P. 1
01 Upravljanje kvalitetom

01 Upravljanje kvalitetom

|Views: 136|Likes:
Published by Nataša Vavra

More info:

Published by: Nataša Vavra on May 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

Univerzitet u Novom Sadu TEHNIČ KI FAKULTET “MIHAJLO PUPIN” ZRENJANIN

dr Dejan Đorđ ević mr Dragan Ć oć kalo

UPRAVLJANJE KVALITETOM

BIBLIOTEKA UDŽ BENICI

74
2003/2004

Zrenjanin, 2004. g.

Đ ure Đ aković a bb Za izdavač a: prof. – (Biblioteka Udž benici / Tehnič ki fakultet “ Mihajlo Pupin”. 2004 (Ruski Krstur: Ruske slovo). – Bibliografija. dr Zvonko Sajfert. dr Milivoj Klarin.: graf. Dragan Ćoć kalo. dr Velimir Sotirović Priprema za š tampu: mr Dragan Ćoć kalo Korektor: Ljubomir Đ urin ISBN 86-7672-014-2 Tiraž: 300 primeraka Odlukom Nauč no-nastavnog već a Fakulteta ova publikacija se š tampa kao udž benik CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske.562(075. 24 cm. ISBN 86-7672-014-2 1. Novi Sad 658. Dragan a) Upravljanje kvalitetom COBISS. 23000 Zrenjanin. Tehnič ki fakultet “ Mihajlo Pupin” Zrenjanin Izdavač : Tehnič ki fakultet “ Mihajlo Pupin”.UPRAVLJANJE KVALITETOM Autori: dr Dejan Đ orđ ević mr Dragan Ćoć kalo Recenzenti: prof. Dejan Upravljanje kvalitetom / Dejan Đ orđ ević . Maš inski fakultet Beograd prof. 179 str. Ruski Krstur .8) Đ ORĐ EVIĆ.SR-ID 194634247 Š tampa: Š tamparija “ RUSKE SLOVO”. prikazi. Ćoć kalo. . 74) Tiraž 300. – VII.Zrenjanin: Tehnič ki fakultet “ Mihajlo Pupin”.

Provere uvedenog sistema menadž menta kvalitetom 2. Troš kovi kvaliteta 2.20 ... Opš te odrednice 3. SERIJA MEĐ UNARODNIH STANDARDA ISO 9000 1..3.11 . STANDARDIZACIJA 3.3.33 .2. Znač aj kvalit.. Proces uvođ enja sistema menadž menta kvalitetom 2.5 . Uticaj tehnološ kog razvoja na poslovanje 1.1 ...44 .27 ..2. OPŠ TE KARAKTERISTIKE SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM (QMS) 2. KVALITET I UPRAVLJANJE PREDUZEĆEM 5. Dokumentacija sistema menadž menta kvalitetom 2.......... Uloga menadž menta u upravljanju kvalitetom GLAVA 2 .39 .16 .SADRŽ AJ GLAVA 1 .. Serija standarda ISO 9000:2000 2.22 . USLOVI SAVREMENOG POSLOVANJA 1..49 .. Prednosti od uvedenog sistema upravljanja kvalitetom GLAVA 3 ..2..13 ..3 .. Međ unarodna elektrotehnič ka komisija 4...36 ...1..1 ..18 .11 . OSNOVE KONCEPTA TQM .5..38 ..1..1 1....MEĐUNARODNI STANDARDI ISO 9000 1. Međ unarodna organizacija za standardizaciju 3.. Ekonomski aspekti standardizacije 3. Proces globalizacije trž iš ta 2.. Promene u poslovnom okruž enju 1.. Serija standarda ISO 9000:1994 1.4.1...3....NASTANAK I EVOLUCIJA KONCEPTA UPRAVLJANJA KVALITETOM .9 .. EVOLUCIJA KONCEPTA UPRAVLJANJA KVALITETOM 3.33 ..18 ...15 ....49 .1.1..12 .27 .TQM KONCEPT 1.3.. Razvoj međ unarodnih standarda ISO 9000 1..28 . KVALITET KAO GLOBALNI FENOMEN 5.4. za trž iš nu poziciju preduzeć a i njegovu stabilnost 5. Povezanost poslovnih funkcija 5..2.30 ...3.2.27 ...

80 ..85 ..55 .... NOVI ALATI KVALITETA 4. Pareto dijagram 3.1.97 .4.....6.79 . Tipovi obelež ja 2.. OSNOVNI ALATI KVALITETA (Q7) 3..89 . MODELI TQM 3.83 .99 ..87 .3. KONTINUALNO UNAPREĐ ENJE 1..2.2.1..85 .. Proces stalnog unapređ enja 2.61 .........3.51 .76 . Juran 2....91 .1.... UNAPREĐ ENJA 2.. Deming 2.2.67 .67 .3...95 . Principi statistič kog upravljanja kvalitetom 2. Garvin 2...1. FMEA metoda 4.94 .3.. GURUI KVALITETA 2..79 . Uzorkovanje 2... Američ ki model TQM 3... Rasipanje podataka 3.63 . Lista za prikupljanje podataka 3. Nastanak različ itih modela TQM 3.1.5. Pojmovno određ enje koncepta 1.4.5..... Kontrolne karte 4.. Krozbi 2.100 .58 . PRINCIPI PRIMENE KONCEPTA KONTIN.64 .. Japanski model TQM 3.1..7... Razlaganje podataka 2.. Nastanak i razvoj koncepta 1.. TQM i potreba za unapređ enjem znanja 2.... Dijagram afiniteta (dijagram slič nosti) .1.2.5.6.88 .66 .. Iš ikava 2.2..86 .83 . Evropski model TQM GLAVA 4 – ALATI KVALITETA 1...82 .73 ...4. Iš ikava dijagram 3..1..3..49 . Najznač ajniji autori iz oblasti upravljanja kvalitetom 2.. Histogram 3.1. Korelacioni dijagram 3. Brainstorming 4...2..55 ..2.. Potreba za kontinualnim unapređ enjem kvaliteta 1.2. Figenbaum 2.53 ...3.79 . QFD metoda 4.....65 .96 .82 .4. Dijagram toka procesa (Algoritam) 3.92 .2..62 ..8..73 ..7.2. Taguč i 3..84 .82 ...2. PDCA ciklus 4.

.7.6...138 . Uloga zadovoljstva korisnika u upravljanju organizacijom 2..102 . Razvoj novih menadž ment tehnika i upravljanje kvalitetom 2.111 1.104 .9.123 . Ostali alati 5.116 ... BENČ MARKING 4... MERENJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA 2....107 ...2..1... REINŽENJERING 3.164 ..115 ..167 .174 . KAKO DO STALNOG UNAPREĐ ENJA ... Dijagram stabla 4..2.. Preduzeć e i potrebe za promenama 1.3....121 ... MENADŽMENT TEHNIKE I SAVREMENO POSLOVANJE 1.111 . Preduzeć e i trž iš te 2..8.103 .133 .3....163 .. Model unapređ enja zadovoljstva korisnika 3..122 .MENADŽ MENT TEHNIKE KOJE UTIČ U NA KVALITET.116 .2. Reinž enjering i unapređ enje kvaliteta 4....2.. Faze procesa reinž enjeringa 3...108 GLAVA 5 .128 .. Osnovne dimenzije reinž enjeringa 3....120 ..122 .1.1..153 .1.. Dijagram matrica 4.128 .111 . Pojmovno određ enje 4...103 .135 .159 ...4....129 .10..126 . Uloga benč markinga PRILOG 1 – Veza izmeđ u ISO 9001:2000 i ISO 9001:1994 PRILOG 2 – Pojmovi i definicije QMS PRILOG 3 – Procedura: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRILOG 4 – Dijagram toka: PROCES PROJEKTOVANJA PRILOG 5 – Primer primene kontrolnih karata PRILOG 6 – Primena QFD metode (Product Planning Matrix) PRILOG 7 – Primena FMEA metode POJMOVNIK LITERATURA ... HACCP metoda 4.. Relacioni dijagram (dijagram međ usobnih veza) 4....

Ti megaprocesi su sledeć i: − − − − Odgovornost rukovodstva.1: Model sistema menadž menta kvalitetom zasnovanog na procesima1 1 Izvor: Jugoslovenski standard JUS ISO 9001:2001 Sistemi menadžmenta kvalitetom. 2001. str. Upravljanje resursima. Slika 2. analiza i unapređ enje. .. Serija standarda ISO 9000:2000 Nova verzija standarda iz 2000. Prikaz procesnog modela sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2000 je dat na slici 2.1. Realizacija proizvoda.. (3.. Beograd. str. 8).. Merenje. SZS. godine zasniva se na 4 megaprocesa u okviru kojih se definiš e sistem upravljanja kvalitetom. 8.

6). opremu. Rukovodstvo mora da obezbedi sve potrebne resurse da bi se to postiglo – ljude. analizu i unapređ ivanje procesa. Oni treba da stvaraju i održ avaju interno okruž enje u kojem osoblje mož e u potpunosti da uč estvuje u ostvarivanju ciljeva organizacije. Procesni pristup – Željeni rezultat se mož e efikasnije ostvariti ako se menadž ment odgovarajuć im aktivnostima i resursima ostvaruje kao proces. . Posebna paž nja mora da se posveti merenju zadovoljstva korisnika. Uključ enost ljudi – Osoblje na svim nivoima č ini suš tiniski deo jedne organizacije i njihovim punim uključ ivanjem omoguć ava se da se iskoriste njihove sposobnosti za ostvarivanje dobrobiti organizacije. proizvoda ili usluge. Nova verzija standarda podrž ana je sa 8 menadžment principa. 2. 5. Princip upravljanja kvalitetom je obuhvatno i fundamentalno pravilo za vođ enje i funkcionisanje organizacije. Č injenič ni pristup odluč ivanju . infrastrukturu. 3. dugoroč no usmerene ka stalnom unapređ enju performansi sa fokusiranjem na kupca i zadovoljenjem potreba svih ostalih interesnih strana (4. 6. Organizacija okrenuta kupcu – Organizacije zavise od svojih korisnika i one treba da razumeju aktuelne i buduć e potrebe korisnika. Međ unarodni standardi ISO 9000:2000 imaju sledeć u strukturu: 1. Liderstvo – Lideri uspostavljaju jedinstvo ciljeva i vođ enje organizacije.Organizacija i njeni isporuč ioci su nezavisni.Efektivne odluke se zasnivaju na analizi podataka i informacija. ISO 9000:2000 – Sistem menadžmenta kvalitetom – Osnove i reč nik. 8. Obostrano koristan odnos sa snabdevač ima . Da bi se izvrš ila realizacija proizvoda. treba da ispune zahteve korisnika i da nastoje da pruž e i viš e od onoga š to korisnici oč ekuju od organizacije. informacije. Sistemski pristup – Identifikovanje i razumevanje nekog sistema međ usobno povezanih procesa i menadž menta tim sistemom doprinose efektivnosti i efikasnosti organizacije u ostvarivanju njenih ciljeva. Stalno unapređ enje – Stalno poboljš avanje ukupnih performansi organizacije treba da predstavlja njen stalni cilj.Rukovodstvo je odgovorno za sve aktivnosti u organizaciji u vezi sa unapređ ivanjem kvaliteta poslovanja. 4. Menadž ment principi su sledeć i: 1. str. pri č emu zahtevi korisnika predstavljaju polaznu tač ku u delovanju rukovodstva. potrebno je upravljati svim procesima koji stvaraju proizvod ili uslugu. U cilju stalnog unapređ ivanja kvaliteta poslovanja potrebno je vrš iti merenje. pa uzajamno korisni odnosi poveć avaju sposobnost i jednih i drugih na ostvarivanju vrednosti. 7.

2.4 7. 5.3 7. za razliku od tri modela iz 1994. kod koga postoji logič an sled zahteva standarda.).3.5 Odgovornost rukovodstva Obaveze i delovanje rukovodstva Usredsređ enost na korisnika Politika kvaliteta Planiranje Odgovornosti. 2. 6.6.2 7. 4.2. 5.1. Revizija standarda iz 2000. Uvrš teni su zahtevi za stalno unapređ ivanje kvaliteta i insistira se na permanentnom merenju zadovoljstva korisnika.1 6. ISO 9001:2000 – Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi i ISO 9004:2000 – Sistem menadžmenta kvalitetom – Uputstvo za unapređ enje. Zahtevi definisani u standardu ISO 9000:2000 su sledeć i: 1. U pitanju je procesni model (jedan model. 7. 6. ovlaš ć enja i komunikacija Preispitivanje od strane rukovodstva Menadžment resursima Obezbeđ ivanje resursa Ljudski resursi Infrastruktura Radna sredina Realizacija proizvoda Planiranje realizacije proizvoda Procesi koji se odnose na korisnika Projektovanje i razvoj Nabavka Proizvodnja i servisiranje . Opš ti zahtevi 4. U standardu je izvrš eno unapređ ivanje terminologije – termini su usaglaš eni sa upravljač kim konceptom – a standard je kompatibilan sa međ unarodnom serijom standarda ISO 14000 Upravljanje zaš titom ž ivotne sredine.3 6. 5. š to stvara dobru osnovu za dalji razvoj koncepta kvaliteta u organizaciji koja primenjuje standard ISO 9000:2001.2 6. Predmet i područ je primene Normativne reference Termini i definicije Sistem menadžmenta kvalitetom 4.2. 3. godine imala je za cilj unapređ ivanje metodologije sistema upravljanja kvalitetom.1 7. 5. Zahtevi koji se odnose na dokumentaciju 5. 5. 3.4 7.5.1. 5.4.

godini 561740 organizacija su uvele standard ISO 9000.org. str. 8.4. www. Ova cifra predstavlja poveć anje od 10. partnerstvu sa dobavljač ima. 8. 2 Zadovoljenje potreba potroš ač a.iso. Japan. zasnovan na fokusu na kupca. koje je realizovala Međ unarodna organizacija za standardizaciju. Pojmovno određ enje koncepta TQM Evropska fondacija za upravljanje kvalitetom – EFQM – određ uje TQM kao metod menadž menta u kompaniji za ostvarivanje poslovne izvrsnosti. .. 167210 organizacija su sertifikovane po novom standardu ISO 9001:2000.3. Zemlje koje su zabelež ile najveć i rast broja ISO 9000 sertifikata u svetu su Kina. godinu. Š vajcarska. Kontinuitet u poveć anju broja ISO 9000 sertifikata u svetu2 Osnovne prednosti nove verzije standarda su sledeć e: Prema podacima istraž ivanja u vezi sa sertifikacijom organizacija u svetu prema zahtevima međ unarodnih standarda ISO 9000. SAD.7. 8.2% u odnosu na 2001. Insistiranje na kontinualnom unapređ ivanju kvaliteta poslovanja u funkciji zadovoljenja zahteva korisnika. Š panija.2. Razumljivost termina. Od ukupnog broja ISO 9000 sertifikata u svetu. ISO. Procesni pristup.1. − − − − − − Upravljanje uređ ajima za prać enje i merenje Merenje. u 2002. analiza i poboljš anje Opš te odredbe Prać enje i merenje Upravljanje neusaglaš enim proizvodom Analiza podataka Poboljš avanje. Indija. Permanentno unapređ ivanje kvaliteta poslovanja. 8.. Ovaj koncept pretpostavlja sledeć e osnovne elemente: 1. Konzistentnost dva standarda ISO 9000 i ISO 14000. 2. Primenljiv je na sva područ ja poslovanja – proizvodnju i usluž ne delatnosti. Italija. Č eš ka. Jednostavnost u implementaciji. 8. Izvor: The ISO Survey shows continued growth of ISO 9000 and ISO 14001 certifications. . 4).6 8. razvoju i uključ ivanju zaposlenih (6.5.

. str. 1996. Hertfordshire. posebno za poveć anje produktivnosti kao imperativa savremenog trž iš ta. Tabela 3.1.3. Bezbednost zaposlenih i zaš titu životne sredine i Obrazovanje zaposlenih i kreiranje korporativne kulture. Prikaz strukture koncepta odgovornosti organizacije u odnosu na zahteve interesnih grupa dat je u tabeli 3. dok TQM pored pomenutih aktivnosti zahteva i pristup koji insistira na stalnom unapređ enju. koji uzima u obzir sve parametre upravljanja poslovanjem. TQM jeste viš edimenzionalan i dinamič an model upravljanja kvalitetom. TQM zahteva znač ajne promene u organizacionoj strukturi. preduzeć e u savremenom poslovanju mora da zadovolji š iri spektar interesa koji vladaju u njegovom druš tvenom okruženju. akcentirajuć i odgovornost svakog pojedinca u poslovanju. Total Quality Management. Uključ ivanje svih zaposlenih u proces permanentnog unapređ ivanja kvaliteta poslovanja znač i i posveć ivanje paž nje kulturološ kim aspektima.. Prentice Hall Europe. 41). 220 . P.1: Struktura koncepta TQM3 AKTERI − − − − − − − − − − − − − − ZAHTEVI Integritet pojedinca Zaš tita ž ivotne sredine Bezbednost svih u druš tvu Poslovanje u skladu sa propisima Zadovoljenje potreba Ispunjenje zahteva Ispunjenje specifikacije Prevazilaž enje oč ekivanja kupaca Fer odnosi Finansijski rezultat Rast Finansijski rezultat Poveć anje vrednosti preduzeć a Rast i razvoj MENADŽ MENT TEHNIKE − Druš tveni marketing − Zaš tita ž ivotne sredine (ISO 14000) − Upravljanje marketingom − Upravljanje kvalitetom (ISO 9000) Marketing usmeren ka izgradnji partnerskih odnosa (relationship marketing) − Strateš ki menadž ment − Finansijski menadž ment Druš tvo Potroš ač i Partneri Akcionari Glavna razlika izmeđ u koncepta TQM-a i klasič nih metoda upravljanja ogleda se u č injenici š to se klasič ni metod zasniva na pristupu planiranjeorganizovanje-kontrola. str. (7. uz uč eš ć e svih zaposlenih. 4. poslovnoj 3 Izvor: James. Devedesete godine dvadesetog veka su donele sa sobom neophodnost zadovoljenja opš te druš tvenih interesa – dakle pored potroš ač a i vlasnika kapitala.

Ono š to treba da pitamo nije "Kakva prava bi trebalo da ti pripadaju?". č ija je suš tina u komuniciranju. poslovnoj politici i procedurama preduzeć a. koji je nastao kao rezultat eksplozije i poveć anja znanja. privreda egzistira i razvija se na stvaranju i raspodeli informacija. 1995.12).kulturi. druš tvo se globalizuje. 4 Izvor: Drucker. a osnovna druš tvena grupacija su prema Drakeru korisnici znanja. Postkapitalistič ko druš tvo. (9). Beograd. Svet je zakorač io od industrijskog ka informatič kom dobu. P. PS Grmeč . Zadatak je da se od svakog stvori onaj ko doprinosi. odnosno osobe koje su sposobne da stave znanje u funkciju obavljanja poslovne aktivnosti i naziva ih "radnicima znanja" (9. Koncept TQM posebno fokusira zaposlene – č ovek je najvaž niji resurs poslovanja.. radi se o druš tvu organizacija. Bez obzira kojim terminom autori određ uju sadaš nju etapu razvoja ljudskog druš tva. Zadatak menadžmenta4 Danas se mnogo prič a o "polaganju prava" i "ovlaš ć enjima". str. Doprinos svakog pojedinca se ogleda po osnovu unapređ ivanja produktivnosti znanja i rada. Polazeć i od pretpostavke da je informacija sublimirano znanje u kretanju. š to u uslovima globalizacije poslovanja stvara preduslove za dugoroč ni rast i razvoj organizacije po osnovu zadovoljenja svih segmenata druš tva. . dolazi do tehnološ ke objedinjenosti celokupnog druš tva. TQM i potreba za unapređ enjem znanja Glavni vektor koji kreira i uoblič ava sve promene koje se deš avaju u savremenom svetu je tehnološ ki napredak. Krajnji cilj jeste postizanje poslovne izvrsnosti organizacije i dostizanje svetske klase proizvoda i usluga. već "Za š ta treba da si odgovoran?".. postoji nekoliko glavnih karakteristika koje određ uju njen okvir: − − − − − informacija postaje strateš ki resurs poslovanja. osnovni stub novog druš tva predstavlja znanje. Svaki pojedinac treba da postane odgovoran za svoj doprinos organizaciji i unapređ ivanju kvaliteta poslovanja. str. Cilj bi trebalo da nam bude da ljude uč inimo odgovornijim. U savremenom druš tvu znanje jeste strateš ki izvor moć i i bogatstva. 112. Zadatak menadž menta u organizaciji zasnovanoj na znanju nije da od svakog uč ini š efa. Cilj primene koncepta TQM jeste unapređ enje kvaliteta ž ivota.

itd). kreativnost u razmiš ljanju. To konkretno znač i. neophodno je da zaposleni poseduju. Ovi zahtevi posebno dobijaju na znač aju kod obavljanja onih aktivnosti koje su skopč ane sa poslovnim komuniciranjem. ofanzivnost u nastupu. Zaposleni pojedinac ne mož e viš e da funkcioniš e kao nezavisna jedinka u okviru definisanog radnog zadatka. TQM koncept se zasniva na znanju i obuhvata: . već isključ ivo posedovanjem informacija i poveć anjem produktivnosti znanja. veš tine i stava. a pogotovu u oblasti poslovanja. Generalno posmatrano. 321). Novi model upravljanja u uslovima potpune informacione orijentisanosti organizacije. 56). sociologije i psihologije. zadovoljenje kupaca kao osnovni princip poslovnog procesa. Kako u savremenom svetu institucija organizacije zauzima sve znač ajnije mesto u svim oblastima ljudskog ž ivljenja. ekologije. Još je krajem pedesetih primeć eno da jednu polovinu ukupnih troš kova funkcionisanja privrede SAD predstavljaju troš kovi informacija (10. zahteva: − − − − − − − − − multidisciplinarnost u obrazovanju (neophodno je postić i spoj znanja iz različ itih oblasti. Ovakav trodimenzionalni prilaz uslovljen je prevashodno nač inom savremenog poslovanja. proces kontinualnih unapređ enja i dugoroč ni rast preduzeć a. str. inovativnost u upravljanju. znanja iz oblasti ekonomije.U informacionom druš tvu znanje postaje osnovni resurs privređ ivanja. U poslednjih 30 godina 1/3 svih kapitalnih investicija u razvijenim zemljama ulož ena je u opremu za obradu podataka i informacija. kapital i prirodni resursi budu produktivni. Pojedinac mora da zadovoljava š iri spektar osobina da bi mogao uspeš no da odgovori postavljenom zadatku koji nameć e savremena organizacija. na primer: tehnič ko-tehnološ kih znanja. (11. koji su odgovorni i koji svojim znanjem doprinose razvoju druš tva. radna snaga. novonastali okviri ljudskog druš tva zahtevaju takve ljude koji moraju da predstavljaju uspeš nu sintezu znanja. Druš tvo znanja zahteva obrazovanje pojedinaca. str. inventivnost u radu. koji omoguć ava da ostala tri resursa. da u savremenoj privredi nije moguć e ostvariti znač ajnije poslovne uspehe (pogotovu u međ unarodnim razmerama) kroz proizvodnju i distribuciju dobara i roba. ili tokom vremena izgrade smisao za timski rad. fleksibilnost u ponaš anju. ili upravljanjem novcem.

. da se razvrstavaju (istaknuti. Nova ekonomska nauka.. Iš ikava dijagram Iš ikava dijagram se još naziva i dijagram uzrokca-posledice ili dijagram riblja kost (zbog asocijacije na riblji skelet). PS Grmeč . Ovaj alat kvaliteta se upotrebljava za analizu svih moguć ih uzroka koji utič u na neku pojavu (greš ku. odlič ni i tako na niž e. kao imperativ moderne ekonomije. sve do onih koji ne zadovoljavaju). Dijagram je dobio naziv po japanskom praktič aru i teoretič aru u oblasti kvaliteta. proces). Kaoru Iš ikavi. Ovde su opš te kategorije obič no: Machinery Manpower Method Material → → → → Oprema Radna snaga Metod Materijal Izvor: Deming. (12).. Izbor opš tih kategorija moguć ih uzroka. koji ga je razvio tokom pedesetih godina proš log veka u Japanu. Definisanje pojave (problema u procesu. 1996. Upravljanje ljudima5 Umesto da se o ljudima sudi.Savremeni koncept upravljanja fokusira č oveka . E. u atmosferi međ usobnog razumevanja i poverenja izmeđ u rukovodioca i zaposlenih. postiž e samo uz iskoriš ć enje sposobnosti svih ljudi i njihovu motivaciju. 2. . sistematič an i uoč ljiv nač in stvorio preduslove za analizu problema. Naime.č ovek je najvaž niji resurs poslovanja. tako da se otkriju stvarni uzroci nastalog problema. jednom od 7 gurua kvaliteta. 5 . Poveć anje produktivnosti se. na radnim sastancima u vezi sa radom na kvalitetu. posledice). str. Beograd. Poboljš anje produktivnosti jeste lič ni odnos svakog pojedinca prema buduć nosti. Zaposleni moraju biti polazna i krajnja tač ka u unapređ ivanju kvaliteta poslovanja preduzeć a.6M.5M . On na veoma jednostavan nač in daje grafič ki prikaz uzroka i posledice.. cilj je da se ljudima pomogne u optimizaciji sistema tako da svi budu na dobitku. da se oni rangiraju. Ljudi su bazič ni potencijal preduzeć a. Postupak izrade dijagrama se sastoji iz sledeć ih koraka: 1. Poslodavci. zaposleni i drž ava takođ e moraju postić i razumevanje. aktivnost. ukazala se potreba za kreiranjem metoda koji bi na jednostavan. 110. Uobič ajeno se koriste standardni tipovi dijagrama uzroka i posledica 4M .

Odabir malog broja (3 do 5) uzroka najniž eg nivoa koji naizgled imaju najveć i uticaj na posledicu i pokretanje daljih aktivnosti kao š to su prikupljanje podataka. a već ina ima tri ili viš e nivoa. Dobro razvijen dijagram nema grane sa manje od dva nivoa. Izbor kategorija vrš i se u skladu sa problemom (posledicom) koji se analizira. Utvrđ ivanje pojedinač nih uzroka i njihovo upisivanje u kategorije.5. kontrolisanje itd. nove kategorije.Maintenance Milieu = Environment Policies Procedures People Plant → → → → → → Održ avanje Okolina (Okruž enje preduzeć a) Poslovna politika Postupci Ljudi Poslovni prostor U neproizvodnim delatnostima ponekad je prikladniji 4P dijagram: 3. Prikaz razvijenog Iš ikava dijagrama dat je na slici 4. odnosno koriste se one opš te kategorije koje su bitne ili se smiš ljaju neke druge. 4. Konstruisanje dijagrama definisanjem posledice u pravougaoniku na poč etku kič me ("glava ribe") i postavljanjem opš tih kategorija moguć ih uzroka u pravougaonike na krajevima velikih kostiju. 5.5: Išikava dijagram za variranje dimenzija RADNICI Zamor Zdravlje Bolest Paž nja Deo Obrazovanje Kontrola Umeć e Metod Iskustvo Obuč enost Pribor Komponente Kvalitet rezervnih delova Kvalitet materijala Definisan/ nedefinisan postupak Oš teć enja Uređ aji i alati Istroš enost Dimenzije Skladiš tenje Oblik Kalup Ugao MAŠ INE Neuravnotež enost Koncentracija Duh Stabilnost Operacija Deformacija Pomoć ni uređ aji i alati Istroš enost VARIJACIJA DIMENZIJA Postupak Stezanje Montaž a Redosled Izrada Brzina Podeš avanje materijala Pozicija ODRŽAVANJE MATERIJAL METOD . Slika 4. specifič ne.

Cilj benč markinga jeste smanjivanje greš aka. . U periodu 1952-1984. Radi se o kontinuiranom procesu merenja proizvoda i usluga i poslovne prakse u odnosu na najznač ajnije konkurente. kao i za određ ivanje napora koje je potrebno ulož iti da bi se razlike u performansama prevaziš le. š to utič e na poveć anje profita i zauzimanje š to stabilnije trž iš ne pozicije. Glavni pokretač i benč markinga su: − − Globalna konkurencija . kao preduslov trž iš nog opstanka. unapredili i razvili. koji mogu da se upotrebe za merenje uspeš nosti poslovanja. Jednom konstruisan. uz posmatranje okruž enja i orijentaciju na prave probleme. unaprede i prevaziđ u poslovnu praksu svojih konkurenata.Iš ikava dijagram predstavlja alat kvaliteta koji usmerava korektivne akcije i predstavlja dobru osnovu za edukativno delovanje i unapređ ivanje kvaliteta. ali mož e ga izraditi i pojedinac koji ima dovoljno znanja i iskustva o procesu. benč marking se usredsređ uje na neprekidno poboljš anje poslovanja. Ove nagrade se dodeljuju . Drugim reč ima. Japanci su ugovorili/kupili viš e od 42. dijagram mož e postati "ž ivi alat" ako se dalje usavrš ava unoš enjem pojedinosti steč enih novim saznanjima i iskustvima. kada je japanska vlada poslala svoje eksperte u SAD da bi nauč ili kako se uspeš no vode firme. BENČ MARKING Pojmovno određ enje Benč marking predstavlja tehniku ocene konkurentske sposobnosti preduzeć a. koje su modifikovali. Koreni benč markinga mogu se prepoznati još sredinom pedesetih godina. ili one konkurente koji su za preduzeć e interesantni.000 tehnologija i know-how-a sa Zapada. sniž avanje troš kova i poveć anje zadovoljstva potroš ač a. Malcolm Baldrige National Quality Award (SAD) i European Quality Award (Evropa).. Glavni zadatak benč markinga jeste uč enje na osnovu tuđ ih pozitivnih iskustava i prevođ enje tih iskustava u prihvatljive i ostvarljive standarde "benchmarks".sve vodeć e komapnije u svetu shvataju da moraju da dostignu. Rezultat ovog postupka jeste da je Japan danas druga ekonomska velesila u svetu. Dijagram obič no konstruiš u grupe ili timovi. kao š to su Deming Prize (Japan)..u svetu postaje sve znač ajnije dobijanje neke od nagrada za kvalitet. Poveć ano interesovanje za dobijanje nagrada za kvalitet .

Novi Sad. koji ima prevashodno unutraš nju dimenziju. moraju da podnesu dokaz da vrš e analizu konkurencije i izvrš enu benč marking studiju. jer odslikavaju najbolje preduzeć e međ u najboljima.poređ enje na nivou različ itih industrija. Onaj ko ne poznaje svog neprijatelja ni samog sebe.preduzeć e se poredi sa konkurentima u funkciji dobijanja slike kako posluju ostali. ali kroz kontinualno posmatranje drugih. Generič ki . imać e podjednake š anse za pobedu i poraz. Na taj nač in koncept TQM. U osnovi postoje č etiri tipa benč markinga (12. O sebi i protivniku6 Onaj ko poznaje svog neprijatelja i sebe. a ne najboljeg u industriji. a poznaje sebe. Najjednostavnije posmatrano. neć e biti ugrož en ni u hiljadu bitaka. Konkurentski .31): − − − − Interni . dobija i spoljnu komponentu posmatranje konkurencije. bić e poraž en u svakoj bici. Uloga benč markinga Uloga benč markinga nalazi se u kontekstu kontinuirane provere sopstvenih sposobnosti. 6 Izvor: Sun Tzu.. Koncept TQM-a je uticao na posmatranje i ispravljanje loš ih performansi. str.preduzeć e poredi neku od svojih funkcija sa funkcijama nekonkurentskog preduzeć a. Prodor ka poboljš anju . benč marking predstavlja posmatranje poslovanja preduzeć a koja predstavljaju lidere u određ enim oblastima i uč enje na osnovu njihovih iskustava kako da napreduju u poslovanju i zauzmu š to bolju trž iš nu poziciju. potrebno je da se tehnika primeni na analiziranje onog preduzeć a koje se javlja kao svetski lider. 32. S druge strane. Global Book. . 1996. Onaj ko ne poznaje svog neprijatelja. Umeć e ratovanja. Funkcionalni . konkurentske pozicije i permanentnog implementiranja poboljš anja. kompanije koje ž ele da konkuriš u. Time ć e se doć i do podataka koji su relevantniji.kompanije moraju da ostvare velika poboljš anja da bi se održ ala u trci sa konkurencijom. str. Kada je u pitanju nastup na međ unarodnom trž iš tu.− najboljim kompanijama.porede se delovi u okviru jednog preduzeć a.

Rukovodstvo pomenute komapnije je poredilo određ ene performanse svog poslovanja sa najuspeš nijim svetskim firmama. Naime. 47). Britanija 40%. tako da je Rank Xerox postao osvajač sva tri priznanja za kvalitet (japanska. Prema istraž ivanju koje je sprovedeno od strane International Benchmarking Clearinghouse u toku 1991. str. Britanija 85%. 10). fokusira paž nju na najbitnije probleme u organizaciji. preduzeć e mož e da dobije odgovor gde se nalazi u odnosu na konkurenciju. uzimajuć i za osnovni kriterijum poređ enja jedino liderstvo po pojedinač nim performansama koje su se komparativno analizirale (proizvodnja. provera i kontrola. u funkciji reš avanja specifič nih poslovnih problema (Holandija 60%. Rank Xerox-u. znač aj benč markinga se ogleda u sledeć em: − − − − zahteva kontinualna poboljš anja. Britanija 95%. str. u okviru TQM programa (Holandija 70%. str. Prema istraž ivanju koje je sprovedeno u Evropi 1994. (12. marketing. stimulira efikasnost i efektivnost poslovnog procesa. Danas se poslovanje Rank Xerox uzima kao osnov za utvrđ ivanje nagrade poslovna izvrsnost (Business Excellency). odnos sa potroš ač ima.. PDCA ciklus podrazumeva da se kod svake aktivnosti u organizaciji i u svakom procesu primenjuju 4 koraka: planiranje. Britanija 70%. 19). Francuska 90%). (13. Rezultati analize su posluž ili kao osnov za unapređ ivanje kvaliteta poslovanja firme. Francuska 55%). kvalitet. ukazuje na neophodne eksterne perspektive. Francuska 60%). Takođ e se smatra da je preko 50% kompanija uradilo studiju o benč markingu. a 79% smatra da je benč marking jedan od preduslova opstanka. O ulozi i znač aju koncepta benč markinga za unapređ ivanje kvaliteta poslovanja i ostvarivanje š to već ih razvojnih moguć nosti svakako govori i primer jedne od vodeć ih svetskih korporacija iz oblasti elektronske industrije. . Francuska 90%). itd). koja je otpoč ela primenu benč markinga još 1979. godine (12. realizacija unapređ enja performansi (Holandija 80%. istraž ivanje i razvoj. Sam postupak primene tehnike benč markinga u organizaciji u znač ajnoj meri se podudara sa demingovim ciklusom stalnog unapređ ivanja poslovanja – PDCA ciklus. Dalje. definisana su č etiri glavna razloga za koriš ć enje benč markinga: − − − − određ ivanje performansi konkurenata (Holandija 90%. preko 75% američ kih komapnija poveć ava svoje ulaganje za benč marking analize. bez obzira na granu industrije kojoj pripadaju. izvođ enje. američ ka i evropska nagrada za kvalitet).Na osnovu primene benč markinga.

potrebno je ponoviti krug. kao i nač in njihovog ostvarivanja. koji procesi se porede. a ukoliko se ne usvoji. poseta drugim organizacijama. uspeha u ovladavanju ključ nim znanjima. itd.U fazi planiranja potrebno je definisati resurse neophodne za sprovođ enje benč markinga. uspeha u razumevanju nacionalnih razlika. str. 31). . uspeha u angaž ovanju resursa firme na globalnom planu. itd. koje funkcije se porede. ciljeve koji se ž ele postić i. uspeha u globalizaciji firme njenih proizvoda i usluga i trž iš ta. a realizacija definisana u koracima koji su praktič no izvodljivi. kako odabrati druge organizacije za poređ enje. kao i njihovo merenje i usaglaš avanje. uspehu u savlađ ivanju barijera. uspeh u međ unarodnom poslovanju zavisi od sledeć ih faktora: − − − − − − − − − − uspeha u izboru trž iš nih moguć nosti. kakav ć e biti nač in prikupljanja i obrade informacija. Prema shvatanju Lamota (14. Glavno pitanje na koje treba dati odgovor u ovoj fazi jeste: Š ta smo nauč ili? Delovanje podrazumeva primenu novih poslovnih postupaka u skladu sa procesom trž iš nog vrednovanja kvaliteta poslovanja i njihovo kontinualno unapređ ivanje. uspeš nosti u pozicioniranju ukupne imovine firme. Ciljevi treba da budu realno postavljeni. Izvođ enje podrazumeva organizovanje benč markinga – terensko prikupljanje podataka. uspehu u izboru kupaca koji č ine kvalitetnu traž nju. U fazi provere je potrebno izvrš iti sistematizaciju saznanja i njihovu primenu u obliku određ enih uputstava koja ć e se primenjivati. uspeš nosti u koriš ć enju informacija. Novonastalo znanje je potrebno usvojiti. uspeš nosti u stvaranju vrednosti na trž iš tu. Najznač ajnija pitanja na koje treba odgovoriti u ovoj fazi su: koji se proizvodi porede.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->