P. 1
PRIPREMA_ZA_NASTAVU_TO_URNEK..

PRIPREMA_ZA_NASTAVU_TO_URNEK..

|Views: 73|Likes:
Published by Fahreta Nuhanovic

More info:

Published by: Fahreta Nuhanovic on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

PRIPREMA ZA NASTAVNI ČAS

Ime i prezime, zvanje:
Svrha izrade pripreme:
I OPŠTI DIO
Nastavni predmet:
Nastavna cjelina:
Nastavna tema:
Nastavna jedinica :

Razred i odjeljenje: Grupa:
Broj učenika: Broj prisutnih:
Datum izrade pripreme: Datum realizacije:
Nastavni čas po rasporedu: Nastavni čas po trajanju:
Broj časa: Broj nastavne jedinice:
Lokacija časa ka!inet, poli"on#$:
%kola: &jesto:
UPOTRIJEBLJENI IZVORI PRI IZRADI PRIPREME
a$ 'd(!enici i priručnici za učenike:

!$ Didaktička, metodička i stručna djela za nastavnike:

c$ Nastavna dokumentacija:

FUNKCIONALNI POLOŽAJ NASTAVNE JEDINICE
a$ )orelacija povezanost sa dru"im predmetima * navesti nastavnu jedinicu+e$:

!$ )oordinacija povezanost sa prethodnim i narednim nastavnim jedinicama$:

CILJ NASTAVNE JEDINICE
Ishodi učenja * podučavanja, 'kratko: -ta se od učenika očekuje na kraju časa, -ta
učenik tre!a da nauči ili za -ta da se osposo!i, koje vje-tine tre!a da usvoji.$
ZADACI NASTAVNE JEDINICE
a) /d"ojni+vaspitni:


b) /!razovni materijalni$:


c$ 0unkcionalni praktični$:


VREMENSKA ARTIKULACIJA
a$ 'vodni dio: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
!$ 2entralni dio: 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
c$ 3avr-ni dio: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ORGANIZACIONA OSNOVA NASTAVNE JEDINICE
a$ /da!rani o!lici rada na času:1111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
b) Nastavne metode i postupci: 111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
c$ 4rste nastavnih sredstava i poma"ala koje 5e !iti upotrije!ljene na času:
/snovna sredstva: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111
6omo5na sredstva: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111
II POSEBNI DIO
DJELATNOST UČENIKA I NASTAVNIKA U TOKU REALIZACIJE ČASA
7, N8S984NI)/48 D:;L89N/S9
a) ' uvodnom dijelu časa:11111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
!$ ' centralnom dijelu časa:111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
c$ ' zavr-nom dijelu časa:11111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
<, D:;L89N/S9 '=;NI)8
a$ 6redvi>ene varijante samostalno" rada učenika: 11111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
2
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
!$ 6redvi>ene varijante rada učenika u "rupama ili parovima:1111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
c$ Dru"e varijante rada učenika:
111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ORGANIZACIJA IZVOĐENJA PRAKTIČNOG RADA NA ČASU:
a) Radne operacije koje 5e učenici izvesti na času:
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
b) &aterijali koji 5e !iti upotrije!ljeni:
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
c) 8lat ili alatke koje 5e !iti upotrije!ljene na času:
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
d$ 3adaci po "rupama:
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
e$ 3adaci za parove:
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
?$ 3adaci za pojedince:
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
OBRAZLOŽENJE U VEZI SA IZVOĐENJEM PRAKTIČNOG RADA
3a-to je iza!rana ovakva or"anizacija rada, ovaj metod, izradak, materijal, alat ili alatke,
navedi i dru"e ?aktore va(ne za realizaciju časa$
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111
3
R83R8D8 '4/DN/G DI:;L8 =8S8:
0unkcije uvo>enja u nastavni čas@ pitanja za učenike@ ponavljanje predhodno" "radiva,
isticanje cilja časa i dr,$
6I98N:8 38 '=;NI);
7,1111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111
<,1111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111
A,1111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111
B,1111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111
C,1111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111
/DG/4/RI )/:I S; /=;)':'
7,1111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111
<,1111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111
A,1111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111

B,1111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111
C,1111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111
4
R83R8D8 2;N9R8LN/G 9;DI%N/G$ DI:;L8 =8S8:
Realizacija cilja@ način rada nastavnika@ način izla"anja, o!ja-njavanja i pokazivanja@
način upotre!e nastavnih sredstava@ o!razlo(enje praktično" rada@ način rada po
"rupama ili parovima@ način sticanja znanja, vje-tina i navika, kao i dru"i relevantni ?aktori
uspje-no" rad
5
R83R8D8 384R%N/G DI:;L8 =8S8:
0unkcija sistematizacije i inte"racije@ način zavr-avanja časa@ a?irmacija i primjed!e@
sumiranje rezultata i do"ovor za naredne vje(!e@ spremanje radova, alata i materijala
ZAVRŠNA PITANJA:
7, 111111111111111111111111111111111111111111111111111
<, 111111111111111111111111111111111111111111111111111
A, 111111111111111111111111111111111111111111111111111
B, 111111111111111111111111111111111111111111111111111
C, 111111111111111111111111111111111111111111111111111
ODGOVORI KOJI SE OČEKUJU:
7, 111111111111111111111111111111111111111111111111111
<, 111111111111111111111111111111111111111111111111111
A, 111111111111111111111111111111111111111111111111111
B, 111111111111111111111111111111111111111111111111111
C, 111111111111111111111111111111111111111111111111111
9;ENI=)8 D/)'&;N982I:8 38 =8S:
Iz"led -kolske ploče, skice, sheme, "ra?oF?olije, crte(i, nacrti, dnevnici rada, kao i
dru"i prilozi$
I3GL;D %)/LS); 98BL; 6L/=;$:
/2:;N8 6RI6R;&; I /DRD8N/G =8S8:
6
1. Vlastita zapažanja nakon časa:
Potpis: ______________________
2. Zapažanja mentoa nakon časa:
Potpis: ______________________
3. Zapažanje na!ležni" osoba #!iekto$ pe!a%o%$ pos&jetni sa&jetnik ')
Potpis: __________________________
4. Zapažanja meto!ičaa o pipemi i o o!žanom čas(:
Potpis: ______________________
5. )(%estije i pije!lozi:
Potpis: _________________________

DJELATNOST UČENIKA a) Predviđene varijante samostalnog rada učenika: _____________________________ _____________________________________________________________________ 2 . NASTAVNIKOVA DJELATNOST a) U uvodnom dijelu časa:__________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ b) U centralnom dijelu časa:________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ c) U završnom dijelu časa:__________________________________________________ ____________________________________________________________________ 2.ZADACI NASTAVNE JEDINICE a) Odgojni/vaspitni: b) Obrazovni (materijalni): c) Funkcionalni (praktični): VREMENSKA ARTIKULACIJA a) b) c) Uvodni dio: __________________________________________________________ Centralni dio: _________________________________________________________ Završni dio: __________________________________________________________ ORGANIZACIONA OSNOVA NASTAVNE JEDINICE a) Odabrani oblici rada na času:___________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ c) Vrste nastavnih sredstava i pomagala koje će biti upotrijebljene na času: Osnovna sredstva: _____________________________________________________ Pomoćna sredstva: ____________________________________________________ b) Nastavne metode i postupci: _____________________________________________ II POSEBNI DIO DJELATNOST UČENIKA I NASTAVNIKA U TOKU REALIZACIJE ČASA 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->