P. 1
seminarski informatika

seminarski informatika

|Views: 509|Likes:
Published by Silvana Sarajlic

More info:

Published by: Silvana Sarajlic on May 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1.1 Razvoj računara
 • 1.2 Računarski sistem – arhitektuta
 • 1.3 Osnovne sistemske komponente
 • 1.4 Spoljna memorija
 • 1.5 Hard disk interfejsi
 • 1.6 Ulazni ureĎaji
 • 1.7 Izlazni ureĎaji
 • 1.8. Računarske mreže
 • 2.1 Razvoj interneta
 • 2.2 Povezivanje na Internet
 • 2.3. Servisi
 • 2.4 Softver za internet
 • 2.5 Programi za izradu web prezentacija
 • 2.6 Pronalaženje informacija na internetu – Mašine za pretraživanje
 • 2.7 Konferencije na internetu
 • 2.8 Internet trgovina i novčane transakcije
 • 2.9. Zaštita i mere bezbednosti
 • 2.10 Intranet
 • 2.11. Extranet
 • 3.1 Podela
 • 3.2 Sistemski softver – operativni sistemi
 • 3.3 Baze podataka i sistemi za upravljanje bazama podataka
 • 3.4 Model baze podataka
 • 3.5 Relacioni model baze podataka
 • 3.6 Upitni jezik
 • 4.1 Pojam kibernetike:
 • 4.2 Informacija i podatak:
 • 4.3 Predstavljanje informacija – brojni sistemi
 • 4.4 Entropija
 • 4.5 Pojam, elementi, cilj i funkcije IS
 • 4.6 IS za obradu podataka (DP – Data Processing)
 • 4.7 Upravljački IS (MIS – Menagment Information Systems)
 • 4.8 IS za podršku odlučivanju (DSS, WHAT-IF i GOAL-SEEK modeli)
 • 4.9 Ekspertni sistemi
 • 4.10 Vrste obrade podataka
 • 4.11 PIS i bankarski sistem
 • 4.12 EDI i EDIFACT standard
 • 4.13 Numeričko i simboličko označavanje artikla – sistem EAN
 • 4.14 Zaštita informacionih sistema
 • 5. http://sh.wikipedia.org/wiki/Internet
 • 6. http://www.elfak.ni.ac.rs/
 • 7. http://www.ftb.uni-bk.ac.yu/informacionisistemi/
 • 8. http://www.ispodpalme.com/pc-trikovi/osnove-hardvera-i-softvera/
 • 9. http://www.e-serbia.biz/
 • 10. http://www.lecad.unze.ba/
 • 11. http://info.biz.hr/

3

1. RAČUNARI
Raĉunar ili kompjuter je elektronski ureĊaj koji se koristi za obradu podataka prema strogo odreĊenoj proceduri. U engleskom jeziku reĉ ―computer” se izvorno koristila za ljude zaposlene da obavljaju aritmetiĉke proraĉune, sa ili bez mehaniĉkih pomagala, ali je kasnije korišćena za same raĉunske mašine. Postoji podela na analogne i digitalne raĉunare sa obzirom na to da li rade sa kontinualnim ili diskretnim veliĉinama pri obradi podataka. Vremenom je analogni raĉunar uglavnom potisnut iz upotrebe, izumro pa se danas pojam raĉunar uglavnom odnosi na digitalni raĉunar.

Slika 1 Računari koji se danas koriste Današnji svet se ne bi mogao zamisliti bez raĉunara. Oni postaju osnovno sredstvo za obradu i prenos podataka, komuniciranje, multimediju, zabavu, itd. Ne postoji ni jedan razlog da neko ne bi poželeo raĉunar u svojoj kući.

1.1 Razvoj računara
U današnje vreme kada raĉunari stoje na gotovo svakom stolu i kada se novi modeli objavljuju skoro svaki dan, svima je poznato da je u razvoju svakog novog modela uĉestvovao ogroman tim. MeĊutim, da bi se došlo do današnjih raĉunara moralo je proći i više od giljudu godina. U razvoju raĉunara znaĉajna su ĉetiri momenta:  pamćenje rezultata,  mehanizacija procesa raĉunanja,  odvajanje unošenja podataka i automatizacija procesa raĉunanja,  opštije korišćenje mašine primenom poodataka. Pojavi savremenih raĉunara prethodili su mnogi pokušaji da se napravi nekakva mašina sposobna da izvodi jednostavnije ili složenije raĉunske operacije. Ako ne raĉunamo razliĉita ruĉna raĉunska sredstva, poput razliĉitih vrsta raĉunaljki i abakusa koji su se javili još u starom veku, možemo reći da je prvu raĉunsku mašinu napravio 1642. godine poznati francuski matematiĉar i fiziĉar Blez Paskal (Blaise Pascal, 1623-1662). On je tada imao samo 19 godina a pomenuti poduhvat je izveo da bi pomogao svom ocu koji je bio

[Type text]

4 poreznik. Paskalova mašina je bila u potpunosti mehaniĉka i koristila je zupĉanike a pokretala se okretanjem ruĉice. Ta mašina je mogla da izvodi jedino operacije sabiranja i oduzimanja. MeĊutim, trideset godina kasnije je slavni nemaĉki matematiĉar Lajbnic (Gottfried Wilhelm von Leibnitz, 1646-1716) napravio raĉunsku mašinu koja je, osim sabiranja i oduzimanja, mogla da izvršava i operacije množenja i deljenja. Naravno da je i ova mašina bila u potpunosti mehaniĉka i nije donela nikakvu novinu u tehnologiji, ali ipak predstavlja ekvivalent jednostavnog džepnog kalkulatora 300 godina pre pojave džepnih kalkulatora kakve danas koristimo. Na ovom polju se ništa nije dešavalo narednih 150 godina, sve dok Ĉarls Bebidž (Charles Babbage, 1792-1871), profesor matematike na Univerzitetu Kembridž, nije izumeo diferencnu mašinu. Ova, takoĊe mehaniĉka mašina, je mogla samo da sabira i oduzima, a koristila se za izraĉunavanje tablica u pomorskoj navigaciji. Mašina je projektovana tako da je izvršavala uvek isti algoritam, metod konaĉnih razlika korišćenjem polinoma. Najinteresantnija karakteristika diferencne mašine je njeno rešenje izlaza. Rezultati su upisivani na bakrenu ploĉu pomoću ĉeliĉnih kalupa. Na izvestan naĉin, upotrebljeni metod je nagovestio kasniju primenu write-once medijuma, kao što su bile bušene kartice ili prvi optiĉki diskovi. Mada je diferencna mašina radila priliĉno dobro, Bebidž se nije zadovoljavao raĉunskim sredstvom koje je moglo da izvršava samo jedan algoritam. Ubrzo je poĉeo da troši, za ono vreme, sve veće i veće sume sopstvenog kao i veliku svotu vladinog novca, na projekat i konstrukciju naslednika diferencne mašine kojeg je nazvao analitiĉka mašina. Analitiĉka mašina se može smatrati prvim mehaniĉkim programabilnim raĉunarom. Kako je analitiĉka mašina bila programabilna, potreban je bio softver, a samim tim i programer. Bebidž je za taj posao najmio ženu po imenu Ada Avgusta Lovelas, inaĉe kćerku lorda Bajrona. GospoĊa Ada je tako prvi programer na svetu i njoj u ĉast je programski jezik Ada dobio ime (naroĉito zbog ĉinjenice, što je naknadno utvrĊeno, da su svi programi koje je ona napisala bili korektni). Na žalost, Bebidž nikada nije do kraja realizovao analitiĉku mašinu zbog njene komplikovane mehaniĉke konstrukcije i nesavršenosti tehnologije devetnaestog veka. Motiv za ubrzani rad na elektronskim raĉunarima bio je II svetski rat. Tokom jednog dela rata nemaĉke podmornice su pravile pustoš meĊu britanskim brodovima. Komande i podaci o kretanju savezniĉkih brodova bili su slati iz Berlina putem radio veze. Naravno da su Britanci mogli da prisluškuju te radio poruke, ali je problem bio što su one bile šifrovane pomoću ureĊaja koji se zvao ENIGMA (interesantno je da je preteĉa ove mašine bio ureĊaj koji je konstruisao pronalazaĉ amater Tomas Džeferson (Thomas Jeferrson) - bivši predsednik SAD). Još na poĉetku rata je britanska obaveštajna služba uspela da nabavi jedan primerak mašine ENIGMA. Ali, da bi se vršilo dešifrovanje, potrebno je bilo vršiti veliki broj izraĉunavanja, a sve je to moralo da bude obavljeno vrlo brzo pošto se radio poruka uhvati. Britanska vlada je oformila tajnu laboratoriju gde je napravljen elektronski raĉunar nazvan COLOSSUS. U projektovanju mašine uĉestvovao je i ĉuveni engleski matematiĉar Alen Tjuring (Alan Turing). COLOSSUS je proradio 1943, ali pošto je britanska vlada držala u strogoj tajnosti ovaj projekat i na njega je, kao na vojnu tajnu, stavljen tridesetogodišnji embargo, te COLOSUSS predstavlja slepo crevo, obzirom da nije uticao na razvoj drugih elektronskih raĉunara. Ipak, bio je to prvi elektronski raĉunar.

[Type text]

5 Džon Mokli (John Mauckley), koji je bio upoznat sa radom Atanasova i Stibica, znao je za potrebu armije za mehaniĉkim kalkulatorom, ali je predložio izradu elektronskog raĉunara. Predlog je prihvaćen 1943. godine, i Mokli i njegov postdiplomac Ekert (J. Presper Eckert) su poĉeli da rade na elektronskom raĉunaru koga su nazvali ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer). Ova mašina se sastojala od 18000 vakuumskih cevi i 1500 releja. ENIAC je bio težak 30 tona i zauzimao je veliĉinu odbojkaškog igrališta. Snaga mašine bila je 140kW. ―Zli jezici‖ kažu da se kvario u proseku svakih sedam minuta (što nije ĉudo, obzirom na ogromnu disipaciju i upotrebljenu tehnologiju) a za množenje dva broja potrebne su bile 3ms. Što se arhitekture tiĉe, ENIAC je imao dvadeset registara, a svaki je mogao da sadrži desetocifreni decimalni broj, i to tako što je svaka cifra predstavljena sa po deset vakuumskih cevi. Programirao se postavljanjem 6000 multipozicionih prekidaĉa a veze izmeĊu komponenata su bile žiĉane.

Posle tog istorijskog trenutka mnogi drugi istraživaĉi se se dali na posao proizvodnje elektronskih raĉunara. Prvi naredni raĉunar koji je proradio 1949. godine bio je EDVAC izgraĊen na Univerzitetu Kembridž u Velikoj Britaniji. Njegov autor bio je Moris Vilks (Maurice Wilkes), a ovaj raĉunar vredi pomenuti jer je to bio prvi raĉunar sa zapamćenim programom.

Slika 2 ENIAC I EDVAC Godina 1948. donosi taj revolucionarni pomak. Naime, te godine su trojica struĉnjaka, koji su radili za Bell Laboratories, Bardin (John Bardeen), Bretejn (Walter Brattain) i Šokli (William Shockley) izumeli tranzistor, za šta su 1956. godine dobili Nobelovu nagradu za fiziku. Za samo desetak godina tranzistori su napravili revoluciju u raĉunarskoj industriji, tako da su do kraja pedesetih vakuumske cevi potpuno izbaĉene iz upotrebe, bar što se proizvodnje raĉunara tiĉe. Znaĉajno su smanjene dimenzije raĉunara kao i potrošnja, dok su brzina i pouzdanost rada znatno povećane. Sa pojavom diskretnih poluprovodniĉkih komponenti, javljaju se i prva štampana kola. Pronalazak integrisanih elektronskih kola 1964. godine doneo je novi revolucionarni pomak u raĉunarskoj industriji. U poĉetku bila su to kola malog stepena integrisanosti. Do osamdesetih godina napredak u tehnologiji integrisanih kola doveo je do stvarnja VLSI ĉipova (Very Large Scale of Integration) koji su mogli da sadrže nekoliko desetina hiljada, a zatim i nekoliko stotina hiljada, pa ĉak i nekoliko miliona tranzistora na jednom ĉipu. Naravno da je to vodilo ka manjim i bržim raĉunarima. Cena raĉunara je pala do te mere da se otvorila mogućnost da svaki pojedinac ima sopstveni raĉunar. Tada je i zapoĉela era personalnih raĉunara. [Type text]

6

Tip Personalni raĉunari Miniraĉunari

Tipiĉan MIPS 1 2

Tipiĉan kapacitet memorije

Primer mašine 1 IBM PS/2 4 PDP-11/84

Primer korišćenja Obrada teksta Upravljanje realnom vremenu Mrežni server Bankarstvo u

Supermini raĉunari Veliki (mainframe) računari Superraĉunari

10 30

32 SUN-4 128 IBM 3090/300

fajl

125

1024 Cray-2

Vremenska prognoza

Tabela 1 Pet uobičajenih vrsta računara Ova podela se zasniva na fiziĉkoj veliĉini, performansama i oblasti primene. Personalni raĉunari se, za razliku od velikih raĉunara, mogu koristiti na razliĉite naĉine: obradu teksta, unakrsne tabele i visoko interaktivne aplikacije koje nisu povoljne za primenu kod velikih raĉunara.

1.2 Računarski sistem – arhitektuta
Raĉunarski sistem je elektronski uredaj koji deluje pod kontrolom programskih instrukcija memorisanih u sopstvenoj memoriji, koji može prihvatiti podatke, izvršiti aritmetiĉke i logiĉke operacije, proizvesti izlazne podatke i memorisati rezultate obrade. To znaci da raĉunarski sistemi izvršavaju tri osnovne funkcije: obradu podataka, memorisanje podataka i prezentovanje podataka. Prema povećanju snage mikorprocesora, odnosno prema mogućnostima obrade i ceni raĉunari se dele na:  makroraĉunare,  miniraĉunare,  mikroraĉunare. Makroračunari predstavljaju integraciju najsnažnijih performansi raĉunarske tehnike i tehnologije. Primenjuju se u oblastima gde je potrebno obraditi veliki obim podataka sa relativno složenim procedurama. Takve oblasti su na primer upravljanje poslovnim sistemima i nauĉno tehniĉka istraživanja.

Miniračunari su više specijalizovani raĉunari, nemaju tako jake performanse, ali im je cena pristupaĉnija. Vremenom izlaze iz upotrebe jer ih zamenjuju mikroraĉunari, sa sve boljim performansama. [Type text]

1. kao i kombinacija hardvera i elementarnog softvera koji veže raĉunar sa raĉunarskom vezom. uvek je mogućno u sistem uvesti dodatne module ili pak pojedine zameniti. Prema tome. koje se još nazivaju interfejs. U arhitekturu raĉunarskog sistema spade i sistemski softver. Program napisan u mašinskom jeziku jednog tipa raĉunara ne može se izvršiti na drugom tipu.  ulazno – izlazne jedinice.  sistemske programe.  jedinice za upravljanje periferijskim jedinicama (kontrolere). dajući tako željenu konfiguraciju raĉunarskog sistema. arhitektura raĉunarskog sistema ukljuĉuje:  raĉunarski sistem. Pod arhitekturom se može smatrati struktura raĉunarskog sistema sa naĉinom funkcionisanja do nivoa mašinskog jezika. [Type text] . Glavne komponente raĉunarskog sistema su:  processor. Arhitektura je opšti izraz strukturu svih delova raĉunarskog sistema. Pridruživanje raĉunarskom sistemu novog modula zahteva samo izmenu kablova koji povezuju pojedine module kao i eventualne izmene programa.  periferijske jedinice. ―Mašinski jezik‖ je interni jezik digitalnih raĉunara. Jedinice raĉunarskog sistema povezane su menusobno unificiranim sistemom veza – sprežnim mrežama.  kola. Arhitektura raĉunarskog sistema obiĉno ne uljuĉuje aplikativni softver. Od karakteristika interfejsa u mnogome zavisi efikasnost rada raĉunarskog sistema.7 Mikroračunari su raĉunari zasnovani na mikroprocesoru. nane stotine hiljada sklopova koji obezbenuju funkcionisanje raĉunara.  ĉipove.  memorija. Koristeći ovaj modularni pristup izgradnji raĉunarskog sistema. Svaki tip raĉunara ima svoj specijalni mašinski jezik kojim se ―respektuju‖ sklopovi tog tipa raĉunara i koji može da realizuje upravljaĉka jedinica tog tipa raĉunara.3 Osnovne sistemske komponente Savremeni raĉunarski sistemi projektuju se tako da se raĉunarski sistem sastoji od modula koji se mogu relativno lako i u potrebnom broju objedinjavati. Za razvoj mikroprocesora zaslužan je razvoj poluprovodniĉke tehnologije koja omogućava da se na jednoj ploĉici poluprovodniĉkog kristala milimetarske zapremine. Arhitektura raĉunara se odnosi na unutrašnju strukturu i detalje neophodne da raĉunarski sistem bude funkcionalan.

algoritme funkcionisanja interfejsa kao i upravljaĉke signale koje jedinice preko interfejsa izmenjuju izmenu sebe u periodu veze. izlaznih ureĊaja. U poĉetku su to bile kamene i glinene ploĉice. šeme veza interfejsa. [Type text] .podsistem za sprezanje sa drugim komponentama (interface). na kojem su se podaci unosili bušenjem u odgovarajućem rasporedu.kanalne i 8-kanalne bušene trake.4 Spoljna memorija Još od davnina kod ĉoveka je postojala potreba da negde skladišti informacije koje je primao. komunikacionih.skup registara posebne namene. Najĉešće se koristila 80kolonska kartica.aritmetiĉko – logiĉka jedinica.skup registara opšte namene. 6kanalne. . centralna procesorska jedinica).upravljaĉka (komandna) jedinica. Sam po sebi procesor ne ĉini raĉunar. . naredbe koje interfejs prenosi. Postoji veći broj proizvoĊaĉa mikroprocesora. Zatim. kasnije pergament i na kraju papir. Bušena kartica je najstariji i nekada masovno korišćen ulazni (i reĊe izlazni) medijum. ali postoje i procesori specijalnih namena kao što su procesori signala. omogućava da se pojedini delovi sistema zamenjuju. Taj skok se još više povećao sa pojavom raĉunara. itd. Kada se kaže samo „procesor― najĉešće se misli na centralni procesor (engl. memorije. . Motorola. 7. central processing unit — CPU. procesora prikazani su: . Intel. koliĉina informacija koje je trebalo negde smestiti je naglo porasla. Bušena traka predstavlja papirnu ili tanku aluminijumsku traku na kojoj se po dužini razlikuju kanali . U praksi su se najĉešće koristile 5-kanalne.zamišljene linije postavljene duž trake. Procesor: ObraĊuje podatke i upravlja radom ostalih delova raĉunarskog sistema – ulaznih. Standardizacija se odnosi na formate poruka koje se prenose preko interfejsa. razni grafiĉki procesori. Osnovni delovi mikroprocesora tj. a meĊu njima se istiĉu: AMD. Sa tehnološkom revolucijom.8 Interfejs podleže odrenenoj standardizaciji. ali je jedan od najvažnijih delova svakog raĉunara. Procesor (u raĉunarstvu) je izvršna jedinica — prima i izvršava instrukcije proĉitane iz odgovarajuće memorije. . IBM i Transmeta. Bušena traka je bila jednostavna za rukovanje. a unos podataka se vršio po kolonama usmerenim uzduž trake i po redovima usmerenim popreĉno na traku. kao i jednostavno proširenje konfiguracije raĉunarskog sistema od minimalne do maksimalne. Slika 3 Procesori 1. Ova standardizacija omogućava da se raĉunarski sistem može konfigurisati od jedinica razliĉitih proizvonaĉa.

Slika 5 CD-ROM Sliĉno obiĉnom disku. Na svakoj optiĉkoj ploĉi ili CD-R0M-u se može zapisati 700MB podataka. Disketne jedinice služe za unos podataka u raĉunar: sa diskete se podaci snimaju na hard disk i odatle se koriste. i tako preneti podatke na neki drugi raĉunar. i koristi se za ĉuvanje velike koliĉine podataka na malom prostoru. Slika 4 Diskete CD-ROM je ureĊaj koji se sve više koristi. Zbog datog kapaciteta ovo je veoma popularan medijum. TakoĊe se mogu snimiti podaci sa diska na disketu. Takone postoje i SCSI verzije CD-ova.9 Diskete predstavljaju urenaje u kojima se vrši zapisivanje i ĉitanje informacija sa magnetnog medija. [Type text] . komunikacija kompjutera i CD-a sa odvija preko drajvera. pouzdana i relativno jeftina. koriste se specijalni veznici. obiĉno integrisani u muziĉke kartice. Diskete su poslednjih godina skoro izbaĉenje iz upotrebe. Kompakt disk se najĉešće koristi kao medijum u koji se jednom upisuju podaci a mogu se ĉitati neograniĉen broj puta. To je ĉitac optiĉkih ploĉa. Zavisno od proizvoĊaĉa ureĊaja. Danas se koriste modeli koji se povezuju na obican IDE (EIDE) veznik. Otuda ovaj disk nosi naziv CD-ROM. Ova vrsta memorije je podesna.

modela i marke. Podaci na disku su rasporeneni na poseban naĉin utvrnenim standardom. tako da je površina magnetnih ploĉa izdeljena na sektore.10 Slika 6 CD-ROM mehanizam (čitač) Digitalni višenamenski disk (Digital Versatile Disc – DVD) je standard velike gustine koji može da primi do 17 GB podataka na dvostranom disku. 1. zavise od njegovog tipa. modela i marke. Disk ima znatno bolje karakteristike od disketa.5 Hard disk interfejsi Medijum koji služi za stalno smeštanje podataka je hard disk. Princip rada je gotovo isti – disk presvuĉen feromagnetnim slojem rotira oko osovine a pokretna glava ĉita i upisuje podatke. Za razliku od njih on ima znatno veći kapacitet. TakoĊe. pomerajući se po polupreĉniku diska. tako da je površina magnetnih ploĉa izdeljena na sektore. Performanse diska kao elektromagnetnog medija za skladištenje podataka.on je poboljšao audio i video mogućnosti PC raĉunara . Slika 7 Hard disk [Type text] . Disk nije izmenljiv od strane korisnika. ĉitaući i upisujući podatke. trake i cilindre. Sektori su rasporeneni na poseban naĉin utvrnenim standardom. To nije samo CD ureĊaj velikog kapaciteta . ogroman kapacitet DVD diskova znaĉi i više podataka u aplikacijama i bolje multimedijalne karakteristike. Glave ĉitaju podatke oĉitavajući magnetni zapis sa rotirajućih ploĉa. Hard disk se sastoji od nekoliko okruglih ploĉa presvuĉenih posebnim materijalom dobrih magnetnih svojstava koje rotiraju velikom brzinom i nekoliko glava koje lebde tik iznad ploĉa. a pišu kreirajući magnetno polje posebnih svojstava koje menja zapis na ploĉama. pa se po ovom svojstvu zove i fiksni disk (Fixed disk). trake i cilindre. Performanse diska kao elektromagnetnog medija za skladištenje podataka. zavise od njegovog tipa.koriste se za reprodukciju filmova sa DVD diskova. Hard disk je naprava u principu sliĉna disketnoj jedinici.

strimer trake.mogu se povezivati jedinice udaljene 6 i više metara. brojeva. Glavna alternativa za IDE (a verovatno i najbolji izbor ako se ne gleda na cenu) je SCSI interfejs. dok urenaji sa visokim performansama dostižu i 7200 o/min. skenere i drugo. To je standard pomoću kojeg se kontroliše protok podataka izmenu procesora i hard diska. tastatura raĉunara ima komandne (funkcijske) tastere i numeriĉku tastaturu. koji se obiĉno ne nalazi u standardnoj konfiguraciji personalnog raĉunara. Danas standardna brzina rotacije IDE diskova iznosi 5400 o/min. Jedan od starijih i najvažnijih standarda uvedenih za hardver personalnih raĉunara je IDE (Integrated Dlrive Electronics). i umeju da budu nekompatibilni sa nekim (naroĉito starijim) programskim paketima. a za razliku od tastature pisaće mašine. Veća brzina rotacije donosi veću buku. znakova interpunkcije. CD ROM-ove. kao što su ST506 i ESDI. TakoĊe.brzina rotacije ploĉa . Zbog toga se koristi vodeno vazdušno hlanenje sa dva ventilatora. ali SCSI omogućava da neki od njih stoje i napolju . Tastatura je sliĉna onima koje se koriste na pisaćim mašinama.6 Ulazni ureĎaji Ulazni ureĊaji služe za unošenje podataka u raĉunar. doprinosi većoj temperaturi u hard disku i prouzrokuje veće naprezanje cele mehanike hard diska.brzina pomeranja glave hard diska Kad smo kod brzine obrtanja ploĉa hard diska. SCSI adapteri su znatno skuplji. Za izvršavanje neke komande nekad moramo jednovremeno pritisnuti dva ili tri tastera. Na žalost. [Type text] . u ulazne urenaje spada i ĉitaĉ bar kodova. bitno je da brzina bude što veća. Naime. UreĊaji koji se najĉešće koriste su tastatura. teže se konfigurišu. 1. On omogućava da na isti kontroler prikljuĉimo ĉak sedam ureĊaja bilo koje vrste diskove. sektori brže promiĉu ispod glave tako da je transfer veći. IDE koncept su 1986.11 Što se tiĉe same brzine hard diska na nju prevashodno utiĉu dve komponente: . ako se brže okreće ploĉa. Svi ti ureĊaji će teško stati ĉak i u najveće kućište. skener. a isprobane su i razliĉite brzine vazduha preko elektronike i mehanike. godine dale kompanije Western Digital i Compaq da bi savladale ograniĉenja u performansama ranijih podsistema standarda. džojstik a u poslednje vreme i digitalni fotoaparati i kamere. Komandni tasteri izvršavaju komande koje raĉunar izvršava neposredno po pritisku odgovarajućeg tastera. miš. Na tastaturi imamo tastere za unošenje slova.

a pritiskom na jedan od dva ili tri tastera aktivira odrenena funkcija.12 Slika 8 Tastatura Miš . Pre svega. naroĉito kod grafiĉkih programa gde je korišćenje miša obavezno.ureĊaj ĉijim se kretanjem po ravnoj površini menjaju x i y koordinate pokazivaĉa miša na ekranu monitora. jer je olakšano pozicioniranje na ekranu. Slika 10 Skener [Type text] . Slika 9 Miš Skener je ureĊaj koji sluzi za prebacivanje teksta ili slike u ―elektronsku‖ formu podesnu za dalju obradu na raĉunaru. Dati oblik se zatim obraĊuje u program koji služi za obradu slike ili teksta. Rad sa mišem je jednostavniji i brži. već treba da ga držimo u ruci i da nam udobno leži. pomoću ovog ureĊaja ―ĉita‖ se data informacija i pretvara u formu koju prepoznaje PC raĉunar. Kod testiranja miševa. u prvom redu treba obratiti pažnju na dizajn. Postoje miševi ―na kuglicu‖ i laserski. Naime. miš ne samo što stoji na stolu na vidnom mestu.

a to su:    matriĉni štampaĉ štampaĉ sa mlaznicom (ink-jet štampaĉ) laserski štampaĉ [Type text] . Svi modeli fotoaparata nude nekoliko rezolucija za snimanje.kodirana informacija iz raĉunara prenosi na papir. Slika 11 Monitori Štampač je ureĊaj pomoću koga se binarno . Grafiĉka kartica je zapravo mali kompjuter u ĉijem je centru namenski mikroprocesor zvani grafiĉki akceleratorski ĉip – on samostalno izvodi mnoge važne grafiĉke funkcije. Digitalne fotografije koje snimaju ovi fotoaparati su danas visokog nivoa kvaliteta i visoke rezolucije.13 Digitalni fotoaparati služe za snimanje digitalnih slika. već se operacije vrše i do dva puta brže nego što bi ih procesor. Ovi fotoaparati se isporuĉuju sa softverom i kablovima za povezivanje radi uĉitavanja slika u PC raĉunar. mogao obaviti. Ne samo što je na ovaj naĉin centralni procesor rasterećen dela ―dosadnog‖ posla. Monitor je ureĊaj za prikazivanje brojĉanih podataka. štampaĉ a u nekim sluĉajevima i ploter. makar im se u potpunosti posvetio. 1. MeĊutim. za prikazivanje grafike i slika mora postojati odreĊena elektronika koja to omogućava. Štampaĉa ima u tri osnovne tehnologije. Danas se upotrebljavaju razliĉiti izlazni ureĊaji u zavisnosti od namene raĉunara. štampaĉi se razlikuju po principima rada. ali i po karakteristikama. Grafiĉka kartica se montira u kućište raĉunara ukljuĉivanjem u slot na magistrali. grafike i slika na ekranu. Važne karakteristike štampaĉa su kvalitet otiska i brzina štampanja. Ova elektronika je smeštena na posebnoj ploĉi koja se zove grafiĉka kartica. Kao izlazni ureĊaji najĉešće se koriste monitor.7 Izlazni ureĎaji Izlazni ureĊaji služe za prikazivanje rezultata obrade na raĉunaru u obliku pogodnom za korišćenje. teksta. Svaki ekran ima mogućnost prikazivanja brojeva i teksta. kao i mogućnost proširivanja memorije. Na trzištu se nalzi veliki broj razliĉitih štampaĉa.

). govor. MeĊu ulazno . Neki od ureĊaja. koji ĉine infrastrukturu mreže. a aplikacije na stranama korisnika mogu biti takve da se zahteva prenos podataka u realnom vremenu (govor. mrežna kartica.). Računarske mreže Potreba za informacijama naterala je ĉoveka da uspostavlja veze sa raznim izvorima informacija i da stvara mreže preko kojih će sebi olakšati prikupljanje. koja ostavlja taman trag na papiru na mestu udarca. Svaka mreža se može svesti na sledeće dve osnovne celine: hardversku i softversku. aplikacije i sl. broj korisnika raĉunara i raĉunarskih mreža raste vrtoglavom brzinom. operativni sistemi koji su u direktnoj komunikaciji sa hardverom raĉunarskog sistema (i imaju podršku za mrežni hardver i mrežne protokole) i korisniĉki mrežni softver. prenos datoteka i sl. koji su povezani adekvatnim medijumom i koji meĊusobno mogu da komuniciraju i dele resurse. ploteri. koje su složene u takav niz. Deljeni resursi su hardverski (štampaĉi. diskovi i sl. Naglim razvojem raĉunarske tehnologije poslednjih godina (povećanje performansi uz pad cena) i sa pravom eksplozijom Interneta. 1.) ili to ne mora biti uslov (elektronska pošta. da mogu ―nacrtati‖ bilo koji znak kombinovanjem udarca iglica i pomeranjem papira levo i desno. ruteri itd. [Type text] . sviĉevi. medijuma za prenos (žica. kao što su mrežne kartice. a istovremeno se u umrežavanju postavljaju viši standardi. optiĉko vlakno.) i ureĊaja kao što su ĉvorišta.14 Matriĉni štampaĉi su najstarija vrsta štampaĉa. baze. Hardversku celinu saĉinjavaju mrežni ĉvorovi (nods) u kojima se vrši obrada informacija.8. Iglice papir udaraju preko trake. fiziĉki spojni putevi i deljeni resursi. omogućavaju vezu izmeĊu raĉunara i mreže. koji moraju biti prilagoĊeni odgovarajućim sistemima za prenos. Sa sve moćnijom raĉunarskom opremom svakodnevno se uvode novi servisi. skladištenje i obradu podataka. nalik onoj za pisaće mašine. Mreža se sastoji od raĉunara. slika. Raĉunarska mreža može biti prost skup dva ili više raĉunara. Mrežom se prenose raĉunarski podaci. Slika 12 Štampači Postoje i neki ulazno – izlazni ureĊaji koji mogu da izvršavaju i ulazne i izlazne operacije. Softversku celinu mreže ĉine protokoli – pravila po kojima se vrši komuniciranje (razmena podataka) u mreži. Oni rade na principu udarnih iglica. prenos. faks mašine.izlazne urenaje spadaju modem. video i sl.) ili softverski elementi (datoteke. vazduh i sl. Vremenom su se mrežni sistemi razvijali da bi danas dostigli nivo praktiĉnog efikasnog okruženja za razmenu podataka. zvuĉna kartica. video. Koristi se za prenos kako digitalnih tako i analognih podataka.

15 Danas kada su raĉunari relativno dostupni svakom i uz to su izuzetno moćni. 4. Podelu raĉunarskim mreža je moguće vršiti po više kriterijuma. Po specifiĉnoj funkciji koju obavljaju raĉunarske mreže mogu biti: 1. 2. umrežavanje povećava efikasnost i smanjuje troškove poslovanja. audio i video datoteke. Value added network 5. itd. Personal Area Network (PAN). 4. Mesh network. Local Area Network (LAN). Osnovni razlozi za umrežavanje su:   zajedniĉko korišćenje informacija zajedniĉko korišćenje hardvera i softvera Konkretnije. raĉunari koji su u mreži mogu zajedniĉki da koriste: dokumenta (memorandume. Wireless community network 7. Global Network (Internet). bežiĉne mreže. Metropolitan Area Network (MAN). 2. U skladu sa medijumom koji se koristi za prenos podataka raĉunarske mreže mogu biti: 1.Privremene. tabelarne proraĉune. Storage area network 2. CD-ROM jedinice i druge prenosive jedinice.). Po arhitekturi (funkcionalnom odnosu ĉlanova) raĉunarske mreže mogu biti Host-based. fotografije. 5. Star network. Bus network. SOHO network 6. faks mašine modeme. Star-bus network. fakture. 3. Wide Area Network (WAN).Fiksne i 2. Server farm network 3. softver za praćenje projekata. [Type text] . Process control network 4. ilustracije. Po vremenskoj postojanosti raĉunarske mreže mogu biti: 1. štampaĉe. Po protstoru na kome se prostiru raĉunarske mreže mogu biti: 1. Ring network. 3. Po topologije raĉunarske mreže mogu biti: 1. 3. softver za obradu teksta. elektronsku poštu. Klijent-server i Peer-to-peer. XML appliance network Treba imati u vidu da su raĉunarske mreže jedna dinamiĉna oblast u kojoj su ĉeste promene tako da je svaki pokušaj striktne kategorizacije osuĊen na kratkotrajnu taĉnost. kablirane mreže. 2.

Glavna uloga IP protokola je obezbedi jedinstven sistem za globalno adresiranje raĉunara i time obezbedi jedinstvenu identifikaciju svakog od njih. Savremeni Web serveri imaju mnoge dodatne funkcionalnosti . TakoĊe. klijentu pošalje poruku o grešci.35% tržišta. Ipak. Protokoli nižih nivoa (protokoli sloja veze) imaju sopstvene naĉine adresiranja a za pronalaženje njihove adrese preko IP adrese zadužen je Address Resolution Protocol. Bus i ring logiĉke topologije su ĉesto fiziĉki organozovane kao star topologija odnosno u obliku zvezde. prsten (ring) i zvezda (star). Komunikacioni protokol predstavlja set standardizovanih pravila za predstavljanje podataka. Ovaj protokol se odnosi na mrežni sloj OSI i TCP/IP modela. prenos paketa u izmenjenom redosledu. Internet Protokol ne garantuje dostavu paketa. proizvod kompanije Microsoft. neophodnih da bi se informacija prenela komunikacionim kanalom. na dobijeni zahtev pronaĊe traženi dokument u lokalnom skladištu dokumenata i njegov sadržaj pošalje klijentu ili. pomenuti softver je (prema podacima kompanije Netcraft) opsluživao 61.Razvoj serverskog dela. Trenutno najpopularniji softver ovog tipa je Apache HTTP server ĉiji je autor Apache Foundation. Prenos podataka kroz mrežu se obavlja po protokolima – utvrĊenim pravilima koja su poznata svim uĉesnicima u komuniciranju. u sluĉaju da traženi dokument ne postoji.44% svih sajtova na Internetu. signalizaciju. Ove topologije predstavljaju logiĉku arhitekturu mreže. [Type text] . da li je sadržaj paketa oštećen pri transportu). ovaj protokol ne garantuje ispravnost podataka (npr. Internet Protokol (IP) je protokol koji se koristi za prenos podataka u i izmeĊu "packet switched" mreža. • regionalne raĉunarske mreže (WAN) – mreže šireg podruĉja. od uĉestanosti pristupa bazama na drugim lokacijama i zahteva za komuniciranjem izmeĊu dve korisniĉke lokacije. Nedostatak ovih funkcionalnosti omogućava veću jednostavnost i performanse a one su izmeštene u protokole višeg nivoa. Sledeći najzastupljeniji softver je IIS. proveru autentiĉnosti i kontrolu grešaka. ovakav scenario opisuje samo osnovnu funkcionalnost Web servera. ali fiziĉki. Protokol predstavlja standard (konvenciju) za ostvarivanje i kontrolu veze i prenosa podataka izmeĊu dve krajnje taĉke. raĉunarske mreže se mogu podeliti na: • lokalne ( LAN ). Izbor i specifikacija topologije LAN mreže zavisi od: fiziĉkih lokacija na kojima se nalaze korisnici sistema. To znaĉi da ovaj protokol u sebe enkapsulira podatke viših slojeva (aplikativnog i transportnog) i u okviru paketa se podaci ovog protokola enkapsuliraju kao podaci za protokole nižeg sloja. ureĊaji ne moraju da budu stvarno rasporeĊeni u ovom obliku. dozvoljava dupliranje paketa.16 Postoje tri osnovne LAN topologije: magistrala (bus). Oktobra 2006. Serveri: Osnovna uloga Web servera (nekad se naziva i HTTP serverom) je da osluškuje na portu 80 (podrazumevani port za HTTP protokol). Prema prostoru koji obuhvataju. sloja veze. sa 31. koliĉine podataka u lokalnim bazama podataka kao i potrebnog ažuriranja tih baza.

za istraživanje i razvoj komunikacija i komandne mreže koja će preživeti nuklearni napad. Internet može da se opiše kao skup meĊusobno povezanih mreža provajdera (internet posrednika) i njihovih korisnika. 2. koja jedintveno radi na globalnom nivou. Slika 13 Internet kao “mreža svih mreža” Internet je mnogo više od raĉunarske mreže kad se govori o njegovom širem uticaju na informacione sisteme i primenu uopšte. Preokret u razvoju Internet nastaje devedesetih godina legalizacijom komercionalnih aktivnosti na internet i pojavom WWW-a (World Wide Web) koji je omogućio hipertekstualne veze izmeĊu razliĉitih dokumenata (smeštenih na razliĉitim raĉunarima) i prenos multimedijalnih [Type text] . Sastoji se iz hiljada meĊusobno povezanih mreža koje za meĊusobno komuniciranje koriste internet protokol (IP – Internet Protocol). mada se imenica Internet prvi put pojavljuje tek osamdesetih godina XX veka. poznatiju kao ARPANET.1 Razvoj interneta Za Internet se kaže da postoji tridesetak godina. Verovatno je najvažniji trenutak bio 1983. Sedamdesete godine donele su nekoliko veoma važnih otkrića koja su obeležila razvoj Interneta kakvog danas znamo. kad je tadašnja mreža prešla sa NCP-a (Network Control Protocol) na TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Neki navode 1969. INTERNET Internet se najĉešće opisuje kao mreža svih raĉunarskih mreža. Protokoli su standardi koji omogućavaju komunikaciju raĉunara putem mreže. a potom se dogodilo i odvajanje ARPANET-a iz vojnog eksperimenta u javni istraživaĉki projekt. što je znaĉilo prelazak na tehnologiju kakva se i danas koristi.17 2. koristi se termin ―Internet tehnologije‖. godinu kao godinu roĊenja Interneta jer je tada Ministarstvo odbrane SAD-a odabralo Advanced Research Project Agency Network.

Ako je reĉ o komercijalnoj usluzi. dopisovanje. Digitalnim sistemima prenosa. Satelitskim vezama. danas je to obrnuto. Internet se sve više služi za slanje faksa. Primenom ADSL tehnologija. Grafik br 1 Zastupljenost načina povetivanja na internet [Type text] . U praksi to najĉešće znaĉi vezu do Internet posrednika – provajdera (ISP – Internet Service Provider). 7. Prema primenjemim tehnologijama povezivanje na internet može se izvršiti: 1.18 sadržaja (zvuk. telefoniranje. 4. Analognim vezama. 2. video. Mikrotalasnim vezama. Naĉin povezivanja na Internet zavisi od potreba (pojedinaĉnih korisnika ili preduzeća).). Pristup posredniku može se realizovati prema stalnosti veze kao povremena i stalna veza. Pristupom iz mobilne telefonske mreže. a sada je mnogo više od toga i za većinu korisnika predstavlja ―sinonim‖ za Internet. 5. ali i od raspoloživih kapaciteta i tehnologija lokalne telekomunikacione infrastructure. 2. Kablovskim modemima. slika. 6. cena zavisi od kvaliteta veza i zahteva servisa. itd.2 Povezivanje na Internet Za povezivanje na Internet potrebno je imati vezu do raĉunara koji je već na Internetu. itd. Dok je ranije bila neophodna klasiĉna telefonska mreža za funkcionisanje Interneta. U momentu nastanka Web je bio samo jedan od servisa. 3. jednog od preduzeća koje se specijalizovalo za tu vrstu usluga.

tj. U javne informacione servise spadaju:    Anonimni FTP (anonimus FTP).  Diskusione grupe (newsgroup) Konferencijski servisi su:  Talk. 2.  Telefoniranje preko interneta (internet phone). kao da je korisnik fiziĉki prisutan na udaljenoj lokaciji. FTP (File Transfer Protokol). noviji servis koji korišćenjem mikrofona i zvuĉne kartice omogućava komuniciranje glasom izmeĊu korisnika interneta. a to su: 1. Talnet (telecommunications network) i rlogin (remote login). Servisi Što se tiĉe servisa Interneta.3. Elektronska pošta (e-mail) servis koji omogućava razmenu poruka elektronskim putem. a potom nestali. Detaljno opisivanje svih servisa i njihovih komandi poĉenike samo zbunjuje i ĉesto stvara dodatni strah i odbojnost prema korišćenju Interneta. javne. Gofer (gopher). [Type text] . informacione. servis koji omogućava razgovor sa drugim korisnikom na mreži u formi interaktivne razmene tekstualnih onformacija. korisniĉkog imena i lozinke). servis za hijrrarhijsko organizovanje i pregled tekstualnih informacija. 3. Web. servis koji omogućava prenos datoteka izmeĊu dva udaljena raĉunara.  IRC (Internet relay chat) servis interaktivnog teksualnog komuniciranja većeg broja korisnika interneta dinamiĉki kreiranim kanalima. tj.19 2. U bazične servise se ubrajaju servisi koji karakterišu poĉetak rada internet. U diskusivne servise spadaju:  Liste elektronske pošte (mailing lists). koji omogućavaju pristum udaljenom raĉunaru i interaktivn rad na njemu. javno skladište podataka koje je pomoću FTP servisa na raspolaganju svim korisnicima internet (bez posebne preplate. ali podela na baziĉne. iz prostog razloga što su neki od njih tokom razvoja mreže bili veoma popularni. multimedijalna oglasna tabla. Servis može biti uslovljen predhodnim predstavljanjem korisnika imenom i lozinkom. Danas većina korisnika Interneta gotovo sve servise koristi ili iz programa za elektronsku poštu ili iz Web ĉitaĉa (browser). servis za hipertekstualno organizovanje i pregled multimedijalnoh informacija. konferencijske i servise za pretraživanje – najbolje oslikava njihovu suštinu. Postoji mnogo podela servisa. njihov taĉan broj ne može se precizno odrediti. diskusione. Elektronska oglasna table.

praktiĉna i jeftina. Rane elektronske poruke bile su ograniĉene na jednostavne tekstualne poruke. Koncept je jednostavan. ustvari. Netfind i WWW servisi za pretraživanje.Nudi liniju menija kao u u Windowsu. Radi na istom principu kao i predhodni program. pa danas uz E-mail se salju i razne vrste pridruženih datoteka. E-mail adrese se univerzalno konstruišu na isti naĉin. a koncipirao ga je ameriĉki inženjer Ray Tomlison. a takva je i praksa. Takodje je veoma jednostavan za korišdenje. jer ne zahteva istovremeno prisustvo oba komunikatora. ali kako je vreme odmicalo tako je i E-mail napredovao. Kako hardver ne moĊe da funkcioniše bez softvera. Elektronska pošta je. i dobija se kao dio paketa Netscape Communicator. a sastoje se od sljedećih komponenti: .unese adresa na koju se salje poruka i pritisne dugme za potvrdu slanja(Send). može se slobodno izabrati bilo koji od popularnih programa za elektronsku poštu: 1. usavrsavao se i razvijao. paletu sa alatkama i lako razumljivim sadržajem. Gotovo odmah. veronica. 2. Zahvaljujudi usvojenim standardima za e-mail servere. Otkuca se poruka na kompjuteru. Outlook Express se isporučuje uz čitač weba Internet Explorer. Netscape Messenger je besplatan server za elektronsku poštu. WAIS. gmail…). slicne telegramu. godine. Servisi za pretraživanje informacija su archie. primalac će je ĉitati (bilo gdje na svetu). . brza je.20  Videokonferencije (videoconferencing) predstavljaju unapreĊenje prethodnog servisa gde se osim glasom. Internet servis elektronska pošta je nastao 1971. 4. To mogu biti datoteke iz programa za obradu teksta. Microsoft Office Outlook koji se isporučuje kao čitač Microsofta. tako ni Internet ne može da funkcioniše bez odgovarajućeg softvera za internet. 3. slike. [Type text] . Facebook. itd. E-mail je znaĉajno olakšao komunikaciju. primenom kamera komunicira i živom slikom. Program je jednostavan i lako se koristi. odnosno sve što se može snimiti u vidu kompjuterske datoteke.4 Softver za internet Softver su programi koji govore raĉunaru kako treba da izvršava odredjene zadatke. datoteka koja se kroz mrežu šalje sa jednog kompjutera na drugi. 2. (hotmail. live. . Elektronska pošta je postala veoma popularna iz više razloga. . ispunjavajući prazninu telefonskih razgovora i pisama. snimljeni zvuk.

[Type text] . Ovi programi omogućavaju lakše dizajniranje i umetanje razliĉitih tipova fajlova.5 Programi za izradu web prezentacija Su programi koji omogućavaju pisanje i kompajliranje HTML skripta. 2.21 Sve je više ponuĊaĉa besplatnih servisa elektronske pošte. 2. Potrebna je i e-mail adresa i internet adrese servera za poštu. Mogućnosti ukljuĉivanja glasovnih i video poruka u elektonsku poštu. Svi programi za elektronsku poštu zahtevaju osnovne informacije o dobavljaĉu e-mail usluga i o nalogu. tako da danas možemo slobodno konstatovati da informacija koja nas interesuje sigurno postoji na internetu samo je u tom moru informacija treba znati na najlakši naĉin pronaći. E-mail servisi koriste sistem poznat kao POP3 i sistem SMTP za odlaznu poštu. kao i integraciju sa klasiĉnim telekomunikacionim servisima i sve prisutnijom mobilnom telefonijom.6 Pronalaženje informacija na internetu – Mašine za pretraživanje Hiljade novih prezentacija sa najrazliĉitijim temama ĉovekovog interesovanja postavljane su svakog dana . uticali su da na poĉetku novog veka poslovne komunikacije poprime sasvim nove oblike i mogućnosti. Kada se govori o Web-u ĉesto se koriste razliĉiti nazivi :        Web prezentacija: kolekcija pridruženih dokumenata poznati kao Web stranice Web server: raĉunar koji mora imati stalnu vezu sa internetom i na kome se nalazi Web prezentacija Home page : prva stranica Web prezentacije Web sajt: uglavnom oznaĉava Web server i Web prezentaciju zajedno Web ĉitaĉ: korisniĉki program koji služi za pristup Web serverima i ĉitanje Web stranica Web protokol: skup pravila kojim je definisana razmena podataka izmeĊu Web ĉitaĉa i Web servera Web adresa: skup identifikatora razdvojeni taĉkama koji jednoznaĉno ukazuju na simboliĉku adresu Web stranice. Najpoznatiji programi za pravljenje Web prezentacija su MS Front Page i Macromedia Dreamweaver. skripta koji ĉitaju Web ĉitaĉi.

Konferencija se može obavljati samo tekstom (Chatrooms). HotBot. Video konferencija izmedju više taĉaka podrazumevaju multimedijalnu konferencisku opremu na više lokacija. Deja News.7 Konferencije na internetu Omogućavaju komunikaciju izmeĊu više uĉesnika na internetu u istom trenutku. YAHOO vrši pretraživanje po temama. Video konferencija taĉka-taĉka jesu sistemi koji omogućavaju sinhronu audio i video komunikaciju dva uĉesnika. WEB stranice se pretražuju iskljuĉivo prema kljuĉnim reĉima zadavanjem prostog ili složenog upita . da više ljudi koristi 2. koji omogućavaju održavanje i [Type text] . avionskim kartama. Tehniĉki i tehnološki pronalasci. On je podeljen na ĉetrnaest osnovnih tema na osnovu kojih možemo lako pronaći informacije i podatke koje nas interesuju. 3. a sve više u upotrebi je trgovina internetom. Mašine za pretraživanje mogu se svrstati u dve grupe i to:   tematske imenike mašine koje pretražuju internet po zadatim kljuĉnim reĉima Alta Vista je jedna od dve najpoznatije mašine za pretraživanje koja je predstavljena javnosti krajem 1995 godine. Prema broju uĉesnika postoje tri tipa video konferencija: 1.. Lucos.8 Internet trgovina i novčane transakcije Razmenu je u moderno doba moguće obaviti telefonom.22 Mašine za pretraživanje ustaljen je naziv za raĉunar koji omogućava pretraživanje interneta i pronalaženje informacija.. 2. Internetom se danas obavljaju trgovine deonicama i kapitalom. Jednosmerne video konferencije podrazumevaju emitovanje zvuka i videa sa jednog mesta i uglavnom pasivno uĉešće više korisnika. Osim ovih pretraživaĉa postoji mnogi drugi poput Web Crawler-a. zvukom (Audio konferencija) i video konferencija (Audio + Video). turistiĉki aranzmani i dr. 2. Infoseek.

Elektronski novac rešava mnoge probleme mrežne trgovine. Elektronski novac nije samo jedno od sredstava plaćanja. te svakoko brz porast stanovnistva i poboljšanje njihovog kvaliteta života i životnog standarda. privatnost je mnogo više zaštićena od radoznalih pogleda.23 prevoz lako kvarljive i osetljive robe. Da bi obavljale transfer novca na tradicionalni naĉin. raĉunarska prevara. svemu tome su doprineli tehniĉki i tehnološki pronalasci. troškovi transfera elektronskog novca mnogo su manji . S obzirom na to da elektronski novac koristi već postojeću mrežu (Internet). primena sigurosnih mehanizama tajnosti poslovnih podataka od kljuĉnog je znaĉaja. Za uĉinjena kriviĉna dela. Elektronski novac će uĉiniti transakcije efikasnijim na više naĉina. kao što i ĉek koji se napiše predstavlja gotovinu koju prodavac može da dobije od banke. neovlašćeni pristup zaštićenom raĉunaru ili raĉunarskoj mreži i spreĉavanje i ograniĉavanje pristupa javnoj raĉunarskoj mreži. Prvo. 2. Šifriranje poruka je mehanizam kojim se borimo protiv ovakvih napada. [Type text] . Kupac dobija željeni proizvod. Ti brojevi predstavljaju gotovinu. pravljenje i unošenje raĉunarskih virusa. Trgovina moze biti lokalna. pored novĉanih.9. a trgovac bezbedno dobija svoj novac. službenike. Zaštita i mere bezbednosti Osnovni problem je zaštita privatnosti podataka koji se prenose Internetom. Prema tome. uneto je sedam dela protiv bezbednosti raĉunarskih podataka . zakon predviĊa i zatvorske kazne koje se kreću od 30 dana do 12 godina. Elektronski novac je niz brojeva koji se šalju prodavcu. ometanje funkcionisanja elektronske obrade i prenosa podataka i raĉunarske mreže. što se pre svega ostvaruje odgovarajućim softverskim mehanizmima zaštite podataka pri prenosu. troškovi transfera u okviru neke države skoro su jednaki troškovima transfera izmeĊu razliĉitih zemalja i raĉunare svojih korisnika. elektronski novac će uĉiniti transakcije jeftinijim zbog toga što su troškovi transfera elektronskog novca preko Interneta znatno manji od troškova transfera novca putem konvencionalnog bankarskog sistema. Napadi na raĉunarsku mrežu su nedozvoljene aktivnosti u procesu prenosa podataka od izvorišta do odredišta. a dele se na pasivne i aktivne. U Kriviĉni zakon Srbije. Aktivni napadi su mnogo opasniji jer podrazumevaju neautorizovane promene u tokovima podataka. konvencionalne banke moraju da imaju ogranke. raĉunarska sabotaža. To su: neovlašćeno korišćenje raĉunara i raĉunarske mreže. aprila ove godine.glava 16a.gotovo da ih i nema. bankomate i specifiĉne sisteme za elektronske transakcije. neovlašćeno korišćenje autorskog i drugog srodnog prava. regionalna i nacionalna. Za potpuno korišćenje potencijala internet tehnologija u poslovanju. - - Pasivni napadi su prisluškivanje i nadgledanje protoka podataka bez ikakvih izmena sadržaja.

gde se nikada ne zna šta vam se sve može dogoditi. kupujemo. Najĉešće se ostvaruje sistemom korisniĉkih imena sa tajnim lozinkama (password). „lutanje" internetom je poput lutanja ulicama nepoznatog mesta. koja omogućava primaocu da pouzdano utvrdi identitet pošiljaoca. odnosno upotrebom tzv.  Neporicanje poruka. Plaćamo raĉune. a postoji.. Ubacivanje novih poruka.24 Postoje različiti oblici ovih napada na podatke koji se realizuju preko mreže:    Promena sadržaja poruka. Kao neko koga ne znamo. Javljaju se i problem u vezi sa utvrĊivanjem verodostojnosti subjekata s kojim komuniciramo. servis koji pošiljaoca treba da spreĉi da porekne slanje i sadržaj poruke. Slika 14 password kao sistem zaštite [Type text] . servis koji obezbeĊuje kontrolisan pristup resursima internet.  Kontrola pristupa.. Kao potpuno izmišljeni subject. informisanje. podjednako i dobro. uĉenje. U tom smislu. Prekidanje postojećeg toka poruka. koja se ostvaruje šifrovanjem. Digitalni potpis je najĉešći mehanizam kojim se rešavaju ovi problem. mrežnih barijera (firewall). Moguće je da nam se neko lažno predstavi:    Kao neko koga znamo. servis koji garantuje primaocu da poruku nisu menjale neautorizovane osobe. U poslednje vreme za sve više stvari se oslanjamo na internet. Sedeći za svojim stolom možete posmatrati egzotiĉne lepote skoro svih krajeva sveta.  Integritet poruka. Onog momenta kada je internet postao široko dostupan svi smo dobili beskonaĉne mogućnosti za komunikaciju. Ajfelov toranj i to sve za nekoliko minuta. biti odgovoran korisnik Interneta znaĉi spreĉiti niz negativnih situacija u kojima se možemo naći. planiramo. Imati pristup internetu znaĉi imati pristup svetu. Iako je to teško zamisliti dok sedimo za radnim stolom. kriptografskih algoritama.  Autentifikacija poruka. možete obići piramide. zabavu. a u novije vreme primenom intelihgentnih kartica i tzv. Kombinovanjem razliĉitih sigurnosnih mehanizama mogu se realizovati sledeći sigurnosni sistemi:  Tajnost podataka. ali i loše. ostvarujemo poslovne i privatne kontakte sa ljudima na drugom kraju sveta.

u procesima globalizacije i uz podršku savremenih mrežnih tehnologija ekstranete mogu graditi i organizacije koje ne pripadaju istoj formalnoj organizaciji (na primer. Iako su ĉlanice holdinga organizacije koje uživaju visok stepen samostalnosti u radu. [Type text] . Važno je napomenuti kako ekstranet omogućuje razmenu podataka meĊu poslovnim partnerima uz bitno niže troškove od onih koje bi izazivala izgradnja zajedniĉke privatne i od Interneta potpuno izolovane mreže. Podacima se pristupa sa jednog jedinstvenog interfejsa. pri ĉemu treba uspostaviti stroge sigurnosne zahteve kako bi se spreĉila zloupotreba i njihovo neovlašćeno korišćenje. po mogućnosti. Pošto se može predvideti da će svet Intranet-a progresivno rasti u dužem vremenskom periodu. može nakon nekog vremena postati suvišnom (ako se prekinu poslovni odnosi). Primer takvih sistema su holding kompanije. ili ako jedna drugoj prodaju sopstvene proizvode u većim koliĉinama i u dugoroĉnijim. meĊusobno ne konkurišu na tržištu. možda i povlašćenim aranžmanima. uostalom. Na taj naĉin nastaje ekstranet koji se sastoji od više nezavisnih privatnih mreža.25 2. već se povezuju po potrebi. To će najĉešće biti sluĉaj onda kada je jedna organizacija stalni dobavljaĉ one druge. Intranet daje mogućnost da se lakše publikuju informacije neophodne za rad zaposlenih u okviru kompanije. Kako se koncept intraneta širi. kako bi ostvarile neki poslovni interes. a ĉesto se bave i sasvim razliĉitim delatnostima. verovatno će i svakodnevna poslovna komunikacija izmeĊu korisnika poĉeti da dobija znatno drugaĉije i raznovrsnije oblike. Internet pruža podršku svim funkcijama kompanije i omogućava kretanje od „ostrvaca informacija― ka mrežama koje omogućavaju bolju komunikaciju i timski rad. ali ne i geografskim.10 Intranet Intranet je korišćenje tehnologija baziranih na Internetu u okviru organizacije. No.11. a hardver i softver podrške se standardizuju logiĉno je pretpostaviti da će ga većina organizacija koristiti za internu komunikaciju. Sigurno je da poslovna logika nalaže da se njihove privatne raĉunarske mreže povežu prema standardima Interneta. Extranet Ekstranet (engl. TakoĊe se mora kontrolisati objavljivanje informacija kako bi se spreĉila nepreciznost i onemogućio protok neprikladnih informacija. koja. Infrastruktura intraneta je sputana granicama same firme. 2. u interesu je zajedniĉkog vlasnika da one usko saraĊuju i da. pa im je zajedniĉka i uprava (najviši menadžment). intranet se takoĊe može upotrebiti za povezivanje kancelarija iste firme na razliĉitim lokacijama. koje se sastoje iz većeg broja organizacija ĉiji je vlasnik zajedniĉki. a u cilju podrške komunikaciji i pristupu informacijama. Extranet) je oblik povezivanja raĉunarskih mreža dva ili više zasebnih poslovnih sistema koji ĉine odreĊenu poslovnu asocijaciju. holdingu).

pravila. muzika i ostalo što unesete ―u raĉunar‖ jeste softver. SOFTVER Softver raĉunara je nešto uglavnom nevidljivo. kao i sve slike. usaglašavanje odnosa s potrošaĉima i sl. Naime. Svaki program koji kupite ili preuzmete.  programsku sistemsku podršku pri izradi izvornih programa. kao što su:     stvaranje zajedniĉke tržišne slike. koordinirani PR i javno oglašavanje. dokumentacije i datoteka u vezi. 3. što omogućava da raĉunar uĉini ono što tražite od njega.. još i više potencira važnost ekstraneta.. Verovatno najbolja definicija za pojam softver je: Sveobuhvatni zbir informatiĉkih programa.  Preko interfejsa korisniku omogućava pristup resursima – Aplikativni softver: [Type text] . procesa. Softver ĉine podaci snimljeni na nekoj vrsti diska – disketi. Nasuprot tome reĉ soft znaĉi meko. . U takvim se uslovima i nastojanjima ekstranet danas smatra najboljim mogućim i najprivlaĉnijim rešenjem. inženjer informatike. Koncept elektronskog trgovanja meĊu organizacijama (B2B). s njegovim blistavim perspektivama. koji ĉine deo operacija jednog informatiĉkog sistema. Pojam je nastao kao analogija pojmu hardver. godine. adrese. Pojam softver je prvi put iskoristio John W. Svaki elektronski raĉunar. na engleskom reĉ hardware znaĉi tvrdotvorina. pored svoje fiziĉke konstrukcije (hardware) poseduje sistem programa koji služe za:  upravljanje radom sistema pri realizaciji nekog programa. To dovodi do unapreĊenja zajedniĉkih marketinških aktivnosti. odnosno tvrde stvari (hard = tvrdo). memorija. 1957.1 Podela Osnovne kategorije softvera su: – Sistemski softver:  Upravlja resursima raĉunara: hardver. 3. dogovaranje zajedniĉke strategije nastupa na tržištu. kompakt disku ili ĉvrstom disku koji je sastavni deo raĉunara.26 Koordiniranim aktivnostima u ekstranetu moguće je uspostaviti i zajedniĉki web servis većeg broja samostalnih organizacija koje imaju interesa da zajedno nastupaju na tržištu. Tukey.

Ko ima OS? Personalni raĉunari. omogućava igranje neke igre). Pre poĉetka bilo kakve obrade mora se aktivirati operativni sistem. konzole za igru.. dedicated computers) kontroliše jedan program koji obavlja odreĊeni zadatak (npr. podrška umrežavanju. Kod velikih raĉunara je obiĉno startovanje operativnog sistema nešto složenije i operater mora da interveniše u toku podizanja operativnog sistema. operativni sistem (OS) je skup programa i rutina odgovoran za kontrolu i upravljanje ureĊajima i raĉunarskim komponentama kao i za obavljanje osnovnih sistemskih radnji. ruteri. Korisnik/operater treba samo da obezbedi da je disk (ili disketa) sa operativnim sistemom u odgovarajućem ureĊaju i da ukljuĉi raĉunar. pa oni nemaju potrebu za operativnim sistemom. Internet serveri. Šta radi operativni sistem (OS)?  Upravlja CPU aktivnostima  Upravlja memorijom (realnom i virtuelnom)  Kontroliše ulaz i izlaz podataka  ObezbeĊuje interfejse sa magistralom i periferijskim ureĊajima  ObezbeĊuje interfejs sa fajl sistemom Zadaci OS: Kontrola i alokacija (zauzeće) memorije. mobilni telefoni. kontrola ulazno/izlaznih ureĊaja. Operativni sistem daje fleksibilnost raĉunarima opšte namene (engl..27 Alat za pomoć raĉunarskim korisnicima u rešavanju problema iz realnog sveta Kompajleri i drugi programi za prevođenje:  Omogućavaju programerima kreiranje novog softvera  – 3.. muziĉki player-i. wireless access points. digitalne kamere. sviĉevi. Kod nekih raĉunara se operativni sistem puni automatski. operativni sistem ugraĊen u permanentnu memoriju (ROM) i prema tome aktivan istog trenutka kada se raĉunar ukljuĉi. Operativni sistem objedinjuje u celinu raznorodne delove raĉunara i sakriva od krajnjeg korisnika detalje funkcionisanja ovih delova. Operativni sistem stvara za korisnika radno okruženje koje rukuje procesima i datotekama. [Type text] . Namenske raĉunare (engl. umesto bitovima. Bez dodatnih instrukcija operatera raĉunar prenosi operativni sistem u memoriju i priprema raĉunar za poĉetak rada. pak. generalpurpose computers) kakav je personalni raĉunar da obavi razne vrste poslova. Kod nekih raĉunara je. prioritetni sistemski pozivi. U raĉunarstvu. bajtovima i blokovima. upravljanje fajlovima itd..2 Sistemski softver – operativni sistemi Operativni sistem je vrsta sistemskog softvera koja koordinira i upravlja svim resursima raĉunarskog sistema.

51/4.3 Baze podataka i sistemi za upravljanje bazama podataka Baza podataka se definiše kao organizovan skup logiĉki povezanih podataka (slogova) i datoteka koji se odnosi na sliĉne pojmove ili predmete. Znaĉajne bezbednosne karakteristike BitLocker i Drive Encryption (samo Ultimate verzija) . organizovanih za odreĊenu namenu. simbolima) – Interfejs preko komandne linije (komande se ukucavaju) – Interfejsi u formi menija .11/95/98 Windows NT 3. Zamenio Windows 9x i NT. Proizveden u Home i Professional verzijama.0 Windows 2000/XP/Vista/7 Unix/Linux Macintosh Windows XP: Objavljen oktobra 2001. Linux OS je jedan od najpoznatijih softvera sa otvorenim kodom (open source software). Danas Linux pokreće Web servere. Pet ‗verzija‘ . Januara 2007Novi GUI (Aero). Postoje brojne popularne verzije.može se šifrovati ceo disk. Poboljšana bezbednost . Zasnovan na NT kernelu.UgraĊen Firewall. kombinacija hardvera i softvera. [Type text] . Ovo je više-korisniĉki (multiuser) OS za više istovremenih zadataka (multitasking). osim za bootloader . brojevima. Profesionalna verzija podržava EFS – Encrypting File Sistem.Home Basic. baza podataka predstavlja organizovanje podataka u takozvanoj integrisanoj formi gde podaci u bazi podataka mogu biti organizovani po više razliĉitih obeležja po kojima je moguće primenom odgovarajućih mehanizama baze vršiti pretraživanja i nalaženje baš onih podataka koji su potrebni.komande se biraju iz lista prikazanih na ekranu (menu driven interface) Pregled OS:       MS-DOS Windows 3.1/3. 3.u kome se interakcija korisnika obavlja karakternim znacima (slovima. Znaĉi. 64-bitna verzija na raspolaganju. Enterprise. Home Premium. Ultimate. Business. superkompjutere itd. Unix: Primarno se nalazio u nauĉnom ili istraživaĉkom okruženju. filmske i animacione radne stanice. ceo disk se može potpuno posvetiti glavnoj ploĉi. 3D izgled i osećaj.28 Interaktivnost korisnika sa OS obezbeĊuje: – Interfejs iz komandne linije (DOS) – GUI interfejs (Windows) Disk operativni sistemi – MS-DOS . Microsoft Vista: Objavljen 30.

izveštaji . odnosno program za upravljanje bazama podataka. odnosno relacije (relationships) za povezivanje datoteka (tabela) baze podataka u strukturiranu celinu. Firebird. FileMaker и Sybase Adaptive Server Enterprise. . Baza podataka kreirana u Access-u sastoji se od sledećih elemenata odnosno objekata: . PostgreSQL. MySQL. . velikim skupom strukturiranim podataka. Ova verzija Access-a ne raditi na 16-bitnim verzijama Windowsa (Windows 3. vezama meĊu podacima. svita programa) namenjena rukovoĊenju bazom podataka. U najpoznatije programe iz ove oblasti spadaju: Oracle. Svi moderni sistemi za upravljanje bazama podataka koriste relacioni model podataka što znaĉi da korisnik vidi bazu kao skup tabela sa slogovima. SQLite.forme. 98/NT i XP. Microsoft Access je sistem. ispravnosti podataka i svemu ostalom na sebe preuzima sistem za upravljanje podacima u bazi podataka . Pored toga relacioni model koristi veze.x). Korisnik DBMS Baze podatka . koje zahtevaju mnogobrojni korisnici.tabele. [Type text] .29 Sistem za upravljanje bazama podataka (database management system.podaci na disku Šematski prikaz 1 DBMS kao sistem veze baze podataka i korisnika Brigu o podacima. gde je i rezultat svake operacije nad sadržajem baze podataka takoĊe tabela. Microsoft Access. Tipiĉne upotrebe ovih sistema ukljuĉuju raĉunovodstvo ili sisteme za podršku mušterijama. Microsoft SQL Server. Svrha ovih elemenata je nadigradnja osnovnog oblika baze u cilju maksimalne moguće prilagoĊenosti baze ka njenom korisniku i ispunjenja posebnih zahteva korisnika. Microsoft Access 2002 je verzija koja je dizajnirana za rad s Windowsima 95.upiti i . DBMS) je raĉunarski program (ili ĉešće. i izvršavanju operacija na podacima. DB2. i stiže u okviru paketa Microsoft Office XP Professional.DBMS.makroi i VBA.

5 Relacioni model baze podataka Prikaz podataka o entitetima dvodimenzionalnim tabelama u stvari predstavlja relacioni model. Tabela koja zadovoljava navedene osobine naziva se relacija. a reĉnik iz dela koji se bavi teorijom relacije. Relacioni model se danas smatra standardom za bazr podataka i razvijeno je dosta sistema za relacionu bazu podataka. 3.Codd 1970. IzvoĊenje operacija nad relacijama naziva se relaciona algebra.  Redovi se razlikuju meĊusobno.F. Matematiĉka relacija je skup koji opisuje korespodencuju (agregaciju) dva ili više skupova. Redovi u tabeli predstavljaju pojedine primerke datog tipa entiteta.  Svaka kolona ima naziv. Tabela na pregledan naĉin prikazuje korenspodencije i agregacije skupova elemenata podataka (vrednosti atributa) nekog tipa entiteta. Baza podataka koja se sastoji od relacija naziva se relacionom bazom podataka. duplikati redova nisu dozvoljeni i  Redosled kolona ili vrsta nije bitan. godine. Tabele moraju biti tako sastavljene da imaju sledeće osobine:  Svaka rubrika tabele predstavlja jedan podatak ne postoje više grupe koje se ponavljaju. u jednoj koloni postoji samo jedna vrsta podataka. Operacije relacione algebra su:  Projekcija. Relacioni pristup je baziran na relacionoj matematici. Tip entiteta se dobija postupkom generalizacije skupa pojedinaĉnih entiteta ili agregacijom skupa atributa. Modeli podataka koji su ostavili trajan trag u teoriji i praksi baza podataka su:  Mrežni model podataka  Hierarhijski model podataka  Relacioni model podataka  Model entiteta i poveznika  Model semantiĉkih hierarhija  Objektno – orjentisani model podataka  Logiĉki model podataka Razvoj je tekao tako što se stalno težilo otklanjanju nedostataka i olakšanju rada sa bazama podataka. [Type text] .4 Model baze podataka Sistemi upravljanja BP zasnivaju se na korišćenju odreĊenih modela podataka.  Kolone su homogene.30 3.  Selekcija. Model podataka održava uzajamnu povezanost objekata realnog sistema. a kolone domene.  Spajanje. Osnovni nedostaci su bili nerazdvajanje logiĉke i fiziĉke strukture. Tvorac relacionog modela je E. kompleksnost struktura i korišćenje proceduralnih jezika.

relacije se kreiraju jednom naredbom i odmah su dostupne za korišćenje. IBM je 1987. Specificira “šta”. Spajanje se može vršiti kada su odgovarajući atributi jednaki ili je zadovoljen neki uslov. Prvu verziju SQLa razvio je IBM u San Jose Research Laboratory (sada Almaden Research Center). Rezultat svih operacija je nova relacija. Delenje je operacija kojom se jedna relacija deli drugom i dobija treća relacija. Standardizovan je 1986. Naredba SELECT jedna je od najkoristenijih SQL naredbi. Sledeća standardizovana verzija je SQL-92 i najnovija je publikovana 1999. [Type text] . nazvanu SQL-89. TABLICA KOLONA ZAPIS Ime Prezime JMBG Ivan Miloš Sarajlić Lukić 0123546879987 1244454545444 Tabela 2 Relacioni model baze podataka Izdvajanje kolona se naziva projekcija. Mnogi proizvodi danas podržavaju SQL. kao deo projekta System R 1974.  Uniformnost. 3. a njena snaga narocito dolazi do izrazaja upotrebom razlicitih operatora. a ne i “kako” nešto treba uraditi. funkcija i kljucne rijeci WHERE. originalno nazvan SEQUEL.31  Delenje. godine od strane Ameriĉkog nacionalnog instituta za standarde (ANSI) i Internacionalne organizacije za standardizaciju (ISO) i publikovan kao SQL86.  Interaktivno i klasično programiranje. ANSI je 1989 publikovao proširenu verziju SQL-a . Relaciona algebra je naĉin logiĉkog ili simboliĉkog predstavljanja operacija koje treba izvršiti nad podacima. svi podaci i rezultati operacija se prikazuju u vidu tabele. godine.  Neproceduralnost. Godine standardizovao sopstvenu verziju SQL-a. Osnovne karakteristike SQL-a:  Jednosavnost. nazvanu SAA-SQL.6 Upitni jezik SQL (Structured Query Language) je standardni upitni jezik za relacione baze podataka. Izdvajanje reda naziva se selekcija.

uglavnom. kibernetika je vezana za interdisciplinarno prouĉavanje upravljanja u tehniĉkim i biološkim sistemima. obradu i prenošenje informacija. U svakoj upravljaĉkoj situaciji. kibernetika konstituiše nauĉnu teoriju upravljanja svim sistemima razliĉitih svojstava. baze podataka. javljaju se nove mogućnosti. posebno raĉunarskih mašina za ĉitanje. kao i naĉine i shvatanje rada. Vorn Virer. Valart. kao sto su: izrada i korsćenje raĉunarskih mašina. Osnovne komponente informacionih sistema su hardver i softver raĉunara. Razliĉitost definisanja kibernetike vidimo u prikazu nekoliko definicija npr : [Type text] . Norbert Viner nije znao da su je i nauĉnici davno koristili. kao i zbog razliĉitog nivoa nauĉne apstrakcije. Ova grupa nauĉnika rešavala je niz praktiĉnih i konkretnih zadataka. Zajedniĉki rad ovih nauĉnika je prvi put ukazao na mogućnost stvaranja opšte teorije upravljanja.32 4. Danas se kibernetika razliĉito definiše. Bez obzira na ranije korišćenje. Razlike u definisanju su. mogu se naći zajedniĉke zakonitosti i matematiĉki formalizovati preko apstraktnih modela. Informacije i saznanje. tek je Vinerovo tumaĉenje ovog termina oznaĉavalo nauku o upravljanju u pravom smislu. Norbert Viner i njegova grupa nauĉnika iz razliĉitih oblasti. Rozenblat. Pošto su informacioni sistemi omogućili razliĉite ljudske aktivnosti. izmjenili naĉine ponude i potražnje proizvoda na tržištu. Ubrzali su obavljanje svakodnevnih aktivnosti. odnosno metodologije procesovanja i prenošenja informacija. telekomunikacioni sistemi i tehnologije. bez obzira na njenu konkretnu prirodu. danas ĉine vitalni ekonomski resurs. Šire definisanje daje kibernetici znaĉenje opšte teorije upravljanja. tehniĉke i društvene nauke). 4. rešavanje zadataka iz neurofiziologije. INFORMACIONI SISTEMI Informacioni sistem je integrisani skup komponeneti za sakupljanje. Naziv Kibernetika potiĉe iz grĉke reci Kibernao sto znaci Upravljam. Izumom i dostupnošću novih informacionih tehnologija (IT). zbog razliĉitog pripadanja nauĉnika nauĉnim oblastima ( prirodne. Mak Kuloh i drugi razradili su osnovne nauĉne teorije upravljanja. i reci Kibernetes sto znaĉi Upravljanje. konstruisanje veštaĉkih sistema na bazi analogije sa živim bićima. ljudski resursi i procedure. snimanje. uticali na strukturu organizacija. Prema užem shvatanju.1 Pojam kibernetike: Za razliku od drugih nauĉnih disciplina koje su prouĉavale raznovrsne i pojedinaĉne probleme upravljanja. samim tim su izvršili uticaj na društvo. Tako se možze razlikovati uže i šire definisanje kibernetike. ĉuvanje. Uvodeći ovu reĉ u naziv nove nauĉne discipline. Klod Senon.

Razlikuju se: numeriĉki (0. i 1954. podaci o zaposlenom kao što su ĉasovi rada i projekti na kojima rade. [Type text] . data) predstavlja elementarni opis stvari.Kenel: ― Osnovni zadatak kibernetike se sastoji u otkrivanju i formulaciji opštih zakonitosti u organizaciji i funkcionisanju odredjenih klasa dinamiĉkih sistema razlicitih materijalnih svojstava. smatraju sinonimima. itd. Ovi izrazi se. slovo. . b. Korisnik interpretira znaĉenje i donosi zakljuĉke na osnovu podataka. 4. Podatak može biti ocena koju je student dobio na ispitu ili broj ĉasova vežbi za neki predmet. davanje oblika neĉemu. ali je tokom vremena izgubila prvobitno znaĉenje. Tako. Podatak i informacije mogu predstavljati i ulaze i izlaze za informacioni sistem. slika. znakovni podaci (:. Podatak 1 (eng. Baza podataka se sastoji iz velike koliĉine podataka organizovane za pretraživanje. z). na primer. S.. aktivnosti i transakcija. Informacija zauzima centralno mesto u informatici i informacionom sistemu.. .. mogu 1 Podatak je poruka koja ima odreĊeno znaĉenje i predstavljena je u formalnom obliku pogodnom za prenos i obradu..Klaus: ―Kibernetika je nauka o bitnim osobinama i zakonitostima regulisanja i obrade informacija u dinamiĉkim sistemima kao i o samim sistemima‖. 9). odnosno. pogrešno.. Informacija2 je podatak organizovan tako da ima odreĊeno znaĉenje i vrednost za korisnika. Podatak se obiĉno pretvara u informaciju na osnovu primene. a zajednicko im je jedino to sto svi pretenduju na to da daju prihvatljivo tumaĉenje ovih pojmova. dogaĊaja.33 - G.. obaveštenje i informacije.. =. postavio sasvim nove postavke upravljanja znaĉajne za celokupnu savremenu nauku. Ti pristupi su veoma razliciti. alfabetski (a.) . koji pokazuju aktivno ponašanje usmereno prema odreĊenom cilju‖ . 2 Informacija je reĉ latinskog porekla in formare i izvorno je znaĉila stavljanje u odreĊenu formu. - Osnivaĉ kibernetike Norbert Viner je u svojim delima: ―Kibernetika ili upravljanje i komunikacije u živom biću i mašini‖ i delima ―Ljudska upotreba ljudskog bića – Kibernetika i društvo‖ objavljenim 1948. ili zvuk. godine. -. specijalni znak. Podatak može biti broj.2 Informacija i podatak: U svakodnevnom životu ĉesto se koriste izrazi.

Kljuĉno svojstvo (kljuĉ) omogućava identifikaciju entiteta u skupu entiteta. Kljuĉevi mogu biti primarni i sekundarni. Sistem brojeva se naziva pozicionim. Svako svojstvo ima ime i vrednost. Svaki entitet može imati više obeležja i obrnuto. Entitet moze biti: - Realni objekat ( osoba. najĉešće je rezultat obrade podataka i od nje se ima koristi ili podstiĉe na neku akciju. muž – žena. DogaĊaj (roĊenje. OKTALNI BROJNI SISTEM za brojnu osnovu ima broj 8. Svet koji nas okružuje moze se shvatiti kao sistem entiteta koji su u meĊusobnom delovanju. desetiĉni sistem) je naĉin zapisivanja brojeva koji koristi deset razliĉitih cifara (znamenki) i decimalnu zapetu (decimalnu taĉku) za zapis veliĉine broja.3 Predstavljanje informacija – brojni sistemi Pod brojnim sistemom se podrazumeva način predstvaljanja nekog broja pomodu znakova koje nazivamo ciframa. dokument…). dekadni sastav ili. u starijim udžbenicima. prekršaj…). Skup entiteta je imenovana kolekcija entiteta iste vrste. a prvih deset cifara su cifre dekadnog sistema od 0 do 9 a ostalih pet cifara su slova latinske azbuke Dekadni sistem (takoĊe decimalni sistem.34 predstavljati ulaze za sistem obraĉuna plata odreĊene kompanije. preduzeće…). lice – preduzeće…). Dakle. [Type text] . informacija je viši kvalitet od podatka. Obeležjima se bliže odreĊjuje posmatrani entitet. Apstraktni koncept (mera. Svojstva mogu biti kljuĉna i atributivna. BINARNI BROJNI SISTEM koristi samo dve cifre: 1 i 0. ako jedna ista cifra ima razliĉitu vrednost u niz cifara koje ĉine broj. upis. Pod entitetom najcesce se podrazumeva objekat posmatranja koji je vazan sa odredjenog stanovista. Svaki entitet ima razliĉita svojstva (obeležja). boja. 4. mašina. HEKSADECIMALNI BROJNI SISTEM koristi 16 cifara. Sam sistem obraĉuna plata može se kasnije koristiti kao ulaz za drugi sistem koji priprema budžet kompanije. DEKADNI BROJNI SISTEM karakteriše brojna osnova 10 i deset razliĉitih sifara. koliĉina. Odnos – Asocijacija (predmet – nastavnik. Atributi doprinose opisu entiteta ali ne omogućavaju njegovu jednoznaĉnu identifikacuju.

x2. pri tome. U teoriji informacija entropija se definiše u osnovi na dva naĉina: 1) kao proseĉna koliĉina informacija koju nosi neko slovo apstraktne abecede izvora. DogaĊaji. Ovo je pozicioni brojĉani sistem. moraju biti: nepredvidivi (sluĉajni). 4. cilj i funkcije IS Informacioni sistem najĉešće se definiše kao skup ljudi i opreme koji po odreĊenoj organizaciji i metodama obavljaju prikupljanje. prenos.xn) razliĉitih verovatnoća p(x1). entropija je sila koja nastoji da svaki sistem iz stanja reda i organizovanosti prevede u stanje nereda i haosa. von Bertolanfy). Binarni sistem je brojĉani sistem u kome se zapis sastoji samo od cifara 0 i 1. koji bi nastao zbog njegove totalne neorganizovanosti. (L.4 Entropija Klasiĉni teorijski pristup informaciji ima svoje polazište u povezivanju informacije sa teorijom verovatnoće i entropijom. Predznak „+― za pozitivne brojeve se obiĉno izostavlja. te da je informacija pojava suprotna entropiji. odnosno informacioni sistem svojim funkcionisanjem mora da poboljša funkcionisanje celog poslovnog sistema kako bi se postigli što bolji rezultati poslovanja. Zbog jednostavnosti primene u elektronskim kolima.. pa su neki autori informaciju nazvali ―neg . binarni sistem koriste praktiĉno svi moderni raĉunari. a to stanje odgovara potpunom haosu. Ovaj pristup polazi od toga da informacija otklanja neodreĊenost sistema. u poruci koja je upućena od pošiljaoca ka premaocu. Entropija i informacija su osnovne informacione veliĉine.. 4.p(xn).. što znaĉi da u njemu i znak i njegov položaj odreĊuju vrednost u zapisu broja. Cilj informacionih sistema mora da bude usklaĊena sa opštim poslovnim ciljevima. Negativni brojevi se oznaĉavaju predznakom „-―. Pojam entropije-je usko povezan sa pojmom verovatnoće. nezavisni (meĊusobno).entropija‖. elementi.5 Pojam. odnosno neizvesnost promena. Prema saznanjima kibernerike i opšte teorije sistema.. obradu. Svaki broj se može predstaviti kao zbir eksponenata dvojke. Entropija predstavlja prirodnu težnju svakog realnog sistema da doĊe u stanje nejveće verovatnoće. 2) kao mera nesigurnosti ishoda nekog dogaĊaja (xi) iz polja mogućih dogaĊaja(x1.. i iskljuĉivi (u datom momentu).35 Dekadni brojni sistem je pozicioni... ĉuvanje i dostavljanje podataka i informacija na korišćenje. U sastav informacionih sistema ulaze sledeći elementi: [Type text] Podaci Izvor podataka Sredstva za primenu i obuhvatanje podataka Komunikacione linije . sa osnovom 2.

kao i obezbeĊenja podloge za donošenje odluka.36 - Sredstva za memorisanje i obradu podataka Informacioni jezici. projektuju se. - korisnici su iskljuĉivo zaposleni u posebnom organizacionom delu za elektronsku obradu podataka (ERC – elektronski raĉunski centar ). U središtu pažnje kod DP sistema su podaci. informacioni sistemi za podršku odlučivanju (DSS – Decision Support Systems) ekspertni sistemi (ES – Expert Systems). upravljački informacioni sistemi (MIS – Management Information Systems).pasivan naĉin korišćenja. mehanografske obrade. Danas je uglavnom prihvadena slededa podela na periode koje karakterišu: informacioni sistemi za obradu podataka (DP – Data Processing). Osnovne osobine informacionih sistema za obradu podataka . i kvalitet i obim obraĊenih informacija ĉime je ispunjen osnovni cilj da se omogući prihvatanje velikog broja podataka.6 IS za obradu podataka (DP – Data Processing) Osnovna uloga ovakvih iformacionih sistema bila je prihvatanje i obrada poslovnih transakcija tako da se njihova najĉešća primena sastojala u zameni ruĉne obrade mašinskom u smislu tzv. 4. konzistentnost u naĉinu rada. uvode i koriste informacioni sistemi. Ovakav naĉin obrade je. mehaniĉka efikasnost u obavljanju posla. metode i procedure čovek Osnovni procesi informacionog sistema su: sakupljanje informacija na mestu nastanka prenos informacija do mesta obrade slanje informacija do korisnika korišdenje informacija Cilj informacionih sistema je da svojim radom poboljša funkcionisanje celog poslovnog sistema. povećao brzinu i taĉnost obrade a takoĊe. U cilju zadovoljenja potreba za taĉnim. pravovremenim i relevantnim informacijama. u odnosu na klasiĉnu ruĉnu obradu. kako bi se postigli što bolji rezultati. zasnovanost na analizi prošlih dogaĊaja. Softverska rešenja baziraju se na klasiĉnim programskim jezicima i drugi. [Type text] .

korišdenje grafičkih i drugih izlaznih mogudnosti. Prednosti u odnosu na prethodne vrste informacionih sistema: .raznovrsnije izveštavanja.vremenski sinhronizovan i [Type text] . Postoje razliĉiti tipovi upravljaĉih informacionih sistema koji se koriste za veoma raznovrsne oblike poslovnog odluĉivanja. Informacioni sistem za podršku u odlučivanju okrenut je problemima najvišeg rukovodstva u firmi. a izlazi su hijerarhijski diferencirani i dati u mreži. Upravljaĉki informacioni sistem MIS je mreža zasnovana na raĉunarima. Softverska rešenja uraĊena su korišćenjem viših programskih jezika. Ovaj period u razvoju informacionih sistema uvodi savremeniji pristup u: - naĉin obuhvata podataka.8 IS za podršku odlučivanju (DSS. a takoĊe sadrži neophodne mehanizme za uvoĊenje promena koje rukovodstvo vrši prilikom donošenja odluka. pa kao takav mora da bude: .uvođenje elektronske pošte itd. WHAT-IF i GOAL-SEEK modeli) Informacioni sistemi za podršku odluĉivanja (DSS – Decision Support Systems) poĉinju da se razvijaju nastankom programskih jezika ĉetvrte generacije i takozvanih generatora aplikacija.eliminacija vedeg dela papirne dokumentacije na ulazu. Upravljaĉki informacioni sistemi su orijentisani ka informacijama. Osnovna karakteristika ovih informacionih sistema je da korisnik donosi poslovne odluke u interakciji sa izlaznim informacijama iz informacionog sistema. tamo gde nastaju. . nivoima upravljanja. . a takoĊe sadrži i neophodne mehanizme za uvoĊenje promena koje se vrše prilikom donošenja odluka. 4.7 Upravljački IS (MIS – Menagment Information Systems) Upravljaĉki informacioni sistem je mreža zasnovana na raĉunarima a koja pruža odgovarajuće podatke rukovodstvu u svrhu donošenja odluka.interaktivan. uglavnom nižim. proces donošenja rutinskih odluka na nekim.smanjivanje obima štampanih dokumenata. . . procese izveštavanja (osim pisanog izeštaja uvodi se i ekranski tip izveštaja putem terminala koji se nalazi kod korisnika). 4. terminalskom mrežom. . koja pruža odgovarajuće podatke u svrhu donošenja odluka.37 Pojmom sistem iskazuje se da je neki objekat složen i da se sastoji od više meĊusobno povezanih elemenata koji se ponašaju po odreĊenim zakonitostima.

dijagnostira greške i planira buduće potciljeve. Znanje iz te oblasti se može podeliti na dva dela: opšte ( iz struĉnih knjiga) i individualno – praktiĉno znanje (steĉeno tokom niza godina). Dijagnostija: Zakljuĉivanje šta je dovelo do narušavanja sistema. Ovde spada prognoza vremena. obuhvata niz oblasti: medicinu..― Obuĉavanje: Obuĉavanje uĉenika i studenata u nekoj oblasti. elektriĉne sisteme. interpretira odgovore i uoĉi slabosti u odgovorima. Takvom ĉoveku je svojstveno da poseduje veliko specijalizovano znanje i mnogo informacija. ukljuĉujući neke retke ĉinjenice potrebne za rešavanje specifiĉnih problema u odreĊenoj oblasti. analiza informacija sliĉno. koje treba otkloniti. ponašanje nekih sistema (vodostaj). Obiĉno se pod ovim podrazumeva pojam „VoĊenje studenta―. Sistem je u stanju da analizira znanje. demografska kretanja i sliĉno. Ekspertni sistemi se koriste u velikom broju oblasti i moguće je izvesti sledeće klase: Interpretacija: Interpretacija situacije u zavisnosti od poznatih ulaznih vrednosti. Ekspertni sistemi koji vrše sintezu u cilju rešavanja problema.. interpretacija signala. tehniĉke sisteme. programske sisteme i sliĉno. Obuhvata probleme planiranja pri projektovanju.. komunikaciji. Planiranje: projektovanje plana dejstva. [Type text] . Zakljuĉci ekspertnih sistema se zasnivaju na ljudskom znanju a ne na raĉunarskom izraĉunavanju i upravo tu se koristi u oblastima gde je matematika nemoćna. - - - Ekspertni sistemi se uopšteno mogu podeliti na dve grupe: - Ekspertni sistemi koji analiziraju neki problem. prognoza stanja na berzi.38 - interdisciplinaran. Ekspertni sistem je ljudsko – raĉunarski sistem kompententan za rešavanje problema u usko specijalizovanoj oblasti. Praćenje: Ispitivanje mogucnosti sigurnog izvršavanja plana. u stilu „ Šta bi bilo ako. Ispitivanje ponašanja sistema. jer mora da interpretira stanje. predvidi buduće. Ovde spadaju raspoznavanje reĉi i reĉenica..9 Ekspertni sistemi Ekspertni sistemi su programski sistemi koji sadrže ljudsko znanje i koriste ga u rešavanju problema koji su dovoljno teški da za njihovo rešenje zahtevaju ĉovekovu ekspertizu. maršuta i sliĉno. kontroliše voĊenje plana. 4. Upravljanje sistemima: Upravljanje sistemima sadrži sve gore navedene klase. Prognoza: Prognoziranje najverovatnijeg sledećeg dogaĊaja u zadatoj situaciji. Izraz ekspertni sistem najĉešće se primenjuje na programe koji se koriste znanjima radi simuliranja ponašanja ĉoveka – eksperta.

Rezultat razmišljanja prikazuju na jasan i razumljiv naĉin i mogu da pružaju savete. Rad u realnom vremenu (Time Sharning) predstavlja naĉin rada raĉunarskog sistema koji omogućava korisniku neposredan pristup potrebnim raĉunarskim resursima. Ali i posle uĉitavanja programa. 4.39 Prema odnosu ĉovek-ekspertni sistem. Od ovakvih vrsta sistema oĉekuje se da ureĊaji za obradu podataka u najkraćem roku prime podatke iz sistema kojima upravljaju ili kontrolišu. u aktuelnom vremenskom trenutku. Korisnici pristupaju raĉunaru preko terminala povezanih direktno za centralni raĉunarski sistem ili preko raĉunarske mreže. da ih obrade i da na bazi rezultata kombinuju sa metodama vremenske raspodela i multiprogramiranja. ekspertni sistemi se mogu podeliti na: - Samostalne: samostalno donose odluke. Programi koji rade u realnom vremenu moraju biti sve vreme u glavnoj memoriji. Savetniĉke: daje preporuke (savete) korisniku šta da uĉini u odreĊenoj situaciji Ekspertni sistemi sadrže bazu znanja organizovanu za korišćenje kao skup pravila. Multiprogramiranje (Multiprograming) je naĉin rada raĉunara kod kojeg je moguća istovremena obrada više programa koristeći mogućnost preklapanja operacija. planiraju buduće akcije i izveštavaju korisnike o njima. dok se u centralnom procesoru izvršava neki program. davanja prioriteta nekom program.10 Vrste obrade podataka Centralizovana obrada podatka obavlja se na jednom mestu – centralnom raĉunarskom sistemu. Korisnici mogu da obavljaju svoje poslove na raĉunarskom sistemu namenjenu za njihovu upotrebu. Serijska obrada (Batch Processing) je najjednostavniji naĉin obrade. ali koji je povezan direktno (on – line) komunikacijskim vezama sa ostalim delovima sistema. Programi koje treba izvršiti unapred se pripremaju i uĉitavaju u raĉunar onim redom kojim želimo da budu izvršene. Konsultantske: konsultuje se mišljenje eksperta. Distribuirana obrada podataka obavlja se pomoću dve ili više sistemskih komponenata unutar jednog sistema. ulazna jedinica može da uĉitava podatke ili neki [Type text] . postoji mogućnost promene redosleda izvršavanja. spadaju u programe sa najvišim prioritetima i mogu da prekinu izvršavanje drugih programa. Na primer. tj. Ovakva obrada podataka karakteristiĉna je za treću generaciju raĉunarskih sistema.

kod ovih sistema postoji dva ili više centralnih procesora koji se vezuju za jednu. [Type text] . Elektronsko bankarstvo omogućuje uštede u poslovanju i razvoj masovnih usluga prilagoĊenih specifiĉnim potrebama korisnika. Internet bankarstvo 7. Telefonsko bankarstvo 4. koje se nude i izvršavaju u korišćenje raĉunarskih mreža i telekomunikacionih medija. Daljinske obrade podataka (Teleprocesing) je naĉin obrade podataka pri kojem se podaci obraĊuju na drugoj. Banke implementiraju elektronsko poslovanje da bi podigle svoj ugled usled prihvatanja inovacija. SMS bankarstvo 6. a na izlazu mogu da se izdaju rezultati iz trećeg programa. tako da se može govoriti o stvaranju i razvoju elektronskog bankarstva. Na ovaj naĉin racionalno se koriste raĉunarski resursi. 4. Mobilno bankarstvo Elektronsko bankarstvo (Electronic Banking) je vid bankarskog poslovanja. Kod ovakvih sistema procesori vrše ili paralelnu obradu ili rešavaju nekoliko zadataka. ali isto tako kao i odgovor na uvoĊenje inovativnih usluga od strane konkurenata. ili se uspostavlja prema potrebama Stimulativna obrada podataka (Multiprocessing). što znaĉi da izmeĊu raĉunara i udaljenih ureĊaja postoji neposredna stalna elektronska veza Off line obrada.40 drugi program.11 PIS i bankarski sistem Usled razvoja raĉunarske i telekomunikacione tehnologije došlo je do velikih etnoloških promena u funkcionisanju banaka. ili svaki ima svoju posebnu glavnu memoriju. omogućuje pridobijanje novih klijenata banke. PC bankarstvo 5. da ih obrade i da na bazi rezultata kombinuju sa metodama vremenske raspodela i multiprogramiranja. U elektronskom bankarstvu koriste se sledeće distributivne mreže kojima se ostvaruju informacioni i poslovni kontakti sa bankom : 1. POS sistemi 3. odnosno pružanje bankarskih usluga fiziĉkim i pravnim licima. Od ovakvih vrsta sistema oĉekuje se da ureĊaji za obradu podataka u najkraćem roku prime podatke iz sistema kojima upravljaju ili kontrolišu. što znaĉi da ne postoji stalna elektronska veza. Sa druge strane. Ponekad se ona uopšte ne može uspostaviti. ATM sistemi 2. udaljenoj lokaciji u odnosu na onu gde nastaju i gde se koriste rezultati obrade. S obzirom na veze izmeĊu centralnog raĉunara i udaljenih ureĊaja razlikuju se dva temeljna oblika daljinske obrade podataka: On – line obrada. Podaci moraju biti preneseni na udaljenost što podrazumeva postojanje odgovarajućih ulazno izlaznih ureĊaja i telekomunikacijskih sastava.

SWIFT predstavlja svetski standard u bankarskom poslovanju. ili izvrše bankarske transakcije brzo. Pored već tradicionalne usluge podizanja gotovine. U tehnologiju podrške razmene poruka SWIFT definiše mrežu. korisnika kartice. plaćanje raznih raĉuna. kupovinu prepaid bonova. Na SWIFT mrežu je prikljuĉeno preko 6000 institucija. Jedan od najznaĉajnijih bankarskih servisa i produkata na polju razmene informacija je svakako SWIFT (Sociery for Interbank Financial Tekecimunation). brza usluga. kao i kompletna pravila rada sa produktima. odnosno prodavcu robe. Korišćenje POS (Point of Sale) se aktivira provlaĉenjem platne kartice kroz terminal koji oĉitava magnetnu traku/ĉip platne kartice i unošenjem iznosa transakcije. Ĉesto se kod novijih POS-ova zahteva i unos PIN-a od strane kupca. uvoĊenje ATM za banke znaĉi višestruko smanjenje troškova procesiranja transakcija. kupac potpisuje. ATM (Automated Teller Machine) predstavlja najrasprostranjeniju formu EFT tehnologije.Turboswift itd. što je za direktnu posledicu imalo koncentraciju visoko struĉnih i obrazovanih kadrova u bankarskim institucijama Složena finansijska struktura. proverava stanje na raĉunu korisnika. Sve banke u svetu i kod nas koje žele da izvrše razmenu informacija. pri ĉemu se na licu mesta. polaganje depozita. bez ĉekanja u redu ispred šaltera i sve šira lepeza usluga koja se nudi. Na isti naĉin se POS terminalu šalje povratna informacija na osnovu koje se štampa raĉun i to po pravilu duplikatu.41 Tri bitna faktora su uticala na razvoj elektronskog bankarstva: Visok nivo razvoja raĉunarske tehnologije za primenu u finansijskim institucijama. transger sredstava sa raĉuna na raĉun u okviru banke. Sa druge strane. MERVA. koju karakteriše veliki broj finansijskih institucija Visok stepen deregulacije (kako na domicilnom tako i na svetskom) finansijskom tržištu. on-line. U domaćim uslovima poslovanja uglavnom je prisutna vrsta POS terminala koji ne traže unos PIN koda na njima prilikom realizacije transakcije. smanjenje redova i gužvi u bankama. potrebne konfiguracije klijenta za rad na mreži. s tim što jedan primerak koji ostaje pružaocu usluge. bankomati omogućuju i uput u stanje raĉuna. što ima za posledicu oštru konkurenciju izmeĊu banaka. sigurno i taĉno ukljuĉene su u SWIFT mrežu. Isto tako dovodi i do racionalizacije broja zaposlenih u poslovima sa stanovništvom i mogućnost ostvarivanja dodatnih prihoda od naknada za pružanje usluga korisnicima kartica drugih banaka. i sl. Banke se mogu odluĉiti za jedan od dva [Type text] . i to putem stalne telefonske linije ili ISDN veze. ATM su mašine koje su dislocirane i povezane u bankarsku mrežu. Swift tehnologija podržana je sa nekoliko softwerskih produkata kao što su SWIFTALLIANCE . koji se ostvaruje povezivanjem maloprodajnog mesta sa mrežom i bazama podataka banaka. Software Swift Alliance je produkt SWIFT-a i kao takav se smatra najboljim rešenjem za konekciju na SWIFT mrežu. Ovaj sistem omogućava direktan prenos sredstava sa raĉuna kupca na raĉun prodavca. POS je sistem za elektronski transfer novca na mestu prodaje proizvoda ili usluga. a dnevno se razmeni preko 4 miliona poruka. Pogodnost za klijente je pristup raĉunu 24 ĉasa.

13 Numeričko i simboličko označavanje artikla – sistem EAN EAN je sistem numeriĉkog šifriranja proizvoda široke potrošnje i simboliĉkog predstavljanja šifara. razgranatosti mreže same banke. Linijski simbol EAN koji ĉini seriju paralelnih tamnih linija razliĉite širine na svetloj osnovi. predstavnici trgovine i proizvoĊaĉa odluĉili su da stvore meĊunarodno udruženje. a poslednji znak je kontrolni ĉija se vrednost izraĉunava iz prethodnih dvanaest i kojim se ustanovljava eventualna greška u ĉitanju.12 EDI i EDIFACT standard Uvodjenje EDI tehnologije i primena EDIFACT standarda u poslovnom komuniciranju je investicioni poduhvat. Ta meĊunarodna organizacija obezbeĊuje poštovanje i primenu uspostavljenih pravila funkconisanja sistema. predstavlja numeriĉku oznaku artikla.posebno zakonsko-pravne regulative. 4. UvoĊenje EDI tehnologije u poslovanje je nužno jer je nemoguće komunicirati sa kompanijom-partnerom koja nije uvela EDI tehnologiju. Njegov cilj je automatska identifikacija proizvoda. zavisno od broja poruka. pa je privilegija velikih i moćnih kompanija. Optiĉko ĉitanje simbola najbrže je i najtaĉniji naĉin unošenja podataka. Za primenu EDI tehnologije treba vremena. U cilju ekikasne saradnje. zatim sledećih 5 oznaĉavaju vrstu proizvoda. mada se efekti njene primene manifestuju veoma brzo. brzo dentifikuje vrstu robe. vodeći raĉuna o važećim meĊunarodnim i nacionalnim propisima. odnosno predmeta koju je moguće prepoznati optiĉkim ĉitanjem na blagajni ili drugom mestu.42 moguća produkta: SwiftAlliance Entry ili Swift Alliance Access. sledećih pet znakova oznaĉavaju proizvoĊaĉa. Svaki artikal obeležen je sa 13 znakova.. 4. Dva znaka oznaĉavaju zemlju u kojoj je izvršeno obeležavanje. što se reflektuje na bolje odnose u celom logistiĉkom lancu snabdevanja. zatim drugi deo sistema izraĉunava ukupnu cenu za svu prodatu robu i na ekranu kase prikazuje se iznos koji kupac plaća. Skener je elektronski povezan sa registar-kasom. [Type text] . a raĉunar automatski smanjuje brojkom. Telekomunikacione infra strukture i Nedostatka obuĉenih kadrova EDI i EDIFACT stvaraju bolje odnose zaposelnih sa partnerima i bolji menadžment informacijama u kompaniji. Ograniĉenja za uvoĊenje EDI tehnologije u našoj zemlji su na strani: Institucionalnih faktora. Raĉunar koji je povezan sa sistemom na osnovu informacija sa skenera. Simbol EAN je jedan od linijskih simbola koji se danas primenjuju u razliĉitim sistemima obrade podataka. zahteva za dodatnim pogodnostima.. bez obzira na njihovo poreklo ili namenu i unapreĊenje slobodnog protoka roba. a ona dalje sa ostalim delom elektronskog informacionog sistema.

ne ĉini ništa da bi se aplikacija napravila bezbednom. Upotreba sistema isključivo od strane ovlašćenih korisnika obezbeĊuje da se resursi sistema ne mogu koristiti od strane neovlašćenih osoba niti na neovlašćen naĉin ObezbeĊenje sigurnosnih podataka neophodno je kod programa kojima se direktno („on-line―) može pristupiti podacima i kod programa koje se ĉuvaju izvan sistema („on-line―). Kod on-line obrade zaštite datoteke se ostvaruje. i kontrole pristupa kreiraju prepreke za regularnog korisnika. Za ovo je delo propisana novĉana kazna ili zatvor do jedne godine. vremenski isteci sesija. Obrazovati sebe. važno je razmatrati neregularne upotrebe aplikacije. Ĉesto. Dostupnost . Šifre. Osnovni koraci: - - Razmatrati neregularna korišćenja vaše aplikacije. promenu i uništenje podataka. spreĉavajući - neovlašćeno generisanje. Ako ništa drugo. [Type text] . FILTRIRATI SPOLJNE PODATKE Ako je objekt napada javna raĉunarska mreža.obezbeĊuje da ovlašćeni korisnici uvek mogu da koriste servise i da pristupe informacijama. pored kontrole fiziĉkog pristupa raĉunarskim resursima. protivzakonito) spreĉava ili ometa pristup javnoj raĉunarskoj mreži. i. korišćenjem sistema lozinki. Siguran dizajn je samo deo rešenja. Nije neuobiĉajeno da koraci preuzeti u svrhu povećanja bezbednosti web aplikacije u isto vreme umanjuju njenu upotrebljivost. dok je ovo neophodno da bi se napravila aplikacija koja pravilno funkcioniše. Nekad su ovi postupci neophodni da bi se omogućila adekvatna bezbednost. i softverskim postupcima. Integritet obezbeĊuje konzistentnost podataka. Osnovni ciljevi mera bezbednosti u sistemima su: - Poverljivost . kada se piše kod.14 Zaštita informacionih sistema Bezbednost je mera. Osnovno delo ĉini lice koje neovlašćeno (dakle protivno postojećim propisima. Mudro je misliti na vaše regularne korisnike kada uvodite bezbednosne mere. žiža je na pravljenju aplikacije da radi kako je zamišljeno.43 4.obezbeĊuje nedostupnost informacija neovlašćenim licima. ne karakteristika. Tokom razvoja. ali nema jednog rešenja koje je adekvatno za sve aplikacije. Lozike se najĉešće koriste zajedno sa procedurom identifikacije korisnika.

Šire se tako što žrtva dobije e-mail sa prikaĉenim fajlom. Spreĉavaju zarazu tako što skeniraju fajlove i ako naĊu virus oni zabrane pokretanje zaraženog programa. i iz neznanja ga startuje i automatski postaje dalji prenosilac crva. Kompjuterski virusi su mali. zbog svakodnevnog nastajanja novih virusa neophodno ih je ažurirati. Spreĉavanje zaraze je neotvaranje nijednog fajla koji stigne uz e-mail. Pouzdanost sistema oznaĉava njegovu sposobnost da se brzo i taĉno obnovi posle greške ili nepravilnog rada bilo koje sistemske komponente.44 Cilj svih mera zaštita je obezbeĊenje integriteta i pozudanosti poslovnog informacionog sistema. Štetu prave tako što brišu ili menjaju fajlove na disku. Mogu neopaženo da se ubace. U poslednjih nekoliko godina veliku opasnost za informacione sisteme predstavljaju kompjuterski virusi. a koji nije tražen. a najveća šteta nastaje ako doĊe do potpunog gubljenja podataka i raspada celog informacionog sistema. [Type text] . Ono što je najbitnije znati u vezi virusa je da se možemo zaraziti na dva naĉina: - Preko diskete na kojoj se nalazi virus Preko fajlova koji stignu uz e-mail (ili ICQ) Za borbu protiv virusa se koristi antivirus. samoreprodukujući programi (nekoliko KB) koji imaju iskljuĉivo cilj da naprave štetu na zaraženom kompjuteru. Oni imaju zadatak da spreĉe infekciju i oĉiste zaražene fajlove. Antivirusi mogu da prepoznaju odreĊeni virus samo ako imaju njegov kod u bazi. Internet crvi se za razliku od virusa šire preko e-maila-a ili preko IRC kanala.

org/wiki/Internet 6.rs/ 7.link-elearning. Beograd.wikipedia. 3.45 LITERATURA 1.ispodpalme. http://www. http://sh. Prof.com/pc-trikovi/osnove-hardvera-i-softvera/ 9. Nikola Klem: ―Raĉunarstvo i informatika‖. prof.elfak.yu/informacionisistemi/ 8.ni.ac.ac. 2009.god.god. http://www.org/wiki/Servisi_Interneta 5.hr/ 12 http://www.ba/ 11. http://sr. 1999. http://www. 2. http://info. http://www. http://www. Beograd. Dragan mariĉić. Miroslav Sardelić: ―Poslovna informatika‖. dr Miomir Todorović.uni-bk.biz.unze. 4.ftb.wikipedia.biz/ 10. Beograd 1997.com/ [Type text] .god.e-serbia. dr Dragan Ćosić: ―Informacione tehnologije‖.lecad.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->