P. 1
Pretovar, Pokusaj Skripte Za 2 Parcijalu

Pretovar, Pokusaj Skripte Za 2 Parcijalu

|Views: 455|Likes:
Published by Muhamed Fišek

More info:

Published by: Muhamed Fišek on May 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

Trakasti transporteri Trakasti transporteri bitan su čimbenik u suvremenoj industriji.

Koriste se za transport materijala iz jednog procesa u drugi, u suradnji s različitom transportnom i strojnom opremom. Trakasti transporteri čine najveću skupinu ureĎaja za kontinuirani transport s obzirom na potražnju i proizvodnju. Masovnost primjene ma i u posljednje doba sve više za kontinuirani transport sipke robe na udaljenostima većim od 100 km. Proizvodnost najvećih trakastih transportera premašuje 10000 tona u satu. Podjela trakastih transportera može se izvršiti na različite načine, a najbolja podjela je prema njihovim osobinama i konstrukciji, kao i načinu funkcionisanja. Prema vučnom organu razlikujemo dva tipa transportera sa trakom i to:  transportere čija je traka i vučni i noseći organ,  transportere čija je traka samo noseći dio, a za vuču služi beskonačni Galov lanac ili dva beskonačna čelična užeta sa strane Prema namjeni transportne trake mogu biti:  stacionarne  prenosne

Izbor i proracun traka i proracun snage pogonskog motora Za proračun transportera s trakom potrebni su sljedeći podaci: - dnevna ili smjenska proizvodnja Qdn i Qsm - dužina transportne trake, L(m) - nagib trase - vrsta proizvoda za transport i njegova nasipna masa - efektivno radno vrijeme u smjeni t(h) Transportne trake imaju svoju graničnu dužinu i ona se za transportere kod kojih je gumena traka vučni organ, kreće od 250 – 450 m po sekciji trake, zavisno od konstrukcije i namjene transportera. Kod transportera sa nosećim i vučnim užadima dužine su mnogo veće. Časovna proizvodnja računa se po sljedećem odnosu: Qh = k (Qsm/te), (t/h ili m3/h) Gdje je pored poznatih : - te od 1,20 do 1,25 koeficijent neravnomjernosti proizvodnje Časovna proizvodnja može se izraziti i na sljedeći način: Qh = f0 * v * 3600 * γ (t/h) Gdje su : fo – presjek materijala na traci ( m2) v – brzina trake (m/sec) γ – nasipna masa materijala (t/m3) Površina presjeka materijala na traci može se izraziti odnosom: F0 = B * h (m2) Gdje su: B – širina trake (m) H – prosječna visina tovarenja (m) Prosječna visina tovarenja proporcionalno se povećava sa povećanjem širine trake, pa se može ta zavisnost odrediti izrazom: H = c * B (m2)

Jednolančani grabuljari služe za manje kapacitete proizvodnje i kraće transportne daljine.godine u rudnicima uglja. na putanjama sa nagibom. pa prema tome i snaga pogonskih motora transportera sa trakom biće upravo proporcionalna veličini vučne sile i brzine kretanja trake. veće transportne dužine. U primjeni su od 1937.  transporteri sa dva lanca . N = Fv/nz (kW) Gdje su: F – ukupna vučna sila (kN) v – brzina kretanja (m/sec) nz – koeficijent korisnog dejstva pogona Grabuljari Primjenjuju se najviše u rudnicima uglja za transport pri otkopavanju tankih. pogtovu onih neabrazivnih i malo abrazivnih. Mogu se primjeniti i za transport ostalih rasutih materijala. srednijh i debelih slojeva uglja.Gdje je: c – koeficijent proporcionalnosti B – širina trake (m) Proračun snage pogonskog motora transportera Poznato je da je snaga izvršeni rad u jedinici vremena. u nepovoijnijim uslovima itd . Sastoje se od jednog ili dva beskonačna lanca prebačena preko nazubljenih pogonskog i povratnog kotura na kome je postavljen ureĎaj za zatezanje da bi se spriječilo spadanje lanca sa ozubljenih koturova. Prema broju lanaca kao vučnog organa. proizvode se dva tipa transportera i to:  transporteri sa jednim vučnim lancem -jednolanćani transporteri. Dvolančani grabuljasti transporteri služe za proizvodnju većeg kapaciteta.dvolančani transporteri sa grabuljama. a obrnuto proporcionalna koeficijentu korisnog dejstva pogonskog motora i prenosnog mehanizma.

odnosno časovnu proizvodnju ili prijevoz. najprikladniji način transporta ovih materijala vriši se primjenom konvejera. a to je najčešći slučaj gdje se materijal mora transportovati horizontalno pa zatim koso pod većim uglom od ugla prirodne ravnoteže materijala. trupaca i sl. Imamo dvije vrste i to:   konvejeri za transport rasutih tereta. – karakteristike izabranih vagoneta. mogu biti i sastavni dio proizvodne linije nekog tehno1oškog procesa. poznati kao konvejeri sa vedricama. šljunka. elevatore. – rastojanje i visinsku razliku krajnjih stanica. Preme namjeni dijelimo ih na: – žičare za prijevoz rasutih materijala u rudarstvu i graĎevinarstvu. . pijeska. jednostavnom za montažu rukovanje i održavanje kao i mogućnošću odreĎenog stupnja automatske kontrole rada i ispravnosti. ruda. pošto zamjenjuju skupe i često nekoliko puta duže puteve Prema obliku konstrukcije možemo ih podjeliti na: – žičare sa jednim užetom i – žičare sa dva užeta. Za projektovanje žičara potrebno je prvo obezbijediti sljedeće osnovne podatke: – lokaciju krajnjih stanica. zatim u šumarstvu za transport drveta. grabuijare ili elevatore. Povoljna su za transport po brdovitim terenima i tu su skoro nezamjenljiva. – godišnju smjensku. Ako su specijalno konstruisani. za prijevoz radnika u jamskim prostorijama rudnika itd. a to je najčešći slučaj gdje se materijal mora transportovati horizontalno pa zatim koso pod vecun ugibom od ugiba prirodne ravnoteze materijala. – žičare za prijevoz kabastih materijala u šumarstvu pri sječi drveta i – žičare za prijevoz ljudi na sportskim terenima. konvejeri u sklopu nekog industrijskog procesa. grabuljare. Odlikuju se relativno jeftinom konstrukcijom. programiranog voĎenja žičare ili drugog prijevoznog sredstva. lomljenog kamena. Karakteristika im je što su se u svom razvoju prilagoĎavali uslovima i tehno1oškom procesu proizvodnje sjedinjujući se sa drugim sredstvima rada u jedinstvenu cjelinu. – topografsku osnovu i uzdužni profil terena. Vrlo široku primjenu našle su i za prijevoz ljudi na sportskim terenima i izletištima. Obavezno je postavljanje kvalifikovanog i u svakom pogledu sposobnog rukovaoca kao i nadzornika prijevoza ljudi. Time se udovoljilo i že1ji za to večom mehanizacijorn Ijudskog rada i postizao odreĎeni ritarn rada. Bez obzira na tehničke mogućnosti daljinskog ili automatskog. izletištima.Konvejeri Konvejeri su ureĎaji koji imaju veliku primjenu u procesu transporta materijala gdje je otežano primjeniti trake. obično za transport komadaste robe. proizvoda u serijskom lancu proizvadnje Zicare Ova transportna sredstva primjenjuju se za prijevoz rasutih tereta kao uglja. treba se uvijek pridržavati propisa i tehničkih uputstava proizvoĎača. Da bi postrojenje udovoljilo namjenjenoj svrsi mora uvijek biti u ispravnom i pouzdanom stanju i pravilno korišteno. U procesu transporta materijala gdje je otežano primjeniti trake.

vibracione transportere sa stalnom silom trenja i stalnim pritiskom tereta na žljeb. Kretanje materijala naviše odvija se uslijed sila trenja izmeĎu materijala koji se transportuje i žljeba u kojem je zavojnica. drobilice.Noseći dio zavojnog transportera je zatvoreni žljeb po kome klizi sitni materijal suh ili u vodi obično razmjere 1:1 (Č:T) tjeran radnom površinom zavojnice. Zavojni ili pužni transporteri. Vibracioni transporteri dijele se na : . transport pijeska i slično). Prilikom zajedničkog kretanja žljeba i materijala naprijed kinetička energija materijala raste i troši se na njegovo kretanje i pošto se žljeb povrati unazad.  relativno mali kapacitet. prehrambenoj. a neke specijalne konstrukcije ovih transportera mogu prevoziti i neke komadne terete. zovu ih ljuljajuci transporteri. zatim kod pranja materijala..ekscentrični prenosnik. u prečišćavanju otpadnih voda i sl. gdje odvajajaju sitne od krupnijih klasa čestica. i  maloj osjetljivosti prema neravnomjernom pristizanju materijala. 3. tada žljeb proklizava ispod materijala. Ove sile trenja se javljaju uslijed pojave centrifugalne sile materijala koji se okreće u žlijebu zajedno sa zavojnicom.  kapacitet se naglo smanjuje pri transportu materijala pod nagibom prema horizontali. 6.. 5. Kretanje tereta po žljebu postiže se time što pri kretanju žljeba naprijed. mlinove. pored primjene za transport materijala primjenjuju se i u tehnološkom procesu. .klatni nosači.  manjoj nabavnoj cijeni. kod kojih je osnovni radni element jedna ili više zavojnica. ili ubrzanje žljeba pri hodu naprijed i nazad.  veća potrošnja energije nego kod trakastih transportera.prenosne poluge. te materijal klizi po žljebu. Zavojni transporteri ili spiralni transporteri primjenjuju se u poljoprivredi.transportere sa promjenljivom silom trenja i promjenljivim pritiskom na žljeb.transportovani teret. 4. hemijskoj. Nedostaci ovih transportera su:  osciliranje konstrukcije uslijed dinamičkih sila.. služe za transport rasipnih materijala. potrebno je da sila trenja izmĎu materijala i žljeba. procesnoj. Osa zavojnice se poklapa sa osom žljeba. zovu ih tresući transporteri. Da bi se premještao u jednom istom pravcu. kao u rudničkim flotacijama kao klasifikatori. dok se pri kretanju žljeba nazad ista atheziona sila je nedovoljna za zajedničko kretanje žljeba i materijala.. Vibracioni transporteri Uredaji nazvani vibracioni rransporteri više služe kao dodavači rasutih materijala na transportne trake. .Zavojni transporteri To su transporteri. atheziona sila izmeĎu žljeba i materijala obezbjeĎuje kretanje materijala naprijed zajedno sa žljebom. i druge transportne i industrijske ureĎaje. 2. ne budu jednaki. drvopreraĎivačkoj i sličnim industrijama te industriji graĎevinskih materijala i graĎevinarstvu (transport cementa. Prednosti vibracionih transportera ogledaju se u:  jednostavnosti konstrukcije... Dijelovi vibracionih transportera: 1.žljeb transportera. Osnovni dio ovih transportera je metalni žljeb koji je sa točkovima postavljen na šine voĎice i preko poluga sa ekscentrom vezan za izlaznu osovinu reduktora.noseći točkovi.

4 do 3.5 puta veći nego u betonu. • vrste pumpnog postrojenja i njgove pogonske ispravnosti • kontinuiteta punjenja. TakoĎer za transport šljake i pepela iz termo elektrana primjenjuje se ovaj sistem transporta. • cjevovodnih instalacija. njihov prečnik. Postoje dva tipa pumpi za beton: • klipne sa hodom klipa do 2900 mm i • rotacione. močvarnih terena.Hidraulicni transport-pumpa za beton Za transport sitnih rasutih materijala kao pijeska i šljunka u cilju snabdijevanja velikih gradilišta materijalom. Suština ovog transporta ogleda se u tome što voda u toku intenzivnog strujanja ima osobinu da nosi izvjesnu količinu čestica čvrstih materijala. za zapunjavanje otkopanih rudničkih prostora. Osnovne karakteristike pumpi za beton su: • velika manevarska pokretljivost (brzina oko 80 km/h) • velika pogonska spremnost (brzo stavljanje u pogon) •veoma lahko rukovanje koje omogućava hidraulika •malo habanje jer se klip kreće u vodenom mediju . Pogon se ostvaruje preko hidrauličnih pumpi koje postižu pritisak i do 18 MPa. broj i ugao krivina. Primjenjuju se od ranih sedamdesetih kada je u toku betoniranja televizijskog tornja u Frankfurtu postignuta visina dizanja od 310 metara i kapacitet 12m3/h. koje rade na bazi gnječenja betona. • pumpnog postrojenja sa pogonskim mehanizmom.odnosa čvrste faze prema tečnoj. • oblik cijevi. • mjernih armatura u postrojenju i na instalacijama Pumpa za beton Primjenu pumpi za transport betona omogućio je pronalazak aditiva za kratkotrajno usporenje vezivanja i podešavanja granulometrijskog sastava agregata. • pritisak u cjevovodu odnosno visinska razlika izmeĎu početne i krajnje tačke do koje se materijal doprema. za transport betona na visoke graĎevine primjenjuju se ureĎaji za hidraulični transport materijala. Količina prenijetog materijala zavisi od više faktora. itd. Pritisak u k1ipu treba da bude od 2. Postrojenje za hidraulični transport sastoji se iz sljedećih ureĎaja sklopova i instalacija: • dozatora i ureĎaja za miješanje čvrste i tečne faze. maĎu kojima su najbitniji: • brzina strujanja u sistemu cjevovoda. broj spojeva na cjevovodu i • kvalitet izvedbe istih. Pogon pumpi je električni ili dizel motorima. • oblik zrna i njegova specifična masa. za zapunjavanje neravnih i često.

kovačnicama . Pomoću ovih trensportera prenose se teški komadi na obradu od jedne do druge mašine . Funkcionisanje ovog načina transporta zasniva se na uvođenju čestica čvrstih materijala u vazdušnu struju koja ih nosi na određeno mjesto. građevinarstvu. ali u posljednje vrijeme nalazi sve vedu primjenu u industriji. Valjkasti transporteri Valjkasti transport predstavljaju transportere. protočni rotacioni kompresori. nije proces novijeg datuma. kalionicama u finalnoj proizvodnji dijelova . rudarstvu i sl.Pneumatski transport Pneumatski transport rasipnih materijala. . koji se time povezuje u jedan tehnološki proizvodni neprekidni lanac . rotacioni kompresori lamelarni. Mogu biti sljededih izvedbi:     klipni kompresori. kako zahtijeva tehnološki proces obrade . To se postiže na dva načina:   razrijeđivanjem vazduha pomodu jakih ventilatora i vakuum pumpi sabijanjem vazduha pomodu raznih kompresora Prema tome postrojenja za pneumatski transport rade kao:    usisna pneumatska postrojenja potisna pneumatska postrojenja kombinacija jednih i drugih Kompresori U sistemu pneumatskog transporta rasutih materijala predstavljaju pogonske jedinice. kod kojih se kao transportni medijum pojavljuju valjci različitih oblika i dimenzija. rotacioni vijčani kompresori. pilanama i dr . Da bi se postiglo strujanje vazduha i omogudio prenos čestica čvrstog materijala potrebno je stvoriti razliku u pritiscima na početku i kraju cjevovoda. Valjkasti trensporteri primjenjuju se za prenošenje teških komadnih tereta u valjaonicama .

reduktora i osovine sa zupčanicima . Da bi se teret kretao sam odnosno gravitacijski treba da bude nagnut za više od 1. Dužina transportovanja je od 5 do 20 m . Kod valjkastih koji nemaju sopstveni pogon teret se kreće ili pomoću vučnog lanca .  Prema nagibu staze :  Horizontalni .5 do 3 %. sitnog i komadnog tereta u vertikalnoj ravni ili pod velikim nagibom u odnosu na horizontalu.Teret treba da se naslanja najmanje na dva valjka pri čemu korak treba da bude 1/3 do ¼dužine tereta .  Kugla .Kod valjkastih transportera sa vlastitim pogonom okretanjem valjka proizvodi se trenje koje prouzrokuje kretanje tereta po transporteru.  prema vrsti kotrljajućeg elementa :  Valjak . Ovi ureĎaji imaju primjenu u rudarstvu i to u jamskim pogonima za transport u slijepim oknima u procesu prerade rude. zatim u objektima za skladištenje sipkih materijala kao žitarica u zrnu. u lučkim terminalima te briketnicama. a mogu biti i bez pogona po kojima se teret kreće gravitacijski.  Prema obliku staze :  Ravne . praonicama uglja i na drugim mjestima koja imaju potrebu sa ovakvim vidom ekonomičnog transporta. Elevatori Elevatori su ureĎaji koji predstavljaju sredstva kontinuiranog dejstva koji omogućavaju kontinuirano premještanje sitnozrnih. Dijelimo ih prema uglu transportovanja na: vertikalni (90º) kosi (75 º do 90 º) Prema vrsti transportujućeg materijala: komadni materijali. Zauzimaju malo prostora pa su uz trakaste transportere najčešće korišteni ureĎaji za transport.  Točkić . a za komadne terete elevatori sa specijalnim hvatačima i platformama. .Osnovna podjela valjkastih transportera moze se izvršiti na slijedeći način:  prema vrsti pogona :  ručne i gravitacione (bez pogona). Valjkasti trensporteri mogu imati vlastiti pogon preko motora .  s pogonom.  Kosi . Za podizanje rasipnih materijala koriste se elevatori sa koficarna (vedričari). sipki materijali. zatim ručno ili pod uticajem sopstvene mase . jedinični tereti.  Zakrivljene .

Elevatori se u zavisnosti od utovara i istovara mogu podijeliti na : Brzohodne Sporohodne Prema zahvatnom sredstvu na: elevatore sa vedricama elevatore sa konzolama elevatore sa vješalicama Prema vrsti vučnog elementa na: lančaste elevatore trakaste elevatore Osnovni pokazatelji rada masina kapaciteti masina i troskovi rada mehanizacije Proracuni pretovarno transportnih sredstava Trakasti transporteri na aerodromima .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->