od 10. naknadu ili druge troškove. kao i direktni i indirektni Plaća se na ime poreza (1) Do 0.40% za ostale nepokretnosti poreskog obveznika. marta 2011. porez na imovinu za 2011.30% na zemljištu.000.0% na iznos preko 50.30%.4% ka koji vodi poslovne knjige Na prava na zemljištu obveznika koji ne vodi do 0. koje na zahtev jedinice lokalne samouprave ne dostavi podatke kojima raspolažu vršeći poslove iz svoje nadležnosti.40% na ostalim nepokretnostima poreskog obveznika. godinu po stopi višoj od 0. godinu utvrdiće se: • primenom odredaba Zakona. uključujući i okućnicu stambene zgrade do pet ari po obvezniku.000 do 25.000.1. u toku godine za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu. osim na zemljištu Do navedenih iznosa.000 do 50. odnosno po stopi od 0. a koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu. odnosno stečene. • Izmenjene su i smanjene stope poreza. godinu.40% za ostale nepokretnosti poreskog obveznika. decembra 2010.000. ili je utvrdi preko maksimalnog iznosa. odnosno koji jedinici lokalne samouprave naplati taksu.000. po stopi od 0.30% za zemljište. godinu utvrdiće se primenom odredaba Zakona.000 dinara za prekršaj odgovornog lica u državnom organu. kao i organi teritorijalne autonomije. • Uređeno je ovlašćenje ministru finansija da podzakonskim aktom bliže uredi način i postupak utvrđivanja osnovice poreza na imovinu. bez naplate takse. odnosno po stopi od 0.40% za ostale nepokretnosti poreskog obveznika). odnosno organizaciji. Ako skupština jedinice lokalne samouprave donese „novu” odluku o stopama poreza na imovinu za 2011. godinu u visini nižoj od 0. donese odluku o nižim stopama poreza na imovinu za 2011. za te podatke. porez na imovinu utvrđuje se za prava na zemljištu primenom poreske stope od 0.000 dinara (4) preko 50.000. porez na imovinu za 2011.000. jedinice lokalne samouprave mogu utvrditi stopu poreza na imovinu za prava na nepokretnosti na „svojoj” teritoriji. odnosno drugih troškova za podatke koji mu se izdaju za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu. i to u roku od 90 dana od dana računajući u odnosu na 1. Zaprećena je novčana kazna od 5.3% poslovne knjige Na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige. • Besplatno davanje podataka jedinicama lokalne samouprave: Državni organi i organizacije.000 dinara (3) porez iz podtačke (2) + do 1. tako da iznose: Na prava na nepokretnosti poreskog obveznido 0.40% na ostalim nepokretnostima poreskog obveznika.30% za zemljište. odnosno od 0. naknade.40% (2) porez iz podtačke (1) + do 0.000 dinara Na poresku osnovicu (1) do 10. po stopama utvrđenim tom odlukom (dakle po stopi nižoj od 0. Ako skupština jedinice lokalne samouprave do 31.40% na ostalim nepokretnostima poreskog obveznika. u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.6% na iznos preko 10.za površinu pod objektom. do 31.000.000 dinara Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. • Precizirano je da se poresko oslobođenje za nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste državni organi i organizacije i organi. marta 2011. 2011.0% na iznos preko 25.30% na zemljištu. U slučaju da skupština jedinice lokalne samouprave ne utvrdi visinu poreske stope. odnosno po stopi višoj od 0. godine kao dan stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona. • Poreska osnovica kada poreski obveznik vodi poslovne knjige Kada poreski obveznik vodi poslovne knjige. 10-11 75 . u skladu sa propisima. januar 2011. organizacije i službe pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave. sa stanjem na dan 31. odnosno 0. Za nepokretnosti ovih obveznika koje su izgrađene.

odnosno po sistemu prostog knjigovodstva u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dohodak građana .000 dinara. marta svake godine za koju se vrši utvrđivanje poreza. Zakona. utvrđeni porez za zgradu ili stan u kojem stanuje obveznik umanjuje se za 50%. do 31. u visini srazmernoj njegovom udelu u pravu na toj zgradi ili stanu u odnosu na iznos za koji se porez umanjuje.za imovinu koja mu ne služi za obavljanje delatnosti. nakon donošenja Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. sa tačnim podacima. Ako na jednoj zgradi ili stanu ima više obveznika. . • Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu (u roku od 10 dana od nastanka poreske obaveze). • Ukinuto je oslobođenje za građevinsko. odnosno šumskom zemljištu. obveznik podnosi poresku prijavu u roku od 10 dana od dana nastanka takve promene. odnosno javno građevinsko. kao i obveznici kojima je poljoprivreda pretežna registrovana delatnost. obveznik poreza na imovinu dužan je da podnosi poresku prijavu.1. • Poreski kredit Umesto umanjenja utvrđenog poreza za zgradu ili stan u kojem stanuje obveznik u iznosu od 40% za obveznika i po 10% za svakog člana njegovog domaćinstva. 10-11 76 .organizacije za obavezno socijalno osiguranje. pravo na poreski kredit od 1.000 dinara. a najviše 70%. sa tačnim podacima. • Poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu. odnosno lokalna vlast). i to: 1) fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti i vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija. prema propisima kojima se uređuje budžetski sistem. što znači i nepokretnost veće vrednosti. ili mu po drugom osnovu nastane ili prestane poreska obaveza. na sledeći način: Za imovinu koju stekne.2011. 3) lice koje ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici Srbiji. ne prelazi 10 ari. na poljoprivrednom. odnosi i na nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora. Utvrđivanje poreza na imovinu Precizirana je odredba kojom je uređena obaveza podnošenja poreske prijave za porez na imovinu. Od obaveze podnošenja poreske prijave u roku od 10 dana izuzima se obveznik koji ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici Srbiji koji porez plaća na pravo iz člana 2. 2) fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti i vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija. u skladu sa napred navedenim umanjenjem. započne ili prestane da koristi u toku godine. odnosno građevinskih parcela (ne računajući zemljište pod objektom jednog obveznika). odnosno poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koje je dato u zakup (s obzirom da je predmet oporezivanja porezom na imovinu proširen i na te vrste zemljišta). pravo na umanjenje utvrđenog poreza ima svaki obveznik koji u toj zgradi ili stanu stanuje.korisnici sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija. tako da će ovo pravo imati samo obveznici poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva. odnosno po sistemu prostog knjigovodstva u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dohodak građana . u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište. i to: 1) pravno lice. . • Suženo je poresko oslobođenje za objekte koji su namenjeni i koriste se isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. osim lica koje porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod. kad ukupna površina građevinske parcele. a najviše za 20.VIII OSTALI POREZI korisnici budžetskih sredstava. Radi se o nepokretnostima u državnoj svojini koje koriste: .za imovinu koja mu služi za obavljanje delatnosti. • Ukinuto je oslobođenje za gradsko. 2) fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti i porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod. marta godine za koju se vrši utvrđivanje poreza. obveznik poreza na imovinu dužan je da podnosi poresku prijavu. U poređenju sa dosadašnjim zakonskim rešenjem koje je priznavalo pravo na umanjenje poreza i po osnovu članova obveznikovog domaćinstva i koje je (zbog procentualnog umanjenja utvrđenog poreza od najviše 70%) imalo za posledicu priznavanje poreskog kredita u apsolutno višem iznosu licima za čiju je nepokretnost utvrđeni porez viši. ako je na toj imovini došlo do promene podataka sadržanih u prijavi koji su od uticaja na visinu poreske obaveze. • Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu (u roku od 10 dana od nastanka poreske obaveze).drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora. ili ostalo građevinsko zemljište u državnoj svojini. do 31. za imovinu za koju je podneta poreska prijava i za imovinu za koju nije podneta poreska prijava. godine može se priznati samo po osnovu stanovanja obveznika u stanu i to najviše u iznosu od 20.

kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne prelazi 50 cm3. odnosno obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu. nije predmet oporezivanja porezom na nasleđe i poklon. Na vrednost nasleđa. smatra ona imovina koja je predmet oporezivanja porezom na nasleđe i poklon. viljuškar i sl.za imovinu koja im ne služi za obavljanje delatnosti. poreska obaveza istom obvezniku za 2011.kada je pojedinačna tržišna. godine. • Precizirano je da se imovinom pravnog lica na čiji se prenos bez naknade porez na nasleđe i poklon plaća. prava. godinu. • Uređeno je da se poklonom. ne prelazi 45 km/h. šumskih ili drugih radova i za vuču priključnih vozila za traktor. a najkasnije do 31. Za razliku od ovog zakonskog rešenja. ne može biti utvrđena u iznosu većem od 60% u odnosu na poresku obavezu utvrđenu za 2010. od istog lica. vučenje. • Uređeno je da se za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige. koji su konstruktivno razdvojivi. bez obzira na način prenosa.Traktor je motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je prvenstveno namenjeno za vučenje. prvenstveno poljoprivrednih. decembra 2010. odnosno njegov pojedinačni iznos manji od 9. pri čemu radna zapremina motora. čija najveća konstruktivna brzina nije veća od 30 km/h i čija snaga motora nije veća od 12 kW.Moped je motorno vozilo sa dva točka čija najveća konstruktivna brzina.Radna mašina je motorno vozilo koje je prvenstveno namenjeno za izvođenje određenih radova (kombajn. upotrebljavanog motokultivatora. ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon. nošenje ili pogon izmenljivih priključaka za izvođenje poljoprivrednih radova. smatra se i pokrivanje rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem. odnosno stvari (osim nepokretnosti) . utovarivač. valjak. odnosno nominalna vrednost predmeta oporezivanja. Kada je ta vrednost prelazila 9. rovokopač.000 dinara. koje pravno lice . za koju je tom obvezniku utvrđen porez na imovinu za 2010. • Iz predmeta oporezivanja izuzeti su nasleđe i poklon novca. po svakom od tih osnova.000 dinara). .vlasnik tih akcija ili udela izvrši bez naknade. biće dužni da nadležnim organima jedinica lokalne samouprave podnesu sledeći obveznici poreza na imovinu: 1) fizička lica koja ostvaruju prihode od samostalne delatnosti i vode poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija.000 dinara se porez na nasleđe i poklon plaća (na razliku između vrednosti nasleđa odnosno poklona i 30. upotrebljavanog traktora. godine porez na nasleđe i poklon nije se plaćao na nasleđe i poklon novca. odnosno po sistemu prostog knjigovodstva u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dohodak građana . do 31. 2011.OSTALI POREZI VIII podzakonskih akata kojima će se urediti način i postupak utvrđivanja osnovice poreza na imovinu. odnosno poklonoprimac primi na poklon. 10-11 Poreska osnovica • Brisana je odredba prema kojoj kod drugog i svakog sledećeg rešenja o nasleđivanju između istog ostavioca i naslednika. guranje. za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti. buldožer. stvari i prava (osim na nepokretnosti) vrednosti do 30. odnosno udela u pravnom licu. 12.Motokultivator je motorno vozilo koje se sastoji iz pogonsko-upravljačkog i tovarnog dela. odnosno kod drugog i svakog sledećeg poklona učinjenog od strane istog poklonodavca poreskom 77 .000 dinara makar i za jedan dinar. Primer: Na prenos akcija u akcionarskom društvu ili udela u drugom privrednom društvu. a u saobraćaju na putu učestvuju isključivo kao jedna celina. osim u slučajevima za koje je Zakonom propisano pravo na poresko oslobođenje. nošenje ili pogon izmenljivih priključaka za izvođenje Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. reči: „plovni objekat” zamenjene su rečju: „plovilo”.000 dinara. Razlog tome je što prenos bez naknade akcija. u smislu Zakona. 3) lica koja ne vode poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici Srbiji. nezavisno od toga da li je njihov prenosilac fizičko ili pravno lice. . uređajima. grejder. . Porez na nasleđe i poklon Predmet oporezivanja • Iz predmeta oporezivanja porezom na nasleđe i poklon izuzet je prenos bez naknade upotrebljavanog mopeda. godinu. 2) fizička lica koja ostvaruju prihode od samostalne delatnosti i porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđen prihod. porez se plaćao na ukupan iznos odnosno bez izuzimanja 9. godinu.000 dinara iz poreske osnovice. . • U cilju pravnotehničkog usaglašavanja sa Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama.) i čija najveća konstruktivna brzina kretanja ne prelazi 45 km/h. sklopovima i opremi je namenjen i osposobljen za guranje. ne plaća se porez na poklon. kao i upotrebljavane radne mašine. u jednoj kalendarskoj godini. koje naslednik nasledi. čiji pogonski deo prema konstrukciji. odnosno poklona preko 30.

reči: „putnički automobil” zamenjene rečima: „putničko vozilo”. izjava o odricanju od naslednog dela u korist drugog sanaslednika proizvodi pravno dejstvo kao izjava o prijemu nasleđa lica koje je tu izjavu dalo. odnosno udruženje. promovisanje i popularizaciju nauke. odnosno cilja koji nije zabranjen Ustavom ili zakonom. u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja. koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom (član 2.VIII OSTALI POREZI obvezniku . odricanje u korist određenog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela. izmenjeno je poresko oslobođenje propisano za fondove i fondacije . stav 1.poklonoprimcu. stav 1. regionalni razvoj. . na nasleđenu ili na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za ostvarivanje opštekorisnog cilja radi koga je fondacija osnovana. Ostvarivanjem opštekorisnog cilja. Zakona o nasleđivanju („Sl. Udruženje je dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica. odnosno tekućeg i prethodnih poklona. u pravo svojine na građevinskom zemljištu. bez naknade. unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite. Dakle. kojem je osnivač namenio određenu imovinu (osnovna imovina) radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnog cilja ili privatnog interesa. br. • Sticanje imovine u ostavinskom postupku prijemom ustupljenog naslednog dela. S obzirom da Zakon o zadužbinama i fondacijama uređuje prestanak fondova. 46/95 i 101/2003 odluka USRS).činjenja poklona . glasnik RS”. humanitarne i druge aktivnosti kojima zadužbine i fondacije ostvaruju opštekorisne ciljeve odnosno interese. tako što su: . pomoć starima. Stopa poreza • Smanjena je stopa poreza na nasleđe i poklon za obveznike koji se. umetnosti i amaterskog sporta. brigu o deci i mladima. Shodno tome. izjava kojom se jedan naslednik u ostavinskom postupku odriče svog naslednog dela u korist nekog drugog sanaslednika ne smatra se izjavom o odricanju od nasleđa. odnosno prava zakupa. u odnosu na ostavioca. pravno lice bez članova. • Izvršeno je pravnotehničko usaglašavanje odredaba kojima su uređena poreska oslobođenja sa odredbama drugih zakona. smatra se poklonom u smislu Zakona. odnosno poklon predstavlja zbir tržišnih vrednosti tekućeg i prethodnih nasleđa.prijema nasleđa i . ustupanje naslednog dela nekom od sanaslednika ima tretman dva prometa bez naknade: . odnosno poklonodavca. obrazovanja.kada naslede ili na poklon prime imovinu koja služi isključivo za namene za koje su fond i fondacija osnovani. smatraju se aktivnosti usmerene na promovisanje i zaštitu ljudskih. osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja ili interesa. u smislu člana 3. zaštitu životne sredine. Zakona o zadužbinama i fondacijama. borbu protiv korupcije. .reči: „specijalni putnički automobil sa ugrađenim uređajima za bolesnike” zamenjene rečima: „ambulantna vozila”.000 dinara i 6. građanskih i manjinskih prava. odnosno udruženje osnovano. Za razliku od odricanja od nasleđa. osnovicu poreza na nasleđe. osnovano radi ostvarivanja opštekorisnog cilja u smislu zakona koji uređuju zadužbine. nalaze u drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja na 1.5% na poresku osnovicu preko 300. Ova izjava je pravno valjana samo ako se sanaslednik u čiju se korist odricanje vrši primi nasleđa. tako što će to pravo (na poresko oslobođenje) imati fondacije. 51/2009 . stav 1.„Sl. br.5% (stopa od 1.000 dinara + 2.reči: „bračni drug” zamenjene rečju: „supružnik”. zaštitu potrošača. već izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela sanasledniku u čiju se korist ustupanje vrši. Odricanje od nasleđa postoji kada lice koje je pozvano na nasleđe ne želi da nasledi.000 dinara).ustupanje bez naknade naslednog dela. sa poreskopravnog stanovišta. Drugi nasledni red čine ostaviočev bračni drug i ostaviočevi roditelji i njihovo potomstvo (član 12. održivi razvoj. saglasno Zakonu o zadužbinama i fondacijama („Sl. glasnik RS”. glasnik RS”. 88/2010). Po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju se pravila o poklonu.reči: „specijalni putnički automobili za obuku vozača sa ugrađenim duplim komandama” zamenjene su rečima: Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.dalje: Zakon o udruženjima). ravnopravnost polova. unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom. zaštitu životinja. promovisanje i unapređenje kulture i javnog informisanja. • Uvedeno je poresko oslobođenje kod konverzije prava korišćenja. br. Poreska oslobođenja • Poreska oslobođenja su proširena na nasleđe i poklon koje ostvari zadužbina. . Ako se sanaslednik u čiju korist se odricanje vrši ne primi ustupljenog dela. evropskih integracija i međunarodnog razumevanja. Zadužbina je. 10-11 78 . Zakona o udruženjima . registrovano u skladu sa zakonom na nasleđenu ili na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za namene za koje je ta zadužbina.5% uvedena je umesto progresivne stope od 2% na poresku osnovicu do 300. promovisanje demokratskih vrednosti.

u pravo svojine na građevinskom zemljištu. pa se na utvrđivanje poreza primenjuje izmenjeni zakon). Porez na prenos apsolutnih prava Predmet oporezivanja • Iz predmeta oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava izuzeti su upotrebljavani moped. Takođe. koje se odnose na građevinsko zemljište.reči: „specijalni putnički automobili za obuku vozača sa ugrađenim duplim komandama” zamenjene su rečima: „specijalna putnička vozila za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama”. Utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon • Obveznik poreza na nasleđe i poklon dužan je da nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu u roku od 10 dana od dana nastanka poreske obaveze. zakon. st.reči: „specijalni putnički automobil sa ugrađenim uređajima za bolesnike” zamenjene rečima: „ambulantna vozila”. pitanje poreskog kredita na nasleđe. glasnik RS”. u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja.. odnosno na poklon. Kako bi se otklonila mogućnost da obveznici koji nisu blagovremeno (odnosno u roku od 10 dana) prijavili poresku obavezu. može se ostvariti u visini poreza na nasleđe. 79 .). Zakona poreski obveznik sticalac prava. odnosno na poklon nepokretnosti. stvari i prava koja su predmet oporezivanja.SUS. upotrebljavani traktor. do 5. ali samo kada se vrši radi izgradnje objekata. br. koje rezidenti Republike ostvare u inostranstvu.dr. Pravo na poreski kredit utvrđuje se po zahtevu rezidenta Republike Srbije. tezge.reči: „putnički automobil” zamenjene rečima: „putničko vozilo”. na period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme. do 5. . obveznik poreza učesnik u razmeni iz člana 25. 26/2001. prava ili novca ili priznavanje prava koja su predmet oporezivanja prema članu 14. tako što su: . koja se nalazi u inostranstvu. plaćenog u toj državi.. .reči: „bračni drug” zamenjene rečju: „supružnik”. uz odgovarajuće dokaze. upotrebljavani motokultivator. reči: „plovni objekat” zamenjene rečima: „plovilo”. nisu prijavljeni. Pravo na umanjenje poreza na nasleđe i poklon u Republici Srbiji utvrđenog prema odredbama Zakona. 1. letnje i zimske bašte. se i ne postavlja. 10-11 Poreski obveznik • Preciziran je poreski obveznik po osnovu razmene apsolutnih prava. Poreski kredit • Uređeno je pravo na poreski kredit za nasleđe i poklon. osim nepokretnosti. uređeno je da se tim obveznicima porez na nasleđe i poklon utvrđuje primenom Zakona o porezima na imovinu („Sl. odnosno na poklon. rešenje o nasleđivanju ili odluka suda. do 5. • U cilju pravnotehničkog usaglašavanja sa Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama i sa Zakonom o planiranju i izgradnji (u pogledu vrsta građevinskog zemljišta). za prenose za koje je shodno članu 25. Naime. 80/2002 . sticalac prava je poreski obveznik i kada se taj prenos vrši po osnovu razmene. pod uslovom da je na to nasleđe. . 135/2004. koji je porez platio u inostranstvu. Zakona. 61/2007 i 5/2009). brisane su. u državi na čijoj teritoriji se taj predmet nalazi porez plaćen. kao i upotrebljavane radne mašine. 80/2002. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Poreska oslobođenja • Izvršeno je pravnotehničko usaglašavanje odredaba koje uređuju poreska oslobođenja. Izuzetno. novca. Primer: Porez se neće plaćati kod postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci. tako što je uređeno da je za svako pravo koje se prenosi. • Porez na prenos apsolutnih prava će se plaćati kod davanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u zakup. smatra se da je poreska obaveza nastala danom saznanja nadležnog poreskog organa za nasleđivanje ili poklon stvari. Zakona poreski obveznik prenosilac prava. dođu u privilegovan položaj u odnosu na obveznike koji su to učinili (jer obveznicima koji poresku prijavu nisu prijavili u roku od 10 dana poreska obaveza nastaje danom saznanja poreskog organa za nasleđe i poklon. Imajući u vidu da se u Republici Srbiji porez na nasleđe i poklon plaća samo za nepokretnosti koje su na teritoriji Republike Srbije. Ako ugovor o poklonu. odnosno prava zakupa. st. st. prenosilac prava je poreski obveznik i kada se taj prenos vrši po osnovu razmene. 1. a najviše do iznosa koji bi se platio primenom odredaba Zakona na to nasleđe. za prenose za koje je shodno članu 25.OSTALI POREZI VIII „specijalna putnička vozila za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama”. odnosno poklon. 1.. a reči: „javno i ostalo”. ili su prijavljeni neblagovremeno. u ovom slučaju neće se utvrđivati porez na nasleđe i poklon kod konverzije prava korišćenja.. Zakona. 45/2002 .

• Nastanak poreske obaveze • Precizirano je da poreska obaveza na prenos apsolutnih prava na budućoj stvari uvek nastaje primopredajom. tako što je uređeno da se porez na prenos apsolutnih prava ne plaća na razmenu kojom najmanje jedno pravno ili fizičko lice kome je poljoprivreda pretežna delatnost.VIII OSTALI POREZI Poreska osnovica • Uređeno je da u slučaju prenosa prava na eksproprisanoj nepokretnosti (na korisnika eksproprijacije) poresku osnovicu čini tržišna vrednost. sudska odluka. 81/2009 . zakon. dođu u privilegovan položaj u odnosu na obveznike koji su to učinili (jer obveznicima koji poresku prijavu nisu prijavili u roku od 10 dana poreska obaveza nastaje danom saznanja poreskog organa za prenos apsolutnih prava. uz naknadu.). u pravo svojine na građevinskom zemljištu. Ako ugovor o prenosu apsolutnog prava. pribavlja poljoprivredno ili šumsko zemljište radi njegovog grupisanja. odnosno rešenje nadležnog upravnog organa. skom zemljištu. odnosno zanimanje. odnosno prava zakupa. po osnovu uspostavljanja režima svojine na zemljištu koji je bio pre stupanja na snagu odluke o određivanju tog zemljišta kao gradskog građevinskog zemljišta na zahtev ranijeg sopstvenika ili njegovog zakonskog naslednika. kad je predmet ugovora nepokretnost kao buduća stvar. u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja. nisu prijavljeni ili su prijavljeni neblagovremeno. Prema dosadašnjim odredbama člana 29. 135/2004. 10-11 .. odnosno stupanjem u posed nepokretnosti. smatra se da je poreska obaveza nastala danom saznanja nadležnog poreskog organa za prenos. 80/2002 .dr. glasnik RS”. 45/2002 SUS. pa se na utvrđivanje poreza primenjuje izmenjeni zakon).. poreska obaveza je nastajala primopredajom. Utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava • Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava dužan je da nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu u roku od 10 dana od dana nastanka poreske obaveze. nezavisno od osnova za taj prenos (ugovor. 61/2007 i 5/2009). Kako bi se otklonila mogućnost da obveznici koji nisu blagovremeno (odnosno u roku od 10 dana) prijavili poresku obavezu. rešenje organa uprave. i 5.odluka US). u smislu da se može ostvariti samo kada je rešenje doneto primenom Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. uređeno je da se tim obveznicima porez na prenos apsolutnih prava utvrđuje primenom Zakona o porezima na imovinu („Sl. odnosno po osnovu utvrđivanja prava korišćenja neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u državnoj svojini ranijem sopstveniku ili njegovom zakonskom nasledniku. ili odluka suda. u ovom slučaju neće se utvrđivati porez na prenos apsolutnih prava kod konverzije prava korišćenja. u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja. odnosno stupanjem u posed nepokretnosti. poreska obaveza je nastajala danom pravosnažnosti te odluke. Ako se prenos apsolutnog prava vršio na osnovu odluke suda. odnosno prava zakupa. U cilju otklanjanja nejasnoće po pitanju kada nastaje poreska obaveza na prenos buduće stvari po osnovu odluke suda. 26/2001. • Porez se neće plaćati na konverziju prava korišćenja. 72/2009. glasnik RS”. Izuzetno. stav 2. uređeno je da na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti kao budućoj stvari poreska obaveza uvek nastaje primopredajom. odnosno rešenja nadležnog upravnog organa. u pravo svojine na građevin- 80 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. i 64/2010 . br. odnosno stupanjem u posed nepokretnosti . Poreska oslobođenja • Dosadašnje poresko oslobođenje kod razmene poljoprivrednog u šumskog zemljišta je precizirano.što znači i kada se prenos apsolutnih prava na budućoj stvari vrši na osnovu odluke suda. odnosno danom konačnosti tog rešenja. br. • Precizirano je poresko oslobođenje.ispr. odnosno rešenja nadležnog upravnog organa. 80/2002. odnosno rešenja upravnog organa. Zakona.

na lake tricikle. bez obzira na način prenosa.OSTALI POREZI VIII KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU. Imajući u vidu dosadašnji predmet oporezivanja. bez obzira na način prenosa. čija je masa veća od 550 kg.5 t.motorna vozila sa najmanje četiri točka. ili čija najveća efektivna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon. Najvažnije izmene i dopune Zakona sastoje se u sledećem: Z Porez na upotrebu motornih vozila Predmet oporezivanja Porez na upotrebu motornih vozila plaćaće se kod izdavanja saobraćajne dozvole. na teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa 3. koji stupa na snagu 1. ili sa motorom čija radna zapremina kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm3. • motocikle . • Porez se neće plaćati na motorna vozila koja nisu napred pobrojana (na mopede.dalje: Zakon). bez obzira na način prenosa. ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon. 10-11 kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm3.vozila za prevoz putnika koja imaju najviše devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača. DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA "Sl. br. prelazi 45 km/h. precizirana su pojedina zakonska rešenja. koja su namenjena za prevoz tereta.motorna vozilo sa dva točka.motorna vozila sa tri točka asimetrično raspoređena u odnosu na srednju podužnu ravan vozila. jer pojmovno više ne postoji kao posebna vrsta motornih vozila. i čija najveća efektivna snaga. čija najveća konstruktivna brzina. Napominjemo da je najveća dozvoljena masa vozila zbir mase vozila (masa praznog vozila sa svim punim rezervoarima i propisanom opremom) i nosivosti vozila (masa do koje se vozilo može opteretiti prema de- 81 .1. a najveća dozvoljena masa manja od 3. čija najveća konstruktivna brzina. kao i • teške tricikle . ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin prelazi 50 cm3. • teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3. odnosno registracione nalepnice (dalje: registracija) za sledeća motorna vozila: • putnička vozila . glasnik RS". prelazi 45 km/h. godine. na trolejbuse. držanje i nošenje dobara („Sl.2011. na lake četvorocikle. 26/2001. 43/2004 i 31/2009. prelazi 45 km/h. 101/2010). ili sa motorom čija radna zapremina motora Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 101/2010 akonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu. smanjeni su neki iznosi poreza i izvršene neke izmene Zakona o porezima na upotrebu. br. proširen je krug lica koja imaju pravo na poresko oslobođenje. može se konstatovati: • Kombi vozilo više nije predmet oporezivanja. glasnik RS”. na traktore i na motokultivatore).motorna vozila sa tri točka. simetrično raspoređena u odnosu na srednju podužnu ravan vozila. na autobuse. držanje i nošenje dobara („Sl. ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon. • motocikle sa bočnim sedištem . 101/2010 . odnosno vuču priključnih vozila. ukinut je porez na upotrebu mobilnog telefona. na radne mašine. br. čija najveća konstruktivna brzina. odnosno najveća trajna nominalna snaga motora je veća od 15 kW.5t ili veća.5 t . na teške četvorocikle. 80/2002. odnosno vršenje rada na način da se vozilom ne može prevoziti nikakav drugi teret. glasnik RS”.

motocikle sa bočnim sedištem i za teške tricikle.000 Propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila umanjuje se za motorna vozila preko navršenih pet godina starosti.kod motornih vozila preko pet do osam navršenih godina starosti. i to: . Lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na registrovanom motornom vozilu. 2) 25% .5 tona.000 cm 3 3 3 3 3 3 Usklađivanje iznosa poreza Od 1. već) i za teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3.5t. • na vozila Ministarstva unutrašnjih poslova. uz ograničenje na jedno putničko vozilo ili teretno vozilo čija je najveća dozvoljena masa manja od 3.430 41.370 174. odnosno za motocikle sa bočnim sedištem. Od 1. odnosno na umanjenje poreza.300 cm 3) preko 1.300 do 1. odnosno za teške tricikle 1) do 125 cm3 2) preko 125 do 250 cm 3 1. • Porez se neće plaćati kod zamene registarskih tablica motornih vozila. Poresko oslobođenje Proširen je krug lica koja imaju pravo na poresko oslobođenje. u jednoj godini. u jednoj godini. januara 2011. Putnička vozila. 3) 40% . godine.500 cm 6) preko 2. Motocikle. porez na upotrebu motornih vozila za to vozilo platiće u pripadajućem Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.150 do 1. usklađeni za plaćanje u 2011. • na motocikle na električni pogon.u istoj visini za putnička vozila i za teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3. kod čije registracije je porez na upotrebu motornih vozila plaćen u propisanom iznosu.12. Iznos poreza za motocikle radne zapremine motora preko 750 cm3 je smanjen. odnosno kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata. pošto su Izmenama i dopunama Zakona za ta motorna vozila propisani „novi” iznosi poreza.5 tona. • na vozila organizacija osoba sa invaliditetom osnovane sa ciljem pružanja pomoći licima sa invaliditetom. koje u toku perioda važenja registracije stekne pravo svojine na registrovanom motornom vozilu.kod motornih vozila preko osam do 10 navršenih godina starosti.5t. uključujući i vertikalno opterećenje koje vozilo prima od priključnog vozila.000 do 2. 10-11 Dinara 950 1. godine) starosti 20 i više godina.620 3 3) preko 250 do 500 cm3 4) preko 500 do 750 cm3 5) preko 750 do 1. odnosno o kojima roditelji neposredno brinu. kod čije registracije je ostvareno pravo na poresko oslobođenje.100 cm 6) preko 1. i to: • na vozila svih osoba sa invaliditetom sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja.370 2. • na vozila roditelja višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti. prvo registruje.000 cm 7) preko 3. i to za: 1) 15% . 82 . porez na upotrebu motornih vozila iznosi 20% od propisanog iznosa poreza. koji su odgovarajuće radne zapremine motora. Iznos poreza uređen je za period od jedne godine.u istoj visini za motocikle.600 do 2. januara 2011.kod motornih vozila preko 10 navršenih godina starosti. odnosno na teške tricikle na električni pogon. odnosno motocikle sa bočnim sedištem na električni pogon. godine propisani iznosi poreza na upotrebu motornih vozila su.100 cm 3 7.860 4.2010. odnosno na umanjenje poreza.12. uz ograničenje na jedno putničko vozilo ili teretno vozilo čija je najveća dozvoljena masa manja od 3. Lice koje nema pravo na poresko oslobođenje. odnosno za teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3. odnosno ime jednog od njih. koja su odgovarajuće radne zapremine motora. neće biti u obavezi da zbog te promene plati propisani porez do isteka perioda za koji je motorno vozilo registrovano. kao do 31. godine neće se primenjivati iznosi poreza na upotrebu motornih vozila za motocikle (koji su istovetni sa iznosima koji će se plaćati za motocikle sa bočnim sedištem i za teške tricikle) čija je radna zapremina motora preko 750 cm3.000 cm 5) preko 2.5 t 1) do 1. .860 2.810 5.110 8. koje se na njihovo ime. 4) za sva motorna vozila (a ne samo za putničke automobile kao do 31.150 cm3 2) preko 1.600 cm 4) preko 1.000 10. godini. Pravo na dodatno umanjenje propisanog iznosa poreza za 50% (pored umanjenja po osnovu njihove starosti) za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz i za specijalna vozila za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama može se ostvariti (ne samo za putnička vozila.120 1.500 do 3.2010. za: 1.630 84.VIII OSTALI POREZI klaraciji proizvođača. koje se na njihovo ime prvo registruje.

35 kw . sa motornim pogonom .60 kw do 96.60 kw .500 11.500 11.60 kw .000 30.62 kw Čamce (bez kabine) dužine preko deset do 15 metara.000 9.000 30.62 kw .35 kw do 22.000 23.05 kw do 73.preko 220. odnosno nepostojanju kabine plovila.35 kw . godine.05 kw .prema snazi motora iskazanoj u kw. .ugostiteljske objekte prema površini iskazanoj u m². 10-11 83 .preko 220. tako da od 1. sa motornim pogonom .60 kw do 220. predmet oporezivanja.05 kw .60 kw do 220.62 kw Čamce (sa kabinom) dužine preko 15 do manje od 20 metara. naplatiti i uplatiti na propisani uplatni račun javnih prihoda u skladu sa odredbama Zakona (koji je važio od 31.62 kw . sa motornim pogonom .05 kw .preko 220.05 kw .62 kw Čamce (sa kabinom) dužine preko pet do 15 metara. glasnik RS”.do 7.000 40.500 10.60 kw do 96.000 36.000 55. godine.60 kw .preko 96.000 20.od 7. godine).500 6.preko 220.000 15.62 kw .preko 73.preko 73.000 7.000 16. nastanak poreske obaveze i obveznik poreza. .000 37.60 kw do 96.62 kw .62 kw .000 Dinara 12.60 kw do 220. u cilju pravotehničkog usaglašavanja sa Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Sl.000 15.000 4.preko 22. br.05 kw do 73.do 7. sa motornim pogonom Porez na upotrebu mobilnog telefona Porez na upotrebu mobilnog telefona se ne plaća od 1.000 23.od 7.preko 96.05 kw do 73.60 kw do 220.000 32.60 kw .preko 73. sa motornim pogonom .000 29.preko 96.000 48.35 kw .preko 22.000 Porez na upotrebu plovila • Izmenjeni su naziv poreskog oblika (u „porez na upotrebu plovila”).35 kw do 22. tog zakona. • Smanjeni su iznosi poreza na upotrebu plovila.2010. Porez na upotrebu mobilnog telefona. januara 2011.000 36.na brodove i jahte .000 24.60 kw . 73/2010).od 7. sa motornim pogonom .000 17.05 kw do 73.prema dužini plovila iskazanoj u metrima.preko 73.60 kw do 96.preko 73.od 7.62 kw .35 kw do 22.000 iznosu koji odgovara periodu od sticanja prava svojine na vozilu do isteka registracije.35 kw do 22.60 kw do 96. sa motornim pogonom .preko 96.05 kw .na čamce .60 kw .60 kw do 96.000 25.000 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. godine iznose na: Vrsta plovila Čamce (bez kabine) dužine do pet metara.preko 22.preko 220.preko 96.preko 73. .60 kw . snazi motora iskazanoj u kw. godine.000 16.60 kw .od 7.000 32.000 3.do 7. 6. • Uređeno je da kriterijume za određivanje iznosa poreza čine: .60 kw .60 kw . reči: „plovni objekat” zamenjene su rečju: „plovilo”.62 kw Čamce (sa kabinom) dužine do pet metara. Naime.preko 22.62 kw .do 7. sa motornim pogonom .60 kw do 220.35 kw do 22.000 25. na usluge mobilne telefonije za koje „pripejd” korisnici izvrše uplatu do 31.12.05 kw do 73.preko 22.35 kw do 22.62 kw Brodove i jahte.62 kw Čamce (bez kabine) dužine preko 15 do manje od 20 metara.60 kw do 220.preko 220.35 kw do 22.000 50.60 kw do 220. utvrdiće se.60 kw . decembra 2010.60 kw .05 kw .05 kw do 73.60 kw .35 kw 5. a reči: „ploveće postrojenje” zamenjene su rečima: „plutajući objekat”.preko 96.preko 73.000 20.000 10.OSTALI POREZI VIII 7.preko 220. kao i postojanju.60 kw .000 18.preko 96.05 kw . pod pretnjom novčanih kazni za prekršaj iz člana 28.na plutajuće objekte .60 kw do 96.od 7. januara 2011.preko 22. odnosno koje „postpejd” korisnicima budu izvršene do 31.62 kw Čamce (bez kabine) dužine preko pet do deset metara.05 kw do 73.preko 22. decembra 2010.od 7.000 5.

odnosno njegovog ovlašćenog lica.000 70.000 120. kao korisnik vazduhoplova. Dokazom da brod.000 200. glasnik RS”.preko 73.60 kw do 220.uz dokaz da brod.60 kw . koji obvezniku neposredno služe za obavljanje njegove registrovane delatnosti. odnosno plutajući objekat . • Brisane su odredbe kojima su uređene kaznene odredbe za prekršaj u vezi sa utvrđivanjem.000 2 .sportsko i amatersko letenje (obuhvata letačke aktivnosti koje se odvijaju u svrhu promocije i unapređivanja vazduhoplovnog sporta. držanje i nošenje dobara ubuduće će se usklađivati indeksom potrošačkih cena. odnosno vrstama brodova. odnosno za . pravno lice ili preduzetnik. upis plovila. umesto stopom rasta cena na malo. poreskom obvezniku neposredno služi za obavljanje njegove registrovane delatnosti. Usklađivanje iznosa poreza Dinarski iznosi poreza na upotrebu.60 kw . u upisnik može se izvršiti samo: .sa priloženom overenom izjavom poreskog obveznika. odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva. Overe. 73/2010). ili . januara 2011. 101/2005.preko 96. odnosno plovidbene dozvole.ugostiteljske objekte. u upisnik. odnosno plutajući objekat .000 na 100. Razlog tome je što Republički zavod za statistiku prestaje da objavljuje stopu rasta cena na malo od 1.35 kw do 22. držanje i nošenje dobara.60 kw do 96.ugostiteljske objekte po 1m površine 1. kada se koriste za: 84 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. kao i prevoz vazduhoplovom kojim državni organ. • Porez na upotrebu vazduhoplova • Izmenjeni su naziv poreskog oblika i predmet oporezivanja u cilju usaglašavanja sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju („Sl. 116/2008 i 111/2009). odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva. . sa minimalnim iznosom novčane kazne propisanim Zakonom o prekršajima („Sl. kao i takmičenja u vazduhoplovnim disciplinama). odnosno broju i površini plutajućih objekata .62 kw Plutajuće objekte . o broju i vrsti. izdat od nadležnog organa koji sadrži delatnost poreskog obveznika. odnosno izvod o registrovanom podatku. za čije obavljanje je potrebno posedovanje plovila. sa naznakom vrste te delatnosti. 10-11 . ne mogu biti stariji od šest meseci u odnosu na dan podnošenja zahteva za upis plovila.uz dokaz o plaćenom porezu na upotrebu plovila u propisanom iznosu. • Precizirano je da predmet oporezivanja čine civilni vazduhoplovi na motorni pogon (vazduhoplovi koji su upisani u Registar vazduhoplova Republike Srbije i Evidenciju vazduhoplova Republike Srbije) . U tom smislu se poreski oblik naziva porezom na upotrebu vazduhoplova (jer letilice više pojmovno ne postoje).od 7.000 dinara. odnosno izvod. odnosno plovidbene dozvole. koji obvezniku neposredno služe za obavljanje njegove registrovane delatnosti. br. S tim u vezi.000 Uvedeno je poresko oslobođenje za brodove i za plutajuće objekte . Kaznene odredbe • Usaglašen je minimalni iznos novčane kazne za prekršaj pravnog lica .000 95. godine. U tom smislu je minimalni iznos kazne povećan sa 10. bez naknade prevozi svoju robu ili zaposlene i poslovne partnere i njihove stvari).obveznika poreza na upotrebu.sopstveni prevoz (obuhvata letenje vazduhoplovom kojim građanin vrši prevoz za lične potrebe. .overena kopija dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija. smatraće se: . glasnik RS”. koji u propisanom roku ne uplati porez.ugostiteljski objekat.preko 22.ugostiteljski objekat.62 kw . naplatom i uplatom poreza na upotrebu mobilnog telefona. br.05 kw . odnosno plutajuće dozvole.VIII OSTALI POREZI 50. poreskom obvezniku neposredno služi za obavljanje njegove registrovane delatnosti.05 kw do 73.preko 220. odnosno plutajuće dozvole.ugostiteljskih objekata. popularizacije i razvoja vazduhoplovstva.

1. godine. glasnik RS" br. sada se propisuju različiti iznosi akcize u zavisnosti od vrste motornog benzina i vrste dizel goriva.23 din/kg 53. ostali derivati nafte koji se dobi.00 din/lit EVRO BMB 98 i EVRO Premium BMB 95 2. Derivati nafte po izmenama Zakona. po periodima primene. 101/2005 .2010 godine: odnosno od 1.2011. počev od 1. 55/2004.AKCIZE IX KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O AKCIZAMA "Sl. godine od 1.95 din/kg nih vozila vozila Novi iznosi akcize na cigarete Izmenama Zakona počev od 1. Iznosi akcize do Novi iznosi akcize odnosno do 31. a drugi iznos akcize za motorne benzine EVRO BMB 98 i EVRO Premium BMB 95. 43/2004.00 din/lit dizela 4. osim EVRO 30. kao i na usklađivanje akciza sa indeksom potrošačkih cena. zakon. 101/2010 akon o izmenama Zakona o akcizama ("Sl. EVRO BMB 98 i EVRO Premium 44. Izmenama Zakona propisuje se jedan iznos akcize na sve vrste motornih benzina osim za motorne benzine EVRO BMB 98 i EVRO Premium BMB 95. stupio je na snagu 1. 101/2010 . glasnik RS”. 61/2007.50 din/lit BMB 95 3. Uporedni pregled starih i novih iznosa akcize na derivate nafte Derivati nafte pre izmene Zakona. 72/2003.70 din/lit 49. Najvažnije izmene Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS" br. ostali derivati nafte koji se dobijaju 48. ona ostaje nepromenjena 35% na maloprodajnu cenu cigareta. godine povećava se specifični iznos akcize na cigarete. EVRO dizel 30.70 din/lit 45. 46/2005. 73/2001.34 din/kg jaju od frakcija nafte koje imaju od frakcija nafte koje imaju raspon raspon destilacije do 380°C destilacije do 380°C 6. Z Novi iznosi akcize na derivate nafte Izmenama Zakona. kada je reč o dizel gorivu pravi se razlika u zavisnosti od toga da li se radi o svim vrstama dizel goriva ili o EVRO dizelu. godine: 31. Takođe. br.2010. 135/2004.24 din/kg 17. sve vrste dizel goriva 4. januara 2011.5. godine 1.47 din/lit 35.2011. sve vrste dizel goriva 3.00 din/lit 5. Kada je reč o stopi ad valorem akcize.1.12.47 din/lit 37.dr.2011. tečni naftni gas za pogon motornih 15. sve vrste motornog benzina 2.1. sve vrste motornih benzina. tečni naftni gas za pogon motor. Za razliku od dosadašnjeg zakonskog rešenja. 5/2009 i 31/2009) izvršene su u iznosima akcize koji će se plaćati na derivate nafte i na cigarete. sve vrste dizel goriva. 22/2001.1. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 43/2003. prema kome se isti iznos akcize propisivao za sve vrste motornih benzina i sve vrste dizel goriva. osim 44. 80/2002. sve vrste motornog benzina 1.6.dalje: izmene Zakona). 10-11 85 .2011. godine povećavaju se iznosi akcize na derivate nafte.12.

Usklađivanje iznosa akcize sa indeksom potrošačkih cena S obzirom da Republički zavod za statistiku počev od 1.IX AKCIZE Novi iznosi akcize na cigarete počev od 1. + 35% na MPC. umesto godišnjom stopom rasta cena na malo. specijalne rakije i od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina. godine.2011. žestoka alkoholna pića i likere. godine stopom rasta cena na malo u 2010.30.12.2012. i to: rakije od voća. godine. izmenama Zakona propisuje se prelazna norma da.00 din/pak. godine .42 din/lit. pivo i cigare i cigarilosi će se usklađivanje izvršiti u januaru 2011.1. specijalne rakije .62 din/lit. kada je reč o usklađivanju važećih iznosa akcize na ostale akcizne proizvode alkoholna pića.od voća. godine sa stopom rasta cena na malo za 2011.1.26.58 din/lit. 10-11 . grožđa.od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina 2) žestoka alkoholna pića i likeri 3) niskoalkoholna pića 4) pivo Cigare i cigarilosi Važeći iznosi akcize 87. izuzetno. godini. prekida sa objavljivanjem podataka o rastu cena na malo. izmenama Zakona propisuje se da će se dinarski iznosi akciza u buduće usklađivati sa godišnjim indeksom potrošačkih cena.2011.00 din/pak. već prelazi na objavljivanje indeksa potrošačkih cena. niskoalkoholna pića. Prema tome. Važeći iznosi akcize na ove proizvode do narednog usklađivanja su: Alkoholna pića: 1) rakije: . prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. 14. godinu. grožđa.56 din/lit. 142. 15. + 35% na maloprodajnu cenu (MPC) • Od 1. cigare i cigarilose uskladiti u januaru 2011.2011. po periodima primene su: • U periodu od 1. Vlada će sada važeće iznose akcize na alkoholna pića. 16.20 din/lit. 222.1.1. a u skladu sa usvojenom strategijom razvoja statističkog sistema. Međutim.74 din/kom 86 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. godine . do 31.

izmenjen je član 34. pored Državne lutrije Srbije. Zakona se dopunjuje tačka 5. odnosno primljenih uplata za učestvovanje u igri. jer je osnovica za obračun naknade za priređivanje veća za umanjeni iznos fonda dobitaka. Utvrđeni su novi prekršaji u skladu sa Zakonom. tako da se zabranjuje ulazak maloletnim licima u objekte u kojima se priređuju posebne igre na sreću. Zakona. Zakona propisana je obaveza nadležnih ministara da utvrde način i kriterijume za raspodelu namenskih primanja budžeta od igara na sreću. kojom je propisano da automati i kladionice moraju biti udaljeni najmanje 150 metara od objekta . decembra 2011. novim stavom 3. koje je osnovala strana država. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. br. Zakona. i to za pravna lica sa 10. U skladu sa tim.000 dinara. decembra 2010. Petogodišnja praksa u primeni ovog zakona. telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza.zgrada u kojima se nalaze i obavljaju svoju delatnost obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole).) člana. • Novim stavom 2. da priređuju nagradne igre u robi i uslugama putem interneta. glasnik RS”. • Menja se odredba člana 83. decembra 2010. 84/2004 i 85/2005 . Izmene u vezi sa klasičnim igrama na sreću i priređivanje igara na sreću putem interneta. br. godine. 10-11 87 . Novim stavom 2. 95/2010 akon o igrama na sreću („Sl. godine. 95/2010 dana 17. preciziran je način plaćanja naknade za priređivanje. socijalnim i kulturnim karakteristikama. Najvažnije izmene Zakona odnose se na sledeće segmente: Z Propisan je rok za usklađivanje priređivača sa ovom odredbom Zakona. Zakona daje se mogućnost drugim pravnim licima i preduzetnicima. kao i neusaglašenost sa odredbama zakona kojim se uređuje oblast igara na sreću u zemljama Evropske unije i zemljama u okruženju. pokazala je da postoje i izvesni problemi u primeni pojedinih odredaba Zakona. telefona ili putem telekomunikacionih veza • Uvođenjem pojma osnovnih i ostalih klasičnih igara na sreću izmenom člana 14. do 92. omogućeno je da se fond dobitaka utvrdi u različitim iznosima. glasniku RS” br. • Povećan je najniži iznos prekršajnih kazni koje mogu da se izreknu u prekršajnom postupku.000 na 100. zakon .klađenje i posebnih igara na sreću duže od 18 sati dnevno. čime bi se pojačalo preventivno delovanje na problem učestvovanja maloletnih lica u posebnim igrama na sreću klađenje i na automatima. stav 2. tako da udaljenost mora iznositi najmanje 200 metara. koju je dužan da plati priređivač igara na sreću putem Izmene koje doprinose stvaranju uslova za odgovorno priređivanje igara na sreću • U članu 10. kao i isticanje natpisa Casino na objektima u kojima se priređuju posebne igre na sreću na automatima.dalje: Zakon) donet je 2004.IGRE NA SREĆU XI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU "Sl. već je ostavljeno državama članicama da same urede ovu oblast u skladu sa svojim privrednim.000 dinara. Takođe. dok je za ostale klasične igre na sreću taj iznos najmanje 10%. a stupa na snagu 25. • U članu 18. • Novim članom 19a Zakona daje se mogućnost Državnoj lutriji Srbije da priređuje klasične igre na sreću u saradnji sa inostranim organizacijama za priređivanje igara na sreću. 88. Oblast igara na sreću je jedna od retkih koju Evropska unija nije regulisala svojim direktivama. glasnik RS". člana 22. Zakona. tako da je fond dobitaka za osnovne klasične igre na sreću najmanje 50% od ukupne vrednosti vrednosti srećki. Na taj način prihod budžeta Republike bio bi veći. precizira se pojam udaljenost od obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola). i to najkasnije do 31.dr. godine. a za odgovorna lica u pravnom licu sa 500 na 5. kao i uslov da to može činiti uz prethodnu saglasnost Vlade. pod uslovima propisanim čl. U novim tačkama 8) i 9) zabranjuje se priređivanje posebnih igara na . godine. Zakona. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću objavljen je u „Sl.

a ne na godišnjem nivou. Razlog za ovu dopunu Zakona je upravo omogućavanje da se igračnice otvaraju u manje razvijenim regionima. Zakona promenjeni su broj i vremensko trajanje nagradnih igara u robi i uslugama. ostavilo dovoljno vremena za preduzimanje svih neophodnih radnji i aktivnosti u cilju otpočinjanja odobrene delatnosti. utvrđuje obaveza priređivača na plaćanje navedene naknade u iznosu od 25 evra mesečno. Zakona precizira se pojam prometa po automatu. Priređivanje igara na sreću na automatima • Menja se stav 1. odnosno povećanjem sopstvenog udela ili broja akcija u strukturi kapitala priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama. Zakona dopunjen je stavovima kojima se definiše da se odobrenje za priređivanje klađenja na rezultate konjičkih trka. utvrđeno je da ima malo objekata koji se mogu rekonstruisati u moderne igračnice. Ovakvo rešenje omogućava utvrđivanje porekla kapitala koji ulazi na tržište igara na sreću u Republici Srbiji putem otkupa udela. tako da umesto plaćanja naknade za dobijeno odobrenje za priređivanje posebne igre na sreću na automatima od 180 evra godišnje dinarske protivvrednosti po automatu. 10-11 88 . kojim se reguliše pitanje oduzimanja saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i utvrđuju uslovi za donošenje akta o oduzimanju saglasnosti. • Dodat je član 91a.XI IGRE NA SREĆU interneta. Na ovaj način bi se priređivaču Priređivanje igara na sreću klađenje • U dopuni stava 2. stav 1. Zakona. člana 22. i 4. Novim stavom 4. Ovo preciziranje je bilo nužno. odnosno akcija. • Dopunom člana 40. navedenog člana vrši se usklađivanje rokova za plaćanje i načina obračunavanja naknade za priređivanje igara na sreću na automatima sa izmenom u stavu 1. tako što se propisuje obaveza podnošenja dokaza o pravu svojine ili pravu korišćenja na zemljištu na kome će biti izgrađen objekt za priređivanje posebnih igara na sreću. za tri godine koliko važi odobrenje. navodi teritoriju na kojoj će biti locirana igračnica. i to u skladu sa zakonom kojim se uređuje ravnomeran regionalni razvoj Republike. jer se u primeni navedenog člana pojavio problem tumačenja. koji je utvrđen propozicijama takmičenja. Zakona. Analizom tržišta igara na sreću u Srbiji. Zakona. u odnosu na rok od 10 godina na koji se izdaje dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću. Zakona propisano je da Vlada u javnom pozivu za davanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama. člana 43. čime se omogućava redovan mesečni priliv sredstava od igara na sreću u budžet Republike. Zakona propisuje se obaveza priređivača da otpočne priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama najkasnije u roku od dve godine od dana dobijanja dozvole. Zakona osnov za donošenje podzakonskog akta kojim će se propisati bliži uslovi i način pomenutog priređivanja igara na sreću. • Dopunjuje se odredba tačke 5) stav 3. člana 43. člana 68. te je novi stav 7. • Član 76. izmenom člana 91. 3. zahteva dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću. člana 72. za zaključenje ugovora o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama. tako što se propisuje da taj rok počinje da teče od dana dostavljanja akta o davanju dozvole. • U članu 69. odnosno trajanje nagradne igre ograničeno je na period od 60 dana. člana 41. koje može prirediti pravno lice ili preduzetnik u toku godine. Stavom 2. i to da pravno lice ili njegov većinski osnivač poseduje učešće u najmanje jednoj igračnici i da priređuje ove igre na sreću najmanje pet godina. Zakona propisuje se mogućnost da klađenje na rezultate konjičkih trka može priređivati i pravno lice čiji vlasnik udela u tom pravnom licu ima hipodrom. Zakona propisana su dva uslova za dobijanje dozvole za priređivanje posebnih igara u igračnicama. kojom se. • Izmenjena je visina procenta naknade za priređivanje nagradne igre sa 20% na 25% od ukupne vrednosti nagradnog fonda. telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza. daje odobrenje za period trajanja sezone konjičkih trka. • Novim članom 38a Zakona reguliše se pitanje promene strukture kapitala priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama. Zakona. tako što je smanjen broj sa četiri na dve nagradne igre. telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza nije bilo uređeno Zakonom. • Precizira se odredba stava 1. Razlog za ovu dopunu Zakona je izrazito sezonski karakter konjičkih trka. overenih od strane Konjičkog saveza Srbije. pa se ovim članom propisuje da je to razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata po svakom automatu. Priređivanje igara na sreću putem interneta. • Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.kazinima • U članu 36. u skladu sa zakonom. čime se podstiču greenfield investicije. što će omogućiti otvaranje novih radnih mesta i razvoj pratećih uslužnih delatnosti. odnosno definisanja ostvarenog prometa po automatu. odnosno sa propisivanjem obaveze plaćanja pomenute naknade mesečno. člana 68. Nagradne igre u robi i uslugama • Izmenama i dopunama člana 88. Izmene i dopune u vezi sa igračnicama .

banke.12. .Izveštaj o tokovima gotovine. stav 1. preduzetnici i ogranci stranih pravnih lica koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. (I-27) MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVENOG STANDARDA .Bilans stanja. br. i to: . GODINU ROK ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA 28. godini. Zakona propisano je da finansijski izveštaji obuhvataju: . propisana je obaveza pravnih lica i preduzetnika da sastavljaju finansijske izveštaje na dan 31.berze i brokersko-dilerska društva. . svi obveznici sastavljaju odobrene finansijske izveštaje u kojim prikazuju finansijski položaj na dan 31. Naime. U skladu sa odredbom člana 2. do 31. Zakonom je propisana regulativa za vođenje poslovnih knjiga. Zakona. Zakona neposredna primena MRS (MSFI) obavezna je za: 89 . 10-11 O tično pravno lice koje ima kontrolu nad jednim ili više pravnih lica.dalje: Zakon). glasnik RS”. prema odredbi člana 7. Obveznici dostavljanja odobrenog finansijskog izveštaja su sva pravna lica. .12. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XIII SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA ZA 2010. . i poslovne promene u periodu od 1. .davaoci finansijskog lizinga. . Obaveza sastavljanja finansijskih izveštaja propisana je članom 24. 77/2010). odredbom člana 24. Zakona propisana je obaveza sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za maPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. tekuće godine. Zakona predstavlja malo pravno lice. godine ako je osnovan u 2010. stav 1. Za poslovnu 2010.društva za osiguranje. Matično pravno lice koje je istovremeno zavisno u višoj ekonomskoj celini ne mora da dostavlja konsolidovane finansijske izveštaje ukoliko je njegovo matično pravno lice iz Srbije (dodatni uslovi za ovaj izuzetak sadržani su u paragrafu 10.12. odnosno od datuma osnivanja do 31. . . Konsolidovani finansijski izveštaji se ne sastavljaju za matično pravno lice ukoliko vrednost imovine matičnog i zavisnih pravnih lica (ne računajući interne plasmane i potraživanja iz međusobnih odnosa) koji u zbiru čine grupu za konsolidovanje. glasnik RS”. . GODINE dredbom člana 24.Napomene uz finansijske izveštaje i .1.Bilans uspeha..ogranci stranih pravnih lica. sastavljanje finansijskih izveštaja i njihovo dostavljanje i obelodanjivanje. br. godinu.društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i dobrovoljni penzijski fondovi.2010.12. . propisana je obaveza pravnih lica i preduzetnika da sastavljaju finansijske izveštaje na dan 31.RAČUNOVODSTVO.društva za upravljanje investicionim fondovima i investicioni fondovi.Izveštaj o promenama na kapitalu.privredna društva (preduzeća) i zadruge. .druga pravna lica. . Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. Odredbom člana 27.12.MRS 27 Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji („Sl. stav 5.2.Statistički aneks. Sadržaj finansijskih izveštaja Članom 25. tekuće godine. 46/2006 i 111/2009 . u skladu sa zakonom i zahtevima MSFI.2011. .preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo.

u kojem prikazuju podatke za celu 2010.privredna društva. davaoce finansijskog lizinga. zadruge. banke.ispr. br.1. br. obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja. postoje i specifični pravilnici o Kontnom planu i sadržini računa u Kontnom planu za određene korisnike . Finansijski izveštaji malih pravnih lica koja nisu obavezna da primenjuju MRS/MSFI. dostavljanja i obelodanjivanja finansijskih izveštaja za 2010. Pored nabrojanih propisa. . već Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine. dobrovoljne penzijske fondove. registracije. glasnik RS”. druga pravna lica i preduzetnike. . društva za upravljanje investicionim fondovima.pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje i . obuhvata i prikazuje pravni sledbenik.dostavljanje finansijskih izveštaja nadležnom organu i njihovo obelodanjivanje i . Mala zatvorena akcionarska društva ne izdaju javnom ponudom hartije od vrednosti. Propisi koji se primenjuju prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja Prilikom sastavljanja. predzaključnih radnji i knjiženja. 25/2010). br. NBS.usklađivanje računovodstvenih politika sa izmenama MSFI (izmenama koje se primenjuju od 1. osim ako spadaju u velika ili srednja pravna lica ili pravna lica koja emituju ili su u postupku emitovanja hartija od vrednosti na organizovanom tržištu hartija od vrednosti. Za ova pravna lica. glasnik RS”. obaveza. 106/2006). što znači da ona nisu obavezna da primenjuju MSFI. društva za osiguranje. obaveza.odobrenja finansijskih izveštaja za njihovo obelodanjivanje. Podatke za pravna lica koja su statusnom promenom prestala da postoje.pravna lica koja javnom ponudom izdaju ili čijim se hartijama trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti. odnosno koja javnom ponudom ne izdaju hartije od vrednosti ili čijim se hartijama ne trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti.Bilans stanja.zaključak dnevnika i računa glavnih knjiga. glasnik RS”. godinu. glasnik RS”. . primenjuju se sledeći opšti propisi iz oblasti računovodstva: • Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. načinu vođenja i sadržini registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika. osim Zakona. odnosno likvidacije obavezni su da dostave finansijski izveštaj za 2010. . u neto iznosu. .XIII RAČUNOVODSTVO. prikazivanja.Bilans uspeha i . ukoliko pravna lica i preduzetnik izaberu da ga primenjuju. kontrole.sprovođenje obračuna. Međutim. Zakonom nije propisana obavezna neposredna primena MSFI za zavisna pravna lica. Obveznici koji su u toku godine imali statusnu promenu. za sve ove korisnike postoje i posebni pravilnici o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja. • Pravilnik o registru preduzeća za reviziju („Sl. verzijama iz prethodnih godina) ili usklađivanje računovodstvenih politika sa Pravilnikom.sastavljanje poreskog bilansa i sprovođenje dodatnih obračuna i knjiženja na osnovu sastavljenog poreskog bilansa (utvrđivanje postojanja odloženih poreskih sredstava i obaveza). . .Statistički aneks.2010. tj.sastavljanje finansijskih izveštaja. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA . godinu. godinu. Ostala mala pravna lica i preduzetnici mogu da odluče da ne primenjuju MSFI. berze i brokersko-dilerska društva. 10-11 Predradnje neophodne za sastavljanje finansijskih izveštaja . . Takođe. prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika („Sl. pravila procenjivanja bilansnih pozicija u skladu sa MRS/MSFI propisana su Pravilnikom. Na svim obrascima stavlja se naznaka „statusna promena”. • Pravilnik o bližim uslovima i postupku prijema.srednja pravna lica. kao i o davanju podataka iz tih izveštaja („Sl. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. pa prema toma nisu ni obveznici revizije.podrazumeva se da su računovodstvene politike usklađene sa prethodnim izmenama MSFI. godine 90 .2010.dalje: Pravilnik). .1. i zavisna pravna lica moraju primenjivati neposredno MSFI jer to nalaže MRS 27 Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji. 106/2006 i 111/2006 . i to posle prebijanja rezultata pre i posle promene. ili je nad njima pokrenut postupak stečaja. društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima. investicione fondove. godine po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i efekata retroaktivne primene promenjene računovodstvene politike. Pravilnik bi primenjivali ako se ne opredele za neposrednu primenu MSFI.velika pravna lica. prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika. br. kao i finansijski izveštaji preduzetnika obuhvataju: . 2/2010). . U suprotnom.eventualne korekcije početnog stanja na dan 1. „stečaj” ili „likvidacija”. za konsolidovane finansijske izveštaje koje sastavlja matično pravno lice ne bi se moglo reći da su u svemu sastavljeni u skladu sa MSFI. .

odluka SUS i „Sl. 77/2010 i 95/2010 . Pored računovodstvenih. 61/2007 i 5/2009) . glasnik RS”.Zakon o porezima na imovinu („Sl. 85/2005 .Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije („Sl. 80/2002. 86/2004 . 10-11 . 135/2004. glasnik RS”.ispr.Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize. Napomena: Pravno lice ili preduzetnik samostalno odlučuje da li će materiju računovodstva i računovodstvenih politika koju je u skladu sa zakonom dužan da reguliše svojim opštim aktom. 55/2004. 72/2009 . IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Profesionalnu regulativu iz oblasti računovodstva predstavlja pre svega Rešenje o utvrđivanju prevoda osnovnih tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda. 43/2004. glasnik RS”. glasnik RS”. glasnik RS”. merenje i procenjivanje imovine. 140/2004) .dr. zakon. br. u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom.dr.Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit preduzeća („Sl.dr. glasnik RS”. prihoda i rashoda. neophodno je da sva pravna lica primenjuju i poreske propise. dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize („Sl. br. U praksi se najčešće sreću: . 61/2007. Na primer. dr.. kao i za dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja. 139/2004.Zakon o porezu na dohodak građana („Sl.ispr. 101/2005 .ispr. . br.Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. 72/2003. 139/2004) . 15/2006 i 20/2008). list SRJ”. U pojedinim preduzećima zove se „Pravilnik o finansijskom poslovanju”. broj 9/2002). zakon. br. 25/2001. 116/2004) Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. zakona. br.Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl. 70/2003. br. „Sl. 55/2004.Zakon o akcizama („Sl. 61/2005. .Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Sl.Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva („Sl. 38/2001 i 45/2004) . 5/2009 i 31/2009) .Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. Primena navedenih izmena zavisiće prvenstveno od toga da li će u „Službenom glasniku RS” biti objavljene izmene pravilnika o sadržini i izgledu finansijskih izveštaja.dr. 38/2001 i 19/2007) . vrsti. 80/2002. br. 43/2003. Zbog obimnosti materije koja se reguliše opštim aktima najčešće se ne radi o jednom opštem aktu. Pored navedenog zakona.. glasnik RS”.). 44/2009 i 18/2010) . 73/2001. zakon.dr. . 80/2002.. 84/2002 .ispr. 84/2004 i 18/2010). Pod internom računovodstvenom regulativom podrazumevaju se interni opšti akti koje donose pravna lica i preduzetnici. 62/2006. To mogu biti i dva pravilnika: „Pravilnik o računovodstvu” i „Pravilnik o računovodstvenim politikama”.Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod („Sl. 65/2006 . 62/2006 . zakon i 53/2010) . 3/2005. zakon. glasnik RS”. 19/2005.ispr. glasnik RS”. a pre svega Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl.Pravilnik o popisu. sadržini i načinu vođenja evidencija. 46/2005. odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja („Sl. Dalje.Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) . zakon. Dok se ta promena ne objavi postojaće kontradiktornost u propisima. računovodstvenu politiku za priznavanje. br. 23/2003 . dva ili više opštih akata. 80/2002 . br. br. 24/2001. 139/2004. br. glasnik RS”. 61/2005 i 61/2007) Ostali značajni propisi za sastavljanje finansijskih izveštaja su: 91 . glasnik RS”. br. br. glasnik RS”. br. br.RAČUNOVODSTVO. 84/2004. 80/2002 . glasnik RS”.Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit preduzeća („Sl. glasnik RS”.obveznike poreza na dobit preduzeća („Sl.dr. u nabrajanju smo naveli jedan pravilnik pod imenom „Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama”. 140/2004) . već o nekoliko. 135/2004. br.Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl.dr. materija koja može biti sadržana u „Pravilniku o popisu” može biti sadržana u „Pravilniku o računovodstvu”. zakon.Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima („Sl. glasnik RS”. jer se MSFI-ma zahteva sastavljanje drugačijeg bilansa uspeha od onog koji je za privredne subjekta danas primenjen. 54/2005. 63/2007 i 53/2009) . regulisati u jednom..Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama i . glasnik RS”. 80/2002 . 80/2002. glasnik RS”. br. 80/2002. 20/2009. glasnik RS”. br. 43/2003. 42/2002 . 63/2006 . 31/2009. 135/2004.ispr. obaveza. 19/2005. glasnik RS”. a koji sadrže posebna uputstva i smernice za vođenje poslovnih knjiga. 61/2007. 36/2007. br. 63/2007 i 9/2009) . 26/2001. obavezno se primenjuje i: . 22/2001. 15/2006 i 59/2006).

glasnik RS”. dobrovoljna promena računovodstvenih politika. Oni privredni subjekti koji su do sada primenjivali osnovni 92 . br. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA . list SFRJ”. glasnik RS”. 62/2006 i 111/2009 . 3/2002 i 5/2003 i „Sl. zakon) .odluka USJ i 57/89. postupak iz standarda koji je važio moraju u celoj 2010. glasnik RS”. 53/93. glasnik RS”. postrojenja i opreme koji su u delokrugu (I-16) MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD . zakon).XIII RAČUNOVODSTVO.ispr. list SCG”.radi ispravki materijalno značajnih grešaka nastalih u nekom od ranijih obračunskih perioda. 29/96. . dopuštenog alternativnog postupka. zakon) i ostali zakoni i propisi doneti na osnovu zakona. 55/2004 .ovo je tzv.MRS 23 Troškovi pozajmljivanja („Sl. .MRS 16 Nekretnine.dr. 9/2001 . 19/91.. br. 77/2010 .dalje: MRS 16) primenjuje model nabavne vrednosti iz tog Standarda. 29/78.odluka USRS. godini izmene računovodstvenih politika treba uraditi zbog: .dalje: MRS 23) sadrži samo jedan postupak za troškove pozajmljivanja koji je do promene standarda nazivan dopuštenim alternativnim postupkom. br. S obzirom da su promenjeni Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja realno je očekivati promenu obrazaca finansijskih izveštaja (naročito promenu obrasca bilansa uspeha). S obzirom da je u 20x5. glasnik RS”. br. Napis je urađen u skladu sa regulativom koja je važila na datum njegovog objavljivanja. U 2010.težnje za dobijanjem kvalitetnih finansijskih izveštaja. • dr Kosana Vićentijević KOREKCIJA POČETNOG STANJA I SPROVOĐENJE PREDZAKLJUČNIH RADNJI I KNJIŽENJA Korekcija početnog stanja Početno stanje 2010. njegovu uspešnost ili tokove gotovine . 48/94.Zakon o privatnim preduzetnicima („Sl. 54/89 i 9/90 i „Sl. glasnik RS”. drugih događaja ili okolnosti na finansijski položaj privrednog subjekta.Zakon o bankama („Sl. 125/2004). 77/2010 . br. br.odluka SUS i 36/2002 i „Sl.Zakon o deviznom poslovanju („Sl. 107/2005 i 91/2010). „Sl. postrojenja i oprema („Sl.dr. br.Zakon o preduzećima („Sl. glasnik RS”. 31/93 i „Sl. Odredbama MRS 23 privredni subjekti su oslobođeni obaveze retroaktivne primene te promenjene računovodstvene politike.dr. 1/2003 . godine može se korigovati iz najmanje dva razloga: . br. glasnik SRS”.Zakon o obligacionim odnosima („Sl. 45/89 . glasnik RS”. 35/2002. zakon i 61/2005 . br. br. 62/2006). list SRJ”.Zakon o platnom prometu („Sl.radi knjiženja efekata primene računovodstvenih politika promenjenih u 2010. 31/93 . 74/99. . br. 39/85.izmene MRS/MSFI i .dr. br. 53/95. 59/98. 101/2005 .Zakon o privrednim društvima („Sl. 10-11 Izmena računovodstvenih politika MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD . Računovodstvene politike se mogu promeniti i ako će to dovesti do toga da finansijski izveštaji pruže pouzdanije i relevantnije informacije o efektima transakcija. godini i . list SRJ”. Navešćemo dva primera promena računovodstvenih politika usmerenih ka dobijanju relevantnijih i pouzdanijih finansijskih izveštaja: „Pravno lice za naknadno vrednovanje nekretnina. br. godini preći na primenu tzv.dr. 43/2004. 39/93. 33/96 . 46/91. 67/93. list SRJ”. 125/2004 . . br.Ustavna povelja). . zakon. 29/97. godini bila dvocifrena Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.

000.1. a greška je takve prirode da će njenom ispravkom doći do smanjenja rezultata.računarski softver je iskazan u iznosu manjem za 180.000. Samim tim. njegovu uspešnost ili tokove gotovine: „Pravno lice je za vrednovanje nekretnina u 20x5.MRS 8 Računovodstvene politike. 77/2010 .2010. U slučaju utvrđene materijalno značajne greške. drugih događaja ili okolnosti na finansijski položaj privrednog subjekta.00 dinara Objašnjenje retroaktivnog ispravljanja greške bi bilo: 93 . godini greškom (ili iz nekog drugog razloga) izvršena je nabavka računarskog softvera u iznosu od 200.12. 10-11 .na primer. ako je u 2010. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII inflacija. 2008. godine kada se greška desila). ispravkom takve greške dolazi do potpunog nestanka gubitka i iskazivanja dobitka iz ranijih godina . Zbog toga se preduzeće odlučuje da u 20x6. Otkrivena je greška koja je napravljena u jednom od ta dva pravnih lica u 2008. Ispravkom takve greške dolazi do potpunog nestanka dobitka i iskazivanja gubitka iz ranijih godina. i 2009. Prelaskom na ovaj model naknadnog vrednovanja nekretnina njihove knjigovodstvene vrednosti bi na kraju 20x6. Greška treba da se ispravi preračunavanjem početnog stanja od 1. pravno lice je osnovano 1. Uticaj ispravke greške u odnosu na rezultat iz ranijh godina može se reflektovati u dva pravca: . ispravku će izršiti sprovođenjem knjiženja u toj poslovnoj godini (pod datumom: 1. . pri čemu je greška takve prirode da će njenom ispravkom doći do povećanja rezultata.” U nastavku ćemo navesti primer kada se u našim uslovima ne može izvršiti promena računovodstvene politike jer ona sigurno neće dovesti do toga da finansijski izveštaji pruže pouzdanije i relevantnije informacije o efektima transakcija. godini. Zbog toga. a očekuje se da i u 20x6. privredni subjekt vrši njeno retroaktivno ispravljanje u prvom setu finansijskih izveštaja odobrenim za izdavanje nakon otkrivanja tih grešaka.00 din.000.2009.iskazani iznos dobitka može biti predmet dalje raspodele. Preduzeće ne može da izvrši ovu promenu računovodstvene politike jer je na početku 20x6. godine (uporedni podaci 2008. Ukoliko se ne radi o grešci iz prethodnog već iz nekog još ranijeg obračunskog perioda preračunavanje uporednih iznosa bi se vršilo za sve prethodne obračunske periode i to polazeći od onog u kojem je greška nastala na primer. Standard zahteva retroaktivno ispravljanje materijalno značajne greške jer se jedino na taj način u finansijskim izveštajima postiže efekat „kao da greška nikada nije ni napravljena”. navedena sredstva bi u poslovnim knjigama preduzeća na kraju 20x6. ispravka će se odraziti na finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. godini privredni subjekt otkrio grešku koja je nastala u nekom od prethodnih obračunskih perioda. godine.000. br.preračunavanjem uporednih iznosa za prikazani prethodni obračunski period u kojem je otkrivena greška nastala. Preduzeće bi želelo da u 20x6. godine. pri čemu je iznos materijalno značajne greške veći od iznosa iskazanog dobitka. dakle.troškovi amortizacije su iskazani u iznosu većem za 180. Ukoliko privredni subjekt ima gubitak iz ranijih godina.ako je greška napravljena pre najranijeg prikazanog prethodnog obračunskog perioda preračunavanjem početnog stanja sredstava. ukoliko je stopa poreza na dobit (bez oslobađanja) bila 10%.000. Moguća situacija je da privredni subjekt ima dobitak iz ranijih godina. . Za efekat utvrđene greške preračunavali bi se uporedni podaci 2007. godine spajanjem dva pravna lica. glasnik RS”. u 2010. u kom slučaju bi neiskazani iznos poreza na dobit bio 18. a iznos materijalno značajne greške je veći od iznosa iskazanog gubitka. Na primer. godine bile potcenjene. promene računovodstvenih procena i greške („Sl.dobit je iskazana u iznosu manjem za 162.” Ispravke materijalno značajnih grešaka Ispravke materijalno značajnih grešaka sprovode se u skladu sa (I-08) MEĐUNARODNIM RAČUNOVODSTVENIM STANDARDOM .RAČUNOVODSTVO. proknjižena na račun troškova amortizacije.povećava rezultat iz ranijih godina ili . Primer: U prethodnoj obračunskoj . godine bilo dosta izvesno da će biti značajne inflacije i pada kursa dinara u odnosu na evro (što je i činjenica).00 dinara Ova greška u knjiženju je u prethodnoj godini imala sledeće efekte: .2009.00 din.000. Ako to nije neizvodljivo privredni subjekt ispravku vrši na sledeći način: . godini utvrđeno je da je greška napravljena u 2007. godine.).2010.1. godini primenjivalo dopušteni alternativni postupak iz MRS 16.2010. godini započne sa primenom modela troška nabavke (ranije zvan „osnovni postupak”). godini pređe na primenu modela revalorizacije za njihovo naknadno vrednovanje.00 dinara i umesto na račun 014. godini. godine su u stvari stanja iz 2007. godine bila potcenjena u odnosu na njihove fer vrednosti.smanjuje rezultat iz ranijih godina. Iznos amortizacije za tu opremu u prethodnoj godini trebalo je da bude 20. godini bude dvocifrena. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.00 dinara. obaveza i kapitala vrši se počev od najranijeg prikazanog prethodnog perioda .dalje: MRS 8).1.

postrojenja i oprema eksplicitno od retrokativne primene izuzima zahteve za početno vrednovanje nekretnina.retroaktivno primenjuje promenjenu računovodstvenu politiku nakon početne primene nekog Standarda ili Tumačenja ako oni ne sadrže prelazne odredbe koje bi se primenile na tu promenu. dužno je da u njih upiše uporedne podatke tj. Ako nije neizvodljivo.XIII RAČUNOVODSTVO. godini. S obzirom da se početno stanje otvara samo na osnovu računa čija se salda unose u bilans stanja knjiženje na dan 1. već se on koriguje naviše za 180. ali i sa podacima o efektima retroaktivnog ispravljanja materijalno značajnih grešaka. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Knjiženje se vrši u tekućoj godini pod datumom „1.000.00 dobitak ranijih godina Obaveze za porez iz 481 18. Sprovođenje obračuna. Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl.vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja na datum bilansa. propisana članom 18. 77/2010 .12.. br.provera aritmetičke tačnosti knjiženja u glavnoj knjizi . godine”. godinu već u iznosu umanjenom za 180.03. odnosno poslova u okviru kojih se obavljaju i potrebna knjiženja: .00 dinara Pri popunjavanju kolone za prethodnu godinu obrasca bilansa uspeha.2010.03.00 dinara. i .. podrazumeva sledeće aktivnosti: . godine. Preduslov za obavljanje ovih poslova je sprovođenje predzaključnih radnji i knjiženja na dan 31.dalje: MSFI 3) u prelaznim odredbama nalaže privrednom subjektu da taj Standard primenjuje prospektivno od početka prvog godišnjeg perioda koji počinje 31.000. Obaveza međusobnog usaglašavanja knjigovodstvenih evidencija. .2010. glasnik RS”. predzaključnih radnji i knjiženja na dan 31. da popuni kolonu prethodna godina.12.000.00 rezultata Takođe.00 dinara. Knjiženje efekata retroaktivne primene promenjenih računovodstvenih politika.2010.promene računovodstvenih politika koje proizlaze iz početne primene nekog Standarda ili Tumačenja tretira se u skladu sa konkretnim prelaznim odredbama tih Standarda ili Tumačenja (ako oni sadrže takve prelazne odredbe) 94 . (III-03) MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA .2010. 46/2006 i 111/2009 . u prelaznim odredbama MRS 16 Nekretnine. Pojedini računi mogu imati isključivo dugovni ili isključivo potražni saldo.2005.00 Ispravka vrednosti 0149 20. Stavka neto dobitka se iskazuje u iznosu uvećanom za 162.. neophodno je da se u tekućoj godini izvrši i obračun amortizacije za ovu opremu. stavka amortizacije se ne upisuje u iznosu koji je bio prikazan u bilansu uspeha za 2009. Za to popunjavanje neophodno je raspolagati sa podacima iz bilansa stanja i bilansa uspeha za 2009. 10-11 Ispravke grešaka koje nisu materijalno značajne Ispravka grešaka koje ne spadaju u materijalno značajne greške prema MRS 8 mogla bi da se uradi priznavanjem prihoda ili rashoda u 2010. Pojava suprotnog salda na nekom računu ukazuje na nastalu grešku. godine. privredni subjekt promenu računovodstvenih politika primenjuje na sledeći način: .međusobno usaglašavanje knjigovodstvenih evidencija. godine Pre sastavljanja finansijskih izveštaja treba izvršiti obračun vrednosti pozicija Bilansa stanja i Bilansa uspeha. što reguliše MRS 8.dalje: Zakon). . nije potrebno njihovo retroaktivno ispravljanje.MSFI 3 Poslovne kombinacije („Sl.treba proveriti da li je zbir knjiženja na dugovnim stranama računa identičan zbiru knjiženja na potražnim stranama računa.000. Za ovu proveru podoban je probni bilans. . godine ili kasnije na goodwill stečen u poslovnoj kombinaciji čiji je datum ugovora bio pre 31.retroaktivna primena dobrovoljne promenjene računovodstvene politike. .2005.000. Međusobno usaglašavanje knjigovodstvenih evidencija Međusobno usaglašavanje knjigovodstvenih evidencija je preduslov sprovođenja ispravnog popisa sredstava i sastavljanju finansijskih izveštaja. godinu.1. uz opis „korigovanje početnog stanja po osnovu ispravke materijalno značajne greške”. Kada na kraju 2010.00 računarskog softvera Neraspoređeni 340 162. Proveru salda treba uraditi i za Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.na primer.usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem i . godinu. br. postrojenja i opreme nabaljenih razmenom za druga sredstva.s obzirom da su u probnom bilansu izračunata i salda računa treba izvršiti proveru karaktera salda računa.1. godine pravno lice bude sastavljalo bilans stanja i bilans uspeha.000. pri popunjavanju podatka o iznosu nematerijalnih ulaganja u obrascu bilansa stanja u kolonu prethodna godina se ne upisuje odgovarajući podatak iz bilansa za 2009. stav 1.000. dakle. godine će biti: Knjiženje ispravke greške u tekućoj godini vrši se uz korigoranje rezultata na sledeći način: 0140 Računarski softver 200. Naime. glasnik RS”.

00 dinara koliko je jednom dobavljaču više plaćeno (na tom analitičkom računu dobavljača je dugovni saldo od 10. Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja na datum bilansa Korekcija salda računa stanja Korekcija salda računa stanja podrazumeva svođenje knjigovodstvenog na stvarno stanje.RAČUNOVODSTVO. tj.usklađivanje finansijskih izveštaja za događaje koji su se desili posle datuma bilansa.Primljeni avansi. u praksi se može desiti da kupac prilikom plaćanja obaveze za ranije isporučene proizvode. jer će uskoro uslediti nove isporuke proizvoda.Dobavljači u zemlji pokazuje isključivo obaveze prema dobavljačima za isporučene proizvode. a potraživanja od njih za plaćanja izvršena unapred se iskazuju na računu 150 .Primljeni avansi. U tom slučaju. već samo pri sastavljanju finansijskih izveštaja. Slična je situacija i sa obavezama prema dobavljačima. Dekomponovanje salda aktivno-pasivnih računa se u praksi obavlja tako što se ne sprovodi preknjižavanje na računima. u obrazac Bilansa stanja na poziciji obaveza ne bi se uneo iznos od 100. saldo računa 433 . Zbog toga je neophodno popisom utvrditi stvarno stanje imovine i obaveza (član 18. godine u okviru otvaranja početnog stanja treba izvršiti vraćanje navedenih iznosa na račun sa kojih je izvršeno prenošenje. Ovim knjiženjem obezbeđuje se da saldo računa 202 . tako i za pogonsko knjigovodstvo (Klasa 9). ako je saldo računa obaveza 100. robu ili izvršene usluge.00 dinara već 110. Pri popunjavanju obrasca Bilans stanja sprovodi se dekomponovanje salda aktivno-pasivnih računa (npr. ba u toku izrade finansijskih izveštaja izvršiti pregled analitike kupaca.00 dinara.000.Kupci u zemlji pokazuje isključivo potraživanje od kupaca a da se eventualne obaveze prema kupcima iskazuju na računu 430 . Da bi se izbegla takva situacija trePoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.00 dinara). Na početku 2011. robe ili usluga.000. odnosno treba prekontrolisati evidenciju svih rashoda i prihoda i ukoliko se neki od njih odnosi na naredni obračunski period. . Usaglašavanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem Obaveza usaglašavanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem propisana je članom 18. s tim da bi se u aktivi pozicija potraživanja iskazala u većem iznosu za 10.). Zakona i podrazumeva: . treba sastaviti neophodnu dokumentaciju i izvršiti knjiženje na odgovarajućim računima prihoda i rashoda uz istovremeno knjiženje i na računima vremenskih razgraničenja. To važi i za zbir prometa leve i desne strane računa. .00 dinara a u okviru tog iznosa je i iznos od 10. ako to nije urađeno u toku godine izvršiti vremensko razgraničenje rashoda i prihoda. stav 2.000. što obavezno znači i sa sintetičkog računa 202 . jer bi u tom iznosu došlo do mešanja potraživanja i obaveza prema kupcima. depoziti i kaucije. Takođe. Ukoliko na nekom analitičkom računu kupaca saldo bude potražni. Vremensko razgraničenje rashoda i prihoda Pri sastavljanju finansijskih izveštaja treba. depoziti i kaucije. . potraživanja i obaveza. plati više nego što je iznosila njegova obaveza.Dati avansi za zalihe i usluge ili nekom drugom računu datih avansa. Međutim. Naime.na ovaj način se kontroliše da li su svi iskontirani stavovi za knjiženje preneti na račune. Za potrebe ove provere u okviru svake analitike treba napraviti probni bilans analitike.000. a dokumentacija nije ispostavljena.000.provera slaganja sintetičkih računa sa pripadajućim analitikama. neopodno je izvršiti njihovo smanjenje uz istovremeno povećanje vremenskih razgraničenja. To bi značilo da ni saldo sintetičkog računa kupaca ne bi pokazivao potraživanje od kupaca. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII simboličke račune (grupe i klase. Osim za navedene račune.Primljeni avansi. Pravna lica i preduzetnici najmanje jednom godišnje vrše usklađivanje međusobnih finansijskih plasmana. po potrebi se postupa identično i za ostale račune potraživanja. .provera zbirova knjiženja u glavnoj knjizi odgovara zbirovima knjiženja u dnevniku glavne knjige . Dekomponovanje salda aktivno-pasivnih računa Unapred naplaćena sredstva od kupaca evidentiraju se na računu 430 . depoziti i kaucije.00 dinara nego što je saldo računa potraživanja.. preduzeće duguje kupcu. treba iznos tog salda „skinuti” sa tog analitičkog računa. itd. Zbir salda svih računa neke analitike mora odgovarati saldu njihovog predstavničkog.vremensko razgraničenje rashoda i prihoda i . Ovu proveru treba uraditi kako za finansijsko. 10-11 95 . Zakona). analitički račun takvog kupca ima potražni saldo.korekciju salda računa stanja. stav 2.Kupci u zemlji i preneti na račun 430 . odnosno sintetičkog računa i obrnuto. treba proveriti da li ima prihoda i rashoda koji su nastali. kao i trocifrene račune koji su u Kontnom planu privrednog društva raščlanjeni na četvorocifren. uključujući i rashodovanje sredstava.dekomponovanje salda aktivno-pasivnih računa. Ukoliko ih ima.000. robu i izvršene usluge. plasmana i obaveza.

MRS 10 Događaji posle izveštajnog perioda („Sl.00 2.XIII RAČUNOVODSTVO.00 800.00 10. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Primer: 1. Obveznice su 30.2010.000.00 Naredne godine bi se izvršilo sledeće knjiženje: 426 Obaveze po kratkoročnim 97.4.000. Ako je presudom od npr. godine pa sve do dana obelodanjivanja finansijskih izveštaja. godine isplaćene sa tekućeg računa.12. godine emitovalo obveznice u iznosu od 100.00 dinara Rok dospeća obveznica je pet meseci. kapitala.00 Usklađivanje finansijskih izveštaja za događaje koji su se desili posle 31. Ukoliko takav događaj potvrđuje stanje imovine. 10-11 .2010. godine privredno društvo dužno da plati svoju obavezu i 10.2011.000. br. Obveznice su klasifikovane kao ulaganje koje se drži do dospeća. Obračunati vrednost obveznica i transakcionih troškova na datum bilansa. knjiženje za 2010. Presudom se privrednom društvu nalaže da nekom drugom licu isplati određenu sumu novca ili da preda neku stvar ili učini uslugu.prizna stanje koje je presuđeno (npr.00 Knjiženje za obračunatu kamatu: 562 Rashodi kamata Obaveze po kratkoročnim 426 hartijama od vrednosti 2..000.500. Obveznice su prodate za 95. pod uslovom da je osnovna obaveza već bila evidentirana bilo sledeće: 562 Rashodi kamata Ostale kratkoročne 429 finansijske obaveze 10.00 dinara.00 200.1.000. 77/2010 .000. iako je promena nastala u narednoj poslovnoj godini.00 osnovu obaveza 2410 Tekući (poslovni) računi 1. godine. ako je nije ranije iskazao u svojim poslovnim knjigama). Sa tekućeg računa su plaćeni transakcioni troškovi po izdatim obveznicama u iznosu od 1.00 2410 Tekući (poslovni) računi 100.000. 10. U ovom slučaju privredno društvo treba da: . glasnik RS”.00 Knjigovodstvena evidencija ukidanja dela transakcionih troškova: 579 Ostali nepomenuti rashodi Razgraničeni troškovi po 282 osnovu obaveza 200. Privredno društvo je 1.000.2011.dalje: 96 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. .500.12.12.00 MRS 10) potrebno je računovodstveno obuhvatiti događaje koji su se desili u periodu od 31.500.12.000. prizna iznos obaveze.500.izvrši prilagođavanje već priznatog stanja (npr. obaveza. 2.00 dinara za kamatu.00 hartijama od vrednosti 562 Rashodi kamata 2. godine Prema (I-10) MEĐUNARODNOM RAČUNOVODSTVENOM STANDARDU .00 dinara.00 Za ukidanje dela transakcionih troškova: 579 Ostali nepomenuti rashodi Razgraničeni troškovi po 282 osnovu obaveza 800.00 Obaveze po kratkoročnim 426 95.000.. Primer: Privredno društvo nakon datuma bilansa dobija izvršnu sudsku presudu. 3.2010.2010. Knjiženje na ime emitovanih obveznica: 2410 Tekući (poslovni) računi 95. godinu bi. prihoda ili rashoda koje je postojalo na datum bilansa potrebno je izvršiti knjiženje pod datumom 31.00 hartijama od vrednosti Razgraničeni troškovi po 282 1.000. poveća iznos svojih već iskazanih obaveza do visine obaveze koju će imati po sudskoj presudi).

već se obuhvataju preko neuplaćenog upisanog kapitala. br. odnosno društva s ograničenom odgovornošću.RAČUNOVODSTVO. Neuplaćene upisane akcije iskazuju se na računu 000 . br.Neuplaćeni upisani kapital. na kojima se u aktivi iskazuju iznosi upisanih. pri čemu se mogu pojaviti pozitivne i negativne kursne razlike koje se ne priznaju kao prihodi ili rashodi. 45/89 . odnosno po njegovoj fer vrednosti 97 . na kojima se u pasivi iskazuju iznosi upisanih a neuplaćenih akcija i upisani a neuplaćeni udeli. goodwill. . koncesije.modelom revalorizacije. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII VREDNOVANJE POZICIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KLASA 0: NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA Grupa 00 . glasnik RS”. Naknadno vrednovanje nematerijalnih ulaganja u skladu sa (I-38) Međunarodnim računovodstvenim standardom .dalje: MRS 38) može se vršiti: .MRS 38 Nematerijalna imovina („Sl. kao i avansi za nematerijalna ulaganja. „Sl. list SFRJ”. Obračunata kamata zbog neblagovremene uplate.modelom troška nabavke i . tačka 1) Zakona o privrednim društvima („Sl. Neuplaćeni upisani kapital unosi se u pravno lice u roku određenom osnivačkim aktom akcionarskog društva.Neuplaćeni upisani kapital Za neuplaćeni upisani kapital propisane su dve grupe računa: . odnosno u dinarskoj protivvrednosti strane valute na dan upisa. 125/2004) primenjivale bi se i odredbe člana 278. br. br. . odnosno neblagovremenog unošenja upisanog učešća u kapitalu ne iskazuje se kao revalorizacija neuplaćenog upisanog kapitala. a neuplaćenih akcija i upisani. Početno vrednovanje neuplaćenog upisanog kapitala vrši se po nominalnom iznosu. odnosno iznosu po kome je izvršeno početno priznavanje.Nematerijalna ulaganja Pod nematerijalnim ulaganjima smatraju se ulaganja u razvoj. U slučaju kada ugovorom o osnivanju nisu predviđene kaznene odredbe za neblagovremenu uplatu uloga. Na isti način se knjiže neuplaćeni upisani udeli na računu 001.računi grupe 31 .ispravku vrednosti (u slučaju kada se procenjuje da lice koje je upisalo kapital neće biti u mogućnosti /ili neće/ da u celosti ili delimično ispuni svoju obavezu). 1/2003 . glasnik RS”. umanjenom za ispravku vrednosti i za akumulirane gubitke zbog obezvređenja. a neuplaćeni udeli.odluka USJ i 57/89. 77/2010. list SRJ”. 29/78. Zakona o obligacionim odnosima („Sl.računi grupe 00 . licence i slična prava. 39/85. list SCG”.promene kursa strane valute (u slučaju da je kapital upisan u stranoj valuti vrši se preračun po zvaničnom srednjem kursu te valute na datum bilansa.Ustavna povelja). u korist računa 310 . ulaganja u pribavljanje nematerijalnih ulaganja.Upisane neuplaćene akcije.Neuplaćeni upisani kapital. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. osim odredbe člana 450. korigovanom za: . odnosno računa grupe 00 i grupe 31 i/ili . U slučaju kada se kapital upisuje u stranoj valuti vrši se preračun po zvaničnom srednjem kursu te valute na dan upisivanja. 31/93 i „Sl. 10-11 Naknadno vrednovanje neuplaćenog upisanog kapitala se vrši po nominalnom iznosu. Model troška nabavke podrazumeva da se nematerijalno ulaganje nakon početnog priznavanja vrednuje po njegovom trošku nabavke.iznose revalorizacije (ukoliko je revalorizacija predviđena ugovorom o osnivanju i ukoliko su se stekli uslovi za nju). zaduženjem računa 000. br.Neuplaćene upisane akcije u nominalnom iznosu. odnosno ne uvećava ga. patenti. Model revalorizacije podrazumeva da se nematerijalno ulaganje nakon početnog priznavanja vrednuje po revalorizovanom iznosu. Grupa 01 .

prava na komunalne priključke..dalje: MSFI 3 . glasnik RS”. Na primer. da se na poPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.nekretnine. postrojenja i oprema. troškovi kalcifikacije se mogu uključiti u nabavnu vrednost zemljišta i za to ulaganje se obračunava amortizacija po stopi koja se zasniva na dužini perioda između dve kalcifikacije. Primer takvih sredstava mogu biti: umetnička dela i zemljište. kojim se zahteva da se testiranje goodwill-a na obezvređenost radi najmanje jednom godišnje.trošak nabavke sredstva. tj. U ovom slučaju radi se o ispravkama koje će se vršiti u obračunskim periodima koji slede nakon perioda u kojima je izvršena revalorizacija.amortizuje se u periodu u kojem se stiču koristi od navedenog ulaganja. br. 77/2010 . čest je slučaj da se karoserija autobusa može koristiti duže od njegovog motora i da u proseku može da traje koliko i dva motora. Privredni subjekt može paralelno.ako zemljište.npr. Izmenjeni MRS 38 dozvoljava postojanje nematerijalnog ulaganja sa neograničenim vekom upotrebe za koje se ne bi obračunavala amortizacija (npr. Vrednovanje goodwill-a na dan 31.izabrati metodu za obračun amortizacije. postrojenja. MRS 16 zahteva da se amortizacija obračunava odvojeno za svaki deo nekog sredstva . postrojenja i oprema („Sl. postrojenja i opreme nakon njihovog početnog priznavanja. odnosno obračune amortizacije i za naknadno akumulirane gubitke zbog obezvređenja.odrediti da li se sredstvo amortizuje ili ne i ako se amortizuje da li se za neki njegov deo amortizacija posebno obračunava. i pored pravilnog korišćenja. 77/2010 . bez obzira da li ima ili nema indikatora koji ukazuju na obezvređenost.model revalorizacije (naknadno vrednovanje se vrši po fer vrednosti sredstva). MRS 16 ne navodi neku konkretnu vrstu sredstava za koju se ne vrši obračun amortizacije. . alat i inventar sa kalkulativnim otpisom. Odredbe MRS 38 i MRS 36 zahtevaju godišnje testiranje na obezvređenost nematerijalnog ulaganja koje nema određen konačan vek upotrebe. .MRS 16). koji se zabranjuje obračunavanje amortizacije za goodwill i (I-36) Međunarodnog računovodstvenog standarda . . može imati ograničen vek upotrebe. .MRS 36 Umanjenje vrednosti imovine („Sl. Način obračuna amortizacije i revalorizacije je sličan takvim obračunavanjima za sredstva koja su u delokrugu (I-16) Međunarodnog računovodstvenog standarda MRS 16 Nekretnine. .2010. br. Generalno. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA na datum revalorizacije. oprema i biološka sredstva Pod osnovnim sredstvima smatraju se prirodna bogatstva (zemljišta i šume).MSFI 3 Poslovne kombinacije („Sl. Obračunavanje amortizacije primenom modela troška nabavke Prema modelu troška nabavke nakon početnog priznavanja nekog sredstva kao nekretnine.odrediti kada započinje obračun amortizacije sredstva i kada se završava. postrojenja ili opreme čije je učešće u nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja sredstva značajno. sadašnju vrednost i procenjeni ostatak vrednosti sredstva).ako su u pitanju kamenolomi gde zemljište ima ograničeni vek trajanja .12. godine regulisano je primenom (III-03) Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja . uklanjanja i restauracije područja. glasnik RS”. višegodišnji zasadi. obračunava se njegova amortizacija. a za postrojenja i opremu model troška nabavke.).dalje: MRS 36).nabavne vrednosti ili cene koštanja i . s tim da je osnovica za obračun amortizacije iznos navedenih troškova . kao i ulaganja u pribavljanje osnovnih sredstava i dati avansi za njihovo pribavljanje. za sredstva koja se korišćenjem ne troše ne obračunava se amortizacija. koristiti model revalorizacije. postrojenja ili opreme ono se vrednuje po svom trošku nabavke umanjenom za ispravku vrednosti.dalje: MSFI 3).pojedinačni ili grupni obračun amortizacije. građevinski objekti. 10-11 Grupa 02 . Za vrednovanje nekretnina. pravo na gradsko građevinsko zemljište i sl.odrediti tehniku za obračun amortizacije .Nekretnine. na primer. zemljište treba periodično kalcifikovati. U MRS 16 na primeru zemljišta se navode tri situacije u kojima se vrši obračun amortizacije: .model troška nabavke (naknadno vrednovanje se primarno zasniva na korišćenju troška nabavke sredstva . odnosno akumuliranu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja.ako nabavna vrednost zemljišta sadrži i troškove demontaže. glasnik RS”. amortizuje se dinamikom koja odražava koristi koje se od njega očekuju . 77/2010 . investicione nekretnine. Za obračunavanje amortizacije treba: . primenom MRS 16 podrazumevaju se dva postupka: .XIII RAČUNOVODSTVO. ali za različite grupe sredstava koristiti i model troška nabavke i model revalorizacije. br. za zemljište i građevinske objekte može 98 .odrediti vek upotrebe sredstva i preostali vek upotrebe sredstva u privrednom subjektu i . umanjenoj za naknadne ispravke vrednosti.vek amortizovanja zemljišta zasniva se na procenjenom vremenu rada kamenoloma. .odrediti osnovicu za obračun amortizacije (odrediti nabavnu vrednost . osnovno stado i ostala osnovna sredstva.

Sa amortizacijom sredstva se ne prestaje ni ukoliko je njegova procenjena fer vrednost veća od njegove sadašnje vrednosti. Zbog jednostavnijeg obračuna računovođe se uglavnom opredeljuju da to bude od prvog dana narednog meseca.tehnološkim zastarevanjem i . itd. Zemljište i zgrade koje se nalaze na tom zemljištu tretiraju se kao zasebna sredstva.sredstvo je rashodovano ili prodato (sa obračunom amortizacije se prestaje danom rashodovanja ili prodaje sredstva ili se ona obračunava zaključno sa zadnjim danom meseca u kojem je sredstvo rashodovano ili prodato). Zbog toga to privredni subjekt treba da odredi svojom računovodstvenom politikom. Potreba primene pojedinačnog obračuna amortizacije proizlazi iz zahteva da se za svako sredstvo utvrđuje procenjeni vek upotrebe. osnovica za obračun amortizacije se dobija oduzimanjem od njegovog troška nabavke (nabavne vrednosti) ostatka vrednosti (rezidualne vrednosti).00 dinara U tom slučaju ostatak vrednosti se ne bi procenjivao za većinu sredstava jer je bez posebnog napora moguće za njih utvrditi da im je ostatak vrednosti (rezidualna vrednost) niži od prihvaćenog „praga” značajnosti za tu računovodstvenu kategoriju. korodira. . Ako se za potrebe obračuna amortizacije nekog sredstva posebno prati neki njegov značajan deo. s obzirom da se radi o sredstvima koja će se koristiti duži vremenski period (nekoliko dana više ili manje u obračunu amortizacije nisu materijalno značajni). IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII lovini njenog veka upotrebe zameni motor. zanemaruje se pri obračunavanju amortizacije sredstva. Ukoliko se radi o ostatku koji nije značajan.to ne znači da treba vršiti storniranje obračunatog iznosa amortizacije kako bi se sadašnja vrednost dovela na nivo ostatka vrednosti. Podatak o procenjenom ostatku vrednosti je potreban pri svakom obračunavanju amortizacije. a posebno za karoseriju.RAČUNOVODSTVO.s obzirom da se u MRS 16 konstatuje da u okviru nekog sredstva mogu biti dva ili više značajnih delova. Nakon što je sredstvo nabavljeno. Ta granica najviše zavisi od veličine privrednog subjekta i vrednosti njegovih sredstava. Za većinu malih privrednih subjekata „prag” značajnosti može biti na primer 10. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.fizičkim starenjem (i kada se sredstvo ne koristi ono može gubiti od svojih proizvodnih sposobnosti . Zbog brojnosti sredstava.korišćenjem. ako se u nekom od narednih obračunskih perioda ostatak vrednosti smanji ispod knjigovodstvene vrednosti sredstva nastavilo bi se sa obračunavanjem njegove amortizacije). da bi se smanjio posao procenjivanja ostatka vrednosti a da to ne utiče na kvalitet obračuna amortizacije. Sa obračunom amortizacije se započinje kada je sredstvo raspoloživo za korišćenje. Amortizacija se obračunava i kada se sredstvo ne koristi. . ostali njegovi delovi koji nisu pojedinačno značajni zajedno se tretiraju kao preostali drugi deo sredstva. kada je na lokaciji i u stanju koje je neophodno da ono funkcioniše na način na koji to očekuje rukovodstvo privrednog subjekta.).početna očekivana upotreba sredstva u privrednom subjektu.. Procenjeni iznos ostatka vrednosti sredstva se ne koristi uvek kao odbitna stavka pri utvrđivanju njegove osnovice za obračun amortizacije. Radi se o istom uslovu koji se koristi i za početno priznavanje sredstva. tj. 99 . Pri utvrđivanju veka upotrebe sredstva u privrednom subjektu uzimaju se u obzir sledeće činjenice: .sredstvo se preklasifikuje u stalno sredstvo koje se drži za prodaju (sa obračunom amortizacije se prestaje danom njegove preklasifikacije ili se ona obračunava zaključno sa zadnjim danom meseca u kojem je sredstvo preklasifikovano). tj. MRS 16 ne precizira da li je to od prvog narednog dana od dana kada je sredstvo raspoloživo za korišćenje ili je to od prvog dana narednog meseca. Osim za alat i inventar ovim standardom se zahteva da se za ostala osnovna sredstva koja su u njegovom delokrugu vrši pojedinačni obračun amortizacije. Ovakvo postupanje ne umanjuje kvalitet finansijskih izveštaja. ako se za obračun njegove amortizacije ne primenjuje metoda funkcionalnog obračunavanja amortizacije i ako nije u pitanju stalno sredstvo koje se drži za prodaju. treba računovodstvenom politikom odrediti granicu.000. MRS 16 ne kvantifikuje učešće u ukupnoj nabavnoj vrednosti (ceni koštanja) koje se smatra značajnim.sredstvo se ne koristi. Razlog za ovakvo postupanje je u činjenici da sredstvo zastareva tehnološki i komercijalno. Trošenje sredstava sa stanovišta obračuna amortizacije nastaje njegovim: . U ovom slučaju neophodno bi bilo obračunavati amortizaciju posebno za motor. To može biti i 20 i 30% od ukupne vrednosti sredstva .kada je sadašnja vrednost sredstva jednaka ili manja od njegovog ostatka vrednosti (moguće je da u narednom obračunskom periodu poraste ostatak vrednosti sredstva i da on bude veći od njegove sadašnje vrednosti . „prag” značajnosti za ostatak vrednosti. za ostatak autobusa. Ovaj standard ne kvantifikuje iznose koji bi se smatrali značajnim.kad se započne sa korišćenjem sredstva nastaviće se sa obračunavanjem njegove amortizacije. a za obračun njegove amortizacije primenjuje se funkcionalni metod obračuna amortizacije . očito je da prag značajnosti nije 51 i više procenata od ukupne vrednosti sredstva. gumeni delovi gube elastičnost. . tj. Sa obračunom amortizacije sredstva se prestaje kada je ispunjen bilo koji od sledećih uslova: .npr. 10-11 . Provera iznosa ostatka vrednosti vrši se na svaki datum bilansa tokom veka upotrebe sredstva.

kao što je.funkcionalno otpisivanje. za njih se može utvrditi jedna prosečna godišnja amortizaciona stopa (bez obzira što u okviru njih ima sredstava koja će se duže ili kraće koristiti). jer se ne radi o značajnim stavkama. Naime. prema MRS 8 primena neke računovodstvene politike utvrđene na osnovu Standarda ili Tumačenja nije obavezna ako je efekat njene primene beznačajan/nebitan za kvalitet finansijskih izveštaja. već promenom računovodstvene procene i primenjuje se prospektivno . kao što su broj smena u kojima će se sredstvo koristiti. Procena veka upotrebe sredstva je stvar prosuđivanja u privrednom subjektu zasnovanog na njegovom iskustvu sa sličnim sredstvima. Da bi se izbegao posao.tehničko starenje koje proističe iz promena ili poboljšanja proizvodnje ili zbog promene tražnje na tržištu za proizvodom ili uslugom za čije se stvaranje koristi sredstvo i . . postrojenja i opreme treba u određenim vremenskim razmacima preispitivati (npr. što znači da privredni subjekt za svako svoje značajno sredstvo pojedinačno procenjuje vek upotrebe. kancelarijski nameštaj).XIII RAČUNOVODSTVO. program popravki i održavanja u privrednom subjektu i briga o održavanju sredstava dok se ne koriste (npr. odnosno da se za svako sredstvo utvrđuje preostali vek upotrebe) povećao bi se posao za privredne subjekte. na primer. a sa druge strane relativno malo učestvuju u ukupnoj vrednosti sredstava privrednog subjekta može se primeniti pravilo „značajnosti” pri izboru računovodstvene politike. Vek upotrebe sredstva može biti kraći od njegovog ekonomskog veka trajanja u slučaju da se privredni subjekt odlučuje za njihovu češću zamenu. Vek upotrebe sredstva može biti duži od prvobitno procenjenog ako su urađeni značajni radovi na sredstvu kojim mu je produžen vek trajanja ili privredni subjekt nema materijalnih mogućnosti da izvrši zamenu sredstva. tj. datum isteka ugovora o finansijskom lizingu. da je učešće ukupne knjigovodstvene vrednosti tih sredstava u ukupnoj knjigovodstvenoj vrednosti sredstava za koja se vrši obračun amortizacije relativno malo.degresivno otpisivanje i . pa ako se očekivanja znatno razlikuju od prethodnih procena. 10-11 100 . tj. Metodu bira privredni subjekt. Određivanje preostalog veka upotrebe sredstva direktno utiče na godišnje amortizacione stope (ako se one koriste za utvrđivanje godišnjeg iznosa amortizacije).. godine za koju se vrši obračun amortizacije. a dugo traje. MRS 16 dozvoljava da se za obračun amortizacije koriste sledeće metode: .. U slučaju da se to ne može realno utvrditi.proporcionalno (linearno) otpisivanje. procenitelje i računovodstvene službe privrednih subjekata. kako bi na osnovu njega odredio godišnju amortizacionu stopu za to sredstvo. na primer prodaja vozila nakon 5 godina ili nakon što je po osnovu sredstva nadoknadio planirani deo ulaganja u njega. koji košta. ili redovno održavanje nije bilo adekvatno. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA . kada bi privredni subjekt dosledno primenio ovakav zahtev. MRS 16 utvrđuje da se iznos koji se amortizuje alocira na sistematskoj osnovi u toku veka korišćenja sredstva. Preostali vek upotrebe nekog sredstva u obliku nekretnine.očekivano fizičko trošenje koje zavisi od proizvodnih faktora. U skladu sa MRS 8 promena procenjenog veka upotrebe sredstva se ne smatra promenom računovodstvene politike. Privredni subjekt određuje svojom računovodstvenom politikom za koje će se grupe sredstava primeniti pravilo da se godišnja amortizaciona stopa utvrđuje na nivou grupe. Da se insistira na preciznosti pri obračunavanju amortizacije može se zaključiti i iz zahteva ovog standarda koji se odnose na situacije u kojima se i jedno konkretno sredstvo za potrebe obračuna amortizacije deli na dva ili više obračunskih delova. na svaki datum bilansa). . Procenjeni preostali vek upotrebe sredstva procenjuje se posmatrano od 1.za taj i buduće obračunske periode.zakonska ili slična ograničenja u vezi sa korišćenjem sredstava. One se utvrđuju na osnovu procenjenog preostalog veka upotrebe (korišćenja) sredstva u privrednom subjektu. Vek upotrebe može biti kraći od prvobitno procenjenog i u slučaju da je došlo do tehnoloških promena ili promena na tržištu koje smanjuju vek upotrebe sredstva. primenjuje se metoda proporcionalnog ili metoda degresivnog otpisivanja. treba primeniti pravila „značajnosti” i „ekonomičnosti” pri izboru računovodstvene politike. Međutim. konzerviranje sredstava).1. jer je česta situacija da privredni subjekti imaju veliki broj sredstava. kod sredstava (npr. Time se neće ugroziti kvalitet finansijskih izveštaja privrednog subjekta. koja su s jedne strane najbrojnija. pa može usporiti računovodstvo u sastavljanju finansijskih izveštaja i ne doprinosi značajno povećanju kvaliteta finansijskih izveštaja. Godišnja = amortizaciona stopa 100 procenjeni preostali vek upotrebe sredstva u godinama MRS 16 za određivanje procenjenog preostalog veka upotrebe sredstva ne postavlja zahteve da tu procenu radi nezavisni profesionalni procenjivač. iznos amortizacije za tekući i buduće periode treba uskladiti. Prema tome. što je najčešće slučaj. naročito kancelarijske opreme. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Preduslov za ovakvo postupanje je da se posmatrano sa stanovišta ukupne vrednosti sredstava privrednog subjekta za koja se obračunava amortizacija ne radi o materijalno značajnim stavkama. s tim da korišćena metoda za obračun amortizacije nekog sredstva treba da odgovara obimu ekonomskih koristi koje se dobijaju od sredstva.

00 Otpisana vrednost Rezidualna vrednost God. Kako se grad širi tako rastu i cene zemljišta).00 2. za drugu metoda degresivnog otpisivanja a za treću metoda funkcionalnog otpisivanja).00 600.00 2. stopa 10. postrojenja i opreme koje mogu da izazovu značajne razlike između sadašnje vrednosti sredstava i njihove fer vrednosti (npr. Zgrada Ukupno 022 2.600.00 2. postrojenja ili opreme) se na datum bilansa vrednuje po svojoj fer vrednosti utvrđenoj na taj datum bilansa. postrojenja ili opreme ne postoji tržišni dokaz njegove fer vrednosti ili se takvo sredstvo retko prodaje.000. Naime. Nije izričito navedeno da takvu procenu moraju uraditi profesionalni kvalifikovani procenjivači. Automobil Ukupno 023 stava. privredni subjekt treba da proceni njegovu fer vrednost koristeći metodu pri- 101 . kod kompjuterske opreme po pojavljivanju nekog novog uređaja .00 160.000. Radi daljeg pojašnjenja da li se zahteva ili ne zahteva profesionalni kvalifikovani procenjivač ukazujemo na smernicu koju sadrži (I-40) Međunarodni računovodstveni standard . osim kao deo kontinuiranog poslovanja. 10-11 toga da li ovaj standard izričito zahteva ili ne zahteva od privrednog subjekta da fer vrednosti nekretnina moraju utvrditi profesionalni kvalifikovani procenjivači.000. ali se od njega ne zahteva da utvrdi fer vrednost ulaganja u nekretnine na osnovu procene nezavisnog.000.000. treba metodu promeniti kako bi realnije odražavala očekivane promene obima ekonomskih koristi (ako se na mašinu ugradi brojač proizvedenih komada postoji opravdanje da se sa metode proporcionalnog otpisivanja pređe na metodu funkcionalnog otpisivanja).skenera. postrojenja i oprema nakon početnog priznavanja mogu biti: . privredni subjekt ima zemljište na periferiji grada.000. Treba izabrati metodu čijom bi se primenom obezbedio najrealniji obračun amortizacije. Metode amortizacije koje se primenjuju treba preispitivati u redovnim vremenskim razmacima i ako postoji znatna promena očekivanog obima ekonomskih koristi od sredNabavna vrednost na R. sredstvo (u obliku nekretnine.000.00 400. za jednu mašinu se može primeniti metoda proporcionalnog otpisivanja.000.000.00 0.00 400. priznatog ovlašćenog procenjivača koji ima skorije iskustvo u proceni ulaganja u nekretnine na sličnim lokacijama i iste kategorije.000. privrednom subjektu se preporučuje. glasnik RS”. Fer vrednost sredstva u obliku postrojenja i opreme obično je njegova tržišna vrednost utvrđena procenom.000. 77/2010 . Može se desiti da i sadašnja knjigovodstvena vrednost skenera starog dve godine bude znatno iznad tržišne vrednosti novog i tehnički još boljeg skenera.00 Primena modela revalorizacije za naknadno vrednovanje nekretnina. Ako je takva promena metode amortizacije nužna. . postrojenja i opreme Prema modelu revalorizacije nakon početnog priznavanja.00 1.000. br. U praksi često postoji neslaganje oko Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Naziv sredstva dan određivanja stope br.000. za obračun amortizacije 1.000.500.000. Kada su u pitanju postrojenja i oprema.00 3. a iznos amortizacije za tekući i buduće obračunske periode treba uskladiti (ne bi se vršilo retroaktivno prilagođavanje).MRS 40 Investicione nekretnine („Sl. Uslov da se za neko sredstvo može primeniti model revalorizacije je da se njegova fer vrednost može pouzdano utvrditi. cene su mnogo više nego posle godinu ili dve.promene na tržištu nekretnina. Ako je fer vrednost utvrđena na neki raniji datum vrednuje se u visini te fer vrednosti umanjene za obračunatu amortizaciju (od datuma revalorizacije do datuma bilansa) i obračunate gubitke zbog obezvređenja (od datuma revalorizacije do datuma bilansa). Osnovica za obračun amortizacije 9.značajno opadanje vrednosti nacionalne valute.dalje: MRS 40).000.000. MRS 16 postavlja zahtev da se izvrši obelodanjivanje činjenice da u procenu nije bio uključen nezavisni procenitelj.000. Kamion 3.00 180.000. Kada zbog specifične prirode nekog sredstva u obliku nekretnine.00 1. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Ne zahteva se da se za sva sredstva za koja se amortizacija obračunava primenjuje isti metod za obračun amortizacije (npr.00 20% 6 60. standardom se ne zahteva ali se podrazumeva da procenu nekretnina uradi profesionalni kvalifikovani procenjivač.000.RAČUNOVODSTVO. treba je obračunati kao promenu računovodstvene procene.00 10% 12 100. Razlozi za primenu modela revalorizacije za vrednovanje nekretnine.00 Broj punih meseci Iznos korišćenja u amortizacije tekućoj godini 2% 12 180. MRS 16 ne pruža smernice ko treba da vrši procenu njihovih fer vrednosti. Prema MRS 16 fer vrednost zemljišta i zgrada po pravilu se utvrđuje procenom koju vrše profesionalni kvalifikovani procenjivači..000. S obzirom na to da se kao investiciona nekretnina klasifikuje isto zemljište i građevinski objekti koji mogu biti pod delokrugom MRS 16 samo da im je namena drugačija.000.

brodovi.000. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA nosne vrednosti ili ga vrednuje po njegovom amortizovanom trošku zamene. S obzirom da sredstva imaju nabavnu i otpisanu vrednost prilikom revalorizacije. Ako se ovom metodom utvrđuje fer vrednost. Kod pojedinih sredstava promene mogu biti intenzivnije i češće u odnosu na neka druga sredstva.vazdušna saobraćajna sredstva. br. dopuštena su dva postupka. vrši revalorizacija sredstva na dan njegovog rashodovanja ili prodaje. proizvodne hale u nerazvijenim područjima. Ako je privredni subjekt revalorizaciju uradio na neki datum u toku obračunskog perioda.mašine. Iznosi 200. MRS 16 daje sledeći primer za te grupe: .zemljište i zgrade (ako se privredni subjekt opredeli za ovu revalorizacionu grupu ne može imati revalorizacionu grupu zemljište). treba revalorizovati celokupnu revalorizacionu grupu kojoj to sredstvo pripada.00 dinara. treba na datum svakog bilansa da vrši proveru da li su se stekli uslovi da revalorizuje sredstva. postrojenja ili opreme) revalorizuje. Ova metoda se može primeniti kod sredstava kod kojih je moguće utvrditi nabavnu vrednost istovrsnog novog sredstva.XIII RAČUNOVODSTVO. 10-11 . Revalorizacija se može raditi na bilo koji datum u toku obračunskog perioda.000. . MRS 16 ne vrši kvantifikovanje „značajnijeg odstupanja”. . Ako je ta promena dovela do znatnije razlike fer vrednosti u odnosu na njegovu knjigovodstvenu vrednost. Ova metoda je pogodna za utvrđivanje fer vrednosti nekretnina koje se izdaju. Amortizovani trošak zamene se dobija kada se na procenjen trošak nabavke istovrsnog novog sredstva primeni procenjeni procenat ostatka vrednosti (neutrošene vrednosti) sredstva. Knjiženje izvršiti po oba načina predviđena MRS 16. na primer upravne zgrade privrednog subjekta. Ako se privredni subjekt opredelio za model revalorizacije. Srazmerno se koriguju nabavna i otpisana vrednost sredstva tako da sadašnja vrednost (neto knjigovodstveni iznos sredstva) nakon revalorizacije bude jednaka njegovoj procenjenoj fer vrednosti: 102 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. ako se primenjuje model revalorizacije. Kod sredstava gde su te promene ređe i manjeg intenziteta i kada nema inflacije dovoljno bi bilo revalorizaciju raditi svake treće.nameštaj i oprema.zemljište. na kraju tog obračunskog perioda treba da obračuna amortizaciju za sredstva od dana revalorizacije do kraja obračunskog perioda i nakon toga treba da proveri da li dobijene knjigovodstvene vrednosti sredstava značajnije odstupaju od njihovih fer vrednosti koje bi se utvrdile na dan na koji sastavlja obračun. Primeri sredstava za koja ne postoji tržišni dokaz njihove fer vrednosti mogu biti: veliki tržni centri. Revalorizacione grupe objedinjuju sredstva slične vrste. na datum bilansa. što znači da MRS 16 ne zabranjuje revalorizaciju. . Učestalost revalorizovanja zavisi od promene fer vrednosti sredstva (u obliku nekretnine. priliv gotovine bi se procenio u visini izdataka za zakup koji bi privredni subjekt imao ukoliko bi morao da iznajmi takvu zgradu.00 Revalorizacijom je utvrđena nova knjigovodstvena vrednost postrojenja u iznosu od 180. tj. Vrednosti 1. To se radi da bi se izbeglo da se u finansijskim izveštajima u okviru jedne revalorizacione grupe nađu sredstva revalorizovana na različite datume. . Kada se neko sredstvo (u obliku nekretnine. . velike upravne zgrade. postrojenja ili opreme) Primer: Knjigovodstvene vrednosti postrojenja pre revalorizacije su: Red. Svaka od navedenih revalorizacionih grupa se može dalje raščlanjavati ili formirati neke nove. Sadašnja vrednost (knjigovodstvena neto vrednost) koje se revalorizuje. postrojenja posebne namene. . Revalorizaciju treba raditi dovoljno često da knjigovodstveni iznos ne bi značajnije odstupao od iznosa fer vrednosti na datum bilansa. treba uraditi revalorizaciju tog sredstva. Nema smernica da li se. Otpisana vrednost 3. Metoda prinosne vrednosti podrazumeva utvrđivanje priliva i odliva gotovine po osnovu sredstva tokom njegovog veka upotrebe u privrednom subjektu. slične upotrebe u poslovanju privrednog subjekta i sredstva čije se tržišne cene slično menjaju. .motorna vozila.000. Nabavna vrednost 2.00 160. MRS 16 ne daje smernice do kog nivoa razlikovanja navedene dve vrednosti ne treba raditi revalorizaciju. Ako se pokaže da je u pitanju značajnije odstupanje uradio bi revalorizaciju i na datum bilansa.000.kancelarijska oprema. četvrte ili pete godine. pa privredni subjekt treba sam da prosudi kada je vreme da vrši revalorizaciju. itd.00 40.

000.000.000. postojati posebna analitička kartica za revalorizacionu rezervu. Vrednosti 1.000.000. Otpisana vrednost 3. a pri prethodnoj revalorizaciji mu je smanjivana vrednost kada je knjižen nastanak rashoda po tom osnovu.00 dinara) koja čini 80% nabavne vrednosti. Nabavna vrednost 2. MRS 40 dopušta da se u skladu sa (I-08) Međunarodni računovodstveni standard .000.00 20. a za preostalo povećanje vrednosti sredstva formira se revalorizaciona rezerva. br. Uslov za izbor jedne od ove dve metode jeste da se metod primenjuje na sva sredstva koja su priznata kao investiciona nekretnina. br.dalje: MRS 8) izvrši promena metoda za naknadno vrednovanje investicionih nekretnina.00 20. U okviru postojeće analitike osnovnih sredstava na analitičkoj kartici sredstava se može evidentirati podatak o revalorizacionoj rezervi konkretnog sredstva (ne mora. smanjenje se knjiži kao smanjenje ranije formiranih revalorizacionih rezervi. ako ranije u vezi sa tim sredstvom nije bilo formiranih revalorizacionih rezervi. Vrednosti 1.00 % 100 Posle revalorizacije 180.00 Knjižiti +25.00 5.00 100 180. Preračun vrednosti po osnovu revalorizacije: Red.00 +5.00 Nabavna vrednost se svodi na procenjenu fer vrednost a otpisana vrednost se svodi na nulu.00 -40.00 S obzirom da je poznata sadašnja vrednost (180.00 180. Nakon toga izračunava se otpisana vrednost koja čini 20% nabavne vrednosti.000.000.00 dinara : 80%.00 Kada se knjigovodstveni iznos sredstava poveća kao rezultat revalorizacije. kao revalorizaciona rezerva.00 40. Otpisana vrednost 3. Na ovaj način sadašnja vrednost se svodi na procenjenu fer vrednost.000. a ukoliko iznos smanjenja premašuje ranije formirane revalorizacione rezerve. Sadašnja vrednost (knjigovodstvena neto vrednost) Pre revalorizacije 200.00 40. promene računovodstvenih procena i greške („Sl. 77/2010 .RAČUNOVODSTVO. glasnik RS”. Nabavna vrednost 2. analitička kartica nekog sredstva može biti analitička kartica za tri sintetička računa: za sintetički račun na kojem se evidentira nabavna vrednost te vrste sredstava. Račun 024 .000. Ovaj račun mora biti analitički raščlanjen na sredstva po osnovu kojih su ove rezerve stvorene.000.model nabavne vrednosti. ali se može reći da na indirektan način favorizuje model fer 103 .MRS 8 Računovodstvene politike.000.000. MRS 40 direktno ni jednom modelu ne daje prednost.000. 10-11 razlika se priznaje kao rashod ili se priznaje u celosti kao rashod.00 45.000.000. Uslov je da će ta promena metoda (koja je u stvari promena računovodstvene politike) dovesti do boljeg prikazivanja događaja ili poslovnih promena u finansijskim izveštajima. br.00 160.000.00 160. sintetički račun na kojem se evidentira ispravka vrednosti te vrste sredstava i sintetički račun revalorizacionih rezervi).00 % 100 20 80 Posle revalorizacije 225. Kada se knjigovodstvena vrednost sredstvu poveća.model fer vrednosti ili . za iznos ranije priznatog rashoda priznaje se nastanak prihoda.00 0.000.000. Knjiženje revalorizacije sprovodi se na sledeći način: 0230 0239 330 Postrojenja i oprema Ispravka vrednosti postrojenja i opreme Revalorizacione rezerve 25.00 -40.000.000. Kada se knjigovodstveni iznos sredstava smanji kao rezultat revalorizacije.Investicione nekretnine Investicione nekretnine se u skladu sa MRS 40 naknadno vrednuju primenom jednog od sledećih modela: .000.000. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. povećanje se direktno odobrava kapitalu. Sadašnja vrednost (knjigovodstvena neto vrednost) Pre revalorizacije 200.00 Knjižiti -20. do nabavne vrednosti se dolazi na sledeći način: 180.00 Knjiženje revalorizacije: 0230 0239 330 Postrojenja i oprema Ispravka vrednosti postrojenja i opreme Revalorizacione rezerve -20. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Preračun vrednosti po osnovu revalorizacije: Red.

Povećanje te vrednosti predstavlja dobitak i priznaje se kao prihod u tom obračun- skom periodu. privredno društvo treba da sva svoja sredstva koja se svrstavaju kao investiciona nekretnina vrednuje po toj metodi. Ukoliko je privredni subjekt vrednovao investicionu nekretninu po fer vrednosti. ta vrednost treba da odražava aktuelno stanje i okolnosti na tržištu te nekretnine na datum bilansa. .ne obračunava se obezvređenje sredstva u skladu sa MRS 36. dok njeno smanjenje predstavlja gubitak i priznaje se kao rashod u tom obračunskom periodu. . kada privredni subjekt ne može pouzdano da utvrdi fer vrednosti investicione nekretnine. privredni subjekt razmatra informacije koje dobija iz raznih izvora. . . Zadatak je privrednog subjekta (odnosno procenitelja) da prepozna razlike u prirodi nekretnine. treba voditi računa ne samo o tome da li ima formalno priznatu kvalifikaciju za procenjivanje i da je procenjivao slične nekretnine. Ne uzimaju se u obzir cene koje su bile pre datuma bilansa. kada bi se birao procenitelj. ali ne i obavezno da privredni subjekt utvrdi fer vrednost ulaganja u nekretninu na bazi procene nezavisnog procenitelja. Vrednovanje po fer vrednosti znači da se na datum svakog narednog bilansa može očekivati promena vrednosti investicione nekretnine. bilo da je izvršena promena načina upotrebe). Naime. 10-11 104 . dok se ostale investicione nekretnine. . Ukoliko na tržištu nema ovakvih tekućih cena. Ulaganja u tuđe nekretnine koje su klasifikovane kao investiciona nekretnina isključivo se vrednuju po modelu fer vrednosti. U ovakvim situacijama nekretnina se vrednuje korišćenjem modela nabavne vrednosti iz MRS 16. Dakle.pri određivanju fer vrednosti ne uzimaju se u obzir budući kapitalni izdaci za razvoj ili poboljšanje stanja nekretnine. u MRS 40 izražena je sumnja da bi prelazak sa modela fer vrednosti na model nabavne vrednosti imao za rezultat bolje prikazivanje finansijskog položaja i finansijskog rezultata preduzeća. Ovakva situacija se može pojaviti u slučaju da se na tržištu nekretnina ne prodaju nekretnine koje su iste ili slične nekretnini privrednog društva. Naknadno vrednovanje po modelu fer vrednosti Ukoliko se odluči da investicione nekretnine nakon početnog priznavanja vrednuje po fer vrednosti.XIII RAČUNOVODSTVO.poželjno je. Nije dozvoljeno da se. koji je profesionalno i stručno osposobljen i koji ima skorašnje iskustvo u vezi sa lokacijom i kategorijom ulaganja u nekretninu koja je predmet vrednovanja. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA vrednosti. proizvodna hala koju je privredni subjekt izgradio u nerazvijenoj opštini. pa se odlučio da je daje u zakup ne koristi je za sopstvene potrebe jer namerava da je izdaje pod zakup. čak i kada se promene uslovi (moguće je utvrditi fer vrednost) izvrši promena metode za vrednovanje.ne obračunava se revalorizacija nekretnine i . gde svaka strana deluje nezavisno.tekuće cene na aktivnom tržištu za nekretnine čiji su uslovi. već i da li je slične nekretnine procenjivao u skorije vreme. dakle. Iz primene metode fer vrednosti proizilazi: .fer vrednost investicione nekretnine je najčešće tržišna vrednost te nekretnine. tj. bio dozvoljen prelazak na model fer vrednosti). Dakle. ono treba da nastavi sa korišćenjem te metode sve dok nekretninu ne otuđi (ili sve dok ta nekretnina ne postane nekretnina koju drži vlasnik ili dok ne počne da razvija tu nekretninu za naknadnu prodaju u okviru redovnog poslovanja). na istoj lokaciji i pod sličnim uslovima. ili da tržišne cene postanu u manjoj meri trenutno raspoložive. morala bi se primenjivati sve do otuđenja sredstva ili do njegovog rashodovanja (ne bi. To je situacija kod prvog naknadnog vrednovanja investicione nekretnine (bilo da je kupljeno ili napravljeno da bude investiciona nekretnina. hala je velika i u toj opštini nije bilo u skorije vreme prodaje takvih objekata). Ako bi se primenjivao model troška nabavke. priroda ili lokacija različiti (ili one koje su predmet liPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Pri obračunavanju troškova amortizacije pretpostavljena rezidualna vrednost treba da bude nula. ili koje će nastupiti nakon njega.odsustvo obračunavanja amortizacije i troškova amortizacije. .najbolji dokaz fer vrednosti obično su tekuće cene na aktivnom tržištu slične nekretnine. ako ih privredni subjekt ima vrednuju modelom fer vrednosti. Postoji izuzetak od ovog pravila. u ugovornim uslovima lizinga ili u drugim ugovorima vezanim za nekretnine. ili kada alternativnu procenu fer vrednosti (izvedenu na bazi diskontovane projekcije novčanog toka) nije moguće sastaviti (npr.pri određivanju fer vrednosti ne vrši se umanjenje za troškove transakcija koje bi preduzeće imalo prilikom prodaje (ili neke druge vrste otuđenja). čak i u slučaju da su uporedive tržišne transakcije manje učestale.pri utvrđivanju fer vrednosti uzima se u obzir pretpostavka da se transakcija odvija između nepovezanih strana. Ta vrednost bi trebalo da predstavlja najverovatniju cenu koja se može opravdano postići na tržištu na datum sastavljanja bilansa. odnosno: . nakon njenog završetka privredni subjekt je zapao u finansijske teškoće i nije u mogućnosti da organizuje proizvodnju. a koje su predmet lizinga ili sličnih ugovora. prelazak sa metode troška nabavke na model fer vrednosti. niti buduće koristi od tih izdataka. U MRS 40 data su sledeća uputstva za utvrđivanje fer vrednosti: . mestu ili uslovima vezanim za nekretninu.

000. U takvim situacijama MRS 37 se primenjuje na te ugovore.Biološka sredstva Na datum bilansa biološka sredstva se vrednuju po fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje. 10-11 105 .novije cene na manje aktivnim tržištima.00 nekretnine 682 Prihodi od usklađiva1. goveda mogu da se grupišu u sledeće grupe: telad. Privredno društvo poseduje zgradu koja za njega predstavlja investicionu nekretninu. junad. Vrednovanje bioloških sredstava reguliše (I-41) Međunarodni računovodstveni standard .000. 77/2010 . U tom slučaju privredni subjekt (tj. Cene iz takvih ugovora nisu nužno relevantne za utvrđivanje njihovih fer vrednosti.000. prilagođene na način da odraze ove razlike.000. Računi 021 i 025 .000. i . 77/2010 . ne vrši se korekcija fer vrednosti biološkog sredstva ili poljoprivrednog proizvoda zbog postojanja nekog terminskog ugovora u kojem su cene drugačije od cena na datum bilansa ili datum uknjižavanja sredstva. Primer: 1.000. • moguće je da navedeni izvori informacija navedu na različite zaključke u vezi sa fer vrednošću ulaganja u nekretnine. procenitelji) razmatra razloge ovih razlika.000. na primer.planove diskontovanog toka gotovine od davanja u zakup nekretnine (s tim da su pri projektovanju budućeg toka gotovine uvažavani uslovi bilo kojeg postojećeg lizinga i ugovora. što nije slučaj kod primene metoda fer vrednosti. na kojem voljni kupac i voljni prodavac stupaju u neku transakciju. kod tog modela se ne obračunava amortizacija. ili stanje na dan kada se biološko sredstvo ili poljoprivredni proizvod početno uknjižava u poslovnim knjigama preduzeća. glasnik RS”. a sa ciljem postizanja najpouzdanije procene fer vrednosti u okviru veoma malog spektra pouzdanih procena fer vrednosti. U nekim slučajevima ugovor o kupoprodaji biološkog sredstva ili poljoprivrednog proizvoda može da bude štetan ugovor. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII zinga ili drugih ugovora). sa prilagođavanjima na način da se odraze sve promene u ekonomskim uslovima od dana kada se desila transakcija po tim cenama. Množenjem njihovih količina sa tržišnim vrednostima dobila bi se njihova fer vrednost.00 nekretnina. itd. Preduzeće bira osobine koje odgovaraju osobinama koje se koriste na tržištu kao osnov za utvrđivanje cena. muzne krave.000. .dalje: MRS 37).00 dinara b) 5. na primer po starosti ili po kvalitetu. br.dalje: MRS 41).000. br.000.MRS 37 Rezervisanja. ali se iskazuju dobici ili gubici po osnovu promene fer vrednosti investicionih nekretnina. Primenom ovog modela privredni subjekt će u Bilansu uspeha iskazati troškove amortizacije po osnovu investicione nekretnine.00 dinara Na datum bilansa procenjena fer vrednost zgrade je: a) 11. privredni subjekt koji se opredeli za model troška nabavke vrednuje svoju investicionu nekretninu primenom modela troška nabavke iz MRS 16. glasnik RS”. postrojenja i opreme 024 Investicione 5. potencijalne obaveze i potencijalna imovina („Sl.RAČUNOVODSTVO. Privredni subjekt ponekad sklapa ugovore o prodaji svojih bioloških sredstava ili poljoprivrednih proizvoda na neki budući dan (slučaj terminske prodaje). Pod izrazom „trenutno stanje” misli se na stanje na datum bilansa. trenutnih iznosa tržišnih zakupnina sličnih nekretnina na istoj lokaciji i pod istim uslovima.000. postrojenja i opreme ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu amortizacijei za ukupan iznos gubitka zbog obezvređenja. potencijalne obaveze i potencijalna imovina.MRS 41 Poljoprivreda („Sl. odnosno vrednuje je po nabavnoj ceni umanjenoj za Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.00 nekretnine Naknadno vrednovanje po modelu amortizovanog troška nabavke Nakon početnog priznavanja.00 nja vrednosti nekretnina. Povećanje fer vrednosti bioloških sredstava priznaje se kao prihod (račun 680). b) Knjiženje za promenu fer vrednosti na niže: 582 Obezvređenje 5. Ovo pravilo (vrednovanje po fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje) ima i izuzetke.000. kao i tekuće tržišne procene neizvesnosti iznosa i vremena toka gotovine).00 dinara a) Knjiženje za promenu fer vrednosti na više: 024 Investicione 1.000. Smanjenje fer vrednosti bioloških sredstava priznaje se kao rashod (račun 580). Radi lakšeg utvrđivanja fer vrednosti biološkog sredstva ili poljoprivrednih proizvoda preduzeće treba da ih grupiše prema njihovim značajnim osobinama. jer fer vrednost treba da odražava trenutno stanje na tržištu.000. Naime. Imajući ovu napomenu u vidu. u smislu definicije iz (I-37) Međunarodni računovodstveni standard . Knjigovodstvena vrednost zgrade je 10.

Moguće je da ne postoji odvojeno tržište za biološka sredstva koja su vezana za zemljište. ako preduzeće ima pristup na dva aktivna tržišta. Ne uključuje. za koje cene na tržištu nisu utvrđene ili vrednosti nisu dostupne i za koje su alternativni postupci procene fer vrednosti očigledno nepouzdani. Privredni subjekt uzima u obzir razloge za postojanje tih razlika da bi došlo do najpouzdanije procene fer vrednosti u okviru relativno uskog raspona razumnih procena. na primer. umanjenoj za ukupno obračunatu amortizaciju i ukupne gubitke zbog obezvređenja. Iz toga sledi da fer vrednost odražava mogućnost takvih promena. voljnih i međusobno suočenih kupaca i prodavaca uzima se u obzir mogućnost promena tokova go- tovine. kao što su one koje se odnose na unapređenje buduće biološke transformacije. Privredni subjekt ne uključuje sve tokove gotovine u vezi sa finansiranjem sredstava.dalje: MRS 2). drveće u šumskom zasadu).. zasad voća tog godišta ne postoji na relevantnom tržištu). . bilo u očekivane tokove gotovine bilo u diskontnu stopu ili u neku kombinaciju te dve vrednosti. u transakciji između dobro obaveštenih. Cena koštanja ponekad može da bude približna fer vrednosti. naročito u slučaju: . kako bi se izbegla situacija da neke pretpostavke budu dvaput uzete u obzir ili ignorisane. Privredni subjekt koji je prethodno izmerio biološko sredstvo po njegovoj fer vrednosti. Ako preduzeće ima pristup različitim aktivnim tržištima. Pretpostavka da se fer vrednosti bioloških sredstava mogu uvek realno izmeriti može da se obori isključivo prilikom početnog priznavanja biološkog sredstva. privredni subjekt ugrađuje očekivanja u vezi sa mogućim promenama tokova gotovine. biološko sredstvo se meri po svojoj nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. umanjenoj za procenjene troškove prodaje na mestu uzgajanja. Prilikom ugovaranja cene. pod uslovom da se. kao što je vrednost voćnjaka izražena po hektaru.. Polazna pretpostavka je da fer vrednost biološkog sredstva može pouzdano da se izmeri. odnosno za biološka sredstva. Shodno tome. U tim okolnostima. 77/2010 . Ako aktivno tržište ne postoji. glasnik RS”. Međutim.reperne vrednosti u sektoru. Čim postane moguće da se vrednost takvog biološkog sredstva može pouzdano izmeriti. male promene na sadnicama voća ako su one zasađene neposredno pre datuma bilansa) ili . privredni subjekt to sredstvo meri po njegovoj fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove njegove prodaje na mestu uzgajanja. vrednost stoke koja je izražena po kilogramu mesa.kada je došlo do manje biološke transformacije od nastanka početnih troškova (npr.tržišne cene za slična sredstva.kada se ne očekuje da biološka transformacija značajno utiče na cenu (npr. U tom slučaju pri utvrđivanju nabavne cene ili cene koštanja uzima se u obzir (I-02) Međunarodni računovodstveni standard . Ponekad na tržištu ne postoje cene za biološko sredstvo u stanju u kojem se nalazi (npr. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Ako postoji aktivno tržište za biološko sredstvo ili poljoprivredni proizvod. ono primenjuje cenu koja se kotira na tržištu koje je za njega najznačajnije (npr. Cilj izračunavanja sadašnje vrednosti očekivanih neto tokova gotovine je da se utvrdi fer vrednost biološkog sredstva na sadašnjem mestu i u sadašnjem stanju. 10-11 106 . ta pretpostavka može da se obori prilikom početnog priznavanja biološkog sredstva. za utvrđivanje fer vrednosti privredni subjekt primenjuje sadašnju vrednost neto tokova gotovine koju očekuje da će ostvariti od tog sredstva. MRS 16 i MRS 36. br. oporezivanjem ili ponovnim stvaranjem bioloških sredstava nakon žetve. cena koja se kotira na tržištu predstavlja odgovarajući osnov za utvrđivanje njegove fer vrednosti. uz korekciju vrednosti koja odražava razlike u tim cenama i . Biološka sredstva su često fizički vezana za zemljište (npr... kao i pri procenjivanju očekivanih neto tokova gotovine.cenu najnovije transakcije na tržištu. ekonomske okolnosti nisu u značajnoj meri promenile. Sadašnje stanje biološkog sredstva isključuje svako povećanje vrednosti koje će se ostvariti po osnovu dodatne biološke transformacije i budućih aktivnosti privrednog subjekta. Privredni subjekt ovo uzima u obzir prilikom utvrđivanja odgovarajuće diskontne stope koja će se primeniti. u paketu. žetve i prodaje. u tom slučaju bi primenilo onu cenu koja važi na tržištu na kojem preduzeće očekuje da će vršiti prodaju svojih bioloških sredstava i poljoprivrednih proizvoda). da bi se došlo do fer vrednosti bioloških sredstava). U nekim slučajevima ovi izvori informacija mogu da sugerišu drugačije zaključke u vezi sa fer vrednošću biološkog sredstva ili poljoprivrednog proizvoda.XIII RAČUNOVODSTVO. rast u prvoj godini u ciklusu proizvodnje na plantaži neznatno povećava drvnu masu tih stabala). fer vrednost neobrađenog zemljišta i melioracije može da se oduzme od fer vrednosti kombinovanih sredstava. za utvrđivanje fer vrednosti preduzeće može da primenjuje: . neobrađeno zemljište i melioraciju zemljišta. itd.MRS 2 Zalihe („Sl. ali da postoji aktivno tržište za kombinovana sredstva. U takvom slučaju. diskontovane po tekućoj tržišnoj stopi pre oporezivanja. troškove ponovnog sađenja drveća u šumskim zasadima nakon seče. Pri utvrđivanju diskontne stope koriste se pretpostavke koje su u skladu sa pretpostavkama koje se koriste za procenu očekivanih tokova gotovine. u periodu između datuma transakcije i datuma bilansa.. nastavlja da meri Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Za utvrđivanje fer vrednosti bioloških sredstava privredni subjekt može da koristi informacije koje se odnose na kombinovana sredstva (npr.

U okviru prikaza vrednovanja sredstava koja se iskazuju na računu 032 ukazaćemo na proceduru vrednovanja po fer vrednosti ovakve vrste sredstava. koji zahteva vrednovanje po fer vrednosti ako ona može da se utvrdi.Ostala sredstva iz grupe 02 Prethodno date napomene za vrednovanje sredstava u okviru grupe 02 odnose se i na naknadno vrednovanje sredstava koja se obuhvataju na računima 026. glasnik RS”.četinarske šume 10. 77/2010 . br. Smanjenje bi se knjižilo kao rashod ako nema formirane revalorizacione rezerve a ukidanje rezerve se vrši uz priznavanje prihoda kada se ulaganje proda. U nastavku se daje kratka napomena za knjiženja na računu 029: ukoliko privredni subjekt investira u objekat (ili zemljište) uzet u zakup a takvim ulaganjem ne stiče dodatna prava na korišćenje objekta (ne umanjuje mu se zakupnina.000. a ako ne može. 027. ako je taj rok kraći od trajanja zakupa).RAČUNOVODSTVO. U slučaju da pravno lice sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje učešće u kapitalu na računu 031 obračunava metodom nabavne vrednosti. Povećanje se priznaje kao prihod a smanjenje kao rashod. sve do njegovog otuđenja. 10-11 Račun 032 . 028 i 029. U ovakvim slučajevima nije dozvoljen prelazak na vrednovanje po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja.četinarske šume 680 Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava 5. povećanje te vrednosti se knjiži kao povećanje revalorizacione rezerve. čije je naknadno vrednovanje u delokrugu (I-31) Međunarodni računovodstveni standard . br. 028 i 029 . Nje dozvoljeno naknadno vrednovanje primenom metode učešća.Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica vrednuje se primenom metode nabavne vrednosti. U slučaju da se vrednovanje vrši po fer vrednosti postupak vrednovanja je u delokrugu MRS 39.000. sem obezvređenja po osnovu oštećenja usled više sile 0210 Šume i višegodišnji zasadi .00 Računi 026. Ovaj standard zahteva da se naknadno vrednovanje u pojedinačnim finansijskim izveštajima učesnika u zajedničkom ulaganju vrši na način propisan MRS 27 (metodom nabavne vrednosti ili po fer vrednosti).00 dinara a) Knjiženje za vrednovanje po fer vrednosti umanjenoj a procenjene troškove prodaje: 0210 Šume i višegodišnji zasadi .MRS 31 Učešća u zajedničkim poduhvatima („Sl.00 Račun 030 . Račun 031 .dalje: MRS 39). b) Za vrednovanje po fer vrednosti umanjenoj za troškove prodaje: 5800 Obezvređenje bioloških sredstava. glasnik RS”.00 5.dalje: MRS 31).(I-28) Međunarodni računovodstveni standard . br.000.000.MRS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje („Sl.Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju Ukoliko je u pitanju učešće u kapitalu ostalih pravnih lica moguće je da se radi o dve vrste učešća: . Ukoliko pridruženo društvo u svom kapitalu ima revalorizacionu rezervu pravno lice vlasnik njegovog kapitala mora u svoj pasivi imati srazmeran pripadajući deo tih rezervi. a u konsolidovanim finansijskim izveštajima primenom metode učešća. 027. ulaganja izvršena u taj objekat može računovodstveno obuhvatiti na računu 029. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII biološko sredstvo po njegovoj fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje na mestu uzgajanja.000. Primer vrednovanja šuma: 1.000.dalje MRS 28) reguliše i situacije u kojima je moguće ulaganje vrednovati kao ulaganje raspoloživo za prodaju. 77/2010 . niti ono obezbeđuje dodatni period korišćenja objekta bez plaćanja zakupnine) i ukoliko taj objekat preduzeće (zakupac) ne daje dalje u podzakup. 77/2010 . Privredno društvo ima šumu čija je knjigovodstvena vrednost 150. U vezi sa naknadnim vrednovanjem stanja na računu 028 važe i napomene o zastarelosti potraživanja na koje se ukazuje u okviru vrednovanja potraživanja iz Klase 2. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. a ne kao prihod. što reguliše (I-39) Međunarodni računovodstveni standard . Ukoliko izveštajni subjekt ne sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje učešće u kapitalu vrednuje primenom metode 107 .učešće u zajedničkom ulaganju. vrednovanje bi se vršilo po nabavnoj vrednosti.00 dinara Na datum bilansa procenjena vrednost šume umanjena za procenjene troškove prodaje je: a) 155.MRS 28 Investicije u pridružene entitete („Sl. glasnik RS”. uz obračunavanje amortizacije (amortizacija se obračunava u periodu trajanja zakupa ili u periodu veka upotrebe izvršenog ulaganja.00 dinara b) 140.00 10.000. Ukoliko bi vrednovanje bilo po fer vrednosti.Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica Učešće u kapitalu pridruženih društava vrednuje se primenom metode učešća.

moguće je da zajmodavac bude u finansijskim teškoćama a ne postoji dovoljno dostupnih podataka iz prošlosti koji se odnose na slične zajmodavce. Sledeće informacije mogu poslužiti kao objektivni dokaz da je finansijsko sredstvo ili grupa sredstava obezvređena ili nenaplativa: .njegovom prodajom ili . U pojedinim slučajevima objektivni dokazi korišćeni za procenu iznosa gubitka zbog obezvređenja finansijskog sredstva mogu postati ograničeni ili više ne mogu biti u potpunosti relevantni za aktuelne okolnosti. iako se i dalje nastavlja sa priznavanjem sredstva. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA učešća. smanjenje cena nafte za sredstva zajma proizvođačima nafte.emitent (ili dužnik) je u značajnim finansijskim teškoćama.nacionalni ili lokalni ekonomski uslovi koji su u vezi sa izmirivanjem obaveza za sredstvo u grupi (na primer.uzimanje garancije od zajmoprimca zbog ekonomskih ili pravnih razloga u vezi sa finansijskim teškoćama zajmoprimca. smanjenje cena nekretnina za hipoteke u relevantnoj oblasti. ili .XIII RAČUNOVODSTVO. Iz ovoga proizlazi da finansijsko sredstvo ne mora obavezno biti obezvređeno ako mu je opala fer vrednost.visoka je verovatnoća bankrotstva ili druge finansijske reorganizacije emitenta. Iznos gubitka koji se uklanja iz sopstvenog kapitala i iskazuje kao rashod je razlika između njegove vrednosti sticanja (neto razlika od bilo koje ponovne isplate glavnice i nastale amortizacije) i tekuće fer vrednosti (za instrumente kapitala) ili vrednosti koja se može povratiti (za instrumente duga). . s tim da po osnovu tog učešća ne postoji kontrola niti značajan uticaj na njih. 10-11 108 .štetne promene platežne moći zajmoprimca u grupi (na primer. bez obzira koliko verovatni bili. Iznos uložen u finansijsko sredstvo se može povratiti: . povećan broj odloženih isplata ili povećan broj zajmo- primaca sa kreditnim karticama koji su dostigli svoja ograničenja kredita i isplaćuju minimalni mesečni iznos) ili . Dodatka A MRS 39). Značajan ili dugotrajan pad fer vrednosti ulaganja u instrument kapitala ispod cene je takođe značajan dokaz obezvređenosti instrumenta. Naime.učešća u kapitalu drugih pravnih lica. . Promene fer vrednosti priznaju se kao promena stavke kapitala (revalorizacione rezerve) a ukoliko je utvrđeno obezvređenje sredstava i ukoliko za njih nema formirane pozitivne revalorizacione rezerve (ili nema dovoljno formirane rezerve) priznaje se nastanak rashoda. moguće je da će njegovom vlasniku po osnovu njega priticati značajni prihodi (u obliku dividendi). Naknadno vrednovanje finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju se vrši po njihovim fer vrednostima. povećanje stepena nezaposlenosti zajmoprimca u toj geografskoj oblasti. objektivni dokaz o obezvređenju ulaganja u instrumente kapitala predstavljaju i informacije o značajnim promenama sa štetnim uticajima koje su se odigrale u tehnološkom. kasni se sa isplatom kamate ili glavnice. ekonomskom ili pravnom okruženju u kome emitent posluje i označava da se troškovi ulaganja u instrumente kapitala ne mogu povratiti. Vrednost instrumenta duga koja se može povratiti. mada smanjenje ne može još uvek da se utvrdi za pojedinačna finansijska sredstva u grupi uključujući i . ili nastaju druge greške u ispunjavanju ugovora. Ne priznaju se gubici za koje se očekuje da će nastati kao rezultat budućih događaja.naplatom prihoda po osnovu njega (na primer dividendi ako su u pitanju akcije). . Ukoliko je smanjenje fer vrednosti finansijskog sredstva raspoloživog za prodaju priznato kao rezerva u okviru kapitala i kada postoji objektivni dokaz njegove obezvređenosti akumulirani gubitak koji je priznat direktno u okviru kapitala (kao negativna rezerva) uklanja se iz kapitala (prestaje se sa njegovim priznavanjem) i priznaje se kao rashod. Privredni subjekt procenjuje na svaki datum bilansa da li postoje objektivni dokazi da su finansijsko sredstvo ili grupa finansijskih sredstava obezvređeni.ugovori se krše. tržišnom. . ili štetne promene u industrijskim uslovima koji utiču na zajmoprimaoce u grupi). Ukoliko se učešće u zajedničkom ulaganju vrednuju u skladu sa MRS 39 ono se tretira kao finansijsko sredstvo raspoloživo za prodaju. umanjena za bilo koji gubitak zbog obezvređenja tog sredstva koji je prethodno priznat u neto dobitku ili gubitku. U slučaju da nije moguće utvrditi fer vrednost vrednuju se po trošku nabavke umanjenom za eventualne gubitke zbog obezvređenja (ovo važi i za udele ako je učešće u tom obliku).nastupio je trend naplate po osnovu sredstva (ili portfelja sredstava) koji ukazuje da se celokupna nominalna vrednost tog sredstva (ili portfelja sredstava) neće naplatiti objektivni podaci ukazuju da postoji merljivo smanjenje budućih tokova gotovine od grupe finansijskih sredstava nakon početnog priznavanja tih sredstava. U takvim okolnostima privredni subjekt koristi svoje iskustvo i prosuđivanje da prilagodi objektivne podatke grupi finansijskih sredstava da bi oni odrazili aktuelne okolnosti (što reguliše paragraf AG89. Na primer. koji je ponovo meren radi utvrđivanja fer vrednosti je sadašnja vrednost očekivanih budućih tokova gotovine diskontovanih po tekućoj tržišnoj kamatnoj stopi za slično finansijsko sredstvo. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. koje se inače u drugim okolnostima ne bi uzimale. Sem navedenih događaja. Finansijsko sredstvo je obezvređeno ako je iskazano u iznosu koji je iznad njegove procenjene vrednosti koja se može povratiti.

000. već kao negativna rezerva u okviru kapitala: sredstvo je obezvređeno ako ulaganje izvršeno u njega ne može da se povrati.000.000. recimo na berzi . 3.00 dinara po akciji.00 dinara Novac je uplaćen na tekući (poslovni) račun preduzeća. 6. ili prihodima koji nastaju po osnovu tog sredstva . već negativna revalorizaciona rezerva.000.000.sa ove tačke gledišta sredstvo bi bilo obezvređeno.00 dinara je povećana berzanska cena akcija. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Gubici zbog obezvređenja koji su u vezi sa ulaganjem u instrument kapitala koji je klasifikovan kao finansijsko sredstvo raspoloživo za prodaju priznati kao rashod u Bilansu uspeha u nekom budućem obračunskom periodu se ne poništava priznavanjem prihoda. Na ovom mestu ćemo ukazati zašto se prema MRS 39 smanjenje berzanske cene neke hartije od vrednosti ne proglašava automatski za njegovo obezvređenje i zašto se to smanjenje ne knjiži odmah kao rashod. već kao povećanje rezerve u okviru kapitala.00 30.000.00 10.00 20. Knjigovodstveno evidentiranje kupovine: 0321 Ostala učešća u kapitalu raspoloživa za prodaju 2410 Tekući (poslovni) računi 200. on se ukida priznavanjem prihoda u tekućem Bilansu uspeha.000. pa po tom osnovu sredstvo ne bi bilo obezvređeno.RAČUNOVODSTVO.00 dinara je povećana berzanska cena akcija. Može se desiti da opadne berzanska cena sredstvu ali da po osnovu njega vlasniku pritiče značajna dividenda.000. pa da se tek potom proveri da li je sredstvo obezvređeno.00 dinara je smanjena berzanska cena akcija raspoloživih za prodaju.00 6.000.00 200.000. Primer 1: 1. 10-11 109 .000. Akcije su plaćene sa tekućeg (poslovnog) računa. Za promenu fer vrednosti: 332 333 0321 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju Ostala učešća u kapitalu raspoloživa za prodaju 20.000. Na berzi su prodate akcije (koje su bile raspoložive za prodaju) za: a) 220. Na datum narednog bilansa za 6.00 dinara b) 180. Kupljene akcije se računovodstveno tretiraju kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju.00 Napomena: S obzirom da je fer vrednost akcija manja od njihove dotadašnje knjigovodstvene vrednosti knjigovodstvena vrednost je smanjena uz smanjenje ranije formirane revalorizacione rezerve.radilo bi se o prihodima od dividende ili kamate i po osnovu njegove konačne prodaje.00 din po osnovu akcija raspoloživih za prodaju. Procenjeno je da akcije nisu obezvređene.000. tj.00 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.000. Na datum narednog bilansa za 30. Ukoliko u periodu koji sledi poraste fer vrednost ili vrednost koja se može povratiti dužničkog instrumenta klasifikovanog kao finansijsko sredstvo raspoloživo za prodaju. a ono može da se povrati ili prodajom sredstva. S obzirom da akcije nisu obezvređene za razliku nije priznat rashod. da li treba ukinuti tu negativnu rezervu. Privredno društvo je radi ulaganja novca na berzi kupilo 100 akcija po ceni od 2.00 Knjiženje promene fer vrednosti: 0321 332 Ostala učešća u kapitalu raspoloživa za prodaju Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 20.000. 2. Zbog toga MRS 39 zahteva da se smanjenje berzanske cene prvo proknjiži kao negativna rezerva u okviru kapitala. 5. Preduzeću je na tekući (poslovni) račun uplaćena dividenda u iznosu od 6. 4. Na datum bilansa za 20.000. a taj porast se može objektivno povezati sa događajem koji je nastao nakon što je gubitak priznat kao rashod.00 Za primljenu dividendu: 2410 669 Tekući (poslovni) računi Ostali poslovni prihodi 6.

00 dinara a nominalna vrednost 100.00 6.00 Primer 2: 1.00 dinara odnosi na njihovo obezvređenje.00 dinara je smanjena berzanska cena akcija.00 200. Privredno društvo je radi ulaganja novca na berzi kupilo 100 akcija po ceni od 2.000. Procenjeno je da se od navedenog smanjenja fer vrednosti akcija 8.00 Knjiženje koje se sprovodi za prodaju ulaganja: 202 Kupci u zemlji 0321 Ostala učešća u kapitalu raspoloživa za prodaju 672 Dobici od prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih hartija od vrednosti 333 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 220. U navedenom primeru privredno društvo kupac obveznice imaće zaradu po dva osnova: .000.00 4.Dugoročni finansijski plasmani Vrednovanje ovih sredstava.000. 035 i 038 .00 196.00 196. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Promena fer vrednosti: 0321 333 Ostala učešća u kapitalu raspoloživa za prodaju Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 6.000.000.00 Promena fer vrednosti: 0321 333 Ostala učešća u kapitalu raspoloživa za prodaju Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 8.00 dinara po akciji.po osnovu toga što je za obveznice platio vrednost manju od njihove nominalne vrednosti. Na datum bilansa za 20. 10-11 .000.00 4.00 dinara Kamata po obveznicama je 10% na godišnjem nivou i plaća se na kraju godine. 110 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.00 dinara Za troškove pribavljanja plaćeno je sa tekućeg (poslovnog) računa berzanskom posredniku 1.000. 2.000.000.000.00 20.00 Knjiženje za promenu fer vrednosti: 333 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 0321 Ostala učešća u kapitalu raspoloživa za prodaju 20.00 8.000.000.00 20.000. Knjiženje za kupovinu akcija: 0321 Ostala učešća u kapitalu raspoloživa za prodaju 2410 Tekući (poslovni) računi 200. Kupljene akcije se računovodstveno tretiraju kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju.000.00 Za prodaju ulaganja: 202 572 Kupci u zemlji Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti 0321 Ostala učešća u kapitalu raspoloživa za prodaju 333 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 180.po osnovu kamate i .000.000.00 20.000. Nabavna vrednost obveznica je bila 96.00 Računi 033. Akcije su plaćene sa tekućeg (poslovnog) računa.XIII RAČUNOVODSTVO. 034.000. ukoliko se radi o finansijskim sredstvima (a radi se o finansijski sredstvima ukoliko će njihova naplata rezultirati prijemom gotovine ili gotovinskih ekvivalenata) vrši se po amortizovanoj ceni uz korišćenje efektivne kamatne stope.000.000.000.200. Primer vrednovanja po amortizovanom trošku (ceni): Privredno društvo je početkom godine kupilo obveznice sa rokom dospeća od 2 godine.

MRS 39 za finansijska sredstva iskazana po amortizovanoj nabavnoj vrednosti. . br.00 98.200. Pri otkupu ili prodaji sopstvenih akcija ili udela ne sme se iskazati prihod ni rashod.000. privredni subjekt vrši procenu vrednosti tog sredstva ili grupe sredstava koja se mogu povratiti i priznaje gubitak zbog obezvređenja u skladu sa paragrafima 63 . 4.izvesno je aktiviranje garancija datih od strane zajmodavca zajmoprimcu.70. Primenom MRS 36 utvrđena je nadoknadiva vrednost ovog učešća u iznosu od 85. . 10-11 Knjiženje ukidanja dela obezvređenja: 0390 111 . Ukoliko bilo koji takav dokaz postoji.200. .00 97. 5.00 2.00 5. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Obračun vrednosti na dan nabavke: Red.000.00 dinara.): U slučaju da je neko od finansijskih sredstava koje se vodi na ovim računima nominirano u stranoj valuti vrši se na datum bilansa preračun na kurs koji važi na taj dan. 1.00 u kapitalu zavisnih pravnih lica Ispravka vrednosti učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica 683 Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 5. Knjigovodstvena evidencija obezvređenja: 583 Obezvređenje dugoročnih 15.00 1. 7. 3. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.00 100.000.00 Račun 039 .Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli vrednuju se u visini njihove nominalne vrednosti.nastupio je trend naplate po osnovu sredstva koji ukazuje da se celokupna nominalna vrednost portfelja tog sredstva neće naplatiti.000.000. za finansijska sredstva koja se vrednuju po knjigovodstvenoj vrednosti. Pozicija Plaćeni iznos Transakcioni troškovi Nabavna vrednost obveznica (1+2) Nominalna vrednost obveznica Iznos koji će biti amortizovan do dana dospeća (4-1) Iznos transakcionih troškova koji treba da bude amortizovan do dana dospeća (2) Pozicija Plaćeni iznos Transakcioni troškovi Nabavna vrednost obveznica (1+2) Nominalna vrednost obveznica Amortizacioni iznos za tekuću godinu Amortizovani deo transakcionih troškova Knjigovodstvena vrednost obveznica (3+5-6) Iznos 96. 2.emitent je u značajnim finansijskim teškoćama.000. ili . Primeri: Zavisno društvo posluje sa gubitkom.ugovori se ne krše.visoka je verovatnoća bankrotstva ili druge finansijske reorganizacije emitenta. 5. ili nastaju druge greške u ispunjavanju ugovora.000.00 dinara Na sledeći datum bilansa utvrđena je nadoknadiva vrednost u iznosu od 90.200. . već se ostvarena razlika iskazuje u okviru stavki kapitala (emisione premije ili neraspoređene dobiti).00 Obračun vrednosti na datum bilansa (31.00 4. 6.00 dinara.000.00 finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 0390 Ispravka vrednosti učešća 15.nestanak aktivnog tržišta za to finansijsko sredstvo zbog finansijskih teškoća.Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana Finansijsko sredstvo je obezvređeno ako je iskazano u iznosu koji je iznad njegove procenjene vrednosti koja se može povratiti.000.000.00 1. ili paragrafom 67 . Red. 3. kasni se sa isplatom kamate ili glavnice.600. ovog standarda za finansijska sredstva raspoloživa za prodaju. 4.00 97.00 1.00 600. Račun 037 .000. paragrafom 66. Privredni subjekt procenjuje na svaki datum bilansa da li postoje objektivni dokazi za obezvređenje finansijskog sredstva ili grupe sredstava.00 Iznos 96. Sledeće informacije mogu poslužiti kao objektivni dokaz da je finansijsko sredstvo ili grupa sredstava obezvređena ili nenaplativa: . br.000.200. 1. Kod matičnog društva knjigovodstvena vrednost učešća je 100.00 100.000.RAČUNOVODSTVO.200.65. 2. 6.12.

XIII RAČUNOVODSTVO. osiguranja. To korigovanje se vrši primenom na prodajnu vrednost prodate robe prosečne stope razlike u ceni.specifična identifikacija . IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA KLASA 1: ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI Za vrednovanje zaliha na kraju godine. nastaju i troškovi konverzije. Navedena vrednost poljoprivrednih proizvoda se može utvrditi i bez postojanja obračuna troškova i učinaka. zarade režije u proizvodnji. MRS 2 dopušta upotrebu tri metode („formule”): . imaju slične marže i nepraktično je koristiti druge metode. te za usluge koje su obavljene za posebne projekte. u obezbeđenju podataka o troškovima i učincima neophodnih menadžmentu privrednog subjekta. čine: troškovi amortizacije. a po potrebi ona se može u okviru jednog maloprodajnog objekta računati i po prodajnim odeljenjima. Troškovi koji se ne uključuju u vrednost zaliha . postavlja se pitanje po kojoj ceni obračunati izlaz sa zaliha. zakupa i sl. Pouzdanost ove metode zavisi od toga da li je struktura sredstava prodatih tokom perioda jednaka strukturi sredstava (zaliha) koja su bila raspoloživa za prodaju tokom perioda.koristi se za zalihe koje obično nisu razmenljive. pored troškova materijala za izradu (koji se vrednuju po stvarnoj nabavnoj vrednosti). br. Opšte varijabilne troškove čine. već se odmah tretiraju kao rashod perioda u kojem su nastali: . Ove troškove čine troškovi direktnih zarada. Ne radi se o fer vrednosti utvrđenoj na datum bilansa već na dan kada je poljoprivredni proizvod ubran (požnjeven. Zalihe poljoprivrednih proizvoda se na datum bilansa vrednuju po fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje.prosečna ponderisana cena. prvenstveno. nabavljaju po različitim cenama. tražiti u obezbeđenju podataka o bilansnoj vrednosti zaliha proizvedenih poljoprivrednih proizvoda.vrednovanje postojećih zaliha na datum bilansa . uz uslov da se njenom primenom dobijaju rezultati (visina zaliha i visina troškova nastalih prodajom zaliha) približni prethodno navedenim metodama. ako je ona niža. Po osnovu kasnijih promena fer vrednosti ne vrši se priznavanje ni prihoda ni rashoda. Nakon prikaza sadržine cene koštanja i neto prodajne vrednosti ukazaćemo na vrednost po kojoj se u Bilansu stanja priznaju sredstva koja se grade po osnovu tzv. Pri proizvodnji gotovih proizvoda (i nedovršenih proizvoda). . tj. poljoprivredni proizvodi ubrani (požnjeveni) vrednuju se po fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje u momentu ubiranja.nabavnoj vrednosti (materijal i roba) ili ceni koštanja (gotovi proizvodi i nedovršena proizvodnja) ili . Naknadno vrednovanje zaliha proizvodnje.s obzirom da se zalihe. treba za svaki maloprodajni objekat računati prosečnu stopu razlike u ceni. čije priznavanje i vrednovanje reguliše (I-11) Međunarodni računovodstveni standard . troškovi nepotrebnog rada. S obzirom da se roba evidentira po prodajnim cenama. ishrane zaposlenih. poluproizvoda i gotovih proizvoda vrednuju se po: . pa smisao obaveznosti korišćenja Klase 9 za privredne subjekte koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom ne treba. .neuobičajen iznos otpadnog materijala za izradu. ugovora o izgradnji. troškovi energije za grejanje. za proizvode ili usluge koji su proizvedeni i odvojeni za posebne projekte. opšti fiksni i opšti varijabilni troškovi koji se mogu pripisati toj konverziji (preradi). kao što je to slučaj sa biološkim sredstvima. ukoliko preduzeće ima više maloprodajnih objekata. kao što je rečeno.dalje: MRS 11). važno je ispoštovati odredbe relevantnih standarda za vrednovanje izlaza sa zaliha po osnovu njihovog trošenja (materijal i nedovršena proizvodnja) ili prodaje (gotovi proizvodi i roba) . Zbog toga se najkasnije na datum bilansa mora izvršiti korigovanje ovog iznosa naniže i to za iznos marže. . već. razlike u ceni sadržane u vrednosti prodate robe. tj. troškovi prerade. glasnik RS”. 77/2010 .po neto prodajnoj ceni. ili čak i po grupama roba. poluproizvoda i gotovih proizvoda U skladu sa MRS 2 na datum bilansa zalihe proizvodnje. ili na drugi način dobijen).zalihe koje se zateknu na datum bilansa treba vrednovati po njihovoj: .neto prodajnoj ceni ako je ona niža od cene koštanja.MRS 11 Ugovori o izgradnji („Sl. Da bi ova metoda bila pouzdanija.iznosi prekomernog trošenja materijala Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.ceni koštanja ili . Vrednovanje izlaza sa zaliha vrši se primenom više metoda. Prema ovom standardu. Pored navedenih metoda dopuštena je i upotreba metode prodaje na malo.prva ulazna = prva izlazna (FIFO). održavanja. osim pravilnog početnog vrednovanja. ili neuobičajen iznos drugih proizvodnih troškova . Opšte fiksne troškove. U skladu sa MRS 41.postoje troškovi koji se ne uključuju u vrednost zaliha. 10-11 112 . poreza na imovinu. na primer. uglavnom. uglavnom. Cena koštanja obuhvata troškove materijala za izradu i troškove konverzije (troškovi prerade). rashod koji se knjiži u toku perioda iskazan je po prodajnim a ne po nabavnim vrednostima. uslovi za primenu ove metode su da se zalihe: sastoje od velikog broja izmenjivih stavki. U slučaju da se poljoprivredni proizvodi dalje prerađuju u preduzeću ova vrednost predstavlja njihovu nabavnu vrednost na dan predaje na dalju preradu i dalje vrednovanje se vrši primenom odredbi MRS 2. troškovi pogonske energije.

u vrednost zaliha bio bi uključen iznos fiksnih troškova od 20. Napomena: Preduzeće navedene troškove može uključivati u cenu koštanja koju koristi menadžment preduzeća za svoje potrebe (sem za bilansiranje zaliha). što je.000. raspored fiksnih troškova na jedinicu proizvoda se temelji na normalnom kapacitetu proizvodnje.000.00 dinara i neka je u prvom obračunskom periodu proizvedeno 80. MRS 2 je predvideo i slučaj neuobičajeno visoke proizvodnje. a mogu nastajati i nusproizvodi često nije moguće pratiti odvojeno troškove prerade.00 din/kom. znači da bi u prvom obračunskom periodu u vrednost zaliha mogao da bude uključen iznos fiksnih troškova od 80. Raspored fiksnih troškova Raspored fiksnih troškova na proizvode vrši se na osnovu normalnog kapaciteta proizvodnje. uzimajući u obzir gubitak kapaciteta koji proizlazi iz planiranog održavanja.000.). Prostim deljenjem iznosa fiksnih troškova sa proizvedenim količinama za prvi obračunski period dobili bismo 1.25 dinara fiksnih troškova po jednom komadu.000.koje je poluproizvod). zavisi od odnosa proizvedene i prodate količine proizvoda „A”.000.bilansnoj vrednosti zaliha ovog proizvoda uključilo bi se fiksnih troškova u iznosu od 40.troškovi skladištenja.00 dinara.000. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII (preko normativa) ne mogu se uključiti u troškove proizvoda.00 dinara biti uključeno u zalihe na kraju obračunskog perioda. fiksni troškovi po jedinici proizvoda bi bili 1. ne može prihvatiti.bez iskazivanja potencijalnih Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. gde na jedinicu proizvoda otpada 1. Ostatak do 100. . troškovi hladnjače u kojoj se oni čuvaju uključivali bi se u troškove proizvoda koji bi se pravili od tog smrznutog voća.00 dinara.00 dinara) prema ovom standardu tretirao bi se kao rashod perioda.00 dinara fiksnih troškova (20. Pri rasporedu fiksnih troškova na jedinicu proizvoda pojavljuje se problem uzrokovan različitim obimima proizvodnje u pojedinim obračunskim periodima. Očigledno je da se ovakav postupak raspodele fiksnih troškova po jedinici proizvoda.000 komada proizvoda „A”.000 komada proizvoda „A”. S obzirom da opšte troškove (fiksni ili varijabilni) treba dodeliti učincima (gotovim proizvodima i nedovršenoj proizvodnji) MRS 2 daje preporuke za te postupke. Raspored varijabilnih troškova Varijabilni opšti troškovi se raspoređuju na jedinicu proizvoda na bazi stvarne upotrebe kapaciteta. poštujući princip opreznosti (koji nalaže da se zalihe vrednuju po što je moguće nižoj vrednosti . troškovi zarada iza kojih ne stoji odgovarajući učinak takođe se ne mogu uključiti u troškove proizvoda. u cenu koštanja. nije bilo početnih zaliha ovog proizvoda.00 dinara) tretirao bi se prema ovom standardu kao rashod perioda.troškovi prodaje . Primera radi.00 dinara fiksnih troškova (80.000. naravno. tj.00 dinara (20. Prema prethodnom primeru.). Ovo bi bili primeri kada je stvarna proizvodnja ispod normalnog korišćenja kapaciteta. tj.83 dinara (100. proizvodnje iznad normalnog kapaciteta. tj. Da li će baš svih 80. imamo dva obračunska perioda u kojima je proizvođena samo jedna vrsta proizvoda: neka su u oba obračunska perioda fiksni troškovi 100. recimo. Pod normalnim kapacitetom podrazumeva se prosečna proizvodnja za koju se očekuje da će biti ostvarena tokom nekoliko budućih perioda ili sezona u kojima će biti normalni uslovi poslovanja. Radi se. 10-11 gubitaka). jer je fiksnih troškova nastalo u iznosu od 100. ukoliko se radi o skladištenju poluproizvoda u hladnjači (npr. Neka je u primeru normalni godišnji kapacitet 100. pa ni troškove materijala za izradu.). na primer. četiri puta manje).00 dinara Rešenje za ovaj problem je sledeće: iznos fiksnih troškova po jedinici proizvoda se smanjuje. . računovodstva i sličnih delatnosti ne bi činili troškove proizvoda.00 dinara). Ukoliko.00 dinara To. U proizvodnji kod koje se istovremeno proizvodi više glavnih proizvoda.administrativni opšti troškovi koji direktno ne doprinose dovođenju zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje troškovi opšteg sektora. u cenu koštanja.00 din/kom).00 dinara). . transportni troškovi otpreme gotovih proizvoda. tj. bez obzira na stepen korišćenja kapaciteta. U drugom obračunskom periodu. nelogično.000 kom. dalje. a u drugom 20. U primeru. troškovi amortizacije njihove opreme.RAČUNOVODSTVO.00 dinara po jednom komadu. U takvim slučajevima rasporedu troškova treba pristupiti: 113 . osim ako su ti troškovi neophodni u proizvodnom postupku pre dalje faze proizvodnje. a u drugom obračunskom periodu 5. smrznutog voća .000. tako da se rasporedi celokupan iznos fiksnih troškova. Ostatak do 100. na jedinicu proizvoda otpada uvek isti iznos fiksnih troškova (u našem primeru 1.00 dinara (80. one proizvode koji više nisu na zalihama (zarade komercijalista. fiksni troškovi po jedinici proizvoda bi bili 0. Dakle. prema ostvarenoj proizvodnji. .00 dinara : 120.000. Ali. troškovi amortizacije magacina gotovih proizvoda i sl.000.000.000 kom proizvoda „A”. jer su to troškovi koji se odnose na prodate proizvode.000 kom x 1. a prodata je polovina proizvedene količine u krajnjoj . o zaradama koje su isplaćene po osnovu čekanja na posao. tj.ne čine troškove proizvoda. proizvedeno je 120.000. Prema ovom standardu.000 kom x 1.000 komada istog proizvoda (dakle.troškovi amortizacije zgrade magacina gotovih proizvoda se ne mogu uključiti u njihove troškove. u zalihama bi trebalo ostaviti 120. Primera radi.

jer se one na kraju obračunskog perioda. glasnik RS”. Uslov je da se ti troškovi mogu pouzdano izmeriti i da je verovatno da će u budućnosti preduzeću ta sredstva doneti ekonomske koristi. tj.00 50. i dr.000.00 Neto prodajna vrednost 25.00 Za vrednovanje gotovih proizvoda i svođenje planskih vrednosti na vrednosti po kojima se zalihe mogu vrednovati na datum bilansa mogao bi se sastaviti sledeći pregled: Proizvod Jed.000. Dakle.00 110. na datum bilansa moraju vrednovati po stvarnoj ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti. posle knjiženja odstupanja treba da ostane na računima grupe 96 . a i podaci o visini pojedinih troškova stižu u preduzeće periodično . mere Količina na zalihi Cena za bilansiranje (stvarne cene koštanja ili neto prodajne cene utvrđene odgovarajućim kalkulacijama) 20. cene koštanja se ne mogu računati). 77/2010 .recimo račun za utrošenu električnu energiju stiže mesečno ili sl.00 Popisom i obračunom je utvrđeno sledeće stanje zaliha gotovih proizvoda: Naziv proizvoda A B Jed. 10-11 .Gotovi proizvodi dugovni saldo) 114 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Ukoliko su nusproizvodi manje vrednosti. o troškovima amortizacije patenata i licenci koji se odnose na određeni proizvod ili proces. Ti su uslovi određeni u (I-23) Međunarodni računovodstveni standard .racionalno. ako je ona niža. Troškovi pozajmljivanja U određenim uslovima troškovi kamata se uključuju u troškove zaliha. Vrednosti po kojima se u toku godine mogu evidentirati proizvodnja..dosledno. .Gotovi proizvodi 969 .00 Vrednost za bilansiranje 2.000.dalje: MRS 23): troškovi pozajmljivanja (kamate i drugi troškovi u vezi Primer: Privredno društvo ima sledeće stanje na nekim računima: Naziv računa 960 .Odstupanje u troškovima gotovih proizvoda Duguje 180. Radi se.000.000. br. Raspored ostalih troškova Ostali troškovi se uključuju u troškove zaliha samo do veličine do koje su nastali dovođenjem zaliha na njihovu sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje. znači da ne treba preterivati u težnji da se troškovi što preciznije raspodele. radi se o računovodstvenoj tehnici za privremeno rešavanje problema nedostatka stvarnih cena koštanja.XIII RAČUNOVODSTVO.000. mere kom kom Količina 100 500 Stvarna cena koštanja 20.000.00 100.00 100.00 A kom 100 B kom 500 Ukupno: (tj. vrednuju se po neto prodajnoj vrednosti.00 Saldo 60.000. Kao „ključ” za raspored opštih troškova mogu se koristiti pojedinačne prodajne vrednosti proizvoda.00 -6.MRS 23 Troškovi pozajmljivanja („Sl.000.00 30. Razlog za primenu planskih cena koštanja je nemogućnost da se u momentu trošenja poluproizvoda ili prodaje gotovog proizvoda raspolaže podatkom o njihovoj stvarnoj ceni koštanja (potrebno je vreme da se utvrdi stvarna cena koštanja. znači da bi izabrane „ključeve” trebalo primenjivati u nekom dužem vremenskom periodu. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA . Evidentiranje u toku godine zaliha nedovršenih proizvoda i gotovih proizvoda po planskim cenama koštanja nije novi metod obračunavanja izlaza sa zaliha. a dok ne stignu svi računi za troškove.00 36.00 52. već treba voditi računa i o tome da i sam postupak raspoređivanja troškova izaziva neke troškove i da ti dodatni troškovi ne smeju biti veći od koristi koje se postižu dobijanjem preciznijih cena koštanja. recimo. sa pozajmljivanjem finansijskih sredstava) koji se mogu pripisati sticanju ili proizvodnji nekog sredstva uključuju se u njegove troškove nabavke. Nastali troškovi se umanjuju za njihovu neto prodajnu vrednost i preostali iznos se raspoređuje na glavne proizvode radi utvrđivanja njihovih cena koštanja.00 Potražuje 120. poluproizvodi i gotovi proizvodi U praksi se u toku godine do datuma bilansa evidencija poluproizvoda i gotovih proizvoda vrši po planskim cenama.

potražni saldo od Isknjižiti sa grupe 96 . ili ako im je smanjena tržišna vrednost iz nekih drugih razloga. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.000. U tom slučaju.00 2. umanjena za: .Odstupanja od planskih cena gotovih proizvoda XII 54.000.Račun . koriste se cene sa tržišta i koriguju naniže za procenjene neophodne troškove realizacije.Račun . IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Trenutno stanje na grupi 96 . Pri procenjivanju neto prodajnih cena obično se poštuje princip pojedinačnog procenjivanja. treba ih na datum bilansa vrednovati po neto prodajnoj vrednosti. Primer za to bi mogla da bude vezana prodaja nekih proizvoda na određenoj teritoriji ili pojedinim kupcima. treba izvršiti svođenje vrednosti nedovršene proizvodnje i poluproizvoda na njihove neto vrednosti. polaznu osnovu za izračunavanje procenjenih neophodnih troškova realizacije može da čini dotadašnji nivo tih troškova po 1 dinaru prodajne vrednosti zaliha koje su prodavane.000.000. jer se u to vreme nisu svi ni prodavali. MRS 2. ukoliko bi takvo (pojedinačno) procenjivanje bilo neprikladno. sa računa 969 . na osnovu ugovora sa kupcem koristi se cena iz ugovora i koriguje naniže za procenjene neophodne troškove realizacije. svoj letnjoj obući). Ukoliko to nije slučaj već tek treba tražiti kupca. U slučaju ostalih zaliha nedovršene proizvodnje. u pojedinim slučajevima dopušta i odstupanje od pojedinačnog procenjivanja neto prodajnih cena.00 i Odstupanje u troškovima gotovih . Ako su zalihe namenjene prodaji. pa se na datum bilansa ne može za svaki artikal utvrditi njegova neto prodajna vrednost.eventualne procenjene troškove dovršenja sredstva (ako se npr. međutim. ako su one zastarele. Nedovršena proizvodnja i poluproizvodi koji se drže za korišćenje u proizvodnji gotovih proizvoda ne otpisuju se ispod svoje cene koštanja ako se očekuje da će gotovi proizvodi u kojima će se oni sadržati biti prodati po ceni koja će biti iznad cene koštanja tih gotovih proizvoda ili najmanje njoj jednaka.969 6.000.00 2. 10-11 pa se za iste artikle postižu različite cene (u zavisnosti od pogodbe . procena uzima u obzir i promene cena ili troškova koji su neposredno povezani sa događajima nastalim nakon datuma bilansa.dugovni saldo od 60. u slučaju proizvodnje cipela.Gotovi proizvodi. ako su zalihe u ovom periodu (od datuma bilansa do dana odobrenja za objavljivanje) prodate ispod cene koštanja. Troškovi prodaje ne uključuju transport i druge troškove neophodne da se sredstva dopreme do tržišta.Gotovi proizvodi (dugovni saldo) .000.00 Neto prodajna cena je vrednost sredstva koja se može postići njegovom prodajom na tržištu (vrednost u koju nije uključen PDV). Kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi MRS 41 daje precizna uputstva šta čini i šta ne može da čini troškove realizacije: Troškovi prodaje uključuju provizije brokerima i dilerima. radi o nedovršenoj proizvodnji ili poluproizvodima) i .procenjene neophodne troškove realizacije sredstva. U suprotnom. a do dana na koji se finansijski izveštaji odobravaju za objavljivanje. kao i carine i porez na promet. Procena neto prodajne vrednosti treba da se zasniva na najpouzdanijem dokazu koji je raspoloživ kada se procena radi. ili. tj.00 Knjiženje u Klasi 9 za prenos odstupanja: 980 969 Troškovi prodatih proizvoda i usluga Odstupanje u troškovima gotovih proizvoda 2. Ova napomena važi i za zalihe materijala. poluproizvoda i gotovih proizvoda ukoliko u poslovanju u sferi prodaje u odnosu na prethodni obračunski period nije došlo do značajnijih promena. usluga i roba Množenjem dobijenog koeficijenta sa prodajnom cenom sredstva čiju neto prodajnu cenu treba izračunati dobili bi se njegovi procenjeni neophodni troškovi realizacije: Procenjeni neophodni troškovi realizacije po jedinici proizvoda = Prodajna cena sredstva x Troškovi realizacije po 1 dinaru prodajne vrednosti Situacija kada je neto prodajna cena manja od početno priznatih vrednosti zaliha postoji u slučaju oštećenja zaliha (u celosti ili delimično).proizvodi kod kojih je izražena sezonska prodaja. za svaku pojedinu vrstu zaliha se određuje neto prodajna vrednost. recimo trgovina u kojoj se vrši slobodna pogodba sa kupcima. Taj iznos bismo mogli da izračunamo na sledeći način: Troškovi realizacije po 1 dinaru prodajne vrednosti prodatih zaliha = Troškovi realizacije (troškovi mesta troškova Prodaja plus svi direktni troškovi prodaje koji nisu bili raspoređivani na mt Prodaja) Prihodi od realizacije proizvoda. davanja nadležnim organima i berzama robe. 115 . Na primer.RAČUNOVODSTVO. mogle bi se pri obračunavanju vrednosti zaliha grupno sniziti vrednost.960 Gotovi proizvodi . tj.00 proizvoda .

ostale indirektne troškove: troškove kontrole kvaliteta. Smanjenje troškova amortizacije vršilo bi se na osnovu prodaje postrojenja i opreme i to u visini razlike između njihove sadašnje i prodajne vrednosti i pod uslovom da su postrojenja i oprema nabavljena isključivo za to gradilište. .troškove lizinga postrojenja i opreme. preko računa ispravke vrednosti (912. čije nadoknađivanje može biti specificirano (taksativno nabrojano) u uslovima ugovora. Novo određivanje neto prodajne vrednosti po kojoj se zalihe mogu realizovati sprovodi se u narednom obračunskom periodu najkasnije na datum narednog bilansa. . Vrednovanje sredstava koja se grade po osnovu ugovora o izgradnji Troškovi po osnovu ugovora o izgradnji obuhvataju troškove koje je moguće rasporediti na ugovor o izgradnji (u pogonskom knjigovodstvu ugovor o izgradnji predstavlja nosioca troškova) od datuma zaključenja ugovora do konačnog ispunjenja ugovora. Pri tome se ističe da prihvatljivi rashodi moraju biti reducirani bilo kojim faznim plaćanjima i davanjima primljenim u vezi sa datim građevinskim objektom.opšte troškove izgradnje (troškovi zarada inženjera i drugog osoblja na gradilištima na kojima se izvode radovi po dva ili više ugovora o izgradnji). Ispravka računa grupe 14 vršila bi se preko računa 149. Sredstva koja se grade predstavljaju kvalifikovana sredstva kako je definisano tim standardom. suspenziju i prekid kapitalizacije. a kada je u pitanju trgovinska roba ispravka se vrši preko računa 139 ili preko računa ukalkulisane razlike u ceni (sve dok ona postoji).druge troškove sa kojima se može posebno teretiti naručilac (a samim tim i odgovarajući ugovor o izgradnji) prema uslovima u ugovoru. po kojoj su zalihe bilansirane. Za vrednost prodatog materijala smanjili bi se troškovi materijala. Sa nižom neto vrednošću po kojoj će zalihe biti bilansirane ne postupa se kao sa novom „cenom koštanja”. . odnosno ugovore o izgradnji obuhvataju: .opšte troškove upravljanja za koje nadoknada nije specificirana (taksativno nabrojana) u ugovoru (u ove troškove Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Indirektni troškovi treba da se alociraju na specifične ugovore primenom metoda koje su sistematske i racionalne. čak i ako se objekat gradi za klijenta.procenjene troškove održavanja (izgrađenog objekta) u garantnom roku. Troškovi po osnovu ugovora o izgradnji treba da obuhvate: . Troškovi koji se direktno odnose na određeni ugovor o izgradnji obuhvataju: . već indirektno. Kada je u pitanju materijal ispravka se vrši preko računa 109. odnosno sa gradilišta.troškove prevoza postrojenja. supervizija i dr. a grupe 15 preko računa 159. . .troškove koji se odnose na dva ili više ugovora o izgradnji kojima se ti troškovi indirektno mogu pripisati (indirektni troškovi ugovora). IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA izuzev ako se ne može jasno dokazati da je do pada vrednosti došlo nakon datuma bilansa. opreme i materijala na gradilište. Navedeni troškovi se mogu smanjiti bilo kojim dodatnim izvorom prihoda koji nisu uključeni u dogovorene prihode (prihodom od prodaje viška materijala i prodaje postrojenja i opreme nakon izvršenja ugovora. . MRS 23 sadrži razmatranje prihvatljivosti ugovornih rashoda za kapitalizaciju troškova pozajmljivanja. broj zaposlenih.osiguranja.troškove koji se direktno odnose na određeni ugovor o izgradnji (direktni troškovi ugovora). . .obaveze prema trećim stranama (odštete vlasnicima preko čijih parcela je prevožen materijal). direktni časovi rada ili materijalni troškovi. 959 i 969). U suprotnom treba naći srazmeru između korišćenja opreme i postrojenja na gradilištu i ukupnog veka korišćenja te opreme i postrojenja u preduzeću).troškove izrade nacrta i tehničke pomoći koji se direktno odnose na ugovor. Troškovi koji se ne mogu rasporediti na aktivnosti izgradnje.XIII RAČUNOVODSTVO. kao i one koje se odnose na izračunavanje iznosa rashoda na koji se troškovi pozajmljivanja mogu kapitalizovati. projektovanja i tehničke pomoći koji nisu direktno vezani samo za jedan ugovor. odnosno pripisati ugovorima o izgradnji. Troškovi koji se odnose na dva ili više ugovora o izgradnji i kojima se ti troškovi indirektno mogu pripisati obuhvataju troškove: . i tada se poređenje vrši sa originalnom cenom koštanja a ne sa neto vrednošću. i koji konačno neće pripasti izvođaču. Izvođači koji su usvojili dozvoljeni alternativni postupak iz MRS 23 treba da u troškove ugovora o izgradnji uključe i one troškove pozajmljivanja koji se mogu alocirati. 10-11 116 . popravke i održavanja opreme i postrojenja koji se koriste za izvođenje radova. Primeri nekih od osnovica („ključeva”) koje se mogu koristiti za raspoređivanje troškova su: direktni troškovi rada. . Ta razmatranja obuhvataju i smernice za započinjanje.troškove utrošenog materijala u izgradnji.amortizaciju postrojenja i opreme koja se neposredno koristi u izvršenju ugovora. .troškove rada i nadzora na gradilištu. Drugi troškovi sa kojima se može posebno teretiti naručilac obuhvataju opšte administrativne troškove i troškove razvoja. odnosno kupca. uključujući i očekivane ostale troškove garancija i . Zbog potrebe da se sačuva originalna cena koštanja otpisivanje se ne vrši direktno.

00 Iznos ispravke Razlog za ispravku 3.000.00 100.242.000.900.direktno na računu 982 .100. Primer obračuna i knjiženja zaliha nedovršene proizvodnje primenom MRS 11: 1. Ove troškove privredni subjekt u pogonskom knjigovodstvu može evidentirati na dva načina: .000.000.00 1.00 dinara (u situaciji je iskazan i PDV u iznosu od 342. .00 dinara Stepen dovršenosti u prvoj godini zgrade prema nalazu građevinskih inženjera je 40%.Troškovi perioda.000.00 dinara (u situaciji je iskazan i PDV u iznosu od 198.000.RAČUNOVODSTVO. a zatim nakon njihovog prenosa na računu 982 .00 3.000. 2. Primer knjiženja obezvređenja materijala: 1.troškove prodaje. Razlika između iskazanog iznosa prihoda i fakturisanog iznosa priznaje se kao vremensko razgraničenje.prvo na računima odgovarajućih mesta troškova. Investitoru je po dogovoru ispostavljena prva privremena situacija na iznos od 1. Kada je u pitanju trgovinska roba ukoliko se zalihe vode po prodajnim cenama mora se izračunati srazmerni deo ukalkulisane razlike u ceni koji se odnosi na prodate proizvode i navedeni iznos razlike u ceni isknjižiti sa računa grupe 13.00 Delimično oštećenje usled vlage izazvane poplavom 0.200.000. br.000.00 20.000.000. Naručilac i izvođač radova su ugovorili izgradnju zgrade vrednosti 3.500.amortizaciju postrojenja i opreme koja nije u funkciji i koja nije korišćena pri izvršavanju aktivnosti iz određenog ugovora.00 dinara Na kraju prve godine izvođač radova na osnovu kretanja troškova u prvoj godini procenjuje da će ukupni troškovi za izgradnju biti 2.00 1.00 dinara Zgrada se gradi dve godine. a ugovor bude zaključen u narednom obračunskom periodu. Ako su troškovi nastali pri zaključivanju ugovora o izgradnji priznati kao rashod u periodu u kom su nastali.298. a koji su nastali pri zaključivanju ugovora tretiraju se kao deo troškova u vezi sa tim ugovorima ako ih je moguće posebno utvrditi i pouzdano izmeriti i kada je izvesno da će ugovor biti zaključen. Prema proračunu izvođača radova njegovi troškovi će biti 2. u troškove ugovora o izgradnji se neće uključiti ti troškovi (neće se naći na odgovarajućem računu nosilaca troškova). Na kraju obračunskog perioda privredno društvo je napravilo obračun ispravki vrednosti zaliha materijala: Red.00 100.000.00 Obračun: U prvoj promeni prihod je iskazan u iznosu nastalih troškova i srazmernog dela dobitka. Kupcu je ispostavljena konačna situacija na iznos od 1. .00 198. 1.troškove istraživanja i razvoja čije nadoknađivanje nije obuhvaćeno ugovorom i .000.00 Knjiženje po konačnoj situaciji: 202 Kupci u zemlji 612 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 470 Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) 281 Potraživanja za nefakturisani prihod 2.00 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.000. Materijal Brašno Kvasac Ukupno Knjigovodstvena vrednost 100. 10-11 117 .000.00 342. 2.000.000. troškovi dizajna i tehničke pomoći koji nisu direktno vezani za neki specifičan ugovor i fiksni troškovi izgradnje).000.00 dinara). maloprodajna metoda. Knjiženje po prvoj privremenoj situaciji: 202 281 Kupci u zemlji Potraživanja za nefakturisani prihod 612 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 470 Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) 1. U drugoj godini je završen objekat.600. Troškovi koji se direktno odnose na ugovor. troškovi osiguranja. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII bi mogli da se svrstaju: administrativni troškovi.800.000. Primenjivala bi se tzv.000.00 dinara).Troškovi perioda ili .

000. br.dalje: MRS 19): sredstva namenjena prodaji. opremi.(I-19)Međunarodni računovodstveni standard .000. Dakle. Radi se o sredstvima na koja se primenjuju: . 77/2010 .MSFI 5 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja („Sl.zalihe stalnih sredstava (nekretnine. br. Brašno 2. šume i višegodišnji zasadi) kupljenih (pribavljenih) radi dalje prodaje (ove zalihe su u delokrugu MRS 2) i .000. višegodišnjim zasadima i osnovnom stadu ako se u skladu sa tim standardom vrednuju po fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje.MRS 41: moglo bi se raditi o šumama.00 10.000.000. kada je u pitanju raspoloživa grupa njena knjigovodstvena vrednost se menja i u periodu dok je ona klasifikovana kao grupa koja se drži za prodaju: . nematerijalnim ulaganjima i ulaganjima u kapital povezanih pravnih lica.000. dobijena po osnovu plana penzija i .00 Zbog nestručnog čuvanja došlo je do deformacije dela džakova 2.dalje: MSFI 5): moglo bi se raditi o zemljištu. Šećer Ukupno Knjigovodstvena vrednost 50. Za utvrđivanje fer vrednosti umanjene za troškove prodaje sem prethodno datih napomena Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. . . 77/2010 . višegodišnjim zasadima i osnovnom stadu ukoliko se oni ne vrednuju po fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje. Znači. br. 10-11 118 . kada kada je u pitanju raspoloživa grupa. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Prethodno stanje računa 109 je 0.00 2.MRS 40: investicione nekretnine koje se vrednuju primenom modela fer vrednosti.preduzeće ne obračunava amortizaciju za stalno sredstvo u periodu dok je ono klasifikovano kao sredstvo koje se drži za prodaju ili dok je deo raspoložive grupe u periodu kada je ona klasifikovana kao grupa koja se drži za prodaju.00 Zbog iscepanih džakova došlo je do natrunjivanja 1.XIII RAČUNOVODSTVO.00 Iznos dodatnog obezvređenja je 3.MRS 19 Primanja zaposlenih („Sl.00 Iznos ispravke Razlog za ispravku 1.(III-05) Međunarodni standard finansijskog izveštavanja . Međutim.00 3.00 Obezvređenje zaliha materijala i robe Ispravka vrednosti zaliha materijala Za ukidanje dela ispravke: 109 684 Ispravka vrednosti zaliha materijala Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha 1. glasnik RS”. Vrednovanje stalnih sredstava koja se drže za prodaju (namenjenih prodaji) i raspoloživih grupa u skladu sa MSFI 5: . postrojenjima.00 -1. njena knjigovodstvena vrednost se menja i dok je ona klasifikovana kao grupa koja se drži za prodaju.00 1. . na svaki datum bilansa privredni subjekt treba da utvrđuje njegovu fer vrednost umanjenu za troškove prodaje.000.000.000. Materijal 1. .Stalna sredstva namenjena prodaji evidentiraju se dve vrste sredstava: .000.stalna sredstva koja se drže za prodaju .kamate i drugi troškovi koji nastaju u vezi sa obavezama koje čine raspoloživu grupu klasifikovanu kao grupa koja se drži za prodaju nastavljaju uobičajeno da se i dalje priznaju.000. . građevinskim objektima. kao i šumama.00 Prethodno stanje računa 109 je Ukidanje obezvređenja Knjiženje ispravke: 584 109 3.jednom utvrđena vrednost po kojoj će se vrednovati stalno sredstvo (ili raspoloživa grupa) klasifikovano kao sredstvo koje se drži za prodaju ne mora obavezno da bude vrednost po kojoj će to sredstvo biti vrednovano do dana njegove prodaje ili do dana prestanka njegovog klasifikovanja kao sredstva koje se drži za prodaju.MRS 39: finansijska sredstva raspoloživa za prodaju kojima je promenjena namena i za koja se preduzeće opredelilo da ih proda. Naime.000. u okviru nje proizvoditi i prodavati gotovi proizvodi i sl. na njihovo priznavanje ne utiče činjenica da je raspoloživa grupa sa kojom su oni povezani klasifikovana kao grupa koja se drži za prodaju.materijal koji se odnosi na raspoloživu grupu se može trošiti.koja su namenjena prodaji. Na kraju narednog obračunskog perioda privredno društvo je napravilo obračun ispravki vrednosti zaliha materijala: Red.00 Vrednovanje stalnih sredstava namenjenih prodaji U okviru grupe 14 .00 3. glasnik RS”.

000 dinara Nakon ovog povećanja kumulirani iznos umanjenja vrednosti sredstva je 70. u skladu sa MRS 36).00 Primer: Privredno društvo je krajem septembra preklasifikovalo opremu (kamion) u stalno sredstvo koje se drži za prodaju. do 9.00 dinara Knjiženje promene vrednosti: 5820 142 Obezvređenje nekretnina.00 dinara a procenjena fer vrednost umanjena za procenjene troškove prodaje je 950.kumulirani iznos umanjenja vrednosti je 80.000.000.000. 10-11 119 . uzimajući u obzir rok u kojem je predviđena prodaja i primenjujući odgovarajuću diskontnu stopu.00 dinara (nije. U vezi sa sredstvom ne postoji formirana revalorizaciona rezerva. postrojenja i opreme.000.00 dinara Ispunjeni su svi uslovi iz paragrafa 7. Na taj datum utvrđene su sledeće vrednosti sredstva: .000.000. MSFI 5 ne daje preporuke za određivanje diskontne stope. 110.00 dinara taj iznos tada predstavlja kumuliran iznos ranije priznatih umanjenja vrednosti. br. glasnik RS”.ukoliko je njegova fer vrednost umanjena za troškove prodaje na datum bilansa manja od njegove trenutne knji- govodstvene vrednosti znači da je došlo do daljeg obezvređenja sredstva i treba pristupiti smanjivanju njegove trenutne knjigovodstvene vrednosti na novoutvrđenu fer vrednost umanjenu za troškove prodaje uz istovremeno priznavanje rashoda po osnovu obezvređenja (knjiženje se vrši kao i u sličnoj situaciji pri početnom preklasifikovanju sredstva).00 dinara .00 dinara Privredno društvo je za obračun amortizacije opreme primenjivalo godišnju stopu od 10%. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.nabavna vrednost: 800. kao što je na primer MRS 2.00 dinara Na dan preklasifikovanja knjigovodstvene vrednosti kamiona (posle obračuna amortizacije) su bile: .upotrebna vrednost je 200. Primer: Stalnom sredstvu je na početku poslovne godine (prilikom njegove preklasifikacije) po prvi put umanjena vrednost u iznosu od 100. Na datum bilansa knjigovodstvena vrednost nekretnine namenjene prodaji je 1.000.00 50. 77/2010 .koliki je ukupan zbir svih umanjenja). MRS 16 ili (I-18) Međunarodni računovodstveni standard .000. merenje procenjenih troškova prodaje se vrši po njihovoj sadašnjoj vrednosti (u vrednosti novčane jedinice na dan klasifikovanja sredstva).nakon utvrđene fer vrednosti umanjene za troškove prodaje ona se poredi sa trenutnom knjigovodstvenom vrednošću stalnog sredstva (ili raspoložive grupe) koje je klasifikovano kao sredstvo koje se drži za prodaju: .RAČUNOVODSTVO. Utvrđena fer vrednost umanjena za troškove prodaje na datum preklasifikovanja je 200.000.fer vrednost umanjena za procenjene troškove prodaje 260. i to najviše u iznosu kumuliranih ranije priznatih umanjenja vrednosti po osnovu obezvređenja (koji je priznavan bilo u skladu sa MSFI 5 bilo ranije. MSFI 5 za klasifikovanje kamiona kao sredstva koje se drži za prodaju.000.000.00 din. Sa protekom vremena povećava se sadašnja vrednost procenjenih troškova prodaje i to povećanje se priznaje kao rashod finansiranja obračunskog perioda u kojem je obračunato.00 dinara . pa se zbog toga koriste odredbe relevantnih standarda.otpisana vrednost: 560. Upotrebljeni izraz „kumulirana ranije priznata umanjenja vrednosti” ne podrazumeva ukupno priznata umanjenja vrednosti od kada sredstvo (ili raspoloživa grupa) postoje. Ukidanje ranije priznatog obezvređenja u vezi sa sredstvom (ili raspoloživom grupom) podrazumeva da privredni subjekt povećava vrednost sredstva (ili raspoložive grupe) i priznaje prihod po osnovu naknadnog povećanja njegove fer vrednosti umanjene za troškove prodaje.000.ukoliko je njegova fer vrednost umanjena za troškove prodaje veća od njegove trenutne knjigovodstvene vrednosti privredni subjekt treba da pristupi ukidanju celokupnog ili dela ranije priznatog obezvređenja sredstva (ili raspoložive grupe). IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII MSFI 5 predviđa i sledeće postupanje: kada se očekuje da se prodaja sredstva (ili raspoložive grupe) dogodi posle jedne godine od njegovog klasifikovanja kao sredstva koje se drži za prodaju.000. pre primene MSFI 5. dakle. Utvrđivanje sadašnje vrednosti vrši se postupkom diskontovanja.dalje: MRS 18).000. . Na polovini godine (pri sastavljanju polugodišnjeg obračuna) sredstvu je uvećana fer vrednost za 30. sem obezvređenja po osnovu oštećenja usled više sile Građevinski objekti namenjeni prodaji 50.000.MRS 18 Prihodi („Sl. . .00 dinara i .00 dinara Na kraju tekuće godine sredstvu je umanjena vrednost za 10.

2. Dakle. Privredni subjekt svojom računovodstvenom politikom određuje rok u kojem vrši indirektno otpisivanje nenaplaćenih potraživanja.00 220.00 Obračun: Nadoknadiva vrednost je veća od sledeće dve vrednosti: . Prema MRS 39. 3.000. 21 i 22 spadaju u finansijska sredstva u koja se u skladu sa MRS 39 klasifikuju zajmovi i potraživanja.00 dinara KLASA 2: KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA. postrojenja i opreme Postrojenja i oprema namenjena prodaji 220.00 200. U skladu sa tim standardom ova sredstva se naknadno vrednuju po amortizovanoj ceni.00 260. 21 i 22 . Ako takav dokaz postoji privredni subjekt primenjuje zahteve MRS 39.000.000. dok se povećanje vrednosti priznaje kao prihod.upotrebna vrednost (200. PLASMANI I GOTOVINA Grupe 20. Diskontovani amortizovani iznos finansijskog sredstva je iznos koji se dobija tako što se od iznosa po kojem je finansijsko sredstvo bilo vrednovano pri početnom priznanju: . nadoknadiva vrednost je 260.00 dinara knjiženje je moglo da se izvrši i na sledeći način: račun 0230 se zadužuje za 800. 4.000.00 dinara) i . br.dodaje ili oduzima ukupna amortizacija razlike između tog početnog iznosa i iznosa na dan dospeća i .00 20. 1.oduzima otpis (koji je vršen zbog obezvređenja ili nenaplativosti . 5.000. 6.00 dinara). privredni subjekt na datum svakog bilansa proverava da li postoji bilo kakav objektivni dokaz da je došlo do obezvređenja finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredstava.000. Vrednost Sadašnja vrednost na datum početnog preklasifikovanja Amortizacija za period oktobar-decembar Sadašnja vrednost koja bi postojala na kraju obračunskog perioda da sredstvo nije bilo preklasifikovano (1-2) Nadoknadiva vrednost Obezvređenje sredstava Knjigovodstvena vrednost sredstva na dan prestanka njegovog klasifikovanja kao sredstva koje se drži za prodaju Nova knjigovodstvena vrednost sredstva na dan prestanka njegovog klasifikovanja kao sredstva koje se drži za prodaju Povećanje vrednost sredstva (7-6) Iznos 240.000. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Knjiženje preklasifikacije sredstava: 0230 682 145 Postrojenja i oprema Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina.00 220.000.00 20. uz korišćenje metode efektivne kamatne stope. s tim da u skladu sa MRS 39 povećanje vrednosti ovih sredstava po osnovu smanjenja njihove obezvređenosti ne može prevazići početni iznos ovih sredstava. Ako su u pitanju potraživanja sa kratkoročnim dospećem kod kojih bi efekat vremenske vrednosti novca bio beznačajan (potraživanja od kupaca koja se naplaćuju u roku do nekoliko dana) vrednovala bi se po nominalnom iznosu (korigovanom za kursne razlike ako je u pitanju potraživanje nomirano u stranoj valuti). 8.000.XIII RAČUNOVODSTVO.00 20. . MRS 39 ne propisuje rok u kojem se vrši indirektno otpisivanje nenaplaćenih potraživanja.00 dinara Da kamion nije bio klasifikovan kao sredstvo koje se drži za prodaju njegova knjigovodstvena vrednost na kraju obračunskog perioda bi bila: Red.00 dinara a odobrava se računu 0239 za 580.000.oduzimaju otplate glavnice. Iz praktičnih ra- 120 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.00 Napomena: Pri knjiženju promene umesto da je na računu 0230 proknjiženo 220. 10-11 .000. iz specifičnih poslova i ostala potraživanja Potraživanja iskazana na računima grupa 20. 7.Potraživanja po osnovu prodaje.direktno ili indirektno preko računa ispravke vrednosti).000.000. odnosno smanjenje vrednosti se priznaje kao rashod.fer vrednost umanjena za procenjene troškove prodaje (260.00 200.000.000. Objektivni dokaz obezvređenosti potraživanja je i njihova zastarelost.000.

RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA

XII

zloga - usaglašenosti sa stavom 2. člana 16. Zakona o porezu na dobit preduzeća, većina privrednih subjekata se opredeljuje da ispravku vrednosti pojedinačnih potraživanja radi kada je od roka za njihovu naplatu prošlo najmanje 60 dana. Primeri vrednovanja potraživanja: Primer 1 - Naknadno vrednovanje po nabavnoj vrednosti Potraživanje od kupca u iznosu od 20.000,00 dinara dospeva za 15 dana. Kupac ne pokazuje znake da neće platiti svoju obavezu niti da je zapao u finansijske teškoće. Vrednovanje se vrši u iznosu od 20.000,00 din, jer zbog kratkog roka naplate nije značajan vremenski efekat vrednosti novca, niti je sredstvo obezvređeno - kupac ne pokazuje znake da neće platiti svoju obavezu niti da je zapao u finansijske teškoće. Primer 2 - Naknadno vrednovanje po nabavnoj vrednosti po odbitku otplata: Privredno društvo je početkom novembra prodalo robu odobrivši kupcu kratkoročni kredit od 3 meseca. Iznos kredita je 210.000,00 dinara Do datuma bilansa dužnik redovno otplaćuje kredit (otplatio je 140.000,00 dinara). Na datum bilansa dužnik ne pokazuje znake da neće platiti svoju obavezu niti da je zapao u finansijske teškoće. Vrednovanje se vrši u iznosu od 70.000,00 dinara jer zbog kratkog roka naplate nije značajan vremenski efekat vrednosti novca, niti je sredstvo obezvređeno - kupac ne pokazuje znake da neće platiti svoju obavezu niti da je zapao u finansijske teškoće. Primer 3 - Naknadno vrednovanje po diskontovanoj amortizovanoj vrednosti: Privredno društvo je početkom jula kupilo obveznice sa rokom dospeća od 12 meseci. Kupovna vrednost obveznica je bila 94.000,00 dinara a nominalna vrednost 100.000,00 dinara Za troškove pribavljanja plaćeno je sa tekućeg (poslovnog) računa berzanskom posredniku 1.000,00 dinara Kamata po obveznicama je 10% na godišnjem nivou i plaća se na dan njihovog dospeća. Obračun vrednosti na dan nabavke
Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pozicija Plaćeni iznos Transakcioni troškovi Nabavna vrednost obveznica (1+2) Nominalna vrednost obveznica Iznos koji će biti amortizovan do dana dospeća (4-1) Iznos transakcionih troškova koji treba da bude amortizovan do dana dospeća (2) Iznos 94.000,00 1.000,00 95.000,00 100.000,00 6.000,00 1.000,00

Obračun vrednosti na datum bilansa - 31.12.2010. godine:
Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pozicija Plaćeni iznos Transakcioni troškovi Nabavna vrednost obveznica (1+2) Nominalna vrednost obveznica Amortizacioni iznos za tekuću godinu (za 6 meseci) Amortizovani deo transakcionih troškova Knjigovodstvena vrednost obveznica (3+5-6) Iznos 94.000,00 1.000,00 95.000,00 100.000,00 3.000,00 500,00 97.500,00

Knjiženje obračuna na datum bilansa - za amortizovani deo:
235 Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća - deo koji dospeva do jedne godine 662 Prihodi od kamata 3.000,00 3.000,00

Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

121

XIII

RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA

Knjiženje rashoda:
579 Ostali nepomenuti rashodi 235 Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća - deo koji dospeva do jedne godine 500,00 500,00

Primer 4 - Vrednovanje po otpisanoj vrednosti: Privredno društvo je početkom oktobra dalo kratkoročni kredit drugom preduzeću u iznosu od 200.000,00 dinara Troškovi transakcije su bili 1.000,00 dinara Kredit se vraća u periodu od 6 meseci. Na kraju prve godine otplaćeni iznos kredita je 100.000,00 dinara U narednoj godini dužnik je zapao u finansijske teškoće, pa je na osnovu procene indirektno otpisano 60.000,00 dinara kredita. Obračun vrednosti finansijskog sredstva:
Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pozicija Nominalni iznos kredita Transakcioni troškovi Nabavna vrednost datog kredita (1+2) Vraćeni iznos kredita Amortizovani deo transakcionih troškova Indirektan otpis Neamortizovani iznos finansijskog sredstva (3-4-5-6) Iznos 200.000,00 1.000,00 201.000,00 100.000,00 500,00 60.000,00 40.500,00

Grupa 23 - Kratkoročni finansijski plasmani
Dati kratkoročni krediti se obuhvataju na računima: 230 - Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica, 231 - Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica, 232 - Kratkoročni krediti u zemlji, 233 - Kratkoročni krediti u inostranstvu, 234 - Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine i 238 - Ostali kratkoročni finansijski plasmani. Pozicije na ovim računima vrednuju se shodno prikazanom vrednovanju sredstava koja se obuhvataju na računima 033, 034, 035 i 038. Kratkoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća obuhvataju se na računu 235 - Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća vrednuju se shodno prikazanom vrednovanju sredstava koja se obuhvataju na računu 035. Kratkoročne hartije od vrednosti koje se drže za prodaju obuhvataju se na računu 236 - Hartije od vrednosti kojima se trguje. Vrednuju se po fer vrednosti. Naknadno vrednovanje hartije od vrednosti koja se drži radi trgovanja vrši se po njenoj fer vrednosti na datum bilansa. U slučaju povećanja fer vrednosti hartije od vrednosti u odnosu na knjigovodstvenu vrednost razlika između te dve vrednosti (za koju treba povećati knjigovodstvenu vrednost) predstavlja nerealizovane dobitke od hartija od vrednosti kojima se trguje. Za iznos ovog povećanja priznaje se i nastanak prihoda (odobrenjem računu 685 - Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana).

U slučaju smanjenja fer vrednosti u odnosu na knjigovodstvenu vrednost razlika između te dve vrednosti (za koju treba smanjiti knjigovodstvenu vrednost) predstavlja nerealizovane gubitke od hartija od vrednosti kojima se trguje. Za iznos ovog povećanja priznaje se i nastanak rashoda (zaduženjem računa 585 - Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana). Fer vrednost hartija od vrednosti koje se drže radi trgovanja može se pouzdano izmeriti ako: - promenljivost u opsegu razumnih procena fer vrednosti nije značajna ili - ako se verovatnoće različitih procena unutar tog opsega mogu razumno odrediti i koristiti pri procenjivanju fer vrednosti. Privredni subjekti će skoro uvek biti u stanju da izvrši dovoljno pouzdanu procenu fer vrednosti hartije od vrednosti koja se drži radi trgovanja koju će koristiti za njeno vrednovanje u finansijskim izveštajima. Međutim, ponekad, raspon razumnih procena fer vrednosti može biti toliko velik, a verovatnoća različitih ishoda veoma teško procenjiva, da takva procena fer vrednosti ne može biti upotrebljiva. Moguće situacije u kojima se fer vrednost može pouzdano meriti: - postojanje objavljene cene na aktivnom javnom tržištu hartija od vrednosti i - postojanje odgovarajućeg modela vrednovanja i ulaznih podataka za to vrednovanje. Ako tekuća cena ponude ili tražnje nije raspoloživa, cena poslednje transakcije može pružiti dokaz o tekućoj fer
Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

122

RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA

XII

vrednosti uz uslov da nije bilo značajne promene u ekonomskim okolnostima između datuma transakcije i datuma izveštavanja. Ako tržište za neki finansijski instrument nije aktivno, možda će objavljene kotacije cena morati da se usklade da bi se došlo do pouzdane mere fer vrednosti. Ako je aktivnost na tržištu neredovna, ili tržište nije dobro uspostavljeno (kao što su, na primer, neka neformalna berzanska tržišta) ili je mali obim trgovanja u odnosu na broj tržišnih jedinica finansijskog instrumenta koji treba vrednovati, objavljene tržišne cene možda neće biti pouzdan pokazatelj njegove fer vrednosti. U nekim slučajevima kada je obim trgovanja relativno mali, objavljena cena za veću tranšu može biti raspoloživa kod tržišnog posrednika tog instrumenta. Kada tržišna cena nije raspoloživa, mogu se koristiti postojeće tehnike procene da bi se odredila fer vrednost, s tim da pouzdanost tih tehnika mora zadovoljiti zahteve MRS 39. Pouzdane tehnike su one koje su dovoljno oslonjene na relevantno finansijsko tržište. One uključuju upućivanja na tekuću tržišnu vrednosti drugog sličnog instrumenta, zatim analizu diskontovanih novčanih tokova i modele za određivanje cena opcija. Prilikom primene analize diskontovanih tokova gotovine preduzeće koristi diskontnu stopu(e) koja(e) je(su) jednaka(e) prevladavajućoj stopi povraćaja za finansijske instrumente koji imaju iste uslove i karakteristike. Analiza uključuje i kreditnu sposobnost dužnika, preostali rok tokom kojeg je ugovorena kamatna stopa fiksirana, kao i valutu u kojoj treba izvršiti isplate.

Ako finansijsko sredstvo treba vrednovati po fer vrednosti koja je ispod nule, finansijsko sredstvo se obračunava kao finansijska obaveza. Prilikom prodaje finansijskih sredstava koja se drže radi trgovine preduzeće može ostvariti dobitak ili gubitak. Dobitak ostvaruje u slučaju da je postignuta neto prodajna vrednost hartija od vrednosti veća od njihove dotadašnje vrednosti. U suprotnom ostvaruje se gubitak. Račun 237 - Otkupljene sopstvene akcije namenjene prodaji i otkupljeni sopstveni udeli namenjeni prodaji ili poništavanju - napomene za vrednovanje iznosa na računu 037 odnose se i na račun 237. Račun 239 - Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana - obračunavanja ispravki vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana vrši se shodno obračunavanjima ispravki vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana.

Grupa 24 - Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Obezvređenje gotovine i gotovinskih ekvivalenata može nastati iz sledećih razloga: - privredni subjekt je onemogućen u korišćenju novčanih sredstava na računima zbog toga što je poslovna banka u finansijskim problemima, - papirnim novčanicama nedostaju delovi čime im je umanjena vrednost.

Primeri: 1. Privredno društvo ima na tekućem (poslovnom) računu 100.000,00 dinara Nad poslovnom bankom kod koje je otvoren račun pokrenut je postupak stečaja. Na osnovu odluke organa upravljanja izvršeno je indirektno otpisivanje u visini od 30.000,00 dinara 2. Pregledom novčanica u blagajni konstatovano je da je jedna novčanica od 1.000,00 dinara oštećena, tj. nedostaje joj jedan deo, pa se u nadležnoj filijali Narodne banke Srbije za nju može dobiti 800,00 dinara 3. Obustavljen je stečajni postupak nad poslovnom bankom i sa tekućeg (poslovnog) računa isplaćeno je dobavljaču na ime izmirenja obaveze 10.000,00 dinara 4. U filijali Narodne banke Srbije zamenjena je oštećena novčanica i u blagajnu predato 800,00 dinara. Knjiženje prenosa:
2490 Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili im je umanjena vrednost 2410 Tekući (poslovni) računi 100.000,00 100.000,00

Knjigovodstvena evidencija indirektnog otpisivanja:
589 Obezvređenje ostale imovine 2499 Ispravka vrednosti novčanih sredstava čije je korišćenje ograničeno ili im je umanjena vrednost 30.000,00 30.000,00

Za prenos sredstava:
2490 Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili im je umanjena vrednost 243 Blagajna 1.000,00 1.000,00

Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

123

.postojanje razlika u metodu za obračun amortizacije za poreski bilans i za Bilans uspeha.000.Aktivna vremenska razgraničenja Grupa 28 . 10-11 124 . a za koje postoji mala verovatnoća da se ponove i Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.00 800.da li preduzeće ima dovoljno oporezivih privremenih razlika koje se odnose na istu poresku vlast i isti poreski subjekt. a radi određivanja priznavanja neiskorišćenih poreskih gubitaka i poreskih kredita.priznavanja poreskih gubitaka od kojih se u budućim obračunskim periodima očekuje korist (smanjenje budućih poreza na dobit) .različitih pravila za utvrđivanje računovodstvenog dobitka i oporezivog dobitka i po tom osnovu formiranih odbitnih privremenih razlika: .pri vrednovanju aktivnih vremenskih razgraničenja treba polaziti od njihove suštine i cilja postojanja: razgraničenje vrednosti između pojedinih obračunskih perioda.000.postojanje različitih osnovica za obračun amortizacije za poreski bilans i za Bilans uspeha i .00 10. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Knjiženje direktnog otpisivanja: 589 Obezvređenje ostale imovine 2490 Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili im je umanjena vrednost 200. Prikaz tih obračunavanja (koja se rade u skladu sa MRS 12 Porezi iz dobitka) daćemo u okviru računa 288 i 498.00 Prenos sredstava: 2410 Tekući (poslovni) računi 2490 Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili im je umanjena vrednost 10.000. Radi se o sredstvima koja predstavljaju „potraživanje” tekućeg od narednih obračunskih perioda.00 Knjiženje za zamenu novčanice: 243 2490 Blagajna Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili im je umanjena vrednost 800.XIII RAČUNOVODSTVO.00 Knjiženje izmirenja obaveze: 4330 Dobavljači u zemlji 2410 Tekući (poslovni) račun 10.00 30.da li neiskorišćeni poreski gubici nastaju zbog prepoznatljivih uzroka.Porez na dodatu vrednost Grupa 27 .00 Grupa 27 .00 10. . preduzeće razmatra sledeće kriterijume: .iznosi na računima iz ove grupe obračunavaju se u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost i relevantnim propisima donetim na osnovu tog zakona.Odložena poreska sredstva Odložena poreska imovina (sredstva) su u suštini iznosi povrativih poreza (umanjenja poreza) koji će se pojaviti u budućim periodima. Nakon sastavljanja obračuna amortizacije za poreske svrhe može se pristupiti obračunavanju odloženih poreskih sredstava ili odloženih poreskih obaveza.00 200.prenetih unapred neiskorišćenih poreskih kredita Pri procenjivanju verovatnoće da li će oporezive dobiti biti dovoljno. . osim računa 288 .00 Knjiženje za izlazak banke iz stečaja: 2499 689 Ispravka vrednosti novčanih sredstava čije je korišćenje ograničeno ili im je umanjena vrednost Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine 30. .000. koje će rezultirati oporezivim iznosima u odnosu na koje će se pre njihovog isteka moći iskoristiti neiskorišćeni poreski gubici i krediti.000. Odložena poreska sredstva prvenstveno nastaju kao posledica: .Porez na dodatu vrednost . Grupa 28 .postojanje različitih stopa amortizacije za poreski bilans i za Bilans uspeha.da li je verovatno da će preduzeće imati oporezive dobiti pre isteka neiskorišćenih poreskih gubitaka i neiskorišćenih poreskih kredita.Aktivna vremenska razgraničenja.000. Račun 288 .

Privremene poreske razlike mogu nastati i u transakcijama poslovnih kombinacija. Odložena poreska sredstva mogu nastati i zbog toga što je za pojedine vrste rashoda u poreskom bilansu prihvaćen gotovinski princip. Prema tome.postojanje odbitnih poreskih razlika i . . Promena visine odložene poreske imovine ili odloženih poreskih obaveza može nastati i bez promene visine privremenih razlika. 77/2010 . preduzeće treba na datum svakog bilansa da nanovo procenjuje nepriznate ali i priznate odložene poreske delove imovine. treba da prestane sa priznavanjem odloženog poreskog sredstva. Jer. jer se ne može uvek sastaviti pouzdan obračun diskontovanja.ukoliko preduzeće zapadne u poslovne probleme i umesto dobitka ostvaruje gubitke u poslovanju. Dva su uslova za priznavanje odloženih poreskih sredstava: . Preduzeće smanjuje iznos odloženog poreskog sredstva u Bilansu stanja do stepena do kojeg više nije verovatno da će postojati dovoljan oporezivi dobitak koji bi bio raspoloživ za pokriće dela ili celokupnog iznosa tog odloženog poreskog sredstva. treba ga ukinuti.MRS 12 Porezi na dobitak („Sl.ponovna procena nadoknadivosti odloženih poreskih sredstava .nastavkom priznavanja koje je već izvršeno u knjigovodstvu stečenog preduzeća ili priznavanjem u vezi sa stečenim prepoznatljivim sredstvima i obavezama stečenog preduzeća. dok se kao rashod priznaju u Bilansu uspeha (urađenom u skladu sa MSFI). Naime. Ako se.RAČUNOVODSTVO. glasnik RS”. obračunate. U slučaju da se ne primenjuje jedinstvena poreska stopa. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII . Bilo koje takvo smanjenje se ukida do iznosa za koji je verovatno da će moći da se pokrije iz budućeg raspoloživog oporezivog dobitka. . tj.izvesnost da će preduzeće u budućim obračunskim periodima ostvariti oporezivu dobit. ne priznaju se kao rashod u poreskom bilansu. Naknadno priznavanje i vrednovanje: iskazani iznos odloženog poreskog sredstva u bilansu se preispituje na datum svakog bilansa. To znači da će u obračunskom periodu u kojem ovi rashodi budu obračunati a ne i isplaćeni. Stoga pri priznavanju odbitnih privremenih razlika mora da izvrši njihovo klasifikovanje po kriterijumu poreske vlasti kod koje te razlike može koristiti. U takvoj situaciji preduzeće ima dve poreske vlasti prema kojima ima obaveze za porez na dobit). priznavanje odloženih poreskih sredstava po osnovu odbitnih privremenih razlika se može vršiti samo do visine procenjenih budućih iznosa oporezive dobiti (zajedno sa uključenim oporezivim privremenim razlikama) kod jedne poreske vlasti (moguće je da preduzeće ima poslovnu jedinicu u inostranstvu i da je u obavezi da na dobit koju ona ostvari u zemlji u kojoj posluje plati porez na dobit. za razliku od računovodstva gde taj princip ne važi.ukoliko bi nastupila promena poreskog zakona u smislu da se revalorizovana vrednost priznaje kao oporeziva trebalo bi izvršiti prestanak priznavanja do tada formiranog odloženog poreskog sredstva. u narednoj poslovnoj godini očekuje smanjenje stope poreza na dobit sa. odložena poreska imovina i odložene poreske obaveze računaju se primenom prosečnih poreskih stopa za koje se očekuje da će važiti u periodu u kojem se očekuje poništavanje privremenih razlika. a neisplaćene otpremnine i novčane naknade zaposlenom po osnovu odlaska u penziju ili prestanku radnog odnosa po drugom osnovu. 10% na 9%. čak i kada nisu bili priznati u knjigovodstvu stečenog preduzeća (u kom slučaju sticatelj umanjuje ili uvećava goodwill za iznos priznatih odloženih poreskih sredstava ili odloženih poreskih obaveza) ili . Početno vrednovanje: odložena poreska sredstva (imovina) računaju se primenom na iznos odbitnih privremenih razlika poreskih stopa za koje se očekuje da će važiti u periodu kada će se sredstvo realizovati. I ovde se radi o oporezivim privremenim razlikama po osnovu kojih dolazi do formiranja odloženih poreskih sredstava. već da ona zavisi od visine poreske osnovice (što u naPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Priznavanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza pri poslovnim kombinacijama nastaje u dva slučaja: .promena poreskih stopa ili poreskih zakona . koje nije mogao ranije da prizna jer posluje sa gubitkom. 125 . 10-11 šoj zemlji trenutno nije slučaj).dalje: MRS 12). Pri izračunavanju visine odloženog poreskog sredstva ne vrši se diskontovanje. Jednom izvršeno priznavanje ne znači i priznavanje zauvek.promene očekivanog načina nadoknade sredstava. tj. bez izgleda na skori oporavak poslovanja. Na primer. br.sticatelj može proceniti da na osnovu dobiti koju ostvaruje stečeno preduzeće može izvršiti priznavanje svog odloženog poreskog sredstva. recimo. Situacija će se promeniti u godini kada ovi rashodi budu isplaćeni: biće priznati kao rashod u poreskom bilansu ali ih u Bilansu uspeha neće biti. na visinu odložene poreske imovine i odloženih poreskih obaveza utiče i: . treba da ga ukine.da li su preduzeću raspoložive mogućnosti planiranja (premetanja) poreza koje će stvoriti oporezivu dobit u periodu u kome neiskorišćeni poreski gubici ili krediti mogu biti iskorišćeni. u skladu sa (I-12) Međunarodni računovodstveni standard . računovodstveni rezultat biti veći od oporezivog. izračunavanje odloženih poreskih sredstava vrši se primenom stope od 9%. na primer.

900. Nije predviđeno dodatno ulaganje u sredstva u narednim godinama.00 dinara Otpremnine nisu isplaćene.000 1.000.000.500.000.0000 - 4.000.000. Na kraju godine obračunata je amortizacija kamiona u skladu sa MSFI i amortizacija kamiona i građevinskog objekta za potrebe sastavljanja poreskog bilansa.00 dinara 4.000.000 Neotpisana vrednost na kraju godine (5-7) 8 3.000 15% 2.000 Otuđena sredstva tokom godine 4 Neotpisana vrednost (2+3-4) 5 4.000 22.000. Svega osnovica za buduće obračunavanje amortizacije u računovodstvu po osnovu koje mogu nastati povrative razlike (3-4-5) Iznos 24. Iznosi amortizacije za Bilans uspeha 3.000 3.000.400.000.000 20. 5. 3.000 19.700. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Primeri: 1. a potom obračun amortizacije za potrebe sastavljanja poreskog bilansa.00 3.000.000. a procenjuje se nastavak pozitivnog poslovanja.100. Privredno društvo spada u srednja pravna lica.00 dinara 2.700.000 Obračun: Pozicija I.000 500. Privredno društvo je na kraju godine ostvarilo dobitak pre oporezivanja u iznosu od 1. Privremene razlike po osnovu amortizacije stalnih sredstava 1. Na osnovu ovih podataka daje se obračun odloženih poreskih sredstava.000.00 Obračun amortizacije za potrebe sastavljanja poreskog bilansa: Broj grupe 1 II III IV V I Početni saldo grupe 2 Pribavljena sredstva koja se stavljaju u upotrebu 3 4.700.000 2.000.00 4. procenjeni ostatak vrednosti po kamionu je 500.00 1.000. Privredno društvo je obračunalo rezervisanje za otpremnine u iznosu od 100. koju će koristiti kao investicionu nekretninu i vrednovaće je po fer vrednosti.00 2. Sadašnja vrednost sredstava za koja se vrši obračun amortizacije u računovodstvu a ne vrši se obračun amortizacije za poreske svrhe 7.000. Obračun amortizacije stalnih sredstava u skladu sa MSFI: Nabavna vrednost Ostatak vrednosti Amortizacioni iznos Godišnja stopa otpisa Iznos amortizacije Sadašnja vrednost Sadašnja vrednost umanjena za procenjeni ostatak vrednosti 4.000 20.000.000 23.000 1. Za te potrebe se prikazuje obračun amortizacije u skladu sa MSFI.000 Ukupno Svega 4. Sadašnja vrednost sredstava za koja se ne vrši obračun amortizacije u računovodstvu a vrši se obračun amortizacije za poreske svrhe 6. Sadašnja vrednost grupa 01 i 02 na kraju obračunskog perioda 4.000.stanje pre obračuna amortizacije 2.000 Stopa % 6 15% Amortizacija (5x6) 7 600.00 10% 300.5% 600. Privredno društvo je na početku 2010. godine kada je osnovano kupilo sledeća sredstva: .000 126 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.XIII RAČUNOVODSTVO.000.00 din. Zbir procenjenih ostataka vrednosti 5.000.400. . 6. stopa amortizacije za kamione biće 10% godišnje.000.700.000.000.000 24.000. bez značajnije promene visine ostvarene dobiti.000. Početno stanje grupa 01 i 02 .000.000 300.500.zgradu po ceni od 20.00 dinara po komadu. 10-11 .2 kamiona po ceni od 2.000 20.000.

S obzirom da se procenjuje da će preduzeće svake godine ostvarivati dobit u iznosu od 1. Za knjiženje (V-IV) XII 24. s obzirom da su ova sredstva svrstana u amortizacione grupe za koje se primenjuje tehnika grupnog obračuna amortizacije.00 dinara) i priznatog prava od 20%. Iznos amortizacije za poreski bilans 10. recimo porasta cena ili po osnovu promena kurseva valuta u kojima je kapital upisan ili uplaćen. Poreske razlike po osnovu prava na umanjenje poreza na dobit 14. članom 48. Odloženo poresko sredstvo na kraju obračunskog perioda (pod pretpostavkom da je stopa poreza na dobit 10%) II. Svega odloženih poreskih sredstava po osnovu prava na umanjenje poreza na dobit (14+15+16) III.500. jer se u računovodstvu za nju ne obračunava amortizacija (vrednuje se po modelu fer vrednosti) a za poreski bilans se obračunava njena amortizacija.000.000 70. Da bi se ona korigovala naviše priznaje se nastanak odloženog poreskog sredstva u visini razlike između proizvoda poreske stope i razlike između računovodstvene vrednosti obaveze i poreske visine obaveze (10% x 100.00 dinara tog prava.000.000 750. Neiskorišćeno pravo se može prenositi u naredne godine. Početno stanje u poreskom obračunu amortizacije .100.000 3.000 1. Poreske razlike po osnovu rashoda za obračunate a neisplaćene otpremnine . 10-11 Pozicija 18: Odloženo poresko sredstvo proizlazi iz činjenice da se rashod za rezervisanje po osnovu obračunatih otpremnina ne priznaje u poreskom bilansu sve dok ne bude isplaćen.000. Stanje odloženih poreskih sredstava/odloženih poreskih obaveza na početku obračunskog perioda VI. Međutim. ali ne duže od 10 godina.00 dinara sprovodi se na sledeći način: 288 722 Odložena poreska sredstva Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda 830.00 dinara to znači da će svake godine moći da iskoristi po 75.iznos od 830. stav 2. Na isti način bi trebalo postupiti i sa biološkim sredstvima. Iznos u kojem je kapital prikazan u Bilansu stanja zavisi od merenja (vrednovanja) sredstava i obaveza .000 830.stanje pre obračuna amortizacije 9.000 750.000.0. Pozicija 14: Potencijalno zakonsko pravo preduzeća da umanji buduće poreze na dobit je 4. To dalje znači da je porez na dobit veći nego što bi to realno trebalo da bude.) 17.odloženo poresko sredstvo IV.000 19. ovaj iznos se ne priznaje kao odloženo poresko sredstvo jer nema mogućnosti da se celokupno pravo iskoristi. kao što su osnovno stado i višegodišnji zasadi. Pravo na umanjenje poreza na dobit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva u sopstvenoj registrovanoj delatnosti 15.000 10. Sadašnja vrednost sredstava za koja se vrši obračun amortizacije za poreske svrhe a ne vrši se obračun amortizacije u računovodstvu 11.00 dinara Ovaj iznos dobija se kao proizvod izvršenog ulaganja (24.00 dinara). Knjiženje obračuna poreskih rashoda .000.000.00 dinara.000.000 700. To znači da je u godini kada je ovaj rashod u računovodstvu priznat u skladu sa MSFI oporezivi rezultat veći od računovodstvenog. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA 8. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.00 830. Zakona o porezu na dobit preduzeća propisano je da umanjenje poreza na dobit ne može biti veće od 50% obračunatog poreza. Zbog toga je ovo sredstvo isključeno iz obračuna odloženih poreskih sredstava i obaveza. Uobičajeno je da ukupan iznos kapitala samo slučajno može da se poklapa sa ukupnom tržišnom vrednošću akcija preduzeća (ili nekog drugog oblika kapitala kojim preduzeće raspolaže) ili 127 . Razlika između osnovica (11-7) 13. Da bi se prevazišao ovaj problem zakonodavac bi trebalo za takva sredstva da predvidi posebnu amortizacionu grupu ili da propiše da se amortizacija za njih računa na isti način kao i za građevinske objekte (primenom tehnike pojedinačnog obračunavanja amortizacije).000.00 KLASA 3: KAPITAL Vrednovanje pozicija kapitala posledica je vrednovanja sredstava i obaveza. Pravo na umanjenje poreza na dobit po osnovu kapitalnih gubitaka 16. Ostale privremene poreske razlike 18. Odložena poreska sredstva/odložene poreske obaveze (13+17+18) V. Naime.000. Svega osnovica za buduće obračunavanje amortizacije u poreskom bilansu po osnovu koje mogu nastati povrative razlike (8-9-10) 12.400. Međutim. odnosno ukupno za 10 godina 750. po osnovu gubitaka iz ranijih godina sem kapitalnih gubitaka i dr.RAČUNOVODSTVO.00 dinara . Zbog toga nije poznata njihova vrednost u poreskom obračunu.500.000.000 0 830.000 Objašnjenje: Pozicija 5: Po osnovu investicione nekretnine nastaje stalna poreska razlika.800. pa to dovodi do toga da je neto dobit manja nego što je to realno. u praksi bi to bilo nemoguće uraditi.000.ne postoji neposredno revalorizovanje kapitala po osnovu. Ostala prava na umanjenja poreza na dobit (ulaganje u nedovoljno razvijeno područje.

Račun 401 . godini. već najranije u 2011. 44/95.dr. 10-11 Grupa 40 .XIII RAČUNOVODSTVO. 101/2005 . Dobici i gubici od promene kurseva na monetarnoj obavezi iskazuju se kao prihodi ili rashodi. godinu. Iznos ovih rezervisanja utvrđuje se u visini stvarne obaveze koju preduzeće ima po osnovu zemljišta ili šuma koje je koristilo. kao i za izgradnju ribnjaka na obradivom poljoprivrednom zemljištu može da se izda ako je prethodno pribavljena saglasnost nadležnog ministarstva.dr. koja se u skladu sa članom 21.Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava jesu rezervisanja po osnovu obaveze za obnavljanje zemljišta i obnavljanje šuma. peska i dr. bez obzira da li se radi o zakonskoj ili izvedenoj obavezi. tj.prestanak priznavanja dela rezervisanja. glasnik RS”. zakonske) ne može ih ukidati (koristiti) priznavanjem prihoda. radne snage i amortizacije opreme i nekretnina koji se koriste pri popravkama. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.Rezervisanja za troškove u garantnom roku Rezervisanja za troškove u garantnom roku su obaveze u visini procenjenih ukupnih troškova popravki u garantnom roku koji padaju na teret preduzeća davaoca garancije za proizvode koji su prodati do datuma bilansa . bilo prodajom. šljake i drugih opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu.Dugoročna rezervisanja svrstavaju se obaveze koje zahtevaju značajno procenjivanje na datum bilansa.) i odlaganje jalovine. br. glasnik RS”. što je obrazloženo u okviru računa grupa 03 i 23. 62/2006 i 65/2008 . otkazana ili je istekla. ukoliko na datum bilansa postojeći iznos rezervisanja prevazilazi potreban ukidanje se vrši u korist prihoda (račun 678). odnosno osposobljava za poljoprivrednu proizvodnju po projektu o rekultivaciji poljoprivrednog zemljišta koje je korisnik dužan da priloži uz zahtev za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina. Ukoliko preduzeće prodaje robu za koju njen proizvođač ili neko drugi daje garanciju. izvrši rekultivaciju zemljišta u svemu prema projektu rekultivacije zemljišta. Zakona o rudarstvu („Sl. troškove njihovog ispunjenja u krajnjoj liniji snosi davalac garancije. Pod uslovom da preduzeće kontinuirano prodaje proizvode na koje daje garanciju rezervisanje za troškove u garantnom roku ima karakter kontinuiranog rezervisanja. 85/2005 . ukoliko na datum bilansa postojeći iznos rezervisanja nije dovoljan . Nakon početnog priznavanja obaveza u stranoj valuti. Vrednovanje obaveza povezanih sa hartijama od vrednosti vrši se shodno vrednovanju takvih potraživanja povezanih sa hartijama od vrednosti. Poljoprivredno zemljište koje je korišćeno za eksploataciju mineralnih sirovina ili za druge namene koje nemaju trajni karakter privodi se odgovarajućoj nameni. To 128 . pepela. stav 2.Dugoročna rezervisanja U grupu 40 . Odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina (eksploatacija ugljenokopa. Ukazujemo na vrednovanja najčešćih rezervisanja. već tu obavezu. Ukoliko preduzeće ima rezerve (statutarne. znači da se na kraju godine ne vrši potpuno ukidanje formiranog rezervisanja i formiranje novog (za preostale obaveze po datim garancijama).isteknu). Rezervisanje po osnovu zemljišta .dr. br.obuhvaćeni su i troškovi rezervnih delova. a najkasnije u roku od jedne godine od dana završetka radova na površinama na kojima su rudarski radovi završeni. na načelu stalnosti poslovanja. Potpuni prestanak priznavanja ovog rezervisanja se radi ukoliko preduzeće više nema obavezu po datim garancijama (kada one prestanu da važe . Ova obaveza utvrđena je i članom 24. Po osnovu zemljišta rezervisanje se može vršiti i za buduće troškove ispitivanja plodnosti zemljišta. godine se ne može vršiti u finansijskim izveštajima za 2010. Račun 400 .priznavanje se vrši na teret troškova rezervisanja (račun 541) i . već se vrši: . Zakonom Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. preduzeća kao celine. KLASA 4: DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE MRS 39 reguliše prestanak priznavanja obaveza: kada je ispunjena. zakon. zakon i 34/2006) preduzeće je dužno da u toku i po završetku izvođenja radova na eksploataciji mineralnih sirovina. na svaki datum bilansa treba obaveze nominirane u stranoj valuti iskazati primenom zaključnog kursa.priznavanje dodatnog rezervisanja. Zakona o poljoprivrednom zemljištu vrše svakih pet godina. usluge dobavljača koji za račun preduzeća rade popravke po osnovu datih garancija. kao i ostali troškovi u vezi sa popravkama u garantnom roku.prema odredbi člana 48. ne može vršiti rezervisanje po osnovu garancija jer ne postoje uslovi za njegovo priznavanje: preduzeće nema obavezu. već prenosom na drugi oblik kapitala ili pokrićem gubitka iz ranijih godina. odnosno da preduzme mere zaštite zemljišta na kome su se izvodili radovi i mere zaštite i sanacije životne sredine i voda. vađenje šljunka. Pokriće gubitka tekuće 2010. zakon). IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA zbirom koji bi se mogao dobiti prodajom bilo pojedinačnih sredstava i namirenjem obaveza preduzeća. Ovo rezervisanje se ne bi vršilo ukoliko bi se radilo o manjim iznosima.

isporučilac opreme.00 Knjiženje dodatnog priznavanja rezervisanja: 542 Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 401 Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 170.00 dinara). IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII o poljoprivrednom zemljištu nije propisana obaveza preduzeća .priznavanje dodatnog rezervisanja ukoliko na datum bilansa postojeći iznos rezervisanja nije dovoljan . već umanjenu za iznos kaucije ili depozita.priznavanje se vrši na teret troškova rezervisanja (račun 542) i . Neki od radova bi bili: popravka oštećenih šumskih puteva i izgradnja novih neophodnih za prostu reprodukciju.Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite predstavljaju rezervisanje za troškove koji će se s velikom izvesnošću javiti u narednim godinama kada investitor u skladu sa ugovorom zadržava određeni iznos kao kauciju iz koje će naknaditi troškove koji će nastati u garantnom roku ako nedostatke ne otkloni izvođač radova.vlasnika poljoprivrednog zemljišta da u slučaju umanjenja njegovog kvaliteta izvrši neophodne radnje radi popravljanja njegovog kvaliteta. Za zaštitu od gubara utrošeno je.00 10.00 dinara 2. Po osnovu navedenih događaja ne mogu se formirati rezervisanja jer ne postoji obaveza preduzeća da izvrši navedena ulaganja. Na datum bilansa na osnovu odredaba opšteg akta i uvidom u neposredno stanje šume utvrđen je potreban iznos rezervisanja od 200.600. pesticida u iznosu od 10.000. Kupac je uplatio iznos od 254.00 Račun 402 . 10-11 129 . Rezervisanje sprovodi izvođač radova.00 dinara po ugovoru predstavlja zadržanu kauciju.periodična ulaganja radi očuvanja kvaliteta zemljišta.000.000.00 23.prestanak priznavanja dela rezervisanja ukoliko na datum bilansa postojeći iznos rezervisanja prevazilazi potreban ukidanje se vrši u korist prihoda (račun 678).jednokratna ulaganja radi poboljšanja kvaliteta zemljišta ili . da se njihova vrednost može proceniti i da je izvesno da će zbog njihovog izvrše- nja doći do odliva sredstava sa ekonomskom korišću.00 dinara Vrednost sopstvenih radova je 30.000.600. dakle. Bitno je da preduzeće ima na datum bilansa obavezu da te radove izvrši. Popravka je izvršena po osnovu date garancije. već samo njegov ekonomski interes da to uradi.000.00 dinara Za zaštitu šume od gubara dobijena je faktura od dobavljača u iznosu od 20.600.00 dinara). tj.00 dinara. U narednoj godini izvršena je popravka na objektu kupca. Utrošeno je materijala za izradu u vrednosti od 50. To znači da se na kraju godine ne vrši potpuno ukidanje formiranog rezervisanja i formiranje novog (za preostale obaveze po osnovu šuma). 3.000.000.000. već se vrši: . Privredno društvo je izvršilo radove u iznosu od 300.000. Rezervisanje za zadržane kaucije i depozite proizilazi.00 dinara (na ovaj iznos u fakturi je obračunat i PDV u iznosu od 3. Knjigovodstvena evidencija izvršenih radova: 401 270 Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) 4330 Dobavljači u zemlji 101 Materijal 30.000.00 170. Privredno društvo za gazdovanje šumama na računu 402 ima potražni saldo od 100. iz datih garancija investitoru.000. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.000. obaveza pošumljavanja zgarišta.00 dinara i kupcu je ispostavilo fakturu (u fakturi je iskazan i PDV u iznosu od 54. Zbog toga se za sledeće poslovne događaje ne mogu vršiti rezervisanja: . vanredna zaštita od biljnih bolesti i štetočina i sl. Nakon isteka garantnog roka kupac je uplatio iznos kaucije.00 dinara. 4. odnosno proizvođač opreme. Primer knjiženja: 1.00 dinara Iznos od 100. 2.RAČUNOVODSTVO. Razlika u odnosu na rezervisanja koja se iskazuju na računu 400 je u tome što kod posla kod kojeg se pojavljuju kaucije ili depoziti kupac ne isplaćuje ukupnu kupoprodajnu sumu. Rezervisanje po osnovu šuma može se vršiti samo za deo radova koji spadaju u radove neophodne za prostu reprodukciju šuma. Rezervisanje po osnovu šuma ima karakter kontinuiranog rezervisanja.000.000. sa zaliha.00 3. Primer knjiženja: 1.

.000. .000.00 20.XIII RAČUNOVODSTVO.broj zaposlenih.00 Za ukidanje rezervisanja: 402 678 Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja 20. .000. Ova metoda se razlikuje od metode obračunavanja naknada posle prestanka radnog odnosa u sledećem: .00 Za ukalkulisano rezervisanje: 543 Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite 402 Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite 100. pa neće u izveštajnom subjektu ostvariti svoje „zarađeno” pravo na otpremninu.00 54.000.00 30.iznos otpremnine za puni radni staž.00 Za primljenu uplatu: 2410 0380 Tekući (poslovni) računi Date dugoročne kaucije 202 Kupci u zemlji 254. a načelo „koridora” se ne primenjuje i . Konkretno. a samim tim i iznos „zarađene” otpremnine za jednu godinu radnog staža.00 Za naplatu zadržane kaucije: 2410 Tekući (poslovni) račun 0380 Date dugoročne kaucije 100. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Knjiženje za izvršene radove: 202 Kupci u zemlji 470 Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) 612 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 354.deo zaposlenih će raskinuti radni odnos i preći u druge privredne subjekte. 1 i 3 knjiže se i u Klasi 9.000.00 100.00 354.Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih U okviru računa 404 .000.svi troškovi minulog rada se odmah priznaju. Račun 404 .ostvareni broj godina staža svih zaposlenih. Ovaj iznos treba korigovati po osnovu sledećih činjenica: .postoji verovatnoća da će neki od zaposlenih preminuti i zbog toga neće ostvariti svoje pravo na otpremninu i sl.00 100.000.000. 10-11 130 .000. kao što su: „zarađene” otpremnine. jubilarne nagrade i druge ostale dugoročne naknade zaposlenima.000.00 50. Radilo bi se o obavezama po osnovu neiskorišćenih godišnjih odmora i po osnovu ostalih dugoročnih naknada. a odobrava računu 404.00 Napomena: Promene broje. MRS 19 zahteva da se procenjivanje ostalih dugoročnih naknada zaposlenima vrši primenom pojednostavljene računovodstvene metode. Proizvod ostvarenog broja godina staža svih zaposlenih i iznosa otpremnine po jednoj godini staža predstavlja početni iznos obaveze privrednog subjekta za otpremnine.aktuarski dobici i gubici se odmah priznaju. Nakon utvrđivanja iznosa obaveze za otpremnine zadužuje se račun 545. Potrebno je napraviti vremensku projekciju obaveza za otpremnine i izvršiti diskontovanje na datum bilansa.000. za obračun trenutne obaveze za otpremnine privredni subjekt bi trebalo da uzme u obzir sledeće činjenice: . U godini kada se otpremnine stvarno isplaćuju dugovao bi račun 404 a potraživali bi računi obaveza za poreze i doprinose i račun novčanih sredstava.00 Za popravku: 402 Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite 1010 Materijal za izradu 621 Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe 80.000. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.00 100.Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih prikazuju se ukalkulisane obaveze privrednog subjekta obračunate u skladu sa MRS 19.000.00 300.000.000.

odnosno ovaj iznos treba korigovati po osnovu navedenih činjenica. Pod neizbežnim troškovima podrazumeva se manji iznos od: neto troškova koji bi nastali po osnovu ispunjenja ugovora ili kazni koje bi nastale u slučaju njegovog neispunjenja.000.00 0.000. električne energije.za date garancije i druga jemstva.troškovi komunalnih usluga.780.057309 predstavlja vrednost na današnji dan jednog dinara koji će se dati za 30 godina .po osnovu sudskih sporova. Obračunati rezervisanje na dan osnivanja preduzeća.20 III zaposleni 75. treba da izvrši umanjivanje vrednosti zgrade.druga rezervisanja koja zadovoljavaju uslove za priznavanje.72 Ukupno 37. Nepovoljan ugovor je ugovor u kojem neizbežni troškovi ispunjenja obaveza prema tom ugovoru prevazilaze ekonomske koristi koje preduzeće očekuje da će primiti.432. 10-11 Rezervisanja po osnovu datih garancija i jemstva se sprovode u situacijama kada je izvesno da primalac garancije (ili jemstva) neće izvršiti svoje obaveze.500.00 0.jer će tada biti isplaćena otpremnina prvom zaposlenom. .Ostala dugoročna rezervisanja iskazuju se i ranije formirana rezervisanja za investiciono održavanje osnovnih sredstava sve do njihovog ukidanja prema planu investicionog održavanja osnovnih sredstava.915.64 32.057309 1. ako izdaje zgradu i troškovi njenog održavanja prelaze visinu zakupnine koju je ugovorio. 131 . Privredno društvo na računu 404 ima potražni saldo od 6. Rezervisanja po osnovu sudskih sporova preduzeće treba da formira ako je izvesno da će izgubiti spor. ako je moguće proceniti iznos obaveze koju će preduzeće imati po osnovu izgubljenog spora (a koja do tada nije bila iskazana u knjigovodstvu preduzeća) i ako će po osnovu te obaveze morati da izvrši plaćanje ili davanje nekog svog sredstva. U slučaju da je na dan zaključenja ugovor bio nepovoljan svrstao bi se u tzv. u tekućoj godini preduzeće bi trebalo da prizna rashod (i dodatnu obavezu) u iznosu od 5. Na računu 409 .64 dinara Prikazani obračun će biti tačan samo ukoliko sva tri zaposlena ostanu u radnom odnosu u preduzeću do penzionisanja. drugi zaposleni 20 a treći 30 godina radnog staža. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.000.780. Račun 409 . grejanja. a preduzeće ne može da raskine ugovor. Preduzeće koje ima nepovoljan ugovor treba da prizna rezervisanje u visini sadašnje obaveze prema tom ugovoru.po osnovu nepovoljnih ugovora i .148644 7.780. itd. uz obavezu da podmiri tekuće troškove u vezi sa tim poslovnim prostorom .432. .00 0. Za formiranje rezervisanja: 545 Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih 404 Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih 5.64 5.00 dinara Na kraju godine preduzeće u radnom odnosu ima 3 zaposlena: prvi zaposleni ima 10 godina radnog staža.000.385543 28.Ostala dugoročna rezervisanja Pod ostalim dugoročnim rezervisanjima smatraju se rezervisanja: . Pre nego što izvrši rezervisanje u vezi sa nepovoljnim ugovorom preduzeće treba u skladu sa odredbama MRS 36 Obezvređenje sredstava da prizna bilo koji nastali gubitak zbog obezvređenja sredstava u vezi sa nepovoljnim ugovorom (npr.780. Ovaj ugovor o zakupu bi bio nepovoljan ugovor ukoliko bi navedeni troškovi nadmašivali prihode od zakupnine. Na primer. preduzeće je dalo u zakup poslovni prostor.72 II zaposleni 50. pa će teret njihovog izvršenja pasti na preduzeće davaoca garancije (jemstva).000.00 5. Dakle.RAČUNOVODSTVO.00 dinara a kamatna stopa za dugoročne kredite je 10% godišnje.780.64 Diskontni faktor od 0. U godini kada se otpremnine stvarno isplaćuju dugovao bi račun 404 a potraživali bi računi obaveza za poreze i doprinose i račun novčanih sredstava. Iznos otpremnine je 100. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Primer knjiženja: 1.64 Obračun: Opis Stečeno pravo Diskontni faktor Diskontovani iznos Saldo računa 404 Iznos obaveze koji se priznaje u tekućoj godini I zaposleni 25. štetne ugovore. što će u budućim periodima uticati na manji iznos amortizacije zgrade).

000. 46. kada se u računovodstvu zbog formiranog rezervisanja ne iskazuju rashodi) predlažemo privrednim subjektima da procene da li da vrše ona rezervisanja za koja se rashodi ne priznaju u poreskom bilansu.Odložene poreske obaveze Odložene poreske obaveze (odloženi porez . prema kojem je izvesno da će privredno društvo izgubiti spor i da će biti dosuđena visina odštete u iznosu od 100. 45. a iznosi poreza na dobit će se platiti u nekom od narednih obračunskih perioda. Grupe 41. 47.000.00 Napomena: Zbog neusaglašenosti poreskog bilansa sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (iz obrasca poreskog bilansa moguće je isključiti rashod za rezervisanje koji se ne priznaje u poreskom bilansu. osim računa 498 Pri vrednovanju pasivnih vremenskih razgraničenja treba poći od njihove suštine i cilja postojanja. 47. 43. tj. a ako ne izvrše rezervisanje situacija bi bila obrnuta.Pasivna vremenska razgraničenja. 43. Njihov obračun bi se radio shodno obračunu dugoročnih rezervisanja.00 120. 44. Naredne godine pravnosnažnom presudom utvrđena je visina štete koju privredno društvo treba da plati u iznosu od 120. tj.00 dinara. Procenu bi vršili imajući u vidu sledeće činjenice: ako izvrše rezervisanje neopravdano će više platiti poreza na dobit.000. Odložene poreske obaveze nastaju usled različitih pravila za utvrđivanje računovodstvenog dobitka i oporezivog dobitka. 10-11 Grupa 49 . Radi se o obavezama koja predstavljaju „obaveze” tekućeg prema narednim obračunskim periodima..00 dinara Na datum bilansa dobijeno je mišljenje advokata preduzeća u vezi sa sporom. Dakle. Dobici i gubici od promene kurseva na monetarnoj obavezi iskazuju se kao prihodi ili rashodi. obavezama koje preduzeće ima prema nekom pravnom ili fizičkom licu.000.XIII RAČUNOVODSTVO.000. već o „obavezi” tekućeg prema narednom ili narednim obračunskim periodima. Za izvršeno rezervisanje: 549 409 Ostala dugoročna rezervisanja Ostala dugoročna rezervisanja 100.00 100. ali u poreski bilans nije moguće uključiti iznose korišćenja rezervisanja. 42. sudske sporove. odnosno razgraničenja vrednosti između pojedinih obračunskih perioda. nepovoljne ugovore i sl. Račun 498 .000. 44.00 20. 46. Moguće situacije u kojima nastaju odložene poreske obaveze: Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Nakon sastavljanja obračuna amortizacije za poreske svrhe može se pristupiti obračunavanju odloženih poreskih sredstava ili odloženih poreskih obaveza. kao što je rezervisanje za otpremnine.Obaveze Vrednovanje obaveza koje se iskazuju na grupama 41. a posledica su poslovnih transakcija koje su se desile u tekućem obračunskom periodu. osim grupe 49 vrši se u visini njihovog amortizovanog iznosa. ali će imati realno iskazano stanje u finansijskim izveštajima. Protiv privrednog društva je poveden sudski spor po osnovu naknade materijalne štete koju je ono prouzrokovalo.000.000. 45. 42. Odštetni zahtev je 300. na svaki datum bilansa treba monetarne stavke u stranoj valuti iskazati primenom zaključnog kursa. Nakon početnog priznavanja transakcije u stranoj valuti.00 dinara. 48 . u visini očekivanog odliva sredstava sa ekonomskim koristima za preduzeće. U okviru pasivnih vremenskih razgraničenja obuhvatala bi se i rezervisanja do 12 meseci. ne radi se o „pravim” obavezama. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Primer rezervisanja po osnovu sudskih sporova: 1.00 Za izgubljeni spor: 409 579 469 Ostala dugoročna rezervisanja Ostali nepomenuti rashodi Ostale obaveze 100. 132 . 48. 2. jer će ti obračunski periodi „platiti” određeni iznos poreza na dobit koji se odnosi na tekući obračunski period.odloženi poreski rashodi) su iznosi poreskih obaveza koji će se pojaviti u budućem periodu.

matično preduzeće. Primer za ovakvu situaciju bi mogao da bude rashod amortizacije ukoliko se za izračunavanje amortizacije za sastavljanje Bilansa uspeha i za sastavljanje poreskog bilansa primenjuju različite: .osnovice i .000.Prihodi predstavljanju rezultat vrednovanja sredstava i obaveza. Način obračuna odložene poreske obaveze se vrši na način prikazan uz račun 288. . Diskontovanje se ne vrši jer se ne može uvek sastaviti pouzdan obračun diskontovanja. U skladu sa MRS 12.rashod se uključuje u utvrđivanje oporezivog rezultata pre nego što je uključen u utvrđivanje računovodstvenog rezultata (oznaka „pre” znači u nekom od prethodnih obračunskih perioda). osim u meri u kojoj su oba sledeća uslova zadovoljena: .000.00 dinara Na kraju prve godine privredno društvo za istraživanje tržišta na osnovu kretanja troškova u prvoj godini procenjuje da bi ukupni troškovi za pružanje usluga bili 110.000. Primer priznavanja prihoda od pružanja usluga: Naručilac i privredno društvo za istraživanje tržišta su ugovorili pružanje usluga istraživanja tržišta u vrednosti 120. Teoretski posmatrano. privredno društvo treba na datum svakog bilansa da ponovo procenjuje nepriznate ali i priznate odložene poreske obaveze.000. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII . Prema proračunu privrednog društva za istraživanje tržišta njegovi troškovi će biti 100.goodwill-a .početnog priznavanja sredstava ili obaveza u transakcijama koje nisu poslovna kombinacija i u vreme transakcija ne utiču na računovodstvenu dobit.PRIHODI Iznosi proknjiženi u Klasi 6 . filijale i pridružena preduzeća i sa interesima u zajedničkim poduhvatima.00 dinara).000.RAČUNOVODSTVO. Usluge su u celosti pružene.00 dinara (u fakturi je iskazan i PDV u iznosu od 10.00 KLASA 6 . 10-11 133 . U odložene poreske obaveze ne priznaju se one koje bi proizašle iz: . Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.800.000.800. niti na oporezivu dobit (gubitak).00 30.00 100.00 dinara S obzirom da je na početku perioda imalo odloženo poresko sredstvo od 30.00 dinara privredno društvo sprovodi sledeće knjiženje: Za obračun poreskih rashoda: 722 Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda 288 Odložena poreska sredstva 498 Odložene poreske obaveze 130.000.000. Primer: Obračunom je utvrđeno da privredno društvo na kraju obračunskog perioda ima odloženu poresku obavezu u iznosu od 100. .000.prihod se uključuje u utvrđivanje oporezivog rezultata nakon što je uključen u utvrđivanje računovodstvenog rezultata (oznaka „nakon” znači u nekom od sledećih obračunskih perioda).00 dinara Nastali troškovi su 50.čija se amortizacija ne odbija za poreske svrhe. O mogućnosti promene visine odloženih poreskih obaveza bez promene visine privremenih razlika ukazali smo u okviru računa 288. primer za ovakvu situaciju bi bili prihodi koji bi se u poreskom bilansu priznavali po principu „naplaćene realizacije”.metode i tehnike amortizacije. Preduzeće priznaje odloženu poresku obavezu za sve oporezive privremene razlike koje su povezane sa ulaganjima u zavisna preduzeća.000.000. Iskazani iznos odložene poreske obaveze u bilansu se preispituje na datum svakog bilansa.stope.00 dinara (u fakturi je iskazan i PDV u iznosu od 10. ulagač ili učesnik u zajedničkom ulaganju je sposoban da kontroliše vremenski raspored ukidanja privremene razlike i .nije verovatno da će privremena razlika biti ukinuta u bliskoj budućnosti.00 dinara Po osnovu ugovora ispostavljena je faktura kupcu na iznos od 60. Odložene poreske obaveze ne treba diskontovati. .00 dinara Usluge se pružaju 2 godine. Na kraju druge godine ispostavljena je faktura kupcu na iznos od 60. Jednom izvršeno priznavanje ne znači i priznavanje zauvek.00 dinara).

.bioloških sredstava (primenjuje se MRS 41) ukoliko se vrednuju po fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje.800.stalnih sredstava (ili raspoloživih grupa) klasifikovanih kao sredstva koja se drže za prodaju (primenjuje se MSFI 5). Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.800. 77/2010 .finansijskih sredstava (primenjuje se (I-32) Međunarodni računovodstveni standard .545. . Nesumnjivo je da se na datum svakog bilansa mora izvršiti usklađivanje knjigovodstvenih vrednosti sredstava.Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava Na računu 680 .MRS 32 Finansijski instrumenti: prezentacija („Sl. makar zbog činjenice da je biološko sredstvo godinu dana starije.sredstava koja proizlaze iz naknada zaposlenima (primenjuje se MRS 19).454. . sredstava. Priznavanje rashoda po osnovu obezvređenja sredstava Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja treba izvršiti proveru obezvređenosti sredstava. MRS 36. Biološko sredstvo se prilikom početnog priznavanja.00 70. .454. .XIII RAČUNOVODSTVO.45 10. iznos povećanja se ne odobrava u celosti kapitalu ako je ranijom revalorizacijom smanjivana njegova knjigovodstvena vrednost (misli se na smanjenje usled prethodne revalorizacije ili neke od prethodnih revalorizacija). MRS 41 ne daje smernice koliko često treba sprovoditi promenu knjigovodstvene vrednosti sredstva.00 54. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Za pružene usluge: 202 Kupci u zemlji 612 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 491 Obračunati prihodi budućeg perioda 470 Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) Kupci u zemlji Obračunati prihodi budućeg perioda 612 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 470 Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) 70.00 5.45 10. se primenjuje u računovodstvu obezvređenja svih sredstava osim: .55 5. br. i da je po tom osnovu najverovatnije došlo do promena njegove fer vrednosti. 10-11 Prihodi po osnovu vrednovanja sredstava po fer vrednosti Račun 680 .00 Za pružene usluge: 202 491 Napomena: Iznos prihoda u promeni 1.odloženih poreskih sredstava (primenjuje se MRS 12). Račun 681 .454. tj. . a ostatak se knjiži kao povećanje revalorizacionih rezervi.Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja Na računu 681 . osim u slučaju kada se fer vrednost ne može pouzdano izmeriti. ili i u toku godine kad god dođe do promene fer vrednosti ili procenjenih troškova prodaje. Prvo se revalorizacionim povećanjem pokriva navedeno smanjenje knjiženjem tog iznosa kao prihod.Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja iskazuju se prihodi kada se knjigovodstveni iznos nematerijalnog ulaganja poveća kao rezultat revalorizacije. glasnik RS”.dalje: MRS 32) i MRS 39). . da li to raditi samo na datum bilansa. Prihod po osnovu usklađivanja vrednosti biološkog sredstva nastaje u slučaju kada dođe do povećanja njegove fer vrednosti umanjene za procenjene troškove prodaje na mestu njegovog uzgajanja. kao i na svaki datum bilansa.800.sredstava koja proizlaze iz ugovora o izgradnji (primenjuje se MRS 11). dobija se kada se u odnos stave nastali troškovi i procenjeni troškovi i dobijeni koeficijent pomnoži sa ugovorenom vrednošću usluga.investicionih nekretnina koje se vrednuju po fer vrednosti (primenjuje se MRS 40).zaliha (primenjuje se MRS 2).Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava iskazuju se prihodi po osnovu povećanja vrednosti bioloških sredstava koja imaju karakter osnovnih 134 .800.45 65. meri (vrednuje) po svojoj fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove njegove prodaje na mestu uzgajanja. Povećanje vrednosti bioloških sredstava koja imaju tretman obrtnih sredstava (proizvodnje) obuhvataju se u okviru Klase 9.

Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Račun 682 . meri (vrednuje) po svojoj fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove njegove prodaje na mestu uzgajanja. da li to raditi samo na datum bilansa.Obezvređenje bioloških sredstava iskazuju se rashodi po osnovu obezvređenja bioloških sredstava koja imaju karakter osnovnih sredstava. MRS 38 postavlja i sledeće dodatne zahteve za proveru da li je ulaganje obezvređeno: čak i ako ne postoji pokazatelj da je nematerijalno 135 . Račun 684 .Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha Na računu 684 . Carinska vrednost uvezenih dobara na koju se primenjuje Carinska tarifa utvrđuje se u skladu sa odredbama čl.zaliha nekretnina pribavljenih radi prodaje (računi grupe 14). Račun 684 se koristi kada je veća osnovica za obračun carine koju je utvrdio nadležni carinski organ.Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju iskazuju se prihodi po osnovu ukidanja ranije priznatog obezvređenja dugoročnih finansijskih plasmana i po osnovu povećanja fer vrednosti hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju. osim u slučaju kada se fer vrednost ne može pouzdano izmeriti. Povod za donošenje izmena je situacija kada je po mišljenju nadležnog carinskog organa u fakturi inodobavljača iskazan manji iznos nego što je realna vrednost kupljenog materijala ili robe. 21. makar zbog činjenice da je biološko sredstvo godinu dana starije. 46. 028 i 150) i . iznos povećanja se ne odobrava u celosti kapitalu ako je ranijom revalorizacijom smanjivana njegova knjigovodstvena vrednost (smanjenje usled prethodne revalorizacije).Obezvređenje nematerijalnih ulaganja Na računu 581 .Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju Na računu 683 .potraživanja za date avanse (računi 016. Prvo se revalorizacionim povećanjem pokriva navedeno smanjenje knjiženjem tog iznosa kao prihod. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine . postrojenja i opreme Na računu 682 . Biološko sredstvo se prilikom početnog priznavanja. 10-11 Račun 581 . kao i na svaki datum bilansa. Račun 683 . tj. a ostatak se knjiži kao povećanje revalorizacionih rezervi. Carinskog zakona. Na razloge za nastanak i priznavanje ovog prihoda ukazano je u okviru grupa 20. do 62. Osim zahteva navedenih u MRS 36.Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha iskazuju se prihodi po osnovu ukidanja ranije priznatog obezvređenja zaliha materijala i robe. KLASA 5 . ili i u toku godine kad god dođe do promene fer vrednosti ili procenjenih troškova prodaje.Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine Na računu 689 .Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana iskazuju se prihodi po osnovu ukidanja ranije priznatog obezvređenja potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana. . 22 i 23.gotovine i gotovinskih ekvivalenata (računi grupe 24). postrojenje ili opremu poveća kao rezultat revalorizacije. njegovo priznavanje i merenje ukazano je u okviru računa 039. Račun 689 . U skladu sa navedenim članovima pravo je nadležnog carinskog organa da kao carinsku vrednost ne primeni iskazanu fakturnu vrednost. s jedne strane i osnovice za obračun carine koju je utvrdio nadležni carinski organ. Knjiženje ukidanja ranije priznatog obezvređenja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda vrši se u okviru Klase 9. MRS 41 ne daje smernice koliko često treba sprovoditi promenu knjigovodstvene vrednosti sredstva. i da je po tom osnovu najverovatnije došlo do promena njegove fer vrednosti. Rashod po osnovu obezvređenja biološkog sredstva nastaje u slučaju kada dođe do smanjenja njegove fer vrednosti umanjene za procenjene troškove prodaje na mestu njegovog uzgajanja.iskazuju se prihodi po osnovu ukidanja ranije priznatog obezvređenja: . postrojenja i opreme iskazuju se prihodi kada se knjigovodstveni iznos sredstva koje spada u nekretninu. Račun 685 . već da u skladu sa navedenim propisima izvrši njeno korigovanje.Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana Na računu 685 .Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina. Račun 684 se koristi i u slučaju nabavke materijala i robe iz uvoza u slučaju kada postoji razlika između njihovih fakturnih vrednosti i direktnih zavisnih troškova nabavke.Obezvređenje bioloških sredstava Na računu 580 . Nesumnjivo je da se na datum svakog bilansa mora izvršiti usklađivanje knjigovodstvenih vrednosti sredstava. U suštini fakturna vrednost se u uvoznoj kalkulaciji zamenjuje sa osnovicom za obračun carine koju je utvrdio nadležni carinski organ.RASHODI Račun 580 .Obezvređenje nematerijalnih ulaganja iskazuju se rashodi po osnovu obezvređenja nematerijalnih ulaganja. Na razloge za nastanak i ukidanje obezvređenja.RAČUNOVODSTVO.

XIII RAČUNOVODSTVO.000.000. oštećenost. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. godini.00 80. Na razloge za nastanak obezvređenja. jala i robe. postrojenja i opreme.00 120.goodwill-a.Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju Na računu 583 .00 120. br. Račun 585 .000.2010. njegovo priznavanje i merenje ukazali smo u okviru računa 039. Postupanje sa obezvređenjem stalnog sredstva (zemljišta) Za potrebe periodičnog obračuna napravljen je sledeći obračun: R. 3.Obezvređenje nekretnina. postrojenja i opreme.Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju. pad njihovih tržišnih cena. iskazuju se rashodi po osnovu obezvređenja zaliha materi- 136 . Obezvređenje ovih sredstava može nastati iz više razloga: zastarelost. iskazuju se rashodi po osnovu obezvređenja nekretnina.000. Račun 582 . diskontnog faktora na navedene buduće neto novčane tokove. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA ulaganje obezvređeno privredno društvo treba da proceni nadoknadivi iznos sledećih nematerijalnih ulaganja. 7. povećanja troškova njihove prodaje i dr. 1.000. .Obezvređenje zaliha materijala i robe. 2.00 60.00 20.000.00 120.12.Obezvređenje nekretnina.000. postrojenja i opreme Revalorizacione rezerve 0209 Ispravka vrednosti zemljišta 60.000. 4.000. godini.00 80.00 200.procenu budućih novčanih priliva i odliva koji proizlaze iz neprekinute upotrebe sredstva i iz njegovog konačnog otuđenja i .00 Za obezvređenje: 582 330 Obezvređenje nekretnina. godini.Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana Na računu 585 . Procena upotrebne vrednosti nekog sredstva obuhvata: .Obezvređenje zaliha materijala i robe Na računu 584 . godini i u 2009. 2006. 8.nematerijalnih ulaganja koja još nisu raspoloživa za upotrebu. treba proveriti da li postoje uslovi za ukidanje celog ili dela obezvređenja proknjiženog u 2004. 5. 2007. tj.neto prodajne vrednosti i . iskazuju se rashodi po osnovu obezvređenja dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju. (ako je obračunavan). Pozicija Upotrebna vrednost zemljišta Neto fer vrednost zemljišta Nadoknadivi iznos zemljišta (veći iznos od 1 ili 2) Knjigovodstvena vrednost zemljišta Gubitak zbog obezvređenja (4-3) Nova knjigovodstvena vrednost (4-5) Ranije formirane revalorizacione rezerve u vezi sa ovim zemljištem Iznos gubitka zbog obezvređenja koji se priznaje kao rashod (5-7) Iznos 100. godini. Nadoknadiva vrednost je veća od sledećih vrednosti: . najmanje na kraju svake poslovne godine: .primenu odgovarajuće diskontne stope. 6. 10-11 Račun 584 .00 20. 21 i 22) i kratkoročnih finansijskih plasmana (računi grupe 23). 2005. Primer provere ranije priznatog iznosa obezvređenosti sredstava: Na dan 31. njegovo priznavanje i merenje obradili smo u okviru računa grupa 10 i 13. Razloge za nastanak ovog obezvređenja. 2008. postrojenja i opreme Na računu 582 .00 Račun 583 .Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana iskazuju se rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja (računi grupa 20.nematerijalnih ulaganja sa procenjenim neograničenim vekom upotrebe i .000.000.upotrebne vrednosti.

ovog zakona postavljeni su sledeći uslovi da bi se rashodi po osnovu ispravke vrednosti potraživanja priznali u poreskom bilansu: . i 150 i . godine do dana odobravanja finansijskih izveštaja koriguju iznose u završnom računu za 2010. godine. Sva otpisana. glasnik RS”. • RAČUNOVODSTVENI ASPEKT DOGAĐAJA POSLE IZVEŠTAJNOG PERIODA rilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2010.12.objašnjenje merenja i priznavanja obezvređenja dato je u okviru grupe 14. godinu (korektivni događaji) a drugi ih ne koriguju (nekorektivni događaji). br. godine iako su ti događaji nastali posle tog datuma. . U poreskom bilansu čak i kada su ispunjeni navedeni uslovi ne priznaju se ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja od lica kojima se istovremeno duguje. 2010. odnosno 31.objašnjenje merenja i priznavanja obezvređenja gotovine i gotovinskih ekvivalenata obradili smo u okviru računa 249. Međutim. u momentu naplate ulaze u prihode poreskog obveznika.12.2. 028.12. 77/2010 .gotovine i gotovinskih ekvivalenata (računi grupe 24) . ali se obelodanjuju. Očito je da se samo deo rashoda po osnovu obezvređenja priznatog u skladu sa MSFI može priznati u poreskom bilansu.potraživanja za date avanse (računi 016. obaveza i kapitala na dan 31. godine.nepovoljne događaje (nekorektivne).Obezvređenje ostale imovine Na računu 589 . 028. Na primer. Na teret rashoda priznaje se ispravka vrednosti pojedinačnih potraživanja ako je od roka za njihovu naplatu prošlo najmanje 60 dana. 2010.2011.12.1.RAČUNOVODSTVO. godi- 137 . ispravljena i druga potraživanja koja su priznata kao rashod. Po korektivnim događajima vrše se knjiženja u poslovnim knjigama pod 31. Članom 16. a koja se kasnije naplate.MRS 10 Događaji posle izveštajnog perioda („Sl. bitan je datum odobravanja finansijskih izveštaja.da se nesumnjivo dokaže da je potraživanje prethodno bilo uključeno u prihode obveznika. izveštaju o tokovima gotovine i izveštaju o promenu na kapitalu prezentuju se poslovne promene u periodu od 01.povoljene događaje (korektivne) ili Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. prema odredbama (I-10) Međunarodni računovodstveni standard .2010.2011. Određeni poslovni događaji nastali od 1.Obezvređenje ostale imovine iskazuju se rashodi po osnovu obezvređenja: . do 31. a u bilansu uspeha. jer se događaji nastali između datuma bilansiranja i datuma odobravanja finansijskih izveštaja uključuju u finansijski izveštaj.01.da poreski obveznik pruži dokaze o neuspeloj naplati tih potraživanja sudskim putem.zaliha nekretnina pribavljenih radi prodaje . Upravni odbor DOO doneo je odluku o odobravanju finansijskih izveštaja na dan 15. Za događaje nastale posle datuma bilansiranja. prilkom izrade finansijskih izveštaja treba uzetri u obzir i događaje koji nastaju između kraja izveštajnog perioda i datuma kada su finansijski izveštaji odobreni za objavljivanje. Račun 589 . i 150) objašnjenja data za merenje i priznavanje rashoda po osnovu obezvređenja koja se iskazuju na računu 585 primenljiva su i za obezvređenja iznosa knjiženih na računima 016. 2010. . 10-11 P .da je potraživanje u knjigama poreskog obveznika otpisano kao nenaplativo. . MRS 10 događaje posle izveštajnog perioda definiše kao: . godine.dalje: MRS 10). godinu u bilansu stanja prikazuje se stanje imovine. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Poreski aspekt priznavanja rashoda po osnovu obezvređenja potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana regulisan je Zakonom o porezu na dobit preduzeća.

kupac”A” uplatio svoj dug u celosti. nakon njihovog odobravanja i dostavljanja nadležnim organima.2011. 10-11 . Datum odobravanja finansijskog izveštaja ne može biti posle 28.odobravanje naknadnih popusta (super rabata i sl. a dotična obaveza nije ukalkulisana i knjižena. Odobreni finansijski izveštaji su finansijski izveštaji potpisani od strane zakonskog zastupnika i lica odgovornog za sastavljanje finansijskih izveštaja koji su dostavljeni Agenciji za privredne registre i taj datum se objavljuje u napomenama uz finansijski izveštaj. s tim da je knjižno odobrenje izdato posle dana bilansa. . do 15. odnosno preduzetnik.000.00 potraživanja od kupaca kupac "A" 138 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.1. . tj u periodu od 1.XIII RAČUNOVODSTVO. MRS 10.prodaja zaliha ispod nabavne cene.000.otkrivanje prevara (namerno generisanih pogrešnih iskaza) ili grešaka (slučajno nastalih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima) koje pokazuju da su finansijski izveštaji netačni. jer je to korektivni događaj posle izveštajnog perioda. Naplata ispravljenih potraživanja od kupaca posle izveštajnog perioda Za potraživanja od kupaca koja su u skladu sa računopvodstvenom politikom ispravljena a za koja se do datuma odobravanja finansijskih izveštaja utvrdi da su naplaćena.000. u vrednosti od 50. a pre odobravanja finansijskih izveštaja. odnosno cene koštanja posle dana bilansa za koje na dan bilansa nije izvršeno vrednosno usklađivanje za gubitke zbog obezvređivanja. godine. .2010.00 dinara. .2011. .2011. a pre odobravanja i predaje finansijskih izveštaja nadležnim institucijama. godini: 585 Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana 209 Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca kupac "A" 50.000. godinu. tako da finansijski izveštaji obuhvate i korektivne događaje nakon dana bilansa stanja. treba izvršiti storniranje izvršenih knjiženja. Obaveza knjiženja i uključivanja korektivnih događaja u finansijske izveštaje ze tekući periodpropisana je paragrafom 8.odlazak kupca u stečaj nakon dana bilansa stanja za čije potraživanje nije izvršena ispravka vrednosti ili otpis na dan bilansa. osnivači i drugi organi pravnog lica. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA ne. Finansijski izveštaji su dostavljeni nadležnim institucijama 20. a za konsolidovane posle 30. upravni odbor i drugi organi pravnog lica.utvrđivanje nakon dana bilansa stanja iznosa učešća u dobitku ili isplaćenih naknada.9. ukoliko je pravno lice na dan bilansa stanja imalo sadašnju ili izvedenu obavezu za svaku takvu isplatu kao rezultat događaja nastalih pre tog datuma. godine. događaji nakon dana bilansa su događaji nastali od 1.2.00 Korektivni događaji posle izveštajnog perioda Prema MRS 10.00 50.000. utvrđeno je da je po izvodu poslovne banke od 25.12. Znači. godine do dana odobravanja finasijskih izveštaja.naplata potraživanja od kupaca posle dana bilansa za koje je na dan bilansa izvršena ispravka vrednosti ili otpis. u kome se kaže da pravno lice vrši ispravku iznosa koje je već priznalo u svojim finansijskim izveštajima. U skladu sa računovodstvenom politikom pravnog lica kojom je utvrđeno da za potraživanja koja su starija reko 90 dana treba izvršiti ispravku. po pravilu.prijem sudskog rešenja nakon dana bilasa stanja kojim se utvrđuje da je pravno lice imalo određenu obavezu na dan bilansa stanja. Primer: Pravno lice „N” je procenom naplativosti potraživanja sa stanjem na dan 30.1. aprila tekuće godine. Posle dana bilansa. godine. Primeri korektivnih događaja posle izveštajnog perioda su: .). ne treba vršiti ispravku vrednosti ili otpis u finansijskim izveštajima za 2010.2010.2.00 i kratkoročnih finansijskih plasmana 209 Ispravka vrednosti -50. godine. što predstavlja korektivni događaj knjižen pod 31. odnosno preduzetnik. .2011. godine: 585 Obezvređenje potraživanja -50. Ako je ispravka vrednosti ili otpis izvršena i proknjižena. koji podrazumevaju korekciju iznosa iskazanih u finansijskim izveštajima tekućeg perioda. Za pravilnu primenu MRS 10 potrebno je praviti razliku između odobravanja i usvajanja finansijskih izveštaja. godine utvrdilo da od kupca „A” nije naplaćeno potraživanje od prodate robe na dan 1.3. Usvajanje finansijskih izveštaja vrši skupština. februara. u knjigovodstvu pravnog lica sprovedeno je sledeće knjiženje u 2010. korektivni događaji posle izveštajnog perioda su poslovni događaji nastali posle dana bilansa.1.2010. U knjigovodstvu pravnog lica „N” sprovodi se kniženje za uplaćeno ispravljeno potraživanje od kupca „A” po izvodu banke. Finansijske izveštaje odobrava direktor.

U februaru 2011.2010. 10-11 139 . godine. godine u iznosu od 85. iznos te obaveze treba u poslovnim knjigama. Pri tome treba voditi računa da se kamata ukalkulisava za period do 31. godine na sledeći način: 585 Obezvređenje potraživanja i katkoročnih finansijskih plasmana 209 Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca 200.000.00 dinara. Obezvređenje zaliha posle dana bilansa Karakterističan primer korektivnog događaja posle izveštajnog perioda je slučaj da se nakon dana bilansa. a ne ukupna kamata iz rešenja.12. godine vrši se na sledeći način: 241 Tekući (poslovni) računi 50.RAČUNOVODSTVO.000.00 85. ali nije proteklo više od 90 dana od dana prodaje robe. Navedeno privredno društvo je u obavezi da po prijemu sudskog rešenju obračuna i ukalkuliše kamatu prema određenom dobavljaču na teret troškova za 2010.00 Odlazak kupca u stečaj posle izveštajnog perioda Ukoliko posle izveštajnog perioda dođe do otvaranja postupka stečaja kod kupca za čije potraživanje nije izvršena ispravka verdnosti potraživanja ili otpis jer na dan bilansa nisu bili ispunjeni uslovi utvrđeni računovodstvenim politikama. godinu kao korektivni događaj posle izveštajnog perioda treba proknjižiti ispravku vrednosti na teret rashoda perioda.12. Na dan bilansa procenom je utvrđeno da ne postoje razlozi za obezvređenje zaliha ove robe.000. godinu kao korektivni događaj posle izveštajnog perioda. godinu. Primer: Privredno društvo je u novembru 2010. a posle izveštajnog perioda je primljeno sudsko rešenje kojim se utvrđuje da obaveza postoji i da je u određenom periodu treba platiti.000 dinara odnosi se na 2011. godine privredno društvo je došlo do saznanja da je kod kupca otvoren postupak stečaja.00 dinara.00 Moguće je da u periodu do odobrenja finansijskog izveštaja pravno lice ima saznanja da će potraživanje biti delimično naplaćeno iz stečajne mase.000. pa se zalihe procenjuju na 180.000.2011.12.000. Knjiženje za korektivni događaj posle izveštajnog perioda . IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Knjiženje u 2011.000.000. u januaru 2011.00 dinara. godine prodalo robu u vrednosti od 200. za koje prilikom bilansiranja nije izvršeno vrednosno usklađivanje naniže. godini po izvodu poslovne banke od 25. Knjiženje za ispravku vrednosti od kupca koji je posle dana bilansa otišao u stečaj izvršeno je pod 31.1. Međutim.2010.2010. pod 31.000.000.kupac "A" 50.12.00.obezvređenje zaliha robe vrši se na sledeći način: 584 Obezvređenje zaliha materijala i robe 139 Ispravka vrednosti robe 20.00 prodaji zaliha ispod nabavne cene. iskazati kao korektivni događaj.2010.12. Pošto je zbog otvaranja postupka stečaja naplativost potraživanja dovedena u pitanje.2010. pa u skladu sa računovodstvenim politikama nije izvršena isptavka ovog potraživanja.00 dinara.00 202 Kupci u zemlji .00 Prijem sudskog rešenja posle izveštajnog perioda Ukoliko privredno društvo nije u toku godine iskazalo određenu obavezu ili ju je u ranijim godinama isknjižilo u korist prihoda.2010. godine. pa u tom slučaju obezvređenje treba vršiti do iznosa koji se procenjuje kao nenaplativ. godine privredno društvo ima zalihe robe u prometu na veliko čija je nabavna vrednost 200. U januarau 2011. u poslovnim knjigama za 2010.000. pod 31. Ostatak kamate u iznosu od 15. a izvesno je da neće biti naplaćeno u roku dospeća.000. godine sprovodi se na sledeći način: 562 Rashodi kamata 433 Dobavljači u zemlji 85.000. godinu. to korektivni događaj posle izveštajnog perioda nalaže da se izvrši ispravka vrednosti potraživanja ili otpis na teret rashoda tekućeg perioda pod 31. godine doneta je odluka o snišenju nabavne vrednosti robe. prema MRS 10. Primer: Na dan 31.00 200. Na dan bilansa ovo potraživanje nije naplaćeno. godine primljeno je sudsko rešenje kojim se utvrđuje da privredno društvo treba da plati kamatu određenom dobavljaču u iznosu od 100. Knjiženje ukalkulisavanja obaveze za kamatu po sudskom rešenju primljenom posle izveštajnog perioda. a pre odobrenja finansijskih izveštaja pribave saznanja i dokazi o Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.12. Primer: Privredno društvo nije u poslovnim knjigama ukalkulisalo obavezu za kamatu prema dobavljačima za 2010.00 20.

Ta odredba se ne odnosi na raspodelu tekuće dobiti koja se.2010.) Odobrenje naknadno odobrenih surer rabata i drugih popusta kupcima za promet izvršen u toku 2010. Uz knjižno odobrenje dostavljen je i obračun utvrđenog super rabata. s tim što se on knjiži kao storno prihod.2011. U vezi dobijenog knjižnog odobrenja. . a da se 18.velike kupovine ili otuđenje sredstava posle 31. godine. Nabavna cena robe se ne menja. ukoliko se u periodu do odobrenja finansijkih izveštaja raspodeljuje dobit iz nekih ranijih godina.12. prodavac i kupac u svojim poslovnim knjigama.prodavac.XIII RAČUNOVODSTVO. navedene promene knjiže pod 31.objavljivanje plana za prestanak poslovanja.000.uništenje velikog proizvodnog pogona usled prirodne nepogode. godine kojim ga obaveštava da super rabat iznosi 100. Odobreni super rabat koji je kao naknadni popust odobren kupcu predstavlja za prodavca rahod.značajna promena deviznog kursa posle 31.000.2010.12. godine. 10-11 Kod kupca robe.00 u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) 433 Dobavljači u zemlji -118.1.00 602 Prihodi od prodaje robe -100.000.početak sudskog postupka koji nastaje isključivo radi događaja nastalih posle izveštajnog perioda. obveznik PDV. .2010.00 dinara. Nekorektivni događaji se ne iskazuju u finansijskim izveštajima tekućeg perioda. U Napomenama treba obelodaniti prirodu tog događaja i procenu njegovog finansijskog efekta. tj.000.000. godine. već se knjiže u narednom periodu.00 dinara odnosi na PDV. vrši se najčešće po isteku kalendarske godine.12.000. a pre odobravanja finansijskih izveštaja i koje ne podrazumevaju korekciju iznosa u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima tekućeg perioda.raspodela dobiti posle 31.000.promene poreskih stopa ili poreskih zakona koji su stupili na snagu posle izveštajnog perioda. u januaru 2011.značajne transakcije sa običnim akcijama i potencijalne transakcije sa običnim akcijama.00 dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) njenje iznosa prenetog PDV i povećanja prihoda iz razloga što ne može da dođe do smanjenja vrednosti zaliha robe. odobrava kupcu. Međutim. . . uma- 140 . raspodeljuje posle usvajanja finansijkih izveštaja. .000.12. Ti popusti se vrše na osnovu ranije ugovorenih kriterijuma prodaje. . obvezniku PDV. ukoliko poslovni subjekt predloži ili objavi iznos dividendi za isplatu vlasnicima posle izveštajnog perioda to je nekorektivni događaj i iznos obaveze po tom osnovu se ne priznaje u finansijskim izveštajima tekućeg perioda.00 679 Ostali nepomenuti prihodi 100. kupac dostavlja prodavcu potvrdu o umanjenju prenetog PDV po tom osnovu u iznosu od 18.2010. a koja značajno utiču na tekuća i odložena poreska sredstva i obaveze. . godine. O tome prodavac dostavlja kupcu knjižno odobrenje 15. super rabat za isporučenu robu u toku 2010. . a obelodanjuju u Napomenama uz finansijske izveštaje za tekući period. Primer: Privredno društvo . godine iznos od 118. S obzirom da se ovde radi o korektivnim događajima posle izveštajnog perioda. takva raspodela se smatra događajem koji nema korektivni Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.000. godine u odnosu na taj datum. jer se sve odvija u istom obračunskom periodu. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Odobravanje naknadnih popusta (super rabata i sl. Nekorektivni događaji posle izveštajnog perioda Nekorektivni događaji posle izveštajnog perioda su poslovne promene praćene odgovarajućom dokumentacijom koje su nastale posle dana bilansa. godine. u našoj praksi. knjiženje naknadno odobenog rabata vrši se kroz smanjenje obaveze prema dobavljačima.2010.00 Raspodela dobiti posle izveštajnog perioda Prema odredbama paragrafa 12. godine. Karakteristični primeri nekorektivnih događaja posle izveštajnog perioda su: . i to: Knjiženje kod prodavca za naknadno odobreni super rabat: 202 Kupci u zemlji -118.00 dinara.12. .krupna poslovna kombinacija ili prodaja posle 31. MRS 10. ali oni istovremeno utiču na već obračunat PDV po izdatim fakturama za izvršen promet robe i usluga.00 na domaćem tržištu 470 Obaveze za porez na -18. jer se naknadno odobren rabat ne odnosi na konkretne artikle već na ukupan promet. Knjiženje kod kupca za primljeno knjižno odobrenje: 270 Porez na dodatu vrednost -18.000.00 dinara.preuzimanje značajnih obaveza ili potencijalnih obaveza.

106/2006 i 111/2006 . to treba da se istakne i obelodani u Napomenama u finansijski izveštaj. poslovne jedinice. a pre odobravanja finansijskih izveštaja. podela odvajanje) u kojoj učestvuje i pravno lice koje sastavlja finansijske izveštaje za tekući period. br.200. pravno lice izvrši značajna investiciona ulaganja u proizvodni proces ili u nekretnine. Na primer. obaveza. nemaju ni obavezu u pogledu obelodanjivanja nekorektivnih događaja posle izveštajnog perioda. Ukoliko se malo pravno lice i preduzetnik opredeli da primenjuje korektivne događaje posle izveštajnog perioda. već Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine. s tim što to za ona mala pravna lica i preduzetnike koji ne primenjuju standarde treba da bude regulisano opštim aktom. čija je ukupna sadašnja knjigovodstvena vrednost 1. godinu.000 dinara. prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika („Sl.000 dinara. ali se obelodanjuje u Napomenama uz finansijski izveštaj. mogu na. pripajanje. Na primer. mala pravna lica i preduzetnici u finansijske izveštaje za tekući period treba da uključe korektivne događaje posle izveštajnog perioda. iako nemaju obavezu primene MRS 10. Velike kupovine ili otuđenja sredstava posle izveštajnog perioda Ako posle izveštajnog perioda. Prema tome.000. o tome treba samo dati informaciju u Napomenama uz finansijski izveštaj. godine. rukovodstvo privrednog društva donelo je odluku da zbog reorganizacije poslovanja proda pogon za proizvodnju kućne hemije u Beogradu. godine. glasnik RS”. ali ta promena nema nikakav uticaj na visinu deviznih potraživanja i obaveza u finansijskim izveštajima za tekući period. a naročito na obaveze i potraživanja za koja je u 2010. odlazak poslovnog partnera u stečaj i dr. prijem sudskog rešenja. o tome treba da donese opšti akt u kome će regulisati slučajeve koji se mogu uzeti kao korektivni događaji na finansijske izveštaje.ispr. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII karakter.. privredno društvo je kupilo poslovni prostor površine 580 metara kvadratnih. Događaji posle izveštajnog perioda kod malih pravnih lica i preduzetnika koji ne primenjuju MSFI Mala pravna lica i preduzetnici koji su se opredelili da ne primenjuju MRS/MSFI. prodajnog objekta). u napomenama uz finansijski izveštaj treba da stoji sledeći tekst: U januaru 2011. to treba da se istakne i obelodani u Napomenama uz finansijski izveštaj. a ne vršiti nikakve promene uposlovnim knjigama za tekući period. 10-11 141 . na odobravanje naknadnih super rabata i popusta i sl. shodan način. a o tome se ne vrše nikakve promene u poslovnim knjigama za tekući period. Objavljivanje plana za prestanak poslovanja Ukoliko posle izveštajnog perioda. to treba istaći u Napomenama uz finansijski izveštaj. godini izvršena ispravka vrednosti potraživanja ili otpis. Značajna promena deviznog kursa Ukoliko posle izveštajnog perioda dođe do značajnije promene deviznog kursa u odnosu na zaključni devizni kurs stranih valuta. Pošto mala pravna lica i preduzetnici ne sastavljaju Napomene uz finansijske izveštaje. u napomenama uz finansijski izveštaj daje se sledeće obelodanjivanje: U januaru 2011. To isto važi i kada je pravno lice posle izveštajnog perioda prodato. • Radmila Lazić Krupna poslovna kombinacija ili prodaja Ukoliko posle izveštajnog perioda dođe do statusne promene (spajanje. da primene korektivene događaje koji imaju efekte na finasijske izveštaje za 2010. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.RAČUNOVODSTVO. rukovodstvo donese odluku o prestanku poslovanja određenog dela pravnog lica (pogona. Efekti ove kupovine biće uključeni u finansijske izveštaje za 2011. Ukupna nabavna vrednost poslovnog prostora iznosi 15. po našem mišljenju. a pre objavljivanja finansijskih izveštaja.). godinu.

godinu. odnosno početno stanja na dan 1. gde je definisana greška kao materijalno značajna ako može da utiče na ekonomske odluke korisnika finansijskih izveštaja donete na osnovu tih izveštaja. Ta obaveza banaka propisana je i podzakonskim aktom. . 77/2010 . kapitala. Odredbama MRS 8 je: . godine i tekuće godine s grupe računa i računa propisanih odredbama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke („Sl. godinu pri izradi finansijskih izveštaja za 2010. Materijalnost zavisi od veličine i prirode izostavljene ili pogrešno iskazane stavke sagledane u kontekstu specifičnosti preduzeća i trenutnih okolnosti. a time i oporezive dobiti.procenjivati materijalnu značajnost greške u svakom konkretnom slučaju.kraju prethodnog perioda i . . kad entitet primenjuje računovodstvenu politiku retrospektivno ili vrši retrospektivno prepravljanje stavki u finansijskim izveštajima ili kada reklasifikuje stavke u finansijskim izveštajima. rezultata poslovanja. promene računovodstvenih procena i greške („Sl. na raspolaganju su dve mogućnosti i to: .XIII RAČUNOVODSTVO. U finansijskim izveštajima tekućeg perioda obelodanjuju se uporedne informacije o prethodnom periodu.data definicija pojma „greške iz prethodnog perioda”.početku najranijeg uporednog perioda Postupak sa greškama iz prethodnog perioda i promene računovodstenih politika i računovodstvenih procena Greške utvrđene od strane pravnog lica ili na osnovu sprovedene revizije finansijskih izveštaja mogu nastati pogrešnim vrednovanjem poslovnih događaja ili neobuhvatanjem u periodu njihovog nastanka. glasnik RS”.proveriti ispravnosti stanja računa na dan 31. odnosno sprovesti postupke i to: . Ovom tematikom bavi se (I-08) Međunarodni računovodstveni standard . br. . Takođe. neophodno je izvršiti određene radnje. Glasnik RS”.2010.dalje: Pravilnik o Kontnom okviru).2009. 98/2007. prema kome banke unose podatke na određene pozicije sa stanja na računima na dan 31. godine. on treba da prezentuje izveštaje o finansijskoj poziciji na: .12. . Materijalnost neke greške nije utvrđena ni u apsolutnom ni u relativnom iznosu. br.1. 10-11 142 .analizirati greške iiz prethodnog peiroda i promene računovodstvenih politika i računovodstvenih procena. za definisanje grešaka iz prethodnog perioda. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE ZA 2010. . 57/2008 i 3/2009 . obaveza. čime se obezbeđuje uporedivost podataka za prethodnu 2009.2009. godinu.analizirati postupke u vezi sa dividendama obelodanjenim za raspodelu posle obračunskog perioda. Samo materijalno značajne greške nastale u jednom obračunskom periodu.MRS 8 Računovodstvene politike. Prema tome. godine. a otkrivene u narednom ili nekom od narednih perioda treba ispraviti na odgovarajući način.kraju tekućeg perioda.ustanovljen koncept „greške iz prethodnog perioda” što je usaglašeno sa opštim konceptom materijalnosti na kojem su standardi i zasnovani i .računovodstvenom politikom definisati grešku u apsolutnom ili relativnom iznosu ili . GODINU Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja POSTUPCI KOJI PRETHODE IZRADI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA Da bi se pristupilo izradi finansijskih izveštaja za 2010.sagledavanje rizika poslovanja u smislu načela kontinuiteta.sagledati dogašaje nastale posle izveštajnog perioda. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. zatim potrešnim tumačenjem činjenica kao i iz efekata matematičkih grešaka i mogu značajno uticati na fer prezentaciju stanja imovine.12.dalje: MRS 8).

greške iz prethodnog perioda treba ispraviti odmah nakon njihovog otkrivanja.1. u mesecu za protekli mesec (ili narednog dana posle roka za dostavljanje obrasca). u napomenama uz finansijske izveštaje trebalo bi navesti tačan datum kada su finansijski izveštaji odobreni za obelodanjivanje. Ovaj događaj koji se desio posle datuma bilansa stanja mora da se uzme u obzir i da se stornira prethodno izvršeno obezvređenje i ispravka 143 . Za računovdstvene svrhe ti događaji se razvrstavaju u dva tipa događaja i to: .dr. ali se neće vršiti korekcija početnog stanja rezultata. finansijski izveštaji nisu sačinjeni u skladu sa MRS/MSFI ako sadrže materijalno značajne greške. 77/2010 .događaji koji ukazuju na stanja koja nisu postojala na datum bilansa (nekorektivni događaji) Korektivni događaji Korektivni događajinastali nakon datuma bilansa zahtevaju korekciju sredstava. zakon. 84/2004 i 18/2010).porez na dobit za prethodnu godinu. br. Ukoliko greška utiče samo na promenu strukture aktive ili pasive.iznos poreza za plaćanje (ili iznos za povraćaj) i . koja se ispravljaju korekcijom početnog stanja neraspoređene dobiti ili gubitka iz ranijih godina.) i datuma kada se finansijski izveštaji odobravaju za objavljivanje.Reč je o materijalno značajnoj grešci koja utiče na prihode i rashode.2011. za prethodnu godinu. godine i datuma kada su finansijski izveštaji odobreni za obelodanjivanje.2009. Prema tome. 25/2001. Ako obveznik poreza na dobit ustanovi da poreska prijava poreza na dobit. biće izvršena korekcija početnog stanja pozicija u bilansu stanja.događaji koji pružaju dodatne dokaze o stanju neke pozicije koja je postojala na dan bilansa (korektivni događaji) i . finansijski izveštaji sastavljaju se tokom januara i februara tekuće godine. Prilikom utvrđivanja poreza na dobit u izmenjenoj poreskoj prijavi. a efekti tih događaja evidentiraju se u poslovnim knjigama godine u kojoj su nastali. odnosno neraspoređene dobiti ili gubitka iz ranijih godina. u smislu MRS 8. na isti način kao i prilikom sastavljanja prvobitne poreske prijave. u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Sl. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Nezavisno od primenjenog postupka utvrđivanja materijalnosti.12. (Primerno: ispravljeno potraživanje pod 31. Ukoliko je obveznik napravio grešku koja utiče na iskazivanje podataka u nekim od propisanih Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. U toku tog perioda ne obustavlja se poslovanje. Ispravka materijalno značajne greške iz prethodnih perioda vrši se kao korekcija početnog stanja neraspoređene dobiti ili gubitka iz ranijih godina. sadrži grešku ili propust. dok se nekorektivni događaji samo obrazlažu u napomenama uz finansijske izveštaje. godine. . jer u skladu sa konceptom materijalnosti. br.mesečni iznos akontacija za tekuću godinu.2010. Pogrešna primena MRS/MSFI može dovesti do grešaka iz prethodnog perioda. Događaji nastali posle izveštajnog perioda (I-10) Međunarodni računovodstveni standard MRS 10 Događaji posle izveštajnog perioda („Sl. godine. već se i dalje nastavlja sa poslovanjem tokom koga mogu nastati i povoljni i nepovoljni događaji u periodu između datuma bilansa (31. Glasnik RS”. i kapitala sa stanjem na datum bilansa stanja. 80/2002 . 10-11 obrazaca. odnosno kod prvog dostavljanja za decembar. treba da podnese izmenjene obrasce i drugu propisanu dokumentaciju.RAČUNOVODSTVO. godine. Iz tog razloga.dalje: MRS 10) je standard opšte namene koji se treba primeniti i na ovaj izveštajni period od svih pravnih lica.12. naplaćeno krajem januara 2010. Poreski obveznik izmenjenu poresku prijavu za isti poreski period može podneti najkasnije u roku od 12 meseci od dana podnošenja prvobitne poreske prijave. 43/2003. uz poresku prijavu i poreski bilans. koja koriguje početno stanje neraspoređene dobiti ili gubitka iz ranijih godina iz razloga što pozicije iz Bilansa uspeha nemaju početno stanje. Ovakav postupak ima za cilj svođenje stanja u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima kao da greška nikada nije ni bila napravljena. Glasnik RS”. dužan je da odmah podnese izmenjenu poresku prijavu. odnosno u periodu između 1. koju je podneo Poreskoj upravi. Potraživanja koja spadaju u red pozicija koje se vrednuju putem računovodstvene procene predstavljaju tipičnu poziciju kod koje primena zahteva MRS 10 dolazi do izražaja. obveznik ima pravo na korišćenje poreskih podsticaja i oslobađanja. banke su dužne da isprave i ispravljen obrazac dostave Narodnoj banci Srbije najkasnije do 15. Ovim standardom definisani su zahtevi u vezi sa računovodstvenim tretmanom događaja koji nastaju nakon datuma bilansa stanja. Naime. obveznik sastavlja izmenjenu poresku prijavu u kojoj utvrđuje: .12. Na osnovu izmenjenog poreskog bilansa i korigovane poreske osnovice. kada i nastupi poslovna promena tokom januara i februara i pritom se oceni da je to promena koja potvrđuje ili utiče na promenu stanja neke bilansne pozicije koja je postojala na dan 31. iz koje su greška ili popust otklonjeni. Poreski obveznik ne može podneti izmenjenu poresku prijavu posle pokretanja postupka poreske kontrole za kontrolni poreski period. obaveza. Greške uočene u obrascu USSPO. decembra 2010. 80/2002. treba izvršiti priznavanje i vrednovanje nastale poslovne promene i usklađivanje stanja na dan 31.

ali su od relativno velikog značaja za korisnike finansijskih izveštaja. Standardom se ne predviđa obaveza usklađivanja iznosa povodom navedenih potencijalnih događaja likvidacije privrednog subjekta. banke dostavljaju nadležnom organu najkasnije do 30. Prema tome.kontinuiteta poslovanja.na datum bilansa privredni subjekat nije imao obavezu da isplati te dividende. godine). potencijalne obaveze i potencijalna imovina („Sl. godine. Ovakvo postupanje u skladu je sa (I-37) Međunarodni računovodstveni standard .2. PRIPREMNE RADNJE KOJE PRETHODE SASTAVLJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA Usklađivanje prometa i stanja glavne knjige sa dnevnikom i pomoćnim knjigama obavezno se vrši pre popisa imovine i obaveza i pre sastavljanja finansijskih izveštaja. Zakona. neograničenog vremena poslovanja. 144 . finansijski izveštaji se sastavljaju kao da će privredni subjekt neograničeno dugo poslovati. Međutim.12.2.računi 037. glasnik RS”.XIII RAČUNOVODSTVO.dalje: MRS 37). koje obelodanjeni iznos dividendi ne ispunjava . To znači da se procenjivanje imovine privrednog subjekta vrši po tržišnim vrednostima.rukovodstvo je uverenja u postojanje značajne neizvesnosti vezane za događaje ili stanja koji mogu da izazovu značajnu sumnju u mogućnost privrednosg subjekta da nastavi sa poslovanjem na načelu stalnosti. ali kako je potraživanje kasnije naplaćeno ispostavilo se da je procena bila pogrešna. 2010. Raščišćavanje stavki sa privremenih i prolaznih računa na odgovarajuće račune vrši se samo na osnovu zapisa kojim se identifikuje nastala poslovna promena. tekuće godine. Ova obaveza banaka propisana je Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za banke . zajedno sa mišljenjem revizora. prikazivanje finansijskih izveštaja zahteva da se izvrše određena obelodanjivanja ukoliko: . U skladu sa (I-01) Međunarodni računovodstveni standard . Prema odredbama MRS 1. pa ih treba obelodaniti (na primer: požar koji se desio u februaru 2011. tekuće godine. već se predviđa obaveza fundamentalne promene računovodstvene pretpostavke neograničenog vremena poslovanja.12. 77/2010 . Naime.MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja („Sl. glasnik RS”. Usaglašavanje dnevnika sa glavnom knjigom zasniva se na proveri da li je u glavnoj knjizi proknjiženo sve što je obuhvaćeno u dnevniku. Imajući u vidu da finansijski izveštaji još uvek nisu konačno sastavljeni. a pre datuma obelodanjivanja finansijskih izveštaja obelodani dividende koje će biti isplaćene vlasnicima kapitala obelodanjeni iznos dividendi ne priznaje kao obavezu na datum bilansa (a ni kao smanjenje neraspoređene dobiti). 10-11 Postupanje u vezi sa dividendama obelodanjenim za raspodelu posle obračunskog perioda Ako privredni subjekt posle datuma bilansa. Nekorektivni događaji Nekorektivni događajisu događaji koji se ne odnose na bilansne pozicije na dan 31. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA vrednosti potraživanja sa stanjem na dan 31. 097.MRS 37 Rezervisanja. a drugi najkasnije do 30. glasnik RS”. prvobitno je procenjeno da potraživanje neće biti naplaćeno. tj. uprkos želji vlasnika i uprave. 18. MRS 37 propisuje kriterijume za priznavanje sadašnjih obaveza. Kada su u pitanju nekorektivni događaji nastali nakon datuma bilansa stanja treba proceniti da li je taj događaj materijalno značajan i da li ga treba obelodaniti u napomenama uz finansijske izveštaje. br.dalje: MRS 1) obelodanjeni iznos dividendi se iskazuje u napomenama. br. Zakona. potencijalna sredstva i potencijalne obaveze. To odgovara načelu dokumentovanosti i zadovoljava sva obeležja verodostojnosti.dalje: Zakon) i Zakona o bankama propisano je da se finansijski izveštaji za prethodnu godinu dostavljaju nadležnom organu najkasnije do 28. Odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. jedan je od 1. nema realne alternative nego njegova likvidacija. 46/2006 i 111/2009 . aprila tekuće godine.12. Na primer likvidacija privrednog subjekta koji loše posluje da.2009. Načelo kontinuiteta poslovanja Privredni subjekat sastavlja finansijske izveštaje poštujući načelo stalnosti . a da usvojene finansijske izveštaje za prethodnu godinu.godine. faktički postoje dva perioda za primenu MRS 10. koji nalaže obavezu usklađivanja knjiPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 2010. 77/2010 . 439 i 539. tekuće godine. kao dela adekvatno i efikasno uređenog procesa nadzora.finansijski izveštaji nisu pripremljeni na osnovu načela stalnosti ili . godine) S obzirom na to da se naplativost potraživanja procenjuje. takav događaj treba da se uzme u obzir i da se sprovede odgovarajuća korekcija sa stanjem na dan 31. To se postiže propisivanjem internih računovodstvenih kontrolnih postupaka. br. Navedena obaveza propisana je čl. postoje poslovni događaji koji bitno remete navedenu pretpostavku neograničenog vremena poslovanja. tj.4. Popis imovine i obaveza propisan je odredbama člana 18 stav 2. januara pa najkasnije do 28.

Ova obaveza banaka odnosi se na pozicije: . Izveštaj o izvršenom popisu. na osnovu kojih popisne komisije raspolažu realnim podacima o stanju potraživanja i obaveza i koje treba da posluže kao osnov za procenjivanje bilansnih pozicija. (račun 871).dugovnih salda na transakcionim računima. u stranoj valuti.eksterne potvrde. 145 .potražnih salda na žiro i deviznim računima i .banke na dan bilansa potraživanja iz internih odnosa u stranoj valuti . ali potvrda salda neobezbeđuje potreban revizijski dokaz koji se odnosi na vrednovanje tog salda koji sprovodi poverilac/dužnik. popis finansijskih plasmana. dostavlja se na knjiženje radi usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. zajedno sa popisnim listama i odlukama nadležnog organa. račun 100). zatim MSR 501 .revizijski dokaz (dodatna razmatranja za specifične pozicije) i MSR 505 . jer se potraživanja i obaveze iskazane na ovim računima ne iskazuju u obrascu Bilans stanja.račun050 zadnjeg dana u mesecu i na dan bilansa u glavnoj knjizi iskazuje se na računu 508 . Eksterna potvrda salda na računima finansijskih plasmana. Rešenje o imenovanju članova Komisije za popis plana rada i Izveštaj o izvršenom popisu dostavljaju se internom revizoru. glasnik RS”. Cilj ovih Standarda je da uspostave standarde i pruže smernice o tome šta je revizijski dokaz. određene ekonomske kategorije. odboru za reviziju i preduzeću za reviziju sa kojim je banka zaključila ugovor o reviziji. a prolazni i privremeni računi po ovom osnovu prikazuju se u okviru računa 037.internih odnosa (bilansna ravnoteža) Tačno iskazivanje visine depozita i ukupnog iznosa kredita obavezuje iskazivanje minusnog salda na transakcionim računima u Bilansu stanja na dan bilansa u okviru pozicije krediti i plasmani (klasa 1. Informacije o finan1) U materijalu su zadržani nazivi seta finansijskih izveštaja. br. Naknadna vrednovanja bilansnih pozicija sprovode se saglasno zahtevima iz pojedinačnih MRS/MSFI i usvojenih računovodstvenih politika i računovodstvenih procena. poPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11 pisna komisija iskazuje u posebnim popisnim listama. potraživanjima i obavezama je pouzdan i odgovarajući revizorski dokaz u pogledu postojanja tog salda na određeni dan.primljeni krediti. iskažu u bruto iznosu. Kod pravnog lica . Za organizaciju i pravilnost popisa odgovorni su zakonski zastupnik (predsednik izvršnog odbora banke) i odgovorno lice zaposleno u banci koje vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje.Krediti. (račun 876). jer nadležni organ nije propisao set finansijskih izveštaja usaglašen sa novim MRS1. a izuzetno se može opštim aktom predvideti da se popis određene imovine vrši i u toku godine. Kod pravnog lica . u poslovnim knjigama. banke su u obavezi da na bilansni dan. uspešnosti i promenama u finansijskom položaju entiteta. Pribavljanje zadovoljavajućeg revizorskog dokaza koji mu omogućava da izvede opravdane zaključke na kojima će se zasnivati revizorsko mišljenje regulisano je MSR 500 . PROCENJIVANJE POZICIJA BILANSA STANJA1) Finansijski izveštaji imaju za cilj da pruže informacije o finansijskom položaju. a prolazni i privremeni na računu 097 (pojedinačne stavke na ovom računu ne mogu biti starije od 30 radnih dana). 106/2006 . . Nadležni organ razmatra izveštaj o popisu i odlučuje o predlozima komisija za popis.račun 875 moraju biti u bilansnoj ravnoteži sa obavezama iz internih odnosa u stranoj valuti. kao i smernice u vezi sa korišćenjem eksternih potvrda radi pribavljanja revizorskih dokaza. U cilju pružanja valjane informacije o strukturi finansijskog položaja.revizijski dokaz. potraživanja i obaveza vrši se prema stanju u poslovnim knjigama pod uslovom da je njihovo usklađivanje sa dužnicima i poveriocima izvršeno najmanje jednom godišnje i da o tome postoji verodostojna isprava. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII govodstvenog stanja sa stvarnim stanjem koje se utvrđuje popisom. jer se potraživanja i obaveze iskazane na ovim računima ne iskazuju u obrascu Bilans stanja. Način i rokovi vršenja popisa propisani su Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl.banke na dan bilansa potraživanja iz internih odnosa u dinarima (račun 870) moraju biti u bilansnoj ravnoteži sa obavezama iz internih odnosa u dinarima. potraživanja i obaveze koji nisu usaglašeni i za koje ne postoji uredna dokumentacija. potrebno je koristiti pravna sredstva u zavisnosti da li su ista dospela za naplatu ili nisu dospela za naplatu. pri čemu pojedinačne stavke ne mogu biti starije od 5 radnih dana. Potražni saldo na deviznom računu banka . u roku od tri dana od dana kada je Odluka o usvajanju izveštaja o popisu doneta. obimu i kvalitetu revizijskog dokaza koje treba pribaviti u reviziji finansijskih izveštaja. Za neusaglašene finansijske plasmane i potraživanja. Finansijski plasmani.12.RAČUNOVODSTVO. Potražni saldo na žiro računu i tekućim računima zadnjeg dana u mesecu i na dan bilansa u glavnoj knjizi iskazuje se na računu 408 . revizijske dokaze koje se odnose na određene specifične pozicije i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Popis imovine i obaveze vrši se na kraju poslovne godine sa stanjem na dan 31. (redovan popis).dalje: Pravilnik o popisu). Na osnovu Pravilnika o popisu.

Ulaganja u kapital su izuzeta iz ekvivalenta gotovine.za priznavanje i vrednovanje kursnih razlika .dalje: MRS 7).MRS 7. Drže se radi izmirivanja kratkoročnih gotovinskih obaveza. ta imovina mora biti pretvoriva u poznati iznos gotovine i da nije izložena značajnom riziku promene vrednosti. Prema Pravilniku o kontnom okviru.izveštaj o tokovima gotovine . tri meseca ili manje. Relevantni standardi za ovu bilansnu poziciju su: . osim ako su po svojoj suštini ekvivalenti gotovine. ako je to stanje pozitivno ili jednako nuli. a prolazni i privremeni na računu 097 . 77/2010 .Prolazni i privremeni računi u stranoj valuti. obaveze i kapital i definisani su odredbama (1) Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja („Sl. Osnov za vrednovanje bilansnih pozicija jesu usvojene računovodstvene politike.račun 010 iskazuje i deponovani višak likvidnih sredstava kod NBS. Potražni saldo na deviznom računu kod banaka . odnosno u skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama. Elementi koji se neposredno odnose na utvrđivanje finansijskog položaja su imovina. br. a članom 5.Krediti. br. 60 i proističu iz delatnosti banke. gotovina i gotovinski ekvivalenti čine najlikvidniji deo likvidnog dela aktive. Vrednovanje pozicija bilansa stanja vrši se u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Prema navedenoj klasifikaciji. 77/2010 . Gotovina i gotovinski ekvivalenti . valuti ekonomije (valuti po kojoj se pripremaPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.MRS 39. i 8. Odredbama članova 4. br. 10-11 146 . a gotovinske ekvivalente čine kratkoročna visokolikvidna ulaganja koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine. Povećanje tržišne vrednosti u odnosu na knjigovodstvenu vrednost priznaje se kao prihod. Gotovina i gotovinski ekvivalenti su finansijski instrumenti. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA sijskom položaju se prikazuju u bilansu stanja. U okviru ove grupe računa banke iskazuju odgovarajuće poslovne transakcije i u dinarima i u stranoj valuti. finansijskog posrednika između finansijski suficitarnih i finansijski deficitarnih transaktora u finansijskom sistemu. Transakcije u stranoj valuti iskazuju se u funkcionalnoj valuti tj. U bilansima banaka ova pozicija se iskazuje na sintetičkim računima grupe računa 00 i 05 (član 4. a ne radi investiranja ili u druge svrhe. recimo. od datuma sticanja. što proističe iz definicija (I-32) Međunarodnog računovodstvenog standarda . i 9. Pravilnika o kontnom okviru).MRS 18 i .za priznavanje i vrednovanje . stav 2. glasnik RS”. Gotovinu čine gotovina u blagajni i depoziti po viđenju. Imovina se uobičajeno kvalifikuje kao ekvivalent gotovine samo kada ima kratak rok dospeća. u saglasnosti sa MRS 1 par. stav 6 Pravilnika o kontnom okviru predviđena je obaveza banke da za račun 009. uz beznačajni rizik od promene vrednosti. a smanjenje kao rashod. kao i da se na račun 013 i račun 063 iskazuju i plasmani po repo poslovima sa obavezom reotkupa. ispune kratkoročne gotovinske obaveze.Krediti. a naknadno po tržišnoj vrednosti. 5. kao i zlato i plemeniti metali koji su neposredno unovčivi uz beznačajan rizik smanjenja vrednosti (grupa računa 07).dalje: MRS 32) i (I-07) Međunarodnog računovodstvenog standarda . dok se informacije o uspešnosti prikazuju u bilansu uspeha.finansijska sredstva Pozicije sredstava (aktive) koji su deo monetarnog sistema proističu iz delatnosti banke kao pravnog lica tj.za prikazivanje . na primer u slučaju prioritetnih akcija stečenih u kraćem roku od njihovog dospeća i sa navedenim datumom otkupa.XIII RAČUNOVODSTVO. 059 i 069 obezbedi analitičke račune za iskazivanje indirektnih otpisa saglasno svojoj računovodstvenoj politici za grupu račun 00 i 05 .račun050 zadnjeg dana u mesecu i na dan bilansa u glavnoj knjizi iskazuje se na računu 508 . iznos sredstava na računima 000 i 050 jednak je stanju na izvodima ili potvrdi salda.gotovina i gotovinski ekvivalenti. glasnik RS”. a prolazni i privremeni računi po ovom osnovu prikazuju se u okviru računa 037 . Da bi se imovina klasifikovala kao ekvivalent gotovine. Gotovinski ekvivalenti imaju za svrhu da obezbede likvidnost banke tj. a preduslov za pravilno bilansiranje pozicija aktive i pasive jeste usklađivanje stanja imovine i obaveza sa stvarnim stanjem na osnovu popisa. 019.Prolazni i privremeni računi.MRS 7 Izveštaj o tokovima gotovine („Sl.MRS 32 Finansijski instrumenti: prezentacija („Sl. ovog Pravilnika da se u okviru opozivih depozita i kredita . . Potražni saldo na žiro računu i tekućim računima zadnjeg dana u mesecu i na dan bilansa u glavnoj knjizi iskazuje se na računu 408 . . 8. Strukturiranje pozicija u bilansu stanja banaka izvršeno je grupisanjem sredstava i obaveza prema prirodi i prema redosledu koji odražava njihovu relativnu likvidnost iz razloga što su takve informacije pouzdanije i relevantnije od prezentacije na principu tekuće/stalno. Vrednovanje (odmeravanje) je proces utvrđivanja novčanih iznosa po kojima bi trebalo priznati elemente finansijskih izveštaja i iskazati ih u bilansu stanja.MRS 32 . glasnik RS”. 133/2003 .prihodi . Početno vrednovanje zlata i plemenitih metala vrši se po nabavnoj vrednosti.rešenje).MRS 21.

U vezi sa iznetim.Ustavna povelja). Derivati u stranim valutama isključeni su iz delokruga MRS 21 . navedenog zakona dozvoljeno je ugovaranje u devizama u Republici Srbiji.RAČUNOVODSTVO. br. Ugovorena valutna klauzula je vrednosno usklađivanje potraživanja i u funkciji je zaštite od gubitka usled promene vrednosti novca (MRS39). devizni. 39/85. ili kao povećanje dinarskog iznosa obaveza kao posledica rasta kursa strane valute. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII ju finansijski izveštaji). stav 2. za prevođenje potraživanja i obaveza iskazanih u stranoj valuti u dinare. prema kursu koji vaći u trenutku ispunjenja obaveze. kursna razlika priznata u svakom periodu sve do datuma izmirenja određuje se na osnovu promene deviznog kursa u svakom od perioda.12. pri čemu se vrši priznavanje kursnih razlika. Prilikom obračuna kursnih razlika kod novčanih sredstava. devizno-valutni i menjački poslovi spadaju u osnovne bankarske poslove. prema podacima Narodne banke Srbije. što podrazumeva da se iznos potraživanja ili obaveza čija se naplata ili plaćanje vrši u dinarskoj protivvrednosti izkazuje po ugovorenom kursu na dan realizacije. Ugovorena valutna klauzula je predmet volje poverioca i dužnika. na svaki datum bilansa stanja monetarne stavke u stranoj valuti prevode se primenom zaključnog kursa. br. zbog čega je neophodno vršiti obračun tih kursnih razlika na datum bilansa stanja. već se samo koriguje vrednost potraživanja i ispravke vrednosti potraživanja u bilansu stanja. Pozitivne kursne razlike nastaju povećanjem dinarskog iznosa novčanih sredstava kao posledica rasta kursa strane valute. pri bilansiranju treba imati u vidu da kada je transakcija izmirena u istom računovodstvenom periodu u kome je nastala. to je mogućnost koja se ugovara. 29/78. javljaju se pozitivne i negativne kursne razlike. Iz tih redovnih transakcija nastaju kursne razlike kao rezultat promene kursa između inicijalne transakcije i transakcije pri realizaciji u kojima se iznos deviza koji se realno realizuje ostaje nepromenjen.MRS 21 Efekti promena deviznih kurseva („Sl. 31/93 i „Sl. Sa aspekta Zakona o obliglacionim odnosima. kursiranje dela potraživanja koji je ispravljen vrši se međusobnim zaduživanjem i odobravanjem potraživanja i ispravke potraživanja. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. pa je neophodno da se za potrebe knjigovodstva vrši prevođenje (preračun) iznosa strane valute u nacionalnu valutu . 10-11 U našoj praksi. Zakona o obligacionim odnosima („Sl. Ugovaranje valutne klauzule je dozvoljeno Zakonom o deviznom poslovanju. list SCG”. godine za koju se bilans stanja sastavlja.dinar. br. krediti sa deviznom klauzulom (MRS 39 par. 62/2006) propisano je da se za potrebe knjigovodstva i statistike primenjuje zvanično srednji kurs dinara. Kod potraživanja čija je vrednost u celini data na ispravku vrednosti. Potraživanja za koja je izvršena korekcija potraživanja ispravkom vrednosti za evidentiranje kursnih razlika u bilansu uspeha vrši se samo za neto iznos potraživanja. 86 i 87).učinci promena kurseva stranih valuta i na njih se primenjuju pravila za priznavanje i odmeravanje koja su delokrug standarda MRS 39 u delu koji se odnosi na računovodstvo zaštite od valutnog rizika i može se tretirati bilo kao hedžing toka gotovine bilo kao hedžing fer vrednosti (npr. br. list SFRJ”. potraživanja i obaveza u stranoj valuti. Valuta obaveza uređena je i odredbom člana 395. „Sl. povećanjem dinarskog iznosa potraživanja kao posledica rasta kursa strane valute i smanjenjem dinarskog iznosa obaveza kao posledica pada kursa strane valute. Prema definiciji iz MRS 21. 1/2003 . članom 41. Negativne kursne razlike nastaju kao posledica smanjenjea dinarskog iznosa novčanih sredstava i potraživanja. glasnik RS”. 77/2010 i 95/2010 . nema iskazivanja rashoda i prihoda. Poslovne promene koje glase na strana sredstva plaćanja priznaju se na dan transakcije po zvaničnom srednjem kursu strane valute na koju glasi transakcija. jer se poslovne knjige vode u dinarima. list SRJ”. Drugim rečima. Ugovorena valutna klauzula nije kursna razlika. MRS 21. Odredbom člana 34. U tom smislu. ugovaranje valutne klauzule predstavlja odstupa- 147 . . njeno ispunjenje se može zahtevati u domaćem novcu.odluka USJ i 57/89. potraživanja i obaveza u stranoj valuti vrši se u skladu sa (I-21) Međunarodnim računovodstvenim standardom . koristi se srednji kurs strane valute u kojoj je vrednost stavke izražena na dan 31. Prema toj odredbi. Računovodstveno evidentiranje transakcije. Prema paragrafu 23. kada je transakcija izmirena u narednom obračunskom periodu. Prema Zakonu o bankama („Sl. kao posledica pada kursa strane valute. Ugovarana valutna klauzula je ugovoreni instrument zaštite od rizika promene deviznog kursa.dalje: MRS 21). sve kursne razlike priznaju se u tom periodu. a naknadno vrednovanje vrši se takođe po zvaničnom srednjem kursu na dan bilansa i tako obračunate kursne razlike priznaju se kao pozitivne ili negativne kursne razlike. ako novčana obaveza glasi na plaćanje u nekoj stranoj valuti ili zlatu. br. br. kursna razlika je razlika koja nastaje prevođenjem datog broja jedinica jedne valute u drugu valutu po različitim deviznim kursevima. s tim što se plaćanje i naplaćivanje po tim ugovorima vrši u dinarima. 45/89 . glasnik RS”. Međutim. 107/2005 i 91/2010). Kursne razlike predstavljaju obračunsku kategoriju prihoda i rashoda. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. tj.ispr. stav 3. a devizni kurs je odnos razlike između dveju valuta. glasnik RS”.

Pri prvobitnom priznavanju obaveze i potraživanje sa valutnom klauzulom odmeravaju se po njihovj fer vrednosti. odnosno Bilans uspeha. metodom efektivne kamatne stope i evidentiraju se preko kapitala. Istovremeno (I-33) Međunarodni računovodstveni standard . Prema tome. Finansijska obaveza je obaveza da se isplati ili razmeni finansijsko sredstvo sa drugim pravnim licem pod potencijalno nepovoljnim uslovima (ugovorna obaveza koja se izmiruje davanjem kapitalnih instrumenata od pravnog lica . Ostale obaveze vrednuju se po amortizovanom trošku. i 34. naknadno vrednovanje obaveza i potraživanja sa valutnom klauzulom se odmerava po njihovoj fer vrednosti. Karakteristike složenih finansijskihinstrumenata su: .emitenta tih instrumenata). Puna primena ovih standarda ima za pretpostavku privrede u kojima postoje razvijena ekonomska tržišta. Prema tom načelu. na datum bilansa. Po definiciji finansijski instrument je svaki ugovor po osnovu kojeg nastaje finansijsko sredstvo za jednu ugovornu stranu. stanja nerealizovane obaveze i potraživanja sa ugovorenom valutnom klauzulom treba preračunati po odgovarajućem kursu strane valute. a finansijska obaveza ili instrument kapitala za drugu ugovornu stranu. navedenog zakona. prevođenje se vrši po tom kursu.obaveza. Ukoliko je između poverioca i dužnika ugovoren srednji kurs Narodne banke Srbije. Ako je ugovoren neki drugi kurs. kroz dobitak ili gubitak. Nakon prvobitnog priznavanja. kao što je naše. a ne njegov pravni osnov. Revidirani MRS 32 sadrži u svojim odredbama/paragrafima 33. Klasifikaciju u Bilansu stanja eminenta određuje suština finansijskog instrumenta.sadrže istovremeno i sastavne delove instrumenta kapitala i obaveze. a ne sa zakonskom formom. glasnik RS”. Otkupljene sopstvene akcije koje se iskazuju u aktivi račun 128 i prilikom bilansiranja umanjuju emitovan akcijski kapital.XIII RAČUNOVODSTVO. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Kapitalni (vlasnički) instrument je ugovor koji dokazuje vlasništvo nad neto imovinom pravnog lica . IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA nje od načela monetarnog nominalizma.MRS 33 Zarada po akciji („Sl. . jer se suštinski radi o transferu između vlasnika glavničkih instrumenata koji su odustali od glavničkih učešća i vlasnika koji će držati vlasničke instrumente (MRS 32 par. Iznos knjigovodstvene vrednosti složenog finansijskog instrumenta je uvek podeljen na komponentu kapitala i komponentu obaveze. 33. Komponenta kapitala ne vrednuje se ponovo.finansijski instrument mora biti klasifikovan u skladu sa svojom suštinom. koja predstavlja inicijalnu knjigovodstvenu vrednost te komponente. 10-11 148 .).kapitalni (glavnički) instrumenti ili .klasifikuju se odvojeno u okviru istog finansijskog instrumenta na komponentu kapitala i komponentu obaveze. Kupovina i dalja prodaja sopstvenih glavničkih instrumenata od strane pravnog lica ne priznaju se u dobitku ili gubitku.imovina umanjena za ukupne obaveze. Kod finansijskih obaveza koje se vrednuju po fervrednosti efekti vrednovanja evidentiraju se u bilansu uspeha. Komponenta obaveze se vrednuje po fer vrednosti. Finansijska imovina je gotovina ili ugovorno pravo da se naplati ili primi drugo finansijsko sredstvo ili razmeni finanijski instrument sa drugim pravnim licem pod potencijalno povoljnim uslovima (ugovor koji se izmiruje prijemom kapitalnih instrumenata od strane pravnog lica koje ih je emitovalo). Ukupni finansijski instrument se vrednuje po fer vrednosti. derivata i računovodstveni tretman finansijskih derivata i MRS 32 koji formuliše zahteve za prikazivanje. Finansijski instrumenti Međunarodni računovodstveni standardi koji regulišu računovodstveno obuhvatanje finansijskih instrumenata su MRS 39 koji obrađuje početno priznavanje. osim kada je zakonom predviđeno nešto drugo. Komponenta finansijske obaveze naknadno će se vrednovati u skladu sa zahtevima MRS 39 u zavisnosti od klasifikacije finansijskog instrumenta. za fer vrednost komponente obaveze i preostali iznos se evidentira kao komponenta kapitala. Osnov za razlikovanje finansijskih obaveza od glavničkog instrumenta je postojanje ugovorne obaveze bilo da isplati novac ili preda drugo finansijsko sredstvo drugoj strani ili da razmeni finansijsko sredstvo ili finansijsku obavezu sa vlasnikom. prevođenje treba izvršiti po tom kursu. koje je definisano članom 394. Odgovarajuća naknada koja se plaća ili prima priznaje se direktno u kapital. dužnik je dužan da isplati onaj broj novčanih jedinica na koji obaveza glasi. U uslovima nedovoljno razvijenog tržišta. . naknadno vrednovanje i prestanak priznavanja (isknjižavanje) finansijskih instrumenata. i 34. kad obaveza ima za predmet određenu svotu novca. dok u privredama u kojima nisu razvijena finansijska tržišta njihova primena je ograničena. vrednovanje otkupljenih/ponovo stečenih vlasničkih hartija od vrednosti kapitala (akcija). najviše nerazumevanja i nedoumica proističe iz složenih finansijskih instrumenata koji mogu biti: .

Prema paragrafu 9. Odluka banke o klasifikaciji donosi se u postupku inicijalnog priznavanja. Kod hartije od vrednosti koje nisu klasifikovane prema opciji fer vrednosti.derivatni ili izvedeni . a efekat po osnovu promene fer vrednosti priznaje se isključivo kao prihod ili rashod u bilansu uspeha. u ovu kategorije se ne mogu klasifikovati preferencijalne i obične akcije). treba da ih klasifikuje u jednu od preostalih dveju grupu: koje se drže do dospeća ili koje su raspoložive za prodaju. Ukoliko hartije od vrednosti. sa priznavanjem promena u fer vrednosti preko prihoda i rashoda u bilansu uspeha. Suština priznavanja i naknadnog vrednovanja hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti u bilansu uspeha je da se hartije od vrednosti klasifikovane kao takve vrednuje po fer vrednosti. Finansijska imovina čija se procena fer vrednosti iskazuje kroz bilans uspeha je: .forvardsi. otkazana ili je istekla (MRS 39 par. 17): . Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća naknadno se vrednuju po amortizovanoj ceni primenom metoda efektivne kamate. u koju se uključuju i transakcioni troškovi nastali po osnovu njihovog sticanja.bilo koja finansijska imovina koja se klasifikuje u ovu kategoriju pri početnom priznavanju Prema revidiranom MRS 39. Vrste finansijskih instrumenata su: . Ograničenja klasifikacije u HOV koje se drže do dospeća U HOV koje se drže do dospeća ne mogu se svrstati HOV koje je: .istekom ugovornih prava na tokove gotovine ili . Metod efektivne kamate podrazumeva izračunavanje amortizacije primenom efektivne kamatne stope i raspodele prihoda od kamate tokom relevantnog perioda. pravnom licu je dozvoljeno da prilikom početnog priznavanja klasifikuje bilo koju hartiju od vrednosti kao onu koja se vrednuje po fer vrednosti. i koje čine deo portfelja sličnih sredstava za koja postoji model trgovanja radi stvaranja profita iz kratkoročnog fluktuiranja cena ili posredničke marže (MRS 39 par. Nepriznavanje finansijskog sredstva može se izvršit samo (MRS 39. zahteva da se pri otkupu sopstvenih prioritetnih akcija svaki diskont ili premija (razlika između plaćenog iznosa i nominalne vrednosti otkupljenih sopstvenih akcija) priznaje kao povećanje ili smanjenje neraspoređene dobiti. Klasifikacija finansijskih instrumenata izvršena je u četiri kategorije (MRS 32 i MRS 39 par.finansijska imovina koje se drži radi trgovanja. 14). hartije od vrednosti. 10-11 početnog priznavanja. par. obaveze.banka odlučila da vrednuje po fer vrednosti u bilansu uspeha. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII br. prilikom početnog priznavanja. MRS 39 banka može klasifikovati prema opciji fer vredonosti i sve hartije od vrednosti koje se drže do dospeća i raspoložive su za prodaju prilikom Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. odnosno mogu biti klasifikovane u HOV koje se vrednuje po fer vrednosti u bilansu uspeha. To su hartije od vrednosti koje su stečene ili nastale prvenstveno u svrhu prodaje ili ponovne kupovine u bliskoj budućnosti. osim akcija koje nemaju kotiranu tržišnu cenu na aktivnom tržištu i čija fer vrednost se ne može pouzdano odmeriti. fjučersi. Ove hartije se početno priznaju po nabavnoj fer vrednosti. odnosno emitovanja.dalje: MRS 33) u paragrafu 16. Početno priznavanje finansijskih instrumenata (sredstva/obaveze) u Bilansu stanja vrši se samo kada pravno lice postaje jedna od strana u ugovornim odredbama instrumenata (MRS 39 par. štedni zapisi Narodne banke Srbije i eventualno neke druge obveznice koje se pojave na našem tržištu. troškovi transakcije se mogu pripisati nabavnoj ceni hartije od vrednosti. Kod nas bi se u ovu grupu mogle svrstati obveznice stare devizne štednje Vlade Republike Srbije. troškove transakcije ne uključuju u njihovu vrednost. 9). 149 . Plasmani koji se drže do roka dospeća Nederivatna finansijska imovina podrazumeva fiksna ili odrediva plaćanja i fiksni rok dospeća. banka nije klasifikovala prema opciji fer vrednosti. a za koje banka ima nameru i mogućnost da drži do roka dospeća (npr. .9).RAČUNOVODSTVO. U ovu grupu se obično svrstavaju obveznice i njima slične HOV. Kod nas još uvek ima malo HOV koje bi se mogle svrstati u HOV koje se drže do dospeća. jer odluku o razvrstavanju nije moguće opozvati nakon početnog/inicijalnog priznavanja.potraživanja. koje nisu pribavljene u svrhu prodaje u bliskoj budućnosti. Na osnovu nje definisani su kriterijumi za priznavanje i osnove za vrednovanje.derivati. Nepriznavanje finansijske obaveze iz Bilansa stanja vrši se samo kad je obaveza određena ugovorom ispunjena. hartije od vrednosti dalje: HOV koje se drže do dospeća mogu se posle početnog priznavanja vrednovati i opcijom fer vrednosti. opcije i svopovi. zajmovi .prenosom (transferom) finansijskog sredstva koji se kvalifikuje za nepriznavanje. već ih priznaje kao troškove perioda. koji se ne koriste za hedžing i . Međutim.bazični (primarni) finansijski instrumenti . u nekim slučajevima. 39). Entitet samostalno odlučuje da li se radi o povećanju kapitala koji može biti predmet raspodele preostalim vlasnicima. 77/2010 . Ako banka klasifikuje hartije od vrednosti prema opciji fer vrednosti.

moraju proći pune dve godine pre nego što entitet ponovo klasifikuje neku stavku finansijske imovine kao HOV koje se drže do dospeća. ako je tokom tekuće poslovne godine ili tokom dve prethodne izveštajne godine. 10-11 150 . tj. Grupa sredstava treba da ima slične kreditne i druge karakteristike.kredite i potraživanja i . bez oduzimanja troškova transakcije koji mogu nastati pri prodaji ili drugom otuđenju. Za HOV koje se drže do dospeća. Ova reklasifikacija se sprovodi u periodu u kome je prodaja HOV sprovedena i računovodstveno evidentirana. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA . reklasifikacija u sredstava koja se drže do dospeća se može izvršiti ako su prodaja ili reklasifikacija: . a ne kao raspoložive za prodaju. Naknadno vrednovanje HOV raspoloživih za prodaju Dobitak ili gubitak koji se javlja usled promene fer vrednosti finansijskog sredstva (HOV) raspoloživog za prodaju treba da se priznaje direktno kao kapital. Međutim. . Buduća obezvređenja se ne mogu anticipirati. Kada ne postoji mogućnost da se individualno utvrdi iznos obezvređenja pojedinačnih sredstava koja se vrednuju po amortizovanoj nabavnoj vrednosti. iznos povraćaja je ograničen. Izuzetno. Pad tržišne vrednosti nije nužno dokaz obezvređenja.uslovljena događajem koji je izvan kontrole entiteta i koji se nije mogao predvideti od strane entiteta. što posebno važi za HOV koje se drže do dospeća. ne mogu biti priznati. Tada se knjigovodstvena vrednost sredstva može smanjiti direktno ili korišćenjem računa ispravke vrednosti. ako je utvrđeno da postoji obezvređenje. u bilansu uspeha. MRS 39 ukazuje na to da se ta sredstva treba grupisati i proceniti po portfolio bazi. ma koliko verovatni bili. koji se diskontuju primenom prvobitne diskontne stope instrumenta.finansijsku imovinu po fer vrednosti kroz bilans uspeha. Nakon što je došlo do ovog narušavanja pravila. jer prodaja HOV koje se drže do dospeća. U postupku naknadnog vrednovanja entitet odmerava HOV raspoložive za prodaju po fer vrednosti. HOV koje nemaju kotiranu tržišnu cenu na aktivnom tržištu i čija se fer vrednost ne može pouzdano utvrditi treba odmeravati po nabavnoj vrednosti. prodao ili reklasifikovao više od beznačajnog iznosa HOV koje se drže do dospeća pre dana dospeća (beznačajnost iznosa meri se u odnosu na ukupan iznos investicija koje se drže do dospeća). iznos obezvređenja koji treba priznati proizilazi iz razlike između knjigovodstvene vrednosti i sadašnje vrednosti očekivanih budućih gotovinskih tokova. Za HOV koje se vrednuju po amortizovanoj nabavnoj vrednosti. Obezvređenje HOV i drugih finansijskih sredstava koje se drže do dospeća Finansijska sredstva se smatraju obezvređenim kada iznos po kom su evidentirana prevazilazi iznos koji se može povratiti. Sve preostale HOV koje se drže do dospeća moraju se reklasifikovati u HOV raspoložive za prodaju. nakon što se svedu na iznos koji je moguće povratiti.XIII RAČUNOVODSTVO. . Poništenje obezvređenja je dozvoljeno kada postoji očigledan dokaz da je do poništenja došlo nakon prvobitnog priznavanja obezvređenja i da je rezultat određenog događaja.banka klasifikovala kao raspoložive za prodaju. i . a gubitak/ smanjenje se priznaje direktno u bilans uspeha. ili . obračun kamate se nastavlja u skladu sa originalnom efektivnom kamatnom stopom. dovodi u pitanje nameru i mogućnost preduzeća da sve ostale HOV iz ove grupe drži do dospeća. Prodaja iznosa HOV koje se drže do dospeća koji nije beznačajan. Gubici kao rezultat budućih dogđaja. ima za rezultat neispunjenje zahteva MRS 39. Ovo poništenje se evidentira u skladu sa načinom na koji je izvršeno i obezvređenje. tako da nova knjigovodstvena vrednost sredstva ne može biti veća od vrednosti koja bi postojala da do obezvređenja nije ni došlo.plasmane koji se drže do roka dospeća. kroz Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Pri početnom evidentiranju HOV raspoložive za prodaju se priznaju po njihovoj fer vrednosti. manje od tri meseca pre dana dospeća) tako da promene u tržišnim kamatnim stopama tokom tog perioda ne mogu imati značajan uticaj na promenu fer vrednosti te imovine. Entitet nema prava da klasifikuje neko finansijsko sredstvo kao ono koje se drži do dospeća.desile nakon što je entitet naplatio celu glavnicu finansijskog sredstva kroz predviđene rate otplate (npr.plasmani koji su po definiciji zajmovi i potraživanja. Finansijska imovina raspoloživa za prodaju je finansijska imovina koja nije klasifikovana u neku od navedenih kategorija i to u: . i nijedan finansijski instrument se ne može više svrstavati u tu kategoriju. naplata kuponosnih obveznica kod kojih se sa ratom vraća i deo glavnice) ili kroz naplatu unapred. Hartije od vrednosti koje čine deo portfelja sličnih sredstava za koja postoji model trgovanja radi stvaranja profita iz kratkoročnog fluktuiranja cena ili posredničke mreže.bile blizu datuma dospeća finansijskog sredstva (npr. MRS 39 zahteva da se obezvređenje prizna kod finansijskih sredstava koja se vrednuju po amortizovanoj vrednosti. kao što je poboljšani kreditni rejting dužnika. uvećanoj za troškove transakcije. klasifikuju se kao hartije od vrednosti namenjene trgovanju.

ili preko računa ispravke vrednosti). odnosno rashode u toku perioda otplate. nabavnoj vrednosti. Transakcioni troškovi se uključuju u početno vrednovanje svih finansijskih obaveza i imovine. što je u potpunosti u skladu sa MRS 39. par. Tada se kroz prihode u bilansu uspeha vrši evidentiranje samo do iznosa za koji je izvršeno obezvređenje. u skladu sa MRS 18. 55b). a gubici od obezvređenja se evidentiraju u bilans uspeha. s tim što se tada eliminišu iz kapitala akumulirani nerealizovani dobici nastali usled promene fer vrednosti.AG 8). 10-11 Umanjenje vrednosti i nenaplativost finansijskih sredstava Procena vrednosti vrši se na datum svakog bilansa stanja i sastoji se u konstataciji postojanja objektivnog dokaza (podataka) o umanjenju vrednosti finansijskog sredstava ili grupe finansijskih sredstava.krediti i potraživanja koje je banka odobrila ili plasirala i . ako nakon priznavanja obezvređenja dođe do porasta fer vrednosti HOV raspoloživih za prodaju. 55 b i AG 5 . a troškovi prodaje se ne uzimaju u obzir prilikom kasnijeg određivanja objektivne vrednosti. Početno vrednovanje vrši se po trošku nabavke tj. umanjen za otplate glavnice i uvećan za obračunatu. Izuzetak je očigledan dokaz koji ukazuje da više objektivno ne postoji razlog za obezvređenje. Krediti i potraživanja Krediti i potraživanja su nederivatna finansijska imovina sa fiksnim ili odredivimplaćanjima koja se ne kotira na finansijskim tržištima Pretpostavka za ove instrumente je da se ne trguje ovim finansijskim instrumentima i u ovu kategoriju spadaju: . 30 a i MRS 39 par.55). Nije predviđena naknadna reklasifikacija iz ove kategorije. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII izveštaj o promenama na kapitalu.krediti i potraživanja koje je banka kupila i koje ne namerava da proda i za koje ne postoji cena na finansijskom tržištu. a obezvređenja HOV raspoloživih za prodaju evidentiraju se u bilansu uspeha. odnosno preuzimanja obaveze. fluktuacije fer vrednosti HOV raspoloživih za prodaju evidentiraju se direktno u kapitalu kao nerealizovani dobici/gubici na HOV raspoloživim za prodaju.da li se radi o obezvređenju ili tekućim fluktuacijama kad je došlo do pada vrednosti ili . koriste se ugovoreni novčani tokovi. Kada za finansijski instrument (ili grupu finansijskih instrumenata) nije moguće pouzdano proceniti buduće novčane tokove. a ukoliko dođe do pevaćanja vrednosti iznad nivoa nabavne vrednosti. kada iznos po kome su iskazane u poslovnim knjigama prevazilazi iznos koji se može naknaditi. 151 . Nije dozvoljeno ukidanje obezvređenja. Amortizovana vrednost predstavlja iznos koji se priznaje nakon inicijalnog sticanja sredstava. Obezbeđenje HOV raspoloživih za prodaju (primena imparitetnog načela) Obezvređenje se utvrđuje na svaki bilansni dan stanja. glasnik RS”. Drugim rečima. tada će akumulirani dobitak ili gubitak prethodno priznat u kapitalu biti priznat u dobitak ili gubitak (MRS 39.da li se radi o tekućim fluktuacijama ili je nastupio neki događaj zbog koga bi trebalo ukinuti obezvređenje kad je došlo do porasta vrednosti nakon obezvređenja. br.RAČUNOVODSTVO. odnosno uključujući provizije i druge ugovorene naknade koje su sastavni deo efektivne kamatne stope. uzimajući u obzir sve ugovorene uslove. čije se povećanje fer vrednosti iznad nabavne vrednosti evidentira kroz kapital. Pravno lice naknadno odmerava ova finansijska sredstva po amortizovanoj vrednosti koja se računa po metodi efektivne kamatne stope (krediti i potraživanja i investicije koje se drže do dospeća). par. Kamata izračunata po ovim sredstvima.dalje: MRS 18) i MRS 39. Efektivna kamatna stopa je stopa koja tačno diskontuje buduće novčane prilive/odlive u toku perioda otplate na knjigovodstvenu vrednost sredstva/obaveze. i pri ovom postupku treba na pojedinačnoj osnovi identifikovati: . Metod efektivne kamate je metod obračunavanja amortizovane vrednosti finansijskog sredstva ili finansijske obaveze (ili grupe finansijskih sredstava. a ne u bilansu uspeha tekućeg perioda. Na taj način je HOV raspoložive za prodaju svode na fer vrednost.MRS 18 Prihodi („Sl. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. korišćenjem metoda efektivne kamate priznaje se u dobitak ili gubitak (MRS 18 par. Taj porast vrednosti evidentira se direktno u okviru kapitala. Dividenda od instrumenata akcijskog kapitala raspoloživog za prodaju priznaje se u dobitak ili gubitak po uspostavljenom pravu od strane pravnog lica da primi uplatu prema paragrafu 30c (I-18) Međunarodni računovodstveni standard . a umanjen za naplaćenu/plaćenu kamatu primenom metoda efektivne kamate na razliku između inicijalnog iznosa i iznosa na dan dospeća i umanjen za smanjenje vrednosti zbog impariteta (direktno. Procene rukovodstva moraju biti objektivne i razumne. Kada finansijsko sredstvo prestane da se priznaje. odnosno finansijskih obaveza) i alociranja kamate na prihode. takvo povećanje se evidentira kroz kapital. osim za troškove od umanjenja vrednosti i devizne dobitke i gubitke. jer se radi o HOV raspoloživim za prodaju. 77/2010 .

dodatno klasifikuje bilansnu aktivu i vanbilansne stavke. br. br. Najveći deo aktive banaka čine finansijska sredstva sa dominantnim učešćem datih kredita. na portfolio osnovi. banka je na bilansni dan dužna da saglasno svojoj računovodstvenoj politici izvrši procenu objektivnih dokaza koji dovode do obezvređenja kredita. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Pod objektivnim dokazima podrazumevaju se podaci koji pokazuju da postoji merljivo smanjenje budućih tokova gotovine od finansijskih sredstava nakon njihovog početnog priznavanja. porast plaćanja sa zakašnjenjem. 85/2005 dr. Vrednosno usklađivanje na nižu vrednost eliminiše precenjenost sredstava tj. stav 1. skrivenih gubitaka i te gubitke (nerealizovane) priznaje u Bilansu uspeha. . radi adekvatnog i efikasnog upravljanja rizicima kojima je banka izložena u svom poslovanju. povećani broj kupaca sa kreditnim karticama koje dostižu njihov kreditni limit i koji plaćaju minimalno mogući mesečni iznos). iz ekonomskih ili zakonskih razloga vezanih za finansijske teškoće zajamoprimca. 104/2009 i 30/2010 . 59 i finansijsko sredstvo je obezvređeno ako je iskazano u iznosu koji je veći od iznosa koji je procenjen da se može naplatiti. glasnik RS”.XIII RAČUNOVODSTVO. glasnik RS”. i članom 31. pored gubitaka identifikovanih na osnovu MRS 39. Očekivani gubici kao rezultat budućih događaja bez obzira na stepen verovatnoće njihovog nastanka nisu predmet ovog standarda. Ovo obezvređenje mora biti odmereno i priznato za pojedinačno ili. pad cena proizvoda (za zajmove proizvođačima) ili negativne promene drugih privrednih uslova. Na osnovu člana 21. 63/2008. . Visina gubitka utvrđuje se saglasno MRS 39 par. što je po MRS. pad cena nekretnina (za hipotekarna potraživanja). važnosti i uporedivosti jedno od kvalitativnih obeležja finansijskih izveštaja. 72/2003. Otuda je kvalitet finansijskih izveštaja banaka meren njihovom sposobnošću da prezentuju realnu sliku o finan- sijskoj poziciji i zarađivačkoj sposobnosti. Primena računovodstvenih standarda omogućava procenu značajnih elemenata finansijskih izveštaja po fer vrednosti što stvara mogućnost za precenjivanje vrednosti imovine i po tom osnovu neiskazivanje rashoda vezanih za naknadnu procenu te imovine.dalje: Odluka o klasifikaciji). Guverner Narodne banke Srbije je doneo Odluku o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke („Sl. MRS 39 insistira da se obezvređenje priznaje samo ako je rezultat nastalog (prošlog) događaja. uslovljeno lokalnim zakonodavstvom.rastuća verovatnoća da će dužnik ući u reorganizaciju ili bankrotirati. pored razumljivosti.nacionalne ili lokalne ekonomske indikatore koji su u korelaciji sa problemima sredstava u okviru grupe (npr. stav 3. zakon i 44/2010 . MRS 39 zahteva da se obezvređenje prizna kod finansijskih sredstava koja se vode po amortizovanoj vrednosti. . Povećanje. čime se štiti kapital banke u periodu njegove realizacije. koje osigurava njihovu pouzdanost. . stav 6. ovih iznosa povećava prisvajanje neraspoređenog dobitka a njihovo smanjenje povećava neraspoređenu dobit. 10-11 152 . 63. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Sl. Indikatori koji mogu prouzrokovati obezvređenje mogu biti: . Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”. za grupu srodnih finansijskih sredstava. a ne rashod perioda i ne obuhvata se prilikom utvrđivanja neto dobitka ili gubitka za period. utvrđuju uslovi pod kojima banka u skladu sa lokalnim zakonodavstvom.nestanak aktivnog tržišta za finansijsko sredstvo zbog finansijskih teškoća ili . 129/2007. dozvoljava ustupke zajamoprimcu koje mu inače ne bi odobrio. uključujući: . predstavlja prisvajanje neraspoređenog dobitka. Elementi na osnovu kojih se utvrđuje postojanje objektivnih dokaza dati su u MRS 39. kao razlika između knjigovodstvene vrednosti sredstava i sadašnje vrednosti procenjenih budućih tokova gotovine korišćenjem računa ispravke vrednosti ili direktnim otpisom. Prema tome. Umanjenja vrednosti finansijskih plasmana nastaju kao posledice primene računovodstvenog načela opreznosti u prikazivanju finansijskih izveštaja. Iznos gubitka zbog umanjenja vrednosti za finansijska sredstva koja se drže do dospeća i kredite i potraživanja (koja se mere po amortizovanoj vrednosti) priznaje se u Bilans uspeha. ili drugo kršenje ugovora od strane dužnika. u tesnoj vezi sa priznavanjem i merenjem gubitka na kreditima priznatim u Bilansu uspeha banke. par. povećanje nezaposlenosti u regionu odakle je dužnik. Svako izdvajanje za gubitke po kreditima i plasmanima. broj 107/2005).. a u vezi s članom 28.značajne finansijske teškoće izdavaoca HOV ili dužnika. Odlukom o klasifikaciji se. . Ovim postupkom se tekuća dobit banke umanjuje po osnovu identifikovanih budućih gubitaka.dalje: Zakon o NBS).negativne promene u platežnim mogućnostima (kreditnom rejtingu) dužnika u okviru grupe (npr.kašnjenje ili prekršaj u plaćanju kamate ili glavnice. 55/2004.zajamodavac.uočavanje podataka o merljivom padu budućih gotovinskih tokova za grupu finansijskih instrumenata do koga je došlo nakon njihovog pribavljanja. Rezerve za procenjene gubitke koje se obrazuju po osnovu bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke označavaju se kao posebna rezerva za procenjene gubitke. Tradicionalan pristup merenju kredita zasnovan je na metodu amortizovanih troškova uz primenu efektivne kamatne stope. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Rezerva za opšte bankarske rizike banka obračunava i iskazuje u skladu sa svojom politikom. kao i način pokrića rezerve za procenjene gubitke koji mogu nastati po osnovu bilansne aktive i vanbilansnih stavki.

2 i 3 nije zastu- pljen. . Klasifikacija se vrši pri početnom priznavanju u skladu sa ekonomskom suštinom iz razloga što je emitent u obavezi a saglasno definicijama finansijske obaveze.račun 650 uz istovremeno smanjenje vrednosti imovine preko računa ispravke vrednosti. 1.rashodi Obezvređenje (MRS 36) Bilans stanja . a koje su već regulisane za banke čl. banke imaju i obavezu da obrazuju i posebnu rezervu za procenjene gubitke po kriterijumima koje propisuje nacionalni kontrolor (račun 812).finansijske obaveze kojima se trguje ili . osim dokaza o neuspeloj naplati potraživanja sudskim putem. Osim ovih obaveza.rezerve za opšte bankarske rizike.dobiti ranijih godina (račun 831).ostalih rezervi (račun 811) Otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja Član 16 Zakona o porezu na dobit pravnih lica (koji se odnosi na sve obveznike) definiše priznavanje rashoda po osnovu otpisa potraživanja.nedostupnost dužnika i njegovog žiranta radi vođenja sudskog spora (nepoznat na adresi boravišta po izveštaju MUP-a. 16 st. Formiranje obračunate rezerve u toku godine vrši se na teret rezerve iz dobiti (račun 810) i iz ostalih rezervi (račun 811). neophodno je da se jasnije definišu postupci banaka pri izradi poreskog bilansa.bilo koja finansijska obaveza koja je klasifikovana u ovu kategoriju pri početnom priznavanju. i .prihodi/rashodi Bilans uspeha . upućeni na dugogodišnje izdržavanje kazni i dr. Takođe. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Prema tome. Posebna rezerva iz dobiti za procenjene gubitke po godišnjem finansijskom izveštaju.delimične naplate potraživanja iz sredstava garanta/žiranta kada banka nema pravnih osnova za dalje postupanje radi naplate.delimične naplate potraživanja iz imovine dužnika (prodaja zaloge na pokretnoj imovini) kada nema druge imovine za naplatu u celosti. trajno iseljeni iz zemlje.rezervi iz dobiti (račun 810) i . Odabrana klasifikacija se ne menja pri naknadnom vrednovanju sve dok se finansijski instrument nalazi kao pozicija u Bilansu stanja. trebalo bi priznavati otpise i u sledećim slučajevima: . Za priznavanje gubitaka po osnovu bilansne imovine. banke će teretiti rashode .revalorizacione rezerve i Bilans uspeha . . Ostale finansijske obaveze su sve finansijske obaveze koje se ne klasifikuju kao finansijska obaveza po fer vrednosti kroz bilans uspeha pri početnom priznavanju i koje se prikazuju po amortizovanoj vrednosti. Obračunata rezerva za opšte bankarske rizike predstavlja prisvajanje neraspoređenog dobitka i iskazuje se na račun 813 .obezvređenje (MRS 36) Bilans uspeha . pokojni bez naslednika i imovine.sticanje nepokretnosti radi naplate potraživanja kada je tržišta vrednost iste niža od potraživanja banke. Kako su ispravka vrednosti i otpisi vrednosti potraživanja samo faze istog procesa.nepostojanje/nedostupnost imovine dužnika ili nepostojanje njegovog pravnog sledbenika (okončan postupak stečaja ili likvidacije). Kategorizacija finansijskih sredstava za potrebe računovodstva: Finansijski instrumenati Finansijski instrumenti kojima se trguje Finansijski instrumenti koji se drže do dospeća Finansijski instrumenti raspoloživi za prodaju Krediti i potraživanja Naknadno vrednovanje Tržišna (fer) vrednost Amortizovan vrednost primenom efektivne kamatne stope Tržišna (fer) vrednost Amortizovana vrednost primenom efektivne kamatne stope Efekti naknadnog vrednovanja Bilans uspeha . Finansijska obaveza po fer vrednosti kroz bilans uspeha (samo finansijske obaveze čija je vrednost utvrdiva na finansijskom tržištu) su: . kao i po osnovu ispravke vrednosti potraživanja. 22a istog Zakona.dobiti tekuće godine (račun 830).rashodi Obezvređenje (MRS 36) Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. . uz kumulativno ispunjavanje uslova (pri čemu plasmani banaka nisu pozicija prihoda).RAČUNOVODSTVO.). obračunata u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije formira se u skladu sa Odlukom Skupštine iz: . .račun 651 uz formiranje obaveze na račun 452 (rezervisanja za gubitke) po vanbilansnoj aktivi. banke će na osnovu svojih procedura i akata na dan bilansa saglasno MRS 39 i MRS 37 izvršiti procenu gubitaka po osnovu kredita i plasmana i procenu obaveze za gubitke po osnovu vanbilansnih stavki (izvršiti rezervisanja). da razgraniči finanijski instrument ili njegove delove u cilju pružanja validnih i pouzdanih informacija prezentovanih kroz finansijske izveštaje. 10-11 153 . . Za rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama banke će teretiti rashode . a princip uvažavanja specifičnog bankarskog poslovanja u čl.

Takođe.finansijskih sredstava koja zadovoljavaju definiciju zajmova i potraživanja iz kategorije raspoloživa za prodaju u kategoriju zajmova i potraživanja. ne dozvoljava entitetu: .reklasifikovanje finansijskog instrumenta iz grupe finansijskih sredstava koji se vrednuju po fer vrednosti i čije se promene fer vrednosti odmah priznaju kao prihod ili rashod ako je to sredstvo nakon svog početnog priznavanja određeno u tu grupu.dalje: MSFI 7). 10-11 154 . U opciji po fer vrednosti banka je mogla pri inicijalnoj klasifikaciji da vrednuje ostale HOV koje se drže radi trgovanja i HOV raspoložive za prodaju.MSFI 7 Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja („Sl. .finansijskog sredstva koje bi zadovoljilo definiciju zajmova i potraživanja (da finansijsko sredstvo nije klasifikovano kao ono koje se drži radi trgovanja prilikom početnog priznavanja) može da se reklasifikuje van kategorije po fer vrednosti kroz bilans uspeha ako entitet ima nameru ili sposobnost da drži to finansijsko sredstvo u doglednoj budućnosti ili do dospeća. zamenjeni pragraf 50 MRS 39. Paragrafom 50e propisano je da finansijsko sredstvo klasifikovano kao raspoloživo za prodaju koji je ispunilo definiciju zajmova i potraživanja (ako nije prethodno određeno kao raspoloživo za prodaju) može biti reklasifikovano izvan grupe finansijska sredstva raspoloživa za prodaju u grupu zajmova i potraživanja ako privredni subjekt ima nameru i sposobnost da ih drži za predvidljivu budućnost ili do dospeća. a koji ispunjava definiciju zajmova i potraživanja (ako nije zahtevano da to finansijsko sredstvo bude klasifikovano kao ono koje se drži za prodaju po početnom priznavanju . po njegovoj fer vrednosti na datum reklasifikacije. pod uslovom da za to postoji i namera i mogućnost da se ta sredstva drže u doglednoj budućnosti ili do dospeća. Standard ne dozvoljava reklasifikaciju finansijskih instrumenata koje je entitet inicijalno klasifikovao kao finansijske instrumente koji se vrednuju po fer vrednosti i čije su promene fer vrednosti priznaju kroz bilans uspeha.XIII RAČUNOVODSTVO. Fer vrednost finansijskog sredstva na datum reklasifikacije postaje njegova nova nabavna vrednost. Drugim rečima. Paragrafom 50f propisano je da ako privredni subjekt u skladu sa paragrafom 50d reklasifikuje finansijsko sredstvo izvan grupe finansijskih sredstava koji se vrednuju po fer vrednosti i čije se promene fer vrednosti odmah priznaju kao prihod ili rashod ili u skladu sa paragrafom 50e izvan grupe finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju. gde će promene fer vrednosti priznavati u Bilans uspeha. Standardi dozvoljavaju reklasifikaciju (naknadnu klasifikaciju) kod: . ili neraspoređena dobit ili gubitak i priznavanjem revalorizacionih rezervi). Paragrafom 50c propisano je da entitet (u skladu sa paragrafom 50b) reklasifikuje finansijsko sredstvo iz gupre finansijskih sredstava koji se vrednuju po fer vrednosti (i čije se promene fer vrednosti odmah priznaju kao prihod ili rashod). Dozvoljena reklasifikacija bila je za instrumente koji se drže do dospeća u instrumente raspoložive za prodaju i obrnuto samo u slučajevima navedenim u standardu. Paragrafom 50d regulisano je da finansijsko sredstvo na koje se odnosi paragraf 50c.svih nederivatnih finansijskih instrumenata osim nederivatnih finansijskih instrumenata koji su pri priznavanju incijalno klasifikovani kao instrumenti čiji će se efekti promene vrednosti priznavati u Bilansu uspeha. Pre izmena. koja je dozvoljena ali je i ograničena. Za finansijsko sredstvo reklasifikovano u skladu sa Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.jer se u tom slučaju. banka je mogla da klasifikuje bilo koje finansijsko sredstvo ili obavezu kao sredstvo ili obavezu koju će vrednovati po fer vrednosti. br.reklasifikaciju derivatnih finansijskih instrumenata u ili iz grupe finansijskih sredstava koji se vrednuju po fer vrednosti i čije se promene fer vrednosti odmah priznaju kao prihod ili rashod sve dok ih drži ili emituje i .promena inicijalne klasifikacije sredstava Promena namene sredstva od strane pravnog lica u odnosu na namenu određenu prilikom sticanja dovodi do promene klasifikacije. shodno paragrafu 50B ne može reklasifikovati) može biti reklasifikovano izvan grupe finansijskih sredstava koji se vrednuju po fer vrednosti i čije se promene fer vrednosti odmah priznaju kao prihod ili rashod ako privredni subjekt ima nameru i sposobnost da drži finansijsko sredstvo za predvidljivu budućnost ili do dospeća. Prema paragrafu 50b finansijsko sredstvo na koje se primenjuje paragraf 50c (osim finansijskog sredstva koje pripadaju opisanom u paragrafu 50d) može se samo u retkim okolnostima reklasifkovati izvan grupe finansijskih sredstava koji se vrednuju po fer vrednosti i čije se promene fer vrednosti odmah prizanju kao prihod ili rashod. Bilo koji dobitak ili gubitak koje je već priznat kao prihod ili rashod priznaje se kao prihod ili rashod. kao i HOV koje se drže do dospeća. Dodatne mogućnosti za reklasifikaciju definisane su izmenama MRS 39 i (III-07) Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja . reklasifikovaće ga po njegovoj fer vrednosti na datum reklasifikacije. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Reklasifikacija . finansijsko sredstvo klasifikovano kao raspoloživo za prodaju koje zadovoljava definiciju zajmova i potraživanja (da nije klasifikovano kao raspoloživo za prodaju) može da se reklasifikuje van kategorije raspoloživo za prodaju u kategoriju zajmovi i potraživanja ako entitet ima nameru i sposobnost da drži to finansijsko sredstvo u doglednoj budućnosti ili do dospeća. . Ograničenja u reklasifikaciji su u funkciji zaštite od manipulacija rezultatom. već dozvoljava reklasifikaciju finansijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja. glasnik RS”. 77/2010 .

cene finansijskog instrumenta. stvara se odnos investitora i pridruženog preduzeća ako učešće u kapitalu iznosi preko 20% ili su ispunjeni uslovi definisani u MRS 28 i .Poslovne kombinacije (kojim je zamenjen raniji MRS 22 sa istima nazivom). Za pojedine vidove učešća to praktično znači sledeće: Učešća u kapitalu zavisnih preduzeća imaju matična preduzeća. Fer vrednost finansijskog sredstva na datum reklasifikacije postaje nova nabavna vrednost ili amortizovani trošak ako je to primenljivo. čiji se efekti iskazuju preko kapitala ili se radi o obezvređenju čiji se efekti iskazuju preko bilansa uspeha. Kada u kapitalu matičnog preduzeća postoji i drugi ulagači. već dolazi do umanjenja kapitala. 10-11 kojem procentu se ostvaruje pravo vlasništva) onda se ne iskazuje kao učešće u kapitalu. Klasifikovano sredstvo u ulaganje koje se drži do dospeća. Za učešće kapitalu. Najčešće ne ispunjavaju uslov da se vrednost instrumenta menja kao odgovor na promene određene kamatne stope. bez obzira na to da li ulagač nema zavisna preduzeća ili ima 155 . Ukupan poslovni rezultat matičnog preduzeća i njegovih zavisnih preduzeća se iskazuju u konsolidovanim finansijskim izveštajima. cene robe. Efekti reklasifikacije (HOV iz kategorije po fer vrednosti kroz bilans uspeha u HOV raspoložive za prodaju) na finansijske izveštaje su na kapitalu (kroz izveštaj o promenama na kapitalu) . MRS 39 zahteva od entiteta da ustanovi da li se radi o fluktuacijama.investitor ima kontrolu nad korisnikom ulaganja. kreditnog rejtinga ili kreditnog indeksa ili slične varijable. s tim da se vrednuje po fer vrednosti a razlika između knjigovodstvene vrednosti i fer vrednosti prikazuje se u kapitalu kao njegova promena. . odnosno vlasnicima matičnog preduzeća. odnosno u konsolidovanom bilansu uspeha. Učešće u kapitalu pridruženih preduzeća kod kojih ulagač ima značajan uticaj (učešće u kapitalu preko 20%. odnosno ne obuhvataju poslovni rezultat svojih zavisnih preduzeća. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII paragrafom 50d bilo koji dobitak ili gubitak već priznat u prihod ili rashod neće biti storniran (prihod ili rashod. se reklasifikuje u sredstvo raspoloživo za prodaju. tj. akcionarskih društva i društva sa ograničenom odgovornošću). Metod učešća primenjuje se samo u izveštajima koji se sastavljaju u svrhu konsolidacije a ne u i u pojedinačnim izveštajima privrednih subjekata. ili neraspoređena dobit ili gubitak ili revalorizacione rezerve). a ne obezvređenjem te se iz tih razloga tekući rezultat ne opterećuje gubicima. relevantni su još i MRS 27 . njihov kapital se u konsolidovanom bilansu stanja iskazuje kao interes manjinskih ulagača u okviru posebne pozicije kapitala. Metode učešća u kapitalu Učešća u kapitalu predstavljaju dugoročna finansijska ulaganja u kapital drugih pravnih lica (banaka. U konsolidovanom bilansu stanja plasman matičnog preduzeća u zavisna preduzeća prebija se kapitalom tih zavisnih preduzeća koji je uložilo matično preduzeće. Ako su ulaganja pribavljenja sa namerom da se prodaju (nezavisno od toga u Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Tekući veliki pad vrednosti smatra se tekućim fluktuacijama.Interesi u zajedničkim poduhvatima i MSFI 3 . Nederivatna finansijska sredstva i obaveze Nederivatna sredstva ili obaveze su finansijski instrumenti koji nemaju sve tri karakteristike derivata.investitor nema značajan uticaj na korisnika ulaganja ako je učešće u kapitalu ispod 20%. indeksa ili stope cene.investitor nema značajan uticaj nad korisnikom ulaganja. Ove vrednosti su kod nederivatnog finansijskog instrumenta najčešće konstante. ali ispod 50%) se iskazuju po metodu učešća (equity metod).Plasmani u pridužena preduzeća. Pored konsolidovanih finansijskih izveštaja matična preduzeća sastavljaju i svoje posebne finansijske izveštaje u kojima učešće u kapitalu zavisnih preduzeća iskazuju po nabavnoj vrednosti. pored MRS 32 i MRS 39. Promene fer vrednosti se prema MRS 39 kvalifikuju kao tekuće fluktuacije i njihov pad treba razgraničiti od obezvređenja. osiguravajućih društva. deviznog kursa. MRS 28 . u svojim pojedinačnim finansijskim izveštajima matična preduzeća ne primenjuju metod učešća. odnosno sredstva kojima se trguje. koja su dužna da sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje. Računovodstveni tretman učešća u kapitalu zavisi od uticaja koje ulagač učešća (investitor) ima na pravno lice u koje je izvršeno ulaganje (korisnik ulaganja). Za finansijsko sredstvo reklasifikovano u skladu sa paragrafom 50e izvan grupe finansijskih sredstava koja se vrednuju po fer vrednosti (i čije se promene fer vrednosti odmah priznaju kao prihod ili rashod) bilo koji prethodni priznat dobitak ili gubitak na tom sredstvu koji je u skladu sa paragrafom 50b priznat kao druga stavka rezultata /povezana sa kapitalom/ biće obračunat u skladu sa paragrafom 54 (revalorizaciona rezerva se reklasifikuje kao prihod ili rashod obračunskog perioda). MRS 31 . U konsolidovanom bilansu uspeha prikazuje se iznos koji pripada manjinskim ulagačima i iznos koji pripada akcionarima.za iznos promene fer vrednosti HOV reklasifikovanih u raspoložive za prodaju. već kao finansijska sredstva namenjena prodaji. tj.Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji. stvara se odnos matičnog i zavisnog preduzeća ako učešće u kapitalu iznosi preko 50% ili su ispunjeni drugi uslovi definisani u MRS 27. koja nisu pribavljena sa namerom da se prodaju u bliskoj budućnosti. Drugim rečima.RAČUNOVODSTVO. Prema tom uticaju moguća su tri slučaja: .

Rezultat pravnog lica u koje je uložen kapital (dobitak ili gubitak) ne utiče na visinu ovog učešća koje je iskazano kod investitora. već će učešće u kapitalu pridruženih preduzeća takođe iskazati po nabavnoj vrednosti. učešće u kapitalu drugih pravnih lica. on će učešće u kapitalu pridruženih preduzeća iskazati po metodu učešća. prema MRS 36. Gubici po osnovu obezvređivanja ulaganja Gubitak od obezvređivanja učešća. jer je ona jednaka proizvodu broja akcija i njihove cene na berzi. priznaje se u slučaju da postoje indicije da je nadoknadiva vrednost učešća (vrednost koja može da se povrati) manja od knjigovodstvene vrednosti učešća. Inače. To su promene na kapitalu usled: revalorizacije nekretnina. U stavu 32 ovog standarda se precizira da kada su dividende od vlasničkih hartija od vrednosti. a promene fer vrednosti se iskazuju u okviru revalorizacionih rezervi. koje nisu iskazane u njegovom bilansu uspeha. MRS 28 uređeno je da se po računovodstvenoj metodi učešća. korekcija se vrši i za promene na kapitalu korisnika ulaganja koje nisu nastale po osnovu rezultata. brokerima i dilerima. Nadoknadivom vrednošću smatra se neto prodajna cena ili upotrebna vrednost. do koje dođe nakon dana kada je investitor stekao ulaganja. odnosno deo dobiti u vidi dividende transferiše investitoru. MRS 27 stav 4. troškove finansiranja. U vezi za obelodanjivanjem značajnih informacija vezanih za učešće u kapitalu. odnosno obuhvatiti i poslovni rezultat pridruženih preduzeća putem usaglašavanja vrednosti plasamana sa kapitalom tih preduzeća. Ispravka vrednosti se prikazuje kao rashod perioda u kojem je ta ispravka vrednosti utvrđenja. Prema MRS 18 stav 30. osim ako one nedvosmisleno predstavljaju naknadu dela nabavne vrednosti vlasničkih papira. Ukoliko u međuvremenu dođe do trgovanja kapitalnim instrumentima (koji predstavljaju učešće u kapitalu drugih pravnih lica kod kojih ulagač nema značajan uticaj) na organizovanom tržištu. Transakcioni troškovi ne uključuju dužničke premije niti diskonte. Pored toga. iskazuju se po fer tržišnoj vrednosti. Te korekcije se vrše srazmerno sa investitorovim učešćem u kapitalu korisnika ulaganja. koji. one umanjuju nabavnu vrednost tih vrednosnih papira. postrojenja. mora se utvrđivati upotrebna vrednost koja po definiciji iz MRS 36 stav 6. deklarisane iz dobiti pre sticanja. Prema tome. Kod metode nabavne vrednosti. primenom ove računovodstvene metode. Deo iz raspodele koji se primi u iznosu koji je viši od takvog dobitka smatra se povraćajem investicije i iskazuje se kao smanjenje nabavne vrednosti investicije. Jedino ukoliko se dobit. Investitor priznaje prihod samo u onoj meri u kojoj primi svoj deo iz raspodele neraspoređnog neto dobitka korisnika ulaganja. pored cene koja je za njih plaćena. procena sadašnje vrednosti ulaganja (upotrebne vrednosti) je procenjivanje srazmernog učešća u sadašnjoj vrednosti budućih Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. kao što su: provizije plaćene zastupnicima. a da nije proizvoljan. Međutim. s tim što rukovodstvo na dan bilansiranja procenjuje da li se ta vrednost može nadoknaditi u skladu sa zahtevima MRS 36 i ako proceni da je učešće u kapitalu obezvređeno. predstavlja sadašnju vrednost procenjenih budućih tokova gotovine. tj. za koje se očekuje da će se ostvariti od kontinuirane upotrebe sredstava i od otuđenja tog sredstva na kraju njegovog korisnog veka trajanja. Za iznos te razlike umanjuje se učešće u kapitalu na teret gubitka od obezvređivanja. ali ne ranije nego što je ta dividenda primljena. kao ni interne administrativne troškove. učešće u kapitalu provobitno (prilikom nabavke) knjiži po nabavnoj vrednosti. iz usklađivanja razlika proizašlih iz poslovnih kombinacija. opreme i investicija. niti se kod investitora iskazuje kao prihod ili rashod u bilansu uspeha. prilikom nabavke. kod učešća u kapitalu treba imati u vidu MRS 24 stav 17.XIII RAČUNOVODSTVO. taj deo dobiti investitor iskazuje kao finansijski prihod. pored ostalog. vrši ispravku vrednosti radi svođenja tog učešća na njegovu nadoknadivu vrednost. dividende se prizanju kao prihod. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA učešće u kapitalu zavisnih preduzeća i sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje. u pojedinačnim finansijskim izveštajima (odnosno finansijskim izveštajima koji se odnose na matično preduzeće) ulagač neće iskazivati plasman u pridružena preduzeća po metodu učešća. što bi se moglo tumačiti da mora biti uplaćena na račun investitora. Ako tržišnu vrednost učešća u kapitalu drugih pravnih lica nije moguće pouzdano utvrditi. Ako je teško izvršiti taj raspored. kao i poreze koji se plaćaju tom prilikom i ostale troškove transakcije. Ako je učešće u kapitalu drugog pravnog lica iskazano u akcijama koje se kotiraju na berzi. 10-11 156 . zahteva obelodanjivanje značajnih transakcija između povezanih preduzeća i informacije o visini ulaganja u zavisna i pridružena preduzeća. dividenda se priznaje kad je ustanovljeno pravo akcionara na isplatu dividendi. savetnicima. u zavisnosti od toga koja je veća. investitor iskazuje svoje ulaganje u korist ulaganja po nabavnoj vrednosti. odnosno čiju fer vrednost je moguće pouzdano utvrditi. Ako ulagač sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje. Drugim rečima. onda se ta učešća u kapitalu iskazuju po nabavnoj vrednosti. U bilansu stanju na kraju poslovne godine ovo učešće ostaje iskazano po nabavnoj vrednosti. uključuju još i sve ostale troškove koji su neposredno vezani za tu nabavku. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica čije akcije kotiraju na berzi. lako je utvrditi neto prodajnu cenu. Na dan sastavljanja finansijskih izveštaja iskazana vrednost koriguje se za rezultat (dobitak ili gubitak) koji ostvari korisnik ulaganja. U protivnom. a razlika između tržišne i dotadašnje knjigovodstvene vrednosti se iskazuje u okviru prihoda ili rashoda u bilansu uspeha. knjiže se po ukupnim troškovima nabavke koji. u stavu 11. onda se ta učešća iskazuju po tržišnoj vrednosti.

Za potrebe revalorizacije. period i metod amortizacije se menja saglasno novoj proceni i primenjuje se za taj obračunski period. u skladu sa paratrafom 78. ali se vrši njegovo obelodanjivanje. Izdatak po osnovu nematerijalnog ulaganja. br. Ako se sredstvo. kada se ne može uključiti u nabavnu vrednost nematerijalnog ulaganja koja ispunjava kriterijume priznavanja za sredstvo. poštena vrednost se određuje pozivanjem na aktivno tržište. Nematerijalna imovina prestaje da se priznaje u Bilansu stanja po njegovom otuđenju (MSFI 5) ili kada se trajno povuče iz upotrebe.MRS 38 Nematerijal- 157 . Za naknadno merenje. Model nabavne vrednosti znači da se materijalno ulaganje nakon početnog priznavanja iskazuje po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke zbog obezvređivanja imovine. što je regulisano (III-05) Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja MSFI 5 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja („Sl. . Ove promene se kvalifikuju kao promene računovodstvenih procena (MRS 8) pa se usklađivanje troškova amortizacije vrši samo za tekući i buduće obračunske periode.za to sredstvo postoji aktivno tržište i postoji verovatnoća da će to tržište postojati i na kraju korisnog veka trajanja tog sredstva. 77/2010 . odnosno pridruženog preduzeća.degresivni i . glasnik RS”. Početno merenje nematerijalne imovina se iskazuje se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. iznos revalorizacionih rezervi se direktno prenosi na neraspoređenu dobit.MSFI 5). 77/2010 . odnosno merenje nakon početnog priznavanja postoje dva modela i to model nabavne vrednosti i model revalorizacije. Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja nematerijalnog ulaganja utvrđuju se kao razlika između neto priliva od otuđenja i iskazanog iznosa sredstava u knjigovodstvu i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha. Pored zahteva navedenih u MRS 36.postoji ugovorna obaveza trećeg lica da otkupi sredstvo na kraju njegovog korisnog veka trajanja ili . Amortizacija započinje kada sredstvo postane raspoloživo za upotrebu. priznaje se kao rashod onda kada je nastao.RAČUNOVODSTVO. proda ili rashoduje. Metod amortizacije koji se primenjuje izražava način na koji preduzeće troši ekonomske koristi od sredstava i oni mogu biti: . 10-11 kao ono koje se drži za prodaju.MRS 36 Umanjenje vrednosti imovine („Sl. osim kada: . koje je bilo revalorizovano (odobrenjem revalorizacionim rezervama). Preostala (rezidualna) vrednost: Ostatak vrednosti nematerijalnog ulaganja smatra se jednakom nuli.dalje: MRS 38) i u poslovnim knjigama se iskazuje kao pozicija aktive u okviru grupe računa 33. uključujući i neto novčani tok od konačnog otuđenja ulaganja. glasnik RS”. br. radi iznajmljivanja drugima ili za administrativne svrhe.MRS 38 Nematerijalna imovina („Sl. što je regulisano (I-36) Međunarodnim računovodstvenim standardom . a u fazi razvoja (ukoliko su kriterijumi za priznavanje ispunjeni) kapitalizuju se kao nematerijalno ulaganje. Amortizacija se obustavlja kada se sredstvo klasifikuje Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Sredstvo koje ima neograničeni vek upotrebe se ne amortizuje.dalje: MRS 36). Osnovica za obračun amortizacije je nabavna vrednost ili cena koštanja i utvrđuje se nakon umanjenja za ostatak vrednosti sredstava. Ukoliko se očekivani korisni vek trajanja sredstava značajno razlikuje od prethodnih procena. Amortizaciji podležu sva nemaaterijalna sredstva u upotrebi. br. 77/2010 . Poseduje se radi upotrebe u proizvodnji ili pružanju usluga.proporcionalni. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII novčanih tokova zavisnog. Revalorizacija se vrši za sva sredstva koja pripadaju istog grupi i onoliko redovno koliko je dovoljno da se iskazana vrednost ne razlikuje značajno od vrednosti koja bi se utvrdila primenom poštene vrednosti na dan bilansa stanja. Model revalorizacije nakon početnog priznavanja podrazumeva da se nematerijalno ulaganje iskazuje po revalorizacionom iznosu koji predstavlja njegovu poštenu vrednost na dan revalorizacije. (I-38) Međunarodnog računovodstvenog standarda . umanjenu za ukupnu naknadnu amortizaciju i ukupne naknadne gubitke zbog obezveđenja imovine. pravno lice vrši procenu iznosa koji se može povratiti po osnovu nematerijalne imovine koja ima ograničen korisni vek upotrebe i koja je bila amortizovana u periodu koji je duži od dvadeset godina od dana kada je to sredstvo postalo raspoloživo za korišćenje i ukoliko ima indicija da je sredstvo obezvređeno. glasnik RS”. Ukoliko ne postoji aktivno tržište sredstvo se vrednuje po modelu nabavne vrednosti. Primerno: Troškovi u fazi istraživanja priznaju se kao rashod u periodu u kome su nastali.funkcionalni Period amortizacije i metod amortizacije preispituju se barem na kraju svakog obračunskog perioda. Ostatak vrednosti se procenjuje samo na dan sticanja sredstva odnosno na svaki datum obračuna revalorizacije. Nematerijalna imovina Računovodstveni tretman nematerijalne imovine uređuje (I-38) Međunarodni računovodstveni standard . Nematerijalno (neopipljivo) ulaganje (sredstvo) je nemonetarno (nenovčano) sredstvo koje koje se može identifikovati iako nema fizičko obeležje.

i iznos koji odgovara razlici između obračunate godišnje amortizacije koja bi bila obračunata da je za to sredstvo primenjen model nabavne vrednosti. zbog promene kursa od dana zaključivanja ugovora do dana dospeća rate. Naime. . . Drugim rečima. npr. postrojenja i oprema. godini. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA na imovina („Sl. glasnik RS”.predmet ugovora koji se priznaje kao sredstvo/oprema tj.lizing naknada ili kamata predstavlja rashod perioda i ne uključuje se u nabavnu vrednost predmeta lizinga. . računovodstveno se obuhvata na sledeći način: . u samom bilansu stanja obaveze klasifikuju kao kratkoročne i dugoročne. osim inicijalnih troškova korisnika lizinga.na početku trajanja ugovora o lizingu. klasifikuje se kao kratkoročna. a koji dospeva za plaćanje u 2011. Efekat valutne klauzule nastaje tokom poslovne godine. u skladu sa (I-17) Međunarodnim računovodstvenim standardom . sredstvo se u potpunosti amortizuje tokom perioda trajanja ugovora o finansijskom lizingu). .MRS 17 Lizing („Sl.politika amortizacije za sredstva uzeta u finansijski lizing treba da se zasniva na politici amortizacije sredstava koja su u vlasništvu.XIII RAČUNOVODSTVO. Finansijski lizing je lizing kojim se na osnovu ugovora prenose svi rizici i koristi koji proističu iz vlasništva nad predmetom lizinga prenose na primaoca lizinga. prodajni kurs poslovne banke. Takođe. prema paragrafu 60. ista klasifikacija se koristi i za obaveze po osnovu lizinga. U operativnom lizingu sredstvo je za davaoce i dalje sredstvo a za primaoca je samo pravo korišćenja sredstva. tokom trajanja ugovora o lizingu. preračun treba izvršiti po tom kursu. U toku veka upotrebe sredstva.za koju se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda. preračun se vrši po tom kursu. Ukoliko je između poverioca i dužnika ugovoren zvanični srednji kurs NBS. glasnik RS”. Reklasifikacija može da se izvrši nakon preračuna obaveze u skladu sa ugovorenom valutnom klauzulom. ako je predmet lizinga motorno vozilo.priznavanje predmeta ugovora vrši se u visini nabavne vrednosti uvećane za direktne troškove dovođenja opreme u funkcionalnu pripravnost. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.dalje: MRS 38. Obračunati efekti ugovorene valutne klauzule priznaju se kao rashod i prihod perioda u skladu sa MRS 39. sredstvo (predmet lizinga) i obave- za za buduća plaćanja lizinga priznaju se u istom iznosu. 10-11 158 . Razgraničenje finansijskog od operativnog lizinga je značajno zbog različitog računovodstvenog tretmana kako kod korisnika lizinga tako i kod davaoca lizinga. Nekretnina namenjena za prodaju u uobičajenom toku poslovanja računovodstveno se obuhvata kao zalihe. Prema tome. kurs strane valute po kojem će biti izvršeno prevođenje obaveza sa ugovorenom valutnom klauzulom ne mora da bude zvanični srednji kurs NBS.Prezentacija finansijskih izveštaja.koju banka drži za upotrebu u obavljanju svojih delatnosti i za pružanje usluga i . Prema paragrafu 23. MRS 1 . po dospeću. stvorena revalorizaciona rezerva po osnovu revalorizacije nematerijalnih ulaganja prenosi se na neraspoređenu dobit najkasnije na dan otuđenja sredstva. Suština zahteva MRS 17 je u tome da obračunata lizing naknada koja dospeva u budućim obračunskim periodima ne treba da bude iskazana u aktivi i pasivi bilansa stanja. već predstavljaju rashod perioda na koji se odnose. Ako je ugovoren neki drugi kurs. a za primaoca sredstava tretman kupovine.dalje: MRS 17).obaveza po osnovu finansijskog lizinga priznaje se u iznosu glavnice. aktiva uz istovremeno priznanje dugoročne obaveze. . Korisnik lizinga treba da utvrdi iznos obaveze po osnovu finansijskog lizinga. već kurs ugovoren između davaoca i korisnika lizinga. sa njegove revalorizacione rezerve prenosi se na neraspoređenu dobit ranijih godina. obaveza koja dospeva za izmirenje u roku od 12 meseci od datuma bilansa stanja. Zakon o finansijskom lizingu definiše da predmet Ugovora o finansiranju lizinga može biti samo pokretna nepotrošna stvar (oprema.troškovi registracije vozila. . onako kako rate dospevaju za plaćanje. 77/2010 .lizing naknada priznaje se kao finansijski rashod. investiciona nekretnina i biološka sredstva. korisnik lizinga dužan je i na svaki datum bilansa stanja dok traje ugovor o lizingu da preračuna obavezu po osnovu glavnice prema odgovarajućem kursu na taj dan. ali treba da bude obelodanjena u napomenama koje su sastavni deo finansijskih izveštaja. Osnovna sredstva Vrste osnovnih sredstava su: nekretnine. oprema uzeta u finansijski lizing. što znači da ne treba da sadrži unapred obračunatu lizing naknadu. MRS 17 ako se za prezentovanje. vozila i sl. br. . Sredstvo u finansijskom lizingu za davaoca sredstava ima tretman prodaje. br. koji se pripisuju nabavnoj vrednosti sredstva. 77/2010 . . kao i troškovi osiguranja ne uključuju se u nabavnu vrednost predmeta lizinga.). odnosno prilikom početnog priznavanja.korisni vek trajanja predmeta lizinga jednak je periodu očekivanog korišćenja ukoliko je realno da će korisnik lizinga steći vlasništvo nad predmetom lizinga nakon isteka ugovora (ukoliko se proceni da korisnik lizinga neće postati vlasnik predmeta lizinga po isteku ugovora. U skladu sa MRS 17. Nekretnina i oprema su materijalna sredstva: .

nekretnina. Elementi za početno merenje su: Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. nekretnina i oprema se iskazuje po revalorizovanom iznosu koji predstavlja njegovu poštenu vrednost na dan revalorizacije umanjenoj za ukupnu naknadnu amortizaciju i ukupne naknadne gubitke zbog obezvređenja imovine. . Za davaoca operativni lizing je imovina data u lizing i potraživanja od korisnika lizinga su pozicija Bilansa stanja.ili i jedno i drugo). par. glasnik RS”. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Finansijski lizing Za korisnike finansijski lizing je kao nabavka vlastite materijalne imovine i iskazuje se u aktivi (račun 346) i obaveza (račun 432) u pasivi za „kupovinu” dok su troškovi amortizacije ove imovine i troškovi finansiranja pozicije Bilansa uspeha. 77/2010 .dalje: MRS 40). . Naknadno merenje. kada: .p. odnosno vrednovanje nakon početnog priznavanja vrši se prema modelu: .u skladu sa paragrafom 12. Revalorizacija se vrši onoliko redovno koliko je dovoljno da se iskazana vrednost ne razlikuje značajno od vrednosti koja bi se utvrdila primenom poštene vrednosti na dan bilansa stanja.revalorizacije.troškovi pokretanja i drugi predproizvodni troškovi neophodni za dovođenje sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. ako je verovatno da će priliv budućih ekonomskih koristi da bude veći od prvobitno procenjene stope prinosa tog sredstva. Investiciona nekretnina je nekretnina (zemljište ili zgrada .nabavna vrednost i pripadajući direktni troškovi dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti za nameravanu upotrebu.p.p. a u Bilansu uspeha kao finansijski prihod. Svaki drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u periodu u kome je nastao. 77/2010 . a ne radi: (a) upotrebe za proizvodnju ili snabdevanja robom ili pružanja usluga ili za potrebe administrativnog poslovanja. br. koju vlasnik (ili zakupac. ili (b) prodaje u okviru redovnog poslovanja.RAČUNOVODSTVO.50). 77/2010 . 10-11 .cena koštanja sredstva uzetog u zakup po osnovu finansijskog lizinga utvrđuje se u skladu sa principima navedenim u MRS 17.MRS 23 Troškovi pozajmljivanja („Sl. postrojenja i oprema i investiciona nekretnina se priznaju kao sredstvo onda i samo onda. br.17). Poštenu vrednost opreme obično čini njena tržišna vrednost koja se utvrđuje procenom.14). Troškovi lizing naknade imaju tretman kamate koja se ne uključuje u nabavnu vrednost opreme već predstavlja rashod tokom perioda otplate. i . postrojenja i opreme vrši se sa stanjem na određeni dan. odnosno po poštenoj vrednosti (MRS 40.troškovi koji su direktno pripisani sticanju sredstva . potrebno je da se najpre izvrši obračun amortizacije za tu godinu.(I-17) Međunarodni računovodstveni standard . postrojenja i opreme koji ispunjavaju uslove za priznavanje za sredstvo vrši se po nabavnoj ceni ili ceni koštanja (MRS 16.dalje: MRS 17) Početno merenje investicione nekretnine vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja (MRS 40 par. glasnik RS”. uklanjanja i restauracije područja (rezervisanje se vrši primenom MRS 37).29). Nakon početnog priznavanja sredstvo. Nekretnina. 28 . a nakon toga vrednosno usklađivanje.49) ili Nakon početnog priznavanja. (MRS 16.je verovatno da će buduće ekonomske koristi po osnovu te investicione nekretnine priticati u preduzeće. glasnik RS”. Procena fer vrednosti nekretnina.p. Za davaoce lizinga „prodaja” sredstava kvalifikuje se kao potraživanje u Bilansu stanja.28. a troškovi lizinga su pozicije u Bilansu uspeha. U ovom slučaju.rashodi kamata u skladu sa postupkom iz (I-23) Međunarodni računovodstveni standard .cena koštanja investicione nekretnine može pouzdano da se izmeri. odnosno svođenje knjigovodstene na procenjenu vrednost. br.podb.nabavne vrednosti ili . (I-40) Međunarodnog računovodstvenog standardaMRS 40 Investicione nekretnine („Sl. Početno merenje Početno merenje nekretnine. . . Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznatu nekretninu. Ukoliko se procena vrši na datum bilansa stanja. i oprema se iskazuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke zbog obezvređenja imovine (MRS 16. što je regulisano paragrafom 4.dalje: MRS 23) .ili deo zgrade . odnosno nabavne vrednosti (MRS 40.kapitalizacija kamata i kapitalizacija kursnih razlika u iznosu koji se smatra korekcijom troškova kamate. Operativni lizing Za korisnika operativni lizing je samo obaveza u Bilansu stanja.troškovi koji mogu da se direktno pripišu nabavci sredstava kao i troškovi njihovog demontiranja. osnovica za obračun go- 159 .). postrojenje i opreme i investicionu nekretninu pripisuje se iskazanom iznosu tog sredstva. kao i dobitak od prodaje pri definitivnoj prodaji i prenosu vlasništva. umanjeni za trgovačke popuste i rabate.MRS 17 Lizing („Sl. po osnovu finansijskog lizinga) drži radi ostvarivanja zarade odizdavanja nekretnine radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi jednog i drugog. a amortizacija i prihodi od lizinga su pozicije Bilansa uspeha. Početno merenje za finansijski lizing: po poštenoj vrednosti.

10-11 160 . Prenos revalorizacione rezerve u neraspoređeni dobitak ne vrši se preko bilansa uspeha. banka nastavlja da amortizuje tu nekretninu i da priznaje sve nastale imparitetne gubitke zbog obezvređenja imovine. Ukoliko je došlo do značajne promene u očekivanom obrascu ekonomskih koristi sredstva.u onoj meri u kojoj se povećanjem ukida prethodni gubitak zbog obezvređenja te nekretnine. svaka razlika koja se na taj dan pojavi između poštene vrednosti sredstva i njene prethodne iskazane vrednosti priznaje se u računu neto dobitka ili neto gubitka tog perioda. smanjenje ide na teret te revalorizacione rezerve. Na eventualno proisteklo proisteklo povećanje iskazanog iznosa primenjuje se sledeći postupak: . ali za različite grupe sredstava (npr. metod se menja tako da održava izmenjeni način. Kada se primenjuje dozvoljeni alternativni postupak. može da se prenese u neraspoređeni dobitak. Korisni vek trajanja utvrđen je na osnovu očekivane korisnosti sredstava za banku. Ukoliko se dinamika trošenja značajno razlikuje od prethodnih procena. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA dišnje amortizacije je nabavna vrednost koja je postojala na početku godine. na koji se primenjuje MRS 8 kao promena računovodstvene procene.XIII RAČUNOVODSTVO. (MRS 40 par. povećanje se priznaje u računu neto dobitka ili neto gubitka tog perioda. Sredstvo je obezvređeno ukoliko je njegova knjigovodstvena vrednost veća od neto prodajne (tržišna cena umanjena za troškove prodaje) ili korisne vrednosti (koja predstavlja diskontovanu vrednost buduće neto gotovine na dan procene uz primenu odgovarajuće diskontne stope).p. Pri prenosu sa investicione nekretnine. Banka može koristiti oba postupka. Po naknadno izvršenom otuđenju investicione nekretnine. a za opremu . raspoređuje se sistematski tokom njihovog korisnog veka trajanja. Ako nekretninakoju koristi vlasnik postane investiciona nekretnina. i njene poštene vrednosti preduzeće obuhvata se na način kao da se radi o revalorizaciji izvršenoj u skladu sa MRS 16. trošak nabavke stečenog sredstva jednak je knjigovodstvenom iznosu otuđenog. banka primenjuje MRS 16 sve do dana kada je ta nekretnina promenila namenu. Investiciona nekretnina prestaje da se priznaje kao imovina po otuđenju te nekretnine ili onda kada se ta investiciona nekretnina trajno povuče iz upotrebe i kada se Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Ukoliko je procena izvršena na početku godine za koju se sastavljaju finansijski izveštaji. Međutim. par. koja će biti iskazana po poštenoj vrednosti. revalorizaciona rezerva. iznos amortizacije se usaglašava sa novom procenom. Kod prenosa zaliha na investicionu nekretninu koja će biti iskazana po poštenoj vrednosti. i njene poštene vrednosti pravno lice primenjuje isti postupak kao da se radi o revalorizaciji izvršenoj u skladu sa MRS16.svaki preostali deo tog povećanja direktno se iskazuje u korist sopstvenog kapitala. Sve dok nekretnina koju koristi vlasnik ne postane investiciona nekretnina koja će biti iskazana po poštenoj vrednosti. Nekretnine. (MRS 40. Metod amortizacije preispituju se periodično. procenjene u skladu sa MRS 16. Ako se vrši zamena za slično sredstvo. na poziciji: revalorizovana rezerva. Ostatak vrednosti se utvrđuje na dan sticanja. Razlika između iskazanog iznosa nekretnine. procena preostale vrednosti vrši se na dan svake revalorizacije.za zemljište i građevinske objekte . 54). na nekretninu koju koristi vlasnik ili na zalihe. Na svaku razliku koja se tog dana pojavi između iskazanog iznosa nekretnine.). koja je uključena u sopstveni kapital.osnovni postupak). Iznos koji je priznat u računu neto dobitka ili neto gubitka tog perioda nije veći od iznosa koji je potreban da bi se povratio onaj iskazani iznos koji bi bio utvrđen (bez amortizacije) da nije priznat gubitak zbog obezvređenja i . nabavnu vrednost za potrebe naknadnog merenja predstavlja poštena vrednost na dan kada je ta nekretnina promenila namenu. Metod amortizacije koji se primenjuje bira se tako da izrazi način na koji banka troši ekonomske koristi od sredstva. Iznos nekretnine i opreme koji podleže amortizaciji. degresivni i funkcionalni. postrojenje i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja. procenjene u skladu sa MRS 16.dozvoljeni alternativni postupak. postrojenja i opreme utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto priliva od prodaje i iskazanog iznosa sredstava i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha. Investicione nekretnine MRS 40 priznaje kao investiranu nekretninu i ulaganja na nekretnini koja je uzeta u zakup. Promenom rezidualne vrednosti i veka korišćenja sredstava treba tretirati i obračunati u skladu sa MRS 8 kao promenu računovodstvene politike. Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja nekretnine. a to su: proporcionalni. (MRS 40. nakon otuđivanja ili kada je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju nikakve buduće ekonomske koristi.63). Osnovica za obračun amortizacije se utvrđuje nakon oduzimanja od nabavne vrednosti ostatka vrednosti sredstava. Svako iz toga proisteklo smanjenje iskazanog iznosa nekretnine priznaje se u računu neto dobitka ili neto gubitka tog perioda. u onoj meri u kojoj je taj iznos iskazan u revalorizovanoj rezervi za tu nekretninu. odnosno pre nego što je izvršena procena. 55. osnovicu za obračun amortizacije za tu godinu čini revalorizovana nabavna vrednost.

Revalorizaciona rezerva koja je uključena u sopstveni kapital može direktno da se prenese u neraspoređenu dobit. Posebno. Efekti procene po poštenoj vrednosti sredstava (klasifikovani po MRS 16 i MRS 38) iskazuju se u okviru kapitala (kao revalorizaciona rezerva . povećanje pri prvoj proceni) ili kao rashod (npr. (III-05) Međunarodni standard finansijskog izveštavanja . Primena modela poštene vrednosti ne zahteva obračun amortizacije i obezvređenja investicione nekretnine. a ne kroz nastavak korišćenja. a koji je prethodno bio priznat kao rashod. Bitna činjenica u vezi sa MSFI 5 je i to da se za ova sredstva ne vrši obračunamortizacije. za iznos negativnih kursnih razlika (veza MRS 21). kao i zabranu retroaktivnog klasifikovanja i priznavanja prestanka poslovanja. početno priznavanje ostvarene koristi vrši se po ceni koja je jednaka ceni za plaćanje u gotovini. smanjenje pri prvoj proceni) ili kao prihod od ukidanja revalorizacionih rezervi istog sredstva do iznosa koji je jednak negativnom učinku revalorizacije istog sredstva. (MRS 40.da je aktivno prisutno na tržištu po razumnoj ceni merenoj u odnosu na njegovu fer vrednost .RAČUNOVODSTVO. Prenos sa revalorizacione rezerve na neraspoređenu dobit ne vrši se kroz bilans uspeha. Ugovorna revalorizacija ili devizna klauzula avansa za nekretnine. U tom slučaju. 70).66).par.postrojenja i opremu se tretira saglasno MRS 39 kao finansijsko sredstvo a promene njihove vrednosti tretiraju se kao dobici ili gubici zaštite od rizika (kao pozicije prihoda/rashoda po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika). kada se rezerva realizuje. postrojenja i oprema za koje postoji namera da se prodaju u roku od 12 meseci od dana bilansa se ne revalorizuju.tržišna vrednost koja se može ostvariti prodajom ili . Učestalost procene zavisi od kretanja fer vrednosti. ako je plaćanje investicione nekretnine odloženo.npr. 10-11 . Dobici ili gubici zbog povlačenja iz upotrebe ili otuđenja investicione nekretnine utvrđuju se kao razlika između neto prihoda od otuđenja i iskazanog iznosa tog sredstva i priznaje se u bilansu uspeha kao prihod ili rashod (osim ako. Stalna sredstva namenjena prodaji Stalna sredstva namenjena prodaji i grupa sredstava raspoloživih za prodaju definišu se kao kategorije koje se posebno vrednuju i prezentuju odvojeno u bilansu stanja u odnosu na drugu stalnu imovinu. u skladu sa MRS 18 primenom metode efektivne kamatne stope (MRS 40 par.35) iskazane kao dobitak ili gubitak nastao zbog promene poštene vrednosti investicione nekretnine uključuje se u neto dobitak ili neto gubitak perioda u kojem je nastao.par. Nabavna cena se ne može povećavati /kapitalizovati/.tržišna vrednost koja bi se platila ako bi se isto sredstvo nabavilo (amortizovani troškovi zamene) Procena po poštenoj vrednosti ne mora se vršiti na kraju svakog obračunskog perioda. pri čemu se zahteva da se rezultati (posledice) prestanka poslovanja odvojeno prezentuju u samom bilansu uspeha.da je njegova prodaja vrlo verovatna. Uslov za priznavanje sredstva kao sredstvo raspoloživog za prodaju (ili grupe sredstava) je da njegova knjigovodstvena vrednost može prvenstveno da se povrati kroz prodajnu transakciju. Poštena vrednost nekretnina. . ali se ona vrši za potrebe poreskog bilansa (porez na dobit preduzeća). Razlika između nominalnog iznosa te koristi i cene koja je jednaka ceni u gotovini priznaje se kao prihod od kamate. Celokupna rezerva može da se realizuje prilikom rashodovanja ili otuđenja sredstva. Stalna sredstva koja ispunjavaju kriterijume priznavanja odmeravaju se po knjigovodstvenoj vrednosti ili po fer vrednosti.dostupno za momentalnu prodaju u svom trenutnom stanju . kao ni obezvređenje prema MRS 36 sve dok su klasifikovane kao sredstva namenjena prodaji. Međutim. Jedan deo rezerve može da se realizuje istovremeno sa korišćenjem sredstva. MSFI 5 uspostavlja obavezu prikazivanja rezultata prestanka poslovanja odvojeno u obrascima finansijskih izveštaja. u skladu sa MRS 17. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII od njenog otuđenja ne očekuje nikakva ekonomska korist u budućem periodu. 161 .MSFI 5 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja („Sl. postrojenja i opreme može biti: . umanjenoj za troškove prodaje (priznavanje se vrši po nižoj od ovih dveju vrednosti). glasnik RS”. br.standard propisuje i druge uslove. obezvređenje se vrši neposrednopre klasifikacije ovih sredstava u sredstva namenjena prodaji. (MRS 40. Početno priznavanje potraživanja za koristi koje mogu da se ostvare od otuđenja investicione nekretnine vrši se po poštenoj vrednosti. nije predviđen drugačiji postupak u vezi sa prodajom i ponovnim uzimanjem u zakup. osim za iznos koji se smatra korekcijom rashoda kamate. 77/2010 dalje: MSFI 5) propisuje kriterijume za klasifikaciju poslovanja kao obustavljena poslovanja i kriterijume za prezentaciju ovih poslovanja. Nekretnine.69). To podrazumeva da je sredstvo (ili raspoloživa grupa): Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. iznos realizovane rezerve čini razlika između amortizacije zasnovane na revalorizovanom iznosu sredstava i amortizacije zasnovane na prvobitnoj nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja sredstva. Efekat procene investicionih nekretnina po poštenoj vrednosti (MRS 40 par.

Neuplaćeni upisani kapital Neuplaćeni upisani kapital je oblik imovine i iskazuje se po pravilu u poslovnim knjigama u aktivi.XIII RAČUNOVODSTVO.zarada po akciji propisuje principe i načela na osnovu kojih se utvrđuje i prezentuje zarada po akciji i koja predstavlja pokazatelj uspešnosti poslovanja. da se akcije ne mogu izdavati za emisionu cenu koja je niža od njihove nominalne vrednosti i u poslovnim knjigama se evidentiraju u okviru akcijskog kapitala. neuplaćeni upisani kapital banka evidentira u glavnoj knjizi u pasivi na računu 803 . efekti procene investicione nekretnine (pozitivan/negativan) se iskazuju u Bilansu uspeha. predstavlja emisionu premiju (ažio) i evidentira se na račun 802 . Smanjenje vrednosti investicionih nekretnina po osnovu procene poštene vrednosti koje je iskazano na teret rashoda . Emisija ispod pariteta (disažija) je dozvoljena isključivo u slučajevima koje predviđa Zakon o privrednim društvima (član. Zakon o porezu na dobit ne poznaje posebnu kategoriju investicionih nekretnina. Bilansna vrednost je rezultat poslovanja i može biti viša i niža od nominalne vrednosti akcija. društvo ne može osloboditi osnivače obaveze unošenja uloga.obračunati prihodi u tekućem obračunskom periodu u stranoj valuti. u pasivi/kapitalu (račun 803). Prema odredbama člana 13. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Prema tome. postrojenja i opreme ne priznaje se kao rashod u poreskom bilansu. 212 stav 3) i evidentira se na računu 802 .obračunati prihodi od kamata u stranoj valuti u tekućem obračunskom periodu koji ne dospevaju za naplatu u tom periodu. Ova imovina se u finansijskom izveštaju . Istovremeno. postrojenja i opreme priznaje se kao prihod u poreskom bilansu. Tržišna vrednost je cena po kojoj se akcija prodaje na sekundarnom tržištu hartija od vrednosti i koja se evidentiraju u visini nabavne vrednosti kao pozicija aktive. Ovo su upravo i razlozi zbog kojih se u poslovnim knjigama društva neuplaćeni upisani kapital evidentira kao posebna pozicija aktive. a za koje su nastali sledeći troškovi u tom periodu: . a uplata iznad iznosa nominalne vrednosti (vrednost na koju glasi akcija). niti osnivači imaju pravo povraćaja uloga. Reč je zapravo o specifičnom potraživanju od osnivača društva koji su se aktom obavezali da će u određenom roku u društvo uneti određene uloge (u novcu. Gubitak do visine kapitala obuhvata i sopstvene akcije (račun 128). 10-11 162 .Kapital. Zakona o privrednim društvima („Sl. Primenom Pravilnika o kontnom okviru. gde je osnovica za obračun amortizacije nabavna vrednost i primenjuje se proporcionalna metoda amortizacije. koje takođe umanjuju kapital i prikazuju se i u izveštaju o promenama na kapitalu i u Bilansu stanja. trajnog izvora finansiranja. Za obračun amortizacije za poreske svrhe investicionih nekretnina osnovica je nabavna vrednost iz koje su isključeni efekti procene po poštenoj vrednosti. MRS 33 . u društvima kapitala (DOO i AD) osnivači odgovaraju za obaveze društva i do visine neunetog uloga u društvo. glasnik RS”.glavnoj knjizi.Emisiona premija. povećanje vrednosti investicionih nekretnina po osnovu procene po poštenoj vrednosti koje je iskazano u korist Prihoda od usklađivanja vrednosti nekretnina. 125/2004). Emisija iznad pariteta je dozvoljena.12. tekuće godine. Nominalna vrednost je zapravo emisiona vrednost i izdaje se radi pribavljanja sopstvenog kapitala tj. U izveštaju o promenama na kapitalu pozicija upisani a neuplaćeni akcijski kapital predstavlja odbitnu stavku kapitala tj. Promena (povećanje ili smanjenje) vrednosti investicionih nekretnina do koje dolazi procenom po poštenoj vrednosti nema uticaja na obračun amortizacije za poreske svrhe. kao i rashodi i prihodi u tekućem periodu koji nisu mogli biti fakturisani. odnosno odlukom o povećanju osnovnog kapitala društva. kao i na stanje na dan 31. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. stvarima ili pravima). Efekti prodaje iskazuju se kao gubici (grupa računa 62) ili dobici (grupa računa 72).Neuplaćeni upi- sani kapital u okviru grupe računa 80 . koji ne dospevaju za naplatu u tom periodu. . odnosno članova društva da u društvo unesu uloge na koje su se obavezali ugovorom o osnivanju (osnivačkim aktom). Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja Na grupi računa 19 i 29 . Saldo na ovim računima treba da pokaže da postoji obaveza osnivača. a efekti prodaje sopstvenih akcija iskazuju se kao dobitak na računu 831 ili kao gubitak na računu 841. jer je verovatno da će po ovom osnovu „Buduće ekonomske koristi priticati u preduzeća” a takođe „ima vrednost koja može pouzdano da se izmeri”.Obezvređenje nekretnina.Emisiona premija. Iskazivanje i prikazivanje poslovnih događaja u vezi sa akcijama zavisi od vrednosti po kojima se obavljaju transakcije. Neuplaćeni upisani kapital zadovoljava definiciju sredstva (Okvir MSFI stav 89) i kriterijume za priznavanje sredstva (Okvir MSFI stav 89). br. odnosno fakturisani troškovi. utiče na početno stanje kapitala. već investicione nekretnine podležu istom poreskom tretmanu kao i druge nekretnine i za obračun poreske amortizacija svrstavaju ih u I amortizacionu grupu. ova imovina se potpuno neosnovano iskazuje u poslovnim knjigama banke .Aktivna vremenska razgraničenja iskazuju se unapred plaćeni. S druge strane. Opšte je pravilo.Bilansu stanja za potrebe izveštavanja isključuje iz kapitala. a ne preko revalorizacionih rezervi. Međutim.

Reč je o odloženim porezima što podrazumeva priznavanje odloženih poreskih sredstava ili odloženih poreskih obaveza vezanih za oporezive privremene razlike: Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. koji se uključuju u efektivnu kamatnu stopu. par. što znači da ne tereti neto rezultat. privremene poreske razlike nastaju kada se knjigovodstveni rashod priznaje u jednom periodu a taj rashod se po poreskim propisima priznaje u drugom periodu.Pasivna vremenska razgraničenja.iznosi unapred naplaćenih prihoda po osnovu troškova servisiranja kredita. Privremene poreske razlike (MRS 12) su razlike između knjigovodstvenog iznosa imovine ili obaveza u bilansu i njihove poreske osnovice.naplaćeni ostali prihodi koji se odnose na naredni obračunski period. to su gubici ranijih godina za koje se može umanjiti oporeziva dobit utvrđena u poreskom bilansu). Odložene poreske obaveze (MRS 12) su iznosi poreza na dobit koji će se platiti u budućim periodima a koji nastaju po osnovu oporezivih privremenih razlika.MRS 12 Porezi na dobitak („Sl.prenetih neiskorišćenih poreskih olakšica (npr.kamate plaćene u tekućem obračunskom periodu u stranoj valuti. osim suspendovane obračunate kamate. što svakako znači da pri sačinjavanju poreskog bilansa treba ove pozicije isključiti iz oporezive dobiti. Odložena poreska sredstva prema odredbama (I-12) Međunarodnog računovodstvenog standarda . koji je utvrđen u skladu sa poreskim propisima. . . iskazuju se: .prenetih neiskorišćenih poreskih gubitaka (npr. glasnik RS”.RAČUNOVODSTVO. . . Naime.unapred obračunata kamata u narednom obračunskom periodu i ostala pasivna vremenska razgraničenja.iznos poreza na dobit za plaćanje.ostali rashodi u stranoj valuti plaćeni u tekućem obračunskom periodu. Praktično.obračunati rashodi u tekućem obračunskom periodu (obračunata zakupnina. koji se uključuju u efektivnu kamatnu stopu. . . a odnose se na naredni obračunski period. veća knjigovodstvena vrednost uvećana revalorizacijom u odnosu na njegovu poresku osnovicu dovodi do odložene poreske obaveze.unapred obračunata kamata narednog perioda i sva ostala aktivna vremenska razgraničenja u stranoj valuti.iznosi naplaćene kamate koji se odnose na naredni obračunski period. 58 predviđa da se odloženi porez treba priznati kao prihod ili rashod i da se uključuju u neto dobit ili gubitak perioda.privremenih razlika koje se mogu odbiti (npr. . br. Računovodstveno evidentiranje poreza MRS 12. Potraživanja za suspendovanu obračunatu kamatu po svojoj suštini proističu iz obustavljenog pripisa kamate na aktivu određenoj stepenom naplativosti i iskazuju se u okviru druge vanbilansne aktive (račun 930). osim suspendovane obračunate kamate. a manja knjigovodstvena vrednost u odnosu na njegovu poresku osnovicu dovodi do odloženog poreskog sredstva. Ti obračuni imaju isključivo evidencioni karakter. . što je i bio dovoljan razlog da se Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru izmeste iz bilansne u vanbilansnu evidenciju. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII . Polazeći od navedenog. to je privremena razlika koja nastaje kada je računovodstvena amortizacija viša od poreske amortizacije).MRS 12) su iznosi poreza na dobit koji se mogu vratiti u budućim periodima a nastaju usled: . računovodstveno treba obuhvatiti sledeće pojavne oblike poreza i to: . obračunate premije osiguranja i ostali rashodi) koji ne dospevaju za plaćanje u tom periodu.tekući poreski rashod . . Odložena poreska sredstva i obaveze Odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze su pozicije Bilansa stanja. . Pod suspendovanom obračunatom kamatom podrazumeva se obračunata kamata tekućeg perioda na kredite i plasmane za koje je izvršeno indirektno smanjenje vrednosti u skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom. a ne dospevaju za plaćanje u tom periodu. Razlika između knjigovodstvene revalorizovane vrednosti imovine i njene poreske osnovice je privremena i uzrokuje nastanak odloženih poreskih obaveza ili odloženih poreskih sredstava. Razlike nastale po drugom osnovu (različite stope za amortizaciju i različite metode za amortizaciju) koje uslovljavaju odložene poreske obaveze terete neto rezultat.obračunati rashodi kamata koji terete tekući obračunski period. Obračunata suspendovana kamata i obračunati prihodi po osnovu suspendovane obračunate kamate po svojoj ekonomskoj suštini (u kontekstu statičkog bilansa) ne predstavljaju vremenski razgraničena potraživanja i razgraničene prihode iz tog osnova. Na računima grupe 49 i 59 . koje se odnose na naredni obračunski period. Efekat ovih privremenih razlika na neto dobit neutrališe se preko odloženih poreskih obaveza odnosno poreskih sredstava. Po osnovu privremenih poreskih razlika nastaju odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze. Odložena poreska obaveza utvrđena na osnovu privremene razlike koja je rezultat revalorizacije direktno ide na teret kapitala (revalorizacione rezerve).unapred plaćeni rashodi po osnovu troškova servisiranja obaveza. 77/2010 . 10-11 163 . to je neiskorišćeni poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva). za koju su umanjeni prihodi od kamata tekućeg perioda.

Smanjenje odloženog poreskog sredstva iskazuje se po prometu na teret računa 830.predstavlja rashod koji umanjuje neto dobit. njegov saldo se zatvara na teret računa 830 do iznosa dobitka iskazanog na ovom računu. za priznavanje odloženh poreskih sredstava nije dovoljno samo postojanje odbitnih privremenih razlika. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA .tekući poreski prihod .obračunat porez na dobit po godišnjem računu iskazuje se na sledeći način: Dobitak tekuće godine 850 Porez na dobitak Za obavezu po tekućem porezu 850 Porez na dobitak 455 Obaveze za porez na dobit Za obavezu za plaćanje poreza po godišnjem računu 830 Na računu 860 iskazuje se gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreskih sredstava iz prethodnih godina i formiranje odloženih poreskih obaveza u toku godine. Tekući poreski prihod proističe iz više plaćenih akontacija nego što je ukupna poreska obaveza i po tom osnovu iskazuju se potraživanja stavom: Potraživanja za više plaćen porez na dobit 455 Obaveze za porez na dobit Prenos više plaćenog poreza na dobit putem plaćenih akontacija u toku obračunskog perioda na potraživanja 034 Saldo na račun 034 predstavlja „tekući poreski prihod” tj.XIII RAČUNOVODSTVO. više plaćen porez u odnosu na poresku obavezu obračunskog perioda. b) je verovatno da će odliv resursa koji sadrže ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveza. . Pri zaključivanju ovog računa. saldo na tom računu zatvara se u korist računa 840. Pri zaključivanju ovog računa.na teret računa 840. ovog Pravilnika). a preostali iznos . koji je utvrđen u skladu sa poreskim propisima (ovo se odnosi na slučaj kada je iznos plaćenih akontacija veći od ukupne poreske obaveze). Za razliku od odloženih poreskih obaveza. Rezervisanje se priznaje kada: a) banka ima obavezu (pravnu ili stvarnu) koja je nastala kao rezultat prošlog događaja. već je obavezno. . kao privremene razlika proistekle iz rezultata revalorizacije iskazuje se zaduženjem revalorizacionih rezervi. do visine iskazanog gubitka. 10-11 Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke predviđa iskazivanje prihoda i rashoda po osnovu odloženog poreza direktno na teret odnosno u korist rezultata (dobiti/gubitka) knjiženjem na grupi račun 86 (račun 860 i račun 861) na kojima se iskazuje gubitak i dobitak po osnovu efekata promene odloženih poreskih obaveza i poreskih sredstava. Na računu 861 iskazuju se dobitak po osnovu formiranja odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza u toku godine. Priznavanje odloženog poreza Odložene poreske obaveze priznaju se uvek kada postoje oporezive privremene razlike. Dakle. i c) iznos obaveze može da se pouzdano proceni. Odloženo poresko sredstvo (koje po MRS 12 predstavlja prihod i uvećava neto dobit): Odložena poreska sredstva 861 Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza Za iznos priznatog poreskog sredstva . Tekući poreski rashod . odnosno neiskorišćenog poreskog kredita i poreskog gubitka. Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni rezervisanje se ne priznaje.iz prethodnih i tekuće godine 370 Odložena poreska obaveza (koja po MRS 12 predstavlja rashod i umanjuje neto dobit) knjigovodstveno se evidentira na sledeći način: Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza 470 Odložene poreske obaveze Za iznos priznate poreske obaveze . a nedostajući iznos . 75 i 77.odloženo poresko sredstvo . priznavanje odloženih poreskih obaveza ne zavisi od procene rukovodstva. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.predstavlja prihod koji uvećava neto dobit.iznos poreza na dobit za povraćaj. Iznos poreske obaveze treba utvrditi pre konačnog sastavljanja finansijskih izveštaja jer se isti treba da evidentira i iskaže za odnosni poslovni period kao korekcija rezultata poslovanja po osnovu odloženih poreskih rashoda i prihoda (račun 830 i račun 831). Smanjenje odložene poreske obaveze. Priznavanje odloženih poreskih sredstava zavisi od procene rukovodstva da li će se u narednim periodima ostvariti dovoljno oporezive dobiti koja će moći da se umanji po navedenim osnovama. a odobrenjem računa 390.iz prethodnih i tekuće godine 860 Rezervisanja Rezervisanje je obaveza koja je neizvesna u pogledu roka i iznosa. uključujući i prenetu dobit s računa 861. prema MRS 12. 35.u korist računa 830.odložena poreska obaveza . Smanjenje odloženih poreskih obaveza iskazuje se zaduženjem računa 890 u korist računa 831 (čl. 164 .

iskazuje se kao: . Navedene smernice navode na zaključak da se samo realizovane revalorizacione rezerve mogu koristiti za pokriće gubitka kada one zapravo dobijaju kvalitet neraspoređene dobiti. Rezervisanja se ispituju na dan bilansa i koriguju tako da održavaju najbolju sadašnju procenu.negativni efekti revalorizacije nekretnina. U korist ovog računa knjiže se pozitivni efekti revalorizacije nekretnina. a na osnovu Odluke o kriterijumima za klasifikaciju bilansne aktive i vanbilansnih stavki obrazuju posebnu rezervu na teret dobiti. za prihode tekućeg perioda vezuju se rashodi budućih perioda koji nastaju kao posledica prihoda tekućeg perioda. . glasnik RS”. nematerijalnih ulaganja. umanjuje kapital i predstavlja potraživanja za neuplaćeni upisani kapital). banka je dužna da obezbedi analitiku revalorizacionih rezervi po konkretnim sredstvima za koja je revalorizaciona rezerva formirana. nematerijalnih ulaganja. . Ako više nije verovatno da će odliv resursa koji predstavljaju ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveze.revalorizovane rezerve .račun 840.Emisiona premija iskazuje se pozitivna razlika između postignute prodajne vrednosti akcija i njihove nominalne vrednosti. opreme.Revalorizacione rezerve obuhvata efekte promena poštene (fer) vrednosti nekretnina.računi 800 i 801. . odnosno rashodovanja. a najviše u visini razlike amortizacije zasnovane na revalorizacionoj vrednosti i one zasnovane na nabavnoj vrednosti. .rešenje). te bi za priznavanje i vrednovanje ovog oblika kapitala trebalo koristiti odredbe iz (1) Okvira za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja („Sl. oprema. postrojenja. 133/2003 . Iznos koji je priznat kao rezervisanje predstavlja najbolju procenu izdatka koji je potreban za izmirenje sadašnje obaveze na dan bilansa stanja.rezerve . .grupa računa 82. Revalorizaciona rezerva se može preneti na neraspoređenu dobit ranijih godina i pre otuđenja. MRS 16 . 10-11 165 . Revalorizacione rezerve Prema Pravilniku o kontnom okviru. ukoliko je po osnovu konkretnog sredstva bila iskazana revalorizaciona rezerva.račun 803. opreme. U okviru računa . 811.emisiona premija i rezerve iz dobiti .gubitak ranijih godina . Na ovom računu bi trebalo iskazati i iznos koji predstavlja razliku između više uplaćenog iznosa akcija od njihove nominalne vrednosti.računi 802. učešća u kapitalu inostranih preduzeća i drugih finansijskih instrumenata. odnosno glavnica je ostatak imovine preduzeća nakon odbitka svih njegovih obaveza.priznavanje. Rezervisanja se prikazuju kao posebna stavka u samom bilansu stanja i od banke se zahteva detaljno prikazivanja u napomenama sa opsežnim zahtevima za obelodanjivanjem.gubitak tekuće godine . kao i učešća u kapitalu inostranih preduzeća. Sledeći MRS regulišu priznavanje i vrednovanje revalorizacionih rezervi: MRS 12 . Realizovane revalorizacione rezerve prenose se na nerasoređenu dobit dok saldo na računu revalorizacionih rezervi predstavlja zapravo iznos rezervi koji nije realizovan uz postojanje obaveze da se vodi analitička evidencija za koje je ona formirana.efekti obezvređivanja navedenih sredstava u skladu sa MRS 36. učešća u kapitalu u stranoj valuti i drugih finansijskih instrumenata čiji se efekti promena poštene vrednosti u skladu sa MRS iskazuju u okviru revalorizacionih rezervi (član 71). Po tom Standardu revalorizacione rezerve Kapital Kapital. .računi 830 i 831. .postupanje sa odbitnim poreskim razlikama koje su nastale u vezi sa promenom koja je izvorno povezana samo sa bilansom stanja. 810.neraspoređeni dobitak ranijih i neraspoređeni dobitak tekuće godine .akcijski kapital .gubitak iznad iznosa kapitala . . Kapital nije jedinstvena kategorija i prema Pravilniku o kontnom okviru. Banke vrše procenu rezervisanja na osnovu svojih računovodstvenih politika. 812 i 813.realizacija (otuđenje i rashodovanje navedenih sredstava).RAČUNOVODSTVO. kao što je na primer povećanje vrednosti sredstva uz priznavanje revalorizacionih rezervi. nematerijalnih ulaganja. jer zavisi od procene imovine i obaveza. U Bilansu stanja revalorizacione rezerve ulaze u sastav ukupnog kapitala. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Uvođenje pozicije „dugoročna rezervisanja” tesno je vezano za bazno načelo uzročnosti (korelacije) prihoda i rashoda tj. Na računu 802 . ukoliko je po osnovu konkretnog sredstva bila iskazana revalorizaciona rezerva.Revalorizacione rezerve. rezervisanje se ukida.neuplaćeni upisani kapital . postrojenjima i opremom. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Na teret ovog računa knjiže se: .račun 842. Kapital se ne procenjuje i ne meri posebno. ukoliko je ranijim revalorizacijama bila iskazana revalorizaciona rezerva. . Ni jedan pojedinačni standard ne reguliše direktno priznavanje i vrednovanje ove bilansne pozicije. br. vrednovanje i obelodanjivanje revalorizacionih rezervi u vezi sa nekretninama. postrojenja. postrojenja. grupa računa 82 .račun 841.

Neraspoređena dobit ranijih godina evidentira se kumulirani neraspoređeni dobitak ranijih godina. Prihod se meri po fer vrednosti koja je primljena ili je naplativa.sticanja i otuđenja sopstvenih akcija. Knjiženja na ovom računu nastaju i po osnovu: . MRS 17. sa opsežnim zahtevima za obelodanjivanjem. postrojenja. Iznos prihoda po osnovu kupoprodajne transakcije po pravilu se ugovara između prodavca i kupca. nisu ekonomske koristi za entitet i ne dovode do povećanja kapitala. dividende i tantijeme. Prilikom otvaranja poslovnih knjiga na početku godine na ovaj račun prenosi se saldo sa računa 830 .reguliše prizanavanje revalorizacionih rezervi po osnovu kursnih razlika iz poslovanja sa inostranim poslovanjem. naknade. a prihod po ovim poslovima je samo iznos provizije. Revalorizacione rezerve nastaju povećanjem vrednosti sredstava u odnosu na njihovu dotadašnju knjigovodstvenu vrednost. MRS 40 . a zatim sučeljavanjem utvrđuje finansijski rezultat kao merilo uspešnosti. prodajom stalnih sredstava po ceni višoj od knjigovodstvene. Prihodi obuhvataju samo one bruto prilive ekonomskih koristi koje entitet primi ili potražuje za sopstveni račun. Pod dobitkom se ne podrazumeva razlika između prihoda i rashoda. prihod se meri po fer vrednosti primljene naknade ili potraživanja. Priznavanje prihoda U Okviru prihod je definisan kao povećanje ekonomskih koristi tokom obračunskog perioda.Neraspoređeni dobitak tekuće godine. Prema par. Iznosi.postupanje sa ranije formiranim revalorizacionim rezervama u slučaju da se nekretnina prevodi u investicionu nekretninu. MRS 28 i MRS 39 i drugi MRS. MRS 38 . posledica vrednovanja po fer vrednosti onih nekretnina. MRS 36 . kao što su porez na dodatu vrednost i sl.realizovanih revalorizacionih rezervi. kao što su: prihod od prodaje. opreme nematerijalnih ulaganja. i koji može biti pozitivan (dobitak) ili negativan (gubitak). PROCENJIVANJE POZICIJA BILANSA USPEHA Osnovni elementi bilansa uspeha jesu prihodi i rashodi. .ispravke materijalno značajnih grešaka. Na računu 831 . MRS 28 .priznavanje i vrednovanje revalorizacionih rezervi po osnovu ulaganja u pridružena preduzeća. koji predviđa revalorizaciju nekretnina. naplaćeni za račun trećih lica. To povećanje je. Dobici predstavljaju porast u ekonomskim koristima. jer ne predstavljaju prihod za taj entitet. . postrojenja i opreme. i kao takvi ne razlikuju se od prihoda.priznavanje. učešća u kapitalu po stranoj valuti i drugih finansijskih instrumenata čiji se efekti promena poštene vrednosti u skladu sa MSFI iskazuju u okviru revalorizacionih rezervi. MRS 21 . Naime. MRS 20. za priznavanje pojedinih vrsta prihoda značajni su i: MRS 11. koji predviđa revalorizaciju nematerijalnih ulaganja. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA nastaju usled primene modela revalorizacije. na primer.. Dobici nastaju. postrojenja. priznavanje revalorizacionih rezervi nastaje po osnovu promene kapitala pridruženog preduzeća koje je posledica vršenja revalorizacije njegovih nekretnina. gde se prikazuju kao posebna stavka u samom bilansu stanja i detaljno se obrazlaže u napomenama. kamate. Po tom Standardu revalorizacione rezreve nastaju usled primene modela revalorizacije. koje dovodi do povećanja kapitala. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Prihodi predstavljaju prihod od redovnih aktivnosti preduzeća i iskazuju se pod različitim nazivima. čijim se vrednovanjem. već dobitak koji preduzeće ostvari nekom svojom aktivnošću koja ne mora da bude redovna poslovna aktivnost. Prihode treba priznati kada postoji verovatnoća priliva ekonomskih koristi u preduzeće i kada se te koristi mogu pouzdano meriti. 9 i 10 MRS 18. MRS 21.XIII RAČUNOVODSTVO. u obliku priliva ili povećanja sredstava ili smanjenja obaveza. 166 . .efekata retroatkivene primene promene računovodstvene politike. opreme i nematerijalnih ulaganja. Osim MRS 18. Elementi prihoda i rashoda definisani su Okvirom. Računovodstveni postupci za priznavanje prihoda zasnovani su prvenstveno na MRS 18. kojim su propisani računovodstveni postupci za pojedine vrste prihoda koji proističu iz određenih transakcija i poslovnih događaja.korišćenje ranije formiranih revalorizovanih rezervi po osnovu priznavanja i vrednovanja obezvređenja sredstava. MRS 39 . Definicija prihoda obuhvata prihode i dobitke. 10-11 Neraspoređena dobit Neraspoređena dobit obuhvata neraspoređenu dobit ranijih godina i neraspoređenu dobit tekuće godine (račun 831 i račun 830).priznavanje i prestanak priznavanja revalorizacionih rezervi po osnovu promene vrednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju (i koji nisu deo odnosa zaštite). vrednovanje i obelodanjivanje revalorizacinih rezervi u vezi sa nematrijalnim ulaganjima. Bruto prilivi ekonomskih koristi proistekli iz poslovanja u svoje ime a za tuđ račun ili u tuđe ime i za tuđi račun takođe ne doprinose povećanju sopstvenog kapitala.

10-11 167 . Međutim. se evidentiraju prihodi koji nastaju iz sledećih transakcija i događaja: . rashodi ne moraju uvek nastati u svrhu ulaganja u poslovni proces. Jedino je izvesno da taj rok ne može preći granice jednog obračunskog perioda). priznaje se kao rashod. Prema MRS. . Priznavanje rashoda Rashodi prema Okviru obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti entiteta i gubitke.RAČUNOVODSTVO. Prihod je bruto priliv ekonomskih koristi tokom obračunskog perioda.. Dividenda je dobit vlasnika kapitala koja se isplaćuje u srazmeri sa učešćem u kapitalu. finansijskih obaveza ili njihovog otuđenja (njima se bavi MRS 39 Finansijski instrumenti . Tantijema je naknada za korišćenje dugoročnih sredstava preduzeća. . osim ako je primerenije prihode priznati ne nekoj drugoj osnovi . umanjenoj za date trgovačke popuste i rabate (Standard izričito ne ograničava rok u kome se prihodi umanjuju za te popuste i rabate. Standard se ne bavi prihodima koji nastaju po osnovu: .pružanje usluga i . Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. može biti ugovoreno plaćanje na osnovu broja proizvoda koje je kupac licence proizveo. na primer patenata.dividende se priznaju kada je ustanovljeno akcionarsko pravo da mu se dividende isplate (zvanično obaveštenje od preduzeća gde postoji učešće u kapitalu). razne štete.visina kamate. tantijeme i dividende Prihod banke u obliku kamata. trgovačkih znakova.rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri.Ako je preduzeće ugovorom o davanju licence predvidelo da se plaćanje vrši sa protekom vremena. Primljene naknade su u većini slučajeva u oblicu novca ili novčanih ekvivalenata. dakle. Ove vrste prihoda se priznaju na sledećim osnovama: . odnosno formira se odgovarajuća ispravka vrednosti. tako da se uzima u obzir stvarni prinos na sredstva . IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Neizvesnost oko naplativosti iznosa koji je već uključen u prihod. Provizija je.dividendi koje proizilaze iz ulaganja i koji se obračunavaju prema metodi učešća (njima se bavi MRS 28 Računovodstveno obuhvatanje investiranja u pridružena preduzeća). Kada nastane neizvesnost naplate.prodaja roba. gubitke nastale prilikom prodaje stalne imovine po ceni nižoj od knjigovodstvene vrednosti i sl. Rashodi se po pravilu povezuju sa smanjenjem imovine odnosno odlivom sredstava ili povećanjem obaveza.promena vrednosti drugih kratkoročnih sredstava. . . Merenje (vrednovanje) prihoda Prihod se meri (vrednuje) po bruto fer vrednosti primljene naknade ili potraživanja.matičnom preduzeću i njegovim poveznim licima) i da se vrednost postiže na slobodnom tržištu. tantijema ili dividendi priznaju se uz uslove da je verovatno da će ekonomske koristi povezane sa transakcijom priticati u preduzeće i da se iznos prihoda može pouzdano izmeriti. pa se iz tog razloga rashodima smatraju i gubici koji nisu uvek povezani sa ostvarivanjem prihoda. S obzirom na to da gubici predstavljaju umanjenje ekonomskih koristi ne razlikuju se po svojoj priorodi od ostalih rashoda. iz kojih izdvajamo najznačajnije: . autorskih prava i računarskog softvera. Priznavanje rashoda definisano je paragrafima 94-98. Generalno posmatrano prihod se priznaje kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi priticati u banku i kada se one mogu pouzdano izmeriti. a u skladu sa suštinom relevantnog ugovora. Fer vrednost je iznos za koji se neko sredstvo može razmeniti ili obaveza podmiriti.ugovora o osiguranju organizacija za osiguranje.tantijeme se priznaju na osnovu nastanka događaja. što znači da priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza ili smanjenje sredstava. Gubici uključuju. (nenaplativi iznos ili iznos za koji je prestala verovatnoća naplate). Međutim. a ne vrši se korekcija iznosa prihoda koji je prvobitno priznat. iznos za koji verovatnost naplate više ne postoji priznaje se kao rashod. onda se fakturisanje vrši na vremenskoj osnovi. i ne ispravlja se za iznos koji je izvorno priznat kao prihod. na primer.promena fer vrednosti finansijskih sredstava. tantijema i dividendi. . zavisi od proteka vremena. najčešće naknada za obavljanje određenih posredničkih usluga.korišćenje sredstava od strane drugih.ugovora o lizingu (njima se bavi MRS 17 Lizing). u računovodstvu prihoda. Okvira za pripremanje i prezentaciju finansijskih izveštaja. koji proizilazi iz redovnih aktivnosti banaka i koji ima za posledicu povećanje njenog kapitala. osim povećanja koja se odnose na doprinose vlasnika kapitala (na primer: dodatna ulaganja kapitala). Kamata je naknada za korišćenje novca ili novčanih ekvivalenata ili iznosa koji se duguju banci. čime se ostvaruju prinosi od kamata.kamate se priznaju na vremenskoj osnovi. između dve dobro upoznate i informisane strane (a da se ne radi o povezanim strankama . Kamate.

usluge stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih. .trgovanje stranim valutama. obezvređenje troškovi istraživanja.rashod se odmah priznaje u bilansu uspeha kada izdatak ne donosi nikakve buduće ekonomske koristi ili kada neka stavka predstane da ispunjava uslove za priznavanje u bilansu stanja kao sredstvo. naknade za puteve prilikom registracije vozila. . troškovi transporta usluga. usluge obezbeđenja. troškovi PTT. naknade za građevinsko zemljište. solidarna pomoć npr. takse rashodi kamata. Pri sastavljanju bilansa uspeha banke se rukovode odredbama svih relevantnih MRS/MSFI-a. Prihodi ili rashodi u bilansu uspeha su primarno: .iz poslovanja koje se obustavlja.rashodi se priznaju u bilansu uspeha na osnovu direktne povezanosti nastalih troškova i zarade posebnih stavki prihoda. troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. troškovi naknada po autorskom ugovoru. bez obzira na činjenicu da instrument daje pravo vlasniku da učestvuje u preostaloj imovini pravnog lica. troškovi reklame i propagande. U bilansu uspeha banka prikazuje glavne vrste prihoda i rashoda.kamate na obveznice emitovane od strane pravnog lica. gubici po osnovu rashodovanja i prodaje. Dobici i gubici proizašli iz sledećih osnova obično se prikazuju na neto osnovi (po neto principu): .rashod se takođe priznaje u bilansu uspeha u slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstava. 10-11 168 . a vrednovanjem se bavi samo u slučaju razgraničenja naknada po vremenskim periodima. gubici po osnovu rashoda i prodaje. . . otpremnina pri odlasku u penziju ili za prestanak potrebe za radom zaposlenog). koji je finansijska obaveza. poslovni prostor) troškovi operativnog lizinga za investicionu nekretninu. solidarna pomoć za slučaj duže ili teže bolesti. manjkovi.37).dobici i gubici u vezi sa nominalnom vrednosti instrumenta. . Ovo je slučaj sa troškovima amortizacije. negativne kursne razlike (MRS 21). troškovi goriva i energije. gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu MRS 392) MRS 17 MRS 40 MRS 38 MRS 16 Okvir MRS 27 MRS 28 2) Vrednovanje se vrši na osnovu fakture dobavljača (finansijska obaveza) Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. obezvređenje. Procenjivanje rashoda vrši se u skladu sa sledećim standardima: MRS 2 MRS 23 MRS 19 zalihe materijala kamate. grupisane prema njihovoj prirodi i obelodanjuje iznose glavnih vrsta prihoda i rashoda. dividende i ostalih dobitaka i gubitaka. gubici po osnovu rashodovanja i prodaje. a povezanost s prihodom moće da se ustanovi samo u širem smislu ili posredno.otuđenja i promene knjigovodstvene vrednosti hartija od vrednosti kojima se trguje. . električne energije naknade zaposlenima u smislu priznavanja.otuđenja hartija od vrednosti koje predstavljaju učešća.XIII RAČUNOVODSTVO. rashodi po osnovu direktnih otpisa troškovi operativnog lizinga (oprema. advokatske usluge. naknade za prevoz. troškovi amortizacije. dnevnice. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA . troškovi amortizacije. U bilansu uspeha se ne vrši prebijanje prihoda i rashoda osim kada se radi o pozicijama vezanim za obezbeđenje od rizika (hedžinga) i sredstvima i obavezama kod kojih postoji zakonsko pravo na prebijanje i kada se u vezi sa njima takvo prebijanje očekuje. ublažavanja posledice elementarnih nepogoda i sl. rashodi kamata. troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora. obezvređenje troškovi poreza na imovinu.dividende na preferencijalne akcije klasifikovane kao finansijske obaveze. kod kojih je cilj da se priznaju rashodi u obračunskim periodima u kojima su ekonomske koristi povezane s tim stavkama potrošene ili istekle. troškovi platnog prometa. .troškovi emitovanja instrumenata kapitala evidentiraju se na bilansu uspeha ukoliko se odustane od transakcije (MRS 32. usluge revizije. rent-a-car. . ostali lični rashodi i naknade (naknade za ishranu. jubilarne nagrade.kada se očekuje da će ekonomske koristi priticati tokom nekoliko obračunskih perioda. putne troškove. gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu rashodi kamata. manjkovi. dividende i ostali dobici i gubici koji se odnose na odgovarajuću finansijsku obavezu ili komponentu složenog finansijskog instrumenta (za deo koji se klasifikuje kao finansijska obaveza) su prihodi ili rashodi u bilansu uspeha. gubici po osnovu prodaje hartija od vrednosti. Kamate. . Raspodela dividendi vlasnicima instrumenata kapitala se usmerava direktno na kapital emitenta.dobici i gubici u vezi sa otkupom ili refinansiranjem finansijskih instrumenata klasifikovanih kao finansijska obaveza. rashodi se priznaju u bilansu uspeha putem postupka sistemske i razumne alokacije. troškovi premije osiguranja. troškovi taksi prevoza. troškovi naknada po ugovoru o delu. i . manjkovi. Klasifikacija finansijskog instrumenta ili njegovog sastavnog dela na finansijsku obavezu ili instrument kapitala određujei klasifikaciju prihoda od kamate. troškovi članarina. manjkovi. penzionerima.

potraživanja po osnovu promene fer vrednosti derivata i drugih potraživanja Za storniranje potraživanja po osnovu kamate i ispravke vrednosti kamate koja se suspenduje 930 Potraživanja po suspendovanoj kamati 980 Obaveze za suspendovanu kamatu . potraživanja po osnovu prodaje. Banka obelodanjuje ukupan iznos zajmova i plasmana na dan bilansa stanja na koji kamata nije obračunata i osnovu koja je korišćena prilikom utvrđivanja iskazane vrednosti takvih zajmova i plasmana. Iznos potencijalnih gubitaka za koje iskustvo ukazuje da su prisutni u portfoliju zajmova i plasmana takođe se priznaje kao rashod i odbija od ukupne iskazane vrednosti zajmova i plasmana kao ispravka vrednosti za gubitke po zajmovima i plasmanima. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Gubici na kreditima i plasmanima i priznavanje i suspenzija kamata Značajnu poziciju rashoda u Bilansu uspeha čine gubici po osnovu datih kredita i potraživanja banaka od svojih klijenata. potraživanja po osnovu promene fer vrednosti derivata i drugih potraživanja Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.naplata suspendovane kamate: Žiro račun 754 Prihodi od naplaćene suspendovane kamate Za iznos naplaćene suspendovane kamate 980 Obaveze za suspendovanu kamatu 930 Potraživanja po suspendovanoj kamati Za isknjižavanje suspendovane kamate iz vanbilansne evidencije po osnovu naplate 000 . 10-11 169 . Iznos gubitaka koji su utvrđeni priznaje se kao rashod i odbija od iskazane vrednosti odgovarajuće kategorije zajmova i plasmana kao ispravka vrednosti za gubitke po zajmovima i plasmanima. plasmanima i drugim kreditnim aranžmanima usled toga što postaju delimično ili potpuno nenaplativi. Za storniranje potraživanja po osnovu kamate i ispravke vrednosti kamate koja se suspenduje -650 Rashodi indirektnih otpisa plasmana bilansnih pozicija -700 Prihodi od kamata po osnovu kredita Za storniranje rashoda po osnovu ispravke vrednosti kamate i prihodovanja u tekućoj godini 930 980 Za prenos u vanbilansnu evidenciju .Za prenos u vanbilansnu evidenciju -029 -020 Knjiženje suspenzije obračunate kamate Suspenzija obračunate kamate u poslovnim knjigama iskazuje se za potraživanja po osnovu kamate koja potiče iz tekuće godine po kojima: . bnaka je izložena riziku likvidnosti i kreditnom riziku. tržišnih cena i fluktuacijom valuta. kada je zajmoprimac u docnji u pogledu plaćanja kamate ili glavnice duže od određenog perioda. Otuda banke trpe gubitke na zajmovima. Procena ovih gubitaka zavisi od prosuđivanja rukovodstva i dosledno se primenjuje iz perioda u period. promenama kamatnih stopa. Banka može da odluči da ne obračunava kamatu na zajam ili plasman. kao i rizicima koji proističu iz njenog okruženja i to pre svega rizicima izazvanim padom kreditne (poslovne) sposobnosti njenih komitenata.jeste izvršena ispravka vrednosti: Potraživanja za kamatu Ispravka vrednosti potraživanja za kamatu i za naknadu.nije izvršena ispravka vrednosti: 654 Rashodi po osnovu suspenzije kamate -020 Potraživanja za kamatu Za iznos potraživnja po osnovu kamate koja se suspenduje 930 Potraživanja po suspendovanoj kamati 980 Obaveze za suspendovanu kamatu Za prenos u vanbilansnu evidenciju . potraživanja po osnovu prodaje. Takođe je poželjno da banka obelodani da li priznaje prihod od kamate po takvim zajmovima i plasmanima i uticaj koji prestanak obračuna kamate ima na njen bilans uspeha.nije izvršena ispravka vrednosti: Potraživanja za kamatu -700 Prihodi od kamata po osnovu kredita Za storno obračunate kamate i njeno prihodovanje 930 Potraživanja po suspendovanoj kamati 980 Obaveze za suspendovanu kamatu Za prenos u vanbilansnu evidenciju -020 .naplata suspendovane kamate: Žiro račun 754 Prihodi od naplaćene suspendovane kamate Za iznos naplaćene suspendovane kamate i njeno prihodovanje 980 Obaveze za suspendovanu kamatu 930 Potraživanja po suspendovanoj kamati Za isknjižavanje naplaćene suspendovane kamate iz vanbilansne evidencije 000 Knjiženje potraživanja po osnovu kamate koja potiče iiz prethodnih godina.jeste izvršena ispravka vrednosti: -020 Potraživanja za kamatu -029 Ispravka vrednosti potraživanja za kamatu i za naknadu. na primer. po kojima: .RAČUNOVODSTVO. Naime. koji proističu iz prirode njenog poslovanja.

uključujući i dobit prenetu sa računa 861. 68. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.saldo Uključenje rashoda u neto dobit 883 UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2010. prihoda i ukupnog rezultata Prenos i zaključak prihoda i rashoda i ukupnog rezultata u poslovnim knjigama se sprovodi: 690 60-68 Prenos rashoda 70-78 790 Prenos prihoda 881 Prenos rashoda Rashodi Prihodi Prenos prihoda Račun rashoda i prihoda operativnog poslovanja 882 Račun dobitka i gubitka poslovanja koje se obustavlja 690 Prenos rashoda Zaključak rashoda 790 Prenos prihoda 881 Račun rashoda i prihoda operativnog poslovanja 882 Račun dobitka i gubitka poslovanja koje se obustavlja Zaključak prihoda So881 Račun rashoda i prihoda operativnog poslovanja . Pravilnika. Utvrđivanje rezultata i njegovo iskazivanje u poslovnim knjigama bliže je uređeno čl. Neto dobitak je razlika između dobitka i obračunatog poreza na dobitak. Neto gubitak je zbir gubitka i poreza na dobitak. Prenos rashoda.XIII RAČUNOVODSTVO. a preostali iznos u korist računa 830.saldo Prenos ukupnog rezultata 3) So računa 861 zatvara se u korist računa 840 do visine iskazanog gubitka. 73.saldo So882 Račun dobitka i gubitka poslovanja koje se obustavlja .saldo Račun dobitka i gubitka poslovanja koje se So882 obustavlja . a nedostajući iznos na teret računa 840. Računi 860 i 861zatvaraju se po principu manjeg salda ako su ispunjeni uslovi iz MRS 12. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Prenos ukupnog rezultata 884 Račun dobitka i gubitka Za prenos dobitka 884 Račun dobitka i gubitka 886 Prenos dobitka ili gubitka Za utvrđeni bruto dobitak 886 Prenos dobitka ili gubitka 830 Dobitak tekuće godine Za prenos na ostvareni bruto dobitak 850 Porez na dobitak 455 Obaveze za porez na dobit Za obračunat porez na dobit u obračunskom periodu 455 Obaveze za porez na dobit 000 Za plaćene mesečne akontacije poreza na dobit u toku obračunskog perioda 034 Potraživanja za više plaćen porez na dobit 455 Obaveze za porez na dobit Zatvaranje obračunatog poreza na dobit sa plaćenim akontacijama (Sº na računu 455 prenosi se na račun 034 . 10-11 Utvrđivanje dobitka Utvrđivanje dobitka se u knjigama sprovodi na sledeći način: 170 . 4) So računa 860 zatvara se na teret računa 830 do iznosa dobitka iskazanog na ovom računu. neraspoređeni dobitak tekuće godine utvrđen po godišnjem računu 370 Odložena poreska sredstva 861 Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza Priznavanje odloženog poreskog sredstva 860 Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza 470 Odložene poreske obaveze Priznavanje odložene poreske obaveze So8613) 830 Dobitak tekuće godine Uključenje prihoda u neto dobit 830 Dobitak tekuće godine So8604) Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza . 75 i 77.72.saldo 883 Prenos ukupnog rezultata Prenos ukupnog rezultata ili 883 Prenos ukupnog rezultata So881 Račun rashoda i prihoda operativnog poslovanja .74. 59. GODINU Rezultat banke se iskazuje kao dobitak ili kao gubitak.potraživanja po osnovu pretplaćenog poreza na dobit za više plaćeni porez ili 455 Obaveze za porez na dobit 000 Žiro račun Za uplatu poreza na dobit obračunat za obračunski period (manje plaćene akontacije) 830 Dobitak tekuće godine 850 Porez na dobitak Utvrđivanje neto dobitka na kraju obračunskog perioda kao razlika između dobitka i obračunatog poreza na dobitak tj.

raspoređuje na: . gubitak iznad visine kapitala iskazuje kao pozicija aktive. na kraju poslovne godine. Neraspoređena dobit se na osnovu odluke skupštine banke. Knjiženje se sprovodi zaduženjem računa 842 u korist računa 841 i 840 .gubitak. 10-11 884 Odredbama Pravilnika o Kontnom okviru predviđeno je da se neopokriveni gubitak iskazuje u pasivi kao odbitna stavka od kapitala. Raspoređivanje rezultata po godišnjem računu Utvrđivanje rezultata poslovanja . Utvrđivanje gubitka Utvrđivanje gubitka u knjigama se sprovodi na sledeći način: Račun dobitka i gubitka 883 Prenos ukupnog rezultata Za prenos gubitka 886 Prenos dobitka ili gubitka 884 Račun dobitka i gubitka Za utvrđeni bruto gubitak 840 Gubitak tekuće godine 886 Prenos dobitka ili gubitka Za prenos na ostvareni bruto gubitak 850 Porez na dobitak 455 Obaveze za porez na dobit Za obračunat porez na dobit po godišnjem računu 455 Obaveze za porez na dobit 000 Žiro račun Za plaćene mesečne akontacije poreza od dobiti u toku obračunskog perioda 034 Potraživanja za više plaćen porez na dobit 455 Obaveze za porez na dobit Prenos na potraživanja po osnovu pretplaćenog poreza na dobit ili 455 Obaveze za porez na dobit 000 Žiro račun Za uplatu poreza na dobit obračunat za obračunski period (manje plaćene akontacije u toku godine) 840 Gubitak tekuće godine 850 Porez na dobitak Utvrđivanje neto gubitka kao zbira gubitka i poreza na dobitak tj. a izuzetno i u toku godine (redovni ili vanredni godišnji račun). Ovako prikazana bilansna pozicija jasno ukazuje korisnicima informacija na nedostajući deo imovine/aktive za pokriće gubitka koji je veći od kapitala. suštinski razlog za reklasifikaciju gubitka iznad visine kapitala u aktivu/ imovinu je veća iskazna moć bilansa stanja kao segmenta seta finansijskih izveštaja. Na računu 842 iskazuje se određeni iznos samo kada ukupan gubitak prelazi visinu ukupnog kapitala. Ovakva reklasifikacija se vrši zato što kapital u bilansu stanja ne može da se iskaže kao negativna stavka. 171 .rezerve (zakonske.saldo 840 Gubitak tekuće godine Uključenje prihoda u neto gubitak do visine iskazanog gubitka (preostali iznos prihoda iskazuje se na računu 830) 830 Dobitak tekuće godine 860 Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza Uključenje rashoda u neto gubitak. do iznosa dobitka+dobit sa račun 861. kao i raspoređivanje. tako što se iznos gubitaka iznad visine kapitala reklasifikuje u aktivu na račun 842.neto dobitka ili neto gubitka. ZAKLJUČAK RAČUNA GLAVNE KNJIGE Zaključak glavne knjige . ako je kapital negativan. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Uključivanjem odloženih poreskih sredstava i obaveza u Bilans uspeha pre prenosa u Bilans stanja (dobitak/gubitak) vrši se korekcija rezultata utvrđenog na osnovu računovodstvenih pravila sa pravilima po kojima se sastavlja poreski bilans. rezerve za potencijalne gubitke po plasmanima i druge. Osim ovog tehničkog. Za zaključak računa iskazanih vrednosti pozicija aktive po pojedinačnim pozicijama bilansa stanja zadužuje se račun 887 .Gubitak iznad iznosa kapitala. odnsono pokriće uređeno je i Zakonom o bankama. opšte bankarske rizike). a nedostajući iznos na teret računa 840 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. kapital se svodi na nulu. kao i zaključivanje računa 690 i 790 sa računima grupe 60 do 68 i grupe 70 do 78. godinu. vrši se samo prilikom sastavljanja godišnjeg računa. s tim što se samo gubitak iznad visine kapitala prikazuje u bilansu stanja u aktivi na kontu 842 . vrši se zaključak glavne knjige.RAČUNOVODSTVO. pa se.ostale namene u skladu sa ovim Zakonom.gubitak tekuće godine utvrđen po godišnjem računu 370 Odložena poreska sredstva 861 Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza Priznavanje odloženog poreskog sredstva 860 Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza 470 Odložene poreske obaveze Priznavanje odložene poreske obaveze S o861 Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza .osnivače banke srazmerno sredstvima uloženim u osnivački kapital banke (dividende) i . u skladu sa propisanim obrazcem bilansa stanja.račun 887. nakon utvrđivanja rezultata za 2010. Posle zaključka računa uspeha i sastavljanja bilansa stanja. Dakle. .Račun izravnanja računa stanja uz odobrenje računa aktive.

br. kao i o davanju podataka iz tih izveštaja . pri čemu se dostavljenim izveštajima smatraju danom dostavljanja pisanih primeraka Agenciji. kontrole. NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PODATAKA O BONITETU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA. GODINE Na početku 2011. pri otpočinjanju poslovanja nove banke vrši se otvaranje računa u glavnoj knjizi. svake nove poslovne godine ili u toku godine.2010. 10-11 .Račun izravnanja računa stanja. OBRADE I OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA. 102/2010 P 172 ravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i postupku prijema. Za 2010. Uz ovako dostavljene izveštaje.dalje: Pravilnik) primenjiće se na predaju finansijskih izveštaja za 2010. godine. načinu vođenja i sadržini Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika. KONTROLE.1. a stupio je na snagu 31.XIII RAČUNOVODSTVO. godinu. registracije. glasnik RS". br. 102/2010. Po završenom zaključku aktivnih i pasivnih salda pozicija bilansa stanja. dostavlja se i jedan primerak u pisanoj formi.2011. obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja. KAO I O DAVANJU PODATAKA IZ TIH IZVEŠTAJA "Sl. godinu. godine tj. odštampan iz te aplikacije.dalje: Agencija. Za otvaranje računa pozicije aktive po pojedinačnim pozicijama bilansa stanja u visini iskazanih vrednosti knjigovodstvena evidencija se sprovodi zaduženjem računa s aktivnim saldom uz odobrenje računa 880 . REGISTRACIJE.Račun otvaranja glavne knjige."Sl. CD-u ili fleš memoriji. • Marija Mitić KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU PRIJEMA. glasnik RS". dostavljaće se. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. zbir dugovne i potražne strane kontu 880 jednak je zbiru bilansa stanja na osnovu koga se otvara račun glavne knjige. preko interneta posredstvom posebnog web servisa. redovni godišnji i konsolidovani finansijski izveštaji koji su sastavljeni primenom posebne aplikacije Agencije za privredne registre . uz odobrenje računa sa pasivnim saldom. a ne na disketi. OTVARANJE RAČUNA GLAVNE KNJIGE NA DAN 1.Račun otvaranja glavne knjjige. zbir dugovne i potražne strane na računu 887 je jednak. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Za zaključak računa iskazanih vrednosti pozicija pasive po pojedinačnim pozicijama bilansa stanja knjiženje se sprovodi zaduženjem računa pasive uz odobrenje računa 887 . Za otvaranje računa pozicija pasive po pojedinačnim pozicijama bilansa stanja u visini iskazanih vrednosti knjigovodstveno seevidentira zaduženjem računa 880 . Posle otvaranja svih računa glavne knjige.12. kako je do sada bilo.

ukinuta je obaveza dostavljanja posebnog obaveštenja o razvrstavanju pravnih lca u skladu sa Zakonom. Za ove obveznike je. kao i veličinu pravnog lica utvrđenu od strane Agencije.RAČUNOVODSTVO. Pravilnikom je propisana obaveza Registratora da najkasnije osam dana pre okončanja preliminarne obrade. Kada je obveznik dostavio korigovane redovne godišnje. Preciznije su regulisane obeveze Registratora prilikom izdavanja potvrde koju dostavlja obvezniku. dužan je da uz nove primerke finansijskog izveštaja. odnosno dokumenata iz člana 31. što sa sobom povlači i plaćanje naknade za njihovu registraciju. Ako posle dostavljanja Agenciji izjave zakonskog zastupnika da od strane nadležnog organa obveznika nije doneta odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izjave zakonskog zastupnika da od strane nadležnog organa obveznika nije donata odluka o raspodeli dobiti. Takođe. odnosno konsolidovane finansijske izveštaje. a njenim okončanjem.dalje: Zakon). Pravilnikom je produžen rok za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti koje Agenciju utvrdi u toku kontrole finansijskih izveštaja na 30 u odnosnu na dosadašnjih 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja na internet starnici Registra finansijskih izveštaja. Potvrda o objavljivanju dokumentacije iz člana 31. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Ukoliko finansijski izveštaji dostavljeni putem interneta. a uvedena je obaveza da se uz finansijske izveštaje dostavi zahtev za registraciju finansijskih izveštaja. uz navođenje razloga zbog kojih se ta zamena zahteva. odnosno o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka. na propisanom obrascu koji se takođe može preuzeti posredstvom internet stranice Registra finansijskih izveštaja. koje su objavljene na internet stranici Registra finansijskih izveštaja. ukinuta je i obaveza posebnog dostavljanja posebnog obaveštenja o razvrstavanju pravnih lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS". u odnosu na godinu na koju se ti akti odnose. najkasnije do isteka naredne godine. Zamena se može izvršiti do okončanja postupka preliminarne obrade. kao i period za koji su ti izveštaji sastavljeni. pored podataka o identifikaciji obveznika sadrži i sve podatke koji su iskazani na propisanim obrascima finansijskih izveštaja. obveznik može da zahteva objavljivanje tih odluka. smatraće se da su sastavljeni i dostavljeni samo u pisanoj formi. kao i tehničko uputstvo Agencija objavljuje na internet stranici Registra finansijskih izveštaja. Obrazac zahteva može se takođe preuzeti preko internet stranice Registra finansijskih izveštaja. podaci iz registrovanih redovnih godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za izveštajnu godinu. a uvedena je obaveza dostavljanja izjave zakonskog zastupnika da od strane nadležnog organa obveznika nije doneta odluka o usvajanju finansijskog izveštaja. nadležni organ obveznika donese odluku o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja. potvrda o registraciji redovnih godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja.juna naredne godine. • 173 . jer se isto nalazi u okviru zahteva za registraciju koji se dostavlja uz finansijske izveštaje. Aplikaciju za sastavljanje finansijskih izveštaja. odnosno Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Pravilnikom je propisana mogućnost da se izvrši zamena dostavljenog redovnog godišneg ili konsolidovanog izveštaja Agenciji ukoliko obveznik utvrdi da u podnetom izveštaju rezultati poslovanja i finansijski položaj nisu iskazani istinito i objektivno. kao i veličinu pravnog lica utvrđenu od strane Agencije. odnosno objavljene dokumentacije. koji se može preuzeti preko internet stranice Registra finansijskih izveštaja. vreme upisa u Registar finansijskih izveštaja. odnosno do 30. posle kog roka je registracija korigovanih podataka u finansijskom izveštaju je moguća samo na osnovu naloga nadležnog državnog organa. uz navođenje razloga zbog kojih ta odluka nije doneta. 10-11 pokriću gubitka. o tome objavi informaciju na internet stranici Registra finansijkih izveštaja. Naime. takođe propisana i obaveza dostavljanja zahteva za objavljivanje dokumentacije i registraciju korigovanih finansijskih izveštaja. Za obveznike revizije finansijskih izveštaja. Zakona dostavi i zahtev za zamenu finansijskog izveštaja. Pravilnikom je ukinuta obaveza dostavljanja podataka o licu koje je odgovorno za sastavljanje finansijskih izveštaja. moraju biti dostupni svim zainteresovanim licima. nisu sastavljeni i dostavljeni u skladu sa Pravilnikom i tehničkim uputstvom. Ako je došlo do promene veličine obveznika usled korekcije podataka u korigovanim redovnim godišnjim finansijskim izveštajima. a potvrda o registraciji vanrednih finansijskih izveštaja. obveznik revizije tih izveštaja je dužan da uz navedeni zahtev unese podatke o novoj veličini. 46/2006 i 111/2009 . sadrži i informaciju o pravnom osnovu sastavljanja tih izveštaja. kao i spisak primljenih dokumenata. Ako obveznik vrši zamenu finansijskih izveštaja i naknadno donosi odluke o usvajanju finansijkog izveštaja. odnosno odluku o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju. navedena potvrda o objavljivanju dokumentacije i registraciji korigovanih finansijskih izveštaja sadži i sve podatke koji su iskazani na propisanim obrascima finansijskih izveštaja. odnosno na osnovu izveštaja revizora. Zakona sadrži podatke o identifikaciji obveznika revizije.

glasnik RS". obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja. br. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Pravilnik o bližim uslovima i postupku prijema. kontrole.XIII RAČUNOVODSTVO. registracije. 10-11 . 2/2010 i 102/2010) PRILOZI UZ 174 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. načinu vođenja i sadržini registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika. kao i o davanju podataka iz tih izveštaja ("Sl.

IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.RAČUNOVODSTVO. 10-11 175 .

10-11 .XIII RAČUNOVODSTVO. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA 176 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.

dalje: pravna lica izvršenim od strane: . bilo da su lokalna. dotacije. nije u saglasnosi sa računovodstvenim načelom uzročnosti prihoda i rashoda i bilo bi prihvatljivo samo ukoliko nije postojala nikakva osnova za alociranje davanja na periode. izuzev povraćaja poreskih dažbina koju vrše državni organi.nastavljaju poslovanje u nedavno privatizovanoj privrednoj grani. MRS 20. Davanja povezana sa prihodima su druga državna davanja. kao i njihov povraćaj i obelodanjivanje definisano je (I-20) Međunarodnim računovodstvenim standardom . IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE DRŽAVNIH DAVANJA I DRUGIH OBLIKA DRŽAVNE POMOĆI ojam i vrste državnih davanja.dalje: SIC). uključujući nemonetarna davanja po fer vrednosti se ne priznaju sve dok ne postoji verovatnoća: . prema SIC-10.premije. MRS 20. mogu se sa stanovišta uloge koje imaju podeliti u dve grupe: . Državna davanja. ministarstava.inostranih država.Vlada. državne agencije i slična tela.SIC 10 Državna pomoć .kapitalni pristup. Državna davanja predstavljaju pomoć države u obliku prenosa resursa entitetu po osnovu ispunjenih izvesnih uslova u prošlosti ili u budućnosti koji se odnose na poslovne aktivnosti entiteta. br. Računovodstveni aspekt državnih davanja Saglasno odredbama stava 13. postoje dva opšta pristupa računovodstvenom tretmanu državnih davanja: . organa i međunarodnih organizacija. .RAČUNOVODSTVO.počinju ili nastavljaju da obavljaju svoje poslovanje u nerazvijenim područjima. nacionalna ili internacionalna. glasnik RS". Državna pomoć entitetima bez konkretnog povezivanja sa poslovnim aktivnostima entiteta. opština.da će se pravno lice pridržavati uslova povezanih sa davanjem i . autonomnih pokraijna. subvencije. državne agencije i slična tela.da će davanje biti primljeno. Priznavanje državnih davanja kroz bilans uspeha u trenutku prijema. bez povezivanja sa troškovima koji se pokrivaju tim davanjem. izgradi ili na drugi način pribavi dugoročna sredstva. Dakle. ili . glasnik RS".države i njenih organa kako na nacionalnom. Državna davanja. Država. tako i na lokalnom nivou . Državna davanja mogu biti državna davanja koja su povezana sa sredstvima ili sa prihodima. . 77/2010 . Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Takva davanja transfera se ne knjiže direktno u korist učešća akcionara. 10-11 P državna davanja se odnose na davanje pravnim licima i preduzetnicima . 77/2010 .Bez konkretnog povezivanja sa poslovnim aktivnostima ("Sl. Davanja povezana sa sredstvima su državna davanja za koja je primarni uslov da entitet koji ima pravo da primi davanje treba da nabavi. Državna davanja se priznaju kao prihod kroz bilans uspeha tokom perioda u kojima pravno lice priznaje kao rashod povezane troškove koje treba pokriti iz tog davanja. .dalje: MRS 20) i (IV-10) TUMAČENJEM .podsticaji kojima se smanjuju ulazni troškovi . predstavlja državno davanje u smislu MRS 20. osim po periodu njihovog primanja. ako se te pomoći daju entitetima koji: .posluju u određenoj privrednoj grani. prema kojem se državno davanje direktno knjiži u korist kapitala i 177 .MRS 20 Računovodstvo državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći ("Sl. subvencije.podsticaji za proizvodnju . se odnosi na Vladu Republike Srbije . u smislu tačke 3. br.regresi.dalje: Vlada. Mogu biti i sekundarni uslovi koji ograničavaju vrstu ili lokaciju sredstava ili periode u toku kojih sredstva treba pribaviti ili posedovati. osim davanja koja su povezana sa sredstvima.

državna davanja su instrumenti finansiranja i zbog toga ih treba evidentirati kroz bilans stanja. Kapitalni pristup Kapitalni pristup državnih davanja ima argumente koji su povezani sa instrumentima finansiranja.prihodni pristup. Pravilnika.metoda umanjenja vrednosti imovine (MRS 20 stav. Na primer. to sredstvo se i ne iskazuje u poslovnim knjigama pravnog lica. državna davanja povezana sa sredstvima. br.800. 9/2009 i 4/2010 . loženi prihodi i primljene dobacije. 10-11 Prihodni pristup Prihodni pristup državnih davanja ima uporište u argumentaciji da su ona vezana za sučeljavanje sa određenim troškovima i davanje se priznaje u prihode u istom peridu kao i relativni rashodi. državna davanja iskazuju se na računu 641 . da bi se primljena sredstva priznala kao kapital.Odloženi prihodi i primljene donacije. subvencija dotacija.00 dinara (nabavna vrednost opreme 10. u skladu sa MRS 20 i ostalim relevantnim MRS i na računu 640 . 24). se takođe može zahtevati ispunjenje izvesnih obaveza i tada se priznaju u bilansu uspeha tokom perioda u kojima nastaju troškovi vezani za ispunjenje tih obaveza. 119/2008.00 dinara. Ako je državno davanje bilo namenjeno za nabavku materijala i rezervnih delova. tako da se u poslovnim knjigama pravnog lica iskazuje samo vrednost nabavljenog sredstva koju je samo pravno lice finansiralo (deo vrednosti nabavljenog sredstva). dobijena sredstva se u celini knjiže u korist pasivnih vremenskih razgraničenja (račun 495). Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Pošto se ne očekuje nikakav povraćaj davanja. a stopa za amortizaciju 10%.Prihodi od premija. Pravno lice treba da izabrani metod prezentacije državnog davanja po osnovu sredstava utvrdi opštim aktom (pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama). za iznos državnih davanja se umanjuje vrednost nabavljenog sredstva.000. pod b).000. 114/2006. evidentiraju se preko računa 495 . Po metodi umanjenja vrednosti imovine.kao oduzimanje iznosa davanja prilikom izračunavanja knjigovodstvene vrednosti sredsatva . gde se srazmerni deo uključuje u prihode i .000. nije primereno da se državna davanja priznaju u bilansu uspeha.dalje: Pravilnik). na kraju obračunskog perioda prenosi se sa računa 495 u korist prihoda (račun 641).800.kao odloženi prihodi po osnovu davanja ili . autobuse. već predstavljaju podsticaj od strane države bez povezanih troškova (MRS 20 stav 14. iskazuju se u bilansu stanja: . a ako je putem držanog davanja finansirana ukupna vrednost nabavljenog sredstva. treba ga direktno knjižiti u korist kapitala. Prema odredbama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva. državna davanja povezana sa sredstvima koja se u bilansu stanja evidentiraju kao odloženi prihodi i uključuju u prihod srazmerno nastalim troškovima. Na primer. zadruge. glasnik RS". Naime. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA . davanje zemljišta može biti uslovljeno izgradnjom objekta na lokaciji i može biti primereno da se to davanje priznaje u bilansu uspeha tokom veka trajanja objekta. taj kapital treba prethodno da bude odobren od stane osnivača pravnog lica.000. iz razloga što ne odražava realno stanje sredstava pravnog lica. U suprotnom.XIII RAČUNOVODSTVO. Takođe. uključujući i nemonetarna sredstva po fer vrednosti. na računa 495 . pošto ona nisu zarađena. stav 5. Prema našim pozitivnim propisima. prema kom se državno davanje prenosi u korist prihoda tokom jednog ili više perioda. odnosno rezervnih delova u odgovarajućem obračunskom periodu. odnosno akcionara i registrovan kod nadležnih institucija. Primer davanja novčanih sredstava: Pravno lice je izvršilo nabavku opreme za obavljanje delatnosti u vrednosti od 11. Procenjeni vek upotrebe ovog sredstva je 10 godina. Kod nas se kapitalni pristup primenjuje u slučajevima kada osnivači javnih preduzeća nabavljaju osnovna sredstva za obavljanje komunalne delatnosti (kamione.) ili daju sredstva za te namene. U ovim slučajevima se za primljena sredstva uvećava kapital preduzeća. državna davanja ne treba da se direktno knjiže u korist kapitala.Od- 178 . Deo koji odgovara iznosu obračunate amortizacije osnovnog sredstva ili nematerijalnog ulaganja pribavljenog iz sredstava državnog davanja. Prema odredbama člana 37.00). MRS 20. Od nadležnog ministarstva dobijeno je državno davanje u vredosti od 6. Za davanja povezana sa sredstvima koja se ne amortizuju.). regresa kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina. davanja povezana sa sredstvima koja se amortizuju obično se priznaju kao prihod tokom perioda u srazmeri sa troškovima amortizacije tih sredstava.000. Državna davanja po osnovu sredstava Saglasno odredbama stava 24. Po metodi odloženih prihoda.koja su povezana sa sredstvima.Prihodi po osnovu uslovljenih donacija.00 + PDV 1. Prihodni pristup državnih davanja odnosi se na davanja: . druga pravna lica i preduzetnike ("Sl. u korist prihoda iskazuje se iznos koji je jednak iznosu utrošenog materijala. Smatra se da ova metoda nije prihvatljiva. tramvaje i dr.koja se direktno unose u prihode.000.

000.00 6. oprema i biološka sredstva u pripremi 10.00 1.000.000.00 10.00 Knjiženje obračunatu amortizaciju na umanjenu vrednost imovine: 540 Troškovi amortizacije 0231 Ispravka vrednosti opreme 400.000.000.000.800.000. tj. U ovom slučaju sprovelo bi se sledeće knjiženje (za odobreno državno davanje za nabavku opreme): 222 Potraživanja od državnih organa 023 Postrojenja i oprema 6.000.000. amortizacija bi se obračunala na umanjenu osnovicu opreme od 4.000.000.000.000.00).000. a) po metodi odloženih prihoda Knjiženje za odobrena državna davanja vrši se na sledeći način: 222 Potraživanja od državnih organa 495 Odloženi prihodi i primljene donacije 6.00 Aktiviranje prihoda po osnovu srazmernog dela obračunate godišnje amortizacije: 495 Odloženi prihodi i primljene donacije 641 Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 600.00 = 4.000.000. oprema i biološka sredstva u pripremi Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) Dobavljači u zemlji 10.000. u iznosu od 600.000.00 Knjiženje aktiviranja opreme: 023 027 Postrojenja i oprema Nekretnine.000.000.00 6. postrojenja.00 600.000. postrojenja.000.000.000.000.000.000.000.00 dinara (10.000.000.000.000.00 6.00 b) Po metodi umanjenja vrednosti imovine Pod pretpostavkom da je pravno lice u svom opštem aktu predvidelo metod umanjenja vrednosti imovine za primljeno državno davanje.000.000.000.000.po izvodu sa tekućeg računa: 241 Tekući (poslovni) računi 222 Potraživanja od državnih organa i organizacija 6.00 x10%).800.000. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Godišnja amortizacija iznosi 1.00 dinara.00 x 10%).00 Za obračun nabavne vrednosti opreme: 027 270 433 Nekretnine.00 11.00 Primljena državna davanja .000. amortizacija bi iznosila 400. 10-11 179 .000.00 Obračun godišnje amortizacije: 540 Troškovi amortizacije 0239 Ispravka vrednosti postrojenja i opreme 1.00 Knjiženje za primljena državna davanja po izvodu sa tekućeg računa: 241 Tekući (poslovni) računi 222 Potraživanja od državnih organa i organizacija 6.000.000.RAČUNOVODSTVO.00 6.00 dianara (10. Pravno lice je svojim aktom odredilo da se državno davanje u poslovnim knjigama iskazuje po metodi odloženih prihoda i da se u korist prihoda knjiži samo sramerni deo koji se odnosi na amortizaciju.000.000.000.00 400.000.000.00 dinara (dobijena državna davanja u iznosu od 6.00 6.00 1.000.00 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.000.

000.00 dinara (1. Sprovođenje knjiženja za primljeni kamion po ugovoru o državnom davanju . tako da vrednost nabavljenog sredstava na računu na računu 023 iznosi samo 4.00 1.000. godine. Godišnja amortizacija iznosi 250.00 dinara.00 dinara. 10-11 . Primer obezvređenja vrednosti osnovnih sredstava pribavljenih po osnovu državnih davanja: Nabavna vrednost osnovnog sredstva pribavljenog po osnovu državnog davanja iznosi 1.donacija: 023 495 Postrojenja i oprema Odloženi prihodi i primljene donacije 2.odloženi prihodi i primljene donacije.6.000. Na kraju prve godine korišćenja sredstvo je obezvređeno u iznosu od 400.000.000.000.000.00 180.000.00 2.00 U ovoj situaciji knjiženja su u svemu ista.00 1. U ovoj situaciji na kraju godine. u okviru prihoda. Knjiženje za odobrena državna davanja: 222 495 Potraživanja od državnih organa Odloženi prihodi i primljene donacije 1. Ono što se uočava je da se primenom obe od navedenih metoda postiže krajnji neto finansijski efekat na rezult.00 dinara i iznosi 400. Procenjeni vek trajanja pribavljenog osnovnog sredstva je 4 godine.00 dinara. u poslovnim knjigama pravnog lica koje je nabavilo opremu.00).000.primljena državna davanja: 241 222 Tekući (poslovni) računi Potraživanja od državnih organa i organizacija 1. sa razlikom da se umesto tekućeg računa zadužuje račun osnovnih sredstava. postrojenja.XIII RAČUNOVODSTVO.000.000. treba priznati troškove amortizacije i troškove obezvređenja sredstva na teret iznosa odloženih prihoda po osnovu primljenih donacija.000.000. primenom metode umanjenja vrednosti imovine.00 100.000.00 dinara.00 Za srazmerni deo odloženih prihoda: 495 641 Odloženi prihodi i primljene donacije Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 100.180.00 Za obračunatu amortuaciju: 540 Troškovi amortizacije 0231 Ispravka vrednosti opreme 100.000.000. a amortizaciona stopa iznosi 25%.000.000.000. pa se amortizacija obračunava na osnovicu od 4.00 100.000.000. materijala): Na ime donacije pravno lice je primilo nov kamion čija je vrednost 2. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Dakle.00 1. državno davanje je knjiženo direktno preko računa 023 i to na potražnoj strani tog računa. rezervnih delova.000.00 180 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.000.000.00 Po izvodu sa tekućeg računa .000.000. uz napomenu da se nenovčana sredstva iskazuju po fer vrednosti knjiženjem u korist računa 495 .000.00 dinara (10.000. godine.000.000.00 x 25%).000. jer je bilans rashoda terećen samo za 400.00 Knjiženje obračuna nabavne vrednosti opreme: 027 270 433 Nekretnine. godinu obračunata je amortizacija u iznosu od 100.000. Sredstvo je stavljeno u upotrebu u januaru 2010.000. Primer davanja nenovčanih sredstava (opreme.000.000. Po godišnjem računu za 2010.000.000. Kamion je stavljen u upotrebu u januara 2010.00 . Državno davanje je realizovano u vidu novčanih sredstava i upaćeno na račun u iznosu pribavljenog osnovnog sredstva.00 dinara.00 dinara.000.000. oprem i biološka sredstva u pripremi Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) Dobavljači u zemlji 1.

00 250. regresa. Sredstva su uplaćena ra račun preduzeća.000.00 1.000.00 Državna davanja po osnovu prihoda Državno davanje koje se prima kao nadoknada za nastale rashode ili gubitke ili u svru pružanja direktne finansijske podrške pravnom licu sa kojom nisu povezani budući troškovi. krajnji neto efekat je isti na rezultat u bilansu uspeha.000. Takvo davanje se priznaje kao prihod u periodu u kom se primi. što znači da se ona mora primeniti retroaktivno na prethodne periode.u okviru prihoda. Promena metoda prezentacije državnih davanja.00 Knjiženje obračuna godišnje amortizacije: 540 Troškovi amortizacije 0239 Ispravka vrednosti opreme 250.00 dinara.00 400.000. 10-11 181 .000.000. postrojenja.00 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.000.00 dinara sa PDV. Za iznos izvršene popravke vozila dobavljač je ispostavio fakturu na iznos od 2.000.000. Pravno lice može da primi državno davanje kao nadoknadu za rashode ili gubitke nastale u prethodnom periodu. subvencija dotacija.000. zanači promenu računovodstvene politike.00 Za iznos gubitka po osnov obezvređenje osnovnog sredstva: 582 Obezvređenje nekretnina.00 2.oduzimanjem od odgovarajućih iskazanih rashoda.000.500. postrojenja i opreme 023 Postrojenja i oprema 400. se priznaje kao prihod perioda u kojem se prima davanje. MRS 20). IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Knjiženje aktiviranja opreme: 023 027 Postrojenja i oprema Nekretnine.000. a) po metodi priznavanja u okviru prihoda Knjiženje za odobrena državna davanja: 222 Potraživanja od državnih organa i organizacija 640 Prihodi od premija.00 Aktiviranje prihoda za srazmerni deo obračunate godišnje amortizacije: 495 Odloženi prihodi i primljene donacije 641 Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 250.000.000.RAČUNOVODSTVO.000.000. Primenom obe od navedenih metoda.00 250.000. kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina 2. Pravno lice treba da izabrani metod prezentacije državnih davanja utvrdi pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama. bilo zasebno bilo pod opštim nazivom: . Primer dodele sredstava za tekuće održavanje: Javnom preduzeću za gradski prevoz lokalna samouprava je dodelila sredstva za popravku vozila u iznosu od 2. oprema i biološka sredstva u pripremi 1.000.000. Davanja po osnovu prihoda iskazuju se u bilansu uspeha: . Oba metoda se smatraju prihvatljivim za prezentaciju davanja povezanih sa prihodima i u vezi su stavom 31.00 Aktiviranje prihoda za srazmerni deo obezređenog sredstva: 495 Odloženi prihodi i primljene donacije 641 Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 400.00 400. uz obelodanjivanje kojim se obezbeđuje potpuno razumevanje efekata.

000.000.000.prirodu i obim državnih davanja priznatih u finansijskim izveštajima i ukazivanje na druge oblike državne pomoći od kojih je entitet imao diektne koristi.356.000. MRS 20.000. uključujući usvojene metode prezentacije u finansijskim izveštajima.00 381.00 Za primljenu fakturu dobavljača za izvršene usluge: 532 270 433 Troškovi usluga održavanja Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) Dobavljači u zemlji 2.00 2.000.00 b) po metodi umanjenja rashoda Po računu dobavljača za izvršene usluge: 532 270 433 Troškovi usluga održavanja Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) Dobavljači u zemlji 2. može se zaključiti da je efekat na finansijski rezultat poslovanja isti.118. . i .000.356.00 381.XIII RAČUNOVODSTVO. pravno lice treba da obelodani: .000.644. Međutim.644.000. Obelodanjivanje državnih davanja Saglasno odredbama stava 39.500.000. 10-11 .000.00 Iz navedenog primera sa različitim metodama prikazivanja dobijenog državnog davanja kroz bilans uspeha. • Radmila Lazić 182 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.00 2.neispunjene uslove i druge potencijalne obaveze povezane sa državnom pomoći koja je priznata. iz razloga što realnije odražava troškove poslovanja preduzeća.000.118.00 2.00 -2.000.500. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Po izvodu sa tekućeg računa: 241 222 Tekući (poslovni) računi Potraživanja od državnih organa i organizacija 2.000.usvojenu računovodstvenu politiku u vezi sa državnim davanjima.00 Knjiženje za primljeno državno davanje: 222 532 Potraživanja od državnih organa i organizacija Troškovi usluga održavanja 2.00 Po izvodu sa tekućeg računa: 241 222 Tekući (poslovni) računi Potraživanja od državnih organa i organizacija 2.00 2. smatra se da je primerenije da se primenjuje prvi metod.

2005. propust prvostepenog organa da izvrši uvid u predugovor i prateću dokumentaciju se ne bi mogao smatrati razlogom za ponavljanje postupka primenom odredbe člana 239.4. tačka 1) Zakona o opštem upravnom postupku (dalje: ZUP). ili se nađe ili stekne mogućnost da se upotrebe novi dokazi koji bi. tačka 1) ZUP. i 8. držeći se pravnog shvatanja suda iz ove presude. prvostepeni organ je dužan da u svemu postupi po nalogu drugostepenog poreskog organa. godine) OBAVEZNOST REŠENJA DRUGOSTEPENOG PORESKOG ORGANA Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji član 152 stav 3 NOVO REŠENJE Sentenca: Kad drugostepeni poreski organ poništi rešenje prvostepenog poreskog organa i predmet vrati na ponovni postupak i odlučivanje. U prilog navedenom stoji i poštovanje načela zakonitosti i načela postupanja u dobroj veri u poreskom postupku iz člana 4. budući da 183 . prema navodima tužioca. niti su mogli biti poznati poreskim organima do donošenja konačnog rešenja. niti su mogli biti poznati poreskim organima do donošenja konačnog rešenja. mogli dovesti do drugačijeg rešenja da su te činjenice.2005.11. prvostepeni organ je doneo rešenje kojim nije raspravio sporne činjenice. 10-11 st. postupajući po primedbama drugostepenog organa.4. mogu biti razlog za ponavljanje postupka samo ukoliko nisu bili poznati. koji su postojali u vreme donošenje konačnog rešenja.SUDSKA PRAKSA XVI ODABIR AKTUELNE SUDSKE PRAKSE ODABRANI PRIMERI IZ SUDSKE PRAKSE U VEZI SA PORESKOM REGULATIVOM RAZLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA PORESKE KONTROLE POKRENUTOG PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI Zakon o opštem upravnom postupku član 239 stav 1 tačka 1) NOVE ČINJENICE ILI NOVI DOKAZI Sentenca: U postupku poreske kontrole pokrenutom po službenoj dužnosti. Iz obrazloženja: „Sud nalazi da nisu bili ispunjeni zakonom propisani uslovi za ponavljanje postupka okončanog rešenjem prvostepenog organa od 20. Tek tada će biti u mogućnosti da zaključe. bili izneseni ili upotrebljeni u ranijem postupku. u ponovnom postupku upravni organi će utvrditi koje su sve radnje.2005. godine do 30.2010. kojom je propisano da će se ponoviti postupak okončan konačnim rešenjem ako se sazna za nove činjenice. predugovor o kupoprodaji nepokretnosti u izgranji nalazio u poslovnoj dokumentaciji tužioca u koju je prvostepeni organ imao potpuni uvid prilikom prethodne kontrole. 3. Ovo stoga što u postupku terenske kontrole. izvršila službena lica upravnih organa u pogledu utvrđivanja činjenica od značaja za obračun i uplatu poreza na dodatu vrednost za period od 1. odnosno dokazi.” (Presuda Upravnog suda. da li postoje razlozi za ponavljanje postupka po službenoj dužnosti. primenom odredbe člana 239. kojima je propisano da je Poreska uprava dužna da utvrđuje sve činjenice koje su bitne za donošenja zakonite i pravilne odluke.6. niti je utvrdio postojanje i visinu poreske obaveze tužioca. i šta je sve trebalo da urade u vezi toga. nove činjenice ili novi dokazi. Kako se. posvećujući jednaku pažnju činjenicama koje idu u prilog i na štetu poreskom obvezniku i da su strane u poreskom postupku dužne da postupaju u dobroj veri. Imajući u vidu napred navedeno. pokrenutom po službenoj dužnosti. stav 1. 2319/2010(2008) od 5. nove činjenice ili novi dokazi koji su postojali u vreme donošenja konačnog rešenja mogu biti razlog za ponavljanje postupka samo ukoliko nisu bili poznati. sami ili u vezi sa već izvedenim i upotrebljenim dokazima. u postupku terenske kontrole tužioca pre donošenja konačnog rešenja. stav 1. već je konstatovao da se neće ponovo otpočinjati postupak prinudne naplate poreskih obaveza tužioca. godine. Iz obrazloženja: „Međutim. godine. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. 9 U.

u postupku po žalbi tužioca. ima prijavljeno prebivalište u N. ovakav zaključak tuženog organa ne može se prihvatiti kao pravilan. za priznavanje prava na refundaciju plaćenog PDV-a pri kupovini prvog stana. prvostepeni organ je bio dužan da donese novo rešenje kojim će odlučiti o osnovanosti pokretanja postupka prinudne naplate sa stanovišta postojanja ili nepostojanja poreske obaveze . a koji uslov u ovoj pravnoj stvari nije ispunjen. koji nije obuhvaćen zapisnikom o prijavi potraživanja prema Agenciji za privatizaciju.” (Presuda Upravnog suda. 10-11 184 . privređivanje i trošenja prihoda kupca prvog stana. godine ima prijavljeno prebivalište različito od prijave prebivališta podnosioca zahteva. njegovih usvojitelja. stav 5. odnosno nepostojanje tužiočeve obaveze po osnovu javnih prihoda. Prema obrazloženju osporenog rešenja prvostepeni organ je pravilno našao da ako kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV-a i po osnovu člana njegovog porodičnog domaćinstva. njegovog supružnika. datim u postupku koji je prethodio donošenju ožalbenog rešenja. Imajući u vidu citiranu odredbu zakona. kupčevih usvojenika. jer je potvrdio kao pravilno rešenje prvostepenog organa koje je doneto protivno primedbama i nalozima drugostepenog organa.. dok se supruga M. Đ. privređivanje i trošenje prihoda sa kupcem prvog stana. sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana. takođe navedena kao član domaćinstva. Po stavu Upravnog suda. Pri tom je tuženi organ propustio da oceni od kakvog je uticaja na prinudnu naplatu postojanje. 3784/2010(2008) od 9.. Zatim konstatuje da je dug plaćen i da je pravilno odlučio prvostepeni organ kada je doneo rešenje da neće da pokreće postupak prinudne naplate. a u ponovnom postupku upravni organi su u obavezi da u skladu sa iznetim stavom suda izvedu dokazni postupak u kojem će utvrditi da li su tužilac i njegova supruga ostvarili zajednicu života. utvrđeno zapisnikom Ministarstva finansija Republike Srbije . Tuženi organ. sud nalazi da se pitanje člana porodičnog domaćinstva mora utvrđivati u svakom pojedinačnom slučaju na osnovu izvođenja dokaza od strane upravnih organa da li postoji zajednica života. J.9. dece njegovog supružnika. kupčevih roditelja. (. . C. godine) Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br..2010. donosi osporeno rešenje ocenjujući činjenično stanje koje nije utvrđivao prvostepeni organ i utvrđuje da postoji osnov za plaćanje poreskog duga koji čini „novootkriveni prihod”... pri čemu se svaki dokaz za sebe i u zajednici sa ostalim dokazima ceni da bi se utvrdilo postojanje ovog uslova. 4 U." su već plaćene. zajednica života. kao člana porodičnog domaćinstva ispunjeni uslovi iz člana 56a. br.2007. Zakona propisano da se porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana. br. nakon čega upravni organ procenjuje osnovanost zahteva na refundaciju plaćenog PDV-a pri kupovini prvog stana. A.2010. 9 U. ne smatra članom domaćinstva. a što je bio dužan da oceni i prvostepeni organ prilikom donošenja ožalbenog rešenja. i kćerku N. Upravni sud je je tužbu tužioca uvažio i poništio osporeno rešenje.8. a njegova supruga M. jer na dan zaključenja ugovora o kupoprodaji 17. nakon čega će doneti pravilno rešenje i dati zakonske razloge koji upućuju na odluku kakva je doneta. kupčeve dece. s obzirom da se iz fotokopije lične karte kupca utvrđuje da ima prijavljeno prebivalište u N. odnosno tužiocu da izvrši povraćaj sredstava koja su eventualno pogrešno prinudno naplaćena. Postupajući na navedeni način. te da je stanje tužiočevog duga nesporno i pravilno utvrđeno. B.. godine) PRAVO PORODIČNOG DOMAĆINSTVA KAO KUPCA PRVOG STANA NA REFUNDACIJU PDV Zakon o porezu na dodatu vrednost član 56a stav 5 ADRESA PREBIVALIŠTA UNETA U LIČNU KARTU Sentenca: Zajednica života. tuženi organ je povredio pravila upravnog postupka. Tek takva odluka može da služi kao osnov Poreskoj upravi da eventualno zadrži sredstva naplaćena u postupku prinudne naplate. Iz obrazloženja: "Iz spisa predmeta proizlazi da je prvostepeni organ utvrdio da je tužiočev zahtev za refundaciju plaćenog PDV-a za kupovinu pr- (Presuda Upravnog suda. J. postupajući po nalogu drugostepenog organa. već izvođenjem i drugih dokaza u provedenom upravnom postupku. što se ne može vršiti samo na osnovu podataka iz lične karte o mestu prijavljenog prebivališta. Zakona o porezu na dodatu vrednost (dalje: Zakon). na šta se osnovano ukazuje u tužbi. Sa iznetih razloga. Naime.. ovog člana. u ul.osnova za prinudnu naplatu. pošto su za podnosioca zahteva M. privređivanje i trošenje prihoda kao bračni drugovi od čega zavisi da li tužilac ispunjava uslove da mu se prizna pravo na refundaciju plaćenog PDV-a pri kupovini prvog stana. usvojitelja kupčevog supružnika. godine može da ostvari kod mesno i stvarno nadležnog organa .XVI SUDSKA PRAKSA vog stana delimično osnovan. te da poreski obveznik sva sporna pitanja vezana za dospelost i plaćanje poreskih obaveza do kraja 2001.Poreske uprave. J. Kako je postupak prinudne naplate bio pokrenut i u tom postupku je poreska obaveza naplaćena.). smatra zajednica života. već i drugim dokazima koji stoje na raspolaganju organu uprave i strankama u postupku kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje poreske obaveze. a ne sa aspekta već izvršene prinudne naplate.Poreske uprave. Ekspoziture K. privređivanje i trošenja prihoda članova porodičnog domaćinstva ne može se utvrđivati samo na osnovu adrese prebivališta unete u ličnoj karti. onda je za ostvarenje prava na poresko oslobođenje za člana domaćinstva potrebno da taj član domaćinstva ima isto prebivalište kao kupac prvog stana. roditelja njegovog supružnika. usvojenika njegovog supružnika. s obzirom da je odredbom člana 56a.. privređivanja i trošenja prihoda članova porodičnog domaćinstva kupca prvog stana ne može se utvrđivati samo na osnovu adrese prebivališta unete u ličnu kartu. Ekspoziture K.10. J..Ministarstva finansija Republike Srbije . u smislu stava 3. a rešenje o prinudnoj naplati je poništeno. 3894/2010(2008) od 29.

GLASNIK RS . KAO I STRANA SUDSKA PRAKSA SLUŽBENA MIŠLJENJA: MIŠLJENJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE (MINISTARSTAVA I POSEBNIH ORGANIZACIJA KOJE OBAVLJAJU STRUČNE POSLOVE OD ZNAČAJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA I DUŽNOSTI REPUBLIKE SRBIJE). KIKINDE I DRUGIH PROPISI: REPUBLIČKOG.BEOGRADA. Paragraf e-Press . SLUŽBENI LIST APV.Pravni instruktor. UKLJUČUJUĆI REDAKCIJSKI PREČIŠĆENE VERZIJE TEKSTOVA DOKUMENATA. "SL.1. PRAVNE I PRIVREDNE VESTI PRIRUČNICI I PRAKTIKUMI REGISTAR PROPISA: "SL. NOVOG SADA. godine 2. OPŠTINA SREMA.MEĐUNARODNI UGOVORI". godine 3. PROSVETNI GLASNIK. PROPISI U PRIPREMI. KOJA SU PROPISANA U OSTVARIVANJU FUNKCIJE OVIH ORGANA. godine Šta dobijate pretplatom na pravnu bazu Paragraf Lex: 14 PROGRAMSKIH PAKETA + 3 DNEVNA e ČASOPISA: Pogodnost važi samo za zaključene pretplate do 31.. PRAVILNICI. GRADSKIH. ODLUKE. Poresko-računovodstveni instruktor. SAVEZNOG (ARHIVSKOG) I OPŠTINSKOG NIVOA. RAZLIČITIH VRSTA KAO ŠTO SU ZAKONI.2010. 011/3290-393 ili 011/2751-768 Novi Sad: 021/457-421 ili 021/557-505 • Niš: 018/511-839 ili 018/528-808 . ITD.paragraf. SLUŽBENI VOJNI LIST. GRADSKI I OPŠTINSKI PROPISI . gratis samo do kraja marta 2011.rs Kontakt telefoni: Beograd: 011/2750-952.12. gratis samo do kraja marta 2011. KAO I MNOGOBROJNI JEDINSTVENI KRITERIJUMI ZA PRETRAGU SPECIJALNI PAKET: BESPLATNA OBUKA I BESPLATNA TEHNIČKA PODRŠKA ZA SVE KORISNIKE www. OSNIVANJE I STATUSNE PROMENE. UREDBE. KAO I OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI CARINSKA TARIFA PARAGRAF TEN ON-LINE ZBIRKA JAVNIH NABAVKI KOJA SE DNEVNO AŽURIRA PARAGRAF KALKULATORI: KALKULATOR KAMATA I KALKULATOR SUDSKIH TAKSI NAPREDNA PRETRAGA: MODERAN SISTEM PRETRAGE NA OSNOVU KORENA JEDNE ILI VIŠE REČI. KAO I ORIGINALNE IZMENE I DOPUNE OBJAVLJENE U SLUŽBENIM GLASILIMA SUDSKA PRAKSA SUDOVA SVIH NADLEŽNOSTI. Budžetski instruktor. NIŠA. gratis samo do kraja marta 2011. SUDSKIH POSTUPAKA. GLASNIK RS". EVROPSKO ZAKONODAVSTVO I DRUGA STRANA PRAVA MODELI UGOVORA. godine PROGRAMSKI PAKETI ROKOVI (PROPISANI VAŽEĆIM PROPISIMA I DRUGI). POKRAJINSKOG.

AP i lokalne vlasti.U pripremi je dvobroj 12-13 novog štampanog izdanja Kompanije Paragraf: BUDŽETSKI INSTRUKTOR Časopis za budžetsko pravo i računovodstvo • U štampanom formatu izlazi dva puta mesečno • U elektronskom formatu izlazi dnevno . 011/3290-393 ili 011/2751-768 Novi Sad: 021/457-421 ili 021/557-505 • Niš: 018/511-839 ili 018/528-808 www.kao deo pravne baze Paragraf Lex • Namenjen je svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS.rs . kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje Kontakt telefoni: Beograd: 011/2750-952. 011/2750-024.paragraf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful