PRIPREMA ZA NASTAVNI ČAS

Ime i prezime, zvanje:
Svrha izrade pripreme:

I OPŠTI DIO
Nastavni predmet:
Nastavna cjelina:
Nastavna tema:
Nastavna jedinica :
Razred i odjeljenje:

Grupa:

Broj učenika:

Broj prisutnih:

Datum izrade pripreme:

Datum realizacije:

Nastavni čas po rasporedu:

Nastavni čas po trajanju:

Broj časa:

Broj nastavne jedinice:

Lokacija časa (kabinet, poligon…):
Škola:

Mjesto:

UPOTRIJEBLJENI IZVORI PRI IZRADI PRIPREME
a)

Udžbenici i priručnici za učenike:

b)

Didaktička, metodička i stručna djela za nastavnike:

c)

Nastavna dokumentacija:

FUNKCIONALNI POLOŽAJ NASTAVNE JEDINICE
a)

Korelacija (povezanost sa drugim predmetima – navesti nastavnu jedinicu/e):

b) Koordinacija (povezanost sa prethodnim i narednim nastavnim jedinicama):

CILJ NASTAVNE JEDINICE
(Ishodi učenja – podučavanja. Ukratko: šta se od učenika očekuje na kraju časa, šta
učenik treba da nauči ili za šta da se osposobi, koje vještine treba da usvoji?)

ZADACI NASTAVNE JEDINICE a) Odgojni/vaspitni: b) Obrazovni (materijalni): c) Funkcionalni (praktični): VREMENSKA ARTIKULACIJA a) Uvodni dio: __________________________________________________________ b) Centralni dio: _________________________________________________________ c) Završni dio: __________________________________________________________ ORGANIZACIONA OSNOVA NASTAVNE JEDINICE a) Odabrani oblici rada na času:___________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ b) Nastavne metode i postupci: _____________________________________________ ____________________________________________________________________ c) Vrste nastavnih sredstava i pomagala koje će biti upotrijebljene na času: Osnovna sredstva: _____________________________________________________ Pomoćna sredstva: ____________________________________________________ II POSEBNI DIO DJELATNOST UČENIKA I NASTAVNIKA U TOKU REALIZACIJE ČASA 1. DJELATNOST UČENIKA a) Predviđene varijante samostalnog rada učenika: _____________________________ _____________________________________________________________________ 2 . NASTAVNIKOVA DJELATNOST a) U uvodnom dijelu časa:__________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ b) U centralnom dijelu časa:________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ c) U završnom dijelu časa:__________________________________________________ ____________________________________________________________________ 2.

ovaj metod. alat ili alatke. materijal. navedi i druge faktore važne za realizaciju časa) _________________________________________________________________ ______________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ____________________________________________________ 3 ._____________________________________________________________________ b) Predviđene varijante rada učenika u grupama ili parovima:______________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ c) Druge varijante rada učenika: _____________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ORGANIZACIJA IZVOĐENJA PRAKTIČNOG RADA NA ČASU: a) Radne operacije koje će učenici izvesti na času: ____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ b) Materijali koji će biti upotrijebljeni: ___________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ c) Alat ili alatke koje će biti upotrijebljene na času: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ d) Zadaci po grupama: ____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ e) Zadaci za parove: ____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ f) Zadaci za pojedince: ____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ OBRAZLOŽENJE U VEZI SA IZVOĐENJEM PRAKTIČNOG RADA (Zašto je izabrana ovakva organizacija rada. izradak.

isticanje cilja časa i dr.____________________________ ______________________________ ______________________________ 3.____________________________ ______________________________ ______________________________ 4.____________________________ ______________________________ ______________________________ 2.) PITANJA ZA UČENIKE 1.____________________________ ______________________________ ______________________________ 3. pitanja za učenike. ponavljanje predhodnog gradiva.RAZRADA UVODNOG DIJELA ČASA: (Funkcije uvođenja u nastavni čas.____________________________ ______________________________ ______________________________ 5.____________________________ ______________________________ ______________________________ 2.____________________________ ______________________________ ______________________________ 5.____________________________ ______________________________ ______________________________ 4.____________________________ ______________________________ ______________________________ 4 .____________________________ ______________________________ ______________________________ ODGOVORI KOJI SE OČEKUJU 1.

objašnjavanja i pokazivanja. način izlaganja. vještina i navika.RAZRADA CENTRALNOG (TEŽIŠNOG) DIJELA ČASA: (Realizacija cilja. način upotrebe nastavnih sredstava. obrazloženje praktičnog rada. način sticanja znanja. način rada po grupama ili parovima. kao i drugi relevantni faktori uspješnog rad 5 . način rada nastavnika.

afirmacija i primjedbe. grafo-folije. 4. sheme. dnevnici rada. ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA ČAS: (Izgled školske ploče. 2. sumiranje rezultata i dogovor za naredne vježbe. crteži. skice. ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ODGOVORI KOJI SE OČEKUJU: 1. 5. 3. 4. 5. 3. način završavanja časa. Vlastita zapažanja nakon časa: Zapažanja metodičara o pripremi i o održanom času: Sugestije prijedlozi: Zapažanjainadležnih mentora nakon Zapažanje osoba časa: (direktor. pedagog. spremanje radova. 5.RAZRADA ZAVRŠNOG DIJELA ČASA: (Funkcija sistematizacije i integracije. 3. 2. kao i drugi prilozi) IZGLED ŠKOLSKE TABLE (PLOČE): OCJENA PRIPREME I ODRŽANOG ČASA: 1. 2. nacrti. 4. prosvjetni savjetnik …) 6 Potpis: ______________________ Potpis: __________________________ Potpis: _________________________ Potpis: Potpis: ______________________ ______________________ . alata i materijala ZAVRŠNA PITANJA: 1.