P. 1
Pretovar, Pokusaj Skripte Za 2 Parcijalu

Pretovar, Pokusaj Skripte Za 2 Parcijalu

|Views: 455|Likes:
Published by Muhamed Fišek

More info:

Published by: Muhamed Fišek on May 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

Trakasti transporteri Trakasti transporteri bitan su čimbenik u suvremenoj industriji.

Koriste se za transport materijala iz jednog procesa u drugi, u suradnji s različitom transportnom i strojnom opremom. Trakasti transporteri čine najveću skupinu ureĎaja za kontinuirani transport s obzirom na potražnju i proizvodnju. Masovnost primjene ma i u posljednje doba sve više za kontinuirani transport sipke robe na udaljenostima većim od 100 km. Proizvodnost najvećih trakastih transportera premašuje 10000 tona u satu. Podjela trakastih transportera može se izvršiti na različite načine, a najbolja podjela je prema njihovim osobinama i konstrukciji, kao i načinu funkcionisanja. Prema vučnom organu razlikujemo dva tipa transportera sa trakom i to:  transportere čija je traka i vučni i noseći organ,  transportere čija je traka samo noseći dio, a za vuču služi beskonačni Galov lanac ili dva beskonačna čelična užeta sa strane Prema namjeni transportne trake mogu biti:  stacionarne  prenosne

Izbor i proracun traka i proracun snage pogonskog motora Za proračun transportera s trakom potrebni su sljedeći podaci: - dnevna ili smjenska proizvodnja Qdn i Qsm - dužina transportne trake, L(m) - nagib trase - vrsta proizvoda za transport i njegova nasipna masa - efektivno radno vrijeme u smjeni t(h) Transportne trake imaju svoju graničnu dužinu i ona se za transportere kod kojih je gumena traka vučni organ, kreće od 250 – 450 m po sekciji trake, zavisno od konstrukcije i namjene transportera. Kod transportera sa nosećim i vučnim užadima dužine su mnogo veće. Časovna proizvodnja računa se po sljedećem odnosu: Qh = k (Qsm/te), (t/h ili m3/h) Gdje je pored poznatih : - te od 1,20 do 1,25 koeficijent neravnomjernosti proizvodnje Časovna proizvodnja može se izraziti i na sljedeći način: Qh = f0 * v * 3600 * γ (t/h) Gdje su : fo – presjek materijala na traci ( m2) v – brzina trake (m/sec) γ – nasipna masa materijala (t/m3) Površina presjeka materijala na traci može se izraziti odnosom: F0 = B * h (m2) Gdje su: B – širina trake (m) H – prosječna visina tovarenja (m) Prosječna visina tovarenja proporcionalno se povećava sa povećanjem širine trake, pa se može ta zavisnost odrediti izrazom: H = c * B (m2)

u nepovoijnijim uslovima itd . srednijh i debelih slojeva uglja. pogtovu onih neabrazivnih i malo abrazivnih. N = Fv/nz (kW) Gdje su: F – ukupna vučna sila (kN) v – brzina kretanja (m/sec) nz – koeficijent korisnog dejstva pogona Grabuljari Primjenjuju se najviše u rudnicima uglja za transport pri otkopavanju tankih.dvolančani transporteri sa grabuljama.Gdje je: c – koeficijent proporcionalnosti B – širina trake (m) Proračun snage pogonskog motora transportera Poznato je da je snaga izvršeni rad u jedinici vremena. Jednolančani grabuljari služe za manje kapacitete proizvodnje i kraće transportne daljine. Prema broju lanaca kao vučnog organa. U primjeni su od 1937. Sastoje se od jednog ili dva beskonačna lanca prebačena preko nazubljenih pogonskog i povratnog kotura na kome je postavljen ureĎaj za zatezanje da bi se spriječilo spadanje lanca sa ozubljenih koturova. proizvode se dva tipa transportera i to:  transporteri sa jednim vučnim lancem -jednolanćani transporteri. veće transportne dužine. na putanjama sa nagibom.godine u rudnicima uglja. a obrnuto proporcionalna koeficijentu korisnog dejstva pogonskog motora i prenosnog mehanizma. pa prema tome i snaga pogonskih motora transportera sa trakom biće upravo proporcionalna veličini vučne sile i brzine kretanja trake. Dvolančani grabuljasti transporteri služe za proizvodnju većeg kapaciteta.  transporteri sa dva lanca . Mogu se primjeniti i za transport ostalih rasutih materijala.

najprikladniji način transporta ovih materijala vriši se primjenom konvejera. – godišnju smjensku. grabuijare ili elevatore. konvejeri u sklopu nekog industrijskog procesa. obično za transport komadaste robe. Preme namjeni dijelimo ih na: – žičare za prijevoz rasutih materijala u rudarstvu i graĎevinarstvu. trupaca i sl. proizvoda u serijskom lancu proizvadnje Zicare Ova transportna sredstva primjenjuju se za prijevoz rasutih tereta kao uglja. Da bi postrojenje udovoljilo namjenjenoj svrsi mora uvijek biti u ispravnom i pouzdanom stanju i pravilno korišteno. a to je najčešći slučaj gdje se materijal mora transportovati horizontalno pa zatim koso pod većim uglom od ugla prirodne ravnoteže materijala. pijeska. šljunka. Imamo dvije vrste i to:   konvejeri za transport rasutih tereta. – topografsku osnovu i uzdužni profil terena. Za projektovanje žičara potrebno je prvo obezbijediti sljedeće osnovne podatke: – lokaciju krajnjih stanica. U procesu transporta materijala gdje je otežano primjeniti trake.Konvejeri Konvejeri su ureĎaji koji imaju veliku primjenu u procesu transporta materijala gdje je otežano primjeniti trake. programiranog voĎenja žičare ili drugog prijevoznog sredstva. – rastojanje i visinsku razliku krajnjih stanica. . Obavezno je postavljanje kvalifikovanog i u svakom pogledu sposobnog rukovaoca kao i nadzornika prijevoza ljudi. Bez obzira na tehničke mogućnosti daljinskog ili automatskog. ruda. mogu biti i sastavni dio proizvodne linije nekog tehno1oškog procesa. Povoljna su za transport po brdovitim terenima i tu su skoro nezamjenljiva. zatim u šumarstvu za transport drveta. – karakteristike izabranih vagoneta. izletištima. lomljenog kamena. treba se uvijek pridržavati propisa i tehničkih uputstava proizvoĎača. poznati kao konvejeri sa vedricama. grabuljare. odnosno časovnu proizvodnju ili prijevoz. Odlikuju se relativno jeftinom konstrukcijom. – žičare za prijevoz kabastih materijala u šumarstvu pri sječi drveta i – žičare za prijevoz ljudi na sportskim terenima. Vrlo široku primjenu našle su i za prijevoz ljudi na sportskim terenima i izletištima. a to je najčešći slučaj gdje se materijal mora transportovati horizontalno pa zatim koso pod vecun ugibom od ugiba prirodne ravnoteze materijala. Karakteristika im je što su se u svom razvoju prilagoĎavali uslovima i tehno1oškom procesu proizvodnje sjedinjujući se sa drugim sredstvima rada u jedinstvenu cjelinu. elevatore. pošto zamjenjuju skupe i često nekoliko puta duže puteve Prema obliku konstrukcije možemo ih podjeliti na: – žičare sa jednim užetom i – žičare sa dva užeta. Time se udovoljilo i že1ji za to večom mehanizacijorn Ijudskog rada i postizao odreĎeni ritarn rada. Ako su specijalno konstruisani. za prijevoz radnika u jamskim prostorijama rudnika itd. jednostavnom za montažu rukovanje i održavanje kao i mogućnošću odreĎenog stupnja automatske kontrole rada i ispravnosti.

Vibracioni transporteri dijele se na : .. i druge transportne i industrijske ureĎaje. 5. hemijskoj.. Zavojni transporteri ili spiralni transporteri primjenjuju se u poljoprivredi. zovu ih ljuljajuci transporteri.prenosne poluge..žljeb transportera. ne budu jednaki... . Vibracioni transporteri Uredaji nazvani vibracioni rransporteri više služe kao dodavači rasutih materijala na transportne trake. 2. a neke specijalne konstrukcije ovih transportera mogu prevoziti i neke komadne terete.  manjoj nabavnoj cijeni. dok se pri kretanju žljeba nazad ista atheziona sila je nedovoljna za zajedničko kretanje žljeba i materijala. potrebno je da sila trenja izmĎu materijala i žljeba. pored primjene za transport materijala primjenjuju se i u tehnološkom procesu. Prednosti vibracionih transportera ogledaju se u:  jednostavnosti konstrukcije.  kapacitet se naglo smanjuje pri transportu materijala pod nagibom prema horizontali.transportovani teret.Zavojni transporteri To su transporteri.transportere sa promjenljivom silom trenja i promjenljivim pritiskom na žljeb. Ove sile trenja se javljaju uslijed pojave centrifugalne sile materijala koji se okreće u žlijebu zajedno sa zavojnicom. 3.klatni nosači.  relativno mali kapacitet. Dijelovi vibracionih transportera: 1. 6. kod kojih je osnovni radni element jedna ili više zavojnica. te materijal klizi po žljebu. Kretanje materijala naviše odvija se uslijed sila trenja izmeĎu materijala koji se transportuje i žljeba u kojem je zavojnica.Noseći dio zavojnog transportera je zatvoreni žljeb po kome klizi sitni materijal suh ili u vodi obično razmjere 1:1 (Č:T) tjeran radnom površinom zavojnice.ekscentrični prenosnik. mlinove.. gdje odvajajaju sitne od krupnijih klasa čestica. tada žljeb proklizava ispod materijala. Nedostaci ovih transportera su:  osciliranje konstrukcije uslijed dinamičkih sila. služe za transport rasipnih materijala. Da bi se premještao u jednom istom pravcu.vibracione transportere sa stalnom silom trenja i stalnim pritiskom tereta na žljeb. Zavojni ili pužni transporteri. zatim kod pranja materijala. Prilikom zajedničkog kretanja žljeba i materijala naprijed kinetička energija materijala raste i troši se na njegovo kretanje i pošto se žljeb povrati unazad. procesnoj. transport pijeska i slično). u prečišćavanju otpadnih voda i sl. Kretanje tereta po žljebu postiže se time što pri kretanju žljeba naprijed. zovu ih tresući transporteri. kao u rudničkim flotacijama kao klasifikatori. Osa zavojnice se poklapa sa osom žljeba.noseći točkovi. ili ubrzanje žljeba pri hodu naprijed i nazad.  veća potrošnja energije nego kod trakastih transportera. drvopreraĎivačkoj i sličnim industrijama te industriji graĎevinskih materijala i graĎevinarstvu (transport cementa. . 4. i  maloj osjetljivosti prema neravnomjernom pristizanju materijala. Osnovni dio ovih transportera je metalni žljeb koji je sa točkovima postavljen na šine voĎice i preko poluga sa ekscentrom vezan za izlaznu osovinu reduktora. atheziona sila izmeĎu žljeba i materijala obezbjeĎuje kretanje materijala naprijed zajedno sa žljebom. prehrambenoj. drobilice.

koje rade na bazi gnječenja betona. maĎu kojima su najbitniji: • brzina strujanja u sistemu cjevovoda. Osnovne karakteristike pumpi za beton su: • velika manevarska pokretljivost (brzina oko 80 km/h) • velika pogonska spremnost (brzo stavljanje u pogon) •veoma lahko rukovanje koje omogućava hidraulika •malo habanje jer se klip kreće u vodenom mediju . za zapunjavanje otkopanih rudničkih prostora. močvarnih terena. itd. Suština ovog transporta ogleda se u tome što voda u toku intenzivnog strujanja ima osobinu da nosi izvjesnu količinu čestica čvrstih materijala. Primjenjuju se od ranih sedamdesetih kada je u toku betoniranja televizijskog tornja u Frankfurtu postignuta visina dizanja od 310 metara i kapacitet 12m3/h. Postoje dva tipa pumpi za beton: • klipne sa hodom klipa do 2900 mm i • rotacione. • cjevovodnih instalacija. • vrste pumpnog postrojenja i njgove pogonske ispravnosti • kontinuiteta punjenja. • oblik cijevi. • mjernih armatura u postrojenju i na instalacijama Pumpa za beton Primjenu pumpi za transport betona omogućio je pronalazak aditiva za kratkotrajno usporenje vezivanja i podešavanja granulometrijskog sastava agregata. za zapunjavanje neravnih i često.4 do 3. Pogon pumpi je električni ili dizel motorima. za transport betona na visoke graĎevine primjenjuju se ureĎaji za hidraulični transport materijala. Količina prenijetog materijala zavisi od više faktora. njihov prečnik. broj spojeva na cjevovodu i • kvalitet izvedbe istih. Postrojenje za hidraulični transport sastoji se iz sljedećih ureĎaja sklopova i instalacija: • dozatora i ureĎaja za miješanje čvrste i tečne faze. Pogon se ostvaruje preko hidrauličnih pumpi koje postižu pritisak i do 18 MPa.odnosa čvrste faze prema tečnoj. • pumpnog postrojenja sa pogonskim mehanizmom. TakoĎer za transport šljake i pepela iz termo elektrana primjenjuje se ovaj sistem transporta. broj i ugao krivina.5 puta veći nego u betonu. Pritisak u k1ipu treba da bude od 2.Hidraulicni transport-pumpa za beton Za transport sitnih rasutih materijala kao pijeska i šljunka u cilju snabdijevanja velikih gradilišta materijalom. • oblik zrna i njegova specifična masa. • pritisak u cjevovodu odnosno visinska razlika izmeĎu početne i krajnje tačke do koje se materijal doprema.

. Funkcionisanje ovog načina transporta zasniva se na uvođenju čestica čvrstih materijala u vazdušnu struju koja ih nosi na određeno mjesto. protočni rotacioni kompresori. kako zahtijeva tehnološki proces obrade . To se postiže na dva načina:   razrijeđivanjem vazduha pomodu jakih ventilatora i vakuum pumpi sabijanjem vazduha pomodu raznih kompresora Prema tome postrojenja za pneumatski transport rade kao:    usisna pneumatska postrojenja potisna pneumatska postrojenja kombinacija jednih i drugih Kompresori U sistemu pneumatskog transporta rasutih materijala predstavljaju pogonske jedinice. kovačnicama . Valjkasti trensporteri primjenjuju se za prenošenje teških komadnih tereta u valjaonicama . građevinarstvu. rotacioni kompresori lamelarni. kod kojih se kao transportni medijum pojavljuju valjci različitih oblika i dimenzija. Pomoću ovih trensportera prenose se teški komadi na obradu od jedne do druge mašine . nije proces novijeg datuma.Pneumatski transport Pneumatski transport rasipnih materijala. kalionicama u finalnoj proizvodnji dijelova . rudarstvu i sl. koji se time povezuje u jedan tehnološki proizvodni neprekidni lanac . Mogu biti sljededih izvedbi:     klipni kompresori. Da bi se postiglo strujanje vazduha i omogudio prenos čestica čvrstog materijala potrebno je stvoriti razliku u pritiscima na početku i kraju cjevovoda. Valjkasti transporteri Valjkasti transport predstavljaju transportere. ali u posljednje vrijeme nalazi sve vedu primjenu u industriji. pilanama i dr . rotacioni vijčani kompresori.

a mogu biti i bez pogona po kojima se teret kreće gravitacijski. Za podizanje rasipnih materijala koriste se elevatori sa koficarna (vedričari). Da bi se teret kretao sam odnosno gravitacijski treba da bude nagnut za više od 1.Osnovna podjela valjkastih transportera moze se izvršiti na slijedeći način:  prema vrsti pogona :  ručne i gravitacione (bez pogona).  Kugla . Dužina transportovanja je od 5 do 20 m . praonicama uglja i na drugim mjestima koja imaju potrebu sa ovakvim vidom ekonomičnog transporta. .  s pogonom. jedinični tereti. Dijelimo ih prema uglu transportovanja na: vertikalni (90º) kosi (75 º do 90 º) Prema vrsti transportujućeg materijala: komadni materijali. sipki materijali. zatim u objektima za skladištenje sipkih materijala kao žitarica u zrnu.5 do 3 %. a za komadne terete elevatori sa specijalnim hvatačima i platformama. sitnog i komadnog tereta u vertikalnoj ravni ili pod velikim nagibom u odnosu na horizontalu. u lučkim terminalima te briketnicama.  prema vrsti kotrljajućeg elementa :  Valjak .  Prema obliku staze :  Ravne . Ovi ureĎaji imaju primjenu u rudarstvu i to u jamskim pogonima za transport u slijepim oknima u procesu prerade rude. Kod valjkastih koji nemaju sopstveni pogon teret se kreće ili pomoću vučnog lanca .  Zakrivljene .Teret treba da se naslanja najmanje na dva valjka pri čemu korak treba da bude 1/3 do ¼dužine tereta .  Točkić .Kod valjkastih transportera sa vlastitim pogonom okretanjem valjka proizvodi se trenje koje prouzrokuje kretanje tereta po transporteru. Zauzimaju malo prostora pa su uz trakaste transportere najčešće korišteni ureĎaji za transport.  Prema nagibu staze :  Horizontalni . Valjkasti trensporteri mogu imati vlastiti pogon preko motora . Elevatori Elevatori su ureĎaji koji predstavljaju sredstva kontinuiranog dejstva koji omogućavaju kontinuirano premještanje sitnozrnih. reduktora i osovine sa zupčanicima .  Kosi . zatim ručno ili pod uticajem sopstvene mase .

Elevatori se u zavisnosti od utovara i istovara mogu podijeliti na : Brzohodne Sporohodne Prema zahvatnom sredstvu na: elevatore sa vedricama elevatore sa konzolama elevatore sa vješalicama Prema vrsti vučnog elementa na: lančaste elevatore trakaste elevatore Osnovni pokazatelji rada masina kapaciteti masina i troskovi rada mehanizacije Proracuni pretovarno transportnih sredstava Trakasti transporteri na aerodromima .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->