P. 1
SPSS Najnovije Izdanje II

SPSS Najnovije Izdanje II

|Views: 4,583|Likes:
Published by drbrajovic

More info:

Published by: drbrajovic on May 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2014

pdf

text

original

SPSS za psihologe i pedagoge

1

SPSS za psihologe i pedagoge

Predgovor Ovaj tekst koji je pred Vama, pokušaće da Vas uvede u osnovne primjene statističkih procedura u okviru statističkog programa SPSS. Danas se svi statistički poslovi obavljaju primjenom više ili manje složenih kompjuterskih programa, te smo mi pokušali da uvedemo čitaoca u svijet kvantitativne analize podataka u praksi, kroz jednostavan “ korak-po-korak” pristup korištenja statističkih analiza i programa SPSS. Svako poglavlje smo pokušali da ilustrujemo praktičnim primjerom, tako da je čitaocima lakše da savladaju logiku metodologije i statistike u konkretnom slučaju. Svako poglavlje koje se bavi određenom statističkom operacijom koncipirano je tako da prvo pruži uvid, u najkraćim crtama, u matematičku pozadinu operacije, a nakon toga i u primjenu operacije kroz primjer u SPSS-u. Knjiga je zasnovana je kako na višegodišnjim iskustvima autora u radu sa praktičnim statističkim problemima, tako i sa uvidom u edukativne potrebe studenata društvenih nauka. Namijenjena je prvenstveno studentima socijalnih nauka, kao štu su psihologija, sociologija, pedagogija i socijalni rad, ali mogu je koristiti i profesionalci koji nemaju iskustva u radu sa statističkim programima. Iako postoji i drugi programi za statističke analize, mi smo se odlučili za SPSS iz prostog razloga jer je najrasprostranjeniji i najdostupniji paket ne samo kod nas – već i u svijetu, ali logika rada je toliko slična u većini programa, da su znanja potpuno prenosiva. Treba napomenuti da knjiga ne pretenduje da bude udžbenik iz statistike, već da posluži kao vodič za primijenjenu statistiku. Za detaljniji uvid u statistiku kao nauku (bar onaj dio koji je obuhvaćen ovim priručnikom), preporučujemo Vam da obratite pažnju na osnovne udžbenike kao što su “Statistika za psihologe” Čedomira Dragičevića i “Osnovne statističke metode za nematematičare” Borisa Petza. Što se tiče daljeg usavršavanja u baratanju statističkim programom SPSS preporučujemo udžbenik “Statistika u psihologiji - priručnik” Lazara Tenjovića.

UVOD
1

SPSS za psihologe i pedagoge

2

O psihološkim istraživanjima U istraživanjima u psihologiji, kao i u ostalim društvenim naukama, se nastoji operisati sa što je moguće više objektivnih i mjerljivih činjenica. Takvo nastojanje, koje se ostvaruje kroz primjenu i pridržavanje metodoloških standarda u istraživanjima, omogućava razvoj nauke na empirijski dobijenim, provjerljivim, podacima. Iz toga proizlazi da psihologija kroz metodološki korektna istraživanja ostvaruje dvostruku korist. Kao prvo, mogućnost stalnog razvoja i kumulacije psiholoških saznanja baziranih na empirijskim podacima i argumentima koje oni pružaju. I kao drugo, mogućnost primjene sofisticiranih statističkih metoda u razmatranju velikog broja fenomena i njihovih međusobnih odnosa. Stoga je potpuno jasno zašto se insistira na poštivanju metodoloških načela u psihološkim istraživanjima. Kroz svakodnevni život ljudi se susreću sa brojnim psihološkim pojavama. Opažaju ih, interpretiraju i o njima donose zaključke i sudove. Takva saznanja se nazivaju zdravorazumskim. Iako ponekad interesantna, obuhvatna ili prihvatljiva, zdravorazumska znanja su mnogo češće površna i diskutabilna. Kako nisu naučno zasnovana, njihova glavna karakteristika ostaje nepouzdanost. Naučna znanja, sa druge strane, bazirana su na korektnim empirijskim istraživanjima. Takva saznanja imaju daleko veću naučnu težinu i značaj u rasvjetljavanju fenomena kojima se psihologija bavi. Stoga je bitno poznavati aspekte istraživanja koji ih čine naučnim. Todorović (1995) kao osnovne karakteristike naučnih istraživanja navodi: 1) sistematičnost – ova kakakteristika se odnosi na prijeku potrebu da istraživanje bude sistematski osmišljeno, pripremljeno, sprovedeno i obrađeno. Drugim riječima, neophodno je da potpuno precizno bude određen predmet ispitivanja, uslovi i način ispitivanja, uzorak ispitanika i način obrade dobijenih podataka. 2) objektivnost – svako istraživanje započinje sa određenom pretpostavkom istraživača. Pri njenoj provjeri neophodno je potpuno objektivno razmatranje činjenica. To znači da ni u kom slučaju nije dozvoljen razvoj takve istraživačke strategije koja će omogućiti rezultate koje sam istraživač zbog nečeg favorizuje. 3) kumulativnost – ogromna većina istraživanja u psihologiji danas je bazirana na postojećim saznanjima (vrlo su rijetka područja koja su u istraživačkom smislu tabula rasa). Iz toga slijedi da je istraživačima omogućeno da na osnovu radova pređašnjih autora i rezultata koji su iz njih proizašli, obuhvatnije i preciznije ispita određenu pojavu. Istovremeno se time nameće i zahtjev da se istraživač podrobno uputi u postojeća saznanja o onome što istražuje. 4) temeljnost - zaključci doneseni na osnovu malog broja slučajeva se ne mogu pohvaliti svojom pouzdanosti. Naučna saznanja zato počivaju na većem broju slučajeva (npr, većem broju osoba, više ponavljanja istraživanja,...). 5) kontrolisanost – Sa obzirom na to da na svaku pojavu djeluje veliki broj faktora, neophodno je poznavanje tih faktora i odnosa kojkoje oni ostvaruju (kako sa mjerenom pojavom, tako i međusobnog). Veći stepen kontrole nad uslovima u kojima se istraživanje sprovodi, jasno omogućava i veći stepen preciznosti dobijenih podataka i povjerenja u njim.

2

SPSS za psihologe i pedagoge 6)

3

7) 8) 9)

preciznost – nezaobilazna stavka ukoliko istraživač želi da njegovo istraživanje bude naučno. Da bi se izbjegli nerazumijevanje, neprovjerljivost istraživanja i nerječitost rezultata nužno je da pojmovi sa kojima se barata, uslovi u kojima se istraživanje sprovodi, hipoteze koje se razmatraju i rezultati koji proizlaze iz istraživanja budu što preciznije izrečeni. logičnost – kao osobina istraživanja odnosi se na zahtjev da se prate logička i pravila naučnog istraživanja. kritičnost – sva istraživanja i sistemi znanja koji na njima počivaju podliježu kritičkom razmatranju. Ukoliko prođu sistematske kritike i opstanu mogu se uzeti kao prihvatljiva. obrađenost – U razmatranju podataka dobijenih istraživanjem primjenjuju se različiti postupci. Ova osobina naučnih istraživanja se odnosi na upućenost istraživača u matematičke i statističke metode obrade podataka i primjenu onih koji odgovaraju datom istraživanju.

Klasifikacije naučnih istraživanja počivaju na karakteristikama samih istraživanja prema kojima se ona međusobom razlikuju. Izraženost ili stepen prisustva različitih osobina istraživanja predstavlja osnovu na kojoj ih autori razlikovuju i klasifikuju. Odmah treba istaći da ne postoji opšta saglasnost kada se radi o klasifikaciji istraživanja. Insistiranje na pojedinim kriterijima ili broj kriterijuma na osnovu kojih je moguće izvršiti klasifikaciju naučnih istraživanja se značajno razlikuju među različitim autorima (Todorović 1995, Halmi, 1999, Baker 1994,). Zato je neophodno prije upuštanja u svrstavanje istraživanja u neku od mogućih klasa navesti na osnovu čega (koje karakteristike istraživanja) je svrstavanje bazirano. Neki od kriterija prema kojima se istraživanja klasifikuju su: a) Prema uslovima u kojima se sprovode istraživanja se mogu podijeliti na terenska (prirodna) i laboratorijska. Terenska istraživanja se sprovode u prirodnim uslovima, gdje istraživač najčešće nema nikakvu kontrolu nad uslovima u kojima se istraživanje odvija. Laboratorijska se, pak, odlikuju visokim stepenom kontrole nad uslovima istraživanja. Vrše se u opremljenim laboratorijama što pruža mogućnost razmatranja i manipulacije velikim brojem faktora bitnih za istraživanje. b) Prema stepenu kontrole mogu biti eksperimentalna i neeksperimentalna (deskriptivna). Eksperimentalna istraživanja imaju veći stepen kontrole, što proizlazi iz mogućnosti manipulacije varijablama i uslovima istraživanja. Neeksperimentalna istraživanja karakteriše znatno manji stepen kontrole i minimalna ili čak gotovo nikakva kontrola nad varijablama i uslovima istraživanja. Sljedstveno tome, istraživanja eksperimentalnog tipa su preciznija i omogućavaju pouzdanije zaključke. c) Ako je namjena istraživanja ono čime se rukovodimo pri klasifikaciji tada razlikujemo: bazična (temeljna, fundamentalna) istraživanja, aplikativna (primijenjena, akciona) i evaluativna (procjenjivačka) istraživanja. Namjena bazičnih istraživanja je unapređenje i razvoj naučnih saznanja, pri čemu je pragmatički aspekt istraživanja potpuno nebitan. Sa druge strane aplikativna istraživanja su orjentisana otkrivanju mogućnosti da se riješe neki praktični

3

Eksplorativna se istraživanja odnose na prva ispitivanja nekog fenomena. upitnika. Ovo je vrlo bitno zbog same činjenice da u psihologiji ne postoji mjerni instrument čija je mjerna jedinica precizno definisana vrijednost svojstva koje se mjeri. slijedi da je za mjerenje u psihologiji potrebno utvrditi pravilan i postojan odnos vrijednosti različitih svojstava. U okviru kvantitativnih istraživanja se primijenjuju matematički i statistički principi mjerenja i modeli koji se koriste u prirodnim naukama. To je podjela istraživanja na kvantitativna i kvalitativna. ne dešava se da su mjerna jedinica i predmet mjerenja isto svojstvo određenih vrijednosti (predmet mjerenja sa varijabilnom vrijednosti svojstva i mjerna jedinica kao precizno definisana vrijednost datog svojstva).. da zaključivanje o vrijednosti jednog donosimo preko vrijednosti drugog svojstva. Budući da se ova knjiga prvenstveno bavi analizama podataka. U okviru kvantitativnog istraživanje prikupljenim 4 . Iako se iz navedenog može zaključiti suprotno. Npr. Indirektni tip mjerenja se u psihološkoj praksi svakodnevno susreće pri mjerenju inteligencije.SPSS za psihologe i pedagoge 4 problemi.1953). replikativna su ponavljanje ranije izvedenih istraživanja dok su parametarska istraživanja usmjerena na pojave koje su u određenoj mjeri istražene uz nastojanje da se pojedini aspekti date pojave detaljnije ispitaju. 1997). našu pažnju ćemo usmjeriti na kvantitativna istraživanja i podatke koje dobijamo iz njih. proizlazi osnovna karakteristika mjerenja u psihologiji. Temperatura vazduha se izražava prema broju Celzijusevih stepeni koji je rezultat skupljanja ili širenja žive. d) Sa obzirom na cilj istraživanja mogu se razlikovati eksplorativna. U kvalitativnim istraživanjima se susrećemo sa opažanjima. replikativna i parametarska istraživanja. Imajući u vidu definiciju mjerenja koju je dao (Campbell. Tu se zaključivanje o nečijim intelektualnim sposobnostima zasniva na uspješnosti u rješavanju problema i snalaženju u datim situacijama. Drugim riječima. utiscima i interpretacijama koji su znatno teži za objektivno analiziranje i mjerenje. jedna od mogućnosti izražavanja intenziteta zemljotresa je preko Merkalijeve skale. Takvo će mjerenje biti korektno. Iz takve činjenice. mjerenje predstavlja pridruživanje brojeva pojavama ili svojstvima prema precizno određenim pravilima. intervjua ili eksperimenta. saglasno sa metodološkim načelima i samim tim primjenjivo u istraživanjima. N. (Emanuel J Mason & William J. e) Klasifikacija prema vrsti podataka sa kojima u istraživanju operišemo. Da bi psihološka istraživanja mogla obezbijediti kvantitativne podatke nužno je da za pojave koje su predmet interesovanja postoji mjerni instrument za koji je istraživač siguran da mjeri ono čemu je namijenjen. O nivoima mjerenja (tipovima podataka) Podatke koji se u istraživanjima razmatraju mogu se skupiti putem posmatranja. I konačno evaluativna istraživanja bave se procjenom najrazličitijih efekata neke pojave. koja u stvari pokazuje stepen promjene zemljišta i oštećenja objekata u području epicentra. je za ovu knjigu najzgodnija. Ovakav tip mjerenja je vrlo čest (razlog je u nevelikom broju svojstava koja se neposredno mogu svesti na mjerila koja posjeduju mjereno svojstvo). a to je indirektnost mjerenja. Bramble. nema mjesta mišljenju da korektna mjerenja i valjana istraživanja nije moguće sprovesti u psihologiji.

utvrđivanje koeficijenta kontigencije i Φ koeficijenta (kao koeficijenata korelacije) i utvrditi koeficijent razdiobe. To daje mogućnost rangovanja dobijenih vrijednosti po nekom kriterijumu. temperatura od 0 Celzijusovih stepeni ne znači nepostojanje temperature. Tako označavanje neke vrijednosti sa 0 ne znači odsustvo mjerenog svojstva. tip skale koja je primjenjena. a statistički postupci koji se mogu primijeniti na podatke sa nominalne skale su: prebrojavanje. Intervalni nivo Podaci sa intervalnih skala nam govore nešto o veličini svojstva koje je predmet mjerenja (npr. Međutim ono što ne može znati je stvarna visina bilo kog od učenika i kolika je razlika u visini između pojedinih učenika.SPSS za psihologe i pedagoge 5 podacima se prema određenim pravilima pridružuju odgovarajući brojevi. rang-korelacija i kao mjera centralne tendencije medijana. nivo mjerenja. To znači da skale ovog nivoa mjerenja imaju tačno definisanu mjernu jedinicu na osnovu koje je moguće precizno utvrđivanje razlika između pojedinih mjera (izraženo preko broja mjernih jedinica). a vrijednost 2 ženskom (može i obrnuto. već njenu vrijednost na kojoj voda prelazi u led. Značenje tih brojeva zavisi od karakteristika samih podataka. da je 4 veće od 3. što je opet neodvojivo vezano za vrstu skale sa koje podaci potiču. kao ni vrijednosti razlike između pojedinačnih mjera. Takođe nam govore o tome da je razlika izmedju brojčanih vrijednosti jednaka (npr. U ovom slučaju nastavnik će bez problema moći da uporedi koji je učenik viši od drugog (ili drugih). da je razmak između 17 i 18 jednak onome između 108 i 109). Ukoliko pogledamo igrače nekog fudbalskog tima primijetićemo da se oni međusobno razlikuju prema brojevima na svojim dresovima. a time neposredno određuje i statističke metode i postupke koje možemo koristiti. Ono što je osnovni nedostatak intervalnih skala je nedostatak prirodne (apsolutne nule). Nominalni nivo Brojčane vrijednosti sa ove skale nisu ništa drugo do zamjena za neki naziv. Npr. ali manje od 5). potpuno je svejedno). Osnovna operacija koja se primijenjuje na podatke je klasifikacija. Npr. Znači. kada određujemo vrijednosti za. (Radi potpunijeg prikazivanja karakteristika pojedinih skala u prilozima se nalaze i karakteristike brojeva koje je pri razvijanju definicije mjerenja naveo Campbell (1953). Nula je na ovim skalama arbitrarna. možemo izvršti sljedeće pridruživanje: numeričku vrijednost 1 pridružiti muškom polu. pol ispitanika. već samo pokazuje pozicije ovih igrača u timu. 5 . Operacija primjenjiva na ovom nivou mjerenja je rangovanje (odreživanje redosljeda na osnovu poreženja slučajeva prema vrijednosti svojstva). uslovljava karakteristike numeričkih podataka koje dobijamo. Tako recimo golman ima na leđima broj jedan a centarfor (najčešće) broj devet. Stoga je za u okviru statističkog razmatranja vrlo bitno da znamo sa koje skale potiču podaci. recimo. odnosno dogovorom određena. Stoga ćemo ukratko predstaviti postojeće nivoe mjerenja. Recimo da nastavnik na času fizičkog reda učenike po visini. Ordinalni nivo Ordinalne skale omogućavaju međusobna poređenje pojedinačnih vrijednosti svojstva koje je predmet mjerenja. Najviši učenik će biti na početku reda a dalje sve niži do posljednjeg u nizu. a od statističkih postupaka se koriste percentili. To nikako ne označava da je centarfor za osam jedinica ili devet puta bolji igrač od golmana. odnosno. Znači u radu sa podacima dobijenim sa ordinalne skale ne raspolažemo je informacija o količini mjerenog svojstva u pojedinačnim slučajevima.

Kao oznake za vrijednosti svojstava koja se mjere brojevi se na ovom nivou mjerenja upotrebljavaju u svom potpunom značenju.. Osnovna karakteristika skala razmjere je ta da je mjerna jedinica precizno određena vrijednost svojstva koje se mjeri. Na osnovu primjera se može zaključiti da se ovakvim mjerenjem dobijaju određene vrijednosti atributa koje su različite od nule. Tako Fajgelj (2003) pored navedenih kao nivoe mjerenja predstavlja: Log-intervalni nivo Mjerenje na ovom nivou se zasniva na dodjeljivanju brojeva objektima tako da se razlomci između vrijednosti svojstva odražavaju preko razlomaka brojeva. Obično su to podaci kojima se opisuju fizičke pojave: vrijeme. Baker. što uglavnom zadovoljava akademske potrebe studenata. Za razliku od prethodnog nivoa mjerenja ovdje je postoji mogućnosti pridruživanja nulte tačke. Primjeri mjerenja na ovom nivou su: broj zapamćenih besmislenih slogova. Aditivni nivo Pridruživanje brojeva osobinama koje su predmet mjerenja se na aditivnom nivou mjerenja ostvaruje tako da svojstva brojeva odražavaju istovrsna svojstva atributa. Neki osnovni pojmovi istraživanja u psihologiji Varijabla 6 . Na ovom nivou mjerenja dozvojene su sve numeričke operacije peracije i odgovarajući statistici izuzimajući razmatranje odnosa proporcija vrijednosti mjera toga što one ne predstavljaju apsolutnu vrijednost samih mjera. 1999. 1997 Halmi.) navode ova četiri nivoa mjerenja. gdje nula kao broj označava nepostojanje svojstva koje je predmet mjerenja itd. Apsolutni nivo Dodjeljivanje brojeva pojedinačnim slučajevima se vrše tako da svojstva brojeva odražavaju istovrsna svojstva atributa. Bukvić. izuzimajući nultu tačku.. masa. broj studenata II godine psihologije koji su dali uslov u junu. a to je jedan prebrojani element. Unapređenje u odnosu na skale intervalnog nivoa se ogleda u mogućnosti da se odnos dvije mjere može izraziti količnikom (prema tome je skala razmjere i dobila ime). Prednost u odnosu na nivo razmjereje u tome da skale ovog nivoa imaju prirodnu mjernu jedinicu. Primjer ovog nivo mjerenja potrošnja goriva izražena u broju litara po pređenim kilometrima. To znači da pri razmatranju odnosa dvaju mjera koje potiču sa skale razmjere možemo reći koja je od mjera veća i za koliko jedinica. 1986. Mason at al. Međutim pored njih postoje i drugi nivoi mjerenja. Nivo razmjere (racio) Racio skala (skala realnih brojeva) ima sve osobine intervalne skale. uz dodatak realne nule.. Mnogi autori metodoloških i statističkih udžbenika i priručnika (Dragičević. 1994. 1997.SPSS za psihologe i pedagoge 6 Najpoznati primjer primjene intervalnih skala u psihologiji imamo pri mjerenje koeficijenta inteligencije. Takav nivo mjerenja imamo kod pitanja “koliko dugo radite” ili “koliko imate prijatelja”. Levin & Fox. Svi statistički postupci su primjenjivi na ovom nivou mjerenja jer između korištenih brojeva i svojstava koje oni označavaju postoji potpuna saglasnost Mjerenja u psihologiji ne dostižu ovaj nivo. prostorne dimenzije.

Insistiranje na preciznom određenju pojmova dovelo je do uvođenja pojma hipotetički kinstrukt. Metod sinonima – Kod primjene ovog metoda definisanja određen termin se tumači na osnovu ekvivalentnog izraza koji bi trebao biti najrazumljiviji datoj sredini.SPSS za psihologe i pedagoge 7 U psihologiji varijablu često definišemo kao psihološko svojstvo koje je predmet mjerenja. u stvari. događaja i dr. Iz tog razloga u psihologiji je najzastupljenije operacionalno definisanje. dolazi do stvaranja konfuzije u nauci. On predstavlja nepotpun naučni pojam. Time ukazujemo da se radi o nečem nepotpunom i neprovjerenom što ne treba uzimati zdravo za gotovo. bez obzira na primijenjenu metodu. proizvoljnim davanjem naziva pojavama. Često se primjenjuje u psihologiji. Pojavu objašnjava na osnovu provjerenih i dokazanih činjenica. Precizne definicije. Pored ovog termina kao sininom se koristi termin promjenjiva. Mjerenje jedne varijable pretpostavlja poznavanje karakteristika varijable. ali i neprovjerenih pretpostavki. koje preko vidljivih strana varijabli omogućava njihovo precizno određivanje. pojave. Nepridržavanjem pravila definisanja pojmova. Sinonimi koji se koriste su pokazatelj i znak varijable. vrste varijabli Indikator Indikator je znak u ispoljavanju varijable na osnovu čijeg prisustva. međutim ovaj termin se prije odnosi na određenu vrijednost bilo koje varijable. uz nemogućnost njihovih poređenja. oblika i uslova ispoljavanja. U tom smislu varijablu preciznije možemo definisati kao rezultat mjerenja nekog psihološkog svojstva na uzorku ispitanika – svojstvo objekta. Nerijetko se kao sinonim za varijablu se koristi i termin varijat. 1983). omogućavaju preglednost u polju naučnih saznanja. Prevelik broj pojmova se međusobno prepliće ili sukobljava. kao i stepena njegovog prisustva. 3. 4. Drugim riječima prije istraživanja nužno je precizno definisati varijable koje namjeravamo mjeriti. Označavanjem neke pojave hipotetičkim konstruktom mi je. Sam termin je preuzet iz statistike i puni naziv je slučajna varijabla. Pod slučajnom varijablom se podrazumijeva pravilo ili funkcija koja svakom ishodu u uzorku pridružuje jednu vrijednost (Fajgelj. zaključujemo o postojanju određene varijable. Sam metod definisanja varijabli može da bude različit. Operacionalnim definicaijama se upućuje na vidljive strane varijabli. Operacionalno definisanje – Najeksploatisaniji metod definisanja varijabli u empirijskoj psihologiji. nastanak i razvoj. Sintetički metod – Definisanje svojstva prema ovom metodu obuhvata ukazivanje na permanentne i nužne odnose definisanog svojstva sa nekim grugim svojstvom. 2. vrste indikatora i njihove karakteristike 7 . Genetički metod – U ovom slučaju aspekti svojstva na koje se ukazuje su njeno porijeklo. stanja. procesa. navodeći pri tome kako se one opažaju. koje može uzeti ma koju vrijednost iz određenog skupa vrijednosti (Ristić. Neke od metoda definisanja navodi Bukvić (1988): 1. provjera i mjerenja. 2003). izazivaju i mjere. osobe. davanjem novih imena odveć poznatom. objašnjavamo na osnovu nečega za šta ne znamo da li stvarno njeno svojstvo.

2. ne možemo računati prosjek iz varijable “pol”). čestica) Jedna tvrdnja ili pitanje u testu. 8 . Da bi ovo rezimiranje i zaključivanje očuvalo suštinu originalnih pojava (što je i smisao statistike) moramo se potruditi da izaberemo odgovarajuće statističke postupke koji će nam najbolje poslužiti. U okviru procedura statistike zaključivanja. da donosimo zaključke u vezi sa dobijenim podacima. a statistička operacija će nas dovesti do nekog pokazatelja koji će nam reći da li se naša hipoteza pokazala ispravnom ili ne. pak. Deskriptivna statistika – obuhvata procedure kojima opisujemo podatke. To su mjere poput frekvencija. Parametrijski testovi se rade nad podacima koji zadovoljavaju sljedeće kriterijume: 1. ili. Razlikujemo dvije grupe statističkih operacija: 1. ???????????????????vrste ajtema?????????????????????? razlike indikator . takođe. dok afirmativnih hipoteza može biti više (označavaju se sa Hn. Neparametrijski testovi se rade na podacima koji ne mogu da zadovolje ove kriterijume.SPSS za psihologe i pedagoge Ajtem (stavka. da podaci budu normalno raspodijeljeni.01” (što znači da su vjerovatnoće da pogriješimo kad tvrdimo da postoje statističke značajnosti 5% ili 1%).05 i 0. Parametrijski testovi imaju veću “snagu” (precizniji su) u odnosu na neparametrijske. To mogu biti hipoteze o povezanosti nekih pojava ili razlikama u izraženosti nekih pojava. U okviru ovih procedura testiramo određene hipoteze koje smo postavili. Pri izboru ovih mjera treba voditi računa o tipu podataka kojim raspolažemo (npr. odstupanja. Ovaj pokazatelj (rezultat statističkog testa) će nam to reći sa nekim stepenom statističke vjerovatnoće – uobičajeno su to nivoi 0. zakrivljenja itd. mi u stvari testiramo istraživačke hipoteze. da podaci budu sa intervalne ili racio skale i 2.01. možemo razlikovati dvije vrste hipoteza: nulta hipoteza (označava se sa H0) sadrži tvrdnju o nepostojanju statističke značajnosti pojave nađene na uzorku. prosjeka. Statistika zaključivanja – obuhvata procedure kojimja izvlačimo određene zaključke iz naših podataka. procenata.ajtem od varijable do ajtema 8 O vrstama statističkih analiza Često treba da rezimiramo velike količine podataka da bismo imali nekakav uvid u njihovu prirodu. Nivoi značajnosti pri statističkom zaključivanju i tipovi statističkih grešaka Svaki put kad radimo statističke testove. gdje je n = redni broj hipoteze) i one govore o nekakvim potvrdnim pretpostavkama koje donosimo. Za vjerovatnoće manje od od ovih vrijednosti kažemo: “statistički značajno na nivou 0.05” ili “0. imamo dvije vrste statističkih testova. i treba im dati prednost ukoliko nam podaci dozvoljavaju. Uopšteno.

. ".05.to tvrdimo sa 95% sigurnosti. Ove granice su ustanovljene da bi se ujednačili kriterijumi prilikom donošenja odluka. Šematski prikazano.. jer u takvim situacijama čak i 50% vjerovatnoće dejstva takvog lijeka govori o vjerovatnoći da se spasi 50% ljudskih života koji su bili suočeni sa izvjesnom skorom smrti.. istraživači ispituju lijek koji se primjenjuje na dotad neizlječivim bolesnicima. Pri tom se uglavnom koristimo nivoima značajnosti p=0. oni se odlučuju za blaže kriterijume značajnosti. kad odbacujemo tvrdnju o značajnosti pojave a ona u stvari postoji. tipovi grešaka izgledaju ovako: Donesena odluka Prihvaćena afirmativna hipoteza Prihvaćena nulta hipoteza Stanje u populaciji Nulta hipoteza ispravna Greška tipa I (alfa) Ispravna odluka Afirmativna hipoteza ispravna Ispravna odluka Greška tipa II (beta) Svaki put kad donosimo odluku na osnovu nekog od postavljenih kriterijuma značajnosti. jer podrazumijeva veću sigurnost kod određenih tvrdnji.10). pri donošenju statističkih zaključaka. kriterijumi sigurnosti se moraju povećati na najviši nivo. a sve navedeno o čemu budemo govorili može se upotrijebiti za sve verzije programa. " Isto važi i za nivo značajnosti p=0. Greška tipa II (greška beta tipa). i da nas ništa ne sprečava da se služimo blažim kriterijumima (npr. p=0.001). Kad.01 je strožiji od nivoa p=0. govori se o dva tipa grešaka pri generalizaciji statističkih zaključaka sa uzorka na populaciju. odnosno ". obično se koristimo terminom "nivo značajnosti" kad govorimo o nekim granicama statističke značajnosti. ili značajne korelacije).. U zavisnosti od toga koje statističke procedure su nam potrebne. ili strožijim (npr. U stvarnosti. nivo značajnosti postavljamo u zavisnosti od toga kakva je priroda pojave koju ispitujemo i značajnosti zaključka koji donosimo. odredićemo i koje module ćemo moći priuštiti. a takođe i da bi se istraživačima olakšalo donošenje statističkih odluka. p=0.. Greška tipa I.05 (ili 5% nivo) i p=0.postoji 5% vjerovatnoće da pogriješimo kad tvrdimo da . S druge strane. Nivo značajnosti od p=0.5.01.SPSS za psihologe i pedagoge 9 Prilikom primjene statističkih testova.01 (1% nivo značajnosti). U skladu sa prethodnom pričom o nivoima značajnosti. jer u slučaju pogreške u zaključivanju mogu dovesti do fatalnih posljedica. na primjer. SPSS programski paket Programski paket SPSS čini više zasebnih modula (dijelova programa). Treba reći da su ova dva nivoa značajnosti sasvim arbitrarno prihvaćena.. kad se ispituju lijekovi koji imaju potencijalno opasne prateće pojave. Ti nivoi značajnosti se interpretiraju kao: ".. budući da se svaki modul zasebno kupuje. ali to je rizik koji prihvatamo u statistici. koja se naziva i "greška alfa tipa". a ona u stvari ne postoji.o postojanju značajne razlike između pojava. 9 . nastaje u obrnutom slučaju. Mi ćemo se ovdje dotaći upotrebe svakog od modula programskog paketa SPSS 11. součavamo se sa mogućnošću da načinimo neku od navedenih grešaka. nastaje kad donosimo zaključak o statističkoj značajnosti pojave (npr..

10 . Mi ćemo se. omogućava i programiranje novih statističkih procedura koje nisu predviđene u osnovnom paketu SPSS-a. do najsitnijih detalja. mogu se obaviti kroz meni Edit/Options.Momirović). Slično tome.SPSS za psihologe i pedagoge 10 počevši od verzije 8 pa naviše. 1 Tako na primjer. Tim rješenjem nisu bili zadovoljni dvojica autora iz Beograda (psiholozi G. ili “ručno” – korištenjem posebnog programskog jezika u okviru procedure koja se zove Syntax. ali s druge strane. Syntax omogućava mnogo veću fleksibilnost od korištenja već ponuđenih opcija. U SPSS-u svaku proceduru možemo obaviti na dva načina: pomoću biranja opcija putem menija. pogotovo kad su u pitanju napredne statističke procedure1.sps”.Knežević i K. zadržati na predviđenim funkcijama. praktično je moguće programiranjem u Syntaxu napraviti drugačije verzije gotovo svih statističkih operacija predviđenih u SPSS-u. u našim objašnjenjima. Podešavanja svih opcija programa. i to će nam biti više nego dovoljno. budući da se proceduralno vrlo malo razlikuju (više su u pitanju "kozmetičke" izmjene). te su napravili sopstvenu verziju potprograma uz pomoć kojeg se ta procedura može obaviti. u SPSS-u nije predviđena mogućnost da se radi statistička procedura kanonička korelaciona analiza već je ponuđena samo u obliku potprograma koji možemo naći u SPSS-ovom direktorijumu pod nazivom “Canonical correlation. u velikoj mjeri je obiman i komplikovan da to prevazilazi okvire naših zanimanja i zahtijeva zaseban udžbenik.

SPSS za psihologe i pedagoge 11 Rad sa programom U radu sa SPSS-om postoje tri glavna područja: unošenje podataka.od File do Help. To je takozvani Data Editor. i drugi. na kojem piše Variable View (pregled varijabli). a donji dio je rezervisan za unošenje podataka. ispod njega Toolbar (traka sa alatkama) . Za početak. Uočimo da u donjem lijevom uglu postoje dva jezička: jedan na kome piše Data View (pregled podataka). 11 . analiza podataka. uočimo da je izgled programa karakterističan za sve Windows programe: u gornjem dijelu ekrana postoji niz menija .dugmad sa skraćenicama za naredbe koje možemo izvršiti i uz pomoć gornjih menija. Nakon startovanja programa SPSS sačekaće vas uvodni ekran koji možete vidjeti na slici. i pregled dobijenih rezultata. tj matrica za unošenje i manipulaciju podacima.

onda je poželjno da pregledamo sve odgovore i kategorišemo ih u nekoliko kategorija koje ćemo. Taj papir treba da nam je u blizini. Štaviše. Ovakvi postupci su mogući. program ne pravi pitanja. tako da imamo brzi uvid u kodni proces dok ga ne zapamtimo. i na njemu označiti sve varijable (naziv varijable može imati samo 8 slova odnosno brojeva) i sve moguće kodne vrijednosti varijabli. Znači.SPSS za psihologe i pedagoge 12 Priprema podataka za unošenje i obradu Kodiranje Da bismo prešli na unošenje podataka. budući da time u daljoj obradi gubimo podatke o tome kako su ispitanici odgovarali na pojedinačne odgovore.). a grupe ajtema varijablama. Specifičnosti kompjuterske obrade Kompjuterska obrada ima neke specifičnosti koje je potrebno poštovati. Ili ako imamo test znanja možemo odmah sabrati tačne odgovore i onda sve te podatke staviti u samo jednu varijablu . Ako imamo pitanja otvorenog tipa. svako pitanje ćemo označiti nekim imenom i to ćemo nazivati varijablom. onda kodiramo tako da odgovoru koji izražava najveći stepen dajemo najveći broj (može i obrnuto. Iako u projektovanju našeg instrumenta pitanja nazivamo ajtemima. ukoliko se ispitanici nisu potpisivali. Kodiranje vršimo tako što svakom od ponudjenih odgovora dodijelimo neku brojčanu vrijednost. Korisno je i numerisati sve upitnike koje smo upotrebljavali. ali će nam biti nelogičnije u pregledu obradjenih podataka). ali se ne preporučuju. 12 . tako da imamo i pojedinačne i zbirne podatke. Ukoliko radimo sa nekom skalom procjene koja ima više tvrdnji sa kojima ispitanik pokazuje slaganje ili neslaganje. uz pomoć kompjutera možemo ta računanja i transformacije obaviti kasnije i bez gubitaka podataka. možemo odmah sabrati brojčane oznake i te zbirne podatke za čitavu skalu unositi u samo jednu varijablu koja nam govori o izraženosti nekog stava.varijablu zbira tačnih odgovora. Ako radimo sa skalama procjene. da bi kasnije mogli lakše da vršimo ispravke ako pogriješimo pri unošenju podataka. prvo moramo da kodiramo instrument koji smo koristili (upitnik. takodje. Kodni plan možemo napraviti tako što ćemo uzeti jedan nepopunjen primjerak upitnika koji smo koristili. označiti brojčanim oznakama. test itd. kompjuterski program tretira svaku unijetu kolonu u matricu podataka kao varijablu.

ovdje (u matrici varijabli) redovi označavaju varijable (u matrici podataka redovi su slučajevi). U koloni gdje piše Name upisujemo ime varijable. a svaka kolona oznakom "var". datumskih ili novčanih podataka. program će nam automatski upisati pretpostavljene osobine varijable u ostale kolone. ali mi bez problema možemo da ih izmijenimo. i neke znakove interpunkcije (razmak se ne može upotrebiti) i ne smije biti duže od 8 znakova. a u kolonama se nalaze vrijednosti varijabli. Za početak ćemo definisati sve varijable koje imamo. dok nam String daje za pravo da pišemo slovne sadržaje. Ostali tipovi definišu neke posebne varijante matematičkih. Ako je varijabla kategorička. Vidjećemo da svaki red počinje sa brojevima. Izgled ekrana će se promijeniti i dobićemo sljedeći prozor: Za razliku od matrice za unošenje podataka. ili ako sadrži samo cjelobrojne podatke. Kad završimo sa upisivanjem imena varijable. 13 . a kolone opisuju karakteristike varijabli. To radimo tako što odaberemo Variable View jezičak u donjem lijevom uglu glavnog prozora za unos podataka. Sljedeća osobinaje Type i tu možemo da biramo izmedju više tipova podataka koje varijabla sadrži: za nas najzanimljiviji i uglavnom ćemo taj oblik koristiti Numeric . Ime može sadržavati slova i brojeve.SPSS za psihologe i pedagoge 13 Definisanje varijabli Kada otvorimo program SPSS naći ćemo se pred praznom tabelom podataka.brojčani oblik. Opcije Width (cijeli brojevi) i Decimal Places (decimalna mjesta) definišu širinu kolone koju upotrebljavamo. SPSS podrazumijeva da svaki red sadrži podatke o pojedinom ispitaniku (slučaju). možemo u kućicu Decimal Places da upišemo 0. Jednostavno treba kliknuti na praznu ćeliju koju želimo da definišemo i odredimo željene osobine.

Ukoliko želimo da ubacimo varijablu izmedju dve već definisane varijable. te vrijednosti ćemo vidjeti u tabeli podataka ali se neće obradjivati.SPSS za psihologe i pedagoge 14 Labels nam daje mogućnost da upišemo duži opis varijable (mogu se upisati i čitave rečenice). kliknemo (desnim dugmetom miša) na ime varijable ispred koje hoćemo da ubacimo novu varijablu. Opcija Missing nam otvara mogućnosti da odredimo koje unijete vrijednosti neće biti uzimane u obzir pri obradi podataka. Dugme Change omogućava da mijenjamo već definisane vrijednosti i oznake. U kolonu Value definišemo kod (brojčanu oznaku koju unosimo kao jednu od vrijednosti varijable). Dalji postupak definisanja se odvija kako je na prethodnim stranicama opisano. vrijednost i njen opis bivaju ubačene donji prozorčić i tako oslobadjamo prostor za definisanje nove vrijednosti na isti način. desno ili centralno) kolone za unos podataka . a pod Value Label unosimo naziv te vrijednosti (npr. možemo kliknuti na Data View u donjem lijevom uglu ekrana. Opcija Discrete Missing Values nam omogućava da unesemo pojedinačne vrijednosti (3 kućice za 3 vrijednosti). Svaku sljedeću varijablu možemo definisati na sličan način: treba da odemo na Variable View prikaz (dole lijevo odaberemo) i definišemo osobine varijabli kako je već opisano. Value je brojčana vrijednost koju ćemo unositi. Range plus one discrete missing value predstavlja kombinaciju prve dve spomenute opcije. i odabremo opciju Insert Variable. Ordinal (ordinalni/rangovani podaci) i Nominal (nominalni/kategorički podaci). Kad definišemo prvu varijablu. U kolonama Columns i Align odredjujemo širinu (u brojčanim podacima) i poravnanje (lijevo. 14 . Drugi način je Range of missing values. a dugme Remove da odstranimo neželjene vrijednosti i oznake. i time ćemo otići na matricu podataka. neće se tretirati u obradi).kako će biti prikazana na ekranu. Ovo je veoma korisna opcija kad imamo veliki broj varijabli kojima moramo smišljati kratka imene. koji nam omogućava da definišemo najnižu (Low) i najvišu (High) vrijednost raspona koji će se tretirati kao nevaljani podatak (odnosno. Onda pritisnemo dugme Add. Opis varijable će nam kasnije dati ideju o tome šta sadrže vrijednosti naše varijable ukoliko zaboravimo. Sad ćemo vidjeti da ime naše nove varijable stoji u zaglavlju prve kolone matrice podataka. Znači. Posljednja kolona ima naziv Measure i tu određujemo nivo podataka koji unosimo: Scale (brojčani podaci). u potpunosti se slažem ako smo kodirali neku skalu procjene).

koji se zove Notepad. Počinjemo sa prvim ispitanikom i prvom varijablom. Možemo ga pronaći ukoliko idemo na Start/Programs/Accessories meni Windows-a. dovoljno je da pritisnete strelicu desno. jer u slučaju da nestane struje ili se kompjuter "zaglavi" . Sve verzije Windows operativnih sistema imaju instaliran jednostavan program za kreiranje tekstualnih datoteka. odnosno po slučajevima. po tabeli se možemo slobodno kretati uz pomoć kursorskih strelica. Kad unesete prvu vrijednost. Podatke unosimo po redovima. i obrađivali. i predjete na novi red. Uvoz u SPSS tih podataka opisan je na drugom mjestu. Inače. Tako radite sve dok ne stignete do posljednje definisane varijable desno. Preporuka: redovno snimajte unijete podatke. i ovdje ćemo opisati samo unošenje podataka u okviru programa SPSS. tasterom Enter (na dole).ponovo ćete unositi izvjesnu količinu podataka (onoliko koliko ste ih unijeli od prošlog snimanja fajla). dakle prva prazna ćelija u gornjem lijevom uglu tabele (matrice) podataka. Izgled Notepad-a po otvaranju: Prednost Notepad-a jeste njegova jednostavnost i rasprostranjenost – može se naći na svakom kompjuteru sa instaliranim Windows-ima. 15 . Onda se vratite na početak. tasterom Tab (jedno polje u desno).SPSS za psihologe i pedagoge 15 Unošenje podataka Podatke možemo unositi u okviru različitih programa i na različite načine. da bismo ih naknadno uvezli u SPSS. ili Tab pa da se pomjerite na sljedeću ćeliju (sljedeću varijablu). Unošenje podataka u Notepad-u Podatke možemo unositi i uz pomoć drugih programa. ispitanicima ili upitnicima. uz pomoć strelica ili miša.

i dolazimo do prozora za odabir datoteke: 16 . 002. Između grupa varijabli koje unosimo zgodno je da stavimo jednu praznu kolonu. Nakon što otvorimo SPSS. što nam olakšava neke stvari. onda: 001. idemo na meni File/Open/Data. Sljedeći korak nam je uvoz ovako kreirane baze podataka u SPSS. 003 itd. 01. Pri unošenju. U prvoj i drugoj koloni nam se nalazi redni broj učenika. onda ih treba pissti u formatu: 00.SPSS za psihologe i pedagoge 16 Podatke u Notepad unosimo jednostavno kao redove brojeva. a ukoliko ima trocifrene. Novije verzije SPSS-a imaju jednostavan postupak za uvoz ovakvih podataka. a svaka kolona (ili više kolona) može da predstavlja varijablu.. 02 itd. sljedećih devet kolona su nam devet ocjena na prvom. tabela podataka može izgledati otprilike ovako: gdje imamo unesene podatke o ocjenama deset učenika neke škole na prvom i drugom tromjesečju. Podatke snimimo kao običnu tekstualnu datoteku. tako da imamo jednostavan vizuelni uvid u tačnost količine unesenih podataka: ukoliko na kraju unošenja jedne grupe varijabli vidimo da imamo brojku više ili manje od predviđenih – možemo odmah izvršiti provjeru podataka. a narednih devet su ocjene na drugom tromjesečju. Ukoliko varijabla sadrži dvocifrene brojeve. Time osiguravamo fiksnu širinu kolona. Svaki red predstavlja jedan upitnik.

Selektujemo datoteku i kliknemo na Open i otvara nam se procedura koja nas kroz šest koraka vodi kroz uvoz podataka: Tu možemo ostaviti sve kako jeste.txt) tip.SPSS za psihologe i pedagoge 17 Pod Look in: odaberemo direktorijum gdje smo snimili datoteku. potvrdimo sa Next. a pod Files of type: odaberemo tip datote – u našem slučaju to je Text (*. i dolazimo do sljedećeg koraka: 17 .

jer mi uvozimo sve podatke. te i u drugoj kućici ostaje upisano 1. odgovor na pitanje “Are variable names included at the top of your file?” će biti No. Pošto nismo još definisali imena varijabli. i idemo na četvrti korak: 18 . Takođe. u prvoj kućici ostaje upisano 1. Kliknemo na Next. Kroz treće pitanje treba da odredimo koliko podataka uvozimo. jer smo unosili podatke tako da broj kolona bide fiksan. i tu treba da ostane selektovano All of the cases. i dolazimo do trećeg koraka: Pošto smo podatke unosili počevši sa prvim redom.SPSS za psihologe i pedagoge 18 U drugom koraku treba da selektujemo kućicu Fixed width. Potvrdimo sa Next. rekli smo da svaki red predstavlja jedan upitnik (odnosno jednog ispitanika).

jednostavno se vratimo na prethodni korak sa Back. a to ćemo učiniti tako što kliknemo na prostor između dvije kolone brojeva i pojaviće se crna linija na tom mjestu. Ukoliko smo nešto pogriješili. Na slici možemo vidjeti kako smo mi to učinili. ili nam se ne sviđa. Kad definišemo sve linije koje dijele varijable. Ako smo zadovoljni ishodom potvrdimo sa Next. i idemo na poslednji korak: 19 .SPSS za psihologe i pedagoge 19 Ovde treba da definišemo koje kolone će predstavljati varijable. potvrdimo sa Next i idemo na peti korak: U petom koraku imamo jednostavan u to kako će izgledati podaci u SPSS-u.

i treba da sve ostavimo kako jeste. već samo pišu oznake v1 do v19. Po završetku imamo podatke u SPSS-u: Budući da vidimo kako imena varijabli nisu definisana. možemo otići na Variable View. i definisati imena varijabli i tipove podataka kako je to već ranije opisano: 20 .SPSS za psihologe i pedagoge 20 Šesti korak je formalan. i potvrdimo sa Finish.

i imamo gotovu bazu podataka u SPSS-u.sav).SPSS za psihologe i pedagoge 21 Kad završimo definisanje ovako uvezene baze podataka. 21 . ostalo je još da snimimo sve to pod nekim imenom kao SPSS-ov fajl (tip *.

Ako za primjer uzmemo isti slučaj upisivanja ocjena kod učenika na prvom i drugom tromjesečju. ali time se nećemo baviti na ovom mjestu. Nakon što otvorimo Excel. odlučićemo da odmah definišemo i imena naših varijabli tako da prvi red kolone nosi ime varijable. a slova kolone: Sve podatke možemo upisivati u tabelu počevši sa prvom ćelijom tabele koja je označena sa podebljanim kvadratom (A1).SPSS za psihologe i pedagoge Unošenje podataka u Microsoft Excel-u 22 Microsoft Excel je još jedan program koji je široko zastupljen. i u našim uslovima se nalazi instaliran na skoro svim kompjuterima u okviru paketa Microsoft Office. Excel je sposoban i za brojne matematičke i statističke procedure. 22 . naći ćemo se pred velikom praznom tabelom kod koje brojevi označavaju redove. Druga kolona (B) će biti varijabla u kojoj će se nalaziti ocjena iz prvog predmeta na prvom polugodištu (nazvaćemo je oc1t1). Prva kolona (A) će nam biti varijabla sa rednim brojem ispitanika. Zbog toga ćemo opisati postupak unošenja podataka i pomoću ovog programa. i tako dalje.

Dolazimo do sljedećeg dijalog prozora: 23 . snimimo (možemo mu dati ime ocjene. tabela će izgledati ovako: 23 Podatke. i dolazimo do sljedećeg dijalog prozora: Pod opcijom Files of type odaberemo Excel tip fajlova.SPSS za psihologe i pedagoge Kad završimo sa unošenjem podataka. kliknemo na fajl ocjene. naravno. U SPSS-u idemo na meni File/Open/Data. Sljedeći korak je da te podatke uvezemo u SPSS. i potvrdimo sa Open.xls).

SPSS za psihologe i pedagoge 24 Ovdje sve treba da ostavimo kako jeste. Potvrdimo sa OK. 24 . i možemo da radimo sa podacima kao i sa drugim podacima unesenim u okviru SPSS-a. a to znači da program iščitava imena varijabli iz prvog reda. a automatski prepoznaje i količinu unesenih podataka. i imamo podatke unesene u SPSS: Ostaje još da snimimo podatke pod odgovarajućim imenom.

. komandnih programa). Access. Što 25 .snimanje podataka. Koristimo ako smo već ranije dali ime fajlu.SPSS za psihologe i pedagoge 25 Snimanje podataka U SPSS-u imamo više vrsta snimanja i izvoza podataka i rezultata naših statističkih obrada. ili nekog drugog programa (Excel. "All Visible Objects" ako želimo da eksportujemo samo vidljive sadržaje. Kad izaberemo ovu opciju dobićemo prozor gotovo identičan onom sa Open opcijom: pod "Save in" odredićemo direktorijum u koji snimamo. pod "File Name" upisaćemo naziv fajla. možemo otvarati i rezultate ranije napravljenih ispisa ili komandnih procedura. Save . ispisa rezultata.tekstualni fajl. a druge neće.bez grafikona Otvaranje datoteka Pod otvaranjem datoteka u SPSS-u podrazumijeva se svako otvaranje ili uvoz baza podataka koji su kreirani bilo u okviru samog SPSS-a. Pod "File Type" biramo tip fajla pod kojim će se snimiti naša datoteka: htm . koristićemo Save As.. Opcija "Files of type" je veoma bitna: SPSS će nam prikazati samo fajlove one vrste koja je definisana u okviru "Files of type".koristimo za otvaranje ranije snimljenih fajlova (baza podataka. Kad izaberemo ovu opciju dobijamo sljedeći prozor: Tamo gdje piše "Look in" odredjujemo direktorijum u kome se nalaze naši fajlovi. i "Selected Objects" ako želimo da eksportujemo samo selektovane objekte. Export . Sve te operacije obavljamo u glavnom meniju File.HTML fajl. Pod opcijom "Export" biramo šta će sve biti u eksportovanom fajlu: Output Document . čitljiv u internet čitačima. tako da ih možemo otvoriti u drugim programima. ali i u većini novih programa za obradu teksta (Word 97 i noviji) txt .snimanje tabela. Ukoliko nismo ranije odredili ime i tip fajla.snimanje novih podataka sa odredjivanjem imena i tipa fajla. Pod "Export What" možemo izabrati "All Objects" ukoliko želimo da se sve eksportuje u fajl. . Open .sve se eksportuje Output Document (No Charts) . Za kraj pritisnemo dugme "Save".samo grafikoni se eksportuju Pod "File Name" odredjujemo ime fajla i putanju do direktorijuma gdje će biti snimljen. grafikona i rezultata obrade u drugim formatima. a pod "Files of type" odredićemo tip fajla. ali sadrži samo tekst . Takođe. Statistica itd).sve sem grafikona se eksportuje Charts Only . čitljiv u većini programa i na većini kompjutera. Ovu opciju imamo na raspolaganju kad je aktivan prozor Output.

SPSS za psihologe i pedagoge 26 znači da ako želimo da otvorimo (ili vidimo) fajlove drugog tipa. moraćemo da promijenimo tip fajlova.komandni program sbs .ispisi rezultata obrade sps . Tipovi fajlova (neki): sav . kao što su tačka ili zarez) Fixed Columns .vidjećemo sve tipove fajlova koje Windows poznaju Na kraju izaberemo odredjeni fajl i pritisnemo dugme "Open".Excel datoteka por .otvaranje fajlova sa sirovim podacima koji su snimljeni u tekstualnom obliku.standardni SPSS sirovi podaci spo .varijable se idu po istom redoslijedu za svaki red. Read ASCII Data .prenosivi (medju različitim programima) tip sa sirovim podacima all files .čita tekstualne datoteke kod kojih su kolone fiksne varijable se nalaze na istom mjestu (u istoj koloni) za svaki red 26 .skript xls . Imamo dvije podopcije: Freefield . ali se ne nalaze nužno uvijek u istim kolonama za svaki red (ili su odvojene nekim znakovima.

Ukoliko nova datoteka sadrži sve iste varijable kao i stara. dovoljno je da ih selektujemo u prozoru Variables in New Data File i izbacimo (pritisnemo strelicu koja pokazuje lijevo). Ukoliko ne želimo da zadržimo neke varijable u novom fajlu. za finalnu analizu podataka. Dakle. Ovo je korisno kad se podaci unose na više različitih mjesta. treba da izaberemo željeni fajl i pritisnemo Open. i dobićemo prvi dijalog prozor koji nam omogućava da izaberemo datoteku u kojoj se nalaze novi ispitanici. Dodavanje novih varijabli: 27 . pa na kraju mogu da se spoje svi u jednu veliku datoteku. obavićemo to po menijem Data/Merge Files. u prozoru s lijeve strane (Unpaired Variables) se neće nalaziti ni jedna varijabla. Tu imamo mogućnosti da dodajemo nove ispitanike (Add Cases) ili da dodajemo nove varijable (Add Variables) već otvorenoj datoteci. Dodavanje novih ispitanika (slučajeva): Ako smo želimo da spojimo fajlove koji sadrže iste varijable. izabraćemo opciju Add Cases. ali dodatne ispitanike. U prozoru s desne strane se nalaze imena varijabli u novokreiranoj datoteci.SPSS za psihologe i pedagoge 27 Manipulisanje podacima Spajanje datoteka Ako želimo da spojimo više datoteka.

Izaberemo željeni fajl i pritisnemo Open. i dobićemo prvi dijalog prozor koji nam omogućava da izaberemo datoteku u kojoj se nalaze novi ispitanici. U našem slučaju dodajemo samo jednu varijablu koja se ne nalazi u staroj datoteci . izabraćemo opciju Add Variables."novavar". a sa (*) sve varijable u datoteci kojoj dodajemo.sve varijable koje se već nalaze u staroj datoteci. ali dodatne varijable. Sa (+) su označene sve varijable iz datoteke koju dodajemo. U okviru s lijeve strane (Excluded Variables) nalaze se imena varijabli koje neće biti ubačene u novu datoteku .SPSS za psihologe i pedagoge 28 Ako smo želimo da spojimo fajlove koji sadrže iste ispitanike. U prozoru s desne strane (New Working Data File) vidimo koje će sve varijable biti uključene u novu datoteku. 28 .

Onda nam je pol Break. a varijabla čiji prosjek želimo je Aggregate. a pod Function odredjujemo funkciju sažimanja podataka. za sve ispitanike koji imaju zajedničku vrijednost na Break Variable program računa neku zbirnu funkciju (na primjer aritmetičku sredinu) na Aggregate Variable. u suprotnom . Najjednostavniji primjer za ovu proceduru je kad želimo da izračunamo prosječan skor na nekoj varijabli za muškarce i žene. Ime novog fajla odredjujemo ako je uključena opcija Create new data file. i pod Function izaberemo Mean. 29 U prozorčić sa natpisom Break Variable(s) upisujemo varijablu na osnovu čijih vrijednosti se sažimaju podaci iz varijabli koje upišemo u prozorčić Aggregate Variable(s).SPSS za psihologe i pedagoge Spajanje podataka tako da grupe ispitanika čine jedan zbirni slučaj Ovu proceduru možemo obaviti pod opcijom Data/Aggregate. Znači. 29 .otvara se nova radna matrica (tabela) podataka. Pod dugmetom Name&Label odredjujemo imena novih varijabli.

SPSS za psihologe i pedagoge 30 Grupisanje i selekcija podataka Grupisanje podataka Data/Split File opcija grupiše ispitanike po vrijednostima varijable koju odredimo (Groups Based on). 30 . Opcija Compare groups znači da će ispis biti zajednički. tj. grupe će se nalaziti u istoj tabeli radi medjusobnih poredjenja. i u okviru njenih kategorija će biti izvršena grupisanja za drugu varijablu. prva na spisku će biti primarna. Opcija Organize output by groups dovodi do zasebnog ispisa za svaku kategoriju varijable koja grupiše. sav ispis će biti organizovan po ovim kategorijama. Ako izaberemo više varijabli. Kad je uključena opcija Split File.

U dnu prozora. tj neće se uzimati u obzir pri statističkim operacijama. što znači da će u dalju obradu biti uključene samo žene (u našem slučaju je tako kodirano da žene imaju oznaku 1. ili će biti trajno izbrisani iz datoteke (Deleted). pod "Unselected Cases Are" biramo da li će neselektovani ispitanici biti samo filtrirani (Filtered). 31 . U podopcijama imamo još mnogo matematičkih funkcija koje nećemo nabrajati. želimo da u dalju obradu uključimo žene koje pohadjaju odredjenu školu.SPSS za psihologe i pedagoge Selekcija podataka 31 Data/Select Cases selektuje ispitanike prema vrijednostima neke varijable. a muškarci 2). Ukoliko je uključena opcija "All cases" znači da su selektovani svi ispitanici. npr. U gornji prozorčić upisujemo uslov: u našem slučaju uslov je da ispitanici imaju vrijednost 1 na varijabli "pol". Znak "|" je logičko ILI.. izmedju dve jednakosti (pol=1 i skola=2) stavimo logičko I (znak "&").. Kad uključimo opciju If condition is satisfied i pritisnemo dugme If. dobijamo mogućnosti da odredimo uslove selekcije. Naravno treba da potvrdimo sa Continue na ovom. i OK na prethodnom prozoru. Ukoliko želimo višestruke uslove. oni koji nisu selektovani izbačeni su iz dalje analize ili su potpuno izbrisani iz datoteke.

i u okviru toga podesimo željeni procenat ili broj ispitanika koji nam treba. 32 Na osnovu ranga (odnosno redoslijeda u datoteci) ih selektujemo pod Based on time or case range. Data/Weight Cases .SPSS za psihologe i pedagoge Možemo da selektujemo ispitanike na bazi slučajnog izbora. i to u zavisnosti od vrijednosti izabrane varijable.ponderisanje (operećivanje) ispitanika. Vrijednosti ponder varijable govore o navodnom broju opservacija. Use filter variable iz dalje obrade izbacuje ispitanike koji na datoj varijabli imaju vrijednost 0 ili im nedostaje podatak. Iz dalje obrade se izbacuju ispitanici koji imaju 0. Simulira se replikacija ispitivanja. negativnu vrijednost ili nedostajući podatak. gdje podesimo prvi i posljednji redni broj koji želimo da selektujemo. 32 . ako uključimo opciju Random sample of cases.

SPSS za psihologe i pedagoge 33 33 .

Na mjesto gdje piše Target Variable upisujemo ime nove varijable koju kreiramo.. imamo i dugme If. Opet imamo na raspolaganju sve računske operacije.SPSS za psihologe i pedagoge 34 Transformacija podataka Izračunavanja Transform/Compute opcija nam omogućava da kreiramo novu varijablu različitim oblicima izračunavanja na osnovu vrijednosti već postojećih varijabli. sekc2 i sekc3. Takodje. kojim dolazimo do mogućnosti postavljanja uslova za računanje vrijednosti varijable (detaljnije pod Data/Select Cases).. 34 . kao i mnogo matematičkih i statističkih funkcija. U našem primjeru (na slici gore) kreiramo novu varijablu zbirsekc čije vrijednosti se dobijaju sabiranjem vrijednosti varijabli sekc1. Tamo gdje stoji Numeric Expression upisujemo formulu na osnovu koje računamo vrijednosti nove varijable.

SPSS za psihologe i pedagoge Prebrojavanja Data/Count kreira varijablu u okviru koje se nalaze prebrojane iste vrijednosti koje se nalaze u okviru raznih varijabli. Continue. i to tako što u prozorčiću gdje piše Value upišemo novu vrijednost. 1 znači da. iskoristićemo Count. tu ćemo specifikovati da želimo prebrojavanje pojavljivanja vrijednosti 1). A tu je i uslov If. 35 Rekodiranje Rekodiranje radimo u ukviru menija Data/Recode. U gornjem primjeru možemo vidjeti da smo mi obrnuli vrijednosti nek varijable.. koje vrijednosti će. a 0 ne). ili nizove vrijednosti (Range).. S desne strane definišemo nove vrijednosti. U okviru Target Variable upisujemo naziv nove zbirne varijable. Tu je i postavljanje uslova pod opcijom If.. System-or user-missing). naravno.. biti izmijenjene. a u Target Label detaljnije pojašnjenje sadržaja varijable. pa na kraju želimo da znamo koliko ispitanik ukupno gleda TV stanica. tj. Ako izaberemo podopciju Into Same Variables mijenjamo vrijednosti u okviru varijable koju izaberemo. Obavezno je da se u okviru opcije Define Values specifikuju vrijednosti čije prebrojavanje se želi (u prethodnom primjeru sa TV stanicama. i pritisnemo dugme Add. Za kraj. nedostajuće podatke (Systemmissing. tako da rekodiramo 1 u 5. S lijeve strane definišemo koje vrijednosti ćemo mijenjati. i kako. 2 u 4 itd. 35 . Pod Old and New Values definišemo kako vršimo to rekodiranje. ukoliko imamo nekoliko varijabli koje govore o tome da li ispitanici gledaju ili ne gledaju neke TV stanice (npr. Možemo da unesemo pojedinačne vrijenosti (Value). Npr. U okviru Numeric Variables ubacimo varijable koje želimo da prebrojavamo.

36 . U prozor s desne strane ubacimo varijablu čije vrijednosti želimo da rekodiramo. Prozor za to redefinisanje je gotovo identičan kao i u slučaju opcije Into Same Variables.Transform/Automatic Recode kreira novu varijablu i automatski rekodira sadržaj neke string (slovne) ili brojčane varijable u sekvencijalne vrijednosti. Možemo i da definišemo da li će kodiranje početi od najniže (Lowest value) ili najviše vrijednosti. Bitno je da izaberemo varijablu koju rekodiramo (pod Numeric Variable). i pritisnemo dugme Change.SPSS za psihologe i pedagoge 36 Ako izaberemo podopciju Into Different Variables rekodirane vrijednosti će biti zapisane pod novom varijablom koju kreiramo. koje vrijednosti će. tj. i kako. Automatsko rekodiranje . a u prozorčić dole unesemo ime nove varijable. Pod Old and New Values definišemo kako vršimo to rekodiranje. i pritisnemo dugme New Name. biti izmijenjene. String varijable se kodiraju po abecednom redu. pod Output Variable definišemo ime nove varijable (pod Label njeno pojašnjenje).

Program sam odredjuje ime nove varijable. Pod Rank Types možemo izabrati višestruke metode rangovanja. a pod Ties metod dodjeljivanja rangova istovjetnim vrijednostima. na osnovu imena izabrane varijable. 37 . Možemo da definišemo rangove u uzlaznom ili silaznom rasporedu (Assign Rank 1 to). Kreiranje vremenskih serija Create Time Series .SPSS za psihologe i pedagoge 37 Rangovanje podataka Opcija Transform/Rank Cases nam omogućava da kreiramo novu varijablu koja sadrži rangovane vrijednosti izabrane varijable. U okvir By možemo da ubacimo neku varijablu na osnovu koje će organizovati rangovanje izabrane varijable (rangovaćemo slučajeve zasebno u okviru svake vrijednosti organizacione varijable). Varijablu čije vrijednosti želimo da rangujemo ubacimo u okvir Variable(s).kreira novu varijablu transformacijom postojeće varijable bazirane kao vremenski serijal (gdje svaka sljedeća vrijednost u koloni predstavlja opservaciju u sljedećem ekvidistantnom vremenskom periodu).

Ispod natpisa Method možemo izabrati funkciju na osnovu koje se vrši popunjavanje nedostajućih podataka. U okvir New Variable(s) ubacimo varijablu kod koje želimo da eliminišemo prazne ćelije. 38 . Tamo gdje piše Name možemo da unesemo ime nove varijable.popunjava ćelije kod kojih postoji nedostajući podatak.prvih šest slova stare varijable plus brojčana oznaka. Tamo gdje piše Name možemo da unesemo ime nove varijable. mada se automatski upisuje podrazumijevano ime .SPSS za psihologe i pedagoge U okvir gdje piše New Variable(s) ubacimo vremensku varijablu koju želimo da transformišemo.prvih šest slova stare varijable plus brojčana oznaka. 38 Tretiranje nedostajućih podataka Replace Missing Values . Ispod natpisa Function možemo izabrati funkciju transformacije. mada se automatski upisuje podrazumijevano ime .

SPSS za psihologe i pedagoge 39 39 .

procentualni prikazi. položili i nisu položili ispit.interval. opservacija itd. ili različite mjere centralne tendencije i mjere idsperzije (raspršenja. Ukoliko želimo da eventualno postojanje značajne razlike ispitamo putem t-testa. Pojmovi kojima se barata pri razmatranju raspodjele ispitanika po kategorijama su: R . Zbog toga se onda distribucija rezultata dijeli u manji broj kategorija. predstavljaju osnovne mjere kojima na osnovu dobijenih podataka opisujemo naš uzorak.). test informisanosti koji se sastoji od 85 ajtema i gdje konačan rezultat može da se kreće od 0 do 85 bodova) prosti frekvencijski prikaz (nazivamo ga i frekvencijskim prikazom sirovih rezultata) može biti veoma nezgodan. i .raspon dobijenih skorova. 3 Studentima psihologije najpoznatiji primjer raspodjele ispitanika u kategorije zasnovan na određenoj teorijskoj ideji je razvrstavanje ispitanika u kategorije prema postognutom koeficijentu inteligencije. tako da tada frekvencijski prikaz ima više smisla. kako za razmatranje rezultata. prvo je potrebno ispitanike razvrstati na osnovu ukupnog broja bodova postignutih na testu iz Psihometrije u dvije kategorije. prema uspjehu na testu informisanosti. 4 Za intervale se najčešće uzimaju neparni brojevi (u objašnjenju izbora neparnog broja bi najjednostavnijebilo reći da je to esnafski običaj). r . 40 . numeričkoj varijabli dobijenoj na testu inteligencije VITI ispitanici se razvrstavaju u kategorije prema Vekslerovoj teoriji inteligencije (Biro. Zatim utvrditi da li postoji razlika između aritmetičkih sredina tako formiranih grupa prema uspjehu na testu informisanosti i da li je eventualna razlika između grupa statistički značajna na nekom od nivoa značajnosti ili ne. anketa. tako i za prikazivanje. Samo razvrstavanje rezultata koje ispitanici ostvaruju u manji broj kategorija obavlja se prema prema određenim kriterijumima koji koje postavlja sam istraživač prema zahtjevima koji su postavljeni određenom statističkom metodom koja se primjenjuje2 ili teorijskom idejom na kojoj je istraživanje zasnovano3. brojna vrijednost koja pokazuje opseg jednog razreda. Sa druge strane frekvencijski prikaz sirovih rezultata dobijen mjernim instrumentom sa većim rasponom dobijenih rezultata je često vrlo nepregledan. tako da postignuća ispitanika sumarno prikažemo u obliku broja slučajeva u okviru pojedinih kategorija (razreda distribuiranih rezultata). odstupanja rezultata). Tako koeficijentu inteligencije. čija je vrijednost razlika između najvišeg i najnižeg skora dobijenog pri jednom mjerenju. kao što smo to već rekli u uvodu. koje nazivamo intervalnim razredima. Interval može biti bilo koji pozitivan cijeli broj4.SPSS za psihologe i pedagoge 40 Deskriptivne statističke mjere Deskriptivne statističke mjere. Frekvencije i procenti Prostim frekvencijskim prikazom se predstavlja frekvencija (broj) ispitanika koji su postigli određeni rezultat na nekom mjernom instrumentu koji smo zadali (test. 1996). jedna od kategorija u koju spadaju ispitanici čiji je dobijeni rezultat jednak ili veći od njegove najmanje mjere i jednak ili manji od njegove 2 Kao primjer raspodjele ispitanika u kategorije prema zahtjevima određene statističke metode koja se primjenjuje možemo navesti slučaj kada želimo utvrditi postoji li statistički značajna razlika između ispitanika koji su položili ispit iz Psihometrije ili ne. Vrijednost intervala dodana na najnižu mjeru jednog razreda jednaka je najnižoj mjeri sljedećeg razreda. Međutim kada se radi o mjernim instrumentima koji imaju veliki raspon mogućih rezultata (npr. Time dobijamo najbrži uvid u raspodjelu skorova ispitanika koje oni postižu pri datom mjerenju.razred. Problem pri razmatranju raspodjele skorova u navedenom primjeru se ogleda u tome što se vrlo često frekvencije pojedinih rezultata koje se međusobom vrlo malo razlikuju. To mogu biti najjednostavnija prebrojavanja. upitnik.

Mislimo da nije zgoreg pomenuti da nije potrebno da se rezutati predstavljaju na oba načina. Time se samo bespotrebno ponavljaju dobijeni rezultati i njihove interpretacije. koje se mogu označiti apsolutnim mjerama prebrojavanja.proporcija ispitanika koji postiže određen rezultat (pripada određenoj kategoriji). N . Rezultate u obliku frekvencija možemo dati predstaviti preko tabele ili grafikona. f · 100 . Procenat tako kao relativna mjera prebrojavanja pokazuje odnos broja slučajeva jedne kategorije prema ukupnom broju ispitanika pomnoženom sa 100. f . i procenata i proporcija sa druge strane. Grafikoni frekvencija koje načešće primjenjujemo su histogram (ili stupčasti dijagram) i poligon frekvencija. N p= gdje je p . Histogram 5 6 Poligon frekvencija Raspon i interval je jedino moguće utvrditi kada se barat sa podacima sa najmanje intervalne skale. f . N P= P - gdje je procenat ispitanika koji postiže određen rezultat (pripada određenoj kategoriji). Broj rezreda u jednoj distribuciji jednak je količniku raspona i intervala (ukoliko vrijednost količnika nije cijeli broj. I tabele i grafikoni kojima se rezultati prikazuju preko frekvnecija kao mjera prebrojavanja su vrlo jednostavni i pregledni6.frekvencija. dok procenati i proporcije govore o odnosu broja slučajeva (ispitanika) jedne kategorije sa ukupnim brojem slučajeva. f . koje se nazivaju relativnim mjerama prebrojavanja. je u tome što frekvencije ukazuju na broj slučajeva koji pripadaju samo jednoj kategoriji.ukupan broj ispitanika u uzorku. koriste i procenti i proporcije. f . Proporcija je takođe relativna mjera i jednaka je odnosu broja slučajeva jedne kategorije prema ukupnom broju ispitanika. broj slučajeva (ispitanika) koji prema ostvarenoj vrijednosti date varijable pripadaju jednoj i samo jednoj kategoriji kategoriji te varijable. N .ukupan broj ispitanika u uzorku.SPSS za psihologe i pedagoge 41 najveće mjere. i u tabelama i putem grafikona. U opisu rezultata istraživanja se pored frekvencija. Takav pleonazam samo razvodnjava rezultate istraživanja koji se prikazuju. Razlika između frekvencija sa jedne.frekvencija date kategorije. 41 .frekvencija date kategorije. broj razreda jednak je vrijednosti cijolog broja uvećanoj za 1)5.

SPSS za psihologe i pedagoge
40

42

30

30

20

20

10
10

0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0

Count

0 16.5 18.0 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5

I kod histograma i kod poligona frekvencija se na apscici nalaze rezultati koje ispitanici postižu pri nekom mjerenju, u obliku pojedinačnih rezultata koje ispitanici postižu ili formiranih kategorija, dok su na ordinati frekvencije postignutih rezultata ili razreda ispitanika. Procentni prikaz bi bio nešto naprednija verzija, gdje relativizovanje frekvencija omogućava najelementarnija poređenja različitih grupa ispitanika po određenim razredima distribucije. Na primjerima histograma i poligona frekvencija je prikazana razlika između pripadnika muškog i ženskog pola ispitanika na testu informisanosti. Histogram
12

Poligon frekvencija
12 10

10

8

8

6

6

4

4

POL Percent
muski 0 16.5 18.0 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 zenski

POL Percent
2 muski zenski 19.5 18.0 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5

2

0 16.5

Rezultat testa

Rezultat testa

Sad se prvi put susrećemo sa analizama podataka. Kad prvi put uradimo analizu podataka SPSS će ih prikazati u zasebnom prozoru koji se zove Output (ili prozor za

42

SPSS za psihologe i pedagoge

43

ispis). On će nam biti aktivan u donjoj traci radne površine i prikazivaće se kao zaseban program. Deskriptivne analize kategoričkih varijabli obično radimo tako da rezultate prikažemo u vidu frekvencija i procenata. U SPSS-u ćemo tu mogućnost ostvariti preko menija Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies. Dobićemo prozor sa opcijama koji izgleda kao na slici: stics/Frequencies.

U donjem dijelu slike vidimo tri tastera koja nas vode do različitih mogućnosti. U ovom trenutku za nas će biti interesantna opcija iscrtavanja grafikona (opcija Charts), u okviru koje možemo potvrditi opciju Bar charts (histogram ili stupčasti prikaz). Kad unesemo u prostor s desne strane unesemo varijable (mi smo unijeli varijablu pol) i potvrdimo sa OK, dobićemo sljedeći ispis:

Frequencies
Statistics

pol
N Valid Missing 507 1 pol Cumulative Percent 45.2 100.0

Frequency Valid muski zenski Total Missing Total System 229 278 507 1 508

Percent 45.1 54.7 99.8 .2 100.0

Valid Percent 45.2 54.8 100.0

43

SPSS za psihologe i pedagoge

44

pol
300

200

100

Frequency

0 muski zenski

pol

Prva tabela nam govori koliki je ukupan uzorak ispitanika. Vidimo da smo u ovom primjeru imali ukupno 508 ispitanika, od kojih je 507 uzeto u obradu (ispitanici sa valjanim podacima - Valid), i jedan za koga nismo registrovali polnu pripadnost (Missing). Druga tabela nam je najinformativnija, i u njoj se nalaze za nas najbitniji i najzanimljiviji podaci. U prvoj koloni tabele (Frequencies) se nalaze oznake kategorija za koje su utvrđene frekvencije (kategorije varijable pol, muški i ženski) i pored njih ukupna veličina uzorka, broj valjanih podataka i podataka koji izostaju iz obrade. Druga kolona nam govori o vrijednostima opaženih (empirijskih) frekvencija za kategorije date varijable. Kolona Percent nam govori o procentualnoj zastupljenosti muških i ženskih ispitanika u odnosu na ukupan broj ispitanika (508 u našem slučaju), uključujući i jednog čiji pol nismo registrovali. Kolona Valid Percent nam govori o procentualnoj zastupljenosti muških i ženskih ispitanika, ali ovaj put u odnosu na valjani broj ispitanika (507 u našem slučaju), i uglavnom koristimo ovaj procentualni prikaz. Konačno, posljednja kolona (Cumulative Percent) nam daje kumulativne procente, odnosno predstvlja zbir procenata datog razreda sa procentima prethodnih razreda. Red tabele u kojoj piše Missing nam (opet) govori o broju i procentu ispitanika sa nedostajućim podacima. Na kraju imamo i grafički prikaz podataka, ovaj put u stupčastom grafikonu (histogramu), mada smo mogli izabrati i neki drugi prikaz (pitasti ili histogram sa normalnom krivom).

44

konačno. mjeru centralne tendencije neke distribucije. Najčešće mjere centralne tendencije koje se koriste su: aritmetička sredina. N gdje je M X N Σ - aritmetička sredina. aritmetička sredina se još može označiti i sa AS i X . pojedinačni skor ispitanika. medijana i mod. ukupan broj slučajeva mjerenja (broj rezultata). Govori nam koji se rezultat u jednoj distribuciji podataka najčešće pojavljuje. Znači. odnosno polimodalne distribucije).ukupan broj rezultata. U odnosu na medijanu i mod mnogo je pouzdanija. oznaka za sumu. Aritmetička sredina je mjera sa kojom se najčešće susrećemo u statističkim izvještajima. N . Nedostatak moda kao mjere centralne temdecije uočavamo kad se sretnemo sa distribucijom u kojoj imamo dva ili više najčešća rezultata (bimodalne.SPSS za psihologe i pedagoge Mjere centralne tendencije 45 Mjere centralne tendencije nam ukazuju na tendencije grupisanja oko neke centralne vrijednosti u distribuciji rezultata mjerenja. odnosno statistički najneprecizniju. Matematički se izražava kao količnik zbira svih dobijenih rezultata i ukupnog broja rezultata. 2 gdje je Mdn . Za računanje aritmetičku sredinu. M = ∑X . predstavlja najgrublju. najjednostavije i najuopštenije mogu opisati mjerene pojave na datom uzorku.medijana. da postoji pretpostavka o normalnoj raspodjeli tih mjera u populaciji. moraju biti ispunjena dva uslova: 1. to će biti sredina između dva srednja skora). Pored oznake M. Njihovim korištenjem se najbrže. da rezultati mjerenja potiču sa intervalne ili racio skale 2. odnosno ukazuje na skor koji dijeli distribuciju na dva jednaka dijela. Mod. Formula za određivanje medijane iz niza podataka poredanih po veličini je: Mdn = N . Medijana nam govori koji je centralni rezultat u distribuciji. ako rezultate mjerenja poredamo po veličini. medijanu ćemo dobiti tako što ćemo izdvojiti rezultat koji se nalazi na samoj sredini (u slučaju kada distribucija ima paran broj rezultata. U takvim slučajevima ne može se uzeti samo jedna najfrekventnija vrijednost jer se time značajno narušava 45 . i govori nam koji je prosječan skor u našoj distribuciji.

Ne časeći ni časa njih petorica su krenuli prema drugoj plaži. onda ta srednja vrijednost dosta vjerno reprezentuje mjerenu pojavu. dok direktor prima 5000 KM. S druge strane. Mjere varijabilnosti Za potpunije opisivanje mjerenih pojava. reći ćemo da prosječna plata u toj firmi iznosi 907.raspon. S druge strane. Od statističkih mjera varijabilnosti se najčešće koriste raspon. što je već realniji podatak kojim bismo oslikali našu priču7. Xmax . već je na osnovu njega nezgrapno pokušao objasniti “statističke laži”.14 KM.Xmin. Matematički se izražava kao: 7 gdje je Kako aritmetička sredina kao mjera centralne tendencije može biti nepouzdan parametar koji predstavlja skup vrijednosti jedne varijable može se vidjeti iz sljedećeg primjera. Naime tu se zaista nalazilo pet ženskih osoba. onda smo u situaciji da nam ta srednja vrijednost ne govori mnogo o tendencijama mjerene pojave. Ako za primjer uzmemo firmu u kojoj imamo sedam zaposlenih koji primaju sljedeće plate: radnici primaju 200. Od jednog prolaznika su čuli da na se na drugoj plaži nalazi pet ženskih osoba. koje su imale po 5. Šteta je jedino što ga i Halmi (1999) pri navođenju nije iskoristio u istu svrhu. R . disperzije) od centralnih mjera. međutim tamo nisu našli baš onakav prizor kakav su očekivali. 46 . Formula za utvrđivanje ove mjere disperzije je: R = Xmax . Raspon je prilično gruba mjera odstupanja. kvartilna devijacija. Kvartilnu devijaciju koristimo kad opisujemo distribucije koje odstupaju od normalne raspodjele. i govori nam kolika je razlika između najveće i najmanje mjere u nizu.SPSS za psihologe i pedagoge 46 dobijena distribucija podataka i jer se tada interpretacije i zaključci baziraju na netačnim rezultatima rezultata Iako je statistički pouzdanija od moda i medijane. 220. 7 i 8 godina. varijansa. ukoliko su odstupanja rezultata velika. i treba je koristiti uvijek kad je to moguće. skjunis i kurtozis. raspršenja. To mogu biti različite asimetrične distribucije. ako uzmemo medijanu (centralnu vrijednost u nizu). standardna devijacija. čija je aritmetička sredina godina takođe 20. sa svojom bakom koja je imala 65 godina.najveći dobijeni rezultat.najmanji dobijeni rezultat. 240 i 250 KM. Ako su vrijednosti nekog niza mjera gusto grupisane oko srednje vrijednosti. aritmetička sredina ima svojih nedostataka – osjetljiva je na ekstremne rezultate. 5. 230. standardna greška aritmetičke sredine. Xmin . Iz primjera je jasno da postoje situacije gdje je mod pouzdanije mjere centralne tendencije od aritmetičke sredine. pored mjera centralne tendencije. ili polimodalne distribucije rezultata. navodimo i mjere variranja (odstupanja. Ako izračunamo aritmetičku sredinu. 210. to će biti 230 KM. Najjednostavnija mjera varijabilnosti rezultata je raspon. od kojih svaki ima 20 godina su provodili popodne na zabačenoj plaži. ali su to bile četiri djevojčice. Petorica mladića. Primjetićemo da nam ta cifra ne odslikava pravo stanje u toj firmi. ali se može koristiti kao dodatni opis mjerene pojave.

kvartilna devijacija. σ 47 . tako da je percentil 25. X . formula za izračunavanje σ izgleda ovako: σ= ∑( X − M ) N −1 2 .prvi kvartil.percentil 75. gdje je: .percentil 25 i P75 . gdje je = = P25 . mjesto u distribuciji podataka ispod koga se nalazi 75% ukupnih slučajeva. Sa obzirom da se standardna devijacija računa u odnosu na aritmetičku sredinu (nikad medijanu ili mod) i za nju važe uslovi: da dobijeni podaci potiču sa intervalne ili racio skale. Percentil predstavlja mjesto u distribuciji mjera ispod kojeg se nalazi određen procenat slučajeva. Imajući u vidu važnost standardne devijacije Sprinthall (1990) je opisuje kao srce i dušu koncepta varijabilnosti. M . 2 gdje je Q . i može se opisati kao kvadratni korijen iz prosječnog zbira kvadrata odstupanja. odnosno prvi kvartil. Q 3 .treći kvartil.standardna devijacija.pojedinačni skor ispitanika.SPSS za psihologe i pedagoge 47 Q= Q3 − Q1 . Q1 . Standardna devijacija za najpreciznija i najpouzdanija mjera varijabilnosti pojava. Definiše se kao mjera varijabiliteta koja pokazuje koliko je odstupanje skorova distribucije od njene aritmetičke sredine. odnosno da je prvi kvartil jednak percentilu 25 i treći kvartil jednak percentilu 75. Standardna devijacija je specifična mjera varijabilnosti. Pri tome treba reći da je Q1 P25 i Q3 P75. mjesto u distribuciji podataka ispod koga se nalazi 25% i percentil 75. odnosno treći kvartil.aritmetička sredina. i pretpostavka o normalnoj raspodjeli mjera u populaciji. Matematički prikazano.

nego i za statistici zaključivanja.standardna devijacija . N −1 gdje je σM σ N .ukupan broj slučajeva mjerenja.varijansa . Σ . greška procjene se može smanjiti većim brojem mjerenja.ukupan broj slučajeva mjerenja.standardna greška aritmetičke sredine . Greška koju se čini prilikom te procjene naziva se standardna greška aritmetičke sredine. pa je njena formula: V= σ 2. Zaključivanje o populacijskoj aritmetičkoj sredini će biti utoliko tačnije što je veći uzorak i što je mjerena pojava manje varijabilna. ali time ćemo se pozabaviti kasnije. gdje je σ ili V= ∑( X − M ) 2 . ukoliko se ne može da obaviti mjerenje na svim članovima populacije (a to se gotovo nikad ne može). u stvari se koristi aritmetičku sredinu dobijenu na određenom uzorku da bi se procijenila aritmetičku sredinu populacije. a formula za njeno izračunavanje: σM = ili σ N σM = σ (za uzorke manje od 100). Kada su zaključci koji se donose vezani za aritmetičku sredinu.standardna devijacija. V . N −1 gdje je 48 . 48 Standardna devijacija nam služi ne samo za prosti opis mjerene pojave.SPSS za psihologe i pedagoge N .oznaka za sumu. Pošto se na varijabilnost neke pojave ne može uticati. Varijansu je najjednostavnije predstaviti kao mjeru varijabilnosti koja je jednaka kvadriranoj vrijednosti standardne devijacije. što nam onda pruža veće mogućnosti generalizacije zaključaka. Oznaka za standardnu grašku aritmetičke sredine je σ M ili SE M.

Pored navedenih. pozitivan ili negativan. asimetrične distribucije izgledaju ovako: 49 . postoje situacije u kojima statističke operacije sa varijansom dozvoljavaju analize koje bez učešća varijanse ne bi bile moguće. Formula za izračunavanja skjunisa je: Sk = Sk P90 P10 P50 skjunis precentil 90 percentil 10 percentil 50 P90 + P10 − P50 . 2 gdje je Svojom vrijednosti skjunis izražava veličinu asimetrije. Međutim. dok se na osnovu poznavanja vrijednosti kurtozisa zaključuje o odstupanju dobijene raspodjele po visini (vertikalno odstupanje). dok svojim predznakom ukazuje na smjer asimetrije. ukupan broj slučajeva mjerenja. kao mjera varijabilnosti su vrlo važne i skjunis (skewness) i kurtozis (kurtosis).SPSS za psihologe i pedagoge V X M N Σ varijansa. Šematski prikazane. Kako je navedeno skjunis je statistik na osnovu kojeg se donosi zaključak o tome da li je empirijska raspodjela podataka pozitivno ili negativno asimetrična (iji jednostavnije rečeno da li distribucija podataka grafčki predstavljeno skreće u lijevu ili desnu stranu. 49 U osnovi varijansa i standardna devijacija predstavljaju istu mjeru varijabilnosti. pojedinačni skor ispitanika. aritmetička sredina. Na osnovu njihovih vrijednosti se donose zaključci o odstupanja empirijske raspodjele od normalne krive. Na osnovu vrijednosti skjunisa se vrši zaključivanje o pozitivnom ili negativnom odstupanju dobijene raspodjele podataka u odnosu na normalnu (horizontalno odstupanje). oznaka za sumu.

SPSS za psihologe i pedagoge 50 Kao što je već rečeno prilikom izračunavanja kurtozisa se utvrđuje eventualno vertikalno odstupanje dobijene distribucije od normalne. precentil 90.percentil 25. izduženog oblika. Vrijednost kurtozisa koja se izračunava je uvijek manja od jedan.kvartilna devijacija P915 . te distribucije izgledaju kao na slici: 50 . Ako je dobijena vrijednost manja od 0. Ukoliko je dobijena vrijednost kurtozisa veća od 0.263. tj. spljoštena. Formula za izračunavanje kurosisa je: Ku = Q Ku P90 P10 kvartilna devijacija. 2 Q .263 onda je distribucija platikurtična. P25 . kurtozis. Na osnovu raspodjele podataka i vrijednosti kurtozisa se utvrđuje da li postoji tendecija grupisanja podataka oko aritmetičke sredine ili se podaci raspršuju podjednako duž apscise. Dobijenu vrijednost se uvijek poredi sa vrijednosti 0. tj. onda je distribucija leptokurtična.263 koliko iznosi kurtosis za normalnu krivu. P90 − P10 Pri tome je: Q= gdje je Q . Šematski prikazano.precentil 15. percentil 10 P75 − P25 .

263 .. i možemo da isključimo kućicu Display frequency tables da na bismo gledali neželjeno velike frekvencijske tabele.263 . Za primjer ćemo uzeti rezultate sa skale autoritarnosti kao osobine ličnosti.normalna kriva. Ku > ..263 . Ku = . Nije zgoreg napomenuti da aritmetičku sredinu i standardnu devijaciju koristimo ukoliko imamo podatke koji zadovoljavaju uslove intervalne ili racio skale. medijana i aritmetička sredina. Ukoliko radimo na podacima sa ordinalne skale.platikurtična kriva. Sad treba da vidimo kako ćemo računanja ovih mjera centralne tendencije i varijabilnosti obaviti u SPSS-u. mjere centralne tendencije i odstupanja ćemo tražiti na sličan način kao i kod frekvencijskih tabela: preko menija Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies. a od mjera odstupanja tu su standardna devijacija. Znači.SPSS za psihologe i pedagoge 51 Ku < .leptokurtična kriva. zanimaju nas mod. koja je primijenjena na uzorku od 496 ispitanika. 51 . kvartilna odstupanja i mjere zakrivljenosti dobijene distribucije podataka.

i zabraćemo neke od mjera koje želimo.a zatim ćemo pritisnuti dugme Statistics.. kao i drugih mjera opisa. Ako želimo prikaz aritmetičke sredine i standardne devijacije za intervalne ili racio podatke.SPSS za psihologe i pedagoge 52 .. idemo na meni Analyze/Descriptive Statistics/Descriptives i unesemo u desni prozor željenu varijablu (u našem slučaju to je skor na skali autoritarnosti). 52 .

a njena standardne greške 0. standardna devijacija. tj.325 što znači da je naša distribucija negativno asimetrična (skreće na lijevu stranu).325 Kurtosis Statistic -0. Kad na kraju potvrdimo sa OK. Deviation Statistic 8. dobićemo sljedeći ispis: Descriptives Descriptive Statistics N Range Minimum Statistic 50 18 Maximum Statistic 68 Statistic 47. dok standardna devijacija iznosi 8. Za početak su označene aritmetička sredina (Mean).663 Skewness Statistic -0. Kurtosis je manji od 0.263 na onsnovu čega zaključujemo da je kriva empirijske distribucije izdužena u odnosu na normalnu. 53 . mean).AUT Valid N (listwise) 495 495 Iz tabele možemo vidjeti da imamo 495 ispitanika čiji su rezultati uzeti u obradu. standardna greška aritmetičke sredine (S.991 Mean Std.389. Skewness iznosi –0. Error 0.98. a maksimalnog 68. da bismo vidjeli da li značajno odstupa od normalne raspodjele mjera.66. vrijednost minimalnog skora je 18. Vrijednost aritmetičke sredine je 47. minimum i maksimum. kliknemo na dugme Options i dolazimo do izbora mjera. raspon Range).0193 Statistic Statistic SKOR.SPSS za psihologe i pedagoge 53 Da bi vidjeli koje statističke mjere su nam na raspolaganju.E. Raspon rezultata iznosi 50. leptokurtična.389 Std. Ukoliko želimo da vidimo zakrivljenost naše distribucije možemo uključiti i mjere zakrivljenja (Kurtosis i Skewness).

Time se dobija prozor na čijoj lijevoj strani se nalaze mjere koje su na raspolaganju. Mi ćemo za primjer uzeti jedno ispitivanje koje se bavilo znanjem iz oblasti informatickih tehnologija. Najjednostavniji je sljedeći: Idemo na meni Analyze/Compare Means/Means. To recimo može biti slučaj kad se žele uopšteno uporediti postignuća muških i ženskih ispitanika na nekom testu. Za početak su odabrane aritmetičke sredine (Means). ali nas ništa ne spriječava da izaberemo bilo koju drugu mjeru koja nas zanima. te smo mi odabrali još i medijanu (Median) i minimalan i maksimalan rezultat na testu. ili da se uporede prosjeci učeničkih ocjena po razredima osnovne škole. Postoji više načina da se ovo uradi u SPSS-u. pritisnemo dugme Options. i u okvir iznad kojeg piše Dependent List ubacimo varijablu čije skorove želimo porediti (u našem slučaju to je rezultat na testu znanja iz informatike). a s desne strane je okvir u koji se unose parametri koje želimo da razmotrimo. U Independent List ubacimo kategoričku varijablu u kojoj se nalaze informacije o našim poduzorcima (u našem slučaju to je varijabla starost).SPSS za psihologe i pedagoge Deskriptivne mjere za dva ili više uzoraka 54 Često se javlja potreba za upoređenjem deskriptivnih mjera dvaju ili više poduzoraka u okviru jednog istraživanja. gdje je predmet interesovanja razlika u stepenu informatickih znanja kod ljudi različitih uzrasnih skupina. 54 . Da bismo odabrali deskriptivne mjere koje želimo vidjeti. standardne devijacije (Standard Deviation) i broj slučajeva (Number of Cases) i.

00 14.00 39.00 14.7458 20.62201 6.00 14.8% N 5 Excluded Percent 1.43117 6. min i max).00 Prva tabela (Case Processing Summary) nas. Pošto vidimo da su sve na broju (AS.63443 4.0% Report znanje iz informatike STAROST 18 . medijana.SPSS za psihologe i pedagoge 55 Kao rezultat dobijamo sljedeći ispis: Means Case Processing Summary Cases Included N znanje iz informatike * STAROST 401 Percent 98. N.97217 7.0000 24. odnosno koliko je ispitanika uzeto u obradu. U koloni Means vidimo da je stepen poznavanja 55 .0000 17. možemo obaviti i uvid u dobijene rezultate. Deviation 5.39 godina 40 .0000 14. Druga tabela (Report) daje prikaz deskriptivnih statističkih mjera koje smo tražili.00 14.00 41.1127 15.0000 15.00 41. izvještava o tome koje varijable se ukrštaju (u našem slučaju to su znanje iz informatike i starost).1882 24.2% N 406 Total Percent 100.0000 21.49 godina preko 50 godina Total Mean 26.00 38.49061 7.0000 14.00 14.0323 22.20 godina 21 .0000 Minimum 14.00 Maximum 38.5112 N 85 177 37 71 31 401 Std.00 41.29 godina 30 .57532 Median 26. i koliko ispitanika je imalo valjane podatke. σ . već uobičajeno.

58.05 vrijednost sa kojom se poređenje vrši na nivou značajnosti p<.SPSS za psihologe i pedagoge 56 oblasti informatike veći kod mlađih ispitanika i da progresivno opada sa porastom starosne dobi ispitanika. Testiranje normalnosti distribucije podataka Već smo vidjeli da je za veliki broj statističkih analiza neophodno ustanoviti da li distribucija dobijenih podataka zadovoljava uslov normalnosti. ∨ ⇒ p  .05.96 skjunis standardna greška skjunisa kurtozis standardna greška kurtozis a oznaka za statističku značajnost vrijednost sa kojom se poređenje vrši na nivou značajnosti p<. Ukoliko bilo koja od dobijenih vrijednosti bude veća od 1. u kategoriji starosti od 30 do 39 148 ispitanika i u u kategoriji starosti od 40 do 49 njih 17). naravno. već prije svega ukazuje na to da li je smisleno porediti grupe (ako su razlike u broju članova poduzoraka velike. tj. kolona N pokazuje broj ispitanika po kategorijama.96 1 SESk ∨ Ku  1. odnosno 0. dok su najveći skorovi dobijeni u grupama ispitanika starosti od 21 do 29 i od 40 do 49 godina.96 ili 2.58 1. Znači. Jedan od načina je da se (već predstavljene) deskriptivne mjere odstupanja. recimo.05 56 . prate vrijednosti aritmetičkih sredina po kategorijama ispitanika. zaključuje se da empirijska distribucija značajno (na nivou 0. najmanji dobijeni skor je jednak u svim grupama. može zaključiti da je najveće prosječno odstupanje rezultata prisutno u grupi ispitanika starosti između 30 i 39 godina. za odluku da li će se u razmatranju određenih podataka primijeniti neki parametrijski ili neparametrijski test).96 SE Ku gdje je Sk SESk Ku SEKu p 2. nikako i važnosti podataka koje sadrži). Tako vrijednosti medijane.58 SESk Ku  2. skjunis i kurtozis podijele sa njihovim standardnim greškama. npr. Provjera eventualnog odstupanja empirijske od normalne distribucije se može izvršiti na više načina. Na kraju (samo po redoslijedu navođenja. što je vrlo važno ne samo jer pruža informaciju o brojnosti kategorija. Poređenje se dalje može vršiti i na osnovu drugih dobivenih statističkih mjera. Sk  2.01.01) odstupa od normalne krive.01 ⇒ p  . da li u dovoljnoj mjeri podražava normalnu raspodjelu (npr.58 SE Ku i Sk  . Dalje se.

Ovo će nam dati grafički prikaz raspodjele naših rezultata u formi histograma. Potrebno je za početak otići na meni Analyze/Descriptive Statistics/Explore i da varijablu čiju distribuciju želimo da testiramo ubacimo u okvir gdje piše Dependent List (u našem slučaju to je varijabla skor. van granica slučajnosti. Mi ćemo za primjer uzeti naš već opisani slučaj sa skalom autoritarnosti. 57 . U okviru Kolmogorov-Smirnov testa se vrši poređenje empirijske i teorijske distribucije. Kolmogorov-Smirnov test je još jedan od mogućih načina provjeravanja empirijske distribucije. Sljedeći korak je da idemo na opciju Plots u donjem dijelu prozora.SPSS za psihologe i pedagoge 57 Sljedeći način testiranja eventualnog odstupanja empirijske raspodjele od normalne bi bio uz pomoć Hi-kvadrat (χ2) testa. U ovom postupku se uzima u obzir ono mjesto u kome se dvije raspodjele najviše razlikuju. a zatim ispituje da li ta najveća vrijednost razlike empirijske i teorijske distribucije (Dmax) statistički značajno odstupa od normalne. Treba da potvrdimo opcije Histogram i Normality plots with tests. ali pošto je to dosta komplikovano uraditi u okviru SPSS-a. ovaj put nećemo to objašnjavati.aut koja je rezultat na nekoj skali autoritarnosti). a dobićemo i statističke testove normalnosti.

.0000 -.110 .991 Shapiro-Wilk df 495 Sig. Deviation Minimum Maximum Range Interquartile Range Skewness Kurtosis 58 .00 12. Error .0000 75.AUT Mean 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound 47.1768 48.2268 48.219 Std. .00 68.4% N 507 Total Percent 100.7570 48.SPSS za psihologe i pedagoge 58 Dobićemo sljedeći ispis: Explore Case Processing Summary Cases Valid N SKOR.AUT .008 Statistic .9919 47.326 -.005 .019 Tests of Normality Kolmogorov-Smirnov(a) Statistic SKOR.66399 18.6% Descriptives Statistic SKOR.048 a Lilliefors Significance Correction df 495 Sig.0% 5% Trimmed Mean Median Variance Std.38942 N 12 Missing Percent 2.AUT 495 Percent 97.065 8.00 50.

što znači da su rezultati za našu ispitivanu populaciju negativno asimetrični.0 70.0 55. u trećoj (onoj koja nas najviše zanima) dobijamo izvještaj o distribuciji koju testiramo.0 40.01. Kolona Statistic kaže kolika je izračunata mjera odstupanja naše distribucije od normalne (u našem slučaju 0. 59 . a hipoteza je bila da naša distribucija ne odstupa značajno od normalne.326/0. a kolona Sig. ukoliko skewness podijelimo sa njegovom standardnom greškom dobijamo: -0.0 35. No. Tabela takođe pokazuje da je radjen i drugi test eventualnog odstupanja empirijske raspodjele od normalne krive i da on takođe ukazuje na statistički značajno odstupanje testirane raspodjele od normalne (Shapiro-Wilk). i donosimo zaključak da naša distribucija statistički značajno (na nivou značajnosti od 0. Histogram koji smo dobili nam može ponešto reći o dobijenim podacima. pod nazivom Test of Normality. Takođe. Dev = 8.SPSS za psihologe i pedagoge 59 Histogram 120 100 80 60 40 Frequency 20 0 20.96.01) odstupa od normalne.0 60.0 65.00 SKOR. odbacujemo postavljenu hipotezu.66 Mean = 48.110 = -2.008). a druga o generalnim deskriptivnim podacima za našu skalu. Vidimo da se veći broj ispitanika gomila na gornjem dijelu naše skale.0 N = 495.048). u SPSS-u) manje od 0. nam govori o značajnosti utvrđenog odstupanja (u našem slučaju 0.0 25. Budući da je p (odnosno Sig. U okviru te tabele. budući da je on predviđen za uzorke od 50 ili manje ispitanika (u našem slučaju ih ima 495). on nam zasad nije potreban. Dok se u drugoj tabeli nalaze deskriptivne statističke mjere razmatrane distribucije koje smo odabrali o okviru opcije Statistics. gdje takođe potvrđujemo značajno odstupanje dobijene od normalne raspodjele. odnosno varijabilnost negativne strane je povećana.0 45. prve tri kolone predstavljaju izvještaj o obavljenom Kolmogorov-Smirnov testu.0 30.0 Std.0 50.AUT Prva tabela nam govori o broju valjanih podataka uzetih u obradu.

Na osnovu rezultata testiranja razlika. ili su. 2. Da bi se utvrdio da li te razlike potiču od nekih sistematskih faktora. U pozadini ovog postupka testiranja značajnosti razlika između aritmetičkih sredina. a vidjećemo da ih ima mnogo. odnosno nisu u korelaciji.da podaci sa kojima se barata potiču bar sa intervalne skale . Testiranje značajnosti razlike između dva uzorka T – test za nezavisne uzorke Kao prvo treba reći da se pod nezavisnim uzorcima podrazumijevaju se oni uzorci koji nakog izvršenog mjerenja ne stoje ni u kakvom pravilnom odnosu. u zavisnosti od toga da li rezultat bude značajan ili ne. uz mogućnost prisustva greške manjom od 1% ili 5% donosi se zaključak da su uzorci heterogeni. pak.SPSS za psihologe i pedagoge 60 Testiranje značajnosti razlika aritmetičkih sredina Jedna od najčešćih razmatranja s kojima se istraživači bave u okviru analize podataka jesu testiranja značajnosti razlika aritmetičkih sredina između uzoraka. odnosno da su nastale razlike rezultat slučajnih faktora. odnosno da su nastale razlike rezultat dejstva nekog sistematskog faktora. Da bismo radili testiranje značajnosti razlika između izraženosti pojava potrebno je da znamo nekoliko stvari: Da li podaci zadovoljavaju uslove primjene parametrijskih testova? . pod uslovom da su zadovoljaeni uslovi za primjenu parametrijskih testova. da su uzorci homogeni (pripadaju istoj populaciji). zaključuje se sa mogućnosti greške manjom od 1% ili 5%. mogu se izvesti dva zaključka: 1. poslužićemo se nekim od statističkih testova konstruisanih u tu svrhu. Ukoliko postoji potreba da se izvrši testiranje razlika između aritmetičkih sredina dvaju nezavisnih uzoraka. Ukoliko test ne pokaže statistički značajnu razliku između aritmetičkih sredina uzoraka. Formula za njegovo izračunavanje je: 60 . definisanja intervala pouzdanosti oko te razlike i procjene značajnosti te razlike. leži procjenjivanje njene standardne greške. Ukoliko test pokaže značajnu razliku između aritmetičkih sredina. rezultat slučajnih činilaca. Ukoliko se žele uporediti aritmetičke sredine dobijene na dva uzorka iz iste populacije. onda koristimo t-test za nezavisne uzorke. gotovo sigurno će njihove vrijednosti biti različite.da podaci podržavaju normalno raspodjeljuju Da li se radi o nezavisnim ili zavisnim uzorcima? Da li postoji dvije ili više grupa ispitanika? Ovi podaci će odrediti vrste statističkih testova koji se mogu koristiti.

SPSS za psihologe i pedagoge DM . Kliknemo na dugme Define i moći ćemo da nastavimo. Za primjer ćemo uzeti testiranja značajnosti polnih razlika u postignuću na testu iz engleskog jezika na više raznih fakulteta. prihvata se hipoteza o postojanju značajnih razlika između uzoraka. i drugu numeričku (intervalnog nivoa). Imaćemo jednu kategoričku varijablu – pol. 61 . Test Varijable je naša zavisna varijabla (skor na testu iz engleskog jezika u našem slučaju). Potrebno je da idemo na opciju Analyze/Compare Means/IndependentSamples T Test. koje iznose 1. gdje je σ DM = σ M 1 2 + σ M 2 2 . može imati više od dva modaliteta.01. jer SPSS podrazumijeva da nezavisna varijabla koja je kategorička. σ DM 61 t= gdje je: t .t-test DM = M 1 − M 2 .58 za velike uzorke. a Grouping Variable je nezavisna varijabla (u našem slučaju to je pol).96 i 2.05 i . i ukoliko izlazi izvan okvira neke od ovih vrijednosti.standardna greška razlike između AS. skor na testu znanja iz engleskog jezika. pri čemu je σ M1 = σ1 N1 i σM2 = σ2 N2 Dobijenu vrijednost t-testa se mogu porediti sa vrijednostima intervala pouzdanosti . Moraćemo da definišemo koje grupe poredimo.(apsolutna razlika između AS) σ DM .

643 (predznak nam nije bitan. Kad je vjerovatnoća veća od . t df t-test for Equality of Means Sig. ali da li je ta razlika statistički značajna? Veličina statistika t od –3.992 Std.3843 2.2542 . (2tailed) Mean Difference Std.106 -3. Već smo vidjeli iz prve tabele da djevojke postižu nešto bolje rezultate od mladića (za 1.106). onda zaključujemo da se pretpostavljaju jednake varijanse u okviru naših subpopulacija i očitavamo rezultate iz prvog reda (Equal variances assumed). Kad smo definisali grupe i potvrdili sve. Deviation). Vidimo da ukupno ima 88 muških i 128 ženskih ispitanika.641 . Takođe vidimo da je prosječni rezultat na testu iz engleskog manji kod muških nego kod ženskih ispitanika (kolona Mean). u obzir se uzima apsolutna veličina) i 62 .8416 Std.05 (u našem slučaju to je 0.6170 Rezultat testa iz engleskog Equal variances assumed Equal variances not assumed 2.344 poena u prosjeku).763 205.3573 -2.2512 Rezultat testa iz engleskog Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Sig. Deviation 2.6400 Prva tabela (Group Statistics) koju smo dobili daje nam deskriptivne mjere za naša dva uzorka.05.344 . ali i da je varijabilnost rezultata veća kod ženskih ispitanika (kolona Std.648 23. dobijamo sljedeći ispis kao rezultat našeg testiranja: T-Test Group Statistics POL muski zenski N 88 128 Mean 22.0719 -3.000 -1.000 -1.3691 -2. Prvo treba da pogledamo rezultate Levenovog testa jednakosti varijansi. Error Mean . Potvrdimo sa Continue.0490 -. Da je značajnost Levenovog testa bila manja od . Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.643 214 . te vrijednosti ćemo upisati u kućice.SPSS za psihologe i pedagoge 62 Pošto smo mi definisali modalitete naše varijable tako da 1 označava ženski.582 . a 2 muški pol. Druga tabela (Independent Samples Test) je nešto složenija. rezultate bismo očitavali iz drugog reda (Equal variances not assumed).344 .

Testiranje t-testom možemo obaviti na više načina u SPSS-u.AUT 63 . Mi ćemo za primjer uzeti polne razlike u osobini autoritarnosti (ta varijabla. Potrebno je da imamo podatke koji potiču bar sa ordinalne skale. pokazalo se ranije.05 i od . ne zadovoljava uslov normalnosti za primjenu parametrijskih testova). a to je Mann-Whitneyjev test.000 (znači manje od .00 67198.55 244.01).36 Sum of Ranks 55562. potvrdimo sa OK. a nezavisnu varijablu u okvir Grouping Variable.SPSS za psihologe i pedagoge 63 njegova značajnost od . i ubacimo zavisnu varijablu u okvir gdje piše Test Variable List. Idemo na meni Analyze/Nonparametric Tests/2 Independent Samples. Kad smo sve uradili. i dobijamo sljedeći ispis: NPar Tests Mann-Whitney Test Ranks pol muski zenski Total N 220 275 495 Mean Rank 252. za testiranje značajnosti razlike koristimo neparametrijski ekvivalent. nam govori da su razlike između aritmetičkih sredina statistički značajne.00 SKOR. Mann – Whitneyjev U-test U slučaju kad imamo dva nezavisna uzorka koji ne zadovoljavaju uslove za primjenu parametrijskog t testa. ali za sad ćemo ostati kod ovoga. Moramo definisati grupe u okviru nezavisne varijable na isti način kao što smo to opisali kod t testa.

00) i njegova značajnost (u našem slučaju 0. i to je veličina MannWhitney U statistika (u našem slučaju 29248. bilo zato što su različite grupe ispitanika ujednačene po nekom (za mjerenu varijablu) relevantnom kriterijumu.mjera linearne korelacije između dva uzorka.). Prvi slučaj takvog nacrta se naziva metodom iste grupe". gdje se ispitivanje pojave obavlja na istoj grupi ispitanika prije i poslije uvođenja dejstva nezavisne varijable.. dok u drugoj. relevantnim kriterijumima (npr. (2-tailed) a Grouping Variable: pol 29248. Ovaj test nam nije prikazao deskriptivne mjere koje nas zanimaju. Drugi slučaj se naziva "metodom ekvivalentnih grupa". ali te podatke možemo dobiti na način kako je to opisano u poglavlju Deskriptivne mjere za dva ili više uzoraka. koju nazivamo eksperimentalnom grupom. r1. školske ocjene. Kod zavisnih uzoraka standardnu grešku razlika između aritmetičkih sredina se računa na sljedeći način: σ DM = σ M 1 2 + σ M 2 2 − 2 * r1. Sig.standardna greška aritmetičke sredine prvog uzorka (može se još o označaiti i sa SE1) Statistik t se računa na isti način kao i kod nezavisnih uzoraka: 64 .000 67198. U oba slučaja rezultati mjerenja su u korelaciji. mjere raspršenja i centralnih tendencija.526). gdje je . za to istraživanje. . Nakon toga se vrši mjerenje pojave.526 Ono što nas zanima je u drugoj tabeli (Test statistics). gdje se formiraju dvije grupe ispitanika koje se ujednačavaju po nekim. Znači ustanovili smo da kod naših ispitanika ne postoje statistički značajne razlike u autoritarnosti između muškaraca i žena. 2 * σ M1 * σ M 2 . U praksi se sa ovakvim uzorcima najčešće srećemo kad projektujemo neku od dvije osnovne vrste eksperimentalnih nacrta.. kontrolnoj grupi izostaje djelovanje nezavisne varijable.SPSS za psihologe i pedagoge 64 Test Statistics(a) SKOR.634 . uzrast. Dejstvo nezavisne varijable uvodi se u jednu grupu. T – test za zavisne uzorke Zavisnim uzorcima smatramo one uzorke čije mjere su na neki način u korelaciji..000 -.AUT Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp.standardna greška aritmetičke sredine prvog uzorka (može se još označaiti i sa SE1) .standardna greška razlika između aritmetičkih sredina.2 . da limaju brace i sestara. bilo zato što su u pitanju isti ispitanici.

i mi treba da uporedimo te rezultate i zaključimo da li je nastava iz jezika doprinijela boljem znanju. Deviation 2. a ukoliko su grupe manje – onda se granice intervala pouzdanosti očitavaju iz odgovarajućih tablica. U našem slučaju to su rezultati na testu prije (skor.eng2). Recimo da smo imali slučaj da trebamo provjeriti znanje iz engleskog jezika prije i poslije kursa iz engleskog jezika koga su studenti slušali na fakultetima.SPSS za psihologe i pedagoge DM . σ DM 65 t= gdje je t – t-test . prije i poslije kursa.19323 Paired Samples Correlations 65 . dobijeni rezultat se poredi sa granicama 1.razlika aritmetičkih sredina. dobijamo sljedeći ispis: T-Test Paired Samples Statistics Mean Pair 1 Rezultat testa iz engleskog prije kursa Rezultat testa iz engleskog poslije kursa 23.444 25.96 i 2. selektujemo dvije varijable čije rezultate želimo da poredimo.83988 Std. Treba da idemo na meni Analyze/Compare Means/Paired-Samples T Test.standardna greška razlika između aritmetičkih sredina Ukoliko se istraživač susreće sa velikim grupama. znači.58. Kad smo na kraju potvrdili svoj izbor. Ista grupa od 216 studenata .3194 N 216 216 Std. pri čemu broj stepeni slobode dobija po obrascu: df = N-1. . radila je dva puta isti test.eng) i poslije kursa (sk. Error Mean . i unesemo ih u okvir gdje piše Paired Variables.7402 2.1864 .

Znači.000 66 Paired Samples Test Paired Differences Std.Rezultat testa iz engleskog poslije kursa -1.472 215 .982 Sig.8750 . Vidimo da su na prvom testu ispitanici postizali u prosjeku 23.000 t df Sig. Std.9468 Upper -1. Iz nje možemo vidjeti kolika su prosječna postignuća na testu prije i poslije kursa (Mean). kao i druge podatke (broj ispitanika. budući da su naši rezultati izmišljeni – to je prihvatljivo :-) U trećoj tabeli (Paired SamplesTest) nas zanima prvenstveno statistik t i njegova vjerovatnoća (Sig. Možemo vidjeti da u našem slučaju veličina t iznosi -51. unaprijedili svoje znanje.444 bodova.319. ali. a da je njegova vjerovatnoća 0. U realnosti gotovo nikad nećete naići na povezanosti ovoe veličine.472 (opet nam predznak nije bitan). .03643 -1. U našem slučaju ta korelacija iznosi veoma visokih 0.87 poena u prosjeku. odnosno da su studenti (najvjerovatnije) zbog pohađanja kursa engleskog jezika. (2tailed) Mean Prva tabela (Paired Samples Statistics) nam daje deskriptivne statističke mjere za naše zavisne uzorke. Druga tabela (Paired Samples Correlations) nam govori kolika je povezanost između rezultata na prvom i drugom testu.53538 . 66 . Error 95% Confidence Interval Deviation Mean of the Difference Lower Pair 1 Rezultat testa iz engleskog prije kursa . možemo reći da se prosječni rezultati značajno razlikuju.000.8032 -51.SPSS za psihologe i pedagoge N Pair 1 Rezultat testa iz engleskog prije kursa & Rezultat testa iz engleskog poslije kursa 216 Correlation . što bi značilo da je gotovo svaki ispitanik popravio svoje znanje iz engleskog za istu količinu. standardnu devijaciju). što znači da su ostvarili napredak od 1.).982. a na drugom testu (poslije kursa) u prosjeku 25.

Rezultat testa iz engleskog prije kursa Z Asymp. Ovaj test ne postavlja uslove u pogledu normalnosti distribucije. znači testiranje razlika u postignuću na testu engleskog prije i poslije kursa engleskog jezika na fakultetu. dobijamo sljedeći ispis: NPar Tests Sign Test Frequencies N Rezultat testa iz engleskog poslije kursa . a koji ne zadovoljavaju uslove za primjenu parametrijskog testa za testiranje značajnosti razlike. a isključimo ostale opcije. (2-tailed) -13. Nakon što potvrdimo svoj izbor sa OK.Rezultat testa iz engleskog prije kursa Negative Differences(a) Positive Differences(b) Ties(c) Total 6 209 1 216 a Rezultat testa iz engleskog poslije kursa < Rezultat testa iz engleskog prije kursa b Rezultat testa iz engleskog poslije kursa > Rezultat testa iz engleskog prije kursa c Rezultat testa iz engleskog poslije kursa = Rezultat testa iz engleskog prije kursa Test Statistics(a) Rezultat testa iz engleskog poslije kursa . Sig. Izabraćemo opciju Analyze/Nonparametric Tests/2 Related Samples. koristimo neparametrijski ekvivalent.000 67 .SPSS za psihologe i pedagoge Test predznaka 67 Kad imamo dva zavisna uzorka. i u okvir Test Pair List unijećemo par varijabli čije vrijednosti poredimo (u našem slučaju to su skor.eng i sk. a to je test predznaka (Sign Test).776 . i to činimo tako što u donjem dijelu prozora izaberemo opciju Sign. Sljedeći korak je da odaberemo odgovarajući test. a mi ćemo za primjer uzeti isto ispitivanje kao i u poglavlju T test za zavisne uzorke.eng2).

000).slučajeva kad druga varijabla ima veću vrijednost (Positive Differences) ima 209 .SPSS za psihologe i pedagoge a Sign Test 68 Prva tabela (Frequencies) nas izvještava o detaljima naših podataka. 68 . Pošto se ovaj test bazira na poređenju veličina dvije varijable kod ispitanika.jednakih vrijednosti obe varijable (Ties) ima 1 Druga Tabela nam govori o veličini statistika Z. koji uzima u obzir zbir razlika predznaka. u našem primjeru tabela nam govori sljedeće: . Znači.slučajeva kad druga varijabla (u našem slučaju to su rezultati na testu poslije kursa) ima manju vrijednost (Negative Differences) ima 6 . (u našem slučaju –13.776) i njegovu vjerovatnoću (u našem slučaju 0. možemo reći da su rezultati na testu iz engleskog kod naših ispitanika poslije kursa značajno veći nego prije kursa. i sabiranju broja pozitivnih i negativnih razlika.

SPSS za psihologe i pedagoge Značajnosti razlika između više uzoraka Analiza varijanse 69 Analiza varijanse je statistička procedura koja nam omogućava da testiramo razlike između aritmetičkih sredina dvaju ili više uzoraka. za četiri grupe tu je šest parova za poređenje. što bi značilo da grupe pripadaju istoj populaciji: Značajnost razlika između aritmetičkih razlika utvrđujemo uz pomoć F-testa. dobijamo tri para za poređenje. Ukoliko smo već upoznati sa t-testom kao statističkom mjerom za poređenje aritmetičkih sredina. ali u slučaju kad imamo više nezavisnih grupa – broj poređenja ttestom može biti veliki: ako imamo tri grupe. mogli bismo zaključiti da testiranje možemo obaviti i na taj način. što u našem slučaju može biti postignuće na testu iz engleskog jezika kod studenata tri različita fakulteta. Rečenica kojom bismo saželi ideju analize varijanse glasi: da li su varijacije između grupa veće od varijacija unutar grupa koje poredimo? Statistička mjera variranja koju ćemo upotrijebiti u ovom slučaju je varijansa. Kao primjer možemo uzeti slučaj kada želimo da poredimo postignuća na nekom testu kod više nezavisnih grupa ispitanika. kojim utvrđujemo odnos između dviju varijansi: 69 . koju dobijamo kad kvadriramo standardnu devijaciju: v =σ2 Primjer slučaja kad je varijansa između grupa veća od unutargrupne varijanse. i tako dalje. što bi značilo da grupe ne pripadaju istoj populaciji: Primjer slučaja kad je varijansa između grupa manja od unutargrupne varijanse.

a sve to ćemo dobiti preko suma kvadrata odstupanja rezultata od aritmetičkih sredina: SS T = SS w + SS b gdje su: SST – ukupna suma kvadrata odstupanja SSw .suma kvadrata odstupanja između grupa Ako za primjer uzmemo slučaj testiranja razlika u postignuću na testu iz engleskog jezika između 216 studenata tri fakulteta (naknadno ćemo isti ovaj primjer uraditi uz pomoć SPSS-a): df Između grupa (b) Unutar grupa (w) Ukupno (T) 2 (df =broj grupa – 1) 215 (broj ispitanika – 1) 217 Sume kvadrata odstupanja (SS) 145. koju možemo naći u osnovnim udžbenicima iz statistike.SPSS za psihologe i pedagoge 70 Varijansa između grupa F= Varijansa unutar grupa Analizu varijanse radimo uz pomoć razlaganja ukupne varijanse na komponente.898 72. očitavamo granice značajnosti i donosimo zaključak o statističkoj značajnosti razlika. Na kraju izračunavamo F kroz formulu: F = 70 .503 6.333 Varijansa (v = SS/df) 72.suma kvadrata odstupanja unutar grupa SSb . da li između svih mogućih parova. onda trebamo utvrditi između kojih grupa postoje značajne razlike. ili nekim od SPSS-ovih post-hoc testova za detekciju razlika između pojedinačnih parova poduzoraka.898 Na osnovu odgovarajuće tabele.007 1469. U slučaju da ustanovimo da je F statistik značajan.326 1614.51 6. ili samo između nekih? Tada se koristimo t-testom.503 = 10.

3135 . Najjednostavniji način da to učinimo jeste na sljedeći način: Idemo na Analyze/Compare Means/One Way ANOVA i u Dependent List unesemo našu zavisnu varijablu (skor na testu engleskog u našem slučaju).5 28.5 27.000 71 . ali nam ne može reći između koji grupa. 71 Specifičnost analize varijanse jeste to da će nam ona za rezultat pokazati postoji li između nekih grupa statistički značajna razlika.174 22.604 24.077 Upper Bound 23.0 29.5 17. Kao ispis naše analize varijanse dobijamo: Oneway Descriptives Rezultat testa iz engleskog N Mean Std.510 Sig. Sada ćemo vidjeti kako ćemo statističko testiranje obaviti uz pomoć SPSS-a.6071 2.503 6.6598 2. Deviation Std.007 1469.931 23.898 F 10.812 16. poredićemo postignuće na testu iz engleskog jezika studenata različitih fakulteta.6122 2. i može pojaviti do tri razlika (tri su moguća poređenja).326 df 2 215 Mean Square 72. medicinski i tehnološki). Mi ćemo za primjer uzeti opet naš test iz engleskog. U našem primjeru varijabla fakultet ima 3 modaliteta (filozofski. i drugu varijablu intervalnog nivoa i normalne raspodjele rezultata.SPSS za psihologe i pedagoge Jednofaktorska univarijantna analiza varijanse za nezavisne uzorke Jednofaktorsku univarijantnu analizu varijanse radimo kad imamo jednu kategoričku varijablu (faktor) sa dva ili više modaliteta.444 2. .7402 .786 23.3072 .5 Minimum Maximum ANOVA Rezultat testa iz engleskog Sum of Squares Between Groups Within Groups 145.5 29. ići ćemo korak po korak pa ćemo vidjeti šta ćemo dobiti.218 25.0 16.1864 22.0 19.990 23. Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound tehnoloski medicinski filozofski Total 72 72 72 216 23.556 23. No.3078 .181 23.561 21. a pod Factorunesemo nezavisnu varijablu (fakultet u našem slučaju).

N je broj ispitanika. a Std.333 216 72 Kao što smo navikli. Imaćemo tri moguća poređenja: filozofski-medicinski. filozofski-tehnološki i medicinski-tehnološki. Trebali bi se vratiti na poglavlje T-test za nezavisne uzorke i uraditi sve kako je tamo opisano. a značajnost je 0.SPSS za psihologe i pedagoge Total 1614. Ipak. studenti tehnološkog fakulteta nešto manje. većina će nam dati slične rezultate. Mean je aritmetička sredina. U našem slučaju F=10. Mi ćemo izabrati LSD test i potvrditi naš izbor sa Continue. prva tabela (Descriptives) nam daje deskriptivne podatke o našim poduzorcima. Ovde se nalazi grupa posthok testova za ispitivanje međugrupnih razlika. to možemo učiniti uz pomoć t-testa. 72 . U našem primjeru možemo vidjeti da su studenti filozofskog fakulteta postigli najviše. čije modalitete upisujemo pod Define Groups.510. Iako se zasnivaju na različitim matematičkim procedurama. Ako želimo da znamo između kojih fakulteta konkretno postoje razlike. za brzi uvid u te razlike poslužićemo se opcijom Post Hoc kad radimo analizu varijanse (dugme pod tim nazivom u donjem dijelu prozora). s tim da nam je nezavisna varijabla ovaj put fakultet. Druga tabela (ANOVA) nam daje rezultate testa: očitavamo vrijednost mjere F i njenu značajnost. Možemo reći da se statistički značajno razlikuju studenti ova tri fakulteta po postignuću na testu iz engleskog jezika.01).000 (znači statistički značajno na nivou 0.Deviation standardna devijacija. a studenti medicinskog fakulteta najmanje rezultate na testu iz engleskog jezika.

Ova tabela će nam pokazati koji parovi fakulteta se porede (kolona Fakultet). i značajnosti tih razlika (Sig.245 2.089 2.000 Lower Bound -.4377 .432 -. Mi ćemo kao primjer istraživanje u kojem je ispitivano prihvatanje socijalnih odnosa sa Italijanima u vezi sa različitim socio-demografskim varijablama. Nakon toga je potrebno kliknuti na dugme Define Range i definisati koji je raspon vrijednosti nezavisne varijable. Kruskal Wallis test Ovaj test nam služi za utvrđivanje značajnosti razlika između dve ili više mjerenih osobina. Potrebno je da imamo jednu kategoričku varijablu sa dva ili više modaliteta.002 . U našem slučaju to je od 1 do 3.569 -1. i drugu varijablu bar ordinalnog tipa. U našem slučaju.293 -2.432 -2.05 level. Pod okvirom Test Typeimamo ponuđena tri testa.569 -1.SPSS za psihologe i pedagoge 73 Kao rezultat ćemo dobiti iste dve tabele kao što je prethodno opisano za analizu varijanse. i to obe razlike značajne na nivou 0.4377 . . srednja škola i viša/visoka škola). a pod Grouping Variable unesemo nezavisnu varijablu.951(*) Std. ali mi biramo Kruskal-Wallis H test. Nezavisna varijabla će nam biti stepen obrazovanja majke sa tri modaliteta (završena osnovna škola. kolika je razlika u prosječnom postignuću na testu (Mean Difference).000 .951(*) 1.4377 Sig.195 .089 Upper Bound 1.293 -1.).4377 .195 .382(*) -.245 -1.05. Idemo na meni Analyze/Nonparametric Tests/K Independent Samples. kad podaci ne zadovoljavaju uslove za primjenu analize varijanse.4377 .814 * The mean difference is significant at the .814 . ali dobićemo i jednu dodatnu: Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: Rezultat testa iz engleskog LSD 95% Confidence Interval (I) FAKULTET tehnoloski medicinski filozofski (J) FAKULTET medicinski filozofski tehnoloski filozofski tehnoloski medicinski Mean Difference (I-J) . 73 . a zavisna varijabla će nam biti broj prihvaćenih odnosa sa Italijanima (ponuđeno je 7). filozofskog i medicinskog fakulteta.4377 .002 . vidimo da postoje značajne razlike između filozofskog i tehnološkog. Error . Razlika između medicinskog i tehnološkog fakulteta nije statistički značajna.382(*) 1.519 1. i pod Test Variable List unesemo zavisnu varijablu.519 .

82 198. i jednu zavisnu kvantitativnu varijablu. a za zavisne su uzeti pol i zaposlenost. Druga tabela (Test Statistics) nam daje mjeru χ2 (hi na kvadrat. Dvofaktorska univarijantna analiza varijanse Dvofaktorsku univarijantnu analizu varijanse primjenjujemo kad za nezavisne varijable imamo dve kategoričke varijable.44 208.73 Prihvatanje odnosa sa Italijanima Test Statistics(a. Znači. U našem slučaju vidimo da je χ2 =0. pitanja su: da li izraženost depresivnost zavisi od pola.657 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: strucna sprema majke Prva tabela (Ranks) nas izvještava o broju ispitanika u pojedinim grupama našeg uzorka.839 2 . Chi-Square) i njenu značajnost (Asymp.).SPSS za psihologe i pedagoge 74 Nakon što smo sve obavili. Sig.01). dobijamo sljedeći ispis u Output prozoru: NPar Tests Kruskal-Wallis Test Ranks strucna sprema majke OS SS VS ili VSS Total N 51 231 123 405 Mean Rank 209. i prosječnim rangovima zavisne varijable. Sig. Mi ćemo kao primjer uzeti fiktivno istraživanje u kojem je za zavisnu varijablu uzeta izraženost osobine depresivnosti. .b) Prihvatanje odnosa sa Italijanima Chi-Square df Asymp. zaposlenja ili od kombinacije ova dva 74 . što bi značilo da ne postoje značajne razlike u pogledu prihvatanja socijalnih odnosa sa Italijanima između grupa ispitanika čiji očevi su različito obrazovani.839 i da nije statistički značajno (vjerovatnoća veća od 0.05 i 0.

SPSS za psihologe i pedagoge 75 faktora? Kombinacija faktora u analizi varijanse naziva se interakcija faktora. i pod Dependent Variable unosimo zavisnu varijablu (depresivnost u našem slučaju). 75 . što znači da svaki ispitanik ima kombinaciju ove dvije odlike: određenog je pola i ima određeno radno stanje (zaposlen ili nezaposlen) Vidjećemo da postoji i analiza varijanse za ponovljene faktore. a pod Fixed Factor(s) unosimo nezavisne varijable. Sljedeći korak nam da idemo na dugme Options s desne strane prozora.. Time ćemo dobiti osnovne deskriptivne mjere za podgrupe našeg uzorka. Idemo na meni Analyze/General Linear Model/Univariate. i tu treba da među opcijama u okviru Display odaberemo descriptives. Potrebno je reći da su naši faktori neponovljeni.

4444 Std.5833 22. dobijamo sljedeći ispis: Univariate Analysis of Variance Between-Subjects Factors Value Label POL ZAPOSLEN 1 2 1.6477 23. 76 Nakon što smo obavili sve.SPSS za psihologe i pedagoge Dalje.1111 23.84161 2.38429 2.00 muski zenski zaposlen nezaposlen N 88 128 99 117 Descriptive Statistics Dependent Variable: depresivnost POL muski ZAPOSLEN zaposlen nezaposlen Total zenski zaposlen nezaposlen Total Total zaposlen nezaposlen Total Mean 22.2969 23. jer će nam to pomoći pri tumačenju.38896 2. Ukoliko imamo dve varijable.96595 2.91925 2.28644 2.2473 23. To ćemo uraditi kroz dugme Plots.72535 2.9922 22. Na kraju je neophodno da pritisnemo dugme Add (nakon toga bi se trebale pojaviti ove varijable u donjem okviru Plots) inače SPSS neće upamtiti naš izbor.74017 N 64 24 88 35 93 128 99 117 216 Tests of Between-Subjects Effects 76 . upisujemo ih u okvire Horizontal Axis i Separate Lines (gdje će ići koja varijabla zavisi od istraživačkih potreba). zgodno je da imamo i nekakav grafički prikaz naših rezultata.3143 24. Dolazimo do prozora gdje trebamo odrediti varijable koje će odrediti naš grafikon.6566 24. Deviation 2.00 2.16340 2.

Takođe. ZAPOSLEN i POL*ZAPOSLEN.000 .358 . Sa vremenom.098 29. Red ispod njih je interakcija pola i zaposlenosti (POL*ZAPOSLEN) i F je 0.358 i da je značajno na nivou 0.05.5 23.0 ZAPOSLEN 22.5 24.01. i nezaposleni su depresivniji.5 zaposlen 22. a nezaposleni veću od zaposlenih. Sljedeća tabela (Tests of Between-Subjects Effects) nam daje podatke o statističkim značajnostima.261 50. Grafikon na kraju (Estimated Marginal Means of depresivnost) nam daje grafički prikaz onoga što smo imali u tabeli Descriptive Statistics.989 13041. a u okviru ženskih veći procenat je nezaposlen.666 77 a R Squared = .987 1.929 F 6.223 7.987 1.706 4.333 df 3 1 1 1 1 212 216 215 Mean Square 48. Iz nje već vidimo da (kolona Means) muški nezaposleni imaju više izraženu depresivnost od muških zaposlenih. što bi za nas značilo da nema interakcije između pola i zaposlenosti u pogledu uticaja na depresivnost.261 50.0 muski zenski nezaposlen POL Iz prve tabele (Between-Subjects Factors) vidimo kako se raspoređuju ispitanici po kategorijama pojedinih varijabli.098 29. oba su značajna: u našem uzorku žene su depresivnije.000 . kao što vidimo.000 1614.077) Profile Plots Estimated Marginal Means of depresivnost 24.05. i kolone F i Sig. vidjećemo da nam paralelnost linija govori o 77 . Ovo su glavni efekti pola i zaposlenja na depresivnost i.293 1469.SPSS za psihologe i pedagoge Dependent Variable: depresivnost Source Corrected Model Intercept POL ZAPOSLEN POL * ZAPOSLEN Error Total Corrected Total Type III Sum of Squares 145.286(a) 90372.187 a njegova značajnost veća od 0. U okviru reda POL vidimo da je mjera F=4.007 .0 Estimated Marginal Means 23.090 (Adjusted R Squared = .187 Sig.041 .047 120337. Nas zanimaju redovi u kojima piše POL. .429 90372. da ženski nezaposleni imaju više izraženu depresivnost od ženskih zaposlenih.293 6.223 i da je statistički značajno na nivou 0. Sljedeća tabela (Descriptive Statistics) nam več daje bitnije podatke. u koloni N možemo vidjeti i da je u okviru muških veći procenat ispitanika zaposlen. kako budemo primjenjivali analize varijanse. a u redu ZAPOSLEN da je F=7. da žene imaju imaju višu depresivnost od muških.

SPSS za psihologe i pedagoge 78 tome da ne postoji interakcija faktora (kad su ukrštene postoji). 78 . dok nam razmaknutost i nagib linija govore o glavnim efektima (uticaju pojedinih nezavisnih varijabli).

Tako većina podataka koje skupimo u istraživanju sačinjavaju upravo takvi podaci: sociodemografski podaci kao što su pol. Mi smo pretpostavili da će se odgovori ispitanika podjednako raspodijeliti u sve tri kategorije. što može biti pretpostavka o jednakoj raspodjeli podataka u ćelijama tabele. na engleskom Chi Square). većina pojava koje pokušavamo da registrujemo ima diskretni (isprekidani.21 (p=0.5 χ =∑ 2 ( fo − fe ) 2 Broj stepeni slobode se računa po obrascu: df = (broj kolona – 1) x (broj redova –1). odnosno da li je ispravna naša hipoteza. gdje 60 ispitanika odgovaralo na pitanje: “Da li se zalažete za civilno služenje vojnog roka?”. dok fe predstavlja teorijski pretpostavljene. Vidjećemo kako to izgleda na primjeru analize jednog zamišljenog anketnog rezultata. kategorijalni) karakter. prihvatamo 79 .25 1. kad imamo jednu varijablu sa više modaliteta. onda moramo dati neku pretpostavku o tome kako mislimo da će se raspoređivati frekvencije po modalitetima varijable. Najraširenija je upotreba mjere χ2 (grčko slovo hi. a i razni anketni podaci. χ2 nam služi da testiramo odstupanje dobijenih frekvencija od nekih očekivanih (teorijskih) vrijednosti. i u našem slučaju to je: (2-1)x(3-1) = 2. Te očekivane vrijednosti mogu biti zadate po nekom ranije zamišljenom modelu. odnosno očekivane frekvencije (e skraćeno od expected na engleskom). fe Ovo je matematički izraz za izračunavanje hi-kvadrata. Na osnovu datih granica i veličine dobijenog hi-kvadrata možemo zaključiti da dobijene frekvencije odstupaju značajno od očekivanih na nivou 0. a ponuđeni su odgovori: da. Na kraju ćemo. Pretpostavka o normalnoj raspodjeli mjera).99 (p=0.05. na osnovu rezultata hi-kvadrat testa. Znači. uzrasne ili obrazovne skupine.SPSS za psihologe i pedagoge 79 Analize kategoričkih varijabli U psihologiji.01).fe) (fo. fo Da Nisam siguran Ne 30 15 15 20 20 20 fe 10 -5 -5 (fo. Iz tablica očitavamo granične vrijednosti odgovarajućih intervala sigurnosti: 5. Hi-kvadrat test Za podatke koji potiču sa nominalne skale postoje posebne statističke procedure oslobođene od striktnih pretpostavki o distribuciji mjera (kao npr. ili o bilo kakvoj drugačijoj raspodjeli frekvencija. Ukoliko se pokaže da je količina odstupanja dovoljno velika. U tabelama ukrštanja više varijabli (u daljem tekstu ćemo tabele podataka nastale ukrštanjem kategoričkih varijabli nazivati kontingencijskim tabelama) očekivane vrijednosti se obično računaju putem kalkulisanja sa zbirovima redova i kolona.fe)2 100 25 25 (fo. kao i ostalim društvenim naukama.fe)2 /fe 5 1.05) i 9.25 χ2=7. zaključiti da li opažene frekvencije odstupaju od očekivanih. ili o normalnoj raspodjeli. gdje fo predstavlja dobijene frekvencije (o skraćeno od observed na engleskom). nisam siguran i ne.

ili ako je u pitanju tabela 2x2 (znači. i C koeficijentom kontingencije za veće tabele. ali da bismo vidjeli kolika je povezanost između dvije kategoričke varijable poslužićemo se Φ koeficijentom korelacije za tabele veličine 2x2. Obe ove mjere korelacije se izračunavaju na osnovu hikvadrata. ne može se više smanjivati). Poniđene su nam i opcije za grafički prikaz (Display clustered bar charts) i opcija za eliminisanje frekvencijskih tabela iz prikaza (Suppress tables) tako da vidimo samo statističke mjere i grafikone. Korelacije kategoričkih varijabli Kao što smo vidjeli. Za nas će biti značajna dva dugmeta u donjem dijelu prozora: Statistics i Cells. Treći okvir Layer nam služi za prikaze ukrštanja više od dvije varijable. onda se radi statistički postupak nazvan Yates-ova korekcija. Obe varijable imaju po dva modaliteta: muško-žensko i zaposlen-nezaposlen. 80 . a to je slučaj kad u kontingencijskoj tabeli postoji preko 20% ćelija sa očekivanim frekvencijama 5 ili manje. χ2 nam može poslužiti za testiranje značajnosti odstupanja. U tim slučajevima se obično radi sažimanje većeg broja kategorija varijable na manji broj. Idemo na Analyze/Descriptive Statistics/Crosstabs i u okvire Row(s) i Column(s) unesemo naše varijable. ili kad je jedna od očekivanih frekvencija manja od 1. Postoje situacije kad primjena hi kvadrata ne daje pouzdane rezultate.SPSS za psihologe i pedagoge 80 hipotezu o značajnom odstupanju od očekivanih vrijednosti. možemo uzeti vezu između pola i radnog statusa (posjedovanja zaposlenja) u nekom fiktivnom ispitivanju. i to po sljedećim formulama: φ= χ2 N χ2 N + χ2 C= Kao primjer kojim ćemo sve ovo ilustrovati u SPSS-u.

kao mjeru korelacije uzimamo C koeficijent (Contingency coefficient). Na početku nije odabrana ni jedna. U okviru Percentages možemo da biramo da li ćemo vidjeti prikaz procenata. Biramo Chisquare i Phi and Cramer's V jer imamo tabelu tipa 2x2. a ponuđen je i prikaz očekivanih frekvencija (Expected).SPSS za psihologe i pedagoge 81 Pritisnuvši dugme Statistics dolazimo do prozora za izbor statističkih mjera koje želi. Kad smo sve potvrdili sa Continue i OK i dobijamo sljedeći ispis: Crosstabs POL * ZAPOSLEN Crosstabulation ZAPOSLEN zaposlen POL muski Count 64 nezaposlen 24 Total 88 81 . Tu su razne vrste statističkih mjera za nominalne i ordinalne mjere. U našem primjeru odlučili smo se za procentualni prikaz po redovima. Dugme Cells nas vodi do prozora za izbor onoga što će biti prikazano u kontingencijskim tabelama. Kad imamo veću tabelu. kolonu (Column). U okviru Counts biramo Observed (dobijene frekvencije). ili ukupan broj (Total). rekli smo. i koji tip prikaza: u odnosu na red (Row). pa treba da se odlučimo.

.01. (2sided) Exact Sig.000 .448 216 Approx.264. The minimum expected count is 40. Pol i zaposlenost. Symmetric Measures Value Nominal by Nominal N of Valid Cases Phi Cramer's V .455 44.0% 128 100.0% 82 zenski Total Chi-Square Tests Asymp.264(b) 41.000 .3% 93 72.000 . Sig.0%) have expected count less than 5. U našem primjeru.628 df a Computed only for a 2x2 table b 0 cells (.0% 216 100.01.000 .8% 27. 82 .000 .01. Prva tabela (POL * ZAPOSLEN Crosstabulation) nas izvještava o distribuciji frekvencija u pojedinim ćelijama tabele. koreliraju u srednjoj mjeri. Sig 2-sided) nam kazuje da je značajan na nivou 0. To je mjera povezanosti vrijednosti ove dvije varijable (pola i zaposlenosti) i za nju možemo reći da je srednjeg intenziteta. a da bismo vidjeli da li postoji neka pravilnost u tim odstupanjima – pogledaćemo brojke u sljedećoj tabeli (Symmetric Measures).000 Exact Sig. b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.7% 35 27.2% 100.7% 117 54. već na prvi podgled vidimo da se zaposlenost distribuira nejednako po kategorijama pola: kod žena je više nezaposlenih. Znači na osnovu veličine hi kvadrata zaključujemo da su odstupanja dobijenih podataka značajna na nivou 0. ali statistički značajno na nivou 0. Sig. Njegova značajnost (Asymp.448 . a kod muškaraca više zaposlenih.448 i da je značajno na nivou 0.3% 99 45.000 43.SPSS za psihologe i pedagoge % within POL Count % within POL Count % within POL 72. u našem primjeru. Možemo da pogledamo sljedeću tabelu (Chi-Square Tests) i očitamo veličinu hi kvadrata (Pearson Chi-square): 43.01. Takođe.33. tu su i procentualni podaci dati za redove tabele. (1sided) Value Pearson Chi-Square Continuity Correction(a) Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 43. (2sided) 1 1 1 1 .000 a Not assuming the null hypothesis.063 216 . Tu očitavamo veličinu Phi i vidimo da iznosi 0.

to nikako ne znači da promjene jedne varijabla uzrokuju promjene druge varijable. Spearmanov koeficijent rang korelacije. Visine korelacije aproksimativno ocjenjujemo kao: r od 0 do ± 0.20 do ± 0. takozvane “mašinske formule”: rXY = [N ∑ X N ∑ XY − ( ∑ X )( ∑ Y ) 2 2 − (∑ X ) N ∑Y 2 − (∑Y ) ][ 2 ] Prednost ove formule je u tome što je jedino potrebno da znamo sirove skorove X i Y. Ukoliko vidimo da se odnos između varijabli ne može približno predstaviti pravom linijom.40 do ± 0. Koeficijent linearne korelacije Pearsonov koeficijent linearne korelacije predstavlja parametrijski test.20 → nikakva do neznatna povezanost r od ± 0. Već smo imali priliku da se u poglavlju sa opisom analize kategoričkih varijabli sretnemo sa koeficijentima korelacije između kategoričkih varijabli: bili su to Φ i C koeficijenti korelacija.60 do ± 0. i statistička značajnost. i linearnosti odnosa između varijabli. gdje su: x = X – MX i y = Y – MY (odstupanja od AS)  Određenim transformacijama osnovne formule dolazimo do sljedeće formule za izračunavanje korelacije iz sirovih skorova. mada je to najčešća greška koja se sreće u interpretacijama rezultata istraživanja: ukoliko su dvije varijable u korelaciji. 83 . smijer (+ ili -). Osnovna formula za izračunavanje Pearsonovog koeficijenta je: rXY = ∑σ    x X + y σY N −1    . normalnosti raspodjele. onda je bolje da ne koristimo koeficijent linearne korelacije. a najlakše ga utvrđujemo uvidom u grafički prikaz raspršenja parova tačaka (skater grafikon). Karakteristike korelacije koje treba poznavati su visina ili jačina (od 0 do 1).80 → visoka povezanost r od ± 0.60 → povezanost srednjeg intenziteta r od ± 0. Linearnost veze između varijabli do sada nismo sretali.SPSS za psihologe i pedagoge 83 Mjere korelacije Korelacija predstavlja mjeru povezanosti između varijabli. i nisu nam potrebne standardne devijacije.40 → niska povezanost r od ± 0.80 do ± 1 → veoma visoka do apsolutna povezanost Svakako treba imati na umu da korelaciju ne treba miješati sa uzročno posljedičnom vezom. Vidjećemo još kako možemo dobiti Pearsonov koeficijent linearne korelacije. i koeficijent biserijske korelacije. i stoga mora da zadovolji uslove intervalnosti podataka.

84 . Vidimo da nema velikih odstupanja. idemo na meni Graphs/Scatter. Dobijamo grafikon na kojem vidimo kako se distribuiraju rezultati na dva testa koje analiziramo. da bismo grafički ustanovili linearnost odnosa. ∪. što nam govori da ima smisla da računamo koeficijent linearne korelacije.  . Naše varijable ubacujemo u polja Y Axis i X Axis (u našem slučaju to su varijable sk.  . ili na druge načine različito od ravne linije.eng2 i sk. izaberemo opciju Simple i kliknemo na dugme Define. Primjeri odstupanja od linearnosti bi bile krive koje izgledaju kao ∩. i sve što treba da uradimo je da potvrdimo sa OK.eng).SPSS za psihologe i pedagoge Ako za primjer uzmemo naše podatke o rezultatima testa znanja iz engleskog jezika (za koje smo već vidjeli da ispunjavaju uslov normalnosti raspodjele). i da rezultati čine približno ravnu liniju.  . 84 Tako smo došli do dijalog prozora u kojem treba da odredimo dvije varijable čiji grafikon ćemo vidjeti.

idemo na Analyze/Correlate/Bivariate.914(**) .eng2 i sk.ENG Rezultat testa iz engleskog prije kursa SK. Za početak je već označena kućica Pearson i Two-tailed significance.ENG2 Rezultat testa iz engleskog poslije kursa . Varijable čije korelacije želimo da vidimo ubacujemo u desni okvir (u našem slučaju to su varijable sk. (2-tailed) N ** Correlation is significant at the 0.eng).SPSS za psihologe i pedagoge 40 85 Rezultat testa iz engleskog poslije kursa 30 20 10 16 18 20 22 24 26 28 30 Rezultat testa iz engleskog prije kursa Da bismo izračunali Pearsonov koeficijent. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. 216 . 85 .000 216 1 .ENG2 Rezultat testa iz engleskog poslije kursa Pearson Correlation Sig.914(**) . i potvrdimo sa OK.01 level (2-tailed). Za ispis dobijamo sljedeću tabelu: Correlations SKOR.ENG Rezultat testa iz engleskog prije kursa 1 .000 216 SK. 216 SKOR. i tako treba i da ostavimo.

i broj ispitanika uzetih u obradu N. Znači. u desni okvir ubacimo varijable. i idemo ka analizi ispisa. jedna zvjezdica znači da je korelacija značajna na nivou 0.SPSS za psihologe i pedagoge 86 Pošto možemo odjednom da ubacimo u obradu više od dvije varijable. pa tako i svake varijable sa samom sobom. Znajući da su u pitanju rezultati testa iz engleskog jezika prije i poslije kursa.01. Sam koeficijent korelacije i njegova značajnost nam ne govore da postoji bilo kakav napredak. Kao posljedicu nižeg mjernog nivoa. Mi smo ubacili tri varijable. zaključujemo da su studenti linearno napredovali. rangovani podaci. čita se: ro) je neparametrijski test i ne postavlja zahtjeve u pogledu distribucije. Računanje ρ koeficijenta se zasniva na razlikama u rangovima rezultata dva niza brojeva. ali ovaj put označimo kućicu Spearman. jedino što treba da imamo jesu podaci koji potiču bar sa ordinalne skale. imamo to da je ova mjera korelacije nepreciznija od r koeficijenta korelacije. ovaj test možemo upotrebljavati kad u početku imamo rangovane podatke. naravno. (2-tailed). što nam daje korelaciju 1. a i oni koji su bili srednji i lošiji takođe su napredovali. tako da dijagonalu tabele možemo da ignorišemo. Na kraju ćemo. potvrditi sa OK. Po običaju. Značajnost korelacije nam je prikazana i u formi zvjezdica pored same korelacije. a mi ćemo to uraditi u SPSS-u na sljedeći način: Kao i kod slučaja linearne korelacije idemo na Analyze/Correlate/Bivariate. U našem primjeru vidimo da je korelacija pozitivna i veoma visoka. jer u slučaju da napretka nema. čitavih 0. On je učenike rangirao po uspjesima iz ova tri predmeta i poredio ih međusobno. dobijamo i značajnost korelacije u redu Sig. a formula po kojoj se računa je: ρ = 1− N N 2 −1 6∑ D 2 ( ) gdje je: D – razlika između rangova na prvoj i drugoj varijabli N – ukupan broj slučajeva Za primjer ćemo uzeti situaciju kad je nastavnik jednog razreda srednje škole želio da vidi da li postoje povezanosti između uspjeha iz predmeta Matemetika. što znači da ćemo imati tri moguća poređenja. Pored visine korelacije date u redu Pearson Correlation. ali ne zadovoljavaju uslove normalne raspodjele. 86 .914.05. a tako i kada imamo podatke koji nisu rangovani. ali to možemo vidjeti iz grafikona. a dvije zvjezdice govore o značajnosti na nivou 0. program nam daje ispis tabele sa svim mogućim korelacijama. Fizika i Istorija. i to tako da su oni koji su bili bolji na prvom testu bivali bolji i na drugom. tj. skater (tačkasti prikaz korelacije) bi kretao iz nule i išao po dijagonali dijagrama. što bi govorilo o sličnim rezultatima na oba testa. Koeficijent rang korelacije Spearmanov koeficijent rang korelacije (ρ.

a druga je prirodno podijeljena u dvije kategorije (npr. ali da nije statistički značajna. najlakše je da u okviru SPSS-a ovu proceduru radimo kao i koeficijent linearne korelacije. Biserijska i point-biserijska korelacija Biserijsku korelaciju računamo kad imamo dvije varijable od kojih je jedna kvantitativnog tipa (intervalni nivo podataka). 1.01 level (2-tailed). Sposobnosti smo mjerili jednim 87 .SPSS za psihologe i pedagoge 87 Correlations MATEMATI Spearman's rho MATEMATI Correlation Coefficient Sig. 35 .000 . Iz tabele vidimo da korelacija između uspjeha u matematici i fizici iznosi 0. a mi gledamo one tri koje nas zanimaju.000 . (2-tailed) N FIZIKA Correlation Coefficient Sig. pol).113 . Takođe.113).000 35 -.759(**) . a druga je vještački dihotomizirana u varijablu sa samo dva modaliteta.000 . ali ovaj put jedna varijabla je intervalnog nivoa.967 35 FIZIKA . Point-biserijska korelacija je vrlo sličan slučaj. Za primjer smo uzeli slučaj korelacije između opštih sposobnosti i prolaznosti na ispitu iz matematike.517 35 1.007 .000 35 1.759(**) . Kao primjer nam može poslužiti imaginarni slučaj kad želimo da vidimo da li postoji veza između opštih intelektualnih sposobnosti (inteligencije) i prolaznosti na ispitu iz matematike.759. i da je statistički značajna na nivou 0.007 . 35 . vidimo da korelacije između uspjeha iz matematike i istorije gotovo da nema (iznosi –0. a da izvjesne pozitivne korelacije između uspjeha u fizici i istoriji ima (iznosi 0. U oba slučaja.113 .01.517 35 ISTORIJA -. (2-tailed) N ** Correlation is significant at the 0.967 35 .007). 35 Sve važi kao i u slučaju linearne korelacije: program nam je dao sve moguće korelacije. (2-tailed) N ISTORIJA Correlation Coefficient Sig.

SPSS za psihologe i pedagoge

88

standardizovanim testom inteligencije, a onda smo na ispitu iz matematike registrovali ko je prošao a ko nije. Kao i u slučajevima prethodne dvije korelacije, idemo na Analyze/Correlate/Bivariate, i možemo da ostavimo označenu kućicu Pearson. Unesemo u desni okvir naše dvije varijable i potvrdimo sa OK.

Nakon toga dobijamo sljedeću tabelu sa rezultatima:
Correlations MATEMAT MATEMAT Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N SPOSOBNO Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 1 . 100 .416(**) .000 SPOSOBNO .416(**) .000 100 1 . 100

100 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

U našem fiktivnom primjeru, na uzorku od 100 studenata tražili smo vezu između opštih sposobnosti i prolaznosti na ispitu iz matematike. Iz tabele možemo vidjeti da korelacija iznosi 0.416, pozitivna je i statistički značajna na nivou 0.01. Znači, mogli bismo reći da postoji srednja pozitivna i statistički značajna korelacija između opštih sposobnosti i prolaznosti na ispitu iz matematike.

***********************************************************

88

SPSS za psihologe i pedagoge

89

Kratak pregled opcija programa
U menijima koji su prikazani, trenutno dostupne opcije su ispisane crnom bojom, dok su zasivljene opcije koje trenutno nisu dostupne. Znači, kad nemamo otvorene podatke - nemamo na raspolaganju opcije Save ili Save As, tj nemamo šta da snimimo.

File meni
U file meniju se nalazi skup naredbi za otvaranje i čuvanje fajlova sa podacima. Opcije koje postoje su: New, sa podopcijama Data, Syntax, Output i Script - služi nam za otvaranje novog prozora za razne tipove podataka. Data - sirovi podaci koje unosimo u matricu podataka Syntax - komandni režim u kojem unosimo niz naredbi za manipulaciju podacima - znači, SPSS ima i poseban komandni jezik Output - prozor za prikaz rezultata obrade podataka Script - slično Syntax režimu, ali ovaj put je u pitanju skript za automatizaciju niza nekih procesa koje često redom obavljamo Open - koristimo za otvaranje ranije snimljenih fajlova (baza podataka, ispisa rezultata, komandnih programa). Read ASCII Data - otvaranje fajlova sa sirovim podacima koji su snimljeni u tekstualnom obliku. Close - zatvaranje prozora. Save - snimanje podataka. Koristimo ako smo već ranije dali ime fajlu. Save As... - snimanje novih podataka sa odredjivanjem imena i tipa fajla. Export - snimanje tabela, grafikona i rezultata obrade u drugim formatima, tako da ih možemo otvoriti u drugim programima. Display Data Info... - prikazuje informacije o fajlu koji izaberemo. Apply Data Dictionary - prebacuje već postojeće definicije podataka (varijable, kategorije...) na nove datoteke. Print - štampanje. Kad izaberemo ovu opciju moći ćemo da biramo izmedju štampanja svega (All) ili samo onog što selektujemo (Selection). Ovde, takodje, odredjujemo i broj kopija koje štampamo.

89

SPSS za psihologe i pedagoge

90

Stop SPSS Processor - prekida proces obrade koji je aktivan, koji se u tom trenutku odvija. Exit SPSS - izlazak iz programa.

Edit meni
U ovom meniju se nalaze opcije za operacije sa tekstom i podešavanje programa našim potrebama. Undo - poništava zadnju obavljenu operaciju. Cut, Copy, Paste, Clear - standardne Windows operacije za isjecanje, kopiranje, lijepljenje i brisanje selektovanih sadržaja. Find... - pronalaženje podataka ili teksta. Options... (u nekim verzijama programa "Preferences") - podešavanje opcija programa.

Za nas će u ovom trenutku biti zanimljivo jedino da se pod opcijom General, pa u okviru nje pod "Display Order for Variable Names" može podesiti redoslijed varijabli koje smo unosili (alfabetski ili onako kako smo ih unosili), i da se pod opcijom Pivot Tables podešava tip tabela u kojima se prikazuju rezultati (uvijek je korisno smanjiti veličinu tabela, jer su često prevelike da bi stale na jedan ekran). Kad radimo u prozoru Output, imamo još neke opcije u meniju Edit (Copy Objects, Paste After, Paste Special...), ali to su neke naprednije opcije, te ih ovde nećemo detaljnije razmatrati.

View meni
Pod ovim menijem biramo opcije za ono šta ćemo vidjeti na ekranu. Status Bar - odredjuje da li ćemo u dnu ekrana imati ispisan trenutni status programa. Kad ništa ne radimo od operacija, tu obično piše "SPSS Processor is ready", a kad je neka operacija aktivna obično piše "Running..." i vrsta operacije. Toolbars - pod ovom opcijom definišemo šta će od brojnih mogućnosti programa biti dostupno u vidu dugmića ispod menija. Fonts, Grid Lines i Value Labels - odredjuju izgled matrice podataka.

90

Go to Case .SPSS za psihologe i pedagoge 91 Kad je aktiviran prozor Output.pravi novu datoteku koja sadrži dizajn ortogonalnih glavnih efekata koji dozvoljava statističko testiranje nekoliko faktora bez testiranja svih kombinacija faktorskih nivoa. Podopcije su "Add Cases" (dodaje ispitanike. ovde ih biramo. Templates .) iznad trenutno selektovanog.pravi novu matricu podataka tako što redove pretvara u kolone. Show i Hide koje se odnose na vidljivost objekata u Output prozoru (takodje i Outline Size i Outline Font). Sort Cases . Insert Case . Insert Variable .pravi podjelu u okviru datoteke (grupiše ispitanike) po vrijednostima varijable koju odredimo.umeće novu varijablu ispred one koja je trenutno selektovana. 91 .(tiče se faktorske analize i spada u napredne statističke operacije) Generate . Display . Select Cases . imamo još opcije Expand. Data meni U Data meniju imamo niz opcija za definisanje varijabli i manipulaciju podacima.selektuje ispitanike prema vrijednostima neke varijable.prikazuje eksperimentalni nacrt koji je napravljen uz pomoć Generate.definišemo format datuma (ukoliko unosimo podatke vezane za vrijeme). slučajeve) i "Add Variables" (dodaje varijable).spajanje podataka tako da grupe ispitanika čine jedan zbirni slučaj u okviru nove datoteke. Define Variable . Split File .spajanje datoteka. Merge Files ..sortira redove (uzlazno ili silazno) po vrijednostima neke varijable. U odjeljku Unos podataka će biti detaljnije obradjene podopcije. Define Dates . Transpose .odvodi nas na traženi slučaj.. ispitanik.umeće novi red (slučaj. Orthogonal Design . Aggregate . oni koji nisu selektovani izbačeni su iz dalje analize.ukoliko imamo ranije napravljene šablone za definisanje varijabli. Collapse.definisanje varijabli. ili bilo koji drugi nacrt u okviru radne datoteke.

kreira novu varijablu koja sadrži rangovane vrijednosti izabrane varijable.ponderisanje (operećivanje) ispitanika.prikazuje frekvencije. Replace Missing Values . Iz dalje obrade se izbacuju ispitanici koji imaju 0.sumarne procedure Frequences . Ja ću u ovom trenutku samo nabrojati koje su to operacije dostupne kad su instalirani svi moduli: Summarize . a 0 ne). Rank Cases . Simulira se replikacija ispitivanja.prema vašim potrebama. Compute . ukoliko imamo nekoliko varijabli koje govore o tome da li ispitanici gledaju ili ne gledaju neke TV stanice (npr. pa na kraju želimo da znamo koliko ispitanik ukupno gleda TV stanica. 1 znači da.kreira novu varijablu i automatski rekodira sadržaj neke string (slovne) ili brojčane varijable u sekvencijalne vrijednosti.SPSS za psihologe i pedagoge 92 Weight Cases .kreira novu varijablu različitim oblicima izračunavanja na osnovu vrijednosti već postojećih varijabli.podešavanje generatora slučajnih brojeva. negativnu vrijednost ili nedostajući podatak.kreira varijablu u okviru koje se nalaze prebrojane iste vrijednosti koje se nalaze u okviru raznih varijabli. procente i osnovne mjere devijacija i centralnih tendencija 92 . a u zavisnosti od toga biće dostupan različit broj statističkih procedura). broj statističkih operacija koje možete vidjeti u Statistics meniju može da varira. Vrijednosti ponder varijable govore o navodnom broju opservacija. i to u zavisnosti od vrijednosti izabrane varijable. iskoristićemo Count. Npr. Random Number Seed . Transform meni Ovaj meni nam omogućava razne transformacije podataka. Count .rekodiranje (ponovno kodiranje na drugačiji način) vrijednosti varijable. Recode . Automatic Recode . Analyze meni Budući da je SPSS modularno organizovan program (sastavljen je iz više dijelova koje možete instalirati .popunjava ćelije kod kojih postoji nedostajući podatak.

statističke mjere za podgrupe ispitanika grupisanih po kategorijama neke varijable Report Summaries in Rows .razne vrste tabelarnih prikaza rezultata Basic Tables .univarijanta analiza varijanse (testira značajnost razlika izmedju aritmetičkih sredina dvaju ili više uzoraka) General Linear Model .računa koeficijent linearne regresije koji najbolje predvidja vrijednost zavisne varijable.razne zbirne mjere i grafički prikazi.prikazuje ispis gdje se sumarne mjere pojavljuju u redovima Report Summaries in Columns .t test za nezavisne uzorke (testira značajnost razlika izmedju aritmetičkih sredina dvaju nezavisnih uzoraka) Paired-Samples T Test .poredjenje aritmetičkih sredina Means .prikazuje deskriptivne mjere (minimalnu i maksimalnu vrijednost. poznavajući vrijednosti jedne ili više nezavisnih varijabli 93 .krostabelarni prikazi frekvencija i procenata Compare Means .testira da li aritmetička sredina jedne varijable značajno odstupa od konstante koju odredimo Independent-Samples T Test .SPSS za psihologe i pedagoge 93 Descriptives .krostabelarni prikazi i statističke mjere General Tables . tabelarni prikazi ukrštanja varijabli .usti uzorak u dva mjerenja ili upareni ispitanici) One-Way ANOVA .analiza varijanse za faktorijalni dizajn GLM-General Factorial .krostabelarni prikazi i statističke mjere Tables of Frequencies .krostabulacije.korelacije Bivariate .prikazuje ispis gdje se sumarne mjere pojavljuju u kolonama Custom Tables . One-Sample T Test . za sve ispitanike ili za podgrupe ispitanika Crosstabs .daje statističke mjere mjereći sličnosti ili razlike parova varijabli ili ispitanika Regression . Opciono možemo da dobijemo i univarijantnu analizu varijanse.daje koeficijent korelacije uz kontrolu jedne ili više dodatnih varijabli Distances .daje regresione koeficijente Linear .regresiona analiza i analiza varijanse GLM-Multivariate .uz to idu i brojne deskriptivne i statističke procedure Case Summaries .analiza grupe zavisnih varijabli koje sadrže različita mjerenja istog atributa Variance Components Correlate .t test za zavisne uzorke (testira značajnost razlika izmedju aritmetičkih sredina dvaju zavisnih uzoraka .računa Pirsonov.regresiona analiza i analiza varijanse više zavisnih varijabli GLM-Repeated Measures . Spirmanov i Kendalov koeficijent korelacije Partial .računa aritmetičke sredine (i druge statističke mjere) za zavisne varijable unutar grupa koje odredimo kategorijama nezavisne varijable.analiza varijanse (ANOVA) i analiza kovarijanse (ANCOVA) Simple Factorial . neke od mjera devijacija i aritmetičku sredinu) Explore .

mjeri povezanost izmedju jačine stimulusa i proporcije slučajeva istovjetnih odgovora na stimulus Nonlinear .poredi distribucije dve ili više varijabli 94 .redukcija podataka Factor . a ostale za nezavisne Model Selection .identifikuje homogene grupe na bazi izabranih karakteristika.pronalazi grupisanja u okviru podataka K-Means Cluster . ordinalnim ili nominalnim Scale .poredi dve ili više grupa ispitanika 2 Related Samples .opšta višestruka frekvencijska analiza Logit .analiza povezanosti dve kategoričke varijable grafički Optimal Scaling .višestruke frekvencijske analize General .SPSS za psihologe i pedagoge 94 Curve Estimation .analizira višestruke kontingencijske tabele i pomaže u pronalaženju povezanosti izmedju kategoričkih varijabli Classify .identifikuje homogene grupe na bazi izabranih karakteristika.ova procedura daje procjene regresijskih mjera za 11 različitih modela procjene regresionih funkcija Logistic . ali možemo da radimo sa različitim tipovima varijabli: kvantitativnim.predvidja pripadnost odredjenoj grupi na osnovu grupe varijabli (karakteristika) Data Reduction .neparametrijski testovi Chi Square .kad se ne pretpostavlja konstantna veličina varijanse unutar populacije koju tretiramo 2-Stage Least Squares .poredi distribucije dve varijable K Related Samples .analize mjernih skala Reliability Analysis .analiza distanci izmedju objekata ili slučajeva Nonparametric Tests .koristimo kad hoćemo da predvidimo prisustvo ili odsustvo neke karakteristike na osnovu grupe prediktorskih varijabli Probit .kad se pretpostavlja da greške unutar zavisne varijable koreliraju sa nezavisnim varijablama Loglinear . koristeći algoritam koji započinje sa svakim slučajem u odvojenom klasteru i kombinuje klastere sve dok ne ostane samo jedan Discriminant .faktorska analiza za grupu kvantitativnih varijabli Correspondence Analysis .testira binomnu raspodjelu jedne dihotomne varijable Runs .nalazi nelinearni model povezanosti izmedju zavisne i nezavisnih varijabli Weight Estimation .da li je redoslijed pojavljivanja dve vrijednosti jedne varijable slučajan 1-Sample K-S .poredi dve grupe ispitanika K Independent Samples .analiza pouzdanosti mjerne skale Multidimensional Scaling .slično faktorskoj analizi. koristeći algoritam za baratanje velikim brojem slučajeva Hierarchical Cluster .χ2 test Binomial .kad jednu od kategoričkih varijabli smatramo za zavisnu.Kolmogorov-Smirnov test odstupanja raspodjele od zadate teorijske raspodjele vrijednosti 2 Independent Samples .

dijagrami sa popunjenim površinama Pie .spajanje više osnovnih varijabli u jednu varijablu sa više kategorija. Bar . Graphs meni U okviru Graphs menija možemo da pravimo razne vrste grafičkih reprezentacija podataka koje imamo.grafikoni centila Sequence .grafikoni u obliku kutije Error Bar .linijski dijagrami Area .Kaplan-Majerov model rada sa vremenskim periodima koji još nisu okončani Cox Regression .histogrami P-P .poseban način rada sa vremenskim periodima koji još nisu okončani (npr.grafikoni za prikaz mjera disperzije Scatter .kružni ("pita") dijagram High-Low .SPSS za psihologe i pedagoge 95 Time Series . Tek kad definišemo setove varijabli možemo da pristupimo opcijama Frequencies i Crosstabs.rad sa spojenim varijablama Define Sets .grafikoni podataka u vremenskim serijama 95 .tačkasti prikaz raspodjela dve ili tri varijable u dvodimenzionalnom ili trodimenzionalnom prostoru Histogram .predvidjanje dužine vremenskih perioda na osnovu podataka (takodje uključuje rad sa vremenskim periodima koji još nisu okončani) Cox w/ Time-Dep Cov .grafikoni sa reprezentacijom koja se zasniva na vertikalnim visinskim razlikama ("visoko-nisko" grafikon) Pareto .grafikoni sa kontrolnim linijama Boxplot .grafikoni kumulativnih proporcija Q-Q .stupčasti grafikoni Line .Koksov regresioni model sa računanjem vrmenski zavisne kovarijanse Multiple Response . dijeljenjem na manje vremenske periode Kaplan-Meier .kombinovani histogramski i kumulativni linijski prikaz Control .grafikoni sekvencijalnih slučajeva Time Series .analiza podataka u vremenskim serijama Exponential Smoothing .ispravlja neregularne komponente podataka u vremenskim serijama Autoregression ARIMA X11 ARIMA Seasonal Decomposition Survival Life Tables . dužina zaposlenja u nekoj firmi za ljude koji još uvijek rade).

Momirović Campbell (1953 96 . 1997 Halmi. Mason at al.podešavamo menije koje koristimo.definišemo zajedničke skupove varijabli Use Sets . 1983 G. Literatura Dragičević. Bukvić. 1994. 1999 Todorović (1995 Campbell (1953 Ristić.prikazuje nam podatke o varijablama koje odaberemo File Info . 1997. 1986.SPSS za psihologe i pedagoge 96 Utilities meni Ovaj meni sačinjavaju razni alati. te nećemo ulaziti u njihovo opisivanje.Knežević i K. Baker. Variables .startuje skriptni program koji smo ranije snimili Menu Editor . Levin & Fox. tako da samo njih vidimo pri izboru Run Script .daje podatke o svim varijablama Define Sets . ubacujemo nove ili izbacujemo opcije koje ne koristimo Windows i Help meniji su standardni meniji za sve windows programe.definišemo koje skupove varijabli ćemo koristiti u obradama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->